2 Μετάγγιςθ αίματοσ και παραγϊγων. Όροι Χρήςησ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "2 Μετάγγιςθ αίματοσ και παραγϊγων. Όροι Χρήςησ"

Transcript

1 Μετάγγιςη αίματοσ και παραγώγων 4θ Υγειιονομιικι Περιιφζρειια Μακεδονίίασ Θράκθσ

2 2 Μετάγγιςθ αίματοσ και παραγϊγων Όροι Χρήςησ Το πρωτόκολλο νοςθλευτικισ πρακτικισ, που ακολουκεί, αναπτφχκθκε από κλινικοφσ νοςθλευτζσ τθσ 4 θσ ΥΠΕ, πρωταρχικά για εφαρμογι ςτα νοςθλευτικά τμιματα τθσ οικείασ περιφζρειασ. Περιγράφει τον τρόπο προςζγγιςθσ και διαχείριςθσ κάποιων κοινϊν ι περιςςότερο πολφπλοκων καταςτάςεων, που μπορεί να προκφψουν κατά τθν παροχι νοςθλευτικισ φροντίδασ. Θ ανάπτυξι του βαςίςτθκε, όπου ιταν δυνατόν, ςτα ςτάδια τθσ νοςθλευτικισ διεργαςίασ (νοςθλευτικι εκτίμθςθ, διάγνωςθ, ςκοποί, παρεμβάςεισ-αιτιολόγθςθ και εκτίμθςθ αποτελζςματοσ). Παρζχει ςχετικά περιοριςμζνεσ πλθροφορίεσ, αναφορικά με τθν αιτιολογία και το κεωρθτικό υπόβακρο των καταςτάςεων που περιγράφει, κακϊσ ο πρωταρχικόσ ςκοπόσ ανάπτυξισ του δεν υπιρξε θ κεωρθτικι κατάρτιςθ, αλλά θ υποςτιριξθ και τεκμθρίωςθ τθσ νοςθλευτικισ πρακτικισ. Κάκε πρωτόκολλο νοςθλευτικισ πρακτικισ εκπορεφεται από τα επαγγελματικά δικαιϊματα των νοςθλευτϊν (ΠΔ 351/89), αλλά και των δικαιωμάτων των αςκενϊν όπωσ αυτά ορίηονται από τισ διατάξεισ του νόμου 2071/92. Για τθν ανάπτυξι του ςυνεργάςτθκαν κλινικοί νοςθλευτζσ από διάφορα τμιματα και ειδικότθτεσ. Σε κάκε περίπτωςθ, υπιρξε προςπάκεια για επίτευξθ ομοφωνίασ μεταξφ των ςυμμετεχόντων και τθσ επιτροπισ νοςθλευτικϊν πρωτοκόλλων. Ωςτόςο, οι κατευκυντιριεσ οδθγίεσ που παρζχονται δεν αντιπροςωπεφουν απαραίτθτα όλουσ τουσ εμπλεκόμενουσ ςτθ διαδικαςία. Το πρωτόκολλο που ακολουκεί δεν υποδεικνφει τον αποκλειςτικό τρόπο παροχισ νοςθλευτικισ φροντίδασ, χαράςςει όμωσ, οπωςδιποτε, το γενικό πλαίςιο. Μικρζσ διαφοροποιιςεισ που λαμβάνουν υπόψθ τισ ιδιαιτερότθτεσ του κάκε αςκενοφσ, μπορεί να είναι αποδεκτζσ ι και απαραίτθτεσ. Ανάλογεσ διαφοροποιιςεισ μπορεί να προκφψουν και από καταςτάςεισ ι ςυνκικεσ που δεν μποροφν να προβλεφκοφν από τθν παροφςα ζκδοςθ. Το πρωτόκολλο υπόκειται ςε ανακεϊρθςθ κάκε δφο χρόνια, εκτόσ αν νεότερα επιςτθμονικά δεδομζνα ι τα αποτελζςματα από τθν αξιολόγθςθ τθσ εφαρμογισ του, ορίηουν διαφορετικά. Με δεδομζνο τον περιοριςμό των ανκρϊπινων πόρων, θ ομάδα ελζγχου και αξιολόγθςθσ δεςμεφεται να καταβάλει κάκε δυνατι προςπάκεια για ςυςτθματικι αξιολόγθςθ και περιοδικι επικαιροποίθςθ του πρωτοκόλλου.

3 Μετάγγιςθ αίματοσ και παραγϊγων 3 Μετάγγιςη αίματοσ και παραγώγων Πρωτόκολλο της 4 ης Υγειονομικής Περιφέρειας Μακεδονίας & Θράκης Ημερομηνία ζγκριςησ: 1/10/2012 Ημερομηνία αναθεϊρηςησ: 1/10/2014 Οκτϊβριοσ θ ΥΠΕ. Με επιφφλαξη παντόσ δικαιϊματοσ. Απαγορεφεται αναδθμοςίευςθ τθσ ζκδοςθσ ςε οποιαδιποτε μορφι, ολόκλθρθσ ι μζρουσ αυτισ, χωρίσ τθν ζγγραφθ εξουςιοδότθςθ του εκδότθ All rights reserved. No part of this publication may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted in any form or by any means electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise, without prior permission of the Publishers

4 4 Μετάγγιςθ αίματοσ και παραγϊγων Μετάγγιςη αίματοσ και παραγώγων Ειςαγωγι - Οριςμοί Μετάγγιςθ αίματοσ ονομάηεται θ διαδικαςία μεταφοράσ αίματοσ ι παραγϊγων του αίματοσ από ζνα άτομο που ονομάηεται δότθσ ι αιμοδότθσ ςτο κυκλοφορικό ςφςτθμα ενόσ άλλου ατόμου που λζγεται λιπτθσ ι αιμολιπτθσ. Θ μετάγγιςθ αίματοσ αποτελεί μια από τισ πιο επικίνδυνεσ νοςθλευτικζσ πράξεισ γι αυτό κα πρζπει να γίνεται με μεγάλθ προςοχι και υπευκυνότθτα. Το νοςθλευτικό προςωπικό είναι απαραίτθτο να είναι ενθμερωμζνο για τισ γενικζσ αρχζσ μετάγγιςθσ το ςωςτό τρόπο χοριγθςθσ αίματοσ και παραγϊγων του, τισ επιπλοκζσ που ενδζχεται να ςυμβοφν κακϊσ και τον τρόπο αντιμετϊπιςθσ τουσ. Προχπόκεςθ για τθν επιτυχία τθσ μετάγγιςθσ είναι θ ςυμβατότθτα του αίματοσ του λιπτθ και του δότθ. Επίςθσ το αίμα που πρόκειται να μεταγγιςτεί πρζπει να μθν περιζχει λοιμογόνουσ παράγοντεσ. Εκτόσ από τθν πλιρθ μετάγγιςθ αίματοσ, ςυχνά γίνεται μετάγγιςθ μζρουσ του αίματοσ, αφοφ αυτό προθγουμζνωσ χωριςτεί ςτα ςυςτατικά του ςφμφωνα με ειδικι διαδικαςία. Μϋ αυτόν τον τρόπο, αυξάνεται θ αποδοτικότθτα τθσ διαδικαςίασ, αφοφ ο λιπτθσ δζχεται τα απαραίτθτα ςυςτατικά που ζχει ανάγκθ. Ενδείξεισ Εφαρμογισ Οξεία αιμορραγία: αποτελεί μεγάλο και άμεςο κίνδυνο για τθν ηωι του αςκενι. Εξαρτάται από τθν ποςότθτα του αίματοσ που χάκθκε και μπορεί να εμφανιςτεί ςε πολλζσ περιπτϊςεισ όπωσ: αιμορραγία από το πεπτικό, από τραυματιςμό, από προβλιματα πιξθσ του αίματοσ και χειρουργικζσ επεμβάςεισ. Χρόνια αναιμία: Στισ περιπτϊςεισ τθσ χρόνιασ αναιμίασ εξαντλοφνται όλα τα κεραπευτικά περικϊρια πριν φτάςουμε ςτισ μεταγγίςεισ αίματοσ. Εφόςον αυτά δεν επαρκοφν τότε αντιμετωπίηεται θ αναιμία με μεταγγίςεισ αίματοσ που πραγματοποιοφνται ανά τακτά χρονικά διαςτιματα, ϊςτε θ αιμοςφαιρίνθ του αςκενοφσ να διατθρείται ςε επίπεδα ψθλότερα των 8-10 gr/dl. Διαταραχζσ πθκτικότθτασ: Χορθγοφνται κυρίωσ αιμοπετάλια, πλάςμα και διάφορα άλλα παράγωγα Παράγωγα αίματος, ενδείξεις χορήγησης, συντήρηση Από κάκε (φιάλθ) αίματοσ που λαμβάνεται από ζναν δότθ γίνεται διαχωριςμόσ των προϊόντων. Ζτςι από το ολικό αίμα διαχωρίηονται κυρίωσ τα ερυκρά αιμοςφαίρια και το πλάςμα. Επίςθσ δφναται να λθφκοφν λευκά αιμοςφαίρια και αιμοπετάλια. Το πλάςμα μπορεί κι αυτό με τθ ςειρά του να διαχωριςτεί ςε λευκωματίνθ (αλβουμίνθ), ινωδογόνο, παράγοντεσ πιξθσ, ςφαιρίνεσ κλπ. Σπανιότατα ςιμερα γίνεται μετάγγιςθ ολικοφ αίματοσ. Το ςφνθκεσ είναι να μεταγγίηονται παράγωγα του αίματοσ ανάλογα με το πρόβλθμα του αρρϊςτου. Ολικό αίμα: Όπωσ αναφζρκθκε ςπάνια χορθγείται ολικό αίμα. Θ ςυνικθσ περίπτωςθ που χορθγείται είναι ςε αςκενι με ακρόα αιμορραγία. Σ αυτιν τθν περίπτωςθ πρζπει να

5 Μετάγγιςθ αίματοσ και παραγϊγων 5 αντικαταςτακοφν τα χαμζνα ερυκρά αιμοςφαίρια ταχφτατα. Διατθρείται ςε περιβάλλον με ελεγχόμενθ κερμοκραςία μεταξφ +2ºC και + 6ºC από θμζρεσ. Για τθ μεταφορά του αίματοσ πρζπει να χρθςιμοποιοφνται επικυρωμζνα ςυςτιματα μεταφοράσ που διαςφαλίηουν ότι ςτο τζλοσ του μζγιςτου χρόνου μεταφοράσ των 24 ωρϊν, θ κερμοκραςία δεν κα ζχει υπερβεί τουσ + 10 ºC. Εναλλακτικά το ολικό αίμα μπορεί να ςυντθρθκεί για διάςτθμα ζωσ και 24 ωρϊν ςε χϊρο με κερμοκραςία +20 ºC και +24 ºC, ςυνκικθ για παραςκευι αιμοπεταλίων υμπυκνωμζνα ερυκρά αιμοςφαίρια: Θ μετάγγιςθ ΣΕ είναι απαραίτθτθ για τθν αφξθςθ μεταφοράσ οξυγόνου του αίματοσ ςε οξεία και χρόνια αναιμία με ςτόχο τθν αποφυγι ιςτικισ ανοξίασ. Ειδικότερα, απαιτείται ςτα νοςιματα του αίματοσ (κλθρονομικζσ αιμολυτικζσ αναιμίεσ), λευχαιμίεσ, ςε χειρουργικζσ επεμβάςεισ, κακοικειεσ και τροχαία ατυχιματα. Συντθροφνται για θμζρεσ ςτουσ 2-6 C, ανάλογα με το αντιπθκτικό διάλυμα που εμπεριζχεται ςτον αςκό ςυλλογισ. Κατά τθ διάρκεια αποκικευςθσ ςχθματίηονται μικροςυςςωρεφςεισ. Λευκαφαιρεμζνα ςυμπυκνωμζνα ερυκρά: Τα λευκά αιμοςφαίρια που περιζχονται ςτισ μονάδεσ ΣΕ ζχουν ενοχοποιθκεί για διάφορεσ άμεςεσ αλλά και απϊτερεσ παρενζργειεσ όπωσ οι πυρετικζσ μθ αιμολυτικζσ αντιδράςεισ, θ μεταφορά ενδοκυτταρίων λοιμωδϊν παραγόντων [όπωσ ο κυτταρομεγαλοϊόσ (CMV), θ νόςοσ Creutzfeld-Jacob, βακτθριδιακζσ λοιμϊξεισ], θ αλλοανοςοποίθςθ ςτα HLA και ςτα αιμοπεταλιακά αντιγόνα (HPA), και θ ανοςοτροποποίθςθ. Λευκαφαιρεμζνα κεωροφνται τα Ε όταν ο αρικμόσ των λευκϊν αιμοςφαιρίων ςτθ μονάδα αίματοσ είναι μικρότεροσ από , αρικμόσ που επιτυγχάνεται με τα ειδικά φίλτρα τελευταίασ γενιάσ. Λευκαφαιρεμζνα ΣΕ (Λ-ΣΕ) πρζπει να λαμβάνουν: Αςκενείσ που ζχουν κάνει ζςτω και ζνα επειςόδιο πυρετικισ μθ αιμολυτικισ αντίδραςθσ κατά τθ μετάγγιςθ, (FNHTR) Πολυμεταγγιηόμενοι αςκενείσ για να προφυλαχκοφν τόςο από τισ FNHTRs, όςο και από τθν αλλοανοςοποίθςθ ζναντι των HPA και HLA (ανκεκτικότθτα ςτισ μεταγγίςεισ αιμοπεταλίων). Αςκενείσ με ςυγγενείσ ι επίκτθτεσ ανοςοανεπάρκειεσ, Αςκενείσ που υποβάλλονται ι πρόκειται να υποβλθκοφν ςε μεταμόςχευςθ αιμοποιθτικϊν κυττάρων (ΜΑΚ) και Ζγκυεσ γυναίκεσ για τθν αποφυγι μετάδοςθσ κυρίωσ CMV λοίμωξθσ ι άλλων ενδοκυτταρίων λοιμϊξεων Πρόωρα νεογνά, νεογνά και παιδιατρικοί αςκενείσ οπωςδιποτε μζχρι 1 ζτουσ Ενιλικεσ και παιδιά που υποβάλλονται ςε χθμειοκεραπεία Υποψιφιοι αςκενείσ για μεταμόςχευςθ ςυμπαγϊν οργάνων. Πλυμμζνα ερυκρά: Όταν ζνασ αςκενισ ζχει ιςτορικό ςοβαρισ αλλεργικισ αντίδραςθσ που ςχετίηεται με μετάγγιςθ, οι αντιδράςεισ ςτισ επόμενεσ μεταγγίςεισ μποροφν να αποφευχκοφν με τθ χριςθ πλυμμζνων, με φυςιολογικό ορό, ερυκρϊν με τθ χριςθ ειδικισ ςυςκευισ. Με αυτόν τον τρόπο κα απομακρυνκοφν οι πρωτεΐνεσ και κυττοκίνεσ του πλάςματοσ ι τα αντιςϊματα που μπορεί να είναι θ αιτία των αντιδράςεων. Τα πλυμζνα ερυκρά πρζπει να χρθςιμοποιθκοφν εντόσ 24 ωρϊν από τθν ϊρα που πλφκθκαν γιατί ο

