Ανάλυση Ηλεκτρικών Κυκλωμάτων με Αντιστάσεις

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ανάλυση Ηλεκτρικών Κυκλωμάτων με Αντιστάσεις"

Transcript

1 Πανεπιστήμιο Κρήτης Τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών ΗΥ-2: Ηλεκτρονικά Κυκλώματα Γιώργος Δημητρακόπουλος Άνοιξη 2008 Ανάλυση Ηλεκτρικών Κυκλωμάτων με Αντιστάσεις H ανάλυση ενός κυκλώματος με αντιστάσεις στη γενική της περίπτωση μπορεί να πραγματοποιηθεί με δύο τρόπους. Και οι δύο μέθοδοι είναι άμεση συνέπεια των νόμων του Kirchoff. Η μέθοδος των απλών βρόγχων Για την πρώτη παρουσίαση της μεθόδου θεωρούμε πως το κύκλωμα μας αποτελείται μόνο από πηγές τάσης και αντιστάσεις και δεν υπάρχουν καθόλου πηγές ρεύματος. Η γενικότερη παρουσίαση της μεθόδου θα παρουσιαστεί στη συνέχεια. Αρχικά πρέπει να ορίσουμε έναν κόμβο αναφοράς τον οποίο αναπαριστούμε με το σύμβολο της γης και θεωρούμε ότι το δυναμικό είναι ίσο με 0V. Στη συνέχεια ανακαλύπτουμε όλους τους απλούς βρόγχους του κυκλώματος και τους αριθμούμε. Θεωρούμε πως ο απλός βρόγχος k διαρρέεται από ένα ρεύμα I k. Επίσης κάνουμε τη σύμβαση πως τα ρεύματα όλων των απλών βρόγχων έχουν την ίδια φορά με τη φορά περιστροφής των δεικτών του ρολογιού (φορά αναφοράς). Το γραμμικό σύστημα που πρέπει να λύσουμε έχει τη μορφή Ζ m I = Ε όπου με Ζ m συμβολίζουμε τον πίνακα αντιστάσεων των απλών βρόγχων ενώ το διάνυσμα Ε περιέχει τη συνεισφορά των πηγών τάσης του υποεξέταση κυκλώματος. Για ένα κύκλωμα με απλούς βρόγχους το γραμμικό σύστημα παίρνει την παρακάτω μορφή: Z Z 2 Z I Z 2 Z 22 Z 2 I 2 E 2 Z Z 2 Z I = E E Αυτό που μένει να αντιστοιχίσουμε τις τιμές των Ζ ij και Ε i με τις αντιστάσεις και τις πηγές τάσης του κυκλώματος μας. Αυτό πραγματοποιείται με τους εξής απλούς κανόνες: Τα στοιχεία της κυρίας διαγωνίου Z ii ισούνται με το άθροισμα των αντιστάσεων των κλάδων που απαρτίζουν το βρόγχο i. Tα στοιχεία Z ij και Z ji με i j που βρίσκονται εκατέρωθεν της κυρίας διαγωνίου είναι ίσα (ο πίνακας Ζ m είναι συμμετρικός) και η τιμή τους είναι το αρνητικό άθροισμα των αντιστάσεων που είναι κοινές στους βρόγχους i και j. Αν οι βρόγχοι i και j δεν έχουν κοινές αντιστάσεις τότε Z ij =Z ji =0. Κάθε E i ισούται με το αλγεβρικό άθροισμα των πηγών τάσεων που υπάρχουν το βρόγχο i. Όταν οι πηγές τάσης έχουν την ίδια φορά με τη φορά αναφοράς (όταν διατρέχουμε το βρόγχο βλέπουμε πρώτα τον αρνητικό πόλο της πηγής τάσης) θεωρούμε πως είναι θετικές ενώ στην αντίθετη περίπτωση συμμετέχουν στον υπολογισμό του E i με αρνητικό πρόσημο. Η φορά αναφοράς του βρόγχου ταυτίζεται με τη φορά του ρεύματος του βρόγχου που επιλέξαμε

