Όροι Χρήςησ. 2 Χριςθ Παλμικοφ Οξφμετρου

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Όροι Χρήςησ. 2 Χριςθ Παλμικοφ Οξφμετρου"

Transcript

1 Χρήςη Παλμικού Οξύμετρου 4θ Τγειιονομιικι Περιιφζρειια Μακεδονίίασ Θράκθσ

2 2 Χριςθ Παλμικοφ Οξφμετρου Όροι Χρήςησ Το πρωτόκολλο νοςθλευτικισ πρακτικισ, που ακολουκεί, αναπτφχκθκε από κλινικοφσ νοςθλευτζσ τθσ 4 θσ ΥΠΕ, πρωταρχικά για εφαρμογι ςτα νοςθλευτικά τμιματα τθσ οικείασ περιφζρειασ. Περιγράφει τον τρόπο προςζγγιςθσ και διαχείριςθσ κάποιων κοινϊν ι περιςςότερο πολφπλοκων καταςτάςεων, που μπορεί να προκφψουν κατά τθν παροχι νοςθλευτικισ φροντίδασ. Η ανάπτυξι του βαςίςτθκε, όπου ιταν δυνατόν, ςτα ςτάδια τθσ νοςθλευτικισ διεργαςίασ (νοςθλευτικι εκτίμθςθ, διάγνωςθ, ςκοποί, παρεμβάςεισ-αιτιολόγθςθ και εκτίμθςθ αποτελζςματοσ). Παρζχει ςχετικά περιοριςμζνεσ πλθροφορίεσ, αναφορικά με τθν αιτιολογία και το κεωρθτικό υπόβακρο των καταςτάςεων που περιγράφει, κακϊσ ο πρωταρχικόσ ςκοπόσ ανάπτυξισ του δεν υπιρξε θ κεωρθτικι κατάρτιςθ, αλλά θ υποςτιριξθ και τεκμθρίωςθ τθσ νοςθλευτικισ πρακτικισ. Κάκε πρωτόκολλο νοςθλευτικισ πρακτικισ εκπορεφεται από τα επαγγελματικά δικαιϊματα των νοςθλευτϊν (ΠΔ 351/89), αλλά και των δικαιωμάτων των αςκενϊν όπωσ αυτά ορίηονται από τισ διατάξεισ του νόμου 2071/92. Για τθν ανάπτυξι του ςυνεργάςτθκαν κλινικοί νοςθλευτζσ από διάφορα τμιματα και ειδικότθτεσ. Σε κάκε περίπτωςθ, υπιρξε προςπάκεια για επίτευξθ ομοφωνίασ μεταξφ των ςυμμετεχόντων και τθσ επιτροπισ νοςθλευτικϊν πρωτοκόλλων. Ωςτόςο, οι κατευκυντιριεσ οδθγίεσ που παρζχονται δεν αντιπροςωπεφουν απαραίτθτα όλουσ τουσ εμπλεκόμενουσ ςτθ διαδικαςία. Το πρωτόκολλο που ακολουκεί δεν υποδεικνφει τον αποκλειςτικό τρόπο παροχισ νοςθλευτικισ φροντίδασ, χαράςςει όμωσ, οπωςδιποτε, το γενικό πλαίςιο. Μικρζσ διαφοροποιιςεισ που λαμβάνουν υπόψθ τισ ιδιαιτερότθτεσ του κάκε αςκενοφσ, μπορεί να είναι αποδεκτζσ ι και απαραίτθτεσ. Ανάλογεσ διαφοροποιιςεισ μπορεί να προκφψουν και από καταςτάςεισ ι ςυνκικεσ που δεν μποροφν να προβλεφκοφν από τθν παροφςα ζκδοςθ. Το πρωτόκολλο υπόκειται ςε ανακεϊρθςθ κάκε δφο χρόνια, εκτόσ αν νεότερα επιςτθμονικά δεδομζνα ι τα αποτελζςματα από τθν αξιολόγθςθ τθσ εφαρμογισ του, ορίηουν διαφορετικά. Με δεδομζνο τον περιοριςμό των ανκρϊπινων πόρων, θ ομάδα ελζγχου και αξιολόγθςθσ δεςμεφεται να καταβάλει κάκε δυνατι προςπάκεια για ςυςτθματικι αξιολόγθςθ και περιοδικι επικαιροποίθςθ του πρωτοκόλλου.

3 Χριςθ Παλμικοφ Οξφμετρου 3 Χρήςη Παλμικού Οξύμετρου Πρωτόκολλο της 4 ης Υγειονομικής Περιφέρειας Μακεδονίας & Θράκης Ημερομηνία ζγκριςησ: 1/10/2012 Ημερομηνία αναθεώρηςησ: 1/10/2014 Οκτϊβριοσ θ ΥΠΕ. Με επιφύλαξη παντόσ δικαιώματοσ. Απαγορεφεται αναδθμοςίευςθ τθσ ζκδοςθσ ςε οποιαδιποτε μορφι, ολόκλθρθσ ι μζρουσ αυτισ, χωρίσ τθν ζγγραφθ εξουςιοδότθςθ του εκδότθ All rights reserved. No part of this publication may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted in any form or by any means electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise, without prior permission of the Publishers

