Σηκοθαηάιογος ύληοκφλ Θφδηθώλ θαη κε Γεφγραθηθώλ Αρηζκώλ ηαζερής

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Σηκοθαηάιογος ύληοκφλ Θφδηθώλ θαη κε Γεφγραθηθώλ Αρηζκώλ ηαζερής"

Transcript

1 100 ΑΚΔΠΖ ΓΟΑΠΖ ΑΡΔΙΥΠ 108 ΑΚΔΠΖ ΔΞΔΚΒΑΠΖ ΙΗΚΔΛΗΘΝ ΠΥΚΑΡΝΠ ΑΡΔΙΥΠ 109 ΞΖΟΔΠΗΑ ΓΗΥΜΖΠ ΛΑΟΘΥΡΗΘΥΛ 0,100 αλά θιήζε Αλά θιήζε 112 ΝΡΔ - ΞΖΟΔΠΗΑ ΔΘΡΑΘΡΖΠ ΑΛΑΓΘΖΠ/ΠΖΚΑ ΘΗΛΓΛΝ ΑΡΔΙΥΠ 166 ΔΘΑΒ - ΔΘΛΗΘΝ ΘΔΛΡΟΝ ΑΚΔΠΖΠ ΒΝΖΘΔΗΑΠ ΑΡΔΙΥΠ 191 ΞΝΟΓΔΗΝ ΓΔΥΟΓΗΑΠ ΠΛΡΝΛΗΠΡΗΘΝ ΘΔΛΡΟΝ ΞΙΖΟΝΦΝΟΗΥΛ 0,100 αλά θιήζε Αλά θιήζε 195 ΓΖΚΝΗ:ΑΡΡΗΘΖΠ-ΚΑΓΛΖΠΗΑΠ-ΖΟΑΘΙΔΗΝ-ΘΔΠ/ΘΖΠ-ΗΥΑΛΛΗΛΥΛ-ΘΑΒΑΙΑΠ-ΘΑΟΓΗΡΠΑΠ-ΘΝΕΑΛΖΠ- ΦΘΗΥΡΗΓΑΠ-ΔΟΡΑΛΗΑΠ-ΙΑΟΗΠΑΠ-ΑΣΑΗΑΠ-ΕΑΘΛΘΝ-ΣΑΛΗΥΛ-ΘΝΛΗΡΠΑΠ-ΓΥΓΔΘΑΛΖΠΥΛ 197 ΔΘΛΗΘΝΠ ΝΟΓΑΛΗΠΚΝΠ ΞΟΝΛΝΗΑΠ ΑΡΔΙΥΠ 199 ΞΟΝΠΒΔΠΡΗΘΖ ΞΖΟΔΠΗΑ ΑΡΔΙΥΠ 0,100 αλά θιήζε Αλά θιήζε 1010 INTERAMERICAN ΑΠΦΑΙΔΗΔΠ ΕΥΖΠ 0,100 αλά θιήζε Αλά θιήζε 1011 INTERAMERICAN ΔΟΥΘΙΗΛΗΘΖ ΑΘΖΛΥΛ 0,100 αλά θιήζε Αλά θιήζε 1012 ΗΑΡΟΗΘΝ ΘΔΛΡΟΝ ΑΘΖΛΥΛ 0,100 αλά θιήζε Αλά θιήζε 1014 ΓΟΑΚΚΖ ΑΛΡΗΡΟΝΚΝΘΟΑΡΗΘΖΠ - ΑΟΣΖΓΔΗΝ ΔΙΙΖΛΗΘΖΠ ΑΠΡΛΝΚΗΑΠ ΑΡΔΙΥΠ 1015 ΘΡΖΚΑΡΝΙΝΓΗΝ Α.Δ. 0,100 αλά θιήζε Αλά θιήζε 1016 SOS ΗΑΡΟΝΗ ΑΔ 0,100 αλά θιήζε Αλά θιήζε 1018 ΘΙΗΚΑΘΑ (Ρειεθωληθή Γξακκή Ξαξέκβαζεο γηα ηελ Απηνθηνλία) 0,100 αλά θιήζε Αλά θιήζε 1021 ΓΖΚΝΡΗΘΖ ΔΞΗΣ/ΠΖ ΓΟΔΠΖΠ ΑΞΝΣ/ΠΖΠ ΠΔΟΟΥΛ 0,100 αλά θιήζε Αλά θιήζε 1022 ΔΓΑΞ ΒΙΑΒΔΠ 0,100 αλά θιήζε Αλά θιήζε 1023 ΘΔΟΚΖ ΠΔΟΟΥΛ Α.Δ. 0,029 αλά ιεπηό Αλά δεπηεξόιεπην 1024 ΑΡΡΗΘΔΠ ΓΗΑΓΟΝΚΔΠ Α.Δ. 0,029 αλά ιεπηό Αλά δεπηεξόιεπην 1025 ΝΙΚΞΗΑ ΝΓΝΠ ΙΔΗΡΝΟΓΗΑ Α.Δ. 0,100 αλά θιήζε Αλά θιήζε 1031 ΝΘΑΛΑ ΝΟΓΑΛΗΠΚΝΠ ΘΑΡΆ ΡΥΛ ΛΑΟΘΥΡΗΘΥΛ 0,100 αλά θιήζε Αλά θιήζε 1033 ΑΠΡΛΝΚΗΑ ΞΝΙΔΥΛ 0,100 αλά θιήζε Αλά θιήζε 1035 ΡΟΑΚ ΑΔ 0,029 αλά ιεπηό Αλά δεπηεξόιεπην 1050 ΓΔΖ - ΒΙΑΒΔΠ ΔΞΑΟΣΗΥΛ ΞΙΖΛ ΑΘΖΛΑΠ 0,100 αλά θιήζε Αλά θιήζε 1051 ΓΗΑΓΛΥΠΡΗΘΝ ΘΑΗ ΘΔΟΑΞΔΡΗΘΝ ΘΔΛΡΟΝ ΑΘΖΛΥΛ 0,029 αλά ιεπηό Αλά δεπηεξόιεπην 1055 METROPOLITAN HOSPITAL 0,100 αλά θιήζε Αλά θιήζε 1056 ΡΝ ΣΑΚΝΓΔΙΝ ΡΝ ΞΑΗΓΗΝ ΑΡΔΙΥΠ 1057 HELLAS SERVICE ΝΓΗΘΖ ΒΝΖΘΔΗΑ ΔΞΔ 0,100 αλά θιήζε Αλά θιήζε 1065 ΓΟΑΚΚΖ ΕΥΖΠ - ΘΑΡΑΓΓΔΙΗΔΠ, ΤΣΝΙΝΓΗΘΖ ΞΝΠΡΖΟΗΜΖ, ΑΛΑΓΓΔΙΗΑ ΑΞΥΙΔΗΑΠ ΖΙΗΘΗΥΚΔΛΥΛ 0,029 αλά ιεπηό Αλά δεπηεξόιεπην 1069 ΚΔΗΛΔ ΓΛΑΡΝΠ 0,029 αλά ιεπηό Αλά δεπηεξόιεπην 1070 ΛΝΠΝΘΝΚΔΗΝ ΔΟΟΗΘΝΠ ΛΡΛΑΛ 0,100 αλά θιήζε Αλά θιήζε 1075 ΛΔΑ ΝΓΝΠ Α.Δ. 0,100 αλά θιήζε Αλά θιήζε 1077 ΔΓΛΑΡΗΑ ΝΓΝΠ 0,100 αλά θιήζε Αλά θιήζε 1078 BIOAXIS HEALTHCARE HELLAS AE 0,100 αλά θιήζε Αλά θιήζε 1100 MONDIAL ASSISTANCE 0,029 αλά ιεπηό Αλά δεπηεξόιεπην 1107 Δ.Θ.Θ.Α. (Δζληθό Θέληξν Θνηλωληθήο Αιιειεγγύεο) 0,029 αλά ιεπηό Αλά δεπηεξόιεπην 1109 Θαηαξγώληαο ηελ Αδηθία ζηνλ 21ν αηώλα 0,029 αλά ιεπηό Αλά δεπηεξόιεπην 1110 ΝΠΔ 0,029 αλά ιεπηό Αλά δεπηεξόιεπην 1114 ΘΔΘΔΑ ΑΙΦΑ 0,029 αλά ιεπηό Αλά δεπηεξόιεπην 1116 ΘΥΠΡΑΟΔΙΝ ΓΔΠΞΝΗΛΑ & ΠΗΑ Δ.Δ 0,100 αλά θιήζε Αλά θιήζε 1118 ΓΔΞΑ ΦΠΗΘΝ ΑΔΟΗΝ 0,100 αλά θιήζε Αλά θιήζε 1130 ΔΘΔΙ - ΔΜΞΖΟΔΡΖΠΖ ΑΚΔΑ 0,100 αλά θιήζε Αλά θιήζε 1133 Δ.Ξ.Α. ΑΡΡΗΘΖΠ (ΦΠΗΘΝ ΑΔΟΗΝ) 0,100 αλά θιήζε Αλά θιήζε 1135 ΘΔΛΡΟΝ ΔΙΔΓΣΝ ΘΑΗ ΞΟΝΙΖΤΖΠ ΛΝΠΖΚΑΡΥΛ-ΠΔΗΠΚΝΞΙΖΘΡΝΗ ΘΔΦΑΙΝΛΗΑΠ 0,029 αλά ιεπηό Αλά δεπηεξόιεπην 1137 ΔΟΥΞΑΦΘΖ ΞΗΠΡΖ ΑΔΓΑ 0,100 αλά θιήζε Αλά θιήζε 1142 ΘΔΛΡΟΝ ΔΙΔΓΣΝ ΞΟΝΙΖΤΖΠ ΛΝΠΖΚΑΡΥΛ (ελεκέξωζε γηα ηελ απαγόξεπζε ηνπ θαπλίζκαηνο) 0,029 αλά ιεπηό Αλά δεπηεξόιεπην 1144 MODULUS 0,029 αλά ιεπηό Αλά δεπηεξόιεπην 1145 ΘΔΘΔΑ ΑΛΑΓΠΖ 0,100 αλά θιήζε Αλά θιήζε 1147 ΔΘΛΗΘΝΠ ΝΟΓΑΛΗΠΚΝΠ ΚΔΡΑΚΝΠΣΔΠΔΥΛ 0,100 αλά θιήζε Αλά θιήζε 1151 «ΓΗΑΡΟΝΗ ΘΑΡ ΝΗΘΝΛ»-Θ.ΚΑΟΑΡΝΠ & ΠΗΑ ΔΔ 0,100 αλά θιήζε Αλά θιήζε 1154 EXPRESS SERVICE 0,100 αλά θιήζε Αλά θιήζε 1156 ΑΟΣΖΓΔΗΝ ΔΙΙΖΛΗΘΖΠ ΑΠΡΛΝΚΗΑΠ - ΓΟΑΦΔΗΝ ΔΜΑΦΑΛΗΠΘΔΛΡΥΛ ΑΡΝΚΥΛ 0,100 αλά θιήζε Αλά θιήζε 1158 INTERAMERICAN ΝΓΗΘΖ ΒΝΖΘΔΗΑ 0,100 αλά θιήζε Αλά θιήζε 1168 INTERAMERICAN ΝΓΗΘΖ ΒΝΖΘΔΗΑ 0,100 αλά θιήζε Αλά θιήζε 1175 AGA INTERNATIONAL 0,029 αλά ιεπηό Αλά δεπηεξόιεπην 1500 ΘΔΛΡΟΝ ΡΖΙΔΦΥΛΗΘΖΠ ΔΜΞΖΟΔΡΖΠΖΠ ΞΝΙΗΡΥΛ Ξ.ΔΠΥΡΔΟΗΘΥΛ 0,100 αλά θιήζε Αλά θιήζε 1504 ΓΔΛΗΘΝ ΙΝΓΗΠΡΖΟΗΝ ΡΝ ΘΟΑΡΝΠ 0,100 αλά θιήζε Αλά θιήζε 1505 ΞΝΟΓΔΗΝ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΥΛ 0,100 αλά θιήζε Αλά θιήζε 1507 ΓΖΚΝΠ ΣΑΙΘΗΓΑΠ 0,100 αλά θιήζε Αλά θιήζε 1509 ΓΖΚΝΠ ΚΔΡΑΚΝΟΦΥΠΖΠ 0,100 αλά θιήζε Αλά θιήζε 1511 ΓΔΛΗΘΖ ΓΟΑΚΚΑΡΔΗΑ ΔΚΞΝΟΗΝ & ΑΛΑΞΡΜΖΠ 0,100 αλά θιήζε Αλά θιήζε 1515 ΓΖΚΝΠ ΑΗΓΑΙΔΥ 0,031 αλά ιεπηό Αλά δεπηεξόιεπην 1517 ΞΝΟΓΔΗΝ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΥΛ - ΞΖΟΔΠΗΑ ΔΗΓΗΘΥΛ ΔΙΔΓΣΥΛ 0,100 αλά θιήζε αλά θιήζε 1520 ΞΝΟΓΔΗΝ ΑΛΑΞΡΜΖΠ - ΓΔΛ. ΓΟΑΚΚ. ΔΚΞΝΟΗΝ 0,100 αλά θιήζε Αλά θιήζε 1521 ΞΔΣΥΓΔ 0,100 αλά θιήζε Αλά θιήζε 1522 ΞΔΣΥΓΔ 0,100 αλά θιήζε Αλά θιήζε 1528 ΓΔΛΗΘΖ ΓΟΑΚΚΑΡΔΗΑ ΛΔΑΠ ΓΔΛΗΑΠ 0,100 αλά θιήζε Αλά θιήζε 1529 ΞΝΟΓΔΗΝ ΓΗΘΑΗΝΠΛΖΠ 0,100 αλά θιήζε Αλά θιήζε 1533 ΓΖΚΝΠ ΓΑΙΑΡΠΗΝ 0,100 αλά θιήζε Αλά θιήζε 1535 ΝΡΔ - ΞΖΟΔΠΗΑ ΗΑΠΗΠ 0,100 αλά θιήζε Αλά θιήζε 1536 ΛΝΚΑΟΣΗΑ ΘΔΠΠΑΙΝΛΗΘΖΠ 0,100 αλά θιήζε Αλά θιήζε 1539 ΞΔΟΗΦΔΟΔΗΑ ΑΡΡΗΘΖΠ 0,100 αλά θιήζε Αλά θιήζε 1540 ΞΝΟΓΔΗΝ ΑΓΟΝΡΗΘΖΠ ΑΛΑΞΡΜΖΠ & ΡΟΝΦΗΚΥΛ 0,100 αλά θιήζε Αλά θιήζε 1550 ΞΝΟΓΔΗΝ ΔΘΛΗΘΖΠ ΞΑΗΓΔΗΑΠ & ΘΟΖΠΘΔΚΑΡΥΛ 0,100 αλά θιήζε Αλά θιήζε 1562 ΓΖΚΝΠ ΞΑΟΝ 0,100 αλά θιήζε Αλά θιήζε 1564 ΞΝΟΓΔΗΝ ΔΠΥΡ. ΓΖΚ. ΓΗΝΗΘ. ΘΑΗ ΑΞΝΘΔΛΡΟΥΠΖΠ 0,100 αλά θιήζε Αλά θιήζε 1565 ΓΖΚΝΠ ΞΑΙΑΗΝ ΦΑΙΖΟΝ 0,100 αλά θιήζε Αλά θιήζε 1566 ΠΞΑΞ (Πύλδεζκνο δήκωλ & θνηλνη. πξνζηαζίαο θαη αλάπιαζεο ηνπ πεξηβάιινληνο ηεο Ξεληέιεο) 0,100 αλά θιήζε Αλά θιήζε 1567 ΓΖΚΝΠ ΘΔΟΑΡΠΗΛΗΝ 0,100 αλά θιήζε Αλά θιήζε 1568 ΓΖΚΝΠ ΛΔΑΠ ΠΚΟΛΖΠ 0,100 αλά θιήζε Αλά θιήζε 1571 ΔΝΡ- ΔΙΙΖΛΗΘΝΠ ΝΟΓΑΛΗΠΚΝΠ ΡΝΟΗΠΚΝ / Γξακκή Ξιεξνθνξηώλ 0,100 αλά θιήζε Αλά θιήζε 1572 ΔΝΡ - ΓΟΑΚΚΖ ΞΑΟΑΞΝΛΥΛ 0,100 αλά θιήζε Αλά θιήζε 1577 ΓΖΚΝΠ ΑΘΖΛΑΗΥΛ- ΞΖΟΔΠΗΑ ΞΑΟΝΓΗΑΠ ΠΡΑΘΚΔΠΖΠ 0,100 αλά θιήζε Αλά θιήζε 1591 ΠΛΡΝΛΗΠΡΗΘΝ ΘΔΛΡΟΝ ΓΑΠΝΞΟΝΠΡΑΠΗΑΠ 0,100 αλά θιήζε Αλά θιήζε 1595 ΓΖΚΝΠ ΑΘΖΛΑΗΥΛ 0,100 αλά θιήζε Αλά θιήζε 1889 ΞΝΟΓΔΗΝ ΚΔΡΑΦΝΟΥΛ & ΔΞΗΘΝΗΛΥΛΗΥΛ 0,100 αλά θιήζε Αλά θιήζε 1961 ΓΖΚΝΠ ΑΗΓΑΙΔΥ 0,100 αλά θιήζε Αλά θιήζε ΓΗΔΘΛΖ ΓΗΑΦΑΛΔΗΑ-ΔΙΙΑΠ (ΓΓ-Δ) - πνζηήξημε ζε ζύκαηα θαη κάξηπξεο ππνζέζεωλ δηαθζνξάο 0,029 αλά ιεπηό Αλά δεπηεξόιεπην ΞΖΟΔΠΗΑ ΠΡΑΘΚΔΠΖΠ ΞΝΓΖΙΑΡΥΛ 0,029 αλά ιεπηό Αλά δεπηεξόιεπην