6 6 Μετάγγιςθ αίματοσ και παραγϊγων φυςιολογικόσ ορόσ δεν περιζχει κρεπτικζσ ουςίεσ για τα ερυκρά και γιατί υπάρχει κίνδυνοσ επιμόλυνςθσ με βακτθρίδια. Αιμοπετάλια: Χορθγοφνται ςε αςκενείσ με κρομβοπενία ι κρομβαςκζνεια, οι οποίοι παρουςιάηουν πυρετό, αιμορραγικζσ εκδθλϊςεισ ι αρικμό αιμοπεταλίων μικρότερο από 5000 ανά mm 3. υντθροφνται για διάςτθμα 5-7 θμερϊν ςε χϊρο με κερμοκραςία +20 ºC και +24 ºC, υπό διαρκι ιπια ανακίνθςθ για διαςφάλιςθ επαρκοφσ διακεςιμότθτασ οξυγόνου. Πλάςμα: Παρζχεται ςε περιπτϊςεισ υπολευκωματιναιμίασ, μεγάλθ απϊλειασ όγκου αίματοσ, βαριά εγκαφματα, διάχυτθ ενδαγγειακι πιξθ (ΔΕΠ), αιμορραγικι διάκεςθ από ζλλειψθ κάποιου παράγοντα τθσ πιξθσ που δεν το γνωρίηουμε ι δεν υπάρχει αυτόνομο ςκεφαςμά του. Για να διατθρθκοφν επαρκϊσ οι αςτακείσ παράγοντεσ τθσ πιξθσ (V & VIII) πρζπει το πλάςμα να καταψυχκεί ςε ςφντομο χρονικό διάςτθμα μετά τθν ςυλλογι του με ςφςτθμα που εξαςφαλίηει τθν πλιρθ κατάψυξθ του παραγϊγου ςε κερμοκραςία μικρότερθ των 30οC μζςα ςε μια ϊρα. Το πρόςφατα κατεψυγμζνο πλάςμα (Fresh Frozen Plasma, FFP) περιζχει φυςιολογικά επίπεδα όλων των ςτακερϊν παραγόντων πιξθσ, λευκωματίνθ, ανοςοςφαιρίνεσ και τουλάχιςτον το 70% τθσ αρχικισ ποςότθτασ του παράγοντα VIII. Το κατεψυγμζνο πλάςμα (FP) καταψφχεται εντόσ 24 ωρϊν από τθ ςυλλογι του. Θ διαφορά του από το FFP είναι θ ςχετικι ελάττωςθ των αςτακϊν παραγόντων πιξθσ (V & VIII) αλλά θ αιμοςτατικι δράςθ του είναι ικανοποιθτικι. Θ κφρια ζνδειξθ χοριγθςθσ FFP είναι θ διόρκωςθ τθσ ανεπάρκειασ παραγόντων πιξθσ για τουσ οποίουσ δεν υπάρχει ςυμπυκνωμζνοσ παράγων, ςε αςκενείσ με αιμορραγία. Σα FP, FFP διατθροφνται ςτουσ -30ο C για ζνα χρόνο. Άλλα προϊόντα πλάςματοσ είναι: Κρυοκακίηθμα παραςκευάηεται κάτω από ελεγχόμενθ βραδεία απόψυξθ του κατεψυγμζνου πλάςματοσ ςτουσ 2-6 ο C για να γίνει θ κακίηθςθ πρωτεϊνϊν μεγάλου μοριακοφ βάρουσ, όπωσ του παράγοντα VIIIc, του von Willebrand και του ινωδογόνου. Πλάςμα με αφαίρεςθ κρυοκακιηιματοσ είναι FFP από το οποίο ζχει αφαιρεκεί το κρυοκακίηθμα, και ζχει μειωμζνθ ςυγκζντρωςθ ινωδογόνου και παράγοντα VIII. Ινωδογόνο. Χορθγείται όταν παρατθρείται μεγάλθ πτϊςθ των επιπζδων του ςτο αίμα και προκαλοφνται αιμορραγίεσ. Παράγοντεσ πιξθσ. Σε αςκενείσ με γνωςτι ζλλειψθ (αιμορροφιλικοφσ) μεταγγίηονται κακαροί ςυμπυκνωμζνοι παράγοντεσ. Υπάρχουν ςε αυτόνομα ςκευάςματα οι αντιαιμορροφιλικοί παράγοντεσ VIII Και ΙΧ. γ-ςφαιρίνεσ. Είναι πρωτεΐνεσ και χρθςιμοποιοφνται για τθν προφφλαξθ από λοιμϊξεισ ατόμων που εμφανίηουν ςυγγενι ζλλειψθ. Υπάρχουν και ειδικζσ γ-ςφαιρίνεσ (ανοςοςφαιρίνεσ), που ζχουν ζνδειξθ ςε εξειδικευμζνεσ μόνο περιπτϊςεισ. Λευκωματίνθ (Human Albumin). Δίνεται ςε αςκενείσ με χαμθλά λευκϊματα αίματοσ, εξαιτίασ διαταραχισ τθσ ωςμωτικισ πίεςθσ ςτο κυκλοφορικό ςφςτθμα. Λευκά αιμοςφαίρια. Αυτά μποροφν να λθφκοφν με ειδικι μζκοδο (λευκαφαίρεςθ). Χορθγοφνται ςε πολφ ςπάνιεσ περιπτϊςεισ ανοςοκαταςταλμζνων αςκενϊν για προφφλαξθ ι αντιμετϊπιςθ λοιμϊξεων.

7 Μετάγγιςθ αίματοσ και παραγϊγων 7 Γενικζσ αρχζσ μετάγγιςθσ αίματοσ και παραγϊγων αίματοσ. Θ μετάγγιςθ αίματοσ κεωρείται μία επικίνδυνθ διαδικαςία με δυνθτικά κανατθφόρεσ επιπλοκζσ και πρζπει να εφαρμόηεται με υπευκυνότθτα και προςοχι Η μετάγγιςθ των ερυκρϊν κα πρζπει να ολοκλθρϊνεται εντόσ τεςςάρων ωρϊν από τθ ςτιγμι που διακινοφνται από τθν αιμοδοςία Σρία ςωςτά: ςωςτό αίμα, ςωςτόσ αςκενισ, ςωςτόσ χρόνοσ Επιβάλλεται αυςτθρόσ ζλεγχοσ ςυμβατότθτασ ομάδοσ αίματοσ δότθ και λιπτθ. Απαιτείται πάντοτε διαςταφρωςθ αίματοσ δότθ και λιπτθ Πρζπει να αναγνωρίηεται θ ταυτότθτα του λιπτθ πριν από τθ μετάγγιςθ. Το αίμα ελζγχεται πάντοτε για λοιμογόνουσ παράγοντεσ (HBV,HCV,HIV, CMV, ςφφιλθ και ςτουσ ανκρϊπινουσ ρετροϊοφσ HTLV-I,HTLV-II). Καμία εξζταςθ δεν παρουςιάηει ευαιςκθςία 100%, αφοφ είναι γνωςτι θ «περίοδοσ παρακφρου», μεταξφ τθσ μόλυνςθσ και τθσ ανίχνευςθσ του ιοφ. Τα τελευταία χρόνια με τθν εφαρμογι ςφγχρονων Μεκόδων Μοριακισ Διάγνωςθσ (ΝΑΤ) για HIV-1, HCV, HBV ζχει μειωκεί θ «περίοδοσ παρακφρου». Κατά τθ μετάγγιςθ πρζπει να χρθςιμοποιείται φίλτρο για τθν κατακράτθςθσ λευκϊν αιμοςφαιρίων μικροοργανιςμϊν, πθγμάτων και ιογενϊν παραγόντων από τα κυτταρικά παράγωγα του αίματοσ (πχ CMV). τουσ ανοςοκαταςταλμζνουσ αςκενείσ νεογνά, παιδιά, ζγκυεσ, μεταμοςχευμζνουσ, επιβάλλεται πάντοτε θ χριςθ φίλτρου κατακράτθςθσ λευκϊν αιμοςφαιρίων. Σιρθςθ άςθπτων ςυνκθκϊν κατά τουσ χειριςμοφσ τοποκζτθςθσ τθσ φιάλθσ αίματοσ και παραγϊγων του ςτο φίλτρο για αποφυγι βακτθριακισ επιμόλυνςθσ του αίματοσ (πιο ςυχνι ςτουσ αςκοφσ αιμοπεταλίων Yersinia litica) Οι κίνδυνοι ζναντι των ωφελθμάτων πρζπει να εξθγθκοφν ςτον αςκενι. Σε οριςμζνα νοςοκομεία απαιτείται γραπτι ςυγκατάκεςθ του αςκενοφσ. Τα προϊόντα του αίματοσ πρζπει να αναδεφονται καλά πριν τθ χοριγθςθ. Τα αιμοπετάλια κα πρζπει να βρίςκονται ςυνεχϊσ ςτον αναδευτιρα Οι πλαςτικοί ςάκοι αίματοσ δε χρειάηονται εξαεριςτιρα. Κίνδυνοσ επιμόλυνςθσ του αίματοσ Φάρμακα ι διαλφματα δεν πρζπει να προςτίκενται ςτο αίμα ι να χορθγοφνται ταυτόχρονα με προϊόντα αίματοσ, εκτόσ από φυςιολογικό ορό. Πλάςμα ςυμβατό με τθσ ομάδεσ Α,Β και Ο, λευκωματίνθ 5%, κλάςματα πρωτεϊνϊν του πλάςματοσ ι ιςότονα θλεκτρολυτικά διαλφματα χωρίσ αςβζςτιο μπορεί να χορθγθκοφν με τθν ζγκριςθ του γιατροφ. Γαλακτικό διάλυμα Ringer s και άλλα θλεκτρολυτικά διαλφματα που περιζχουν αςβζςτιο ουδζποτε πρζπει να χορθγοφνται ταυτόχρονα με παράγωγα του αίματοσ, κακϊσ περιζχουν κιτρικό ωσ αντιπθκτικό, και το αςβζςτιο ενϊνεται και αλλθλεπιδρά με το κιτρικό. Οι βελόνεσ και οι ενδοφλζβιοι κακετιρεσ που κα χρθςιμοποιθκοφν, μπορεί να είναι μζχρι και Ν ο 24G, αλλά το ςυνιςτϊμενο μζγεκοσ είναι 18 ι 19 G. Αν θ καταλλθλότθτα οποιουδιποτε παραγϊγου είναι αμφίβολθ με τθν οπτικι εξζταςθ, πρζπει να επιςτρζφεται ςτθν τράπεηα του αίματοσ για περαιτζρω εκτίμθςθ. Αν ο ςάκοσ που περιζχει το παράγωγο του αίματοσ ανοίξει για οποιοδιποτε λόγο, ςτθ κερμοκραςία του δωματίου το παράγωγο λιγει ςε 4 ϊρεσ.

8 8 Μετάγγιςθ αίματοσ και παραγϊγων Σο αίμα και τα παράγωγα που δε χρθςιμοποιοφνται εντόσ 30 λεπτϊν πρζπει να φυλάςςονται ςε επιτθροφμενο ψυγείο εγκεκριμζνο από τθν τράπεηα αίματοσ. Τα παράγωγα του αίματοσ μπορεί να κερμανκοφν μζχρι μζγιςτθ κερμοκραςία 42 0 C Οι κρθςκευτικζσ πεποικιςεισ ενόσ αςκενοφσ μπορεί να απαγορεφουν τθ χοριγθςθ αίματοσ ι παραγϊγων του. Παιδιατρικοί αςθενείσ Θ αναρρόφθςθ αίματοσ ςε ςφριγγα για μετάγγιςθ αποτελεί μια αποδεκτι πρακτικι, εφόςον χρθςιμοποιείται το κατάλλθλο φίλτρο Θ χοριγθςθ αίματοσ μζςω αντλιϊν ζγχυςθσ αποτελεί αποδεκτι πρακτικι, εφόςον τα ςυςτιματα χοριγθςθσ είναι ςυμβατά και κατάλλθλα για τθ ςυγκεκριμζνθ χριςθ από τον καταςκευαςτι. Σε νεογνά (ιδιαίτερα χαμθλοφ βάρουσ), λάβετε μζτρα για τθν πρόλθψθ υποκερμίασ, από μετάγγιςθ κρφου αίματοσ Αντικατάςταςη ςυςτημάτων ςυςκευϊν χορήγηςησ Για μθ διακοπτόμενθ μετάγγιςθ του ίδιου παραγϊγου (πχ ςυμπυκνωμζνα ερυκρά), αλλάηετε τα ςυςτιματα χοριγθςθσ κάκε 12 ϊρεσ Σο φίλτρο του αίματοσ για μθ διακοπτόμενθ μετάγγιςθ- κα πρζπει να αντικακίςταται κάκε 2 θ μετάγγιςθ Αντικακιςτάτε το ςφςτθμα κάκε φορά που πρόκειται να χορθγιςετε διαφορετικό παράγωγο Απορρίπτετε τα ςυςτιματα χοριγθςθσ άμεςα με το πζρασ τθσ μετάγγιςθσ. Νοςθλευτικι Εκτίμθςθ Θ νοςθλευτικι εκτίμθςθ πριν τθν εφαρμογι του πρωτοκόλλου κα πρζπει να εςτιάηει ςτα εξισ: Ηωτικά ςθμεία, κατάςταςθ κυκλοφορικοφ και αναπνευςτικοφ ςυςτιματοσ. Κατάςταςθ δζρματοσ (πχ εξάνκθμα) Ιςτορικό μετάγγιςθσ αίματοσ και αλλεργικισ αντίδραςθσ που τυχόν παρουςιάςτθκε ςε προθγοφμενεσ μεταγγίςεισ. Συμβατότθτα του αίματοσ του δότθ με τθν ομάδα αίματοσ του αςκενοφσ. Ιατρικι οδθγία για τθν ποςότθτα και τθ ροι τθσ μετάγγιςθσ αίματοσ ι παραγϊγων του. Νοςθλευτικι Διάγνωςθ Θ νοςθλευτικι διάγνωςθ κα μποροφςε να περιλαμβάνει τα παρακάτω: Μειωμζνθ δραςτθριότθτα που ςχετίηεται με αδυναμία, κόπωςθ (λόγω χαμθλϊν επιπζδων αιμοςφαιρίνθσ, αιματοκρίτθ). Ζλλειμμα υγρϊν που ςχετίηεται με εκτεταμζνθ αιμορραγία. Υπερφόρτωςθ τθσ κυκλοφορίασ λόγω ταχείασ μετάγγιςθσ αίματοσ. Αναμενόμενα αποτελζςματα παρζμβαςθσ Τα αναμενόμενα αποτελζςματα κα μποροφςαν να ςυνοψιςκοφν ςτα παρακάτω: Τα ηωτικά ςθμεία του αςκενι να είναι ςε φυςιολογικά επίπεδα

9 Μετάγγιςθ αίματοσ και παραγϊγων 9 Θ δραςτθριότθτα του αςκενι ζχει βελτιωκεί, δεν παρατθρείται αδυναμία ι δφςπνοια. Ο αςκενισ ζχει φυςιολογικι κυκλοφορία, ηεςτό και ξθρό δζρμα και φυςιολογικι όψθ βλεννογόνων. Ο αςκενισ δεν εμφανίηει ςυμπτϊματα που οφείλονται ςτθν αςυμβατότθτα αίματοσ Ο αςκενισ δεν εμφανίηει αλλεργικι αντίδραςθ Ο αςκενισ δεν εμφανίηει λοίμωξθ λόγω μθ τιρθςθσ άςθπτων ςυνκθκϊν κατά τθ διάρκεια τθσ μετάγγιςθσ Απαραίτθτο υλικό Γάντια Αλκοολοφχο διάλυμα 70%, chlorexidine 2% Αποςτειρωμζνεσ μικρζσ γάηεσ Συςκευζσ: μετάγγιςθσ αίματοσ με φίλτρο κατακράτθςθσ λευκοκυττάρων ( μm) Νεφροειδζσ Αςκόσ με το αίμα ι το παράγωγο που κα χορθγθκεί Εάν ενδείκνυται, ςυςκευι που ηεςταίνει το αίμα Μανόμετρο (flush bag) για μεγαλφτερθ ταχφτθτα τθσ μετάγγιςθσ Συςκευζσ ςτακερισ ζγχυςθσ

10 10 Μετάγγιςθ αίματοσ και παραγϊγων Εφαρμογι πρωτοκόλλου Μετάγγιςη Αίματοσ Α. Φάςη Προετοιμαςίασ Α.1. Ταυτοποίηςη, ςυγκατάθεςη, εκτίμηςη αςθενή Ενζργεια Αιτιολόγηςη 1. Πραγματοποιιςτε υγιεινι των χεριϊν Πρόλθψθ οριηόντιασ μετάδοςθσ λοιμϊξεων 2. Επιβεβαιϊςτε τθν ταυτότθτα του αςκενι και ςτθ ςυνζχεια διαςταυρϊςτε τα ςτοιχεία τθσ 3 ςωςτά: ςωςτό αίμα, ςτο ςωςτό αςθενή ςτο ςωςτό χρόνο φιάλθσ με τα ςτοιχεία αίματοσ του λιπτθ. Αν ο Πρόλθψθ μετάγγιςθσ λάκουσ φιάλθσ αςκενισ ζχει τισ αιςκιςεισ του, ηθτιςτε του το αίματοσ ςε λάκοσ αςκενι, με αποτζλεςμα πλιρεσ όνομα. Μθν του κάνετε ερωτιςεισ που κανατθφόρεσ αντιδράςεισ. μποροφν να απαντθκοφν με ζνα ναι ι ζνα όχι. Όταν ο αςκενισ για οποιοδιποτε λόγο δεν μπορεί να επιβεβαιϊςει τα ςτοιχεία του τότε Στθ διεκνι βιβλιογραφία αναφζρεται διπλόσ ζλεγχοσ από 2 νοςθλευτζσ. ςυμβουλευτείτε ζναν ςυνοδό, το διάγραμμα αλλά και τον φάκελο του αςκενι. Στα νεογνά, παιδιά ελζγξτε το όνομα ςτο βραχιολάκι και επιβεβαιϊςτε το με τουσ γονείσ του. Στουσ αςκενείσ τθσ ΜΕΘ και χειρουργείου ελζγξτε το όνομα ςτο βραχιολάκι. Προςοχι με τουσ αςκενείσ που υπάρχει πρόβλθμα επικοινωνίασ (πχ αλλοδαποί, άτομα με προβλιματα κατανόθςθσ) 3. Εξθγιςτε τθ διαδικαςία ςτον αςκενι και εξαςφαλίςτε πλθροφορθμζνθ ι και γραπτι ςυγκατάκεςθ, ανάλογα με τθν πολιτικι του Νοςοκομείου. Σε επείγουςεσ καταςτάςεισ, ςτα περιςςότερα νοςοκομεία αυτό παρακάμπτεται. 4. Βεβαιωκείτε ότι ζχει γίνει ο κακοριςμόσ ομάδασ αίματοσ και θ δοκιμαςία διαςταφρωςθσ. 5. Ελζγξτε τθν ομάδα αίματοσ του ςυςτιματοσ ΑΒΟ και του ρζηουσ του αςκενι από το φάκελο του και διαςταυρϊςτε με εκείνθ τθσ φιάλθσ. Ελζγξτε αν υπάρχει ςτθ φιάλθ το όνομα του αςκενι και θ υπογραφι του ιατροφ αιμοδοςίασ. υνιςτάται ταυτόχρονα ζλεγχοσ από το γιατρό και το νοςθλευτι και υπογραφι από τον κεράποντα ιατρό. Καταγράψτε τον αρικμό τθσ φιάλθσ ςτθν κάρτα του αςκενι. 6. Ελζγξετε τθν θμερομθνία λιξθσ του αίματοσ και των παραγϊγων του. 7. Ελζγξτε τθ φιάλθ αν ζχει γίνει ζλεγχοσ για λοιμογόνουσ παράγοντεσ, HBV,HCV,HIV, ςφφιλθ, CMV 8. Εξαςφαλίςτε πλθροφορίεσ για το ιςτορικό αλλεργίασ του αςκενοφσ Ενθμζρωςθ του αςκενι για τουσ κινδφνουσ και τθν αναγκαιότθτα τθσ μετάγγιςθσ. Αφξθςθ τθσ ςυνεργαςίασ και μείωςθ του άγχουσ. Ο καθοριςμόσ τησ ομάδασ γίνεται για τισ ομάδεσ Α, Β, ΑΒ ι Ο και του παράγοντα Rh. Θ διαςταφρωςη για τον ζλεγχο ςυμβατότθτασ αίματοσ και παραγϊγων αίματοσ του λιπτθ και του δότθ. 3 ςωςτά: ςωςτό αίμα, ςτο ςωςτό αςθενή ςτο ςωςτό χρόνο Αποφυγι χοριγθςθσ αςφμβατου αίματοσ. Κίνδυνοσ κανατθφόρασ αιμολυτικισ αντίδραςθσ Κίνδυνοσ κανατθφόρων αντιδράςεων από λθγμζνο αίμα ι παράγωγα Κίνδυνοσ μετάδοςθσ μεταδοτικϊν νοςθμάτων Πρόλθψθ αλλεργικισ αντίδραςθσ

