ΠΑΡΟΤΗΑΖ ΠΔΡΗΣΑΣΗΚΟΤ. Κνξίηζη 16 κελώλ κε ππνηξνπηάδνληα εκπύξεηα, νπδεηεξνπελία θαη πεξηεδξηθά απνζηήκαηα

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΑΡΟΤΗΑΖ ΠΔΡΗΣΑΣΗΚΟΤ. Κνξίηζη 16 κελώλ κε ππνηξνπηάδνληα εκπύξεηα, νπδεηεξνπελία θαη πεξηεδξηθά απνζηήκαηα"

Transcript

1 ΠΑΡΟΤΗΑΖ ΠΔΡΗΣΑΣΗΚΟΤ Κνξίηζη 16 κελώλ κε ππνηξνπηάδνληα εκπύξεηα, νπδεηεξνπελία θαη πεξηεδξηθά απνζηήκαηα

2 ΠΑΡΟΤΑ ΝΟΟ Πξνλήπην ζήιπ 16 κελώλ δηαθνκίζζεθε από ηελ ΠΓΥ ηνπ Γ.Ν. Γελλεκαηάο ιόγσ νπδεηεξνπελίαο θαη ππνηξνπηάδνληνο εκπύξεηνπ λνζήκαηνο (4 ε θνξά ηηο ηειεπηαίεο 20 εκέξεο) ελώ εθεί λνζειεπόηαλ γηα αληηκεηώπηζε απνζηεκάησλ 2 πεξηεδξηθά 2 ε θαη 4 ε ώξα θαη έλα ζηα ρείιε ηνπ αηδνίνπ δεμηά

3 ΑΣΟΜΗΚΟ ΑΝΑΜΝΖΣΗΚΟ 1 ν εκπύξεην πξν 20 εκέξνπ Ππξεηόο δηάξθεηαο 3 εκεξώλ Δμάλζεκα Απνδόζεθε ζε εκβνιηαζκό κε MMR (πξν 7 εκέξνπ) Γηαπηζηώζεθε νπδεηεξνπελία WBC: 6740 (Α.Α.Π. 889) Αθνινύζεζε αππξεμία δηάξθεηαο 6 εκεξώλ Δκθάληζε 1 νπ απνζηήκαηνο

4 ΑΣΟΜΗΚΟ ΑΝΑΜΝΖΣΗΚΟ 2 ν επεηζόδην Δκπύξεην δηάξθεηαο 24 σξώλ Υσξίο άιια ζπλνδά ζπκπηώκαηα Απνδόζεθε ζε βξνγρνπλεπκνλία Αληηκεησπίζηεθε κε per os ρνξήγεζε Augmentin Παξέκεηλε απύξεηε γηα 3 εκέξεο

5 ΑΣΟΜΗΚΟ ΑΝΑΜΝΖΣΗΚΟ 3 ν επεηζόδην 4 ε εκέξα αγσγήο κε Augmentin παξνπζηάδεη 2 λέα απνζηήκαηα Θ..max:38 ν C, 2 ΠΚ Δθηίκεζε από παηδίαηξν νδεγίεο γηα ζπλέρηζε ηεο αγσγήο Δηζαγσγή ηελ επνκέλε ζηελ ΠΓΥ ιόγσ αλεζπρίαο ησλ γνλέσλ γηα ηα απνζηήκαηα WBC:7300 (ΑΑΠ:876) i.v. Βαλθνκπθίλε 40mg/kg i.v. Ακνμπθηιιίλε θιαβνπιαληθό 90mg/kg Απύξεηε γηα άιιεο 2 εκέξεο

6 ΑΣΟΜΗΚΟ ΑΝΑΜΝΖΣΗΚΟ 4 ν επεηζόδην 3 ε ε. λνζειείαο ΠΓΥ: Θ..:39 ν C, ρσξίο άιια ζπλνδά ζπκπηώκαηα νβαξή νπδεηεξνπελία WBC: 4300 (ΑΑΠ:103) ΣΚΔ: 44 (ζηαζεξή) CRP: 2,4 (από 5,5) ζπλέρηζε πξνεγεζείζαο αγσγήο γηα άιιεο 2 εκέξεο (ζπλνιηθά 4) παξαπέκθζεθε γηα δηεξεύλεζε θαη αληηκεηώπηζε ιόγσ Παξακνλήο ηνπ εκππξέηνπ Δπηδείλσζεο ηεο νπδεηεξνπελίαο

7 Αηνκηθό αλακλεζηηθό ειεύζεξν Οηθνγελεηαθό ηζηνξηθό ειεύζεξν

8 ΑΝΣΗΚΔΗΜΔΝΗΚΖ ΔΞΔΣΑΖ Καιή όςε θαη ζξέςε, Θ..: 38,4 ν C Υσξίο ςειαθεηνύο ιεκθαδέλεο Παξίζζκηα εμέξπζξα κε ζηηθηά ιεπθσπά επηρξίζκαηα Απόζηεκα ρεηιέσλ ηνπ αηδνίνπ ζε απνδξνκή Πεξηεδξηθό απόζηεκα ζηε 2 ε ώξα ζε απνδξνκή θιεξία ζηελ 4 ε ώξα κε απηόκαηε παξνρέηεπζε κηθξήο πνζόηεηαο ππώδνπο πγξνύ Λνηπά ζπζηήκαηα: θ.θ. (ήπαξ ζπιήλαο: θ.θ.)

9 ΓΗΑΦΟΡΗΚΖ ΓΗΑΓΝΧΖ Λνίκσμε Ηνγελήο Μηθξνβηαθή Αλνζναλεπάξθεηα Απηνάλνζν λόζεκα

10 ΔΡΓΑΣΖΡΗΑΚΟ ΔΛΔΓΥΟ Έιεγρνο ινίκσμεο νβαξή νπδεηεξνπελία ΣΚΔ, CRP: απμεκέλα θ/α αίκαηνο: αξλεηηθή Ηνινγηθόο έιεγρνο Abs έλαληη ηνπ ηνύ ηεο ηιαξάο: ΗgΜ αξλεηηθά, IgG ζεηηθά Abs έλαληη CMV: ΗgΜ αξλεηηθά, IgG ζεηηθά Abs έλαληη EBV: ΗgΜ αξλεηηθά, IgG αξλεηηθά Monotest: αξλεηηθό Αλνζνινγηθόο έιεγρνο Έιεγρνο θαγνθπηηάξσζεο: θ.θ. Έιεγρνο θπηηαξηθήο αλνζίαο: θ.θ. Έιεγρνο ρπκηθήο αλνζίαο: θ.θ. IgA: 69, IgM: 78, IgG:787 Έιεγρνο ζπζηήκαηνο ζπκπιεξώκαηνο C3: 180 C4: 46 Έιεγρνο απηναληηζσκάησλ ANA: ζεηηθά ANCA: αξλεηηθά

11 ΠΟΡΔΗΑ ΝΟΟΤ i.v. Κεθηξηαμόλε x 10 εκέξεο Αππξέηεζε ηε 2 ε εκέξα λνζειείαο θαη έθηνηε παξέκεηλε απύξεηε

12 6 ε ε.λ. Υεηξνπξγηθή δηάλνημε ηνπ πεξηεδξηθνύ απνζηήκαηνο πεξί ηελ 4 ε ώξα Απνθιείζηεθε ε πηζαλόηεηα ύπαξμεο ζπξηγγίνπ ηαδηαθή βειηίσζε Δπνύισζε Τπνρώξεζε ησλ δεηθηώλ ινίκσμεο

13 ΔΡΓΑΣΖΡΗΑΚΟ ΔΛΔΓΥΟ Ζκ/ληα 17/8 20/8 23/8 26/8 27/8 30/8 1/9 WBC Πνιπ 12 (876) 2,4 (103) 10 (710) 1 (49) 1,3 (88) 3,2 (131) 12,8 (742) Λέκθν 75 57, ,5 73,7 78,4 Μόλν ,7 16,7 1,2 Hb 11 10, ,3 10,1 11 Hct 34 32,8 31,1 31,6 32,1 29,2 31,7 PLT 382x 366x 398x 390x 520x 383x 401x CRP 6,7 2,4 5,5 1,5 0,3 0,4 TKE

14 Ζ νπδεηεξνπελία σζηόζν δελ απνθαηαζηάζεθε κεηά από 10 ήκεξε λνζειεία (ΑΑΠ: 742) Παξαπνκπή ζην παηδναηκαηνινγηθό ηνπ Γ.Ν.Ηππνθξαηείνπ γηα πεξαηηέξσ δηεξεύλεζε νπδεηεξνπελίαο

15 ΟΡΗΜΟ Ζ ειάηησζε ηνπ αξηζκνύ ησλ νπδεηεξνθίισλ ζε επίπεδα ρακειόηεξα ηνπ θπζηνινγηθνύ γηα ηελ ειηθία ηνπ παηδηνύ

16

17 ΟΤΓΔΣΔΡΟΠΔΝΗΔ ΤΓΓΔΝΔΗ ΔΠΗΚΣΖΣΔ

18 ΟΤΓΔΣΔΡΟΠΔΝΗΑ ΣΖ ΠΡΧΟΡΟΣΖΣΑ ΠΡΧΗΜΖ ΟΦΗΜΖ Said A Omar, Alaa Salhadar and other

19 ΟΤΓΔΣΔΡΟΠΔΝΗΔ ΑΜΗΓΔΗ ΟΤΓΔΣΔΡΟΠΔΝΗΔ ΟΤΓΔΣΔΡΟΠΔΝΗΔ ΠΟΤ ΤΥΔΣΗΕΟΝΣΑΗ ΜΔ ΑΛΛΑ ΝΟΖΜΑΣΑ

20 ΑΗΣΗΟΛΟΓΗΚΖ ΣΑΞΗΝΟΜΖΖ ΟΤΓΔΣΔΡΟΠΔΝΗΑ

21 ΜΟΡΦΔ ΟΤΓΔΣΔΡΟΠΔΝΗΑ ~ κε ηνλ αξηζκό ησλ νπδεηεξνθίισλ Ήπηα: 1-1,5 x 109/lt ζπλήζσο ρσξίο θιηληθή ζεκαζία Μέηξηα: 0,5 1 x109/lt κπνξεί λα έρεη θιηληθή ζεκαζία Βαξηά: <0,5 x 109/lt δπλεηηθά επηθίλδπλε γηα ηε δσή Αμηνιόγεζε ΑΑΠ ~ ειηθία (πξνζνρή ζηε λενγληθή ειηθία) ~ εζληθόηεηα (25% ησλ πγηώλ έγρξσκσλ βξεθώλ) ~ κε ηε δηάξθεηα ηεο πηώζεο ηνπ αξηζκνύ ησλ νπδεηεξνθίισλ Ομεία: όηαλ είλαη βξαρείαο δηάξθεηαο Υξόληα: όηαλ δηαξθεί γηα δηάζηεκα κεγαιύηεξν ησλ ηξηώλ κελώλ

22 Ομεία νπδεηεξνπελία Υξόληα νπδεηεξνπελία

23 ΟΞΔΗΑ ΟΤΓΔΣΔΡΟΠΔΝΗΑ Δπίθηεηε ή δεπηεξνπαζήο πλήζσο είλαη απηνπεξηνξηδόκελε Απνδξάκεη εληόο ιίγσλ εβδνκάδσλ ή κελώλ

24 ΟΞΔΗΑ ΟΤΓΔΣΔΡΟΠΔΝΗΑ - ΑΗΣΗΑ Φαξκαθεπηηθνί παξάγνληεο Αληηζπξενεηδηθά Αληηβηνηηθά Αλαιγεηηθά αληηθιεγκνλώδε Αληηςπρσζηθά αληηθαηαζιηπηηθά αληηεπηιεπηηθά Φάξκαθα θαξδηαγγεηαθνύ Αληηηζηακηληθά Βαξέα κέηαιια Υεκεηνζεξαπεπηηθά Λνηκνγόλνη παξάγνληεο PARVO B19 CMV HHSV6 Toxo EBV Iόο επαηίηηδαο ABC HIV Αλνζνινγηθέο θαηαζηάζεηο παξνδηθνύ ραξαθηήξα Νενγληθή αιινάλνζε νπδεηεξνπελία

25 ΟΞΔΗΑ ΟΤΓΔΣΔΡΟΠΔΝΗΑ - από θάξκαθα Καηαζηνιή ηεο παξαγσγήο ηνπ ΜΟ Δμαξηώκελε από ηε δόζε Οθεηιόκελε ζε αλνζνινγηθνύο κεραληζκνύο Κιηληθή εηθόλα νβαξέο ή θαη ζαλαηεθόξεο ινηκώμεηο Αληηκεηώπηζε Γηαθνπή ηεο ρνξήγεζεο ησλ θαξκάθσλ Αλ είλαη απνιύησο απαξαίηεηε ε Φ/Α πλέρηζε ηεο αλ ΑΑΠ > 0,5-0,7Κ/κ Άκεζε δηαθνπή αλ εκθαληζηνύλ ζπκπηώκαηα ινίκσμεο (ζηνκαηηθά έιθε, θαξπγγίηηδα)

26 ΟΞΔΗΑ ΟΤΓΔΣΔΡΟΠΔΝΗΑ - κεηαινηκώδεο ρεηίδεηαη κε ηνγελείο ινηκώμεηο Οθείιεηαη ζε Διαηησκέλε παξαγσγή Αλαθαηαλνκή Άλνζε θαηαζηξνθή ησλ νπδεηεξνθίισλ Δκθαλίδεηαη ιίγεο κέξεο κεηά ηε ινίκσμε Απνθαζίζηαηαη ζπλήζσο κε ην ηέινο ηεο ηαηκίαο Ζ κηθξνβηαθή ζήςε κπνξεί λα έρεη ζαλ απνηέιεζκα ηελ θαηαλάισζε απνζεθώλ ηνπ ΜΟ, ηδηαίηεξα ζηα λενγλά

