ΥΖΜΔΗΑ ΚΑΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΣΡΟΦΗΜΩΝ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΥΖΜΔΗΑ ΚΑΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΣΡΟΦΗΜΩΝ"

Transcript

1 ΥΖΜΔΗΑ ΚΑΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΣΡΟΦΗΜΩΝ (εκεηώζεηο γηα Σερλνινγία Σξνθίκσλ) Θενθάλεο Γεσξγόπνπινο Σκεκα Γηαηξνθήο-Γηαηηνινγίαο Γ εμακελν

2 ΔΓΩΓΗΜΑ ΛΗΠΖ ΚΑΗ ΔΛΑΗΑ Οξηζκνί Δδώδηκα ιίπε θαη έιαηα ραξαθηεξίδνληαη φια ηα θαηάιιεια γιπθεξίδηα ησλ δηαθφξσλ ιηπαξψλ νμέσλ, θπηηθήο ή δσηθήο πξνέιεπζεο, ηα νπνία πεξηέρνπλ θαη κηθξέο πνζφηεηεο άιισλ ιηπνεηδψλ φπσο θσζθαηίδηα, ζηεξφιεο, ειεχζεξα ιηπαξά νμέα, θ.ά. θαη ηα νπνία θέξνληαη ζην εκπφξην θαη ρξεζηκνπνηνχληαη πξνο δηαηξνθή ηνπ αλζξψπνπ, ζχκθσλα κε ηηο αγνξαλνκηθέο δηαηάμεηο. Ωο έιαηα λννχληαη ηα πξντφληα ησλ νπνίσλ ε ζχζηαζε είλαη ειαηψδεο ζηνπο 20 ν C (ζεξκνθξαζία δσκαηίνπ) θαη σο ιίπε λννχληαη ηα πξντφληα ησλ νπνίσλ ε ζχζηαζε ζηνπο 20Ό είλαη αινηθψδεο ή ζηεξεά θαη νκνηνγελήο ζε φιε ηελ κάδα ηνπο. Σα ιίπε θαη ηα έιαηα αλάινγα κε ηελ πξνέιεπζε ηνπο δηαθξίλνληαη ζε θπηηθά θαη δστθά θαη αλάινγα κε ην είδνο ηνπ θπηνχ ή ηνπ δψνπ δηαθξίλνληαη δηάθνξεο θαηεγνξίεο πξνέιεπζεο. Παξάγσγα ησλ ιηπψλ θαη ησλ ειαίσλ είλαη νη καξγαξίλεο θαη ηα καγεηξηθά ιίπε ηα νπνία ραξαθηεξίδνληαη θαη σο ηερλεηά ιίπε. Οη επεμεξγαζίεο ησλ πξψησλ πιψλ, δει. ησλ θαξπψλ θαη ησλ ζπφξσλ θαζψο θαη ιηπψλ θαη ειαίσλ φπσο παξαιακβάλνληαη απφ ηα θπηά θαη ηα δψα, πξνο παξαγσγή ησλ εδψδηκσλ ιηπψλ θαη ειαίσλ, είλαη νη παξαθάησ : (1) Ζ πίεζε ε άιεζε θαη ε κάιαμε ησλ θαξπψλ θαη ησλ ζπφξσλ κε ή ρσξίο ειαθξηά ζέξκαλζε. (2) Ζ εθρχιηζε, δει. ε θαηεξγαζία ησλ θαξπψλ θαη ησλ ζπφξσλ κε νξγαληθνχο δηαιχηεο πξνο παξαιαβή ησλ ιηπαξψλ ηνπο πιψλ, κε κφλνπο επη ηξεπφκελνπο ην εμάλην, ηελ ειαθξηά βελδίλε θαη ην ηξηρισξναηζπιέλην. (3) Ζ απνκαξγαξίλσζε κε ςχμε δει. ε απνκάθξπλζε απφ ηα θπηηθά έιαηα ησλ ηξηγιπθεξηδίσλ κε θνξεζκέλα ιηπαξά νμέα κεγάινπ MB θπξίσο ηεο ζηεαξίλεο, θαζψο θαη ε απνθνκκίσζε κε ςχμε δει. ε απνκάθξπλζε ησλ θφκκεσλ (gums). (4) Ζ εμνπδεηέξσζε ηεο νμχηεηαο κε αιθάιηα (5) Ο απνρξσκαηηζκφο ή ιεχθαλζε πνπ γίλεηαη κε εηδηθέο απνρξσζηηθέο γαίεο ή κε θπηηθφ ελεξγφ άλζξαθα. (6) Ζ απφζκηζε κε ππέξζεξκν αηκφ, δει. ε απνκάθξπλζε ησλ δπζάξεζησλ νζκψλ. (7) Ζ δηήζεζε κε εηδηθά θίιηξα θαη ε πιχζε κε θπζηθφ λεξφ. (8) Ζ πδξνγφλσζε, δει. ε πξνζζήθε πδξνγφλνπ, σο αεξίνπ κε παξνπζία θαηαιχηε, ζηα αθφξεζηα (πγξά) ηξηγιπθεξίδηα, ηα νπνία κεηαηξέπνληαη ζε εκηαθφξεζηα ή θνξεζκέλα (ζηεξεά). Σα εμεπγεληζκέλα ή ξαθηλαξηζκέλα ή ξαθηλέ έιαηα είλαη ηα βξψζηκα έιαηα ηα νπνία έρνπλ ιεθζεί κεηά απφ θπζηθή θαη ρεκηθή επεμεξγαζία κε βξψζηκσλ ειαίσλ φπσο ηα παξαπάλσ ζηάδηα (3) έσο (8). Ζ πνηόηεηα ησλ ιηπψλ θαη ησλ ειαίσλ θαζνξίδεηαη απφ δηάθνξεο θπζηθέο θαη ρεκηθέο ζηαζεξέο ηνπ πξντφληνο, θπξηφηεξεο απφ ηηο νπνίεο είλαη ην ζεκείν ηήμεο (.Σ.), ε νμχηεηα (ΟΞ) θαη ε πγξαζία (Τί). Σν.Σ. σο γλσζηφλ είλαη ε ζεξκνθξαζία ζηελ νπνία έλα ζηεξεφ, ππφ ηελ αηκνζθαηξηθή πίεζε, κεηαηξέπεηαη ζε πγξφ. Ζ νμύηεηα νθείιεηαη ζηα πεξηερφκελα ειεχζεξα ιηπαξά νμέα θαη ε πγξαζία ζην θπζηθψο πεξηερφκελν λεξφ δει. ην κε ρεκηθά ή θξπζηαιιηθά ελσκέλν κε ηα κφξηα ηεο ιηπαξήο χιεο. Ζ θπζηθή νμύηεηα ησλ ιηπψλ θαη ειαίσλ νθείιεηαη είηε ζε ειεχζεξα ιηπαξά νμέα είηε πξνθχπηεη κε απφζπαζε κεξηθψλ απφ ηα ιηπαξά νμέα (RCOOH) πνπ βξίζθνληαη εζηεξνπνηεκέλα ζηα ηξηγιπθεξίδηα, κε θπζηθή πδξφιπζε ησλ

3 ηξηγιπθεξηδίσλ, ππφ ζχγρξνλε παξαγσγή δηγιπθεξηδίσλ ή/θαη κνλν-γιπθεξηδίσλ. Αιινηώζεηο ησλ ιηπώλ θαη ειαίσλ Οη πιένλ ζπλήζεηο ρεκηθέο αιινηψζεηο ησλ ιηπψλ θαη ησλ ειαίσλ νθείινληαη ζηνπο παξάγνληεο: (1) επίδξαζε ηνπ θσηφο (2) επίδξαζε ηεο καθξνρξφληαο παξακνλήο π.ρ. θαηά ηελ απνζήθεπζε (3) επίδξαζε ηεο ζεξκφηεηαο π.ρ. θαηά ην ηεγάληζκα ή ην καγείξεκα (4) επίδξαζε ηνπ εμεπγεληζκνχ (5) επίδξαζε άιισλ παξαγφλησλ Οη πιένλ ζπλήζεηο αιινηψζεηο ησλ ειαίσλ είλαη νη αθφινπζεο : (1) ε κεγάιε νμχηεηα απφ θπζηθή πξνέιεπζε ή ιφγσ πδξφιπζεο ησλ ηξηγιπθεξηδίσλ (2) ε ηάγγηζε, πνπ νθείιεηαη θπξίσο ζε εκθάληζε πιεπξηθψλ θεηνληθψλ νκάδσλ ιφγσ νμείδσζεο ησλ αιπζίδσλ C ησλ ιηπαξψλ νμέσλ ησλ ηξηγιπθεξηδίσλ. Ζ νμχηεηα θαη ε ηάγγηζε απμάλνπλ θαηά ηελ επίδξαζε θσηφο, θαηά ηελ παξακνλή θαη θαηά ηελ ζέξκαλζε θαη ζπλήζσο ζπκβαδίδνπλ αιιά φρη θαη απαξαίηεηα δει. έλα έιαην κπνξεί λα εκθαλίδεη ηάγγηζε ρσξίο λα έρεη ηδηαίηεξα κεγάιε νμχηεηα. (3) ε αλάπηπμε ζπδπγηαθψλ δηπιψλ δεζκψλ ιφγσ νμείδσζεο ησλ αιπζίδσλ C ησλ ιηπαξψλ νμέσλ ησλ ηξηγιπθεξηδίσλ. πδπγηαθνί θαινχληαη νη δηπινί δεζκνί ζηνπο νπνίνπο παξεκβάιεηαη έλαο απιφο δεζκφο.

4 Τδξνγόλσζε ησλ ιηπώλ θαη ειαίσλ Ζ πδξνγόλσζε ησλ ειαίσλ είλαη ε πξνζζήθε πδξνγφλνπ ζηνπο δηπινχο δεζκνχο ησλ αθφξεζησλ ιηπαξψλ νμέσλ ησλ ηξηγιπθεξηδίσλ κε απνηέιεζκα ηελ κεηαηξνπή ηνπο ζε θνξεζκέλα. Ζ πδξνγφλσζε απηή κπνξεί λα είλαη κεξηθή ή νιηθή. Ζ πδξνγφλσζε είλαη απφ ηηο ζεκαληηθφηεξεο θαηεξγαζίεο ησλ ιηπψλ θαη ησλ ειαίσλ γηαηί κε απηήλ εμαιείθνληαη δηάθνξεο αθαηάιιειεο νξγαλνιεπηηθέο ηδηφηεηεο ηεο ρακειήο πνηφηεηαο ιηπψλ θαη ειαίσλ ηα νπνία κε ηνλ ηξφπν απηφ γίλνληαη βξψζηκα. Σα πδξνγνλνκέλα ιίπε θαη έιαηα ρξεζηκνπνηνχληαη θπξίσο γηα ηελ παξαζθεπή ησλ καξγαξηλψλ θαη ησλ καγεηξηθψλ ιηπψλ.

5 Οξηζκνί θαη είδε θπηηθώλ ειαίσλ Σν ειαηφδελδξν επδνθηκεί θπξίσο ζηηο πεξηνρέο ηεο Μεζνγείνπ ζάιαζζαο, ηεο Νφηηαο Ρσζίαο θαη ηεο Κεληξηθήο Ακεξηθήο θαη είλαη απφ αξραηνηάησλ ρξφλσλ πνιχηηκν πξντφλ ηεο Διιεληθήο γεο. Ο ειαηφθαξπνο απνδίδεη κε έθζιηςε ή θπγνθέληξηζε 10-30% έιαην, αλάινγα κε ηελ πξνέιεπζε ηνπ, ην νπνίν έρεη ηελ κεγαιχηεξε εκπνξηθή αμία απφ ηα δηάθνξα άιια είδε ειαίσλ (ζπνξέιαηα θ.ι.π). Διαηόιαδν είλαη ην έιαην ηεο ειηάο δει. ηνπ θαξπνχ ηνπ ειαηφδελδξνπ, ηεο ειαίαο ηεο επξσπατθήο (Olea europaea). Παξζέλν ειαηόιαδν είλαη ην ιακβαλφκελν απνθιεηζηηθά κε κεραληθή θαη νπνζδήπνηε θπζηθή επεμεξγαζία ηνπ ειαηνθάξπνπ. ην εκπφξην δηαηίζεηαη σο "παξζέλν ειαηφιαδν" ζηηο παξαθάησ πνηφηεηεο κε ηηο αληίζηνηρεο επηηξεπφκελεο νμχηεηεο (εθθξαζκέλεο σο % ειατθφ νμχ W/W) : Δμεπγεληζκέλν ειαηόιαδν ή ξαθηλέ (REFINED) είλαη ην θαηεξγαζκέλν κε ρεκηθέο θαη θπζηθέο κεζφδνπο, κε θαηάιιειν γηα βξψζε παξζέλν ειαηφιαδν, ην νπνίν κεηά απφ ηηο θαηεξγαζίεο απηέο, ηνπ εμεπγεληζκνχ έρεη γίλε βξψζηκν. Ζ νμχηεηα ηνπ δελ πξέπεη λα ππεξβαίλεη ην 0.3%. Γλήζην ειαηόιαδν (COUPE) είλαη κίγκα παξζέλνπ θαη εμεπγεληζκέλνπ ειαηφιαδνπ ζην νπνίν ε αλαινγία ηνπ παξζέλνπ πξέπεη λα είλαη ηνπιάρηζηνλ 33.33%. ην εκπφξην δηαηίζεηαη σο "γλήζην ειαηφιαδν" ή απιψο σο "ειαηφιαδν" ζηηο πνηφηεηεο 1ε, 2ε, θαη 3ε κε επηηξεπφκελεο νμχηεηεο κέρξη 1%, 2% θαη 3% αληίζηνηρα. Δμεπγεληζκέλν ππξελέιαην είλαη ην έιαην πνπ ιακβάλεηαη κε εθρχιηζε ησλ ειαηνππξήλσλ πνπ έρνπλ απνκείλεη κεηά ηελ έθζιηςε ηνπ ειαηνθάξπνπ θαη ην νπνίν έρεη θαηαζηεί βξψζηκν κε εμεπγεληζκφ αλάινγν ηνπ ειαηνιάδνπ. ην εκπφξην δηαηίζεηαη σο "εμεπγεληζκέλν ππξελέιαην" κε επηηξεπφκελε νμχηεηα κέρξη 0.5%. Μεηνλεθηηθό ειαηόιαδν (LAMPANTE) νλνκάδεηαη ην παξζέλν ειαηφιαδν ην νπνίν έρεη ειαηησκαηηθά νξγαλνιεπηηθά ραξαθηεξηζηηθά θαη έρεη νμχηεηα κέρξη 3.3%. πνξέιαηα νλνκάδνληαη, ππφ ηελ επξεία έλλνηα, ηα έιαηα ηα νπνία ιακβάλνληαη κε έθζιηςε ή κε εθρχιηζε ησλ ειαηνχρσλ θαξπψλ θαη ζπεξκάησλ δηαθφξσλ θπηψλ, θαη ηα νπνία δηαηίζεληαη ζηελ θαηαλάισζε κεηά απφ αθαηάιιειε επεμεξγαζία, εμεπγεληζκφ θιπ. Σα ζπνξέιαηα δηαηίζεληαη ζην εκπφξην κε ππνρξεσηηθή ηελ νλνκαζία πξνέιεπζεο ηνπο θαη ηνλ εμεπγεληζκφ ηνπο π.ρ. "εμεπγεληζκέλν αξαβνζηηέιαην", "εμεπγεληζκέλν βακβαθέιαην", θ.ι.π. Σα ζπνξέιαηα πνπ δηαηίζεληαη σο εδψδηκα είλαη ζπλήζσο ηα παξαθάησ : (1)Βακβαθέιαην : είλαη ην έιαην πνπ ιακβάλεηαη (15-20%), κε πίεζε ελ ζεξκψ), ζπέξκαηα ησλ δηαθφξσλ εηδψλ ηεο βακβαθέαο, Cossypium απφ ηα

