ΔΚΘΔΖ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΟΤ ΤΜΦΧΝΑ ΜΔ ΣΟ ΑΡΘΡΟ 15 ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ 3461/2006 «ΕΝΩΜΑΣΩΗ ΣΟ ΕΘΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΣΗ ΟΔΗΓΙΑ 2004/25/ΕΚ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΔΚΘΔΖ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΟΤ ΤΜΦΧΝΑ ΜΔ ΣΟ ΑΡΘΡΟ 15 ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ 3461/2006 «ΕΝΩΜΑΣΩΗ ΣΟ ΕΘΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΣΗ ΟΔΗΓΙΑ 2004/25/ΕΚ"

Transcript

1 ΔΚΘΔΖ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΟΤ ΤΜΦΧΝΑ ΜΔ ΣΟ ΑΡΘΡΟ 15 ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ 3461/2006 «ΕΝΩΜΑΣΩΗ ΣΟ ΕΘΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΣΗ ΟΔΗΓΙΑ 2004/25/ΕΚ ΧΕΣΙΚΑ ΜΕ ΣΙ ΔΗΜΟΙΕ ΠΡΟΣΑΕΙ» ΠΡΟ ΣΟ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟ ΤΜΒΟΤΛΗΟ ΣΖ «RILKEN BIOMHXANIA ΚΑΛΛΤΝΣΗΚΧΝ ΠΡΟΨΟΝΣΧΝ Α.Δ.» ΥΔΣΗΚΑ ΜΔ ΣΖΝ ΤΠΟΥΡΔΧΣΗΚΖ ΓΖΜΟΗΑ ΠΡΟΣΑΖ ΣΖ «HENKEL ΔΛΛΑ Α.Β.Δ.Δ.» ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΠΟΚΣΖΖ ΣΟΤ ΤΝΟΛΟΤ ΣΧΝ ΚΟΗΝΧΝ ΟΝΟΜΑΣΗΚΧΝ ΜΔΣΑ ΦΖΦΟΤ ΜΔΣΟΥΧΝ ΣΖ «RILKEN BIOMHXANIA ΚΑΛΛΤΝΣΗΚΧΝ ΠΡΟΨΟΝΣΧΝ Α.Δ.» 22 Ηνπλίνπ 2012

2 ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ : 1 Πληποθοπίερ για ηη ζύνηαξη ηηρ Έκθεζηρ Χπημαηοοικονομικού Σςμβούλος, ζύμθωνα με ηο άπθπο 15 ηος Νόμος 3461/ Πεπιγπαθή ηηρ Δημόζιαρ Ππόηαζηρ Αγοπάρ Κινηηών Αξιών Μεθοδολογία Αξιολόγηζηρ Σςνοπηική Παποςζίαζη ηηρ Εηαιπείαρ Γενικέρ Πληποθοπίερ Ιζηοπικό Ανηικείμενο Επγαζιών Μεηοσικό Κεθάλαιο Διοικηηικό ςμβούλιο Σςνοπηικά Οικονομικά Μεγέθη Λογιζηικέρ Καηαζηάζειρ Α ηπιμήνος Οικονομικέρ Καηαζηάζειρ Πεπιγπαθή Κλάδος Εγσώπια αγοπά Εςπωπαϊκή αγοπά Ανάλςζη Χπημαηιζηηπιακήρ Σςμπεπιθοπάρ Γενικά/Ειζαγωγή Εθαπμογή ηηρ ανάλςζηρ ζηην Εηαιπεία Αξιολόγηζη ηος πποηεινόμενος ηιμήμαηορ ηηρ Δημόζιαρ Ππόηαζηρ ςγκπιηική ανάλςζη ειζηγμένων εηαιπειών μέζω σπήζηρ δεικηών κεθαλαιαγοπάρ (comparable trading multiples) ςγκπίζιμερ Εξαγοπέρ Ομοειδών Εηαιπειών (comparable transaction multiples) Πποζθεπόμενα Premia ζε επιλεγμένερ Δημόζιερ Πποηάζειρ ζηην Ελληνική αγοπά Πποεξόθληζη Μελλονηικών Σαμειακών Ροών (DCF) Λοιπά Θέμαηα Αξιολόγηζηρ Σύνοψη Απόψεων Έκθεζηρ

