2/39 ύνηαγμα Εσζώνων "της Καρατρήζηος"

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "2/39 ύνηαγμα Εσζώνων "της Καρατρήζηος""

Transcript

1 2/39 ύνηαγμα Εσζώνων "της Καρατρήζηος" Ιζηορικά ηοιτεία: α. πγθξνηήζεθε ηελ 23ε Γεθεκβξίνπ 1913 ζην Μεζνιόγγη. β. ηηο 25 Απξηιίνπ 1918 κεηαθέξζεθε ζηελ πεξηνρή Πξεζπώλ, όπνπ κεηείρε ζηηο επηρεηξήζεηο θαηά ησλ Γεξκαλνβνπιγάξσλ, ππό ηελ III ΜΠ. γ. Σνλ Αύγνπζην ηνπ 1920 κεηαθέξζεθε ζηελ ΜΤΡΝΖ θαη ζπκκεηείρε ζε όιεο ηηο επηρεηξήζεηο ππό ηελ III ΜΠ, κέρξη ην δ. Σελ 28ε Οθησβξίνπ 1940 θηλήζεθε ζηελ πεξηνρή ΗΩΑΝΝΗΝΩΝ ππό ηελ VIII ΜΠ θαη ζπκκεηείρε ζηηο επηρεηξήζεηο ηνπ Διιελντηαιηθνύ πνιέκνπ. ε. Σελ 2 Γεθεκβξίνπ 1950 ζπγθξνηήζεθε ην ΚΔΝ Μεζνινγγίνπ ην νπνίν κεηνλνκάζηεθε ηελ 31 Απγνύζηνπ 1965 ζε 12 ν Π θαη ηελ 26 Ηνπλίνπ 1978, ζε 2/39 Π. ζη. Με απόθαζε ηνπ αλσηάηνπ ζηξαηησηηθνύ ζπκβνπιίνπ ηελ 26 επ 2000 κεηνλνκάζζεθε ζε 2/39 ΤΝΣΑΓΜΑ ΔΤΕΩΝΩΝ ΥΖ ΚΑΡΑΥΡΖΣΟ. Σν 2/39 ύληαγκα Δπδώλσλ ΥΖ ΚΑΡΑΥΡΖΣΟ έιαβε ηελ νλνκαζία ηνπ από ηνλ Γθηή ηνπ πληάγκαηνο, πληαγκαηάξρε Καξαρξήζην Βιάζην, ν νπνίνο ζηηο 20 Απγνύζηνπ ηνπ 1921, ζηε κάρε ζην ύςσκα Καξα-Kνπγηνύ, ζθνηώζεθε εξσηθά καρόκελνο, επηθεθαιήο ηνπ πληάγκαηνο Δπδώλσλ θαη ζήκεξα ιεηηνπξγεί σο ΚΔΝ επηπέδνπ πληάγκαηνο. δ. Ζ Πνιεκηθή εκαία ηνπ πληάγκαηνο έρεη παξαζεκνθνξεζεί ηξεηο θνξέο. Γύν θνξέο έρεη ηηκεζεί κε ηνλ Σαμηάξρε ηνπ Αξηζηείνπ Αλδξείαο θαη κία θνξά κε ην Γαιιηθό Πνιεκηθό ηαπξό: Πξώηε θνξά κε ηνλ Σαμηάξρε ηνπ Αξηζηείνπ Αλδξείαο γηα ηε δξάζε ηνπ πληάγκαηνο ζηνλ Α Παγθόζκην Πόιεκν ζην Μαθεδνληθό Μέησπν (ΦΔΚ αξ 163/17 Ηνπιίνπ 1921 ζει 5). Αςεπδείο κάξηπξεο απηήο ην Μλεκείν Πέζόλησλ ζην Πηξόη θαη ην πέξαζκα ηνπ από ηε όθηα πξσηεύνπζα ηεο Βνπιγαξίαο. Με ην Γαιιηθό Πνιεκηθό ηαπξό επίζεο γηα ηε δξάζε ηνπ πληάγκαηνο ζηνλ Α Παγθόζκην Πόιεκν ζην Μαθεδνληθό Μέησπν σο επηζηέγαζκα ησλ εξσηθώλ ηνπ πξάμεσλ, κεηαμύ ησλ ηξηώλ κόλνλ πληαγκάησλ(επί ζπλόινπ 20) πνπ ζπκκεηείραλ ζην Μαθεδνληθό Μέησπν από ηελ «Παιαηά Διιάδα» :

2 (3) Σελ δεύηεξε θνξά κε ηνλ Σαμηάξρε ηνπ Αξηζηείνπ Αλδξείαο θαη ηξίηε ζπλνιηθά θνξά, παξαζεκνθνξήζεθε γηα ηε δξάζε ηνπ ζηε Μηθξαζηαηηθή εθζηξαηεία. πγθεθξηκέλα γηα ηελ πνιύλεθξε κάρε ηνπ Αβγθίλ ηεο Πξνύζαο (Μάξηηνο 1921) όπνπ ζε έλα 48σξν έπεζαλ εξσηθώο καρόκελνη ζηελ πξώηε γξακκή δύν Γηνηθεηέο ηνπ πληάγκαηνο θαη δύν ηξαπκαηίζηεθαλ. Αθνινύζεζε ε πεξίθεκε κάρε ηνπ Καξά- Κνπγηνύ (Αύγνπζηνο 1921) όπνπ έπεζε επηθεθαιήο ησλ αλδξώλ ηνπ ν γελλαίνο Γηνηθεηήο ηνπ πληάγκαηνο πληαγκαηάξρεο Καξαρξήζηνο Βιάζηνο, από ηνπο Υαιθηόπνπινπο Βάιηνπ Αηη/λίαο ηνπ νπνίνπ ην όλνκα ηηκήο έλεθελ θέξεη ην ύληαγκα. Θέζη σνηάγμαηος: Δδξεύεη ζην ηξαηόπεδν "Αληγνπ ΠΤΡΟΤ ΜΟΤΣΑΚΛΖ", ην νπνίν βξίζθεηαη ζηε βόξεηα παξπθή ηεο Η.Π. Μεζνινγγίνπ. Ιζηορικά ηοιτεία Περιοτής: Μεζνιόγγη Ηδξύζεθε ην 13ν αηώλα από Γαικαηνύο πεηξαηέο πάλσ ζε ηξείο λεζίδεο, πνπ αξγόηεξα ελνπνηήζεθαλ. Καηά ηελ πεξίνδν ηεο Σνπξθνθξαηίαο ην Μεζνιόγγη ήηαλ θέληξν παηδείαο, κε ηελ ίδξπζε ηεο παιακατθήο ρνιήο ην 1760.ηηο 15 Απξηιίνπ 1825 άξρηζε ε Β πνιηνξθία ηεο πόιεο από ηνλ Κηνπηαρή. Ζ πνιηνξθία απηή θξάηεζε πεξίπνπ 1 ρξόλν. Λόγσ ηεο ειιείςεσο ηξνθίκσλ, απνθαζίζηεθε ε δπλακηθή έμνδνο ηεο Φξνπξάο ην βξάδπ ηνπ Λαδάξνπ ζηηο 10 Απξηιίνπ ηνπ Ναύπακηος: Όπνπ ην 1571 ζηελ νκώλπκε λαπκαρία ν Υξηζηηαληθόο ζηόινο θαηαλαπκάρεζε ηνλ Σνπξθηθό. Γηνηθεηηθή Γηαίξεζε Κπξηόηεξεο Πόιεηο Ννκόο Αηησιναθαξλαλίαο: Αγξίλην, κε θαηνίθνπο (53.595) Η.Π Μεζνινγγίνπ, κε θαηνίθνπο.( ) Αηησιηθό, κε θαηνίθνπο (7.279) Ναύπαθηνο, κε θαηνίθνπο (17.460) Ακθηινρία, κε θαηνίθνπο (13.711)

