Όροι Χρήςησ. 2 Αναρρόφθςθ Βρογχικϊν Εκκρίςεων

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Όροι Χρήςησ. 2 Αναρρόφθςθ Βρογχικϊν Εκκρίςεων"

Transcript

1 Αναρρόφηση Βρογχικών Εκκρίσεων 4θ Τγειιονομιικι Περιιφζρειια Μακεδονίίασ Θράκθσ

2 2 Αναρρόφθςθ Βρογχικϊν Εκκρίςεων Όροι Χρήςησ Το πρωτόκολλο νοςθλευτικισ πρακτικισ, που ακολουκεί, αναπτφχκθκε από κλινικοφσ νοςθλευτζσ τθσ 4 θσ ΥΠΕ, πρωταρχικά για εφαρμογι ςτα νοςθλευτικά τμιματα τθσ οικείασ περιφζρειασ. Περιγράφει τον τρόπο προςζγγιςθσ και διαχείριςθσ κάποιων κοινϊν ι περιςςότερο πολφπλοκων καταςτάςεων, που μπορεί να προκφψουν κατά τθν παροχι νοςθλευτικισ φροντίδασ. Η ανάπτυξι του βαςίςτθκε, όπου ιταν δυνατόν, ςτα ςτάδια τθσ νοςθλευτικισ διεργαςίασ (νοςθλευτικι εκτίμθςθ, διάγνωςθ, ςκοποί, παρεμβάςεισ-αιτιολόγθςθ και εκτίμθςθ αποτελζςματοσ). Παρζχει ςχετικά περιοριςμζνεσ πλθροφορίεσ, αναφορικά με τθν αιτιολογία και το κεωρθτικό υπόβακρο των καταςτάςεων που περιγράφει, κακϊσ ο πρωταρχικόσ ςκοπόσ ανάπτυξισ του δεν υπιρξε θ κεωρθτικι κατάρτιςθ, αλλά θ υποςτιριξθ και τεκμθρίωςθ τθσ νοςθλευτικισ πρακτικισ. Κάκε πρωτόκολλο νοςθλευτικισ πρακτικισ εκπορεφεται από τα επαγγελματικά δικαιϊματα των νοςθλευτϊν (ΠΔ 351/89), αλλά και των δικαιωμάτων των αςκενϊν όπωσ αυτά ορίηονται από τισ διατάξεισ του νόμου 2071/92. Για τθν ανάπτυξι του ςυνεργάςτθκαν κλινικοί νοςθλευτζσ από διάφορα τμιματα και ειδικότθτεσ. Σε κάκε περίπτωςθ, υπιρξε προςπάκεια για επίτευξθ ομοφωνίασ μεταξφ των ςυμμετεχόντων και τθσ επιτροπισ νοςθλευτικϊν πρωτοκόλλων. Ωςτόςο, οι κατευκυντιριεσ οδθγίεσ που παρζχονται δεν αντιπροςωπεφουν απαραίτθτα όλουσ τουσ εμπλεκόμενουσ ςτθ διαδικαςία. Το πρωτόκολλο που ακολουκεί δεν υποδεικνφει τον αποκλειςτικό τρόπο παροχισ νοςθλευτικισ φροντίδασ, χαράςςει όμωσ, οπωςδιποτε, το γενικό πλαίςιο. Μικρζσ διαφοροποιιςεισ που λαμβάνουν υπόψθ τισ ιδιαιτερότθτεσ του κάκε αςκενοφσ, μπορεί να είναι αποδεκτζσ ι και απαραίτθτεσ. Ανάλογεσ διαφοροποιιςεισ μπορεί να προκφψουν και από καταςτάςεισ ι ςυνκικεσ που δεν μποροφν να προβλεφκοφν από τθν παροφςα ζκδοςθ. Το πρωτόκολλο υπόκειται ςε ανακεϊρθςθ κάκε δφο χρόνια, εκτόσ αν νεότερα επιςτθμονικά δεδομζνα ι τα αποτελζςματα από τθν αξιολόγθςθ τθσ εφαρμογισ του, ορίηουν διαφορετικά. Με δεδομζνο τον περιοριςμό των ανκρϊπινων πόρων, θ ομάδα ελζγχου και αξιολόγθςθσ δεςμεφεται να καταβάλει κάκε δυνατι προςπάκεια για ςυςτθματικι αξιολόγθςθ και περιοδικι επικαιροποίθςθ του πρωτοκόλλου.

3 Αναρρόφθςθ Βρογχικϊν Εκκρίςεων 3 Αναρρόφηση Βρογχικών Εκκρίσεων Πρωτόκολλο της 4 ης Υγειονομικής Περιφέρειας Μακεδονίας & Θράκης Ημερομηνία ζγκριςησ: 1/10/2012 Ημερομηνία αναθεώρηςησ: 1/10/2014 Οκτϊβριοσ θ ΥΠΕ. Με επιφύλαξη παντόσ δικαιώματοσ. Απαγορεφεται αναδθμοςίευςθ τθσ ζκδοςθσ ςε οποιαδιποτε μορφι, ολόκλθρθσ ι μζρουσ αυτισ, χωρίσ τθν ζγγραφθ εξουςιοδότθςθ του εκδότθ All rights reserved. No part of this publication may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted in any form or by any means electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise, without prior permission of the Publishers