2 Παράδειγμα Το κύκλωμα του παραδείγματος αποτελείται από βρόγχους οι οποίοι θεωρούμε ότι διαρρέονται από τα ρεύματα Ι, Ι2 και Ι αντίστοιχα. Ακολουθώντας τα τρία βήματα της μεθόδου το γραμμικό σύστημα που προκύπτει ως προς τα ρεύματα είναι το εξής: R R R2 R 0 R R R 4 R 5 R 5 I = V V 2 V V 5 I V 5 V 7 0 R 5 R 5 R 6 R 7 I Αφού λύσουμε το σύστημα, υπολογίσουμε δηλαδή τα I, I2 και Ι βρίσκουμε τις τάσεις ως προς τον κόμβο αναφοράς όλων των υπόλοιπων κόμβων του κυκλώματος και στη συνέχεια μπορούμε απλά να υπολογίσουμε τα ρεύματα των κλάδων (Τα ρεύματα των κλάδων που είναι κοινοί μεταξύ των βρόγχων ειναι ουσιαστικά η διαφορά των ρευμάτων που διαρρέουν τους δύο γειτονικούς βρόγχους). Η μέθοδος των κόμβων Για την πρώτη παρουσίαση της μεθόδου θεωρούμε πως το κύκλωμα μας αποτελείται μόνο από πηγές ρεύματος και αντιστάσεις και δεν υπάρχουν καθόλου πηγές τάσης. Αρχικά πρέπει να ορίσουμε έναν κόμβο αναφοράς τον οποίο αναπαριστούμε με το σύμβολο της γης και θεωρούμε ότι το δυναμικό είναι ίσο με 0V. Στη συνέχεια ανακαλύπτουμε τους υπόλοιπους κόμβους του κυκλώματος και τους αριθμούμε. Θεωρούμε πως ο κόμβος k έχει τάση V k. Το γραμμικό σύστημα που πρέπει να λύσουμε έχει τη μορφή Ζ k V = J όπου με Ζ k συμβολίζουμε τον πίνακα αντιστάσεων των κόμβων ενώ το διάνυσμα J περιέχει τη συνεισφορά των πηγών ρεύματος του υπο-εξέταση κυκλώματος. Για ένα κύκλωμα με κόμβους (χωρίς να προσμετράτε ο κόμβος αναφοράς) το γραμμικό σύστημα παίρνει την παρακάτω μορφή: Z Z 2 Z V Z 2 Z 22 Z 2 V 2 J 2 Z Z 2 Z V = J J Για την ανάλυση κάποιου συγκεκριμένου κυκλώματος πρέπει να αντιστοιχίσουμε τις τιμές των Ζ ij και J i με τις αντιστάσεις και τις πηγές ρεύματος του κυκλώματος μας. Αυτό πραγματοποιείται με τους εξής απλούς κανόνες: Τα στοιχεία της κυρίας διαγωνίου Z ii ισούνται με το άθροισμα των αντιστάσεων των κλάδων που συνδέονται στον κόμβο i. Tα στοιχεία Z ij και Z ji με i j που βρίσκονται εκατέρωθεν της κυρίας διαγωνίου είναι ίσα (ο πίνακας Ζ k είναι συμμετρικός) και η τιμή τους είναι το αρνητικό άθροισμα των αντιστάσεων που είναι κοινές στους κόμβους i και j. Αν οι κόμβοι i και j δεν έχουν κοινές αντιστάσεις τότε Z ij =Z ji =0. Κάθε J i ισούται με το αλγεβρικό άθροισμα των πηγών ρεύματος που καταλήγουν στον κόμβο i. 2