11 Μετάγγιςθ αίματοσ και παραγϊγων Κλινικι εκτίμθςθ του αςκενι Ελζγξτε ηωτικά ςθμεία, ςυμπεριλαμβανομζνθσ και τθσ κερμοκραςίασ. Αποφφγετε να χορθγιςετε αίμα ςε αςκενι που πυρζςςει εκτόσ αν υπάρχει αντίκετθ ζνδειξθ. Ελζγξτε προχπάρχουςα αιματουρία και πόνο ςτο κϊρακα, ςτθ ράχθ ι τθν κοιλιά 10. Οπωςδιποτε πριν αρχίςει θ μετάγγιςθ και ιδιαίτερα αν πρόκειται για άτομο που μεταγγίηεται για πρϊτθ φορά, ενθμερϊςτε για αποφυγι λιψθσ τροφισ πριν και κατά τθ διάρκεια τθσ μετάγγιςθσ Θ κλινικι εκτίμθςθ πρζπει να γίνεται και ςτθν πρϊτθ φάςθ προετοιμαςίασ ϊςτε αν υπάρξει πρόβλθμα, να αναβλθκεί ζγκαιρα θ μετάγγιςθ πριν το αίμα ι το παράγωγο τοποκετθκεί ςτο φίλτρο και αχρθςτευκεί το αίμα Βοικεια ςτθ διαφοροδιάγνωςθ τθσ αλλεργικισ αντίδραςθσ Πρόλθψθ ςυμβαμάτων (πχ ειςρόφθςθσ), ςε περίπτωςθ ναυτίασ και εμζτου Α.2. Τοποθέτηςη φίλτρου ςτη φιάλη του αίματοσ Ενζργεια Αιτιολόγθςθ 1. Πραγματοποιιςτε υγιεινι των χεριϊν Πρόλθψθ οριηόντιασ μετάδοςθσ λοιμϊξεων 2. Ξεκινιςτε τθ μετάγγιςθ εντόσ 30 min, από τθ ςτιγμι τθσ παραλαβισ του από τθν τράπεηα αίματοσ. Εξαςφαλίςτε και επιβεβαιϊςτε ότι προθγικθκε ςωςτι μεταφορά του αίματοσ ςτο τμιμα Το αίμα διατθρείται ςε κερμοκραςία C. Παρατθρείται ταχεία καταςτροφι των ερυκροκυττάρων ςε αίμα που δεν διατθρείται ςε κατάλλθλθ κερμοκραςία λόγω κακισ ςυντιρθςθσ και μεταφοράσ. 3. Ελζγξτε οπτικά το αίμα ι τα παράγωγά του για φυςαλίδεσ, αλλοίωςθ χροιάσ και κολερότθτα. Επίςθσ, ελζγξτε τθ φιάλθ για ρωγμζσ. Σε αυτι τθν περίπτωςθ δεν προχωράτε ςε χοριγθςθ, ενθμερϊςτε τθν αιμοδοςία και επιςτρζψτε τθ φιάλθ Θ φπαρξθ φυςαλίδων μπορεί να ςθμαίνει ανάπτυξθ μικροβίων. Αλλοίωςθ χροιάσ ι κολερότθτα ςθμαίνει λθγμζνο ι αλλοιωμζνο αίμα 4. Φορζςτε γάντια ελαςτικά μθ αποςτειρωμζνα Πρόλθψθ ζκκεςθσ ςε βιολογικά υγρά 5. Ανακινιςτε προςεκτικά αρκετζσ φορζσ τθ Για καλφτερθ αναςφςταςθ. μονάδα του αίματοσ ι παραγϊγου που πρόκειται να χορθγιςτε. 6. Ανοίξτε το κατάλλθλο φίλτρο (ςυνικωσ μm) κατακράτθςθσ λευκϊν αιμοςφαιρίων, Το αίμα και τα παράγωγα κα πρζπει ςτθν πλειοψθφία των αςκενϊν να χορθγοφνται κρατιςτε το άκρο που κα ςυνδεκεί ςτθ φιάλθ με φίλτρο κατακράτθςθσ λευκϊν για και προςεκτικά, διατθρϊντασ το αποςτειρωμζνο ςυνδζςτε το με ιπια κίνθςθ προςζχοντασ να μθ τρυπιςετε τθ φιάλθ. πρόλθψθ μετάδοςθσ ιογενϊν λοιμϊξεων. Αν το αίμα ι τα παράγωγα ζχουν λευκαφαιρεκεί ςτθν αιμοδοςία δε χρειάηεται φίλτρο αλλά απλό ςφςτθμα μετάγγιςθσ. 7. Κρεμάςτε ςτο ςτατό τθ φιάλθ αίματοσ και κρατϊντασ το τελικό άκρο του φίλτρου προςζχοντασ να διατθρθκεί ςτείρο, αφαιρζςτε τον αζρα από το φίλτρο μετάγγιςθσ ςφμφωνα με τισ οδθγίεσ του καταςκευαςτι 8. Βεβαιωκείτε ότι ο ςταγονομετρικόσ κάλαμοσ τθσ ςυςκευισ είναι μιςογεμάτοσ 9. Εάν ο αςκενισ χρειάηεται ςυνεχείσ μεταγγίςεισ, το φίλτρο μετάγγιςθσ κα πρζπει να αλλάηει ςε κάκε δεφτερθ φιάλθ που χορθγείται 10. Τοποκετιςτε το αίμα με το ςφςτθμα χοριγθςθσ ςε ζνα κακαρό νεφροειδζσ προςζχοντασ να μθν εκτεκεί το τελικό άκρο του φίλτρο και επιμολυνκεί. Επιβεβαιϊςτε εκ νζου τθ ςυμβατότθτα τθσ ομάδα αίματοσ και πθγαίνετε ςτον αςκενι. Τιρθςθ άςθπτων ςυνκθκϊν και πρόλθψθ επιμόλυνςθσ του αίματοσ Πρόλθψθ εμβολισ από αζρα Προσ πρόλθψθ πρόκλθςθσ βλάβθσ των ερυκρϊν αιμοςφαιρίων Μειϊνετε τον κίνδυνο βακτθριακισ μόλυνςθσ, μειϊνεται θ αποτελεςματικότθτα του φίλτρου κατακράτθςθσ λευκϊν Πρόλθψθ βακτθριακισ επιμόλυνςθσ του αίματοσ Μείωςθ τθσ πικανότθτασ λάκουσ

12 12 Μετάγγιςθ αίματοσ και παραγϊγων Μετάγγιςη Αίματοσ Β. Φάςη έναρξησ χορήγηςησ Ενζργεια Αιτιολόγηςη 1. Πραγματοποιιςτε εκ νζου υγιεινι των χεριϊν και φορζςτε γάντια ελαςτικά μθ αποςτειρωμζνα Πρόλθψθ οριηόντιασ μετάδοςθσ λοιμϊξεων Διατιρθςθ άςθπτων ςυνκθκϊν 2. Επιβεβαιϊςτε εκ νζου τθν ταυτότθτα του αςκενι 3 ςωςτά: ςωςτό αίμα, ςτο ςωςτό αςθενή ςτο ςωςτό χρόνο Στθ διεκνι βιβλιογραφία αναφζρεται διπλόσ ζλεγχοσ από 2 νοςθλευτζσ. 3. Ενθμερϊςτε τον αςκενι ι το ςυνοδό για τθ διαδικαςία τθσ μετάγγιςθσ και εξθγείςτε του να ενθμερϊςει άμεςα αν εμφανίςει οποιοδιποτε ςφμπτωμα 4. Εκτιμιςτε εκ νζου τα ηωτικά ςθμεία του αρρϊςτου 5. Κρεμάςτε τθ φιάλθ του αίματοσ ςτο ςτατό, 1 m περίπου πάνω από το επίπεδο τθσ καρδιάσ του αςκενι 6. Απολυμάνετε το άκρο του αντιμικροβιακοφ three way με αντιςθπτικό διάλυμα (χλωρεξιδίνθ 2% και αλκοόλθ 70%) και κρατϊντασ το τελικό άκρο του φίλτρου με γάηα, ανοίξτε το καπάκι και ςυνδζςτε 7. Σοποκετιςτε το φίλτρο ςε αντλία ςτακερισ ζγχυςθσ αν είναι διακζςιμθ. Θ χριςθ αντλίασ επιβάλλεται ςτα νεογνά, παιδιά και θλικιωμζνουσ 8. Ρυκμίςτε τθν επικυμθτι ροι μετάγγιςθσ ανάλογα με το παράγωγο αίματοσ που χορθγείτε και τθν κατάςταςθ του αςκενι. Ρυκμίςτε διαφορετικά για τα πρϊτα 15 λεπτά τθ ροι του αίματοσ ςτισ 10 ςταγόνεσ ανά λεπτό. Χορθγείτε το αίμα με βραδφτερο ρυκμό όταν πρόκειται για πολφ θλικιωμζνο αςκενι ι για νεογνά και βρζφθ ι όταν πρόκειται για αςκενείσ με καρδιακό ι αναπνευςτικό πρόβλθμα. Τα ερυκρά αιμοςφαίρια χορθγοφνται με βραδφ ρυκμό τα πρϊτα λεπτά, παρακολουκϊντασ τον αςκενι για εμφάνιςθ αντιδράςεων. Μετά από λεπτά, επανελζγξτε τα ηωτικά ςθμεία και ρυκμίςτε το ρυκμό ζγχυςθσ ςε ςταγόνεσ το λεπτό. Σε οξεία μαηικι αιμορραγία μποροφν να χορθγθκοφν ςε χρονικό διάςτθμα 5-10 λεπτϊν Τα αιμοπετάλια πρζπει να χορθγοφνται ςε αργό ρυκμό τα πρϊτα 15 λεπτά και μετά το χρονικό αυτό διάςτθμα, αυξιςτε το ρυκμό ζγχυςθσ ςτα 4-8 ml/kg/ϊρα, ανάλογα με τθν ανοχι του αςκενοφσ. Θ λευκωματίνθ πρζπει να χορθγείται ςφμφωνα με τθν ιατρικι οδθγία Εξαςφαλίηεται θ ςυνεργαςία του αρρϊςτου και θ ζγκαιρθ αντιμετϊπιςθ πικανϊν επιπλοκϊν Πρόλθψθ επιπλοκϊν από τθ μετάγγιςθ. Εξαςφάλιςθ εικόνασ για τθν κατάςταςθ του αςκενι ςε όλεσ τισ φάςεισ τθσ μετάγγιςθσ και ςφγκριςθ των μετζπειτα μεταβολϊν ςτα ηωτικά ςθμεία. Χοριγθςθ με τθ βαρφτθτα Τιρθςθ άςθπτθσ τεχνικισ και πρόλθψθ επιμόλυνςθσ του αίματοσ Εξαςφάλιςθ ςτακερισ ζγχυςθσ, Πρόλθψθ ατυχθματικισ υπερφόρτωςθσ τθσ κυκλοφορίασ 3 ςωςτά: ςωςτό αίμα, ςτο ςωςτό αςθενή ςτο ςωςτό χρόνο Ζχει αποδειχκεί ότι το μεγαλφτερο ποςοςτό ανεπικφμθτων ςυμβαμάτων λαμβάνει χϊρα τα πρϊτα 15ϋ τθσ μετάγγιςθσ. Ο ρυκμόσ ροισ κακορίηεται ανάλογα με τθν κλινικι κατάςταςθ του αςκενι θ αργι ροι εξαςφαλίηει μικρότερο κίνδυνο ςοβαρϊν αντιδράςεων επιπλοκϊν.

13 Μετάγγιςθ αίματοσ και παραγϊγων 13 Το πλάςμα χορθγείται αργά τα 15 πρϊτα λεπτά, όπωσ και τα άλλα παράγωγα του αίματοσ, και παρατθριςτε προςεκτικά για τυχόν αντιδράςεισ μετάγγιςθσ. Μετά από αυτό, θ ταχφτθτα τθσ ζγχυςθσ μπορεί να αυξθκεί ςε 4-8 ml/kg/ϊρα, ανάλογα με τθν ανοχι του αςκενοφσ. Το κρυοκακίηθμα εγχζεται αργά τα πρϊτα 15 λεπτά και παρατθριςτε για τυχόν αντιδράςεισ μετάγγιςθσ. Μετά από αυτό, ρυκμίςτε τθν ταχφτθτα ροισ ςε ρυκμό 4-8 ml/kg/ϊρα. 8. Αν υπάρχει δυςκολία ςτθ ζγχυςθ λόγω υπερςυμπφκνωςθσ του αίματοσ, τοποκετιςτε τθ ςυςκευι μανόμετρο (flush bag), θ πίεςθ του οποίου δεν πρζπει να ξεπερνά τα 300mmHg, διότι ενζχει ο κίνδυνοσ καταςτροφισ των ερυκρϊν. 9. Μθ χορθγείτε ταυτόχρονα άλλα φάρμακα ι διαλφματα, εκτόσ αν υπάρχει αντίκετθ οδθγία. Σαυτόχρονα με το αίμα χορθγοφμε μόνο ορό Sodium Chloride 0,9%. 10. Παραμείνετε κοντά ςτον αςκενι που μεταγγίηεται τουλάχιςτον τα πρϊτα 15 λεπτά 11. Μετριςτε τθ κερμοκραςία, τθν αρτθριακι πίεςθ και τισ ςφίξεισ 15 λεπτά μετά τθν ζναρξθ τθσ μετάγγιςθσ Εξαςφάλιςθ περάτωςθσ τθσ μετάγγιςθσ εντόσ του προγραμματιςμζνου χρόνου Αποφυγι αλλθλεπίδραςθσ φαρμάκων ι διαλυμάτων με το αίμα. Αποφυγι υπερφόρτωςθσ τθσ κυκλοφορίασ Θ παραμονι του νοςθλευτι κοντά ςτον μεταγγιηόμενο εξαςφαλίηει τθν ζγκαιρθ αναγνϊριςθ και αντιμετϊπιςθ ανεπικφμθτων ςυμβαμάτων που ςυνικωσ εμφανίηονται τα πρϊτα 15 λεπτά χοριγθςθσ. Αντιδράςεισ μπορεί να εμφανιςτοφν τα πρϊτα 15 λεπτά τθσ χοριγθςθσ. Παράπονα του αςκενι για άγχοσ, πόνοσ ςτο ςθμείο μετάγγιςθσ, πόνοσ ςτθν ράχθ, πυρετόσ, ρίγοσ, βιχασ, ερυκρότθτα δζρματοσ, ταχυκαρδία δθλϊνουν ςοβαρι επιπλοκι, θ μετάγγιςθ κα πρζπει να διακόπτεται άμεςα και να ενθμερϊνεται ο κεράπων ιατρόσ. 12. Αφαιρζςτε τα γάντια και απορρίψτε κατάλλθλα Πρόλθψθ μετάδοςθσ μικροοργανιςμϊν 13. Πραγματοποιιςτε υγιεινι των χεριϊν Πρόλθψθ οριηόντιασ μετάδοςθσ λοιμϊξεων Μετάγγιςη Αίματοσ Γ. Φάςη παρακολούθηςησ Ενζργεια 1. Η μζτρθςθ ηωτικϊν και θ γενικότερθ εκτίμθςθ του αςκενοφσ κα πρζπει να επαναλαμβάνεται κάκε 30 λεπτά από τθν ζναρξθ τθσ μετάγγιςθσ και ςε κάκε φιάλθ που χορθγείται. Καταγράφετε τα ευριματα ςτο φφλλο νοςθλείασ 2. Μετράτε και καταγράφετε τθν ΚΦΠ (εφόςον υπάρχει δυνατότθτα) ςε αςκενείσ με κίνδυνο υπερφόρτωςθσ τθσ κυκλοφορίασ 3. Καταγράψτε τθν ϊρα ζναρξθσ και λιξθσ χοριγθςθσ κάκε μεταγγιηόμενθσ φιάλθσ. υνολικά θ χοριγθςθ δεν πρζπει να ξεπερνά τισ 4 ϊρεσ 4. Καταγράψτε ςτο διάγραμμα του αςκενι τθ μετάγγιςθ και ενθμερϊςτε τθν κάρτα νοςθλείασ Αιτιολόγηςη Για τθν ζγκαιρθ αναγνϊριςθ και αντιμετϊπιςθ των επιπλοκϊν Για πρόλθψθ επιπλοκϊν που μπορεί να εμφανιςτοφν με τθν επιπλζον υπερφόρτωςθ τθσ κυκλοφορίασ λόγω τθσ μετάγγιςθσ Θ ςυνζχιςθ τθσ μετάγγιςθσ πζρα από τισ 4 ϊρεσ αυξάνει τον κίνδυνο αντιδράςεων και επιπλοκϊν λόγω αλλοίωςθσ του αίματοσ ι των παραγϊγων Για τθν τεκμθρίωςθ τθσ νοςθλευτικισ μασ ενζργειασ.