27 ΟΞΔΗΑ ΟΤΓΔΣΔΡΟΠΔΝΗΑ - λενγληθή ηζνάλνζε νπδεηεξνπελία Μέηξηα σο ζνβαξή νπδεηεξνπελία ζε λενγλά ακέζσο κεηά ηε γέλλεζε ιόγσ IgG αληηζσκάησλ πνπ κεηαθέξνληαη από ηε κεηέξα ζην παηδί Παζνγέλεηα παξόκνηα κε απηή ηεο Rh αηκνιπηηθήο λόζνπ Πξνγελλεηηθή επαηζζεηνπνίεζε ζε νπδεηεξνθηιηθά αληηγόλαπαξαγσγή αληηζσκάησλ πνπ ζηε ζπλέρεηα δηέξρνληαη ηνλ πιαθνύληα Γελ εκθαλίδνπλ θιηληθέο εθδειώζεηο Αληηκεησπίδνληαη σο ζεπηηθά ιόγσ ειηθίαο Σα κεηξηθά αληηζώκαηα εμαθαλίδνληαη κεηά 3-4 κήλεο θαη ν ΑΑΟ επαλέξρεηαη ζηα θπζηνινγηθά όξηα

28 ΥΡΟΝΗΑ ΟΤΓΔΣΔΡΟΠΔΝΗΑ - ΑΗΣΗΑ πγγελείο θαηαζηάζεηο Κπθιηθή νπδεηεξνπελία Ηδηνπαζήο νπδεηεξνπελία Απηνάλνζα λνζήκαηα Αηκαηνινγηθέο παζήζεηο Τπεξζπιεληζκό Καθνήζεηα Θεζαπξηζκώζεηο

29 ΥΡΟΝΗΑ ΟΤΓΔΣΔΡΟΠΔΝΗΑ - ΑΗΣΗΑ πγγελείο θαηαζηάζεηο Κπθιηθή νπδεηεξνπελία Ηδηνπαζήο νπδεηεξνπελία Απηνάλνζα λνζήκαηα Αηκαηνινγηθέο παζήζεηο Τπεξζπιεληζκό Καθνήζεηα Θεζαπξηζκώζεηο

30 ΥΡΟΝΗΑ ΟΤΓΔΣΔΡΟΠΔΝΗΑ ζπγγελήο ύλδξνκν Kostman ύλδξνκν Shwachman Diamond ύλδξνκα κπειηθήο αλεπάξθεηαο Μεηαβνιηθά λνζήκαηα Γιπθνγνλίαζε 1b Μεζπικαινληθή νμπαηκία Αλνζναλεπάξθεηεο (ππεξ IgM ζύλδξνκν) Γηθηπσηή δπζγελεζία ύλδξνκν Barth

31 πγγελήο νπδεηεξνπελία ζύλδξνκν Kostman πάληα κνξθή βαξηάο νπδεηεξνπελίαο πρλόηεηα 1-2/100 Κιεξνλνκηθόηεηα Απηνζσκηθό ππνιεηπόκελν ραξαθηήξα εκεηαθέο κεηαιιάμεηο ζην γνλίδην ηεο ειαζηάζεο ησλ νπδεηεξνθίισλ (ELA2 gene) ζην 60-80% Πξώηκε απόπησζε ησλ πξνγνληθώλ θπηηάξσλ ηεο θνθθηώδνπο ζεηξάο Κιηληθή εηθόλα Δκθαλίδεηαη από λενγληθή ειηθία πρλέο θαη ζνβαξέο ινηκώμεηο Οκθαιίηηδα Πλεπκνλία Ομεία κέζε ππώδε σηίηηδα Γεξκαηηθά απνζηήκαηα

32

33 πγγελήο νπδεηεξνπελία ζύλδξνκν Kostman Δξγαζηεξηαθόο έιεγρνο Γελ. αίκαηνο ηαζεξά ρακειό ΑΑΠ<5x109/lt Ήπηα αλαηκία Θξνκβνθπηηάξσζε Άπμεζε ησλ κνλνθπηηάξσλ θαη ησλ εσζηλνθίισλ Μπειόγξακκα αλαζηνιή ηεο σξίκαλζεο ζην ζηάδην πξνκπεινθπηηάξνπ /κπεινθπηηάξνπ Πξόγλσζε βειηηώζεθε κε ηε ρξήζε ηνπ G-CSF Απμεκέλε ζπζρέηηζε κε αλάπηπμε κπεινδπζπιαζίαο ιεπραηκίαο Ηδηαίηεξα όηαλ ν κπειόο εκθαλίδεη επίθηεηεο ρξκζ αλσκαιίεο Μνλνζσκία 7 Μεηάιιαμε ηνπ γνληδίνπ ηνπ ππνδνρέα ηνπ G CSF Αληηκεηώπηζε Απμεηηθόο παξάγνληαο ή Απμεηηθόο παξάγνληαο + stem cell factor Μεηακόζρεπζε αξρέγνλσλ αηκνπνηεηηθώλ θπηηάξσλ

34 πγγελήο νπδεηεξνπελία- Schwachman - Diamond 2 ραξαθηεξηζηηθά Αλεπάξθεηα ηεο εμσθξηλνύο κνίξαο ηνπ παγθξέαηνο Γπζπιαζία ησλ κεηαθύζεσλ Κιεξνλνκηθόηεηα Απηνζσκαηηθό ππνιεηπόκελν ραξαθηήξα ή πνξαδηθή εκθάληζε Κιηληθή εηθόλα: πνηθίιιεη Λνηκώμεηο (50% ήπηεο) ηεαηόξξνηα (σο δπζαπνξξόθεζε) 1 ε δεθαεηία δσήο Γπζπιαζία ζηηο κεηαθύζεηο 25% Κνληό αλάζηεκα ηξαβηζκόο Τςειή ππεξώα πλδαθηπιία Μηθξνθεθαιία ε/ε ΑΑΠ <0,5k/κl3 Θξνκβνπελία 70% Μαθξνθπηηαξηθή αλαηκία 10%

35 πγγελήο νπδεηεξνπελία- Schwachman - Diamond Μπειόγξακκα + νζηενκπειηθή βηνςία επη εκθάληζεο αλαηκίαο + ζξνκβνπελίαο + επαηνζπιελνκεγαιίαο ή ιεκθαδελνπάζεηαο Τπνπιαζηηθόο κπειόο κε δηαηαξαγκέλε ρεκεηνηαμία νπδεηεξνθίισλ Αληηκεηώπηζε Παγθξεαηηθά έλδπκα Αληηκεηώπηζε ινηκώμεσλ Αληηκεηώπηζε αηκνξξαγηώλ Δπηιεθηηθή ρνξήγεζε G-CSF Υνξήγεζε ζεηακίλεο (πηζ. δηνξζώλεη ηελ ειαηησκέλε ρεκεηνηαμία ησλ νπδεηεξνθίισλ) Πξόγλσζε Δπηβίσζε 50% 1/3 αλαπηύζζεη νμεία ιεπραηκία Γηαπηζηώλνληαη αλσκαιίεο ζην ρξκζ 7 ζε α. πνπ αλαπηύζζνπλ ΟΜΛ ή ΜΓ ζύλδξνκν Μεηακόζρεπζε κπεινύ ησλ νζηώλ = ακθίβνια απνηειέζκαηα

36 πγγελήο νπδεηεξνπελίαζρεηηδόκελε κε αλνζνινγηθέο δηαηαξαρέο Τπεξγακκαζθαηξηλαηκία Τπνγακκαζθαηξηλαηκία Αλεπάξθεηεο ησλ Σ-θπηηάξσλ Γηαηαξαρέο ησλ ΝΚ-θπηηάξσλ Φπινζύλδεηε αγακκαζθαηξηλαηκία Τπεξ IgM ζύλδξνκν Λνίκσμε ή θνξεία ΖIV Κιηληθή εηθόλα Από παηδηθή ειηθία πρλέο κηθξνβηαθέο ινηκώμεηο Ζπαηνζπιελνκεγαιία Καζπζηέξεζε αλάπηπμεο Υξόληα δηάξξνηα

37 ΥΡΟΝΗΑ ΟΤΓΔΣΔΡΟΠΔΝΗΑ - ΑΗΣΗΑ πγγελείο θαηαζηάζεηο Κπθιηθή νπδεηεξνπελία Ηδηνπαζήο νπδεηεξνπελία Απηνάλνζα λνζήκαηα Αηκαηνινγηθέο παζήζεηο Τπεξζπιεληζκό Καθνήζεηα Θεζαπξηζκώζεηο

38 ΥΡΟΝΗΑ ΟΤΓΔΣΔΡΟΠΔΝΗΑ θπθιηθή νπδεηεξνπελία Κιεξνλνκηθόηεηα Απηνζσκηθό επηθξαηνύληα ραξαθηήξα Θεηηθό νηθνγελεηαθό ηζηνξηθό νπδεηεξνπελίαο Μεηαιιάμεηο ζην γνλίδην ηεο ειαζηάζεο ησλ νπδεηεξνθίισλ Πξνάγεηαη ε απόπησζε ησλ πξνγνληθώλ θπηηάξσλ ηεο θνθθηώδνπο ζεηξάο δηαηαξαρέο ηεο σξίκαλζεο πεξηνδηθή κεησκέλε απόδνζε ώξηκσλ νπδεηεξνθίισλ ζηελ πεξηθέξεηα Κιηληθή εηθόλα: πνηθίιεο βαξύηεηαο Μόλν θαηά ηελ πεξίνδν ηεο βαξηάο νπδεηεξνπελίαο Ππξεηόο Δμειθώζεηο βιελλνγόλσλ Σξαρειηθή ιεκθαδελνπάζεηα Γεξκαηηθέο ινηκώμεηο

39 ΥΡΟΝΗΑ ΟΤΓΔΣΔΡΟΠΔΝΗΑ θπθιηθή νπδεηεξνπελία Δξγαζηεξηαθόο έιεγρνο Κπθιηθή δηαθύκαλζε ηνπ ΑΑΠ θάζε 21 εκέξεο (εύξνο δηαθύκαλζεο εκέξεο) Φζάλνληαο ζε επίπεδν αθνθθηνθπηηαξαηκίαο (ΑΑΠ <0,2x109) δηάξθεηαο 3-10 εκεξώλ Μπειόγξακκα πνηθίιεη ~ θάζε ηνπ θύθινπ ηεο νπδεηεξνπελίαο Αληηκεηώπηζε Όρη καθξνρξόληα ζεξαπεία, παξά κόλν αλ παξνπζηάδνπλ ζνβαξέο θαη ζπρλέο ινηκώμεηο Αληηβηνηηθή αγσγή Απμεηηθόο παξάγνληαο ζε επηιεγκέλεο πεξηπηώζεηο Παξαηεξείηαη βειηίσζε κε ηελ ειηθία

40 ΥΡΟΝΗΑ ΟΤΓΔΣΔΡΟΠΔΝΗΑ - ΑΗΣΗΑ πγγελείο θαηαζηάζεηο Κπθιηθή νπδεηεξνπελία Ηδηνπαζήο νπδεηεξνπελία Απηνάλνζα λνζήκαηα Αηκαηνινγηθέο παζήζεηο Τπεξζπιεληζκό Καθνήζεηα Θεζαπξηζκώζεηο

41 ΥΡΟΝΗΑ ΟΤΓΔΣΔΡΟΠΔΝΗΑ - Ηδηνπαζήο Αθνύ απνθιεηζηνύλ ηα ππόινηπα Καινήζεο θαηάζηαζε δηάγλσζε εμ απνθιεηζκνύ Οθείιεηαη ζε κεησκέλε παξαγσγή νπδεηεξνθίισλ Γελ παξνπζηάδνπλ απμεκέλν θίλδπλν ινηκώμεσλ Αληηκεηώπηζε ε κεκνλσκέλεο πεξηπηώζεηο πνπ ν ΑΑΠ παξακέλεη ζηαζεξά ρακειόο θαη παξαηεξνύληαη ζπρλέο θαη ζνβαξέο ινηκώμεηο ζπληζηάηαη ρνξήγεζε Υεκεηνπξνθύιαμεο Απμεηηθνύ παξάγνληα

42 ΥΡΟΝΗΑ ΟΤΓΔΣΔΡΟΠΔΝΗΑ - ΑΗΣΗΑ πγγελείο θαηαζηάζεηο Κπθιηθή νπδεηεξνπελία Ηδηνπαζήο νπδεηεξνπελία Απηνάλνζα λνζήκαηα Αηκαηνινγηθέο παζήζεηο Τπεξζπιεληζκό Καθνήζεηα Θεζαπξηζκώζεηο

43 ΥΡΟΝΗΑ ΟΤΓΔΣΔΡΟΠΔΝΗΑ αλνζνινγηθά λνζήκαηα Νενγληθή αιινάλνζε νπδεηεξνπελία Πξσηνπαζήο απηνάλνζε νπδεηεξνπελία Ηδηνπαζήο λεαληθή αξζξίηηδα, ΔΛ

44 Νενγληθή αιινάλνζε νπδεηεξνπελία πάληα αιιά δπλεηηθά απεηιεηηθή γηα ηε δσή Οπδεηεξνπελία ζνβαξνύ βαζκνύ ην λενγλό θηλδπλεύεη από ζνβαξέο ινηκώμεηο Δκθάληζε θαηά ηε λενγληθή πεξίνδν Γηάγλσζε Παξνπζία αιιναληηζσκάησλ ζηνλ νξό ηεο κεηέξαο έλαληη ζπγθεθξηκέλσλ αληηγόλσλ ησλ νπδεηεξνθίισλ ηνπ λενγλνύ παηξηθήο πξνέιεπζεο Πξόθεηηαη γηα IgG αληηζώκαηα πνπ πεξλνύλ ηνλ πιαθνύληα πξνθαιιώληαο θαηαζηξνθή ησλ νπδεηεξνθίισλ ηνπ εκβξύνπ θαη ζξνκβνπελία, ε νπνία επηκέλεη κεηά ηε γέλλεζε Ο ζπλνιηθόο αξηζκόο ησλ ιεπθώλ ηνπ λενγλνύ κπνξεί λα είλαη Υακειόο Φπζηνινγηθόο Απμεκέλνο (ιόγσ αληηξξνπηζηηθήο κνλνθπηηάξσζεο) Αληηκεηώπηζε: γ-ζθαηξίλε + αληηβηνηηθή αγσγή Γηάξθεηα : βξαρεία (πεξηνξίδεηαη ηηο πξώηεο εβδνκάδεο δσήο)

