ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑ ΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΜΗΜΑ Ν. ΕΥΒΟΙΑΣ. ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΠΡΟΕ ΡΟΥ Τ.Ε.Ε./ Π.Τ. Νοµού ΕΥΒΟΙΑΣ κ. ΣΤΑΥΡΟΥ ΚΑΜΑΡΙΩΤΗ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑ ΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΜΗΜΑ Ν. ΕΥΒΟΙΑΣ. ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΠΡΟΕ ΡΟΥ Τ.Ε.Ε./ Π.Τ. Νοµού ΕΥΒΟΙΑΣ κ. ΣΤΑΥΡΟΥ ΚΑΜΑΡΙΩΤΗ"

Transcript

1 ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑ ΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΜΗΜΑ Ν. ΕΥΒΟΙΑΣ ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΠΡΟΕ ΡΟΥ Τ.Ε.Ε./ Π.Τ. Νοµού ΕΥΒΟΙΑΣ κ. ΣΤΑΥΡΟΥ ΚΑΜΑΡΙΩΤΗ Με θέµα: «ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ» ΗΡΑΚΛΕΙΟ - Νοέµβριος

2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑ AΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΜΗΜΑ Ν. ΕΥΒΟΙΑΣ Xαϊνά & Α οστολίδου Χαλκίδα τηλ.(22210)61285,86 fax:(22210) ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΠΡΟΕ ΡΟΥ Τ.Ε.Ε./ Π.Τ. ΕΥΒΟΙΑΣ κ. ΣΤΑΥΡΟΥ ΚΑΜΑΡΙΩΤΗ Με θέµα: «ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ» ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2007 Α ΣΤΟΧΟΙ Προστασία και α οκατάσταση του Περιβάλλοντος ιατήρηση οικολογικών και ολιτισµικών α οθεµάτων Προβολή και ανάδειξη των συγκριτικών γεωγραφικών, φυσικών, αραγωγικών και ολιτιστικών λεονεκτηµάτων της χώρας Ενίσχυση της διαρκούς και ισόρρο ης οικονοµικής και κοινωνικής ανά τυξης της χώρας και της ανταγωνιστικής αρουσίας της στον ευρύτερο ευρω αϊκό, µεσογειακό και βαλκανικό ερίγυρο Στήριξη της οικονοµικής και κοινωνικής συνοχής στο σύνολο του εθνικού χώρου και ειδικότερα στις εριοχές ου αρουσιάζουν ανα τυξιακή υστέρηση Β ΑΡΧΕΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ 2

3 Εξασφάλιση ισάξιων όρων διαβίωσης και ευκαιριών αραγωγικής α ασχόλησης των ολιτών Αναβάθµιση της ζωής των ολιτών ιατήρηση, ενίσχυση και ανάδειξη της οικιστικής και αραγωγικής ολυµορφίας και της φυσικής οικιλότητας Εξασφάλιση ισόρρο ης σχέση µεταξύ αστικού, εριαστικού και αγροτικού χώρου Κοινωνική, οικονοµική, εριβαλλοντική και ολιτισµική αναζωογόνηση των Μητρο ολιτικών κέντρων Ολοκληρωµένη ανά τυξη ανάδειξη και ροστασία των νησιών, των ορεινών και αραµεθόριων εριοχών Συστηµατική ροστασία, α οκατάσταση, διατήρηση και ανάδειξη εριοχών ολιτισµικής κληρονοµιάς Συντήρηση, α οκατάσταση και ολοκληρωµένη διαχείριση δασών Ορθολογική αξιο οίηση και διαχείριση δασών Ορθολογική αξιο οίηση και διαχείριση υδάτινων όρων Συντονισµός δηµόσιων ρογραµµάτων και έργων µε χωροταξικές ε ι τώσεις Συστηµατική ληροφόρηση και ροώθηση στρατηγικών συµµαχιών µεταξύ των συντελεστών ου ε ηρεάζουν τη διαµόρφωση των ε ιλογών χωρικής ανά τυξης Γ ΜΕΣΑ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ Το Γενικό Πλαίσιο Χωροταξικού σχεδιασµού και Αεισφόρου Ανά τυξης καθορίζει: Τη χωρική οργάνωση των κύριων εθνικών όλων και αξόνων ανά τυξης Τη χωρική διάρθρωση των στρατηγικής σηµασίας δικτύων υ οδοµών και µεταφορών Τη χωρική διάρθρωση εξειδίκευση και συµ ληρωµατικότητα των αραγωγικών τοµέων Το ρόλο των µητρο ολιτικών και λοι ών σηµαντικών αστικών κέντρων Τη διατήρηση και ανάδειξη οικιλοµορφίας της υ αίθρου και τη συνετή διαχείριση των φυσικών όρων 3

4 Τη γεωγραφική αναδιάρθρωση της χώρας µε σκο ό τη δηµιουργία βιώσιµων διοικητικών και ανα τυξιακών ενοτήτων Το Γενικό λαίσιο εγκρίνεται α ό την ολοµέλεια της Βουλής (νόµος) µετά α ό γνωµοδότηση του Εθνικού Συµβουλίου Χωροταξίας και της Ε ιτρο ής Συντονισµού της Κυβερνητικής Πολιτικής. Αναθεωρείται ανά 5ετία. Το ΥΠΕΧΩ Ε συντάσσει ανά 2ετία έκθεση για την ορεία εφαρµογής του Γενικού Πλαισίου. ΕΠΙΠΕ Α ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ 1. Εθνικό ε ί εδο (Ν.2742/99) Α. Ο χωροταξικός σχεδιασµός ου αφορά τη χώρα διαµορφώνεται α ό το ΥΠΕΧΩ Ε, το ο οίο είναι αρµόδιο για την κίνηση της διαδικασίας και εριλαµβάνει: Α1. Το Γενικό λαίσιο χωροταξικού Σχεδιασµού (5ετές µε ροο τική 15 ετών) το ο οίο ύστερα α ό γνώµη του Εθνικού Συµβουλίου χωροταξίας Σχεδιασµού και Αεισφόρου Ανά τυξης (ΕΣΧΣ και Α.Α.) εγκρίνεται α ό την ε ιτρο ή Συντονισµού της κυβερνητικής ολιτικής - ΧΣ και ΑΑ, ου το ροωθεί στη Βουλή για την τελική έγκριση. Θεσµοθετείται µε νόµο. Παρακολουθείται α ό το ΥΠΕΧΩ Ε ου συντάσσει ανά διετία σχετική έκθεση. Α2. Τα ειδικά λαίσια χωροταξικού Σχεδιασµού (5ετές), το ο οίο ύστερα α ό γνώµη του συµβουλίου ΕΣΧΣ και ΑΑ, εγκρίνεται α ό την ε ιτρο ή Ε.Σ.Κ.Π. ΧΣ και Α.Α. αρακολουθείται α ό το ΥΠΕΧΩ Ε ου συντάσσει ανά διετία σχετική έκθεση (Ειδικά χωροταξικά λαίσια τουρισµού, βιοµηχανίας, ΑΠΕ κλ ). 4

5 Β. Είναι σκό ιµο να αναφέρω και συναφείς σχεδιασµούς εθνικών ε ι έδων και ιδιαίτερα του οικονοµικού ανα τυξιακού σχεδιασµού, για; Τον ο οίο είναι υ εύθυνο το υ ουργείο Εθνικής Οικονοµίας και Οικονοµικών και εριλαµβάνει: Β1. Το Εθνικό Σχέδιο Ανά τυξης (5ετές) ου συντάσσεται α ό το ΚΕΠΕ µε την ε ίβλεψη του Υ. Οικονοµικών και Οικονοµίας και εγκρίνεται µε νόµο και αρακολουθείται α ό την ε ιτρο ή ΕΣΧΠ ΧΣ και Α.Α. Β2. Το Εθνικό Σχέδιο εριφερειακής Ανά τυξης ου δηµιουργήθηκε για τους σκο ούς δια ραγµάτευσης µε την Ε.Ε., εγκρίνεται µε α όφαση της Ευρω αϊκής Ε ιτρο ής και αρακολουθείται α ό τη διαχειριστική αρχή των Κ.Π.Σ. 2. Περιφερειακό Ε ί εδο Στο ε ί εδο αυτό εριλαµβάνονται: Α. Περιφερειακά λαίσια χωροταξικού Σχεδιασµού και Αεισφόρου Ανά τυξης (Ν.2742/99 άρθρο 8). Αναφέρονται στο ε ί εδο εριφέρειας, είναι 5ετή µε ροο τική 15 ετών και εναρµονίζονται µε τις κατευθύνσεις των Γενικών και Ειδικών λαισίων χωροταξικού σχεδιασµού. Εγκρίνεται µε α όφαση Υ ουργού ΠΕΧΩ Ε, µετά α ό γνώµη των Περιφερειακών Συµβουλίων. Ήδη έχουν θεσµοθετηθεί για το σύνολο των εριφερειών της χώρας, εκτός της Περιφερείας Αττικής. Β. Ρυθµιστικά Σχέδια Αθήνας (Ν.1515/85) και Θεσσαλονίκης (Ν.151/85) (κατατάσσεται στο ε ί εδο αυτό λόγω του έντονου µητρο ολιτικού χαρακτήρα της). Έχουν θεσµοθετηθεί µε τους νοµούς και αρακολουθούνται α ό τους αντίστοιχους Οργανισµούς. Γ. Συναφής σχεδιασµός : Περιφερειακά ΣΠΑ 3. Το ικό ε ί εδο 5

6 Α. Σηµειώνουµε ότι α ό την κείµενη νοµοθεσία δεν ροβλέ εται η σύνταξη και έγκριση χωροταξικών σχεδίων σε ε ί εδο νοµού. Β. Ρυθµιστικά σχέδια (Ν. 2508/97) Προβλέ ονται για τα αστικά συγκροτήµατα Πάτρας, Ηρακλείου, Λάρισας, Βόλου, Καβάλας και Ιωαννίνων. ύναται να γίνουν και σε άλλες όλεις µε µητρο ολιτικό χαρακτήρα (.χ.α ό το εριφερειακό χωροταξικό Στερεάς Ελλάδας, ροτείνονται για Λαµία και Χαλκίδα). Εγκρίνεται µε Π. /γµα. Παρακολουθείται α ό αντίστοιχες ε ιτρο ές ή οργανισµούς. Γ. Γενικά Πολεοδοµικά Σχέδια (ΓΠΣ) και Σχέδια χωροταξικής οικιστικής οργάνωσης ανοικτής όλης (ΣΧΟΟΑΠ) (Ν. 2508/97) Α οτελούν τα βασικά χωροταξικά σχέδια των ήµων και καταλαµβάνουν όλα τα ιοικητικά τους όρια. Εγκρίνονται µε α όφαση Γενικού Γραµµατέα Περιφέρειας και είναι δυνατή η αρακολούθηση της εφαρµογής τους µε τη σύσταση Οργανισµού Εφαρµογής Πολεοδοµικού Σχεδιασµού κατά νοµό ό ως ροβλέ εται α ό το άρθρο 6 του νόµου.. Σε το ικό ε ί εδο ρέ ει ε ίσης να σηµειώσουµε χωροταξικές αρεµβάσεις ειδικών ή τοµεακού χαρακτήρα, ό ως: 1. Ζώνες οικιστικού ελέγχου (ΖΟΕ) (Ν.1337/83). Εγκρίνονται µε Π. /γµα. 2. Ειδικές εριβαλλοντικές χωροταξικές µελέτες (Ν. 1650/85) 3. Περιοχές Ειδικά Ρυθµιζόµενης ολεοδοµικής οργάνωσης (ΠΕΡΠΟ) (Ν.2508/97). Για το Νοµό Ευβοίας έχουν καθοριστεί µε α όφαση Υ ουργού ΠΕΧΩ Ε εριοχές ΠΕΡΠΟ για Α και Β κατοικία. Σηµειώνουµε ότι ΠΕΡΠΟ µ ορούµε να έχουµε και για αραγωγικές δραστηριότητες (.χ. ΒΕΠΕ). 4. Περιοχές οργανωµένης ανά τυξης αραγωγικών δραστηριοτήτων (ΠΟΑ Π) (Ν. 1650/85). 5. Χωροθέτηση λατοµικών εριοχών και µεταλλείων (Ν.2115/93) 6. Περιοχές Οργανωµένης Τουριστικής Ανά τυξης (ΠΟΤΑ) (ΚΥΑ) 6

