2/39 ύνηαγμα Εσζώνων "της Καρατρήζηος"

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "2/39 ύνηαγμα Εσζώνων "της Καρατρήζηος""

Transcript

1 2/39 ύνηαγμα Εσζώνων "της Καρατρήζηος" Ιζηορικά ηοιτεία: α. πγθξνηήζεθε ηελ 23ε Γεθεκβξίνπ 1913 ζην Μεζνιόγγη. β. ηηο 25 Απξηιίνπ 1918 κεηαθέξζεθε ζηελ πεξηνρή Πξεζπώλ, όπνπ κεηείρε ζηηο επηρεηξήζεηο θαηά ησλ Γεξκαλνβνπιγάξσλ, ππό ηελ III ΜΠ. γ. Σνλ Αύγνπζην ηνπ 1920 κεηαθέξζεθε ζηελ ΜΤΡΝΖ θαη ζπκκεηείρε ζε όιεο ηηο επηρεηξήζεηο ππό ηελ III ΜΠ, κέρξη ην δ. Σελ 28ε Οθησβξίνπ 1940 θηλήζεθε ζηελ πεξηνρή ΗΩΑΝΝΗΝΩΝ ππό ηελ VIII ΜΠ θαη ζπκκεηείρε ζηηο επηρεηξήζεηο ηνπ Διιελντηαιηθνύ πνιέκνπ. ε. Σελ 2 Γεθεκβξίνπ 1950 ζπγθξνηήζεθε ην ΚΔΝ Μεζνινγγίνπ ην νπνίν κεηνλνκάζηεθε ηελ 31 Απγνύζηνπ 1965 ζε 12 ν Π θαη ηελ 26 Ηνπλίνπ 1978, ζε 2/39 Π. ζη. Με απόθαζε ηνπ αλσηάηνπ ζηξαηησηηθνύ ζπκβνπιίνπ ηελ 26 επ 2000 κεηνλνκάζζεθε ζε 2/39 ΤΝΣΑΓΜΑ ΔΤΕΩΝΩΝ ΥΖ ΚΑΡΑΥΡΖΣΟ. Σν 2/39 ύληαγκα Δπδώλσλ ΥΖ ΚΑΡΑΥΡΖΣΟ έιαβε ηελ νλνκαζία ηνπ από ηνλ Γθηή ηνπ πληάγκαηνο, πληαγκαηάξρε Καξαρξήζην Βιάζην, ν νπνίνο ζηηο 20 Απγνύζηνπ ηνπ 1921, ζηε κάρε ζην ύςσκα Καξα-Kνπγηνύ, ζθνηώζεθε εξσηθά καρόκελνο, επηθεθαιήο ηνπ πληάγκαηνο Δπδώλσλ θαη ζήκεξα ιεηηνπξγεί σο ΚΔΝ επηπέδνπ πληάγκαηνο. δ. Ζ Πνιεκηθή εκαία ηνπ πληάγκαηνο έρεη παξαζεκνθνξεζεί ηξεηο θνξέο. Γύν θνξέο έρεη ηηκεζεί κε ηνλ Σαμηάξρε ηνπ Αξηζηείνπ Αλδξείαο θαη κία θνξά κε ην Γαιιηθό Πνιεκηθό ηαπξό: Πξώηε θνξά κε ηνλ Σαμηάξρε ηνπ Αξηζηείνπ Αλδξείαο γηα ηε δξάζε ηνπ πληάγκαηνο ζηνλ Α Παγθόζκην Πόιεκν ζην Μαθεδνληθό Μέησπν (ΦΔΚ αξ 163/17 Ηνπιίνπ 1921 ζει 5). Αςεπδείο κάξηπξεο απηήο ην Μλεκείν Πέζόλησλ ζην Πηξόη θαη ην πέξαζκα ηνπ από ηε όθηα πξσηεύνπζα ηεο Βνπιγαξίαο. Με ην Γαιιηθό Πνιεκηθό ηαπξό επίζεο γηα ηε δξάζε ηνπ πληάγκαηνο ζηνλ Α Παγθόζκην Πόιεκν ζην Μαθεδνληθό Μέησπν σο επηζηέγαζκα ησλ εξσηθώλ ηνπ πξάμεσλ, κεηαμύ ησλ ηξηώλ κόλνλ πληαγκάησλ(επί ζπλόινπ 20) πνπ ζπκκεηείραλ ζην Μαθεδνληθό Μέησπν από ηελ «Παιαηά Διιάδα» :

2 (3) Σελ δεύηεξε θνξά κε ηνλ Σαμηάξρε ηνπ Αξηζηείνπ Αλδξείαο θαη ηξίηε ζπλνιηθά θνξά, παξαζεκνθνξήζεθε γηα ηε δξάζε ηνπ ζηε Μηθξαζηαηηθή εθζηξαηεία. πγθεθξηκέλα γηα ηελ πνιύλεθξε κάρε ηνπ Αβγθίλ ηεο Πξνύζαο (Μάξηηνο 1921) όπνπ ζε έλα 48σξν έπεζαλ εξσηθώο καρόκελνη ζηελ πξώηε γξακκή δύν Γηνηθεηέο ηνπ πληάγκαηνο θαη δύν ηξαπκαηίζηεθαλ. Αθνινύζεζε ε πεξίθεκε κάρε ηνπ Καξά- Κνπγηνύ (Αύγνπζηνο 1921) όπνπ έπεζε επηθεθαιήο ησλ αλδξώλ ηνπ ν γελλαίνο Γηνηθεηήο ηνπ πληάγκαηνο πληαγκαηάξρεο Καξαρξήζηνο Βιάζηνο, από ηνπο Υαιθηόπνπινπο Βάιηνπ Αηη/λίαο ηνπ νπνίνπ ην όλνκα ηηκήο έλεθελ θέξεη ην ύληαγκα. Θέζη σνηάγμαηος: Δδξεύεη ζην ηξαηόπεδν "Αληγνπ ΠΤΡΟΤ ΜΟΤΣΑΚΛΖ", ην νπνίν βξίζθεηαη ζηε βόξεηα παξπθή ηεο Η.Π. Μεζνινγγίνπ. Ιζηορικά ηοιτεία Περιοτής: Μεζνιόγγη Ηδξύζεθε ην 13ν αηώλα από Γαικαηνύο πεηξαηέο πάλσ ζε ηξείο λεζίδεο, πνπ αξγόηεξα ελνπνηήζεθαλ. Καηά ηελ πεξίνδν ηεο Σνπξθνθξαηίαο ην Μεζνιόγγη ήηαλ θέληξν παηδείαο, κε ηελ ίδξπζε ηεο παιακατθήο ρνιήο ην 1760.ηηο 15 Απξηιίνπ 1825 άξρηζε ε Β πνιηνξθία ηεο πόιεο από ηνλ Κηνπηαρή. Ζ πνιηνξθία απηή θξάηεζε πεξίπνπ 1 ρξόλν. Λόγσ ηεο ειιείςεσο ηξνθίκσλ, απνθαζίζηεθε ε δπλακηθή έμνδνο ηεο Φξνπξάο ην βξάδπ ηνπ Λαδάξνπ ζηηο 10 Απξηιίνπ ηνπ Ναύπακηος: Όπνπ ην 1571 ζηελ νκώλπκε λαπκαρία ν Υξηζηηαληθόο ζηόινο θαηαλαπκάρεζε ηνλ Σνπξθηθό. Γηνηθεηηθή Γηαίξεζε Κπξηόηεξεο Πόιεηο Ννκόο Αηησιναθαξλαλίαο: Αγξίλην, κε θαηνίθνπο (53.595) Η.Π Μεζνινγγίνπ, κε θαηνίθνπο.( ) Αηησιηθό, κε θαηνίθνπο (7.279) Ναύπαθηνο, κε θαηνίθνπο (17.460) Ακθηινρία, κε θαηνίθνπο (13.711)

3 2/39 ύνηαγμα Εσζώνων"της Καρατρήζηος" Γενικά για ηο Μεζολόγγι Ζ Πξσηεύνπζα ηνπ λνκνύ Αηησιναθαξλαλίαο απνηειεί κηα ζύγρξνλε πόιε κε πινύζην ηζηνξηθό, πλεπκαηηθό θαη πνιηηηθό παξειζόλ πνπ γίλεηαη αληηιεπηό ζηνλ επηζθέπηε από ηελ πξώηε ζηηγκή πνπ ζα βξεζεί ζηελ πόιε, ελώ νη ξίδεο ηεο πόιεο ράλνληαη ζηα βάζε ησλ αηώλσλ αθνύ ηόζν ΒΓ όζν θαη ΒΑ ζε απόζηαζε 5-7ρικ από ην θέληξν ηεο ππάξρνπλ νη Αξραηνινγηθνί Υώξνη ηεο Πιεπξώλαο θαη ηεο Καιπδώλαο. Βξίζθεηαη ζην Νόηην ηκήκα Αηησιναθαξλαλίαο, ζηελ είζνδν ηνπ Παηξατθνύ θόιπνπ, αλάκεζα ζηηο εθβνιέο ησλ πνηακώλ Δπήλνπ θαη Αρειώνπ θαη ζηνπο πξόπνδεο ηνπ Αξαθύλζνπ, ζε απόζηαζε πεξίπνπ 35 ρηιηνκέηξσλ από ην Αγξίλην θαη 37 ρηιηνκέηξσλ από ηε Γέθπξα Ρίνπ - Αληηξξίνπ. Απνηειεί ηζηνξηθό Γήκν θαζώο ζηελ πόιε έιαβαλ ρώξα κεξηθέο απ' ηηο πην δξακαηηθέο ζηηγκέο ηεο Διιεληθήο Δπαλάζηαζεο ηνπ 1821, νη δύν Πνιηνξθίεο θαη ε Έμνδνο ηνπ Μεζνινγγίνπ θαη γη απηό είλαη ν κνλαδηθόο Γήκνο ηεο ρώξαο πνπ θέξεη ηνλ ηηκεηηθό ηίηιν «Γήκνο Ηεξάο Πόιεσο Μεζνινγγίνπ». Σν Μεζνιόγγη είλαη γλσζηό επίζεο γηα ηα αιηεπηηθά ηνπ πξντόληα, ηδηαίηεξα ην Απγνηάξαρν, κηαο θαη ε παξαθείκελε ιηκλνζάιαζζα είλαη ηδαληθό κέξνο γηα θπζηθέο ηρζπνθαιιηέξγεηεο. Ζ ιηκλνζάιαζζα κε ηηο γξαθηθέο «πειάδεο» ηεο -ηα κηθξά μύιηλα ζπηηάθηα πάλσ ζε παζζάινπο, κέζα ζην λεξό- πξνζηαηεύεηαη από ηελ γλσζηή ζπλζήθε RAMSAR θαη απνηειεί έλα από ηα ζπνπδαηόηεξα πεξηβαιινληηθό πάξθα θαη νηθνζύζηεκαηα ηεο Μεζνγείνπ. ύκθσλα κε ηελ απνγξαθή ηνπ 2001, ην Μεζνιόγγη έρεη θαηνίθνπο θαη καδί κε ηηο πξώελ γεηηνληθέο θνηλόηεηεο πνπ ελζσκαηώζεθαλ ζηνλ ζεκεξηλό θαπνδηζηξηαθό δήκν απνηεινύλ έλα δπλακηθό θαη ζπλερώο αλαπηπζζόκελν νηθηζηηθό ζύλνιν αθνύ ζηνπο κόληκνπο θαηνίθνπο πξέπεη λα ζπλππνινγηζηνύλ θαη νη πεξηζζόηεξνη από λένη πνπ ζπνπδάδνπλ ζην ΣΔΗ Μεζνινγγίνπ θαη θαηνηθνύλ κόληκα ζηελ πόιε δίλνληάο ηεο έληνλε πλεπκαηηθόηεηα θαη θξεζθάδα. Κέληξν ηνπ Μεζνινγγίνπ είλαη ε πιαηεία Μάξθνπ Μπόηζαξε κε ην παιηό Γεκαξρείν ζην νπνίν πιένλ ιεηηνπξγεί ην Μνπζείν Ηζηνξίαο θαη Σέρλεο. ην Μεζνιόγγη είλαη νη έδξεο ηεο Ννκαξρηαθήο Απηνδηνίθεζεο Αηησιναθαξλαλίαο, ηεο Ηεξάο Μεηξόπνιεο Αηησιίαο θαη Αθαξλαλίαο, ηεο ΚΣΔΛ Α.Δ., ηνπ ΣΔΗ Μεζνινγγίνπ, ηνπ 2/39.Δ. θαη ηεο 71 Μ.Δ. (ηξαηησηηθέο Μνλάδεο), ηνπ Ληκεληθνύ Σακείνπ Αηησιναθαξλαλίαο, ησλ Διιεληθώλ Αιπθώλ Α.Δ., Δθνξείαο Κιαζζηθώλ Αξραηνηήησλ, ηεο Έλσζεο Αγξνηηθώλ πλεηαηξηζκώλ Μεζνινγγίνπ-Ναππαθηίαο, ηεο Έλσζεο Πνδνζθαηξηθώλ σκαηείσλ Αηησιναθαξλαλίαο θαζώο θαη κηαο ζεηξάο άιισλ Γεκνζίσλ Τπεξεζηώλ πνπ ππάγνληαη ζηελ αξκνδηόηεηα ηεο Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Διιάδαο. Δπίζεο ζηελ πόιε ιεηηνπξγνύλ Ννκαξρηαθό Ννζνθνκείν δπλακηθόηεηαο 120 θιηλώλ, ρνιηθέο Μνλάδεο όισλ ησλ βαζκίδσλ ηεο εθπαίδεπζεο, Γεκνηηθό Αζιεηηθό Κέληξν θαη Υώξνο Τγεηνλνκηθήο Σαθήο Απνξξηκάησλ. ην Γήκν Ηεξάο Πόιεσο Μεζνινγγίνπ πιελ ηεο

