Περί Κανονισµού ενδιαιτήσεως Πλοιάρχου και πληρώµατος των Ελληνικών εµπορικών πλοίων. (ΦΕΚ 72/Α/ ) Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Περί Κανονισµού ενδιαιτήσεως Πλοιάρχου και πληρώµατος των Ελληνικών εµπορικών πλοίων. (ΦΕΚ 72/Α/26-3-81) Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ"

Transcript

1 ΠΡΟΕ ΡΙΚΟΝ ΙΑΤΑΓΜΑ: Αριθ. 259 /81 Περί Κανονισµού ενδιαιτήσεως Πλοιάρχου και πληρώµατος των Ελληνικών εµπορικών πλοίων. (ΦΕΚ 72/Α/ ) Έχοντες υπ όψει: Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 1. Τα άρθρα 36 παρ. 2, 39 και 40 παρ. 1 (στ) του δια του Ν.. 187/73 κυρωθέντος Κώδικος ηµοσίου Ναυτικού ικαίου. 2. Το άρθρον 4 του Νόµου 4473/1965 «περί ελέγχου της ναυσιπλοΐας, επιθεωρήσεως εµπορικών πλοίων και άλλων τινών διατάξεων. 3. Την από γνωµοδότησιν του Συµβουλίου Εµπορικού Ναυτικού. 4. Την υπ αριθ από 19 Νοεµβρίου 1980 γνωµοδότησιν του Συµβουλίου Επικρατείας, προτάσει του επί της Εµπορικής Ναυτιλίας Υπουργού, απεφασίσαµεν: Άρθρον Πρώτον Κύρωσις Κυρούται και τίθεται εις εφαρµογήν ο Κανονισµός «περί ενδιαιτήσεως Πλοιάρχου και πληρώµατος των Ελληνικών εµπορικών πλοίων». ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ Περί ενδιαιτήσεως Πλοιάρχου και πληρώµατος των Ελληνικών εµπορικών πλοίων. Άρθρον 1 Ορισµοί Κατά την εφαρµογήν του παρόντος Κανονισµού νοείται: α) Υπουργός: Ο Υπουργός Εµπορικής Ναυτιλίας. β) Ε.Ε.Π.: Η εν Πειραιεί εδρεύουσα Επιθεώρησις Εµπορικών Πλοίων. γ) Πλοίον: Παν πλοίον εφ ου εφαρµόζεται ο παρών Κανονισµός. δ) Επιβατηγόν: Παν πλοίον µεταφέρον πλείονας των δώδεκα (12) επιβατών. ε) Φορτηγόν: Παν µη επιβατηγόν πλοίον. στ) Αλιευτικόν: Παν πλοίον προοριζόµενον δι αλιείαν, κατεργασίαν ή και µεταφοράν αλιευµάτων. ζ) Τουριστικόν: Παν επιβατηγόν πλοίον ασχολούµενον εις την εκτέλεσιν κυκλικών πλόων θαλασσίας περιηγήσεως και αναψυχής. η) Νέον πλοίον: Παν πλοίον του οποίου η τρόπις ετέθη µετά την ή η ευρεία µετασκευή των χώρων ενδιαιτήσεως Πλοιάρχου και πληρώµατος ήρχισε µετά την θ) Υπάρχον πλοίον: Παν πλοίον όπερ δεν είναι νέον. ι) Πλοίαρχος: Ο εντεταλµένος ή ο πράγµατι ασκών την διακυβέρνησιν του πλοίου.

2 ια) Πλήρωµα: Το σύνολον των προσώπων των ναυτολογηµένων επί του πλοίου ή οπωσδήποτε χρησιµοποιουµένων ή ασχολουµένων υπό οιανδήποτε ιδιότητα εν τω πλοίω και δια τας ανάγκας τούτου εκτός του Πλοιάρχου. ιβ) Επιβάτης: Παν πρόσωπον επιβαίνον του πλοίου εκτός: (ι) Του Πλοιάρχου και των µελών του πληρώµατος, και (ιι) των κάτω του ενός έτους παίδων. ιγ) Επιβαίνοντες: Ο Πλοίαρχος, το πλήρωµα και οι επιβάται. ιδ) Αξιωµατικοί: Οι εκάστοτε θεωρούµενοι ως τοιούτοι υπό των Κανονισµών εσωτερικής υπηρεσίας των πλοίων. ιε) Κατώτερον πλήρωµα: Πάντες οι λοιποί εκ του πληρώµατος. Εκ του κατωτέρου πληρώµατος θεωρούνται ως Υπαξιωµατικοί οι υπό των Κανονισµών εσωτερικής υπηρεσίας πλοίων χαρακτηριζόµενοι ως τοιούτοι. ιστ) Χώροι ενδιαιτήσεως: Οι κοιτώνες, τα εστιατόρια, τα αναρρωτήρια, οι µεσόδοµοι (αίθουσαι ψυχαγωγίας, καπνιστήρια), τα γραφεία και οι χώροι υγιεινής. ιζ) ιεθνής πλους: Ο πλους υπό τινός Ελληνικού λιµένος εις τινα λιµένα της αλλοδαπής και αντιστρόφως, ως και ο πλους µεταξύ λιµένων της αλλοδαπής. ιη) Πλους µεγάλης ακτοπλοΐας: Ο µη βραχύς εσωτερικός πλους µεταξύ των λιµένων του εσωτερικού ή και µέχρι του λιµένος Βρινδησίου και των πλησίον αυτού λιµένων των Κυπριακών λιµένων ως και των Τουρκικών λιµένων από Κωνσταντινουπόλεως µέχρι και των έναντι του Καστελλορίζου τοιούτων. Εις την κατηγορίαν ταύτην περιλαµβάνονται, ενδεικτικώς οι πλόες, εκ Πειραιώς προς Κέρκυραν, Βρινδήσιον, Βόρειον Ελλάδα, Κωνσταντινούπολιν, Χίον, Μυτιλήνην, ή και µέχρι των έναντι ακτών της Τουρκίας, Κύπρου, Κρήτην και ωδεκάνησον. ιθ) Πλους µικράς ακτοπλοΐας: Ο βραχύς εσωτερικός πλους εντός σχετικώς προησπισµένων θαλασσίων περιοχών, καθ ον το πλοίον δεν αποµακρύνεται πλέον των είκοσι (20) µιλίων της πλησιεστέρας ακτής. Εις την κατηγορίαν ταύτην περιλαµβάνονται ενδεικτικώς οι πλόες εκ Πειραιώς προς Κυκλάδας, Β. Σποράδας, Ζάκυνθον, Κεφαλληνίαν, λιµένας Ακαρνανίας και Αµβρακικού, προεκτεινόµενοι έστω και µέχρι Κερκύρας ή Πελοποννήσου ανατολικώς του Ταινάρου. Ο παρών Κανονισµός εφαρµόζεται: Άρθρον 2 Εφαρµογή 1. Επί των νέων πλοίων άνω των 100 κοχ., εκτός εκείνων των οποίων τα οριστικά συµβόλαια ναυπηγήσεώς των αποδεδειγµένως υπεγράφησαν µέχρι της , η παραλαβή των δε έγινε προ της Επί υπαρχόντων πλοίων: α) Άνω των 500 κοχ., εφαρµόζονται αι διατάξεις των Κεφαλαίων ΙΙΙ και IV ως και αι ρητώς αναφερόµεναι, δια τοιαύτα πλοία, διατάξεις των Μερών Α, Β και Γ του Κεφαλαίου Ι του παρόντος Κανονισµού. β) κοχ., εφαρµόζονται αι διατάξεις των Μερών Β και Γ του Κεφαλαίου ΙΙ ως και αι διατάξεις των Κεφαλαίων ΙΙΙ και IV του παρόντος Κανονισµού. 3. Επί νέων και υπαρχόντων πλοίων υπό ξένην σηµαίαν, άνω των 200 κοχ., πλην των ρυµουλκών, τα οποία καταπλέουν εις Ελληνικούς λιµένας. Εις την περίπτωσιν ταύτην εφαρµόζονται αι διατάξεις περί νέων και υπαρχόντων πλοίων ως αύται προβλέπονται υπό των παραγράφων 1 και 2 του παρόντος άρθρου.

3 4. Πλοία των οποίων η τρόπις ετέθη µετά την ή η µετασκευή άρχισε µετά την και µέχρι της ενάρξεως ισχύος του παρόντος Κανονισµού ταύτα θα συµµορφούνται προς τας διατάξεις περί νέων πλοίων του προϊσχύσαντος Κανονισµού. ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Ι Φορτηγά και επιβατηγά πλοία ών των 500 κοχ. ΜΕΡΟΣ Α Γενικαί απαιτήσεις αφορώσαι εις τους χώρους ενδιαιτήσεως. Άρθρον 3 Θέσις χώρων ενδιαιτήσεως 1. Οι χώροι ενδιαιτήσεως, δέον όπως κατασκευάζωνται δια καταλλήλων υλικών και διαρρυθµίζωνται κατά τοιούτον τρόπον ώστε να εξασφαλίζηται προστασία έναντι του ψύχους, των υψηλών θερµοκρασιών, των θορύβων και άνετος διαβίωσις των ενδιαιτωµένων. 2. Οι κοιτώνες δέον όπως κατασκευάζωνται εις το µέσον ή το πρυµναίον τµήµα του πλοίου, η δε οροφή αυτών να ευρίσκεται άνωθεν της βαθυτέρας γραµµής φορτώσεως. Επί των επιβατηγών πλοίων η οροφή των κοιτώνων δύναται να ευρίσκεται και κάτωθεν της βαθυτέρας γραµµής φορτώσεως. Η Ε.Ε.Π. κατ εξαίρεσιν δύναται εις τινας περιπτώσεις να εγκρίνη θέσιν κοιτώνων εις άλλο σηµείον του πλοίου αλλά πρύµνηθεν του στεγανού διαφράγµατος συγκρούσεως, εφ όσον ο τύπος και η χωρητικότης των πλοίων επιτρέπουν τούτο εν συνδυασµώ προς την επιδιωκοµένην εξυπηρέτησιν του πλοίου. 3. Οι κοιτώνες πλοίων εκτελούντων πλόας ιεθνείς και Μεγάλης Ακτοπλοΐας, οι κατασκευαζόµενοι επί υπερκατασκευών ή υπερστεγασµάτων ή επί καταστρωµάτων, των οποίων το ύψος, άνωθεν της γραµµής φορτώσεως χειµώνος είναι µικρότερον των 2 1/2 µέτρων, δέον όπως µη έχουν απ ευθείας έξοδον εις ανοικτόν κατάστρωµα, εκτός εάν έναντι ταύτης υφίσταται µονίµου φύσεως κατασκεύασµα ικανόν να παρέχη επαρκή προστασίαν εκ των δυσµενών καιρικών συνθηκών. 4. εν θα υπάρχουν απ ευθείας ανοίγµατα προς τους κοιτώνας από χώρους φορτίου και µηχανηµάτων, ή από µαγειρεία και χώρους λυχνιών και χρωµάτων, ή από το µηχανοστάσιον, το κατάστρωµα και άλλες αποθήκες χύδην φορτίων και θαλάµους ξηράνσεως. Εκείνο το τµήµα του διαφράγµατος (µπουλµές) που διαχωρίζει τους ανωτέρω χώρους από τους κοιτώνες καθώς και τα εξωτερικά διαφράγµατα των κοιτώνων είναι επαρκούς αντοχής και υδατοστεγή και όπου είναι δυνατόν αεροστεγή. Εάν θύραι κοιτώνων και θύραι µηχανοστασίου ευρίσκονται επί του αυτού διαδρόµου, αι θύραι µηχανοστασίου δέον να κλείουν αυτοµάτως. 5. Τα εστιατόρια δέον να ευρίσκονται πλησιέστερον του µαγειρείου και κατά το δυνατόν µακράν των κοιτώνων. 6. Τα καπνιστήρια, αι αίθουσαι ψυχαγωγίας, τα αναρρωτήρια και γενικώς οι χώροι ενδιαιτήσεως των πλοίων, δέον να ευρίσκωνται εις θέσιν κατάλληλον προς τον σκοπόν δι ον προορίζονται. 7. Η θέσις των αναρρωτηρίων επί των πλοίων δέον να είναι τοιαύτη ώστε να εξασφαλίζεται, ευχερώς, πρόσβασις εις ταύτα, άνεσις εις τους ασθενείς, απρόσκοπτος περίθαλψις

4 και ησυχία εκ των θορύβων του µηχανοστασίου και των ελίκων υφ οιασδήποτε καιρικάς συνθήκας. Η διαρρύθµισις της εισόδου των αναρρωτηρίων, αι κλίναι, ο φωτισµός, η θέρµανσις και ο εξοπλισµός των εν γένει, δέον να ανταποκρίνωνται απολύτως προς τον σκοπόν δι ον προορίζονται. 8. Πλυντήρια, λουτρά και αφοδευτήρια προοριζόµενα δια πλείονα του ενός άτοµα, δέον να ευρίσκωνται εις θέσιν, κατά το δυνατόν, πλησιεστέραν των κοιτώνων. 9. Όπου υφίστανται πλείονα του ενός αφοδευτήρια, εντός του αυτού χώρου, δέον να κατασκευάζηται µεταξύ των διαχωριστικών διάφραγµα και να τοποθετώνται θύραι. 10. Εις τους χώρους ενδιαιτήσεως προβλέπεται σύστηµα ικανοποιητικής αποστραγγίσεως. Οι σωλήνες είναι επαρκών διαστάσεων και είναι κατά τέτοιο τρόπο τοποθετηµένες ώστε να µειώνεται ο κίνδυνος εµφράξεως και να εξυπηρετήται ο καθαρισµός. Αι διατάξεις των εδαφίων (2), (4) και (8) της παραγράφου Α του παρόντος άρθρου εφαρµόζονται και επί των υπαρχόντων πλοίων. Άρθρον 4 Κατασκευή των χώρων ενδιαιτήσεως 1. Τα διαφράγµατα των χώρων ενδιαιτήσεως τα ταυτιζόµενα µε τας πλευράς του πλοίου δέον να επενδύωνται δια καταλλήλου µονωτικού υλικού, εξασφαλιζόµενης ούτω κατά το δυνατόν πλήρους µονώσεως, έναντι του ψύχους και του καύσωνος. 2. Τα διαφράγµατα του φωταγωγού, αεραγωγού του µηχανοστασίου και αι σωληνώσεις ατµού, πετρελαίου και θερµού ύδατος, εφ όσον διέρχονται των χώρων ενδιαιτήσεως, δέον να επενδύωνται δια καταλλήλου µονωτικού υλικού, ώστε να εξασφαλίζηται επαρκής µόνωσις προς πλήρη απορρόφησιν της ακτινοβολουµένης θερµότητος. 3. Ανοικτά χαλύβδινα καταστρώµατα σχηµατίζοντα οροφήν χώρων ενδιαιτήσεως, δέον να επενδύωνται εσωτερικώς δια καταλλήλου µονωτικού υλικού, ως εν εδαφ. 1 της παρούσης παραγράφου (Α). 4. Η επιφάνεια της εσωτερικής επενδύσεως των χώρων ενδιαιτήσεως δέον να είναι λεία και συνεχής, τοιαύτης δε συστάσεως ώστε να καθαρίζηται ευχερώς. 5. Τα διαφράγµατα και αι οροφαί των χώρων ενδιαιτήσεως δέον να έχουν φωτεινά χρώµατα εις τρόπον ώστε να καθίσταται ευχερής η διατήρησις της καθαριότητος αυτών. 6. Τα δάπεδα των χώρων ενδιαιτήσεως, δέον να καλύπτωνται δια καταλλήλου υλικού, εξασφαλίζοντος µόνωσιν και αντοχήν εις την υγρασίαν. 7. Αι συναρµογαί, µεταξύ δαπέδων και διαφραγµάτων, των χώρων ενδιαιτήσεως, δέον να καλύπτωνται δια καταλλήλου υλικού προς αποφυγήν ρωγµών. 8. Τα περιφράγµατα των χώρων υγιεινής (λουτρά, πλυντήρια, αφοδευτήρια), δέον όπως συνίστανται εκ χάλυβος ή ετέρου καταλλήλου υλικού ώστε να µην επιτρέπουν διαρροάς προς τους γειτονικούς χώρους. Τα δάπεδα των χώρων υγιεινής δέον όπως κατασκευάζωνται από στερεό υλικό ευκόλως καθαριζόµενο και αδιαπέραστο από υγρασία. Αι διατάξεις των εδαφίων 1 και 3, της παραγράφου (Α) του παρόντος άρθρου εφαρµόζονται και επί των υπαρχόντων πλοίων µε την υποχρέωσιν της εκ τριµµάτων φελού επικαλύψεως των

