ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Ταχυδροµική ιεύθυνση: Βασ. Σοφίας , Αθήνα Τηλέφωνο: Fax : Προκειµένου για τους ΟΤΑ: Ταχυδροµική ιεύθυνση: Σταδίου 27 Τηλέφωνο: , Αθήνα, 29 Μαΐου 2008 Αριθµ. Πρωτ.: Ι Α /Φ.51/ 590 /οικ ΠΡΟΣ : 1. Όλα τα Υ ουργεία /νσεις ιοικητικού Προσω ικού 2. Όλες τις Περιφέρειες /νσεις ιοίκησης 3. /νση Οργάνωσης & Λειτουργίας ΟΤΑ ΥΠΕΣ, Σταδίου 27 Αθήνα 4. Ανεξάρτητες ιοικητικές Αρχές 5. Α Ε Υ Φιλελλήνων & Ψύλλα Αθήνα 6. ΠΟΕ ΟΤΑ Kαρόλου 24, Αθήνα Θέµα: Χορήγηση αδειών σύµφωνα µε τον Υ αλληλικό Κώδικα και τον Κώδικα Κατάστασης ηµοτικών και Κοινοτικών Υ αλλήλων. Ύστερα α ό ερωτήµατα υ ηρεσιών σχετικά µε τη χορήγηση των αδειών ου ροβλέ ονται στον Υ αλληλικό Κώδικα (ΥΚ) ου έχει κυρωθεί µε το ν. 3528/2007, καθώς και στον Κώδικα Κατάστασης ηµοτικών και Κοινοτικών Υ αλλήλων (ΚΚ ΚΥ) ου έχει κυρωθεί µε το ν. 3584/2007 και σε συνέχεια της υ αρ. Ι Α /Φ.51/538/12254/ εγκυκλίου της υ ηρεσίας µας, σας ε ισηµαίνουµε τα ακόλουθα: 1. Χορήγηση κανονικής άδειας. Η κανονική άδεια α οτελεί θεµελιώδες δικαίωµα, η άσκηση του ο οίου διασφαλίζει µεταξύ άλλων και την εν γένει α όδοση και αραγωγικότητα του υ αλλήλου. Γι αυτό άλλωστε, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 49 του ΥΚ και του άρθρου 56 του ΚΚ ΚΥ η εν λόγω άδεια χορηγείται υ οχρεωτικά στον υ άλληλο µέσα στο δεύτερο εξάµηνο του έτους, έστω και αν δεν τη ζητήσει. Σηµειώνεται ότι για τη χορήγηση της κανονικής άδειας είναι αναγκαία η αροχή εργασίας και ως εκ τούτου ο υ άλληλος ου δεν εργάστηκε καθόλου ε ειδή α ουσίαζε α ό την υ ηρεσία του καθ όλο το έτος για διάφορους λόγους (.χ. λόγω της διαδοχικής χρήσης άλλων αδειών ό ως της εκ αιδευτικής, της αναρρωτικής, της άδειας

2 κύησης, λοχείας και ανατροφής τέκνου ή λόγω της θέσης σε αργία και διαθεσιµότητα, κλ ) δεν θεµελιώνει δικαίωµα λήψης της κανονικής άδειας για το έτος αυτό. Εάν ωστόσο ο υ άλληλος ε ανέρχεται στην υ ηρεσία µετά α ό ολύµηνη α ουσία λόγω χρήσης άλλων αδειών εντός του ηµερολογιακού έτους, ο υ άλληλος δικαιούται κανονικής αδείας για το έτος αυτό υ ό την ροϋ όθεση το υ ολει όµενο µέχρι τη λήξη του ηµερολογιακού έτους διάστηµα να ε ιτρέ ει τη χορήγηση της άδειας, άλλως η άδεια εριορίζεται σε τόσες ηµέρες όσες οι εργάσιµες ηµέρες ου µεσολαβούν α ό την ε άνοδο του υ αλλήλου µέχρι τη 31 η εκεµβρίου του έτους αναφοράς. Σηµειώνεται ότι στην ερί τωση αυτή ο υ άλληλος θα ρέ ει να υ οβάλει σχετική αίτηση χορήγησης της άδειας, ό οτε η υ ηρεσία αφού εκτιµήσει και τις υ ηρεσιακές ανάγκες α οφασίζει για τη χορήγηση ή µη της άδειας. Εξυ ακούεται ότι η µη χορήγηση της αιτούµενης άδειας συνε άγεται τη µεταφορά της στο ε όµενο έτος. Ε ισηµαίνεται ε ίσης ότι στην ερί τωση θεµελίωσης δικαιώµατος κανονικής άδειας, αυτό ρέ ει να εξαντλείται µέσα στο ίδιο ηµερολογιακό έτος, καθότι σύµφωνα µε τη ρητή ρόβλεψη των διατάξεων των αραγράφων 3 και 4 του άρθρου 49 του ΥΚ, καθώς και των αραγράφων 3 και 4 του άρθρου 56 του ΚΚ ΚΥ δεν ε ιτρέ εται η µεταφορά κανονικής άδειας στο ε όµενο έτος αρά µόνο αν αυτή ανακληθεί, εριοριστεί ή δεν χορηγηθεί λόγω έκτακτων υ ηρεσιακών αναγκών. Τέλος, ροκειµένου για νεοδιόριστους υ αλλήλους, οι ροσαυξήσεις της κανονικής άδειας ου ροβλέ ονται στο άρθρο 48 του ΥΚ και στο άρθρο 55 του ΚΚ ΚΥ µ ορούν να χορηγηθούν ο οτεδή οτε µετά τη συµ λήρωση του διµήνου ραγµατικής υ ηρεσίας και µέχρι το τέλος του ηµερολογιακού έτους. 2. Αναγνώριση ροϋ ηρεσίας για θεµελίωση δικαιώµατος λήψης κανονικής άδειας. Η αναγνώριση συνεχόµενης ή τµηµατικής ροϋ ηρεσίας, στον ίδιο ή άλλο φορέα του δηµοσίου, ν δδ ή σε ΟΤΑ, ως χρόνου ραγµατικής δηµόσιας υ ηρεσίας ό ως αυτός ορίζεται στο άρθρο 98 του ΥΚ και στο άρθρο 102 του ΚΚ ΚΥ, λαµβάνεται υ όψη ροκειµένου ο νεοδιορισθείς υ άλληλος να θεµελιώσει δικαίωµα λήψης κανονικής άδειας υ ό την ροϋ όθεση ότι δεν του έχει χορηγηθεί α ό τον ροηγούµενο φορέα του δηµοσίου, ν δδ ή ΟΤΑ, κανονική άδεια ή δεν καταβλήθηκε α οζηµίωση για τη µη ληφθείσα άδεια για το ίδιο ηµερολογιακό έτος. Η κατά τα ανωτέρω αναγνώριση ροϋ ηρεσίας λαµβάνεται υ όψη τόσο για τη συµ λήρωση του διαστήµατος των δύο (2) µηνών ου θέτει το άρθρο 48 του ΥΚ και το άρθρο 55 του ΚΚ ΚΥ, όσο και για την ροσαύξηση των ηµερών κανονικής άδειας. Οι δικαιούµενες ηµέρες άδειας υ ολογίζονται µε βάση το συνολικό χρόνο υ ηρεσίας ( ριν και µετά το νέο διορισµό) και σύµφωνα µε τα όσα ρητά ροβλέ ονται στην αράγραφο 2 του άρθρου 48 του ΥΚ και στην αράγραφο 2 του άρθρου 55 του ΚΚ ΚΥ, αφαιρουµένων άντοτε των ηµερών αδείας ου έχουν ήδη χορηγηθεί (ή α οζηµιωθεί) α ό τον ροηγούµενο φορέα του δηµοσίου κατά το ίδιο ηµερολογιακό έτος. 3. Μηχανογραφική άδεια. 2