3 2/39 ύνηαγμα Εσζώνων"της Καρατρήζηος" Γενικά για ηο Μεζολόγγι Ζ Πξσηεύνπζα ηνπ λνκνύ Αηησιναθαξλαλίαο απνηειεί κηα ζύγρξνλε πόιε κε πινύζην ηζηνξηθό, πλεπκαηηθό θαη πνιηηηθό παξειζόλ πνπ γίλεηαη αληηιεπηό ζηνλ επηζθέπηε από ηελ πξώηε ζηηγκή πνπ ζα βξεζεί ζηελ πόιε, ελώ νη ξίδεο ηεο πόιεο ράλνληαη ζηα βάζε ησλ αηώλσλ αθνύ ηόζν ΒΓ όζν θαη ΒΑ ζε απόζηαζε 5-7ρικ από ην θέληξν ηεο ππάξρνπλ νη Αξραηνινγηθνί Υώξνη ηεο Πιεπξώλαο θαη ηεο Καιπδώλαο. Βξίζθεηαη ζην Νόηην ηκήκα Αηησιναθαξλαλίαο, ζηελ είζνδν ηνπ Παηξατθνύ θόιπνπ, αλάκεζα ζηηο εθβνιέο ησλ πνηακώλ Δπήλνπ θαη Αρειώνπ θαη ζηνπο πξόπνδεο ηνπ Αξαθύλζνπ, ζε απόζηαζε πεξίπνπ 35 ρηιηνκέηξσλ από ην Αγξίλην θαη 37 ρηιηνκέηξσλ από ηε Γέθπξα Ρίνπ - Αληηξξίνπ. Απνηειεί ηζηνξηθό Γήκν θαζώο ζηελ πόιε έιαβαλ ρώξα κεξηθέο απ' ηηο πην δξακαηηθέο ζηηγκέο ηεο Διιεληθήο Δπαλάζηαζεο ηνπ 1821, νη δύν Πνιηνξθίεο θαη ε Έμνδνο ηνπ Μεζνινγγίνπ θαη γη απηό είλαη ν κνλαδηθόο Γήκνο ηεο ρώξαο πνπ θέξεη ηνλ ηηκεηηθό ηίηιν «Γήκνο Ηεξάο Πόιεσο Μεζνινγγίνπ». Σν Μεζνιόγγη είλαη γλσζηό επίζεο γηα ηα αιηεπηηθά ηνπ πξντόληα, ηδηαίηεξα ην Απγνηάξαρν, κηαο θαη ε παξαθείκελε ιηκλνζάιαζζα είλαη ηδαληθό κέξνο γηα θπζηθέο ηρζπνθαιιηέξγεηεο. Ζ ιηκλνζάιαζζα κε ηηο γξαθηθέο «πειάδεο» ηεο -ηα κηθξά μύιηλα ζπηηάθηα πάλσ ζε παζζάινπο, κέζα ζην λεξό- πξνζηαηεύεηαη από ηελ γλσζηή ζπλζήθε RAMSAR θαη απνηειεί έλα από ηα ζπνπδαηόηεξα πεξηβαιινληηθό πάξθα θαη νηθνζύζηεκαηα ηεο Μεζνγείνπ. ύκθσλα κε ηελ απνγξαθή ηνπ 2001, ην Μεζνιόγγη έρεη θαηνίθνπο θαη καδί κε ηηο πξώελ γεηηνληθέο θνηλόηεηεο πνπ ελζσκαηώζεθαλ ζηνλ ζεκεξηλό θαπνδηζηξηαθό δήκν απνηεινύλ έλα δπλακηθό θαη ζπλερώο αλαπηπζζόκελν νηθηζηηθό ζύλνιν αθνύ ζηνπο κόληκνπο θαηνίθνπο πξέπεη λα ζπλππνινγηζηνύλ θαη νη πεξηζζόηεξνη από λένη πνπ ζπνπδάδνπλ ζην ΣΔΗ Μεζνινγγίνπ θαη θαηνηθνύλ κόληκα ζηελ πόιε δίλνληάο ηεο έληνλε πλεπκαηηθόηεηα θαη θξεζθάδα. Κέληξν ηνπ Μεζνινγγίνπ είλαη ε πιαηεία Μάξθνπ Μπόηζαξε κε ην παιηό Γεκαξρείν ζην νπνίν πιένλ ιεηηνπξγεί ην Μνπζείν Ηζηνξίαο θαη Σέρλεο. ην Μεζνιόγγη είλαη νη έδξεο ηεο Ννκαξρηαθήο Απηνδηνίθεζεο Αηησιναθαξλαλίαο, ηεο Ηεξάο Μεηξόπνιεο Αηησιίαο θαη Αθαξλαλίαο, ηεο ΚΣΔΛ Α.Δ., ηνπ ΣΔΗ Μεζνινγγίνπ, ηνπ 2/39.Δ. θαη ηεο 71 Μ.Δ. (ηξαηησηηθέο Μνλάδεο), ηνπ Ληκεληθνύ Σακείνπ Αηησιναθαξλαλίαο, ησλ Διιεληθώλ Αιπθώλ Α.Δ., Δθνξείαο Κιαζζηθώλ Αξραηνηήησλ, ηεο Έλσζεο Αγξνηηθώλ πλεηαηξηζκώλ Μεζνινγγίνπ-Ναππαθηίαο, ηεο Έλσζεο Πνδνζθαηξηθώλ σκαηείσλ Αηησιναθαξλαλίαο θαζώο θαη κηαο ζεηξάο άιισλ Γεκνζίσλ Τπεξεζηώλ πνπ ππάγνληαη ζηελ αξκνδηόηεηα ηεο Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Διιάδαο. Δπίζεο ζηελ πόιε ιεηηνπξγνύλ Ννκαξρηαθό Ννζνθνκείν δπλακηθόηεηαο 120 θιηλώλ, ρνιηθέο Μνλάδεο όισλ ησλ βαζκίδσλ ηεο εθπαίδεπζεο, Γεκνηηθό Αζιεηηθό Κέληξν θαη Υώξνο Τγεηνλνκηθήο Σαθήο Απνξξηκάησλ. ην Γήκν Ηεξάο Πόιεσο Μεζνινγγίνπ πιελ ηεο

4 πόιεο ππάγνληαη ηα Γεκνηηθά Γηακεξίζκαηα Δπελνρσξίνπ, Αγίνπ Γεσξγίνπ, Κνπδνπλίνπ, Αγίνπ Θσκά, Ρεηζίλσλ, Μνπζνύξσλ, Διιεληθώλ θαη Κνπηζνρεξίνπ. Καλσδώνα Αρταιολογικοί τώροι Δθηόο από ην Θέξκν, κία θνηλή ιαηξεία θαινύζε ηνπο Αηησινύο ζηελ Καιπδώλα. ηε κπζηθή απηή πξσηεύνπζα ηνπ Μειεάγξνπ, ππάξρεη πνιηηηθή αιιά θαη ζξεζθεπηηθή παξάδνζε. Ο Όκεξνο κλεκνλεύεη ηελ Καιπδώλα ζαλ κία από ηηο πέληε θπξηόηεξεο πόιεηο ηεο Αηησιίαο, πνπ έιαβαλ κέξνο ζηνλ Σξσηθό πόιεκν κε ζαξάληα πινία. Καηά ηνπο ρξόλνπο ηνπ Πεινπνλλεζηαθνύ πνιέκνπ, ε πόιε ήηαλ απηόλνκε. Σν 390 π.υ. ζπλδέζεθε πνιηηηθά κε ηνπο Αραηνπο θαηά ηελ κάρε ησλ Λεύθηξσλ ζηελ Αηησιηθή θπξηαξρία. Καηά ηνπο πνιέκνπο ηνπ Φηιίππνπ Δ ελαληίνλ ησλ Αηησιώλ ε Καιπδώλα ππέζηε πνιιέο δεκηέο. Σν 48 π.υ. ππνηάρηεθε ζηνλ Ηνύιην Καίζαξα θαη ην 30 εξεκώζεθε από ηνλ Αύγνπζην, ν νπνίνο κεηέθεξε πνιινύο θαηνίθνπο ηεο ζηε Νηθόπνιε θαη κέξνο ησλ θαιιηηερληθώλ ζεζαπξώλ ζηελ Πάηξα. Οη αλαζθαθέο έθεξαλ ζην θσο ηα ηείρε ηεο πόιεο, ην ηεξό ηεο Λαθξίαο Αξηέκηδνο θαη ηνπ Απόιισλα, ην βνπιεπηήξην, κηα ζηνά ηάθνπο θαη πνιιά αληηθείκελα. Μηα ηεξά νδόο νδεγεί ζην ηέκελνο όπνπ βξέζεθαλ ηα εξείπηα δύν λαώλ. Ο κηθξόηεξνο είλαη αξρατθόο ελ παξαζηάζεη θαη αλήθεη ζηνλ Απόιισλα. Ο άιινο είλαη πεξίπηεξνο δσξηθόο θαη αθηεξσκέλνο ζηελ Αξηέκηδα (Υξνλνινγείηαη ην 260 π.υ). Ηδηαίηεξα ζεκαληηθά είλαη ηα πήιηλα αξρηηεθηνληθά θαηάινηπα ησλ λαώλ (ηεκάρηα κεηόπσλ κε κπζνινγηθά ζέκαηα, εγεκόλεο θέξακνη κε αλζέκηα θαη γπλαηθείεο θεθαιέο, ζθίγγεο θαη γνξγόλεηα), θνξηλζηαθήο ηερλνηξνπίαο. Πλεσρώνα Ζ Πιεπξώλα θαη ε Καιπδώλα ήηαλ γεηηνληθέο πόιεηο θηηζκέλεο θνληά ζηνλ Δύελν πνηακό. Παξά ηηο θηιηθέο ζρέζεηο θαη ηελ ζπλεξγαζία ηνπο ήξζαλ πνιιέο θνξέο ζε ζύγθξνπζε. Καηά ηελ θιαζζηθή επνρή νη δύν απηέο πόιεηο θαη ε παξαιία ηνπο δελ απνηεινύλ κέξε ή πεξηνρέο ηνπ ζπλδέζκνπ ησλ Αηησιώλ ελαληίνλ ηεο αζελατθήο επηβνιήο ηνπ 426 π.υ. Ο Θνπθπδίδεο ζησπά γη' απηέο. Γύν εθδνρέο ππάξρνπλ: * ή