45 Πξσηνπαζήο απηνάλνζε νπδεηεξνπελία Υξόληα θαινήζεο νπδεηεξνπελία ηεο βξεθηθήο θαη ηεο 1 εο παηδηθήο ειηθίαο Οθείιεηαη ζηελ παξνπζία απηναληηζσκάησλ έλαληη ησλ νπδεηεξνθίισλ Κιηληθή εηθόλα Γέξκα: έιθε, απνζηήκαηα ηκαηηθό βιελλνγόλν: αθζώδε έιθε, πεξηνδνληίηηδα Βιελλνγόλν ηνπ νξζνύ: πεξηεδξηθά απνζηήκαηα παληόηεξα πξνζβάιινληαη άιια ζπζηήκαηα, όπσο ΓΔ, αλαπλεπζηηθό Παξά ην ζνβαξό βαζκό ηεο νπδεηεξνπελίαο ηα πεξηζζόηεξα παηδηά παξνπζηάδνπλ ήπηεο ινηκώμεηο θαη δελ ρξεηάδνληαη καθξνρξόληα ζεξαπεία

46 Πξσηνπαζήο απηνάλνζε νπδεηεξνπελία Γηάγλσζε Αληηνπδεηεξνθηιηθά αληηζώκαηα: ζεηηθά Δπηβεβαηώλεηαη ε δηάγλσζε Λόγσ ηεο ρακειήο εηδηθόηεηαο ε εμέηαζε κπνξεί λα ρξεηαζζεί λα επαλαιεθζεί κέρξη θαη 2 θνξέο γηα λα απνβεί ζεηηθή Μπειόγξακκα Μπειόο ππνθπηηαξηθόο ή κε θπζηνινγηθή θπηηαξνβξίζεηα Όηαλ έρνπλ γίλεη 3 επαλαιήςεηο ειέγρνπ αληηνπδεηεξνθηιηθώλ αληηζσκάησλ θαη είλαη αξλεηηθέο Αληηκεηώπηζε πκπησκαηηθή ησλ ινηκώμεσλ κε αληηβηνηηθή αγσγή Όηαλ εκθαλίδνπλ ζπρλέο θαη ζνβαξέο ινηκώμεηο πεξηζηαζηαθά κπνξεί λα ρνξεγεζεί απμεηηθόο παξάγνληαο θνξηηθνζηεξνεηδή ελδνθιέβην ζθεύαζκα γ-ζθαηξίλεο πξνθεηκέλνπ λα απμεζεί ν ΑΑΠ Πξόγλσζε απηόκαηε ύθεζε ηεο νπδεηεξνπελίαο ζην 95% ησλ παηδηώλ εληόο 7-24 κελώλ από ηε δηάγλσζε

47 Ζ παξνπζία ππώδνπο θαξπγγίηηδαο ή κέζεο σηίηηδαο κε ΑΑΟ< /mm3 ππνδειώλεη ηε δηάγλσζε ηεο θαινήζνπο νπδεηεξνπελίαο ζε αληίζεζε κε ηνπο αζζελείο κε ειάηησζε ησλ απνζεθώλ ηνπ ΜΟ, νη νπνίνη δελ έρνπλ ηε δπλαηόηεηα δεκηνπξγίαο επηρξηζκάησλ, νξώδνπο σηίηηδαο ή ππσδώλ εμηδξσκάησλ (επηρξηζκάησλ)

48 Απηνάλνζε νπδεηεξνπελία Υξόληα νπδεηεξνπελία ζε έδαθνο γλσζηήο απηνάλνζεο πάζεζεο (ΔΛ,ΡΑ) Οη απνζήθεο ηνπ κπεινύ ησλ νζηώλ είλαη επαξθείο ζπλήζσο ε κεξηθέο πεξηπηώζεηο ΔΛ θάπνηα αληηζώκαηα κπνξεί λα πξνζβάιινπλ ηα πξνγνληθά αηκνπνηεηηθά θύηηαξα θαη λα εκπνδίζνπλ ηε ιεηηνπξγηθόηεηα ησλ νπδεηεξνθίισλ κε απνηέιεζκα ζνβαξή επαηζζεζία ζε ινηκώμεηο Αληηκεηώπηζε Πξσηνπαζνύο απηνάλνζεο δηαηαξαρήο ζε α. κε ειαηησκέλεο απνζήθεο κπεινύ ησλ νζηώλ Ζ ρνξήγεζε G-CSF ζε παξνπζία ζνβαξήο ινίκσμεο κπνξεί λα είλαη απνηειεζκαηηθή

49 ΥΡΟΝΗΑ ΟΤΓΔΣΔΡΟΠΔΝΗΑ - ΑΗΣΗΑ πγγελείο θαηαζηάζεηο Κπθιηθή νπδεηεξνπελία Ηδηνπαζήο νπδεηεξνπελία Απηνάλνζα λνζήκαηα Αηκαηνινγηθέο παζήζεηο Τπεξζπιεληζκό Καθνήζεηα Θεζαπξηζκώζεηο

50 ΥΡΟΝΗΑ ΟΤΓΔΣΔΡΟΠΔΝΗΑ αηκαηνινγηθά λνζήκαηα Απιαζηηθή αλαηκία Αηκνθαγνθπηηαξηθό ζύλδξνκν Μπεινδπζπιαζηηθό ζύλδξνκν

51 ΥΡΟΝΗΑ ΟΤΓΔΣΔΡΟΠΔΝΗΑ - ΑΗΣΗΑ πγγελείο θαηαζηάζεηο Κπθιηθή νπδεηεξνπελία Ηδηνπαζήο νπδεηεξνπελία Απηνάλνζα λνζήκαηα Αηκαηνινγηθέο παζήζεηο Τπεξζπιεληζκό Καθνήζεηα Θεζαπξηζκώζεηο

52 ΥΡΟΝΗΑ ΟΤΓΔΣΔΡΟΠΔΝΗΑ ζεζαπξηζκώζεηο Ν. Gaucher N. Niemann- Pick

53 ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ ΟΤΓΔΣΔΡΟΠΔΝΗΚΟΤ ΠΑΗΓΗΟΤ Ηζηνξηθό Αληηθεηκεληθή εμέηαζε Δξγαζηεξηαθόο έιεγρνο

54 ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ ΟΤΓΔΣΔΡΟΠΔΝΗΚΟΤ ΠΑΗΓΗΟΤ Δπηβεβαίσζε ηεο νπδεηεξνπελίαο ζε επαλειιεκέλεο εμεηάζεηο αίκαηνο Κιηληθή εηθόλα = ν γλώκνλαο γηα ην αλ ε δηεξεύλεζε ζα ζπλερηζηεί ελδν ή έμσ λνζνθνκεηαθά

55 ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ ΟΤΓΔΣΔΡΟΠΔΝΗΚΟΤ ΠΑΗΓΗΟΤ- ΗΣΟΡΗΚΟ Ζιηθία Δζληθόηεηα Ζιηθία εκθάληζεο ηεο 1 εο ινίκσμεο Παιαηόηεξε γεληθή αίκαηνο; Φπζηνινγηθή; Πόζν ζπρλά αξξσζηαίλεη; Πεξηνδηθόηεηα ζπκπησκάησλ; Δληόπηζε ησλ βιαβώλ νκθαιίηηδα, αθζώδεο ζηνκαηίηηδα, θαξπγγίηηδα, ακπγδαιίηηδα, νμεία κέζε σηίηηδα, δεξκαηηθά απνζηήκαηα,πεξηεδξηθά απνζηήκαηα, πεξηηνλίηηδα, κεληγγίηηδα Βαξύηεηα Αλάγθε ρνξήγεζεο αληηβηνηηθώλ Δλδνλνζνθνκεηαθή λνζειεία Απεηιεηηθέο γηα ηε δσή ινηκώμεηο Πνηόηεηα δσήο: αξηζκόο απνπζηώλ από ην ζρνιείν Γεληθή θαηάζηαζε Αλεπαξθήο αύμεζε; Παξνπζία νγθσδώλ δύζνζκσλ θελώζεσλ Οηθνγελεηαθό ηζηνξηθό: Άιιν κέινο ηεο νηθνγέλεηαο κε πρλέο ινηκώμεηο Οπδεηεξνπελία Απηνάλνζν ή άιιν λόζεκα Φάξκαθα: ηζηνξηθό πξόζθαηεο ιήςεο θαξκάθσλ ή ρξήζεο βνηάλσλ

56 ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ ΟΤΓΔΣΔΡΟΠΔΝΗΚΟΤ ΠΑΗΓΗΟΤαληηθεηκεληθή εμέηαζε Ύςνο, βάξνο, ζηάδην Tanner Γπζκνξθίεο Πηζαλέο ζθειεηηθέο αλσκαιίεο (αλαηκία Fanconi, ζ. Schwachman- Diamond) Γηαηαξαρέο ησλ νλύρσλ ή ηνπ δέξκαηνο (ζπγγελήο δπζθεξάηησζε) Παξνπζία ινηκώμεσλ δέξκαηνο ή βιελλνγόλσλ εκεία/ζπκπηώκαηα ρξόληνπ αλαπλεπζηηθνύ λνζήκαηνο Παξνπζία επαηνκεγαιίαο/ζπιελνκεγαιίαο (ζεζαπξηζκώζεηο, εμσκπειηθή αηκνπνίεζε)

57 ΓΗΑΓΝΧΣΗΚΟ ΑΛΓΟΡΗΘΜΟ ΣΖ ΟΤΓΔΣΔΡΟΠΔΝΗΑ

58 ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ ΟΤΓΔΣΔΡΟΠΔΝΗΚΟΤ ΠΑΗΓΗΟΤεξγαζηεξηαθόο έιεγρνο Δμσλνζνθνκεηαθόο εξγ. έιεγρνο Δλδνλνζνθνκεηαθόο εξγ. έιεγρνο

59 ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ ΟΤΓΔΣΔΡΟΠΔΝΗΚΟΤ ΠΑΗΓΗΟΤεμσλνζνθνκεηαθόο εξγ. έιεγρνο Γεληθή εμέηαζε αίκαηνο επίρξηζκα πεξηθεξηθνύ αίκαηνο. Δθηίκεζε Βαζκνύ ηεο νπδεηεξνπελίαο Παξνπζία κνξθνινγηθώλ αιινηώζεσλ ησλ πνιπκνξθνππξήλσλ Απμεκέλνο αξηζκόο κνλνθπηηάξσλ, εσζηλνθίισλ (ζύλδξνκν Kostmann) Παξνπζία δηεγεξκέλσλ ιεκθνθπηηάξσλ (ηώζεηο) Δθηίκεζε ηεο εξπζξάο θαη ηεο κεγαθαξπνθπηηαξηθήο ζεηξάο Δπί ππνςίαο θπθιηθήο νπδεηεξνπελίαο πξνγξακκαηηζκόο δηελέξγεηαο γεληθήο αίκαηνο 3 θνξέο ηελ εβδνκάδα επί 6 ζπλερόκελεο εβδνκάδεο Έιεγρνο επαηηθήο θαη λεθξηθήο ιεηηνπξγίαο Ηνινγηθόο έιεγρνο Δπίπεδα αλνζνζθαηξηλώλ νξνύ Έιεγρνο πηζαλήο δπζαπνξξόθεζεο / δνθηκαζία ηδξώηα (εθόζνλ πξνθύπηνπλ ζηνηρεία από ην ηζηνξηθό θαη ηελ θιηληθή εμέηαζε) Έιεγρνο απηνάλνζσλ λνζεκάησλ Αθηηλνινγηθόο έιεγρνο πηζαλώλ νζηηθώλ αλσκαιηώλ, α/α ζώξαθνο (επί ππνςίαο ρξόληνπ αλαπλεπζηηθνύ λνζήκαηνο) Τπεξερνγξαθηθόο έιεγρνο θνηιίαο

60

61

62 Παξαπνκπή ζην λνζνθνκείν γηα πεξαηηέξσ δηεξεύλεζε από εηδηθνύο επί αξλεηηθνύ ειέγρνπ ή ζηνηρεία πνπ ζπλεγνξνύλ γηα πηζαλό ζύλδξνκν κπειηθήο αλεπάξθεηαο, κεηαβνιηθό ζπλδξόκνπ, ή απηνάλνζν λόζεκα

63 ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ ΟΤΓΔΣΔΡΟΠΔΝΗΚΟΤ ΠΑΗΓΗΟΤ ελδνλνζνθνκεηαθόο εξγ. έιεγρνο Γεληθή αίκαηνο επίρξηζκα πεξηθεξηθνύ αίκαηνο Πξνζδηνξηζκόο επηπέδσλ Β12, θπιιηθνύ νμένο θαη ραιθνύ Πξνζδηνξηζκόο απηναληηζσκάησλ έλαληη ησλ νπδεηεξνθίισλ (επί ζεηηθνύ απνηειέζκαηνο δελ θξίλεηαη ζθόπηκε ε δηελέξγεηα κπεινγξάκκαηνο) Μπειόγξακκα εθόζνλ έρεη απνθιεηζζεί απηνάλνζε ή θπθιηθή νπδεηεξνπελία πξνθεηκέλνπ λα εθηηκεζεί ε ζπλνιηθή κπειηθή παξαγσγή θαη ν βαζκόο σξίκαλζεο ηεο ιεπθήο ζεηξάο θαζώο θαη λα αλαδεηεζεί δηήζεζε ηνπ κπεινύ από μέλα θύηηαξα (ζεζαπξηζκώζεηο) ή ιεπραηκηθά θύηηαξα Κπηηαξνγελεηηθόο έιεγρνο επί ππνςίαο ζπλδξόκσλ κπειηθήο αλεπάξθεηαο ή θαθνεζεηώλ Έιεγρνο επζξαπζηόηεηαο ρξκζ πξνο απνθιεηζκό αλαηκίαο Fanconi Οζηενκπειηθή βηνςία ζε πεξηπηώζεηο όπνπ πξέπεη λα εθηηκεζεί ε θπηηαξνβξίζεηα ηνπ κπεινύ Μεηαβνιηθόο έιεγρνο επί ππνςίαο πηζαλήο γιπθνγνλίαζεο ηύπνπ 1b Έιεγρνο νζηηθήο ππθλόηεηαο εθόζνλ από ην ηζηνξηθό αλαθέξνληαη νζηηθά άιγε ή παζνινγηθά θαηάγκαηα

