2/39 ύνηαγμα Εσζώνων "της Καρατρήζηος"

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "2/39 ύνηαγμα Εσζώνων "της Καρατρήζηος""

Transcript

1 2/39 ύνηαγμα Εσζώνων "της Καρατρήζηος" Ιζηορικά ηοιτεία: α. πγθξνηήζεθε ηελ 23ε Γεθεκβξίνπ 1913 ζην Μεζνιόγγη. β. ηηο 25 Απξηιίνπ 1918 κεηαθέξζεθε ζηελ πεξηνρή Πξεζπώλ, όπνπ κεηείρε ζηηο επηρεηξήζεηο θαηά ησλ Γεξκαλνβνπιγάξσλ, ππό ηελ III ΜΠ. γ. Σνλ Αύγνπζην ηνπ 1920 κεηαθέξζεθε ζηελ ΜΤΡΝΖ θαη ζπκκεηείρε ζε όιεο ηηο επηρεηξήζεηο ππό ηελ III ΜΠ, κέρξη ην δ. Σελ 28ε Οθησβξίνπ 1940 θηλήζεθε ζηελ πεξηνρή ΗΩΑΝΝΗΝΩΝ ππό ηελ VIII ΜΠ θαη ζπκκεηείρε ζηηο επηρεηξήζεηο ηνπ Διιελντηαιηθνύ πνιέκνπ. ε. Σελ 2 Γεθεκβξίνπ 1950 ζπγθξνηήζεθε ην ΚΔΝ Μεζνινγγίνπ ην νπνίν κεηνλνκάζηεθε ηελ 31 Απγνύζηνπ 1965 ζε 12 ν Π θαη ηελ 26 Ηνπλίνπ 1978, ζε 2/39 Π. ζη. Με απόθαζε ηνπ αλσηάηνπ ζηξαηησηηθνύ ζπκβνπιίνπ ηελ 26 επ 2000 κεηνλνκάζζεθε ζε 2/39 ΤΝΣΑΓΜΑ ΔΤΕΩΝΩΝ ΥΖ ΚΑΡΑΥΡΖΣΟ. Σν 2/39 ύληαγκα Δπδώλσλ ΥΖ ΚΑΡΑΥΡΖΣΟ έιαβε ηελ νλνκαζία ηνπ από ηνλ Γθηή ηνπ πληάγκαηνο, πληαγκαηάξρε Καξαρξήζην Βιάζην, ν νπνίνο ζηηο 20 Απγνύζηνπ ηνπ 1921, ζηε κάρε ζην ύςσκα Καξα-Kνπγηνύ, ζθνηώζεθε εξσηθά καρόκελνο, επηθεθαιήο ηνπ πληάγκαηνο Δπδώλσλ θαη ζήκεξα ιεηηνπξγεί σο ΚΔΝ επηπέδνπ πληάγκαηνο. δ. Ζ Πνιεκηθή εκαία ηνπ πληάγκαηνο έρεη παξαζεκνθνξεζεί ηξεηο θνξέο. Γύν θνξέο έρεη ηηκεζεί κε ηνλ Σαμηάξρε ηνπ Αξηζηείνπ Αλδξείαο θαη κία θνξά κε ην Γαιιηθό Πνιεκηθό ηαπξό: Πξώηε θνξά κε ηνλ Σαμηάξρε ηνπ Αξηζηείνπ Αλδξείαο γηα ηε δξάζε ηνπ πληάγκαηνο ζηνλ Α Παγθόζκην Πόιεκν ζην Μαθεδνληθό Μέησπν (ΦΔΚ αξ 163/17 Ηνπιίνπ 1921 ζει 5). Αςεπδείο κάξηπξεο απηήο ην Μλεκείν Πέζόλησλ ζην Πηξόη θαη ην πέξαζκα ηνπ από ηε όθηα πξσηεύνπζα ηεο Βνπιγαξίαο. Με ην Γαιιηθό Πνιεκηθό ηαπξό επίζεο γηα ηε δξάζε ηνπ πληάγκαηνο ζηνλ Α Παγθόζκην Πόιεκν ζην Μαθεδνληθό Μέησπν σο επηζηέγαζκα ησλ εξσηθώλ ηνπ πξάμεσλ, κεηαμύ ησλ ηξηώλ κόλνλ πληαγκάησλ(επί ζπλόινπ 20) πνπ ζπκκεηείραλ ζην Μαθεδνληθό Μέησπν από ηελ «Παιαηά Διιάδα» :

2 (3) Σελ δεύηεξε θνξά κε ηνλ Σαμηάξρε ηνπ Αξηζηείνπ Αλδξείαο θαη ηξίηε ζπλνιηθά θνξά, παξαζεκνθνξήζεθε γηα ηε δξάζε ηνπ ζηε Μηθξαζηαηηθή εθζηξαηεία. πγθεθξηκέλα γηα ηελ πνιύλεθξε κάρε ηνπ Αβγθίλ ηεο Πξνύζαο (Μάξηηνο 1921) όπνπ ζε έλα 48σξν έπεζαλ εξσηθώο καρόκελνη ζηελ πξώηε γξακκή δύν Γηνηθεηέο ηνπ πληάγκαηνο θαη δύν ηξαπκαηίζηεθαλ. Αθνινύζεζε ε πεξίθεκε κάρε ηνπ Καξά- Κνπγηνύ (Αύγνπζηνο 1921) όπνπ έπεζε επηθεθαιήο ησλ αλδξώλ ηνπ ν γελλαίνο Γηνηθεηήο ηνπ πληάγκαηνο πληαγκαηάξρεο Καξαρξήζηνο Βιάζηνο, από ηνπο Υαιθηόπνπινπο Βάιηνπ Αηη/λίαο ηνπ νπνίνπ ην όλνκα ηηκήο έλεθελ θέξεη ην ύληαγκα. Θέζη σνηάγμαηος: Δδξεύεη ζην ηξαηόπεδν "Αληγνπ ΠΤΡΟΤ ΜΟΤΣΑΚΛΖ", ην νπνίν βξίζθεηαη ζηε βόξεηα παξπθή ηεο Η.Π. Μεζνινγγίνπ. Ιζηορικά ηοιτεία Περιοτής: Μεζνιόγγη Ηδξύζεθε ην 13ν αηώλα από Γαικαηνύο πεηξαηέο πάλσ ζε ηξείο λεζίδεο, πνπ αξγόηεξα ελνπνηήζεθαλ. Καηά ηελ πεξίνδν ηεο Σνπξθνθξαηίαο ην Μεζνιόγγη ήηαλ θέληξν παηδείαο, κε ηελ ίδξπζε ηεο παιακατθήο ρνιήο ην 1760.ηηο 15 Απξηιίνπ 1825 άξρηζε ε Β πνιηνξθία ηεο πόιεο από ηνλ Κηνπηαρή. Ζ πνιηνξθία απηή θξάηεζε πεξίπνπ 1 ρξόλν. Λόγσ ηεο ειιείςεσο ηξνθίκσλ, απνθαζίζηεθε ε δπλακηθή έμνδνο ηεο Φξνπξάο ην βξάδπ ηνπ Λαδάξνπ ζηηο 10 Απξηιίνπ ηνπ Ναύπακηος: Όπνπ ην 1571 ζηελ νκώλπκε λαπκαρία ν Υξηζηηαληθόο ζηόινο θαηαλαπκάρεζε ηνλ Σνπξθηθό. Γηνηθεηηθή Γηαίξεζε Κπξηόηεξεο Πόιεηο Ννκόο Αηησιναθαξλαλίαο: Αγξίλην, κε θαηνίθνπο (53.595) Η.Π Μεζνινγγίνπ, κε θαηνίθνπο.( ) Αηησιηθό, κε θαηνίθνπο (7.279) Ναύπαθηνο, κε θαηνίθνπο (17.460) Ακθηινρία, κε θαηνίθνπο (13.711)

3 2/39 ύνηαγμα Εσζώνων"της Καρατρήζηος" Γενικά για ηο Μεζολόγγι Ζ Πξσηεύνπζα ηνπ λνκνύ Αηησιναθαξλαλίαο απνηειεί κηα ζύγρξνλε πόιε κε πινύζην ηζηνξηθό, πλεπκαηηθό θαη πνιηηηθό παξειζόλ πνπ γίλεηαη αληηιεπηό ζηνλ επηζθέπηε από ηελ πξώηε ζηηγκή πνπ ζα βξεζεί ζηελ πόιε, ελώ νη ξίδεο ηεο πόιεο ράλνληαη ζηα βάζε ησλ αηώλσλ αθνύ ηόζν ΒΓ όζν θαη ΒΑ ζε απόζηαζε 5-7ρικ από ην θέληξν ηεο ππάξρνπλ νη Αξραηνινγηθνί Υώξνη ηεο Πιεπξώλαο θαη ηεο Καιπδώλαο. Βξίζθεηαη ζην Νόηην ηκήκα Αηησιναθαξλαλίαο, ζηελ είζνδν ηνπ Παηξατθνύ θόιπνπ, αλάκεζα ζηηο εθβνιέο ησλ πνηακώλ Δπήλνπ θαη Αρειώνπ θαη ζηνπο πξόπνδεο ηνπ Αξαθύλζνπ, ζε απόζηαζε πεξίπνπ 35 ρηιηνκέηξσλ από ην Αγξίλην θαη 37 ρηιηνκέηξσλ από ηε Γέθπξα Ρίνπ - Αληηξξίνπ. Απνηειεί ηζηνξηθό Γήκν θαζώο ζηελ πόιε έιαβαλ ρώξα κεξηθέο απ' ηηο πην δξακαηηθέο ζηηγκέο ηεο Διιεληθήο Δπαλάζηαζεο ηνπ 1821, νη δύν Πνιηνξθίεο θαη ε Έμνδνο ηνπ Μεζνινγγίνπ θαη γη απηό είλαη ν κνλαδηθόο Γήκνο ηεο ρώξαο πνπ θέξεη ηνλ ηηκεηηθό ηίηιν «Γήκνο Ηεξάο Πόιεσο Μεζνινγγίνπ». Σν Μεζνιόγγη είλαη γλσζηό επίζεο γηα ηα αιηεπηηθά ηνπ πξντόληα, ηδηαίηεξα ην Απγνηάξαρν, κηαο θαη ε παξαθείκελε ιηκλνζάιαζζα είλαη ηδαληθό κέξνο γηα θπζηθέο ηρζπνθαιιηέξγεηεο. Ζ ιηκλνζάιαζζα κε ηηο γξαθηθέο «πειάδεο» ηεο -ηα κηθξά μύιηλα ζπηηάθηα πάλσ ζε παζζάινπο, κέζα ζην λεξό- πξνζηαηεύεηαη από ηελ γλσζηή ζπλζήθε RAMSAR θαη απνηειεί έλα από ηα ζπνπδαηόηεξα πεξηβαιινληηθό πάξθα θαη νηθνζύζηεκαηα ηεο Μεζνγείνπ. ύκθσλα κε ηελ απνγξαθή ηνπ 2001, ην Μεζνιόγγη έρεη θαηνίθνπο θαη καδί κε ηηο πξώελ γεηηνληθέο θνηλόηεηεο πνπ ελζσκαηώζεθαλ ζηνλ ζεκεξηλό θαπνδηζηξηαθό δήκν απνηεινύλ έλα δπλακηθό θαη ζπλερώο αλαπηπζζόκελν νηθηζηηθό ζύλνιν αθνύ ζηνπο κόληκνπο θαηνίθνπο πξέπεη λα ζπλππνινγηζηνύλ θαη νη πεξηζζόηεξνη από λένη πνπ ζπνπδάδνπλ ζην ΣΔΗ Μεζνινγγίνπ θαη θαηνηθνύλ κόληκα ζηελ πόιε δίλνληάο ηεο έληνλε πλεπκαηηθόηεηα θαη θξεζθάδα. Κέληξν ηνπ Μεζνινγγίνπ είλαη ε πιαηεία Μάξθνπ Μπόηζαξε κε ην παιηό Γεκαξρείν ζην νπνίν πιένλ ιεηηνπξγεί ην Μνπζείν Ηζηνξίαο θαη Σέρλεο. ην Μεζνιόγγη είλαη νη έδξεο ηεο Ννκαξρηαθήο Απηνδηνίθεζεο Αηησιναθαξλαλίαο, ηεο Ηεξάο Μεηξόπνιεο Αηησιίαο θαη Αθαξλαλίαο, ηεο ΚΣΔΛ Α.Δ., ηνπ ΣΔΗ Μεζνινγγίνπ, ηνπ 2/39.Δ. θαη ηεο 71 Μ.Δ. (ηξαηησηηθέο Μνλάδεο), ηνπ Ληκεληθνύ Σακείνπ Αηησιναθαξλαλίαο, ησλ Διιεληθώλ Αιπθώλ Α.Δ., Δθνξείαο Κιαζζηθώλ Αξραηνηήησλ, ηεο Έλσζεο Αγξνηηθώλ πλεηαηξηζκώλ Μεζνινγγίνπ-Ναππαθηίαο, ηεο Έλσζεο Πνδνζθαηξηθώλ σκαηείσλ Αηησιναθαξλαλίαο θαζώο θαη κηαο ζεηξάο άιισλ Γεκνζίσλ Τπεξεζηώλ πνπ ππάγνληαη ζηελ αξκνδηόηεηα ηεο Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Διιάδαο. Δπίζεο ζηελ πόιε ιεηηνπξγνύλ Ννκαξρηαθό Ννζνθνκείν δπλακηθόηεηαο 120 θιηλώλ, ρνιηθέο Μνλάδεο όισλ ησλ βαζκίδσλ ηεο εθπαίδεπζεο, Γεκνηηθό Αζιεηηθό Κέληξν θαη Υώξνο Τγεηνλνκηθήο Σαθήο Απνξξηκάησλ. ην Γήκν Ηεξάο Πόιεσο Μεζνινγγίνπ πιελ ηεο