2 10200 CAR CONTROL IKTEO Α.Δ 0,100 αλά θιήζε Αλά θιήζε ΑΓΘΑΙΗΑΕΥ - ΝΚΗΙΝΠ ΔΘΔΙΝΛΡΥΛ ΘΑΡΑ ΡΝ ΘΑΟΘΗΛΝ 0,100 αλά θιήζε Αλά θιήζε J&P ΑΒΑΜ ΗΘΡΔΝ 0,029 αλά ιεπηό Αλά δεπηεξόιεπην ΘΡΔΝ 0,029 αλά ιεπηό Αλά δεπηεξόιεπην ΑΟΣΖΓΔΗΝ ΔΙΙΖΛΗΘΖΠ ΑΠΡΛΝΚΗΑΠ ΓΗΔΘΛΠΖ ΔΠΥΡΔΟΗΘΥΛ ΞΝΘΔΠΔΥΛ 0,029 αλά ιεπηό Αλά δεπηεξόιεπην ΦΠΗΘΝ ΑΔΟΗΝ ΘΔΠΠΑΙΝΛΗΘΖΠ - ΔΘΡΑΘΡΖ ΞΝΠΡΖΟΗΜΖ 0,029 αλά ιεπηό Αλά δεπηεξόιεπην ΛΔΝ ΑΘΖΛΑΗΝΛ M.D. Hospital Α.Δ. 0,100 αλά θιήζε Αλά θιήζε ΑΡΝΚΝΡΝ ΗΘΡΔΝ Α.Δ. 0,100 αλά θιήζε Αλά θιήζε ΑΓΗΝΠ ΙΝΘΑΠ ΛΝΠΖΙΔΡΗΘΖ Α.Δ. 0,029 αλά ιεπηό Αλά δεπηεξόιεπην ΔΙΞΑ 0,100 αλά θιήζε Αλά θιήζε Η.ΘΡΔΝ ΘΝΚΒΝΠ ΑΚΦΗΘΔΑΠ Α.Δ. 0,029 αλά ιεπηό Αλά δεπηεξόιεπην Γ.Δ..Α.Ο. 0,029 αλά ιεπηό Αλά δεπηεξόιεπην ΓΔΖ 0,029 αλά ιεπηό Αλά δεπηεξόιεπην ΔΙ. ΑΠ. - Ξαξνρή πιεξνθνξηώλ πνύ αθνξνύλ ζέκαηα ηξνκνθξαηίαο 0,029 αλά ιεπηό Αλά δεπηεξόιεπην ΚΔΠΝΙΑΒΖΡΖΠ ΡΟΑΞΔΕΗΘΥΛ-ΔΞΔΛΓΡΗΘΥΛ ΞΖΟΔΠΗΥΛ 0,029 αλά ιεπηό Αλά δεπηεξόιεπην ΞΑΟΝΣΖ ΞΖΟΔΠΗΥΛ ΝΓΗΘΖΠ ΒΝΖΘΔΗΑΠ 0,029 αλά ιεπηό Αλά δεπηεξόιεπην ΓΔΖ 0,029 αλά ιεπηό Αλά δεπηεξόιεπην ΓΔΖ - ΒΙΑΒΔΠ ΓΡ. ΘΔΠ/ΘΖΠ 0,100 αλά θιήζε Αλά θιήζε ΓΔΖ - ΒΙΑΒΔΠ ΘΔΛΡΟ. ΘΔΠ/ΘΖΠ 0,100 αλά θιήζε Αλά θιήζε ΓΔΖ - ΒΙΑΒΔΠ ΑΛΑΡ. ΘΔΠ/ΘΖΠ & ΑΘΖΛΥΛ 0,100 αλά θιήζε Αλά θιήζε ΓΔΖ - ΒΙΑΒΔΠ ΑΘΖΛΥΛ 0,100 αλά θιήζε Αλά θιήζε ΓΔΖ - ΒΙΑΒΔΠ ΑΘΖΛΥΛ 0,100 αλά θιήζε Αλά θιήζε ΓΔΖ - ΒΙΑΒΔΠ ΑΘΖΛΥΛ 0,100 αλά θιήζε Αλά θιήζε ΓΔΖ - ΒΙΑΒΔΠ ΑΘΖΛΥΛ 0,100 αλά θιήζε Αλά θιήζε ΓΔΖ - ΒΙΑΒΔΠ ΑΘΖΛΥΛ 0,100 αλά θιήζε Αλά θιήζε ΓΔΖ - ΒΙΑΒΔΠ ΑΘΖΛΥΛ 0,100 αλά θιήζε Αλά θιήζε ΘΙΗΚΑΘΑ (Φνξέαο γηα ηελ ελεκέξωζε θαη ππνζηήξημε αζηέγωλ) 0,029 αλά ιεπηό Αλά δεπηεξόιεπην ΗΛΠΡΗΡΝΡΝ ΓΔΗΑΠ ΡΝ ΞΑΗΓΗΝ - Δλεκέξωζε θαη βνήζεηα ζειαδνπζώλ κεηέξωλ 0,029 αλά ιεπηό Αλά δεπηεξόιεπην ΞΖΟΔΠΗΔΠ ΗΘΡΔΝ 0,029 αλά ιεπηό Αλά δεπηεξόιεπην Η. ΘΡΔΝ ΛΝΚΝ ΑΣΑΦΑΠ 0,029 αλά ιεπηό Αλά δεπηεξόιεπην ΗΘΡΔΝ Λ. ΑΣΑΗΑΠ ΑΔ ΕΥΖΠ ΑΘΑΛΑΠΝΞΝΙΝΠ 0,029 αλά ιεπηό Αλά δεπηεξόιεπην ΘΥΠΡΑΟΔΙΝ ΓΔΠΞΝΗΛΑ & ΠΗΑ Δ.Δ. 0,100 αλά θιήζε Αλά θιήζε Γξακκε εμππεξέηεζεο ππεξεζηώλ ΘΡΔΝ 0,029 αλά ιεπηό Αλά δεπηεξόιεπην ΠΛΓΔΠΚΝΠ ΓΗΑΣΔΗΟΗΠΖΠ ΠΡΔΟΔΥΛ ΑΞΝΒΙΖΡΥΛ ΓΖΚΥΛ & ΘΝΗΛΝΡΖΡΥΛ ΛΝΚΝ ΙΑΟΗΠΑΠ 0,029 αλά ιεπηό Αλά δεπηεξόιεπην ΞΖΓΑΠΝΠ ΗΘΡΔΝ ΑΔ 0,100 αλά θιήζε Αλά θιήζε ΗΑΡΟΗΘΖ Δ.Δ. - Ηδηωηηθό Αθηηλνινγηθό Ηαηξείν - Γξεγνξηάδεο & ΠΗΑ - Ηαηξηθέο ππεξεζίεο θαη' νίθνλ 0,029 αλά ιεπηό Αλά δεπηεξόιεπην Η.ΘΡΔΝ ΛΝΚΝ ΙΑΠΗΘΗΝ Α.Δ. 0,029 αλά ιεπηό Αλά δεπηεξόιεπην Η.ΘΡΔΝ ΡΔΣΛΝΘΗΛΖΠΖ 0,029 αλά ιεπηό Αλά δεπηεξόιεπην ΗΘΡΔΝ ΘΝΚΒΝΠ ΘΖΦΗΠΗΑΠ Δ.Ξ.Δ. 0,100 αλά θιήζε Αλά θιήζε ΞΖΟΔΠΗΑ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖΠ ΑΠΡΛΝΚΗΑΠ ΘΑΗ ΓΗΥΜΖΠ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΝ ΔΓΘΙΖΚΑΡΝΠ 0,029 αλά ιεπηό Αλά δεπηεξόιεπην Η.ΘΡΔΝ ΛΝΚΝ ΖΟΑΘΙΔΗΝ Α.Δ. 0,029 αλά ιεπηό Αλά δεπηεξόιεπην ΗΑΡΟΗΘΖ ΦΟΝΛΡΗΓΑ ΘΥ Δ.Ξ.Δ. 0,029 αλά ιεπηό Αλά δεπηεξόιεπην ΝΟΓΑΛΗΠΚΝΠ ΑΠΡΗΘΥΛ ΠΓΘΝΗΛΥΛΗΥΛ ΘΔΠΠΑΙΝΛΗΘΖΠ ΝΑΠΘ 0,029 αλά ιεπηό Αλά δεπηεξόιεπην ΡΑΣΚΔΡΑΦΝΟΔΠ ΔΙΡΑ Α.Δ. 0,029 αλά ιεπηό Αλά δεπηεξόιεπην ΓΖΚΝΡΗΘΖ ΔΞΗΣ/ΠΖ ΓΟΔΠΖΠ ΑΞΝΣ/ΠΖΠ ΘΔΟΘΟΑΠ 0,100 αλά θιήζε Αλά θιήζε ΓΖΚΝΡΗΘΖ ΔΞΗΣ/ΠΖ ΓΟΔΠΖΠ ΑΞΝΣ/ΠΖΠ ΖΟΑΘΙΔΗΝ 0,100 αλά θιήζε Αλά θιήζε ΓΖΚΝΡΗΘΖ ΔΞΗΣ/ΠΖ ΓΟΔΠΖΠ ΑΞΝΣ/ΠΖΠ ΘΑΡΔΟΗΛΖΠ 0,100 αλά θιήζε Αλά θιήζε ΓΖΚΝΡΗΘΖ ΔΞΗΣ/ΠΖ ΓΟΔΠΖΠ ΑΞΝΣ/ΠΖΠ ΘΔΠ/ΘΖΠ 0,100 αλά θιήζε Αλά θιήζε ΞΔΟΑΠΡΗΘΝ ΘΡΔΙ ΛΝΚΝ ΗΥΑΛΛΗΛΥΛ 0,029 αλά ιεπηό Αλά δεπηεξόιεπην ΔΡΑΗΟΔΗΑ ΤΣΝΘΝΗΛΥΛΗΘΖΠ ΓΔΗΑΠ ΡΝ ΞΑΗΓΗΝ ΘΑΗ ΡΝ ΔΦΖΒΝ (Δ.Τ..Ξ.Δ) 0,029 αλά ιεπηό Αλά δεπηεξόιεπην ΖΓΗΘΑ Α.Δ. 0,100 αλά θιήζε Αλά θιήζε ΔΛΥΠΖ ΓΗΑ ΡΑ ΓΗΘΑΗΥΚΑΡΑ ΡΥΛ ΞΝΙΗΡΥΛ 0,100 αλά θιήζε Αλά θιήζε ΦΠΗΘΝ ΑΔΟΗΝ ΘΔΠΠΑΙΝΛΗΘΖΠ - ΔΚΞΝΟΗΘΑ ΘΔΚΑΡΑ 0,029 αλά ιεπηό Αλά δεπηεξόιεπην ECOCHECK_I.K.E ΟΑΛΡΔΒΝ & ΞΙΖΟΝΦΝΟΗΔΠ ΠΣΔΡΗΘΑ ΚΔ ΡΔΣΛΗΘΝ ΔΙΔΓΣΝ ΝΣΖΚΑΡΥΛ 0,029 αλά ιεπηό Αλά δεπηεξόιεπην ΞΙΖΟΝΦΝΟΗΔΠ ΝΑΠΑ 0,029 αλά ιεπηό Αλά δεπηεξόιεπην ΑΟΣΖΓΔΗΝ ΔΙΙΖΛΗΘΖΠ ΑΠΡΛΝΚΗΑΠ - ΓΗΥΜΖ ΖΙΔΘΡΟΝΛΗΘΝ ΔΓΘΙΖΚΑΡΝΠ 0,029 αλά ιεπηό Αλά δεπηεξόιεπην ΘΡΔΙ ΛΝΚΝ ΞΟΔΒΔΕΑΠ ΑΔ 0,029 αλά ιεπηό Αλά δεπηεξόιεπην Δ.ΓΑΗΓΑΟΡΕΖΠ & ΠΗΑ Ν.Δ (Θέληξν Λνζειεπηηθώλ πεξεζηώλ θαη'νίθνλ) 0,100 αλά θιήζε Αλά θιήζε ΔΙΙΖΛΗΘΑ ΡΑΣΓΟΝΚΔΗΑ AE 0,029 αλά ιεπηό Αλά δεπηεξόιεπην ΝΙΗΘΖ ΞΝΠΡΖΟΗΜΖ ΑΡΝΘΗΛΖΡΝ ΔΞΔ - AUTOCARE ΝΓΗΘΖ ΒΝΖΘΔΗΑ 0,100 αλά θιήζε Αλά θιήζε ΝΠΔ - ΑΛΑΓΓΔΙΗΑ ΠΚΒΑΛΡΥΛ ΘΑΗ ΒΙΑΒΥΛ ΔΞΗ ΡΝ ΠΗΓΖΟΝΓΟΝΚΗΘΝ ΓΗΘΡΝ 0,029 αλά ιεπηό Αλά δεπηεξόιεπην ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΑΠΡΛΝΚΗΑ - ΕΖΡΖΚΑΡΑ ΘΑΗ ΑΛΡΗΚΔΡΥΞΗΠΖ ΟΑΡΠΗΠΚΝ 0,029 αλά ιεπηό Αλά δεπηεξόιεπην ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΔΡΑΗΟΗΑ ΞΟΝΠΡΑΠΗΑΠ ΘΑΗ ΑΞΝΘΑΡΑΠΡΑΠΖΠ ΑΛΑΞΖΟΥΛ ΞΑΗΓΥΛ (ΔΙΔΞΑΞ) 0,029 αλά ιεπηό Αλά δεπηεξόιεπην ΔΓΔΛΗΓΔΗΝ ΘΔΟΑΞΔΡΖΟΗΝ Ζ ΑΓΗΑ ΡΟΗΑΠ Α.Δ. 0,029 αλά ιεπηό Αλά δεπηεξόιεπην ΔΛΥΠΖ "ΚΑΕΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΑΗΓΗ" 0,100 αλά θιήζε Αλά θιήζε ΘΡΔΙ ΛΝΚΝ ΑΟΘΑΓΗΑΠ 0,029 αλά ιεπηό Αλά δεπηεξόιεπην HOME CARE - ΑΛΥΛΚΝΠ ΔΡΑΗΟΔΗΑ ΞΑΟΝΣΖΠ ΗΑΡΟΗΘΥΛ & ΠΛΑΦΥΛ 0,100 αλά θιήζε Αλά θιήζε WIN HELLAS-ΓΗΔΘΛΖΠ ΞΝΠΡΖΟΗΜΖ ΓΛΑΗΘΥΛ 0,029 αλά ιεπηό Αλά δεπηεξόιεπην ΔΘΙΔΗΓΖΠ ΓΘΝΚΑΠ & ΠΗΑ ΝΔ 0,029 αλά ιεπηό Αλά δεπηεξόιεπην ΗΛΘΑ 0,029 αλά ιεπηό Αλά δεπηεξόιεπην ΔΦΔΡ 0,029 αλά ιεπηό Αλά δεπηεξόιεπην ΓΔΖ 0,029 αλά ιεπηό Αλά δεπηεξόιεπην ΗΑΠΥ ΑΔ 0,029 αλά ιεπηό Αλά δεπηεξόιεπην ΔΙΙΑΠ ΚΔΛΡΗΑ ΔΞΔ 1,230 αλά ιεπηό Αλά ιεπηό InfOTE - ΞΙΖΟΝΦΝΟΗΔΠ ΘΑΡΑΙΝΓΝ 0,923 αλά ιεπηό Διάρηζηνο ρξόλνο 60'' MEDIATEL 0,972 αλά ιεπηό Αλά ιεπηό ΞΙΖΟΝΦΝΟΗΔΠ WIND 0,821 αλά ιεπηό Αλά ιεπηό ΞΙΖΟΝΦΝΟΗΔΠ WIND (ΠΡΑΘΔΟΖ & INTERNET) 0,961 αλά ιεπηό Διάρηζηνο ρξόλνο 60'' ΞΙΖΟΝΦΝΟΗΔΠ NEWSPHONE 0,940 αλά ιεπηό Αλά ιεπηό ΞΑΟΝΣΖ ΞΙΖΟΝΦΝΟΗΥΛ ΡΖΙΔΦΥΛΗΘΝ ΘΑΡΑΙΝΓΝ 0,820 αλά ιεπηό Αλά ιεπηό ΞΙΖΟΝΦΝΟΗΔΠ NEWSPHONE 0,393 αλά ιεπηό Αλά ιεπηό ΞΙΖΟΝΦΝΟΗΔΠ WIND (ΠΡΑΘΔΟΖ & INTERNET) 0,961 αλά ιεπηό Διάρηζηνο ρξόλνο 60'' ΞΙΖΟΝΦΝΟΗΔΠ VODAFONE 0,971 αλά ιεπηό Αλά ιεπηό ΞΙΖΟΝΦΝΟΗΔΠ COSMOLINE 0,971 αλά ιεπηό Αλά ιεπηό ΞΙΖΟΝΦΝΟΗΔΠ WIND (ΠΡΑΘΔΟΖ & INTERNET) 0,961 αλά ιεπηό Διάρηζηνο ρξόλνο 60'' ΞΙΖΟΝΦΝΟΗΔΠ FORTHNET 0,974 αλά ιεπηό Αλά δεπηεξόιεπην ΞΑΟΝΣΖ ΞΙΖΟΝΦΝΟΗΥΛ ΡΖΙΔΦΥΛΗΘΝ ΘΑΡΑΙΝΓΝ WIND 0,996 αλά ιεπηό αλά / sec κε ειάρηζηε ηα 60'' ΞΙΖΟΝΦΝΟΗΔΠ MEDIATEL 0,972 αλά ιεπηό Αλά ιεπηό FORTHNET - ΞΖΟΔΠΗΑ ΡΖΙΔΦΥΛΗΘΝ ΘΑΡΑΙΝΓΝ ΔΙΙΑΓΝΠ 0,790 αλά ιεπηό Αλά ιεπηό ΞΙΖΟΝΦΝΟΗΔΠ COSMOTE 0,744 αλά ιεπηό Αλά ιεπηό ΞΙΖΟΝΦΝΟΗΔΠ COSMOTE 0,744 αλά ιεπηό Αλά ιεπηό COMPACT SERVICE - ΞΖΟΔΠΗΑ ΡΖΙΔΦΥΛΗΘΝ ΘΑΡΑΙΝΓΝ ΔΙΙΑΓΝΠ 0,970 αλά ιεπηό αλά / sec κε ειάρηζηε ηα 60''