5 ελασµατίνων επιφανειών προς τον σκοπόν της µονώσεως ως ανωτέρω. Επίσης επί των υπαρχόντων πλοίων εφαρµόζονται και αι διατάξεις των εδαφίων 2 και 8 της παραγράφου (Α) του παρόντος άρθρου. Άρθρον 5 Αερισµός, κλιµατισµός χώρων ενδιαιτήσεως 1. Άπαντες οι χώροι ενδιαιτήσεως του πλοίου, δέον όπως αερίζωνται επαρκώς, δια καταλλήλου µηχανικού συστήµατος, επιτυγχανόµενων τουλάχιστον δέκα (10) εναλλαγών του αέρος καθ ώραν των χώρων λογιζοµένων κενών. 2. Εις εγκατάστασιν συστήµατος κλιµατισµού υποχρεούνται τα άνω των κοχ. πλοία, ενώ δια τα πλοία µικροτέρας χωρητικότητος η ανωτέρω εγκατάστασις είναι προαιρετική. Εις τας περιπτώσεις δε εγκαταστάσεως συστήµατος κλιµατισµού, αντί των απαιτήσεων της παραγρ. 1, όσον αφορά τις εναλλαγές αέρος, ισχύουν οι ακόλουθες: α) Το σύστηµα δέον όπως διατάσσεται κατά τρόπον ώστε, ψυχρός αήρ να οδηγήται µέσω αγωγού εις παν διαµέρισµα των χώρων ενδιαιτήσεως, ο δε χρησιµοποιηθείς αήρ να εξέρχεται µέσω δικτυωτού ευρισκοµένου επί της θύρας ή του διαφράγµατος του διαµερίσµατος. β) Η ψυκτική ικανότης του συστήµατος, δέον όπως είναι τοιαύτη ώστε να επιτυγχάνεται εσωτερική θερµοκρασία 29 ο C µε σχετικήν υγρασία 50% περίπου όταν η εξωτερική θερµοκρασία είναι 35 ο C και η σχετική υγρασία 70% περίπου. 3. Τα ανοίγµατα εξαερισµού των χώρων ενδιαιτήσεως, δέον να τοποθετούνται κατά τοιούτον τρόπον ώστε να µη προκαλούνται κατά το δυνατόν ρεύµατα και ενόχλησις των ενδιαιτωµένων. 4. Τα οριζόµενα εις το παρόν άρθρον µηχανικά συστήµατα αερισµού και κλιµατισµού των χώρων ενδιαιτήσεως, δέον όπως λειτουργούν όπου και όταν αι κλιµατολογικαί ή αι καιρικαί συνθήκαι επιβάλλουν τούτο. Επί υπαρχόντων πλοίων δέον όπως άπαντες οι χώροι ενδιαιτήσεως αερίζωνται επαρκώς δια καταλλήλου µηχανικού συστήµατος ή συστήµατος εξασφαλίζοντος φυσικόν αερισµόν, ενισχυοµένου του αερισµού των πλοίων άτινα ταξιδεύουν εις τροπικάς περιοχάς, δια µηχανικών µέσων. Άρθρον 6 Θέρµανσις των χώρων ενδιαιτήσεως 1. Άπαντα τα πλοία δέον όπως εφοδιάζωνται δια καταλλήλου συστήµατος θερµάνσεως εις τρόπον ώστε οι χώροι ενδιαιτήσεως αυτών να θερµαίνωνται επαρκώς. 2. ια να θεωρηθή επαρκής η θέρµανσις των χώρων ενδιαιτήσεως, δέον ούτοι να θερµαίνωνται είτε δια εγκαταστάσεως κεντρικής θερµάνσεως, είτε δι ενός συστήµατος κλιµατισµού, εξασφαλιζοµένης εντός των ανωτέρω χώρων σταθεράς θερµοκρασίας περίπου 20 ο C, όταν η θερµοκρασία περιβάλλοντος είναι -5 ο C.

6 3. Θερµαντικά µέσα δύνανται να είναι είτε ατµός, είτε ύδωρ, είτε αήρ, είτε κεκαλυµµένα ηλεκτρικά στοιχεία, είτε συνδυασµός τούτων, απαγορευοµένης της χρησιµοποιήσεως δηλητηριωδών αερίων, θερµαστρών πετρελαίου ή ηλεκτρικών θερµαστρών µετά ακαλύπτων στοιχείων. 4. Τα θερµαντικά σώµατα δέον να κατασκευάζωνται και τοποθετούνται κατά τοιούτον τρόπον ώστε να αποκλείωνται κίνδυνοι πυρκαϊάς ή ατυχήµατος ή ενόχλησις των ενδιαιτωµένων. Αι διατάξεις των εδαφίων 1, 3 και 4 της παραγράφου Α του παρόντος άρθρου εφαρµόζονται και επί των υπαρχόντων πλοίων. Άρθρον 7 Φωτισµός των χώρων ενδιαιτήσεως 1. Άπαντες οι χώροι ενδιαιτήσεως δέον όπως φωτίζονται επαρκώς. 2. Επαρκής θεωρείται ο φωτισµός ο οποίος παρέχει την δυνατότητα, εις άτοµον φυσιολογικής οπτικής οξύτητος, ανέτου αναγνώσεως, εις οιονδήποτε σηµείον, εφηµερίδος. 3. Εντός των κοιτώνων, πλέον των λοιπών φωτιστικών σωµάτων, παρά την κεφαλήν εκάστης κλίνης, δέον να υφίστανται καταλλήλως διατεταγµένον φωτιστικόν σώµα, µετά διακόπτου, προς ανάγνωσιν. Αι διατάξεις των εδαφίων 1 και 2 της παραγράφου Α του παρόντος άρθρου εφαρµόζονται και επί των υπαρχόντων πλοίων. Άρθρον 8 ιάκρισις κοιτώνων 1. Οι κοιτώνες αναλόγως των ενδιαιτωµένων διακρίνονται εις τας ακολούθους κατηγορίας: (ι) Πλοιάρχου (ιι) Αξιωµατικών, και (ιιι) Κατωτέρου πληρώµατος. 2. Εξωτερικώς της θύρας εκάστου κοιτώνος, δέον να αναγράφεται καλαισθήτως, δια χαράξεως ή ανεξιτήλως, εις ποίαν των ανωτέρω κατηγοριών ανήκει ο κοιτών. Προκειµένου περί κοιτώνων κατωτέρου πληρώµατος αναγράφεται, οµοίως ως ανωτέρω και ο αριθµός των εν αυτώ ενδιαιτωµένων. Αι διατάξεις της παραγράφου Α του παρόντος άρθρου εφαρµόζονται και επί των υπαρχόντων πλοίων. Άρθρον 9

7 ιάθεσις κοιτώνων 1. Εις τον Πλοίαρχον και τους Αξιωµατικούς, δέον να διατίθεται ατοµικός κοιτών. 2. Εις το κατώτερον πλήρωµα, δέον να διατίθεται, είτε ατοµικός κοιτών, είτε κατ ανώτατον όριον, ανά δύο (2) άτοµα, εις κοιτών. 3. Προκειµένου περί επιβατηγών πλοίων, επιτρέπεται η συνδιαµονή µέχρι και τεσσάρων (4) ατόµων. Επί φαλαινοθηρικών, αλιευτικών και επί πλοίων επεξεργασίας ιχθύων, η Ε.Ε.Π. δύναται να επιτρέψη συνδιαµονήν των φαλαινοθηρών και των αλιεργατών ανά (6) ή εφ όσον αι συνθήκαι δικαιολογούν τούτο, ανά δέκα (10). 4. Οι άνδρες του πληρώµατος κατανέµονται, κατά το δυνατόν, εις τους κοιτώνας κατ ειδικότητας και κατά τοιούτον τρόπον ώστε οι έχοντες διάφορον φυλακήν να µη διαµένουν εις τον αυτόν κοιτώνα. Ωσαύτως οι απασχολούµενοι µόνον κατά την ηµέραν δέον όπως, κατά το δυνατόν, µη διαµένουν εις τους αυτούς κοιτώνες µετά των εκτελούντων φυλακάς ανδρών. 5. Εάν µεταξύ του πληρώµατος, περιλαµβάνονται και γυναίκες, δέον να διατίθενται εις αυτάς, κεχωρισµένως του υπολοίπου πληρώµατος, κοιτώνες, του αριθµού τω κατά κοιτώνα καθοριζοµένου ως εν εδαφ. 1, 2 και 4 της παρούσης παραγράφου. 6. Επί δεξαµενοπλοίων και πλοίων συνδεδυασµένων µεταφορών, χωρητικότητος άνω των κοχ., δέον όπως διατίθεται ιδιαίτερος κοιτών εις έκαστον µέλος του πληρώµατος. Αι διατάξεις του παρόντος άρθρου δεν έχουν ισχύν επί υπαρχόντων πλοίων. ΜΕΡΟΣ Β Ειδικαί απαιτήσεις χώρων ενδιαιτήσεως Άρθρον 10 Εµβαδόν κοιτώνων 1. Το εµβαδόν των κοιτώνων του Πλοιάρχου και του πληρώµατος των φορτηγών πλοίων εν ουδεµία περιπτώσει επιτρέπεται να είναι µικρότερον: α) Των 3,75 τετρ. µέτρων επί πλοίων µέχρι κοχ. β) Των 4,25 τετρ. µέτρων επί πλοίων µέχρι κοχ. γ) Των 4,75 τετρ. µέτρων επί πλοίων άνω των κοχ. 2. Εις φορτηγά πλοία άνω των κοχ. και εις επιβατηγά άνω των κοχ. οι κοιτώνες του Πλοιάρχου, Α Μηχανικού, Υπάρχου δια τα επιβατηγά και Υποπλοιάρχου δια τα φορτηγά, δέον όπως διαθέτουν και δωµάτιον υποδοχής. 3. Εις πλοία φορτηγά και επιβατηγά ολικής χωρητικότητος κατωτέρας των ως άνω καθοριζοµένων ορίων, εφ όσον µετά των κοιτώνων των εν τη προηγουµένη παραγράφω Αξιωµατικών δεν διατίθεται και δωµάτιον υποδοχής, το εµβαδόν αυτών, δέον να είναι: α) Τουλάχιστον 6,50 τετρ. µέτρων επί πλοίων µέχρι κοχ. β) Τουλάχιστον 7,50 τ. µέτρων επί πλοίων άνω των κοχ.

8 4. Το εµβαδόν των κοιτώνων, των προοριζοµένων δια πλείονα του ενός (1) άτοµα, δέον να είναι: α) Τουλάχιστον 2,35 τ. µέτρων κατ άτοµον επί πλοίων µέχρι κοχ. β) Τουλάχιστον 5.00 τ. µέτρων δια δύο (2) άτοµα, 7,50 τ. µέτρων δια τρία (3) άτοµα κ.ο.κ. επί πλοίων, άνω των κοχ. 5. Επί επιβατηγών πλοίων ασχέτως χωρητικότητος και επί φορτηγών πλοίων 500 µέχρι κοχ. το ελάχιστον εµβαδόν των κοιτώνων δύναται να είναι µικρότερον του καθοριζοµένου εις τα εδάφια 1, 3 και 4 της παρούσης παραγράφου κατά ποσοστόν εκ 10%. 6. Κατά την καταµέτρησιν του εµβαδού των κοιτώνων, ως ωφέλιµοι επιφάνειαι λαµβάνονται υπ όψιν και αι καταλαµβανόµεναι υπό των κλινών, των ερµαρίων, των βιβλιοθηκών, των τραπεζών και υπό πάσης εν γένει της επιπλώσεως και εξοπλισµού αυτών, εκτός, των ακανονίστου σχήµατος επιφανειών, άτινες είναι ακατάλληλοι προς τοποθέτησιν επίπλων ή δεν επιτρέπουν την κυκλοφορίαν. Προκειµένου περί υπαρχόντων φορτηγών και επιβατηγών πλοίων, δέον όπως δι εκάστον άτοµον διατίθενται 4,40 κυβικά µέτρα και 1,40 τετραγωνικά µέτρα επιφανείας δαπέδου κοιτώνος. Άρθρον 11 Ύψος χώρων ενδιαιτήσεως 1. Εις πάντα τα διαµερίσµατα των χώρων ενδιαιτήσεως του πλοίου δέον όπως, εξασφαλίζεται ελευθέρα κυκλοφορία. 2. Το καθαρόν ύψος των χώρων ενδιαιτήσεως εις τα σηµεία ελευθέρας κυκλοφορίας δέον να είναι τουλάχιστον 1,95 µ. Εις υπάρχοντα πλοία ίνα αναγνωρισθή διαµέρισµά τι ως κατάλληλον δια την ενδιαίτησιν πληρώµατος, δέον να έχη ύψος τουλάχιστον 2,29 µ., προκειµένου περί πλοίων άνω των κοχ. και 2,13 προκειµένου περί µικροτέρων πλοίων. Το ύψος µετρείται µεταξύ των άνω όψεων των ζυγών. Άρθρον 12 ιάδροµοι χώρων ενδιαιτήσεως και προστατευτικά κιγκλιδώµατα 1. Οι διάδροµοι των χώρων ενδιαιτήσεως, δέον να πληρούν τας κάτωθι προϋποθέσεις: α) (ι) Εις φορτηγά (φ/γ) πλοία κάτω των κοχ. το ελάχιστον καθαρόν εύρος των κυρίων διαδρόµων να είναι 0,75 µ. (ιι) Εις φορτηγά (φ/γ) πλοία από κοχ. ελάχιστον καθαρόν εύρος των κυρίων διαδρόµων να είναι 0,85 µ. (ιιι) Εις φορτηγά (φ/γ) πλοία άνω των κοχ. το ελάχιστον καθαρόν εύρος των κυρίων διαδρόµων να είναι τουλάχιστον 1,00 µ.

9 (ιν) Εις επιβατηγά (ε/γ) πλοία µικράς ακτοπλοΐας και µεγαλυτέρων ταύτης πλόων το εύρος των διαδρόµων να καθορίζεται ανάλογα µε τον αριθµόν των εξυπηρετουµένων εις έκαστον διαµέρισµα προσώπων. Προς τούτο λαµβάνωνται υπ όψιν αι κατά περίπτωσιν ισχύουσαι διατάξεις «περί πυριµάχου προστασίας Ε/Γ πλοίων». Πάντως το εύρος των κυρίων διαδρόµων εν ουδεµιά περιπτώσει επιτρέπεται να είναι µικρότερον του 0,90 µ. β) Φέρουν χειρολαβάς εις µίαν τουλάχιστον πλευράν προς συγκράτησιν του πληρώµατος. Αι χειρολαβαί αύται δεν θεωρούνται ως εµπόδια δια τον προσδιορισµόν του καθαρού εύρους των διαδρόµων. γ) Τηρούνται πάντοτε ελεύθεροι αποσκευών ή ετέρων αντικειµένων εµποδιζόντων την κυκλοφορίαν. 2. Απαγορεύεται η, εις τους διαδρόµους, ως και εις τας αίθουσας ψυχαγωγίας, τα εστιατόρια και τους λοιπούς κοινοχρήστους χώρους, τοποθέτησις πτυσσοµένων κλινών, κλινοστρωµνών κλπ. προς διανυκτέευσιν µελών πληρώµατος. 3. Προστατευτικά µεταλλικά κιγκλιδώµατα, ύψους ως τούτο καθορίζεται υπό της εκάστοτε εν ισχύι. Συµβάσεως περί γραµµών φορτώσεως, ή ισοδύναµα µέσα, δέον όπως τοποθετούνται περιφερειακώς των ανοικτών καταστρωµάτων. Κιγκλιδώµατα πλευρών καταστρωµάτων κειµένων προς την θάλασσαν, δέον όπως αποτελούνται εκ τριών σειρών κιγκλίδων, λοιπά κιγκλιδώµατα δύνανται να αποτελούνται εκ δύο σειρών κιγκλίδων. Αι διατάξεις των εδαφίων 2 και 3 της παραγράφου Α του παρόντος άρθρου εφαρµόζονται και επί των υπαρχόντων πλοίων. Άρθρον 13 Κλίναι 1. Εις τον Πλοίαρχον και πάντα τα µέλη του πληρώµατος δέον όπως διατίθενται ιδιαιτέρα κλίνη των ακολούθων διαστάσεων: α) Του Πλοιάρχου ελαχίστων εσωτερικών διαστάσεων 1,98Χ1,20 µ. β) Των Αξιωµατικών ελαχίστων εσωτερικών διαστάσεων 1,98Χ1,00 µ. γ) Του κατωτέρου πληρώµατος ελαχίστων εσωτερικών διαστάσεων 1,98Χ0,80 µ. 2. Εις πλοία κάτω των κοχ. αι ελάχισται διαστάσεις της κλίνης του Πλοιάρχου δύνανται να είναι 1,98Χ1.00 µ. 3. Τα πλαίσια των βάσεων των κλινών, δέον να ευρίσκωνται εις απόστασιν 30 εκατοστοµέτρων από του δαπέδου των κοιτώνων. Αι κλίναι δεν επιτρέπεται να τοποθετούνται, παρά των δύο, η µία ύπερθεν της άλλης, εξαιρέσει των επιβατηγών και των αλιευτικών πλοίων ένθα επιτρέπεται και πλέον των δύο. 4. Αι κλίναι, δέον όπως τοποθετούνται κατά την διαµήκη έννοιαν του πλοίου, εκτός εάν τούτο δεν καθίσταται δυνατόν. 5. Όπου αι κλίναι τοποθετούνται πλησίον των εξωτερικών πλευρών του πλοίου, ή πλησίον διαφραγµάτων, των οποίων η ετέρα όψις εκτίθεται εις δυσµενείς καιρικάς καταστάσεις ψύχους ή θερµότητος υπό υψηλάς θερµοκρασίας, δέον να προβλέπεται κατάλληλος µόνωσις δια ξύλου ή ετέρου ισοδυνάµου µονωτικού υλικού, διαχωρίζουσα την κλίνην από τας πλευράς ή τα διαφράγµατα του πλοίου. 6. Απαγορεύεται η τοποθέτησις δύο ή περισσοτέρων κλινών εν επαφή κατά πλευράν. Τούτο επιτρέπεται µόνον εις τα επιβατηγά και τα αλιευτικά πλοία, εφ όσον υπάρχει διάδροµος