64 ΔΡΓΑΣΖΡΗΑΚΟ ΔΛΔΓΥΟ ΟΤΓΔΣΔΡΟΠΔΝΗΑ

65 ΘΔΡΑΠΔΤΣΗΚΖ ΑΝΣΗΜΔΣΧΠΗΖ Βαξύηεηα θιηληθήο εηθόλαο = αληηζηξόθσο αλάινγε ηνπ ΑΑΠ Ζ απόθαζε γηα ρνξήγεζε ή όρη αγσγήο ππαγνξεύεηαη πεξηζζόηεξν από ηελ θιηληθή εηθόλα παξά από ηνλ εξγαζηεξηαθό έιεγρν

66 ΘΔΡΑΠΔΤΣΗΚΖ ΑΝΣΗΜΔΣΧΠΗΖ 1 ε δηάγλσζε ζνβαξήο νπδεηεξνπελίαο = νμεία θάζε εκππξεηνπ λνζήκαηνο Δλδνλνζνθνκεηαθή αληηκεηώπηζε i.v. Αληηβηνηηθή αγσγή επξένο θάζκαηνο Μαθξνρξόληα αληηκεηώπηζε παηδηνύ κε βαξηά ρξόληα νπδεηεξνπελία Απμεηηθόο παξάγνληαο ηεο θνθθηώδνπο ζεηξάο G- CSF Μεηακόζρεπζε αξρέγνλσλ αηκνπνηεηηθώλ θπηηάξσλ Υεκεηνπξνθύιαμε

67 ΘΔΡΑΠΔΤΣΗΚΖ ΑΝΣΗΜΔΣΧΠΗΖκαθξνρξόληα βαξηά νπδεηεξνπελία Απμεηηθόο παξάγνληαο ηεο θνθθηώδνπο ζεηξάο Αλαζπλδπαζκέλνο παξάγνληαο Τπνδόξηα ρνξήγεζε κε δόζε 5κg/kg/εκέξα Αληαπόθξηζε ζηελ αγσγή αλακέλεηαη εληόο 2 εκεξώλ Αύμεζε ΑΑΠ κεηώλεη ηε ζλεζηκόηεηα από ινηκώμεηο βειηηώλεη ηελ πνηόηεηα δσήο Δλδείμεηο ρνξήγεζεο νβαξνύ βαζκνύ ρξόληα νπδεηεξνπελία + ζπρλέο ζνβαξνύ βαζκνύ ινηκώμεηο

68 ΘΔΡΑΠΔΤΣΗΚΖ ΑΝΣΗΜΔΣΧΠΗΖκαθξνρξόληα βαξηά νπδεηεξνπελία Απμεηηθόο παξάγνληαο ηεο θνθθηώδνπο ζεηξάο Παξαθνινύζεζε Αξρηθά ζηελή γηα αλαγλώξηζε πηζαλήο ππεξαληηδξαζηηθόηεηαο ηνπ κπεινύ ησλ νζηώλ πζρέηηζε καθξόρξνλεο ρνξήγεζεο G-CSF θαη αλάπηπμεο κπεινδπζπιαζηηθνύ ζπλδξόκνπ/ νμείαο ιεπραηκίαο Γηάξθεηα ρνξήγεζεο Γόζε ηνπ παξάγνληα Χζηόζν ε αλάιπζε απηώλ ησλ δεδνκέλσλ είλαη αξθεηά πνιύπινθε θαη δελ βγαίλνπλ αζθαιή ζπκπεξάζκαηα πληζηάηαη ζε καθξόρξνλε αγσγή κε ηνλ παξάγνληα Μπειόγξακκα/έηνο Κπηηαξνγελεηηθή αλάιπζε ηνπ κπεινύ ησλ νζηώλ Δπί κε αληαπόθξηζεο ζηε ζεξαπεπηηθή αγσγή νη αζζελείο είλαη ππνςήθηνη γηα κεηακόζρεπζε αξρέγνλσλ αηκνπνηεηηθώλ θπηηάξσλ

69 TEST G-CSF Δλεξγνπνηεί ηελ παξαγσγή θαη ηελ σξίκαλζε CFU-GM Απμάλεη ηελ κίησζε ζηνλ κπειό (από μσελοβλάστες σε μσελοκύτταρα ) Απμάλεη ηνλ αξηζκό ησλ ώξηκσλ θπηηάξσλ (από μεταμσελοκύτταρα σε PMN ) Διαηηώλεη ην ρξόλν κπειηθήο σξίκαλζεο Schimtz S Experimental Hematology 1993, 21: 755

70 TEST G-CSF ΔΝΓΔΗΞΔΗ S. Kostmann Ηδηνπαζήο νπδεηεξνπελία Κπθιηθή νπδεηεξνπελία Απηνάλνζε νπδεηεξνπελία

71 TEST G-CSF G-CSF 5 g /Kg s.c. Έλεγσορ ηιμήρ οςδεηεποθίλων Βαζική + 6 ώπερ +12 ώπερ +24 ώπερ +48 ώπερ : ΑΠΑΝΣΖΖ ΣΖ ΓΟΚΗΜΑΗΑ Γιπλαζιαζμόρ ηηρ ηιμήρ ηων οςδεηεπόθιλων και οπωζδήποηε PMN > 500/mmc Αν δεν απανηήζει ζηα 5 g /Kg επαναλαμβάνεηαι με 10 g /Kg

72 ΟΓΖΓΗΔ ΑΝΣΗΜΔΣΧΠΗΖ ΣΧΝ ΟΤΓΔΣΔΡΟΠΔΝΗΧΝ ΘΔΡΑΠΔΗΑ ΜΔ G-CSF ΤΝΔΥΖ ΥΟΡΖΓΖΖ νβαξή νπδεηεξνπελία πνπ ζπλνδεύεηαη από ζνβαξέο ή ππνηξνπηάδνπζεο ινηκώμεηο (πρ S. Kostmann, κεξηθέο ηδηνπαζείο θαη θπθιηθέο)

73 ΟΓΖΓΗΔ ΑΝΣΗΜΔΣΧΠΗΖ ΣΧΝ ΟΤΓΔΣΔΡΟΠΔΝΗΧΝ ΘΔΡΑΠΔΗΑ ON DEMAND Απηνάλνζεο ή ηδηνπαζείο ή δεπηεξνπαζείο ζηηο εμήο θαηαζηάζεηο: A) πςπεηόρ 38 C ηοςλάσιζηον 3 Η+ ζςμπηώμαηα και/ή ζημεία (πσ:βήσαρ, κεθαλαλγία, κοιλιακό άλγορ, ανοπεξία, δύζπνοια, ωηαλγία, δςζοςπικά ενοσλήμαηα,πεπιοδονηικόρ πόνορ) >3Η ή B) Σςμπηώμαηα και/ή ζημεία (πσ:βήσαρ, κεθαλαλγία, κοιλιακό άλγορ, ανοπεξία, δύζπνοια, ωηαλγία, δςζοςπικά ενοσλήμαηα,πεπιοδονηικόρ πόνορ) >3Η +πςπέηιο (<38 C) C) Κακή γενική καηάζηαζη ή ζςμπηώμαηα ζηπηικού shock ( ςπόηαζη, ολιγοςπία, διαηαπασέρ ηος επιπέδος ζςνείδηζηρ, ηασύπνοια, δύζπνοια, πηώζειρ κοπεζμού Ο 2 ΜΕΣΑ ΑΠΌ ΈΝΑ ΕΠΕΙΟΔΙΟ ΣΤΠΟΤ C, Ο ΑΘΕΝΗ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΞΕΚΙΝΗΕΙ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΜΕ G-CSF ΣΗΝ ΠΡΩΣΗ ΗΜΕΡΑ ΠΤΡΕΣΟΤ

74 ΘΔΡΑΠΔΤΣΗΚΖ ΑΝΣΗΜΔΣΧΠΗΖκαθξνρξόληα βαξηά νπδεηεξνπελία Μεηακόζρεπζε αξρέγνλσλ αηκνπνηεηηθώλ θπηηάξσλ Δλδείμεηο Αζζελείο κε ππνηξνπηάδνπζεο ζνβαξέο ινηκώμεηο πνπ δελ αληαπνθξίζεθαλ ζηελ αγσγή κε G-CSF Αζζελείο πνπ ππό G-CSF εκθάληζαλ θπηηαξνγελεηηθέο αλσκαιίεο ηνπ κπεινύ ή κπεινδπζπιαζηηθό ζύλδξνκν ή ιεπραηκία

75 ΘΔΡΑΠΔΤΣΗΚΖ ΑΝΣΗΜΔΣΧΠΗΖκαθξνρξόληα βαξηά νπδεηεξνπελία Υεκεηνπξνθύιαμε Δλδείμεηο βξέθε παηδηά πνπ παξνπζηάδνπλ πνιύ ρακειό ΑΑΠ + ζνβαξέο θαη ζπρλέο ινηκώμεηο Σξηκεζνπξίκε ζνπιθακεζνμαδόιε (5mg/kg/εκέξα ζε 2 δόζεηο) ή Ακνμπθηιιίλε (20mg/kg/εκέξα)

76 ΥΡΟΝΗΑ ΟΒΑΡΖ ΟΤΓΔΣΔΡΟΠΔΝΗΑ άιια πξνβιήκαηα Υακειό αλάζηεκα (πνιππαξαγνληηθή αηηηνινγία) Πνιιαπιέο ινηκώμεηο Πηζαλή ύπαξμε γελεηηθά θιεξνλνκνύκελνπ ζπλδξόκνπ πνπ ζπλδπάδεηαη κε ρακειό αλάζηεκα πγγελήο δπζθεξάησζε ύλδξνκν Shwachman Diamond Οζηενπελία νζηενπόξσζε Υξόληεο ινηκώμεηο Κιηλνζηαηηζκό Καηαζηάζεηο δπζαπνξξόθεζεο Μαθξνρξόληα ρξήζε θνξηηθνεηδώλ θαηά ην παξειζόλ ύζηαζε γηα ηαθηηθό έιεγρν ηεο νζηηθήο ππθλόηεηαο

77 ΥΡΟΝΗΑ ΟΤΓΔΣΔΡΟΠΔΝΗΑ Τπνζηεξηθηηθή θξνληίδα Καιή ζηνκαηηθή πγηεηλή Σαθηηθέο νδνληηαηξηθέο επηζθέςεηο Καζεκεξηλό βνύξηζηζκα κεηά από θάζε γεύκα Δκβνιηαζκόο ύκθσλα κε ην ηζρύνλ γηα θάζε ρώξα πξόγξακκα ελεξγεηηθήο αλνζνπνίεζεο ε πεξίπησζε γλσζηνύ ζπλδξόκνπ αλνζναλεπάξθεηαο ηξνπνπνηείηαη ν εκβνιηαζκόο γηα ηα εκβόιηα πνπ πεξηέρνπλ δώληεο εμαζζελεκέλνπο ηνύο ηε θάζε ηεο νμείαο ινίκσμεο είλαη ζθόπηκν λα αλαβάιιεηαη ν πξνγξακκαηηζκέλνο εκβνιηαζκόο Σαθηηθή παξαθνινύζεζε ηεο ζεξκνθξαζίαο ηνπ παηδηνύ θαη επί ππξεηνύ άκεζε παηδηαηξηθή εμέηαζε Καιή ζσκαηηθή πγηεηλή (θαζεκεξηλό κπάλην θαη επηζηακέλν πιύζηκν ησλ ρεξηώλ) Βξώζε θαιά καγεηξεκέλσλ ηξνθώλ, απνθπγή ιήςεο κε παζηεξησκέλσλ γαιαθηνθνκηθώλ πξνηόλησλ Φξνληίδα γηα ζσζηή ιεηηνπξγία ηνπ ΓΔ, π.ρ. ηαθηηθή ιήςε ιαθηνπιόδεο

78 ΥΡΟΝΗΑ ΟΤΓΔΣΔΡΟΠΔΝΗΑ Τπνζηεξηθηηθή θξνληίδα Υνξήγεζε ΥΜΠ (αληηβηνηηθά / αληηκπθεηηαζηθά) ζε πεξηπηώζεηο βαξηάο νπδεηεξνπελίαο κε πνιιά επεηζόδηα ινηκώμεσλ Ζ ζπγθεθξηκέλε απόθαζε εμαηνκηθεύεηαη ~ ηνπ αζζελνύο θαη ηνπ πεξηβαιινληόο ηνπ Απνθπγή ιήςεο θαξκάθσλ Θα πξέπεη λα απεπζύλεηαη ζε 1 ζπγθεθξηκέλν θέληξν αλαθνξάο θάζε θνξά πνπ αληηκεησπίδεη εκπύξεην λόζεκα θαη ην νπνίν ζα είλαη ζε ζέζε λα έξζεη ζε επαθή θαη λα δώζεη ζηνηρεία γηα ηνλ αζζελή Φπρνινγηθή ππνζηήξημε ηνπ αζζελνύο θαη ηεο νηθνγέλεηάο ηνπ από εηδηθέο νκάδεο

79 ΤΜΠΔΡΑΜΑ Ζ νπδεηεξνπελία ηεο παηδηθήο ειηθίαο θαη ε δηεξεύλεζή ηεο απνηειεί πξόθιεζε γηα ηνλ παηδίαηξν Ο παηδίαηξνο ηεο θνηλόηεηαο κπνξεί λα ζπκβάιιεη ζεκαληηθά ζηε δηεξεύλεζε θαη παξαθνινύζεζε ηνπ νπδεηεξνπεληθνύ παηδηνύ εθόζνλ απηό είλαη ζε θαιή θαηάζηαζε Ζ δπλαηόηεηα ζπλεξγαζίαο ηνπ παηδηάηξνπ κε ην λνζνθνκεηαθό θέληξν αλαθνξάο ηνπ παηδηνύ κπνξεί λα απνηξέςεη ην κηθξό αζζελή από πεξηηηέο λνζειείεο θαη εξγαζηεξηαθέο εμεηάζεηο

80 ΤΜΠΔΡΑΜΑ Παηδί κε νπδεηεξνπελία, νμεία ή ρξόληα, ππξεηό θαη επεξεαζκέλε γεληθή θαηάζηαζε πξέπεη παληνηε λα παξαπέκπεηαη γηα ελδνλνζνθνκεηαθή δηεξεύλεζε θαη αληηκεηώπηζε

81 Δπραξηζηώ.