7 7. Περιοχές ειδικών χωρικών αρεµβάσεων (ΠΕΧΠ) (Ν. 2742/99) 8. Σχέδια ολοκληρωµένων Αστικών αρεµβάσεων (ΣΟΑΠ) (Ν. 2742/99) Ε ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΕΥΒΟΙΑ ΕΜΠΕΙΡΙΕΣ ΠΟΥ ΑΠΟΚΟΜΙΣΘΗΚΑΝ 1. Μέχρι ρόσφατα είχαν γίνει µόνο α οσ ασµατικές α ό ειρες χωροταξικού σχεδιασµού ου άλλες θεσµοθετήθηκαν και άλλες αρέµειναν σε ε ί εδο µελετών. Ενδεικτικά σας αναφέρω: Α. Χωροταξικό εριφέρειας Στερεάς Ελλάδας Β. Καθορισµός Ζωνών οικιστικού ελέγχου ου εγκρίθηκαν µε Π. /γµα στις εριοχές - υγροβιότο ους: Λίµνης, ύστου, Κανατάδικα Ιστιαίας, Κολοβρέχτης Ψαχνών Ν. Αρτάκης - εριαστικές ΖΟΕ: Αυλίδας, Βασιλικού, Μαρµαρίου, Αλµυρο όταµου Γ. Καθορισµός λατοµικών εριοχών για λήψη αδρανών υλικών. Καθορισµός µεταλλευτικών εριοχών Ε. Χωροταξικό νοµού Ευβοίας. Εκ ονήθηκε, δεν θεσµοθετήθηκε. Στ. ιάφορες µελέτες: ό ως ανα τυξιακή του Νοµού, α ό ΕΟΤ για τουρισµό, α ό ΕΤΒΑ για βιοµηχανικά Ζ. Εθνικό χωροταξικό λαίσιο και ειδικά χωροταξικά λαίσια Α.Π.Ε., βιοµηχανίας, τουρισµού Έχουν δοθεί για διαβούλευση, δεν έχουν θεσµοθετηθεί. Η. Γενικά Πολεοδοµικά Σχέδια (Γ.Π.Σ.) και Σχέδια χωροταξικής οικιστικής οργάνωσης ανοικτής όλης (ΣΧΟΟΑΠ) Ήδη στο νοµό εκ ονούνται έντεκα στους ήµους: Αυλίδας, Ανθηδώνος, Ληλαντίων, Μεσσα ίων, ιρφύων, Ιστιαίας, Ωρεών, Ερετρίας, Κύµης, Καρύστου, Σκύρου α ό τα ο οία τα τρία α ό αυτά (Ληλαντίων, Καρύστου, Μεσσα ίων) έχουν φθάσει θεωρητικά στο στάδιο της θεσµοθέτησης. Για τους υ όλοι ους δήµους έχουν ενταχθεί στο ρόγραµµα, αλλά δεν έχουν ανατεθεί. 7

8 2. Οι εµ ειρίες ου α οκοµίσθηκαν συνοψίζονται στα αρακάτω: Α. Μέχρι σήµερα κατά κανόνα α ουσιάζει ο συστηµατικός και θεσµοθετηµένος χωροταξικός σχεδιασµός. Ο µερικός χωροταξικός σχεδιασµός ου έχει γίνει (χωροταξικό εριφέρειας, ΖΟΕ, κλ ) δεν α οτελεί συστηµατικό εργαλείο ανά τυξης. Β. Η α ουσία χωροταξικού σχεδιασµού εκτός α ό τα γενικά ανα τυξιακά και εριβαλλοντικά ροβλήµατα, δηµιούργησε και ειδικά ροβλήµατα ό ως: το κλείσιµο εργοστασίων µε αιτιολογικό την α ουσία χωροταξικού σχεδιασµού και την µαταίωση έργου οδο οιίας µε το ίδιο αιτιολογικό α ό Σ.τ.Ε. Γ. Ο χωροταξικός σχεδιασµός για να αντα οκριθεί στο ρόλο του ρέ ει να εγκρίνεται και να α οτελεί νόµο του κράτους. Σχεδιασµός ου αραµένει σε ε ί εδο µελέτης (.χ. χωροταξικό του νοµού ου δεν θεσµοθετείται, ΖΟΕ ου εκ ονήθηκαν και δεν εγκρίθηκαν), δεν γεννά έννοµα α οτελέσµατα, δεν είναι υ οχρεωτικός για τη διοίκηση και τον ολίτη και δεν ε ιτελεί το ρόλο του.. Ο χωροταξικός σχεδιασµός ρέ ει να είναι ολοκληρωµένος σε εθνικό, εριφερειακό και το ικό ε ί εδο. Φυσιολογικά έ ρε ε να εκ ονηθεί ρώτα ο εθνικός σχεδιασµός, να δώσει κατευθύνσεις στον εριφερειακό και αυτός µε τη σειρά του στον το ικό. Εκείνο το ο οίο έγινε ήταν να εκ ονηθεί και να εγκριθεί ρώτα ο εριφερειακός (χωροταξικά εριφερειών) να ακολουθήσουν ορισµένοι ήµοι µε την εκ όνηση των ΓΠΣ και ΣΧΟΟΑΠ, χωρίς ουσιαστική καθοδήγηση α ό την κεντρική διοίκηση (και τα ο οία βρίσκονται σε ε ί εδο µελέτης χωρίς να έχουν εγκριθεί) και τελευταία το ΥΠΕΧΩ Ε έδωσε σε διαβούλευση το Εθνικό και τα ειδικά χωροταξικά λαίσια. Ε. Αν και ο τρό ος αυτός κρίνεται εν ολλοίς ανορθόδοξος, µεγαλύτερη σηµασία έχει να ολοκληρωθεί ο σχεδιασµός και στα τρία ε ί εδα και οι εµ ειρίες ου α οκοµίζονται α ό το ένα ε ί εδο να µ ορούν να τροφοδοτούν τα άλλα δυο. ηλαδή να µην είναι µονοσήµαντος α ό άνω ρος τα κάτω, αλλά να είναι δυνατόν σε εµ ειρίες α ό το το ικό σχεδιασµό να αναµορφώνουν τον γενικό. (.χ. Με το ειδικό 8

9 χωροταξικό των ΑΠΕ, όλοι οι ήµοι είναι υ οχρεωτικό να εγκαταστήσουν ανεµογεννήτριες. Μ ορεί όµως σε ολλούς δήµους η εγκατάσταση τους να είναι ολέθρια για τις άλλες µορφές ανά τυξης,.χ. τουρισµό ή να µην έχουν αιολικό δυναµικό). ΣΤ. Ο χωροταξικός σχεδιασµός δεν µ ορεί να είναι χρονικά στατικός, αλλά να αναθεωρείται ανά τακτά χρονικά διαστήµατα, ανάλογα µε τις ραγµατικές ανάγκες και τις εµ ειρίες ου α οκτήθηκαν. Ζ. Βασικό στοιχείο είναι η α οδοχή του σχεδιασµού α ό τους χρήστες, είτε είναι α λοί ολίτες, είτε είναι ε ιχειρηµατίες είτε διάφοροι φορείς. Αυτό µ ορεί να ε ιτευχθεί µόνο αν γίνει µε ευρεία ενηµέρωση και συµµετοχή (υ οβολή ροτάσεων αρατηρήσεων), αλλά και αν ταυτόχρονα είναι και οραµατικός και ρεαλιστικός. Η. Τα ΓΠΣ και τα ΣΧΟΟΑΠ µ ορούν να α οτελέσουν τα βασικά κύτταρα του χωροταξικού σχεδιασµού. Είναι όµως α αραίτητο να δοθεί ιδιαίτερο βάρος α ό την κεντρική διοίκηση για την αροχή κατευθύνσεων ( ου λεί ει σήµερα) και α ό τις το ικές κοινωνίες ώστε να δοθεί έµφαση στην αεισφόρο ανά τυξη και όχι ικανο οίηση µεµονωµένων αιτηµάτων. Θ. Η ροστασία του εριβάλλοντος και η συνετή διαχείριση των φυσικών όρων ρέ ει να α οτελεί το ρωταρχικό στοιχείο του χωροταξικού σχεδιασµού. Ήδη το αλιότερο λασµατικό δίλληµα ροστασία εριβάλλοντος ή ανά τυξη τείνει να αντικατασταθεί ολοκληρωτικά α ό το αξίωµα: ροστασία εριβάλλοντος σηµαίνει ανά τυξη. Αυτό γίνεται ιδιαίτερα αντιλη τό στα νησιά, ό ου η ροστασία, αλλά και η βελτίωση των υ οβαθµισµένου εριβάλλοντος, είναι α όλυτα συνυφασµένη µε την ανά τυξη τους. Φανταστείτε τι ροβλήµατα µ ορεί να δηµιουργήσει η υ οβάθµιση ενός α ό τα συστήµατα: ήλιος, κλίµα, θάλασσα, αέρας, νερά, δάση, γεωργικές γαίες, αρχιτεκτονική κληρονοµιά, ολιτιστική κληρονοµιά κλ. Οι ρόσφατες καταστροφικές υρκαγιές και οι ληµµύρες ου ακολούθησαν µας δίδαξαν µε άσχηµο τρό ο το όσο αρνητικά ε ηρεάζει την ανά τυξη ενός τό ου η καταστροφή µιας εριβαλλοντικής αραµέτρου. Πρέ ει λοι όν να γίνει κοινή συνείδηση και ιδιαίτερα ε ιτακτική στο νησιωτικό 9

10 χώρο, ότι η ροστασία του εριβάλλοντος είναι άρρηκτα συνδεδεµένη µε την ανά τυξη του. Ι. Σύνδεση του χωροταξικού σχεδιασµού µε τους άλλους σχεδιασµούς και κυρίως µε τον οικονοµικό καθώς και τις ιδιωτικές και δηµόσιες ε ενδύσεις. Αν και η σύνδεση του εθνικού χωροταξικού λαισίου µε το εθνικό ενταετές σχέδιο ανά τυξης και το Εθνικό Σχέδιο Περιφερειακής Ανά τυξης (ΕΣΠΑ) είναι αυτονόητη, εν τούτοις το χωροταξικό λαίσιο και το ΕΣΠΑ έχουν διαφορετική αντίληψη, µεθοδολογία, ροδιαγραφές χρονικά όρια κλ., δηλαδή α οτελούν δυο ανεξάρτητα στρατηγικά λαίσια, σε ορισµένες ερι τώσεις ανταγωνιστικά και όχι αλληλοτροφοδοτούµενα ό ως θα έ ρε ε. Ευελ ιστούµε ότι µετά την έγκριση των ΓΠΣ και ΣΧΟΟΑΠ την έγκριση του εθνικού χωροταξικού λαισίου και την αναµόρφωση του εριφερειακού, τα οικονοµικά ρογράµµατα να είναι α όρροια της υλο οίησης του χωροταξικού σχεδιασµού (.χ. το τεχνικο-οικονοµικό ρόγραµµα ενός ήµου να διαµορφώνεται βάσει των κατευθύνσεων του ΓΠΣ). Ια. Θέλω να τονίσω τη σηµασία ου έχει η διαβούλευση και οι συµµετοχικές διαδικασίες τόσο κατά την εκ όνηση των χωροταξικών σχεδίων, όσο και για την µετέ ειτα εφαρµογή τους. Κατά την εκ όνηση είναι α αραίτητες γιατί ο σχεδιασµός εµ λουτίζεται µε την εµ ειρία και τις ροτάσεις των φορέων, και α οκτά κοινωνική συναίνεση γεγονός ου συµβάλει στην ληρότητα, την ορθότητα και την εφικτότητα υλο οίησης του (.χ. αν η ΕΗ συµµετάσχει στο χωροταξικό σχεδιασµό αρέχοντας τα ρογράµµατα και τις ροτάσεις της και ο σχεδιασµός τα λάβει υ όψη του, είναι φυσικό ότι η υλο οίηση των ρογραµµάτων της ΕΗ θα είναι συµβατή µε τον υ όλοι ο σχεδιασµό. Στην αντίθετη ερί τωση θα ροσ αθούµε να µ αλώσουµε λύσεις ανάγκης, ου θα λύνουν ένα ρόβληµα και θα δηµιουργούν ένα ή ερισσότερα άλλα). εν εννοούµε φυσικά ότι οι ροτάσεις των φορέων ρέ ει να ενσωµατώνονται αυτούσιες στο σχεδιασµό, ρέ ει όµως να λαµβάνονται υ όψη στο µέτρο ου 10