3 Η µηχανογραφική άδεια ου ροβλέ εται τόσο στην αράγραφο 6 του άρθρου 50 του ΥΚ, όσο και στην αράγραφο 6 του άρθρου 57 του ΚΚ ΚΥ, χορηγείται σε όλους τους υ αλλήλους ου χειρίζονται ηλεκτρονικό υ ολογιστή και α ασχολούνται µ ροστά σε οθόνες ο τικής καταγραφής για χρονικό διάστηµα µεγαλύτερο των έντε (5) ωρών ηµερησίως. Σηµειώνεται ότι η εν λόγω άδεια ταυτίζεται εννοιολογικά και, ουσιαστικά α οτελεί ε έκταση της άδειας ου ήδη λαµβάνουν οι υ άλληλοι κλάδων ληροφορικής βάσει της υ αρ / ΚΥΑ, η ο οία έχει κυρωθεί µε το άρθρο 27 του ν. 1876/1990 και ως εκ τούτου, δεν είναι δυνατόν να χορηγηθεί ε ι λέον αυτής (σχετική η υ αρ. 401/2007 γνωµοδότηση του Νοµικού Συµβουλίου του Κράτους, η ο οία έχει γίνει α οδεκτή α ό τον Υ ουργό Εσωτερικών). 4. Αναγνώριση ροϋ ηρεσίας για θεµελίωση δικαιώµατος λήψης αναρρωτικής άδειας Η αναγνώριση συνεχόµενης ή τµηµατικής ροϋ ηρεσίας, στον ίδιο ή άλλο φορέα του δηµοσίου, ν δδ ή σε ΟΤΑ, ως χρόνου ραγµατικής δηµόσιας υ ηρεσίας ό ως αυτός ορίζεται στο άρθρο 98 του ΥΚ και στο άρθρο 102 του ΚΚ ΚΥ, κατοχυρώνει δικαίωµα λήψης αναρρωτικής άδειας αµέσως µετά το διορισµό, υ ό την ροϋ όθεση βέβαια ότι η ροϋ ηρεσία του υ αλλήλου υ ερβαίνει το εξάµηνο. Η διάρκεια της δικαιούµενης αναρρωτικής άδειας υ ολογίζεται µε βάση το σύνολο του χρόνου ροϋ ηρεσίας, αφαιρουµένων άντοτε των ηµερών αναρρωτικής άδειας ου έχουν ήδη χορηγηθεί τόσο α ό την υ ηρεσία του υ αλλήλου, όσο και α ό τον ροηγούµενο φορέα του δηµοσίου στην τελευταία ενταετία. Ε ισηµαίνεται ότι, σύµφωνα µε το άρθρο 61 αρ. 2 του ΚΚ ΚΥ, σε ερί τωση ατυχήµατος κατά την εκτέλεση και εξαιτίας της υ ηρεσίας καθώς και λόγω ε αγγελµατικής ασθένειας, το ροσω ικό ου α ασχολείται στους χώρους υγειονοµικής ταφής α ορριµµάτων (ΧΥΤΑ), στους σταθµούς µεταφόρτωσης α ορριµµάτων, σε εργοστάσια µηχανικής ανακύκλωσης στις υ ηρεσίες καθαριότητας, στους χώρους νεκροταφείων, στην α οχέτευση καθώς και στα συνεργεία συντήρησης α ορριµµατοφόρων οχηµάτων, δικαιούται αναρρωτική άδεια µε α οδοχές ανεξαρτήτως χρόνου υ ηρεσίας. 5. Ασθένεια υ αλλήλου κατά τη διάρκεια κανονικής άδειας Στην ερί τωση ου ο υ άλληλος ασθενήσει κατά τη διάρκεια της κανονικής του άδειας, υ οχρεούται να ενηµερώσει άµεσα την υ ηρεσία του και για τη χορήγηση της αναρρωτικής άδειας εφαρµόζονται οι διατάξεις του άρθρου 56 του ΥΚ και του άρθρου 63 του ΚΚ ΚΥ. Η χορήγηση αναρρωτικής άδειας διακό τει, ό ως είναι αυτονόητο, την διανυόµενη ως τότε κανονική άδεια. Μετά την εξάντληση της αναρρωτικής άδειας, ο υ άλληλος ε ιστρέφει στην υ ηρεσία του και δεν συνεχίζεται η διακο είσα κανονική άδεια για το υ όλοι ο διάστηµα. Η άδεια αυτή χορηγείται ύστερα α ό νέα αίτηση του υ αλλήλου. 6. Άδεια υ ηρεσιακής εκ αίδευσης Σύµφωνα µε το άρθρο 58 του ΥΚ και το άρθρο 65 του ΚΚ ΚΥ, για τη συµµετοχή σε ρογράµµατα µετεκ αίδευσης και ρογράµµατα ή κύκλους 3