3 1 Πιεξνθνξίεο γηα ηε ζύληαμε ηεο Έθζεζεο Υξεκαηννηθνλνκηθνύ πκβνύινπ, ζύκθσλα κε ην άξζξν 15 ηνπ Νόκνπ 3461/2006 χκθσλα κε ηνπο φξνπο ηεο απφ 14 Ηνπλίνπ 2012 ζχκβαζεο πνπ έρεη ππνγξαθεί κεηαμχ ηεο «RILKEN BIOMHXANIA ΚΑΛΛΤΝΣΗΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ Α.Δ.» (ΑΡ.ΜΑΔ 13520/06/Β//86/90) ε νπνία εδξεχεη ζηνλ Γήκν Μνζράηνπ (εθεμήο «Δηαηξεία») θαη ηεο αλψλπκεο εηαηξείαο «ΔΘΝΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΣΖ ΔΛΛΑΓΟ Α.Δ.» (εθεμήο «Υξεκαηννηθνλνκηθφο χκβνπινο») εθπνλήζεθε ιεπηνκεξήο Έθζεζε Υξεκαηννηθνλνκηθνχ πκβνχινπ (εθεμήο «Έθζεζε»), ζχκθσλα κε ην άξζξν 15 παξ. 2 ηνπ Ν.3461/2006, ζε ζρέζε κε ηελ ππνβιεζείζα ππνρξεσηηθή Γεκφζηα Πξφηαζε Αγνξάο Κηλεηψλ Αμηψλ απφ ηελ εηαηξεία «HENKEL ΔΛΛΑ Α.Β.Δ.Δ.» γηα ηελ απφθηεζε ηνπ ζπλφινπ ησλ κεηνρψλ ηεο Δηαηξείαο πνπ δελ θαηείρε θαηά ηελ , ήηνη κεηνρέο, νη νπνίεο αληηπξνζσπεχνπλ ην 22,23% πεξίπνπ ηνπ ζπλνιηθνχ θαηαβεβιεκέλνπ θεθαιαίνπ θαη δηθαησκάησλ ςήθνπ ηεο Δηαηξείαο. Τπεχζπλνη γηα πιεξνθνξίεο επί ηεο Έθζεζεο είλαη νη θάησζη: Θσκάο Γθηφικαο, Director, Γ/λζε Δπελδπηηθήο Σξαπεδηθήο, ηει , Γηνλχζεο Μαθξππίδεο, Analyst, Γ/λζε Δπελδπηηθήο Σξαπεδηθήο, ηει , Δζληθή Σξάπεδα, Γηεχζπλζε Δπελδπηηθήο Σξαπεδηθήο, Μηραιαθνπνχινπ 91, Αζήλα ρεηηθά κε ηελ εθπφλεζε ηεο Έθζεζεο, ν Υξεκαηννηθνλνκηθφο χκβνπινο επηζεκαίλεη ηα αθφινπζα: 1. Πξνθεηκέλνπ λα θαηαιήμνπκε ζηηο απφςεηο καο, νη νπνίεο πεξηιακβάλνληαη ζηελ παξνχζα Έθζεζε, κειεηήζακε ηηο δεκφζηα δηαζέζηκεο επηρεηξεκαηηθέο θαη νηθνλνκηθέο πιεξνθνξίεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ Δηαηξεία. Δπηπιένλ, κειεηήζακε πξφζζεηεο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ην πιαίζην ιεηηνπξγίαο ηεο Δηαηξείαο θαη ην επελδπηηθφ ηεο ζρέδην θαη ηα αλακελφκελα απνηειέζκαηα (εθεμήο ην «Business Plan») πνπ καο θνηλνπνηήζεθαλ απφ ηε Γηνίθεζε ηεο Δηαηξείαο θαη πξαγκαηνπνηήζακε ζπλαληήζεηο κε ηα αλψηαηα ζηειέρε ηεο γηα λα ζπδεηήζνπκε ηελ παξνχζα θαηάζηαζε θαη ηηο πξννπηηθέο ηεο. εκεηψλεηαη φηη ηα νηθνλνκηθά απνηειέζκαηα φπσο αλαθέξνληαη ζηηο δεκνζηεπκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο εηαηξείαο γηα ην πξψην ηξίκελν ηνπ 2012, επζπγξακκίδνληαη κε ηηο πξνβιέςεηο πνπ παξνπζηάδνληαη ζην Business Plan γηα ην ζχλνιν ηνπ πγθξίλακε ηελ Δηαηξεία κε ειιεληθέο θαη δηεζλείο εηζεγκέλεο εηαηξείεο κε παξφκνηεο δξαζηεξηφηεηεο θαη ιάβακε ππφςε καο ηνπο νηθνλνκηθνχο φξνπο νξηζκέλσλ παξφκνησλ ζπλαιιαγψλ. Λάβακε, επίζεο, ππφςε καο ρξεκαηννηθνλνκηθέο κειέηεο, νηθνλνκηθά θξηηήξηα θαη θξηηήξηα αγνξάο θαζψο θαη άιιεο πιεξνθνξίεο πνπ θξίλακε ζρεηηθέο. Γηα ηελ αμηνιφγεζε ηνπ πξνζθεξφκελνπ ηηκήκαηνο ρξεζηκνπνηήζακε δηάθνξεο επηζηεκνληθέο κεζφδνπο, ελδέρεηαη φκσο 2

4 κε ρξήζε άιιεο - ή θαη άιιεο - κεζφδνπ απφ απηέο πνπ ρξεζηκνπνηήζακε, ην απνηέιεζκα λα ήηαλ δηαθνξεηηθφ. 3. Τπνζέζακε, γηα ηνπο ζθνπνχο ηεο Έθζεζήο καο, φηη φιεο νη πιεξνθνξίεο πνπ καο παξαζρέζεθαλ είλαη πιήξεηο θαη αθξηβείο σο πξνο ηα νπζηψδε ζηνηρεία ηνπο θαη δελ έρνπκε πξνβεί ζε αλεμάξηεηε επηβεβαίσζε ησλ πιεξνθνξηψλ απηψλ. ε ζρέζε κε ηζηνξηθέο, επηρεηξεκαηηθέο θαη νηθνλνκηθέο πιεξνθνξίεο πνπ καο ρνξεγήζεθαλ απφ ηελ Δηαηξεία, ππνζέζακε φηη νη πιεξνθνξίεο απηέο έρνπλ ζπγθεληξσζεί θαηά εχινγν ηξφπν ζχκθσλα κε αδηαιείπησο εθαξκνδφκελα πξφηππα θαη απεηθνλίδνπλ κε αθξίβεηα ηελ πξαγκαηηθή επηρεηξεκαηηθή θαη νηθνλνκηθή ζέζε ηεο Δηαηξείαο θαηά ηελ εκεξνκελία ζηελ νπνία αλαθέξνληαη. ρεηηθά κε πιεξνθνξίεο πνπ αλαθέξνληαη ζην κέιινλ, ππνζέζακε φηη απηέο έρνπλ ζπγθεληξσζεί θαηά εχινγν ηξφπν επί ηε βάζεη ησλ θαιχηεξσλ δηαζέζηκσλ εθηηκήζεσλ θαη θξίζεσλ ηεο παξνχζαο Γηνίθεζεο ηεο Δηαηξείαο θαηά ηε ζεκεξηλή εκεξνκελία σο πξνο ηε κειινληηθή νηθνλνκηθή απφδνζε ηεο Δηαηξείαο. 4. Γελ έρνπκε πξνβεί ζε απνηίκεζε ή ζε αλεμάξηεηε εθηίκεζε ησλ δηαθξηηψλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ηεο Δηαηξείαο ή νπνηαζδήπνηε απφ ηηο ζπλδεδεκέλεο κε απηήλ εηαηξείεο, νχηε καο έρνπλ παξαζρεζεί ηέηνηεο απνηηκήζεηο ή εθηηκήζεηο, απφ ηε Γηνίθεζε, πέξα απφ ελεκέξσζή καο γηα ζρεηηθή ζπλνπηηθή εθηίκεζε ηνπ αθηλήηνπ ζηελ Κάησ Κεθηζηά Αηηηθήο απφ ηελ CBRE ηεο 09 Μαξηίνπ, Ζ παξνχζα Έθζεζε δελ πεξηιακβάλεη απνηίκεζε ή εθηίκεζε νπνηνπδήπνηε πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ ηεο Δηαηξείαο θαη δελ ζα πξέπεη λα ρξεζηκνπνηεζεί θαηά ηέηνην ηξφπν. πγθεθξηκέλα, ζηελ πεξίπησζε ηνπ αθηλήηνπ ζηελ Κάησ Κεθηζηά Αηηηθήο, θπξηφηεηαο ηεο Δηαηξείαο, ην νπνίν ε Γηνίθεζε πξνηίζεηαη λα πνπιήζεη, δελ πξνβήθακε ζε απνηίκεζε ηεο εκπνξηθήο ηνπ αμίαο. Γελ πξνρσξήζακε ζε επηηφπηα επηζεψξεζε πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ή εγθαηαζηάζεσλ ηεο Δηαηξείαο ή ησλ ζπλδεδεκέλσλ εηαηξεηψλ ζην πιαίζην ηεο πξνεηνηκαζίαο ηεο παξνχζαο. Γελ είρακε νπνηαδήπνηε επαθή κε πξνκεζεπηέο ή πειάηεο ηεο Δηαηξείαο. Γελ έρνπκε δηελεξγήζεη νπνηνλδήπνηε λνκηθφ ή νηθνλνκηθφ έιεγρν ηεο Δηαηξείαο ή ησλ επηκέξνπο πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ηεο θαη δελ έρνπκε εθηηκήζεη ηηο επηπηψζεηο ηπρφλ εθθξεκνδηθηψλ ζηελ πξαγκαηηθή θαη πεξηνπζηαθή ηεο θαηάζηαζε. Γελ έρνπκε εξεπλήζεη νχηε αλαιακβάλνπκε νπνηαδήπνηε επζχλε ζε ζρέζε κε ηελ θπξηφηεηα επί ή κε νπνηαδήπνηε απαίηεζε θαηά ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ηεο Δηαηξείαο. Αλ θαη έρνπκε, θαηά πεξίπησζε, ρξεζηκνπνηήζεη δηάθνξεο ππνζέζεηο, θξίζεηο θαη εθηηκήζεηο, ηηο νπνίεο ζεσξνχκε εχινγεο θαη δένπζεο ελφςεη ησλ θαηαζηάζεσλ, δελ είλαη δπλαηφ λα βεβαησζεί ε αθξίβεηα ή ε δπλαηφηεηα επίηεπμεο ησλ ππνζέζεσλ, θξίζεσλ θαη εθηηκήζεσλ απηψλ. Ζ Έθζεζε καο δελ ιακβάλεη ππφςε ην ζπλαιιαθηηθφ θφζηνο. Οη ππνζέζεηο, εθηηκήζεηο θαη θξίζεηο απηέο έρνπλ ζπδεηεζεί κε ηε Γηνίθεζε ηεο Δηαηξείαο πξηλ ηε ζχληαμε ηεο παξνχζαο Έθζεζεο. 5. Ζ Έθζεζή καο βαζίδεηαη ζηηο ρξεκαηννηθνλνκηθέο, νηθνλνκηθέο θαη πνιηηηθέο ζπλζήθεο θαη ζηηο ζπλζήθεο αγνξάο, φπσο πθίζηαληαη θαη κπνξνχλ λα εθηηκεζνχλ θαηά ηελ εκεξνκελία ηεο παξνχζαο θαη δελ εθθξάδνπκε γλψκε γηα ην αλ νη ζπλζήθεο απηέο ζα ζπλερίζνπλ λα πθίζηαληαη ή γηα ην πνηα ηπρφλ επίδξαζε ζα είρε ε αιιαγή ησλ ζπλζεθψλ απηψλ ζηηο απφςεηο πνπ 3