4 4 Αναρρόφθςθ Βρογχικϊν Εκκρίςεων Αναρρόφηση Βρογχικών Εκκρίσεων Ειςαγωγι - Οριςμοί Σραχειοβρογχικι αναρρόφθςθ είναι θ μθχανικι απομάκρυνςθ από τισ αεροφόρεσ οδοφσ των βρογχικϊν εκκρίςεων που παράγονται από το τραχειοβρογχικό δζνδρο. Γίνεται με ςυςκευι αναρρόφθςθσ και ειδικό κακετιρα, ο οποίοσ ειςάγεται μζςω του τεχνθτοφ αεραγωγοφ και αναρροφά τισ εκκρίςεισ εφαρμόηοντασ αρνθτικι πίεςθ. Απαραίτθτθ προχπόκεςθ για τθν εκτζλεςθ τθσ αναρρόφθςθσ είναι θ αδυναμία του αςκενι να αποβάλει τισ εκκρίςεισ με το βιχα. Θ ςθμαςία των βρογχοαναρροφιςεων είναι ςθμαντικι για τον επαρκι αεριςμό των αςκενϊν και για τθν πρόλθψθ των λοιμϊξεων από το αναπνευςτικό ςφςτθμα με αποτζλεςμα τθ μείωςθ τθσ νοςθρότθτασ των αςκενϊν. Θ διενζργειά τουσ αποτελεί αναγκαία κεραπευτικι παρζμβαςθ ςτθ κακθμερινι ιατρονοςθλευτικι φροντίδα. Θ εκτζλεςθ τθσ διαδικαςίασ με αυςτθρά άςθπτθ τεχνικι είναι υψίςτθσ ςθμαςίασ κακϊσ θ νοςοκομειακι πνευμονία ςε διαςωληνωμζνουσ αςθενείσ είναι θ δεφτερθ ςε ςυχνότθτα νοςοκομειακι λοίμωξθ και θ ςυχνότερθ αιτία κανάτου των αςκενϊν που προςβάλλονται από νοςοκομειακι λοίμωξθ. ε μελζτθ που πραγματοποιικθκε το 2010 ςτθν Ελλάδα, ςχετικά με τον υπολογιςμό του κόςτουσ ιατρονοςθλευτικϊν πράξεων ςε μονάδα εντατικισ κεραπείασ, βρζκθκε πωσ το κόςτοσ τθσ βρογχοαναρρόφθςθσ ανζρχεται ςε 3.32±0.03, ενϊ θ λιψθ βρογχικϊν εκκρίςεων ςε 3.46±0.56. το κόςτοσ βρογχοαναρρόφθςθσ περιλαμβάνεται: ζνα δοχείο ι ςάκοσ αναρρόφθςθσ, ζνασ ςυνδετικόσ ςωλινασ αναρρόφθςθσ, ζνασ αποςτειρωμζνοσ κακετιρασ αναρρόφθςθσ με αντιςτόμιο διακεκομμζνου ελζγχου τθσ αναρρόφθςθσ, ζνα ηευγάρι αποςτειρωμζνα γάντια και 10 ml φυςιολογικοφ οροφ Ν/S 0,9%. Ενδείξεισ Εφαρμογισ Θ διατιρθςθ τθσ βατότθτασ ενόσ τεχνθτοφ αεραγωγοφ H αςφαλισ και ανεπίπλεκτθ απομάκρυνςθ τθσ μζγιςτθσ δυνατισ ποςότθτασ των εκκρίςεων μζςω του τραχειοςωλινα ι του ςωλινα τραχειοςτομίασ, οι οποίεσ μπορεί να αποφράξουν τισ αεροφόρεσ οδοφσ και να προκαλζςουν υποξία, H μείωςθ του κινδφνου εμφάνιςθσ ατελεκταςίασ και εκδιλωςθσ λοιμϊξεων, λόγω τθσ παραμονισ των εκκρίςεων ςτουσ αεραγωγοφσ Θ καλφτερθ μεταφορά οξυγόνου ςτουσ πνεφμονεσ και θ βελτίωςθ τθσ ανταλλαγισ αερίων Θ λιψθ δείγματοσ πτυζλων για εργαςτθριακι ανάλυςθ Θ πρόκλθςθ αντανακλαςτικοφ βιχα ςε αςκενείσ που είναι ςε καταςτολι ι που πάςχουν από νευρολογικζσ διαταραχζσ, με ςκοπό τθ μετακίνθςθ των εκκρίςεων προσ τισ μεγαλφτερεσ αεροφόρεσ οδοφσ Θ πρόλθψθ πνευμονικισ ειςρόφθςθσ γαςτρικϊν υγρϊν ι αίματοσ Νοςθλευτικι Εκτίμθςθ Θ νοςθλευτικι εκτίμθςθ πριν τθν εφαρμογι του πρωτοκόλλου κα πρζπει να εςτιάηει ςτα εξισ:

5 Αναρρόφθςθ Βρογχικϊν Εκκρίςεων 5 Κλινικι εικόνα του αςκενι: Ορατζσ εκκρίςεισ, ακρόαςθ υγρϊν ρόγχων, ανθςυχία, μθ αποτελεςματικόσ βιχασ, αναπνοι (βάκοσ, ρυκμόσ, ςυχνότθτα), κυάνωςθ, Ηωτικά ςθμεία, κατάςταςθ κυκλοφορικοφ ςυςτιματοσ, κορεςμόσ αιμοςφαιρίνθσ, Θχθτικι ειδοποίθςθ του αναπνευςτιρα, Ζλεγχοσ - αξιολόγθςθ των αερίων αίματοσ. Νοςθλευτικι Διάγνωςθ Θ νοςθλευτικι διάγνωςθ κα μποροφςε να περιλαμβάνει τα παρακάτω: Αλλαγι του τφπου τθσ αναπνοισ: αφξθςθ του ρυκμοφ τθσ, εμφάνιςθ δυςφορίασ, εργϊδθσ αναπνοι που οφείλονται ςε απόφραξθ του αεραγωγοφ από εκκρίςεισ Εμφάνιςθ υγρϊν ρόγχων, που δθλϊνουν τθ ςυλλογι και τθν ςτάςθ εκκρίςεων και κίνδυνο απόφραξθσ του αεραγωγοφ Αλλαγι τθσ ζκφραςθσ του προςϊπου του αρρϊςτου (αγωνιϊδεσ προςωπείο) που οφείλεται ςε δφςπνοια Διαταραχι ανταλλαγισ των αερίων που οφείλεται ςε μειωμζνθ οξυγόνωςθ. Αναμενόμενα αποτελζςματα παρζμβαςθσ Σα αναμενόμενα αποτελζςματα κα μποροφςαν να ςυνοψιςκοφν ςτα παρακάτω: Να μθ παρουςιάηει ο αςκενισ εργϊδθ αναπνοι Να απουςιάηουν οι ορατζσ εκκρίςεισ Να υπάρχει φυςιολογικι ςυχνότθτα αναπνοϊν Να αυξθκεί ο κορεςμόσ αιμοςφαιρίνθσ Να αποφευχκεί θ εμφάνιςθ λοίμωξθσ Να βελτιωκεί θ όψθ του αςκενι Να εφαρμοςκεί άςθπτθ τεχνικι απομάκρυνςθσ των τραχειοβρογχικϊν εκκρίςεων ϊςτε να προλθφκεί νοςοκομειακι λοίμωξθ Εφαρμογι ςωςτισ τεχνικισ για τθ διενζργεια αποτελεςματικισ και ανεπίπλεκτθσ αναρρόφθςθσ. Απαραίτθτο υλικό Φορθτι ι ςτακερι (επιτοίχια) μονάδα αναρρόφθςθσ με ρυκμιςτι Δοχείο αναρρόφθςθσ με ςάκο ςυλλογισ των εκκρίςεων μιασ ι πολλαπλϊν χριςεων υνδετικοί ςωλινεσ αναρρόφθςθσ Κακετιρεσ αναρρόφθςθσ Αποςτειρωμζνοσ κακετιρασ αναρρόφθςθσ διακεκομμζνου ζλεγχου τθσ αναρρόφθςθσ ι ςυςκευι κλειςτοφ ςυςτιματοσ τθσ αναρρόφθςθσ Αποςτειρωμζνα γάντια ι ζνα αποςτειρωμζνο γάντι και ζνα κακαρό Γάντια μθ αποςτειρωμζνα Μάςκα με αςπίδα ι προςτατευτικά γυαλιά Πλαςτικι προςτατευτικι ποδιά μιασ χριςθσ Αποςτειρωμζνο διάλυμα WFI ι φυςιολογικόσ ορόσ N/S 0,9% Ξυλοκαΐνθ ςε spray Νεφροειδζσ

