Όροι Χριςθσ. 2 Προετοιμαςία & χοριγθςθ παρεντερικισ διατροφισ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Όροι Χριςθσ. 2 Προετοιμαςία & χοριγθςθ παρεντερικισ διατροφισ"

Transcript

1 Προετοιμαςία & χορήγηςη παρεντερικήσ διατροφήσ 4θ Υγειιονομιικι Ρεριιφζρειια Μακεδονίίασ Θράκθσ

2 2 Προετοιμαςία & χοριγθςθ παρεντερικισ διατροφισ Όροι Χριςθσ Το πρωτόκολλο νοςθλευτικισ πρακτικισ, που ακολουκεί, αναπτφχκθκε από κλινικοφσ νοςθλευτζσ τθσ 4 θσ ΥΠΕ, πρωταρχικά για εφαρμογι ςτα νοςθλευτικά τμιματα τθσ οικείασ περιφζρειασ. Περιγράφει τον τρόπο προςζγγιςθσ και διαχείριςθσ κάποιων κοινϊν ι περιςςότερο πολφπλοκων καταςτάςεων, που μπορεί να προκφψουν κατά τθν παροχι νοςθλευτικισ φροντίδασ. Η ανάπτυξι του βαςίςτθκε, όπου ιταν δυνατόν, ςτα ςτάδια τθσ νοςθλευτικισ διεργαςίασ (νοςθλευτικι εκτίμθςθ, διάγνωςθ, ςκοποί, παρεμβάςεισ-αιτιολόγθςθ και εκτίμθςθ αποτελζςματοσ). Παρζχει ςχετικά περιοριςμζνεσ πλθροφορίεσ, αναφορικά με τθν αιτιολογία και το κεωρθτικό υπόβακρο των καταςτάςεων που περιγράφει, κακϊσ ο πρωταρχικόσ ςκοπόσ ανάπτυξισ του δεν υπιρξε θ κεωρθτικι κατάρτιςθ, αλλά θ υποςτιριξθ και τεκμθρίωςθ τθσ νοςθλευτικισ πρακτικισ. Κάκε πρωτόκολλο νοςθλευτικισ πρακτικισ εκπορεφεται από τα επαγγελματικά δικαιϊματα των νοςθλευτϊν (ΠΔ 351/89), αλλά και των δικαιωμάτων των αςκενϊν όπωσ αυτά ορίηονται από τισ διατάξεισ του νόμου 2071/92. Για τθν ανάπτυξι του ςυνεργάςτθκαν κλινικοί νοςθλευτζσ από διάφορα τμιματα και ειδικότθτεσ. Σε κάκε περίπτωςθ, υπιρξε προςπάκεια για επίτευξθ ομοφωνίασ μεταξφ των ςυμμετεχόντων και τθσ επιτροπισ νοςθλευτικϊν πρωτοκόλλων. Ωςτόςο, οι κατευκυντιριεσ οδθγίεσ που παρζχονται δεν αντιπροςωπεφουν απαραίτθτα όλουσ τουσ εμπλεκόμενουσ ςτθ διαδικαςία. Το πρωτόκολλο που ακολουκεί δεν υποδεικνφει τον αποκλειςτικό τρόπο παροχισ νοςθλευτικισ φροντίδασ, χαράςςει όμωσ, οπωςδιποτε, το γενικό πλαίςιο. Μικρζσ διαφοροποιιςεισ που λαμβάνουν υπόψθ τισ ιδιαιτερότθτεσ του κάκε αςκενοφσ, μπορεί να είναι αποδεκτζσ ι και απαραίτθτεσ. Ανάλογεσ διαφοροποιιςεισ μπορεί να προκφψουν και από καταςτάςεισ ι ςυνκικεσ που δεν μποροφν να προβλεφκοφν από τθν παροφςα ζκδοςθ. Το πρωτόκολλο υπόκειται ςε ανακεϊρθςθ κάκε δφο χρόνια, εκτόσ αν νεότερα επιςτθμονικά δεδομζνα ι τα αποτελζςματα από τθν αξιολόγθςθ τθσ εφαρμογισ του, ορίηουν διαφορετικά. Με δεδομζνο τον περιοριςμό των ανκρϊπινων πόρων, θ ομάδα ελζγχου και αξιολόγθςθσ δεςμεφεται να καταβάλει κάκε δυνατι προςπάκεια για ςυςτθματικι αξιολόγθςθ και περιοδικι επικαιροποίθςθ του πρωτοκόλλου.

3 Προετοιμαςία & χοριγθςθ παρεντερικισ διατροφισ 3 Προετοιμαςία & Χορήγηςη Παρεντερικήσ Διατροφήσ Πρωτόκολλο τησ 4 ησ Υγειονομικήσ Περιφέρειασ Μακεδονίασ & Θράκησ Ημερομθνία ζγκριςθσ: 1/10/2012 Ημερομθνία ανακεϊρθςθσ: 1/10/2014 Οκτϊβριοσ θ ΥΠΕ. Με επιφφλαξθ παντόσ δικαιϊματοσ. Απαγορεφεται αναδθμοςίευςθ τθσ ζκδοςθσ ςε οποιαδιποτε μορφι, ολόκλθρθσ ι μζρουσ αυτισ, χωρίσ τθν ζγγραφθ εξουςιοδότθςθ του εκδότθ All rights reserved. No part of this publication may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted in any form or by any means electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise, without prior permission of the Publishers

4 4 Προετοιμαςία & χοριγθςθ παρεντερικισ διατροφισ Προετοιμαςία & Χορήγηςη Παρεντερικήσ Διατροφήσ Ι. Προετοιμαςία Παρεντερικήσ Διατροφήσ ΙΙ. Χορήγηςη παρεντερικήσ διατροφήσ & Παρακολούθηςη αςθενών κατά τη διάρκεια χορήγηςησ ΙΙΙ. Διαχείριςη προβλημάτων που ςχετίζονται με τη χορήγηςη Παρεντερικήσ Διατροφήσ Ειςαγωγι Οριςμοί Ραρεντερικι διατροφι (άλλωσ ςίτιςθ ι κρζψθ) ορίηεται ωσ θ χοριγθςθ των απαραίτθτων κρεπτικϊν ςυςτατικϊν διαμζςου περιφερικισ ι κεντρικισ φλζβασ. Με τον όρο κρεπτικά ςυςτατικά νοοφνται τα αμινοξζα, οι υδατάνκρακεσ, τα λιπίδια, οι θλεκτρολφτεσ, τα ιχνοςτοιχεία και οι βιταμίνεσ. Θ παρεντερικι διατροφι χορθγείται, ςυνικωσ, μετά τθν ανάμιξθ των κρεπτικϊν ςυςτατικϊν τθσ ςε αςκό. Τα διαλφματα παρεντερικισ χαρακτθρίηονται ωσ 2 ςε 1 όταν θ ανάμιξθ αφορά μόνον υδατάνκρακεσ και αμινοξζα. Το λίποσ μπορεί να χορθγείται είτε ξεχωριςτά, είτε μετά από ανάμιξι του με τα υπόλοιπα ςυςτατικά τθσ παρεντερικισ ςτον ίδιο αςκό (διαλφματα 3 ςε 1 - Total Nutrient Admixtures -TNA). Εκτόσ από τθ δυνατότθτα παραςκευισ διαλυμάτων παρεντερικισ, υπάρχει κι ζνα φάςμα ζτοιμων προσ ανάμιξθ διαλυμάτων (ΑΙΟ All In One mixtures) ςτα οποία τα κρεπτικά ςυςτατικά, ιτοι οι υδατάνκρακεσ, τα αμινοξζα και τα λίπθ περιζχονται ςε ξεχωριςτά μεταξφ τουσ διαμερίςματα κοινοφ ςάκου και μπορεί να είναι, επίςθσ, 2 ςε 1 ι 3 ςε 1. Τα ζτοιμα προσ ανάμιξθ διαλφματα παρουςιάηουν τα εξισ πλεονεκτιματα: χοριγθςθ από μία φλεβικι γραμμι χριςθ μιασ μόνο αντλίασ ζγχυςθσ λιγότεροι χειριςμοί κατά τθν προετοιμαςία και χοριγθςι τουσ μείωςθ του νοςθλευτικοφ φόρτου Θ παρεντερικι διατροφι μπορεί να χορθγείται είτε ωσ αποκλειςτικι πθγι κρεπτικϊν ςυςτατικϊν, παρακάμπτοντασ ζτςι τθ διαδικαςία τθσ πζψθσ, είτε ςε ςυνδυαςμό με εντερικι διατροφι. Για τθν παρεντερικι διατροφι που χορθγείται με ςτόχο να καλφψει τθσ διατροφικζσ ανάγκεσ του αςκενοφσ ςυνολικά και όχι κατά μζροσ χρθςιμοποιείται ο όροσ ολικι παρεντερικι διατροφι (ΟΠΔ)-[Total Parenteral Nutrition (TPN)], ο οποίοσ υποδθλϊνει ακριβϊσ τθν πλιρθ διατροφικι κάλυψθ του αςκενοφσ ανεξάρτθτα από τον τρόπο χοριγθςθσ του λίπουσ. Θ χοριγθςθ τθσ παρεντερικισ διατροφισ μπορεί να γίνει με ςυνεχι ςτάγδθν ζγχυςθ κακ όλθ τθν διάρκεια του 24ωρου, αλλά μπορεί να εφαρμοςτεί και κυκλικά

5 Προετοιμαςία & χοριγθςθ παρεντερικισ διατροφισ 5 επιτρζποντασ περιόδουσ χωρίσ ζγχυςθ. Ο όροσ κυκλικι παρεντερικι διατροφι λοιπόν, αναφζρεται ςτθ διαλείπουςα χοριγθςθ κατά τθ διάρκεια του 24ϊρου, προςφζροντασ, ζτςι, μεγαλφτερθ αυτονομία ςτον αςκενι. Ενδείξεισ Εφαρμογισ Ενιλικεσ Οι ενδείξεισ τθσ παρεντερικισ διατροφισ διακρίνονται ςτθν πρωταρχικι κεραπεία, τθν υποςτθρικτικι κακϊσ και ςτισ περιπτϊςεισ εκείνεσ όπου ο ρόλοσ τθσ είναι υπό διερεφνθςθ και περιλαμβάνουν τισ ακόλουκεσ καταςτάςεισ: Η παρεντερικι διατροφι ωσ πρωταρχικι κεραπεία (απόλυτεσ ενδείξεισ παρεντερικισ διατροφισ): Εντεροδερματικό ςυρίγγιο μεγάλθσ παροχισ, Σφνδρομο βραχζοσ εντζρου, Νεφρικι ανεπάρκεια εξαιτίασ ςωλθναριακισ νζκρωςθσ, Εκτεταμζνο ζγκαυμα, Θπατικι ανεπάρκεια, Φλεγμονϊδθ νοςιματα του εντζρου. Η παρεντερικι διατροφι ωσ υποςτθρικτικι κεραπεία: Εντερίτιδα εξαιτίασ ακτινο/χθμειοκεραπείασ, περιεγχειρθτικι υποςτιριξθ υποκρεπτικοφ αςκενοφσ, χρόνια παγκρεατίτιδα. Μεγάλθσ διάρκειασ αναπνευςτικι υποςτιριξθ με ςυνοδό ειλεό. Ρεριεγχειρθτικι υποςτιριξθ ςε καρδιακι καχεξία. Χρόνια απϊλεια πρωτεϊνϊν από τραφματα. Σοβαρι διάρροια με ζμετο. Η παρεντερικι διατροφι ςε καταςτάςεισ όπου ο ρόλοσ τθσ είναι υπό διερεφνθςθ: Σιψθ Γενικι περιεγχειρθτικι υποςτιριξθ του αςκενοφσ. Καρκίνοσ. Παιδιατρικοί αςκενείσ Οι ενδείξεισ και ο χρόνοσ ζναρξθσ παρεντερικισ ςίτιςθσ ςτα παιδιά διαφζρει ανάλογα με τθν θλικία, τθν ανάπτυξθ και τισ ιδιαιτερότθτεσ τθσ κάκε νοςολογικισ οντότθτασ. Θ βαςικι ιδιαιτερότθτα, που διαφοροποιεί τουσ παιδιατρικοφσ αςκενείσ, είναι ότι θ λιψθ κρεπτικϊν ςυςτατικϊν πρζπει να είναι τζτοια που να καλφπτει όχι μόνο τισ ανάγκεσ ςυντιρθςθσ, αλλά και τισ ανάγκεσ ανάπτυξθσ, κακϊσ παρατθρείται αυξθμζνοσ αναβολιςμόσ. Ζτςι, ςτα πρόωρα νεογνά, νθςτεία ακόμθ και μιασ θμζρασ μπορεί να είναι κακοριςτικι και εφόςον θ εντερικι ςίτιςθ δεν είναι επαρκϊσ ανεκτι, θ χοριγθςθ παρεντερικισ ςίτιςθσ κα πρζπει να προγραμματίηεται το ςυντομότερο δυνατόν μετά τθ γζννθςθ. Ωςτόςο, βρζφθ και παιδιά μεγαλφτερθσ θλικίασ μποροφν (ανάλογα με τθν προθγοφμενθ κατάςταςθ κρζψθσ, τθν εκάςτοτε νοςολογικι οντότθτα, το χειρουργείο ι τθν ιατρικι παρζμβαςθ ςτθν οποία ζχουν υποβλθκεί) να ανεχκοφν μζχρι και επτά θμζρεσ νθςτείασ ι μθ επαρκοφσ εντερικισ ςίτιςθσ.

6 6 Προετοιμαςία & χοριγθςθ παρεντερικισ διατροφισ Νοςθλευτικι Εκτίμθςθ Θ νοςθλευτικι εκτίμθςθ πριν τθν εφαρμογι του πρωτοκόλλου κα πρζπει να εςτιάηει ςτα εξισ: Ιατρικι οδθγία ςχετικά με τα ςυςτατικά, τθν οδό (περιφερικι ι κεντρικι) και το ρυκμό χοριγθςθσ. Ιατρικι οδθγία ςχετικά με τον τρόπο χοριγθςθσ του λίπουσ (ανάμιξθ ςε ςάκο ι απευκείασ χοριγθςθ, διαλείπουςα ι ςυνεχισ ζγχυςθ). Τρζχουςα διατροφικι κατάςταςθ αςκενοφσ (βάροσ, φψοσ, ςπαργι δζρματοσ, βλεννογόνων, οίδθμα). Εκτίμθςθ τθσ καταλλθλότθτασ τθσ υπάρχουςασ αγγειακισ προςπζλαςθσ (είδοσ κάκετιρα, βατότθτα, ςθμεία φλεγμονισ). Εκτίμθςθ του αςκενοφσ για ςυμπτϊματα και ςθμεία ςθψαιμίασ. Νοςθλευτικι Διάγνωςθ Θ νοςθλευτικι διάγνωςθ κα μποροφςε να περιλαμβάνει τα παρακάτω: Θρεπτικό ανιςοηφγιο: λιγότερο από τισ ανάγκεσ του αςκενοφσ. Λοίμωξθ (κίνδυνοσ για). Ανιςοηφγιο υγρϊν (κίνδυνοσ για). Ζλλειμμα γνϊςθσ ςχετικά με τθν ακολουκοφμενθ κεραπεία. Αναμενόμενα αποτελζςματα παρζμβαςθσ Τα αναμενόμενα αποτελζςματα κα μποροφςαν να ςυνοψιςκοφν ςτα παρακάτω: Ο αςκενισ κερδίηει βάροσ ςφμφωνα με τθν θλικία και το φφλο του. Ο αςκενισ επιτυγχάνει και διατθρεί κετικό ιςοηφγιο αηϊτου. Το δζρμα του αςκενοφσ διατθρείται ελαςτικό και ενυδατωμζνο. Δεν παρατθρείται οίδθμα. Ο αςκενισ είναι ελεφκεροσ λοιμϊξεων που ςχετίηονται τθ χοριγθςθ παρεντερικισ ςίτιςθσ. Ο αςκενισ κατανοεί και εκφράηει ζγκαιρα τισ παρενζργειεσ από τθ χοριγθςθ παρεντερικισ ςίτιςθσ (υπογλυκαιμία ι υπεργλυκαιμία, ρίγοσ, πυρετό, κακουχία). Ειδικζσ προφυλάξεισ Τα υψθλά επίπεδα γλυκόηθσ και θ παρουςία λίπουσ αποτελοφν κατάλλθλο κρεπτικό υπόςτρωμα για τθν ανάπτυξθ μικρόβιων. Για το λόγο αυτό, θ αυςτθρι τιρθςθ των αρχϊν αςθψίασ αντιςθψίασ κρίνεται επιβεβλθμζνθ ςε όλα τα ςτάδια εφαρμογισ του πρωτοκόλλου.

7 Προετοιμαςία & χοριγθςθ παρεντερικισ διατροφισ 7 Ι. Προετοιμαςία Παρεντερικήσ Διατροφήσ Ππου είναι δυνατόν θ προετοιμαςία των διαλυμάτων παρεντερικισ διατροφισ κα πρζπει να γίνεται ςε κάλαμο κάκετθσ νθματικισ ροισ με αντιμικροβιακό φίλτρο (airlock). Ιδανικά κα πρζπει να υπάρχει ζνασ κακαρόσ προκάλαμοσ για τθν προετοιμαςία (πλφςιμο, περιβολι κατάλλθλθσ ενδυμαςίασ) του νοςθλευτι που κα παραςκευάςει τθν παρεντερικι. Σε διαφορετικι περίπτωςθ κα πρζπει τουλάχιςτον να εξαςφαλιςκεί ζνασ ιδιαίτεροσ χϊροσ. Απαραίτθτο υλικό Αςκόσ παρεντερικισ & ςυςτιματα οροφ ελεφκερα πλαςτικοποιθτϊν (DEHP free bags). Σφριγγεσ κατάλλθλου μεγζκουσ (ανάλογα με τθν οδθγία). Συςτιματα ζγχυςθσ. Τα προσ ανάμιξθ διαλφματα. Μάςκα. Σκοφφοσ. Αποςτειρωμζνθ μπλοφηα. Αποςτειρωμζνα γάντια. Αποςτειρωμζνο πεδίο (75 x 75). Στατό. Αποςτειρωμζνεσ γάηεσ. Αλκοολικό διάλυμα χλωρεξιδίνθσ 2%. Αυτοκόλλθτεσ ετικζτεσ. Ρράςινθ ι μαφρθ ςακοφλα για κάλυψθ αςκοφ όπου χρειάηεται. Εφαρμογι πρωτοκόλλου I. Προετοιμαςία Παρεντερικήσ Διατροφήσ Ενζργεια Αιτιολόγθςθ 1. Πραγματοποιιςτε υγιεινι των χεριϊν. Πρόλθψθ οριηόντιασ μετάδοςθσ λοιμϊξεων. 2. Ελζγξτε τθν ιατρικι οδθγία: Πρόλθψθ λακϊν Κάκε ζνα από τα ςυςτατικά κα πρζπει να ελζγχεται για τθν καταλλθλότθτα τθσ δόςθσ και τθ ςυμβατότθτα του Πλα τα ςυςτατικά, ο όγκοσ και θ διάρκεια ζγχυςθσ κα πρζπει να περιγράφονται και να αναγράφονται με ςαφινεια και ακρίβεια Οι μονάδεσ κα πρζπει να διευκρινίηονται ονομαςτικά και όχι μονό με ςφμβολα (πχ το «U» ςτθ γραπτι οδθγία κα μποροφςε εφκολα να εκλθφκεί ωσ «0»). 3. Οργανϊςτε το υλικό. Προαγωγι τθσ αποτελεςματικότθτασ. 4. Ελζγξτε το περιεχόμενο των διαλυμάτων ϊςτε να Αποφυγι χριςθσ λθγμζνων και άλλοιωμζνων είναι διαυγζσ, με απουςία ξζνων ςωματιδίων, διαλυμάτων. κακϊσ και τθν θμερομθνία λιξθσ. Ρροτιμιςτε οροφσ ςε αποςτειρωμζνθ ςυςκευαςία. 5. Απολυμάνετε τθν εξωτερικι επιφάνεια των περιεκτϊν (μπουκάλια, αμποφλεσ, φλακόν κτλ) με αλκοολοφχο διάλυμα - ςε πάγκο παρακείμενο ςτθν επιφάνεια που κα εργαςτείτε. Πρόλθψθ μετάδοςθσ μικροοργανιςμϊν.

