ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟΙ ΛΔΒΗΣΔ VIGAS

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟΙ ΛΔΒΗΣΔ VIGAS"

Transcript

1 ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟΙ ΛΔΒΗΣΔ VIGAS ΔΓΥΔΙΡΙΓΙΟ ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ, ΤΝΑΡΜΟΛΟΓΗΗ & ΥΡΗΗ ΠΙΣΟΠΟΙΗΣΙΚΟ ΔΓΓΤΗΗ

2 1. ΣΔΥΝΙΚΗ ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ Οη ιέβεηεο VIGAS έρνπλ ζρεδηαζηεί γηα ηελ θαύζε μεξήο μπιείαο, από πξηνλίδηα κέρξη θνύηζνπξα, ζε κήθνο ζύκθσλα κε ηηο δηαηάζεηο ηνπ ζαιάκνπ αεξηνπνίεζεο, κέρξη 20 εθ. Πξηνλίδηα, ζθιήζξα θαη θνκκάηηα μύινπ κπνξνύλ λα θανύλ κε ηα θνύηζνπξα. Ο ιέβεηαο VIGAS UD 29 έρεη ζρεδηαζηεί γηα ηελ θαύζε ιηγλίηε. Μπνξεί επίζεο λα ρξεζηκνπνηεζνύλ μεξά μύιηλα πιηθά, σο ελαιιαθηηθή θαύζηκε ύιε. Οη ιέβεηεο ζπγθνιινύληαη από ιακαξίλεο 4-6 mm. Οη εζσηεξηθέο ιακαξίλεο ηνπ ιέβεηα πνπ έξρνληαη ζε επαθή κε ηα απόβιεηα αέξηα έρνπλ πάρνο 6 mm, ελώ άιιεο έρνπλ 4 mm. Ο ελαιιάθηεο ζεξκόηεηαο ζπγθνιιηέηαη από ραιπβδνζσιήλεο 57x5mm. Σν εμσηεξηθό ηνπ ιέβεηα είλαη θαηαζθεπαζκέλν από ιακαξίλα πάρνπο 0,8 mm. Ζ ζεξκνκόλσζε ηνπ ιέβεηα είλαη από πιηθό κόλσζεο NOBASIL πάρνπο 20 θαη 50 mm. Σα απαέξηα πεξλνύλ κέζσ ελόο αηζάιηλνπ ζσιήλα ζηελ θακηλάδα. Ο εζσηεξηθόο ρώξνο ηνπ ιέβεηα απνηειείηαη από ην ζάιακν αεξνπνίεζεο, όπνπ ε θαύζηκε ύιε μεξαίλεηαη θαη αεξηνπνηείηαη. Μεηά ην αέξην πεξλά από ην ππξάληνρν / από ζθπξόδεκα αθξνθύζην ζην ζάιακν θαύζεο, ην νπνίν πξαγκαηνπνηεί θαύζε κε βνεζεηηθό αέξα. Σα απαέξηα ηνπ ιέβεηα ςύρνληαη ζε έλαλ ελαιιάθηε. Σν μύιν πνπ δελ θαίγεηαη πξέπεη λα βγεη από ην ζάιακν θαύζεο. Ο ιέβεηαο δηαζέηεη έλαλ απνζβεζηήξα ν νπνίνο ειέγρεηαη από ην κνριό ιεηηνπξγίαο ζην κπξνζηηλό κέξνο ηνπ ιέβεηα. Γηα λα ζπκκνξθώλεηαη ν ιέβεηαο κε ηηο αλάγθεο κε απαηηεηηθήο ιεηηνπξγίαο, δηαζέηεη κηα κνλάδα ξύζκηζεο ΑΚ 3000 πνπ βξίζθεηαη ζην πάλσ κέξνο ηνπ ιέβεηα. Σν ζύζηεκα ειέγρνπ πνπ ρξεζηκνπνηείηαη, επηηξέπεη ηελ πνιύ απνηειεζκαηηθή θαύζε δηαθόξσλ εηδώλ θαύζηκεο ύιεο. Ζ ξύζκηζε ΑΚ 3000 κε ηελ νζόλε γξαθηθώλ ζηε βαζηθή δηάηαμε επηηξέπεη: ηνλ έιεγρν ηεο ζεξκνθξαζίαο ηνπ ζεξκαηλόκελνπ λεξνύ κεηαμύ 60 ν 85 ν C ηελ νκαιή θαη απηόκαηε ιεηηνπξγία ηνπ θπζεηήξα πεπηεζκέλνπ αέξα, ζύκθσλα κε ηελ απαηηνύκελε απόδνζε θαη ην είδνο ηνπ μύινπ, ηελ δηαθνπή ιεηηνπξγίαο ηνπ εμαεξηζηήξα, ηε ζύλδεζε ηνπ θπθινθνξεηή, ηε ζύλδεζε ηνπ ζεξκνκέηξνπ αεξίσλ, ηε ζύλδεζε θαη έιεγρν ηνπ ιέβεηα κε ξπζκηζηή ζεξκνθξαζίαο, ηε ζύλδεζε ηεο εθηεηακέλεο δηάηαμεο (δηαζηνιέαο) κέζσ ηνπ AK BUS, ηε ζύλδεζε ηεο κνλάδαο κε ethernet interface θαη θάξηα SD γηα απνζήθεπζε ησλ δεδνκέλσλ θαη πεξαηηέξσ εθηίκεζε κέζσ ππνινγηζηή, πδξαπιηθή ζύλδεζε κε γξαθήκαηα ξύζκηζε πξαγκαηηθνύ ρξόλνπ. ηε δηάηαμε VIGAS Lambda Control, επίζεο έρνπκε: ε ρξήζε πιεξνθνξηώλ από ηνλ αηζζεηήξα lambda ηεο ππεξξνήο νμπγόλνπ ζηα αέξηα, γηα ηνλ έιεγρν ηνπ πηεξπγίνπ ηνπ πξσηεύνληα θαη δεπηεξεύνληα αέξα ζηελ θακηλάδα, ζεξκόκεηξν αεξίσλ σο ηππηθό εμάξηεκα Οη ιέβεηεο είλαη εμνπιηζκέλνη κε αζθάιεηα πνπ εγγπάηαη ηε δηαθνπή ηνπ θπζεηήξα πεπηεζκέλνπ αέξα αλ ν ιέβεηαο ππεξζεξκαλζεί πάλσ από ηνπο 100 ν C θαη ηνπ ελαιιάθηε αζθάιεηαο, ζύκθσλα κε ην πξόηππν STN EN 303/5. πλίζηαηαη από ηνλ παξαγσγό λα αγνξαζηεί κηα βαιβίδα παξνρήο Honeywell TS 130 ¾ γηα ηνλ ελαιιάθηε πνπ ζα πξνζηαηεύζεη ην ιέβεηα από ππεξζέξκαλζε.

3 ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΡΤΘΜΙΗ ΑΚ Οδεγίεο Αζθάιεηαο Διέγμηε ην κεηαιιηθό θάιπκκα πξνζηαζίαο πξνηνύ βάιηε ην θαιώδην ηξνθνδνζίαο. Απνθύγεηε ηελ επαθή ηνπ θαισδίνπ κε ηα δεζηά κέξε ηνπ ιέβεηα (π.ρ. θακηλάδα). Βεβαησζείηε όηη δελ πεξλά λεξό ζην πάλσ κέξνο ηεο κόλσζεο (θίλδπλνο βξαρπθπθιώκαηνο). Μελ ηεληώλεηε ην θαιώδην. Να βγάδεηε ην θαιώδην όηαλ ζπλδέεηε λέα ειεθηξηθά εμαξηήκαηα (π.ρ. εζσηεξηθό ζεξκνζηάηε, εμαεξηζηήξα ή θπθινθνξεηή). Μελ βγάδεηε ην πξνζηαηεπηηθό θάιπκκα όηαλ ιεηηνπξγεί ν ιέβεηαο, εηδηθά από ηνλ αλεκηζηήξα. πγθξίλεηαη ηελ ηάζε ιεηηνπξγίαο πνπ εκθαλίδεηαη ζηελ εηηθέηα κ απηήλ ηνπ δηθηύνπ δηαλνκήο. Να ηεξείηε πάληα ηηο νδεγίεο αζθάιεηαο. 3.2 ύλδεζε ζην δίθηπν δηαλνκήο Ζ ξύζκηζε ΑΚ 3000 απνηειεί αλαπόζπαζην κέξνο ησλ ιεβήησλ VIGAS. Ζ ξύζκηζε ζπλδέεηαη όηαλ ζπλδεζεί ην θαιώδην κε ην δίθηπν δηαλνκήο 220/230 V. Ζ νζόλε ιεηηνπξγεί όηαλ ην θαιώδην κπαίλεη ζηελ πξίδα (Δηθ.4). Ζ ζεξβνξύζκηζε ζην VIGAS Lambda Control ξπζκίδεηαη ζηε βαζηθή ζέζε. Εικ. 4 Εικ πλζήθεο Λεηηνπξγίαο Ζ ζεξκνθξαζία ιεηηνπξγίαο ηεο ΑΚ3000 θπκαίλεηαη κεηαμύ +5 ν C θαη +45 ν C. Ζ ξύζκηζε δελ πξέπεη λα ρξεζηκνπνηείηαη ζε πγξό πεξηβάιινλ ή άκεζε ειηαθή αθηηλνβνιία. 3.4 πληήξεζε ηεο ΑΚ 3000 Κξαηήζηε ηελ ζε θαζαξό θαη ρσξίο ζθόλεο πεξηβάιινλ. πζηήλεηαη λα ρξεζηκνπνηείηαη έλα αληηζηαηηθό ή πγξό παλί γηα λα θαζαξίδεηε ηε ζθόλε θαη ηηο βξσκηέο από ην κεηαιιηθό θάιπκκα θαη ηνλ πίλαθα ειέγρνπ. 3.5 Πίλαθαο ειέγρνπ Μέξνο ηνπ ειεθηξνληθνύ ειέγρνπ είλαη ν πίλαθαο, ν νπνίνο δηαζέηεη θνπκπηά, εηθνλνγξάκκαηα θαη νζόλε. Εικ Γξαθηθά 128x64 pixel 2. Κνπκπί κε ιεηηνπξγίεο 3. Κνπκπί κε ιεηηνπξγίεο 4. Κνπκπί κε ιεηηνπξγίεο 5. Κνπκπί (ENTER) κε ιεηηνπξγίεο 6. Έιεγρνο LED 7. Κνπκπί κε ιεηηνπξγίεο

4 Ζ ιεηηνπξγία ηνπ θάζε θνπκπηνύ είλαη ζύλζεηε. Απεηθνλίδεηαη ζηε νζόλε θαη ηηο ξπζκίζεηο ηνπ θαηαζθεπαζηή. 1. Έλδεημε πξαγκαηηθνύ ρξόλνπ. 2. Έλδεημε ησλ ηηκώλ ηνπ ιέβεηα. Αιιαγή κε ή. 3. Έλδεημε εμαεξηζηήξα, αηζζεηήξα lambda, ζεξκόκεηξν αεξίσλ. 4. Έλδεημε ηεο νλνκαζηηθήο απόδνζεο ηνπ ιέβεηα όηαλ θιείλεη. 5. Γξαθηθό πδξαπιηθό ζρήκα ηεο ζύλδεζεο. 6. Έλδεημε ηεο θαηάζηαζεο ηνπ ιέβεηα. 3.6 ύκβνια Λέβεηαο Λέβεηαο ΟΝ Λέβεηαο ΟFF Θέξκαλζε Γεμακελή απνζήθεπζεο DUOMIX κε ζεξβνκεραλή Αληιία Δμση.ιέβεηαο Κπθι.Θέξκαλζ. Δζση.Θεξκνζη. Σξίνδε βαιβίδα ζεξκνζηάηε Καύζε Δμαεξηζηήξαο Μεηά ηελ αλάθιεμε Σέινο θαύζεο βήζ.εζσζ. ζεξκνζηάηε Θεξκόκεηξν Έλδεημε ζθάικαηνο Αλεκηζηήξαο Απόδ.αιιαγήο αλεκηζηήξα Αλνηρηό πηεξύγην Πξνζζ. Καπζ. Ρπζκ.ζεξκνθξ. Μελύκαηα ζθαικάησλ Μήλπκα ζπληήξεζεο Διάρ.ηηκή αεξίσλ Ρπζκίζεηο παξακέηξσλ Πξόγξακκα Μέγ.ηηκή αεξίσλ Ρύζκ.ρξόλνπ Πιεξνθνξίεο δηαηάμεσλ

5 4. ΒΑΙΚΗ ΓΙΑΣΑΞΗ ΣΟΤ ΛΔΒΗΣΑ VIGAS (ρσξίο αλεκηζηήξα, ζεξκόκεηξν αεξίσλ θαη αηζζεηήξα lambda) 4.1 ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ ΛΔΒΗΣΑ VIGAS Λεηηνπξγία ηνπ ιέβεηα Αλ ν ιέβεηαο βξίζθεηαη ζε αλελεξγή θαηάζηαζε κε ην ζύκβνιν OFF, όπσο εκθαλίδεηαη ζηελ εηθόλα, κε ην πάηεκα ηνπ θεληξηθνύ θνπκπηνύ ENTER μεθηλά ε ιεηηνπξγία ηνπ ιέβεηα Λέβεηαο ζε ιεηηνπξγία ιεηηνπξγία ζέξκαλζεο Ο ιέβεηαο ξπζκίδεηαη ζηε ιεηηνπξγία ζέξκαλζεο. Αλ ε ζεξκνθξαζία ηνπ εμεξρόκελνπ λεξνύ είλαη ρακειόηεξε, ηόηε ξπζκίζηε ηελ ζηε ζεξκνθξαζία εθηόο ιεηηνπξγίαο. Ζ ζεξκνθξαζία εθηόο ιεηηνπξγίαο βξίζθεηαη ζηηο ξπζκίζεηο. πλήζσο ξπζκίδεηαη ζηνπο 50 ν C. Ζ αληιία ιεηηνπξγεί παικηθά αλάινγα κε ηε ζεξκνθξαζία ηνπ λεξνύ ζην ιέβεηα. Ζ αληιία ιεηηνπξγεί όηαλ ην ζύκβνιν αλαβνζβήλεη Λέβεηαο ζε ιεηηνπξγία ιεηηνπξγία θαύζεο Ζ ιεηηνπξγία θαύζεο είλαη ελεξγή όηαλ ε ζεξκνθξαζία είλαη πςειόηεξε, ζπλ ην ρξόλν απόθιηζεο. απηήλ ηε ιεηηνπξγία, ε αληιία ιεηηνπξγεί παικηθά (πξνζηαζία ιέβεηα από δηάβξσζε ρακειήο ζεξκνθξαζίαο). 5 ν C πξηλ, ξπζκίζηε ηε ζεξκνθξαζία ζηαζεξά. Ζ αληιία ιεηηνπξγεί όηαλ ην ζύκβνιν αλαβνζβήλεη. Ο ιέβεηαο αληηδξά ζηνλ εζσηεξηθό ζεξκνζηάηε. Όηαλ ν ζεξκνζηάηεο θιείλεη, ν ιέβεηαο κεηώλεη ηελ απόδνζή ηνπ Πξνζζήθε θαύζηκεο ύιεο, απνζύλδεζε ηνπ ιέβεηα (ρεηξνθίλεηα) Υξήζε γξαθηθνύ ειέγρνπ. Γηα λα βξείηε ηνλ γξαθηθό έιεγρν, παηήζεη ην θεληξηθό θνπκπί ENTER. Ο γξαθηθόο έιεγρνο πξνζθέξεη ηε δπλαηόηεηα ηνπ θιεηζίκαηνο, ηελ πξνζζήθε θαύζηκεο ύιεο ή ηελ αθύξσζε ηνπ γξαθηθνύ ειέγρνπ. Δπηιέμηε κία ιεηηνπξγία OFF Κιείζηκν Πξνζζήθε θαύζηκεο ύιεο Αθύξσζε ειέγρνπ Αιιαγή ηεο ελδεηθλπόκελεο ηηκήο Παηώληαο ην, ν αλεκηζηήξαο ζα θιείζεη. Υξεζηκνπνηώληαο ην κνριό, αλνίγεηε ην πηεξύγην ηεο θακηλάδαο θαη κεηά αλνίμηε ηελ πάλσ ζύξα. Μπνξείηε λα πξνζζέζεηε θαύζηκε ύιε, αλ είλαη απαξαίηεην. Κιείζηε ηελ άλσ ζύξα θαη ην πηεξύγην ηεο θακηλάδαο. Παηώληαο ην, ε πξνζζήθε θαύζηκεο ύιεο ζα ζηακαηήζεη. Ο αλεκηζηήξαο ζα αξρίζεη λα ιεηηνπξγεί ακέζσο απηόκαηα.

