The Challenge of Climate Science

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "The Challenge of Climate Science"

Transcript

1 The Challenge of Climate Science Antonio Navarra Centro EuroMediterraneo per i Cambiamenti Climatici INGV INGV - Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia - Italy

2 Aristotele Raffello, la Scuola di Atene ε De Μετεορολογιχα Meteorologica INGV - Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia - Italy Ηοωεϖερ, However, αλλ all the τηε mouths µουτησ of the οφ τηε Nile, Νιλε, with ωιτη the single τηε σινγλε exception εξχεπτιον of that at οφ Canopus, τηατ ατ are Χανοπυσ, obviously αρε artificial οβϖιο υσλψ and not αρτιφιχιαλ natural. And ανδ Egypt νοτ νατυραλ. was nothing Ανδ more Εγψπτ than ωασ what νοτηινγ is called µορε Thebes, τηαν as ωηατ Homer, ισ too, χαλλεδ shows, Τηεβεσ, modern ασ Ηοµερ, τοο, σηοωσ, though µοδερν he is τηουγη in relation ηε ισ to ιν such ρελατιον changes. το συχη χηανγεσ. (...) Τηισ ηαππενεδ το τηε λανδ οφ Αργοσ ανδ Μψχεναε ( ) ιν Γρεεχε. Ιν τηε τιµε οφ τηε Τροϕαν ωαρσ τηε Αργιϖε This happened λανδ ωασ to the µαρσηψ land of Argos ανδ χουλδ and Mycenae ονλψ συππορτ in Greece. α σµαλλ In the time ποπυλατιον, of the Trojan ωηερεασ wars the τηε Argive λανδ land οφ Μψχεναε was marshy ωασ and ιν could γοοδ only χονδιτιον. support a Βυτ small νοω population, τηε οπποσιτε whereas ισ τηε the land χασε, of φορ Mycenae τηε ρεασον was in good ωε ηαϖε condition. µεντι ονεδ: But τηε now λανδ the opposite οφ Μψχεναε is the ηασ case, βεχοµε for the reason χοµπλετελψ we have δρψ mentioned: ανδ βαρρεν, the land ωηιλε of Mycenae τηε Αργιϖε has λανδ become τηατ ωασ completely φορµερλψ dry βαρρεν and barren, οωινγ while το τηε the Argive ωατερ land ηασ that νοω was βεχοµε formerly φρυιτφυλ. barren owing Νοω τηε to the σαµε water προχεσσ has now τηα τ ηασ become τακεν fruitful. πλαχε Now ιν τηισ the same σµαλλ process διστριχτ that has µυστ taken βε συπποσεδ place in this το small βε γοινγ district ον must οϖερ be ωηολε supposed χουντριεσ to be going on over ανδ whole ον countries α λαργε σχαλε. and on a large scale. (...) Σο ιτ ισ χλεαρ, σινχε τηερε ωιλλ βε νο ενδ το τιµε ( ) ανδ τηε ωορλδ ισ ετερναλ, τηατ νειτηερ τηε Ταν αισ So it νορ is clear, τηε Νιλε since ηασ there αλωαψσ will be no βεεν end φλοωινγ, to time and βυτ the τηατ world τηε is ρεγιον eternal, ωηενχε that neither τηεψ the φλοω Tanais ωασ nor ονχε the Nile δρψ : φορ has τηειρ always εφφεχτ been µαψ flowing, βε φυλφιλλεδ, but that the βυτ region τιµε whence χαννοτ. they Ανδ flow τηισ was ωιλλ once βε dry: εθυαλλψ for their τρυε effect οφ may αλλ be οτηε ρ fulfilled, ριϖερσ. but Βυτ time ιφ ριϖερσ cannot. χοµε And this ιντο will εξιστενχε be equally ανδ true περιση of all other ανδ τηε rivers. σαµε But παρτσ if rivers οφ come τηε εαρτη into existence ωερε νο τ αλωαψσ and µοιστ, perish and τηε the σεα same µυστ parts νεεδσ of the χηανγε earth χορρεσπονδινγλψ. were not always moist, Ανδ the ιφ sea τηε must σεα needs ισ αλωαψσ change αδϖαν χινγ correspondingly. ιν ονε πλαχε And ανδ if ρεχεδινγ the sea is ιν always ανοτηερ advancing ιτ ισ χλεαρ in one τηατ place τηε and σαµε receding παρτσ in another οφ τηε it ωηολε is clear εαρτη that the α same parts ρε νοτ of the αλωαψσ whole earth ειτηερ are σεα not ορ always λανδ, either βυτ sea τηατ or αλλ land, τηισ but that χηανγεσ all this ιν changes χουρσε in οφ course τιµε. of time.