8 8 Προετοιμαςία & χοριγθςθ παρεντερικισ διατροφισ 6. Αν υπάρχει κάλαμοσ κάκετθσ νθματικισ ροισ, χρθςιμοποιιςτε UVA ακτινοβολία για τθν αποςτείρωςθ των διαλυμάτων. 7. Απολυμάνετε τθν επιφάνεια εργαςίασ με κατάλλθλο αντιςθπτικό και απλϊςτε αποςτειρωμζνο πεδίο (75 x 75). 8. Αφαιρζςτε τα καπάκια των περιεκτϊν και μεταφζρετζ τουσ ςτθν επιφάνεια εργαςίασ ι ςτο κάλαμο κάκετθσ νθματικισ ροισ. 9. Ανοίξτε τισ αμποφλεσ και μεταφζρετζ τισ ςτθν επιφάνεια εργαςίασ. 10. Με άςθπτθ τεχνικι (non touch) ανοίξτε τισ ςυςκευαςίεσ και εναποκζςτε ςτθν επιφάνεια εργαςίασ: το ςάκο παρεντερικισ τισ ςφριγγεσ τα ςυςτιματα οροφ και αποςτειρωμζνεσ γάηεσ εμποτιςμζνεσ με αλκοολικό διάλυμα χλωρεξιδίνθσ 11. Φορζςτε με τθ ςειρά ςκοφφο, μάςκα, αποςτειρωμζνθ μπλοφηα & αποςτειρωμζνα γάντια. 12. Χρθςιμοποιείςτε γάηα εμποτιςμζνθ με αλκοολικό διάλυμα χλωρεξιδίνθσ για να απολυμάνετε το ελαςτικό πϊμα των περιεκτϊν. Αν πρόκειται για πλαςτικοφσ ςάκουσ (όπωσ τα διαλφματα λιπιδίων) απλά αφαιρζςτε το πϊμα. 13. Αναρροφιςτε με ςφριγγα/εσ τισ ποςότθτεσ θλεκτρολυτϊν, ιχνοςτοιχείων και βιταμινϊν, ςφμφωνα με τθν οδθγία. Πρόλθψθ μετάδοςθσ μικροοργανιςμϊν. Πρόλθψθ μετάδοςθσ μικροοργανιςμϊν. Πρόλθψθ μετάδοςθσ μικροοργανιςμϊν. Διατθροφμε ςτείρο το ςθμείο ειςόδου και ελαχιςτοποιοφμε τθν μόλυνςθ. Διατιρθςθ ακρίβειασ. 14. ΑΝΑΜΙΞΗ ΤΣΑΣΙΚΩΝ ΠΑΡΕΝΣΕΡΙΚΗ ΔΙΑΣΡΟΥΗ ΑΝΑΜΙΞΗ ΜΕ ΣΗ ΒΑΡΤΣΗΣΑ Κρεμάςτε και ςυνδζςτε τουσ περιζκτεσ με το ςάκο παρεντερικισ διατθρϊντασ τισ ςυνδζςεισ κλειςτζσ Ξεκινιςτε τθν ανάμιξθ ακολουκϊντασ τθν εξισ ςειρά: Αμινοξζα Υδατάνκρακεσ Θλεκτρολφτεσ (Ρ ---, Να +, Κ +, Μg ++ & Ca ++ ), Ιχνοςτοιχεία και τζλοσ Διαλφματα λιπιδίων και Λιποδιαλυτζσ βιταμίνεσ Προςκζςτε τισ υδατοδιαλυτζσ βιταμίνεσ όπωσ: αςκορβικό οξφ (Βιτ. C) κειαμίνθ (Β1) ριβοφλαβίνθ (Β2) πυριδοξίνθ (Β6) φυλλικό οξφ (Β9) νιαςίνθ (Β3) βιοτίνθ (Βιτ. Θ) & κυανοκοβαλαμίνθ (Β12) ςτο ςάκο τθσ παρεντερικισ αμζςωσ πριν τθν ζναρξθ Προλαμβάνει τθν ανάμιξθ με τυχαία ςειρά. Πρόλθψθ αποςτακεροποίθςθσ λιπιδικϊν γαλακτωμάτων. Πρόλθψθ ςχθματιςμοφ κρυςτάλλων φωςφορικοφ αςβεςτίου. Οι υδατοδιαλυτζσ βιταμίνεσ υφίςτανται διάςπαςθ κατά τθν αποκικευςθ (ςτο ψυγείο) των διαλυμάτων παρεντερικισ διατροφισ. Μια άλλθ μορφι διάςπαςθσ είναι θ φωτόλυςθ που ςυμβαίνει κατά τθν ζκκεςθ ςτο φωσ και μπορεί να οδθγιςει ςε απϊλεια ζωσ και 70% τθσ αρχικισ ποςότθτασ.

9 Προετοιμαςία & χοριγθςθ παρεντερικισ διατροφισ 9 τθσ ζγχυςθσ, εξαςφαλίηοντασ ταυτόχρονα και προςταςία του από το φωσ ( κάλυψθ αςκοφ με πράςινθ ι μαφρθ ςακοφλα) ΑΝΑΜΙΞΗ ΜΕ ΑΤΣΟΜΑΣΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΤΣΗΜΑΣΑ Σα αυτοματοποιθμζνα ςυςτιματα ζχουν λογιςμικό που παρζχει χριςιμεσ κλινικζσ πλθροφορίεσ, διαςφαλίηει τθ ςωςτι ςειρά ανάμιξθσ, εξαςφαλίηει ακρίβεια, αςθψία και ποιότθτα. Εφαρμόηουμε κανονικά τα βιματα Συνδζουμε τουσ περιζκτεσ και τισ ςφριγγεσ με το μθχάνθμα, τθρϊντασ τισ αρχζσ αςθψίασ αντιςθψίασ. Ειςάγουμε ςε θλεκτρονικι μορφι τθν ιατρικι οδθγία. Δίνουμε εντολι για εκτζλεςθ τθσ οδθγίασ ΕΣΟΙΜΑ ΠΡΟ ΑΝΑΜΙΞΗ ΔΙΑΛΤΜΑΣΑ Η ανάμιξθ αποςκοπεί: α) ςτθ γριγορθ επίτευξθ του ph του τελικοφ διαλφματοσ και β) ςτθν προςκικθ Ca ++ όςο είναι δυνατι θ επιςκόπθςθ του διαλφματοσ (πριν δθλαδι τθν ανάμιξθ των λιπιδίων). Η ακολουκία που προκφπτει είναι θ παρακάτω: 1. Ξεκινιςτε με τθν ανάμιξθ του διαλφματοσ αμινοξζων με το διάλυμα υδατανκράκων 2. Ρροςκζςτε το φϊςφορο 3. Ρροςκζςτε το νάτριο, κάλιο, μαγνιςιο 4. Ρροςκζςτε το αςβζςτιο Σε περίπτωςθ που θ παρεντερικι πρόκειται να χορθγθκεί άμεςα: 5. Ρροςκζςτε τα ιχνοςτοιχεία 6. Αναμίξτε με το διάλυμα λιπιδίων 7. Ρροςκζςτε τισ λιποδιαλυτζσ και 8. Ρροςκζςτε τισ υδατοδιαλυτζσ βιταμίνεσ Σε περίπτωςθ που πρόκειται να αποκθκεφςετε τον ςάκο για μετζπειτα χριςθ παραλείψτε το τελευταίο βιμα (8). Η αφξθςθ του ph ευνοεί το ςχθματιςμό κρυςτάλλων φωςφορικοφ αςβεςτίου. Η δυνατότθτα επιςκόπθςθσ του διαλφματοσ επιτρζπει τθν αναγνϊριςθ των κρυςτάλλων. Εξαςφάλιςθ ςτακερότθτασ διαλφματοσ. Οι υδατοδιαλυτζσ βιταμίνεσ υφίςτανται διάςπαςθ κατά τθν αποκικευςθ (ςτο ψυγείο). 15. Ανακινιςτε τον ςάκο με ιπιεσ κινιςεισ. Επιτρζπει τθν ομοιογενι ανάμιξθ των 16. Σοποκετιςτε αυτοκόλλθτθ ετικζτα όταν το διάλυμα είναι ζτοιμο προσ χριςθ. τθν ετικζτα κα πρζπει να αναγράφονται τα εξισ: Πνομα και επίκετο αςκενοφσ. Πνομα του τμιματοσ. Θμερομθνία και ϊρα παραςκευισ. Συνολικόσ όγκοσ ζγχυςθσ. Συνολικι διάρκεια ζγχυςθσ. οι ζγχυςθσ. 17. Φυλάξτε το διάλυμα ςτο ψυγείο, εφόςον δεν πρόκειται να χρθςιμοποιθκεί άμεςα. 18. Αφαιρζςτε τα γάντια και απορρίψτε κατάλλθλα. ςυςτατικϊν τθσ παρεντερικισ. Επιτρζπει τον ζλεγχο από το νοςθλευτι κατά τθ διαδικαςία ςφνδεςθσ με τον αςκενι. Προάγει τθ ςτακερότθτα του διαλφματοσ. Πρόλθψθ μετάδοςθσ μικροοργανιςμϊν. 19. Πραγματοποιιςτε υγιεινι των χεριϊν. Πρόλθψθ οριηόντιασ μετάδοςθσ λοιμϊξεων.

10 10 Προετοιμαςία & χοριγθςθ παρεντερικισ διατροφισ ΙΙ. Χορήγηςη παρεντερικήσ διατροφήσ & Παρακολούθηςη αςθενών κατά τη διάρκεια χορήγηςησ Απαραίτθτο υλικό Αντλίεσ ζγχυςθσ (ςυςτινονται ιςχυρά). Συςτιματα ζγχυςθσ τα οποία πρζπει να ζχουν τα εξισ χαρακτθριςτικά: Να παρζχουν προςταςία από το φωσ. Να είναι ςυμβατά με τισ αντλίεσ. Να είναι ελεφκερα πλαςτικοποιθτϊν (DEHP free) εφόςον πρόκειται να χορθγθκοφν λιπιδικά γαλακτϊματα. Δφο ηευγάρια αποςτειρωμζνα γάντια. Αποςτειρωμζνεσ γάηεσ εμποτιςμζνεσ με διάλυμα χλωρεξιδίνθσ 2%. Φίλτρα (1.2mm και 0,22mm). Τα προσ ζγχυςθ διαλφματα. Αυτοκόλλθτεσ ετικζτεσ. Αποςτειρωμζνο πεδίο. Σφριγγα 10ml. Σφριγγα 5ml με φυςιολογικό ορό 0,9%. Εφαρμογι πρωτοκόλλου Ενζργεια I. Χορήγηςη παρεντερικήσ διατροφήσ Αιτιολόγθςθ 1. Πραγματοποιιςτε υγιεινι των χεριϊν. Πρόλθψθ οριηόντιασ μετάδοςθσ λοιμϊξεων. 2. Οργανϊςτε το υλικό. Προαγωγι τθσ αποτελεςματικότθτασ. 3. Επιβεβαιϊςτε τθν ταυτότθτα του αςκενι. Πρόλθψθ λάκουσ. 4. Εξθγιςτε τθ διαδικαςία ςτον αςκενι και εξαςφαλίςτε πλθροφορθμζνθ ςυναίνεςθ. Αφξθςθ τθσ ςυνεργαςίασ, μείωςθ του άγχουσ. 5. Λάβετε ηωτικά ςθμεία. Εξαςφάλιςθ τιμϊν αναφοράσ. 6. Επιλζξτε τθν οδό χοριγθςθσ ςφμφωνα με τθν οδθγία και τοποκετιςτε αυτοκόλλθτθ ταινία που να γράφει «παρεντερικι ςίτιςθ». 7. Ρροβείτε ςε προςεκτικι επιςκόπθςθ του αςκοφ παρεντερικισ. Η χρθςιμοποίθςθ ενόσ αυλοφ κεντρικοφ φλεβικοφ κακετιρα ι μιασ περιφερικισ γραμμισ αποκλειςτικά για τθ χοριγθςθ παρεντερικισ μειϊνει των κίνδυνο λοιμϊξεων. Η αποςτακεροποίθςθ των λιπιδίων μπορεί να οδθγιςει ςε δθμιουργία ςωματιδίων >5μm που λειτουργοφν ωσ ζμβολα. Γαλακτωματοποίθςθ: πρόκειται για τθ δθμιουργία ςτιβάδασ (υποκίτρινθσ) γαλακτϊματοσ ςτθν επιφάνεια του διαλφματοσ. Συςςωμάτωςθ: πρόκειται για τθ ςυνζνωςθ των τριγλυκεριδίων ςε Γαλακτωματοποίθςθ υςςωμάτωςθ Διάςπαςθ μεγαλφτερα ςωματίδια. Διάςπαςθ: διαχωριςμόσ των λιπιδικϊν από τα υδατικά μζρθ του διαλφματοσ. ΝΟΗΛΕΤΣΙΚΗ ΕΠΑΓΡΤΠΝΗΗ: Θ γαλακτωματοποίθςθ είναι μια αναςτρζψιμθ κατάςταςθ με ιπια ανατάραξθ του ςάκου.

11 Προετοιμαςία & χοριγθςθ παρεντερικισ διατροφισ 11 Μια ιπια ςυςςωμάτωςθ μπορεί να αντιςτρζφεται με ανατάραξθ του ςάκου, ωςτόςο θ επανεμφάνιςι τθσ μετά από 1-2 ϊρεσ, ςθμαίνει ότι ο ςάκοσ πρζπει να απορριφκεί, γιατί υφίςταται κίνδυνοσ εμβολισ των πνευμονικϊν τριχοειδϊν. Θ διάςπαςθ αποτελεί μία μθ αντιςτρεπτι κατάςταςθ και ο ςάκοσ κα πρζπει να απορρίπτεται. 8. υγκρίνετε τθν ετικζτα τθσ παρεντερικισ με τθν ιατρικι οδθγία και βεβαιωκείτε ότι επαρκεί για 24ωρθ ζγχυςθ, εφόςον πρόκειται για ςυνεχι ζγχυςθ. 9. Εάν ο ςάκοσ τθσ παρεντερικισ βριςκόταν ςτο ψυγείο, αφιςτε τον ςε κερμοκραςία περιβάλλοντοσ για τουλάχιςτον 60ϋ (ανάλογα με τον όγκο). 10. Εφαρμόςτε αντιςθπτικό διάλυμα και φορζςτε αποςτειρωμζνα γάντια. Διαςφάλιςθ χοριγθςθσ προβλεπόμενων κρεπτικϊν ςυςτατικϊν ςτθ διάρκεια ενόσ 24ωρου. Πρόλθψθ χοριγθςθσ ψυχρϊν διαλυμάτων που προκαλοφν δυςανεξία και ενδεχόμενο ρίγοσ. Διατιρθςθ αντιςθψίασ κατά τθ διάρκεια των χειριςμϊν ςφνδεςθσ. 11. υνδζςτε το ςφςτθμα ζγχυςθσ με το φίλτρο: 0,22mm για χοριγθςθ διαλυμάτων 2 ςε 1 1,2mm για χοριγθςθ διαλυμάτων 3 ςε 1 ΝΟΗΛΕΤΣΙΚΗ ΕΠΑΓΡΤΠΝΗΗ Mθ βάηετε φίλτρο ςτο ςφςτθμα ζγχυςθσ των λιπιδίων εφόςον χορθγοφνται μόνα τουσ από ξεχωριςτι γραμμι. 12. Αφαιρζςτε το προςτατευτικό πϊμα από το ςάκο παρεντερικισ. 13. Αφαιρζςτε το καπάκι από το ςφςτθμα ζγχυςθσ ϊςτε να αποκαλυφκεί το ρφγχοσ του. 14. Συνδζςτε το ςφςτθμα ζγχυςθσ με το ςάκο Διατιρθςθ άςθπτου του άκρου. παρεντερικισ και εξαερϊςτε χωρίσ να βγάλετε το καπάκι από το τελικό άκρο. 15. Κλείςτε με το κλείςτρο του κακετιρα ι με λαβίδα τον Πρόλθψθ αιμορραγίασ, αερϊδουσ αυλό χοριγθςθσ τθσ παρεντερικισ. εμβολισ. 16. Απολυμάνετε το τελικό ςθμείο ςφνδεςθσ με τον αυλό Διατιρθςθ αςθψίασ, αντιςθψίασ. του κακετιρα χρθςιμοποιϊντασ αποςτειρωμζνεσ γάηεσ εμποτιςμζνεσ με χλωρεξιδίνθ 2%. Περιμζνετε 30ϋϋ - 40ϋϋ να ςτεγνϊςει ςτον αζρα. 17. Σοποκετιςτε αποςτειρωμζνο πεδίο κάτω από το τελικό ςθμείο ςφνδεςθσ με τον αυλό του κακετιρα. Διατιρθςθ αςθψίασ, πρόλθψθ μετάδοςθσ μικροοργανιςμϊν. 18. Αφαιρζςτε τα γάντια, εφαρμόςτε αντιςθπτικό διάλυμα Διατιρθςθ αςθψίασ, πρόλθψθ και φορζςτε νζο ηευγάρι αποςτειρωμζνα γάντια. μετάδοςθσ μικροοργανιςμϊν 19. Αφοφ βεβαιωκείτε ότι ο κακετιρασ είναι κλειςτόσ, απομακρφνετε το προθγοφμενο ςφςτθμα ζγχυςθσ ι το καπάκι. 20. Εφαρμόςτε ςφριγγα των 10ml, αναρροφιςτε 3 5 ml από τθ γραμμι και απορρίψτε. 21. Ξεπλφνετε τον κακετιρα με 5ml φυςιολογικοφ οροφ 0,9%. 22. Χρθςιμοποιϊντασ άςθπτθ τεχνικι (aseptique non touch technique) ςυνδζςτε το νζο ςφςτθμα ζγχυςθσ. 23. Τοποκετιςτε το ςφςτθμα ςτθν αντλία ςυνεχοφσ ζγχυςθσ και προγραμματίςτε τθν για 24ωρθ χοριγθςθ ρυκμίηοντασ τα εξισ: Τθ ροι (ςε ml/h). Τον όγκο (ςε ml). Πρόλθψθ αιμορραγίασ, αερϊδουσ εμβολισ. Πρόςβαςθ ςτθ IV γραμμι. Απομάκρυνςθ υπολειμμάτων. Ζλεγχοσ βατότθτασ τθσ γραμμισ. Ζλεγχοσ βατότθτασ τθσ γραμμισ. Διατιρθςθ αςθψίασ, αντιςθψίασ. Διαςφάλιςθ χοριγθςθσ των προβλεπόμενων κρεπτικϊν ςυςτατικϊν και υγρϊν ςτον προβλεπόμενο χρόνο. Το όριο τθσ ανϊτερθσ ανεκτισ πίεςθσ. ΝΟΗΛΕΤΣΙΚΗ ΕΠΑΓΡΤΠΝΗΗ Η αντλίεσ ςυνεχοφσ ζγχυςθσ προςτατεφουν τθν ομοιόςταςθ του αςκενοφσ από διακυμάνςεισ ςτθ ροι, διακζτουν θχθτικοφσ ςυναγερμοφσ και αιςκθτιρεσ πίεςθσ που αναγνωρίηουν ζγκαιρα τυχόν απόφραξθ. 24. Απελευκερϊςτε το κλείςτρο. Αποκατάςταςθ βατότθτασ.