10 προς τας πλευράς των κλινών, τας αντιθέτους των εφαπτοµένων και, παραπέτασµα µεταξύ των δύο κλινών. 7. Το πλαίσιον της βάσεως εκάστης κλίνης, δέον όπως είναι µεταλλικόν ή ξύλινον, η δε βάσις να συνίσταται εκ συνδυασµού ελατηρίων εξασφαλιζόντων ελαστικότητα ή να φέρη κλινοστρωµνήν πληρούσαν την απαίτησιν ταύτην (στρωµατέξ). 8. ι εκάστην κλίνην, δέον όπως διατίθεται κλινοστρωµνή. 9. Όταν χρησιµοποιώνται σωληνοειδή πλαίσια δια την κατασκευήν της βάσεως της κλίνης, ταύτα δέον να είναι εσφραγισµένα δια λόγους συντηρήσεως και υγιεινής. 10. Αι εξωτερικαί πλευραί των κλινών, δέον όπως κατασκευάζωνται εκ σκληράς ξυλείας ή ετέρου καταλλήλου υλικού. Προκειµένου περί υπαρόντων πλοίων, δέον όπως διατίθεται εις τον Πλοίαρχον και πάντα τα µέλη πληρώµατος ιδιαίτερα κλίνη ελαχίστων εσωτερικών διαστάσεων 1,90 Χ 0,68 µ. Αι διατάξεις των εδαφίων 6, 7 και 8 της παραγράφου Α του παρόντος άρθρου εφαρµόζονται και επί των υπαρχόντων πλοίων. Άρθρον 14 Επίπλωσις και εξοπλισµός των κοιτώνων 1. Εντός εκάστου κοιτώνος, δέον να υφίσταται ιδιαίτερον ερµάριον δι έκαστον ενδιαιτώµενον και επαρκής αριθµός κρεµαστρών. Αι ελάχισται διαστάσεις των ερµαρίων, δέον να είναι ύψος 1,60 µ. και διατοµής 0,27 µ Εις έκαστον ενδιαιτώµενον, δέον να διατίθεται επίσης συρτάριον χωρητικότητος τουλάχιστον 0,055 κυβ. µέτρων. 3. α) Άπαντες οι κοιτώνες, δέον να είναι εφωδιασµένοι δια καταλλήλων ατοµικών καθισµάτων αναλόγως του αριθµού των ενδιαιτωµένων, πλην της περιπτώσεως όπου υφίσταται ανάκλιντρον (καναπές) όπου δεν απαιτούνται περισσότερα του ενός καθίσµατα. β) Οι θαλαµίσκοι Αξιωµατικών, δέον να διαθέτουν ανάκλιντρον (καναπέ) διαστάσεων αναλόγων προς την επιφάνειαν εκάστου θαλαµίσκου. 4. Εις έκαστον κοιτώνα, δέον όπως υπάρχη τράπεζα ή γραφείον µονίµου τύπου ή τύπου φέροντος προεκτάσεις, αι οποίαι διπλώνουν προς τα κάτω ή συµπτύσσονται εντός αυτού. 5. Αι παραφωτίδες των κοιτώνων, δέον όπως φέρουν παραπετάσµατα. 6. Εντός των κοιτώνων, δέον όπως υφίσταται, καθρέπτες και, ει δυνατόν, µικρά ερµάρια δια την φύλαξιν µικρών αντικειµένων. 7. Πλησίον των κοιτώνων, δέον να διατίθεται µικρά αποθήκη µετά επαρκούς αριθµού κρεµαστρών, κατάλληλος δια την τοποθέτησιν ενδυµασιών εργασίας. Ο χώρος ούτος δέον όπως αερίζεται επαρκώς. 8. Επί αλιευτικών πλοίων, εφ όσον δεν υφίστανται εις τα εστιατόρια θέσεις δι άπαντας τους επιβαίνοντας, κατάλληλος τράπεζα, δέον να υφίσταται εντός των κοιτώνων, δια την εστίασιν επ αυτής των εις τον κοιτώνα ενδιαιτωµένων. Εις την περίπτωσιν ταύτην, πλέον της τραπέζης, εντός των κοιτώνων ή εις θέσιν πλησίον αυτών, δέον να υφίστανται κατάλληλα ερµάρια δια την τοποθέτησιν αποκλειστικώς των συσκευών εστιάσεως. 9. Αι αποθήκαι και τα ερµάρια, δέον να φέρουν ανοίγµατα εις το ανώτατον και κατώτατον σηµείον αυτών προς αερισµόν.

11 10. Η επίπλωσις εν γένει των κοιτώνων, δέον να είναι κατασκευασµένη εκ λείων και στερεών υλικών µη υποκειµένων εις στρεβλώσεις. Προκειµένου περί υπαρχόντων πλίων, δέον όπως εντός εκάστου κοιτώνος υφίσταται ιδιαίτερον ερµάριον, δι έκαστον ενδιαιτώµενον ελαχίστων διαστάσεων 1,60 µ. ύψους και διατοµής 0,20 µ 2 και επαρκής αριθµός κρεµαστρών. Αι διατάξεις των παραγράφων 4, 5, 6, 7 και 8 του παρόντος άρθρου εφαρµόζονται και επί των υπαρχόντων πλοίων. ΜΕΡΟΣ Γ Κοινόχρηστοι χώροι Μέσα ψυχαγωγίας Άρθρον 15 Εστιατόρια 1. Επί των πλοίων, εξαιρουµένων των επιβατηγών των εκτελούντων πλόας µικράς ακτοπλοΐας και βραχυτέρους, δέον να υφίσταται ιδιαίτερον εστιατόριον δια τον Πλοίαρχον και τους αξιωµατικούς και έτερον, κεχωρισµένον, δια το κατώτερον πλήρωµα. 2. Τα εστιατόρια, δέον να είναι τοιούτων διαστάσεων και να είναι κατά τοιούτον τρόπον διαρρυθµισµένα, ώστε άπαντα τα άτοµα, δια την εξυπηρέτησιν των οποίων προορίζονται, να δύνανται να εστιώνται ταυτοχρόνως. Τα επιβατηγά και αλιευτικά πλοία επιτρέπεται να διαθέτουν εστιατόρια κατάλληλα δια την ταυτόχρονον εστίασιν ποσοστού µόνον εκ του πληρώµατος, τούτου καθοριζοµένου υπό της Επιθεωρήσεως Εµπορικών Πλοίων (ΕΕΠ), λαµβανούσης υπ όψιν τα εκτελούµενα ταξείδια, τας συνθήκας εργασίας εφ εκάστου πλοίου και τα εν παραγράφω 8 του άρθρου 14 του παρόντος Κανονισµού προβλεπόµενα δια τα αλιευτικά πλοία. 3. Εκάστη τράπεζα εστιατορίου δέον να διαθέτη επιφάνειαν τουλάχιστον 0,25 µ 2 και µετωπικόν εύρος τουλάχιστον 0,55 µ. δι εκάστον άτοµον. Η επιφάνεια δέον να συνίσταται εκ καταλλήλου υλικού και να φέρη κολλητάς ενώσεις. Αι τράπεζαι και τα καθίσµατα δέον να τοποθετούνται κατά τοιούτον τρόπον ώστε η πρόσβασίς των να είναι ευχερής. Αι έδραι των καθισµάτων δέον να κατασκευάζωνται εξ υλικού ανθεκτικού εις την υγρασίαν και να µη φέρουν σχισµάς. 4. Τα εστιατόρια, αναλόγως του πληρώµατος, δέον να εξοπλίζωνται δι ειδών εστιάσεως. 5. Εις άπαντα τα πλοία πλησίον εκάστου εστιατορίου, δέον να διατίθενται: α) Κατάλληλος εγκατάστασις παροχής φυσικού και θερµού ύδατος µετά λεκανών δια την πλήσιν των σκευών εστιάσεως. β) Σκευοφυλάκιον δια την φύλαξιν αυτών. γ) Ηλεκτρικόν ψυγείον προς εξυπηρέτησιν των χρησιµοποιούντων το εστιατόριον µελών πληρώµατος, και δ) Εγκατάστασις παροχής ψυχρού γλυκέος ύδατος ή φορητού ψύκτου ύδατος εις κοινοχρήστους χώρους. 6. Η ΕΕΠ δύναται να εξαιρή της συµµορφώσεως προς απάσας ή ενίας εκ των απαιτήσεων των διατάξεων του παρόντος άρθρου, επιβατηγά πλοία, εφ όσον εκ της φύσεως και των ειδικών συνθηκών του ταξειδίου των, δεν κρίνονται ως απαραίτητοι ή δεν τυγχάνουν πρακτικώς εφαρµόσιµοι.

12 Αι διατάξεις των εδαφίων 1, 2, 4, 5 και 6 της παραγράφου Α του παρόντος άρθρου εφαρµόζονται και επί των υπαρχόντων πλοίων. Άρθρον 16 Αίθουσαι ψυχαγωγίας Καπνιστήρια 1. Πλοία κοχ., δέον όπως διαθέτουν εν καπνιστήριον δια τον Πλοίαρχον και τους Αξιωµατικούς και εν δια το κατώτερον προσωπικόν. 2. Πλοία άνω των κοχ., δέον όπως διαθέτουν πέραν των εν παρ. 1 και αίθουσαν ψυχαγωγίας. 3. Οι κατά τ' ανωτέρω χώροι καπνιστηρίων δυνατόν να είναι συνεχόµενοι µετά των εστιατορίων, εφ όσον διαθέτουν την κατάλληλον επιφάνειαν, αλλά ουχί ενιαίοι µετ αυτών. 4. Τα καπνιστήρια, δέον να εφοδιάζονται δι επιτραπεζίων παιγνιδίων (σκάκι τάβλι κλπ.). Αι αίθουσαι ψυχαγωγίας δέον να εφοδιάζωνται αναλόγως του αριθµού των µελών του πληρώµατος, δι ικανού αριθµού επιτραπεζίων παιγνιδίων και δια τραπέζης επιτραπεζίου αντισφαιρίσεως (πίγκ πόγκ). 5. Τα καπνιστήρια και αι αίθουσαι ψυχαγωγίας δέον όπως κατασκευάζωνται, επιπλώνονται και εξοπλίζωνται κατά τρόπον εξυπηρετούντα τον σκοπόν δι ον προορίζονται. 6. Αι διατάξεις της παρούσης παραγράφου δεν εφαρµόζονται επί των επιβατηγών πλοίων των εκτελούντων πλόας µικράς ακτοπλοΐας και βραχυτέρους. Αι διατάξεις της παραγράφου Α του παρόντος άρθρου, εκτός του εδαφίου 4 αυτής δεν εφαρµόζονται επί των υπαρχόντων επιβατηγών πλοίων και των υπαρχόντων φορτηγών πλοίων των κάτω των κοχ. εφ όσον οι διατιθέµενοι, ως εστιατόρια Αξιωµατικών και λοιπού πληρώµατος, χώροι, είναι επαρκείς και προσφέρονται και δια την ψυχαγωγίαν του πληρώµατος κατά τας ώρας µη εστιάσεως. Εις πλοία µη υποχρεούµενα όπως διαθέτουν και µη διαθέτοντα καπνιστήρια ή αίθουσαν ψυχαγωγίας, τα ανωτέρω µέσα ψυχαγωγίας (επιτραπέζια παιγνίδια) δέον όπως διατίθενται εις τα χρησιµοποιούµενα, παραλλήλως και ως χώροι ψυχαγωγίας, εστιατόρια. Νέα πλοία και Υπάρχοντα πλοία: Άρθρον 17 Βιβλιοθήκαι 1. Πλοία κοχ. και άνω δέον όπως εφοδιάζωνται δια βιβλιοθήκης εµπλουτισµένης δια καταλλήλων βιβλίων, µορφωτικού ιδία περιεχοµένου, εκ των παρά του ΥΕΝ συνιστωµένων. Ειδικώτερον πλοία έως κοχ. εφοδιάζονται δια (50) τουλάχιστον βιβλίων, πλοία έως κοχ. εφοδιάζονται δια (80) τουλάχιστον βιβλίων και πλοία κοχ. και άνω εφοδιάζονται δια (120) τουλάχιστον βιβλίων τακτικώς ανανεουµένων ως και δια κινηµατογραφικών ταινιών ή ταινιών τηλεοράσεως κλειστού κυκλώµατος, αναλόγως της φεροµένης επί του πλοίου συσκευής, διδακτικού περιεχοµένου σχετικώς µε τα ληπτέα µέτρα προστασίας της ανθρωπίνης ζωής εν θαλάσση, τας επιχειρήσεις διασώσεως πλοίου και

13 επιβαινόντων εξ αιτίων ναυτικών ατυχηµάτων (ως πυρκαϊάς, προσαράξεως, ακυβερνησίας κλπ.). Η προβολή των ταινιών τούτων πραγµατοποιήται µερίµνη του Πλοιάρχου εκ περιτροπής κατά συχνά χρονικά διαστήµατα προς επιµόρφωσιν του πληρώµατος και ειδικώτερον των νέων ναυτικών. 2. Αι βιβλιοθήκαι, δέον να τοποθετούνται εις το καπνιστήριον Αξιωµατικών, επί των κάτω των κοχ. πλοίων, και εις την αίθουσαν ψυχαγωγίας επί των άνω των κοχ. Εις πλοία µη υποχρεούµενα όπως διαθέτουν και µη διαθέτοντα καπνιστήρια ή αίθουσαν ψυχαγωγίας, η βιβλιοθήκη θα δύναται να τοποθετήται εις οιονδήποτε πρόσφορν χώρον. 3. Αι διατάξεις του παρόντος άρθρου δεν εφαρµόζονται επιβατηγών πλοίων εκτελούντων ηµερινούς πλόας. Άρθρον 18 Μέσα ψυχαγωγίας 1. Πλοία 500 µέχρι κοχ. δέον όπως εφοδιάζωνται δια των κάτωθι µέσων ψυχαγωγίας: α) Ραδιοφώνου παγκοσµίου λήψεως δι έκαστον καπνιστήριον και β) Τηλεοράσεως ανοικτού κυκλώµατος δι έκαστον καπνιστήριον ή εστιατόριον. 2. Πλοία µέχρι κοχ. δέον να εφοδιάζωνται δια των κάτωθι µέσων ψυχαγωγίας: α) Ραδιοφώνου παγκοσµίου λήψεως δι έκαστον καπνιστήριον. β) Τηλεοράσεως ανοικτού κυκλώµατος δι έκαστον καπνιστήριον ή εστιατόριον. γ) Μαγνητοφώνου ή κασσετοφώνου, ή συσκευής δισκοφώνου (πικ απ) ανεξαρτήτου ή εξαρτηµένης µετά του ραδιοφώνου. Οιαδήποτε εκ των ανωτέρω συσκευών υφίστανται εις το πλοίον δέον να είναι συνδεδεµένη µετά µεγαφώνων κατεστηµένων εις τα καπνιστήρια και εστιατόρια. 3. Πλοία κοχ. και άνω, δέον να εφοδιάζωνται των κάτωθι µέσων ψυχαγωγίας: α) Ραδιοφώνου παγκοσµίου λήψεως δι έκαστον καπνιστήριον. β) Τηλεοράσεως ανοικτού και κλειστού κυκλώµατος έκαστον καπνιστήριον ή εστιατόριον, της τηλεοράσεως κλειστού κυκλώµατος δυναµένης να αντικατασταθή υπό κινηµατογράφου. γ) Μαγνητοφώνου ή κασσετοφώνου, ή συσκευής δισκοφώνου (πικ απ) ανεξαρτήτου ή εξηρτηµένης µετά του ραδιοφώνου. Οιαδήποτε εκ των ανωτέρω συσκευών υφίσταται εις το πλοίον δέον να είναι συνδεδεµένη µετά µεγαφώνων κατεστηµένων εις τα καπνιστήρια και εστιατόρια. 4. Επί φορτηγών πλοίων άνω των κοχ. και επιβατηγών πλοίων άνω των κοχ., οι κοιτώνες του Πλοιάρχου και Α Μηχανικού, δέον να εφοδιάζωνται δια: α) Τηλεοράσεως, β) Ραδιοφώνου, και γ) Μικρού ηλεκτρικού ψυγείου. 5. Τα επιβατηγά πλοία τα εκτελούντα πλόας εσωτερικού ανεξαρτήτως χωρητικότητος, δέον να εφοδιάζωνται δια των εν εδαφίω 1 της παρούσης παραγράφου µέσων ψυχαγωγίας. Αι διατάξεις της παραγράφου Α του παρόντος άρθρου εκτός του εδαφίου 4 ταύτης, εφαρµόζονται και επί των υπαρχόντων πλοίων.

