تعریف نیرو:نیرو بر هم کنش )تاثیر متقابل ) دو جسم بر یکدیگر است که این بر هم کنش میتواند از راه تماس مستقیم باشد

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "تعریف نیرو:نیرو بر هم کنش )تاثیر متقابل ) دو جسم بر یکدیگر است که این بر هم کنش میتواند از راه تماس مستقیم باشد"

Transcript

1

2

3 دردینامیک علت حرکت یا سکون جسم تحت تاثیر نیروهای وارد بر آن بررسی میشود. تعریف نیرو:نیرو بر هم کنش )تاثیر متقابل ) دو جسم بر یکدیگر است که این بر هم کنش میتواند از راه تماس مستقیم باشد مانند اصطکاک یا نیروی کشسانی فنر یا کشش نخ ویا می تواند از راه دور)نیروهای میدانی ) باشد مانند نیروی گرانش نیروی الکتریکی بین دو ذره باردار. نیرو یک کمیت برداری است و یکای آن نیوتن است. توجه:نیروها بر اساس منشآ آنها به چهار دسته تقسیم می شوند: 1 -نیروهای گرانشی:همه اجسام این نیرو را به هم وارد می کنند که اگر یکی از جرمها بزرگ باشد این نیرو مقدار قابل توجهی دارد مانند وزن. 2 -نیروهای الکترومغناطیسی:نیروی بین داریم الکترومغناطیسی هستند. بارهای الکتریکی می باشد.به جز وزن تمام نیرو های محسوسی که با آنها سروکار 3 -نیروهای هسته ای قوی:عامل هم بستگی اجزای درون هسته است و مانع فروپاشی هسته در اثر نیروی دافعه الکتریکی بین پروتونها می شود. 4 -نیروی هسته ای ضعیف:این نیرو بین ذران بنیادی داخل هسته وجود دارد و در واپاشی هسته های ناپایدار نقش مهمی دارد. نیروی گرانشی < نیروی هسته ای ضعیف < نیروی الکترومغناطیسی < نیروی هسته ای قوی قوانین نیوتون در حرکت: قانون اول نیوتون:اگر بر جسمی نیرو وارد نشود یا برآیند نیروهای وارد بر آن صفر باشد اگر جسم ساکن باشد ساکن می ماند و اگر در حال حرکت باشد به حرکت خود بطور یکنواخت روی خط راست ادامه می دهد.به عبارتی " اجسام تمایل دارند حالت سکون یا حرکت یکنواخت خود را حفظ کنند مگر اینکه بر آیند نیروهای وارد بر آنها صفر نباشد" تعریف لختی:تمایل اجسام به حفظ حالت سکون یا حرکت یکنواخت لختی نام دارد. نکته:طبق قانون اول نیوتون شرط حرکت یکنواخت یا تعادل یا آستانه حرکت بودن جسم این است که برآیند نیروهای وارد بر آن صفر باشد. 1

4 مثال-در شکل مقابل طناب پایینی را یک با رآرام آرام و بار دیگر به سرعت می کشیم.در هر بار احتمال پاره شدن طناب از کدام نقطه بیشتر است قانون دوم نیوتون:اگر بر جسمی نیرو وارد شود )برآیند نیروها صفر نباشد(جسم شتابی پیدا می کند که متناسب با نیرو و هم جهت با آن است و با جرم جسم نسبت عکس دارد: مثال-سه نیروی 8 و 6 و 12 نیوتون با هم بر جسمی به جرم 4Kg وارد می شوند و جسم ساکن است.اگر نیروی 6 نیوتنی حذف شود جسم با چه شتابی حرکت می کند )ریاضی 84( مثال-نیروی F به جرم m 1 شتاب aو 1 به جرم m 2 شتاب aمی 2 دهد.این نیرو به جرم m 1 +m 2 چه شتابی می دهد 1/8 می دهد. F چند نیوتون است 2 و به جرم 5+m شتاب مثال-نیروی F به جرم m شتاب 2

5 قانون سوم نیوتون:اگر جسم 1 کند.این نیروها عمل و عکس العمل یا کنش و واکنش نام دارند: نیرویی را به جسم 2 وارد کند جسم 2 نیز همان نیرو ولی خالف جهت آنرا به جسم 1 وارد می ویژگیهای نیروهای کنش و واکنش: 1 -این دو نیرو هم اندازه و هم راستا و خالف سوی هم هستند. 2 -هردو هم نوع هستند مثال هردو گرانشی یا هر دو الکتریکی هستند. 3 -هر دو به یک جسم وارد نمی شوند بلکه کنش به یک جسم و واکنش به جسم دوم وارد می شود پس برآیند این دو نیرو صفر نیست. نکته:اگر یک یا چند نیرو به بیش از یک جسم وارد شوند شتاب حرکت مجموعه از رابطه زیر بدست می آید: مثال-در شکل مقابل :الف-شتاب حرکت وزنه ها و نیرویی که وزنه ها بهم وارد می کنند چقدر است ب-اگر جای وزنه ها عوض شود شتاب حرکت وزنه ها و نیرویی که به هم وارد می کنند چگونه تغییر می کند 3

6 مثال-در شکل مقابل نیرویی که وزنه ی بر m 2 m 3 وارد می کند چقدر است )تجربی 81( مثال-در شکل مقابل برآیند نیروهای وارد بر جسم 3 کیلوگرمی چند نیوتون است مثال- در شکل مقابل نیرویی که وزنه ها به هم وارد می کنند چقدر است 4

7 مثال- )ریاضی 33( قانون گرانش عمومی نیوتون:نیروی گرانشی که دو جسم به هم وارد می کنند با حاصلضرب جرم آنها مجذور فاصله آنها از هم نسبت عکس دارد: نسبت مستقیم و با وزن یک جسم در سطح زمین:برابر است با نیروی گرانشی که از طرف زمین بر جسم وارد می شود: وزن یک جسم در ارتفاع h از سطح زمین: از رابطه مقابل بدست می آید: 5

8 نکته:شتاب گرانش در سطح زمین را می توان به شکل زیر بدست آورد: نکته: در فاصله h از سطح زمین شتاب گرانش برابر است با: مثال-وزن جسمی در ارتفاع h=2r e از سطح زمین چند برابر وزن این جسم در سطح زمین است 1 16 مثال-وزن جسمی در ارتفاع h از سطح زمین وزن آن جسم در سطح زمین است.ارتفاع h چند برابر شعاع زمین است 6

9 مثال-شتاب گرانش در سطح سیاره ای که جرم و حجم آن 8 برابر جرم و حجم زمین است چند برابر شتاب گرانش در سطح زمین است نیروی کشسانی فنر:اگر فنری را بکشیم یا فشرده کنیم نیروی بازگرداننده ای را تولید می کند که این نیرو طبق قانون هوک با تغییر طول فنر نسبت مستقیم دارد و از رابطه زیر بدست می آید: توجه:ثابت فنر ضریبی است که به جنس فنر و تعداد حلقه ها و طول اولیه ی فنر بستگی دارد. نکته:نمودار تغییرات نیروی کشسانی فنر بر حسب تغییر طول فنر به شکلهای زیر است: نکته:اگر به انتهای فنری وزنه ای به جرم m بیاویزیم و وزنه را به آرامی پایین بیاوریم تا در حال تعادل قرار گیرد در این حالت نیروی کشسانی فنر با وزن وزنه برابر است: مثال-طول فنری 22 سانتیمتر است.اگر به انتهای آن وزنه ای به جرم 522 گرم بیاویزیم طول فنر به 25 سانتیمتر می رسد.ثابت فنر چند است 7

10 مثال-اگر به انتهای فنری وزنه 122 گرمی بیاویزیم طول فنر به 15 سانتیمتر و اگر وزنه 522 گرمی بیاویزیم طول فنر به 22 سانتیمتر می رسد.ثابت فنر و طول اولیه ی آنرا حساب کنید. مثال-فنری به طول 32cm را به نقطه ای آویزان کرده و به انتهای آن کفه ای می بندیم.اگر در کفه وزنه ی 122 گرمی قرار دهیم طول فنر 36cm می شود و اگر وزنه ی 222 گرمی قرار دهیم طول فنر 42cm می شود.جرم کفه چند گرم است به هم بستن فنرها: الف- بهم بستن سری یا متوالی:در این به هم تغییر طول فنرها است.ثابت معادل به شکل زیر بدست می آید: بستن نیروی کشسانی همه ی فنرها یکسان بوده و تغییر طول کل برابر مجموع مثال-اگر فنری با ثابت K را از وسط نصف کنیم ثابت هر قسمت از فنر چند K خواهد شد 8

11 نکته:اگر ثابت فنری K باشد در اینصورت از طول فنر دارای ثابتی معادل خواهد بود. ب-بهم بستن موازی فنرها:در این حالت نیروی کشسانی کل برابر مجموع نیروهای کشسانی فنرها بوده یکسان است.ثابت معادل برابر است با: و تغییر طول فنرها نیروی عمودی تکیه گاه:واکنش نیرویی است که جسم به تکیه گاه خودش وارد می کند.این نیرو عمود بر تکیه گاه بر جسم وارد می شود و با حرف N نشان داده می شود. مثال-در شکل های زیر نیروی عمودی تکیه گاه چقدر است 9

12 حرکت آسانسور:در آسانسور برابر نباشد. نیروی عمودی تکیه گاه وارد بر شخص وزن ظاهری نام دارد که ممکن است با وزن واقعی) mg ( 11

13 مثال-شخصی به جرم 52 کیلوگرم داخل آسانسوری قرار دارد وزن ظاهری شخص را در هر حالت حساب کنید:الف-آسانسور با سرعت ثابت 3 m/s باال رود. ب-آسانسور با شتاب ثابت 2 باال رود. ج-آسانسور با شتاب ثابت 2 پایین رود. د-آسانسور هنگام باال رفتن با شتاب ثابت متوقف شود.ه- آسانسور هنگام پایین رفتن با شتاب ثابت 1 متوقف شود وصل کرده و فنر را از سقف یک آسانسور مثال-وزنه ای به جرم 2 Kg را به انتهای فنری به طول 12 سانتیمتر و ثابت آویزان می کنیم.طول فنر در حالت به چند cm می رسد الف-آسانسور ساکن است. ب- آسانسور با سرعت ثابت 4m/s باال رود. ج- آسانسور با شتاب ثابت 2 باال رود. د- آسانسور با شتاب ثابت 2 پایین رود. 11

14 نیروی اصطکاک :این نیرو بین سطوح تماس ایجاد شده و به دو دسته اصطکاک ایستایی و اصطکاک جنبشی تقسیم می شود. نیروی اصطکاک ایستایی:مطابق شکل )1( جسمی را در نظر می گیریم که نیروی افقی F 1 بر آن واردشده و جسم ساکن است.پس باید نیرویی خالف جهت به جسم وارد شده باشد که این نیرو همان اصطکاک ایستایی ( s1 f( است: در شکل ) 2 (نیروی افقی را تا مقدار F 2 افزایش می دهیم ولی جسم هنوز ساکن است.پس نیروی اصطکاک ایستایی نیز تا مقدار f s2 افزایش می یابد: در شکل )3( نیروی افقی را تا مقدار F 3 افزایش می دهیم و جسم در آستانه ی حرکت قرار می گیرد.در این حالت نیروی اصطکاک ایستایی به بیشترین مقدار خود می رسد که آنرا با f s max نشان می دهیم: پس تا وقتی که جسم ساکن است با افزایش نیروی افقی F نیروی اصطکاک نیز افزایش یافته و در آستانه ی حرکت به بیشترین مقدار خود می رسد. نیروی اصطکاک آستانه ی حرکت با نیروی عمودی تکیه گاه متناسب است و از رابطه ی زیر بدست می آید: 12

15 نکته:ضریب اصطکاک ایستایی به جنس سطوح تماس و صافی و زبری آنها بستگی دارد. نیروی اصطکاک جنبشی: اگر جسم در حال حرکت باشد اصطکاک آن با سطح تماس از نوع جنبشی است نیروی عمودی تکیه گاه متناسب بوده و از رابطه ی زیر بدست می آید: ( k f (.این نیرو نیز با نکته:شرط وجود اصطکاک وجود نیروی عمودی تکیه گاه است در غیر اینصورت اصطکاک ایجاد نمی شود. مثال-در شکل مقابل ضریب اصطکاک جنبشی جسم با دیواره ها 2/2 است.شتاب حرکت جسم چقدر است مثال- جسمی به جرم 12 کیلوگرم را روی سطح افقی با نیروی 36 N می کشیم. اگر ضریب اصطکاک جنبشی بین جسم و سطح تماس 2/25 باشد شتاب حرکت جسم چقدر است 13