12 12 Προετοιμαςία & χοριγθςθ παρεντερικισ διατροφισ 25. Ενεργοποιιςτε τθν αντλία ςυνεχοφσ ζγχυςθσ πατϊντασ το κουμπί START. 26. Αναγράψτε επί τθσ ετικζτασ του ςάκου τθν ϊρα ζναρξθσ χοριγθςθσ. Ζναρξθ παρεντερικισ ςίτιςθσ. Επιτρζπει τον ζλεγχο τθσ πορείασ χοριγθςθσ ςτθ διάρκεια του 24ωρου. ε περίπτωςη που το διάλυμα των λιπιδίων χορηγείται ξεχωριςτά: 27. Αφαιρζςτε το προςτατευτικό πϊμα από το ςάκο των λιπιδίων. 28. Αφαιρζςτε το καπάκι από το ςφςτθμα ζγχυςθσ ϊςτε να αποκαλυφκεί το ρφγχοσ του. 29. υνδζςτε το ςφςτθμα ζγχυςθσ με το ςάκο των λιπιδίων και εξαερϊςτε χωρίσ να βγάλετε το καπάκι από το τελικό άκρο. Διατιρθςθ άςθπτου του άκρου ΝΟΗΛΕΤΣΙΚΗ ΕΠΑΓΡΤΠΝΗΗ Μθν αναρροφάτε ΠΟΣΕ τθν επικυμθτι ποςότθτα λίπουσ ςε ςφριγγα. Θ διαδικαςία ενζχει υψθλό κίνδυνο ανάπτυξθσ μικροοργανιςμϊν. Επίςθσ, οι ςφριγγεσ περιζχουν πλαςτικοποιθτζσ οι οποίοι αντιδροφν με τα λιπιδικά γαλακτϊματα παράγοντασ μια ζνωςθ που ονομάηεται φκαλικόσ δι-(2- αικυλoεξυλo) εςτζρασ (DEHP) και ζχει αποδειχκεί, ςε πειραματόηωα, ότι μπορεί να προκαλζςει νευροτοξικότθτα, θπατοτοξικότθτα και καρκινογζνεςθ. 30. Τοποκετιςτε το ςφςτθμα ςτθν αντλία ςυνεχοφσ ζγχυςθσ και προγραμματίςτε τθν για 24ωρθ χοριγθςθ ρυκμίηοντασ τα εξισ: Τθ ροι (ςε ml/h). Τον όγκο (ςε ml.) Το όριο τθσ ανϊτερθσ ανεκτισ πίεςθσ. 31. Συνδζςτε τθ γραμμι χοριγθςθσ του λίπουσ με αυτι τθσ παρεντερικισ ςτο Υ site, όςο το δυνατόν πιο κοντά ςτθν πφλθ ειςόδου του κακετιρα. Διαςφάλιςθ χοριγθςθσ των προβλεπόμενων κρεπτικϊν ςυςτατικϊν και υγρϊν ςτον προβλεπόμενο χρόνο. Η χρθςιμοποίθςθ αντλιϊν για τθν ανάμιξθ λίπουσ και διαλυμάτων 2 ςε 1, δεν αποτελεί αντζνδειξθ. Περιοριςμόσ κατά το δυνατόν του χρόνου αλλθλεπίδραςθσ μεταξφ λίπουσ και διαλυμάτων 2 ςε 1, μείωςθ τθσ πικανότθτασ αποςτακεροποίθςθσ των λιπιδικϊν γαλακτωμάτων. ΝΟΗΛΕΤΣΙΚΗ ΕΠΑΓΡΤΠΝΗΗ ε παιδιατρικοφσ αςκενείσ επιλζξτε τθ χοριγθςθ του λίπουσ, χωρίσ τθ χριςθ φίλτρου, από ξεχωριςτι γραμμι (δυνθτικά περιφερικι), κακϊσ θ παρουςία (κατά κανόνα) υψθλϊν ςυγκεντρϊςεων αςβεςτίου ςτο 2 ςε 1 διάλυμα ςυντελεί ςτθν αςυμβατότθτα των διαλυμάτων. 32. Αναγράψτε ςε αυτοκόλλθτθ ετικζτα τα ςτοιχεία του αςκενοφσ και τθν ϊρα ζναρξθσ τθσ ζγχυςθσ και κολλιςτε τθν ςτο ςάκο των λιπιδίων. 33. Συμβουλζψτε τον αςκενι να αναφζρει οποιοδιποτε άλγοσ, αναπνευςτικι δυςχζρεια, εξάνκθμα και αίςκθμα κερμότθτασ και παρακολουκιςτε τον ςυςτθματικά (βλζπετε Ρίνακα 1). Επιτρζπει τον ζλεγχο τθσ πορείασ χοριγθςθσ ςτθ διάρκεια του 24ωρου. Ζγκαιρθ αναγνϊριςθ επιπλοκϊν. 34. Αφαιρζςτε τα γάντια και απορρίψτε κατάλλθλα. Πρόλθψθ μετάδοςθσ μικροοργανιςμϊν. 35. Πραγματοποιιςτε υγιεινι των χεριϊν. Πρόλθψθ οριηόντιασ μετάδοςθσ λοιμϊξεων.

13 Προετοιμαςία & χοριγθςθ παρεντερικισ διατροφισ 13 Πίνακασ 1. Παρακολούθηςη αςθενούσ κατά τη διάρκεια χορήγηςησ παρεντερικήσ ςίτιςησ 1. Ραρακολουκείτε τα ηωτικά ςθμεία και τισ παραμζτρουσ ςφμφωνα με το διάγραμμα: Παράμετροσ Αςκενισ αςτακισ Αςκενισ ςτακερόσ Θερμοκραςία Ανά 4ωρο Ανά 12ωρο Αρτθριακι πίεςθ, ςφφξεισ Ανά 4ωρο Ανά 24ωρο Αναπνοζσ Ανά 4ωρο Ανά 24ωρο Ανάλυςθ οφρων με ταινία Ανά 6ωρο Ανά 24ωρο Ιςοηφγιο υγρϊν Ανά 8ωρο Ανά 24ωρο Βάροσ ςϊματοσ Ανά 24ωρο Ανά 24ωρο 2. Σε περίπτωςθ που θ παρεντερικι χορθγείται από περιφερικι φλζβα, παρακολουκιςτε ανά 2ωρο το ςθμείο ζγχυςθσ, χρθςιμοποιϊντασ κλίμακα εκτίμθςθσ τθσ φλεβίτιδασ, ςφμφωνα με τθν πολιτικι του νοςοκομείου. 3. Ελζγχετε τουλάχιςτον μια φορά το 8ωρο: τισ ςυνδζςεισ, τα ςυςτιματα χοριγθςθσ (μιπωσ είναι διπλωμζνα ι τςακίηουν), κακϊσ και για ςθμεία διαφυγισ από τθν πφλθ ειςόδου του κακετιρα. 4. Σε περίπτωςθ προγραμματιςμζνθσ αιμολθψίασ για λιπιδαιμικό προφίλ και εφόςον τα λιπίδια χορθγοφνται από ξεχωριςτι αντλία, διακόψτε τθ χοριγθςι τουσ 4 ϊρεσ πριν τθ διενζργεια αιμολθψίασ Ζγκαιρθ αναγνϊριςθ και αντιμετϊπιςθ. Διαςφάλιςθ χοριγθςθσ των προβλεπόμενων κρεπτικϊν ςυςτατικϊν και υγρϊν ςτον προβλεπόμενο χρόνο. Δίνει τον απαραίτθτο χρόνο για τθν κάκαρςθ των λιπιδικϊν γαλακτωμάτων από τον ορό του πλάςματοσ. ΙΙΙ. Διαχείριςη προβλημάτων που ςχετίζονται με τη χορήγηςη Παρεντερικήσ Διατροφήσ 1. ΕΠΙΛΟΓΗ ΦΛΕΒΙΚΗ ΠΡΟΠΕΛΑΗ Θ χοριγθςθ παρεντερικισ ςίτιςθσ επιβάλλεται να γίνεται από κεντρικό φλεβικό κακετιρα ςε περίπτωςθ που θ ςυγκζντρωςθ τθσ γλυκόηθσ ξεπερνά 12,5% και/ι των αμινοξζων το 5%. Θ χοριγθςθ παρεντερικισ διατροφισ από περιφερικοφσ φλεβικοφσ κακετιρεσ είναι δυνατι, εφόςον θ ωςμωτικότθτα του τελικοφ διαλφματοσ δεν υπερβαίνει τα 850mOsm/lt και για διάςτθμα που να μθν υπερβαίνει τισ 7 10 θμζρεσ. Η ωςμωτικότθτα του διαλφματοσ μπορεί αδρά να υπολογιςκεί με βάςθ τον τφπο: (γραμμάρια γλυκόηθσ/lt x 5) + (γραμμάρια αμινοξζων/lt x 10) + (ςυνολικά meq κατιόντων/lt x 2) Στθν περίπτωςθ που χορθγείται παρεντερικι ςίτιςθ από περιφερικό φλεβικό κακετιρα, ελζγχετε ςυχνά για ςθμεία κρομβοφλεβίτιδασ. Διαλφματα παρεντερικισ που περιζχουν υψθλζσ ςυγκεντρϊςεισ αςβεςτίου μπορεί να προκαλζςουν βλάβθ ςτο ενδοκιλιο των περιφερικϊν φλεβϊν, με αποτζλεςμα εξαγγείωςθ και ιςτικι νζκρωςθ.

14 14 Προετοιμαςία & χοριγθςθ παρεντερικισ διατροφισ Οι περιφερικϊσ ειςαγόμενοι κεντρικοί φλεβικοί κακετιρεσ, κακϊσ και οι κεντρικοί φλεβικοί κακετιρεσ με υποδόρια ςιραγγα (tunnel) προτιμϊνται, γενικϊσ, για τθ χοριγθςθ διαλυμάτων παρεντερικισ διατροφισ. Θ χρθςιμοποίθςθ τθσ υποκλειδίου φλζβασ προτιμάται από αυτιν τθσ μθριαίασ (υψθλά ποςοςτά μολφνςεων και κρομβϊςεων) και ο κίνδυνοσ επιμόλυνςθσ τθσ είναι μικρότεροσ ακόμα και από αυτόν τθσ ζςω ςφαγίτιδασ (λόγω γειτνίαςθσ τθσ τελευταίασ με τισ ςτοματοφαρυγγικζσ εκκρίςεισ). Επιπλζον είναι άνετθ για τον αςκενι και εφκολθ ςτθν περιποίθςθ από το νοςθλευτικό προςωπικό. Ο ςφγχρονοσ υπερθχογραφικόσ ζλεγχοσ κατά τθ διάρκεια τοποκζτθςθσ του κακετιρα ζχει αποδειχκεί ότι ςυμβάλει ςτθ μείωςθ των επιπλοκϊν. Θ χοριγθςθ διαλυμάτων παρεντερικισ με υψθλι ωςμωτικότθτα επιβάλει τθν τοποκζτθςθ κακετιρα θ άκρθ του οποίου να βρίςκεται ςτο τελευταίο τριτθμόριο τθσ άνω κοίλθσ φλζβασ ι ςτο ανϊτερο τμιμα του δεξιοφ κόλπου. Παιδιατρικοί αςκενείσ Στα βρζφθ και παιδιά, ςε αντίκεςθ με τουσ ενιλικεσ, οι μθριαίοι κακετιρεσ δεν παρουςιάηουν υψθλότερο ποςοςτό λοιμϊξεων ςε ςχζςθ με υποκλείδιουσ ι ςφαγιτιδικοφσ. Στα νεογνά τα ομφαλικά αγγεία μποροφν να χρθςιμοποιθκοφν για τθ χοριγθςθ παρεντερικισ: Στθν περίπτωςθ κακετθριαςμοφ ομφαλικισ αρτθρίασ ο κίνδυνοσ επιπλοκϊν αυξάνει όταν ο κακετιρασ παραμζνει για περιςςότερεσ από 5 θμζρεσ. Στθν περίπτωςθ κακετθριαςμοφ ομφαλικισ φλζβασ ο κίνδυνοσ επιπλοκϊν αυξάνει όταν ο κακετιρασ παραμζνει για περιςςότερεσ από 14 θμζρεσ. 2. ΧΕΙΡΙΜΟΙ ΣΟΝ ΚΑΘΕΣΗΡΑ ΠΑΡΕΝΣΕΡΙΚΗ ΙΣΙΗ Ππου είναι δυνατόν κα πρζπει να υπάρχει ζνασ μονοφ αυλοφ κεντρικόσ φλεβικόσ κακετιρασ για τθ χοριγθςθ παρεντερικισ. Σε κάκε περίπτωςθ, χρθςιμοποιείςτε κακετιρα με τον ελάχιςτο δυνατό αρικμό αυλϊν, για τθ διαχείριςθ του αςκενοφσ. Στθν περίπτωςθ που χρθςιμοποιείται κακετιρασ με περιςςότερουσ αυλοφσ, αφιερϊςτε τον ζνα αποκλειςτικά για χοριγθςθ παρεντερικισ. Μεταγγίςεισ αίματοσ ι παραγϊγων, αιμολθψίεσ και μετριςεισ κεντρικισ φλεβικισ πίεςθσ επιβάλλεται να αποφεφγονται από αυτό τον αυλό. Παιδιατρικοί αςκενείσ Δεδομζνου ότι ςτουσ παιδιατρικοφσ αςκενείσ υπάρχει περιοριςμζνθ φλεβικι πρόςβαςθ, κα μποροφςε να επιτραπεί θ χοριγθςθ φαρμάκων, αίματοσ ι παραγϊγων αυτοφ, υπό τθν προχπόκεςθ να διακόπτεται θ ζγχυςθ τθσ παρεντερικισ και να χορθγείται ξζπλυμα με κατάλλθλο διαλφτθ (π.χ. φυςιολογικό ορρό) πριν και μετά τθ χοριγθςθ τουσ, ςε ςυνεργαςία με το κεράποντα ιατρό.

15 Προετοιμαςία & χοριγθςθ παρεντερικισ διατροφισ ΠΕΡΙΠΟΙΗΗ ΚΑΘΕΣΗΡΑ Θ περιποίθςθ του κακετιρα κα πρζπει να γίνεται με αλκοολικό διάλυμα χλωρεξιδίνθσ 2%, το οποίο κα πρζπει να αφινεται να ςτεγνϊςει ςτον αζρα (30ϋϋ 40ϋϋ). Θ τεχνικι περιποίθςθσ του κακετιρα γίνεται ανάλογα με το είδοσ τθσ φλεβικισ προςπζλαςθσ (ΚΦΚ, PICC, περιφερικοί φλεβικοί κακετιρεσ κλπ) 2.2. ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΙ ΤΧΝΟΣΗΣΑ ΑΛΛΑΓΗ ΑΤΣΟΚΟΛΛΗΣΩΝ ΕΠΙΘΕΜΑΣΩΝ Τόςο τα αποςτειρωμζνα αυτοκόλλθτα επικζματα γάηασ, όςο και τα διάφανα αυτοκόλλθτα επικζματα, κεωροφνται κατάλλθλα προσ χριςθ. Εφόςον από τθν πφλθ ειςόδου του κακετιρα παρατθρείται εκροι υγροφ ι αίματοσ, τότε είναι προτιμότερο να εφαρμόηεται αποςτειρωμζνο αυτοκόλλθτο επίκεμα γάηασ. Το επίκεμα των κακετιρων βραχείασ διάρκειασ να αντικακίςταται κάκε 2 θ θμζρα (εφόςον πρόκειται για επίκεμα γάηασ) και τουλάχιςτον κάκε 4 θ θμζρα (εφόςον πρόκειται για διάφανο αυτοκόλλθτο επίκεμα). Θ αξία τθσ χρθςιμοποίθςθσ απολυμαντικϊν διςκίων εμποτιςμζνων με διάλυμα χλωρεξιδίνθσ (Biopatch) δεν ζχει ακόμθ τεκμθριωκεί. Θ εφαρμογι τοπικϊν αντιμικροβιακϊν αλοιφϊν αυξάνει τθ ςυχνότθτα ανάπτυξθσ μυκιτων και κα πρζπει να αποφεφγεται. Δεν κα πρζπει να χρθςιμοποιοφνται οργανικοί διαλφτεσ (πχ ακετόνθ ι αικζρασ) για τον κακαριςμό τθσ περιοχισ κατά τθν αλλαγι των επικεμάτων. Ρζρα από τισ προγραμματιςμζνεσ αλλαγζσ τα επικζματα πρζπει να αλλάηουν ςε κάκε περίπτωςθ που είναι υγρά ι λερωμζνα ι εφόςον απαιτείται θ επιςκόπθςθ τθσ πφλθσ ειςόδου για οποιονδιποτε λόγο. Νοςθλευτικι Επαγρφπνθςθ: Κατά τθν περιποίθςθ νεογνοφ (πρόωρου θ τελειόμθνου) ι ςε οποιαδιποτε περίπτωςθ θ κακιλωςθ του κακετιρα κεωρείται επιςφαλισ, κα πρζπει να ςτακμίηεται το όφελοσ από τθν αλλαγι των επικεμάτων, ςε ςχζςθ με τον κίνδυνο ατυχθματικισ αφαίρεςισ του ΤΧΝΟΣΗΣΑ ΑΛΛΑΓΗ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΕΓΧΤΗ, ΦΙΛΣΡΩΝ, 3WAY Τα ςυςτιματα ζγχυςθσ των διαλυμάτων ολικισ παρεντερικισ διατροφισ (3 ςε 1), αντικακίςτανται ςε 24ωρθ βάςθ. Τα ςυςτιματα ζγχυςθσ των διαλυμάτων παρεντερικισ (2 ςε 1), αντικακίςτανται κάκε 72 ϊρεσ, δεδομζνου ότι θ χοριγθςθ είναι ςυνεχισ. Τα ςυςτιματα ζγχυςθσ του λίπουσ κα πρζπει να αντικακίςτανται: Κάκε 24 ϊρεσ, εφόςον πρόκειται για διαλφματα 3 ςε 1. Κάκε 12 ϊρεσ, εφόςον τα λιπίδια χορθγοφνται ξεχωριςτά. Θ αντικατάςταςθ πλεονάηοντοσ, κατά περίπτωςθ, υλικοφ όπωσ προεκτάςεισ, φίλτρα, 3way, κα πρζπει να ακολουκεί τθν αντικατάςταςθ των ςυςτθμάτων ζγχυςθσ ΠΡΟΛΗΨΗ ΑΠΟΦΡΑΞΗ ΣΟΤ ΚΑΘΕΣΗΡΑ Στθν πρόλθψθ απόφραξθσ του κακετιρα ςυμβάλουν: Θ εφαρμογι νοςθλευτικϊν πρωτοκόλλων περιποίθςισ του. Θ χριςθ αντλιϊν ζγχυςθσ και κατάλλθλων φίλτρων.