14 Άρθρον 19 Αφοδευτήρια Λουτήρες Νιπτήρες Α Νέα πλοία: 1. (α) Επί παντός πλοίου, δέον όπως διατίθεται εις κατάλληλον χώρον δια τους Αξιωµατικούς και το κατώτερον πλήρωµα τουλάχιστον εν (1) εφοδευτήριον, λουτρόν ή καταιονητήρος (ντους) και νιπτήρ τροφοδοτούµενος δια θερµού και ψυχρού γλυκέος ύδατος, ανά εξ άτοµα δια τα οποία δεν διατίθενται εγκαταστάσεις υγιεινής καθοριζόµεναι εις τας εποµένας παραγράφους του παρόντος άρθρου. Οσάκις επί του πλοίου απασχολούνται και γυναίκες δέον να διατίθενται ιδιαίτεραι υγειονοµικαί εγκαταστάσεις δι αυτάς. (β) Επί παντός πλοίου, δια τον Πλοίαρχον, δέον να υφίσταται συνεχοµένως του κοιτώνος ιδιαίτερον λουτρόν µετά αφοδευτηρίου, λουτήρος ή καταιονητήρος (ντους) και νιπτήρος τροφοδοτουµένων δια θερµού και ψυχρού γλυκέος ύδατος. Ο νιπτήρ δύναται να είναι εγκατεστηµένος εντός του κοιτώνος. 2. Επί πλοίων µέχρι κοχ. πέντε (5) τουλάχιστον κοιτώνες, των αρχαιοτέρων κατά τας οικείας διατάξεις Αξιωµατικών, δέον να διαθέτουν συνεχόµενον ιδιαίτερον λουτρόν µετά αφοδευτηρίου, λουτήρος ή καταιονητήρος (ντους) και νιπτήρος τροφοδοτουµένων δια θερµού και ψυχρού γλυκέος ύδατος. Ο νιπτήρ δύναται να είναι εγκατεστηµένος εντός του κοιτώνος. 3. Επί πλοίων κοχ. και άνω οι κοιτώνες των Αξιωµατικών δέον να διαθέτουν, συνεχόµενον ιδιαίτερον λουτρόν µετά αφοδευτηρίου, λουτήρος ή καταιονητήρος (ντους) και νιπτήρος, τροφοδοτουµένων δια θερµού και ψυχρού γλυκέος ύδατος. Ο νιπτήρ δύναται να είναι εγκατεστηµένος εντός του κοιτώνος. 4. Επί πλοίων κοχ. και άνω, πλην των επιβατηγών, δια κάθε δύο µέλη του κατωτέρου πληρώµατος, δέον να διατίθεται λουτρόν µετά αφοδευτηρίου, λουτήρος ή καταιονητήρος (ντους) και νιπτήρος, τροφοδοτουµένων δια θερµού και ψυχρού γλυκέος ύδατος, είτε συνεχόµενον µεταξύ δύο κοιτώνων, είτε κείµενον έναντι των εισόδων δύο παρακειµένων κοιτώνων. 5. Επί πλοίων κοχ. και άνω, εξαιρέσει των επιβατηγών, εις έκαστον κοιτώνα αξιωµατικού ή κατωτέρου πληρώµατος, δέον να διατίθεται νιπτήρ τροφοδοτούµενος δια γλυκέος θερµού και ψυχρού ύδατος, εκτός εάν υφίσταται νιπτήρ εγκατεστηµένος εντός λουτρού, συµφώνως προς τα εδάφια 2, 3 και 4 της παρούσης παραγράφου. 6. Άνωθεν εκάστου νιπτήρος, δέον να υφίσταται καθρέπτης ικανών διαστάσεων και ηλεκτροδότης (πρίζα) στεγανού τύπου δια ξυριστικάς µηχανάς. 7. Επί πλοίων κοχ. και άνω, δέον να διατίθενται: α) αφοδευτήριον περιλαµβάνον λεκάνην και νιπτήρα τροδοτοτούµενον δια γλυκέος θερµού και ψυχρού ύδατος, πλησίον της γεφύρας, προς εξυπηρέτησιν των εν αυτή εκτελούντων υπηρεσίαν ανδρών, και β) αφοδευτήριον, οµοίως ως ανωτέρω, πλησίον του µηχανοστασίου, προς εξυπηρέτησιν των εις τούτο εκτελούντων υπηρεσίαν ανδρών. 8. Επί επιβατηγών και αλιευτικών πλοίων των οποίων το συνήθως χρησιµοποιούµενον προσωπικόν, υπερβαίνει τα εκατόν άτοµα, του ιδίου φύλου, να διατίθεται εν αφοδευτήριον ανά 10 άτοµα. 9. Εν πάση περιπτώσει ο αριθµός των αφοδευτηρίων δεν επιτρέπεται να είναι κατώτερος των: α) τριών (3) εις πλοία 500 µέχρις 800 κοχ., β) τεσσάρων (4) εις πλοία 801 µέχρι κοχ., γ) πέντε (5) εις πλοία µέχρις κοχ.,

15 δ) εξ (6) εις πλοία άνω των κοχ. 10. Επί επιβατηγών πλοίων εκτελούντων πλόας µικράς ακτοπλοΐας και µακρυτέρους και επί φορτηγών πλοίων, µεταξύ του πληρώµατος των οποίων συµπεριλαµβάνονται περισσότεραι των τριών γυναικών, δέον να διατίθεται εις αυτάς τουλάχιστον εν αφοδευτήριον. 11. Εάν ο σταθµός ασυρµάτου ευρίσκεται εις αποµεµακρυσµένον σηµείον από τους χώρους ενδιαιτήσεως, δέον να υφίσταται ιδιαίτερος και πλήρης χώρος υγιεινής πλησίον αυτού. 12. Τα αφοδευτήρια δέον όπως εξαερίζωνται απ ευθείας εις την ατµόσφαιραν ανεξαρτήτως από κάθε άλλο τµήµα των χώρων ενδιαιτήσεως. 13. Εις άπαντα τα αφοδευτήρια θα διατίθεται επαρκές ρέον ύδωρ, κατά πάντα χρόνον, χειριζόµενον ανεξαρτήτως. Προκειµένου περί υπαρχόντων πλοίων δέον όπως διατίθεται εις κατάλληλον χώρον δια το προσωπικόν αυτού, εν (1) αφοδευτήριον, λουτρόν ή καταιονηπτήρ (ντους) ανά οκτώ (8) άτοµα δια τα οποία δεν διατίθενται ιδιαίτεροι χώροι υγιεινής. Επίσης δέον όπως διατίθεται εις (1) νιπτήρ ανά εξ άτοµα. Εάν ο αριθµός πληρώµατος υπερβαίνει τους εκατόν δέον να διατίθεται ανά εν εισέτι αφοδευτήριον ανά 20 άτοµα δια τους πλέον των εκατόν. Αι διατάξεις των εδαφίων 11, 12 και 13 της παραγράφου Α του παρόντος άρθρου εφαρµόζονται και επί των υπαρχόντων πλοίων. Άρθρον 20 Μέσα πλύσεως 1. Επί παντός φορτηγού πλοίου, δέον όπως διατίθενται εν ή περισσότερα µέσα πλύσεως του ιµατισµού (πλυντήρια µηχανοκίνητα ή ηλεκτροκίνητα) επαρκούς χωρητικότητος και ικανότητος δια την εξυπηρέτησιν του προσωπικού του πλοίου. Επίσης δέον να διατίθενται µέσα ξηράνσεως ή χώροι ξηράνσεως του πλυνοµένου ιµατισµού καταλλήλως, θερµαινόµενοι και εξαεριζόµενοι, ως και µέσα σιδηρώµατος και ιµατισµού. 2. Επιβατηγά πλοία εκτελούντα πλόας εξωτερικού, δέον όπως διαθέτουν εν (1) µηχανοκίνητον ή ηλεκτροκίνητον πλυντήριον ανά είκοσι πέντε (25) άτοµα. Της απαιτήσεως ταύτης απαλλάσσονται τα επιβατηγά πλοία άτινα διαθέτουν οργανωµένον συγκρότηµα πλυντηρίων, δια τον ιµατισµόν των επιβατών, ικανόν να εξυπηρετήση και τας ανάγκας του προσωπικού τούτων. Πλοία διαθέτοντα ειδικόν προσωπικόν δια την πλήσιν του ιµατισµού πληρώµατος, δύνανται να φέρουν εν τουλάχιστον πλυντήριον επαρκούς χωρητικότητος και ικανότητος προς εξυπηρέτησιν των αναγκών του προσωπικού. 3. Αι διατάξεις της παρούσης παραγράφου δεν εφαρµόζονται επί των επιβατηγών και φορτηγών πλοίων των εκτελούντων πλόας εσωτερικού. Αι διατάξεις της παραγράφου Α του παρόντος άρθρου, εφαρµόζονται και επί των υπαρχόντων πλοίων. Άρθρον 21 Μαγειρεία

16 1. Τα µαγειρεία δέον όπως εφοδιάζωνται δι επαρκούς και καταλλήλου εξοπλισµού δια την εξυπηρέτησιν του δια του πλοίου µεταφεροµένου ανωτάτου αριθµού προσώπων. 2. Ταύτα δέον όπως φωτίζωνται επαρκώς, εξαερίζονται και αερίζωνται, εκτός του φυσικού αερισµού εάν υφίσταται και, δια τεχνητού τοιούτου, δια καταλλήλου µηχανικού συστήµατος επιτυγχανοµένων είκοσι (20) τουλάχιστον εναλλαγών του αέρος, καθ ώραν του χώρου λογιζοµένου κενού. 3. Αι εστίαι πυρός των µαγειρείων δεν επιτρέπεται να εφάπτωνται των πλευρών και των κατακορύφων διαφραγµάτων του πλοίου. Αι διατάξεις των εδαφίων 1 και 2 της παραγράφου Α του παρόντος άρθρου εφαρµόζονται και επί των υπαρχόντων πλοίων, εις τα οποία δέον να επιτυγχάνωνται δέκα (10) τουλάχιστον εναλλαγαί αέρος. Άρθρον 22 Αναρρωτήρια 1. Επί πλοίων κοχ. και άνω, δέον όπως διατίθενται ιδιαίτερον διαµέρισµα ως αναρρωτήριον. 2. Το εύρος των εισόδων των αναρρωτηρίων, δέον να είναι τουλάχιστον 75 εκατοστόµετρα. 3. Τα αναρρωτήρια δέον να φωτίζωνται ως και οι λοιποί χώροι ενδιαιτήσεως αλλά επί πλέον να υφίστανται και εγκατάστασις φορητής ηλεκτρικής λυχνίας. 4. Ο αριθµός των διατιθεµένων κλινών των αναρρωτηρίων δεν επιτρέπεται να είναι µικρότερος των: α) Μιας (1) επί πλοίων µετά πληρώµατος µέχρις 20 µελών. β) ύο (2) επί πλοίων µετά πληρώµατος µέχρι 40 µελών. γ) Τριών (3) επί πλοίων µετά πληρώµατος άνω των 40 µελών. Εφ όσον το πλοίον διαθέτει µονοκλίνους θαλαµίσκους δι άπαντα τα µέλη του πληρώµατος, αι κατά τα εδάφια (β) και (γ) κλίναι του αναρρωτηρίου δύναται να µειωθούν εις µίαν (1). 5. Πλησίον εκάστης κλίνης, δέον όπως υφίσταται ηλεκτρικόν κοµβίον προς κλήσιν βοηθείας υπό του ασθενούς. 6. Συνεχοµένως του αναρρωτηρίου, δέον να υφίσταται πλήρης χώρος υγιεινής (αφοδευτήριον, νιπτήρ, λουτήρ). 7. Οι χώροι υγιεινής του αναρρωτηρίου, δεν επιτρέπεται να χρησιµοποιούνται υπό ετέρων πλην ασθενών προσώπων. 8. Εις το αναρρωτήριον δέον να διατίθεται ερµάριον, ως των κοιτώνων, και µικρά ιµατιοθήκη προς φύλαξιν των συνδονίων και των κλινοσκεπασµάτων αυτού. 9. Το αναρρωτήριον δέον να κατασκευάζηται εις κατάλληλον χώρον επί του πλοίου εις τρόπον ώστε να εξασφαλίζηται η άνετος διαµονή των ασθενών. 10. Απαγορεύεται η χρησιµοποίησις του αναρρωτηρίου δι ετέρους σκοπούς εκτός εκείνου δι ον προορίζεται. 11. Η ένδειξις «Αναρρωτήριον» αναγράφεται ανεξιτήλως επί η ύπερθεν της εξωτερικής πλευράς της θύρας εισόδου του αναρρωτηρίου. 12. Αι διατάξεις της παρούσης παραγράφου δεν εφαρµόζονται επί επιβατηγών πλοίων εκτελούντων ηµερινούς ακτοπλοϊκούς πλόας.

17 Αι διατάξεις των εδαφίων 1, 3, 5, 7, 10 και 11 της παραγράφου Α του παρόντος άρθρου εφαρµόζονται και επί των υπαρχόντων πλοίων. Πλοία ολικής χωρητικότητος µικροτέρας των κόρων εις α δεν είναι πρακτικώς εφαρµόσιµη η ανωτέρω απαίτηση, λόγω της φύσεως των ταξειδίων των, δύναται να απαλλαγούν της υποχρεώσεως υπάρξεως Αναρρωτηρίου. Άρθρον 23 Κολυµβητικαί εξαµεναί 1. Κολυµβητικήν µόνιµην δεξαµενήν, δέον όπως διαθέτουν τα άνω των κοχ. πλοία εξαιρέσει των επιβατηγών. 2. Η επιφάνεια της κολυµβητικής δεξαµενής δέον να είναι τουλάχιστον 16 µ Η κολυµβητική δεξαµενή δύναται να πληρούται δια θαλασσίου ύδατος είτε δι ιδιαιτέρας µονίµου εγκαταστάσεως είτε δια του δικτύου πυρκαϊάς του πλοίου. Κατάλληλα µηχανικά µέσα δέον να προβλέπωνται δια την συνεχή εναλλαγήν του ύδατος της κολυµβητικής δεξαµενής. Αι διατάξεις της παραγράφου Α του παρόντος άρθρου εφαρµόζονται και επί των υπαρχόντων δεξαµενοπλοίων και πλοίων συνδεδυασµένων µεταφορών άνω των κοχ. εφ ων η δεξαµενή δύναται να είναι µη µόνιµος. Νέα πλοία και υπάρχοντα: ΜΕΡΟΣ Υποβλητέα στοιχεία Άρθρον 24 Σχέδια Μελέται Συµµόρφωσις 1. Προ της ενάρξεως της ναυπηγήσεως πλοίου ή της εκτελέσεως ευρείας εκτάσεως µετασκευών των χώρων ενδιαιτήσεως Πλοιάρχου και πληρώµατος αυτού, υποβάλλονται οπωσδήποτε εις Επιθεώρησιν Εµπορικών Πλοίων (ΕΕΠ), προκειµένου περί επιβατηγού πλοίου, ή εις Επιθεώρησιν Εµπορικών Πλοίων (ΕΕΠ) ή εξουσιοδοτηµένον Οργανισµόν, προκειµένου περί φορτηγού πλοίου, τα κάτωθι σχέδια και µελέται: (α) Σχέδια γενικής διατάξεως πλοίου. (β) Σχέδια διατάξεως χώρων ενδιαιτήσεως, εις ά θα εµφαίνωνται λεπτοµερώς οι ατοµικοί, κοινόχρηστοι, βοηθητικοί και λοιποί χώροι και θα απεικονίζωνται αι θέσεις του µονίµου εξοπλισµού των ατοµικών χώρων. (γ) Σχέδια διατάξεως συστήµατος αερισµού, εξαερισµού και θερµάνσεως µετά στοιχείων, σχετικώς µε την επάρκειαν των εγκαταστάσεων κεχωρισµένως δια τους χώρους υγιεινής, µαγειρεία, κοιτώνας, εστιατόρια και χώρους αναψυχής.