14 14 Μετάγγιςθ αίματοσ και παραγϊγων του, (χρόνοσ χοριγθςθσ, ςτοιχεία φιάλθσ, χρόνο λιξθσ, ηωτικά ςθμεία πριν και μετά τθν μετάγγιςθ, οποιαδιποτε αντίδραςθ ι επιπλοκι) 5. Καταγράψτε το ςφνολο του όγκου αίματοσ ι παραγϊγων που χορθγικθκε ςτθν κάρτα προςλαμβανομζνων - αποβαλλομζνων υγρϊν 6. Επιςτρζψτε εγκαίρωσ ςτθν αιμοδοςία (εντόσ 30ϋαπό τθ ςτιγμι που διακινικθκε από αυτι), κάκε φιάλθ που δεν ζχει χρθςιμοποιθκεί 7. Κρατείςτε τισ άδειεσ φιάλεσ και τι ςυςκευζσ ςτθν κλινικι μζχρι να ολοκλθρωκεί με επιτυχία θ μετάγγιςθ. Αμζςωσ μετά πετάξτε τισ ςτον κάδο με τα μολυςματικά υλικά 8. Παρακολουκείςτε και μετριςτε τα ηωτικά ςθμεία του αςκενι 1 ϊρα μετά το τζλοσ τθσ μετάγγιςθσ. 9. Πραγματοποιείτε υγιεινι των χεριϊν μετά από κάκε επαφι ςασ με τον αςκενι Σασ εξαςφαλίηει από τυχόν νομικι εμπλοκι και διαςφαλίηει και τον αςκενι. Θ παρακολοφκθςθ του ιςοηυγίου υγρϊν προλαμβάνει τον κίνδυνο υπερφόρτωςθσ τθσ κυκλοφορίασ. Εξαςφάλιςθ ςυνκθκϊν ςυντιρθςθσ και αποφυγι αχριςτευςθσ αίματοσ ι παραγϊγου Σε περίπτωςθ οποιαδιποτε αντίδραςθσ κατά τθν μετάγγιςθ κα πρζπει να επιςτρζψετε τισ φιάλεσ για ζλεγχο ςτο τμιμα αιμοδοςίασ Πρόλθψθ και αντιμετϊπιςθ απϊτερθσ επιπλοκισ Πρόλθψθ οριηόντιασ μετάδοςθσ λοιμϊξεων Αξιολόγθςθ Παρζμβαςθσ Βακμόσ κατά τον οποίο επιτεφχκθκαν τα επικυμθτά αποτελζςματα που διατυπϊκθκαν παραπάνω. Νοςθλευτικι Τεκμθρίωςθ Στθν κάρτα νοςθλείασ του αςκενοφσ κα μποροφςαν να ςθμειωκοφν τα παρακάτω: Θμερομθνία, ϊρα και ρυκμόσ χοριγθςθσ Χορθγοφμενθ ποςότθτα αίματοσ, παραγϊγων Τον αρικμό τθσ μονάδασ αίματοσ και τθν ομάδα αίματοσ Εάν ςυμβεί οποιαδιποτε παρενζργεια κατά τθν μετάγγιςθ καταγράψτε ςτο φφλλο νοςθλείασ τα ςυμπτϊματα και οι ενζργειεσ που ζγιναν Τα ηωτικά ςθμεία ςε όλεσ τισ φάςεισ τθσ μετάγγιςθσ.

15 Μετάγγιςθ αίματοσ και παραγϊγων 15 Επιπλοκέσ μετάγγιςησ αίματοσ και παραγώγων Επιπλοκι 1. Πυρετικι αντίδραςθ: Είναι θ ςυχνότερθ αντίδραςθ. Πικανζσ εκδθλϊςεισ είναι: Ρίγοσ και υψθλόσ πυρετόσ Σαχυκαρδία Κεφαλαλγία Ναυτία και ζμετοσ Ερυκρότθτα προςϊπου 2. Αλλεργικι αντίδραςθ: Είναι ςπάνια, όμωσ όταν ςυμβαίνει χαρακτθρίηεται από: Κνίδωςθ Ερυκρότθτα προςϊπου Ρίγοσ και πυρετόσ Αςκματικόσ ςυριγμόσ Οίδθμα λάρυγγα 3. Αιμολυτικι αντίδραςθ Ακολουκεί μια αςφμβατθ μετάγγιςθ, κυρίωσ ωσ προσ το ςφςτθμα ΑΒΟ. Πικανζσ εκδθλϊςεισ είναι: Ρίγοσ και υψθλόσ πυρετόσ Ζντονοσ πόνοσ ςτθν οςφφ Ανθςυχία Αίςκθμα πλθρότθτασ ςτο κεφάλι και ερυκρότθτα προςϊπου Ναυτία και ζμετοι υςφικτικόσ προκάρδιοσ πόνοσ διάταςθ των φλεβϊν του τραχιλου Σαχυκαρδία, Σαχφπνοια Δφςπνοια Shock Μακροςκοπικι αιματουρία Αιμορραγία από το τραφμα ι το ςθμείο φλεβοκζντθςθσ Ολιγουρία, ανουρία 4. Τπερφόρτωςθ κυκλοφορίασ Μπορεί να ςυμβεί όταν θ μετάγγιςθ γίνεται πολφ γριγορα ι χορθγοφνται μεγάλεσ ποςότθτεσ ι αςκενι ζχει καρδιακι ανεπάρκεια. Εκδθλϊνεται με: Δυςφορία Δφςπνοια με μορφι ταχφπνοιασ Βιχα παραγωγικό Σαχυκαρδία Κεντρικι κυάνωςθ Νοςηλευτική Αντιμετϊπιςη Διακόψτε άμεςα τθ μετάγγιςθ, ενθμερϊςτε τον κεράποντα ιατρό και το τμιμα τθσ αιμοδοςίασ Θερμομετριςτε τον αςκενι μιςι ϊρα μετά τθν εμφάνιςθ ρίγουσ. Χορθγιςτε αντιπυρετικά για τθν ελάττωςθ του πυρετοφ. Σε ιπια αντίδραςθ μπορεί να ςυνεχιςτεί θ μετάγγιςθ(μετά από ιατρική οδηγία) κάτω από ςτενι παρακολοφκθςθ του αρρϊςτου. Ακολουκιςτε τισ ιατρικζσ οδθγίεσ Διακόψτε τθ μετάγγιςθ Ενθμερϊςτε το γιατρό Ακολουκιςτε τισ ιατρικζσ οδθγίεσ Διακόψτε τθ μετάγγιςθ Ενθμερϊςτε το γιατρό Καταγράψτε προςλαμβανόμενα και αποβαλλόμενα υγρά. Χορθγιςτε οξυγόνο για τθν αντιμετϊπιςθ τθσ δφςπνοιασ Στείλτε ςτθν αιμοδοςία τθ φιάλθ του αίματοσ και δείγμα πρόςφατου αίματοσ για επανζλεγχο ςυμβατότθτασ Απαλλάξτε τον αςκενι από το άγχοσ και τθν ανθςυχία Ακολουκιςτε τισ ιατρικζσ οδθγίεσ Διακόψτε τθ μετάγγιςθ Ενθμερϊςτε το γιατρό Τοποκετιςτε τον άρρωςτο ςε ανάρροπθ κζςθ Παρακολουκιςτε ςτενά τα ηωτικά ςθμεία του αςκενι Ακολουκιςτε τισ ιατρικζσ οδθγίεσ

16 16 Μετάγγιςθ αίματοσ και παραγϊγων Διάταςθ των φλεβϊν του τραχιλου υγροφσ ρόγχουσ ςτισ βάςεισ των πνευμόνων Πνευμονικό οίδθμα 5. θψαιμία Προκφπτει μετά από μετάγγιςθ μολυςμζνου αίματοσ. Η χοριγθςθ μολυςμζνου αίματοσ μπορεί να προκαλζςει ςθψαιμία και shock από τθν ενδοτοξίνθ. Εκδθλϊνεται με: Τψθλό πυρετό και ρίγοσ Ζντονθ κεφαλαλγία και/ι κοιλιαλγία Ζντονθ ερυκρότθτα προςϊπου Ζμετοι ι αιματθρι διάρροια Καταπλθξία παςμοί και κϊμα 6. Αναφυλακτικι αντίδραςθ Είναι ςπάνια, όμωσ όταν ςυμβαίνει χαρακτθρίηεται από: Γενικευμζνθ ερυκρότθτα Βρογχόςπαςμοσ με κοπιϊδθ αναπνοι Οπιςκοςτερνικόσ πόνοσ Λαρυγγικό οίδθμα Καταπλθξία Απϊλεια ςυνείδθςθσ Διακόψτε τθ μετάγγιςθ Ενθμερϊςτε το γιατρό Ηθτιςτε καλλιζργειεσ από το αίμα του δότθ Αντιμετωπίςτε τθν ςθψαιμία ςφμφωνα με τισ ιατρικζσ οδθγίεσ Διακόψτε τθ μετάγγιςθ Σε καμία περίπτωςθ δεν πρζπει να αρχίςει πάλι θ μετάγγιςθ Ενθμερϊςτε το γιατρό Ακολουκιςτε τισ ιατρικζσ οδθγίεσ ςχετικά με τθ χοριγθςθ επινεφρίνθσ, κορτικοςτεροειδϊν και οξυγόνου

17 Μετάγγιςθ αίματοσ και παραγϊγων 17 Βιβλιογραφικζσ Πθγζσ Dougherty, L & Lister S 2008, The Royal Marsden Hospital Manual of clinical Nursing Procedure, Student Edition, 7 th edn, John Wiley & Sons, London. Endacott, R, Jevon, P & Cooper, S 2009 Clinical Nursing Skills, Core and Advanced, 1 st edn, Oxford University Press, New York. Gray, A & Illingworth, J 2005, Right blood, right patient, right time. RCV guidance for improving transfusion practice, Royal College of Nursing, London. Jean, A 1999, Emergency Nursing Procedures, 2 nd edn, W.B. Saunders Company, Philadelphia. National Patient Safety Agency 2006, Safer Practice Notice 14: Right Patient - Right Blood, NPSA, London. Royal College of Nursing 2005, Right blood, right patient, right time: RCN guidance for improving transfusion practice, RCN, London. Royal College of Nursing 2010, Standards for infusion therapy, RCN, London. Smith-Temple, J & Johnson, JY 2002, Nurse s guide to clinical procedures, 4 th edn, Lippincott Williams & Wilkins, Philadelphia. Ακανάτου, Ε 2003, Κλινικι Νοςθλευτικι, Βαςικζσ και ειδικζσ νοςθλείεσ, Ζκδοςθ ΙΓ, Ιατρικζσ Εκδόςεισ Παριςιάνοσ, Ακινα. Σαχίνθ-Καρδάςθ, Α & Πάνου, Μ 2000, Πακολογικι και Χειρουργικι Νοςθλευτικι, Β Ζκδοςθ, Εκδόςεισ Βιτα, Ακινα.

Όροι Χρήςησ. 2 Νοςθλευτικι φροντίδα αςκενι με ςφςτθμα φλεβικισ προςπζλαςθσ Port-a Cath

Όροι Χρήςησ. 2 Νοςθλευτικι φροντίδα αςκενι με ςφςτθμα φλεβικισ προςπζλαςθσ Port-a Cath Νοςηλευτική φροντίδα αςθενή με ςύςτημα φλεβικήσ προςπέλαςησ Port-a Cath 4θ Τγειιονομιικι Περιιφζρειια Μακεδονίίασ Θράκθσ 2 Νοςθλευτικι φροντίδα αςκενι με ςφςτθμα φλεβικισ προςπζλαςθσ Port-a Cath Όροι Χρήςησ

Διαβάστε περισσότερα

Όροι Χρήςησ. 2 Άςθπτθ Τεχνικι Μθ-Επαφισ (ΑΤΜΕ)

Όροι Χρήςησ. 2 Άςθπτθ Τεχνικι Μθ-Επαφισ (ΑΤΜΕ) Άςηπτη Τεχνική Μη- Επαφήσ (ΑΤΜΕ) 4θ Υγειιονομιικι Περιιφζρειια Μακεδονίίασ Θράκθσ 2 Άςθπτθ Τεχνικι Μθ-Επαφισ (ΑΤΜΕ) Όροι Χρήςησ Το πρωτόκολλο νοςθλευτικισ πρακτικισ, που ακολουκεί, αναπτφχκθκε από κλινικοφσ

Διαβάστε περισσότερα

2 Ενδοδερμικι χοριγθςθ φαρμάκου. Όροι Χρήςησ

2 Ενδοδερμικι χοριγθςθ φαρμάκου. Όροι Χρήςησ Ενδοδερμική χορήγηση φαρμάκου 4θ Υγειιονομιικι Περιιφζρειια Μακεδονίίασ Θράκθσ 2 Ενδοδερμικι χοριγθςθ φαρμάκου Όροι Χρήςησ Το πρωτόκολλο νοςθλευτικισ πρακτικισ, που ακολουκεί, αναπτφχκθκε από κλινικοφσ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΓΕΙΑΚΟ ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΟ ΕΠΕΙΟΔΙΟ (ΑΕΕ)

ΑΓΓΕΙΑΚΟ ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΟ ΕΠΕΙΟΔΙΟ (ΑΕΕ) ΑΓΓΕΙΑΚΟ ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΟ ΕΠΕΙΟΔΙΟ (ΑΕΕ) Σα ΑΕΕ είναι θ ςυχνότερθ αιτία πρόκλθςθσ αναπθρίασ και θ τζταρτθ αιτία κανάτου 82-92% των ΑΕΕ είναι ιςχαιμικά και το 18-8% είναι αιμορραγικά. φμφωνα με τθν Παγκόςμια

Διαβάστε περισσότερα

Όροι Χρήςησ. 2 Χριςθ Παλμικοφ Οξφμετρου

Όροι Χρήςησ. 2 Χριςθ Παλμικοφ Οξφμετρου Χρήςη Παλμικού Οξύμετρου 4θ Τγειιονομιικι Περιιφζρειια Μακεδονίίασ Θράκθσ 2 Χριςθ Παλμικοφ Οξφμετρου Όροι Χρήςησ Το πρωτόκολλο νοςθλευτικισ πρακτικισ, που ακολουκεί, αναπτφχκθκε από κλινικοφσ νοςθλευτζσ

Διαβάστε περισσότερα

Ρομποτική. Η υγεία ςασ το αξίηει

Ρομποτική. Η υγεία ςασ το αξίηει Ρομποτική Μάκετε γριγορά και εφκολα ό τι χρειάηεται να ξζρετε για τισ λαπαροςκοπικζσ μεκόδουσ αντιμετϊπιςθσ γυναικολογικϊν πακιςεων Ενθμερωκείτε ςωςτά και υπεφκυνα Η υγεία ςασ το αξίηει Μζκοδοσ και πλεονεκτιματα

Διαβάστε περισσότερα

2 Χοριγθςθ οξυγόνου με ςυςκευζσ χαμθλισ και υψθλισ ροισ. Όροι Χρήςησ

2 Χοριγθςθ οξυγόνου με ςυςκευζσ χαμθλισ και υψθλισ ροισ. Όροι Χρήςησ Χορήγηςη οξυγόνου με ςυςκευέσ χαμηλήσ και υψηλήσ ροήσ 4θ Τγειιονομιικι Περιιφζρειια Μακεδονίίασ Θράκθσ 2 Χοριγθςθ οξυγόνου με ςυςκευζσ χαμθλισ και υψθλισ ροισ Όροι Χρήςησ Το πρωτόκολλο νοςθλευτικισ πρακτικισ,

Διαβάστε περισσότερα

Ακράτεια οφρων είναι οποιαςδιποτε μορφισ ακοφςια απώλεια οφρων.