16 16 Προετοιμαςία & χοριγθςθ παρεντερικισ διατροφισ Ο ςυςτθματικόσ θπαρινιςμόσ του κακετιρα ζχει αποδειχκεί ότι δεν ςυμβάλει ςτθν πρόλθψθ μθχανικισ απόφραξισ του. Ωςτόςο εάν ο κακετιρασ πρόκειται να παραμείνει κλειςτόσ για περιςςότερεσ από 8 ϊρεσ, ο θπαρινιςμόσ με διάλυμα θπαρίνθσ 5 10ΙU/ml φυςιολογικοφ ορροφ, κεωρείται ενδεδειγμζνοσ. Οποιαδιποτε απόφραξθ του φίλτρου κα πρζπει να διερευνάται. Το φίλτρο μπορεί να αντικακίςταται αλλά δεν πρζπει να αφαιρείται ςε καμία περίπτωςθ. Θ διαρροι από τθν πφλθ ειςόδου, ι θ ανάπτυξθ υψθλϊν πιζςεων ςτον κακετιρα κα πρζπει να αναφζρονται ςτον κεράποντα ιατρό και να διερευνϊνται αμζςωσ. Σε περίπτωςθ απόφραξθσ του κακετιρα μπορεί να χρθςιμοποιθκοφν κρομβολυτικά φάρμακα π.χ. διάλυμα ουροκινάςθσ (εφόςον πρόκειται για κρόμβο αίματοσ), ι διάλυμα υδροχλωρικοφ οξζοσ (εφόςον πρόκειται για εναποκζςεισ λίπουσ ι φαρμάκων). Σε περίπτωςθ απόφραξθσ, να μθν χρθςιμοποιοφνται ςφριγγεσ μικρότερεσ των 10 ml, λόγω ανάπτυξθσ υψθλϊν πιζςεων κινδφνου ριξθσ του κακετιρα. Δεν ςυςτινεται θ χριςθ ςυρμάτινου οδθγοφ για τθν άρςθ τθσ απόφραξθσ του κακετιρα. 3. ΖΛΕΓΧΟ ΛΟΙΜΩΞΕΩΝ Ζρευνεσ υποδεικνφουν ότι ο κίνδυνοσ λοιμϊξεων μειϊνεται με τα εξισ μζτρα: Χρθςιμοποίθςθ ενόσ αυλοφ αποκλειςτικά για τθ χοριγθςθ παρεντερικισ ςίτιςθσ. Το προσ χοριγθςθ διάλυμα κα πρζπει να είναι αρκετό για 24ωρθ ζγχυςθ, ϊςτε να αποφεφγονται οι επιπλζον χειριςμοί. Αποφυγι προςκικθσ φαρμάκων ι θλεκτρολυτϊν ςτο ςάκο παρεντερικισ, όταν ζχει ιδθ ξεκινιςει θ ζγχυςθ. Οι ςυνδζςεισ των ςυςτθμάτων ζγχυςθσ δεν κα πρζπει να ανοίγονται για κανζνα λόγο, παρά μόνο για τθν αντικατάςταςι τουσ. Χριςθ εμφυτεφςιμων κακετιρων και/ι κακετιρων με υποδόρια ςιραγγα (ςε περιπτϊςεισ μακροχρόνιασ χοριγθςθσ). Χριςθ κακετιρων με αντιμικροβιακι επίςτρωςθ (ςε περιπτϊςεισ βραχυχρόνιασ χοριγθςθσ). Αυςτθρι τιρθςθ των αρχϊν αςθψίασ αντιςθψίασ κατά τθ φάςθ τθσ τοποκζτθςθσ. Κατάλλθλθ εκπαίδευςθ του προςωπικοφ. Επαρκισ πολιτικι αντιςθψίασ των χεριϊν. Χρθςιμοποίθςθ διαλφματοσ χλωρεξιδίνθσ 2% για τθν αντιςθψία του δζρματοσ. Τακτικι αλλαγι των ςυςτθμάτων ζγχυςθσ (ςφμφωνα με τισ οδθγίεσ). Κακετιρεσ από τεφλόν, ςιλικόνθ ι πολυουρεκάνθ φαίνεται πωσ ςχετίηονται με χαμθλότερο ποςοςτό λοιμϊξεων ςε ςχζςθ με αυτοφσ από πολυβινυλοχλωρίδιο (PVC) ι πολυαικυλζνιο. Θ προφυλακτικι χοριγθςθ αντιβιοτικϊν και θ περιοδικι προγραμματιςμζνθ αλλαγι των κεντρικϊν ι περιφερικϊσ ειςαγόμενων κεντρικϊν φλεβικϊν κακετιρων δεν ζχει αποδειχκεί ότι αποτελοφν αποτελεςματικά μζτρα κατά των λοιμϊξεων. Επιπλζον, υπάρχει μία τάςθ αφξθςθσ των λοιμϊξεων αποδιδόμενεσ ςτισ ςυχνζσ αλλαγζσ.

17 Προετοιμαςία & χοριγθςθ παρεντερικισ διατροφισ ΑΣΤΧΗΜΑΣΙΚΗ ΑΦΑΙΡΕΗ Οι κεντρικοί φλεβικοί κακετιρεσ κα πρζπει να αςφαλίηονται με τρόπο που να προλαμβάνεται θ ατυχθματικι αφαίρεςθ, ζλξθ ι βλάβθ. Ραράλλθλα τα επικζματα κα πρζπει να επικολλϊνται ζτςι, ϊςτε να επιτρζπεται θ επιςκόπθςθ τθσ πφλθσ ειςόδου του κακετιρα και θ απρόςκοπτθ απομάκρυνςι τουσ. Οποιαδιποτε βλάβθ ςτον κεντρικό φλεβικό κακετιρα κα πρζπει να αναφζρεται αμζςωσ ςε εξειδικευμζνο προςωπικό. Οι ςυνδζςεισ μεταξφ κακετιρα και ςυςτθμάτων ενδοφλζβιασ ζγχυςθσ κα πρζπει να είναι τφπου luer lock (βιδωτζσ) προκειμζνου να προλαμβάνεται θ ατυχθματικι διαρροι ι αιμορραγία. Θα πρζπει να υπάρχουν πάντα διακζςιμεσ λαβίδεσ ι κλείςτρα για τον ζλεγχο αιμορραγίασ από ζναν ελαττωματικό κακετιρα. 5. ΠΝΕΤΜΟΝΙΚΗ ΕΜΒΟΛΗ Σθμεία ι ςυμπτϊματα πνευμονικισ εμβολισ κα πρζπει να αναφζρονται ςτο κεράποντα ιατρό και να διερευνϊνται άμεςα. Σε περιπτϊςεισ οξείασ κρόμβωςθσ μπορεί να χορθγθκεί κρομβόλυςθ ι αντιπθκτικι αγωγι. Οι ανταγωνιςτζσ τθσ βιταμίνθσ Κ ι οι χαμθλοφ μοριακοφ βάρουσ θπαρίνεσ μποροφν να χορθγοφνται προφυλακτικά ςε αςκενείσ που λαμβάνουν παρεντερικι διατροφι και παρουςιάηουν αυξθμζνο κίνδυνο (ι ιςτορικό) εμβολισ. 6. ΣΑΘΕΡΟΣΗΣΑ Με τον όρο ςτακερότθτα ορίηεται θ διατιρθςθ των χαρακτθριςτικϊν μιασ χθμικισ ζνωςθσ κατά τθν αλλθλεπίδραςι τθσ με το περιβάλλον, ςε βακμό τζτοιο, ϊςτε να διατθρεί και τθν ωφελιμότθτά τθσ. Θ ζλλειψθ ςτακερότθτασ περιγράφει χθμικζσ αντιδράςεισ οι οποίεσ μπορεί να είναι ορατζσ αλλά όχι αναςτρζψιμεσ. Θ αντιμετϊπιςθ τθσ αςτάκειασ των διαλυμάτων παρεντερικισ φαίνεται ςτον Ρίνακα 2. Πίνακασ 2. Διάγραμμα αντιμετϊπιςθσ προβλθμάτων ςτακερότθτασ παρεντερικισ ςίτιςθσ Πρόβλημα Αποςτακεροποίθςθ των λιπιδικϊν γαλακτωμάτων (φάςθ προετοιμαςίασ). Αποςτακεροποίθςθ των λιπιδικϊν γαλακτωμάτων (φάςθ χοριγθςθσ). Αντιμετώπιςη Μθν αναμιγνφετε τα λιπίδια με το διατροφικό μίγμα ςτισ εξισ περιπτϊςεισ: Υψθλζσ ςυγκεντρϊςεισ αςβεςτίου. Ρεριεκτικότθτα ςε αμινοξζα<10% (μείωςθ τθσ ρυκμιςτικότθτασ). Πταν υπάρχει ιατρικι οδθγία για προςκικθ θπαρίνθσ ςτο 2 ςε 1 διάλυμα. Πταν το ph του τελικοφ διατροφικοφ μίγματοσ είναι μικρότερο από 6,3. Στισ παραπάνω περιπτϊςεισ χορθγιςτε από ξεχωριςτι γραμμι ι ςυνδζςτε όςο το δυνατόν πιο κοντά ςτθν πφλθ ειςόδου. Ανακίνθςθ του ςάκου εφόςον βρίςκεται ςτθ φάςθ τθσ γαλακτωματοποίθςθσ. Ανακίνθςθ και παρακολοφκθςθ για 1 2 ϊρεσ ςτθ φάςθ ςυςςωμάτωςθσ. Εφόςον μετά τθν παρζλευςθ δφο ωρϊν παρατθρθκεί ξανά εικόνα ςυςςωμάτωςθσ απορρίψτε το

18 18 Προετοιμαςία & χοριγθςθ παρεντερικισ διατροφισ Φωτοδιάςπαςθ οξείδωςθ των βιταμινϊν (φάςθ προετοιμαςίασ) Φωτοδιάςπαςθ οξείδωςθ των βιταμινϊν (φάςθ χοριγθςθσ). ςάκο. Απόρριψθ ςτθ φάςθ διάςπαςθσ. Ρροςκζςτε τισ υδατοδιαλυτζσ βιταμίνεσ ςτο ςάκο τθσ παρεντερικισ αμζςωσ πριν τθν ζναρξθ τθσ ζγχυςθσ. Εξαςφαλίςτε προςταςία του από το φωσ: Κάλυψθ αςκοφ με πράςινθ ι μαφρθ ςακοφλα. Φωτοπροςτατευτικά ςυςτιματα ζγχυςθσ. 7. ΑΤΜΒΑΣΟΣΗΣΑ Με τον όρο αςυμβατότθτα εννοείται μια ανεπικφμθτθ φυςικι ι χθμικι αντίδραςθ μεταξφ ενόσ φαρμάκου και ενόσ διαλφτθ ι μεταξφ δφο ι περιςςότερων φαρμάκων, που μεταβάλει τα χαρακτθριςτικά και τθ δραςτικότθτά τουσ και ενδζχεται να επθρεάςει το κεραπευτικό αποτζλεςμα. Θ αςυμβατότθτα αποτελεί μία δυνθτικά αναςτρζψιμθ κατάςταςθ. Οι αςυμβατότθτεσ που παρουςιάηονται ςτθ φάςθ τθσ προετοιμαςίασ περιορίηονται κυρίωσ ςτθ δθμιουργία κρυςτάλλων φωςφορικοφ αςβεςτίου και μποροφν να αντιμετωπιςκοφν ωσ εξισ: Θα πρζπει να ακολουκείται αυςτθρά θ ςειρά ανάμιξθσ (ο φϊςφοροσ προςτίκεται πρϊτα και το αςβζςτιο ακολουκεί). Δε κα πρζπει να χρθςιμοποιείται θ παρεντερικι ςίτιςθ για διόρκωςθ θλεκτρολυτικϊν διαταραχϊν του αςβεςτίου. Θ χριςθ οργανικϊν μορφϊν φωςφόρου μειϊνει τθν πικανότθτα ιηιματοσ. Θ χριςθ χλωριοφχου αςβεςτίου αντί γλυκονικοφ αςβεςτίου μειϊνει, επίςθσ, τθν πικανότθτα ιηιματοσ. Θ προςκικθ διαλφματοσ λίπουσ αυξάνει το ph και ευνοεί τθ δθμιουργία κρυςτάλλων φωςφορικοφ αςβεςτίου. Είναι χαρακτθριςτικό ότι ςε ph=6,2 και ςυγκζντρωςθ φωςφόρου10mmol/lt μποροφμε να προςκζςουμε 35mmol/lt αςβεςτίου, ενϊ διάλυμα με ph=6,6 και ςυγκζντρωςθ φωςφόρου10mmol/lt «ανζχεται» μζχρι 10mmol/lt αςβεςτίου. Οι αςυμβατότθτεσ που παρουςιάηονται ςτθ φάςθ τθσ χοριγθςθσ αφοροφν τθν αλλθλεπίδραςθ του διαλφματοσ παρεντερικισ με διάφορα φάρμακα. Ο τρόποσ αντιμετϊπιςθσ αυτϊν των ςυμβατοτιτων είναι: Θ χρθςιμοποίθςθ ενόσ αυλοφ αποκλειςτικά για τθ χοριγθςθ παρεντερικισ ςίτιςθσ. Θ χοριγθςθ τθσ παρεντερικισ μζςω φίλτρων. Θ εξαςφάλιςθ πλθροφοριϊν ςυμβατότθτασ ςε ςυνεργαςία με τθ κεραπευτικι ομάδα, εφόςον θ ανάμιξθ κεωρείται αναγκαία. Εάν δεν υπάρχουν πλθροφορίεσ ςυμβατότθτασ το φάρμακο κα πρζπει να χορθγείται ξεχωριςτά. Στον πίνακα 3 αναφζρονται ςτοιχεία ςυμβατότθτασ μεταξφ διαφόρων φαρμάκων και διαλυμάτων παρεντερικισ διατροφισ [2 ςε 1, 3 ςε 1 και λιπιδικϊν γαλακτωμάτων Intravenous Fat Emulsion (IVFE)].

19 Προετοιμαςία & χοριγθςθ παρεντερικισ διατροφισ 19 Αξιολόγθςθ Ραρζμβαςθσ Βακμόσ κατά τον οποίο επιτεφχκθκαν τα επικυμθτά αποτελζςματα που διατυπϊκθκαν κατά τθ φάςθ του ςχεδιαςμοφ. Νοςθλευτικι Τεκμθρίωςθ Στθν κάρτα νοςθλείασ του αςκενοφσ κα μποροφςαν να ςθμειωκοφν τα παρακάτω: Ηωτικά ςθμεία αναφοράσ. Ώρα ζναρξθσ χοριγθςθσ. Είδοσ παρεντερικισ (2 ςε 1, 3 ςε 1 κ.τ.λ.). Βατότθτα τθσ φλεβικισ οδοφ και προβλιματα - χειριςμοί που ςχετίηονται με αυτιν. Διάμετροσ φίλτρων που χρθςιμοποιικθκαν. Κατάςταςθ των αυτοκόλλθτων επικεμάτων. Ανοχι και ςυνεργαςία του αςκενοφσ.