18 2. Μετά το πέρας της ναυπηγήσεως και προ της θέσεως του πλοίου εις υπηρεσίαν, ελέγχεται και εξακριβούται αρµοδίως η πλήρης συµµόρφωσις του πλοίου προς τα προβλεπόµενα υπό των ως άνω εγκεκριµένων σχεδίων και τας διατάξεις του παρόντος Κανονισµού. 3. Αι διατάξεις του παρόντος άρθρου εφαρµόζονται και επί µετασκευών ευρείας εκτάσεως, συνεπεία των οποίων επέρχεται αξιόλογος µεταβολή εις τους χώρους ενδιαιτήσεως. ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΙΙ Φορτηγά και επιβατηγά πλοία από κοχ. ΜΕΡΟΣ Α Νέα πλοία Άρθρον 25 Κατασκευή των χώρων ενδιαιτήσεως 1. Τα διαφράγµατα των χώρων ενδιαιτήσεως τα ταυτιζόµενα µε τας πλευράς του πλοίου δέον να επενδύωνται δια καταλλήλου µονωτικού υλικού, εξασφαλιζοµένης ούτω κατά το δυνατόν πλήρους µονώσεως έναντι του ψύχους και του καύσωνος. 2. Τα διαφράγµατα του φωταγωγού αεραγωγού του µηχανοστασίου και αι σωληνώσεις, ατµού, πετρελαίου και θερµού ύδατος, εφ όσον διέρχονται των χώρων ενδιαιτήσεως δέον να επενδύωνται δια καταλλήλου µονωτικού υλικού, ώστε να εξασφαλίζηται επαρκής µόνωσις προς πλήρη απορρόφησιν της ακτινοβολουµένης θερµότητος. 3. Ανοικτά χαλύβδινα καταστρώµατα σχηµατίζονται οροσήν χώρων ενδιαιτήσεως δέον να επενδύωνται εσωτερικώς δια καταλλήλου µονωτικού υλικού, ως εν παραγρ. (1) του παρόντος άρθρου. 4. Η επιφάνεια της εσωτερικής επενδύσεως των χώρων ενδιαιτήσεως δέον να είναι λεία και συνεχής, τοιαύτης δε συστάσεως ώστε να καθαρίζηται ευχερώς. 5. Τα διαφράγµατα και αι οροφαί των χώρων ενδιαιτήσεως δέον να έχουν φωτεινά χρώµατα εις τρόπον ώστε να καθίσταται ευχερής η διατήρησις της καθαριότητος αυτών. 6. Τα δάπεδα των χώρων ενδιαιτήσεως δέον να καλύπτωνται δια καταλλήλου υλικού, εξασφαλίζοντος µόνωσιν και αντοχήν εις την υγρασίαν. 7. Αι συναρµογαί, µεταξύ δαπέδων και διαφραγµάτων, των χώρων ενδιαιτήσεως, δέον να καλύπτωνται δια καταλλήλου υλικού προς αποφυγήν ρωγµών. 8. Τα διαφράγµατα των χώρων υγιεινής (λουτρά, πλυντήρια, αφοδευτήρια) δέον όπως συνίσταται εκ χάλυβος ή ετέρου καταλλήλου υλικού εξασφαλίζοντος στεγανότητα µεταξύ των χώρων. 9. Εις τους χώρους ενδιαιτήσεως προβλέπεται σύστηµα ικανοποιητικής αποστραγγίσεως. Οι σωλήνες είναι επαρκών διαστάσεων και είναι κατά τέτοιο τρόπο τοποθετηµένες ώστε να µειώνεται ο κίνδυνος εµφράξεως και να εξυπηρετήται ο καθαρισµός. 10. Εις καµία περίπτωση οι κοιτώνες κατασκευάζωνται πρώραθεν του στεγανού συγκρούσεως. 11. Τα µέσα προσβάσεως, η κατασκευή και η διαρρύθµισις των χώρων ενδιαιτήσεως είναι τέτοια ώστε να εξασφαλίζεται επαρκής ασφάλεια και προστασία εναντίον του καιρού και της θαλάσσης. 12. εν υπάρχουν απ ευθείας ανοίγµατα προς τους κοιτώνες από χώρους φορτίου και µηχανηµάτων, ή από µαγειρεία και χώρους λαµπτήρων και χρωµάτων ή από το µηχανοστάσιον, το κατάστρωµα και άλλες αποθήκες χύδην φορτίου και θαλάµους ξηράνσεως.

19 Εκείνο το τµήµα του διαφράγµατος (µπουλµές) που διαχωρίζει τους ανωτέρω χώρους από τους κοιτώνας καθώς επίσης και τα εξωτερικά διαφράγµατα των κοιτώνων, είναι επαρκούς αντοχής και υδατοστεγή και όπου είναι δυνατόν αεροστεγή. Εάν θύραι κοιτώνων και θύραι µηχανοστασίου ευρίσκονται επί του αυτού διαδρόµου, αι θύραι µηχανοστασίου δέον να κλείουν αυτοµάτως. Άρθρον 26 Αερισµός των χώρων ενδιαιτήσεως 1. Άπαντες οι χώροι ενδιαιτήσεως του πλοίου δέον όπως αερίζωνται επαρκώς, δια καταλλήλου µηχανικού συστήµατος, επιτυγχανοµένων τουλάχιστον δέκα (10) εναλλαγών του αέρος καθ ώραν των χώρων λογιζοµένων κενών. 2. Τα ανοίγµατα εξαερισµού των χώρων ενδιαιτήσεως, δέον να τοποθετώνται κατά τοιούτον τρόπον, ώστε να µη προκαλούνται κατά το δυνατόν ρεύµατα και ενόχλησις των ενδιαιτωµένων. Άρθρον 27 Θέρµανσις των χώρων ενδιαιτήσεως 1. Άπαντα τα πλοία δέον όπως εφοδιάζωνται δια καταλλήλου συστήµατος θερµάνσεως εις τρόπον ώστε οι χώροι ενδιαιτήσεως αυτών να θερµαίνωνται επαρκώς. 2. Θερµαντικά µέσα δύνανται να είναι είτε ατµός, είτε ύδωρ, είτε αήρ, είτε κεκαλυµµένα ηλεκτρικά στοιχεία, είτε συνδυασµός τούτων, απαγορευοµένης της χρησιµοποιήσεως δηλητηριωδών αερίων, θερµαστών πετρελαίου ή ηλεκτρικών θερµαστών µετά ακαλύπτων στοιχείων. 3. Τα θερµαντικά σώµατα, δέον να κατασκευάζωνται και τοποθετούνται κατά τοιούτον τρόπον ώστε να αποκλείωνται κίνδυνοι πυρκαϊάς ή ατυχήµατος ή ενόχλησις των ενδιαιτωµένων. Άρθρον 28 Φωτισµός των χώρων ενδιαιτήσεως 1. Άπαντες οι χώροι ενδιαιτήσεως δέον όπως φωτίζωνται επαρκώς. 2. Επαρκής θεωρείται ο φωτισµός ο οποίος παρέχει την δυνατότητα, εις άτοµον φυσιολογικής οπτικής οξύτητος, ανέτου αναγνώσεως, εις οιονδήποτε σηµείον, εφηµερίδος. 3. Εντός των κοιτώνων, πλέον των λοιπών φωτιστικών σωµάτων, παρά την κεφαλήν εκάστης κλίνης, δέον να υφίσταται καταλλήλως διατεταγµένον φωτιστικόν σώµα, µετά διακόπτου, προς ανάγνωσιν. Άρθρον 29 ιάκρισις κοιτώνων 1. Οι κοιτώνες αναλόγως των ενδιαιτωµένων διακρίνονται εις τας ακολούθους κατηγορίας: (ι) Πλοιάρχου, (ιι) Αξιωµατικών, και

20 (ιιι) Κατωτέρου πληρώµατος. 2. Εξωτερικώς της θύρας εκάστου κοιτώνος, δέον να αναγράφεται καλαισθήτως, δια χαράξεως ή ανεξιτήλως εις ποίαν των ανωτέρω κατηγοριών ανήκει ο κοιτών. Προκειµένου περί κοιτώνων κατωτέρου πληρώµατος αναγράφεται οµοίως ως ανωτέρω και ο αριθµός των εν αυτώ ενδιαιτωµένων. Άρθρον 30 ιάθεσις κοιτώνων 1. Εις τον Πλοίαρχον και τον Α Μηχανικόν δέον να διατίθεται ατοµικός κοιτών. 2. Εις τους Αξιωµατικούς δέον να διατίθεται, είτε ατοµικός κοιτών είτε κατ ανώτατον όριον, ανά δύο (2) άτοµα, εις κοιτών. 3. Εις το κατώτερον πλήρωµα δέον να διατίθεται, είτε ατοµικός κοιτών, είτε κατ ανώτατον όριον, ανά τέσσερα (4) άτοµα, εις κοιτών. Άρθρον 31 Ύψος χώρων ενδιαιτήσεως Το καθαρόν ύψος των χώρων ενδιαιτήσεως εις τα σηµεία ελευθέρας κυκλοφορίας δέον να είναι τουλάχιστον 1,90 µ. Άρθρον 32 ιάδροµοι χώρων ενδιαιτήσεως και προστατευτικά κιγκλιδώµατα 1. Οι διάδροµοι των χώρων ενδιαιτήσεως δέον να πληρούν τας κάτωθι προϋποθέσεις: α) Το ελάχιστον καθαρόν εύρος των κυρίων διαδρόµων να είναι 0,75 µ. β) Φέρουν χειρολαβάς εις την µίαν τουλάχιστον πλευράν προς συγκράτησιν του πληρώµατος. Αι χειρολαβαί αύται δεν θεωρούνται ως εµπόδια δια τον προσδιορισµόν του καθαρού εύρους των διαδρόµων. 2. Προστατευτικά µεταλλικά κιγκλιδώµατα, ύψους ως τούτο καθορίζεται υπό της εκάστοτε εν ισχύι ιεθνούς Συµβάσεως περί γραµµών φορτώσεως, ή ισοδύναµα µέσα δέον όπως τοποθετούνται περιφερειακώς των ανοικτών καταστρωµάτων. Κιγκλιδώµατα πλευρών καταστρωµάτων, κειµένων προς την θάλασσαν, δέον όπως αποτελούνται εκ τριών σειρών κιγκλιδωµάτων, λοιπά κιγκλιδώµατα δύνανται να αποτελούνται εκ δύο σειρών κιγκλίδων. Άρθρον 33 Κλίναι 1. Εις τον Πλοίαρχον και πάντα τα µέλη του πληρώµατος δέον όπως διατίθεται ιδιαίτερα κλίνη ελαχίστων εσωτερικών διαστάσεων 1,98 Χ 0,80 µ. 2. Όπου αι κλίναι τοποθετούνται πλησίον, των εξωτερικών πλευρών του πλοίου, ή πλησίον διαφραγµάτων, των οποίων η ετέρα όψις εκτίθεται εις δυσµενείς καιρικάς καταστάσεις

21 ψύχους ή θερµότητος υπό υψηλάς θερµοκρασίας, δέον να προβλέπεται κατάλληλος µόνωσις δια ξύλου ή ετέρου ισοδυνάµου µονωτικού υλικού, διαχωρίζουσα την κλίνην από τας πλευράς ή τα διαφράγµατα του πλοίου. 3. Απαγορεύεται η τοποθέτησις δύο ή περισσοτέρων κλινών εν επαφή κατά πλευράν, τούτο επιτρέπεται µόνον εις τα επιβατηγά και τα αλιευτικά πλοία, εφ όσον υπάρχει διάδροµος, προς τας πλευράς των κλινών, τας αντιθέτους των εφαπτοµένων, και, παραπέτασµα µεταξύ των δύο κλινών. 4. Το πλαίσιον της βάσεως εκάστης κλίνης, δέον όπως είναι µεταλλικόν ή ξύλινον, η δε βάσις να συνίσταται εν συνδυασµού ελατηρίων εξασφαλιζόντων ελαστικότητα ή να φέρη κλινοστρωµνήν πληρούσαν την απαίτησιν ταύτην (στρωµατέξ). Άρθρον 34 Επιπλώσεις και εξοπλισµός των κοιτώνων 1. Εντός εκάστου κοιτώνος, δέον να υφίσταται ιδιαίτερον εερµάριον και συρτάρι δι έκαστον ενδιατώµενον. 2. Άπαντες οι κοιτώνες δέον να είναι εφωδιασµένοι δια καταλλήλων καθισµάτων προς χρήσιν των ενδιαιτωµένων. 3. Εις έκαστον κοιτώνα, δέον όπως υπάρχει τράπεζα ή γραφείον µονίµου τύπου φέροντος προεκτάσεις αι οποίαι διπλώνουν προς τα κάτω ή συµπτύσσονται εντός αυτού. Άρθρον 35 Εστιατόρια και µέσα ψυχαγωγίας 1. Επί των πλοίων, δέον να υφίσταται ιδιαίτερον εστιατόριον δια τον Πλοίαρχον και τους Αξιωµατικούς και έτερον κεχωρισµένον δια το κατώτερον πλήρωµα. 2. Πλοία ολικής χωρητικότητος µικροτέρας των 300 κόρων δυνατόν να διαθέτουν εν µόνον εστιατόριον. 3. Τα εστιατόρια δέον να διαθέσουν επιφάνειαν δια την ταυτόχρονον εστίασιν του προσωπικού, πλην των εκτελούντων φυλακήν να είναι δε εξωπλισµένα δια των απαραιτήτων ειδών εστιάσεως. 4. Τα εστιατόρια δέον όπως εφοδιάζωνται δια των κάτωθι τουλάχιστον µέσων ψυχαγωγίας, η χρήσις των οποίων δεν επιτρέπεται κατά τας ώρας φαγητού: α) ι επιτραπεζίων παιγνιδίων (σκάκι τάβλι). β) ια ραδιοφώνου. Άρθρον 36 Αφοδευτήρια Λουτήρες Νιπτήρες Χώροι φυλάξεως ενδυµασιών εργασίας 1. Επί παντός πλοίου, δέον όπως διατίθεται εις κατάλληλον χώρον δια το προσωπικόν αυτού εν (1) αφοδευτήριον, λουτρόν ή καταιονητήρ (ντους) ως και νιπτήρ τροδοτοτούµενος δια θερµού και ψυχρού γλυκέος ύδατος, ανά εξ (6) άτοµα δια τα οποία δεν διατίθενται ιδιαίτεροι χώροι υγιεινής.

Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΡΟΕ ΡΙΚΟΝ ΙΑΤΑΓΜΑ: Αριθ. 1349/81 Κανονισµός προλήψεως εργατικών ατυχηµάτων εις τα πλοία. (ΦΕΚ 336/Α/21-12-81) Έχοντες υπ όψιν: Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 1. Τα άρθρα 32 παραγ. 1 και 2, 36 παραγ.

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ: 3232 Β ΜΑRΡΟL/108/91/16.12.91/92. Συγκέντρωση και διάθεση πετρελαιοειδών αποβλήτων του Μηχανοστασίου των πλοίων. (ΦΕΚ 16/Β/16-1-92)

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ: 3232 Β ΜΑRΡΟL/108/91/16.12.91/92. Συγκέντρωση και διάθεση πετρελαιοειδών αποβλήτων του Μηχανοστασίου των πλοίων. (ΦΕΚ 16/Β/16-1-92) ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ: 3232 Β ΜΑRΡΟL/108/91/16.12.91/92 Συγκέντρωση και διάθεση πετρελαιοειδών αποβλήτων του Μηχανοστασίου των πλοίων. (ΦΕΚ 16/Β/16-1-92) Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ Έχοντας υπόψη: Τις διατάξεις

Διαβάστε περισσότερα

Η παραπάνω µέσα σε φράση προστίθεται µε την παράγραφο 3, άρθρου 3 του Β.. 323/1965 ορίζοντος εν άρθρο 4 ότι η ισχύς αυτού άρχεται τρεις µήνας από της

Η παραπάνω µέσα σε φράση προστίθεται µε την παράγραφο 3, άρθρου 3 του Β.. 323/1965 ορίζοντος εν άρθρο 4 ότι η ισχύς αυτού άρχεται τρεις µήνας από της ΒΑΣΙΛΙΚΟΝ ΙΑΤΑΓΜΑ της 11 Μαρτίου / 4 Απριλίου1955 Περί επιβλέψεως της λειτουργίας και χειρισµού ατµολεβήτων Έχοντες υπ όψιν 1. Τας διατάξεις (Φ.Ε.Κ. 82/Α/1955) α) του Νοµ.6422 του έτους 1934 "Περί ασκήσεως

Διαβάστε περισσότερα

Κύρωση της 133 Διεθνούς Σύμβασης Εργασίας για την ενδιαίτηση των πληρωμάτων των πλοίων (συμπληρωματικές διατάξεις) (ΦΕΚ 65/Α/19-5-86)

Κύρωση της 133 Διεθνούς Σύμβασης Εργασίας για την ενδιαίτηση των πληρωμάτων των πλοίων (συμπληρωματικές διατάξεις) (ΦΕΚ 65/Α/19-5-86) ΝΟΜΟΣ: 1594/86 Κύρωση της 133 Διεθνούς Σύμβασης Εργασίας για την ενδιαίτηση των πληρωμάτων των πλοίων (συμπληρωματικές διατάξεις) (ΦΕΚ 65/Α/19-5-86) Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδομε τον ακόλουθο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ. ΙΕΡΟΣ Ι Κανονιστικές Ειο&κητικές Πράξεις

ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ. ΙΕΡΟΣ Ι Κανονιστικές Ειο&κητικές Πράξεις Κ.Δ.Π. 7/8 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΤΟ ΤΗΣ ΕΠΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΑΣ Αρ. 0 της Της ΔΕΚΕΜΒΡΟΥ 98 ΔΟΚΗΤΚΕΣ ΠΡΑΞΕΣ Αριθμός 7 ΕΡΟΣ Κανονιστικές Ειο&κητικές Πράξεις Ο ΠΕΡ ΕΜΠΟΡΚΗΣ ΝΑΥΤΛΑΣ (ΠΛΟΑΡΧΟ ΚΑ ΝΑΥ ΤΚΟ) ΝΟΜΟ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ: 379/80 Περί τροποποιήσεως διατάξεών τινων του υπ αριθ. 455/76 Πρ. ιατάγµατος (ΦΕΚ 169Α/5-7-76) «περί όρων και προϋποθέσεων ιδρύσεως και λειτουργίας σταθµών αυτοκινήτων... κ.λπ.» (ΦΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

Εξελίξεις στην εφαρμογή κανονιστικού πλαισίου για την επιθεώρηση και έκδοση Π.Γ.Ε. (Π.Δ.917/79 & Π.Δ.918/79) Ελληνικός Νηογνώμων

Εξελίξεις στην εφαρμογή κανονιστικού πλαισίου για την επιθεώρηση και έκδοση Π.Γ.Ε. (Π.Δ.917/79 & Π.Δ.918/79) Ελληνικός Νηογνώμων Ναυτικός Όμιλος Ελλάδος, 27/03/2017 Εξελίξεις στην εφαρμογή κανονιστικού πλαισίου για την επιθεώρηση και έκδοση Π.Γ.Ε. (Π.Δ.917/79 & Π.Δ.918/79) Ελληνικός Νηογνώμων Τρύφων Διαμαντόπουλος Νικόλαος Γρηγοριάδης

Διαβάστε περισσότερα

Κύρωση της 92 ιεθνούς Σύµβασης Εργασίας, για την ενδιαίτηση των πληρωµάτων των πλοίων (αναθεωρητική 1949). (ΦΕΚ 107/Α/18-07-86)

Κύρωση της 92 ιεθνούς Σύµβασης Εργασίας, για την ενδιαίτηση των πληρωµάτων των πλοίων (αναθεωρητική 1949). (ΦΕΚ 107/Α/18-07-86) ΝΟΜΟΣ: 1637/86 Κύρωση της 92 ιεθνούς Σύµβασης Εργασίας, για την ενδιαίτηση των πληρωµάτων των πλοίων (αναθεωρητική 1949). (ΦΕΚ 107/Α/18-07-86) Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδοµε τον ακόλουθο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 463 1978 Είδος: ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ Αριθμός: 463 Έτος: 1978 ΦΕΚ: Α 96 19780614 Τέθηκε σε ισχύ: 14.06.1978 Ημ.Υπογραφής: 03.06.