6 4.1.5 Απνζύλδεζε ηνπ ιέβεηα (απηόκαηα) Όηαλ ε ζεξκνθξαζία πέθηεη θάησ από ηε ζεξκνθξαζία εθηόο ιεηηνπξγίαο (βι. Ρύζκηζε παξακέηξσλ ηνπ ιέβεηα Vigas ζηε βαζηθή δηάηαμε), ν ιέβεηαο θιείλεη απηόκαηα. Θα εκθαληζηεί ε έλδεημε END ζηελ νζόλε. Παηώληαο ην ENTER, ν ιέβεηαο ζα αξρίζεη λα ιεηηνπξγεί μαλά. 4.2 ΡΤΘΜΙΔΙ ΘΔΡΜΟΚΡΑΙΑ ΣΟΤ ΔΞΔΡΥΟΜΔΝΟΤ ΝΔΡΟΤ Γηα λα ξπζκίζεηε ηε ζεξκνθξαζία, θξαηήζηε παηεκέλν ην ENTER ζε νπνηαδήπνηε θαηάζηαζε ηνπ ιέβεηα. Σν ζύκβνιν ηεο ξύζκηζεο ηεο ζεξκνθξαζίαο ζα εκθαληζηεί ζηελ νζόλε. Παηήζηε ην ENTER πάιη. Σν ζύκβνιν ηεο νλνκαζηηθήο απόδνζεο ζα εκθαληζηεί ζηελ νζόλε κε ηελ ηηκή θαη ηε ζεξκνθξαζία ηνπ εμεξρόκελνπ λεξνύ ζε βαζκνύο Κειζίνπ. Παηώληαο ην ENTER, ε ηηκή ζα αξρίζεη λα αλαβνζβήλεη. ENTER ENTER Ζ ζεξκνθξαζία αλαβνζβήλεη. Παηώληαο ηα θνπκπηά, επηιέμηε ηελ επηζπκεηή ηηκή. Παηώληαο ην θνπκπί ζα εμέιζεηε από ηηο ξπζκίζεηο ζεξκνθξαζίαο. 4.3 ΡΤΘΜΙΗ ΠΑΡΑΜΔΣΡΩΝ ΣΟΤ ΛΔΒΗΣΑ VIGAS Γηα ηηο παξακέηξνπο θξαηήζηε παηεκέλν ENTER ζε νπνηαδήπνηε θαηάζηαζε βξίζθεηαη ν ιέβεηαο θαη παηήζηε ην θνπκπί. Παηήζηε ην ENTER μαλά. Σν ζύκβνιν ηεο ξύζκηζεο ησλ παξακέηξσλ ζα εκθαληζηεί ζηελ νζόλε. Παηώληαο ην ENTER δπν θνξέο, ζα εκθαληζηνύλ ζηελ νζόλε νη ηηκέο πνπ κπνξείηε λα νξίζεηε. Με ηα θνπκπηά ξπζκίζηε ηελ παξάκεηξν πνπ επηζπκείηε θαη παηώληαο ην ENTER ε ηηκή αξρίδεη λα αλαβνζβήλεη. Με ηα θνπκπηά ξπζκίδεηε ηελ επηζπκεηή ηηκή. Δπηιέμηε ηε ζεξκνθξαζία εθηόο ιεηηνπξγίαο ηνπ ιέβεηα Απμήζηε ή κεηώζηε ηελ ηηκή. Θα αιιάμεη ε κέγηζηε απόδνζε. πλίζηαηαη λα κεηώλεηε ηελ ηηκή ζε πεξίνδν κεηάβαζεο (ην επίπεδν πίζζαο ζηνλ ιέβεηα ζα πέζεη). Ζ ειάρηζηε ηαρύηεηα ηνπ αλεκηζηήξα κπνξεί λα αιιάμεη κε ηελ αύμεζε Φσηεηλόηεηα Roll Παηήζηε yes γηα λα ελεξγνπνηήζεηε ηελ αιιαγή ησλ ηηκώλ (Δηθ. 6/2) Help 0s Ρπζκίζηε ην ρξόλν όηαλ ν γξαθηθόο έιεγρνο εκθαληζηεί ζηελ νζόλε

7 5. Ο ΛΔΒΗΣΑ VIGAS Δ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ ΜΔ ΘΔΡΜΟΜΔΣΡΟ ΑΔΡΙΩΝ (ρσξίο εμαεξηζηήξα θαη αηζζεηήξα Lambda) Σν πιενλέθηεκα ηνπ ζεξκνκέηξνπ αεξίσλ είλαη ε εμάιεηςε ηεο κέγηζηεο ζεξκνθξαζίαο αεξίσλ. Αλ θηάζεη ζ απηήλ, ζα κεησζεί ε ηαρύηεηα ηνπ αλεκηζηήξα. πλεπώο ζα απμεζεί ε απνδνηηθόηεηα κε ρακειή θαηαλάισζε θαπζίκσλ. ε δηάηαμε κε ηε δεμακελή απνζήθεπζεο, ρξεζηκνπνηείηαη γηα ην θιείζηκν ηνπ ιέβεηα ζε πεξίπησζε πνπ ηειεηώζεη ε θαύζηκε ύιε. Ζ ζεξκνθξαζία ηνπ λεξνύ ηνπ ιέβεηα δελ επεξεάδεη ην θιείζηκν ηνπ ιέβεηα. 5.1 ΔΛΔΓΥΟ ΛΔΒΗΣΑ VIGAS Λεηηνπξγία ηνπ ιέβεηα Αλ ν ιέβεηαο βξίζθεηαη εθηόο ιεηηνπξγίαο κε ην ζύκβνιν OFF, όπσο ζηελ εηθόλα, ην πάηεκα ηνπ θεληξηθνύ θνπκπηνύ ENTER ζα ζέζεη ην ιέβεηα ζε ιεηηνπξγία Λέβεηαο ζε ιεηηνπξγία ιεηηνπξγία ζέξκαλζεο Ο ιέβεηαο ξπζκίδεηαη ζηε ιεηηνπξγία ζέξκαλζεο. Αλ ε ζεξκνθξαζία ησλ εμεξρόκελσλ αεξίσλ είλαη ρακειόηεξε, ηόηε ξπζκίζηε ζηελ ειάρηζηε ζεξκνθξαζία αεξίσλ. Ζ ειάρηζηε ζεξκνθξαζία, όπσο θαη ε κέγηζηε ζεξκνθξαζία αεξίσλ κπνξεί λα νξηζηεί ζηηο ξπζκίζεηο ηνπ ιέβεηα. Ζ ειάρηζηε ζεξκνθξαζία αεξίσλ νξίδεηαη ζηνπο 90 ν C, ε κέγηζηε ζηνπο 200 ν C, νη νπνίεο απνηεινύλ ηππηθέο ξπζκίζεηο. Ζ αληιία ιεηηνπξγεί παικηθά αλάινγα κε ηε ζεξκνθξαζία ηνπ λεξνύ ζην ιέβεηα Λέβεηαο ζε ιεηηνπξγία ιεηηνπξγία θαύζεο Ζ ιεηηνπξγία θαύζεο είλαη ελεξγή όηαλ ε ζεξκνθξαζία είλαη πςειόηεξε, ζπλ 20 ν C. απηήλ ηε ιεηηνπξγία, ε αληιία ιεηηνπξγεί παικηθά (πξνζηαζία ιέβεηα από δηάβξσζε ρακειήο ζεξκνθξαζίαο). Ζ αληιία ιεηηνπξγεί όηαλ ην ζύκβνιν αλαβνζβήλεη. Ο ιέβεηαο αληηδξά ζηνλ εζσηεξηθό ζεξκνζηάηε. Όηαλ ν ζεξκνζηάηεο θιείλεη, ν ιέβεηαο κεηώλεη ηελ απόδνζή ηνπ Πξνζζήθε θαύζηκεο ύιεο, απνζύλδεζε ηνπ ιέβεηα (ρεηξνθίλεηα) Υξήζε γξαθηθνύ ειέγρνπ. Γηα λα βξείηε ηνλ γξαθηθό έιεγρν, παηήζεη ην θεληξηθό θνπκπί ENTER. Ο γξαθηθόο έιεγρνο πξνζθέξεη ηε δπλαηόηεηα ηνπ θιεηζίκαηνο, ηελ πξνζζήθε θαύζηκεο ύιεο ή ηελ αθύξσζε ηνπ γξαθηθνύ ειέγρνπ. Δπηιέμηε κία ιεηηνπξγία OFF Κιείζηκν Πξνζζήθε θαύζηκεο ύιεο Αθύξσζε ειέγρνπ Αιιαγή ηεο ελδεηθλπόκελεο ηηκήο Παηώληαο ην, ν αλεκηζηήξαο ζα θιείζεη. Υξεζηκνπνηώληαο ην κνριό, αλνίμηε ην πηεξύγην ηεο θακηλάδαο θαη κεηά αλνίμηε ηελ πάλσ ζύξα. Μπνξείηε λα πξνζζέζεηε θαύζηκε ύιε, αλ είλαη απαξαίηεην. Κιείζηε ηελ άλσ ζύξα θαη ην πηεξύγην ηεο θακηλάδαο.

8 Παηώληαο ην, ε πξνζζήθε θαύζηκεο ύιεο ζα ζηακαηήζεη. Ο αλεκηζηήξαο ζα αξρίζεη λα ιεηηνπξγεί ακέζσο απηόκαηα Απνζύλδεζε ηνπ ιέβεηα (απηόκαηα) Όηαλ ε ζεξκνθξαζία αεξίσλ πέθηεη θάησ από ηε ξπζκηζκέλε ζεξκνθξαζία, ν ιέβεηαο ηίζεηαη εθηόο ιεηηνπξγίαο. Θα εκθαληζηεί ε έλδεημε END ζηελ νζόλε. Παηώληαο ην ENTER, ν ιέβεηαο ζα αξρίζεη λα ιεηηνπξγεί μαλά. 6. Ο ΛΔΒΗΣΑ VIGAS Δ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ ΜΔ ΘΔΡΜΟΜΔΣΡΟ ΑΔΡΙΩΝ ΚΑΙ ΔΞΑΔΡΙΣΗΡΑ (ρσξίο αηζζεηήξα Lambda) Σν πιενλέθηεκα ηνπ ζεξκνκέηξνπ αεξίσλ πεξηγξάθεηαη ζην θεθάιαην 5. Σν θύξην πιενλέθηεκα ηνπ εμαεξηζηήξα είλαη ε απμεκέλε άλεζε θαηά ηε ζέξκαλζε ή ηελ πξνζζήθε θαύζηκεο ύιεο. Όηαλ ν εμαεξηζηήξαο ιεηηνπξγεί θαηά ηελ πξνζζήθε θαύζηκεο ύιεο, ππάξρεη ζεκαληηθή κείσζε ηεο θαπληάο κέζα ζην ιεβεηνζηάζην. Καηά ηε ιεηηνπξγία ηεο ζέξκαλζεο, ν εμαεξηζηήξαο ζα επηηαρύλεη ηελ θαύζε. 6.1 ΔΛΔΓΥΟ ΛΔΒΗΣΑ VIGAS Λεηηνπξγία ηνπ ιέβεηα Αλ ν ιέβεηαο βξίζθεηαη εθηόο ιεηηνπξγίαο κε ην ζύκβνιν OFF, όπσο ζηελ εηθόλα, ην πάηεκα ηνπ θεληξηθνύ θνπκπηνύ ENTER ζα ζέζεη ην ιέβεηα ζε ιεηηνπξγία. Δπηιέμηε κία ιεηηνπξγία +60 Ο εμαεξηζηήξαο ιεηηνπξγεί γηα 60 δεπηεξόιεπηα (ζηε ζέξκαλζε) OΝ Ο ιέβεηαο ηίζεηαη ζε ιεηηνπξγία Αθύξσζε ειέγρνπ Αιιαγή ηεο ελδεηθλπόκελεο ηηκήο Αλ επηιεγεί ην +60, εκθαλίδεηαη λένο γξαθηθόο έιεγρνο. ηελ αξηζηεξή γσλία εκθαλίδεηαη ν ρξόλνο ιεηηνπξγίαο ηνπ εμαεξηζηήξα. +60 Αθόκα 60 δεπηεξόιεπηα κπνξνύλ λα πξνζηεζνύλ. 300 δεπηεξόιεπηα κέγηζηνο ρξόλνο) OΝ Ο ιέβεηαο ηίζεηαη ζε ιεηηνπξγία 0 Απνζύλδεζε ηνπ εμαεξηζηήξα Αθύξσζε ειέγρνπ Αιιαγή ηεο ελδεηθλπόκελεο ηηκήο

9 6.1.2 Λέβεηαο ζε ιεηηνπξγία ιεηηνπξγία ζέξκαλζεο Ο ιέβεηαο ξπζκίδεηαη ζηε ιεηηνπξγία ζέξκαλζεο. Αλ ε ζεξκνθξαζία ησλ εμεξρόκελσλ αεξίσλ είλαη ρακειόηεξε, ηόηε ξπζκίζηε ζηελ ειάρηζηε ζεξκνθξαζία αεξίσλ. Ζ ειάρηζηε ζεξκνθξαζία, όπσο θαη ε κέγηζηε ζεξκνθξαζία αεξίσλ κπνξεί λα νξηζηεί ζηηο ξπζκίζεηο ηνπ ιέβεηα. Ζ ειάρηζηε ζεξκνθξαζία αεξίσλ νξίδεηαη ζηνπο 90 ν C, ε κέγηζηε ζηνπο 200 ν C, νη νπνίεο απνηεινύλ ηππηθέο ξπζκίζεηο. Ζ αληιία ιεηηνπξγεί παικηθά αλάινγα κε ηε ζεξκνθξαζία ηνπ λεξνύ ζην ιέβεηα Λέβεηαο ζε ιεηηνπξγία ιεηηνπξγία θαύζεο Ζ ιεηηνπξγία θαύζεο είλαη ελεξγή όηαλ ε ζεξκνθξαζία είλαη πςειόηεξε ζπλ 20 ν C. απηήλ ηε ιεηηνπξγία, ε αληιία ιεηηνπξγεί παικηθά (πξνζηαζία ιέβεηα από δηάβξσζε ρακειήο ζεξκνθξαζίαο). Ζ αληιία ιεηηνπξγεί όηαλ ην ζύκβνιν αλαβνζβήλεη. Ο ιέβεηαο αληηδξά ζηνλ εζσηεξηθό ζεξκνζηάηε. Όηαλ ν ζεξκνζηάηεο θιείλεη, ν ιέβεηαο κεηώλεη ηελ απόδνζή ηνπ Πξνζζήθε θαύζηκεο ύιεο, απνζύλδεζε ηνπ ιέβεηα (ρεηξνθίλεηα) Υξήζε γξαθηθνύ ειέγρνπ. Γηα λα βξείηε ηνλ γξαθηθό έιεγρν, παηήζεη ην θεληξηθό θνπκπί ENTER. Ο γξαθηθόο έιεγρνο πξνζθέξεη ηε δπλαηόηεηα ηνπ θιεηζίκαηνο, ηελ πξνζζήθε θαύζηκεο ύιεο ή ηελ αθύξσζε ηνπ γξαθηθνύ ειέγρνπ. Δπηιέμηε κία ιεηηνπξγία OFF Κιείζηκν Πξνζζήθε θαύζηκεο ύιεο Αθύξσζε ειέγρνπ Αιιαγή ηεο ελδεηθλπόκελεο ηηκήο Απνζύλδεζε ηνπ ιέβεηα (απηόκαηα) Παηώληαο ην ν αλεκηζηήξαο θιείλεη θαη ν εμαεξηζηήξαο ιεηηνπξγεί απηόκαηα ζηα 300 δεπηεξόιεπηα. ηε δεμηά γσλία εκθαλίδεηαη ν ρξόλνο ιεηηνπξγίαο ηνπ εμαεξηζηήξα. Αλ επηιεγεί ην +60, εκθαλίδεηαη λένο γξαθηθόο έιεγρνο. Υξεζηκνπνηώληαο ην κνριό αλνίμηε ην πηεξύγην ηεο θακηλάδαο θαη κεηά αλνίμηε ηελ πάλσ ζύξα. Μπνξείηε λα πξνζζέζεηε θαύζηκε ύιε, αλ είλαη απαξαίηεην. Κιείζηε ηελ άλσ ζύξα θαη ην πηεξύγην ηεο θακηλάδαο. Παηώληαο ην 0 ν εμαεξηζηήξαο θιείλεη. Παηώληαο ην ε πξνζζήθε θαύζηκεο ύιεο ζα ζηακαηήζεη, ν εμαεξηζηήξαο ζα θιείζεη απηόκαηα θαη ν αλεκηζηήξαο ζα αξρίζεη λα ιεηηνπξγεί. Όηαλ ε ζεξκνθξαζία αεξίσλ πέθηεη θάησ από ηε ξπζκηζκέλε ζεξκνθξαζία, ν ιέβεηαο ηίζεηαη εθηόο ιεηηνπξγίαο. Θα εκθαληζηεί ε έλδεημε END ζηελ νζόλε. Παηώληαο ην ENTER, ν ιέβεηαο ζα αξρίζεη λα ιεηηνπξγεί μαλά.