4 µετα τυχιακής εκ αίδευσης, ο υ άλληλος δικαιούται να ζητήσει άδεια υ ηρεσιακής εκ αίδευσης. Η εν λόγω άδεια χορηγείται τόσο συνεχόµενα όσο και τµηµατικά, λαµβανοµένων υ όψη των αναγκών του ρογράµµατος εκ αίδευσης και της χιλιοµετρικής α όστασης, καθώς και των υφιστάµενων υ ηρεσιακών αναγκών. Ειδικά για την τµηµατική χορήγηση της άδειας υ ηρεσιακής εκ αίδευσης (.χ. µόνο τις ηµέρες των µαθηµάτων), α αιτείται να υ άρχει τεκµηριωµένη αιτιολόγηση στο ρακτικό του υ ηρεσιακού συµβουλίου. Τονίζεται ε ίσης ότι βάσει σχετικής α όφασης του Ελεγκτικού Συνεδρίου η ροσαύξηση των α οδοχών ( αρ. 5 άρθρου 58 ΥΚ και αρ. 5 άρθρου 65 ΚΚ ΚΥ) δεν καταβάλλεται στους υ αλλήλους ου λαµβάνουν τµηµατικά την εν λόγω άδεια αλλά µόνο στους υ αλλήλους ου α ουσιάζουν διαρκώς α ό τη θέση τους και για όλη τη διάρκεια των σ ουδών. Ε ισηµαίνεται ότι οι υ άλληλοι ου συµµετέχουν σε ρογράµµατα µετεκ αίδευσης ή µετα τυχιακά ρογράµµατα ανοιχτού ανε ιστηµίου της ηµεδα ής ή αλλοδα ής δεν δικαιούνται να κάνουν χρήση της άδειας υ ηρεσιακής εκ αίδευσης, δεδοµένου ότι η φοίτηση δεν συνε άγεται αρουσία και υ οχρεωτική αρακολούθηση στους χώρους εκ αίδευσης (σχετική η υ αρ. 99/2001 γνωµοδότηση του Νοµικού Συµβουλίου του Κράτους, η ο οία έχει γίνει α οδεκτή α ό τον Υ ουργό Εσωτερικών). Οι εν λόγω υ άλληλοι µ ορούν να λάβουν µόνο την άδεια εξετάσεων (άρθρο 60 του ΥΚ και άρθρο 67 του ΚΚ ΚΥ) ασχέτως εάν οι εξετάσεις διεξάγονται κατά το Σαββατοκύριακο. 7. Χορήγηση της τρίµηνης άδειας µε α οδοχές για ανατροφή τρίτου τέκνου και άνω. Σύµφωνα µε την αράγραφο 1 του άρθρου 53 του ΥΚ, καθώς και την αράγραφο 1 του άρθρου 60 του ΚΚ ΚΥ, η ροβλε όµενη άδεια χωρίς α οδοχές συνολικής διάρκειας δύο (2) ετών χορηγείται υ οχρεωτικά, χωρίς γνώµη του υ ηρεσιακού συµβουλίου, όταν ρόκειται για ανατροφή αιδιού ηλικίας έως και έξι ετών. ιάστηµα τριών µηνών της άδειας αυτής χορηγείται λέον µε λήρεις α οδοχές στην ερί τωση γέννησης τρίτου αιδιού και άνω. Σηµειώνεται ότι η άδεια αυτή (συµ εριλαµβανοµένου και του τριµήνου µε λήρεις α οδοχές) χορηγείται ά αξ στη σταδιοδροµία του υ αλλήλου και όχι για κάθε τέκνο ξεχωριστά. Το τρίµηνο µε λήρεις α οδοχές δεν δύναται να το λάβει ο υ άλληλος ου ήδη έχει εξαντλήσει το σύνολο της 24µηνης άδειας άνευ α οδοχών σε ρογενέστερο χρόνο. Ε ισηµαίνεται ότι το σύνολο της εν λόγω άδειας άνευ α οδοχών, συµ εριλαµβανοµένων λέον και των τριών µηνών µε λήρεις α οδοχές, δύναται να χορηγηθεί τόσο συνεχόµενα όσο και τµηµατικά. Ωστόσο, στην ερί τωση της τµηµατικής χορήγησης και ροκειµένου να α οτρα ούν τυχόν καταχρηστικές συµ εριφορές, καθώς και να διασφαλιστεί ο σκο ός για τον ο οίο θεσ ίστηκε η εν λόγω άδεια, ου δεν είναι άλλος α ό την α οτελεσµατική ανατροφή του τέκνου, η συγκεκριµένη άδεια δεν θα ρέ ει να χορηγείται για διάστηµα µικρότερο του ενός µηνός. Εάν και οι δύο γονείς είναι υ άλληλοι, στην ερί τωση γέννησης τρίτου τέκνου και άνω, οι τρεις µήνες µε λήρεις α οδοχές, χορηγούνται εναλλακτικά είτε µόνο στον ένα γονέα υ άλληλο, ή και στους δύο α ό κοινού µε κατανοµή του τριµήνου µεταξύ τους βάσει κοινής δήλωσης ου καταθέτουν στην υ ηρεσία τους, οτέ όµως ταυτόχρονα για το ίδιο χρονικό διάστηµα. 4

5 Σηµειώνεται ότι οι ανωτέρω τρεις µήνες µε α οδοχές α οτελούν χρόνο ραγµατικής δηµόσιας υ ηρεσίας για όλα τα θέµατα υ ηρεσιακής κατάστασης, σε αντίθεση µε τους λοι ούς µήνες της 24µηνης άδειας ου είναι άνευ α οδοχών. 8. Χορήγηση διευκολύνσεων ανατροφής τέκνου σε νεοδιόριστο υ άλληλο και σε υ άλληλο ου υιοθετεί τέκνο. Σύµφωνα µε την αράγραφο 2 του άρθρου 53 του ΥΚ και την αράγραφο 2 του άρθρου 60 του ΚΚ ΚΥ ο χρόνος εργασίας του γονέα υ αλλήλου µειώνεται κατά δύο (2) ώρες ηµερησίως εφόσον έχουν τέκνα ηλικίας έως δύο (2) ετών και κατά µία (1) ώρα, εφόσον έχουν τέκνα ηλικίας α ό δύο (2) έως τεσσάρων (4) ετών. Ο γονέας υ άλληλος δικαιούται εννέα (9) µήνες συνεχόµενη άδεια µε α οδοχές για ανατροφή αιδιού, εφόσον δεν κάνει χρήση του κατά το ροηγούµενο εδάφιο µειωµένου ωραρίου. Σηµειώνεται ότι ειδικά ο νεοδιοριζόµενος υ άλληλος ου κατά το διορισµό του έχει τέκνο ηλικίας κάτω των τεσσάρων (4) ετών δικαιούται να λάβει συνεχόµενη άδεια ανατροφής τέκνου τόσης διάρκειας όσο είναι, µε βάση το ισχύον µειωµένο ωράριο, το άθροισµα των ωρών οι ο οίες α οµένουν α ό την ηµεροµηνία του διορισµού του µέχρι τη συµ λήρωση του 4ου έτους της ηλικίας του τέκνου του, έραν του ο οίου η συνέχιση της άδειας δεν είναι ε ιτρε τή. Με τον ίδιο ακριβώς τρό ο υ ολογίζεται και η διάρκεια της συνεχόµενης άδειας ανατροφής ου δύναται να λάβει ο εν ενεργεία υ άλληλος, ο ο οίος υιοθετεί τέκνο ηλικίας κάτω των τεσσάρων (4) ετών (σχετική η υ αρ. 64/2008 γνωµοδότηση του Νοµικού Συµβουλίου του Κράτους, η ο οία έχει γίνει α οδεκτή α ό τον Υ ουργό Εσωτερικών). 9. Αθροιστική χορήγηση διευκολύνσεων ανατροφής (9µήνου ή µειωµένου ωραρίου) σε ερί τωση γέννησης νέου τέκνου. Ο γονέας υ άλληλος ου λαµβάνει ήδη τη διευκόλυνση του µειωµένου ωραρίου ή της εννεάµηνης άδειας ανατροφής τέκνου, και ριν την εξάντλησή τους α οκτά νέο τέκνο, δικαιούται να λάβει το υ όλοι ο των διευκολύνσεων για το ρώτο τέκνο αργότερα, αθροιστικά µε τις διευκολύνσεις ου αντιστοιχούν στο νέο τέκνο (σχετική η υ αρ. 64/2008 γνωµοδότηση του Νοµικού Συµβουλίου του Κράτους, η ο οία έχει γίνει α οδεκτή α ό τον Υ ουργό Εσωτερικών). Ε ισηµαίνεται ότι, οι υ άλληλοι ου δεν έλαβαν το υ όλοι ο των διευκολύνσεων ανατροφής για το ρώτο τέκνο λόγω α όκτησης νέου τέκνου, µ ορούν να κάνουν τώρα χρήση του υ ολοί ου αυτού, υ ό την ροϋ όθεση ότι, το ρώτο τέκνο δεν έχει συµ ληρώσει το τέταρτο (4ο) έτος της ηλικίας του. Ο σύζυγος της υ αλλήλου δεν µ ορεί να κάνει χρήση των σχετικών διευκολύνσεων είτε για το ρώτο είτε για το δεύτερο τέκνο ταυτόχρονα µε τη σύζυγο δηµόσιο υ άλληλο. 10. Χορήγηση διευκολύνσεων ανατροφής τέκνου σε ατέρα υ άλληλο του ο οίου η σύζυγος εργάζεται. Με την αράγραφο 3 του άρθρου 53 του ΥΚ, καθώς και την αράγραφο 3 του άρθρου 60 του ΚΚ ΚΥ ροβλέ εται ότι, αν η σύζυγος του υ αλλήλου ή ο σύζυγος της υ αλλήλου εργάζεται στον ιδιωτικό τοµέα, εφόσον δικαιούται όµοιων ολικώς ή µερικώς διευκολύνσεων, ο σύζυγος ή η σύζυγος υ άλληλος δικαιούται να κάνει χρήση της διευκόλυνσης του µειωµένου ωραρίου ή της άδειας ανατροφής κατά το 5