5 ήηαλ αζήκαληεο * ή ε αζελατθή επηξξνή είρε θζάζεη κέρξηο απηώλ, όπσο θαη ζηε Ναύπαθην. Ζ παιαηά Πιεπξώλα ήηαλ ην επίλεην ησλ Θεζηηέσλ θαη κπζηθόο βαζηιηάο ηεο αλαθέξεηαη ν Θέζηηνο. Απηή θαηέζηξεςε ν Γεκήηξηνο Β ν Αηησιηθόο, γηνο ηνπ Αληηγόλνπ Γνλαηά. Ζ παιαηά Πιεπξώλα έρεη επηζεκαλζεί ζην ιεγόκελν Γπθηόθαζηξν πιάη ζηε Νέα, πνπ αλαγλσξίζηεθε ζην Κάζηξν ηεο Κπξά Ρήλεο, 7-8 ρικ. βόξεηα ηνπ Μεζνινγγίνπ. Ζ θαηαζηξνθή ηεο Παιαηάο Πιεπξώλαο έγηλε ην 233 π. Υ. Οη αλαζθαθέο ζηε Νέα Πιεπξώλα έθεξαλ ζην θσο ηα ηείρε, ηεο πόιεο (3νπ αηώλα π.υ.) ην κηθξό ζέαηξν, ηάθνπο, έλα ξσκατθό πδξαγσγείν θαη πνιιά θηίζκαηα. Η αρταία Αλίκσρνα ( Υίλια πίηια - Άγιος Θωμάς ) Πνιινί είλαη νη ηόπνη πνπ νξίδνπλ γηα ηελ αθξηβή ζέζε ηεο αξραίαο Αιίθπξλαο, κε επηθξαηέζηαηε, θαη ππάξρνπλ θάπνηεο απνδείμεηο γη' απηό, ηε ζέζε " Υίιηα πίηηα" ηεο ηνπνζεζίαο ηνπ Γεκνηηθνύ Γηακεξίζκαηνο Αγίνπ Θσκά. Πάλησο αξραηνινγηθέο αλαζθαθέο ζα έξηρλαλ θσο γηα ηελ αμηνπνίεζε αιιά πξώηηζηα γηα γλώζε ηεο αξραίαο Αιίθπξλαο. Σο Μοσζείο Ιζηορίας και Σέτνης Σα μοσζεία ηοσ Μεζολογγίοσ Βξίζθεηαη ζηελ θεληξηθή πιαηεία Μάξθνπ Μπόηζαξε θαη ζηεγάδεηαη ζην παιηό Γεκαξρείν. Δίλαη έλα λενθιαζζηθό θηίξην πνπ ρηίζηεθε επί δήκαξρίαο Υξήζηνύ Δπαγγειάηνπ. Δδώ ζπλαληάκε κηα πινύζηα ζπιινγή από πίλαθεο Διιήλσλ θαη μέλσλ δσγξάθσλ πνπ είλαη εκπλεπζκέλνη από ηνλ αγώλα ηνπ Μεζνινγγίνπ. Δθηίζεληαη έξγα όπσο: "Ζ ππνδνρή ηνπ Λ. Βύξσλα ζην Μεζνιόγγη" ηνπ Γ. Καζόια, "Ζ Διιάδα πάλσ από ηα εξείπηα ηνπ Μεζνινγγίνπ", (αληίγξαθν ηνπ Νηειαθξνπά), "Σν Καξανύιη" ηνπ Βξπδάθε, "Ζ αλαηίλαμε ηνπ Υ. Καςάιε" ηνπ ηδίνπ, "Ζ `Δμνδνο" (αληίγξαθν). Δθεί βξίζθεηαη ηέινο ν ζπγθινληζηηθόο πίλαθαο ηνπ Lansac "Ζ Μεζνινγγίηηζζα" πνπ απεηθνλίδεη κηα κεηέξα πνπ αθνύ ζθόησζε ην γηό ηεο, δίπια ζηνλ λεθξό άληξα ηεο ζηξέθεη ην καραίξη θαηαπάλσ ηεο. Ο πίλαθαο απηόο δσξήζεθε από ηελ `Διελα Διεπζ. Βεληδέινπ ζηνλ Γ. Μεζνινγγίνπ. Μπξνζηά ζην κνπζείν είλαη νη πξνηνκέο ησλ πξσζππνπξγώλ ηεο Διιάδαο Υ. Σξηθνύπε θαη Δπακ. Γειεγεώξγε.

6 Σο Μοσζείο Παλαμά Δδώ έκελε ν εζληθόο πνηεηήο θ. Παιακάο. ην κνπζείν πιένλ εθηίζεληαη αληηθείκελα πνπ αθνξνύλ ηελ δσή ηνπ θαη ηελ επνρή ηνπ. Η Πινακοθήκη ύγτρονης Σέτνης Υρήζηοσ και οθίας Μοζτανδρέοσ Ο Υξήζηνο Μνζραλδξένπ, νξακαηηζηήο ηεο δεκηνπξγίαο θαη ιεηηνπξγίαο ηεο Πηλαθνζήθεο γελλήζεθε ζην Μεζνιόγγη ην 1950 από Αηησιναθαξλάλεο γνλείο. Γξαζηεξηνπνηήζεθε ζην ρώξν ηεο ειιεληθήο δηαθήκηζεο θαη δηαθξίζεθε ζηνπο θνηλσληθνύο θαη πνιηηηθνύο ρώξνπο κε επηηπρία. Δίλαη ζπιιέθηεο ηδενιόγνο θαη ιάηξεο ηεο ειιεληθήο ηέρλεο. Μαδί κε ηε ζύληξνθν ηεο δσήο ηνπ νθία απνθάζηζαλ λα δεκηνπξγήζνπλ ηελ Πηλαθνζήθε ύγρξνλεο Διιεληθήο Σέρλεο γηα λα πξνζθέξνπλ ζε νιόθιεξν ην λνκό Αηησιναθαξλαλίαο ηελ δπλαηόηεηα ηεο επαθήο κε ηε ζύγρξνλε εηθαζηηθή πξαγκαηηθόηεηα θαη ηε κειέηε. Μηα κεγάιε εμεηδηθεπκέλε βηβιηνζήθε Σέρλεο θαη Ηζηνξίαο ηνπ Ννκνύ είλαη αλνηρηή ζηνπο κειεηεηέο θαη ηνπο λένπο θαη έηζη ην Μνπζείν ζηεγάδεη απηό ην ζπγθεληξσκέλν ζπνπδαζηήξην. Σν θηίξην ηεο Πηλαθνζήθεο θαηαζθεπαζκέλν πεξί ην 1835, αλαθαηλίζζεθε κε ηνλ πην θαηάιιιειν ηξόπν. Οη εξγαζίεο ρξεκαηνδνηήζεθαλ εμ νινθιήξνπ από ηελ νηθνγέλεηα Μνζραλδξένπ, ρσξίο επηδνηήζεηο θαη ρσξίο θακκηά θξαηηθή ελίζρπζε. Ο θνξέαο πνπ θαιύπηεη ηελ εθαξκνγή ησλ αληηιήςεσλ ησλ ηδξπηώλ ηνπ είλαη ε κε θεξδνζθνπηθή εηαηξεία. Ζ Πηλαθνζήθε Υξήζηνπ θαη νθίαο Μνζραλδξένπ είλαη Μνπζείν πνπ πεξηέρεη έξγα δσγξαθηθήο, ραξαθηηθήο θαη γιππηηθήο Διιήλσλ θαιιηηερλώλ ηνπ 20νπ αηώλα. Οη επηζθέπηεο ηνπ Μνπζείνπ κπνξνύλ λα πεξηεγεζνύλ ζηηο ζύγρξνλεο δεκηνπξγίεο ησλ θαιιηηερλώλ καο κέζα από 300 αληηπξνζσπεπηηθά έξγα δσγξάθσλ όπσο ησλ Μόξαιε, Γθίθα, Σζαξνύρε, Σέηζε, Σζόθιε, ηάκνπ, Σζίγγνπ, Φαζηαλνύ, Αθξηζάθε, Βαζηιείνπ, Μπηαξά, όξνγθα, Παύινπ, Γαίηε, Νηίθνπ θαη Πεξηθιή Βπδάληηνπ, Ηθ. Λαγλά, Γ. ηαζόπνπινπ, Γ.