4 πόιεο ππάγνληαη ηα Γεκνηηθά Γηακεξίζκαηα Δπελνρσξίνπ, Αγίνπ Γεσξγίνπ, Κνπδνπλίνπ, Αγίνπ Θσκά, Ρεηζίλσλ, Μνπζνύξσλ, Διιεληθώλ θαη Κνπηζνρεξίνπ. Καλσδώνα Αρταιολογικοί τώροι Δθηόο από ην Θέξκν, κία θνηλή ιαηξεία θαινύζε ηνπο Αηησινύο ζηελ Καιπδώλα. ηε κπζηθή απηή πξσηεύνπζα ηνπ Μειεάγξνπ, ππάξρεη πνιηηηθή αιιά θαη ζξεζθεπηηθή παξάδνζε. Ο Όκεξνο κλεκνλεύεη ηελ Καιπδώλα ζαλ κία από ηηο πέληε θπξηόηεξεο πόιεηο ηεο Αηησιίαο, πνπ έιαβαλ κέξνο ζηνλ Σξσηθό πόιεκν κε ζαξάληα πινία. Καηά ηνπο ρξόλνπο ηνπ Πεινπνλλεζηαθνύ πνιέκνπ, ε πόιε ήηαλ απηόλνκε. Σν 390 π.υ. ζπλδέζεθε πνιηηηθά κε ηνπο Αραηνπο θαηά ηελ κάρε ησλ Λεύθηξσλ ζηελ Αηησιηθή θπξηαξρία. Καηά ηνπο πνιέκνπο ηνπ Φηιίππνπ Δ ελαληίνλ ησλ Αηησιώλ ε Καιπδώλα ππέζηε πνιιέο δεκηέο. Σν 48 π.υ. ππνηάρηεθε ζηνλ Ηνύιην Καίζαξα θαη ην 30 εξεκώζεθε από ηνλ Αύγνπζην, ν νπνίνο κεηέθεξε πνιινύο θαηνίθνπο ηεο ζηε Νηθόπνιε θαη κέξνο ησλ θαιιηηερληθώλ ζεζαπξώλ ζηελ Πάηξα. Οη αλαζθαθέο έθεξαλ ζην θσο ηα ηείρε ηεο πόιεο, ην ηεξό ηεο Λαθξίαο Αξηέκηδνο θαη ηνπ Απόιισλα, ην βνπιεπηήξην, κηα ζηνά ηάθνπο θαη πνιιά αληηθείκελα. Μηα ηεξά νδόο νδεγεί ζην ηέκελνο όπνπ βξέζεθαλ ηα εξείπηα δύν λαώλ. Ο κηθξόηεξνο είλαη αξρατθόο ελ παξαζηάζεη θαη αλήθεη ζηνλ Απόιισλα. Ο άιινο είλαη πεξίπηεξνο δσξηθόο θαη αθηεξσκέλνο ζηελ Αξηέκηδα (Υξνλνινγείηαη ην 260 π.υ). Ηδηαίηεξα ζεκαληηθά είλαη ηα πήιηλα αξρηηεθηνληθά θαηάινηπα ησλ λαώλ (ηεκάρηα κεηόπσλ κε κπζνινγηθά ζέκαηα, εγεκόλεο θέξακνη κε αλζέκηα θαη γπλαηθείεο θεθαιέο, ζθίγγεο θαη γνξγόλεηα), θνξηλζηαθήο ηερλνηξνπίαο. Πλεσρώνα Ζ Πιεπξώλα θαη ε Καιπδώλα ήηαλ γεηηνληθέο πόιεηο θηηζκέλεο θνληά ζηνλ Δύελν πνηακό. Παξά ηηο θηιηθέο ζρέζεηο θαη ηελ ζπλεξγαζία ηνπο ήξζαλ πνιιέο θνξέο ζε ζύγθξνπζε. Καηά ηελ θιαζζηθή επνρή νη δύν απηέο πόιεηο θαη ε παξαιία ηνπο δελ απνηεινύλ κέξε ή πεξηνρέο ηνπ ζπλδέζκνπ ησλ Αηησιώλ ελαληίνλ ηεο αζελατθήο επηβνιήο ηνπ 426 π.υ. Ο Θνπθπδίδεο ζησπά γη' απηέο. Γύν εθδνρέο ππάξρνπλ: * ή

5 ήηαλ αζήκαληεο * ή ε αζελατθή επηξξνή είρε θζάζεη κέρξηο απηώλ, όπσο θαη ζηε Ναύπαθην. Ζ παιαηά Πιεπξώλα ήηαλ ην επίλεην ησλ Θεζηηέσλ θαη κπζηθόο βαζηιηάο ηεο αλαθέξεηαη ν Θέζηηνο. Απηή θαηέζηξεςε ν Γεκήηξηνο Β ν Αηησιηθόο, γηνο ηνπ Αληηγόλνπ Γνλαηά. Ζ παιαηά Πιεπξώλα έρεη επηζεκαλζεί ζην ιεγόκελν Γπθηόθαζηξν πιάη ζηε Νέα, πνπ αλαγλσξίζηεθε ζην Κάζηξν ηεο Κπξά Ρήλεο, 7-8 ρικ. βόξεηα ηνπ Μεζνινγγίνπ. Ζ θαηαζηξνθή ηεο Παιαηάο Πιεπξώλαο έγηλε ην 233 π. Υ. Οη αλαζθαθέο ζηε Νέα Πιεπξώλα έθεξαλ ζην θσο ηα ηείρε, ηεο πόιεο (3νπ αηώλα π.υ.) ην κηθξό ζέαηξν, ηάθνπο, έλα ξσκατθό πδξαγσγείν θαη πνιιά θηίζκαηα. Η αρταία Αλίκσρνα ( Υίλια πίηια - Άγιος Θωμάς ) Πνιινί είλαη νη ηόπνη πνπ νξίδνπλ γηα ηελ αθξηβή ζέζε ηεο αξραίαο Αιίθπξλαο, κε επηθξαηέζηαηε, θαη ππάξρνπλ θάπνηεο απνδείμεηο γη' απηό, ηε ζέζε " Υίιηα πίηηα" ηεο ηνπνζεζίαο ηνπ Γεκνηηθνύ Γηακεξίζκαηνο Αγίνπ Θσκά. Πάλησο αξραηνινγηθέο αλαζθαθέο ζα έξηρλαλ θσο γηα ηελ αμηνπνίεζε αιιά πξώηηζηα γηα γλώζε ηεο αξραίαο Αιίθπξλαο. Σο Μοσζείο Ιζηορίας και Σέτνης Σα μοσζεία ηοσ Μεζολογγίοσ Βξίζθεηαη ζηελ θεληξηθή πιαηεία Μάξθνπ Μπόηζαξε θαη ζηεγάδεηαη ζην παιηό Γεκαξρείν. Δίλαη έλα λενθιαζζηθό θηίξην πνπ ρηίζηεθε επί δήκαξρίαο Υξήζηνύ Δπαγγειάηνπ. Δδώ ζπλαληάκε κηα πινύζηα ζπιινγή από πίλαθεο Διιήλσλ θαη μέλσλ δσγξάθσλ πνπ είλαη εκπλεπζκέλνη από ηνλ αγώλα ηνπ Μεζνινγγίνπ. Δθηίζεληαη έξγα όπσο: "Ζ ππνδνρή ηνπ Λ. Βύξσλα ζην Μεζνιόγγη" ηνπ Γ. Καζόια, "Ζ Διιάδα πάλσ από ηα εξείπηα ηνπ Μεζνινγγίνπ", (αληίγξαθν ηνπ Νηειαθξνπά), "Σν Καξανύιη" ηνπ Βξπδάθε, "Ζ αλαηίλαμε ηνπ Υ. Καςάιε" ηνπ ηδίνπ, "Ζ `Δμνδνο" (αληίγξαθν). Δθεί βξίζθεηαη ηέινο ν ζπγθινληζηηθόο πίλαθαο ηνπ Lansac "Ζ Μεζνινγγίηηζζα" πνπ απεηθνλίδεη κηα κεηέξα πνπ αθνύ ζθόησζε ην γηό ηεο, δίπια ζηνλ λεθξό άληξα ηεο ζηξέθεη ην καραίξη θαηαπάλσ ηεο. Ο πίλαθαο απηόο δσξήζεθε από ηελ `Διελα Διεπζ. Βεληδέινπ ζηνλ Γ. Μεζνινγγίνπ. Μπξνζηά ζην κνπζείν είλαη νη πξνηνκέο ησλ πξσζππνπξγώλ ηεο Διιάδαο Υ. Σξηθνύπε θαη Δπακ. Γειεγεώξγε.

6 Σο Μοσζείο Παλαμά Δδώ έκελε ν εζληθόο πνηεηήο θ. Παιακάο. ην κνπζείν πιένλ εθηίζεληαη αληηθείκελα πνπ αθνξνύλ ηελ δσή ηνπ θαη ηελ επνρή ηνπ. Η Πινακοθήκη ύγτρονης Σέτνης Υρήζηοσ και οθίας Μοζτανδρέοσ Ο Υξήζηνο Μνζραλδξένπ, νξακαηηζηήο ηεο δεκηνπξγίαο θαη ιεηηνπξγίαο ηεο Πηλαθνζήθεο γελλήζεθε ζην Μεζνιόγγη ην 1950 από Αηησιναθαξλάλεο γνλείο. Γξαζηεξηνπνηήζεθε ζην ρώξν ηεο ειιεληθήο δηαθήκηζεο θαη δηαθξίζεθε ζηνπο θνηλσληθνύο θαη πνιηηηθνύο ρώξνπο κε επηηπρία. Δίλαη ζπιιέθηεο ηδενιόγνο θαη ιάηξεο ηεο ειιεληθήο ηέρλεο. Μαδί κε ηε ζύληξνθν ηεο δσήο ηνπ νθία απνθάζηζαλ λα δεκηνπξγήζνπλ ηελ Πηλαθνζήθε ύγρξνλεο Διιεληθήο Σέρλεο γηα λα πξνζθέξνπλ ζε νιόθιεξν ην λνκό Αηησιναθαξλαλίαο ηελ δπλαηόηεηα ηεο επαθήο κε ηε ζύγρξνλε εηθαζηηθή πξαγκαηηθόηεηα θαη ηε κειέηε. Μηα κεγάιε εμεηδηθεπκέλε βηβιηνζήθε Σέρλεο θαη Ηζηνξίαο ηνπ Ννκνύ είλαη αλνηρηή ζηνπο κειεηεηέο θαη ηνπο λένπο θαη έηζη ην Μνπζείν ζηεγάδεη απηό ην ζπγθεληξσκέλν ζπνπδαζηήξην. Σν θηίξην ηεο Πηλαθνζήθεο θαηαζθεπαζκέλν πεξί ην 1835, αλαθαηλίζζεθε κε ηνλ πην θαηάιιιειν ηξόπν. Οη εξγαζίεο ρξεκαηνδνηήζεθαλ εμ νινθιήξνπ από ηελ νηθνγέλεηα Μνζραλδξένπ, ρσξίο επηδνηήζεηο θαη ρσξίο θακκηά θξαηηθή ελίζρπζε. Ο θνξέαο πνπ θαιύπηεη ηελ εθαξκνγή ησλ αληηιήςεσλ ησλ ηδξπηώλ ηνπ είλαη ε κε θεξδνζθνπηθή εηαηξεία. Ζ Πηλαθνζήθε Υξήζηνπ θαη νθίαο Μνζραλδξένπ είλαη Μνπζείν πνπ πεξηέρεη έξγα δσγξαθηθήο, ραξαθηηθήο θαη γιππηηθήο Διιήλσλ θαιιηηερλώλ ηνπ 20νπ αηώλα. Οη επηζθέπηεο ηνπ Μνπζείνπ κπνξνύλ λα πεξηεγεζνύλ ζηηο ζύγρξνλεο δεκηνπξγίεο ησλ θαιιηηερλώλ καο κέζα από 300 αληηπξνζσπεπηηθά έξγα δσγξάθσλ όπσο ησλ Μόξαιε, Γθίθα, Σζαξνύρε, Σέηζε, Σζόθιε, ηάκνπ, Σζίγγνπ, Φαζηαλνύ, Αθξηζάθε, Βαζηιείνπ, Μπηαξά, όξνγθα, Παύινπ, Γαίηε, Νηίθνπ θαη Πεξηθιή Βπδάληηνπ, Ηθ. Λαγλά, Γ. ηαζόπνπινπ, Γ.