3 11870 LEXITEL - ΞΖΟΔΠΗΑ ΡΖΙΔΦΥΛΗΘΝ ΘΑΡΑΙΝΓΝ ΔΙΙΑΓΝΠ 0,972 αλά ιεπηό Αλά ιεπηό ΞΙΖΟΝΦΝΟΗΔΠ 0,960 αλά ιεπηό Αλά ιεπηό ΞΙΖΟΝΦΝΟΗΔΠ ΡΖΙΔΦΥΛΗΘΝ ΘΑΡΑΙΝΓΝ 1,480 αλά ιεπηό Αλά ιεπηό ΞΙΖΟΝΦΝΟΗΔΠ NEWSPHONE 0,994 αλά ιεπηό Αλά ιεπηό AUDIOTEX SA ΞΙΖΟΝΦΝΟΗΔΠ ΘΑΡΑΙΝΓΝ 0,910 αλά ιεπηό Διάρηζηνο ρξόλνο 60'' ΞΙΖΟΝΦΝΟΗΔΠ WIND (ΠΡΑΘΔΟΖ & INTERNET) 0,794 αλά ιεπηό Αλά δεπηεξόιεπην ΝΡΔ - ΞΙΖΟΝΦΝΟΗΔΠ ΔΘΛΗΘΝ ΘΑΡΑΙΝΓΝ 0,990 αλά ιεπηό Αλά ιεπηό ΞΙΖΟΝΦΝΟΗΔΠ ΡΖΙΔΦΥΛΗΘΝ ΘΑΡΑΙΝΓΝ ΔΜΥΡΔΟΗΘΝ 2,066 αλά ιεπηό Διάρηζηνο ρξόλνο 60'' ΞΙΖΟΝΦΝΟΗΔΠ ΡΖΙΔΦΥΛΗΘΝ ΘΑΡΑΙΝΓΝ ΔΜΥΡΔΟΗΘΝ CYTA 2,000 αλά ιεπηό Αλά ιεπηό ΞΙΖΟΝΦΝΟΗΔΠ ΡΖΙΔΦΥΛΗΘΝ ΘΑΡΑΙΝΓΝ CYTA 0,950 αλά ιεπηό Αλά ιεπηό ΔΜΞΖΟΔΡΖΠΖ ΞΔΙΑΡΥΛ WIND (ΠΡΑΘΔΟΖ & INTERNET) 0,360 αλά ιεπηό Αλά δεπηεξόιεπην ΔΜΞΖΟΔΡΖΠΖ ΞΔΙΑΡΥΛ ON TELECOMS 0,031 αλά ιεπηό Αλά δεπηεξόιεπην ΔΜΞΖΟΔΡΖΠΖ ΞΔΙΑΡΥΛ ON TELECOMS ΑΡΔΙΥΠ ΔΜΞΖΟΔΡΖΠΖ ΞΔΙΑΡΥΛ COSMOTELCO 0,035 αλά ιεπηό Αλά δεπηεξόιεπην ΔΜΞΖΟΔΡΖΠΖ ΞΔΙΑΡΥΛ WIND (ΠΡΑΘΔΟΖ & INTERNET) 0,360 αλά ιεπηό Αλά δεπηεξόιεπην ΔΜΞΖΟΔΡΖΠΖ ΞΔΙΑΡΥΛ ON TELECOMS 0,031 αλά ιεπηό Αλά δεπηεξόιεπην ΔΜΞΖΟΔΡΖΠΖ ΞΔΙΑΡΥΛ ALGONET 0,035 αλά ιεπηό Αλά δεπηεξόιεπην ΘΔΛΡΟΝ ΡΔΣΛΗΘΖΠ ΔΜΞΖΟΔΡΖΠΖΠ Cyta ΑΡΔΙΥΠ MODULUS AE 0,042 αλά ιεπηό Αλά δεπηεξόιεπην ΝΡΔ - HELPDESK (Δμππεξέηεζε Δηαηξηθώλ & Νηθηαθώλ Ξειαηώλ ΝΡΔ) 0,100 αλά θιήζε Αλά θιήζε HELPDESK Δμππεξέηεζεο Ξειαηώλ ΝΡΔ 0,031 αλά ιεπηό Αλά δεπηεξόιεπην ΔΜΞΖΟΔΡΖΠΖ ΞΔΙΑΡΥΛ VODAFONE 0,360 αλά ιεπηό Αλά δεπηεξόιεπην ΔΜΞΖΟΔΡΖΠΖ ΞΔΙΑΡΥΛ FORTHNET 0,031 αλά ιεπηό Αλά δεπηεξόιεπην ΔΜΞΖΟΔΡΖΠΖ ΔΡΑΗΟΗΘΥΛ ΞΔΙΑΡΥΛ FORTHNET 0,031 αλά ιεπηό Αλά δεπηεξόιεπην ΔΜΞΖΟΔΡΖΠΖ ΞΔΙΑΡΥΛ Q-TELECOM ΠΡ 0,360 αλά ιεπηό Αλά δεπηεξόιεπην ΔΜΞΖΟΔΡΖΠΖ ΞΔΙΑΡΥΛ COSMOTE 0,130 αλά ιεπηό Αλά δεπηεξόιεπην ΔΜΞΖΟΔΡΖΠΖ ΞΔΙΑΡΥΛ COSMOTE (ΔΡΑΗΟΗΘΑ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑΡΑ) 0,130 αλά ιεπηό Αλά δεπηεξόιεπην ΔΜΞΖΟΔΡΖΠΖ ΞΔΙΑΡΥΛ VODAFONE ΑΡΔΙΥΠ ΔΜΞΖΟΔΡΖΠΖ ΞΔΙΑΡΥΛ HELLAS ON LINE 0,031 αλά ιεπηό Αλά δεπηεξόιεπην ΔΜΞΖΟΔΡΖΠΖ ΔΡΑΗΟΗΘΥΛ ΞΔΙΑΡΥΛ HELLAS ON LINE 0,031 αλά ιεπηό Αλά δεπηεξόιεπην ΔΜΞΖΟΔΡΖΠΖ ΞΔΙΑΡΥΛ 0,031 αλά ιεπηό Αλά δεπηεξόιεπην ΞΝΠΡΖΟΗΜΖ ΔΡΑΗΟΗΘΥΛ ΞΔΙΑΡΥΛ FORTHNET 0,031 αλά ιεπηό Αλά δεπηεξόιεπην ΔΜΞΖΟΔΡΖΠΖ ΞΔΙΑΡΥΛ NETONE 0,035 αλά ιεπηό Αλά δεπηεξόιεπην ΘΔΛΡΟΝ ΡΖΙΔΦΥΛΗΘΖΠ ΔΜΞΖΟΔΡΖΠΖΠ Cyta ΑΡΔΙΥΠ ΘΔΛΡΟΝ ΡΖΙΔΦΥΛΗΘΖΠ ΔΜΞΖΟΔΡΖΠΖΠ Cyta ΑΡΔΙΥΠ ΔΜΞΖΟΔΡΖΠΖ ΞΔΙΑΡΥΛ VIVODI 0,055 αλά ιεπηό Αλά δεπηεξόιεπην OTE - ΠΛΡΝΚΝΠ ΘΥΓΗΘΝΠ ΓΗΘΡΝ 0,100 αλά θιήζε Αλά θιήζε ΔΜΞΖΟΔΡΖΠΖ ΞΔΙΑΡΥΛ 0,035 αλά ιεπηό Αλά δεπηεξόιεπην WIND - ΔΜΞΖΟΔΡΖΠΖ CORPORATE ΞΔΙΑΡΥΛ 0,360 αλά ιεπηό Αλά δεπηεξόιεπην TOPAGGI ENTERTAINMENT SA 1,970 αλά θιήζε Αλά θιήζε WIND - ΞΖΟΔΠΗΔΠ ΞΝΙΚΔΠΗΘΖΠ ΞΙΖΟΝΦΝΟΖΠΖΠ 1,970 αλά θιήζε Αλά θιήζε TORNA MEDIA HELLAS ΑΔ 1,970 αλά θιήζε Αλά θιήζε ΑΞΝΡΔΙΔΠΚΑΡΑ ΑΘΙΖΡΗΘΥΛ ΑΓΥΛΥΛ 0,029 αλά ιεπηό Αλά δεπηεξόιεπην ΞΖΟΔΠΗΔΠ ΞΝΙΚΔΠΗΘΖΠ ΞΙΖΟΝΦΝΟΖΠΖΠ MEDIATEL 2,989 αλά ιεπηό Αλά ιεπηό ΞΖΟΔΠΗΔΠ ΞΝΙΚΔΠΗΘΖΠ ΞΙΖΟΝΦΝΟΖΠΖΠ NEWSPHONE 0,780 αλά ιεπηό Αλά ιεπηό ΞΙΖΟΝΦΝΟΗΔΠ ΗΑΡΟΗΘΝ ΞΔΟΗΔΣΝΚΔΛΝ 0,922 αλά ιεπηό Διάρηζηνο ρξόλνο 60'' ΞΙΖΟΝΦΝΟΗΔΠ ΓΟΝΚΝΙΝΓΗΥΛ ΘΡΔΙ 0,683 αλά ιεπηό αλά sec κε ειάρηζηε ηα 30'' DIGEA HELLAS 0,615 αλά ιεπηό αλά sec κε ειάρηζηε ηα 60'' ΡΟΔΛΝΠΔ Α.Δ. 0,615 αλά ιεπηό αλά sec κε ειάρηζηε ηα 60'' ΞΖΟΔΠΗΔΠ ΞΝΙΚΔΠΗΘΖΠ ΞΙΖΟΝΦΝΟΖΠΖΠ NEWSPHONE 1,570 αλά ιεπηό Αλά ιεπηό ΔΜΞΖΟΔΡΖΠΖ ΞΔΙΑΡΥΛ 5,950 αλά θιήζε Αλά θιήζε ΠΚΒΝΙΔΡΗΘΔΠ ΞΖΟΔΠΗΔΠ 1,230 αλά ιεπηό αλά sec κε ειάρηζηε ηα 60'' ΡΖΙΔΞΑΟΔΑ 1,722 αλά ιεπηό αλά sec κε ειάρηζηε ηα 60'' ΞΑΟΝΣΖ ΞΖΟΔΠΗΥΛ ΞΝΙΚΔΠΗΘΖΠ ΞΙΖΟΝΦΝΟΖΠΖΠ 0,490 αλά ιεπηό Αλά ιεπηό ΦΥΛΖΡΗΘΖ ΞΙΖ ΡΑΟΥ 1,230 αλά ιεπηό αλά sec κε ειάρηζηε ηα 60'' ΞΙΖΟΝΦΝΟΗΔΠ ΓΟΝΚΝΙΝΓΗΥΛ ΑΘΡΝΞΙΝΗΘΥΛ ΠΓΘΝΗΛΥΛΗΥΛ 0,923 αλά ιεπηό Αλά ιεπηό ΞΑΟΝΣΖ ΞΖΟΔΠΗΥΛ ΞΝΙΚΔΠΗΘΖΠ ΞΙΖΟΝΦΝΟΖΠΖΠ 1,968 αλά θιήζε Αλά θιήζε ΡΝ ΣΑΚΝΓΔΙΝ ΡΝ ΞΑΗΓΗΝ 2,276 αλά θιήζε Αλά θιήζε ΞΑΟΝΣΖ ΞΖΟΔΠΗΥΛ ΞΝΙΚΔΠΗΘΖΠ ΞΙΖΟΝΦΝΟΖΠΖΠ 3,688 αλά ιεπηό Αλά ιεπηό ΠΚΚΔΡΝΣΖ ΠΔ ΓΗΑΓΟΑΠΗΘΔΠ ΞΖΟΔΠΗΔΠ ΡΖΙΔΝΞΡΗΘΥΛ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑΡΥΛ 2,460 αλά θιήζε Αλά θιήζε ΞΑΟΝΣΖ ΞΖΟΔΠΗΥΛ ΞΝΙΚΔΠΗΘΖΠ ΞΙΖΟΝΦΝΟΖΠΖΠ 0,984 αλά θιήζε Αλά θιήζε ΞΙΖΟΝΦΝΟΗΔΠ ΘΗΛΖΚΑΡΝΓΟΑΦΥΛ ODEON 0,490 αλά ιεπηό αλά sec κε ειάρηζηε ηα 60'' ΞΖΟΔΠΗΔΠ ΞΝΙΚΔΠΗΘΖΠ ΞΙΖΟΝΦΝΟΖΠΖΠ 2,460 αλά θιήζε Αλά θιήζε ΞΑΗΓΗΘΑ ΣΥΟΗΑ SOS 2,460 αλά ιεπηό αλά sec κε ειάρηζηε ηα 60'' ΡΖΙΔΓΛΥΟΗΚΗΔΠ - ΞΖΟΔΠΗΔΠ ΘΝΗΛΥΛΗΘΖΠ ΔΞΗΘΝΗΛΥΛΗΑΠ 1,230 αλά ιεπηό αλά sec κε ειάρηζηε ηα 60'' ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝΗ ΑΞΝΓΝΠΖΠ ΘΥΓΗΘΥΛ 1,230 αλά ιεπηό αλά sec κε ειάρηζηε ηα 60'' ΞΖΟΔΠΗΔΠ ΞΙΖΟΝΦΝΟΗΥΛ ΠΡΑΡΗΠΡΗΘΥΛ & ΑΞΝΡΔΙΔΠΚΑΡΥΛ ΝΞΑΞ & ΝΓΗ 3,000 αλά θιήζε Αλά θιήζε ΞΑΟΝΣΖ ΞΖΟΔΠΗΥΛ ΞΝΙΚΔΠΗΘΖΠ ΞΙΖΟΝΦΝΟΖΠΖΠ 1,093 αλά θιήζε Αλά θιήζε ΑΠΡΟΝΙΝΓΗΘΔΠ ΞΟΝΒΙΔΤΔΗΠ 1,483 αλά ιεπηό Αλά ιεπηό LEXITEL - ΞΟΝΒΙΔΤΔΗΠ ΠΡΝΗΣΖΚΑΡΝΠ 1,974 αλά θιήζε Αλά θιήζε ΞΖΟΔΠΗΔΠ ΞΝΙΚΔΠΗΘΖΠ ΞΙΖΟΝΦΝΟΗΠΖΠ 3,570 αλά ιεπηό Αλά ιεπηό ΣΟΠΖ ΔΘΑΗΟΗΑ,ΞΖΟΔΠΗΑ ΘΑΡΑΣΥΟΖΠΖΠ ΚΗΘΟΥΛ ΑΓΓΔΙΗΥΛ 0,990 αλά ιεπηό Αλά ιεπηό ΣΟΠΖ ΔΘΑΗΟΗΑ,ΞΖΟΔΠΗΑ ΘΑΡΑΣΥΟΖΠΖΠ ΓΗΑΘΟΗΡΥΛ ΑΓΓΔΙΗΥΛ 1,240 αλά ιεπηό Αλά δεπηεξόιεπην ΣΟΠΖ ΔΘΑΗΟΗΑ,ΞΖΟΔΠΗΑ ΑΛΑΛΔΥΠΖΠ ΘΑΡΑΣΥΟΖΠΖΠ ΓΗΑΘΟΗΡΥΛ ΑΓΓΔΙΗΥΛ 6,150 αλά θιήζε Αλά θιήζε ΞΖΟΔΠΗΔΠ ΑΠΡΟΝΙΝΓΗΑΠ 1,476 αλά ιεπηό Αλά δεπηεξόιεπην ΞΖΟΔΠΗΑ ΞΝΙΚΔΠΗΘΖΠ ΞΙΖΟΝΦΝΟΖΠΖΠ AIRFRANCE 0,340 αλά ιεπηό αλά sec κε ειάρηζηε ηα 60'' ΞΑΟΝΣΖ ΞΖΟΔΠΗΥΛ ΞΝΙΚΔΠΗΘΖΠ ΞΙΖΟΝΦΝΟΖΠΖΠ 1,230 αλά ιεπηό Αλά δεπηεξόιεπην REDOUTE HELLAS 0,300 αλά ιεπηό αλά sec κε ειάρηζηε ηα 60'' ΑΞΝΡΔΙΔΠΚΑΡΑ ΝΞΑΞ - NEWSPHONE 0,783 αλά ιεπηό Αλά ιεπηό ΞΑΟΝΣΖ ΞΖΟΔΠΗΥΛ ΞΝΙΚΔΠΗΘΖΠ ΞΙΖΟΝΦΝΟΖΠΖΠ 0,950 αλά ιεπηό Αλά δεπηεξόιεπην ΞΑΟΝΣΖ ΞΖΟΔΠΗΥΛ ΞΝΙΚΔΠΗΘΖΠ ΞΙΖΟΝΦΝΟΖΠΖΠ 1,230 αλά ιεπηό Αλά δεπηεξόιεπην ΞΖΟΔΠΗΔΠ ΞΝΙΚΔΠΗΘΖΠ ΞΙΖΟΝΦΝΟΖΠΖΠ NEWSPHONE 0,620 αλά ιεπηό Αλά ιεπηό ΑΠΡΟΝΙΝΓΗΑ 1,720 αλά ιεπηό αλά sec κε ειάρηζηε ηα 60'' ΞΖΟΔΠΗΔΠ ΞΝΙΚΔΠΗΘΖΠ ΞΙΖΟΝΦΝΟΖΠΖΠ NEWSPHONE 1,483 αλά ιεπηό Αλά ιεπηό ΞΑΟΝΣΖ ΞΖΟΔΠΗΥΛ ΞΝΙΚΔΠΗΘΖΠ ΞΙΖΟΝΦΝΟΖΠΖΠ 1,845 αλά θιήζε αλά θιήζε ΞΑΟΝΣΖ ΞΖΟΔΠΗΥΛ ΞΝΙΚΔΠΗΘΖΠ ΞΙΖΟΝΦΝΟΖΠΖΠ 1,021 αλά θιήζε αλά θιήζε ΝΡΔ - ΑΞΝΡΔΙΔΠΚΑΡΑ "ΞΑΚΔ ΠΡΝΗΣΖΚΑ" 0,496 αλά ιεπηό Αλά ιεπηό ΣΟΠΖ ΔΘΑΗΟΗΑ,ΞΖΟΔΠΗΑ ΑΛΑΛΑΗΥΠΖΠ ΘΑΡΑΣΥΟΖΠΖΠ ΚΗΘΟΥΛ ΑΓΓΔΙΗΥΛ 1,951 αλά ιεπηό Αλά ιεπηό AMAZE Α.Δ. - ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝΗ 2,460 αλά θιήζε αλά θιήζε ΞΑΟΝΣΖ ΞΙΖΟΝΦΝΟΗΥΛ ΑΠΡΟΝΙΝΓΗΘΝ ΞΔΟΗΔΣΝΚΔΛΝ 1,722 αλά ιεπηό αλά sec κε ειάρηζηε ηα 60'' TOPAGGI ENTERTAINMENT SA 1,845 αλά θιήζε αλά θιήζε ΞΑΟΝΣΖ ΞΙΖΟΝΦΝΟΗΥΛ ΑΠΡΟΝΙΝΓΗΘΝ ΞΔΟΗΔΣΝΚΔΛΝ 1,722 αλά ιεπηό αλά sec κε ειάρηζηε ηα 60''