6 (2) Αξαβνζηηέιαην : είλαη ην έιαην πνπ ιακβάλεηαη (40-50%), κε πίεζε ή εθρχιηζε, απφ ηα θχηξα ηνπ αξαβνζίηνπ, Zea mais. Αλάινγα έιαηα ιακβάλνληαη θαη απφ ηα θχηξα άιισλ δεκεηξηαθψλ. (3) νγηέιαην : είλαη ην έιαην πνπ ιακβάλεηαη (17-18%) κε έθζιηςε ή εθρχιηζε απφ ηα ζπέξκαηα ηεο ζφγηαο, Soya Hysp. Οη πιαθνχληεο ηεο έθζιηςεο πεξηέρνπλ 40% πξσηείλεο θαη 40% ζάθραξα θαη σο άιεπξν δηαηίζεληαη ζηελ θαηαλάισζε. (4) εζακέιαην : είλαη ην έιαην πνπ ιακβάλεηαη (47-56%), κε ςπρξή θαη ζεξκή πίεζε απφ ηνπο θαξπνχο ησλ δηαθφξσλ πνηθηιηψλ ηνπ ζεζάκνπ, Sesamum orientale. Υξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ παξαζθεπή ηαρηληνχ θαη ραιβά. (5) Ζιηαλζέιαην ή ειηέιαην : είλαη ην έιαην πνπ ιακβάλεηαη (30-40%), κε ςπρξή πίεζε, απφ ηα ζπέξκαηα ηνπ ειηάλζνπ, Helianthum annum. (6) Καπλέιαην : είλαη ην έιαην πνπ ιακβάλεηαη απφ ηα ζπέξκαηα ηεο ληθνηηληαλήο (ηνπ θαπλφδελδξνπ), Nicotiana tabacum. (7) Ληλέιαην : είλαη ην έιαην πνπ ιακβάλεηαη (30-40%), κε ςπρξή θαη ζεξκή πίεζε, απφ ηα ζπέξκαηα ηνπ ιίλνπ, Linum usitatissimum. (8) Αξαρηδέιαην : είλαη ην έιαην (θπζηηθέιαην) πνπ ιακβάλεηαη (37-40%), κε δηπιή πίεζε θαη εθρχιηζε ησλ πιαθνχλησλ απφ ηα ζπέξκαηα ηεο αξαρίδαο (ηα αξάπηθα θπζηίθηα), Arachis hypogea. Οξηζκνί θαη είδε δσηθώλ ειαίσλ Ωο δσηθά έιαηα ραξαθηεξίδνληαη ηα έιαηα πνπ ιακβάλνληαη κε ηήμε ηνπ ιηπψδνπο ηζηνχ δηαθφξσλ ρεξζαίσλ ή ζαιάζζησλ δψσλ θαη ηα νπνία κπνξνχλ λα ππνβιεζνχλ ζε επηηξεπφκελεο αγνξαλνκηθά επεμεξγαζίεο εμεπγεληζκνχ, φπσο απηέο ηεο παξ (ζηάδηα 3-8). Σα θπξηφηεξα δσηθά έιαηα είλαη ηα ηρζπέιαηα ηα νπνία δηαθξίλνληαη ζε θεηέιαηα θαη επαηέιαηα θαη ζε ηρζπέιαηα ςαξηψλ αιηείαο. Σα θεηέιαηα παξαιακβάλνληαη απφ ηνλ ιηπψδε ηζηφ κεγάισλ ζαιαζζηλψλ δψσλ, φπσο είλαη νη θάιαηλεο, θψθηεο, δειθίληα θ.ά ελψ ηα επαηέιαηα παξαιακβάλνληαη απφ ιίπνο πνπ είλαη απνηακηεπκέλα ζην ήπαξ σξηζκέλσλ εηδψλ ηεο νηθνγέλεηαο ηνπ γάδνπ ή ην γλσζηφ σο κνπξνπλέιαην. ΦΤΣΗΚΑ ΛΗΠΖ Οξηζκνί, δηαθξίζεηο θαη είδε θπηηθώλ ιηπώλ Σα θπξηφηεξα θπηηθά ιίπε είλαη ηα αθφινπζα : (1) Κνθθόιηπνο ή θνθθέιαην ή βνχηπξν ηνπ θφθθνπ ή ιίπνο ηνπ θφθθνπ ην νπνίν ιακβάλεηαη (55-60%), κε έθζιηςε ζε 70-80Ό, απφ ην απνμεξακέλν ππξεληθφ ζάξθσκα (ην Koprah) ηνπ θαξπνχ ηνπ θνθθνθνίληθα (Cocus nucifera θαη Cocus butyraea). Υξεζηκνπνηείηαη θπξίσο σο πξψηε χιε γηα ηελ παξαζθεπή καξγαξίλεο. (2) Φνηληθόιηπνο ή θνηληθέιαην ή θνηληθνβνχηπξν, ην νπνίν ιακβάλεηαη (60-65%) απφ ην θαξπηθφ ζάξθσκα ηνπ ειαηνθνίληθα (Elaeis guinensis). Υξεζηκνπνηείηαη απφ ηνπο ηζαγελείο σο εδψδηκν θαη ζηελ Δπξψπε ζηελ ζαπσλνπνηία. (3) Φνηληθνππξελόιηπνο ή θνηληθνππξελέιαην, ην νπνίν ιακβάλεηαη (~ 50%), κε έθζιηςε ζηνπο 90Ό ή εθρχιηζε, απφ ηνπο θαξπηθνχο ππξήλεο ηνπ ειαηνθνίληθα (Elaeis guinensis θαη Elaeis melanococa).

7 Υξεζηκνπνηείηαη θπξίσο ζηελ ζαπσλνβηνκεραλία. (4) Καθαόιηπνο ή βνχηπξν θαθάνπ, ην νπνίν ιακβάλεηαη (~ 55%) απφ ηα ζπέξκαηα ηνπ θαθάνπ (Theobroma cacao) σο παξαπξντφλ ηεο βηνκεραλίαο ηνπ θαθάνπ θαη ηεο ζνθνιάηαο. Σα ζπέξκαηα ππνβάιινληαη ζε θαζαξηζκφ, θξχμε, άιεζε πξνο παξαιαβή ηεο ζθφλεο ηνπ θαθάνπ θαη απφ ην ππφιεηκκα παξαιακβάλεηαη ην ιίπνο κε έθζιηςε ππφ πίεζε. Σν θαθαφιηπνο έρεη ηελ κεγαιχηεξε εκπνξηθή αμία απφ ηα άιια θπηηθά ιίπε γη απηφ λνζεχεηαη ζπλήζσο κε θνθφιηπνο. Γηαθξίλεηαη απφ ην θνθφιηπνο θαη ην θνηληθνππξελφιηπνο γηαηί είλαη αδηάιπην ζε αιθνφιε 90 θαη δηαιπηφ ζε πεληαπιάζηα πνζφηεηα απφιπηνπ αιθνφιεο, ππφ βξαζκφ.

8 ΕΩΗΚΑ ΛΗΠΖ Οξηζκνί, δηαθξίζεηο θαη είδε δσηθώλ ιηπώλ Σα θπξηφηεξα δσηθά ιίπε είλαη ην ρνίξεην, ην βφεην θαη ην πξφβεην. Σν ρνίξεην ιίπνο είλαη ην ιίπνο πνπ ιακβάλεηαη κε ηήμε θαη θαηεξγαζία ησλ ιηπσδψλ ηζηψλ ηνπ ρνίξνπ νη νπνίνη είηε βξίζθνληαη ππφ ην δέξκα ηνπ δψνπ είηε πεξηβάιινπλ ηα εζσηεξηθά φξγαλα. Ωο ιαξδί ζπλήζσο ραξαθηεξίδεηαη ε ιηπψδεο ζηνηβάδα πνπ βξίζθεηαη θάησ απφ ην δέξκα ηνπ ρνίξνπ θαη ην ιίπνο πνπ παξαιακβάλεηαη απφ απηήλ είλαη πεξηζζφηεξν ειαηψδεο απφ απηψλ ησλ εζσηεξηθψλ νξγάλσλ. Σν ρνίξεην ιίπνο είλαη ην πνηνηηθά αλψηεξν απφ φια ηα δσηθά ιίπε. Ωο ζηέαξ ραξαθηεξίδεηαη ην ιίπνο πνπ παξαιακβάλεηαη απφ ηνπο εζσηεξηθνχο ιηπαξνχο ηζηνχο ηνπ βνάο θαη ηνπ πξνβάηνπ θαη αλάινγα ραξαθηεξίδεηαη σο βφεην ζηέαξ ή ιίπνο θαη σο πξφβεην ζηέαξ ή ιίπνο. Υξεζηκνπνηείηαη σο εδψδηκν ή γηα ηελ παξαζθεπή καγεηξηθψλ ιηπψλ θ.ά. ΣΔΥΝΖΣΑ ΛΗΠΖ Σα θπξηφηεξα ηερλεηά ιίπε είλαη νη καξγαξίλεο Οξηζκνί, ζύζηαζε θαη είδε καξγαξηλώλ Μαξγαξίλε ή ηερλεηό βνύηπξν είλαη ην πξντφλ ην νπνίν παξα-ζθεπάδεηαη κε αλάκημε θαη θαηεξγαζία εδψδηκσλ ιηπψλ γεληθά, θπηηθψλ ή πδξνγνλνκέλσλ, κε επεμεξγαζκέλα (ξαθηλέ) έιαηα θαη γάιαηνο ή λεξνχ θαη επηηξεπνκέλσλ αγνξαλνκηθψο πξνζζέησλ, θαηά ηξφπν πνπ ην ηειηθφ πξντφλ λα έρεη ηελ ραξαθηεξηζηηθή φςε θαη πθή ηνπ λσπνχ βνπηχξνπ. Σα αγνξαλνκηθψο επηηξεπφκελε ζχζηαζε θαη πξφζζεηα ηεο καξγαξίλεο είλαη ηα αθφινπζα : (1) Ληπαξέο χιεο ηνπιάρηζηνλ 80% (2) Τγξαζία κέρξη 20% (ζπλήζσο 16-18%) (3).Σ. κέρξη 40Ό θαη γηα ηελ καξγαξίλε δαραξνπιαζηηθήο κέρξη 44 C (4) Ομχηεηα σο έρεη κέρξη 5 βαζκνί νμχηεηαο θαη επί ιηπαξφο χιεο κέρξη 2 βαζκνί (5) Υισξηνχρα, σο NaCI κέρξη 0.2% θαη γηα ηελ αιαηηζκέλε καξγαξίλε κέρξη 2%. To NaCI δξα θαη κηθξνβηνζηαηηθά (6) Φπηηθά αξσκαηηθά ή βνχηπξν κέρξη 5% θαη θπζηθέο ρξσζηηθέο (π.ρ. θαξανηίληα) (7) Αληηνμεηδσηηθφ ΒΖΣ κέρξη 0.1% (8) πληεξηηηθφ ζνξβηθφ θάιην κέρξη 0.1% (9) γαιαθησκαηνπνηεηέο MG θαη DG ιηπαξψλ νμέσλ, ιεθηζίλεο θ.ά.

9 10) Βηηακίλεο, A, D, θ.ά Οη καξγαξίλεο αλάινγα κε ηελ πξνέιεπζε ηεο ιηπαξήο πξψηεο χιεο, θπηηθήο ή δσηθήο, δηαθξίλνληαη ζε "θπηηθέο" θαη "δσηθέο" ή ζε κίγκαηα θπηηθψλ θαη δσηθψλ, νη νπνίεο επηζεκαίλνληαη ζηελ ζπζθεπαζία, ε νπνία επίζεο δελ πξέπεη λα πεξηέρεη παξαπιαλεηηθνχο φξνπο πνπ λα ππελζπκίδνπλ ην βνχηπξν.

10 ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΜΟΗ ΚΑΗ ΤΣΑΣΗΚΑ ΣΟΤ ΓΑΛΑΣΟ Οξηζκνί θαη θαηεγνξίεο γάιαηνο Γάια είλαη ην απαιιαγκέλν πξσηνγάιαθηνο πξντφλ ηνπ πιήξνπο θαη ρσξίο δηαθνπήο αξκέγκαηνο πγηνχο γαιαθηνθφξνπ δψνπ, ην νπνίν δηαβηψλεη θαη δηαηξέθεηαη ππφ πγηεηλνχο φξνπο θαη ην νπνίν δελ βξίζθεηαη ζε θαηάζηαζε ππεξθφπσζεο. Με ην φξν "γάια" απιψο, δει. ρσξίο ηελ ζπλνδεία επηζεηηθνχ πξνζδηνξηζκνχ λνείηαη απνθιεηζηηθά ην γάια ην νπνίν : (1) πξνέξρεηαη απφ αγειάδεο (2) είλαη λσπφ (3) είλαη πιήξεο (4) δελ είλαη αθπδαησκέλν ή ζπκππθλσκέλν (5) δελ πεξηέρεη πξφζζεηεο νπζίεο (π.ρ. δάραξη, βηηακίλεο, θ.ά) Σα αλαιπηηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ γάιαηνο ζχκθσλα κε ηηο αγνξαλνκηθέο δηαηάμεηο είλαη ηα εμήο : (1) Ληπαξά (βνχηπξν) = 3.5%, ηνπιάρηζηνλ (2) ίυηθλφηεηα ζηνπο 15 C = g/ ml_ (3) ηεξεφ Τπφιεηκκα Άλεπ Λίπνπο (.Τ.Α.Λ.) = 8.46%, ηνπιάρηζηνλ Πξσηόγαια ή πύαξ είλαη ην γάια πνπ παξέρεη ην γαιαθηνθφξν δψν ακέζσο κεηά ηνλ ηνθεηφ θαη γηα ζχληνκε ρξνληθή πεξίνδν. Σν γάια απηφ έρεη αλψκαιε ζχζηαζε κε βιελψδε ζχζηαζε θαη ραξαθηεξηζηηθή νζκή θαη δελ επηηξέπεηαη λα θέξεηαη ζην εκπφξην σο βξψζηκν. Νσπό γάια ραξαθηεξίδεηαη ην γάια ην νπνίν δηαηίζεηαη ζηελ θαηαλάισζε ρσξίο θακηά άιιε επεμεξγαζία εθηφο απφ ηελ δηήζεζε, ηελ ςχμε θαη ηελ νκνηνγελνπνίεζε. Παζηεξησκέλν γάια είλαη ην γάια πνπ έρεη ππνβιεζεί ζε παζηεξίσζε πξνο θαηαζηξνθή ηνπ κεγαιχηεξνπ κέξνπο ησλ παζνγφλσλ κηθξννξγαληζκψλ. Ζ παζηεξίσζε ζπλίζηαηαη ζηελ ζέξκαλζε ηνπ γάιαηνο ζε πςειή ζεξκνθξαζία γηα ζχληνκν ρξνληθφ δηάζηεκα (73 C επί 15sec, ηαρεία κέζνδνο). Απνζηεηξσκέλν γάια είλαη ην γάια πνπ έρεη ππνβιεζεί ζε απνζηείξσζε πξνο, θαηά ην δπλαηφλ, πιήξε θαηαζηξνθή ησλ παζνγφλσλ κηθξννξγαληζκψλ. Ζ απνζηείξσζε γίλεηαη κε ζέξκαλζε ηνπ γάιαηνο ζε ζεξκνθξαζίεο πςειφηεξεο ησλ 100Ό γηα ζχληνκν ρξνληθφ δηάζηεκα (ηαρεία κέζνδνο, Ό επί 2-10 sec). Οκνηνγελνπνηεκέλν γάια είλαη ην γάια ην νπνίν κεηά απφ θαηάιιειε θαηεξγαζία ζε ζπζθεπή νκνηνγελνπνίεζεο δελ εκθαλίδεη απνθνξχθσζε θαηά ηελ παξακνλή ιφγσ ηεο θαηάηκηζεο ησλ ιηπνζθαηξίσλ ηνπ ζε κέγεζνο ελφο ρηιηνζηνχ ηνπ αξρηθνχ ησλ 1-10κηηη.