10 7. Ο ΛΔΒΗΣΑ VIGAS Δ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ ΜΔ LAMBDA CONTROL (ρσξίο εμαεξηζηήξα) Σα πιενλεθηήκαηα ηνπ ζεξκνκέηξνπ αεξίσλ πεξηγξάθεηαη παξαπάλσ. Ο ιέβεηαο VIGAS Lambda Control παξαδίδεηαη κε ελζσκαησκέλν ην ζεξκόκεηξν αεξίσλ. Ο ιέβεηαο VIGAS Lambda Control ρξεζηκνπνηεί πιεξνθνξίεο από ηνλ αηζζεηήξα lambda γηα ηελ ππεξρείιηζε νμπγόλνπ ζηα αέξηα γηα λα ειέγμεη ην πηεξύγην ηνπ πξσηεύνληα θαη δεπηεξεύνληα αέξα. Απηό ην ζύζηεκα επηηξέπεη ηελ πην απνδνηηθή θαύζε όισλ ησλ εηδώλ μύινπ θαη ηαπηόρξνλα κεηώλεη ηελ θαηαλάισζε ηεο θαύζηκεο ύιεο θαηά 20% - 25%. 7.1 ΔΛΔΓΥΟ ΛΔΒΗΣΑ VIGAS Lambda Control Λεηηνπξγία ηνπ ιέβεηα Αλ ν ιέβεηαο βξίζθεηαη εθηόο ιεηηνπξγίαο κε ην ζύκβνιν OFF, όπσο ζηελ εηθόλα, ην πάηεκα ηνπ θεληξηθνύ θνπκπηνύ ENTER ζα ζέζεη ην ιέβεηα ζε ιεηηνπξγία Λέβεηαο ζε ιεηηνπξγία ιεηηνπξγία ζέξκαλζεο Σν ζεξβν-ειεγρόκελν πηεξύγην ζα κεηαθηλεζεί ζηελ αλνηρηή ζέζε (servo 100%) όηαλ παηεζεί ην θνπκπί ENTER. πλεπώο, ηα επόκελα βήκαηα (από 100% κέρξη 45%) είλαη ε αμία ηνπ αηζζεηήξα lambda λα κείλεη θνληά ζηε ξπζκηζκέλε ηηκή (ι 1,35). ηε ζέζε servo 45%, ν δεπηεξεύσλ αέξαο θιείλεη, ελώ ζηε ζέζε servo 0% θιείλεη θαη ν πξσηεύσλ αέξαο. ηε ζέζε 0% ζα κεηαθηλεζεί κόλν αλ ν ιέβεηαο δελ ιεηηνπξγεί (OFF) ή (END). Ο ιέβεηαο ξπζκίδεηαη ζηε ιεηηνπξγία ζέξκαλζεο. Αλ ε ζεξκνθξαζία ησλ εμεξρόκελσλ αεξίσλ είλαη ρακειόηεξε, ηόηε ξπζκίζηε ζηελ ειάρηζηε ζεξκνθξαζία αεξίσλ. Ζ ειάρηζηε ζεξκνθξαζία, όπσο θαη ε κέγηζηε ζεξκνθξαζία αεξίσλ κπνξεί λα νξηζηεί ζηηο ξπζκίζεηο ηνπ ιέβεηα. Ζ ειάρηζηε ζεξκνθξαζία αεξίσλ νξίδεηαη ζηνπο 90 ν C, ε κέγηζηε ζηνπο 200 ν C, νη νπνίεο απνηεινύλ ηππηθέο ξπζκίζεηο. Ζ αληιία ιεηηνπξγεί παικηθά αλάινγα κε ηε ζεξκνθξαζία ηνπ λεξνύ ζην ιέβεηα Λέβεηαο ζε ιεηηνπξγία ιεηηνπξγία θαύζεο Ζ ιεηηνπξγία θαύζεο είλαη ελεξγή όηαλ ε ζεξκνθξαζία είλαη πςειόηεξε ζπλ 20 ν C. Σν ζεξβν-ειεγρόκελν πηεξύγην ιεηηνπξγεί εδώ όπσο θαη ζηε ιεηηνπξγία ζέξκαλζεο. απηήλ ηε ιεηηνπξγία, ε αληιία ιεηηνπξγεί παικηθά (πξνζηαζία ιέβεηα από δηάβξσζε ρακειήο ζεξκνθξαζίαο). Ζ αληιία ιεηηνπξγεί όηαλ ην ζύκβνιν αλαβνζβήλεη Πξνζζήθε θαύζηκεο ύιεο, απνζύλδεζε ηνπ ιέβεηα (ρεηξνθίλεηα) Υξήζε γξαθηθνύ ειέγρνπ. Γηα λα βξείηε ηνλ γξαθηθό έιεγρν, παηήζεη ην θεληξηθό θνπκπί ENTER. Ο γξαθηθόο έιεγρνο πξνζθέξεη ηε δπλαηόηεηα ηνπ θιεηζίκαηνο, ηελ πξνζζήθε θαύζηκεο ύιεο ή ηελ αθύξσζε ηνπ γξαθηθνύ ειέγρνπ. Δπηιέμηε κία ιεηηνπξγία OFF Κιείζηκν Πξνζζήθε θαύζηκεο ύιεο Αθύξσζε ειέγρνπ Αιιαγή ηεο ελδεηθλπόκελεο ηηκήο

11 Παηώληαο ην ν αλεκηζηήξαο θιείλεη. Με ην κνριό αλνίμηε ην πηεξύγην ηεο θακηλάδαο θαη κεηά αλνίμηε ηε πάλσ ζύξα. Μπνξείηε λα πξνζζέζεηε θαύζηκε ύιε, αλ είλαη απαξαίηεην. Κιείζηε ηελ άλσ ζύξα θαη ην πηεξύγην ηεο θακηλάδαο. Παηώληαο ην ε πξνζζήθε θαύζηκεο ζηακαηά. Ο αλεκηζηήξαο ζα αξρίζεη λα ιεηηνπξγεί απηόκαηα. Καηά ηελ πξνζζήθε θαύζηκεο ύιεο, ην ζεξβν-ειεγρόκελν πηεξύγην βξίζθεηαη ζηελ ίδηα ζέζε όπσο πξηλ ηελ πξνζζήθε θαύζηκεο ύιεο. Όηαλ ζηακαηήζεη ε πιήξσζε, ην ζεξβν-ειεγρόκελν πηεξύγην ζα κεηαθηλεζεί ζηε ζέζε servo 100%. πλεπώο, ηα επόκελα βήκαηα (από 100% κέρξη 45%) είλαη ε αμία ηνπ αηζζεηήξα lambda λα κείλεη θνληά ζηε ξπζκηζκέλε ηηκή (ι 1,35). ηε ζέζε servo 45%, ν δεπηεξεύσλ αέξαο θιείλεη, ελώ ζηε ζέζε servo 0% θιείλεη θαη ν πξσηεύσλ αέξαο. ηε ζέζε 0% ζα κεηαθηλεζεί κόλν αλ ν ιέβεηαο δελ ιεηηνπξγεί (OFF) ή (END) ή αλ έρεη θιείζεη ν αλεκηζηήξαο Απνζύλδεζε ηνπ ιέβεηα (απηόκαηα) Όηαλ ε ζεξκνθξαζία αεξίσλ πέθηεη θάησ από ηε ξπζκηζκέλε ζεξκνθξαζία, ν ιέβεηαο ηίζεηαη εθηόο ιεηηνπξγίαο. Θα εκθαληζηεί ε έλδεημε END ζηελ νζόλε. Σν ζεξβν-ειεγρόκελν πηεξύγην κεηαθηλείηαη ζηε ζέζε servo 0%. απηήλ ηε ζέζε, ν δεπηεξεύσλ αέξαο θιείλεη, όπσο θαη ν πξσηεύνληαο. Παηώληαο ην ENTER, ν ιέβεηαο ζα αξρίζεη λα ιεηηνπξγεί μαλά. 8. Ο ΛΔΒΗΣΑ VIGAS LAMBDA CONTROL Δ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ ΜΔ ΘΔΡΜΟΜΔΣΡΟ ΑΔΡΙΩΝ ΚΑΙ ΔΞΑΔΡΙΣΗΡΑ Σα πιενλεθηήκαηα ηνπ ζεξκνκέηξνπ αεξίσλ θαη ηνπ εμαεξηζηήξα πεξηγξάθνληαη παξαπάλσ. Ο ιέβεηαο VIGAS Lambda Control ρξεζηκνπνηεί πιεξνθνξίεο από ηνλ αηζζεηήξα lambda γηα ηελ ππεξρείιηζε νμπγόλνπ ζηα αέξηα γηα λα ειέγρεη ην πηεξύγην ηνπ πξσηεύνληα θαη δεπηεξεύνληα αέξα. Απηό ην ζύζηεκα επηηξέπεη ηελ πην απνδνηηθή θαύζε όισλ ησλ εηδώλ μύινπ θαη ηαπηόρξνλα κεηώλεη ηελ θαηαλάισζε ηεο θαύζηκεο ύιεο θαηά 20% - 25%. 8.1 ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ ΛΔΒΗΣΑ VIGAS LAMBDA CONTROL Λεηηνπξγία ηνπ ιέβεηα Αλ ν ιέβεηαο βξίζθεηαη εθηόο ιεηηνπξγίαο κε ην ζύκβνιν OFF, όπσο ζηελ εηθόλα, ην πάηεκα ηνπ θεληξηθνύ θνπκπηνύ ENTER ζα ζέζεη ην ιέβεηα ζε ιεηηνπξγία. Δπηιέμηε κία ιεηηνπξγία +60 Ο εμαεξηζηήξαο ιεηηνπξγεί γηα 60 δεπηεξόιεπηα (ζηε ζέξκαλζε) OΝ Ο ιέβεηαο ηίζεηαη ζε ιεηηνπξγία Αθύξσζε ειέγρνπ Αιιαγή ηεο ελδεηθλπόκελεο ηηκήο Αλ επηιεγεί ην +60, εκθαλίδεηαη λένο γξαθηθόο έιεγρνο. ηελ αξηζηεξή γσλία εκθαλίδεηαη ν ρξόλνο ιεηηνπξγίαο ηνπ εμαεξηζηήξα. +60 Αθόκα 60 δεπηεξόιεπηα κπνξνύλ λα πξνζηεζνύλ. 300 δεπηεξόιεπηα κέγηζηνο ρξόλνο OΝ Ο ιέβεηαο ηίζεηαη ζε ιεηηνπξγία 0 Απνζύλδεζε ηνπ εμαεξηζηήξα Αθύξσζε ειέγρνπ Αιιαγή ηεο ελδεηθλπόκελεο ηηκήο

12 8.1.2 Λέβεηαο ζε ιεηηνπξγία ιεηηνπξγία ζέξκαλζεο Σν ζεξβν-ειεγρόκελν πηεξύγην ζα κεηαθηλεζεί ζηελ αλνηρηή ζέζε (servo 100%) όηαλ παηεζεί ην θνπκπί ΟΝ. πλεπώο, ηα επόκελα βήκαηα (από 100% κέρξη 45%) είλαη ε αμία ηνπ αηζζεηήξα lambda λα κείλεη θνληά ζηε ξπζκηζκέλε ηηκή (ι 1,35). ηε ζέζε servo 45%, ν δεπηεξεύσλ αέξαο θιείλεη, ελώ ζηε ζέζε servo 0% θιείλεη θαη ν πξσηεύσλ αέξαο. ηε ζέζε 0% ζα κεηαθηλεζεί κόλν αλ ν ιέβεηαο βξίζθεηαη ζην (OFF) ή (END). Ο ιέβεηαο ξπζκίδεηαη ζηε ιεηηνπξγία ζέξκαλζεο. Αλ ε ζεξκνθξαζία ησλ εμεξρόκελσλ αεξίσλ είλαη ρακειόηεξε, ηόηε ξπζκίζηε ζηελ ειάρηζηε ζεξκνθξαζία αεξίσλ. Ζ ειάρηζηε ζεξκνθξαζία, όπσο θαη ε κέγηζηε ζεξκνθξαζία αεξίσλ κπνξεί λα νξηζηεί ζηηο ξπζκίζεηο ηνπ ιέβεηα. Ζ ειάρηζηε ζεξκνθξαζία αεξίσλ νξίδεηαη ζηνπο 90 ν C, ε κέγηζηε ζηνπο 200 ν C, νη νπνίεο απνηεινύλ ηππηθέο ξπζκίζεηο. Ζ αληιία ιεηηνπξγεί παικηθά αλάινγα κε ηε ζεξκνθξαζία ηνπ λεξνύ ζην ιέβεηα Λέβεηαο ζε ιεηηνπξγία ιεηηνπξγία θαύζεο Ζ ιεηηνπξγία θαύζεο είλαη ελεξγή όηαλ ε ζεξκνθξαζία είλαη πςειόηεξε ζπλ 20 ν C. Σν ζεξβν-ειεγρόκελν πηεξύγην ιεηηνπξγεί όπσο θαη ζηε ζέξκαλζε. απηήλ ηε ιεηηνπξγία ε αληιία ιεηηνπξγεί παικηθά (πξνζηαζία ιέβεηα από δηάβξσζε ρακειήο ζεξκνθξαζίαο). Ζ αληιία ιεηηνπξγεί όηαλ ην ζύκβνιν αλαβνζβήλεη Πξνζζήθε θαύζηκεο ύιεο, απνζύλδεζε ηνπ ιέβεηα (ρεηξνθίλεηα) Υξήζε γξαθηθνύ ειέγρνπ. Γηα λα βξείηε ηνλ γξαθηθό έιεγρν, παηήζεη ην θεληξηθό θνπκπί ENTER. Ο γξαθηθόο έιεγρνο πξνζθέξεη ηε δπλαηόηεηα ηνπ θιεηζίκαηνο, ηελ πξνζζήθε θαύζηκεο ύιεο ή ηελ αθύξσζε ηνπ γξαθηθνύ ειέγρνπ. Δπηιέμηε κία ιεηηνπξγία OFF Κιείζηκν Πξνζζήθε θαύζηκεο ύιεο Αθύξσζε ειέγρνπ Αιιαγή ηεο ελδεηθλπόκελεο ηηκήο Παηώληαο ην ν αλεκηζηήξαο θιείλεη θαη ν εμαεξηζηήξαο ιεηηνπξγεί απηόκαηα ζηα 300 δεπηεξόιεπηα. ηε δεμηά γσλία εκθαλίδεηαη ν ρξόλνο ιεηηνπξγίαο ηνπ εμαεξηζηήξα. Αλ επηιεγεί ην +60, εκθαλίδεηαη λένο γξαθηθόο έιεγρνο. Με ην κνριό αλνίμηε ην πηεξύγην ηεο θακηλάδαο θαη κεηά αλνίμηε ηελ πάλσ ζύξα. Μπνξείηε λα πξνζζέζεηε θαύζηκε ύιε, αλ είλαη απαξαίηεην. Κιείζηε ηελ άλσ ζύξα θαη ην πηεξύγην ηεο θακηλάδαο. Παηώληαο ην 0 ν εμαεξηζηήξαο θιείλεη. Παηώληαο ην ε πξνζζήθε θαύζηκεο ύιεο ζα ζηακαηήζεη, ν εμαεξηζηήξαο ζα θιείζεη απηόκαηα θαη ν αλεκηζηήξαο ζα αξρίζεη λα ιεηηνπξγεί. Καηά ηελ πξνζζήθε θαύζηκεο ύιεο, ην ζεξβν-ειεγρόκελν πηεξύγην ζα κεηαθηλεζεί ζηε ζέζε servo 100%. πλεπώο, ηα επόκελα βήκαηα (από 100% κέρξη 45%) είλαη ε αμία ηνπ αηζζεηήξα lambda λα κείλεη θνληά ζηε ξπζκηζκέλε ηηκή (ι 1,35). ηε ζέζε servo 45%, ν δεπηεξεύσλ αέξαο θιείλεη, ελώ ζηε ζέζε servo 0% θιείλεη θαη ν πξσηεύσλ αέξαο. ηε ζέζε 0% ζα κεηαθηλεζεί κόλν αλ ν ιέβεηαο βξίζθεηαη ζην (OFF) ή (END).