6 6 Αναρρόφθςθ Βρογχικϊν Εκκρίςεων Εφαρμογι πρωτοκόλλου Ενζργεια Αναρρόφηση βρογχικών εκκρίσεων Αιτιολόγηςη 1. Πραγματοποιιςτε υγιεινι των χεριϊν Πρόλθψθ οριηόντιασ μετάδοςθσ λοιμϊξεων 2. Οργανϊςτε το υλικό Προαγωγι τθσ αποτελεςματικότθτασ 3. Επιβεβαιϊςτε τθν ταυτότθτα του αςκενι Πρόλθψθ λάκουσ 4. Εξθγιςτε τθ διαδικαςία ςτον αςκενι και εξαςφαλίςτε ςυναίνεςθ (εφόςον ζχει τισ αιςκιςεισ του) 5. Εκτιμιςτε τον αςκενι κλινικά Θ πιο αξιόπιςτθ μζκοδοσ είναι θ ακρόαςθ με απλό ςτθκοςκόπιο 6. Εξαςφαλίςτε τιμζσ αναφοράσ από τον αναπνευςτιρα και το monitor 7. Σοποκετιςτε τον αςκενι ςε κζςθ 30 ο -45 ο πάνω ςτο κρεβάτι (εκτόσ αν αντενδείκνυται) 8. Φορζςτε μάςκα με αςπίδα ι γυαλιά προφφλαξθσ, πλαςτικι ποδιά μιασ χριςθσ 9. Προοξυγονϊςτε τον αςκενι με 100% Ο 2 πριν τθν αναρρόφθςθ ρυκμίηοντασ τον αναπνευςτιρα (FiΟ 2 του αναπνευςτιρα ςε 100% Ο 2 για 1,5-2 min) ι αυξάνοντασ τθν παροχι Ο 2 ι παρζχοντασ μεγάλουσ όγκουσ αζρα ανά ειςπνοι (τουλάχιςτον 3 υπερδιατάςεων) με τθν Ambu. Μεριμνιςτε για επίτευξθ ςυγχρονιςμοφ των υπερδιατάςεων με τισ ειςπνευςτικζσ προςπάθειεσ του αςθενοφσ Αφξθςθ τθσ ςυνεργαςίασ, μείωςθ του άγχουσ Δυνατότθτα ελζγχου τθσ αποτελεςματικότθτασ Δυνατότθτα ελζγχου τθσ αποτελεςματικότθτασ Ζγκαιρθ αναγνϊριςθ αποκλίςεων Διευκόλυνςθ τθσ αναπνοισ, Αφξθςθ αποτελεςματικότθτασ του βιχα Ελαχιςτοποίθςθ του κίνδυνου ειςρόφθςθσ Αποφυγι ζκκεςθσ ςε μολυςματικό υλικό Πρόλθψθ τθσ υποξαιμίασ του αρρϊςτου το διάςτθμα που κα αποςυνδεκεί από τον αναπνευςτιρα για τθν αναρρόφθςθ. Διενζργεια αποτελεςματικισ και ανεπίπλεκτθσ αναρρόφθςθσ ΝΟΗΛΕΤΣΙΚΗ ΕΠΑΓΡΤΠΝΗΗ ε πρόωρα, νεογνά και βρζφη η προοξυγόνωςη αφορά τον αναλο-γικό, κατά 35%, εμπλουτιςμό ςε O 2, του ήδη χορηγοφμενου μίγματοσ αερίων 10. Επιλζξτε το κατάλλθλο μζγεκοσ του κακετιρα αναρρόφθςθσ βάςθ του τφπου: (Μζγεθοσ ενδοτραχειακοφ ςωλήνα Χ 3)/2. Για παράδειγμα, εάν ο αςκενισ φζρει τραχειοςωλινα μεγζκουσ 8mm, ο κακετιρασ αναρρόφθςθσ που πρζπει να επιλεχκεί είναι (8 Χ3)/2 = 12Fr Αποφυγι υποξαιμίασ και αιμοδυναμικισ αςτάκειασ. Πρόλθψθ τραυματιςμοφ του βλεννογόνου τθσ τραχείασ ΝΟΗΛΕΤΣΙΚΗ ΕΠΑΓΡΤΠΝΗΗ: Σο μζγεθοσ του καθετήρα μπορεί να είναι διαφορετικό από αυτό που προκφπτει από τον προηγοφμενο τφπο ανάλογα με τη ρευςτότητα των εκκρίςεων, την εκτίμηςη τησ κατάςταςησ του αςθενοφσ ή την ιατρική οδηγία 11. Ελζγξτε τθ λειτουργικότθτα τθσ επιτοίχιασ ι τθσ φορθτισ ςυςκευισ αναρρόφθςθσ. Ρυκμίςτε τθ πίεςθ μεταξφ 80 και 120 mmhg. Ζλεγχοσ καλισ λειτουργίασ Μια ςτακερι αναρρόφθςθ πρζπει να δθμιουργεί μια ροι μεγαλφτερθ από 30 lt/min και να δθμιουργεί αρνθτικι πίεςθ, ίςθ με 300 mmhg, εάν κλείςουμε το ςωλινα