5 εθθξάδνληαη ζηελ παξνχζα. Οη απφςεηο πνπ εθθξάδνληαη ζηελ παξνχζα ηεινχλ, επίζεο, ππφ ηελ επηθχιαμε αβεβαηνηήησλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ζεκαληηθνχο παξάγνληεο, φπσο κειινληηθέο εμειίμεηο ησλ δεκνζηννηθνλνκηθψλ ηεο ρψξαο, εμειίμεηο ζην επνπηηθφ θαη λνκνζεηηθφ πιαίζην θαη ζηελ έληαζε ηνπ αληαγσληζκνχ ζηνπο θιάδνπο πνπ δξαζηεξηνπνηείηαη ε Δηαηξεία θαη εμέιημε ηεο εκπνξηθήο ζρέζεο ηεο Δηαηξείαο κε ηνλ Πξνηείλνληα πνπ είλαη ν θχξηνο κέηνρνο ηεο Δηαηξείαο. 6. Οη απφςεηο ηνπ πκβνχινπ πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηελ παξνχζα Έθζεζε παξέρνληαη απνθιεηζηηθά πξνο ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ηεο Δηαηξείαο γηα ηελ ππνζηήξημή ηνπ σο πξνο ηελ ρξεκαηννηθνλνκηθή αμηνιφγεζε ηεο Γεκφζηαο Πξφηαζεο θαη νπνηαδήπνηε ρξήζε απφ άιιν πξφζσπν πέξα ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ πξέπεη λα γίλεηαη απνθιεηζηηθά ζε ζπλδπαζκφ θαη απφ θνηλνχ κε ηελ Αηηηνινγεκέλε Γλψκε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηεο Δηαηξείαο. Ο Υξεκαηννηθνλνκηθφο χκβνπινο δελ αλαιακβάλεη νπνηαδήπνηε επζχλε έλαληη νπνηνπδήπνηε, πέξα απφ απηέο πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηελ ηδηφηεηά ηνπ σο Υξεκαηννηθνλνκηθνχ πκβνχινπ θαηά ην άξζξν 15 παξ.2 ηνπ Ν. 3461/2006. Σν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ηεο Δηαηξείαο νθείιεη λα δηαηππψζεη εγγξάθσο αηηηνινγεκέλε γλψκε ζρεηηθά κε ηε Γεκφζηα Πξφηαζε, γηα ην πεξηερφκελν ηεο νπνίαο γλψκεο δελ επζχλεηαη ν Υξεκαηννηθνλνκηθφο χκβνπινο. 7. Ο Υξεκαηννηθνλνκηθφο χκβνπινο θαη νη ζπλδεδεκέλεο κε απηφλ επηρεηξήζεηο ελδερνκέλσο λα έρνπλ παξάζρεη ζην παξειζφλ ή λα παξέρνπλ επί ηνπ παξφληνο ζηελ Δηαηξεία ή ζηηο ζπλδεδεκέλεο κε απηήλ εηαηξείεο, ππεξεζίεο ρξεκαηννηθνλνκηθνχ ζπκβνχινπ, επελδπηηθήο ηξαπεδηθήο ή/θαη άιιεο ππεξεζίεο θαη ελδερνκέλσο λα έρνπλ ιάβεη ή λα ιάβνπλ ζην κέιινλ ακνηβή γηα ηηο ππεξεζίεο απηέο. 4

6 2 Πεξηγξαθή ηεο Γεκόζηαο Πξόηαζεο Αγνξάο Κηλεηώλ Αμηώλ 1 Ζ εηαηξεία κε ηελ επσλπκία «HENKEL ΔΛΛΑ Α.Β.Δ.Δ.» (εθεμήο ν «Πξνηείλσλ») αλήθεη ζηνλ φκηιν ηεο γεξκαληθήο εηαηξείαο κε ηελ επσλπκία «HENKEL AG & Co KGaA». Ο Πξνηείλσλ ιεηηνπξγεί ζχκθσλα κε ην ειιεληθφ δίθαην κε ηε κνξθή αλψλπκεο εηαηξείαο (ΑΡ.Μ.Α.