11 Γάια απνβνπηπξσκέλν ραξαθηεξίδεηαη ην πξντφλ πνπ απνκέλεη κεηά ηελ πιήξε αθαίξεζε ηνπ βνπηχξνπ απφ ην λσπφ γάια κε κεραληθή επεμεξγαζία θαη ρσξίο θακκηά πξνζζήθε θαη ην νπνίν πεξηέρεη ιηπαξά κέρξη 0.2%. Γάια εκηαπνβνπηπξσκέλν ραξαθηεξίδεηαη ην πξντφλ πνπ απνκέλεη κεηά ηελ κεξηθή αθαίξεζε ηνπ βνπηχξνπ απφ ην λσπφ γάια φπσο πξνεγνπκέλσο θαη ην νπνίν πξέπεη λα πεξηέρεη ιηπαξά %. Γάια κεξηθώο απνβνπηπξσκέλν είλαη φπσο ην πξνεγνχκελν αιιά κε ιηπαξά πεξηζζφηεξα ηνπ 1.8%, ζχζηαζε ε νπνία πξέπεη λα αλαθέξεηαη ζηελ ζπζθεπαζία π.ρ. 2% ή 2.5% θ.ι.π. Γάια εβαπνξέ ή κεξηθώο ζπκππθλσκέλν ή γάια αθπδαησκέλν είλαη ην πξντφλ πνπ ιακβάλεηαη απφ ην λσπφ γάια κεηά απφ ζπκπχθλσζε, δει. αθαίξεζε ηνπ λεξνχ, κέρξη ηνπ κηζνχ ηνπ αξρηθνχ φγθνπ θαη ην νπνίν πξέπεη λα πεξηέρεη % ιηπαξά δηπιάζηα ηνπ αληίζηνηρνπ λσπνχ γάιαηνο. Γάια ζπκππθλσκέλν ραξαθηεξίδεηαη ην πξντφλ ζπκπχθλσζεο ηνπ λσπνχ γάιαηνο κέρξη ηνπ ελφο ηξίηνπ ηνπ αξρηθνχ φγθνπ ηνπ θαη ην νπνίν πξέπεη λα πεξηέρεη ιηπαξά ηνπιάρηζηνλ 8%. θόλε γάιαηνο ή μεξό γάια είλαη ην πξντφλ ηεο κέρξη πιήξνπο ζπκπχθλσζεο ηνπ λσπνχ γάιαηνο θαη ην νπνίν πξέπεη λα πεξηέρεη ηνπιάρηζηνλ ηα παξαθάησ πνζνζηά ιηπαξψλ: (1) 26% γηα ζθφλε εκηαπνβνπηπξσκέλνπ (2) 14-17% γηα ζθφλε εκηαπνβνπηπξσκέλνπ (3) 1.5% γηα ζθφλε απνβνπηπξσκέλνπ Γάια ζαθραξνύρν πξέπεη λα ραξαθηεξίδεηαη ην αθπδαησκέλν ή ζπκππθλσκέλν ή μεξφ γάια ζην νπνίν έρεη πξνζηεζεί θαιακνζάθραξν ή δεμηξφδε ή ακθφηεξα. Κιάζκαηα θαη ζπζηαηηθά ηνπ γάιαηνο Οξόο ηνπ γάιαηνο ραξαθηεξίδεηαη ην δηήζεκα πνπ απνκέλεη κεηά ηελ αθαίξεζε ηνπ ιίπνπο θαη ησλ θαδετληθψλ πξσηετλψλ ηνπ γάιαηνο θαη πεξηέρεη ~ 0.6% πξσηείλεο νη νπνίεο ζπλίζηαληαη απφ γαιαθηνγινβνπιίλεο θαη γαιαθηναιβνπκίλεο (80%) θαζψο θαη απφ πξσηεφδεο θαη πεπηφλεο (20%). (πιάζκα ηνπ γάιαηνο, ραξαθηεξίδεηαη ην δηήζεκα πνπ απνκέλεη κεηά ηελ πιήξε απνβνπηχξσζε ηνπ γάιαηνο, ην νπνίν πεξηέρεη ην ζχλνιν ζρεδφλ ησλ πξσηετλψλ ηνπ γάιαηνο. Πξσηεΐλεο ηνπ γάιαηνο είλαη ην κίγκα ησλ δηαθφξσλ εηδψλ πξσηετλψλ πνπ πεξηέρεη ην λσπφ γάια, ζε πεξηεθηηθφηεηεο % αλάινγα κε ην είδνο ηνπ, κε φια ηα απαξαίηεηα ακηλνμέα. Σν γάια αγειάδαο πεξηέρεη 3.3% πξσηείλεο, κε θπξηφηεξεο : (1) Σηο θαδείλεο, ζε πνζνζηφ 2.6% ηνπ ζπλφινπ ησλ πξσηετλψλ (2) Σηο γαιαθηναιβνπκίλεο (0.45%) (3) Σηο γαιαθηνγινβνπιίλεο (0.15%) (4) Σηο πξσηεφδεο θαη ηηο πεπηφλεο (0.1 %) (5) Άιιεο πξσηείλεο κεηαμχ ησλ νπνίσλ θαη ε ιαθηνθεξίλε Οη πξσηείλεο βξίζθνληαη θπξίσο ζηνλ νξφ ηνπ γάιαηνο θαη νη θαδείλεο βξίζθνληαη ππφ ηελ κνξθή θαδετληθνχ αζβεζηίνπ. Σν ιεπθφ ρξψκα ηνπ γάιαηνο νθείιεηαη ζηελ αλάθιαζε ηνπ νιηθνχ θάζκαηνο ηνπ θσηφο ζηα κεθχιιηα ηνπ θαδετληθνχ αζβεζηίνπ γη' απηφ θαη ν νξφο ηνπ γάιαηνο πνπ δελ πεξηέρεη θαδείλεο έρεη ππφιεπθν έσο ππνθίηξηλν ρξψκα θαη φρη ιεπθφ. Οη θαδείλεο έρνπλ ηελ ηδηφηεηα λα κελ ζξνκβψλνληαη (λα πήδνπλ) θαηά ηνλ βξαζκφ θαη επί πιένλ πξνζηαηεχνπλ θαη ηηο άιιεο πξσηείλεο νη νπνίεο ζξνκβψλνληαη θαλνληθά. Καηά ηνλ βξαζκφ έλα κηθξφ κέξνο ησλ γαιαθην-αιβνπκηλψλ θξνθηδψλνληαη (πήδνπλ) θαη ζρεκαηίδνπλ έλα ιεπηφ πκέλην ζηα ηνηρψκαηα ηνπ δνρείνπ θαη ζηελ επηθάλεηα ηνπ γάιαηνο. Σν πκέλην απηφ, ε "πέηζα" ηνπ γάιαηνο πεξηέρεη θαη εγθιείζκαηα ιηπνζθαηξίσλ θαη εκθαλίδεηαη θαη θαηά ηελ παξακνλή ηνπ γάιαηνο.

12 Λίπνο ηνπ γάιαηνο ραξαθηεξίδεηαη ην θιάζκα ηνπ γάιαηνο πνπ είλαη δηαιπηφ ζηνλ αηζέξα θαη ζπλίζηαηαη θπξίσο απφ κίγκα ηξηγιπθεξηδίσλ θαζψο θαη απφ θσζθνιηπνεηδή, ζηεξφιεο, ειεχζεξα ιηπαξά νμέα, θεξνχο, ζθνπαιέληα θαη ιηπνδηαιπηέο βηηακίλεο. Ζ εκπνξηθή αμία ηνπ γάιαηνο απνηηκάηαη αλάινγα κε ην πεξηερφκελν ιίπνο, Σα ιηπνζθαίξηα ζπλίζηαληαη απφ κηα κάδα ηξηγιεθεξηδίσλ ε νπνία απνηειεί ηνλ ππξήλα ηνπ ιηπνζθαηξίνπ θαη ε νπνία ζρεκαηνπνηείηαη απφ κηα κεκβξάλε ε νπνία ηα πεξηβάιεη. Σα ιηπνζθαίξηα απνηεινχλ κε ην λεξφ ηνπ γάιαηνο θνιινεηδέο ζχζηεκα γαιαθηψκαηνο Τ/Τ θαη ε δηαηήξεζε ηεο θνιινεηδνχο δηαζπνξάο νθείιεηαη ζην φηη ηα ιηπνζθαίξηα πεξηβάιινληαη απφ ην πεξίβιεκα κεκβξάλεο ην νπνίν εκπνδίδεη

13 ηελ ζπγθφιεζή ηνπο θαη έηζη ηα ιηπνζθαίξηα δηαηεξνχλ ηελ αηνκηθφηεηα ηνπο. Τδαηάλζξαθεο κε θπξηφηεξν ην γαιαθηνζάθραξν (ή ιαθηφδε) θαζψο θαη ίρλε άιισλ ζαθράξσλ. Σν γαιαθηνδάθραξν ζην ζηνκάρη ηνπ αλζξψπνπ παξακέλεη αλαιινίσην θαη πεξλάεη ζην ιεπηφ έληεξν φπνπ δηαζπάηαη αξγά ζε γιπθφδε θαη γαιαθηφδε απφ ην έλδπκν ιαθηάζε. ηνπο ελήιηθεο έλα κέξνο ηνπ γαιαθηνζαθράξνπ πεξλάεη αλαιινίσην θαη ζην παρχ έληεξν φπνπ δηαζπάηαη απφ ηελ ρισξίδα ηνπ εληέξνπ πξνο γαιαθηηθφ νμχ ην νπνίν δελ είλαη ηνμηθφ γηα ηνλ νξγαληζκφ. Δπί πιένλ ε δηάζπαζε απηή αληαγσλίδεηαη ηελ αλάπηπμε ησλ κηθξννξγαληζκψλ ηεο δηάζπαζεο ησλ πξσηετλψλ ε νπνία ζην ζηάδην απηφ ζεσξείηαη σο ε δηάζπαζε ηεο ζήςεο θαηά ηελ νπνία εθιχνληαη ηνμίλεο επηβιαβείο γηα ηνλ νξγαληζκφ. Βηηακίλεο, φιεο ηηο πδαηνδηαιπηέο θαη ιηπνδηαιπηέο κε θπξηφηεξεο ηηο παξαθάησ : Ληπνδηαιπηέο : Α (ξεηηλφιε), D θαη ηηο πξνβηηακίλεο ηνπο, θαζψο θαη Δ θαη Κ Τδαηνδηαιπηέο : Β- (ζεηακίλε), Β2 (ξηβνθιαβίλε), BQ (ππξηδνμάιε), Β12, ληθνηηληθφ νμχ, παληνζεηληθφ νμχ, ρνιίλε, βηνηίλε, θαη ηελ C (αζθνξβηθφ νμχ). Αλόξγαλα ζπζηαηηθά είλαη ηα ζηνηρεία πνπ πεξηέρνληαη είηε ππφ ηελ κνξθή νξγαληθψλ αιάησλ είηε σο νξγαληθά ζχκπινθα. Κπξίσο Ca, Ρ θαζψο θαη Na, K, CI, S θαη ζε κηθξφηεξε αλαινγία Mg, Cu, Fe, Zn, Mn, J θαη επίζεο ίρλε άιισλ ζηνηρείσλ. Έλδπκα : πεξηέρεη θσζθαηάζε, ιίπαζε, θαηαιάζε, ακπιάζε θαη ππεξνμεηδάζε. Σα είδε γάιαηνο δηαθξίλνληαη αλάινγα κε ηελ πξνέιεπζε ηνπο δει. απφ ην γαιαθηνθφξν δψν απφ ην νπνίν ιακβάλνληαη.