Ακράτεια οφρων είναι οποιαςδιποτε μορφισ ακοφςια απώλεια οφρων. Σί είναι η ακράτεια οφρων; Ακράτεια οφρων είναι οποιαςδιποτε μορφισ ακοφςια απώλεια οφρων. Ποιά είναι η επίπτωςή τησ ςτο γυναικείο πληθυςμό; Γενικά 27% των γυναικών κα παρουςιάςουν κάποιο τφπο ακράτειασ

Διαβάστε περισσότερα

2 Προετοιμαςία και παρακολοφκθςθ λειτουργίασ Μονάδασ Θωρακικισ Παροχζτευςθσ (bullau) Προι Χρήςησ

2 Προετοιμαςία και παρακολοφκθςθ λειτουργίασ Μονάδασ Θωρακικισ Παροχζτευςθσ (bullau) Προι Χρήςησ Προετοιμαςία & παρακολούθηςη λειτουργίασ Μονάδασ Θωρακικήσ Παροχέτευςησ (bullau) 4θ Τγειιονομιικι Περιιφζρειια Μακεδονίίασ Θράκθσ 2 Προετοιμαςία και παρακολοφκθςθ λειτουργίασ Μονάδασ Θωρακικισ Παροχζτευςθσ

Διαβάστε περισσότερα

Όροι Χρήςησ. 2 Κατευκυντιριεσ οδθγίεσ για τθν αποκικευςθ αποςτειρωμζνου υλικοφ

Όροι Χρήςησ. 2 Κατευκυντιριεσ οδθγίεσ για τθν αποκικευςθ αποςτειρωμζνου υλικοφ Κατευθυντήριεσ οδηγίεσ για την αποθήκευςη αποςτειρωμένου υλικού 4θ Υγειιονομιικι Περιιφζρειια Μακεδονίίασ Θράκθσ 2 Κατευκυντιριεσ οδθγίεσ για τθν αποκικευςθ αποςτειρωμζνου υλικοφ Όροι Χρήςησ Το πρωτόκολλο

Διαβάστε περισσότερα

Όροι Χρήςησ. 2 Λιψθ ηωτικϊν ςθμείων ςε παιδιά

Όροι Χρήςησ. 2 Λιψθ ηωτικϊν ςθμείων ςε παιδιά Λόψη ζωτικών ςημεύων ςε παιδιϊ 4θ Τγειιονομιικι Περιιφζρειια Μακεδονίίασ Θράκθσ 2 Λιψθ ηωτικϊν ςθμείων ςε παιδιά Όροι Χρήςησ Το πρωτόκολλο νοςθλευτικισ πρακτικισ, που ακολουκεί, αναπτφχκθκε από κλινικοφσ

Διαβάστε περισσότερα

Επιμζλεια. Δρ. Ιωάννησ. Δετοράκησ

Επιμζλεια. Δρ. Ιωάννησ. Δετοράκησ HIV / AIDS Επιμζλεια. Δρ. Ιωάννησ. Δετοράκησ 2011 Σελίδα 0 από 12 HIV / AIDS Το AIDS είναι ζνα ςεξουαλικό μεταδοτικό νόςθμα και δεν αποτελεί πλζον μια κανατθφόρα αςκζνεια, αλλά μία χρόνια νόςο, για τθν

Διαβάστε περισσότερα

2 Λιψθ ηωτικϊν ςθμείων ςε ενιλικεσ. Όροι Χρήςησ

2 Λιψθ ηωτικϊν ςθμείων ςε ενιλικεσ. Όροι Χρήςησ Λόψη ζωτικών ςημεύων ςε ενόλικεσ 4θ Τγειιονομιικι Περιιφζρειια Μακεδονίίασ Θράκθσ 2 Λιψθ ηωτικϊν ςθμείων ςε ενιλικεσ Όροι Χρήςησ Το πρωτόκολλο νοςθλευτικισ πρακτικισ, που ακολουκεί, αναπτφχκθκε από κλινικοφσ

Διαβάστε περισσότερα

Όροι Χρήςησ. 2 Προεγχειρθτικι Νοςθλευτικι Φροντίδα Παίδων

Όροι Χρήςησ. 2 Προεγχειρθτικι Νοςθλευτικι Φροντίδα Παίδων Προεγχειρητική Νοςηλευτική Φροντίδα Παίδων 4θ Τγειιονομιικι Περιιφζρειια Μακεδονίίασ Θράκθσ 2 Προεγχειρθτικι Νοςθλευτικι Φροντίδα Παίδων Όροι Χρήςησ Το πρωτόκολλο νοςθλευτικισ πρακτικισ, που ακολουκεί,

Διαβάστε περισσότερα

Κατανομι των HPV-υπότυπων ςε Χανιά και Ρζκυμνο Κριτθσ

Κατανομι των HPV-υπότυπων ςε Χανιά και Ρζκυμνο Κριτθσ Κατανομι των HPV-υπότυπων ςε Χανιά και Ρζκυμνο Κριτθσ Μπατάκθσ Εμμανουιλ Χθμικόσ, MSc Κλινικισ Χθμείασ του Καποδιςτριακοφ Πανεπιςτθμίου Ακθνών. Tμιματοσ Χθμείασ του Εκνικοφ και Μπαλαντίνου Ειρινθ Βιολόγοσ,

Διαβάστε περισσότερα

Όροι Χρήςησ. 2 Αναρρόφθςθ Βρογχικϊν Εκκρίςεων

Όροι Χρήςησ. 2 Αναρρόφθςθ Βρογχικϊν Εκκρίςεων Αναρρόφηση Βρογχικών Εκκρίσεων 4θ Τγειιονομιικι Περιιφζρειια Μακεδονίίασ Θράκθσ 2 Αναρρόφθςθ Βρογχικϊν Εκκρίςεων Όροι Χρήςησ Το πρωτόκολλο νοςθλευτικισ πρακτικισ, που ακολουκεί, αναπτφχκθκε από κλινικοφσ

Διαβάστε περισσότερα

Όροι Χριςθσ. 2 Προετοιμαςία & χοριγθςθ παρεντερικισ διατροφισ

Όροι Χριςθσ. 2 Προετοιμαςία & χοριγθςθ παρεντερικισ διατροφισ Προετοιμαςία & χορήγηςη παρεντερικήσ διατροφήσ 4θ Υγειιονομιικι Ρεριιφζρειια Μακεδονίίασ Θράκθσ 2 Προετοιμαςία & χοριγθςθ παρεντερικισ διατροφισ Όροι Χριςθσ Το πρωτόκολλο νοςθλευτικισ πρακτικισ, που ακολουκεί,

Διαβάστε περισσότερα

Ι. Βλαχογιαννάκοσ, Γ. Β. Παπακεοδωρίδθσ, Γ.Ν. Νταλζκοσ, Α. Αλεξοποφλου, Χ. Τριάντοσ, Ε. Χολόγκιτασ, Ι. Κοςκίνασ

Ι. Βλαχογιαννάκοσ, Γ. Β. Παπακεοδωρίδθσ, Γ.Ν. Νταλζκοσ, Α. Αλεξοποφλου, Χ. Τριάντοσ, Ε. Χολόγκιτασ, Ι. Κοςκίνασ ΚΑΣΕΤΘΤΝΣΗΡΙΕ ΟΔΗΓΙΕ ΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΕΛΕΣΗ ΗΠΑΣΟ (ΕΕΜΗ) ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΣΗ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΗ ΣΟΤ ΙΟΤ ΣΗ ΗΠΑΣΙΣΙΔΑ Β ΚΑΣΑ ΣΗ ΧΟΡΗΓΗΗ ΑΝΟΟΚΑΣΑΣΑΛΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ Ι. Βλαχογιαννάκοσ, Γ. Β. Παπακεοδωρίδθσ,

Διαβάστε περισσότερα

Όροι Χρήςησ. 2 Υγιεινι ςϊματοσ βαρζωσ πάςχοντοσ αςκενι

Όροι Χρήςησ. 2 Υγιεινι ςϊματοσ βαρζωσ πάςχοντοσ αςκενι Υγιεινή ςώματοσ βαρέωσ πάςχοντοσ αςθενή 4θ Υγειιονομιικι Ρεριιφζρειια Μακεδονίίασ Θράκθσ 2 Υγιεινι ςϊματοσ βαρζωσ πάςχοντοσ αςκενι Όροι Χρήςησ Το πρωτόκολλο νοςθλευτικισ πρακτικισ, που ακολουκεί, αναπτφχκθκε

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτικό Εργαςτιριο:

Εκπαιδευτικό Εργαςτιριο: Εκπαιδευτικό Εργαςτιριο: «Βζλτιςτεσ Πρακτικζσ Ποιότθτασ τθσ 7 θσ ΥΠΕ Κριτθσ» Τίτλοσ Ειςιγθςθσ: «Ποιότθτα ςτισ Υπθρεςίεσ Υγείασ: Προοπτικζσ Βελτίωςθσ Παρεχόμενων Υπθρεςιϊν ςτο Γενικό Νοςοκομείο Χανίων»

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΘΘ ΝΕΡΟΤ!!!!

ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΘΘ ΝΕΡΟΤ!!!! ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΘΘ ΝΕΡΟΤ!!!! Χωρίσ νερό δεν μπορεί να υπάρξει ανκρϊπινθ ηωι! Ζνασ μζςοσ άνκρωποσ μπορεί να αντζξει χωρίσ τροφι 2 μινεσ, ενϊ χωρίσ νερό μόνο 2-3 μζρεσ. Αν ο ανκρϊπινοσ οργανιςμόσ χάςει μεγάλθ ποςότθτα

Διαβάστε περισσότερα

Σφντομεσ Οδθγίεσ Χριςθσ

Σφντομεσ Οδθγίεσ Χριςθσ Σφντομεσ Οδθγίεσ Χριςθσ Περιεχόμενα 1. Επαφζσ... 3 2. Ημερολόγιο Επιςκζψεων... 4 3. Εκκρεμότθτεσ... 5 4. Οικονομικά... 6 5. Το 4doctors ςτο κινθτό ςου... 8 6. Υποςτιριξθ... 8 2 1. Επαφζσ Στισ «Επαφζσ»

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΜΟΑΓΙΚΟΣ ΡΥΕΤΟΣ EBOLA ΜΕΤΑ ΑΤΟΜΙΚΘΣ ΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

ΑΙΜΟΑΓΙΚΟΣ ΡΥΕΤΟΣ EBOLA ΜΕΤΑ ΑΤΟΜΙΚΘΣ ΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΙΜΟΑΓΙΚΟΣ ΡΥΕΤΟΣ EBOLA ΜΕΤΑ ΑΤΟΜΙΚΘΣ ΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΓΑΦΕΙΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΩΝ ΛΟΙΜΩΞΕΩΝ ΝΟΕΜΒΙΟΣ ΚΕΕΛΡΝΟ 1 ΜΑΡ ΑΧΙΚΘ ΡΟΣΕΓΓΙΣΘ Αςφάλεια εργαηόμενων OSHA regulations standard 1910 Directive 89/686/EEC Προςζγγιςθ

Διαβάστε περισσότερα

Ενεργειακά Τηάκια. Πουκεβίλ 2, Ιωάννινα Τθλ. 26510.23822 www.energeiaka-ktiria.gr www.facebook.com/energeiaka.ktiria

Ενεργειακά Τηάκια. Πουκεβίλ 2, Ιωάννινα Τθλ. 26510.23822 www.energeiaka-ktiria.gr www.facebook.com/energeiaka.ktiria Ενεργειακά Τηάκια Πουκεβίλ 2, Ιωάννινα Τθλ. 26510.23822 www.facebook.com/energeiaka.ktiria Σελ. 2 Η ΕΣΑΙΡΕΙΑ Η εταιρεία Ενεργειακά Κτίρια δραςτθριοποιείται ςτθν παροχι ολοκλθρωμζνων υπθρεςιϊν και ςτθν

Διαβάστε περισσότερα

Όροι Χρήςησ. 2 Μετακανάτια Νοςθλευτικι Φροντίδα

Όροι Χρήςησ. 2 Μετακανάτια Νοςθλευτικι Φροντίδα Μεταθανάτια Νοσηλευτική Φροντίδα 4θ Υγειιονομιικι Περιιφζρειια Μακεδονίίασ Θράκθσ 2 Μετακανάτια Νοςθλευτικι Φροντίδα Όροι Χρήςησ Το πρωτόκολλο νοςθλευτικισ πρακτικισ, που ακολουκεί, αναπτφχκθκε από κλινικοφσ

Διαβάστε περισσότερα

Μακαίνοντασ τα ακουςτικά BlueBAND Sport. Ξεκινώντασ

Μακαίνοντασ τα ακουςτικά BlueBAND Sport. Ξεκινώντασ Μακαίνοντασ τα ακουςτικά BlueBAND Sport 1. Πλικτρο αφξθςθσ ιχου (+) / SRS πλικτρο 2. Ενδεικτικι Λυχνία 3. Πλικτρο Πολλαπλϊν Λειτουργιϊν (MFB) / Play/ Pause 4. Rewind 5. Fast Forward 6. Πλικτρο μείωςθσ

Διαβάστε περισσότερα

Ζρευνα ικανοποίθςθσ τουριςτϊν

Ζρευνα ικανοποίθςθσ τουριςτϊν Ζρευνα ικανοποίθςθσ τουριςτϊν Ammon Ovis_Ζρευνα ικανοποίθςθσ τουριςτϊν_ Ραδιοςτακμόσ Flash 96 1 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ Σο δείγμα περιλαμβάνει 332 τουρίςτεσ από 5 διαφορετικζσ θπείρουσ. Οι περιςςότεροι εξ αυτϊν

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χριςθσ τθσ διαδικτυακισ εφαρμογισ «Υποβολι και παρακολοφκθςθ τθσ ζγκριςθσ Εκπαιδευτικών Πακζτων»

Εγχειρίδιο Χριςθσ τθσ διαδικτυακισ εφαρμογισ «Υποβολι και παρακολοφκθςθ τθσ ζγκριςθσ Εκπαιδευτικών Πακζτων» Εγχειρίδιο Χριςθσ τθσ διαδικτυακισ εφαρμογισ «Υποβολι και παρακολοφκθςθ τθσ ζγκριςθσ Εκπαιδευτικών Πακζτων» Το Πλθροφοριακό Σφςτθμα τθσ δράςθσ «e-κπαιδευτείτε» ζχει ςτόχο να αυτοματοποιιςει τισ ακόλουκεσ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ ΑΠΟΚΣΗΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΣΑΤΣΟΣΗΣΑ

ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ ΑΠΟΚΣΗΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΣΑΤΣΟΣΗΣΑ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ ΑΠΟΚΣΗΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΣΑΤΣΟΣΗΣΑ Οδηγός Χρήσης Εφαρμογής Ελέγχου Προσφορών Αφοφ πιςτοποιθκεί ο λογαριαςμόσ που δθμιουργιςατε ςτο πρόγραμμα ωσ Πάροχοσ Προςφορϊν, κα λάβετε ζνα e-mail με

Διαβάστε περισσότερα

ΛΗΨΗ ΕΓΚΕΦΑΛΟΝΩΤΙΑΙΟΥ ΜΥΕΛΟΥ

ΛΗΨΗ ΕΓΚΕΦΑΛΟΝΩΤΙΑΙΟΥ ΜΥΕΛΟΥ ΛΗΨΗ ΕΓΚΕΦΑΛΟΝΩΤΙΑΙΟΥ ΜΥΕΛΟΥ Ειςαγωγι To εγκεφαλονωτιαίο υγρό (ENY) (cerebrospinal fluid ι CSF) είναι ζνα διαυγζσ, άχρωμο υγρό που πλθρεί τισ κοιλίεσ και τον υπαραχνοειδι χϊρο του εγκεφάλου και του νωτιαίου

Διαβάστε περισσότερα

«Ειςαγωγι ςτα Rebreathers»

«Ειςαγωγι ςτα Rebreathers» «Ειςαγωγι ςτα Rebreathers» Βασική θεωρία και αρχές λειτουργίας Γιϊργοσ Καμαρινόσ [BSAC AD / CMAS ] Εςείσ τι Εικόνα Ζχετε ςτο Νου; 332 π.χ. Μζγασ Αλζξανδροσ Οι Πρϊτεσ Συςκευζσ Theodore Schwann 1853 Davis

Διαβάστε περισσότερα

25. Ποια είναι τα ψυκτικά φορτία από εξωτερικζσ πθγζσ. Α) Τα ψυκτικά φορτία από αγωγιμότθτα. Β) Τα ψυκτικά φορτία από ακτινοβολία και

25. Ποια είναι τα ψυκτικά φορτία από εξωτερικζσ πθγζσ. Α) Τα ψυκτικά φορτία από αγωγιμότθτα. Β) Τα ψυκτικά φορτία από ακτινοβολία και 25. Ποια είναι τα ψυκτικά φορτία από εξωτερικζσ πθγζσ Α) Τα ψυκτικά φορτία από αγωγιμότθτα. Β) Τα ψυκτικά φορτία από ακτινοβολία και Γ) Τα ψυκτικά φορτία από είςοδο εξωτερικοφ αζρα. 26. Ποιζσ είναι οι

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙΑΔΗΡΟΤΕ ΕΡΙΣΚΕΥΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΡΟΥ ΑΡΑΙΤΕΙ ΑΦΑΙΕΣΗ ΚΑΛΥΜΜΑΤΩΝ ΡΕΡΕΙ ΝΑ ΕΚΤΕΛΕΙΤΑΙ ΑΡΠ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΜΕΝΟ ΤΕΧΝΙΚΟ ΡΟΣΩΡΙΚΟ.