16 مثال- جسمی به جرم 3 کیلوگرم با نیروی افقی 42 N روی سطح افقی کشیده میشود. اگر سرعت جسم در مدت دو ثانیه از 4 m/s به 24 m/s برسد نیروی اصطکاک و ضریب اصطکاک جنبشی بین جسم و سطح افقی را حساب کنید. مثال- جسمی به جرم 12 کیلو گرم با نیروی F 122= N که با راستای افقی زاویه 33 درجه می سازد روی یک سطح افقی به 1 ضریب اصطکاک جنبشی 4 کشیده می شود. شتاب حرکت جسم و جابجایی جسم پس از 2 ثانیه چقدر است مثال- اتومبیلی با سرعت 32 km/h روی سطح افقی حرکت می کند راننده موتور را خاموش می کند اگر ضریب اصطکاک جنبشی 2/2 باشد اتومبیل پس از طی چه مسافتی متوقف می شود 14

17 مثال- بوسیله فنری با ثابت 82 N/m وزنه 4 کیلوگرمی را مطابق شکل با شتاب 1/5 m/s 2 می کشیم. اگر ضریب اصططکاک بطین جسم و سطح 2/25 باشد افزایش طول فنر چند سانتی متر است مثال-مطابق شکل جسمی به جرم 2 Kg را با نیروی افقی F روی دیوار قائمی نگه داشته ایم. اگطر ضطریب اصططکاک ایسطتایی بطین جسم و دیوار 2/2 باشد حداقل نیروی F چقدر باشد تا جسم نیفتد مثال-جسمی به جرم 4 Kg روی سطح افقی تحت تاثیر نیروی افقی F با سرعت ثابت 5 m/s حرکت می کند. اگر F قطع شود جسم پس از طی مسافت 4 متر متوقف میشود. F چند نیوتن است 15

18 مثال- در شکل مقابل اصطکاک ارابه با سطح افقی ناچیز است و ضریب اصطکاک ایستایی جسم m با سطح ارابه µ s است.ارابه حداقل با چه شتابی حرکت کند تا جسم نیفتد مثال-در شکل مقابل ضریب اصطکاک ایستایی بین دو قطعه 2/5= s µ است ولی سطح افقی اصطکاک ندارد.کمترین مقدار F چقدر باشد تا از لغزیدن جرم m روی M جلوگیری کند )M=42Kg و m=12kg) 16

19 مثال-در شکل مقابل اصطکاک وزنه ی m 1 با سطح افقی ناچیز است و ضریب اصطکاک ایستایی بین دو وزنه برابر 2/2 است.الف-حداکثر F چقدر باشد تا m 1 روی F=4N نلغزد ب- نیروی اصطکاک بین وزنه ها را حساب کنید. ج اگر m 2 باشد نیروی اصطکاک بین دو وزنه چقدر است )m 2 =2Kg و m 1 =4Kg) مثال-در مثال قبل اگر F=8N و ضریب اصطکاک جنبشی بین دو وزنه 2/1 باشد شتاب حرکت هریک از وزنه ها و نیروی اصطکاک بین دو وزنه را حساب کنید. 17

20 مثال- در شکل مقابل اصطکاک وزنه ی m 1 با سطح افقی ناچیز است و ضریب اصطکاک ایستایی بین دو وزنه برابر 2/2 است.الف-حداکثر F چقدر باشد تا m 1 روی m 2 نلغزد ب- نیروی اصطکاک بین وزنه ها را حساب کنید. )m 2 =3Kg و m 1 =5Kg) و =2/5 K µ مثال-در شکل مقابل 2/6= s µ و جرم جسم 22Kg است.الف-نیروی اصطکاک وزنه با سطح افقی چقدر است ب- F چقدر باشد تا جسم در آستانه ی بلند شدن از زمین باشد 18

21 نیروی کشش نخ نیروی کشش یک نخ در هر نقطه برابر است با نیرویی که در آن نقطه باید به نخ پاره شده وارد شود تا نخ وضعیت قبلی خود را بدست آورد.کشش نخ با حرف T نشان داده می شود.برای یک نخ همگن با جرم ناچیز کشش نخ در تمام نقاط نخ یکسان است. مثال-یک طناب از دو طرف در دست دو نفر قرار دارد.اگر هریک از این دو نفر طناب را با نیروی 222 نیوتون بکشند نیروی کشش طناب چقدر است مثال- در شکلهای زیر اصطکاک ناچیز است.شتاب حرکت وزنه ها و نیروی کشش نخ ها را حساب کنید. 19

22 مثال-در شکل مقابل 2/2= µ K است.شتاب حرکت وزنه ها و نیروی کشش نخ را حساب کنید. 21

23 مثال-در شکل مقابل اختالف کشش نخ در طرفین وزنه ی B برابر 12 نیوتون است.شتاب حرکت وزنه ها و جرم M چقدر است )µ K و =2/1 m B =5Kg( مثال در شکل مقابل اختالف نیروهای F و 42N برابر T 1 و ضریب اصطکاک کلیه ی سطوح 2/5 است شتاب حرکت وزنه ها و کشش T 2 چقدر است 21

24 مثال-در شکلهای زیر W A 5N= و W B 12N= و ضریب اصطکاک کلیه ی سطوح 2/2 است.حداقل نیروی F برای اینکه جسم B از زیر جسم A کشیده شود چند نیوتون است مثال- )تجربی 33( 22

25 ماشین آتوود دستگاهی مطابق شکل ماشین آتوود نام دارد.با فرض ناچیز بودن جرم قرقره و نخ و اصطکاک شتاب حرکت وزنه ها به شکل زیر بدست می آید: مثال- در شکل مقابل شتاب حرکت وزنه ها و کشش نخ ها چقدر است 23

26 مثال-در شکل مقابل نیرویی که وزنه ی m 1 بر وزنه ی m 2 وارد می کند و همچنین کشش نخ متصل به سقف را حساب کنید. مثال-در شکل مقابل وزنه به جرم M در حال تعادل است. الف- T چند برابر M است ب-نیروی F چند برابر وزن جسم است 24

27 مثال-در شکل مقابل اگر جرم نخ و قرقره و اصطکاک ناچیز باشد 1 نسبت نیروهای کشش کدام است )ریاضی 32( 1/5)1 2)2 2/5)3 3)4 مثال- در شکل مقابل جرم نخ و قرقره و اصطکاک ناچیز است اگر دستگاه از حال سکون رها شود وزنه ی 2 کیلوگرمی در مدت 2/55 ثانیه چند سانتیمتر جابجا می شود )ریاضی 34( 23/5)1 42/5)2 55)3 85)4 25

28 سطح شیبدار اگر جسم روی سطح شیبدار قرار گیرد وزن جسم به دو مولفه تجزیه می شود.یکی موازی سطح شیبدار و دیگری عمود بر سطح شیبدار.در اینصورت شکل نیروها بصورت مقابل است: محاسبه ی شتاب سقوط جسم روی سطح شیبدار:اگر جسمی روی سطح شیبدار رها شده یا به طرف پایین سطح پرتاب شود شتاب پایین آمدن آن به شکل زیر بدست می آید: مثال-اگر زاویه شیب سطح بدون اصطکاک 2 برابر شود شتاب سقوط آن چند برابر می شود 26

29 محاسبه ی شتاب باال رفتن جسم روی سطح شیبدار:اگر جسمی از پایین سطح شیبدار به طرف باال پرتاب شود شتاب باال رفتن جسم به شکل زیر بدست می آید: نکته:اگر سطح شیبدار اصطکاک نداشته باشد سطح دارای اصطکاک باشدچون است پس t 2 <t 1 است پس زمان رفت و برگشت جسم یکسان است ولی اگر است یعنی زمان رفت کمتر از زمان برگشت می باشد.این نکته در مورد حرکت در راستای قائم نیز صدق می کند یعنی در شرایط غیر خآل اگر جسمی را بطرف باال پرتاب کنیم زمان پرتاب تا اوج کمتر از زمان بازگشت به نقطه ی پرتاب است. نکته:اگر زاویه سطح شیبدار را به تدریج افزایش دهیم تا جسم در آستانه ی حرکت قرار گیرد در اینصورت ضریب اصطکاک ایستایی برابر است با : 27

30 نکته:اگر جسمی با سرعت ثابت روی سطح شیبدار بطرف پایین حرکت کند ضریب اصطکاک جنبشی برابر است با: ندارد. نکته:شتاب حرکت جسمی که روی سطح شیبدار بطرف پایین می لغزد یا بطرف باالی سطح پرتاب می شود به جرم جسم بستگی مثال-جسمی را با سرعت V 2 روی سطح شیبداری با زاویه 32 درجه بطرف باال پرتاب می کنیم تا پس از توقف بطرف پایین برگردد.اگر بزرگی شتاب باال رفتن 2 برابر بزرگی شتاب پایین آمدن جسم باشد نیروی اصطکاک چند برابر وزن جسم است 28

31 مثال- در شکل مقابل الف- F چقدر باشد تا جسم با شتاب ثابت 2 باال 2 رود ) 2/3 = )µ k ب- F چقدر باشد تا جسم در آستانه ی حرکت رو به پایین قرار گیرد ) 2/4 = µ( s ج- F چقدر باشد تا جسم در آستانه ی حرکت رو به باال قرار گیرد 29

32 مثال- در شکل مقابل m 2 با سطح شیبدار اصطکاک ندارد و ضریب اصطکاک m 1 با سطح افقی 2/15 است.اگر F=82N باشد الف-شتاب حرکت وزنه ها و نیروی کشش نخ چقدر است چقدر باشد تا وزنه ی m 2 در آستانه ی حرکت ب-حداقل F رو به باال قرار گیرد ) µs=2/2 ( 3 مثال- از پایین سطح شیبداری با ضریب اصطکاک و زاویه 32 جسمی را با سرعت 12m/s بطرف باال پرتاب می کنیم.الف- 5 حداکثر چه مسافتی را روی سطح باال می رود ب-زمان باال رفتن جسم روی سطح چقدر است ج-چقدر طول می کشد تا جسم از باالی سطح دوباره به پایین سطح برگردد 31

33 مثال-در شکل مقابل اصطکاک ناچیز است.نیرویی که وزنه ی A به وزنه ی B وارد می کند چقدر است )m A =3Kg و m B =2Kg( مثال- از باالی سطح شیبداری بدون اصطکاک یکبار جسمی را رها می کنیم و بار دیگر از همان ارتفاع جسم را رها می کنیم تا سقوط آزاد کند.سرعت برخورد دو جسم به زمین و زمان رسیدن آنها به زمین را با هم مقایسه کنید. 31

34 مثال- جسمی به جرم mروی سطح شیبداری با زاویه α با سرعت ثابت اولیه )1 بطرف پایین می لغزد.اگر این جسم با همان سرعت بطرف باالی سطح پرتاب شود چه مدت طول می کشد تا روی سطح متوقف شود )تجربی 34( 2 )2 2 2 )3 2 2 )4 نکته:منظور از نیروی عمودی سطح همان N است ولی نیروی سطح بر جسم برآیند نیروهای N و اصطکاک است که با حرف R نشان داده می شود: مثال-جسمی به وزن 6 نیوتون روی سطح افقی دارای اصطکاکی با نیروی 8 نیوتون با سرعت ثابت کشیده می شود.اندازه نیروی واکنش سطح چند نیوتون است 32

35 µ K =2/6 مثال-در شکل مقابل µs=2/8 و و جرم جسم 4 کیلوگرم است.نیروی وارد بر جسم از طرف سطح چند N است مثال- جسمی به جرم m روی سطح شیبداری با زاویه α ساکن است.نیروی واکنش سطح بر جسم کدام است mgcosα)1 mgsinα)2 mg)3 mg + 1)4 مثال- جسمی به جرم 4Kg از پایین یک سطح شیبدار بدون اصطکاک با زاویه شیب α با سرعت 4m/s بطرف باالی سطح پرتاب می شود.اگر سرعت جسم پس از 2/5 ثانیه به صفر برسد بزرگی نیرویی که جسم به سطح وارد می کند چند نیوتون است )ریاضی 34( 24)2 6)4 32)1 8)3 33