14 Σν γάια αγειάδαο. Δίλαη ην γάια πνπ ρξεζηκνπνηείηαη θπξίσο απφ ηνλ άλζξσπν σο έλα απφ ηα βαζηθά είδε δηαηξνθήο. Ζ πεξηεθηηθφηεηα ζε ιηπαξά εμαξηάηαη απφ ηελ θπιή (ξάηζα) θαη ηελ ειηθία ηεο αγειάδαο θαη απφ ηηο ζπλζήθεο δηαβίσζεο θαη δηαηξνθήο ηεο π.ρ. νη ειβεηηθέο αγειάδεο απνδίδνπλ γάια κε 4% ιηπαξά ελψ νη νιιαλδηθέο απνδίδνπλ ιηγφηεξα ιηπαξά κέρξη θαη 3.3% αιιά ζε κεγαιχηεξε πνζφηεηα. Ζ απφδνζε ζε γάια κηαο αγειάδαο κπνξεί λα είλαη θαη 4000 ιίηξα ηνλ ρξφλν. Ζ αγειάδα αξρίδεη λα απνδίδεη γάια απφ 3 εηψλ κε κέγηζηε απφδνζε φηαλ θζάζεη ηα 10 έηε. Σέινο ην γάια αζζελψλ δψσλ ή ζε θαηάζηαζε ππεξθφπσζεο εκθαλίδεη αλψκαιεο ηδηφηεηεο θαη δελ επηηξέπεηαη λα θέξεηαη ζηελ θαηαλάισζε. Σν γάια πξνβάηνπ πεξηέρεη πεξηζζφηεξα ιηπαξά, πξσηείλεο θαη άιαηα απφ ην γάια ηεο αγειάδαο. Μηα ζπλεζηζκέλε πξνβαηίλα απνδίδεη L γάια ην ρξφλν κε πεξίνδν γαινπρίαο εκέξεο. Οη πξνβαηίλεο ξάηζαο απνδίδνπλ θαη 250L ηνλ ρξφλν. Σν γάια θαηζίθαο ζε ζχγθξηζε κε ην γάια αγειάδαο πεξηέρεη πεξηζζφηεξα ιηπαξά θαη ιηγφηεξε ιαθηφδε έρεη ζεκαληηθά πνζά έηνηκεο βηηακίλεο Α θαη ιηγφηεξα πνζά θαξνηελίσλ θαη έηζη εκθαλίδεηαη ιεπθφηεξν. Σν ιηπνζθαίξηα πνπ έρνπλ κηθξφηεξε δηάκεηξν (< δκηηη) θαη έηζη δελ απνθνξπθψλεηαη εχθνια θαη ηα ηξηγιπθεξίδηα ηνπ ιίπνπο πεξηέρνπλ απμεκέλα πνζνζηά ησλ νμέσλ θαπξντθφ, θαπξπιηθφ θαη θαπξηθφ ζηα νπνία απνδίδεηαη θαη ε ραξαθηεξηζηηθή ηνπ νζκή. Οη πξσηείλεο ηνπ δελ δηαιχνληαη ζε αιθννιηθφ δηάιπκα ΝαΟΖ, ζε αληίζεζε κε απηέο ηνπ γάιαηνο αγειάδαο. Σν γάια ηεο θαηζίθαο έρεη απνδεηρζεί πην εχπεπην απφ ην γάια ηεο

15 αγειάδαο θαη δελ θέξεη κηθξφβηα ηεο θπκαηίσζεο γηαηί νη θαηζίθεο δελ πξνζβάινληαη απφ ηελ αζζέλεηα απηή. Υξεζηκνπνηείηαη ζε αλάκημε κε ην γάια ηνπ πξνβάηνπ γηα ηελ παξαζθεπή γηανχξηεο θαη ηπξηψλ. Ζ πεξίνδνο γαινπρίαο ζηηο θαηζίθεο αξρίδεη ηνλ ρεηκψλα θαη δηαξθεί εκέξεο κε απφδνζε δηπιάζηα ζρεδφλ ηνπ πξνβάηνπ γηα νξηζκέλεο θπιέο, ε νπνία κπνξεί λα θζάζεη θαη κέρξη L ηνλ ρξφλν. Σν γάια βνπβάινπ πεξηέρεη απμεκέλα ιηπαξά θαη πξσηείλεο θαη ρξεζηκνπνηείηαη ζηελ Μαθεδνλία γηα παξαζθεπή ηπξηνχ. Σν δψν απνδίδεη γάια κε ππνθίηξηλν ρξψκα θαη ηδηάδνπζα επράξηζηε νζκή, ζε απφδνζε L ηνλ ρξφλν αλάινγα κε ην άηνκν, θαη ηελ θπιή. Σν κεηξηθό γάια (γπλαίθαο) ζε ζχγθξηζε κε ην αγειαδηλφ γάια πεξηέρεη κεγαιχηεξα πνζά ιαθηφδεο θαη ιηγφηεξε ηέθξα, δει. αλφξγαλα άιαηα, θαη πξσηείλεο αιιά ζπγθξηηηθά πνιχ ιηγφηεξε θαδείλε θαη πεξηζζφηεξεο αιβνπκίλεο. ηηο αιβνπκίλεο πεξηιακβάλνληαη θαη νη εηδηθέο αλνζνζθαηξίλεο νη νπνίεο πξνζηαηεχνπλ ηα λενγλά απφ ηηο δηάθνξεο αζζέλεηεο θαη απηφ είλαη έλα ζηνηρείν ππεξνρήο ηνπ κεηξηθνχ γάιαηνο. Έλα άιιν ζεκείν ππεξνρήο είλαη φηη είλαη πην εχπεπην απφ ην γάια αγειάδαο γηαηί θαηά ηελ επίδξαζε νμέσλ (φπσο ηα νμέα ηεο πέςεο) νη θαδείλεο ηνπ κεηξηθνχ γάιαηνο θξνθηδψλνληαη ζε κηθξέο ληθάδεο ελψ ηνπ γάιαηνο αγειάδαο θξνθηδψλεηαη ζε πνιχ κεγαιχηεξα ζπζζσκαηψκαηα. Ζ πεξηεθηηθφηεηα ζε ιηπαξά ππφθεηηαη γεληθά ζε κεγάιεο δηαθπκάλζεηο αλάινγα κε ηελ θπιή, ην άηνκν, ηελ επνρή, ηελ πεξηνρή θαη ηελ δηαηξνθή. Ζ κέζε πεξηεθηηθφηεηα ζηα βαζηθά ζπζηαηηθά ηνπ γάιαηνο δηαθφξσλ ζειαζηηθψλ δίλεηαη ζηνλ παξαθάησ Πίλαθα ΠΗΝΑΚΑ Μέζε ζχζηαζε (% W/W) ηνπ γάιαηνο ζειαζηηθψλ Α/Α Δίδνο Νεξφ Ληπαξά [θσηεηλέο Λαθηφδε Σέθξα 1 Μεηξηθφ Αγειάδαο Πξνβάηνπ Καηζίθαο Βνπβάινπ Φνξάδαο Κακήιαο ΚΑΣΔΡΓΑΗΔ ΣΟΤ ΓΑΛΑΚΣΟ Ζ παζηεξίσζε ηνπ γάιαηνο Παζηεξίσζε είλαη ε δηαδηθαζία κε ηελ νπνία ζαλαηψλνληαη νη παζνγφλνη (θαη κε) κηθξννξγαληζκνί ηνπ γάιαηνο (φρη φκσο θαη ηα ζπνξηά ηνπο) θαη ζπλίζηαληαη ζηελ ζέξκαλζε ηνπ γάιαηνο ζε πςειέο ζρεηηθά ζεξκνθξαζίεο θαη γηα ζχληνκα ρξνληθά δηαζηήκαηα, κε κηα απφ ηηο παξαθάησ αλαγλσξηζκέλεο κεζφδνπο: Αξγή κέζνδνο : 62.75Ό επί 30 min Σαρεία κέζνδνο (High Temperature Short Time, HTST) ζηνπο ~73 C επί 15 sec, ε νπνία εθαξκφδεηαη ζε βηνκεραληθέο εγθαηαζηάζεηο παξφκνηεο ηνπ ζρεδηαγξάκκαηνο ηνπ ρήκαηνο 2.2 νη νπνίεο είλαη ζπλερνχο ιεηηνπξγίαο.

16 Ζ απνζηείξσζε ηνπ γάιαηνο Απνζηείξσζε είλαη ε δηαδηθαζία κε ηελ νπνία ζαλαηψλνληαη φινη νη παζνγφλνη κηθξννξγαληζκνί ηνπ γάιαηνο θαη επί πιένλ θαη ηα ζπνξηά ηνπο θαη έρνπλ αδξαλνπνηεζεί φια ηα έλδπκα αιιά νη βηηακίλεο παξακέλνπλ ζρεδφλ φπσο ζην παζηεξησκέλν γάια. Μεξηθά ζεξκφθηια ζπφξηα είλαη δπλαηφλ λα παξακείλνπλ αιιά φκσο δελ αλαπηχζζνληαη ζηηο ζπλζήθεο απνζηείξσζεο. Ζ απνζηείξσζε γίλεηαη ζπλήζσο κε ηελ κέζνδν ηεο ππεξπςειήο ζέξκαλζεο (Ultra High Temperature, UHT) ε νπνία ζπληζηάηαη ζηελ ζέξκαλζε ηνπ γάιαηνο ζηνπο Ό επί 2 έσο 10 sec ζε απηφθαπζηα δνρεία. Ζ ζέξκαλζε γίλεηαη είηε κε ελαιιάθηεο ζεξκφηεηεο είηε κε δηαβίβαζε ππέξζεξκνπ αηκνχ ζηελ κάδα ηνπ γάιαηνο. Ο πγξνπνηνχκελνο αηκφο αξαηψλεη ην γάια ην νπνίν ζηελ ζπλέρεηα ζπκππθλψλεηαη ζε άιιν ιέβεηα ππφ θελφ θαη έηζη επαλαθηά ηελ θαλνληθή ηνπ ζχζηαζε. Ζ ζπκπύθλσζε θαη ε αθπδάησζε ηνπ γάιαηνο πκπχθλσζε ηνπ γάιαηνο είλαη ε δηαδηθαζία κε ηελ νπνία απνκαθξχλεηαη ην λεξφ ηνπ γάιαηνο θαηά 50% ή θαη 66% νπφηε ιακβάλνληαη δηάθνξα είδε ζπκππθλσκέλνπ γάιαηνο. Όηαλ ε απνκάθξπλζε ηνπ λεξνχ γίλεη θαηά πνζνζηφ κεγαιχηεξν ηνπ 97% ηφηε ιακβάλεηαη ην αθπδαησκέλν γάια ή ε ζθφλε γάιαηνο. Δάλ θαηά ηελ ζπκπχθλσζε πξνζηεζεί θαη δάραξε ηφηε ιακβάλεηαη ην δαραξνύρν ζπκππθλσκέλν γάια. Γηα ην δαραξνχρν γάια δελ ρξεηάδεηαη απνζηείξσζε γηαηί ε κεγάιε πεξηεθηηθφηεηα ζε δάραξε (42%) εκπνδίδεη ηελ αλάπηπμε ησλ κηθξννξγαληζκψλ. Σν ζπκππθλσκέλν γάια έρεη ρξψκα ειαθξψο θαζηαλφ ιφγσ ηεο αιιειεπίδξαζεο ηεο ιαθηφδεο θαη ησλ πξσηετλψλ δει. νθείιεηαη ζε αβιαβή κε ελδπκηθή ακαχξσζε. Ζ νκνγελνπνίεζε ηνπ γάιαηνο Οκνηνγελνπνίεζε ή νκνγελνπνίεζε είλαη ε δηαδηθαζία θαηά ηελ νπνία ηα ιηπνζθαίξηα ηνπ γάιαηνο θαηαηέκλνληαη ζε κηθξφηεξα θαη έηζη ην γάια δελ εκθαλίδεη απνθνξχθσζε θαηά ηελ παξακνλή. Ζ νκνηνγελνπνίεζε, φηαλ γίλεηαη, πξνεγείηαη πάληνηε ηεο παζηεξίσζεο, ηεο θαηάςπμεο, ηεο απνζηείξσζεο θαη ηεο ζπκπχθλσζεο αιιά φρη ηεο απνβνπηχξσζεο γηαηί ηα κηθξά ιηπνζθαίξηα δελ απνθνξπθψλνληαη εχθνια.

17

18 ΠΡΟΪΟΝΣΑ ΣΟΤ ΓΑΛΑΣΟ Σν νμύγαια ή θνηλψο μηλόγαιν είλαη ην γαιαθηνθνκηθφ πξντφλ δειαηηλψδνπο πθήο πεξηεθηηθφηεηαο ζε ιηπαξά 1.8% ην νπνίν έρεη επράξηζηε φμηλε γεχζε νθεηιφκελε ζην γαιαθηηθφ νμχ (0.75%) πνπ πξνήιζε απφ νμπγαιαθηηθή δχκσζε ηνπ γαιαθηνζαθράξνπ εκηαπνβνπηπξσκέλνπ αγειαδηλνχ γάιαηνο κεηά απφ παζηεξίσζε ηνπ θαη πξνζζήθεο ζ' απηφ θαζαξήο θαιιηέξγεηαο κηθξνβίσλ νμπγαιαθηηθήο δχκσζεο (Lactobacillus bulgaricus, θ.ά) θαη επψαζεο ηνπ κίγκαηνο γάιαηνο-θαιιηέξγεηαο ζηνπο ~26 C επί ~13h. To νμχγαια θαηαλαιψλεηαη ζηελ Διιάδα θαη ζηηο Γπηηθέο Υψξεο. Σν νμεόθηιν γάια ή νμεόθηιν νμύγαια είλαη γαιαθηνθνκηθφ πξντφλ πεθηήο πθήο πεξηεθηηθφηεηαο ζε ιηπαξά ~3.5% ην νπνίν έρεη φμηλε γεχζε νθεηιφκελε ζην γαιαθηηθφ νμχ πνπ πξνήιζε απφ νμπγαιαθηηθή δχκσζε ηνπ γαιαθηνζαθράξνπ πιήξνπο γάιαηνο αγειάδαο κεηά απφ παζηεξίσζε ηνπ θαη πξνζζήθεο ζ' απηφ θαζαξήο θαιιηέξγεηαο κηθξνβίσλ νμπγαιαθηηθήο δχκσζεο (Lactobacillus acidophilus) θαη επψαζεο ηνπ κίγκαηνο γάιαηνο-θαιιηέξγεηαο ζηνπο 37 C επί 18-24h. To νμεφθηιν γάια παξαζθεπάδεηαη θπξίσο ζηηο Ζ.ΠΑ. Καηεγνξίεο βνπηύξνπ Βνύηπξν γάιαηνο ή λσπό βνύηπξν ή θξέζθν βνύηπξν ή απιψο βνύηπξν είλαη ην πξντφλ ην νπνίνλ ιακβάλεηαη "δη" απνδάξζεσο" γάιαηνο ή αθξνγάιαηνο ή κίγκαηνο απηψλ, είηε σο έρνπλ ή κεηά απφ νμίληζε κε βηνινγηθφ κφλνλ ηξφπν θαη κε πεξηεθηηθφηεηα ζε ιηπαξά ηνπιάρηζηνλ 80%. Με ηνπο νξηζκνχο απηνχο ραξαθηεξίδεηαη ην βνχηπξν απφ γάια αγειάδαο ελψ ην βνχηπξν απφ γάια άιισλ γαιαθηνθφξσλ δψσλ πξέπεη λα ραξαθηεξίδεηαη θαη κε ηελ νλνκαζία ηνπ δψνπ πξνέιεπζεο π.ρ. βνχηπξν πξφβεην, βνχηπξν αηγφο θιπ κε κφλε επηηξεπνκέλε αλάκημε εηδψλ γάιαηνο πξνο παξαζθεπή βνπηχξνπ απηά ηνπ πξνβάηνπ θαη θαηζίθαο, νπφηε ην βνχηπξν απηφ ραξαθηεξίδεηαη απιψο ζαλ πξφβεην βνχηπξν. Σα αγνξαλνκηθά αλαιπηηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ λσπνχ βνπηχξνπ είλαη ηα παξαθάησ : (1) Ληπαξέο χιεο ηνπιάρηζηνλ 80% (2) Τγξαζία κέρξη 18% (3) ίίξηεθηηθφηεηα ζε άιιεο χιεο, πξνεξρφκελεο απφ ην γάια, κέρξη 2% (4) ίίξηεθηηθφηεηα ζε ρισξηνχρα, σο ρισξηνχρν λάηξην, κέρξη 0.2% (5) Ομχηεηα επί ηεο νπζίαο σο έρεη, κέρξη 8 βαζκνχο νμχηεηαο θαη επί ηεηεγκέλεο θαη δηεζεκέλεο ιηπαξήο χιεο κέρξη 5 βαζκνχο νμχηεηαο. ην λσπφ βνχηπξν επηηξέπεηαη ε πξνζζήθε βηηακίλεο C (αζθνξβηθνχ νμένο) κέρξη 30 mg/ kg θαζψο θαη θπζηθψλ θίηξηλσλ ρξσζηηθψλ (θαξνηελίσλ), ζηα αγνξαλνκηθψο επηηξεπφκελα πνζνζηά, ππφ ηνλ φξν φηη απηά ζα δειψλνληαη ζηελ ζπζθεπαζία. Σν λσπφ βνχηπξν επηηξέπεηαη λα πσιείηαη κφλν ζπζθεπαζκέλν θαη φρη "ρχκα" θαη πάληνηε απφ θαηαζηήκαηα πσιήζεσλ θαη φρη απφ πιαλφδηνπο πσιεηέο. Ζ εκπνξηθή αμία ηνπ βνπηχξνπ εμαξηάηαη θπξίσο απφ ηηο νξγαλνιεπηηθέο ηνπ ηδηφηεηεο (νζκή, γεχζε) απφ ηα καθξνζθνπηθά ηνπ ραξαθηεξηζηηθά (ρξψκα, πθή), απφ ηελ ηθαλφηεηα ηνπ πξνο επάιεηςε απφ ηελ ζθιεξφηεηα ηνπ θιπ θαη γεληθά απφ ηα θπζηθά ηνπ ραξαθηεξηζηηθά. Αιαηηζκέλν λσπό βνύηπξν ραξαθηεξίδεηαη ην λσπφ βνχηπξν ζην νπνίν έρεη πξνζηεζεί "δηα καιάμεσο" καγεηξηθφ αιάηη ζε πνζνζηφ κέρξη 2% ελψ ην εκηαιαηηζκέλν λσπό βνύηπξν πεξηέρεη καγεηξηθφ αιάηη κέρξη 1%. Ζ κάιαμε ηνπ κίγκαηνο βνπηχξνπ θαη καγεηξηθνχ αιαηηνχ γίλεηαη κε εηδηθνχο καιαθηήξεο νη νπνίνη είλαη ζπζθεπέο πνπ κνηάδνπλ κε ηνπο αλακηθηήξεο ηεο αξηφκαδαο δει. είλαη ζαλ κεγάινη αλακηθηήξεο νηθηαθήο ρξήζεο.