ΟΡΟΙΑΔΗΡΟΤΕ ΕΡΙΣΚΕΥΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΡΟΥ ΑΡΑΙΤΕΙ ΑΦΑΙΕΣΗ ΚΑΛΥΜΜΑΤΩΝ ΡΕΡΕΙ ΝΑ ΕΚΤΕΛΕΙΤΑΙ ΑΡΠ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΜΕΝΟ ΤΕΧΝΙΚΟ ΡΟΣΩΡΙΚΟ. UND1448R 1 ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 1) ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΗ Αφιςτε αρκετά ανοίγματα για τον ςωςτό εξαεριςμό τθσ ςυςκευισ. 2) ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΗ Μθν χρθςιμοποιείτε μθχανικζσ διατάξεισ ι άλλα μζςα για να επιταχφνετε τθν διαδικαςία

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΙΩΝ

ΣΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΣΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟΤ - ΜΕΛΕΣΩΝ Ζργο : ΒΕΛΣΙΩΗ ΕΓΚΑΣΑΣΑΕΩΝ ΕΝΕΡΓΗΣΙΚΗ ΚΑΙ ΠΑΘΗΣΙΚΗ ΠΤΡΟΠΡΟΣΑΙΑ Θζςθ :

Διαβάστε περισσότερα

The Weather Experts Team. Φεβρουάριοσ 2013

The Weather Experts Team. Φεβρουάριοσ 2013 1 Φεβρουάριοσ 2013 2 Οδηγίεσ για την ειδική πρόςβαςη ςτο WeatherExpert 1. Μζςω του browser του υπολογιςτι ςασ (π.χ. InternetExplorer, Mozilla Firefox κ.α.) ςυνδεκείτε ςτθν ιςτοςελίδα μασ : http://www.weatherexpert.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓIΑ. Επιμέλεια : Δρ. Ι. Δετοράκης

ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓIΑ. Επιμέλεια : Δρ. Ι. Δετοράκης ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓIΑ Επιμέλεια : Δρ. Ι. Δετοράκης ΣΙ ΕIΝΑΙ ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓIΑ Επιδθμιολογία είναι θ μελζτθ τθσ κατανομισ μιασ νόςου ςτον πλθκυςμό και οι παράγοντεσ που επθρεάηουν ι προςδιορίηουν αυτι τθν κατανομι.

Διαβάστε περισσότερα

ΘΥ101: Ειςαγωγι ςτθν Πλθροφορικι

ΘΥ101: Ειςαγωγι ςτθν Πλθροφορικι Παράςταςη κινητήσ υποδιαςτολήσ ςφμφωνα με το πρότυπο ΙΕΕΕ Δρ. Χρήστος Ηλιούδης το πρότυπο ΙΕΕΕ 754 ζχει χρθςιμοποιθκεί ευρζωσ ςε πραγματικοφσ υπολογιςτζσ. Το πρότυπο αυτό κακορίηει δφο βαςικζσ μορφζσ κινθτισ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΣΗΕΙ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ ΣΕΣΑΡΣΗ 20 ΜΑΪΟΤ 2015

ΑΠΑΝΣΗΕΙ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ ΣΕΣΑΡΣΗ 20 ΜΑΪΟΤ 2015 ΑΠΑΝΣΗΕΙ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ ΘΕΜΑ Α ΣΕΣΑΡΣΗ 20 ΜΑΪΟΤ 2015 Α1. - γ. ςφφιλθ Α2. - α. ερυκρόσ μυελόσ των οςτών Α3. - β. εντομοκτόνο Α4. - β. καταναλωτζσ 1θσ τάξθσ Α5. - δ. μία οικογζνεια ΘΕΜΑ Β Β1. 1.

Διαβάστε περισσότερα

τατιςτικά ςτοιχεία ιςτότοπου Κ.Ε.Π.Α. Α.Ν.Ε.Μ, www.e-kepa.gr για τθν περίοδο 1/1/2011-31/12/2014

τατιςτικά ςτοιχεία ιςτότοπου Κ.Ε.Π.Α. Α.Ν.Ε.Μ, www.e-kepa.gr για τθν περίοδο 1/1/2011-31/12/2014 τατιςτικά ςτοιχεία ιςτότοπου Κ.Ε.Π.Α. Α.Ν.Ε.Μ, www.e-kepa.gr για τθν περίοδο 1/1/2011-31/12/2014 Ειςαγωγι Στο παρόν κείμενο παρουςιάηονται και αναλφονται τα ςτατιςτικά ςτοιχεία του ιςτοτόπου τθσ ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΛΑΝΣΙΚΗ ΕΝΩΗ ΠΑΝΕΤΡΩΠΑΪΚΟ STRESS TEST ΑΦΑΛΙΣΙΚΩΝ ΕΣΑΙΡΙΩΝ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ 2014

ΑΣΛΑΝΣΙΚΗ ΕΝΩΗ ΠΑΝΕΤΡΩΠΑΪΚΟ STRESS TEST ΑΦΑΛΙΣΙΚΩΝ ΕΣΑΙΡΙΩΝ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ 2014 ΑΣΛΑΝΣΙΚΗ ΕΝΩΗ ΠΑΝΕΤΡΩΠΑΪΚΟ STRESS TEST ΑΦΑΛΙΣΙΚΩΝ ΕΣΑΙΡΙΩΝ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ 2014 τθ διάρκεια του τρζχοντοσ ζτουσ εξελίχκθκε θ ευρωπαϊκι άςκθςθ προςομοίωςθσ ακραίων καταςτάςεων για τισ Αςφαλιςτικζσ Εταιρίεσ

Διαβάστε περισσότερα

Καλϊσ Θλκατε ςτο νζο μασ site & e-shop Livardas.gr.

Καλϊσ Θλκατε ςτο νζο μασ site & e-shop Livardas.gr. Καλϊσ Θλκατε ςτο νζο μασ site & e-shop Livardas.gr. Εικόνα 1: Είςοδοσ ςτο e-shop Για να καταχωριςετε παραγγελία ι να βλζπετε τιμζσ & διακεςιμότθτα προϊόντων το πρϊτο βιμα που πρζπει να κάνετε είναι να

Διαβάστε περισσότερα

ελ. 11/235, Περιεχόμενα Φακζλου "Σεχνικι Προςφορά"

ελ. 11/235, Περιεχόμενα Φακζλου Σεχνικι Προςφορά υντάκτθσ : Ευάγγελοσ Κρζτςιμοσ χόλιο: ΠΑΡΑΣΗΡΗΗ 1 ελ. 11/235, Περιεχόμενα Φακζλου "Σεχνικι Προςφορά" Για τθν αποφυγι μεγάλου όγκου προςφοράσ και για τθ διευκόλυνςθ του ζργου τθσ επιτροπισ προτείνεται τα

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΙΑΓΩΓΗ ΕΚΔΡΟΜΩΝ & ΝΕΩΝ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΕΩΝ ΣΗΝ ΙΣΟΕΛΙΔΑ ΣΗ Δ.Δ.Ε. ΘΕΠΡΩΣΙΑ

ΟΔΗΓΙΕ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΙΑΓΩΓΗ ΕΚΔΡΟΜΩΝ & ΝΕΩΝ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΕΩΝ ΣΗΝ ΙΣΟΕΛΙΔΑ ΣΗ Δ.Δ.Ε. ΘΕΠΡΩΣΙΑ ΟΔΗΓΙΕ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΙΑΓΩΓΗ ΕΚΔΡΟΜΩΝ & ΝΕΩΝ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΕΩΝ ΣΗΝ ΙΣΟΕΛΙΔΑ ΣΗ Δ.Δ.Ε. ΘΕΠΡΩΣΙΑ ΕΙΑΓΩΓΗ Ο νζοσ δικτυακόσ τόποσ τθσ Δ.Δ.Ε. Θεςπρωτίασ παρζχει πλζον τθ δυνατότθτα τθσ καταχϊρθςθσ νζων, ειδιςεων και

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ «ΑΣΣΙΚΟΝ» ΕΚΘΕΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΙΑ ΕΡΩΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΩΝ ΑΘΕΝΩΝ ΣΩΝ ΕΞΩΣΕΡΙΚΩΝ ΙΑΣΡΕΙΩΝ ΦΕΒΡΟΤΑΡΙΟ 2012

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ «ΑΣΣΙΚΟΝ» ΕΚΘΕΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΙΑ ΕΡΩΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΩΝ ΑΘΕΝΩΝ ΣΩΝ ΕΞΩΣΕΡΙΚΩΝ ΙΑΣΡΕΙΩΝ ΦΕΒΡΟΤΑΡΙΟ 2012 ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ «ΑΣΣΙΚΟΝ» ΕΚΘΕΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΙΑ ΕΡΩΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΩΝ ΑΘΕΝΩΝ ΣΩΝ ΕΞΩΣΕΡΙΚΩΝ ΙΑΣΡΕΙΩΝ ΦΕΒΡΟΤΑΡΙΟ 2012 ελίδα 1 από 24 ΤΝΟΨΗ ΤΜΠΕΡΑΜΑΣΩΝ 26% κακζσ εντυπϊςεισ από τθν τθλεφωνικι εξυπθρζτθςθ

Διαβάστε περισσότερα

Τπθρεςία MasterCard SecureCode / Verified by VISA τθσ ΕΘΝΙΚΘ ΣΡΑΠΕΗΑ Ερωτιςεισ & Απαντιςεισ

Τπθρεςία MasterCard SecureCode / Verified by VISA τθσ ΕΘΝΙΚΘ ΣΡΑΠΕΗΑ Ερωτιςεισ & Απαντιςεισ Μάκετε περιςςότερα για τθν υπθρεςία MasterCard SecureCode / Verified by VISA τθσ ΕΘΝΙΚΘΣ ΤΑΡΕΗΑΣ. Μπορείτε να χρθςιμοποιιςετε τουσ παρακάτω ςυνδζςμουσ για να μεταβείτε ςε ςυγκεκριμζνα κζματα ι να μετακινθκείτε

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιςτήμιο Θεςςαλίασ. Πολυτεχνική Σχολή Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Τομζασ: Συγκοινωνιακόσ

Πανεπιςτήμιο Θεςςαλίασ. Πολυτεχνική Σχολή Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Τομζασ: Συγκοινωνιακόσ Πανεπιςτήμιο Θεςςαλίασ Πολυτεχνική Σχολή Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Τομζασ: Συγκοινωνιακόσ Μάκθμα: Σχεδιαςμόσ και Λειτουργία Αεροπορικϊν Συςτθμάτων Ζτοσ 5 ο Οδθγόσ μακιματοσ 2013 2014 ΠΙΝΑΚΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυςη των επιλεγμζνων Επιχειρηςιακϊν Προγραμμάτων ςτο πλαίςιο του SURF-NATURE

Ανάλυςη των επιλεγμζνων Επιχειρηςιακϊν Προγραμμάτων ςτο πλαίςιο του SURF-NATURE Ανάλυςη των επιλεγμζνων Επιχειρηςιακϊν Προγραμμάτων ςτο πλαίςιο του SURF-NATURE Περίληψη Η βιοποικιλότθτα ζχει αλλάξει δραματικά τα τελευταία 50 χρόνια ςυγκριτικά με τισ αλλαγζσ που παρατθροφνται ςε όλθ

Διαβάστε περισσότερα

Νικόλαοσ Μ. Σαλτερισ Σχολικόσ Σφμβουλοσ Δ.Ε. Δρ. Πολιτικισ Επιςτιμθσ και Ιςτορίασ Μζλοσ ΔΣ Πανελλινιασ Ζνωςθσ Σχολικϊν Συμβοφλων

Νικόλαοσ Μ. Σαλτερισ Σχολικόσ Σφμβουλοσ Δ.Ε. Δρ. Πολιτικισ Επιςτιμθσ και Ιςτορίασ Μζλοσ ΔΣ Πανελλινιασ Ζνωςθσ Σχολικϊν Συμβοφλων Νικόλαοσ Μ. Σαλτερισ Σχολικόσ Σφμβουλοσ Δ.Ε. Δρ. Πολιτικισ Επιςτιμθσ και Ιςτορίασ Μζλοσ ΔΣ Πανελλινιασ Ζνωςθσ Σχολικϊν Συμβοφλων Δομι ειςιγθςθσ Επιςτθμονικζσ Προςεγγίςεισ τθσ Αξιολόγθςθσ ςτθν Εκπαίδευςθ

Διαβάστε περισσότερα

Δείκτησ Αξιολόγηςησ 1.1: χολικόσ χώροσ, υλικοτεχνική υποδομή και οικονομικοί πόροι

Δείκτησ Αξιολόγηςησ 1.1: χολικόσ χώροσ, υλικοτεχνική υποδομή και οικονομικοί πόροι Δείκτησ Αξιολόγηςησ 1.1: χολικόσ χώροσ, υλικοτεχνική υποδομή και οικονομικοί πόροι ΣΟΜΕΑ 1: ΜΕΑ ΚΑΙ ΠΟΡΟΙ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΣΟΤ ΧΟΛΕΙΟΤ Περιγραφή: Ο ςυγκεκριμζνοσ δείκτθσ αναφζρεται ςτον βακμό που οι υπάρχοντεσ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΩΣΕΡΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΜΟΙ. Θζλω ςε αυτό το κομμάτι, να μιλιςουμε λίγο για τουσ φυςικοφσ νόμουσ που υπάρχουν ςτο ςϊμα μασ και πϊσ το επθρεάηουν

ΕΩΣΕΡΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΜΟΙ. Θζλω ςε αυτό το κομμάτι, να μιλιςουμε λίγο για τουσ φυςικοφσ νόμουσ που υπάρχουν ςτο ςϊμα μασ και πϊσ το επθρεάηουν ΕΩΣΕΡΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΜΟΙ Όςο κι αν με «τάραηε» το μάκθμα τθσ «φυςικισ» ςτο ςχολείο, όπου κι αν το ςυνάντθςα αυτό, (γυμνάςιο, λφκειο, ςχολι, διαιτολογία κλπ), το ίδιο και θ «βιολογία-βιοχθμεία», τόςο τα εκτίμθςα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΛΕΙΣΗ ΝΟΗΛΕΙΑ Ε ΚΕΝΣΡΟ ΑΠΟΘΕΡΑΠΕΙΑ - ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ

ΚΛΕΙΣΗ ΝΟΗΛΕΙΑ Ε ΚΕΝΣΡΟ ΑΠΟΘΕΡΑΠΕΙΑ - ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ ΚΛΕΙΣΗ Ε ΚΕΝΣΡΟ ΑΠΟΘΕΡΑΠΕΙΑ - ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ φμφωνα με τθν ιςχφουςα νομοκεςία του Τπουργείου Τγείασ για τα Κζντρα Αποκεραπείασ και Αποκατάςταςθσ (Κ.Α.Α) και βάςει του Ενιαίου Κανονιςμοφ Παροχϊν Τγείασ (Ε.Κ.Π.Τ.)

Διαβάστε περισσότερα

Moshi Moshi 04 Bluetooth Wireless speaker-handset. Για περιςςότερεσ πλθροφορίεσ επιςκεφκείτε το site μασ www.nativeunion.com

Moshi Moshi 04 Bluetooth Wireless speaker-handset. Για περιςςότερεσ πλθροφορίεσ επιςκεφκείτε το site μασ www.nativeunion.com Moshi Moshi 04 Bluetooth Wireless speaker-handset Για περιςςότερεσ πλθροφορίεσ επιςκεφκείτε το site μασ www.nativeunion.com Περιεχόμενα ςυςκευαςίασ: 1. Ζνα αςφρματο ακουςτικό Bluetooth Moshi Moshi 04 2.