6 µέρος ου η σύζυγος αυτού ή ο σύζυγος αυτής δεν κάνει χρήση των δικών της ή των δικών του δικαιωµάτων ή κατά το µέρος ου αυτά υ ολεί ονται των ροβλε όµενων α ό τον ΥΚ ή τον ΚΚ ΚΥ διευκολύνσεων. Ως εργασία στον ιδιωτικό τοµέα για την εφαρµογή των εν λόγω διατάξεων νοείται η εξαρτηµένη µισθωτή εργασία, η άσκηση ελευθέριου ε αγγέλµατος, συµ εριλαµβανοµένου και του αγροτικού ε αγγέλµατος, καθώς και η άσκηση ατοµικής ε ιχειρηµατικής δραστηριότητας (ατοµική ε ιχείρηση). Για τη δια ίστωση της δραστηριότητας είναι α αραίτητη η ροσκόµιση σχετικής βεβαίωσης α ό την οικεία ηµόσια Οικονοµική Υ ηρεσία ή το οικείο Ε ιµελητήριο. Εάν, σύζυγος του υ αλλήλου α ασχολείται µε σύµβαση ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου ή µε ανάθεση έργου σε φορέα του δηµοσίου ή ιδιωτικού τοµέα, ο υ άλληλος δύναται να κάνει χρήση των διευκολύνσεων µόνο για το χρονικό διάστηµα ου διαρκεί η σύµβαση της συζύγου. Σύµφωνα µε τις διατάξεις του εδαφίου 3 της αρ. 3 του άρθρου 53 του ΥΚ και του άρθρου 60 του ΚΚ ΚΥ, αν η σύζυγος του υ αλλήλου δεν εργάζεται ή δεν ασκεί ο οιοδή οτε ε άγγελµα, ο σύζυγος δεν δικαιούται να κάνει χρήση των διευκολύνσεων της αρ. 2 του ίδιου άρθρου. Εκ των ανωτέρω ροκύ τει εξ αντιδιαστολής ότι τις ανωτέρω διευκολύνσεις δικαιούται η µητέρα υ άλληλος ανεξαρτήτως α ό το εάν εργάζεται ή όχι ο σύζυγός της. 11. Μετατρο ή διευκολύνσεων ανατροφής τέκνου. Ο γονέας υ άλληλος ου δικαιούται τη διευκόλυνση ανατροφής αιδιού µ ορεί, καταρχήν, µε βάση τις ανάγκες του, ό ως αυτός εκτιµά, να ε ιλέξει ένα α ό τα δύο ευεργετήµατα, δηλαδή του µειωµένου ωραρίου ή της άδειας των εννέα µηνών. Κατ εξαίρεση και για ολύ σοβαρούς λόγους ε ιτρέ εται για µία µόνο φορά η αλλαγή στην ρώτη ροτίµηση (σχετική η υ αρ. 50/2001 γνωµοδότηση του Νοµικού Συµβουλίου του Κράτους, η ο οία έχει γίνει α οδεκτή α ό τον Υ ουργό Εσωτερικών). Προκειµένου δε να ε ιτευχθεί η ορθολογική µετατρο ή του µειωµένου ωραρίου σε συνεχόµενη άδεια και αντιστρόφως, όταν και εφόσον το ε ιθυµεί ο δικαιούχος υ άλληλος, γίνεται µε βάση το γεγονός ότι η άδεια των εννέα µηνών ισοδυναµεί µε το συνολικό µειωµένο ωράριο ου δύναται να έχει ο γονέας υ άλληλος κατά τα τέσσερα ρώτα έτη της ζωής του τέκνου του. Ειδικά για την µετατρο ή του µειωµένου ωραρίου σε συνεχόµενη άδεια δύναται να χρησιµο οιηθεί ο ακόλουθος µαθηµατικός τύ ος: 9 µήνες χ 1452 ώρες* - Χ ώρες** 1452 * 1452 ώρες: ο αριθµός των ωρών ου αντιστοιχεί στο σύνολο του µειωµένου ωραρίου α ό την λήξη της λοχείας έως το τέκνο να γίνει τεσσάρων (4) ετών. ** X ώρες: ο αριθµός των ωρών του µειωµένου ωραρίου ου διανύθηκε α ό τη λήξη της λοχείας (3µήνο) έως την ηµέρα της αίτησης για τη χορήγηση της συνεχόµενης άδειας, οι ο οίες θα µετρηθούν αρχικώς σε εργάσιµες ηµέρες (22 εργάσιµες ηµέρες ανά µήνα) και κατό ιν θα µετατρα ούν σε ώρες ολλα λασιαζόµενες αναλόγως είτε µε το 2 είτε µε το 1 (διότι 1 ή 2 ώρες είναι το ηµερήσιο µειωµένο ωράριο ανάλογα µε την ηλικία του τέκνου). 6

