ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΣΕ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΕ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΑΒΕΒΑΙΟΤΗΤΑΣ Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΑΙΟΛΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΣΕ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΕ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΑΒΕΒΑΙΟΤΗΤΑΣ Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΑΙΟΛΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ"

Transcript

1 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΣΕ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΕ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΑΒΕΒΑΙΟΤΗΤΑΣ Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΑΙΟΛΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Κων/νος Βενετσάνος Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος ΑΕ, ιεύθυνση Χρηµατοδοτήσεων Μεγάλων Επιχειρήσεων, Αιόλου 86, 0232 Αθήνα, ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η αναµενόµενη οικονοµική ανάπτυξη και η εξέλιξη των κοινωνιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης δηµιουργεί αυξηµένες ανάγκες σε ενέργεια και ειδικότερα σε Ηλεκτρισµό. Με στόχο να ανταποκριθεί στην κάλυψη των αναγκών αυτών µε τρόπο αποτελεσµατικό και προκείµένου να δηµιουργηθούν οι συνθήκες που θα ευνοήσουν την ανάπτυξη της παραγωγικής δυνατότητας στον τοµέα της ενέργειας, η Ευρωπαϊκής Ένωση προχώρησε στην απελευθέρωση της εν λόγω αγοράς. Το νέο αυτό περιβάλλον αναµένεται να δηµιουργήσει σηµαντικές προκλήσεις και ευκαιρίες για τους παραγωγούς τόσο σε αυτούς που ήδη δραστηριοποιούνται, όσο και σε νεοεισερχόµενους στον κλάδο. Η µελέτη αυτή έχει ως σκοπό τον προσδιορισµό µιας µεθοδολογίας αξιολόγησης επενδύσεων στην παραγωγή ενέργειας σε περιβάλλον αβεβαιότητας µέσα σε µια ευρύτερη ανταγωνιστική αγορά, µε έµφαση στην αξιολόγηση επενδύσεων στην παραγωγή Ηλεκτρικής Ενέργειας από Ανανεώσιµες Πηγές. Ως παράδειγµα εξετάστηκε η Αιολική Ενέργεια στην Ελλάδα. Κύρια σηµεία της µελέτης είναι : - Ο προσδιορισµός των αβεβαιοτήτων που εµφανίζονται µε το πέρασµα από την διοικητικά ελεγχόµενη στην νέα απελευθερωµένη αγορά ενέργειας, και - Η παρουσίαση µιας προσέγγισης για την αξιολόγηση των επενδύσεων µε χρήση των Real Options (RO) και σύγκριση των αποτελεσµάτων µε τις "παραδοσιακές" µεθόδους προεξόφλησης (Discounted Cash Flow-DCF Methods).. ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Η Ελλάδα ανταποκρινόµενη στις υποχρεώσεις της σε σχέση µε την Οδηγία DC/96/92/EC του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της Ευρώπης µε την οποία ρυθµίζονται οι κανόνες λειτουργίας των εσωτερικών αγορών ενέργειας των χωρών µελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, έθεσε σε εφαρµογή το Νόµο 2773/999 βάσει του οποίου η Ελληνική Αγορά Ενέργειας βρίσκεται σε διαδικασία σταδιακής απελευθέρωσης. Σε σχέση µε την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από Ανανεώσιµες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ) πρόσφατη Οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης [] έθεσε εκ νέου υπόψη των κρατών µελών τη σηµασία της εκµετάλλευσης των πηγών αυτών προκειµένου να ικανοποιείται µέρος της ζήτησης από τη παραγωγή "Πράσινης Ενέργειας". Με την ίδια οδηγία επανακαθορίζονται οι στόχοι έτσι ώστε η παραγόµενη ηλεκτρική ενέργεια στην Ευρωπαϊκή Ένωση που προέρχεται από ΑΠΕ να καλύπτει το 22,% της συνολικής κατανάλωσης (έναντι αρχικού στόχου 2%) µε χρονικό ορίζοντα επίτευξης του στόχου µέχρι το 200 και έτος βάσης το 997. Για την Ελλάδα ο σχετικός δείκτης για το 997 είναι 8,6% και ο αντίστοιχος στόχος 20,%. Η εξέλιξη αυτή σε συνδυασµό µε την προαναφερθείσα σταδιακή απελευθέρωση της αγοράς ενέργειας δηµιουργεί ένα νέο περιβάλλον µε αυξανόµενες ευκαιρίες για νέες επενδύσεις.

