Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Εθνικό Μητρώο Ασφάλισης, Συνταξιοδότησης και Παρακολούθησης Πληρωμών Συντάξεων Έσοδα Ασφάλιση Ενημερότητα

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Εθνικό Μητρώο Ασφάλισης, Συνταξιοδότησης και Παρακολούθησης Πληρωμών Συντάξεων Έσοδα Ασφάλιση Ενημερότητα"

Transcript

1 » Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Εθνικό Μητρώο Ασφάλισης, Συνταξιοδότησης και Παρακολούθησης Πληρωμών Συντάξεων Έσοδα Ασφάλιση Ενημερότητα Αρχή: ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΕ Προϋπολογισμός: ,00 (συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ) Πλέον Δικαιώματα Προαίρεσης: ,00 (συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ) Προϋπολογισμός: ,00 (συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ) Διάρκεια: 17 μήνες Διαδικασία Ανάθεσης: Ανοικτός Διεθνής Διαγωνισμός με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά Ημερομηνία Διενέργειας Διαγωνισμού:

2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΡΟΣ C: ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ...4 C1. ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ...4 C1.1 Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής...4 C1.2 Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης Σύμβασης...5 C1.3 Εγγυητική Επιστολή Προκαταβολής...6 C1.4 Εγγυητική Επιστολή Καλής Λειτουργίας...7 C1.5 Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης Συντήρησης...8 C2. ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΟΣ...9 C3. ΠΙΝΑΚΕΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ...10 C3.1 Γενικές Απαιτήσεις...10 C3.2 Πίνακας Συστήματος Επιχειρηματικής Ευφυΐας (MIS BI)...10 C3.3 Πίνακας Συστήματος Άντλησης, Μετασχηματισμού και Φόρτωσης Δεδομένων (Extract Transform Load ETL)...14 C3.4 Πίνακας Λογισμικού Virtualization...15 C3.5 Πίνακας Λογισμικού Σχεσιακής Βάσης Δεδομένων...16 C3.6 Πίνακας Ασφάλειας...21 C3.7 Πίνακας Υποδομής Web/Application Server...22 C3.8 Πίνακας Υποσυστήματος Διαλειτουργικότητας...28 C3.9 Πίνακας Συμμόρφωσης Συστήματος Αποθήκευσης...32 C3.10 Πίνακας Συμμόρφωσης Συστήματος Λήψης Αντιγράφων Ασφάλειας Βιβλιοθήκης Ταινιών Tape Library...35 C3.11 Πίνακας Συμμόρφωσης Ικριωμάτων (racks)...37 C3.12 Πίνακας Συμμόρφωσης Firewall...38 C3.13 Πίνακας Εξυπηρετητών...40 C Προδιαγραφές Blade Chassis...40 C Προδιαγραφές Blade Server...44 C Τεχνικά Χαρακτηριστηκά Προτεινόμενης Λύσης...47 C3.14 Λειτουργικές Προδιαγραφές Μέρους 2: «Ανάπτυξη πληροφοριακού συστήματος ΕΜΑΠΠΣ»...48 C Πίνακας Συμμόρφωσης Διαδικτυακής Πύλης...48 C Διαχείριση Συνεργατικότητας...50 C Διαχείριση Βασικών και Παραμετρικών Αρχείων...51 C Υποσύστημα Μητρώου Εργοδοτών...52 C Υποσύστημα Λογαριασμών Ασφάλισης...54 C Υποσύστημα Διαχείρισης Ασφαλιστικής Ενημερότητας...55 C Υποσύστημα Απονομής και Υπολογισμού Σύνταξης...58 C Υποσύστημα Παρακολούθησης Πληρωμών Συντάξεων...61 C Υποσύστημα Διοικητικής Πληροφόρησης και Διαχείρισης Αναφορών...63 C3.15 Πίνακας Υπηρεσιών Εκπαίδευσης...66 C3.16 Πίνακας Ελέγχου και Πιλοτικής Λειτουργίας...66 C3.17 Πίνακας Υποστήριξης, Συντήρησης και Τήρησης Επιπέδου Υπηρεσιών...66 C3.18 Πίνακας Προδιαγραφών Ασφαλείας, Πολυκαναλικής Διάθεσης, Ανοιχτών Δεδομένων, Ευχρηστίας και Προσβασιμότητας...66 C4. ΠΙΝΑΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ...67 C4.1 Πληροφοριακό Σύστημα...67 C4.1.1 Εξοπλισμός...67 C4.1.2 Έτοιμο Λογισμικό...67 C4.1.3 Εφαρμογή/ές...67 C4.1.4 Υπηρεσίες...67 Σελίδα 2 από 71

3 C4.1.5 Άλλες Δαπάνες...68 C4.2 Εκπαίδευση Χρηστών...68 C4.3 Συγκεντρωτικός Πίνακας Οικονομικής Προσφοράς Έργου...68 C4.4 Συγκεντρωτικός Πίνακας Οικονομικής Προσφοράς Συντήρησης...68 C5. ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (SLA)...70 Σελίδα 3 από 71

4 ΜΕΡΟΣ C: ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ C1. ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ C1.1 Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής ΕΚΔΟΤΗΣ... Ημερομηνία έκδοσης... Προς: ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΕ (ΗΔΙΚΑ ΑΕ) Λ. ΣΥΓΓΡΟΥ & ΛΑΓΟΥΜΙΤΖΗ 40, , Ν. ΚΟΣΜΟΣ, ΑΘΗΝΑ Εγγυητική επιστολή μας υπ αριθμ... για ευρώ... Με την παρούσα εγγυόμαστε, ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως, υπέρ {Σε περίπτωση μεμονωμένης εταιρίας: της Εταιρίας.. οδός. αριθμός ΤΚ..,} {ή σε περίπτωση Ένωσης ή Κοινοπραξίας: των Εταιριών α).... οδός... αριθμός...τκ β).. οδός... αριθμός...τκ γ).. οδός... αριθμός...τκ μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας, ατομικά για κάθε μια από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο υπόχρεων μεταξύ τους εκ της ιδιότητάς τους ως μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας,} και μέχρι του ποσού των ευρώ..., για τη συμμετοχή στο διενεργούμενο διαγωνισμό της (συμπληρώνετε την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού).. με αντικείμενο (συμπληρώνετε τον τίτλο του έργου).. συνολικής αξίας (συμπληρώνετε τον προϋπολογισμό με διευκρίνιση εάν περιλαμβάνει ή όχι τον ΦΠΑ)..., σύμφωνα με τη με αριθμό... Διακήρυξή σας. Η παρούσα εγγύηση καλύπτει καθ όλο το χρόνο ισχύος της μόνο τις από τη συμμετοχή στον ανωτέρω διαγωνισμό απορρέουσες υποχρεώσεις {Σε περίπτωση μεμονωμένης εταιρίας: της εν λόγω Εταιρίας.} {ή σε περίπτωση Ένωσης ή Κοινοπραξίας: των Εταιριών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας ατομικά για κάθε μια από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο υπόχρεων μεταξύ τους εκ της ιδιότητάς τους ως μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας.} Το ανωτέρω ποσό της εγγύησης τηρείται στη διάθεσή σας, το οποίο και υποχρεούμαστε να σας καταβάλουμε ολικά ή μερικά χωρίς καμία από μέρους μας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησής σας, μέσα σε τρεις (3) ημέρες από την έγγραφη ειδοποίησή σας. Η παρούσα ισχύει μέχρι και την (Σημείωση προς την Τράπεζα: ο χρόνος ισχύος πρέπει να είναι μεγαλύτερος τουλάχιστον κατά ένα (1) μήνα του χρόνου ισχύος της Προσφοράς). Αποδεχόμαστε να παρατείνουμε την ισχύ της εγγύησης, ύστερα από έγγραφη δήλωσή σας, με την προϋπόθεση ότι το σχετικό αίτημα σας θα μας υποβληθεί πριν από την ημερομηνία λήξης της. Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον πάγιο τέλος χαρτοσήμου. Βεβαιούμε ότι όλες οι ισχύουσες Εγγυητικές Επιστολές της Τράπεζάς μας, οι οποίες έχουν χορηγηθεί στο Δημόσιο, στα Ν.Π.Δ.Δ. και στα Ν.Π.Ι.Δ., συμπεριλαμβανομένης και της παρούσης, δεν ξεπερνάνε το όριο το οποίο έχει καθοριστεί βάσει νόμου για την Τράπεζά μας. (Εξουσιοδοτημένη υπογραφή) Σελίδα 4 από 71

5 C1.2 Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης Σύμβασης ΕΚΔΟΤΗΣ... Ημερομηνία έκδοσης... Προς: ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΕ (ΗΔΙΚΑ ΑΕ) Λ. ΣΥΓΓΡΟΥ & ΛΑΓΟΥΜΙΤΖΗ 40, , Ν. ΚΟΣΜΟΣ, ΑΘΗΝΑ Εγγυητική επιστολή μας υπ αριθμ... για ευρώ... Με την παρούσα εγγυόμαστε, ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως, υπέρ {Σε περίπτωση μεμονωμένης εταιρίας: της Εταιρίας Οδός. Αριθμός. Τ.Κ. } {ή σε περίπτωση Ένωσης ή Κοινοπραξίας: των Εταιριών α) οδός αριθμός. Τ.Κ... β) οδός αριθμός. Τ.Κ... γ) οδός αριθμός. Τ.Κ... μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας, ατομικά για κάθε μία από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο υπόχρεων μεταξύ τους εκ της ιδιότητάς τους ως μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας}, και μέχρι του ποσού των ευρώ..., για την καλή εκτέλεση της σύμβασης με αριθμό... που αφορά στο διαγωνισμό της (συμπληρώνετε την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού). με αντικείμενο (συμπληρώνετε τον τίτλο του έργου)... συνολικής αξίας (συμπληρώνετε το συνολικό συμβατικό τίμημα με διευκρίνιση εάν περιλαμβάνει ή όχι τον ΦΠΑ)..., σύμφωνα με τη με αριθμό... Διακήρυξή σας. Το ανωτέρω ποσό της εγγύησης τηρείται στη διάθεσή σας, το οποίο και υποχρεούμαστε να σας καταβάλουμε ολικά ή μερικά χωρίς καμία από μέρους μας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησής σας, μέσα σε τρεις (3) ημέρες από την έγγραφη ειδοποίησή σας. Η παρούσα ισχύει μέχρις ότου αυτή μας επιστραφεί ή μέχρις ότου λάβουμε έγγραφη δήλωσή σας ότι μπορούμε να θεωρήσουμε την Τράπεζά μας απαλλαγμένη από κάθε σχετική υποχρέωση. Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον πάγιο τέλος χαρτοσήμου. Βεβαιούμε ότι όλες οι ισχύουσες Εγγυητικές Επιστολές της Τράπεζάς μας, οι οποίες έχουν χορηγηθεί στο Δημόσιο, στα Ν.Π.Δ.Δ. και στα Ν.Π.Ι.Δ., συμπεριλαμβανομένης και της παρούσης, δεν ξεπερνάνε το όριο το οποίο έχει καθοριστεί βάσει νόμου για την Τράπεζά μας. (Εξουσιοδοτημένη υπογραφή) Σελίδα 5 από 71

6 C1.3 Εγγυητική Επιστολή Προκαταβολής ΕΚΔΟΤΗΣ... Ημερομηνία έκδοσης... Προς: ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΕ (ΗΔΙΚΑ ΑΕ) Λ. ΣΥΓΓΡΟΥ & ΛΑΓΟΥΜΙΤΖΗ 40, , Ν. ΚΟΣΜΟΣ, ΑΘΗΝΑ Εγγυητική επιστολή μας υπ αριθμ... για ευρώ... Με την παρούσα εγγυόμαστε ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως υπέρ {Σε περίπτωση μεμονωμένης εταιρίας: της Εταιρίας. Οδός. Αριθμός. Τ.Κ. } {ή σε περίπτωση Ένωσης ή Κοινοπραξίας: των Εταιριών α) οδός αριθμός. Τ.Κ... β) οδός αριθμός. Τ.Κ... γ) οδός αριθμός. Τ.Κ... μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας, ατομικά για κάθε μια από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο υπόχρεων μεταξύ τους εκ της ιδιότητάς τους ως μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας.} για την λήψη προκαταβολής για τη χορήγηση του % της συμβατικής αξίας μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, ευρώ σύμφωνα με τη σύμβαση με αριθμό...και τη Διακήρυξή σας με αριθμό., στο πλαίσιο του διαγωνισμού της (συμπληρώνετε την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού). για εκτέλεση του έργου (συμπληρώνετε τον τίτλο του έργου) συνολικής αξίας (συμπληρώνετε το συνολικό συμβατικό τίμημα με διευκρίνιση εάν περιλαμβάνει ή όχι τον ΦΠΑ)..., και μέχρι του ποσού των ευρώ (συμπληρώνετε το ποσό το οποίο καλύπτει η συγκεκριμένη εγγυητική επιστολή)... πλέον τόκων επί της προκαταβολής αυτής που θα καταλογισθούν σε βάρος της Εταιρίας ή, σε περίπτωση Ένωσης ή Κοινοπραξίας, υπέρ των Εταιριών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας, υπέρ της οποίας εγγυόμαστε σε εφαρμογή των σχετικών άρθρων του Κανονισμού Προμηθειών της Αναθέτουσα Αρχή, στο οποίο και μόνο περιορίζεται η εγγύησή μας. Το ανωτέρω ποσό της εγγύησης τηρείται στη διάθεσή σας, το οποίο και υποχρεούμαστε να σας καταβάλουμε ολικά ή μερικά χωρίς καμία από μέρους μας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησής σας, μέσα σε τρεις (3) ημέρες από την έγγραφη ειδοποίησή σας. Η παρούσα ισχύει μέχρις ότου αυτή μας επιστραφεί ή μέχρις ότου λάβουμε έγγραφη δήλωσή σας ότι μπορούμε να θεωρήσουμε την Τράπεζά μας απαλλαγμένη από κάθε σχετική υποχρέωση. Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον πάγιο τέλος χαρτοσήμου. (Εξουσιοδοτημένη υπογραφή) Σελίδα 6 από 71