20 20 Προετοιμαςία & χοριγθςθ παρεντερικισ διατροφισ Πίνακασ 3. υμβατότθτεσ φαρμάκων κατά τθν ανάμιξι τουσ ςε κοινό αυλό με διαλφματα παρεντερικισ διατροφισ Είδοσ ανάμιξθσ Είδοσ ανάμιξθσ Φάρμακο Φάρμακο 2ςε1 3ςε1 IVFE 2ςε1 3ςε1 IVFE Αητρεονάμθ Λοραηεπάμθ Α Α Ακεταηολαμίδθ Α - - Μανιττόλθ Ακυκλοβίρθ Α Α Α Μεκοτρεξάτθ Α Αμικαςίνθ /Α /Α Μεκυλντόπα /Α /Α Αμινοφυλλίνθ Α Α Α Μεκυλπρεδνιηολόνθ Αμπικιλλίνθ /Α Μεπεριδίνθ υδροχλωρικι Αμπικιλλίνθ+ςουλμπακτάμθ Μεροπενζμθ - Αμφοτερικίνθ Β Α Α Α Μζςνα Ανοςοςφαιρίνεσ -/ - - Μετοκλοπραμίδθ Α/ Ατρακοφριο - - Μετρονιδαηόλθ Βανκομυκίνθ Μιδαηολάμθ Α/ Α Α Βεκουρόνιο βρωμιοφχο - - Μικοναηόλθ Βιταμίνθ Κ 1 - Μιλρινόνθ γαλακτικι - - Βουμετανίδθ Μιτοξανδρόνθ υδροχλωρικι Α Γάλλιο νιτρικό Μορφίνθ κειικι /Α /Α Γενταμυκίνθ Ναλβουφίνθ υδροχλωρικι Α - Γκαςινκλοβίρθ Α/ Α Α Ναφκικιλλίνθ νατριοφχοσ Γλυκονικό αςβζςτιο Νιτριγλυκερίνθ Γρανιςετρόνθ υδροχλωρικι Νιτροπρωςςικό νάτριο Δεξαμεκαηόνθ Νορεπινεφρίνθ Διγοξίνθ Ντομπουταμίνθ Διττανκρακικό νάτριο Α/ Ντοπαμίνθ /Α /Α Δοξορουβικίνθ Α Α - Ονταςεντρόνθ υδροχλωρικι Α Α Δοξυκυκλίνθ Α Α Οξακιλλίνθ νατριοφχοσ Δροπεριδόλθ Α Α Ουροκινάςθ - - Δυφενυδραμίνθ Ρενικιλλίνθ G καλιοφχοσ Εναλαπριλάτθ Ρενικιλλίνθ G νατριοφχοσ - - Επινεφρίνθ υδροχλωρικι - - Ρεντοβαρβιτάλθ νατριοφχοσ Α Α Ερυκρομυκίνθ Ριπερακιλλίνθ+ταηομπακτάμθ Ηιδοβουδίνθ Ρρομεκαηίνθ υδροχλωρικι /Α Θπαρίνθ νατριοφχοσ Α Α Ρροποφόλθ - - Θειικό μαγνιςιο Ρροχλωροπεραηίνθ Ιμιπενζμθ ςιλαςτατίνθ ανιτιδίνθ υδροχλωρικι Ινδομεκακίνθ Α - - Σιδιρου δεξτράνθ /Α Α/ - Ινςουλίνθ regular Σιμετιδίνθ Ιςοπροτερενόλθ υδροχλωρικι Σιπροφλοξαςίνθ Α Ιφοςφαμίδθ Σιςπλατίνα Α Καναμυκίνθ Τικαρκιλλίνθ Καρβοπλατίνθ Τικαρκιλλίνθ+κλαβουλανικό Καφεΐνθ - - Τομπραμυκίνθ Κεφαηολίνθ νατριοφχοσ /Α Τριμεκοπρίμθ+ςουλφομεκοξαηόλθ Κεφεπίμθ - - Υδροκορτιηόνθ Κεφοξιτίνθ Υδρομορφίνθ Α/ - Κεφοπεραηόνθ Υδροχλωρικό οξφ - - Κεφοταξίμθ Φαινοβαρβιτάλθ νατριοφχοσ Α Α Κεφουροξίμθ Φαμοτιδίνθ Κεφταηιδίμθ Φεντανφλθ Κεφτριαξόνθ Α Α Α Φενυντοΐνθ νατριοφχοσ Α - - Κλινδαμυκίνθ Φλουκοναηόλθ Κυκλοςπορίνθ /Α /Α /Α Φουροςεμίδθ /Α Κυκλοφωςφαμίδθ Φωςφωρικό Κάλιο Α Α Α Κυταραμπίνθ (Ara-C) Α Φωςφορικό Νάτριο Α Α - Λεβορφανόλθ Α - Χλωραμφαινικόλθ - Λεβοφλοξαςίνθ - Χλωριοφχο κάλιο Λευκοβορίνθ Χλωροπρομαηίνθ υδροχλωρικι Λιδοκαΐνθ υδροχλωρικι 5-φλουροουρακίλθ /Α /Α - Λινεηολίδθ - - Tacrolimus -: δεν υπάρχουν διακζςιμα ςτοιχεία αςυμβατότθτασ /Α: αντικρουόμενα δεδομζνα, οι ενδείξεισ υποςτθρίηουν ςυμβατότθτα. Α: υπάρχει αποδεδειγμζνθ αςυμβατότθτα Α/: αντικρουόμενα δεδομζνα, οι ενδείξεισ υποςτθρίηουν : υπάρχει αποδεδειγμζνθ ςυμβατότθτα αςυμβατότθτα Πθγι: Mirtalo JM (2009)

Όροι Χρήςησ. 2 Νοςθλευτικι φροντίδα αςκενι με ςφςτθμα φλεβικισ προςπζλαςθσ Port-a Cath

Όροι Χρήςησ. 2 Νοςθλευτικι φροντίδα αςκενι με ςφςτθμα φλεβικισ προςπζλαςθσ Port-a Cath Νοςηλευτική φροντίδα αςθενή με ςύςτημα φλεβικήσ προςπέλαςησ Port-a Cath 4θ Τγειιονομιικι Περιιφζρειια Μακεδονίίασ Θράκθσ 2 Νοςθλευτικι φροντίδα αςκενι με ςφςτθμα φλεβικισ προςπζλαςθσ Port-a Cath Όροι Χρήςησ

Διαβάστε περισσότερα

2 Διενζργεια χαμθλοφ εκκενωτικοφ υποκλυςμοφ. Όροι Χρήςησ

2 Διενζργεια χαμθλοφ εκκενωτικοφ υποκλυςμοφ. Όροι Χρήςησ Διενέργεια Χαμηλού Εκκενωτικού Υποκλυςμού 4η Υγειιονομιική Περιιφέρειια Μακεδονίίασ Θράκησ 2 Διενζργεια χαμθλοφ εκκενωτικοφ υποκλυςμοφ Όροι Χρήςησ Το πρωτόκολλο νοςθλευτικισ πρακτικισ, που ακολουκεί, αναπτφχκθκε

Διαβάστε περισσότερα

Όροι Χρήςησ. 2 Άςθπτθ Τεχνικι Μθ-Επαφισ (ΑΤΜΕ)

Όροι Χρήςησ. 2 Άςθπτθ Τεχνικι Μθ-Επαφισ (ΑΤΜΕ) Άςηπτη Τεχνική Μη- Επαφήσ (ΑΤΜΕ) 4θ Υγειιονομιικι Περιιφζρειια Μακεδονίίασ Θράκθσ 2 Άςθπτθ Τεχνικι Μθ-Επαφισ (ΑΤΜΕ) Όροι Χρήςησ Το πρωτόκολλο νοςθλευτικισ πρακτικισ, που ακολουκεί, αναπτφχκθκε από κλινικοφσ

Διαβάστε περισσότερα

2 Ενδοδερμικι χοριγθςθ φαρμάκου. Όροι Χρήςησ

2 Ενδοδερμικι χοριγθςθ φαρμάκου. Όροι Χρήςησ Ενδοδερμική χορήγηση φαρμάκου 4θ Υγειιονομιικι Περιιφζρειια Μακεδονίίασ Θράκθσ 2 Ενδοδερμικι χοριγθςθ φαρμάκου Όροι Χρήςησ Το πρωτόκολλο νοςθλευτικισ πρακτικισ, που ακολουκεί, αναπτφχκθκε από κλινικοφσ

Διαβάστε περισσότερα

Όροι Χρήςησ. 2 Χριςθ Παλμικοφ Οξφμετρου

Όροι Χρήςησ. 2 Χριςθ Παλμικοφ Οξφμετρου Χρήςη Παλμικού Οξύμετρου 4θ Τγειιονομιικι Περιιφζρειια Μακεδονίίασ Θράκθσ 2 Χριςθ Παλμικοφ Οξφμετρου Όροι Χρήςησ Το πρωτόκολλο νοςθλευτικισ πρακτικισ, που ακολουκεί, αναπτφχκθκε από κλινικοφσ νοςθλευτζσ

Διαβάστε περισσότερα

2 Μετάγγιςθ αίματοσ και παραγϊγων. Όροι Χρήςησ

2 Μετάγγιςθ αίματοσ και παραγϊγων. Όροι Χρήςησ Μετάγγιςη αίματοσ και παραγώγων 4θ Υγειιονομιικι Περιιφζρειια Μακεδονίίασ Θράκθσ 2 Μετάγγιςθ αίματοσ και παραγϊγων Όροι Χρήςησ Το πρωτόκολλο νοςθλευτικισ πρακτικισ, που ακολουκεί, αναπτφχκθκε από κλινικοφσ

Διαβάστε περισσότερα

2 Χοριγθςθ οξυγόνου με ςυςκευζσ χαμθλισ και υψθλισ ροισ. Όροι Χρήςησ

2 Χοριγθςθ οξυγόνου με ςυςκευζσ χαμθλισ και υψθλισ ροισ. Όροι Χρήςησ Χορήγηςη οξυγόνου με ςυςκευέσ χαμηλήσ και υψηλήσ ροήσ 4θ Τγειιονομιικι Περιιφζρειια Μακεδονίίασ Θράκθσ 2 Χοριγθςθ οξυγόνου με ςυςκευζσ χαμθλισ και υψθλισ ροισ Όροι Χρήςησ Το πρωτόκολλο νοςθλευτικισ πρακτικισ,

Διαβάστε περισσότερα

Ρομποτική. Η υγεία ςασ το αξίηει

Ρομποτική. Η υγεία ςασ το αξίηει Ρομποτική Μάκετε γριγορά και εφκολα ό τι χρειάηεται να ξζρετε για τισ λαπαροςκοπικζσ μεκόδουσ αντιμετϊπιςθσ γυναικολογικϊν πακιςεων Ενθμερωκείτε ςωςτά και υπεφκυνα Η υγεία ςασ το αξίηει Μζκοδοσ και πλεονεκτιματα

Διαβάστε περισσότερα

2 Προετοιμαςία και παρακολοφκθςθ λειτουργίασ Μονάδασ Θωρακικισ Παροχζτευςθσ (bullau) Προι Χρήςησ

2 Προετοιμαςία και παρακολοφκθςθ λειτουργίασ Μονάδασ Θωρακικισ Παροχζτευςθσ (bullau) Προι Χρήςησ Προετοιμαςία & παρακολούθηςη λειτουργίασ Μονάδασ Θωρακικήσ Παροχέτευςησ (bullau) 4θ Τγειιονομιικι Περιιφζρειια Μακεδονίίασ Θράκθσ 2 Προετοιμαςία και παρακολοφκθςθ λειτουργίασ Μονάδασ Θωρακικισ Παροχζτευςθσ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΓΕΙΑΚΟ ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΟ ΕΠΕΙΟΔΙΟ (ΑΕΕ)

ΑΓΓΕΙΑΚΟ ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΟ ΕΠΕΙΟΔΙΟ (ΑΕΕ) ΑΓΓΕΙΑΚΟ ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΟ ΕΠΕΙΟΔΙΟ (ΑΕΕ) Σα ΑΕΕ είναι θ ςυχνότερθ αιτία πρόκλθςθσ αναπθρίασ και θ τζταρτθ αιτία κανάτου 82-92% των ΑΕΕ είναι ιςχαιμικά και το 18-8% είναι αιμορραγικά. φμφωνα με τθν Παγκόςμια

Διαβάστε περισσότερα

2 Λιψθ ηωτικϊν ςθμείων ςε ενιλικεσ. Όροι Χρήςησ

2 Λιψθ ηωτικϊν ςθμείων ςε ενιλικεσ. Όροι Χρήςησ Λόψη ζωτικών ςημεύων ςε ενόλικεσ 4θ Τγειιονομιικι Περιιφζρειια Μακεδονίίασ Θράκθσ 2 Λιψθ ηωτικϊν ςθμείων ςε ενιλικεσ Όροι Χρήςησ Το πρωτόκολλο νοςθλευτικισ πρακτικισ, που ακολουκεί, αναπτφχκθκε από κλινικοφσ

Διαβάστε περισσότερα

Όροι Χρήςησ. 2 Προεγχειρθτικι Νοςθλευτικι Φροντίδα Παίδων

Όροι Χρήςησ. 2 Προεγχειρθτικι Νοςθλευτικι Φροντίδα Παίδων Προεγχειρητική Νοςηλευτική Φροντίδα Παίδων 4θ Τγειιονομιικι Περιιφζρειια Μακεδονίίασ Θράκθσ 2 Προεγχειρθτικι Νοςθλευτικι Φροντίδα Παίδων Όροι Χρήςησ Το πρωτόκολλο νοςθλευτικισ πρακτικισ, που ακολουκεί,

Διαβάστε περισσότερα

Όροι Χρήςησ. 2 Λιψθ ηωτικϊν ςθμείων ςε παιδιά

Όροι Χρήςησ. 2 Λιψθ ηωτικϊν ςθμείων ςε παιδιά Λόψη ζωτικών ςημεύων ςε παιδιϊ 4θ Τγειιονομιικι Περιιφζρειια Μακεδονίίασ Θράκθσ 2 Λιψθ ηωτικϊν ςθμείων ςε παιδιά Όροι Χρήςησ Το πρωτόκολλο νοςθλευτικισ πρακτικισ, που ακολουκεί, αναπτφχκθκε από κλινικοφσ

Διαβάστε περισσότερα

Όροι Χρήςησ. 2 Κατευκυντιριεσ οδθγίεσ για τθν αποκικευςθ αποςτειρωμζνου υλικοφ

Όροι Χρήςησ. 2 Κατευκυντιριεσ οδθγίεσ για τθν αποκικευςθ αποςτειρωμζνου υλικοφ Κατευθυντήριεσ οδηγίεσ για την αποθήκευςη αποςτειρωμένου υλικού 4θ Υγειιονομιικι Περιιφζρειια Μακεδονίίασ Θράκθσ 2 Κατευκυντιριεσ οδθγίεσ για τθν αποκικευςθ αποςτειρωμζνου υλικοφ Όροι Χρήςησ Το πρωτόκολλο

Διαβάστε περισσότερα

Ηλιακι Θζρμανςθ οικίασ

Ηλιακι Θζρμανςθ οικίασ Ηλιακι Θζρμανςθ οικίασ Δυνατότθτα κάλυψθσ κερμαντικϊν αναγκϊν ζωσ και 100% (εξαρτάται από τθν τοποκεςία, τθν ςυλλεκτικι επιφάνεια και τθν μάηα νεροφ αποκθκεφςεωσ) βελτιςτοποιθμζνο ςφςτθμα με εγγυθμζνθ

Διαβάστε περισσότερα

Clinical trials have gone global: Is this a good thing? Επιλεγόμενο μάκθμα «Λευχαιμίεσ» Σταυροφλα Μπεροποφλθ Κωνςταντίνοσ Φωτιάδθσ

Clinical trials have gone global: Is this a good thing? Επιλεγόμενο μάκθμα «Λευχαιμίεσ» Σταυροφλα Μπεροποφλθ Κωνςταντίνοσ Φωτιάδθσ Clinical trials have gone global: Is this a good thing? Επιλεγόμενο μάκθμα «Λευχαιμίεσ» Σταυροφλα Μπεροποφλθ Κωνςταντίνοσ Φωτιάδθσ Τι είναι θ κλινικι δοκιμι; Σφμφωνα με το WHO Κάκε ερευνθτικι μελζτθ, θ

Διαβάστε περισσότερα

Ι. Βλαχογιαννάκοσ, Γ. Β. Παπακεοδωρίδθσ, Γ.Ν. Νταλζκοσ, Α. Αλεξοποφλου, Χ. Τριάντοσ, Ε. Χολόγκιτασ, Ι. Κοςκίνασ

Ι. Βλαχογιαννάκοσ, Γ. Β. Παπακεοδωρίδθσ, Γ.Ν. Νταλζκοσ, Α. Αλεξοποφλου, Χ. Τριάντοσ, Ε. Χολόγκιτασ, Ι. Κοςκίνασ ΚΑΣΕΤΘΤΝΣΗΡΙΕ ΟΔΗΓΙΕ ΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΕΛΕΣΗ ΗΠΑΣΟ (ΕΕΜΗ) ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΣΗ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΗ ΣΟΤ ΙΟΤ ΣΗ ΗΠΑΣΙΣΙΔΑ Β ΚΑΣΑ ΣΗ ΧΟΡΗΓΗΗ ΑΝΟΟΚΑΣΑΣΑΛΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ Ι. Βλαχογιαννάκοσ, Γ. Β. Παπακεοδωρίδθσ,

Διαβάστε περισσότερα

Όροι Χριςθσ. 2 Μετεγχειρθτικι Νοςθλευτικι Φροντίδα Παίδων

Όροι Χριςθσ. 2 Μετεγχειρθτικι Νοςθλευτικι Φροντίδα Παίδων Μετεγχειρητική Νοςηλευτική Φροντίδα Παίδων 4θ Υγειιονομιικι Περιιφζρειια Μακεδονίίασ Θράκθσ 2 Μετεγχειρθτικι Νοςθλευτικι Φροντίδα Παίδων Όροι Χριςθσ Το πρωτόκολλο νοςθλευτικισ πρακτικισ, που ακολουκεί,

Διαβάστε περισσότερα

Όροι Χρήςησ. 2 Υγιεινι ςϊματοσ βαρζωσ πάςχοντοσ αςκενι

Όροι Χρήςησ. 2 Υγιεινι ςϊματοσ βαρζωσ πάςχοντοσ αςκενι Υγιεινή ςώματοσ βαρέωσ πάςχοντοσ αςθενή 4θ Υγειιονομιικι Ρεριιφζρειια Μακεδονίίασ Θράκθσ 2 Υγιεινι ςϊματοσ βαρζωσ πάςχοντοσ αςκενι Όροι Χρήςησ Το πρωτόκολλο νοςθλευτικισ πρακτικισ, που ακολουκεί, αναπτφχκθκε

Διαβάστε περισσότερα

Σφςτθμα Διαχείριςθσ Αντλιοςταςίων. Διαφείπιςη ςτςσημάσων ύδπετςηρ Μονάδερ αςύπμασηρ μεσαυοπάρ ςημάσων Radio telemetry

Σφςτθμα Διαχείριςθσ Αντλιοςταςίων. Διαφείπιςη ςτςσημάσων ύδπετςηρ Μονάδερ αςύπμασηρ μεσαυοπάρ ςημάσων Radio telemetry Σφςτθμα Διαχείριςθσ Αντλιοςταςίων Διαφείπιςη ςτςσημάσων ύδπετςηρ Μονάδερ αςύπμασηρ μεσαυοπάρ ςημάσων Radio telemetry Η ςωςτι διαχείριςθ των υδάτινων πόρων αποτελεί ςτθ ςθμερινι εποχι επιτακτικι ανάγκθ,

Διαβάστε περισσότερα

2 Υποδόρια Χοριγθςθ Φαρμάκου. Όροι Χρήςησ

2 Υποδόρια Χοριγθςθ Φαρμάκου. Όροι Χρήςησ Υποδόρια Χορήγηςη Φαρμάκου 4θ Τγειιονομιικι Περιιφζρειια Μακεδονίίασ Θράκθσ 2 Υποδόρια Χοριγθςθ Φαρμάκου Όροι Χρήςησ Το πρωτόκολλο νοςθλευτικισ πρακτικισ, που ακολουκεί, αναπτφχκθκε από κλινικοφσ νοςθλευτζσ

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χριςθσ τθσ διαδικτυακισ εφαρμογισ «Υποβολι και παρακολοφκθςθ τθσ ζγκριςθσ Εκπαιδευτικών Πακζτων»

Εγχειρίδιο Χριςθσ τθσ διαδικτυακισ εφαρμογισ «Υποβολι και παρακολοφκθςθ τθσ ζγκριςθσ Εκπαιδευτικών Πακζτων» Εγχειρίδιο Χριςθσ τθσ διαδικτυακισ εφαρμογισ «Υποβολι και παρακολοφκθςθ τθσ ζγκριςθσ Εκπαιδευτικών Πακζτων» Το Πλθροφοριακό Σφςτθμα τθσ δράςθσ «e-κπαιδευτείτε» ζχει ςτόχο να αυτοματοποιιςει τισ ακόλουκεσ

Διαβάστε περισσότερα

ΡΑΝΕΛΛΘΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2014 ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΤΙΚΘΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΘΣ

ΡΑΝΕΛΛΘΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2014 ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΤΙΚΘΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΘΣ ΡΑΝΕΛΛΘΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2014 ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΤΙΚΘΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΘΣ Θζμα Α Α1: γ, Α2: β, Α3: α, Α4: β, A5: β Θζμα Β Β1: Σ ι Λ (ελλιπισ διατφπωςθ), Λ, Σ, Σ, Σ Β2: α) Οι διαφορζσ μεταξφ ς και π δεςμοφ είναι: α. Στον ς

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΑΡΜΟΓΕ ΒΑΕΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΗ ΝΟΗΛΕΤΣΙΚΗ. Φιλιοποφλου Ειρινθ

ΕΦΑΡΜΟΓΕ ΒΑΕΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΗ ΝΟΗΛΕΤΣΙΚΗ. Φιλιοποφλου Ειρινθ ΕΦΑΡΜΟΓΕ ΒΑΕΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΗ ΝΟΗΛΕΤΣΙΚΗ Φιλιοποφλου Ειρινθ Προςθήκη νζων πεδίων Ασ υποκζςουμε ότι μετά τθ δθμιουργία του πίνακα αντιλαμβανόμαςτε ότι ζχουμε ξεχάςει κάποια πεδία. Είναι ζνα πρόβλθμα το οποίο

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ ΑΠΟΚΣΗΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΣΑΤΣΟΣΗΣΑ

ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ ΑΠΟΚΣΗΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΣΑΤΣΟΣΗΣΑ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ ΑΠΟΚΣΗΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΣΑΤΣΟΣΗΣΑ Οδηγός Χρήσης Εφαρμογής Ελέγχου Προσφορών Αφοφ πιςτοποιθκεί ο λογαριαςμόσ που δθμιουργιςατε ςτο πρόγραμμα ωσ Πάροχοσ Προςφορϊν, κα λάβετε ζνα e-mail με

Διαβάστε περισσότερα

Ακράτεια οφρων είναι οποιαςδιποτε μορφισ ακοφςια απώλεια οφρων.