7 Βαθηξηδή, Γ. Μαλνπζάθε, Πξέθα, Πεξδηθίδε, ππξόπνπινπ, Ενύλε, Γέξπαπα, Κνθθηλίδε, Γξάββαινπ, Μηρ. & Κπξ. Καηδνπξάθε, Η. Γξακκαηόπνπινπ, Υξ. Καξά, Γηαγηάλνπ, Ν. Υνπιηαξά, ηθειηώηε, Καξαβνύδε, Παζίζε, Μνξηαξάθνπ, Κνύθνπ, Κόηηε, Ενπκπνπιάθε, Μαπξνίδε, θ.ά. Σν ηκήκα ηεο γιππηηθήο θηινμελεί έξγα ησλ Γηάλλε Παπά, Πεξαληηλνύ, Λάδ. Λακέξα, Παξκαθέιε, Γεξνιπκάηνπ, Παηζόγινπ, Ρεγαλά, Θεόδ. Παπαγηάλλε, Παπαδνύθα, Παπαζάηθα, Γηθέθαινπ, Υξ. Παπά, Φαζηαλνύ, Κνξνβέζε, Υξ. Λάκπξνπ θ.ά. Σν Μνπζείν δηαζέηεη κηα ζαπκάζηα κηθξή ζπιινγή γιππηηθήο παξνπζηαζκέλε ζηνπο εζσηεξηθνύο αιιά θαη άλεηνπο εμσηεξηθνύο ρώξνπο ηνπ. Αθόκε έλαο ηδηαίηεξνο ρώξνο ηνπ Μνπζείνπ είλαη αθηεξσκέλνο ζηε ραξαθηηθή. Σα εθζέκαηα πεξηιακβάλνπλ όια ηα είδε ηεο ηδηαίηεξεο απηήο ηέρλεο, ε νπνία έρεη ηόζν ζπνπδαίνπο δεκηνπξγνύο ζηελ Διιάδα ώζηε εμειίζζεη κέρξη ζήκεξα ηελ πνηθηιία θαη πνιπκνξθία ηεο θαιιηηερληθήο έθθξαζεο. Ζ ζρεδόλ πιήξεο ζπιινγή ηεο θηινμελεί έξγα ησλ κεγάισλ ραξαθηώλ ηνπ 19νπ θαη 20νπ αηώλα όπσο Γεκ. Γαιάλε, Εαβηηζηάλνπ, Θενδσξόπνπινπ, Κνγεβίλα, Κεθαιελνύ, Παπαδεκεηξίνπ, Γηαλλνπθάθε, π. Βαζηιείνπ, Εέππνπ, Κνξνγηαλλάθε, Βειηζαξίδε, Μαζηηρηάδε, Πιαθσηάξε, Καηξάθε, Σάζνπ, Γξακκαηόπνπινπ, Γαγθιή, Καηζνπιίδε, Βαξιάκνπ, Γξάββαινπ, Παπαδάθε, ρνηλά, Παληειηά θ.ά. Σο Λαογραθικό Μοσζείο Με ηελ ππ' αξηζκ. 305/1996 Πξάμε ηνπ κνλνκεινύο Πξσηνδηθείνπ ιεηηνπξγεί ν Λανγξαθηθόο - Πνιηηηζηηθόο ύιινγνο ηνπ Μεζνινγίνπ. θνπόο ηνπ πιιόγνπ είλαη ε ζπιινγή, θαηαγξαθή θαη αμηνπνίεζε ηεο ιατθήο δεκηνπξγίαο ζε όιεο ηηο εθδειώζεηο ηεο δσήο. Σαπηόρξνλα επηδηώθεη ηελ επαθή θαη επηθνηλσλία ηεο λέαο γεληάο κε ηελ Πνιηηηζηηθή θιεξνλνκηά ηνπ Μεζνιινγίνπ. Ήδε κε ηελ επαηζζεζία ησλ πνιηηώλ ην Λανγξαθηθό Μνπζείν πινπηίζζεθε κε πνιιά εθζέκαηα ζρεηηθά κε ηελ ιατθή δσγξαθηθιε, πθαληηθή, θεληεηηθή, επαγγεικαηηθή, αιηεπηηθή, γεσξγηθή θαη θηελνηξνθηθή δσή θαη πνιιέο άιιεο κνξθέο έκπλεπζεο. Σν βαζηθόηεξν όκσο όισλ είλαη όηη κε ηελ επγελή πξνζθνξά ηνπ θ. Γ. Κνθνζνύια ην Μνπζείν ζηνιίδεηαη κε ηηο κνλαδηθέο θσηνγξαθίεο ηνπ Παιηνύ θαινύ ηζηνξηθνύ Μεζνινγγίνπ. Ζ παξνπζία ηνπ Λανγξαθηθνύ - Πνιηηηζηηθνύ πιιόγνπ ζην Μεζνιιόγη είλαη αηζζεηή. Ο ύιινγνο πξσηνζηαηεί ζε ζέκαηα, ηζηνξηθά, αξραηνινγηθά, πνιηηηζηηθά ζπληειώληαο ζηελ αλαβάζκηζε ηεο Πνιηηηζηηθήο δσήο ηεο πόιεο. Ήδε έρεη θαζηεξώζεη ην ζεζκό ησλ "ΠΛΔΤΡΩΝΗΩΝ" θαη αγσλίδεηαη λα αμηνπνηήζεη ηνπο αξραηνινγηθνύο ρώξνπο ηεο Πιεπξώλαο, ηεο Καιπδώλαο θαη λα ηδξύζεη "ΠΟΛΤΜΟΤΔΗΟ" θαη εθνξίεο αξραηνηήησλ.

8 Σο Μοσζείο Σρικούπη Δδώ έκελε ν ε νηθνγέλεηα Σξηθνύπε ζην κνπζείν πιένλ εθηίζεληαη αληηθείκελα πνπ αθνξνύλ ηελ δσή ηνπο θαη ηελ επνρή ηνπο. Κήπος ηων Ηρώων Πξόθεηηαη γηα κία ζεκαληηθή έθηαζε εζσηεξηθά κε ην ηείρνο ηεο πόιεο. Ζ ηδέα ηεο δεκηνπξγίαο ελόο θήπνπ αθηεξσκέλνπ ζηε κλήκε. ησλ πξνκάρσλ ηνπ Μεζνινγγίνπ αλήθεη ζηνλ πξώην Κπβεξλήηε ηεο Διιάδνο Ησάλλε Καπνδίζηξηα. Ο θήπνο είλαη ππθλνθπηεκέλνο, δηάζπαξηνο από κλεκεία πνπ αλεγέξζεζαλ θαηά θαηξνύο αθηεξσκέλα ζε εμέρνπζεο ζηξαηησηηθέο θαη πνιηηηθέο πξνζσπηθόηεηεο ηεο επνρήο Έιιελεο θαη Φηιέιιελεο. Ξερσξίδνπλ κλεκεία όπσο απηό ηνπ Μάξθνπ Μπόηζαξε, ην καξκάξηλν άγαικα ηνπ Λόξδνπ Βύξσλα ζε θξύπηε ηνπ νπνίνπ πεξηέρνληαη ζπιάρλα ηνπ πνηεηή, ν Σύκβνο ησλ Ζξώσλ όπνπ είλαη ζακκέλα νκαδηθά ηα νζηά αλώλπκσλ ζπκάησλ ηεο πνιηνξθίαο θαη ην κλεκείν ησλ Φηιειιήλσλ πνπ όινη ηνπο ήζαλ εζεινληέο θπξίσο Γεξκαλνί, Πνισλνί, Ηηαινί θαη Γάιινη.

9 Εκκληζίες και Μονές Μονή αγίοσ σμεών Λίγν πην έμσ από ηελ πόιε ηνπ Μεζνινγγίνπ ζηηο ξίδεο ηνπ όξνπο Αξάθπλζνο ζηελ πεξηνρή Μεζνινγγίνπ (6km απν ην θέληξν ηεο πόιεο) ζε πςόκεηξν 190κ, βξίζθεηαη ην ηζηνξηθό κνλαζηήξη ηνπ Αγίνπ πκεώλ πνπ ηδξύζεθε ηνλ 17ν αηώλα θαη ήηαλ ην θαηαθύγην ησλ θιεθηώλ ηνπ Αξάθπλζνπ. Όηαλ έγηλε ε Έμνδνο ηεο θξνπξάο ηνπ Μεζνινγγίνπ, ην κνλαζηήξη η' Αη-πκηνύ είρε νξηζηεί ζαλ ηόπνο ζπγθέληξσζεο καρεηώλ γηα λα βνεζήζνπλ ηνπο "Δμνδίηεο" αθνύ πξννξηδόηαλ λα απνηειέζεη θαηαθύγην γηα ηνπο 1800 πεξίπνπ πνιηνξθεκέλνπο, Αλαιακβάλνληξαο κεηά ηνλ Γ. Καξατζθάθε ηελ αξρηζηξαηεγία ν Κ. Μπόηζαξεο ην ζρέδην άιιαμε θαη έηζη, νη "Δμνδίηεο" έθηαζαλ ζην κνλαζηήξη ρσξίο λα βξνπλ ηελ ζεκαληηθή γηα ηελ θαηαζηαζε ηνπο βνήζεηα θαη εμαηηίαο απηνύ δέρζεθαλ ζηε ραξάδξα ηελ επίζεζε ηνπ Αιβαληθνύ ηππηθνύ. Σν κνλαζηήξη θαηαζηξάθεθε αθνύ παξαδόζεθε ζηηο θιόγεο από ηηο ζηξαηό ησλ Κηνπηαρ θαη Ηκπξαήκ. Ξαλαρηίζηεθε από ηνλ αξρηκαλδξίηε Ησαλλίθην Αγγειέην, ην Από ηόηε, νπζηαζηηθά θαζηεξώζεθε ε κεηάβαζε παλεγπξηζηώλ ζην κνλαζηήξη θαηά ηε γηνξηή ηεο Τπαπαληήο (2 Φεβξνπαξίνπ) θαη ησλ αξκαησκέλσλ θαη έθηππσλ παλεγπξηζηώλ ηελ εκέξα ηεο Πεληεθνζηήο. Σνπ Αγίνπ Πλεύκαηνο γίλεηαη κεγάιν παλεγύξη, κε ζπκκεηνρή θαβαιάξεδσλ κε παξαδνζηαθέο θνξεζηέο! ηνλ Αη-πκηό ζα βξεί θαλείο ην σξαίν Βπδαληηλό εθθιεζάθη, ηα θειηά ηνπ, ηνλ μελώλα ησλ Παλεγπξηζηώλ, ην κεγάιν ιεπθό ζηαπξό πνπ ζηήζαλε εηο κλήκε ησλ πεζόλησλ αγσληζηώλ θαη ζα απνιαύζεηε ην όκνξθν ηνπίν, αθνπ ε ηνπνζεζία είλαη γεκάηε πιαηάληα ελώ ηξερνύκελα λεξά δηαζρίδνπλ ηελ ππθλή βιάζηεζή ηεο. Παναγία Φοινικιάς Bόξεηα θαη ζηνλ παιαηό δξόκν πνπ ελώλεη ην Mεζνιόγγη κε ην Aηησιηθό 3 ρηιηόκεηξα έμσ από ην Μεζνιόγγη, ζηε ζέζε "Φνηληθηά" ζηέθεηαη απαξαζάιεπηε, αλάκεζα ζηηο αιπθέο, ε Παλαγία ηεο Φνηληθηάο. Σν εθιεζάθη ρσκέλν κέζα ζηα λεξά ηεο ιηκλνζάιαζζαο,απνηέιεζε ηνλ ηόπν αλαςπρήο ηνπ Λόξδνπ Βύξσλα. ' απηό ην ρώξν εξρόηαλ ν θηιέιιελαο κε ηε γαΐηα ηνπ Γαδή γηα λα μεθνπξαζηεί.