7 C1.4 Εγγυητική Επιστολή Καλής Λειτουργίας ΕΚΔΟΤΗΣ... Ημερομηνία έκδοσης... Προς: ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΏΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Εγγυητική επιστολή μας υπ αρ.... για ευρώ... Με την παρούσα εγγυόμαστε, ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως, υπέρ {Σε περίπτωση μεμονωμένης εταιρίας: της Εταιρίας Οδός. Αριθμός. Τ.Κ. } {ή σε περίπτωση Ένωσης ή Κοινοπραξίας: των Εταιριών α) οδός αριθμός. Τ.Κ... β) οδός αριθμός. Τ.Κ... γ) οδός αριθμός. Τ.Κ... μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας, ατομικά για κάθε μία από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο υπόχρεων μεταξύ τους εκ της ιδιότητάς τους ως μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας}, και μέχρι του ποσού των ευρώ... (συμπληρώνετε το συνολικό συμβατικό τίμημα με διευκρίνιση εάν περιλαμβάνει ή όχι τον ΦΠΑ), για την καλή λειτουργία του αντικειμένου της σύμβασης με αριθμό που αφορά. συνολικής αξίας. σύμφωνα με τη με αριθμό. Διακήρυξη της Αναθέτουσα Αρχή Το ανωτέρω ποσό της εγγύησης τηρείται στη διάθεσή σας, το οποίο και υποχρεούμαστε να σας καταβάλουμε ολικά ή μερικά χωρίς καμία από μέρους μας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησής σας, μέσα σε τρεις (3) ημέρες από την έγγραφη ειδοποίησή σας. Η παρούσα ισχύει μέχρις ότου αυτή μας επιστραφεί ή μέχρις ότου λάβουμε έγγραφη δήλωσή σας ότι μπορούμε να θεωρήσουμε την Τράπεζά μας απαλλαγμένη από κάθε σχετική υποχρέωση. Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον πάγιο τέλος χαρτοσήμου. Βεβαιούμε ότι όλες οι ισχύουσες Εγγυητικές Επιστολές της Τράπεζάς μας, οι οποίες έχουν χορηγηθεί στο Δημόσιο, στα Ν.Π.Δ.Δ. και στα Ν.Π.Ι.Δ., συμπεριλαμβανομένης και της παρούσης, δεν ξεπερνάνε το όριο το οποίο έχει καθοριστεί βάσει νόμου για την Τράπεζά μας. (Εξουσιοδοτημένη υπογραφή) Σελίδα 7 από 71

8 C1.5 Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης Συντήρησης ΕΚΔΟΤΗΣ... Ημερομηνία έκδοσης... Προς: ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΏΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Εγγυητική επιστολή μας υπ αρ.... για ευρώ... Με την παρούσα εγγυόμαστε ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως υπέρ {Σε περίπτωση μεμονωμένης εταιρίας: της Εταιρίας Οδός. Αριθμός. Τ.Κ. } {ή σε περίπτωση Ένωσης ή Κοινοπραξίας: των Εταιριών α) οδός αριθμός. Τ.Κ... β) οδός αριθμός. Τ.Κ... γ) οδός αριθμός. Τ.Κ... μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας, ατομικά για κάθε μία από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο υπόχρεων μεταξύ τους εκ της ιδιότητάς τους ως μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας}, και μέχρι του ποσού των ευρώ...(συμπληρώνετε το συνολικό συμβατικό τίμημα με διευκρίνιση εάν περιλαμβάνει ή όχι τον ΦΠΑ), για την καλή εκτέλεση των υπηρεσιών συντήρησης του αντικειμένου της σύμβασης με αριθμό... που αφορά... συνολικής αξίας..., σύμφωνα με τη με αριθμό Διακήρυξή της Αναθέτουσα Αρχή. Το ανωτέρω ποσό της εγγύησης τηρείται στη διάθεσή σας, το οποίο και υποχρεούμαστε να σας καταβάλουμε ολικά ή μερικά χωρίς καμία από μέρους μας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησής σας, μέσα σε τρεις (3) ημέρες από την έγγραφη ειδοποίησή σας. Η παρούσα ισχύει μέχρις ότου αυτή μας επιστραφεί ή μέχρις ότου λάβουμε έγγραφη δήλωσή σας ότι μπορούμε να θεωρήσουμε την Τράπεζά μας απαλλαγμένη από κάθε σχετική υποχρέωση. Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον πάγιο τέλος χαρτοσήμου. Βεβαιούμε ότι όλες οι ισχύουσες Εγγυητικές Επιστολές της Τράπεζάς μας, οι οποίες έχουν χορηγηθεί στο Δημόσιο, στα Ν.Π.Δ.Δ. και στα Ν.Π.Ι.Δ., συμπεριλαμβανομένης και της παρούσης, δεν ξεπερνάνε το όριο το οποίο έχει καθοριστεί βάσει νόμου για την Τράπεζά μας. (Εξουσιοδοτημένη υπογραφή) Σελίδα 8 από 71

9 C2. ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΟΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Κατηγορία στελέχους και θέση που προορίζεται: ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Επώνυμο: Όνομα: Πατρώνυμο: Μητρώνυμο: Ημερομηνία Γέννησης: / / Τόπος Γέννησης: Τηλέφωνο: Fax: E mail: Διεύθυνση Κατοικίας: ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Όνομα Ιδρύματος Τίτλος Πτυχίου Ειδικότητα Ημερομηνία Απόκτησης Πτυχίου ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΣΤΕΛΕΧΟΥΣ (στο προτεινόμενο, από τον υποψήφιο Ανάδοχο, σχήμα διοίκησης Έργου) ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ Έργο (ή Θέση) Εργοδότης Ρόλος * και Καθήκοντα στο Έργο Απασχόληση στο Έργο (ή Θέση) Περίοδος (από έως) ΑΜ / / / / / / / / / / / / * Ως Ρόλος ενδεικτικά αναφέρονται: manager, senior consultant, consultant, business expert κλπ. Αφορά τους πραγματικούς ανθρωπομήνες απασχόλησης στο έργο υπολογιζόμενοι σε ισοδύναμα ανθρωποετών, Δεν ταυτίζεται με τη συνολική χρονική διάρκεια της χρονικής περιόδου απασχόλησης στο έργο. Σελίδα 9 από 71

10 C3. ΠΙΝΑΚΕΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ Ο υποψήφιος Ανάδοχος συμπληρώνει τους παρακάτω πίνακες συμμόρφωσης με την απόλυτη ευθύνη της ακρίβειας των δεδομένων. C3.1 Γενικές Απαιτήσεις Α/Α ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ Περιγραφή της προσέγγισης του υποψηφίου 1 Αναδόχου σχετικά με τους στόχους, απαιτήσεις και εύρος του Αντικειμένου Περιγραφή της προσέγγισης του υποψηφίου 2 Αναδόχου σχετικά με τους κινδύνους και κρίσιμους παράγοντες επιτυχίας του Έργου 3 Περιγραφή της μεθοδολογίας υλοποίησης που θα ακολουθήσει ο υποψήφιος Ανάδοχος, με ανάλυση σε πακέτα εργασίας και παραδοτέα 4 Περιγραφή του τρόπου κάλυψης των απαιτήσεων της Α.4 για το σύνολο των ζητούμενων τύπων υπηρεσιών 5 Περιγραφή του τρόπου κάλυψης των απαιτήσεων της Α.5 και των Α.3.11, Α.3.12 για το σύνολο του σχήματος διοίκησης, υλοποίησης και οργάνωσης του έργου. η Μελέτη Εφαρμογής ΔΕΝ δύναται να αλλοιώσει το 6 φυσικό αντικείμενο του έργου, όπως παρουσιάζεται στο παρόν τεύχος 7 Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να καλύψει τις διατάξεις του νόμου περί προστασίας προσωπικών δεδομένων (Ν2472/97 κλπ) σε όλα τα επίπεδα. C3.2 Πίνακας Συστήματος Επιχειρηματικής Ευφυΐας (MIS BI) A/A ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 1. Αριθμός απαιτούμενων αδειών >= Να περιγραφεί η προτεινόμενη κεντροποιημένη λύση η οποία πρέπει να καλύπτει το σύνολο των NAI λειτουργικών απαιτήσεων της διακήρυξης. 3. Κάθε Φορέας θα πρέπει να έχει πρόσβαση μόνο στα δεδομένα που παράγει NAI 4. Να υποστηρίζεται η σύνδεση με διάφορες πηγές δεδομένων όπως XML, Stored Procedures, Πολυδιάστατους κύβους, σχεσιακές βάσεις NAI δεδομένων, flat files κ.ά. Να υπάρχει εννοιολογικό επίπεδο που να 5. βρίσκεται πάνω από το επιχειρησιακό μοντέλο όπου μπορούν να μετονομαστούν πολύπλοκα NAI ονόματα της βάσης δεδομένων με λειτουργικά ονομασίες. 6. Θα πρέπει να οι πηγές, οι αναφορές και οι εν λόγω δομές να παρουσιάζονται με επιχειρησιακούς όρους και να κρύβουν την πολυπλοκότητα των πρωτογενών πηγών. Οι χρήστες θα πρέπει να επιλέγουν και να δουλεύουν με επιχειρησιακούς όρους και πεδία, χωρίς να γνωρίζουν που είναι NAI Σελίδα 10 από 71

11 A/A ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ αποθηκευμένα τα δεδομένα ή τη σχέση μεταξύ τους (joins). 7. Να έχει το προϊόν κάποιο γραφικό εργαλείο διαχείρισης των «metadata» και των μοντέλων των δεδομένων μέσω παραθυρικού περιβάλλοντος χωρίς την ανάγκη εγγραφής SQL. 8. Να δημιουργεί «Native/Optimized SQL» πριν την εκτέλεση του ανάλογα με την πηγή δεδομένων. Να αναφερθούν οι πηγές δεδομένων που NAI υποστηρίζονται με native connectivity. 9. Το σύστημα Επιχειρηματικής Ευφυΐας θα πρέπει να επαναχρησιμοποιεί αντικείμενα και οντότητες που υπάρχουν στην πηγή (διαστάσεις, ιεραρχίες, NAI foreign keys κ.τ.λ) 10. Τα ερωτήματα θα πρέπει να κατευθύνονται αυτόματα στους αντίστοιχους συγκεντρωτικούς NAI (summary) πίνακες, εφ όσον αυτοί υπάρχουν 11. Το σύστημα Επιχειρηματικής Ευφυΐας θα πρέπει να υποστηρίζει διακοπή των ερωτημάτων όταν αυτά εκτελούνται για περισσότερο από Χ χρόνο (π.χ. 5 λεπτά) 12. Το σύστημα Επιχειρηματικής Ευφυΐας θα πρέπει να διαθέτει κατάλληλους οδηγούς (wizards) για να: Συγχρονίζει το μοντέλο με τις πηγές δεδομένων και να εντοπίζει τυχόν διαφορές Δημιουργεί τους κατάλληλους aggregate πίνακες στη πηγή, με σκοπό να επιταχύνει τις επιδόσεις Δημιουργεί το κατάλληλο κείμενο που θα περιγράφει τις οντότητες που χρησιμοποιούνται Να εντοπίζει και να απομακρύνει τα αντικείμενα που δεν χρησιμοποιούνται 13. Το σύστημα Επιχειρηματικής Ευφυΐας θα πρέπει να υποστηρίζει δημιουργία τόσο SQL όσο και MDX NAI εντολών. 14. Το σύστημα Επιχειρηματικής Ευφυΐας θα πρέπει να υποστηρίζει τη δημιουργία εντολών πολλών επιπέδων, έχοντας ως σκοπό τον υπολογισμό μετρήσιμων μεγεθών σε διαφορετικά επίπεδα λεπτομέρειας (grains) σε μία αναφορά Το σύστημα Επιχειρηματικής Ευφυΐας θα πρέπει να υποστηρίζει την παρουσίαση μετρήσιμων 15. μεγεθών με βάση χρονική περίοδο όπως NAI YearToDate, MonthToDate, PeriodToDate και RollingPeriod 16. Το σύστημα Επιχειρηματικής Ευφυΐας θα πρέπει να βασίζεται σε ανοιχτά standards και να μπορεί NAI να συνεργασθεί με τις υπάρχουσες υποδομές. 17. Το σύστημα Επιχειρηματικής Ευφυΐας θα πρέπει να περιλαμβάνει έναν industry standard NAI Σελίδα 11 από 71

12 A/A ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ Application Server. 18. Το σύστημα Επιχειρηματικής Ευφυΐας θα πρέπει να προσφέρει απ ευθείας διασύνδεση με spatial NAI δεδομένα. 19. Το σύστημα Επιχειρηματικής Ευφυΐας θα πρέπει να υποστηρίζει multi user περιβάλλον ανάπτυξης το οποίο θα επιτρέπει την παράλληλη ανάπτυξη NAI της λύσης από παραπάνω του ενός χρήστη/διαχειριστή. Να μπορούν οι χρήστες να εμφανίσουν δεδομένα 20. από διαφορετικές πηγές στο ίδιο NAI εκτυπωτικό/αναφορά. Να υποστηρίζει sub filters. Για παράδειγμα να 21. μπορεί ένα χρήστης να χρησιμοποιήσει τα αποτελέσματα ενός εκτυπωτικού/αναφοράς σαν φίλτρο σε ένα δεύτερο εκτυπωτικό/αναφορά. Να υποστηρίζεται αλλαγή οπτικών 22. χαρακτηριστικών (πχ χρώμα κτλ.) σε κάποιο κελί NAI βάση ορισμένων συνθηκών τιμών. 23. Να μπορούν οι τελικοί χρήστες να φτιάξουν ένα καινούργιο εκτυπωτικό μέσω ενός web browser. NAI 24. Να μπορούν οι τελικοί χρήστες να κάνουν drill down/up/across μέσω ενός web browser. NAI 25. Να μπορούν οι τελικοί χρήστες να δηλώσουν καινούργιες κολόνες υπολογισμών μέσω ενός web browser. 26. Να υποστηρίζεται χρήση cascading prompts (το 2 ο prompt να περιέχει δεδομένα που θα έχουν NAI φιλτραριστεί από το 1 ο prompt) 27. Να υποστηρίζεται δημιουργία αναφορών και templates μέσω φιλικών εργαλείων (πχ εφαρμογές γραφείου). Τα prompts θα πρέπει να μπορούν να 28. εφαρμοσθούν σε επίπεδο αναφορών ή NAI Dashboards. Να υποστηρίζεται καθοδήγηση των χρηστών σε 29. αναλύσεις, βάση προδιαγραφών και σε περίπτωσης που πληρούνται οι απαραίτητοι κανόνες. 30. Το σύστημα Επιχειρηματικής Ευφυΐας θα πρέπει να υποστηρίζει διάφορες κατηγορίες ιεραρχιών όπως για παράδειγμα ragged, parent child, skiplevel, NAI value based κ.λ.π, τόσο από πολυδιάστατες (MOLAP) όσο και από σχεσιακές δομές (ROLAP). 31. Να υποστηρίζεται zoom in και out στα γραφήματα Το σύστημα Επιχειρηματικής Ευφυΐας θα πρέπει να υποστηρίζει τη δημιουργία Master Detail 32. αναφορών όπου μια αναφορά θα μπορεί να «στείλει» πληροφορίες σε μια ή περισσότερες αναφορές ή όψεις. NAI Σελίδα 12 από 71