7 Αναρρόφθςθ Βρογχικϊν Εκκρίςεων Φορζςτε αποςτειρωμζνα γάντια. Εκτελζςτε τθ βρογχοαναρρόφθςθ με χριςθ αποςτειρωμζνων γαντιϊν ι αποςτειρωμζνου γαντιοφ ςτο χζρι που κρατάει τον κακετιρα και κακαροφ γαντιοφ μιασ χριςθσ για το άλλο χζρι 13. Ανοίξτε και προςαρμόςτε τον κακετιρα ςτθν υποδοχι του ςωλινα αναρρόφθςθσ 14. Ψεκάςτε καλά κατά μικοσ του κακετιρα αναρρόφθςθσ με εκνζφωμα (spray) ξυλοκαΐνθσ 15. Ρευςτοποιιςτε τισ εκκρίςεισ ρίχνοντασ μερικζσ ςταγόνεσ διαλφματοσ NaCI 0.9%, ςφμφωνα με τθν ιατρικι οδθγία Θ ενςτάλαξθ εφόςον αποφαςιςτεί γίνεται πριν τθν ειςαγωγι του κακετιρα ςτον αεραγωγό 16. Αποςυνδζςτε τον αςκενι από τον αναπνευςτιρα και ειςάγετε τον κακετιρα με γριγορεσ και ςτακερζσ κινιςεισ ςτον τραχειοςωλινα χωρίσ να αςκείτε αρνθτικι πίεςθ μζχρι να ςυναντιςετε αντίςταςθ ι μζχρι να βιξει ο αςκενισ και κατόπιν ζλξατε τον κακετιρα 1 με 2 εκατοςτά 17. Αποςφρετε ςταδιακά τον κακετιρα με περιςτροφικζσ κινιςεισ και εφαρμογι ςυνεχόμενθσ αναρρόφθςθσ 18. Θ διαδικαςία τθσ αναρρόφθςθσ πρζπει να είναι ςφντομθ και να διαρκεί δευτερόλεπτα κάκε φορά 19. Εκτιμιςτε τθν κλινικι εικόνα του αςκενι ςε όλθ τθ διάρκεια τθσ βρογχοαναρρόφθςθσ. υνεχισ παρακολοφκθςθ του ΘΚΓ και του οξφμετρου 20. υνδζςτε τον αςκενι με τον αναπνευςτιρα και υπεροξυγονϊςτε για 1-5 min ι μζχρι ο καρδιακόσ ρυκμόσ και ο κορεςμόσ του αίματοσ ςε οξυγόνο να είναι εντόσ των φυςιολογικϊν ορίων ι να επανζλκουν ςτισ τιμζσ αναφοράσ 21. Ξεπλφνετε τον ςωλινα αναρρόφθςθσ με εμβφκιςι του ςε ςτείρο διάλυμα NaCI 0,9% ι WFΙ 22. Επαναφζρετε τισ αρχικζσ ρυκμίςεισ του αναπνευςτιρα όπωσ αυτζσ κακορίηονται από τθν υποκείμενθ πακολογία του αςκενι 23. Εκτελζςτε επιμελι αναρρόφθςθ εκκρίςεων από το ςτοματοφάρυγγα και τθ μφτθ, εκτόσ αν υπάρχει αντζνδειξη (πχ κρανιοπροςωπικι κάκωςθ) Διαςφάλιςθ άςθπτθσ τεχνικισ Πρόλθψθ νοςοκομειακισ πνευμονίασ Διαςφάλιςθ άςθπτθσ τεχνικισ Ελαχιςτοποίθςθ επιπλοκϊν Πρόλθψθ υποξυγοναιμίασ Αφξθςθ τθσ αποτελεςματικότθτασ τθσ διαδικαςίασ Πρόλθψθ τραυματιςμοφ τθσ τραχείασ Αφξθςθ τθσ αποτελεςματικότθτασ τθσ διαδικαςίασ Πρόλθψθ τραυματιςμοφ τθσ τραχείασ. Παρατεταμζνθ τραχειακι αναρρόφθςθ, μπορεί να προκαλζςει αιμοδυναμικι αςτάκεια, αφξθςθ ενδοκωρακικισ και ενδοκράνιασ πίεςθσ Πρόλθψθ, άμεςθ αντιμετϊπιςθ προβλθμάτων Πρόλθψθ υποξυγοναιμίασ και αιμοδυναμικισ αςτάκειασ Απομάκρυνςθ των εκκρίςεων από τον ςωλινα τθσ ςυςκευισ αναρρόφθςθσ ϊςτε να είναι κακαρόσ για τθν επόμενθ χριςθ Πρζπει να λθφκεί υπόψθ ο χρόνοσ ξεπλφματοσ «washout time» (είναι ο χρόνοσ που απαιτείται για να αντικαταςτακεί ο όγκοσ των αερίων ςτο κφκλωμα του αναπνευςτιρα με φρζςκα αζρια με υψθλό κλάςμα O 2 ) Απομάκρυνςθ εκκρίςεων που λιμνάηουν πάνω από τον αεροκάλαμο (cuff) Πρόλθψθ νοςοκομειακισ πνευμονίασ

8 8 Αναρρόφθςθ Βρογχικϊν Εκκρίςεων 24. Συλίξτε τον κακετιρα αναρρόφθςθσ ςτο χζρι ςασ με τρόπο τζτοιο, ϊςτε με τθν αφαίρεςθ των γαντιϊν να εςωκλείεται εντόσ τουσ και απορρίψτε ςε ςάκο μολυςματικοφ υλικοφ 25. Αφαιρζςτε λοιπό προςτατευτικό εξοπλιςμό και απορρίψτε κατάλλθλα Πρόλθψθ μετάδοςθσ μικροοργανιςμϊν Πρόλθψθ μετάδοςθ λοιμϊξεων 26. Πραγματοποιιςτε υγιεινι των χεριϊν Πρόλθψθ οριηόντιασ μετάδοςθσ λοιμϊξεων 27. Ακροαςτείτε τον αςκενι και επαναλάβετε τθ διαδικαςία με νζο εξοπλιςμό αν χρειαςτεί 28. Ενημερϊςτε και υπογράψτε τθν κάρτα νοςθλείασ Ειδικζσ προφυλάξεισ Διαςφάλιςθ άςθπτθσ τεχνικισ Η ακριβισ τεκμθρίωςθ είναι απαραίτθτθ για τθν πρόλθψθ των λακϊν Δείξτε ιδιαίτερθ προςοχι, όταν εφαρμόηεται αναρρόφθςθ ςε άρρωςτο, που ζχει τισ αιςκιςεισ του, κακϊσ υπάρχει κίνδυνοσ ειςρόφθςθσ Θ βρογχοαναρρόφθςθ αντενδείκνυται ςε παρουςία ςυριγμοφ βρογχόςπαςμου ι τραχειοοιςοφαγικισ φίςτουλασ, εξαιτίασ του αυξθμζνου κινδφνου μθχανικοφ τραφματοσ ςε μια οιδθματϊδθ αεροφόρο οδό Θ αναρρόφθςθ είναι δυνθτικά επικίνδυνθ, κακότι μπορεί μζςω του ερεκιςμοφ τθσ τραχείασ να εκλφςει παραςυμπακθτικοτονία. Αυτό μπορεί να ζχει ωσ αποτζλεςμα τθν εμφάνιςθ επικίνδυνθσ βραδυκαρδίασ ι ςπανιότερα τθν πρόκλθςθ ανακοπισ Κατά τθν διάρκεια τθσ αναρρόφθςθσ θ ςυςτολικι αρτθριακι πίεςθ ζχει ζνα εφροσ διακφμανςθσ 25 mmhg ςτουσ αςκενείσ τθσ ΜΕΘ που βρίςκονται ςε καταςτολι ΠΡΟΟΧΗ: θ αναρρόφθςθ εκτελείται πολφ προςεκτικά ςε περίπτωςθ που ζχει γίνει πρόςφατθ επζμβαςθ ςτον οιςοφάγο ι ςτθν τραχεία, όταν ο αςκενισ ζχει χαμθλά αιμοπετάλια ι αιμορραγικι διάκεςθ, όταν υπάρχουν τραφματα ι ερεκιςμόσ ςτον ανϊτερο αεραγωγό, κακϊσ και ςε περίπτωςθ πνευμονικοφ οιδιματοσ. Τπάρχει αυξθμζνοσ κίνδυνοσ πρόκλθςθσ τραυματιςμοφ και αιμορραγίασ Εφαρμόςτε βρογχοαναρρόφθςθ ΜΟΝΟΝ ΕΦΟΟΝ ΤΠΑΡΧΕΙ ΕΝΔΕΙΞΗ και όχι ωσ διαδικαςία ρουτίνασ. Μθ αναγκαία αναρρόφθςθ προκαλεί βλάβθ του βλεννογόνου, αιμορραγία και βρογχόςπαςμο Ο χειριςμόσ πρζπει να είναι πολφ προςεκτικόσ ςε αςκενείσ ςτουσ οποίουσ εφαρμόηονται πολλαπλζσ και επαναλαμβανόμενεσ αναρροφιςεισ. Κακόσ χειριςμόσ μπορεί να οδθγιςει ςε τραυματιςμό του βλεννογόνου τθσ τραχείασ και ζκκεςθ του αναπνευςτικοφ ςυςτιματοσ ςε μολυςματικοφσ παράγοντεσ Αξιολόγθςθ Παρζμβαςθσ Βακμόσ κατά τον οποίο επιτεφχκθκαν τα επικυμθτά αποτελζςματα που διατυπϊκθκαν κατά τθ φάςθ του ςχεδιαςμοφ Νοςθλευτικι Σεκμθρίωςθ τθν κάρτα νοςθλείασ του αςκενι κα μποροφςαν να ςθμειωκοφν τα παρακάτω: Θμερομθνία και ϊρα βρογχοαναρρόφθςθσ Χροιά, ποςότθτα και οςμι των τραχειοβρογχικϊν εκκρίςεων Ανοχι και ςυνεργαςία του αςκενι