4 πόιεο ππάγνληαη ηα Γεκνηηθά Γηακεξίζκαηα Δπελνρσξίνπ, Αγίνπ Γεσξγίνπ, Κνπδνπλίνπ, Αγίνπ Θσκά, Ρεηζίλσλ, Μνπζνύξσλ, Διιεληθώλ θαη Κνπηζνρεξίνπ. Καλσδώνα Αρταιολογικοί τώροι Δθηόο από ην Θέξκν, κία θνηλή ιαηξεία θαινύζε ηνπο Αηησινύο ζηελ Καιπδώλα. ηε κπζηθή απηή πξσηεύνπζα ηνπ Μειεάγξνπ, ππάξρεη πνιηηηθή αιιά θαη ζξεζθεπηηθή παξάδνζε. Ο Όκεξνο κλεκνλεύεη ηελ Καιπδώλα ζαλ κία από ηηο πέληε θπξηόηεξεο πόιεηο ηεο Αηησιίαο, πνπ έιαβαλ κέξνο ζηνλ Σξσηθό πόιεκν κε ζαξάληα πινία. Καηά ηνπο ρξόλνπο ηνπ Πεινπνλλεζηαθνύ πνιέκνπ, ε πόιε ήηαλ απηόλνκε. Σν 390 π.υ. ζπλδέζεθε πνιηηηθά κε ηνπο Αραηνπο θαηά ηελ κάρε ησλ Λεύθηξσλ ζηελ Αηησιηθή θπξηαξρία. Καηά ηνπο πνιέκνπο ηνπ Φηιίππνπ Δ ελαληίνλ ησλ Αηησιώλ ε Καιπδώλα ππέζηε πνιιέο δεκηέο. Σν 48 π.υ. ππνηάρηεθε ζηνλ Ηνύιην Καίζαξα θαη ην 30 εξεκώζεθε από ηνλ Αύγνπζην, ν νπνίνο κεηέθεξε πνιινύο θαηνίθνπο ηεο ζηε Νηθόπνιε θαη κέξνο ησλ θαιιηηερληθώλ ζεζαπξώλ ζηελ Πάηξα. Οη αλαζθαθέο έθεξαλ ζην θσο ηα ηείρε ηεο πόιεο, ην ηεξό ηεο Λαθξίαο Αξηέκηδνο θαη ηνπ Απόιισλα, ην βνπιεπηήξην, κηα ζηνά ηάθνπο θαη πνιιά αληηθείκελα. Μηα ηεξά νδόο νδεγεί ζην ηέκελνο όπνπ βξέζεθαλ ηα εξείπηα δύν λαώλ. Ο κηθξόηεξνο είλαη αξρατθόο ελ παξαζηάζεη θαη αλήθεη ζηνλ Απόιισλα. Ο άιινο είλαη πεξίπηεξνο δσξηθόο θαη αθηεξσκέλνο ζηελ Αξηέκηδα (Υξνλνινγείηαη ην 260 π.υ). Ηδηαίηεξα ζεκαληηθά είλαη ηα πήιηλα αξρηηεθηνληθά θαηάινηπα ησλ λαώλ (ηεκάρηα κεηόπσλ κε κπζνινγηθά ζέκαηα, εγεκόλεο θέξακνη κε αλζέκηα θαη γπλαηθείεο θεθαιέο, ζθίγγεο θαη γνξγόλεηα), θνξηλζηαθήο ηερλνηξνπίαο. Πλεσρώνα Ζ Πιεπξώλα θαη ε Καιπδώλα ήηαλ γεηηνληθέο πόιεηο θηηζκέλεο θνληά ζηνλ Δύελν πνηακό. Παξά ηηο θηιηθέο ζρέζεηο θαη ηελ ζπλεξγαζία ηνπο ήξζαλ πνιιέο θνξέο ζε ζύγθξνπζε. Καηά ηελ θιαζζηθή επνρή νη δύν απηέο πόιεηο θαη ε παξαιία ηνπο δελ απνηεινύλ κέξε ή πεξηνρέο ηνπ ζπλδέζκνπ ησλ Αηησιώλ ελαληίνλ ηεο αζελατθήο επηβνιήο ηνπ 426 π.υ. Ο Θνπθπδίδεο ζησπά γη' απηέο. Γύν εθδνρέο ππάξρνπλ: * ή

5 ήηαλ αζήκαληεο * ή ε αζελατθή επηξξνή είρε θζάζεη κέρξηο απηώλ, όπσο θαη ζηε Ναύπαθην. Ζ παιαηά Πιεπξώλα ήηαλ ην επίλεην ησλ Θεζηηέσλ θαη κπζηθόο βαζηιηάο ηεο αλαθέξεηαη ν Θέζηηνο. Απηή θαηέζηξεςε ν Γεκήηξηνο Β ν Αηησιηθόο, γηνο ηνπ Αληηγόλνπ Γνλαηά. Ζ παιαηά Πιεπξώλα έρεη επηζεκαλζεί ζην ιεγόκελν Γπθηόθαζηξν πιάη ζηε Νέα, πνπ αλαγλσξίζηεθε ζην Κάζηξν ηεο Κπξά Ρήλεο, 7-8 ρικ. βόξεηα ηνπ Μεζνινγγίνπ. Ζ θαηαζηξνθή ηεο Παιαηάο Πιεπξώλαο έγηλε ην 233 π. Υ. Οη αλαζθαθέο ζηε Νέα Πιεπξώλα έθεξαλ ζην θσο ηα ηείρε, ηεο πόιεο (3νπ αηώλα π.υ.) ην κηθξό ζέαηξν, ηάθνπο, έλα ξσκατθό πδξαγσγείν θαη πνιιά θηίζκαηα. Η αρταία Αλίκσρνα ( Υίλια πίηια - Άγιος Θωμάς ) Πνιινί είλαη νη ηόπνη πνπ νξίδνπλ γηα ηελ αθξηβή ζέζε ηεο αξραίαο Αιίθπξλαο, κε επηθξαηέζηαηε, θαη ππάξρνπλ θάπνηεο απνδείμεηο γη' απηό, ηε ζέζε " Υίιηα πίηηα" ηεο ηνπνζεζίαο ηνπ Γεκνηηθνύ Γηακεξίζκαηνο Αγίνπ Θσκά. Πάλησο αξραηνινγηθέο αλαζθαθέο ζα έξηρλαλ θσο γηα ηελ αμηνπνίεζε αιιά πξώηηζηα γηα γλώζε ηεο αξραίαο Αιίθπξλαο. Σο Μοσζείο Ιζηορίας και Σέτνης Σα μοσζεία ηοσ Μεζολογγίοσ Βξίζθεηαη ζηελ θεληξηθή πιαηεία Μάξθνπ Μπόηζαξε θαη ζηεγάδεηαη ζην παιηό Γεκαξρείν. Δίλαη έλα λενθιαζζηθό θηίξην πνπ ρηίζηεθε επί δήκαξρίαο Υξήζηνύ Δπαγγειάηνπ. Δδώ ζπλαληάκε κηα πινύζηα ζπιινγή από πίλαθεο Διιήλσλ θαη μέλσλ δσγξάθσλ πνπ είλαη εκπλεπζκέλνη από ηνλ αγώλα ηνπ Μεζνινγγίνπ. Δθηίζεληαη έξγα όπσο: "Ζ ππνδνρή ηνπ Λ. Βύξσλα ζην Μεζνιόγγη" ηνπ Γ. Καζόια, "Ζ Διιάδα πάλσ από ηα εξείπηα ηνπ Μεζνινγγίνπ", (αληίγξαθν ηνπ Νηειαθξνπά), "Σν Καξανύιη" ηνπ Βξπδάθε, "Ζ αλαηίλαμε ηνπ Υ. Καςάιε" ηνπ ηδίνπ, "Ζ `Δμνδνο" (αληίγξαθν). Δθεί βξίζθεηαη ηέινο ν ζπγθινληζηηθόο πίλαθαο ηνπ Lansac "Ζ Μεζνινγγίηηζζα" πνπ απεηθνλίδεη κηα κεηέξα πνπ αθνύ ζθόησζε ην γηό ηεο, δίπια ζηνλ λεθξό άληξα ηεο ζηξέθεη ην καραίξη θαηαπάλσ ηεο. Ο πίλαθαο απηόο δσξήζεθε από ηελ `Διελα Διεπζ. Βεληδέινπ ζηνλ Γ. Μεζνινγγίνπ. Μπξνζηά ζην κνπζείν είλαη νη πξνηνκέο ησλ πξσζππνπξγώλ ηεο Διιάδαο Υ. Σξηθνύπε θαη Δπακ. Γειεγεώξγε.