10 Άγιος πσρίδων Ο Αγ. ππξίδσλ είλαη ν πνιηνύρνο ηνπ Μεζνινγγίνπ. ηνλ νκώλπκν λαό πνπ είλαη θαη κεηξνπνιηηηθόο μεθηλά ε πνκπή ε νπνία θαηεπζύλεηαη πξνο ηνλ θήπν ησλ Ζξώσλ, πεξλώληαο κέζα από ηελ πόιε ζην απνθνξύθσκα ησλ ενξηώλ ηεο Δμόδνπ. Αγία Παραζκεσή Ο κηθξόο λαόο αθηεξσκέλνο ζηελ αγία Παξαζθεπή πνπ βξίζθεηαη έμσ από ηνλ θήπν ησλ Ζξώσλ, είλαη ην ηζηνξηθό εθθιεζάθη όπνπ ηνλ Απξίιην ηνπ 1826 ζπλήιζε ε πξνζσξηλή δηνηθνύζα επηηξνπή ηνπ αγώλα ηνπ Μεζνινγγίνπ, απνηεινύκελε από πνιινύο νπιαξρεγνύο, πνιηηηθνύο θαη θαπεηαλαίνπο ηνπ Μεζνινγγίνπ θαη απνθάζηζαλ ηελ Έμνδν. Απεθάζηζαλ δε ε έμνδνο λα γίλεη ζηηο 2 ηε λύρηα ηνπ αββάηνπ ηεο 10εο Απξηιίνπ 1826, κεηά από ζρέδην πνπ πξόηεηλε ν Ησζήθ Ρσγώλ ζηνλ Ν. Καζνκνύιε θαη ππεγξάθε από όινπο ηνπο Μεζνινγγίηεο. Επεηειακές πολιηιζηικές εκδηλώζεις Κάζε ρξόλν άββαην Λαδάξνπ θαη Κπξηαθή ησλ Βαΐσλ ην Μεζνιόγγη ενξηάδεη κε κεγαινπξέπεηα ηελ επέηεην ηεο Hξσηθήο Δμόδνπ ησλ Διεύζεξσλ Πνιηνξθεκέλσλ. Σνπ ενξηαζκνύ πξνεγνύληαη πνιηηηζηηθέο εθδειώζεηο, πνπ ηηο παξαθνινπζνύλ ρηιηάδεο θόζκνπ. Δπίζεο ην ηξηήκεξν ηεο Πεληεθνζηήο, πελήληα εκέξεο κεηά ην Πάζρα, γηνξηάδεηαη ην παξαδνζηαθό εζληθν-ζξεζθεπηηθό παλεγύξη ηνπ Αγίνπ πκεώλ. Οη παλεγπξηζηέο πεδνί θαη έθηππνη ληπκέλνη κε ηηο παξαδνζηαθέο ηνπο ελδπκαζίεο ( ληνπιακάδεο θαη άξκαηα ηνπ 1821 ) ρνξεύνπλ θαη γιεληνύλ κε ηα ηνπηθά κνπζηθά όξγαλα (ληανύιηα θαη δνπξλάδεο). Κάζε Ννέκβξην νξγαλώλνληαη νη πνιηηηζηηθέο εθδειώζεηο κε ηελ επσλπκία "ΣΡΗΚΟΤΠΔΗΑ" ζηε κλήκε ησλ πνιηηηθώλ ππξ. θαη Υαξηι. Σξηθνύπε. Σν θαινθαίξη, Αύγνπζην θαη επηέκβξην, νξγαλώλνληαη εθδειώζεηο πνπ πεξηιακβάλνπλ κνπζηθή, ζέαηξν, πνίεζε θαη ρνξό.

11 2/39 ύνηαγμα Εσζώνων "της Καρατρήζηος" Φ ω η ο γ ρ α θ ί ε ς

12 2 / 3 9 ύ ν η α γ μ α Ε σ ζ ώ ν ω ν " τ η ς Κ α ρ α τ ρ ή ζ η ο ς " ΝΟΜΑΡΥΙΑΚΗ ΑΤΣΟΔΙΟΙΚΗΗ Υ Ρ Η Ι Μ Α Σ Η Λ Ε Φ Ω Ν Α ΣΗΛΕΦΩΝΟ Γξαθείν Αληηλνκάξρε Γξαθείν Γελ. Γξακκαηέα Γξαθείν πιινγηθώλ Ννκαξρηαθώλ Οξγάλσλ Γξαθείν Δηδ. πκβνύισλ & πλεξγαηώλ Γξαθείν Σύπνπ & Γεκνζίσλ ρέζεσλ Σκήκα Πνιηηηθήο ρεδίαζεζ Δθηάθησλ Αλαγθώλ Π..Δ.Α Ννκηθή Τπεξεζία Γηεύζπλζε Γηνηθεηηθνύ & Πξνζηαζίαο ηνπ Πνιίηε Γηεύζπλζε Δκπνξίνπ & Σνπξηζκνύ Γηεύζπλζε Πνιηηηζκνύ, Αζιεηηζκνύ & Νεόηεηαζ Γηεύζπλζε Κ.Δ.Π. - Μεζνιόγγη ΑΣΤΝΟΜΙΚΕ ΔΙΕΤΘΤΝΕΙ ΣΗΛΕΦΩΝΟ Αηησιίαο - Μεζνιόγγη Αθαξλαλίαο - Αγξίλην ΙΕΡΕ ΜΗΣΡΟΠΟΛΕΙ ΣΗΛΕΦΩΝΟ Αηησιίαο & Αθαξλαλίαο Ναππάθηνπ & Αγίνπ Βιαζίνπ

13 ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟΙ ΦΟΡΕΙ ΣΗΛΕΦΩΝΟ Κέληξν Πεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο Θέξκνπ Κέληξν Δλεκέξσζεο Τδξνβηόηνπσλ Ληκλνζάιαζζαο Μεζνινγγίνπ - Αηησιηθνύ ΤΓΚΟΙΝΩΝΙΕ ΣΗΛΕΦΩΝΟ Αεξνδξόκην Αθηίνπ Ληκελαξρείν Μεζνινγγίνπ ΚΣΔΛ Ν.Αηη/ληαο - Αζήλα ΚΣΔΛ Μεζνινγγίνπ ΚΣΔΛ Αγξηλίνπ ΚΣΔΛ Ναππάθηνπ ΚΣΔΛ Ακθηινρίαο ΚΣΔΛ Θέξκνπ ΚΣΔΛ Βόληηζαο ΚΣΔΛ Αηησιηθνύ ΚΣΔΛ Αζηαθνύ ΚΣΔΛ Αληηξξίνπ ΚΣΔΛ Παηξώλ

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΣΟΚΡΑΣΟΡΙΚΟ ΜΑΡΟΚΟ

ΑΤΣΟΚΡΑΣΟΡΙΚΟ ΜΑΡΟΚΟ ΑΤΣΟΚΡΑΣΟΡΙΚΟ ΜΑΡΟΚΟ 7εκέξεο Εβδνκαδηαίεο αλαρσξήζεηο Ιαλνπάξηνο-Φεβξνπάξηνο 2012 1 ε εκέξα Αζήλα-Καδακπιάλθα-Μαξξαθέο πγθέληξσζε ζην αεξνδξόκην θαη πηήζε γηα ηελ Καδακπιάλθα κέζσ ζηαζκνύ. Άθημε θαη αθνινπζεί

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 Κα ακαθένεηε 5 εονςπασθέξ πώνεξ θαη κα βνείηε ημ είδμξ ημο μνοθημύ ημοξ πιμύημο. Πμημη πανάγμκηεξ επηηνέπμοκ ηεκ θαηαζθεοή μεγάιςκ ηεπκηθώκ ένγςκ; Ε ελόνολε (ελαγςγή

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03

10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03 10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03 1 η ημέρα: ΑΘΗΝΑ ΜΠΑΝΓΚΟΚ πγθέληξσζε ζην αεξνδξόκην Διεπζέξηνο Βεληδέινο, θαη αλαρώξεζε γηα Μπαλγθόθ.Γηαλπθηέξεπζε

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΟΛΤΜΠΙΑΚΟΤ ΛΕΤΚΩΙΑ 14-15 ΜΑΙΟΤ 2011. Γιώργο θα είσαι πάντα στις καρδιές μας ΗΛΙΚΙΕ 1998-1999 & 2000-2001

ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΟΛΤΜΠΙΑΚΟΤ ΛΕΤΚΩΙΑ 14-15 ΜΑΙΟΤ 2011. Γιώργο θα είσαι πάντα στις καρδιές μας ΗΛΙΚΙΕ 1998-1999 & 2000-2001 ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΛΑΙΚΗ ΑΥΑΛΙΣΙΚΗ MTN ΚΟΠ ΠΕ ΣΡΟΒΟΛΟΤ ΑΗΚ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΡΠΕΖΑ METLIFE ALICO ΠΕΣΡΟ ΑΒΒΑ ΚΟΝΣΡΑΞΙΟΝ ΛΣΔ ΠΕΡΓΑΜΟ ΣΟΤΡΣΟΔΙΑΚΟΜΗΕΙ ΠΕΡΓΑΜΟ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΟ ΠΕΣΡΟΤ ΛΣΔ TOP KINISIS ΚΟΚΟΜΙΦ ΚΟΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

Ανατωρήσεις κάθε Παρασκεσή 4 ημέρες * 3 νύττες

Ανατωρήσεις κάθε Παρασκεσή 4 ημέρες * 3 νύττες Ανατωρήσεις κάθε Παρασκεσή 4 ημέρες * 3 νύττες από 179 Mε διαμονή ςε ξενοδοχείο 4*, 4*διακ. ή 5* Με πρωινό καθημερινά Με πτήςεισ τησ Singapore Κωνσταντινούπολη (4 ημέρες) Η Κσλζηαληηλνύπνιε, είλαη ε κεγαιύηεξε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

ΒΟΤΔΑΠΕΣΗ-ΒΙΕΝΝΗ-ΠΡΑΓΑ (ΠΑΡΑΔΟΤΝΑΒΙΑ ΧΩΡΙΑ-ΒΙΕΝΝΕΖΙΚΑ ΔΑΗ- ΜΠΡΑΣΙΛΑΒΑ-ΣΕΚΤ ΚΡΟΤΜΛΩΒ-ΚΑΡΛΟΒΤ ΒΑΡΤ) 8 ΗΜΕΡΕ

ΒΟΤΔΑΠΕΣΗ-ΒΙΕΝΝΗ-ΠΡΑΓΑ (ΠΑΡΑΔΟΤΝΑΒΙΑ ΧΩΡΙΑ-ΒΙΕΝΝΕΖΙΚΑ ΔΑΗ- ΜΠΡΑΣΙΛΑΒΑ-ΣΕΚΤ ΚΡΟΤΜΛΩΒ-ΚΑΡΛΟΒΤ ΒΑΡΤ) 8 ΗΜΕΡΕ ΒΟΤΔΑΠΕΣΗ-ΒΙΕΝΝΗ-ΠΡΑΓΑ (ΠΑΡΑΔΟΤΝΑΒΙΑ ΧΩΡΙΑ-ΒΙΕΝΝΕΖΙΚΑ ΔΑΗ- ΜΠΡΑΣΙΛΑΒΑ-ΣΕΚΤ ΚΡΟΤΜΛΩΒ-ΚΑΡΛΟΒΤ ΒΑΡΤ) 8 ΗΜΕΡΕ Ημέρα 1: ΑΘΗΝΑ-ΒΟΤΔΑΠΕΣΗ-ΞΕΝΑΓΗΗ ΠΟΛΗ πγθέληξσζε ζην αεξνδξόκην θαη πηήζε γηα Βνπδαπέζηε. πλάληεζε

Διαβάστε περισσότερα

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Μνρηαλάθεο Κσλ/λνο Πξντζηάκελνο Πιεξνθνξηθήο Γήκνπ Ηξαθιείνπ Η κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ 1990-

Διαβάστε περισσότερα

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Ναηαιία Σπαλνύ, spanou@igme.gr & natspanou@gmail.com Τερληθόο Γεσιόγνο (M.Sc.) Πεξηγξαθή Χάξηεο ρσξηθήο θαηαλνκήο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗ36. Άσκηση 1. Άσκηση 2. Οη δηεπζύλζεηο ησλ 4 σλ ππνδηθηύσλ είλαη νη αθόινπζεο. Υπνδίθηπν Α: 10.101.1.64/27 Υπνδίθηπν Β: 10.101.1.

ΠΛΗ36. Άσκηση 1. Άσκηση 2. Οη δηεπζύλζεηο ησλ 4 σλ ππνδηθηύσλ είλαη νη αθόινπζεο. Υπνδίθηπν Α: 10.101.1.64/27 Υπνδίθηπν Β: 10.101.1. Άσκηση 1 ΠΛΗ36 1. Η κόλε πεξίπησζε λα έρνπκε ζύγθξνπζε κεηαμύ παθέησλ ησλ δύν θόκβσλ είλαη λα ζηείιεη ν δεύηεξνο πξηλ πξνιάβεη λα πιεξνθνξεζεί γηα ηελ θαηάιεςε ηνπ δηάπινπ από ηνλ άιιν. Από ηε ζηηγκή πνπ

Διαβάστε περισσότερα

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Α.Ε Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία Πνηνί είκαζηε Η ΜΙΝΔΡΑΛ ΥΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΣΑ Α.Δ. μεθίλεζε ηελ πνξεία ηεο ην 1976. Από ηελ αξρή ζπλεξγαζηήθακε κε πξωηνπόξνπο εηαηξείεο ζηνλ

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

Εκδόζεις δίζκων και cds

Εκδόζεις δίζκων και cds Εκδόζεις δίζκων και cds 1928 Γίζθνο κε πνιπθσληθά ηξαγνύδηα Γξάςε Κάησ Γεξόπνιεο πκκεηέρνπλ: ηξαγνπδηζηέο από ηε Γξάςε ηεο Κάησ Γεξόπνιεο Ζρνγξάθεζε: 8 πνιπθσληθά ηξαγνύδηα Έθδνζε: Οdeon Αζήλα: 1928 1935

Διαβάστε περισσότερα

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ.

