Ποιο σχέδιο αποτελεί το κεντρικό μέρος της εικόνας με το αστέρι; (A) (B) (C) (D) (E)

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ποιο σχέδιο αποτελεί το κεντρικό μέρος της εικόνας με το αστέρι; (A) (B) (C) (D) (E)"

Transcript

1 3 point problems - θέματα 3 μονάδων 1. Which drawing is the central part of the picture with the star? Ποιο σχέδιο αποτελεί το κεντρικό μέρος της εικόνας με το αστέρι; 2. Jacky wants to insert the digit 3 somewhere in the number 2014 to make it five-digit number. Where should she insert the digit 3 if she wants her five-digit number to be as small as possible? (A) in front of 2014 (B) between the 2 and the 0 (C) between the 0 and the 1 (D) between the 1 and the 4 (E) behind 2014 H Jacky θέλει να τοποθετήσει το ψηφίο 3 κάπου μέσα στον αριθμό 2014 για να τον κάνει πενταψήφιο αριθμό. Πού πρέπει να τοποθετήσει το ψηφίο 3 εάν θέλει ο πενταψήφιος αριθμός να είναι ο μικρότερος δυνατός; (A) μπροστά από το 2014 (B) μεταξύ των 2 και 0 (C) μεταξύ των 0 και 1 (D) μεταξύ των 1 και 4 (E) μετά το Which houses are made using exactly the same pieces of triangular or rectangular shape? Ποια σπίτια κατασκευάστηκαν χρησιμοποιώντας τα ίδια κομμάτια τριγωνικών και ορθογωνίων σχημάτων; (A) 1, 4 (B) 3, 4 (C) 1, 4, 5 (D) 3, 4, 5 (E) 1, 2, 4, 5 1

2 4. When Koko does not sleep, he eats 50 grams of leaves per hour. Yesterday, he slept 20 hours. How many grams of leaves did he eat yesterday? Όταν o Κόκος δεν κοιμάται τρώει 50 γρ. φύλλα την ώρα. Χθές, κοιμήθηκε 20 ώρες. Πόσα γρ. φύλλα έφαγε χθες; (A) 0 (B) 50 (C) 100 (D) 200 (E) Maria subtracts and gets as results the numbers from zero to five. She connects the dots, starting at the dot with the result 0 and ending at the dot with the result 5. Which figure does she get? Η Μαρία κάνει τις αφαιρέσεις και παίρνει ως αποτελέσματα αριθμούς από το μηδέν μέχρι το πέντε. Ενώνει τις κουκκίδες, αρχίζοντας από την κουκίδα με το αποτέλεσμα 0 και τελειώνοντας με την κουκίδα με το αποτέλεσμα 5. Ποιο σχήμα δημιουργεί; 6. Adam built fewer sandcastles than Martin but more than Susan. Lucy built more sandcastles than Adam and more than Martin. Dana built more sandcastles than Martin but fewer than Lucy. Who of them built the most sandcastles? O Adam έκτισε λιγότερα κάστρα στην άμμο από τον Martin αλλά περισσότερα από τη Susan. Η Lucy έκτισε περισσότερα κάστρα στην άμμο από τον Adam και περισσότερα από τον Martin. Η Dana έκτισε περισσότερα κάστρα στην άμμο από τον Martin αλλά λιγότερα από την Lucy. Ποιος από όλους έκτισε τα περισσότερα κάστρα στην άμμο; (A) Martin (B) Adam (C) Susan (D) Dana (E) Lucy 2

3 7. Monica writes numbers in the diagram so that each number is the product of the two numbers directly below it. Which number should she write in the black cell? H Monica γράφει αριθμούς στο διάγραμμα ώστε ο κάθε αριθμός είναι το γινόμενο των δύο αριθμών ακριβώς από κάτω του. Ποιόν αριθμό πρέπει να γράψει στο μαύρο κουτί; (A) 0 (B) 1 (C) 2 (D) 4 (E) 8 8. Ann has four pieces of shapes as shown. H Ann έχει τέσσερα κομμάτια σχήματα όπως φαίνονται With these pieces above she can completely cover the shape. Where should she put the piece? Με τα πιο πάνω κομμάτια μπορεί να καλύψει πλήρως το σχήμα. Που πρέπει να τοποθετήσει το πιο κάτω κομμάτι;? (A) (B) (C) (D) (E) 3