9 Αναρρόφθςθ Βρογχικϊν Εκκρίςεων 9 Καταγραφι και αναφορά ςθμείων λοίμωξθσ ι πακολογικισ κατάςταςθσ για άμεςθ αντιμετϊπιςθ Οι αιμοδυναμικζσ παράμετροι όπωσ είναι θ καρδιακι ςυχνότθτα, αρτθριακι πίεςθ και το ΘΚΓ Θ ικανότθτα επαρκοφσ και αποδοτικοφ βιχα Ο κορεςμόσ του οξυγόνου Αναπνευςτικζσ παράμετροι.

10 10 Αναρρόφθςθ Βρογχικϊν Εκκρίςεων Βιβλιογραφικζσ Πθγζσ Akgόl, S & Akyolcu, N 2002, Effects of normal saline on endotracheal suctioning, J Clin Nurs, vol. 11, no. 6, pp Celik, SS & Elbas, NO 2000, The standards of suction for patients undergoing endotracheal intubation, Intensive Crit Care Nurs, vol. 16, no. 3, pp Chulay, M 2005, VAP prevention. The latest guidelines, RN, vol. 68, no.3, pp Dartford & Gravesham NHS Trust 2003, NHS Trust Tracheostomy Group, NHS, London, pp Day, T, Wainwright, SP & Wilson-Barnett, J 2001, An evaluation of a teaching intervention to improve the practice οf endotracheal suctioning in intensive care units, J Clin Nurs, vol. 10, no. 5, pp Day, Σ, Farnell, S & Wilson-Barnett, J 2002, Suctioning: A review of current research recommendations, Intensive Crit Care Nurs, vol. 18, no. 2, pp Fokkens, WJ & Scheeren, RA 2000, Upper airway defense mechanisms, Paediatr Respir Rev, vol. 1, no. 4, pp Judson, MA & Sash, SA 1994, Mobilization of secretions in ICU patients, Respir Care, vol. 39, no. 3, pp Kuriakose, A 2008, Using the synergy model as best practice in endotracheal tube suctioning of critically ill patients, Dimens Crit Care Nurs, vol. 27, no. 1, pp Mallet, J & Bailey, C 1996, Royal Marsden N.H.S. Trust Manual of nursing procedures, 4 th edn., Blackwell Science, London. McEleney, M 1998, Endotracheal Suction, Professional Nurse, vol. 13, no. 6, pp Newhouse, R 2005, Evidence-based infrastructure, Hosp Health Netw, vol. 79, pp. 10. Ra, Y, Kim, HS & Park, JH 2002, Instillation of normal saline before suctioning in patients with pneumonia, Yonsei Med, vol. 43, no. 5, pp Shah, S, Fung, K & Rubin, BK 2005, An in Vitro Evaluation of the Effectiveness of Endotracheal Suction Catheters, Chest, vol. 128, no. 5, pp Taylor-Hewitt, J 2004, Clinical guidelines and care protocols, Int Crit Care Nurs, vol. 20, no. 1, pp Tracheostomy Working Group 2007, Procedure for Tracheal Bronchial suctioning in adults, Ashford and St. Peter s Hospitals NHS Trust, viewed 4 September 2012, <http://www.ashfordstpeters.nhs.uk/attachments/764_procedure%20for%20tracheal%2 0bronchial%20suctioning%20in%20adults.pdf>. Van de Leur, JP, Zwaveling, JH, Loef, BG & Van der Schans, CP 2003, Endotracheal suctioning versus minimally invasive airway suctioning in intubated patients, Int Care Med, vol. 29, no. 3, pp Ροφςςοσ, Χ 1997, Εντατικι Θεραπεία, τόμοσ 2, Ιατρικζσ εκδόςεισ Π.Χ. Παςχαλίδθσ, Ακινα, ςελ

Όροι Χρήςησ. 2 Νοςθλευτικι φροντίδα αςκενι με ςφςτθμα φλεβικισ προςπζλαςθσ Port-a Cath

Όροι Χρήςησ. 2 Νοςθλευτικι φροντίδα αςκενι με ςφςτθμα φλεβικισ προςπζλαςθσ Port-a Cath Νοςηλευτική φροντίδα αςθενή με ςύςτημα φλεβικήσ προςπέλαςησ Port-a Cath 4θ Τγειιονομιικι Περιιφζρειια Μακεδονίίασ Θράκθσ 2 Νοςθλευτικι φροντίδα αςκενι με ςφςτθμα φλεβικισ προςπζλαςθσ Port-a Cath Όροι Χρήςησ

Διαβάστε περισσότερα

2 Χοριγθςθ οξυγόνου με ςυςκευζσ χαμθλισ και υψθλισ ροισ. Όροι Χρήςησ

2 Χοριγθςθ οξυγόνου με ςυςκευζσ χαμθλισ και υψθλισ ροισ. Όροι Χρήςησ Χορήγηςη οξυγόνου με ςυςκευέσ χαμηλήσ και υψηλήσ ροήσ 4θ Τγειιονομιικι Περιιφζρειια Μακεδονίίασ Θράκθσ 2 Χοριγθςθ οξυγόνου με ςυςκευζσ χαμθλισ και υψθλισ ροισ Όροι Χρήςησ Το πρωτόκολλο νοςθλευτικισ πρακτικισ,

Διαβάστε περισσότερα

Όροι Χρήςησ. 2 Υγιεινι ςϊματοσ βαρζωσ πάςχοντοσ αςκενι

Όροι Χρήςησ. 2 Υγιεινι ςϊματοσ βαρζωσ πάςχοντοσ αςκενι Υγιεινή ςώματοσ βαρέωσ πάςχοντοσ αςθενή 4θ Υγειιονομιικι Ρεριιφζρειια Μακεδονίίασ Θράκθσ 2 Υγιεινι ςϊματοσ βαρζωσ πάςχοντοσ αςκενι Όροι Χρήςησ Το πρωτόκολλο νοςθλευτικισ πρακτικισ, που ακολουκεί, αναπτφχκθκε

Διαβάστε περισσότερα

2 Λιψθ ηωτικϊν ςθμείων ςε ενιλικεσ. Όροι Χρήςησ

2 Λιψθ ηωτικϊν ςθμείων ςε ενιλικεσ. Όροι Χρήςησ Λόψη ζωτικών ςημεύων ςε ενόλικεσ 4θ Τγειιονομιικι Περιιφζρειια Μακεδονίίασ Θράκθσ 2 Λιψθ ηωτικϊν ςθμείων ςε ενιλικεσ Όροι Χρήςησ Το πρωτόκολλο νοςθλευτικισ πρακτικισ, που ακολουκεί, αναπτφχκθκε από κλινικοφσ