4 4 Χριςθ Παλμικοφ Οξφμετρου Χρήςη Παλμικού Οξύμετρου Ειςαγωγι - Οριςμοί Η ειςαγωγι τθσ παλμικισ οξυμετρίασ αποτζλεςε μια από τισ ςθμαντικότερεσ προόδουσ ςτθ ςυνεχι παρακολοφκθςθ (monitoring) του αναπνευςτικοφ και καρδιαγγειακοφ ςυςτιματοσ των αςκενϊν όχι μόνο μζςα ςτο χειρουργείο και τθ ΜΕΘ αλλά και ςε όλουσ ςχεδόν τουσ χϊρουσ νοςθλείασ των αςκενϊν. Η παλμικι οξυμετρία είναι μία μθ επεμβατικι τεχνικι, που μετρά τον κορεςμό τθσ αιμοςφαιρίνθσ του αρτθριακοφ αίματοσ ςε οξυγόνο (SpO 2 ). υνεπϊσ θ πλθροφορία αυτι που παρζχεται ςτον νοςθλευτι, τον βοθκά ςτθν περαιτζρω αξιολόγθςθ τθσ αναπνευςτικισ λειτουργίασ του αςκενι και ςτθν ανάπτυξθ του ςχεδιαςμοφ νοςθλευτικισ φροντίδασ για τθν ανακοφφιςι του από τθν αναπνευςτικι δυςχζρεια. Ενδείξεισ Εφαρμογισ ε αςκενείσ με δυνθτικό κίνδυνο υποξαιμίασ (εςωτερικοφσ, εξωτερικοφσ και αςκενείσ ςτο ςπίτι) Κατά τθν διάρκεια τθσ αναιςκθςίασ ςε ενιλικεσ και παιδιά τθν μετά-αναιςκθτικι φροντίδα ςε ενιλικεσ και παιδιά. ε ενιλικεσ και παιδιά οι οποίοι χρειάηονται εντατικι φροντίδα ειδικά ςε αςκενείσ που ζχουν οριακι ι αςτακι οξυγόνωςθ ι λαμβάνουν υψθλό FiO2 ι είναι καταςταλμζνοι. Κατά τθν διάρκεια επεμβατικϊν διαδικαςιϊν: Σοποκζτθςθ κεντρικϊν γραμμϊν βρογχοςκόπθςθ, ενδοςκόπθςθ, καρδιακοφ κακετθριαςμοφ κ.λ.π το τμιμα επειγόντων περιςτατικϊν, κατά τθν παρακολοφκθςθ αςκενϊν (ενιλικεσ, παιδιά ) που βρίςκονται ςε κίνδυνο από προβλιματα αναπνευςτικοφ. Κατά τθν διάρκεια του απογαλακτιςμοφ από τον αναπνευςτιρα (weaning), τθν χριςθ τθσ ςυνεχισ κετικισ πίεςθσ αεραγωγϊν και τθν τιτλοποίθςθ του χορθγοφμενου οξυγόνου. ε ενιλικεσ και παιδιά κατά τθ μεταφορά τουσ από το χειρουργείο ςτθν ανάνθψθ και κατά τθ μεταφορά αυτϊν ζξω από τθν ΜΕΘ. ε ενιλικεσ και παιδιά που λαμβάνουν ινότροπα, αγγειοδραςτικά, καταςταλτικά ι αναλγθτικά. Σιτλοποίθςθ του ειςπνεόμενου οξυγόνου ςτα πρόωρα νεογνά, και ςτουσ αςκενείσ με ςφνδρομο αναπνευςτικισ δυςχζρειασ ενθλίκων (ARDS). Προνοςοκομειακό περιβάλλον φροντίδασ Νοςθλευτικι Εκτίμθςθ Η νοςθλευτικι εκτίμθςθ πριν τθν εφαρμογι του πρωτοκόλλου κα πρζπει να εςτιάηει ςτα εξισ: Εκτίμθςθ και αναφορά των ςθμείων και ςυμπτωμάτων τθσ διαταραγμζνθσ ανταλλαγισ αερίων όπωσ: ανθςυχία, ευερεκιςτότθτα, ςφγχυςθ, υπνθλία, ταχφπνοια, δφςπνοια, κυάνωςθ.

5 Χριςθ Παλμικοφ Οξφμετρου 5 Εκτίμθςθ τθσ παρουςίασ εκκρίςεων ςτθν αναπνευςτικι οδό διαςωλθνωμζνου και μθ αςκενοφσ. Παρακολοφκθςθ αλλαγϊν ςτισ τιμζσ SpO 2 του παλμικοφ οξφμετρου. Εκτίμθςθ τθσ ςωματικισ δραςτθριότθτασ του αςκενι λανκαςμζνθ ςτάςθ ςϊματοσ. Εκτίμθςθ τθσ ςυναιςκθματικισ κατάςταςθσ του αςκενι με τθν ανάπτυξθ περιβάλλοντοσ εμπιςτοςφνθσ και επικοινωνίασ. Αξιολόγθςθ ςθμείων και ςυμπτωμάτων του πόνου (λιψθ ηωτικϊν ςθμείων, περιγραφι λεκτικι μθ λεκτικι του πόνου από τον ίδιο τον αςκενι. Ιςτορικό αςκενι που να ςχετίηεται με ζκκεςθ ςε ρφπουσ ςτο εργαςιακό ι οικογενειακό περιβάλλον του, με τθ ςυνικεια του καπνίςματοσ, τθ φαρμακευτικι αγωγι που λαμβάνει. Ιατρικι οδθγία ςχετικά με τθ χοριγθςθ αναλγθτικϊν. Ιατρικι οδθγία ςχετικι με τθ χοριγθςθ αποχρεμπτικϊν, βλεννολυτικϊν, κορτικοςτεροειδϊν, κ.α. Νοςθλευτικι Διάγνωςθ Η νοςθλευτικι διάγνωςθ κα μποροφςε να περιλαμβάνει τα παρακάτω: Αναποτελεςματικόσ καθαριςμόσ αεραγωγών ςχετιηόμενοσ με διαταραγμζνθ ανταλλαγι αερίων, μθχανικι υποςτιριξθ τθσ αναπνοισ, πόνο, ελαττωμζνθ ςωματικι δραςτθριότθτα/λανκαςμζνθ ςτάςθ ςϊματοσ. Αναποτελεςματικόσ τύποσ αναπνοήσ ςχετιηόμενοσ με πόνο, ςυναιςκθματικι διαταραχι (άγχοσ, φόβοσ, ανθςυχία), ελαττωμζνθ ςωματικι δραςτθριότθτα/λανκαςμζνθ ςτάςθ ςϊματοσ. Διαταραγμζνθ ανταλλαγι αερίων ςχετιηόμενθ με αναποτελεςματικό κακαριςμό αεραγωγϊν, αναποτελεςματικό βιχα, ζλλειμμα γνϊςεων για τισ επιβλαβείσ ςυνικειεσ και ςυνκικεσ ηωισ. χεδιαςμόσ παρζμβαςθσ & αναμενόμενα αποτελζςματα Σα αναμενόμενα αποτελζςματα κα μποροφςαν να ςυνοψιςκοφν ςτα παρακάτω: Ο αςκενισ παρουςιάηει ικανοποιθτικι ανταλλαγι Ο 2 /CΟ 2 όπωσ καταδεικνφεται από: Σθ ςυνικθ διανοθτικι κατάςταςθ. Σον φυςιολογικό αναπνευςτικό ρυκμό (14-20 αναπνοζσ το λεπτό). Σισ φυςιολογικζσ τιμζσ των αερίων αίματοσ (PaCO 2 =35-45mmHg, PaO 2 =80-100mmHg, PH=7,35-7,45. Οι τιμζσ του SpO 2 του οξφμετρου κυμαίνονται ςε φυςιολογικά επίπεδα (95%-100%) Ρευςτοποίθςθ, αποκόλλθςθ και αποβολι των εκκρίςεων κακώσ και απελευκζρωςθ των αεραγωγών του αςκενι. Ο αςκενισ είναι απαλλαγμζνοσ από το αίςκθμα του πόνου όπωσ φαίνεται από τα ηωτικά ςθμεία και τθ φυςιολογικι αναπνευςτικι ςυχνότθτα, κακϊσ και τθ λεκτικι/μθ λεκτικι ζκφραςθ θρεμίασ. Ο αςκενισ εκφράηοντασ τουσ φόβουσ και τισ ανθςυχίεσ του, είναι πιο ιρεμοσ με αποτζλεςμα να μθν αναπνζει επιπόλαια και να μθν υπεραερίηεται. Ζχει κατανοιςει τισ τεχνικζσ/δεξιότθτεσ αντιμετϊπιςθσ των κρίςεων άγχουσ/ανθςυχίασ.