2 2. ΑΒΕΒΑΙΟΤΗΤΕΣ ΠΟΥ ΕΜΦΑΝΙΖΟΝΤΑΙ ΣΤΗ ΝΕΑ ΑΓΟΡΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Η αβεβαιότητα είναι πηγή επενδυτικών ευκαιριών. Κριτικό σηµείο για τον επενδυτή είναι να επισηµάνει το πώς αυτές επηρεάζουν την απόφαση για την υλοποίηση µιας επένδυσης και να τις εκµεταλλευτεί, δηλαδή µέσα σε ένα αβέβαιο περιβάλλον ο επενδυτής έχει την ευχέρεια να προσαρµόσει και να αναθεωρήσει τη στρατηγική του για να επιτύχει το βέλτιστο αποτέλεσµα [2]. Οι αβεβαιότητες που παρουσιάζονται στην νέα απελευθερωµένη αγορά ενέργειας, καθώς και τα χαρακτηριστικά στοιχεία της διαδικασίας παραγωγής ενέργειας τα οποία επηρεάζουν είναι οι εξής [3]: Αβεβαιότητα Χαρακτηριστικά Στοιχεία ιαδικασίας Παραγωγής Τιµή καυσίµου Λειτουργικά κόστη Περιβαλλοντικοί περιορισµοί Εξωτερικά κόστη (πχ. φόρος εκποµπής ρύπων, κλπ) Εναλλακτικές τοποθεσίες εγκατάστασης υνατότητα τµηµατικής ανάπτυξης της επένδυσης Ζήτηση - Προσφορά Χρόνος αναγνώρισης της ανάγκης και υλοποίησης της επένδυσης Αρχική δαπάνη - Τεχνολογική αιχµή οµή αγοράς Απαιτήσεις σε αρχικό κεφάλαιο υνατότητα τµηµατικής εκτέλεσης της επένδυσης Χρόνος αναγνώρισης και υλοποίησης της επένδυσης Συνολικά κόστη 3. ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΙΟΛΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΜΕΘΟ ΟΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α Από στοιχεία που έχουν αντληθεί από σχετικές µελέτες του ΚΑΠΕ, αλλά και από επενδυτικά σχέδια που έχουν υποβληθεί για χρηµατοδότηση σε Τράπεζες, προκύπτει ότι οι κύριες µέθοδοι που χρησιµοποιούνται για τη αξιολόγηση επενδύσεων στην παραγωγή αιολικής ενέργειας είναι οι εξής : - Η Περίοδος Ανάκτησης Κεφαλαίου (Payback Period) - H Ανάλυση Νεκρού Σηµείου (Break-Even Analysis) - Οι µέθοδοι προεξόφλησης, δηλαδή : - η Καθαρή Παρούσα Αξία (Net Present Value-NPV) - ο Εσωτερικός Βαθµός Απόδοσης (Internal Rate of Return-IRR) - ο είκτης Αποδοτικότητας (Profitability Index-PI) 3. Συνοπτική παρουσίαση των µεθόδων - Η Περίοδος Ανάκτησης Κεφαλαίου (Payback Period) Ορίζεται ως η χρονική περίοδος που απαιτείται έτσι ώστε το σωρευτικά παραγόµενο cash flow να ισούται µε την δαπάνη για την αρχική επένδυση. Θετικό στοιχείο της µεθόδου αυτής είναι η ευκολία στο να αντιληφθούµε πότε θα "πάρουµε τα χρήµατά µας πίσω". Υπάρχουν ωστόσο δύο βασικά µειονεκτήµατα : () δεν λαµβάνεται υπόψη η χρονική σειρά των cash flows και (2) δεν λαµβάνονται υπόψη cash flows που παράγονται και µετά τη χρονική στιγµή που ανακτάται το αρχικό κεφάλαιο [4]. - H Ανάλυση Νεκρού Σηµείου (Break-Even Analysis) Η µέθοδος αυτή είναι περισσότερο µια ανάλυση ευαισθησίας παρά αξιολογική µέθοδος. Συγκεκριµένα επιχειρείται να προσδιοριστεί το επίπεδο παραγωγής κάτω από το οποίο η επένδυση αναµένεται να παρουσιάσει ζηµιές. Η µέθοδος αυτή αφ ενός δεν δίνει σαφή