13 8.1.5 Απνζύλδεζε ηνπ ιέβεηα (απηόκαηα) Όηαλ ε ζεξκνθξαζία αεξίσλ πέθηεη θάησ από ηε ξπζκηζκέλε ζεξκνθξαζία, ν ιέβεηαο ηίζεηαη εθηόο ιεηηνπξγίαο. Θα εκθαληζηεί ε έλδεημε END ζηελ νζόλε. Σν ζεξβν-ειεγρόκελν πηεξύγην ζα κεηαθηλεζεί ζηε ζέζε servo 0%. απηήλ ηε ζέζε, ν δεπηεξεύνληαο αέξαο είλαη θιεηζηόο, όπσο θαη ν πξσηεύνληαο. Παηώληαο ην ENTER, ν ιέβεηαο ζα αξρίζεη λα ιεηηνπξγεί μαλά. 8.2 ΡΤΘΜΙΗ ΠΑΡΑΜΔΣΡΩΝ ΛΔΒΗΣΑ VIGAS Lambda Control ΚΑΙ ΛΔΒΗΣΑ VIGAS ΜΔ ΘΔΡΜΟΜΔΣΡΟ ΑΔΡΙΩΝ Γηα ηε ξύζκηζε ησλ παξακέηξσλ παηήζηε ην ENTER ζε νπνηαδήπνηε θαηάζηαζε ιεηηνπξγίαο θα παηήζηε ην. ENTER Με ηα θνπκπηά ξπζκίζηε ηελ παξάκεηξν πνπ επηζπκείηε θαη παηώληαο ην ENTER, ε ηηκή αξρίδεη λα αλαβνζβήλεη. Με ηα θνπκπηά ξπζκίδεηε ηελ επηζπκεηή ηηκή. Δπηιέμηε ηε κέγηζηε ζεξκνθξαζία αεξίσλ πνπ ζα πξνθύςεη θαηά ηε κείσζε ηεο ηαρύηεηαο ιεηηνπξγίαο Δπηιέμηε ηε ζεξκνθξαζία εθηόο ιεηηνπξγίαο ηνπ ιέβεηα ι Αμία ιάκδα πνπ δηαηεξεί ν ζεξβνέιεγρνο. πληζηώκελε ηηκή 1,35. Απμήζηε ή κεηώζηε ηελ ηηκή. Θα αιιάμεη ε κέγηζηε απόδνζε. πλίζηαηαη λα κεηώλεηε ηελ ηηκή ζε πεξίνδν κεηάβαζεο (ην επίπεδν πίζζαο ζηνλ ιέβεηα ζα πέζεη). Ζ ειάρηζηε ηαρύηεηα ηνπ αλεκηζηήξα κπνξεί λα αιιάμεη κε ηελ αύμεζε Φσηεηλόηεηα Roll Παηήζηε yes γηα λα ελεξγνπνηήζεηε ηελ αιιαγή ησλ ηηκώλ (Δηθ. 7/2) Help 0s Ρπζκίζηε ηνλ ρξόλν όηαλ ν γξαθηθόο έιεγρνο εκθαληζηεί ζηελ νζόλε 9. ΡΤΘΜΙΗ ΥΡΟΝΟΤ Ρπζκίζηε ηελ ώξα θαη ηελ εκεξνκελία όηαλ ζπλδέεηε ηνλ ιέβεηα. Ο ρξόλνο εκθαλίδεηαη ζηελ αξηζηεξή γσλία. Γηα ηε ξύζκηζε ησλ παξακέηξσλ, παηήζηε γηα πεξηζζόηεξν ρξόλν ην ENTER ζε νπνηαδήπνηε θαηάζηαζε ιεηηνπξγίαο θαη παηήζηε ην δπν θνξέο. Με ξπζκίζηε ηελ εκεξνκελία ή ην ρξόλν. Με ηα επηιέμηε ηελ εκεξνκελία θαη ην ρξόλν. Με εμέξρεζηε από ηηο ξπζκίζεηο. Mon Γεπηέξα, Tue Σξίηε, Wed Σεηάξηε, Thu Πέκπηε, Fri Παξαζθεπή, Sat άββαην, Sun Κπξηαθή

14 10. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ ΓΙΑ ΣΟ HARDWARE ΚΑΙ ΣΟ ΛΟΓΙΜΙΚΟ Γηα ηηο ξπζκίζεηο θξαηήζηε ην ENTER ζε νπνηαδήπνηε θαηάζηαζε ιεηηνπξγίαο ηνπ ιέβεηα παηώληαο ην. Με ηα θνπκπηά επηιέγεηε ηνλ ηύπν θαη επηβεβαηώλεηε κε ENTER. Οη πιεξνθνξίεο πνπ δεηήζαηε ζα εκθαληζηνύλ ζηελ νζόλε. 11. ΜΗΝΤΜΑΣΑ ΦΑΛΜΑΣΩΝ Γηα ηα κελύκαηα ζθαικάησλ θξαηήζηε παηεκέλν ην ENTER ζε νπνηαδήπνηε θαηάζηαζε ηνπ ιέβεηα παηώληαο ην 3 θνξέο. Παηώληαο ην ENTER, ην ζθάικα κε ηελ πεξηγξαθή ηνπ ζα εκθαληζηεί ζηελ νζόλε θάικα STB Αλ εκθαληζηεί ην ζθάικα STB, ν ιέβεηαο έρεη ππεξζεξκαλζεί. Δλεξγνπνηείηαη ε αζθάιεηα (Δηθ. 3/21). Ο αλεκηζηήξαο δηαθόπηεηαη από ηελ ηάζε. Ο ιέβεηαο ελεξγνπνηείηαη μαλά κόλν αλ ε πξνζηαζία STB παηεζεί κεραληθά. Ο ιέβεηαο πξέπεη λα αλνίμεη κε ην ENTER. 12. ΡΤΘΜΙΔΙ ΤΠΗΡΔΙΑ ΠΡΟΣΑΣΔΤΜΔΝΔ ΜΔ PIN 0000 Οη ξπζκίζεηο ππεξεζίαο πνπ πξνζηαηεύνληαη κε PIN 0000 κπνξνύλ λα ρξεζηκνπνηεζνύλ κόλν ζε πεξηνξηζκέλεο πεξηπηώζεηο. Μόλν εηδηθνί κεραληθνί κπνξνύλ λα πξνβνύλ ζ απηέο ηηο ξπζκίζεηο (ζε απαξαίηεηεο πεξηπηώζεηο θαη ν πειάηεο κπνξεί λα ην θάλεη). Καηά ηε ζπληήξεζε, νη ξπζκίζεηο πξνζαξκόδνληαη ζηνλ ηύπν ηνπ ιέβεηα κε ηα εμαξηήκαηα θαη ηελ πδξαπιηθή ζύλδεζε, θιπ. Γηα ηηο ξπζκίζεηο ππεξεζίεο πξνζηαηεπκέλεο κε PIN 0000 αθνινπζήζηε ηα εμήο βήκαηα: 1. Κξαηήζηε ην ENTER ζε νπνηαδήπνηε θαηάζηαζε ηνπ ιέβεηα 2. Παηήζηε ην. 3. Κξαηήζηε ην γηα 4 δεπηεξόιεπηα ζα εκθαληζηεί ην PIN Παηήζηε ENTER 4 θνξέο 5. Σν ζύκβνιν ησλ ξπζκίζεσλ ππεξεζίαο ζα εκθαληζηεί ζηελ νζόλε. 6. Παηήζηε ην ENTER θαη ηα θνπκπηά. Δπηιέμεηε ηε ξύζκηζε γηα ηνλ ηύπν ηνπ ιέβεηα, ηελ πδξαπιηθή ζύλδεζε, ηελ θάξηα micro SD, ηε ιεηηνπξγία ππεξεζίαο θαη παηήζηε ENTER.

15 12.1 Ρπζκίζεηο γηα ηελ θάξηα micro SD Ζ ξύζκηζε ΑΚ 3000 κπνξεί λα επεθηαζεί από ηε ιεηηνπξγία SD (Δηθ. 8). Ζ θάξηα micro SD δηαθνξεηηθήο ρσξεηηθόηεηαο ηνπνζεηείηε ζηε κνλάδα SD. Ζ θάξηα micro SD επηηξέπεη: Σε θόξησζε ηνπ ινγηζκηθνύ back-up ζηελ κνλάδα ειέγρνπ ηνπ ιέβεηα Back-up ηνπ ιέβεηα ζηελ θάξηα SD. Φόξησζε ηνπ αλαβαζκηζκέλνπ ινγηζκηθνύ από ηελ θάξηα SD ζηε κνλάδα ειέγρνπ ηνπ ιέβεηα. Back-up ησλ επηιεγκέλσλ παξακέηξσλ ηνπ ιέβεηα (π.ρ. ζεξκνθξαζία ιέβεηα, ηαρύηεηα αλεκηζηήξα, ηηκή αηζζεηήξα lambda, θιπ). Γηαγξαθή θάξηαο SD Παηώληαο ην ENTER, ηα ζύκβνια πνπ επηηξέπνπλ νη θάξηεο SD ζα εκθαληζηνύλ ζηελ νζόλε. Με ηα θνπκπηά επηιέμηε ηελ εξγαζία πνπ ζέιεηε λα πξαγκαηνπνηήζεηε θαη κεηά παηήζηε ENTER Ρπζκίζεηο ππεξεζίαο ηνπ ιέβεηα κε εμαξηήκαηα ΠΡΟΔΙΓΟΠΟΙΗΗ Ο γξαθηθόο έιεγρνο ΑΚ 3000 ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηνλ έιεγρν όισλ ησλ ηύπσλ ιεβήησλ VIGAS. Δίλαη ζεκαληηθό νη ξπζκίζεηο ηνπ ινγηζκηθνύ λα είλαη απηέο πνπ αληαπνθξίλνληαη ζηνλ ηύπν ηνπ ιέβεηα. Όηαλ ν ιέβεηαο είλαη θιεηζηόο OFF, ν ηύπνο ηνπ ιέβεηα εκθαλίδεηαη ζηελ νζόλε, πνπ ππνδεηθλύεη θαη ηελ νλνκαζηηθή απόδνζε ηνπ ιέβεηα. Γηα ηε ζσζηή ιεηηνπξγία ηνπ ιέβεηα, ν ηύπνο ηνπ ιέβεηα πξέπεη λα ηαηξηάδεη κε ηνλ ηύπν ηνπ ιέβεηα πνπ εκθαλίδεηαη ζηελ επηγξαθή ηνπ ιέβεηα. ε πεξίπησζε αληαιιαγήο ηεο κνλάδαο ειέγρνπ, πξέπεη λα ειέγρεηαη ε ιεηηνπξγία ΑΚ 3000!!! πλερ. ζην Κεθ Παηήζηε ENTER θαη ζηελ νζόλε ζα εκθαληζηεί: ι Σύπνο ιέβεηα V-VIGAS, xx νλνκαζηηθή ηζρύο, L lambda TVZ δεζηόο αέξαο, UD θάξβνπλν μύιν DP μύιν πέιιεη λαη ιέβεηαο κε αηζζεηήξα lambda, όρη ιέβεηαο ρσξίο αηζζεηήξα lambda λαη ιέβεηαο κε ζεξκόκεηξν αεξίσλ, όρη ιέβεηαο ρσξίο ζεξκόκεηξν αεξίσλ λαη ιέβεηαο κε εμαεξηζηήξα, όρη ιέβεηαο ρσξίο εμαεξηζηήξα 8. - Δπηινγή παξακέηξνπ θαη παηήζηε ENTER 9. έμνδνο από ηηο ξπζκίζεηο

16 12.3 Δζσηεξηθέο ξπζκίζεηο γηα ηελ πδξαπιηθή ζύλδεζε ΠΡΟΔΙΓΟΠΟΙΗΗ Ο έιεγρνο ηεο απόδνζεο ηεο αληιίαο ζα αιιάμεη κε ηελ πδξαπιηθή ζύλδεζε. Δίλαη ζεκαληηθό ε ξύζκηζε ηνπ ινγηζκηθνύ ηεο πδξαπιηθήο αληιίαο λα ηαηξηάδεη κε ηε ξύζκηζε ηνπ ιέβεηα ζε ζύλδεζε κε ην ζύζηεκα θεληξηθήο ζέξκαλζεο. Ζ βαζηθή κλήκα ηνπ ειέγρνπ πεξηέρεη 4 δηαηάμεηο. Δίλαη δπλαηόλ λα πξνζηεζνύλ θη άιιεο δηαηάμεηο αλ είλαη απαξαίηεην. Οη δηαηάμεηο πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηελ πξόζζεηε κνλάδα EXPANDER βξίζθνληαη ζε θάξηα mini SD, ή δηαηίζεηαη ζηε δηεύζπλζε ειεύζεξεο γηα ιήςε, κέζσ ηνπ ππνινγηζηή ζηελ θάξηα κλήκεο πνπ ζα εηζαρζεί ζηελ κνλάδα ειέγρνπ ηνπ ιέβεηα (Κεθ.13). Αλ είλαη απαξαίηεην, κπνξείηε λα επηζηξέςεηε ζηελ ηειεπηαία δηάηαμε θαη παηήζηε ην last γηα λα ζπλερίζεηε ζην Κεθ.14). 7. Παηήζηε ENTER, ε δηάηαμε 1 εκθαλίδεηαη ζηελ νζόλε. 8. Με ηα θνπκπηά επηιέμηε ηελ απαηηνύκελε δηάηαμε θαη παηήζηε ENTER. 9. ην ENTER επηβεβαηώζηε κε yes γηα λα ζώζεηε ηε δηάηαμε. 10. Γηα λα βγείηε, παηήζηε ην. Γηάηαμε 1: Απηή ε δηάηαμε αθνξά ιέβεηα κε δεμακελή απνζήθεπζεο LADOMAT ε νπνία παξέρεη πξνζηαζία από ηελ αληηζηξνθή λεξνύ. Ζ αληιία ζπλδέεηαη κε ηε κνλάδα ειέγρνπ ηνπ ιέβεηα θαη ιεηηνπξγεί πάλσ από ηνπο 40 ν C. Ζ ζεξκνθξαζία είλαη δπλαηόλ λα ξπζκηζηεί κέρξη ηνπο 90 ν C. Ζ επαθή Σ3 ζηε κεηξηθή θάξηα ΑΚ 3000 S ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηε ζύλδεζε ζην ζεξκόκεηξν ΡΣ 1000, ην νπνίν κπνξεί λα κεηξήζεη ηε ζεξκνθξαζία ζηε δεμακελή απνζήθεπζεο. Πξνεηδνπνίεζε: δελ είλαη δπλαηόλ λα ζπλδεζεί ν εζσηεξηθόο ζεξκνζηάηεο ζηελ επαθή Σ3. Γηάηαμε 2: Ζ δηάηαμε απηή αθνξά ηα ζπζηήκαηα θεληξηθήο ζέξκαλζεο, όπνπ ε πξνζηαζία αληηζηξνθήο λεξνύ παξέρεη έλα εμσηεξηθό ζύζηεκα ειέγρνπ. Ζ αληιία ζπλδέεηαη ζηε κνλάδα ειέγρνπ θαη ιεηηνπξγεί παικηθά αλάινγα κε ηε ζεξκνθξαζία ηνπ λεξνύ ζηνλ ιέβεηα. Ζ επαθή Σ3 ζηε κεηξηθή ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηε ζύλδεζε ηνπ εζσηεξηθνύ ζεξκνζηάηε. Γηάηαμε 3: Γηάηαμε κε ηξίνδε ζεξκνζηαηηθή βαιβίδα. Ζ αληιία ζπλδέεηαη ζηε κνλάδα ειέγρνπ θαη ιεηηνπξγεί παικηθά αλάινγα κε ηε ζεξκνθξαζία ηνπ λεξνύ ζηνλ ιέβεηα. Ζ επαθή Σ3 ζηε κεηξηθή ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηε ζύλδεζε ηνπ εζσηεξηθνύ ζεξκνζηάηε. Γηάηαμε 4: Απηή ε δηάηαμε νξίδεηαη σο ε ηππηθή δηάηαμε. Ζ αληιία ζπλδέεηαη ζηε κνλάδα ειέγρνπ θαη ιεηηνπξγεί παικηθά αλάινγα κε ηε ζεξκνθξαζία ηνπ λεξνύ ζηνλ ιέβεηα. Ζ επαθή Σ3 ζηε κεηξηθή ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηε ζύλδεζε ηνπ εζσηεξηθνύ ζεξκνζηάηε Δξγαιεία εζσηεξηθήο ξύζκηζεο Ζ ιεηηνπξγηθόηεηα θάζε ζπζηήκαηνο κπνξεί λα ειεγρζεί ζηηο εζσηεξηθέο ξπζκίζεηο κε ηα ζύκβνια πνπ εκθαλίδνληαη ζηελ νζόλε. Παηήζηε ENTER θαη ην επηιεγκέλν ζύζηεκα ζα ελεξγνπνηεζεί.

17 13. ΟΓΗΓΙΔ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ 13.1 Πξηλ ηε ιεηηνπξγία: Γηαβάζηε πξνζεθηηθά ηηο νδεγίεο ιεηηνπξγίαο θαη ηηο νδεγίεο γηα ηε ιεηηνπξγία ηεο ειεθηξνληθήο κνλάδαο ΑΚ 3000 Διέγμηε ηελ πίεζε ηνπ λεξνύ ζην ζύζηεκα ηεο θεληξηθήο ζέξκαλζεο (3 bar κέγηζην) πλδέζηε ηα εμαξηήκαηα (π.ρ. αληιία, εμαεξηζηήξα ή εζσηεξηθό ζεξκνζηάηε) Διέγμηε ηε ζέζε ησλ ππξόηνπβισλ ζηνλ ζάιακν θαύζεο, εηθ. 3. Διέγμηε ηα κεηαιιηθά θαιύκκαηα. Διέγμηε ηελ ειεθηξηθή ζύλδεζε (230V/50Hz). Πξνεηνηκάζηε επαξθή πνζόηεηα θαύζηκεο ύιεο γηα ηε ζέξκαλζε θαη θαύζε Λεηηνπξγία ηνπ ιέβεηα 1. Βάιηε ην θαιώδην ηνπ ιέβεηα ζηελ πξίδα (230V/50Hz). 2. Πεξηκέλεηε κέρξη λα εκθαληζηεί ζηελ νζόλε ε βαζηθή έλδεημε: α) ρσξίο αηζζεηήξα lambda ακέζσο β) κε αηζζεηήξα lambda 30 δεπηεξόιεπηα, πεξίπνπ (απηόκαηε έλαξμε) 3. Κεθ Δπηιέμηε ηε δηάηαμε πνπ ηαηξηάδεη κε ηε δηάηαμε ηνπ ιέβεηα ρσξίο εμαξηήκαηα, πνπ ζα βνεζήζνπλ ζηνλ έιεγρν ηνπ ΑΚ Κιείζηε ηνλ ιέβεηα κε ηε ιεηηνπξγία ΑΚ 3000 ζην OFF. 5. Θέξκαλζε θαύζηκεο ύιεο: α) ρξεζηκνπνηώληαο ην κνριό, αλνίμηε ην πηεξύγην ηεο θακηλάδαο (εηθ. 3/3) β) αλνίμηε ηελ πάλσ ζύξα (εηθ.3/2) ζηα ππξόηνπβια (εηθ. 3/9) θαη βάιηε ην ραξηί ώζηε έλα κηθξό θνκκάηη λα εθηείλεηαη ζην ρακειόηεξν ζάιακν θαύζεο (εηθ.3/25), θαη γεκίζηε κε ηελ θαύζηκε ύιε, γ) θιείζηε ηελ πάλσ ζύξα θαη αλνίμηε ειαθξώο ηελ ρακειόηεξε (εηθ. 3/13) γηα λα αξρίζεη ε θαύζε (εηθ.3/4). ε ζπλδπαζκό κε ηνλ εμαεξηζηήξα, ε ζέξκαλζε ζα είλαη γξεγνξόηεξε, δ) θιείζηε ηελ θάησ ζύξα θαη ην πηεξύγην ηεο θακηλάδαο όηαλ θαίγεηαη ε θαύζηκε ύιε πεξίπνπ ζηα ιεπηά. 6. Αλνίμηε ηνλ ιέβεηα κε ην ΟΝ. Ο ιέβεηαο αξρίδεη ηελ αεξηνπνίεζε θαη απηόκαηα ξπζκίδεηαη ε ζεξκνθξαζία. 7. Γηα λα γεκίζεηε κε μύια, θιπ, επαλαιάβεηε ηα βήκαηα Γηα λα θιείζεηε ηνλ ιέβεηα, αθνινπζήζηε ηα βήκαηα Γηαηήξεζε ιεηηνπξγίαο θαη απόδνζεο Ζ θαύζηκε ύιε κεηαθηλείηαη απηόκαηα πξνο ηελ θαηεύζπλζε ηνπ αθξνθπζίνπ. Ζ ζηάρηε πέθηεη κέζα από ην αθξνθύζην θαη θαηαθάζεηαη ζην ζάιακν θαύζεο. Ζ απόδνζε ηνπ ιέβεηα ξπζκίδεηαη απηόκαηα ζύκθσλα κε ηε ζεξκνθξαζία ηνπ εμεξρόκελνπ λεξνύ. Αλ ππάξρεη δηαθνπή ξεύκαηνο γηα κεγάιν ρξνληθό δηάζηεκα ή αλ δηαθνπεί ε απηόκαηε ξύζκηζε, ε ζέξκαλζε είλαη δπλαηή σο αθνινύζσο (ηζρύεη κόλν γηα ηα ζπζηήκαηα θεληξηθήο ζέξκαλζεο κε ξνή βαξύηεηαο): αλνίμηε ην πηεξύγην ηεο θακηλάδαο θαη αθήζηε ιίγν αλνηρηή ηελ θάησ ζύξα. Αλ ρξεζηκνπνηήζεηε απηήλ ηε κέζνδν, είλαη απαξαίηεην λα ειέγρεηε ηε ζεξκνθξαζία εμόδνπ πην ζπρλά θαη λα βάδεηε ιηγόηεξε θαύζηκε ύιε. Ο ιέβεηαο κπνξεί εύθνια λα ππεξζεξκαλζεί αλ ε δεμακελή θαύζηκε ύιε είλαη γεκάηε.