36 تعادل اجسام شرط تعادل یک جسم اینست که برآیند نیروهای وارد بر آن در هر دو راستای X وY صفر باشد: نکته:اگر سه بردار و و مطابق شکل بر یک نقطه وارد شوند و برآیند آنها صفر باشد در اینصورت رابطه ی زیر برقرار است: مثال-در شکل مقابل جسم در تعادل است.نیروی کشش طنابی که قرقره را به سقف وصل می کند چند نیوتون است 34

37 مثال-در شکل مقابل واکنش دیوار قائم روی جسم کروی R و واکنش سطح شیبدار روی جسم 'R است.اگر اصطکاک ناچیز بوده و جرم جسم 42Kg باشد مقادیر R و 'R به ترتیب از راست به چپ کدام است )تجربی 34( 1(322 و )2 و (صفر و (صفر و 422 تکانه است: حاصلضرب جرم جسم در سرعت آنرا تکانه )اندازه حرکت( می نامند.تکانه را با حرف P نشان میدهند که یک کمیت برداری قانون دوم نیوتن بر اساس مفهوم تکانه:تغییر تکانه ی یک جسم در واحد زمان برابر است با برآیند نیروهای وارد بر جسم: 35

38 نکته:اگر در بازه ی زمانی Δt تکانه ی جسم به اندازه ی ΔP تغییر کند برآیند نیروها برابر است با: نکته:اگر برآیند نیروهای وارد بر جسم صفر باشد تکانه جسم ثابت می ماند)اصل پایستگی تکانه(: نکته:طبق رابطه ی F=m Δt هرچه کمتر باشد F بیشتر است و بر عکس.مثال وقتی با پا به توپ ضربه می زنیم چون توپ نرم است Δt خیلی کوچک نیست در نتیجه نیروی F مقدار زیادی نخواهد بودولی اگر با پا به سنگ ضربه بزنیم چون Δt خیلی کوچک است نیروی زیادی به پای ما وارد می شود. مثال-گلوله ای به جرم 122 گرم با سرعت 12m/s به زمین برخورد کرده و با سرعت 8m/s از زمین بطرف باال برمی گردد.اگر این تغییر سرعت در مدت 2/21 ثانیه انجام شده باشد نیروی متوسطی که از طرف زمین به جسم وارد می شود چقدر است نکته:سطح زیر نمودار نیرو زمان برابر تغییر تکانه ی جسم می باشد: 36

39 مثال-جسمی به جرم 3Kg از حال سکون تحت تاثیر نیرویی که تغییرات آن با زمان به شکل مقابل است حرکت می کند.تکانه ی جسم در لحظه ی t=22s چند واحد SI است مثال-در مثال قبل اگر سرعت اولیه ی جسم 12 متر بر ثانیه باشد سرعت جسم در لحظه ی t=22s چقدر است نکته:رابطه ی بین انرژی جنبشی و تکانه به شکل های زیر است: نکته:اگر تکانه ی دو جسم با هم برابر باشد می توان نوشت: 37

40 مثال- معادله ی تکانه ی جسمی در SI بصورت =6 2 لحظه ی t=1s چقدر است است.اگر جرم جسم 2 کیلوگرم باشد سرعت جسم در مثال-معادله ی تکانه ی جسمی در SI بصورت 3 (1 2) 2 است.بزرگی نیروی وارد بر جسم در لحظه ی t=1s چند نیوتون است 38

41 حرکت دایره ای در این حرکت مسیر حرکت یک دایره است که این دایره می تواند روی صفحه ی افقی یا قائم باشد. سرعت زاویه ای متوسط:عبارتست از زاویه ی مرکزی طی شده توسط جسم در واحد زمان و برابر است با: سرعت زاویه ای لحظه ای:عبارتست از سرعت زاویه ای متحرک در هر لحظه از زمان و برابر است با حد سرعت زاویه ای متوسط وقتیt Δ به سمت صفر میل کند: حرکت دایره ای یکنواخت:در این حرکت متحرک در زمانهای یکسان قوس های یکسان از دایره را طی می کند.در این حرکت سرعت زاویه ای متوسط در تمام بازه های زمانی با سرعت زاویه ای لحظه ای برابر است و اندازه ی سرعت زاویه ای ثابت است: است: نکته:نمودار تغییرات مکان زاویه ای بر حسب زمان یک خط راست شیبدار است که شیب این خط همان سرعت زاویه ای متحرک 39

42 دوره ی تناوب:عبارتست از مدت زمان یک چرخش کامل دایره توسط جسم.دوره تناوب با حرف T نشان داده شده و واحد آن ثانیه است. بسامد)فرکانس(:عبارتست از تعداد دورهای کاملی که متحرک در مدت یک ثانیه طی می کند.بسامد با حرف f نشان داده شده و یکای آن هرتز است: نکته:اگر متحرک در مدت t ثانیه تعداد n دور کامل دایره را طی کند دوره تناوب از رابطه ی زیر بدست می آید: نکته:اگر متحرک یک دور کامل دایره را طی کند در اینصورت داریم: سرعت خطی در حرکت دایره ای یکنواخت:عبارتست از اندازه ی قوسی از دایره که در واحد زمان توسط متحرک طی می شود: نکته:بردار سرعت خطی در هر نقطه بر دایره ی مسیر مماس است. 41

43 نکته:برای تمام نقاط واقع بر روی یک صفحه دایره ای در حال چرخش سرعت زاویه ای یکسان است ولی سرعت خطی یکسان نیست: شتاب در حرکت دایره ای یکنواخت:در این حرکت اندازه ی سرعت خطی ثابت است ولی چون جهت آن تغییر می کند بنابر این شتاب ایجاد میشود که این شتاب همواره به سمت مرکز دایره است و شتاب مرکزگرا نام دارد.اندازه ی شتاب مرکزگرا ثابت است ولی جهت آن در هر لحظه تغییر می کند پس حرکت دایره ای یکنواخت حرکتی است شتابدار با شتاب متغیر.شتاب مرکز گرا از روابط زیر بدست می آید: دینامیک حرکت دایره ای یکنواخت:چون جهت شتاب به سمت مرکز دایره است پس جهت نیرو نیز به سمت مرکز بوده و نیروی مرکزگرا نام دارد و برابر است با: دایره توجه:نیروی مرکزگرا نیروی مستقلی نیست و باید به طریقی مانند کشش نخ یا اصطکاک یا وزن و... تآمین شود.مثال اگر گلوله ای را به یک نخ وصل کرده و بچرخانیم کشش نخ همان نیروی مرکزگرا خواهد بود. مثال-جسم کوچکی در فاصله ی r از مرکز یک دیسک افقی در حال چرخش به ضریب اصطکاک ایستایی µ s قرار دارد.دیسک را حداکثر چند دور در ثانیه بچرخانیم تا جسم روی سطح آن نلغزد 41

44 مثال-شخصی به جرم m داخل یک استوانه ی تو خالی قائم به شعاع r قرار دارد و استوانه حول محور قائم دوران می کند.استوانه را حداقل با چه سرعت خطی بچرخانیم تا اگر ضمن چرخش آن کف استوانه را برداریم شخص نیفتد مثال-اتومبیلی به جرم 2 تن با سرعت ثابت 22m/s از روی پلی عبور می کند.نیروی عمودی تکیه گاه وارد بر آنرا در هر حالت حساب کنید الف-پل مسطح باشد ب- پل محدب به شعاع 122 متر باشد ج- پل مقعر به شعاع 122 متر باشد. 42

45 مثال-مطابق شکل جسمی به جرم M روی سطح میز افقی و بدون اصطکاک قرار دارد و به آن نخی متصل است و سر دیگر نخ از سوراخ وسط میز عبور کرده و به آن وزنه ی m متصل است.میز را چند دور در ثانیه بچرخانیم تا وزنه ی m باال یا پایین نرود مثال-نسبت سرعت خطی دو نقطه از سطح زمین که عرض جغرافیایی آنها به ترتیب 32 و 62 است چقدر است 43

46 مثال-شعاع پیچ یک جاده افقی r و ضریب اصطکاک ایستایی آن µ s است.بیشینه ی سرعتی که یک اتومبیل در این پیچ می تواند داشته باشد تا تعادلش به هم نخورد چقدر است مثال-در شکل مقابل وزنه به جرم m توسط نخ سبکی به سقف آویزان است.به آن سرعت اولیه ای می دهیم و جسم بطور یکنواخت روی دایره ای حول نقطه ی c می چرخد.شتاب مرکزگرای جسم چقدر است مثال-در شکل مثال قبل اگر طول نخ L باشد ثابت کنید کشش نخ از رابطه ی 2 مخروطی می نامند( بدست می آید.)این آونگ را آونگ 44

47 مثال- ذره ای حرکت دایره ای یکنواخت در صفحه ی xoy در جهت پاد ساعتگرد انجام می دهد و دوره ی حرکتش 4 ثانیه است.اگر در یک لحظه بردار شتاب ذره 2 2 باشد 1/5 ثانیه بعد بردار شتاب ذره کدام است )ریاضی 34( 2 2 )1 2 2 )2 2 2 )3 2 2 )4 ω 3 2 مثال-گلوله ای در یک مسیر دایره ای حرکت می کند و سرعت زاویه ای آن در SI لحظه ی 2=t چند ثانیه طول می کشد تا گلوله یک دور کامل طی کند )تجربی 34( بصورت است.پس از 2 )1 3 1)2 2)3 2)4 45

48 مثال- )ریاضی 33( حرکت در پیچ جاده در پیچ جاده برای تامین اصطکاک مورد نیاز و افزایش سرعت خطی و حفظ تعادل اتومبیل شیب عرضی ایجاد می کنند که به شکل زیر بدست می آید: 46

49 مثال- موتور سواری با سرعت 12m/s نلغزد باید چند درجه موتور خود را منحرف کند به پیچ یک جاده افقی به شعاع 3 12 متر می رسد و می خواهد دور بزند. برای اینکه مثال-اتومبیلی در حال دور زدن پیچ افقی جاده ای به شعاع 42 متر است.آونگی از سقف اتومبیل آویزان است و در این حالت آونگ با راستای قائم زاویه 33 می سازد.سرعت اتومبیل چقدر است مثال- )ریاضی 32( مثال-در شکل زیر هواپیمایی با سرعت 152 متر بر ثانیه در یک مسیر دایره ای در حال دور زدن است.بال هواپیما با سطح افقی زاویه 33 درجه می سازد.شعاع مسیر چند کیلومتر است )ریاضی 34( 2/3)1 3)2 32)3 322)4 47

50 حرکت ماهواره ها به دور زمین:مسیر حرکت ماهواره به دور زمین بیضی نزدیک به دایره است.نیروی مرکزگرا همان نیروی گرانش زمین بر ماهواره است.اگر فاصله ی ماهواره از مرکز زمین)مدار حرکت ماهواره( r باشد سرعت خطی ماهواره به شکل زیر بدست می آید: نکته:سرعت خطی ماهواره از رابطه ی زیر نیز قابل محاسبه است: نکته:سرعت خطی ماهواره به جرم آن بستگی ندارد و با جذر فاصله ی آن تا مرکز زمین نسبت عکس دارد: محاسبه ی دوره ی تناوب حرکت ماهواره: مثال ماهواره ای به جرم mدر فاصله r از مرکز زمین با سرعت Vبه دور زمین می چرخد.ماهواره ی دیگری به جرم 2m در فاصله ی 2r از مرکز زمین با سرعت 'V به دور زمین می چرخد.نسبت V/V' چقدر است 48

51 مثال- ماهواره ای با سرعت 3/3Km/s اضافه شود سرعت آن چند Km/s می شود در فاصله ی r از مرکز زمین بدور زمین می چرخد.اگر 21 درصد به شعاع مسیر آن مثال- اگر شعاع مسیر ماهواره ای 2 برابر شود دوره ی تناوب آن چند برابر می شود نقطه: نکته:ماهواره در هر مداری که باشد شتاب حرکت یا همان شتاب مرکز گرای ماهواره برابر است با شتاب گرانش زمین در آن مثال-اگر شعاع مدار ماهواره ای n برابر شعاع زمین باشد شتاب حرکت ماهواره چند برابر شتاب گرانش در سطح زمین است مثال- شعاع مدار ماهواره ای n برابر شعاع زمین است.نسبت شتاب حرکت ماهواره به شتاب گرانش در آن ارتفاع کدام است 1 )2 1 )1 2 1)4 n 2 )3 49