3 ένδειξη για την αξία της επένδυσης, αφ ετέρου δεν λαµβάνει υπόψη το κόστος ευκαιρίας της αρχικής επένδυσης, ενώ ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δίνεται στα µεγέθη που χρησιµοποιούνται, δεδοµένου ότι η χρήση λογιστικών µεγεθών οδηγεί σε λανθασµένα συµπεράσµατα [4]. - Οι µέθοδοι προεξόφλησης Κοινά στοιχεία των µεθόδων αυτών είναι ο σχηµατισµός πρόβλεψης για τα αναµενόµενα µελλοντικά cash flows και ο προσδιορισµός ενός ποσοστού απαιτούµενης/αναµενόµενης απόδοσης για την ανάληψη του επενδυτικού κινδύνου (προεξοφλητικό επιτόκιο) [4]. - Καθαρή Παρούσα Αξία (ΚΠΑ) : Τα αναµενόµενα µελλοντικά cash flows προεξοφλούνται µε το παραπάνω επιτόκιο. Η ΚΠΑ προκύπτει από το άθροισµα των προεξοφληµένων cash flows. Η επένδυση γίνεται αποδεκτή εφόσον η ΚΠΑ>0. - Εσωτερικός Βαθµός Απόδοσης : Είναι το επιτόκιο το οποίο χρησιµοποιούµενο για την προεξόφληση των cash flows µηδενίζει την ΚΠΑ. Το επιτόκιο αυτό συγκρίνεται µε την απαιτούµενη/αναµενόµενη απόδοση για την ανάληψη του κινδύνου. - είκτης Αποδοτικότητας : είναι ο λόγος της ΚΠΑ προς την αρχική δαπάνη και εφόσον είναι > η επένδυση γίνεται αποδεκτή. 4. Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ " ΙΕΥΡΥΜΕΝΗΣ ΚΠΑ" Η βιβλιογραφία εν γένει αναγνωρίζει τις προεξοφλητικές µεθόδους ως τις πιο συνεπείς στην αξιολόγηση των επενδύσεων, δεδοµένου ότι αναγνωρίζουν τη χρονική αξία του χρήµατος, αφ ετέρου δε ενσωµατώνουν στην αποτίµηση της επένδυσης και το στοιχείο του κινδύνου στο οποίο δίνουν συγκεκριµένη τιµή [2]. Ωστόσο, οι µέθοδοι αυτές χαρακτηρίζονται ως στατικές ή παθητικές, δηλαδή δεν έχουν τη δυνατότητα να ενσωµατώσουν στο αποτέλεσµα της αξιολόγησης µη αναµενόµενες εξελίξεις στις συνθήκες της αγοράς, ούτε την ευχέρεια των επενδυτών να προσαρµόζουν ή να αναθεωρούν τις επιλογές τους ανταποκρινόµενοι στις εξελίξεις αυτές. Επίσης σηµαντικό χαρακτηριστικό των µεθόδων αυτών είναι ότι η υλοποίηση της επένδυσης αντιµετωπίζεται συνολικά δηλαδή η πλήρης ανάπτυξη του project θα γίνει "τώρα ή ποτέ". Ωστόσο, η δυνατότητα προσαρµογής στις εκάστοτε συνθήκες της αγοράς ενσωµατώνει µια αξία η οποία επιδρά αθροιστικά στην υπολογιζόµενη ΚΠΑ της επένδυσης, βελτιώνοντας το θετικό αποτέλεσµα, είτε µειώνοντας την επίδραση αρνητικών εξελίξεων, πράγµα που µε στατική προσέγγιση δεν µπορεί να επισηµανθεί. Από τα παραπάνω προκύπτει η ανάγκη του υπολογισµού της αξίας του δυναµικού στοιχείου της δυνατότητας προσαρµογής ή αλλιώς ο προσδιορισµός µιας "διευρυµένης ΚΠΑ" στοιχεία της οποίας θα είναι [5]: - το αποτέλεσµα της κλασσικής ή στατικής ΚΠΑ, και - η αξία του δυναµικό στοιχείο της ενεργού προσαρµογής που ορίζεται ως Real Option και αποτιµάται µε χρήση των µεθόδων αποτίµησης των financial options ιευρυµένη ΚΠΑ = Στατική ΚΠΑ + αξία ενεργούς προσαρµογής (Option Value) Value of option Επένδυση µε δυνατότητα προσαρµογής Επένδυση "στατική" Σχηµατική παράσταση της " ιευρυµένης ΚΠΑ" [Πηγή:Brealey,R.,996] ΚΠΑ

4 5. ΤΥΠΟΙ ΤΩΝ REAL OPTIONS Η βιβλιογραφία διακρίνει τα Real Options από τα Financial Options και τα κατατάσσει στους εξής τύπους [5,6]: - Option αναβολής της επένδυσης - Option εγκατάλειψης του project - Option σταδιακής ανάπτυξης της επένδυσης - Option µεταβολής της παραγωγικής δυναµικότητας - Option εναλλαγής / αλλαγής των παραγόµενων προϊόντων - Option αναγνώρισης της δυνατότητας για µελλοντική ανάπτυξη - Συνδυασµός των παραπάνω Ο προσδιορισµός της αξίας των Real Options έχει σκοπό να "αποκρυπτογραφήσει" το στοιχείο της αβεβαιότητας και να παρέχει ένα εργαλείο τη λήψη στρατηγικών αποφάσεων προσαρµοζόµενοι στις εκάστοτε συνθήκες. 6. ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΑΙΟΛΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΠΟΥ ΕΥΝΟΟΥΝ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ REAL OPTIONS Η ανάπτυξη ενός αιολικού πάρκου έχει δύο σηµαντικά χαρακτηριστικά που δίνουν τη δυνατότητα "ενεργούς προσαρµογής" : () τη ικανότητα τµηµατικής ανάπτυξης (Modularity) και (2) του µικρού σχετικά χρόνου που µεσολαβεί από τη στιγµή που θα αναγνωριστεί η ανάγκη εγκατάστασης πρόσθετης ισχύος και της τελικής υλοποίησης (Lead Time). ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΖΗΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΙΣΧΥΟΣ ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΖΗΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΙΣΧΥΟΣ MW Το σχήµα δείχνει την αβεβαιότητα της εξέλιξης εγκατεστηµένη της ζήτησης στο χρόνο και ισχύς B Ζ για την οποία γίνεται η υπόθεση ότι έχει πιθανότητα p να αυξηθεί ή -p να A Γ E παραµείνει ως έχει. Ζήτηση [Πηγή:Hoff,T.,997] ΧΡΟΝΟΣ (ΕΤΗ) 7. ΥΠΟ ΕΙΓΜΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΠΕΝ ΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΙΟΛΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΣΕ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΜΕΝΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ REAL OPTIONS [7] 7. Υποθέσεις σεναρίου (α) Τεχνικά στοιχεία - Το αιολικό πάρκο θα έχει συνολική ισχύ 8,6 MW (3 Α/Γ 600 kw εκάστη) και θα είναι συνδεδεµένο στο δίκτυο - Η παραγωγή θα ανέρχεται σε 59,2 GWh/έτος (40% capacity factor) - Ο τόπος εγκατάστασης έχει καλό αιολικό δυναµικό µε µέση ταχύτητα ανέµου σε ύψος 50 m 7m/s

