Σηκοθαηάιογος ύληοκφλ Θφδηθώλ θαη κε Γεφγραθηθώλ Αρηζκώλ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Σηκοθαηάιογος ύληοκφλ Θφδηθώλ θαη κε Γεφγραθηθώλ Αρηζκώλ"

Transcript

1 100 ΑΚΔΠΖ ΓΟΑΠΖ ΑΡΔΙΥΠ 108 ΑΚΔΠΖ ΔΞΔΚΒΑΠΖ ΙΗΚΔΛΗΘΝ ΠΥΚΑΡΝΠ ΑΡΔΙΥΠ 109 ΞΖΟΔΠΗΑ ΓΗΥΜΖΠ ΛΑΟΘΥΡΗΘΥΛ 0,100 αλά θιήζε Αλά θιήζε 112 ΝΡΔ - ΞΖΟΔΠΗΑ ΔΘΡΑΘΡΖΠ ΑΛΑΓΘΖΠ/ΠΖΚΑ ΘΗΛΓΛΝ ΑΡΔΙΥΠ 166 ΔΘΑΒ - ΔΘΛΗΘΝ ΘΔΛΡΟΝ ΑΚΔΠΖΠ ΒΝΖΘΔΗΑΠ ΑΡΔΙΥΠ 191 ΞΝΟΓΔΗΝ ΓΔΥΟΓΗΑΠ ΠΛΡΝΛΗΠΡΗΘΝ ΘΔΛΡΟΝ ΞΙΖΟΝΦΝΟΗΥΛ 0,100 αλά θιήζε Αλά θιήζε 195 ΓΖΚΝΗ:ΑΡΡΗΘΖΠ-ΚΑΓΛΖΠΗΑΠ-ΖΟΑΘΙΔΗΝ-ΘΔΠ/ΘΖΠ-ΗΥΑΛΛΗΛΥΛ-ΘΑΒΑΙΑΠ-ΘΑΟΓΗΡΠΑΠ-ΘΝΕΑΛΖΠ- ΦΘΗΥΡΗΓΑΠ-ΔΟΡΑΛΗΑΠ-ΙΑΟΗΠΑΠ-ΑΣΑΗΑΠ-ΕΑΘΛΘΝ-ΣΑΛΗΥΛ-ΘΝΛΗΡΠΑΠ-ΓΥΓΔΘΑΛΖΠΥΛ 197 ΔΘΛΗΘΝΠ ΝΟΓΑΛΗΠΚΝΠ ΞΟΝΛΝΗΑΠ ΑΡΔΙΥΠ 199 ΞΟΝΠΒΔΠΡΗΘΖ ΞΖΟΔΠΗΑ ΑΡΔΙΥΠ 0,100 αλά θιήζε Αλά θιήζε 1010 INTERAMERICAN ΑΠΦΑΙΔΗΔΠ ΕΥΖΠ 0,100 αλά θιήζε Αλά θιήζε 1011 INTERAMERICAN ΔΟΥΘΙΗΛΗΘΖ ΑΘΖΛΥΛ 0,100 αλά θιήζε Αλά θιήζε 1012 ΗΑΡΟΗΘΝ ΘΔΛΡΟΝ ΑΘΖΛΥΛ 0,100 αλά θιήζε Αλά θιήζε 1014 ΓΟΑΚΚΖ ΑΛΡΗΡΟΝΚΝΘΟΑΡΗΘΖΠ - ΑΟΣΖΓΔΗΝ ΔΙΙΖΛΗΘΖΠ ΑΠΡΛΝΚΗΑΠ ΑΡΔΙΥΠ 1015 ΘΡΖΚΑΡΝΙΝΓΗΝ Α.Δ. 0,100 αλά θιήζε Αλά θιήζε 1016 SOS ΗΑΡΟΝΗ ΑΔ 0,100 αλά θιήζε Αλά θιήζε 1018 ΘΙΗΚΑΘΑ (Ρειεθωληθή Γξακκή Ξαξέκβαζεο γηα ηελ Απηνθηνλία) 0,100 αλά θιήζε Αλά θιήζε 1021 ΓΖΚΝΡΗΘΖ ΔΞΗΣ/ΠΖ ΓΟΔΠΖΠ ΑΞΝΣ/ΠΖΠ ΠΔΟΟΥΛ 0,100 αλά θιήζε Αλά θιήζε 1022 ΔΓΑΞ ΒΙΑΒΔΠ 0,100 αλά θιήζε Αλά θιήζε 1023 ΘΔΟΚΖ ΠΔΟΟΥΛ Α.Δ. 0,029 αλά ιεπηό Αλά δεπηεξόιεπην 1024 ΑΡΡΗΘΔΠ ΓΗΑΓΟΝΚΔΠ Α.Δ. 0,029 αλά ιεπηό Αλά δεπηεξόιεπην 1025 ΝΙΚΞΗΑ ΝΓΝΠ ΙΔΗΡΝΟΓΗΑ Α.Δ. 0,100 αλά θιήζε Αλά θιήζε 1031 ΝΘΑΛΑ ΝΟΓΑΛΗΠΚΝΠ ΘΑΡΆ ΡΥΛ ΛΑΟΘΥΡΗΘΥΛ 0,100 αλά θιήζε Αλά θιήζε 1033 ΑΠΡΛΝΚΗΑ ΞΝΙΔΥΛ 0,100 αλά θιήζε Αλά θιήζε 1034 Δ.Ξ.Η.Τ.. (EΟΔΛΖΡΗΘΝ ΞΑΛΔΞΗΠΡΖΚΗΑΘΝ ΗΛΠΡΗΡΝΡΝ ΤΣΗΘΖΠ ΓΗΔΗΛΖΠ) 0,029 αλά ιεπηό Αλά δεπηεξόιεπην 1035 ΡΟΑΚ ΑΔ 0,029 αλά ιεπηό Αλά δεπηεξόιεπην 1050 ΓΔΖ - ΒΙΑΒΔΠ ΔΞΑΟΣΗΥΛ ΞΙΖΛ ΑΘΖΛΑΠ 0,100 αλά θιήζε Αλά θιήζε 1051 ΓΗΑΓΛΥΠΡΗΘΝ ΘΑΗ ΘΔΟΑΞΔΡΗΘΝ ΘΔΛΡΟΝ ΑΘΖΛΥΛ 0,029 αλά ιεπηό Αλά δεπηεξόιεπην 1055 METROPOLITAN HOSPITAL 0,100 αλά θιήζε Αλά θιήζε 1056 ΡΝ ΣΑΚΝΓΔΙΝ ΡΝ ΞΑΗΓΗΝ ΑΡΔΙΥΠ 1057 HELLAS SERVICE ΝΓΗΘΖ ΒΝΖΘΔΗΑ ΔΞΔ 0,100 αλά θιήζε Αλά θιήζε 1065 ΓΟΑΚΚΖ ΕΥΖΠ - ΘΑΡΑΓΓΔΙΗΔΠ, ΤΣΝΙΝΓΗΘΖ ΞΝΠΡΖΟΗΜΖ, ΑΛΑΓΓΔΙΗΑ ΑΞΥΙΔΗΑΠ ΖΙΗΘΗΥΚΔΛΥΛ 0,029 αλά ιεπηό Αλά δεπηεξόιεπην 1069 ΚΔΗΛΔ ΓΛΑΡΝΠ 0,029 αλά ιεπηό Αλά δεπηεξόιεπην 1070 ΛΝΠΝΘΝΚΔΗΝ ΔΟΟΗΘΝΠ ΛΡΛΑΛ 0,100 αλά θιήζε Αλά θιήζε 1075 ΛΔΑ ΝΓΝΠ Α.Δ. 0,100 αλά θιήζε Αλά θιήζε 1077 ΔΓΛΑΡΗΑ ΝΓΝΠ 0,100 αλά θιήζε Αλά θιήζε 1078 BIOAXIS HEALTHCARE HELLAS AE 0,100 αλά θιήζε Αλά θιήζε 1100 MONDIAL ASSISTANCE 0,029 αλά ιεπηό Αλά δεπηεξόιεπην 1107 Δ.Θ.Θ.Α. (Δζληθό Θέληξν Θνηλωληθήο Αιιειεγγύεο) 0,029 αλά ιεπηό Αλά δεπηεξόιεπην 1109 Θαηαξγώληαο ηελ Αδηθία ζηνλ 21ν αηώλα 0,029 αλά ιεπηό Αλά δεπηεξόιεπην 1110 ΝΠΔ 0,029 αλά ιεπηό Αλά δεπηεξόιεπην 1114 ΘΔΘΔΑ ΑΙΦΑ 0,029 αλά ιεπηό Αλά δεπηεξόιεπην 1116 ΘΥΠΡΑΟΔΙΝ ΓΔΠΞΝΗΛΑ & ΠΗΑ Δ.Δ 0,100 αλά θιήζε Αλά θιήζε 1118 ΓΔΞΑ ΦΠΗΘΝ ΑΔΟΗΝ 0,100 αλά θιήζε Αλά θιήζε 1130 ΔΘΔΙ - ΔΜΞΖΟΔΡΖΠΖ ΑΚΔΑ 0,100 αλά θιήζε Αλά θιήζε 1133 Δ.Ξ.Α. ΑΡΡΗΘΖΠ (ΦΠΗΘΝ ΑΔΟΗΝ) 0,100 αλά θιήζε Αλά θιήζε 1135 ΘΔΛΡΟΝ ΔΙΔΓΣΝ ΘΑΗ ΞΟΝΙΖΤΖΠ ΛΝΠΖΚΑΡΥΛ 0,029 αλά ιεπηό Αλά δεπηεξόιεπην 1137 ΔΟΥΞΑΦΘΖ ΞΗΠΡΖ ΑΔΓΑ 0,100 αλά θιήζε Αλά θιήζε 1142 ΘΔΛΡΟΝ ΔΙΔΓΣΝ ΞΟΝΙΖΤΖΠ ΛΝΠΖΚΑΡΥΛ (ελεκέξωζε γηα ηελ απαγόξεπζε ηνπ θαπλίζκαηνο) 0,029 αλά ιεπηό Αλά δεπηεξόιεπην 1145 ΘΔΘΔΑ ΑΛΑΓΠΖ 0,100 αλά θιήζε Αλά θιήζε 1147 ΔΘΛΗΘΝΠ ΝΟΓΑΛΗΠΚΝΠ ΚΔΡΑΚΝΠΣΔΠΔΥΛ 0,100 αλά θιήζε Αλά θιήζε 1151 «ΓΗΑΡΟΝΗ ΘΑΡ ΝΗΘΝΛ»-Θ.ΚΑΟΑΡΝΠ & ΠΗΑ ΔΔ 0,100 αλά θιήζε Αλά θιήζε 1154 EXPRESS SERVICE 0,100 αλά θιήζε Αλά θιήζε 1156 ΑΟΣΖΓΔΗΝ ΔΙΙΖΛΗΘΖΠ ΑΠΡΛΝΚΗΑΠ - ΓΟΑΦΔΗΝ ΔΜΑΦΑΛΗΠΘΔΛΡΥΛ ΑΡΝΚΥΛ 0,100 αλά θιήζε Αλά θιήζε 1158 INTERAMERICAN ΝΓΗΘΖ ΒΝΖΘΔΗΑ 0,100 αλά θιήζε Αλά θιήζε 1168 INTERAMERICAN ΝΓΗΘΖ ΒΝΖΘΔΗΑ 0,100 αλά θιήζε Αλά θιήζε 1500 ΘΔΛΡΟΝ ΡΖΙΔΦΥΛΗΘΖΠ ΔΜΞΖΟΔΡΖΠΖΠ ΞΝΙΗΡΥΛ Ξ.ΔΠΥΡΔΟΗΘΥΛ 0,100 αλά θιήζε Αλά θιήζε 1501 ΞΔΣΥΓΔ 0,100 αλά θιήζε Αλά θιήζε 1504 ΓΔΛΗΘΝ ΙΝΓΗΠΡΖΟΗΝ ΡΝ ΘΟΑΡΝΠ 0,100 αλά θιήζε Αλά θιήζε 1505 ΞΝΟΓΔΗΝ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΥΛ 0,100 αλά θιήζε Αλά θιήζε 1507 ΓΖΚΝΠ ΣΑΙΘΗΓΑΠ 0,100 αλά θιήζε Αλά θιήζε 1509 ΓΖΚΝΠ ΚΔΡΑΚΝΟΦΥΠΖΠ 0,100 αλά θιήζε Αλά θιήζε 1510 Αληηκεηώπηζε έθηαθηωλ αλαγθώλ θαη παξνρή ππεξεζηώλ ζηνπο ζεηζκόπιεθηνπο ηεο ΘΔΦΑΙΙΝΛΗΑΠ ΑΡΔΙΥΠ 1511 ΓΔΛΗΘΖ ΓΟΑΚΚΑΡΔΗΑ ΔΚΞΝΟΗΝ & ΑΛΑΞΡΜΖΠ 0,100 αλά θιήζε Αλά θιήζε 1515 ΓΖΚΝΠ ΑΗΓΑΙΔΥ 0,031 αλά ιεπηό Αλά δεπηεξόιεπην 1517 ΞΝΟΓΔΗΝ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΥΛ - ΞΖΟΔΠΗΑ ΔΗΓΗΘΥΛ ΔΙΔΓΣΥΛ 0,100 αλά θιήζε αλά θιήζε 1520 ΞΝΟΓΔΗΝ ΑΛΑΞΡΜΖΠ - ΓΔΛ. ΓΟΑΚΚ. ΔΚΞΝΟΗΝ 0,100 αλά θιήζε Αλά θιήζε 1521 ΞΔΣΥΓΔ 0,100 αλά θιήζε Αλά θιήζε 1522 ΞΔΣΥΓΔ 0,100 αλά θιήζε Αλά θιήζε 1526 ΓΖΚΝΠ ΣΑΙΑΛΓΟΗΝ 0,100 αλά θιήζε Αλά θιήζε 1528 ΓΔΛΗΘΖ ΓΟΑΚΚΑΡΔΗΑ ΛΔΑΠ ΓΔΛΗΑΠ 0,100 αλά θιήζε Αλά θιήζε 1529 ΞΝΟΓΔΗΝ ΓΗΘΑΗΝΠΛΖΠ 0,100 αλά θιήζε Αλά θιήζε 1533 ΓΖΚΝΠ ΓΑΙΑΡΠΗΝ 0,100 αλά θιήζε Αλά θιήζε 1535 ΝΡΔ - ΞΖΟΔΠΗΑ ΗΑΠΗΠ 0,100 αλά θιήζε Αλά θιήζε 1536 ΛΝΚΑΟΣΗΑ ΘΔΠΠΑΙΝΛΗΘΖΠ 0,100 αλά θιήζε Αλά θιήζε 1539 ΞΔΟΗΦΔΟΔΗΑ ΑΡΡΗΘΖΠ 0,100 αλά θιήζε Αλά θιήζε 1540 ΞΝΟΓΔΗΝ ΑΓΟΝΡΗΘΖΠ ΑΛΑΞΡΜΖΠ & ΡΟΝΦΗΚΥΛ 0,100 αλά θιήζε Αλά θιήζε 1550 ΞΝΟΓΔΗΝ ΔΘΛΗΘΖΠ ΞΑΗΓΔΗΑΠ & ΘΟΖΠΘΔΚΑΡΥΛ 0,100 αλά θιήζε Αλά θιήζε 1560 ΓΖΚΝΠ ΘΝΟΓΑΙΙΝ 0,100 αλά θιήζε Αλά θιήζε 1561 ΓΖΚΝΠ ΞΔΗΟΑΗΑ ΓΖΚΝΡΗΘΖ ΑΠΡΛΝΚΗΑ 0,100 αλά θιήζε Αλά θιήζε 1562 ΓΖΚΝΠ ΞΑΟΝ 0,100 αλά θιήζε Αλά θιήζε 1564 ΞΝΟΓΔΗΝ ΔΠΥΡ. ΓΖΚ. ΓΗΝΗΘ. ΘΑΗ ΑΞΝΘΔΛΡΟΥΠΖΠ 0,100 αλά θιήζε Αλά θιήζε 1565 ΓΖΚΝΠ ΞΑΙΑΗΝ ΦΑΙΖΟΝ 0,100 αλά θιήζε Αλά θιήζε 1566 ΠΞΑΞ (Πύλδεζκνο δήκωλ & θνηλνη. πξνζηαζίαο θαη αλάπιαζεο ηνπ πεξηβάιινληνο ηεο Ξεληέιεο) 0,100 αλά θιήζε Αλά θιήζε 1567 ΓΖΚΝΠ ΘΔΟΑΡΠΗΛΗΝ 0,100 αλά θιήζε Αλά θιήζε 1568 ΓΖΚΝΠ ΛΔΑΠ ΠΚΟΛΖΠ 0,100 αλά θιήζε Αλά θιήζε 1570 ΛΝΚΑΟΣΗΑ ΞΔΗΟΑΗΥΠ 0,100 αλά θιήζε Αλά θιήζε 1571 ΔΝΡ- ΔΙΙΖΛΗΘΝΠ ΝΟΓΑΛΗΠΚΝΠ ΡΝΟΗΠΚΝ / Γξακκή Ξιεξνθνξηώλ 0,100 αλά θιήζε Αλά θιήζε 1572 ΔΝΡ - ΓΟΑΚΚΖ ΞΑΟΑΞΝΛΥΛ 0,100 αλά θιήζε Αλά θιήζε 1577 ΓΖΚΝΠ ΑΘΖΛΑΗΥΛ- ΞΖΟΔΠΗΑ ΞΑΟΝΓΗΑΠ ΠΡΑΘΚΔΠΖΠ 0,100 αλά θιήζε Αλά θιήζε

2 1591 ΠΛΡΝΛΗΠΡΗΘΝ ΘΔΛΡΟΝ ΓΑΠΝΞΟΝΠΡΑΠΗΑΠ 0,100 αλά θιήζε Αλά θιήζε 1595 ΓΖΚΝΠ ΑΘΖΛΑΗΥΛ 0,100 αλά θιήζε Αλά θιήζε 1889 ΞΝΟΓΔΗΝ ΚΔΡΑΦΝΟΥΛ & ΔΞΗΘΝΗΛΥΛΗΥΛ 0,100 αλά θιήζε Αλά θιήζε 1961 ΓΖΚΝΠ ΑΗΓΑΙΔΥ 0,100 αλά θιήζε Αλά θιήζε 1963 ΓΖΚΝΠ ΞΔΟΗΠΡΔΟΗΝ 0,100 αλά θιήζε Αλά θιήζε ΓΗΔΘΛΖ ΓΗΑΦΑΛΔΗΑ-ΔΙΙΑΠ (ΓΓ-Δ) - πνζηήξημε ζε ζύκαηα θαη κάξηπξεο ππνζέζεωλ δηαθζνξάο 0,029 αλά ιεπηό Αλά δεπηεξόιεπην ΞΖΟΔΠΗΑ ΠΡΑΘΚΔΠΖΠ ΞΝΓΖΙΑΡΥΛ 0,029 αλά ιεπηό Αλά δεπηεξόιεπην CAR CONTROL IKTEO Α.Δ 0,100 αλά θιήζε Αλά θιήζε ΑΓΘΑΙΗΑΕΥ - ΝΚΗΙΝΠ ΔΘΔΙΝΛΡΥΛ ΘΑΡΑ ΡΝ ΘΑΟΘΗΛΝ 0,100 αλά θιήζε Αλά θιήζε J&P ΑΒΑΜ ΗΘΡΔΝ 0,029 αλά ιεπηό Αλά δεπηεξόιεπην ΘΡΔΝ 0,029 αλά ιεπηό Αλά δεπηεξόιεπην ΑΟΣΖΓΔΗΝ ΔΙΙΖΛΗΘΖΠ ΑΠΡΛΝΚΗΑΠ ΓΗΔΘΛΠΖ ΔΠΥΡΔΟΗΘΥΛ ΞΝΘΔΠΔΥΛ 0,029 αλά ιεπηό Αλά δεπηεξόιεπην ΛΔΝ ΑΘΖΛΑΗΝΛ M.D. Hospital Α.Δ. 0,100 αλά θιήζε Αλά θιήζε ΑΡΝΚΝΡΝ ΗΘΡΔΝ Α.Δ. 0,100 αλά θιήζε Αλά θιήζε ΑΓΗΝΠ ΙΝΘΑΠ ΛΝΠΖΙΔΡΗΘΖ Α.Δ. 0,029 αλά ιεπηό Αλά δεπηεξόιεπην ΔΙΞΑ 0,100 αλά θιήζε Αλά θιήζε Η.ΘΡΔΝ ΘΝΚΒΝΠ ΑΚΦΗΘΔΑΠ Α.Δ. 0,029 αλά ιεπηό Αλά δεπηεξόιεπην Γ.Δ..Α.Ο. 0,029 αλά ιεπηό Αλά δεπηεξόιεπην ΓΔΖ 0,029 αλά ιεπηό Αλά δεπηεξόιεπην ΔΙ. ΑΠ. - Ξαξνρή πιεξνθνξηώλ πνύ αθνξνύλ ζέκαηα ηξνκνθξαηίαο 0,029 αλά ιεπηό Αλά δεπηεξόιεπην ΓΔΖ 0,029 αλά ιεπηό Αλά δεπηεξόιεπην ΓΔΖ - ΒΙΑΒΔΠ ΓΡ. ΘΔΠ/ΘΖΠ 0,100 αλά θιήζε Αλά θιήζε ΓΔΖ - ΒΙΑΒΔΠ ΘΔΛΡΟ. ΘΔΠ/ΘΖΠ 0,100 αλά θιήζε Αλά θιήζε ΓΔΖ - ΒΙΑΒΔΠ ΑΛΑΡ. ΘΔΠ/ΘΖΠ & ΑΘΖΛΥΛ 0,100 αλά θιήζε Αλά θιήζε ΓΔΖ - ΒΙΑΒΔΠ ΑΘΖΛΥΛ 0,100 αλά θιήζε Αλά θιήζε ΓΔΖ - ΒΙΑΒΔΠ ΑΘΖΛΥΛ 0,100 αλά θιήζε Αλά θιήζε ΓΔΖ - ΒΙΑΒΔΠ ΑΘΖΛΥΛ 0,100 αλά θιήζε Αλά θιήζε ΓΔΖ - ΒΙΑΒΔΠ ΑΘΖΛΥΛ 0,100 αλά θιήζε Αλά θιήζε ΓΔΖ - ΒΙΑΒΔΠ ΑΘΖΛΥΛ 0,100 αλά θιήζε Αλά θιήζε ΓΔΖ - ΒΙΑΒΔΠ ΑΘΖΛΥΛ 0,100 αλά θιήζε Αλά θιήζε ΘΙΗΚΑΘΑ (Φνξέαο γηα ηελ ελεκέξωζε θαη ππνζηήξημε αζηέγωλ) 0,029 αλά ιεπηό Αλά δεπηεξόιεπην ΗΛΠΡΗΡΝΡΝ ΓΔΗΑΠ ΡΝ ΞΑΗΓΗΝ - Δλεκέξωζε θαη βνήζεηα ζειαδνπζώλ κεηέξωλ 0,029 αλά ιεπηό Αλά δεπηεξόιεπην ΞΖΟΔΠΗΔΠ ΗΘΡΔΝ 0,029 αλά ιεπηό Αλά δεπηεξόιεπην ΗΘΡΔΝ Λ. ΑΣΑΗΑΠ ΑΔ ΕΥΖΠ ΑΘΑΛΑΠΝΞΝΙΝΠ 0,029 αλά ιεπηό Αλά δεπηεξόιεπην ΘΥΠΡΑΟΔΙΝ ΓΔΠΞΝΗΛΑ & ΠΗΑ Δ.Δ. 0,100 αλά θιήζε Αλά θιήζε Γξακκε εμππεξέηεζεο ππεξεζηώλ ΘΡΔΝ 0,029 αλά ιεπηό Αλά δεπηεξόιεπην ΞΖΓΑΠΝΠ ΗΘΡΔΝ ΑΔ 0,100 αλά θιήζε Αλά θιήζε ΗΑΡΟΗΘΖ Δ.Δ. - Ηδηωηηθό Αθηηλνινγηθό Ηαηξείν - Γξεγνξηάδεο & ΠΗΑ - Ηαηξηθέο ππεξεζίεο θαη' νίθνλ 0,029 αλά ιεπηό Αλά δεπηεξόιεπην Η.ΘΡΔΝ ΡΔΣΛΝΘΗΛΖΠΖ 0,029 αλά ιεπηό Αλά δεπηεξόιεπην ΗΘΡΔΝ ΘΝΚΒΝΠ ΘΖΦΗΠΗΑΠ Δ.Ξ.Δ. 0,100 αλά θιήζε Αλά θιήζε ΞΖΟΔΠΗΑ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖΠ ΑΠΡΛΝΚΗΑΠ ΘΑΗ ΓΗΥΜΖΠ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΝ ΔΓΘΙΖΚΑΡΝΠ 0,029 αλά ιεπηό Αλά δεπηεξόιεπην ΗΑΡΟΗΘΖ ΦΟΝΛΡΗΓΑ ΘΥ Δ.Ξ.Δ. 0,029 αλά ιεπηό Αλά δεπηεξόιεπην ΝΟΓΑΛΗΠΚΝΠ ΑΠΡΗΘΥΛ ΠΓΘΝΗΛΥΛΗΥΛ ΘΔΠΠΑΙΝΛΗΘΖΠ ΝΑΠΘ 0,029 αλά ιεπηό Αλά δεπηεξόιεπην ΓΖΚΝΡΗΘΖ ΔΞΗΣ/ΠΖ ΓΟΔΠΖΠ ΑΞΝΣ/ΠΖΠ ΘΔΟΘΟΑΠ 0,100 αλά θιήζε Αλά θιήζε ΓΖΚΝΡΗΘΖ ΔΞΗΣ/ΠΖ ΓΟΔΠΖΠ ΑΞΝΣ/ΠΖΠ ΖΟΑΘΙΔΗΝ 0,100 αλά θιήζε Αλά θιήζε ΓΖΚΝΡΗΘΖ ΔΞΗΣ/ΠΖ ΓΟΔΠΖΠ ΑΞΝΣ/ΠΖΠ ΘΑΡΔΟΗΛΖΠ 0,100 αλά θιήζε Αλά θιήζε ΓΖΚΝΡΗΘΖ ΔΞΗΣ/ΠΖ ΓΟΔΠΖΠ ΑΞΝΣ/ΠΖΠ ΘΔΠ/ΘΖΠ 0,100 αλά θιήζε Αλά θιήζε ΔΡΑΗΟΔΗΑ ΤΣΝΘΝΗΛΥΛΗΘΖΠ ΓΔΗΑΠ ΡΝ ΞΑΗΓΗΝ ΘΑΗ ΡΝ ΔΦΖΒΝ (Δ.Τ..Ξ.Δ) 0,029 αλά ιεπηό Αλά δεπηεξόιεπην ΖΓΗΘΑ Α.Δ. 0,100 αλά θιήζε Αλά θιήζε ΔΛΥΠΖ ΓΗΑ ΡΑ ΓΗΘΑΗΥΚΑΡΑ ΡΥΛ ΞΝΙΗΡΥΛ 0,100 αλά θιήζε Αλά θιήζε ΞΙΖΟΝΦΝΟΗΔΠ ΝΑΠΑ 0,029 αλά ιεπηό Αλά δεπηεξόιεπην Δ.ΓΑΗΓΑΟΡΕΖΠ & ΠΗΑ Ν.Δ (Θέληξν Λνζειεπηηθώλ πεξεζηώλ θαη'νίθνλ) 0,100 αλά θιήζε Αλά θιήζε ΝΙΗΘΖ ΞΝΠΡΖΟΗΜΖ ΑΡΝΘΗΛΖΡΝ ΔΞΔ - AUTOCARE ΝΓΗΘΖ ΒΝΖΘΔΗΑ 0,100 αλά θιήζε Αλά θιήζε ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΑΠΡΛΝΚΗΑ - ΕΖΡΖΚΑΡΑ ΘΑΗ ΑΛΡΗΚΔΡΥΞΗΠΖ ΟΑΡΠΗΠΚΝ 0,029 αλά ιεπηό Αλά δεπηεξόιεπην ΔΛΥΠΖ "ΚΑΕΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΑΗΓΗ" 0,100 αλά θιήζε Αλά θιήζε ΘΡΔΙ ΛΝΚΝ ΑΟΘΑΓΗΑΠ 0,029 αλά ιεπηό Αλά δεπηεξόιεπην HOME CARE - ΑΛΥΛΚΝΠ ΔΡΑΗΟΔΗΑ ΞΑΟΝΣΖΠ ΗΑΡΟΗΘΥΛ & ΠΛΑΦΥΛ 0,100 αλά θιήζε Αλά θιήζε WIN HELLAS-ΓΗΔΘΛΖΠ ΞΝΠΡΖΟΗΜΖ ΓΛΑΗΘΥΛ 0,029 αλά ιεπηό Αλά δεπηεξόιεπην ΗΛΘΑ 0,029 αλά ιεπηό Αλά δεπηεξόιεπην ΔΦΔΡ 0,029 αλά ιεπηό Αλά δεπηεξόιεπην ΓΔΖ 0,029 αλά ιεπηό Αλά δεπηεξόιεπην ΔΙΙΑΠ ΚΔΛΡΗΑ ΘΝΚ ΞΟΔΠ ΔΞΔ 1,230 αλά ιεπηό Αλά ιεπηό InfOTE - ΞΙΖΟΝΦΝΟΗΔΠ ΘΑΡΑΙΝΓΝ 0,923 αλά ιεπηό Διάρηζηνο ρξόλνο 60'' MEDIATEL 0,972 αλά ιεπηό Αλά ιεπηό ΞΙΖΟΝΦΝΟΗΔΠ WIND 0,821 αλά ιεπηό Αλά ιεπηό ΞΙΖΟΝΦΝΟΗΔΠ WIND (ΠΡΑΘΔΟΖ & INTERNET) 0,961 αλά ιεπηό Διάρηζηνο ρξόλνο 60'' ΞΙΖΟΝΦΝΟΗΔΠ NEWSPHONE 0,793 αλά ιεπηό Αλά ιεπηό ΞΑΟΝΣΖ ΞΙΖΟΝΦΝΟΗΥΛ ΡΖΙΔΦΥΛΗΘΝ ΘΑΡΑΙΝΓΝ 0,820 αλά ιεπηό Αλά ιεπηό ΞΙΖΟΝΦΝΟΗΔΠ NEWSPHONE 0,393 αλά ιεπηό Αλά ιεπηό ΞΙΖΟΝΦΝΟΗΔΠ WIND (ΠΡΑΘΔΟΖ & INTERNET) 0,961 αλά ιεπηό Διάρηζηνο ρξόλνο 60'' ΞΙΖΟΝΦΝΟΗΔΠ VODAFONE 0,971 αλά ιεπηό Αλά ιεπηό ΞΙΖΟΝΦΝΟΗΔΠ COSMOLINE 0,971 αλά ιεπηό Αλά ιεπηό ΞΙΖΟΝΦΝΟΗΔΠ WIND (ΠΡΑΘΔΟΖ & INTERNET) 0,961 αλά ιεπηό Διάρηζηνο ρξόλνο 60'' ΞΙΖΟΝΦΝΟΗΔΠ FORTHNET 0,974 αλά ιεπηό Αλά δεπηεξόιεπην ΞΙΖΟΝΦΝΟΗΔΠ WIND (ΠΡΑΘΔΟΖ & INTERNET) 0,603 αλά ιεπηό Διάρηζηνο ρξόλνο 60'' ΞΙΖΟΝΦΝΟΗΔΠ MEDIATEL 0,972 αλά ιεπηό Αλά ιεπηό FORTHNET - ΞΖΟΔΠΗΑ ΡΖΙΔΦΥΛΗΘΝ ΘΑΡΑΙΝΓΝ ΔΙΙΑΓΝΠ 0,790 αλά ιεπηό Αλά ιεπηό ΞΙΖΟΝΦΝΟΗΔΠ COSMOTE 0,744 αλά ιεπηό Αλά ιεπηό ΞΙΖΟΝΦΝΟΗΔΠ COSMOTE 0,744 αλά ιεπηό Αλά ιεπηό COMPACT SERVICE - ΞΖΟΔΠΗΑ ΡΖΙΔΦΥΛΗΘΝ ΘΑΡΑΙΝΓΝ ΔΙΙΑΓΝΠ 0,970 αλά ιεπηό αλά / sec κε ειάρηζηε ηα 60'' LEXITEL - ΞΖΟΔΠΗΑ ΡΖΙΔΦΥΛΗΘΝ ΘΑΡΑΙΝΓΝ ΔΙΙΑΓΝΠ 0,972 αλά ιεπηό Αλά ιεπηό ΞΙΖΟΝΦΝΟΗΔΠ VOICENET 0,960 αλά ιεπηό Αλά ιεπηό ΞΙΖΟΝΦΝΟΗΔΠ ΘΑΡΑΙΝΓΝ 0,972 αλά ιεπηό Αλά ιεπηό ΞΙΖΟΝΦΝΟΗΔΠ NEWSPHONE 0,994 αλά ιεπηό Αλά ιεπηό AUDIOTEX SA ΞΙΖΟΝΦΝΟΗΔΠ ΘΑΡΑΙΝΓΝ 0,910 αλά ιεπηό Διάρηζηνο ρξόλνο 60'' ΞΙΖΟΝΦΝΟΗΔΠ WIND (ΠΡΑΘΔΟΖ & INTERNET) 0,794 αλά ιεπηό Αλά δεπηεξόιεπην ΝΡΔ - ΞΙΖΟΝΦΝΟΗΔΠ ΔΘΛΗΘΝ ΘΑΡΑΙΝΓΝ 0,960 αλά ιεπηό Αλά ιεπηό ΞΙΖΟΝΦΝΟΗΔΠ ΡΖΙΔΦΥΛΗΘΝ ΘΑΡΑΙΝΓΝ ΔΜΥΡΔΟΗΘΝ 2,066 αλά ιεπηό Διάρηζηνο ρξόλνο 60'' ΞΙΖΟΝΦΝΟΗΔΠ ΘΑΡΑΙΝΓΝ 0,972 αλά ιεπηό Αλά ιεπηό ΔΜΞΖΟΔΡΖΠΖ ΞΔΙΑΡΥΛ WIND (ΠΡΑΘΔΟΖ & INTERNET) 0,029 αλά ιεπηό Αλά δεπηεξόιεπην ΔΜΞΖΟΔΡΖΠΖ ΞΔΙΑΡΥΛ ON TELECOMS 0,031 αλά ιεπηό Αλά δεπηεξόιεπην ΔΜΞΖΟΔΡΖΠΖ ΞΔΙΑΡΥΛ ON TELECOMS ΑΡΔΙΥΠ

3 13803 ΔΜΞΖΟΔΡΖΠΖ ΞΔΙΑΡΥΛ COSMOTELCO 0,035 αλά ιεπηό Αλά δεπηεξόιεπην ΔΜΞΖΟΔΡΖΠΖ ΞΔΙΑΡΥΛ WIND (ΠΡΑΘΔΟΖ & INTERNET) 0,029 αλά ιεπηό Αλά δεπηεξόιεπην ΔΜΞΖΟΔΡΖΠΖ ΞΔΙΑΡΥΛ ON TELECOMS 0,031 αλά ιεπηό Αλά δεπηεξόιεπην ΔΜΞΖΟΔΡΖΠΖ ΞΔΙΑΡΥΛ ALGONET 0,035 αλά ιεπηό Αλά δεπηεξόιεπην ΘΔΛΡΟΝ ΡΔΣΛΗΘΖΠ ΔΜΞΖΟΔΡΖΠΖΠ Cyta ΑΡΔΙΥΠ MODULUS AE 0,042 αλά ιεπηό Αλά δεπηεξόιεπην ΝΡΔ - HELPDESK (Δμππεξέηεζε Δηαηξηθώλ & Νηθηαθώλ Ξειαηώλ ΝΡΔ) 0,100 αλά θιήζε Αλά θιήζε HELPDESK Δμππεξέηεζεο Ξειαηώλ ΝΡΔ 0,031 αλά ιεπηό Αλά δεπηεξόιεπην ΔΜΞΖΟΔΡΖΠΖ ΞΔΙΑΡΥΛ VODAFONE 0,360 αλά ιεπηό Αλά δεπηεξόιεπην ΔΜΞΖΟΔΡΖΠΖ ΞΔΙΑΡΥΛ FORTHNET 0,031 αλά ιεπηό Αλά δεπηεξόιεπην ΔΜΞΖΟΔΡΖΠΖ ΔΡΑΗΟΗΘΥΛ ΞΔΙΑΡΥΛ FORTHNET 0,031 αλά ιεπηό Αλά δεπηεξόιεπην ΔΜΞΖΟΔΡΖΠΖ ΞΔΙΑΡΥΛ Q-TELECOM ΠΡ 0,029 αλά ιεπηό Αλά δεπηεξόιεπην ΔΜΞΖΟΔΡΖΠΖ ΞΔΙΑΡΥΛ COSMOTE 0,130 αλά ιεπηό Αλά δεπηεξόιεπην ΔΜΞΖΟΔΡΖΠΖ ΞΔΙΑΡΥΛ COSMOTE (ΔΡΑΗΟΗΘΑ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑΡΑ) 0,130 αλά ιεπηό Αλά δεπηεξόιεπην ΔΜΞΖΟΔΡΖΠΖ ΞΔΙΑΡΥΛ VODAFONE ΑΡΔΙΥΠ ΔΜΞΖΟΔΡΖΠΖ ΞΔΙΑΡΥΛ HELLAS ON LINE 0,031 αλά ιεπηό Αλά δεπηεξόιεπην ΔΜΞΖΟΔΡΖΠΖ ΔΡΑΗΟΗΘΥΛ ΞΔΙΑΡΥΛ HELLAS ON LINE 0,031 αλά ιεπηό Αλά δεπηεξόιεπην GREFIS TRAVEL 0,046 αλά ιεπηό Αλά δεπηεξόιεπην ΔΜΞΖΟΔΡΖΠΖ ΞΔΙΑΡΥΛ VOICENET 0,031 αλά ιεπηό Αλά δεπηεξόιεπην ΔΜΞΖΟΔΡΖΠΖ ΞΔΙΑΡΥΛ NETONE 0,035 αλά ιεπηό Αλά δεπηεξόιεπην ΘΔΛΡΟΝ ΡΖΙΔΦΥΛΗΘΖΠ ΔΜΞΖΟΔΡΖΠΖΠ Cyta ΑΡΔΙΥΠ ΘΔΛΡΟΝ ΡΖΙΔΦΥΛΗΘΖΠ ΔΜΞΖΟΔΡΖΠΖΠ Cyta ΑΡΔΙΥΠ ΔΜΞΖΟΔΡΖΠΖ ΞΔΙΑΡΥΛ VIVODI 0,055 αλά ιεπηό Αλά δεπηεξόιεπην OTE - ΠΛΡΝΚΝΠ ΘΥΓΗΘΝΠ ΓΗΘΡΝ 0,100 αλά θιήζε Αλά θιήζε ΔΜΞΖΟΔΡΖΠΖ ΞΔΙΑΡΥΛ TOPTELEPHONY 0,500 αλά ιεπηό Αλά δεπηεξόιεπην ΔΜΞΖΟΔΡΖΠΖ ΞΔΙΑΡΥΛ VOICENET 0,035 αλά ιεπηό Αλά δεπηεξόιεπην WIND - ΔΜΞΖΟΔΡΖΠΖ CORPORATE ΞΔΙΑΡΥΛ 0,029 αλά ιεπηό Αλά δεπηεξόιεπην ΑΞΝΡΔΙΔΠΚΑΡΑ ΑΘΙΖΡΗΘΥΛ ΑΓΥΛΥΛ 0,029 αλά ιεπηό Αλά δεπηεξόιεπην ΞΖΟΔΠΗΔΠ ΞΝΙΚΔΠΗΘΖΠ ΞΙΖΟΝΦΝΟΖΠΖΠ MEDIATEL 2,989 αλά ιεπηό αλά sec κε ειάρηζηε ηα 60'' ΞΖΟΔΠΗΔΠ ΞΝΙΚΔΠΗΘΖΠ ΞΙΖΟΝΦΝΟΖΠΖΠ NEWSPHONE 0,780 αλά ιεπηό Αλά ιεπηό ΞΙΖΟΝΦΝΟΗΔΠ ΗΑΡΟΗΘΝ ΞΔΟΗΔΣΝΚΔΛΝ 0,922 αλά ιεπηό Διάρηζηνο ρξόλνο 60'' ΞΙΖΟΝΦΝΟΗΔΠ ΓΟΝΚΝΙΝΓΗΥΛ ΘΡΔΙ 0,683 αλά ιεπηό αλά sec κε ειάρηζηε ηα 30'' DIGEA HELLAS 0,615 αλά ιεπηό αλά sec κε ειάρηζηε ηα 60'' ΡΟΔΛΝΠΔ Α.Δ. 0,615 αλά ιεπηό αλά sec κε ειάρηζηε ηα 60'' ΞΖΟΔΠΗΔΠ ΞΝΙΚΔΠΗΘΖΠ ΞΙΖΟΝΦΝΟΖΠΖΠ NEWSPHONE 1,023 αλά ιεπηό Αλά ιεπηό VOICENET 5,950 αλά θιήζε Αλά θιήζε ΠΚΒΝΙΔΡΗΘΔΠ ΞΖΟΔΠΗΔΠ 1,230 αλά ιεπηό αλά sec κε ειάρηζηε ηα 60'' ΡΖΙΔΞΑΟΔΑ 1,722 αλά ιεπηό αλά sec κε ειάρηζηε ηα 60'' ΦΥΛΖΡΗΘΖ ΞΙΖ ΡΑΟΥ 1,230 αλά ιεπηό αλά sec κε ειάρηζηε ηα 60'' ΞΙΖΟΝΦΝΟΗΔΠ ΓΟΝΚΝΙΝΓΗΥΛ ΑΘΡΝΞΙΝΗΘΥΛ ΠΓΘΝΗΛΥΛΗΥΛ 0,923 αλά ιεπηό Αλά ιεπηό ΞΑΟΝΣΖ ΞΖΟΔΠΗΥΛ ΞΝΙΚΔΠΗΘΖΠ ΞΙΖΟΝΦΝΟΖΠΖΠ 1,850 αλά θιήζε Αλά θιήζε ΡΝ ΣΑΚΝΓΔΙΝ ΡΝ ΞΑΗΓΗΝ 2,276 αλά θιήζε Αλά θιήζε ΞΑΟΝΣΖ ΞΖΟΔΠΗΥΛ ΞΝΙΚΔΠΗΘΖΠ ΞΙΖΟΝΦΝΟΖΠΖΠ 3,688 αλά ιεπηό Αλά ιεπηό ΠΚΚΔΡΝΣΖ ΠΔ ΓΗΑΓΟΑΠΗΘΔΠ ΞΖΟΔΠΗΔΠ ΡΖΙΔΝΞΡΗΘΥΛ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑΡΥΛ 1,722 αλά ιεπηό αλά sec κε ειάρηζηε ηα 60'' ΞΑΟΝΣΖ ΞΖΟΔΠΗΥΛ ΞΝΙΚΔΠΗΘΖΠ ΞΙΖΟΝΦΝΟΖΠΖΠ 0,984 αλά θιήζε Αλά θιήζε ΞΙΖΟΝΦΝΟΗΔΠ ΘΗΛΖΚΑΡΝΓΟΑΦΥΛ ODEON 0,490 αλά ιεπηό αλά sec κε ειάρηζηε ηα 60'' ΘΑΞΑ RESEARCH 1,230 αλά ιεπηό αλά sec κε ειάρηζηε ηα 60'' ΞΑΗΓΗΘΑ ΣΥΟΗΑ SOS 2,460 αλά ιεπηό αλά sec κε ειάρηζηε ηα 60'' ΡΖΙΔΓΛΥΟΗΚΗΔΠ - ΞΖΟΔΠΗΔΠ ΘΝΗΛΥΛΗΘΖΠ ΔΞΗΘΝΗΛΥΛΗΑΠ 1,230 αλά ιεπηό αλά sec κε ειάρηζηε ηα 60'' ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝΗ ΑΞΝΓΝΠΖΠ ΘΥΓΗΘΥΛ 1,230 αλά ιεπηό αλά sec κε ειάρηζηε ηα 60'' ΞΖΟΔΠΗΔΠ ΞΙΖΟΝΦΝΟΗΥΛ ΠΡΑΡΗΠΡΗΘΥΛ & ΑΞΝΡΔΙΔΠΚΑΡΥΛ ΝΞΑΞ & ΝΓΗ 3,000 αλά θιήζε Αλά θιήζε ΞΑΟΝΣΖ ΞΖΟΔΠΗΥΛ ΞΝΙΚΔΠΗΘΖΠ ΞΙΖΟΝΦΝΟΖΠΖΠ 1,093 αλά θιήζε Αλά θιήζε ΑΠΡΟΝΙΝΓΗΘΔΠ ΞΟΝΒΙΔΤΔΗΠ 1,483 αλά ιεπηό Αλά ιεπηό LEXITEL - ΞΟΝΒΙΔΤΔΗΠ ΠΡΝΗΣΖΚΑΡΝΠ 1,851 αλά θιήζε Αλά θιήζε TRANSET - ΞΖΟΔΠΗΑ ΞΝΙΚΔΠΗΘΖΠ ΞΙΖΟΝΦΝΟΗΠΖΠ 1,230 αλά ιεπηό αλά sec κε ειάρηζηε ηα 60'' ΣΟΠΖ ΔΘΑΗΟΗΑ,ΞΖΟΔΠΗΑ ΘΑΡΑΣΥΟΖΠΖΠ ΚΗΘΟΥΛ ΑΓΓΔΙΗΥΛ 0,990 αλά ιεπηό Αλά ιεπηό ΣΟΠΖ ΔΘΑΗΟΗΑ,ΞΖΟΔΠΗΑ ΘΑΡΑΣΥΟΖΠΖΠ ΓΗΑΘΟΗΡΥΛ ΑΓΓΔΙΗΥΛ 0,703 αλά ιεπηό αλά sec κε ειάρηζηε ηα 60'' ΣΟΠΖ ΔΘΑΗΟΗΑ,ΞΖΟΔΠΗΑ ΑΛΑΛΔΥΠΖΠ ΘΑΡΑΣΥΟΖΠΖΠ ΓΗΑΘΟΗΡΥΛ ΑΓΓΔΙΗΥΛ 6,150 αλά θιήζε Αλά θιήζε ΞΖΟΔΠΗΔΠ ΑΠΡΟΝΙΝΓΗΑΠ 1,476 αλά ιεπηό Αλά δεπηεξόιεπην ΞΖΟΔΠΗΑ ΞΝΙΚΔΠΗΘΖΠ ΞΙΖΟΝΦΝΟΖΠΖΠ AIRFRANCE 0,340 αλά ιεπηό αλά sec κε ειάρηζηε ηα 60'' REDOUTE HELLAS 0,300 αλά ιεπηό αλά sec κε ειάρηζηε ηα 60'' ΞΖΓΑΠΝΠ INTERACTIVE - LEXITEL AE 0,504 αλά ιεπηό Αλά ιεπηό ΑΞΝΡΔΙΔΠΚΑΡΑ ΝΞΑΞ - NEWSPHONE 0,783 αλά ιεπηό Αλά ιεπηό ΞΑΟΝΣΖ ΞΖΟΔΠΗΥΛ ΞΝΙΚΔΠΗΘΖΠ ΞΙΖΟΝΦΝΟΖΠΖΠ 1,230 αλά ιεπηό Αλά δεπηεξόιεπην ΞΖΟΔΠΗΔΠ ΞΝΙΚΔΠΗΘΖΠ ΞΙΖΟΝΦΝΟΖΠΖΠ NEWSPHONE 0,620 αλά ιεπηό Αλά ιεπηό ΑΠΡΟΝΙΝΓΗΑ 1,720 αλά ιεπηό αλά sec κε ειάρηζηε ηα 60'' ΞΖΟΔΠΗΔΠ ΞΝΙΚΔΠΗΘΖΠ ΞΙΖΟΝΦΝΟΖΠΖΠ NEWSPHONE 1,483 αλά ιεπηό Αλά ιεπηό ΞΑΟΝΣΖ ΞΖΟΔΠΗΥΛ ΞΝΙΚΔΠΗΘΖΠ ΞΙΖΟΝΦΝΟΖΠΖΠ 1,845 αλά θιήζε αλά θιήζε ΞΑΟΝΣΖ ΞΖΟΔΠΗΥΛ ΞΝΙΚΔΠΗΘΖΠ ΞΙΖΟΝΦΝΟΖΠΖΠ, ΑΠΡΟΝΙΝΓΗΑ 1,720 αλά ιεπηό αλά sec κε ειάρηζηε ηα 60'' ΞΑΟΝΣΖ ΞΖΟΔΠΗΥΛ ΞΝΙΚΔΠΗΘΖΠ ΞΙΖΟΝΦΝΟΖΠΖΠ 1,119 αλά θιήζε αλά θιήζε ΞΑΟΝΣΖ ΞΖΟΔΠΗΥΛ ΞΝΙΚΔΠΗΘΖΠ ΞΙΖΟΝΦΝΟΖΠΖΠ 1,722 αλά ιεπηό Αλά δεπηεξόιεπην ΝΡΔ - ΑΞΝΡΔΙΔΠΚΑΡΑ "ΞΑΚΔ ΠΡΝΗΣΖΚΑ" 0,496 αλά ιεπηό Διάρηζηνο ρξόλνο 60'' ΣΟΠΖ ΔΘΑΗΟΗΑ,ΞΖΟΔΠΗΑ ΑΛΑΛΑΗΥΠΖΠ ΘΑΡΑΣΥΟΖΠΖΠ ΚΗΘΟΥΛ ΑΓΓΔΙΗΥΛ 1,951 αλά ιεπηό Αλά ιεπηό AMAZE Α.Δ. - ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝΗ 2,460 αλά θιήζε αλά θιήζε ΞΑΟΝΣΖ ΞΙΖΟΝΦΝΟΗΥΛ ΑΠΡΟΝΙΝΓΗΘΝ ΞΔΟΗΔΣΝΚΔΛΝ 1,722 αλά ιεπηό αλά sec κε ειάρηζηε ηα 60'' TOPAGGI ENTERTAINMENT SA 1,845 αλά θιήζε αλά θιήζε ΞΑΟΝΣΖ ΞΙΖΟΝΦΝΟΗΥΛ ΑΠΡΟΝΙΝΓΗΘΝ ΞΔΟΗΔΣΝΚΔΛΝ 1,722 αλά ιεπηό αλά sec κε ειάρηζηε ηα 60'' ΑΞΝΡΔΙΔΠΚΑΡΑ ΞΑΗΣΛΗΓΗΥΛ ΝΞΑΞ 0,713 αλά ιεπηό αλά sec κε ειάρηζηε ηα 60'' ΑΞΝΡΔΙΔΠΚΑΡΑ ΞΑΚΔ ΠΡΝΗΣΖΚΑ 0,620 αλά ιεπηό Αλά ιεπηό ΞΙΖΟΝΦΝΟΗΔΠ ΓΗΑ ΡΝ ΠΡΝΗΣΖΚΑ 0,620 αλά ιεπηό Αλά ιεπηό ΕΥΛΡΑΛΔΠ ΑΠΡΟΝΙΝΓΗΔΠ ΞΟΝΒΙΔΤΔΗΠ 1,000 αλά ιεπηό αλά sec κε ειάρηζηε ηα 60'' ΞΖΟΔΠΗΔΠ ΞΝΙΚΔΠΗΘΖΠ ΞΙΖΟΝΦΝΟΖΠΖΠ 0,980 αλά θιήζε αλά θιήζε ΡΖΙΔΞΑΗΣΛΗΓΗΑ TORNA MEDIA GMBH 1,845 αλά θιήζε αλά θιήζε ΞΑΟΝΣΖ ΞΙΖΟΝΦΝΟΗΥΛ ΚΔΡΑΦΠΗΘΝ ΞΔΟΗΔΣΝΚΔΛΝ 1,722 αλά ιεπηό αλά sec κε ειάρηζηε ηα 60'' ΞΙΖΟΝΦΝΟΗΔΠ ΓΟΝΚΝΙΝΓΗΥΛ ΑΘΡΝΞΙΝΗΘΥΛ ΠΓΘΝΗΛΥΛΗΥΛ 0,683 αλά ιεπηό Αλά δεπηεξόιεπην VOICENET 0,500 αλά ιεπηό Αλά ιεπηό CARE DIRECT 1,132 αλά ιεπηό Αλά ιεπηό ΞΖΟΔΠΗΔΠ ΞΝΙΚΔΠΗΘΖΠ ΞΙΖΟΝΦΝΟΖΠΖΠ NEWSPHONE 0,394 αλά ιεπηό Αλά ιεπηό ΞΑΟΝΣΖ ΞΖΟΔΠΗΥΛ ΞΝΙΚΔΠΗΘΖΠ ΞΙΖΟΝΦΝΟΖΠΖΠ 0,369 αλά ιεπηό Αλά δεπηεξόιεπην ΞΖΟΔΠΗΔΠ ΑΠΡΟΝΙΝΓΗΑΠ, ΑΛΘΟΥΞΗΛΥΛ ΠΣΔΠΔΥΛ 1,720 αλά ιεπηό αλά sec κε ειάρηζηε ηα 60'' ΞΖΟΔΠΗΑ ΥΟΑΠ 0,300 αλά θιήζε Αλά θιήζε ΕΥΛΡΑΛΔΠ ΑΠΡΟΝΙΝΓΗΘΔΠ ΞΖΟΔΠΗΔΠ 1,447 αλά ιεπηό Αλά δεπηεξόιεπην

4 14844 ΝΡΔ -"Ζ ΥΟΑ" 0,300 αλά ιεπηό Αλά ιεπηό ΔΞΗΘΝΗΛΥΛΗΑ ΚΔ ΡΖΙΔΝΞΡΗΘΔΠ ΔΘΞΝΚΞΔΠ ΘΑΗ ΠΚΚΔΡΝΣΖ ΠΔ ΡΖΙΔΝΞΡΗΘΝΠ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝΠ 1,230 αλά ιεπηό αλά sec κε ειάρηζηε ηα 60'' ΞΑΛΡΑΕΖΠ ΓΟΖΓΝΟΗΝΠ 2,459 αλά θιήζε Αλά θιήζε ΔΛΖΚΔΟΥΠΖ ΘΑΗ ΔΓΝΠΖ ΔΗΠΡΖΡΗΟΗΥΛ ΓΗΑ ΘΗΛΖΚΑΡΝΓΟΑΦΗΘΑ ΘΔΚΑΡΑ 0,492 αλά ιεπηό αλά sec κε ειάρηζηε ηα 60'' ΘΗΒΥΡΝΠ ΡΝ ΘΝΠΚΝ 2,459 αλά θιήζε Αλά θιήζε ΞΖΟΔΠΗΔΠ ΑΠΡΟΝΙΝΓΗΑΠ 0,750 αλά ιεπηό Αλά ιεπηό ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝΗ - QUIZ 2,706 αλά ιεπηό Αλά ιεπηό ΞΙΖΟΝΦΝΟΗΔΠ ΓΟΝΚΝΙΝΓΗΥΛ ΚΔΠΥΛ ΚΑΕΗΘΖΠ ΚΔΡΑΦΝΟΑΠ 1,840 αλά θιήζε Αλά θιήζε ΞΖΟΔΠΗΔΠ ΔΝΟΡΝΙΝΓΗΝ 0,953 αλά θιήζε Αλά θιήζε ΞΙΖΟΝΦΝΟΗΔΠ ΣΟΖΚΑΡΗΠΡΖΟΗΑΘΥΛ ΓΔΗΘΡΥΛ 1,483 αλά ιεπηό Αλά ιεπηό ΥΟΑ ΔΙΙΑΓΝΠ 0,404 αλά θιήζε Αλά θιήζε ΞΙΖΟΝΦΝΟΗΔΠ ΔΘΘΔΠΔΥΛ - ΠΛΑΙΗΥΛ 0,995 αλά θιήζε Αλά θιήζε ΦΥΛΖΡΗΘΖ ΞΖΟΔΠΗΑ ΑΠΡΟΝΙΝΓΗΑΠ 1,722 αλά ιεπηό αλά sec κε ειάρηζηε ηα 60'' ΞΑΟΝΣΖ ΞΖΟΔΠΗΥΛ ΞΝΙΚΔΠΗΘΖΠ ΞΙΖΟΝΦΝΟΖΠΖΠ 1,722 αλά ιεπηό Αλά δεπηεξόιεπην ΡΖΙΔΞΙΖΟΝΦΝΟΗΔΠ NEWSPHONE HELLAS 0,690 αλά ιεπηό Αλά θιήζε NEWSPHONE 0,615 αλά ιεπηό Αλά ιεπηό ΝΡΔ - ΕΥΓΗΑ-ΠΛΡΑΓΔΠ ΚΑΓΔΗΟΗΘΖΠ_ΘΡΔΝ_ΓΔΗΑ_ΓΟΝΚΝΙΝΓΗΑ_ΗΞΞΝΓΟΝΚΝΠ- 0,496 αλά ιεπηό Διάρηζηνο ρξόλνο 60'' ΙΑΣΔΗΑ_ΑΞΝΡΔΙΔΠΚΑΡΑ ΞΑΗΣΛΗΓΗΥΛ ΝΞΑΞ_ΚΔΡΔΥΟΝΙΝΓΗΘΝ ΓΔΙΡΗΝ ΑΘΙΖΡΗΘΖ ΔΛΖΚΔΟΥΠΖ ΘΑΗ ΞΟΝΓΛΥΠΡΗΘΑ ΑΓΥΛΥΛ 1,845 αλά θιήζε Αλά θιήζε ΑΠΡΟΝΙΝΓΗΘΔΠ ΞΟΝΒΙΔΤΔΗΠ 1,722 αλά ιεπηό αλά / sec κε ειάρηζηε ηα 60'' ΞΖΟΔΠΗΑ ΕΥΛΡΑΛΖΠ ΑΠΡΟΝΙΝΓΗΑΠ 1,725 αλά ιεπηό Αλά δεπηεξόιεπην ΞΑΟΝΣΖ ΞΖΟΔΠΗΥΛ ΞΝΙΚΔΠΗΘΖΠ ΞΙΖΟΝΦΝΟΖΠΖΠ 1,722 αλά ιεπηό αλά / sec κε ειάρηζηε ηα 60'' ΞΙΖΟΝΦΝΟΗΔΠ ΔΛΖΚΔΟΥΠΖΠ ΘΑΡΝΣΥΛ ΗΓΗΥΡΗΘΥΛ Ή ΔΞΑΓΓΔΙΚΑΡΗΘΥΛ ΝΣΖΚΑΡΥΛ 1,483 αλά ιεπηό Αλά ιεπηό ΞΟΝΞΝ - ΙΝΡΡΝ - ΞΟΥΡΝ - ΘΗΛΝ - ΡΕΝΘΔΟ - EXTRA - SUPER 3 - ΞΟΝΞΝΓΘΝΙ 0,984 αλά ιεπηό Αλά δεπηεξόιεπην ΓΖΚΝΠ ΓΟΑΚΑΠ 0,100 αλά θιήζε Αλά θιήζε ΓΖΚΝΠ ΡΟΗΞΝΙΔΥΠ 0,100 αλά θιήζε Αλά θιήζε ΓΖΚΝΠ ΙΑΓΑΛΑ 0,100 αλά θιήζε Αλά θιήζε ΓΖΚΝΠ ΓΙΦΑΓΑΠ 0,100 αλά θιήζε Αλά θιήζε ΓΖΚΝΠ ΗΥΑΛΛΗΛΥΛ 0,100 αλά θιήζε Αλά θιήζε ΓΖΚΝΠ ΙΑΚΗΔΥΛ 0,029 αλά ιεπηό Αλά δεπηεξόιεπην ΓΖΚΝΠ ΞΑΡΟΔΥΛ 0,100 αλά θιήζε Αλά θιήζε ΓΖΚΝΠ ΟΝΓΗΥΛ 0,100 αλά θιήζε Αλά θιήζε ΓΖΚΝΠ ΘΔΠΠΑΙΝΛΗΘΖΠ 0,100 αλά θιήζε Αλά θιήζε ΓΖΚΝΠ ΑΓΟΗΛΗΝ 0,100 αλά θιήζε Αλά θιήζε ΓΖΚΝΠ ΞΙΑΗΑΠ 0,029 αλά ιεπηό Αλά δεπηεξόιεπην ΓΖΚΝΠ ΑΟΡΑΗΥΛ 0,100 αλά θιήζε Αλά θιήζε ΓΖΚΝΠ ΘΑΒΑΙΑΠ 0,100 αλά θιήζε Αλά θιήζε ΓΖΚΝΠ ΛΑΞΑΘΡΗΑΠ 0,031 αλά ιεπηό Αλά δεπηεξόιεπην ΓΖΚΝΠ ΣΑΛΗΥΛ 0,100 αλά θιήζε Αλά θιήζε ΓΖΚΝΠ ΘΖΦΗΠΗΑΠ 0,100 αλά θιήζε Αλά θιήζε ΓΖΚΝΠ ΒΝΙΝ 0,031 αλά ιεπηό Αλά δεπηεξόιεπην ΓΖΚΝΠ ΘΑΙΚΛΝ 0,100 αλά θιήζε Αλά θιήζε ΓΖΚΝΠ ΑΓΗΑΠ ΞΑΟΑΠΘΔΖΠ 0,100 αλά θιήζε Αλά θιήζε ΓΖΚΝΠ ΑΛΑΡΝΙΖΠ ΗΥΑΛΛΗΛΥΛ 0,031 αλά ιεπηό Αλά δεπηεξόιεπην ΓΖΚΝΠ ΚΑΛΓΟΑΠ 0,100 αλά θιήζε Αλά θιήζε ΓΖΚΝΠ ΑΙΔΜΑΛΓΟΝΞΝΙΖΠ 0,031 αλά ιεπηό Αλά δεπηεξόιεπην ΓΖΚΝΠ ΖΟΑΘΙΔΗΝ 0,100 αλά θιήζε Αλά θιήζε ΛΝΚΑΟΣΗΑΘΖ ΑΡΝΓΗΝΗΘΖΠΖ ΖΟΑΘΙΔΗΝ 0,100 αλά θιήζε Αλά θιήζε ΓΖΚΝΠ ΣΑΦΓΑΟΗΝ 0,029 αλά ιεπηό Αλά δεπηεξόιεπην ΓΖΚΝΠ ΔΚΚΑΛΝΖΙ ΞΑΞΞΑ - ΠΔΟΟΔΠ 0,029 αλά ιεπηό Αλά δεπηεξόιεπην ΓΖΚΝΠ ΠΑΙΑΚΗΛΑΠ 0,029 αλά ιεπηό Αλά δεπηεξόιεπην ΓΖΚΝΠ ΕΥΓΟΑΦΝ 0,031 αλά ιεπηό Αλά δεπηεξόιεπην ΓΖΚΝΠ ΛΔΝ ΤΣΗΘΝ 0,100 αλά θιήζε Αλά θιήζε ε ΓΔΗΝΛΝΚΗΘΖ ΞΔΟΗΦΔΟΔΗΑ ΚΑΘ. ΘΟΑΘΖΠ - ΞΖΟΔΠΗΑ ΞΟΑΞΝΛΥΛ 0,031 αλά ιεπηό Αλά δεπηεξόιεπην ΓΖΚΝΠ ΗΙΗΝ 0,100 αλά θιήζε Αλά θιήζε ΔΓΝΔΑΞ 0,100 αλά θιήζε Αλά θιήζε ΓΖΚΝΠ Η.Ξ. ΚΔΠΝΙΙΝΓΓΗΝ 0,031 αλά ιεπηό Αλά δεπηεξόιεπην ΓΖΚΝΠ ΚΔΙΗΠΠΗΥΛ 0,100 αλά θιήζε Αλά θιήζε ΓΖΚΝΠ ΑΚΑΟΝΠΗΝ 0,100 αλά θιήζε Αλά θιήζε ΓΖΚΝΠ ΛΔΑΠ ΦΗΙΑΓΔΙΦΔΗΑΠ-ΣΑΙΘΖΓΝΛΑΠ 0,100 αλά θιήζε Αλά θιήζε ΓΖΚΝΠ ΞΔΘΖΠ 0,100 αλά θιήζε Αλά θιήζε ΓΖΚΝΠ ΓΟΔΒΔΛΥΛ 0,100 αλά θιήζε Αλά θιήζε ΘΝΗΛΝΡΖΡΑ ΞΑΙΑΗΑΠ ΦΥΘΑΗΑΠ 0,100 αλά θιήζε Αλά θιήζε ΓΖΚΝΠ ΑΓ. ΓΖΚΖΡΟΗΝ 0,100 αλά θιήζε Αλά θιήζε ΓΖΚΝΠ ΔΙΔΠΗΛΑΠ 0,100 αλά θιήζε Αλά θιήζε ΓΖΚΝΠ ΣΗΝ 0,100 αλά θιήζε Αλά θιήζε ΓΖΚΝΠ ΖΙΗΝΞΝΙΖΠ 0,100 αλά θιήζε Αλά θιήζε ΓΖΚΝΠ ΙΑΟΗΠΑΗΥΛ 0,100 αλά θιήζε Αλά θιήζε ΓΖΚΝΠ ΙΔΒΑΓΔΥΛ 0,031 αλά ιεπηό Αλά δεπηεξόιεπην ΓΖΚΝΠ ΑΚΛΡΑΗΝ 0,031 αλά ιεπηό Αλά δεπηεξόιεπην ΓΖΚΝΠ ΑΟΗΠΡΝΡΔΙΖΠ 0,100 αλά θιήζε Αλά θιήζε ΓΖΚΝΠ ΓΗΝΛΠΝ 0,031 αλά ιεπηό Αλά δεπηεξόιεπην ΓΖΚΝΠ ΚΑΟΑΘΥΛΑ 0,031 αλά ιεπηό Αλά δεπηεξόιεπην ΓΖΚΝΠ ΓΔΥΟΓΗΝ ΘΑΟΑΦΠΘΑΘΖ ΑΟΡΑΠ 0,100 αλά θιήζε Αλά θιήζε ΓΖΚΝΠ ΗΥΑΛΛΗΡΥΛ-ΓΖΚΝΡΗΘΖ ΑΠΡΛΝΚΗΑ 0,031 αλά ιεπηό Αλά δεπηεξόιεπην ΓΖΚΝΠ ΑΘΖΛΑΗΥΛ - ΓΗΑΘΔΠΖ ΡΟΝΦΗΚΥΛ ΘΑΗ ΟΝΣΗΠΚΝ ΞΟΝΠ ΔΞΑΘΔΗΠ ΝΚΑΓΔΠ 0,031 αλά ιεπηό Αλά δεπηεξόιεπην ΓΖΚΝΠ ΘΝΚΝΡΖΛΖΠ 0,031 αλά ιεπηό Αλά δεπηεξόιεπην ΓΖΚΝΠ ΙΑΟΔΥΡΗΘΖΠ 0,100 αλά θιήζε Αλά θιήζε ΞΝΟΓΔΗΝ ΓΔΗΑΠ & ΘΝΗΛΥΛΗΘΖΠ ΑΙΙΖΙΔΓΓΖΠ 0,100 αλά θιήζε Αλά θιήζε ΓΖΚΝΠ ΘΑΟΞΔΛΖΠΗΝ 0,031 αλά ιεπηό Αλά δεπηεξόιεπην ΓΖΚΝΠ ΞΑΓΓΑΗΥΛ 0,031 αλά ιεπηό Αλά δεπηεξόιεπην ΓΖΚΝΠ ΠΞΑΟΡΖΠ 0,031 αλά ιεπηό Αλά δεπηεξόιεπην ΓΖΚΝΠ ΓΙΦΑΓΑΠ 0,031 αλά ιεπηό Αλά δεπηεξόιεπην ΓΖΚΝΠ ΝΟΣΝΚΔΛΝ 0,031 αλά ιεπηό Αλά δεπηεξόιεπην ΞΝΟΓΔΗΝ ΑΞΑΠΣΝΙΖΠΖΠ & ΘΝΗΛ. ΞΟΝΠΡΑΠΗΑΠ 0,100 αλά θιήζε Αλά θιήζε ΓΖΚΝΠ ΒΝΟΔΗΑΠ ΘΛΝΟΗΑΠ 0,031 αλά ιεπηό Αλά δεπηεξόιεπην ΓΖΚΝΠ ΒΝΗΝ 0,031 αλά ιεπηό Αλά δεπηεξόιεπην ΞΝΟΓΔΗΝ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΥΛ-ΓΔΛΗΘΖ ΓΟΑΚΚΑΡΔΗΑ ΞΙΖΟΝΦΝΟΗΑΘΥΛ ΠΠΡΖΚΑΡΥΛ 0,031 αλά ιεπηό Αλά δεπηεξόιεπην ΓΖΚΝΠ ΑΗΓΗΛΑΠ 0,100 αλά θιήζε Αλά θιήζε ΓΖΚΝΠ ΛΔΝ ΖΟΑΘΙΔΗΝ 0,029 αλά ιεπηό Αλά δεπηεξόιεπην ΓΖΚΝΠ ΟΝΓΗΥΛ-ΓΟΑΦΔΗΝ ΞΝΙΗΡΖ ΡΝ ΓΖΚΝ 0,031 αλά ιεπηό Αλά δεπηεξόιεπην ΓΖΚΝΠ ΑΛΥ ΙΗΝΠΗΥΛ 0,100 αλά θιήζε Αλά θιήζε

5 15694 ΓΖΚΝΠ ΠΡΑΟΝΞΝΙΖΠ 0,100 αλά θιήζε Αλά θιήζε ΓΖΚΝΠ ΛΗΘΑΗΑΠ 0,100 αλά θιήζε Αλά θιήζε ΛΝΚΑΟΣΗΑ ΔΒΟΝ 0,100 αλά θιήζε Αλά θιήζε ΞΝΟΓΔΗΝ ΔΠΥΡ. ΘΑΗ ΑΞΝΘΔΛΡΟΥΠΖΠ & ΖΙΔΘΡΟ. ΓΗΑΘΒΔΟΛΖΠΖΠ - ΓΔΛΗΘΖ ΓΟΑΚΚΑΡΔΗΑ ΗΠΝΡΖΡΑΠ 0,100 αλά θιήζε Αλά θιήζε ΡΥΛ ΦΙΥΛ ΓΖΚΝΠ ΓΥΟΗΓΝΠ 0,031 αλά ιεπηό Αλά δεπηεξόιεπην ΓΖΚΝΠ ΠΗΘΥΛΗΥΛ 0,031 αλά ιεπηό Αλά δεπηεξόιεπην ΓΖΚΝΠ ΛΔΑΠ ΗΥΛΗΑΠ 0,029 αλά ιεπηό Αλά δεπηεξόιεπην ΓΖΚΝΠ ΑΓΗΑΠ ΒΑΟΒΑΟΑΠ 0,031 αλά ιεπηό Αλά δεπηεξόιεπην ΚΗΡΕΝΙΖ ΚΑΟΗΔΡΑ (ATHENS OIL) 0,100 αλά θιήζε Αλά θιήζε Ν ΞΙΑΡΑΛΝΠ" - Έλωζε Αζπξκαηνθόξωλ Ηδηνθηεηώλ Οάδην Ραμί Θεθηζηάο-Δξπζξαίαο-Ξνιηηείαο 0,100 αλά θιήζε Αλά θιήζε INTERNATIONAL SERVICE 0,100 αλά θιήζε Αλά θιήζε FANATICS PIZZA 0,029 αλά ιεπηό Αλά δεπηεξόιεπην PIZZA HUT & KFC 0,029 αλά ιεπηό Αλά δεπηεξόιεπην ALTER EGO 0,029 αλά ιεπηό Αλά δεπηεξόιεπην BLUE STAR FERRIES 0,029 αλά ιεπηό Αλά δεπηεξόιεπην ΑΦΝΗ ΘΥΛΠΡΑΛΡΗΛΗΓΖ ΑΒΔΔ & ΛΔ - ΑΛΑΘΘΙΥΠΖ ΚΔΡΑΙΙΥΛ 0,100 αλά θιήζε Αλά θιήζε ΞΖΟΔΠΗΔΠ ΘΡΗΟΗΥΛ ΑΡΡΗΘΖΠ Α.Δ. - ΘΔΟΚΝΗΙ 0,100 αλά θιήζε Αλά θιήζε GREFIS TRAVEL 0,029 αλά ιεπηό Αλά δεπηεξόιεπην ΑΡΡΗΘΑ ΔΓΔΠΚΑΡΑ ΔΞΔ "GILLI DIET" 0,100 αλά θιήζε Αλά θιήζε MULTIRAMA ΑΔΒΔ 0,100 αλά θιήζε Αλά θιήζε ΞΙΖΟΝΦΝΟΗΔΠ FORTHNET 0,029 αλά ιεπηό Αλά δεπηεξόιεπην ΟΑΓΗΝ ΡΑΜΗ ΔΙΙΑΠ 0,100 αλά θιήζε Αλά θιήζε ΔΘΛΗΘΖ ΡΟΑΞΔΕΑ 0,100 αλά θιήζε Αλά θιήζε BSH Νηθηαθέο Ππζθεπέο Α.Β.Δ. 0,029 αλά ιεπηό Αλά δεπηεξόιεπην ΑΠΡΗΘΖ ΔΡΑΗΟΗΑ ΟΑΓΗΝ ΡΑΜΗ "ΞΔΗΟΑΗΑΠ 1" 0,100 αλά θιήζε Αλά θιήζε Δζληθή Αζθαιηζηηθή - εμππεξέηεζε πειαηώλ θαη παξνρή πιεξνθνξηώλ 0,029 αλά ιεπηό Αλά δεπηεξόιεπην ΘΥΛΠΡΑΛΡΗΛΝΠ Δ. ΦΙΥΟΝΠ 0,029 αλά ιεπηό Αλά δεπηεξόιεπην ΡΔΣΛΗΘΖ ΘΑΙΤΖ ΔΙΙΑΓΝΠ 0,029 αλά ιεπηό Αλά δεπηεξόιεπην BP HELLAS 0,100 αλά θιήζε Αλά θιήζε ΡΟΑΞΔΕΑ ΞΔΗΟΑΗΥΠ 0,029 αλά ιεπηό Αλά δεπηεξόιεπην ΑΒ ΒΑΠΗΙΝΞΝΙΝΠ Α.Δ. 0,029 αλά ιεπηό Αλά δεπηεξόιεπην ΞΑΛΓΘΝ ΞΑΟΘΗΛΓΘ 0,029 αλά ιεπηό Αλά δεπηεξόιεπην AEGEAN POWER ΑΔ. 0,029 αλά ιεπηό Αλά δεπηεξόιεπην ΡΟΑΞΔΕΑ ΞΔΗΟΑΗΥΠ ΔΜΞΖΟΔΡΖΠΖ ΞΔΙΑΡΥΛ 0,029 αλά ιεπηό Αλά δεπηεξόιεπην ΑΞΝΙΚΑΛΡΗΘΖ ΑΔΡΔ 0,100 αλά θιήζε Αλά θιήζε TAXIPLON AE-YΞΖΟΔΠΗΔΠ ΡΑΣΗ 0,029 αλά ιεπηό Αλά δεπηεξόιεπην ΠΥΡ.ΙΗΝΚΑΠ Α.Δ 0,029 αλά ιεπηό Αλά δεπηεξόιεπην SINGULAR LOGIC, ΔΜΞ. ΞΔΙΑΡΥΛ 0,029 αλά ιεπηό Αλά δεπηεξόιεπην ΡΟΑΞΔΕΑ ΞΔΗΟΑΗΥΠ ΔΜΞΖΟΔΡΖΠΖ ΞΔΙΑΡΥΛ 0,029 αλά ιεπηό Αλά δεπηεξόιεπην ΟΑΓΗΝΡΑΜΗ ΑΠΡΔΟΑΠ 0,100 αλά θιήζε Αλά θιήζε ALFA KOSMOS AET ΟΑΓΗΝΡΑΜΗ ΘΝΠΚΝΠ 0,100 αλά θιήζε Αλά θιήζε PROTERGIA AE-ΞΑΟΑΓΥΓΖ ΘΑΗ ΔΚΞΝΟΗΑ ΖΙΔΘΡΟΗΘΖΠ ΔΛΔΟΓΔΗΑΠ 0,029 αλά ιεπηό Αλά δεπηεξόιεπην DOMINO'S PIZZA 0,029 αλά ιεπηό Αλά δεπηεξόιεπην NEWSPHONE 0,029 αλά ιεπηό Αλά δεπηεξόιεπην MULTICHOICE HELLAS 0,029 αλά ιεπηό Αλά δεπηεξόιεπην Α.Β.Θ. ΔΠΡΗΑΡΝΟΗΑ ΑΔ - ΔΜΞΖΟΔΡΖΠΖ ΞΑΟΑΓΓΔΙΗΥΛ ΘΑΗ ΞΑΟΝΣΖ ΞΙΖΟΝΦΝΟΗΥΛ 0,029 αλά ιεπηό Αλά δεπηεξόιεπην ΠΛΔΡΑΗΟΗΠΚΝΠ ΑΠΟΚΑΡΝΦΝΟΥΛ ΡΑΜΗ Ξ.Δ. "ΔΛΝΡΖΡΑ" 0,100 αλά θιήζε Αλά θιήζε ΝΡΔ - ΘΔΛΡΟΝ ΔΜΞΖΟΔΡΖΠΖΠ ΘΥΦΥΛ 0,100 αλά θιήζε Αλά θιήζε ΡΝ ΣΑΚΝΓΔΙΝ ΡΝ ΞΑΗΓΗΝ ΑΡΔΙΥΠ ΔΤΞΔ ΑΡΔΙΥΠ ΓΟΑΚΚΖ ΕΥΖΠ - ΞΑΟΝΣΖ ΑΚΔΠΖΠ ΒΝΖΘΔΗΑΠ ΓΗΑ ΠΛΑΗΠΘΖΚΑΡΗΘΖ ΞΝΠΡΖΟΗΜΖ ΑΡΔΙΥΠ VOICENET ΑΡΔΙΥΠ VOICENET ΑΡΔΙΥΠ OTE ΑΡΔΙΥΠ OTE ΑΡΔΙΥΠ WIND ΑΡΔΙΥΠ ALGONET ΑΡΔΙΥΠ VOICENET ΑΡΔΙΥΠ VOICENET ΑΡΔΙΥΠ HOL ΑΡΔΙΥΠ ALGONET ΑΡΔΙΥΠ VOICENET ΑΡΔΙΥΠ KING TELECOM ΑΡΔΙΥΠ KING TELECOM ΑΡΔΙΥΠ HOL ΑΡΔΙΥΠ VOICENET ΑΡΔΙΥΠ KING TELECOM ΑΡΔΙΥΠ VOICENET ΑΡΔΙΥΠ WIND ΑΡΔΙΥΠ ΑΦΝΗ ΘΑΠΠΝΓΑΘΖ ΚΔΡΑΦΝΟΗΘΖ ΑΔ 0,029 αλά ιεπηό Αλά δεπηεξόιεπην ύιιογος Γηθαίφκα ζηε Εφή 1,476 αλά θιήζε Αλά θιήζε Ζ Ιάκυε - ύιιογος Γολέφλ Παηδηώλ Παζτόληφλ από Θαθοήζε Λοζήκαηα Β. Διιάδος 3,678 αλά θιήζε Αλά θιήζε OTE 6,150 αλά θιήζε Αλά θιήζε OTE 6,150 αλά θιήζε Αλά θιήζε OTE 6,150 αλά θιήζε Αλά θιήζε OTE 6,150 αλά θιήζε Αλά θιήζε OTE 6,150 αλά θιήζε Αλά θιήζε OTE 6,150 αλά θιήζε Αλά θιήζε

6 OTE 2,460 αλά θιήζε Αλά θιήζε OTE 1,230 αλά θιήζε Αλά θιήζε OTE 1,230 αλά θιήζε Αλά θιήζε OTE 1,230 αλά θιήζε Αλά θιήζε OTE 1,230 αλά θιήζε Αλά θιήζε OTE 1,230 αλά θιήζε Αλά θιήζε OTE 1,230 αλά θιήζε Αλά θιήζε OTE 1,230 αλά θιήζε Αλά θιήζε OTE 1,230 αλά θιήζε Αλά θιήζε OTE 1,230 αλά θιήζε Αλά θιήζε OTE 1,230 αλά θιήζε Αλά θιήζε OTE 1,845 αλά θιήζε Αλά θιήζε OTE 1,845 αλά θιήζε Αλά θιήζε OTE 2,460 αλά θιήζε Αλά θιήζε OTE 2,460 αλά θιήζε Αλά θιήζε OTE 2,460 αλά θιήζε Αλά θιήζε OTE 2,460 αλά θιήζε Αλά θιήζε OTE 2,460 αλά θιήζε Αλά θιήζε OTE 2,460 αλά θιήζε Αλά θιήζε OTE 2,460 αλά θιήζε Αλά θιήζε OTE 2,460 αλά θιήζε Αλά θιήζε OTE 2,460 αλά θιήζε Αλά θιήζε OTE 2,460 αλά θιήζε Αλά θιήζε OTE 1,230 αλά θιήζε Αλά θιήζε OTE 1,230 αλά θιήζε Αλά θιήζε OTE 1,230 αλά θιήζε Αλά θιήζε OTE 1,230 αλά θιήζε Αλά θιήζε OTE 1,230 αλά θιήζε Αλά θιήζε OTE 1,230 αλά θιήζε Αλά θιήζε OTE 1,230 αλά θιήζε Αλά θιήζε OTE 1,230 αλά θιήζε Αλά θιήζε OTE 6,150 αλά θιήζε Αλά θιήζε OTE 6,150 αλά θιήζε Αλά θιήζε OTE 6,150 αλά θιήζε Αλά θιήζε OTE 6,150 αλά θιήζε Αλά θιήζε OTE 6,150 αλά θιήζε Αλά θιήζε OTE 6,150 αλά θιήζε Αλά θιήζε OTE 6,150 αλά θιήζε Αλά θιήζε OTE 6,150 αλά θιήζε Αλά θιήζε OTE 6,150 αλά θιήζε Αλά θιήζε OTE 6,150 αλά θιήζε Αλά θιήζε ΥΥΥΥ PERSONAL NUMBER 0,170 αλά ιεπηό Αλά δεπηεξόιεπην ΥΥΥΥ PERSONAL NUMBER 0,170 αλά ιεπηό Αλά δεπηεξόιεπην ΥΥΥΥ PERSONAL NUMBER 0,029 αλά ιεπηό Αλά δεπηεξόιεπην ΥΥΥΥ PERSONAL NUMBER 0,029 αλά ιεπηό Αλά δεπηεξόιεπην 800ΥΥΥΥΥΥΥ ΑΟΗΘΚΝΗ ΑΡΔΙΝΠ ΣΟΔΥΠΖΠ ΑΡΔΙΥΠ 801ΥΥΥΥΥΥΥ ΑΟΗΘΚΝΗ ΚΔΟΗΕΝΚΔΛΖΠ ΣΟΔΥΠΖΠ 0,029 αλά ιεπηό Αλά δεπηεξόιεπην XΥΥΥ ΑΟΗΘΚΝΗ ΞΑΟΝΣΖΠ ΞΖΟΔΠΗΥΛ OTE 0,060 αλά ιεπηό Αλά δεπηεξόιεπην XXX ΑΟΗΘΚΝΗ ΞΑΟΝΣΖΠ ΞΖΟΔΠΗΥΛ FORTHNET 0,060 αλά ιεπηό Αλά δεπηεξόιεπην ΥΥΥ ΑΟΗΘΚΝΗ ΞΑΟΝΣΖΠ ΞΖΟΔΠΗΥΛ Voicenet 0,060 αλά ιεπηό Αλά δεπηεξόιεπην XXX ΑΟΗΘΚΝΗ ΞΑΟΝΣΖΠ ΞΖΟΔΠΗΥΛ WIND 0,060 αλά ιεπηό Αλά δεπηεξόιεπην ΥΥΥ ΑΟΗΘΚΝΗ ΞΑΟΝΣΖΠ ΞΖΟΔΠΗΥΛ OTE 0,060 αλά ιεπηό Αλά δεπηεξόιεπην ΥΥX ΑΟΗΘΚΝΗ ΞΑΟΝΣΖΠ ΞΖΟΔΠΗΥΛ Voicenet 0,060 αλά ιεπηό Αλά δεπηεξόιεπην X ON TELECOMS ΑΡΔΙΥΠ X COSMOLINE ΑΡΔΙΥΠ NORTHWEST COMMUNICATIONS ΑΡΔΙΥΠ X VOICENET ΑΡΔΙΥΠ (0-1) HOL ΑΡΔΙΥΠ (2-9) VOICENET ΑΡΔΙΥΠ X ON TELECOMS ΑΡΔΙΥΠ 80710(10-69) FORTHNET ΑΡΔΙΥΠ X FORTHNET ΑΡΔΙΥΠ 80712(10-29) FORTHNET ΑΡΔΙΥΠ X VOICENET ΑΡΔΙΥΠ X VOICENET ΑΡΔΙΥΠ X ALGONET ΑΡΔΙΥΠ X ALGONET ΑΡΔΙΥΠ X WIND ΑΡΔΙΥΠ X COSMOLINE ΑΡΔΙΥΠ X VOICENET ΑΡΔΙΥΠ X VOICENET ΑΡΔΙΥΠ Υ WIND ΑΡΔΙΥΠ X WIND ΑΡΔΙΥΠ X COSMOLINE ΑΡΔΙΥΠ X VOICENET ΑΡΔΙΥΠ X WIND ΑΡΔΙΥΠ X VOICENET ΑΡΔΙΥΠ X WIND ΑΡΔΙΥΠ X COSMOLINE ΑΡΔΙΥΠ X VOICENET ΑΡΔΙΥΠ X WIND ΑΡΔΙΥΠ X WIND ΑΡΔΙΥΠ X WIND ΑΡΔΙΥΠ X WIND ΑΡΔΙΥΠ X WIND ΑΡΔΙΥΠ X COSMOLINE ΑΡΔΙΥΠ X ON TELECOMS ΑΡΔΙΥΠ X VOICENET ΑΡΔΙΥΠ X WIND ΑΡΔΙΥΠ

7 807600X WIND ΑΡΔΙΥΠ X WIND ΑΡΔΙΥΠ X COSMOLINE ΑΡΔΙΥΠ X VOICENET ΑΡΔΙΥΠ X WIND ΑΡΔΙΥΠ X VOICENET ΑΡΔΙΥΠ X WIND ΑΡΔΙΥΠ X WIND ΑΡΔΙΥΠ X WIND ΑΡΔΙΥΠ X WIND ΑΡΔΙΥΠ X VOICENET ΑΡΔΙΥΠ X ON TELECOMS ΑΡΔΙΥΠ X HOL ΑΡΔΙΥΠ X HOL ΑΡΔΙΥΠ X ALGONET ΑΡΔΙΥΠ X COSMOLINE ΑΡΔΙΥΠ [0, 6-9] VOICENET ΑΡΔΙΥΠ X ALGONET ΑΡΔΙΥΠ X ON TELECOMS ΑΡΔΙΥΠ X VOICENET ΑΡΔΙΥΠ X WIND ΑΡΔΙΥΠ X VOICENET ΑΡΔΙΥΠ X VOICENET ΑΡΔΙΥΠ X COSMOLINE ΑΡΔΙΥΠ X ALGONET ΑΡΔΙΥΠ X ALGONET ΑΡΔΙΥΠ Υ WIND ΑΡΔΙΥΠ Υ WIND ΑΡΔΙΥΠ X VOICENET ΑΡΔΙΥΠ XΥΥΥ ΑΟΗΘΚΝΗ ΞΑΟΝΣΖΠ ΞΖΟΔΠΗΥΛ OTE 0,120 αλά ιεπηό Αλά δεπηεξόιεπην XXX ΑΟΗΘΚΝΗ ΞΑΟΝΣΖΠ ΞΖΟΔΠΗΥΛ FORTHNET 0,120 αλά ιεπηό Αλά δεπηεξόιεπην ΥΥΥ ΑΟΗΘΚΝΗ ΞΑΟΝΣΖΠ ΞΖΟΔΠΗΥΛ Voicenet 0,120 αλά ιεπηό Αλά δεπηεξόιεπην XXX ΑΟΗΘΚΝΗ ΞΑΟΝΣΖΠ ΞΖΟΔΠΗΥΛ WIND 0,120 αλά ιεπηό Αλά δεπηεξόιεπην ΥΥΥ ΑΟΗΘΚΝΗ ΞΑΟΝΣΖΠ ΞΖΟΔΠΗΥΛ OTE 0,120 αλά ιεπηό Αλά δεπηεξόιεπην ΥΥX ΑΟΗΘΚΝΗ ΞΑΟΝΣΖΠ ΞΖΟΔΠΗΥΛ Voicenet 0,120 αλά ιεπηό Αλά δεπηεξόιεπην XΥΥΥ ΑΟΗΘΚΝΗ ΞΑΟΝΣΖΠ ΞΖΟΔΠΗΥΛ OTE 0,250 αλά ιεπηό Αλά δεπηεξόιεπην XXX ΑΟΗΘΚΝΗ ΞΑΟΝΣΖΠ ΞΖΟΔΠΗΥΛ FORTHNET 0,250 αλά ιεπηό Αλά δεπηεξόιεπην ΥΥΥ ΑΟΗΘΚΝΗ ΞΑΟΝΣΖΠ ΞΖΟΔΠΗΥΛ Voicenet 0,250 αλά ιεπηό Αλά δεπηεξόιεπην XXX ΑΟΗΘΚΝΗ ΞΑΟΝΣΖΠ ΞΖΟΔΠΗΥΛ WIND 0,250 αλά ιεπηό Αλά δεπηεξόιεπην ΥΥΥ ΑΟΗΘΚΝΗ ΞΑΟΝΣΖΠ ΞΖΟΔΠΗΥΛ OTE 0,250 αλά ιεπηό Αλά δεπηεξόιεπην ΥΥX ΑΟΗΘΚΝΗ ΞΑΟΝΣΖΠ ΞΖΟΔΠΗΥΛ Voicenet 0,250 αλά ιεπηό Αλά δεπηεξόιεπην XXX ΑΟΗΘΚΝΗ ΞΑΟΝΣΖΠ ΞΖΟΔΠΗΥΛ Voicenet 0,500 αλά ιεπηό Αλά δεπηεξόιεπην XXX ΑΟΗΘΚΝΗ ΞΑΟΝΣΖΠ ΞΖΟΔΠΗΥΛ WIND 0,500 αλά ιεπηό Αλά δεπηεξόιεπην XX ΑΟΗΘΚΝΗ ΞΑΟΝΣΖΠ ΞΖΟΔΠΗΥΛ ΝΡΔ 0,500 αλά ιεπηό αλά sec κε ειάρηζηε ηα 60'' ΥΥΥ ΑΟΗΘΚΝΗ ΞΑΟΝΣΖΠ ΞΖΟΔΠΗΥΛ ΝΡΔ 0,500 αλά ιεπηό Αλά δεπηεξόιεπην XXX ΑΟΗΘΚΝΗ ΞΑΟΝΣΖΠ ΞΖΟΔΠΗΥΛ Voicenet 0,750 αλά ιεπηό Αλά δεπηεξόιεπην XXX ΑΟΗΘΚΝΗ ΞΑΟΝΣΖΠ ΞΖΟΔΠΗΥΛ WIND 0,750 αλά ιεπηό Αλά δεπηεξόιεπην XX ΑΟΗΘΚΝΗ ΞΑΟΝΣΖΠ ΞΖΟΔΠΗΥΛ ΝΡΔ 0,750 αλά ιεπηό αλά sec κε ειάρηζηε ηα 60'' ΥΥΥ ΑΟΗΘΚΝΗ ΞΑΟΝΣΖΠ ΞΖΟΔΠΗΥΛ ΝΡΔ 0,750 αλά ιεπηό Αλά δεπηεξόιεπην XXX ΑΟΗΘΚΝΗ ΞΑΟΝΣΖΠ ΞΖΟΔΠΗΥΛ MEDIATEL 0,750 αλά ιεπηό Αλά δεπηεξόιεπην ΥΥΥ FORTHNET 2,460 αλά ιεπηό Αλά δεπηεξόιεπην ΥΥΥ FORTHNET 2,460 αλά θιήζε Αλά θιήζε ΥΥΥ FORTHNET 1,230 αλά ιεπηό Αλά δεπηεξόιεπην ΥΥΥ FORTHNET 1,476 αλά ιεπηό Αλά δεπηεξόιεπην ΥΥΥ FORTHNET 1,722 αλά ιεπηό Αλά δεπηεξόιεπην ΥΥΥ FORTHNET 1,722 αλά ιεπηό Αλά δεπηεξόιεπην ΥΥΥ FORTHNET 3,690 αλά ιεπηό Αλά δεπηεξόιεπην ΥΥΥ FORTHNET 1,722 αλά ιεπηό Αλά δεπηεξόιεπην ΥΥΥ FORTHNET 1,722 αλά ιεπηό Αλά δεπηεξόιεπην ΥΥΥ FORTHNET 1,722 αλά ιεπηό Αλά δεπηεξόιεπην Υ OTE-Σειευεθοθορία "Γθόι τφρίς ζύλορα" & θάχ Γθόι" 0,608 αλά θιήζε Αλά θιήζε 90112AΥ0ΥΥ OTE 1,722 αλά ιεπηό Αλά δεπηεξόιεπην 90112ΑΥ1ΥΥ OTE 1,722 αλά ιεπηό Αλά δεπηεξόιεπην 90112ΑΥ2ΥΥ 90112ΑΥ3ΥΥ 90112ΑΥ4ΥΥ 90112ΑΥ5ΥΥ 90112ΑΥ6ΥΥ 90112ΑΥ7ΥΥ OTE 1,230 αλά ιεπηό Αλά δεπηεξόιεπην 90112ΑΥ8ΥΥ OTE 1,230 αλά ιεπηό Αλά δεπηεξόιεπην 90112ΑΥ9ΥΥ XΥΥ FORTHNET 1,476 αλά ιεπηό Αλά δεπηεξόιεπην ΥΥ WIND 1,722 αλά ιεπηό Αλά δεπηεξόιεπην ΥΥ WIND 1,722 αλά ιεπηό Αλά δεπηεξόιεπην ΥΥ WIND 1,476 αλά ιεπηό Αλά δεπηεξόιεπην ΥΥ WIND 1,476 αλά ιεπηό Αλά δεπηεξόιεπην ΥΥ WIND 1,476 αλά ιεπηό Αλά δεπηεξόιεπην ΥΥ WIND 1,476 αλά ιεπηό Αλά δεπηεξόιεπην ΥΥ WIND 1,476 αλά ιεπηό Αλά δεπηεξόιεπην ΥΥ WIND 1,230 αλά ιεπηό Αλά δεπηεξόιεπην ΥX WIND 1,230 αλά ιεπηό Αλά δεπηεξόιεπην ΥX WIND 2,460 αλά ιεπηό Αλά δεπηεξόιεπην ΥΥ WIND 1,722 αλά ιεπηό Αλά δεπηεξόιεπην ΥΥ WIND 1,722 αλά ιεπηό Αλά δεπηεξόιεπην XX WIND 1,476 αλά ιεπηό Αλά δεπηεξόιεπην XX WIND 1,476 αλά ιεπηό Αλά δεπηεξόιεπην

8 XX WIND 1,476 αλά ιεπηό Αλά δεπηεξόιεπην XX WIND 1,476 αλά ιεπηό Αλά δεπηεξόιεπην XX WIND 1,476 αλά ιεπηό Αλά δεπηεξόιεπην XX WIND 1,230 αλά ιεπηό Αλά δεπηεξόιεπην XX WIND 1,230 αλά ιεπηό Αλά δεπηεξόιεπην ΥX WIND 2,460 αλά ιεπηό Αλά δεπηεξόιεπην XX MEDIATEL 1,230 αλά ιεπηό Αλά δεπηεξόιεπην XX MEDIATEL 1,230 αλά ιεπηό Αλά δεπηεξόιεπην XX MEDIATEL 1,230 αλά ιεπηό Αλά δεπηεξόιεπην XX MEDIATEL 1,230 αλά ιεπηό Αλά δεπηεξόιεπην XX MEDIATEL 2,460 αλά ιεπηό Αλά δεπηεξόιεπην XX MEDIATEL 2,460 αλά ιεπηό Αλά δεπηεξόιεπην XX MEDIATEL 1,476 αλά ιεπηό Αλά δεπηεξόιεπην XX MEDIATEL 1,476 αλά ιεπηό Αλά δεπηεξόιεπην XX MEDIATEL 1,476 αλά ιεπηό Αλά δεπηεξόιεπην XX MEDIATEL 3,690 αλά ιεπηό Αλά δεπηεξόιεπην XX MEDIATEL 1,230 αλά ιεπηό Αλά δεπηεξόιεπην XX MEDIATEL 1,476 αλά ιεπηό Αλά δεπηεξόιεπην XX MEDIATEL 1,476 αλά ιεπηό Αλά δεπηεξόιεπην XX MEDIATEL 1,722 αλά ιεπηό Αλά δεπηεξόιεπην XX MEDIATEL 1,722 αλά ιεπηό Αλά δεπηεξόιεπην XX MEDIATEL 1,722 αλά ιεπηό Αλά δεπηεξόιεπην XX MEDIATEL 1,722 αλά ιεπηό Αλά δεπηεξόιεπην XX MEDIATEL 1,722 αλά ιεπηό Αλά δεπηεξόιεπην XX MEDIATEL 1,722 αλά ιεπηό Αλά δεπηεξόιεπην XX MEDIATEL 1,722 αλά ιεπηό Αλά δεπηεξόιεπην XX MEDIATEL 0,615 αλά θιήζε Αλά θιήζε XX MEDIATEL 1,230 αλά θιήζε Αλά θιήζε XX MEDIATEL 1,230 αλά θιήζε Αλά θιήζε XX MEDIATEL 1,845 αλά θιήζε Αλά θιήζε XX MEDIATEL 2,460 αλά θιήζε Αλά θιήζε XX MEDIATEL 3,075 αλά θιήζε Αλά θιήζε XX MEDIATEL 3,690 αλά θιήζε Αλά θιήζε XX MEDIATEL 4,920 αλά θιήζε Αλά θιήζε XX MEDIATEL 6,150 αλά θιήζε Αλά θιήζε XX MEDIATEL 6,150 αλά θιήζε Αλά θιήζε XX MEDIATEL 1,722 αλά ιεπηό Αλά δεπηεξόιεπην XX MEDIATEL 1,722 αλά ιεπηό Αλά δεπηεξόιεπην XX MEDIATEL 1,722 αλά ιεπηό Αλά δεπηεξόιεπην XX MEDIATEL 1,722 αλά ιεπηό Αλά δεπηεξόιεπην XX MEDIATEL 2,460 αλά ιεπηό Αλά δεπηεξόιεπην XX MEDIATEL 2,460 αλά ιεπηό Αλά δεπηεξόιεπην XX MEDIATEL 2,460 αλά ιεπηό Αλά δεπηεξόιεπην XX MEDIATEL 2,460 αλά ιεπηό Αλά δεπηεξόιεπην XX MEDIATEL 3,690 αλά ιεπηό Αλά δεπηεξόιεπην XX MEDIATEL 3,690 αλά ιεπηό Αλά δεπηεξόιεπην XX OTE 1,845 αλά θιήζε Αλά θιήζε XX OTE 2,460 αλά θιήζε Αλά θιήζε XX OTE 1,476 αλά θιήζε Αλά θιήζε XX OTE 2,460 αλά θιήζε Αλά θιήζε XX OTE 2,460 αλά θιήζε Αλά θιήζε XXX WIND 1,476 αλά ιεπηό Αλά δεπηεξόιεπην XX WIND 1,476 αλά ιεπηό Αλά δεπηεξόιεπην XX WIND 1,476 αλά ιεπηό Αλά δεπηεξόιεπην XX WIND 1,476 αλά ιεπηό Αλά δεπηεξόιεπην XX FORTHNET 1,476 αλά ιεπηό Αλά δεπηεξόιεπην XX WIND 1,476 αλά ιεπηό Αλά δεπηεξόιεπην XX WIND 1,476 αλά ιεπηό Αλά δεπηεξόιεπην XX WIND 1,476 αλά ιεπηό Αλά δεπηεξόιεπην XX WIND 1,476 αλά ιεπηό Αλά δεπηεξόιεπην XX WIND 1,476 αλά ιεπηό Αλά δεπηεξόιεπην XX WIND 1,476 αλά ιεπηό Αλά δεπηεξόιεπην XXX WIND 1,476 αλά ιεπηό Αλά δεπηεξόιεπην XX WIND 1,476 αλά ιεπηό Αλά δεπηεξόιεπην XX WIND 1,476 αλά ιεπηό Αλά δεπηεξόιεπην XX WIND 1,476 αλά ιεπηό Αλά δεπηεξόιεπην XX WIND 1,476 αλά ιεπηό Αλά δεπηεξόιεπην XX WIND 1,476 αλά ιεπηό Αλά δεπηεξόιεπην XX FORTHNET 1,476 αλά ιεπηό Αλά δεπηεξόιεπην XX WIND 1,476 αλά ιεπηό Αλά δεπηεξόιεπην XX WIND 1,476 αλά ιεπηό Αλά δεπηεξόιεπην XX WIND 1,476 αλά ιεπηό Αλά δεπηεξόιεπην XX WIND 1,476 αλά ιεπηό Αλά δεπηεξόιεπην XXX WIND 1,476 αλά ιεπηό Αλά δεπηεξόιεπην XXX WIND 1,476 αλά ιεπηό Αλά δεπηεξόιεπην XXX WIND 1,476 αλά ιεπηό Αλά δεπηεξόιεπην XXX WIND 1,476 αλά ιεπηό Αλά δεπηεξόιεπην XXX WIND 1,476 αλά ιεπηό Αλά δεπηεξόιεπην XXX WIND 1,476 αλά ιεπηό Αλά δεπηεξόιεπην XXX WIND 2,460 αλά θιήζε Αλά θιήζε XXX WIND 3,690 αλά θιήζε Αλά θιήζε XXX WIND 6,150 αλά θιήζε Αλά θιήζε XXX WIND 1,722 αλά ιεπηό Αλά δεπηεξόιεπην XXX WIND 2,460 αλά ιεπηό Αλά δεπηεξόιεπην XXX WIND 2,288 αλά ιεπηό Αλά δεπηεξόιεπην XXX WIND 1,230 αλά ιεπηό Αλά δεπηεξόιεπην XX WIND 1,845 αλά θιήζε Αλά θιήζε XX WIND 0,615 αλά θιήζε Αλά θιήζε XX WIND 1,230 αλά θιήζε Αλά θιήζε XX WIND 1,476 αλά θιήζε Αλά θιήζε XX WIND 1,845 αλά θιήζε Αλά θιήζε XX WIND 2,460 αλά θιήζε Αλά θιήζε

9 XX WIND 3,075 αλά θιήζε Αλά θιήζε XX WIND 3,690 αλά θιήζε Αλά θιήζε XX WIND 4,920 αλά θιήζε Αλά θιήζε XX WIND 6,150 αλά θιήζε Αλά θιήζε XXX WIND 1,230 αλά θιήζε Αλά θιήζε XXX WIND 1,476 αλά θιήζε Αλά θιήζε XXX WIND 3,690 αλά ιεπηό Αλά δεπηεξόιεπην XXX WIND 3,690 αλά ιεπηό Αλά δεπηεξόιεπην XXX WIND 3,690 αλά ιεπηό Αλά δεπηεξόιεπην XX ONECALL 1,476 αλά ιεπηό Αλά δεπηεξόιεπην XX ONECALL 1,476 αλά ιεπηό Αλά δεπηεξόιεπην XX ONECALL 2,460 αλά ιεπηό Αλά δεπηεξόιεπην XX ONECALL 2,460 αλά ιεπηό Αλά δεπηεξόιεπην XX ONECALL 3,690 αλά ιεπηό Αλά δεπηεξόιεπην XX ONECALL 3,690 αλά ιεπηό Αλά δεπηεξόιεπην XX ONECALL 4,920 αλά ιεπηό Αλά δεπηεξόιεπην XX ONECALL 1,230 αλά θιήζε Αλά θιήζε XX ONECALL 2,460 αλά θιήζε Αλά θιήζε XX ONECALL 4,920 αλά θιήζε Αλά θιήζε (1-2)XX WIND 1,476 αλά ιεπηό Αλά δεπηεξόιεπην (3-6)XX WIND 1,722 αλά ιεπηό Αλά δεπηεξόιεπην XX WIND 1,230 αλά ιεπηό Αλά δεπηεξόιεπην XX WIND 2,288 αλά ιεπηό Αλά δεπηεξόιεπην XX WIND 2,460 αλά ιεπηό Αλά δεπηεξόιεπην XX WIND 3,690 αλά ιεπηό Αλά δεπηεξόιεπην (2-3)XX WIND 1,476 αλά θιήζε Αλά θιήζε XX WIND 0,615 αλά θιήζε Αλά θιήζε XX WIND 1,230 αλά θιήζε Αλά θιήζε XX WIND 1,845 αλά θιήζε Αλά θιήζε XX WIND 2,460 αλά θιήζε Αλά θιήζε XX WIND 3,075 αλά θιήζε Αλά θιήζε XX WIND 3,690 αλά θιήζε Αλά θιήζε XX WIND 4,920 αλά θιήζε Αλά θιήζε XX WIND 6,150 αλά θιήζε Αλά θιήζε XX WIND 0,615 αλά θιήζε Αλά θιήζε XX WIND 1,230 αλά θιήζε Αλά θιήζε XX WIND 1,476 αλά θιήζε Αλά θιήζε XX WIND 1,845 αλά θιήζε Αλά θιήζε XX WIND 2,460 αλά θιήζε Αλά θιήζε XX WIND 3,075 αλά θιήζε Αλά θιήζε XX WIND 3,690 αλά θιήζε Αλά θιήζε XX WIND 4,920 αλά θιήζε Αλά θιήζε XX WIND 6,150 αλά θιήζε Αλά θιήζε XX WIND 1,230 αλά ιεπηό Αλά δεπηεξόιεπην XX WIND 1,476 αλά ιεπηό Αλά δεπηεξόιεπην XX WIND 1,722 αλά ιεπηό Αλά δεπηεξόιεπην XX WIND 2,287 αλά ιεπηό Αλά δεπηεξόιεπην XX WIND 2,460 αλά ιεπηό Αλά δεπηεξόιεπην XX WIND 3,690 αλά ιεπηό Αλά δεπηεξόιεπην XX FORTHNET 2,460 αλά ιεπηό Αλά δεπηεξόιεπην XX FORTHNET 2,460 αλά ιεπηό Αλά δεπηεξόιεπην XX FORTHNET 2,460 αλά ιεπηό Αλά δεπηεξόιεπην XX FORTHNET 2,460 αλά ιεπηό Αλά δεπηεξόιεπην XX FORTHNET 2,460 αλά ιεπηό Αλά δεπηεξόιεπην XX FORTHNET 2,460 αλά ιεπηό Αλά δεπηεξόιεπην XX FORTHNET 2,460 αλά ιεπηό Αλά δεπηεξόιεπην XX FORTHNET 3,690 αλά ιεπηό Αλά δεπηεξόιεπην XX FORTHNET 3,690 αλά ιεπηό Αλά δεπηεξόιεπην XX FORTHNET 3,690 αλά ιεπηό Αλά δεπηεξόιεπην XXX COSMOLINE 1,230 αλά ιεπηό Αλά δεπηεξόιεπην XXX COSMOLINE 1,230 αλά ιεπηό Αλά δεπηεξόιεπην XXX COSMOLINE 1,476 αλά ιεπηό Αλά δεπηεξόιεπην XXX COSMOLINE 1,722 αλά ιεπηό Αλά δεπηεξόιεπην XXX COSMOLINE 0,615 αλά θιήζε Αλά θιήζε XXX COSMOLINE 1,230 αλά θιήζε Αλά θιήζε XXX COSMOLINE 2,460 αλά θιήζε Αλά θιήζε XXX COSMOLINE 1,722 αλά ιεπηό Αλά δεπηεξόιεπην XXX COSMOLINE 2,460 αλά ιεπηό Αλά δεπηεξόιεπην XXX COSMOLINE 3,690 αλά ιεπηό Αλά δεπηεξόιεπην A0ΥΥ OTE 1,722 αλά ιεπηό Αλά δεπηεξόιεπην A1ΥΥ OTE 1,722 αλά ιεπηό Αλά δεπηεξόιεπην A2ΥΥ OTE 1,722 αλά ιεπηό Αλά δεπηεξόιεπην A3XX A4ΥΥ A5ΥΥ A6ΥΥ A7ΥΥ A8ΥΥ A9ΥΥ XXX FORTHNET 2,460 αλά ιεπηό Αλά δεπηεξόιεπην XXX FORTHNET 3,690 αλά ιεπηό Αλά δεπηεξόιεπην ΥΥΥ MEDIATEL 1,722 αλά ιεπηό Αλά δεπηεξόιεπην XX MEDIATEL 1,722 αλά ιεπηό Αλά δεπηεξόιεπην XX MEDIATEL 1,722 αλά ιεπηό Αλά δεπηεξόιεπην XX MEDIATEL 1,722 αλά ιεπηό Αλά δεπηεξόιεπην XX MEDIATEL 2,460 αλά ιεπηό Αλά δεπηεξόιεπην

10 XX MEDIATEL 2,460 αλά ιεπηό Αλά δεπηεξόιεπην XX MEDIATEL 2,460 αλά ιεπηό Αλά δεπηεξόιεπην XX MEDIATEL 2,460 αλά ιεπηό Αλά δεπηεξόιεπην XX MEDIATEL 2,460 αλά ιεπηό Αλά δεπηεξόιεπην XX MEDIATEL 2,460 αλά ιεπηό Αλά δεπηεξόιεπην XX MEDIATEL 2,460 αλά ιεπηό Αλά δεπηεξόιεπην XX MEDIATEL 2,460 αλά ιεπηό Αλά δεπηεξόιεπην XX MEDIATEL 2,460 αλά ιεπηό Αλά δεπηεξόιεπην XX MEDIATEL 2,460 αλά ιεπηό Αλά δεπηεξόιεπην XX MEDIATEL 2,460 αλά ιεπηό Αλά δεπηεξόιεπην XX MEDIATEL 2,460 αλά ιεπηό Αλά δεπηεξόιεπην XX MEDIATEL 2,460 αλά ιεπηό Αλά δεπηεξόιεπην XX MEDIATEL 2,460 αλά ιεπηό Αλά δεπηεξόιεπην XX MEDIATEL 1,722 αλά ιεπηό Αλά δεπηεξόιεπην XX MEDIATEL 1,722 αλά ιεπηό Αλά δεπηεξόιεπην XX MEDIATEL 3,690 αλά ιεπηό Αλά δεπηεξόιεπην XX ONECALL 1,476 αλά ιεπηό Αλά δεπηεξόιεπην XX ONECALL 1,476 αλά ιεπηό Αλά δεπηεξόιεπην XX ONECALL 2,460 αλά ιεπηό Αλά δεπηεξόιεπην XX ONECALL 2,460 αλά ιεπηό Αλά δεπηεξόιεπην XX ONECALL 3,690 αλά ιεπηό Αλά δεπηεξόιεπην XX ONECALL 3,690 αλά ιεπηό Αλά δεπηεξόιεπην XX ONECALL 4,920 αλά ιεπηό Αλά δεπηεξόιεπην XX ONECALL 1,230 αλά θιήζε Αλά θιήζε XX ONECALL 2,460 αλά θιήζε Αλά θιήζε XX ONECALL 4,920 αλά θιήζε Αλά θιήζε XXX WIND 1,722 αλά ιεπηό Αλά δεπηεξόιεπην XXX WIND 2,460 αλά ιεπηό Αλά δεπηεξόιεπην XXX WIND 2,460 αλά ιεπηό Αλά δεπηεξόιεπην XXX WIND 2,460 αλά θιήζε Αλά θιήζε XXX WIND 3,690 αλά θιήζε Αλά θιήζε (0-4)XX WIND 1,722 αλά ιεπηό Αλά δεπηεξόιεπην (5-9)XX WIND 2,460 αλά ιεπηό Αλά δεπηεξόιεπην XXX FORTHNET 2,460 αλά ιεπηό Αλά δεπηεξόιεπην XX WIND 1,722 αλά ιεπηό Αλά δεπηεξόιεπην XX WIND 1,722 αλά ιεπηό Αλά δεπηεξόιεπην XX WIND 1,722 αλά ιεπηό Αλά δεπηεξόιεπην XX WIND 1,722 αλά ιεπηό Αλά δεπηεξόιεπην XX WIND 2,460 αλά ιεπηό Αλά δεπηεξόιεπην XX WIND 2,460 αλά ιεπηό Αλά δεπηεξόιεπην XX WIND 2,460 αλά ιεπηό Αλά δεπηεξόιεπην XX WIND 2,460 αλά ιεπηό Αλά δεπηεξόιεπην XX WIND 2,460 αλά ιεπηό Αλά δεπηεξόιεπην XX WIND 2,460 αλά ιεπηό Αλά δεπηεξόιεπην Θιήζεης προς ηης ζεηρές 50, 896 & 899 δελ σποζηερίδοληαη. Οη ηηκές περηιακβάλοσλ ΦΠΑ 23% ΣΔΙΔΤΣΑΗΑ ΔΛΖΚΔΡΩΖ: 04/02/2014

Σηκοθαηάιογος ύληοκφλ Θφδηθώλ θαη κε Γεφγραθηθώλ Αρηζκώλ ηαζερής

Σηκοθαηάιογος ύληοκφλ Θφδηθώλ θαη κε Γεφγραθηθώλ Αρηζκώλ ηαζερής 100 ΑΚΔΠΖ ΓΟΑΠΖ ΑΡΔΙΥΠ 108 ΑΚΔΠΖ ΔΞΔΚΒΑΠΖ ΙΗΚΔΛΗΘΝ ΠΥΚΑΡΝΠ ΑΡΔΙΥΠ 109 ΞΖΟΔΠΗΑ ΓΗΥΜΖΠ ΛΑΟΘΥΡΗΘΥΛ 0,100 αλά θιήζε Αλά θιήζε 112 ΝΡΔ - ΞΖΟΔΠΗΑ ΔΘΡΑΘΡΖΠ ΑΛΑΓΘΖΠ/ΠΖΚΑ ΘΗΛΓΛΝ ΑΡΔΙΥΠ 166 ΔΘΑΒ - ΔΘΛΗΘΝ ΘΔΛΡΟΝ

Διαβάστε περισσότερα

Γ/ΛΠΖ Ξ.Δ. Α` ΑΘΖΛΑΠ (ζύνολο ζτολείων: 36) 107ο ΝΙΝΖΚΔΟΝ ΓΖΚΝΡΗΘΝ ΠΣΝΙΔΗΝ ΑΘΖΛΥΛ. 16ο ΝΙΝΖΚΔΟΝ ΓΖΚΝΡΗΘΝ ΠΣΝΙΔΗΝ ΑΘΖΛΥΛ

Γ/ΛΠΖ Ξ.Δ. Α` ΑΘΖΛΑΠ (ζύνολο ζτολείων: 36) 107ο ΝΙΝΖΚΔΟΝ ΓΖΚΝΡΗΘΝ ΠΣΝΙΔΗΝ ΑΘΖΛΥΛ. 16ο ΝΙΝΖΚΔΟΝ ΓΖΚΝΡΗΘΝ ΠΣΝΙΔΗΝ ΑΘΖΛΥΛ Πύμθωνα με ηην σπ αριθμ. Φ.3/609/60745/Ξ/28-5-2010 (Φ.Δ.Θ. 804/Β/9-6-2010) Απόθαζη ηης θσποσργού Ξαιδείας, Γιά Βίοσ Κάθηζης και Θρηζκεσμάηων, ορίζονηαι ηα 800 Νλοήμερα Γημοηικά Πτολεία ζηα οποία θα εθαρμοζηεί

Διαβάστε περισσότερα

ΑΘΗΝΑ ( Ε.Κ. 109) 1. Δ.Θ. ΘΡΗΟΗΝ ΘΔΛΡΟΗΘΝ ΘΑΡΑΠΡΖΚΑΡΝΠ (ΠΡΑΓΗΝ 40)

ΑΘΗΝΑ ( Ε.Κ. 109) 1. Δ.Θ. ΘΡΗΟΗΝ ΘΔΛΡΟΗΘΝ ΘΑΡΑΠΡΖΚΑΡΝΠ (ΠΡΑΓΗΝ 40) ΑΘΗΝΑ ( Ε.Κ. 109) 1. Δ.Θ. ΘΡΗΟΗΝ ΘΔΛΡΟΗΘΝ ΘΑΡΑΠΡΖΚΑΡΝΠ (ΠΡΑΓΗΝ 40) 1.1. ΓΔΛΗΘΖ ΓΗΔΘΛΠΖ 1.2. ΓΔΛΗΘΖ ΓΗΔΘΛΠΖ (ΔΛΡΔT) 1.3. ΓΖΚΝΠΗΔΠ ΠΣΔΠΔΗΠ 1.4. Γ/ΛΠΖ CAPITAL MANAG. & ΡΟΑΞΔΕ. ΔΞΝΞΡΔΗΑΠ 1.5. Γ/ΛΠΖ FINANCIAL

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΕΡΓΑΖΟΛΕΜΑ ΠΡΑΣΗΡΘΑ ΠΟΤ ΤΛΛΕΣΕΥΟΤΜ ΣΗΜ ΠΡΟΦΟΡΑ SMART ΠΟΜΣΟΘ

ΤΜΕΡΓΑΖΟΛΕΜΑ ΠΡΑΣΗΡΘΑ ΠΟΤ ΤΛΛΕΣΕΥΟΤΜ ΣΗΜ ΠΡΟΦΟΡΑ SMART ΠΟΜΣΟΘ ΤΜΕΡΓΑΖΟΛΕΜΑ ΠΡΑΣΗΡΘΑ ΠΟΤ ΤΛΛΕΣΕΥΟΤΜ ΣΗΜ ΠΡΟΦΟΡΑ SMART ΠΟΜΣΟΘ ΜΟΛΟ ΟΜΟΛΑ ΠΡΑΣΗΡΘΟΤ ΔΘΕΤΘΤΜΗ ΠΟΚΗ ΣΙ ΣΗΚΕΦΩΜΟ ΑΗΡΥΙΝΑΘΑΟΛΑΛΗΑΠ ΘΑΘΝΟΖΠ ΘΔΝΓ. ΓΖΚΝΠΘΔΛΖΠ Δ.Ν. ΑΓΟΗΛΗΝ ΚΔΠΝΙΝΓΓΗΝ ΑΓΟΗΛΗΝ 30003 2641051257 ΑΗΡΥΙΝΑΘΑΟΛΑΛΗΑΠ

Διαβάστε περισσότερα

4η (δ ) ΓΟΗ 10% 1η ΑΝΑΡΣΗΗ 126 ΦΟΡΔΩΝ Ανάρτηση της Δεστέρας 14 Δεκεμβρίοσ 2015

4η (δ ) ΓΟΗ 10% 1η ΑΝΑΡΣΗΗ 126 ΦΟΡΔΩΝ Ανάρτηση της Δεστέρας 14 Δεκεμβρίοσ 2015 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΒΟΗΘΔΙΑ ΣΟ ΠΙΣΙ ΟΚΣΩΒΡΙΟ 2014 - ΓΔΚΔΜΒΡΙΟ 2015 4η (δ ) ΓΟΗ 10% 1η ΑΝΑΡΣΗΗ 126 ΦΟΡΔΩΝ Ανάρτηση της Δεστέρας 14 Δεκεμβρίοσ 2015 Καλούνηαι όλοι οι παπακάηυ θοπείρ να ζηείλοςν Σιμολόγιο Παποσήρ Τπηπεζιών

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2010

ΜΕΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2010 Αθήνα, 26 Ιανουαρίου 2011 ΜΕΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2010 Ο παξόλ Πίλαθαο έρεη ζθνπό λα δηεπθνιύλεη ηηο εηαηξίεο, ησλ νπνίσλ νη κεηνρέο είλαη εηζεγκέλεο ζην Χξεκαηηζηήξην Αζελώλ ή απνηεινύλ αληηθείκελν

Διαβάστε περισσότερα

Ανακοίνωςη για πτυχιακζσ εργαςίεσ Χειμερινοφ Εξαμήνου

Ανακοίνωςη για πτυχιακζσ εργαςίεσ Χειμερινοφ Εξαμήνου Τμήμα Διοίκηςησ Επιχειρήςεων Ανακοίνωςη για πτυχιακζσ εργαςίεσ Χειμερινοφ Εξαμήνου Σασ ενημερώνουμε ότι ανακοινώθηκαν τα θζματα πτυχιακών εργαςιών για το χειμερινό εξάμηνο 2014-15. Παρακαλοφνται οι ςπουδαςτζσ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΣΑ ΠΣΤΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΙΩΝ ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ ακ. Έτους 2010-2011. Σομέας Α -Mέλη ΕΠ

ΘΕΜΑΣΑ ΠΣΤΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΙΩΝ ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ ακ. Έτους 2010-2011. Σομέας Α -Mέλη ΕΠ ΘΕΜΑΣΑ ΠΣΤΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΙΩΝ ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ ακ. Έτους 2010-2011 Σομέας Α -Mέλη ΕΠ Καθηγητής ΒΑΠΗΙΔΗΑΓΖΠ ΒΑΠΗΙΔΗΝΠ ΦΙΑΘΡΝΠ ΓΖΚΖΡΟΖΠ 1. ΠΣΔΓΗΑΠΖ ΘΑΗ ΑΛΑΞΡΜΖ ΠΣΔΠΗΑΘΖΠ ΒΑΠΖΠ ΓΔΓΝΚΔΛΥΛ ΓΗΑ ΡΖΛ ΖΙΔΘΡΟΝΛΗΘΖ ΓΗΑΣΔΗΟΗΠΖ

Διαβάστε περισσότερα

1. Τέλη κλήσεων από σταθερό τηλέφωνο ΟΤΕ προς κινητό τηλέφωνο 2

1. Τέλη κλήσεων από σταθερό τηλέφωνο ΟΤΕ προς κινητό τηλέφωνο 2 Κλήσεις προς άλλα Δίκτυα Π ε ρ ι ε χ ό μ ε ν α A. ΚΛΗΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΔΙΚΤΥΑ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ 2 1. Τέλη κλήσεων από σταθερό τηλέφωνο ΟΤΕ προς κινητό τηλέφωνο 2 Β. ΚΛΗΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΑΛΛΑ ΔΙΚΤΥΑ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Χρέωση ανά δευτερόλεπτο από το πρώτο δευτερόλεπτο

Χρέωση ανά δευτερόλεπτο από το πρώτο δευτερόλεπτο ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΡΙΤΩΝ Υπηρεσίες Φωνής Τρίτων Οι υπηρεσίες φωνής τρίτων παρέχονται από εξωτερικούς συνεργάτες µέσω του δικτύου της WIND. ΚΛΗΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΧΡΕΩΣΗ ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΧΡΕΩΣΗ Αριθµοί έκτακτης ανάγκης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ, ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ, ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ, ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ----- ΣΤΠΟΤ ----- Ταχ. Δ/νςη: Α. Παπανδρζου 37 Τ.Κ. Πόλη: 15180 - Μαροφςι Ιςτοςελίδα: www.minedu.gov.gr E-mail: press@minedu.gov.gr

Διαβάστε περισσότερα

1. Τέλη κλήσεων από σταθερό τηλέφωνο ΟΤΕ προς κινητό τηλέφωνο 2

1. Τέλη κλήσεων από σταθερό τηλέφωνο ΟΤΕ προς κινητό τηλέφωνο 2 Π ε ρ ι ε χ ό µ ε ν α Κλήσεις προς άλλα ίκτυα A. ΚΛΗΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΙΚΤΥΑ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ 2 1. Τέλη κλήσεων από σταθερό τηλέφωνο ΟΤΕ προς κινητό τηλέφωνο 2 Β. ΚΛΗΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΑΛΛΑ ΙΚΤΥΑ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ 2

Διαβάστε περισσότερα

Ζ ΚΔΓΑΙΡΔΟΖ ΔΡΑΗΟΔΗΑ ΓΗΑΣΔΗΟΗΠΖΠ ΞΑΟΘΥΛ ΡΟΝΦΗΚΥΛ ΠΡΑ ΒΑΙΘΑΛΗΑ

Ζ ΚΔΓΑΙΡΔΟΖ ΔΡΑΗΟΔΗΑ ΓΗΑΣΔΗΟΗΠΖΠ ΞΑΟΘΥΛ ΡΟΝΦΗΚΥΛ ΠΡΑ ΒΑΙΘΑΛΗΑ Ζ ΚΔΓΑΙΡΔΟΖ ΔΡΑΗΟΔΗΑ ΓΗΑΣΔΗΟΗΠΖΠ ΞΑΟΘΥΛ ΡΟΝΦΗΚΥΛ ΠΡΑ ΒΑΙΘΑΛΗΑ ΞΝΗΝΗ ΔΗΚΑΠΡΔ 2 ΚΔΝΣΡΙΚΔ ΑΓΟΡΔ & 11 ΙΥΘΤΟΚΑΛΔ ΠΔ ΝΙΖ ΡΖΛ ΔΙΙΑΓΑ ΠΛΝΙΗΘΖ ΑΜΗΑ ΔΓΘΑΡΑΠΡΑΠΔΥΛ >45.000.000 ΚΔΡΝΣΗΘΝ ΘΔΦΑΙΑΗΝ 33.946.900 ΔΟΓΑΕΝΚΔΛΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

1. Τέλη κλήσεων από σταθερό τηλέφωνο ΟΤΕ προς κινητό τηλέφωνο 2

1. Τέλη κλήσεων από σταθερό τηλέφωνο ΟΤΕ προς κινητό τηλέφωνο 2 Κλήσεις προς άλλα ίκτυα Π ε ρ ι ε χ ό µ ε ν α A. ΚΛΗΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΙΚΤΥΑ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ 2 1. Τέλη κλήσεων από σταθερό τηλέφωνο ΟΤΕ προς κινητό τηλέφωνο 2 Β. ΚΛΗΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΑΛΛΑ ΙΚΤΥΑ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ 2

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ-ΚΛΑΔΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ-Δ/ΝΣΗ ΚΡΑΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ-1Ο ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΖΗΤΗΜΑΤΩΝ & ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΡΑΤΣΙΣΜΟΥ 0, /10/2016

ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ-ΚΛΑΔΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ-Δ/ΝΣΗ ΚΡΑΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ-1Ο ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΖΗΤΗΜΑΤΩΝ & ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΡΑΤΣΙΣΜΟΥ 0, /10/2016 10195 ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΠΟΔΗΛΑΤΩΝ 0,0453 17/10/2016 1 60 10200 CAR CONTROL IKTEO A.E. 0,0453 17/10/2016 1 60 10202 ΑΓΚΑΛΙΑΖΩ_ΟΜΙΛΟΣ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ ΚΑΤΆ ΤΟΥ ΚΑΡΚΙΝΟΥ 0,0453 17/10/2016 1 60

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΥΟΝ ΦΑΛΜΑΣΑ ΣΗ ΚΑΣΑΓΡΑΦΗ ΘΑ ΔΙΟΡΘΩΘΟΤΝ ΚΑΣΆ ΣΗΝ ΑΠΟΦΡΑΓΙΗ ΣΩΝ ΦΑΚΕΛΩΝ ΠΔΡΙΟΥΗ ΠΑΡΔΜΒΑΗ (Γ.Γ.) ΠΔΡΙΟΥΗ ΔΠΔΝΓΤΗ ΣΙΣΛΟ ΠΡΟΣΑΗ ΜΔΣΡΟ

ΣΤΥΟΝ ΦΑΛΜΑΣΑ ΣΗ ΚΑΣΑΓΡΑΦΗ ΘΑ ΔΙΟΡΘΩΘΟΤΝ ΚΑΣΆ ΣΗΝ ΑΠΟΦΡΑΓΙΗ ΣΩΝ ΦΑΚΕΛΩΝ ΠΔΡΙΟΥΗ ΠΑΡΔΜΒΑΗ (Γ.Γ.) ΠΔΡΙΟΥΗ ΔΠΔΝΓΤΗ ΣΙΣΛΟ ΠΡΟΣΑΗ ΜΔΣΡΟ ΔΣΑΛ Α.Δ. - ΑΞΟΝΑ 4-ΠΑΑ-LEADER ΔΙΓΙΚΟ ΚΑΣΑΓΡΑΦΗ ΔΠΔΝΓΤΣΙΚΩΝ ΥΔΓΙΩΝ 1η Πρόζκληζη Δκδήλωζης Δνδιαθέρονηος, 3.08.2010-5.10.2010 1 12700 ΓΖΚΝΠ ΔΔΟΓΔΡΝΙΑ ΣΤΥΟΝ ΦΑΛΜΑΣΑ ΣΗ ΚΑΣΑΓΡΑΦΗ ΘΑ ΔΙΟΡΘΩΘΟΤΝ ΚΑΣΆ ΣΗΝ ΑΠΟΦΡΑΓΙΗ

Διαβάστε περισσότερα

Απόθαζη 16820/10 (ΦΔΚ 1515 Β/7-9-2010)

Απόθαζη 16820/10 (ΦΔΚ 1515 Β/7-9-2010) Απόθαζη 16820/10 (ΦΔΚ 1515 Β/7-9-2010) Θέμα : Καθοριζμός ημερήζιων και εβδομαδιαίων νομαρτιακών και ηοπικών εθημερίδων ποσ έτοσν ηη δσναηόηηηα καηατώρηζης δημοζιεύζεων ηων θορέων ηοσ Γημοζίοσ. Ο ΤΦΤΠΟΤΡΓΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΕΩΣΕΙΣ ΣΥΝΤΟΜΩΝ ΚΩΔΙΚΩΝ

ΧΡΕΩΣΕΙΣ ΣΥΝΤΟΜΩΝ ΚΩΔΙΚΩΝ ΧΡΕΩΣΕΙΣ ΣΥΝΤΟΜΩΝ ΚΩΔΙΚΩΝ Σύντομος Κωδικός 100 108 109 112 116000 116111 116123 166 197 199 1010 1011 1012 1013 1014 1015 1016 1017 1018 1019 1020 1021 1022 1023 1024 1025 1031 1033 1034 1035 1045 1050

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΛΔΠ ΘΑΗ ΘΔΛΝΚΔΛΔΠ ΘΔΠΔΗΠ ΘΔΛΡΟΥΛ ΓΔΗΑΠ - ΞΔΟΗΦΔΟΔΗΑΘΥΛ ΗΑΡΟΔΗΥΛ ΘΑΗ ΞΙΝΗΥΛ

ΘΔΛΔΠ ΘΑΗ ΘΔΛΝΚΔΛΔΠ ΘΔΠΔΗΠ ΘΔΛΡΟΥΛ ΓΔΗΑΠ - ΞΔΟΗΦΔΟΔΗΑΘΥΛ ΗΑΡΟΔΗΥΛ ΘΑΗ ΞΙΝΗΥΛ ΝΟΘΖ ΔΞΑΛΑΙΖΤΖ ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ ΞΝΟΓΔΗΝ ΓΔΗΑΠ ΘΑΗ ΘΝΗΛΥΛΗΘΖΠ ΑΙΙΖΙΔΓΓΖΠ ΓΔΛΗΘΖ Γ/ΛΠΖ ΓΔΗΑΠ Γ/ΛΠΖ ΞΟΝΠΥΞΗΘΝ Λ.Ξ. ΡΚΖΚΑ Γ Αθήνα 09 / 12 / 2009 Αριθ. Ξρωη. 10γ/ Νίκ. 160556 Ρατ. Γιεύθσνζη: Αριζηοηέλοσς

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΕΩΣΕΙΣ ΣΥΝΤΟΜΩΝ ΚΩΔΙΚΩΝ

ΧΡΕΩΣΕΙΣ ΣΥΝΤΟΜΩΝ ΚΩΔΙΚΩΝ 100 108 109 112 116000 116111 116123 166 197 199 1010 1011 1012 1013 1014 1015 1016 1017 1018 1019 1020 1021 1022 1023 1024 1025 1031 1033 1034 1035 1045 1050 1051 1055 1056 1057 1065 1069 1070 1075 1077

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΕΩΣΕΙΣ ΚΛΗΣΕΩΝ ΠΡΟΣ ΣΥΝΤΟΜΟΥΣ ΚΩΔΙΚΟΥΣ

ΧΡΕΩΣΕΙΣ ΚΛΗΣΕΩΝ ΠΡΟΣ ΣΥΝΤΟΜΟΥΣ ΚΩΔΙΚΟΥΣ 100 108 109 112 116000 116111 116123 166 170 171 185 197 199 1010 1011 1012 1013 1014 1015 1016 1017 1018 1019 1020 1021 1022 1023 1025 1031 1033 1034 1035 1045 1050 1051 1055 1056 1057 1065 1069 1070

Διαβάστε περισσότερα

ΔΟΔΛΑ: «ΡΝ ΘΛΖΓΗ ΘΑΗ Ζ ΞΟΝΠΦΝΟΑ ΡΝ ΠΡΖΛ ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΘΝΗΛΥΛΗΑ ΘΑΗ ΝΗΘΝΛΝΚΗΑ ΠΖΚΔΟΑ»

ΔΟΔΛΑ: «ΡΝ ΘΛΖΓΗ ΘΑΗ Ζ ΞΟΝΠΦΝΟΑ ΡΝ ΠΡΖΛ ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΘΝΗΛΥΛΗΑ ΘΑΗ ΝΗΘΝΛΝΚΗΑ ΠΖΚΔΟΑ» ΔΟΔΛΑ: «ΡΝ ΘΛΖΓΗ ΘΑΗ Ζ ΞΟΝΠΦΝΟΑ ΡΝ ΠΡΖΛ ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΘΝΗΛΥΛΗΑ ΘΑΗ ΝΗΘΝΛΝΚΗΑ ΠΖΚΔΟΑ» ΞΑΟΝΠΗΑΠΖ ΑΞΝΡΔΙΔΠΚΑΡΥΛ Έπεςνα Θςνηγών Ππληάρζεθε γηα ηελ: ΑΞΟΗΙΗΝΠ 00 ΔΗΠΑΓΥΓΖ ΞΔΟΗΔΣΝΚΔΛΑ ΔΗΠΑΓΥΓΖ ΝΗ ΠΡΝΣΝΗ ΡΖΠ ΔΟΔΛΑΠ

Διαβάστε περισσότερα

BUREAU VERITAS ΑΝΑΓΝΩΡΙΜΕΝΕ ΕΣΑΙΡΕΙΕ

BUREAU VERITAS ΑΝΑΓΝΩΡΙΜΕΝΕ ΕΣΑΙΡΕΙΕ A/A Αριθμός Πιστοποιητικού 1 PYR-LPR-410.05.193-2 PYR-LPR-410.05.184-3 PYR-LPR-410.06.039-4 PYR-LPR-410.06.025-5 PYR-LPR-410.06.031-6 PYR-LPR-410.06.013-7 PYR-LPR-410.05.197-8 PYR-LPR-410.06.023- COMP001.06-GRC

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΕΩΣΕΙΣ ΚΛΗΣΕΩΝ ΠΡΟΣ ΣΥΝΤΟΜΟΥΣ ΚΩΔΙΚΟΥΣ

ΧΡΕΩΣΕΙΣ ΚΛΗΣΕΩΝ ΠΡΟΣ ΣΥΝΤΟΜΟΥΣ ΚΩΔΙΚΟΥΣ 100 108 109 112 116000 116111 116123 166 170 171 184 185 197 199 1010 1011 1012 1013 1014 1015 1016 1017 1018 1019 1020 1021 1022 1023 1025 1031 1033 1034 1035 1045 1050 1051 1055 1056 1057 1065 1069 1070

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗΣ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΝΑ ΠΛΗΡΩΣΕΙ ΕΑΝ ΔΕΝ ΛΑΒΕΙ ΤΟ ΝΟΜΙΜΟ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΤΟΙΧΕΙΟ (ΑΠΟΔΕΙΞΗ - ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ).

Ο ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗΣ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΝΑ ΠΛΗΡΩΣΕΙ ΕΑΝ ΔΕΝ ΛΑΒΕΙ ΤΟ ΝΟΜΙΜΟ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΤΟΙΧΕΙΟ (ΑΠΟΔΕΙΞΗ - ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ). Ο ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗΣ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΝΑ ΠΛΗΡΩΣΕΙ ΕΑΝ ΔΕΝ ΛΑΒΕΙ ΤΟ ΝΟΜΙΜΟ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΤΟΙΧΕΙΟ (ΑΠΟΔΕΙΞΗ - ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ). Π ε ρ ι ε χ ό μ ε ν α Κλήσεις προς άλλα Δίκτυα A. ΚΛΗΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΔΙΚΤΥΑ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Τιμοκατάλογος Σύντομων Κωδικών και μη Γεωγραφικών Αριθμών Κινητής

Τιμοκατάλογος Σύντομων Κωδικών και μη Γεωγραφικών Αριθμών Κινητής 100 ΑΜΕΣΗ ΔΡΑΣΗ ΑΤΕΛΩΣ 108 ΑΜΕΣΗ ΕΠΕΜΒΑΣΗ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΑΤΕΛΩΣ 109 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΩΞΗΣ ΝΑΡΚΩΤΙΚΩΝ ΑΤΕΛΩΣ 112 ΟΤΕ - ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ/ΣΗΜΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΑΤΕΛΩΣ 166 ΕΚΑΒ - ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΜΕΣΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΕΩΣΕΙΣ ΣΥΝΤΟΜΩΝ ΚΩΔΙΚΩΝ

ΧΡΕΩΣΕΙΣ ΣΥΝΤΟΜΩΝ ΚΩΔΙΚΩΝ 100 108 109 112 116000 116111 116123 166 197 199 1010 1011 1012 1013 1014 1015 1016 1017 1018 1019 1020 1021 1022 1023 1024 1025 1031 1033 1035 1045 1050 1051 1055 1056 1057 1065 1069 1070 1075 1077 1078

Διαβάστε περισσότερα

Περιγραφή. Τρόπος χρέωσης. Σύντομος Κωδικός. Κόστος με Φ.Π.Α

Περιγραφή. Τρόπος χρέωσης. Σύντομος Κωδικός. Κόστος με Φ.Π.Α 10190 ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ ΕΛΛΑΣ 0,03 Βήμα χρέωσης το δευτερόλεπτο - Ελάχιστη χρέωση τα 6 δευτερόλεπτα 10195 Ενημέρωση για την Υπηρεσία Στάθμευσης Ποδηλάτων 0,12 Βήμα χρέωσης το δευτερόλεπτο - Ελάχιστη χρέωση

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΕΩΣΕΙΣ ΚΛΗΣΕΩΝ ΠΡΟΣ ΣΥΝΤΟΜΟΥΣ ΚΩ ΙΚΟΥΣ

ΧΡΕΩΣΕΙΣ ΚΛΗΣΕΩΝ ΠΡΟΣ ΣΥΝΤΟΜΟΥΣ ΚΩ ΙΚΟΥΣ 1 100 ΑΜΕΣΗ ΔΡΑΣΗ Ατελώς - 108 ΑΜΕΣΗ ΕΠΕΜΒΑΣΗ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ Ατελώς - 109 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΩΞΗΣ ΝΑΡΚΩΤΙΚΩΝ 0,0295 112 ΟΤΕ - ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ / ΣΗΜΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥ Ατελώς - 116000 ΤΟ ΧΑΜΟΓΕΛΟ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Τιμοκατάλογος λοιπών κλήσεων ΑΡΙΘΜΟΙ ΑΠΛΗΣ ΧΡΕΩΣΗΣ. ΤΡΟΠΟΣ ΧΡΕΩΣΗΣ Αριθμός Κλήσης Περιγραφή 13831 ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ FORTHNET

Τιμοκατάλογος λοιπών κλήσεων ΑΡΙΘΜΟΙ ΑΠΛΗΣ ΧΡΕΩΣΗΣ. ΤΡΟΠΟΣ ΧΡΕΩΣΗΣ Αριθμός Κλήσης Περιγραφή 13831 ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ FORTHNET Τιμοκατάλογος λοιπών κλήσεων ΑΡΙΘΜΟΙ ΑΠΛΗΣ ΧΡΕΩΣΗΣ ΧΡΕΩΣΗ ΤΡΟΠΟΣ ΧΡΕΩΣΗΣ Αριθμός Κλήσης Περιγραφή 13831 ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ FORTHNET * 13832 ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ FORTHNET εταιρικών πελατών * 100 ΑΜΕΣΗ ΔΡΑΣΗ 108 ΑΜΕΣΗ ΕΠΕΜΒΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΕΩΣΕΙΣ ΚΛΗΣΕΩΝ ΠΡΟΣ ΣΥΝΤΟΜΟΥΣ ΚΩ ΙΚΟΥΣ

ΧΡΕΩΣΕΙΣ ΚΛΗΣΕΩΝ ΠΡΟΣ ΣΥΝΤΟΜΟΥΣ ΚΩ ΙΚΟΥΣ 100 108 109 112 116000 116111 116123 166 170 171 184 185 197 199 1010 1011 1012 1013 1014 1015 1016 1017 1018 1019 1020 1021 1022 1023 1025 1031 1033 1034 1035 1045 1050 1051 1055 1056 1057 1065 1069 1070

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΧΡΕΩΣΗ ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΧΡΕΩΣΗ/ΤΡΟΠΟΣ ΧΡΕΩΣΗΣ MyQ SMS ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ - ΤΟ ΜΕΝΟΥ "ΜΥ Q ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ" ΕΙΝΑΙ ΣΤΗΝ ΚΑΡΤΑ ΣΥΝ ΕΣΗΣ myqsim. Η ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΕΙΝΑΙ ΩΡΕΑΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΛΗΘΝΙΑΝ ΘΑΙΡΠΑ ΞΝΙ. ΚΖΣΑΛΗΘΝ Ρ.Δ. - Δ.Γ.Δ ΞΟΝΔΓΟΝ Π.Δ.Γ.Δ. Λ. ΦΘ/ΓΑΠ

ΛΗΘΝΙΑΝ ΘΑΙΡΠΑ ΞΝΙ. ΚΖΣΑΛΗΘΝ Ρ.Δ. - Δ.Γ.Δ ΞΟΝΔΓΟΝ Π.Δ.Γ.Δ. Λ. ΦΘ/ΓΑΠ ΛΗΘΝΙΑΝ ΘΑΙΡΠΑ ΞΝΙ. ΚΖΣΑΛΗΘΝ Ρ.Δ. - Δ.Γ.Δ ΞΟΝΔΓΟΝ Π.Δ.Γ.Δ. Λ. ΦΘ/ΓΑΠ ΚΕΝΣΡΙΚΟ ΕΝΙΑΙΟ ΔΙΑΔΤΚΣΙΑΚΟ ΥΟΡΕΑ ΜΕΛΕΣΩΝ & ΔΗΜΟΠΡΑΣΗΗ ΕΡΓΩΝ ΛΗΘΝΙΑΝΠ Γ. ΘΑΙΡΠΑΠ Π Θ Ν Ξ Ν Η 1. ΞΑΡΑΜΖ ΓΗΑΞΙΝΘΖΠ ΘΑΗ ΑΓΗΑΦΑΛΔΗΑΠ 2.

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΔΘΛΖΠ ΝΟΓΑΛΩΠΖ ΙΔΠΣΩΛ LIONS ΞΝΙΙΑΞΙΝ ΘΔΚΑ 117 ΔΙΙΑΠ ΘΞΟΝΠ ΘΔΚΑ 117 Α

ΓΗΔΘΛΖΠ ΝΟΓΑΛΩΠΖ ΙΔΠΣΩΛ LIONS ΞΝΙΙΑΞΙΝ ΘΔΚΑ 117 ΔΙΙΑΠ ΘΞΟΝΠ ΘΔΚΑ 117 Α ΓΗΔΘΛΖΠ ΝΟΓΑΛΩΠΖ ΙΔΠΣΩΛ LIONS ΞΝΙΙΑΞΙΝ ΘΔΚΑ 117 ΔΙΙΑΠ ΘΞΟΝΠ ΘΔΚΑ 117 Α Θενηρικά Γραθεία: Ηπποκράηοσς 203 και Φαναριωηών, Αθήνα 11472 Ρηλ/Fax: 210-6427794, www.lionsclubs117.gr Θσβερνήηης ΔΙΞΗΓΑ ΒΑΞΡΗΠΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Τιμοκατάλογος λοιπών κλήσεων

Τιμοκατάλογος λοιπών κλήσεων 100 ΑΜΕΣΗ ΔΡΑΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ 108 ΑΜΕΣΗ ΔΡΑΣΗ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ 112 ΠΑΝΕΥΡΩΠΑΪΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΛΗΣΗΣ 166 ΚΕΝΤΡΟ ΑΜΕΣΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ 197 ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ 199 ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 1014 ΓΡΑΜΜΗ ΑΝΤΙΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΕΩΣΕΙΣ ΣΥΝΤΟΜΩΝ ΚΩΔΙΚΩΝ

ΧΡΕΩΣΕΙΣ ΣΥΝΤΟΜΩΝ ΚΩΔΙΚΩΝ 100 108 109 112 116000 116111 116123 166 197 199 1010 1011 1012 1013 1014 1015 1016 1017 1018 1019 1020 1021 1022 1023 1024 1025 1031 1033 1035 1045 1050 1051 1055 1056 1057 1065 1069 1070 1075 1077 1078

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΕΩΣΕΙΣ ΣΥΝΤΟΜΩΝ ΚΩΔΙΚΩΝ

ΧΡΕΩΣΕΙΣ ΣΥΝΤΟΜΩΝ ΚΩΔΙΚΩΝ 100 108 109 112 116000 116111 116123 166 197 199 1010 1011 1012 1013 1014 1015 1016 1017 1018 1019 1020 1021 1022 1023 1024 1025 1026 1031 1033 1035 1045 1050 1051 1055 1056 1057 1065 1069 1070 1075 1077

Διαβάστε περισσότερα

Τιμοκατάλογος λοιπών κλήσεων

Τιμοκατάλογος λοιπών κλήσεων 100 ΑΜΕΣΗ ΔΡΑΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ 108 ΑΜΕΣΗ ΔΡΑΣΗ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ 112 ΠΑΝΕΥΡΩΠΑΪΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΛΗΣΗΣ 166 ΚΕΝΤΡΟ ΑΜΕΣΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ 197 ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ 199 ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 1014 ΓΡΑΜΜΗ ΑΝΤΙΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Τιμοκατάλογος κλήσεων Vodafone Home

Τιμοκατάλογος κλήσεων Vodafone Home Τιμοκατάλογος κλήσεων Vodafone Home 100 ΑΜΕΣΗ ΔΡΑΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ 108 ΑΜΕΣΗ ΔΡΑΣΗ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ 112 ΠΑΝΕΥΡΩΠΑΪΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΛΗΣΗΣ 166 ΚΕΝΤΡΟ ΑΜΕΣΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ 197 ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ 199 ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΚΑΣΑΝΟΜΗ ΕΘΕΛΟΝΣΩΝ ΠΤΡΟΒΕΣΩΝ ΑΝΑ ΠΤΡΟΒΕΣΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΚΑΣΑΝΟΜΗ ΕΘΕΛΟΝΣΩΝ ΠΤΡΟΒΕΣΩΝ ΑΝΑ ΠΤΡΟΒΕΣΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ Πανελλήνια Ένωση Εθελοντών Πσροσβεστικού Σώματος Αρ. Αποφ. Πρωτ. Αθηνών 7929/2008, Αρ.Φακ. Νομ.Αθ. 19035 Σωζοπόλεως 28, Αθήνα ΤΚ 10446 Τηλ:210-8044999, Fax 210-8044799 Website: www.vfu.gr E-Mail:info@vfu.gr

Διαβάστε περισσότερα

Τιμοκατάλογος λοιπών κλήσεων ΧΡΕΩΣΗ/ ΛΕΠΤΟ

Τιμοκατάλογος λοιπών κλήσεων ΧΡΕΩΣΗ/ ΛΕΠΤΟ ΑΡΙΘΜΟΙ ΑΠΛΗΣ ΧΡΕΩΣΗΣ Αριθμός Κλήσης Περιγραφή 13831 ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ FORTHNET 13832 ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ FORTHNET εταιρικών πελατών 100 ΑΜΕΣΗ ΔΡΑΣΗ 108 ΑΜΕΣΗ ΕΠΕΜΒΑΣΗ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ 112 ΟΤΕ - ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ/ΣΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Π Α Μ Α. Πεξίιεςε: Έγκριζη και διάθεζη πιζηώζεων προϋπολογιζμού ηοσ Γήμοσ μας οικονομικού έηοσς 2011

Α Π Ο Π Α Μ Α. Πεξίιεςε: Έγκριζη και διάθεζη πιζηώζεων προϋπολογιζμού ηοσ Γήμοσ μας οικονομικού έηοσς 2011 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΑΓΑ 4ΑΓΞΩΚ3-1 ΓΖΜΟ ΝΔΑ ΜΤΡΝΖ ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΓΡΑΦ. ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ σνεδρίαζη 5 η ηης 5-04-2011 Α Π Ο Π Α Μ Α Πξαθηηθό από ηελ 5 ε πλεδξίαζε ηεο 5-4-2011 ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο. Αξ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΓΠΤ ΚΔΝΣΡ. ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ

ΠΓΠΤ ΚΔΝΣΡ. ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ 10/3/2009 Πανελλήνια Κατανομή Δθελοντών Πυροσβεστών 2009 Πσνάδελθοι, ζας παραθέηοσμε ηην αναλσηική δύναμη ηων ενεργών Δθελονηών Ξσροζβεζηών ζε όλη ηην Δλλάδα όπως μας ηην απέζηειλε ηο Α.Ξ.Π. (20/02/2009)

Διαβάστε περισσότερα

Τιμοκατάλογος λοιπών κλήσεων για υπηρεσίες εκτός ιδιόκτητου δικτύου Forthnet (ΧΕΓ) ΤΡΟΠΟΣ ΧΡΕΩΣΗΣ

Τιμοκατάλογος λοιπών κλήσεων για υπηρεσίες εκτός ιδιόκτητου δικτύου Forthnet (ΧΕΓ) ΤΡΟΠΟΣ ΧΡΕΩΣΗΣ ΑΡΙΘΜΟΙ ΑΠΛΗΣ ΧΡΕΩΣΗΣ Περιγραφή 13831 ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ FORTHNET 13832 ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ FORTHNET εταιρικών πελατών 100 ΑΜΕΣΗ ΔΡΑΣΗ 108 ΑΜΕΣΗ ΕΠΕΜΒΑΣΗ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ 112 ΟΤΕ - ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ/ΣΗΜΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμοί έκτακτης ανάγκης 100, 108, 112, 166, 199, 197 Χωρίς Χρέωση

Αριθμοί έκτακτης ανάγκης 100, 108, 112, 166, 199, 197 Χωρίς Χρέωση ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΡΙΤΩΝ ΚΙΝΗΤΗΣ Υπηρεσίες Φωνής Τρίτων 1 Οι υπηρεσίες φωνής τρίτων παρέχονται από εξωτερικούς συνεργάτες μέσω του δικτύου της WIND. ΚΛΗΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΧΡΕΩΣΗ ΒΗΜΑ ΧΡΕΩΣΗΣ ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΧΡΕΩΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Τιµοκατάλογος λοιπών κλήσεων µέσω του ιδιόκτητου δικτύου Forthnet

Τιµοκατάλογος λοιπών κλήσεων µέσω του ιδιόκτητου δικτύου Forthnet Τιµοκατάλογος λοιπών κλήσεων µέσω του ιδιόκτητου δικτύου Forthnet ΧΡΕΩΣΗ ΤΡΟΠΟΣ ΧΡΕΩΣΗΣ Αριθµός Κλήσης Περιγραφή 13831 ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ FORTHNET για συνδροµητές Forthnet µέσω ιδιόκτητου δικτύου 13832 ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΡΙΤΩΝ Υπηρεσίες Φωνής Τρίτων

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΡΙΤΩΝ Υπηρεσίες Φωνής Τρίτων ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΡΙΤΩΝ Υπηρεσίες Φωνής Τρίτων Οι υπηρεσίες φωνής τρίτων παρέχονται από εξωτερικούς συνεργάτες μέσω του δικτύου της WIND. ΚΛΗΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΧΡΕΩΣΗ ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΧΡΕΩΣΗ Αριθμοί έκτακτης ανάγκης

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΡΙΤΩΝ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ Υπηρεσίες Φωνής Τρίτων

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΡΙΤΩΝ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ Υπηρεσίες Φωνής Τρίτων Οι υπηρεσίες φωνής τρίτων παρέχονται από εξωτερικούς συνεργάτες μέσω του δικτύου της WIND. ΚΛΗΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΧΡΕΩΣΗ ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΧΡΕΩΣΗ Αριθμοί έκτακτης ανάγκης 100, 108, 112, 166, 199, 197 Χωρίς Χρέωση Οποιαδήποτε

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΡΙΤΩΝ Υπηρεσίες Φωνής Τρίτων

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΡΙΤΩΝ Υπηρεσίες Φωνής Τρίτων ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΡΙΤΩΝ Υπηρεσίες Φωνής Τρίτων Οι υπηρεσίες φωνής τρίτων παρέχονται από εξωτερικούς συνεργάτες μέσω του δικτύου της WIND. ΚΛΗΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΧΡΕΩΣΗ ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΧΡΕΩΣΗ Αριθμοί έκτακτης ανάγκης

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΡΙΤΩΝ ΚΙΝΗΤΗΣ Υπηρεσίες Φωνής Τρίτων 1

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΡΙΤΩΝ ΚΙΝΗΤΗΣ Υπηρεσίες Φωνής Τρίτων 1 ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΡΙΤΩΝ ΚΙΝΗΤΗΣ Υπηρεσίες Φωνής Τρίτων 1 Οι υπηρεσίες φωνής τρίτων παρέχονται από εξωτερικούς συνεργάτες μέσω του δικτύου της WIND. ΚΛΗΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΧΡΕΩΣΗ ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΧΡΕΩΣΗ Αριθμοί έκτακτης

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΥΝΙΚΟ ΔΕΛΣΙΟ ΠΡΑΞΗ ΤΠΟΔΟΜΩΝ ΡΔΣΛΗΘΝ ΓΔΙΡΗΝ ΞΟΑΜΖΠ ΞΝΓΝΚΩΛ

ΣΕΥΝΙΚΟ ΔΕΛΣΙΟ ΠΡΑΞΗ ΤΠΟΔΟΜΩΝ ΡΔΣΛΗΘΝ ΓΔΙΡΗΝ ΞΟΑΜΖΠ ΞΝΓΝΚΩΛ ΡΔΣΛΗΘΝ ΓΔΙΡΗΝ ΞΟΑΜΖΠ ΞΝΓΝΚΩΛ 1 ΚΔΟΝΠ Α : ΡΔΣΛΗΘΝ ΓΔΙΡΗΝ ΞΟΑΜΖΠ ΡΚΖΚΑ A: ΡΑΡΝΡΖΡΑ ΞΟΑΜΖΠ ΞΟΑΜΖΠ (ΝΞΠ) ΞΟΝΠΘΙΖΠΖΠ * ΡΗΡΙΝΠ ΞΟΑΜΖΠ ΡΗΡΙΝΠ ΞΟΑΜΖΠ ΠΡΑ ΑΓΓΙΗΘΑ ΞΟΝΫΞΝΙΝΓΗΠΚΝΠ ΞΟΑΜΖΠ ΖΚΔΟΝΚΖΛΗΑ ΔΛΑΟΜΖΠ ΖΚΔΟΝΚΖΛΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΕΡΓΑΖΟΛΕΜΑ ΔΘΑΓΜΩΣΘΙΑ ΙΕΜΣΡΑ

ΤΜΕΡΓΑΖΟΛΕΜΑ ΔΘΑΓΜΩΣΘΙΑ ΙΕΜΣΡΑ ΤΜΕΡΓΑΖΟΛΕΜΑ ΔΘΑΓΜΩΣΘΙΑ ΙΕΜΣΡΑ ΜΟΛΟ ΟΜΟΛΑ ΔΘΑΓΜΩΣΘΙΟΤ ΙΕΜΣΡΟΤ ΔΘΕΤΘΤΜΗ ΑΡΘΘΛΟ ΣΙ ΠΟΚΗ ΣΗΚΕΦΩΜΟ Αηηηθήο ΑΘΖΛΑΦΘΖ ΘΙΗΛΗΘΖ (ΓΗΑΓΛΥΠΡΗΘΝ ΡΚΖΚΑ) Γνξπιαίνπ 24 11521 Αζήλα 210 6464610 Αηηηθήο MEDIFIRST 24 - ΠΓΣΟΝΛΝ

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 ΑΞΝΦΝΗΡΝΗ ΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ & ΚΔΡΑΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 ΑΞΝΦΝΗΡΝΗ ΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ & ΚΔΡΑΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ ΘΔΘ ΞΔΟΗΦΔΟΔΗΑΠ ΘΔΛΡΟΗΘΖΠ ΚΑΘΔΓΝΛΗΑΠ ΞΔ Εξσπηρέηηζη πελαηών ΑΞΝΦΝΗΡΝΗ ΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ & ΚΔΡΑΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ Πηόρνο ηεο παξνύζαο ελέξγεηαο θαηάξηηζεο είλαη ε παξνρή εμεηδηθεπκέλεο γλώζεο ζηνπο θαηαξηηδνκέλνπο,

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΘΜΟ ΜΑΚΘΓΘΑΖ (1) 1. ΘΔΥΟΗΑ ΓΛΥΟΗΚΗΑ ΚΔ ΡΝ ΑΛΡΗΘΔΗΚΔΛΝ

ΜΟΝΘΜΟ ΜΑΚΘΓΘΑΖ (1) 1. ΘΔΥΟΗΑ ΓΛΥΟΗΚΗΑ ΚΔ ΡΝ ΑΛΡΗΘΔΗΚΔΛΝ ΜΟΝΘΜΟ ΜΑΚΘΓΘΑΖ (1) 1. ΘΔΥΟΗΑ ΓΛΥΟΗΚΗΑ ΚΔ ΡΝ ΑΛΡΗΘΔΗΚΔΛΝ OΟΓΑΛΥΠΖ ΣΥΟΝ ΑΞΑΟΑΗΡΖΡΔΠ ΔΟΓΑΠΗΔΠ ΓΗΔΗΛΖ ΣΥΟΝ ΑRTIST KANONEΠ ΓΗΔΗΛΖΠ ΞΟΗΛ ΘΑΗ ΚΔΡΑ ΡΝ ΚΑΘΗΓΗΑΕ ΣΟΝΛΗΘΖ ΓΗΑΟΘΔΗΑ ΑΛΑΙΝΓΑ ΚΔ ΡΖΛ ΖΙΗΘΗΑ & ΡΝ ΓΔΟΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αθήνα, 23.10.2013. ΠΡΟ : Πίνακαρ Γιανομήρ Πιεξνθνξίεο: Δ. Λνγαξά Σει. 210 3736185, 210 3736391 Fax: 210 3736143 Α Π Ο Φ Α Ζ

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αθήνα, 23.10.2013. ΠΡΟ : Πίνακαρ Γιανομήρ Πιεξνθνξίεο: Δ. Λνγαξά Σει. 210 3736185, 210 3736391 Fax: 210 3736143 Α Π Ο Φ Α Ζ Αναπηηηέα ζηο Γιαδίκηςο ΑΔΑ: ΒΛΛΥΟΟ-ΦΛΒ 1 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αθήνα, 23102013 ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΣΟΤΡΗΜΟΤ Απ Ππυη24010 ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΣΟΤΡΗΣΗΚΩΝ ΤΠΟΓΟΜΩΝ ΚΑΗ ΔΠΔΝΓΤΔΩΝ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΔΠΔΝΓΤΔΩΝ & ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΡΙΤΩΝ ΚΙΝΗΤΗΣ Υπηρεσίες Φωνής Τρίτων 1

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΡΙΤΩΝ ΚΙΝΗΤΗΣ Υπηρεσίες Φωνής Τρίτων 1 ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΡΙΤΩΝ ΚΙΝΗΤΗΣ Υπηρεσίες Φωνής Τρίτων 1 Οι υπηρεσίες φωνής τρίτων παρέχονται από εξωτερικούς συνεργάτες μέσω του δικτύου της WIND. ΚΛΗΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΧΡΕΩΣΗ ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΧΡΕΩΣΗ Αριθμοί έκτακτης

Διαβάστε περισσότερα

ΚΛΗΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΣΥΝΤΟΜΟΥΣ ΚΩ ΙΚΟΥΣ ΚΑΙ ΧΡΕΩΣΕΙΣ (διαθέσιµα από Viva! VoIP)

ΚΛΗΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΣΥΝΤΟΜΟΥΣ ΚΩ ΙΚΟΥΣ ΚΑΙ ΧΡΕΩΣΕΙΣ (διαθέσιµα από Viva! VoIP) ΚΛΗΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΣΥΝΤΟΜΟΥΣ ΚΩ ΙΚΟΥΣ ΚΑΙ ΧΡΕΩΣΕΙΣ (διαθέσιµα από Viva! VoIP) Στον ακόλουθο πίνακα παρατίθονται οι επιτρεπόµενοι σύντοµοι κωδικοί και οι χρεώσεις αυτών. ΣΥΝΤΟΜΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ 100-ΑΜΕΣΗ ΔΡΑΣΗ 108-HARBOUR

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΡΙΤΩΝ Υπηρεσίες Φωνής Τρίτων

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΡΙΤΩΝ Υπηρεσίες Φωνής Τρίτων ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΡΙΤΩΝ Υπηρεσίες Φωνής Τρίτων Οι υπηρεσίες φωνής τρίτων παρέχονται από εξωτερικούς συνεργάτες μέσω του δικτύου της WIND. ΚΛΗΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΧΡΕΩΣΗ ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΧΡΕΩΣΗ Αριθμοί έκτακτης ανάγκης

Διαβάστε περισσότερα

Α) ΑΔΗ ΡΔΗ Β) ΑΞΝΦΝΗΡΝΗ ΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ

Α) ΑΔΗ ΡΔΗ Β) ΑΞΝΦΝΗΡΝΗ ΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ ηελέτη πωλήζεων Α) ΑΔΗ ΡΔΗ Β) ΑΞΝΦΝΗΡΝΗ ΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ Πηόρνο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ζεκαηηθνύ πεδίνπ είλαη ε εθκάζεζε ηερληθώλ πώιεζεο πξνϊόληωλ ή ππεξεζηώλ ζηελ αγνξά, γηα ινγαξηαζκό ηωλ ζπκβαιιόκελωλ

Διαβάστε περισσότερα

Χρέωση ανά δευτερόλεπτο από το πρώτο δευτερόλεπτο

Χρέωση ανά δευτερόλεπτο από το πρώτο δευτερόλεπτο ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΡΙΤΩΝ Υπηρεσίες Φωνής Τρίτων Οι υπηρεσίες φωνής τρίτων παρέχονται από εξωτερικούς συνεργάτες µέσω του δικτύου της WIND. ΚΛΗΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΧΡΕΩΣΗ ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΧΡΕΩΣΗ Αριθµοί έκτακτης ανάγκης

Διαβάστε περισσότερα

Χρέωση ανά δευτερόλεπτο από το πρώτο δευτερόλεπτο

Χρέωση ανά δευτερόλεπτο από το πρώτο δευτερόλεπτο ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΡΙΤΩΝ Υπηρεσίες Φωνής Τρίτων Οι υπηρεσίες φωνής τρίτων παρέχονται από εξωτερικούς συνεργάτες µέσω του δικτύου της WIND. ΚΛΗΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΧΡΕΩΣΗ ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΧΡΕΩΣΗ Αριθµοί έκτακτης ανάγκης

Διαβάστε περισσότερα

ΦΚΑΡΗΥΠΖ ΠΡΝΠ ΑΙΙΝΓΑΞΝΠ ΚΔΡΟΑ ΑΛΡΗΚΔΡΥΞΗΠΖΠ

ΦΚΑΡΗΥΠΖ ΠΡΝΠ ΑΙΙΝΓΑΞΝΠ ΚΔΡΟΑ ΑΛΡΗΚΔΡΥΞΗΠΖΠ ΦΚΑΡΗΥΠΖ ΠΡΝΠ ΑΙΙΝΓΑΞΝΠ ΚΔΡΟΑ ΑΛΡΗΚΔΡΥΞΗΠΖΠ ΒΑΠΗΙΖΠ ΡΠΝΡΠΝΠ ΞΛΔΚΝΛΝΙΝΓΝΠ-ΦΚΑΡΗΝΙΝΓΝΠ ΓΗΔΘΛΖΠ ΓΗΑΘΖΟΜΖ ΑΛΘΟΥΞΗΛΥΛ ΓΗΘΑΗΥΚΑΡΥΛ «Ν ΘΑΘΔΛΑΠ ΔΣΔΗ ΡΝ ΓΗΘΑΗΥΚΑ ΛΑ ΔΞΗΕΖΡΔΗ ΘΑΗ ΛΑ ΑΞΝΙΑΚΒΑΛΔΗ ΑΠΙΝ ΠΔ ΑΙΙΔΠ ΣΥΟΔΠ»

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΕΛΜΑΣΑ. ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΠΡΩΣΑΘΛΗΜΑ ΜΔΓΑΛΩΝ ΑΠΟΣΑΔΩΝ ΥΑΛΚΙΓΑ 12-13 Ιοσν 2010. 5000m ΔΛΔΤΘΔΡΟ - ΔΦΗΒΩΝ (50) ΣΔΛΙΚΔ ΔΙΡΔ 1 A/A 00:56:14:38 00:56:17:15

ΑΠΟΣΕΛΜΑΣΑ. ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΠΡΩΣΑΘΛΗΜΑ ΜΔΓΑΛΩΝ ΑΠΟΣΑΔΩΝ ΥΑΛΚΙΓΑ 12-13 Ιοσν 2010. 5000m ΔΛΔΤΘΔΡΟ - ΔΦΗΒΩΝ (50) ΣΔΛΙΚΔ ΔΙΡΔ 1 A/A 00:56:14:38 00:56:17:15 ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΠΡΩΣΑΘΛΗΜΑ ΜΔΓΑΛΩΝ ΑΠΟΣΑΔΩΝ - Ιοσν 00 ΑΠΟΣΕΛΜΑΣΑ 000m ΔΛΔΤΘΔΡΟ - ΑΝΓΡΩΝ (0) /6/00 Απογ. ΣΔΛΙΚΔ ΔΙΡΔ 6 7 8 9 0 879 ΓΗΑΛΛΗΥΡΖΠ ΠΞΟΗΓΥΛ 980 ΝΠΦΞ ΑΛΓΟ 869 ΞΔΡΟΝΞΝΙΝΠ ΞΔΡΟΝΠ 98 ΔΝΦΞΦ ΑΛΓΟ 0766 ΞΑΛΡΔΙΑΛΡΥΛΑΘΖΠ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΟΛΔ ΚΑΙ ΣΜΗΜΑΣΑ ΔΙΑΓΩΓΗ ΑΠΟΦΟΙΣΩΝ ΔΠΑΛ - ΟΜΑΓΑ Α

ΥΟΛΔ ΚΑΙ ΣΜΗΜΑΣΑ ΔΙΑΓΩΓΗ ΑΠΟΦΟΙΣΩΝ ΔΠΑΛ - ΟΜΑΓΑ Α Φ Ρ Ο Ν Σ Ι Σ Η Ρ Ι Α ΑΓΙΑ ΒΑΡΒΑΡΑ 21 & ΠΕΡΙΚΛΕΟΤ, Π. ΦΑΛΗΡΟ ΣΗΛ-FAX: 210 9851164, www.neapaideia.edu.gr, Ε-mail: info@neapaideia.edu.gr Παρακάηω παρο σζ ιάζο νηαι ο ι ζτολές και ηα ημή μαηα ζ ηα οπο ία

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΡΙΤΩΝ Υπηρεσίες Φωνής Τρίτων

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΡΙΤΩΝ Υπηρεσίες Φωνής Τρίτων ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΡΙΤΩΝ Υπηρεσίες Φωνής Τρίτων Οι υπηρεσίες φωνής τρίτων παρέχονται από εξωτερικούς συνεργάτες μέσω του δικτύου της WIND. ΚΛΗΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΧΡΕΩΣΗ ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΧΡΕΩΣΗ Αριθμοί έκτακτης ανάγκης

Διαβάστε περισσότερα

ΡΔΣΛΗΘΝ ΓΔΙΡΗΝ ΞΟΝΡΔΗΛΝΚΔΛΖΠ ΞΟΑΜΖΠ (ΡΓΞΞ) ΔTA

ΡΔΣΛΗΘΝ ΓΔΙΡΗΝ ΞΟΝΡΔΗΛΝΚΔΛΖΠ ΞΟΑΜΖΠ (ΡΓΞΞ) ΔTA ΡΔΣΛΗΘΝ ΓΔΙΡΗΝ ΞΟΝΡΔΗΛΝΚΔΛΖΠ ΞΟΑΜΖΠ (ΡΓΞΞ) ΔTA 1 ΞΔΟΗΔΣΝΚΔΛΑ ΡΔΣΛΗΘΝ ΓΔΙΡΗΝ ΞΟΝΡΔΗΛΝΚΔΛΖΠ ΞΟΑΜΖΠ ΡΚΖΚΑ A: ΡΑΡΝΡΖΡΑ ΞΟΑΜΖΠ... 3 ΡΚΖΚΑ Β: ΦΠΗΘΝ ΑΛΡΗΘΔΗΚΔΛΝ... 5 ΡΚΖΚΑ Γ: ΓΔΗΘΡΔΠ ΞΑΟΑΘΝΙΝΘΖΠΖΠ... 6 ΡΚΖΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΡΙΤΩΝ Υπηρεσίες Φωνής Τρίτων

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΡΙΤΩΝ Υπηρεσίες Φωνής Τρίτων ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΡΙΤΩΝ Υπηρεσίες Φωνής Τρίτων Οι υπηρεσίες φωνής τρίτων παρέχονται από εξωτερικούς συνεργάτες μέσω του δικτύου της WIND. ΚΛΗΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΧΡΕΩΣΗ ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΧΡΕΩΣΗ Αριθμοί έκτακτης ανάγκης

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΡΙΤΩΝ Υπηρεσίες Φωνής Τρίτων

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΡΙΤΩΝ Υπηρεσίες Φωνής Τρίτων ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΡΙΤΩΝ Υπηρεσίες Φωνής Τρίτων Οι υπηρεσίες φωνής τρίτων παρέχονται από εξωτερικούς συνεργάτες μέσω του δικτύου της WIND. ΚΛΗΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΧΡΕΩΣΗ ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΧΡΕΩΣΗ Αριθμοί έκτακτης ανάγκης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑ ΑΠΟΡΡΙΠΣΟΜΕΝΧΝ ΣΗ ΟΥ 14/2013 ΑΝΑΚΟΙΝΧΗ ΠΡΟΛΗΦΗ ΣΑΥΤΔΡΟΜΙΚΑ ΚΑΣΑΣΗΜΑΣΑ ΣΟΤ Ν. ΥΑΛΚΙΔΙΚΗ ΑΟΗΘΚΝΠ ΡΑΡΝΡΖΡΑΠ ΔΠΥΡ. ΔΘΚ/ΠΖΠ ΔΠΥΡ.

ΠΙΝΑΚΑ ΑΠΟΡΡΙΠΣΟΜΕΝΧΝ ΣΗ ΟΥ 14/2013 ΑΝΑΚΟΙΝΧΗ ΠΡΟΛΗΦΗ ΣΑΥΤΔΡΟΜΙΚΑ ΚΑΣΑΣΗΜΑΣΑ ΣΟΤ Ν. ΥΑΛΚΙΔΙΚΗ ΑΟΗΘΚΝΠ ΡΑΡΝΡΖΡΑΠ ΔΠΥΡ. ΔΘΚ/ΠΖΠ ΔΠΥΡ. Α/Α Α.Μ. ΔΞΥΛΚΝ 1 95 ΑΟΣΑΛΗΥΡΖ ΓΔΥΟΓΗΑ ΖΙΗΑΠ ΑΖ836102 ΓΗΑΛΝΚΔΥΛ ΓΔΛ ΘΑΡΔΘΔΠΔ ΑΓΔΗΑ ΝΓΖΓΖΠΖΠ ΚΝΡΝΠΗΘΙΔΡΑΠ Ζ ΑΡΝΘΗΛΖΡΝ 2 95 ΑΟΣΑΛΗΥΡΖ ΓΔΥΟΓΗΑ ΖΙΗΑΠ ΑΖ836102 3 83 ΓΗΑΙΝΓΙΗΓΖΠ ΠΡΙΗΑΛΝΠ ΑΛΘΗΚΝΠ Σ491294 4 43

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΧΡΕΩΣΗ ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΧΡΕΩΣΗ/ΤΡΟΠΟΣ ΧΡΕΩΣΗΣ MyQ SMS ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ - ΤΟ ΜΕΝΟΥ "ΜΥ Q ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ" ΕΙΝΑΙ ΣΤΗΝ ΚΑΡΤΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ myqsim. Η ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΕΙΝΑΙ ΔΩΡΕΑΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ Οόδνο 27/11/2014 Ξ Ο Ν Π Θ Ι Ζ Π Ζ

ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ Οόδνο 27/11/2014 Ξ Ο Ν Π Θ Ι Ζ Π Ζ ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ Οόδνο 27/11/2014 ΛΝΚΝΠ ΓΩΓΔΘΑΛΖΠΝ Αξηζ. πξση.2/129283/2014 ΓΖΚΝΠ ΟΝΓΝ ΓΟΑΦΔΗΝ : Ξξνέδξνπ Γ.Π Ραρ. Γ/λζε : Ξι. Διεπζεξίαο 1 ΞΟΝΠ : Όπως ο Πίνακας Αποδεκτών Ξιεξνθνξίεο: Καλσιίηζε Καξία

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΧΡΕΩΣΗ ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΧΡΕΩΣΗ/ΤΡΟΠΟΣ ΧΡΕΩΣΗΣ MyQ SMS ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ - ΤΟ ΜΕΝΟΥ "ΜΥ Q ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ" ΕΙΝΑΙ ΣΤΗΝ ΚΑΡΤΑ ΣΥΝ ΕΣΗΣ myqsim. Η ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΕΙΝΑΙ ΩΡΕΑΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΡΙΤΩΝ Υπηρεσίες Φωνής Τρίτων

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΡΙΤΩΝ Υπηρεσίες Φωνής Τρίτων ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΡΙΤΩΝ Υπηρεσίες Φωνής Τρίτων Οι υπηρεσίες φωνής τρίτων παρέχονται από εξωτερικούς συνεργάτες μέσω του δικτύου της WIND. ΚΛΗΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΧΡΕΩΣΗ ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΧΡΕΩΣΗ Αριθμοί έκτακτης ανάγκης

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΕΡΓΑΣΗΡΙΑΚΩΝ ΕΛΕΓΥΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΛΕΓΥΟΤ ΑΛΛΕΡΓΙΟΓΟΝΝΩΝ ΟΤΙΩΝ ΣΑ ΣΡΟΦΙΜΑ ΕΣΟΤ 2011 ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ ΕΡΓΑΣΗΡΙΑΚΩΝ

ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΕΡΓΑΣΗΡΙΑΚΩΝ ΕΛΕΓΥΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΛΕΓΥΟΤ ΑΛΛΕΡΓΙΟΓΟΝΝΩΝ ΟΤΙΩΝ ΣΑ ΣΡΟΦΙΜΑ ΕΣΟΤ 2011 ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ ΕΡΓΑΣΗΡΙΑΚΩΝ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΕΡΓΑΣΗΡΙΑΚΩΝ ΕΛΕΓΥΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΛΕΓΥΟΤ ΑΛΛΕΡΓΙΟΓΟΝΝΩΝ ΟΤΙΩΝ ΣΑ ΣΡΟΦΙΜΑ ΕΣΟΤ 2011 ΕΠΙΥΕΙΡΗΕΙ ΣΩΝ ΟΠΟΙΩΝ ΠΡΟΪΟΝΣΑ ΕΛΕΥΘΗΑΝ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ ΕΡΓΑΣΗΡΙΑΚΩΝ ΔΟΚΙΜΩΝ ΕΙΔΟ ΣΡΟΦΙΜΟΤ ΕΙΔΟ ΑΛΛΕΡΓΙΟΓΟΝΟΤ ΟΤΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Αριθµοί έκτακτης ανάγκης 100, 108, 112, 166, 199, 197 Χωρίς Χρέωση OTE & WIND. Χρέωση ώς εθνική κλήση σύµφωνα µε το οικονοµικό πακέτο

Αριθµοί έκτακτης ανάγκης 100, 108, 112, 166, 199, 197 Χωρίς Χρέωση OTE & WIND. Χρέωση ώς εθνική κλήση σύµφωνα µε το οικονοµικό πακέτο ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΡΙΤΩΝ Υπηρεσίες Φωνής Τρίτων Οι υπηρεσίες φωνής τρίτων παρέχονται από εξωτερικούς συνεργάτες µέσω του δικτύου της WIND. ΚΛΗΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΧΡΕΩΣΗ ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΧΡΕΩΣΗ Αριθµοί έκτακτης ανάγκης

Διαβάστε περισσότερα

Β OKT.2014-ΓΔΚΔΜBΡ.2015 ΤΠΔΡΓΑΙΑ-ΑΚΑΓΔ-IKA ETAM-ΤΠΔ-ΔΔΣΑΑ

Β OKT.2014-ΓΔΚΔΜBΡ.2015 ΤΠΔΡΓΑΙΑ-ΑΚΑΓΔ-IKA ETAM-ΤΠΔ-ΔΔΣΑΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΒΟΘΔΙΑ ΣΟ ΠΙΣΙ ΣΩΒΡΙΟ 2014 - ΓΔΚΔΜΒΡΙΟ 2015 1 ΑΝΑΡΣ - 214 ΦΟΡΔΩΝ 1ηρ ( Α ) ΓΟ 10436 Αθήνα, ΑΦΜ 094149181,ΦΑΔ Αθηνών) με αιηιολογία "Πρόγραμμα Βοήθεια στο πίτι ΣΩΒΡΙΟ 2014 - ΓΔΚΔΜΒΡΙΟ 2015 Α ΓΟ".