ΓΗΑΣΡΟΦΗΚΖ ΤΠΟΣΗΡΗΞΖ Ζ ΌΥΗ ΣΖ ΜΔΘ/Κ ; ΓΕΩΡΓΙΑ ΜΑΤΡΟΓΙΑΝΝΗ ΝΟΗΛΕΤΣΡΙΑ ΣΕ,ΜSC ΜΟΝΑΔΑ ΕΜΦΡΑΓΜΑΣΩΝ ΚΩΝΣΑΝΣΟΠΟΤΛΕΙΟ Γ.Ν.Ν.ΙΩΝΙΑ

ΓΗΑΣΡΟΦΗΚΖ ΤΠΟΣΗΡΗΞΖ Ζ ΌΥΗ ΣΖ ΜΔΘ/Κ ; ΓΕΩΡΓΙΑ ΜΑΤΡΟΓΙΑΝΝΗ ΝΟΗΛΕΤΣΡΙΑ ΣΕ,ΜSC ΜΟΝΑΔΑ ΕΜΦΡΑΓΜΑΣΩΝ ΚΩΝΣΑΝΣΟΠΟΤΛΕΙΟ Γ.Ν.Ν.ΙΩΝΙΑ ΓΗΑΣΡΟΦΗΚΖ ΤΠΟΣΗΡΗΞΖ Ζ ΌΥΗ ΣΖ ΜΔΘ/Κ ; ΓΕΩΡΓΙΑ ΜΑΤΡΟΓΙΑΝΝΗ ΝΟΗΛΕΤΣΡΙΑ ΣΕ,ΜSC ΜΟΝΑΔΑ ΕΜΦΡΑΓΜΑΣΩΝ ΚΩΝΣΑΝΣΟΠΟΤΛΕΙΟ Γ.Ν.Ν.ΙΩΝΙΑ Ζ ΚΑΚΖ ΘΡΔΦΖ Δπεξεάδεη: ηε κπτθή ηζρύ ησλ ζθειεηηθώλ κπώλ κε απνηέιεζκα ηε κεησκέλε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΝΔΥΗΕΟΜΔΝΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΣΟΤ 2010-2011

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΝΔΥΗΕΟΜΔΝΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΣΟΤ 2010-2011 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΝΔΥΗΕΟΜΔΝΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΣΟΤ 2010-2011 Σα καζήκαηα γίλνληαη ζην γξαθείν ησλ ηαηξώλ ηνπ Tκήκαηνο θάζε Πέκπηε 12:00 14:00, ρξεζηκνπνηώληαο ηα θαηάιιεια νπηηθναθνπζηηθά κέζα, εθηόο Ηνπιίνπ θαη Απγνύζηνπ.

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΙΡΙΜΟ ΑΘΔΝΟΤ ΠΟΤ ΛΑΜΒΑΝΔΙ ΑΝΣΙΘΡΟΜΒΩΣΙΚΑ Η ΑΝΣΙΑΙΜΟΠΔΣΑΛΙΑΚΑ

ΥΔΙΡΙΜΟ ΑΘΔΝΟΤ ΠΟΤ ΛΑΜΒΑΝΔΙ ΑΝΣΙΘΡΟΜΒΩΣΙΚΑ Η ΑΝΣΙΑΙΜΟΠΔΣΑΛΙΑΚΑ ΥΔΙΡΙΜΟ ΑΘΔΝΟΤ ΠΟΤ ΛΑΜΒΑΝΔΙ ΑΝΣΙΘΡΟΜΒΩΣΙΚΑ Η ΑΝΣΙΑΙΜΟΠΔΣΑΛΙΑΚΑ Γξ. Γεκήηξηνο Καπεηάλνο Δπηκειεηήο Α Γαζηξεληεξνινγηθή Κιηληθή Γ.Ν. «Γεώξγηνο Παπαληθνιάνπ» Θεζζαινλίθε Γελ έρσ ζύγθξνπζε ζπκθεξόλησλ κε ηηο

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Γηαγλσζηηθή θαη Θεξαπεπηηθή Πξνζέγγηζε ηνπ «Μεγάθνινπ»

Γηαγλσζηηθή θαη Θεξαπεπηηθή Πξνζέγγηζε ηνπ «Μεγάθνινπ» Γηαγλσζηηθή θαη Θεξαπεπηηθή Πξνζέγγηζε ηνπ «Μεγάθνινπ» Κσλζηαληίλνο Μηκίδεο Γαζηξεληεξνιόγνο Δπίθνπξνο Καζεγεηήο Παζνινγίαο Γεκνθξίηεην Παλεπηζηήκην Θξάθεο Οξηζκόο Ο όξνο κεγάθνιν αλαθέξεηαη ζηε δηάκεηξν

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

Καρκίνος του μαστού: Παράγοντες Κινδύνου και Οικογενής Προδιάθεση

Καρκίνος του μαστού: Παράγοντες Κινδύνου και Οικογενής Προδιάθεση Καρκίνος του μαστού: Παράγοντες Κινδύνου και Οικογενής Προδιάθεση Ioanna Tzoulaki MSc PhD Lecturer in Epidemiology University of Ioannina School of Medicine & Imperial College School of Medicine Καρκίνος

Διαβάστε περισσότερα

Η εγθπκνζύλε είλαη κία πεξίνδνο πνπ ζρεηίδεηαη κε ζεκαληηθέο θπζηνινγηθέο ελδνθξηληθέο κεηαβνιέο

Η εγθπκνζύλε είλαη κία πεξίνδνο πνπ ζρεηίδεηαη κε ζεκαληηθέο θπζηνινγηθέο ελδνθξηληθέο κεηαβνιέο Η εγθπκνζύλε είλαη κία πεξίνδνο πνπ ζρεηίδεηαη κε ζεκαληηθέο θπζηνινγηθέο ελδνθξηληθέο κεηαβνιέο Οη πξνζαξκνγέο ηεο κέιινπζαο κεηέξαο Η αλάπηπμε ηεο εκβξπνπιαθνπληηαθήο κνλάδαο Παξαγωγή νξκνλώλ από ηνλ

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Μαξία-Ησάλλα Αξγπξνπνύινπ Βαζίιεο Παπιόπνπινο Τνκέαο Ψπρνινγίαο, Παλεπηζηήκην Αζελώλ Αλαθνίλσζε ζην 5 ν Παλειιήλην

Διαβάστε περισσότερα

Ιαηπικά πποβλήμαηα - Επιπλοκέρ. Γθέθαο Γηάλλεο Mηρνύη Κακέιηα

Ιαηπικά πποβλήμαηα - Επιπλοκέρ. Γθέθαο Γηάλλεο Mηρνύη Κακέιηα Ιαηπικά πποβλήμαηα - Επιπλοκέρ Γθέθαο Γηάλλεο Mηρνύη Κακέιηα Δςζπεθλέξια Ομύ ζύλδξνκν καδηθήο ζπκπαζεηηθήο εθθόξηηζεο, απνηέιεζκα βιαβεξνύ εξεζίζκαηνο ζε αζζελείο κε ΚΝΜ άλσζελ ηνπ Θ6 Δςζπεθλέξια ςμπηώμαηα:

Διαβάστε περισσότερα

Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ.

Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ. Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ. ΜΠΙΛΙΛΗ ΑΝΑΣΑΙΑ Νοσηλεύτρια Σ.Δ. ΜSc Προϊσταμένη τμήματος ΦΙΑπ Γ.Ν. ΚΑΣ ΜΟΥΙΓΗ ΘΔΜΙΣΟΚΛΗ Νοσηλεστής Σ.Δ. τμήματος ΦΙΑπ Γ.Ν. ΚΑΣ ΒΟΤΡΛΔΓΚΑ ΠΑΝΑΓΙΩΣΑ Νοσηλεύτρια

Διαβάστε περισσότερα

T A E K W O N D O. Δ. ΠπθαξΨο. ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ

T A E K W O N D O. Δ. ΠπθαξΨο. ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ T A E K W O N D O Δ. ΠπθαξΨο ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ ΦΠΗΘΝΘΔΟΑΞΔΗΑ Ο Ρ Ι Μ Ο Φπζη(θ)νζεξαπεΫα εϋλαη ε επηζηϊκε, ε νπνϋα κόλν κε θπζηθψ κωζα θαη κεζόδνπο πξνζπαζεϋ λα ζεξαπεύζεη

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ

ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ 24 ο ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΤΝΔΓΡΙΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΠΑΙΓΙΑΣΡΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΟΑΓΧΓΗ ΣΗ ΤΓΔΙΑ ΠΙΝΟΤΛΑ ΔΤΡΤΓΙΚΗ ΒΑΡΚΑΡΗ ΠΟΛΤΚΡΙΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ 1.Απηόο πνπ ζα αλαγλσξηζηεί απνπζηάδεη γηα πνιύ θαηξό. 2.Δπηζηξέθεη κε πιαζηή ηαπηόηεηα ή κεηακνξθσκέλνο. 3.Απνκνλώλνληαη ηα δύν πξόζσπα 4.Άξζε κεηακόξθσζεο 5.Απνθάιπςε 6.Ακθηβνιίεο-απνδεηθηηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΝΕΥΜΟΝΙΚΗ ΕΜΒΟΛΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΑΝΤΩΝΙΑΓΟΥ

ΠΝΕΥΜΟΝΙΚΗ ΕΜΒΟΛΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΑΝΤΩΝΙΑΓΟΥ ΠΝΕΥΜΟΝΙΚΗ ΕΜΒΟΛΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΑΝΤΩΝΙΑΓΟΥ Πλεπκνληθή εκβνιή(πδ) Πην πνιύ ζύλδξνκν παξά θαζνξηζκέλε λόζνο Δπηπινθή πνιιώλ θαη δηαθνξεηηθώλ θαηαζηάζεσλ πρλόηεηα 0.5/1000 ζην Γπηηθό θόζκν (1/1000 ε DVT) (21-69/100.000

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ Κιηληθή ηαμηλόκεζε ηνπ βαζκνύ ηεξεδνληθήο βιάβεο ηωλ νπώλ θαη ζρηζκώλ καζεηηθώλ επηθαλεηώλ θαηά ICDAS 1 νο Βαζκόο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ Σν ζύγρξνλν πξόηππν αληηκεηώπηζεο ηεο ηεξεδόλαο ελειίθσλ δελ εζηηάδεηαη κόλν ζηελ απνθαηάζηαζε ησλ ηεξεδνληθώλ βιαβώλ πνπ έρνπλ εθδεισζεί, αιιά έρεη

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΣΟΡΙΚΟ ΦΤΛΑΚΙ Η ΚΑΙ ΚΙΝΓΤΝΟ HIV ΛΟΙΜΧΞΗ ΣΗ ΓΙΑΡΚΔΙΑ ΔΠΙΓΗΜΙΑ Δ ΥΡΗ ΣΔ ΔΝΓΟΦΛΔΒΙΧΝ ΝΑΡΚΧΣΙΚΧΝ ΣΗΝ ΑΘΗΝΑ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΡΙ ΣΟΣΔΛΗ

Ι ΣΟΡΙΚΟ ΦΤΛΑΚΙ Η ΚΑΙ ΚΙΝΓΤΝΟ HIV ΛΟΙΜΧΞΗ ΣΗ ΓΙΑΡΚΔΙΑ ΔΠΙΓΗΜΙΑ Δ ΥΡΗ ΣΔ ΔΝΓΟΦΛΔΒΙΧΝ ΝΑΡΚΧΣΙΚΧΝ ΣΗΝ ΑΘΗΝΑ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΡΙ ΣΟΣΔΛΗ ύςα Βάλα, Μαιιηώξε Μ 2, Παξαζθεπήο Γ, Φπρνγηνύ Μ 3, Υαηδάθεο Άγγεινο Εργαζηήριο Υγιεινής, Επιδημιολογίας και Ιαηρικής Σηαηιζηικής, Ιαηρική Στολή Πανεπιζηημίοσ Αθηνών, 2 Α Ψστιαηρική Κλινική, Αιγινήηειο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Γενεηική Καρδιαγγειακών Παθήζεων

Γενεηική Καρδιαγγειακών Παθήζεων Γενεηική Καρδιαγγειακών Παθήζεων Νίκορ Ππωτονοτάπιορ, MD, FESC, Νάξορ Η γελεηηθή ησλ θαξδηαγγεηαθώλ παζήζεσλ έρεη εμειηρζεί νπζηαζηηθά θαηά ηα ηειεπηαία είθνζη ρξόληα. Σε απηό ην ρξνληθό δηάζηεκα εμειίρζεθε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000.

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000. ΔΕΟ 13 Ποσοτικές Μέθοδοι Σσνάρηηζη Κόζηοσς C(), μέζο κόζηος C()/. Παράδειγμα 1 Μηα εηαηξεία δαπαλά γηα θάζε πξντόλ Α πνπ παξάγεη 0.0 λ.κ. Τα πάγηα έμνδα ηεο εηαηξείαο είλαη 800 λ.κ. Ζεηείηαη 1) Να πεξηγξάςεηε

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

Βαριά σνδσαζμένη Ανοζοανεπάρκεια: Δπείγοσζα Παιδιαηρική καηάζηαζη

Βαριά σνδσαζμένη Ανοζοανεπάρκεια: Δπείγοσζα Παιδιαηρική καηάζηαζη Βαριά σνδσαζμένη Ανοζοανεπάρκεια: Δπείγοσζα Παιδιαηρική καηάζηαζη Μ Υαηζηζησλιανού Καθηγήηρια Παιδιαηρικής Ανοζολογίας ΑΠΘ Γιεσθύνηρια Β Παν/κής Παιδ/κής Κλινικής ΠΓΝΘ ΑΥΔΠΑ «Μία θανατηφόροσ νόςοσ θα πρέπει

Διαβάστε περισσότερα

Ομείεο θαη ρξόληεο επηδξάζεηο ηεο ζσκαηηθήο άζθεζεο ζε αζεξνγελεηηθνύο παξάγνληεο θηλδύλνπ

Ομείεο θαη ρξόληεο επηδξάζεηο ηεο ζσκαηηθήο άζθεζεο ζε αζεξνγελεηηθνύο παξάγνληεο θηλδύλνπ Ομείεο θαη ρξόληεο επηδξάζεηο ηεο ζσκαηηθήο άζθεζεο ζε αζεξνγελεηηθνύο παξάγνληεο θηλδύλνπ Βαζίιεο Μνύγηνο Καζεγεηήο βηνρεκείαο ηεο άζθεζεο ΤΔΦΑΑ ΑΠΘ http://users.auth.gr/mougios Η άζθεζε κεηώλεη ηνπο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΑΒΡΙΛΗ ΣΑΤΡΟΤΛΑ,MD,PhD Παηδίαηξνο-Νενγλνιόγνο Δπηκ. Α, ΜΔΝΝ ΠΓΝΑ «ΑΛΔΞΑΝΓΡΑ»

ΓΑΒΡΙΛΗ ΣΑΤΡΟΤΛΑ,MD,PhD Παηδίαηξνο-Νενγλνιόγνο Δπηκ. Α, ΜΔΝΝ ΠΓΝΑ «ΑΛΔΞΑΝΓΡΑ» ΓΑΒΡΙΛΗ ΣΑΤΡΟΤΛΑ,MD,PhD Παηδίαηξνο-Νενγλνιόγνο Δπηκ. Α, ΜΔΝΝ ΠΓΝΑ «ΑΛΔΞΑΝΓΡΑ» Δθηίκεζε ηεο απνηειεζκαηηθόηεηαο δηεξεύλεζεο Δλδνγελώλ Μεηαβνιηθώλ Ννζεκάησλ ζε ζπκπησκαηηθά λενγλά, κε βάζε ζπγθεθξηκέλα θιηληθά

Διαβάστε περισσότερα

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ.