19 Οξηζκνί θαη είδε γηανύξηεο Ζ γηανύξηε (πγείαξηνο) ή ην γηανχξηη, είλαη ην πξντφλ ην νπνίν πξνθχπηεη κεηά απφ πήμε απνθιεηζηηθψο θαη κφλνλ λσπνχ γάιαηνο (αληίζηνηρνπ πξνο ηελ νλνκαζία ηεο θχζεο θαη ηεο πξνέιεπζεο ηνπ) ππφ ηελ επίδξαζε εηδηθήο θαιιηέξγεηαο δχκεο πνπ πξνθαιεί ηελ δχκσζε ηνπ γαιαθηνζαθράξνπ ηνπ γάιαηνο. Ζ πεξηεθηηθφηεηα ηνπ ζε ιηπαξά πξέπεη λα είλαη ηνπιάρηζηνλ 10% αλψηεξε απφ ηελ % πεξηεθηηθφηεηα ησλ ιηπαξψλ ηνπ γάιαηνο πξνέιεπζεο. Ζ γηανχξηε επηηξέπεηαη αγνξαλνκηθά λα παξαζθεπάδεηαη απφ γάια αγειάδαο, θαηζίθαο, πξνβάηνπ, βνπβάινπ θαζψο θαη απφ αλάκημε ίζσλ κεξψλ πξνβάηνπ-θαηζίθαο, αγειάδαο-πξνβάηνπ θαη αγειάδαο-βνπβάινπ. Ζκηαπνβνπηπξσκέλε γηανύξηε (ή εκίπαρε) είλαη ε γηανχξηε ε νπνία παξαζθεπάδεηαη απνθιεηζηηθά απφ εκηαπνβνπηπξσκέλν γάια αγειάδαο ή εκηαπνβνπηπξσκέλν γάια βνπβάινπ θαη ε νπνία πξέπεη λα θέξεη επί ηεο ζπζθεπαζίαο ηεο ηελ αθξηβή πεξηεθηηθφηεηα ζε ιηπαξά. Γ^(. Ζκηαπνβνπηπξσκέλε γηανχξηε αγειάδαο κε ιηπαξά 1.5% (ή κε ιηπαξά 2%, θιπ). Απνβνπηπξσκέλε γηανύξηε (ή άπαρε, fat free) είλαη ε γηανχξηε ε νπνία παξαζθεπάδεηαη απνθιεηζηηθά απφ πιήξσο απνβνπηπξσκέλν γάια αγειάδαο ή βνπβάινπ θαη ε νπνία έρεη πεξηεθηηθφηεηα ζε ιηπαξά κεδέλ %.

20 ηξαγγηζκέλε γηανύξηε είλαη ε γηανχξηε ε νπνία ιακβάλεηαη απφ πιήξε γηανχξηε κεηά απφ απνκάθξπλζε κέξνπο ηνπ πξεηερνκέλνπ λεξνχ κε απνζηξάγγηζε, καδί κε ην γαιαθηνζάθραξν, ηα άιαηα θιπ πνπ επηλαη δηαιειπκέλα ζην λεξφ απηφ. Ζ ζηξαγγηζκέλε γηανχξηε αγειάδαο θαη πξνβάηνπ πξέπεη λα πεξηέρνπλ αληίζηνηρα 5% θαη 8% ιηπαξά θαη' ειάρηζηνλ ή αιινηψο πξέπεη ζηελ ζπζθεπαζία ηνπο λα αλαγξάθεηαη ε αθξηβήο πεξηεθηηθφηεηα ζε ιηπαξά π.ρ. ηξαγγηζκέλε γηανχξηε πξνβάηνπ κε ιηπαξά 6%, θιπ. Γηανύξηε ζαθθνύιαο είλαη ε ζηξαγγηζκέλε γηανχξηε ε νπνία πξνζθέξεηαη ζηελ θαηαλάισζε ζε ζάθθνπο απφ ιεπθφ χθαζκα ή ζε μχιηλα βαξέιηα, π.ρ. Γηανχξηε ζαθθνχιαο πξνβάηνπ θιπ. "πκππθλσκέλε" γηανύξηε είλαη ε γηανχξηε πνπ παξαζθεπάδεηαη απνθιεηζηηθά απφ λσπφ ή θαηεςπγκέλν γάια αγειάδαο ή πξνβάηνπ ην νπνίν έρεη ππνζηεί πξνεγνπκέλσο ζπκπχθλσζε δηα βξαζκνχ νχησο ψζηε ην ηειηθφ πξντφλ (ε γηανχξηε) λα πεξηέρεη ιηπαξά γηα ηελ κελ γηανχξηε αγειάδαο 5% γηα ηελ δε γηανχξηε πξνβάηνπ 8%, θαη' ειάρηζηνλ, ή αιινηψο ζα πξέπεη επί ηεο ζπζθεπαζίαο λα αλαγξάθεηαη ε αθξηβήο πεξηεθηηθφηεηα ζε ιηπαξά. Γ^(. Γηανχξηε απφ Αγλφ Γάια Αγειάδαο κε Ληπαξά 6% ή 7%, θιπ. Δπί ηεο ζπζθεπαζίαο ηεο "ζπκππθλσκέλεο" γηανχξηεο δελ επηηξέπεηαη ε αλαγξαθή ηνπνλπκίσλ π.ρ. Γηανχξηε Μαλσιάδαο..., θιπ θαζψο θαη παξαπιαλεηηθψλ εθθξάζεσλ φπσο π.ρ. "Έμηξα", "πέζηαι" θιπ. Γεληθά φια ηα είδε ηεο γηανχξηεο πνπ δηαηίζεληαη ζηελ θαηαλάισζε πξέπεη λα πιεξνχλ ηνπο παξαθάησ φξνπο : (1) Ζ γηανχξηε πιελ ηνπ επηθαλεηαθνχ πκέλα (ηεο "πέηζαο") πξέπεη λα είλαη ζπκπαγήο ρσξίο πφξνπο κε φςε αιάβαζηξνπ. (2) Ζ γηανχξηε πνπ δηαηίζεηαη ζε δνρεία πξέπεη λα είλαη θαιπκέλε κε αδηάβξνρν ραξηί ή πιαζηηθφ θαπάθη ή άιιν επηηξεπφκελν πιηθφ. (3) Ζ δχκσζε πνπ έρεη ππνζηεί θαηά ηελ παξαζθεπή πξέπεη λα είλαη ε εηδηθή δχκσζε ηεο γηανχξηεο θαη κφλνλ απφ ηελ νπνία λα έρεη πξνθχςεη πξντφλ κε ξζ θαη νμχηεηα γαιαθηηθνχ νμένο %. (4) Ζ γηανχξηε δελ επηηξέπεηαη λα εκθαλίδεη ηδήκαηα. (5) Οη νξγαλνιεπηηθέο ηεο ηδηφηεηεο πξέπεη λα είλαη θαλνληθέο. (6) Γελ επηηξέπεηαη ε πξνζζήθε ρξσζηηθψλ νπζηψλ. (7) Γελ επηηξέπεηαη ε πξνζζήθε ζπληεξεηηθψλ. (8) Σν γάια παξαζθεπήο πξέπεη λα είλαη ή λσπό ή παζηεξησκέλν ή απνζηεηξσκέλν ή θαηάςπμεο θαη κόλνλ. (9) Γελ επηηξέπεηαη ε πξνζζήθε δάραξεο. (10) ηελ ζπζθεπαζία πξέπεη λα αλαγξάθεηαη ε εκεξνκελία ιήμεο Ζ γηανχξηε κπνξεί λα δηαθξηζεί ζε δχν κεγάιεο θαηεγνξίεο αλάινγα εάλ πεξηέρεη επηθαλεηαθφ πκέλην (επίπαγν ή πέηζα) ή φρη. Ζ παξαδνζηαθή γηανύξηε δηαζέηεη πέηζα ελψ ε γηανύξηε επξσπατθνύ ηύπνπ δελ δηαζέηεη. Δπίζεο ζηελ θαηαλάισζε δηαηίζεηαη θαη ε πνιηνπνηεκέλε γηανύξηε ε νπνία είλαη γηανχξηε επξσπατθνχ ηχπνπ ζε ξεπζηή κνξθή. ΣΟ ΣΤΡΗ Οξηζκνί θαη δηάθξηζε ησλ ηπξηώλ Σπξί είλαη ην πξντφλ ηεο σξίκαλζεο ηνπ πήγκαηνο (ζηάιπεο), ηνπ απαιιαγκέλνπ απφ ην ηπξφγαια ζηνλ επηζπκεηφ βαζκφ, ην νπνίν πήγκα πξνέθπςε απφ ηελ επίδξαζε ππηηάο (ή άιισλ ελδχκσλ πνπ δξνπλ αλάινγα) ή/ θαη απφ νμίληζε, επί ησλ πξσηετλψλ ηνπ γάιαηνο ή γάιαηνο κεξηθψο απνβνπηπξσκέλνπ ή αθξνγάιαηνο ή κίγκαηνο απηψλ θαη ζην νπνίν έρνπλ πξνζηεζεί απζηεξά θαζνξηζκέλεο χιεο φπσο: (1) Μαγεηξηθφ αιάηη (2) νξβηθφ λάηξην, κέρξη 0.2% θαζψο θαη αλάινγα, κε ηελ κέζνδν παξαζθεπήο θάζε ηχπνπ ηπξηνχ νη χιεο :

Σπληήξεζε ηξνθίκσλ ρσξίο ρεκηθά πξόζζεηα PROJECT B ΛΥΚΕΙΟΥ 2 014-15

Σπληήξεζε ηξνθίκσλ ρσξίο ρεκηθά πξόζζεηα PROJECT B ΛΥΚΕΙΟΥ 2 014-15 Σπληήξεζε ηξνθίκσλ ρσξίο ρεκηθά πξόζζεηα PROJECT B ΛΥΚΕΙΟΥ 2 014-15 Εηζαγσγή Οη ηερληθέο ζπληήξεζεο ηξνθίκσλ έρνπλ ζθνπό : α) λα παξεκπνδίζνπλ αλεπηζύκεηεο κεηαβνιέο ζηα ραξαθηεξηζηηθά (γεύζε - ρξώκα -

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΤ ΜΑΡΙΑ ΣΖΑΜΟΤΡΑΝΗ ΕΛΕΝΗ ΟΤΣΖΙΟΤ ΑΤΓΕΡΙΝΗ ΧΑΙΔΕΜΕΝΑΚΗ ΝΑΣΑΛΙΑ

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΤ ΜΑΡΙΑ ΣΖΑΜΟΤΡΑΝΗ ΕΛΕΝΗ ΟΤΣΖΙΟΤ ΑΤΓΕΡΙΝΗ ΧΑΙΔΕΜΕΝΑΚΗ ΝΑΣΑΛΙΑ 1 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΤ ΜΑΡΙΑ ΣΖΑΜΟΤΡΑΝΗ ΕΛΕΝΗ ΟΤΣΖΙΟΤ ΑΤΓΕΡΙΝΗ ΧΑΙΔΕΜΕΝΑΚΗ ΝΑΣΑΛΙΑ ΝΟΗΠΚΝΠ 2 Τν πεηξέιαην, πνπ κεξηθέο θνξέο ζηελ θαζεκεξηλή γιώζζα απνθαιείηαη θαη μαύπορ σπςσόρ ή τσάι τος Ρέξαρ, είλαη

Διαβάστε περισσότερα

Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger

Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger 1 θύιιν ζθνιηάηαο 2 πξάζα 150 γξ. bacon 150 γξ. θέηα ΓΧΓΧΝΗ 100 γξ. γξαβηέξα ΓΧΓΧΝΗ 1 θ.ζ. ειαηόιαδν Κόβνπκε ηα πξάζα ζε ιεπηέο ξνδέιεο. Κόβνπκε ην bacon

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ

ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΣΑ Ο πολσμεριζμός Πολσμεριζμός είναι η τημική ανηίδραζη καηά ηην οποία πολλά μόρια ίδιων ή διαθορεηικών οργανικών ενώζεων, ποσ ονομάζονηαι μονομερή, ενώνονηαι και ζτημαηίζοσν

Διαβάστε περισσότερα

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ.