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 463 1978 Είδος: ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ Αριθμός: 463 Έτος: 1978 ΦΕΚ: Α 96 19780614 Τέθηκε σε ισχύ: 14.06.1978 Ημ.Υπογραφής: 03.06. ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 463 1978 Είδος: ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ Αριθμός: 463 Έτος: 1978 ΦΕΚ: Α 96 19780614 Τέθηκε σε ισχύ: 14.06.1978 Ημ.Υπογραφής: 03.06.1978 Τίτλος: Περί των όρων και προϋποθέσεων ιδρύσεως και

Διαβάστε περισσότερα

«Άρθρον 1. γγγ) Απλός άξονας κινητήριος, µη διευθυντήριος: εκατρείς χιλιάδες (13.000) χιλιόγραµµα.

«Άρθρον 1. γγγ) Απλός άξονας κινητήριος, µη διευθυντήριος: εκατρείς χιλιάδες (13.000) χιλιόγραµµα. (Το παρόν συνιστά βοήθηµα τεκµηρίωσης και δεν δεσµεύει τις υπηρεσίες. Παρατίθεται για την ενηµέρωση των ενδιαφεροµένων. Πριν την εφαρµογή πρέπει να ελέγχεται η ακρίβεια της κωδικοποίησης) Π.. 1161 της

Διαβάστε περισσότερα

Υποχρεωτικό (ανεξάρτητα με δυναμικότητα) 120 τ.μ. (και να είναι θερμαινόμενη τουλάχιστο 20 κελσίου)

Υποχρεωτικό (ανεξάρτητα με δυναμικότητα) 120 τ.μ. (και να είναι θερμαινόμενη τουλάχιστο 20 κελσίου) 1 Οι περί Ξενοδοχείων και Τουριστικών Καταλυμάτων (Οργανωμένα Διαμερίσματα και Τουριστικά Χωριά) Κανονισμοί του 1993-2005 ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΕΛΕΤΗΣ ΣΧΕΔΙΩΝ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΩΝ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΧΩΡΙΩΝ 1. Θέση

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ. Αρ. 1. Αρ. 2

ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ. Αρ. 1. Αρ. 2 ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Ν. 6422/1934, Περί ασκήσεως του επαγγέλματος του Μηχανολόγου, του Ηλεκτρολόγου και του Μηχανολόγου - Ηλεκτρολόγου Μηχανικού, ως και του Ναυπηγού. Αρ. 1 Η ελευθέρα άσκησις του επαγγέλματος του

Διαβάστε περισσότερα

Αρθρο: 1 Ημ/νία: Ημ/νία Ισχύος: Περιγραφή όρου θησαυρού: ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ ΣΕ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΥΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥΣ

Αρθρο: 1 Ημ/νία: Ημ/νία Ισχύος: Περιγραφή όρου θησαυρού: ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ ΣΕ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΥΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥΣ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 33/1979 ΦΕΚ: Α 10 19790124 Τίτλος Περί τουριστικών καταλυμάτων εντός παραδοσιακών κτισμάτων Προοίμιο Εχοντες υπ' όψιν: 1. Το άρθρο 11 παρ. 1 και 2 και το άρθρο 22 του Α.Ν. 431/1937 "περί

Διαβάστε περισσότερα

(Φ.Ε.Κ. 31/Α/ )

(Φ.Ε.Κ. 31/Α/ ) ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ 151/1978 Περί µέτρων υγιεινής και ασφαλείας των απασχολουµένων εις θερµοπλαστικούς και παροµοίους τούτων πιεστήρας Έχοντες υπ' όψει: (Φ.Ε.Κ. 31/Α/25-2-78) Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ηλεκτρολόγου µηχανικού" ή "διπλωµατούχου µηχανολόγου-ηλεκτρολόγου µηχανικού" ή "διπλωµατούχου ναυπηγού":

ηλεκτρολόγου µηχανικού ή διπλωµατούχου µηχανολόγου-ηλεκτρολόγου µηχανικού ή διπλωµατούχου ναυπηγού: ΝΟΜΟΣ 6422 της 26/28 Νοεµβρίου 1934 Περί ασκήσεως του επαγγέλµατος του Μηχανολόγου, του Ηλεκτρολόγου και του Μηχανολόγου - Ηλεκτρολόγου Μηχανικού, ως και του Ναυπηγού (Φ.Ε.Κ. 412/Α/1934) Άρθρο 1 Η ελευθέρα

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ Υδροδοτήσεως πλοίων ή εγκαταστάσεων ξηράς υπό του Ο.Λ.Π.

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ Υδροδοτήσεως πλοίων ή εγκαταστάσεων ξηράς υπό του Ο.Λ.Π. ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ Υδροδοτήσεως πλοίων ή εγκαταστάσεων ξηράς υπό του Ο.Λ.Π. Κωδικοποίηση των ακολούθων Πράξεων του Δ.Σ./Ο.Λ.Π.: 965/61 (ΦΕΚ 382/61), 1268/62 (ΦΕΚ 490/62),

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΡΑ ΙΟEΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΛΟΙΩΝ

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΡΑ ΙΟEΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΛΟΙΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΡΑ ΙΟEΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΛΟΙΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΙΝΑΚΑΣ 4 : ΡΑ ΙΟΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΠΛΟΙΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΗΣ Υ.Α. 1218.38/1/98 (Ο παρών Τροποποιημένος Πίνακας εφαρμόζεται την ή μετά την 1-2-2009) ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ενδιαιτήµατα ζώων. Άρθρο 3

Ενδιαιτήµατα ζώων. Άρθρο 3 Ενδιαιτήµατα ζώων Ενδιαίτηµα ζώων: νοείται ειδικόν οίκηµα, εις το οποίον παρέχεται επ' αµοιβή ή µη τροφή, κατοικία, περιποίησης και παρακολούθησης, εις υγιή ή εν ανναρώσει ζώα. 1. ια την χορήγηση της εν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 30 Μαρτίου 2017 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 30 Μαρτίου 2017 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 3 Μαρτίου 17 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Ναυτικά ατυχήµατα Ελληνικών Εµπορικών Πλοίων, 1 ΚΟΧ και άνω: 16 Η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) ανακοινώνει τα αποτελέσµατα

Διαβάστε περισσότερα

LEGISLATIVE DATABASE. www.fishinmed.eu GREECE PD 281/1996. Safety and health TAG. Safety equipment Working conditions Health specifications

LEGISLATIVE DATABASE. www.fishinmed.eu GREECE PD 281/1996. Safety and health TAG. Safety equipment Working conditions Health specifications 1 www.fishinmed.eu LEGISLATIVE DATABASE GREECE PD 281/1996 Safety and health TAG Safety equipment Working conditions Health specifications DISCLAIMER The contents of this document are the sole responsibility

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΑΣΥΝ ΕΣΗΣ 41 110 ΛΑΡΙΣΑ ΤΗΛ: 2410/618.098 FAX:2410/611.995

ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΑΣΥΝ ΕΣΗΣ 41 110 ΛΑΡΙΣΑ ΤΗΛ: 2410/618.098 FAX:2410/611.995 ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ Μέχρι σήµερα δεν εκδοθεί Π.. (όπως προβλέπεται στο Ν. 1404/83) για τον καθορισµό των επαγγελµατικών δικαιωµάτων των αποφοίτων Ηλεκτρολόγων Τ.Ε.Ι. και ισχύουν τα επαγγελµατικά δικαιώµατα

Διαβάστε περισσότερα

E.E. Παρ. ΙΙΙ(Ι) Αρ. 3210, K.AJI. 386/97

E.E. Παρ. ΙΙΙ(Ι) Αρ. 3210, K.AJI. 386/97 E.E. Παρ. ΙΙΙ(Ι) Αρ. 0,..9 8 K.AJI. 8/9 Αριθμός 8 Οι περί Εμπορικής Ναυτιλίας (Σύνθεση και Αριθμός Πληρώματος) Κανονισμοί του 99, οι οποίοι κατατέθηκαν στη Βουλή των Αντιπροσώπων και εγκρίθηκαν από αυτή,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΕΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΠΡΟΣ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ (ΣΑΦΗΣ ΙΑΧΩΡΙΣΜΟΣ ΙΑ ΙΚΑΣΙΩΝ ΤΥΚ)

ΣΗΜΕΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΠΡΟΣ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ (ΣΑΦΗΣ ΙΑΧΩΡΙΣΜΟΣ ΙΑ ΙΚΑΣΙΩΝ ΤΥΚ) ΣΗΜΕΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΠΡΟΣ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ (ΣΑΦΗΣ ΙΑΧΩΡΙΣΜΟΣ ΙΑ ΙΚΑΣΙΩΝ ΤΥΚ) Καθορισµός Θέσης Ηλεκτροβάνας σε σχέση µε την εσωτερική εγκατάσταση αερίου όπου υπάρχει λεβητοστάσιο. 1 Στις

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΡΑ ΙΟEΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΛΟΙΩΝ

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΡΑ ΙΟEΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΛΟΙΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΡΑ ΙΟEΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΛΟΙΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΙΝΑΚΑΣ 6 : ΠΙΝΑΚΑΣ ΡΑ ΙΟΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΜΙΚΡΩΝ ΠΛΟΙΩΝ ΠΟΥ ΕΜΠΙΠΤΟΥΝ ΣΤΟ ΠΕ ΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ Π.. 917/1979. (ΕΦΑΡΜΟΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΙΣΧΥΟΝΤΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός 10(Ι) του 2017 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ (ΕΚΔΟΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ) ΝΟΜΟ ΤΟΥ 2008

Αριθμός 10(Ι) του 2017 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ (ΕΚΔΟΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ) ΝΟΜΟ ΤΟΥ 2008 Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι) Ν. 10(Ι)/2017 Αρ. 4589, 17.2.2017 Ο περί Eμπορικής Ναυτιλίας (Έκδοση και Αναγνώριση Πιστοποιητικών και Ναυτική Εκπαίδευση) (Τροποποιητικός) Νόμος του 2017 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 1999 2004 Επιτροπή Περιφερειακής Πολιτικής, Μεταφορών και Τουρισµού 19 Σεπτεµβρίου 2002 PE 314.716/2-3 ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ 2-18 Σχέδιο έκθεσης Bernard Poignant ειδικές απαιτήσεις ευστάθειας

Διαβάστε περισσότερα

Περί ασκήσεως επαγγέλµατος µηχανοδηγού και πρακτικού µηχανικού κινητηρίων µηχανών, ως και θερµαστών.

Περί ασκήσεως επαγγέλµατος µηχανοδηγού και πρακτικού µηχανικού κινητηρίων µηχανών, ως και θερµαστών. ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ: 8/8 Μαρτίου 1935 Περί ασκήσεως επαγγέλµατος µηχανοδηγού και πρακτικού µηχανικού κινητηρίων µηχανών, ως και θερµαστών. Α - Πρακτικοί µηχανικοί και µηχανοδηγοί κινητηρίων µηχανών. ιπλώµατα

Διαβάστε περισσότερα

ΓΚΛ Αριθ. 01 Περί ρυμουλκικών εργασιών λιμένος και ρυμουλκών λιμένος (ΦΕΚ 336 Β )

ΓΚΛ Αριθ. 01 Περί ρυμουλκικών εργασιών λιμένος και ρυμουλκών λιμένος (ΦΕΚ 336 Β ) ΓΚΛ Αριθ. 01 Περί ρυμουλκικών εργασιών λιμένος και ρυμουλκών λιμένος (ΦΕΚ 336 Β 10-05-93) ΟΠΩΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΘΗΚΕ ΜΕ ΤΟΥΣ: ΓΚΛ αριθ. 43 Συμπλήρωση διάταξης του αρ. 01 ΓΚΛ (ΦΕΚ 916 Β/14-07-06)

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 3116.3/08/1993

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 3116.3/08/1993 ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 3116.3/08/1993 Απαιτούµενος ελάχιστος εξοπλισµός συνεργείων για ναυπηγοεπισκευαστικές εργασίες σε πλοία επισκευαζόµενα στη ναυπηγοεπισκευαστική ζώνη Πειραιά ραπετσώνας Κερατσινίου - Περάµατος

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ: Αριθ. Γ1/9900/74 Περί υποχρεωτικής κατασκευής αποχωρητηρίων. (ΦΕΚ 1266/Β/3-12-74) Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Έχοντες υπ' όψει: α) Τον Α.Ν. 2520/49 "περί Υγειονοµικών ιατάξεων".

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΠΕΡΙ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΩΝ (ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΙΣ) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΤΟΥ 1977 ΚΑΙ 2005

ΟΙ ΠΕΡΙ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΩΝ (ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΙΣ) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΤΟΥ 1977 ΚΑΙ 2005 ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Επίσημη Εφημερίδα, Παράρτημα Τρίτο (Ι): 15.7.77 23.12.2005. ΟΙ ΠΕΡΙ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΩΝ (ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΙΣ) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΤΟΥ 1977 ΚΑΙ 2005 (Ενοποίηση) Γραφείο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Αποτελέσµατα απογραφής εµπορικών πλοίων και πληρωµάτων της 20 ης Σεπτεµβρίου 2014

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Αποτελέσµατα απογραφής εµπορικών πλοίων και πληρωµάτων της 20 ης Σεπτεµβρίου 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 24 Φεβρουαρίου 2016 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Αποτελέσµατα απογραφής εµπορικών πλοίων και πληρωµάτων της 20 ης Σεπτεµβρίου 2014 Η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ)

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ: 131/90 Αποδοχή τροποποιήσεων της ιεθνούς Συµβάσεως «περί ασφαλείας της ανθρωπίνης ζωής εν θαλάσση 1974», που αναφέρονται στην εναποµένουσα ευστάθεια των επιβατηγών πλοίων µετά από βλάβη».