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Μονοψϊνιο Ολιγοψώνιο Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Οπιακή αξία Δπηπξόζζεηα νθέιε από ηελ ρξήζε/θαηαλάισζε κηαο επηπξόζζεηε

Διαβάστε περισσότερα

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε.

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Παξάκεηξνη πξνο αμηνιόγεζε Ννκνζεηηθή ζσξάθηζε Κνηλόο Σύιινγνο Ακνηβή Καηαγγειία/Λύζε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά:

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά: ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ Η Μηκή θαη ν Νηίλνο αλαξσηήζεθαλ πνην αληειηαθό πξντόλ παξέρεη ηελ θαιύηεξε πξνζηαζία ζην δέξκα ηνπο. Τα αληειηαθά πξντόληα έρνπλ έλα δείθηε αληειηαθήο πξνζηαζίαο (SPF), ν νπνίνο δείρλεη πόζν

Διαβάστε περισσότερα

ΜΔΣΑΒΟΛΙΚΔ ΠΑΘΗΔΙ ΣΩΝ ΟΣΩΝ

ΜΔΣΑΒΟΛΙΚΔ ΠΑΘΗΔΙ ΣΩΝ ΟΣΩΝ ΜΔΣΑΒΟΛΙΚΔ ΠΑΘΗΔΙ ΣΩΝ ΟΣΩΝ Prince MJA 2004 Current Definition of Osteoporosis Osteoporosis is defined as a skeletal disorder characterized by compromised bone strength predisposing a person to an increased

Διαβάστε περισσότερα

Καπειιάξε Α. Αξγπξή Γεξκαηνιόγνο-Αθξνδηζηνιόγνο Δπηζηεκνληθόο πλεξγάηεο Ν.Α.πγγξόο Σκήκα Φπζηνινγίαο Σξηρώλ θ Γέξκαηνο

Καπειιάξε Α. Αξγπξή Γεξκαηνιόγνο-Αθξνδηζηνιόγνο Δπηζηεκνληθόο πλεξγάηεο Ν.Α.πγγξόο Σκήκα Φπζηνινγίαο Σξηρώλ θ Γέξκαηνο Καπειιάξε Α. Αξγπξή Γεξκαηνιόγνο-Αθξνδηζηνιόγνο Δπηζηεκνληθόο πλεξγάηεο Ν.Α.πγγξόο Σκήκα Φπζηνινγίαο Σξηρώλ θ Γέξκαηνο Σξηρνξηδόγξακκα Κιηληθή εμέηαζε Ιζηνξηθό Δξγαζηεξηαθόο έιεγρνο: γεληθή αίκαηνο, Fe

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Βήςαπ απόςοεμση Αιμόπηρζη πληκηοξδακηρλία ΑΝΑΣΑΙΑ ΑΝΣΧΝΙΑΓΟΤ

Βήςαπ απόςοεμση Αιμόπηρζη πληκηοξδακηρλία ΑΝΑΣΑΙΑ ΑΝΣΧΝΙΑΓΟΤ Βήςαπ απόςοεμση Αιμόπηρζη πληκηοξδακηρλία ΑΝΑΣΑΙΑ ΑΝΣΧΝΙΑΓΟΤ Πξνζηαηεπηηθό αληαλαθιαζηηθό ησλ αλώηεξσλ αεξαγσγώλ ε μεγάιμ βαζμό οπό ημκ έιεγπμ ηεξ βμύιεζεξ (θιμησθό θέκηνμ) ροπμγεκήξ ελάνηεζε Βήςαπ : Φοζημιμγηθό

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΥΤΣΗ ΑΛΧΠΔΚΙΑ ΥΡΤΟΒΑΛΑΝΣΗ ΚΟΡΦΙΣΗ ΓΔΡΜΑΣΟΛΟΓΟ -ΑΦΡΟΓΙΙΟΛΟΓΟ ΔΠΙΜΔΛΗΣΗ ΓΔΡΜΑΣΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ 401 ΓΝΑ

ΓΙΑΥΤΣΗ ΑΛΧΠΔΚΙΑ ΥΡΤΟΒΑΛΑΝΣΗ ΚΟΡΦΙΣΗ ΓΔΡΜΑΣΟΛΟΓΟ -ΑΦΡΟΓΙΙΟΛΟΓΟ ΔΠΙΜΔΛΗΣΗ ΓΔΡΜΑΣΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ 401 ΓΝΑ ΓΙΑΥΤΣΗ ΑΛΧΠΔΚΙΑ ΥΡΤΟΒΑΛΑΝΣΗ ΚΟΡΦΙΣΗ ΓΔΡΜΑΣΟΛΟΓΟ -ΑΦΡΟΓΙΙΟΛΟΓΟ ΔΠΙΜΔΛΗΣΗ ΓΔΡΜΑΣΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ 401 ΓΝΑ Γηάρπηε αισπεθία: νξηζκφο Απμεκέλε απψιεηα ηξηρψλ κε ζπλνδφ αξαίσζε ηνπ ηξηρσηνχ, πνπ αθνξά κεγάιν

Διαβάστε περισσότερα

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ Πεξηερόκελα Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά Καηαγξαθή Ώξαο πγρξνληζκόο πζηήκαηνο Παξνπζίαζε πζηήκαηνο Πηζαλά ελάξηα Υξήζεο 2 Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά

Διαβάστε περισσότερα

Μέηξα Αηνκηθήο Τγηεηλήο γηα ηελ Πξόιεςε & Αληηκεηώπηζε ηεο Νέαο Γξίπεο. ύξνο 15-10-2009

Μέηξα Αηνκηθήο Τγηεηλήο γηα ηελ Πξόιεςε & Αληηκεηώπηζε ηεο Νέαο Γξίπεο. ύξνο 15-10-2009 Μέηξα Αηνκηθήο Τγηεηλήο γηα ηελ Πξόιεςε & Αληηκεηώπηζε ηεο Νέαο Γξίπεο ύξνο 15-10-2009 Ση είλαη ε γξίπε? Ομεία αλαπλεπζηηθή λόζνο πνπ πξνθαιείηαη από ηνπ ηνύο ηεο γξίπεο (θπξίσο Α ή Β) Δκθαλίδεηαη ππό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ.

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ. ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΟΑIΤΜΘΔΘ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ 11V11 ΗΚΘΙΘΑ 6-10 ΤΠΞΜΩΜ ΛΕΘΞΜΕΙΗΛΑΑ ΞΣ ΟΑΘΤΜΘΔΘΞΣ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ ΓΘΑ ΟΑΘΙΕΡ ΗΚΘΙΘΑΡ 6-10 ΕΩΜ Η ΔΘΑΔΠΞΛΗ ΑΟΞ Η ΛΘΑ ΕΡΘΑ ΡΗΜ ΑΚΚΗ ΕΘΜΑΘ ΛΕΓΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Γηαηξνθή ζηελ εγθπκνζύλε θαη ζην ζειαζκό. Α.Καλέιινπ

Γηαηξνθή ζηελ εγθπκνζύλε θαη ζην ζειαζκό. Α.Καλέιινπ Γηαηξνθή ζηελ εγθπκνζύλε θαη ζην ζειαζκό Α.Καλέιινπ Γηαηξνθή κπνξεί λα επεξεάζεη ηελ έθβαζε ηεο εγθπκνζύλεο Πξηλ ηε ζύιιεςε: ζπκπιεξσκαηηθή πξόζιεςε θηιηθνύ νμένο ζειάδνπζαο Γ3 2 σκαηηθό βάξνο Γνληκόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο:

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Σύνθεζη ηαλανηώζεων Α. Σύλζεζε δύν α.α.η ηεο ίδιας ζστνόηηηας Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Η απνκάθξπλζε

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΠΡΟΒΛΗΜΑ Σε έλα ηνπξλνπά βόιετ δήισζαλ ζπκκεηνρή νκάδεο Γπκλαζίσλ ηεο Κύπξνπ.

Διαβάστε περισσότερα

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν.

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. B-Δέλδξα Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. Δέλδξα AVL n = 2 30 = 10 9 (πεξίπνπ). 30

Διαβάστε περισσότερα

ΡΕΤΜΑΣΟΠΑΘΕΙΕς ΚΑΙ ΚΤΗςΗ. Γξ Αθξνδίηε Διηζζαίνπ Ξελνθώληνο Γπλαηθνιόγνο - Μαηεπηήξαο

ΡΕΤΜΑΣΟΠΑΘΕΙΕς ΚΑΙ ΚΤΗςΗ. Γξ Αθξνδίηε Διηζζαίνπ Ξελνθώληνο Γπλαηθνιόγνο - Μαηεπηήξαο ΡΕΤΜΑΣΟΠΑΘΕΙΕς ΚΑΙ ΚΤΗςΗ Γξ Αθξνδίηε Διηζζαίνπ Ξελνθώληνο Γπλαηθνιόγνο - Μαηεπηήξαο Θέκαηα Ρεπκαηνεηδήο αξζξίηηδα πνλδπιαξζξνπάζεηεο Αγθπινπνηεηηθή πνλδπιίηηδα Ψσξηαζηθή Αξζξίηηδα Αληηδξαζηηθή αξζξίηηδα

Διαβάστε περισσότερα

Γηαγλσζηηθή θαη ζεξαπεπηηθή πξνζέγγηζε ηνπ αζζελή κε επηλεθξηδηθή ππέξηαζε

Γηαγλσζηηθή θαη ζεξαπεπηηθή πξνζέγγηζε ηνπ αζζελή κε επηλεθξηδηθή ππέξηαζε Γηαγλσζηηθή θαη ζεξαπεπηηθή πξνζέγγηζε ηνπ αζζελή κε επηλεθξηδηθή ππέξηαζε Αζηέξηνο Καξαγηάλλεο Καζεγεηήο Παζνινγίαο ΑΠΘ Β Πξνπαηδεπηηθή Παζνινγηθή Κιηληθή Ιππνθξάηεην Ννζνθνκείν Αίηηα δεπηεξνπαζνύο ππέξηαζεο

Διαβάστε περισσότερα

Γεώξγηνο Π. Καξακαλώιεο Ννζνθνκείν Αηηηθόλ 9 ε Εθπαηδεπηηθή δηεκεξίδα ΕΠΕΓΕ, Αζήλα 24-25 Σεπηεκβξίνπ 2011 πνηεο νη βαζηθέο αξρέο ηεο κεζόδνπ; θαηαγξαθή ελδναπιηθώλ πηέζεσλ ζηαηηθέο πηέζεηο αξρέο ηεο κεζόδνπ

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα.

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα. Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα Γηαθξάγκαηα Δξγαιεία Καηαζθεπέο 2 Η θαηαζθεπή πεξηγξάθεηαη ζηελ αληίζηνηρε ελόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Οη Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνξξνθνύκελε ελέξγεηα από Αηνιηθά Πάξθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP 1 ΜΑΘΗΜΑ 6 ο Προγράμμαηα θωηογραθικών μηχανών Επιλογέας προγραμμάηων Μαο δίλεη ηε δπλαηόηεηα λα ειέγμνπκε ην άλνηγκα δηαθξάγκαηνο θαη

Διαβάστε περισσότερα

19.15-21.00 ΠΡΟΝΓΓΙΖ ΡΟΑΞΔΕΑ Ξξόιεςε θαη αληηκεηώπηζε θαξδηαγγεηαθώλ επηπινθώλ κεηά από αγγεηαθό εγθεθαιηθό επεηζόδην Ππληνληζηήο: Θ.