3 Παράδειγμα Όταν το ρεύμα μιας πηγής εισέρχεται (φτάνει) στον κόμβο i τότε θεωρούμε ότι το ρεύμα αυτό είναι θετικό.στην αντίθετη περίπτωση που το ρεύμα της αντίστοιχης πηγής εξέρχεται (φεύγει) από τον κόμβο συμμετέχει στον υπολογισμό του J i με αρνητικό πρόσημο. Το κύκλωμα του παραδείγματος αποτελείται από κόμβους K, K 2 και Κ (και ένας ο κόμβος αναφοράς 4) στους οποίους θεωρούμε ότι έχει αναπτυχθεί τάση ίση με V, V 2 και V αντίστοιχα. Ακολουθώντας τα τρία βήματα της μεθόδου των κόμβων το γραμμικό σύστημα που προκύπτει ως προς τις τάσεις είναι το εξής: R R2 R4 R2 R4 R 2 R 2 R R 5 R 5 V = I x 2 0 V I x2 R4 R 5 R 5 R 6 R 4 V Αφού λύσουμε το σύστημα βρίσκουμε τις τάσεις V, V 2 και V και στη συνέχεια υπολογίζουμε τα ρεύματα όλων των κλάδων του κυκλώματος. Αρχή της επαλληλίας Με τη βοήθεια της αρχής της επαλήλιας μπορούμε να χωρίσουμε την ανάλυση ενός κυκλώματος σε επιμέρους βήματα τα οποία μπορούμε να εκτελέσουμε ευκολότερα. Η αρχή της επαλληλίας ορίζεται ως εξής: Σε κάθε γραμμικό ηλεκτρικό κύκλωμα το ρεύμα ή η τάση οποιουδήποτε κλάδου, που προέρχεται απο την επίδραση περισσοτέρων από μιας ανεξάρτητων πηγών, είναι ίσα με το άθροισμα των ρευμάτων ή των τάσεων αντίστοιχα που προέρχονται από κάθε ανεξάρτητη πηγή, όταν αυτή δρα μόνη της, ενώ οι υπόλοιπες πηγές είναι νεκρές. Για παράδειγμα ας υποθέσουμε πως έχουμε το παρακάτω κύκλωμα το οποίο αποτελείται από τρεις ιδανικές πηγές. Δύο ιδανικές πηγές τάσης και μία ιδανική πηγή ρεύματος. Η διαφορά δυναμικού στα άκρα των αντιστάσεων και το ρεύμα που τις διαρρέει μπορεί να υπολογιστεί αν θεωρήσουμε τα τρία ανεξάρτητα κυκλώματα που φάινονται παρακάτω.

4 Στο κύκλωμα Α έχουμε μηδενίσει (νεκρώσει) την πηγή ρεύματος και τη δεξιά πηγή τάσης. Αντίθετα στο κύκλωμα Β έχουμε μηδενίσει τις δύο πηγές τάσης και υπολογίζουμε τη συνεισφορά μόνο της πηγής ρεύματος. Τέλος στο κύκλωμα C έχουμε αποσύρει την αριστερή πηγή τάσης και την πηγή ρεύματος, με αποτέλεσμα η συμπεριφορά του να εξαρτάται αποκλειστικά από την μία πηγή τάσης. Τι σημαίνει νεκρή πηγή. Για την εφαρμογή της αρχής της επαλληλίας όταν θέλουμε να αφαιρέσουμε μια πηγή τάσης την αντικαθιστούμε με ένα βραχυκύκλωμα μηδενίζοντας έτσι τη διαφορά δυναμικού στα άκρα της. Αντίθετα, ο μηδενισμός μιας πηγής ρεύματος πραγματοποιείται αντικαθιστώντας την πηγή από ένα ανοιχτοκύκλωμα. Κάθε τάση ή ρεύμα του αρχικού κυκλώματος προκύπτει από το άθροισμα των τάσεων και των ρευμάτων που υπολογίζουμε για το κάθε ένα κύκλωμα Α, Β και C χωριστά. Έτσι για παράδειγμα η τάση του κόμβου Α (V A ) του συνολικού κυκλώματος μπορεί πολύ εύκολα να υπολογιστεί αν αθροισούμε τις επιμέρους τάσεις V A, V A2 και V A που υπολογίζουμε από τα τρία απλούστερα κυκλώματα. Κυκλώματα με δύο είδη πηγών Η αρχή της επαλληλίας μας βοηθάει να αναλύσουμε κυκλώματα τα οποία περιέχουν ταυτόχρονα πηγές τάσης και ρεύματος. Ενα τέτοιο κύκλωμα φαίνεται στο παράδειγμα που ακολουθεί. Στην περίπτωση αυτή θα θέλαμε να μπορούμε να εφαρμόσουμε τη μέθοδο των απλών βρόγχων για τις πηγές τάσης και τη μέθοδο των κόμβων για τις πηγές ρεύματος. Αυτό μπορεί να πραγματοποιηθεί με τη βοήθεια της αρχής της επαλληλίας. Δημιουργούμε με άλλα λόγια δύο κυκλώματα. Το ένα αποτελείται μόνο από τις 4