13 A/A ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ Να επιτρέπεται στους χρήστες η οργάνωση των 33. προσωπικών του αναφορών/δεδομένων σε NAI φακέλους. 34. Το περιβάλλον εργασίας θα πρέπει να είναι κοινό και να διαθέτει κοινές πολιτικές ασφαλείας και κοινά μεταδεδομένα ανεξάρτητα από το εάν η NAI ανάλυση βασίζεται σε σχεσιακή βάση δεδομένων, απλά αρχεία ή πολυδιάστατους κύβους. Οι χρήστες θα πρέπει να μπορούν να 35. αποθηκεύουν τα φίλτρα που δημιουργούν, τις παραμέτρους που επιλέγουν πιο συχνά, τα prompts των αναφορών με σκοπό να τα NAI επαναχρησιμοποιήσουν χωρίς να τα ξαναδημιουργήσουν. 36. Πραγματοποίηση ενεργειών drill across σε διάφορες ιεραρχίες. NAI 37. Θα πρέπει να επιτρέπεται η εγγραφή ή ενημέρωση κάποιων πεδίων μέσα από το περιβάλλον Επιχειρηματικής Ευφυίας πίσω στην βάση δεδομένων (write back). Εκτέλεση sql statements, αμέσως μετά την 38. σύνδεση ή πριν την αποσύνδεση του χρήστη από το περιβάλλον. Αναγνώριση και επαναχρησιμοποίηση των 39. κλειδιών που υπάρχουν στη βάση χωρίς να ξαναορισθούν οι συνδέσεις (joins) Το σύστημα Επιχειρηματικής Ευφυΐας θα πρέπει 40. να προσφέρει ενσωματωμένο MapViewer και απεικόνιση των πληροφοριών επάνω σε χάρτες. 41. Να υποστηρίζει πολλαπλά επίπεδα ασφαλείας όπως χρήστης, ομάδα χρηστών κτλ. NAI Να μπορούν οι χρήστες να περιορισθούν σε 42. πρόσβαση μόνο στα σχετικά προς αυτούς NAI δεδομένα (row level security). 43. Με την κατάλληλη πρόσβαση, να μπορούν οι χρήστες να έχουν τους δικούς τους φακέλους εργασίας (folders) και τα δικά τους dashboards για NAI να κάνουν αλλαγές και να αποθηκεύσουν. 44. Να επιτρέπει επαλήθευση των χρηστών από εξωτερικές πηγές (π.χ. LDAP, External Database NAI Authentication κ.ά.). 45. Οι χρήστες θα πρέπει να έχουν πρόσβαση στο προσωπικό τους περιβάλλον μέσα από Single Sign NAI On μηχανισμούς. Να υποστηρίζεται η παράδοση πληροφορίας σε 46. ασύρματες «web» συσκευές όπως κινητά NAI τηλέφωνα και PDAs. 47. Το σύστημα θα πρέπει να επιτρέπει έξυπνη αποθήκευση δεδομένων και μεταδεδομένων. Να αναφερθεί η μέθοδος caching του server. NAI Σελίδα 13 από 71

14 A/A ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 48. Το σύστημα θα πρέπει να ανανεώνει την cache αυτόματα ή μετά από επιλογή του χρήστη. 49. Η cache του εξυπηρετητή θα πρέπει να μπορεί να παραμετροποιηθεί, σχετικά με το μέγεθός της ή τον αριθμό των εγγραφών της. 50. Επιθυμητό το σύστημα να μπορεί να εγκατασταθεί σε διάφορες πλατφόρμες/λειτουργικά συστήματα. Να αναφερθούν τα λειτουργικά συστήματα που υποστηρίζονται. 51. Το σύστημα θα πρέπει να μπορεί να εγκατασταθεί σε μία από τις γνωστές πλατφόρμες/λειτουργικό σύστημα,. 52. Το σύστημα Επιχειρηματικής Ευφυΐας θα πρέπει να υποστηρίζει caching τόσο στο επίπεδο των αναφορών όσο και των μεταδεδομένων. 53. Το σύστημα Επιχειρηματικής Ευφυΐας θα πρέπει να υποστηρίζει διασύνδεσης και ολοκλήρωσης με εξωτερικά συστήματα και εφαρμογές με ποικίλες μεθόδους όπως web services, XML, SOAP, URL Parameters, RSS Report Feeds κ.λ.π. Το σύστημα Επιχειρηματικής Ευφυΐας θα πρέπει 54. να προσφέρει ανοιχτή πρόσβαση στα μεταδεδομένα του (π.χ. μέσω ODBC driver). To σύστημα Επιχειρηματικής Ευφυΐας θα πρέπει 55. να μπορεί να υλοποιήσει υψηλή διαθεσιμότητα (πχ cluster aware cache) Το λογισμικό που αφορά το εν λόγω έργο, κατά την παράδοσή του στον Φορέα θα πρέπει να συνοδεύεται από όλα τα αναγκαία media 56. εγκατάστασης (CD/DVD) από τον κατασκευαστή του εκάστοτε λογισμικού, καθώς και από πλήρη εγχειρίδια διαχειριστών (administration ή reference manuals) σε ψηφιακή μορφή, και προαιερετικά σε έντυπη μορφή Να υποστηρίζεται εναλλαγή των διαστάσεων και 57. των μετρίσιμων μεγεθών στο περιβάλλον επισκόπησης των αναφορών. 58. Συνδυασμός 2 ή περισσοτέρων αναφορών με πρακτικές union, union all ή minus. 59. Να υποστηρίζεται κρυπτογράφηση των μεταδεδομένων (encryption) C3.3 Πίνακας Συστήματος Άντλησης, Μετασχηματισμού και Φόρτωσης Δεδομένων (Extract Transform Load ETL) A/A ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ Ο υποψήφιος ανάδοχος καλείται να αναφέρει πως 1 θα αντιμετωπίσει την ομογενοποίηση των NAI δεδομένων 2 Ο υποψήφιος ανάδοχος καλείται να αναφέρει πως θα πετύχει τη συνεχή και ακριβή ενημέρωση της κεντρικής υπηρεσίας του YYKA NAI Σελίδα 14 από 71

15 A/A ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 3 Tο σύστημα ETL να έχει μηχανισμό αυτόματης ανανέωσης των δεδομένων του σε περίπτωση που αλλάζουν τα δεδομένα των συνδεδεμένων άλλων NAI πληροφοριακών συστημάτων 4 Το σύστημα ETL πρέπει να διαθέτει μηχανισμούς που να επιτρέπουν τη μεταφορά μόνο των νέων δεδομένων ή και αυτών που έχουν μεταβληθεί. Με αυτόν τον τρόπο βελτιώνεται ο χρόνος NAI ανταπόκρισης καθώς δεν μεταφέρονται άσκοπα δεδομένα διαμέσου της δικτυακής υποδομής (data capture tools). 5 Το σύστημα ETL να έχει εργαλείο διόρθωσης και ομογενοποίησης δεδομένων NAI 6 Τα μεταδεδομένα του γραφικού περιβάλλοντος εξαγωγής, μετασχηματισμού και φόρτωσης, θα πρέπει να αποθηκεύονται στην ίδια σχεσιακή NAI βάση δεδομένων που θα φορτώσει και τα τελικά δεδομένα. 7 Το περιβάλλον ETL θα πρέπει να υποστηρίζει slowly changing dimensions (Types 1,2,3). NAI 8 Το περιβάλλον ETL θα πρέπει να υποστηρίζει τη χρήση και δημιουργία surrogate keys μέσα από τη NAI χρήση wizards. Το περιβάλλον ETL θα πρέπει να είναι σε θέση να διαβάζει μέρος των δεδομένων που είναι 9 αποθηκευμένα σε σχεσιακούς πίνακες και αρχεία, NAI με σκοπό να μας βοηθήσει στο σχεδιασμό των μεταδεδομένων. 10 Διασύνδεση με όλα τα γνωστά είδη βάσεων δεδομένων, τόσο ως πηγές όσο και ώς targets. NAI 11 Version Control 12 Data Lineage & Impact Analysis NAI 13 Υποστήριξη Web Services NAI 14 Θα πρέπει η προτεινόμενη λύση να υποστηρίζει αρχιτεκτονική E LT. 15 Θα πρέπει η προτεινόμενη λύση να παρέχει έτοιμα «πακέτα κώδικα» με σκοπό την εύκολη υλοποίηση διαδικασιών όπως για π.χ. Change Data Capture, Slowly Changing Dimensions κ.λ.π. NAI C3.4 Πίνακας Λογισμικού Virtualization A/A ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ Να αναφερθούν το Όνομα Έκδοση 1 Κατασκευαστής Τύπος Χρονολογία διάθεσης του προσφερόμενου λογισμικού (εμπορικό προιόν ή ανοικτού κώδικα) Οι προσφερόμενες άδειες θα πρέπει να 2 καλύπτουν το σύνολο των αναγκών του έργου, δηλαδή το σύνολο των εξυπηρετητών που θα προσφερθούν στο πλαίσιο του έργου 3 Να αναφερθούν τα υποστηριζόμενα guest Σελίδα 15 από 71

16 A/A ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ operating systems και οι υποστηριζόμενες αρχιτεκτονικές των υποκείμενων φυσικών μηχανών 4 Nα προσφερθεί σχετικό λογισμικό με όλες τις απαιτούμενες άδειες για τη διαχείριση του περιβάλλοντος εικονικών μηχανών (π.χ. Διαχείριση των hypervisors). Να αναφερθούν οι δυνατότητες που αυτό θα παρέχει. Επιθυμητή η απομακρυσμένη λειτουργικότητα. ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 5 Μετακίνηση σε πραγματικό χρόνο (live migration) Εικονικών μηχανών. 6 Προστασία από σφάλμα λειτουργίας φυσικού εξυπηρετητή με αυτόματη επανεκκίνηση όλων των Virtual Machines σε άλλους φυσικούς εξυπηρετητές. Υποστήριξη αποθήκευσης της συνολικής 7 κατάστασης Εικονικών μηχανών σε ένα κεντρικό σημείο 8 Δυναμική προσθήκη επεξεργαστών ή μνήμης στα Virtual Machines ακόμη και σε πραγματικό χρόνο ειδικά για λειτουργικά συστήματα με τροποποιημένο πυρήνα. Υποστήριξη ορισμού ανά Εικονική Μηχανή 9 μεριδίων και προτεραιοτήτων σε κοινό storage I/O bandwidth 10 Υποστήριξη PXE Boot για νέους εξυπηρετητές που θέλουμε να εντάξουμε στην/στις υπάρχουσες συστοιχίες εξυπηρετητών εικονικών μηχανών 11 Εγκατάσταση απευθείας στον φυσικό εξυπηρετητή (Bare metal architecture) 12 Να αναφερθούν άλλα σημαντικά χαρακτηριστικά του προσφερόμενου λογισμικού που έχουν άμεση σχέση με το παρόν έργο αλλά και με τυχόν μελλοντικές επεκτάσεις που αναφέρονται στη παρούσα διακήρυξη C3.5 Πίνακας Λογισμικού Σχεσιακής Βάσης Δεδομένων A/A ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ Να αναφερθεί το όνομα, η έκδοση του 1 προσφερόμενου ΣΔΒΔ και η χρονολογία διάθεσης της προσφερόμενης έκδοσης 2 Το σύστημα να Υποστηρίζει μία από τις γνωστές πλατφόρμες υλικού και λογισμικού 3 Επιθυμητό να υποστηρίζει όλες τις παραπάνω πλατφόρμες 4 Το προσφερόμενο ΣΔΒΔ πρέπει να διαθέτει τα ίδια χαρακτηριστικά σε όλες τις πλατφόρμες που είναι διαθέσιμο και επιπλέον, οι Β.Δ. που διαχειρίζεται πρέπει να μπορούν να μεταφερθούν από τη μια πλατφόρμα στην άλλη χωρίς προγραμματιστική Σελίδα 16 από 71

17 A/A ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ παρέμβαση 5 Συνοπτική περιγραφή της αρχιτεκτονικής του προσφερόμενου ΣΔΒΔ, του τρόπου συνεργασίας με το Λ.Σ. και του τρόπου αξιοποίησης της φυσικής αρχιτεκτονικής του συστήματος Οι λειτουργικότητες δυνατότητες εξυπηρετητή (server) να περιλαμβάνουν: 6 Multithreading 7 πλήρης εκμετάλλευσης της διαθέσιμης μνήμης του εξυπηρετητή 8 Υποστήριξη βελτίωσης του χρόνου απόκρισης για τα συχνά εκτελούμενα SQL (πχ caching) 9 Υποστήριξη της XML από την ΣΔΒΔ με ή και όχι χρήση εξωτερικών προϊόντων: να διαθέτει native XML τύπο δεδομένων να υποστηρίζει XML Schema και XPath να υποστηρίζει update σε επίπεδο τμήματος (subpart) ενός XML αρχείου να διαθέτει XML Developers Kit 10 Υποστηριζόμενα πρότυπα (π.χ. ODBC, RPC, XA κλπ) 11 Ενσωματωμένο ή συνεργαζόμενο με τη βάση δεδομένων μηχανισμό διαχείρισης μηνυμάτων (message queuing) Υποστήριξη αυτόματης και δυναμικής ισοκατανομής των δεδομένων και του Ι/Ο στους 12 αποθηκευτικούς δίσκους τόσο κατά την προσθήκη νέων ή την αφαίρεση τους από το σύστημα, χωρίς διακοπή λειτουργίας των εφαρμογών που εξυπηρετεί και των δεδομένων που διαχειρίζεται. Λειτουργικότητες φυσικής και λογικής οργάνωσης: 13 Δυναμική διαχείριση των χώρων αποθήκευσης Κατανομή της Β.Δ. και των δομών της σε 14 πολλαπλά αρχεία/δίσκους με υποστήριξη ελέγχου κατανομής από το χρήστη 15 Να αναφερθούν οι διατιθέμενες μέθοδοι οργάνωσης των δεδομένων 16 Υποστήριξη πολλαπλών versions πινάκων με υποστήριξη merge, conflict detection & resolution, discard κλπ. και με διασφάλιση του transaction consistency Ανάγνωση και τροποποίηση δεδομένων από 17 εξωτερικά δομημένα αρχεία σαν να είναι κανονικοί πίνακες της βάσης δεδομένων και με δυνατότητα δημιουργίας indexes. 18 Υποστήριξη συντονισμού και ελέγχου συνοχής των transaction μεταξύ πολλών πηγών Προσδιορισμός των ορίων (αν υπάρχουν) στα εξής: 19 Μέγιστο μέγεθος της Β.Δ. 20 Μέγιστος αριθμός πινάκων και views Σελίδα 17 από 71