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνικι Παρουςιάςεων με PowerPoint

Τεχνικι Παρουςιάςεων με PowerPoint Τεχνικι Παρουςιάςεων με PowerPoint Δρ. Παφλοσ Θεοδϊρου Ανϊτατθ Εκκλθςιαςτικι Ακαδθμία Ηρακλείου Κριτθσ Περιεχόμενα Ειςαγωγι Γιατί πρζπει να γίνει παρουςίαςθ τθσ εργαςίασ μου Βαςικι προετοιμαςία Δομι παρουςίαςθσ

Διαβάστε περισσότερα

Λαπαροσκόπηση. Η υγεία ςασ το αξίζει

Λαπαροσκόπηση. Η υγεία ςασ το αξίζει Λαπαροσκόπηση Μάκετε γριγορά και εφκολα ό τι χρειάηεται να ξζρετε για τισ λαπαροςκοπικζσ μεκόδουσ αντιμετϊπιςθσ γυναικολογικϊν πακιςεων Ενημερωιείτε ςωςτά και υπεφιυνα Η υγεία ςασ το αξίζει Πλεονεκτιματα

Διαβάστε περισσότερα

Φυςικι δραςτθριότθτα παιδιών και εφιβων ςτθ χώρα μασ: ςυμβολι ςτθν υγεία και παράγοντεσ που επθρεάηουν τθ ςυμμετοχι ςτθν άςκθςθ

Φυςικι δραςτθριότθτα παιδιών και εφιβων ςτθ χώρα μασ: ςυμβολι ςτθν υγεία και παράγοντεσ που επθρεάηουν τθ ςυμμετοχι ςτθν άςκθςθ Φυςικι δραςτθριότθτα παιδιών και εφιβων ςτθ χώρα μασ: ςυμβολι ςτθν υγεία και παράγοντεσ που επθρεάηουν τθ ςυμμετοχι ςτθν άςκθςθ Γρθγόρθσ Μπογδάνθσ, PhD, Επίκουροσ Κακθγθτισ ΣΕΦΑΑ ΕΚΠΑ Παιδικι Παχυςαρκία

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο: Honeybee Small

Εγχειρίδιο: Honeybee Small ΚΟΚΚΙΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ Τηλ/Fax: 20 993677 Άγιος Δημήτριος, Αττικής 73 42 Ν. Ζέρβα 29 e-mail: Kokkinos@kokkinostoys.gr www.kokkinostoys.gr Εγχειρίδιο: Honeybee Small HEYBEE SMALL CRANE MACHINE DIP SW 2 3 4 5

Διαβάστε περισσότερα

Παναγιϊτθσ Ακ. Θωμόπουλοσ Μαιευτιρασ Γυναικολόγοσ Γ Μαιευτικι και Γυναικολογικι Κλινικι Πανεπιςτθμίου Ακθνϊν Αττικό Νοςοκομείο

Παναγιϊτθσ Ακ. Θωμόπουλοσ Μαιευτιρασ Γυναικολόγοσ Γ Μαιευτικι και Γυναικολογικι Κλινικι Πανεπιςτθμίου Ακθνϊν Αττικό Νοςοκομείο Παναγιϊτθσ Ακ. Θωμόπουλοσ Μαιευτιρασ Γυναικολόγοσ Γ Μαιευτικι και Γυναικολογικι Κλινικι Πανεπιςτθμίου Ακθνϊν Αττικό Νοςοκομείο Η κφθςθ είναι μία φυςιολογικι διεργαςία αλλά... Επίδραςθ τθσ κφθςθσ ςτθ λοίμωξθ

Διαβάστε περισσότερα

Συν-νοσηρότητες στον Καρδιολογικό Ασθενή: Τι νεώτερο ςτη χρόνια αποφρακτική πνευμονοπάθεια. Αικατερίνθ Αυγεροποφλου Διευκφντρια ΕΤ

Συν-νοσηρότητες στον Καρδιολογικό Ασθενή: Τι νεώτερο ςτη χρόνια αποφρακτική πνευμονοπάθεια. Αικατερίνθ Αυγεροποφλου Διευκφντρια ΕΤ Συν-νοσηρότητες στον Καρδιολογικό Ασθενή: Τι νεώτερο ςτη χρόνια αποφρακτική πνευμονοπάθεια Αικατερίνθ Αυγεροποφλου Διευκφντρια ΕΤ ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ Οι αςκενείσ με καρδιακι ανεπάρκεια λόγω τθσ ςφγχρονθσ

Διαβάστε περισσότερα

Διαγωνιςμόσ "Μακθτζσ ςτθν Ζρευνα (ΜΕΡΑ) 2011-2012"

Διαγωνιςμόσ Μακθτζσ ςτθν Ζρευνα (ΜΕΡΑ) 2011-2012 Διαγωνιςμόσ "Μακθτζσ ςτθν Ζρευνα (ΜΕΡΑ) 2011-2012" Ο Διαγωνιςμόσ «ΜΕΡΑ» προκθρφςςεται από το 2001 ςε ετιςια βάςθ, ωσ αποτζλεςμα τθσ διαπίςτωςθσ ότι θ καλλιζργεια πνεφματοσ δθμιουργικότθτασ και πρωτοβουλίασ

Διαβάστε περισσότερα

Διατροφικά βοηθήματα και βότανα για το θηλαςμό

Διατροφικά βοηθήματα και βότανα για το θηλαςμό Διατροφικά βοηθήματα και βότανα για το θηλαςμό (Βαςιςμζνο ςτο βιβλίο τθσ Hilary Jacobson CH.HU.SI. Mother food for breastfeeding mothers) Γενικζσ διατροφικζσ ςυμβουλζσ για τισ μητζρεσ αμζςωσ μετά τη γζννηςη.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΣΟΧΑΙ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕ ΣΟΧΕΤΕΙ» ΜΕΛΕΣΗ ΑΓΟΡΑ ΑΛΤΙΔΩΝ ΛΙΑΝΙΚΟΤ ΕΜΠΟΡΙΟΤ

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΣΟΧΑΙ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕ ΣΟΧΕΤΕΙ» ΜΕΛΕΣΗ ΑΓΟΡΑ ΑΛΤΙΔΩΝ ΛΙΑΝΙΚΟΤ ΕΜΠΟΡΙΟΤ ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΣΟΧΑΙ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕ ΣΟΧΕΤΕΙ» ΜΕΛΕΣΗ ΑΓΟΡΑ ΑΛΤΙΔΩΝ ΛΙΑΝΙΚΟΤ ΕΜΠΟΡΙΟΤ Μείωςθ 1,9% ςε ςχζςθ με το 2009, παρουςίαςε θ αγορά των αλυςίδων λιανικοφ εμπορίου των οκτϊ εξεταηόμενων κατθγοριϊν το 2010

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Τι Είναι Ζνα Domain Name;.1. Λάκθ Που Πρζπει Να Αποφφγετε.2. Φόρμουλα Για Ζνα Πετυχθμζνο Domain Name..5

Περιεχόμενα. Τι Είναι Ζνα Domain Name;.1. Λάκθ Που Πρζπει Να Αποφφγετε.2. Φόρμουλα Για Ζνα Πετυχθμζνο Domain Name..5 Περιεχόμενα Τι Είναι Ζνα Domain Name;.1 Λάκθ Που Πρζπει Να Αποφφγετε.2 Φόρμουλα Για Ζνα Πετυχθμζνο Domain Name..5 Επιλογι Domain Name Βιμα Προσ Βιμα 7 Τι Είναι Ένα Domain Name; Το domain name (ςτα ελλθνικά

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγόσ αρχαρίων για το Φωτιςμό Χαμηλήσ Ενεργειακήσ Κατανάλωςησ

Οδηγόσ αρχαρίων για το Φωτιςμό Χαμηλήσ Ενεργειακήσ Κατανάλωςησ Οδηγόσ αρχαρίων για το Φωτιςμό Χαμηλήσ Ενεργειακήσ Κατανάλωςησ Γιατί να μάκετε για το φωτιςμό χαμθλισ ενεργειακισ κατανάλωςθσ ςτο ςπίτι ςασ; Ζχει εκτιμθκεί ότι περνάμε το 90% τθσ ηωισ μασ ςε εςωτερικοφσ

Διαβάστε περισσότερα

Καζάνης Θεόδωρος ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΕΜΠ Δ/νηης Πιζηοποίηζης & Εκπαίδεσζης Δικηύοσ

Καζάνης Θεόδωρος ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΕΜΠ Δ/νηης Πιζηοποίηζης & Εκπαίδεσζης Δικηύοσ Καζάνης Θεόδωρος ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΕΜΠ Δ/νηης Πιζηοποίηζης & Εκπαίδεσζης Δικηύοσ ΚΑΣΑΝΗΣ ΠΙΝΑΚΑ ΔΕΙΓΜΑΣΟΛΗΠΣΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΑΒΩΝ ISO 2859 W Z Z W Προδιαγραφι ΕΣΕΜ 0,6 x 0.7 = 0,42 0.6 L Προδιαγραφι

Διαβάστε περισσότερα

Αυτόνομοι Πράκτορες. Αναφορά Εργασίας Εξαμήνου. Το αστέρι του Aibo και τα κόκαλα του

Αυτόνομοι Πράκτορες. Αναφορά Εργασίας Εξαμήνου. Το αστέρι του Aibo και τα κόκαλα του Αυτόνομοι Πράκτορες Αναφορά Εργασίας Εξαμήνου Το αστέρι του Aibo και τα κόκαλα του Jaohar Osman Η πρόταςθ εργαςίασ που ζκανα είναι το παρακάτω κείμενο : - ξ Aibo αγαπάει πάρα πξλύ ρα κόκαλα και πάμρα ρα

Διαβάστε περισσότερα

Qualifiers: Ο μζγιςτοσ αρικμόσ ςυμμετοχϊν ςε κάκε qualifier είναι 128. Δίνεται θ δυνατότθτα ςτισ ομάδεσ να επιλζξουν ςε ποιο από τα 2 qualifiers

Qualifiers: Ο μζγιςτοσ αρικμόσ ςυμμετοχϊν ςε κάκε qualifier είναι 128. Δίνεται θ δυνατότθτα ςτισ ομάδεσ να επιλζξουν ςε ποιο από τα 2 qualifiers Qualifiers: Ο μζγιςτοσ αρικμόσ ςυμμετοχϊν ςε κάκε qualifier είναι 128. Δίνεται θ δυνατότθτα ςτισ ομάδεσ να επιλζξουν ςε ποιο από τα 2 qualifiers επικυμοφν να διαγωνιςτοφν κατά τθ διάρκεια τθσ ςυμπλιρωςθσ

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Εφαρμογών Σε Προγραμματιςτικό Περιβάλλον

Ανάπτυξη Εφαρμογών Σε Προγραμματιςτικό Περιβάλλον Γραπτι Εξζταςθ ςτο μάκθμα Ανάπτυξη Εφαρμογών Σε Προγραμματιςτικό Περιβάλλον Όνομα: Επϊνυμο: Τμιμα: Ημερομθνία: 20/02/11 Θζμα 1 ο Α. Να χαρακτθρίςετε κακεμιά από τισ παρακάτω προτάςεισ ωσ Σωςτι (Σ) ι Λάκοσ

Διαβάστε περισσότερα

Στατιςτικζσ δοκιμζσ. Συνεχι δεδομζνα. Γεωργία Σαλαντι

Στατιςτικζσ δοκιμζσ. Συνεχι δεδομζνα. Γεωργία Σαλαντι Στατιςτικζσ δοκιμζσ Συνεχι δεδομζνα Γεωργία Σαλαντι Τι κζλουμε να ςυγκρίνουμε; Δφο δείγματα Μζςθ αρτθριακι πίεςθ ςε δφο ομάδεσ Πικανότθτα κανάτου με δφο διαφορετικά είδθ αντικατακλιπτικϊν Τθν μζςθ τιμι

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΩΜΑΣΙΚΕ ΔΡΑΕΙ Βϋ ΓΤΜΝΑΙΟΤ

ΒΙΩΜΑΣΙΚΕ ΔΡΑΕΙ Βϋ ΓΤΜΝΑΙΟΤ ΒΙΩΜΑΣΙΚΕ ΔΡΑΕΙ Βϋ ΓΤΜΝΑΙΟΤ ΘΕΜΑ: ΝΑΙ ΣΘΝ ΑΚΘΘ, ΟΧΙ ΣΟ ΚΑΠΝΙΜΑ ΤΠΕΤΘΤΝΘ ΚΑΘΘΓΘΣΡΙΑ: ΣΙΑΚΑΡΑ ΕΤΑΓΓΕΛΙΑ ΠΕ 01 Ομάδα PROJECT X Όλγα Κωςτοποφλου Νάςοσ Κοτρώτςιοσ Κωνςταντίνοσ Παναγιωτόπουλοσ Γιοχάννα Χάιηε

Διαβάστε περισσότερα

4o Τοσρνοσά Basket Σηελετών Επιτειρήζεων 2013-2014 Δήλωζη Σσμμεηοτής

4o Τοσρνοσά Basket Σηελετών Επιτειρήζεων 2013-2014 Δήλωζη Σσμμεηοτής 4o Τοσρνοσά Basket Σηελετών Επιτειρήζεων 2013-2014 Δήλωζη Σσμμεηοτής 4o Τουρνουά Basket Στελεχϊν Επιχειριςεων 2013-2014 Σελ. 1 / 7 Σηοιτεία Αθληηών Ομάδας: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14.

Διαβάστε περισσότερα

ANIMONDA Η ΠΡΩΣΗ ΕΠΙΛΟΓΗ ΓΙΑ ΣΗ ΓΑΣΑ Α

ANIMONDA Η ΠΡΩΣΗ ΕΠΙΛΟΓΗ ΓΙΑ ΣΗ ΓΑΣΑ Α ANIMONDA Η ΠΡΩΣΗ ΕΠΙΛΟΓΗ ΓΙΑ ΣΗ ΓΑΣΑ Α Η ANIMONDA όλα αυτά τα χρόνια μζςα από τθν πείρα τθσ, τθν επιςτθμονικι τθσ εξειδίκευςθ και με γνϊμονα τισ ιδιαιτερότθτεσ τθσ γάτασ ςτθ διατροφι τθσ,ζχει δθμιουργιςει

Διαβάστε περισσότερα

assessment.gr USER S MANUAL (users)

assessment.gr USER S MANUAL (users) assessment.gr USER S MANUAL (users) Human Factor January 2010 Περιεχόμενα 1. Γενικζσ οδθγίεσ ςυςτιματοσ... 3 1.1 Αρχικι ςελίδα... 3 1.2 Ερωτθματολόγια... 6 1.2.1 Τεςτ Γνϊςεων Γενικοφ Ρεριεχομζνου... 6

Διαβάστε περισσότερα

Ο ήχοσ ωσ φυςικό φαινόμενο

Ο ήχοσ ωσ φυςικό φαινόμενο Ο ήχοσ ωσ φυςικό φαινόμενο Φφλλο Εργαςίασ Ονοματεπώνυμο. Παραγωγή και διάδοςη του ήχου Ήχοσ παράγεται όταν τα ςωματίδια κάποιου υλικοφ μζςου αναγκαςκοφν να εκτελζςουν ταλάντωςθ. Για να διαδοκεί ο ιχοσ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΩΗ ΚΥΠΡΙΩΝ ΦΥΙΚΩΝ. 4η ΠΑΓΚΤΠΡΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΔΑ ΕΠΙΣΗΜΗ Δ ΣΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΚΟΤ. Κυριακή, 7 Ιουνίου 2015, ώρα: 10:00-11:00

ΕΝΩΗ ΚΥΠΡΙΩΝ ΦΥΙΚΩΝ. 4η ΠΑΓΚΤΠΡΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΔΑ ΕΠΙΣΗΜΗ Δ ΣΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΚΟΤ. Κυριακή, 7 Ιουνίου 2015, ώρα: 10:00-11:00 ΕΝΩΗ ΚΥΠΡΙΩΝ ΦΥΙΚΩΝ 4η ΠΑΓΚΤΠΡΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΔΑ ΕΠΙΣΗΜΗ Δ ΣΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΚΟΤ Κυριακή, 7 Ιουνίου 2015, ώρα: 10:00-11:00 Οδηγίερ: 1) Το εξεηαζηικό δοκίμιο αποηελείηαι από 5 ζελίδερ και πεπιλαμβάνει 25 θέμαηα. 2)

Διαβάστε περισσότερα

Εφδοξοσ+ Συνδεκείτε ςτθν Εφαρμογι Φοιτθτϊν και μεταβείτε ςτθ ςελίδα «Ανταλλαγι Βιβλίων (Εφδοξοσ+)».

Εφδοξοσ+ Συνδεκείτε ςτθν Εφαρμογι Φοιτθτϊν και μεταβείτε ςτθ ςελίδα «Ανταλλαγι Βιβλίων (Εφδοξοσ+)». Εφδοξοσ+ Διαθζτοντασ βιβλία μζςω του «Εφδοξοσ+» Συνδεκείτε ςτθν Εφαρμογι Φοιτθτϊν και μεταβείτε ςτθ ςελίδα «Ανταλλαγι Βιβλίων (Εφδοξοσ+)». Εμφανίηεται θ λίςτα με όλα ςασ τα βιβλία. Από εδϊ μπορείτε: -

Διαβάστε περισσότερα

Νζεσ Τάςεισ ςτην εκπαιδευτική διαδικαςία: Gamification

Νζεσ Τάςεισ ςτην εκπαιδευτική διαδικαςία: Gamification Νζεσ Τάςεισ ςτην εκπαιδευτική διαδικαςία: Gamification Δρ. Παναγιϊτθσ Ζαχαριάσ Οικονομικό Πανεπιςτιμιο Ακθνϊν - 15/5/2014 Ημερίδα με κζμα: «Οικονομία τθσ Γνϊςθσ: Αξιοποίθςθ τθσ καινοτομίασ ςτθ Β Βάκμια

Διαβάστε περισσότερα

Siemens Set, Αςφρματο ςφςτθμα αυτονομίασ κζρμανςθσ, κατανομισ δαπανϊν. Αυτονομία διςωλθνίων ςυςτθμάτων, κατανομι δαπανϊν

Siemens Set, Αςφρματο ςφςτθμα αυτονομίασ κζρμανςθσ, κατανομισ δαπανϊν. Αυτονομία διςωλθνίων ςυςτθμάτων, κατανομι δαπανϊν Siemens Set, Αςφρματο ςφςτθμα αυτονομίασ κζρμανςθσ, Ο αςφρματοσ κερμιδομετρθτισ (1) προςαρμόηεται με ειδικό μοχλιςμό ςτιριξθσ επάνω ςτο κερμαντικό ςϊμα, χωρίσ να τρυπάει το ςϊμα και χωρίσ να μπορεί να

Διαβάστε περισσότερα

Siemens Set Αςφρματο ςφςτθμα αυτονομίασ κζρμανςθσ-κατανομισ δαπανϊν

Siemens Set Αςφρματο ςφςτθμα αυτονομίασ κζρμανςθσ-κατανομισ δαπανϊν Το Siemens SET προςφζρει: Άνεςθ και εξοικονόμθςθ ενζργειασ ζωσ και 40%. Δίκαιθ κατανομι δαπανών βάςθ τθσ πραγματικισ καταναλιςκόμενθσ ενζργειασ. Ο κάκε ζνοικοσ ενεργοποιεί τθν κζρμανςθ ςτο χώρο του όποτε