7 Βαθηξηδή, Γ. Μαλνπζάθε, Πξέθα, Πεξδηθίδε, ππξόπνπινπ, Ενύλε, Γέξπαπα, Κνθθηλίδε, Γξάββαινπ, Μηρ. & Κπξ. Καηδνπξάθε, Η. Γξακκαηόπνπινπ, Υξ. Καξά, Γηαγηάλνπ, Ν. Υνπιηαξά, ηθειηώηε, Καξαβνύδε, Παζίζε, Μνξηαξάθνπ, Κνύθνπ, Κόηηε, Ενπκπνπιάθε, Μαπξνίδε, θ.ά. Σν ηκήκα ηεο γιππηηθήο θηινμελεί έξγα ησλ Γηάλλε Παπά, Πεξαληηλνύ, Λάδ. Λακέξα, Παξκαθέιε, Γεξνιπκάηνπ, Παηζόγινπ, Ρεγαλά, Θεόδ. Παπαγηάλλε, Παπαδνύθα, Παπαζάηθα, Γηθέθαινπ, Υξ. Παπά, Φαζηαλνύ, Κνξνβέζε, Υξ. Λάκπξνπ θ.ά. Σν Μνπζείν δηαζέηεη κηα ζαπκάζηα κηθξή ζπιινγή γιππηηθήο παξνπζηαζκέλε ζηνπο εζσηεξηθνύο αιιά θαη άλεηνπο εμσηεξηθνύο ρώξνπο ηνπ. Αθόκε έλαο ηδηαίηεξνο ρώξνο ηνπ Μνπζείνπ είλαη αθηεξσκέλνο ζηε ραξαθηηθή. Σα εθζέκαηα πεξηιακβάλνπλ όια ηα είδε ηεο ηδηαίηεξεο απηήο ηέρλεο, ε νπνία έρεη ηόζν ζπνπδαίνπο δεκηνπξγνύο ζηελ Διιάδα ώζηε εμειίζζεη κέρξη ζήκεξα ηελ πνηθηιία θαη πνιπκνξθία ηεο θαιιηηερληθήο έθθξαζεο. Ζ ζρεδόλ πιήξεο ζπιινγή ηεο θηινμελεί έξγα ησλ κεγάισλ ραξαθηώλ ηνπ 19νπ θαη 20νπ αηώλα όπσο Γεκ. Γαιάλε, Εαβηηζηάλνπ, Θενδσξόπνπινπ, Κνγεβίλα, Κεθαιελνύ, Παπαδεκεηξίνπ, Γηαλλνπθάθε, π. Βαζηιείνπ, Εέππνπ, Κνξνγηαλλάθε, Βειηζαξίδε, Μαζηηρηάδε, Πιαθσηάξε, Καηξάθε, Σάζνπ, Γξακκαηόπνπινπ, Γαγθιή, Καηζνπιίδε, Βαξιάκνπ, Γξάββαινπ, Παπαδάθε, ρνηλά, Παληειηά θ.ά. Σο Λαογραθικό Μοσζείο Με ηελ ππ' αξηζκ. 305/1996 Πξάμε ηνπ κνλνκεινύο Πξσηνδηθείνπ ιεηηνπξγεί ν Λανγξαθηθόο - Πνιηηηζηηθόο ύιινγνο ηνπ Μεζνινγίνπ. θνπόο ηνπ πιιόγνπ είλαη ε ζπιινγή, θαηαγξαθή θαη αμηνπνίεζε ηεο ιατθήο δεκηνπξγίαο ζε όιεο ηηο εθδειώζεηο ηεο δσήο. Σαπηόρξνλα επηδηώθεη ηελ επαθή θαη επηθνηλσλία ηεο λέαο γεληάο κε ηελ Πνιηηηζηηθή θιεξνλνκηά ηνπ Μεζνιινγίνπ. Ήδε κε ηελ επαηζζεζία ησλ πνιηηώλ ην Λανγξαθηθό Μνπζείν πινπηίζζεθε κε πνιιά εθζέκαηα ζρεηηθά κε ηελ ιατθή δσγξαθηθιε, πθαληηθή, θεληεηηθή, επαγγεικαηηθή, αιηεπηηθή, γεσξγηθή θαη θηελνηξνθηθή δσή θαη πνιιέο άιιεο κνξθέο έκπλεπζεο. Σν βαζηθόηεξν όκσο όισλ είλαη όηη κε ηελ επγελή πξνζθνξά ηνπ θ. Γ. Κνθνζνύια ην Μνπζείν ζηνιίδεηαη κε ηηο κνλαδηθέο θσηνγξαθίεο ηνπ Παιηνύ θαινύ ηζηνξηθνύ Μεζνινγγίνπ. Ζ παξνπζία ηνπ Λανγξαθηθνύ - Πνιηηηζηηθνύ πιιόγνπ ζην Μεζνιιόγη είλαη αηζζεηή. Ο ύιινγνο πξσηνζηαηεί ζε ζέκαηα, ηζηνξηθά, αξραηνινγηθά, πνιηηηζηηθά ζπληειώληαο ζηελ αλαβάζκηζε ηεο Πνιηηηζηηθήο δσήο ηεο πόιεο. Ήδε έρεη θαζηεξώζεη ην ζεζκό ησλ "ΠΛΔΤΡΩΝΗΩΝ" θαη αγσλίδεηαη λα αμηνπνηήζεη ηνπο αξραηνινγηθνύο ρώξνπο ηεο Πιεπξώλαο, ηεο Καιπδώλαο θαη λα ηδξύζεη "ΠΟΛΤΜΟΤΔΗΟ" θαη εθνξίεο αξραηνηήησλ.

8 Σο Μοσζείο Σρικούπη Δδώ έκελε ν ε νηθνγέλεηα Σξηθνύπε ζην κνπζείν πιένλ εθηίζεληαη αληηθείκελα πνπ αθνξνύλ ηελ δσή ηνπο θαη ηελ επνρή ηνπο. Κήπος ηων Ηρώων Πξόθεηηαη γηα κία ζεκαληηθή έθηαζε εζσηεξηθά κε ην ηείρνο ηεο πόιεο. Ζ ηδέα ηεο δεκηνπξγίαο ελόο θήπνπ αθηεξσκέλνπ ζηε κλήκε. ησλ πξνκάρσλ ηνπ Μεζνινγγίνπ αλήθεη ζηνλ πξώην Κπβεξλήηε ηεο Διιάδνο Ησάλλε Καπνδίζηξηα. Ο θήπνο είλαη ππθλνθπηεκέλνο, δηάζπαξηνο από κλεκεία πνπ αλεγέξζεζαλ θαηά θαηξνύο αθηεξσκέλα ζε εμέρνπζεο ζηξαηησηηθέο θαη πνιηηηθέο πξνζσπηθόηεηεο ηεο επνρήο Έιιελεο θαη Φηιέιιελεο. Ξερσξίδνπλ κλεκεία όπσο απηό ηνπ Μάξθνπ Μπόηζαξε, ην καξκάξηλν άγαικα ηνπ Λόξδνπ Βύξσλα ζε θξύπηε ηνπ νπνίνπ πεξηέρνληαη ζπιάρλα ηνπ πνηεηή, ν Σύκβνο ησλ Ζξώσλ όπνπ είλαη ζακκέλα νκαδηθά ηα νζηά αλώλπκσλ ζπκάησλ ηεο πνιηνξθίαο θαη ην κλεκείν ησλ Φηιειιήλσλ πνπ όινη ηνπο ήζαλ εζεινληέο θπξίσο Γεξκαλνί, Πνισλνί, Ηηαινί θαη Γάιινη.

9 Εκκληζίες και Μονές Μονή αγίοσ σμεών Λίγν πην έμσ από ηελ πόιε ηνπ Μεζνινγγίνπ ζηηο ξίδεο ηνπ όξνπο Αξάθπλζνο ζηελ πεξηνρή Μεζνινγγίνπ (6km απν ην θέληξν ηεο πόιεο) ζε πςόκεηξν 190κ, βξίζθεηαη ην ηζηνξηθό κνλαζηήξη ηνπ Αγίνπ πκεώλ πνπ ηδξύζεθε ηνλ 17ν αηώλα θαη ήηαλ ην θαηαθύγην ησλ θιεθηώλ ηνπ Αξάθπλζνπ. Όηαλ έγηλε ε Έμνδνο ηεο θξνπξάο ηνπ Μεζνινγγίνπ, ην κνλαζηήξη η' Αη-πκηνύ είρε νξηζηεί ζαλ ηόπνο ζπγθέληξσζεο καρεηώλ γηα λα βνεζήζνπλ ηνπο "Δμνδίηεο" αθνύ πξννξηδόηαλ λα απνηειέζεη θαηαθύγην γηα ηνπο 1800 πεξίπνπ πνιηνξθεκέλνπο, Αλαιακβάλνληξαο κεηά ηνλ Γ. Καξατζθάθε ηελ αξρηζηξαηεγία ν Κ. Μπόηζαξεο ην ζρέδην άιιαμε θαη έηζη, νη "Δμνδίηεο" έθηαζαλ ζην κνλαζηήξη ρσξίο λα βξνπλ ηελ ζεκαληηθή γηα ηελ θαηαζηαζε ηνπο βνήζεηα θαη εμαηηίαο απηνύ δέρζεθαλ ζηε ραξάδξα ηελ επίζεζε ηνπ Αιβαληθνύ ηππηθνύ. Σν κνλαζηήξη θαηαζηξάθεθε αθνύ παξαδόζεθε ζηηο θιόγεο από ηηο ζηξαηό ησλ Κηνπηαρ θαη Ηκπξαήκ. Ξαλαρηίζηεθε από ηνλ αξρηκαλδξίηε Ησαλλίθην Αγγειέην, ην Από ηόηε, νπζηαζηηθά θαζηεξώζεθε ε κεηάβαζε παλεγπξηζηώλ ζην κνλαζηήξη θαηά ηε γηνξηή ηεο Τπαπαληήο (2 Φεβξνπαξίνπ) θαη ησλ αξκαησκέλσλ θαη έθηππσλ παλεγπξηζηώλ ηελ εκέξα ηεο Πεληεθνζηήο. Σνπ Αγίνπ Πλεύκαηνο γίλεηαη κεγάιν παλεγύξη, κε ζπκκεηνρή θαβαιάξεδσλ κε παξαδνζηαθέο θνξεζηέο! ηνλ Αη-πκηό ζα βξεί θαλείο ην σξαίν Βπδαληηλό εθθιεζάθη, ηα θειηά ηνπ, ηνλ μελώλα ησλ Παλεγπξηζηώλ, ην κεγάιν ιεπθό ζηαπξό πνπ ζηήζαλε εηο κλήκε ησλ πεζόλησλ αγσληζηώλ θαη ζα απνιαύζεηε ην όκνξθν ηνπίν, αθνπ ε ηνπνζεζία είλαη γεκάηε πιαηάληα ελώ ηξερνύκελα λεξά δηαζρίδνπλ ηελ ππθλή βιάζηεζή ηεο. Παναγία Φοινικιάς Bόξεηα θαη ζηνλ παιαηό δξόκν πνπ ελώλεη ην Mεζνιόγγη κε ην Aηησιηθό 3 ρηιηόκεηξα έμσ από ην Μεζνιόγγη, ζηε ζέζε "Φνηληθηά" ζηέθεηαη απαξαζάιεπηε, αλάκεζα ζηηο αιπθέο, ε Παλαγία ηεο Φνηληθηάο. Σν εθιεζάθη ρσκέλν κέζα ζηα λεξά ηεο ιηκλνζάιαζζαο,απνηέιεζε ηνλ ηόπν αλαςπρήο ηνπ Λόξδνπ Βύξσλα. ' απηό ην ρώξν εξρόηαλ ν θηιέιιελαο κε ηε γαΐηα ηνπ Γαδή γηα λα μεθνπξαζηεί.