11 εξυ ηρετούν τους στόχους και δεν έρχονται σε αντίθεση µε τις αρχές του σχεδιασµού. Το αράδειγµα δεν ισχύει για τη ΕΗ, αλλά για ο οιονδή οτε φορέα ηµόσιο, το ική αυτοδιοίκηση, ιδιωτικούς φορείς, κοινωφελείς οργανισµούς κλ.). Η εµ ειρία α ό το Νοµό µας έχει δείξει ότι στα χαµηλότερα ε ί εδα σχεδιασµού (ΓΠΣ, ΣΧΟΟΑΠ) δίνεται ιδιαίτερη έµφαση στις συµµετοχικές διαδικασίες µε αναρτήσεις, ανοιχτές συγκεντρώσεις, συζητήσεις στα διάφορα όργανα και ικανο οιητικός χρόνος για διαβούλευση (άλλωστε αυτό είναι το γράµµα και το νεύµα του νόµου). Στο υψηλότερο όµως ε ί εδο σχεδιασµού, ό ως είναι το γενικό και τα ειδικά χωροταξικά λαίσια, ου δόθηκαν για διαβούλευση µέσω των διαδικασιών νοµίζω να υ άρχει σοβαρό έλλειµµα συµµετοχικών διαδικασιών. Ουσιαστικά η συµµετοχή αφέθηκε στην καλή θέληση του κάθε φορέα να εκφράσει τις α όψεις του ή όχι. Είναι όµως αρκετά αµφίβολο αν οι φορείς κατενόησαν την σηµασία του χωροταξικού σχεδιασµού και αν του έδωσαν την βαρύτητα ου έ ρε ε. Θεωρώ ότι η ευθύνη του ΥΠΕΧΩ Ε για ουσιαστικό διάλογο και συµµετοχή, εκφυλίστηκε σε τυ ική υ οχρέωση του για διαβούλευση και «αναίµακτη» έγκριση του εθνικού χωροταξικού σχεδιασµού (Γενικού ή ειδικών). Η α ουσία ουσιαστικού διάλογου και υ οβολής ουσιαστικών ροτάσεων, ίσως α αλλάξει ρόσκαιρα την ολιτεία και το ΥΠΕΧΩ Ε ιδιαίτερα α ό το δύσκολο έργο σύνθεσης και συγκερασµού των α όψεων και της ιθανής αναθεώρησης του σχεδιασµού, είναι όµως βέβαιο ότι ολλά ροβλήµατα θα µείνουν άλυτα, µε α οτέλεσµα την µη εφικτότητα υλο οίησης του και εν τέλει την α αγίωση του. Ιβ. Ένα άλλο ράγµα ου θεωρώ ε ίσης σοβαρό είναι η αρακολούθηση της εφαρµογής του σχεδιασµού. Για κάθε ε ί εδο η νοµοθεσία ροβλέ ει αντίστοιχα όργανα. Ο Εθνικός σχεδιασµός αρακολουθείται α ό το ΥΠΕΧΩ Ε ου συντάσσει ανά διετία σχετική έκθεση. 11

12 Ο εριφερειακός σχεδιασµός αρακολουθείται α ό το ΥΠΕΧΩ Ε ή την εριφέρεια ανάλογα µε οιος ε ισ εύδει την σύνταξή του (!!!). Τα ρυθµιστικά σχέδια αρακολουθούνται (δυνητικά) α ό αντίστοιχους οργανισµούς ή ε ιτρο ές ού η θεσµοθέτηση τους ροβλέ εται. Ιδιαίτερη σηµασία ρέ ει να δοθεί ε ίσης, για την µεθοδολογία ου οι ρυθµίσεις του σχεδιασµού θα φθάσουν στον τελικό χρήστη και ως τέτοιος µ ορεί να είναι το ο οιοδή οτε Υ ουργείο ή Οργανισµός αλλά και ο ιδιώτης ε ενδυτής (.χ. µε το «κρέµασµα» των εγκεκριµένων χωροταξικών σχεδίων στο διαδίκτυο). Ιγ. Οφείλω να ε ισηµάνω την ιδιαιτερότητα της Εύβοιας, η ο οία αν και είναι νησί, αντιµετω ίζεται α ό την ιοίκηση, ως η ειρωτικός χώρος. Μάλιστα ένα τµήµα του Νοµού ανήκει στην η ειρωτική Ελλάδα ( εριοχές Αυλίδας και Ανθηδώνας). Το τµήµα αυτό έχει σαφή διαφορο οίηση α ό το νησιωτικό τµήµα γιατί έχει έντονα ανα τυγµένο τον δευτερογενή τοµέα ( εριοχή Ριτσώνας) και έντονα αστικο οιηµένο ως ροέκταση της Αθήνας ( εριοχή Αυλίδας). Η αντιµετώ ιση του νοµού µας ως νησιωτικόη ειρωτικού χαρακτήρα έχει ως α οτέλεσµα να στερείται βασικών έργων µεταφορικής και λοι ής υ οδοµής, και ενώ έχει τα µειονεκτήµατα των νησιών να µην έχει τα οικονοµικά και θεσµικά λεονεκτήµατα τους. ΣΤ. ΚΟΙΝΑ ΣΗΜΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ 1. Η ιδιαιτερότητα στις συγκοινωνίες και µεταφορές ου µεταφράζεται κατά κύριο λόγο στους θαλάσσιους δρόµους και κατά δεύτερο στους εναέριους και ε ίγειους. Η ε ίγεια αφορά κυρίως του εσωτερικό δίκτυο των νησιών και σε εξαιρετικές ερι τώσεις (Εύβοια, Λευκάδα) την σύνδεση µε το στεριανό χώρο. 2. Οι φυσικοί όροι 12

13 Α. Ήλιος θάλασσα Β. Αλιεία Γ. Αιολικό δυναµικό. Πολιτιστική κληρονοµιά (ιδιαίτερη αρχιτεκτονική των νησιών µε αγκόσµιο ενδιαφέρον αλλά και λήθος αρχαιολογικών θησαυρών) Ε. Παραδοσιακές καλλιέργειες (µαστίχα Χίου, φυστίκια Αιγίνης, φάβα Σαντορίνης, κρασιά Κρήτης, ελαιόλαδο Κρήτης, Μυτιλήνης, κλ.) Στ. Ορυκτοί όροι (µάρµαρα Θάσου, λάκες Καρύστου κλ.) 3. Οι αραγωγικοί τοµείς ως α οτέλεσµα των φυσικών όρων: Α. Τουρισµός αραθερισµός ου τείνει να εξελιχθεί ως ο κυριότερος αραγωγικός τοµέας Β. Ναυτιλία Γ. Αλιεία ( εριλαµβάνονται η αραδοσιακή αλιεία, οργανωµένη αλιεία, οστρακοκαλλιέργειες, σ ογγαλιστά κλ.). Η αραδοσιακή αρχιτεκτονική κατασκευαστικός τοµέας Ε. Η γεωργία ( αραδοσιακή και οργανωµένη ου η έλλειψη µεγάλων εδινών εκτάσεων αντισταθµίζεται α ό το κατά κανόνα ή ιο κλίµα). Στ. Η κτηνοτροφία οργανωµένη ή αραδοσιακή σε νησιά ό ως η Σάµος, Σαµοθράκη, Άνδρος κλ. Ζ. Η βιοτεχνία βιοµηχανία αραδοσιακή κυρίως για την µετα οίηση αραγοµένων ροϊόντων (γεωργικών, κτηνοτροφικών, αλιευτικών) - οργανωµένη σε εξαιρετικές ερι τώσεις (Σύρος, Χαλκίδα κλ.) - ενεργειακή (Αλιβέρι, αιολικά άρκα) - ορυκτών όρων 4. Η διαχείριση του υδάτινου δυναµικού (θαλάσσιου ου σχετίζεται κυρίως µε την ροστασία των ακτών, την χωροθέτηση των υδατοκαλλιεργειών και την ρύ ανση κλειστών κόλ ων.χ. Ευβοϊκού και γλυκού νερού (όµβριου, εδάφιου, υ ογείου). Σηµειώνουµε ότι ολλά νησιά έχουν ρόβληµα λειψυδρίας, φαινόµενο ου µ ορεί να αντιµετω ισθεί µε συνετή διαχείριση και κατασκευή έργων ό ως φράγµατα, αφαλάτωση κλ ), αλλά 13

14 και θεσµικές αρεµβάσεις ό ως την αροχή κινήτρων για την ενασχόληση των κατοίκων σε εργασίες ου θα είναι συνδυασµός του τριτογενούς µε τον ρωτογενή τοµέα, µε στόχο την συγκράτηση του ληθυσµού στην ενδοχώρα των νησιών την ενίσχυση των αραδοσιακών καλλιεργειών και την ροστασία των δασών. 5. Η διαχείριση των ανανεώσιµων ηγών ενέργειας, κυρίως των αιολικών άρκων, αλλά και των φωτοβολταϊκών, φραγµάτων και άλλων ηγών. Η διαχείριση αυτή ρέ ει να α οσκο εί αφενός στην αυτάρκεια της α αιτούµενης ενέργειας των νησιών και αφετέρου στην συµβατικότητα της µε άλλες δραστηριότητες και κυρίως µε την τουριστική. 6. Η ροστασία του εριβάλλοντος, όχι ως αόριστη έννοια, αλλά µε τη συνείδηση ότι ιδιαίτερα για το νησιωτικό χώρο του εριβάλλον α οτελεί τον σηµαντικότερο φυσικό όρο και ως εκ τούτου το ρωταρχικό στοιχείο αειφόρου ανά τυξης. Στην ροστασία του εριβάλλοντος ρέ ει να τονιστεί η αντιρύ ανση α ό ετρελαιοκηλίδες, η καθαριότητα των ακτών, η ροστασία της αρχιτεκτονικής κληρονοµιάς, η αειφορία του νερού, η ροστασία θαλάσσιων οικολογικών συστηµάτων (φώκιας, θαλάσσιας χελώνας), αλλά και χερσαίων (κρικρι Κρήτης κλ.) 7. Η διαφύλαξη των ακτών α ό την υ ερδόµηση υ ερεκµετάλλευση κυρίως για τους τουριστικούς αραθεριστικούς σκο ούς. 8. Οι έντονες δηµογραφικές ανισότητες και η συγκρότηση του ληθυσµού ιδίως τη χειµερινή ερίοδο στα νησιά µε την αροχή θεσµικών και οικονοµικών κινήτρων κυρίως αυτών µε δηµογραφικό µαρασµό. 9. Η οριστική ε ίλυση των ολλα λών ζητηµάτων χρήσεων γης, των αραδοσιακών οικισµών, των εριοχών Natura, του αιγιαλού και αραλίας, ου θα διαµορφώσει ένα ε αρκές ανα τυξιακό υ όβαθρο. 14

15 10. Η αντιµετώ ιση των αδυναµιών της δηµόσιας διοίκησης, ου στην ερί τωση των νησιών έχουν ρόσθετα ειδικά χαρακτηριστικά (δυσκολίες συντονισµού υ ηρεσιών και ε αφής µε τον ολίτη, δυσκολίες στην µετακίνηση, χαµηλή ελκυστικότητα για νέο ανθρώ ινο δυναµικό µε υψηλό ε ί εδο εκ αίδευσης). 11. Η ιδιαιτερότητα στην αντιµετώ ιση ροβληµάτων υγείας µε έµφαση στα α οµονωµένα νησιά µε την δυσκολία διακοµιδής στις δευτεροβάθµιες βαθµίδες υγείας, αλλά και µε την έλλειψη ρωτοβάθµιας αροχής υ ηρεσιών. 12. Η µειονεκτική ανταγωνιστική θέση στα αραγόµενα ροϊόντα ου είναι α οτέλεσµα του αυξηµένου κόστους κυρίως λόγω της δυσκολίας ροσ ελασιµότητας της. 13. Οι αυξηµένες α αιτήσεις σε υ οδοµές και εξο λισµό (.χ. και το µικρότερο κατοικούµενο νησί έχει ανάγκη α ό συγκοινωνία, ε ικοινωνία, ερίθαλψη, αιδεία, κλ.) 14. Το υψηλό κόστος διαβίωσης σε σχέση µε εκείνο της η ειρωτικής χώρας. Ι ΙΑΙΤΕΡΟΤΗΤΕΣ ΕΥΒΟΪΚΗΣ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ Η Εύβοια έχει την µοναδικότητα να θεωρείται ανατολική η ειρωτική Ελλάδα ενώ είναι ένα νησί ου ξεκινάει α ό την Θεσσαλία για να καταλήξει στις Κυκλάδες. Η ολύ αθη αυτή 15