18 A/A ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 21 Μέγιστο μέγεθος ενός πίνακα 22 Μέγιστο μέγεθος μιας στήλης 23 Μέγιστο μέγεθος μιας γραμμής 24 Μέγιστο πλήθος γραμμών/πίνακα 25 Μέγιστο πλήθος στηλών/πίνακα 26 Μέγιστο πλήθος στηλών/πίνακα 27 Μέγιστο πλήθος στηλών/δείκτη Υλοποίηση SQL: 28 Υποστήριξη ANSI Core SQL: Υποστήριξη stored procedures. 30 Υποστήριξη database triggers 31 Υποστήριξη αυτόνομων nested transactions 32 Υποστήριξη resumable εντολών (π.χ. import, CREATE TABLE κλπ.) 33 Επιθυμητό η Υποστήριξη ANSI Core SQL:2008 Υποστηριζόμενοι τύποι πεδίων: 34 Να υποστηρίζονται πεδία τύπου Date και Time Να υποστηρίζεται η αποθήκευση και επεξεργασία εικόνων (images) και κειμένου (text), καθώς και άλλων multimedia δεδομένων (π.χ. video, audio), με υποστήριξη διαχείρισης 35 αυτών των τύπων (π.χ. image crop scaling και format conversion, free text indexing και retrieval κλπ.) μέσα από την γλώσσα SQL, σε συνδυασμό με τα απλά αλφαριθμητικά δεδομένα. 36 Να υποστηρίζονται δεδομένα τύπου object με: o Υποστήριξη ορισμού user defined object data types o Υποστήριξη ορισμού object references 37 Να υποστηρίζονται επίσης: o υποστήριξη object views 38 Υποστήριξη ανοχής σε λάθη: 39 Μηχανισμός τήρησης αντιγράφων ασφαλείας της Β.Δ. με υποστήριξη: o online backup/restore o incremental backup 40 Επιθυμητό o point in time recovery o automated disk based backups 41 Μηχανισμός αυτόματης ανάκαμψης (automatic recovery) της Β.Δ. από instance failures με υποστήριξη διαθεσιμότητας των δεδομένων της βάσης, αμέσως μετά την ολοκλήρωση του rollforward (πριν την ολοκλήρωση του roll back), με διασφάλιση της ακεραιότητας της βάσης 42 Υποστήριξη ανάκτησης ιστορικών τιμών για επιδιόρθωση λαθών 43 Υποστήριξη της επίλυσης προβλημάτων από Σελίδα 18 από 71

19 A/A ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ανθρώπινα λάθη με τη δυνατότητα διατήρησης των παλαιών τιμών των πεδίων της Β.Δ. και υποβολής queries για το περιεχόμενο της Β.Δ. κάποια χρονική στιγμή στο παρελθόν Το προσφερόμενο RDBMS πρέπει να υποστηρίζει τον ορισμό read only περιοχών στη Βάση 44 Δεδομένων για αποθήκευση στατικών δεδομένων: οι read only περιοχές να μπορούν να αποθηκεύονται και σε άλλα media εκτός από φυσικούς δίσκους όπως CD ROM 45 Να επιτρέπει μία read only περιοχή να μπορεί να μετατραπεί σε read write και το αντίστροφο Ασφάλεια 46 Να περιγραφεί ο τρόπος διαχείρισης των deadlocks 47 Να περιγραφεί ο τρόπος υλοποίησης του περιορισμού χρήσης των Resources: CPU time μέγιστος αριθμός sessions μέγιστο query execution time άλλα resources Να περιγραφεί η υποστήριξη Auditing για 48 επιτυχείς και ανεπιτυχείς ενέργειες σε επίπεδο πρόσβασης στη Βάση και στα Δεδομένα 49 Η βάση δεδομένων θα πρέπει να διαθέτει ενσωματωμένο μηχανισμό που υποστηρίζει την συνολική και επιλεκτική (στήλη, πίνακα, κλπ) κρυπτογράφηση και αποκρυπτογράφηση των αποθηκευμένων ευαίσθητων δεδομένων που υποστηρίζει τα διεθνή αποδεκτά πρότυπα αλγορίθμων κρυπτογράφησης το Data Encryption Standard (DES, 3DES, 2 key). 50 Να διατίθεται με αξιολόγηση σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ασφάλειας Common Criteria EAL (Evaluation Assurance Level), η οποία διασφαλίζει τον σχεδιασμό και τον έλεγχο του συστήματος. To προσφερόμενο σύστημα θα πρέπει να 51 υποστηρίζει τον περιορισμό πρόσβασης χρηστών με ισχυρούς κωδικούς που απαιτούν διάκριση πεζών κεφαλαίων. Γραφικό περιβάλλον κεντρικού ελέγχου και διαχείρισης, με τις παρακάτω λειτουργικότητες: διαχείριση database instances στο δίκτυο (π.χ. start, stop, recovery) 52 διαχείριση αντικειμένων της βάσης (π.χ. χρηστών, πινάκων, views, stored procedures κλπ.) έλεγχος γεγονότων (events) και χρονοπρογραμματισμός jobs 53 Πλήρης υποστήριξη Unicode v4 character sets Σελίδα 19 από 71

20 A/A ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ (συμπεριλαμβανομένων των ελληνικών)» ή εναλλακτικά «Πλήρης υποστήριξη της UTF 8 ή/και UCS 2 κωδικοποίησης Επιθυμητή η υποστήριξη Unicode v5 και UTF16 54 (συμπεριλαμβανομένων των ελληνικών) Το προσφερόμενο σύστημα διαχείρισης ΒΔ να έχει τη δυνατότητα λειτουργίας σε περιβάλλον υψηλής διαθεσιμότητας με χρήση τεχνολογιών υλοποίησης συστοιχίας εξυπηρετητών ΒΔ (cluster) 55 να παρέχεται υποστήριξη διαφανούς εξυπηρέτησης των εφαρμογών που λειτουργούν σε ένα κόμβο του cluster από έναν άλλο κόμβο του cluster, σε περίπτωση παύσης λειτουργίας του πρώτου κόμβου (application failover) Επιθυμητό: να διαμοιράζεται ο φόρτος εργασίας όλων των εφαρμογών μεταξύ όλων των κόμβων (load balancing) να μην απαιτούνται αλλαγές στις εφαρμογές, αλλά ούτε και στη δομή της Β.Δ. όταν προστίθενται νέοι κόμβοι στον cluster 56 κάθε νέος κόμβος που θα προστίθεται θα γίνεται άμεσα ενεργός και θα αναλαμβάνει μέρος του φόρτου εργασίας και των συνδέσεων των υπαρχόντων εφαρμογών να υποστηρίζεται application failover χωρίς να χάνονται τα δεδομένα των ανοικτών queries και των committed transactions των χρηστών κατά την εμφάνιση του προβλήματος Συμπληρωματικές Προδιαγραφές βάσης για υποσύστημα MIS Υποστήριξη κατάτμησης μεγάλων πινάκων σε partitions και τοποθέτησής τους σε διαφορετικούς δίσκους: χωρίς τη χρήση μηχανισμών που βασίζονται σε views χωρίς να απαιτείται καμία αλλαγή στις εφαρμογές 57 με χρήση πολλαπλών αλγορίθμων κατάτμησης με ανεξάρτητη διαχείριση των partitions με χρήση local και global indexes parent / child references virtual columns Υποστήριξη των μεθόδων κατάτμησης range, list, hash, range range, list range, range hash, listhash, list list και interval. Παροχή γραφικού εργαλείου και wizard (με εισηγητικές ικανότητες) για την διευκόλυνση 58 επιλογής μεθόδου κατάτμησης ενός πίνακα και ενεργοποίησής της. Σελίδα 20 από 71

21 C3.6 Πίνακας Ασφάλειας A/A ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 1 Να αναφερθούν το όνομα Έκδοση Χρονολογία διάθεσης του προσφερόμενου λογισμικού καθώς και τα υποστηριζόμενα λειτουργικά συστήματα διαφορετικών κατασκευαστών Οι προσφερόμενες άδειες χρήσης θα πρέπει να 2 καλύπτουν την ανάπτυξη και απεριόριστη χρήση του συστήματος λαμβάνοντας υπόψη τον εξοπλισμό που θα προσφερθεί στα πλαίσια του έργου. Οι προσφερόμενες άδειες χρήσης πρέπει να επιτρέπουν στον φορέα την μελλοντική επέκταση / 3 παραμετροποίηση / τροποποίηση των προδιαγεγραμμένων στο παρόν έργο εφαρμογών καθώς και την ανάπτυξη νέων. Να περιγραφεί η καταλληλότητα του 4 προσφερόμενου λογισμικού σε σχέση με το προσφερόμενο λειτουργικό σύστημα του αντίστοιχου εξυπηρετητή Να περιγραφεί η καταλληλότητα του 5 προσφερόμενου λογισμικού σε σχέση με την φυσική και λογική αρχιτεκτονική της ευρύτερης λύσης που προσφέρεται (συμπεριλαμβανομένου και του λογισμικού υποδομής DBMS και του application server) Θα πρέπει να συνοδεύεται από όλα τα αναγκαία media εγκατάστασης καθώς και από πλήρη 6 εγχειρίδια διαχειριστών (administration ή reference manuals) σε ψηφιακή μορφή και προαιρετικά σε έντυπη μορφή Το λογισμικό θα πρέπει να παραδοθεί σε κατάσταση λειτουργίας, δηλαδή εγκατεστημένο στα 7 συστήματα τα οποία θα το φιλοξενούν και κατάλληλα διαμορφωμένο για τις ανάγκες του φορέα. 8 Να υπάρχει πλήρης υποστήριξη Ελληνικών Πλήρης υποστήριξη του IETF LDAP v3 πρωτοκόλλου 9 για την κεντρικοποιημένη διαχείριση των πιστοποιημένων χρηστών κλπ. 10 Υποστήριξη αντιγραφής καταχωρήσεων του καταλόγου 11 Υποστήριξη διαχείρισης του συστήματος μέσω Web browser ή GUI (τοπικά αλλά και απομακρυσμένα) 12 Υποστήριξη διαχείρισης του συστήματος μέσω LDAP calls 13 Υποστήριξη LDAP client 14 Υποστήριξη λειτουργικότητας single sign on όσον αφορά στην πιστοποίηση (authentication) και την εξουσιοδότηση (authorization) των τελικών χρηστών του συστήματος 15 Να δοθεί συνοπτική περιγραφή του μηχανισμού Σελίδα 21 από 71

22 A/A ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ εξασφάλισης της ακεραιότητας και διαθεσιμότητας των δεδομένων Υποστήριξη του LDAPv3 για την κεντρικοποιημένη διαχείριση των πιστοποιημένων χρηστών κλπ. 16 Υποστήριξη εξαγωγής του πλαισίου ασφάλειας (security context) για τις εφαρμογές που τρέχουν στον εξυπηρετητή από αυτά τα directory services. Να αναφερθούν οι δυνατότητες ολοκλήρωσης με άλλα directory services Θα πρέπει να μπορεί να διαχειρίζεται 17 πιστοποιημένες (από τρίτους) ψηφιακές αυθεντικοποιήσεις 18 Υποστήριξη PKI. 19 Υποστήριξη πιστοποιητικών X.509 Να αναφερθούν άλλα σημαντικά χαρακτηριστικά 20 του προσφερόμενου λογισμικού που έχουν άμεση σχέση με το παρόν έργο αλλά και με τυχόν μελλοντικές επεκτάσεις που αναφέρονται στην παρούσα διακήρυξη C3.7 Πίνακας Υποδομής Web/Application Server A/A ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ Γενικά χαρακτηριστικά Να αναφερθεί το όνομα και η έκδοση του 1 προσφερόμενου application server για τη λειτουργία Internet εφαρμογών. Να αναφερθεί η χρονολογία διάθεσης της προσφερόμενης έκδοσης Ο προσφερόμενος application server να είναι 2 διαθέσιμος σε μία απο τις γνωστές πλατφόρμες λειτουργικών συστημάτων 3 Επιθυμητό να είναι διαθέσιμος σε όλες τις παραπάνω πλατφόρμες. Να περιγραφεί η καταλληλότητα του 4 προσφερόμενου λογισμικού σε σχέση με το λειτουργικό σύστημα του εξυπηρετητή. 5 Να περιγραφεί διεξοδικά η καταλληλότητα του προσφερόμενου λογισμικού σε σχέση με το λογισμικό του επιπέδου δεδομένων (DBMS) που έχει επιλεχθεί 6 Να δοθεί λίστα με τις μεγαλύτερες υλοποιήσεις του προσφερόμενου application server στην Ελλάδα και το εξωτερικό. 7 Να δοθεί λίστα με ανεξάρτητους προμηθευτές λογισμικού (Commercial Off The Self) με τους οποίους υπάρχουν εμπορικές συμφωνίες για την υποστήριξη του προσφερόμενου application server Οι προσφερόμενες άδειες χρήσης πρέπει να επιτρέπουν στον φορέα την μελλοντική επέκταση / 8 παραμετροποίηση / τροποποίηση των προδιαγεγραμμένων στο παρόν έργο εφαρμογών καθώς και την ανάπτυξη νέων Σελίδα 22 από 71

23 A/A ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ Οι προσφερόμενες άδειες χρήσης πρέπει να επιτρέπουν τυχόν μελλοντική αναβάθμιση των 9 συστημάτων Η/W του έργου που θα φιλοξενήσουν το εν λόγω λογισμικό. (εξαιρείται η περίπτωση αύξησης του αριθμού των CPUs) Χαρακτηριστικά Ασφαλείας 10 Μηχανισμός ορισμού: προφίλ χρηστών λιστών ελεγχόμενης πρόσβασης (access control list), ομάδων χρηστών 11 Υποστήριξη των πρωτοκόλλων: HTTPS SSL/TLS 12 Ενσωματωμένες στον application server υπηρεσίες single sign on για κεντρική διαχείριση πρόσβασης σε πολλαπλές εφαρμογές. Να υποστηρίζεται native connectivity για custom εφαρμογές και external connectivity για έτοιμες εφαρμογές. Ενσωματωμένες στον application server υπηρεσίες LDAPv3 directory server για την κεντρικοποιημένη διαχείριση των πιστοποιητικών, δικαιωμάτων 13 πρόσβασης χρηστών κλπ. Υποστήριξη εξαγωγής του πλαισίου ασφάλειας (security context) για τις εφαρμογές που τρέχουν στον εξυπηρετητή από αυτά τα directory services. Υποστήριξη ανοικτής πρόσβασης στον 14 προσφερόμενο directory server μέσω ανοικτού πρωτοκόλλου LDAP API 15 Υποστήριξη ολοκλήρωσης με άλλα directory services. Να αναφερθούν. Υποστήριξη PKI και X.509 πιστοποιητικών ασφαλείας 16 και ολοκλήρωση με λύσεις ασφάλειας τρίτων κατασκευαστών (Entrust, Verisign, άλλο) 17 Υποστήριξη auditing 18 Υποστήριξη session tracking Επίπεδο διαδικτύου / Web Server 19 Συνεργασία με έναν από τους κύριους Web Servers της αγοράς ή ελεύθερου λογισμικού 20 Επιθυμητή η συνεργασία με όλους τους παραπάνω web server 21 Υποστήριξη HTTP 1.0 και 1.1 πρωτοκόλλου Υποστήριξη ανοικτών τεχνολογιών ανάπτυξης 22 προγραμμάτων που συνεργάζονται άμεσα με τον εξυπηρετητή διαδικτύου (π.χ. CGI, FastCGI, Perl, PHP, κά) 23 Εξυπηρέτηση τόσο στατικού, όσο και δυναμικού περιεχομένου. 24 Κεντρική διαχείριση του εξυπηρετητή διαδικτύου μέσω Web based περιβάλλοντος Σελίδα 23 από 71