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Μονοψϊνιο Ολιγοψώνιο Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Οπιακή αξία Δπηπξόζζεηα νθέιε από ηελ ρξήζε/θαηαλάισζε κηαο επηπξόζζεηε

Διαβάστε περισσότερα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα 4. ΑΝΑΠΝΟΗ Η δηάζπαζε ηεο γιπθόδεο γίλεηαη κέζα ζηα θύηηαξα, νλνκάδεηαη θπηηαξηθή αλαπλνή θαη εμαζθαιίδεη ηελ ελέξγεηα πνπ είλαη απαξαίηεηε ζην θύηηαξν. Η δηάζπαζε γίλεηαη κε ηελ παξνπζία νμπγόλνπ θαη

Διαβάστε περισσότερα

Γηαηξνθή ζηελ εγθπκνζύλε θαη ζην ζειαζκό. Α.Καλέιινπ

Γηαηξνθή ζηελ εγθπκνζύλε θαη ζην ζειαζκό. Α.Καλέιινπ Γηαηξνθή ζηελ εγθπκνζύλε θαη ζην ζειαζκό Α.Καλέιινπ Γηαηξνθή κπνξεί λα επεξεάζεη ηελ έθβαζε ηεο εγθπκνζύλεο Πξηλ ηε ζύιιεςε: ζπκπιεξσκαηηθή πξόζιεςε θηιηθνύ νμένο ζειάδνπζαο Γ3 2 σκαηηθό βάξνο Γνληκόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά:

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά: ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ Η Μηκή θαη ν Νηίλνο αλαξσηήζεθαλ πνην αληειηαθό πξντόλ παξέρεη ηελ θαιύηεξε πξνζηαζία ζην δέξκα ηνπο. Τα αληειηαθά πξντόληα έρνπλ έλα δείθηε αληειηαθήο πξνζηαζίαο (SPF), ν νπνίνο δείρλεη πόζν

Διαβάστε περισσότερα

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger Κεθάλαιο 1 Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ 2 ΠΛΑΝΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Κεθάιαην 1: Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Σπγγξαθείο: Δξ. Andrea Grimm, Δξ.

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Καηαζθεπάδνπκε έλα νγθνκεηξηθό δνρείν από πιαζηηθό κπνπθάιη λεξνύ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΙΜΟ Μάρτιος 0 ΘΔΜΑ Να ππνινγίζεηε ηα όξηα: i ii lim 0 0 lim iii iv lim e 0 lim e 0 ΘΔΜΑ Γίλεηαη ε άξηηα ζπλάξηεζε '( ) ( ) γηα θάζε 0 * : R R γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ:

Διαβάστε περισσότερα

Η πνηφηεηα ηνπ γάιαθηνο ησλ κεξπθαζηηθψλ είλαη έλα ζχκπινθν ηδηνηήησλ. ην νπνίν πεξηιακβάλεη ηηο νξγαλνιεπηηθέο θαη θπζηθνρεκηθέο ηδηφηεηεο, ηε

Η πνηφηεηα ηνπ γάιαθηνο ησλ κεξπθαζηηθψλ είλαη έλα ζχκπινθν ηδηνηήησλ. ην νπνίν πεξηιακβάλεη ηηο νξγαλνιεπηηθέο θαη θπζηθνρεκηθέο ηδηφηεηεο, ηε ΓΑΛΑ Η πνηφηεηα ηνπ γάιαθηνο ησλ κεξπθαζηηθψλ είλαη έλα ζχκπινθν ηδηνηήησλ ην νπνίν πεξηιακβάλεη ηηο νξγαλνιεπηηθέο θαη θπζηθνρεκηθέο ηδηφηεηεο, ηε ζχζηαζε θαη ηελ πγηεηλή θαηάζηαζή ηνπ. Όιεο απηέο νη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

ΙNCOFRUIT - (HELLAS).

ΙNCOFRUIT - (HELLAS). Πξνο ΟΛΑ ΤΑ ΜΔΛΗ Κε Σπλάδειθε Θέκα: Ιζπαλία & Γεξκαλία 5 ε ΔΒΓΟΜΑΓΑ 2011 (31 Ιαλ έσο 30 Φεβξ.2011) Παξαζέηνπκε θαησηέξσ: Αλαζθόπεζε ηεο 4 εο εβδνκάδνο 2011 κε ηηο ηηκέο ησλ εζπεξηδνεηδώλ πνπ δηακνξθώζεθαλ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ 1) Υξηζηνπγελληάηηθα ειαηάθηα θάξηα ή θαδξάθη θάξηα ή θαδξάθη Τιηθά πνπ ζα ρξεηαζηνύκε: Υαξηί θάλζνλ καύξν γηα ην θόλην, πξάζηλν γηα ηα ειαηάθηα, θόθθηλν γηα ηα αζηεξάθηα Απιό

Διαβάστε περισσότερα

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) =

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) = ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 9. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(,y) = y.. Να ππνινγηζηνύλ ηα νινθιεξώκαηα: a) ln b) a) 3cos b) e sin 4. Να ππνινγηζηεί ην νινθιήξσκα: S ( y) 3

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα.

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα. Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα Γηαθξάγκαηα Δξγαιεία Καηαζθεπέο 2 Η θαηαζθεπή πεξηγξάθεηαη ζηελ αληίζηνηρε ελόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ 1.Απηόο πνπ ζα αλαγλσξηζηεί απνπζηάδεη γηα πνιύ θαηξό. 2.Δπηζηξέθεη κε πιαζηή ηαπηόηεηα ή κεηακνξθσκέλνο. 3.Απνκνλώλνληαη ηα δύν πξόζσπα 4.Άξζε κεηακόξθσζεο 5.Απνθάιπςε 6.Ακθηβνιίεο-απνδεηθηηθά

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

«Ανηικαηάζηαζη ηων άπθπων 88 έωρ 91 ηος Κώδικα Σποθίμων και Ποηών (ΦΔΚ 788/Β /31.12.87), όπωρ ιζσύει» Ο ΤΦΤΠΟΤΡΓΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

«Ανηικαηάζηαζη ηων άπθπων 88 έωρ 91 ηος Κώδικα Σποθίμων και Ποηών (ΦΔΚ 788/Β /31.12.87), όπωρ ιζσύει» Ο ΤΦΤΠΟΤΡΓΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΦΑΗ Απιθ. 260/2013 «Ανηικαηάζηαζη ηων άπθπων 88 έωρ 91 ηος Κώδικα Σποθίμων και Ποηών (ΦΔΚ 788/Β /31.12.87), όπωρ ιζσύει» ΑΠΟΦΑΗ Ο ΤΦΤΠΟΤΡΓΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Έρνληαο ππόςε: 1. Σo ππ αξηζ. 30/003/929/05.12.2013

Διαβάστε περισσότερα

Βηνινγηθέο Πξώηεο Ύιεο Οξγαληθώλ Βηνκεραληώλ

Βηνινγηθέο Πξώηεο Ύιεο Οξγαληθώλ Βηνκεραληώλ Βηνινγηθέο Πξώηεο Ύιεο Οξγαληθώλ Βηνκεραληώλ Δλόηεηα: Δξγαζηεξηαθή Άζθεζε 7 Παξαγσγή βηνληήδει Θεσξεηηθφ κέξνο Υπεύζπλνο άζθεζεο: Γξ. Αλαζηφπνπινο Γεψξγηνο ρνιή Υεκηθψλ Μεραληθψλ Άδεηεο Χξήζεο Σν παξφλ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Διάλεξη 2 Εηζαγωγή ζηελ Επεμεξγαζία Υγξώλ Απνβιήηωλ Σηάδηα Επεμεξγαζίαο

Διάλεξη 2 Εηζαγωγή ζηελ Επεμεξγαζία Υγξώλ Απνβιήηωλ Σηάδηα Επεμεξγαζίαο Διάλεξη 2 Εηζαγωγή ζηελ Επεμεξγαζία Υγξώλ Απνβιήηωλ Σηάδηα Επεμεξγαζίαο Σηάδηα επεμεξγαζίαο πγξψλ απνβιήησλ Πξσηνβάζκηα ή Μεραληθή Δπεμεξγαζία Γεπηεξνβάζκηα ή Βηνινγηθή Δπεμεξγαζία Τξηηνβάζκηα ή Χεκηθή

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000.

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000. ΔΕΟ 13 Ποσοτικές Μέθοδοι Σσνάρηηζη Κόζηοσς C(), μέζο κόζηος C()/. Παράδειγμα 1 Μηα εηαηξεία δαπαλά γηα θάζε πξντόλ Α πνπ παξάγεη 0.0 λ.κ. Τα πάγηα έμνδα ηεο εηαηξείαο είλαη 800 λ.κ. Ζεηείηαη 1) Να πεξηγξάςεηε

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ ΙΥΘΤΟΣΡΟΦΧΝ

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ ΙΥΘΤΟΣΡΟΦΧΝ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΘΔΑΛΙΑ ΥΟΛΗ ΓΔΧΠΟΝΙΚΧΝ ΔΠΙΣΗΜΧΝ ΣΜΗΜΑ ΓΔΧΠΟΝΙΑ ΙΥΘΤΟΛΟΓΙΑ & ΤΓΑΣΙΝΟΤ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ ΙΥΘΤΟΣΡΟΦΧΝ ΠΑΡΑΓΟΔΗ ΣΟΤ ΜΑΘΖΜΑΣΟ ΙΧΑΝΝΗ ΚΑΡΑΠΑΝΑΓΙΧΣΙΓΗ Δπίθνπξνο Καζεγεηήο ΒΟΛΟ 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε.

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Παξάκεηξνη πξνο αμηνιόγεζε Ννκνζεηηθή ζσξάθηζε Κνηλόο Σύιινγνο Ακνηβή Καηαγγειία/Λύζε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΠΡΟΒΛΗΜΑ Σε έλα ηνπξλνπά βόιετ δήισζαλ ζπκκεηνρή νκάδεο Γπκλαζίσλ ηεο Κύπξνπ.

Διαβάστε περισσότερα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Κοιμωμικά δίκτυα (multiplex network) Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Facebook? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην LinkedIn? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Twitter? Αεροπορικές γραμμές της Ευρώπης(multiplex

Διαβάστε περισσότερα

Η απνξξόθεζε ηνπ νξαηνύ θσηόο γίλεηαη κέζσ ρξσζηηθώλ νπζηώλ πνπ νλνκάδνληαη τλωροθύλλες.

Η απνξξόθεζε ηνπ νξαηνύ θσηόο γίλεηαη κέζσ ρξσζηηθώλ νπζηώλ πνπ νλνκάδνληαη τλωροθύλλες. ΦΩΣΟΤΝΘΔΗ Δλαιιαθηηθή δηεξγαζία παξαγσγήο ελέξγεηαο Υξεζηκνπνηείηαη από ηνπο νλνκαδόκελνπο θσηνζπλζεηηθνύο νξγαληζκνύο Οπζηαζηηθά ε αληίζηξνθε δηεξγαζία ηεο αλαπλνήο πλίζηαηαη ζηελ δέζκεπζε ειηαθήο ελέξγεηαο

Διαβάστε περισσότερα

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 10 ε : ΜΗΥΑΝΙΚΗ ΜΔΡΟ Β ΠΙΔΗ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Καξέθια θαθίξε Όξγαλα Τιηθά Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ.

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ Κιηληθή ηαμηλόκεζε ηνπ βαζκνύ ηεξεδνληθήο βιάβεο ηωλ νπώλ θαη ζρηζκώλ καζεηηθώλ επηθαλεηώλ θαηά ICDAS 1 νο Βαζκόο

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΓΘΑ ΖΤΘΟΠΟΘΘΑ. Ζ καγηά παίδεη ζεκαληηθό ξόιν ζηε δηαδηθαζία ηεο πέςεο ζηα θαηνηθίδηα θαη ζηα δώα αλαπαξαγσγήο.

ΜΑΓΘΑ ΖΤΘΟΠΟΘΘΑ. Ζ καγηά παίδεη ζεκαληηθό ξόιν ζηε δηαδηθαζία ηεο πέςεο ζηα θαηνηθίδηα θαη ζηα δώα αλαπαξαγσγήο. ΜΑΓΘΑ ΖΤΘΟΠΟΘΘΑ Ζ καγηά δπζνπνηίαο παξάγεηαη από ηελ θαιιηέξγεηα ηνπ Saccharomyces Cerevisiae θαη έρεη πςειή ζξεπηηθή αμία γηα ηελ δηαηξνθή ησλ δώσλ. Φαξαθηεξίδεηαη από: Υςειή πεξηεθηηθόηεηα ζε πξσηεΐλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΟ ΔΙΑΣ. EURO 01-2080 3/4 23,00 01-2182 1" 23,00 01-2018 3/4 22,50 01-2018/1 1" 22,50 01-2019 1/2 22,50

ΚΩΔΙΚΟ ΔΙΑΣ. EURO 01-2080 3/4 23,00 01-2182 1 23,00 01-2018 3/4 22,50 01-2018/1 1 22,50 01-2019 1/2 22,50 ΚΩΔΙΚΟ ΔΙΑΣ. EURO 01-2080 3/4 23,00 01-2182 1" 23,00 ΚΩΔΙΚΟ ΔΙΑΣ. EURO 01-2018 3/4 22,50 01-2018/1 1" 22,50 01-2019 1/2 22,50 20 MIC 10 ΜΙC 80 MIC 10 MIC 0,4 MIC 5 MIC 10 MIC 01-2020 01-2021 01-2034 01-2035

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ 1. ρεδίαζε πλδπαζηηθνύ Κπθιώκαηνο Έλα ζπλδπαζηηθό θύθισκα (Κ) έρεη ηξεηο εηζόδνπο A, B θαη C θαη κία έμνδν Y Y=A B+AC Να θαηαζθεπάζεηε ην ράξηε Karnaugh. B 0

Διαβάστε περισσότερα

ΥΗΜΔΙΑ ΚΑΙ ΣΡΟΦΙΜΑ. Αλαζηαζφπνπινο Κσλ/λνο Καιηζνχλεο Θσκάο Καζηκάηε Μαξία Κφξδα Όιγα-Ναηαιία Μπαξνχζε Παξαζθεπή

ΥΗΜΔΙΑ ΚΑΙ ΣΡΟΦΙΜΑ. Αλαζηαζφπνπινο Κσλ/λνο Καιηζνχλεο Θσκάο Καζηκάηε Μαξία Κφξδα Όιγα-Ναηαιία Μπαξνχζε Παξαζθεπή ΥΗΜΔΙΑ ΚΑΙ ΣΡΟΦΙΜΑ Αλαζηαζφπνπινο Κσλ/λνο Καιηζνχλεο Θσκάο Καζηκάηε Μαξία Κφξδα Όιγα-Ναηαιία Μπαξνχζε Παξαζθεπή ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1.ΜΑΚΡΟΜΟΡΙΑ 1.1 Πξσηετλεο. 1.2 Ννπθιετθά νμέα 1.3 Τδαηάλζξαθεο.. 1.3 Ληπίδηα..