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΓΑΘΡΙΑ Π. 1,2, ΓΑΘΡΙΑΠ Θ. 1, ΚΖΡΠΗΝ- ΓΑΘΡΙΑ Γ. 1,3,4, ΘΑΡΠΗΑΟΓΑΛΖΠ Ι. 1,5, Α ΛΑΠΡΑΠΗΝ Α. 1,4,6, ΛΗΘΝΙΑΝΠ ΠΘΔΛΡΔΟΖΠ 6. 1. Δ Ρ Α Η Ο Δ Η Α Φ Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013 ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 7 ΜΑΪΟΥ 13 ΘΔΜΑ Α : (Α1) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 33-335 (Α) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 6 (Α3) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα (Α) α) Λάζνο β) Σωζηό γ) Σωζηό

Διαβάστε περισσότερα

Intel Accelerate Your Code

Intel Accelerate Your Code Intel Accelerate Your Code Semester Project at Parallel & Distributed systems Dimitrios S. Tsiktsiris University of Western Macedonia Department of Informatics & Telecommunications Engineering Kozani,

Διαβάστε περισσότερα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα 4. ΑΝΑΠΝΟΗ Η δηάζπαζε ηεο γιπθόδεο γίλεηαη κέζα ζηα θύηηαξα, νλνκάδεηαη θπηηαξηθή αλαπλνή θαη εμαζθαιίδεη ηελ ελέξγεηα πνπ είλαη απαξαίηεηε ζην θύηηαξν. Η δηάζπαζε γίλεηαη κε ηελ παξνπζία νμπγόλνπ θαη

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

Μεηαπηπρηαθή δηαηξηβή

Μεηαπηπρηαθή δηαηξηβή ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΚΤΠΡΟΤ ΥΟΛΖ ΚΑΛΧΝ ΚΑΗ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΧΝ ΣΔΥΝΧΝ Μεηαπηπρηαθή δηαηξηβή ΣΑ TABLETS Χ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΔΡΓΑΛΔΗΟ ΣΟ ΝΖΠΗΑΓΧΓΔΗΟ ΓΗΑ ΣΖΝ ΔΝΗΥΤΖ ΤΝΔΡΓΑΣΗΚΧΝ ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΧΝ ΜΑΘΖΜΑΣΗΚΧΝ Έιελα Κσλζηαληίλνπ

Διαβάστε περισσότερα

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code)

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Page 1 Υποπλοίαρτος Ν. Πεηράκος ΠΝ Αηδένηα Γνύξεηνη Ίππνη (Trojan Horses) Ινί (Viruses) Worms Root-kit Page 2 Γνύξεηνο Ίππνο (Trojan Horse) Οξηζκόο: Πξόγξακκα

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΛΣΗΟ ΣΤΠΟΤ ΤΓΚΡΟΣΖΖ ΓΝΩΜΟΓΟΣΗΚΩΝ ΔΠΗΣΡΟΠΩΝ ΜΔΣΑΝΑΣΔΤΖ

ΓΔΛΣΗΟ ΣΤΠΟΤ ΤΓΚΡΟΣΖΖ ΓΝΩΜΟΓΟΣΗΚΩΝ ΔΠΗΣΡΟΠΩΝ ΜΔΣΑΝΑΣΔΤΖ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΑΠΟΚΔΝΣΡΩΜΔΝΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΠΔΛΟΠΟΝΝΖΟΤ ΓΤΣ.. ΔΛΛΑΓΑ & ΗΟΝΗΗ ΗΟΤ ΓΡΑΦΔΗΟ ΣΤΠΟΤ Πάηξα ηει.: 2610-465816, 2610-465882 fax: 2610-421799 e-mail: press@apd-depin.gov.gr Σξίπνιε ηει.:2713-601007

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΣΡΙΚΗ Α.Ε. ΜΕ ΙΧΤ ΣΗΝ ΑΓΟΡΑ ΣΗ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 2011 ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ Ρο εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στη Θήβα ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΩΛΗΕΩΝ 1/1/2011 TA ΔΚΞΝΟΗΘΑ ΡΗΚΝΙΝΓΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α

233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α 233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α 234 235 Yποτροφίες για τους φοιτητές και τις φοιτήτριες του Σμήματος Φ.Π.Ψ. Οη θνηηεηέο/ηξηεο ηνπ Τκήκαηνο Φηινζνθίαο, Παηδαγσγηθήο θαη Χπρνινγίαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Ισαλλίλσλ έρνπλ

Διαβάστε περισσότερα

εκπινπηίδνληαο ηελ ηνπξηζηηθή εκπεηξία ζην Πήιην

εκπινπηίδνληαο ηελ ηνπξηζηηθή εκπεηξία ζην Πήιην Tροθοζυλλογή εκπινπηίδνληαο ηελ ηνπξηζηηθή εκπεηξία ζην Πήιην Φηιάξεηνο Ψεκκέλνο Ξελώλαο ΑΜΑΝΙΤΑ Θα ήζεια λα αξρίζσ κε μια διαπίζηωζη. Οη έιιελεο, ηδηαίηεξα ζηελ επαξρία ληξέπνληαη γηα ην παξειζόλ ηνπο,

Διαβάστε περισσότερα

Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER Εμπορική Air Sport Gun 777 Ονομαζία: Διανομέας: V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: 777 Χώρα Προέλεσζης:

Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER Εμπορική Air Sport Gun 777 Ονομαζία: Διανομέας: V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: 777 Χώρα Προέλεσζης: 1 Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER Air Sport Gun 777 V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: 777 2 Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER LH V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: ΧΚ918Α 3 Airsoft Gun κε Φσηεηλό

Διαβάστε περισσότερα

Διιεληθά Σειρά Moov Δγτειρίδιο τρήζηη Δνημέρφζης ταρηών Web Αλαζεώξεζε: R00 (2010/05) Πώς να ενημερώζφ ηοσς τάρηες; Υπάξρνπλ ηέζζεξα βήκαηα γηα ηελ ελεκέξσζε ηνπ ράξηε. Βήκα

Διαβάστε περισσότερα

Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014

Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014 Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο Όνομα 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014 15:00:19 Λαηίλεο Αλδξέαο 10/9/2014 17:59:31 ΜΑΓΔΜΣΕΟΓΛΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΙNCOFRUIT - (HELLAS).

ΙNCOFRUIT - (HELLAS). Πξνο ΟΛΑ ΤΑ ΜΔΛΗ Κε Σπλάδειθε Θέκα: Ιζπαλία & Γεξκαλία 5 ε ΔΒΓΟΜΑΓΑ 2011 (31 Ιαλ έσο 30 Φεβξ.2011) Παξαζέηνπκε θαησηέξσ: Αλαζθόπεζε ηεο 4 εο εβδνκάδνο 2011 κε ηηο ηηκέο ησλ εζπεξηδνεηδώλ πνπ δηακνξθώζεθαλ

Διαβάστε περισσότερα

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk)

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Σεκηλάξην Τνκέα Λνγηζκηθνύ Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Περίιευε παροσζίαζες Τη είλαη ηα «Γίθηπα πνπ παξέρνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΚΙΑΘΟΣ. Ξενοδοτείο Καη. Διαηροθή Δίκλινο Μονόκλινο. Παιδί. Παιδί. Ενήλικας. 1 ο Παιδί. 3 ος Ενήλικας. 2 ο Παιδί. Καη. Διαηροθή Δίκλινο Μονόκλινο

ΣΚΙΑΘΟΣ. Ξενοδοτείο Καη. Διαηροθή Δίκλινο Μονόκλινο. Παιδί. Παιδί. Ενήλικας. 1 ο Παιδί. 3 ος Ενήλικας. 2 ο Παιδί. Καη. Διαηροθή Δίκλινο Μονόκλινο ΣΚΙΑΘΟΣ Ξενοδοτείο KASSANDRA BAY RESORT & SPA GARDEN VIEW Καη. Διαηροθή Δίκλινο Μονόκλινο 7/7, 11/7, 14/7 1,019 Κ/Ζ 465 465 Γ/Π 18/7, 21/7, 22/8 1,099 Κ/Ζ 465 465 Γ/Π 25/7,28/7 1,159 Κ/Ζ 465 465 Γ/Π 11/8,15/8,18/8

Διαβάστε περισσότερα

Ζ ΠΑΡΑΓΟΗΑΘΖ ΘΑΣΟΗΘΗΑ ΣΖΛ ΔΙΙΑΓΑ

Ζ ΠΑΡΑΓΟΗΑΘΖ ΘΑΣΟΗΘΗΑ ΣΖΛ ΔΙΙΑΓΑ Ζ ΠΑΡΑΓΟΗΑΘΖ ΘΑΣΟΗΘΗΑ ΣΖΛ ΔΙΙΑΓΑ Δίλαη κηα ΔΡΔΤΛΖΣΗΘΖ ΔΡΓΑΗΑ ηνπ Β ηεηξακήλνπ ηνπ Πρνι. Έηνπο 2011-2012 από ηνπο καζεηέο ηνπ Α3 ηκήκαηνο ηνπ 3νπ ΔΞΑΙ Ιάξηζαο, ππό ηελ θαζνδήγεζε ηωλ θαζεγεηώλ Δπαγγειάθνπ

Διαβάστε περισσότερα

Διιεληθή βηβιηνζήθε Επξίρεο Αξηζηνηέιεο

Διιεληθή βηβιηνζήθε Επξίρεο Αξηζηνηέιεο Διιεληθή βηβιηνζήθε Επξίρεο Αξηζηνηέιεο Γιεύθσνζη - Adresse : Griechisch Orthodoxe Kirche (Ref.Bibliothek Aristoteles) Rousseaustrasse 17, CH-8037 Zürich. Δίζνδνο ηεο βηβιηνζήθεο από ηελ Wasserwerkstrasse

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΧΜΔΣΡΗΑ ΓΗΑ ΟΛΤΜΠΗΑΓΔ

ΓΔΧΜΔΣΡΗΑ ΓΗΑ ΟΛΤΜΠΗΑΓΔ ΒΑΓΓΔΛΖ ΦΤΥΑ 011 1 ΒΑΗΚΟΗ ΟΡΗΜΟΗ 11 ΓΤΝΑΜΖ ΖΜΔΗΟΤ Έζησ P ηπρόλ ζεκείν ηνπ επηπέδνπ θύθινπ C (O,R ) (πνπ βξίζθεηαη εθηόο ηνπ θπθιηθνύ δίζθνπ C (O,R ) ) θαη PT ε εθαπηνκέλε από ην P (T ην ζεκείν επαθήο )

Διαβάστε περισσότερα

1 ορ ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάπηπμε θηλεηηθώλ δεμηνηήησλ θαη ηθαλνπνηεηηθή εθηέιεζε νξηζκέλσλ από απηέο Σηόχορ :1 ορ και 4 ορ

1 ορ ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάπηπμε θηλεηηθώλ δεμηνηήησλ θαη ηθαλνπνηεηηθή εθηέιεζε νξηζκέλσλ από απηέο Σηόχορ :1 ορ και 4 ορ 1 ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάημε θηλεηηθώλ δεμηηήησλ θαη ηθαληεηηθή εθηέιεζε ξηζκέλσλ α αηέ Σηχ :1 και 4 Γλώζε ηε άζα κε δάηια ζηελ εηζθαίξηζε. Ειδιώξει Πειεχμεα Χ 1. Τα αηδηά λα κάζλ ηελ άζα κε δάηια. 1.

Διαβάστε περισσότερα

Αζηικές Παρεμβάζεις JESSICA - Η Σηραηηγική ηης Περιθέρειας Δσηικής Μακεδονίας

Αζηικές Παρεμβάζεις JESSICA - Η Σηραηηγική ηης Περιθέρειας Δσηικής Μακεδονίας Jessica Joint European Support for Sustainable Investment in City Areas Αζηικές Παρεμβάζεις JESSICA - Η Σηραηηγική ηης Περιθέρειας Δσηικής Μακεδονίας Γεωργία Ζεμπιλιάδοσ, Προϊζηαμένη Ενδιάμεζη Διατειριζηική

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Κύκλοσ Σσνανηήζεων ηοσ Σσνδέζμοσ Θηλαζμού Ελλάδος

Πρόγραμμα Κύκλοσ Σσνανηήζεων ηοσ Σσνδέζμοσ Θηλαζμού Ελλάδος Πρόγραμμα Κύκλοσ Σσνανηήζεων ηοσ Σσνδέζμοσ Θηλαζμού Ελλάδος Δάλ είζηε γπλαίθα πνπ ελδηαθέξεηαη γηα ην ζειαζκό, ζαο θαισζνξίδνπκε ζηηο κεληαίεο θηιηθέο ζπλαληήζεηο καο πνπ θηινμελνύληαη ζε ζπίηηα κειώλ

Διαβάστε περισσότερα

Παξαζθεπή 21 & άββαην 22 Ννεκβξίνπ 2008 Μνπζείν Μπελάθε, Κηήξην νδνύ Πεηξαηώο

Παξαζθεπή 21 & άββαην 22 Ννεκβξίνπ 2008 Μνπζείν Μπελάθε, Κηήξην νδνύ Πεηξαηώο Διεπζέξηνο Βεληδέινο & πνιηηηζηηθή πνιηηηθή Πξόγξακκα πκπνζίνπ Παξαζθεπή 21 & άββαην 22 Ννεκβξίνπ 2008 Μνπζείν Μπελάθε, Κηήξην νδνύ Πεηξαηώο πλδηνξγάλωζε ΜΟΤΔΗΟ ΜΠΔΝΑΚΖ ΔΘΝΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΔΡΔΤΝΩΝ & ΜΔΛΔΣΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΚΤΠΡΟΤ Πξόγξακκα Δπηκόξθσζεο Τπνςεθίσλ Καζεγεηώλ Σερλνινγίαο Γελάξεο 2011 ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΑ Ι (Ύιε Γπκλαζίνπ) Διδάσκων: Σαββίδης Σάββας Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com

Διαβάστε περισσότερα

Παξαζθεπή, 9 Γεθεκβξίνπ, 2011

Παξαζθεπή, 9 Γεθεκβξίνπ, 2011 Παξαζθεπή, 9 Γεθεκβξίνπ, 2011 ΑΜΦΙΘΔΑΣΡΟ Αθηέξωκα ζηνλ Οδπζζέα Διύηε: Μνπζηθή Λόγνο Δηθόλα «ηελ αξρή ην ΦΩ» Δθδήιωζε ζπλαπιία αθνξκή ηε ζπκπιήξωζε ηωλ 100 ρξόλωλ από ηε γέλλεζε ηνπ γάινπ καο λνκπειίζηα.