52 مثال- اگر شعاع مدار ماهواره ی A دو برابر شعاع مدار ماهواره ی باشد شتاب مرکزگرایA چند برابر Bاست B نکته:نیروی مرکز گرای وارد بر ماهواره در هر نقطه برابر است با وزن ماهواره در همان نقطه که با مجذور فاصله ی ماهواره تا مرکززمین نسبت عکس دارد. مثال- اگر شعاع مدار ماهواره ای 2 زمین است برابر شعاع زمین باشد نیروی مرکز گرای وارد بر آن چند برابر وزن ماهواره در سطح مثال-اگر فاصله ی ماهواره ای از سطح زمین 2 برابر شعاع زمین باشد نیروی مرکز گرای وارد بر آن چند برابر وزن ماهواره در سطح زمین است مثال- اگر نیروی مرکز گرای وارد بر یک ماهواره زمین است 1 16 وزن آن در سطح زمین باشد فاصله ماهواره تا سطح زمین چند برابر شعاع 51

که روي سطح افقی قرار دارد متصل شده است. تمام سطوح بدون اصطکاك می باشند. نیروي F به صورت افقی به روي سطح شیبداري با زاویه شیب

که روي سطح افقی قرار دارد متصل شده است. تمام سطوح بدون اصطکاك می باشند. نیروي F به صورت افقی به روي سطح شیبداري با زاویه شیب فصل : 5 نیرو ها 40- شخصی به جرم جرم به وسیله طنابی که از روي قرقره بدون اصطکاکی عبور کرده و به یک کیسه شن به متصل است از ارتفاع h پایین می آید. اگر شخص از حال سکون شروع به حرکت کرده باشد با چه سرعتی به

Διαβάστε περισσότερα

محاسبه ی برآیند بردارها به روش تحلیلی

محاسبه ی برآیند بردارها به روش تحلیلی محاسبه ی برآیند بردارها به روش تحلیلی برای محاسبه ی برآیند بردارها به روش تحلیلی باید توانایی تجزیه ی یک بردار در دو راستا ( محور x ها و محور y ها ) را داشته باشیم. به بردارهای تجزیه شده در راستای محور

Διαβάστε περισσότερα

روش محاسبه ی توان منابع جریان و منابع ولتاژ

روش محاسبه ی توان منابع جریان و منابع ولتاژ روش محاسبه ی توان منابع جریان و منابع ولتاژ ابتدا شرح کامل محاسبه ی توان منابع جریان: برای محاسبه ی توان منابع جریان نخست باید ولتاژ این عناصر را بدست آوریم و سپس با استفاده از رابطه ی p = v. i توان این

Διαβάστε περισσότερα

هد ف های هفته ششم: 1- اجسام متحرک و ساکن را از هم تشخیص دهد. 2- اندازه مسافت و جا به جایی اجسام متحرک را محاسبه و آن ها را مقایسه کند 3- تندی متوسط

هد ف های هفته ششم: 1- اجسام متحرک و ساکن را از هم تشخیص دهد. 2- اندازه مسافت و جا به جایی اجسام متحرک را محاسبه و آن ها را مقایسه کند 3- تندی متوسط هد ف های هفته ششم: 1- اجسام متحرک و ساکن را از هم تشخیص دهد. - اندازه مسافت و جا به جایی اجسام متحرک را محاسبه و آن ها را مقایسه کند 3- تندی متوسط اجسام متحرک را محاسبه کند. 4- تندی متوسط و لحظه ای را

Διαβάστε περισσότερα

به نام خدا. هر آنچه در دوران تحصیل به آن نیاز دارید. Forum.Konkur.in

به نام خدا.  هر آنچه در دوران تحصیل به آن نیاز دارید. Forum.Konkur.in به نام خدا www.konkur.in هر آنچه در دوران تحصیل به آن نیاز دارید Forum.Konkur.in پاسخ به همه سواالت شما در تمامی مقاطع تحصیلی, در انجمن کنکور مجموعه خود آموز های فیزیک با طعم مفهوم حرکت شناسی تهیه و تنظیم:

Διαβάστε περισσότερα

مرکز دایرۀ مسیر حرکت را مبدأ مختصات در نظر میگیریم دراین صورت اگر زاویۀ بردار مکان در. r r cte اما تابعی از زمان می باشد

مرکز دایرۀ مسیر حرکت را مبدأ مختصات در نظر میگیریم دراین صورت اگر زاویۀ بردار مکان در. r r cte اما تابعی از زمان می باشد حرکت بر مسیر دایرهای نمونهای از حرکت در صفحه )حرکت دوبعدی( میباشد. حرکتهای بهدور زمین حرکت زمینی بهدور خورشید حرکت ماهوارهها به دور زمین و... با تقریب بسیار خوبی حرکت دایرهای میباشد. از آنجا که تحلیل یک

Διαβάστε περισσότερα

تحلیل مدار به روش جریان حلقه

تحلیل مدار به روش جریان حلقه تحلیل مدار به روش جریان حلقه برای حل مدار به روش جریان حلقه باید مراحل زیر را طی کنیم: مرحله ی 1: مدار را تا حد امکان ساده می کنیم)مراقب باشید شاخه هایی را که ترکیب می کنید مورد سوال مسئله نباشد که در

Διαβάστε περισσότερα

مسائل فیزیک هالیدی & رزنیک

مسائل فیزیک هالیدی & رزنیک حرکت در مسیر مستقیم )حرکت یک بعدی( حمیدرضا طهماسبی سرعت متوسط و تندی متوسط 1. هنگام یک عطسه ی شدید چشمان شما ممکن است برای 0.50s بسته شود. اگر شما درون خودرویی در حال رانندگی با سرعت 90km/h باشید ماشین

Διαβάστε περισσότερα

برابری کار نیروی برآیند و تغییرات انرژی جنبشی( را بدست آورید. ماتریس ممان اینرسی s I A

برابری کار نیروی برآیند و تغییرات انرژی جنبشی( را بدست آورید. ماتریس ممان اینرسی s I A مبحث بیست و سوم)مباحث اندازه حرکت وضربه قانون بقای اندازه حرکت انرژی جنبشی و قانون برابری کار نیروی برآیند و تغییرات انرژی جنبشی( تکلیف از مبحث ماتریس ممان اینرسی( را بدست آورید. ماتریس ممان اینرسی s I

Διαβάστε περισσότερα

دبیرستان غیر دولتی موحد

دبیرستان غیر دولتی موحد دبیرستان غیر دلتی محد هندسه تحلیلی فصل دم معادله های خط صفحه ابتدا باید بدانیم که از یک نقطه به مازات یک بردار تنها یک خط می گذرد. با تجه به این مطلب برای نشتن معادله یک خط احتیاج به داشتن یک نقطه از خط

Διαβάστε περισσότερα

Angle Resolved Photoemission Spectroscopy (ARPES)

Angle Resolved Photoemission Spectroscopy (ARPES) Angle Resolved Photoemission Spectroscopy (ARPES) روش ARPES روشی است تجربی که برای تعیین ساختار الکترونی مواد به کار می رود. این روش بر پایه اثر فوتوالکتریک است که توسط هرتز کشف شد: الکترونها می توانند

Διαβάστε περισσότερα

مدار معادل تونن و نورتن

مدار معادل تونن و نورتن مدار معادل تونن و نورتن در تمامی دستگاه های صوتی و تصویری اگرچه قطعات الکتریکی زیادی استفاده می شود ( مانند مقاومت سلف خازن دیود ترانزیستور IC ترانس و دهها قطعه ی دیگر...( اما هدف از طراحی چنین مداراتی

Διαβάστε περισσότερα

تسیچ تکرح مراهچ لصف تسیچ تکرح تعرس و ییاج هباج تفاسم ناکم تسا ردقچ شتکرح زاغآ ةطقن زا وا ةلصاف

تسیچ تکرح مراهچ لصف تسیچ تکرح تعرس و ییاج هباج تفاسم ناکم تسا ردقچ شتکرح زاغآ ةطقن زا وا ةلصاف چهارم فصل چیست حرکت سرعت و جابهجایی مسافت مکان 111 است چقدر حرکتش آغاز نقطة از او فاصلة میرود. شمال به کیلومتر یک سپس و غرب به کیلومتر یک 1 دانشآموزی 1- k 1/6 k 3 1/ k 1 k 1 از متحرک نهایی فاصلة میکند.

Διαβάστε περισσότερα

I = I CM + Mh 2, (cm = center of mass)

I = I CM + Mh 2, (cm = center of mass) قواعد کلی اینرسی دو ارنی المان گیری الزمه یادگیری درست و کامل این مباحث که بخش زیادی از نمره پایان ترم ار به خود اختصاص می دهند یادگیری دقیق نکات جزوه استاد محترم و درک درست روابط ریاضی حاکم بر آن ها است

Διαβάστε περισσότερα

تئوری جامع ماشین بخش سوم جهت سادگی بحث یک ماشین سنکرون دو قطبی از نوع قطب برجسته مطالعه میشود.

تئوری جامع ماشین بخش سوم جهت سادگی بحث یک ماشین سنکرون دو قطبی از نوع قطب برجسته مطالعه میشود. مفاهیم اصلی جهت آنالیز ماشین های الکتریکی سه فاز محاسبه اندوکتانس سیمپیچیها و معادالت ولتاژ ماشین الف ) ماشین سنکرون جهت سادگی بحث یک ماشین سنکرون دو قطبی از نوع قطب برجسته مطالعه میشود. در حال حاضر از

Διαβάστε περισσότερα

بسمه تعالی «تمرین شماره یک»

بسمه تعالی «تمرین شماره یک» بسمه تعالی «تمرین شماره یک» شماره دانشجویی : نام و نام خانوادگی : نام استاد: دکتر آزاده شهیدیان ترمودینامیک 1 نام درس : ردیف 0.15 m 3 میباشد. در این حالت یک فنر یک دستگاه سیلندر-پیستون در ابتدا حاوي 0.17kg

Διαβάστε περισσότερα

:موس لصف یسدنه یاه لکش رد یلوط طباور

:موس لصف یسدنه یاه لکش رد یلوط طباور فصل سوم: 3 روابط طولی درشکلهای هندسی درس او ل قضیۀ سینوس ها یادآوری منظور از روابط طولی رابطه هایی هستند که در مورد اندازه های پاره خط ها و زاویه ها در شکل های مختلف بحث می کنند. در سال گذشته روابط طولی

Διαβάστε περισσότερα

ویرایشسال 95 شیمیمعدنی تقارن رضافالحتی

ویرایشسال 95 شیمیمعدنی تقارن رضافالحتی ویرایشسال 95 شیمیمعدنی تقارن رضافالحتی از ابتدای مبحث تقارن تا ابتدای مبحث جداول کاراکتر مربوط به کنکور ارشد می باشد افرادی که این قسمت ها را تسلط دارند می توانند از ابتدای مبحث جداول کاراکتر به مطالعه

Διαβάστε περισσότερα

جلسه ی ۱۰: الگوریتم مرتب سازی سریع

جلسه ی ۱۰: الگوریتم مرتب سازی سریع دانشکده ی علوم ریاضی داده ساختارها و الگوریتم ها ۸ مهر ۹ جلسه ی ۱۰: الگوریتم مرتب سازی سریع مدر س: دکتر شهرام خزاي ی نگارنده: محمد امین ادر یسی و سینا منصور لکورج ۱ شرح الگور یتم الگوریتم مرتب سازی سریع

Διαβάστε περισσότερα

فصل دوم مثلثات نسبت های مثلثاتی دایره مثلثاتی روابط بین نسبتهای مثلثاتی

فصل دوم مثلثات نسبت های مثلثاتی دایره مثلثاتی روابط بین نسبتهای مثلثاتی 37 فصل دوم مثلثات نسبت های مثلثاتی دایره مثلثاتی روابط بین نسبتهای مثلثاتی 38 آخر این درس با چی آشنا میشی نسبت های مثلثاتی آشنایی با نسبت های مثلثاتی سینوس کسینوس تانژانت کتانژانت 39 به شکل مقابل نگاه