18 13.4 Δπαλαπιήξσζε θαύζηκεο ύιεο αλνίμηε ην πηεξύγην ηεο θακηλάδαο κε ηε βνήζεηα ηνπ κνρινύ (εηθ. 3/3) ζηνλ γξαθηθό έιεγρν παηήζηε (βι. Κεθ.4-8) αλνίμηε ηελ πάλσ ζύξα κε πξνζνρή γηα λα κελ γεκίζεη ν ρώξνο κε θαπλό πξνζζέζηε ηόζν θαύζηκε ύιε όζν ρξεηάδεηαη από ηελ πάλσ ζύξα (εηθ. 3/2) θιείζηε ηελ πάλσ ζύξα (εηθ. 3/2) θαη ην πηεξύγην ηεο θακηλάδαο (εηθ. 3/3) κε ην θνπκπί ζα εμέξρεηαη από ηε ιεηηνπξγία επαλαπιήξσζεο εκαληηθό!!! Να ρξεζηκνπνηείηε κόλν ηε ζσζηή θαύζηκε ύιε. πλίζηαηαη λα κελ ππεξθνξηώλεηε ηνλ ιέβεηα κε θαύζηκε ύιε όηαλ ν ιέβεηαο βξίζθεηαη ζε κεηαβαηηθή πεξίνδν, ην επίπεδν πίζζαο ηνπ ιέβεηα ζα πέζεη. Όηαλ γίλεηαη πξνζζήθε θαύζηκεο ύιεο, κελ ηελ αθήλεηε κεηαμύ ηνπ θνιάξνπ θαη ηνπ πηεξπγίνπ, θάηη πνπ κπνξεί λα εκπνδίζεη ην πηεξύγην λα θιείζεη ζσζηά. Σνπνζεηήζηε ηα μύια, θιπ θαηά ηέηνην ηξόπν πνπ λα κελ εκπνδίζεη ηελ πάλσ πόξηα λα θιείζεη. Σν βίαην θιείζηκν κπνξεί λα πξνθαιέζεη δεκίεο. πλίζηαηαη ε ρξήζε ηνπ ιεηηνπξγία ηνπ ιέβεηα από άηνκα άλσ ησλ 18 εηώλ Καζάξηζκα ηνπ ιέβεηα Αλ ε θαύζε ηνπ μύινπ είλαη θαιά θαη δηαηεξείηαη ε ειάρηζηε ζεξκνθξαζία ηνπ λεξνύ επηζηξνθήο ζηνπο 60 ν C ζην ζάιακν αεξηνπνίεζεο, ε νινθιήξσζε ηεο θαύζεο γίλεηαη κε ηελ ειάρηζηε δπλαηή πνζόηεηα. Αλ ρξεζηκνπνηεζεί πγξή θαύζηκε ύιε, ν αηκόο επηθάζεηαη ζηα ηνηρώκαηα ηνπ ζαιάκνπ θαύζεο θαη δεκηνπξγείηαη πίζζα ζηελ επηθάλεηα. Καζαξηζκόο ηνπ ζαιάκνπ αεξηνπνίεζεο Δίλαη απαξαίηεην λα αθαηξεζεί ε πίζζα από ην ζάιακν αεξηνπνίεζεο κηα θνξά ηελ εβδνκάδα. πλίζηαηαη ε θαύζε ηεο κε αλνηρηή ηελ πάλσ ζύξα θαη ην πηεξύγην ηεο θακηλάδαο. Καζώο ηα εζσηεξηθά ηνηρώκαηα ηνπ ιέβεηα έρνπλ επέλδπζε από αινπκίλην, δελ ζπλίζηαηαη ε κεραληθή απόμεζε ηεο πίζζαο (εθαξκόδεηαη κόλν γηα ηνλ ιέβεηα VIGAS 16, 25, 40, UD29).

19 Ζ ππεξβνιηθή πνζόηεηα ζηάρηεο πνπ δελ έρεη πέζεη κέζα από ην αθξνζηόκην (9) (εηθ.3) ζην ζάιακν θαύζεο πξέπεη λα απνκαθξύλεηαη ζε ηαθηηθά δηαζηήκαηα. Έηζη, ζα απμήζεηε ην ρώξν ηεο δεμακελήο ελαπόζεζεο ηεο θαύζηκεο ύιεο θαη ζα απμήζεηε ηε ξνή ηνπ πξσηεύνληα αέξα ζην ζάιακν αεξηνπνίεζεο. Να ειέγρεηε ζπρλά ηα αλνίγκαηα γηα ηελ εηζαγσγή ηνπ πξσηεύνληα αέξα. Αλ ηα αλνίγκαηα έρνπλ θιείζεη, αλνίμηε ηα. Καζαξηζκόο ζαιάκνπ θαύζεο θνππίζηε ηε ζηάρηε θαη ηε ζθόλε πνπ έπεζα ζην ζάιακν θαύζεο κε κηα μύζηξα. Καζαξίζηε από ηε ζθόλε κηα θνξά θάζε 3-5 εκέξεο. Καζαξηζκόο ελαιιάθηε Δίλαη απαξαίηεην λα θαζαξίδνληαη νη ζσιήλεο ηνπ ελαιιάθηε κηα θνξά ην κήλα κε κηα πιάθα θαζαξηζκνύ. Βγάιηε ην θαπάθη (15) (εηθ.3) θαη έηζη ζα έρεηε πξόζβαζε ζηνπο ζσιήλεο. πζηάζεηο: Δάλ δελ θαζαξίδεηε ηνλ ελαιιάθηε εγθαίξσο θαη είλαη πνιύ βξώκηθνο, κελ ρξεζηκνπνηείηε δηαιπηηθό πίζζαο. Ο ιέβεηαο πξέπεη λα θαζαξίδεηε όηαλ είλαη δεζηόο. Θεξκάλεηε ηνλ ιέβεηα ζηνπο 80 ν C, ελώ ην πηεξύγην ηεο θακηλάδαο θαη ε πάλσ ζύξα είλαη αλνηρηά (ρσξίο ηνλ αλεκηζηήξα). Μεηά θιείζηε ην πηεξύγην θαη ηελ ζύξα. Πξνζεθηηθά (θνξώληαο γάληηα) αλνίμηε ην θαπάθη ηνπ ελαιιάθηε. Καζαξίζηε ηνλ βξώκηθν ελαιιάθηε κε ηα ζρεηηθά εμαξηήκαηα. Μεηά ην θαζάξηζκα, θιείζηε ην θαπάθη θαη αθήζηε ηνλ ιέβεηα λα ιεηηνπξγήζεη / ζηε ιεηηνπξγία αεξηνπνίεζεο) γηα πεξίπνπ 5 ώξεο, ώζηε λα θαεί θαη ε ππόινηπε πίζζα. Πξνεηδνπνίεζε: Σν ιεβεηνζηάζην πξέπεη λα αεξίδεηαη ζσζηά. Βήκα 1 Βήκα 2 Βήκα 3 Καζαξηζκόο ζσιελώζεσλ αέξα Ζ θαζαξηόηεηα ησλ ζσιελώζεσλ ηνπ ιέβεηα απνηειεί απαξαίηεηε πξνϋπόζεζε γηα ηε ζσζηή θαύζε. Αλ ρξεζηκνπνηείηε θπξίσο πξηνλίδηα, είλαη απαξαίηεην λα θαζαξίδεηε ηνπο ζσιήλεο κηα θνξά αλά πεξίνδν ζέξκαλζεο. Αθνύ βγάιεηε ην θαπάθη ηνπ αλεκηζηήξα (8) (εηθ.3) θαη ηε ιακαξίλα, ζα έρεηε πξόζβαζε θαη ζηνπο δπν ζσιήλεο. Υξεζηκνπνηείζηε ειεθηξηθή ζθνύπα γηα λα καδέςεηε ηα πξηνλίδηα θαη ειέγρεηε ζπρλά. Βήκα 1 Βήκα 2 Βήκα 3

20 Καζαξηζκόο ηνπ VIGAS UD 29 Αλ ρξεζηκνπνηείηε άλζξαθα, θαζαξίζηε ηνλ ιέβεηα όπσο θαη γηα ην μύιν Καζαξίζηε ην ρώξν απνζήθεπζεο κε έλα πηεξύγην (12) (εηθ.3) θαη ην ζπξηάξη ζηάρηεο (31) σο εμήο: 1. Αλνίμηε ηελ θάησ πόξηα (15) (εηθ. 5), γεκίζηε ην ζπξηάξη θαη θιείζηε ηελ πόξηα. 2. Αλνίμηε ην πηεξύγην θαη ηελ πάλσ ζύξα (2) (εηθ. 5). 3. Υξεζηκνπνηείζηε ηα ζρεηηθά εμαξηήκαηα γηα λα καδέςεηε ηε ζηάρηε από ην ρώξν απνζήθεπζεο ζην ζπξηάξη. 4. Πεξηκέλεηε ιίγν, αλνίμηε ηελ θάησ ζύξα, πάξηε ην ζπξηάξη θαη θιείζηε ηελ. ΠΡΟΔΙΓΟΠΟΙΗΗ: Μελ αθήλεηε ην ζπξηάξη ηεο ζηάρηεο κέζα ζηνλ ιέβεηα θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ 14. ΤΝΣΗΡΗΗ ΚΑΙ ΔΠΙΚΔΤΗ ΣΟΤ ΛΔΒΗΣΑ Ο ιέβεηαο ρξεηάδεηαη ηαθηηθό έιεγρν θαη ζπληήξεζε. Καηά ηε δηάξθεηα ηεο ιεηηνπξγίαο είλαη απαξαίηεην λα ειέγρεηε ηελ πίεζε ηνπ λεξνύ, ηε ζηεγαλόηεηα ηεο πόξηαο, ηε ζσζηή ζέζε ηνπ πηεξπγίνπ, ηνπ θαπαθηνύ ηνπ ελαιιάθηε, ηελ θακηλάδα θαη ηε ιεηηνπξγία ηνπ αλεκηζηήξα. ΗΜΔΙΩΗ: Πξνηνύ θιείζεηε ηνλ ιέβεηα γηα ηε ζεξηλή πεξίνδν, θαζαξίζηε θαιά ηνλ ζάιακν θαύζεο γηα λα κελ κείλεη ζπκππθλσκέλε πγξαζία θαη αλνίμηε ηελ θάησ ζύξα θαη ην πηεξύγην ηεο θακηλάδαο ηεγαλόηεηα ηεο πόξηαο Ζ ζύξα ηνπ ιέβεηα έρεη ζηαζεξνπνηεζεί ζε ηξία ζεκεία, ζε δπν πεξηζηξεθόκελνπο πείξνπο θαη ζε έλαλ πείξν θιεηζίκαηνο. Αλ ε ζύξα δελ θιείλεη θαιά, κπνξείηε λα ηελ θιείλεηε κε ηε ζηαζεξνπνίεζε ηεο ζηελ πιεπξά πνπ βξίζθνληαη νη πείξνη. Μπνξείηε λα μεβηδώζεηε ειαθξά ηε βίδα γπξλώληαο ηα πεξηθόριηα θαη έηζη γπξλάηε ηελ πόξηα ζηελ επηζπκεηή θαηεύζπλζε. ε πεξίπησζε πνπ ππάξρεη ιάζηηρν ζηεγαλνπνίεζεο ην 1 απνηειεί έλα ζεκείν ζύλδεζεο Κακηλάδα Όηαλ θαζαξίδεηε ηηο ζσιελώζεηο ηνπ ελαιιάθηε (εηθ. 3/24), ειέγμηε αλ ην πηεξύγην θιείλεη ζθηρηά. Διέγμηε ην πηεξύγην ηεο θακηλάδαο (εηθ.3/16) γηα ηνλ ίδην ιόγν. Μπνξεί λα ππάξρεη δηαξξνή αλ ν ιέβεηαο παξνπζηάδεη κεησκέλε απόδνζε Αθξνθύζην ζεξκνκόλσζεο Σν αθξνθύζην ζεξκνκόλσζεο είλαη θηηαγκέλν από ζθπξόδεκα ζεξκνκόλσζεο πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα αλακηγλύεη ηα αέξηα κε ηνλ δεπηεξεύνληα αέξα θαη έηζη ε θαύζε είλαη πην απνηειεζκαηηθή. Σν αθξνθύζην βξίζθεηαη ζηε ζράξα ςύμεο ηνπ λεξνύ. Σν αθξνθύζην πεξηβάιιεηαη από ζθπξόδεκα ζεξκνπξνζηαζίαο ζην ίδην ύςνο κε ην αθξνθύζην. Ζ δηάξθεηα δσήο ηνπ αθξνθπζίνπ εμαξηάηαη από ηε κεραληθή βιάβε θαηά ηελ πξνζζήθε θαύζηκεο ύιεο ή ην ζθάιηζκα ηεο θσηηάο. Δπνκέλσο, ην αθξνθύζην ζεσξείηαη σο αληαιιαθηηθό. Ρσγκέο ζην αθξνθύζην δελ απνηεινύλ ιόγν γηα ηελ αληηθαηάζηαζή ηνπ, απηό είλαη απαξαίηεην κόλν όηαλ πέθηεη ην αθξνθύζην. Αλ ην αθξνθύζην έρεη ππνζηεί βιάβε, είλαη απαξαίηεην λα αθαηξεζνύλ ηα θνκκάηηα ηνπ παιηνύ αθξνθπζίνπ θαη λα ηνπνζεηεζεί ην λέν ζηελ νπή. Διέγμηε αλ ην λέν αθξνθύζην ηαηξηάδεη ζηελ νπή.