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Γηα ηε δηεπθόιπλζή ζαο θαηά ην switch-off ηεο πεξηνρήο ηεο Πεινπνλλήζνπ έρνπκε πξνζζέζεη ζηνπο ςεθηαθνύο καο δέθηεο κία λέα,

Διαβάστε περισσότερα

Διάρηζηα Δπηθαιύπηνληα Γέλδξα

Διάρηζηα Δπηθαιύπηνληα Γέλδξα Διάρηζηα Δπηθαιύπηνληα Γέλδξα Οξηζκόο Δύξεζε Δπηθαιύπηνληνο Γέλδξνπ κε Διάρηζην Βάξνο, δειαδή ειάρηζην άζξνηζκα βαξώλ αθκώλ Αιγόξηζκνη Prim, Kruskal, Baruvka Βαζίδνληαη ζηελ ηερληθή ηεο Απιεζηίαο Η νξζόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΡΙΜΗΝΟΥ (Oκτώβριος, Νοέμβριος και Δεκέμβριος 2011)

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΡΙΜΗΝΟΥ (Oκτώβριος, Νοέμβριος και Δεκέμβριος 2011) ΛΔΣΦΖ LIONS ΑΜΜΟΦΩΣΤΟΥ ΑΡΣΙΝΟΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΡΙΜΗΝΟΥ (Oκτώβριος, Νοέμβριος και Δεκέμβριος 2011) Από ηηο 5 κέρξη 12 Οθησβξίνπ 2011 ε Λέζρε καο δηνξγάλσζε Κξνπαδηέξα ζηα ειιεληθά λεζηά θαη ζηελ Αιεμαλδξνύπνιε

Διαβάστε περισσότερα

1 Π Ι Α Ν Ι Κ Α - Τ Ο Π Ν Ε Υ Σ Τ Ο Π Ι Α Ν Ο

1 Π Ι Α Ν Ι Κ Α - Τ Ο Π Ν Ε Υ Σ Τ Ο Π Ι Α Ν Ο 1 Π Ι Α Ν Ι Κ Α - Τ Ο Π Ν Ε Υ Σ Τ Ο Π Ι Α Ν Ο Η Πηαλίθα είλαη έλα πλεπζηό όξγαλν κε πιήθηξα(αεξόθωλν πιεθηξνθόξν) κε πνιιέο εθθξαζηηθέο δπλαηόηεηεο, ηδαληθό γηα κηθξά παηδηά ζην μεθίλεκά ηνπο ζηηο κνπζηθέο

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Εισαγωγή στη Φωτογραυία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Εισαγωγή στη Φωτογραυία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Εισαγωγή στη Φωτογραυία Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP 1 ΜΑΘΗΜΑ 3 ο ΚΛΕΙΣΡΟ ΣΑΥΤΣΗΣΑ ΚΛΕΙΣΡΟΤ-ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΣΑΛΛΗΛΗ ΣΑΥΤΣΗΣΑ Σι είναι υωτογραυική μητανή; Από πνηα κέξε απνηειείηαη: 1. Φαθό

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΑΣΡΑ ΠΟΤ ΓΔΥΟΝΣΑΗ ΣΖΝ ΔΚΠΣΩΣΗΚΖ ΚΑΡΣΑ ΣΖ Γ.Ο.Δ.

ΘΔΑΣΡΑ ΠΟΤ ΓΔΥΟΝΣΑΗ ΣΖΝ ΔΚΠΣΩΣΗΚΖ ΚΑΡΣΑ ΣΖ Γ.Ο.Δ. ΘΔΑΣΡΑ ΠΟΤ ΓΔΥΟΝΣΑΗ ΣΖΝ ΔΚΠΣΩΣΗΚΖ ΚΑΡΣΑ ΣΖ Γ.Ο.Δ. Αζήλα, Γεθέκβξηνο 2011 Α/Α ΘΔΑΣΡΟ ΠΑΡΑΣΑΖ ΚΑΝ. ΜΔ ΠΑΡΑΣΖΡΖΔΗ ΣΗΜΖ ΔΚΠΣΩΖ 1. @Roof Εεηείηαη δνινθόλνο 13/άηνκν 13/δύν άηνκα 2. Rabbithole Grimm 15 10 3.

Διαβάστε περισσότερα

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1.1 Εγκαηάζηαζη ηυν οδηγών ηηρ έξςπνηρ κάπηαρ ζηο λογιζμικό Mozilla Thunderbird

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Α Γ Ο Ρ Δ Τ Δ Σ Α Ι Η Υ Ρ Η Η Η Λ Δ Κ Σ Ρ Ι Κ Ο Τ Κ Α Σ Α Β Ι Γ Ι Ο Τ

Α Π Α Γ Ο Ρ Δ Τ Δ Σ Α Ι Η Υ Ρ Η Η Η Λ Δ Κ Σ Ρ Ι Κ Ο Τ Κ Α Σ Α Β Ι Γ Ι Ο Τ ΟΓΗΓΙΔ ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ ΔΝΘΔΣΟΤ Α Π Α Γ Ο Ρ Δ Τ Δ Σ Α Ι Η Υ Ρ Η Η Η Λ Δ Κ Σ Ρ Ι Κ Ο Τ Κ Α Σ Α Β Ι Γ Ι Ο Τ Τνπνζεηήζηε ηα θιηπ ηνπ λεξνρύηε ζηηο εγθνπέο πνπ βξίζθνληαη θάηω από ην λεξνρύηε (Σρ. 1). ημείωζη: αλάινγα

Διαβάστε περισσότερα

Πίζσ από ηηο πιάηεο ησλ εξώσλ, κέζα από ηα παξάζπξα ησλ θηηξίσλ θαη θάησ από ηα πόδηα ησλ ππεξεξώσλ, ην ζθεληθό ηεο πόιεο ζπλνδεύεη ηε ξνή ηνπ εηθνλόγξαπηνπ. Νηεθόξ ξνπηίλαο, κεγεζπζκέλε ιεπηνκέξεηα, ή

Διαβάστε περισσότερα

Φνξνινγηθέο ειαθξύλζεηο Γηεπθνιύλζεηο θνξνινγηθέο γηα ηελ αγνξά ζνκπώλ pellet) θαη μύινπ

Φνξνινγηθέο ειαθξύλζεηο Γηεπθνιύλζεηο θνξνινγηθέο γηα ηελ αγνξά ζνκπώλ pellet) θαη μύινπ ΚΑΣΑΛΟΓΟ 2011 Η VENETA STHUE βαζηδόκελε ζηε καθξνρξόληα εκπεηξία ζηελ θαηαζθεπή ζνκπώλ ζηελ πεξηνρή Σηξόιν ηεο Ιηαιίαο, δεκηνύξγεζε κεραλήκαηα πνπ είλαη εηο ζέζηλ λα εθκεηαιιεπηνύλ ζην κέγηζην ηε ζεξκόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΟΤ ΥΟΛΕΙΟΤ ΑΓΡΟ 2015

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΟΤ ΥΟΛΕΙΟΤ ΑΓΡΟ 2015 ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙΚΟΣΟΤ ΠΕΜΠΣΟΤ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΟΤ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΟΤ ΥΟΛΕΙΟΤ ΑΓΡΟ 2015 A ΕΙΡΑ 30 ΙΟΤΝΙΟΤ 05 ΙΟΤΛΙΟΤ 2015 ΑΠΕΗΣΕΙΟ ΓΤΜΝΑΙΟ ΑΓΡΟΤ ΞΕΝΟΔΟΥΕΙΟ ΡΟΔΟΝ ΣΕΛΕΣΗ ΕΝΑΡΞΗ Αίθουσα τελετών

Διαβάστε περισσότερα

Πξνηάζεηο μελνδνρείωλ Κέξθπξαο γηα ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζην

Πξνηάζεηο μελνδνρείωλ Κέξθπξαο γηα ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζην Πξνηάζεηο μελνδνρείωλ Κέξθπξαο γηα ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζην 7 ν δηαηκεκαηηθό κνπζηθνινγηθό ζπλέδξην ππό ηελ αηγίδα ηεο Ειιεληθήο Μνπζηθνινγηθήο Εηαηξείαο 1. Bella Venezia boutique hotel αο ελεκεξώλνπκε όηη

Διαβάστε περισσότερα

ΤΝΔΣΑΙΡΙΜΟΙ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΗ ΔΝΟΣΗΣΑ ΓΡΑΜΑ. Αγποηοςπιζηικόρ ςνεηαιπιζμόρ Γςναικών Κοκκινογείων Γπάμαρ «Ο Μααπάρ»

ΤΝΔΣΑΙΡΙΜΟΙ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΗ ΔΝΟΣΗΣΑ ΓΡΑΜΑ. Αγποηοςπιζηικόρ ςνεηαιπιζμόρ Γςναικών Κοκκινογείων Γπάμαρ «Ο Μααπάρ» ΤΝΔΣΑΙΡΙΜΟΙ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΗ ΔΝΟΣΗΣΑ ΓΡΑΜΑ Αγποηοςπιζηικόρ ςνεηαιπιζμόρ Γςναικών Κοκκινογείων Γπάμαρ «Ο Μααπάρ» ην ζύγρξνλν ηδηόθηεην εξγαζηήξην εθζεηήξην νη δξαζηήξηεο γπλαίθεο ηνπ πλεηαηξηζκνύ κε ζεβαζκό

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011

ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011 Σνκέαο Βνξείνπ Διιάδνο ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011 «Ζ ΑΠΑΡΑΓΔΚΣΖ ΚΑΣΑΣΑΖ ΣΑΘΜΔΤΖ. ΓΤΝΑΣΟΣΖΣΔ ΒΔΛΣΗΩΖ ΜΔ ΤΓΥΡΖΜΑΣΟΓΟΣΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΠΟΓΟΖ»

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης & ελέγχου κατασκευών

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης & ελέγχου κατασκευών ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης & ελέγχου κατασκευών Αθήνα, Ινύληνο 2011 Τα νθέιε ηνπ σχεδίου νόμου o Απλοποίηση, εκσυγχρονισμός και μείωση του χρόνου έγκρισης και έκδοσης οικοδομικών αδειών.

Διαβάστε περισσότερα

O Γεώργιος Αβέρωφ. Γεώργιος Αβέρωυ, έξγν ηνπ Π. Πξνζαιέληε, Πηλαθνζήθε Δ. Αβέξσθ, Μέηζνβν.