6 Σο Μοσζείο Παλαμά Δδώ έκελε ν εζληθόο πνηεηήο θ. Παιακάο. ην κνπζείν πιένλ εθηίζεληαη αληηθείκελα πνπ αθνξνύλ ηελ δσή ηνπ θαη ηελ επνρή ηνπ. Η Πινακοθήκη ύγτρονης Σέτνης Υρήζηοσ και οθίας Μοζτανδρέοσ Ο Υξήζηνο Μνζραλδξένπ, νξακαηηζηήο ηεο δεκηνπξγίαο θαη ιεηηνπξγίαο ηεο Πηλαθνζήθεο γελλήζεθε ζην Μεζνιόγγη ην 1950 από Αηησιναθαξλάλεο γνλείο. Γξαζηεξηνπνηήζεθε ζην ρώξν ηεο ειιεληθήο δηαθήκηζεο θαη δηαθξίζεθε ζηνπο θνηλσληθνύο θαη πνιηηηθνύο ρώξνπο κε επηηπρία. Δίλαη ζπιιέθηεο ηδενιόγνο θαη ιάηξεο ηεο ειιεληθήο ηέρλεο. Μαδί κε ηε ζύληξνθν ηεο δσήο ηνπ νθία απνθάζηζαλ λα δεκηνπξγήζνπλ ηελ Πηλαθνζήθε ύγρξνλεο Διιεληθήο Σέρλεο γηα λα πξνζθέξνπλ ζε νιόθιεξν ην λνκό Αηησιναθαξλαλίαο ηελ δπλαηόηεηα ηεο επαθήο κε ηε ζύγρξνλε εηθαζηηθή πξαγκαηηθόηεηα θαη ηε κειέηε. Μηα κεγάιε εμεηδηθεπκέλε βηβιηνζήθε Σέρλεο θαη Ηζηνξίαο ηνπ Ννκνύ είλαη αλνηρηή ζηνπο κειεηεηέο θαη ηνπο λένπο θαη έηζη ην Μνπζείν ζηεγάδεη απηό ην ζπγθεληξσκέλν ζπνπδαζηήξην. Σν θηίξην ηεο Πηλαθνζήθεο θαηαζθεπαζκέλν πεξί ην 1835, αλαθαηλίζζεθε κε ηνλ πην θαηάιιιειν ηξόπν. Οη εξγαζίεο ρξεκαηνδνηήζεθαλ εμ νινθιήξνπ από ηελ νηθνγέλεηα Μνζραλδξένπ, ρσξίο επηδνηήζεηο θαη ρσξίο θακκηά θξαηηθή ελίζρπζε. Ο θνξέαο πνπ θαιύπηεη ηελ εθαξκνγή ησλ αληηιήςεσλ ησλ ηδξπηώλ ηνπ είλαη ε κε θεξδνζθνπηθή εηαηξεία. Ζ Πηλαθνζήθε Υξήζηνπ θαη νθίαο Μνζραλδξένπ είλαη Μνπζείν πνπ πεξηέρεη έξγα δσγξαθηθήο, ραξαθηηθήο θαη γιππηηθήο Διιήλσλ θαιιηηερλώλ ηνπ 20νπ αηώλα. Οη επηζθέπηεο ηνπ Μνπζείνπ κπνξνύλ λα πεξηεγεζνύλ ζηηο ζύγρξνλεο δεκηνπξγίεο ησλ θαιιηηερλώλ καο κέζα από 300 αληηπξνζσπεπηηθά έξγα δσγξάθσλ όπσο ησλ Μόξαιε, Γθίθα, Σζαξνύρε, Σέηζε, Σζόθιε, ηάκνπ, Σζίγγνπ, Φαζηαλνύ, Αθξηζάθε, Βαζηιείνπ, Μπηαξά, όξνγθα, Παύινπ, Γαίηε, Νηίθνπ θαη Πεξηθιή Βπδάληηνπ, Ηθ. Λαγλά, Γ. ηαζόπνπινπ, Γ.

7 Βαθηξηδή, Γ. Μαλνπζάθε, Πξέθα, Πεξδηθίδε, ππξόπνπινπ, Ενύλε, Γέξπαπα, Κνθθηλίδε, Γξάββαινπ, Μηρ. & Κπξ. Καηδνπξάθε, Η. Γξακκαηόπνπινπ, Υξ. Καξά, Γηαγηάλνπ, Ν. Υνπιηαξά, ηθειηώηε, Καξαβνύδε, Παζίζε, Μνξηαξάθνπ, Κνύθνπ, Κόηηε, Ενπκπνπιάθε, Μαπξνίδε, θ.ά. Σν ηκήκα ηεο γιππηηθήο θηινμελεί έξγα ησλ Γηάλλε Παπά, Πεξαληηλνύ, Λάδ. Λακέξα, Παξκαθέιε, Γεξνιπκάηνπ, Παηζόγινπ, Ρεγαλά, Θεόδ. Παπαγηάλλε, Παπαδνύθα, Παπαζάηθα, Γηθέθαινπ, Υξ. Παπά, Φαζηαλνύ, Κνξνβέζε, Υξ. Λάκπξνπ θ.ά. Σν Μνπζείν δηαζέηεη κηα ζαπκάζηα κηθξή ζπιινγή γιππηηθήο παξνπζηαζκέλε ζηνπο εζσηεξηθνύο αιιά θαη άλεηνπο εμσηεξηθνύο ρώξνπο ηνπ. Αθόκε έλαο ηδηαίηεξνο ρώξνο ηνπ Μνπζείνπ είλαη αθηεξσκέλνο ζηε ραξαθηηθή. Σα εθζέκαηα πεξηιακβάλνπλ όια ηα είδε ηεο ηδηαίηεξεο απηήο ηέρλεο, ε νπνία έρεη ηόζν ζπνπδαίνπο δεκηνπξγνύο ζηελ Διιάδα ώζηε εμειίζζεη κέρξη ζήκεξα ηελ πνηθηιία θαη πνιπκνξθία ηεο θαιιηηερληθήο έθθξαζεο. Ζ ζρεδόλ πιήξεο ζπιινγή ηεο θηινμελεί έξγα ησλ κεγάισλ ραξαθηώλ ηνπ 19νπ θαη 20νπ αηώλα όπσο Γεκ. Γαιάλε, Εαβηηζηάλνπ, Θενδσξόπνπινπ, Κνγεβίλα, Κεθαιελνύ, Παπαδεκεηξίνπ, Γηαλλνπθάθε, π. Βαζηιείνπ, Εέππνπ, Κνξνγηαλλάθε, Βειηζαξίδε, Μαζηηρηάδε, Πιαθσηάξε, Καηξάθε, Σάζνπ, Γξακκαηόπνπινπ, Γαγθιή, Καηζνπιίδε, Βαξιάκνπ, Γξάββαινπ, Παπαδάθε, ρνηλά, Παληειηά θ.ά. Σο Λαογραθικό Μοσζείο Με ηελ ππ' αξηζκ. 305/1996 Πξάμε ηνπ κνλνκεινύο Πξσηνδηθείνπ ιεηηνπξγεί ν Λανγξαθηθόο - Πνιηηηζηηθόο ύιινγνο ηνπ Μεζνινγίνπ. θνπόο ηνπ πιιόγνπ είλαη ε ζπιινγή, θαηαγξαθή θαη αμηνπνίεζε ηεο ιατθήο δεκηνπξγίαο ζε όιεο ηηο εθδειώζεηο ηεο δσήο. Σαπηόρξνλα επηδηώθεη ηελ επαθή θαη επηθνηλσλία ηεο λέαο γεληάο κε ηελ Πνιηηηζηηθή θιεξνλνκηά ηνπ Μεζνιινγίνπ. Ήδε κε ηελ επαηζζεζία ησλ πνιηηώλ ην Λανγξαθηθό Μνπζείν πινπηίζζεθε κε πνιιά εθζέκαηα ζρεηηθά κε ηελ ιατθή δσγξαθηθιε, πθαληηθή, θεληεηηθή, επαγγεικαηηθή, αιηεπηηθή, γεσξγηθή θαη θηελνηξνθηθή δσή θαη πνιιέο άιιεο κνξθέο έκπλεπζεο. Σν βαζηθόηεξν όκσο όισλ είλαη όηη κε ηελ επγελή πξνζθνξά ηνπ θ. Γ. Κνθνζνύια ην Μνπζείν ζηνιίδεηαη κε ηηο κνλαδηθέο θσηνγξαθίεο ηνπ Παιηνύ θαινύ ηζηνξηθνύ Μεζνινγγίνπ. Ζ παξνπζία ηνπ Λανγξαθηθνύ - Πνιηηηζηηθνύ πιιόγνπ ζην Μεζνιιόγη είλαη αηζζεηή. Ο ύιινγνο πξσηνζηαηεί ζε ζέκαηα, ηζηνξηθά, αξραηνινγηθά, πνιηηηζηηθά ζπληειώληαο ζηελ αλαβάζκηζε ηεο Πνιηηηζηηθήο δσήο ηεο πόιεο. Ήδε έρεη θαζηεξώζεη ην ζεζκό ησλ "ΠΛΔΤΡΩΝΗΩΝ" θαη αγσλίδεηαη λα αμηνπνηήζεη ηνπο αξραηνινγηθνύο ρώξνπο ηεο Πιεπξώλαο, ηεο Καιπδώλαο θαη λα ηδξύζεη "ΠΟΛΤΜΟΤΔΗΟ" θαη εθνξίεο αξραηνηήησλ.