4 4 point problems - θέματα 4 μονάδων 9. Mr. Brown has painted flowers on the store window (see picture). How does these flowers look like from the opposite(outside) side of the window? Ο κ. Brown ζωγράφισε λουλούδια πάνω στο παράθυρο του καταστήματος (όπως στην εικόνα). Πως θα φαίνονται αυτά τα λουλούδια από την εξωτερική μεριά του παραθύρου. 10. Some candies were in a bowl. Sally took half of the candies. Then Tom took half of the candies left in the bowl. After that Clara took half of the remaining candies. In the end there were 6 candies in the bowl. How many candies were in the bowl at the beginning? Κάποια γλυκά ήταν μέσα σε κούπα. Η Sally πήρε τα μισά γλυκά. Μετά ο Tom πήρε τα μισά από τα γλυκά που έμειναν στην κούπα. Μετά η Clara πήρε τα μισά από όσα έμειναν. Στο τέλος έμειναν 6 γλυκά στην κούπα. Πόσα γλυκά είχε η κούπα στην αρχή ; (A) 12 (B) 18 (C) 20 (D) 24 (E) Which tile must be added in the picture at the position? so that the white area is as big as the black area? Πιο πλακάκι πρέπει να προστεθεί στην εικόνα στο σημείο? ώστε το άσπρο μέρος είναι τόσο μεγάλο όσο και το μαύρο μέρος; 4

5 12. Paula shoots arrows at the following target. When she misses, she obtains zero points. Paula shoots two arrows and adds the number of points. Which of the following sums cannot be her score? H Paula ρίχνει βέλη στο πιο κάτω στόχο. Όταν αποτυγχάνει παίρνει μηδέν μονάδες. H Paula ρίχνει δύο βέλη και προσθέτει τις μονάδες. Ποιο από τα πιο κάτω αθροίσματα δεν μπορεί να είναι η βαθμολογία της; (A) 60 (B) 70 (C) 80 (D) 90 (E) Seven sticks lie on top of each other. Stick 2 is at the bottom. Stick 6 is at the top. Which stick is in the middle? Επτά ράβδοι βρίσκονται η μια πάνω στην άλλη. Η ράβδος με αριθμό 2 βρίσκεται από κάτω από όλους. Ποια ράβδος βρίσκεται στο μέσο; (A) 1 (B) 3 (C) 4 (D) 5 (E) Rabbit Borya likes cabbages and carrots very much. In a day he eats either 9 carrots, or 2 cabbages, or 1 cabbage and 4 carrots. During one week Borya has eaten 30 carrots. How many cabbages has he eaten during this week? Στο κουνέλι Borya αρέσουν τα μαρούλια και τα καρότα πάρα πολύ. Σε μια μέρα τρώει 9 καρότα ή 2 μαρούλια ή 1 μαρούλι και 4 καρότα. Μέσα σε μια βδομάδα ο Borya έφαγε 30 καρότα. Πόσα μαρούλια έφαγε κατά τη διάρκεια αυτής της βδομάδας; (A) 6 (B) 7 (C) 8 (D) 9 (E) 10 5

6 15. The solid in the picture was made by sticking eight equal cubes together. How does this solid look from above? Το στερεό στη πιο κάτω εικόνα κατασκευάστηκε κολλώντας οκτώ ίσους κύβους μαζί. Πως φαίνεται αυτό το στερεό από πάνω; 16. How many dots are there in this picture? Πόσες τελείες υπάρχουν στην εικόνα; (A) 180 (B) 181 (C) 182 (D) 183 (E) point problems - θέματα 5 μονάδων 17. On Kangaroo planet each kangyear has 20 kangmonths and each kangmonth has 6 kangweeks. How many kangweeks are there in one quarter of a kangyear? Στον πλανήτη των Καγκουρό το Καγκουροέτος έχει 20 Καγκουρομήνες και ο κάθε Καγκουρομήνας έχει 6 Καγκουροεβδομάδες. Πόσες Καγκουροβδομάδες υπάρχουν σε ένα τέταρτο ενός Καγκουροέτους; (A) 9 (B) 30 (C) 60 (D) 90 (E) 120 6