16 κοιτίδα ολιτισµού για άνω α ό χρόνια, µε διαµήκη άξονα άνω α ό 250km και µέσο λάτος 70km δεν έχει αρά σηµειακή ε αφή µε την υ όλοι η Ελλάδα και κουβαλά όλα τα µειονεκτήµατα της νησιωτικής α οµόνωσης χωρίς να γεύεται τα λεονεκτήµατα της γεωγραφικής συνέχειας της η ειρωτικής χώρας. Οι διαχρονικές συνέ ειες της ιδιόµορφης αυτής ραγµατικότητας α οδεικνύονται σοβαρότατες. Ενώ «γειτονεύει» µε το λέον ανε τυγµένο τµήµα της Ελλάδος και δέχεται σηµαντικές οικιστικές ιέσεις για αραθεριστική κατοικία αλλά και για ρώτη κατοικία α ό το λεκανο έδιο της Αττικής ευρίσκεται α ό λευράς υ οδοµών και ανά τυξης σε ολύ µειονεκτική θέση. Η µακροχρόνια συσσώρευση των ροβληµάτων δεν γίνεται εύκολα κατανοητή, για ένα όχι α οµακρυσµένο νοµό. Παραδείγµατος χάριν κανένα άλλο νησί στην Ελλάδα δεν έχει να διαχειριστεί ε ί λέον και τις σοβαρότατες εριβαλλοντικές ε ιβαρύνσεις ενός κλειστού θαλάσσιου κόλ ου, του Ευβοϊκού κόλ ου καθ όλο το µήκος της δυτικής λευράς του. Πράγµατι στο εξαιρετικής οµορφιάς φυσικό το ίο καταλήγουν, εν ολλοίς χωρίς έλεγχο, α όβλητα α ό άσης µορφής δραστηριότητες µε α ρόβλε τες συνέ ειες για την έµβια αλυσίδα. Χαρακτηριστική τραγική ε ικαιρότητα τα α οκαλυ τόµενα για τα α όβλητα στο Ασω ό οταµό. Αν ροσθέσει κανείς την α οβιοµηχάνιση και την µακρόχρονη ανεργία ου λήττει τον νοµό µ ορεί να έχει µια εικόνα της ιεστικής ευβοϊκής ραγµατικότητας ου καλούµαστε να αντιµετω ίσουµε. ΣΟΒΑΡΕΣ ΕΛΛΕΙΨΕΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΟΥΜΕΝΟΥ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΣΤΗ ΧΩΡΑ ΜΑΣ 16

17 Το µακροχρόνια έλλειµµα στρατηγικού χωροταξικού σχεδιασµού στη χώρα µας ρέ ει ε ί τέλους κά οτε να κλείσει αφού η έλλειψη του έχει ανθοµολογούµενες ολέθριες συνέ ειες. Βεβαίως είναι ρος τιµή της αρούσας κυβέρνησης η ανάληψη ρωτοβουλίας ρος το σκο ό αυτό. Η ε ιλεγείσα όµως ορεία, µετά την ανολοκλήρωτη ροσ άθεια τον , ου αραβιάζει την ελληνική και ευρω αϊκή νοµοθεσία και ροχωρεί στην ολοκλήρωση της µε συνο τικές διαδικασίες µάλλον δηµιουργεί αρά ε ιλύει ροβλήµατα. Πάντως δεν κερδίζει την κοινωνική συναίνεση αφού ε ιχειρείται ροσχηµατική και όχι ουσιαστική δηµοσιότητα των ε ιµέρους στοιχείων των µελετών και διαδικασιών σύνταξης του Γενικού λαισίου χωροταξικού σχεδιασµού. Είναι χαρακτηριστικό ότι ακόµη και ο θεσµοθετηµένος τεχνικός σύµβουλος της ολιτείας το ΤΕΕ έµεινε ουσιαστικά εκτός ενηµέρωσης. Θεωρούµε ότι ρέ ει να υ άρξει κοινή θέση όλων των Περιφερειακών Τµηµάτων και του Κεντρικού ΤΕΕ ροκειµένου να δοθεί ε αρκής χρόνος (.χ. 4-6 µήνες) για ουσιαστική δηµόσια διαβούλευση (τουλάχιστον µε τους θεσµικούς φορείς και τούς συµµετέχοντες στο Εθνικό Συµβούλιο Χωροταξίας Σχεδιασµού και Αειφόρου Ανά τυξης) αφού µόνο έτσι θα ροκύψει ε ιστηµονική θέση και τεκµηρίωση των ροτεινόµενων ρυθµίσεων και θα διασφαλισθεί το κοινωνικό συµφέρον, η κοινωνική συναίνεση και εν τέλει η εφαρµοσιµότητα του. 17

18 Z. ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 1. Ο Πρωτογενής τοµέας και ο τουρισµός έχουν µεγάλη ανταγωνιστικότητα στο νησιωτικό χώρο και για άλλους λόγους αλλά και ε ειδή µάχονται για το νερό ου υ άρχει. Η δασική και η γεωργική γη υ οχωρούν κάτω α ό το βάρος και τις ιέσεις του τουρισµού και του αραθερισµού. Υ άρχουν τρό οι ταύτισης ή συµ όρευσης των συµφερόντων της τουριστικής ανά τυξης µε τις ε ιδιώξεις ροστασίας του ευρύτερου αγροτικού χώρου και εν τέλει την ροστασία και αειφορία των υδάτινων όρων οι ο οίοι συνοψίζονται ως εξής: - Η µετατό ιση της τουριστικής ροσφοράς και ζήτησης α ό τα αράλια των νησιών ρος την ενδοχώρα και τις µεσόγειες εριοχές. - Ο ε ανα ροσδιορισµός του ροσφερόµενου τουριστικού ροϊόντος, έτσι ώστε να αξιο οιεί και να ενσωµατώνει υ ολανθάνοντες ως τώρα αραµεληµένους όρους της ενδοχώρας των νησιών (ε αφή και γνωριµία άδηλους ιστορικούς τό ους και µνηµεία, ελεύθερη κίνηση και εριήγηση στο γηγενές αγροτικό το ίο, γνωριµία µε τα ζωικά είδη των αγροτοοικοσυστηµάτων, υγιεινή διατροφή κλ ). - Η ανατρο ή των συνθηκών ου ευνοούν το έρασµα της γης για τουριστική και αραθεριστική εκµετάλλευση και συνολικά το έρασµα της τουριστικής οικονοµίας σε άλλους α ό τους ντό ιους. Οι συνθήκες αυτές ε ιταχύνουν την εγκατάλειψη των νησιών α ό το γηγενή ληθυσµό, διαιωνίζουν τις δι ολικές καταστάσεις ανάµεσα στο καλοκαίρι και το χειµώνα και εξαντλούν τους φυσικούς όρους. - Η ε αναφορά δραστήριου ανθρώ ινου δυναµικού σε κρίσιµες γεωργικές και αγροτικές ζώνες ως ρυθµιστικού αράγοντα των γαιο-εξελίξεων και αλλαγών της εδαφοκάλυψης. - Η ενθάρρυνση της µερικής α ασχόλησης των νησιωτών στο γεωργικό τοµέα µέσω της έµ ρακτης υ οστήριξης της µε δικαιώµατα αγροτοτουριστικής ε ένδυσης και εισοδήµατος. - Ανά τυξη λάνου ολιτικής ροστασίας των δασικών εκτάσεων. 18

19 2. Άρση της α οµόνωσης µε την ενίσχυση των µεταφορικών υ οδοµών, σε µια λογική συνδυασµένων µεταφορών και όχι διασ οράς, αλλά και των τηλε ικοινωνιών και των δυνατοτήτων ου ροκύ τουν α ό την κοινωνία της ληροφορίας (κάτι ου δεν σηµαίνει µόνο τηλε ικοινωνιακές υ οδοµές αλλά και ροώθηση συγκεκριµένων εφαρµογών α ό τον ιδιωτικό και τον δηµόσιο τοµέα, ό ως η ηλεκτρονική εργασία και οι ηλεκτρονικές υ ηρεσίες. 3. Αναβάθµιση των αεροµεταφορών των ακτο λοϊκών και των συνδυασµένων µεταφορών µε «ανοίγοντας» λήρως αυτόν τον τοµέα όχι µόνον ως αγορά ελεύθερων µεταφορών, αλλά κυρίως ως συγκοινωνία. 4. ιαχείριση της διέλευσης λοίων ου δια λέουν τις θάλασσες έριξ της νησιωτικής Ελλάδας µε στόχο την ασφαλή ναυσι λοΐα και την ρόληψη θαλασσίων ατυχηµάτων µε - τον χαρακτηρισµό του θαλάσσιου χώρου ως ιδιαιτέρως ευαίσθητες εριοχές και την θεσµοθέτηση ροστατευόµενων εριοχών. - την δηµιουργία λιµένων καταφυγής - την εφαρµογή ζωνών διαχωρισµού κυκλοφορίας. - την δειγµατοληψία λυµάτων α ό όλα τα διερχόµενα λοία. - την χρήση ηλεκτρονικών συστηµάτων. 5. Την εφαρµογή µοντέλου ολιτικής ου να α οβλέ ει στην µετατρο ή των χαρακτηριστικών της νησιωτικότητας α ό µειονεκτήµατα σε λεονεκτήµατα µε - την ανάδειξη σε κάθε νησί ή συστάδα νησιών των συγκριτικών λεονεκτηµάτων ή την δηµιουργία νέων λεονεκτηµάτων ου θα διευρύνουν τις µελλοντικές ε ιλογές, ώστε να δηµιουργείται υψηλή ροστιθέµενη αξία και α ασχόληση. - τον ροσδιορισµό µακρο ρόθεσµου στόχου για κάθε νησί ή συστάδα νησιών, στα λαίσια ενός νέου χωροταξικού σχεδιασµού, ου θα δηµιουργεί οικονοµίες κλίµακας, µε όρους εριφερειακών αγορών και συνεργιών, αντί της ακτινωτής εξάρτησης των νησιών α ό την Αθήνα. 19

20 6. Ανά τυξη των κοινωνικών υ οδοµών και του συστήµατος µε την αροχή ρωτοβάθµιων υ ηρεσιών υγείας και αροχή υ ηρεσιών ρόνοιας (ενισχυµένο εριφερειακό ιατρείο, δίκτυο τηλεϊατρικής, αεροκοµιδή ασθενών, φαρµακεία, βοήθεια στο σ ίτι για ηλικιωµένους, άτοµα µε ειδικές ανάγκες και α ροστάτευτα µικρά αιδιά). 7. ιαµόρφωση σχεδίου αειφορικής ανά τυξης για την διαχείριση υδάτινων όρων, ληµµάτων, α ορριµµάτων και του ενεργειακού δυναµικού των νησιών. Ενεργειακή αυτονοµία των νησιών µε ΑΠΕ και εµ λουτισµό των υδατίνων όρων µε λειτουργία µονάδων αφαλάτωσης. 8. Εφαρµογή άµεσων µέτρων για την ροστασία των ιο αραγωγικών οικοσυστηµάτων των Ελληνικών θαλασσών (.χ. ροστασία θαλασσίων λιβαδιών Ποσειδωνίας, ορθολογική διαχείριση του κλειστού θαλάσσιου κόλ ου του Ευβοϊκού). 9. Συγκοινωνίες. Η ε ίλυση και µόνον του συγκοινωνιακού ροβλήµατος των νησιών θα α οτελούσε την µεγαλύτερη σε µέγεθος ανα τυξιακή ενέργεια µε την δηµιουργία ενός ικανο οιητικού συστήµατος ενδοε ικοινωνίας µεταξύ των νησιών αλλά και την α οτελεσµατική σύνδεσή των µε το κέντρο. 10. Εφαρµογή της σύγχρονης τεχνολογίας στον τοµέα των κατασκευών για τον σχεδιασµό, κατασκευή και λειτουργία της δι λής ζεύξης του Μαλιακού. Η δι λή ζεύξη του Μαλιακού είναι έργο µεγάλης Εθνικής σηµασίας µε ιδιαίτερες ε ι τώσεις ου αφορούν στην ανά τυξη στον τοµέα των εξαγωγών, στην ε ικοινωνία µε τα µεγάλα αστικά κέντρα, στην εξοικονόµηση ενέργειας, στην αναβάθµιση του εριβάλλοντος, στην συµβολή της ασφάλειας των µετακινήσεων και στην άρση της α οµόνωσης γεωγραφικών εριοχών ό ως η Μαγνησία και η Βόρεια Εύβοια. 11. Η στελέχωση υ ηρεσιών και οργανισµών α οτελεί το µέσον για την εφαρµογή των ανα τυξιακών ρογραµµάτων των νησιών. 20

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΡΑΣΗΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο 2014-2016

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΡΑΣΗΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο 2014-2016 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΡΑΣΗΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο 2014-2016 Η αγκόσµια οικονοµική κρίση ου βιώνουµε τα τελευταία χρόνια είναι η χειρότερη της µετα ολεµικής ε οχής. Μια κρίση

Διαβάστε περισσότερα

Από τη θεωρία στην πράξη: Η Εμπειρία της Ένταξης της Οπτικής του Φύλου στα Αναλυτικά Προγράμματα της Πρωτοβάθμιας

Από τη θεωρία στην πράξη: Η Εμπειρία της Ένταξης της Οπτικής του Φύλου στα Αναλυτικά Προγράμματα της Πρωτοβάθμιας Από τη θεωρία στην πράξη: Η Εμπειρία της Ένταξης της Οπτικής του Φύλου στα Αναλυτικά Προγράμματα της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Κυπριακής Εκπαίδευσης ΜΑΡΙΑ ΓΚΑΣΟΥΚΑ ΕΠΙΚΟΥΡΗ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΣΥΓΚΛΙΣΗΣ ΤΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ, ΤΩΝ ΜΕΣΩΝ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ 1

Η ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΣΥΓΚΛΙΣΗΣ ΤΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ, ΤΩΝ ΜΕΣΩΝ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ 1 Η ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΣΥΓΚΛΙΣΗΣ ΤΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ, ΤΩΝ ΜΕΣΩΝ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ 1 Κύριε Πρόεδρε, κυρίες, κύριοι, Θα ήθελα να σας µιλήσω για τέσσερα ράγµατα ου θεωρώ

Διαβάστε περισσότερα

δεν µ ορούµε να συµφωνήσουµε µε οιον τρό ο το ρόβληµα αυτό θα λυθεί.