Ακράτεια οφρων είναι οποιαςδιποτε μορφισ ακοφςια απώλεια οφρων. Σί είναι η ακράτεια οφρων; Ακράτεια οφρων είναι οποιαςδιποτε μορφισ ακοφςια απώλεια οφρων. Ποιά είναι η επίπτωςή τησ ςτο γυναικείο πληθυςμό; Γενικά 27% των γυναικών κα παρουςιάςουν κάποιο τφπο ακράτειασ

Διαβάστε περισσότερα

Ενθμζρωςθ και προςταςία των καταναλωτών από τουσ κινδφνουσ που απορρζουν από τα χθμικά προϊόντα

Ενθμζρωςθ και προςταςία των καταναλωτών από τουσ κινδφνουσ που απορρζουν από τα χθμικά προϊόντα Ενθμζρωςθ και προςταςία των καταναλωτών από τουσ κινδφνουσ που απορρζουν από τα χθμικά προϊόντα Γενικό Χθμείο του Κράτουσ Διεφκυνςθ Περιβάλλοντοσ Δρ. Διμθτρα Δανιιλ Χθμικά προϊόντα Οι χθμικζσ ουςίεσ υπάρχουν

Διαβάστε περισσότερα

Slide 1. Εισαγωγή στη ψυχρομετρία

Slide 1. Εισαγωγή στη ψυχρομετρία Slide 1 Εισαγωγή στη ψυχρομετρία 1 Slide 2 Σφντομη ειςαγωγή ςτη ψυχρομετρία. Διάγραμμα Mollier (πίεςησ-ενθαλπίασ P-H) Σο διάγραμμα Mollier είναι μία γραφικι παράςταςθ ςε ζναν άξονα ςυντεταγμζνων γραμμϊν

Διαβάστε περισσότερα

ελ. 11/235, Περιεχόμενα Φακζλου "Σεχνικι Προςφορά"

ελ. 11/235, Περιεχόμενα Φακζλου Σεχνικι Προςφορά υντάκτθσ : Ευάγγελοσ Κρζτςιμοσ χόλιο: ΠΑΡΑΣΗΡΗΗ 1 ελ. 11/235, Περιεχόμενα Φακζλου "Σεχνικι Προςφορά" Για τθν αποφυγι μεγάλου όγκου προςφοράσ και για τθ διευκόλυνςθ του ζργου τθσ επιτροπισ προτείνεται τα

Διαβάστε περισσότερα

Όροι Χρήςησ. 2 Αναρρόφθςθ Βρογχικϊν Εκκρίςεων

Όροι Χρήςησ. 2 Αναρρόφθςθ Βρογχικϊν Εκκρίςεων Αναρρόφηση Βρογχικών Εκκρίσεων 4θ Τγειιονομιικι Περιιφζρειια Μακεδονίίασ Θράκθσ 2 Αναρρόφθςθ Βρογχικϊν Εκκρίςεων Όροι Χρήςησ Το πρωτόκολλο νοςθλευτικισ πρακτικισ, που ακολουκεί, αναπτφχκθκε από κλινικοφσ

Διαβάστε περισσότερα

Πανελλαδικε σ Εξετα ςεισ Γ Τα ξησ Ημερη ςιου και Δ Τα ξησ Εςπερινου Γενικου Λυκει ου

Πανελλαδικε σ Εξετα ςεισ Γ Τα ξησ Ημερη ςιου και Δ Τα ξησ Εςπερινου Γενικου Λυκει ου Ζνωςθ Ελλινων Χθμικϊν Πανελλαδικε σ Εξετα ςεισ Γ Τα ξησ Ημερη ςιου και Δ Τα ξησ Εςπερινου Γενικου Λυκει ου Χημεία 03/07/2017 Τμιμα Παιδείασ και Χθμικισ Εκπαίδευςθσ 0 Πανελλαδικε σ Εξετα ςεισ Γ Τα ξησ Ημερη

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΙΑΓΩΓΗ ΕΚΔΡΟΜΩΝ & ΝΕΩΝ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΕΩΝ ΣΗΝ ΙΣΟΕΛΙΔΑ ΣΗ Δ.Δ.Ε. ΘΕΠΡΩΣΙΑ

ΟΔΗΓΙΕ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΙΑΓΩΓΗ ΕΚΔΡΟΜΩΝ & ΝΕΩΝ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΕΩΝ ΣΗΝ ΙΣΟΕΛΙΔΑ ΣΗ Δ.Δ.Ε. ΘΕΠΡΩΣΙΑ ΟΔΗΓΙΕ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΙΑΓΩΓΗ ΕΚΔΡΟΜΩΝ & ΝΕΩΝ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΕΩΝ ΣΗΝ ΙΣΟΕΛΙΔΑ ΣΗ Δ.Δ.Ε. ΘΕΠΡΩΣΙΑ ΕΙΑΓΩΓΗ Ο νζοσ δικτυακόσ τόποσ τθσ Δ.Δ.Ε. Θεςπρωτίασ παρζχει πλζον τθ δυνατότθτα τθσ καταχϊρθςθσ νζων, ειδιςεων και

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτικό Εργαςτιριο:

Εκπαιδευτικό Εργαςτιριο: Εκπαιδευτικό Εργαςτιριο: «Βζλτιςτεσ Πρακτικζσ Ποιότθτασ τθσ 7 θσ ΥΠΕ Κριτθσ» Τίτλοσ Ειςιγθςθσ: «Ποιότθτα ςτισ Υπθρεςίεσ Υγείασ: Προοπτικζσ Βελτίωςθσ Παρεχόμενων Υπθρεςιϊν ςτο Γενικό Νοςοκομείο Χανίων»

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΚΆ ΤΣΉΜΑΣΑ. 2 ο Εργαςτιριο Διαχείριςθ Διεργαςιϊν

ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΚΆ ΤΣΉΜΑΣΑ. 2 ο Εργαςτιριο Διαχείριςθ Διεργαςιϊν ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΚΆ ΤΣΉΜΑΣΑ 2 ο Εργαςτιριο Διαχείριςθ Διεργαςιϊν Τπόβακρο (1/3) τουσ παλαιότερουσ υπολογιςτζσ θ Κεντρικι Μονάδα Επεξεργαςίασ (Κ.Μ.Ε.) μποροφςε κάκε ςτιγμι να εκτελεί μόνο ζνα πρόγραμμα τουσ ςφγχρονουσ

Διαβάστε περισσότερα

Είναι μια μελζτθ αςκενι-μάρτυρα (case-control). Όςοι ςυμμετζχουν ςτθν μελζτθ ζχουν επιλεγεί με βάςθ τθν ζκβαςθ.

Είναι μια μελζτθ αςκενι-μάρτυρα (case-control). Όςοι ςυμμετζχουν ςτθν μελζτθ ζχουν επιλεγεί με βάςθ τθν ζκβαςθ. Ερϊτθςθ 1 Μια μελζτθ πραγματοποιείται για να εξετάςει αν θ μετεμμθνοπαυςιακι ορμονικι κεραπεία ζχει προςτατευτικό ρόλο για τθν πρόλθψθ εμφράγματοσ του μυοκαρδίου. 1013 γυναίκεσ με οξφ ζμφραγμα του μυοκαρδίου

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΚΆ ΤΣΉΜΑΣΑ. 7 θ Διάλεξθ Διαχείριςθ Μνιμθσ Μζροσ Γ

ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΚΆ ΤΣΉΜΑΣΑ. 7 θ Διάλεξθ Διαχείριςθ Μνιμθσ Μζροσ Γ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΚΆ ΤΣΉΜΑΣΑ 7 θ Διάλεξθ Διαχείριςθ Μνιμθσ Μζροσ Γ ελιδοποίθςθ (1/10) Σόςο θ κατάτμθςθ διαμεριςμάτων ςτακεροφ μεγζκουσ όςο και θ κατάτμθςθ διαμεριςμάτων μεταβλθτοφ και άνιςου μεγζκουσ δεν κάνουν

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριςθ του φακζλου "public_html" ςτο ΠΣΔ

Διαχείριςθ του φακζλου public_html ςτο ΠΣΔ Διαχείριςθ του φακζλου "public_html" ςτο ΠΣΔ Οι παρακάτω οδθγίεσ αφοροφν το χριςτθ webdipe. Για διαφορετικό λογαριαςμό χρθςιμοποιιςτε κάκε φορά το αντίςτοιχο όνομα χριςτθ. = πατάμε αριςτερό κλικ ςτο Επιςκεφκείτε

Διαβάστε περισσότερα

Σο θλεκτρικό κφκλωμα

Σο θλεκτρικό κφκλωμα Σο θλεκτρικό κφκλωμα Για να είναι δυνατι θ ροι των ελεφκερων θλεκτρονίων, για να ζχουμε θλεκτρικό ρεφμα, απαραίτθτθ προχπόκεςθ είναι θ φπαρξθ ενόσ κλειςτοφ θλεκτρικοφ κυκλϊματοσ. Είδθ κυκλωμάτων Σα κυκλϊματα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΑ ΛΙΠΗ ΕΙΑΓΩΓΗ. (1 γραμμάριο λίπουσ αποδίδει 9-9,3 kcal ι περίπου 38 joule). ΕΙΔΗ ΛΙΠΩΝ. Tα λίπθ είναι τριϊν ειδϊν: τα κορεςμζνα λιπαρά οξζα,

ΣΑ ΛΙΠΗ ΕΙΑΓΩΓΗ. (1 γραμμάριο λίπουσ αποδίδει 9-9,3 kcal ι περίπου 38 joule). ΕΙΔΗ ΛΙΠΩΝ. Tα λίπθ είναι τριϊν ειδϊν: τα κορεςμζνα λιπαρά οξζα, ΣΑ ΛΙΠΗ ΕΙΑΓΩΓΗ Τα λίπθ αποτελοφν μία μεγάλθ ανομοιογενι ομάδα κρεπτικϊν ουςιϊν που ζχουν κοινά χαρακτθριςτικά όπωσ ότι είναι ουςίεσ αδιάλυτεσ ςτο νερό κι αναλφονται ςε οργανικά διαλφματα. Από άποψθ κρεπτικισ

Διαβάστε περισσότερα

eorder Eγχειρίδιο Χρήσης

eorder Eγχειρίδιο Χρήσης Eγχειρίδιο Χρήσης Περιεχόμενα Σχετικά.. 3 Ειςαγωγι ςτο ςφςτθμα. 4 Λιψθ Παραγγελιάσ.. 5 Διαχείριςθ τραπεηιϊν. 9 Μετακίνθςθ Τραπεηιοφ... 10 Λογαριαςμόσ Τραπεηιοφ 11 Παραγγελίεσ χωρίσ τραπζηι. 12 Σθμειϊματα

Διαβάστε περισσότερα

Πωσ δθμιουργώ φακζλουσ;

Πωσ δθμιουργώ φακζλουσ; Πωσ δθμιουργώ φακζλουσ; Για να μπορζςετε να δθμιουργιςετε φακζλουσ ςτο χαρτοφυλάκιό ςασ ςτο Mahara κα πρζπει να μπείτε ςτο ςφςτθμα αφοφ πατιςετε πάνω ςτο ςφνδεςμο Mahara profiles από οποιοδιποτε ςελίδα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΟΣΗΣΑ 1: ΓΝΩΡIΖΩ ΣΟΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΗ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: Εργονομία

ΕΝΟΣΗΣΑ 1: ΓΝΩΡIΖΩ ΣΟΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΗ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: Εργονομία ΕΝΟΣΗΣΑ 1: ΓΝΩΡIΖΩ ΣΟΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΗ Εργονομία, ωςτι ςτάςθ εργαςίασ, Εικονοςτοιχείο (pixel), Ανάλυςθ οκόνθσ (resolution), Μζγεκοσ οκόνθσ Ποιεσ επιπτϊςεισ μπορεί να ζχει θ πολφωρθ χριςθ του υπολογιςτι ςτθν

Διαβάστε περισσότερα

2 Χοριγθςθ Ειςπνεόμενων Φαρμάκων (ςε μθ διαςωλθνωμζνουσ αςκενείσ) Όροι Χρήςησ

2 Χοριγθςθ Ειςπνεόμενων Φαρμάκων (ςε μθ διαςωλθνωμζνουσ αςκενείσ) Όροι Χρήςησ Χορήγηςη Ειςπνεόμενων Φαρμάκων (ςε μη διαςωληνωμένουσ αςθενείσ) 4θ Τγειιονομιικι Περιιφζρειια Μακεδονίίασ Θράκθσ 2 Χοριγθςθ Ειςπνεόμενων Φαρμάκων (ςε μθ διαςωλθνωμζνουσ αςκενείσ) Όροι Χρήςησ Το πρωτόκολλο

Διαβάστε περισσότερα

ANIMONDA Η ΠΡΩΣΗ ΕΠΙΛΟΓΗ ΓΙΑ ΣΗ ΓΑΣΑ Α

ANIMONDA Η ΠΡΩΣΗ ΕΠΙΛΟΓΗ ΓΙΑ ΣΗ ΓΑΣΑ Α ANIMONDA Η ΠΡΩΣΗ ΕΠΙΛΟΓΗ ΓΙΑ ΣΗ ΓΑΣΑ Α Η ANIMONDA όλα αυτά τα χρόνια μζςα από τθν πείρα τθσ, τθν επιςτθμονικι τθσ εξειδίκευςθ και με γνϊμονα τισ ιδιαιτερότθτεσ τθσ γάτασ ςτθ διατροφι τθσ,ζχει δθμιουργιςει

Διαβάστε περισσότερα

Παράςταςη ακεραίων ςτο ςυςτημα ςυμπλήρωμα ωσ προσ 2

Παράςταςη ακεραίων ςτο ςυςτημα ςυμπλήρωμα ωσ προσ 2 Παράςταςη ακεραίων ςτο ςυςτημα ςυμπλήρωμα ωσ προσ 2 Δρ. Χρήζηος Ηλιούδης Μθ Προςθμαςμζνοι Ακζραιοι Εφαρμογζσ (ςε οποιαδιποτε περίπτωςθ δεν χρειάηονται αρνθτικοί αρικμοί) Καταμζτρθςθ. Διευκυνςιοδότθςθ.