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΕΛΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΩΝ ΚΕΕΠ 2. ΤΕΛΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ (ΑΡΧΙΚΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ Η ΕΝΔΙΑΜΕΣΗΣ) ΓΙΑ ΤΗΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΕΛΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΩΝ ΚΕΕΠ 2. ΤΕΛΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ (ΑΡΧΙΚΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ Η ΕΝΔΙΑΜΕΣΗΣ) ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΕΛΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝ. Με την κατάθεση της αίτησης στη Γραμματεία της ΔΕΕΠ για ειδικές περιπτώσεις επιθεωρήσεων, έκδοση αδειών, εγκρίσεις σχεδίων, μελετών κ.λ.π. καταβάλλονται αναλόγως στο

Διαβάστε περισσότερα

Το σύστηµα πρέπει να διαθέτει κατάλληλο φωτισµό όλης της περιστρεφόµενης

Το σύστηµα πρέπει να διαθέτει κατάλληλο φωτισµό όλης της περιστρεφόµενης !"#$!"%&'(" Κυκλικό περιστρεφόµενο αυτόνοµο σύστηµα διανοµής φαγητού για εξυπηρέτηση 450-500 ατόµων ανά ώρα, κατασκευασµένο από ανοξείδωτο χάλυβα και επένδυση µελαµίνης, όπου χρειάζεται, σε διαστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΑΠΟ ΤΟ ΕΠΙΨΥ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΨΥΧΑΡΓΩΣ

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΑΠΟ ΤΟ ΕΠΙΨΥ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΨΥΧΑΡΓΩΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΑΠΟ ΤΟ ΕΠΙΨΥ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΨΥΧΑΡΓΩΣ 1. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ. Το μισθωτέο ακίνητο πρέπει να πληροί τους όρους της Υπουργικής απόφασης Αρ.Πρ. Γ.Π./οικ.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΗΜ. ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΗΜ. ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ: Οικ. 6895/1241/Φ9.2/93 Τροποποίηση της Κοινής Υπουργικής Απόφασης 18173/1988(664Β) σε συµµόρφωση προς την 90/486/ΕΟΚ Οδηγία του Συµβουλίου της 17 ης Σεπτεµβρίου 1990, που τροποποιεί

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΡΑ ΙΟEΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΛΟΙΩΝ

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΡΑ ΙΟEΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΛΟΙΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΡΑ ΙΟEΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΛΟΙΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ 5 : ΠΙΝΑΚΑΣ ΡΑ ΙΟΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥΠΛΟΙΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΙΜΕΝΑ ΑΡΙΘΜ. 23 ΟΠΩΣ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΘΗΚΕ ΚΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΘΗΚΕ ΜΕ ΤΟΥΣ Γ.Κ.Λ. ΑΡΙΘΜ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ 1181 της 23/

ΝΟΜΟΣ 1181 της 23/ ΝΟΜΟΣ 1181 της 23/24.7.81 Περί κυρώσεως της ψηφισθείσης εις Γενεύη το έτος 1960 υπ' αριθ. 115 ιεθνούς Συµβάσεως Περί προστασίας των εργαζοµένων από τάς ιοντιζούσας ακτινοβολίας (Φ.Ε.Κ. 195/Α/1981) Η αναφερόµενη

Διαβάστε περισσότερα

(Φ.Ε.Κ. 332/Α/ )

(Φ.Ε.Κ. 332/Α/ ) ΝΟΜΟΣ 492/1976 Περί κυρώσεως της ψηφισθείσης εν Γενεύη κατά το 1971 υπ αριθµόν 136 ιεθνούς Συµβάσεως Εργασίας, περί προστασίας εκ των κινδύνων δηλητηριάσεως των οφειλοµένων εις το βενζόλιον (Φ.Ε.Κ. 332/Α/11-12-1976)

Διαβάστε περισσότερα

* ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ * Νο. 31

* ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ * Νο. 31 -- 759 -- * ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ * Νο. 31 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 20 Μαϊου 1999 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αρ.Πρωτ.: 1132236/11156ΠΕ/Β0012 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 12 - ΤΜΗΜΑ Β' ΠΟΛ.: 1119 ΘΕΜΑ:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΘΑΝΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΛΥΣΕΙΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟΥ ΔΟΚΙΜΙΟΥ

ΠΙΘΑΝΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΛΥΣΕΙΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟΥ ΔΟΚΙΜΙΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2015 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (Ι) ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Μάθηµα: ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΗ (108) Ηµεροµηνία και

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΠΕΡΙ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΜΗ ΑΔΕΙΟΥΧΩΝ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1982 ΕΩΣ 2002

ΟΙ ΠΕΡΙ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΜΗ ΑΔΕΙΟΥΧΩΝ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1982 ΕΩΣ 2002 ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 47 του 1982 79 του 1985 136 του 1988 106(Ι) του 1998 194(Ι) του 2002. ΟΙ ΠΕΡΙ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΜΗ ΑΔΕΙΟΥΧΩΝ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1982 ΕΩΣ 2002 (Ενοποίηση) Γραφείο Επιτρόπου Νομοθεσίας Λευκωσία.

Διαβάστε περισσότερα

Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ

Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ Ανάμικτη περισυλλογή Ένα δίκτυο για βρόχινα νερά και λύματα απλό και φθηνό διάμετροι μεγάλοι καθώς νερό βροχής μπορεί για μικρό διάστημα να είναι σε μεγάλες ποσότητες

Διαβάστε περισσότερα

Έντυπο Ελέγχου Επιχειρήσεων Μαζικής Εστίασης

Έντυπο Ελέγχου Επιχειρήσεων Μαζικής Εστίασης Ηµεροµηνία ελέγχου: Θέση Στοιχείων Φορέα Ελέγχου ΚΩ : 1.01.04 Έντυπο Ελέγχου Επιχειρήσεων Μαζικής Εστίασης Επωνυµία Τίτλος Επιχείρησης Στοιχεία Επιχείρησης Πόλη - διεύθυνση Τ.Κ Τηλέφωνο, Φαξ Ονοµατεπώνυµο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 30 Μαρτίου 2016 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. άτοµα που έπαθαν ατύχηµα σε πλοία ή θαλάσσιες περιοχές ευθύνης λιµενικών αρχών

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 30 Μαρτίου 2016 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. άτοµα που έπαθαν ατύχηµα σε πλοία ή θαλάσσιες περιοχές ευθύνης λιµενικών αρχών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 3 Μαρτίου 216 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Άτοµα που έπαθαν ατύχηµα σε πλοία και θαλάσσιες περιοχές ευθύνης των λιµενικών αρχών Έτους 215 Η Ελληνική Στατιστική Αρχή

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΠΟ ΕΝΟΠΛΟΥΣ Ι ΙΩΤΕΣ ΦΡΟΥΡΟΥΣ ΣΕ ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΠΛΟΙΑ. Άρθρο 1. Παροχή υπηρεσιών από ένοπλους ιδιώτες φρουρούς

ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΠΟ ΕΝΟΠΛΟΥΣ Ι ΙΩΤΕΣ ΦΡΟΥΡΟΥΣ ΣΕ ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΠΛΟΙΑ. Άρθρο 1. Παροχή υπηρεσιών από ένοπλους ιδιώτες φρουρούς ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΠΟ ΕΝΟΠΛΟΥΣ Ι ΙΩΤΕΣ ΦΡΟΥΡΟΥΣ ΣΕ ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΠΛΟΙΑ Άρθρο 1 Παροχή υπηρεσιών από ένοπλους ιδιώτες φρουρούς 1. Επιτρέπεται µε άδεια που εκδίδεται από τον Αρχηγό του Λιµενικού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ της 26ης ΙΟΥΝΙΟΥ 1987 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ. ΜΕΡΟΣ Ι Κανονιστικές Διοικητικές Πράξεις

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ της 26ης ΙΟΥΝΙΟΥ 1987 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ. ΜΕΡΟΣ Ι Κανονιστικές Διοικητικές Πράξεις Κ.Δ.Π. 193/87 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 2237 της 26ης ΙΟΥΝΙΟΥ 1987 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Αριθμός 193 ; ΜΕΡΟΣ Ι Κανονιστικές Διοικητικές Πράξεις Οι περί Ρυθμίσεως Μαρίνων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΡΑ ΙΟEΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΛΟΙΩΝ

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΡΑ ΙΟEΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΛΟΙΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΡΑ ΙΟEΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΛΟΙΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΙΝΑΚΑΣ 6 : ΠΙΝΑΚΑΣ ΡΑ ΙΟΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΜΙΚΡΩΝ ΠΛΟΙΩΝ ΠΟΥ ΕΜΠΙΠΤΟΥΝ ΣΤΟ ΠΕ ΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ Π.. 917/1979. (ΕΦΑΡΜΟΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΙΣΧΥΟΝΤΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΚΛ Αριθ. 24 Χορήγηση αδειών παρασιτοκτονίας σε χώρους φορτίου πλοίων (ΦΕΚ 101 Β/ )

ΓΚΛ Αριθ. 24 Χορήγηση αδειών παρασιτοκτονίας σε χώρους φορτίου πλοίων (ΦΕΚ 101 Β/ ) ΓΚΛ Αριθ. 24 Χορήγηση αδειών παρασιτοκτονίας σε χώρους φορτίου πλοίων (ΦΕΚ 101 Β/02-02-01) ΟΠΩΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΘΗΚΕ ΜΕ ΤΟΥΣ: ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΣΗΜ/ΡΟΣ ΛΣ ΞΕΝΙΚΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΛΙΚΟΝ ΔΙΑΤΑΓΜΑ υπ' αριθ. 36 της 15 Δεκ. 1966/25 Ιαν (ΦΕΚ Α' 9) 1

ΒΑΣΙΛΙΚΟΝ ΔΙΑΤΑΓΜΑ υπ' αριθ. 36 της 15 Δεκ. 1966/25 Ιαν (ΦΕΚ Α' 9) 1 ΒΑΣΙΛΙΚΟΝ ΔΙΑΤΑΓΜΑ υπ' αριθ. 36 της 15 Δεκ. 1966/25 Ιαν. 1967 (ΦΕΚ Α' 9) 1 ΒΑΣΙΛΙΚΟΝ ΔΙΑΤΑΓΜΑ υπ' αριθ. 36 της 15 Δεκ. 1966/25 Ιαν. 1967 (ΦΕΚ Α' 9). ΠΕΡΙ ΕΓΚΡΙΣΕΩΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ "ΠΕΡΙ ΣΩΣΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΤΩΝ ΠΛΟΙΩΝ".

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ ΝΑΥΤΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2004 (Οριστικά στοιχεία)

ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ ΝΑΥΤΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2004 (Οριστικά στοιχεία) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΘΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Δ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ Πειραιάς, 4 Ιουλίου 26 ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ ΝΑΥΤΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 24 (Οριστικά στοιχεία)

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΙΣ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ. Αριθ.Γ1 / 9900 της 27 Νοεµβρίου / 3 εκεµβρίου 1974. Περί υποχρεωτικής κατασκευής αποχωρητηρίων

ΑΠΟΦΑΣΙΣ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ. Αριθ.Γ1 / 9900 της 27 Νοεµβρίου / 3 εκεµβρίου 1974. Περί υποχρεωτικής κατασκευής αποχωρητηρίων Έχοντες υπόψη: ΑΠΟΦΑΣΙΣ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθ.Γ1 / 9900 της 27 Νοεµβρίου / 3 εκεµβρίου 1974 Περί υποχρεωτικής κατασκευής αποχωρητηρίων (Φ.Ε.Κ. 1266/B/1974) α) Τον Α.Ν. 2520/40 "περί Υγειονοµικών

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο Κατασκευής Συσκευών Διεργασιών ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Όλοι οι άνθρωποι εκτιμούν την άνεση που παρέχουν τα σύγχρονα συστήματα κλιματισμού. Τα περισσότερα συστήματα που εγκαταστάθηκαν πρίν τη δεκαετία

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑΙ ΠΡΑΞΕΙΣ. ΜΕΡΟΣ Ι Κανονιστικοί Διοικητικοί Πράξεις

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑΙ ΠΡΑΞΕΙΣ. ΜΕΡΟΣ Ι Κανονιστικοί Διοικητικοί Πράξεις Κ.Δ.Π. 176/75 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟΝ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΟΥ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ϋπ" Άρ. 1223 της 26ης ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 1975 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑΙ ΠΡΑΞΕΙΣ ΜΕΡΟΣ Ι Κανονιστικοί Διοικητικοί Πράξεις 'Αριθμός 176 Ο ΠΕΡΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΘΑΝΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΛΥΣΕΙΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟΥ ΔΟΚΙΜΙΟΥ

ΠΙΘΑΝΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΛΥΣΕΙΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟΥ ΔΟΚΙΜΙΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2014 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (Ι) ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Μάθηµα: ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΗ Ηµεροµηνία και ώρα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΚΙΝΔΥΝΩΝ. Τμήμα/Δραστηριότητα: Υφίσταται ο κίνδυνος αυτός στην επιχείρηση; (σημειώνεται στην περίπτωση που η απάντηση είναι καταφατική)

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΚΙΝΔΥΝΩΝ. Τμήμα/Δραστηριότητα: Υφίσταται ο κίνδυνος αυτός στην επιχείρηση; (σημειώνεται στην περίπτωση που η απάντηση είναι καταφατική) Παραδοτέο Π4: Πρότυπος Οδηγός ΣΔΥΑΕ (Φάση Β) Π4.2: Ερωτηματολόγιο Αυτοαξιολόγησης Επιχείρησης σε θέματα Υγείας και Ασφάλειας Εργασία «ΜΕΛΕΤΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΔΥΝΑΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΣΤΟΛΟΥ: ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2016 (Προσωρινά στοιχεία) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΔΥΝΑΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΣΤΟΛΟΥ: ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2016 (Προσωρινά στοιχεία) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 16 Δεκεμβρίου 216 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΔΥΝΑΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΣΤΟΛΟΥ: ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 216 (Προσωρινά στοιχεία) Η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) ανακοινώνει

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΔΥΝΑΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΣΤΟΛΟΥ: Αύγουστος 2017 (Προσωρινά στοιχεία)

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΔΥΝΑΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΣΤΟΛΟΥ: Αύγουστος 2017 (Προσωρινά στοιχεία) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 18 ωβρίου 217 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΔΥΝΑΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΣΤΟΛΟΥ: 217 (Προσωρινά στοιχεία) Η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) ανακοινώνει τη Δύναμη του

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΔΥΝΑΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΣΤΟΛΟΥ: Φεβρουάριος 2017 (Προσωρινά στοιχεία) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΔΥΝΑΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΣΤΟΛΟΥ: Φεβρουάριος 2017 (Προσωρινά στοιχεία) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 24 ιλίου 217 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΔΥΝΑΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΣΤΟΛΟΥ: ρουάριος 217 (Προσωρινά στοιχεία) Η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) ανακοινώνει τη Δύναμη

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2013

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 03 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ T.Σ. (ΙΙ) ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Μάθημα: Τεχνολογία Υδραυλικών, Θερμικών

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Αιόλου 94, Αθήνα 10559

ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Αιόλου 94, Αθήνα 10559 «Ενεργειακή απόδοση και µετριασµός της κλιµατικής αλλαγής, επενδύσεις επί του σκάφους, έλεγχοι και συστήµατα ενεργειακής απόδοσης, διερεύνηση της συµβολής των εναλλακτικών συστηµάτων πρόωσης και του σχεδιασµού

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2011

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2011 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Τ.Σ. (ΙΙ) ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Μάθημα: Τεχνολογία Υδραυλικών, Θερμικών

Διαβάστε περισσότερα

Aπόφαση 12670/601/01

Aπόφαση 12670/601/01 Aπόφαση 12670/601/01 ΦΕΚ 762/Β/18-06-2001 Όροι, προϋποθέσεις και απαιτούµενα δικαιολογητικά για την χορήγηση των αδειών εκτέλεσης εργασιών ναυπήγησης, µετατροπής, επισκευής, συντήρησης πλοίων. ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

Περί επιβλέψεως της λειτουργίας και συντηρήσεως κινητηρίων µηχανών και ατµολεβητών. (ΦΕΚ 37/Α/30-1-37).

Περί επιβλέψεως της λειτουργίας και συντηρήσεως κινητηρίων µηχανών και ατµολεβητών. (ΦΕΚ 37/Α/30-1-37). ΒΑΣΙΛΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ: της 30 Ιανουαρίου / 5 Φεβρουαρίου 1937. Περί επιβλέψεως της λειτουργίας και συντηρήσεως κινητηρίων µηχανών και ατµολεβητών. (ΦΕΚ 37/Α/30-1-37). Χαρακτηρισµός και διαίρεσις των εγκαταστάσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ & ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΑ ΕΡΓΟΤΑΞΙΑ

ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ & ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΑ ΕΡΓΟΤΑΞΙΑ ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΣΤΑ ΕΡΓΟΤΑΞΙΑ Περίφραξη, σήµανση εργοταξίου Α, 3 & 18.1) Π 105/95 Σήµανση εγκαταστάσεων αγωγών ατµών, θερµών υγρών Π 1073/81 (αρ. 93 & 95) ή αερίων Μέτρα ασφάλειας ηλεκτρικών εγκαταστάσεων Π

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΔΥΝΑΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΣΤΟΛΟΥ: Απρίλιος 2017 (Προσωρινά στοιχεία)

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΔΥΝΑΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΣΤΟΛΟΥ: Απρίλιος 2017 (Προσωρινά στοιχεία) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 16 ίου 217 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΔΥΝΑΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΣΤΟΛΟΥ: ίλιος 217 (Προσωρινά στοιχεία) Η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) ανακοινώνει τη Δύναμη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΕ ΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ Ο ΗΓΙΑ : ΤΜΗΜΑ Ι ΓΕΝΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΕΞΕ ΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ Ο ΗΓΙΑ : ΤΜΗΜΑ Ι ΓΕΝΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ Οδηγία 89/654/ΕΟΚ του Συµβουλίου της 30ής Νοεµβρίου 1989 σχετικά µε τις ελάχιστες προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας στους χώρους εργασίας (Πρώτη ειδική οδηγία κατά την έννοια του άρθρου 16 παράγραφος 1

Διαβάστε περισσότερα

Περί κυρώσεως της υπ αριθ. 134 ιεθνούς Συµβάσεως Εργασίας «περί προλήψεως των εργατικών ατυχηµάτων των ναυτικών». (ΦΕΚ 321/Α/ )

Περί κυρώσεως της υπ αριθ. 134 ιεθνούς Συµβάσεως Εργασίας «περί προλήψεως των εργατικών ατυχηµάτων των ναυτικών». (ΦΕΚ 321/Α/ ) ΝΟΜΟΣ: 486/76 Περί κυρώσεως της υπ αριθ. 134 ιεθνούς Συµβάσεως Εργασίας «περί προλήψεως των εργατικών ατυχηµάτων των ναυτικών». (ΦΕΚ 321/Α/3-12-76) Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Ψηφισάµενοι οµοφώνος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΑΤΜΙΣΗ Θοδωρής Καραπάντσιος