δεν µ ορούµε να συµφωνήσουµε µε οιον τρό ο το ρόβληµα αυτό θα λυθεί. Χαιρετισµός του Προέδρου Κ.Ε..Ε. & ηµάρχου Αµαρουσίου κ. Γ. Πατούλη στο Συνέδριο µε θέµα : «Βιώσιµη, Οικολογική, Οικονοµική ιαχείριση Α ορριµµάτων στην Αττική». Kυρίες και κύριοι Θα ήθελα καταρχήν να συγχαρώ

Διαβάστε περισσότερα

ηµοκρατική σχολική διοίκηση, εκ αίδευση των µαθητών στα δικαιώµατα και αρεµβάσεις µε στόχο την ροστασία των µαθητών α ό τη βία και τις διακρίσεις

ηµοκρατική σχολική διοίκηση, εκ αίδευση των µαθητών στα δικαιώµατα και αρεµβάσεις µε στόχο την ροστασία των µαθητών α ό τη βία και τις διακρίσεις Αρ.Πρωτ.Φ.1500.2/18435/2015 ηµοκρατική σχολική διοίκηση, εκ αίδευση των µαθητών στα δικαιώµατα και αρεµβάσεις µε στόχο την ροστασία των µαθητών α ό τη βία και τις διακρίσεις Ο Συνήγορος του Πολίτη, στο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αγ. Στέφανος 1-12-2014 ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ Αριθ. Πρωτ.: 38090 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αγ. Στέφανος 1-12-2014 ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ Αριθ. Πρωτ.: 38090 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αγ. Στέφανος 1-12-2014 ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ Αριθ. Πρωτ.: 38090 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΣ Την Οικονοµική Ε ιτρο ή ήµου ιονύσου ΘΕΜΑ: «Σύνταξη Ολοκληρωµένου Πλαισίου ράσης (Ο.Π..)

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣ ΕΛΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2012-2014. Ενότητα 1: ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ

ΗΜΟΣ ΕΛΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2012-2014. Ενότητα 1: ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΗΜΟΣ ΕΛΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2012-2014 Ενότητα 1: ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ Αυτοτελές Γραφείο Προγραµµατισµού Σε τέµβριος 2011 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΚΟΠΟΣ, ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Αθήνα 25 Νοεµβρίου 2010 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΘΕΜΑ: «Συγκριτικές οκιµές Προϊόντων/Υ ηρεσιών Το αράδειγµα του Βελγίου (Test-achats)

Διαβάστε περισσότερα

Οµιλία Προέδρου Κ.Ε..Ε. Γ. Πατούλη. στην ηµερίδα για τα. «Οικονοµικά των ήµων στο Ευρω αϊκό Περιβάλλον»

Οµιλία Προέδρου Κ.Ε..Ε. Γ. Πατούλη. στην ηµερίδα για τα. «Οικονοµικά των ήµων στο Ευρω αϊκό Περιβάλλον» Οµιλία Προέδρου Κ.Ε..Ε. Γ. Πατούλη στην ηµερίδα για τα «Οικονοµικά των ήµων στο Ευρω αϊκό Περιβάλλον» Αγα ητοί Συνάδελφοι Κυρίες και κύριοι Σας ευχαριστώ για την αρουσία σας και σας καλωσορίζω στη σηµερινή

Διαβάστε περισσότερα

Αρµοδιότητες Περιφερειάρχη Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ

Αρµοδιότητες Περιφερειάρχη Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ Θεσσαλονίκη 01 / 03 / 2011 Αριθµ. Πρωτ. Γ.Π.Κ.Μ. 733 ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ Ταχ. /νση :Βασ. Όλγας 198 Τ.Κ. :541 10 Τηλέφωνο :2313 319606 FAX :2313 319763

Διαβάστε περισσότερα

EVITA ΙΑΤΗΡΗΣΗ ΕΠΑΦΩΝ / ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗΣ. Σαντορίνη 28/04/2011 Βασίλειος Πα ανικολάου

EVITA ΙΑΤΗΡΗΣΗ ΕΠΑΦΩΝ / ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗΣ. Σαντορίνη 28/04/2011 Βασίλειος Πα ανικολάου EVITA ΙΑΤΗΡΗΣΗ ΕΠΑΦΩΝ / ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗΣ Σαντορίνη 28/04/2011 Βασίλειος Πα ανικολάου ΤΕΣΣΕΡΙΣ ΒΕΛΤΙΣΤΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΟΥ ΜΕΤΑΤΡΕΠΟΥΝ ΤΙΣ ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ ΣΕ ΕΠΑΦΕΣ Κάθε 100 ε ισκέψεις θα ρέ ει να καταχωρείτε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ «ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ, ΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ»

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ «ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ, ΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ» ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ «ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ, ΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ» ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΑΚΑ ΗΜΑΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015-2016 Α.Π.: 817 Χίος, 22.04.2015 Το Τµήµα ιοίκησης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Τεχνική Έκθεση 2. Ενδεικτικός Προϋ ολογισµός 3. Συγγραφή Υ οχρεώσεων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ Η.Π.ΝΑΟΥΣΑΣ AΡ.ΠΡΩΤ.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Τεχνική Έκθεση 2. Ενδεικτικός Προϋ ολογισµός 3. Συγγραφή Υ οχρεώσεων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ Η.Π.ΝΑΟΥΣΑΣ AΡ.ΠΡΩΤ. AΡ.ΠΡΩΤ.7090/7-3-2014 ΕΝΙΑΙΑ ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΝΑΟΥΣΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 27.531,00 (ανευ Φ.Π.Α.) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Τεχνική Έκθεση 2. Ενδεικτικός Προϋ ολογισµός 3. Συγγραφή

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Α Ν Τ Ι Η Μ Α Ρ Χ Ο Υ 6934/07-11-2014. Ο ΑΝΤΙ ΗΜΑΡΧΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ-ΑΓ.ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ Έχοντας υ όψη:

Α Π Ο Φ Α Σ Η Α Ν Τ Ι Η Μ Α Ρ Χ Ο Υ 6934/07-11-2014. Ο ΑΝΤΙ ΗΜΑΡΧΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ-ΑΓ.ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ Έχοντας υ όψη: Α Α: Β3Τ6ΩΚΑ-5ΙΠ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΛΙΚΩΝ & ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ. /νση: Π.Τσαλδάρη 10 Ταχ.κώδικας: 18450 ΝΙΚΑΙΑ Τηλ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΜΕΤΑΤΑΞΗ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΤΟ ΗΜΟ ΑΛΜΥΡΟΥ.

ΘΕΜΑ: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΜΕΤΑΤΑΞΗ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΤΟ ΗΜΟ ΑΛΜΥΡΟΥ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΗΜΟΣ ΑΛΜΥΡΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ Aλµυρός 30-9-2015 Αρ.Πρωτ.: 21026 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΜΕ ΑΡ. 2/2015 (και αρ. ρωτ. 614/27-02-2015)

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΜΕ ΑΡ. 2/2015 (και αρ. ρωτ. 614/27-02-2015) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Ταχ. /νση: Ξανθουδίδου & Χατζηδάκη Ταχ. Κώδικας:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΧΡΟΝΟΜΕΡΙ ΙΩΝ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΧΡΟΝΟΜΕΡΙ ΙΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΧΡΟΝΟΜΕΡΙ ΙΩΝ Μέρος 1: Ταυτότητα, τό ος κατοικίας και νοµικό καθεστώς του ή των εµ όρων ου θα είναι συµβαλλόµενα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ: «ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ»

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ: «ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ» ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ: «ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ» Ανθέων 5, 72300,- Σητεία Κρήτης. Τηλ: 28430-23590, Φαξ: 28430-25341, mail: oas@sit.forthnet.gr ------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Διαβάστε περισσότερα

«ΤΟΠΙΚΕΣ ΡΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΓΙΑ ΕΥΑΛΩΤΕΣ ΟΜΑ ΕΣ ΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ» «ΙΑΥΛΟΣ Α ασχόλησης ΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ»

«ΤΟΠΙΚΕΣ ΡΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΓΙΑ ΕΥΑΛΩΤΕΣ ΟΜΑ ΕΣ ΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ» «ΙΑΥΛΟΣ Α ασχόλησης ΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ» ΗΡΑΚΛΕΙΟ 06/11/2012 ΑΡ. ΠΡΩΤ. 12 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος ρος δυνητικά ωφελούµενους για συµµετοχή στην ράξη «ΤΟΠΙΚΕΣ ΡΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΓΙΑ ΕΥΑΛΩΤΕΣ ΟΜΑ ΕΣ ΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ» Ανα τυξιακή Σύµ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Π.. 123/2011 (ΦΕΚ Α 255/9.12.2011) Καθορισµός όρων και ροϋ οθέσεων αδειοδότησης και λειτουργίας των φορέων κατάρτισης διαµεσολαβητών σε αστικές και εµ ορικές υ οθέσεις. Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υ ' αριθµ. 1/ 2014 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Η Περιφερειακή Ενότητα Μεσσηνίας- ΑΟΚ Τριφυλίας

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υ ' αριθµ. 1/ 2014 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Η Περιφερειακή Ενότητα Μεσσηνίας- ΑΟΚ Τριφυλίας Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Α Α: ΒΙΥΚ7Λ1-ΩΙ2 Κυ αρισσία, 02-06-2014 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛ/ΣΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡ/ΚΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ /ΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΚΤΗΝ/ΚΗΣ ΤΡΙΦΥΛΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ. ΕΙ ΙΚΑ ΠΛΑΙΣΙΑ Χωροταξικού. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ Περιφερειακό Συµβούλιο Υπουργός ΠΕΧΩ Ε,

ΓΕΝΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ. ΕΙ ΙΚΑ ΠΛΑΙΣΙΑ Χωροταξικού. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ Περιφερειακό Συµβούλιο Υπουργός ΠΕΧΩ Ε, ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΑ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ α/α ΜΕΣΟ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ 1 ΓΕΝΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΙΝΑΚΑΣ Ι Α ΕΠΙΠΕ Ο ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΑΡΜΟ ΙΟΤΗΤΕΣ ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ Παρατηρήσεις Εθνικό Συµβούλιο Χωροταξικού Σχεδιασµού και Αειφόρου

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ, ΘΕΜΙΤΟΙ ΕΤΑΙΡΟΙ ΜΙΑΣ

ΟΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ, ΘΕΜΙΤΟΙ ΕΤΑΙΡΟΙ ΜΙΑΣ CRPMPPP060007 C0 CONFERENCE DES REGIONS PERIPHERIQUES MARITIMES D EUROPE CONFERENCE OF PERIPHERAL MARITIME REGIONS OF EUROPE 6, rue Saint-Martin 35700 RENNES - F Tel. : + 33 (0)2 99 35 40 50 - Fax : +

Διαβάστε περισσότερα

Εργαλεία του Πολεοδοµικού Σχεδιασµού ΓΠΣ - ΣΧΟΟΑΠ

Εργαλεία του Πολεοδοµικού Σχεδιασµού ΓΠΣ - ΣΧΟΟΑΠ Εργαλεία του Πολεοδοµικού Σχεδιασµού ΓΠΣ - ΣΧΟΟΑΠ Θ. ΨΥΧΟΓΙΟΣ Τοπ. Μηχ/κός Πολεοδόµος Προϊστάµενος Τµήµατος Σχεδιασµού Οργανισµού Ρυθµιστικού Σχεδίου και Προστασίας Περιβάλλοντος Αθήνας ΕΠΙΠΕ Α ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΘΗΚΗ- ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΣΤΟ ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ «Α

ΠΡΟΣΘΗΚΗ- ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΣΤΟ ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ «Α ΠΡΟΣΘΗΚΗ- ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΣΤΟ ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ «Α λούστευση διαδικασιών λειτουργίας τουριστικών ε ιχειρήσεων και τουριστικών υ οδοµών, ειδικές µορφές τουρισµού και άλλες διατάξεις» Α. ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΕΙΣΑΓΩΓΗ...4

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΕΙΣΑΓΩΓΗ...4 ITS ACTION PLAN Το Σχέδιο ράσης για τις Ευφυείς Μεταφορές στην Ελλάδα Αθήνα, Οκτώβριος 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΕΙΣΑΓΩΓΗ...4 1.1 Η ΑΝΑΓΚΑΙΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΞΥΠΝΩΝ ΛΥΣΕΩΝ... 4 1.2 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΣ ΕΚΘΕΣΗΣ...