4 14767 ΞΑΟΝΣΖ ΞΖΟΔΠΗΥΛ ΞΝΙΚΔΠΗΘΖΠ ΞΙΖΟΝΦΝΟΖΠΖΠ 1,845 αλά θιήζε αλά θιήζε ΑΞΝΡΔΙΔΠΚΑΡΑ ΞΑΗΣΛΗΓΗΥΛ ΝΞΑΞ 0,713 αλά ιεπηό αλά sec κε ειάρηζηε ηα 60'' ΑΞΝΡΔΙΔΠΚΑΡΑ ΞΑΚΔ ΠΡΝΗΣΖΚΑ 1,970 αλά ιεπηό Αλά ιεπηό ΞΙΖΟΝΦΝΟΗΔΠ ΓΗΑ ΡΝ ΠΡΝΗΣΖΚΑ 0,620 αλά ιεπηό Αλά ιεπηό ΕΥΛΡΑΛΔΠ ΑΠΡΟΝΙΝΓΗΔΠ ΞΟΝΒΙΔΤΔΗΠ 1,000 αλά ιεπηό αλά sec κε ειάρηζηε ηα 60'' ΞΖΟΔΠΗΔΠ ΞΝΙΚΔΠΗΘΖΠ ΞΙΖΟΝΦΝΟΖΠΖΠ 0,980 αλά θιήζε αλά θιήζε ΡΖΙΔΞΑΗΣΛΗΓΗΑ TORNA MEDIA GMBH 1,845 αλά θιήζε αλά θιήζε ΞΑΟΝΣΖ ΞΙΖΟΝΦΝΟΗΥΛ ΚΔΡΑΦΠΗΘΝ ΞΔΟΗΔΣΝΚΔΛΝ 1,722 αλά ιεπηό αλά sec κε ειάρηζηε ηα 60'' ΞΑΟΝΣΖ ΞΖΟΔΠΗΥΛ ΞΝΙΚΔΠΗΘΖΠ ΞΙΖΟΝΦΝΟΖΠΖΠ 1,968 αλά θιήζε αλά θιήζε ΞΖΟΔΠΗΑ ΞΝΙΚΔΠΗΘΖΠ ΞΙΖΟΝΦΝΟΖΠΖΠ 1,850 αλά θιήζε αλά θιήζε ΞΖΟΔΠΗΑ ΞΝΙΚΔΟΗΘΖΠ ΞΙΖΟΝΦΝΟΖΠΖΠ 3,904 αλά θιήζε Αλά θιήζε VIVA 0,800 αλά ιεπηό Αλά ιεπηό CARE DIRECT 1,132 αλά ιεπηό Αλά ιεπηό ΞΖΟΔΠΗΔΠ ΞΝΙΚΔΠΗΘΖΠ ΞΙΖΟΝΦΝΟΖΠΖΠ NEWSPHONE 0,394 αλά ιεπηό Αλά ιεπηό ΞΑΟΝΣΖ ΞΖΟΔΠΗΥΛ ΞΝΙΚΔΠΗΘΖΠ ΞΙΖΟΝΦΝΟΖΠΖΠ 0,369 αλά ιεπηό Αλά δεπηεξόιεπην ΞΖΟΔΠΗΔΠ ΑΠΡΟΝΙΝΓΗΑΠ, ΑΛΘΟΥΞΗΛΥΛ ΠΣΔΠΔΥΛ 1,720 αλά ιεπηό αλά sec κε ειάρηζηε ηα 60'' ΞΖΟΔΠΗΑ ΥΟΑΠ 0,300 αλά θιήζε Αλά θιήζε ΕΥΛΡΑΛΔΠ ΑΠΡΟΝΙΝΓΗΘΔΠ ΞΖΟΔΠΗΔΠ 1,447 αλά ιεπηό Αλά δεπηεξόιεπην ΞΖΟΔΠΗΑ ΞΝΙΚΔΠΗΘΖΠ ΞΙΖΟΝΦΝΟΖΠΖΠ 1,476 αλά ιεπηό Αλά δεπηεξόιεπην ΝΡΔ -"Ζ ΥΟΑ" 0,394 αλά ιεπηό Αλά ιεπηό ΞΑΛΡΑΕΖΠ ΓΟΖΓΝΟΗΝΠ 2,459 αλά θιήζε Αλά θιήζε ΔΛΖΚΔΟΥΠΖ ΘΑΗ ΔΓΝΠΖ ΔΗΠΡΖΡΗΟΗΥΛ ΓΗΑ ΘΗΛΖΚΑΡΝΓΟΑΦΗΘΑ ΘΔΚΑΡΑ 0,492 αλά ιεπηό αλά sec κε ειάρηζηε ηα 60'' ΞΖΟΔΠΗΔΠ ΑΠΡΟΝΙΝΓΗΑΠ 0,750 αλά ιεπηό Αλά ιεπηό LEXITEL - ΞΖΟΔΠΗΔΠ ΞΝΙΚΔΠΗΘΖΠ ΞΙΖΟΝΦΝΟΖΠΖΠ 3,504 αλά ιεπηό Αλά ιεπηό ΞΙΖΟΝΦΝΟΗΔΠ ΓΟΝΚΝΙΝΓΗΥΛ ΚΔΠΥΛ ΚΑΕΗΘΖΠ ΚΔΡΑΦΝΟΑΠ 1,840 αλά θιήζε Αλά θιήζε ΞΖΟΔΠΗΔΠ ΔΝΟΡΝΙΝΓΗΝ 0,953 αλά θιήζε Αλά θιήζε ΞΙΖΟΝΦΝΟΗΔΠ ΣΟΖΚΑΡΗΠΡΖΟΗΑΘΥΛ ΓΔΗΘΡΥΛ 1,483 αλά ιεπηό Αλά ιεπηό ΞΙΖΟΝΦΝΟΗΔΠ ΔΘΘΔΠΔΥΛ - ΠΛΑΙΗΥΛ 0,995 αλά θιήζε Αλά θιήζε ΦΥΛΖΡΗΘΖ ΞΖΟΔΠΗΑ ΑΠΡΟΝΙΝΓΗΑΠ 1,722 αλά ιεπηό αλά sec κε ειάρηζηε ηα 60'' ΡΖΙΔΞΙΖΟΝΦΝΟΗΔΠ NEWSPHONE HELLAS 1,970 αλά ιεπηό Αλά ιεπηό NEWSPHONE 0,615 αλά ιεπηό Αλά ιεπηό ΝΡΔ - ΕΥΓΗΑ-ΠΛΡΑΓΔΠ ΚΑΓΔΗΟΗΘΖΠ_ΘΡΔΝ_ΓΔΗΑ_ΓΟΝΚΝΙΝΓΗΑ_ΗΞΞΝΓΟΝΚΝΠ- ΙΑΣΔΗΑ_ΑΞΝΡΔΙΔΠΚΑΡΑ ΞΑΗΣΛΗΓΗΥΛ ΝΞΑΞ_ΚΔΡΔΥΟΝΙΝΓΗΘΝ ΓΔΙΡΗΝ 0,496 αλά ιεπηό Αλά ιεπηό ΑΘΙΖΡΗΘΖ ΔΛΖΚΔΟΥΠΖ ΘΑΗ ΞΟΝΓΛΥΠΡΗΘΑ ΑΓΥΛΥΛ 1,845 αλά θιήζε Αλά θιήζε ΑΠΡΟΝΙΝΓΗΘΔΠ ΞΟΝΒΙΔΤΔΗΠ 1,722 αλά ιεπηό αλά / sec κε ειάρηζηε ηα 60'' LEXITEL - ΞΖΟΔΠΗΔΠ ΞΝΙΚΔΠΗΘΖΠ ΞΙΖΟΝΦΝΟΖΠΖΠ 3,635 αλά ιεπηό Αλά ιεπηό ΞΖΟΔΠΗΑ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΥΛ/ΞΑΗΣΛΗΓΗΥΛ 1,974 αλά θιήζε Αλά θιήζε ΞΑΟΝΣΖ ΞΖΟΔΠΗΥΛ ΞΝΙΚΔΠΗΘΖΠ ΞΙΖΟΝΦΝΟΖΠΖΠ 1,722 αλά ιεπηό αλά / sec κε ειάρηζηε ηα 60'' ΞΙΖΟΝΦΝΟΗΔΠ ΔΛΖΚΔΟΥΠΖΠ ΘΑΡΝΣΥΛ ΗΓΗΥΡΗΘΥΛ Ή ΔΞΑΓΓΔΙΚΑΡΗΘΥΛ ΝΣΖΚΑΡΥΛ 1,483 αλά ιεπηό Αλά ιεπηό ΞΟΝΞΝ - ΙΝΡΡΝ - ΞΟΥΡΝ - ΘΗΛΝ - ΡΕΝΘΔΟ - EXTRA - SUPER 3 - ΞΟΝΞΝΓΘΝΙ 0,984 αλά ιεπηό Αλά δεπηεξόιεπην ΓΖΚΝΠ ΞΔΟΗΠΡΔΟΗΝ 0,031 αλά ιεπηό Αλά δεπηεξόιεπην ΓΖΚΝΠ ΑΗΓΗΑΙΔΗΑΠ 0,031 αλά ιεπηό Αλά δεπηεξόιεπην ΞΝΟΓΔΗΝ ΔΟΓΑΠΗΑΠ, ΘΝΗΛΥΛΗΘΖΠ ΑΠΦΑΙΗΠΖΠ & ΞΟΝΛΝΗΑΠ 0,031 αλά ιεπηό Αλά δεπηεξόιεπην ΓΖΚΝΠ ΠΑΚΝ & ΣΗΝ 0,031 αλά ιεπηό Αλά δεπηεξόιεπην ΓΖΚΝΠ ΓΟΑΚΑΠ 0,100 αλά θιήζε Αλά θιήζε ΓΖΚΝΠ ΡΟΗΞΝΙΔΥΠ 0,100 αλά θιήζε Αλά θιήζε ΓΖΚΝΠ ΙΑΓΑΛΑ 0,100 αλά θιήζε Αλά θιήζε ΓΖΚΝΠ ΗΥΑΛΛΗΛΥΛ 0,100 αλά θιήζε Αλά θιήζε ΓΖΚΝΠ ΙΑΚΗΔΥΛ 0,029 αλά ιεπηό Αλά δεπηεξόιεπην ΓΖΚΝΠ ΞΑΡΟΔΥΛ 0,100 αλά θιήζε Αλά θιήζε ΓΖΚΝΠ ΘΔΠΠΑΙΝΛΗΘΖΠ 0,100 αλά θιήζε Αλά θιήζε ΓΖΚΝΠ ΑΓΟΗΛΗΝ 0,100 αλά θιήζε Αλά θιήζε ΓΖΚΝΠ ΞΙΑΗΑΠ 0,029 αλά ιεπηό Αλά δεπηεξόιεπην ΓΖΚΝΠ ΑΟΡΑΗΥΛ 0,100 αλά θιήζε Αλά θιήζε ΓΖΚΝΠ ΘΑΒΑΙΑΠ 0,100 αλά θιήζε Αλά θιήζε ΓΖΚΝΠ ΛΑΞΑΘΡΗΑΠ 0,031 αλά ιεπηό Αλά δεπηεξόιεπην ΓΖΚΝΠ ΣΑΛΗΥΛ 0,100 αλά θιήζε Αλά θιήζε ΓΖΚΝΠ ΘΖΦΗΠΗΑΠ 0,100 αλά θιήζε Αλά θιήζε ΓΖΚΝΠ ΒΝΙΝ 0,031 αλά ιεπηό Αλά δεπηεξόιεπην ΓΖΚΝΠ ΘΑΙΚΛΝ 0,100 αλά θιήζε Αλά θιήζε ΓΖΚΝΠ ΑΓΗΑΠ ΞΑΟΑΠΘΔΖΠ 0,100 αλά θιήζε Αλά θιήζε ΓΖΚΝΠ ΚΑΛΓΟΑΠ 0,100 αλά θιήζε Αλά θιήζε ΓΖΚΝΠ ΑΙΔΜΑΛΓΟΝΞΝΙΖΠ 0,031 αλά ιεπηό Αλά δεπηεξόιεπην ΓΖΚΝΠ ΖΟΑΘΙΔΗΝ 0,100 αλά θιήζε Αλά θιήζε ΓΖΚΝΠ ΣΑΦΓΑΟΗΝ 0,029 αλά ιεπηό Αλά δεπηεξόιεπην ΓΖΚΝΠ ΔΚΚΑΛΝΖΙ ΞΑΞΞΑ - ΠΔΟΟΔΠ 0,029 αλά ιεπηό Αλά δεπηεξόιεπην ΓΖΚΝΠ ΞΝΟΝ 0,031 αλά ιεπηό Αλά δεπηεξόιεπην ΓΖΚΝΠ ΕΥΓΟΑΦΝ 0,031 αλά ιεπηό Αλά δεπηεξόιεπην ΓΖΚΝΠ ΛΔΝ ΤΣΗΘΝ 0,100 αλά θιήζε Αλά θιήζε ε ΓΔΗΝΛΝΚΗΘΖ ΞΔΟΗΦΔΟΔΗΑ ΚΑΘ. ΘΟΑΘΖΠ - ΞΖΟΔΠΗΑ ΞΟΑΞΝΛΥΛ 0,031 αλά ιεπηό Αλά δεπηεξόιεπην ΓΖΚΝΠ ΗΙΗΝ 0,100 αλά θιήζε Αλά θιήζε ΔΓΝΔΑΞ 0,100 αλά θιήζε Αλά θιήζε ΓΖΚΝΠ Η.Ξ. ΚΔΠΝΙΙΝΓΓΗΝ 0,031 αλά ιεπηό Αλά δεπηεξόιεπην ΓΖΚΝΠ ΑΚΑΟΝΠΗΝ 0,100 αλά θιήζε Αλά θιήζε ΓΖΚΝΠ ΛΔΑΠ ΦΗΙΑΓΔΙΦΔΗΑΠ-ΣΑΙΘΖΓΝΛΑΠ 0,100 αλά θιήζε Αλά θιήζε ΓΖΚΝΠ ΞΔΘΖΠ 0,100 αλά θιήζε Αλά θιήζε ΓΖΚΝΠ ΓΟΔΒΔΛΥΛ 0,100 αλά θιήζε Αλά θιήζε ΘΝΗΛΝΡΖΡΑ ΞΑΙΑΗΑΠ ΦΥΘΑΗΑΠ 0,100 αλά θιήζε Αλά θιήζε ΓΖΚΝΠ ΑΓ. ΓΖΚΖΡΟΗΝ 0,100 αλά θιήζε Αλά θιήζε ΓΖΚΝΠ ΔΙΔΠΗΛΑΠ 0,100 αλά θιήζε Αλά θιήζε ΓΖΚΝΠ ΣΗΝ 0,100 αλά θιήζε Αλά θιήζε ΓΖΚΝΠ ΖΙΗΝΞΝΙΖΠ 0,100 αλά θιήζε Αλά θιήζε ΓΖΚΝΠ ΙΑΟΗΠΑΗΥΛ 0,100 αλά θιήζε Αλά θιήζε ΓΖΚΝΠ ΑΚΛΡΑΗΝ 0,031 αλά ιεπηό Αλά δεπηεξόιεπην ΓΖΚΝΠ ΑΟΗΠΡΝΡΔΙΖΠ 0,100 αλά θιήζε Αλά θιήζε ΓΖΚΝΠ ΓΗΝΛΠΝ 0,031 αλά ιεπηό Αλά δεπηεξόιεπην ΓΖΚΝΠ ΚΑΟΑΘΥΛΑ 0,031 αλά ιεπηό Αλά δεπηεξόιεπην ΓΖΚΝΠ ΔΙΙΖΛΗΘΝ - ΑΟΓΟΝΞΝΙΖΠ 0,031 αλά ιεπηό Αλά δεπηεξόιεπην ΓΖΚΝΠ ΗΥΑΛΛΗΡΥΛ-ΓΖΚΝΡΗΘΖ ΑΠΡΛΝΚΗΑ 0,031 αλά ιεπηό Αλά δεπηεξόιεπην ΓΖΚΝΠ ΑΘΖΛΑΗΥΛ - ΓΗΑΘΔΠΖ ΡΟΝΦΗΚΥΛ ΘΑΗ ΟΝΣΗΠΚΝ ΞΟΝΠ ΔΞΑΘΔΗΠ ΝΚΑΓΔΠ 0,031 αλά ιεπηό Αλά δεπηεξόιεπην ΓΖΚΝΠ ΘΝΚΝΡΖΛΖΠ 0,031 αλά ιεπηό Αλά δεπηεξόιεπην ΓΖΚΝΠ ΙΑΟΔΥΡΗΘΖΠ 0,100 αλά θιήζε Αλά θιήζε ΞΝΟΓΔΗΝ ΓΔΗΑΠ & ΘΝΗΛΥΛΗΘΖΠ ΑΙΙΖΙΔΓΓΖΠ 0,100 αλά θιήζε Αλά θιήζε