10 Άγιος πσρίδων Ο Αγ. ππξίδσλ είλαη ν πνιηνύρνο ηνπ Μεζνινγγίνπ. ηνλ νκώλπκν λαό πνπ είλαη θαη κεηξνπνιηηηθόο μεθηλά ε πνκπή ε νπνία θαηεπζύλεηαη πξνο ηνλ θήπν ησλ Ζξώσλ, πεξλώληαο κέζα από ηελ πόιε ζην απνθνξύθσκα ησλ ενξηώλ ηεο Δμόδνπ. Αγία Παραζκεσή Ο κηθξόο λαόο αθηεξσκέλνο ζηελ αγία Παξαζθεπή πνπ βξίζθεηαη έμσ από ηνλ θήπν ησλ Ζξώσλ, είλαη ην ηζηνξηθό εθθιεζάθη όπνπ ηνλ Απξίιην ηνπ 1826 ζπλήιζε ε πξνζσξηλή δηνηθνύζα επηηξνπή ηνπ αγώλα ηνπ Μεζνινγγίνπ, απνηεινύκελε από πνιινύο νπιαξρεγνύο, πνιηηηθνύο θαη θαπεηαλαίνπο ηνπ Μεζνινγγίνπ θαη απνθάζηζαλ ηελ Έμνδν. Απεθάζηζαλ δε ε έμνδνο λα γίλεη ζηηο 2 ηε λύρηα ηνπ αββάηνπ ηεο 10εο Απξηιίνπ 1826, κεηά από ζρέδην πνπ πξόηεηλε ν Ησζήθ Ρσγώλ ζηνλ Ν. Καζνκνύιε θαη ππεγξάθε από όινπο ηνπο Μεζνινγγίηεο. Επεηειακές πολιηιζηικές εκδηλώζεις Κάζε ρξόλν άββαην Λαδάξνπ θαη Κπξηαθή ησλ Βαΐσλ ην Μεζνιόγγη ενξηάδεη κε κεγαινπξέπεηα ηελ επέηεην ηεο Hξσηθήο Δμόδνπ ησλ Διεύζεξσλ Πνιηνξθεκέλσλ. Σνπ ενξηαζκνύ πξνεγνύληαη πνιηηηζηηθέο εθδειώζεηο, πνπ ηηο παξαθνινπζνύλ ρηιηάδεο θόζκνπ. Δπίζεο ην ηξηήκεξν ηεο Πεληεθνζηήο, πελήληα εκέξεο κεηά ην Πάζρα, γηνξηάδεηαη ην παξαδνζηαθό εζληθν-ζξεζθεπηηθό παλεγύξη ηνπ Αγίνπ πκεώλ. Οη παλεγπξηζηέο πεδνί θαη έθηππνη ληπκέλνη κε ηηο παξαδνζηαθέο ηνπο ελδπκαζίεο ( ληνπιακάδεο θαη άξκαηα ηνπ 1821 ) ρνξεύνπλ θαη γιεληνύλ κε ηα ηνπηθά κνπζηθά όξγαλα (ληανύιηα θαη δνπξλάδεο). Κάζε Ννέκβξην νξγαλώλνληαη νη πνιηηηζηηθέο εθδειώζεηο κε ηελ επσλπκία "ΣΡΗΚΟΤΠΔΗΑ" ζηε κλήκε ησλ πνιηηηθώλ ππξ. θαη Υαξηι. Σξηθνύπε. Σν θαινθαίξη, Αύγνπζην θαη επηέκβξην, νξγαλώλνληαη εθδειώζεηο πνπ πεξηιακβάλνπλ κνπζηθή, ζέαηξν, πνίεζε θαη ρνξό.

11 2/39 ύνηαγμα Εσζώνων "της Καρατρήζηος" Φ ω η ο γ ρ α θ ί ε ς

12 2 / 3 9 ύ ν η α γ μ α Ε σ ζ ώ ν ω ν " τ η ς Κ α ρ α τ ρ ή ζ η ο ς " ΝΟΜΑΡΥΙΑΚΗ ΑΤΣΟΔΙΟΙΚΗΗ Υ Ρ Η Ι Μ Α Σ Η Λ Ε Φ Ω Ν Α ΣΗΛΕΦΩΝΟ Γξαθείν Αληηλνκάξρε Γξαθείν Γελ. Γξακκαηέα Γξαθείν πιινγηθώλ Ννκαξρηαθώλ Οξγάλσλ Γξαθείν Δηδ. πκβνύισλ & πλεξγαηώλ Γξαθείν Σύπνπ & Γεκνζίσλ ρέζεσλ Σκήκα Πνιηηηθήο ρεδίαζεζ Δθηάθησλ Αλαγθώλ Π..Δ.Α Ννκηθή Τπεξεζία Γηεύζπλζε Γηνηθεηηθνύ & Πξνζηαζίαο ηνπ Πνιίηε Γηεύζπλζε Δκπνξίνπ & Σνπξηζκνύ Γηεύζπλζε Πνιηηηζκνύ, Αζιεηηζκνύ & Νεόηεηαζ Γηεύζπλζε Κ.Δ.Π. - Μεζνιόγγη ΑΣΤΝΟΜΙΚΕ ΔΙΕΤΘΤΝΕΙ ΣΗΛΕΦΩΝΟ Αηησιίαο - Μεζνιόγγη Αθαξλαλίαο - Αγξίλην ΙΕΡΕ ΜΗΣΡΟΠΟΛΕΙ ΣΗΛΕΦΩΝΟ Αηησιίαο & Αθαξλαλίαο Ναππάθηνπ & Αγίνπ Βιαζίνπ

13 ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟΙ ΦΟΡΕΙ ΣΗΛΕΦΩΝΟ Κέληξν Πεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο Θέξκνπ Κέληξν Δλεκέξσζεο Τδξνβηόηνπσλ Ληκλνζάιαζζαο Μεζνινγγίνπ - Αηησιηθνύ ΤΓΚΟΙΝΩΝΙΕ ΣΗΛΕΦΩΝΟ Αεξνδξόκην Αθηίνπ Ληκελαξρείν Μεζνινγγίνπ ΚΣΔΛ Ν.Αηη/ληαο - Αζήλα ΚΣΔΛ Μεζνινγγίνπ ΚΣΔΛ Αγξηλίνπ ΚΣΔΛ Ναππάθηνπ ΚΣΔΛ Ακθηινρίαο ΚΣΔΛ Θέξκνπ ΚΣΔΛ Βόληηζαο ΚΣΔΛ Αηησιηθνύ ΚΣΔΛ Αζηαθνύ ΚΣΔΛ Αληηξξίνπ ΚΣΔΛ Παηξώλ

Ύδξα πεξίπαηνο ζηε θύζε θαη ζηε δωή

Ύδξα πεξίπαηνο ζηε θύζε θαη ζηε δωή Ύδξα πεξίπαηνο ζηε θύζε θαη ζηε δωή Παξνπζίαζε θαη ζεωξεηηθή γλωξηκία ηωλ αξραηνινγηθώλ θαη ηζηνξηθώλ ρώξωλ ηεο πεξηνρήο ηνπ Αξγνζαξωληθνύ (Ύδξα, πέηζεο, Αίγηλα, Αγθίζηξη, Πόξνο, αιακίλα) Οη αξραηνινγηθνί

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΣΜΖΜΑ ΜΟΤΗΚΖ ΔΠΗΣΖΜΖ ΚΑΗ ΣΔΥΝΖ ΚΑΣΔΤΘΤΝΖ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΠΑΡΑΓΟΗΑΚΖ (ΓΖΜΟΣΗΚΖ) ΜΟΤΗΚΖ

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΣΜΖΜΑ ΜΟΤΗΚΖ ΔΠΗΣΖΜΖ ΚΑΗ ΣΔΥΝΖ ΚΑΣΔΤΘΤΝΖ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΠΑΡΑΓΟΗΑΚΖ (ΓΖΜΟΣΗΚΖ) ΜΟΤΗΚΖ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΣΜΖΜΑ ΜΟΤΗΚΖ ΔΠΗΣΖΜΖ ΚΑΗ ΣΔΥΝΖ ΚΑΣΔΤΘΤΝΖ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΠΑΡΑΓΟΗΑΚΖ (ΓΖΜΟΣΗΚΖ) ΜΟΤΗΚΖ Δπηβιέπωλ: Διεπζέξηνο Σζηθνπξίδεο πλεξγαδόκελν Μέινο: Γηάλλεο Εαξίαο ΗΟΤΛΗΟ 2011 1 ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΟΗΚΖΖ ΤΠΟΣΖΡΗΞΖ ΒΑΔΧ

ΓΗΟΗΚΖΖ ΤΠΟΣΖΡΗΞΖ ΒΑΔΧ ΗΟΤΝΗΟ 2009 Αγαπητέ Κύριε α Συνάδελφε Με διαταγή του ΓΕΣ μετατίθεστε στην Διοίκηση Υποστήριξης Βάσεως. Η Υπηρεσία βρίσκεται τόσο στο πλευρό σας, όσο και της οικογενείας σας και θα προσπαθήσει να σας βοηθήσει

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΤ ΓΜΠ. Αγαπεηέ Κύξηε α Σπλάδειθε. Με δηαηαγή ηνπ ΓΕΣ κεηαηίζεζηε ζηελ Αλώηαηε Σηξαηησηηθή Δηνίθεζε Υπνζηήξημεο Σηξαηνύ.