ΕΞΑΤΜΙΣΗ Θοδωρής Καραπάντσιος ΕΞ ΕΞΑΤΜΙΣΗ Θοδωρής Καραπάντσιος ΕΞ.1 Εισαγωγή Αντικείµενο της συµπύκνωσης είναι κατά κύριο λόγο η αποµάκρυνση νερού, µε εξάτµιση, από ένα υδατικό διάλυµα που περιέχει µια ή περισσότερες διαλυµένες ουσίες,

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΣΤΡΑΤΟΥ ΓΡ. ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΤΗΣΕΩΝ Ε ΑΦΟΥΣ/2 27 εκ 2005 ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΩΝ ΜΕΣΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΣΤΡΑΤΟΥ ΓΡ. ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΤΗΣΕΩΝ Ε ΑΦΟΥΣ/2 27 εκ 2005 ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΩΝ ΜΕΣΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ 1 ΠΡΟΣΘΗΚΗ «1» ΣΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Γ» ΣΤΗΝ Φ. 900/1/26594/Σ. 130 ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΣΤΡΑΤΟΥ ΓΡ. ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΤΗΣΕΩΝ Ε ΑΦΟΥΣ/2 27 εκ 2005 ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΩΝ ΜΕΣΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΠΡΟΣ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΠΡΟΣ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΠΡΟΣ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΣΗΜΕΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ, ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ & ΣΗΜΕΙΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ Καθορισμός θέσης ηλεκτροβάνας Χρήση υποχρεωτικά (τοποθετημένη

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ, ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ, ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ: Υ 1β/6020/93 Ειδικοί όροι και προϋποθέσεις ιδρύσεως και λειτουργίας καταστηµάτων υγειονοµικού ενδιαφέροντος εντός των κτιριακών εγκαταστάσεων των Κρατικών Αερολιµένων. - Τροποποίηση

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΠΕΡΙ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΩΝ (ΓΕΝΙΚΟΙ) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΤΟΥ 1985 ΕΩΣ 2005

ΟΙ ΠΕΡΙ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΩΝ (ΓΕΝΙΚΟΙ) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΤΟΥ 1985 ΕΩΣ 2005 ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Επίσημη Εφημερίδα, Παράρτημα Τρίτο (Ι): 12.7.85 11.8.93 30.6.2000 29.12.2000 8.11.2002 23.12.2005. ΟΙ ΠΕΡΙ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΩΝ (ΓΕΝΙΚΟΙ) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΤΟΥ 1985 ΕΩΣ

Διαβάστε περισσότερα

3.3 ΕΠΙΜΕΡΙΣΜΟΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

3.3 ΕΠΙΜΕΡΙΣΜΟΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 3.3 ΕΠΙΜΕΡΙΣΜΟΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Όπως είναι γνωστό, ο ηλεκτρισµός παρέχεται στον καταναλωτή-χρήστη ως τελική ενέργεια, η οποία στη συνέχεια µετατρέπεται σε ωφέλιµη ενέργεια, µε πληθώρα χρήσεων και

Διαβάστε περισσότερα

2. ημόσιοι χώροι υγιεινής για εμποδιζόμενα άτομα

2. ημόσιοι χώροι υγιεινής για εμποδιζόμενα άτομα 8. ΗΜΟΣΙΟΙ ΧΩΡΟΙ ΥΓΙΕΙΝΗΣ 1. Γενικά Απαραίτητη προϋπόθεση για να θεωρηθεί ένα δημόσιο κτίριο ή δημόσιος χώρος προσβάσιμος, είναι η ύπαρξη τουαλέτας W.C, κατάλληλα διαμορφωμένης και με τον απαραίτητο εξοπλισμό

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρον 1 Γενικαί διατάξεις

Άρθρον 1 Γενικαί διατάξεις ΠΡΟΕ ΡΙΚΟΝ ΙΑΤΑΓΜΑ : 152/78 Περί µέτρων υγιεινής και ασφαλείας των εργαζοµένων εις πιεστήρας δι' εκκέντρου και παροµοίους τοιούτους. (ΦΕΚ 31/Α/25-2-78). Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Έχοντες υπ'

Διαβάστε περισσότερα

Κύρωση της 126 ιεθνούς Σύµβασης Εργασίας «για την ενδιαίτηση στα αλιευτικά πλοία» και άλλες διατάξεις». (ΦΕΚ 38/Α/21-3-90)

Κύρωση της 126 ιεθνούς Σύµβασης Εργασίας «για την ενδιαίτηση στα αλιευτικά πλοία» και άλλες διατάξεις». (ΦΕΚ 38/Α/21-3-90) ΝΟΜΟΣ: 1879/90 Κύρωση της 126 ιεθνούς Σύµβασης Εργασίας «για την ενδιαίτηση στα αλιευτικά πλοία» και άλλες διατάξεις». (ΦΕΚ 38/Α/21-3-90) Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδοµε τον ακόλουθο νόµο

Διαβάστε περισσότερα

Περί συστάσεως θέσεων, µεταφοράς αρµοδιοτήτων και ρυθµίσεως τινών θεµάτων Υπουργείου Βιοµηχανίας και Ενεργείας. (ΦΕΚ 1/Α/5-1-79)

Περί συστάσεως θέσεων, µεταφοράς αρµοδιοτήτων και ρυθµίσεως τινών θεµάτων Υπουργείου Βιοµηχανίας και Ενεργείας. (ΦΕΚ 1/Α/5-1-79) ΝΟΜΟΣ: 858/79 Περί συστάσεως θέσεων, µεταφοράς αρµοδιοτήτων και ρυθµίσεως τινών θεµάτων Υπουργείου Βιοµηχανίας και Ενεργείας. (ΦΕΚ 1/Α/5-1-79) Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Ψηφισάµενοι οµοφώνως µετά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 23953 18 Ιουλίου 2016 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2213 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 1 Εγκατάσταση στην Ελλάδα γραφείου ή υποκαταστήματος της εταιρείας XL SHIPMANAGEMENT

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ «ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΤΙΡΙΟΥ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ»

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ «ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΤΙΡΙΟΥ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ» ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ «ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΤΙΡΙΟΥ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ» ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΑΝΑΔΟΧΟΥ Το αντικείμενο του αναδόχου είναι η συντήρηση

Διαβάστε περισσότερα

Συνοπτικός τίτλος. Ερμηνεία.

Συνοπτικός τίτλος. Ερμηνεία. Ο περί Εμπορικής Ναυτιλίας (Έκδοση και Αναγνώριση Πιστοποιητικών και Ναυτική Εκπαίδευση) Νόμος του 2000 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του

Διαβάστε περισσότερα

Τ Ε Χ Ν Ο Λ Ο Γ Ι Α Κ Λ Ι Μ Α Τ Ι Σ Μ Ο Υ ( Ε ) - Φ Ο Ρ Τ Ι Α 1

Τ Ε Χ Ν Ο Λ Ο Γ Ι Α Κ Λ Ι Μ Α Τ Ι Σ Μ Ο Υ ( Ε ) - Φ Ο Ρ Τ Ι Α 1 Τ Ε Χ Ν Ο Λ Ο Γ Ι Α Κ Λ Ι Μ Α Τ Ι Σ Μ Ο Υ ( Ε ) - Φ Ο Ρ Τ Ι Α 1 ΦΟΡΤΙΑ Υπό τον όρο φορτίο, ορίζεται ουσιαστικά το πoσό θερµότητας, αισθητό και λανθάνον, που πρέπει να αφαιρεθεί, αντίθετα να προστεθεί κατά

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΛΙΚΟΝ ΙΑΤΑΓΜΑ: Αριθ. 657/70 Περί ασκήσεως του επαγγέλµατος του Μηχανολόγου παρά Υποµηχανικών πτυχιούχων Ανωτέρων Τεχνικών Σχολών. (ΦΕΚ 227/Α/24-10-70) ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ Έχοντες υπ'

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΡΟΙ ΟΛΙΚΗΣ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΚΟΡΟΙ ΟΛΙΚΗΣ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ: ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΤΗΛΕΦΩΝΟ: Πειραιάς..... Π Λ Η Ρ Ε Ξ Ο Υ Σ Ι Ο Προς το ΝΑΥΤΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Ακτή Μιαούλη 65 Πειραιά Με το πληρεξούσιό μας αυτό εξουσιοδοτούμε τον κ Διευθ Τηλ Για να μας

Διαβάστε περισσότερα

KA : )

KA : ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑ: Μίσθωση χηµικών τουαλετών Η Μ Ο Σ Π Ε Ι Ρ Α Ι Α έτους 2015-2016 KA : 30.6236.01 /ΝΣΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΥ Προϋπολογισµός: 9.600,00 πλέον Φ.Π.Α & ΛΟΙΠΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΕΛΕΤΩΝ ΓΙΑ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ ΣΧΕ ΙΑΖΟΝΤΑΣ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΕΛΕΤΩΝ ΓΙΑ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ ΣΧΕ ΙΑΖΟΝΤΑΣ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΕΛΕΤΩΝ ΓΙΑ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ ΣΧΕ ΙΑΖΟΝΤΑΣ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ 1. ΓΕΝΙΚΑ Κεφάλαιο 8. ΗΜΟΣΙΟΙ ΧΩΡΟΙ ΥΓΙΕΙΝΗΣ Απαραίτητη προϋπόθεση

Διαβάστε περισσότερα

E.E. Παρ. ΙΙΙ(Ι) 281 Κ.Δ.Π. 86/99 Αρ. 3322,

E.E. Παρ. ΙΙΙ(Ι) 281 Κ.Δ.Π. 86/99 Αρ. 3322, E.E. Παρ. ΙΙΙ(Ι) 281 Κ.Δ.Π. 86/99 Αρ. 3322, 30.4.99 Αριθμός 86 Οι περί Οδών και Οικοδομών (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 1999, οι οποίοι εκδόθηκαν από το Υπουργικό Συμβούλιο με βάση το άρθρο 19 του περί

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 130197/05 (ΦΕΚ 196 Β /15-2-05) : Επιµόρφωση τεχνικών ασφάλειας επιπέδου Ε.

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 130197/05 (ΦΕΚ 196 Β /15-2-05) : Επιµόρφωση τεχνικών ασφάλειας επιπέδου Ε. ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 130197/05 (ΦΕΚ 196 Β /15-2-05) : Επιµόρφωση τεχνικών ασφάλειας επιπέδου Ε. Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Έχοντας υπόψη: 1) Τις διατάξεις του Ν. 1558/1985 "Κυβέρνηση

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΙΣΧΥΟΥΣΑΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΠΕΡΙ ΕΥΘΥΝΗΣ & ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΥΘΥΝΩΝ ΠΛΟΙΩΝ / ΣΚΑΦΩΝ ΑΝΑΨΥΧΗΣ

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΙΣΧΥΟΥΣΑΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΠΕΡΙ ΕΥΘΥΝΗΣ & ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΥΘΥΝΩΝ ΠΛΟΙΩΝ / ΣΚΑΦΩΝ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΙΣΧΥΟΥΣΑΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΠΕΡΙ ΕΥΘΥΝΗΣ & ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΥΘΥΝΩΝ ΠΛΟΙΩΝ / ΣΚΑΦΩΝ ΑΝΑΨΥΧΗΣ Διάταξη Έναρξη ισχύος Αφορά Ορίζει Όρια Ασφάλισης Απόφαση ΥΕΝ 3131.1/03/1999

Διαβάστε περισσότερα

E.E., Παρ. I, 803 Ν. 48/83 Αρ. 1874,

E.E., Παρ. I, 803 Ν. 48/83 Αρ. 1874, E.E., Παρ. I, 803 Ν. 48/83 Αρ. 1874, 15.7.83 Ο περί Μελών της Υπηρεσίας Φυλακών (Αναδιάρθρωσα θέσεων) Νόμος του 1983 εκδίδεται διά δημοσιεύσεως εις την επίσημον εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας συμφώνως

Διαβάστε περισσότερα

Περί επιβλέψεως της λειτουργίας, χειρισµού και συντηρήσεως µηχανηµάτων εκτελέσεως τεχνικών έργων. (ΦΕΚ 6/Α/76) Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Περί επιβλέψεως της λειτουργίας, χειρισµού και συντηρήσεως µηχανηµάτων εκτελέσεως τεχνικών έργων. (ΦΕΚ 6/Α/76) Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΡΟΕ ΡΙΚΟΝ ΙΑΤΑΓΜΑ: Αριθ. 22/76 Περί επιβλέψεως της λειτουργίας, χειρισµού και συντηρήσεως µηχανηµάτων εκτελέσεως τεχνικών έργων. (ΦΕΚ 6/Α/76) Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Έχοντες υπ όψει: 1. Τας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ & ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΑ ΕΡΓΟΤΑΞΙΑ

ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ & ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΑ ΕΡΓΟΤΑΞΙΑ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ & ΥΓΕΙΑΣ Περίφραξη, σήµανση εργοταξίου Π 305/96 (αρ.12, παρiv, µέρος Α, 3 & 18.1) Π 105/95 Σήµανση εγκαταστάσεων αγωγών ατµών, θερµών υγρών Π 1073/81 (αρ. 93 & 95) ή αερίων

Διαβάστε περισσότερα

Δύναμη των ελληνικών εμπορικών πλοίων, 100 ΚΟΧ και άνω Αύγουστος 2007

Δύναμη των ελληνικών εμπορικών πλοίων, 100 ΚΟΧ και άνω Αύγουστος 2007 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔOΣ Πειραιάς, 16 Οκτωβρίου 27 Δ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ Δύναμη των ελληνικών εμπορικών, 1 και άνω Αύγουστος 27 Η Γενική Γραμματεία Εθνικής Στατιστικής

Διαβάστε περισσότερα

ε. Σε πολλά πλοία υπάρχουν αυτόματα καταγραφικά όργανα της θερμοκρασίας, της υγρασίας και της περιεκτικότητας των κυτών σε διοξείδιο του άνθρακα.

ε. Σε πολλά πλοία υπάρχουν αυτόματα καταγραφικά όργανα της θερμοκρασίας, της υγρασίας και της περιεκτικότητας των κυτών σε διοξείδιο του άνθρακα. ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ Γ ΤΑΞΗ ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Α ) & ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Β ) ΘΕΜΑ 1 ο ΚΥΡΙΑΚΗ 04/05/2014 - ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΦΟΡΤΙΩΝ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ: ΠΕΝΤΕ (5) ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 1) Να χαρακτηρίσετε

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2009

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2009 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 009 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (ΙΙ) ΘΕΩΡHΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Μάθημα: Τεχνολογία Υδραυλικών, Θερμικών

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Τ.Σ. (ΙΙ) ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Τ.Σ. (ΙΙ) ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2014 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Τ.Σ. (ΙΙ) ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΜΑΘΗΜΑ : ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΘΕΡΜΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ (Β) ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΡΗΕΤ. Γραφείο Βοηθού Επιτρόπου (ΒΕΡΗΕΤ) τελευταίος όροφος ΥΠΟΣΥΝΟΛΑ ΓΕΡΗΕΤ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ CSIRT

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ (Β) ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΡΗΕΤ. Γραφείο Βοηθού Επιτρόπου (ΒΕΡΗΕΤ) τελευταίος όροφος ΥΠΟΣΥΝΟΛΑ ΓΕΡΗΕΤ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ CSIRT ΛΕΙΤΟΥΡΓΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΡΗΕΤ 01 Γραφείο Επιτρόπου (ΕΡΗΕΤ) 1 52 52 τελευταίος όροφος 4m² εκ των 52m² προσωπικός χώρος υγιεινής εντός του Γραφειακού χώρου. Το Γραφείο να μπορεί να διαθέτει πέραν του σταθμού

Διαβάστε περισσότερα

α) Τον ΑΝ-7/67 "περί συγχωνεύσεως των Υπουργείων Κοινωνικής Πρόνοιας και Υγιεινής",

α) Τον ΑΝ-7/67 περί συγχωνεύσεως των Υπουργείων Κοινωνικής Πρόνοιας και Υγιεινής, Αποφ-Γ1/443/73 Υγ_Δξις- Γ1/443/73 (ΦΕΚ-87/Β/24-1-73) [ ΙΣΧΥΕΙ από 24-2-73] Αποφ-443/73 Υγ_Δξις- 443/73 (ΦΕΚ-87/Β/73) [ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΟΛΥΜΒΗΤΙΚΩΝ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ ΠΙΣΙΝΕΣ ] Περί κολυμβητικών δεξαμενών μετά οδηγιών

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΛΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ της 10-9-1937. Περί ασφαλείας των εν τοις ξυλουργικοίς εργοστασίοις ασχολουµένων εργατών και τεχνιτών (Φ.Ε.Κ.

ΒΑΣΙΛΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ της 10-9-1937. Περί ασφαλείας των εν τοις ξυλουργικοίς εργοστασίοις ασχολουµένων εργατών και τεχνιτών (Φ.Ε.Κ. ΒΑΣΙΛΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ της 10-9-1937 Περί ασφαλείας των εν τοις ξυλουργικοίς εργοστασίοις ασχολουµένων εργατών και τεχνιτών (Φ.Ε.Κ. 405/Α/14-10-1937) Άρθρον 1 Οι εργοστασιάρχαι και εν γένει οι εργολήπται των

Διαβάστε περισσότερα