7 18. Seven children are standing in a circle. No two boys are standing next to each other. No three girls are standing next to each other. Which of these is true for the number of girls standing in the circle? (A) only 3 is possible (C) only 4 is possible (E) only 5 is possible (B) 3 and 4 are possible (D) 4 and 5 are possible Επτά παιδιά στέκονται σε κύκλο. Δύο αγόρια δεν μπορούν να στέκονται δίπλα-δίπλα. Τρία κορίτσια δεν μπορούν να στέκονται μαζί. Ποιο ισχύει για τον αριθμό των κοριτσιών που στέκονται στον κύκλο; (A) μόνο 3 είναι δυνατό (C) μόνο 4 είναι δυνατό (E) μόνο 5 είναι δυνατό (B) 3 και 4 είναι δυνατό (D) 4 και 5 είναι δυνατό 19. Eve arranged cards in a line as it is shown in the figure below. At each move Eve is allowed to interchange any two cards. What is the smallest number of moves Eve needs to get the word KANGAROO? Η Eve τοποθέτησε κάρτες σε γραμμή όπως φαίνεται πιο κάτω. Σε κάθε κίνηση η Eve δικαιούται να ανταλλάξει οποιαδήποτε δύο κάρτες. Ποιος είναι ο μικρότερος αριθμός κινήσεων που χρειάζεται να κάνει η Eve για να δημιουργήσει τη λέξη KANGAROO; (A) 2 (B) 3 (C) 4 (D) 5 (E) 6 7

8 20. A sequence of triangles of diamonds is made. The first three stages are shown. In each stage a line of diamonds is added. In the bottom line the outer diamonds are white. All other diamonds in the triangle are black. How many black diamonds does the figure have in stage 6? Μια σειρά από τρίγωνα σχήματος διαμαντιού έχει δημιουργηθεί. Οι πρώτες τρεις φάσεις φαίνονται. Σε κάθε φάση μια γραμμή με διαμάντια προστίθεται. Στην κάτω γραμμή τα ακρινά διαμάντια είναι άσπρα. Όλα τα άλλα διαμάντια είναι μαύρα. Πόσα μαύρα διαμάντια έχει το σχήμα στη φάση 6; (A) 19 (B) 21 (C) 26 (D) 28 (E) Kangaroo Hamish bought toys and gave the shop-assistant 150 Leis. He received 20 Leis back. Then he changed his mind and exchanged one of the toys for another. He got back an additional 5 Leis. What toys did Hamish bought at the end? O Kangaroo Hamish αγόρασε παιχνίδια και έδωσε στον υπάλληλο του καταστήματος 150 Leis. Πήρε 20 Leis ρέστα. Μετά άλλαξε γνώμη και αντάλλαξε ένα από τα παιχνίδια με κάποιο άλλο. Πήρε ρέστα ακόμη 5 Leis. Ποια παιχνίδια αγόρασε τελικά ο Hamish; (A) the carriage and the plane - η άμαξα και το αεροπλάνο (B) the carriage and the bus - η άμαξα και το λεωφορείο (C) the carriage and the tram - η άμαξα και το τραίνο (D) the motorcycle and the tram - η μοτοσυκλέτα και το τραίνο (E) the bus, the motorcycle and the tram - το λεωφορείο, η μοτοσυκλέτα και το τραίνο 8