ΑΓΤ ΓΜΠ. Αγαπεηέ Κύξηε α Σπλάδειθε. Με δηαηαγή ηνπ ΓΕΣ κεηαηίζεζηε ζηελ Αλώηαηε Σηξαηησηηθή Δηνίθεζε Υπνζηήξημεο Σηξαηνύ. ΗΟΤΝΗΟ 2009 Αγαπεηέ Κύξηε α Σπλάδειθε Με δηαηαγή ηνπ ΓΕΣ κεηαηίζεζηε ζηελ Αλώηαηε Σηξαηησηηθή Δηνίθεζε Υπνζηήξημεο Σηξαηνύ. Η Υπεξεζία βξίζθεηαη ηόζν ζην πιεπξό ζαο, όζν θαη ηεο νηθνγέλεηαο ζαο θαη ζα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΣΕΜΙ Ε. ΦΧΜΟΠΟΤΛΑΚΗ ΘΕΟΛΟΓΟ ΣΑ ΜΟΝΑΣΗΡΙΑ ΣΗ ΙΕΡΑ ΜΗΣΡΟΠΟΛΕΧ ΚΑΛΑΒΡΤΣΧΝ ΚΑΙ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑ

ΑΡΣΕΜΙ Ε. ΦΧΜΟΠΟΤΛΑΚΗ ΘΕΟΛΟΓΟ ΣΑ ΜΟΝΑΣΗΡΙΑ ΣΗ ΙΕΡΑ ΜΗΣΡΟΠΟΛΕΧ ΚΑΛΑΒΡΤΣΧΝ ΚΑΙ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑ ΑΡΣΕΜΙ Ε. ΦΧΜΟΠΟΤΛΑΚΗ ΘΕΟΛΟΓΟ ΣΑ ΜΟΝΑΣΗΡΙΑ ΣΗ ΙΕΡΑ ΜΗΣΡΟΠΟΛΕΧ ΚΑΛΑΒΡΤΣΧΝ ΚΑΙ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ 2009 ΣΑ ΜΟΝΑΣΗΡΙΑ ΣΗ ΙΕΡΑ ΜΗΣΡΟΠΟΛΕΧ ΚΑΛΑΒΡΤΣΧΝ ΚΑΙ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑ 1 ΑΡΣΕΜΙ Ε. ΦΧΜΟΠΟΤΛΑΚΗ ΘΕΟΛΟΓΟ ΣΑ ΜΟΝΑΣΗΡΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΛΟΦΟΤ ΕΝΑ ΠΑΡΑΔΟΙΑΚΟ ΑΡΥΟΝΣΟΥΩΡΙ ΣΗ ΛΕΜΕΟΤ. Δπηκειήζεθε από ηοσς: Άθε Θενδώξνπ, Φηιόινγν Υξήζην Πνπγηνύθθα, Ηζηνξηθό

ΛΟΦΟΤ ΕΝΑ ΠΑΡΑΔΟΙΑΚΟ ΑΡΥΟΝΣΟΥΩΡΙ ΣΗ ΛΕΜΕΟΤ. Δπηκειήζεθε από ηοσς: Άθε Θενδώξνπ, Φηιόινγν Υξήζην Πνπγηνύθθα, Ηζηνξηθό ΛΟΦΟΤ ΕΝΑ ΠΑΡΑΔΟΙΑΚΟ ΑΡΥΟΝΣΟΥΩΡΙ ΣΗ ΛΕΜΕΟΤ Δπηκειήζεθε από ηοσς: Άθε Θενδώξνπ, Φηιόινγν Υξήζην Πνπγηνύθθα, Ηζηνξηθό ΑΤΓΟΤΣΟ 2009 1 1. ΘΔΗ ΟΝΟΜΑΙΑ ΙΓΡΤΗ 1.1. Η ζέζε Σν ρσξηό Λόθνπ αλήθεη ζηελ επαξρία Λεκεζνύ,

Διαβάστε περισσότερα

Σουριςτικόσ Οδηγόσ Αλεξανδροφπολησ

Σουριςτικόσ Οδηγόσ Αλεξανδροφπολησ Βοςνιάκοσ Νίκοσ Γ1 Σουριςτικόσ Οδηγόσ Αλεξανδροφπολησ Σαξιδεφοντασ ςτην Αλεξανδροφπολη 4ο Γυμνάςιο Αλεξανδροφπολησ 2010 Διαθεματική εργαςία Γ1 Δημιουργήθηκε από: Νίθν Βνζληάθν *ΣΡΟΠΟ ΠΡΟΒΟΛΗ ΑΝΑΓΝΩΗ Ο

Διαβάστε περισσότερα

Φσηνγξαθίδνληαο ηελ Αζήλα ηόηε θαη ζήκεξα. Project 2012-13

Φσηνγξαθίδνληαο ηελ Αζήλα ηόηε θαη ζήκεξα. Project 2012-13 Φσηνγξαθίδνληαο ηελ Αζήλα ηόηε θαη ζήκεξα Project 2012-13 1 ε Οκάδα Γεκεηξίνπ Διέλε Ρηδό νπινο Αιέμαλδξνο Σηεξγην νύινπ Εαραξνύια Φνύξνπ Ρελάηα Λίγα ιόγηα γηα αξρή ηελ νκάδα καο αλαηέζεθαλ κεξηθά α ό ηα

Διαβάστε περισσότερα

ÚKOL: VYTISKNOUT A VZÍT S SEBOU

ÚKOL: VYTISKNOUT A VZÍT S SEBOU ÚKOL: VYTISKNOUT A VZÍT S SEBOU MΙΑ ΑΝΑΓΡΟΜΗ ΣΙ ΔΛΛΗΝΟ ΣΔΧΙΚΔ ΧΔΔΙ Ζ πξώηε επίζεκε επαθή Διιήλσλ θαη Σζέρσλ αλάγεηαη ζην Μεζαίσλα θαη ζρεηίδεηαη κε ηελ απνζηνιή ησλ αδειθώλ Κύξηιινπ (θαηά θόζκνλ Κσλζηαληίλνπ)

Διαβάστε περισσότερα

V ΜΔΡΑΡΥΙΑ ΚΡΗΣΧΝ ΙΟΤΝΙΟ 2013. Καστέλι Χανιά. Ρέθσμνο. Ηράκλειο. Χ. Συακιών. Αγ. Νικόλαος. Σητεία. Καστέλι. Τσμπάκι. Ιεράπετρα

V ΜΔΡΑΡΥΙΑ ΚΡΗΣΧΝ ΙΟΤΝΙΟ 2013. Καστέλι Χανιά. Ρέθσμνο. Ηράκλειο. Χ. Συακιών. Αγ. Νικόλαος. Σητεία. Καστέλι. Τσμπάκι. Ιεράπετρα 44 V ΜΔΡΑΡΥΙΑ ΚΡΗΣΧΝ Καστέλι Χανιά Χ. Συακιών Ρέθσμνο Τσμπάκι Ηράκλειο Καστέλι Αγ. Νικόλαος Ιεράπετρα Σητεία ΙΟΤΝΙΟ 2013 1 ΣΜΗΜΑ ειίδα 1. Υαηξεηηζκόο Γθηή V ΜΔΡΑΡΥΗΑ ΚΡΖΣΧΝ... 2 2. Έκβιεκα Μεξαξρίαο...

Διαβάστε περισσότερα

Β ΩΜΑ ΣΡΑΣΟΤ ΓΝΗ ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ ΓΡΑΦΔΙΟ ΜΔΡΙΜΝΑ ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ

Β ΩΜΑ ΣΡΑΣΟΤ ΓΝΗ ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ ΓΡΑΦΔΙΟ ΜΔΡΙΜΝΑ ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ Β ΩΜΑ ΣΡΑΣΟΤ ΓΝΗ ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ ΓΡΑΦΔΙΟ ΜΔΡΙΜΝΑ ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ ΟΓΗΓΟ ΝΔΟΣΟΠΟΘΔΣΗΜΔΝΩΝ ΣΔΛΔΥΩΝ ΔΣΟΤ 2009 05 ΙΟΤΝ 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Πποζθώνηζη Γκηού Β ΣΣ. 2. Έμβλημα Β Σώμαηορ Σηπαηού. 3. Ιζηοπία ηος Β Σώμαηορ Σηπαηού.

Διαβάστε περισσότερα

Η ΜΟΝΑΓΙΚΟΣΗΣΑ ΣΗ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΦΤΗ, ΔΘΝΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΠΑΡΝΑΟΤ

Η ΜΟΝΑΓΙΚΟΣΗΣΑ ΣΗ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΦΤΗ, ΔΘΝΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΠΑΡΝΑΟΤ Η ΜΟΝΑΓΙΚΟΣΗΣΑ ΣΗ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΦΤΗ, ΔΘΝΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΠΑΡΝΑΟΤ Σα Δθνικά Πάπκα Η μοναδικόηηηα ηηρ ελληνικήρ θύζηρ Ξαξά ηε ζρεηηθά κηθξή ηεο έθηαζε (131.944 ηεηξ. ρικ.), ε Διιάδα δηαζέηεη εμαηξεηηθά πινύζηα θύζε.