7 Στην ερί τωση γονέα ου είναι άγαµος ή χήρος ή διαζευγµένος ή έχει ανα ηρία 67% και άνω, το µειωµένο ωράριο ή η άδεια των εννέα (9) µηνών ροσαυξάνεται κατά έξι (6) µήνες ή ένα (1) µήνα αντίστοιχα. Για την κατά τα ανωτέρω µετατρο ή του µειωµένου ωραρίου σε συνεχόµενη άδεια δύναται να χρησιµο οιηθεί ο ακόλουθος µαθηµατικός τύ ος: 1584 ώρες* - Χ ώρες** 10 µήνες χ 1584 * 1584 ώρες: ο αριθµός των ωρών ου αντιστοιχεί στο σύνολο του µειωµένου ωραρίου α ό την λήξη της λοχείας έως το τέκνο να γίνει τεσσάρων (4) ετών και έξι µηνών. ** X ώρες: ο αριθµός των ωρών του µειωµένου ωραρίου ου διανύθηκε α ό τη λήξη της λοχείας (3µήνο) έως την ηµέρα της αίτησης για τη χορήγηση της συνεχόµενης άδειας, οι ο οίες θα µετρηθούν αρχικώς σε εργάσιµες ηµέρες (22 εργάσιµες ηµέρες ανά µήνα) και κατό ιν θα µετατρα ούν σε ώρες ολλα λασιαζόµενες αναλόγως είτε µε το 2 είτε µε το 1 (διότι 1 ή 2 ώρες είναι το ηµερήσιο µειωµένο ωράριο ανάλογα µε την ηλικία του τέκνου). Αντίστοιχα, για τη µετατρο ή του εννιαµήνου σε µειωµένο ωράριο δύναται να ακολουθηθεί ο αρακάτω τρό ος υ ολογισµού: Αφαιρούµε το χρόνο της αδείας ου έχει ήδη διανυθεί α ό το 9µηνο (ή το 10µηνο για γονέα ου είναι άγαµος, χήρος, διαζευγµένος ή έχει ανα ηρία 67% και άνω). Το υ όλοι ο το µετατρέ ουµε σε εργάσιµες ηµέρες ολλα λασιάζοντας µε το 22 (κάθε εργάσιµος µήνας έχει 22 εργάσιµες ηµέρες). Στη συνέχεια τις εργάσιµες ηµέρες τις µετατρέ ουµε σε εργάσιµες ώρες ολλα λασιάζοντας µε 7,5 (7,5 είναι οι ηµερήσιες εργάσιµες ώρες). Εάν ο υ άλληλος έχει διαφορετικό ηµερήσιο ωράριο ολλα λασιάζουµε µε αυτό. Το σύνολο των ωρών ου δια ιστώνεται µε τον ανωτέρω τρό ο δύναται να ληφθεί ως µειωµένο ωράριο κατά 1 ή 2 ώρες ηµερησίως. Σε καµία ερί τωση η λήψη του µειωµένου ωραρίου δεν µ ορεί να συνεχιστεί µετά τη συµ λήρωση της ηλικίας των τεσσάρων ετών, µε εξαίρεση την ερί τωση γονέα ου είναι άγαµος ή χήρος ή διαζευγµένος, ο ότε η λήψη του µειωµένου ωραρίου µ ορεί να συνεχιστεί ακόµη έξι µήνες. Σηµειώνεται ότι δεν είναι δυνατή η τµηµατική χορήγηση του εννιαµήνου, το ο οίο και ρέ ει να εξαντλείται στο σύνολό του καθώς λαµβάνεται για συνεχές χρονικό διάστηµα. Κατ εξαίρεση είναι δυνατή η διακο ή του εννιαµήνου ροκείµενου ο υ άλληλος να αρακολουθήσει το σεµινάριο της υ οχρεωτικής εισαγωγικής εκ αίδευσης. Ε ισηµαίνεται ότι, οδηγίες για τη χορήγηση διευκολύνσεων ανατροφής σε εκ αιδευτικούς έχουν ήδη δοθεί µε σχετικές εγκυκλίους του Υ ουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων (35758/ 2/ και 74275/ 2/ ). Ε ίσης, σύµφωνα µε την υ αρ. 427/2007 γνωµοδότηση του Νοµικού Συµβουλίου του Κράτους, η ο οία έχει γίνει α οδεκτή α ό τον Υ ουργό ικαιοσύνης, οι διατάξεις των άρθρων 52 και 53 του Υ αλληλικού Κώδικα τυγχάνουν εφαρµογής και στους δικαστικούς υ αλλήλους. 12. Χορήγηση της άδειας κύησης και λοχείας στην ερί τωση θανάτου του νεογνού. Σύµφωνα µε τις διατάξεις των αραγράφων 1 και 2 του άρθρου 52 του ΥΚ και των αραγράφων 1 και 2 του άρθρου 59 του ΚΚ ΚΥ, στις γυναίκες υ αλλήλους ου κυοφορούν χορηγείται άδεια µητρότητας µε λήρεις α οδοχές δύο (2) µήνες 7