6 6 Χριςθ Παλμικοφ Οξφμετρου Ο αςκενισ αναγνωρίηει τισ αιτίεσ τθσ διαταραχισ ςτθν ανταλλαγι των αερίων και επικυμεί να αλλάξει τον τρόπο ηωισ του για τθν εξάλειψθ των παραγόντων που ςυμβάλλουν ςε αυτι. Απαραίτθτο υλικό Παλμικό οξφμετρο Αιςκθτιρασ τφπου κλιπ, ι αυτοκόλλθτοσ αιςκθτιρασ Αςετόν (εάν είναι αναγκαίο) Σολφπια με οινόπνευμα τεγνι γάηα ι πετςζτα Εφαρμογι πρωτοκόλλου Ενέργεια Χρήςη παλμικού οξύμετρου Αιτιολόγηση 1. Πραγματοποιιςτε υγιεινι των χεριών. Πρόλθψθ οριηόντιασ μετάδοςθσ λοιμϊξεων 2. Οργανώςτε το υλικό Προαγωγι τθσ αποτελεςματικότθτασ 3. Επιβεβαιώςτε τθν ταυτότθτα του αςκενι. Πρόλθψθ λάκουσ 4. Εξθγιςτε τθ διαδικαςία ςτον αςκενι και εξαςφαλίςτε πλθροφορθμζνθ ςυναίνεςθ. 5. α. Επιλζξτε ζνα κατάλλθλο ςθμείο για τθν εφαρμογι του αιςκθτιρα (δείκτθσ, μζςοσ, παράμεςοσ), αφοφ προθγουμζνωσ ζχετε ελζγξει το ςφυγμό και τθν πλιρωςθ των τριχοειδϊν ςτο κοντινότερο ςθμείο. β. Εάν θ κυκλοφορία ςτθν περιοχι είναι ανεπαρκισ, εναλλακτικά μποροφν να χρθςιμοποιθκοφν ο λοβόσ του αυτιοφ, το μζτωπο ι θ μφτθ. γ. Χρθςιμοποιείςτε δάκτυλο του ποδιοφ μόνο εάν θ κυκλοφορία ςτα κάτω άκρα δεν είναι περιοριςμζνθ. 6. α. Χρθςιμοποιείςτε αιςκθτιρεσ κατάλλθλουσ για τθν θλικία και το μζγεκοσ του αςκενοφσ: Εάν το δάκτυλο είναι πολφ μεγάλο για τον αιςκθτιρα επιλζξτε ζνα μικρότερο. Για μικρόςωμουσ ενιλικεσ μπορείτε να χρθςιμοποιιςετε παιδιατρικό αιςκθτιρα. β. Ελζγξτε εάν ο αςκενισ είναι αλλεργικόσ ςτο αυτοκόλλθτο. Διατίκενται μθ αυτοκόλλθτοι αιςκθτιρεσ τφπου κλιπ δακτφλων. 7. Προετοιμάςτε τθν περιοχι εφαρμογισ του αιςκθτιρα. Κακαρίςτε τθν περιοχι με οινόπνευμα και αφιςτε τθ να ςτεγνϊςει. Απομακρφνετε το βερνίκι νυχιϊν και τα τεχνθτά νφχια μετά τον ζλεγχο των οδθγιϊν του καταςκευαςτι. 8. υνδζςτε τον αιςκθτιρα με το παλμικό οξφμετρο. Εφαρμόςτε τον αιςκθτιρα ζτςι ϊςτε θ φωτεινι πθγι του να είναι ακριβώσ απζναντι Αφξθςθ τθσ ςυνεργαςίασ, μείωςθ του άγχουσ Η ανεπαρκισ κυκλοφορία μπορεί να παρζμβει ςτθν εκτίμθςθ του SpO2. H απότομθ επαναπλιρωςθ των τριχοειδϊν και ο δυνατόσ ςφυγμόσ υποδθλϊνουν ότι θ κυκλοφορία ςτθν περιοχι είναι επαρκισ. Οι κζςεισ αυτζσ ζχουν μεγάλθ αιμάτωςθ Η περιφερικι αγγειακι νόςοσ είναι ςυνικθσ ςτα κάτω άκρα. Εάν ο αιςκθτιρασ είναι ακατάλλθλα τοποκετθμζνοσ κα προκφψουν λανκαςμζνεσ μετριςεισ. Μπορεί να προκφψει αντίδραςθ εάν ο αςκενισ είναι αλλεργικόσ ςτθν κολλθτικι ουςία. Το λίποσ του δζρματοσ, θ ρυπαρότθτα, το βερνίκι και τα τεχνθτά νφχια είναι πικανόν να επθρεάςουν τθν ακρίβεια των μετριςεων. Μείωςθ πικανότθτασ αναξιόπιςτων ενδείξεων