24 A/A ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 25 Υποστήριξηαυτόματης ανακάλυψης καταστροφικών σφαλμάτων και ανάκαμψης χωρίς την μεσολάβηση του διαχειριστή 26 Σε περίπτωση καταστροφικών σφαλμάτων θα πρέπει να εξασφαλίζεται η ακεραιότητα των δεδομένων της συνόδου του χρήστη (HTTP session) διαφανώς προς τον χρήστη 27 Σε περίπτωση αποτυχίας/σφάλματος λειτουργίας θα πρέπει να εξαασφαλίζεται η αυτόματη μετάπτωση του εξυπηρετητή εφαρμογών (server instance) και των υπηρεσιών/εφαρμογών οι οποίες εκτελούνται σε αυτόν σε εφεδρικό/πλεονάζον υλικό (φυσικός εξυπηρετητής) χωρίς την παρέμβαση του διαχειριστή. Υποστήριξη load balancing σε clustered περιβάλλοντα 28 και για fail over του επιπέδου διαδικτύου λαμβάνοντας υπ όψη τον προσφερόμενο εξοπλισμό Να δοθεί συνοπτική περιγραφή των εναλλακτικών 29 πολιτικών για load balancing του επιπέδου διαδικτύου 30 Υποστήριξη virtual hosts 31 Υποστήριξη λειτουργιών proxying (γηγενώς ή μέσω επέκτασης) Υποστήριξη caching στατικού και δυναμικού 32 περιεχομένου για το σύνολο και για επιλεγμένα τμήματα σελίδων. Παροχή web based εργαλείων διαχείρισης για τον ορισμό των πολιτικών caching. Επίπεδο εκτέλεσης εφαρμογών 33 Πλήρης υποστήριξη transactions με μηχανισμό twophase commit Ικανότητα να τεθούν σε λειτουργία (ή να 34 τροποποιηθούν) εφαρμογές χωρίς να χρειάζεται επανεκκίνηση του application server (hot deployment) Ενσωματωμένες ικανότητες στον application server για λειτουργία σε περιβάλλον cluster. Να υποστηρίζεται load balancing τουλάχιστον σε επίπεδο υπηρεσιών cache, HTTP και εφαρμογών, 35 καθώς και η διαφανούς για τον τελικό χρήστη failover για: HTTP sessions database connections session αντικείμενα 36 Σε περίπτωση καταστροφικών σφαλμάτων θα πρέπει να εξασφαλίζεται η ακεραιότητα των δεδομένων της συνόδου του χρήστη (HTTP session) διαφανώς προς τον χρήστη 37 Αυτόματη ανάκαμψη (automatic recovery) μετά από παύση λειτουργίας των υπηρεσιών του εξυπηρετητή εφαρμογών χωρίς την μεσολάβηση του διαχειριστή. Σελίδα 24 από 71

25 A/A ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ Να αναφερθούν οι δυνατότητες μετάπτωσης του εξυπηρετητή εφαρμογών και υπηρεσιών/εφαρμογών οι οποίες εκτελούνται σε αυτόν σε εφεδρικό/πλεονάζον υλικό (φυσικός εξυπηρετητής). Να υποστηρίζονται τεχνικές επαναχρησιμοποίησης πόρων (resource pooling) για: Συνδέσεις στη Βάση Δεδομένων Συνδέσεις των χρηστών με τον εξυπηρετητή 38 εφαρμογών Αντικείμενα εφαρμογών Περιβάλλον εκτέλεσης εφαρμογών άλλα, να αναφερθούν με παραμετροποιήσιμα μεγέθη pools Να υποστηρίζεται object caching για την 39 ελαχιστοποίηση του χρόνου δημιουργίας (instantiation) και προσπέλασης (access) αντικειμένων των εφαρμογών οι οποίες εκτελούνται. Παροχή από τον κατασκευαστή του λογισμικού εξυπηρετητή εφαρμογών εξειδικευμένου πλαισίου εργασίας (framework) για την παρακολούθηση και τη διενέργεια διαγνωστικών ελέγχων επί της λειτουργίας του εξυπηρετητή και των υπηρεσιών που εκτελούνται σε αυτόν. Το παρεχόμενο πλαίσιο θα πρέπει να υποστηρίζει κατ ελάχιστον τα εξής χαρακτηριστικά: Δημιουργία και αρχειοθέτηση (archiving) logs που αφορούν τη λειτουργία του εξυπηρετητή και των εφαρμογών/υπηρεσιών που εκτελούνται σε 40 αυτόν Δημιουργία snapshot της κατάστασης του εξυπηρετητή για δεδομένο χρονικό διάστημα ώστε να υποστηρίζεται ανάλυση των ακριβών συνθηκών σφάλματος ή αποτυχίας στη λειτουργία του εξυπηρετητή Υποστήριξη παρακολούθησης γεγονότων (events) και δρομολόγησης σχετικών με αυτά ειδοποιήσεων (notifications) με βάση κριτήρια ορισμένα από τον διαχειριστή. Παροχή εξειδικευμένου API που να επιτρέπει τη δημιουργία custom εφαρμογών διαγνωστικού ελέγχου και παρακολούθησης. 41 Λίστα των υποστηριζόμενων από τον application server βάσεων δεδομένων. Να περιγραφούν οι διαθέσιμες out of the box ικανότητες εκμετάλλευσης από τον εξυπηρετητή εφαρμογών τυχόν προηγμένων χαρακτηριστικών διαθεσιμότητας και επεκτασιμότητας του προσφερόμενου εξυπηρετητή βάσεων δεδομένων. 42 Υποστήριξη deployment Web Services Πλήρης υποστήριξη των ακολούθων προτύπων: Σελίδα 25 από 71

26 A/A ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ SOAP 1.1 ή νεώτερου UDDI WSDL 1.1 ή νεώτερου Να γίνει συνοπτική αναφορά σε αυτές τις δυνατότητες 43 Να παρέχεται ενσωματωμένη υποδομή υποστήριξης της τεχνολογίας XML. Αναφέρατε τον τρόπο, καθώς και τα παρεχόμενα ενσωματωμένα εργαλεία. 44 Υποστήριξη load balancing σε clustered περιβάλλοντα και για fail over του επιπέδου εκτέλεσης εφαρμογών λαμβάνοντας υπ όψη τον προσφερόμενο εξοπλισμό Παροχή ενός πλαισίου (framework) μέσα στον εξυπηρετητή εφαρμογών το οποίο να διευκολύνει την αντιστοίχιση προγραμματιστικών αντικειμένων με δομές της Βάσης Δεδομένων (Object Relational mapping) και επιπλέον: Να συνεργάζεται με οποιαδήποτε Βάση 45 Δεδομένων, Να βασίζεται σε ανοικτή τεχνολογία ώστε να μπορεί να ενσωματωθεί και λειτουργήσει σε εξυπηρετητές εφαρμογών άλλων κατασκευαστών Η χρήση του πλαισίου αυτού να γίνεται με αυτοματοποιημένο τρόπο μέσα από τα προσφερόμενα εργαλεία ανάπτυξης Να αναφερθούν εργαλεία ανάπτυξης τρίτων 46 κατασκευαστών τα οποία υποστηρίζονται για την ανάπτυξη εφαρμογών για τον προσφερόμενο εξυπηρετητή εφαρμογών Υποστήριξη ανοικτής τεχνολογίας για την αυτοματοποιημένη συνεργασία των εφαρμογών με το προσφερόμενο directory. 1. Μέσω της τεχνολογίας αυτής οι εφαρμογές να 47 μπορούν να διατηρούν το πλαίσιο ασφαλείας τους, και ειδικότερα χρήστες και δικαιώματα χρηστών, στον LDAPv3 κατάλογο. 2. Η τεχνολογία αυτή να υποστηρίζει τη χρήση LDAPv3 καταλόγων από τρίτους κατασκευαστές. 48 Κεντρική διαχείριση του εξυπηρετητή εφαρμογών μέσω Web based περιβάλλοντος Ο προσφερόμενος εξυπηρετητής εφαρμογών πρέπει να διαθέτει ολοκληρωμένο web based περιβάλλον διαχείρισης το οποίο να καλύπτει τις παρακάτω απαιτήσεις: Εύκολη ενεργοποίηση (deployment) εφαρμογών 49 σε περιβάλλον ενός server ή cluster από servers Παρακολούθηση και διαχείριση όλων των υπηρεσιών (clusters, HTTP, directory services, εφαρμογών, caching, κλπ) παροχή στατιστικών στοιχείων σχετικών με την απόδοση των υπηρεσιών του συστήματος Σελίδα 26 από 71

27 A/A ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ παρακολούθηση και έκδοση αναφορών σχετικά με τη χρήση και την απόδοση των εφαρμογών που εκτελούνται στον εξυπηρετητή εφαρμογών, ακόμα και σε επίπεδο εφαρμογών και αντικειμένων εφαρμογών. Να αναφερθούν οι ικανότητες αυτοματοποίησης και επαναχρησιμοποίησης διαδικασιών διαχείρισης/διαμόρφωσης των εξυπηρετητών εφαρμογών (π.χ. δημιουργία συστοιχιών clusters, ενεργοποίηση SSL, Κλπ) και ενεργοποίησης υπηρεσιών και εφαρμογών (π.χ. application 50 deployment) σε αυτούς σε περιβάλλον data center. Το web based περιβάλλον διαχείρισης θα πρέπει να διαθέτει ενσωματωμένο μηχανισμό δημιουργίας επαναχρησιμοποιήσιμων σετ εντολών διαχείρισης σε μορφή script εντολών, αποτυπώνοντας ενέργειες των διαχειριστών που έχουν προηγηθεί εντός καθορισμένου χρονικού διαστήματος. Το περιβάλλον εκτέλεσης εφαρμογών θα πρέπει να παρέχει εξειδικευμένη γραφική κονσόλα online παρακολούθησης της συμπεριφοράς και της απόδοσης κάθε εφαρμογής που εκτελείται, με χρήση του οποίου ο διαχειριστής θα μπορεί κατ ελάχιστον: Να αναλύει πολλαπλές παραμέτρους που επηρεάζουν την απόδοση των εφαρμογών: - Χρήση Threads/Processes - Χρήση Μνήμης συστήματος - Χρήση Επεξεργαστή συστήματος - Αποτελεσματική εκτέλεση κώδικα (π.χ. μέθοδοι, exceptions) Να διερευνά πιθανές διαρροές στην χρησιμοποιούμενη από τις εφαρμογές μνήμη (memory leaks) και να εντοπίσει την ακριβή πηγή 51 προέλευσή τους στον εκτελούμενο κώδικα Να διενεργεί ελέγχους μέσω πλούσιων και παραμετροποιήσιμων διεπαφών (γραφικές παραστάσεις, gauges, πίνακες, κλπ) Να παραμετροποιεί το περιβάλλον ελέγχου με βάση τις ανάγκες του (π.χ. εισαγωγή custom μετρήσιμων μεταβλητών) Να θεσπίζει όρια απόδοσης και επιθυμητής λειτουργίας για τις εφαρμογές και τη χρήση των πόρων του συστήματος καθώς και την αποστολή ειδοποιήσεων με πολλαπλούς τρόπους (π.χ. popups, , κλπ) εφόσον αυτά ξεπεραστούν. Να καταγράφει την απόδοση και τη συμπεριφορά των εφαρμογών και των επιμέρους τμημάτων τους κατά τη διάρκεια συγκεκριμένου χρονικού διαστήματος (π.χ. μέγιστου φόρτου) με υποστήριξη αναπαραγωγής (playback) των Σελίδα 27 από 71

28 A/A ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ καταγεγραμμένων συμβάντων κατ επιλογήν του διαχειριστή. 52 Να αναφερθούν άλλα σημαντικά χαρακτηριστικά του προσφερόμενου εξυπηρετητή εφαρμογών C3.8 Πίνακας Υποσυστήματος Διαλειτουργικότητας A/A ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 1 Να αναφερθεί το όνομα, η έκδοση και η ημερομηνία διάθεσης του προσφερομένου λογισμικού 2 To προσφερόμενο λογισμικό θα πρέπει να είναι COTS (commercial of the shelf) λογισμικό με τουλάχιστο 5 εγκαταστάσεις παγκοσμίως Η προσφερόμενη υποδομή να είναι διαθέσιμη σε μία 3 από τις γνωστές πλατφόρμες λειτουργικών συστημάτων 4 Επιθυμητό να υποστήρίζει όλες τις παραπάνω πλατφόρμες Γραφικό περιβάλλον σχεδιασμού υπηρεσιών 5 διαλειτουργικότητας βασισμένο στο OASIS SCA πρότυπο 6 Εγγενής υποστήριξη OASIS SCA (Service Component Architecture) 7 Εγγενής υποστήριξη Web Services, XML, WSIF και WS Security, BPEL4WS 1.1/2.0 Enterprise Service Bus Αναφέρατε αν οι υπηρεσίες Enterprise Service Bus υλοποιούνται εγγενώς μέσω ρυθμίσεων ή με 8 ενσωματωμένο διακριτό λογισμικό. Αναφέρατε τις δυνατότητες φυσικού διαχωρισμού του από την υπόλοιπη υποδομή διαλειτουργικότητας για την απομόνωση φόρτου σε υλοποίηση κατανεμημένης αρχιτεκτονικής. 9 Εγγενής υποστήριξη των παρακάτω standards: SOAP 1.1/1.2 WSDL 1.1 WS Security 1.0/1.1 WS Security Policy WS Policy SAML REST MTOM XML/XSLT 1.0 XQuery XPath 2.0 HTTP 1.0/1.1 TLS/SSL 10 Web περιβάλλον σχεδιασμού και παρακολούθησης υπηρεσιών ESB 11 Εγγενής υποστήριξη split join. Αναφέρατε πως 12 Επίβλεψη SLAs των υπηρεσιών από web περιβάλλον Σελίδα 28 από 71

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ Αναθέτουσα Αρχή: ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ Προϋπολογισμός: 61.500 (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23%) Διάρκεια: 3 μήνες Διαδικασία Ανάθεσης: Πρόχειρος Διαγωνισμός

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΩΝ: «ΣΥΜΜΕΤΕΧΩ» Αναθέτουσα Αρχή: ΔΗΜΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ Προϋπολογισμός: 95.739,84 Διάρκεια 9 μήνες (χωρίς ΦΠΑ) Διαδικασία Ανάθεσης: Ανοικτός

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ, ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ, ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Αναθέτουσα Αρχή: Δήμος Αγίου Βασιλείου Προϋπολογισμός:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β-ΠΙΝΑΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ. Πίνακας 1 Σταθερά σύστηματα καταγραφής και ζωντανής μετάδοσης. Σύνολο

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β-ΠΙΝΑΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ. Πίνακας 1 Σταθερά σύστηματα καταγραφής και ζωντανής μετάδοσης. Σύνολο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β-ΠΙΝΑΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ Πίνακας 1 Σταθερά σύστηματα καταγραφής και ζωντανής μετάδοσης Τεμάχια Α.1 IPCAM1 Διαδικτυακή Κάμερα Υψηλής Ανάλυσης 5 Mpixel 2 Διαδικτυακή Κάμερα Υψηλής Ανάλυσης