8 Σο Μοσζείο Σρικούπη Δδώ έκελε ν ε νηθνγέλεηα Σξηθνύπε ζην κνπζείν πιένλ εθηίζεληαη αληηθείκελα πνπ αθνξνύλ ηελ δσή ηνπο θαη ηελ επνρή ηνπο. Κήπος ηων Ηρώων Πξόθεηηαη γηα κία ζεκαληηθή έθηαζε εζσηεξηθά κε ην ηείρνο ηεο πόιεο. Ζ ηδέα ηεο δεκηνπξγίαο ελόο θήπνπ αθηεξσκέλνπ ζηε κλήκε. ησλ πξνκάρσλ ηνπ Μεζνινγγίνπ αλήθεη ζηνλ πξώην Κπβεξλήηε ηεο Διιάδνο Ησάλλε Καπνδίζηξηα. Ο θήπνο είλαη ππθλνθπηεκέλνο, δηάζπαξηνο από κλεκεία πνπ αλεγέξζεζαλ θαηά θαηξνύο αθηεξσκέλα ζε εμέρνπζεο ζηξαηησηηθέο θαη πνιηηηθέο πξνζσπηθόηεηεο ηεο επνρήο Έιιελεο θαη Φηιέιιελεο. Ξερσξίδνπλ κλεκεία όπσο απηό ηνπ Μάξθνπ Μπόηζαξε, ην καξκάξηλν άγαικα ηνπ Λόξδνπ Βύξσλα ζε θξύπηε ηνπ νπνίνπ πεξηέρνληαη ζπιάρλα ηνπ πνηεηή, ν Σύκβνο ησλ Ζξώσλ όπνπ είλαη ζακκέλα νκαδηθά ηα νζηά αλώλπκσλ ζπκάησλ ηεο πνιηνξθίαο θαη ην κλεκείν ησλ Φηιειιήλσλ πνπ όινη ηνπο ήζαλ εζεινληέο θπξίσο Γεξκαλνί, Πνισλνί, Ηηαινί θαη Γάιινη.

9 Εκκληζίες και Μονές Μονή αγίοσ σμεών Λίγν πην έμσ από ηελ πόιε ηνπ Μεζνινγγίνπ ζηηο ξίδεο ηνπ όξνπο Αξάθπλζνο ζηελ πεξηνρή Μεζνινγγίνπ (6km απν ην θέληξν ηεο πόιεο) ζε πςόκεηξν 190κ, βξίζθεηαη ην ηζηνξηθό κνλαζηήξη ηνπ Αγίνπ πκεώλ πνπ ηδξύζεθε ηνλ 17ν αηώλα θαη ήηαλ ην θαηαθύγην ησλ θιεθηώλ ηνπ Αξάθπλζνπ. Όηαλ έγηλε ε Έμνδνο ηεο θξνπξάο ηνπ Μεζνινγγίνπ, ην κνλαζηήξη η' Αη-πκηνύ είρε νξηζηεί ζαλ ηόπνο ζπγθέληξσζεο καρεηώλ γηα λα βνεζήζνπλ ηνπο "Δμνδίηεο" αθνύ πξννξηδόηαλ λα απνηειέζεη θαηαθύγην γηα ηνπο 1800 πεξίπνπ πνιηνξθεκέλνπο, Αλαιακβάλνληξαο κεηά ηνλ Γ. Καξατζθάθε ηελ αξρηζηξαηεγία ν Κ. Μπόηζαξεο ην ζρέδην άιιαμε θαη έηζη, νη "Δμνδίηεο" έθηαζαλ ζην κνλαζηήξη ρσξίο λα βξνπλ ηελ ζεκαληηθή γηα ηελ θαηαζηαζε ηνπο βνήζεηα θαη εμαηηίαο απηνύ δέρζεθαλ ζηε ραξάδξα ηελ επίζεζε ηνπ Αιβαληθνύ ηππηθνύ. Σν κνλαζηήξη θαηαζηξάθεθε αθνύ παξαδόζεθε ζηηο θιόγεο από ηηο ζηξαηό ησλ Κηνπηαρ θαη Ηκπξαήκ. Ξαλαρηίζηεθε από ηνλ αξρηκαλδξίηε Ησαλλίθην Αγγειέην, ην Από ηόηε, νπζηαζηηθά θαζηεξώζεθε ε κεηάβαζε παλεγπξηζηώλ ζην κνλαζηήξη θαηά ηε γηνξηή ηεο Τπαπαληήο (2 Φεβξνπαξίνπ) θαη ησλ αξκαησκέλσλ θαη έθηππσλ παλεγπξηζηώλ ηελ εκέξα ηεο Πεληεθνζηήο. Σνπ Αγίνπ Πλεύκαηνο γίλεηαη κεγάιν παλεγύξη, κε ζπκκεηνρή θαβαιάξεδσλ κε παξαδνζηαθέο θνξεζηέο! ηνλ Αη-πκηό ζα βξεί θαλείο ην σξαίν Βπδαληηλό εθθιεζάθη, ηα θειηά ηνπ, ηνλ μελώλα ησλ Παλεγπξηζηώλ, ην κεγάιν ιεπθό ζηαπξό πνπ ζηήζαλε εηο κλήκε ησλ πεζόλησλ αγσληζηώλ θαη ζα απνιαύζεηε ην όκνξθν ηνπίν, αθνπ ε ηνπνζεζία είλαη γεκάηε πιαηάληα ελώ ηξερνύκελα λεξά δηαζρίδνπλ ηελ ππθλή βιάζηεζή ηεο. Παναγία Φοινικιάς Bόξεηα θαη ζηνλ παιαηό δξόκν πνπ ελώλεη ην Mεζνιόγγη κε ην Aηησιηθό 3 ρηιηόκεηξα έμσ από ην Μεζνιόγγη, ζηε ζέζε "Φνηληθηά" ζηέθεηαη απαξαζάιεπηε, αλάκεζα ζηηο αιπθέο, ε Παλαγία ηεο Φνηληθηάο. Σν εθιεζάθη ρσκέλν κέζα ζηα λεξά ηεο ιηκλνζάιαζζαο,απνηέιεζε ηνλ ηόπν αλαςπρήο ηνπ Λόξδνπ Βύξσλα. ' απηό ην ρώξν εξρόηαλ ν θηιέιιελαο κε ηε γαΐηα ηνπ Γαδή γηα λα μεθνπξαζηεί.

10 Άγιος πσρίδων Ο Αγ. ππξίδσλ είλαη ν πνιηνύρνο ηνπ Μεζνινγγίνπ. ηνλ νκώλπκν λαό πνπ είλαη θαη κεηξνπνιηηηθόο μεθηλά ε πνκπή ε νπνία θαηεπζύλεηαη πξνο ηνλ θήπν ησλ Ζξώσλ, πεξλώληαο κέζα από ηελ πόιε ζην απνθνξύθσκα ησλ ενξηώλ ηεο Δμόδνπ. Αγία Παραζκεσή Ο κηθξόο λαόο αθηεξσκέλνο ζηελ αγία Παξαζθεπή πνπ βξίζθεηαη έμσ από ηνλ θήπν ησλ Ζξώσλ, είλαη ην ηζηνξηθό εθθιεζάθη όπνπ ηνλ Απξίιην ηνπ 1826 ζπλήιζε ε πξνζσξηλή δηνηθνύζα επηηξνπή ηνπ αγώλα ηνπ Μεζνινγγίνπ, απνηεινύκελε από πνιινύο νπιαξρεγνύο, πνιηηηθνύο θαη θαπεηαλαίνπο ηνπ Μεζνινγγίνπ θαη απνθάζηζαλ ηελ Έμνδν. Απεθάζηζαλ δε ε έμνδνο λα γίλεη ζηηο 2 ηε λύρηα ηνπ αββάηνπ ηεο 10εο Απξηιίνπ 1826, κεηά από ζρέδην πνπ πξόηεηλε ν Ησζήθ Ρσγώλ ζηνλ Ν. Καζνκνύιε θαη ππεγξάθε από όινπο ηνπο Μεζνινγγίηεο. Επεηειακές πολιηιζηικές εκδηλώζεις Κάζε ρξόλν άββαην Λαδάξνπ θαη Κπξηαθή ησλ Βαΐσλ ην Μεζνιόγγη ενξηάδεη κε κεγαινπξέπεηα ηελ επέηεην ηεο Hξσηθήο Δμόδνπ ησλ Διεύζεξσλ Πνιηνξθεκέλσλ. Σνπ ενξηαζκνύ πξνεγνύληαη πνιηηηζηηθέο εθδειώζεηο, πνπ ηηο παξαθνινπζνύλ ρηιηάδεο θόζκνπ. Δπίζεο ην ηξηήκεξν ηεο Πεληεθνζηήο, πελήληα εκέξεο κεηά ην Πάζρα, γηνξηάδεηαη ην παξαδνζηαθό εζληθν-ζξεζθεπηηθό παλεγύξη ηνπ Αγίνπ πκεώλ. Οη παλεγπξηζηέο πεδνί θαη έθηππνη ληπκέλνη κε ηηο παξαδνζηαθέο ηνπο ελδπκαζίεο ( ληνπιακάδεο θαη άξκαηα ηνπ 1821 ) ρνξεύνπλ θαη γιεληνύλ κε ηα ηνπηθά κνπζηθά όξγαλα (ληανύιηα θαη δνπξλάδεο). Κάζε Ννέκβξην νξγαλώλνληαη νη πνιηηηζηηθέο εθδειώζεηο κε ηελ επσλπκία "ΣΡΗΚΟΤΠΔΗΑ" ζηε κλήκε ησλ πνιηηηθώλ ππξ. θαη Υαξηι. Σξηθνύπε. Σν θαινθαίξη, Αύγνπζην θαη επηέκβξην, νξγαλώλνληαη εθδειώζεηο πνπ πεξηιακβάλνπλ κνπζηθή, ζέαηξν, πνίεζε θαη ρνξό.

11 2/39 ύνηαγμα Εσζώνων "της Καρατρήζηος" Φ ω η ο γ ρ α θ ί ε ς

12 2 / 3 9 ύ ν η α γ μ α Ε σ ζ ώ ν ω ν " τ η ς Κ α ρ α τ ρ ή ζ η ο ς " ΝΟΜΑΡΥΙΑΚΗ ΑΤΣΟΔΙΟΙΚΗΗ Υ Ρ Η Ι Μ Α Σ Η Λ Ε Φ Ω Ν Α ΣΗΛΕΦΩΝΟ Γξαθείν Αληηλνκάξρε Γξαθείν Γελ. Γξακκαηέα Γξαθείν πιινγηθώλ Ννκαξρηαθώλ Οξγάλσλ Γξαθείν Δηδ. πκβνύισλ & πλεξγαηώλ Γξαθείν Σύπνπ & Γεκνζίσλ ρέζεσλ Σκήκα Πνιηηηθήο ρεδίαζεζ Δθηάθησλ Αλαγθώλ Π..Δ.Α Ννκηθή Τπεξεζία Γηεύζπλζε Γηνηθεηηθνύ & Πξνζηαζίαο ηνπ Πνιίηε Γηεύζπλζε Δκπνξίνπ & Σνπξηζκνύ Γηεύζπλζε Πνιηηηζκνύ, Αζιεηηζκνύ & Νεόηεηαζ Γηεύζπλζε Κ.Δ.Π. - Μεζνιόγγη ΑΣΤΝΟΜΙΚΕ ΔΙΕΤΘΤΝΕΙ ΣΗΛΕΦΩΝΟ Αηησιίαο - Μεζνιόγγη Αθαξλαλίαο - Αγξίλην ΙΕΡΕ ΜΗΣΡΟΠΟΛΕΙ ΣΗΛΕΦΩΝΟ Αηησιίαο & Αθαξλαλίαο Ναππάθηνπ & Αγίνπ Βιαζίνπ