7 Χριςθ Παλμικοφ Οξφμετρου 7 από τον ανιχνευτι τθσ. 9. Ελζγξτε τθ λειτουργία του εξοπλιςμοφ (παρουςία επαναλαμβανόμενου θχθτικοφ ςιματοσ και αυξομείωςθ τθσ φωτεινισ ςτιλθσ ςτθν μπροςτινι πλευρά του οξφμετρου). 10. Θζςτε ςε λειτουργία τουσ ςυναγερμοφσ του οξφμετρου. Ρυκμίςτε τα όρια του ςυναγερμοφ που ζχει κζςει ο καταςκευαςτισ για τθν υψθλότερθ και χαμθλότερθ τιμι SpO2 και ςφφξεων. 11. Παρακολουκείτε το SpO2 ςε τακτά χρονικά διαςτιματα ςφμφωνα με τισ ιατρικζσ οδθγίεσ και τθν αναγκαιότθτα που προκφπτει από τουσ ςυναγερμοφσ. Παρακολουκείςτε τα επίπεδα τθσ αιμοςφαιρίνθσ. 12. Αξιολογιςτε για ςθμεία πίεςθσ τθν περιοχι τοποκζτθςθσ του αιςκθτιρα κάκε 2-4 ώρεσ και αλλάηετε τακτικά τθ κζςθ του αιςκθτιρα (ανά 4ωρο). Αντικαταςτιςτε τουσ μιασ χριςεωσ αυτοκόλλθτουσ αιςκθτιρεσ κάκε 24 ϊρεσ. 13. Εκτιμιςτε τισ όποιεσ δυςλειτουργίεσ με τον εξοπλιςμό. α. ε περίπτωςθ απουςίασ ι αςκενοφσ ςιματοσ ελζγξτε τα ηωτικά ςθμεία και τθν κατάςταςθ του αςκενοφσ. Εάν είναι ικανοποιθτικά ελζγξτε τισ ςυνδζςεισ και τθν κυκλοφορία του ςθμείου. β. ε περίπτωςθ ανακριβϊν μετριςεων ελζγξτε τα φάρμακα που ζχουν ςυνταγογραφθκεί και το ιςτορικό των κυκλοφορικϊν διαταραχϊν. Δοκιμάςτε τθ ςυςκευι ςε ζνα υγιζσ άτομο για να διαπιςτωκεί εάν το πρόβλθμα ςχετίηεται με τον αςκενι ι τον εξοπλιςμό. γ. Εάν το ζντονο φωσ (του ιλιου ι λάμπασ φκοριςμοφ) είναι φποπτο για τθν πρόκλθςθ δυςλειτουργιϊν τθσ ςυςκευισ, καλφψτε τον αιςκθτιρα με ζνα ςτεγνό πανί. 14. Καταγράψτε και αναφζρετε το SpO2 ςτο κεράποντα ιατρό. 15. Πλφνετε τα χζρια και εφαρμόςτε αντιςθπτικό αλκοολοφχο διάλυμα. Ο επαναλαμβανόμενοσ ιχοσ αντιπροςωπεφει τον αρτθριακό ςφυγμό και θ αυξομείωςθ των κυμάτων δείχνει τθ δφναμθ του ςφυγμοφ. Eνα αςκενζσ ςιμα κα δϊςει ανακριβι καταγραφι του SpO2. Ο ςυναγερμόσ παρζχει επιπλζον διαςφάλιςθ για τον αςκενι και ειδοποιεί όταν υπάρχει υπζρβαςθ των υψθλϊν και χαμθλϊν ορίων. Η παρακολοφκθςθ του SpO2 παρζχει διαρκι αξιολόγθςθ τθσ κατάςταςθσ του αςκενοφσ. Το χαμθλό επίπεδο αιμοςφαιρίνθσ μπορεί να είναι ικανοποιθτικά κορεςμζνο, αλλά παρόλα αυτά να μθν είναι ικανό να ικανοποιιςει τισ ανάγκεσ του αςκενοφσ ςε O2. Η παρατεταμζνθ πίεςθ μπορεί να προκαλζςει νζκρωςθ των ιςτϊν. Η υπόταςθ κακιςτά δφςκολθ τθν ακριβι μζτρθςθ. Ο εξοπλιςμόσ (περιοριςτικά μζτρα, ςφυγμομανόμετρο) μπορεί να εμποδίηει τθν κυκλοφορία ςτο ςθμείο με αποτζλεςμα να πάλλεται το φλεβικό αίμα δίνοντασ ανακριβείσ εκτιμιςεισ. Η υποκερμία και τα φάρμακα που προκαλοφν αγγειοςφςπαςθ παρεμβαίνουν ςτθν ακριβι καταγραφι του SpO2. Το ζντονο φωσ μπορεί να επθρεάςει τθ λειτουργία του φωτεινοφ αιςκθτιρα δίνοντασ ςασ αναξιόπιςτεσ ενδείξεισ. Διαςφαλίηει τθ ςυνζχεια τθσ φροντίδασ και τθ ςυνεχι τεκμθρίωςθ των αξιολογιςεων. Μειϊνει τθν πικανότθτα μετάδοςθσ των λοιμϊξεων.

8 8 Χριςθ Παλμικοφ Οξφμετρου Ειδικζσ οδθγίεσ προφυλάξεισ Ζνα από τα ςθμαντικότερα προβλιματα με τθν παλμικι οξυμετρία είναι ότι μπορεί να παρζχει μια λανκαςμζνθ αίςκθςθ αςφάλειασ ςτο προςωπικό του νοςοκομείου. Ζτςι ζνασ αςκενισ που λαμβάνει ςυμπλθρωματικό Ο 2 μπορεί να υποπζςει ςε ςοβαρι επιδείνωςθ του τφπου μιασ παρατεταμζνθσ άπνοιασ ι υπερκαπνίασ ενϊ ο κορεςμόσ (SpO 2 ) να παραμζνει ανεπθρζαςτοσ. Αυτό μπορεί να κεωρθκεί ωσ παρερμθνεία τθσ ικανότθτασ του μθχανιματοσ από το προςωπικό (υπερεκτίμθςθ) με πικανζσ ςυνζπειεσ από τθν χρονικι κακυςτζρθςθ των παρεμβάςεων. Αξιολόγθςθ Παρζμβαςθσ Βακμόσ κατά τον οποίο επιτεφχκθκαν τα επικυμθτά αποτελζςματα που διατυπϊκθκαν κατά τθ φάςθ του ςχεδιαςμοφ Νοςθλευτικι Σεκμθρίωςθ τθν κάρτα νοςθλείασ του αςκενοφσ κα μποροφςαν να ςθμειωκοφν τα παρακάτω: Σφποσ και κζςθ του αιςκθτιρα του οξφμετρου Παρουςία ςφυγμοφ εγγφσ του αιςκθτιρα και χρόνοσ τριχοειδικισ επαναπλιρωςθσ Καταγραφι εφρουσ τιμϊν SpO 2 Κυκλικι εναλλαγι τθσ κζςθσ του αιςκθτιρα Ποςοςτό % Ο 2 ςτο ειςπνεόμενο μίγμα αερίων Παρεμβάςεισ που ζγιναν ςε περιπτϊςεισ παρζκκλιςθσ από το φυςιολογικό. Ρυκμιςμζνα όρια ςυναγερμϊν Κατάςταςθ του δζρματοσ ςτθν περιοχι του αιςκθτιρα