5 15455 ΓΖΚΝΠ ΘΑΟΞΔΛΖΠΗΝ 0,031 αλά ιεπηό Αλά δεπηεξόιεπην ΓΖΚΝΠ ΞΑΓΓΑΗΥΛ 0,031 αλά ιεπηό Αλά δεπηεξόιεπην ΓΖΚΝΠ ΠΞΑΟΡΖΠ 0,031 αλά ιεπηό Αλά δεπηεξόιεπην ΓΖΚΝΠ ΓΙΦΑΓΑΠ 0,031 αλά ιεπηό Αλά δεπηεξόιεπην ΓΖΚΝΠ ΞΔΗΟΑΗΑ 0,029 αλά ιεπηό Αλά δεπηεξόιεπην ΓΖΚΝΠ ΝΟΣΝΚΔΛΝ 0,031 αλά ιεπηό Αλά δεπηεξόιεπην ΞΝΟΓΔΗΝ ΑΞΑΠΣΝΙΖΠΖΠ & ΘΝΗΛ. ΞΟΝΠΡΑΠΗΑΠ 0,100 αλά θιήζε Αλά θιήζε ΓΖΚΝΠ ΒΝΟΔΗΑΠ ΘΛΝΟΗΑΠ 0,031 αλά ιεπηό Αλά δεπηεξόιεπην ΓΖΚΝΠ ΒΝΗΝ 0,031 αλά ιεπηό Αλά δεπηεξόιεπην ΞΝΟΓΔΗΝ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΥΛ-ΓΔΛΗΘΖ ΓΟΑΚΚΑΡΔΗΑ ΞΙΖΟΝΦΝΟΗΑΘΥΛ ΠΠΡΖΚΑΡΥΛ 0,031 αλά ιεπηό Αλά δεπηεξόιεπην ΓΖΚΝΠ ΑΗΓΗΛΑΠ 0,100 αλά θιήζε Αλά θιήζε ΓΖΚΝΠ ΛΔΝ ΖΟΑΘΙΔΗΝ 0,029 αλά ιεπηό Αλά δεπηεξόιεπην ΓΖΚΝΠ ΝΗΣΑΙΗΑΠ 0,031 αλά ιεπηό Αλά δεπηεξόιεπην ΓΖΚΝΠ ΟΝΓΗΥΛ-ΓΟΑΦΔΗΝ ΞΝΙΗΡΖ ΡΝ ΓΖΚΝ 0,031 αλά ιεπηό Αλά δεπηεξόιεπην ΓΖΚΝΠ ΘΑΙΙΗΘΔΑΠ 0,031 αλά ιεπηό Αλά δεπηεξόιεπην ΓΖΚΝΠ ΠΞΑΡΥΛ - ΑΟΡΔΚΗΓΝΠ 0,031 αλά ιεπηό Αλά δεπηεξόιεπην ΓΖΚΝΠ ΛΔΠΡΝ- ΘΑΒΑΙΑΠ 0,031 αλά ιεπηό Αλά δεπηεξόιεπην ΓΖΚΝΠ ΑΛΥ ΙΗΝΠΗΥΛ 0,100 αλά θιήζε Αλά θιήζε ΓΖΚΝΠ ΠΡΑΟΝΞΝΙΖΠ 0,100 αλά θιήζε Αλά θιήζε ΓΖΚΝΠ ΛΗΘΑΗΑΠ - ΑΓΗΝ ΗΥΑΛΛΖ ΟΔΛΡΖ 0,100 αλά θιήζε Αλά θιήζε ΛΝΚΑΟΣΗΑ ΔΒΟΝ 0,100 αλά θιήζε Αλά θιήζε ΓΖΚΝΠ ΒΑΟΖΠ - ΒΝΙΑΠ & ΒΝΙΗΑΓΚΔΛΖΠ 0,031 αλά ιεπηό Αλά δεπηεξόιεπην ΞΝΟΓΔΗΝ ΔΠΥΡ. ΘΑΗ ΑΞΝΘΔΛΡΟΥΠΖΠ & ΖΙΔΘΡΟ. ΓΗΑΘΒΔΟΛΖΠΖΠ - ΓΔΛΗΘΖ ΓΟΑΚΚΑΡΔΗΑ ΗΠΝΡΖΡΑΠ ΡΥΛ ΦΙΥΛ 0,100 αλά θιήζε Αλά θιήζε ΓΖΚΝΠ ΓΥΟΗΓΝΠ 0,031 αλά ιεπηό Αλά δεπηεξόιεπην ΓΖΚΝΠ ΠΗΘΥΛΗΥΛ 0,031 αλά ιεπηό Αλά δεπηεξόιεπην ΓΖΚΝΠ ΛΔΑΠ ΗΥΛΗΑΠ 0,031 αλά ιεπηό Αλά δεπηεξόιεπην ΓΖΚΝΠ ΑΟΓΝΠ - ΚΘΖΛΥΛ 0,031 αλά ιεπηό Αλά δεπηεξόιεπην ΓΖΚΝΠ ΑΓΗΑΠ ΒΑΟΒΑΟΑΠ 0,031 αλά ιεπηό Αλά δεπηεξόιεπην ΚΗΡΕΝΙΖ ΚΑΟΗΔΡΑ (ATHENS OIL) 0,100 αλά θιήζε Αλά θιήζε Ν ΞΙΑΡΑΛΝΠ" - Έλωζε Αζπξκαηνθόξωλ Ηδηνθηεηώλ Οάδην Ραμί Θεθηζηάο-Δξπζξαίαο-Ξνιηηείαο 0,100 αλά θιήζε Αλά θιήζε INTERNATIONAL SERVICE 0,100 αλά θιήζε Αλά θιήζε FANATICS PIZZA 0,029 αλά ιεπηό Αλά δεπηεξόιεπην FOOD PLUS 0,029 αλά ιεπηό Αλά δεπηεξόιεπην ALTER EGO 0,029 αλά ιεπηό Αλά δεπηεξόιεπην ELPEDISON ENERGY ΑΔ 0,029 αλά ιεπηό Αλά δεπηεξόιεπην BLUE STAR FERRIES 0,029 αλά ιεπηό Αλά δεπηεξόιεπην ΑΦΝΗ ΘΥΛΠΡΑΛΡΗΛΗΓΖ ΑΒΔΔ & ΛΔ - ΑΛΑΘΘΙΥΠΖ ΚΔΡΑΙΙΥΛ 0,100 αλά θιήζε Αλά θιήζε ΞΖΟΔΠΗΔΠ ΘΡΗΟΗΥΛ ΑΡΡΗΘΖΠ Α.Δ. - ΘΔΟΚΝΗΙ 0,100 αλά θιήζε Αλά θιήζε GREFIS TRAVEL 0,029 αλά ιεπηό Αλά δεπηεξόιεπην ΑΡΡΗΘΑ ΔΓΔΠΚΑΡΑ ΔΞΔ "GILLI DIET" 0,100 αλά θιήζε Αλά θιήζε ΞΙΖΟΝΦΝΟΗΔΠ FORTHNET 0,029 αλά ιεπηό Αλά δεπηεξόιεπην ΟΑΓΗΝ ΡΑΜΗ ΔΙΙΑΠ 0,100 αλά θιήζε Αλά θιήζε ΔΘΛΗΘΖ ΡΟΑΞΔΕΑ 0,100 αλά θιήζε Αλά θιήζε BSH Νηθηαθέο Ππζθεπέο Α.Β.Δ. 0,029 αλά ιεπηό Αλά δεπηεξόιεπην ΑΠΡΗΘΖ ΔΡΑΗΟΗΑ ΟΑΓΗΝ ΡΑΜΗ "ΞΔΗΟΑΗΑΠ 1" 0,100 αλά θιήζε Αλά θιήζε Δζληθή Αζθαιηζηηθή - εμππεξέηεζε πειαηώλ θαη παξνρή πιεξνθνξηώλ 0,029 αλά ιεπηό Αλά δεπηεξόιεπην ΑΗΓΑΗΝΛ ΝΗΙ ΑΛΥΛΚΖ ΔΡΑΗΟΔΗΑ ΒΗΝΚΖΣΑΛΗΑΠ & ΔΚΞΝΟΗΑΠ ΞΔΡΟΔΙΑΗΝΔΗΓΥΛ 0,029 αλά ιεπηό Αλά δεπηεξόιεπην ΘΥΛΠΡΑΛΡΗΛΝΠ Δ. ΦΙΥΟΝΠ 0,029 αλά ιεπηό Αλά δεπηεξόιεπην NEA ΡΔΣΛΗΘΖ ΘΑΙΤΖ ΔΙΙΑΓΝΠ 0,029 αλά ιεπηό Αλά δεπηεξόιεπην ΔΘΝ ΔΒΔΔ ΞΔΡΟΔΙΝΔΗΓΥΛ 0,029 αλά ιεπηό Αλά δεπηεξόιεπην BP HELLAS 0,100 αλά θιήζε Αλά θιήζε ΡΟΑΞΔΕΑ ΞΔΗΟΑΗΥΠ 0,029 αλά ιεπηό Αλά δεπηεξόιεπην ΑΒ ΒΑΠΗΙΝΞΝΙΝΠ Α.Δ. 0,029 αλά ιεπηό Αλά δεπηεξόιεπην AEGEAN POWER ΑΔ. 0,029 αλά ιεπηό Αλά δεπηεξόιεπην ΡΟΑΞΔΕΑ ΞΔΗΟΑΗΥΠ ΔΜΞΖΟΔΡΖΠΖ ΞΔΙΑΡΥΛ 0,029 αλά ιεπηό Αλά δεπηεξόιεπην ΑΞΝΙΚΑΛΡΗΘΖ ΑΔΡΔ 0,100 αλά θιήζε Αλά θιήζε TAXIPLON AE-YΞΖΟΔΠΗΔΠ ΡΑΣΗ 0,029 αλά ιεπηό Αλά δεπηεξόιεπην ΠΥΡ.ΙΗΝΚΑΠ Α.Δ 0,029 αλά ιεπηό Αλά δεπηεξόιεπην APLOON M.E.Ξ.Δ ΞΟΝΡΞΔΠ ΚΖΣΑΛΝΓΟΑΦΗΘΔΠ ΔΦΑΟΚΝΓΔΠ 0,029 αλά ιεπηό Αλά δεπηεξόιεπην SINGULAR LOGIC, ΔΜΞ. ΞΔΙΑΡΥΛ 0,029 αλά ιεπηό Αλά δεπηεξόιεπην ΡΟΑΞΔΕΑ ΞΔΗΟΑΗΥΠ ΔΜΞΖΟΔΡΖΠΖ ΞΔΙΑΡΥΛ 0,029 αλά ιεπηό Αλά δεπηεξόιεπην ΟΑΓΗΝΡΑΜΗ ΑΠΡΔΟΑΠ 0,100 αλά θιήζε Αλά θιήζε ALFA KOSMOS AET ΟΑΓΗΝΡΑΜΗ ΘΝΠΚΝΠ 0,100 αλά θιήζε Αλά θιήζε PROTERGIA AE-ΞΑΟΑΓΥΓΖ ΘΑΗ ΔΚΞΝΟΗΑ ΖΙΔΘΡΟΗΘΖΠ ΔΛΔΟΓΔΗΑΠ 0,029 αλά ιεπηό Αλά δεπηεξόιεπην DOMINO'S PIZZA 0,029 αλά ιεπηό Αλά δεπηεξόιεπην NEWSPHONE 0,029 αλά ιεπηό Αλά δεπηεξόιεπην EXTRA CHANNEL - ΡΖΙΔΝΞΡΗΘΔΠ ΞΑΟΑΓΓΔΙΗΔΠ ΑΓΝΟΔΠ 0,029 αλά ιεπηό Αλά δεπηεξόιεπην MULTICHOICE HELLAS 0,029 αλά ιεπηό Αλά δεπηεξόιεπην GOODY'S DELIVERY» 0,029 αλά ιεπηό Αλά δεπηεξόιεπην Α.Β.Θ. ΔΠΡΗΑΡΝΟΗΑ ΑΔ - ΔΜΞΖΟΔΡΖΠΖ ΞΑΟΑΓΓΔΙΗΥΛ ΘΑΗ ΞΑΟΝΣΖ ΞΙΖΟΝΦΝΟΗΥΛ 0,029 αλά ιεπηό Αλά δεπηεξόιεπην ΞΔΗΟΑΗΥΠ DIRECT SERVICES ΑΔ - ΞΑΟΝΣΖ ΞΙΖΟΝΦΝΟΗΥΛ & ΔΜΞΖΟΔΡΖΠΖ ΞΔΙΑΡΥΛ 0,029 αλά ιεπηό Αλά δεπηεξόιεπην WATT & VOLT - ΞΑΟΝΣΖ ΞΙΖΟΝΦΝΟΗΥΛ & ΔΜΞΖΟΔΡΖΠΖ ΞΔΙΑΡΥΛ 0,029 αλά ιεπηό Αλά δεπηεξόιεπην ΠΛΔΡΑΗΟΗΠΚΝΠ ΑΠΟΚΑΡΝΦΝΟΥΛ ΡΑΜΗ Ξ.Δ. "ΔΛΝΡΖΡΑ" 0,100 αλά θιήζε Αλά θιήζε ΝΡΔ - ΘΔΛΡΟΝ ΔΜΞΖΟΔΡΖΠΖΠ ΘΥΦΥΛ 0,100 αλά θιήζε Αλά θιήζε ΘΗΒΥΡΝΠ ΡΝ ΘΝΠΚΝ 2,460 αλά θιήζε Αλά θιήζε ΡΝ ΣΑΚΝΓΔΙΝ ΡΝ ΞΑΗΓΗΝ ΑΡΔΙΥΠ ΔΤΞΔ ΑΡΔΙΥΠ ΓΟΑΚΚΖ ΕΥΖΠ - ΞΑΟΝΣΖ ΑΚΔΠΖΠ ΒΝΖΘΔΗΑΠ ΓΗΑ ΠΛΑΗΠΘΖΚΑΡΗΘΖ ΞΝΠΡΖΟΗΜΖ ΑΡΔΙΥΠ ΟΣΔ ΑΡΔΙΥΠ

6 OTE ΑΡΔΙΥΠ OTE ΑΡΔΙΥΠ WIND ΑΡΔΙΥΠ ALGONET ΑΡΔΙΥΠ ΟΣΔ ΑΡΔΙΥΠ ΟΣΔ ΑΡΔΙΥΠ HOL ΑΡΔΙΥΠ ALGONET ΑΡΔΙΥΠ HOL ΑΡΔΙΥΠ ΟΣΔ ΑΡΔΙΥΠ KING TELECOM ΑΡΔΙΥΠ ΟΣΔ ΑΡΔΙΥΠ WIND ΑΡΔΙΥΠ ΑΦΝΗ ΘΑΠΠΝΓΑΘΖ ΚΔΡΑΦΝΟΗΘΖ ΑΔ 0,029 αλά ιεπηό Αλά δεπηεξόιεπην ύιιογος Γηθαίφκα ζηε Εφή 1,476 αλά θιήζε Αλά θιήζε Ζ Ιάκυε - ύιιογος Γολέφλ Παηδηώλ Παζτόληφλ από Θαθοήζε Λοζήκαηα Β. Διιάδος 3,678 αλά θιήζε Αλά θιήζε XX ΟΣΔ 0,615 αλά θιήζε Αλά θιήζε ΥΥ OTE 1,722 αλά θιήζε Αλά θιήζε OTE 2,460 αλά θιήζε Αλά θιήζε OTE 2,460 αλά θιήζε Αλά θιήζε OTE 2,460 αλά θιήζε Αλά θιήζε OTE 2,460 αλά θιήζε Αλά θιήζε OTE 2,460 αλά θιήζε Αλά θιήζε OTE 2,460 αλά θιήζε Αλά θιήζε OTE 2,460 αλά θιήζε Αλά θιήζε OTE 2,460 αλά θιήζε Αλά θιήζε OTE 2,460 αλά θιήζε Αλά θιήζε OTE 2,460 αλά θιήζε Αλά θιήζε OTE 1,230 αλά θιήζε Αλά θιήζε OTE 1,230 αλά θιήζε Αλά θιήζε OTE 1,230 αλά θιήζε Αλά θιήζε OTE 1,230 αλά θιήζε Αλά θιήζε OTE 1,230 αλά θιήζε Αλά θιήζε OTE 1,230 αλά θιήζε Αλά θιήζε OTE 1,230 αλά θιήζε Αλά θιήζε OTE 1,230 αλά θιήζε Αλά θιήζε OTE 6,150 αλά θιήζε Αλά θιήζε OTE 6,150 αλά θιήζε Αλά θιήζε OTE 6,150 αλά θιήζε Αλά θιήζε OTE 6,150 αλά θιήζε Αλά θιήζε OTE 6,150 αλά θιήζε Αλά θιήζε OTE 6,150 αλά θιήζε Αλά θιήζε OTE 6,150 αλά θιήζε Αλά θιήζε OTE 6,150 αλά θιήζε Αλά θιήζε OTE 6,150 αλά θιήζε Αλά θιήζε OTE 6,150 αλά θιήζε Αλά θιήζε ΥΥΥΥ PERSONAL NUMBER 0,170 αλά ιεπηό Αλά δεπηεξόιεπην ΥΥΥΥ PERSONAL NUMBER 0,170 αλά ιεπηό Αλά δεπηεξόιεπην ΥΥΥΥ PERSONAL NUMBER 0,029 αλά ιεπηό Αλά δεπηεξόιεπην ΥΥΥΥ PERSONAL NUMBER 0,029 αλά ιεπηό Αλά δεπηεξόιεπην 800ΥΥΥΥΥΥΥ ΑΟΗΘΚΝΗ ΑΡΔΙΝΠ ΣΟΔΥΠΖΠ ΑΡΔΙΥΠ XXX WIND ΑΡΔΙΥΠ 801ΥΥΥΥΥΥΥ ΑΟΗΘΚΝΗ ΚΔΟΗΕΝΚΔΛΖΠ ΣΟΔΥΠΖΠ 0,029 αλά ιεπηό Αλά δεπηεξόιεπην XΥΥΥ ΑΟΗΘΚΝΗ ΞΑΟΝΣΖΠ ΞΖΟΔΠΗΥΛ OTE 0,060 αλά ιεπηό Αλά δεπηεξόιεπην XXX ΑΟΗΘΚΝΗ ΞΑΟΝΣΖΠ ΞΖΟΔΠΗΥΛ FORTHNET 0,060 αλά ιεπηό Αλά δεπηεξόιεπην ΥΥΥ ΑΟΗΘΚΝΗ ΞΑΟΝΣΖΠ ΞΖΟΔΠΗΥΛ VOICENET 0,060 αλά ιεπηό Αλά δεπηεξόιεπην XXX ΑΟΗΘΚΝΗ ΞΑΟΝΣΖΠ ΞΖΟΔΠΗΥΛ WIND 0,060 αλά ιεπηό Αλά δεπηεξόιεπην ΥΥΥ ΑΟΗΘΚΝΗ ΞΑΟΝΣΖΠ ΞΖΟΔΠΗΥΛ OTE 0,060 αλά ιεπηό Αλά δεπηεξόιεπην ΥΥX ΑΟΗΘΚΝΗ ΞΑΟΝΣΖΠ ΞΖΟΔΠΗΥΛ VOICENET 0,060 αλά ιεπηό Αλά δεπηεξόιεπην X ON TELECOMS ΑΡΔΙΥΠ X COSMOLINE ΑΡΔΙΥΠ NORTHWEST COMMUNICATIONS ΑΡΔΙΥΠ X ΟΣΔ ΑΡΔΙΥΠ (0-1) HOL ΑΡΔΙΥΠ (2-9) ΟΣΔ ΑΡΔΙΥΠ X ON TELECOMS ΑΡΔΙΥΠ 80710(10-69) FORTHNET ΑΡΔΙΥΠ X FORTHNET ΑΡΔΙΥΠ 80712(10-29) FORTHNET ΑΡΔΙΥΠ X ΟΣΔ ΑΡΔΙΥΠ X ΟΣΔ ΑΡΔΙΥΠ X ALGONET ΑΡΔΙΥΠ X ALGONET ΑΡΔΙΥΠ X WIND ΑΡΔΙΥΠ X COSMOLINE ΑΡΔΙΥΠ X ΟΣΔ ΑΡΔΙΥΠ X ΟΣΔ ΑΡΔΙΥΠ Υ WIND ΑΡΔΙΥΠ X WIND ΑΡΔΙΥΠ X COSMOLINE ΑΡΔΙΥΠ X ΟΣΔ ΑΡΔΙΥΠ X WIND ΑΡΔΙΥΠ X ΟΣΔ ΑΡΔΙΥΠ X WIND ΑΡΔΙΥΠ X COSMOLINE ΑΡΔΙΥΠ X ΟΣΔ ΑΡΔΙΥΠ X WIND ΑΡΔΙΥΠ X WIND ΑΡΔΙΥΠ