19.15-21.00 ΠΡΟΝΓΓΙΖ ΡΟΑΞΔΕΑ Ξξόιεςε θαη αληηκεηώπηζε θαξδηαγγεηαθώλ επηπινθώλ κεηά από αγγεηαθό εγθεθαιηθό επεηζόδην Ππληνληζηήο: Θ. Λ. Γαηζέιεο Θ. Εάρνπ Α. Ινπθόπνπινο Δ. Θνπινύιαο Θ.Ξ. Καθαξίηζεο Κ. Κπνύικπνπ Γ. Ληάηνο Γ.Λ. Ληαιέθνο Γ. Ξαπαδάκνπ Α. Ξνιύδνο Δ.Η. Οεγνπνύινπ Α. Παξακνύξηζε Κ. Πγάληδνο Α. Πηέθνο 18.30 ΣΑΗΟΔΡΗΠΚΝΠ-ΞΟΝΠΦΩΛΖΠΔΗΠ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Eξσηεκαηνιόγην θνιίσζεο SRS-30

Eξσηεκαηνιόγην θνιίσζεο SRS-30 Eξσηεκαηνιόγην θνιίσζεο SRS-30 Ηκεξνκελία: Αξηζκόο κεηξώνπ: Όλνκα Αζζελνύο: Ηκεξνκελία Γέλλεζεο: Ηιηθία: + Έηη Μήνερ πληεξεηηθή ζεξαπεία Μεηεγρεηξνπξγηθή παξαθνινύζεζε 3 μήνερ 6 μήνερ 1 σπόνορ σπόνια 3

Διαβάστε περισσότερα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Κοιμωμικά δίκτυα (multiplex network) Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Facebook? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην LinkedIn? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Twitter? Αεροπορικές γραμμές της Ευρώπης(multiplex

Διαβάστε περισσότερα

Κλινική πεπίπηυζη ςπέπηαζηρ ζε παιδί

Κλινική πεπίπηυζη ςπέπηαζηρ ζε παιδί Κλινική πεπίπηυζη ςπέπηαζηρ ζε παιδί Ανηώνιορ Λ. σοινάρ Επιμεληηήρ Νεθπολογικήρ Κλινικήρ 401 ΓΝΑ Επιζηημονικόρ ςνεπγάηηρ Β Πανεπιζηημιακήρ Καπδιολογικήρ Κλινικήρ 1 η κλινική πεπίπηυζη Κνξίηζη 5 ½ εηώλ

Διαβάστε περισσότερα

ΛΑΠΑΡΟΚΟΠΙΚΗ ΕΠΙΜΗΚΗ ΓΑΣΡΕΚΣΟΜΗ

ΛΑΠΑΡΟΚΟΠΙΚΗ ΕΠΙΜΗΚΗ ΓΑΣΡΕΚΣΟΜΗ ΛΑΠΑΡΟΚΟΠΙΚΗ ΕΠΙΜΗΚΗ ΓΑΣΡΕΚΣΟΜΗ 2 ΛΑΠΑΡΟΚΟΠΙΚΗ ΕΠΙΜΗΚΗ ΓΑΣΡΕΚΣΟΜΗ (Sleeve Gastrectomy) Εςάγγελορ Νάνορ Η Λαπαξνζθνπηθή Δπηκήθεο Γαζηξεθηνκή είλαη κηα λέα ρεηξνπξγηθή κέζνδνο αδπλαηίζκαηνο πνπ κπνξεί λα

Διαβάστε περισσότερα

RND: παξνπζίαζε πεξηζηαηηθνύ

RND: παξνπζίαζε πεξηζηαηηθνύ RND: παξνπζίαζε πεξηζηαηηθνύ Αλαζηαζία Γακέινπ Καξδηνιόγνο Παλεπηζηεκηαθό Ννζνθνκείν Πάηξαο Conflicts of interest: no conflict Patras University Hospital Ιζηνξηθό αζζελνύο, 71 εηώλ, 95 kg Σαθραξώδεο δηαβήηεο/

Διαβάστε περισσότερα

ΜΠΑΣΑΚΟΙΑ Β. - ΑΒΡΑΜΙΓΗ Α. ελδνθξηλνιόγνη ΜΠΑΣΑΚΟΪΑ Β.

ΜΠΑΣΑΚΟΙΑ Β. - ΑΒΡΑΜΙΓΗ Α. ελδνθξηλνιόγνη ΜΠΑΣΑΚΟΪΑ Β. ΜΠΑΣΑΚΟΙΑ Β. - ΑΒΡΑΜΙΓΗ Α. ελδνθξηλνιόγνη ΔΠΔΙΓΟΤΔ ΘΤΡΔΟΔΙΓΙΚΔ 1. Θπξενηνμηθή θξίζε ΚΑΣΑΣΑΔΙ 2. Μπμνηδεκαηηθό θώκα 3. Θπξενηνμηθή πεξηνδηθή παξάιπζε ΘΤΡΔΟΣΟΞΙΚΗ ΚΡΙΗ Βαξηά θαηάζηαζε ππεξζπξενεηδηζκνύ πλήζσο

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ Σχολικό έτος: 2011-2012 Καθηγήτριες: Κεφαλληνού Λουκία- Καλλία Αθηνά ΙΙ. ΟΙ ΑΧΑΙΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΠΟ ΣΟΤ ΠΡΟΙΣΟΡΙΚΟΤ ΥΡΟΝΟΤ ΕΩ ΚΑΙ ΣΟ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ 1. ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ.

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΓΑΘΡΙΑ Π. 1,2, ΓΑΘΡΙΑΠ Θ. 1, ΚΖΡΠΗΝ- ΓΑΘΡΙΑ Γ. 1,3,4, ΘΑΡΠΗΑΟΓΑΛΖΠ Ι. 1,5, Α ΛΑΠΡΑΠΗΝ Α. 1,4,6, ΛΗΘΝΙΑΝΠ ΠΘΔΛΡΔΟΖΠ 6. 1. Δ Ρ Α Η Ο Δ Η Α Φ Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ηότοι εργαζηηρίοσ ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηεί ε δηαδηθαζία ηωλ ξπζκίζεωλ δηθηύνπ ζε ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Windows XP. Η δηαδηθαζία ζε γεληθέο γξακκέο

Διαβάστε περισσότερα

απηνάλνζεο ινηκώμεηο ηα θάξκαθα θαη νη κεηαζηαηηθέο λόζνη

απηνάλνζεο ινηκώμεηο ηα θάξκαθα θαη νη κεηαζηαηηθέο λόζνη Oη πνην ζπρλέο αηηίεο επηλεθξηδηαθήο αλεπάξθεηαο είλαη νη απηνάλνζεο θαη ζε κηθξόηεξν βαζκό νη ινηκώμεηο ηα θάξκαθα θαη νη κεηαζηαηηθέο λόζνη Ληγόηεξν ζπρλέο αηηίεο είλαη: ΑΓΡΔΝΟΛΔΤΚΟΓΤΣΡΟΦΙΑ ΚΑΙ ΑΓΡΔΝΟΜΤΔΛΟΝΔΤΡΟΠΑΘΔΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1.1 Εγκαηάζηαζη ηυν οδηγών ηηρ έξςπνηρ κάπηαρ ζηο λογιζμικό Mozilla Thunderbird

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1382/153 1. Καη όηαλ έγηλε ε ππνρώξεζε αξγά ην απόγεπκα, επεηδή θνβήζεθαλ νη νιηγαξρηθνί κήπσο νη δεκνθξαηηθνί, αθνύ θάλνπλ επίζεζε, θαηαιάβνπλ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΓΕΝΗ ΜΕΟΓΕΙΑΚΟ ΠΤΡΕΣΟ (ΟΜΠ)

ΟΙΚΟΓΕΝΗ ΜΕΟΓΕΙΑΚΟ ΠΤΡΕΣΟ (ΟΜΠ) ΟΙΚΟΓΕΝΗ ΜΕΟΓΕΙΑΚΟ ΠΤΡΕΣΟ (ΟΜΠ) Ση είλαη; Ο Οηθνγελήο Μεζνγεηαθόο Ππξεηόο (ΟΜΠ) είλαη κία γελεηηθή λόζνο πνπ ραξαθηεξίδεηαη από ππνηξνπηάδνπζεο πξνζβνιέο ππξεηνύ, πνπ ζπλνδεύνληαη από πόλν ζηελ θνηιηά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΥΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΔΩΡΙΑ ΛΤΔΙ ΓΙΑΓΩΝΙΜΑΣΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟΤ 2

ΑΡΥΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΔΩΡΙΑ ΛΤΔΙ ΓΙΑΓΩΝΙΜΑΣΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟΤ 2 ΑΥΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΔΩΙΑ ΛΤΔΙ ΙΑΩΝΙΜΑΣΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟΤ 2 1: Λάζος (είλαη ηζνζθειήο ππεξβνιή) Α2: Λάζος (ην ζεηηθό πξόζεκν ζεκαίλεη όηη ε Πνζνζηηαία Μεηαβνιή Δηζνδήκαηνο θαη ε Πνζνζηηαία Μεηαβνιή Πνζόηεηαο ήηαλ

Διαβάστε περισσότερα

Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία

Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία Δρ Σηαμάηιος Α. Παπαδάκης Ορθοπαιδικός Χειροσργός Επιμεληηής Α - Ε.Σ.Υ. Δ Ορθοπαιδική Κλινική Γ.Ν.Α. KAT Αγαπεηέ Γηαηξέ.. Υειρόγραθο κείμενο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΙΚΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ ΑΝΑΛΤΣΩΝ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟΤ ΔΡΓΑΣΗΡΙΟΤ ΣΟΤ ΓΔΝΙΚΟΤ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟΤ ΥΙΟΤ. 1. ΑΝΑΛΤΣΗ ΣΑΤΣΟΠΟΙΗΗ ΜΙΚΡΟΟΡΓΑΝΙΜΩΝ ΚΑΙ ΑΝΣΙΒΙΟΓΡΑΜΜΑΣΟ

ΣΔΥΝΙΚΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ ΑΝΑΛΤΣΩΝ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟΤ ΔΡΓΑΣΗΡΙΟΤ ΣΟΤ ΓΔΝΙΚΟΤ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟΤ ΥΙΟΤ. 1. ΑΝΑΛΤΣΗ ΣΑΤΣΟΠΟΙΗΗ ΜΙΚΡΟΟΡΓΑΝΙΜΩΝ ΚΑΙ ΑΝΣΙΒΙΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΣΔΥΝΙΚΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ ΑΝΑΛΤΣΩΝ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟΤ ΔΡΓΑΣΗΡΙΟΤ ΣΟΤ ΓΔΝΙΚΟΤ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟΤ ΥΙΟΤ. 1. ΑΝΑΛΤΣΗ ΣΑΤΣΟΠΟΙΗΗ ΜΙΚΡΟΟΡΓΑΝΙΜΩΝ ΚΑΙ ΑΝΣΙΒΙΟΓΡΑΜΜΑΣΟ α) Σεσνικέρ πποδιαγπαθέρ αναλςηή 1. Να είλαη απηόκαηνο. 2.

Διαβάστε περισσότερα

Fysiotek Treatment. Μυοσκελετικοί πόνοι; Βγάλτε τους από τη μέση... Fysiotek Πρότυπη μηχανική αξιολόγηση και θεραπεία

Fysiotek Treatment. Μυοσκελετικοί πόνοι; Βγάλτε τους από τη μέση... Fysiotek Πρότυπη μηχανική αξιολόγηση και θεραπεία Μυοσκελετικοί πόνοι; Βγάλτε τους από τη μέση... Fysiotek Πρότυπη μηχανική αξιολόγηση και θεραπεία Πρώτη φορά στην Ελλάδα η επεμβατική φυσικοθεραπεία Στόχος: το μηχανικό αίτιο του μυοσκελετικού προβλήματος,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΙΚΣΗΣΗ ΑΝΟΙΑ. Δπίθηεηε αλνζία είλαη ε ηθαλόηεηα ηνπ αλζξώπνπ λα αλαπηύζζεη εηδηθή αληίζηαζε ζε ζπγθεθξηκέλνπο εηζβνιείο

ΔΠΙΚΣΗΣΗ ΑΝΟΙΑ. Δπίθηεηε αλνζία είλαη ε ηθαλόηεηα ηνπ αλζξώπνπ λα αλαπηύζζεη εηδηθή αληίζηαζε ζε ζπγθεθξηκέλνπο εηζβνιείο ΔΠΙΚΣΗΣΗ ΑΝΟΙΑ Δπίθηεηε αλνζία είλαη ε ηθαλόηεηα ηνπ αλζξώπνπ λα αλαπηύζζεη εηδηθή αληίζηαζε ζε ζπγθεθξηκέλνπο εηζβνιείο 1.Υπκηθή αλνζία γηα ηελ νπνία ππεύζπλα είλαη ηα Β-Λεκθνθύηηαξα θαη ηελ 2.Θπηηαξηθή

Διαβάστε περισσότερα

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 10 ε : ΜΗΥΑΝΙΚΗ ΜΔΡΟ Β ΠΙΔΗ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Καξέθια θαθίξε Όξγαλα Τιηθά Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ.

Διαβάστε περισσότερα

Ανίτνεσζη Kσκλοθορούνηων Kαρκινικών Kσηηάρων (KKK) με ηην ηετνική ηης

Ανίτνεσζη Kσκλοθορούνηων Kαρκινικών Kσηηάρων (KKK) με ηην ηετνική ηης Ανίτνεσζη Kσκλοθορούνηων Kαρκινικών Kσηηάρων (KKK) με ηην ηετνική ηης multiplex PCR ΜΘΥΑΛΗ ΚΟΤΣΘΛΘΕΡΗ, MD, Ph.D Καθηγηηής Πειραμαηικης Φσζιολογίας, Θαηρική τολή, Παν/μίοσ Αθηνών Η αλίρλεπζε ηεο ύπαξμεο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΤ ΜΑΡΙΑ ΣΖΑΜΟΤΡΑΝΗ ΕΛΕΝΗ ΟΤΣΖΙΟΤ ΑΤΓΕΡΙΝΗ ΧΑΙΔΕΜΕΝΑΚΗ ΝΑΣΑΛΙΑ

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΤ ΜΑΡΙΑ ΣΖΑΜΟΤΡΑΝΗ ΕΛΕΝΗ ΟΤΣΖΙΟΤ ΑΤΓΕΡΙΝΗ ΧΑΙΔΕΜΕΝΑΚΗ ΝΑΣΑΛΙΑ 1 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΤ ΜΑΡΙΑ ΣΖΑΜΟΤΡΑΝΗ ΕΛΕΝΗ ΟΤΣΖΙΟΤ ΑΤΓΕΡΙΝΗ ΧΑΙΔΕΜΕΝΑΚΗ ΝΑΣΑΛΙΑ ΝΟΗΠΚΝΠ 2 Τν πεηξέιαην, πνπ κεξηθέο θνξέο ζηελ θαζεκεξηλή γιώζζα απνθαιείηαη θαη μαύπορ σπςσόρ ή τσάι τος Ρέξαρ, είλαη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΔΝΑΚ θαη ιέβεηεο. Ζκεξίδα 20/11/2010. Σσηήξεο Καηζηκίραο Γξ. Μεραλνιόγνο Μεραληθόο. Γεληθόο Γξακκαηέαο β ΔΝ.Δ.ΔΠΙ.Θ.Δ. Αζήλα 20.11.