5 - Ο συνολικός χρόνος κατασκευής υπολογίζεται σε 24 µήνες και δεν αναµένονται καθυστερήσεις που θα επιβαρύνουν το κόστος (β) Οικονοµικά στοιχεία - Κόστος επένδυσης 22,9 εκατ. - Η παραγωγική διάρκεια των Α/Γ 0-20 χρόνια - Η ζήτηση αναµένεται να ακολουθήσει το ρυθµό ανάπτυξης της οικονοµίας. - Παραγόµενο Net Cash Flow 800 εκατ. (για λόγους συντηρητικότητας τα ετήσια cash flows λαµβάνονται σταθερά). - Ποσοστό φόρου 40% - Το επιτόκιο µηδενικού κινδύνου είναι r f =5.89%, ίσο µε το 0ετές οµόλογο (χρησιµοποιείται σε αναλογία µε την αναµενόµενη διάρκεια µιας Α/Γ) και το κόστος κεφαλαίου r=8,82% - Η παραγωγή πωλείται βάσει συµβολαίων off-take και η τιµή πώλησης ακολουθεί τα τιµολόγια της ΕΗ. Σηµείωση : Κύριο χαρακτηριστικό των απελευθερωµένων αγορών ενέργειας είναι η ελεύθερη διαµόρφωση της τιµής της ηλεκτρικής ενέργειας. Σε ώριµες αγορές έχει διαπιστωθεί ότι η τυπική απόκλιση των τιµών σε περιόδους µη αιχµής είναι σ= % p.a., ενώ η µακροχρόνια τυπική απόκλιση είναι σ = 70-25% p.a.[7] - Ανάλογα µε τη εξέλιξη της ζήτησης η ετήσια αύξηση της εγκαταστηµένης ισχύος είναι 0 MW ή 0 MW - Aν η ζήτηση αυξηθεί µε υψηλό ρυθµό η υφιστάµενη υπερβάλλουσα εγκαταστηµένη ισχύς θα εξαντληθεί εντός 2 ετών - Πιθανότητα αύξησης της ζήτησης p=50% - Χρόνος µεταξύ αναγνώρισης της ανάγκης και εγκατάστασης κάθε τµήµατος : έτος - Ποσοστό απώλειας Cash Flow κατά την περίοδο αναγνώρισης (cash flow/πωλήσεις) D = 6,5% 7.2 Με δεδοµένα όσα έχουν αναφερθεί µέχρι τώρα η αξιολόγηση της επένδυσης µε τη µέθοδο της ΚΠΑ έδωσε αποτέλεσµα -7,7 εκατ. για τα 0 χρόνια, -3,8 εκατ. για τα 5 χρόνια και +,2 εκατ. στην 20ετία, καθιστώντας την µη αποδεκτή. 7.3 Η παραπάνω διαδικασία αξιολόγησης δεν λαµβάνει υπόψη και δεν ενσωµατώνονται την ευελιξία στη λήψη της απόφασης και την ανάπτυξη στρατηγικής για το χρόνο και το µέγεθος της επένδυσης που απορρέουν από την δυνατότητα τµηµατικής εγκατάστασης και τον χρόνο αναγνώρισης. Κατ' αρχήν εξετάζεται η διαµόρφωση του κόστους λαµβάνοντας υπόψη τα δύο αυτά χαρακτηριστικά. Το αναµενόµενο κόστος E(cost) προσδιορίζεται ανάλογα µε τη στρατηγική που πρόκειται να ακολουθηθεί, ως εξής [3] : p E(cost) = I + - r r + p Όφελος τµηµατικότητας (Modularity) N r + p (T-L) Όφελος χρόνου αναγνώρισης (Lead-time) E(cost) : Αναµενόµενο συνολικό κόστος I : Κόστος κάθε τµήµατος N : Ο λόγος της ισχύος που πρόκειται να εγκατασταθεί προς την ισχύ που τελικά θα καλύψει την max αναµενόµενη ζήτηση T : Χρόνος εξάντλησης υφιστάµενης ισχύος L : Χρόνος αναγνώρισης p : Πιθανότητα ετήσιας αύξησης της ζήτησης r : Προεξοφλητικό επιτόκιο [Πηγή:Hoff,T., 997]