21 14.4 Ρύζκηζε ηεο ζέζεο ηνπ ζεξβν-ιέβεηα VIGAS Lambda Control Ζ ζσζηή ζέζε ηνπ ζεξβνθηλεηήξα θαη ηνπ πηεξπγίνπ γηα ηνλ έιεγρν ηνπ δεπηεξεύνληα αέξα απνηειεί έλαλ παξάγνληα θιεηδί γηα ηελ θαύζε κε ηελ ειάρηζηε εθπνκπή. Ο ζεξβνθηλεηήξαο θαη ην πηεξύγην κπνξνύλ λα ξπζκηζηνύλ σο εμήο: Βήκα 1: Βγάιηε ην θαιώδην από ηελ πξίδα. Βήκα 2: Υαιαξώζηε ηε βίδα 1 κε έλα θιεηδί. Βήκα 3: Γπξίζηε ηνλ άμνλα κε έλα θαηζαβίδη 2 ζηε κέγηζηε ζέζε, αξηζηεξόζηξνθα, θαη ζπξώμηε απαιά πξνο ηελ θαηεύζπλζε ηνπ ιέβεηα. Ο άμνλαο ζα πξέπεη λα πεξηζηξέθεηαη εύθνια. Διέγμηε ηελ θίλεζε ηνπ πηεξπγίνπ ζηελ νπή 3. Βήκα 4: Σξαβήμηε θνληά ηε βίδα 1. Βήκα 5: Βάιηε ην θαιώδην ζηελ πξίδα. Ο ιέβεηαο μεθηλά απηόκαηα, ελώ εκθαλίδεηαη ε ζρεηηθή έλδεημε ζηελ νζόλε. Καηά ηελ έλαξμε ιεηηνπξγίαο ν ζεξβνθηλεηήξαο ζα σζεζεί. Όηαλ ν ιέβεηαο αξρίδεη λα ιεηηνπξγεί ζηελ θαηάζηαζε ON, ην πηεξύγην ζα κεηαθηλεζεί ζηελ αληίζεηε ζέζε, πξνο ηα αξηζηεξά, ξπζκίδεηε ν πξσηεύνληαο θαη ν δεπηεξεύνληαο αέξαο ζηελ απαηηνύκελε αμία ι Ρύζκηζε ηεο ζέζεο ησλ πηεξπγίσλ δεπηεξεύνληα αέξα ηνπ ιέβεηα VIGAS Ζ πνηόηεηα ηεο θαύζεο κπνξεί λα απμεζεί από ηα πηεξύγηα δεπηεξεύνληα αέξα. Οη ιέβεηεο VIGAS Lambda Control ξπζκίδνπλ ηελ πνζόηεηα ηνπ δεπηεξεύνληα αέξα απηόκαηα, επνκέλσο ε πνηόηεηα ηεο θαύζεο είλαη πςειή. ηνπο ιέβεηεο VIGAS ρσξίο αηζζεηήξα lambda, ε ξύζκηζε γίλεηαη κε ηε βίδα 1. Ο ηύπνο ηεο βέιηηζηεο ξύζκηζεο πξνζαξκόδεηαη ζηηο 2,5 ζηξνθέο ηεο βίδαο 1. Όηαλ αιιάδεηε ή ειέγρεηε ηε ξύζκηζε, αθνινπζήζεηε ηα εμήο βήκαηα: Βήκα 1: 1 ραιαξώζηε ην παμηκάδη αζθαιείαο. Βήκα 2: Σξαβήμηε ηε βίδα 1 πξνο ηνλ ιέβεηα. Βήκα 3: Υαιαξώζηε ηε βίδα πίζσ 2,5 ζηξνθέο (βέιηηζηε ξύζκηζε) Βήκα 4: Σξαβήμηε ην παμηκάδη αζθαιείαο ηνλ ιέβεηα ρσξίο αηζζεηήξα lambda, ην πηεξύγην αζθαιείαο βξίζθεηαη πάλσ από ηνλ αλεκηζηήξα 2. Απνθύγεηε ηελ θαύζε ρσξίο ηνλ αλεκηζηήξα (εμαεξηζκόο θακηλάδαο). Αλ ν ιέβεηαο δελ ιεηηνπξγεί ζσζηά, ειέγμηε ην πηεξύγην 2. ΣΡΟΦΗ ΚΑΤΙΜΗ ΤΛΗ 0 Γελ ζπλίζηαηαη 1 Τγξή μπιεία 1,5 Μαιαθή μπιεία 2 Ξεξή μπιεία 2,5 θιεξή μπιεία 2,5 θαη Πνιύ μεξή, ζθιεξή μπιεία, πεξηζζόηεξν κηθξά θνκκάηηα 14.6 Αηζζεηήξαο lambda θαη ζεξκόκεηξν αεξίσλ Ζ θαζαξηόηεηα είλαη ζεκαληηθή γηα ηε ζσζηή ιεηηνπξγία ηνπ αηζζεηήξα lambda θαη ηνπ ζεξκνκέηξνπ αεξίσλ. θνππίζηε απαιά ηε ζθόλε από ηνλ αηζζεηήξα 1 θαη ην ζεξκόκεηξν αεξίσλ 2. εκαληηθό: Σν ζεξκόκεηξν αεξίσλ πξέπεη λα βξίζθεηαη ζηε ζσζηή ζέζε. Η ζσζηή ζέζε ηνπ ζεξκόκεηξνπ αεξίσλ 2 άθξν ηνπ κεηαιιηθνύ ζεξκόκεηξνπ αεξίσλ πξέπεη λα βξίζθεηαη καδί κε ηνλ αθξνζύλδεζκν (ζηελ αιιαγή ηεο ζέζεο ηνπ ζεξκνκέηξνπ αεξίσλ, ε αλαγξαθόκελε ηηκή ζα αιιάμεη ζεκαληηθά). Απνζπλδέζηε ( 3 θαη 4 ) ην ζεξκόκεηξν lambda ή ηνλ αηζζεηήξα lambda ζε πεξίπησζε αιιαγήο. Αλ ν ιέβεηαο δελ πεξηέρεη ηα άθξα 3 θαη 4, ε απνζύλδεζε πξέπεη λα γίλεη απεπζείαο από ηελ κεηξηθή ΑK 3000 S.

22 15. ΤΝΑΡΜΟΛΟΓΗΗ ΔΞΑΡΣΗΜΑΣΩΝ 15.1 Βαιβίδα εθθέλσζεο Υξήζε ηνπ ελαιιάθηε ςύμεο αζθαιείαο Ο ελαιιάθηεο ςύμεο καδί κε ηε βαιβίδα εθθέλσζεο, Honeywell TS130 ιεηηνπξγεί σο πξνζηαζία από ηελ ππεξζέξκαλζε ζε πεξίπησζε δηαθνπήο ξεύκαηνο. Αλ ππάξρεη βεβηαζκέλε θπθινθνξία, ε αληιία ζα δηαθνπεί θαη ε θπθινθνξία ηνπ λεξνύ κέζα ζην ζύζηεκα θεληξηθήο ζέξκαλζεο ζα δηαθνπεί. Αλ δελ έρεηε εμαζθαιίζεη ηελ απηόκαηε κεηάβαζε ζηελ βαξύηεηα (θπθινθνξία κε ηε βαξύηεηα), ή ηελ ειάρηζηε θαηαλάισζε ζεξκόηεηαο, 5kW, ν ιέβεηαο κπνξεί λα ππεξζεξκαλζεί. Ζ βαιβίδα εθθέλσζεο Honeywell TS 130 καδί κε ηνλ ελαιιάθηε ςύμεο εκπνδίδνπλ ηνλ ιέβεηα από ηελ ππεξζέξκαλζε. (1) Βαιβίδα εθθέλσζεο εηζαγσγήο θξύνπ λεξνύ (2) Οπή γηα βπζηδόκελν ζηνηρείν (3) Δθθέλσζε πλαξκνιόγεζε ηεο βαιβίδαο εθθέλσζεο TS 130: ηελ ππνδνρή ηνπ ιέβεηα 1 βηδώζηε ηε βαιβίδα TS130 ζε κηα από ηελ έλσζε ¾ ηνπ ιέβεηα ώζηε ε TS 130 λα θιείζεη ην λεξό πξνηνύ απηό δηνρεηεπζεί ζηνλ ιέβεηα. Ο ελαιιάθηεο αζθαιείαο δελ πξέπεη λα πεξηέρεη λεξό. Ζ δεύηεξε έλσζε 3 ζα νδεγήζεη ζηελ παξνρέηεπζε. Βηδώζηε ηνλ αηζζεηήξα ζην ½ 2. Πξνεηδνπνίεζε: - πλαξκνινγήζηε ηε βαιβίδα θαη ηνλ αηζζεηήξα πξηλ γεκίζεηε ην θεληξηθό ζύζηεκα ζέξκαλζεο κε λεξό. - Ζ πίεζε ηνπ λεξνύ ςύμεο δελ κπνξεί λα εμαξηάηαη από ηελ ειεθηξηθή ηάζε. - Μελ ραιαξώλεηε ηελ ππνδνρή ¾ 2 θαηά ηε ζπλαξκνιόγεζε. Τπάξρεη θίλδπλνο δηαξξνήο. Κάησ από ηελ ππνδνρή ππάξρεη έλαο αινπκηλέληνο δαθηύιηνο 4 κε κόλσζε, 3 πνπ κνλώλεη ηνλ ραιθνζσιήλα 1 ζηελ ππνδνρή 5. Αλ ππάξρεη δηαξξνή λεξνύ, ηξαβήμηε ηελ ππνδνρή ¾ 2. Αξρέο ιεηηνπξγίαο: Ζ βαιβίδα εθθέλσζεο ξπζκίδεηαη από ην δεζηό λεξό. Αλ ε ζεξκνθξαζία ηνπ δεζηνύ λεξνύ είλαη 95 ν C, ε βαιβίδα ζα αλνίμεη. Σν λεξό πνπ ηξέρεη από ηνλ ζσιήλα λεξνύ απνξξνθά ηε ζεξκνθξαζία από ηνλ ιέβεηα θαη έηζη ηνλ εκπνδίδεη από ηελ ππεξζέξκαλζε ή από δεκία. Σν ζύζηεκα πξνζηαζίαο ηνπ ιέβεηα πιεξνί ην πξόηππν ΔΝ 303/5.

23 15.2 Δμαεξηζηήξαο Ο εμαεξηζηήξαο 2 έρεη ζρεδηαζηεί γηα λα εθθελώλεη ηα απαέξηα από ην ζάιακν αεξηνπνίεζεο θαηά ηελ πξνζζήθε θαύζηκεο ύιεο ζηνλ απνζεθεπηηθό ρώξν. πλίζηαηαη λα ηνπνζεηήζεηε εμαεξηζηήξα αλ δελ ηθαλνπνηνύληαη νη παξάκεηξνη A θαη B. Σνπνζεηείηαη κεηαμύ ηνπ ζσιήλα ηεο θακηλάδαο θαη ηεο θακηλάδαο. Ο ππθλσηήο 3 ηνπνζεηείηαη ζηνλ ιέβεηα. πλδέεηαη ειεθηξηθά ζηνλ πίλαθα ειέγρνπ AK 3000 S. Γηαηίζεηαη ζε δπν κεγέζε, αλάινγα κε ην ζσιήλα ηεο θακηλάδαο. V25 γηα ιέβεηεο VIGAS 16, VIGAS 25, VIGAS 29 UD V80 γηα ιέβεηεο VIGAS 40, VIGAS 60, VIGAS 80, VIGAS 100 Σύπνο Λέβεηα Min Α Min Β VIGAS 16, VIGAS 25, VIGAS 29 UD 8 m 160 mm VIGAS 40 8 m 200 mm VIGAS 60, VIGAS 80, VIGAS m 200 mm 15.3 Αληιία Γηαθόπηεο 0,8 Α Ζ ειεθηξνληθή κνλάδα AK 2000 ζην βαζηθό ηεο εμνπιηζκό επηηξέπεη ηε ζύλδεζε κηαο αληιίαο θπθινθνξίαο. Ο έιεγρνο ηεο αληιίαο εμαξηάηαη από ηε ζεξκνθξαζία ηνπ λεξνύ ηνπ ιέβεηα θαη από ηελ επηιεγκέλε δηάηαμε. Σν πιενλέθηεκα είλαη ν παικηθόο έιεγρνο ηνπ ζπζηήκαηνο πξνζηαζίαο ηεο αληιίαο από ηε δηάβξσζε ρακειήο ζεξκνθξαζίαο. πλίζηαηαη, ζε ζύλδεζε κε ην Ladomata λα ξπζκίζεηε ην πδξαπιηθό ζύζηεκα κε ηνλ απνζεθεπηηθό ρώξν (14.2). Μέγηζηε ηζρύο 180 W 15.4 Δζσηεξηθόο ζεξκνζηάηεο Ζ άλεζε εμαζθαιίδεηαη κε ηε ζύλδεζε εζσηεξηθνύ ζεξκνζηάηε. Ο εζσηεξηθόο ζεξκνζηάηεο ζπλδέεηαη ζηε κεηξηθή ΑΚ 3000S. Ζ γεθύξσζε βξίζθεηαη ζηελ επαθή Σ3. Τπάξρεη δηαθόπηεο, θακία ειεθηξηθή ηάζε. Όηαλ ε επαθή Σ3 απνζπλδέεηαη, εκθαλίδεηαη ε έλδεημε OFF ζηελ νζόλε. Ο αλεκηζηήξαο ζα απνζπλδεζεί. Ζ θαηάζηαζε ηνπ ιέβεηα εκθαλίδεηαη κε ην ζύκβνιν. Μεηά ν ιέβεηαο βξίζθεηαη ζηελ θαηάζηαζε ON θαη αξρίδεη λα ιεηηνπξγεί. Πξνεηδνπνίεζε: Αλ ν εζσηεξηθόο ζεξκνζηάηεο απνζπλδεζεί γηα πεξηζζόηεξν από 1 ώξα, ηόηε ν ιέβεηαο αδεηάδεη γηα ιίγε ώξα.

24 16. ΚΑΣΑΣΑΗ ΠΑΡΟΥΩΝ ΚΑΣΑ ΣΗ ΓΙΑΡΚΔΙΑ ΣΗ ΔΓΓΤΗΗ ΚΑΙ ΜΔΣΑ ΣΗΝ ΔΓΓΤΗΗ Γηα λα δηαηεξεζεί ε πνηόηεηα θαη ε αζθαιήο ιεηηνπξγία, ε επηδηόξζσζε ηνπ ιέβεηα πξέπεη λα γίλεη εηδηθνύο: VIMAR vigas Pavel, Priboj 796, ινβαθία Σει Σει Βι. θαηάζηαζε κε εμνπζηνδνηεκέλα θαηαζηήκαηα: ΔΠΙΛΤΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΩΝ Πξόβιεκα Όηαλ γίλεηαη θαύζε μύινπ, ε απόδνζε ηνπ ιέβεηα είλαη κηθξόηεξε απ όηη ήηαλ όηαλ ήηαλ θαηλνύξγηνο Αθνύ θιείζεη ην πηεξύγην ηεο θακηλάδαο, ε θαύζηκε ύιε θαίγεηαη ιίγν θαη κεηά θαπλίδεη Σα κεγαιύηεξα θνκκάηηα δελ θαίγνληαη. Βξίζθνληαη ζην ζάιακν θαύζεο. Βγαίλεη θαπλόο κεηά ην θιείζηκν ηεο ζύξαο Γελ είλαη δπλαηό ην άλνηγκα ηνπ πηεξπγίνπ Μεηά ην άλνηγκα ηεο άλσ ζύξαο θαη ηνπ πηεξπγίνπ ηεο θακηλάδαο, ην ιεβεηνζηάζην γεκίδεη θαπλό Ππξόηνπβια / ζθπξόδεκα / εζσηεξηθή επηθάλεηα κε ξσγκέο Ο αλεκηζηήξαο δελ γπξλάεη. Αξρίδεη λα γπξλάεη κε ην ρέξη. Μεηά ηε ζέζε «ζέξκαλζε», ν ιέβεηαο θιείλεη Ο ιέβεηαο θιείλεη, αιιά ν αλεκηζηήξαο εμαθνινπζεί λα ιεηηνπξγεί Ζ αληιία ιεηηνπξγεί αιιά δελ εκθαλίδεηαη ην ζύκβνιν ήκαηα Πξνεηδνπνίεζεο Tmax Αηηία / Λύζε Καζαξίζηε ην ζύζηεκα εμαεξηζκνύ Καζαξίζηε ηα πηεξύγηα ηνπ αλεκηζηήξα Τγξή θαύζηκε ύιε Μηθξόο όγθνο πξσηεύνληα αέξα. Καζαξίζηε ην πξσηεύνλ ζύζηεκα εμαεξηζκνύ. Διέγμηε αλ ην πηεξύγην αλνίγεη Γηεπξπκέλν άλνηγκα ηνπ αθξνθπζίνπ. Αιιάμηε ην αθξνθύζην. Ρπζκίζηε ηνλ δεπηεξεύνληα αέξα: 3 ζηξνθέο ηνπ πηεξπγίνπ πίζσ από ηε ζέζε θιεηζίκαηνο. Διέγμηε ηε ζηεγαλόηεηα ηεο ζύξαο. Βγάιηε θαη γπξίζηε ηε κόλσζε. Αιιάμηε ηε κόλσζε. Σν πηεξύγην ηεο θακηλάδαο έρεη θνιιήζεη από πίζζα. Απμήζηε ηε ζεξκνθξαζία ιεηηνπξγίαο ηνπ ιέβεηα. Υξεζηκνπνηείζηε ζηεγλή μπιεία. Απμήζηε ηε ζεξκνθξαζία «εθηόο ιεηηνπξγίαο» ηνπ ιέβεηα. Μηθξή θακηλάδα. Ζ δηάκεηξνο ηεο θακηλάδαο πξέπεη λα είλαη κεγαιύηεξε από ηε δηάκεηξν εμόδνπ ηεο θακηλάδαο από ηνλ ιέβεηα. Βι Καλέλα ειάηησκα. Γηαρσξηζκόο ηνπ ζαιάκνπ θαύζεο από ην ζάιακν αεξηνπνίεζεο. Ο ππθλσηήο είλαη ειαηησκαηηθόο. Αληηθαηαζηήζηε ηνλ ππθλσηή. Λαλζαζκέλε επηινγή ζεξκνθξαζίαο «εθηόο ιεηηνπξγίαο» ηνπ ιέβεηα. Βι. θεθ. «Θεξκνθξαζία εθηόο ιεηηνπξγίαο ηνπ ιέβεηα» Διαηησκαηηθή θαισδίσζε πξνο ηνλ αλεκηζηήξα Οπδέηεξνο αγσγόο είλαη ζπλδεδεκέλνο κε ηε γείσζε. Διαηησκαηηθή θαισδίσζε πξνο ηελ αληιία. Αηηία / Λύζε Ζ νζόλε εκθαλίδεη ηελ έλδεημε Tmax αλ ε ζεξκνθξαζία ππεξζέξκαλζεο ηνπ ιέβεηα έρεη νξηζηεί ζηνπο 3 ν C. θάικα STB Έλδεημε θάικαηνο Αλαγλώξηζε θάικαηνο (MENU 4) Πεγή ζθάικαηνο / ιύζε - Ο ιέβεηαο έρεη ππεξζεξκαλζεί. Δίλαη απαξαίηεην λα ξπζκηζηεί κεραληθά ην STB ζην κεδέλ