5 πηγές τάσεις του αρχικού κυκλώματος ενώ οι πηγές ρεύματος έχουν αντικατασταθεί από ανοικτοκυκλώματα, ενώ το άλλο αποτελείται μόνο από τις πηγές ρεύματος και οι πηγές τάσης έχουν αντικατασταθεί από βραχυκυκλώματα. Στην πρώτη εκδοχή υπολογίζουμε εύκολα με τη μέθοδο των απλών βρόγχων τα ρεύματα και τις τάσεις του κυκλώματος. Τα αποτελέσματα που παίρνουμε τα αθροιζούμε με αυτά που προκύπτουν μετά την εφαρμογή της μεθόδου των κόμβων στο κύκλωμα το οποίο αποτελείται μόνο από πηγές ρεύματος. Ο τρόπος αυτός αντιμετώπισης της ύπαρξης πηγών δύο είδων είναι ο πιο απλός και οδηγεί πάντα σε σίγουρα αποτελέσματα. Στο επόμενο κεφάλαιο και στα παραδείγματα που θα δοθούν θα αναπτύξουμε και άλλες τεχνικές οι οποίες επιτρέπουν εύκολα την ανάλυση των κυκλωμάτων ανεξάρτητα από το είδος των πηγών που υπάρχουν στο κύκλωμα. Η εφαρμογή τους παρόλα αυτά απαιτεί περισσότερη εμπειρία στην ανάλυση ηλεκτρικών κυκλωμάτων. 5

Ενότητα 4 η. «Ηλεκτροτεχνία Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις»,Τμήμα Μηχανολόγων Π.Θ., Γ. Περαντζάκης

Ενότητα 4 η. «Ηλεκτροτεχνία Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις»,Τμήμα Μηχανολόγων Π.Θ., Γ. Περαντζάκης - - Ενότητα 4 η (Συστηματική μελέτη και ανάλυση κυκλωμάτων με τις μεθόδους των βρόχων και κόμβων. Θεωρήματα κυκλωμάτωνthevenin, Norton, επαλληλίας, μέγιστης μεταφοράς ισχύος) Στην παρούσα ενότητα παρουσιάζονται

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ & ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ Δρ. ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΜΠΑΚΑΡΕΖΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΑ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ & ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ Δρ. ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΜΠΑΚΑΡΕΖΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ & ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ Δρ. ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΜΠΑΚΑΡΕΖΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΑ ΜΟΝΑΔΕΣ ΜΕΓΕΘΟΣ ΣΥΜΒΟΛΟ ΜΟΝΑΔΕΣ S.. Φορτίο, q oulomb, Ηλεκτρικό ρεύμα, i Ampére, A Ηλεκτρικό δυναμικό olt, Ενέργεια