Δ. 1175/01ΝΣ/Β/86/655), ζπζηάζεθε ην 1968 θαη εδξεχεη ζην Γήκν Μνζράηνπ Αηηηθήο (νδφο Κχπξνπ 23, 18346). Ζ δξαζηεξηφηεηα ηνπ Πξνηείλνληνο ζπλίζηαηαη ζηελ πξνψζεζε θαη πψιεζε πξντφλησλ πεξηπνίεζεο ξνχρσλ θαη νηθηαθήο θξνληίδαο, θαζψο θαη πξντφλησλ ζπγθφιιεζεο ζηελ Διιάδα, ελψ παξέρεη νξηζκέλεο απνζεθεπηηθέο θαη δηνηθεηηθέο ππεξεζίεο ζηε RILKEN A.E.. Σν νινζρεξψο θαηαβεβιεκέλν κεηνρηθφ θεθάιαην ηεο RILKEN A.E. αλέξρεηαη ζε θαη είλαη δηαηξεκέλν ζε θνηλέο νλνκαζηηθέο κεηνρέο, κε νλνκαζηηθή αμία 2,00 ε θάζε κία. Οη κεηνρέο είλαη εηζεγκέλεο θαη δηαπξαγκαηεχνληαη ζηελ «θαηεγνξία ηεο Υακειήο Γηαζπνξάο» ηεο Αγνξάο Αμηψλ ηνπ Υξεκαηηζηεξίνπ Αζελψλ. Ο Πξνηείλσλ, ηελ 19 ε Γεθεκβξίνπ 2011 (εκεξνκελία ηεο Γεκφζηαο Πξφηαζεο), μεθίλεζε ηε δηαδηθαζία ηεο ππνρξεσηηθήο Γεκφζηαο Πξφηαζεο, ζην πιαίζην ηεο δηαδηθαζίαο ζπγρψλεπζεο δη εμαγνξάο (φπσο απνθάζηζαλ ηα Γηνηθεηηθά πκβνχιηα ηνπ Πξνηείλνληα θαη ηεο Δηαηξείαο πνπ ειήθζεζαλ ζε μερσξηζηέο ζπλεδξηάζεηο ζηηο 16 Γεθεκβξίνπ 2011) θαη δπλάκεη ηνπ άξζξνπ 30 ηνπ λφκνπ 3461/2006, γηα ηελ απφθηεζε ηνπ ζπλφινπ ησλ κεηνρψλ ηεο Δηαηξείαο πνπ δελ θαηείρε θαηά ηελ παξαπάλσ εκεξνκελία, ήηνη κεηνρέο, νη νπνίεο αληηπξνζσπεχνπλ ην 22,23% πεξίπνπ ηνπ ζπλνιηθνχ θαηαβεβιεκέλνπ θεθαιαίνπ θαη δηθαησκάησλ ςήθνπ ηεο Δηαηξείαο, έλαληη ηηκήκαηνο 3,40 αλά κεηνρή. Ο Πξνηείλσλ, θαηά ηελ 16 ε Γεθεκβξίνπ 2011 (εκέξα δηαπξαγκάηεπζεο πνπ πξνεγείηαη ηεο εκεξνκελίαο πνπ ν Πξνηείλσλ μεθίλεζε ηε δηαδηθαζία ηεο ππνρξεσηηθήο Γεκφζηαο Πξφηαζεο), θαηείρε άκεζα κεηνρέο ηεο Δηαηξείαο, ήηνη πνζνζηφ 77,77% πεξίπνπ ηνπ ζπλνιηθνχ θαηαβεβιεκέλνπ θεθαιαίνπ θαη δηθαησκάησλ ςήθνπ απηήο. εκεηψλεηαη φηη θακία εθ ησλ ζπλδεδεκέλσλ θαη ελνπνηνχκελσλ απφ ηε «HENKEL AG & Co KGaA» εηαηξεηψλ (σο πξφζσπα πνπ ελεξγνχλ ζπληνληζκέλα κε ηνλ Πξνηείλνληα ή γηα ινγαξηαζκφ ηνπ) δελ θαηείρε άιιεο κεηνρέο ή δηθαηψκαηα ςήθνπ θαηά ηελ σο άλσ εκεξνκελία. ηηο 9 Μαΐνπ 2012, ν αλεμάξηεηνο απνηηκεηήο πνπ φξηζε ε Δπηηξνπή Κεθαιαηαγνξάο (ζην εμήο ε «Δ.Κ.») ζχκθσλα κε ην άξζξν 5 ηεο ππφ ζηνηρεία 17/427/ απφθαζεο ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηεο Δ.Κ. (ζην εμήο ε «Απφθαζε») ελεκέξσζε ηνλ Πξνηείλνληα θαη ηελ Δ.