Διαβάστε περισσότερα

Κέρκυρα, 7/7/2015 Αρ. Πρωτ: 1273 ΑΠΟΦΑΣΗ

Κέρκυρα, 7/7/2015 Αρ. Πρωτ: 1273 ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙ ΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΜΟΥΣΕΙΟ ΑΣΙΑΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΚΕΡΚΥΤΡΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ19Λ-7ΛΑ ΑΠΟΦΑΣΗ. ΘΕΜΑ : «Καθορισµός λαισίου ελάχιστων ροδιαγραφών λειτουργίας Κοινωνικών Ξενώνων Βραχυχρόνιας Φιλοξενίας».

ΑΔΑ: ΒΛ19Λ-7ΛΑ ΑΠΟΦΑΣΗ. ΘΕΜΑ : «Καθορισµός λαισίου ελάχιστων ροδιαγραφών λειτουργίας Κοινωνικών Ξενώνων Βραχυχρόνιας Φιλοξενίας». ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Αθήνα, 12/ 11/2013 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ Αρ. ρ. 28οικ.37401/3462 ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΛΗΨΗΣ & ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Μεταπτυχιακό Πρόγραµµα Πολεοδοµίας και Χωροταξίας Ακαδ. Έτος 2004-2005

Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Μεταπτυχιακό Πρόγραµµα Πολεοδοµίας και Χωροταξίας Ακαδ. Έτος 2004-2005 Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Μεταπτυχιακό Πρόγραµµα Πολεοδοµίας και Χωροταξίας Ακαδ. Έτος 2004-2005 Περίληψη Εργασίας του µαθήµατος: Σύγχρονες πρακτικές του σχεδιασµού και δυναµική των χωρικών δοµών και

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΝΤΑΞΗΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ του ήµου Λαµιέων

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΝΤΑΞΗΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ του ήµου Λαµιέων ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΝΤΑΞΗΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ του ήµου Λαµιέων Άρθρο 1 (Άρθρο 7, αρ. 1 Ν. 3852/2010) ιοίκηση ήµου Ο δήµος διοικείται α ό το δηµοτικό συµβούλιο, την οικονοµική ε ιτρο ή, την ε ιτρο

Διαβάστε περισσότερα

Εργαλεία του Πολεοδοµικού Σχεδιασµού ΓΠΣ - ΣΧΟΟΑΠ

Εργαλεία του Πολεοδοµικού Σχεδιασµού ΓΠΣ - ΣΧΟΟΑΠ Εργαλεία του Πολεοδοµικού Σχεδιασµού ΓΠΣ - ΣΧΟΟΑΠ ΘΕΟ ΟΣΗΣ ΨΥΧΟΓΙΟΣ Τοπ. Μηχ/κός Πολεοδόµος Προϊστάµενος Τµήµατος Σχεδιασµού Οργανισµού Ρυθµιστικού Σχεδίου και Προστασίας Περιβάλλοντος Αθήνας ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ19Λ-ΙΦΟ ΑΠΟΦΑΣΗ. ΘΕΜΑ : «Καθορισµός λαισίου ελάχιστων ροδιαγραφών λειτουργίας Ανοικτών Κέντρων Ηµέρας Αστέγων».

ΑΔΑ: ΒΛ19Λ-ΙΦΟ ΑΠΟΦΑΣΗ. ΘΕΜΑ : «Καθορισµός λαισίου ελάχιστων ροδιαγραφών λειτουργίας Ανοικτών Κέντρων Ηµέρας Αστέγων». ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Αθήνα, 12/ 11/2013 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ Αρ. ρ. 28οικ.37400/3461 ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΛΗΨΗΣ & ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Πιο αναλυτικά, οι τρο ο οιήσεις ου σχεδιάστηκαν για το εγκεκριµένο έργο και εριγράφονται στο αρόν συµ ληρωµατικό τεύχος είναι οι εξής:

Πιο αναλυτικά, οι τρο ο οιήσεις ου σχεδιάστηκαν για το εγκεκριµένο έργο και εριγράφονται στο αρόν συµ ληρωµατικό τεύχος είναι οι εξής: Ονοµασία - Περιγραφή Τρο ο οιήσεων Έργου Το εγκεκριµένο έργο ου ρόκειται να τρο ο οιηθεί αφορά στην κατασκευή των διασυνδετικών Γ.Μ. 400 & 150 KV του νέου ΚΥΤ Μεγαλό ολης. Πιο συγκεκριµένα, αφορά στην

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ ΗΜΟΣ ΡΟ ΟΥ Με τη συγχρηµατοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θέµα : ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ ΗΜΟΣ ΡΟ ΟΥ Με τη συγχρηµατοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θέµα : ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ ΗΜΟΣ ΡΟ ΟΥ Με τη συγχρηµατοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Ρόδος, 16/04/2015 Αριθµ. Πρωτοκ:2/33054 Θέµα : ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΜΕΤΑΤΑΞΗ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΤΟ ΗΜΟ ΑΛΜΥΡΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΜΕΤΑΤΑΞΗ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΤΟ ΗΜΟ ΑΛΜΥΡΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΗΜΟΣ ΑΛΜΥΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ Aλµυρός 22-0-202 Αρ.Πρωτ.: 20089 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Αρµοδ.: Ε.Μελαχροινάκη Mail: e.melaxrinaki@almiros.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. Κέρκυρα, 14/11/2013 Αρ. Πρωτ:834 ΑΠΟΦΑΣΗ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. Κέρκυρα, 14/11/2013 Αρ. Πρωτ:834 ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟ ΑΣΙΑΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΚΕΡΚΥΤΡΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Κέρκυρα, 14/11/2013 Αρ. Πρωτ:834 Ταχ. /νση: Παλαιά Ανάκτορα

Διαβάστε περισσότερα

ιακήρυξη ιαγωνισµού για το Έργο

ιακήρυξη ιαγωνισµού για το Έργο ιακήρυξη ιαγωνισµού για το Έργο { Ανά τυξη δράσεων για την ροώθηση της διαφάνειας, συµµετοχικότητας και αροχή ροηγµένων υ ηρεσιών ηλεκτρονικής διακυβέρνησης για ήµους της Κρήτης } Αναθέτουσα Αρχή: { ήµος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΡ.ΠΡΩΤ.: 620/13/16-04-20132013 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΑΧΑΡΝΩΝ 417 & ΚΟΚΚΙΝΑΚΗ Τ.Κ. 11143 ΑΘΗΝΑ (είσοδος α ό Κοκκινάκη) ΤΗΛ.: 2131311568-9,

Διαβάστε περισσότερα

ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ. Επικαιροποίηση των µοντέλων υπολογισµού επιπτώσεων από βιοµηχανικά ατυχήµατα:

ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ. Επικαιροποίηση των µοντέλων υπολογισµού επιπτώσεων από βιοµηχανικά ατυχήµατα: 17 Φεβρουαρίου 2009 ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ Θέσεις για Εκ όνηση ι λωµατικής Εργασίας ή/και για Πρακτική Άσκηση στο Εργαστήριο Αξιο ιστίας Συστηµάτων και Βιοµηχανικής Ασφάλειας, Ινστιτούτο Πυρηνικής Τεχνολογίας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. Aθήνα, 09.06.2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Αρ. Πρ.:..Α.Α../οικ. 62019

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. Aθήνα, 09.06.2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Αρ. Πρ.:..Α.Α../οικ. 62019 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟ ΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ /ΝΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Ηµερ. 14-07-2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αρ. Πρωτ. 60520 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ

Ηµερ. 14-07-2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αρ. Πρωτ. 60520 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ Ηµερ. 14-07-2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αρ. Πρωτ. 60520 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 04/11/2013. ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ /ΝΣΗ ΚΟΙΝ. ΑΝΤΙΛΗΨΗΣ & ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΠΡΟΣ : Όλους τους ήµους της χώρας

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 04/11/2013. ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ /ΝΣΗ ΚΟΙΝ. ΑΝΤΙΛΗΨΗΣ & ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΠΡΟΣ : Όλους τους ήµους της χώρας ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 04/11/2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Αρ.Πρ. 28οικ.35873/3362 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ /ΝΣΗ ΚΟΙΝ. ΑΝΤΙΛΗΨΗΣ & ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΠΡΟΣ : ΤΜΗΜΑ Α Όλους

Διαβάστε περισσότερα

5. /νση Βιοµηχανίας Ενέργειας & Τεχνολογίας Ν.Α. Μαγνησίας Λαρίσης 215 383 34 Βόλος

5. /νση Βιοµηχανίας Ενέργειας & Τεχνολογίας Ν.Α. Μαγνησίας Λαρίσης 215 383 34 Βόλος Αρ. ρωτ.: 20121/07.2.2 Ειδικoί Ε ιστήµονες: Βασιλική Καραγεώργου Αικατερίνη Φλιάτουρα Τηλ: 210 72 89 690 210 72 89 784 Αθήνα, 11.3.08 Προς: 1. ιεύθυνση ΕΑΡΘ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. Τµήµα Ποιότητας Ατµόσφαιρας Υ όψην

Διαβάστε περισσότερα

Προς το Υ ουργείο Οικονοµικών 1. Γενική Γραµµατεία ηµοσίων Εσόδων κ. Θεοχάρη Χάρη 2. Τµήµα Φορολογίας Εισοδήµατος 3. Τµήµα Φόρου Προστιθέµενης Αξίας

Προς το Υ ουργείο Οικονοµικών 1. Γενική Γραµµατεία ηµοσίων Εσόδων κ. Θεοχάρη Χάρη 2. Τµήµα Φορολογίας Εισοδήµατος 3. Τµήµα Φόρου Προστιθέµενης Αξίας Ιτέας 17, Αργυρού ολη, Αθήνα 16452 2103302840 2103304006 Προς το Υ ουργείο Οικονοµικών 1. Γενική Γραµµατεία ηµοσίων Εσόδων κ. Θεοχάρη Χάρη 2. Τµήµα Φορολογίας Εισοδήµατος 3. Τµήµα Φόρου Προστιθέµενης Αξίας

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Α Ν Τ Ι Η Μ Α Ρ Χ Ο Υ 6088/1-10-2014. Ο ΑΝΤΙ ΗΜΑΡΧΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ-ΑΓ.ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ Έχοντας υ όψη:

Α Π Ο Φ Α Σ Η Α Ν Τ Ι Η Μ Α Ρ Χ Ο Υ 6088/1-10-2014. Ο ΑΝΤΙ ΗΜΑΡΧΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ-ΑΓ.ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ Έχοντας υ όψη: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΛΙΚΩΝ & ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ. /νση: Π.Τσαλδάρη 10 Ταχ.κώδικας: 18450 ΝΙΚΑΙΑ Τηλ.: 213-2075398,241,326

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΒΟΗΘΗΜΑΤΩΝ ΣΕ ΠΟΛΥΤΕΚΝΕΣ ΜΗΤΕΡΕΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣ ΟΓΑ ΕΤΟΥΣ 2015 - ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ -

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΒΟΗΘΗΜΑΤΩΝ ΣΕ ΠΟΛΥΤΕΚΝΕΣ ΜΗΤΕΡΕΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣ ΟΓΑ ΕΤΟΥΣ 2015 - ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ - ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 19/11/2015 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΙΟΙΚΗΣΗ Αριθ. Πρωτ. : 49150 ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΙΟΙΚ. ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΛΑ ΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣ Πληροφορίες: 213 1519233 Ταχ. ιεύθυνση: Πατησίων 30

Διαβάστε περισσότερα

ΡΑΣΗ 3. Μελέτη Ανάλυσης & Ταξινόµησης Ε ιλεγµένων Εταιρικών Πρακτικών ου Έµ ρακτα Προωθούν την Ισότητα των Φύλων στο Περιβάλλον Α ασχόλησης

ΡΑΣΗ 3. Μελέτη Ανάλυσης & Ταξινόµησης Ε ιλεγµένων Εταιρικών Πρακτικών ου Έµ ρακτα Προωθούν την Ισότητα των Φύλων στο Περιβάλλον Α ασχόλησης Ίσες Ευκαιρίες & Ανάπτυξη: ηµιουργία Μηχανισµού ιευκόλυνσης & Υποστήριξης της ιαδικασίας Ενσωµάτωσης της Αρχής των Ίσων Ευκαιριών στο Περιβάλλον Απασχόλησης ΡΑΣΗ 3 Μελέτη Ανάλυσης & Ταξινόµησης Ε ιλεγµένων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ Υ ΑΣ ΣΕ ΑΛΛΟ ΑΠΟΥΣ ΣΠΟΥ ΑΣΤΕΣ - ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2010-2011

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ Υ ΑΣ ΣΕ ΑΛΛΟ ΑΠΟΥΣ ΣΠΟΥ ΑΣΤΕΣ - ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2010-2011 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ Υ ΑΣ ΣΕ ΑΛΛΟ ΑΠΟΥΣ ΣΠΟΥ ΑΣΤΕΣ - ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2010-2011 1. Γενικές Πληροφορίες Η Υ ΑΣ έχει, ήδη, α ό το έτος 2002, υιοθετήσει το Πρόγραµµα Χορήγησης Υ οτροφιών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ (ΣΤΑ.ΣΥ.) A.E. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕΣΩΝ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΡΟΧΙΑΣ Ε ΡΑ: ΑΘΗΝΑΣ 67 - ΑΘΗΝΑ 105 52 ΑΦΜ: 099939745.Ο.Υ. :ΦΑΕ Αθηνών ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟ: 210-3248311-17 FAX: 210-3223935 Αριθ. Πρωτ. :11311 Ηµεροµηνία

Διαβάστε περισσότερα

«Ιατροφαρµακευτική & Ψυχοκοινωνική Φροντίδα νεοαφιχθέντων ασυνόδευτων ανηλίκων στα νησιά του Βορειοανατολικού Αιγαίου Καλές ρακτικές υ οδοχής»

«Ιατροφαρµακευτική & Ψυχοκοινωνική Φροντίδα νεοαφιχθέντων ασυνόδευτων ανηλίκων στα νησιά του Βορειοανατολικού Αιγαίου Καλές ρακτικές υ οδοχής» «Ιατροφαρµακευτική & Ψυχοκοινωνική Φροντίδα νεοαφιχθέντων ασυνόδευτων ανηλίκων στα νησιά του Βορειοανατολικού Αιγαίου Καλές ρακτικές υ οδοχής» Eισηγήτρια: Νάνσυ Ρετινιώτη, Κοινωνική Λειτουργός, Συντονίστρια

Διαβάστε περισσότερα

4. Η συµµετοχή στην ροωθητική ενέργεια και τον ιαγωνισµό είναι δωρεάν και δεν α αιτείται αγορά ο οιουδή οτε ροϊόντος της ιοργανώτριας.