Διαβάστε περισσότερα

Όροι Χρήςησ. 2 Άςθπτθ Τεχνικι Μθ-Επαφισ (ΑΤΜΕ)

Όροι Χρήςησ. 2 Άςθπτθ Τεχνικι Μθ-Επαφισ (ΑΤΜΕ) Άςηπτη Τεχνική Μη- Επαφήσ (ΑΤΜΕ) 4θ Υγειιονομιικι Περιιφζρειια Μακεδονίίασ Θράκθσ 2 Άςθπτθ Τεχνικι Μθ-Επαφισ (ΑΤΜΕ) Όροι Χρήςησ Το πρωτόκολλο νοςθλευτικισ πρακτικισ, που ακολουκεί, αναπτφχκθκε από κλινικοφσ

Διαβάστε περισσότερα

2 Μετάγγιςθ αίματοσ και παραγϊγων. Όροι Χρήςησ

2 Μετάγγιςθ αίματοσ και παραγϊγων. Όροι Χρήςησ Μετάγγιςη αίματοσ και παραγώγων 4θ Υγειιονομιικι Περιιφζρειια Μακεδονίίασ Θράκθσ 2 Μετάγγιςθ αίματοσ και παραγϊγων Όροι Χρήςησ Το πρωτόκολλο νοςθλευτικισ πρακτικισ, που ακολουκεί, αναπτφχκθκε από κλινικοφσ

Διαβάστε περισσότερα

Όροι Χριςθσ. 2 Προετοιμαςία & χοριγθςθ παρεντερικισ διατροφισ

Όροι Χριςθσ. 2 Προετοιμαςία & χοριγθςθ παρεντερικισ διατροφισ Προετοιμαςία & χορήγηςη παρεντερικήσ διατροφήσ 4θ Υγειιονομιικι Ρεριιφζρειια Μακεδονίίασ Θράκθσ 2 Προετοιμαςία & χοριγθςθ παρεντερικισ διατροφισ Όροι Χριςθσ Το πρωτόκολλο νοςθλευτικισ πρακτικισ, που ακολουκεί,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΣΤΑΤΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΤΑ ΣΡΑΝΙΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ

ΕΘΝΙΚΗ ΣΤΑΤΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΤΑ ΣΡΑΝΙΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ Υπουργείο Υγείασ ΕΘΝΙΚΗ ΣΤΑΤΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΤΑ ΣΡΑΝΙΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ Strategic Plan Rare.2Aug ΔΛΟΚΩΣΕΛΣ ΟΛΩΝ_ΒΑΣΟΣ_0.doc Λευκωςία, Μάρτιοσ 2012 Strategic Plan Rare Diseases 30 8 2012 τελικό ςελίδα 1 από 76 Η ςελίδα

Διαβάστε περισσότερα

Όροι Χρήσης. 2 Τοποθέτηση στοματοφαρυγγικού αεραγωγού σε ενήλικες και παιδιά

Όροι Χρήσης. 2 Τοποθέτηση στοματοφαρυγγικού αεραγωγού σε ενήλικες και παιδιά Τοποθέτηση στοματοφαρυγγικού αεραγωγού σε ενήλικες και παιδιά 4η Υγειιονομιική Περιιφέρειια Μακεδονίίας Θράκης 2 Τοποθέτηση στοματοφαρυγγικού αεραγωγού σε ενήλικες και παιδιά Όροι Χρήσης Το πρωτόκολλο

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΣΡΙΚΗ ΤΜΜΟΡΥΩΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΗ ΑΘΕΝΟΤ ΜΕΩ WINDOWS 8 ΚΙΝΗΣΗ ΕΥΑΡΜΟΓΗ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΣΟΒΙΟ ΠΟΛΤΣΕΦΝΕΙΟ

ΙΑΣΡΙΚΗ ΤΜΜΟΡΥΩΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΗ ΑΘΕΝΟΤ ΜΕΩ WINDOWS 8 ΚΙΝΗΣΗ ΕΥΑΡΜΟΓΗ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΣΟΒΙΟ ΠΟΛΤΣΕΦΝΕΙΟ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΣΟΒΙΟ ΠΟΛΤΣΕΦΝΕΙΟ ΦΟΛΗ ΗΛΕΚΣΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΦΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΦΑΝΙΚΩΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΣΟΜΕΑ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΜΕΣΑΔΟΗ ΠΛΗΡΟΥΟΡΙΑ ΚΑΙ ΣΕΦΝΟΛΟΓΙΑ ΤΛΙΚΩΝ ΙΑΣΡΙΚΗ ΤΜΜΟΡΥΩΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΗ ΑΘΕΝΟΤ ΜΕΩ WINDOWS 8 ΚΙΝΗΣΗ ΕΥΑΡΜΟΓΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠ. ΤΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΣΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΣΤΩΝ ΓΕΝ. ΓΡΑΜ. ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΑΡΥΗ ΗΡΑΓΓΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠ. ΤΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΣΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΣΤΩΝ ΓΕΝ. ΓΡΑΜ. ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΑΡΥΗ ΗΡΑΓΓΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠ. ΤΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΣΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΣΤΩΝ ΓΕΝ. ΓΡΑΜ. ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΑΡΥΗ ΗΡΑΓΓΩΝ ΟΔΗΓΙΕ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΚΠΟΝΗΗ ΑΝΑΛΤΗ ΕΠΙΚΙΝΔΤΝΟΣΗΣΑ ΑΠΟ ΣΗ ΔΙΕΛΕΤΗ ΟΥΗΜΑΣΩΝ ΠΟΤ ΜΕΣΑΦΕΡΟΤΝ ΕΠΙΚΙΝΔΤΝΑ ΕΜΠΟΡΕΤΜΑΣΑ

Διαβάστε περισσότερα

Αριςτομζνθσ Β. Μανωλάσ

Αριςτομζνθσ Β. Μανωλάσ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΡΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΥΟΛΗ ΗΛΕΚΣΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΣΟΜΕΑ EΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ, ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ & ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Μοντζλα Διάδοςησ Επιδημιϊν Σε Δίκτυα Υπολογιςτϊν ΔΙΡΛΩΜΑΤΙΚΘ ΕΓΑΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΣΜΗΜΑΣΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΩΝ- ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Τ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ. τατιςτικι επεξεργαςία ιατρικϊν δεδομζνων: μελζτθ περίπτωςθσ

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΣΜΗΜΑΣΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΩΝ- ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Τ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ. τατιςτικι επεξεργαςία ιατρικϊν δεδομζνων: μελζτθ περίπτωςθσ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΣΜΗΜΑΣΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΩΝ- ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Τ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΣΑΠΣΤΧΙΑΚΩΝ ΠΟΤΔΩΝ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΩΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΚΑΙ ΣΩΝ ΑΠΟΦΑΕΩΝ τατιςτικι επεξεργαςία ιατρικϊν δεδομζνων: μελζτθ περίπτωςθσ