13 ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟΙ ΦΟΡΕΙ ΣΗΛΕΦΩΝΟ Κέληξν Πεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο Θέξκνπ Κέληξν Δλεκέξσζεο Τδξνβηόηνπσλ Ληκλνζάιαζζαο Μεζνινγγίνπ - Αηησιηθνύ ΤΓΚΟΙΝΩΝΙΕ ΣΗΛΕΦΩΝΟ Αεξνδξόκην Αθηίνπ Ληκελαξρείν Μεζνινγγίνπ ΚΣΔΛ Ν.Αηη/ληαο - Αζήλα ΚΣΔΛ Μεζνινγγίνπ ΚΣΔΛ Αγξηλίνπ ΚΣΔΛ Ναππάθηνπ ΚΣΔΛ Ακθηινρίαο ΚΣΔΛ Θέξκνπ ΚΣΔΛ Βόληηζαο ΚΣΔΛ Αηησιηθνύ ΚΣΔΛ Αζηαθνύ ΚΣΔΛ Αληηξξίνπ ΚΣΔΛ Παηξώλ

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ Να σαπακηηπίζεηε ηιρ πποηάζειρ, πος ακολοςθούν, υρ ππορ ηην οπθόηηηά ηοςρ, με ηην ένδειξη Σωστό ή Λάθος 1. ηελ αξραία Ρώκε νη πιεβείνη δελ είραλ αξρηθά

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1379/50 1. Όηαλ ινηπόλ ήξζαλ [νη πξέζβεηο ζηελ Αζήλα], αθνύ ζπλέιαβαλ νη Αζελαίνη θαη ηνπο πξέζβεηο σο ππνθηλεηέο ζηάζεο θαη όζνπο έπεηζαλ [νη πξέζβεηο], ηνπο ζπγθέληξσζαλ γηα αζθάιεηα ζηελ Αίγηλα.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_3207/391 1. Τελ άιιε κέξα νη Τξηάθνληα, πνιύ ηαπεηλσκέλνη θαη ληώζνληαο εγθαηαιειεηκκέλνη, ζπγθεληξώζεθαλ ζην ρώξν ησλ ζπλεδξηάζεσλ παξάιιεια, νη «ηξεηο ρηιηάδεο», ζε όια ηα ζεκεία όπνπ είραλ ηνπνζεηεζεί,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1382/153 1. Καη όηαλ έγηλε ε ππνρώξεζε αξγά ην απόγεπκα, επεηδή θνβήζεθαλ νη νιηγαξρηθνί κήπσο νη δεκνθξαηηθνί, αθνύ θάλνπλ επίζεζε, θαηαιάβνπλ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ Σχολικό έτος: 2011-2012 Καθηγήτριες: Κεφαλληνού Λουκία- Καλλία Αθηνά ΙΙ. ΟΙ ΑΧΑΙΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΠΟ ΣΟΤ ΠΡΟΙΣΟΡΙΚΟΤ ΥΡΟΝΟΤ ΕΩ ΚΑΙ ΣΟ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ 1. ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Δπώλπκν Όλνκα Ψεπδώλπκν/ Καιιηηερληθό όλνκα Σόπνο γελλήζεωο Ζκεξνκελία γελλήζεωο Ζκεξνκελία ζαλάηνπ Βηνγξαθηθά ζηνηρεία Πξνζωπνγξαθίεο Μόληκε

Δπώλπκν  Όλνκα  Ψεπδώλπκν/ Καιιηηερληθό όλνκα Σόπνο γελλήζεωο  Ζκεξνκελία γελλήζεωο Ζκεξνκελία ζαλάηνπ Βηνγξαθηθά ζηνηρεία Πξνζωπνγξαθίεο Μόληκε A.K. 0279 Δπώλπκν Υαξίδεκνο Όλνκα Γηώξγνο Ψεπδώλπκν/ Καιιηηερληθό όλνκα Υαξίηνο Σόπνο γελλήζεωο Κεθηζηά Ζκεξνκελία γελλήζεωο 1924 Ζκεξνκελία ζαλάηνπ 11 Απξηιίνπ 1996 Βηνγξαθηθά ζηνηρεία Ήηαλ ν πξωηόηνθνο

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ 1.Απηόο πνπ ζα αλαγλσξηζηεί απνπζηάδεη γηα πνιύ θαηξό. 2.Δπηζηξέθεη κε πιαζηή ηαπηόηεηα ή κεηακνξθσκέλνο. 3.Απνκνλώλνληαη ηα δύν πξόζσπα 4.Άξζε κεηακόξθσζεο 5.Απνθάιπςε 6.Ακθηβνιίεο-απνδεηθηηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΠΡΟΒΛΗΜΑ Σε έλα ηνπξλνπά βόιετ δήισζαλ ζπκκεηνρή νκάδεο Γπκλαζίσλ ηεο Κύπξνπ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΣΟΚΡΑΣΟΡΙΚΟ ΜΑΡΟΚΟ

ΑΤΣΟΚΡΑΣΟΡΙΚΟ ΜΑΡΟΚΟ ΑΤΣΟΚΡΑΣΟΡΙΚΟ ΜΑΡΟΚΟ 7εκέξεο Εβδνκαδηαίεο αλαρσξήζεηο Ιαλνπάξηνο-Φεβξνπάξηνο 2012 1 ε εκέξα Αζήλα-Καδακπιάλθα-Μαξξαθέο πγθέληξσζε ζην αεξνδξόκην θαη πηήζε γηα ηελ Καδακπιάλθα κέζσ ζηαζκνύ. Άθημε θαη αθνινπζεί

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 Κα ακαθένεηε 5 εονςπασθέξ πώνεξ θαη κα βνείηε ημ είδμξ ημο μνοθημύ ημοξ πιμύημο. Πμημη πανάγμκηεξ επηηνέπμοκ ηεκ θαηαζθεοή μεγάιςκ ηεπκηθώκ ένγςκ; Ε ελόνολε (ελαγςγή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ

ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ Μεγάιε επηηπρία ζεκείωζε ε θνηλή εθδήιωζε γηα ηελ θνπή πίηαο γηα ην 2009, ηνπ Παλειιήληνπ πλδέζκνπ Δπηρεηξήζεωλ Πξνζηαζίαο Πεξηβάιινληνο (ΠΑΔΠΠΔ) θαη ηεο Διιεληθήο Δηαηξίαο

Διαβάστε περισσότερα

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο 1 ΕΝΩΗ ΠΟΔΟΦΑΙΡΙΚΩΝ ΩΜΑΣΕΙΩΝ ΗΛΕΙΑ ΕΣΟ ΙΔΡΤΕΩ 1969 ΕΔΡΑ: ΠΤΡΓΟ Οδόο: Γξαγαηζαλίνπ 34 & Παπαθιέζζα Σει: 26210 33311 e-mail:epsilia@otenet.gr Φαμ: 26210 34004 Ππακηικό 35 ηρ ζςνεδπίαζηρ ηος Δ ηηρ ΕΠ Ηλείαρ

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ Α ΛΥΚΕΙΟΥ

ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ Α ΛΥΚΕΙΟΥ Α/Α : 0_1380 /151 2. ζρνιηθό βηβιίν, ζει. 29: «O παηέξαο ηνπ Γξύιινο ήηαλ εύπνξνο θηεκαηίαο ηεο δεκνθξαηίαο ην 403 π.χ.», «Ο βαζηιηάο Αγεζίιανο παλεγπξηζκνύο»/ ζει.30: «Δύν ηζηνξηθέο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03

10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03 10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03 1 η ημέρα: ΑΘΗΝΑ ΜΠΑΝΓΚΟΚ πγθέληξσζε ζην αεξνδξόκην Διεπζέξηνο Βεληδέινο, θαη αλαρώξεζε γηα Μπαλγθόθ.Γηαλπθηέξεπζε

Διαβάστε περισσότερα

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ.

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Μονοψϊνιο Ολιγοψώνιο Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Οπιακή αξία Δπηπξόζζεηα νθέιε από ηελ ρξήζε/θαηαλάισζε κηαο επηπξόζζεηε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) =

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) = ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 9. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(,y) = y.. Να ππνινγηζηνύλ ηα νινθιεξώκαηα: a) ln b) a) 3cos b) e sin 4. Να ππνινγηζηεί ην νινθιήξσκα: S ( y) 3

Διαβάστε περισσότερα

Η Ύςσζε ηνπ Τηκίνπ Σηαπξνύ. 14 Σεπηεκβξίνπ

Η Ύςσζε ηνπ Τηκίνπ Σηαπξνύ. 14 Σεπηεκβξίνπ Η Ύςσζε ηνπ Τηκίνπ Σηαπξνύ 14 Σεπηεκβξίνπ Ση γηνξηάδνπκε ηελ εκέξα ηεο ύςσζεο ηνπ Σηκίνπ ηαπξνύ (1/6) Τν έηνο 326 ε Αγία Ειέλε πήγε ζηελ Ιεξνπζαιήκ γηα λα πξνζθπλήζεη ηνπο Αγίνπο Τόπνπο θαη λα επραξηζηήζεη

Διαβάστε περισσότερα

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ 1) Υξηζηνπγελληάηηθα ειαηάθηα θάξηα ή θαδξάθη θάξηα ή θαδξάθη Τιηθά πνπ ζα ρξεηαζηνύκε: Υαξηί θάλζνλ καύξν γηα ην θόλην, πξάζηλν γηα ηα ειαηάθηα, θόθθηλν γηα ηα αζηεξάθηα Απιό

Διαβάστε περισσότερα

Γ Δ Λ Σ Ι Ο Σ Τ Π Ο Τ

Γ Δ Λ Σ Ι Ο Σ Τ Π Ο Τ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΓΗΜΟ ΘΔΡΜΑΨΚΟΤ ΑΝΣΙΔΗΜΑΡΥΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΑΙΑ ΠΑΙΔΕΙΑ & ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ------------------------- Γ Δ Λ Σ Ι Ο Σ Τ Π Ο Τ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΧΝ ΔΚΓΗΛΧΔΧΝ ΓΗΜΟΤ ΘΔΡΜΑΨΚΟΤ Ζ Αληηδεκαξρία

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα.

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα. Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα Γηαθξάγκαηα Δξγαιεία Καηαζθεπέο 2 Η θαηαζθεπή πεξηγξάθεηαη ζηελ αληίζηνηρε ελόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2 TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 Δημιουργία σελίδων και βιβλίων Έλα θαηλνύξην βηβιίν πεξηέρεη κία άδεηα ζειίδα κε έλα άδεην background. Δελ κπνξνύκε λα μερσξίζνπκε

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Οη Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνξξνθνύκελε ελέξγεηα από Αηνιηθά Πάξθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000.