Διαβάστε περισσότερα

Πρόσθεση, αφαίρεση και πολλαπλασιασμός φυσικών αριθμών

Πρόσθεση, αφαίρεση και πολλαπλασιασμός φυσικών αριθμών Πρόσθεση, αφαίρεση και πολλαπλασιασμός φυσικών αριθμών TINΑ ΒΡΕΝΤΖΟΥ www.ma8eno.gr www.ma8eno.gr Σελίδα 1 Πρόσθεση, αφαίρεση και πολλαπλασιασμός φυσικών αριθμών Στους πραγματικούς αριθμούς ορίστηκαν οι

Διαβάστε περισσότερα

1-1 ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ OHM. Σύμβολο αντιστάτη με αντίσταση R. Γραφική παράσταση της αντίστασης συναρτήσει της έντασης του ρεύματος σε γραμμικό αντιστάτη

1-1 ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ OHM. Σύμβολο αντιστάτη με αντίσταση R. Γραφική παράσταση της αντίστασης συναρτήσει της έντασης του ρεύματος σε γραμμικό αντιστάτη - ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ OHM Το 86 ο Γερμανός φυσικός Georg Ohm ανακάλυψε ότι η ένταση του ηλεκτρικού ρεύματος i που διαρρέει έναν αγωγό είναι ανάλογη της διαφοράς δυναμικού v που εφαρμόζεται στα άκρα του, δηλαδή ισχύει:

Διαβάστε περισσότερα

Κυκλώματα με ημιτονοειδή διέγερση

Κυκλώματα με ημιτονοειδή διέγερση Κυκλώματα με ημιτονοειδή διέγερση Κυκλώματα με ημιτονοειδή διέγερση ονομάζονται εκείνα στα οποία επιβάλλεται τάση της μορφής: = ( ω ϕ ) vt V sin t όπου: V το πλάτος (στιγμιαία μέγιστη τιμή) της τάσης ω

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΚΥΚΛΩΜΑΤΩΝ

ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΚΥΚΛΩΜΑΤΩΝ ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΚΥΚΛΩΜΑΤΩΝ Ηλεκτρικό κύκλωμα ονομάζεται μια διάταξη που αποτελείται από ένα σύνολο ηλεκτρικών στοιχείων στα οποία κυκλοφορεί ηλεκτρικό ρεύμα. Τα βασικά ηλεκτρικά στοιχεία είναι οι γεννήτριες,

Διαβάστε περισσότερα

1. Ποια μεγέθη ονομάζονται μονόμετρα και ποια διανυσματικά;

1. Ποια μεγέθη ονομάζονται μονόμετρα και ποια διανυσματικά; ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ο ΚΙΝΗΣΗ 2.1 Περιγραφή της Κίνησης 1. Ποια μεγέθη ονομάζονται μονόμετρα και ποια διανυσματικά; Μονόμετρα ονομάζονται τα μεγέθη τα οποία, για να τα προσδιορίσουμε πλήρως, αρκεί να γνωρίζουμε

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στους τελεστικούς ενισχυτές

Εισαγωγή στους τελεστικούς ενισχυτές ΗΥ121-Ηλεκτρονικά Κυκλώµατα Γιώργος ηµητρακόπουλος Εισαγωγή στους τελεστικούς ενισχυτές 1 Εισαγωγή Ο τελεστικός ενισχυτής είναι ένας ενισχυτής τάσης µε πολύ µεγάλο κέρδος. Το κέρδος µπορεί να παίρνει πολύ

Διαβάστε περισσότερα

Μαθηματικα Γ Γυμνασιου

Μαθηματικα Γ Γυμνασιου Μαθηματικα Γ Γυμνασιου Θεωρια και παραδειγματα livemath.eu σελ. απο 9 Περιεχομενα Α ΜΕΡΟΣ: ΑΛΓΕΒΡΑ ΚΑΙ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΕΣ 4 ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Χ 4 ΜΟΝΩΝΥΜΑ & ΠΟΛΥΩΝΥΜΑ 5 ΜΟΝΩΝΥΜΑ 5 ΠΟΛΥΩΝΥΜΑ 5 ΡΙΖΑ ΠΟΛΥΩΝΥΜΟΥ 5 ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