Διαβάστε περισσότερα

Αςφυξία και πνιγμονθ

Αςφυξία και πνιγμονθ ΠΡΟΛΗΨΗ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ Ηλικιακθ ωριμότητα 0-3 ετϊν: τα περιςςότερα παιδιά κάτω των τριϊν ετϊν δεν μποροφν να αντιλθφκοφν τθν επικινδυνότθτα μιασ πράξθσ ι να κυμθκοφν μια ςυμβουλι για πρόλθψθ ατυχιματοσ. Γι

Διαβάστε περισσότερα

1 Εγκατϊςταςη λογαριαςμού email

1 Εγκατϊςταςη λογαριαςμού email 1 Εγκατϊςταςη λογαριαςμού email 1.1 Εγκατϊςταςη λογαριαςμού ςε Microsoft Office Outlook 2003 1.1.1 Αν δεν χρηςιμοποιεύτε όδη το Outlook. ε περίπτωςθ που δεν ζχετε εγκαταςτιςει άλλο λογαριαςμό ςτο Microsoft

Διαβάστε περισσότερα

Megatron ERP Βάςη δεδομζνων Π/Φ - κατηγοριοποίηςη Databox

Megatron ERP Βάςη δεδομζνων Π/Φ - κατηγοριοποίηςη Databox Megatron ERP Βάςη δεδομζνων Π/Φ - κατηγοριοποίηςη Databox 03 05 ΙΛΤΔΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Ε. αρμά Ιηαμπζλλα Βαρλάμθσ Νίκοσ Ειςαγωγι... 1 Σι είναι το Databox...... 1 Πότε ανανεϊνεται...... 1 Μπορεί να εφαρμοςτεί

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΟIΑ ΕΜΒOΛΙΑ. Επιμζλεια : Dr Ιωάννθσ Δετοράκθσ

ΑΝΟIΑ ΕΜΒOΛΙΑ. Επιμζλεια : Dr Ιωάννθσ Δετοράκθσ ΑΝΟIΑ ΕΜΒOΛΙΑ Επιμζλεια : Dr Ιωάννθσ Δετοράκθσ ΑΝΟΙΑ - ΕΜΒΟΛΙΑ Επιμζλεια : Dr Ιωάννθσ Δετοράκθσ ελίδα 2 από 30 ΑΝΟΙΑ - ΕΜΒΟΛΙΑ Επιμζλεια : Dr Ιωάννθσ Δετοράκθσ ελίδα 3 από 30 ΑΝΟΙΑ - ΕΜΒΟΛΙΑ Επιμζλεια

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΙΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΑΡΙΘΜΟ ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΩΝ

ΟΙΚΙΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΑΡΙΘΜΟ ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΩΝ ΟΙΚΙΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΔΙΟΡΙΜΟΙ ΜΟΝΙΜΩΝ ΚΑΘΗΓΗΣΩΝ ΟΙΚΙΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΑΡΙΘΜΟ ΔΙΟΡΙΘΕΝΣΩΝ 2006-2007 34 2007-2008 40 2008-2009 38 2009-2010 25 2010-2011 13 ΤΝΟΛΟ: 150 ΔΙΟΡΙΜΟΙ ( ΜΕΟ ΟΡΟ 30 ΔΙΟΡΙΜΟΙ ΑΝΑ ΕΣΟ) Με

Διαβάστε περισσότερα

Ακολουκιακά Λογικά Κυκλώματα

Ακολουκιακά Λογικά Κυκλώματα Ακολουκιακά Λογικά Κυκλώματα Τα ψθφιακά λογικά κυκλϊματα που μελετιςαμε μζχρι τϊρα ιταν ςυνδυαςτικά κυκλϊματα. Στα ςυνδυαςτικά κυκλϊματα οι ζξοδοι ςε κάκε χρονικι ςτιγμι εξαρτϊνται αποκλειςτικά και μόνο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΦΤΡΟΠΟΙΪΑ: ΜΟΝΙΜΑ ΚΑΙ ΚΙΝΗΣΑ ΦΟΡΣΙΑ. ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ Ε. ΜΠΙΣΚΙΝΗΣ Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Τ.Ε. Τ.Ε.Ι. Δυτικής Ελλάδας

ΓΕΦΤΡΟΠΟΙΪΑ: ΜΟΝΙΜΑ ΚΑΙ ΚΙΝΗΣΑ ΦΟΡΣΙΑ. ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ Ε. ΜΠΙΣΚΙΝΗΣ Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Τ.Ε. Τ.Ε.Ι. Δυτικής Ελλάδας 1 ΓΕΦΤΡΟΠΟΙΪΑ: ΜΟΝΙΜΑ ΚΑΙ ΚΙΝΗΣΑ ΦΟΡΣΙΑ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ Ε. ΜΠΙΣΚΙΝΗΣ Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Τ.Ε. Τ.Ε.Ι. Δυτικής Ελλάδας Μόνιμα Φορτία Ίδιον Βάροσ (για Οπλιςμζνο Σκυρόδεμα): g=25 KN/m 3 Σε οδικζσ γζφυρεσ πρζπει

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙΑΔΗΡΟΤΕ ΕΡΙΣΚΕΥΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΡΟΥ ΑΡΑΙΤΕΙ ΑΦΑΙΕΣΗ ΚΑΛΥΜΜΑΤΩΝ ΡΕΡΕΙ ΝΑ ΕΚΤΕΛΕΙΤΑΙ ΑΡΠ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΜΕΝΟ ΤΕΧΝΙΚΟ ΡΟΣΩΡΙΚΟ.

ΟΡΟΙΑΔΗΡΟΤΕ ΕΡΙΣΚΕΥΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΡΟΥ ΑΡΑΙΤΕΙ ΑΦΑΙΕΣΗ ΚΑΛΥΜΜΑΤΩΝ ΡΕΡΕΙ ΝΑ ΕΚΤΕΛΕΙΤΑΙ ΑΡΠ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΜΕΝΟ ΤΕΧΝΙΚΟ ΡΟΣΩΡΙΚΟ. W88210DAP S88211DAP 1 ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 1) ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΗ Αφιςτε αρκετά ανοίγματα για τον ςωςτό εξαεριςμό τθσ ςυςκευισ. 2) ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΗ Μθν χρθςιμοποιείτε μθχανικζσ διατάξεισ ι άλλα μζςα για να επιταχφνετε

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση ευρεθέντων δηλητηριασμένων δολωμάτων με γεωργικά φάρμακα

Διαχείριση ευρεθέντων δηλητηριασμένων δολωμάτων με γεωργικά φάρμακα 2014 Διαχείριση ευρεθέντων δηλητηριασμένων δολωμάτων με γεωργικά φάρμακα Δ/νςθ Προςταςίασ Φυτικισ Παραγωγισ Δ/νςθ Υγείασ των Ζϊων Υπουργείο Αγροτικισ Ανάπτυξθσ και Τροφίμων 13/3/2014 Διαχείριςθ δθλθτθριαςμζνων

Διαβάστε περισσότερα

Ζπειτα κάναμε μια ςυηιτθςθ και εκφράςαμε τισ απορίεσ που είχαμε. Όλεσ οι ερωτιςεισ που κάναμε ςτον κ. Γιάννθ είναι: Επ : Πωρ μοξπώ μα

Ζπειτα κάναμε μια ςυηιτθςθ και εκφράςαμε τισ απορίεσ που είχαμε. Όλεσ οι ερωτιςεισ που κάναμε ςτον κ. Γιάννθ είναι: Επ : Πωρ μοξπώ μα Στα πλαίςια του προγράμματοσ Κυκλοφοριακισ Αγωγισ : «Ασ μάκουμε τα ςιματα, μθν πάκουμε ατυχιματα» που υλοποιεί θ τάξθ μασ κατά τθ φετινι ςχολικι χρονιά, τθν Τρίτθ 17 Φεβρουαρίου 2015 πραγματοποιιςαμε επίςκεψθ

Διαβάστε περισσότερα

Seventron Limited. Οδηγίες χρήσης EnglishOnlineTests.com

Seventron Limited. Οδηγίες χρήσης EnglishOnlineTests.com Seventron Limited Οδηγίες χρήσης EnglishOnlineTests.com EnglishOnlineTests.com Seventron.com March 2013 Περιεχόμενα Πίνακασ ελζγχου/control Panel... 2 Προςκικθ μακθτι... 3 Ανάκεςθ μακθτι ςε ενότθτα...

Διαβάστε περισσότερα

Μάρκετινγκ V Κοινωνικό Μάρκετινγκ. Πόπη Σουρμαΐδου. Σεμινάριο: Αναπτφςςοντασ μια κοινωνική επιχείρηςη

Μάρκετινγκ V Κοινωνικό Μάρκετινγκ. Πόπη Σουρμαΐδου. Σεμινάριο: Αναπτφςςοντασ μια κοινωνική επιχείρηςη Μάρκετινγκ V Κοινωνικό Μάρκετινγκ Πόπη Σουρμαΐδου Σεμινάριο: Αναπτφςςοντασ μια κοινωνική επιχείρηςη Σφνοψη Τι είναι το Marketing (βαςικι ειςαγωγι, swot ανάλυςθ, τα παλιά 4P) Τι είναι το Marketing Plan

Διαβάστε περισσότερα

Μελζτη Εξοικονόμηςησ Ενζργειασ ςε μονοκατοικία ςτο Κζντρο Αθηνών

Μελζτη Εξοικονόμηςησ Ενζργειασ ςε μονοκατοικία ςτο Κζντρο Αθηνών Μελζτη Εξοικονόμηςησ Ενζργειασ ςε μονοκατοικία ςτο Κζντρο Αθηνών Περιγραφή Το κτίριο αυτό βρίςκεται ςτο κζντρο τθσ Ακινασ και δροςίηεται μόνο με ανεμιςτιρεσ Εγκατάςταςθ Οικοςτζγθσ ςτθν οροφι ιδιόκτθτου

Διαβάστε περισσότερα

Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ Η ΤΑΞΗ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ. Στθ ΓϋΛυκείου οι Ομάδεσ Προςανατολιςμοφ είναι τρεισ:

Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ Η ΤΑΞΗ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ. Στθ ΓϋΛυκείου οι Ομάδεσ Προςανατολιςμοφ είναι τρεισ: Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ Η ΤΑΞΗ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ Στθ ΓϋΛυκείου οι Ομάδεσ Προςανατολιςμοφ είναι τρεισ: 1. Ομάδα Ανκρωπιςτικών Σπουδών 2. Ομάδα Οικονομικών, Πολιτικών, Κοινωνικών & Παιδαγωγικών Σπουδών 3. Ομάδα Θετικών

Διαβάστε περισσότερα

Θεςιακά ςυςτιματα αρίκμθςθσ

Θεςιακά ςυςτιματα αρίκμθςθσ Θεςιακά ςυςτιματα αρίκμθςθσ Δρ. Χρήστος Ηλιούδης αρικμθτικό ςφςτθμα αρίκμθςθσ (Number System) Αξία (value) παράςταςθ Οι αξίεσ (π.χ. το βάροσ μιασ ποςότθτασ μιλων) μποροφν να παραςτακοφν με πολλοφσ τρόπουσ

Διαβάστε περισσότερα

Designed by: Καραμανζασ Ιωακείμ

Designed by: Καραμανζασ Ιωακείμ Designed by: Καραμανζασ Ιωακείμ ΔΙΑΙΤΑ ΕΛΛΕΙΨΘΣ ΤΟΦΙΜΩΝ Ο ΚΑΛΥΤΕΟΣ ΤΟΡΟΣ ΓΙΑ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΚΑΙ ΝΑ ΑΝΑΚΟΥΦΙΣΤΟΥΜΕ ΑΡΟ ΤΥΧΟΝ ΡΟΒΛΘΜΑΤΑ ΥΓΕΙΑΣ ΡΟΥ ΜΑΣ ΤΑΛΑΙΡΩΟΥΝ Αςκζνειεσ όπωσ το: άςκμα, θμικρανίεσ, διαταραχζσ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΗ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΩΝ ΜΕΣΡΗΕΩΝ Σελίδα 1 από 31 Ιςχφει από : 04/07/2011. Ραπανικολάου Νικόλαοσ

ΕΚΘΕΗ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΩΝ ΜΕΣΡΗΕΩΝ Σελίδα 1 από 31 Ιςχφει από : 04/07/2011. Ραπανικολάου Νικόλαοσ Σελίδα 1 από 31 Τίτλοσ Εγγράφου: ΕΚΘΕΣΗ ΑΡΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΜΕΤΗΣΕΩΝ ΑΔΙΟΦΑΣΜΑΤΟΣ ΣΤΟ ΑΛΑΤΟΣΡΗΛΑΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΤΗΝ ΟΔΟ ΦΙΛΕΛΛΗΝΩΝ 7 Συντάκτθσ Ζκκεςθσ: Ραπανικολάου Νικόλαοσ Απαγορεφεται η μερική αναπαραγωγή τησ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΩΙΜΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕ ΓΕΩΘΕΡΜΙΑ ΧΑΜΗΛΗ ΕΝΘΑΛΠΙΑ ΣΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

ΒΙΩΙΜΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕ ΓΕΩΘΕΡΜΙΑ ΧΑΜΗΛΗ ΕΝΘΑΛΠΙΑ ΣΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΒΙΩΙΜΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕ ΓΕΩΘΕΡΜΙΑ ΧΑΜΗΛΗ ΕΝΘΑΛΠΙΑ ΣΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Γιϊργοσ Κωνςταντάκθσ φμβουλοσ Διοίκθςθσ Ομίλου ΙΣΑ Νοζμβριοσ 2013 1 ΚΑΣΗΓΟΡΙΟΠΟΙΗΗ ΑΠΕ ΒΑΕΙ ΓΕΝΕΙΟΤΡΓΟΤ ΠΗΓΗ Οι γενεςιουργζσ πθγζσ των γνωςτϊν ΑΠΕ είναι

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγόσ εγκατάςταςησ και ενεργοποίηςησ

Οδηγόσ εγκατάςταςησ και ενεργοποίηςησ Οδηγόσ εγκατάςταςησ και ενεργοποίηςησ Ευχαριςτοφμε που επιλζξατε το memoq 4.5, το πρωτοκλαςάτο περιβάλλον μετάφραςθσ για ελεφκερουσ επαγγελματίεσ μεταφραςτζσ, μεταφραςτικά γραφεία και επιχειριςεισ. Αυτό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΧΑΜΗΛΩΝ ΕΡΑΝΑΛΗΨΕΩΝ: ΕΡΙΛΕΞΤΕ ΜΙΑ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ, ΕΤΣΙ ΩΣΤΕ ΝΑ ΕΘΕΤΕ ΣΕ ΕΞΑΝΤΛΗΣΗ ΣΕ 8-10 ΕΡΑΝΑΛΗΨΕΙΣ

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΧΑΜΗΛΩΝ ΕΡΑΝΑΛΗΨΕΩΝ: ΕΡΙΛΕΞΤΕ ΜΙΑ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ, ΕΤΣΙ ΩΣΤΕ ΝΑ ΕΘΕΤΕ ΣΕ ΕΞΑΝΤΛΗΣΗ ΣΕ 8-10 ΕΡΑΝΑΛΗΨΕΙΣ (ΔΕΙΤΕ ΡΩΤΑ ΤΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΡΟΥ ΡΟΤΕΙΝΟΝΤΑΙ ΑΚΙΒΩΣ ΑΡΟ ΚΑΤΩ, ΚΑΙ ΣΤΗ ΣΥΝΕΧΕΙΑ -ΚΑΤΩ ΑΡΟ ΤΟΥΣ ΡΙΝΑΚΕΣ, ΔΕΙΤΕ ΤΟΝ ΤΟΡΟ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΟΥΣ ΣΕ ΕΙΚΟΝΕΣ. ΑΡΟ ΚΑΤΩ ΣΤΟ ΤΕΛΟΣ, ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝ ΧΗΣΙΜΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΙ).

Διαβάστε περισσότερα

Κατερίνα Χριςτοδοφλου Ψυχολόγοσ Μτπχ.Συμβουλευτικήσ Ψυχολογίασ

Κατερίνα Χριςτοδοφλου Ψυχολόγοσ Μτπχ.Συμβουλευτικήσ Ψυχολογίασ Κατερίνα Χριςτοδοφλου Ψυχολόγοσ Μτπχ.Συμβουλευτικήσ Ψυχολογίασ Περίοδοσ εξετάςεων Προςδοκία για αποτζλεςμα ανάλογο των προςπακειϊν μασ και του χρόνου που αφιερϊκθκε Τι είναι ο φόβοσ των εξετάςεων; Ο φόβοσ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Πρόζβαζης ζηο EndNote Web. Πρόζβαζη ζηο EndNote Web

Οδηγίες Πρόζβαζης ζηο EndNote Web. Πρόζβαζη ζηο EndNote Web Οδηγίες Πρόζβαζης ζηο EndNote Web Το EndNote Web είναι εργαλείο διαχείριςθσ βιβλιογραφικϊν αναφορϊν, ενςωματωμζνο ςτθ βάςθ Web of Science. Απαιτείται εγγραφι και δθμιουργία password (Sign in / Register)

Διαβάστε περισσότερα