9 22. Write each of the numbers 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 in the squares to make the addition correct. Which digit will be in the grey square? Γράψε τον καθένα από τους αριθμούς 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 στα τετράγωνα για να είναι η πρόσθεση σωστή. Ποιο ψηφίο θα είναι στο γκρίζο τετράγωνο; (A) 2 (B) 3 (C) 4 (D) 5 (E) What is the largest number of small squares which can be shaded so that no square made of four shaded small squares appears on the figure? Ποιος είναι ο μεγαλύτερος αριθμός από μικρά τετράγωνα που μπορούν να σκιαστούν ώστε κανένα τετράγωνο από τέσσερα μικρά τετράγωνα εμφανίζεται στο σχήμα; (A) 18 (B) 19 (C) 20 (D) 21 (E) Nick has written each of the numbers from 1 to 9 in the cells of the table. Only four of these numbers can be seen in the figure. Nick has noticed that for the number 5 the sum of the numbers in the neighbouring cells equals 13 (neighbouring cells are cells sharing sides). He noticed the same applies for the number 6. Which number has Nick written in the shaded cell (the middle one)? Ο Nick έγραψε τον καθένα από τους αριθμούς 1 μέχρι 9 στα τετραγωνάκια του πίνακα 3 Χ 3. Μόνο οι τέσσερεις από αυτούς τους αριθμούς φαίνονται στο σχήμα. Ο Nick πρόσεξε ότι για τον αριθμό 5, το άθροισμα των αριθμών των γειτονικών τετραγώνων ισούται με 13 (γειτονικά τετράγωνα είναι τετράγωνα που έχουν κοινή πλευρά). Πρόσεξε επίσης ότι ισχύει το ίδιο και για τον αριθμό 6. Ποιόν αριθμό έγραψε ο Nick στο σκιαγραφημένο τετράγωνο (το μεσαίο); (A) 5 (B) 6 (C) 7 (D) 8 (E) 9 9

Kangourou Mathematics Competition 2015

Kangourou Mathematics Competition 2015 Thales Foundation Cyprus P.O. Box 28959, CY2084 Acropolis, Nicosia, Cyprus Kangourou Mathematics Competition 2015 Pre-Ecolier (A - Β Δημοτικού) 21 Μαρτίου/March 2015 10:00 11:15 Ερωτήσεις 1 8 = 3 μονάδες

Διαβάστε περισσότερα

(A) 56 (B) 60 (C) 64 (D) 68 (E) 80

(A) 56 (B) 60 (C) 64 (D) 68 (E) 80 3 point problems - θέματα 3 μονάδων 1. If you take a number of cubes out of a cube, you end up with a solid figure consisting of columns of the same height, which stand on the same ground plate (see figure).

Διαβάστε περισσότερα

Ο πιο κάτω πίνακας παρουσιάζει τα πολλαπλάσια του 3, του 4, του 5 και

Ο πιο κάτω πίνακας παρουσιάζει τα πολλαπλάσια του 3, του 4, του 5 και ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ η ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ Ιανουάριος 2000 ΧΡΟΝΟΣ: 50 ΛΕΠΤΑ Δοκίμιο για τη Δ' Τάξη Δημοτικού Άσκηση. του 6. Ο πιο κάτω πίνακας παρουσιάζει τα πολλαπλάσια του 3, του 4,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ IΣΤ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ 2015 26 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015 Β & Γ ΛΥΚΕΙΟΥ. www.cms.org.cy

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ IΣΤ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ 2015 26 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015 Β & Γ ΛΥΚΕΙΟΥ. www.cms.org.cy ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ IΣΤ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ 2015 26 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015 Β & Γ ΛΥΚΕΙΟΥ www.cms.org.cy ΘΕΜΑΤΑ ΣΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΙ ΑΓΓΛΙΚΑ PAPERS IN BOTH GREEK AND ENGLISH ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ

Διαβάστε περισσότερα

University of Cambridge ESOL Examinations. Key English Test. Πληροφορίες για υποψηφίους

University of Cambridge ESOL Examinations. Key English Test. Πληροφορίες για υποψηφίους University of Cambridge ESOL Examinations Key English Test Πληροφορίες για υποψηφίους Γιατί να συμμετέχετε στην εξέταση Key English Test (KET); Έχετε τις βασικές γνώσεις της αγγλικής γλώσσας; Κατανοείτε

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός εγκατάστασης, προγραμματισμού και λειτουργίας του προγραμματιστή ESP-LX Modular

Οδηγός εγκατάστασης, προγραμματισμού και λειτουργίας του προγραμματιστή ESP-LX Modular Οδηγός εγκατάστασης, προγραμματισμού και λειτουργίας του προγραμματιστή ESP-LX Modular ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ SAFETY INFORMATION ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: WARNING: A CIRCUIT ΠΑΡΕΧΕΤΑΙ BREAKER ΑΣΦΑΛΕΙΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ OR

Διαβάστε περισσότερα

Race Briefing (Greek message follows)

Race Briefing (Greek message follows) Race Briefing (Greek message follows) For a pleasant and safe race please read the following carefully. Directions The event venue is situated at Drousia middle school inside the village of Drousia, in

Διαβάστε περισσότερα

Life of Basil. Η ζωή του Βασιλικού

Life of Basil. Η ζωή του Βασιλικού Bilingual Book Life of Basil Η ζωή του Βασιλικού English and Greek Published by LingoLibros on Smashwords. Copyright 2014 Niki Marouli, Colin Hann, Pedro Páramo. Lingolibros This illustrated story is for

Διαβάστε περισσότερα

Traces from Lesvos through Europe An exhibition after the 2009 NoBorderCamp in Lesvos

Traces from Lesvos through Europe An exhibition after the 2009 NoBorderCamp in Lesvos This exhibition follows the traces of those who started their stay in Europe with a step on the island s soil of / Greece: We came with small plastic boats, a dangerous trip through the Aegean Sea. It

Διαβάστε περισσότερα

Όλα όσα θέλετε να πείτε... στα Aγγλικά

Όλα όσα θέλετε να πείτε... στα Aγγλικά Όλα όσα θέλετε να πείτε... στα Aγγλικά Ελληνοαγγλικός οδηγός φράσεων, ορολογιών, παρουσιάσεων για τον κόσμο των επιχειρήσεων BLP BLP Business Linguistic Publication Ltd Το περιεχόμενο του παρόντος εγχειριδίου

Διαβάστε περισσότερα

Editorial Team Jean Vinten Helen Tsismetsis Vicky Nash Maria Ioannou ISBN 978-9963-710-19-5 978-9963-710-18-8

Editorial Team Jean Vinten Helen Tsismetsis Vicky Nash Maria Ioannou ISBN 978-9963-710-19-5 978-9963-710-18-8 Editorial Team Jean Vinten Helen Tsismetsis Vicky Nash Maria Ioannou ISBN 978-9963-710-19-5 978-9963-710-18-8 Super Course System Aegaleo 1 2057 Strovolos Nicosia, Cyprus All rights reserved; no part of

Διαβάστε περισσότερα

Αγγλικά Ελληνικά Book 2 Events Events Chapter 3 - Championships Chapter 3 - Chapter 4 - Competitions Chapter 4 -

Αγγλικά Ελληνικά Book 2 Events Events Chapter 3 - Championships Chapter 3 - Chapter 4 - Competitions Chapter 4 - Αγγλικά Book 2 Events Chapter 3 - Championships Art 31: World Championships Art 32: Continental Championships Art 33: Dates Art 34: Allocation of Championships Art 35: Management Structures Art 36: Invitations

Διαβάστε περισσότερα

Γυναίκες εν πλω. Πέντε γυναίκες διαφορετικές, δυναμικές και αποφασιστικές μιλούν για την επιλογή τους να αφιερώσουν τη ζωή τους στη θάλασσα.

Γυναίκες εν πλω. Πέντε γυναίκες διαφορετικές, δυναμικές και αποφασιστικές μιλούν για την επιλογή τους να αφιερώσουν τη ζωή τους στη θάλασσα. γυνή&θάλασσα Από τη Βάλια Νούσια Φωτογραφίες: Παναγιώτα Καραστεργίου By Valia Nousia Photos: Panagiota Karastergiou Γυναίκες εν πλω Πέντε γυναίκες διαφορετικές, δυναμικές και αποφασιστικές μιλούν για την

Διαβάστε περισσότερα

The Importance of Pedagogy in Language Learning and Information and Communication Technology: The example of DiaLogos

The Importance of Pedagogy in Language Learning and Information and Communication Technology: The example of DiaLogos The Importance of Pedagogy in Language Learning and Information and Communication Technology: The example of DiaLogos Eleni Skourtou Assistant Professor Department of Primary Education University of the

Διαβάστε περισσότερα

Present perfect simple

Present perfect simple 3a Present perfect simple Big Bob: What have you done all day? You haven t tidied up, or swept the floors! Big Bob: Believe me... I don t want to know! Hey... you ve cleaned the fridge! What did you Little

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜ. ΕΠΙΚΟΥΡΗ: ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΕΡΕΥΝΑ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΠΑΝΩ ΣΤΗΝ

ΔΗΜ. ΕΠΙΚΟΥΡΗ: ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΕΡΕΥΝΑ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΠΑΝΩ ΣΤΗΝ 1 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΛΙΔΑ 1. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 2 2. ΠΡΟΛΟΓΟΣ 3 3. ΟΡΙΣΤΙΚΟ-ΑΟΡΙΣΤΟ ΑΡΘΡΟ 5 4. ΚΤΗΤΙΚΑ ΕΠΙΘΕΤΑ-ΑΝΤΩΝΥΜΙΕΣ 7 5. ΕΡΩΤΗΜΑΤΙΚΕΣ ΛΕΞΕΙΣ 10 6. ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΑ 12 7. ΧΡΟΝΟΙ 17 8. ΠΑΘΗΤΙΚΗ ΦΩΝΗ 27 9. ΑΠΑΡΕΜΦΑΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

ISBN 978-960-86175-5-1

ISBN 978-960-86175-5-1 Η Γραµµατική για τις Αγγλόφωνες Εξετάσεις στα Γρήγορα! Από το Γιώργο ροσουλάκη Copyright 2007 Γιώργος ροσουλάκης Βουρβάχων 5, 71202 Ηράκλειο εν επιτρέπεται η αναπαραγωγή, µε οποιονδήποτε τρόπο, τµήµατος

Διαβάστε περισσότερα

Feel at home! LESSON 3 UNIT. Σαν στο σπίτι σου!

Feel at home! LESSON 3 UNIT. Σαν στο σπίτι σου! LESSON 3 ΜΑΘΗΜΑ Feel at home! Σαν στο σπίτι σου! UNIT Λεξιλόγιο ΣΕΛ. 18-19.304 what does he want to know? τι θέλει να ξέρει, να μάθει;.305 I m coming to Greece next month έρχομαι / θα έρθω στην Ελλάδα

Διαβάστε περισσότερα

Homework 4 / Κατ οίκον Εργασία 4 2015

Homework 4 / Κατ οίκον Εργασία 4 2015 Homework 4 / Κατ οίκον Εργασία 4 015 Name/Όνομα: Date/Ημερ.: You may need some (or none) of the following equations/constants Μπορεί να χρειαστείτε κάποιες (ή καμία) από τις πιο κάτω εξισώσεις/σταθερές

Διαβάστε περισσότερα

Information Sheet - Fees and Charges

Information Sheet - Fees and Charges Information Sheet - Fees and Charges Who covers the cost of my care? Whilst you are at Fronditha Care, the cost of your care is covered by a combination of subsidy from the Government paid directly to

Διαβάστε περισσότερα

ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΕΤΑΞΥ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΟΛΑΒΟΥ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ

ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΕΤΑΞΥ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΟΛΑΒΟΥ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΕΤΑΞΥ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΟΛΑΒΟΥ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ Στην Αθήνα σήμερα στις, 1 Ιουλίου 2015, ο Παρασκευάς Σαρρής ως νόμιμος εκπρόσωπος της Τουριστικής επιχείρησης

Διαβάστε περισσότερα

MINISTRY OF EDUCATION, LIFELONG LEARNING AND RELIGIOUS AFFAIRS CENTRE FOR THE GREEK LANGUAGE. Thessaloniki

MINISTRY OF EDUCATION, LIFELONG LEARNING AND RELIGIOUS AFFAIRS CENTRE FOR THE GREEK LANGUAGE. Thessaloniki MINISTRY OF EDUCATION, LIFELONG LEARNING AND RELIGIOUS AFFAIRS CENTRE FOR THE GREEK LANGUAGE Guide to the examination for the certificate of attainment in Greek Thessaloniki 1 This booklet was written