7 807502X WIND ΑΡΔΙΥΠ X WIND ΑΡΔΙΥΠ X WIND ΑΡΔΙΥΠ X COSMOLINE ΑΡΔΙΥΠ X ON TELECOMS ΑΡΔΙΥΠ X ΟΣΔ ΑΡΔΙΥΠ X WIND ΑΡΔΙΥΠ X WIND ΑΡΔΙΥΠ X WIND ΑΡΔΙΥΠ X COSMOLINE ΑΡΔΙΥΠ X ΟΣΔ ΑΡΔΙΥΠ X WIND ΑΡΔΙΥΠ X ΟΣΔ ΑΡΔΙΥΠ X WIND ΑΡΔΙΥΠ X WIND ΑΡΔΙΥΠ X WIND ΑΡΔΙΥΠ X WIND ΑΡΔΙΥΠ X ΟΣΔ ΑΡΔΙΥΠ X ON TELECOMS ΑΡΔΙΥΠ X HOL ΑΡΔΙΥΠ X HOL ΑΡΔΙΥΠ X ALGONET ΑΡΔΙΥΠ X COSMOLINE ΑΡΔΙΥΠ [0, 6-9] ΟΣΔ ΑΡΔΙΥΠ X ALGONET ΑΡΔΙΥΠ X ON TELECOMS ΑΡΔΙΥΠ X ΟΣΔ ΑΡΔΙΥΠ X WIND ΑΡΔΙΥΠ X ΟΣΔ ΑΡΔΙΥΠ X ΟΣΔ ΑΡΔΙΥΠ X COSMOLINE ΑΡΔΙΥΠ X ALGONET ΑΡΔΙΥΠ X ALGONET ΑΡΔΙΥΠ Υ WIND ΑΡΔΙΥΠ Υ WIND ΑΡΔΙΥΠ X ΟΣΔ ΑΡΔΙΥΠ XΥΥΥ ΑΟΗΘΚΝΗ ΞΑΟΝΣΖΠ ΞΖΟΔΠΗΥΛ OTE 0,120 αλά ιεπηό Αλά δεπηεξόιεπην XXX ΑΟΗΘΚΝΗ ΞΑΟΝΣΖΠ ΞΖΟΔΠΗΥΛ FORTHNET 0,120 αλά ιεπηό Αλά δεπηεξόιεπην ΥΥΥ ΑΟΗΘΚΝΗ ΞΑΟΝΣΖΠ ΞΖΟΔΠΗΥΛ VOICENET 0,120 αλά ιεπηό Αλά δεπηεξόιεπην XXX ΑΟΗΘΚΝΗ ΞΑΟΝΣΖΠ ΞΖΟΔΠΗΥΛ WIND 0,120 αλά ιεπηό Αλά δεπηεξόιεπην ΥΥΥ ΑΟΗΘΚΝΗ ΞΑΟΝΣΖΠ ΞΖΟΔΠΗΥΛ OTE 0,120 αλά ιεπηό Αλά δεπηεξόιεπην ΥΥX ΑΟΗΘΚΝΗ ΞΑΟΝΣΖΠ ΞΖΟΔΠΗΥΛ VOICENET 0,120 αλά ιεπηό Αλά δεπηεξόιεπην XΥΥΥ ΑΟΗΘΚΝΗ ΞΑΟΝΣΖΠ ΞΖΟΔΠΗΥΛ OTE 0,250 αλά ιεπηό Αλά δεπηεξόιεπην XXX ΑΟΗΘΚΝΗ ΞΑΟΝΣΖΠ ΞΖΟΔΠΗΥΛ FORTHNET 0,250 αλά ιεπηό Αλά δεπηεξόιεπην ΥΥΥ ΑΟΗΘΚΝΗ ΞΑΟΝΣΖΠ ΞΖΟΔΠΗΥΛ VOICENET 0,250 αλά ιεπηό Αλά δεπηεξόιεπην XXX ΑΟΗΘΚΝΗ ΞΑΟΝΣΖΠ ΞΖΟΔΠΗΥΛ WIND 0,250 αλά ιεπηό Αλά δεπηεξόιεπην ΥΥΥ ΑΟΗΘΚΝΗ ΞΑΟΝΣΖΠ ΞΖΟΔΠΗΥΛ OTE 0,250 αλά ιεπηό Αλά δεπηεξόιεπην ΥΥX ΑΟΗΘΚΝΗ ΞΑΟΝΣΖΠ ΞΖΟΔΠΗΥΛ VOICENET 0,250 αλά ιεπηό Αλά δεπηεξόιεπην XXX ΑΟΗΘΚΝΗ ΞΑΟΝΣΖΠ ΞΖΟΔΠΗΥΛ VOICENET 0,500 αλά ιεπηό Αλά δεπηεξόιεπην XXX ΑΟΗΘΚΝΗ ΞΑΟΝΣΖΠ ΞΖΟΔΠΗΥΛ WIND 0,500 αλά ιεπηό Αλά δεπηεξόιεπην XX ΑΟΗΘΚΝΗ ΞΑΟΝΣΖΠ ΞΖΟΔΠΗΥΛ ΝΡΔ 0,500 αλά ιεπηό αλά sec κε ειάρηζηε ηα 60'' ΥΥΥ ΑΟΗΘΚΝΗ ΞΑΟΝΣΖΠ ΞΖΟΔΠΗΥΛ ΝΡΔ 0,500 αλά ιεπηό Αλά δεπηεξόιεπην XXX ΑΟΗΘΚΝΗ ΞΑΟΝΣΖΠ ΞΖΟΔΠΗΥΛ VOICENET 0,750 αλά ιεπηό Αλά δεπηεξόιεπην XXX ΑΟΗΘΚΝΗ ΞΑΟΝΣΖΠ ΞΖΟΔΠΗΥΛ WIND 0,750 αλά ιεπηό Αλά δεπηεξόιεπην XX ΑΟΗΘΚΝΗ ΞΑΟΝΣΖΠ ΞΖΟΔΠΗΥΛ ΝΡΔ 0,750 αλά ιεπηό αλά sec κε ειάρηζηε ηα 60'' ΥΥΥ ΑΟΗΘΚΝΗ ΞΑΟΝΣΖΠ ΞΖΟΔΠΗΥΛ ΝΡΔ 0,750 αλά ιεπηό Αλά δεπηεξόιεπην XXX ΔΛΖΚΔΟΥΠΖ / ΔΜΞΖΟΔΡΖΠΖ ΘΑΡΑΛΑΙΥΡΥΛ MEDIATEL 0,750 αλά ιεπηό Αλά δεπηεξόιεπην ΥΥΥ FORTHNET 2,460 αλά ιεπηό Αλά δεπηεξόιεπην ΥΥΥ FORTHNET 2,460 αλά θιήζε Αλά θιήζε ΥΥΥ FORTHNET 1,230 αλά ιεπηό Αλά δεπηεξόιεπην ΥΥΥ FORTHNET 1,476 αλά ιεπηό Αλά δεπηεξόιεπην ΥΥΥ FORTHNET 1,722 αλά ιεπηό Αλά δεπηεξόιεπην ΥΥΥ FORTHNET 1,722 αλά ιεπηό Αλά δεπηεξόιεπην ΥΥΥ FORTHNET 3,690 αλά ιεπηό Αλά δεπηεξόιεπην ΥΥΥ FORTHNET 1,722 αλά ιεπηό Αλά δεπηεξόιεπην ΥΥΥ FORTHNET 1,722 αλά ιεπηό Αλά δεπηεξόιεπην ΥΥΥ FORTHNET 1,722 αλά ιεπηό Αλά δεπηεξόιεπην Υ OTE-Σειευεθοθορία "Γθόι τφρίς ζύλορα" & θάχ Γθόι" 0,608 αλά θιήζε Αλά θιήζε 90112AΥ0ΥΥ OTE 1,722 αλά ιεπηό Αλά δεπηεξόιεπην 90112ΑΥ1ΥΥ OTE 1,722 αλά ιεπηό Αλά δεπηεξόιεπην 90112ΑΥ2ΥΥ 90112ΑΥ3ΥΥ 90112ΑΥ4ΥΥ 90112ΑΥ5ΥΥ 90112ΑΥ6ΥΥ 90112ΑΥ7ΥΥ OTE 1,230 αλά ιεπηό Αλά δεπηεξόιεπην 90112ΑΥ8ΥΥ OTE 1,230 αλά ιεπηό Αλά δεπηεξόιεπην 90112ΑΥ9ΥΥ XΥΥ FORTHNET 1,476 αλά ιεπηό Αλά δεπηεξόιεπην ΥΥ WIND 1,722 αλά ιεπηό Αλά δεπηεξόιεπην ΥΥ WIND 1,722 αλά ιεπηό Αλά δεπηεξόιεπην ΥΥ WIND 1,476 αλά ιεπηό Αλά δεπηεξόιεπην ΥΥ WIND 1,476 αλά ιεπηό Αλά δεπηεξόιεπην ΥΥ WIND 1,476 αλά ιεπηό Αλά δεπηεξόιεπην ΥΥ WIND 1,476 αλά ιεπηό Αλά δεπηεξόιεπην ΥΥ WIND 1,476 αλά ιεπηό Αλά δεπηεξόιεπην

8 ΥΥ WIND 1,230 αλά ιεπηό Αλά δεπηεξόιεπην ΥX WIND 1,230 αλά ιεπηό Αλά δεπηεξόιεπην ΥX WIND 2,460 αλά ιεπηό Αλά δεπηεξόιεπην ΥΥ WIND 1,722 αλά ιεπηό Αλά δεπηεξόιεπην ΥΥ WIND 1,722 αλά ιεπηό Αλά δεπηεξόιεπην XX WIND 1,476 αλά ιεπηό Αλά δεπηεξόιεπην XX WIND 1,476 αλά ιεπηό Αλά δεπηεξόιεπην XX WIND 1,476 αλά ιεπηό Αλά δεπηεξόιεπην XX WIND 1,476 αλά ιεπηό Αλά δεπηεξόιεπην XX WIND 1,476 αλά ιεπηό Αλά δεπηεξόιεπην XX WIND 1,230 αλά ιεπηό Αλά δεπηεξόιεπην XX WIND 1,230 αλά ιεπηό Αλά δεπηεξόιεπην ΥX WIND 2,460 αλά ιεπηό Αλά δεπηεξόιεπην XX MEDIATEL 1,230 αλά ιεπηό Αλά δεπηεξόιεπην XX MEDIATEL 1,230 αλά ιεπηό Αλά δεπηεξόιεπην XX MEDIATEL 1,230 αλά ιεπηό Αλά δεπηεξόιεπην XX MEDIATEL 1,230 αλά ιεπηό Αλά δεπηεξόιεπην XX MEDIATEL 2,460 αλά ιεπηό Αλά δεπηεξόιεπην XX MEDIATEL 2,460 αλά ιεπηό Αλά δεπηεξόιεπην XX MEDIATEL 1,476 αλά ιεπηό Αλά δεπηεξόιεπην XX MEDIATEL 1,476 αλά ιεπηό Αλά δεπηεξόιεπην XX MEDIATEL 1,476 αλά ιεπηό Αλά δεπηεξόιεπην XX MEDIATEL 3,690 αλά ιεπηό Αλά δεπηεξόιεπην XX MEDIATEL 1,230 αλά ιεπηό Αλά δεπηεξόιεπην XX MEDIATEL 1,476 αλά ιεπηό Αλά δεπηεξόιεπην XX MEDIATEL 1,476 αλά ιεπηό Αλά δεπηεξόιεπην XX MEDIATEL 1,722 αλά ιεπηό Αλά δεπηεξόιεπην XX MEDIATEL 1,722 αλά ιεπηό Αλά δεπηεξόιεπην XX MEDIATEL 1,722 αλά ιεπηό Αλά δεπηεξόιεπην XX MEDIATEL 1,722 αλά ιεπηό Αλά δεπηεξόιεπην XX MEDIATEL 1,722 αλά ιεπηό Αλά δεπηεξόιεπην XX MEDIATEL 1,722 αλά ιεπηό Αλά δεπηεξόιεπην XX MEDIATEL 1,722 αλά ιεπηό Αλά δεπηεξόιεπην XX MEDIATEL 0,615 αλά θιήζε Αλά θιήζε XX MEDIATEL 1,230 αλά θιήζε Αλά θιήζε XX MEDIATEL 1,230 αλά θιήζε Αλά θιήζε XX MEDIATEL 1,845 αλά θιήζε Αλά θιήζε XX MEDIATEL 2,460 αλά θιήζε Αλά θιήζε XX MEDIATEL 3,075 αλά θιήζε Αλά θιήζε XX MEDIATEL 3,690 αλά θιήζε Αλά θιήζε XX MEDIATEL 4,920 αλά θιήζε Αλά θιήζε XX MEDIATEL 6,150 αλά θιήζε Αλά θιήζε XX MEDIATEL 6,150 αλά θιήζε Αλά θιήζε XX MEDIATEL 1,722 αλά ιεπηό Αλά δεπηεξόιεπην XX MEDIATEL 1,722 αλά ιεπηό Αλά δεπηεξόιεπην XX MEDIATEL 1,722 αλά ιεπηό Αλά δεπηεξόιεπην XX MEDIATEL 1,722 αλά ιεπηό Αλά δεπηεξόιεπην XX MEDIATEL 2,460 αλά ιεπηό Αλά δεπηεξόιεπην XX MEDIATEL 2,460 αλά ιεπηό Αλά δεπηεξόιεπην XX MEDIATEL 2,460 αλά ιεπηό Αλά δεπηεξόιεπην XX MEDIATEL 2,460 αλά ιεπηό Αλά δεπηεξόιεπην XX MEDIATEL 3,690 αλά ιεπηό Αλά δεπηεξόιεπην XX MEDIATEL 3,690 αλά ιεπηό Αλά δεπηεξόιεπην XX OTE 1,845 αλά θιήζε Αλά θιήζε XX OTE 2,460 αλά θιήζε Αλά θιήζε XX OTE 1,476 αλά θιήζε Αλά θιήζε XX OTE 2,460 αλά θιήζε Αλά θιήζε XX OTE 2,460 αλά θιήζε Αλά θιήζε XXX WIND 1,476 αλά ιεπηό Αλά δεπηεξόιεπην XX WIND 1,476 αλά ιεπηό Αλά δεπηεξόιεπην XX WIND 1,476 αλά ιεπηό Αλά δεπηεξόιεπην XX WIND 1,476 αλά ιεπηό Αλά δεπηεξόιεπην XX FORTHNET 1,476 αλά ιεπηό Αλά δεπηεξόιεπην XX WIND 1,476 αλά ιεπηό Αλά δεπηεξόιεπην XX WIND 1,476 αλά ιεπηό Αλά δεπηεξόιεπην XX WIND 1,476 αλά ιεπηό Αλά δεπηεξόιεπην XX WIND 1,476 αλά ιεπηό Αλά δεπηεξόιεπην XX WIND 1,476 αλά ιεπηό Αλά δεπηεξόιεπην XX WIND 1,476 αλά ιεπηό Αλά δεπηεξόιεπην XXX WIND 1,476 αλά ιεπηό Αλά δεπηεξόιεπην XX WIND 1,476 αλά ιεπηό Αλά δεπηεξόιεπην XX WIND 1,476 αλά ιεπηό Αλά δεπηεξόιεπην XX WIND 1,476 αλά ιεπηό Αλά δεπηεξόιεπην XX WIND 1,476 αλά ιεπηό Αλά δεπηεξόιεπην XX WIND 1,476 αλά ιεπηό Αλά δεπηεξόιεπην XX FORTHNET 1,476 αλά ιεπηό Αλά δεπηεξόιεπην XX WIND 1,476 αλά ιεπηό Αλά δεπηεξόιεπην XX WIND 1,476 αλά ιεπηό Αλά δεπηεξόιεπην XX WIND 1,476 αλά ιεπηό Αλά δεπηεξόιεπην XX WIND 1,476 αλά ιεπηό Αλά δεπηεξόιεπην XXX WIND 1,476 αλά ιεπηό Αλά δεπηεξόιεπην XXX WIND 1,476 αλά ιεπηό Αλά δεπηεξόιεπην XXX WIND 1,476 αλά ιεπηό Αλά δεπηεξόιεπην XXX WIND 1,476 αλά ιεπηό Αλά δεπηεξόιεπην XXX WIND 1,476 αλά ιεπηό Αλά δεπηεξόιεπην XXX WIND 1,476 αλά ιεπηό Αλά δεπηεξόιεπην XXX WIND 2,460 αλά θιήζε Αλά θιήζε XXX WIND 3,690 αλά θιήζε Αλά θιήζε XXX WIND 6,150 αλά θιήζε Αλά θιήζε XXX WIND 1,722 αλά ιεπηό Αλά δεπηεξόιεπην XXX WIND 2,460 αλά ιεπηό Αλά δεπηεξόιεπην XXX WIND 2,288 αλά ιεπηό Αλά δεπηεξόιεπην