O Γεώργιος Αβέρωφ. Γεώργιος Αβέρωυ, έξγν ηνπ Π. Πξνζαιέληε, Πηλαθνζήθε Δ. Αβέξσθ, Μέηζνβν. O Γεώργιος Αβέρωφ Γιάννηρ Φίκαρ Ο Γεώξγηνο Αβέξσθ ήηαλ επηρεηξεκαηίαο θαη κέγαο εζληθόο επεξγέηεο. Βιάρηθεο θαηαγσγήο, γελλήζεθε ζηηο 15 Απγνύζηνπ 1818 ζην Μέηζνβν. Υπήξμε θινγεξόο παηξηώηεο, αγλόο ηδενιόγνο,

Διαβάστε περισσότερα

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ 10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ Σσποποιημένες παροτές ΥΣ Γηα ηελ ειεθηξνδόηεζε θάζε εζωηεξηθήο εγθαηάζηαζεο θαηαζθεπάδεηαη κία από ηηο «ηππνπνηεκέλεο» παξνρέο πνπ αλαθέξνληαη παξαθάηω. Γηα θάζε ηππνπνηεκέλε

Διαβάστε περισσότερα

Σωτήρησ Τςιμπώνησ stsimb@forthnet.gr. System Engineering & Design Forthnet

Σωτήρησ Τςιμπώνησ stsimb@forthnet.gr. System Engineering & Design Forthnet Σωτήρησ Τςιμπώνησ stsimb@forthnet.gr System Engineering & Design Forthnet Απρίλιοσ 2014 (2) Domain Name System (DNS) Υπεξεζία νλνκαηνδνζίαο ζην δηαδίθηπν = Domain Name System (DNS). Υπηρεςίεσ του διαδικτφου

Διαβάστε περισσότερα

ΜΔΣΑΦΡΑΗ SUPER SEAL PRO

ΜΔΣΑΦΡΑΗ SUPER SEAL PRO ΜΔΣΑΦΡΑΗ SUPER SEAL PRO -Γηα επαγγεικαηηθή ρξήζε κόλν. Όηαλ ην ρξεζηκνπνηείηε θνξέζηε πξνζηαηεπηηθά γπαιηά θαη γάληηα. -Να κελ ρξεζηκνπνηείηε ζε θιεηζηνύ ηύπνπ ζπκπηεζηέο. ΗΜΑΝΣΙΚΗ ΗΜΔΙΩΗ Δμαηηίαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΥΑΡΑΚΟΠΟΤΛΟ ΥΡΗΣΟ Μ. Αιεμάλδξνπ 49, 66100, Δξάκα Τει & θαμ: 2521021972 www.akademia.gr, e-mail: charakch@otenet.gr

ΥΑΡΑΚΟΠΟΤΛΟ ΥΡΗΣΟ Μ. Αιεμάλδξνπ 49, 66100, Δξάκα Τει & θαμ: 2521021972 www.akademia.gr, e-mail: charakch@otenet.gr ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Αρχαίων Ελληνικών Γ Γυμναςίου Ενότητεσ: 8-9 Ονοματεπώνυμο:.. Έλα παξάδεηγκα ζεβαζκνύ πξνο ηνπο γνλείο Α. Κείκελν Λέγεηαη γνῦλ ἐλ Σηθειίᾳ (εἰ γὰξ θαὶ κπζωδέζηεξόλ ἐζηηλ, ἀιι ἁξκόζεη

Διαβάστε περισσότερα

Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία

Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία Δρ Σηαμάηιος Α. Παπαδάκης Ορθοπαιδικός Χειροσργός Επιμεληηής Α - Ε.Σ.Υ. Δ Ορθοπαιδική Κλινική Γ.Ν.Α. KAT Αγαπεηέ Γηαηξέ.. Υειρόγραθο κείμενο

Διαβάστε περισσότερα

Θέμαηα Καγκοσρό 2009 Δπίπεδο: 3 (γηα καζεηέο ηεο Α' θαη Β' ηάμεο Γπκλαζίνπ)

Θέμαηα Καγκοσρό 2009 Δπίπεδο: 3 (γηα καζεηέο ηεο Α' θαη Β' ηάμεο Γπκλαζίνπ) Μιτάλης Λάμπροσ Νίκος Κ. Σπαοσδάκης Θέμαηα Καγκοσρό 009 Δπίπεδο: (γηα καζεηέο ηεο Α' θαη Β' ηάμεο Γπκλαζίπ) Δξσηήζεηο βαζκώλ: ) Πηο από ηπο παξαθάησ αξηζκύο είλαη δπγόο (δειαδή άξηηο); 009 9 Β) 008 009

Διαβάστε περισσότερα

H "FRIGOGLASS ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ ΦΤΚΣΙΚΧΝ ΘΑΛΑΜΧΝ ΑΝΧΝΤΜΟ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΔΜΠΟΡΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ" (ε «Εηαιρεία»), πιεξνθνξεί ην θνηλό αλαθνξηθά κε ηα εμήο:

H FRIGOGLASS ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ ΦΤΚΣΙΚΧΝ ΘΑΛΑΜΧΝ ΑΝΧΝΤΜΟ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΔΜΠΟΡΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ (ε «Εηαιρεία»), πιεξνθνξεί ην θνηλό αλαθνξηθά κε ηα εμήο: H "FRIGOGLASS ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ ΦΤΚΣΙΚΧΝ ΘΑΛΑΜΧΝ ΑΝΧΝΤΜΟ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΔΜΠΟΡΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ" (ε «Εηαιρεία»), πιεξνθνξεί ην θνηλό αλαθνξηθά κε ηα εμήο: 1. Γηα ηεο από 14 Μαΐνπ 2010 απόθαζεο ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟ ΟΛΑ ΣΑ ΜΔΛΗ ΣΗ ΔΝΩΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ-ΠΡΟΚΛΗΗ

ΠΡΟ ΟΛΑ ΣΑ ΜΔΛΗ ΣΗ ΔΝΩΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ-ΠΡΟΚΛΗΗ ΠΡΟ ΟΛΑ ΣΑ ΜΔΛΗ ΣΗ ΔΝΩΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ-ΠΡΟΚΛΗΗ Στις 9 Νοεμβρίου 2012 θα πραγματοποιηθεί στην Κωνσταντινούπολη το συνέδριο του I.R.E.N.E. με την επιστημονική υποστήριξη του Πανεπιστημίου Γαλατά Σεράι και της

Διαβάστε περισσότερα

Θξήηε & Δμαγωγέο Κ Α Λ Α Μ Π Ο Κ Η Α Λ Κ Ι Β Ι Α Γ Η Π Ρ Ο Δ Γ Ρ Ο Γ..

Θξήηε & Δμαγωγέο Κ Α Λ Α Μ Π Ο Κ Η Α Λ Κ Ι Β Ι Α Γ Η Π Ρ Ο Δ Γ Ρ Ο Γ.. Θξήηε & Δμαγωγέο Κ Α Λ Α Μ Π Ο Κ Η Α Λ Κ Ι Β Ι Α Γ Η Π Ρ Ο Δ Γ Ρ Ο Γ.. Ο ύλδεζκνο Δμαγωγέωλ Θξήηεο Από ηελ ίδξπζή ηνπ ην 1995 πξνβαίλεη ζε ελέξγεηεο πνπ πξωηαξρηθό ζθνπό έρνπλ ηελ πξνώζεζε ηωλ εμαγωγώλ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΣΜΖΜΑ ΜΟΤΗΚΖ ΔΠΗΣΖΜΖ ΚΑΗ ΣΔΥΝΖ ΚΑΣΔΤΘΤΝΖ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΠΑΡΑΓΟΗΑΚΖ (ΓΖΜΟΣΗΚΖ) ΜΟΤΗΚΖ

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΣΜΖΜΑ ΜΟΤΗΚΖ ΔΠΗΣΖΜΖ ΚΑΗ ΣΔΥΝΖ ΚΑΣΔΤΘΤΝΖ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΠΑΡΑΓΟΗΑΚΖ (ΓΖΜΟΣΗΚΖ) ΜΟΤΗΚΖ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΣΜΖΜΑ ΜΟΤΗΚΖ ΔΠΗΣΖΜΖ ΚΑΗ ΣΔΥΝΖ ΚΑΣΔΤΘΤΝΖ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΠΑΡΑΓΟΗΑΚΖ (ΓΖΜΟΣΗΚΖ) ΜΟΤΗΚΖ Δπηβιέπωλ: Διεπζέξηνο Σζηθνπξίδεο πλεξγαδόκελν Μέινο: Γηάλλεο Εαξίαο ΗΟΤΛΗΟ 2011 1 ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ, ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ, ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ, ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ----- ΣΤΠΟΤ ----- Ταχ. Δ/νςη: Α. Παπανδρζου 37 Τ.Κ. Πόλη: 15180 - Μαροφςι Ιςτοςελίδα: www.minedu.gov.gr E-mail: press@minedu.gov.gr

Διαβάστε περισσότερα

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο 1 ΑΦΑΛΗΕΟΜΔΝΟΗ α. ΔΛΛΖΝΗΚΔ & ΞΔΝΔ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΗ ΜΔ ΔΓΡΑ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ θαζώο θαη β.

Διαβάστε περισσότερα

Συσχέτιση περιβαλλοντικών μεταβλητών με την βοήθεια των ΓΣΠ

Συσχέτιση περιβαλλοντικών μεταβλητών με την βοήθεια των ΓΣΠ Συσχέτιση περιβαλλοντικών μεταβλητών με την βοήθεια των ΓΣΠ Μελιάδης Μιληιάδης: Γεωγράθος, Μεηαπηστιακός θοιηηηής ΑΠΘ-ΣΧΟΛΗ ΓΑΣΟΛΟΓΙΑΣ & Φ.Π. Δργαζηήριο Γαζικής Γιατειριζηικής και Τηλεπιζκόπηζης Μελιάδοσ

Διαβάστε περισσότερα

City Garden: η σχέση πόλης υπαίθρου

City Garden: η σχέση πόλης υπαίθρου City Garden: η σχέση πόλης υπαίθρου Olmsted, ζτέδιο ηοσ Riverside Σικάγο 1869 S.S. Beman, εργοζηάζιο και πρόησπη εργαηική πόλη, Σικάγο 1885 ΑΦΕΣΗΡΙΕ: Σερλνινγίεο + Αληίδξαζε ζηε βηνκεραληθή πόιε Σειεπηαία

Διαβάστε περισσότερα

19.15-21.00 ΠΡΟΝΓΓΙΖ ΡΟΑΞΔΕΑ Ξξόιεςε θαη αληηκεηώπηζε θαξδηαγγεηαθώλ επηπινθώλ κεηά από αγγεηαθό εγθεθαιηθό επεηζόδην Ππληνληζηήο: Θ.

19.15-21.00 ΠΡΟΝΓΓΙΖ ΡΟΑΞΔΕΑ Ξξόιεςε θαη αληηκεηώπηζε θαξδηαγγεηαθώλ επηπινθώλ κεηά από αγγεηαθό εγθεθαιηθό επεηζόδην Ππληνληζηήο: Θ. Λ. Γαηζέιεο Θ. Εάρνπ Α. Ινπθόπνπινο Δ. Θνπινύιαο Θ.Ξ. Καθαξίηζεο Κ. Κπνύικπνπ Γ. Ληάηνο Γ.Λ. Ληαιέθνο Γ. Ξαπαδάκνπ Α. Ξνιύδνο Δ.Η. Οεγνπνύινπ Α. Παξακνύξηζε Κ. Πγάληδνο Α. Πηέθνο 18.30 ΣΑΗΟΔΡΗΠΚΝΠ-ΞΟΝΠΦΩΛΖΠΔΗΠ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΙΡΙΜΟ ΑΘΔΝΟΤ ΠΟΤ ΛΑΜΒΑΝΔΙ ΑΝΣΙΘΡΟΜΒΩΣΙΚΑ Η ΑΝΣΙΑΙΜΟΠΔΣΑΛΙΑΚΑ

ΥΔΙΡΙΜΟ ΑΘΔΝΟΤ ΠΟΤ ΛΑΜΒΑΝΔΙ ΑΝΣΙΘΡΟΜΒΩΣΙΚΑ Η ΑΝΣΙΑΙΜΟΠΔΣΑΛΙΑΚΑ ΥΔΙΡΙΜΟ ΑΘΔΝΟΤ ΠΟΤ ΛΑΜΒΑΝΔΙ ΑΝΣΙΘΡΟΜΒΩΣΙΚΑ Η ΑΝΣΙΑΙΜΟΠΔΣΑΛΙΑΚΑ Γξ. Γεκήηξηνο Καπεηάλνο Δπηκειεηήο Α Γαζηξεληεξνινγηθή Κιηληθή Γ.Ν. «Γεώξγηνο Παπαληθνιάνπ» Θεζζαινλίθε Γελ έρσ ζύγθξνπζε ζπκθεξόλησλ κε ηηο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΔΗΛΑΣΙΑ. Ισάλλεο Παπαληθνιάνπ

ΠΟΔΗΛΑΣΙΑ. Ισάλλεο Παπαληθνιάνπ ΠΟΔΗΛΑΣΙΑ Ισάλλεο Παπαληθνιάνπ Η πνδειαζία είλαη κηα επράξηζηε δξαζηεξηόηεηα κε πνιιά πιενλεθηήκαηα, δηαδεδνκέλε παγθνζκίσο. Ωζηόζν, ππάξρνπλ παξάγνληεο πνπ ζέηνπλ ηελ ζσκαηηθή καο αθεξαηόηεηα ζε θίλδπλν

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Η Ο ΤΠΟΤΡΓΟ Ε ΩΣΕΡΘΚΩΝ

Α Π Ο Φ Α Η Ο ΤΠΟΤΡΓΟ Ε ΩΣΕΡΘΚΩΝ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αζήλα, 18 Απξηιίνπ 2008 ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΔΧΣΔΡΗΚΧΝ Αξηζ. Πξση. 9207/07 ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΠΡΟΣΑΗΑ Γ/ΝΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟΤ & ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΖ ΤΠΟΣΖΡΗΞΖ ΣΑΥ. Γ/ΝΖ: Δπαγγειηζηξίαο 2 ΣΑΥ. ΚΧΓΗΚΑ: 105