6 Σύµφωνα µε τα παραπάνω και επιλέγοντας η επένδυση να υλοποιηθεί σε δύο ίσα µέρη ύψους,9 εκατ. το καθένα, το τελικά αναµενόµενο συνολικό κόστος διαµορφώνεται σε E(cost)= 6,9 εκατ., δηλαδή η τµηµατική εκτέλεση και ο χρόνος αναγνώρισης οδηγούν σε µια µείωση του αναµενόµενου κόστους σε πραγµατικά µεγέθη της τάξης των 6,0 εκ. 7.4 Μία επένδυση παρουσιάζει οµοιότητα µε ένα call option. Η άσκηση του δικαιώµατος για την αγορά το υποκείµενου περιουσιακού στοιχείου συναρτάται από την τρέχουσα αξία του εν λόγω στοιχείου και ασκείται εφόσον η τιµή αυτή είναι µικρότερη της τρέχουσας. Κατ ανάλογο τρόπο µια επένδυση είναι αποδεκτή εφόσον η παρούσα αξία των αναµενόµενων cash flows υπερβαίνει την αξία της αρχικής επένδυσης. Ωστόσο για την απόκτηση του option πρέπει να καταβληθεί ένα τίµηµα (premium) που είναι η αξία του option. Με αυτή τη λογική και βασιζόµενοι σε µια απλούστερη εκδοχή της προσέγγισης των Brennan και Schwartz η αξία της επένδυσης αποτιµάται ως ένα call option χρησιµοποιώντας το µοντέλο Black-Scholes µε την ακόλουθη διαδικασία [8]: Αξια Call Option = V = N( d ) A -D t - N( d 2 ) X e -rf t Αξια Call Option = V = N(,570) 6,2-0, N(-,247) 6,9 e 0, = 6,63 A παρούσα αξία της επένδυσης 6,2 εκατ. A 2 X αρχική επένδυση 6,9 εκατ. ln + ( rf σ ) t d= X =,570 r f επιτόκιο µηδενικού κινδύνου 5.89% σ t T διάρκεια 0 έτη σ µεταβλητότητα 75.0% ανά έτος d2= d - σ t = -,247 D απώλεια cash flows 6,5% Η αξία του call option είναι σαφώς µεγαλύτερη της ΚΠΑ που έχουµε υπολογίσει, πράγµα που δείχνει ότι η επένδυση είναι ελκυστική, δεδοµένου ότι περιέχει στοιχεία που έχουν αξία και δεν έχουν αποτιµηθεί. Σκοπός της παρακάτω ανάλυσης είναι να αναδειχθεί η "κρυµµένη" αξία του project επιλέγοντας την τµηµατική υλοποίηση της επένδυσης. 7.5 Χρησιµοποίηση των Real Options για τη λήψη της απόφασης ιασπούµε την αναµενόµενη ροή των cash flows σε µέρη αξίας 8,5 εκατ. το καθένα. Χρησιµοποιώντας τις παραµέτρους του έργου υπολογίζουµε την ΚΠΑ κάθε µέρους. Η ΚΠΑ του ου µέρους για περίοδο 0 ετών είναι -0,3 εκατ. Με την υπόθεση ότι η εγκατάσταση του 2ου µέρους θα ολοκληρωθεί τον 3ο χρόνο η ΚΠΑ για την υπολειπόµενη περίοδο µέχρι τα 0 χρόνια είναι -0,8 εκατ. Η συνολική ΚΠΑ είναι -,2 εκατ. Χρησιµοποιώντας τη µεθοδολογία που υποδεικνύει ο T.Luehrman [9] θα προσδιορίσουµε την αξία του call option για την επιλογή της σταδιακής ανάπτυξης του έργου. Τα στοιχεία που απαιτούνται και οι αντίστοιχες τιµές τους είναι : PV(Χ) : Παρούσα αξία αρχικής δαπάνης 2ου µέρους = 6,0 εκατ. S : Παρούσα αξία των cash flows 2ου µέρους = 5, εκατ. r f : Επιτόκιο µηδενικού κινδύνου = 5,89% t : Χρόνος λήξης του option = 3 έτη NPVq = S 5, = 0.84 PV(X) = σ t = = 6,0.299