9 XXX WIND 1,230 αλά ιεπηό Αλά δεπηεξόιεπην XX WIND 1,845 αλά θιήζε Αλά θιήζε XX WIND 0,615 αλά θιήζε Αλά θιήζε XX WIND 1,230 αλά θιήζε Αλά θιήζε XX WIND 1,476 αλά θιήζε Αλά θιήζε XX WIND 1,845 αλά θιήζε Αλά θιήζε XX WIND 2,460 αλά θιήζε Αλά θιήζε XX WIND 3,075 αλά θιήζε Αλά θιήζε XX WIND 3,690 αλά θιήζε Αλά θιήζε XX WIND 4,920 αλά θιήζε Αλά θιήζε XX WIND 6,150 αλά θιήζε Αλά θιήζε XXX WIND 1,230 αλά θιήζε Αλά θιήζε XXX WIND 1,476 αλά θιήζε Αλά θιήζε XXX WIND 3,690 αλά ιεπηό Αλά δεπηεξόιεπην XXX WIND 3,690 αλά ιεπηό Αλά δεπηεξόιεπην XXX WIND 3,690 αλά ιεπηό Αλά δεπηεξόιεπην XX ONECALL 1,476 αλά ιεπηό Αλά δεπηεξόιεπην XX ONECALL 1,476 αλά ιεπηό Αλά δεπηεξόιεπην XX ONECALL 2,460 αλά ιεπηό Αλά δεπηεξόιεπην XX ONECALL 2,460 αλά ιεπηό Αλά δεπηεξόιεπην XX ONECALL 3,690 αλά ιεπηό Αλά δεπηεξόιεπην XX ONECALL 3,690 αλά ιεπηό Αλά δεπηεξόιεπην XX ONECALL 4,920 αλά ιεπηό Αλά δεπηεξόιεπην XX ONECALL 1,230 αλά θιήζε Αλά θιήζε XX ONECALL 2,460 αλά θιήζε Αλά θιήζε XX ONECALL 4,920 αλά θιήζε Αλά θιήζε (1-2)XX WIND 1,476 αλά ιεπηό Αλά δεπηεξόιεπην (3-6)XX WIND 1,722 αλά ιεπηό Αλά δεπηεξόιεπην XX WIND 1,230 αλά ιεπηό Αλά δεπηεξόιεπην XX WIND 2,288 αλά ιεπηό Αλά δεπηεξόιεπην XX WIND 2,460 αλά ιεπηό Αλά δεπηεξόιεπην XX WIND 3,690 αλά ιεπηό Αλά δεπηεξόιεπην (2-3)XX WIND 1,476 αλά θιήζε Αλά θιήζε XX WIND 0,615 αλά θιήζε Αλά θιήζε XX WIND 1,230 αλά θιήζε Αλά θιήζε XX WIND 1,845 αλά θιήζε Αλά θιήζε XX WIND 2,460 αλά θιήζε Αλά θιήζε XX WIND 3,075 αλά θιήζε Αλά θιήζε XX WIND 3,690 αλά θιήζε Αλά θιήζε XX WIND 4,920 αλά θιήζε Αλά θιήζε XX WIND 6,150 αλά θιήζε Αλά θιήζε XX WIND 0,615 αλά θιήζε Αλά θιήζε XX WIND 1,230 αλά θιήζε Αλά θιήζε XX WIND 1,476 αλά θιήζε Αλά θιήζε XX WIND 1,845 αλά θιήζε Αλά θιήζε XX WIND 2,460 αλά θιήζε Αλά θιήζε XX WIND 3,075 αλά θιήζε Αλά θιήζε XX WIND 3,690 αλά θιήζε Αλά θιήζε XX WIND 4,920 αλά θιήζε Αλά θιήζε WIND 6,150 αλά θιήζε Αλά θιήζε XX WIND 1,230 αλά ιεπηό Αλά δεπηεξόιεπην XX WIND 1,476 αλά ιεπηό Αλά δεπηεξόιεπην WIND 1,722 αλά ιεπηό Αλά δεπηεξόιεπην XX WIND 2,287 αλά ιεπηό Αλά δεπηεξόιεπην XX WIND 2,460 αλά ιεπηό Αλά δεπηεξόιεπην XX WIND 3,690 αλά ιεπηό Αλά δεπηεξόιεπην XX FORTHNET 2,460 αλά ιεπηό Αλά δεπηεξόιεπην XX FORTHNET 2,460 αλά ιεπηό Αλά δεπηεξόιεπην XX FORTHNET 2,460 αλά ιεπηό Αλά δεπηεξόιεπην XX FORTHNET 2,460 αλά ιεπηό Αλά δεπηεξόιεπην XX FORTHNET 2,460 αλά ιεπηό Αλά δεπηεξόιεπην XX FORTHNET 2,460 αλά ιεπηό Αλά δεπηεξόιεπην XX FORTHNET 2,460 αλά ιεπηό Αλά δεπηεξόιεπην XX FORTHNET 3,690 αλά ιεπηό Αλά δεπηεξόιεπην XX FORTHNET 3,690 αλά ιεπηό Αλά δεπηεξόιεπην XX FORTHNET 3,690 αλά ιεπηό Αλά δεπηεξόιεπην XXX COSMOLINE 1,230 αλά ιεπηό Αλά δεπηεξόιεπην XXX COSMOLINE 1,230 αλά ιεπηό Αλά δεπηεξόιεπην XXX COSMOLINE 1,476 αλά ιεπηό Αλά δεπηεξόιεπην XXX COSMOLINE 1,722 αλά ιεπηό Αλά δεπηεξόιεπην XXX COSMOLINE 0,615 αλά θιήζε Αλά θιήζε XXX COSMOLINE 1,230 αλά θιήζε Αλά θιήζε XXX COSMOLINE 2,460 αλά θιήζε Αλά θιήζε XXX COSMOLINE 1,722 αλά ιεπηό Αλά δεπηεξόιεπην XXX COSMOLINE 2,460 αλά ιεπηό Αλά δεπηεξόιεπην XXX COSMOLINE 3,690 αλά ιεπηό Αλά δεπηεξόιεπην A0ΥΥ OTE 1,722 αλά ιεπηό Αλά δεπηεξόιεπην A1ΥΥ OTE 1,722 αλά ιεπηό Αλά δεπηεξόιεπην A2ΥΥ OTE 1,722 αλά ιεπηό Αλά δεπηεξόιεπην A3XX A4ΥΥ A5ΥΥ A6ΥΥ A7ΥΥ A8ΥΥ A9ΥΥ

10 XXX FORTHNET 2,460 αλά ιεπηό Αλά δεπηεξόιεπην XXX FORTHNET 3,690 αλά ιεπηό Αλά δεπηεξόιεπην ΥΥΥ MEDIATEL 1,722 αλά ιεπηό Αλά δεπηεξόιεπην XX MEDIATEL 1,722 αλά ιεπηό Αλά δεπηεξόιεπην XX MEDIATEL 1,722 αλά ιεπηό Αλά δεπηεξόιεπην XX MEDIATEL 1,722 αλά ιεπηό Αλά δεπηεξόιεπην XX MEDIATEL 2,460 αλά ιεπηό Αλά δεπηεξόιεπην XX MEDIATEL 2,460 αλά ιεπηό Αλά δεπηεξόιεπην XX MEDIATEL 2,460 αλά ιεπηό Αλά δεπηεξόιεπην XX MEDIATEL 2,460 αλά ιεπηό Αλά δεπηεξόιεπην XX MEDIATEL 2,460 αλά ιεπηό Αλά δεπηεξόιεπην XX MEDIATEL 2,460 αλά ιεπηό Αλά δεπηεξόιεπην XX MEDIATEL 2,460 αλά ιεπηό Αλά δεπηεξόιεπην XX MEDIATEL 2,460 αλά ιεπηό Αλά δεπηεξόιεπην XX MEDIATEL 2,460 αλά ιεπηό Αλά δεπηεξόιεπην XX MEDIATEL 2,460 αλά ιεπηό Αλά δεπηεξόιεπην XX MEDIATEL 2,460 αλά ιεπηό Αλά δεπηεξόιεπην XX MEDIATEL 2,460 αλά ιεπηό Αλά δεπηεξόιεπην XX MEDIATEL 2,460 αλά ιεπηό Αλά δεπηεξόιεπην XX MEDIATEL 2,460 αλά ιεπηό Αλά δεπηεξόιεπην XX MEDIATEL 1,722 αλά ιεπηό Αλά δεπηεξόιεπην XX MEDIATEL 1,722 αλά ιεπηό Αλά δεπηεξόιεπην XX MEDIATEL 3,690 αλά ιεπηό Αλά δεπηεξόιεπην XX ONECALL 1,476 αλά ιεπηό Αλά δεπηεξόιεπην XX ONECALL 1,476 αλά ιεπηό Αλά δεπηεξόιεπην XX ONECALL 2,460 αλά ιεπηό Αλά δεπηεξόιεπην XX ONECALL 2,460 αλά ιεπηό Αλά δεπηεξόιεπην XX ONECALL 3,690 αλά ιεπηό Αλά δεπηεξόιεπην XX ONECALL 3,690 αλά ιεπηό Αλά δεπηεξόιεπην XX ONECALL 4,920 αλά ιεπηό Αλά δεπηεξόιεπην XX ONECALL 1,230 αλά θιήζε Αλά θιήζε XX ONECALL 2,460 αλά θιήζε Αλά θιήζε XX ONECALL 4,920 αλά θιήζε Αλά θιήζε XXX WIND 1,722 αλά ιεπηό Αλά δεπηεξόιεπην XXX WIND 2,460 αλά ιεπηό Αλά δεπηεξόιεπην XXX WIND 2,460 αλά ιεπηό Αλά δεπηεξόιεπην XXX WIND 2,460 αλά θιήζε Αλά θιήζε XXX WIND 3,690 αλά θιήζε Αλά θιήζε (0-4)XX WIND 1,722 αλά ιεπηό Αλά δεπηεξόιεπην (5-9)XX WIND 2,460 αλά ιεπηό Αλά δεπηεξόιεπην XXX FORTHNET 2,460 αλά ιεπηό Αλά δεπηεξόιεπην XX WIND 1,722 αλά ιεπηό Αλά δεπηεξόιεπην XX WIND 1,722 αλά ιεπηό Αλά δεπηεξόιεπην XX WIND 1,722 αλά ιεπηό Αλά δεπηεξόιεπην XX WIND 1,722 αλά ιεπηό Αλά δεπηεξόιεπην XX WIND 2,460 αλά ιεπηό Αλά δεπηεξόιεπην XX WIND 2,460 αλά ιεπηό Αλά δεπηεξόιεπην XX WIND 2,460 αλά ιεπηό Αλά δεπηεξόιεπην XX WIND 2,460 αλά ιεπηό Αλά δεπηεξόιεπην XX WIND 2,460 αλά ιεπηό Αλά δεπηεξόιεπην XX WIND 2,460 αλά ιεπηό Αλά δεπηεξόιεπην Θιήζεης προς ηης ζεηρές 50, 896 & 899 δελ σποζηερίδοληαη. Οη ηηκές περηιακβάλοσλ ΦΠΑ 23% ΣΔΙΔΤΣΑΗΑ ΔΛΖΚΔΡΩΖ: 02/06/2015

«Τπνζηήξημε ηεο ΚΔΓΚΔ γηα ην Γ ΚΠ» Αμηνιόγεζε πνξείαο πινπνίεζεο έξγσλ ηεο Κνηλσλίαο ηεο Πιεξνθνξίαο έσο 31/5 2007

«Τπνζηήξημε ηεο ΚΔΓΚΔ γηα ην Γ ΚΠ» Αμηνιόγεζε πνξείαο πινπνίεζεο έξγσλ ηεο Κνηλσλίαο ηεο Πιεξνθνξίαο έσο 31/5 2007 ΔΘΝΗΚΟ ΜΔΣΟΒΗΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΗΟ Δξγαζηήξην Βηνκεραληθήο θαη Δλεξγεηαθήο Οηθνλνκίαο Οκάδα γηα ηελ Τερλνινγηθή, Οηθνλνκηθή θαη Σηξαηεγηθή Αλάιπζε ηεο Κνηλσλίαο ηεο Πιεξνθνξίαο «Τπνζηήξημε ηεο ΚΔΓΚΔ γηα ην Γ ΚΠ»

Διαβάστε περισσότερα

Τιμοκατάλογος λοιπών κλήσεων

Τιμοκατάλογος λοιπών κλήσεων 100 ΑΜΕΣΗ ΔΡΑΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ 108 ΑΜΕΣΗ ΔΡΑΣΗ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ 112 ΠΑΝΕΥΡΩΠΑΪΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΛΗΣΗΣ 166 ΚΕΝΤΡΟ ΑΜΕΣΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ 197 ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ 199 ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 1014 ΓΡΑΜΜΗ ΑΝΤΙΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΓΗΘΑΠΗΑ ΓΗΑ ΡΝΛ ΘΑΘΝΟΗΠΚΝ ΞΝΠΝΠΡΝ ΑΛΑΞΖΟΗΑΠ

ΓΗΑΓΗΘΑΠΗΑ ΓΗΑ ΡΝΛ ΘΑΘΝΟΗΠΚΝ ΞΝΠΝΠΡΝ ΑΛΑΞΖΟΗΑΠ ΓΗΑΓΗΘΑΠΗΑ ΓΗΑ ΡΝΛ ΘΑΘΝΟΗΠΚΝ ΞΝΠΝΠΡΝ ΑΛΑΞΖΟΗΑΠ Γηα ηνλ θαζνξηζκό πνζνζηνύ αλαπεξίαο ζα πξέπεη λα απεπζπλζείηε ζην Θέληξν Ξηζηνπνίεζεο Αλαπεξίαο (ΘΔ.Ξ.Α.). ΓΗΘΑΗΝΙΝΓΖΡΗΘΑ Αζηπλνκηθή ηαπηόηεηα ή δηαβαηήξην.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΡΙΤΩΝ Υπηρεσίες Φωνής Τρίτων

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΡΙΤΩΝ Υπηρεσίες Φωνής Τρίτων ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΡΙΤΩΝ Υπηρεσίες Φωνής Τρίτων Οι υπηρεσίες φωνής τρίτων παρέχονται από εξωτερικούς συνεργάτες μέσω του δικτύου της WIND. ΚΛΗΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΧΡΕΩΣΗ ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΧΡΕΩΣΗ Αριθμοί έκτακτης ανάγκης

Διαβάστε περισσότερα

Eurobank e-business Services

Eurobank e-business Services Eurobank e-business Services Η ζημαζία ηων ηλεκηπονικών ςπηπεζιών για ηιρ Τπάπεζερ Οι ηλεκηπονικέρ ςπηπεζίερ αποηελούν ζηπαηηγική επιλογή για ηιρ ηπάπεζερ Οη πειάηεο ησλ ηξαπεδώλ γίλνληαη πην απαηηεηηθνί

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ ΑΓΥΛΑΠ ΑΙΗΒΔΟΗ 2015 ΝΓΖΓΗΔΠ ΞΙΝ

ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ ΑΓΥΛΑΠ ΑΙΗΒΔΟΗ 2015 ΝΓΖΓΗΔΠ ΞΙΝ ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ ΑΓΥΛΑΠ ΑΙΗΒΔΟΗ 2015 ΝΓΖΓΗΔΠ ΞΙΝ 1. ΘΑΛΝΛΗΠΚΝΗ Ο Αγώλαο ΑΛΙΒΔΡΙ 2015 ζα δηεμαρζεί ζύκθσλα µε: 1.1 Σνπο θαλνληζκνύο πνπ αλαθέξνληαη ζην άξζξν 4 ηεο Πξνθήξπμεο ηνπ αγώλα, όπσο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨ ΑΛΑΡΣΖΖ ΣΔΥΛΗΘΩΛ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΩΛ ΣΩΛ ΔΗΓΩΛ ΘΑΘΑΡΗΟΣΖΣΑ ΠΡΟ ΓΖΚΟΗΑ ΓΗΑΒΟΤΙΔΤΖ

ΠΕΡΙΛΗΨ ΑΛΑΡΣΖΖ ΣΔΥΛΗΘΩΛ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΩΛ ΣΩΛ ΔΗΓΩΛ ΘΑΘΑΡΗΟΣΖΣΑ ΠΡΟ ΓΖΚΟΗΑ ΓΗΑΒΟΤΙΔΤΖ ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ 4 η.ξδ. ΚΑΘΔΓΝΛΗΑΠ - ΘΟΑΘΖΠ ΞΑΛΔΞΗΠΡΖΚΗΑΘΝ ΓΔΛΗΘΝ ΛΝΠΝΘΝΚΔΗΝ ΔΒΟΝ ΦΝΟΔΑΠ: ΞΑΛ.ΓΔΛ.ΛΝΠ. ΑΙΔΜΑΛΓΟΝΞΝΙΖΠ ΓΗΔΘΛΠΖ ΓΗΝΗΘΖΡΗΘΖΠ ΞΖΟΔΠΗΑΠ ΓΟΑΦΔΗΝ ΞΟΝΚΖΘΔΗΥΛ ΡΖΙ.: 2551353422 FAX : 2551353409

Διαβάστε περισσότερα

1.4. Απνινγηζηηθή Απνδεκίσζε

1.4. Απνινγηζηηθή Απνδεκίσζε ΤΜΠΛΗΡΩΜΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΨΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΤΓΕΙΑ Premium Health (A 6000)(κωδ.30207) ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ Κσδηθόο Δηδηθώλ Όξσλ: 30207 / 02.2009 / I.3. / Ind. L. / E.O. Ζ Δηαηξία θαιύπηεη ηνλ θπξίσο Αζθαιηζκέλν

Διαβάστε περισσότερα

H ΠΡΟΊΣΑΚΔΛΖ ΣΖ ΓΔΛΗΘΖ ΓΗΔΤΘΤΛΖ ΥΩΡΟΣ. & ΠΔΡΗΒ. ΠΟΙΗΣΗΘΖ ΑΠΟΘΔΛΣΡΩΚΔΛΖ ΓΗΟΗΘΖΖ ΘΔΑΙΗΑ - ΣΔΡΔΑ ΔΙΙΑΓΑ

H ΠΡΟΊΣΑΚΔΛΖ ΣΖ ΓΔΛΗΘΖ ΓΗΔΤΘΤΛΖ ΥΩΡΟΣ. & ΠΔΡΗΒ. ΠΟΙΗΣΗΘΖ ΑΠΟΘΔΛΣΡΩΚΔΛΖ ΓΗΟΗΘΖΖ ΘΔΑΙΗΑ - ΣΔΡΔΑ ΔΙΙΑΓΑ ΑΛΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΘΣΤΟ: Δ Ι Ι Ζ Λ Η Θ Ζ Γ Ζ Κ Ο Θ Ρ Α Σ Η Α Α Π Ο Θ Δ Λ Σ Ρ Ω Κ Δ Λ Ζ Γ Η Ο Η Θ Ζ Ζ Θ Δ Α Ι Η Α - Σ Δ Ρ Δ Α Δ Ι Ι Α Γ Α Γ Δ Λ Η Θ Ζ Γ Η Δ Θ Λ Π Ζ Σ Υ Ο Ν Ρ Α Μ Η Θ Ζ Π & Ξ Δ Ο Η Β Α Ι Ι

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο. Σνλ Γεκνηηθό ύκβνπιν θ.. Δληαύζα

Π Ρ Ο. Σνλ Γεκνηηθό ύκβνπιν θ.. Δληαύζα Ισάλληλα 24/02/2012 Αξ.Πξση: νηθ. 7044 Π Ρ Ο Σνλ Γεκνηηθό ύκβνπιν θ.. Δληαύζα Έρνληαο ππόςε έγγξαθν ηνπ Γεκάξρνπ θ.φίιηππα Φίιηνπ, γηα ζύγθιεζε ηνπ Γεκνηηθνύ Σπκβνπιίνπ, ζαο παξαθαινύκε λα πξνζέιζεηε ζηε

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ 3329/2005 - ΦΕΚ 81/Α/4.4.2005 Δζληθφ Πχζηεκα γείαο θαη Θνηλσληθήο Αιιειεγγχεο θαη ινηπέο δηαηάμεηο.