Διαβάστε περισσότερα

Σύγκριση της Αποτελεσματικότητας και της Ασφάλειας δύο Μεθόδων Αναρρόφησης των Τραχειοβρογχικών Εκκρίσεων

Σύγκριση της Αποτελεσματικότητας και της Ασφάλειας δύο Μεθόδων Αναρρόφησης των Τραχειοβρογχικών Εκκρίσεων xxxxxxxx ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ 2009, 48(3): 332 341 NOSILEFTIKI 2009, 48(3): 332 341 Ε Ρ Ε Υ Ν Η Τ Ι Κ Η Ε Ρ ΓΑ Σ Ι Α O R I G I N A L PA P E R Σύγκριση της Αποτελεσματικότητας και της Ασφάλειας δύο Μεθόδων Αναρρόφησης

Διαβάστε περισσότερα

ELVHX 2012: ΟΔΘΓΟΣ ΚΕΜΕΛΛΑΚΘΣ ΓΕΛΩΣΘΣ 1

ELVHX 2012: ΟΔΘΓΟΣ ΚΕΜΕΛΛΑΚΘΣ ΓΕΛΩΣΘΣ 1 ELVHX 2012: ΟΔΘΓΟΣ ΚΕΜΕΛΛΑΚΘΣ ΓΕΛΩΣΘΣ 1 Π Ε Ρ Ι Ε Φ Ο Μ Ε Ν Α 1. Ποιοι είμαςτε..ςελ.3-4 2. Ειςαγωγι...ςελ.5 3. Είδθ γείωςθσ.ςελ.6-10 4. ΕΛΟΣ HD 384 - Πλεονεκτιματα κεμελιακισ γείωςθσ ςελ.11 5. Η ειδικι

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΙΚΣΕ ΠΟΙΟΣΗΣΑ ΣΗΝ ΚΛΙΝΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ Η ΗΜΑΙΑ ΣΟΤ ΓΙΑ ΣΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΝΟΟΚΟΜΕΙΑ ΔΙΡΛΩΜΑΤΙΚΘ ΕΓΑΣΙΑ ΣΤΛΙΑΡΗ ΙΩΑΝΝΑ - ΔΑΝΑΗ

ΔΕΙΚΣΕ ΠΟΙΟΣΗΣΑ ΣΗΝ ΚΛΙΝΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ Η ΗΜΑΙΑ ΣΟΤ ΓΙΑ ΣΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΝΟΟΚΟΜΕΙΑ ΔΙΡΛΩΜΑΤΙΚΘ ΕΓΑΣΙΑ ΣΤΛΙΑΡΗ ΙΩΑΝΝΑ - ΔΑΝΑΗ ΡΑΝΕΡΙΣΤΘΜΙΟ ΡΑΤΩΝ ΣΧΟΛΘ ΕΡΙΣΤΘΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΘΜΑ ΙΑΤΙΚΘΣ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΡΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΤΜΘΜΑ ΘΛΕΚΤΟΛΟΓΩΝ ΜΘΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΘΧΑΝΙΚΩΝ ΥΡΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΜΘΜΑ ΜΘΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΘΧΑΝΙΚΩΝ ΔΙΑΤΜΘΜΑΤΙΚΟ ΡΟΓΑΜΜΑ ΜΕΤΑΡΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΡΟΥΔΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηςη, χρήςη, αποζημίωςη και διάχυςη των νέων τεχνικών προςυμπτωματικού ελέγχου του καρκίνου του τραχήλου τησ μήτρασ*

Αξιολόγηςη, χρήςη, αποζημίωςη και διάχυςη των νέων τεχνικών προςυμπτωματικού ελέγχου του καρκίνου του τραχήλου τησ μήτρασ* Αξιολόγηςη, χρήςη, αποζημίωςη και διάχυςη των νέων τεχνικών προςυμπτωματικού ελέγχου του καρκίνου του τραχήλου τησ μήτρασ* Αθήνα, Μάιος 2015 * Το παρόν κείμενο αποτελεί μία κζςθ ομοφωνίασ με τα βαςικά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΔΟΣΕΟ Π.1 - ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΤΛΙΚΟ

ΠΑΡΑΔΟΣΕΟ Π.1 - ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΤΛΙΚΟ ΖΑΝΝΟ ΔΡΑΚΟΠΟΤΛΟ & ΙΑ Ο.Ε. ΕΡΓΟ: «ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟΤ ΤΛΙΚΟΤ ΓΙΑ ΣΙ ΑΝΑΓΚΕ ΚΑΣΑΡΣΙΗ 120 ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΙΩΝ ΤΓΕΙΑ» αρ. πρωτ. 53/2012 ΠΑΡΑΔΟΣΕΟ Π.1 - ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΤΛΙΚΟ ΘΕΜΑΣΙΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ 4 ΦΕΔΙΑΜΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΨΝ

Διαβάστε περισσότερα

13 ο ΕΣΗΙΟ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΤΜΠΟΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΠΑΙΔΙΑΣΡΙΚΗ ΓΑΣΡΕΝΣΕΡΟΛΟΓΙΑ, ΗΠΑΣΟΛΟΓΙΑ & ΔΙΑΣΡΟΦΗ

13 ο ΕΣΗΙΟ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΤΜΠΟΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΠΑΙΔΙΑΣΡΙΚΗ ΓΑΣΡΕΝΣΕΡΟΛΟΓΙΑ, ΗΠΑΣΟΛΟΓΙΑ & ΔΙΑΣΡΟΦΗ 13 ο ΕΣΗΙΟ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΤΜΠΟΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΠΑΙΔΙΑΣΡΙΚΗ ΓΑΣΡΕΝΣΕΡΟΛΟΓΙΑ, ΗΠΑΣΟΛΟΓΙΑ & ΔΙΑΣΡΟΦΗ ΠΑΙΔΙΑΣΡΙΚΗ ΓΑΣΡΕΝΣΕΡΟΛΟΓΙΑ: «Νεότερα Δεδομζνα για την Βελτίωςη τησ Πρόγνωςησ των Παθήςεων» ΑΘΗΝΑ 2013

Διαβάστε περισσότερα

Δειγματοληψύα δειγμϊτων νερών για ανύχνευςη Legionella spp.