Διαβάστε περισσότερα

«Απνύ χεη ζειυθό παηδί ζηε Λάζηξν λα ην δώζεη, απνύ βξαδηάδεη νγιήγνξα θη αξγεί λα μεκεξώζεη»! το Καραφάκι

«Απνύ χεη ζειυθό παηδί ζηε Λάζηξν λα ην δώζεη, απνύ βξαδηάδεη νγιήγνξα θη αξγεί λα μεκεξώζεη»! το Καραφάκι «Απνύ χεη ζειυθό παηδί ζηε Λάζηξν λα ην δώζεη, απνύ βξαδηάδεη νγιήγνξα θη αξγεί λα μεκεξώζεη»! το Καραφάκι Εκδόηης: Προοδεσηικός Σύλλογος Λάζηροσ «Η Αναγέννηζις» Αριθμός Φύλλοσ:6 3 η Ιανοσαρίοσ 2012 Τηλ.:2843094757

Διαβάστε περισσότερα

ΟΓΗΓΟ ΝΔΟΣΟΠΟΘΔΣΗΜΔΝΩΝ ΣΔΛΔΥΩΝ

ΟΓΗΓΟ ΝΔΟΣΟΠΟΘΔΣΗΜΔΝΩΝ ΣΔΛΔΥΩΝ ΑΝΩΣΑΣΗ ΓΙΑΚΛΑΓΙΚΗ ΥΟΛΗ ΠΟΛΔΜΟΤ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ ΟΓΗΓΟ ΝΔΟΣΟΠΟΘΔΣΗΜΔΝΩΝ ΣΔΛΔΥΩΝ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ, ΦΔΒ 2012 ΠΕΡΙΕΥΟΜΕΝΑ Πποζθώνηζη Γενικά Ιζηοπικά ηοισεία ΑΔΙΠΟ Ιζηοπικά ηοισεία Υπήζιμα Σηλέθωνα

Διαβάστε περισσότερα

Μόζρα - Αγία Πεηξνύπνιε πιήξεο πξόγξακκα μελαγήζεσλ θαη δώξα, ηώξα πεξηιακβάλεηαη θαη ΜΟΝΑΓΙΚΗ ΠΑΡΑΣΑΗ-ΚΟΝΣΔΡΣΟ ζηε Κόζρα από 17/07!

Μόζρα - Αγία Πεηξνύπνιε πιήξεο πξόγξακκα μελαγήζεσλ θαη δώξα, ηώξα πεξηιακβάλεηαη θαη ΜΟΝΑΓΙΚΗ ΠΑΡΑΣΑΗ-ΚΟΝΣΔΡΣΟ ζηε Κόζρα από 17/07! όζρα-αγία Πεηξνύπνιε 7, 8 εκέξεο Αγία Πεηξνύπνιε-Μόζρα 8 εκέξεο Αγία Πεηξνύπνιε-Μόζρα 9(8+1) εκέξεο "Σα θαιύηεξα ησλ δύν πόιεσλ" κε ηηο "Ιεπθέο Λύρηεο" Ηνύιηνο - επηέκβξηνο απεπζείαο από θαη πξνο ηε Θεζζαινλίθε

Διαβάστε περισσότερα

ΣΙΣΛΟ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΖ ΚΑΗ ΔΠΑΝΑΥΡΖΖ ΠΑΡΑΓΟΗΑΚΟΤ ΚΣΗΡΗΟΤ ΣΖ ΥΗΟ ΠΟΤΓΑΣΔ ΠΛΑΒΟΤΚΟΤ Ν. ΜΑΡΗΑ (Α.Μ.: 28080)

ΣΙΣΛΟ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΖ ΚΑΗ ΔΠΑΝΑΥΡΖΖ ΠΑΡΑΓΟΗΑΚΟΤ ΚΣΗΡΗΟΤ ΣΖ ΥΗΟ ΠΟΤΓΑΣΔ ΠΛΑΒΟΤΚΟΤ Ν. ΜΑΡΗΑ (Α.Μ.: 28080) ΣΙΣΛΟ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΖ ΚΑΗ ΔΠΑΝΑΥΡΖΖ ΠΑΡΑΓΟΗΑΚΟΤ ΚΣΗΡΗΟΤ ΣΖ ΥΗΟ ΠΟΤΓΑΣΔ ΠΛΑΒΟΤΚΟΤ Ν. ΜΑΡΗΑ (Α.Μ.: 28080) ΣΤΛΗΑΝΟΠΟΤΛΟΤ Η. ΖΛΔΚΣΡΑ (Α.Μ.: 28429) ΔΠΙΒΛΔΠΟΝΣΔ ΚΑΘΗΓΗΣΔ ΒΑΡΔΛΗΓΖ ΓΔΧΡΓΗΟ ΡΟΤΗΑ ΜΑΡΗΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

«ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ-ΣΑΤΡΟΔΡΟΜΙ ΠΟΛΙΣΙΜΩΝ»

«ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ-ΣΑΤΡΟΔΡΟΜΙ ΠΟΛΙΣΙΜΩΝ» «ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ-ΣΑΤΡΟΔΡΟΜΙ ΠΟΛΙΣΙΜΩΝ» Εβραϊκοί τόποι τησ Θεςςαλονίκησ: Εβραϊκέσ ςυνοικίεσ, υναγωγέσ και Δημογραφική εξέλιξη του εβραϊκοφ πληθυςμοφ τησ Θεςςαλονίκησ Ονοματεπώνυμο:Σαρτζετάκησ Ζαχαρίασ Τμθμα Οικονομικών

Διαβάστε περισσότερα

Σ 1 1 ο υ Δ η μ. χ ο λ ε ί ο υ Π α λ α ι ο ύ Υ α λ ή ρ ο υ. τα σαΐνια. θαη δελ αληηθαζίζηαηαη κε

Σ 1 1 ο υ Δ η μ. χ ο λ ε ί ο υ Π α λ α ι ο ύ Υ α λ ή ρ ο υ. τα σαΐνια. θαη δελ αληηθαζίζηαηαη κε ΣΕΤΦΟ 4 Μάρτιος Απρίλιος 2012 Σ 1 1 ο υ Δ η μ. χ ο λ ε ί ο υ Π α λ α ι ο ύ Υ α λ ή ρ ο υ τα σαΐνια Η γιορτή της Μητέρας : Αφιέρωμα στις μαμάδες όλων των παιδιών! Φέηνο, όπσο θάζε ρξόλν, ηε δεύηεξε Κπξηαθή

Διαβάστε περισσότερα

Η δσή θαη ην έξγν ηνπ Θεόθξαζηνπ αθειιαξίδε θαη ε ζπκβνιή ηνπ ζηελ Διιεληθή Οπεξέηα

Η δσή θαη ην έξγν ηνπ Θεόθξαζηνπ αθειιαξίδε θαη ε ζπκβνιή ηνπ ζηελ Διιεληθή Οπεξέηα ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΣΜΖΜΑ ΜΟΤΗΚΖ ΔΠΗΣΖΜΖ ΚΑΗ ΣΔΥΝΖ Η δσή θαη ην έξγν ηνπ Θεόθξαζηνπ αθειιαξίδε θαη ε ζπκβνιή ηνπ ζηελ Διιεληθή Οπεξέηα Πηπρηαθή εξγαζία ΑΗΚΑΣΔΡΗΝΖ ΓΔΒΡΗΑΓΟΤ-ΒΑΛΚΑΝΖ Α.Μ. 33/04 Δπηβιέπνπζα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΟ ΚΑΒΑΛΙ ΣΙ ΚΟΙΝΟΣΗΣΕ ΑΝΑΣΟΛΙΚΟΡΩΜΤΛΙΩΣΩΝ ΠΡΟΥΤΓΩΝ, ΣΗ ΕΠΑΡΦΙΑ ΚΑΒΑΚΛΙ, ΣΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

ΣΟ ΚΑΒΑΛΙ ΣΙ ΚΟΙΝΟΣΗΣΕ ΑΝΑΣΟΛΙΚΟΡΩΜΤΛΙΩΣΩΝ ΠΡΟΥΤΓΩΝ, ΣΗ ΕΠΑΡΦΙΑ ΚΑΒΑΚΛΙ, ΣΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΣΜΗΜΑ ΜΟΤΙΚΉ ΕΠΙΣΉΜΗ & ΣΕΦΝΗ ΚΑΣΕΤΘΤΝΗ ΕΛΛΗΝΙΚΉ ΠΑΡΑΔΟΙΑΚΗ (ΔΗΜΟΣΙΚΗ) ΜΟΤΙΚΗ Πτυχιακό εργαςύα του φοιτητό Ευςτράτιου Παςόπουλου (Α.Μ. 9/04) με θϋμα: ΣΟ ΚΑΒΑΛΙ ΣΙ ΚΟΙΝΟΣΗΣΕ ΑΝΑΣΟΛΙΚΟΡΩΜΤΛΙΩΣΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΖΜΔΡΩΣΗΚΟ ΓΔΛΣΗΟ ΚΑΛΟ ΚΑΛΟΚΑΗΡΗ

ΔΝΖΜΔΡΩΣΗΚΟ ΓΔΛΣΗΟ ΚΑΛΟ ΚΑΛΟΚΑΗΡΗ ΔΝΖΜΔΡΩΣΗΚΟ ΓΔΛΣΗΟ ΚΑΛΟ ΚΑΛΟΚΑΗΡΗ ΔΚΓΡΟΜΗΚΟ ΟΡΔΗΒΑΣΗΚΟ ΑΘΛΖΣΗΚΟ ΟΜΗΛΟ ΦΤ ΗΟΛΑΣΡΖ ΝΗΚΑΗΑ Απξίιηνο Μάηνο Ηνύληνο 2010 Γιανέμεηαι δωρεάν Σεύρνο 18 Ο ΦΤ ΗΟΛΑΣΡΖ ΣΑΘΔΡΑ ΣΖΝ Α ΔΘΝΗΚΖ Πξσηάζιεκα Α Δζληθήο ζην