Διαβάστε περισσότερα

3 rd AVIATION CAREER DAY

3 rd AVIATION CAREER DAY 3 rd AVIATION CAREER DAY ΑΘΗΝΑ - ΞΕΝΟΔΟΦΕΙΟ INTERCONTINENTAL 17 ΜΑΡΤΙΟΥ 2012 ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ Η Aviation Career Day είλαη εκεξίδα επαγγεικαηηθνύ πξνζαλαηνιηζκνύ αθηεξσκέλε ζηνλ αεξνπνξηθό θιάδν θαη ζηα ζπλαθή

Διαβάστε περισσότερα

O Σίμων Σίνας (Βηέλλε, 1810-1876κ.Υ.) Γιάννης Φίκας

O Σίμων Σίνας (Βηέλλε, 1810-1876κ.Υ.) Γιάννης Φίκας O Σίμων Σίνας (Βηέλλε, 1810-1876κ.Υ.) Γιάννης Φίκας Ο ίκωλ ίλαο θαηαγόηαλ από ηε Μνζρόπνιε ηεο Βνξείνπ Ηπείξνπ, νλνκαζηή γηα ηελ εκπνξηθή ηεο αθκή θαη ηελ πλεπκαηηθή ηεο αθηηλνβνιία, ηδίωο θαηά ηνλ 18

Διαβάστε περισσότερα

Πόιεηο ρακεινύ άλζξαθα θαη πξάζηλεο ζπλνηθίεο. Καθδέξε Φξηζηίλα, 20.01.2011 Μάζεκα 2Θ2 04: Θεσξίεο Αζηηθόηεηαο

Πόιεηο ρακεινύ άλζξαθα θαη πξάζηλεο ζπλνηθίεο. Καθδέξε Φξηζηίλα, 20.01.2011 Μάζεκα 2Θ2 04: Θεσξίεο Αζηηθόηεηαο Πόιεηο ρακεινύ άλζξαθα θαη πξάζηλεο ζπλνηθίεο Καθδέξε Φξηζηίλα, 20.01.2011 Μάζεκα 2Θ2 04: Θεσξίεο Αζηηθόηεηαο 1. Zero carbon city Masdar City Η πξώηε πόιε κε κεδεληθέο εθπνκπέο CO 2 Έθηαζε 6 km 2, 17 km

Διαβάστε περισσότερα

Καρκίνος του μαστού: Παράγοντες Κινδύνου και Οικογενής Προδιάθεση

Καρκίνος του μαστού: Παράγοντες Κινδύνου και Οικογενής Προδιάθεση Καρκίνος του μαστού: Παράγοντες Κινδύνου και Οικογενής Προδιάθεση Ioanna Tzoulaki MSc PhD Lecturer in Epidemiology University of Ioannina School of Medicine & Imperial College School of Medicine Καρκίνος

Διαβάστε περισσότερα

DOM. Γηδάζθνληεο: Π. Αγγειάηνο, Γ. Εήλδξνο Δπηκέιεηα δηαθαλεηώλ: Π. Αγγειάηνο. Σρνιή Ζιεθηξνιόγωλ Μεραληθώλ θαη Μεραληθώλ Υπνινγηζηώλ

DOM. Γηδάζθνληεο: Π. Αγγειάηνο, Γ. Εήλδξνο Δπηκέιεηα δηαθαλεηώλ: Π. Αγγειάηνο. Σρνιή Ζιεθηξνιόγωλ Μεραληθώλ θαη Μεραληθώλ Υπνινγηζηώλ DOM Γηδάζθνληεο: Π. Αγγειάηνο, Γ. Εήλδξνο Δπηκέιεηα δηαθαλεηώλ: Π. Αγγειάηνο Σρνιή Ζιεθηξνιόγωλ Μεραληθώλ θαη Μεραληθώλ Υπνινγηζηώλ Σηόρνο ηεο ώξαο Δμνηθείωζε κε ην DOM Γέληξν DOM: Γηάζρηζε Τξνπνπνίεζε

Διαβάστε περισσότερα

Έλεγτος Ορθογραθίας - Γραμμαηικής. Ορθογραθικός και Γραμμαηικός Έλεγτος

Έλεγτος Ορθογραθίας - Γραμμαηικής. Ορθογραθικός και Γραμμαηικός Έλεγτος 3.6 Έλεγτος Ορθογραθίας - Γραμμαηικής Ορθογραθικός και Γραμμαηικός Έλεγτος Πνιιέο θνξέο, θαζώο γξάθνπκε ζην Word, βιέπνπκε θπκαηηζηέο θόθθηλεο θαη πξάζηλεο ππνγξακκίζεηο λα εκθαλίδνληαη θάησ από νξηζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Πεξί : Καηαλνκήο ζπκβάζεωλ κίζζωζεο έξγνπ Γήκνπ & ΝΠΓΓ θαη ζέζεωλ ηδηωηηθνύ δηθαίνπ ΝΠΓΓ 2010.

Πεξί : Καηαλνκήο ζπκβάζεωλ κίζζωζεο έξγνπ Γήκνπ & ΝΠΓΓ θαη ζέζεωλ ηδηωηηθνύ δηθαίνπ ΝΠΓΓ 2010. ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗ ΝΟΜΑΡΥΗΑ ΑΘΖΝΩΝ Δγθξίλεη κε ΓΖΜΟ (9) ςήθνπο ΝΔΑ ην ΜΤΡΝΖ Πξόγξακκα ησλ Ησληθώλ Γηνξηώλ, αξλεηηθά Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ςήθηζε ε Γεκνηηθή ύκβνπινο θα Από Εεζίκνπ ην πξαθηηθό Γεκόθιεηα.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΟ ΔΙΑΣ. EURO 01-2080 3/4 23,00 01-2182 1" 23,00 01-2018 3/4 22,50 01-2018/1 1" 22,50 01-2019 1/2 22,50

ΚΩΔΙΚΟ ΔΙΑΣ. EURO 01-2080 3/4 23,00 01-2182 1 23,00 01-2018 3/4 22,50 01-2018/1 1 22,50 01-2019 1/2 22,50 ΚΩΔΙΚΟ ΔΙΑΣ. EURO 01-2080 3/4 23,00 01-2182 1" 23,00 ΚΩΔΙΚΟ ΔΙΑΣ. EURO 01-2018 3/4 22,50 01-2018/1 1" 22,50 01-2019 1/2 22,50 20 MIC 10 ΜΙC 80 MIC 10 MIC 0,4 MIC 5 MIC 10 MIC 01-2020 01-2021 01-2034 01-2035

Διαβάστε περισσότερα

Opera PMS: Οδηγίες Αλλαγής ΦΠΑ. Opera Hotel Edition. Οδεγίεο Αιιαγήο ΦΠΑ

Opera PMS: Οδηγίες Αλλαγής ΦΠΑ. Opera Hotel Edition. Οδεγίεο Αιιαγήο ΦΠΑ Opera Hotel Edition Οδεγίεο Αιιαγήο ΦΠΑ 24 Αυγούζηου 2011 ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ Αγαπεηνί ζπλεξγάηεο, Σηηο 01/09/2011 ηα επηζηηηζηηθά πξνϊόληα αιιάδνπλ ζπληειεζηή ΦΠΑ από 13% ζε 23% θαη γηα ηα λεζηά από 9% ζε 16% αληίζηνηρα.

Διαβάστε περισσότερα

Ο εμσηεξηθόο θύιηλδξνο κε ηηο ηζνδπλακηθέο γξακκέο: Οη ηζνδπλακηθέο επηθάλεηεο όπσο ηππώλνληαη από ην πξόγξακκα:

Ο εμσηεξηθόο θύιηλδξνο κε ηηο ηζνδπλακηθέο γξακκέο: Οη ηζνδπλακηθέο επηθάλεηεο όπσο ηππώλνληαη από ην πξόγξακκα: ηηο πξνζνκνηώζεηο πνπ αθνινπζνύλ εμεηάδεηαη ε πεξίπησζε ηνπ θπιίλδξνπ δηπιαζίσλ δηαζηάζεσλ θαη γίλεηαη εμέηαζε θάζε θπιίλδξνπ μερσξηζηά (εμσηεξηθνύ θαη εζσηεξηθνύ). Ο εμσηεξηθόο θύιηλδξνο κε ηηο ηζνδπλακηθέο

Διαβάστε περισσότερα

ζρήκα 1 β τπόπορ (από σύγκπιση τπιγώνων):

ζρήκα 1 β τπόπορ (από σύγκπιση τπιγώνων): o Λύκειο Εακύνθος Γεσκεηξία Α Λπθείνπ Κεθάιαην 3ν Άζθεζε Α Γίλεηαη νξζνγώλην ηξίγσλν ΑΒΓ 90 0 θαη ΓΓ δηρνηόκνο ηεο γσλίαο. Να δείμεηε όηη:. Τν ζεκείν Γ απέρεη ηελ ίδηα απόζηαζε από ηηο πιεπξέο ΑΓ θαη ΒΓ.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET)

ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET) ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET) 1 Έλλνηα ηνπ Ιζνινγηζκνύ Ο Ιζνινγηζκόο είλαη έλαο πίλαθαο πνπ δείρλεη ηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηεο επηρείξεζεο ζε κηα δεδνκέλε ζηηγκή Σηνλ

Διαβάστε περισσότερα

ύνολο μεπιζμάηων / Καθαπά κέπδη ππο θόπων Υπνινγίδεηαη εάλ δηαηξέζνπκε ην ζπλνιηθό κέξηζκα κε ην ζύλνιν ησλ θεξδώλ πξν θόξσλ ηεο ίδηαο ρξήζεο.

ύνολο μεπιζμάηων / Καθαπά κέπδη ππο θόπων Υπνινγίδεηαη εάλ δηαηξέζνπκε ην ζπλνιηθό κέξηζκα κε ην ζύλνιν ησλ θεξδώλ πξν θόξσλ ηεο ίδηαο ρξήζεο. ΓΔΙΚΣΔ ΥΡΗΜΑΣΙΣΗΡΙΟΤ 1. ΑΠΟΓΟΗ Δ ΣΑΜΙΑΚΗ ΡΟΗ ΑΝΑ ΜΔΣΟΥΗ Σαμιακή ποή ανά μεηοσή / σπημαηιζηηπιακή ηιμή μεηοσήρ Υπνινγίδεηαη εάλ δηαηξέζνπκε ηελ ηακεηαθή ξνή (θαζαξά θέξδε πξν θόξσλ + απνζβέζεηο) κε ηελ

Διαβάστε περισσότερα

ηνλ αζηεξηζκό ησλ πειιεηώλ

ηνλ αζηεξηζκό ησλ πειιεηώλ ηνλ αζηεξηζκό ησλ πειιεηώλ ε απίζηεπηα απόηνκε ΑΝΑΠΣΤΞΗ εγθπκνλεί θηλδύλνπο; ---------------------------------------------- Πνιύ ζύληνκε παξνπζίαζε------ ρξόλν γηα ζπδήηεζε Κώζηαο Ναζίθαο Μέινο Γ Διιεληθήο

Διαβάστε περισσότερα

Φίιεο θαη θίινη, ΟΜΙΛΙΑ ΔΗΜΑΡΥΟΤ ΦΑΙΣΟΤ ΜΑΡΙΑ ΠΕΣΡΑΚΟΓΙΩΡΓΗ ΑΝΤΦΑΝΣΑΚΗ ΠΡΟΟΠΣΙΚΕ ΚΑΙ ΠΡΟΚΛΗΕΙ ΓΙΑ ΣΙ ΓΤΝΑΙΚΕ ΣΗΝ ΣΟΠΙΚΗ ΑΤΣΟΔΙΟΙΚΗΗ

Φίιεο θαη θίινη, ΟΜΙΛΙΑ ΔΗΜΑΡΥΟΤ ΦΑΙΣΟΤ ΜΑΡΙΑ ΠΕΣΡΑΚΟΓΙΩΡΓΗ ΑΝΤΦΑΝΣΑΚΗ ΠΡΟΟΠΣΙΚΕ ΚΑΙ ΠΡΟΚΛΗΕΙ ΓΙΑ ΣΙ ΓΤΝΑΙΚΕ ΣΗΝ ΣΟΠΙΚΗ ΑΤΣΟΔΙΟΙΚΗΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΔΗΜΟ ΦΑΙΣΟΤ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΥΟΤ ΟΜΙΛΙΑ ΔΗΜΑΡΥΟΤ ΦΑΙΣΟΤ ΜΑΡΙΑ ΠΕΣΡΑΚΟΓΙΩΡΓΗ ΑΝΤΦΑΝΣΑΚΗ ΠΡΟΟΠΣΙΚΕ ΚΑΙ ΠΡΟΚΛΗΕΙ ΓΙΑ ΣΙ ΓΤΝΑΙΚΕ ΣΗΝ ΣΟΠΙΚΗ ΑΤΣΟΔΙΟΙΚΗΗ Φίιεο θαη θίινη, Βξηζθόκαζηε ζήκεξα εδώ,

Διαβάστε περισσότερα