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000. ΔΕΟ 13 Ποσοτικές Μέθοδοι Σσνάρηηζη Κόζηοσς C(), μέζο κόζηος C()/. Παράδειγμα 1 Μηα εηαηξεία δαπαλά γηα θάζε πξντόλ Α πνπ παξάγεη 0.0 λ.κ. Τα πάγηα έμνδα ηεο εηαηξείαο είλαη 800 λ.κ. Ζεηείηαη 1) Να πεξηγξάςεηε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ.

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ. ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΟΑIΤΜΘΔΘ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ 11V11 ΗΚΘΙΘΑ 6-10 ΤΠΞΜΩΜ ΛΕΘΞΜΕΙΗΛΑΑ ΞΣ ΟΑΘΤΜΘΔΘΞΣ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ ΓΘΑ ΟΑΘΙΕΡ ΗΚΘΙΘΑΡ 6-10 ΕΩΜ Η ΔΘΑΔΠΞΛΗ ΑΟΞ Η ΛΘΑ ΕΡΘΑ ΡΗΜ ΑΚΚΗ ΕΘΜΑΘ ΛΕΓΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π

Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π Α ο υ ι ς ε κ ς ξ μ ι κ ή ρ ύ μ θ ε ρ η 6 Τ ξ μ έ α π ΘΘΘ, X ώ ο ξ π κ α ι Δ π ι κ ξ ι μ χ μ ί α Η έ μ α : Διδάρκξμςεπ: Τξ εύοξπ ςξσ ξοίξσ Ιεοαμεικόπ

Διαβάστε περισσότερα

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν»

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Γεώργιος Μπάληας, Οικονομικό Πανεπιζηήμιο Αθηνών Προκόπης Θεοδωρίδης, Πανεπιζηήμιο Παηρών Ταπηόηεηα ηεο έξεπλαο Σθνπόο: Αλίρλεπζε ηεο αγνξαζηηθήο ζπκπεξηθνξάο

Διαβάστε περισσότερα

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 10 ε : ΜΗΥΑΝΙΚΗ ΜΔΡΟ Β ΠΙΔΗ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Καξέθια θαθίξε Όξγαλα Τιηθά Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ.

Διαβάστε περισσότερα

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν.

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. B-Δέλδξα Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. Δέλδξα AVL n = 2 30 = 10 9 (πεξίπνπ). 30

Διαβάστε περισσότερα

ΤΝΕΣΑΙΡΙΜΟΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ Γςναικείορ Αγποηικόρ ςνεηαιπιζμόρ παπαδοζιακών πποϊόνηων Αγ. Ανηώνιορ

ΤΝΕΣΑΙΡΙΜΟΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ Γςναικείορ Αγποηικόρ ςνεηαιπιζμόρ παπαδοζιακών πποϊόνηων Αγ. Ανηώνιορ ΤΝΕΣΑΙΡΙΜΟΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ Γςναικείορ Αγποηικόρ ςνεηαιπιζμόρ παπαδοζιακών πποϊόνηων Αγ. Ανηώνιορ Η πινύζηα βνξεηνειιαδίηηθε παξάδνζε βξίζθεη ηελ απόιπηε έθθξαζή ηεο ζηα μερσξηζηά πξντόληα

Διαβάστε περισσότερα

Α.Να σαπακηηπίζεηε ηιρ παπακάηυ πποηάζειρ υρ ζυζηέρ ή λανθαζμένερ, γπάθονηαρ δίπλα ζηον απιθμό κάθε ππόηαζηρ ηη λέξη «ζυζηό» ή «λάθορ»:

Α.Να σαπακηηπίζεηε ηιρ παπακάηυ πποηάζειρ υρ ζυζηέρ ή λανθαζμένερ, γπάθονηαρ δίπλα ζηον απιθμό κάθε ππόηαζηρ ηη λέξη «ζυζηό» ή «λάθορ»: Ελόηεηα 16 ε Α.Να σαπακηηπίζεηε ηιρ παπακάηυ πποηάζειρ υρ ζυζηέρ ή λανθαζμένερ, γπάθονηαρ δίπλα ζηον απιθμό κάθε ππόηαζηρ ηη λέξη «ζυζηό» ή «λάθορ»: 1. Αθνινπζίεο πξνο ηηκήλ ηεο Θενηόθνπ είλαη ν Μεγάινο

Διαβάστε περισσότερα

Μηα εξγαζία ησλ καζεηώλ Καξακήηξνπ Τειέκαρνπ θαη Εαξαβίλνπ Γηώξγνπ

Μηα εξγαζία ησλ καζεηώλ Καξακήηξνπ Τειέκαρνπ θαη Εαξαβίλνπ Γηώξγνπ Μηα εξγαζία ησλ καζεηώλ Καξακήηξνπ Τειέκαρνπ θαη Εαξαβίλνπ Γηώξγνπ Ζ Λεσκάδα είλαη ην ηέηαξην ζε έθηαζε ειιεληθό λεζί ηνπ Ηνλίνπ πειάγνπο θαη ησλ Δπηαλήζσλ. Βξίζθεηαη λόηηα ηεο Κέξθπξαο θαη πιεζίνλ ησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ.

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ. Απαντήσεις θέματος 2 Απηά πνπ έπξεπε λα γξάςεηε (δελ ρξεηαδόηαλ δηθαηνιόγεζε εθηόο από ην Γ) Α return a*b; Β 0:acegf2, 1: acegf23, 2: acegf234, 3:acegf2345, 4:acegf23456, 5:acegf234567, 6:acegf2345678,

Διαβάστε περισσότερα

εκηλάξηα γηα εξγαδόκελνπο ζε κνπζεία ή ζρεηηθνύο νξγαληζκνύο, κνπζεηνιόγνπο θαη θνηηεηέο

εκηλάξηα γηα εξγαδόκελνπο ζε κνπζεία ή ζρεηηθνύο νξγαληζκνύο, κνπζεηνιόγνπο θαη θνηηεηέο εκηλάξηα γηα εξγαδόκελνπο ζε κνπζεία ή ζρεηηθνύο νξγαληζκνύο, κνπζεηνιόγνπο θαη θνηηεηέο ην Γίθηπν 'Μνπζεηνινγία' http://greekmuseologists.ning.com/ ζπδεηάκε ηελ πηζαλόηεηα νξγάλσζεο κηαο ζεηξάο ζεκαηηθώλ

Διαβάστε περισσότερα

Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ

Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ ΤΕΙ Δσηικής Μακεδονίας Τμήμα Βιομητανικού Στεδιαζμού Εργαζηήριο C 3 www.c3.teiwm.gr C 3 LAB www.c3.teiwm.gr 1 Εηζαγσγή Πεπιεσόμενα ύκβνια

Διαβάστε περισσότερα

Ανατωρήσεις κάθε Παρασκεσή 4 ημέρες * 3 νύττες

Ανατωρήσεις κάθε Παρασκεσή 4 ημέρες * 3 νύττες Ανατωρήσεις κάθε Παρασκεσή 4 ημέρες * 3 νύττες από 179 Mε διαμονή ςε ξενοδοχείο 4*, 4*διακ. ή 5* Με πρωινό καθημερινά Με πτήςεισ τησ Singapore Κωνσταντινούπολη (4 ημέρες) Η Κσλζηαληηλνύπνιε, είλαη ε κεγαιύηεξε

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΗΝ ΠΡΑΞΗ

ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΗΝ ΠΡΑΞΗ ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΝΔΑ ΔΡΓΑ 173.9 εκ ΧΘΖΖ ΣΖΝ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΔΠΙΠΛΔΟΝ ΘΔΔΙ ΔΡΓΑΙΑ ΓΖΜΙΟΤΡΓΙΑ ΒΔΛΣΙΧΖ ΣΖ ΠΟΙΟΣΖΣΑ ΕΧΖ ΣΧΝ ΠΟΛΙΣΧΝ Αλάπιαζε εκπνξηθνύ ηξηγώλνπ Μαθαξίνπ Δπαγόξνπ θαη ηαζηθξάηνπο μέπορ ηος ζσεδίος κινηηικόηηηαρ

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά:

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά: ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ Η Μηκή θαη ν Νηίλνο αλαξσηήζεθαλ πνην αληειηαθό πξντόλ παξέρεη ηελ θαιύηεξε πξνζηαζία ζην δέξκα ηνπο. Τα αληειηαθά πξντόληα έρνπλ έλα δείθηε αληειηαθήο πξνζηαζίαο (SPF), ν νπνίνο δείρλεη πόζν

Διαβάστε περισσότερα

ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΟΛΤΜΠΙΑΚΟΤ ΛΕΤΚΩΙΑ 14-15 ΜΑΙΟΤ 2011. Γιώργο θα είσαι πάντα στις καρδιές μας ΗΛΙΚΙΕ 1998-1999 & 2000-2001

ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΟΛΤΜΠΙΑΚΟΤ ΛΕΤΚΩΙΑ 14-15 ΜΑΙΟΤ 2011. Γιώργο θα είσαι πάντα στις καρδιές μας ΗΛΙΚΙΕ 1998-1999 & 2000-2001 ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΛΑΙΚΗ ΑΥΑΛΙΣΙΚΗ MTN ΚΟΠ ΠΕ ΣΡΟΒΟΛΟΤ ΑΗΚ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΡΠΕΖΑ METLIFE ALICO ΠΕΣΡΟ ΑΒΒΑ ΚΟΝΣΡΑΞΙΟΝ ΛΣΔ ΠΕΡΓΑΜΟ ΣΟΤΡΣΟΔΙΑΚΟΜΗΕΙ ΠΕΡΓΑΜΟ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΟ ΠΕΣΡΟΤ ΛΣΔ TOP KINISIS ΚΟΚΟΜΙΦ ΚΟΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΙΜΟ Μάρτιος 0 ΘΔΜΑ Να ππνινγίζεηε ηα όξηα: i ii lim 0 0 lim iii iv lim e 0 lim e 0 ΘΔΜΑ Γίλεηαη ε άξηηα ζπλάξηεζε '( ) ( ) γηα θάζε 0 * : R R γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ:

Διαβάστε περισσότερα

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ηότοι εργαζηηρίοσ ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηεί ε δηαδηθαζία ηωλ ξπζκίζεωλ δηθηύνπ ζε ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Windows XP. Η δηαδηθαζία ζε γεληθέο γξακκέο

Διαβάστε περισσότερα

T A E K W O N D O. Δ. ΠπθαξΨο. ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ

T A E K W O N D O. Δ. ΠπθαξΨο. ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ T A E K W O N D O Δ. ΠπθαξΨο ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ ΦΠΗΘΝΘΔΟΑΞΔΗΑ Ο Ρ Ι Μ Ο Φπζη(θ)νζεξαπεΫα εϋλαη ε επηζηϊκε, ε νπνϋα κόλν κε θπζηθψ κωζα θαη κεζόδνπο πξνζπαζεϋ λα ζεξαπεύζεη