25 Έλδεημε θάικαηνο Αλαγλώξηζε θάικαηνο Πεγή ζθάικαηνο / ιύζε (MENU 4) Καηάζηαζε κπαηαξίαο Άδεηεο κπαηαξίεο - Αιιαγή κπαηαξηώλ Πνιύ ρακειή ηάζε γξακκήο ζύλδεζεο Πνιύ ρακειή ηάζε γξακκήο ζύλδεζεο - Έιεγρνο ηεο ηάζεο 230 V AC από εηδηθό Πάξα πνιύ ρακειή ηάζε γξακκήο ζύλδεζεο Πάξα πνιύ ρακειή ηάζε γξακκήο ζύλδεζεο - Έιεγρνο ηεο ηάζεο 230 V AC από εηδηθό 18. ΟΓΗΓΙΔ ΤΝΑΡΜΟΛΟΓΗΗ πληζηώκελν δηάγξακκα ηεο βαζηθήο ζύλδεζεο κε ΑΚ3000. Γηα ηε ζύλδεζε, όπσο θαίλεηαη ζηελ εηθόλα 9, ν ιέβεηαο απνζηέιιεηαη κε ηηο ηππηθέο δηαηάμεηο. Αλ ρξεηαζηεί, ηνπνζεηείηαη αληιία ζην θύθισκα ηνπ ιέβεηα. ε κηα ηέηνηα πεξίπησζε, θαη νη δπν ιέβεηεο ζπλδένληαη καδί ζην ΑΚ 3000S. Ζ ηζρύνο θαη ησλ δπν αληιηώλ δελ κπνξεί λα είλαη κεγαιύηεξε από 150 W. 1. Λέβεηαο VIGAS 2. Βαιβίδα αζθαιείαο 3. Δζσηεξηθόο ζεξκνζηάηεο 4. Αληιία θπθινθνξίαο 5. Γεμακελή απνζήθεπζεο δεζηνύ λεξνύ 6. Σεηξάνδνο αλακείθηεο 7. Κύθισκα θεληξηθήο ζέξκαλζεο 8. Γεμακελή 9. Απνζεθεπηηθόο ρώξνο 10. Θεξκόκεηξν αεξίσλ R- Γηαλνκέαο Ε-πιιέθηεο Γηα ηε ζύλδεζε, όπσο θαίλεηαη ζηελ εηθόλα 10, ζπλίζηαηαη ην δηάγξακκα ηεο νζόλεο, όπσο ζην12.3 Βι. άιια δηαγξάκκαηα ζύλδεζεο θαη άιινπο πηζαλνύο θαλνληζκνύο,

26 18.1 Οδεγίεο ζπλαξκνιόγεζεο θαη ζπληήξεζεο Ο ιέβεηαο κπνξεί λα ζπλδεζεί κόλν ζην ζύζηεκα θεληξηθήο ζέξκαλζεο, ηνπ νπνίνπ ε ζεξκηθή ηθαλόηεηα αληαπνθξίλεηαη ζηελ απόδνζε ηνπ ιέβεηα. Όηαλ ρξεζηκνπνηείηαη βεβηαζκέλε θπθινθνξία, θαη ππάξρεη δηαθνπή ξεύκαηνο (ν ιέβεηαο θαη ε αληιία ζηακαηνύλ λα ιεηηνπξγνύλ), ην ζύζηεκα θεληξηθήο ζέξκαλζεο πξέπεη λα πξνζαξκνζηεί γηα λα εμαζθαιίζεη ηελ ειάρηζηε θαηαλάισζε, 5 kw. Απηό εμαζθαιίδεηαη κε ηνλ ελαιιάθηε ςύμεο κε βαιβίδα εθθέλσζεο Honeywell TS130 (ε βαιβίδα Honeywell δελ απνηειεί ζηάληαξ εμάξηεκα, πξέπεη λα δνζεί μερσξηζηή παξαγγειία). Ο ιέβεηαο πξέπεη λα ζπλδεζεί ζσζηά θαη όζν ην δπλαηόλ πην θνληά ζηελ θακηλάδα. Γελ κπνξνύλ λα ζπλδεζνύλ άιιεο ζπζθεπέο ζηελ θακηλάδα. Οη δηαζηάζεηο ηνπ ζσιήλα ηεο θακηλάδαο πξέπεη λα αληαπνθξίλνληαη ζηα πξόηππα STN θαη STN Γελ ζπληζηνύκε ηε κόληκε ζύλδεζε ζηελ ύδξεπζε κέζσ ηεο βαιβίδαο παξνρήο λεξνύ γηα λα απνθεπρζεί αύμεζε ηεο πίεζεο αλ ε βαιβίδα δελ ζθίμεη θαιά. Ζ κέγηζηε ππεξπίεζε είλαη 0,3 MPa. Ο ρώξνο ζηνλ νπνίν ζα ηνπνζεηεζεί ν ιέβεηαο πξέπεη λα αεξίδεηαη ζσζηά. Ζ ζπλαξκνιόγεζε ηνπ ιέβεηα πξέπεη λα γίλεηαη από εηδηθνύο ηερληθνύο. Ο ιέβεηαο δελ ρξεηάδεηαη λα ηνπνζεηεζεί ζε ζηαζεξή βάζε. Ζ ειάρηζηε ζεξκνθξαζία ηνπ λεξνύ αληηζηξνθήο ζηελ είζνδν ηνπ ιέβεηα είλαη 60 ν C. Σν ιεβεηνζηάζην πξέπεη λα αεξίδεηαη ζπλέρεηα κε έλα άλνηγκα ειάρηζηεο δηακέηξνπ 0,025 η.κ. Ζ δηάκεηξνο ηεο εηζόδνπ θαη εμόδνπ ηνπ αέξα πξέπεη λα είλαη πεξίπνπ ίζε. Ο ιέβεηαο πξέπεη λα ηνπνζεηεζεί ζε πεξηβάιινλ πνπ πιεξνί ην πξόηππν STN EN Πξέπεη λα ηεξνύληαη νη θαλνληζκνί εξγαζίαο θαη πγείαο ζύκθσλα κε ηνπο θαλνληζκνύο, UBP SR No. 718/2002 Coll. and seq Καλνληζκνί αζθαιείαο γηα ηνλ έιεγρν θαη ηε ζπληήξεζε ηνπ ειεθηξηθνύ εμνπιηζκνύ ηνπ ιέβεηα VIGAS Ο ρεηξηζηήο ηνπ ιέβεηα πξέπεη λα αθνινπζεί ηνπο ζρεηηθνύο θαλνληζκνύο θαη πξόηππα, θαζώο θαη ηηο αθόινπζεο αξρέο: Αλ ν ιέβεηαο ιεηηνπξγεί, ηίπνηα από ηα παξαθάησ δελ πξέπεη λα γίλνπλ ζηνλ ειεθηξηθό εμνπιηζκό: o Μελ μεζθεπάδεηε ηνλ ειεθηξνληθό εμνπιηζκό, π.ρ. ειεθηξνληθά ιέβεηα, αλεκηζηήξα, ζεξκνζηάηε o Μελ αιιάδεηε αζθάιεηα o Μελ επηζθεπάδεηε ειαηησκαηηθά θαιώδηα, θιπ. Ζ ζπληήξεζε θαη επηζθεπή ηνπ ιέβεηα κε μεζθέπαζην ηνλ ειεθηξνληθό εμνπιηζκό πξέπεη λα γίλεηαη κόλν από εμνπζηνδνηεκέλα άηνκα ζύκθσλα κε ην 74/1996 Coll. Πξνηνύ αλνίμεηε ηνλ ιέβεηα ή ηνλ ειεθηξηθό εμνπιηζκό πνπ ζπλδέεηαη κε ηνλ ιέβεηα, είλαη απαξαίηεην λα βγάιεηε ηηο πξίδεο. Μπνξείηε λα μαλαβάιεηε ηηο πξίδεο κόλν αλ ηνπνζεηήζεηε μαλά ηα θαπάθηα ζηε ζέζε ηνπο. Αλ ππάξρεη θάπνην ειάηησκα ζηνλ ειεθηξηθό εμνπιηζκό ή ππάξρεη δεκία ζηελ εγθαηάζηαζε ηνπ ιέβεηα, είλαη ζεκαληηθό λα κελ πεηξάμεηε θαλέλα ηκήκα ηνπ ιέβεηα. o Βγάιηε ηηο πξίδεο ηνπ ιέβεηα o Καιέζηε εηδηθό ηερληθό γηα ηελ επηδηόξζσζε ηεο βιάβεο Δθηόο από ηε ζπλεζηζκέλε ζπληήξεζε ηνπ ιέβεηα, απαγνξεύεηαη απζηεξά: Να αγγίδεηε ηνλ ειεθηξηθό εμνπιηζκό θαη ηελ εγθαηάζηαζε ηνπ ιέβεηα αλ ν ιέβεηαο είλαη ζπλδεδεκέλνο κε ην ξεύκα. Να αγγίδεηε θαηαζηξακκέλν ειεθηξηθό εμνπιηζκό, θπξίσο θαιώδηα, θιπ o Ο ιέβεηαο δελ πξέπεη λα ιεηηνπξγεί αλ δελ έρεη όια ηα θαπάθηα ζηε ζέζε ηνπο o Ο ιέβεηαο δελ πξέπεη λα ιεηηνπξγεί κε ειαηησκαηηθό ειεθηξηθό εμνπιηζκό ή ειαηησκαηηθή εγθαηάζηαζε o Ο ιέβεηαο δελ πξέπεη λα επηζθεπάδεηαη από κε εμνπζηνδνηεκέλα άηνκα

Λέβεηαο ζέξκαλζεο κε ρξήζε ηεξεάο Καύζηκεο Ύιεο. εηξά FK MANUAL FK

Λέβεηαο ζέξκαλζεο κε ρξήζε ηεξεάο Καύζηκεο Ύιεο. εηξά FK MANUAL FK Λέβεηαο ζέξκαλζεο κε ρξήζε ηεξεάο Καύζηκεο Ύιεο εηξά FK ΓΔΝΙΚΔ ΠΡΟΔΙΓΟΠΟΙΗΔΙ Μεηά ηελ αθαίξεζε ηεο ζπζθεπαζίαο λα γίλεηαη πάληα έιεγρνο γηα ηελ πιεξόηεηα ηεο παξάδνζεο, ελώ ζε πεξίπησζε ειαηησκάησλ, επηθνηλσλήζηε

Διαβάστε περισσότερα

Λέβηηας πεηρελαίοσ-αερίοσ. Enersave ΔΓΥΔΙΡΙΓΙΟ ΥΡΗΗ ΚΑΙ ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ ΕΚΔΟΣΗ: 1.1

Λέβηηας πεηρελαίοσ-αερίοσ. Enersave ΔΓΥΔΙΡΙΓΙΟ ΥΡΗΗ ΚΑΙ ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ ΕΚΔΟΣΗ: 1.1 Λέβηηας πεηρελαίοσ-αερίοσ Enersave ΔΓΥΔΙΡΙΓΙΟ ΥΡΗΗ ΚΑΙ ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ ΕΚΔΟΣΗ: 1.1 Πεξηερόκελα 1 ΓΔΝΙΚΔ ΤΠΟΓΔΙΞΔΙ ΑΦΑΛΔΙΑ... 3 2 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ ΔΓΓΡΑΦΟΤ... 3 3 ΓΔΝΙΚΗ ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ... 4 4 ΠΑΡΑΛΑΒΗ... 4 5 ΣΔΥΝΙΚΗ ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ...

Διαβάστε περισσότερα

ΛΔΒΗΣΔ ΑΔΡΙΟΠΟΙΗΗ ΞΤΛΟΤ. Astra G-25 Astra G-31.5 Astra G-50 Astra G-80. Οδεγίεο ρξήζεο θαη εγθαηάζηαζεο G-25.00.000 PS

ΛΔΒΗΣΔ ΑΔΡΙΟΠΟΙΗΗ ΞΤΛΟΤ. Astra G-25 Astra G-31.5 Astra G-50 Astra G-80. Οδεγίεο ρξήζεο θαη εγθαηάζηαζεο G-25.00.000 PS AB MACHINERY FACTORY ASTRA 4580 Alytus, Ulonų 33, tel. (37035) 73212, 75612 fax. (37035) 75352 SPSŽ-01 ΛΔΒΗΣΔ ΑΔΡΙΟΠΟΙΗΗ ΞΤΛΟΤ Astra G-25 Astra G-31.5 Astra G-50 Astra G-80 Οδεγίεο ρξήζεο θαη εγθαηάζηαζεο

Διαβάστε περισσότερα

Η εηαιπία THERMOSTAHL Α.Ε.Β.Ε. ζαρ εςσαπιζηεί για ηεν εμπιζηοζύνε πος δείσνεηε ζηα πποφόνηα ηερ και ζαρ διαβεβαιώνει όηι κάνεηε ζυζηή επιλογή.

Η εηαιπία THERMOSTAHL Α.Ε.Β.Ε. ζαρ εςσαπιζηεί για ηεν εμπιζηοζύνε πος δείσνεηε ζηα πποφόνηα ηερ και ζαρ διαβεβαιώνει όηι κάνεηε ζυζηή επιλογή. Η εηαιπία THERMOSTAHL Α.Ε.Β.Ε. ζαρ εςσαπιζηεί για ηεν εμπιζηοζύνε πος δείσνεηε ζηα πποφόνηα ηερ και ζαρ διαβεβαιώνει όηι κάνεηε ζυζηή επιλογή. Ο λέβεηαρ ENERSAVE είναι ένα αξιόπιζηο πποφόν και καηαζκεςάδεηαι

Διαβάστε περισσότερα

Καςζηήπαρ pellet PV 20a. Δγρεηξίδην νδεγηώλ. v 1.0

Καςζηήπαρ pellet PV 20a. Δγρεηξίδην νδεγηώλ. v 1.0 Καςζηήπαρ pellet PV 20a Δγρεηξίδην νδεγηώλ v 1.0 Πεπιεσόμενα Πεξηερόκελα... 2 Πεξηγξαθή... 4 Γηαζηάζεηο... 5 Καύζηκν... 6 Δγθαηάζηαζε... 6 Απαηηήζεηο ιέβεηα... 7 Γεμακελή pellet... 9 Καπζηήξαο... 9 Δμσηεξηθόο

Διαβάστε περισσότερα

Αγαπεηέ πειάηε, αο επραξηζηνύκε πνπ επηιέμαηε έλα πξντόλ ηεο EVERGRIN-ENERGY Δ.Π.Δ.

Αγαπεηέ πειάηε, αο επραξηζηνύκε πνπ επηιέμαηε έλα πξντόλ ηεο EVERGRIN-ENERGY Δ.Π.Δ. Αγαπεηέ πειάηε, αο επραξηζηνύκε πνπ επηιέμαηε έλα πξντόλ ηεο EVERGRIN-ENERGY Δ.Π.Δ. Απηό ην πξντόλ, θηηαγκέλν κε θξνληίδα ζρεηηθά κε όια ηα ζπληζηώληα κέξε ηνπ, ζρεδηάζηεθε θαη δεκηνπξγήζεθε κε ζθνπό λα

Διαβάστε περισσότερα

Αγαπεηέ πειάηε, αο επραξηζηνύκε πνπ επηιέμαηε έλα πξντόλ ηεο EVERGRIN-ENERGY Δ.Π.Δ.