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

Εξγαζηήξην 9 ν. Μηθξνζθνπηθή παξαηήξεζε. αζβεζηόιηζωλ

Εξγαζηήξην 9 ν. Μηθξνζθνπηθή παξαηήξεζε. αζβεζηόιηζωλ Εξγαζηήξην 9 ν Μηθξνζθνπηθή παξαηήξεζε αζβεζηόιηζωλ Γεληθά ζηνηρεία Τα ηδεκαηνγελή πεηξώκαηα απνηεινύλ ην 7,9% ηνπ ζπλνιηθνύ όγθνπ ησλ πεηξσκάησλ ηνπ θινηνύ ηεο γεο (64,7% ππξηγελή θαη 27,4% κεηακνξθσκέλα),

Διαβάστε περισσότερα

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε 2. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 3. Έληππν νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1382/153 1. Καη όηαλ έγηλε ε ππνρώξεζε αξγά ην απόγεπκα, επεηδή θνβήζεθαλ νη νιηγαξρηθνί κήπσο νη δεκνθξαηηθνί, αθνύ θάλνπλ επίζεζε, θαηαιάβνπλ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ. Δρώτηση 1

ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ. Δρώτηση 1 ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ Πνιινί άλζξσπνη πηζηεύνπλ όηη ν άλεκνο ζα έπξεπε λα αληηθαηαζηήζεη ην πεηξέιαην θαη ην θάξβνπλν σο πεγή ελέξγεηαο γηα ηελ παξαγσγή ειεθηξηζκνύ. Οη θαηαζθεπέο πνπ θαίλνληαη ζηελ εηθόλα είλαη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ.

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ. ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΟΑIΤΜΘΔΘ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ 11V11 ΗΚΘΙΘΑ 6-10 ΤΠΞΜΩΜ ΛΕΘΞΜΕΙΗΛΑΑ ΞΣ ΟΑΘΤΜΘΔΘΞΣ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ ΓΘΑ ΟΑΘΙΕΡ ΗΚΘΙΘΑΡ 6-10 ΕΩΜ Η ΔΘΑΔΠΞΛΗ ΑΟΞ Η ΛΘΑ ΕΡΘΑ ΡΗΜ ΑΚΚΗ ΕΘΜΑΘ ΛΕΓΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο:

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Σύνθεζη ηαλανηώζεων Α. Σύλζεζε δύν α.α.η ηεο ίδιας ζστνόηηηας Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Η απνκάθξπλζε

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1379/50 1. Όηαλ ινηπόλ ήξζαλ [νη πξέζβεηο ζηελ Αζήλα], αθνύ ζπλέιαβαλ νη Αζελαίνη θαη ηνπο πξέζβεηο σο ππνθηλεηέο ζηάζεο θαη όζνπο έπεηζαλ [νη πξέζβεηο], ηνπο ζπγθέληξσζαλ γηα αζθάιεηα ζηελ Αίγηλα.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΓΗ ΤΓΔΙΑ ΓΙΑΣΡΟΦΗ ΚΑΙ ΔΦΗΒΔΙΑ Γ1 ΓΤΜΝΑΙΟΤ ΦΑΡΚΑΓΟΝΑ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΓΗ ΤΓΔΙΑ ΓΙΑΣΡΟΦΗ ΚΑΙ ΔΦΗΒΔΙΑ Γ1 ΓΤΜΝΑΙΟΤ ΦΑΡΚΑΓΟΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΓΗ ΤΓΔΙΑ ΓΙΑΣΡΟΦΗ ΚΑΙ ΔΦΗΒΔΙΑ Γ1 ΓΤΜΝΑΙΟΤ ΦΑΡΚΑΓΟΝΑ Ο νξγαληζκφο ρξεζηκνπνηεί ηα ζξεπηηθά ζπζηαηηθά σο δνκηθά πιηθά ησλ ηζηψλ ηνπ, γηα λα παξάγεη ελέξγεηα απφ ηελ θαχζε ηνπο, θαη σο ξπζκηζηέο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΗΟΠΟΗΖΖ AΠΟΡΡΗΠΣΟΜΔΝΖ ΛΗΓΝΟΚΤΣΣΑΡΗΝΟΤΥΟΤ ΒΗΟΜΑΕΑ ΓΗΑ ΣΖΝ ΠΑΡΑΓΧΓΖ ΠΡΟΨΟΝΣΧΝ ΤΦΖΛΖ ΠΡΟΣΗΘΔΜΔΝΖ ΑΞΗΑ

ΑΞΗΟΠΟΗΖΖ AΠΟΡΡΗΠΣΟΜΔΝΖ ΛΗΓΝΟΚΤΣΣΑΡΗΝΟΤΥΟΤ ΒΗΟΜΑΕΑ ΓΗΑ ΣΖΝ ΠΑΡΑΓΧΓΖ ΠΡΟΨΟΝΣΧΝ ΤΦΖΛΖ ΠΡΟΣΗΘΔΜΔΝΖ ΑΞΗΑ ΔΙΑΣΜΗΜΑΣΙΚΟ ΜΕΣΑΠΣΤΦΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΔΨΝ ΟΡΓΑΝΨΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΗ ΒΙΟΜΗΦΑΝΙΚΨΝ ΤΣΗΜΑΣΨΝ ΕΙΔΙΚΕΤΗ : ΤΣΗΜΑΣΑ ΔΙΑΦΕΙΡΙΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ & ΠΡΟΣΑΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΑΞΗΟΠΟΗΖΖ AΠΟΡΡΗΠΣΟΜΔΝΖ ΛΗΓΝΟΚΤΣΣΑΡΗΝΟΤΥΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΣΡΟΦΗ ΚΑΙ ΠΟΛΕΜΙΚΕ ΣΕΧΝΕ. Τνπ Κξίζηνθ Νηειπ

ΔΙΑΣΡΟΦΗ ΚΑΙ ΠΟΛΕΜΙΚΕ ΣΕΧΝΕ. Τνπ Κξίζηνθ Νηειπ ΔΙΑΣΡΟΦΗ ΚΑΙ ΠΟΛΕΜΙΚΕ ΣΕΧΝΕ Τνπ Κξίζηνθ Νηειπ Η ζσζηή δηαηξνθή απνηειεί βαζηθή πξνυπφζεζε γηα ηελ βέιηηζηε απφδνζε ζηελ πξνπφλεζε θαη ηελ αλάπηπμε ηνπ επηζπκεηνχ ζρήκαηνο ηνπ ζψκαηνο. Όζν πην πγηεηλή είλαη

Διαβάστε περισσότερα

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν.

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. B-Δέλδξα Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. Δέλδξα AVL n = 2 30 = 10 9 (πεξίπνπ). 30

Διαβάστε περισσότερα

ΑΦΑΛΔΗΑ ΚΑΗ ΔΠΗΜΖΚΤΝΖ ΣΟΤ ΥΡΟΝΟΤ ΤΝΣΖΡΖΖ ΤΓΚΛΗΝΟΤ ΜΔ ΣΖΝ ΔΦΑΡΜΟΓΖ «ΝΔΑ» ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΠΑΡΑΓΩΓΖ. Έξγν ΑγξνΔΣΑΚ, ΚΤΠΔ 7732/Β47

ΑΦΑΛΔΗΑ ΚΑΗ ΔΠΗΜΖΚΤΝΖ ΣΟΤ ΥΡΟΝΟΤ ΤΝΣΖΡΖΖ ΤΓΚΛΗΝΟΤ ΜΔ ΣΖΝ ΔΦΑΡΜΟΓΖ «ΝΔΑ» ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΠΑΡΑΓΩΓΖ. Έξγν ΑγξνΔΣΑΚ, ΚΤΠΔ 7732/Β47 Γξ. Εήζεο Σδήθαο Κηελίαηξνο, DVM, PhD ΑΦΑΛΔΗΑ ΚΑΗ ΔΠΗΜΖΚΤΝΖ ΣΟΤ ΥΡΟΝΟΤ ΤΝΣΖΡΖΖ ΤΓΚΛΗΝΟΤ ΜΔ ΣΖΝ ΔΦΑΡΜΟΓΖ «ΝΔΑ» ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΠΑΡΑΓΩΓΖ Έξγν ΑγξνΔΣΑΚ, ΚΤΠΔ 7732/Β47 Υπεύθσνος παρακολούθησης: Δρ. Γεώργιος Σαμούρης

Διαβάστε περισσότερα

Ζ ύιε εκθαλίδεηαη ζε ηξεηο θαηαζηάζεηο: ζηελ ζηεξεή, ζηελ πγξή θαη ζηελ αέξηα.

Ζ ύιε εκθαλίδεηαη ζε ηξεηο θαηαζηάζεηο: ζηελ ζηεξεή, ζηελ πγξή θαη ζηελ αέξηα. Καηαζηάζεηο ηεο ύιεο 1 ΔΚΦΔ ΥΑΝΗΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΟΗ ΦΤΗΚΔ ΔΠΗΣΖΜΔ ΣΖΝ ΠΡΟΥΟΛΗΚΖ ΑΓΧΓΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 1: ΔΗΑΓΧΓΖ ΚΔΦΑΛΑΗΟ 4: ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΣΖ ΤΛΖ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΣΖ ΤΛΖ Ζ ύιε εκθαλίδεηαη ζε ηξεηο θαηαζηάζεηο: ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ Σν ζύγρξνλν πξόηππν αληηκεηώπηζεο ηεο ηεξεδόλαο ελειίθσλ δελ εζηηάδεηαη κόλν ζηελ απνθαηάζηαζε ησλ ηεξεδνληθώλ βιαβώλ πνπ έρνπλ εθδεισζεί, αιιά έρεη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΗΡΙΑΚΕ ΑΚΗΕΙ ΠΟΟΣΙΚΗ ΥΗΜΙΚΗ ΑΝΑΛΤΗ

ΕΡΓΑΣΗΡΙΑΚΕ ΑΚΗΕΙ ΠΟΟΣΙΚΗ ΥΗΜΙΚΗ ΑΝΑΛΤΗ ΕΡΓΑΣΗΡΙΑΚΕ ΑΚΗΕΙ ΠΟΟΣΙΚΗ ΥΗΜΙΚΗ ΑΝΑΛΤΗ 1. Τηηινκεηξηθή κέζνδνο αλάιπζεο, Βαζηθέο Αξρέο Τηηινκεηξίαο, Μεζνδνινγία, Αλαιπηηθά Σθεύε θαη Όξγαλα. 2. Αιθαιηκεηξία (Πξνζδηνξηζκόο νιηθήο νμύηεηαο μηδηνύ) 3.

Διαβάστε περισσότερα

Καηάλογος Τροθίμων ποσ προζθέρονηαι ζε Κσπριακές Επιζιηιζηικές Μονάδες

Καηάλογος Τροθίμων ποσ προζθέρονηαι ζε Κσπριακές Επιζιηιζηικές Μονάδες Καηάλογος Τροθίμων ποσ προζθέρονηαι ζε Κσπριακές Επιζιηιζηικές Μονάδες Τρόθιμο Αρηοποιήμαηα (θούρνοσ): Χωμιά: Αλαξφπηηα Γαθηπιηά Διηφπηηεο Κνηφπηηα Κνπινχξη Κνχπεο Κξεαηφπηηα Λαγάλα Λαρκαηδηνχθ Λνπθαληθφπηηα

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οη παξνπζηάζεηο κε βνήζεηα ηνπ ππνινγηζηή γίλνληαη κε πξνγξάκκαηα παξνπζηάζεσλ, όπσο ην OpenOffice.org Impress [1] θαη ην Microsoft Office PowerPoint [2]. Απηά ηα πξνγξάκκαηα

Διαβάστε περισσότερα

Γηαηάμεηο Αλίρλεπζεο Γηαξξνώλ (λεξνύ θαπζίκωλ ρεκηθώλ )

Γηαηάμεηο Αλίρλεπζεο Γηαξξνώλ (λεξνύ θαπζίκωλ ρεκηθώλ ) Γηαηάμεηο Αλίρλεπζεο Γηαξξνώλ (λεξνύ θαπζίκωλ ρεκηθώλ ) Τν πξόβιεκα - Γηαξξνή λεξνύ Αθόκε θαη κηα κηθξή δηαξξνή λεξνύ κπνξεί λα πξνθαιέζεη θαηαζηξνθή αλ δελ αληρλεπζεί εγθαίξσο Δηαξξνή κπνξεί λα πξνέιζεη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΔΝΝΟΙΔ ΚΑΙ ΟΡΙΜΟΙ ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ

ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΔΝΝΟΙΔ ΚΑΙ ΟΡΙΜΟΙ ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΜΑΘΗΜΑ 2T2 41 ΓΟΜΙΚΗ ΦΤΙΚΗ ΗΥΟΜΟΝΩΗ - ΗΥΟΠΡΟΣΑΙΑ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΜΟΝΑΓΔ ΑΚΟΤΣΙΚΗ ΚΑΣΗΓΟΡΙΔ ΑΚΟΤΣΙΚΗ ΑΝΔΗ ΠΑΡΑΜΔΣΡΟΙ ΑΚΟΤΣΙΚΗ ΑΝΔΗ ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΗΥΟΜΟΝΩΗ - ΗΥΟΠΡΟΣΑΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 Κα ακαθένεηε 5 εονςπασθέξ πώνεξ θαη κα βνείηε ημ είδμξ ημο μνοθημύ ημοξ πιμύημο. Πμημη πανάγμκηεξ επηηνέπμοκ ηεκ θαηαζθεοή μεγάιςκ ηεπκηθώκ ένγςκ; Ε ελόνολε (ελαγςγή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ ΓΔΩΠΟΝΙΑ ΣΜΗΜΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΓΔΩΡΓΙΚΩΝ ΔΚΜΔΣΑΛΛΔΤΔΩΝ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ Η ΣΤΠΟΠΟΙΗΗ ΣΟ ΓΑΛΑ

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ ΓΔΩΠΟΝΙΑ ΣΜΗΜΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΓΔΩΡΓΙΚΩΝ ΔΚΜΔΣΑΛΛΔΤΔΩΝ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ Η ΣΤΠΟΠΟΙΗΗ ΣΟ ΓΑΛΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ ΓΔΩΠΟΝΙΑ ΣΜΗΜΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΓΔΩΡΓΙΚΩΝ ΔΚΜΔΣΑΛΛΔΤΔΩΝ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ Η ΣΤΠΟΠΟΙΗΗ ΣΟ ΓΑΛΑ ΚΗΡΤΚΟΤ ΥΡΤΟΤΛΑ ΑΜ. 142/02 ΔΠΟΠΣΔΤΟΝ ΚΑΘΗΓΗΣΗ: ΣΔΛΔΜΠΗ ΓΗΜΗΣΡΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Α.Ε Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία Πνηνί είκαζηε Η ΜΙΝΔΡΑΛ ΥΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΣΑ Α.Δ. μεθίλεζε ηελ πνξεία ηεο ην 1976. Από ηελ αξρή ζπλεξγαζηήθακε κε πξωηνπόξνπο εηαηξείεο ζηνλ

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε- Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 2. Έληππν πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα εηδψλ θαζαξηφηεηαο Φξεκαηνδφηεζε : Ιδίνη Πφξνη Σ Δ Υ Ν Ι

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α

Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α Σει.1 Σο ζςγκεκπιμένο εγσειπίδιο δημιοςπγήθηκε για να βοηθήζει ηην καηανόηζη ηηρ διαδικαζίαρ μεηαθοπάρ δεδομένων ηηρ

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ.