Διαβάστε περισσότερα

جلسه ی ۲۴: ماشین تورینگ

جلسه ی ۲۴: ماشین تورینگ دانشکده ی علوم ریاضی نظریه ی زبان ها و اتوماتا ۲۶ ا ذرماه ۱۳۹۱ جلسه ی ۲۴: ماشین تورینگ مدر س: دکتر شهرام خزاي ی نگارندگان: حمید ملک و امین خسر وشاهی ۱ ماشین تور ینگ تعریف ۱ (تعریف غیررسمی ماشین تورینگ)

Διαβάστε περισσότερα

قاعده زنجیره ای برای مشتقات جزي ی (حالت اول) :

قاعده زنجیره ای برای مشتقات جزي ی (حالت اول) : ۱ گرادیان تابع (y :f(x, اگر f یک تابع دومتغیره باشد ا نگاه گرادیان f برداری است که به صورت زیر تعریف می شود f(x, y) = D ۱ f(x, y), D ۲ f(x, y) اگر رویه S نمایش تابع (y Z = f(x, باشد ا نگاه f در هر نقطه

Διαβάστε περισσότερα

فصل اول و به منظور مردود کردن نظریات ارسطو نشان داد که اجسامی با 1592 به استادی کرسی ریاضیات دانشگاه پادوا منصوب شد و در

فصل اول و به منظور مردود کردن نظریات ارسطو نشان داد که اجسامی با 1592 به استادی کرسی ریاضیات دانشگاه پادوا منصوب شد و در فصل اول حرکت شناسی در دو بعد گالیلئوگالیله: در سال 1581 میالدی به دانشگاه پیزا وارد شد اما در سال 1585 قبل از آن که مدرکی بگیرد از آنجا بیرون آمد. پیش خودش به مطالعه آثار اقلیدس و ارشمیدس پرداخت و به زودی

Διαβάστε περισσότερα

دانشکده ی علوم ریاضی جلسه ی ۵: چند مثال

دانشکده ی علوم ریاضی جلسه ی ۵: چند مثال دانشکده ی علوم ریاضی احتمال و کاربردا ن ۴ اسفند ۹۲ جلسه ی : چند مثال مدر س: دکتر شهرام خزاي ی نگارنده: مهدی پاک طینت (تصحیح: قره داغی گیوه چی تفاق در این جلسه به بررسی و حل چند مثال از مطالب جلسات گذشته

Διαβάστε περισσότερα

ماشینهای مخصوص سیم پیچي و میدانهای مغناطیسي

ماشینهای مخصوص سیم پیچي و میدانهای مغناطیسي ماشینهای مخصوص سیم پیچي و میدانهای مغناطیسي استاد: مرتضي خردمندی تهیهکننده: سجاد شمس ویراستار : مینا قنادی یاد آوری مدار های مغناطیسی: L g L g مطابق شکل فرض کنید سیمپیچ N دوری حامل جریان i به دور هستهای

Διαβάστε περισσότερα

سطوح مرزی سیالها مقاومتی در برابر بزرگ شدن از خود نشان میدهند. این مقاومت همان کشش سطحی است. به

سطوح مرزی سیالها مقاومتی در برابر بزرگ شدن از خود نشان میدهند. این مقاومت همان کشش سطحی است. به کشش سطحی Surface Tension سطوح مرزی سیالها مقاومتی در برابر بزرگ شدن از خود نشان میدهند. این مقاومت همان کشش سطحی است. به صورت دقیقتر اگر یک مرز دو بعدی برای یک سیال داشته باشیم و یک خط فرضی از سیال با

Διαβάστε περισσότερα

فهرست مطالب جزوه ی فصل اول مدارهای الکتریکی مفاهیم ولتاژ افت ولتاژ و اختالف پتانسیل تحلیل مدار به روش جریان حلقه... 22

فهرست مطالب جزوه ی فصل اول مدارهای الکتریکی مفاهیم ولتاژ افت ولتاژ و اختالف پتانسیل تحلیل مدار به روش جریان حلقه... 22 فهرست مطالب جزوه ی فصل اول مدارهای الکتریکی آنچه باید پیش از شروع کتاب مدار بدانید تا مدار را آسان بیاموزید.............................. 2 مفاهیم ولتاژ افت ولتاژ و اختالف پتانسیل................................................

Διαβάστε περισσότερα

ترمودینامیک مدرس:مسعود رهنمون سال تحصیلى 94-95

ترمودینامیک مدرس:مسعود رهنمون سال تحصیلى 94-95 ترمودینامیک سال تحصیلى 94-95 رهنمون 1- مفاهیم اولیه ترمودینامیک: علمی است که به مطالعه ی رابطه ی بین کار و گرما و تبدیل آنها به یکدیگر می پردازد. دستگاه: گازی است که به مطالعه ی آن می پردازیم. محیط: به

Διαβάστε περισσότερα

ﯽﺳﻮﻃ ﺮﯿﺼﻧ ﻪﺟاﻮﺧ ﯽﺘﻌﻨﺻ هﺎﮕﺸﻧاد

ﯽﺳﻮﻃ ﺮﯿﺼﻧ ﻪﺟاﻮﺧ ﯽﺘﻌﻨﺻ هﺎﮕﺸﻧاد دانشگاه صنعتی خواجه نصیر طوسی دانشکده برق - گروه کنترل آزمایشگاه کنترل سیستمهای خطی گزارش کار نمونه تابستان 383 به نام خدا گزارش کار آزمایش اول عنوان آزمایش: آشنایی با نحوه پیاده سازی الکترونیکی فرایندها

Διαβάστε περισσότερα

سلسله مزاتب سبان مقدمه فصل : زبان های فارغ از متن زبان های منظم

سلسله مزاتب سبان مقدمه فصل : زبان های فارغ از متن زبان های منظم 1 ماشیه ای توریىگ مقدمه فصل : سلسله مزاتب سبان a n b n c n? ww? زبان های فارغ از متن n b n a ww زبان های منظم a * a*b* 2 زبان ها پذیرفته می شوند بوسیله ی : ماشین های تورینگ a n b n c n ww زبان های فارغ

Διαβάστε περισσότερα

فصل دهم: همبستگی و رگرسیون

فصل دهم: همبستگی و رگرسیون فصل دهم: همبستگی و رگرسیون مطالب این فصل: )r ( کوواریانس ضریب همبستگی رگرسیون ضریب تعیین یا ضریب تشخیص خطای معیار برآور ( )S XY انواع ضرایب همبستگی برای بررسی رابطه بین متغیرهای کمی و کیفی 8 در بسیاری

Διαβάστε περισσότερα

مسي لهای در م انی : نردبان که کنار دیوار لیز م خورد

مسي لهای در م انی : نردبان که کنار دیوار لیز م خورد گاما شماره ی ٢٣ تابستان ١٣٨٩ مسي لهای در م انی : نردبان که کنار دیوار لیز م خورد امیر آقامحمدی چ یده مسي لهی نردبان که کنار دیوار لیز م خورد بدون و با در نظر گرفتن اصط اک بررس شده است. م خواهیم حرکت نردبان

Διαβάστε περισσότερα

جلسه 12 به صورت دنباله اي از,0 1 نمایش داده شده اند در حین محاسبه ممکن است با خطا مواجه شده و یکی از بیت هاي آن. p 1

جلسه 12 به صورت دنباله اي از,0 1 نمایش داده شده اند در حین محاسبه ممکن است با خطا مواجه شده و یکی از بیت هاي آن. p 1 محاسبات کوانتمی (67) ترم بهار 390-39 مدرس: سلمان ابوالفتح بیگی نویسنده: سلمان ابوالفتح بیگی جلسه ذخیره پردازش و انتقال اطلاعات در دنیاي واقعی همواره در حضور خطا انجام می شود. مثلا اطلاعات کلاسیکی که به

Διαβάστε περισσότερα

باشند و c عددی ثابت باشد آنگاه تابع های زیر نیز در a پیوسته اند. به شرطی که g(a) 0 f g

باشند و c عددی ثابت باشد آنگاه تابع های زیر نیز در a پیوسته اند. به شرطی که g(a) 0 f g تعریف : 3 فرض کنیم D دامنه تابع f زیر مجموعه ای از R باشد a D تابع f:d R در نقطه a پیوسته است هرگاه به ازای هر دنباله از نقاط D مانند { n a{ که به a همگراست دنبال ه ){ n }f(a به f(a) همگرا باشد. محتوی

Διαβάστε περισσότερα

جلسه 15 1 اثر و اثر جزي ی نظریه ي اطلاعات کوانتومی 1 ترم پاي یز جدایی پذیر باشد یعنی:

جلسه 15 1 اثر و اثر جزي ی نظریه ي اطلاعات کوانتومی 1 ترم پاي یز جدایی پذیر باشد یعنی: نظریه ي اطلاعات کوانتومی 1 ترم پاي یز 1391-1391 مدرس: دکتر ابوالفتح بیگی ودکتر امین زاده گوهري نویسنده: محمدرضا صنم زاده جلسه 15 فرض کنیم ماتریس چگالی سیستم ترکیبی شامل زیر سیستم هايB و A را داشته باشیم.

Διαβάστε περισσότερα

جلسه ی ۳: نزدیک ترین زوج نقاط

جلسه ی ۳: نزدیک ترین زوج نقاط دانشکده ی علوم ریاضی ا نالیز الگوریتم ها ۴ بهمن ۱۳۹۱ جلسه ی ۳: نزدیک ترین زوج نقاط مدر س: دکتر شهرام خزاي ی نگارنده: امیر سیوانی اصل ۱ پیدا کردن نزدیک ترین زوج نقطه فرض می کنیم n نقطه داریم و می خواهیم

Διαβάστε περισσότερα

تلفات خط انتقال ابررسی یک شبکة قدرت با 2 به شبکة شکل زیر توجه کنید. ژنراتور فرضیات شبکه: میباشد. تلفات خط انتقال با مربع توان انتقالی متناسب

تلفات خط انتقال ابررسی یک شبکة قدرت با 2 به شبکة شکل زیر توجه کنید. ژنراتور فرضیات شبکه: میباشد. تلفات خط انتقال با مربع توان انتقالی متناسب تلفات خط انتقال ابررسی یک شبکة قدرت با 2 به شبکة شکل زیر توجه کنید. ژنراتور فرضیات شبکه: این شبکه دارای دو واحد کامال یکسان آنها 400 MW میباشد. است تلفات خط انتقال با مربع توان انتقالی متناسب و حداکثر

Διαβάστε περισσότερα

فصل سوم : عناصر سوئیچ

فصل سوم : عناصر سوئیچ فصل سوم : عناصر سوئیچ رله الکترومکانیکی: یک آهنربای الکتریکی است که اگر به آن ولتاژ بدهیم مدار را قطع و وصل می کند. الف: دیود بعنوان سوئیچ دیود واقعی: V D I D = I S (1 e η V T ) دیود ایده آل: در درس از

Διαβάστε περισσότερα

فهرست جزوه ی فصل دوم مدارهای الکتریکی ( بردارها(

فهرست جزوه ی فصل دوم مدارهای الکتریکی ( بردارها( فهرست جزوه ی فصل دوم مدارهای الکتریکی ( بردارها( رفتار عناصر L, R وC در مدارات جریان متناوب......................................... بردار و کمیت برداری.............................................................