1.3 Συστήματα γραμμικών εξισώσεων με ιδιομορφίες

1.3 Συστήματα γραμμικών εξισώσεων με ιδιομορφίες Κεφάλαιο Συστήματα γραμμικών εξισώσεων Παραδείγματα από εφαρμογές Παράδειγμα : Σε ένα δίκτυο (αγωγών ή σωλήνων ή δρόμων) ισχύει ο κανόνας των κόμβων όπου το άθροισμα των εισερχόμενων ροών θα πρέπει να

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 3 η. (Ισχύς, συντελεστής ισχύος, βελτίωση συντελεστή ισχύος. Τριφασικά δίκτυα, γραμμές μεταφοράς)

Ενότητα 3 η. (Ισχύς, συντελεστής ισχύος, βελτίωση συντελεστή ισχύος. Τριφασικά δίκτυα, γραμμές μεταφοράς) - 1 - Ενότητα 3 η (Ισχύς, συντελεστής ισχύος, βελτίωση συντελεστή ισχύος. Τριφασικά δίκτυα, γραμμές μεταφοράς) Στην παρούσα ενότητα παρουσιάζεται το θέμα της ισχύος σε μονοφασικά και τριφασικά συμμετρικά

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΤΥ Εφαρμοσμένα Μαθηματικά 1. Τελεστές και πίνακες. 1. Τελεστές και πίνακες Γενικά. Τι είναι συνάρτηση? Απεικόνιση ενός αριθμού σε έναν άλλο.

ΤΕΤΥ Εφαρμοσμένα Μαθηματικά 1. Τελεστές και πίνακες. 1. Τελεστές και πίνακες Γενικά. Τι είναι συνάρτηση? Απεικόνιση ενός αριθμού σε έναν άλλο. ΤΕΤΥ Εφαρμοσμένα Μαθηματικά 1 Τελεστές και πίνακες 1. Τελεστές και πίνακες Γενικά Τι είναι συνάρτηση? Απεικόνιση ενός αριθμού σε έναν άλλο. Ανάλογα, τελεστής είναι η απεικόνιση ενός διανύσματος σε ένα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΟΓΙΚΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ

ΑΝΑΛΟΓΙΚΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΑΝΑΛΟΓΙΚΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ Πάτρα 0 ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. Τ.Ε.Ι. ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Ενότητες του μαθήματος Η πιο συνηθισμένη επεξεργασία αναλογικών σημάτων είναι η ενίσχυση τους, που επιτυγχάνεται με

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 1 ο. Κινηματική χαρακτηρίζεται ο κλάδος της Φυσικής που έχει ως αντικείμενο τη μελέτη της κίνησης.

Κεφάλαιο 1 ο. Κινηματική χαρακτηρίζεται ο κλάδος της Φυσικής που έχει ως αντικείμενο τη μελέτη της κίνησης. Κεφάλαιο 1 ο 1. Ευθύγραμμες κινήσεις Κινηματική χαρακτηρίζεται ο κλάδος της Φυσικής που έχει ως αντικείμενο τη μελέτη της κίνησης. Ορισμός: Με την έννοια κίνηση εννοούμε την αλλαγή της θέσης ενός σώματος

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ

ΒΑΣΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Θέση, μετατόπιση και διάστημα Όταν ένα σημειακό αντικείμενο κινείται ευθύγραμμα, για να μελετήσουμε την κίνησή του θεωρούμε σαν σύστημα αναφοράς έναν άξονα χ χ. Στην αρχή του

Διαβάστε περισσότερα

Σημειώσεις για το μάθημα "Σχεδίαση με υπολογιστές και δίκτυα παραγωγής (CAD/CAM)"

Σημειώσεις για το μάθημα Σχεδίαση με υπολογιστές και δίκτυα παραγωγής (CAD/CAM) ΑΤΕΙ ΧΑΛΚΙ ΑΣ ΤΜΗΜΑ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ Σημειώσεις για το μάθημα "Σχεδίαση με υπολογιστές και δίκτυα παραγωγής (CAD/CAM" Εαρινό εξάμηνο 5 Χ. Οικονομάκος . Γενικά Χρήση γεωμετρικών μετασχηματισμών στα προγράμματα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ, ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ, ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΙ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ, ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ, ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΙ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΙ Εισαγωγή. Οι σχηματισμοί που προκύπτουν με την επιλογή ενός συγκεκριμένου αριθμού στοιχείων από το ίδιο σύνολο καλούνται διατάξεις αν μας ενδιαφέρει η σειρά καταγραφή

Διαβάστε περισσότερα

Συναρτήσεις Όρια Συνέχεια

Συναρτήσεις Όρια Συνέχεια Κωνσταντίνος Παπασταματίου Μαθηματικά Γ Λυκείου Κατεύθυνσης Συναρτήσεις Όρια Συνέχεια Συνοπτική Θεωρία Μεθοδολογίες Λυμένα Παραδείγματα Επιμέλεια: Μαθηματικός Φροντιστήριο Μ.Ε. «ΑΙΧΜΗ» Κ. Καρτάλη 8 (με

Διαβάστε περισσότερα

I. ΜΙΓΑΔΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ. math-gr

I. ΜΙΓΑΔΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ. math-gr I ΜΙΓΑΔΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ i e ΜΕΡΟΣ Ι ΟΡΙΣΜΟΣ - ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Α Ορισμός Ο ορισμός του συνόλου των Μιγαδικών αριθμών (C) βασίζεται στις εξής παραδοχές: Υπάρχει ένας αριθμός i για τον οποίο ισχύει i Το σύνολο

Διαβάστε περισσότερα

HY121-Ηλεκτρονικά Κυκλώματα

HY121-Ηλεκτρονικά Κυκλώματα HY121-Ηλεκτρονικά Κυκλώματα Συνοπτική παρουσίαση της δομής και λειτουργίας του MOS τρανζίστορ Γιώργος Δημητρακόπουλος Τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών Πανεπιστήμιο Κρήτης Η δομή του τρανζίστορ Όπως ξέρετε υπάρχουν

Διαβάστε περισσότερα

Β:περιστροφή κατά 240 ο ως προς τον άξονα z ή περιστροφή κατά 120 ο ως προς τον z. M:περιστροφή κατά 180 ο ως προς την ΟΜ ( c 2

Β:περιστροφή κατά 240 ο ως προς τον άξονα z ή περιστροφή κατά 120 ο ως προς τον z. M:περιστροφή κατά 180 ο ως προς την ΟΜ ( c 2 I ΟΡΙΣΜΟΣ ΟΜΑΔΑΣ ΠΑΡΑΔΕΙΜΑΤΑ ΚΑΙ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ I Ομάδες μετασχηματισμών συμμετρίας Όπως συνηθίζεται θα διαλέξουμε μια ομάδα συμμετρίας και θα εξετάσουμε όλες τις ιδιότητες στην συγκεκριμμένη ομάδα σε ολόκληρες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΡΑΜΜΙΚΗΣ ΑΛΓΕΒΡΑΣ. ρ Χρήστου Νικολαϊδη

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΡΑΜΜΙΚΗΣ ΑΛΓΕΒΡΑΣ. ρ Χρήστου Νικολαϊδη ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΡΑΜΜΙΚΗΣ ΑΛΓΕΒΡΑΣ ρ Χρήστου Νικολαϊδη Δεκέμβριος Περιεχόμενα Κεφάλαιο : σελ. Τι είναι ένας πίνακας. Απλές πράξεις πινάκων. Πολλαπλασιασμός πινάκων.