Διαβάστε περισσότερα

Ανϊτερεσ πνευματικζσ λειτουργίεσ Μνιμθ Μάκθςθ -Συμπεριφορά

Ανϊτερεσ πνευματικζσ λειτουργίεσ Μνιμθ Μάκθςθ -Συμπεριφορά Ανϊτερεσ πνευματικζσ λειτουργίεσ Μνιμθ Μάκθςθ -Συμπεριφορά Οδθγίεσ Προτείνεται να γίνει ςαφισ ο ρόλοσ κάκε τμιματοσ του ΚΝΣ και να αναδειχκεί θ ςχζςθ που ζχουν τα μζρθ αυτά με τισ ανϊτερεσ πνευματικζσ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΑΡΜΟΓΖσ ΒΆΕΩΝ ΔΕΔΟΜΖΝΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΣΥΟΤ. Ειρινθ Φιλιοποφλου

ΕΦΑΡΜΟΓΖσ ΒΆΕΩΝ ΔΕΔΟΜΖΝΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΣΥΟΤ. Ειρινθ Φιλιοποφλου ΕΦΑΡΜΟΓΖσ ΒΆΕΩΝ ΔΕΔΟΜΖΝΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΣΥΟΤ Ειρινθ Φιλιοποφλου Ειςαγωγι Ο Παγκόςμιοσ Ιςτόσ (World Wide Web - WWW) ι πιο απλά Ιςτόσ (Web) είναι μία αρχιτεκτονικι για τθν προςπζλαςθ διαςυνδεδεμζνων εγγράφων

Διαβάστε περισσότερα

25. Ποια είναι τα ψυκτικά φορτία από εξωτερικζσ πθγζσ. Α) Τα ψυκτικά φορτία από αγωγιμότθτα. Β) Τα ψυκτικά φορτία από ακτινοβολία και

25. Ποια είναι τα ψυκτικά φορτία από εξωτερικζσ πθγζσ. Α) Τα ψυκτικά φορτία από αγωγιμότθτα. Β) Τα ψυκτικά φορτία από ακτινοβολία και 25. Ποια είναι τα ψυκτικά φορτία από εξωτερικζσ πθγζσ Α) Τα ψυκτικά φορτία από αγωγιμότθτα. Β) Τα ψυκτικά φορτία από ακτινοβολία και Γ) Τα ψυκτικά φορτία από είςοδο εξωτερικοφ αζρα. 26. Ποιζσ είναι οι

Διαβάστε περισσότερα

Οδθγία 2014/95/ΕΕ Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και Συμβουλίου τθσ 22/10/14. Ημερομθνία Δθμοςίευςθσ ςτθν Εφθμερίδα Ε.Ε.: 15/11/14

Οδθγία 2014/95/ΕΕ Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και Συμβουλίου τθσ 22/10/14. Ημερομθνία Δθμοςίευςθσ ςτθν Εφθμερίδα Ε.Ε.: 15/11/14 Οδθγία 2014/95/ΕΕ Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και Συμβουλίου τθσ 22/10/14 Ημερομθνία Δθμοςίευςθσ ςτθν Εφθμερίδα Ε.Ε.: 15/11/14 Δθμοςιοποίθςθ μθ χρθματοοικονομικών πλθροφοριών Ημερομθνία Εφαρμογισ τθσ Ευρωπαϊκισ

Διαβάστε περισσότερα

Σ ΤΑΤ Ι Σ Τ Ι Κ Η. Statisticum collegium V

Σ ΤΑΤ Ι Σ Τ Ι Κ Η. Statisticum collegium V Σ ΤΑΤ Ι Σ Τ Ι Κ Η i Statisticum collegium V Στατιςτική Συμπεραςματολογία Ι Σημειακζσ Εκτιμήςεισ Διαςτήματα Εμπιςτοςφνησ Στατιςτική Συμπεραςματολογία (Statistical Inference) Το πεδίο τθσ Στατιςτικισ Συμπεραςματολογία,

Διαβάστε περισσότερα

Κριτθριο αξιολόγηςησ χημείασ προςανατολιςμοφ Γ Λυκείου

Κριτθριο αξιολόγηςησ χημείασ προςανατολιςμοφ Γ Λυκείου ΘΕΜΑ Α. Στισ παρακάτω ερωτήςεισ πολλαπλήσ επιλογήσ Α1 έωσ και Α4 να επιλέξετε το γράμμα που αντιςτοιχεί ςτη ςωςτή απάντηςη. Α1. Ο αρικμόσ οξείδωςθσ του C ςτθν φορμαλδεΰδθ είναι : α. 0 β. -1 γ. +1 δ. +2

Διαβάστε περισσότερα

Δείκτησ Αξιολόγηςησ 1.1: χολικόσ χώροσ, υλικοτεχνική υποδομή και οικονομικοί πόροι

Δείκτησ Αξιολόγηςησ 1.1: χολικόσ χώροσ, υλικοτεχνική υποδομή και οικονομικοί πόροι Δείκτησ Αξιολόγηςησ 1.1: χολικόσ χώροσ, υλικοτεχνική υποδομή και οικονομικοί πόροι ΣΟΜΕΑ 1: ΜΕΑ ΚΑΙ ΠΟΡΟΙ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΣΟΤ ΧΟΛΕΙΟΤ Περιγραφή: Ο ςυγκεκριμζνοσ δείκτθσ αναφζρεται ςτον βακμό που οι υπάρχοντεσ

Διαβάστε περισσότερα

Virtualization. Στο ςυγκεκριμζνο οδηγό, θα παρουςιαςτεί η ικανότητα δοκιμήσ τησ διανομήσ Ubuntu 9.04, χωρίσ την ανάγκη του format.

Virtualization. Στο ςυγκεκριμζνο οδηγό, θα παρουςιαςτεί η ικανότητα δοκιμήσ τησ διανομήσ Ubuntu 9.04, χωρίσ την ανάγκη του format. Virtualization Στο ςυγκεκριμζνο οδηγό, θα παρουςιαςτεί η ικανότητα δοκιμήσ τησ διανομήσ Ubuntu 9.04, χωρίσ την ανάγκη του format. Το virtualization πρόκειται για μια τεχνολογία, θ οποία επιτρζπει το διαχωριςμό

Διαβάστε περισσότερα

Τυπικζσ Γλϊςςεσ Περιγραφισ Υλικοφ Εργαςτιριο 1

Τυπικζσ Γλϊςςεσ Περιγραφισ Υλικοφ Εργαςτιριο 1 Τμήμα Μησανικών Πληποφοπικήρ, Τ.Ε.Ι. Ηπείπος Ακαδημαϊκό Έτορ 2016-2017, 6 ο Εξάμηνο Τυπικζσ Γλϊςςεσ Περιγραφισ Υλικοφ Εργαςτιριο 1 Διδάςκων Τςιακμάκθσ Κυριάκοσ, Phd MSc in Electronic Physics (Radioelectrology)

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικαςία Προγράμματοσ Ωρομζτρθςθσ. (v.1.0.7)

Διαδικαςία Προγράμματοσ Ωρομζτρθςθσ. (v.1.0.7) (v.1.0.7) 1 Περίλθψθ Σο ςυγκεκριμζνο εγχειρίδιο δθμιουργικθκε για να βοθκιςει τθν κατανόθςθ τθσ Διαδικαςίασ Προγράμματοσ Ωρομζτρθςθσ. Παρακάτω προτείνεται μια αλλθλουχία ενεργειϊν τθν οποία ο χριςτθσ πρζπει

Διαβάστε περισσότερα

3 ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

3 ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 3 ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 1) Τίτλοσ τθσ ζρευνασ: «Ποια είναι θ επίδραςθ τθσ κερμοκραςίασ ςτθ διαλυτότθτα των ςτερεϊν ςτο νερό;» 2) Περιγραφι του ςκοποφ τθσ ζρευνασ: Η ζρευνα

Διαβάστε περισσότερα

3 θ διάλεξθ Επανάλθψθ, Επιςκόπθςθ των βαςικϊν γνϊςεων τθσ Ψθφιακισ Σχεδίαςθσ

3 θ διάλεξθ Επανάλθψθ, Επιςκόπθςθ των βαςικϊν γνϊςεων τθσ Ψθφιακισ Σχεδίαςθσ 3 θ διάλεξθ Επανάλθψθ, Επιςκόπθςθ των βαςικϊν γνϊςεων τθσ Ψθφιακισ Σχεδίαςθσ 1 2 3 4 5 6 7 Παραπάνω φαίνεται θ χαρακτθριςτικι καμπφλθ μετάβαςθσ δυναμικοφ (voltage transfer characteristic) για ζναν αντιςτροφζα,

Διαβάστε περισσότερα

Ακολουκιακά Λογικά Κυκλώματα

Ακολουκιακά Λογικά Κυκλώματα Ακολουκιακά Λογικά Κυκλώματα Τα ψθφιακά λογικά κυκλϊματα που μελετιςαμε μζχρι τϊρα ιταν ςυνδυαςτικά κυκλϊματα. Στα ςυνδυαςτικά κυκλϊματα οι ζξοδοι ςε κάκε χρονικι ςτιγμι εξαρτϊνται αποκλειςτικά και μόνο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΑΔΙΑ ΕΦΑΜΟΓΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΞΩΤΕΙΚΗΣ ΘΕΜΟΜΟΝΩΣΗΣ

ΣΤΑΔΙΑ ΕΦΑΜΟΓΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΞΩΤΕΙΚΗΣ ΘΕΜΟΜΟΝΩΣΗΣ ΣΤΑΔΙΑ ΕΦΑΜΟΓΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΞΩΤΕΙΚΗΣ ΘΕΜΟΜΟΝΩΣΗΣ 1) Αρχικά πρζπει να γίνει ζλεγχοσ του υποςτρϊματοσ για : ςκόνεσ, υγραςία, επιπεδότθτα. Ππου κρίνεται απαραίτθτο πρζπει να γίνεται κακαριςμόσ, υδροβολι,

Διαβάστε περισσότερα

Πειραματικι Ψυχολογία (ΨΧ66)

Πειραματικι Ψυχολογία (ΨΧ66) Πειραματικι Ψυχολογία (ΨΧ66) Διάλεξη 7 Σεχνικζσ για τθν επίτευξθ ςτακερότθτασ Πζτροσ Ροφςςοσ Μζθοδοι για την επίτευξη του ελζγχου Μζςω του κατάλλθλου ςχεδιαςμοφ του πειράματοσ (ςτόχοσ είναι θ εξάλειψθ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΟΤΗΤΑ 2: ΤΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΤΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5: Γνωριμία με το λογιςμικό του υπολογιςτι

ΕΝΟΤΗΤΑ 2: ΤΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΤΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5: Γνωριμία με το λογιςμικό του υπολογιςτι ΕΝΟΤΗΤΑ 2: ΤΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΤΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5: Γνωριμία με το λογιςμικό του υπολογιςτι Λογιςμικό (Software), Πρόγραμμα (Programme ι Program), Προγραμματιςτισ (Programmer), Λειτουργικό Σφςτθμα (Operating

Διαβάστε περισσότερα

The Weather Experts Team. Φεβρουάριοσ 2013

The Weather Experts Team. Φεβρουάριοσ 2013 1 Φεβρουάριοσ 2013 2 Οδηγίεσ για την ειδική πρόςβαςη ςτο WeatherExpert 1. Μζςω του browser του υπολογιςτι ςασ (π.χ. InternetExplorer, Mozilla Firefox κ.α.) ςυνδεκείτε ςτθν ιςτοςελίδα μασ : http://www.weatherexpert.gr

Διαβάστε περισσότερα

Όροι Χρήςησ. 2 Ενδομυϊκι χοριγθςθ φαρμάκου

Όροι Χρήςησ. 2 Ενδομυϊκι χοριγθςθ φαρμάκου Ενδομυΰκή χορήγηση φαρμάκου 4θ Υγειιονομιικι Περιιφζρειια Μακεδονίίασ Θράκθσ 2 Ενδομυϊκι χοριγθςθ φαρμάκου Όροι Χρήςησ Το πρωτόκολλο νοςθλευτικισ πρακτικισ, που ακολουκεί, αναπτφχκθκε από κλινικοφσ νοςθλευτζσ

Διαβάστε περισσότερα

Είναι εφικτι θ ςυναπόφαςθ του αςκενι ςτθ κεραπεία ; Κατερίνα Κουτςογιάννθ φλλογοσ Ρευματοπακϊν Κριτθσ

Είναι εφικτι θ ςυναπόφαςθ του αςκενι ςτθ κεραπεία ; Κατερίνα Κουτςογιάννθ φλλογοσ Ρευματοπακϊν Κριτθσ Είναι εφικτι θ ςυναπόφαςθ του αςκενι ςτθ κεραπεία ; Κατερίνα Κουτςογιάννθ φλλογοσ Ρευματοπακϊν Κριτθσ Κοινόσ κεραπευτικόσ ςτόχοσ Ο πρωταρχικόσ ςτόχοσ τθσ κεραπείασ είναι θ μακροχρόνια βελτίωςη τησ ποιότητασ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΛΟΓΟΙ ΓΙΑ ΦΥΣΙΚΟΥΣ

ΒΙΟΛΟΓΟΙ ΓΙΑ ΦΥΣΙΚΟΥΣ ΦΥΣΙΚΗ vs ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΒΙΟΛΟΓΟΙ ΓΙΑ ΦΥΣΙΚΟΥΣ «Προτείνω να αναπτφξουμε πρώτα αυτό που κα μποροφςε να ζχει τον τίτλο: «ιδζεσ ενόσ απλοϊκοφ φυςικοφ για τουσ οργανιςμοφσ». Κοντολογίσ, τισ ιδζεσ που κα μποροφςαν

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΙΤΟΥΓΙΚΆ ΣΥΣΤΉΜΑΤΑ. 5 ο Εργαςτιριο Ειςαγωγι ςτθ Γραμμι Εντολϊν

ΛΕΙΤΟΥΓΙΚΆ ΣΥΣΤΉΜΑΤΑ. 5 ο Εργαςτιριο Ειςαγωγι ςτθ Γραμμι Εντολϊν ΛΕΙΤΟΥΓΙΚΆ ΣΥΣΤΉΜΑΤΑ 5 ο Εργαςτιριο Ειςαγωγι ςτθ Γραμμι Εντολϊν Τι είναι θ Γραμμι Εντολϊν (1/6) Στουσ πρϊτουσ υπολογιςτζσ, και κυρίωσ από τθ δεκαετία του 60 και μετά, θ αλλθλεπίδραςθ του χριςτθ με τουσ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΣΗΕΙ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ ΣΕΣΑΡΣΗ 20 ΜΑΪΟΤ 2015

ΑΠΑΝΣΗΕΙ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ ΣΕΣΑΡΣΗ 20 ΜΑΪΟΤ 2015 ΑΠΑΝΣΗΕΙ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ ΘΕΜΑ Α ΣΕΣΑΡΣΗ 20 ΜΑΪΟΤ 2015 Α1. - γ. ςφφιλθ Α2. - α. ερυκρόσ μυελόσ των οςτών Α3. - β. εντομοκτόνο Α4. - β. καταναλωτζσ 1θσ τάξθσ Α5. - δ. μία οικογζνεια ΘΕΜΑ Β Β1. 1.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΗ. του ΙΑΣΡΟΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΟΤ ΦΑΚΕΛΟΤ ΑΘΕΝΩΝ Για τον ΟΙΚΟ ΝΑΤΣΟΤ ΕΡΓΑΣΗΡΙΑΚΟΙ ΓΙΑΣΡΟΙ. iknowhow Πληροφορική A.E

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΗ. του ΙΑΣΡΟΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΟΤ ΦΑΚΕΛΟΤ ΑΘΕΝΩΝ Για τον ΟΙΚΟ ΝΑΤΣΟΤ ΕΡΓΑΣΗΡΙΑΚΟΙ ΓΙΑΣΡΟΙ. iknowhow Πληροφορική A.E ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΗ του ΙΑΣΡΟΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΟΤ ΦΑΚΕΛΟΤ ΑΘΕΝΩΝ Για τον ΟΙΚΟ ΝΑΤΣΟΤ ΕΡΓΑΣΗΡΙΑΚΟΙ ΓΙΑΣΡΟΙ iknowhow Πληροφορική A.E ΕΡΓΑΣΗΡΙΑΚΟΙ ΓΙΑΣΡΟΙ... 3 Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ... 3 ΧΡΗΣΕ... 3 ΠΡΟΒΑΗ ΣΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ... 3 ΑΡΧΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Μάρκετινγκ V Κοινωνικό Μάρκετινγκ. Πόπη Σουρμαΐδου. Σεμινάριο: Αναπτφςςοντασ μια κοινωνική επιχείρηςη

Μάρκετινγκ V Κοινωνικό Μάρκετινγκ. Πόπη Σουρμαΐδου. Σεμινάριο: Αναπτφςςοντασ μια κοινωνική επιχείρηςη Μάρκετινγκ V Κοινωνικό Μάρκετινγκ Πόπη Σουρμαΐδου Σεμινάριο: Αναπτφςςοντασ μια κοινωνική επιχείρηςη Σφνοψη Τι είναι το Marketing (βαςικι ειςαγωγι, swot ανάλυςθ, τα παλιά 4P) Τι είναι το Marketing Plan

Διαβάστε περισσότερα

2 Προετοιμαςία & χοριγθςθ IV υγρϊν. Όροι Χρήςησ

2 Προετοιμαςία & χοριγθςθ IV υγρϊν. Όροι Χρήςησ Προετοιμασία & χορήγηση IV υγρών 4θ Υγειιονομιικι Περιιφζρειια Μακεδονίίασ Θράκθσ 2 Προετοιμαςία & χοριγθςθ IV υγρϊν Όροι Χρήςησ Το πρωτόκολλο νοςθλευτικισ πρακτικισ, που ακολουκεί, αναπτφχκθκε από κλινικοφσ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΥ101: Ειςαγωγι ςτθν Πλθροφορικι

ΘΥ101: Ειςαγωγι ςτθν Πλθροφορικι Παράςταςη κινητήσ υποδιαςτολήσ ςφμφωνα με το πρότυπο ΙΕΕΕ Δρ. Χρήστος Ηλιούδης το πρότυπο ΙΕΕΕ 754 ζχει χρθςιμοποιθκεί ευρζωσ ςε πραγματικοφσ υπολογιςτζσ. Το πρότυπο αυτό κακορίηει δφο βαςικζσ μορφζσ κινθτισ

Διαβάστε περισσότερα

Δείκτεσ Διαχείριςθ Μνιμθσ. Βαγγζλθσ Οικονόμου Διάλεξθ 8

Δείκτεσ Διαχείριςθ Μνιμθσ. Βαγγζλθσ Οικονόμου Διάλεξθ 8 Δείκτεσ Διαχείριςθ Μνιμθσ Βαγγζλθσ Οικονόμου Διάλεξθ 8 Δείκτεσ Κάκε μεταβλθτι ςχετίηεται με μία κζςθ ςτθν κφρια μνιμθ του υπολογιςτι. Κάκε κζςθ ςτθ μνιμθ ζχει τθ δικι τθσ ξεχωριςτι διεφκυνςθ. Με άμεςθ

Διαβάστε περισσότερα

Δείκτησ Αξιολόγηςησ 5.2: Ανάπτυξη και εφαρμογή ςχεδίων δράςησ για τη βελτίωςη του εκπαιδευτικοφ ζργου

Δείκτησ Αξιολόγηςησ 5.2: Ανάπτυξη και εφαρμογή ςχεδίων δράςησ για τη βελτίωςη του εκπαιδευτικοφ ζργου Δείκτησ Αξιολόγηςησ 5.2: Ανάπτυξη και εφαρμογή ςχεδίων δράςησ για τη βελτίωςη του εκπαιδευτικοφ ζργου ΣΟΜΕΑ 5: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ, ΠΑΡΕΜΒΑΕΙ ΚΑΙ ΔΡΑΕΙ ΒΕΛΣΙΩΗ ΔΙΑΔΙΚΑΙΕ ΣΟΤ ΧΟΛΕΙΟΤ Περιγραφή: Ο δείκτθσ αυτόσ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓIΑ. Επιμέλεια : Δρ. Ι. Δετοράκης

ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓIΑ. Επιμέλεια : Δρ. Ι. Δετοράκης ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓIΑ Επιμέλεια : Δρ. Ι. Δετοράκης ΣΙ ΕIΝΑΙ ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓIΑ Επιδθμιολογία είναι θ μελζτθ τθσ κατανομισ μιασ νόςου ςτον πλθκυςμό και οι παράγοντεσ που επθρεάηουν ι προςδιορίηουν αυτι τθν κατανομι.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΙΙ

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΙΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΙΙ μέρος Α ΚΟΝΤΟΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΠΕ12.04 1 ΚΜ: Κλιματιςτικι μονάδα Ορολογία ΚΚΜ: Κεντρικι κλιματιςτικι μονάδα ΗΚΜ: Ημικεντρικι κλιματιςτικι μονάδα ΤΚΜ: Σοπικι κλιματιςτικι μονάδα Δίκτυο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΑΓΩΓΙΚΑ ΣΟΙΧΕΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΧΡΗΙΜΟΣΗΣΑ ΜΕΣΑΛΛΩΝ. Τα μζταλλα ζχουν τριπλό ρόλο : Δομικό, λειτουργικό και ρυκμιςτικό.