4. Η συµµετοχή στην ροωθητική ενέργεια και τον ιαγωνισµό είναι δωρεάν και δεν α αιτείται αγορά ο οιουδή οτε ροϊόντος της ιοργανώτριας. Όροι συµµετοχής στον ιαγωνισµό ΝΕΑ ΣΚΑΝ ΑΛΟ 1. H εταιρεία ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΜΙΚΡΟΓΕΥΜΑΤΑ ΑΒΕΕ (έδρα Άλιµος Αττικής, Αρχαίου Θεάτρου 8, τηλ. 210-9971100), εφεξής η «ιοργανώτρια», διοργανώνει ροωθητική ενέργεια &

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ Μ.Ν. Ντυκέν, Πανε ιστήµιο Θεσσαλίας Τ.Μ.Χ.Π.Π.Α. ΙΑΛΕΞΗ 05 ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ Βόλος, 04-05 . Μέτρα ιασ οράς - Μεταβλητότητας . Εύρος e Max -M Ε ηρεάζεται α ό τον λήθος των αρατηρήσεων

Διαβάστε περισσότερα

Γιάννης Σπιλάνης, Επ. Καθηγητής ΓΓ. Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής

Γιάννης Σπιλάνης, Επ. Καθηγητής ΓΓ. Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής Γενική Γραμματεία Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής Εργαστήριο Τοπικής και Νησιωτικής Ανάπτυξης Πανεπιστημίου Αιγαίου Στρατηγική και Πολιτικές για τη Νησιωτική Ανάπτυξη: Η Αναγκαιότητα για μια Ολοκληρωμένη

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΕΣ ΦΟΡΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΝΤΥΠΩΝ ΟΑΕ ΣΤΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ «ΕΡΓΑΝΗ»

Ο ΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΕΣ ΦΟΡΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΝΤΥΠΩΝ ΟΑΕ ΣΤΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ «ΕΡΓΑΝΗ» ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ο ΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΕΣ ΦΟΡΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΝΤΥΠΩΝ ΟΑΕ ΣΤΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ «ΕΡΓΑΝΗ» Οδηγίες καταχώρησης Υ οστήριξη: Σας γνωρίζουµε ότι: α) στο Πληροφοριακό Σύστηµα ΕΡΓΑΝΗ-κατά

Διαβάστε περισσότερα

ΙΩΑΝΝΙΝΑ 1913-1914: Η ΠΟΛΗ ΑΛΛΑΖΕΙ (Οµιλία στα λαίσια των εορταστικών εκδηλώσεων για την α ελευθέρωση των Ιωαννίνων της 20ής Φεβρουαρίου 2012)

ΙΩΑΝΝΙΝΑ 1913-1914: Η ΠΟΛΗ ΑΛΛΑΖΕΙ (Οµιλία στα λαίσια των εορταστικών εκδηλώσεων για την α ελευθέρωση των Ιωαννίνων της 20ής Φεβρουαρίου 2012) ΙΩΑΝΝΙΝΑ 1913-1914: Η ΠΟΛΗ ΑΛΛΑΖΕΙ (Οµιλία στα λαίσια των εορταστικών εκδηλώσεων για την α ελευθέρωση των Ιωαννίνων της 20ής Φεβρουαρίου 2012) Μαρία Πα ά Ιστορικό Αρχείο ήµου Ιωαννιτών Αρχειονόµος / Ιστορικός

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Α Ν Τ Ι Η Μ Α Ρ Χ Ο Υ 4869/18-07-2014. Ο ΑΝΤΙ ΗΜΑΡΧΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ-ΑΓ.ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ Έχοντας υ όψη:

Α Π Ο Φ Α Σ Η Α Ν Τ Ι Η Μ Α Ρ Χ Ο Υ 4869/18-07-2014. Ο ΑΝΤΙ ΗΜΑΡΧΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ-ΑΓ.ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ Έχοντας υ όψη: Α Α: 748ΡΩΚΑ-Ζ52 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΛΙΚΩΝ & ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ. /νση: Π.Τσαλδάρη 10 Ταχ.κώδικας: 18450 ΝΙΚΑΙΑ Τηλ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ» ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Νο 5/2015

ΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Νο 5/2015 Ελληνική ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ηµερ. 25/8/2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ. 65283 ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ /ΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ για την ρόσληψη ροσω ικού µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΙΜΗΝΗΣ ΙΑΡΚΕΙΑΣ Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ για την ρόσληψη ροσω ικού µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΙΜΗΝΗΣ ΙΑΡΚΕΙΑΣ Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Θεσσαλονίκη 14/6/2012 ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Βασ. Γεωργίου 1Α - 546 40 Αρ. Πρωτ: 51987 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ι ΙΩΤΙΚΟΥ ΙΚΑΙΟΥ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ για την ρόσληψη ροσω ικού µε σύµβαση

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΩΡΙΑ ΤΩΝ ΕΠΙΛΟΓΩΝ ΤΟΥ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ I

ΘΕΩΡΙΑ ΤΩΝ ΕΠΙΛΟΓΩΝ ΤΟΥ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ I ΘΕΩΡΙΑ ΤΩΝ ΕΠΙΛΟΓΩΝ ΤΟΥ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ I Τέσσερα σηµαντικά στοιχεία: Το εισόδηµα του καταναλωτή Οι τιµές των αγαθών Οι ροτιµήσεις των καταναλωτών Η υ όθεση ότι ο καταναλωτής λαµβάνει α οφάσεις ου µεγιστο οιούν

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Αρ.πρωτ.:620/33/06-09-2013 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΠΡΟΣ ΤΟ Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΑΧΑΡΝΩΝ 417 ΚΑΙ ΚΟΚΚΙΝΑΚΗ Τ.Κ. 11143 ΑΘΗΝΑ (είσοδος α ό Κοκκινάκη) ΤΗΛ.: 2131311568-9-70-71-72, 2102517292

Διαβάστε περισσότερα

Προµήθεια Αναλωσίµων Ειδών Κυλικείου Κ.Α.Π.Η. Κωδ.Προϋ /σµού: 10/6474.0001 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Προµήθεια Αναλωσίµων Ειδών Κυλικείου Κ.Α.Π.Η. Κωδ.Προϋ /σµού: 10/6474.0001 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΗΜΟΣ : ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΝΠ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΡΓΟ: Προµήθεια Αναλώσιµων Ειδών Κυλικείου Κ.Α.Π.Η. (Συµ εριλαµβανοµένου και του ΦΠΑ) Έργο: Προµήθεια Αναλωσίµων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΕΛΚΥΣΗ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΕΛΚΥΣΗ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ EVITA ΠΡΟΣΕΛΚΥΣΗ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙ Α Ερµούπολη, Σύρος 27/10/2010 Βασίλειος Πα ανικολάου ΠΡΟΣΕΛΚΥΣΗ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙ Α Ο στόχος αυτής της διαδικασίας είναι να ροσελκύσει «στοχο οιηµένες»

Διαβάστε περισσότερα

ΑΧΟΝ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΒΕΛΤΙΣΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΝΤΟΛΩΝ

ΑΧΟΝ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΒΕΛΤΙΣΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΝΤΟΛΩΝ ΑΧΟΝ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΒΕΛΤΙΣΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΝΤΟΛΩΝ ΑΘΗΝΑ, 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΛΙ Α 1.Νοµοθετικό Πλαίσιο 3 2.Ορισµοί-Πεδίο Εφαρµογής της Πολιτικής Βέλτιστης Εκτέλεσης 3 3.Συναίνεση Πελάτη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Ταχυδροµική ιεύθυνση: Βασ. Σοφίας 15 106 74, Αθήνα Τηλέφωνο: 213 1313335-336 337 338-340 Fax : 213 1313389 Προκειµένου για τους ΟΤΑ: Ταχυδροµική ιεύθυνση: Σταδίου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΠΑΙ ΙΩΝ ΣΤΟ ΠΑΙ ΙΚΟ ΣΤΑΘΜΟ

ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΠΑΙ ΙΩΝ ΣΤΟ ΠΑΙ ΙΚΟ ΣΤΑΘΜΟ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΠΑΙ ΙΩΝ ΣΤΟ ΠΑΙ ΙΚΟ ΣΤΑΘΜΟ Η ρώτη µέρα του αιδιού στον αιδικό σταθµό ή το νη ιαγωγείο συνε άγεται συνήθως τον ρώτο α οχωρισµό του α ό τα ρόσω α φροντίδας και κυρίως τη µητέρα και συχνά σηµαδεύεται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙ ΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΙΣ Υ ΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ Χωροταξικός σχεδιασµός & υδατοκαλλιέργειες στον ευρωπαϊκό χώρο Μέχρι σήµερα δεν υπάρχει ολοκληρωµένο

Διαβάστε περισσότερα

Πρόλογος...1. 2.1 Ιστορική αναδροµή δραστηριοτήτων ΕΗ...17 2.2 Το αιολικό ρόγραµµα της ΕΗ...19 2.2.1 ΕΗ Ανανεώσιµες Α.Ε...20

Πρόλογος...1. 2.1 Ιστορική αναδροµή δραστηριοτήτων ΕΗ...17 2.2 Το αιολικό ρόγραµµα της ΕΗ...19 2.2.1 ΕΗ Ανανεώσιµες Α.Ε...20 Τ.Ε.Ι. Κρήτης Τµήµα Φυσικών Πόρων & Περιβάλλοντος Θέµα Επισκόπηση αιολικής ενέργειας στην Ευβοια και στην ευρύτερη Επικράτεια ΚΑ ΙΤΗ ΕΛΕΝΗ Επιβλέπων Καθηγητής Εµµανουήλ Καραπιδάκης Χανιά Σεπτέµβριος 2008

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2007-2013

ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2007-2013 ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ, ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Επιστηµονική και Οργανωτική Γραµµατεία Σχεδιασµού και Κατάρτισης Αναπτυξιακού Προγραµµατισµού 2007-2013 ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΙΣΤΟΣ ΖΗΝΩΝΟΣ Εµ ειρογνώµων, τ. Πρωτος Υδρογράφος/Χαρτογράφος Κυ ριακής ηµοκρατίας ΑΚΑ ΗΜΙΑ ΑΘΗΝΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΧΡΙΣΤΟΣ ΖΗΝΩΝΟΣ Εµ ειρογνώµων, τ. Πρωτος Υδρογράφος/Χαρτογράφος Κυ ριακής ηµοκρατίας ΑΚΑ ΗΜΙΑ ΑΘΗΝΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΚΑ ΗΜΙΑ ΑΘΗΝΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΙ Υ ΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΣΤΗΝ ΕΚΜΕΤΑΛΕΥΣΗ «Ο καθορισµός των αρακτίων και υ εράκτιων θαλασσίων συνόρων της Κύ ρου µε βάση το ιεθνές ίκαιο, τις ιεθνείς