9 Χριςθ Παλμικοφ Οξφμετρου 9 Βιβλιογραφικζσ Πθγζσ Grap, M 2002, Pulse oximetry: Protocols for practice. Applying research at the bedside, Critical Care Nurse, vol. 22, no. 3, pp Howell, M 2002, Pulse oximetry: an audit of nursing and medical staff understanding, Br J Nurs, vol. 11, no. 3, pp Jubran, A 1998, Pulse oximetry, In Principles and practice of intensive care monitoring, ed M Tobin, Mc Craw-Hill, New York, pp Lynn-Mchale Wiegand, D 2011, AACN Procedure manual for critical care, 6 th edn, Elsevier Saunders, Philadelphia. Σaylor, C, Lillis, C & LeMone, P 2006, «Oξυγόνωςθ», το Θεμελιϊδεισ αρχζσ τθσ νοςθλευτικισ - Η επιςτιμθ και θ τζχνθ τθσ νοςθλευτικισ φροντίδασ, 3 θ ζκδοςθ, Ιατρικζσ εκδόςεισ Παςχαλίδθ, Ακινα, ςελ Ulrich, PS, Canale, WS & Wendell, AS 1997, Πακολογικι-Χειρουργικι Νοςθλευτικι. Σχεδιαςμόσ νοςθλευτικισ φροντίδασ, 3 θ ζκδοςθ. Ιατρικζσ εκδόςεισ Λαγόσ, Ακινα. Κουτςοφκθ, & Κοςμίδθσ, Δ 2006, Παλμικι Οξυμετρία, Το Βιμα του Αςκλθπιοφ, τομ. 5, τευχ. 2, ςελ

2 Χοριγθςθ οξυγόνου με ςυςκευζσ χαμθλισ και υψθλισ ροισ. Όροι Χρήςησ

2 Χοριγθςθ οξυγόνου με ςυςκευζσ χαμθλισ και υψθλισ ροισ. Όροι Χρήςησ Χορήγηςη οξυγόνου με ςυςκευέσ χαμηλήσ και υψηλήσ ροήσ 4θ Τγειιονομιικι Περιιφζρειια Μακεδονίίασ Θράκθσ 2 Χοριγθςθ οξυγόνου με ςυςκευζσ χαμθλισ και υψθλισ ροισ Όροι Χρήςησ Το πρωτόκολλο νοςθλευτικισ πρακτικισ,

Διαβάστε περισσότερα

2 Λιψθ ηωτικϊν ςθμείων ςε ενιλικεσ. Όροι Χρήςησ

2 Λιψθ ηωτικϊν ςθμείων ςε ενιλικεσ. Όροι Χρήςησ Λόψη ζωτικών ςημεύων ςε ενόλικεσ 4θ Τγειιονομιικι Περιιφζρειια Μακεδονίίασ Θράκθσ 2 Λιψθ ηωτικϊν ςθμείων ςε ενιλικεσ Όροι Χρήςησ Το πρωτόκολλο νοςθλευτικισ πρακτικισ, που ακολουκεί, αναπτφχκθκε από κλινικοφσ

Διαβάστε περισσότερα

Όροι Χρήςησ. 2 Νοςθλευτικι φροντίδα αςκενι με ςφςτθμα φλεβικισ προςπζλαςθσ Port-a Cath

Όροι Χρήςησ. 2 Νοςθλευτικι φροντίδα αςκενι με ςφςτθμα φλεβικισ προςπζλαςθσ Port-a Cath Νοςηλευτική φροντίδα αςθενή με ςύςτημα φλεβικήσ προςπέλαςησ Port-a Cath 4θ Τγειιονομιικι Περιιφζρειια Μακεδονίίασ Θράκθσ 2 Νοςθλευτικι φροντίδα αςκενι με ςφςτθμα φλεβικισ προςπζλαςθσ Port-a Cath Όροι Χρήςησ

Διαβάστε περισσότερα

Όροι Χρήςησ. 2 Υγιεινι ςϊματοσ βαρζωσ πάςχοντοσ αςκενι

Όροι Χρήςησ. 2 Υγιεινι ςϊματοσ βαρζωσ πάςχοντοσ αςκενι Υγιεινή ςώματοσ βαρέωσ πάςχοντοσ αςθενή 4θ Υγειιονομιικι Ρεριιφζρειια Μακεδονίίασ Θράκθσ 2 Υγιεινι ςϊματοσ βαρζωσ πάςχοντοσ αςκενι Όροι Χρήςησ Το πρωτόκολλο νοςθλευτικισ πρακτικισ, που ακολουκεί, αναπτφχκθκε

Διαβάστε περισσότερα

Όροι Χρήςησ. 2 Αναρρόφθςθ Βρογχικϊν Εκκρίςεων

Όροι Χρήςησ. 2 Αναρρόφθςθ Βρογχικϊν Εκκρίςεων Αναρρόφηση Βρογχικών Εκκρίσεων 4θ Τγειιονομιικι Περιιφζρειια Μακεδονίίασ Θράκθσ 2 Αναρρόφθςθ Βρογχικϊν Εκκρίςεων Όροι Χρήςησ Το πρωτόκολλο νοςθλευτικισ πρακτικισ, που ακολουκεί, αναπτφχκθκε από κλινικοφσ

Διαβάστε περισσότερα

2 Μετάγγιςθ αίματοσ και παραγϊγων. Όροι Χρήςησ

2 Μετάγγιςθ αίματοσ και παραγϊγων. Όροι Χρήςησ Μετάγγιςη αίματοσ και παραγώγων 4θ Υγειιονομιικι Περιιφζρειια Μακεδονίίασ Θράκθσ 2 Μετάγγιςθ αίματοσ και παραγϊγων Όροι Χρήςησ Το πρωτόκολλο νοςθλευτικισ πρακτικισ, που ακολουκεί, αναπτφχκθκε από κλινικοφσ

Διαβάστε περισσότερα

Όροι Χρήςησ. 2 Άςθπτθ Τεχνικι Μθ-Επαφισ (ΑΤΜΕ)

Όροι Χρήςησ. 2 Άςθπτθ Τεχνικι Μθ-Επαφισ (ΑΤΜΕ) Άςηπτη Τεχνική Μη- Επαφήσ (ΑΤΜΕ) 4θ Υγειιονομιικι Περιιφζρειια Μακεδονίίασ Θράκθσ 2 Άςθπτθ Τεχνικι Μθ-Επαφισ (ΑΤΜΕ) Όροι Χρήςησ Το πρωτόκολλο νοςθλευτικισ πρακτικισ, που ακολουκεί, αναπτφχκθκε από κλινικοφσ