ΕΙΑΓΩΓΙΚΑ ΣΟΙΧΕΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΧΡΗΙΜΟΣΗΣΑ ΜΕΣΑΛΛΩΝ. Τα μζταλλα ζχουν τριπλό ρόλο : Δομικό, λειτουργικό και ρυκμιςτικό. ΕΙΑΓΩΓΙΚΑ ΣΟΙΧΕΙΑ Η λιψθ επαρκοφσ ποςότθτασ μετάλλων από τισ τροφζσ, βοθκά ςτθν ρφκμιςθ του οργανικοφ ιςοηυγίου ςε νερό, ςτθν ομαλότερθ διακίνθςθ των κρεπτικϊν ςυςτατικϊν, ςτθν διατιρθςθ τθσ φυςιολογικισ

Διαβάστε περισσότερα

-Έλεγχοσ μπαταρίασ (χωρίσ φορτίο) Ο ζλεγχοσ αυτόσ μετράει τθν κατάςταςθ φόρτιςθ τθσ μπαταρίασ.

-Έλεγχοσ μπαταρίασ (χωρίσ φορτίο) Ο ζλεγχοσ αυτόσ μετράει τθν κατάςταςθ φόρτιςθ τθσ μπαταρίασ. 1 -Έλεγχοσ μπαταρίασ (έλεγχοσ επιφανείασ) Ο ζλεγχοσ αυτόσ γίνεται για τθν περίπτωςθ που υπάρχει χαμθλό ρεφμα εκφόρτιςθσ κατά μικοσ τθσ μπαταρίασ -Έλεγχοσ μπαταρίασ (χωρίσ φορτίο) Ο ζλεγχοσ αυτόσ μετράει

Διαβάστε περισσότερα

Πόςο εκτατό μπορεί να είναι ζνα μη εκτατό νήμα και πόςο φυςικό. μπορεί να είναι ζνα μηχανικό ςτερεό. Συνιςταμζνη δφναμη versus «κατανεμημζνησ» δφναμησ

Πόςο εκτατό μπορεί να είναι ζνα μη εκτατό νήμα και πόςο φυςικό. μπορεί να είναι ζνα μηχανικό ςτερεό. Συνιςταμζνη δφναμη versus «κατανεμημζνησ» δφναμησ Πόςο εκτατό μπορεί να είναι ζνα μη εκτατό νήμα και πόςο φυςικό μπορεί να είναι ζνα μηχανικό ςτερεό. Συνιςταμζνη δφναμη versus «κατανεμημζνησ» δφναμησ Για τθν ανάδειξθ του κζματοσ κα λφνουμε κάποια προβλιματα

Διαβάστε περισσότερα

1 0 ΕΠΑΛ ΞΑΝΘΗ ΕΙΔΙΚΟΣΗΣΑ : ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΘΕΜΑΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ Β ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΘΕΜΑ : ΚΑΣΑΚΕΤΗ ΠΟΜΠΟΤ FM

1 0 ΕΠΑΛ ΞΑΝΘΗ ΕΙΔΙΚΟΣΗΣΑ : ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΘΕΜΑΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ Β ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΘΕΜΑ : ΚΑΣΑΚΕΤΗ ΠΟΜΠΟΤ FM 1 0 ΕΠΑΛ ΞΑΝΘΗ ΕΙΔΙΚΟΣΗΣΑ : ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΘΕΜΑΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ Β ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΘΕΜΑ : ΚΑΣΑΚΕΤΗ ΠΟΜΠΟΤ FM ΣΙ ΕΙΝΑΙ ΠΟΜΠΟ FM; Πρόκειται για μια θλεκτρονικι διάταξθ που ςκοπό ζχει τθν εκπομπι ραδιοςυχνότθτασ

Διαβάστε περισσότερα

Δυςκολίεσ ςτθν προςζγγιςθ αςκενϊν με θπατικζσ νόςουσ. Γαρυφαλιά Ν. Βλάχου Πνευμονολόγος Επιμελήτρια Β Γ.Π. Ν. Τρίπολης

Δυςκολίεσ ςτθν προςζγγιςθ αςκενϊν με θπατικζσ νόςουσ. Γαρυφαλιά Ν. Βλάχου Πνευμονολόγος Επιμελήτρια Β Γ.Π. Ν. Τρίπολης Δυςκολίεσ ςτθν προςζγγιςθ αςκενϊν με θπατικζσ νόςουσ Γαρυφαλιά Ν. Βλάχου Πνευμονολόγος Επιμελήτρια Β Γ.Π. Ν. Τρίπολης Θ πνευμονικι φυματίωςθ μπορεί να ςυνυπάρχει με άλλα νοςιματα Πνευμονικά Εξωπνευμονικά

Διαβάστε περισσότερα

Γίνετε μζλοσ τθσ ομάδασ Panoramio του

Γίνετε μζλοσ τθσ ομάδασ Panoramio του Γίνετε μζλοσ τθσ ομάδασ Panoramio του generations@school Ρροςκζςτε τισ φωτογραφίεσ ςασ ςτο generations@school Επειδι κζλουμε να μπορζςουν όλοι να δουν τα όςα ςπουδαία ςυνζβθςαν κατά τθ διάρκεια τθσ εκδιλωςθσ

Διαβάστε περισσότερα

Ζρευνα ικανοποίθςθσ τουριςτϊν

Ζρευνα ικανοποίθςθσ τουριςτϊν Ζρευνα ικανοποίθςθσ τουριςτϊν Ammon Ovis_Ζρευνα ικανοποίθςθσ τουριςτϊν_ Ραδιοςτακμόσ Flash 96 1 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ Σο δείγμα περιλαμβάνει 332 τουρίςτεσ από 5 διαφορετικζσ θπείρουσ. Οι περιςςότεροι εξ αυτϊν

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΤΛΟΣ: "SWITCH-ΠΩ ΝΑ ΚΑΣΑΦΕΡΕΙ ΣΗΝ ΑΛΛΑΓΗ ΟΣΑΝ Η ΑΛΛΑΓΗ ΕΙΝΑΙ ΔΤΚΟΛΗ" Σσγγραφείς: Chip Heath & Dan Heath. Εκδόζεις: Κσριάκος Παπαδόποσλος/ΕΕΔΕ

ΤΙΤΛΟΣ: SWITCH-ΠΩ ΝΑ ΚΑΣΑΦΕΡΕΙ ΣΗΝ ΑΛΛΑΓΗ ΟΣΑΝ Η ΑΛΛΑΓΗ ΕΙΝΑΙ ΔΤΚΟΛΗ Σσγγραφείς: Chip Heath & Dan Heath. Εκδόζεις: Κσριάκος Παπαδόποσλος/ΕΕΔΕ ΤΙΤΛΟΣ: "SWITCH-ΠΩ ΝΑ ΚΑΣΑΦΕΡΕΙ ΣΗΝ ΑΛΛΑΓΗ ΟΣΑΝ Η ΑΛΛΑΓΗ ΕΙΝΑΙ ΔΤΚΟΛΗ" Σσγγραφείς: Chip Heath & Dan Heath Εκδόζεις: Κσριάκος Παπαδόποσλος/ΕΕΔΕ www.dimitrazervaki.com Περιεχόμενα ΣΡΕΙ ΑΝΑΠΑΝΣΕΧΕ ΔΙΑΠΙΣΩΕΙ

Διαβάστε περισσότερα

Σφντομεσ Οδθγίεσ Χριςθσ

Σφντομεσ Οδθγίεσ Χριςθσ Σφντομεσ Οδθγίεσ Χριςθσ Περιεχόμενα 1. Επαφζσ... 3 2. Ημερολόγιο Επιςκζψεων... 4 3. Εκκρεμότθτεσ... 5 4. Οικονομικά... 6 5. Το 4doctors ςτο κινθτό ςου... 8 6. Υποςτιριξθ... 8 2 1. Επαφζσ Στισ «Επαφζσ»

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικαςία Διαχείριςθσ Στθλϊν Βιβλίου Εςόδων - Εξόδων. (v.1.0.7)

Διαδικαςία Διαχείριςθσ Στθλϊν Βιβλίου Εςόδων - Εξόδων. (v.1.0.7) Διαδικαςία Διαχείριςθσ Στθλϊν Βιβλίου Εςόδων - Εξόδων (v.1.0.7) 1 Περίληψη Το ςυγκεκριμζνο εγχειρίδιο δθμιουργικθκε για να βοθκιςει τθν κατανόθςθ τθσ διαδικαςίασ διαχείριςθσ ςτθλών βιβλίου Εςόδων - Εξόδων.

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογία Περιβάλλοντοσ: Διαχείριςθ Υγρών Αποβλιτων Ενότθτα 9: Απολφμανςθ. Κορνάροσ Μιχαιλ Πολυτεχνικι Σχολι Τμιμα Χθμικών Μθχανικών

Τεχνολογία Περιβάλλοντοσ: Διαχείριςθ Υγρών Αποβλιτων Ενότθτα 9: Απολφμανςθ. Κορνάροσ Μιχαιλ Πολυτεχνικι Σχολι Τμιμα Χθμικών Μθχανικών Τεχνολογία Περιβάλλοντοσ: Διαχείριςθ Υγρών Αποβλιτων Ενότθτα 9: Απολφμανςθ Κορνάροσ Μιχαιλ Πολυτεχνικι Σχολι Τμιμα Χθμικών Μθχανικών Απολφμανςθ Η εκροι που προζρχεται από πρωτοβάκμια, δευτεροβάκμια ι τριτοβάκμια

Διαβάστε περισσότερα

Καζάνης Θεόδωρος ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΕΜΠ Δ/νηης Πιζηοποίηζης & Εκπαίδεσζης Δικηύοσ

Καζάνης Θεόδωρος ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΕΜΠ Δ/νηης Πιζηοποίηζης & Εκπαίδεσζης Δικηύοσ Καζάνης Θεόδωρος ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΕΜΠ Δ/νηης Πιζηοποίηζης & Εκπαίδεσζης Δικηύοσ ΚΑΣΑΝΗΣ ΠΙΝΑΚΑ ΔΕΙΓΜΑΣΟΛΗΠΣΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΑΒΩΝ ISO 2859 W Z Z W Προδιαγραφι ΕΣΕΜ 0,6 x 0.7 = 0,42 0.6 L Προδιαγραφι

Διαβάστε περισσότερα

Παράςταςη ςυμπλήρωμα ωσ προσ 1

Παράςταςη ςυμπλήρωμα ωσ προσ 1 Δρ. Χρήστος Ηλιούδης Θζματα διάλεξησ ΣΤ1 Προςθεςη αφαίρεςη ςτο ΣΤ1 2 ή ΣΤ1 Ονομάηουμε ςυμπλιρωμα ωσ προσ μειωμζνθ βάςθ R ενόσ μθ προςθμαςμζνου αρικμοφ Χ = ( Χ θ-1 Χ θ-2... Χ 0 ) R ζναν άλλον αρικμό Χ'

Διαβάστε περισσότερα

Division of Pediatric-Adolescent Gynecology. Chairman: Prof. G. Creatsas

Division of Pediatric-Adolescent Gynecology. Chairman: Prof. G. Creatsas Division of Pediatric-Adolescent Gynecology 2 & nd Reconstructive Department of Surgery Obstetrics & Gynecology University 2 nd Department of Athens, of Obstetrics Medical School, & Gynecology, Aretaieion

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΥΕΙΡΙΗ ΤΠΟΠΣΟΤ ΚΡΟΤΜΑΣΟ ΕΜΠΟΛΑ Ε ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΠΛΟΙΟ ΣΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΔΑΣΑ. Μιχαιλ Όκων, Σαπουνάσ Σπφροσ, Μανωλίδου Ηαχαροφλα, Ευςτακίου Πάνοσ

ΔΙΑΥΕΙΡΙΗ ΤΠΟΠΣΟΤ ΚΡΟΤΜΑΣΟ ΕΜΠΟΛΑ Ε ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΠΛΟΙΟ ΣΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΔΑΣΑ. Μιχαιλ Όκων, Σαπουνάσ Σπφροσ, Μανωλίδου Ηαχαροφλα, Ευςτακίου Πάνοσ ΔΙΑΥΕΙΡΙΗ ΤΠΟΠΣΟΤ ΚΡΟΤΜΑΣΟ ΕΜΠΟΛΑ Ε ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΠΛΟΙΟ ΣΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΔΑΣΑ Μιχαιλ Όκων, Σαπουνάσ Σπφροσ, Μανωλίδου Ηαχαροφλα, Ευςτακίου Πάνοσ 3/11/2014: Πλοίο Ελλθνικϊν ςυμφερόντων απζπελυςε απο το Κόνακρι τθσ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΓΙΕΙΝΗ ΣΩΝ ΥΕΡΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕ ΓΙΑ ΣΟΤ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΙΕ ΤΓΕΙΑ

ΤΓΙΕΙΝΗ ΣΩΝ ΥΕΡΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕ ΓΙΑ ΣΟΤ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΙΕ ΤΓΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕ ΓΙΑ ΣΟΤ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΙΕ ΤΓΕΙΑ Τι είναι η Υγιεινή ηων Φεριών; Η Υγιεινι των Χεριϊν είναι θ «κακαριότθτα των χεριϊν» θ οποία πραγματοποιείται με: 1. Νερό και κοινό ςαποφνι 2. Νερό και ςαποφνι με

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνικζσ Ανάλυςησ Διοικητικών Αποφάςεων

Τεχνικζσ Ανάλυςησ Διοικητικών Αποφάςεων Τεχνικζσ Ανάλυςησ Διοικητικών Αποφάςεων Ενότητα 3: υςτιματα ουρϊν αναμονισ Κακθγθτισ Γιάννθσ Γιαννίκοσ χολι Οργάνωςθσ και Διοίκθςθσ Επιχειριςεων Σμιμα Διοίκθςθσ Επιχειριςεων Σκοποί ενότητασ Μελζτθ ςυςτθμάτων

Διαβάστε περισσότερα

Ένα πρόβλθμα γραμμικοφ προγραμματιςμοφ βρίςκεται ςτθν κανονικι μορφι όταν:

Ένα πρόβλθμα γραμμικοφ προγραμματιςμοφ βρίςκεται ςτθν κανονικι μορφι όταν: Μζθοδος Simplex Η πλζον γνωςτι και περιςςότερο χρθςιμοποιουμζνθ μζκοδοσ για τθν επίλυςθ ενόσ γενικοφ προβλιματοσ γραμμικοφ προγραμματιςμοφ, είναι θ μζκοδοσ Simplex θ οποία αναπτφχκθκε από τον George Dantzig.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙΑΔΗΡΟΤΕ ΕΡΙΣΚΕΥΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΡΟΥ ΑΡΑΙΤΕΙ ΑΦΑΙΕΣΗ ΚΑΛΥΜΜΑΤΩΝ ΡΕΡΕΙ ΝΑ ΕΚΤΕΛΕΙΤΑΙ ΑΡΠ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΜΕΝΟ ΤΕΧΝΙΚΟ ΡΟΣΩΡΙΚΟ.

ΟΡΟΙΑΔΗΡΟΤΕ ΕΡΙΣΚΕΥΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΡΟΥ ΑΡΑΙΤΕΙ ΑΦΑΙΕΣΗ ΚΑΛΥΜΜΑΤΩΝ ΡΕΡΕΙ ΝΑ ΕΚΤΕΛΕΙΤΑΙ ΑΡΠ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΜΕΝΟ ΤΕΧΝΙΚΟ ΡΟΣΩΡΙΚΟ. UND1448R 1 ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 1) ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΗ Αφιςτε αρκετά ανοίγματα για τον ςωςτό εξαεριςμό τθσ ςυςκευισ. 2) ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΗ Μθν χρθςιμοποιείτε μθχανικζσ διατάξεισ ι άλλα μζςα για να επιταχφνετε τθν διαδικαςία

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριςη Αριθμοδεικτών (v.1.0.7)

Διαχείριςη Αριθμοδεικτών (v.1.0.7) Διαχείριςη Αριθμοδεικτών (v.1.0.7) Περιεχόμενα 1. Μενοφ... 5 1.1 Αρικμοδείκτεσ.... 5 1.1.1 Δθμιουργία Αρικμοδείκτθ... 6 1.1.2 Αντιγραφι Αρικμοδείκτθ... 11 2. Παράμετροι... 12 2.1.1 Κατθγορίεσ Αρικμοδεικτϊν...

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΘΘ ΝΕΡΟΤ!!!!

ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΘΘ ΝΕΡΟΤ!!!! ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΘΘ ΝΕΡΟΤ!!!! Χωρίσ νερό δεν μπορεί να υπάρξει ανκρϊπινθ ηωι! Ζνασ μζςοσ άνκρωποσ μπορεί να αντζξει χωρίσ τροφι 2 μινεσ, ενϊ χωρίσ νερό μόνο 2-3 μζρεσ. Αν ο ανκρϊπινοσ οργανιςμόσ χάςει μεγάλθ ποςότθτα

Διαβάστε περισσότερα

Δίκτυα Υπολογιςτϊν 2-Rooftop Networking Project

Δίκτυα Υπολογιςτϊν 2-Rooftop Networking Project Ονοματεπώνυμα και Α.Μ. μελών ομάδασ Κοφινάσ Νίκοσ ΑΜ:2007030111 Πζρροσ Ιωακείμ ΑΜ:2007030085 Site survey Τα κτιρια τθσ επιλογισ μασ αποτελοφν το κτιριο επιςτθμϊν και το κτιριο ςτο οποίο ςτεγάηεται θ λζςχθ

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χριςθσ: Εφαρμογι Αιτιςεων για τα Εκπαιδευτικά Προγράμματα του Προςωπικοφ των Επιχειριςεων Τροφίμων

Εγχειρίδιο Χριςθσ: Εφαρμογι Αιτιςεων για τα Εκπαιδευτικά Προγράμματα του Προςωπικοφ των Επιχειριςεων Τροφίμων Εγχειρίδιο Χριςθσ: Εφαρμογι Αιτιςεων για τα Εκπαιδευτικά Προγράμματα του Προςωπικοφ των Επιχειριςεων ΕΚΔΟΣΗ 1.0 Περιεχόμενα Εφαρμογι Αιτιςεων για τα Εκπαιδευτικά Προγράμματα του Προςωπικοφ των Επιχειριςεων...

Διαβάστε περισσότερα

Δια-γενεακι κινθτικότθτα

Δια-γενεακι κινθτικότθτα Δια-γενεακι κινθτικότθτα Κατά κανόνα οι τρζχουςεσ επιλογζσ των ατόμων ζχουν ςυνζπειεσ ςτο μζλλον (δυναμικι ςχζςθ). Σε ότι αφορά τισ επιλογζσ των ατόμων ςε ςχζςθ με τθν εκπαίδευςθ γνωρίηουμε ότι τα άτομα

Διαβάστε περισσότερα