8 ριν (άδεια κύησης) και τρεις (3) µήνες µετά (άδεια λοχείας) τον τοκετό. Η άδεια λόγω κυοφορίας χορηγείται ύστερα α ό βεβαίωση του θερά οντα γιατρού για τον ιθανολογούµενο χρόνο τοκετού. Όταν ο τοκετός ραγµατο οιείται σε χρόνο µεταγενέστερο α ό αυτόν ου είχε ιθανολογηθεί αρχικά, η άδεια ου είχε χορηγηθεί, αρατείνεται µέχρι την ραγµατική ηµεροµηνία του τοκετού, χωρίς αυτή η αράταση να συνε άγεται αντίστοιχη µείωση του χρόνου της άδειας λοχείας ου χορηγείται µετά τον τοκετό. Όταν ο τοκετός ραγµατο οιηθεί σε χρόνο ρογενέστερο α ό αυτόν ου είχε αρχικά ιθανολογηθεί, το υ όλοι ο της άδειας χορηγείται µετά τον τοκετό, ώστε να εξασφαλιστεί συνολικός χρόνος άδειας έντε (5) µηνών. Συνε ώς, η άδεια κύησης χορηγείται εφόσον ροσδιοριστεί η ιθανή ηµεροµηνία τοκετού, ενώ για τη χορήγηση της άδειας λοχείας η µόνη ροϋ όθεση ου τίθεται είναι η ύ αρξη τοκετού ανεξαρτήτως της ε ιβίωσης ή µη του νεογνού. Ό ως είναι α οδεκτό α ό την ιατρική ε ιστήµη η διακο ή της κύησης µέχρι την 24 η εβδοµάδα θεωρείται αυτόµατη ή τεχνητή έκτρωση. Αντίστοιχα, µετά την 24 η εβδοµάδα της εγκυµοσύνης θεωρείται ρώιµος ή ρόωρος τοκετός είτε το νεογνό είναι ζωντανό είτε όχι. Μάλιστα η ερίοδος λοχείας µετά τον ρόωρο ή ρώιµο τοκετό δεν διαφέρει α ό την αντίστοιχη ερίοδο λοχείας ου ακολουθεί την τελειόµηνη κύηση και τον φυσιολογικό τοκετό. Σηµειώνεται ε ίσης ότι η α ώλεια του νεογνού ροκαλεί έντονη συναισθηµατική και αγχωτική διαταραχή µε σηµαντικές ψυχικές και σωµατικές ε ι τώσεις στην υγεία της µητέρας υ αλλήλου. Βάσει των ανωτέρω, σε ερί τωση α ώλειας του εµβρύου µέχρι την 24 η εβδοµάδα της εγκυµοσύνης ρέ ει να χορηγείται στην γυναίκα υ άλληλο αναρρωτική άδεια σύµφωνα µε τη σύσταση του θερά οντος ιατρού και τη διαδικασία ου ροβλέ εται α ό τις σχετικές διατάξεις του ΥΚ και του ΚΚ ΚΥ. Σε ερί τωση ρώιµου ή ρόωρου τοκετού ου ραγµατο οιείται µετά την 24 η εβδοµάδα της εγκυµοσύνης και ριν την έναρξη της άδειας κύησης ρέ ει να χορηγείται η τρίµηνη άδεια λοχείας ανεξάρτητα α ό την έκβαση του εµβρύου. Τέλος, η α ώλεια του νεογνού ου ραγµατο οιείται µετά την έναρξη της άδειας µητρότητας (κύησης και λοχείας) δεν ε ηρεάζει τη συνολική εντάµηνη διάρκεια αυτής. 13. Άδεια για την αρακολούθηση της σχολικής ε ίδοσης των τέκνων. Σύµφωνα µε την υ αρ. Ι Α /Φ.53/1222/20561/ (ΦΕΚ 1613/2007) υ ουργική α όφαση, η ο οία εκδόθηκε κατ εξουσιοδότηση της αραγράφου 7 του άρθρου 53 του ΥΚ και της αραγράφου 7 του άρθρου 60 του ΚΚ ΚΥ, η άδεια ου ροβλέ εται για την αρακολούθηση της σχολικής ε ίδοσης των τέκνων χορηγείται και στους γονείς υ αλλήλους ου το τέκνο τους είναι εγγεγραµµένο σε αιδικό σταθµό υ ό την ροϋ όθεση ότι ο σταθµός εφαρµόζει λήρες ρόγραµµα νη ιαγωγείου. Σε κάθε ερί τωση το τέκνο ρέ ει να έχει την ροβλε όµενη α ό το νόµο ηλικία για να αρακολουθεί την υ οχρεωτική εκ αίδευση. Σηµειώνεται ότι σύµφωνα µε την αράγραφο 1 του άρθρου 2 του ν. 1566/1985 «η ρωτοβάθµια εκ αίδευση αρέχεται στα νη ιαγωγεία και στα δηµοτικά σχολεία. Τα νη ιαγωγεία µ ορούν να εντάσσονται και σε κέντρα, στα ο οία λειτουργούν µαζί µε κρατικούς σταθµούς ( αιδικά κέντρα).» Βάσει δε της αραγράφου 1 του άρθρου 73 του ν. 3518/2006, η αρακολούθηση ρογραµµάτων σε νη ιαγωγεία είναι διετής και εγγράφονται σε 8

9 αυτά νή ια ου συµ ληρώνουν την 31 η εκεµβρίου του έτους εγγραφής ηλικία τεσσάρων (4) ετών. Η φοίτηση όσων την 31 η εκεµβρίου του έτους εγγραφής συµ ληρώνουν ηλικία έντε (5) ετών είναι υ οχρεωτική. Συνε ώς, έχοντας υ όψη τα ανωτέρω, η άδεια για την αρακολούθηση της σχολικής ε ίδοσης των τέκνων χορηγείται και στο γονέα υ άλληλο ου το τέκνο του είναι εγγεγραµµένο σε νη ιαγωγείο ή αιδικό σταθµό ου εφαρµόζει ρόγραµµα νη ιαγωγείου, και είναι τεσσάρων (4) ετών ή συµ ληρώνει την ηλικία αυτή την 31 η εκεµβρίου του έτους εγγραφής, δεδοµένου ότι στην ρωτοβάθµια εκ αίδευση εντάσσεται και το νη ιαγωγείο, το ο οίο διαρκεί δύο (2) έτη. 14. Χορήγηση αδειών σε α οσ ασµένους υ αλλήλους Οι α οσ ασµένοι υ άλληλοι, για τη λήψη της άδειας υ ηρεσιακής εκ αίδευσης, υ οβάλλουν τη σχετική αίτηση στην υ ηρεσία ου ανήκουν οργανικά και ταυτόχρονα την κοινο οιούν στην υ ηρεσία στην ο οία υ ηρετούν µε α όσ αση. Η άδεια χορηγείται α ό το όργανο διοίκησης της υ ηρεσίας ροέλευσης, σύµφωνα µε τη διαδικασία και τις ροϋ οθέσεις ου ορίζονται στο άρθρο 58 του ΥΚ και το άρθρο 65 του ΚΚ ΚΥ. Στην ερί τωση χορήγησης της άδειας, η υ ηρεσία υ οδοχής διατηρεί άντοτε το δικαίωµα για ανάκληση της α όσ ασης. Για τις λοι ές άδειες (.χ. κανονική, αναρρωτική, µητρότητας, άνευ α οδοχών ειδικές άδειες, κλ ), η σχετική αίτηση υ οβάλλεται στην υ ηρεσία ου υ ηρετούν µε α όσ αση, η ο οία α οφαίνεται για τη χορήγησή τους ή µη και γνωστο οιεί την α όφασή της στην υ ηρεσία ου ανήκει οργανικά ο υ άλληλος, εφόσον χορηγεί την αιτούµενη άδεια. Παρακαλούνται όλα τα υ ουργεία να ενηµερώσουν τα νοµικά ρόσω α δηµοσίου δικαίου ου ε ο τεύουν. Ε ίσης οι Περιφέρειες αρακαλούνται να κοινο οιήσουν την αρούσα στους Ο.Τ.Α. α και β βαθµού ου ε ο τεύουν. Τέλος, το Υ ουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης αρακαλείται να κοινο οιήσει την αρούσα σε όλα τα νοσοκοµεία. Η αρούσα εγκύκλιος βρίσκεται στην ιστοσελίδα της Γενικής Γραµµατείας ηµόσιας ιοίκησης και Ηλεκτρονικής ιακυβέρνησης (www.gspa.gr) στην ενότητα ηµόσια ιοίκηση - Ε ικαιρότητα. Οι Γενικοί Γραµµατείς ηµόσιας ιοίκησης & Ηλ/κής ιακυβέρνησης Eσωτερικών Βασίλειος Ανδρονό ουλος Πάτροκλος Γεωργιάδης 9