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΙΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ» Αναθέτουσα Αρχή: ΔΗΜΟΣ ΠΛΑΤΑΝΙΑ Προϋπολογισμός: 61.500 (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23%) Διάρκεια: 3 μήνες Διαδικασία Ανάθεσης:

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «Ανάπτυξη Ολοκληρωμένου Συστήματος Επαυξημένης Πραγματικότητας Πολιτισμού και Τουρισμού για την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος» Υποέργο 1: Σχεδιασμός και Ανάπτυξη Πλατφόρμας

Διαβάστε περισσότερα

http://www.gunet.gr/09_02.php

http://www.gunet.gr/09_02.php ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΚΕΝΤΡΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥΠΟΛΗ 157 84 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: (210) 7275611 FAX: (210) 7275601 www.gunet.gr ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ Κωδ ΟΠΣ (MIS)

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «Ψηφιοποίηση, οργάνωση και διάθεση εγγράφων σε περιβάλλον WEB, ολοκλήρωση υπηρεσιών ΠΣ Σπουδαστών» Αναθέτουσα Αρχή: ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ Προϋπολογισμός: 207.950,00

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Ολοκληρωμένο Πολυκαναλικό Σύστημα Διαχείρισης και Παρακολούθησης Συνθηκών Κίνησης στο Οδικό Δίκτυο των Καλλικράτειων Δήμων Λαμιέων, Δομοκού, Μακρακώμης, Στυλίδας Αναθέτουσα

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Ψηφιοποίηση Ασφαλιστικής Νομοθεσίας και Παροχών Αρχή: ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΕ Προϋπολογισμός: 1.948.020,00 (συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ) Πλέον Δικαιώματα

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες Μητρώου Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων και Μητρώου Εμπόρων Γεωργικών Προϊόντων & Διασύνδεσης των Λοιπών Μητρώων του ΥΠΑΑΤ» ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Διακήρυξη Διαγωνισμού για το «ΥΠΟΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΕ ΤΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΟΥ ΔΠΘ» του Υποέργου 3 ΥΠΟΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΕ ΤΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΟΥ ΔΠΘ της Πράξης «Ανάπτυξη Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών

Διαβάστε περισσότερα

: ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ

: ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ : ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ Υπόδειγμα Εγγυητικής Επιστολής Συμμετοχής Ονομασία Τράπεζας...... ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΑΡ... ΕΥΡΩ........ της Εταιρείας...... Δ/νση........ ή (σε περίπτωση Ένωσης

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Προμήθεια εξοπλισμού και υπηρεσιών ΤΠΕ για το ΙΒΜΘ (Υποέργο 2 της Πράξης με τίτλο : ΤΕΧΝΗ ΚΑΙ TΕΧΝΕΣ ΒΙΩΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΟΤΗΤΑΣ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο: Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ» (Σύστημα ενοποιημένης διαχείρισης, διακίνησης, πρωτοκόλλησης και ψηφιακής υπογραφής εγγράφων και διοικητικής πληροφόρησης)

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ Αναθέτουσα Αρχή: ΔΗΜΟΣ ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ Προϋπολογισμός: 61.500 (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23%) Διάρκεια: 3 μήνες Διαδικασία

Διαβάστε περισσότερα

Απάντηση 8: Σύμφωνα με την διακήρυξη, απαιτείται η ανάπτυξη ενός συστήματος με υψηλές δυνατότητες αναφορών και συνδυασμού δεδομένων από πολλές πηγές.

Απάντηση 8: Σύμφωνα με την διακήρυξη, απαιτείται η ανάπτυξη ενός συστήματος με υψηλές δυνατότητες αναφορών και συνδυασμού δεδομένων από πολλές πηγές. Ερώτηση 8: Αναφορικά με την ανάπτυξη συστήματος και παραγωγής αναφορών όπως αυτό προδιαγράφεται στο τεύχος διαγωνισμού «Ανάπτυξη Ψηφιακών Εφαρμογών για την συλλογή και αξιοποίηση δεδομένων προώθησης της

Διαβάστε περισσότερα

Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Εξυπηρέτησης Πολιτών και Παρόχων

Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Εξυπηρέτησης Πολιτών και Παρόχων Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Εξυπηρέτησης Πολιτών και Παρόχων Γιάννης Γιαννάκος Ηλεκτρονικός Μηχανικός Ηλεκτρονικών Υπολογιστών/ Α.Δ.Α.Ε. Ηράκλειο,1Δεκεμβρίου 2008 ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο:

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο: Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο: «Ανάπτυξη Εφαρμογών» της Πράξης «Εμπλουτισμός των Ψηφιακών Συλλογών των Κινητών Μνημείων του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού και Ανάπτυξη Νέου Πληροφοριακού Συστήματος

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Ψηφιακές πολιτιστικές υπηρεσίες για το νέο Δήμο Ελευσίνας Αναθέτουσα Αρχή: Δήμος Ελευσίνας Προϋπολογισμός: 206.504,06 (χωρίς ΦΠΑ) Διάρκεια 24 μήνες Διαδικασία Ανάθεσης:

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο:

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο: Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο: «Ανάπτυξη Εφαρμογών» της Πράξης «Εμπλουτισμός των Ψηφιακών Συλλογών των Κινητών Μνημείων του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού και Ανάπτυξη Νέου Πληροφοριακού Συστήματος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΔΕΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ, ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ Εκδότης (Πλήρης επωνυμία Πιστωτικού Ιδρύματος. / ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ - ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της με αρ. Πρωτ. 2311/05-09-2014 Απόφασης Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο e-master: ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Παραθέτουμε τις παρακάτω διευκρινήσεις βάση των ερωτημάτων που υποβλήθηκαν από τους υποψηφίους αναδόχους μετά την δημοσίευση του διαγωνισμού.

Παραθέτουμε τις παρακάτω διευκρινήσεις βάση των ερωτημάτων που υποβλήθηκαν από τους υποψηφίους αναδόχους μετά την δημοσίευση του διαγωνισμού. Παραθέτουμε τις παρακάτω διευκρινήσεις βάση των ερωτημάτων που υποβλήθηκαν από τους υποψηφίους αναδόχους μετά την δημοσίευση του διαγωνισμού. 1. Στην ενότητα Α1.2.4 (σελ. 20 της διακήρυξης) αναφέρεται

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις σε ερωτήσεις

Απαντήσεις σε ερωτήσεις Απαντήσεις σε ερωτήσεις Ερώτηση 1 Στη σελίδα 53 της διακήρυξης αναγράφεται «Μέχρι τώρα οι εφαρμογές των υπηρεσιών ΓΕΜΗ (Μητρώο/ www.businessregistry.gr και Υπηρεσίες Εξωστρέφειας για την εξυπηρέτηση των

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ (Το έντυπο αποστέλλεται στην ΕΥ ΕΠ ΨΣ) Κωδ ΟΠΣ (MIS) 346636 Πράξη «Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες για την Στρατηγική Ανάπτυξη της Κοινωνικής Ασφάλισης» Υποέργο 1,2,3 και 4 ιάρκεια ιαβούλευσης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΥΡΗΝΑΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Γενικά Συμμόρφωση με πρότυπα (PACS Core)

ΠΥΡΗΝΑΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Γενικά Συμμόρφωση με πρότυπα (PACS Core) Επιτροπή τεχνικών προδιαγραφών Αίγιο 07/12/2015 Για την Προμήθεια ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΡΧΕΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ΕΙΚΟΝΩΝ (PACS) Οργανικής Μονάδας Αιγίου Προς: Γραφείο Προμηθειών Τεχνικές Προδιαγραφές Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Διαβάστε περισσότερα

{ Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Οργάνωση ανάδειξη και προβολή του Ακαδημαϊκού περιεχομένου του Πανεπιστημίου Κρήτης

{ Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Οργάνωση ανάδειξη και προβολή του Ακαδημαϊκού περιεχομένου του Πανεπιστημίου Κρήτης Διακήρυξη Διαγωνισµού για το Έργο «Οργάνωση ανάδειξη και προβολή του Ακαδηµαϊκού περιεχοµένου του Υποέργο 1: «Αναβάθµιση υφιστάµενων Ιδρυµατικών Αποθετηρίων και ανάπτυξη νέων υπηρεσιών για την Ηράκλειο.

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «Ανάπτυξη Συστήματος Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης και

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «Ανάπτυξη Συστήματος Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης και Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Ανάπτυξη Συστήματος Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης και Παροχή σχετικών Υποστηρικτικών Υπηρεσιών Αναθέτουσα Αρχή: Η.ΔΙ.Κ.Α. ΑΕ Προϋπολογισμός: 25.000.000 (χωρίς ΦΠΑ) Διάρκεια

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ Κωδ ΟΠΣ (MIS) 372942 Πράξη «Εφαρμογή Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης σε Κύριους Τομείς Εκκλησιαστικής Διοίκησης» Υποέργο Διάρκεια Διαβούλευσης Φορέας (Αναθέτουσα Αρχή) Όνοματεπώνυμο

Διαβάστε περισσότερα

Διευκρινίσεις. Ανοικτός Διεθνής Διαγωνισμός με τίτλο: «Ανάπτυξη πλατφόρμας CRIS» Κωδικός: EPSETKD0601

Διευκρινίσεις. Ανοικτός Διεθνής Διαγωνισμός με τίτλο: «Ανάπτυξη πλατφόρμας CRIS» Κωδικός: EPSETKD0601 Διευκρινίσεις Ανοικτός Διεθνής Διαγωνισμός με τίτλο: «Ανάπτυξη πλατφόρμας CRIS» Κωδικός: EPSETKD0601 Διευκρίνιση 1. Το πρότυπο CERIF στο οποίο αναφέρεστε στη διακήρυξη και με το οποίο ζητείτε συμμόρφωση

Διαβάστε περισσότερα

16PROC

16PROC ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ Tμήμα ΤΠΕ & Διαφάνειας Πληροφορίες : Μαυροκυουκουλάκη Ελένη ΠΡΟΣ: ΑΔΑΜ: Γάζι, 03/10/2016 Αρ. Πρωτ. : 17891 ERGOMEC PRIVATE COMPANY ERGOMEC P.C. Σιδηρόκαστρο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 13/2015 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΦΟΡΗΤΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ) ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΕΡΓΩΝ ΕΣΠΑ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 13/2015 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΦΟΡΗΤΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ) ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΕΡΓΩΝ ΕΣΠΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΓΕΩΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ (ΙΓΜΕ) ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Αχαρνές, 04-12-2015 Α.Π.: 4799

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ (Το έντυπο αποστέλλεται στην ΕΥ ΕΠ ΨΣ)

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ (Το έντυπο αποστέλλεται στην ΕΥ ΕΠ ΨΣ) ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ (Το έντυπο αποστέλλεται στην ΕΥ ΕΠ ΨΣ) Κωδ ΟΠΣ (MIS) 380180 Πράξη Ψηφιακές Υπηρεσίες Επιτροπής Ανταγωνισµού Υποέργο Ψηφιακές Υπηρεσίες Επιτροπής Ανταγωνισµού ιάρκεια ιαβούλευσης

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για την

Διακήρυξη Διαγωνισμού για την Διακήρυξη Διαγωνισμού για την «Αναβάθμιση και Ολοκλήρωση Λειτουργικής Ενότητας Φοιτητικής Μέριμνας» του Υποέργου 1 Αναβάθμιση και Ολοκλήρωση Λειτουργικής Ενότητας Φοιτητικής Μέριμνας της Πράξης «Ανάπτυξη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ (Το έντυπο αποστέλλεται στην ΕΥΔ ΕΠ ΨΣ) Κωδ. ΟΠΣ (MIS) «Διαδικτυακή Πλατφόρμα Εξυπηρέτησης Συναλλασσομένων

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ (Το έντυπο αποστέλλεται στην ΕΥΔ ΕΠ ΨΣ) Κωδ. ΟΠΣ (MIS) «Διαδικτυακή Πλατφόρμα Εξυπηρέτησης Συναλλασσομένων ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ (Το έντυπο αποστέλλεται στην ΕΥΔ ΕΠ ΨΣ) Κωδ. ΟΠΣ (MIS) 362354 Πράξη «Διαδικτυακή Πλατφόρμα Εξυπηρέτησης Συναλλασσομένων με τον ΕΔΟΕΑΠ» Υποέργο Υποέργο 1: «Σχεδιασμός και υλοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε - ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε - ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε - ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ 1 1. Υπόδειγμα Εγγυητικής Επιστολής Συμμετοχής Ημερομηνία έκδοσης ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ υπ αριθμόν.. για ΕΥΡΩ μέχρι του ποσού των ΕΥΡΩ.(και ολογράφως)

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Δημιουργία Κεντρικής Υποδομής για την παροχή Ολοκληρωμένου Περιβάλλοντος Βιβλιοθήκης ως Υπηρεσίας (ILSaS - Integrated Library System as Service) Αναθέτουσα Αρχή: ΕΙΔΙΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Σύστημα Αναθέσεων. Σχεδιασμός Υποσυστημάτων

Σύστημα Αναθέσεων. Σχεδιασμός Υποσυστημάτων Unified IT services Αγ. Παρασκευής 67 15234 Χαλάνδρι http://www.uit.gr Σύστημα Αναθέσεων Σχεδιασμός Υποσυστημάτων ΕΛΛΑΚ Ημερομηνία: 7/12/2010 UIT Χαλάνδρι Αγ. Παρασκευής 67 15234 210 6835289 Unified Information

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της με αρ. Πρωτ. xxx/xx-xx-2013 Απόφασης Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο e-master: ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

TRAVIS TRAFFIC VIOLATION INFORMATION SYSTEM ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗΣ ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΝ ΦΩΤΟΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗΣ

TRAVIS TRAFFIC VIOLATION INFORMATION SYSTEM ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗΣ ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΝ ΦΩΤΟΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗΣ TRAFFIC VIOLATION INFORMATION SYSTEM ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗΣ ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΝ ΦΩΤΟΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗΣ TRAVIS-V1-2012 TRAVIS Λογισμικό Διαχείρισης Παραβάσεων Φωτοεπισήμανσης Το σύστημα διαχείρισης παραβάσεων φωτοεπισήμανσης

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «Ανάπτυξη Ευφυούς Συστήματος Λήψης Αποφάσεων Επιχειρηματικής Δραστηριότητας (BI) μέσω Εθνικής Γεωβάσης δυνητικών δραστηριοτήτων και διάθεση ενδεικνυόμενων προγραμμάτων

Διαβάστε περισσότερα

1 Συστήματα Αυτοματισμού Βιβλιοθηκών

1 Συστήματα Αυτοματισμού Βιβλιοθηκών 1 Συστήματα Αυτοματισμού Βιβλιοθηκών Τα Συστήματα Αυτοματισμού Βιβλιοθηκών χρησιμοποιούνται για τη διαχείριση καταχωρήσεων βιβλιοθηκών. Τα περιεχόμενα των βιβλιοθηκών αυτών είναι έντυπα έγγραφα, όπως βιβλία