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Καηαζθεπάδνπκε έλα νγθνκεηξηθό δνρείν από πιαζηηθό κπνπθάιη λεξνύ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΟΤΔΑΠΕΣΗ-ΒΙΕΝΝΗ-ΠΡΑΓΑ (ΠΑΡΑΔΟΤΝΑΒΙΑ ΧΩΡΙΑ-ΒΙΕΝΝΕΖΙΚΑ ΔΑΗ- ΜΠΡΑΣΙΛΑΒΑ-ΣΕΚΤ ΚΡΟΤΜΛΩΒ-ΚΑΡΛΟΒΤ ΒΑΡΤ) 8 ΗΜΕΡΕ

ΒΟΤΔΑΠΕΣΗ-ΒΙΕΝΝΗ-ΠΡΑΓΑ (ΠΑΡΑΔΟΤΝΑΒΙΑ ΧΩΡΙΑ-ΒΙΕΝΝΕΖΙΚΑ ΔΑΗ- ΜΠΡΑΣΙΛΑΒΑ-ΣΕΚΤ ΚΡΟΤΜΛΩΒ-ΚΑΡΛΟΒΤ ΒΑΡΤ) 8 ΗΜΕΡΕ ΒΟΤΔΑΠΕΣΗ-ΒΙΕΝΝΗ-ΠΡΑΓΑ (ΠΑΡΑΔΟΤΝΑΒΙΑ ΧΩΡΙΑ-ΒΙΕΝΝΕΖΙΚΑ ΔΑΗ- ΜΠΡΑΣΙΛΑΒΑ-ΣΕΚΤ ΚΡΟΤΜΛΩΒ-ΚΑΡΛΟΒΤ ΒΑΡΤ) 8 ΗΜΕΡΕ Ημέρα 1: ΑΘΗΝΑ-ΒΟΤΔΑΠΕΣΗ-ΞΕΝΑΓΗΗ ΠΟΛΗ πγθέληξσζε ζην αεξνδξόκην θαη πηήζε γηα Βνπδαπέζηε. πλάληεζε

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ

ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΘΕΜΑ 1 Ο Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό της καθεµιάς από τις παρακάτω ηµιτελείς προτάσεις 1 εως 5 και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί στη λέξη ή τη

Διαβάστε περισσότερα

όπου R η ακηίνα ηου περιγεγραμμένου κύκλου ηου ηριγώνου.

όπου R η ακηίνα ηου περιγεγραμμένου κύκλου ηου ηριγώνου. ΕΩΜΕΤΡΙ ΛΥΚΕΙΟΥ - ΕΜΔ ΝΩΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΣ Ι ΤΗΝ ΛΥΣΗ ΣΚΗΣΕΩΝ ΕΜΔ Πρόηζε Ίζ πολυγωνικά χωρί έχουν ίζ εμβδά Το νηίζηροθο δεν ιζχύει ηλδή δύο ιζοεμβδικά χωρί δεν είνι κηά νάγκη ίζ Εκβδόλ ηεηργώλοσ πιεσράς Εκβδόλ

Διαβάστε περισσότερα

Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger

Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger 1 θύιιν ζθνιηάηαο 2 πξάζα 150 γξ. bacon 150 γξ. θέηα ΓΧΓΧΝΗ 100 γξ. γξαβηέξα ΓΧΓΧΝΗ 1 θ.ζ. ειαηόιαδν Κόβνπκε ηα πξάζα ζε ιεπηέο ξνδέιεο. Κόβνπκε ην bacon

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚΖ ΓΖΜΟ ΝΔΑ ΜΤΡΝΖ ANAΡΣΗΣΕΑ Α Π Ο Π Α Μ Α

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚΖ ΓΖΜΟ ΝΔΑ ΜΤΡΝΖ ANAΡΣΗΣΕΑ Α Π Ο Π Α Μ Α ΔΛΛΝΗΚ ΓΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚ ΓΜΟ ΝΔΑ ΜΤΡΝ ANAΡΣΗΣΕΑ Α Π Ο Π Α Μ Α Από ην πξαθηηθό ηεο ππ αξηζ. εο 6//0 πλεδξίαζεο ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ Νέαο κύξλεο. Αξηζκόο απόθαζεο : 6/0 Πεξί: Παξαηάζεωλ Μηζζώζεωλ ηε

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οη παξνπζηάζεηο κε βνήζεηα ηνπ ππνινγηζηή γίλνληαη κε πξνγξάκκαηα παξνπζηάζεσλ, όπσο ην OpenOffice.org Impress [1] θαη ην Microsoft Office PowerPoint [2]. Απηά ηα πξνγξάκκαηα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΑΧΑΪΑ. 24 25 26 Απριλίου 2015 κλειςτό γυμναςτήριο «Δημήτρησ Τόφαλοσ»

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΑΧΑΪΑ. 24 25 26 Απριλίου 2015 κλειςτό γυμναςτήριο «Δημήτρησ Τόφαλοσ» ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΑΧΑΪΑ 24 25 26 Απριλίου 2015 κλειςτό γυμναςτήριο «Δημήτρησ Τόφαλοσ» Τν Παλεπηζηήκην Παηξώλ, ην Δπηκειεηήξην Αραΐαο θαη ε Πεξηθέξεηα Γπηηθήο Διιάδαο

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

Constructors and Destructors in C++

Constructors and Destructors in C++ Constructors and Destructors in C++ Σύνθεζη Πνιύ ζπρλά ζηε C++ κία θιάζε κπνξεί λα πεξηέρεη ζαλ κέιεδεδνκέλα αληηθείκελα άιισλ θιάζεσλ. Πνηα είλαη ε ζεηξά κε ηελ νπνία δεκηνπξγνύληαη θαη θαηαζηξέθνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Δπαστηπιότητα 1 - ανάπτςξη, μεταγλώττιση, αποσυαλμάτωση και. εκτέλεση ππογπάμματορ

Δπαστηπιότητα 1 - ανάπτςξη, μεταγλώττιση, αποσυαλμάτωση και. εκτέλεση ππογπάμματορ 1 Δπαστηπιότητα 1 - ανάπτςξη, μεταγλώττιση, αποσυαλμάτωση και εκτέλεση ππογπάμματορ Κάζε πξσί ν Karel μππλάεη ζην θξεβάηη ηνπ όηαλ έλα ξνκπόη-εθεκεξηδνπώιεο ηνπ πεηάεη ηελ εθεκεξίδα, πνπ αλαπαξηζηάλεηαη

Διαβάστε περισσότερα

Πνιιά από ηα ξσκατθά εθζέκαηα βξίζθνληαη ζην αξραηνινγηθό κνπζείν ηεο Πάηξαο, θαζώο επίζεο θαη ζηελ άλσ πόιε.

Πνιιά από ηα ξσκατθά εθζέκαηα βξίζθνληαη ζην αξραηνινγηθό κνπζείν ηεο Πάηξαο, θαζώο επίζεο θαη ζηελ άλσ πόιε. Πνιιά από ηα ξσκατθά εθζέκαηα βξίζθνληαη ζην αξραηνινγηθό κνπζείν ηεο Πάηξαο, θαζώο επίζεο θαη ζηελ άλσ πόιε. Σα ξσκατθά ρξόληα όπνπ ε Πάηξα ήηαλ ππό ηνλ πιήξε έιεγρν ηεο Ρώκεο είλαη από ην 31 π.υ. κέρξη

Διαβάστε περισσότερα

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Μνρηαλάθεο Κσλ/λνο Πξντζηάκελνο Πιεξνθνξηθήο Γήκνπ Ηξαθιείνπ Η κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ 1990-

Διαβάστε περισσότερα

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ Πεξηερόκελα Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά Καηαγξαθή Ώξαο πγρξνληζκόο πζηήκαηνο Παξνπζίαζε πζηήκαηνο Πηζαλά ελάξηα Υξήζεο 2 Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά

Διαβάστε περισσότερα

Γηα ηηο εθινγέο γηα ηελ αλάδεημε ησλ αηξεηώλ πεξηθεξεηαθώλ αξρώλ ηεο 18 εο Μαΐνπ 2014 αλαθεξύρζεθαλ νη παξαθάησ ζπλδπαζκνί ππνςεθίσλ.

Γηα ηηο εθινγέο γηα ηελ αλάδεημε ησλ αηξεηώλ πεξηθεξεηαθώλ αξρώλ ηεο 18 εο Μαΐνπ 2014 αλαθεξύρζεθαλ νη παξαθάησ ζπλδπαζκνί ππνςεθίσλ. ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΜΑΓΝΗΙΑ ΓΗΜΟ ΚΟΠΔΛΟΤ, 13/05/2014 Αξηζκ. Πξση.: 4016 ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΧΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΧΝ ΤΠΗΡΔΙΧΝ ΣΜΗΜΑ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΟΤ Σελέθωνο: 2424350131, 103 Φαξ: 2424023230

Διαβάστε περισσότερα

Το φως θερμαίνει - Ψυχρά και Θερμά χρώματα

Το φως θερμαίνει - Ψυχρά και Θερμά χρώματα ΥΤΛΛΟ ΕΡΓΑΙΑ 8 Το φως θερμαίνει - Ψυχρά και Θερμά χρώματα Α. Ψυχρά και Θερμά χρώματα Ο Ήλιος ο Ηλιάτορας Ο πετροπαιχνιδιάτορας... φωτιά ναι το πηγούνι του χρυσάφι το πηρούνι του Οδ. Ελύτης Σα χρώματα στη

Διαβάστε περισσότερα

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ 6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ Σηα πιαίζηα ηεο έθηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ

ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ 24 ο ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΤΝΔΓΡΙΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΠΑΙΓΙΑΣΡΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΟΑΓΧΓΗ ΣΗ ΤΓΔΙΑ ΠΙΝΟΤΛΑ ΔΤΡΤΓΙΚΗ ΒΑΡΚΑΡΗ ΠΟΛΤΚΡΙΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗ36. Άσκηση 1. Άσκηση 2. Οη δηεπζύλζεηο ησλ 4 σλ ππνδηθηύσλ είλαη νη αθόινπζεο. Υπνδίθηπν Α: 10.101.1.64/27 Υπνδίθηπν Β: 10.101.1.