10 Εσωτερική διανοµή: 1. Γραφείο κ. Υ ουργού 2. Γραφείο κ. Υφυ ουργού κ. Ζώη 3. Γραφείο κ. Υφυ ουργού κ. Νάκου 4. Γραφείο κ. Γ. Γραµµατέα Εσωτερικών κ. Γεωργιάδη 5. Γραφείο κ. Γ. Γραµµατέα & Η κ. Ανδρονό ουλο 6. /νση ιοίκησης Ανθρω ινου υναµικού της ΓΓ & Η 7. /νση Προσω ικού Ιδιωτικού ικαίου της ΓΓ & Η 10

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αθήνα, 29 Μαΐου 2008 Ταχυδρομική Διεύθυνση: Βασ. Σοφίας 15 106 74, Αθήνα Τηλέφωνο: 213 1313335-336 337 338-340 Fax : 213 1313389 Προκειμένου για τους ΟΤΑ: Ταχυδρομική

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Νο 2/2015

ΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Νο 2/2015 Ελληνική ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ηµερ. 2 /4/2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ. 28668 ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ /ΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ1Λ4691Ω2-91Α. Ταχ. /νση: Εθν. Αντίστασης 8, Τ.Κ. 17456 ΑΛΙΜΟΣ

ΑΔΑ: ΒΛ1Λ4691Ω2-91Α. Ταχ. /νση: Εθν. Αντίστασης 8, Τ.Κ. 17456 ΑΛΙΜΟΣ Ελληνική ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ηµερ. 12/11/2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Αρ. Πρωτ. 95037 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ /ΝΣΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Νο 4/2015

ΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Νο 4/2015 Ελληνική ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ηµερ. 10 /07/2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ. 56010 ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

29 : ΚΥΑ 42343/598/9-12-2013 ΦΕΚ 3144/Β/11-12-2013

29 : ΚΥΑ 42343/598/9-12-2013 ΦΕΚ 3144/Β/11-12-2013 Ηµερ. 27/12/2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αρ. Πρωτ. 110116 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ Ταχ. /νση: Εθν.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΕΓΚΡΙΣΗ ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ 2013-2016 ΕΠΕΙΓΟΝΤΑ ΜΕΤΡΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ Ν

ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΕΓΚΡΙΣΗ ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ 2013-2016 ΕΠΕΙΓΟΝΤΑ ΜΕΤΡΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ Ν ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΕΓΚΡΙΣΗ ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ 2013-2016 ΕΠΕΙΓΟΝΤΑ ΜΕΤΡΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ Ν.4046/2012 ΚΑΙ ΤΟΥ ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ 2013-2016» ΆΡΘΡΟ ΜΟΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛΓΥ4691Ω2-ΠΙ2. Ηµερ. 27/12/2013 Αρ. Πρωτ.110133

ΑΔΑ: ΒΛΓΥ4691Ω2-ΠΙ2. Ηµερ. 27/12/2013 Αρ. Πρωτ.110133 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ Ταχ. /νση: Εθν. Αντίστασης 8, ΤΚ 16610,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΟ ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ «Ε είγουσες Ρυθµίσεις ου αφορούν την εφαρµογή του µεσο ρόθεσµου λαισίου δηµοσιονοµικής στρατηγικής 2012-2015»

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΟ ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ «Ε είγουσες Ρυθµίσεις ου αφορούν την εφαρµογή του µεσο ρόθεσµου λαισίου δηµοσιονοµικής στρατηγικής 2012-2015» ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΟ ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ «Ε είγουσες Ρυθµίσεις ου αφορούν την εφαρµογή του µεσο ρόθεσµου λαισίου δηµοσιονοµικής στρατηγικής 2012-2015» Α. Γενική αρουσίαση Ενόψει της έναρξης των συζητήσεων µε

Διαβάστε περισσότερα

Άδεια Μητρότητας. Χορήγηση αδειών λοχείας και ανατροφής σε περίπτωση τοκετού µε παρένθετη µητέρα

Άδεια Μητρότητας. Χορήγηση αδειών λοχείας και ανατροφής σε περίπτωση τοκετού µε παρένθετη µητέρα Ι Α /Φ.53α/1667/οικ/22-12-2009 Υπ.Εσ. Άδεια Μητρότητας Χορήγηση αδειών λοχείας και ανατροφής σε περίπτωση τοκετού µε παρένθετη µητέρα Με αφορµή ερωτήµατα υπηρεσιών σχετικά µε τη χορήγηση των διευκολύνσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΙΑ ΙΚΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ» ΜΕΡΟΣ Α ΚΩ ΙΚΑΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑΣ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ Γενικές διατάξεις Άρθρο 1 Γενικά

ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΙΑ ΙΚΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ» ΜΕΡΟΣ Α ΚΩ ΙΚΑΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑΣ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ Γενικές διατάξεις Άρθρο 1 Γενικά ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΙΑ ΙΚΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ» ΜΕΡΟΣ Α ΚΩ ΙΚΑΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ Γενικές διατάξεις Άρθρο 1 Γενικά Ο Κώδικας Φορολογικής ιαδικασίας (εφεξής «ο Κώδικας») καθορίζει

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΑΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ

ΚΩΔΙΚΑΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΓΕΝΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρο 1 Πεδίο Εφαρµογής 1. Ο Κώδικας Φορολογίας Εισοδήµατος (Κ.Φ.Ε.) ρυθµίζει τη φορολογία του εισοδήµατος : α) των φυσικών ροσώ ων, β) των νοµικών

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟ ΗΜΑΤΟΣ, ΕΠΕΙΓΟΝΤΑ ΜΕΤΡΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ Ν. 4046/2012, ΤΟΥ Ν.4093/2012 ΚΑΙ ΤΟΥ Ν. 4127/2013 ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟ ΗΜΑΤΟΣ, ΕΠΕΙΓΟΝΤΑ ΜΕΤΡΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ Ν. 4046/2012, ΤΟΥ Ν.4093/2012 ΚΑΙ ΤΟΥ Ν. 4127/2013 ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟ ΗΜΑΤΟΣ, ΕΠΕΙΓΟΝΤΑ ΜΕΤΡΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ Ν. 4046/2012, ΤΟΥ Ν.4093/2012 ΚΑΙ ΤΟΥ Ν. 4127/2013 ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΚΩ ΙΚΑΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟ ΗΜΑΤΟΣ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΓΕΝΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. Πρωτ. :15049 Ηµεροµηνία :07.08.2014

Αριθ. Πρωτ. :15049 Ηµεροµηνία :07.08.2014 ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ A.E. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕΣΩΝ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΡΟΧΙΑΣ Ε ΡΑ: ΑΘΗΝΑΣ 67 - ΑΘΗΝΑ 105 52 ΑΦΜ: 099939745.Ο.Υ. :ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ: 214 414 1499 FAX: 210-3223935 Αριθ. Πρωτ. :15049

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΟ ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΣΤΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟ ΗΜΑΤΟΣ, ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΑΡΜΟ ΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ»