Διαβάστε περισσότερα

01 SOLUTIONS HELLAS Ε.Π.Ε. Χελμού 20, 151 25 Μαρούσι Αττικής Τηλ 215 55 00 880 FAX 215 55 00 883. Ηλεκτρονικό Πρωτόκολλο & Διακίνηση Εγγράφων

01 SOLUTIONS HELLAS Ε.Π.Ε. Χελμού 20, 151 25 Μαρούσι Αττικής Τηλ 215 55 00 880 FAX 215 55 00 883. Ηλεκτρονικό Πρωτόκολλο & Διακίνηση Εγγράφων 01 SOLUTIONS HELLAS Ε.Π.Ε. Χελμού 20, 151 25 Μαρούσι Αττικής Τηλ 215 55 00 880 FAX 215 55 00 883 e Prtcl-01 Ηλεκτρονικό Πρωτόκολλο & Διακίνηση Εγγράφων Συνοπτική Παρουσίαση Το σύστημα e Prtcl-01 Το σύστημα

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγική Επιλογή. Το xline ERP - Λογιστικές Εφαρμογές αποτελείται από:

Στρατηγική Επιλογή. Το xline ERP - Λογιστικές Εφαρμογές αποτελείται από: Στρατηγική Επιλογή Οι απαιτήσεις του συνεχώς μεταβαλλόμενου οικονομικού - φοροτεχνικού περιβάλλοντος σε συνδυασμό με τις αυξανόμενες ανάγκες πληροφόρησης των επιχειρήσεων, έχουν αυξήσει ραγδαία τον όγκο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΙΝAΚΑΣ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΩΝ ΕΠΙ ΤΗΣ 2674/17.10.2013 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΙΝAΚΑΣ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΩΝ ΕΠΙ ΤΗΣ 2674/17.10.2013 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΙΝAΚΑΣ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΩΝ ΕΠΙ ΤΗΣ 2674/17.10.2013 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ Α Μέρος Α/Α Ενότητα Τεύχους Διακήρυξης Ερώτημα 1 Α.3.1.2 Οι agents του τηλεματικού κέντρου θα διαχειρίζονται μόνο τηλεφωνικές

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΟΔΗΓΙΑ 12

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΟΔΗΓΙΑ 12 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΝΙΑΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Τμήμα Μελετών Ταχ. Δ/νση: Λεωφόρος Κηφισίας 7 Τ.Κ. Πόλη: 115 23 Αθήνα Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (Διαχείριση Προσωπικού, Ερευνητικών Έργων, Οικονομικών, Τεχνικών

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (Διαχείριση Προσωπικού, Ερευνητικών Έργων, Οικονομικών, Τεχνικών Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (Διαχείριση Προσωπικού, Ερευνητικών Έργων, Οικονομικών, Τεχνικών Έργων, Προμηθειών) Αναθέτουσα Αρχή: ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΡΑΣΗ 2: Ανάπτυξη ΟΠΣ (Ολοκληρωμένου πληροφοριακού συστήματος) υποστήριξης του συστήματος διασφάλισης ποιότητας

ΡΑΣΗ 2: Ανάπτυξη ΟΠΣ (Ολοκληρωμένου πληροφοριακού συστήματος) υποστήριξης του συστήματος διασφάλισης ποιότητας ΡΑΣΗ 2: Ανάπτυξη ΟΠΣ (Ολοκληρωμένου πληροφοριακού συστήματος) υποστήριξης του συστήματος διασφάλισης ποιότητας Περιγραφή: Το ΟΠΣ που θα υλοποιηθεί περιλαμβάνει τις απαραίτητες διαδικασίες για τη στήριξη

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΣΧΕ ΙΑΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΙΑ ΙΚΤΥΑΚΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΎ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ. Τρίτη, 7 Φεβρουαρίου 2012

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΣΧΕ ΙΑΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΙΑ ΙΚΤΥΑΚΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΎ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ. Τρίτη, 7 Φεβρουαρίου 2012 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΣΧΕ ΙΑΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΙΑ ΙΚΤΥΑΚΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΎ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ Τρίτη, 7 Φεβρουαρίου 2012 Για την εταιρεία ACTS : Παπαγεωργίου Κων/νος Ποτιέ 21/ Χανιά, ΤΚ 73100 AΦΜ: 065439343 Τηλ./Fax:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ. Επί των ερωτήσεων στο πλαίσιο της Διακήρυξης 82/ με τίτλο: «Ανάπτυξη Συστήματος Σύγχρονης και Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης της ΚΕΕΕ»

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ. Επί των ερωτήσεων στο πλαίσιο της Διακήρυξης 82/ με τίτλο: «Ανάπτυξη Συστήματος Σύγχρονης και Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης της ΚΕΕΕ» ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ Επί των ερωτήσεων στο πλαίσιο της Διακήρυξης 82/14-1-2016 με τίτλο: «Ανάπτυξη Συστήματος Σύγχρονης και Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης της ΚΕΕΕ» ΕΡΩΤΗΣΗ 1: Σύμφωνα με το κείμενο της διακήρυξης και

Διαβάστε περισσότερα

Σύστημα υποβολής αιτήσεων υποψήφιων συνεργατών ΕΚΤ

Σύστημα υποβολής αιτήσεων υποψήφιων συνεργατών ΕΚΤ Σύστημα υποβολής αιτήσεων υποψήφιων συνεργατών ΕΚΤ 1 Λειτουργικές απαιτήσεις Το σύστημα υποβολής αιτήσεων υποψήφιων συνεργατών στοχεύει στο να επιτρέπει την πλήρως ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων από υποψήφιους

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Υποέργο. «Πληροφοριακό Σύστημα Λειτουργικών Υπηρεσιών» της πράξης. «Ανάπτυξη Ψηφιακών Υπηρεσιών στο ΤΕΙ Καβάλας»

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Υποέργο. «Πληροφοριακό Σύστημα Λειτουργικών Υπηρεσιών» της πράξης. «Ανάπτυξη Ψηφιακών Υπηρεσιών στο ΤΕΙ Καβάλας» Αρ. Διακήρυξης: 22/2013 Αρ. πρωτ. 3483/9.12.2013 Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Υποέργο «Πληροφοριακό Σύστημα Λειτουργικών Υπηρεσιών» της πράξης «Ανάπτυξη Ψηφιακών Υπηρεσιών στο ΤΕΙ Καβάλας» Αναθέτουσα Αρχή:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ (Το έντυπο αποστέλλεται στην ΕΥΔ ΕΠ ΨΣ)

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ (Το έντυπο αποστέλλεται στην ΕΥΔ ΕΠ ΨΣ) ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ (Το έντυπο αποστέλλεται στην ΕΥΔ ΕΠ ΨΣ) Κωδ ΟΠΣ (MIS) 304172 Πράξη Θεματική Ενότητα Α2: Ψηφιακές Υπηρεσίες Υποστήριξης και Εξυπηρέτησης της Ακαδημαϊκής Κοινότητας στο Πανεπιστήμιο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ Στο πλαίσιο του ανοικτού διεθνούς διαγωνισμού του Έργου «Ψηφιακή Πύλη, e Δημοκρατία και Ηλεκτρονική Μάθηση» της οριζόντιας πράξης «Ψηφιακή Σύγκλιση της ΓΣΕΕ με ηλεκτρονικές υπηρεσίες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ.. ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΣΟ (ΣΕ ΕΥΡΩ) ΠΡΟΣ.. Έχουμε την τιμή να σας

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις Διευκρινίσεων για το έργο «Τηλεματικές υπηρεσίες επέκτασης διαχείρισης Αστικού ΚΤΕΛ Χανίων Α.Ε. και εξυπηρέτησης επιβατικού κοινού»

Απαντήσεις Διευκρινίσεων για το έργο «Τηλεματικές υπηρεσίες επέκτασης διαχείρισης Αστικού ΚΤΕΛ Χανίων Α.Ε. και εξυπηρέτησης επιβατικού κοινού» Απαντήσεις Διευκρινίσεων για το έργο «Τηλεματικές υπηρεσίες επέκτασης διαχείρισης Αστικού ΚΤΕΛ Χανίων Α.Ε. και εξυπηρέτησης επιβατικού κοινού» Α/Α ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ-ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΕΡΩΤΗΜΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ 1. Μέρος Γ., Πίνακας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ (Το έντυπο αποστέλλεται στην ΕΥ ΕΠ ΨΣ) Κωδ ΟΠΣ (MIS) 346618 Πράξη Εθνικό Μητρώο Ασφάλισης, Συνταξιοδότησης και Παρακολούθησης Πληρωµών Συντάξεων Έσοδα Ασφάλιση Ενηµερότητα Υποέργο

Διαβάστε περισσότερα

Σύστημα Ηλεκτρονικού Πρωτοκόλλου. Σχεδιασμός Υποσυστημάτων

Σύστημα Ηλεκτρονικού Πρωτοκόλλου. Σχεδιασμός Υποσυστημάτων Unified IT services Αγ. Παρασκευής 67 15234 Χαλάνδρι http://www.uit.gr Σύστημα Ηλεκτρονικού Πρωτοκόλλου Σχεδιασμός Υποσυστημάτων ΕΛΛΑΚ Ημερομηνία: 10/1/2011 UIT Χαλάνδρι Αγ. Παρασκευής 67 15234 210 6835289

Διαβάστε περισσότερα

Να διαθέτει προσωπικό επαρκές σε πλήθος και δεξιότητες για την ανάληψη του Έργου. Συγκεκριμένα απαιτείται:

Να διαθέτει προσωπικό επαρκές σε πλήθος και δεξιότητες για την ανάληψη του Έργου. Συγκεκριμένα απαιτείται: Ερώτημα 1: Στην παράγραφο C.2.6 Ελάχιστες Προϋποθέσεις Συμμετοχής της Διακήρυξης, αναφέρεται ως ελάχιστη προϋπόθεση συμμετοχής στον διαγωνισμό το εξής: Παρακαλούμε, διευκρινίστε αν στην κατηγορία συστημάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ - ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΣΒΔ - ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΜΟΝΤΕΛΟ ΟΝΤΟΤΗΤΩΝ ΣΥΣΧΕΤΙΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ - ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΣΒΔ - ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΜΟΝΤΕΛΟ ΟΝΤΟΤΗΤΩΝ ΣΥΣΧΕΤΙΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Χειμερινό Εξάμηνο 2013 - ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΣΒΔ - ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΜΟΝΤΕΛΟ ΟΝΤΟΤΗΤΩΝ ΣΥΣΧΕΤΙΣΕΩΝ Δρ. Βαγγελιώ Καβακλή ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ, ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 1 Αρχιτεκτονική

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγική Επιλογή. Η Λογιστική Σουίτα ΙΙ αποτελείται από:

Στρατηγική Επιλογή. Η Λογιστική Σουίτα ΙΙ αποτελείται από: Στρατηγική Επιλογή Οι απαιτήσεις του συνεχώς μεταβαλλόμενου οικονομικού - φοροτεχνικού περιβάλλοντος σε συνδυασμό με τις αυξανόμενες ανάγκες πληροφόρησης των επιχειρήσεων, έχουν αυξήσει ραγδαία τον όγκο

Διαβάστε περισσότερα

DO Y O Y U S PEAK K F U F TURE R?

DO Y O Y U S PEAK K F U F TURE R? GALAXY είναι Τεχνολογία αιχμής που αξιοποιεί τις πλέον σύγχρονες διεθνείς τάσεις, συνδυάζοντας τo Microsoft.NET Framework 3.5 και τα εξελιγμένα εργαλεία ανάπτυξης εφαρμογών της SingularLogic. Εξασφαλίζει

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΟΥ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ ΤΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΣΧΕΔΙΟ

ΑΡΧΗ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΟΥ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ ΤΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΣΧΕΔΙΟ ΣΧΕΔΙΟ «Κοινή Πράξη της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (Α.Π.Δ.Π.Χ.) και της Αρχής Διασφάλισης του Απορρήτου των Επικοινωνιών (Α.Δ.Α.Ε.) ως προς τις υποχρεώσεις των παρόχων για την προστασία

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «Ολοκλήρωση υφιστάμενου συστήματος e-university Λειτουργικών Υπηρεσιών του ΤΕΙ Αναθέτουσα Αρχή: Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας ΤΕΙ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ Προϋπολογισμός: Εβδομήντα

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ Γ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

ΜΕΡΟΣ Γ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ Διακήρυξη Παροχής Υπηρεσιών «Εγκατάσταση και Λειτουργία Αναβαθμισμένου Συστήματος Ελεγχόμενης Στάθμευσης στο ΜΕΡΟΣ Γ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ Γ 1. Υποδείγματα Εγγυητικών Επιστολών...