3 T.S. Eliot INGV - Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia - Italy The Waste Land I. The Burial of the Dead April is the cruelest month, breeding Lilacs out of the dead land, mixing Memory and desire, stirring Dull roots with spring rain. Winter kept us warm, covering Earth in forgetful snow, feeding A little life with dried tubers. Summer surprised us, coming over the Starnbergersee With a shower of rain; we stopped in the colonnade, we went.

4 Il Sistema Clima Atmosfera Evaporazione Precipitazioni Ghiaccio Marino Oceani BIOSFERA Fiumi Umidita del Suolo

5 The Climate Machine Solar Radiation Earth Radiation

6 Carbon dioxide Valori massimi di anidride carbonica INGV - Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia - Italy

7 Afro-Indian Sector: Mid-latitude Regimes Indian Monsoon Planetary waves and Westerlies Summer Indian Monsoon INGV - Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia - Italy Sahel Region InterTropical Convergence Zone

8 The challenge of climate change Strongly science-based problem. A special responsibility for scientists to provide honest, accurate, sound science Global scope and complex interactions

9 A scientific consideration of climate (I) Crucial experiments like the famous experiment of Michelson e Morley are not possible in climate science How is it possible a scientific investigation of climate? INGV - Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia - Italy

10 A scientific consideration of climate (II) We can male experiments if we represent the climate system via a set of mathematical relations: the equation of climate. INGV - Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia - Italy The equation of climate are very difficult, but they can be solved by numerical methods. We can then treat very complex mathematical equations, paying the price of a enormous number of elementary operations.

11 Le Equazioni di Navier-Stokes F g z p a v u w v t w F p a a vw a u u v v t v F p a a uw a uv v u v t u z ρ θ ρ θ θ λ θ ρ θ θ θ λ + = = + Ω = + Ω tan sin 2 cos 1 tan sin r r r Θ = Φ = r ( ) Rt p z w v u a v t Q dt dp C T v t T z a t p ρ ρ θ θ λ θ ρ ρ ρ ρ ρ = = = + cos cos 1 r r 0 0; Θ Θ = Φ = g z v r

12 The next generation of numerical models will be like INGV - Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia - Italy new, more powerful, telescopes or particle accelerators and they will allow us to look further into the working of the Earth climate more accurately, extensively and reliably.

13 INGV - Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia - Italy

14 The Structure of the CMCC Numerical Methods Climate Research Software Development INGV - Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia - Italy Agricultural Impacts: Forests Agricultural Impacts: Crops Impacts: Mediterranean Sea Numerical Simulations Impacts: The Coastal Zone Impacts: Energy and Economy Impacts: Health

15 CMCC Supercomputing Center LAN 1 Gbit/s NEC Vector/Parallel Supercomputer 4 SX-8R + 5 SX cpu. 3 TBytes RAM 11,2 TFlops Scalar/Parallel Supercomputer IBM Sp6 ~ 1000 cpu 3,2 TBytes RAM 18 TFlops Storage Area Network 12 Gbit/s aggregated Archive/Backup HA Cluster Server Disk Storage ~ 500 TBytes Tape Library 1800 Mbytes/sec 3 PBytes

16 CMCC Centro EuroMediterraneo per i Combiamenti Climatici IPCC standard resolution (T63) INGV-IPCC runs T106 resolution

17 T106 INGV-IPCC run resolution (~ 120Km) Next INGV-CMCC model resolution (~ 60Km)

18 THE SCENARIO SIMULATIONS INGV(CMCC) SXG IPCC Experiments: 1pccto4x [150y] CO 2 1pccto2x [150y] picntrl [100y] c3m [130y] sres a1b [100y] sres a2 [100y] TOT: [730y]

19 THE SCENARIO SIMULATIONS global mean surface temperature anomaly

20 SCENARIO: A2 20C precipitation A2( ) 20C( ) JFM A2( ) 20C( ) JFM A2( ) 20C( ) JAS A2( ) 20C( ) JAS mm/day INGV - Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia - Italy

21 SCENARIO: A2 20C 2m-Temperature A2( ) 20C( ) JFM A2( ) 20C( ) JFM A2( ) 20C( ) JAS A2( ) 20C( ) JAS C INGV - Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia - Italy

22

23 Il modello ad alta risoluzione permette anche di esplorare la frequenza, intensita e dislocazione degli uragani tropicali.

24 TCs Number in ingv-sxg 1-2-4xCO2 exp. pre-ind ingv-sxg [30y] 2xCO2 ingv-sxg [30y] 4xCO2 ingv-sxg [30y]

25 CIRCE Climate Change and Impact ResearCh: the Mediterranean Environment An FP6 Project of the European Union INGV - Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia - Italy Chair: Antonio Navarra and Laurence Tubiana

26 The project will investigate how global and Mediterranean climates interact, how the radiative properties of the atmosphere and the radiative fluxes vary, the interaction between cloudiness and aerosol, the modifications in the water cycle. The economic and social consequences of climate change shall be evaluated by analyzing direct impacts on migration, tourism and energy markets together with indirect impacts on the economic system. CIRCE will moreover investigate the consequences on agriculture, forests and ecosystems, human health and air quality. The variability of extreme events in the future scenario and their impacts will be assessed. The integrated results discussed by the project CIRCE will be presented in the first Regional Assessment of Climate Change in the Mediterranean area.

27 CIRCE Strategy Climate Dynamics Impacts Policy Social Dynamics Case Studies

28 What can we do? Mitigation: remove the causes of climate change, i.e. emissions Adaptation: prepare for the coming climate change

29 Mitigazione e Adattamento, Entrambi necessari, Entrambi limitati Mucche olandesi, dopo l adattamento

30

31 Mitigazione e Adattamento, Entrambi necessari, Entrambi limitati Mucche olandesi, dopo l adattamento INGV - Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia - Italy

32 Elements for Post-Kyoto Regime Effective Capable of realizing significant emission reduction Empowering Allowing emerging countries to continue their development path Fair Recognizing the historical responsibility of mature economies Shared A large societal consensus is needed to implement effectively the policies

33 Coalition Building

34 General Social Survey USA (I) INGV - Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia - Italy 86% - Satisfied of their job 76% - Satisfied of their income 62% - Expect their position to improve within the next three years 65% - Over all satisfied of their lives

35 General Social Survey USA (II) 25% - Think the country is not on the right track 80% - Think the Congress has accomplished nothing 60% - Expect next generation will be worst off INGV - Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia - Italy

36 Happiness Gap INGV - Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia - Italy US citizens ( probably typical of other countries) are happy with their lives, but they feel the threat of outside forces beyond their control (climate change, terrorism, credit crisis) and they are doubt of the government capability to handle them effectively There is a private-public happiness gap

37 Policy? INGV - Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia - Italy In this situation the demand on policymakers is to devise a policy to tackle with determination these large problems, but without touching the sphere of private satisfaction of the individual. Is it possible to define a policy addressing these demands?

38 Ottimisti ma preoccupati INGV - Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia - Italy

Adaptation of permanent training approach for rural women returning to the labour market: the Beypazari model

Adaptation of permanent training approach for rural women returning to the labour market: the Beypazari model RURWOMBACK PROJECT Adaptation of permanent training approach for rural women returning to the labour market: the Beypazari model PROPOSALS FOR ADAPTATION OF PERMANENT TRAINING COMPILATION REPORT Authors:

Διαβάστε περισσότερα

WATER ALLOCATION STUDY OF UPPER AWASH VALLEY FOR EXISTING AND FUTURE DEMANDS (From Koka Reservoir to Metehara Area) A DISSERTATION SUBMITTED

WATER ALLOCATION STUDY OF UPPER AWASH VALLEY FOR EXISTING AND FUTURE DEMANDS (From Koka Reservoir to Metehara Area) A DISSERTATION SUBMITTED WATER ALLOCATION STUDY OF UPPER AWASH VALLEY FOR EXISTING AND FUTURE DEMANDS (From Koka Reservoir to Metehara Area) BY BERHANU AZAZH TUMEBO A DISSERTATION SUBMITTED TO ADDIS ABABA UNIVERSITY IN PARTIAL

Διαβάστε περισσότερα

NAUSIVIOS CHORA. A Journal in Naval Sciences and Technology ΝΑΥΣΙΒΙΟΣ ΧΩΡΑ. Περιοδική Έκδοση Ναυτικών Επιστημών. Ανθρωπιστικές και Πολιτικές Επιστήμες

NAUSIVIOS CHORA. A Journal in Naval Sciences and Technology ΝΑΥΣΙΒΙΟΣ ΧΩΡΑ. Περιοδική Έκδοση Ναυτικών Επιστημών. Ανθρωπιστικές και Πολιτικές Επιστήμες PART D: Humanities and Political Sciences NAUSIVIOS CHORA A Journal in Naval Sciences and Technology PART D: Humanities and Political Sciences ΝΑΥΣΙΒΙΟΣ ΧΩΡΑ Περιοδική Έκδοση Ναυτικών Επιστημών ΜΕΡΟΣ Δ:

Διαβάστε περισσότερα

Paper No. 33 Determinants of Regional Entry and Exit in Industrial Sectors Kristina Nyström

Paper No. 33 Determinants of Regional Entry and Exit in Industrial Sectors Kristina Nyström CESIS Electronic Working Paper Series Paper No. 33 Determinants of Regional Entry and Exit in Industrial Sectors Kristina Nyström (JIBS, CESIS) May 2005 The Royal Institute of technology Centre of Excellence

Διαβάστε περισσότερα

ORTHODOXY AND THE GREAT SOCIAL AND ECONOMIC PROBLEMS OF AFRICA. THE CONTRIBUTION OF THE GREAT MONOTHEISTIC RELIGIONS TO THEIR SOLUTION

ORTHODOXY AND THE GREAT SOCIAL AND ECONOMIC PROBLEMS OF AFRICA. THE CONTRIBUTION OF THE GREAT MONOTHEISTIC RELIGIONS TO THEIR SOLUTION ORTHODOXY AND THE GREAT SOCIAL AND ECONOMIC PROBLEMS OF AFRICA. THE CONTRIBUTION OF THE GREAT MONOTHEISTIC RELIGIONS TO THEIR SOLUTION INTERNATIONAL CONFERENCE UNIVERSITY OF JOHANNESBURG - SOUTH AFRICA

Διαβάστε περισσότερα

17-19 May 2012 Proceedings

17-19 May 2012 Proceedings 17-19 May 2012 Proceedings Edited by Aristidis Bitzenis Vasileios A. Vlachos Εκδόσεις ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΣ της Θράκης International Conference on International Business (www.icib.eu) Thessaloniki, 17-19 May 2012

Διαβάστε περισσότερα

[ STUDY (FEASIBILITY, PREDICTIONS ] [WP 3.1, Deliverable 3.1.1]

[ STUDY (FEASIBILITY, PREDICTIONS ] [WP 3.1, Deliverable 3.1.1] PROMOTE INDIGENOUS DEVELOPMENT BY ENHANCING LOCAL BRANDING THROUGH PRIMARY, SECONDARY AND TERTIARY ECONOMIC SECTOR CLUSTERS AND INNOVATION NODES BRANDINODE [ STUDY (FEASIBILITY, PREDICTIONS ] [WP 3.1,

Διαβάστε περισσότερα

Contents. Executive summary... 3

Contents. Executive summary... 3 Applied Research & Innovation Department IT Skills: The Business Gain Measuring Employees Efficiency after e-skills training & certification Dr. Evangelia Baralou Assistant Professor of Organizational

Διαβάστε περισσότερα

Migrants and the Right to Equal Treatment in Cyprus

Migrants and the Right to Equal Treatment in Cyprus Migrants and the Right to Equal Treatment in Cyprus WORKSHOP REPORT Οι μετανάστες και το δικαίωμα ίσης μεταχείρισης στην Κύπρο Sincere thanks to all of the organisations and individuals who contributed

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ. Greece and the State: PrometheuS Bound?... σελ. 3. the economic crisis in the light of GloBal macroeconomic imbalances... σελ.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ. Greece and the State: PrometheuS Bound?... σελ. 3. the economic crisis in the light of GloBal macroeconomic imbalances... σελ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ Greece and the State: PrometheuS Bound?.... σελ. 3 the economic crisis in the light of GloBal macroeconomic imbalances... σελ. 19 Η ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ: ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΙΝΔΥΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

Factors Influencing Cloud ERP Adoption

Factors Influencing Cloud ERP Adoption Factors Influencing Cloud ERP Adoption A Comparison Between SMEs and Large Companies Master Thesis 15 ECTS, INFM03 June 2013 Authors: Amar Alajbegovic Vasileios Alexopoulos Achilles Desalermos Supervisor:

Διαβάστε περισσότερα

FLIGHT GRIPENS ON GUARD AT NATO S EDGE. How Czechs met challenge of nation s fi rst overseas air policing mission over Baltic

FLIGHT GRIPENS ON GUARD AT NATO S EDGE. How Czechs met challenge of nation s fi rst overseas air policing mission over Baltic FLIGHT INTERNATIONAL 2-8 JUNE 2009 MISSING LINK THE ELECTRONIC BAG OF TRICKS IN THE COCKPIT FEATURE P26 FREIGHTER FEES Cargo carriers face new Boeing technical support charges for passenger jet conversions

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στην Θεωρία των Περιορισµών και η εφαρµογή της στην διαχείριση έργων «Critical Chain Project Management

Εισαγωγή στην Θεωρία των Περιορισµών και η εφαρµογή της στην διαχείριση έργων «Critical Chain Project Management Εισαγωγή στην Θεωρία των Περιορισµών και η εφαρµογή της στην διαχείριση έργων «Critical Chain Project Management Εκδήλωση του PMI-GREECE Αθήνα 17/12/2008 Highly Dispersed Supply Chain Business complexity

Διαβάστε περισσότερα

TRAFFICKING FOR LABOUR IN GREECE

TRAFFICKING FOR LABOUR IN GREECE TRAFFICKING FOR LABOUR IN GREECE Report prepared in the frame of the project: Combating trafficking in human beings- going beyond coordinated by CCME BY MARIA PAPANTONIOU-FRANGOULI IN COLLABORATION WITH:

Διαβάστε περισσότερα

FinancialMirror. EAC to develop its properties

FinancialMirror. EAC to develop its properties FinancialMirror 1.00 Issue No. 820 April 15-21, 2009 CYPRUS HOSTS 150,000 ROUNDS OF GOLF A YEAR CYPRUS GOURMET TRIES THE OLD HOUSE AT PARAMALI CSE shares wipe out 09 losses A powerful rally led by banking

Διαβάστε περισσότερα

Euro nears $1.50. FinancialMirror. Nicosia, Limassol enjoy pick-up in property sales. Smooth re-branding for Chartis

Euro nears $1.50. FinancialMirror. Nicosia, Limassol enjoy pick-up in property sales. Smooth re-branding for Chartis FinancialMirror 1.00 Issue No. 846 October 21-27, 2009 SUPERMARKET WARS: WHO S UP WHO S DOWN? CYPRUS GOURMET PROFILE OF LOCAL WINERIES: VASA Euro nears $1.50 The euro approached an advance above $1.50

Διαβάστε περισσότερα

Monday, November 28, 11

Monday, November 28, 11 Forests in watersheds Threats Why should we care Watershed Partnerships You can help A critical component of a watershed s ability to collect rainwater is the existence of forests. Fog condensing on trees

Διαβάστε περισσότερα

WP3.2 SURVEY OF THE TRAINING RECIPIENTS & THE CONTROL GROUP

WP3.2 SURVEY OF THE TRAINING RECIPIENTS & THE CONTROL GROUP Leonardo da Vinci A EUROPEAN OBSERVATORY OF THE USE OF ICT-SUPPORTED LIFELONG LEARNING BY SMES, MICRO-ENTERPRISES & THE SELF-EMPLOYED IN RURAL AREAS WP3.2 SURVEY OF THE TRAINING RECIPIENTS & THE CONTROL

Διαβάστε περισσότερα

ICT Adoption and Digital Growth in Greece

ICT Adoption and Digital Growth in Greece ΙΔΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ FOUNDATION FOR ECONOMIC & INDUSTRIAL RESEARCH Τσάμη Καρατάσου 11, 117 42 Αθήνα, Tηλ.: 210 92 11 200-10, Fax: 210 92 33 977 11 Tsami Karatassoυ Str., 117 42 Athens,

Διαβάστε περισσότερα

Poverty in Egypt: 1974-1996

Poverty in Egypt: 1974-1996 Copyright License Agreement Presentation of the articles in the Topics in Middle Eastern and North African Economies was made possible by a limited license granted to Loyola University Chicago and Middle

Διαβάστε περισσότερα

NAUSIVIOS CHORA A Journal in Naval Sciences and Technology

NAUSIVIOS CHORA A Journal in Naval Sciences and Technology NAUSIVIOS CHORA A Journal in Naval Sciences and Technology Volume 4/01 NAUSIVIOS CHORA A Journal in Naval Sciences and Technology Volume 4/01 ΝΑΥΣΙΒΙΟΣ ΧΩΡΑ Περιοδική Έκδοση Ναυτικών Επιστημών Τεύχος

Διαβάστε περισσότερα

Actions for the conservation of coastal dunes with Juniperus spp. in Crete and the South Aegean (Greece) JUNICOAST

Actions for the conservation of coastal dunes with Juniperus spp. in Crete and the South Aegean (Greece) JUNICOAST Deliverable A.9.2 Determination of the Governance structure 2 LIFE07NAT/GR/000296 Actions for the conservation of coastal dunes with Juniperus spp. in Crete and the South Aegean (Greece) JUNICOAST Action

Διαβάστε περισσότερα

Migration and Economic Crisis: the case of Greece

Migration and Economic Crisis: the case of Greece Migration and Economic Crisis: the case of Greece Contribution to the Conference «Migration in Times of Economic Crisis» Bucharest 17-06-2011 By Antonios K. Papantoniou 2 TABLE OF CONTENTS 1. INTRODUCTORY

Διαβάστε περισσότερα

The use of sources in teaching and learning history

The use of sources in teaching and learning history The use of sources in teaching and learning history The Council of Europe s activities in Cyprus Volume2 Report of the workshops and workshop materials on: The use of historical sources in teaching cultural

Διαβάστε περισσότερα

Regional ITS Action Plan

Regional ITS Action Plan Regions for Intelligent Transport Solutions Network This project is co-financed by the European Regional Development Fund and made possible by the INTERREG IVC programme Project Duration: 31.01.2012 31.12.2014

Διαβάστε περισσότερα

Quality in and Equality of Access to Healthcare Services

Quality in and Equality of Access to Healthcare Services Quality in and Equality of Access to Healthcare Services Country Report for Greece March 2008 Panagiotis Altanis, Charalambos Economou, Mary Geitona, Susan Gregory, Elizabeth Mestheneos, Judy Triantafillou,

Διαβάστε περισσότερα

The difference between. having a job & having a career

The difference between. having a job & having a career The difference between having a job & having a career professional Training Catalogue 2015 TABLE OF CONTENTS 3 A CALL FOR READINESS 54-61 RISK MANAGEMENT WHAT OUR CLIENTS SAY ABOUT US 4-5 / STRATEGIC

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΣΜΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΚΑΙ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ ΑΝΑΤΟΛΙΑ

ΘΕΣΜΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΚΑΙ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ ΑΝΑΤΟΛΙΑ InstItutIonal Governance and the trustees of anatolia college ΘΕΣΜΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΚΑΙ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ ΑΝΑΤΟΛΙΑ serge hadji-mihaloglou Σέργιος Χατζημιχάλογλου The Front Gate Gift

Διαβάστε περισσότερα

The PASCAL Chronicle 2010/2011

The PASCAL Chronicle 2010/2011 The PASCAL Chronicle 2010/ The PASCAL Chronicle Inside this issue: Contents page..2 Editor s message.......2 Director s message... 3 Headmistress message.. 4 School Calendar.... 5 Message from President

Διαβάστε περισσότερα

HELLENIC-KM3NeT-NETWORK. Εθνικό Δίκτυο Σηλεσκοπίας Νετρίνων KM3NeT National Network for Neutrino Telescopy KM3NeT

HELLENIC-KM3NeT-NETWORK. Εθνικό Δίκτυο Σηλεσκοπίας Νετρίνων KM3NeT National Network for Neutrino Telescopy KM3NeT Εθνικό Δίκτυο Σηλεσκοπίας Νετρίνων KM3NeT National Network for Neutrino Telescopy KM3NeT ΜΑΡΣΙΟ 2009 / MARCH 2009 1 ΕΝΟΤΗΤΑ. Α 2 Ε ΕΝΟΣΗΣΑ. Α 3 Έντυπο Α1: Περίληψη- rm Ακρωνύμιο Πρότασης /Acronym of the

Διαβάστε περισσότερα