Δειγματοληψύα δειγμϊτων νερών για ανύχνευςη Legionella spp. Δειγματοληψύα δειγμϊτων νερών για ανύχνευςη Legionella spp. Δρ Αναςταςύα Σ. Φλούντζη Ιατρόσ Βιοπαθολόγοσ Μικροβιολόγοσ Κϋντρο Αναφορϊσ Λεγεωνϋλλασ Νοτύου Ελλαδοσ / Κεντρικό Εργαςτόριο Δημόςιασ Υγεύασ ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ. Μελέτη ύνθετων Διακένων Αέρα-Διηλεκτρικού με Καταπόνηση σε Κρουστική Σάση

ΔΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ. Μελέτη ύνθετων Διακένων Αέρα-Διηλεκτρικού με Καταπόνηση σε Κρουστική Σάση ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΧΝ ΣΜΗΜΑ ΗΔΚΣΡΟΛΟΓΧΝ ΜΗΥΑΝΙΚΧΝ ΚΑΙ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ ΤΠΟΛΟΓΙΣΧΝ ΔΡΓΑΣΗΡΙΟ ΤΦΗΛΧΝ ΣΑΔΧΝ ΔΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ τοσ Φοιτητή τοσ Σμήματος Ηλεκτρολόγων Μητανικών και Σετνολογίας Τπολογιστών ΕΞΑΡΥΟ ΩΣΗΡΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξθ Web εφαρμογισ για ςυςχζτιςθ γονιδίων ΔΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ. Αναγνϊςτου Νικόλαοσ

Ανάπτυξθ Web εφαρμογισ για ςυςχζτιςθ γονιδίων ΔΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ. Αναγνϊςτου Νικόλαοσ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΣΟΒΙΟ ΠΟΛΤΣΕΧΝΕΙΟ ΧΟΛΗ ΗΛΕΚΣΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΣΟΜΕΑ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΜΕΣΑ ΟΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ ΚΑΙ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΤΛΙΚΩΝ Ανάπτυξθ Web εφαρμογισ για ςυςχζτιςθ γονιδίων ΔΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΥΓΕΙΑΣ. Το εγχείρημα του Εθνικού Οργανιςμού Παροχήσ Υπηρεςιών Υγείασ (ΕΟΠΥΥ)

ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΥΓΕΙΑΣ. Το εγχείρημα του Εθνικού Οργανιςμού Παροχήσ Υπηρεςιών Υγείασ (ΕΟΠΥΥ) ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΥΓΕΙΑΣ Το εγχείρημα του Εθνικού Οργανιςμού Παροχήσ Υπηρεςιών Υγείασ (ΕΟΠΥΥ) Αθήνα, Αύγουστος 2012 Πρόλογοσ Σο κείμενο αυτό ςυνιςτά μια πρϊτθ περιεκτικι και

Διαβάστε περισσότερα

Διαφοροποίθςθ και Κίνδυνοσ Σραπεηικών Ιδρυμάτων ςτθν Ελλάδα

Διαφοροποίθςθ και Κίνδυνοσ Σραπεηικών Ιδρυμάτων ςτθν Ελλάδα ΠΟΛΤΣΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΣΗ ΣΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΗ ΣΟΜΕΑ ΟΡΓΑΝΩΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΗ Διαφοροποίθςθ και Κίνδυνοσ Σραπεηικών Ιδρυμάτων ςτθν Ελλάδα ΚΑΣΑΝΕΒΑΚΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ Επιβλζπων Κακθγθτισ: ΠΑΙΟΤΡΑ ΦΩΣΙΟ Εξεταςτικι

Διαβάστε περισσότερα

Διπλωματική Εργαςία. των φοιτθτϊν του Τμιματοσ Θλεκτρολόγων Μθχανικϊν και Τεχνολογίασ Υπολογιςτϊν τθσ Ρολυτεχνικισ Σχολισ του Ρανεπιςτθμίου Ρατρϊν

Διπλωματική Εργαςία. των φοιτθτϊν του Τμιματοσ Θλεκτρολόγων Μθχανικϊν και Τεχνολογίασ Υπολογιςτϊν τθσ Ρολυτεχνικισ Σχολισ του Ρανεπιςτθμίου Ρατρϊν ΡΑΝΕΡΛΣΤΘΜΛΟ ΡΑΤΩΝ ΤΜΘΜΑ ΘΛΕΚΤΟΛΟΓΩΝ ΜΘΧΑΝΛΚΩΝ ΚΑΛ ΤΕΧΝΟΛΟΓΛΑΣ ΘΛΕΚΤΟΝΛΚΩΝ ΥΡΟΛΟΓΛΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΣΤΘΜΑΤΩΝ ΚΑΛ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ Διπλωματική Εργαςία των φοιτθτϊν του Τμιματοσ Θλεκτρολόγων Μθχανικϊν και Τεχνολογίασ

Διαβάστε περισσότερα

Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο

Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο Υπθρεςίεσ Δικτφου Κοινωνικισ Φροντίδασ Δθμοτϊν «E-Βοικεια Στο Σπίτι» Ανακζτουςα Αρχι: Διμοσ Αμπελοκιπων- Μενεμζνθσ Ρροχπολογιςμόσ: 209.666,67 (χωρίσ ΦΠΑ) Διάρκεια: 14

Διαβάστε περισσότερα

ΡΑΝΕΡΛΣΤΘΜΛΟ ΚΘΤΘΣ ΔΛΑΤΜΘΜΑΤΛΚΟ ΜΕΤΑΡΤΥΧΛΑΚΟ ΡΟΓΑΜΜΑ ΣΡΟΥΔΩΝ «ΟΡΤΛΚΘ & ΟΑΣΘ»

ΡΑΝΕΡΛΣΤΘΜΛΟ ΚΘΤΘΣ ΔΛΑΤΜΘΜΑΤΛΚΟ ΜΕΤΑΡΤΥΧΛΑΚΟ ΡΟΓΑΜΜΑ ΣΡΟΥΔΩΝ «ΟΡΤΛΚΘ & ΟΑΣΘ» ΡΑΝΕΡΛΣΤΘΜΛΟ ΚΘΤΘΣ ΔΛΑΤΜΘΜΑΤΛΚΟ ΜΕΤΑΡΤΥΧΛΑΚΟ ΡΟΓΑΜΜΑ ΣΡΟΥΔΩΝ «ΟΡΤΛΚΘ & ΟΑΣΘ» Παρακολοφθηςη τησ ανταπόκριςησ ςτη θεραπεία με anti-vegf αςθενών με αποκόλληςη του μελαγχρόου επιθηλίου και ηλικιακή εκφφλιςη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΙI ΕΝΗΜΕΡΩΣΙΚΟ ΦΑΚΕΛΟ ΓΙΑ ΣΗN ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΗ ΣΗ ΠΟΙΟΣΗΣΑ ΣΟΤ ΠΟΙΜΟΤ ΤΔΑΣΟ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΙI ΕΝΗΜΕΡΩΣΙΚΟ ΦΑΚΕΛΟ ΓΙΑ ΣΗN ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΗ ΣΗ ΠΟΙΟΣΗΣΑ ΣΟΤ ΠΟΙΜΟΤ ΤΔΑΣΟ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΩΣΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΠΡΟΣΑΙΑ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΧΕΔΙΑΜΟΤ & ΑΝΣΙΜΕΣΩΠΙΗ ΕΚΣΑΚΣΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΣΜΗΜΑ ΧΕΔΙΑΜΟΤ, ΠΡΟΛΗΨΗ & ΑΝΣΙΜΕΣΩΠΙΗ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΛΟΙΠΩΝ ΚΑΣΑΣΡΟΦΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΙI ΕΝΗΜΕΡΩΣΙΚΟ ΦΑΚΕΛΟ

Διαβάστε περισσότερα