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΟ ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΣΤΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟ ΗΜΑΤΟΣ, ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΑΡΜΟ ΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ» ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΟ ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΣΤΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟ ΗΜΑΤΟΣ, ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΑΡΜΟ ΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ» Α. Γενικό Μέρος Το ροτεινόµενο σχέδιο νόµου εντάσσεται

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, Ιανουάριος 2015

Αθήνα, Ιανουάριος 2015 Αγ. Μελετίου 166, 10445, ΑΘΗΝΑ www.kek-cmh.gr ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΞΕΙ ΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «Σχέδιο Πιλοτικής φάσης ιστο οίησης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΠΡΟΕ ΡΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΠΡΟΕ ΡΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΠΡΟΕ ΡΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αξιότιµε Κύριε Πρόεδρε, Με την ροτεινόµενη Πράξη Νοµοθετικού Περιεχοµένου αντιµετω ίζονται

Διαβάστε περισσότερα

15PROC003021130 2015-09-07

15PROC003021130 2015-09-07 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΞΟ ΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. /νση: Κυδωνίας 29 Ταχ. Κώδικας: 73135 Τηλέφωνο: 2821341760 Fax: 28210 93300 e-mail: g-promitheies@chania.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. /νση: Μητρο όλεως 25 Καστοριά 521 00 Πληροφ.: Γραµµατεία Τηλ.: 24670 88200 Fax: 24670 29748 e-mail: efakas@culture.gr

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. /νση: Μητρο όλεως 25 Καστοριά 521 00 Πληροφ.: Γραµµατεία Τηλ.: 24670 88200 Fax: 24670 29748 e-mail: efakas@culture.gr ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Καστοριά, 26/06/2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, Αρ. Πρωτ.: 2851 ΠΑΙ ΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ /νση: Μητρο

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΙΕΘΝΟΥΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ:

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΙΕΘΝΟΥΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Π.Ε.Π. ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΙ ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ 2007-2013 ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ Ταχ. /νση : Κυδωνίας 29 Ταχ. Κώδικας :

Διαβάστε περισσότερα

Άδειες Μονίµων Εκπαιδευτικών

Άδειες Μονίµων Εκπαιδευτικών Δηµητρακόπουλος Γιώργος Αιρετός Π.Υ.Σ.Π.Ε. Πειραιά (εκλεγµένος µε το ψηφοδέλτιο της Π.Α.Σ.Κ.) Τηλ. επικοινωνίας 6977 747439 e-mail: dimitrako@sch.gr http://users.sch.gr/dimitrako Άδειες Μονίµων Εκπαιδευτικών

Διαβάστε περισσότερα

Άδειες Εκπαιδευτικών

Άδειες Εκπαιδευτικών ηµητρακόπουλος Γιώργος Υποψήφιος Αιρετός Κ.Υ.Σ.Π.Ε. (µε το ψηφοδέλτιο της «υπέρβασης») Τηλ. επικοινωνίας 6977 747439 e-mail: info@gdimitrakopoulos.gr http://www.gdimitrakopoulos.gr Φάκελος Άδειες Εκπαιδευτικών

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, Αρ. Πρωτ.: 53330/02.07.2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

Αθήνα, Αρ. Πρωτ.: 53330/02.07.2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ /ΝΣΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ /ΝΣΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΜΟΣΙΟΥ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟ ΟΤΙΚΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ: «ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΛΙΜΕΝΩΝ ΛΕΡΟΥ».

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΜΟΣΙΟΥ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟ ΟΤΙΚΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ: «ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΛΙΜΕΝΩΝ ΛΕΡΟΥ». Πάτµος, 18-05-2015 Αριθµ. πρωτ.: 780 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ ΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ ΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΤΜΟΥ ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΜΟΣΙΟΥ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟ ΟΤΙΚΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ: «ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ ΜΕΤΡΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ Ν.4046/2012 ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ ΜΕΤΡΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ Ν.4046/2012 ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ ΜΕΤΡΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ Ν.4046/2012 ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΜΕΤΡΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Με τη συγχρηµατοδότηση της Ελλάδας και της Ευρω αϊκής Ένωσης. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Ιωάννινα: 13-02-2015 Αρ. ρωτ.: 920

Με τη συγχρηµατοδότηση της Ελλάδας και της Ευρω αϊκής Ένωσης. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Ιωάννινα: 13-02-2015 Αρ. ρωτ.: 920 Με τη συγχρηµατοδότηση της Ελλάδας και της Ευρω αϊκής Ένωσης ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Ιωάννινα: 13-02-2015 Αρ. ρωτ.: 920 Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ ΕΝΙΑΙΟΣ ΦΟΡΟΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ» ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α

ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ ΕΝΙΑΙΟΣ ΦΟΡΟΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ» ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΕΝΙΑΙΟΣ ΦΟΡΟΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ» ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΕΝΙΑΙΟΣ ΦΟΡΟΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ Άρθρο 1 Αντικείµενο του φόρου 1. Α ό το έτος 2014 και για κάθε ε όµενο έτος ε ιβάλλεται

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Τ -183/14 ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΟΜΑ ΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΤΗΣ ΣΤΑΣΥ Α.Ε. ΤΕΥΧΗ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Τ -183/14 ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΟΜΑ ΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΤΗΣ ΣΤΑΣΥ Α.Ε. ΤΕΥΧΗ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε. ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Τ -183/14 ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΟΜΑ ΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΤΗΣ ΣΤΑΣΥ Α.Ε. ΤΕΥΧΗ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΕΥΧΩΝ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΕΥΧΟΣ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΕΙΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Α. Άδειες Μονίμων 1. ΚΑΝΟΝΙΚΗ ΑΔΕΙΑ ΣΕΛ. 6

ΑΔΕΙΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Α. Άδειες Μονίμων 1. ΚΑΝΟΝΙΚΗ ΑΔΕΙΑ ΣΕΛ. 6 ΑΔΕΙΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Α. Άδειες Μονίμων 1. ΚΑΝΟΝΙΚΗ ΑΔΕΙΑ ΣΕΛ. 6 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 2. ΑΝΑΡΡΩΤΙΚΕΣ ΑΔΕΙΕΣ ΣΕΛ. 7-9 2.1. Δικαίωμα αναρρωτικής άδειας 2.2. Χορήγηση αναρρωτικής άδειας 2.3. Διαδικασία χορήγησης αναρρωτικής

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ ΜΕΤΡΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ Ν.4046/2012 ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ ΜΕΤΡΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ Ν.4046/2012 ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ ΜΕΤΡΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ Ν.4046/2012 ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΜΕΤΡΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Με τη συγχρηµατοδότηση της Ελλάδας και της Ευρω αϊκής Ένωσης ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ

Με τη συγχρηµατοδότηση της Ελλάδας και της Ευρω αϊκής Ένωσης ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Με τη συγχρηµατοδότηση της Ελλάδας και της Ευρω αϊκής Ένωσης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ Εφορεία Αρχαιοτήτων Ιωαννίνων

Διαβάστε περισσότερα