Αγαπεηέ πειάηε, αο επραξηζηνύκε πνπ επηιέμαηε έλα πξντόλ ηεο EVERGRIN-ENERGY Δ.Π.Δ. Αγαπεηέ πειάηε, αο επραξηζηνύκε πνπ επηιέμαηε έλα πξντόλ ηεο EVERGRIN-ENERGY Δ.Π.Δ. Απηό ην πξντόλ, θηηαγκέλν κε θξνληίδα ζρεηηθά κε όια ηα ζπληζηώληα κέξε ηνπ, ζρεδηάζηεθε θαη δεκηνπξγήζεθε κε ζθνπό λα

Διαβάστε περισσότερα

Λέβηηαρ ξύλος MEGA F

Λέβηηαρ ξύλος MEGA F Λέβηηαρ ξύλος MEGA F Οδεγίεο Δγθαηάζηαζεο & ιεηηνπξγίαο Α. Γ. ΠΑΛΙΟΓΙΑΝΝΗ & ΙΑ Ο.Ε. ΣΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΣΑΙΡΙΑ Αζαλαζίνπ Κνξθηάηε 35, ΣΚ 34200 Ιζηηαία Δπβνίαο Σει.:2226052043, Fax 2226069400 Email: apali@tee.gr

Διαβάστε περισσότερα

GB F. Istruzioni di uso e di montaggio Οδηγίες χρήζης και Οδηγίες Μονηαρίζμαηος P GR EDG6200.1E

GB F. Istruzioni di uso e di montaggio Οδηγίες χρήζης και Οδηγίες Μονηαρίζμαηος P GR EDG6200.1E 163664-a GB F NL GB F I NL E P I GR E P GR Istruzioni di uso e di montaggio Οδηγίες χρήζης και Οδηγίες Μονηαρίζμαηος EDG6200.1E GR αο δεηάκε λα δηαβάζεηε πνιύ πξνζεθηηθά ηηο νδεγίεο ζην παξόλ θπιιάδην

Διαβάστε περισσότερα

ELTHERM, ELTHERM M, ELTHERM MM

ELTHERM, ELTHERM M, ELTHERM MM ΟΓΗΓΙΔ Δγθαηάζηαζεο θαη ιεηηνπξγίαο ηνπ ειεθηξηθνύ ιέβεηα ζέξκαλζεο από ηε ζεηξά: ELTHERM, ELTHERM M, ELTHERM MM www.greenecotherm.eu Παξαγσγόο ΕΜΜ Υάζθνβν ΑΔ Γηεύζπλζε Βνπιγαξία, Υάζθνβν 6300, ιεσθ. αεληηλέληε

Διαβάστε περισσότερα

BSW-450 OASiS Δγρεηξίδην εγθαηάζηαζεο Πίλαθα Διέγρνπ

BSW-450 OASiS Δγρεηξίδην εγθαηάζηαζεο Πίλαθα Διέγρνπ BSW-450 OASiS Δγρεηξίδην εγθαηάζηαζεο Πίλαθα Διέγρνπ Πεξηερόκελα: 1 Αξρηηεθηνληθή πίλαθα ειέγρνπ... 3 1.1 Απαξαίηεηε δηακόξθσζε ηνπ ζπζηήκαηνο 3 2 Πξνεηνηκαζία ηνπ πίλαθα ειέγρνπ γηα εγθαηάζηαζε... 3 3

Διαβάστε περισσότερα

TDC 1. TDC 1 Temperature-Difference-Controller. Δλεγκηήρ διαθοπάρ θεπμοκπαζίαρ. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και λειηοςπγίαρ

TDC 1. TDC 1 Temperature-Difference-Controller. Δλεγκηήρ διαθοπάρ θεπμοκπαζίαρ. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και λειηοςπγίαρ Δλεγκηήρ διαθοπάρ θεπμοκπαζίαρ TDC 1 Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και λειηοςπγίαρ TDC 1 Temperature-Difference-Controller Γιαβάζηε πποζεκηικά ππιν ηην εγκαηάζηαζη, ηη δοκιμαζηική και ηην οπιζηική λειηοςπγία Πεπιεσόμενα

Διαβάστε περισσότερα

TAN 6 FNF NX D TAN 6 FNF SD Δίπνξην ςπγείν No Frost

TAN 6 FNF NX D TAN 6 FNF SD Δίπνξην ςπγείν No Frost Οδεγίεο ρξήζεο TAN 6 FNF NX D TAN 6 FNF SD No Frost Πεξηερόκελα Εγθαηάζηαζε, 2 Σνπνζέηεζε θαη ζύλδεζε Αληηζηξνθή θνξάο πόξηαο Πεξηγξαθή ζπζθεπήο, 3 Πίλαθαο ειέγρνπ Γεληθή πεξηγξαθή Εθθίλεζε θαη Υξήζε,

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΡΜΑΣΡΑ PELLET TINA

ΘΔΡΜΑΣΡΑ PELLET TINA ΟΓΗΓΙΔ ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ, ΥΡΗΗ ΚΑΙ ΤΝΣΗΡΗΗ ΣΗ ΘΔΡΜΑΣΡΑ PELLET TINA Γηα ηελ εγθαηάζηαζε, ρξήζε θαη ζπληήξεζε ηεο ζπζθεπήο δηαβάζηε πξνζεθηηθά ηηο νδεγίεο. Οη νδεγίεο απνηεινχλ ζπζηαηηθφ κέξνο ηνπ πξντφληνο EN 14785:

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΡΜΗΚΑ ΣΕΑΚΗΑ ΝΔΡΟΤ BASE - DSA

ΘΔΡΜΗΚΑ ΣΕΑΚΗΑ ΝΔΡΟΤ BASE - DSA ΟΓΖΓΗΔ ΔΓΚΑΣΑΣΑΣΖ, ΥΡΖΖ ΚΑΗ ΤΝΣΖΡΖΖ - GR ΘΔΡΜΗΚΑ ΣΕΑΚΗΑ ΝΔΡΟΤ BASE - DSA Διεγκέλν θαηά EN 13229 πγραξεηήξηα γηα ηελ επηινγή ηεο μπιόζνκπαο-ηδαθηνύ LA NORDICA! Με ηα πξντόληα ηεο LA NORDICA κπνξείηε λα

Διαβάστε περισσότερα

DaaHub Οδεγόο Υξήζηε & Οδεγίεο Δγθαηάζηαζεο

DaaHub Οδεγόο Υξήζηε & Οδεγίεο Δγθαηάζηαζεο DaaHub Οδεγόο Υξήζηε & Οδεγίεο Δγθαηάζηαζεο Ηιεθηξηθά Πνδήιαηα Wisper Μάηνο 2011-1 ε έθδνζε Copyright 2011 Wisper Ltd Πεξηερόκελα 1 Δηζαγσγή... 3 2 Αξρηθά Βήκαηα... 3 2.1 Φόξηηζε ηεο Μπαηαξίαο... 3 2.2

Διαβάστε περισσότερα

Πιεξνθνξίεο γηα ην ρξήζηε

Πιεξνθνξίεο γηα ην ρξήζηε Φπιιάδην νδεγηώλ Φούρνος Μικροκσμάτων GR Ελληνικά Πιεξνθνξίεο γηα ην ρξήζηε, 2-3 Δγθαηάζηαζε ηεο ζπζθεπήο, 4 Πεξηγξαθή ηεο ζπζθεπήο, 5 Πίλαθαο Διέγρνπ, 6 Ρύζκηζε ηνπ ξνινγηνύ/ρπζκίζεηο έληαζεο ηνπ θνύξλνπ,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΗΚΟ ΔΓΥΔΗΡΗΓΗΟ ΒΑΦΖ ΜΔ ΜΖΥΑΝΖΜΑΣΑ AIRLESS

ΣΔΥΝΗΚΟ ΔΓΥΔΗΡΗΓΗΟ ΒΑΦΖ ΜΔ ΜΖΥΑΝΖΜΑΣΑ AIRLESS ΣΔΥΝΗΚΟ ΔΓΥΔΗΡΗΓΗΟ ΒΑΦΖ ΜΔ ΜΖΥΑΝΖΜΑΣΑ AIRLESS 1 ΓΔΝΗΚΑ Η αξρή ιεηηνπξγίαο ησλ αληιηώλ βαθήο Airless, είλαη πνιύ απιή. Σν ρξώκα αλαξξνθάηαη από έλα δνρείν κέζα ζηελ αληιία. Έλαο ειεθηξηθόο θηλεηήξαο (ή

Διαβάστε περισσότερα

Πεξηερόκελα. 1 Οδεγίεο αζθαιείαο θαη ιεηηνπξγίαο... 2. 2 Δγθαηάζηαζε θαη ζύλδεζε... 3. 3 Πεξηγξαθή ησλ ρεηξηζηεξίσλ... 5. 4 Οδεγίεο ιεηηνπξγίαο...

Πεξηερόκελα. 1 Οδεγίεο αζθαιείαο θαη ιεηηνπξγίαο... 2. 2 Δγθαηάζηαζε θαη ζύλδεζε... 3. 3 Πεξηγξαθή ησλ ρεηξηζηεξίσλ... 5. 4 Οδεγίεο ιεηηνπξγίαο... Πεξηερόκελα 1 Οδεγίεο αζθαιείαο θαη ιεηηνπξγίαο... 2 2 Δγθαηάζηαζε θαη ζύλδεζε... 3 3 Πεξηγξαθή ησλ ρεηξηζηεξίσλ... 5 4 Οδεγίεο ιεηηνπξγίαο... 8 5 Καζαξηζκόο θαη ζπληήξεζε... 15 6 Αλίρλεπζε βιαβώλ... 17

Διαβάστε περισσότερα

ΟΓΖΓΗΔ ΣΟΠΟΘΔΣΖΖ ΘΗΣ ΤΓΡΑΔΡΗΟΤ

ΟΓΖΓΗΔ ΣΟΠΟΘΔΣΖΖ ΘΗΣ ΤΓΡΑΔΡΗΟΤ ΟΓΖΓΗΔ ΣΟΠΟΘΔΣΖΖ ΘΗΣ ΤΓΡΑΔΡΗΟΤ ΔΗΑΓΩΓΖ Ζ ECU VERSUS είλαη ε ζπζθεπή παξαγσγήο IV πνπ πιεξνί απζηεξέο πξνδηαγξαθέο όζνλ αθνξά ηελ δνζνινγία ησλ θαπζίκσλ θαη ηελ πνηόηεηα ησλ επηδόζεσλ. Έλα κεγάιν πιενλέθηεκα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΙΣΛΟ ΠΣΤΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΜΕΛΕΣΗ ΚΑΙ ΤΣΑΗ ΕΡΓΑΣΗΡΙΑΚΩΝ ΑΚΗΕΩΝ ΣΟΝ ΚΙΝΗΣΗΡΑ FIAT PANTA 750 CC FIRE

ΣΙΣΛΟ ΠΣΤΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΜΕΛΕΣΗ ΚΑΙ ΤΣΑΗ ΕΡΓΑΣΗΡΙΑΚΩΝ ΑΚΗΕΩΝ ΣΟΝ ΚΙΝΗΣΗΡΑ FIAT PANTA 750 CC FIRE ΣΙΣΛΟ ΠΣΤΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΜΕΛΕΣΗ ΚΑΙ ΤΣΑΗ ΕΡΓΑΣΗΡΙΑΚΩΝ ΑΚΗΕΩΝ ΣΟΝ ΚΙΝΗΣΗΡΑ FIAT PANTA 750 CC FIRE Ο ΔΗΖΓΖΣΖ:ΚΟΤΓΟΤΜΑ ΓΗΩΡΓΟ ΠΟΤΓΑΣΡΗΑ:ΜΠΑΚΔΛΑ ΒΑΗΛΗΚΖ Α.Μ 504 Περιεχόμενα I. ΤΣΗΜΑ ΕΚΚΙΝΗΗ... 4 1. ΓΕΝΙΚΑ...

Διαβάστε περισσότερα

INVERTER. ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ FR-F 740-00023 ως 02160-EC ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ

INVERTER. ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ FR-F 740-00023 ως 02160-EC ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ INVERTER ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ FR-F 740-00023 ως 02160-EC αο επραξηζηνύκε πνπ επηιέμαηε απηόλ ηνλ Inverter Mitsubishi. Παξαθαινύκε δηαβάζηε απηό ην Δγρεηξίδην Οδεγηώλ θαη ην ζπκπεξηιακβαλόκελν CD ROM γηα

Διαβάστε περισσότερα

ΛΔΒΗΣΑ. Manual ΔΙΡΑ TKAN

ΛΔΒΗΣΑ. Manual ΔΙΡΑ TKAN 1 2 ΛΔΒΗΣΑ Manual ΔΙΡΑ TKAN 1. εκαληηθέο Πξνεηδνπνηήζεηο ΓΔΝΙΚΔ ΠΡΟΔΙΓΟΠΟΙΗΔΙ Μεηά ηελ αθαίξεζε ηεο ζπζθεπαζίαο λα γίλεηαη πάληα έιεγρνο γηα ηελ πιεξφηεηα ηεο παξάδνζεο, ελψ ζε πεξίπησζε ειαηησκάησλ, επηθνηλσλήζηε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΣΕΦΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΦΟΛΗ ΣΕΦΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΥΑΡΜΟΓΩΝ ΣΜΗΜΑ ΟΧΗΜΑΣΩΝ ΠΣΣΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ. Με θέμα: ΟΧΗΜΑΣΑ ΤΓΡΑΕΡΙΟΤ LPG

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΣΕΦΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΦΟΛΗ ΣΕΦΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΥΑΡΜΟΓΩΝ ΣΜΗΜΑ ΟΧΗΜΑΣΩΝ ΠΣΣΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ. Με θέμα: ΟΧΗΜΑΣΑ ΤΓΡΑΕΡΙΟΤ LPG ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΣΕΦΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΦΟΛΗ ΣΕΦΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΥΑΡΜΟΓΩΝ ΣΜΗΜΑ ΟΧΗΜΑΣΩΝ ΠΣΣΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ Με θέμα: ΟΧΗΜΑΣΑ ΤΓΡΑΕΡΙΟΤ LPG πνπδαζηήο: Μαξίλνο Αλδξένπ Δπηβιέπσλ Καζεγεηήο: Μαηδηλνο

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΡΜΗΚΑ ΣΕΑΚΗΑ 650-800

ΘΔΡΜΗΚΑ ΣΕΑΚΗΑ 650-800 ΟΓΖΓΗΔ ΔΓΚΑΣΑΣΑΣΖ, ΥΡΖΖ ΚΑΗ ΤΝΣΖΡΖΖ - GR ΘΔΡΜΗΚΑ ΣΕΑΚΗΑ 650-800 Διεγκέλεο θαηά/ : EN 13229 πγραξεηήξηα γηα ηελ επηινγή ηεο μπιόζνκπαο-ηδαθηνύ LA NORDICA! Με ηα πξντόληα ηεο LA NORDICA κπνξείηε λα εμαζθαιίζεηε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΔΡΓΔΙΑΚΔ ΔΣΙΔ ΑΠΟ ΥΤΣΟΙΓΗΡΟ ΔΝΔΡΓΔΙΑΚΔ ΔΣΙΔ IRONKER

ΔΝΔΡΓΔΙΑΚΔ ΔΣΙΔ ΑΠΟ ΥΤΣΟΙΓΗΡΟ ΔΝΔΡΓΔΙΑΚΔ ΔΣΙΔ IRONKER ΟΓΗΓΙΔ ΔΓΚΑΣΑΣΑΣΗ, ΥΡΗΗ ΚΑΙ ΤΝΣΗΡΗΗ GR ΔΝΔΡΓΔΙΑΚΔ ΔΣΙΔ ΑΠΟ ΥΤΣΟΙΓΗΡΟ ΔΝΔΡΓΔΙΑΚΔ ΔΣΙΔ IRONKER Διεγκέλεο θαηά / EN13229 πγραξεηήξηα γηα ηελ επηινγή ελόο πξντόληνο ηεο LA NORDICA. Με ηα πξντόληα ηεο LA NORDICA

Διαβάστε περισσότερα

LIGNI [ΟΔΗΓΙΕ ΓΙΑ ΣΗΝ ΣΟΠΟΘΕΣΗΗ ΣΗ ΧΡΗΗ ΚΑΙ ΣΗ ΤΝΣΗΡΗΗ] Σο εγχειρίδιο οδηγιών χρήςησ αποτελεί αναπόςπαςτο μζροσ του προϊόντοσ

LIGNI [ΟΔΗΓΙΕ ΓΙΑ ΣΗΝ ΣΟΠΟΘΕΣΗΗ ΣΗ ΧΡΗΗ ΚΑΙ ΣΗ ΤΝΣΗΡΗΗ] Σο εγχειρίδιο οδηγιών χρήςησ αποτελεί αναπόςπαςτο μζροσ του προϊόντοσ LIGNI [ΟΔΗΓΙΕ ΓΙΑ ΣΗΝ ΣΟΠΟΘΕΣΗΗ ΣΗ ΧΡΗΗ ΚΑΙ ΣΗ ΤΝΣΗΡΗΗ] Σο εγχειρίδιο οδηγιών χρήςησ αποτελεί αναπόςπαςτο μζροσ του προϊόντοσ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΙΣΛΟ ΕΛΙΔΑ Ειςαγωγή 3 κοπόσ του εγχειριδίου

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΔΡΓΔΙΑΚΗ ΔΣΙΑ 400 ΕΠΙΠΕΔΗ - 500 ΓΩΝΙΑΚΗ 800 ΓΩΝΙΑΚΗ / Δεξιά - Αριστερά

ΔΝΔΡΓΔΙΑΚΗ ΔΣΙΑ 400 ΕΠΙΠΕΔΗ - 500 ΓΩΝΙΑΚΗ 800 ΓΩΝΙΑΚΗ / Δεξιά - Αριστερά ΟΓΗΓΙΔ ΔΓΚΑΣΑΣΑΣΗ, ΥΡΗΗ ΚΑΙ ΤΝΣΗΡΗΗ GR ΔΝΔΡΓΔΙΑΚΗ ΔΣΙΑ 400 ΕΠΙΠΕΔΗ - 500 ΓΩΝΙΑΚΗ 800 ΓΩΝΙΑΚΗ / Δεξιά - Αριστερά Διεγκέλεο θαηά/: EN13229 πγραξεηήξηα γηα ηελ επηινγή ελόο πξντόληνο ηεο LA NORDICA. Με ηα

Διαβάστε περισσότερα

Meaco Platinum Range Δγρεηξίδην νδεγηώλ

Meaco Platinum Range Δγρεηξίδην νδεγηώλ Meaco Platinum Range Δγρεηξίδην νδεγηώλ Meaco 12L and 20L Low Energy Dehumidifiers Παξαθαινύκε δηαβάζηε απηό ην εγρεηξίδην νδεγηώλ πξηλ από ηε ρξήζε ηνπ αθπγξαληήξα θαη θξαηήζηε ην γηα κειινληηθή ρξήζε.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΘΔΣΗ ΔΣΙΑ Crystal 50-50v - 50v p30-70 - 80-100

ΔΝΘΔΣΗ ΔΣΙΑ Crystal 50-50v - 50v p30-70 - 80-100 ΟΓΗΓΙΔ ΔΓΚΑΣΑΣΑΣΗ, ΥΡΗΗ ΚΑΙ ΤΝΣΗΡΗΗ - GR ΔΝΘΔΣΗ ΔΣΙΑ Crystal 50-50v - 50v p30-70 - 80-100 Διεγκέλεο θαηά / : EN13229 πγραξεηήξηα γηα ηελ επηινγή ελόο πξντόληνο ηεο LA NORDICA. Με ηα πξντόληα ηεο LA NORDICA

Διαβάστε περισσότερα