ΝΟΜΟΣ 3329/2005 - ΦΕΚ 81/Α/4.4.2005 Δζληθφ Πχζηεκα γείαο θαη Θνηλσληθήο Αιιειεγγχεο θαη ινηπέο δηαηάμεηο. ΝΟΜΟΣ 3329/2005 - ΦΕΚ 81/Α/4.4.2005 Δζληθφ Πχζηεκα γείαο θαη Θνηλσληθήο Αιιειεγγχεο θαη ινηπέο δηαηάμεηο. Ν ΞΟΝΔΓΟΝΠ ΡΖΠ ΔΙΙΖΛΗΘΖΠ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑΠ Δθδίδνκε ηνλ αθφινπζν λφκν πνπ ςήθηζε ε Βνπιή: Αξζξν 1 Γηνίθεζε

Διαβάστε περισσότερα

Ηιεθηξνληθέο Λύζεηο Κηίδνληαο ην κνληέιν ηεο Επηρείξεζή ζαο ζην Δηαδίθηπν. Emporion Plaza Ltd

Ηιεθηξνληθέο Λύζεηο Κηίδνληαο ην κνληέιν ηεο Επηρείξεζή ζαο ζην Δηαδίθηπν. Emporion Plaza Ltd Ηιεθηξνληθέο Λύζεηο Κηίδνληαο ην κνληέιν ηεο Επηρείξεζή ζαο ζην Δηαδίθηπν Emporion Plaza Ltd Σύιβηα Φαξίηωλνο Δηεπζύληξηα 21 Απξηιίνπ, 2010 Copyright Emporion PLaza Ltd 2009 Τη ζα αθνινπζήζεη; Κππξηαθέο

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Η ΟΘ ΤΠΟΤΡΓΟΘ ΟΘΚΟΝΟΜΘΑ & ΟΘΚΟΝΟΜΘΚΩΝ ΚΑΘ ΠΟΛΘΣΘΜΟΤ

Α Π Ο Φ Α Η ΟΘ ΤΠΟΤΡΓΟΘ ΟΘΚΟΝΟΜΘΑ & ΟΘΚΟΝΟΜΘΚΩΝ ΚΑΘ ΠΟΛΘΣΘΜΟΤ EΛΛΗΝΘΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΘΑ Αθήνα, 22 Ιουλίου 2009 Α. ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αρ. Πρωτ.: 1073215/353/0015 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΣΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΣΩΝ ΓΔΝ. ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΠΟΛ. 1094 1. 15 η

Διαβάστε περισσότερα

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΕΥΝΩΝ & ΜΕΛΕΤΩΝ (Ι.Ε.ΜΕ./Κ.Ε.Ε.Ε.) ΑΠΦΑΙΔΗΑ ΡΟΝΦΗΚΥΛ (HACCP) ΠΔ ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΔΗΠ ΔΠΡΗΑΠΖΠ

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΕΥΝΩΝ & ΜΕΛΕΤΩΝ (Ι.Ε.ΜΕ./Κ.Ε.Ε.Ε.) ΑΠΦΑΙΔΗΑ ΡΟΝΦΗΚΥΛ (HACCP) ΠΔ ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΔΗΠ ΔΠΡΗΑΠΖΠ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΕΥΝΩΝ & ΜΕΛΕΤΩΝ (Ι.Ε.ΜΕ./Κ.Ε.Ε.Ε.) ΑΠΦΑΙΔΗΑ ΡΟΝΦΗΚΥΛ (HACCP) ΠΔ ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΔΗΠ ΔΠΡΗΑΠΖΠ ΡΗ ΠΖΚΑΗΛΔΗ HACCP; H A Z A R D A N A L Y S I S & C R I T I C A L C O N T R O L P O I N T S ΡΗ ΔΗΛΑΗ ΡΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΖ. β) Σελ κε αξ. 10401/28-7-2014 επηζηνιή ηνπ Παλειιήληνπ πιιόγνπ Γπλαηθώλ κε Καξθίλν ηνπ Μαζηνύ.

ΑΠΟΦΑΖ. β) Σελ κε αξ. 10401/28-7-2014 επηζηνιή ηνπ Παλειιήληνπ πιιόγνπ Γπλαηθώλ κε Καξθίλν ηνπ Μαζηνύ. ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΤΓΚΟΗΝΩΝΗΑΚΟΤ ΔΡΓΟΤ ΓΗΔΤΘΤΝΖ : Λεηηνπξγηθνύ ρεδηαζκνύ ΣΜΖΜΑ : Eθαξκνγώλ Γηθηύνπ ΑΡΗΘ.ΠΡΩΣ. : 10401/ΓΔΓΔ/ΓΗΛ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΔ : Α. Θενδσξίδνπ ΣΖΛ./ΔΩΣ. : 210 8200914 ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ : 25/9/2014 ΘΔΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΙΡΑΜΑΣΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑ ΙΑ

ΠΕΙΡΑΜΑΣΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑ ΙΑ Εξγαζηεξηαθή άζθεζε 5: Μέηξεζε ηνπ ζπληειεζηή εζσηεξηθήο ηξηβήο (ημώδνπο) πγξνύ κε ηε κέζνδν ηεο πηώζεο κηθξώλ ζθαηξώλ Ηκεξνκελία δηεμαγσγήο: 4/3/005 ΕΙΑΓΩΓΗ: Μηα από ηηο ζεκαληηθόηεξεο ηδηόηεηεο ησλ ξεπζηώλ

Διαβάστε περισσότερα

Από ηα πξαθηηθά ηεο 04 / 2014 ζπλεδξίαζεο ΠΔΡΗΛΖΦΖ. Αριθμ. Απόθ. 16 / 2014

Από ηα πξαθηηθά ηεο 04 / 2014 ζπλεδξίαζεο ΠΔΡΗΛΖΦΖ. Αριθμ. Απόθ. 16 / 2014 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αγία Παραζκεσή 25/02/2014 ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚΖ ΓΖΜΟ ΑΓΗΑ ΠΑΡΑΚΔΤΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΔΞΤΠΖΡΔΣΖΖ ΣΟΤ ΠΟΛΗΣΖ ΚΑΗ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΧΝ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΣΜΖΜΑ ΤΠΟΣΖΡΗΞΖ ΓΖΜΟΣΗΚΧΝ ΟΡΓΑΝΧΝ Δ Π Η Σ Ρ Ο Π Ζ Π Ο Η Ο Σ Ζ Σ Α Ε

Διαβάστε περισσότερα

Αξ. πξση.272. ΘΕΜΑ: «Απόςεηο ζρεηηθά κε ηελ ειεθηξνληθή θαηαγξαθή Φπηνπξνζηαηεπηηθώλ

Αξ. πξση.272. ΘΕΜΑ: «Απόςεηο ζρεηηθά κε ηελ ειεθηξνληθή θαηαγξαθή Φπηνπξνζηαηεπηηθώλ ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΟΘΡΑΣΗΑ ΓΔΧΣΔΥΛΗΘΟ ΔΠΗΚΔΙΖΣΖΡΗΟ ΔΙΙΑΓΑ ΠΑΡΑΡΣΖΚΑ ΘΔΛΣΡΗΘΖ ΔΙΙΑΓΟ Γ/ΛΖ ΘΑΦΟΤΡΖ 4, 41222 ΙΑΡΗΑ ΣΖΙ.: 2410 627142, FAX: 2410 627143 E-mail: geotee_l@otenet.gr ΠΙΖΡΟΦΟΡΗΔ: Δπδνθία Παπαθξίβνπ ΔΙΙΖΛΗΘΖ

Διαβάστε περισσότερα

Γηαδηθαζία δέζκεπζεο, απόζπξζεο θα η α πα γόξεπζεο θπθινθνξίαο πξντόλησλ - Κπξώζεηο

Γηαδηθαζία δέζκεπζεο, απόζπξζεο θα η α πα γόξεπζεο θπθινθνξίαο πξντόλησλ - Κπξώζεηο Γηαδηθαζία δέζκεπζεο, απόζπξζεο θα η α πα γόξεπζεο θπθινθνξίαο πξντόλησλ - Κπξώζεηο Ζ κ ε ξ ί δ α Γ Υ Κ γ η α η η ο Δ μ ε ι ί μ ε η ο ζ η ε λ ν κ ν ζ ε ζ ί α R E A C H θα η C L P 5 Γεθεκβξίνπ 2011 Μέλιοσ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΓΑΣΗΡΙΑΚΔ ΑΝΑΛΤΔΙ ΔΜΠΟΡΙΟ CRM & ΔΞΟΠΛΙΜΟΤ QC ΔΚΠΑΙΓΔΤΔΙ, ΝΟΜΟΘΔΙΑ, R&D

ΔΡΓΑΣΗΡΙΑΚΔ ΑΝΑΛΤΔΙ ΔΜΠΟΡΙΟ CRM & ΔΞΟΠΛΙΜΟΤ QC ΔΚΠΑΙΓΔΤΔΙ, ΝΟΜΟΘΔΙΑ, R&D ΔΡΓΑΣΗΡΙΑΚΔ ΑΝΑΛΤΔΙ ΔΜΠΟΡΙΟ CRM & ΔΞΟΠΛΙΜΟΤ QC ΔΚΠΑΙΓΔΤΔΙ, ΝΟΜΟΘΔΙΑ, R&D Ελλάδα (Αθήνα & Ρέθυμνο) τηλ. 210-2712498, 2310-24423 Κφπροσ (Λιβάδια/Λάρνακα) τηλ.0035724669934 www.foodallergenslab.com 1 Ιδξύζεθε

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες. ρύθµιση e-mail λογαριασµού στο Windows Live Mail

Οδηγίες. ρύθµιση e-mail λογαριασµού στο Windows Live Mail Οδηγίες για ρύθµιση e-mail λογαριασµού στο Windows Live Mail (Windows 7) Για να δηµιουργήσετε έναν νέο λογαριασµό ηλεκτρονικής αλληλογραφίας (e-mail) στο Windows Live Mail, αφού ανοίξετε το πρόγραµµα,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΑ ΜΤΣΗΚΑ ΣΟΤ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΟ ή ΣΗ ΘΑ ΓΗΝΔΗ ΟΣΑΝ ΜΔΓΑΛΧΔΗ; (Πξνζσξηλόο ηίηινο)

ΣΑ ΜΤΣΗΚΑ ΣΟΤ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΟ ή ΣΗ ΘΑ ΓΗΝΔΗ ΟΣΑΝ ΜΔΓΑΛΧΔΗ; (Πξνζσξηλόο ηίηινο) Κυριακή, 26 Ιανουαρίου 2014 ΣΑ ΜΤΣΗΚΑ ΣΟΤ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΟ ή ΣΗ ΘΑ ΓΗΝΔΗ ΟΣΑΝ ΜΔΓΑΛΧΔΗ; (Πξνζσξηλόο ηίηινο) Πξνηείλεηαη κία ζεηξά εηθνζηηεζζάξσλ (24) ζαξαληαπεληάιεπησλ επεηζνδίσλ παηδηθήο εθπνκπήο κε ζέκα

Διαβάστε περισσότερα

10. ΤΑΥΤΕΚΩ. ΘΕΜΑ: «Νέο Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμών Παιδιών & Εφήβων2011» και «Πρόγραμμα Εμβολιασμών Ενηλίκων»

10. ΤΑΥΤΕΚΩ. ΘΕΜΑ: «Νέο Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμών Παιδιών & Εφήβων2011» και «Πρόγραμμα Εμβολιασμών Ενηλίκων» ΑΔΑ: Β4Λ5ΟΞ7Μ-ΛΝ8 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΘΗΝΑ: 26/6/2012 Γενική Δ/νση:ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Δ/νση:ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ Τμήμα: Πρόληψης & Προαγωγής Υγείας Ταχ. Δ/νση:ΚΗΦΙΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Απόθαζε Αξηζκ. Β-58841/5546/2010. Αλαπξνζαξκνγή ηωλ θνκίζηξωλ ηωλ αζηηθώλ θαη ππεξαζηηθώλ ΚΣΔΛ θαη ΚΣΔΛ A.Δ. ηεο ρώξαο. Ο ΤΠΟΤΡΓΟ

Απόθαζε Αξηζκ. Β-58841/5546/2010. Αλαπξνζαξκνγή ηωλ θνκίζηξωλ ηωλ αζηηθώλ θαη ππεξαζηηθώλ ΚΣΔΛ θαη ΚΣΔΛ A.Δ. ηεο ρώξαο. Ο ΤΠΟΤΡΓΟ Απόθαζε Αξηζκ. Β-58841/5546/2010 Αλαπξνζαξκνγή ηωλ θνκίζηξωλ ηωλ αζηηθώλ θαη ππεξαζηηθώλ ΚΣΔΛ θαη ΚΣΔΛ A.Δ. ηεο ρώξαο. Έρνληαο ππόςε 1) ηηο δηαηάμεηο: Ο ΤΠΟΤΡΓΟ ΜΔΣΑΦΟΡΩΝ ΚΑΗ ΔΠΗΚΟΗΝΩΝΗΏΝ α) Σσλ άξζξσλ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΑΡΑΠΡΑΡΗΘΝ ΘΝΗΛΥΛΗΘΖΠ ΠΛΔΡΑΗΟΗΠΡΗΘΖΠ ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΖΠ (ΘΝΗΛ.Π.ΔΞ.) =================== ηελ AΘήλα ζήκεξα. ηνπ έηνπο..., νη :

ΘΑΡΑΠΡΑΡΗΘΝ ΘΝΗΛΥΛΗΘΖΠ ΠΛΔΡΑΗΟΗΠΡΗΘΖΠ ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΖΠ (ΘΝΗΛ.Π.ΔΞ.) =================== ηελ AΘήλα ζήκεξα. ηνπ έηνπο..., νη : ΘΑΡΑΠΡΑΡΗΘΝ ΘΝΗΛΥΛΗΘΖΠ ΠΛΔΡΑΗΟΗΠΡΗΘΖΠ ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΖΠ (ΘΝΗΛ.Π.ΔΞ.) =================== ηελ AΘήλα ζήκεξα. ηνπ έηνπο..., νη : ζπκθψλεζαλ θαη ζπλαπνδέρζεθαλ ηελ ίδξπζε Κνηλσληθήο πλεηαηξηζηηθήο Δπηρείξεζεο, ην

Διαβάστε περισσότερα

Η ΙΣΦΥΣ ΕΝ ΤΗ ΕΝΩΣΕΙ

Η ΙΣΦΥΣ ΕΝ ΤΗ ΕΝΩΣΕΙ Η ΙΣΦΥΣ ΕΝ ΤΗ ΕΝΩΣΕΙ ΑΝΑΚΟΙΝΩΘΕΝ Δλ όςεη ησλ επξσπατθώλ εθινγώλ 22-25 Μαΐνπ 2014 Σα κέιε ηεο Δπηηξνπήο ησλ Aληηπξνζώπσλ ησλ Οξζνδόμσλ Δθθιεζηώλ ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε (CROCEU)* i ζε ζπλάληεζε ηνπο ζηηο Βξπμέιιεο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΘΓΓΟ 101 81 ΑΘΗΝΑ ΕΡΓΟ:

ΚΑΝΘΓΓΟ 101 81 ΑΘΗΝΑ ΕΡΓΟ: ΤΠΟΤΡΓΕΘΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ, ΑΝΣΑΓΩΝΘΣΘΚΟΣΗΣΑ ΚΑΘ ΝΑΤΣΘΛΘΑ (ΤΠ.Α.Α.Ν.) ΓΕΝΘΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΘΑ ΕΜΠΟΡΘΟΤ ΕΘΔΘΚΗ ΤΠΗΡΕΘΑ ΤΝΣΟΝΘΜΟΤ & ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΔΡΑΕΩΝ ΣΟΤ ΤΠ.Α.Α.Ν. ΣΟΝ ΣΟΜΕΑ ΣΟΤ ΕΜΠΟΡΘΟΤ (ΕΤΕΔ Εμπ.) ΠΛΑΣΕΘΑ ΚΑΝΘΓΓΟ 101

Διαβάστε περισσότερα

ΣΜΗΜΑ ΔΚΓΟΗ ΑΓΔΙΧΝ ΚΑΣ/ΣΧΝ ΤΓ/ΚΟΤ ΔΝΓ/ΝΣΟ & ΦΤΥΑΓΧΓΙΚΧΝ ΣΔΥΝΙΚΧΝ ΠΑΙΓΝΙΧΝ ΣΗΛ. 213 2008062 (θ. Παπαζσκά)

ΣΜΗΜΑ ΔΚΓΟΗ ΑΓΔΙΧΝ ΚΑΣ/ΣΧΝ ΤΓ/ΚΟΤ ΔΝΓ/ΝΣΟ & ΦΤΥΑΓΧΓΙΚΧΝ ΣΔΥΝΙΚΧΝ ΠΑΙΓΝΙΧΝ ΣΗΛ. 213 2008062 (θ. Παπαζσκά) ΣΜΗΜΑ ΔΚΓΟΗ ΑΓΔΙΧΝ ΚΑΣ/ΣΧΝ ΤΓ/ΚΟΤ ΔΝΓ/ΝΣΟ & ΦΤΥΑΓΧΓΙΚΧΝ ΣΔΥΝΙΚΧΝ ΠΑΙΓΝΙΧΝ ΣΗΛ. 213 2008062 (θ. Παπαζσκά) ΟΓΗΓΙΔ ΓΙΑ ΣΗΝ ΔΚΓΟΗ ΑΓΔΙΑ ΙΓΡΤΗ & ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ ΚΑΣΑΣΗΜΑΣΟ ΤΓΔΙΟΝΟΜΙΚΟΤ ΔΝΓΙΑΦΔΡΟΝΣΟ (ύκθσλα κε ηελ

Διαβάστε περισσότερα

Α.2. Οι κάθετες ομάδες μπορεί να είναι διαρκείς (μόνιμες) ή προσωρινές ΜΟΝΑΔΕΣ 3

Α.2. Οι κάθετες ομάδες μπορεί να είναι διαρκείς (μόνιμες) ή προσωρινές ΜΟΝΑΔΕΣ 3 ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 1/3/2015 ΟΜΑΔΑ Α Για τις παρακάτω προτάσεις, από Α.1. μέχρι και Α.5. να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της καθεμιάς

Διαβάστε περισσότερα