Διαβάστε περισσότερα

Κωστής Ι. Φραγκούλης. Ο Όμιλος Franman εξελίσσεται

Κωστής Ι. Φραγκούλης. Ο Όμιλος Franman εξελίσσεται 8 ΕΛΝΑΒΙ 497 ΠΡΩΤΟ ΘΕΜΑ Κωστής Ι. Φραγκούλης O CEO του Ομίλου Franman, Κωστής Ι. Φραγκούλης Ο Όμιλος Franman εξελίσσεται Συνέντευξη με τον CEO του ομίλου των εταιρειών Franman Κωστή Ι. Φραγκούλη για την

Διαβάστε περισσότερα

(2GK01) (3GK0S) (3GK0W)

(2GK01) (3GK0S) (3GK0W) Edexcel GCSE in Greek (2GK01) (3GK0S) (3GK0W) For first teaching from 2009 Sample Assessment Materials Welcome to the GCSE 2009 Greek Sample Assessment Materials. These sample assessment materials have

Διαβάστε περισσότερα

Greek Year 1. Notes on a beginners evening class for Modern Greek

Greek Year 1. Notes on a beginners evening class for Modern Greek Notes on a beginners evening class for Modern Greek Dave Green 2007 Contents Introduction 4 Term 1 5 Alphabet and pronunciation guide 5 Numbers - Αριθµόι 6 The Week - η Εβδοµάδα 7 Articles 7 Greetings

Διαβάστε περισσότερα

Ο πληθυντικός των ουσιαστικών σχηματίζεται προσθέτοντας: ies στα ουσιαστικά που τελειώνουν σε σύμφωνο (consonant) + y. (body-bodies, hobby - hobbies)

Ο πληθυντικός των ουσιαστικών σχηματίζεται προσθέτοντας: ies στα ουσιαστικά που τελειώνουν σε σύμφωνο (consonant) + y. (body-bodies, hobby - hobbies) GRAMMAR REVIEW 1 1. NOUNS-ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ: Αφηρημένα: hope, faith, love, hate Συγκεκριμένα :musician, student, doctor. Κύρια: John, Greece, Athens, the Parthenon Περιληπτικά : family, police, government

Διαβάστε περισσότερα

ANDROMAHI S JOURNAL. Translated and Transcribed by John Espinosa, her grandson

ANDROMAHI S JOURNAL. Translated and Transcribed by John Espinosa, her grandson ANDROMAHI S JOURNAL Translated and Transcribed by John Espinosa, her grandson TRANSLATOR S BACKGROUND John Espinosa grew up in Lowell, Massachusetts where he was raised by his Greek mother and grandmother

Διαβάστε περισσότερα

MESSAGE FROM THE PRESIDENT

MESSAGE FROM THE PRESIDENT The Pan Gregorian Magazine Is Published Quarterly Pan Gregorian Enterprises, Inc. Exclusive for its members and future members, featuring news and approved vendors. Board of directors Chairman Vice Chairman

Διαβάστε περισσότερα

Letter STUDENT NUMBER GREEK. Written examination. Monday 17 November 2014

Letter STUDENT NUMBER GREEK. Written examination. Monday 17 November 2014 Victorian Certificate of Education 2014 SUPERVISOR TO ATTACH PROCESSING LABEL HERE Letter STUDENT NUMBER Section Number of questions GREEK Written examination Monday 17 November 2014 Reading time: 11.45

Διαβάστε περισσότερα

MINISTRY OF EDUCATION, LIFELONG LEARNING AND RELIGIONS CENTRE FOR THE GREEK LANGUAGE. Thessaloniki

MINISTRY OF EDUCATION, LIFELONG LEARNING AND RELIGIONS CENTRE FOR THE GREEK LANGUAGE. Thessaloniki MINISTRY OF EDUCATION, LIFELONG LEARNING AND RELIGIONS CENTRE FOR THE GREEK LANGUAGE Guide to the examination for the certificate of attainment in Greek Thessaloniki Academic Committee for the Certificate

Διαβάστε περισσότερα