ΚΔΝΑΚ θαη ιέβεηεο. Ζκεξίδα 20/11/2010. Σσηήξεο Καηζηκίραο Γξ. Μεραλνιόγνο Μεραληθόο. Γεληθόο Γξακκαηέαο β ΔΝ.Δ.ΔΠΙ.Θ.Δ. Αζήλα 20.11. Ζκεξίδα 2/11/21 ΚΔΝΑΚ θαη ιέβεηεο Σσηήξεο Καηζηκίραο Γξ. Μεραλνιόγνο Μεραληθόο Γεληθόο Γξακκαηέαο β ΔΝ.Δ.ΔΠΙ.Θ.Δ. Αζήλα 2.11.21 Πεγέο ελέξγεηαο Σπλ. Πξσηνγελήο Δλέξγεηα = Σ Καηαλ. Δλέξγεηα θαπζίκνπ x Σπλη.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) =

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) = ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 9. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(,y) = y.. Να ππνινγηζηνύλ ηα νινθιεξώκαηα: a) ln b) a) 3cos b) e sin 4. Να ππνινγηζηεί ην νινθιήξσκα: S ( y) 3

Διαβάστε περισσότερα

Γηαηάμεηο Αλίρλεπζεο Γηαξξνώλ (λεξνύ θαπζίκωλ ρεκηθώλ )

Γηαηάμεηο Αλίρλεπζεο Γηαξξνώλ (λεξνύ θαπζίκωλ ρεκηθώλ ) Γηαηάμεηο Αλίρλεπζεο Γηαξξνώλ (λεξνύ θαπζίκωλ ρεκηθώλ ) Τν πξόβιεκα - Γηαξξνή λεξνύ Αθόκε θαη κηα κηθξή δηαξξνή λεξνύ κπνξεί λα πξνθαιέζεη θαηαζηξνθή αλ δελ αληρλεπζεί εγθαίξσο Δηαξξνή κπνξεί λα πξνέιζεη

Διαβάστε περισσότερα

21 ο Πανελλήνιο Σσνέδριο Πνεσμονολογίας 18-21 Οκτωβρίοσ 2012, Αθήνα

21 ο Πανελλήνιο Σσνέδριο Πνεσμονολογίας 18-21 Οκτωβρίοσ 2012, Αθήνα 21 ο Πανελλήνιο Σσνέδριο Πνεσμονολογίας 18-21 Οκτωβρίοσ 2012, Αθήνα Κομμαρή Κωμσταμτίμα, Κομτζιάλης Θεόδωρος, Καρλής Γεώργιος, Μάγκας Νικόλαος, ερέτη Καλλιόπη, παμάκη Φωτειμή, Αλμυρούδη Μαρία-Παμαγιώτα,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΛΙΟΚΑΚΗ AΣΤΠΔ ΔΚΓΗΛΩΔΙ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΚΑΙ ΔΦΗΒΟΤ. Παπαζκεςή Καπανίκα Παιδογαζηπενηεπολόγορ

ΚΟΙΛΙΟΚΑΚΗ AΣΤΠΔ ΔΚΓΗΛΩΔΙ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΚΑΙ ΔΦΗΒΟΤ. Παπαζκεςή Καπανίκα Παιδογαζηπενηεπολόγορ ΚΟΙΛΙΟΚΑΚΗ AΣΤΠΔ ΔΚΓΗΛΩΔΙ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΚΑΙ ΔΦΗΒΟΤ Παπαζκεςή Καπανίκα Παιδογαζηπενηεπολόγορ Κοιλιοκάκη: Μια νόζορ με ιδιαιηεπόηηηερ ΓΤΑΝΔΞΙΑ ἠ ΑΤΣΟΝΟΟ ΝΟΗΜΑ Δθιπηηθό αίηην : Τξνθηθό αληηγόλν ( Γινπηέλε) Ιζρπξή

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1379/50 1. Όηαλ ινηπόλ ήξζαλ [νη πξέζβεηο ζηελ Αζήλα], αθνύ ζπλέιαβαλ νη Αζελαίνη θαη ηνπο πξέζβεηο σο ππνθηλεηέο ζηάζεο θαη όζνπο έπεηζαλ [νη πξέζβεηο], ηνπο ζπγθέληξσζαλ γηα αζθάιεηα ζηελ Αίγηλα.

Διαβάστε περισσότερα

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ Συστήματα Αρίθμησης Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ 1 Ειζαγωγή Τν bit είλαη ε πην βαζηθή κνλάδα κέηξεζεο. Είλαη κία θαηάζηαζε on ή off ζε έλα ςεθηαθό θύθισκα. Άιιεο θνξέο είλαη κία θαηάζηαζε high ή low voltage

Διαβάστε περισσότερα

επαξθήο ζηαηηζηηθή ζπλάξηεζε, β) Έζησ η.δ. είλαη αλεμάξηεην ηνπ. Άξα πξόθεηηαη γηα 1 n

επαξθήο ζηαηηζηηθή ζπλάξηεζε, β) Έζησ η.δ. είλαη αλεμάξηεην ηνπ. Άξα πξόθεηηαη γηα 1 n . ΜΑΚΡΑ ΣΟΑ 7 & ΕΘΝ. ΑΝΣΙΣΑΕΩ (ΠΕΙΡΑΙΑ),. ΔΕΛΗΓΙΩΡΓΗ 06 Α (ΠΕΙΡΑΙΑ), 3. ΠΤΡΓΟ ΑΘΗΝΩΝ, ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ (ΑΘΗΝΑ). ΣΗΛ 040970,,, www.vtal.gr Επιλεγμένες Ασκήσεις. α) Έζησ η.δ. Ep. Να δεηρζεί όηη ε T,..., ~, 0

Διαβάστε περισσότερα

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΙΜΟ Μάρτιος 0 ΘΔΜΑ Να ππνινγίζεηε ηα όξηα: i ii lim 0 0 lim iii iv lim e 0 lim e 0 ΘΔΜΑ Γίλεηαη ε άξηηα ζπλάξηεζε '( ) ( ) γηα θάζε 0 * : R R γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ:

Διαβάστε περισσότερα

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ 6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ Σηα πιαίζηα ηεο έθηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H )

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H ) Ξ G O O G L E S C H O L A R Α Ο Ξ Ε Κ Ε Θ Λ Θ Α Λ Η Τ Α Μ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η Ρ Οξαγκαηνπνηώληαο αλαδήηεζε ζην GoogleScholar (http://scholar.google.com/) ν ρξήζηεο κπνξεί λα εληνπίζεη πιηθό αθαδεκαϊθνύ θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΟΟΛΟΓΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΣΕ ΑΛΛΟΑΝΟΟΙ. (απηνάλνζνη, αιινάλνζνη)

ΑΝΟΟΛΟΓΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΣΕ ΑΛΛΟΑΝΟΟΙ. (απηνάλνζνη, αιινάλνζνη) ΑΝΟΟΛΟΓΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΣΕ (απηνάλνζνη, αιινάλνζνη) ΑΛΛΟΑΝΟΟΙ Καζε θύηηαξν δσληαλνπ νξγαληζκνύ δεί ζε γεηηλίαζε θαη ζπλεξγαζία κε όια ηα δηπιαλά ηνπ. Γηα λα επηηεπρζεί απηή ε θαιή γεηηλίαζε θαη ζπκβίσζε πξέπεη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

1. Η απιή αξκνληθή ηαιάλησζε πνπ εθηειεί έλα κηθξό ζώκα κάδαο m = 1 kg έρεη πιάηνο Α = 20 cm θαη

1. Η απιή αξκνληθή ηαιάλησζε πνπ εθηειεί έλα κηθξό ζώκα κάδαο m = 1 kg έρεη πιάηνο Α = 20 cm θαη ΛΤΜΔΝΔ ΑΚΖΔΗ ΣΖΝ ΔΤΡΔΖ ΑΡΥΗΚΖ ΦΑΖ 1. Η αιή αξκνληθή ηαιάλησζε ν εθηειεί έλα κηθξό ζώκα κάδαο m = 1 kg έρεη ιάηνο Α = cm θαη ζρλόηεηα f = 5 Hz. Τε ρξνληθή ζηηγκή = ην κηθξό ζώκα δηέξρεηαη αό ηε ζέζε ανκάθξλζεο

Διαβάστε περισσότερα

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο 1 ΕΝΩΗ ΠΟΔΟΦΑΙΡΙΚΩΝ ΩΜΑΣΕΙΩΝ ΗΛΕΙΑ ΕΣΟ ΙΔΡΤΕΩ 1969 ΕΔΡΑ: ΠΤΡΓΟ Οδόο: Γξαγαηζαλίνπ 34 & Παπαθιέζζα Σει: 26210 33311 e-mail:epsilia@otenet.gr Φαμ: 26210 34004 Ππακηικό 35 ηρ ζςνεδπίαζηρ ηος Δ ηηρ ΕΠ Ηλείαρ

Διαβάστε περισσότερα

Σεύρνο 9 ν - Άξζξν 2.1 δ

Σεύρνο 9 ν - Άξζξν 2.1 δ Σεύρνο 9 ν - Άξζξν 2.1 δ Η ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΠΑΙΔΙΑΣΡΙΚΗ (AAP) ΕΚΔΙΔΕΙ ΚΑΣΕΤΘΤΝΣΗΡΙΕ ΟΔΗΓΙΕ ΓΙΑ ΣΗ ΔΙΑΥΕΙΡΙΗ ΣΗ ΑΡΥΙΚΗ ΟΤΡΟΛΟΙΜΩΞΗ ΣΑ ΠΑΙΔΙΑ Μεηάθξαζε-επηκέιεηα: Σζίληνπ Μαγδαιελή* Ιαηξηθή ρνιή Παλεπηζηεκίνπ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Α Γ Ο Ρ Δ Τ Δ Σ Α Ι Η Υ Ρ Η Η Η Λ Δ Κ Σ Ρ Ι Κ Ο Τ Κ Α Σ Α Β Ι Γ Ι Ο Τ

Α Π Α Γ Ο Ρ Δ Τ Δ Σ Α Ι Η Υ Ρ Η Η Η Λ Δ Κ Σ Ρ Ι Κ Ο Τ Κ Α Σ Α Β Ι Γ Ι Ο Τ ΟΓΗΓΙΔ ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ ΔΝΘΔΣΟΤ Α Π Α Γ Ο Ρ Δ Τ Δ Σ Α Ι Η Υ Ρ Η Η Η Λ Δ Κ Σ Ρ Ι Κ Ο Τ Κ Α Σ Α Β Ι Γ Ι Ο Τ Τνπνζεηήζηε ηα θιηπ ηνπ λεξνρύηε ζηηο εγθνπέο πνπ βξίζθνληαη θάηω από ην λεξνρύηε (Σρ. 1). ημείωζη: αλάινγα

Διαβάστε περισσότερα

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ 1) Υξηζηνπγελληάηηθα ειαηάθηα θάξηα ή θαδξάθη θάξηα ή θαδξάθη Τιηθά πνπ ζα ρξεηαζηνύκε: Υαξηί θάλζνλ καύξν γηα ην θόλην, πξάζηλν γηα ηα ειαηάθηα, θόθθηλν γηα ηα αζηεξάθηα Απιό

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΦΤΛΛΟ ΕΡΓΑΙΑ (Θεοδώρα Γιώηη, Νικόλας Καραηάζιος- Τπεύθσνη εκ/κος Λ. Παπαηζίμπα) ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΤΜΗΜΑ:.., ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:.// Σε ακαμίδην πνπ κπνξεί λα θηλείηαη ρσξίο ηξηβέο πάλσ

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Καηαζθεπάδνπκε έλα νγθνκεηξηθό δνρείν από πιαζηηθό κπνπθάιη λεξνύ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΙΚΟΝΟΜΙΚΓ ΑΝΙΟΣΗΣΓ ΚΑΙ ΑΙΜΑΣΟΛΟΓΙΚΓ ΚΑΚΟΗΘΓΙΓ ΣΑ ΠΑΙΔΙΑ: ΔΓΔΟΜΓΝΑ ΑΠΟ ΣΗΝ NARECHEM ΣΗΝ ΓΛΛΑΔΑ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΙΚΟΝΟΜΙΚΓ ΑΝΙΟΣΗΣΓ ΚΑΙ ΑΙΜΑΣΟΛΟΓΙΚΓ ΚΑΚΟΗΘΓΙΓ ΣΑ ΠΑΙΔΙΑ: ΔΓΔΟΜΓΝΑ ΑΠΟ ΣΗΝ NARECHEM ΣΗΝ ΓΛΛΑΔΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΙΚΟΝΟΜΙΚΓ ΑΝΙΟΣΗΣΓ ΚΑΙ ΑΙΜΑΣΟΛΟΓΙΚΓ ΚΑΚΟΗΘΓΙΓ ΣΑ ΠΑΙΔΙΑ: ΔΓΔΟΜΓΝΑ ΑΠΟ ΣΗΝ NARECHEM ΣΗΝ Β. ίδη 1, Γ. Πεηρίδοσ 1. Παιδογκολογικό Σμήμα Ιπποκράηειο Νοζοκομείο Θεζζαλομίκης ΔΓΔΟΜΓΝΑ ΑΠO ΣΗΝ NARECHEM

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΦΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Μάθημα: Πιθανόηηηες και Σηαηιζηική Διδάζκων: Σ. Γ.

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΦΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Μάθημα: Πιθανόηηηες και Σηαηιζηική Διδάζκων: Σ. Γ. ΤΕΛΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Τρίπολη 06/07/2007 Τα θέμαηα 1-5 είναι σποτρεωηικά και έτοσν ηοσς ίδιοσς (ίζοσς) ζσνηελεζηές βαρύηηηας Το θέμα 6 δίνει επιπλέον βαθμούς με βαρύηηηα 10% για βεληίωζη ηης βαθμολογίας ΘΕΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π

Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π Α ο υ ι ς ε κ ς ξ μ ι κ ή ρ ύ μ θ ε ρ η 6 Τ ξ μ έ α π ΘΘΘ, X ώ ο ξ π κ α ι Δ π ι κ ξ ι μ χ μ ί α Η έ μ α : Διδάρκξμςεπ: Τξ εύοξπ ςξσ ξοίξσ Ιεοαμεικόπ

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα