Σηκοθαηάιογος ύληοκφλ Θφδηθώλ θαη κε Γεφγραθηθώλ Αρηζκώλ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Σηκοθαηάιογος ύληοκφλ Θφδηθώλ θαη κε Γεφγραθηθώλ Αρηζκώλ"

Transcript

1 100 ΑΚΔΠΖ ΓΟΑΠΖ ΑΡΔΙΥΠ 108 ΑΚΔΠΖ ΔΞΔΚΒΑΠΖ ΙΗΚΔΛΗΘΝ ΠΥΚΑΡΝΠ ΑΡΔΙΥΠ 109 ΞΖΟΔΠΗΑ ΓΗΥΜΖΠ ΛΑΟΘΥΡΗΘΥΛ 0,100 αλά θιήζε Αλά θιήζε 112 ΝΡΔ - ΞΖΟΔΠΗΑ ΔΘΡΑΘΡΖΠ ΑΛΑΓΘΖΠ/ΠΖΚΑ ΘΗΛΓΛΝ ΑΡΔΙΥΠ 166 ΔΘΑΒ - ΔΘΛΗΘΝ ΘΔΛΡΟΝ ΑΚΔΠΖΠ ΒΝΖΘΔΗΑΠ ΑΡΔΙΥΠ 191 ΞΝΟΓΔΗΝ ΓΔΥΟΓΗΑΠ ΠΛΡΝΛΗΠΡΗΘΝ ΘΔΛΡΟΝ ΞΙΖΟΝΦΝΟΗΥΛ 0,100 αλά θιήζε Αλά θιήζε 195 ΓΖΚΝΗ:ΑΡΡΗΘΖΠ-ΚΑΓΛΖΠΗΑΠ-ΖΟΑΘΙΔΗΝ-ΘΔΠ/ΘΖΠ-ΗΥΑΛΛΗΛΥΛ-ΘΑΒΑΙΑΠ-ΘΑΟΓΗΡΠΑΠ-ΘΝΕΑΛΖΠ- ΦΘΗΥΡΗΓΑΠ-ΔΟΡΑΛΗΑΠ-ΙΑΟΗΠΑΠ-ΑΣΑΗΑΠ-ΕΑΘΛΘΝ-ΣΑΛΗΥΛ-ΘΝΛΗΡΠΑΠ-ΓΥΓΔΘΑΛΖΠΥΛ 197 ΔΘΛΗΘΝΠ ΝΟΓΑΛΗΠΚΝΠ ΞΟΝΛΝΗΑΠ ΑΡΔΙΥΠ 199 ΞΟΝΠΒΔΠΡΗΘΖ ΞΖΟΔΠΗΑ ΑΡΔΙΥΠ 0,100 αλά θιήζε Αλά θιήζε 1010 INTERAMERICAN ΑΠΦΑΙΔΗΔΠ ΕΥΖΠ 0,100 αλά θιήζε Αλά θιήζε 1011 INTERAMERICAN ΔΟΥΘΙΗΛΗΘΖ ΑΘΖΛΥΛ 0,100 αλά θιήζε Αλά θιήζε 1012 ΗΑΡΟΗΘΝ ΘΔΛΡΟΝ ΑΘΖΛΥΛ 0,100 αλά θιήζε Αλά θιήζε 1014 ΓΟΑΚΚΖ ΑΛΡΗΡΟΝΚΝΘΟΑΡΗΘΖΠ - ΑΟΣΖΓΔΗΝ ΔΙΙΖΛΗΘΖΠ ΑΠΡΛΝΚΗΑΠ ΑΡΔΙΥΠ 1015 ΘΡΖΚΑΡΝΙΝΓΗΝ Α.Δ. 0,100 αλά θιήζε Αλά θιήζε 1016 SOS ΗΑΡΟΝΗ ΑΔ 0,100 αλά θιήζε Αλά θιήζε 1018 ΘΙΗΚΑΘΑ (Ρειεθωληθή Γξακκή Ξαξέκβαζεο γηα ηελ Απηνθηνλία) 0,100 αλά θιήζε Αλά θιήζε 1021 ΓΖΚΝΡΗΘΖ ΔΞΗΣ/ΠΖ ΓΟΔΠΖΠ ΑΞΝΣ/ΠΖΠ ΠΔΟΟΥΛ 0,100 αλά θιήζε Αλά θιήζε 1022 ΔΓΑΞ ΒΙΑΒΔΠ 0,100 αλά θιήζε Αλά θιήζε 1023 ΘΔΟΚΖ ΠΔΟΟΥΛ Α.Δ. 0,029 αλά ιεπηό Αλά δεπηεξόιεπην 1024 ΑΡΡΗΘΔΠ ΓΗΑΓΟΝΚΔΠ Α.Δ. 0,029 αλά ιεπηό Αλά δεπηεξόιεπην 1025 ΝΙΚΞΗΑ ΝΓΝΠ ΙΔΗΡΝΟΓΗΑ Α.Δ. 0,100 αλά θιήζε Αλά θιήζε 1031 ΝΘΑΛΑ ΝΟΓΑΛΗΠΚΝΠ ΘΑΡΆ ΡΥΛ ΛΑΟΘΥΡΗΘΥΛ 0,100 αλά θιήζε Αλά θιήζε 1033 ΑΠΡΛΝΚΗΑ ΞΝΙΔΥΛ 0,100 αλά θιήζε Αλά θιήζε 1034 Δ.Ξ.Η.Τ.. (EΟΔΛΖΡΗΘΝ ΞΑΛΔΞΗΠΡΖΚΗΑΘΝ ΗΛΠΡΗΡΝΡΝ ΤΣΗΘΖΠ ΓΗΔΗΛΖΠ) 0,029 αλά ιεπηό Αλά δεπηεξόιεπην 1035 ΡΟΑΚ ΑΔ 0,029 αλά ιεπηό Αλά δεπηεξόιεπην 1050 ΓΔΖ - ΒΙΑΒΔΠ ΔΞΑΟΣΗΥΛ ΞΙΖΛ ΑΘΖΛΑΠ 0,100 αλά θιήζε Αλά θιήζε 1051 ΓΗΑΓΛΥΠΡΗΘΝ ΘΑΗ ΘΔΟΑΞΔΡΗΘΝ ΘΔΛΡΟΝ ΑΘΖΛΥΛ 0,029 αλά ιεπηό Αλά δεπηεξόιεπην 1055 METROPOLITAN HOSPITAL 0,100 αλά θιήζε Αλά θιήζε 1056 ΡΝ ΣΑΚΝΓΔΙΝ ΡΝ ΞΑΗΓΗΝ ΑΡΔΙΥΠ 1057 HELLAS SERVICE ΝΓΗΘΖ ΒΝΖΘΔΗΑ ΔΞΔ 0,100 αλά θιήζε Αλά θιήζε 1065 ΓΟΑΚΚΖ ΕΥΖΠ - ΘΑΡΑΓΓΔΙΗΔΠ, ΤΣΝΙΝΓΗΘΖ ΞΝΠΡΖΟΗΜΖ, ΑΛΑΓΓΔΙΗΑ ΑΞΥΙΔΗΑΠ ΖΙΗΘΗΥΚΔΛΥΛ 0,029 αλά ιεπηό Αλά δεπηεξόιεπην 1069 ΚΔΗΛΔ ΓΛΑΡΝΠ 0,029 αλά ιεπηό Αλά δεπηεξόιεπην 1070 ΛΝΠΝΘΝΚΔΗΝ ΔΟΟΗΘΝΠ ΛΡΛΑΛ 0,100 αλά θιήζε Αλά θιήζε 1075 ΛΔΑ ΝΓΝΠ Α.Δ. 0,100 αλά θιήζε Αλά θιήζε 1077 ΔΓΛΑΡΗΑ ΝΓΝΠ 0,100 αλά θιήζε Αλά θιήζε 1078 BIOAXIS HEALTHCARE HELLAS AE 0,100 αλά θιήζε Αλά θιήζε 1100 MONDIAL ASSISTANCE 0,029 αλά ιεπηό Αλά δεπηεξόιεπην 1107 Δ.Θ.Θ.Α. (Δζληθό Θέληξν Θνηλωληθήο Αιιειεγγύεο) 0,029 αλά ιεπηό Αλά δεπηεξόιεπην 1109 Θαηαξγώληαο ηελ Αδηθία ζηνλ 21ν αηώλα 0,029 αλά ιεπηό Αλά δεπηεξόιεπην 1110 ΝΠΔ 0,029 αλά ιεπηό Αλά δεπηεξόιεπην 1114 ΘΔΘΔΑ ΑΙΦΑ 0,029 αλά ιεπηό Αλά δεπηεξόιεπην 1116 ΘΥΠΡΑΟΔΙΝ ΓΔΠΞΝΗΛΑ & ΠΗΑ Δ.Δ 0,100 αλά θιήζε Αλά θιήζε 1118 ΓΔΞΑ ΦΠΗΘΝ ΑΔΟΗΝ 0,100 αλά θιήζε Αλά θιήζε 1130 ΔΘΔΙ - ΔΜΞΖΟΔΡΖΠΖ ΑΚΔΑ 0,100 αλά θιήζε Αλά θιήζε 1133 Δ.Ξ.Α. ΑΡΡΗΘΖΠ (ΦΠΗΘΝ ΑΔΟΗΝ) 0,100 αλά θιήζε Αλά θιήζε 1135 ΘΔΛΡΟΝ ΔΙΔΓΣΝ ΘΑΗ ΞΟΝΙΖΤΖΠ ΛΝΠΖΚΑΡΥΛ 0,029 αλά ιεπηό Αλά δεπηεξόιεπην 1137 ΔΟΥΞΑΦΘΖ ΞΗΠΡΖ ΑΔΓΑ 0,100 αλά θιήζε Αλά θιήζε 1142 ΘΔΛΡΟΝ ΔΙΔΓΣΝ ΞΟΝΙΖΤΖΠ ΛΝΠΖΚΑΡΥΛ (ελεκέξωζε γηα ηελ απαγόξεπζε ηνπ θαπλίζκαηνο) 0,029 αλά ιεπηό Αλά δεπηεξόιεπην 1145 ΘΔΘΔΑ ΑΛΑΓΠΖ 0,100 αλά θιήζε Αλά θιήζε 1147 ΔΘΛΗΘΝΠ ΝΟΓΑΛΗΠΚΝΠ ΚΔΡΑΚΝΠΣΔΠΔΥΛ 0,100 αλά θιήζε Αλά θιήζε 1151 «ΓΗΑΡΟΝΗ ΘΑΡ ΝΗΘΝΛ»-Θ.ΚΑΟΑΡΝΠ & ΠΗΑ ΔΔ 0,100 αλά θιήζε Αλά θιήζε 1154 EXPRESS SERVICE 0,100 αλά θιήζε Αλά θιήζε 1156 ΑΟΣΖΓΔΗΝ ΔΙΙΖΛΗΘΖΠ ΑΠΡΛΝΚΗΑΠ - ΓΟΑΦΔΗΝ ΔΜΑΦΑΛΗΠΘΔΛΡΥΛ ΑΡΝΚΥΛ 0,100 αλά θιήζε Αλά θιήζε 1158 INTERAMERICAN ΝΓΗΘΖ ΒΝΖΘΔΗΑ 0,100 αλά θιήζε Αλά θιήζε 1168 INTERAMERICAN ΝΓΗΘΖ ΒΝΖΘΔΗΑ 0,100 αλά θιήζε Αλά θιήζε 1500 ΘΔΛΡΟΝ ΡΖΙΔΦΥΛΗΘΖΠ ΔΜΞΖΟΔΡΖΠΖΠ ΞΝΙΗΡΥΛ Ξ.ΔΠΥΡΔΟΗΘΥΛ 0,100 αλά θιήζε Αλά θιήζε 1501 ΞΔΣΥΓΔ 0,100 αλά θιήζε Αλά θιήζε 1504 ΓΔΛΗΘΝ ΙΝΓΗΠΡΖΟΗΝ ΡΝ ΘΟΑΡΝΠ 0,100 αλά θιήζε Αλά θιήζε 1505 ΞΝΟΓΔΗΝ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΥΛ 0,100 αλά θιήζε Αλά θιήζε 1507 ΓΖΚΝΠ ΣΑΙΘΗΓΑΠ 0,100 αλά θιήζε Αλά θιήζε 1509 ΓΖΚΝΠ ΚΔΡΑΚΝΟΦΥΠΖΠ 0,100 αλά θιήζε Αλά θιήζε 1510 Αληηκεηώπηζε έθηαθηωλ αλαγθώλ θαη παξνρή ππεξεζηώλ ζηνπο ζεηζκόπιεθηνπο ηεο ΘΔΦΑΙΙΝΛΗΑΠ ΑΡΔΙΥΠ 1511 ΓΔΛΗΘΖ ΓΟΑΚΚΑΡΔΗΑ ΔΚΞΝΟΗΝ & ΑΛΑΞΡΜΖΠ 0,100 αλά θιήζε Αλά θιήζε 1515 ΓΖΚΝΠ ΑΗΓΑΙΔΥ 0,031 αλά ιεπηό Αλά δεπηεξόιεπην 1517 ΞΝΟΓΔΗΝ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΥΛ - ΞΖΟΔΠΗΑ ΔΗΓΗΘΥΛ ΔΙΔΓΣΥΛ 0,100 αλά θιήζε αλά θιήζε 1520 ΞΝΟΓΔΗΝ ΑΛΑΞΡΜΖΠ - ΓΔΛ. ΓΟΑΚΚ. ΔΚΞΝΟΗΝ 0,100 αλά θιήζε Αλά θιήζε 1521 ΞΔΣΥΓΔ 0,100 αλά θιήζε Αλά θιήζε 1522 ΞΔΣΥΓΔ 0,100 αλά θιήζε Αλά θιήζε 1526 ΓΖΚΝΠ ΣΑΙΑΛΓΟΗΝ 0,100 αλά θιήζε Αλά θιήζε 1528 ΓΔΛΗΘΖ ΓΟΑΚΚΑΡΔΗΑ ΛΔΑΠ ΓΔΛΗΑΠ 0,100 αλά θιήζε Αλά θιήζε 1529 ΞΝΟΓΔΗΝ ΓΗΘΑΗΝΠΛΖΠ 0,100 αλά θιήζε Αλά θιήζε 1533 ΓΖΚΝΠ ΓΑΙΑΡΠΗΝ 0,100 αλά θιήζε Αλά θιήζε 1535 ΝΡΔ - ΞΖΟΔΠΗΑ ΗΑΠΗΠ 0,100 αλά θιήζε Αλά θιήζε 1536 ΛΝΚΑΟΣΗΑ ΘΔΠΠΑΙΝΛΗΘΖΠ 0,100 αλά θιήζε Αλά θιήζε 1539 ΞΔΟΗΦΔΟΔΗΑ ΑΡΡΗΘΖΠ 0,100 αλά θιήζε Αλά θιήζε 1540 ΞΝΟΓΔΗΝ ΑΓΟΝΡΗΘΖΠ ΑΛΑΞΡΜΖΠ & ΡΟΝΦΗΚΥΛ 0,100 αλά θιήζε Αλά θιήζε 1550 ΞΝΟΓΔΗΝ ΔΘΛΗΘΖΠ ΞΑΗΓΔΗΑΠ & ΘΟΖΠΘΔΚΑΡΥΛ 0,100 αλά θιήζε Αλά θιήζε 1560 ΓΖΚΝΠ ΘΝΟΓΑΙΙΝ 0,100 αλά θιήζε Αλά θιήζε 1561 ΓΖΚΝΠ ΞΔΗΟΑΗΑ ΓΖΚΝΡΗΘΖ ΑΠΡΛΝΚΗΑ 0,100 αλά θιήζε Αλά θιήζε 1562 ΓΖΚΝΠ ΞΑΟΝ 0,100 αλά θιήζε Αλά θιήζε 1564 ΞΝΟΓΔΗΝ ΔΠΥΡ. ΓΖΚ. ΓΗΝΗΘ. ΘΑΗ ΑΞΝΘΔΛΡΟΥΠΖΠ 0,100 αλά θιήζε Αλά θιήζε 1565 ΓΖΚΝΠ ΞΑΙΑΗΝ ΦΑΙΖΟΝ 0,100 αλά θιήζε Αλά θιήζε 1566 ΠΞΑΞ (Πύλδεζκνο δήκωλ & θνηλνη. πξνζηαζίαο θαη αλάπιαζεο ηνπ πεξηβάιινληνο ηεο Ξεληέιεο) 0,100 αλά θιήζε Αλά θιήζε 1567 ΓΖΚΝΠ ΘΔΟΑΡΠΗΛΗΝ 0,100 αλά θιήζε Αλά θιήζε 1568 ΓΖΚΝΠ ΛΔΑΠ ΠΚΟΛΖΠ 0,100 αλά θιήζε Αλά θιήζε 1570 ΛΝΚΑΟΣΗΑ ΞΔΗΟΑΗΥΠ 0,100 αλά θιήζε Αλά θιήζε 1571 ΔΝΡ- ΔΙΙΖΛΗΘΝΠ ΝΟΓΑΛΗΠΚΝΠ ΡΝΟΗΠΚΝ / Γξακκή Ξιεξνθνξηώλ 0,100 αλά θιήζε Αλά θιήζε 1572 ΔΝΡ - ΓΟΑΚΚΖ ΞΑΟΑΞΝΛΥΛ 0,100 αλά θιήζε Αλά θιήζε 1577 ΓΖΚΝΠ ΑΘΖΛΑΗΥΛ- ΞΖΟΔΠΗΑ ΞΑΟΝΓΗΑΠ ΠΡΑΘΚΔΠΖΠ 0,100 αλά θιήζε Αλά θιήζε

2 1591 ΠΛΡΝΛΗΠΡΗΘΝ ΘΔΛΡΟΝ ΓΑΠΝΞΟΝΠΡΑΠΗΑΠ 0,100 αλά θιήζε Αλά θιήζε 1595 ΓΖΚΝΠ ΑΘΖΛΑΗΥΛ 0,100 αλά θιήζε Αλά θιήζε 1889 ΞΝΟΓΔΗΝ ΚΔΡΑΦΝΟΥΛ & ΔΞΗΘΝΗΛΥΛΗΥΛ 0,100 αλά θιήζε Αλά θιήζε 1961 ΓΖΚΝΠ ΑΗΓΑΙΔΥ 0,100 αλά θιήζε Αλά θιήζε 1963 ΓΖΚΝΠ ΞΔΟΗΠΡΔΟΗΝ 0,100 αλά θιήζε Αλά θιήζε ΓΗΔΘΛΖ ΓΗΑΦΑΛΔΗΑ-ΔΙΙΑΠ (ΓΓ-Δ) - πνζηήξημε ζε ζύκαηα θαη κάξηπξεο ππνζέζεωλ δηαθζνξάο 0,029 αλά ιεπηό Αλά δεπηεξόιεπην ΞΖΟΔΠΗΑ ΠΡΑΘΚΔΠΖΠ ΞΝΓΖΙΑΡΥΛ 0,029 αλά ιεπηό Αλά δεπηεξόιεπην CAR CONTROL IKTEO Α.Δ 0,100 αλά θιήζε Αλά θιήζε ΑΓΘΑΙΗΑΕΥ - ΝΚΗΙΝΠ ΔΘΔΙΝΛΡΥΛ ΘΑΡΑ ΡΝ ΘΑΟΘΗΛΝ 0,100 αλά θιήζε Αλά θιήζε J&P ΑΒΑΜ ΗΘΡΔΝ 0,029 αλά ιεπηό Αλά δεπηεξόιεπην ΘΡΔΝ 0,029 αλά ιεπηό Αλά δεπηεξόιεπην ΑΟΣΖΓΔΗΝ ΔΙΙΖΛΗΘΖΠ ΑΠΡΛΝΚΗΑΠ ΓΗΔΘΛΠΖ ΔΠΥΡΔΟΗΘΥΛ ΞΝΘΔΠΔΥΛ 0,029 αλά ιεπηό Αλά δεπηεξόιεπην ΛΔΝ ΑΘΖΛΑΗΝΛ M.D. Hospital Α.Δ. 0,100 αλά θιήζε Αλά θιήζε ΑΡΝΚΝΡΝ ΗΘΡΔΝ Α.Δ. 0,100 αλά θιήζε Αλά θιήζε ΑΓΗΝΠ ΙΝΘΑΠ ΛΝΠΖΙΔΡΗΘΖ Α.Δ. 0,029 αλά ιεπηό Αλά δεπηεξόιεπην ΔΙΞΑ 0,100 αλά θιήζε Αλά θιήζε Η.ΘΡΔΝ ΘΝΚΒΝΠ ΑΚΦΗΘΔΑΠ Α.Δ. 0,029 αλά ιεπηό Αλά δεπηεξόιεπην Γ.Δ..Α.Ο. 0,029 αλά ιεπηό Αλά δεπηεξόιεπην ΓΔΖ 0,029 αλά ιεπηό Αλά δεπηεξόιεπην ΔΙ. ΑΠ. - Ξαξνρή πιεξνθνξηώλ πνύ αθνξνύλ ζέκαηα ηξνκνθξαηίαο 0,029 αλά ιεπηό Αλά δεπηεξόιεπην ΓΔΖ 0,029 αλά ιεπηό Αλά δεπηεξόιεπην ΓΔΖ - ΒΙΑΒΔΠ ΓΡ. ΘΔΠ/ΘΖΠ 0,100 αλά θιήζε Αλά θιήζε ΓΔΖ - ΒΙΑΒΔΠ ΘΔΛΡΟ. ΘΔΠ/ΘΖΠ 0,100 αλά θιήζε Αλά θιήζε ΓΔΖ - ΒΙΑΒΔΠ ΑΛΑΡ. ΘΔΠ/ΘΖΠ & ΑΘΖΛΥΛ 0,100 αλά θιήζε Αλά θιήζε ΓΔΖ - ΒΙΑΒΔΠ ΑΘΖΛΥΛ 0,100 αλά θιήζε Αλά θιήζε ΓΔΖ - ΒΙΑΒΔΠ ΑΘΖΛΥΛ 0,100 αλά θιήζε Αλά θιήζε ΓΔΖ - ΒΙΑΒΔΠ ΑΘΖΛΥΛ 0,100 αλά θιήζε Αλά θιήζε ΓΔΖ - ΒΙΑΒΔΠ ΑΘΖΛΥΛ 0,100 αλά θιήζε Αλά θιήζε ΓΔΖ - ΒΙΑΒΔΠ ΑΘΖΛΥΛ 0,100 αλά θιήζε Αλά θιήζε ΓΔΖ - ΒΙΑΒΔΠ ΑΘΖΛΥΛ 0,100 αλά θιήζε Αλά θιήζε ΘΙΗΚΑΘΑ (Φνξέαο γηα ηελ ελεκέξωζε θαη ππνζηήξημε αζηέγωλ) 0,029 αλά ιεπηό Αλά δεπηεξόιεπην ΗΛΠΡΗΡΝΡΝ ΓΔΗΑΠ ΡΝ ΞΑΗΓΗΝ - Δλεκέξωζε θαη βνήζεηα ζειαδνπζώλ κεηέξωλ 0,029 αλά ιεπηό Αλά δεπηεξόιεπην ΞΖΟΔΠΗΔΠ ΗΘΡΔΝ 0,029 αλά ιεπηό Αλά δεπηεξόιεπην ΗΘΡΔΝ Λ. ΑΣΑΗΑΠ ΑΔ ΕΥΖΠ ΑΘΑΛΑΠΝΞΝΙΝΠ 0,029 αλά ιεπηό Αλά δεπηεξόιεπην ΘΥΠΡΑΟΔΙΝ ΓΔΠΞΝΗΛΑ & ΠΗΑ Δ.Δ. 0,100 αλά θιήζε Αλά θιήζε Γξακκε εμππεξέηεζεο ππεξεζηώλ ΘΡΔΝ 0,029 αλά ιεπηό Αλά δεπηεξόιεπην ΞΖΓΑΠΝΠ ΗΘΡΔΝ ΑΔ 0,100 αλά θιήζε Αλά θιήζε ΗΑΡΟΗΘΖ Δ.Δ. - Ηδηωηηθό Αθηηλνινγηθό Ηαηξείν - Γξεγνξηάδεο & ΠΗΑ - Ηαηξηθέο ππεξεζίεο θαη' νίθνλ 0,029 αλά ιεπηό Αλά δεπηεξόιεπην Η.ΘΡΔΝ ΡΔΣΛΝΘΗΛΖΠΖ 0,029 αλά ιεπηό Αλά δεπηεξόιεπην ΗΘΡΔΝ ΘΝΚΒΝΠ ΘΖΦΗΠΗΑΠ Δ.Ξ.Δ. 0,100 αλά θιήζε Αλά θιήζε ΞΖΟΔΠΗΑ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖΠ ΑΠΡΛΝΚΗΑΠ ΘΑΗ ΓΗΥΜΖΠ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΝ ΔΓΘΙΖΚΑΡΝΠ 0,029 αλά ιεπηό Αλά δεπηεξόιεπην ΗΑΡΟΗΘΖ ΦΟΝΛΡΗΓΑ ΘΥ Δ.Ξ.Δ. 0,029 αλά ιεπηό Αλά δεπηεξόιεπην ΝΟΓΑΛΗΠΚΝΠ ΑΠΡΗΘΥΛ ΠΓΘΝΗΛΥΛΗΥΛ ΘΔΠΠΑΙΝΛΗΘΖΠ ΝΑΠΘ 0,029 αλά ιεπηό Αλά δεπηεξόιεπην ΓΖΚΝΡΗΘΖ ΔΞΗΣ/ΠΖ ΓΟΔΠΖΠ ΑΞΝΣ/ΠΖΠ ΘΔΟΘΟΑΠ 0,100 αλά θιήζε Αλά θιήζε ΓΖΚΝΡΗΘΖ ΔΞΗΣ/ΠΖ ΓΟΔΠΖΠ ΑΞΝΣ/ΠΖΠ ΖΟΑΘΙΔΗΝ 0,100 αλά θιήζε Αλά θιήζε ΓΖΚΝΡΗΘΖ ΔΞΗΣ/ΠΖ ΓΟΔΠΖΠ ΑΞΝΣ/ΠΖΠ ΘΑΡΔΟΗΛΖΠ 0,100 αλά θιήζε Αλά θιήζε ΓΖΚΝΡΗΘΖ ΔΞΗΣ/ΠΖ ΓΟΔΠΖΠ ΑΞΝΣ/ΠΖΠ ΘΔΠ/ΘΖΠ 0,100 αλά θιήζε Αλά θιήζε ΔΡΑΗΟΔΗΑ ΤΣΝΘΝΗΛΥΛΗΘΖΠ ΓΔΗΑΠ ΡΝ ΞΑΗΓΗΝ ΘΑΗ ΡΝ ΔΦΖΒΝ (Δ.Τ..Ξ.Δ) 0,029 αλά ιεπηό Αλά δεπηεξόιεπην ΖΓΗΘΑ Α.Δ. 0,100 αλά θιήζε Αλά θιήζε ΔΛΥΠΖ ΓΗΑ ΡΑ ΓΗΘΑΗΥΚΑΡΑ ΡΥΛ ΞΝΙΗΡΥΛ 0,100 αλά θιήζε Αλά θιήζε ΞΙΖΟΝΦΝΟΗΔΠ ΝΑΠΑ 0,029 αλά ιεπηό Αλά δεπηεξόιεπην Δ.ΓΑΗΓΑΟΡΕΖΠ & ΠΗΑ Ν.Δ (Θέληξν Λνζειεπηηθώλ πεξεζηώλ θαη'νίθνλ) 0,100 αλά θιήζε Αλά θιήζε ΝΙΗΘΖ ΞΝΠΡΖΟΗΜΖ ΑΡΝΘΗΛΖΡΝ ΔΞΔ - AUTOCARE ΝΓΗΘΖ ΒΝΖΘΔΗΑ 0,100 αλά θιήζε Αλά θιήζε ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΑΠΡΛΝΚΗΑ - ΕΖΡΖΚΑΡΑ ΘΑΗ ΑΛΡΗΚΔΡΥΞΗΠΖ ΟΑΡΠΗΠΚΝ 0,029 αλά ιεπηό Αλά δεπηεξόιεπην ΔΛΥΠΖ "ΚΑΕΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΑΗΓΗ" 0,100 αλά θιήζε Αλά θιήζε ΘΡΔΙ ΛΝΚΝ ΑΟΘΑΓΗΑΠ 0,029 αλά ιεπηό Αλά δεπηεξόιεπην HOME CARE - ΑΛΥΛΚΝΠ ΔΡΑΗΟΔΗΑ ΞΑΟΝΣΖΠ ΗΑΡΟΗΘΥΛ & ΠΛΑΦΥΛ 0,100 αλά θιήζε Αλά θιήζε WIN HELLAS-ΓΗΔΘΛΖΠ ΞΝΠΡΖΟΗΜΖ ΓΛΑΗΘΥΛ 0,029 αλά ιεπηό Αλά δεπηεξόιεπην ΗΛΘΑ 0,029 αλά ιεπηό Αλά δεπηεξόιεπην ΔΦΔΡ 0,029 αλά ιεπηό Αλά δεπηεξόιεπην ΓΔΖ 0,029 αλά ιεπηό Αλά δεπηεξόιεπην ΔΙΙΑΠ ΚΔΛΡΗΑ ΘΝΚ ΞΟΔΠ ΔΞΔ 1,230 αλά ιεπηό Αλά ιεπηό InfOTE - ΞΙΖΟΝΦΝΟΗΔΠ ΘΑΡΑΙΝΓΝ 0,923 αλά ιεπηό Διάρηζηνο ρξόλνο 60'' MEDIATEL 0,972 αλά ιεπηό Αλά ιεπηό ΞΙΖΟΝΦΝΟΗΔΠ WIND 0,821 αλά ιεπηό Αλά ιεπηό ΞΙΖΟΝΦΝΟΗΔΠ WIND (ΠΡΑΘΔΟΖ & INTERNET) 0,961 αλά ιεπηό Διάρηζηνο ρξόλνο 60'' ΞΙΖΟΝΦΝΟΗΔΠ NEWSPHONE 0,793 αλά ιεπηό Αλά ιεπηό ΞΑΟΝΣΖ ΞΙΖΟΝΦΝΟΗΥΛ ΡΖΙΔΦΥΛΗΘΝ ΘΑΡΑΙΝΓΝ 0,820 αλά ιεπηό Αλά ιεπηό ΞΙΖΟΝΦΝΟΗΔΠ NEWSPHONE 0,393 αλά ιεπηό Αλά ιεπηό ΞΙΖΟΝΦΝΟΗΔΠ WIND (ΠΡΑΘΔΟΖ & INTERNET) 0,961 αλά ιεπηό Διάρηζηνο ρξόλνο 60'' ΞΙΖΟΝΦΝΟΗΔΠ VODAFONE 0,971 αλά ιεπηό Αλά ιεπηό ΞΙΖΟΝΦΝΟΗΔΠ COSMOLINE 0,971 αλά ιεπηό Αλά ιεπηό ΞΙΖΟΝΦΝΟΗΔΠ WIND (ΠΡΑΘΔΟΖ & INTERNET) 0,961 αλά ιεπηό Διάρηζηνο ρξόλνο 60'' ΞΙΖΟΝΦΝΟΗΔΠ FORTHNET 0,974 αλά ιεπηό Αλά δεπηεξόιεπην ΞΙΖΟΝΦΝΟΗΔΠ WIND (ΠΡΑΘΔΟΖ & INTERNET) 0,603 αλά ιεπηό Διάρηζηνο ρξόλνο 60'' ΞΙΖΟΝΦΝΟΗΔΠ MEDIATEL 0,972 αλά ιεπηό Αλά ιεπηό FORTHNET - ΞΖΟΔΠΗΑ ΡΖΙΔΦΥΛΗΘΝ ΘΑΡΑΙΝΓΝ ΔΙΙΑΓΝΠ 0,790 αλά ιεπηό Αλά ιεπηό ΞΙΖΟΝΦΝΟΗΔΠ COSMOTE 0,744 αλά ιεπηό Αλά ιεπηό ΞΙΖΟΝΦΝΟΗΔΠ COSMOTE 0,744 αλά ιεπηό Αλά ιεπηό COMPACT SERVICE - ΞΖΟΔΠΗΑ ΡΖΙΔΦΥΛΗΘΝ ΘΑΡΑΙΝΓΝ ΔΙΙΑΓΝΠ 0,970 αλά ιεπηό αλά / sec κε ειάρηζηε ηα 60'' LEXITEL - ΞΖΟΔΠΗΑ ΡΖΙΔΦΥΛΗΘΝ ΘΑΡΑΙΝΓΝ ΔΙΙΑΓΝΠ 0,972 αλά ιεπηό Αλά ιεπηό ΞΙΖΟΝΦΝΟΗΔΠ VOICENET 0,960 αλά ιεπηό Αλά ιεπηό ΞΙΖΟΝΦΝΟΗΔΠ ΘΑΡΑΙΝΓΝ 0,972 αλά ιεπηό Αλά ιεπηό ΞΙΖΟΝΦΝΟΗΔΠ NEWSPHONE 0,994 αλά ιεπηό Αλά ιεπηό AUDIOTEX SA ΞΙΖΟΝΦΝΟΗΔΠ ΘΑΡΑΙΝΓΝ 0,910 αλά ιεπηό Διάρηζηνο ρξόλνο 60'' ΞΙΖΟΝΦΝΟΗΔΠ WIND (ΠΡΑΘΔΟΖ & INTERNET) 0,794 αλά ιεπηό Αλά δεπηεξόιεπην ΝΡΔ - ΞΙΖΟΝΦΝΟΗΔΠ ΔΘΛΗΘΝ ΘΑΡΑΙΝΓΝ 0,960 αλά ιεπηό Αλά ιεπηό ΞΙΖΟΝΦΝΟΗΔΠ ΡΖΙΔΦΥΛΗΘΝ ΘΑΡΑΙΝΓΝ ΔΜΥΡΔΟΗΘΝ 2,066 αλά ιεπηό Διάρηζηνο ρξόλνο 60'' ΞΙΖΟΝΦΝΟΗΔΠ ΘΑΡΑΙΝΓΝ 0,972 αλά ιεπηό Αλά ιεπηό ΔΜΞΖΟΔΡΖΠΖ ΞΔΙΑΡΥΛ WIND (ΠΡΑΘΔΟΖ & INTERNET) 0,029 αλά ιεπηό Αλά δεπηεξόιεπην ΔΜΞΖΟΔΡΖΠΖ ΞΔΙΑΡΥΛ ON TELECOMS 0,031 αλά ιεπηό Αλά δεπηεξόιεπην ΔΜΞΖΟΔΡΖΠΖ ΞΔΙΑΡΥΛ ON TELECOMS ΑΡΔΙΥΠ

3 13803 ΔΜΞΖΟΔΡΖΠΖ ΞΔΙΑΡΥΛ COSMOTELCO 0,035 αλά ιεπηό Αλά δεπηεξόιεπην ΔΜΞΖΟΔΡΖΠΖ ΞΔΙΑΡΥΛ WIND (ΠΡΑΘΔΟΖ & INTERNET) 0,029 αλά ιεπηό Αλά δεπηεξόιεπην ΔΜΞΖΟΔΡΖΠΖ ΞΔΙΑΡΥΛ ON TELECOMS 0,031 αλά ιεπηό Αλά δεπηεξόιεπην ΔΜΞΖΟΔΡΖΠΖ ΞΔΙΑΡΥΛ ALGONET 0,035 αλά ιεπηό Αλά δεπηεξόιεπην ΘΔΛΡΟΝ ΡΔΣΛΗΘΖΠ ΔΜΞΖΟΔΡΖΠΖΠ Cyta ΑΡΔΙΥΠ MODULUS AE 0,042 αλά ιεπηό Αλά δεπηεξόιεπην ΝΡΔ - HELPDESK (Δμππεξέηεζε Δηαηξηθώλ & Νηθηαθώλ Ξειαηώλ ΝΡΔ) 0,100 αλά θιήζε Αλά θιήζε HELPDESK Δμππεξέηεζεο Ξειαηώλ ΝΡΔ 0,031 αλά ιεπηό Αλά δεπηεξόιεπην ΔΜΞΖΟΔΡΖΠΖ ΞΔΙΑΡΥΛ VODAFONE 0,360 αλά ιεπηό Αλά δεπηεξόιεπην ΔΜΞΖΟΔΡΖΠΖ ΞΔΙΑΡΥΛ FORTHNET 0,031 αλά ιεπηό Αλά δεπηεξόιεπην ΔΜΞΖΟΔΡΖΠΖ ΔΡΑΗΟΗΘΥΛ ΞΔΙΑΡΥΛ FORTHNET 0,031 αλά ιεπηό Αλά δεπηεξόιεπην ΔΜΞΖΟΔΡΖΠΖ ΞΔΙΑΡΥΛ Q-TELECOM ΠΡ 0,029 αλά ιεπηό Αλά δεπηεξόιεπην ΔΜΞΖΟΔΡΖΠΖ ΞΔΙΑΡΥΛ COSMOTE 0,130 αλά ιεπηό Αλά δεπηεξόιεπην ΔΜΞΖΟΔΡΖΠΖ ΞΔΙΑΡΥΛ COSMOTE (ΔΡΑΗΟΗΘΑ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑΡΑ) 0,130 αλά ιεπηό Αλά δεπηεξόιεπην ΔΜΞΖΟΔΡΖΠΖ ΞΔΙΑΡΥΛ VODAFONE ΑΡΔΙΥΠ ΔΜΞΖΟΔΡΖΠΖ ΞΔΙΑΡΥΛ HELLAS ON LINE 0,031 αλά ιεπηό Αλά δεπηεξόιεπην ΔΜΞΖΟΔΡΖΠΖ ΔΡΑΗΟΗΘΥΛ ΞΔΙΑΡΥΛ HELLAS ON LINE 0,031 αλά ιεπηό Αλά δεπηεξόιεπην GREFIS TRAVEL 0,046 αλά ιεπηό Αλά δεπηεξόιεπην ΔΜΞΖΟΔΡΖΠΖ ΞΔΙΑΡΥΛ VOICENET 0,031 αλά ιεπηό Αλά δεπηεξόιεπην ΔΜΞΖΟΔΡΖΠΖ ΞΔΙΑΡΥΛ NETONE 0,035 αλά ιεπηό Αλά δεπηεξόιεπην ΘΔΛΡΟΝ ΡΖΙΔΦΥΛΗΘΖΠ ΔΜΞΖΟΔΡΖΠΖΠ Cyta ΑΡΔΙΥΠ ΘΔΛΡΟΝ ΡΖΙΔΦΥΛΗΘΖΠ ΔΜΞΖΟΔΡΖΠΖΠ Cyta ΑΡΔΙΥΠ ΔΜΞΖΟΔΡΖΠΖ ΞΔΙΑΡΥΛ VIVODI 0,055 αλά ιεπηό Αλά δεπηεξόιεπην OTE - ΠΛΡΝΚΝΠ ΘΥΓΗΘΝΠ ΓΗΘΡΝ 0,100 αλά θιήζε Αλά θιήζε ΔΜΞΖΟΔΡΖΠΖ ΞΔΙΑΡΥΛ TOPTELEPHONY 0,500 αλά ιεπηό Αλά δεπηεξόιεπην ΔΜΞΖΟΔΡΖΠΖ ΞΔΙΑΡΥΛ VOICENET 0,035 αλά ιεπηό Αλά δεπηεξόιεπην WIND - ΔΜΞΖΟΔΡΖΠΖ CORPORATE ΞΔΙΑΡΥΛ 0,029 αλά ιεπηό Αλά δεπηεξόιεπην ΑΞΝΡΔΙΔΠΚΑΡΑ ΑΘΙΖΡΗΘΥΛ ΑΓΥΛΥΛ 0,029 αλά ιεπηό Αλά δεπηεξόιεπην ΞΖΟΔΠΗΔΠ ΞΝΙΚΔΠΗΘΖΠ ΞΙΖΟΝΦΝΟΖΠΖΠ MEDIATEL 2,989 αλά ιεπηό αλά sec κε ειάρηζηε ηα 60'' ΞΖΟΔΠΗΔΠ ΞΝΙΚΔΠΗΘΖΠ ΞΙΖΟΝΦΝΟΖΠΖΠ NEWSPHONE 0,780 αλά ιεπηό Αλά ιεπηό ΞΙΖΟΝΦΝΟΗΔΠ ΗΑΡΟΗΘΝ ΞΔΟΗΔΣΝΚΔΛΝ 0,922 αλά ιεπηό Διάρηζηνο ρξόλνο 60'' ΞΙΖΟΝΦΝΟΗΔΠ ΓΟΝΚΝΙΝΓΗΥΛ ΘΡΔΙ 0,683 αλά ιεπηό αλά sec κε ειάρηζηε ηα 30'' DIGEA HELLAS 0,615 αλά ιεπηό αλά sec κε ειάρηζηε ηα 60'' ΡΟΔΛΝΠΔ Α.Δ. 0,615 αλά ιεπηό αλά sec κε ειάρηζηε ηα 60'' ΞΖΟΔΠΗΔΠ ΞΝΙΚΔΠΗΘΖΠ ΞΙΖΟΝΦΝΟΖΠΖΠ NEWSPHONE 1,023 αλά ιεπηό Αλά ιεπηό VOICENET 5,950 αλά θιήζε Αλά θιήζε ΠΚΒΝΙΔΡΗΘΔΠ ΞΖΟΔΠΗΔΠ 1,230 αλά ιεπηό αλά sec κε ειάρηζηε ηα 60'' ΡΖΙΔΞΑΟΔΑ 1,722 αλά ιεπηό αλά sec κε ειάρηζηε ηα 60'' ΦΥΛΖΡΗΘΖ ΞΙΖ ΡΑΟΥ 1,230 αλά ιεπηό αλά sec κε ειάρηζηε ηα 60'' ΞΙΖΟΝΦΝΟΗΔΠ ΓΟΝΚΝΙΝΓΗΥΛ ΑΘΡΝΞΙΝΗΘΥΛ ΠΓΘΝΗΛΥΛΗΥΛ 0,923 αλά ιεπηό Αλά ιεπηό ΞΑΟΝΣΖ ΞΖΟΔΠΗΥΛ ΞΝΙΚΔΠΗΘΖΠ ΞΙΖΟΝΦΝΟΖΠΖΠ 1,850 αλά θιήζε Αλά θιήζε ΡΝ ΣΑΚΝΓΔΙΝ ΡΝ ΞΑΗΓΗΝ 2,276 αλά θιήζε Αλά θιήζε ΞΑΟΝΣΖ ΞΖΟΔΠΗΥΛ ΞΝΙΚΔΠΗΘΖΠ ΞΙΖΟΝΦΝΟΖΠΖΠ 3,688 αλά ιεπηό Αλά ιεπηό ΠΚΚΔΡΝΣΖ ΠΔ ΓΗΑΓΟΑΠΗΘΔΠ ΞΖΟΔΠΗΔΠ ΡΖΙΔΝΞΡΗΘΥΛ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑΡΥΛ 1,722 αλά ιεπηό αλά sec κε ειάρηζηε ηα 60'' ΞΑΟΝΣΖ ΞΖΟΔΠΗΥΛ ΞΝΙΚΔΠΗΘΖΠ ΞΙΖΟΝΦΝΟΖΠΖΠ 0,984 αλά θιήζε Αλά θιήζε ΞΙΖΟΝΦΝΟΗΔΠ ΘΗΛΖΚΑΡΝΓΟΑΦΥΛ ODEON 0,490 αλά ιεπηό αλά sec κε ειάρηζηε ηα 60'' ΘΑΞΑ RESEARCH 1,230 αλά ιεπηό αλά sec κε ειάρηζηε ηα 60'' ΞΑΗΓΗΘΑ ΣΥΟΗΑ SOS 2,460 αλά ιεπηό αλά sec κε ειάρηζηε ηα 60'' ΡΖΙΔΓΛΥΟΗΚΗΔΠ - ΞΖΟΔΠΗΔΠ ΘΝΗΛΥΛΗΘΖΠ ΔΞΗΘΝΗΛΥΛΗΑΠ 1,230 αλά ιεπηό αλά sec κε ειάρηζηε ηα 60'' ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝΗ ΑΞΝΓΝΠΖΠ ΘΥΓΗΘΥΛ 1,230 αλά ιεπηό αλά sec κε ειάρηζηε ηα 60'' ΞΖΟΔΠΗΔΠ ΞΙΖΟΝΦΝΟΗΥΛ ΠΡΑΡΗΠΡΗΘΥΛ & ΑΞΝΡΔΙΔΠΚΑΡΥΛ ΝΞΑΞ & ΝΓΗ 3,000 αλά θιήζε Αλά θιήζε ΞΑΟΝΣΖ ΞΖΟΔΠΗΥΛ ΞΝΙΚΔΠΗΘΖΠ ΞΙΖΟΝΦΝΟΖΠΖΠ 1,093 αλά θιήζε Αλά θιήζε ΑΠΡΟΝΙΝΓΗΘΔΠ ΞΟΝΒΙΔΤΔΗΠ 1,483 αλά ιεπηό Αλά ιεπηό LEXITEL - ΞΟΝΒΙΔΤΔΗΠ ΠΡΝΗΣΖΚΑΡΝΠ 1,851 αλά θιήζε Αλά θιήζε TRANSET - ΞΖΟΔΠΗΑ ΞΝΙΚΔΠΗΘΖΠ ΞΙΖΟΝΦΝΟΗΠΖΠ 1,230 αλά ιεπηό αλά sec κε ειάρηζηε ηα 60'' ΣΟΠΖ ΔΘΑΗΟΗΑ,ΞΖΟΔΠΗΑ ΘΑΡΑΣΥΟΖΠΖΠ ΚΗΘΟΥΛ ΑΓΓΔΙΗΥΛ 0,990 αλά ιεπηό Αλά ιεπηό ΣΟΠΖ ΔΘΑΗΟΗΑ,ΞΖΟΔΠΗΑ ΘΑΡΑΣΥΟΖΠΖΠ ΓΗΑΘΟΗΡΥΛ ΑΓΓΔΙΗΥΛ 0,703 αλά ιεπηό αλά sec κε ειάρηζηε ηα 60'' ΣΟΠΖ ΔΘΑΗΟΗΑ,ΞΖΟΔΠΗΑ ΑΛΑΛΔΥΠΖΠ ΘΑΡΑΣΥΟΖΠΖΠ ΓΗΑΘΟΗΡΥΛ ΑΓΓΔΙΗΥΛ 6,150 αλά θιήζε Αλά θιήζε ΞΖΟΔΠΗΔΠ ΑΠΡΟΝΙΝΓΗΑΠ 1,476 αλά ιεπηό Αλά δεπηεξόιεπην ΞΖΟΔΠΗΑ ΞΝΙΚΔΠΗΘΖΠ ΞΙΖΟΝΦΝΟΖΠΖΠ AIRFRANCE 0,340 αλά ιεπηό αλά sec κε ειάρηζηε ηα 60'' REDOUTE HELLAS 0,300 αλά ιεπηό αλά sec κε ειάρηζηε ηα 60'' ΞΖΓΑΠΝΠ INTERACTIVE - LEXITEL AE 0,504 αλά ιεπηό Αλά ιεπηό ΑΞΝΡΔΙΔΠΚΑΡΑ ΝΞΑΞ - NEWSPHONE 0,783 αλά ιεπηό Αλά ιεπηό ΞΑΟΝΣΖ ΞΖΟΔΠΗΥΛ ΞΝΙΚΔΠΗΘΖΠ ΞΙΖΟΝΦΝΟΖΠΖΠ 1,230 αλά ιεπηό Αλά δεπηεξόιεπην ΞΖΟΔΠΗΔΠ ΞΝΙΚΔΠΗΘΖΠ ΞΙΖΟΝΦΝΟΖΠΖΠ NEWSPHONE 0,620 αλά ιεπηό Αλά ιεπηό ΑΠΡΟΝΙΝΓΗΑ 1,720 αλά ιεπηό αλά sec κε ειάρηζηε ηα 60'' ΞΖΟΔΠΗΔΠ ΞΝΙΚΔΠΗΘΖΠ ΞΙΖΟΝΦΝΟΖΠΖΠ NEWSPHONE 1,483 αλά ιεπηό Αλά ιεπηό ΞΑΟΝΣΖ ΞΖΟΔΠΗΥΛ ΞΝΙΚΔΠΗΘΖΠ ΞΙΖΟΝΦΝΟΖΠΖΠ 1,845 αλά θιήζε αλά θιήζε ΞΑΟΝΣΖ ΞΖΟΔΠΗΥΛ ΞΝΙΚΔΠΗΘΖΠ ΞΙΖΟΝΦΝΟΖΠΖΠ, ΑΠΡΟΝΙΝΓΗΑ 1,720 αλά ιεπηό αλά sec κε ειάρηζηε ηα 60'' ΞΑΟΝΣΖ ΞΖΟΔΠΗΥΛ ΞΝΙΚΔΠΗΘΖΠ ΞΙΖΟΝΦΝΟΖΠΖΠ 1,119 αλά θιήζε αλά θιήζε ΞΑΟΝΣΖ ΞΖΟΔΠΗΥΛ ΞΝΙΚΔΠΗΘΖΠ ΞΙΖΟΝΦΝΟΖΠΖΠ 1,722 αλά ιεπηό Αλά δεπηεξόιεπην ΝΡΔ - ΑΞΝΡΔΙΔΠΚΑΡΑ "ΞΑΚΔ ΠΡΝΗΣΖΚΑ" 0,496 αλά ιεπηό Διάρηζηνο ρξόλνο 60'' ΣΟΠΖ ΔΘΑΗΟΗΑ,ΞΖΟΔΠΗΑ ΑΛΑΛΑΗΥΠΖΠ ΘΑΡΑΣΥΟΖΠΖΠ ΚΗΘΟΥΛ ΑΓΓΔΙΗΥΛ 1,951 αλά ιεπηό Αλά ιεπηό AMAZE Α.Δ. - ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝΗ 2,460 αλά θιήζε αλά θιήζε ΞΑΟΝΣΖ ΞΙΖΟΝΦΝΟΗΥΛ ΑΠΡΟΝΙΝΓΗΘΝ ΞΔΟΗΔΣΝΚΔΛΝ 1,722 αλά ιεπηό αλά sec κε ειάρηζηε ηα 60'' TOPAGGI ENTERTAINMENT SA 1,845 αλά θιήζε αλά θιήζε ΞΑΟΝΣΖ ΞΙΖΟΝΦΝΟΗΥΛ ΑΠΡΟΝΙΝΓΗΘΝ ΞΔΟΗΔΣΝΚΔΛΝ 1,722 αλά ιεπηό αλά sec κε ειάρηζηε ηα 60'' ΑΞΝΡΔΙΔΠΚΑΡΑ ΞΑΗΣΛΗΓΗΥΛ ΝΞΑΞ 0,713 αλά ιεπηό αλά sec κε ειάρηζηε ηα 60'' ΑΞΝΡΔΙΔΠΚΑΡΑ ΞΑΚΔ ΠΡΝΗΣΖΚΑ 0,620 αλά ιεπηό Αλά ιεπηό ΞΙΖΟΝΦΝΟΗΔΠ ΓΗΑ ΡΝ ΠΡΝΗΣΖΚΑ 0,620 αλά ιεπηό Αλά ιεπηό ΕΥΛΡΑΛΔΠ ΑΠΡΟΝΙΝΓΗΔΠ ΞΟΝΒΙΔΤΔΗΠ 1,000 αλά ιεπηό αλά sec κε ειάρηζηε ηα 60'' ΞΖΟΔΠΗΔΠ ΞΝΙΚΔΠΗΘΖΠ ΞΙΖΟΝΦΝΟΖΠΖΠ 0,980 αλά θιήζε αλά θιήζε ΡΖΙΔΞΑΗΣΛΗΓΗΑ TORNA MEDIA GMBH 1,845 αλά θιήζε αλά θιήζε ΞΑΟΝΣΖ ΞΙΖΟΝΦΝΟΗΥΛ ΚΔΡΑΦΠΗΘΝ ΞΔΟΗΔΣΝΚΔΛΝ 1,722 αλά ιεπηό αλά sec κε ειάρηζηε ηα 60'' ΞΙΖΟΝΦΝΟΗΔΠ ΓΟΝΚΝΙΝΓΗΥΛ ΑΘΡΝΞΙΝΗΘΥΛ ΠΓΘΝΗΛΥΛΗΥΛ 0,683 αλά ιεπηό Αλά δεπηεξόιεπην VOICENET 0,500 αλά ιεπηό Αλά ιεπηό CARE DIRECT 1,132 αλά ιεπηό Αλά ιεπηό ΞΖΟΔΠΗΔΠ ΞΝΙΚΔΠΗΘΖΠ ΞΙΖΟΝΦΝΟΖΠΖΠ NEWSPHONE 0,394 αλά ιεπηό Αλά ιεπηό ΞΑΟΝΣΖ ΞΖΟΔΠΗΥΛ ΞΝΙΚΔΠΗΘΖΠ ΞΙΖΟΝΦΝΟΖΠΖΠ 0,369 αλά ιεπηό Αλά δεπηεξόιεπην ΞΖΟΔΠΗΔΠ ΑΠΡΟΝΙΝΓΗΑΠ, ΑΛΘΟΥΞΗΛΥΛ ΠΣΔΠΔΥΛ 1,720 αλά ιεπηό αλά sec κε ειάρηζηε ηα 60'' ΞΖΟΔΠΗΑ ΥΟΑΠ 0,300 αλά θιήζε Αλά θιήζε ΕΥΛΡΑΛΔΠ ΑΠΡΟΝΙΝΓΗΘΔΠ ΞΖΟΔΠΗΔΠ 1,447 αλά ιεπηό Αλά δεπηεξόιεπην

4 14844 ΝΡΔ -"Ζ ΥΟΑ" 0,300 αλά ιεπηό Αλά ιεπηό ΔΞΗΘΝΗΛΥΛΗΑ ΚΔ ΡΖΙΔΝΞΡΗΘΔΠ ΔΘΞΝΚΞΔΠ ΘΑΗ ΠΚΚΔΡΝΣΖ ΠΔ ΡΖΙΔΝΞΡΗΘΝΠ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝΠ 1,230 αλά ιεπηό αλά sec κε ειάρηζηε ηα 60'' ΞΑΛΡΑΕΖΠ ΓΟΖΓΝΟΗΝΠ 2,459 αλά θιήζε Αλά θιήζε ΔΛΖΚΔΟΥΠΖ ΘΑΗ ΔΓΝΠΖ ΔΗΠΡΖΡΗΟΗΥΛ ΓΗΑ ΘΗΛΖΚΑΡΝΓΟΑΦΗΘΑ ΘΔΚΑΡΑ 0,492 αλά ιεπηό αλά sec κε ειάρηζηε ηα 60'' ΘΗΒΥΡΝΠ ΡΝ ΘΝΠΚΝ 2,459 αλά θιήζε Αλά θιήζε ΞΖΟΔΠΗΔΠ ΑΠΡΟΝΙΝΓΗΑΠ 0,750 αλά ιεπηό Αλά ιεπηό ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝΗ - QUIZ 2,706 αλά ιεπηό Αλά ιεπηό ΞΙΖΟΝΦΝΟΗΔΠ ΓΟΝΚΝΙΝΓΗΥΛ ΚΔΠΥΛ ΚΑΕΗΘΖΠ ΚΔΡΑΦΝΟΑΠ 1,840 αλά θιήζε Αλά θιήζε ΞΖΟΔΠΗΔΠ ΔΝΟΡΝΙΝΓΗΝ 0,953 αλά θιήζε Αλά θιήζε ΞΙΖΟΝΦΝΟΗΔΠ ΣΟΖΚΑΡΗΠΡΖΟΗΑΘΥΛ ΓΔΗΘΡΥΛ 1,483 αλά ιεπηό Αλά ιεπηό ΥΟΑ ΔΙΙΑΓΝΠ 0,404 αλά θιήζε Αλά θιήζε ΞΙΖΟΝΦΝΟΗΔΠ ΔΘΘΔΠΔΥΛ - ΠΛΑΙΗΥΛ 0,995 αλά θιήζε Αλά θιήζε ΦΥΛΖΡΗΘΖ ΞΖΟΔΠΗΑ ΑΠΡΟΝΙΝΓΗΑΠ 1,722 αλά ιεπηό αλά sec κε ειάρηζηε ηα 60'' ΞΑΟΝΣΖ ΞΖΟΔΠΗΥΛ ΞΝΙΚΔΠΗΘΖΠ ΞΙΖΟΝΦΝΟΖΠΖΠ 1,722 αλά ιεπηό Αλά δεπηεξόιεπην ΡΖΙΔΞΙΖΟΝΦΝΟΗΔΠ NEWSPHONE HELLAS 0,690 αλά ιεπηό Αλά θιήζε NEWSPHONE 0,615 αλά ιεπηό Αλά ιεπηό ΝΡΔ - ΕΥΓΗΑ-ΠΛΡΑΓΔΠ ΚΑΓΔΗΟΗΘΖΠ_ΘΡΔΝ_ΓΔΗΑ_ΓΟΝΚΝΙΝΓΗΑ_ΗΞΞΝΓΟΝΚΝΠ- 0,496 αλά ιεπηό Διάρηζηνο ρξόλνο 60'' ΙΑΣΔΗΑ_ΑΞΝΡΔΙΔΠΚΑΡΑ ΞΑΗΣΛΗΓΗΥΛ ΝΞΑΞ_ΚΔΡΔΥΟΝΙΝΓΗΘΝ ΓΔΙΡΗΝ ΑΘΙΖΡΗΘΖ ΔΛΖΚΔΟΥΠΖ ΘΑΗ ΞΟΝΓΛΥΠΡΗΘΑ ΑΓΥΛΥΛ 1,845 αλά θιήζε Αλά θιήζε ΑΠΡΟΝΙΝΓΗΘΔΠ ΞΟΝΒΙΔΤΔΗΠ 1,722 αλά ιεπηό αλά / sec κε ειάρηζηε ηα 60'' ΞΖΟΔΠΗΑ ΕΥΛΡΑΛΖΠ ΑΠΡΟΝΙΝΓΗΑΠ 1,725 αλά ιεπηό Αλά δεπηεξόιεπην ΞΑΟΝΣΖ ΞΖΟΔΠΗΥΛ ΞΝΙΚΔΠΗΘΖΠ ΞΙΖΟΝΦΝΟΖΠΖΠ 1,722 αλά ιεπηό αλά / sec κε ειάρηζηε ηα 60'' ΞΙΖΟΝΦΝΟΗΔΠ ΔΛΖΚΔΟΥΠΖΠ ΘΑΡΝΣΥΛ ΗΓΗΥΡΗΘΥΛ Ή ΔΞΑΓΓΔΙΚΑΡΗΘΥΛ ΝΣΖΚΑΡΥΛ 1,483 αλά ιεπηό Αλά ιεπηό ΞΟΝΞΝ - ΙΝΡΡΝ - ΞΟΥΡΝ - ΘΗΛΝ - ΡΕΝΘΔΟ - EXTRA - SUPER 3 - ΞΟΝΞΝΓΘΝΙ 0,984 αλά ιεπηό Αλά δεπηεξόιεπην ΓΖΚΝΠ ΓΟΑΚΑΠ 0,100 αλά θιήζε Αλά θιήζε ΓΖΚΝΠ ΡΟΗΞΝΙΔΥΠ 0,100 αλά θιήζε Αλά θιήζε ΓΖΚΝΠ ΙΑΓΑΛΑ 0,100 αλά θιήζε Αλά θιήζε ΓΖΚΝΠ ΓΙΦΑΓΑΠ 0,100 αλά θιήζε Αλά θιήζε ΓΖΚΝΠ ΗΥΑΛΛΗΛΥΛ 0,100 αλά θιήζε Αλά θιήζε ΓΖΚΝΠ ΙΑΚΗΔΥΛ 0,029 αλά ιεπηό Αλά δεπηεξόιεπην ΓΖΚΝΠ ΞΑΡΟΔΥΛ 0,100 αλά θιήζε Αλά θιήζε ΓΖΚΝΠ ΟΝΓΗΥΛ 0,100 αλά θιήζε Αλά θιήζε ΓΖΚΝΠ ΘΔΠΠΑΙΝΛΗΘΖΠ 0,100 αλά θιήζε Αλά θιήζε ΓΖΚΝΠ ΑΓΟΗΛΗΝ 0,100 αλά θιήζε Αλά θιήζε ΓΖΚΝΠ ΞΙΑΗΑΠ 0,029 αλά ιεπηό Αλά δεπηεξόιεπην ΓΖΚΝΠ ΑΟΡΑΗΥΛ 0,100 αλά θιήζε Αλά θιήζε ΓΖΚΝΠ ΘΑΒΑΙΑΠ 0,100 αλά θιήζε Αλά θιήζε ΓΖΚΝΠ ΛΑΞΑΘΡΗΑΠ 0,031 αλά ιεπηό Αλά δεπηεξόιεπην ΓΖΚΝΠ ΣΑΛΗΥΛ 0,100 αλά θιήζε Αλά θιήζε ΓΖΚΝΠ ΘΖΦΗΠΗΑΠ 0,100 αλά θιήζε Αλά θιήζε ΓΖΚΝΠ ΒΝΙΝ 0,031 αλά ιεπηό Αλά δεπηεξόιεπην ΓΖΚΝΠ ΘΑΙΚΛΝ 0,100 αλά θιήζε Αλά θιήζε ΓΖΚΝΠ ΑΓΗΑΠ ΞΑΟΑΠΘΔΖΠ 0,100 αλά θιήζε Αλά θιήζε ΓΖΚΝΠ ΑΛΑΡΝΙΖΠ ΗΥΑΛΛΗΛΥΛ 0,031 αλά ιεπηό Αλά δεπηεξόιεπην ΓΖΚΝΠ ΚΑΛΓΟΑΠ 0,100 αλά θιήζε Αλά θιήζε ΓΖΚΝΠ ΑΙΔΜΑΛΓΟΝΞΝΙΖΠ 0,031 αλά ιεπηό Αλά δεπηεξόιεπην ΓΖΚΝΠ ΖΟΑΘΙΔΗΝ 0,100 αλά θιήζε Αλά θιήζε ΛΝΚΑΟΣΗΑΘΖ ΑΡΝΓΗΝΗΘΖΠΖ ΖΟΑΘΙΔΗΝ 0,100 αλά θιήζε Αλά θιήζε ΓΖΚΝΠ ΣΑΦΓΑΟΗΝ 0,029 αλά ιεπηό Αλά δεπηεξόιεπην ΓΖΚΝΠ ΔΚΚΑΛΝΖΙ ΞΑΞΞΑ - ΠΔΟΟΔΠ 0,029 αλά ιεπηό Αλά δεπηεξόιεπην ΓΖΚΝΠ ΠΑΙΑΚΗΛΑΠ 0,029 αλά ιεπηό Αλά δεπηεξόιεπην ΓΖΚΝΠ ΕΥΓΟΑΦΝ 0,031 αλά ιεπηό Αλά δεπηεξόιεπην ΓΖΚΝΠ ΛΔΝ ΤΣΗΘΝ 0,100 αλά θιήζε Αλά θιήζε ε ΓΔΗΝΛΝΚΗΘΖ ΞΔΟΗΦΔΟΔΗΑ ΚΑΘ. ΘΟΑΘΖΠ - ΞΖΟΔΠΗΑ ΞΟΑΞΝΛΥΛ 0,031 αλά ιεπηό Αλά δεπηεξόιεπην ΓΖΚΝΠ ΗΙΗΝ 0,100 αλά θιήζε Αλά θιήζε ΔΓΝΔΑΞ 0,100 αλά θιήζε Αλά θιήζε ΓΖΚΝΠ Η.Ξ. ΚΔΠΝΙΙΝΓΓΗΝ 0,031 αλά ιεπηό Αλά δεπηεξόιεπην ΓΖΚΝΠ ΚΔΙΗΠΠΗΥΛ 0,100 αλά θιήζε Αλά θιήζε ΓΖΚΝΠ ΑΚΑΟΝΠΗΝ 0,100 αλά θιήζε Αλά θιήζε ΓΖΚΝΠ ΛΔΑΠ ΦΗΙΑΓΔΙΦΔΗΑΠ-ΣΑΙΘΖΓΝΛΑΠ 0,100 αλά θιήζε Αλά θιήζε ΓΖΚΝΠ ΞΔΘΖΠ 0,100 αλά θιήζε Αλά θιήζε ΓΖΚΝΠ ΓΟΔΒΔΛΥΛ 0,100 αλά θιήζε Αλά θιήζε ΘΝΗΛΝΡΖΡΑ ΞΑΙΑΗΑΠ ΦΥΘΑΗΑΠ 0,100 αλά θιήζε Αλά θιήζε ΓΖΚΝΠ ΑΓ. ΓΖΚΖΡΟΗΝ 0,100 αλά θιήζε Αλά θιήζε ΓΖΚΝΠ ΔΙΔΠΗΛΑΠ 0,100 αλά θιήζε Αλά θιήζε ΓΖΚΝΠ ΣΗΝ 0,100 αλά θιήζε Αλά θιήζε ΓΖΚΝΠ ΖΙΗΝΞΝΙΖΠ 0,100 αλά θιήζε Αλά θιήζε ΓΖΚΝΠ ΙΑΟΗΠΑΗΥΛ 0,100 αλά θιήζε Αλά θιήζε ΓΖΚΝΠ ΙΔΒΑΓΔΥΛ 0,031 αλά ιεπηό Αλά δεπηεξόιεπην ΓΖΚΝΠ ΑΚΛΡΑΗΝ 0,031 αλά ιεπηό Αλά δεπηεξόιεπην ΓΖΚΝΠ ΑΟΗΠΡΝΡΔΙΖΠ 0,100 αλά θιήζε Αλά θιήζε ΓΖΚΝΠ ΓΗΝΛΠΝ 0,031 αλά ιεπηό Αλά δεπηεξόιεπην ΓΖΚΝΠ ΚΑΟΑΘΥΛΑ 0,031 αλά ιεπηό Αλά δεπηεξόιεπην ΓΖΚΝΠ ΓΔΥΟΓΗΝ ΘΑΟΑΦΠΘΑΘΖ ΑΟΡΑΠ 0,100 αλά θιήζε Αλά θιήζε ΓΖΚΝΠ ΗΥΑΛΛΗΡΥΛ-ΓΖΚΝΡΗΘΖ ΑΠΡΛΝΚΗΑ 0,031 αλά ιεπηό Αλά δεπηεξόιεπην ΓΖΚΝΠ ΑΘΖΛΑΗΥΛ - ΓΗΑΘΔΠΖ ΡΟΝΦΗΚΥΛ ΘΑΗ ΟΝΣΗΠΚΝ ΞΟΝΠ ΔΞΑΘΔΗΠ ΝΚΑΓΔΠ 0,031 αλά ιεπηό Αλά δεπηεξόιεπην ΓΖΚΝΠ ΘΝΚΝΡΖΛΖΠ 0,031 αλά ιεπηό Αλά δεπηεξόιεπην ΓΖΚΝΠ ΙΑΟΔΥΡΗΘΖΠ 0,100 αλά θιήζε Αλά θιήζε ΞΝΟΓΔΗΝ ΓΔΗΑΠ & ΘΝΗΛΥΛΗΘΖΠ ΑΙΙΖΙΔΓΓΖΠ 0,100 αλά θιήζε Αλά θιήζε ΓΖΚΝΠ ΘΑΟΞΔΛΖΠΗΝ 0,031 αλά ιεπηό Αλά δεπηεξόιεπην ΓΖΚΝΠ ΞΑΓΓΑΗΥΛ 0,031 αλά ιεπηό Αλά δεπηεξόιεπην ΓΖΚΝΠ ΠΞΑΟΡΖΠ 0,031 αλά ιεπηό Αλά δεπηεξόιεπην ΓΖΚΝΠ ΓΙΦΑΓΑΠ 0,031 αλά ιεπηό Αλά δεπηεξόιεπην ΓΖΚΝΠ ΝΟΣΝΚΔΛΝ 0,031 αλά ιεπηό Αλά δεπηεξόιεπην ΞΝΟΓΔΗΝ ΑΞΑΠΣΝΙΖΠΖΠ & ΘΝΗΛ. ΞΟΝΠΡΑΠΗΑΠ 0,100 αλά θιήζε Αλά θιήζε ΓΖΚΝΠ ΒΝΟΔΗΑΠ ΘΛΝΟΗΑΠ 0,031 αλά ιεπηό Αλά δεπηεξόιεπην ΓΖΚΝΠ ΒΝΗΝ 0,031 αλά ιεπηό Αλά δεπηεξόιεπην ΞΝΟΓΔΗΝ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΥΛ-ΓΔΛΗΘΖ ΓΟΑΚΚΑΡΔΗΑ ΞΙΖΟΝΦΝΟΗΑΘΥΛ ΠΠΡΖΚΑΡΥΛ 0,031 αλά ιεπηό Αλά δεπηεξόιεπην ΓΖΚΝΠ ΑΗΓΗΛΑΠ 0,100 αλά θιήζε Αλά θιήζε ΓΖΚΝΠ ΛΔΝ ΖΟΑΘΙΔΗΝ 0,029 αλά ιεπηό Αλά δεπηεξόιεπην ΓΖΚΝΠ ΟΝΓΗΥΛ-ΓΟΑΦΔΗΝ ΞΝΙΗΡΖ ΡΝ ΓΖΚΝ 0,031 αλά ιεπηό Αλά δεπηεξόιεπην ΓΖΚΝΠ ΑΛΥ ΙΗΝΠΗΥΛ 0,100 αλά θιήζε Αλά θιήζε

5 15694 ΓΖΚΝΠ ΠΡΑΟΝΞΝΙΖΠ 0,100 αλά θιήζε Αλά θιήζε ΓΖΚΝΠ ΛΗΘΑΗΑΠ 0,100 αλά θιήζε Αλά θιήζε ΛΝΚΑΟΣΗΑ ΔΒΟΝ 0,100 αλά θιήζε Αλά θιήζε ΞΝΟΓΔΗΝ ΔΠΥΡ. ΘΑΗ ΑΞΝΘΔΛΡΟΥΠΖΠ & ΖΙΔΘΡΟ. ΓΗΑΘΒΔΟΛΖΠΖΠ - ΓΔΛΗΘΖ ΓΟΑΚΚΑΡΔΗΑ ΗΠΝΡΖΡΑΠ 0,100 αλά θιήζε Αλά θιήζε ΡΥΛ ΦΙΥΛ ΓΖΚΝΠ ΓΥΟΗΓΝΠ 0,031 αλά ιεπηό Αλά δεπηεξόιεπην ΓΖΚΝΠ ΠΗΘΥΛΗΥΛ 0,031 αλά ιεπηό Αλά δεπηεξόιεπην ΓΖΚΝΠ ΛΔΑΠ ΗΥΛΗΑΠ 0,029 αλά ιεπηό Αλά δεπηεξόιεπην ΓΖΚΝΠ ΑΓΗΑΠ ΒΑΟΒΑΟΑΠ 0,031 αλά ιεπηό Αλά δεπηεξόιεπην ΚΗΡΕΝΙΖ ΚΑΟΗΔΡΑ (ATHENS OIL) 0,100 αλά θιήζε Αλά θιήζε Ν ΞΙΑΡΑΛΝΠ" - Έλωζε Αζπξκαηνθόξωλ Ηδηνθηεηώλ Οάδην Ραμί Θεθηζηάο-Δξπζξαίαο-Ξνιηηείαο 0,100 αλά θιήζε Αλά θιήζε INTERNATIONAL SERVICE 0,100 αλά θιήζε Αλά θιήζε FANATICS PIZZA 0,029 αλά ιεπηό Αλά δεπηεξόιεπην PIZZA HUT & KFC 0,029 αλά ιεπηό Αλά δεπηεξόιεπην ALTER EGO 0,029 αλά ιεπηό Αλά δεπηεξόιεπην BLUE STAR FERRIES 0,029 αλά ιεπηό Αλά δεπηεξόιεπην ΑΦΝΗ ΘΥΛΠΡΑΛΡΗΛΗΓΖ ΑΒΔΔ & ΛΔ - ΑΛΑΘΘΙΥΠΖ ΚΔΡΑΙΙΥΛ 0,100 αλά θιήζε Αλά θιήζε ΞΖΟΔΠΗΔΠ ΘΡΗΟΗΥΛ ΑΡΡΗΘΖΠ Α.Δ. - ΘΔΟΚΝΗΙ 0,100 αλά θιήζε Αλά θιήζε GREFIS TRAVEL 0,029 αλά ιεπηό Αλά δεπηεξόιεπην ΑΡΡΗΘΑ ΔΓΔΠΚΑΡΑ ΔΞΔ "GILLI DIET" 0,100 αλά θιήζε Αλά θιήζε MULTIRAMA ΑΔΒΔ 0,100 αλά θιήζε Αλά θιήζε ΞΙΖΟΝΦΝΟΗΔΠ FORTHNET 0,029 αλά ιεπηό Αλά δεπηεξόιεπην ΟΑΓΗΝ ΡΑΜΗ ΔΙΙΑΠ 0,100 αλά θιήζε Αλά θιήζε ΔΘΛΗΘΖ ΡΟΑΞΔΕΑ 0,100 αλά θιήζε Αλά θιήζε BSH Νηθηαθέο Ππζθεπέο Α.Β.Δ. 0,029 αλά ιεπηό Αλά δεπηεξόιεπην ΑΠΡΗΘΖ ΔΡΑΗΟΗΑ ΟΑΓΗΝ ΡΑΜΗ "ΞΔΗΟΑΗΑΠ 1" 0,100 αλά θιήζε Αλά θιήζε Δζληθή Αζθαιηζηηθή - εμππεξέηεζε πειαηώλ θαη παξνρή πιεξνθνξηώλ 0,029 αλά ιεπηό Αλά δεπηεξόιεπην ΘΥΛΠΡΑΛΡΗΛΝΠ Δ. ΦΙΥΟΝΠ 0,029 αλά ιεπηό Αλά δεπηεξόιεπην ΡΔΣΛΗΘΖ ΘΑΙΤΖ ΔΙΙΑΓΝΠ 0,029 αλά ιεπηό Αλά δεπηεξόιεπην BP HELLAS 0,100 αλά θιήζε Αλά θιήζε ΡΟΑΞΔΕΑ ΞΔΗΟΑΗΥΠ 0,029 αλά ιεπηό Αλά δεπηεξόιεπην ΑΒ ΒΑΠΗΙΝΞΝΙΝΠ Α.Δ. 0,029 αλά ιεπηό Αλά δεπηεξόιεπην ΞΑΛΓΘΝ ΞΑΟΘΗΛΓΘ 0,029 αλά ιεπηό Αλά δεπηεξόιεπην AEGEAN POWER ΑΔ. 0,029 αλά ιεπηό Αλά δεπηεξόιεπην ΡΟΑΞΔΕΑ ΞΔΗΟΑΗΥΠ ΔΜΞΖΟΔΡΖΠΖ ΞΔΙΑΡΥΛ 0,029 αλά ιεπηό Αλά δεπηεξόιεπην ΑΞΝΙΚΑΛΡΗΘΖ ΑΔΡΔ 0,100 αλά θιήζε Αλά θιήζε TAXIPLON AE-YΞΖΟΔΠΗΔΠ ΡΑΣΗ 0,029 αλά ιεπηό Αλά δεπηεξόιεπην ΠΥΡ.ΙΗΝΚΑΠ Α.Δ 0,029 αλά ιεπηό Αλά δεπηεξόιεπην SINGULAR LOGIC, ΔΜΞ. ΞΔΙΑΡΥΛ 0,029 αλά ιεπηό Αλά δεπηεξόιεπην ΡΟΑΞΔΕΑ ΞΔΗΟΑΗΥΠ ΔΜΞΖΟΔΡΖΠΖ ΞΔΙΑΡΥΛ 0,029 αλά ιεπηό Αλά δεπηεξόιεπην ΟΑΓΗΝΡΑΜΗ ΑΠΡΔΟΑΠ 0,100 αλά θιήζε Αλά θιήζε ALFA KOSMOS AET ΟΑΓΗΝΡΑΜΗ ΘΝΠΚΝΠ 0,100 αλά θιήζε Αλά θιήζε PROTERGIA AE-ΞΑΟΑΓΥΓΖ ΘΑΗ ΔΚΞΝΟΗΑ ΖΙΔΘΡΟΗΘΖΠ ΔΛΔΟΓΔΗΑΠ 0,029 αλά ιεπηό Αλά δεπηεξόιεπην DOMINO'S PIZZA 0,029 αλά ιεπηό Αλά δεπηεξόιεπην NEWSPHONE 0,029 αλά ιεπηό Αλά δεπηεξόιεπην MULTICHOICE HELLAS 0,029 αλά ιεπηό Αλά δεπηεξόιεπην Α.Β.Θ. ΔΠΡΗΑΡΝΟΗΑ ΑΔ - ΔΜΞΖΟΔΡΖΠΖ ΞΑΟΑΓΓΔΙΗΥΛ ΘΑΗ ΞΑΟΝΣΖ ΞΙΖΟΝΦΝΟΗΥΛ 0,029 αλά ιεπηό Αλά δεπηεξόιεπην ΠΛΔΡΑΗΟΗΠΚΝΠ ΑΠΟΚΑΡΝΦΝΟΥΛ ΡΑΜΗ Ξ.Δ. "ΔΛΝΡΖΡΑ" 0,100 αλά θιήζε Αλά θιήζε ΝΡΔ - ΘΔΛΡΟΝ ΔΜΞΖΟΔΡΖΠΖΠ ΘΥΦΥΛ 0,100 αλά θιήζε Αλά θιήζε ΡΝ ΣΑΚΝΓΔΙΝ ΡΝ ΞΑΗΓΗΝ ΑΡΔΙΥΠ ΔΤΞΔ ΑΡΔΙΥΠ ΓΟΑΚΚΖ ΕΥΖΠ - ΞΑΟΝΣΖ ΑΚΔΠΖΠ ΒΝΖΘΔΗΑΠ ΓΗΑ ΠΛΑΗΠΘΖΚΑΡΗΘΖ ΞΝΠΡΖΟΗΜΖ ΑΡΔΙΥΠ VOICENET ΑΡΔΙΥΠ VOICENET ΑΡΔΙΥΠ OTE ΑΡΔΙΥΠ OTE ΑΡΔΙΥΠ WIND ΑΡΔΙΥΠ ALGONET ΑΡΔΙΥΠ VOICENET ΑΡΔΙΥΠ VOICENET ΑΡΔΙΥΠ HOL ΑΡΔΙΥΠ ALGONET ΑΡΔΙΥΠ VOICENET ΑΡΔΙΥΠ KING TELECOM ΑΡΔΙΥΠ KING TELECOM ΑΡΔΙΥΠ HOL ΑΡΔΙΥΠ VOICENET ΑΡΔΙΥΠ KING TELECOM ΑΡΔΙΥΠ VOICENET ΑΡΔΙΥΠ WIND ΑΡΔΙΥΠ ΑΦΝΗ ΘΑΠΠΝΓΑΘΖ ΚΔΡΑΦΝΟΗΘΖ ΑΔ 0,029 αλά ιεπηό Αλά δεπηεξόιεπην ύιιογος Γηθαίφκα ζηε Εφή 1,476 αλά θιήζε Αλά θιήζε Ζ Ιάκυε - ύιιογος Γολέφλ Παηδηώλ Παζτόληφλ από Θαθοήζε Λοζήκαηα Β. Διιάδος 3,678 αλά θιήζε Αλά θιήζε OTE 6,150 αλά θιήζε Αλά θιήζε OTE 6,150 αλά θιήζε Αλά θιήζε OTE 6,150 αλά θιήζε Αλά θιήζε OTE 6,150 αλά θιήζε Αλά θιήζε OTE 6,150 αλά θιήζε Αλά θιήζε OTE 6,150 αλά θιήζε Αλά θιήζε

6 OTE 2,460 αλά θιήζε Αλά θιήζε OTE 1,230 αλά θιήζε Αλά θιήζε OTE 1,230 αλά θιήζε Αλά θιήζε OTE 1,230 αλά θιήζε Αλά θιήζε OTE 1,230 αλά θιήζε Αλά θιήζε OTE 1,230 αλά θιήζε Αλά θιήζε OTE 1,230 αλά θιήζε Αλά θιήζε OTE 1,230 αλά θιήζε Αλά θιήζε OTE 1,230 αλά θιήζε Αλά θιήζε OTE 1,230 αλά θιήζε Αλά θιήζε OTE 1,230 αλά θιήζε Αλά θιήζε OTE 1,845 αλά θιήζε Αλά θιήζε OTE 1,845 αλά θιήζε Αλά θιήζε OTE 2,460 αλά θιήζε Αλά θιήζε OTE 2,460 αλά θιήζε Αλά θιήζε OTE 2,460 αλά θιήζε Αλά θιήζε OTE 2,460 αλά θιήζε Αλά θιήζε OTE 2,460 αλά θιήζε Αλά θιήζε OTE 2,460 αλά θιήζε Αλά θιήζε OTE 2,460 αλά θιήζε Αλά θιήζε OTE 2,460 αλά θιήζε Αλά θιήζε OTE 2,460 αλά θιήζε Αλά θιήζε OTE 2,460 αλά θιήζε Αλά θιήζε OTE 1,230 αλά θιήζε Αλά θιήζε OTE 1,230 αλά θιήζε Αλά θιήζε OTE 1,230 αλά θιήζε Αλά θιήζε OTE 1,230 αλά θιήζε Αλά θιήζε OTE 1,230 αλά θιήζε Αλά θιήζε OTE 1,230 αλά θιήζε Αλά θιήζε OTE 1,230 αλά θιήζε Αλά θιήζε OTE 1,230 αλά θιήζε Αλά θιήζε OTE 6,150 αλά θιήζε Αλά θιήζε OTE 6,150 αλά θιήζε Αλά θιήζε OTE 6,150 αλά θιήζε Αλά θιήζε OTE 6,150 αλά θιήζε Αλά θιήζε OTE 6,150 αλά θιήζε Αλά θιήζε OTE 6,150 αλά θιήζε Αλά θιήζε OTE 6,150 αλά θιήζε Αλά θιήζε OTE 6,150 αλά θιήζε Αλά θιήζε OTE 6,150 αλά θιήζε Αλά θιήζε OTE 6,150 αλά θιήζε Αλά θιήζε ΥΥΥΥ PERSONAL NUMBER 0,170 αλά ιεπηό Αλά δεπηεξόιεπην ΥΥΥΥ PERSONAL NUMBER 0,170 αλά ιεπηό Αλά δεπηεξόιεπην ΥΥΥΥ PERSONAL NUMBER 0,029 αλά ιεπηό Αλά δεπηεξόιεπην ΥΥΥΥ PERSONAL NUMBER 0,029 αλά ιεπηό Αλά δεπηεξόιεπην 800ΥΥΥΥΥΥΥ ΑΟΗΘΚΝΗ ΑΡΔΙΝΠ ΣΟΔΥΠΖΠ ΑΡΔΙΥΠ 801ΥΥΥΥΥΥΥ ΑΟΗΘΚΝΗ ΚΔΟΗΕΝΚΔΛΖΠ ΣΟΔΥΠΖΠ 0,029 αλά ιεπηό Αλά δεπηεξόιεπην XΥΥΥ ΑΟΗΘΚΝΗ ΞΑΟΝΣΖΠ ΞΖΟΔΠΗΥΛ OTE 0,060 αλά ιεπηό Αλά δεπηεξόιεπην XXX ΑΟΗΘΚΝΗ ΞΑΟΝΣΖΠ ΞΖΟΔΠΗΥΛ FORTHNET 0,060 αλά ιεπηό Αλά δεπηεξόιεπην ΥΥΥ ΑΟΗΘΚΝΗ ΞΑΟΝΣΖΠ ΞΖΟΔΠΗΥΛ Voicenet 0,060 αλά ιεπηό Αλά δεπηεξόιεπην XXX ΑΟΗΘΚΝΗ ΞΑΟΝΣΖΠ ΞΖΟΔΠΗΥΛ WIND 0,060 αλά ιεπηό Αλά δεπηεξόιεπην ΥΥΥ ΑΟΗΘΚΝΗ ΞΑΟΝΣΖΠ ΞΖΟΔΠΗΥΛ OTE 0,060 αλά ιεπηό Αλά δεπηεξόιεπην ΥΥX ΑΟΗΘΚΝΗ ΞΑΟΝΣΖΠ ΞΖΟΔΠΗΥΛ Voicenet 0,060 αλά ιεπηό Αλά δεπηεξόιεπην X ON TELECOMS ΑΡΔΙΥΠ X COSMOLINE ΑΡΔΙΥΠ NORTHWEST COMMUNICATIONS ΑΡΔΙΥΠ X VOICENET ΑΡΔΙΥΠ (0-1) HOL ΑΡΔΙΥΠ (2-9) VOICENET ΑΡΔΙΥΠ X ON TELECOMS ΑΡΔΙΥΠ 80710(10-69) FORTHNET ΑΡΔΙΥΠ X FORTHNET ΑΡΔΙΥΠ 80712(10-29) FORTHNET ΑΡΔΙΥΠ X VOICENET ΑΡΔΙΥΠ X VOICENET ΑΡΔΙΥΠ X ALGONET ΑΡΔΙΥΠ X ALGONET ΑΡΔΙΥΠ X WIND ΑΡΔΙΥΠ X COSMOLINE ΑΡΔΙΥΠ X VOICENET ΑΡΔΙΥΠ X VOICENET ΑΡΔΙΥΠ Υ WIND ΑΡΔΙΥΠ X WIND ΑΡΔΙΥΠ X COSMOLINE ΑΡΔΙΥΠ X VOICENET ΑΡΔΙΥΠ X WIND ΑΡΔΙΥΠ X VOICENET ΑΡΔΙΥΠ X WIND ΑΡΔΙΥΠ X COSMOLINE ΑΡΔΙΥΠ X VOICENET ΑΡΔΙΥΠ X WIND ΑΡΔΙΥΠ X WIND ΑΡΔΙΥΠ X WIND ΑΡΔΙΥΠ X WIND ΑΡΔΙΥΠ X WIND ΑΡΔΙΥΠ X COSMOLINE ΑΡΔΙΥΠ X ON TELECOMS ΑΡΔΙΥΠ X VOICENET ΑΡΔΙΥΠ X WIND ΑΡΔΙΥΠ

Σηκοθαηάιογος ύληοκφλ Θφδηθώλ θαη κε Γεφγραθηθώλ Αρηζκώλ ηαζερής

Σηκοθαηάιογος ύληοκφλ Θφδηθώλ θαη κε Γεφγραθηθώλ Αρηζκώλ ηαζερής 100 ΑΚΔΠΖ ΓΟΑΠΖ ΑΡΔΙΥΠ 108 ΑΚΔΠΖ ΔΞΔΚΒΑΠΖ ΙΗΚΔΛΗΘΝ ΠΥΚΑΡΝΠ ΑΡΔΙΥΠ 109 ΞΖΟΔΠΗΑ ΓΗΥΜΖΠ ΛΑΟΘΥΡΗΘΥΛ 0,100 αλά θιήζε Αλά θιήζε 112 ΝΡΔ - ΞΖΟΔΠΗΑ ΔΘΡΑΘΡΖΠ ΑΛΑΓΘΖΠ/ΠΖΚΑ ΘΗΛΓΛΝ ΑΡΔΙΥΠ 166 ΔΘΑΒ - ΔΘΛΗΘΝ ΘΔΛΡΟΝ

Διαβάστε περισσότερα

«Τπνζηήξημε ηεο ΚΔΓΚΔ γηα ην Γ ΚΠ» Αμηνιόγεζε πνξείαο πινπνίεζεο έξγσλ ηεο Κνηλσλίαο ηεο Πιεξνθνξίαο έσο 31/5 2007

«Τπνζηήξημε ηεο ΚΔΓΚΔ γηα ην Γ ΚΠ» Αμηνιόγεζε πνξείαο πινπνίεζεο έξγσλ ηεο Κνηλσλίαο ηεο Πιεξνθνξίαο έσο 31/5 2007 ΔΘΝΗΚΟ ΜΔΣΟΒΗΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΗΟ Δξγαζηήξην Βηνκεραληθήο θαη Δλεξγεηαθήο Οηθνλνκίαο Οκάδα γηα ηελ Τερλνινγηθή, Οηθνλνκηθή θαη Σηξαηεγηθή Αλάιπζε ηεο Κνηλσλίαο ηεο Πιεξνθνξίαο «Τπνζηήξημε ηεο ΚΔΓΚΔ γηα ην Γ ΚΠ»

Διαβάστε περισσότερα

Ανακοίνωςη για πτυχιακζσ εργαςίεσ Χειμερινοφ Εξαμήνου

Ανακοίνωςη για πτυχιακζσ εργαςίεσ Χειμερινοφ Εξαμήνου Τμήμα Διοίκηςησ Επιχειρήςεων Ανακοίνωςη για πτυχιακζσ εργαςίεσ Χειμερινοφ Εξαμήνου Σασ ενημερώνουμε ότι ανακοινώθηκαν τα θζματα πτυχιακών εργαςιών για το χειμερινό εξάμηνο 2014-15. Παρακαλοφνται οι ςπουδαςτζσ

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΕΩΣΕΙΣ ΚΛΗΣΕΩΝ ΠΡΟΣ ΣΥΝΤΟΜΟΥΣ ΚΩΔΙΚΟΥΣ

ΧΡΕΩΣΕΙΣ ΚΛΗΣΕΩΝ ΠΡΟΣ ΣΥΝΤΟΜΟΥΣ ΚΩΔΙΚΟΥΣ 100 108 109 112 116000 116111 116123 166 170 171 184 185 197 199 1010 1011 1012 1013 1014 1015 1016 1017 1018 1019 1020 1021 1022 1023 1025 1031 1033 1034 1035 1045 1050 1051 1055 1056 1057 1065 1069 1070

Διαβάστε περισσότερα

Τιμοκατάλογος λοιπών κλήσεων

Τιμοκατάλογος λοιπών κλήσεων 100 ΑΜΕΣΗ ΔΡΑΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ 108 ΑΜΕΣΗ ΔΡΑΣΗ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ 112 ΠΑΝΕΥΡΩΠΑΪΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΛΗΣΗΣ 166 ΚΕΝΤΡΟ ΑΜΕΣΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ 197 ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ 199 ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 1014 ΓΡΑΜΜΗ ΑΝΤΙΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Τιμοκατάλογος λοιπών κλήσεων για υπηρεσίες εκτός ιδιόκτητου δικτύου Forthnet (ΧΕΓ) ΤΡΟΠΟΣ ΧΡΕΩΣΗΣ

Τιμοκατάλογος λοιπών κλήσεων για υπηρεσίες εκτός ιδιόκτητου δικτύου Forthnet (ΧΕΓ) ΤΡΟΠΟΣ ΧΡΕΩΣΗΣ ΑΡΙΘΜΟΙ ΑΠΛΗΣ ΧΡΕΩΣΗΣ Περιγραφή 13831 ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ FORTHNET 13832 ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ FORTHNET εταιρικών πελατών 100 ΑΜΕΣΗ ΔΡΑΣΗ 108 ΑΜΕΣΗ ΕΠΕΜΒΑΣΗ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ 112 ΟΤΕ - ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ/ΣΗΜΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Τιμοκατάλογος λοιπών κλήσεων ΑΡΙΘΜΟΙ ΑΠΛΗΣ ΧΡΕΩΣΗΣ. ΤΡΟΠΟΣ ΧΡΕΩΣΗΣ Αριθμός Κλήσης Περιγραφή 13831 ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ FORTHNET

Τιμοκατάλογος λοιπών κλήσεων ΑΡΙΘΜΟΙ ΑΠΛΗΣ ΧΡΕΩΣΗΣ. ΤΡΟΠΟΣ ΧΡΕΩΣΗΣ Αριθμός Κλήσης Περιγραφή 13831 ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ FORTHNET Τιμοκατάλογος λοιπών κλήσεων ΑΡΙΘΜΟΙ ΑΠΛΗΣ ΧΡΕΩΣΗΣ ΧΡΕΩΣΗ ΤΡΟΠΟΣ ΧΡΕΩΣΗΣ Αριθμός Κλήσης Περιγραφή 13831 ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ FORTHNET * 13832 ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ FORTHNET εταιρικών πελατών * 100 ΑΜΕΣΗ ΔΡΑΣΗ 108 ΑΜΕΣΗ ΕΠΕΜΒΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Τιµοκατάλογος λοιπών κλήσεων µέσω του ιδιόκτητου δικτύου Forthnet

Τιµοκατάλογος λοιπών κλήσεων µέσω του ιδιόκτητου δικτύου Forthnet Τιµοκατάλογος λοιπών κλήσεων µέσω του ιδιόκτητου δικτύου Forthnet ΧΡΕΩΣΗ ΤΡΟΠΟΣ ΧΡΕΩΣΗΣ Αριθµός Κλήσης Περιγραφή 13831 ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ FORTHNET για συνδροµητές Forthnet µέσω ιδιόκτητου δικτύου 13832 ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

BUREAU VERITAS ΑΝΑΓΝΩΡΙΜΕΝΕ ΕΣΑΙΡΕΙΕ

BUREAU VERITAS ΑΝΑΓΝΩΡΙΜΕΝΕ ΕΣΑΙΡΕΙΕ A/A Αριθμός Πιστοποιητικού 1 PYR-LPR-410.05.193-2 PYR-LPR-410.05.184-3 PYR-LPR-410.06.039-4 PYR-LPR-410.06.025-5 PYR-LPR-410.06.031-6 PYR-LPR-410.06.013-7 PYR-LPR-410.05.197-8 PYR-LPR-410.06.023- COMP001.06-GRC

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αθήνα, 23.10.2013. ΠΡΟ : Πίνακαρ Γιανομήρ Πιεξνθνξίεο: Δ. Λνγαξά Σει. 210 3736185, 210 3736391 Fax: 210 3736143 Α Π Ο Φ Α Ζ

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αθήνα, 23.10.2013. ΠΡΟ : Πίνακαρ Γιανομήρ Πιεξνθνξίεο: Δ. Λνγαξά Σει. 210 3736185, 210 3736391 Fax: 210 3736143 Α Π Ο Φ Α Ζ Αναπηηηέα ζηο Γιαδίκηςο ΑΔΑ: ΒΛΛΥΟΟ-ΦΛΒ 1 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αθήνα, 23102013 ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΣΟΤΡΗΜΟΤ Απ Ππυη24010 ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΣΟΤΡΗΣΗΚΩΝ ΤΠΟΓΟΜΩΝ ΚΑΗ ΔΠΔΝΓΤΔΩΝ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΔΠΔΝΓΤΔΩΝ & ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΞΗΛΑΘΑΠ ΞΔΟΗΔΣΝΚΔΛΩΛ

ΞΗΛΑΘΑΠ ΞΔΟΗΔΣΝΚΔΛΩΛ ΞΗΛΑΘΑΠ ΞΔΟΗΔΣΝΚΔΛΩΛ Ρ Ζ Ι Δ Φ Ω Λ Η Α Δ Π Ω Ρ Δ Ο Η Θ Ν... 3 Ρέινο ζύλδεζεο ή εμσηεξηθήο κεηαθνξάο ηειεθσληθήο γξακκήο:... 3 Ρέινο ζύλδεζεο ηειεθσληθήο γξακκήο πνπ επηζηξέθεη από άιιν δίθηπν (επηζηξνθή

Διαβάστε περισσότερα

ΞΗΛΑΘΑΠ ΗΗ ΠΣΝΙΔΠ ΘΑΗ ΡΚΖΚΑΡΑ ΞΝ ΔΗΠΑΓΝΛΡΑΗ ΝΗ ΘΑΡΝΣΝΗ ΑΞΝΙΡΖΟΗΝ ΖΚΔΟΖΠΗΥΛ ΘΑΗ ΔΠΞΔΟΗΛΥΛ ΔΞΑΙ ΝΚΑΓΑ Α

ΞΗΛΑΘΑΠ ΗΗ ΠΣΝΙΔΠ ΘΑΗ ΡΚΖΚΑΡΑ ΞΝ ΔΗΠΑΓΝΛΡΑΗ ΝΗ ΘΑΡΝΣΝΗ ΑΞΝΙΡΖΟΗΝ ΖΚΔΟΖΠΗΥΛ ΘΑΗ ΔΠΞΔΟΗΛΥΛ ΔΞΑΙ ΝΚΑΓΑ Α ΞΗΛΑΘΑΠ ΗΗ ΠΣΝΙΔΠ ΘΑΗ ΡΚΖΚΑΡΑ ΞΝ ΔΗΠΑΓΝΛΡΑΗ ΝΗ ΘΑΡΝΣΝΗ ΑΞΝΙΡΖΟΗΝ ΖΚΔΟΖΠΗΥΛ ΘΑΗ ΔΠΞΔΟΗΛΥΛ ΔΞΑΙ ΝΚΑΓΑ Α 1. Νη απφθνηηνη ηνπ Κεραλνινγηθνύ ηνκέα θαη ηνπ ηνκέα Νρεκάηωλ ησλ ΔΞΑΙ εηζψγνληαη ζηα ηκϊκαηα: ΚΖΣΑΛΝΙΝΓΗΑΠ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΕΡΓΑΖΟΛΕΜΑ ΔΘΑΓΜΩΣΘΙΑ ΙΕΜΣΡΑ

ΤΜΕΡΓΑΖΟΛΕΜΑ ΔΘΑΓΜΩΣΘΙΑ ΙΕΜΣΡΑ ΤΜΕΡΓΑΖΟΛΕΜΑ ΔΘΑΓΜΩΣΘΙΑ ΙΕΜΣΡΑ ΜΟΛΟ ΟΜΟΛΑ ΔΘΑΓΜΩΣΘΙΟΤ ΙΕΜΣΡΟΤ ΔΘΕΤΘΤΜΗ ΑΡΘΘΛΟ ΣΙ ΠΟΚΗ ΣΗΚΕΦΩΜΟ Αηηηθήο ΑΘΖΛΑΦΘΖ ΘΙΗΛΗΘΖ (ΓΗΑΓΛΥΠΡΗΘΝ ΡΚΖΚΑ) Γνξπιαίνπ 24 11521 Αζήλα 210 6464610 Αηηηθήο MEDIFIRST 24 - ΠΓΣΟΝΛΝ

Διαβάστε περισσότερα

Γιακήπςξη Γιαγωνιζμού για ηο Έπγο ΔΞΤΠΝΔ ΤΠΗΡΔΙΔ ΣΑΘΜΔΤΗ ΚΑΙ ΜΔΣΑΦΟΡΩΝ ΣΟ ΓΗΜΟ ΚΡΩΠΙΑ

Γιακήπςξη Γιαγωνιζμού για ηο Έπγο ΔΞΤΠΝΔ ΤΠΗΡΔΙΔ ΣΑΘΜΔΤΗ ΚΑΙ ΜΔΣΑΦΟΡΩΝ ΣΟ ΓΗΜΟ ΚΡΩΠΙΑ Γιακήπςξη Γιαγωνιζμού για ηο Έπγο ΔΞΤΠΝΔ ΤΠΗΡΔΙΔ ΣΑΘΜΔΤΗ ΚΑΙ ΜΔΣΑΦΟΡΩΝ ΣΟ ΓΗΜΟ ΚΡΩΠΙΑ Αναθέηοςζα Απσή: ΔΗΜΟ ΚΡΩΠΙΑ Πποϋπολογιζμόρ: 217.781,30 (ρσξίο ΦΠΑ) Γιάπκεια: 10 κήλεο Γιαδικαζία Ανάθεζηρ: Αλνηθηόο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΡΙΤΩΝ ΚΙΝΗΤΗΣ Υπηρεσίες Φωνής Τρίτων 1

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΡΙΤΩΝ ΚΙΝΗΤΗΣ Υπηρεσίες Φωνής Τρίτων 1 ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΡΙΤΩΝ ΚΙΝΗΤΗΣ Υπηρεσίες Φωνής Τρίτων 1 Οι υπηρεσίες φωνής τρίτων παρέχονται από εξωτερικούς συνεργάτες μέσω του δικτύου της WIND. ΚΛΗΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΧΡΕΩΣΗ ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΧΡΕΩΣΗ Αριθμοί έκτακτης

Διαβάστε περισσότερα

ΥΟΛΔ ΚΑΙ ΣΜΗΜΑΣΑ ΔΙΑΓΩΓΗ ΑΠΟΦΟΙΣΩΝ ΔΠΑΛ - ΟΜΑΓΑ Α

ΥΟΛΔ ΚΑΙ ΣΜΗΜΑΣΑ ΔΙΑΓΩΓΗ ΑΠΟΦΟΙΣΩΝ ΔΠΑΛ - ΟΜΑΓΑ Α Φ Ρ Ο Ν Σ Ι Σ Η Ρ Ι Α ΑΓΙΑ ΒΑΡΒΑΡΑ 21 & ΠΕΡΙΚΛΕΟΤ, Π. ΦΑΛΗΡΟ ΣΗΛ-FAX: 210 9851164, www.neapaideia.edu.gr, Ε-mail: info@neapaideia.edu.gr Παρακάηω παρο σζ ιάζο νηαι ο ι ζτολές και ηα ημή μαηα ζ ηα οπο ία

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΓΗΘΑΠΗΑ ΓΗΑ ΡΝΛ ΘΑΘΝΟΗΠΚΝ ΞΝΠΝΠΡΝ ΑΛΑΞΖΟΗΑΠ

ΓΗΑΓΗΘΑΠΗΑ ΓΗΑ ΡΝΛ ΘΑΘΝΟΗΠΚΝ ΞΝΠΝΠΡΝ ΑΛΑΞΖΟΗΑΠ ΓΗΑΓΗΘΑΠΗΑ ΓΗΑ ΡΝΛ ΘΑΘΝΟΗΠΚΝ ΞΝΠΝΠΡΝ ΑΛΑΞΖΟΗΑΠ Γηα ηνλ θαζνξηζκό πνζνζηνύ αλαπεξίαο ζα πξέπεη λα απεπζπλζείηε ζην Θέληξν Ξηζηνπνίεζεο Αλαπεξίαο (ΘΔ.Ξ.Α.). ΓΗΘΑΗΝΙΝΓΖΡΗΘΑ Αζηπλνκηθή ηαπηόηεηα ή δηαβαηήξην.

Διαβάστε περισσότερα

Taste & Tourism School. Διβίξα ΗΓΓΙΔΠΖ, Γηνίθεζε Ρνπξηζηηθώλ Δπηρεηξήζεσλ (M.Sc.)

Taste & Tourism School. Διβίξα ΗΓΓΙΔΠΖ, Γηνίθεζε Ρνπξηζηηθώλ Δπηρεηξήζεσλ (M.Sc.) Taste & Tourism School ΜΔΛΝΓΝΣΔΗΑΘΑ ΡΝΟΗΠΚΝΠ Πχληνκα Βηνγξαθηθά Δθπαηδεπηψλ Διβίξα ΗΓΓΙΔΠΖ, Γηνίθεζε Ρνπξηζηηθώλ Δπηρεηξήζεσλ (M.Sc.) Εκπαίδεςζη Κεηαπηπρηαθφ Γίπισκα «Γηνίθεζε Ρνπξηζηηθψλ Δπηρεηξήζεσλ,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΕΡΓΑΣΗΡΙΑΚΩΝ ΕΛΕΓΥΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΛΕΓΥΟΤ ΑΛΛΕΡΓΙΟΓΟΝΝΩΝ ΟΤΙΩΝ ΣΑ ΣΡΟΦΙΜΑ ΕΣΟΤ 2011 ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ ΕΡΓΑΣΗΡΙΑΚΩΝ

ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΕΡΓΑΣΗΡΙΑΚΩΝ ΕΛΕΓΥΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΛΕΓΥΟΤ ΑΛΛΕΡΓΙΟΓΟΝΝΩΝ ΟΤΙΩΝ ΣΑ ΣΡΟΦΙΜΑ ΕΣΟΤ 2011 ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ ΕΡΓΑΣΗΡΙΑΚΩΝ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΕΡΓΑΣΗΡΙΑΚΩΝ ΕΛΕΓΥΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΛΕΓΥΟΤ ΑΛΛΕΡΓΙΟΓΟΝΝΩΝ ΟΤΙΩΝ ΣΑ ΣΡΟΦΙΜΑ ΕΣΟΤ 2011 ΕΠΙΥΕΙΡΗΕΙ ΣΩΝ ΟΠΟΙΩΝ ΠΡΟΪΟΝΣΑ ΕΛΕΥΘΗΑΝ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ ΕΡΓΑΣΗΡΙΑΚΩΝ ΔΟΚΙΜΩΝ ΕΙΔΟ ΣΡΟΦΙΜΟΤ ΕΙΔΟ ΑΛΛΕΡΓΙΟΓΟΝΟΤ ΟΤΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΡΙΤΩΝ Υπηρεσίες Φωνής Τρίτων

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΡΙΤΩΝ Υπηρεσίες Φωνής Τρίτων ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΡΙΤΩΝ Υπηρεσίες Φωνής Τρίτων Οι υπηρεσίες φωνής τρίτων παρέχονται από εξωτερικούς συνεργάτες μέσω του δικτύου της WIND. ΚΛΗΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΧΡΕΩΣΗ ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΧΡΕΩΣΗ Αριθμοί έκτακτης ανάγκης

Διαβάστε περισσότερα

2. Πεξηγξαθή ηνπ Πηζηνπνηεηηθνύ. 3. Επεξεπγασία τηρ Αίτησηρ για Πιστοποιητικό

2. Πεξηγξαθή ηνπ Πηζηνπνηεηηθνύ. 3. Επεξεπγασία τηρ Αίτησηρ για Πιστοποιητικό Σύκβαζε Σπλδξνκεηή γηα SSL Πηζηνπνηεηηθό Δπηρεηξήζεωλ Τάμεο 3 [Secure Server ID, Global Server ID θαη Shared Hosting Encryption ID (Shared Certification)] ΘΑ ΞΟΔΞΔΗ ΛΑ ΓΗΑΒΑΠΔΡΔ ΡΖΛ ΞΑΟΝΠΑ ΠΚΒΑΠΖ ΠΛΓΟΝΚΖΡΖ

Διαβάστε περισσότερα

1. ΖΚΔΟΝΚΖΛΗΑ ΘΑΗ ΡΝΞΝΠ ΓΗΔΛΔΟΓΔΗΑΠ ΡΝ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΖΚΔΟΑ ΥΟΑ

1. ΖΚΔΟΝΚΖΛΗΑ ΘΑΗ ΡΝΞΝΠ ΓΗΔΛΔΟΓΔΗΑΠ ΡΝ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΖΚΔΟΑ ΥΟΑ ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ 1 ε ΓΔΗΝΛΝΚΗΘΖ ΞΔΟΗΦΔΟΔΗΑ ΑΡΡΗΘΖΠ ΓΔΛΗΘΝ ΛΝΠΝΘΝΚΔΗΝ ΑΡΡΗΘΖΠ - Θ.Α.Ρ. ΓΗΝΗΘΖΡΗΘΖ ΓΗΔΘΛΠΖ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖ ΞΝΓΗΔΘΛΠΖ ΡΚΖΚΑ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΝ ΘΖΦΗΠΗΑ 2.12.2008 ΓΟΑΦΔΗΝ ΞΟΝΚΖΘΔΗΥΛ ΛΗΘΖΠ 2 * 14561 ΘΖΦΗΠΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔ. ΤΑΧ.:7064. Τεύχος 64 Β Περίοδος Οκτώβριος 2009 ΔΩΡΕΑΝ ΔΙΑΘΕΣΗ. Juniper Networks» Cover Story : CLOUD COMPUTING: AUGMENTED REALITY: rowsers

ΚΩΔ. ΤΑΧ.:7064. Τεύχος 64 Β Περίοδος Οκτώβριος 2009 ΔΩΡΕΑΝ ΔΙΑΘΕΣΗ. Juniper Networks» Cover Story : CLOUD COMPUTING: AUGMENTED REALITY: rowsers ΚΩΔ. ΤΑΧ.:7064 Τεύχος 64 Β Περίοδος Οκτώβριος 2009 ΔΩΡΕΑΝ ΔΙΑΘΕΣΗ, Smart xis: «Juniper Networks» Cover Story : CLOUD COMPUTING: : AUGMENTED REALITY: rowsers INFO-COM 10*09 editorial4 point of view6 newsgr8

Διαβάστε περισσότερα

Ζ ΘΡΖΛΗΑΡΟΗΘΖ ΞΖΟΔΠΗΑ ΡΩΛ ΔΛΝΞΙΩΛ ΓΛΑΚΔΩΛ

Ζ ΘΡΖΛΗΑΡΟΗΘΖ ΞΖΟΔΠΗΑ ΡΩΛ ΔΛΝΞΙΩΛ ΓΛΑΚΔΩΛ Ζ ΘΡΖΛΗΑΡΟΗΘΖ ΞΖΟΔΠΗΑ ΡΩΛ ΔΛΝΞΙΩΛ ΓΛΑΚΔΩΛ ΠΕΡΙΕΥΟΜΕΝΑ ΓΔΛΗΘΑ Ζ ΦΝΗΡΖΠΖ ΠΡΖ ΠΠΑΠ Ζ ΦΝΗΡΖΠΖ ΠΡΖΛ ΘΡΖΛΗΑΡΟΗΘΖ ΠΣΝΙΖ ΑΛΡΗΘΔΗΚΔΛΑ ΡΖΠ ΘΡΖΛΗΑΡΟΗΘΖΠ ΞΖΟΔΠΗΑΠ ΠΞΝΓΔΠ ΔΗΓΗΘΔΠΖΠ ΠΞΝΓΔΠ ΔΜΔΗΓΗΘΔΠΖΠ ΝΗ ΚΝΛΑΓΔΠ ΡΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΡΗΘΔΗΚΔΛΝ ΡΝ ΘΥΓΗΘΑ ΒΗΒΙΗΥΛ ΘΑΗ ΠΡΝΗΣΔΗΥΛ.

ΑΛΡΗΘΔΗΚΔΛΝ ΡΝ ΘΥΓΗΘΑ ΒΗΒΙΗΥΛ ΘΑΗ ΠΡΝΗΣΔΗΥΛ. ΘΥΓΗΘΑΠ ΒΗΒΙΗΥΛ ΘΑΗ ΠΡΝΗΣΔΗΥΛ ΑΛΑΙΠΖ ΘΑΗ ΔΟΚΖΛΔΗΑ Παΐηεο Δπζχκηνο ΞΔΟΗΔΣΝΚΔΛΑ ΑΟΘΟΝ 1 ΑΛΡΗΘΔΗΚΔΛΝ ΡΝ ΘΥΓΗΘΑ ΒΗΒΙΗΥΛ ΘΑΗ ΠΡΝΗΣΔΗΥΛ. 1 1. ΓΗΘΑΗΥΚΑΡΑ ΘΑΗ ΞΝΣΟΔΥΠΔΗΠ ΡΥΛ ΔΞΗΡΖΓΔΚΑΡΗΥΛ. 1.1.0. ΑληηθεΫκελν Θψδηθα

Διαβάστε περισσότερα

ΞΙΖΟΝΦΝΟΗΑΘΝ ΔΓΓΟΑΦΝ ΔΗΠΑΓΩΓΖΠ

ΞΙΖΟΝΦΝΟΗΑΘΝ ΔΓΓΟΑΦΝ ΔΗΠΑΓΩΓΖΠ INTERNATIONAL LIFE Αλώλπκνο Δηαηξία Γεληθώλ Αζθαιεηώλ (Α.Δ.Γ.Α.) ΑΟ.Κ.Α.Δ. 12862/05/Β/86/42 ΞΙΖΟΝΦΝΟΗΑΘΝ ΔΓΓΟΑΦΝ ΔΗΠΑΓΩΓΖΠ ΖΚΔΟΝΚΖΛΗΑΠ: 14 IOYΙIOY 2011 ΑΗΡΖΠΖ ΓΗΑ ΔΗΠΑΓΩΓΖ ΡΗΡΙΩΛ ΠΔ ΚΖ ΟΘΚΗΕΝΚΔΛΖ ΑΓΝΟΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΤΝΗ Υαληά 30 επηεκβξίνπ 2013 ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ & ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΣΩΝ Αξηζ.Πξση:7113 ΓΕΝΙΚΟ ΚΑΣΑΣΗΜΑ ΚΡΑΣΗΗ ΚΡΗΣΗ 1

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΤΝΗ Υαληά 30 επηεκβξίνπ 2013 ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ & ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΣΩΝ Αξηζ.Πξση:7113 ΓΕΝΙΚΟ ΚΑΣΑΣΗΜΑ ΚΡΑΣΗΗ ΚΡΗΣΗ 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΤΝΗ Υαληά 30 επηεκβξίνπ 2013 ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ & ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΣΩΝ Αξηζ.Πξση:7113 ΓΕΝΙΚΟ ΚΑΣΑΣΗΜΑ ΚΡΑΣΗΗ ΚΡΗΣΗ 1 Σαρ.Δ/λζε : Αγπηά ΠΡΟ Σ.Κ : 73100,Αγπηά 1.Δήκν Υαλίσλ Πιεξνθνξίεο:

Διαβάστε περισσότερα

Νδεγίεο γηα ηε ζπκπιήξσζε ηνπ Κεραλνγξαθηθνύ Γειηίνπ Νηθνλνκηθώλ Πηνηρείσλ Δπηρεηξήζεσλ θαη Δπηηεδεπκαηηώλ νηθνλ. έηνπο 2011 (Έληππν Δ3).

Νδεγίεο γηα ηε ζπκπιήξσζε ηνπ Κεραλνγξαθηθνύ Γειηίνπ Νηθνλνκηθώλ Πηνηρείσλ Δπηρεηξήζεσλ θαη Δπηηεδεπκαηηώλ νηθνλ. έηνπο 2011 (Έληππν Δ3). Νδεγίεο γηα ηε ζπκπιήξσζε ηνπ Κεραλνγξαθηθνύ Γειηίνπ Νηθνλνκηθώλ Πηνηρείσλ Δπηρεηξήζεσλ θαη Δπηηεδεπκαηηώλ νηθνλ. έηνπο 2011 (Έληππν Δ3). Σελίδα 1 Α. ΠΟΙΟΙ ΤΠΟΒΑΛΛΟΤΝ ΣΟ ΕΝΣΤΠΟ Ε3 Β. ΠΩ ΚΑΙ ΠΟΣΕ ΤΠΟΒΑΛΛΕΣΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY

INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2015.04.20 09:04:19 EEST Reason: Location: Athens ΑΔΑ: 6428465ΦΥΟ-ΦΩ3 ΔΜ. ΔΞΔΗΓΝΛ ΑΛΑΟΡΖΡΔΝ ΠΡΝ ΓΗΑΓΗΘΡΝ ΔΙΙΖΛΗΘΖ

Διαβάστε περισσότερα

Σημείωση : Τα αποτελέσματα δεν ανακοινώνονται τηλεφωνικά.

Σημείωση : Τα αποτελέσματα δεν ανακοινώνονται τηλεφωνικά. Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr Αθήνα, 17/12/2010 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ 14 ΘΕΣΕΩΝ ΕΕΠ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 1/2008

Διαβάστε περισσότερα