Διαβάστε περισσότερα

«Τπνζηήξημε ηεο ΚΔΓΚΔ γηα ην Γ ΚΠ» Αμηνιόγεζε πνξείαο πινπνίεζεο έξγσλ ηεο Κνηλσλίαο ηεο Πιεξνθνξίαο έσο 31/5 2007

«Τπνζηήξημε ηεο ΚΔΓΚΔ γηα ην Γ ΚΠ» Αμηνιόγεζε πνξείαο πινπνίεζεο έξγσλ ηεο Κνηλσλίαο ηεο Πιεξνθνξίαο έσο 31/5 2007 ΔΘΝΗΚΟ ΜΔΣΟΒΗΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΗΟ Δξγαζηήξην Βηνκεραληθήο θαη Δλεξγεηαθήο Οηθνλνκίαο Οκάδα γηα ηελ Τερλνινγηθή, Οηθνλνκηθή θαη Σηξαηεγηθή Αλάιπζε ηεο Κνηλσλίαο ηεο Πιεξνθνξίαο «Τπνζηήξημε ηεο ΚΔΓΚΔ γηα ην Γ ΚΠ»

Διαβάστε περισσότερα

1990-1995: ΔΗΓΗΘΝΡΖΡΑ ΞΛΔΚΝΛΝΙΝΓΗΑΠ Ξεξηθεξεηαθό Γεληθό Λνζνθνκείν Λνζεκάησλ Θώξαθνο (ΠΥΡΖΟΗΑ)

1990-1995: ΔΗΓΗΘΝΡΖΡΑ ΞΛΔΚΝΛΝΙΝΓΗΑΠ Ξεξηθεξεηαθό Γεληθό Λνζνθνκείν Λνζεκάησλ Θώξαθνο (ΠΥΡΖΟΗΑ) ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΑΣΟΜΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ ΔΠΩΝΤΜΟ: ΡΠΝΡΠΝΠ ΟΝΟΜΑ: ΒΑΠΗΙΔΗΝΠ ΟΝΟΜΑ ΠΑΣΡΟ: ΗΥΑΛΛΖΠ ΓΙΔΤΘΤΝΗ: ΞΑΡΖΠΗΥΛ 235 ΞΙ. ΘΝΙΗΑΡΠΝ ΣΟΠΟ ΓΔΝΝΗΗ: AΚΦΗΠΠΑ ΦΥΘΗΓΝΠ ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΑ ΓΔΝΝΗΗ: 15-10-1959 ΟΙΚΟΓ. ΚΑΣΑΣΑΗ:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Η Ολομέλεια της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ) Μαρούσι, 22/7/2010 Αριθ. ΑΠ: 573/015

ΑΠΟΦΑΣΗ. Η Ολομέλεια της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ) Μαρούσι, 22/7/2010 Αριθ. ΑΠ: 573/015 Μαρούσι, 22/7/2010 Αριθ. ΑΠ: 573/015 ΑΠΟΦΑΣΗ Έγκριση Προσφοράς Αναφοράς ΟΤΕ 2010 για την Αδεσμοποίητη Πρόσβαση στον Τοπικό Βρόχο και τις Συναφείς Ευκολίες, σε εφαρμογή της απόφασης της ΕΕΤΤ ΑΠ 531/065/23-07-2009

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΠΑΜΑ ΠΡΑΚΣΙΚΟΤ ΤΝΕΔΡΙΑΗ ΣΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΔΙΑΦΕΙΡΙΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ LEADER Ε.Δ.Π. LEADER

ΑΠΟΠΑΜΑ ΠΡΑΚΣΙΚΟΤ ΤΝΕΔΡΙΑΗ ΣΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΔΙΑΦΕΙΡΙΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ LEADER Ε.Δ.Π. LEADER ΑΠΟΠΑΜΑ ΠΡΑΚΣΙΚΟΤ ΤΝΕΔΡΙΑΗ ΣΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΔΙΑΦΕΙΡΙΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ LEADER Ε.Δ.Π. LEADER Αρ.Πρωτ. Πρόσκλησης: 567/4-2- Πρακτικού: 6 ο Ημερομηνία υνεδρίασης: 20/2/ Σόπος: Γραφεία Πιερικής Αναπτυξιακής Α.Ε. O.T.A.,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΟΗΘ. ΞΟΝΠΦ. 10102Β /15. ΞΟΝΓΟΑΚΚΑ ΝΚΑΓΗΘΖΠ ΑΠΦΑΙΗΠΖΠ Γηα ηα κέιε ηνπ ΠΔΞΔΡΔ ΠΙΙΝΓΝ ΔΞΗΠΡΖΚΝΛΗΘΝ ΞΟΝΠΥΞΗΘΝ ΔΡΔ

ΑΟΗΘ. ΞΟΝΠΦ. 10102Β /15. ΞΟΝΓΟΑΚΚΑ ΝΚΑΓΗΘΖΠ ΑΠΦΑΙΗΠΖΠ Γηα ηα κέιε ηνπ ΠΔΞΔΡΔ ΠΙΙΝΓΝ ΔΞΗΠΡΖΚΝΛΗΘΝ ΞΟΝΠΥΞΗΘΝ ΔΡΔ ΑΟΗΘ. ΞΟΝΠΦ. 10102Β /15 ΞΟΝΓΟΑΚΚΑ ΝΚΑΓΗΘΖΠ ΑΠΦΑΙΗΠΖΠ Γηα ηα κέιε ηνπ ΠΔΞΔΡΔ ΠΙΙΝΓΝ ΔΞΗΠΡΖΚΝΛΗΘΝ ΞΟΝΠΥΞΗΘΝ ΔΡΔ Αζήλα, 17 Απξηιίνπ 2015 Σελίδα 1 από 9 ΞΟΝΠ ΡΝ ΠΔΞΔΡΔ ΠΙΙΝΓΝ ΔΞΗΠΡΖΚΝΛΗΘΝ ΞΟΝΠΥΞΗΘΝ ΔΡΔ Αζήλα,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΧΡΕΩΣΗ ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΧΡΕΩΣΗ/ΤΡΟΠΟΣ ΧΡΕΩΣΗΣ MyQ SMS ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ - ΤΟ ΜΕΝΟΥ "ΜΥ Q ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ" ΕΙΝΑΙ ΣΤΗΝ ΚΑΡΤΑ ΣΥΝ ΕΣΗΣ myqsim. Η ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΕΙΝΑΙ ΩΡΕΑΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΣΙΚΟ ΤΝΕΔΡΙΑΗ ΣΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΔΙΑΦΕΙΡΙΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ LEADER Ε.Δ.Π. LEADER

ΠΡΑΚΣΙΚΟ ΤΝΕΔΡΙΑΗ ΣΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΔΙΑΦΕΙΡΙΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ LEADER Ε.Δ.Π. LEADER ΠΡΑΚΣΙΚΟ ΤΝΕΔΡΙΑΗ ΣΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΔΙΑΦΕΙΡΙΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ LEADER Ε.Δ.Π. LEADER Αρ.Πρωτ. Πρόσκλησης: 461/01-11- Α/Α Πρακτικού: 15 ο Ημερομηνία υνεδρίασης: 08/11/ Σόπος: Γραφεία Πιερικής Αναπτυξιακής Α.Ε. O.T.A.,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΕΡΟΓΕΝΩ ΜΕΣΑΔΙΔΟΜΕΝΑ ΝΟΗΜΑΣΑ ΚΑΙ ΝΟΗΜΑΣΑ ΠΟΤ ΜΕΣΑΔΙΔΟΝΣΑΙ ΜΕ ΣΑΓΟΝΙΔΙΑ. ΒΑΙΛΗ ΣΟΤΣΟ ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΟΣ-ΦΥΜΑΤΙΟΛΟΓΟΣ Υπεύθσνος Γρ. Φσματίωσης ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ.

ΑΕΡΟΓΕΝΩ ΜΕΣΑΔΙΔΟΜΕΝΑ ΝΟΗΜΑΣΑ ΚΑΙ ΝΟΗΜΑΣΑ ΠΟΤ ΜΕΣΑΔΙΔΟΝΣΑΙ ΜΕ ΣΑΓΟΝΙΔΙΑ. ΒΑΙΛΗ ΣΟΤΣΟ ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΟΣ-ΦΥΜΑΤΙΟΛΟΓΟΣ Υπεύθσνος Γρ. Φσματίωσης ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ. ΑΕΡΟΓΕΝΩ ΜΕΣΑΔΙΔΟΜΕΝΑ ΝΟΗΜΑΣΑ ΚΑΙ ΝΟΗΜΑΣΑ ΠΟΤ ΜΕΣΑΔΙΔΟΝΣΑΙ ΜΕ ΣΑΓΟΝΙΔΙΑ ΒΑΙΛΗ ΣΟΤΣΟ ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΟΣ-ΦΥΜΑΤΙΟΛΟΓΟΣ Υπεύθσνος Γρ. Φσματίωσης ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ. ΕΚΣΑΚΣΗ ΑΝΑΓΚΗ ΝΞΝΗΝΓΖΞΝΡΔ ΓΔΓΝΛΝΠ ΑΞΑΗΡΔΗ ΓΟΖΓΝΟΖ ΘΑΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΚΗΜΘΙΗ ΔΗΛΞΙΠΑΘΑ ΑΠ. ΛΕΚΕΗΡ : 114 / 2011 ΜΞΛΞΡ ΑΘΙΗΡ ΣΟΗΠΕΡΘΑ : ΑΡΦΑΚΘΡΗ ΩΜ ΞΤΗΛΑΩΜ ΕΤΜΘΙΗ ΕΙΘΕΡΗ

ΕΚΚΗΜΘΙΗ ΔΗΛΞΙΠΑΘΑ ΑΠ. ΛΕΚΕΗΡ : 114 / 2011 ΜΞΛΞΡ ΑΘΙΗΡ ΣΟΗΠΕΡΘΑ : ΑΡΦΑΚΘΡΗ ΩΜ ΞΤΗΛΑΩΜ ΕΤΜΘΙΗ ΕΙΘΕΡΗ ΕΚΚΗΜΘΙΗ ΔΗΛΞΙΠΑΘΑ ΑΠ. ΛΕΚΕΗΡ : 114 / 2011 ΜΞΛΞΡ ΑΘΙΗΡ ΣΟΗΠΕΡΘΑ : ΑΡΦΑΚΘΡΗ ΩΜ ΞΤΗΛΑΩΜ ΔΗΛΞΡ ΜΕΑΡ ΡΛΣΠΜΗΡ ΞΣ ΔΗΛΞΣ ΜΕΑΡ ΡΛΣΠΜΗΡ ΕΤΜΘΙΗ ΕΙΘΕΡΗ Κε ηελ παξνύζα κειωηε πξνβιωπεηαη «η αζθάλιζη ηων οτημάηων (θορηηγών,

Διαβάστε περισσότερα

Υπηρεσίες SMS Τρίτων Εταιρειών (Third Party SMS services)

Υπηρεσίες SMS Τρίτων Εταιρειών (Third Party SMS services) Κωδικοί Short Codes SMS trasmision charge SMS trasmision charge (Incl. VAT) Υπηρεσίες SMS Τρίτων Εταιρειών (Third Party SMS services) (Incl. VAT) 54301 0,2500/ SMS 0,3075/ SMS 54777 1,0000/ SMS 1,2300/

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Ένηαξη ππάξεων κπαηικών ενιζσύζεων ζηο Πεπιθεπειακό Επισειπηζιακό Ππόγπαμμα «Μακεδονίαρ Θπάκηρ» ηος ΕΠΑ 2007-2013 ΑΠΟΦΑΗ

ΘΕΜΑ: Ένηαξη ππάξεων κπαηικών ενιζσύζεων ζηο Πεπιθεπειακό Επισειπηζιακό Ππόγπαμμα «Μακεδονίαρ Θπάκηρ» ηος ΕΠΑ 2007-2013 ΑΠΟΦΑΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΔIEYΘΤΝΗ ΥΕΔΙΑΜΟΤ ΚΑΙ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΕΤΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΗ Ρασ. Γ/νζη : Θαθ. Ουζζίδη 11 Ρασ. Θώδικαρ : 540 08 Ξληποθοπίερ : K. Ξαπαγευπγίος Ρηλ. : 2313309464 Fax :

Διαβάστε περισσότερα

ΡΔΣΛΗΘΝ ΓΔΙΡΗΝ ΞΟΝΡΔΗΛΝΚΔΛΖΠ ΞΟΑΜΖΠ (ΡΓΞΞ) ΔΡΞΑ - ΡΑΚΔΗΝY ΠΛΝΣΖΠ - ΔΘΡ

ΡΔΣΛΗΘΝ ΓΔΙΡΗΝ ΞΟΝΡΔΗΛΝΚΔΛΖΠ ΞΟΑΜΖΠ (ΡΓΞΞ) ΔΡΞΑ - ΡΑΚΔΗΝY ΠΛΝΣΖΠ - ΔΘΡ ΡΔΣΛΗΘΝ ΓΔΙΡΗΝ ΞΟΝΡΔΗΛΝΚΔΛΖΠ ΞΟΑΜΖΠ (ΡΓΞΞ) ΔΡΞΑ - ΡΑΚΔΗΝY ΠΛΝΣΖΠ - ΔΘΡ 1 ΞΔΟΗΔΣΝΚΔΛΑ ΡΔΣΛΗΘΝ ΓΔΙΡΗΝ ΞΟΝΡΔΗΛΝΚΔΛΖΠ ΞΟΑΜΖΠ ΡΚΖΚΑ A: ΡΑΡΝΡΖΡΑ ΞΟΑΜΖΠ... 3 ΡΚΖΚΑ Β: ΦΠΗΘΝ ΑΛΡΗΘΔΗΚΔΛΝ... 5 ΡΚΖΚΑ Γ: ΓΔΗΘΡΔΠ ΞΑΟΑΘΝΙΝΘΖΠΖΠ...

Διαβάστε περισσότερα

500L 500L 500L. 1.4 95hp 1.4 95hp 1.4 95hp POP POP STAR LOUNGE 5ΘΟΝ 5ΘΟΝ 5ΘΟΝ ΒΔΛΕΗΛΖ ΒΔΛΕΗΛΖ ΒΔΛΕΗΛΖ 15.400 16.800 18.400

500L 500L 500L. 1.4 95hp 1.4 95hp 1.4 95hp POP POP STAR LOUNGE 5ΘΟΝ 5ΘΟΝ 5ΘΟΝ ΒΔΛΕΗΛΖ ΒΔΛΕΗΛΖ ΒΔΛΕΗΛΖ 15.400 16.800 18.400 ΠΡΟΣΕΙΝΟΜΕΝΟ ΣΙΜΟΚΑΣΑΛΟΓΟ FIAT - ΟΚΣΩΒΡΙΟ 2012 1 1.4 95hp 1.4 95hp 1.4 95hp 1368 1368 1368 POP 15.400 16.800 18.400 330.12J.0 330.14J.0 330.17J.0 ΞΑΟΑΡΖΟΖΠΔΗΠ XXX ΔΞΗΣΟΥΚΗΥΚΔΛΔΠ ΔΜΥΡΔΟΗΘΔΠ ΣΔΗΟΝΙΑΒΔΠ ΘΟΥΛ

Διαβάστε περισσότερα

ΞΗΛΑΘΑΠ ΗΗ ΠΣΝΙΔΠ ΘΑΗ ΡΚΖΚΑΡΑ ΞΝ ΔΗΠΑΓΝΛΡΑΗ ΝΗ ΘΑΡΝΣΝΗ ΑΞΝΙΡΖΟΗΝ ΖΚΔΟΖΠΗΥΛ ΘΑΗ ΔΠΞΔΟΗΛΥΛ ΔΞΑΙ ΝΚΑΓΑ Α

ΞΗΛΑΘΑΠ ΗΗ ΠΣΝΙΔΠ ΘΑΗ ΡΚΖΚΑΡΑ ΞΝ ΔΗΠΑΓΝΛΡΑΗ ΝΗ ΘΑΡΝΣΝΗ ΑΞΝΙΡΖΟΗΝ ΖΚΔΟΖΠΗΥΛ ΘΑΗ ΔΠΞΔΟΗΛΥΛ ΔΞΑΙ ΝΚΑΓΑ Α ΞΗΛΑΘΑΠ ΗΗ ΠΣΝΙΔΠ ΘΑΗ ΡΚΖΚΑΡΑ ΞΝ ΔΗΠΑΓΝΛΡΑΗ ΝΗ ΘΑΡΝΣΝΗ ΑΞΝΙΡΖΟΗΝ ΖΚΔΟΖΠΗΥΛ ΘΑΗ ΔΠΞΔΟΗΛΥΛ ΔΞΑΙ ΝΚΑΓΑ Α 1. Νη απφθνηηνη ηνπ Κεραλνινγηθνύ ηνκέα θαη ηνπ ηνκέα Νρεκάηωλ ησλ ΔΞΑΙ εηζψγνληαη ζηα ηκϊκαηα: ΚΖΣΑΛΝΙΝΓΗΑΠ

Διαβάστε περισσότερα

Υπηρεσίες SMS Τρίτων Εταιρειών (Third Party SMS services)

Υπηρεσίες SMS Τρίτων Εταιρειών (Third Party SMS services) Κωδικοί Short Codes Υπηρεσίες SMS Τρίτων Εταιρειών (Third Party SMS services) Χρέωση για λήψη SMS Χρέωση για λήψη SMS 54222 1,2000 /SMS 1,476 / SMS 54301 0,2500/ SMS 0,3075/ SMS 54777 1,0000/ SMS 1,2300/

Διαβάστε περισσότερα

- Δθαξκνγέο Γεσγξαθηθώλ Ππζηεκάησλ Ξιεξνθνξηώλ ζηνλ ηνκέα ηεο Ξξόιεςεο Γαζηθώλ Ξπξθαγηώλ Λ.Α. Γπηηθήο Αηηηθήο - Δθαξκνγέο Γεσγξαθηθώλ Ππζηεκάησλ

- Δθαξκνγέο Γεσγξαθηθώλ Ππζηεκάησλ Ξιεξνθνξηώλ ζηνλ ηνκέα ηεο Ξξόιεςεο Γαζηθώλ Ξπξθαγηώλ Λ.Α. Γπηηθήο Αηηηθήο - Δθαξκνγέο Γεσγξαθηθώλ Ππζηεκάησλ - Δθαξκνγέο Γεσγξαθηθώλ Ππζηεκάησλ Ξιεξνθνξηώλ ζηνλ ηνκέα ηεο Ξξόιεςεο Γαζηθώλ Ξπξθαγηώλ Λ.Α. Γπηηθήο Αηηηθήο - Δθαξκνγέο Γεσγξαθηθώλ Ππζηεκάησλ Ξιεξνθνξηώλ ζε Αζηηθό πεξηβάιινλ Γήκνο Πεξξώλ www.aggelioforos.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ & ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΩΝ ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ. της 701ης Συνεδρίασης (23-12-2013)

ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ & ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΩΝ ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ. της 701ης Συνεδρίασης (23-12-2013) ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ & ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΩΝ ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ της 701ης Συνεδρίασης (23-12-2013) ΦΑΣΜΑ (Εισηγητής κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΑΟΥΛΑΚΗΣ) 1. Έγκριση Τεύχους Προκήρυξης της Δημοπρασίας για την

Διαβάστε περισσότερα

GIULIETTA. 1.4 TB 105hp. 1368 Progression. Βενζίνη 18.900 191.G50.0 ΒΑΙΚΟ ΚΑΙ ΠΡΟΑΙΡΔΣΙΚΟ ΔΞΟΠΛΙΜΟ ΚΩΓ. ΚΩΓ. ΠΑΡΑΣΗΡΗΔΙ STD STD STD STD STD

GIULIETTA. 1.4 TB 105hp. 1368 Progression. Βενζίνη 18.900 191.G50.0 ΒΑΙΚΟ ΚΑΙ ΠΡΟΑΙΡΔΣΙΚΟ ΔΞΟΠΛΙΜΟ ΚΩΓ. ΚΩΓ. ΠΑΡΑΣΗΡΗΔΙ STD STD STD STD STD 1.4 TB 105hp 1368 Progression Βενζίνη 18.900 191.G50.0 ΑΔΟΝΠΑΘΝΠ ΝΓΖΓΝ & ΠΛΝΓΖΓΝ MULTISTAGE ΓΗΞΙΝΗ ΞΟΝΔΛΡΑΡΖΟΔΠ ΔΚΞΟΝΠ ΘΑΘΗΠΚΑΡΥΛ ΞΗΠΥ ΦΥΡA LED & ΔΚΞΟΝΠ ΦΥΡΑ ΖΚΔΟΑΠ ΘΔΛΡΟΗΘΝ ΘΙΔΗΓΥΚΑ ΚΔ ΡΖΙΔΣΔΗΟΗΠΚΝ D.N.A.

Διαβάστε περισσότερα

ergon iris Ανάπηςξη Πςζηημάηων Ξληποθοπικήρ Α.Δ.

ergon iris Ανάπηςξη Πςζηημάηων Ξληποθοπικήρ Α.Δ. Αζήλα 06/06/2012 Προς: SOPRAY ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε. Τπόυη: κοσ Κ. Καπερώνη Αμηόηηκε θύξηε, Μεηά ηελ πξόζθαηε ζπλάλαληεζή καο, ζαο ζηέιλνπκε νηθνλνκηθή πξνζθνξά γηα ηηο εθαξκνγέο πνπ ζαο ελδηαθέξνπλ. Δπίζεο,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΟΥΞΑΦΘΖ ΔΓΑΦΗΘΖ ΠΛΔΟΓΑΠΗΑ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑ ΓΗΑΠΛΝΟΗΑΘΖΠ ΠΛΔΟΓΑΠΗΑΠ «ΔΙΙΑΓΑ ΘΞΟΝΠ 2007-2013» ΔΡΖΠΗΑ ΔΘΘΔΠΖ ΙΝΞΝΗΖΠΖΠ 2011 CCI: 2007CB163PO058

ΔΟΥΞΑΦΘΖ ΔΓΑΦΗΘΖ ΠΛΔΟΓΑΠΗΑ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑ ΓΗΑΠΛΝΟΗΑΘΖΠ ΠΛΔΟΓΑΠΗΑΠ «ΔΙΙΑΓΑ ΘΞΟΝΠ 2007-2013» ΔΡΖΠΗΑ ΔΘΘΔΠΖ ΙΝΞΝΗΖΠΖΠ 2011 CCI: 2007CB163PO058 ΔΟΥΞΑΦΘΖ ΔΓΑΦΗΘΖ ΠΛΔΟΓΑΠΗΑ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑ ΓΗΑΠΛΝΟΗΑΘΖΠ ΠΛΔΟΓΑΠΗΑΠ «ΔΙΙΑΓΑ ΘΞΟΝΠ 27-213» ΔΡΖΠΗΑ ΔΘΘΔΠΖ ΙΝΞΝΗΖΠΖΠ 211 CCI: 27CB163PO58 ΗΝΛΗΝΠ 212 1 ΞΗΛΑΘΑΠ ΞΔΟΗΔΣΝΚΔΛΥΛ 1. ΞΟΝΠΓΗΝΟΗΠΚΝΠ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑΡΝΠ ΓΗΑΠΛΝΟΗΑΘΖΠ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗΣ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΝΑ ΠΛΗΡΩΣΕΙ ΕΑΝ ΔΕΝ ΛΑΒΕΙ ΤΟ ΝΟΜΙΜΟ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΤΟΙΧΕΙΟ (ΑΠΟΔΕΙΞΗ - ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ).

Ο ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗΣ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΝΑ ΠΛΗΡΩΣΕΙ ΕΑΝ ΔΕΝ ΛΑΒΕΙ ΤΟ ΝΟΜΙΜΟ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΤΟΙΧΕΙΟ (ΑΠΟΔΕΙΞΗ - ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ). Ο ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗΣ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΝΑ ΠΛΗΡΩΣΕΙ ΕΑΝ ΔΕΝ ΛΑΒΕΙ ΤΟ ΝΟΜΙΜΟ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΤΟΙΧΕΙΟ (ΑΠΟΔΕΙΞΗ - ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ). Π ε ρ ι ε χ ό μ ε ν α Κλήσεις προς άλλα Δίκτυα A. ΚΛΗΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΔΙΚΤΥΑ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ. Import of coal & coke by exempted users (paragraph 1g article 78 law 2960/01) -Excise duty exemption- VAT & other taxes levied

ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ. Import of coal & coke by exempted users (paragraph 1g article 78 law 2960/01) -Excise duty exemption- VAT & other taxes levied ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΟΔΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΗ ΣΕΛΩΝΕΙΩΝ & Ε.Υ.Κ. Α)Δ/ΝΗ 17 Η ΣΜΗΜΑ Ε ΥΠΑ ΕΙ- ΕΞΑΓ. Β) Δ/ΝΗ ΕΥΚ- ΣΜΗΜΑ Α Σαχ. Δ/νση : Καρ. Σερβίας 10 101 84 Αθήνα Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΥΝΙΚΟ ΔΕΛΣΙΟ ΠΡΑΞΗ ΤΠΟΔΟΜΩΝ ΡΔΣΛΗΘΝ ΓΔΙΡΗΝ ΞΟΑΜΖΠ ΞΝΓΝΚΩΛ

ΣΕΥΝΙΚΟ ΔΕΛΣΙΟ ΠΡΑΞΗ ΤΠΟΔΟΜΩΝ ΡΔΣΛΗΘΝ ΓΔΙΡΗΝ ΞΟΑΜΖΠ ΞΝΓΝΚΩΛ ΡΔΣΛΗΘΝ ΓΔΙΡΗΝ ΞΟΑΜΖΠ ΞΝΓΝΚΩΛ 1 ΚΔΟΝΠ Α : ΡΔΣΛΗΘΝ ΓΔΙΡΗΝ ΞΟΑΜΖΠ ΡΚΖΚΑ A: ΡΑΡΝΡΖΡΑ ΞΟΑΜΖΠ ΞΟΑΜΖΠ (ΝΞΠ) ΞΟΝΠΘΙΖΠΖΠ * ΡΗΡΙΝΠ ΞΟΑΜΖΠ ΡΗΡΙΝΠ ΞΟΑΜΖΠ ΠΡΑ ΑΓΓΙΗΘΑ ΓΖΚΗΝΟΓΗΑ ΕΥΛΥΛ ΑΛΑΠΣΔΠΖΠ ΠΔ ΓΔΥΟΓΗΘΔΠ ΔΘΡΑΠΔΗΠ

Διαβάστε περισσότερα