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΟ ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΟ ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΟ ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ «Μέτρα στήριξης και ανά τυξης της ελληνικής οικονοµίας, οργανωτικά θέµατα Υ ουργείου Οικονοµικών και άλλες διατάξεις» Α. ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ Η σταδιακή ανάκαµψη της ελληνικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΙ ΤΡΟΠΟΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΙΑΝΟΗΤΙΚΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ

ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΙ ΤΡΟΠΟΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΙΑΝΟΗΤΙΚΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΙ ΤΡΟΠΟΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΙΑΝΟΗΤΙΚΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ Το υλικό αυτό δηµιουργήθηκε στο λαίσιο του ρογράµµατος IP4Inno και ροσαρµόστηκε α ό τον ΟΒΙ για τα ελληνικά δεδοµένα α ό το αρχικό του IP4Inno

Διαβάστε περισσότερα

Πριν α ό την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος δια ίστωσε ότι α ό τα εννέα (9) µέλη της Οικονοµικής Ε ιτρο ής:

Πριν α ό την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος δια ίστωσε ότι α ό τα εννέα (9) µέλη της Οικονοµικής Ε ιτρο ής: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ Α Α : 7ΚΒΧΩΛΚ-6Ρ Α όσ ασµα α ό το ρακτικό τη 3 η συνεδρίαση τη Οικονοµική Ε ιτρο ή. ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ. : 61 /1 Θ Ε Μ Α : «Χαρακτηρισµό θέµατο, µη συµ εριλαµβανοµένου στην ηµερήσια

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΡΟΣ: Όλες τις Περιφερειακές /νσεις &ΚΠΑ2 του Οργανισµού

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΡΟΣ: Όλες τις Περιφερειακές /νσεις &ΚΠΑ2 του Οργανισµού Αθήνα, 13-12-2013 Αρ. Πρωτ.: 106097 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΡΟΣ: Όλες τις Περιφερειακές /νσεις &ΚΠΑ2 του Οργανισµού ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Ενώ ο Πίνακας (2) αναφέρεται στους ροορισµούς ου µ ορεί να ροκύψουν ε ι λέον ή να αντικαταστήσουν τους ροορισµούς της ρόσκλησης.

Ενώ ο Πίνακας (2) αναφέρεται στους ροορισµούς ου µ ορεί να ροκύψουν ε ι λέον ή να αντικαταστήσουν τους ροορισµούς της ρόσκλησης. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΥΠΟ ΟΜΩΝ /ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ & ΕΡΓΩΝ «ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΕΝΤΥΠΟΥ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Τµήµα ιαχείρισης Ανθρώ ινου υναµικού Πληροφορίες: Σ.Κολοκώτσιου, Ρ. αουτάκου Τηλ. 2732360119, -184 Φαξ 2732022222 email gra.prosopikou.gmail.

Τµήµα ιαχείρισης Ανθρώ ινου υναµικού Πληροφορίες: Σ.Κολοκώτσιου, Ρ. αουτάκου Τηλ. 2732360119, -184 Φαξ 2732022222 email gra.prosopikou.gmail. 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 6 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΗΠΕΙΡΟΥ & ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝΑ Α MOΛΑΩΝ Ηµεροµηνία: 19-3-2015 Αρ. Πρωτ.: 1936 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Θέµατα ροσω ικού αυτοδιοίκησης α και β βαθµού, σύµφωνα µε τις διατάξεις του ν.4325/2015 (Α 47).

ΘΕΜΑ: Θέµατα ροσω ικού αυτοδιοίκησης α και β βαθµού, σύµφωνα µε τις διατάξεις του ν.4325/2015 (Α 47). Ελληνική ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 31 Ιουλίου 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΤΟΠ. ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ Αριθ. Πρωτ.: οικ. 27404 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΟΠ. ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ Αρ.πρωτ.:620/27/02-08-2013 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΠΡΟΣ ΤΟ Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΑΧΑΡΝΩΝ 417 ΚΑΙ ΚΟΚΚΙΝΑΚΗ Τ.Κ. 11143 ΑΘΗΝΑ (είσοδος α ό Κοκκινάκη) ΤΗΛ.: 2131311568-9-70-71-72, 2102517292

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 18 Φεβρουαρίου 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αριθ. Πρωτ.: οικ. 6096

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 18 Φεβρουαρίου 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αριθ. Πρωτ.: οικ. 6096 Ελληνική ΕΞ ΕΠΕΙΓΟΝ- ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 18 Φεβρουαρίου 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αριθ. Πρωτ.: οικ. 6096 ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ /ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΟΤΑ ΤΜΗΜΑ ΠΟΤΑ Εγκύκλιος:

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Το έργο LIFE10 ENV/GR/622 συγχρηµατοδοτείται από την Ε.Ε. Σύνταξη Ε ιµέλεια: Χρήστος Καρατζάς Η αρούσα έκδοση έγινε στο λαίσιο

Διαβάστε περισσότερα

Το Τµήµα ΗΜΜΥ του Πολυτεχνείου Κρήτης

Το Τµήµα ΗΜΜΥ του Πολυτεχνείου Κρήτης Το Τµήµα ΗΜΜΥ του Πολυτεχνείου Κρήτης Ενηµέρωση Υ οψηφίων Φοιτητών ευτέρα Τµήµα Ηλεκτρονικών Μηχανικών και Μηχανικών Υ ολογιστών www.ece.tuc.gr Περίγραµµα Τι; Που; Ποιος; Πως; Γιατί; ΗΜΜΥ Υ οδοµές Προσω

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΨΨ46904Σ-6ΡΩ ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΩΤ: 103 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 13/01/2014

ΑΔΑ: ΒΙΨΨ46904Σ-6ΡΩ ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΩΤ: 103 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 13/01/2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 7 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΣΙΘΙΟΥ (ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ Κ.Υ. ΣΗΤΕΙΑΣ) Ταχ. /νση: Κα ετάν Γιάννη Πα αδάκη 3 Ξεροκαµάρες 723 00 ΣΗΤΕΙΑ Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

1/1-01.07.11 Σελίδα 1 α ό

1/1-01.07.11 Σελίδα 1 α ό Αριθ. Πρωτ.:3744 Ηµεροµηνία:27/2/2015 Πληροφορίες: Μ ιτσώρη Αγγ. Τηλέφωνο: 2144141191 E-mail: abitsori@ stasy.gr ΘΕΜΑ: ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ για την ροµήθεια ροσθήκης εδίλου ρεύµατος,

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος: Οικονοµοτεχνική Ανάλυση Αιολικού Πάρκου σε ιασυνδεδεµένα και Αυτόνοµα Συστήµατα

Τίτλος: Οικονοµοτεχνική Ανάλυση Αιολικού Πάρκου σε ιασυνδεδεµένα και Αυτόνοµα Συστήµατα Τ.Ε.Ι. Κρήτης Τµήµα Φυσικών Πόρων & Περιβάλλοντος ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΙΟΛΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΣΕ ΙΑΣΥΝ Ε ΕΜΕΝΑ ΚΑΙ ΑΥΤΟΝΟΜΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΑ ΑΚΗΣ Επιβλέπων Καθηγητής Ιωάννης Κατσίγιαννης Χανιά Ιανουάριος

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. Πρωτ.:25535 Ηµεροµηνία:31/12/2014. ΘΕΜΑ : ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ για την

Αριθ. Πρωτ.:25535 Ηµεροµηνία:31/12/2014. ΘΕΜΑ : ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ για την Αριθ. Πρωτ.:25535 Ηµεροµηνία:31/12/2014 Πληροφορίες: Γ. Καρανίκα Τηλέφωνο: 214-4141339 ΘΕΜΑ : ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ για την ροµήθεια 70.000 κυτίων των 410 γραµµαρίων συµ υκνωµένου Γάλακτος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΟΣ:

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΟΣ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 6 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΗΠΕΙΡΟΥ & ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝΑ Α ΣΠΑΡΤΗΣ Ηµεροµηνία : 11-12-2014 Αρ. Πρωτ. :Φ/ΤΠ/12/14890

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Νο 4/2015

ΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Νο 4/2015 Ελληνική ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ηµερ. 10 /07/2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ. 56010 ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Ταχ. /νση: Aρετής Νιώτη & Σκορδιλών

Διαβάστε περισσότερα

15PAY003129715 2015-10-07

15PAY003129715 2015-10-07 Πάτρα 06-10 - 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Γ Ε Ν ΙΚ Η ΙΕ Υ Θ Υ Ν Σ Η Α Ρ Χ Α ΙΟ Τ Η Τ Ω Ν Κ Α Ι Π Ο Λ ΙΤ ΙΣ Τ ΙΚ Η Σ Κ Λ Η Ρ Ο Ν Ο Μ ΙΑ Σ ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΑΧΑΪΑΣ Τµήµα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. «Ταινιοθήκες: Το µέλλον του αρελθόντος µας;»

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. «Ταινιοθήκες: Το µέλλον του αρελθόντος µας;» ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Αθήνα, 31/01/13 «Ταινιοθήκες: Το µέλλον του αρελθόντος µας;» Συζήτηση στρογγυλής τρα έζης στην Ταινιοθήκη της Ελλάδος στο λαίσιο του αφιερώµατος στον Κώστα Γαβρά Στην κατάµεστη αίθουσα της

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΙΕΥΘΗΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ

Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΙΕΥΘΗΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΧΑΡΝΩΝ 417 ΚΑΙ ΚΟΚΚΙΝΑΚΗ Τ.Κ. 11143 ΑΘΗΝΑ (είσοδος α ό Κοκκινάκη) ΤΗΛ.: 2131311568-9-70-71-72, 2102517292 - FAX:210-2517292 ΟΝΟΜΑ:... ΕΠΩΝΥΜΟ:

Διαβάστε περισσότερα

Με τη συγχρηµατοδότηση της Ελλάδας και της Ευρω αϊκής Ένωσης. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Ιωάννινα: 13-02-2015 Αρ. ρωτ.: 920

Με τη συγχρηµατοδότηση της Ελλάδας και της Ευρω αϊκής Ένωσης. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Ιωάννινα: 13-02-2015 Αρ. ρωτ.: 920 Με τη συγχρηµατοδότηση της Ελλάδας και της Ευρω αϊκής Ένωσης ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Ιωάννινα: 13-02-2015 Αρ. ρωτ.: 920 Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ Άρθρο 1. Συγκρότηση - Σύνθεση της δηµοτικής ε ιτρο ής διαβούλευσης 1. Στον ήµο Λαµιέων θα συγκροτηθεί µε α όφαση του δηµοτικού συµβουλίου δηµοτική

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Υ οβολή σφραγισµένης ροσφοράς για την ροµήθεια ισύρµατων Ποµ ών και διενέργεια Ηλεκτρονικού Πλειστηριασµού (MR-268060)

ΘΕΜΑ: Υ οβολή σφραγισµένης ροσφοράς για την ροµήθεια ισύρµατων Ποµ ών και διενέργεια Ηλεκτρονικού Πλειστηριασµού (MR-268060) Αριθ. Πρωτ.: 19704 Ηµεροµηνία:15/10/2014 Πληροφορίες: Αλεξό ουλος Γεώργιος Τηλέφωνο: 214 4141146 E-mail: galexopoulos@stasy.gr ΘΕΜΑ: Υ οβολή σφραγισµένης ροσφοράς για την ροµήθεια ισύρµατων Ποµ ών και

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 13 : ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 13 : ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 13 : ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 13.1 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ - ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ Μορφολογία - Γενικά Ο νοµός Καβάλας είναι ο µόνος µη συνοριακός νοµός της Περιφέρειας και ο νοµός µε το µεγαλύτερο ανάπτυγµα θαλάσσιου µετώπου

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Νο 2/2015

ΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Νο 2/2015 Ελληνική ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ηµερ. 2 /4/2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ. 28668 ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ /ΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛΓΥ4691Ω2-ΠΙ2. Ηµερ. 27/12/2013 Αρ. Πρωτ.110133

ΑΔΑ: ΒΛΓΥ4691Ω2-ΠΙ2. Ηµερ. 27/12/2013 Αρ. Πρωτ.110133 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ Ταχ. /νση: Εθν. Αντίστασης 8, ΤΚ 16610,

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση ΒΕΘ, 27.05.2013

Παρουσίαση ΒΕΘ, 27.05.2013 Παρουσίαση ΒΕΘ, 27.05.2013 H εικόνα της βουλγαρικής αγοράς ξεκινώντας α ό την εριγραφή του µακροοικονοµικού και ε ιχειρηµατικού εριβάλλοντος και ροχωρώντας στη συνέχεια στις διµερείς οικονοµικές και εµ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2007-2013

ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2007-2013 ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2007-2013 2013 Η Στρατηγική για την 4 η Προγραµµατική Περίοδο Ιωάννης Φίρµπας Προϊστάµενος Ειδικής Υπηρεσίας Στρατηγικής, Σχεδιασµού και Αξιολόγησης Αναπτυξιακών Προγραµµάτων

Διαβάστε περισσότερα