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΩΡΓΟ ΚΑΣΡΑΛΗ, ΓΡΑΗ ΚΑΙ ΚΡΙΣΙΚΔ

ΓΙΩΡΓΟ ΚΑΣΡΑΛΗ, ΓΡΑΗ ΚΑΙ ΚΡΙΣΙΚΔ ΓΙΩΡΓΟ ΚΑΣΡΑΛΗ, ΓΡΑΗ ΚΑΙ ΚΡΙΣΙΚΔ (από ην 2000 θαη κεηά) πλαπιία ηηκήο θαη κλήκεο ζηνλ Αξθάδα Πνιηηηθό Μεραληθό θαη Πηαλίζηα (θαη Καζεγεηή ηνπ Αηηηθνύ Ωδείνπ), Νηθόια Γηαβξνύκε Η Αζελατθή πκθσληθή Οξρήζηξα

Διαβάστε περισσότερα

Είκοζι σπόνια από ηο «Ταξίδι ηηρ επιζηποθήρ». Είκοζι σπόνια Μοςζείο Βςζανηινού Πολιηιζμού

Είκοζι σπόνια από ηο «Ταξίδι ηηρ επιζηποθήρ». Είκοζι σπόνια Μοςζείο Βςζανηινού Πολιηιζμού 1 Αγαζνλίθε Γ. Σζηιηπάθνπ Γηεπζύληξηα Μνπζείνπ Βπδαληηλνύ Πνιηηηζκνύ Είκοζι σπόνια από ηο «Ταξίδι ηηρ επιζηποθήρ». Είκοζι σπόνια Μοςζείο Βςζανηινού Πολιηιζμού Σηε κλήκε ηεο Δπηπρίαο Δπεηεηαθό ην έηνο 2014

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΧΝ ΔΝΗΜΔΡΧΣΙΚΟΤ ΟΓΗΓΟΤ ΝΔΟΣΟΠΟΘΔΣΗΜΔΝΧΝ ΣΔΛΔΥΧΝ

ΠΙΝΑΚΑ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΧΝ ΔΝΗΜΔΡΧΣΙΚΟΤ ΟΓΗΓΟΤ ΝΔΟΣΟΠΟΘΔΣΗΜΔΝΧΝ ΣΔΛΔΥΧΝ 1 η ΣΡΑΣΙΑ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΠΡΟΧΠΙΚΟΤ ΣΜΗΜΑ ΜΔΡΙΜΝΑ ΠΡΟΧΠΙΚΟΤ ΠΙΝΑΚΑ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΧΝ ΔΝΗΜΔΡΧΣΙΚΟΤ ΟΓΗΓΟΤ ΝΔΟΣΟΠΟΘΔΣΗΜΔΝΧΝ ΣΔΛΔΥΧΝ ειίδα 1. ΥΑΗΡΔΣΗΜΟ ΣΡΑΣΖΓΟΤ ΓΚΣΟΤ 1 Ζ ΣΡΑΣΗΑ 2 2. ΔΜΒΛΖΜΑ 1 Ζ ΣΡΑΣΗΑ 3 3. Ζ ΗΣΟΡΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΟ ΓΗΚΣΤΟ ΣΧΝ ΑΝΑΚΣΟΡΧΝ, ΔΠΑΤΛΔΧΝ ΚΑΗ ΟΗΚΗΜΧΝ ΣΖ ΜΗΝΧΨΚΖ ΚΡΖΣΖ. ΥΧΡΗΚΖ ΟΡΓΑΝΧΖ ΚΑΗ ΥΑΡΣΟΓΡΑΦΗΚΖ ΑΠΟΓΟΖ

ΣΟ ΓΗΚΣΤΟ ΣΧΝ ΑΝΑΚΣΟΡΧΝ, ΔΠΑΤΛΔΧΝ ΚΑΗ ΟΗΚΗΜΧΝ ΣΖ ΜΗΝΧΨΚΖ ΚΡΖΣΖ. ΥΧΡΗΚΖ ΟΡΓΑΝΧΖ ΚΑΗ ΥΑΡΣΟΓΡΑΦΗΚΖ ΑΠΟΓΟΖ ΣΟ ΓΗΚΣΤΟ ΣΧΝ ΑΝΑΚΣΟΡΧΝ, ΔΠΑΤΛΔΧΝ ΚΑΗ ΟΗΚΗΜΧΝ ΣΖ ΜΗΝΧΨΚΖ ΚΡΖΣΖ. ΥΧΡΗΚΖ ΟΡΓΑΝΧΖ ΚΑΗ ΥΑΡΣΟΓΡΑΦΗΚΖ ΑΠΟΓΟΖ Λίιηαλ Άγα Νίθνο Καξαληθόιαο Πέξπ Λαθαδάλε Λακπξηλή ηάκνπ Λέθηνξαο ΔΜΠ Γξ Μεραληθόο ΑΠΘ Δπίθ. Καζεγήηξηα

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεζη αποηελεζμάηων Γπάζηρ: «Ανηαλλαγή Καλών Ππακηικών με. Δπαγγελμαηίερ Αγποηοςπιζμού» Ζπάκλειο Κπήηηρ 25-29/03/2009

Έκθεζη αποηελεζμάηων Γπάζηρ: «Ανηαλλαγή Καλών Ππακηικών με. Δπαγγελμαηίερ Αγποηοςπιζμού» Ζπάκλειο Κπήηηρ 25-29/03/2009 Κ.Π. LEADER+ - Γιαπεπιθεπειακή ςνεπγαζία: «Κοινέρ Γπάζειρ για ηη νηζιωηική Δλλάδα Νήζων Πεπίπλοςρ» Έκθεζη αποηελεζμάηων Γπάζηρ: «Ανηαλλαγή Καλών Ππακηικών με Δπαγγελμαηίερ Αγποηοςπιζμού» Ζπάκλειο Κπήηηρ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΟΣΗΡΔΘΡΝΛΗΘΖ ΘΑΗ ΑΟΣΑΗΑ ΔΙΙΑΓΑ

ΑΟΣΗΡΔΘΡΝΛΗΘΖ ΘΑΗ ΑΟΣΑΗΑ ΔΙΙΑΓΑ ΑΟΣΗΡΔΘΡΝΛΗΘΖ ΔΡΔΤΝΗΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ Β ΣΔΣΡΑΜΗΝΟΤ 2015 ΟΜΑΓΑ: REPLETE ηνύηεο Γεκήηξεο ηαύξνπ Παλαγηώηα Σαζηάλε Φισξεληία Σζίγθνπ Γήκεηξα Υξηζηόπνπινο Νίθνο ΑΟΣΗΡΔΘΡΝΛΗΘΖ ΘΑΗ ΑΟΣΑΗΑ ΔΙΙΑΓΑ ΑΟΣΗΡΔΘΡΝΛΔΠ Σν κεγαιείν

Διαβάστε περισσότερα

Δξεπλεηηθή εξγαζία : Ραδηόθσλν θαη επηθνηλσλία

Δξεπλεηηθή εξγαζία : Ραδηόθσλν θαη επηθνηλσλία Δξεπλεηηθή εξγαζία : Ραδηόθσλν θαη επηθνηλσλία Αλαθάιπςε ηνπ ξαδηoθώλνπ Ο Γνπιηέικν Μαξθόλη ε (25 απξηιίνπ1874-20 Ηνπιίνπ 1937) ήηαλ ηηαιόο εθεπξέηεο, γλσζηόο σο ν παηέξαο ηεο εθπνκπήο ξαδηνθπκάησλ ζε

Διαβάστε περισσότερα

Η διαηήρηζη ηης εθνικής ηασηόηηηας ηων Ελλήνων πολιηικών προζθύγων. ηοσ εμθσλίοσ πολέμοσ (1946-1949), ζηις τώρες σποδοτής ηοσς.

Η διαηήρηζη ηης εθνικής ηασηόηηηας ηων Ελλήνων πολιηικών προζθύγων. ηοσ εμθσλίοσ πολέμοσ (1946-1949), ζηις τώρες σποδοτής ηοσς. Η διαηήρηζη ηης εθνικής ηασηόηηηας ηων Ελλήνων πολιηικών προζθύγων ηοσ εμθσλίοσ πολέμοσ (1946-1949), ζηις τώρες σποδοτής ηοσς Υξηζηίλα Βακβνύξε Σα δεηλά πνπ επέθεξε ν εκθύιηνο πόιεκνο ζηελ Διιάδα ήηαλ

Διαβάστε περισσότερα

«Ελιά και Λάδι, συμβολισμοί στο χώρο και στο χρόνο. Τροφή για σώμα και πνεύμα»

«Ελιά και Λάδι, συμβολισμοί στο χώρο και στο χρόνο. Τροφή για σώμα και πνεύμα» ΓΕΝΙΚΟ ΕΚΚΛΗΙΑΣΙΚΟ ΛΤΚΕΙΟ ΛΑΜΙΑ ΕΡΕΤΝΗΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ Β ΛΤΚΕΙΟΤ Α ΣΕΣΡΑΜΗΝΟ, ΧΟΛΙΚΟ ΕΣΟ 2013-2014 «Ελιά και Λάδι, συμβολισμοί στο χώρο και στο χρόνο. Τροφή για σώμα και πνεύμα» Τπεύθυνη Καθηγήτρια: Οικονόμου

Διαβάστε περισσότερα