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ. Απαντήσεις θέματος 2 Απηά πνπ έπξεπε λα γξάςεηε (δελ ρξεηαδόηαλ δηθαηνιόγεζε εθηόο από ην Γ) Α return a*b; Β 0:acegf2, 1: acegf23, 2: acegf234, 3:acegf2345, 4:acegf23456, 5:acegf234567, 6:acegf2345678,

Διαβάστε περισσότερα

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Μαξία-Ησάλλα Αξγπξνπνύινπ Βαζίιεο Παπιόπνπινο Τνκέαο Ψπρνινγίαο, Παλεπηζηήκην Αζελώλ Αλαθνίλσζε ζην 5 ν Παλειιήλην

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΘΟ ΑΓΓΕΙΟΠΕΡΜΩΝ. Μάξζα Λαδαξίδνπ Αζαλαζηάδνπ Καζεγήηξηα. Εξγαζηήξην Μνξθνινγίαο θαη Φπζηνινγίαο Φπηώλ

ΑΝΘΟ ΑΓΓΕΙΟΠΕΡΜΩΝ. Μάξζα Λαδαξίδνπ Αζαλαζηάδνπ Καζεγήηξηα. Εξγαζηήξην Μνξθνινγίαο θαη Φπζηνινγίαο Φπηώλ ΑΝΘΟ ΑΓΓΕΙΟΠΕΡΜΩΝ Μάξζα Λαδαξίδνπ Αζαλαζηάδνπ Καζεγήηξηα Εξγαζηήξην Μνξθνινγίαο θαη Φπζηνινγίαο Φπηώλ Σκήκα Δαζνπνλίαο ΔΦΠ, παξ/κα Δξάκαο, ΣΕΙ Καβάιαο, ΑΝΘΟ ΣΩΝ ΑΓΓΔΙΟΠΔΡΜΩΝ Η εγγελήο αλαπαξαγσγή ησλ αγγεηνζπέξκσλ

Διαβάστε περισσότερα

Ληπίδηα, ιηπαξά νμέα θαη ιηπνεηδή. Nut1_l5

Ληπίδηα, ιηπαξά νμέα θαη ιηπνεηδή. Nut1_l5 Ληπίδηα, ιηπαξά νμέα θαη ιηπνεηδή Nut1_l5 Ληπίδηα Μείγκα ηξηγιπθεξηδίσλ δει Έλα κόξην γιπθεξίλεο Σξία κόξηα ιηπαξώλ νμέσλ Ληπίδηα ηεο ηξνθήο Απνηεινύληαη θπξίσο από ηα ιηπαξά νμέα: Μπξηζηηθό Παικηηηθό

Διαβάστε περισσότερα

Constructors and Destructors in C++

Constructors and Destructors in C++ Constructors and Destructors in C++ Σύνθεζη Πνιύ ζπρλά ζηε C++ κία θιάζε κπνξεί λα πεξηέρεη ζαλ κέιεδεδνκέλα αληηθείκελα άιισλ θιάζεσλ. Πνηα είλαη ε ζεηξά κε ηελ νπνία δεκηνπξγνύληαη θαη θαηαζηξέθνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΔΞΑΝΓΡΔΙΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΜΗΜΑ : ΠΟΛΙΣΙΚΩΝ ΔΡΓΩΝ ΤΠΟΓΟΜΗ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΜΔ ΘΔΜΑ ΤΜΠΤΚΝΩΗ ΔΓΑΦΩΝ

ΑΛΔΞΑΝΓΡΔΙΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΜΗΜΑ : ΠΟΛΙΣΙΚΩΝ ΔΡΓΩΝ ΤΠΟΓΟΜΗ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΜΔ ΘΔΜΑ ΤΜΠΤΚΝΩΗ ΔΓΑΦΩΝ ΑΛΔΞΑΝΓΡΔΙΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΜΗΜΑ : ΠΟΛΙΣΙΚΩΝ ΔΡΓΩΝ ΤΠΟΓΟΜΗ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΜΔ ΘΔΜΑ ΤΜΠΤΚΝΩΗ ΔΓΑΦΩΝ ΠΟΤΓΑΣΗ: ΑΡΙΓΗ ΝΙΚΟ (ΝΟΝΣΑΡ) ΔΠΙΒΛΔΠΩΝ :ΚΟΝΙΣΟΠΟΤΛΟ ΓΔΩΡΓΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΦΟΛΙΚΑ ΔΙΓΗ Α ΓΗΜΟΤΙΚΟΥ Σχολικό έτος 2011-2012

ΣΦΟΛΙΚΑ ΔΙΓΗ Α ΓΗΜΟΤΙΚΟΥ Σχολικό έτος 2011-2012 ΣΦΟΛΙΚΑ ΔΙΓΗ Α ΓΗΜΟΤΙΚΟΥ 2 ηεηξάδηα κεγάιν κέγεζνο (24x32), 100 ζειίδεο,ηερληθά (1 ζειίδα ιεπθή,1 ζειίδα κε ηεηξαγσλάθηα ή γξακκέο 2 ηεηξάδην κεγάιν κέγεζνο (24x32),100 ζειίδεο (αλεμαξηήησο κεγέζνπο ηεηξαγώλσλ)

Διαβάστε περισσότερα

Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π

Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π Α ο υ ι ς ε κ ς ξ μ ι κ ή ρ ύ μ θ ε ρ η 6 Τ ξ μ έ α π ΘΘΘ, X ώ ο ξ π κ α ι Δ π ι κ ξ ι μ χ μ ί α Η έ μ α : Διδάρκξμςεπ: Τξ εύοξπ ςξσ ξοίξσ Ιεοαμεικόπ

Διαβάστε περισσότερα

T A E K W O N D O. Δ. ΠπθαξΨο. ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ

T A E K W O N D O. Δ. ΠπθαξΨο. ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ T A E K W O N D O Δ. ΠπθαξΨο ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ ΦΠΗΘΝΘΔΟΑΞΔΗΑ Ο Ρ Ι Μ Ο Φπζη(θ)νζεξαπεΫα εϋλαη ε επηζηϊκε, ε νπνϋα κόλν κε θπζηθψ κωζα θαη κεζόδνπο πξνζπαζεϋ λα ζεξαπεύζεη

Διαβάστε περισσότερα

Φνξνινγηθέο ειαθξύλζεηο Γηεπθνιύλζεηο θνξνινγηθέο γηα ηελ αγνξά ζνκπώλ pellet) θαη μύινπ

Φνξνινγηθέο ειαθξύλζεηο Γηεπθνιύλζεηο θνξνινγηθέο γηα ηελ αγνξά ζνκπώλ pellet) θαη μύινπ ΚΑΣΑΛΟΓΟ 2011 Η VENETA STHUE βαζηδόκελε ζηε καθξνρξόληα εκπεηξία ζηελ θαηαζθεπή ζνκπώλ ζηελ πεξηνρή Σηξόιν ηεο Ιηαιίαο, δεκηνύξγεζε κεραλήκαηα πνπ είλαη εηο ζέζηλ λα εθκεηαιιεπηνύλ ζην κέγηζην ηε ζεξκόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ηότοι εργαζηηρίοσ ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηεί ε δηαδηθαζία ηωλ ξπζκίζεωλ δηθηύνπ ζε ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Windows XP. Η δηαδηθαζία ζε γεληθέο γξακκέο

Διαβάστε περισσότερα

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Ναηαιία Σπαλνύ, spanou@igme.gr & natspanou@gmail.com Τερληθόο Γεσιόγνο (M.Sc.) Πεξηγξαθή Χάξηεο ρσξηθήο θαηαλνκήο

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Οη Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνξξνθνύκελε ελέξγεηα από Αηνιηθά Πάξθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην

Διαβάστε περισσότερα

Mέηαιια θαη ηρλνζηνηρεία. Nut1_l6

Mέηαιια θαη ηρλνζηνηρεία. Nut1_l6 Mέηαιια θαη ηρλνζηνηρεία Nut1_l6 Οξηζκφο Υεκηθά ζηνηρεία απαξαίηεηα γηα δσηηθήο ζεκαζίαο κεηαβνιηθέο δηαδηθαζίεο θαη γηα ηε δηαηήξεζε ηεο πγείαο ηνπ νξγαληζκνχ Γίλεηαη δηαρσξηζκφο κεηαμχ κεηάιισλ θαη ηρλνζηνηρείσλ

Διαβάστε περισσότερα

Σα πξφζζεηα πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη απφ ηε βηνκεραλία ηξνθίκσλ πξέπεη:

Σα πξφζζεηα πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη απφ ηε βηνκεραλία ηξνθίκσλ πξέπεη: Καηεξίλα Κνηζίθε Α 2 ΠΡΟΘΔΣΑ ΣΡΟΦΙΜΩΝ Πξφζζεηα, ζηε βηνκεραλία ηξνθίκσλ, ραξαθηεξίδνληαη νη νπζίεο εθείλεο πνπ δελ απνηεινχλ θπζηθά ζπζηαηηθά ησλ ηξνθίκσλ, αιιά πξνζηίζεληαη ζε απηά θαηά ηελ επεμεξγαζία,

Διαβάστε περισσότερα

Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών

Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών Ζ Σπλέιεπζε (Σ) ηνπ Τκήκαηνο Βηνκεραληθήο Γηνίθεζεο θαη Τερλνινγίαο ηεο 18/5/2015 ελέθξηλε ηελ αλακόξθσζε ηνπ Πξνγξάκκαηνο Πξνπηπρηαθώλ Σπνπδώλ. Παξαθαινύληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΦΤΛΛΟ ΕΡΓΑΙΑ (Θεοδώρα Γιώηη, Νικόλας Καραηάζιος- Τπεύθσνη εκ/κος Λ. Παπαηζίμπα) ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΤΜΗΜΑ:.., ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:.// Σε ακαμίδην πνπ κπνξεί λα θηλείηαη ρσξίο ηξηβέο πάλσ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KARNAUGH

ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KARNAUGH ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KRNUGH Γηα λα θάλνπκε απινπνίεζε κηαο ινγηθήο ζπλάξηεζεο κε πίλαθα (ή ράξηε) Karnaugh αθνινπζνύκε ηα παξαθάησ βήκαηα:. Η ινγηθή ζπλάξηεζε ζα πξέπεη λα είλαη ζε πιήξε

Διαβάστε περισσότερα

Περηετόκελα: 1. Σετληθά Περηγραθά 2. Δλδεηθηηθός Προϋποιογηζκός

Περηετόκελα: 1. Σετληθά Περηγραθά 2. Δλδεηθηηθός Προϋποιογηζκός ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΕΡΡΩΝ ΚΕΝΣΡΟ ΑΛΛΗΛΕΓΓΤΗ ΚΑΙ] ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΔΗΜΟΤ ΕΜΜ.ΠΑΠΠΑ ( ΚΑ.Κ.ΠΟ) ΣΑΥ.Δ/ΝΗ: 620 ΥΡΤΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕ: Σζιλεδάκη Μαρία-Όρζολα ΣΗΛ.: 2321 3 52642 FAX: 2321 3 52 648 Αρηζ. Πρφη.:

Διαβάστε περισσότερα

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ 6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ Σηα πιαίζηα ηεο έθηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

Bηηακίλεο. Nut1_l7. vitamines, nut1_l7 1

Bηηακίλεο. Nut1_l7. vitamines, nut1_l7 1 Bηηακίλεο Nut1_l7 vitamines, nut1_l7 1 Οξηζκόο Οξγαληθέο ελώζεηο απαξαίηεηεο γηα ηνλ αλζξώπηλν κεηαβνιηζκό Ο νξγαληζκόο δελ ηηο ζπλζέηεη θαζόινπ ή ηηο ζπλζέηεη ζε αλεπαξθήο πνζόηεηεο πλεπώο πξέπεη λα πξνζιακβάλνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ Σχολικό έτος: 2011-2012 Καθηγήτριες: Κεφαλληνού Λουκία- Καλλία Αθηνά ΙΙ. ΟΙ ΑΧΑΙΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΠΟ ΣΟΤ ΠΡΟΙΣΟΡΙΚΟΤ ΥΡΟΝΟΤ ΕΩ ΚΑΙ ΣΟ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ 1. ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη

5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη 5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη Σηα πιαίζηα ηεο πέκπηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

Η ΗΜΑΙΑ ΣΩΝ ΦΤΣΩΝ ΣΗ ΓΙΑΒΡΩΗ ΣΟΤ ΔΓΑΦΟΤ

Η ΗΜΑΙΑ ΣΩΝ ΦΤΣΩΝ ΣΗ ΓΙΑΒΡΩΗ ΣΟΤ ΔΓΑΦΟΤ Η ΗΜΑΙΑ ΣΩΝ ΦΤΣΩΝ ΣΗ ΓΙΑΒΡΩΗ ΣΟΤ ΔΓΑΦΟΤ Η χπαξμε ησλ θπηψλ αλαγθάδεη ηα λεξά ηεο βξνρήο θαη ηνπ ρηνληνχ λα απνξξένπλ αξγά θαη δηάκεζνπ ηνπ εδάθνπο κε απνηέιεζκα λα παξαζέξλεηαη ιηγφηεξν ην ρψκα απφ ην

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_3207/391 1. Τελ άιιε κέξα νη Τξηάθνληα, πνιύ ηαπεηλσκέλνη θαη ληώζνληαο εγθαηαιειεηκκέλνη, ζπγθεληξώζεθαλ ζην ρώξν ησλ ζπλεδξηάζεσλ παξάιιεια, νη «ηξεηο ρηιηάδεο», ζε όια ηα ζεκεία όπνπ είραλ ηνπνζεηεζεί,

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΛΙΠΙΔΙΑ. Ειζαγωγή. Ο πόλορ ηων λιπιδίων ζηον οπγανιζμό. 1. Απνηεινύλ ην θύξην δομικό ζςζηαηικό ησλ θπηηαξηθώλ κεκβξαλώλ.

ΤΑ ΛΙΠΙΔΙΑ. Ειζαγωγή. Ο πόλορ ηων λιπιδίων ζηον οπγανιζμό. 1. Απνηεινύλ ην θύξην δομικό ζςζηαηικό ησλ θπηηαξηθώλ κεκβξαλώλ. ΤΑ ΛΙΠΙΔΙΑ Ειζαγωγή Ληπίδηα ραξαθηεξίδνληαη ηα βηνκόξηα πνπ δε δηαιύνληαη ζην λεξό, αιιά κόλν ζε νξγαληθνύο δηαιύηεο π.ρ. ζηνλ αηζέξα ή ην ρισξνθόξκην. Από ρεκηθή άπνςε κπνξνύλ λα αλήθνπλ ζε πνιιέο θαηεγνξίεο

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Σερληθή Έθζεζε 2. Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο 3. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 4. Έληππν πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα ζάθ σλ α π ν ξ- Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η

Διαβάστε περισσότερα