Διαβάστε περισσότερα

Όροι Χρήςησ. 2 Μετακανάτια Νοςθλευτικι Φροντίδα

Όροι Χρήςησ. 2 Μετακανάτια Νοςθλευτικι Φροντίδα Μεταθανάτια Νοσηλευτική Φροντίδα 4θ Υγειιονομιικι Περιιφζρειια Μακεδονίίασ Θράκθσ 2 Μετακανάτια Νοςθλευτικι Φροντίδα Όροι Χρήςησ Το πρωτόκολλο νοςθλευτικισ πρακτικισ, που ακολουκεί, αναπτφχκθκε από κλινικοφσ

Διαβάστε περισσότερα

Όροι Χριςθσ. 2 Προετοιμαςία & χοριγθςθ παρεντερικισ διατροφισ

Όροι Χριςθσ. 2 Προετοιμαςία & χοριγθςθ παρεντερικισ διατροφισ Προετοιμαςία & χορήγηςη παρεντερικήσ διατροφήσ 4θ Υγειιονομιικι Ρεριιφζρειια Μακεδονίίασ Θράκθσ 2 Προετοιμαςία & χοριγθςθ παρεντερικισ διατροφισ Όροι Χριςθσ Το πρωτόκολλο νοςθλευτικισ πρακτικισ, που ακολουκεί,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΣΤΑΤΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΤΑ ΣΡΑΝΙΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ

ΕΘΝΙΚΗ ΣΤΑΤΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΤΑ ΣΡΑΝΙΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ Υπουργείο Υγείασ ΕΘΝΙΚΗ ΣΤΑΤΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΤΑ ΣΡΑΝΙΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ Strategic Plan Rare.2Aug ΔΛΟΚΩΣΕΛΣ ΟΛΩΝ_ΒΑΣΟΣ_0.doc Λευκωςία, Μάρτιοσ 2012 Strategic Plan Rare Diseases 30 8 2012 τελικό ςελίδα 1 από 76 Η ςελίδα

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΣΡΙΚΗ ΤΜΜΟΡΥΩΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΗ ΑΘΕΝΟΤ ΜΕΩ WINDOWS 8 ΚΙΝΗΣΗ ΕΥΑΡΜΟΓΗ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΣΟΒΙΟ ΠΟΛΤΣΕΦΝΕΙΟ

ΙΑΣΡΙΚΗ ΤΜΜΟΡΥΩΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΗ ΑΘΕΝΟΤ ΜΕΩ WINDOWS 8 ΚΙΝΗΣΗ ΕΥΑΡΜΟΓΗ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΣΟΒΙΟ ΠΟΛΤΣΕΦΝΕΙΟ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΣΟΒΙΟ ΠΟΛΤΣΕΦΝΕΙΟ ΦΟΛΗ ΗΛΕΚΣΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΦΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΦΑΝΙΚΩΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΣΟΜΕΑ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΜΕΣΑΔΟΗ ΠΛΗΡΟΥΟΡΙΑ ΚΑΙ ΣΕΦΝΟΛΟΓΙΑ ΤΛΙΚΩΝ ΙΑΣΡΙΚΗ ΤΜΜΟΡΥΩΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΗ ΑΘΕΝΟΤ ΜΕΩ WINDOWS 8 ΚΙΝΗΣΗ ΕΥΑΡΜΟΓΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠ. ΤΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΣΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΣΤΩΝ ΓΕΝ. ΓΡΑΜ. ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΑΡΥΗ ΗΡΑΓΓΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠ. ΤΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΣΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΣΤΩΝ ΓΕΝ. ΓΡΑΜ. ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΑΡΥΗ ΗΡΑΓΓΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠ. ΤΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΣΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΣΤΩΝ ΓΕΝ. ΓΡΑΜ. ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΑΡΥΗ ΗΡΑΓΓΩΝ ΟΔΗΓΙΕ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΚΠΟΝΗΗ ΑΝΑΛΤΗ ΕΠΙΚΙΝΔΤΝΟΣΗΣΑ ΑΠΟ ΣΗ ΔΙΕΛΕΤΗ ΟΥΗΜΑΣΩΝ ΠΟΤ ΜΕΣΑΦΕΡΟΤΝ ΕΠΙΚΙΝΔΤΝΑ ΕΜΠΟΡΕΤΜΑΣΑ

Διαβάστε περισσότερα

Όροι Χρήσης. 2 Τοποθέτηση στοματοφαρυγγικού αεραγωγού σε ενήλικες και παιδιά

Όροι Χρήσης. 2 Τοποθέτηση στοματοφαρυγγικού αεραγωγού σε ενήλικες και παιδιά Τοποθέτηση στοματοφαρυγγικού αεραγωγού σε ενήλικες και παιδιά 4η Υγειιονομιική Περιιφέρειια Μακεδονίίας Θράκης 2 Τοποθέτηση στοματοφαρυγγικού αεραγωγού σε ενήλικες και παιδιά Όροι Χρήσης Το πρωτόκολλο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΣΜΗΜΑΣΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΩΝ- ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Τ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ. τατιςτικι επεξεργαςία ιατρικϊν δεδομζνων: μελζτθ περίπτωςθσ

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΣΜΗΜΑΣΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΩΝ- ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Τ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ. τατιςτικι επεξεργαςία ιατρικϊν δεδομζνων: μελζτθ περίπτωςθσ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΣΜΗΜΑΣΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΩΝ- ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Τ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΣΑΠΣΤΧΙΑΚΩΝ ΠΟΤΔΩΝ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΩΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΚΑΙ ΣΩΝ ΑΠΟΦΑΕΩΝ τατιςτικι επεξεργαςία ιατρικϊν δεδομζνων: μελζτθ περίπτωςθσ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΔΟΣΕΟ Π.1 - ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΤΛΙΚΟ

ΠΑΡΑΔΟΣΕΟ Π.1 - ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΤΛΙΚΟ ΖΑΝΝΟ ΔΡΑΚΟΠΟΤΛΟ & ΙΑ Ο.Ε. ΕΡΓΟ: «ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟΤ ΤΛΙΚΟΤ ΓΙΑ ΣΙ ΑΝΑΓΚΕ ΚΑΣΑΡΣΙΗ 120 ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΙΩΝ ΤΓΕΙΑ» αρ. πρωτ. 53/2012 ΠΑΡΑΔΟΣΕΟ Π.1 - ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΤΛΙΚΟ ΘΕΜΑΣΙΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ 4 ΦΕΔΙΑΜΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΨΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΔΟΣΕΟ Π.1 - ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΤΛΙΚΟ

ΠΑΡΑΔΟΣΕΟ Π.1 - ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΤΛΙΚΟ ΖΑΝΝΟ ΔΡΑΚΟΠΟΤΛΟ & ΙΑ Ο.Ε. ΕΡΓΟ: «ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟΤ ΤΛΙΚΟΤ ΓΙΑ ΣΙ ΑΝΑΓΚΕ ΚΑΣΑΡΣΙΗ 120 ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΙΩΝ ΤΓΕΙΑ» αρ. πρωτ. 53/2012 ΠΑΡΑΔΟΣΕΟ Π.1 - ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΤΛΙΚΟ ΘΕΜΑΣΙΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ 6 ΔΙΕΡΕΤΝΗΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΣΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΙΚΣΕ ΠΟΙΟΣΗΣΑ ΣΗΝ ΚΛΙΝΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ Η ΗΜΑΙΑ ΣΟΤ ΓΙΑ ΣΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΝΟΟΚΟΜΕΙΑ ΔΙΡΛΩΜΑΤΙΚΘ ΕΓΑΣΙΑ ΣΤΛΙΑΡΗ ΙΩΑΝΝΑ - ΔΑΝΑΗ

ΔΕΙΚΣΕ ΠΟΙΟΣΗΣΑ ΣΗΝ ΚΛΙΝΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ Η ΗΜΑΙΑ ΣΟΤ ΓΙΑ ΣΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΝΟΟΚΟΜΕΙΑ ΔΙΡΛΩΜΑΤΙΚΘ ΕΓΑΣΙΑ ΣΤΛΙΑΡΗ ΙΩΑΝΝΑ - ΔΑΝΑΗ ΡΑΝΕΡΙΣΤΘΜΙΟ ΡΑΤΩΝ ΣΧΟΛΘ ΕΡΙΣΤΘΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΘΜΑ ΙΑΤΙΚΘΣ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΡΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΤΜΘΜΑ ΘΛΕΚΤΟΛΟΓΩΝ ΜΘΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΘΧΑΝΙΚΩΝ ΥΡΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΜΘΜΑ ΜΘΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΘΧΑΝΙΚΩΝ ΔΙΑΤΜΘΜΑΤΙΚΟ ΡΟΓΑΜΜΑ ΜΕΤΑΡΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΡΟΥΔΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΗΓΕ ΜΟΛΤΝΗ TO ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ-ΤΓΙΕΙΝΗ

ΠΗΓΕ ΜΟΛΤΝΗ TO ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ-ΤΓΙΕΙΝΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΘΕ/ΝΙΚΗ ΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΩΝ ΤΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ ΣΜΗΜΑ ΑΙΘΗΣΙΚΗ-ΚΟΜΗΣΟΛΟΓΙΑ ΠΣΤΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΠΗΓΕ ΜΟΛΤΝΗ TO ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ-ΤΓΙΕΙΝΗ ΣΡΟΥΔΑΣΤΙΑ: ΒΟΓΙΑΣΖΗ ΘΩΜΑΗ ΕΡΙΒΛΕΡΟΥΣΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΔΟΣΕΟ Π.1 - ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΤΛΙΚΟ

ΠΑΡΑΔΟΣΕΟ Π.1 - ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΤΛΙΚΟ ΖΑΝΝΟ ΔΡΑΚΟΠΟΤΛΟ & ΙΑ Ο.Ε. ΕΡΓΟ: «ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟΤ ΤΛΙΚΟΤ ΓΙΑ ΣΙ ΑΝΑΓΚΕ ΚΑΣΑΡΣΙΗ 120 ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΙΩΝ ΤΓΕΙΑ» αρ. πρωτ. 53/2012 ΠΑΡΑΔΟΣΕΟ Π.1 - ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΤΛΙΚΟ ΘΕΜΑΣΙΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ 5 ΧΕΔΙΑΜΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΥΓΕΙΑΣ. Το εγχείρημα του Εθνικού Οργανιςμού Παροχήσ Υπηρεςιών Υγείασ (ΕΟΠΥΥ)

ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΥΓΕΙΑΣ. Το εγχείρημα του Εθνικού Οργανιςμού Παροχήσ Υπηρεςιών Υγείασ (ΕΟΠΥΥ) ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΥΓΕΙΑΣ Το εγχείρημα του Εθνικού Οργανιςμού Παροχήσ Υπηρεςιών Υγείασ (ΕΟΠΥΥ) Αθήνα, Αύγουστος 2012 Πρόλογοσ Σο κείμενο αυτό ςυνιςτά μια πρϊτθ περιεκτικι και

Διαβάστε περισσότερα

ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ ΟΡΓΑΝΩΗ ΚΑΙ ΓΙΟΙΚΗΗ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΔΙΓΙΚΔΤΗ: LOGISTICS

ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ ΟΡΓΑΝΩΗ ΚΑΙ ΓΙΟΙΚΗΗ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΔΙΓΙΚΔΤΗ: LOGISTICS ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΔΘΝΙΚΟ ΜΔΣΟΒΙΟ ΠΔΙΡΑΙΩ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΙΟ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ ΟΡΓΑΝΩΗ ΚΑΙ ΓΙΟΙΚΗΗ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΔΙΓΙΚΔΤΗ: LOGISTICS ΔΠΙΒΛΔΠΩΝ: ΛΑΜΠΡΟ ΛΑΙΟ ΚΑΘΗΓΗΣΗ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟΤ ΠΔΙΡΑΙΩ ΓΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Α.Σ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ ΧΟΛΗ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΜΗΜΑ ΗΛΕΚΣΡΟΛΟΓΙΑ ΕΓΚΑΣΑΣΑΗ ΚΑΣΟΙΚΙΑ ΜΕ ΣΗ ΧΡΗΗ KNX ΠΡΟΣΤΠΟΤ. ΑΙΓΑΛΕΩ επτζμβριοσ2013

Α.Σ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ ΧΟΛΗ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΜΗΜΑ ΗΛΕΚΣΡΟΛΟΓΙΑ ΕΓΚΑΣΑΣΑΗ ΚΑΣΟΙΚΙΑ ΜΕ ΣΗ ΧΡΗΗ KNX ΠΡΟΣΤΠΟΤ. ΑΙΓΑΛΕΩ επτζμβριοσ2013 Α.Σ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ ΧΟΛΗ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΜΗΜΑ ΗΛΕΚΣΡΟΛΟΓΙΑ ΕΓΚΑΣΑΣΑΗ ΚΑΣΟΙΚΙΑ ΜΕ ΣΗ ΧΡΗΗ KNX ΠΡΟΣΤΠΟΤ Επιβλζπων Κακθγθτισ: Δρ. Καμινάρθσ Σταφροσ, Επίκουροσ Κακθγθτισ πουδαςτισ: Κρθτιϊτθσ Ανδρζασ ΑΜ:

Διαβάστε περισσότερα

4. ΤΟΟΠΣΙΜΘ ΠΑΡΟΤΙΑΘ ΣΘ ΠΕΡΙΒΑΝΝΟΟΣΙΜΘ ΟΟΞΟΘΕΙΑ ΠΟΤ ΕΠΘΡΕΑΗΕΙ ΣΘ ΝΕΙΣΟΤΡΓΙΑ ΣΩΟ ΞΞΕ

4. ΤΟΟΠΣΙΜΘ ΠΑΡΟΤΙΑΘ ΣΘ ΠΕΡΙΒΑΝΝΟΟΣΙΜΘ ΟΟΞΟΘΕΙΑ ΠΟΤ ΕΠΘΡΕΑΗΕΙ ΣΘ ΝΕΙΣΟΤΡΓΙΑ ΣΩΟ ΞΞΕ 4. ΤΟΟΠΣΙΜΘ ΠΑΡΟΤΙΑΘ ΣΘ ΠΕΡΙΒΑΝΝΟΟΣΙΜΘ ΟΟΞΟΘΕΙΑ ΠΟΤ ΕΠΘΡΕΑΗΕΙ ΣΘ ΝΕΙΣΟΤΡΓΙΑ ΣΩΟ ΞΞΕ 4.1 ΟΟΞΟΘΕΣΙΜΟ ΠΝΑΙΙΟ ΓΙΑ ΣΘ ΝΕΙΣΟΤΡΓΙΑ ΣΩΟ ΞΞΕ 4.1.1 ΕΤΡΩΠΑΛΜΘ ΟΟΞΟΘΕΙΑ Οριςμζνεσ επιχειρθματικζσ δραςτθριότθτεσ ζχουν

Διαβάστε περισσότερα

Αριςτομζνθσ Β. Μανωλάσ

Αριςτομζνθσ Β. Μανωλάσ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΡΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΥΟΛΗ ΗΛΕΚΣΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΣΟΜΕΑ EΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ, ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ & ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Μοντζλα Διάδοςησ Επιδημιϊν Σε Δίκτυα Υπολογιςτϊν ΔΙΡΛΩΜΑΤΙΚΘ ΕΓΑΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Επιμζλεια. Δρ. Ιωάννησ. Δετοράκησ

Επιμζλεια. Δρ. Ιωάννησ. Δετοράκησ HIV / AIDS Επιμζλεια. Δρ. Ιωάννησ. Δετοράκησ 2011 Σελίδα 0 από 12 HIV / AIDS Το AIDS είναι ζνα ςεξουαλικό μεταδοτικό νόςθμα και δεν αποτελεί πλζον μια κανατθφόρα αςκζνεια, αλλά μία χρόνια νόςο, για τθν

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ. Μελέτη ύνθετων Διακένων Αέρα-Διηλεκτρικού με Καταπόνηση σε Κρουστική Σάση

ΔΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ. Μελέτη ύνθετων Διακένων Αέρα-Διηλεκτρικού με Καταπόνηση σε Κρουστική Σάση ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΧΝ ΣΜΗΜΑ ΗΔΚΣΡΟΛΟΓΧΝ ΜΗΥΑΝΙΚΧΝ ΚΑΙ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ ΤΠΟΛΟΓΙΣΧΝ ΔΡΓΑΣΗΡΙΟ ΤΦΗΛΧΝ ΣΑΔΧΝ ΔΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ τοσ Φοιτητή τοσ Σμήματος Ηλεκτρολόγων Μητανικών και Σετνολογίας Τπολογιστών ΕΞΑΡΥΟ ΩΣΗΡΗ

Διαβάστε περισσότερα

Πτυχιακή εργαςία. Τεχνολογία λειτουργίασ και ελζγχου.

Πτυχιακή εργαςία. Τεχνολογία λειτουργίασ και ελζγχου. Σεχνολογικό Εκπαιδευτικό Κδρυμα Καβάλασ χολι Σεχνολογικϊν Εφαρμογϊν Σμιμα Μθχανολογίασ Πτυχιακή εργαςία Σφγχρονεσ μη ςυμβατικζσ εργαλειομηχανζσ κοπήσ. Τεχνολογία λειτουργίασ και ελζγχου. Σπουδαςτήσ: Iτςόπουλοσ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΤΣΕΧΝΕΙΟ ΚΡΘΣΘ ΣΜΘΜΑ ΘΛΕΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΜΘΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΘΧΑΝΙΚΩΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΣΙΚΘ ΕΡΓΑΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ:

ΠΟΛΤΣΕΧΝΕΙΟ ΚΡΘΣΘ ΣΜΘΜΑ ΘΛΕΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΜΘΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΘΧΑΝΙΚΩΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΣΙΚΘ ΕΡΓΑΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ: ΠΟΛΤΣΕΧΝΕΙΟ ΚΡΘΣΘ ΣΜΘΜΑ ΘΛΕΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΜΘΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΘΧΑΝΙΚΩΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΣΙΚΘ ΕΡΓΑΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ: Ανάπτυξθ Μεκοδολογίασ και υςτιματοσ Τποςτιριξθσ Αποφάςεων υγκριτικισ Αξιολόγθςθσ Ιςτοςελίδων Μποφτςθσ Παναγιϊτθσ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΛΟΠΟΙΗΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΗ ΗΧΗΣΙΚΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΜΕ ΕΜΦΑΗ ΣΑ ΜΕΣΑΒΑΣΙΚΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ

ΤΛΟΠΟΙΗΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΗ ΗΧΗΣΙΚΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΜΕ ΕΜΦΑΗ ΣΑ ΜΕΣΑΒΑΣΙΚΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΣΜΗΜΑ ΗΛΕΚΣΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΕΡΓΑΣΗΡΙΟ ΕΝΤΡΜΑΣΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΛΟΠΟΙΗΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΗ ΗΧΗΣΙΚΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΜΕ ΕΜΦΑΗ ΣΑ ΜΕΣΑΒΑΣΙΚΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΔΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΚΑΡΑΜΗΣΑ ΚΩΝ/ΝΟ του ΑΘΑΝΑΙΟΤ

Διαβάστε περισσότερα