ΠΛΗ36. Άσκηση 1. Άσκηση 2. Οη δηεπζύλζεηο ησλ 4 σλ ππνδηθηύσλ είλαη νη αθόινπζεο. Υπνδίθηπν Α: 10.101.1.64/27 Υπνδίθηπν Β: 10.101.1. Άσκηση 1 ΠΛΗ36 1. Η κόλε πεξίπησζε λα έρνπκε ζύγθξνπζε κεηαμύ παθέησλ ησλ δύν θόκβσλ είλαη λα ζηείιεη ν δεύηεξνο πξηλ πξνιάβεη λα πιεξνθνξεζεί γηα ηελ θαηάιεςε ηνπ δηάπινπ από ηνλ άιιν. Από ηε ζηηγκή πνπ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι

Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι ηα Δθπαηδεπηήξηα Πάλνπ ππνζηεξίδνπκε ηελ άπνςε όηη ην «αεηθόξν ζρνιείν» είλαη έλα όξακα εθηθηό. Η εθπαίδεπζε γηα ηελ αεηθνξία δελ είλαη κάζεκα, αιιά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Βασικά Εργαλεία και Μέθοδοι για τον Έλεγχο της Ποιότητας [ΔΙΠ 50] ΕΡΓΑΣΙΑ 1 Προσοχή: Οι απαντήσεις των ασκήσεων πρέπει να φθάσουν στον

Διαβάστε περισσότερα

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Α.Ε Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία Πνηνί είκαζηε Η ΜΙΝΔΡΑΛ ΥΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΣΑ Α.Δ. μεθίλεζε ηελ πνξεία ηεο ην 1976. Από ηελ αξρή ζπλεξγαζηήθακε κε πξωηνπόξνπο εηαηξείεο ζηνλ

Διαβάστε περισσότερα

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ.

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΓΑΘΡΙΑ Π. 1,2, ΓΑΘΡΙΑΠ Θ. 1, ΚΖΡΠΗΝ- ΓΑΘΡΙΑ Γ. 1,3,4, ΘΑΡΠΗΑΟΓΑΛΖΠ Ι. 1,5, Α ΛΑΠΡΑΠΗΝ Α. 1,4,6, ΛΗΘΝΙΑΝΠ ΠΘΔΛΡΔΟΖΠ 6. 1. Δ Ρ Α Η Ο Δ Η Α Φ Ο

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

Έλαο πίνακας σσμβόλων ππνζηεξίδεη δύν βαζηθέο ιεηηνπξγίεο:

Έλαο πίνακας σσμβόλων ππνζηεξίδεη δύν βαζηθέο ιεηηνπξγίεο: Πίνακες Σσμβόλων Έλαο πίνακας σσμβόλων ππνζηεξίδεη δύν βαζηθέο ιεηηνπξγίεο: Εηζαγσγή ελόο ζηνηρείνπ Αλαδήηεζε ζηνηρείνπ κε δεδνκέλν θιεηδί Άιιεο ρξήζηκεο ιεηηνπξγίεο είλαη: Δηαγξαθή ελόο θαζνξηζκέλνπ ζηνηρείνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013 ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 7 ΜΑΪΟΥ 13 ΘΔΜΑ Α : (Α1) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 33-335 (Α) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 6 (Α3) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα (Α) α) Λάζνο β) Σωζηό γ) Σωζηό

Διαβάστε περισσότερα

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Ναηαιία Σπαλνύ, spanou@igme.gr & natspanou@gmail.com Τερληθόο Γεσιόγνο (M.Sc.) Πεξηγξαθή Χάξηεο ρσξηθήο θαηαλνκήο

Διαβάστε περισσότερα

Εκδόζεις δίζκων και cds

Εκδόζεις δίζκων και cds Εκδόζεις δίζκων και cds 1928 Γίζθνο κε πνιπθσληθά ηξαγνύδηα Γξάςε Κάησ Γεξόπνιεο πκκεηέρνπλ: ηξαγνπδηζηέο από ηε Γξάςε ηεο Κάησ Γεξόπνιεο Ζρνγξάθεζε: 8 πνιπθσληθά ηξαγνύδηα Έθδνζε: Οdeon Αζήλα: 1928 1935

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΔΘΝΗ ΔΚΘΔΗ ΣΟΤΡΙΜΟΤ WORLD TRAVEL MARKET 2011

ΓΙΔΘΝΗ ΔΚΘΔΗ ΣΟΤΡΙΜΟΤ WORLD TRAVEL MARKET 2011 ΓΙΔΘΝΗ ΔΚΘΔΗ ΣΟΤΡΙΜΟΤ WORLD TRAVEL MARKET 2011 Τν Γξαθείν Ε.Ο.Τ. Μ. Βξεηαλίαο & Ιξιαλδίαο ζπκκεηείρε ζηε δηεζλή έθζεζε ηνπξηζκνύ WORLD TRAVEL MARKET, ε νπνία έιαβε ρώξα ζην Λνλδίλν θαηά ην ρξνληθό δηάζηεκα

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP 1 ΜΑΘΗΜΑ 6 ο Προγράμμαηα θωηογραθικών μηχανών Επιλογέας προγραμμάηων Μαο δίλεη ηε δπλαηόηεηα λα ειέγμνπκε ην άλνηγκα δηαθξάγκαηνο θαη

Διαβάστε περισσότερα

(άρθρο 8 Ν.1599/1986)

(άρθρο 8 Ν.1599/1986) Ν. 1599/1986, δειώλσ όηη : εθρσξώ ην δηθαίσκα πνπ απνξξέεη από ηελ απόζπξζε ηνπ απηνθηλήηνπ κνπ, κε αξηζκό θπθινθνξίαο θαη άδεηα θπθινθνξίαο αξηζκ. / ζύκθσλα κε ηελ αξηζκ Πξάμε νξηζηηθήο δηαγξαθήο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

7. ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ. 3. Έλαο θαηαρσξεηήο SISO ησλ 4 bits έρεη: α) Μία είζνδν, β) Δύν εηζόδνπο, γ) Σέζζεξεηο εηζόδνπο.

7. ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ. 3. Έλαο θαηαρσξεηήο SISO ησλ 4 bits έρεη: α) Μία είζνδν, β) Δύν εηζόδνπο, γ) Σέζζεξεηο εηζόδνπο. 7. ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ 1. Ση είλαη έλαο θαηαρσξεηήο; O θαηαρσξεηήο είλαη κηα νκάδα από flip-flop πνπ κπνξεί λα απνζεθεύζεη πξνζσξηλά ςεθηαθή πιεξνθνξία. Μπνξεί λα δηαηεξήζεη ηα δεδνκέλα ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΖ «ΠΑΗΕΟΤΜΔ ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΑ»

ΓΡΑΖ «ΠΑΗΕΟΤΜΔ ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΑ» ΠΟΗΟΗ ΔΗΜΑΣΔ ΓΡΑΖ «ΠΑΗΕΟΤΜΔ ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΑ» Μηα νκάδα λέσλ αλζξώπσλ πνπ δξαζηεξηνπνηνύκαζηε ζην ρώξν ηεο ηέρλεο θαη έρνπκε σο ζηόρν ηελ αμηνπνίεζή ηεο, γηα ηελ νηθνινγηθή αθύπληζε ηεο θνηλσλίαο καο. Η πξσηνβνπιία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΤ ΜΑΡΙΑ ΣΖΑΜΟΤΡΑΝΗ ΕΛΕΝΗ ΟΤΣΖΙΟΤ ΑΤΓΕΡΙΝΗ ΧΑΙΔΕΜΕΝΑΚΗ ΝΑΣΑΛΙΑ

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΤ ΜΑΡΙΑ ΣΖΑΜΟΤΡΑΝΗ ΕΛΕΝΗ ΟΤΣΖΙΟΤ ΑΤΓΕΡΙΝΗ ΧΑΙΔΕΜΕΝΑΚΗ ΝΑΣΑΛΙΑ 1 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΤ ΜΑΡΙΑ ΣΖΑΜΟΤΡΑΝΗ ΕΛΕΝΗ ΟΤΣΖΙΟΤ ΑΤΓΕΡΙΝΗ ΧΑΙΔΕΜΕΝΑΚΗ ΝΑΣΑΛΙΑ ΝΟΗΠΚΝΠ 2 Τν πεηξέιαην, πνπ κεξηθέο θνξέο ζηελ θαζεκεξηλή γιώζζα απνθαιείηαη θαη μαύπορ σπςσόρ ή τσάι τος Ρέξαρ, είλαη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ Σν ζύγρξνλν πξόηππν αληηκεηώπηζεο ηεο ηεξεδόλαο ελειίθσλ δελ εζηηάδεηαη κόλν ζηελ απνθαηάζηαζε ησλ ηεξεδνληθώλ βιαβώλ πνπ έρνπλ εθδεισζεί, αιιά έρεη

Διαβάστε περισσότερα

Intel Accelerate Your Code

Intel Accelerate Your Code Intel Accelerate Your Code Semester Project at Parallel & Distributed systems Dimitrios S. Tsiktsiris University of Western Macedonia Department of Informatics & Telecommunications Engineering Kozani,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ 1. ρεδίαζε πλδπαζηηθνύ Κπθιώκαηνο Έλα ζπλδπαζηηθό θύθισκα (Κ) έρεη ηξεηο εηζόδνπο A, B θαη C θαη κία έμνδν Y Y=A B+AC Να θαηαζθεπάζεηε ην ράξηε Karnaugh. B 0

Διαβάστε περισσότερα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Κοιμωμικά δίκτυα (multiplex network) Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Facebook? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην LinkedIn? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Twitter? Αεροπορικές γραμμές της Ευρώπης(multiplex

Διαβάστε περισσότερα

Η. ΣΟΗΥΔΗΑ ΠΟΤ ΓΗΑΣΖΡΟΤΝΣΑΗ

Η. ΣΟΗΥΔΗΑ ΠΟΤ ΓΗΑΣΖΡΟΤΝΣΑΗ Αγαπεηέ αξρεγέ, Τν λέν ζύζηεκα ησλ playoff πνπ πηινηηθά ζα εθαξκνζηεί ζηε θεηηλή πεξίνδν 2013 14 απνηειεί κηα βειηίσζε ηνπ πθηζηάκελνπ ζπζηήκαηνο πνπ κε επηηπρία εθαξκόζηεθε ζηηο πξώηεο έμη δηνξγαλώζεηο

Διαβάστε περισσότερα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα 4. ΑΝΑΠΝΟΗ Η δηάζπαζε ηεο γιπθόδεο γίλεηαη κέζα ζηα θύηηαξα, νλνκάδεηαη θπηηαξηθή αλαπλνή θαη εμαζθαιίδεη ηελ ελέξγεηα πνπ είλαη απαξαίηεηε ζην θύηηαξν. Η δηάζπαζε γίλεηαη κε ηελ παξνπζία νμπγόλνπ θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΚΠ. ΕΤΟΥΣ 204-205 ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/204 A ΟΜΑΓΑ Οδηγία: Να γράυεηε ζηο ηεηράδιο ζας ηον αριθμό κάθε μιας από ηις παρακάηφ ερφηήζεις Α.-Α.8 και

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ

ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΣΑ Ο πολσμεριζμός Πολσμεριζμός είναι η τημική ανηίδραζη καηά ηην οποία πολλά μόρια ίδιων ή διαθορεηικών οργανικών ενώζεων, ποσ ονομάζονηαι μονομερή, ενώνονηαι και ζτημαηίζοσν

Διαβάστε περισσότερα