7 Με βάση τις τιµές αυτές και µε χρήση των πινάκων "call option tables-percent of asset price" προκύπτει η τιµή 43,6, που δείχνει ότι το call option που έχουµε δηµιουργήσει έχει αξία ίση µε το 43,6% της S, call option = 2,2 εκατ. Χρησιµοποιώντας την τιµή αυτή υπολογίζουµε τη ιευρυµένη ΚΠΑ ιευρυµένη ΚΠΑ = Στατική ΚΠΑ + αξία ενεργούς προσαρµογής (Option Value)= = -,2 εκατ. + 2,2 εκατ. =,0 εκατ. Ο κανόνας για τη λήψη της απόφασης για την άµεση επένδυση είναι [2]: Η "ΚΠΑ" > " αξία του option να επενδύσω σε απώτερο χρόνο" Στην περίπτωσή µας ΚΠΑ= -,2<Αξία Option= 2,2, δηλαδή τόσο η αξία της διευρυµένης ΚΠΑ, όσο και ο κανόνας για τη λήψη της απόφασης υποδεικνύουν την τµηµατική εκτέλεση και συγκεκριµένα την αναβολή της εκτέλεσης του 2ου µέρους µέχρι να κριθεί ότι οι συνθήκες είναι ευνοϊκές. Στην περίπτωση αυτή το premium για την απόκτηση του option είναι η υλοποίηση του ου µέρους. 8. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ - Η στατική αξιολόγηση µιας επένδυσης ενδέχεται να οδηγήσει σε λανθασµένη απόφαση απόρριψης δεδοµένου ότι το δυναµικά στοιχεία που εµπεριέχονται δεν αποτιµώνται. - Η διαπίστωση της "αξίας" των εναλλακτικών επιλογών που εµπεριέχονται σε ένα project ενδέχεται να ανατρέψουν την αρχική στατική αξιολόγηση, η υιοθέτηση µιας στρατηγικής εντάσσεται σε ένα περιβάλλον που αναπτύσσεται δυναµικά και εξαρτάται πάντα από τις διαθέσιµες πληροφορίες.. - Η αβεβαιότητα του δυναµικού περιβάλλοντος είναι πηγή ευκαιριών. - Η µεθοδολογία που παρουσιάστηκε διατηρείται σε επίπεδο τέτοιο που να είναι εύκολη στη χρήση, κατανοητή από µη ειδικούς και ποιοτικά ικανή να στηρίξει επενδυτικές αποφάσεις. Με βάση την αρχική αυτή ανάλυση είναι δυνατός, µε τον ίδιο τρόπο, ο προσδιορισµός των «options» που εµπεριέχονται στη σχεδιαζόµενη επένδυση και η αποτίµησή τους. - Τέλος, πρέπει να δοθεί ιδιαίτερα µεγάλη σηµασία στην ανάπτυξη της ικανότητας τον προσδιορισµού του σωστού χρόνου για την άσκηση του δικαιώµατος υλοποίησης της επένδυσης. 9. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ. OJ L 283/33/ Directive 200/77/EC/ Amram, M. and Kulatilaka, N. "Real options: Managing Strategic Investment in an Uncertain World", Harvard Business School, Boston, Massachusetts, Hoff, T., "Integrating Renewable Energy Technologies in the Electric Supply Industry: A Risk Management Approach", Produced for the US Department of Energy by the NREL, DE-AC36-83CH0093, Contract XAX , pp 4-6, 40-43, Brealey, R. and Myers, S., "Principles of Corporate Finance", 5th Edition, New York, Irwin McGraw-Hill, 80-83, , Trigeorgis, L., "Real Options and Interactions With Financial Flexibility", Financial Management (Autumn), , Copeland, T., Koller, T., and Murin, J., "Valuation: Measuring and Managing the Value of Companies", McKinsey & Company, INC, John Wiley & Son, Inc, Venetsanos K., Angelopoulou P., Tsoutsos T., "Renewable energy sources project appraisal under uncertainty: the case of wind energy exploitation within a changing energy market environment", Journal, Energy Policy APR/2002 vol 30/4 pp , Damodaran, A., "Investment Valuation: Tools and Techniques for Determining the value of any Asset", John Wiley & Sons, New York, , Luehrman, T., "Investment Opportunities as Real Options: Getting Started on the Numbers", Harvard Business Review, July-August 998

4. Οικονοµική αξιολόγηση ενεργειακών συστηµάτων και επιχειρηµατική δραστηριότητα

4. Οικονοµική αξιολόγηση ενεργειακών συστηµάτων και επιχειρηµατική δραστηριότητα Κεφ. 4. Οικονοµική αξιολόγηση ενεργειακών συστηµάτων -4.1-4. Οικονοµική αξιολόγηση ενεργειακών συστηµάτων και επιχειρηµατική δραστηριότητα 4.1 Εισαγωγή Η τεχνολογική εξέλιξη στο χώρο των ενεργειακών συστηµάτων,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΤΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΟΛΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ (MBA -TQM) ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΑΓΙΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΤΗΝ ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΜΒΑ) ιπλωµατική Εργασία

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΤΗΝ ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΜΒΑ) ιπλωµατική Εργασία ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΤΗΝ ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΜΒΑ) ιπλωµατική Εργασία Η ΧΡΗΣΙΜΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ ΣΤΗΝ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

«ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΡΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ»

«ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΡΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ» Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυµα Ηπείρου ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ Σηµειώσεις στο µάθηµα «ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΡΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ» Επιµέλεια σηµειώσεων:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΠΟΥΛΑΚΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΟΥ ΜΙΑΣ ΝΕΑΣ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗΣ Μ.Χ.Θ..

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΠΟΥΛΑΚΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΟΥ ΜΙΑΣ ΝΕΑΣ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗΣ Μ.Χ.Θ.. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ ΠΟΥΛΑΚΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΟΥ ΜΙΑΣ ΝΕΑΣ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗΣ Μ.Χ.Θ.. ΚΛΙΝΙΚΗΣ ιπλωµατική Εργασία για

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΘΟΔΟΙ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΜΕΘΟΔΟΙ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕΘΟΔΟΙ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Σύνοψη των σημαντικότερων μεθόδων αποτίμησης της αξίας των επιχειρήσεων: παρουσίαση των μεθόδων αποτίμησης, αναφορά των πεδίων εφαρμογής και των περιορισμών τους και συγκριτική

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΜΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ

ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΜΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΜΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ Η εργασία υποβάλλεται για τη μερική κάλυψη των απαιτήσεων με στόχο την απόκτηση του διπλώματος ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο: το οικονοµικό αγαθό εκφρασµένο σε χρηµατικές µονάδες, το οποίο έχει την ικανότητα να παράγει άλλα αγαθά.

Κεφάλαιο: το οικονοµικό αγαθό εκφρασµένο σε χρηµατικές µονάδες, το οποίο έχει την ικανότητα να παράγει άλλα αγαθά. ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Υ ΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ Σηµειώσεις Μαθήµατος Οικονοµικά του Περιβάλλοντος και των Υδατικών Πόρων Χρηµατοοικονοµική

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΠΟ ΟΣΗΣ ΜΙΚΡΟΥ Υ ΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΠΟ ΟΣΗΣ ΜΙΚΡΟΥ Υ ΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΠΟ ΟΣΗΣ ΜΙΚΡΟΥ Υ ΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ηµήτριος Α. Γεωργακέλλος Τµήµα Οργάνωσης και ιοίκησης Επιχειρήσεων, Πανεπιστήµιο Πειραιώς Καραολή και ηµητρίου

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτικό Πρόγραµµα: «ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ»

Εκπαιδευτικό Πρόγραµµα: «ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ» Εκπαιδευτικό Πρόγραµµα: «ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ» Ενότητα IV ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΩΝ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ - ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ - ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ

ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΜΕΜΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ: ΧΥΖ ΑΛΙΝΑ. ΠΡΕΒΕΖΑ 2008 Οι επενδυτές

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΠΡΑΣΙΝΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΕ ΜΟΝΑ Α ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΠΡΑΣΙΝΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΕ ΜΟΝΑ Α ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΤΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (MBA) ιπλωµατική Εργασία ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΠΡΑΣΙΝΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή - Έννοια της Επένδυσης... 1.1 Κριτήριο της Περιόδου Επανείσπραξης... 1.2 Κριτήριο του Μέσου Βαθµού Απόδοσης ή Μέση Ετήσια Αποδοτικότητα.

Εισαγωγή - Έννοια της Επένδυσης... 1.1 Κριτήριο της Περιόδου Επανείσπραξης... 1.2 Κριτήριο του Μέσου Βαθµού Απόδοσης ή Μέση Ετήσια Αποδοτικότητα. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Περίληψη Εισαγωγή - Έννοια της Επένδυσης... 2 Ενότητα 1 1. Τα συνήθη κριτήρια αξιολόγησης των επενδύσεων 1.1 Κριτήριο της Περιόδου Επανείσπραξης... 1.2 Κριτήριο του Μέσου Βαθµού Απόδοσης ή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ Υπό ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΑΡΤΙΚΗ, ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΣΟΥΓΙΑΝΝΗ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΡΤ1ΚΗ Ανωτάτη Βιομηχανική Σχολή Πειραιά 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Τα συνήθη κριτήρια αξιολόγησης επενδύσεων βασίζονται

Διαβάστε περισσότερα

Σιδηροδρομική σύνδεση Κρήτης και σύνδεση με ηπειρωτική Ελλάδα Ανάλυση Κόστους Οφέλους. Από

Σιδηροδρομική σύνδεση Κρήτης και σύνδεση με ηπειρωτική Ελλάδα Ανάλυση Κόστους Οφέλους. Από Σιδηροδρομική σύνδεση Κρήτης και σύνδεση με ηπειρωτική Ελλάδα Ανάλυση Κόστους Οφέλους Από Ιωάννης Κατσαμποξάκης Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών στηνεφαρμοσμένη Οικονομική και Χρηματοοικονομική Τμήμα Οικονομικών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ»

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ» ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ» Σπουδάστριες Μαυροματάκη Στυλιανή Α.Μ. 8619

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 1 ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΠΡΑΣΙΝΗ ΑΞΙΑ ΝΕΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΣΤΟΝ ΧΩΡΟ ΤΗΣ ΚΤΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1.ΕΙΣΑΓΩΓΗ...4 2.ΠΡΩΤΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: ΑΚΙΝΗΤΑ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΜΕ ΤΗN ΜΕΘΟΔΟ MONTE CARLO ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. του

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΜΕ ΤΗN ΜΕΘΟΔΟ MONTE CARLO ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. του ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΜΕ ΤΗN ΜΕΘΟΔΟ MONTE CARLO ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΑ Α 13 ΕΝΟ ΙΟΣ ΕΡΜΗΣ

ΟΜΑ Α 13 ΕΝΟ ΙΟΣ ΕΡΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΑΘΗΜΑ: ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΙΙ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΙΟΡ ΑΝΗΣ ΛΑ ΟΠΟΥΛΟΣ RISK

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση για τον τομέα ηλεκτροπαραγωγής από Α.Π.Ε. στο πλαίσιο του σχεδιασμού αναμόρφωσης του μηχανισμού στήριξης