Διαβάστε περισσότερα

فصل پنجم : سینکروها جاوید سید رنجبر میالد سیفی علی آسگون

فصل پنجم : سینکروها جاوید سید رنجبر میالد سیفی علی آسگون فصل پنجم : سینکروها جاوید سید رنجبر میالد سیفی علی آسگون مقدمه دراغلب شاخه های صنایع حالتی پدید می آید که دو نقطه دور از هم بایستی دارای سرعت یکسانی باشند. پل های متحرک دهانه سد ها تسمه ی نقاله ها جرثقیل

Διαβάστε περισσότερα

فصل پنجم زبان های فارغ از متن

فصل پنجم زبان های فارغ از متن فصل پنجم زبان های فارغ از متن خانواده زبان های فارغ از متن: ( free )context تعریف: گرامر G=(V,T,,P) کلیه قوانین آن به فرم زیر باشد : یک گرامر فارغ از متن گفته می شود در صورتی که A x A Є V, x Є (V U T)*

Διαβάστε περισσότερα

هندسه تحلیلی و جبر خطی ( خط و صفحه )

هندسه تحلیلی و جبر خطی ( خط و صفحه ) هندسه تحلیلی جبر خطی ( خط صفحه ) z معادالت متقارن ) : خط ( معادله برداری - معادله پارامتری P فرض کنید e معادلهی خطی باشد که از نقطه ی P به مازات بردار ( c L ) a b رسم شده باشد اگر ( z P ) x y l L نقطهی

Διαβάστε περισσότερα

جلسه 2 جهت تعریف یک فضاي برداري نیازمند یک میدان 2 هستیم. یک میدان مجموعه اي از اعداد یا اسکالر ها به همراه اعمال

جلسه 2 جهت تعریف یک فضاي برداري نیازمند یک میدان 2 هستیم. یک میدان مجموعه اي از اعداد یا اسکالر ها به همراه اعمال نظریه اطلاعات کوانتمی 1 ترم پاییز 1391-1392 مدرسین: ابوالفتح بیگی و امین زاده گوهري جلسه 2 فراگیري نظریه ي اطلاعات کوانتمی نیازمند داشتن پیش زمینه در جبرخطی می باشد این نظریه ترکیب زیبایی از جبرخطی و نظریه

Διαβάστε περισσότερα

فصل 5 :اصل گسترش و اعداد فازی

فصل 5 :اصل گسترش و اعداد فازی فصل 5 :اصل گسترش و اعداد فازی : 1-5 اصل گسترش در ریاضیات معمولی یکی از مهمترین ابزارها تابع می باشد.تابع یک نوع رابطه خاص می باشد رابطه ای که در نمایش زوج مرتبی عنصر اول تکراری نداشته باشد.معموال تابع

Διαβάστε περισσότερα

هو الحق دانشکده ي مهندسی کامپیوتر جلسه هفتم

هو الحق دانشکده ي مهندسی کامپیوتر جلسه هفتم هو الحق دانشکده ي مهندسی کامپیوتر کدگذاري شبکه Coding) (Network شنبه 2 اسفند 1393 جلسه هفتم استاد: مهدي جعفري نگارنده: سید محمدرضا تاجزاد تعریف 1 بهینه سازي محدب : هدف پیدا کردن مقدار بهینه یک تابع ) min

Διαβάστε περισσότερα

تعیین محل قرار گیری رله ها در شبکه های سلولی چندگانه تقسیم کد

تعیین محل قرار گیری رله ها در شبکه های سلولی چندگانه تقسیم کد تعیین محل قرار گیری رله ها در شبکه های سلولی چندگانه تقسیم کد مبتنی بر روش دسترسی زلیخا سپهوند دانشکده مهندسى برق واحد نجف آباد دانشگاه آزاد اسلامى نجف آباد ایر ان zolekhasepahvand@yahoo.com روح االله

Διαβάστε περισσότερα

فهرست مطالب جزوه ی الکترونیک 1 فصل اول مدار الکتریکی و نقشه ی فنی... 2 خواص مدارات سری... 3 خواص مدارات موازی...

فهرست مطالب جزوه ی الکترونیک 1 فصل اول مدار الکتریکی و نقشه ی فنی... 2 خواص مدارات سری... 3 خواص مدارات موازی... فهرست مطالب جزوه ی الکترونیک 1 فصل اول مدار الکتریکی و نقشه ی فنی................................................. 2 خواص مدارات سری....................................................... 3 3...................................................

Διαβάστε περισσότερα

فصل 4 تحلیل های هندسی و حرکتی قطعات مکانیکی

فصل 4 تحلیل های هندسی و حرکتی قطعات مکانیکی فصل 4 دینامیک ماشین ها هدف کلی تحلیل های هندسی و حرکتی قطعات مکانیکی 65 هنرجو پس از آموزش این فصل قادر خواهد بود: ١ سرعت د و رانی را تعریف کند. ٢ سرعت زاویه ای را تعریف کند. ٣ سرعت دورانی را به زوایهای

Διαβάστε περισσότερα

جلسه 2 1 فضاي برداري محاسبات کوانتمی (22671) ترم بهار

جلسه 2 1 فضاي برداري محاسبات کوانتمی (22671) ترم بهار محاسبات کوانتمی (22671) ترم بهار 1390-1391 مدرس: سلمان ابوالفتح بیگی نویسنده: نادر قاسمی جلسه 2 در این درسنامه به مروري کلی از جبر خطی می پردازیم که هدف اصلی آن آشنایی با نماد گذاري دیراك 1 و مباحثی از

Διαβάστε περισσότερα

جلسه دوم سوم چهارم: مقدمه اي بر نظریه میدان

جلسه دوم سوم چهارم: مقدمه اي بر نظریه میدان هو الحق دانشکده ي مهندسی کامپیوتر کدگذاري شبکه Coding) (Network سه شنبه 21 اسفند 1393 جلسه دوم سوم چهارم: مقدمه اي بر نظریه میدان استاد: مهدي جعفري نگارنده: علیرضا حیدري خزاي ی در این نوشته مقدمه اي بر

Διαβάστε περισσότερα

10 ﻞﺼﻓ ﺶﺧﺮﭼ : ﺪﻴﻧاﻮﺘﺑ ﺪﻳﺎﺑ ﻞﺼﻓ ﻦﻳا يا ﻪﻌﻟﺎﻄﻣ زا ﺪﻌﺑ

10 ﻞﺼﻓ ﺶﺧﺮﭼ : ﺪﻴﻧاﻮﺘﺑ ﺪﻳﺎﺑ ﻞﺼﻓ ﻦﻳا يا ﻪﻌﻟﺎﻄﻣ زا ﺪﻌﺑ فصل چرخش بعد از مطالعه اي اين فصل بايد بتوانيد : - مكان زاويه اي سرعت وشتاب زاويه اي را توضيح دهيد. - چرخش با شتاب زاويه اي ثابت را مورد بررسي قرار دهيد. 3- رابطه ميان متغيرهاي خطي و زاويه اي را بشناسيد.

Διαβάστε περισσότερα

نکنید... بخوانید خالء علمی خود را پر کنید و دانش خودتان را ارائه دهید.

نکنید... بخوانید خالء علمی خود را پر کنید و دانش خودتان را ارائه دهید. گزارش کار آزمایشگاه صنعتی... مکانیک سیاالت ( رینولدز افت فشار ) دانشجویان : فردین احمدی محمد جاللی سعید شادخواطر شاهین غالمی گروه یکشنبه ساعت 2::0 الی رینولدز هدف : بررسی نوع حرکت سیال تئوری : یکی از انواع

Διαβάστε περισσότερα

مقاومت مصالح 2 فصل 9: خيز تيرها. 9. Deflection of Beams

مقاومت مصالح 2 فصل 9: خيز تيرها. 9. Deflection of Beams مقاومت مصالح فصل 9: خيز تيرها 9. Deflection of eams دکتر مح مدرضا نيرومند دااگشنه ايپم نور اصفهان eer Johnston DeWolf ( ) رابطه بين گشتاور خمشی و انحنا: تير طره ای تحت بار متمرکز در انتهای آزاد: P انحنا

Διαβάστε περισσότερα

تستهای آموزشی گرما در رادیاتور اتومبیل از آب به عنوان مایع خنک کننده استفاده میشود. در این مورد مزیت آب بر مایعات دیگر کدام است

تستهای آموزشی گرما در رادیاتور اتومبیل از آب به عنوان مایع خنک کننده استفاده میشود. در این مورد مزیت آب بر مایعات دیگر کدام است تستهای آموزشی گرما - - دما چیست ( کمیتی است که انرژی درونی اجسام را با یکدیگر مقایسه میکند. ( در واقع همان گرما است که با دما نشان داده میشود. ترموکوپل چیست ( وسیلهای برای سنجش رسانایی حرارتی اجسام است.

Διαβάστε περισσότερα

جلسه 14 را نیز تعریف کرد. عملگري که به دنبال آن هستیم باید ماتریس چگالی مربوط به یک توزیع را به ماتریس چگالی مربوط به توزیع حاشیه اي آن ببرد.

جلسه 14 را نیز تعریف کرد. عملگري که به دنبال آن هستیم باید ماتریس چگالی مربوط به یک توزیع را به ماتریس چگالی مربوط به توزیع حاشیه اي آن ببرد. تي وري اطلاعات کوانتمی ترم پاییز 39-39 مدرس: ابوالفتح بیگی و امین زاده گوهري نویسنده: کامران کیخسروي جلسه فرض کنید حالت سیستم ترکیبی AB را داشته باشیم. حالت سیستم B به تنهایی چیست در ابتداي درس که حالات

Διαβάστε περισσότερα

خواص هندسی سطوح فصل ششم بخش اول - استاتیک PROBLEMS. 6.1 through 6.18 Using. Fig. P6.4. Fig. Fig. P ft 8 ft. 2.4 m 2.4 m lb. 48 kn.

خواص هندسی سطوح فصل ششم بخش اول - استاتیک PROBLEMS. 6.1 through 6.18 Using. Fig. P6.4. Fig. Fig. P ft 8 ft. 2.4 m 2.4 m lb. 48 kn. خواص هندسی فصل ششم سطوح بخش اول - استاتیک... P6.4 0 kn 5 k 9. P6.5 n. 600 l. P6.. P6. 5 m PROLEMS ee8056_ch06_6-75.ndd Page 8 0/6/09 :50:46 M user-s7 . P6.4. P6.... P6. 5 m. P6.5 n. 0 kn 5 k PROLEMS ee8056_ch06_6-75.ndd

Διαβάστε περισσότερα

جلسه 22 1 نامساویهایی در مورد اثر ماتریس ها تي وري اطلاعات کوانتومی ترم پاییز

جلسه 22 1 نامساویهایی در مورد اثر ماتریس ها تي وري اطلاعات کوانتومی ترم پاییز تي وري اطلاعات کوانتومی ترم پاییز 1391-1392 مدرس: ابوالفتح بیگی و امین زاده گوهري نویسنده: محمد مهدي مجاهدیان جلسه 22 تا اینجا خواص مربوط به آنتروپی را بیان کردیم. جهت اثبات این خواص نیاز به ابزارهایی

Διαβάστε περισσότερα

عوامل جلوگیری کننده از موازی سازی عبارتند از : 1.هزینه I/O 2.هماهنگی/رقابت

عوامل جلوگیری کننده از موازی سازی عبارتند از : 1.هزینه I/O 2.هماهنگی/رقابت عوامل جلوگیری کننده از موازی سازی عبارتند از :.هزینه I/O.هماهنگی/رقابت ممکن است یک برنامه sequential بهتر از یک برنامه موازی باشد بطور مثال یک عدد 000 رقمی به توان یک عدد طوالنی اینکه الگوریتم را چگونه

Διαβάστε περισσότερα

بدست میآيد وصل شدهاست. سیمپیچ ثانويه با N 2 دور تا زمانی که کلید

بدست میآيد وصل شدهاست. سیمپیچ ثانويه با N 2 دور تا زمانی که کلید آزمايش 9 ترانسفورماتور بررسی تجربی ترانسفورماتور و مقايسه با يك ترانسفورماتور ايدهآل تئوری آزمايش توان متوسط در مدار جريان متناوب برابر است با: P av = ε rms i rms cos φ که ε rms جذر میانگین مربعی ε و i

Διαβάστε περισσότερα

E_mail: چکیده فرکتال تشخیص دهد. مقدمه متحرک[ 2 ].

E_mail: چکیده فرکتال تشخیص دهد. مقدمه متحرک[ 2 ]. آنالیز کامپیوتری مسیر حرکت اسپرم و استخراج بعد فرکتال نویسندگان : ٣ ٢ ١ مریم پنجه فولادگران محمدحسن مرادی وحیدرضا نفیسی ٤ روشنک ابوترابی تهران دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات دانشکده مهندسی پزشکی

Διαβάστε περισσότερα

حجمهای کروی: فعالیت فعالیت 1 به اطراف خود)کالس خانه خیابان و ( به دقت نگاه کنید. در حجمهای هندسی نوع آن را تعیین کنید.

حجمهای کروی: فعالیت فعالیت 1 به اطراف خود)کالس خانه خیابان و ( به دقت نگاه کنید. در حجمهای هندسی نوع آن را تعیین کنید. حجم های هندسی فعالیت به اطراف خود)کالس خانه خیابان و ( به دقت نگاه کنید. آیا چیزی پیدا میکنید که حجم نداشته باشد در تصویر مقابل چه نوع حجمهایی را میبینید آیا همه آنها شکل هندسی دارند آیا میتوانید یک طبقهبندی

Διαβάστε περισσότερα

طراحی و تعیین استراتژی بهره برداری از سیستم ترکیبی توربین بادی-فتوولتاییک بر مبنای کنترل اولیه و ثانویه به منظور بهبود مشخصههای پایداری ریزشبکه

طراحی و تعیین استراتژی بهره برداری از سیستم ترکیبی توربین بادی-فتوولتاییک بر مبنای کنترل اولیه و ثانویه به منظور بهبود مشخصههای پایداری ریزشبکه طراحی و تعیین استراتژی بهره برداری از سیستم ترکیبی توربین بادی-فتوولتاییک بر مبنای کنترل اولیه و ثانویه به منظور بهبود مشخصههای پایداری ریزشبکه 2 1* فرانک معتمدی فرید شیخ االسالم 1 -دانشجوی دانشکده برق

Διαβάστε περισσότερα

موتورهای تکفاز ساختمان موتورهای تک فاز دوخازنی را توضیح دهد. منحنی مشخصه گشتاور سرعت موتور تک فاز با خازن راه انداز را تشریح کند.

موتورهای تکفاز ساختمان موتورهای تک فاز دوخازنی را توضیح دهد. منحنی مشخصه گشتاور سرعت موتور تک فاز با خازن راه انداز را تشریح کند. 5 موتورهای تک فاز 183 موتورهای تکفاز هدف های رفتاری: نحوه تولید میدان مغناطیسی در یک استاتور با یک و دو سیم پیچ را بررسی نماید. لزوم استفاده از سیم پیچ کمکی در موتورهای تک فاز را توضیح دهد. ساختمان داخلی

Διαβάστε περισσότερα

القای الکترو مغناطیسی القای الکترومغناطیسی القای الکترومغناطیسی اساس تولید انرژی الکتریکی در همۀ نیروگاههای برق است با اتالف کم منتقل کنند.

القای الکترو مغناطیسی القای الکترومغناطیسی القای الکترومغناطیسی اساس تولید انرژی الکتریکی در همۀ نیروگاههای برق است با اتالف کم منتقل کنند. القای الکترو مغناطیسی 4 القای الکترومغناطیسی القای الکترومغناطیسی اساس تولید انرژی الکتریکی در همۀ نیروگاههای برق است که جریان متناوب را تولید منتقل و توزیع میکنند. چالش مهم مهندسان برق طراحی و ساخت سامانههایی

Διαβάστε περισσότερα

ترانسفورماتور مولف : جواد خشت زر قابل استفاده برای هنرجویان دانشجویان مدرسان و مهندسان رشته برق

ترانسفورماتور مولف : جواد خشت زر قابل استفاده برای هنرجویان دانشجویان مدرسان و مهندسان رشته برق ترانسفورماتور قابل استفاده برای هنرجویان دانشجویان مدرسان و مهندسان رشته برق ترانسفورماتور ترانسفورماتور وسیله ای است که انرژی الکتریکی را از یک سطح به سطح دیگری انتقال میدهد بدون اینکه در کمیت های نامی

Διαβάστε περισσότερα

هندسه در فضا 1. خط و صفحه در فضا ب. وضعیت نسبی دو صفحه در فضا پ. وضعیت نسبی دو خط در فضا ت. وضعیت نسبی خط و صفحه در فضا الف.

هندسه در فضا 1. خط و صفحه در فضا ب. وضعیت نسبی دو صفحه در فضا پ. وضعیت نسبی دو خط در فضا ت. وضعیت نسبی خط و صفحه در فضا الف. 4 هندسه در فضا فصل در اين فصل ميخوانيم: 1. خط و صفحه در فضا الف. اصول هندسهي فضايي ب. وضعیت نسبی دو صفحه در فضا پ. وضعیت نسبی دو خط در فضا ت. وضعیت نسبی خط و صفحه در فضا ث. حاالت چهارگانهي مشخص كردن صفحه

Διαβάστε περισσότερα

آزمایش میلیکان هدف آزمایش: بررسی کوانتایی بودن بار و اندازهگیري بار الکترون مقدمه: روش مشاهده حرکت قطرات ریز روغن باردار در میدان عبارتند از:

آزمایش میلیکان هدف آزمایش: بررسی کوانتایی بودن بار و اندازهگیري بار الکترون مقدمه: روش مشاهده حرکت قطرات ریز روغن باردار در میدان عبارتند از: آزمایش میلیکان هدف آزمایش: بررسی کوانتایی بودن بار و اندازهگیري بار الکترون مقدمه: یک (R.A.Millikan) رابرت میلیکان 1909 در سال روش عملی براي اندازهگیري بار یونها گزارش کرد. این روش مشاهده حرکت قطرات ریز

Διαβάστε περισσότερα

مقدمه در این فصل با مدل ارتعاشی خودرو آشنا میشویم. رفتار ارتعاشی به فرکانسهای طبیعی و مود شیپهای خودرو بستگی دارد. این مبحث به میزان افزایش راحتی

مقدمه در این فصل با مدل ارتعاشی خودرو آشنا میشویم. رفتار ارتعاشی به فرکانسهای طبیعی و مود شیپهای خودرو بستگی دارد. این مبحث به میزان افزایش راحتی مقدمه در این فصل با مدل ارتعاشی خودرو آشنا میشویم. رفتار ارتعاشی به فرکانسهای طبیعی و مود شیپهای خودرو بستگی دارد. این مبحث به میزان افزایش راحتی خودرو و کاهش سر و صداها و لرزشهای داخل اتاق موتور و...

Διαβάστε περισσότερα

http://econometrics.blog.ir/ متغيرهای وابسته نماد متغيرهای وابسته مدت زمان وصول حساب های دريافتني rcp چرخه تبدیل وجه نقد ccc متغیرهای کنترلی نماد متغيرهای کنترلي رشد فروش اندازه شرکت عملکرد شرکت GROW SIZE

Διαβάστε περισσότερα

6- روش های گرادیان مبنا< سر فصل مطالب

6- روش های گرادیان مبنا< سر فصل مطالب 1 بنام خدا بهینه سازی شبیه سازی Simulation Optimization Lecture 6 روش های بهینه سازی شبیه سازی گرادیان مبنا Gradient-based Simulation Optimization methods 6- روش های گرادیان مبنا< سر فصل مطالب 2 شماره

Διαβάστε περισσότερα

آزمایشگاه الکترونیک 1

آزمایشگاه الکترونیک 1 دانشگاه صنعتی شریف دانشکده فیزیک آزمایشگاه الکترونیک ویرایش سوم 93 آزمایش اسیلوسکپ اشعه کاتدی موضوع : آزمایش کار با یک اسیلوسکپ اشعه کاتدی (C..O) و کاربرد آن در مطالعه مدارهای جریان متناوب (ac) وسایل الزم:

Διαβάστε περισσότερα

مینامند یا میگویند α یک صفر تابع

مینامند یا میگویند α یک صفر تابع 1 1-1 مقدمه حل بسیاری از مسائل اجتماعی اقتصادی علمی منجر به حل معادله ای به شکل ) ( می شد. منظر از حل این معادله یافتن عدد یا اعدادی است که مقدار تابع به ازای آنها صفر شد. اگر (α) آنگاه α را ریشه معادله

Διαβάστε περισσότερα

است). ازتركيب دو رابطه (1) و (2) داريم: I = a = M R. 2 a. 2 mg

است). ازتركيب دو رابطه (1) و (2) داريم: I = a = M R. 2 a. 2 mg دستوركارآزمايش ماشين آتوود قانون اول نيوتن (قانون لختي يا اصل ماند): جسمي كه تحت تا ثيرنيروي خارجي واقع نباشد حالت سكون يا حركت راست خط يكنواخت خود را حفظ مي كند. قانون دوم نيوتن (اصل اساسي ديناميك): هرگاه

Διαβάστε περισσότερα

مطالعه تجربی بر انجماد سریع با استفاده از تکنیک جدید فراصوت

مطالعه تجربی بر انجماد سریع با استفاده از تکنیک جدید فراصوت مطالعه تجربی بر انجماد سریع با استفاده از تکنیک جدید فراصوت ایمان باقرپور دانشگاه آزاد اسالمی واحد سروستان باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان سروستان ایران bagherpour.put@gmail.com چکیده: نرخ انجماد یکی از

Διαβάστε περισσότερα

نکته و تست شیمی سال دوم فصل 1 شماره 3( ) کنکور 69 دکتر رضا بابایی برنامه این جلسه: 1( ادامه ی جزوه ی شماره 2 )استوکیومتری(

نکته و تست شیمی سال دوم فصل 1 شماره 3( ) کنکور 69 دکتر رضا بابایی برنامه این جلسه: 1( ادامه ی جزوه ی شماره 2 )استوکیومتری( نکته و تست 2 شیمی سال دوم فصل 1 و شماره 3( ) برنامه این جلسه: 1( ادامه ی جزوه ی شماره 2 )استوکیومتری( 2( فصل 1 و 2 دوم کنکور 69 دکتر رضا بابایی 1 متن کتاب 1- نخستین بار دالتون ادعا کرد عنصر را به گونه

Διαβάστε περισσότερα

دانشکده علوم ریاضی دانشگاه گیلان آزمون پایان ترم درس: هندسه منیفلد 1 باشد. دهید.f (gx) = (gof 1 )f X شده باشند سوالات بخش میان ترم

دانشکده علوم ریاضی دانشگاه گیلان آزمون پایان ترم درس: هندسه منیفلد 1 باشد. دهید.f (gx) = (gof 1 )f X شده باشند سوالات بخش میان ترم آزمون پایان ترم درس: هندسه منیفلد 1 زمان آزمون 120 دقیقه نیمسال: اول 95-94 رشته تحصیلی : ریاضی محض 1. نشان دهید X یک میدان برداري روي M است اگر و فقط اگر براي هر تابع مشتقپذیر f روي X(F ) M نیز مشتقپذیر

Διαβάστε περισσότερα

مطالعه تابش جسم سیاه

مطالعه تابش جسم سیاه مطالعه تابش جسم سیاه هدف آزمایش: اندازهگیري شدت تابش یک جسم سیاه بر حسب درجه حرارت آن تحقیق قانون استفان بولتزمن. تحقیق بستگی شدت تابش بر حسب فاصله از جسم سیاه. مقدمه: پرتو ساطع شده از یک جسم در دماي T

Διαβάστε περισσότερα

يﺮﻫز ﺖﺠﺣ ﺐﺳﺎﻨﺗ ﺚﺤﺒﻣ.ﺪﯿﺘﺴﻫ ﺎﻨﺷآ ﯽﯾاﺪﺘﺑا ﻊﻄﻘﻣ زا ﺐﺳﺎﻨﺗ ﺚﺤﺒﻣ ﺎﺑ ﺎﻤﺷ ﺰﯾﺰﻋ زﻮﻣآ ﺶﻧاد ﺪ

يﺮﻫز ﺖﺠﺣ ﺐﺳﺎﻨﺗ ﺚﺤﺒﻣ.ﺪﯿﺘﺴﻫ ﺎﻨﺷآ ﯽﯾاﺪﺘﺑا ﻊﻄﻘﻣ زا ﺐﺳﺎﻨﺗ ﺚﺤﺒﻣ ﺎﺑ ﺎﻤﺷ ﺰﯾﺰﻋ زﻮﻣآ ﺶﻧاد ﺪ مبحث تناسب حجت زهري دانش آموز عزیز شما با مبحث تناسب از مقطع ابتدایی آشنا هستید. تناسب نوعی رابطه بین اعداد است که در آن اعداد و کمیتها به دو صورت می توانند با یکدیگر نسبت داشته باشند. مدل : تناسب مستقیم:

Διαβάστε περισσότερα

مقاطع مخروطي 1. تعريف مقاطع مخروطي 2. دايره الف. تعريف و انواع معادله دايره ب. وضعيت خط و دايره پ. وضعيت دو دايره ت. وتر مشترك دو دايره

مقاطع مخروطي 1. تعريف مقاطع مخروطي 2. دايره الف. تعريف و انواع معادله دايره ب. وضعيت خط و دايره پ. وضعيت دو دايره ت. وتر مشترك دو دايره مقاطع مخروطي فصل در اين فصل ميخوانيم:. تعريف مقاطع مخروطي. دايره الف. تعريف و انواع معادله دايره ب. وضعيت خط و دايره پ. وضعيت دو دايره ت. وتر مشترك دو دايره ث. طول مماس و طول وتر مينيمم ج. دورترين و نزديكترين

Διαβάστε περισσότερα

هدف از این آزمایش آشنایی با برخی قضایاي ساده و در عین حال مهم مدار از قبیل قانون اهم جمع آثار مدار تونن و نورتن

هدف از این آزمایش آشنایی با برخی قضایاي ساده و در عین حال مهم مدار از قبیل قانون اهم جمع آثار مدار تونن و نورتن آزما ی ش سوم: ربرسی اقنون ا ه م و قوانین ولتاژ و جریان اهی کیرشهف قوانین میسقت ولتاژ و میسقت جریان ربرسی مدا ر تونن و نورتن قضیه ااقتنل حدا کثر توان و ربرسی مدا ر پ ل و تس ون هدف از این آزمایش آشنایی با

Διαβάστε περισσότερα

تجزیه و تحلیل سیگنال ها و سیستم ها دکتر منصور زینلی

تجزیه و تحلیل سیگنال ها و سیستم ها دکتر منصور زینلی درس تجزیه و تحلیل سیگنال ها و سیستم ها دکتر منصور زینلی فصل اول سیگنال: نشانه یا عالمت هر کمیت فیزیکی) قابل اندازه گیری ) است. انواع سیگنال : سیگنالپیوستهدرزمانکهبهصورت x(t) نشان داده میشود و t یک متغیر

Διαβάστε περισσότερα

فصل ٤ انتگرال کند. در چنین روشی برای محاسبه دایره از درج چندضلعیهای منتظم در درون دایره استفاده میشود

فصل ٤ انتگرال کند. در چنین روشی برای محاسبه دایره از درج چندضلعیهای منتظم در درون دایره استفاده میشود فصل ٤ انتگرال ٤ ١ مسأله مساحت فرمولهای مربوط به مساحت چندضلعیها نظیر مربع مستطیل مثلث و ذوزنقه از زمانهای شروع تمدنهای نخستین به خوبی شناخته شده بوده است. با اینحال مسأله یافتن فرمولی برای بعضی نواحی که

Διαβάστε περισσότερα

فیلتر کالمن Kalman Filter

فیلتر کالمن Kalman Filter به نام خدا عنوان فیلتر کالمن Kalman Filter سیدمحمد حسینی SeyyedMohammad Hosseini Seyyedmohammad [@] iasbs.ac.ir تحصیالت تکمیلی علوم پایه زنجان Institute for Advanced Studies in Basic Sciences تابستان 95

Διαβάστε περισσότερα

)مزایا و معایب آن نسبت به سافت استارترها )

)مزایا و معایب آن نسبت به سافت استارترها ) کنترل دور موتور در صنعت پمپ )مزایا و معایب آن نسبت به سافت استارترها ) استفاده از کنترل دور موتور در سیستمهای پمپ -1-2 -3-4 -5-6 -7-8 -9-11 کنترل کننده دور موتور و راه اندازی و توقف نرم پمپ کنترل کننده

Διαβάστε περισσότερα

انجمن تخصصی مهندسی آب

انجمن تخصصی مهندسی آب تراکم مقدمه : وقتی نمونه هایی از خاك مفروضی را در شرایط متساوي متراکم نماي یم ملاحظه میشود که تراکم حاصله بستگی به درصد آب دارد بطوریکه براي درصد آب معینی تراکم ماکزیممی حاصل می گردد که بنام درصد آب بهینه

Διαβάστε περισσότερα

فصل دوم محاسبۀ زاویه ١ انواع زوایا را برحسب واحد ١ آشنایی با واحدهای در زندگی مسیر را تغییر میدهد ٣ براساس روابط مثلثهای مشخص زوایای مجهول را محاسبه

فصل دوم محاسبۀ زاویه ١ انواع زوایا را برحسب واحد ١ آشنایی با واحدهای در زندگی مسیر را تغییر میدهد ٣ براساس روابط مثلثهای مشخص زوایای مجهول را محاسبه فصل دوم محاسبۀ زاویه خالصۀ فصل در این فصل دانش آموزان با مفهوم و سلسله مراتب واحدهای اندازه گیری زاویه تبدیل واحد به هم تعیین زوایای اشکال هندسی آشنایی پیدا می کنند و باید توانایی به کارگیری مسائل نظیر

Διαβάστε περισσότερα

- - - کارکرد نادرست کنتور ها صدور اشتباه قبض برق روشنایی معابر با توجه به در دسترس نبودن آمار و اطلاعات دقیق و مناسبی از تلفات غیر تاسیساتی و همچنین ب

- - - کارکرد نادرست کنتور ها صدور اشتباه قبض برق روشنایی معابر با توجه به در دسترس نبودن آمار و اطلاعات دقیق و مناسبی از تلفات غیر تاسیساتی و همچنین ب عنوان مقاله اولویت بندي روشهاي رفع افت ولتاژ به منظور کاهش تلفات در شبکه هاي فشار ضعیف امیر کاظمی شرکت توزیع نیروي برق خراسان جنوبی واژه هاي کلیدي : تلفات- افت ولتاژ- فیدر- شبکه- بار- بالانس - - - کارکرد

Διαβάστε περισσότερα

فصل اول پیچیدگی زمانی و مرتبه اجرایی

فصل اول پیچیدگی زمانی و مرتبه اجرایی فصل اول پیچیدگی زمانی و مرتبه اجرایی 1 2 پیچیدگی زمانی Complexity) (Time مثال : 1 تابع زیر جمع عناصر یک آرایه را در زبان C محاسبه می کند. در این برنامه اندازه ورودی همان n یا تعداد عناصر آرایه است و عمل

Διαβάστε περισσότερα

نورکنس یاهنیشام :یراتفر یاه فده

نورکنس یاهنیشام :یراتفر یاه فده 4 ماشین های سنکرون 163 ماشینهای سنکرون هدف های رفتاری: انواع ماشین های سنکرون را نام ببرد. ساختمان ظاهری و داخلی ماشین سنکرون را از روی شکل توضیح دهد. اساس کار موتورهای سنکرون را توضیح دهد. لغزش در موتورهای

Διαβάστε περισσότερα

ادامه فصل 8 آرایش الکترونی و تناوب شیمیایی

ادامه فصل 8 آرایش الکترونی و تناوب شیمیایی ادامه فصل 8 آرایش الکترونی و تناوب شیمیایی تعریف اندازه اتمی شعاع كوواالنسی شعاع فلزی روند تغییرات شعاع اتمی شعاع اتمی با افزایش عدد کوانتومی n افزایش می یابد. با افزایش n احتمال این که الکترونهای خارجی

Διαβάστε περισσότερα

پايداری Stability معيارپايداری. Stability Criteria. Page 1 of 8

پايداری Stability معيارپايداری. Stability Criteria. Page 1 of 8 پايداری Stility اطمينان از پايداری سيستم های کنترل در زمان طراحی ا ن بسيار حاي ز اهمييت می باشد. سيستمی پايدار محسوب می شود که: بعد از تغيير ضربه در ورودی خروجی به مقدار اوليه ا ن بازگردد. هر مقدار تغيير

Διαβάστε περισσότερα

الگوریتم مسيریابی جدید مبتنی بر فاصله برای کاهش مصرف انرژی در شبکه های حسگر بی سيم

الگوریتم مسيریابی جدید مبتنی بر فاصله برای کاهش مصرف انرژی در شبکه های حسگر بی سيم الگوریتم مسيریابی جدید مبتنی بر فاصله برای کاهش مصرف انرژی در شبکه های حسگر بی سيم 2 1 فرهاد مصری نژاد ناصر محمد رحیم پناه 1 دانشگاه آزاد اسالمی واحد شهر مجلسی دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر اصفهان ایرانnaserrahimpanah@gmail.com

Διαβάστε περισσότερα

استفاده از خود متغیر تحت کنترل )در اینجا T یا دما( برای کنترل کردن

استفاده از خود متغیر تحت کنترل )در اینجا T یا دما( برای کنترل کردن 4 فصل : 9 سیستم مدار بسته خطی : عنصر اندازه گیری مثل ترموکوپل - Set point + فرآیند عنصرکنترل نهایی کنترل کننده load بار i proce خطوط انتقال مقدار مطلوب m عنصر اندازه گیری مقدار مقرر تعریف : et point عبارت

Διαβάστε περισσότερα

دینامیک آئروسل ها خواص جنبشی آئروسل ها

دینامیک آئروسل ها خواص جنبشی آئروسل ها دینامیک آئروسل ها جلسه 9 خواص جنبشی آئروسل ها مکانیکی ته نشینی اینرسیایی نفوذ الکتریکی نوری فرایند ترکم ذرات کواگوالسیون چگالش 1 سرعت ته نشینی ρ : article density (kg/m3) d : article diameter (m), g: acceleration

Διαβάστε περισσότερα

جریان الکتریکی و مدارهای جریان مستقیم ماهی الکتریکی برای بیهوش کردن شکار و دور کردن شکارچی به آنها شوک الکتریکی میدهد.

جریان الکتریکی و مدارهای جریان مستقیم ماهی الکتریکی برای بیهوش کردن شکار و دور کردن شکارچی به آنها شوک الکتریکی میدهد. فصل 2 جریان الکتریکی و مدارهای جریان مستقیم 2 ماهی الکتریکی برای بیهوش کردن شکار و دور کردن شکارچی به آنها شوک الکتریکی میدهد. این ولتاژ از سلولهای بیولوژیک پولکیشکلی حاصل میشود که در واقع مثل یک باتری

Διαβάστε περισσότερα

عنوان: رمزگذاري جستجوپذیر متقارن پویا

عنوان: رمزگذاري جستجوپذیر متقارن پویا دانشگاه صنعتی شریف دانشکده مهندسی برق گزارش درس ریاضیات رمزنگاري عنوان: رمزگذاري جستجوپذیر متقارن پویا استاد درس: مهندس نگارنده: ز 94 دي ماه 1394 1 5 نماد گذاري و تعریف مسي له 1 6 رمزگذاري جستجوپذیر متقارن

Διαβάστε περισσότερα

آزمایش شماره 5 طرح و ساخت منبع تغذیه

آزمایش شماره 5 طرح و ساخت منبع تغذیه آزمایش شماره 5 طرح و ساخت منبع تغذیه هدف: یک سو کردن ولتاژ متناوب به وسیله دیود نیمه هادی صاف کردن و بررسی ریپل )موجک( و اندازه گیری آن. وسایل آزمایش : ولتمتر- اسیلوسکوپ منبع ac دیود- مقاومت خازن الکترولیت-

Διαβάστε περισσότερα

باسمه تعالی مادی و معنوی این اثر متعلق به دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی میباشد.

باسمه تعالی مادی و معنوی این اثر متعلق به دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی میباشد. باسمه تعالی مدیریت تحصیالت تکمیلی تعهدنامه اینجانب محمد چشفر متعهد میشوم که مطالب مندرج در این پایاننامه حاصل کار پژوهشی اینجانب است و دستاوردهای پژوهشی دیگران که در این پژوهش از آن استفاده شده است مطابق

Διαβάστε περισσότερα

مقایسه رادارهایRAR و SAR

مقایسه رادارهایRAR و SAR مقایسه رادارهایRAR و SAR نویسنده :آمنه رجب پور بوشهری دانشگاه آزاد اسالمی واحد بوشهر کارشناسی ارشد گروه علمی مهندسی برق در این مقاله rajabpour342@yahoo.com نام ارائهدهنده: آمنه رجب پور بوشهری کد مقاله

Διαβάστε περισσότερα

میدان مغناطیسی و نیروهای مغناطیسی میدان مغناطیسی و نیروهای مغناطیسی

میدان مغناطیسی و نیروهای مغناطیسی میدان مغناطیسی و نیروهای مغناطیسی میدان مغناطیسی و نیروهای مغناطیسی میدان مغناطیسی و نیروهای مغناطیسی 3 در فضای اطراف هر رسانای حامل جریان میدان مغناطیسی به وجود می آید. 79 فصل 3 1 شکل 3 1 با بهره گیری از دستگاه های MR می توان جزئیات بافت

Διαβάστε περισσότερα