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμητικά Συστήματα Κώδικες

Αριθμητικά Συστήματα Κώδικες Αριθμητικά Συστήματα Κώδικες 1.1 Εισαγωγή Κεφάλαιο 1 Ένα αριθμητικό σύστημα ορίζει ένα σύνολο τιμών που χρησιμοποιούνται για την αναπαράσταση μίας ποσότητας. Ποσοτικοποιώντας τιμές και αντικείμενα και

Διαβάστε περισσότερα

- Η ισοδύναμη πηγή τάσης Thevenin (V ή VT) είναι ίση με τη τάση ανοικτού κυκλώματος VAB.

- Η ισοδύναμη πηγή τάσης Thevenin (V ή VT) είναι ίση με τη τάση ανοικτού κυκλώματος VAB. ΘΕΩΡΗΜΑ THEVENIN Κάθε γραμμικό ενεργό κύκλωμα με εξωτερικούς ακροδέκτες Α, Β μπορεί να αντικατασταθεί από μια πηγή τάση V (ή VT) σε σειρά με μια σύνθετη αντίσταση Z (ή ZT), όπως φαίνεται στο παρακάτω σχήμα.

Διαβάστε περισσότερα

Βρέντζου Τίνα Φυσικός Μεταπτυχιακός τίτλος: «Σπουδές στην εκπαίδευση» ΜEd Email : stvrentzou@gmail.com ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ

Βρέντζου Τίνα Φυσικός Μεταπτυχιακός τίτλος: «Σπουδές στην εκπαίδευση» ΜEd Email : stvrentzou@gmail.com ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ Βρέντζου Τίνα Φυσικός Μεταπτυχιακός τίτλος: «Σπουδές στην εκπαίδευση» ΜEd Email : stvrentzou@gmail.com 1 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ Χρησιμοποίησε και εφάρμοσε τις έννοιες που έμαθες:

Διαβάστε περισσότερα

( ) = ( ) Ηλεκτρική Ισχύς. p t V I t t. cos cos 1 cos cos 2. p t V I t. το στιγμιαίο ρεύμα: όμως: Άρα θα είναι: Επειδή όμως: θα είναι τελικά:

( ) = ( ) Ηλεκτρική Ισχύς. p t V I t t. cos cos 1 cos cos 2. p t V I t. το στιγμιαίο ρεύμα: όμως: Άρα θα είναι: Επειδή όμως: θα είναι τελικά: Η στιγμιαία ηλεκτρική ισχύς σε οποιοδήποτε σημείο ενός κυκλώματος υπολογίζεται ως το γινόμενο της στιγμιαίας τάσης επί το στιγμιαίο ρεύμα: Σε ένα εναλλασσόμενο σύστημα τάσεων και ρευμάτων θα έχουμε όμως:

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΗ Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΠΑΙΔΕΙΑ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Ν.ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ

ΦΥΣΙΚΗ Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΠΑΙΔΕΙΑ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Ν.ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΠΑΙΔΕΙΑ ΦΥΣΙΚΗ Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Ν.ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ ΝΙΚΗΤΑΣ ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ 1 ΝΙΚΗΤΑΣ ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ 2 ΝΙΚΗΤΑΣ ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ 3 ΝΟΤΗΤΑ 1 ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ Κεφάλαιο 1. Ηλεκτρική δύναμη και φορτίο.

Διαβάστε περισσότερα

μηχανικη στερεου σωματοσ

μηχανικη στερεου σωματοσ μηχανικη στερεου σωματοσ 4 Ροπή δύναμης 112 Ισορροπία στερεού 115 Ροπή αδράνειας 116 Στροφορμή 122 Κινητική ενέργεια λόγω περιστροφής 126 Σύνοψη 131 Ασκήσεις 132 4-1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Στην προσπάθειά μας να απλοποιήσουμε

Διαβάστε περισσότερα