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο ΠΡΟΗΓΜΕΝΕΣ E ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΣΤΟΥΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ Αναθέτουσα Αρχή: Δήμος Ρεθύμνου Προϋπολογισμός: 290.013,00 (χωρίς ΦΠΑ) Διάρκεια

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «Υλοποίηση Πληροφοριακού Συστήματος Λειτουργικών Υπηρεσιών του ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ» Αναθέτουσα Αρχή: ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ Προϋπολογισμός: 105.200,00 (με ΦΠΑ: 85.528,45

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ Διακήρυξη διεθνούς δημόσιου ανοικτού διαγωνισμού του υποέργου 6 «Ανάπτυξη Πλατφόρμας Ηλεκτρονικής Μάθησης προσαρμοσμένη στις Απαιτήσεις του ΙΝΕ/ΓΣΕΕ» της Πράξης «Εργασία και

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Η Σμύρνη των Δύο Ηπείρων, του Ελληνισμού και του Κόσμου. Άυλες Δράσεις για μια Ψηφιακή/Βιωματική Έκθεση σε Φυσικό Χώρο και στο Διαδίκτυο} Αναθέτουσα Αρχή: Δήμος Νέας Σμύρνης

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ. Ενότητα 1: Εισαγωγή στις Βάσεις Δεδομένων. Αθανάσιος Σπυριδάκος Διοίκηση Επιχειρήσεων

ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ. Ενότητα 1: Εισαγωγή στις Βάσεις Δεδομένων. Αθανάσιος Σπυριδάκος Διοίκηση Επιχειρήσεων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Ενότητα 1: Εισαγωγή στις Βάσεις Δεδομένων Αθανάσιος Σπυριδάκος Διοίκηση Επιχειρήσεων Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

Λαγκαδάς, 03-10 - 2014 Αρ. Πρωτ.: 534 ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΟ ΦΑΞ ΠΡΟΣ: ΛΙΣΤΑ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ ΥΠΟΨΗ:

Λαγκαδάς, 03-10 - 2014 Αρ. Πρωτ.: 534 ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΟ ΦΑΞ ΠΡΟΣ: ΛΙΣΤΑ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ ΥΠΟΨΗ: Λαγκαδάς, 03-10 - 2014 Αρ. Πρωτ.: 534 ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΟ ΦΑΞ ΠΡΟΣ: ΛΙΣΤΑ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ ΥΠΟΨΗ: ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΑΞ: ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΕΛΙΔΩΝ ΜΑΖΙ ΜΕ ΤΟ ΕΞΩΦΥΛΛΟ: 15 ΘΕΜΑ: Απαντήσεις στο σύνολο των διευκρινήσεων που ζητήθηκαν

Διαβάστε περισσότερα

Αβραμίδης Ελευθέριος Επιβλέπων καθηγητής Κωνσταντίνος Διαμαντάρας. ΤΕΙ Θεσσαλονίκης 17/2/2009

Αβραμίδης Ελευθέριος Επιβλέπων καθηγητής Κωνσταντίνος Διαμαντάρας. ΤΕΙ Θεσσαλονίκης 17/2/2009 Αβραμίδης Ελευθέριος Επιβλέπων καθηγητής Κωνσταντίνος Διαμαντάρας ΤΕΙ Θεσσαλονίκης 17/2/2009 Γ ΚΠΣ Γενική δομή έργων Γ ΚΠΣ Απαιτήσεις συστήματος Παρουσίαση συστήματος 2 2000-2006: Δίνονται πόροι από τα

Διαβάστε περισσότερα

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΓΕΩΛΟΓΙΚΩΝ

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΓΕΩΛΟΓΙΚΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΓΕΩΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ (Ι.Γ.Μ.Ε.) Ν.Π.Ι.Δ. ΕΠΟΠΤΕΥΟΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (Ν. 272/76 και ΚΥΑ 12935-ΦΕΚ 1247/Β/24-6-2015) Σπ. Λούη 1, Ολυμπιακό Χωριό,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ (Το έντυπο αποστέλλεται στην ΕΥΔ ΕΠ ΨΣ) Κωδ ΟΠΣ (MIS) Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα (ΟΠΣ) του ΕΤΕΑΝ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ (Το έντυπο αποστέλλεται στην ΕΥΔ ΕΠ ΨΣ) Κωδ ΟΠΣ (MIS) Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα (ΟΠΣ) του ΕΤΕΑΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ (Το έντυπο αποστέλλεται στην ΕΥΔ ΕΠ ΨΣ) Κωδ ΟΠΣ (MIS) 494798 Πράξη Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα (ΟΠΣ) του ΕΤΕΑΝ Υποέργο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα (ΟΠΣ) του ΕΤΕΑΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ταχυδρομική Διεύθυνση: Οδυσσέα Ανδρούτσου 1 και Κανάρη Δραπετσώνα- Πειραιάς (18648)

Ταχυδρομική Διεύθυνση: Οδυσσέα Ανδρούτσου 1 και Κανάρη Δραπετσώνα- Πειραιάς (18648) ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ Ταχυδρομική Διεύθυνση: Οδυσσέα Ανδρούτσου 1 και Κανάρη Δραπετσώνα- Πειραιάς (18648) Διακήρυξη Νο 3/08 Ανοικτού Διεθνούς Διαγωνισμού

Διαβάστε περισσότερα

14SYMV

14SYMV 14SYMV001985597 2014-04-11 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ωραιόκαστρο 18-12-2013 ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ. 41074 ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ & ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Μια ολοκληρωμένη, διαχρονική και μόνιμη συλλογή δεδομένων οργανωμένη κατά αντικείμενο ανάλυσης με στόχο τη διαδικασία υποστήριξης λήψης αποφάσεων -

Μια ολοκληρωμένη, διαχρονική και μόνιμη συλλογή δεδομένων οργανωμένη κατά αντικείμενο ανάλυσης με στόχο τη διαδικασία υποστήριξης λήψης αποφάσεων - Εξαγωγή Μετασχηματισμός Εισαγωγή Δεδομένων στην Αποθήκη Πληροφοριών (ETL) Ορισμοί Data Warehouse 1. 2. Μια ολοκληρωμένη, διαχρονική και μόνιμη συλλογή δεδομένων οργανωμένη κατά αντικείμενο ανάλυσης με

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ Πίνακες συµµόρφωσης και απαιτήσεων του έργου

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ Πίνακες συµµόρφωσης και απαιτήσεων του έργου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΜΙΝΩΑ ΠΕ ΙΑ ΑΣ /νση Τεχνικών Υπηρεσιών «Προβολή της πολιτιστικής κληρονοµιάς του ήµου Μινώα Πεδιάδας µε ηλεκτρονικά και έντυπα µέσα» Προϋπολογισµός (µε Φ.Π.Α.):

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ (Το έντυπο αποστέλλεται στην ΕΥΔ ΕΠ ΨΣ) Κωδ ΟΠΣ (MIS) 302037 Πράξη «Υψηλής Προστιθέμενης Αξίας Αγροτικές Ψηφιακές Υπηρεσίες (e-υπαατ)» Υποέργο «Ανάπτυξη Ευφυούς Συστήματος Λήψης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΟΓΑ ΕΤΟΥΣ 2006 ΣΕ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ - ΛΟΓΙΣΤΩΝ

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΟΓΑ ΕΤΟΥΣ 2006 ΣΕ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ - ΛΟΓΙΣΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 30-6- 2011 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η Αριθ. Πρωτ. 31732 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΛΑΔΟΣ Δ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθ. Διακ.: 14/2011 ΤΜΗΜΑ Δ3 ΕΠΙΜΕΛΗΤΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για την. «Υλοποίηση Π.Σ. Λειτουργικών Υπηρεσιών»

Διακήρυξη Διαγωνισμού για την. «Υλοποίηση Π.Σ. Λειτουργικών Υπηρεσιών» Διακήρυξη Διαγωνισμού για την «Υλοποίηση Π.Σ. Λειτουργικών Υπηρεσιών» του Υποέργου 2 Υλοποίηση Π.Σ. Λειτουργικών Υπηρεσιών της Πράξης «Ανάπτυξη Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης»

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Ανοικτού Διεθνούς Διαγωνισμού για το Υποέργο 2

Διακήρυξη Ανοικτού Διεθνούς Διαγωνισμού για το Υποέργο 2 Διακήρυξη Ανοικτού Διεθνούς Διαγωνισμού για το Υποέργο 2 «Δομή Φιλοξενίας και Στήριξης Νεοφυών Επιχειρήσεων με Υψηλή Εμπορική Ελκυστικότητα και Προστιθέμενη Αξία στον Κλάδο της Δημιουργικής Βιομηχανίας»

Διαβάστε περισσότερα

EΛΛHNIKH ΔHMOKPATIA ΞENOΔOXEIAKO EΠIMEΛHTHPIO THΣ EΛΛAΔOΣ Aθήνα 21 Νοεμβρίου 2014 Ν.Π.Δ.Δ. Aριθ. Πρωτ.: 33846

EΛΛHNIKH ΔHMOKPATIA ΞENOΔOXEIAKO EΠIMEΛHTHPIO THΣ EΛΛAΔOΣ Aθήνα 21 Νοεμβρίου 2014 Ν.Π.Δ.Δ. Aριθ. Πρωτ.: 33846 EΛΛHNIKH ΔHMOKPATIA ΞENOΔOXEIAKO EΠIMEΛHTHPIO THΣ EΛΛAΔOΣ Aθήνα 21 Νοεμβρίου 2014 Ν.Π.Δ.Δ. Aριθ. Πρωτ.: 33846 Tαχ. Δ/νση : Σταδίου 24-105 64 Aθήνα ΠPOΣ: Πίνακας Αποδεκτών Πληροφορίες : X. Ανδρουτσάκης

Διαβάστε περισσότερα

PROXY SERVER. Άριστη πύλη διαχωρισμού μεταξύ του εσωτερικού δικτύου και του Internet.

PROXY SERVER. Άριστη πύλη διαχωρισμού μεταξύ του εσωτερικού δικτύου και του Internet. PROXY SERVER Άριστη πύλη διαχωρισμού μεταξύ του εσωτερικού δικτύου και του Internet. Αποτελεσματικό εργαλείο για την απόκρυψη των εσωτερικών λεπτομερειών και διευθύνσεων IP του δικτύου. Αυξάνει τη συνολική

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Σύστημα Ελέγχου Οδικών Μεταφορών Αναθέτουσα Αρχή: Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας Προϋπολογισμός: 813.426,83 (χωρίς ΦΠΑ) 1.000.515,00 (με ΦΠΑ 23%) Δικαίωμα Προαίρεσης: 20% επί

Διαβάστε περισσότερα

Η απαίτηση δεν αφορά στις συγκεκριμένες υλοποιήσεις ΠΣ που ήδη λειτουργούν στα Πανεπιστήμια/ΤΕΙ αλλά στις κατηγορίες των ΠΣ γενικότερα.

Η απαίτηση δεν αφορά στις συγκεκριμένες υλοποιήσεις ΠΣ που ήδη λειτουργούν στα Πανεπιστήμια/ΤΕΙ αλλά στις κατηγορίες των ΠΣ γενικότερα. ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΥΡΩΠΑЇΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας & της Ευρωπαϊκής Ένωσης Διευκρινίσεις επί της Διακήρυξης Νο 1/2013 Ανοικτού Διεθνούς Διαγωνισμού για την

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ Τμήμα Τηλεπληροφορικής & Διοίκησης

ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ Τμήμα Τηλεπληροφορικής & Διοίκησης ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ Τμήμα Τηλεπληροφορικής & Διοίκησης ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ & ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΠΟΙΗΣΗ INTERNET INFORMATION SERVER (IIS) ΓΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ (WEB SERVICES) ΣΠΟΥΔΑΣΤΡΙΑ:Μπάρδα Μαρία ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Τσιαντής

Διαβάστε περισσότερα

Ταχύτητα, Απλότητα & Αξιοπιστία

Ταχύτητα, Απλότητα & Αξιοπιστία Ταχύτητα, Απλότητα & Αξιοπιστία Αρχιτεκτονική Μηχανισμοί Αυτοελέγχου Συνδεσιμότητα Περιβάλλον Εργασίας Πληροφορίες Σχήματος Report Builder Import Manager Αρχιτεκτονική Real Time Multithreading Σταθερότητα

Διαβάστε περισσότερα

Ο υποψήφιος Ανάδοχος συμπληρώνει τους παρακάτω πίνακες συμμόρφωσης με την απόλυτη ευθύνη της ακρίβειας των δεδομένων.

Ο υποψήφιος Ανάδοχος συμπληρώνει τους παρακάτω πίνακες συμμόρφωσης με την απόλυτη ευθύνη της ακρίβειας των δεδομένων. ΠΙΝΑΚΕΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ Ο υποψήφιος Ανάδοχος συμπληρώνει τους παρακάτω πίνακες συμμόρφωσης με την απόλυτη ευθύνη της ακρίβειας των δεδομένων. Επιτελική Σύνοψη Αντίληψη του Έργου Demo του προσφερόμενου συστήματος

Διαβάστε περισσότερα

Διευκρινίσεις για τον Ανοιχτό τακτικό διαγωνισμό με αρ. πρωτ. 675/28-02-2012

Διευκρινίσεις για τον Ανοιχτό τακτικό διαγωνισμό με αρ. πρωτ. 675/28-02-2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι) ΑΘΗΝΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ & ΕΡΕΥΝΩΝ Ταχ. Δ/νση : Αγ. Σπυρίδωνος 28 & Μήλου 1-122 10 ΑΙΓΑΛΕΩ Τηλέφωνο : 210-53.85.174-717

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο ΕΙΚΟΝΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ: ΜΕΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΑΙΓΕΣ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΥΜΕΝΗ

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο ΕΙΚΟΝΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ: ΜΕΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΑΙΓΕΣ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΥΜΕΝΗ Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο ΕΙΚΟΝΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ: ΜΕΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΑΙΓΕΣ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΥΜΕΝΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΠΟΙΗΣΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ, ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΒΙΝΤΕΟ, ΓΡΑΦΙΚΩΝ, ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ,ΨΗΦΙΑΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 18-11-2014. Αριθ. Πρωτ. 3319

Αθήνα, 18-11-2014. Αριθ. Πρωτ. 3319 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. «ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 2007-2013» ΜΟΝΑΔΑ Δ Αθήνα, 18-11-2014 Αριθ. Πρωτ. 3319 Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «Ε-ΒΥΖΑΝΤΙΝΟ ΚΑΙ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ» Μέρος Γ: Υποδείγματα και Πίνακες Συμμόρφωσης

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «Ε-ΒΥΖΑΝΤΙΝΟ ΚΑΙ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ» Μέρος Γ: Υποδείγματα και Πίνακες Συμμόρφωσης Σελίδα 1 από 47 Πίνακας Περιεχομένων Πίνακας Περιεχομένων...2 ΜΕΡΟΣ Γ: ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ...3 Γ1. Υποδείγματα Εγγυητικών Επιστολών...3 Γ1.1 Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής...3 Γ1.2. Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΙΑ: Ετήσιας Συντήρησης και Υποστήριξης Λειτουργίας Δημοτικής Διαδικτυακής Πύλης

ΕΡΓΑΣΙΑ: Ετήσιας Συντήρησης και Υποστήριξης Λειτουργίας Δημοτικής Διαδικτυακής Πύλης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΑΙΑΣ-ΧΟΡΤΙΑΤΗ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΓΡ/ΣΜΟΥ, ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛ. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Τηλ.: 2313-3010 60,94,95 Fax: 2310-300782 E-mail:

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος Εργασίας: "Εγκατάσταση Συστήματος Ενιαίας Πρόσβασης Χρηστών στο Δήμο Ηρακλείου"

Τίτλος Εργασίας: Εγκατάσταση Συστήματος Ενιαίας Πρόσβασης Χρηστών στο Δήμο Ηρακλείου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ηράκλειο 3-11-2016 ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τίτλος Εργασίας: "Εγκατάσταση Συστήματος Ενιαίας Πρόσβασης Χρηστών στο Δήμο Ηρακλείου" ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ (Το έντυπο αποστέλλεται στην ΕΥ ΕΠ ΨΣ) Κωδ ΟΠΣ (MIS) 346635 Πράξη ACCESS POINT- Ελληνικό έργο EESSI Υποέργο 1 ιάρκεια ιαβούλευσης Από: 2/9/2011 Έως: 15/9/2011 Φορέας (Αναθέτουσα

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «Ανοικτές Διαδικτυακές Πλατφόρμες Γραμμάτων και Τεχνών» Αναθέτουσα Αρχή: ΣΤΕΓΗ ΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΩΝ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Σ. ΩΝΑΣΗΣ ΑΜΚΕ Προϋπολογισμός: 625.322,20

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνιμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνιμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνιμού για το Έργο Ψηφιακές πολιτιστικές υπηρεσίες για το νέο Δήμο Ελευσίνας Αναθέτουσα Αρχή: Δήμος Ελευσίνας Προϋπολογισμός: 254.000,00 συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ (206.504,06 χωρίς ΦΠΑ)

Διαβάστε περισσότερα