Έκθεση για τον τομέα ηλεκτροπαραγωγής από Α.Π.Ε. στο πλαίσιο του σχεδιασμού αναμόρφωσης του μηχανισμού στήριξης Έκθεση για τον τομέα ηλεκτροπαραγωγής από Α.Π.Ε. στο πλαίσιο του σχεδιασμού αναμόρφωσης του μηχανισμού στήριξης ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2012 Ομάδα εργασίας για την εκπόνηση της έκθεσης, βάσει της απόφασης Υ.Α.Π.Ε./Φ1/875/οικ.6292/19.03.2012:

Διαβάστε περισσότερα

Διπλωματική εργασία με θέμα:

Διπλωματική εργασία με θέμα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΝΕΕΣ ΑΡΧΕΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Μ.Β.Α. Διπλωματική εργασία με θέμα: Χρηματοοικονομική ανάλυση και αποτίμηση επιχειρήσεων.

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτικό Πρόγραµµα: «ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ»

Εκπαιδευτικό Πρόγραµµα: «ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ» Εκπαιδευτικό Πρόγραµµα: «ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ» Ενότητα IV ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΩΝ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ - ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ - ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ανάκτηση κόστους και τιμολόγηση νερού στα πλαίσια της Οδηγίας 2000/60

Ανάκτηση κόστους και τιμολόγηση νερού στα πλαίσια της Οδηγίας 2000/60 Περίληψη Ανάκτηση κόστους και τιμολόγηση νερού στα πλαίσια της Οδηγίας 2000/60 Δ. Βοϊβόντας *, Δ. Ασημακόπουλος ** * Δρ. Χημικός Μηχανικός, ** Αν. Καθηγητής ΕΜΠ Η ολοκληρωμένη διαχείριση των υδατικών πόρων

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση Επενδύσεων

Αξιολόγηση Επενδύσεων Mια Έκδοση του Επιμέλεια Έκδοσης: Nίκος Σακκάς Αξιολόγηση Επενδύσεων ΜΕΡΟΣ Ι: Βασική Θεωρία Υλικό που διατίθεται δωρεάν από το δικτυακό τόπο του LEI Crete http://talos.stef.teiher.gr/nsak Καλοκαίρι 2002

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΣΤΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ

ΚΟΣΤΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ ΚΟΣΤΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ ΣΑΡΧΙΑΝΑΚΗ Ι. ΜΑΡΙΑ ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ του ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟY ΠΕΙΡΑΙΩΣ Υποβληθείσα για το μεταπτυχιακό δίπλωμα

Διαβάστε περισσότερα

Πτυχιακή Εργασία ΘΕΜΑ: «ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΚΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ Σ ΚΑΙ Κ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗΣ Α.Ε. ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ».

Πτυχιακή Εργασία ΘΕΜΑ: «ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΚΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ Σ ΚΑΙ Κ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗΣ Α.Ε. ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ». ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Τμήμα Λογιστικής Πτυχιακή Εργασία Καθηγητής: Κυρμίζογλου Παντελής ΘΕΜΑ: «ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΚΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ Σ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΙΖ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΙΖ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΙΖ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΘΕΜΑ ΤΕΛΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΑΓΙΑΣ ΕΠΕΝ ΥΣΗΣ: Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΓΡΑΜΜΙΚΟΥ ΕΠΙΤΑΧΥΝΤΗ ΣΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΙΝΑΚΩΝ. ΠΙΝΑΚΑΣ 3 Ποσοστά Ομίλου APOSTOLOPOULOS HOLDINGS S.A. 55. ΠΙΝΑΚΑΣ 4 Διάρθρωση Ομίλου APOSTOLOPOULOS HOLDINGS S.A.

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΙΝΑΚΩΝ. ΠΙΝΑΚΑΣ 3 Ποσοστά Ομίλου APOSTOLOPOULOS HOLDINGS S.A. 55. ΠΙΝΑΚΑΣ 4 Διάρθρωση Ομίλου APOSTOLOPOULOS HOLDINGS S.A. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΙΝΑΚΩΝ ΣΕΛΙΔΑ ΠΙΝΑΚΑΣ 1 Υπολογισμός πιστωτικής ανάγκης για νέο βραχυπρόθεσμο 24 Τραπεζικό Δανεισμό ΠΙΝΑΚΑΣ 2 Σύνολο των νοσοκομείων ιδιωτικών και δημόσιων στην 33 Ελλάδα και την Αττική ΠΙΝΑΚΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ Η ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΠΟΥ ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΑΙ ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ. Σοφία Π. Κεφαλά

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ Η ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΠΟΥ ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΑΙ ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ. Σοφία Π. Κεφαλά ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ Η ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΠΟΥ ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΑΙ ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ Σοφία Π. Κεφαλά Διπλωματική εργασία υποβληθείσα για το Μεταπτυχιακό Δίπλωμα στη Διοίκηση Επιχειρήσεων Τμήμα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ MBA TQM

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ MBA TQM ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ MBA TQM Υποβληθείσα για το Μεταπτυχιακό Δίπλωμα στη Διοίκηση Επιχειρήσεων Total Quality Management «ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα