ΠΑΡΟΤΗΑΖ ΠΔΡΗΣΑΣΗΚΟΤ. Κνξίηζη 16 κελώλ κε ππνηξνπηάδνληα εκπύξεηα, νπδεηεξνπελία θαη πεξηεδξηθά απνζηήκαηα

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΑΡΟΤΗΑΖ ΠΔΡΗΣΑΣΗΚΟΤ. Κνξίηζη 16 κελώλ κε ππνηξνπηάδνληα εκπύξεηα, νπδεηεξνπελία θαη πεξηεδξηθά απνζηήκαηα"

Transcript

1 ΠΑΡΟΤΗΑΖ ΠΔΡΗΣΑΣΗΚΟΤ Κνξίηζη 16 κελώλ κε ππνηξνπηάδνληα εκπύξεηα, νπδεηεξνπελία θαη πεξηεδξηθά απνζηήκαηα

2 ΠΑΡΟΤΑ ΝΟΟ Πξνλήπην ζήιπ 16 κελώλ δηαθνκίζζεθε από ηελ ΠΓΥ ηνπ Γ.Ν. Γελλεκαηάο ιόγσ νπδεηεξνπελίαο θαη ππνηξνπηάδνληνο εκπύξεηνπ λνζήκαηνο (4 ε θνξά ηηο ηειεπηαίεο 20 εκέξεο) ελώ εθεί λνζειεπόηαλ γηα αληηκεηώπηζε απνζηεκάησλ 2 πεξηεδξηθά 2 ε θαη 4 ε ώξα θαη έλα ζηα ρείιε ηνπ αηδνίνπ δεμηά

3 ΑΣΟΜΗΚΟ ΑΝΑΜΝΖΣΗΚΟ 1 ν εκπύξεην πξν 20 εκέξνπ Ππξεηόο δηάξθεηαο 3 εκεξώλ Δμάλζεκα Απνδόζεθε ζε εκβνιηαζκό κε MMR (πξν 7 εκέξνπ) Γηαπηζηώζεθε νπδεηεξνπελία WBC: 6740 (Α.Α.Π. 889) Αθνινύζεζε αππξεμία δηάξθεηαο 6 εκεξώλ Δκθάληζε 1 νπ απνζηήκαηνο

4 ΑΣΟΜΗΚΟ ΑΝΑΜΝΖΣΗΚΟ 2 ν επεηζόδην Δκπύξεην δηάξθεηαο 24 σξώλ Υσξίο άιια ζπλνδά ζπκπηώκαηα Απνδόζεθε ζε βξνγρνπλεπκνλία Αληηκεησπίζηεθε κε per os ρνξήγεζε Augmentin Παξέκεηλε απύξεηε γηα 3 εκέξεο

5 ΑΣΟΜΗΚΟ ΑΝΑΜΝΖΣΗΚΟ 3 ν επεηζόδην 4 ε εκέξα αγσγήο κε Augmentin παξνπζηάδεη 2 λέα απνζηήκαηα Θ..max:38 ν C, 2 ΠΚ Δθηίκεζε από παηδίαηξν νδεγίεο γηα ζπλέρηζε ηεο αγσγήο Δηζαγσγή ηελ επνκέλε ζηελ ΠΓΥ ιόγσ αλεζπρίαο ησλ γνλέσλ γηα ηα απνζηήκαηα WBC:7300 (ΑΑΠ:876) i.v. Βαλθνκπθίλε 40mg/kg i.v. Ακνμπθηιιίλε θιαβνπιαληθό 90mg/kg Απύξεηε γηα άιιεο 2 εκέξεο

6 ΑΣΟΜΗΚΟ ΑΝΑΜΝΖΣΗΚΟ 4 ν επεηζόδην 3 ε ε. λνζειείαο ΠΓΥ: Θ..:39 ν C, ρσξίο άιια ζπλνδά ζπκπηώκαηα νβαξή νπδεηεξνπελία WBC: 4300 (ΑΑΠ:103) ΣΚΔ: 44 (ζηαζεξή) CRP: 2,4 (από 5,5) ζπλέρηζε πξνεγεζείζαο αγσγήο γηα άιιεο 2 εκέξεο (ζπλνιηθά 4) παξαπέκθζεθε γηα δηεξεύλεζε θαη αληηκεηώπηζε ιόγσ Παξακνλήο ηνπ εκππξέηνπ Δπηδείλσζεο ηεο νπδεηεξνπελίαο

7 Αηνκηθό αλακλεζηηθό ειεύζεξν Οηθνγελεηαθό ηζηνξηθό ειεύζεξν

8 ΑΝΣΗΚΔΗΜΔΝΗΚΖ ΔΞΔΣΑΖ Καιή όςε θαη ζξέςε, Θ..: 38,4 ν C Υσξίο ςειαθεηνύο ιεκθαδέλεο Παξίζζκηα εμέξπζξα κε ζηηθηά ιεπθσπά επηρξίζκαηα Απόζηεκα ρεηιέσλ ηνπ αηδνίνπ ζε απνδξνκή Πεξηεδξηθό απόζηεκα ζηε 2 ε ώξα ζε απνδξνκή θιεξία ζηελ 4 ε ώξα κε απηόκαηε παξνρέηεπζε κηθξήο πνζόηεηαο ππώδνπο πγξνύ Λνηπά ζπζηήκαηα: θ.θ. (ήπαξ ζπιήλαο: θ.θ.)

9 ΓΗΑΦΟΡΗΚΖ ΓΗΑΓΝΧΖ Λνίκσμε Ηνγελήο Μηθξνβηαθή Αλνζναλεπάξθεηα Απηνάλνζν λόζεκα

10 ΔΡΓΑΣΖΡΗΑΚΟ ΔΛΔΓΥΟ Έιεγρνο ινίκσμεο νβαξή νπδεηεξνπελία ΣΚΔ, CRP: απμεκέλα θ/α αίκαηνο: αξλεηηθή Ηνινγηθόο έιεγρνο Abs έλαληη ηνπ ηνύ ηεο ηιαξάο: ΗgΜ αξλεηηθά, IgG ζεηηθά Abs έλαληη CMV: ΗgΜ αξλεηηθά, IgG ζεηηθά Abs έλαληη EBV: ΗgΜ αξλεηηθά, IgG αξλεηηθά Monotest: αξλεηηθό Αλνζνινγηθόο έιεγρνο Έιεγρνο θαγνθπηηάξσζεο: θ.θ. Έιεγρνο θπηηαξηθήο αλνζίαο: θ.θ. Έιεγρνο ρπκηθήο αλνζίαο: θ.θ. IgA: 69, IgM: 78, IgG:787 Έιεγρνο ζπζηήκαηνο ζπκπιεξώκαηνο C3: 180 C4: 46 Έιεγρνο απηναληηζσκάησλ ANA: ζεηηθά ANCA: αξλεηηθά

11 ΠΟΡΔΗΑ ΝΟΟΤ i.v. Κεθηξηαμόλε x 10 εκέξεο Αππξέηεζε ηε 2 ε εκέξα λνζειείαο θαη έθηνηε παξέκεηλε απύξεηε

12 6 ε ε.λ. Υεηξνπξγηθή δηάλνημε ηνπ πεξηεδξηθνύ απνζηήκαηνο πεξί ηελ 4 ε ώξα Απνθιείζηεθε ε πηζαλόηεηα ύπαξμεο ζπξηγγίνπ ηαδηαθή βειηίσζε Δπνύισζε Τπνρώξεζε ησλ δεηθηώλ ινίκσμεο

13 ΔΡΓΑΣΖΡΗΑΚΟ ΔΛΔΓΥΟ Ζκ/ληα 17/8 20/8 23/8 26/8 27/8 30/8 1/9 WBC Πνιπ 12 (876) 2,4 (103) 10 (710) 1 (49) 1,3 (88) 3,2 (131) 12,8 (742) Λέκθν 75 57, ,5 73,7 78,4 Μόλν ,7 16,7 1,2 Hb 11 10, ,3 10,1 11 Hct 34 32,8 31,1 31,6 32,1 29,2 31,7 PLT 382x 366x 398x 390x 520x 383x 401x CRP 6,7 2,4 5,5 1,5 0,3 0,4 TKE

14 Ζ νπδεηεξνπελία σζηόζν δελ απνθαηαζηάζεθε κεηά από 10 ήκεξε λνζειεία (ΑΑΠ: 742) Παξαπνκπή ζην παηδναηκαηνινγηθό ηνπ Γ.Ν.Ηππνθξαηείνπ γηα πεξαηηέξσ δηεξεύλεζε νπδεηεξνπελίαο

15 ΟΡΗΜΟ Ζ ειάηησζε ηνπ αξηζκνύ ησλ νπδεηεξνθίισλ ζε επίπεδα ρακειόηεξα ηνπ θπζηνινγηθνύ γηα ηελ ειηθία ηνπ παηδηνύ

16

17 ΟΤΓΔΣΔΡΟΠΔΝΗΔ ΤΓΓΔΝΔΗ ΔΠΗΚΣΖΣΔ

18 ΟΤΓΔΣΔΡΟΠΔΝΗΑ ΣΖ ΠΡΧΟΡΟΣΖΣΑ ΠΡΧΗΜΖ ΟΦΗΜΖ Said A Omar, Alaa Salhadar and other

19 ΟΤΓΔΣΔΡΟΠΔΝΗΔ ΑΜΗΓΔΗ ΟΤΓΔΣΔΡΟΠΔΝΗΔ ΟΤΓΔΣΔΡΟΠΔΝΗΔ ΠΟΤ ΤΥΔΣΗΕΟΝΣΑΗ ΜΔ ΑΛΛΑ ΝΟΖΜΑΣΑ

20 ΑΗΣΗΟΛΟΓΗΚΖ ΣΑΞΗΝΟΜΖΖ ΟΤΓΔΣΔΡΟΠΔΝΗΑ

21 ΜΟΡΦΔ ΟΤΓΔΣΔΡΟΠΔΝΗΑ ~ κε ηνλ αξηζκό ησλ νπδεηεξνθίισλ Ήπηα: 1-1,5 x 109/lt ζπλήζσο ρσξίο θιηληθή ζεκαζία Μέηξηα: 0,5 1 x109/lt κπνξεί λα έρεη θιηληθή ζεκαζία Βαξηά: <0,5 x 109/lt δπλεηηθά επηθίλδπλε γηα ηε δσή Αμηνιόγεζε ΑΑΠ ~ ειηθία (πξνζνρή ζηε λενγληθή ειηθία) ~ εζληθόηεηα (25% ησλ πγηώλ έγρξσκσλ βξεθώλ) ~ κε ηε δηάξθεηα ηεο πηώζεο ηνπ αξηζκνύ ησλ νπδεηεξνθίισλ Ομεία: όηαλ είλαη βξαρείαο δηάξθεηαο Υξόληα: όηαλ δηαξθεί γηα δηάζηεκα κεγαιύηεξν ησλ ηξηώλ κελώλ

22 Ομεία νπδεηεξνπελία Υξόληα νπδεηεξνπελία

23 ΟΞΔΗΑ ΟΤΓΔΣΔΡΟΠΔΝΗΑ Δπίθηεηε ή δεπηεξνπαζήο πλήζσο είλαη απηνπεξηνξηδόκελε Απνδξάκεη εληόο ιίγσλ εβδνκάδσλ ή κελώλ

24 ΟΞΔΗΑ ΟΤΓΔΣΔΡΟΠΔΝΗΑ - ΑΗΣΗΑ Φαξκαθεπηηθνί παξάγνληεο Αληηζπξενεηδηθά Αληηβηνηηθά Αλαιγεηηθά αληηθιεγκνλώδε Αληηςπρσζηθά αληηθαηαζιηπηηθά αληηεπηιεπηηθά Φάξκαθα θαξδηαγγεηαθνύ Αληηηζηακηληθά Βαξέα κέηαιια Υεκεηνζεξαπεπηηθά Λνηκνγόλνη παξάγνληεο PARVO B19 CMV HHSV6 Toxo EBV Iόο επαηίηηδαο ABC HIV Αλνζνινγηθέο θαηαζηάζεηο παξνδηθνύ ραξαθηήξα Νενγληθή αιινάλνζε νπδεηεξνπελία

25 ΟΞΔΗΑ ΟΤΓΔΣΔΡΟΠΔΝΗΑ - από θάξκαθα Καηαζηνιή ηεο παξαγσγήο ηνπ ΜΟ Δμαξηώκελε από ηε δόζε Οθεηιόκελε ζε αλνζνινγηθνύο κεραληζκνύο Κιηληθή εηθόλα νβαξέο ή θαη ζαλαηεθόξεο ινηκώμεηο Αληηκεηώπηζε Γηαθνπή ηεο ρνξήγεζεο ησλ θαξκάθσλ Αλ είλαη απνιύησο απαξαίηεηε ε Φ/Α πλέρηζε ηεο αλ ΑΑΠ > 0,5-0,7Κ/κ Άκεζε δηαθνπή αλ εκθαληζηνύλ ζπκπηώκαηα ινίκσμεο (ζηνκαηηθά έιθε, θαξπγγίηηδα)

26 ΟΞΔΗΑ ΟΤΓΔΣΔΡΟΠΔΝΗΑ - κεηαινηκώδεο ρεηίδεηαη κε ηνγελείο ινηκώμεηο Οθείιεηαη ζε Διαηησκέλε παξαγσγή Αλαθαηαλνκή Άλνζε θαηαζηξνθή ησλ νπδεηεξνθίισλ Δκθαλίδεηαη ιίγεο κέξεο κεηά ηε ινίκσμε Απνθαζίζηαηαη ζπλήζσο κε ην ηέινο ηεο ηαηκίαο Ζ κηθξνβηαθή ζήςε κπνξεί λα έρεη ζαλ απνηέιεζκα ηελ θαηαλάισζε απνζεθώλ ηνπ ΜΟ, ηδηαίηεξα ζηα λενγλά

27 ΟΞΔΗΑ ΟΤΓΔΣΔΡΟΠΔΝΗΑ - λενγληθή ηζνάλνζε νπδεηεξνπελία Μέηξηα σο ζνβαξή νπδεηεξνπελία ζε λενγλά ακέζσο κεηά ηε γέλλεζε ιόγσ IgG αληηζσκάησλ πνπ κεηαθέξνληαη από ηε κεηέξα ζην παηδί Παζνγέλεηα παξόκνηα κε απηή ηεο Rh αηκνιπηηθήο λόζνπ Πξνγελλεηηθή επαηζζεηνπνίεζε ζε νπδεηεξνθηιηθά αληηγόλαπαξαγσγή αληηζσκάησλ πνπ ζηε ζπλέρεηα δηέξρνληαη ηνλ πιαθνύληα Γελ εκθαλίδνπλ θιηληθέο εθδειώζεηο Αληηκεησπίδνληαη σο ζεπηηθά ιόγσ ειηθίαο Σα κεηξηθά αληηζώκαηα εμαθαλίδνληαη κεηά 3-4 κήλεο θαη ν ΑΑΟ επαλέξρεηαη ζηα θπζηνινγηθά όξηα

28 ΥΡΟΝΗΑ ΟΤΓΔΣΔΡΟΠΔΝΗΑ - ΑΗΣΗΑ πγγελείο θαηαζηάζεηο Κπθιηθή νπδεηεξνπελία Ηδηνπαζήο νπδεηεξνπελία Απηνάλνζα λνζήκαηα Αηκαηνινγηθέο παζήζεηο Τπεξζπιεληζκό Καθνήζεηα Θεζαπξηζκώζεηο

29 ΥΡΟΝΗΑ ΟΤΓΔΣΔΡΟΠΔΝΗΑ - ΑΗΣΗΑ πγγελείο θαηαζηάζεηο Κπθιηθή νπδεηεξνπελία Ηδηνπαζήο νπδεηεξνπελία Απηνάλνζα λνζήκαηα Αηκαηνινγηθέο παζήζεηο Τπεξζπιεληζκό Καθνήζεηα Θεζαπξηζκώζεηο

30 ΥΡΟΝΗΑ ΟΤΓΔΣΔΡΟΠΔΝΗΑ ζπγγελήο ύλδξνκν Kostman ύλδξνκν Shwachman Diamond ύλδξνκα κπειηθήο αλεπάξθεηαο Μεηαβνιηθά λνζήκαηα Γιπθνγνλίαζε 1b Μεζπικαινληθή νμπαηκία Αλνζναλεπάξθεηεο (ππεξ IgM ζύλδξνκν) Γηθηπσηή δπζγελεζία ύλδξνκν Barth

31 πγγελήο νπδεηεξνπελία ζύλδξνκν Kostman πάληα κνξθή βαξηάο νπδεηεξνπελίαο πρλόηεηα 1-2/100 Κιεξνλνκηθόηεηα Απηνζσκηθό ππνιεηπόκελν ραξαθηήξα εκεηαθέο κεηαιιάμεηο ζην γνλίδην ηεο ειαζηάζεο ησλ νπδεηεξνθίισλ (ELA2 gene) ζην 60-80% Πξώηκε απόπησζε ησλ πξνγνληθώλ θπηηάξσλ ηεο θνθθηώδνπο ζεηξάο Κιηληθή εηθόλα Δκθαλίδεηαη από λενγληθή ειηθία πρλέο θαη ζνβαξέο ινηκώμεηο Οκθαιίηηδα Πλεπκνλία Ομεία κέζε ππώδε σηίηηδα Γεξκαηηθά απνζηήκαηα

32

33 πγγελήο νπδεηεξνπελία ζύλδξνκν Kostman Δξγαζηεξηαθόο έιεγρνο Γελ. αίκαηνο ηαζεξά ρακειό ΑΑΠ<5x109/lt Ήπηα αλαηκία Θξνκβνθπηηάξσζε Άπμεζε ησλ κνλνθπηηάξσλ θαη ησλ εσζηλνθίισλ Μπειόγξακκα αλαζηνιή ηεο σξίκαλζεο ζην ζηάδην πξνκπεινθπηηάξνπ /κπεινθπηηάξνπ Πξόγλσζε βειηηώζεθε κε ηε ρξήζε ηνπ G-CSF Απμεκέλε ζπζρέηηζε κε αλάπηπμε κπεινδπζπιαζίαο ιεπραηκίαο Ηδηαίηεξα όηαλ ν κπειόο εκθαλίδεη επίθηεηεο ρξκζ αλσκαιίεο Μνλνζσκία 7 Μεηάιιαμε ηνπ γνληδίνπ ηνπ ππνδνρέα ηνπ G CSF Αληηκεηώπηζε Απμεηηθόο παξάγνληαο ή Απμεηηθόο παξάγνληαο + stem cell factor Μεηακόζρεπζε αξρέγνλσλ αηκνπνηεηηθώλ θπηηάξσλ

34 πγγελήο νπδεηεξνπελία- Schwachman - Diamond 2 ραξαθηεξηζηηθά Αλεπάξθεηα ηεο εμσθξηλνύο κνίξαο ηνπ παγθξέαηνο Γπζπιαζία ησλ κεηαθύζεσλ Κιεξνλνκηθόηεηα Απηνζσκαηηθό ππνιεηπόκελν ραξαθηήξα ή πνξαδηθή εκθάληζε Κιηληθή εηθόλα: πνηθίιιεη Λνηκώμεηο (50% ήπηεο) ηεαηόξξνηα (σο δπζαπνξξόθεζε) 1 ε δεθαεηία δσήο Γπζπιαζία ζηηο κεηαθύζεηο 25% Κνληό αλάζηεκα ηξαβηζκόο Τςειή ππεξώα πλδαθηπιία Μηθξνθεθαιία ε/ε ΑΑΠ <0,5k/κl3 Θξνκβνπελία 70% Μαθξνθπηηαξηθή αλαηκία 10%

35 πγγελήο νπδεηεξνπελία- Schwachman - Diamond Μπειόγξακκα + νζηενκπειηθή βηνςία επη εκθάληζεο αλαηκίαο + ζξνκβνπελίαο + επαηνζπιελνκεγαιίαο ή ιεκθαδελνπάζεηαο Τπνπιαζηηθόο κπειόο κε δηαηαξαγκέλε ρεκεηνηαμία νπδεηεξνθίισλ Αληηκεηώπηζε Παγθξεαηηθά έλδπκα Αληηκεηώπηζε ινηκώμεσλ Αληηκεηώπηζε αηκνξξαγηώλ Δπηιεθηηθή ρνξήγεζε G-CSF Υνξήγεζε ζεηακίλεο (πηζ. δηνξζώλεη ηελ ειαηησκέλε ρεκεηνηαμία ησλ νπδεηεξνθίισλ) Πξόγλσζε Δπηβίσζε 50% 1/3 αλαπηύζζεη νμεία ιεπραηκία Γηαπηζηώλνληαη αλσκαιίεο ζην ρξκζ 7 ζε α. πνπ αλαπηύζζνπλ ΟΜΛ ή ΜΓ ζύλδξνκν Μεηακόζρεπζε κπεινύ ησλ νζηώλ = ακθίβνια απνηειέζκαηα

36 πγγελήο νπδεηεξνπελίαζρεηηδόκελε κε αλνζνινγηθέο δηαηαξαρέο Τπεξγακκαζθαηξηλαηκία Τπνγακκαζθαηξηλαηκία Αλεπάξθεηεο ησλ Σ-θπηηάξσλ Γηαηαξαρέο ησλ ΝΚ-θπηηάξσλ Φπινζύλδεηε αγακκαζθαηξηλαηκία Τπεξ IgM ζύλδξνκν Λνίκσμε ή θνξεία ΖIV Κιηληθή εηθόλα Από παηδηθή ειηθία πρλέο κηθξνβηαθέο ινηκώμεηο Ζπαηνζπιελνκεγαιία Καζπζηέξεζε αλάπηπμεο Υξόληα δηάξξνηα

37 ΥΡΟΝΗΑ ΟΤΓΔΣΔΡΟΠΔΝΗΑ - ΑΗΣΗΑ πγγελείο θαηαζηάζεηο Κπθιηθή νπδεηεξνπελία Ηδηνπαζήο νπδεηεξνπελία Απηνάλνζα λνζήκαηα Αηκαηνινγηθέο παζήζεηο Τπεξζπιεληζκό Καθνήζεηα Θεζαπξηζκώζεηο

38 ΥΡΟΝΗΑ ΟΤΓΔΣΔΡΟΠΔΝΗΑ θπθιηθή νπδεηεξνπελία Κιεξνλνκηθόηεηα Απηνζσκηθό επηθξαηνύληα ραξαθηήξα Θεηηθό νηθνγελεηαθό ηζηνξηθό νπδεηεξνπελίαο Μεηαιιάμεηο ζην γνλίδην ηεο ειαζηάζεο ησλ νπδεηεξνθίισλ Πξνάγεηαη ε απόπησζε ησλ πξνγνληθώλ θπηηάξσλ ηεο θνθθηώδνπο ζεηξάο δηαηαξαρέο ηεο σξίκαλζεο πεξηνδηθή κεησκέλε απόδνζε ώξηκσλ νπδεηεξνθίισλ ζηελ πεξηθέξεηα Κιηληθή εηθόλα: πνηθίιεο βαξύηεηαο Μόλν θαηά ηελ πεξίνδν ηεο βαξηάο νπδεηεξνπελίαο Ππξεηόο Δμειθώζεηο βιελλνγόλσλ Σξαρειηθή ιεκθαδελνπάζεηα Γεξκαηηθέο ινηκώμεηο

39 ΥΡΟΝΗΑ ΟΤΓΔΣΔΡΟΠΔΝΗΑ θπθιηθή νπδεηεξνπελία Δξγαζηεξηαθόο έιεγρνο Κπθιηθή δηαθύκαλζε ηνπ ΑΑΠ θάζε 21 εκέξεο (εύξνο δηαθύκαλζεο εκέξεο) Φζάλνληαο ζε επίπεδν αθνθθηνθπηηαξαηκίαο (ΑΑΠ <0,2x109) δηάξθεηαο 3-10 εκεξώλ Μπειόγξακκα πνηθίιεη ~ θάζε ηνπ θύθινπ ηεο νπδεηεξνπελίαο Αληηκεηώπηζε Όρη καθξνρξόληα ζεξαπεία, παξά κόλν αλ παξνπζηάδνπλ ζνβαξέο θαη ζπρλέο ινηκώμεηο Αληηβηνηηθή αγσγή Απμεηηθόο παξάγνληαο ζε επηιεγκέλεο πεξηπηώζεηο Παξαηεξείηαη βειηίσζε κε ηελ ειηθία

40 ΥΡΟΝΗΑ ΟΤΓΔΣΔΡΟΠΔΝΗΑ - ΑΗΣΗΑ πγγελείο θαηαζηάζεηο Κπθιηθή νπδεηεξνπελία Ηδηνπαζήο νπδεηεξνπελία Απηνάλνζα λνζήκαηα Αηκαηνινγηθέο παζήζεηο Τπεξζπιεληζκό Καθνήζεηα Θεζαπξηζκώζεηο

41 ΥΡΟΝΗΑ ΟΤΓΔΣΔΡΟΠΔΝΗΑ - Ηδηνπαζήο Αθνύ απνθιεηζηνύλ ηα ππόινηπα Καινήζεο θαηάζηαζε δηάγλσζε εμ απνθιεηζκνύ Οθείιεηαη ζε κεησκέλε παξαγσγή νπδεηεξνθίισλ Γελ παξνπζηάδνπλ απμεκέλν θίλδπλν ινηκώμεσλ Αληηκεηώπηζε ε κεκνλσκέλεο πεξηπηώζεηο πνπ ν ΑΑΠ παξακέλεη ζηαζεξά ρακειόο θαη παξαηεξνύληαη ζπρλέο θαη ζνβαξέο ινηκώμεηο ζπληζηάηαη ρνξήγεζε Υεκεηνπξνθύιαμεο Απμεηηθνύ παξάγνληα

42 ΥΡΟΝΗΑ ΟΤΓΔΣΔΡΟΠΔΝΗΑ - ΑΗΣΗΑ πγγελείο θαηαζηάζεηο Κπθιηθή νπδεηεξνπελία Ηδηνπαζήο νπδεηεξνπελία Απηνάλνζα λνζήκαηα Αηκαηνινγηθέο παζήζεηο Τπεξζπιεληζκό Καθνήζεηα Θεζαπξηζκώζεηο

43 ΥΡΟΝΗΑ ΟΤΓΔΣΔΡΟΠΔΝΗΑ αλνζνινγηθά λνζήκαηα Νενγληθή αιινάλνζε νπδεηεξνπελία Πξσηνπαζήο απηνάλνζε νπδεηεξνπελία Ηδηνπαζήο λεαληθή αξζξίηηδα, ΔΛ

44 Νενγληθή αιινάλνζε νπδεηεξνπελία πάληα αιιά δπλεηηθά απεηιεηηθή γηα ηε δσή Οπδεηεξνπελία ζνβαξνύ βαζκνύ ην λενγλό θηλδπλεύεη από ζνβαξέο ινηκώμεηο Δκθάληζε θαηά ηε λενγληθή πεξίνδν Γηάγλσζε Παξνπζία αιιναληηζσκάησλ ζηνλ νξό ηεο κεηέξαο έλαληη ζπγθεθξηκέλσλ αληηγόλσλ ησλ νπδεηεξνθίισλ ηνπ λενγλνύ παηξηθήο πξνέιεπζεο Πξόθεηηαη γηα IgG αληηζώκαηα πνπ πεξλνύλ ηνλ πιαθνύληα πξνθαιιώληαο θαηαζηξνθή ησλ νπδεηεξνθίισλ ηνπ εκβξύνπ θαη ζξνκβνπελία, ε νπνία επηκέλεη κεηά ηε γέλλεζε Ο ζπλνιηθόο αξηζκόο ησλ ιεπθώλ ηνπ λενγλνύ κπνξεί λα είλαη Υακειόο Φπζηνινγηθόο Απμεκέλνο (ιόγσ αληηξξνπηζηηθήο κνλνθπηηάξσζεο) Αληηκεηώπηζε: γ-ζθαηξίλε + αληηβηνηηθή αγσγή Γηάξθεηα : βξαρεία (πεξηνξίδεηαη ηηο πξώηεο εβδνκάδεο δσήο)

45 Πξσηνπαζήο απηνάλνζε νπδεηεξνπελία Υξόληα θαινήζεο νπδεηεξνπελία ηεο βξεθηθήο θαη ηεο 1 εο παηδηθήο ειηθίαο Οθείιεηαη ζηελ παξνπζία απηναληηζσκάησλ έλαληη ησλ νπδεηεξνθίισλ Κιηληθή εηθόλα Γέξκα: έιθε, απνζηήκαηα ηκαηηθό βιελλνγόλν: αθζώδε έιθε, πεξηνδνληίηηδα Βιελλνγόλν ηνπ νξζνύ: πεξηεδξηθά απνζηήκαηα παληόηεξα πξνζβάιινληαη άιια ζπζηήκαηα, όπσο ΓΔ, αλαπλεπζηηθό Παξά ην ζνβαξό βαζκό ηεο νπδεηεξνπελίαο ηα πεξηζζόηεξα παηδηά παξνπζηάδνπλ ήπηεο ινηκώμεηο θαη δελ ρξεηάδνληαη καθξνρξόληα ζεξαπεία

46 Πξσηνπαζήο απηνάλνζε νπδεηεξνπελία Γηάγλσζε Αληηνπδεηεξνθηιηθά αληηζώκαηα: ζεηηθά Δπηβεβαηώλεηαη ε δηάγλσζε Λόγσ ηεο ρακειήο εηδηθόηεηαο ε εμέηαζε κπνξεί λα ρξεηαζζεί λα επαλαιεθζεί κέρξη θαη 2 θνξέο γηα λα απνβεί ζεηηθή Μπειόγξακκα Μπειόο ππνθπηηαξηθόο ή κε θπζηνινγηθή θπηηαξνβξίζεηα Όηαλ έρνπλ γίλεη 3 επαλαιήςεηο ειέγρνπ αληηνπδεηεξνθηιηθώλ αληηζσκάησλ θαη είλαη αξλεηηθέο Αληηκεηώπηζε πκπησκαηηθή ησλ ινηκώμεσλ κε αληηβηνηηθή αγσγή Όηαλ εκθαλίδνπλ ζπρλέο θαη ζνβαξέο ινηκώμεηο πεξηζηαζηαθά κπνξεί λα ρνξεγεζεί απμεηηθόο παξάγνληαο θνξηηθνζηεξνεηδή ελδνθιέβην ζθεύαζκα γ-ζθαηξίλεο πξνθεηκέλνπ λα απμεζεί ν ΑΑΠ Πξόγλσζε απηόκαηε ύθεζε ηεο νπδεηεξνπελίαο ζην 95% ησλ παηδηώλ εληόο 7-24 κελώλ από ηε δηάγλσζε

47 Ζ παξνπζία ππώδνπο θαξπγγίηηδαο ή κέζεο σηίηηδαο κε ΑΑΟ< /mm3 ππνδειώλεη ηε δηάγλσζε ηεο θαινήζνπο νπδεηεξνπελίαο ζε αληίζεζε κε ηνπο αζζελείο κε ειάηησζε ησλ απνζεθώλ ηνπ ΜΟ, νη νπνίνη δελ έρνπλ ηε δπλαηόηεηα δεκηνπξγίαο επηρξηζκάησλ, νξώδνπο σηίηηδαο ή ππσδώλ εμηδξσκάησλ (επηρξηζκάησλ)

48 Απηνάλνζε νπδεηεξνπελία Υξόληα νπδεηεξνπελία ζε έδαθνο γλσζηήο απηνάλνζεο πάζεζεο (ΔΛ,ΡΑ) Οη απνζήθεο ηνπ κπεινύ ησλ νζηώλ είλαη επαξθείο ζπλήζσο ε κεξηθέο πεξηπηώζεηο ΔΛ θάπνηα αληηζώκαηα κπνξεί λα πξνζβάιινπλ ηα πξνγνληθά αηκνπνηεηηθά θύηηαξα θαη λα εκπνδίζνπλ ηε ιεηηνπξγηθόηεηα ησλ νπδεηεξνθίισλ κε απνηέιεζκα ζνβαξή επαηζζεζία ζε ινηκώμεηο Αληηκεηώπηζε Πξσηνπαζνύο απηνάλνζεο δηαηαξαρήο ζε α. κε ειαηησκέλεο απνζήθεο κπεινύ ησλ νζηώλ Ζ ρνξήγεζε G-CSF ζε παξνπζία ζνβαξήο ινίκσμεο κπνξεί λα είλαη απνηειεζκαηηθή

49 ΥΡΟΝΗΑ ΟΤΓΔΣΔΡΟΠΔΝΗΑ - ΑΗΣΗΑ πγγελείο θαηαζηάζεηο Κπθιηθή νπδεηεξνπελία Ηδηνπαζήο νπδεηεξνπελία Απηνάλνζα λνζήκαηα Αηκαηνινγηθέο παζήζεηο Τπεξζπιεληζκό Καθνήζεηα Θεζαπξηζκώζεηο

50 ΥΡΟΝΗΑ ΟΤΓΔΣΔΡΟΠΔΝΗΑ αηκαηνινγηθά λνζήκαηα Απιαζηηθή αλαηκία Αηκνθαγνθπηηαξηθό ζύλδξνκν Μπεινδπζπιαζηηθό ζύλδξνκν

51 ΥΡΟΝΗΑ ΟΤΓΔΣΔΡΟΠΔΝΗΑ - ΑΗΣΗΑ πγγελείο θαηαζηάζεηο Κπθιηθή νπδεηεξνπελία Ηδηνπαζήο νπδεηεξνπελία Απηνάλνζα λνζήκαηα Αηκαηνινγηθέο παζήζεηο Τπεξζπιεληζκό Καθνήζεηα Θεζαπξηζκώζεηο

52 ΥΡΟΝΗΑ ΟΤΓΔΣΔΡΟΠΔΝΗΑ ζεζαπξηζκώζεηο Ν. Gaucher N. Niemann- Pick

53 ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ ΟΤΓΔΣΔΡΟΠΔΝΗΚΟΤ ΠΑΗΓΗΟΤ Ηζηνξηθό Αληηθεηκεληθή εμέηαζε Δξγαζηεξηαθόο έιεγρνο

54 ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ ΟΤΓΔΣΔΡΟΠΔΝΗΚΟΤ ΠΑΗΓΗΟΤ Δπηβεβαίσζε ηεο νπδεηεξνπελίαο ζε επαλειιεκέλεο εμεηάζεηο αίκαηνο Κιηληθή εηθόλα = ν γλώκνλαο γηα ην αλ ε δηεξεύλεζε ζα ζπλερηζηεί ελδν ή έμσ λνζνθνκεηαθά

55 ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ ΟΤΓΔΣΔΡΟΠΔΝΗΚΟΤ ΠΑΗΓΗΟΤ- ΗΣΟΡΗΚΟ Ζιηθία Δζληθόηεηα Ζιηθία εκθάληζεο ηεο 1 εο ινίκσμεο Παιαηόηεξε γεληθή αίκαηνο; Φπζηνινγηθή; Πόζν ζπρλά αξξσζηαίλεη; Πεξηνδηθόηεηα ζπκπησκάησλ; Δληόπηζε ησλ βιαβώλ νκθαιίηηδα, αθζώδεο ζηνκαηίηηδα, θαξπγγίηηδα, ακπγδαιίηηδα, νμεία κέζε σηίηηδα, δεξκαηηθά απνζηήκαηα,πεξηεδξηθά απνζηήκαηα, πεξηηνλίηηδα, κεληγγίηηδα Βαξύηεηα Αλάγθε ρνξήγεζεο αληηβηνηηθώλ Δλδνλνζνθνκεηαθή λνζειεία Απεηιεηηθέο γηα ηε δσή ινηκώμεηο Πνηόηεηα δσήο: αξηζκόο απνπζηώλ από ην ζρνιείν Γεληθή θαηάζηαζε Αλεπαξθήο αύμεζε; Παξνπζία νγθσδώλ δύζνζκσλ θελώζεσλ Οηθνγελεηαθό ηζηνξηθό: Άιιν κέινο ηεο νηθνγέλεηαο κε πρλέο ινηκώμεηο Οπδεηεξνπελία Απηνάλνζν ή άιιν λόζεκα Φάξκαθα: ηζηνξηθό πξόζθαηεο ιήςεο θαξκάθσλ ή ρξήζεο βνηάλσλ

56 ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ ΟΤΓΔΣΔΡΟΠΔΝΗΚΟΤ ΠΑΗΓΗΟΤαληηθεηκεληθή εμέηαζε Ύςνο, βάξνο, ζηάδην Tanner Γπζκνξθίεο Πηζαλέο ζθειεηηθέο αλσκαιίεο (αλαηκία Fanconi, ζ. Schwachman- Diamond) Γηαηαξαρέο ησλ νλύρσλ ή ηνπ δέξκαηνο (ζπγγελήο δπζθεξάηησζε) Παξνπζία ινηκώμεσλ δέξκαηνο ή βιελλνγόλσλ εκεία/ζπκπηώκαηα ρξόληνπ αλαπλεπζηηθνύ λνζήκαηνο Παξνπζία επαηνκεγαιίαο/ζπιελνκεγαιίαο (ζεζαπξηζκώζεηο, εμσκπειηθή αηκνπνίεζε)

57 ΓΗΑΓΝΧΣΗΚΟ ΑΛΓΟΡΗΘΜΟ ΣΖ ΟΤΓΔΣΔΡΟΠΔΝΗΑ

58 ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ ΟΤΓΔΣΔΡΟΠΔΝΗΚΟΤ ΠΑΗΓΗΟΤεξγαζηεξηαθόο έιεγρνο Δμσλνζνθνκεηαθόο εξγ. έιεγρνο Δλδνλνζνθνκεηαθόο εξγ. έιεγρνο

59 ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ ΟΤΓΔΣΔΡΟΠΔΝΗΚΟΤ ΠΑΗΓΗΟΤεμσλνζνθνκεηαθόο εξγ. έιεγρνο Γεληθή εμέηαζε αίκαηνο επίρξηζκα πεξηθεξηθνύ αίκαηνο. Δθηίκεζε Βαζκνύ ηεο νπδεηεξνπελίαο Παξνπζία κνξθνινγηθώλ αιινηώζεσλ ησλ πνιπκνξθνππξήλσλ Απμεκέλνο αξηζκόο κνλνθπηηάξσλ, εσζηλνθίισλ (ζύλδξνκν Kostmann) Παξνπζία δηεγεξκέλσλ ιεκθνθπηηάξσλ (ηώζεηο) Δθηίκεζε ηεο εξπζξάο θαη ηεο κεγαθαξπνθπηηαξηθήο ζεηξάο Δπί ππνςίαο θπθιηθήο νπδεηεξνπελίαο πξνγξακκαηηζκόο δηελέξγεηαο γεληθήο αίκαηνο 3 θνξέο ηελ εβδνκάδα επί 6 ζπλερόκελεο εβδνκάδεο Έιεγρνο επαηηθήο θαη λεθξηθήο ιεηηνπξγίαο Ηνινγηθόο έιεγρνο Δπίπεδα αλνζνζθαηξηλώλ νξνύ Έιεγρνο πηζαλήο δπζαπνξξόθεζεο / δνθηκαζία ηδξώηα (εθόζνλ πξνθύπηνπλ ζηνηρεία από ην ηζηνξηθό θαη ηελ θιηληθή εμέηαζε) Έιεγρνο απηνάλνζσλ λνζεκάησλ Αθηηλνινγηθόο έιεγρνο πηζαλώλ νζηηθώλ αλσκαιηώλ, α/α ζώξαθνο (επί ππνςίαο ρξόληνπ αλαπλεπζηηθνύ λνζήκαηνο) Τπεξερνγξαθηθόο έιεγρνο θνηιίαο

60

61

62 Παξαπνκπή ζην λνζνθνκείν γηα πεξαηηέξσ δηεξεύλεζε από εηδηθνύο επί αξλεηηθνύ ειέγρνπ ή ζηνηρεία πνπ ζπλεγνξνύλ γηα πηζαλό ζύλδξνκν κπειηθήο αλεπάξθεηαο, κεηαβνιηθό ζπλδξόκνπ, ή απηνάλνζν λόζεκα

63 ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ ΟΤΓΔΣΔΡΟΠΔΝΗΚΟΤ ΠΑΗΓΗΟΤ ελδνλνζνθνκεηαθόο εξγ. έιεγρνο Γεληθή αίκαηνο επίρξηζκα πεξηθεξηθνύ αίκαηνο Πξνζδηνξηζκόο επηπέδσλ Β12, θπιιηθνύ νμένο θαη ραιθνύ Πξνζδηνξηζκόο απηναληηζσκάησλ έλαληη ησλ νπδεηεξνθίισλ (επί ζεηηθνύ απνηειέζκαηνο δελ θξίλεηαη ζθόπηκε ε δηελέξγεηα κπεινγξάκκαηνο) Μπειόγξακκα εθόζνλ έρεη απνθιεηζζεί απηνάλνζε ή θπθιηθή νπδεηεξνπελία πξνθεηκέλνπ λα εθηηκεζεί ε ζπλνιηθή κπειηθή παξαγσγή θαη ν βαζκόο σξίκαλζεο ηεο ιεπθήο ζεηξάο θαζώο θαη λα αλαδεηεζεί δηήζεζε ηνπ κπεινύ από μέλα θύηηαξα (ζεζαπξηζκώζεηο) ή ιεπραηκηθά θύηηαξα Κπηηαξνγελεηηθόο έιεγρνο επί ππνςίαο ζπλδξόκσλ κπειηθήο αλεπάξθεηαο ή θαθνεζεηώλ Έιεγρνο επζξαπζηόηεηαο ρξκζ πξνο απνθιεηζκό αλαηκίαο Fanconi Οζηενκπειηθή βηνςία ζε πεξηπηώζεηο όπνπ πξέπεη λα εθηηκεζεί ε θπηηαξνβξίζεηα ηνπ κπεινύ Μεηαβνιηθόο έιεγρνο επί ππνςίαο πηζαλήο γιπθνγνλίαζεο ηύπνπ 1b Έιεγρνο νζηηθήο ππθλόηεηαο εθόζνλ από ην ηζηνξηθό αλαθέξνληαη νζηηθά άιγε ή παζνινγηθά θαηάγκαηα

64 ΔΡΓΑΣΖΡΗΑΚΟ ΔΛΔΓΥΟ ΟΤΓΔΣΔΡΟΠΔΝΗΑ

65 ΘΔΡΑΠΔΤΣΗΚΖ ΑΝΣΗΜΔΣΧΠΗΖ Βαξύηεηα θιηληθήο εηθόλαο = αληηζηξόθσο αλάινγε ηνπ ΑΑΠ Ζ απόθαζε γηα ρνξήγεζε ή όρη αγσγήο ππαγνξεύεηαη πεξηζζόηεξν από ηελ θιηληθή εηθόλα παξά από ηνλ εξγαζηεξηαθό έιεγρν

66 ΘΔΡΑΠΔΤΣΗΚΖ ΑΝΣΗΜΔΣΧΠΗΖ 1 ε δηάγλσζε ζνβαξήο νπδεηεξνπελίαο = νμεία θάζε εκππξεηνπ λνζήκαηνο Δλδνλνζνθνκεηαθή αληηκεηώπηζε i.v. Αληηβηνηηθή αγσγή επξένο θάζκαηνο Μαθξνρξόληα αληηκεηώπηζε παηδηνύ κε βαξηά ρξόληα νπδεηεξνπελία Απμεηηθόο παξάγνληαο ηεο θνθθηώδνπο ζεηξάο G- CSF Μεηακόζρεπζε αξρέγνλσλ αηκνπνηεηηθώλ θπηηάξσλ Υεκεηνπξνθύιαμε

67 ΘΔΡΑΠΔΤΣΗΚΖ ΑΝΣΗΜΔΣΧΠΗΖκαθξνρξόληα βαξηά νπδεηεξνπελία Απμεηηθόο παξάγνληαο ηεο θνθθηώδνπο ζεηξάο Αλαζπλδπαζκέλνο παξάγνληαο Τπνδόξηα ρνξήγεζε κε δόζε 5κg/kg/εκέξα Αληαπόθξηζε ζηελ αγσγή αλακέλεηαη εληόο 2 εκεξώλ Αύμεζε ΑΑΠ κεηώλεη ηε ζλεζηκόηεηα από ινηκώμεηο βειηηώλεη ηελ πνηόηεηα δσήο Δλδείμεηο ρνξήγεζεο νβαξνύ βαζκνύ ρξόληα νπδεηεξνπελία + ζπρλέο ζνβαξνύ βαζκνύ ινηκώμεηο

68 ΘΔΡΑΠΔΤΣΗΚΖ ΑΝΣΗΜΔΣΧΠΗΖκαθξνρξόληα βαξηά νπδεηεξνπελία Απμεηηθόο παξάγνληαο ηεο θνθθηώδνπο ζεηξάο Παξαθνινύζεζε Αξρηθά ζηελή γηα αλαγλώξηζε πηζαλήο ππεξαληηδξαζηηθόηεηαο ηνπ κπεινύ ησλ νζηώλ πζρέηηζε καθξόρξνλεο ρνξήγεζεο G-CSF θαη αλάπηπμεο κπεινδπζπιαζηηθνύ ζπλδξόκνπ/ νμείαο ιεπραηκίαο Γηάξθεηα ρνξήγεζεο Γόζε ηνπ παξάγνληα Χζηόζν ε αλάιπζε απηώλ ησλ δεδνκέλσλ είλαη αξθεηά πνιύπινθε θαη δελ βγαίλνπλ αζθαιή ζπκπεξάζκαηα πληζηάηαη ζε καθξόρξνλε αγσγή κε ηνλ παξάγνληα Μπειόγξακκα/έηνο Κπηηαξνγελεηηθή αλάιπζε ηνπ κπεινύ ησλ νζηώλ Δπί κε αληαπόθξηζεο ζηε ζεξαπεπηηθή αγσγή νη αζζελείο είλαη ππνςήθηνη γηα κεηακόζρεπζε αξρέγνλσλ αηκνπνηεηηθώλ θπηηάξσλ

69 TEST G-CSF Δλεξγνπνηεί ηελ παξαγσγή θαη ηελ σξίκαλζε CFU-GM Απμάλεη ηελ κίησζε ζηνλ κπειό (από μσελοβλάστες σε μσελοκύτταρα ) Απμάλεη ηνλ αξηζκό ησλ ώξηκσλ θπηηάξσλ (από μεταμσελοκύτταρα σε PMN ) Διαηηώλεη ην ρξόλν κπειηθήο σξίκαλζεο Schimtz S Experimental Hematology 1993, 21: 755

70 TEST G-CSF ΔΝΓΔΗΞΔΗ S. Kostmann Ηδηνπαζήο νπδεηεξνπελία Κπθιηθή νπδεηεξνπελία Απηνάλνζε νπδεηεξνπελία

71 TEST G-CSF G-CSF 5 g /Kg s.c. Έλεγσορ ηιμήρ οςδεηεποθίλων Βαζική + 6 ώπερ +12 ώπερ +24 ώπερ +48 ώπερ : ΑΠΑΝΣΖΖ ΣΖ ΓΟΚΗΜΑΗΑ Γιπλαζιαζμόρ ηηρ ηιμήρ ηων οςδεηεπόθιλων και οπωζδήποηε PMN > 500/mmc Αν δεν απανηήζει ζηα 5 g /Kg επαναλαμβάνεηαι με 10 g /Kg

72 ΟΓΖΓΗΔ ΑΝΣΗΜΔΣΧΠΗΖ ΣΧΝ ΟΤΓΔΣΔΡΟΠΔΝΗΧΝ ΘΔΡΑΠΔΗΑ ΜΔ G-CSF ΤΝΔΥΖ ΥΟΡΖΓΖΖ νβαξή νπδεηεξνπελία πνπ ζπλνδεύεηαη από ζνβαξέο ή ππνηξνπηάδνπζεο ινηκώμεηο (πρ S. Kostmann, κεξηθέο ηδηνπαζείο θαη θπθιηθέο)

73 ΟΓΖΓΗΔ ΑΝΣΗΜΔΣΧΠΗΖ ΣΧΝ ΟΤΓΔΣΔΡΟΠΔΝΗΧΝ ΘΔΡΑΠΔΗΑ ON DEMAND Απηνάλνζεο ή ηδηνπαζείο ή δεπηεξνπαζείο ζηηο εμήο θαηαζηάζεηο: A) πςπεηόρ 38 C ηοςλάσιζηον 3 Η+ ζςμπηώμαηα και/ή ζημεία (πσ:βήσαρ, κεθαλαλγία, κοιλιακό άλγορ, ανοπεξία, δύζπνοια, ωηαλγία, δςζοςπικά ενοσλήμαηα,πεπιοδονηικόρ πόνορ) >3Η ή B) Σςμπηώμαηα και/ή ζημεία (πσ:βήσαρ, κεθαλαλγία, κοιλιακό άλγορ, ανοπεξία, δύζπνοια, ωηαλγία, δςζοςπικά ενοσλήμαηα,πεπιοδονηικόρ πόνορ) >3Η +πςπέηιο (<38 C) C) Κακή γενική καηάζηαζη ή ζςμπηώμαηα ζηπηικού shock ( ςπόηαζη, ολιγοςπία, διαηαπασέρ ηος επιπέδος ζςνείδηζηρ, ηασύπνοια, δύζπνοια, πηώζειρ κοπεζμού Ο 2 ΜΕΣΑ ΑΠΌ ΈΝΑ ΕΠΕΙΟΔΙΟ ΣΤΠΟΤ C, Ο ΑΘΕΝΗ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΞΕΚΙΝΗΕΙ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΜΕ G-CSF ΣΗΝ ΠΡΩΣΗ ΗΜΕΡΑ ΠΤΡΕΣΟΤ

74 ΘΔΡΑΠΔΤΣΗΚΖ ΑΝΣΗΜΔΣΧΠΗΖκαθξνρξόληα βαξηά νπδεηεξνπελία Μεηακόζρεπζε αξρέγνλσλ αηκνπνηεηηθώλ θπηηάξσλ Δλδείμεηο Αζζελείο κε ππνηξνπηάδνπζεο ζνβαξέο ινηκώμεηο πνπ δελ αληαπνθξίζεθαλ ζηελ αγσγή κε G-CSF Αζζελείο πνπ ππό G-CSF εκθάληζαλ θπηηαξνγελεηηθέο αλσκαιίεο ηνπ κπεινύ ή κπεινδπζπιαζηηθό ζύλδξνκν ή ιεπραηκία

75 ΘΔΡΑΠΔΤΣΗΚΖ ΑΝΣΗΜΔΣΧΠΗΖκαθξνρξόληα βαξηά νπδεηεξνπελία Υεκεηνπξνθύιαμε Δλδείμεηο βξέθε παηδηά πνπ παξνπζηάδνπλ πνιύ ρακειό ΑΑΠ + ζνβαξέο θαη ζπρλέο ινηκώμεηο Σξηκεζνπξίκε ζνπιθακεζνμαδόιε (5mg/kg/εκέξα ζε 2 δόζεηο) ή Ακνμπθηιιίλε (20mg/kg/εκέξα)

76 ΥΡΟΝΗΑ ΟΒΑΡΖ ΟΤΓΔΣΔΡΟΠΔΝΗΑ άιια πξνβιήκαηα Υακειό αλάζηεκα (πνιππαξαγνληηθή αηηηνινγία) Πνιιαπιέο ινηκώμεηο Πηζαλή ύπαξμε γελεηηθά θιεξνλνκνύκελνπ ζπλδξόκνπ πνπ ζπλδπάδεηαη κε ρακειό αλάζηεκα πγγελήο δπζθεξάησζε ύλδξνκν Shwachman Diamond Οζηενπελία νζηενπόξσζε Υξόληεο ινηκώμεηο Κιηλνζηαηηζκό Καηαζηάζεηο δπζαπνξξόθεζεο Μαθξνρξόληα ρξήζε θνξηηθνεηδώλ θαηά ην παξειζόλ ύζηαζε γηα ηαθηηθό έιεγρν ηεο νζηηθήο ππθλόηεηαο

77 ΥΡΟΝΗΑ ΟΤΓΔΣΔΡΟΠΔΝΗΑ Τπνζηεξηθηηθή θξνληίδα Καιή ζηνκαηηθή πγηεηλή Σαθηηθέο νδνληηαηξηθέο επηζθέςεηο Καζεκεξηλό βνύξηζηζκα κεηά από θάζε γεύκα Δκβνιηαζκόο ύκθσλα κε ην ηζρύνλ γηα θάζε ρώξα πξόγξακκα ελεξγεηηθήο αλνζνπνίεζεο ε πεξίπησζε γλσζηνύ ζπλδξόκνπ αλνζναλεπάξθεηαο ηξνπνπνηείηαη ν εκβνιηαζκόο γηα ηα εκβόιηα πνπ πεξηέρνπλ δώληεο εμαζζελεκέλνπο ηνύο ηε θάζε ηεο νμείαο ινίκσμεο είλαη ζθόπηκν λα αλαβάιιεηαη ν πξνγξακκαηηζκέλνο εκβνιηαζκόο Σαθηηθή παξαθνινύζεζε ηεο ζεξκνθξαζίαο ηνπ παηδηνύ θαη επί ππξεηνύ άκεζε παηδηαηξηθή εμέηαζε Καιή ζσκαηηθή πγηεηλή (θαζεκεξηλό κπάλην θαη επηζηακέλν πιύζηκν ησλ ρεξηώλ) Βξώζε θαιά καγεηξεκέλσλ ηξνθώλ, απνθπγή ιήςεο κε παζηεξησκέλσλ γαιαθηνθνκηθώλ πξνηόλησλ Φξνληίδα γηα ζσζηή ιεηηνπξγία ηνπ ΓΔ, π.ρ. ηαθηηθή ιήςε ιαθηνπιόδεο

78 ΥΡΟΝΗΑ ΟΤΓΔΣΔΡΟΠΔΝΗΑ Τπνζηεξηθηηθή θξνληίδα Υνξήγεζε ΥΜΠ (αληηβηνηηθά / αληηκπθεηηαζηθά) ζε πεξηπηώζεηο βαξηάο νπδεηεξνπελίαο κε πνιιά επεηζόδηα ινηκώμεσλ Ζ ζπγθεθξηκέλε απόθαζε εμαηνκηθεύεηαη ~ ηνπ αζζελνύο θαη ηνπ πεξηβαιινληόο ηνπ Απνθπγή ιήςεο θαξκάθσλ Θα πξέπεη λα απεπζύλεηαη ζε 1 ζπγθεθξηκέλν θέληξν αλαθνξάο θάζε θνξά πνπ αληηκεησπίδεη εκπύξεην λόζεκα θαη ην νπνίν ζα είλαη ζε ζέζε λα έξζεη ζε επαθή θαη λα δώζεη ζηνηρεία γηα ηνλ αζζελή Φπρνινγηθή ππνζηήξημε ηνπ αζζελνύο θαη ηεο νηθνγέλεηάο ηνπ από εηδηθέο νκάδεο

79 ΤΜΠΔΡΑΜΑ Ζ νπδεηεξνπελία ηεο παηδηθήο ειηθίαο θαη ε δηεξεύλεζή ηεο απνηειεί πξόθιεζε γηα ηνλ παηδίαηξν Ο παηδίαηξνο ηεο θνηλόηεηαο κπνξεί λα ζπκβάιιεη ζεκαληηθά ζηε δηεξεύλεζε θαη παξαθνινύζεζε ηνπ νπδεηεξνπεληθνύ παηδηνύ εθόζνλ απηό είλαη ζε θαιή θαηάζηαζε Ζ δπλαηόηεηα ζπλεξγαζίαο ηνπ παηδηάηξνπ κε ην λνζνθνκεηαθό θέληξν αλαθνξάο ηνπ παηδηνύ κπνξεί λα απνηξέςεη ην κηθξό αζζελή από πεξηηηέο λνζειείεο θαη εξγαζηεξηαθέο εμεηάζεηο

80 ΤΜΠΔΡΑΜΑ Παηδί κε νπδεηεξνπελία, νμεία ή ρξόληα, ππξεηό θαη επεξεαζκέλε γεληθή θαηάζηαζε πξέπεη παληνηε λα παξαπέκπεηαη γηα ελδνλνζνθνκεηαθή δηεξεύλεζε θαη αληηκεηώπηζε

81 Δπραξηζηώ.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΝΔΥΗΕΟΜΔΝΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΣΟΤ 2010-2011

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΝΔΥΗΕΟΜΔΝΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΣΟΤ 2010-2011 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΝΔΥΗΕΟΜΔΝΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΣΟΤ 2010-2011 Σα καζήκαηα γίλνληαη ζην γξαθείν ησλ ηαηξώλ ηνπ Tκήκαηνο θάζε Πέκπηε 12:00 14:00, ρξεζηκνπνηώληαο ηα θαηάιιεια νπηηθναθνπζηηθά κέζα, εθηόο Ηνπιίνπ θαη Απγνύζηνπ.

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΙΡΙΜΟ ΑΘΔΝΟΤ ΠΟΤ ΛΑΜΒΑΝΔΙ ΑΝΣΙΘΡΟΜΒΩΣΙΚΑ Η ΑΝΣΙΑΙΜΟΠΔΣΑΛΙΑΚΑ

ΥΔΙΡΙΜΟ ΑΘΔΝΟΤ ΠΟΤ ΛΑΜΒΑΝΔΙ ΑΝΣΙΘΡΟΜΒΩΣΙΚΑ Η ΑΝΣΙΑΙΜΟΠΔΣΑΛΙΑΚΑ ΥΔΙΡΙΜΟ ΑΘΔΝΟΤ ΠΟΤ ΛΑΜΒΑΝΔΙ ΑΝΣΙΘΡΟΜΒΩΣΙΚΑ Η ΑΝΣΙΑΙΜΟΠΔΣΑΛΙΑΚΑ Γξ. Γεκήηξηνο Καπεηάλνο Δπηκειεηήο Α Γαζηξεληεξνινγηθή Κιηληθή Γ.Ν. «Γεώξγηνο Παπαληθνιάνπ» Θεζζαινλίθε Γελ έρσ ζύγθξνπζε ζπκθεξόλησλ κε ηηο

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Καρκίνος του μαστού: Παράγοντες Κινδύνου και Οικογενής Προδιάθεση

Καρκίνος του μαστού: Παράγοντες Κινδύνου και Οικογενής Προδιάθεση Καρκίνος του μαστού: Παράγοντες Κινδύνου και Οικογενής Προδιάθεση Ioanna Tzoulaki MSc PhD Lecturer in Epidemiology University of Ioannina School of Medicine & Imperial College School of Medicine Καρκίνος

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

Ιαηπικά πποβλήμαηα - Επιπλοκέρ. Γθέθαο Γηάλλεο Mηρνύη Κακέιηα

Ιαηπικά πποβλήμαηα - Επιπλοκέρ. Γθέθαο Γηάλλεο Mηρνύη Κακέιηα Ιαηπικά πποβλήμαηα - Επιπλοκέρ Γθέθαο Γηάλλεο Mηρνύη Κακέιηα Δςζπεθλέξια Ομύ ζύλδξνκν καδηθήο ζπκπαζεηηθήο εθθόξηηζεο, απνηέιεζκα βιαβεξνύ εξεζίζκαηνο ζε αζζελείο κε ΚΝΜ άλσζελ ηνπ Θ6 Δςζπεθλέξια ςμπηώμαηα:

Διαβάστε περισσότερα

Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ.

Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ. Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ. ΜΠΙΛΙΛΗ ΑΝΑΣΑΙΑ Νοσηλεύτρια Σ.Δ. ΜSc Προϊσταμένη τμήματος ΦΙΑπ Γ.Ν. ΚΑΣ ΜΟΥΙΓΗ ΘΔΜΙΣΟΚΛΗ Νοσηλεστής Σ.Δ. τμήματος ΦΙΑπ Γ.Ν. ΚΑΣ ΒΟΤΡΛΔΓΚΑ ΠΑΝΑΓΙΩΣΑ Νοσηλεύτρια

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Ομείεο θαη ρξόληεο επηδξάζεηο ηεο ζσκαηηθήο άζθεζεο ζε αζεξνγελεηηθνύο παξάγνληεο θηλδύλνπ

Ομείεο θαη ρξόληεο επηδξάζεηο ηεο ζσκαηηθήο άζθεζεο ζε αζεξνγελεηηθνύο παξάγνληεο θηλδύλνπ Ομείεο θαη ρξόληεο επηδξάζεηο ηεο ζσκαηηθήο άζθεζεο ζε αζεξνγελεηηθνύο παξάγνληεο θηλδύλνπ Βαζίιεο Μνύγηνο Καζεγεηήο βηνρεκείαο ηεο άζθεζεο ΤΔΦΑΑ ΑΠΘ http://users.auth.gr/mougios Η άζθεζε κεηώλεη ηνπο

Διαβάστε περισσότερα

Καπειιάξε Α. Αξγπξή Γεξκαηνιόγνο-Αθξνδηζηνιόγνο Δπηζηεκνληθόο πλεξγάηεο Ν.Α.πγγξόο Σκήκα Φπζηνινγίαο Σξηρώλ θ Γέξκαηνο

Καπειιάξε Α. Αξγπξή Γεξκαηνιόγνο-Αθξνδηζηνιόγνο Δπηζηεκνληθόο πλεξγάηεο Ν.Α.πγγξόο Σκήκα Φπζηνινγίαο Σξηρώλ θ Γέξκαηνο Καπειιάξε Α. Αξγπξή Γεξκαηνιόγνο-Αθξνδηζηνιόγνο Δπηζηεκνληθόο πλεξγάηεο Ν.Α.πγγξόο Σκήκα Φπζηνινγίαο Σξηρώλ θ Γέξκαηνο Σξηρνξηδόγξακκα Κιηληθή εμέηαζε Ιζηνξηθό Δξγαζηεξηαθόο έιεγρνο: γεληθή αίκαηνο, Fe

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΥΤΣΗ ΑΛΧΠΔΚΙΑ ΥΡΤΟΒΑΛΑΝΣΗ ΚΟΡΦΙΣΗ ΓΔΡΜΑΣΟΛΟΓΟ -ΑΦΡΟΓΙΙΟΛΟΓΟ ΔΠΙΜΔΛΗΣΗ ΓΔΡΜΑΣΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ 401 ΓΝΑ

ΓΙΑΥΤΣΗ ΑΛΧΠΔΚΙΑ ΥΡΤΟΒΑΛΑΝΣΗ ΚΟΡΦΙΣΗ ΓΔΡΜΑΣΟΛΟΓΟ -ΑΦΡΟΓΙΙΟΛΟΓΟ ΔΠΙΜΔΛΗΣΗ ΓΔΡΜΑΣΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ 401 ΓΝΑ ΓΙΑΥΤΣΗ ΑΛΧΠΔΚΙΑ ΥΡΤΟΒΑΛΑΝΣΗ ΚΟΡΦΙΣΗ ΓΔΡΜΑΣΟΛΟΓΟ -ΑΦΡΟΓΙΙΟΛΟΓΟ ΔΠΙΜΔΛΗΣΗ ΓΔΡΜΑΣΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ 401 ΓΝΑ Γηάρπηε αισπεθία: νξηζκφο Απμεκέλε απψιεηα ηξηρψλ κε ζπλνδφ αξαίσζε ηνπ ηξηρσηνχ, πνπ αθνξά κεγάιν

Διαβάστε περισσότερα

19.15-21.00 ΠΡΟΝΓΓΙΖ ΡΟΑΞΔΕΑ Ξξόιεςε θαη αληηκεηώπηζε θαξδηαγγεηαθώλ επηπινθώλ κεηά από αγγεηαθό εγθεθαιηθό επεηζόδην Ππληνληζηήο: Θ.

19.15-21.00 ΠΡΟΝΓΓΙΖ ΡΟΑΞΔΕΑ Ξξόιεςε θαη αληηκεηώπηζε θαξδηαγγεηαθώλ επηπινθώλ κεηά από αγγεηαθό εγθεθαιηθό επεηζόδην Ππληνληζηήο: Θ. Λ. Γαηζέιεο Θ. Εάρνπ Α. Ινπθόπνπινο Δ. Θνπινύιαο Θ.Ξ. Καθαξίηζεο Κ. Κπνύικπνπ Γ. Ληάηνο Γ.Λ. Ληαιέθνο Γ. Ξαπαδάκνπ Α. Ξνιύδνο Δ.Η. Οεγνπνύινπ Α. Παξακνύξηζε Κ. Πγάληδνο Α. Πηέθνο 18.30 ΣΑΗΟΔΡΗΠΚΝΠ-ΞΟΝΠΦΩΛΖΠΔΗΠ

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΡΕΤΜΑΣΟΠΑΘΕΙΕς ΚΑΙ ΚΤΗςΗ. Γξ Αθξνδίηε Διηζζαίνπ Ξελνθώληνο Γπλαηθνιόγνο - Μαηεπηήξαο

ΡΕΤΜΑΣΟΠΑΘΕΙΕς ΚΑΙ ΚΤΗςΗ. Γξ Αθξνδίηε Διηζζαίνπ Ξελνθώληνο Γπλαηθνιόγνο - Μαηεπηήξαο ΡΕΤΜΑΣΟΠΑΘΕΙΕς ΚΑΙ ΚΤΗςΗ Γξ Αθξνδίηε Διηζζαίνπ Ξελνθώληνο Γπλαηθνιόγνο - Μαηεπηήξαο Θέκαηα Ρεπκαηνεηδήο αξζξίηηδα πνλδπιαξζξνπάζεηεο Αγθπινπνηεηηθή πνλδπιίηηδα Ψσξηαζηθή Αξζξίηηδα Αληηδξαζηηθή αξζξίηηδα

Διαβάστε περισσότερα

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1.1 Εγκαηάζηαζη ηυν οδηγών ηηρ έξςπνηρ κάπηαρ ζηο λογιζμικό Mozilla Thunderbird

Διαβάστε περισσότερα

ΛΑΠΑΡΟΚΟΠΙΚΗ ΕΠΙΜΗΚΗ ΓΑΣΡΕΚΣΟΜΗ

ΛΑΠΑΡΟΚΟΠΙΚΗ ΕΠΙΜΗΚΗ ΓΑΣΡΕΚΣΟΜΗ ΛΑΠΑΡΟΚΟΠΙΚΗ ΕΠΙΜΗΚΗ ΓΑΣΡΕΚΣΟΜΗ 2 ΛΑΠΑΡΟΚΟΠΙΚΗ ΕΠΙΜΗΚΗ ΓΑΣΡΕΚΣΟΜΗ (Sleeve Gastrectomy) Εςάγγελορ Νάνορ Η Λαπαξνζθνπηθή Δπηκήθεο Γαζηξεθηνκή είλαη κηα λέα ρεηξνπξγηθή κέζνδνο αδπλαηίζκαηνο πνπ κπνξεί λα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΛΙΟΚΑΚΗ AΣΤΠΔ ΔΚΓΗΛΩΔΙ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΚΑΙ ΔΦΗΒΟΤ. Παπαζκεςή Καπανίκα Παιδογαζηπενηεπολόγορ

ΚΟΙΛΙΟΚΑΚΗ AΣΤΠΔ ΔΚΓΗΛΩΔΙ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΚΑΙ ΔΦΗΒΟΤ. Παπαζκεςή Καπανίκα Παιδογαζηπενηεπολόγορ ΚΟΙΛΙΟΚΑΚΗ AΣΤΠΔ ΔΚΓΗΛΩΔΙ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΚΑΙ ΔΦΗΒΟΤ Παπαζκεςή Καπανίκα Παιδογαζηπενηεπολόγορ Κοιλιοκάκη: Μια νόζορ με ιδιαιηεπόηηηερ ΓΤΑΝΔΞΙΑ ἠ ΑΤΣΟΝΟΟ ΝΟΗΜΑ Δθιπηηθό αίηην : Τξνθηθό αληηγόλν ( Γινπηέλε) Ιζρπξή

Διαβάστε περισσότερα

απηνάλνζεο ινηκώμεηο ηα θάξκαθα θαη νη κεηαζηαηηθέο λόζνη

απηνάλνζεο ινηκώμεηο ηα θάξκαθα θαη νη κεηαζηαηηθέο λόζνη Oη πνην ζπρλέο αηηίεο επηλεθξηδηαθήο αλεπάξθεηαο είλαη νη απηνάλνζεο θαη ζε κηθξόηεξν βαζκό νη ινηκώμεηο ηα θάξκαθα θαη νη κεηαζηαηηθέο λόζνη Ληγόηεξν ζπρλέο αηηίεο είλαη: ΑΓΡΔΝΟΛΔΤΚΟΓΤΣΡΟΦΙΑ ΚΑΙ ΑΓΡΔΝΟΜΤΔΛΟΝΔΤΡΟΠΑΘΔΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Γεώξγηνο Π. Καξακαλώιεο Ννζνθνκείν Αηηηθόλ 9 ε Εθπαηδεπηηθή δηεκεξίδα ΕΠΕΓΕ, Αζήλα 24-25 Σεπηεκβξίνπ 2011 πνηεο νη βαζηθέο αξρέο ηεο κεζόδνπ; θαηαγξαθή ελδναπιηθώλ πηέζεσλ ζηαηηθέο πηέζεηο αξρέο ηεο κεζόδνπ

Διαβάστε περισσότερα

Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία

Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία Δρ Σηαμάηιος Α. Παπαδάκης Ορθοπαιδικός Χειροσργός Επιμεληηής Α - Ε.Σ.Υ. Δ Ορθοπαιδική Κλινική Γ.Ν.Α. KAT Αγαπεηέ Γηαηξέ.. Υειρόγραθο κείμενο

Διαβάστε περισσότερα

Fysiotek Treatment. Μυοσκελετικοί πόνοι; Βγάλτε τους από τη μέση... Fysiotek Πρότυπη μηχανική αξιολόγηση και θεραπεία

Fysiotek Treatment. Μυοσκελετικοί πόνοι; Βγάλτε τους από τη μέση... Fysiotek Πρότυπη μηχανική αξιολόγηση και θεραπεία Μυοσκελετικοί πόνοι; Βγάλτε τους από τη μέση... Fysiotek Πρότυπη μηχανική αξιολόγηση και θεραπεία Πρώτη φορά στην Ελλάδα η επεμβατική φυσικοθεραπεία Στόχος: το μηχανικό αίτιο του μυοσκελετικού προβλήματος,

Διαβάστε περισσότερα

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ.

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΓΑΘΡΙΑ Π. 1,2, ΓΑΘΡΙΑΠ Θ. 1, ΚΖΡΠΗΝ- ΓΑΘΡΙΑ Γ. 1,3,4, ΘΑΡΠΗΑΟΓΑΛΖΠ Ι. 1,5, Α ΛΑΠΡΑΠΗΝ Α. 1,4,6, ΛΗΘΝΙΑΝΠ ΠΘΔΛΡΔΟΖΠ 6. 1. Δ Ρ Α Η Ο Δ Η Α Φ Ο

Διαβάστε περισσότερα

Ανίτνεσζη Kσκλοθορούνηων Kαρκινικών Kσηηάρων (KKK) με ηην ηετνική ηης

Ανίτνεσζη Kσκλοθορούνηων Kαρκινικών Kσηηάρων (KKK) με ηην ηετνική ηης Ανίτνεσζη Kσκλοθορούνηων Kαρκινικών Kσηηάρων (KKK) με ηην ηετνική ηης multiplex PCR ΜΘΥΑΛΗ ΚΟΤΣΘΛΘΕΡΗ, MD, Ph.D Καθηγηηής Πειραμαηικης Φσζιολογίας, Θαηρική τολή, Παν/μίοσ Αθηνών Η αλίρλεπζε ηεο ύπαξμεο

Διαβάστε περισσότερα

Γηαγλσζηηθή θαη ζεξαπεπηηθή πξνζέγγηζε ηνπ αζζελή κε επηλεθξηδηθή ππέξηαζε

Γηαγλσζηηθή θαη ζεξαπεπηηθή πξνζέγγηζε ηνπ αζζελή κε επηλεθξηδηθή ππέξηαζε Γηαγλσζηηθή θαη ζεξαπεπηηθή πξνζέγγηζε ηνπ αζζελή κε επηλεθξηδηθή ππέξηαζε Αζηέξηνο Καξαγηάλλεο Καζεγεηήο Παζνινγίαο ΑΠΘ Β Πξνπαηδεπηηθή Παζνινγηθή Κιηληθή Ιππνθξάηεην Ννζνθνκείν Αίηηα δεπηεξνπαζνύο ππέξηαζεο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Α Γ Ο Ρ Δ Τ Δ Σ Α Ι Η Υ Ρ Η Η Η Λ Δ Κ Σ Ρ Ι Κ Ο Τ Κ Α Σ Α Β Ι Γ Ι Ο Τ

Α Π Α Γ Ο Ρ Δ Τ Δ Σ Α Ι Η Υ Ρ Η Η Η Λ Δ Κ Σ Ρ Ι Κ Ο Τ Κ Α Σ Α Β Ι Γ Ι Ο Τ ΟΓΗΓΙΔ ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ ΔΝΘΔΣΟΤ Α Π Α Γ Ο Ρ Δ Τ Δ Σ Α Ι Η Υ Ρ Η Η Η Λ Δ Κ Σ Ρ Ι Κ Ο Τ Κ Α Σ Α Β Ι Γ Ι Ο Τ Τνπνζεηήζηε ηα θιηπ ηνπ λεξνρύηε ζηηο εγθνπέο πνπ βξίζθνληαη θάηω από ην λεξνρύηε (Σρ. 1). ημείωζη: αλάινγα

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 Κα ακαθένεηε 5 εονςπασθέξ πώνεξ θαη κα βνείηε ημ είδμξ ημο μνοθημύ ημοξ πιμύημο. Πμημη πανάγμκηεξ επηηνέπμοκ ηεκ θαηαζθεοή μεγάιςκ ηεπκηθώκ ένγςκ; Ε ελόνολε (ελαγςγή

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code)

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Page 1 Υποπλοίαρτος Ν. Πεηράκος ΠΝ Αηδένηα Γνύξεηνη Ίππνη (Trojan Horses) Ινί (Viruses) Worms Root-kit Page 2 Γνύξεηνο Ίππνο (Trojan Horse) Οξηζκόο: Πξόγξακκα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

Η οστεοπόρωση είλαη ρξόληα πάζεζε ηνπ κεηαβνιηζκνύ ησλ νζηώλ, θαηά ηελ νπνία παξαηεξείηαη ζηαδηαθή κείσζε ηεο ππθλόηεηαο θαη πνηόηεηάο ηνπο ΟΣΔΟΠΟΡΩΗ

Η οστεοπόρωση είλαη ρξόληα πάζεζε ηνπ κεηαβνιηζκνύ ησλ νζηώλ, θαηά ηελ νπνία παξαηεξείηαη ζηαδηαθή κείσζε ηεο ππθλόηεηαο θαη πνηόηεηάο ηνπο ΟΣΔΟΠΟΡΩΗ Ο Σ Ε Ο Π Ο Ρ Ω Η Η οστεοπόρωση είλαη ρξόληα πάζεζε ηνπ κεηαβνιηζκνύ ησλ νζηώλ, θαηά ηελ νπνία παξαηεξείηαη ζηαδηαθή κείσζε ηεο ππθλόηεηαο θαη πνηόηεηάο ηνπο ΟΣΔΟΠΟΡΩΗ ΟΣΔΟΠΟΡΩΗ Δίλαη απνηέιεζκα: α) απμεκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΔΙΝΟΜΔΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ ΜΔΣΑ ΑΠΟ ΑΡΘΡΟΚΟΠΗΗ ΙΥΙΟΤ ΓΙΑΡΚΔΙΑ 6 ΔΒΓΟΜΑΓΩΝ

ΠΡΟΣΔΙΝΟΜΔΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ ΜΔΣΑ ΑΠΟ ΑΡΘΡΟΚΟΠΗΗ ΙΥΙΟΤ ΓΙΑΡΚΔΙΑ 6 ΔΒΓΟΜΑΓΩΝ ΠΡΟΣΔΙΝΟΜΔΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ ΜΔΣΑ ΑΠΟ ΑΡΘΡΟΚΟΠΗΗ ΙΥΙΟΤ ΓΙΑΡΚΔΙΑ 6 ΔΒΓΟΜΑΓΩΝ (Τπεύζπλνο Ιαηξόο : Α. Παπαβαζηιείνπ) (Τπεύζπλνη Φπζ/ηέο: Ισαθεηκίδεο ηαύξνο θηλ. 6977223666, Καξακέξε Καηεξίλα θηλ. 6944701324)

Διαβάστε περισσότερα

ΤΓΚΟΛΛΗΣΙΝΟΑΝΣΙΓΡΑΔΙ

ΤΓΚΟΛΛΗΣΙΝΟΑΝΣΙΓΡΑΔΙ ΤΓΚΟΛΛΗΣΙΝΟΑΝΣΙΓΡΑΔΙ Δηζαγσγή Οη ζπγθνιιεηηλναληηδξάζεηο (LAT - Latex Agglutination Test) είλαη ε πην πξόζθνξε αλνζνινγηθή κέζνδνο γηα ην κηθξνβηνινγηθό θαη αλνζνινγηθό εξγαζηήξην. Δίλαη ε παιαηόηεξε αλνζνινγηθή

Διαβάστε περισσότερα

Σργγεμέπ ζροίγγιξ ζηελέςξρπ αοιζηεοάπ ζηεθαμιαίαπ αοηηοίαπ ποξπ ηξ δενιό κόλπξ. Διαγμωζηική ποξζπέλαζη και θεοαπερηική αμηιμεηώπιζη.

Σργγεμέπ ζροίγγιξ ζηελέςξρπ αοιζηεοάπ ζηεθαμιαίαπ αοηηοίαπ ποξπ ηξ δενιό κόλπξ. Διαγμωζηική ποξζπέλαζη και θεοαπερηική αμηιμεηώπιζη. Γ. Αηδονίδηρ¹, Θ. Ζαγκλαβάπα ¹, Τ. Χπιζηοθοπίδος ¹, Γ. Κονηόποςλορ ¹, Π. Τόζζιορ² 1 Κλινική Euromedica- «Κςανούρ Σηαςπόρ», Θεζζαλονίκη 2 Παν. Καπδιοσειποςπγική Κλινική Α.Π.Θ., Παν. Νοζοκομείο Α.Χ.Ε.Π.Α.,

Διαβάστε περισσότερα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα 4. ΑΝΑΠΝΟΗ Η δηάζπαζε ηεο γιπθόδεο γίλεηαη κέζα ζηα θύηηαξα, νλνκάδεηαη θπηηαξηθή αλαπλνή θαη εμαζθαιίδεη ηελ ελέξγεηα πνπ είλαη απαξαίηεηε ζην θύηηαξν. Η δηάζπαζε γίλεηαη κε ηελ παξνπζία νμπγόλνπ θαη

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

Διιεληθά Σειρά Moov Δγτειρίδιο τρήζηη Δνημέρφζης ταρηών Web Αλαζεώξεζε: R00 (2010/05) Πώς να ενημερώζφ ηοσς τάρηες; Υπάξρνπλ ηέζζεξα βήκαηα γηα ηελ ελεκέξσζε ηνπ ράξηε. Βήκα

Διαβάστε περισσότερα

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Ναηαιία Σπαλνύ, spanou@igme.gr & natspanou@gmail.com Τερληθόο Γεσιόγνο (M.Sc.) Πεξηγξαθή Χάξηεο ρσξηθήο θαηαλνκήο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΣΡΙΚΗ Α.Ε. ΜΕ ΙΧΤ ΣΗΝ ΑΓΟΡΑ ΣΗ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 2011 ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ Ρο εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στη Θήβα ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΩΛΗΕΩΝ 1/1/2011 TA ΔΚΞΝΟΗΘΑ ΡΗΚΝΙΝΓΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΙNCOFRUIT - (HELLAS).

ΙNCOFRUIT - (HELLAS). Πξνο ΟΛΑ ΤΑ ΜΔΛΗ Κε Σπλάδειθε Θέκα: Ιζπαλία & Γεξκαλία 5 ε ΔΒΓΟΜΑΓΑ 2011 (31 Ιαλ έσο 30 Φεβξ.2011) Παξαζέηνπκε θαησηέξσ: Αλαζθόπεζε ηεο 4 εο εβδνκάδνο 2011 κε ηηο ηηκέο ησλ εζπεξηδνεηδώλ πνπ δηακνξθώζεθαλ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΝΗΜΟ- ΕΞΑΝΘΗΜΑ. Αλεξάνδπα Αλεξοπούλος. Επίκοσρη Καθηγήτρια Παθολογίας

ΚΝΗΜΟ- ΕΞΑΝΘΗΜΑ. Αλεξάνδπα Αλεξοπούλος. Επίκοσρη Καθηγήτρια Παθολογίας ΚΝΗΜΟ- ΕΞΑΝΘΗΜΑ Αλεξάνδπα Αλεξοπούλος Επίκοσρη Καθηγήτρια Παθολογίας ΦΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ ΚΝΗΜΟΤ Γεληθεπκέλνο Σνπηθόο Γηαιείπσλ πλερήο ΠΑΘΟΥΤΙΟΛΟΓΙΑ ΚΝΗΜΟΤ Πξνθαιείηαη κέζσ ρεκνκεηαβηβαζηώλ κεηά από εξεζηζκό

Διαβάστε περισσότερα

Ζ πιένλ ζπρλή νθζαικηθή λόζνο Ζ λόζνο ηεο νθζαικηθήο επηθάλεηαο. Γηώξγνο Γαιηάλεο Γηώξγνο Λακπίξεο Κώζηαο Μπνκπνξίδεο

Ζ πιένλ ζπρλή νθζαικηθή λόζνο Ζ λόζνο ηεο νθζαικηθήο επηθάλεηαο. Γηώξγνο Γαιηάλεο Γηώξγνο Λακπίξεο Κώζηαο Μπνκπνξίδεο Ζ πιένλ ζπρλή νθζαικηθή λόζνο Ζ λόζνο ηεο νθζαικηθήο επηθάλεηαο Γηώξγνο Γαιηάλεο Γηώξγνο Λακπίξεο Κώζηαο Μπνκπνξίδεο 1995-2014: 7.602 αζζελείο 87,6 Δλδνθζάικηεο θιεγκνλέο Δμωηεξηθέο θιεγκνλέο 12,4 1995-2000

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΓΟΚΡΙΝΙΚΑ ΝΟΗΜΑΣΑ ΚΑΙ ΟΣΔΟΠΟΡΩΗ

ΔΝΓΟΚΡΙΝΙΚΑ ΝΟΗΜΑΣΑ ΚΑΙ ΟΣΔΟΠΟΡΩΗ ΔΝΓΟΚΡΙΝΙΚΑ ΝΟΗΜΑΣΑ ΚΑΙ ΟΣΔΟΠΟΡΩΗ αλ νζηενπόξσζε νξίδεηαη ε ειάηησζε ηεο πνζόηεηαο ηνπ νζηνύ θαη ε δηαηαξαρή ηεο κηθξν-αξρηηεθηνληθήο ηνπ ζε ηέηνην βαζκό, ώζηε λα είλαη επηξξεπέο ζηελ πξόθιεζε θαηάγκαηνο

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Επιδημιολογικήσ Επιτήρηςησ και Παρέμβαςησ ΑΝΔΜΔΤΛΟΓΗΑ / ΔΡΠΖ ΕΩΣΖΡΑ

Τμήμα Επιδημιολογικήσ Επιτήρηςησ και Παρέμβαςησ ΑΝΔΜΔΤΛΟΓΗΑ / ΔΡΠΖ ΕΩΣΖΡΑ ΑΝΔΜΔΤΛΟΓΗΑ / ΔΡΠΖ ΕΩΣΖΡΑ Η αλεκεπινγηά είλαη κηα νμεία ηνγελήο λόζνο, κε ραξαθηεξηζηηθό εμάλζεκα, πνπ πξνθαιείηαη από ηνλ ηό ηεο αλεκεπινγηάο- έξπεηα δσζηήξα (VZV), ν νπνίνο αλήθεη ζηελ νηθνγέλεηα ησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΔΗΛΑΣΙΑ. Ισάλλεο Παπαληθνιάνπ

ΠΟΔΗΛΑΣΙΑ. Ισάλλεο Παπαληθνιάνπ ΠΟΔΗΛΑΣΙΑ Ισάλλεο Παπαληθνιάνπ Η πνδειαζία είλαη κηα επράξηζηε δξαζηεξηόηεηα κε πνιιά πιενλεθηήκαηα, δηαδεδνκέλε παγθνζκίσο. Ωζηόζν, ππάξρνπλ παξάγνληεο πνπ ζέηνπλ ηελ ζσκαηηθή καο αθεξαηόηεηα ζε θίλδπλν

Διαβάστε περισσότερα

Σν άηνκν κε αθραξώδε Δηαβήηε ζην Οδνληηαηξείν. Δξ Μηράιεο Κ Πίθνινο Ελδνθξηλνιόγνο Δηαβεηνιόγνο

Σν άηνκν κε αθραξώδε Δηαβήηε ζην Οδνληηαηξείν. Δξ Μηράιεο Κ Πίθνινο Ελδνθξηλνιόγνο Δηαβεηνιόγνο Σν άηνκν κε αθραξώδε Δηαβήηε ζην Οδνληηαηξείν Δξ Μηράιεο Κ Πίθνινο Ελδνθξηλνιόγνο Δηαβεηνιόγνο Οξηζκόο Ο αθραξώδεο Δηαβήηεο εηλαη κία κεηαβνιηθή πάζεζε θαηά ηελ νπνία ν νξγαληζκνο δελ παξάγεη ή δελ ρξεζηκνπνηεί

Διαβάστε περισσότερα

Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014

Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014 Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο Όνομα 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014 15:00:19 Λαηίλεο Αλδξέαο 10/9/2014 17:59:31 ΜΑΓΔΜΣΕΟΓΛΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

Πληροθορίες για ηο μικροζκόπιο

Πληροθορίες για ηο μικροζκόπιο Πληροθορίες για ηο μικροζκόπιο Η επηινγή ηεο θαηάιιειεο κεγέζπλζεο ζην κηθξνζθόπην εμαξηάηαη από ην πξνο παξαηήξεζε αληηθείκελν. Η δπλαηόηεηα δηάθξηζεο ηωλ δηαθόξωλ ηκεκάηωλ ηνπ θπηηάξνπ νθείιεηαη ζην

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Εισαγωγή στη Φωτογραυία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Εισαγωγή στη Φωτογραυία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Εισαγωγή στη Φωτογραυία Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP 1 ΜΑΘΗΜΑ 3 ο ΚΛΕΙΣΡΟ ΣΑΥΤΣΗΣΑ ΚΛΕΙΣΡΟΤ-ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΣΑΛΛΗΛΗ ΣΑΥΤΣΗΣΑ Σι είναι υωτογραυική μητανή; Από πνηα κέξε απνηειείηαη: 1. Φαθό

Διαβάστε περισσότερα

Σρνιή Δπηζηεκώλ Υγείαο. Τκήκα Ηαηξηθήο. Πξόγξακκα Κεηαπηπρηαθώλ Σπνπδώλ. «Θιηληθέο Θιηληθνεξγαζηεξηαθέο Ηαηξηθέο Δηδηθόηεηεο»

Σρνιή Δπηζηεκώλ Υγείαο. Τκήκα Ηαηξηθήο. Πξόγξακκα Κεηαπηπρηαθώλ Σπνπδώλ. «Θιηληθέο Θιηληθνεξγαζηεξηαθέο Ηαηξηθέο Δηδηθόηεηεο» Σρνιή Δπηζηεκώλ Υγείαο Τκήκα Ηαηξηθήο Πξόγξακκα Κεηαπηπρηαθώλ Σπνπδώλ «Θιηληθέο Θιηληθνεξγαζηεξηαθέο Ηαηξηθέο Δηδηθόηεηεο» Καηεπηηθή - Γπλαηθνινγηθή Θιηληθή Παλεπηζηεκίνπ Παηξώλ Γηεπζπληήο: Θαζεγεηήο Γεώξγηνο

Διαβάστε περισσότερα

Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER Εμπορική Air Sport Gun 777 Ονομαζία: Διανομέας: V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: 777 Χώρα Προέλεσζης:

Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER Εμπορική Air Sport Gun 777 Ονομαζία: Διανομέας: V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: 777 Χώρα Προέλεσζης: 1 Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER Air Sport Gun 777 V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: 777 2 Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER LH V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: ΧΚ918Α 3 Airsoft Gun κε Φσηεηλό

Διαβάστε περισσότερα

Dr ΣΖΟΪΣΟΤ Μ. αμ. Επ. καθηγ. ΑΒΡΑΜΙΔΗ Α. ΣΕΟΪΣΟΤ Μ.

Dr ΣΖΟΪΣΟΤ Μ. αμ. Επ. καθηγ. ΑΒΡΑΜΙΔΗ Α. ΣΕΟΪΣΟΤ Μ. Dr ΣΖΟΪΣΟΤ Μ. αμ. Επ. καθηγ. ΑΒΡΑΜΙΔΗ Α. ΑΔΡΕΝΑΡΧΗ Οξηζκόο:Η αύμεζε ηεο παξαγωγήο αλδξνγόλωλ πνπ μεθηλά πεξίπνπ ζηελ ειηθία ηωλ 6 εηώλ ζηα θνξίηζηα θαη 7 έηε ζηα αγόξηα πκβαίλεη πην λωξίο ζε άηνκα ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΦΩΣΟΠΟΤΛΟΤ ΣΔΛΛΑ ΓΔΝΙΚΗ ΙΑΣΡΟ ΓΙΔΤΘΤΝΣΡΙΑ ΚΔΝΣΡΟΤ ΤΓΔΙΑ ΑΡΙΓΑΙΑ

ΦΩΣΟΠΟΤΛΟΤ ΣΔΛΛΑ ΓΔΝΙΚΗ ΙΑΣΡΟ ΓΙΔΤΘΤΝΣΡΙΑ ΚΔΝΣΡΟΤ ΤΓΔΙΑ ΑΡΙΓΑΙΑ ΦΩΣΟΠΟΤΛΟΤ ΣΔΛΛΑ ΓΔΝΙΚΗ ΙΑΣΡΟ ΓΙΔΤΘΤΝΣΡΙΑ ΚΔΝΣΡΟΤ ΤΓΔΙΑ ΑΡΙΓΑΙΑ Γάγγραινα κάτω άκρων Καρδιακή ανεπάρκεια Τπερτροφία αριστεράς κοιλίας Έμφραγμα μυοκαρδίου Ρήξη αρτηριακού ανευρύσματος Σύφλωση ΤΠΔΡΣΑΗ Τπερτασική

Διαβάστε περισσότερα

Καηεπζπληήξηεο νδεγίεο θιηληθήο πξαθηηθήο γηα ηε δηάγλσζε θαη ηελ αληηκεηώπηζε ηεο γαζηξννηζνθαγηθήο παιηλδξόκεζεο ζηα παηδηά

Καηεπζπληήξηεο νδεγίεο θιηληθήο πξαθηηθήο γηα ηε δηάγλσζε θαη ηελ αληηκεηώπηζε ηεο γαζηξννηζνθαγηθήο παιηλδξόκεζεο ζηα παηδηά Καηεπζπληήξηεο νδεγίεο θιηληθήο πξαθηηθήο γηα ηε δηάγλσζε θαη ηελ αληηκεηώπηζε ηεο γαζηξννηζνθαγηθήο παιηλδξόκεζεο ζηα παηδηά ΑΠΟ ΚΟΗΝΟΤ ΤΣΑΔΗ ΣΖ ΑΜΔΡΗΚΑΝΗΚΖ ΚΑΗ ΣΖ ΔΤΡΧΠΑΪΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΠΑΗΓΗΑΣΡΗΚΖ ΓΑΣΡΔΝΣΔΡΟΛΟΓΗΑ,

Διαβάστε περισσότερα

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Α.Ε Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία Πνηνί είκαζηε Η ΜΙΝΔΡΑΛ ΥΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΣΑ Α.Δ. μεθίλεζε ηελ πνξεία ηεο ην 1976. Από ηελ αξρή ζπλεξγαζηήθακε κε πξωηνπόξνπο εηαηξείεο ζηνλ

Διαβάστε περισσότερα

10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03

10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03 10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03 1 η ημέρα: ΑΘΗΝΑ ΜΠΑΝΓΚΟΚ πγθέληξσζε ζην αεξνδξόκην Διεπζέξηνο Βεληδέινο, θαη αλαρώξεζε γηα Μπαλγθόθ.Γηαλπθηέξεπζε

Διαβάστε περισσότερα

ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΟΛΤΜΠΙΑΚΟΤ ΛΕΤΚΩΙΑ 14-15 ΜΑΙΟΤ 2011. Γιώργο θα είσαι πάντα στις καρδιές μας ΗΛΙΚΙΕ 1998-1999 & 2000-2001

ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΟΛΤΜΠΙΑΚΟΤ ΛΕΤΚΩΙΑ 14-15 ΜΑΙΟΤ 2011. Γιώργο θα είσαι πάντα στις καρδιές μας ΗΛΙΚΙΕ 1998-1999 & 2000-2001 ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΛΑΙΚΗ ΑΥΑΛΙΣΙΚΗ MTN ΚΟΠ ΠΕ ΣΡΟΒΟΛΟΤ ΑΗΚ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΡΠΕΖΑ METLIFE ALICO ΠΕΣΡΟ ΑΒΒΑ ΚΟΝΣΡΑΞΙΟΝ ΛΣΔ ΠΕΡΓΑΜΟ ΣΟΤΡΣΟΔΙΑΚΟΜΗΕΙ ΠΕΡΓΑΜΟ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΟ ΠΕΣΡΟΤ ΛΣΔ TOP KINISIS ΚΟΚΟΜΙΦ ΚΟΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗ36. Άσκηση 1. Άσκηση 2. Οη δηεπζύλζεηο ησλ 4 σλ ππνδηθηύσλ είλαη νη αθόινπζεο. Υπνδίθηπν Α: 10.101.1.64/27 Υπνδίθηπν Β: 10.101.1.

ΠΛΗ36. Άσκηση 1. Άσκηση 2. Οη δηεπζύλζεηο ησλ 4 σλ ππνδηθηύσλ είλαη νη αθόινπζεο. Υπνδίθηπν Α: 10.101.1.64/27 Υπνδίθηπν Β: 10.101.1. Άσκηση 1 ΠΛΗ36 1. Η κόλε πεξίπησζε λα έρνπκε ζύγθξνπζε κεηαμύ παθέησλ ησλ δύν θόκβσλ είλαη λα ζηείιεη ν δεύηεξνο πξηλ πξνιάβεη λα πιεξνθνξεζεί γηα ηελ θαηάιεςε ηνπ δηάπινπ από ηνλ άιιν. Από ηε ζηηγκή πνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΔΙΓΟΝΣΑ ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΣΑ

ΔΠΔΙΓΟΝΣΑ ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΣΑ ΔΠΔΙΓΟΝΣΑ ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΣΑ Δπείγνλ νγθνινγηθό πξόβιεκα Oμεία θαηάζηαζε πνπ απεηιεί ηε δωή ηνπ αζζελνύο κε θαθνήζεηα θαη πνπ νθείιεηαη ζηε λόζν ή ηελ αγωγή γηα ηε λόζν πκπίεζε Νωηηαίνπ Μπεινύ Οζηηθέο

Διαβάστε περισσότερα

ΜΔΣΑΦΡΑΗ SUPER SEAL PRO

ΜΔΣΑΦΡΑΗ SUPER SEAL PRO ΜΔΣΑΦΡΑΗ SUPER SEAL PRO -Γηα επαγγεικαηηθή ρξήζε κόλν. Όηαλ ην ρξεζηκνπνηείηε θνξέζηε πξνζηαηεπηηθά γπαιηά θαη γάληηα. -Να κελ ρξεζηκνπνηείηε ζε θιεηζηνύ ηύπνπ ζπκπηεζηέο. ΗΜΑΝΣΙΚΗ ΗΜΔΙΩΗ Δμαηηίαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk)

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Σεκηλάξην Τνκέα Λνγηζκηθνύ Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Περίιευε παροσζίαζες Τη είλαη ηα «Γίθηπα πνπ παξέρνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Ο εμσηεξηθόο θύιηλδξνο κε ηηο ηζνδπλακηθέο γξακκέο: Οη ηζνδπλακηθέο επηθάλεηεο όπσο ηππώλνληαη από ην πξόγξακκα:

Ο εμσηεξηθόο θύιηλδξνο κε ηηο ηζνδπλακηθέο γξακκέο: Οη ηζνδπλακηθέο επηθάλεηεο όπσο ηππώλνληαη από ην πξόγξακκα: ηηο πξνζνκνηώζεηο πνπ αθνινπζνύλ εμεηάδεηαη ε πεξίπησζε ηνπ θπιίλδξνπ δηπιαζίσλ δηαζηάζεσλ θαη γίλεηαη εμέηαζε θάζε θπιίλδξνπ μερσξηζηά (εμσηεξηθνύ θαη εζσηεξηθνύ). Ο εμσηεξηθόο θύιηλδξνο κε ηηο ηζνδπλακηθέο

Διαβάστε περισσότερα

Θξήηε & Δμαγωγέο Κ Α Λ Α Μ Π Ο Κ Η Α Λ Κ Ι Β Ι Α Γ Η Π Ρ Ο Δ Γ Ρ Ο Γ..

Θξήηε & Δμαγωγέο Κ Α Λ Α Μ Π Ο Κ Η Α Λ Κ Ι Β Ι Α Γ Η Π Ρ Ο Δ Γ Ρ Ο Γ.. Θξήηε & Δμαγωγέο Κ Α Λ Α Μ Π Ο Κ Η Α Λ Κ Ι Β Ι Α Γ Η Π Ρ Ο Δ Γ Ρ Ο Γ.. Ο ύλδεζκνο Δμαγωγέωλ Θξήηεο Από ηελ ίδξπζή ηνπ ην 1995 πξνβαίλεη ζε ελέξγεηεο πνπ πξωηαξρηθό ζθνπό έρνπλ ηελ πξνώζεζε ηωλ εμαγωγώλ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΟ ΔΙΑΣ. EURO 01-2080 3/4 23,00 01-2182 1" 23,00 01-2018 3/4 22,50 01-2018/1 1" 22,50 01-2019 1/2 22,50

ΚΩΔΙΚΟ ΔΙΑΣ. EURO 01-2080 3/4 23,00 01-2182 1 23,00 01-2018 3/4 22,50 01-2018/1 1 22,50 01-2019 1/2 22,50 ΚΩΔΙΚΟ ΔΙΑΣ. EURO 01-2080 3/4 23,00 01-2182 1" 23,00 ΚΩΔΙΚΟ ΔΙΑΣ. EURO 01-2018 3/4 22,50 01-2018/1 1" 22,50 01-2019 1/2 22,50 20 MIC 10 ΜΙC 80 MIC 10 MIC 0,4 MIC 5 MIC 10 MIC 01-2020 01-2021 01-2034 01-2035

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΣΑΓΜΑΣΑ, ΔΙΑΣΡΕΜΜΑΣΑ, ΕΞΑΡΘΡΗΜΑΣΑ. Ανέζηης Κ. Γεωργιάδης Ορθοπαιδικός - Φειροσργός

ΚΑΣΑΓΜΑΣΑ, ΔΙΑΣΡΕΜΜΑΣΑ, ΕΞΑΡΘΡΗΜΑΣΑ. Ανέζηης Κ. Γεωργιάδης Ορθοπαιδικός - Φειροσργός ΚΑΣΑΓΜΑΣΑ, ΔΙΑΣΡΕΜΜΑΣΑ, ΕΞΑΡΘΡΗΜΑΣΑ Ανέζηης Κ. Γεωργιάδης Ορθοπαιδικός - Φειροσργός ΚΑΣΑΓΜΑΣΑ, ΔΙΑΣΡΕΜΜΑΣΑ, ΕΞΑΡΘΡΗΜΑΣΑ Απνηεινύλ 3 δηαθνξεηηθέο θαθώζεηο ηνπ κπνζθειεηηθνύ ζπζηήκαηνο Αλάινγα κε ηνλ κεραληζκό

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013 ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 7 ΜΑΪΟΥ 13 ΘΔΜΑ Α : (Α1) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 33-335 (Α) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 6 (Α3) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα (Α) α) Λάζνο β) Σωζηό γ) Σωζηό

Διαβάστε περισσότερα

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΚΤΠΡΟΤ Πξόγξακκα Δπηκόξθσζεο Τπνςεθίσλ Καζεγεηώλ Σερλνινγίαο Γελάξεο 2011 ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΑ Ι (Ύιε Γπκλαζίνπ) Διδάσκων: Σαββίδης Σάββας Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΡΕΤΜΑΣΟΠΑΘΕΙΕ ΣΟΝ 21 ο ΑΙΩΝΑ. Αξγνζηόιη, 3 Ννεκβξίνπ 2013

ΟΙ ΡΕΤΜΑΣΟΠΑΘΕΙΕ ΣΟΝ 21 ο ΑΙΩΝΑ. Αξγνζηόιη, 3 Ννεκβξίνπ 2013 ΟΙ ΡΕΤΜΑΣΟΠΑΘΕΙΕ ΣΟΝ 21 ο ΑΙΩΝΑ Αξγνζηόιη, 3 Ννεκβξίνπ 2013 ΟΙ ΡΕΤΜΑΣΟΠΑΘΕΙΕ ΣΟΝ 21 ο ΑΙΩΝΑ Πόηε ένας αζθενής πρέπει να απεσθύνεηαι ζε ρεσμαηολόγο Ενοτλήμαηα ποσ παραπέμποσν ζε ρεσμαηοπάθειες Πώς ανηιμεηωπίζονηαι

Διαβάστε περισσότερα

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ 10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ Σσποποιημένες παροτές ΥΣ Γηα ηελ ειεθηξνδόηεζε θάζε εζωηεξηθήο εγθαηάζηαζεο θαηαζθεπάδεηαη κία από ηηο «ηππνπνηεκέλεο» παξνρέο πνπ αλαθέξνληαη παξαθάηω. Γηα θάζε ηππνπνηεκέλε

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Γηα ηε δηεπθόιπλζή ζαο θαηά ην switch-off ηεο πεξηνρήο ηεο Πεινπνλλήζνπ έρνπκε πξνζζέζεη ζηνπο ςεθηαθνύο καο δέθηεο κία λέα,

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

HPV και Δέπμα. Καιακπαιίθεο Γεκήηξηνο. Δπ.Καζεγεηήο Β Παλεπηζηεκηαθήο Γεξκαηνινγηθήο Αθξνδηζηνινγηθήο Κιηληθήο ΑΠΘ

HPV και Δέπμα. Καιακπαιίθεο Γεκήηξηνο. Δπ.Καζεγεηήο Β Παλεπηζηεκηαθήο Γεξκαηνινγηθήο Αθξνδηζηνινγηθήο Κιηληθήο ΑΠΘ HPV και Δέπμα Καιακπαιίθεο Γεκήηξηνο Δπ.Καζεγεηήο Β Παλεπηζηεκηαθήο Γεξκαηνινγηθήο Αθξνδηζηνινγηθήο Κιηληθήο ΑΠΘ Γεληθά ραξαθηεξηζηηθά HPV - Μεηαδίδνληαη εύθνια - Πξνζβάιινπλ δέξκα θαη βιελλνγόλνπο κε

Διαβάστε περισσότερα

Σι μπορεί και τι πρέπει να περιμένει ο γαστρεντερολόγος από τη βιοψία του λεπτού εντέρου

Σι μπορεί και τι πρέπει να περιμένει ο γαστρεντερολόγος από τη βιοψία του λεπτού εντέρου Σι μπορεί και τι πρέπει να περιμένει ο γαστρεντερολόγος από τη βιοψία του λεπτού εντέρου Ισάλλα Γειιαδέηζηκα Α Δξγαζηήξην Παζνινγηθήο Αλαηνκηθήο, Ιαηξηθή Σρνιή Αζελώλ Δηλώνω ότι δεν έχω σύγκρουση συμφερόντων

Διαβάστε περισσότερα

Όζα ζα ζέιαηε λα κάζεηε γηα ηνλ θαξθίλν ηνπ πξνζηάηε

Όζα ζα ζέιαηε λα κάζεηε γηα ηνλ θαξθίλν ηνπ πξνζηάηε ΠΑΡΕ ΣΗ ΖΩΗ ΟΤ ΣΑ ΥΕΡΘΑ ΟΤ Όζα ζα ζέιαηε λα κάζεηε γηα ηνλ θαξθίλν ηνπ πξνζηάηε ΠΑΡΕ ΣΗ ΖΩΗ ΟΤ ΣΑ ΥΕΡΘΑ ΟΤ Ο θαξθίλνο ηνπ πξνζηάηε, αλ δηαγλσζηεί έγθαηξα, κπνξεί λα ζεξαπεπηεί ΠΑΡΕ ΣΗ ΖΩΗ ΟΤ ΣΑ ΥΕΡΘΑ ΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

«Μεταμόσχευση λεπτού. εντέρου.που βρισκόμαστε το 2012»

«Μεταμόσχευση λεπτού. εντέρου.που βρισκόμαστε το 2012» «Μεταμόσχευση λεπτού εντέρου.που βρισκόμαστε το 2012» Υξπζόζηνκνο Ν. Καιαληδήο Γηδάθησξ Παλ/κίνπ Αζελώλ Γαζηξεληεξνιόγνο Δπηκειεηεο Γαζηξ/θήο Κιηληθήο ΝΙΜΣ ΕΝΤΕΡΙΚΗ ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑ TPN Ή HPN Μεταμόσχευση εντέρου

Διαβάστε περισσότερα

Ν.addison =επινεφριδιακή ανεπάρκεια

Ν.addison =επινεφριδιακή ανεπάρκεια Ν.addison =επινεφριδιακή ανεπάρκεια Πεξηγξάθεθε πξώηε θνξά από ηνλ Thomas Addison πρλόηεξε αηηία ηόηε ε θπκαηίσζε,ηώξα ε απηναλνζία (70-90%), ε ππααλάπηπθηεο ρώξεο πξώηε αηηία ε θπκαηίσζε θαη νη κπθεηηαζηθέο

Διαβάστε περισσότερα

Η ΗΥΩΚΑΡΓΙΟΓΡΑΦΙΑ ΣΗΝ ΔΚΣΙΜΗΗ ΣΗ ΤΣΟΛΙΚΗ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ ΣΗ ΑΡΙΣΔΡΗ ΚΟΙΛΙΑ

Η ΗΥΩΚΑΡΓΙΟΓΡΑΦΙΑ ΣΗΝ ΔΚΣΙΜΗΗ ΣΗ ΤΣΟΛΙΚΗ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ ΣΗ ΑΡΙΣΔΡΗ ΚΟΙΛΙΑ Η ΗΥΩΚΑΡΓΙΟΓΡΑΦΙΑ ΣΗΝ ΔΚΣΙΜΗΗ ΣΗ ΤΣΟΛΙΚΗ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ ΣΗ ΑΡΙΣΔΡΗ ΚΟΙΛΙΑ ΙΩΑΝΝΗ Ν.ΒΛΑΔΡΟ ΚΑΡΓΙΟΛΟΓΙΚΟ ΣΜΗΜΑ ΙΠΠΟΚΡΑΣΔΙΟ Γ.Ν.ΑΘΗΝΩΝ ΤΣΟΛΙΚΗ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΚΌΣΗΣΑ ΣΗ ΑΡΙΣΔΡΗ ΚΟΙΛΙΑ θαηξηθή Σκεκαηηθή ηνηρωκαηηθή

Διαβάστε περισσότερα

H "FRIGOGLASS ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ ΦΤΚΣΙΚΧΝ ΘΑΛΑΜΧΝ ΑΝΧΝΤΜΟ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΔΜΠΟΡΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ" (ε «Εηαιρεία»), πιεξνθνξεί ην θνηλό αλαθνξηθά κε ηα εμήο:

H FRIGOGLASS ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ ΦΤΚΣΙΚΧΝ ΘΑΛΑΜΧΝ ΑΝΧΝΤΜΟ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΔΜΠΟΡΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ (ε «Εηαιρεία»), πιεξνθνξεί ην θνηλό αλαθνξηθά κε ηα εμήο: H "FRIGOGLASS ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ ΦΤΚΣΙΚΧΝ ΘΑΛΑΜΧΝ ΑΝΧΝΤΜΟ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΔΜΠΟΡΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ" (ε «Εηαιρεία»), πιεξνθνξεί ην θνηλό αλαθνξηθά κε ηα εμήο: 1. Γηα ηεο από 14 Μαΐνπ 2010 απόθαζεο ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο

Διαβάστε περισσότερα

1 ορ ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάπηπμε θηλεηηθώλ δεμηνηήησλ θαη ηθαλνπνηεηηθή εθηέιεζε νξηζκέλσλ από απηέο Σηόχορ :1 ορ και 4 ορ

1 ορ ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάπηπμε θηλεηηθώλ δεμηνηήησλ θαη ηθαλνπνηεηηθή εθηέιεζε νξηζκέλσλ από απηέο Σηόχορ :1 ορ και 4 ορ 1 ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάημε θηλεηηθώλ δεμηηήησλ θαη ηθαληεηηθή εθηέιεζε ξηζκέλσλ α αηέ Σηχ :1 και 4 Γλώζε ηε άζα κε δάηια ζηελ εηζθαίξηζε. Ειδιώξει Πειεχμεα Χ 1. Τα αηδηά λα κάζλ ηελ άζα κε δάηια. 1.

Διαβάστε περισσότερα

HPV ινίκσμε: κηα λέα επηδεκία; Δπηδεκηνινγηθόο θόξηνο ηνπ ηνύ HPV

HPV ινίκσμε: κηα λέα επηδεκία; Δπηδεκηνινγηθόο θόξηνο ηνπ ηνύ HPV ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΕΡΕΤΝΑ ΚΑΙ ΑΝΣΙΜΕΣΩΠΙΗ ΣΟΤ ΙΟΤ ΣΩΝ ΘΗΛΩΜΑΣΩΝ 5η Σύνοδος HPV ινίκσμε: κηα λέα επηδεκία; Δπηδεκηνινγηθόο θόξηνο ηνπ ηνύ HPV Σωκράτης Καταφσγιώτης Βιολόγος Μοριακός Ιολόγος Δξγαζηήξην Μνξηαθήο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα

ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα ΚΡΑΣ ΙΚΟ ΠΙΣ ΟΠΟΙ ΗΣΙΚ Ο ΓΛΩ ΟΜΑΘΔΙΑ ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα τόχοι του σεμιναρίου Με ην παξόλ ζεκηλάξην απνζθνπνύκε

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΓΘΑ ΖΤΘΟΠΟΘΘΑ. Ζ καγηά παίδεη ζεκαληηθό ξόιν ζηε δηαδηθαζία ηεο πέςεο ζηα θαηνηθίδηα θαη ζηα δώα αλαπαξαγσγήο.

ΜΑΓΘΑ ΖΤΘΟΠΟΘΘΑ. Ζ καγηά παίδεη ζεκαληηθό ξόιν ζηε δηαδηθαζία ηεο πέςεο ζηα θαηνηθίδηα θαη ζηα δώα αλαπαξαγσγήο. ΜΑΓΘΑ ΖΤΘΟΠΟΘΘΑ Ζ καγηά δπζνπνηίαο παξάγεηαη από ηελ θαιιηέξγεηα ηνπ Saccharomyces Cerevisiae θαη έρεη πςειή ζξεπηηθή αμία γηα ηελ δηαηξνθή ησλ δώσλ. Φαξαθηεξίδεηαη από: Υςειή πεξηεθηηθόηεηα ζε πξσηεΐλεο

Διαβάστε περισσότερα

Εμεηδηθεπκέλεο Εθαξκνγέο. Εληνπηζκνύ Ορεκάηωλ

Εμεηδηθεπκέλεο Εθαξκνγέο. Εληνπηζκνύ Ορεκάηωλ visit us on www.navigateltd.gr / e-mail: info@navigateltd.gr /Tel:2104921786 Let us navigate you to success Εμεηδηθεπκέλεο Εθαξκνγέο Εληνπηζκνύ Ορεκάηωλ Τειεκαηηθή δηαρείξηζε νρεκάηωλ: ην κεγαιύηεξν όπιν

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Διζαγφγή ζηη Φφηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Διζαγφγή ζηη Φφηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Διζαγφγή ζηη Φφηογραθία Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP ΜΑΘΗΜΑ 1 ον ΔΙΑΓΩΓΗ ΣΟ ΧΔΙΡΙΜΟ ΣΗ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΚΗ ΜΗΧΑΝΗ Δξαζηηέρλεο Φσηνγξαθίδσ Σι είναι θφηογραθική μητανή; Από πνηα κέξε απνηειείηαη:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΟΝΑ 4: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΝΟΥΗ Δ.Π. Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο 2014 2020

ΑΞΟΝΑ 4: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΝΟΥΗ Δ.Π. Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο 2014 2020 ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗ ΔΙΓΙΚΗ ΤΠΗΡΔΙΑ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΑΞΟΝΑ 4: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΝΟΥΗ Δ.Π. Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο 2014 2020 Κομοηηνή 3 Απριλίοσ 2015 Παρουσίαση:

Διαβάστε περισσότερα

233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α

233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α 233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α 234 235 Yποτροφίες για τους φοιτητές και τις φοιτήτριες του Σμήματος Φ.Π.Ψ. Οη θνηηεηέο/ηξηεο ηνπ Τκήκαηνο Φηινζνθίαο, Παηδαγσγηθήο θαη Χπρνινγίαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Ισαλλίλσλ έρνπλ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ. ΠΑΝΑΓΙΩΣΑ (ΠΔΝΤ) ΗΜ/ΝΙΑ ΓΔΝΝΗΗ 11/07/1986 ΣΗΛΔΦΩΝΟ 6978928162, 210-9884908 logotherapeia.sotiropoulou@hotmail.

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ. ΠΑΝΑΓΙΩΣΑ (ΠΔΝΤ) ΗΜ/ΝΙΑ ΓΔΝΝΗΗ 11/07/1986 ΣΗΛΔΦΩΝΟ 6978928162, 210-9884908 logotherapeia.sotiropoulou@hotmail. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ ΠΡΟΩΠΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ ΔΠΩΝΤΜΟ ΩΣΗΡΟΠΟΤΛΟΤ ΟΝΟΜΑ ΠΑΝΑΓΙΩΣΑ (ΠΔΝΤ) ΗΜ/ΝΙΑ ΓΔΝΝΗΗ 11/07/1986 ΣΗΛΔΦΩΝΟ 6978928162, 210-9884908 E-MAIL logotherapeia.sotiropoulou@hotmail.gr ΠΟΤΓΔ 9/2011 έσο ζήκεξα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΓΡΙΚΗ ΟΣΔΟΠΟΡΩΗ. Η οστεοπόρωση δεν αποτελεί αποκλειστικά γυναικεία νόσο

ΑΝΓΡΙΚΗ ΟΣΔΟΠΟΡΩΗ. Η οστεοπόρωση δεν αποτελεί αποκλειστικά γυναικεία νόσο ΑΝΓΡΙΚΗ ΟΣΔΟΠΟΡΩΗ Η οστεοπόρωση δεν αποτελεί αποκλειστικά γυναικεία νόσο.. Ση είλαη ε νζηενπόξωζε; Η νζηενπόξσζε ( νζηά + πώξνη ) απνηειεί κία λόζν ζηελ νπνία ηα θόθαια γίλνληαη αδύλακα θαη εκθαλίδνπλ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΟΑΛΓΟΣΔΡΟΝΙΜΟ: ΑΙΣΙΑ - ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΙΚΟΝΑ - ΓΙΑΓΝΧΗ - ΘΔΡΑΠΔΙΑ

ΤΠΟΑΛΓΟΣΔΡΟΝΙΜΟ: ΑΙΣΙΑ - ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΙΚΟΝΑ - ΓΙΑΓΝΧΗ - ΘΔΡΑΠΔΙΑ ΤΠΟΑΛΓΟΣΔΡΟΝΙΜΟ: ΑΙΣΙΑ - ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΙΚΟΝΑ - ΓΙΑΓΝΧΗ - ΘΔΡΑΠΔΙΑ Γξ. Νηθφιανο Πνληηθίδεο Δλδνθξηλνιφγνο Σκήκα Δλδνθξηλνινγίαο, αθραξψδε δηαβήηε θαη Μεηαβνιηζκνχ, Ννζνζθνκείν «ΠΑΝΑΓΙΑ», Θεζζαινλίθε 10νο θχθινο

Διαβάστε περισσότερα

ύνολο μεπιζμάηων / Καθαπά κέπδη ππο θόπων Υπνινγίδεηαη εάλ δηαηξέζνπκε ην ζπλνιηθό κέξηζκα κε ην ζύλνιν ησλ θεξδώλ πξν θόξσλ ηεο ίδηαο ρξήζεο.

ύνολο μεπιζμάηων / Καθαπά κέπδη ππο θόπων Υπνινγίδεηαη εάλ δηαηξέζνπκε ην ζπλνιηθό κέξηζκα κε ην ζύλνιν ησλ θεξδώλ πξν θόξσλ ηεο ίδηαο ρξήζεο. ΓΔΙΚΣΔ ΥΡΗΜΑΣΙΣΗΡΙΟΤ 1. ΑΠΟΓΟΗ Δ ΣΑΜΙΑΚΗ ΡΟΗ ΑΝΑ ΜΔΣΟΥΗ Σαμιακή ποή ανά μεηοσή / σπημαηιζηηπιακή ηιμή μεηοσήρ Υπνινγίδεηαη εάλ δηαηξέζνπκε ηελ ηακεηαθή ξνή (θαζαξά θέξδε πξν θόξσλ + απνζβέζεηο) κε ηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΧ ΜΠΟΡΔΗ Ζ ΝΟΜΗΚΖ ΤΠΖΡΔΗΑ ΝΑ ΒΟΖΘΖΔΗ ΣΖΝ ΠΑΡΟΤΗΑ ΣΖ ΤΓΥΡΟΝΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ ΣΟ ΗΝΣΔΡΝΔΣ

ΠΧ ΜΠΟΡΔΗ Ζ ΝΟΜΗΚΖ ΤΠΖΡΔΗΑ ΝΑ ΒΟΖΘΖΔΗ ΣΖΝ ΠΑΡΟΤΗΑ ΣΖ ΤΓΥΡΟΝΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ ΣΟ ΗΝΣΔΡΝΔΣ ΠΧ ΜΠΟΡΔΗ Ζ ΝΟΜΗΚΖ ΤΠΖΡΔΗΑ ΝΑ ΒΟΖΘΖΔΗ ΣΖΝ ΠΑΡΟΤΗΑ ΣΖ ΤΓΥΡΟΝΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ ΣΟ ΗΝΣΔΡΝΔΣ ΜΗΝΑ ΕΟΤΛΟΒΗΣ ΓΗΚΖΓΟΡΟ LL.M ΓΗΚΑΗΟΤ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ & ΖΛ. ΔΠΗΚΟΗΝΩΝΗΩΝ minazoulovits@phrlaw.gr ύγρξνλα Γεδνκέλα ΥΡΖΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

Τομές Σποσδών : Φσζιοθεραπεσηής ( ιδικός κινηζιοθεραπείας)

Τομές Σποσδών : Φσζιοθεραπεσηής ( ιδικός κινηζιοθεραπείας) Ονομαηεπώνσμο : Γερονηάηης Κωνζηανηίνος Τομές Σποσδών : Φσζιοθεραπεσηής ( ιδικός κινηζιοθεραπείας) ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ : ΑΥΤΙΣΜΟΣ Ημερομηνία Γέννηζης : 18/11/1963 Τόπος Διαμονής: Αθήνα,Ελλάδα ΑΣΘΡΛΞΡ Ξ απηηζκόο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΣΟΚΣΟΝΗΚΟ ΗΓΔΑΜΟ ΚΑΗ ΑΠΟΠΔΗΡΔ ΑΤΣΟΚΣΟΝΗΑ ΣΖΝ ΠΡΟΓΡΟΜΖ ΚΑΗ ΟΞΔΗΑ ΦΑΖ ΑΘΔΝΧΝ ΜΔ ΥΗΕΟΦΡΔΝΗΚΔ ΓΗΑΣΑΡΑΥΔ

ΑΤΣΟΚΣΟΝΗΚΟ ΗΓΔΑΜΟ ΚΑΗ ΑΠΟΠΔΗΡΔ ΑΤΣΟΚΣΟΝΗΑ ΣΖΝ ΠΡΟΓΡΟΜΖ ΚΑΗ ΟΞΔΗΑ ΦΑΖ ΑΘΔΝΧΝ ΜΔ ΥΗΕΟΦΡΔΝΗΚΔ ΓΗΑΣΑΡΑΥΔ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΧΝ ΥΟΛΖ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΤΓΔΗΑ ΣΜΖΜΑ ΗΑΣΡΗΚΖ ΦΤΥΗΑΣΡΗΚΖ ΚΛΗΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΣΖ: ΑΝ. ΚΑΘΖΓΖΣΖ ΦΗΛΗΠΠΟ ΓΟΤΡΕΖ ΑΤΣΟΚΣΟΝΗΚΟ ΗΓΔΑΜΟ ΚΑΗ ΑΠΟΠΔΗΡΔ ΑΤΣΟΚΣΟΝΗΑ ΣΖΝ ΠΡΟΓΡΟΜΖ ΚΑΗ ΟΞΔΗΑ ΦΑΖ ΑΘΔΝΧΝ ΜΔ ΥΗΕΟΦΡΔΝΗΚΔ

Διαβάστε περισσότερα

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο 1 ΑΦΑΛΗΕΟΜΔΝΟΗ α. ΔΛΛΖΝΗΚΔ & ΞΔΝΔ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΗ ΜΔ ΔΓΡΑ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ θαζώο θαη β.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης & ελέγχου κατασκευών

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης & ελέγχου κατασκευών ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης & ελέγχου κατασκευών Αθήνα, Ινύληνο 2011 Τα νθέιε ηνπ σχεδίου νόμου o Απλοποίηση, εκσυγχρονισμός και μείωση του χρόνου έγκρισης και έκδοσης οικοδομικών αδειών.

Διαβάστε περισσότερα