Κ. φηη ε «εχινγε αμία» ηεο κεηνρήο ηεο Δηαηξείαο αλέξρεηαη ζε 3,65. Ωο εθ ηνχηνπ, ην αξρηθψο πξνζθεξζέλ αληάιιαγκα ησλ 3,40 (ζην εμήο ην «Πξνζθεξφκελν Σίκεκα»), αλά κεηνρή ηεο Γεκφζηαο Πξφηαζεο πξνζαξκφδεηαη αληηζηνίρσο θαη αλέξρεηαη πιένλ ζην πνζφ ησλ 3,65 αλά κεηνρή (ζην εμήο ην «Πξνζαξκνζκέλν Πξνζθεξφκελν Σίκεκα»), ζχκθσλα κε ην άξζξν 9, παξάγξαθνο 4 ηνπ λφκνπ 3461/2006 θαη ην άξζξν 4 ηεο Απφθαζεο. Πεξαηηέξσ, απφ ηελ 19 ε Γεθεκβξίνπ 2011 κέρξη θαη ηηο 31 Μαΐνπ 2012, ν Πξνηείλσλ απέθηεζε κέζσ ηνπ Υξεκαηηζηεξίνπ ζπλνιηθά , ζε ηηκή αλά κεηνρή πνπ δελ ππεξέβε ην Πξνζαξκνζκέλν 1 Πεξηζζφηεξεο θαη αλαιπηηθφηεξεο πιεξνθνξίεο αλαθνξηθά κε ηελ ππνρξεσηηθή Γεκφζηα Πξφηαζε παξαηίζεληαη ζην «Πιεξνθνξηαθφ Γειηίν Γεκφζηαο Πξφηαζεο» πνπ είλαη δηαζέζηκν ζην δίθηπν θαηαζηεκάησλ ηεο ηξάπεδαο EFG Eurobank Ergasias. 5

7 Πξνζθεξφκελν Σίκεκα, θαη ζπλεπψο θαηά ηελ 31 Μαΐνπ 2012, ν Πξνηείλσλ θαηείρε άκεζα ζπλνιηθά κεηνρέο πνπ αληηπξνζσπεχνπλ πνζνζηφ πεξίπνπ 79,71% ηνπ ζπλφινπ ησλ δηθαησκάησλ ςήθνπ ηεο Δηαηξείαο. Δπηπιένλ, ν Πξνηείλσλ ζα αλαιάβεη ηελ θαηαβνιή ησλ αλεξρνκέλσλ ζε 0,08% δηθαησκάησλ ππέξ ηεο Δ.Υ.Α.Δ. (ηα νπνία επηβάιινληαη επί ηεο αμίαο ησλ κεηαβηβαδνκέλσλ κεηνρψλ θαη ππνινγίδνληαη σο εμήο: ην γηλφκελν ηνπ αξηζκνχ ησλ κεηαβηβαδνκέλσλ κεηνρψλ επί ηε κεγαιχηεξε απφ ηηο εμήο ηηκέο (i) ην Πξνζαξκνζκέλν Πξνζθεξφκελν Σίκεκα, θαη (ii) ηελ ηηκή θιεηζίκαηνο ηεο κεηνρήο ζην Υξεκαηηζηήξην ηελ πξνεγνπκέλε ηεο εκέξαο ηεο θαηάζεζεο ησλ εγγξάθσλ ηνπ άξζξνπ 46 ηνπ Καλνληζκνχ.Α.Σ., κε ειάρηζηε ρξέσζε πνζνχ ίζν κε ην κηθξφηεξν κεηαμχ ησλ 20 Δπξψ θαη ηνπ 20% επί ηεο αμίαο ησλ κεηαβηβαδνκέλσλ κεηνρψλ αλά απνδερφκελν κέηνρν) γηα ηελ θαηαρψξεζε ηεο εμσρξεκαηηζηεξηαθήο κεηαβίβαζεο ησλ κεηαβηβαδνκέλσλ κεηνρψλ, ηα νπνία άιισο ζα επηβάξπλαλ ηνπο απνδερφκελνπο κεηφρνπο, ζχκθσλα κε ην Άξζξν 7 ηεο Κσδηθνπνηεκέλεο Απφθαζεο 153/ ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηεο Δ.Υ.Α.Δ., φπσο ηζρχεη. πλεπψο, νη απνδερφκελνη κέηνρνη ζα ιάβνπλ ην ζπλνιηθφ πνζφ ηνπ Πξνζαξκνζκέλνπ Πξνζθεξφκελνπ Σηκήκαηνο γηα θάζε εγθχξσο πξνζθεξζεζφκελε θαη κεηαβηβαζζεζφκελε κεηνρή ηεο Γεκφζηαο Πξφηαζεο, αθνχ αθαηξεζεί ν ζρεηηθφο θφξνο ρξεκαηηζηεξηαθψλ ζπλαιιαγψλ, ν νπνίνο αλέξρεηαη ζήκεξα ζε πνζνζηφ 0,20% θαη ππνινγίδεηαη επί ηεο αμίαο ηεο εμσρξεκαηηζηεξηαθήο ζπλαιιαγήο γηα ηε κεηαβίβαζε ησλ κεηαβηβαδφκελσλ κεηνρψλ ζηνλ Πξνηείλνληα. Δάλ, θαηά ηελ νινθιήξσζε ηεο Γεκφζηαο Πξφηαζεο, ν Πξνηείλσλ θαηέρεη κεηνρέο πνπ αληηπξνζσπεχνπλ πνζνζηφ ηνπιάρηζηνλ 90% ηνπ ζπλφινπ ησλ δηθαησκάησλ ςήθνπ ηεο Δηαηξείαο (α) ν Πξνηείλσλ ζα αζθήζεη ην Γηθαίσκα Δμαγνξάο, ελψ (β) νη κέηνρνη πνπ δελ απνδέρζεθαλ ηε Γεκφζηα Πξφηαζε, ζα δηθαηνχληαη λα αζθήζνπλ ην Γηθαίσκα Δμφδνπ. Δπηπξνζζέησο, ζε πεξίπησζε πνπ ν Πξνηείλσλ δηθαηνχηαη λα αζθήζεη θαη αζθήζεη ην Γηθαίσκα Δμαγνξάο, ν Πξνηείλσλ ζα επηδηψμεη ηελ δηαγξαθή ησλ κεηνρψλ απφ ην Υξεκαηηζηήξην, ζχκθσλα κε ην άξζξν 17, παξάγξαθνο 5 ηνπ Ν. 3371/2005, δπλάκεη απφθαζεο ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο ησλ κεηφρσλ ηεο Δηαηξείαο (ζηελ νπνία ν Πξνηείλσλ ζα ςεθίζεη ππέξ απηήο ηεο απφθαζεο). ε δηαθνξεηηθή πεξίπησζε, δειαδή εάλ, θαηά ηελ νινθιήξσζε ηεο Γεκφζηαο Πξφηαζε, ε ζπκκεηνρή ηνπ Πξνηείλνληα ζηελ Δηαηξεία είλαη κηθξφηεξε ηνπ 90% ηνπ ζπλφινπ ησλ δηθαησκάησλ ςήθνπ, ε δηαδηθαζία ηεο ζπγρψλεπζεο δη εμαγνξάο ζα ζπλερηζηεί θαη, θαηά ηελ νινθιήξσζή ηεο, νη κέηνρνη ζα ιάβνπλ απνθιεηζηηθά πνζφ ζε κεηξεηά ίζν πξνο ην Πξνζαξκνζκέλν Πξνζθεξφκελν Σίκεκα, ελψ ε κεηνρηθή ζρέζε ηνπο κε ηελ Δηαηξεία ζα παχζεη. Καηφπηλ ηεο νινθιήξσζεο ησλ αλσηέξσ, φιεο νη κεηνρέο ζα αθπξσζνχλ κε ηζρχ απφ ηελ εκεξνκελία πνπ ε εγθξίλνπζα ηε ζπγρψλεπζε δη εμαγνξάο απφθαζε ηνπ ΤΠΑΝ ζα έρεη θαηαρσξεζεί ζην Μεηξψν Αλσλχκσλ Δηαηξεηψλ. Απφ εθείλε ηελ εκεξνκελία, δελ ζα είλαη λνκηθά δπλαηή ε δηελέξγεηα πξάμεσλ επί κεηνρψλ θαη ε Δηαηξεία ζα παχζεη λα πθίζηαηαη σο λνκηθφ πξφζσπν, φπσο θαη ε δηαπξαγκάηεπζε ησλ κεηνρψλ ζην Υξεκαηηζηήξην. 6

8 Ο Πξνηείλσλ δειψλεη φηη πξνηίζεηαη λα απνθηά ν ίδηνο κεηνρέο κέζσ ηνπ Υξεκαηηζηεξίνπ ή άιισο κέρξη ηνπιάρηζηνλ ην ηέινο ηεο πεξηφδνπ απνδνρήο ζε ηηκή αλά κεηνρή πνπ δελ ζα ππεξβαίλεη ην Πξνζαξκνζκέλν Πξνζθεξφκελν Σίκεκα. Ζ DEUTSCHE BANK AG έρεη βεβαηψζεη φηη ν Πξνηείλσλ δηαζέηεη ηα κέζα γηα ηελ θαηαβνιή ηνπ πξνζθεξφκελνπ ηηκήκαηνο θαζψο θαη ησλ δηθαησκάησλ πξνο ηελ Δ.Υ.Α.Δ.. Ζ πεξίνδνο απνδνρήο μεθίλεζε ζηηο 15 Ηνπλίνπ 2012 θαη ιήγεη ζηηο 13 Ηνπιίνπ 2012 θαη ν Πξνηείλσλ έρεη νξίζεη θαη εμνπζηνδνηήζεη ηελ ηξάπεδα EFG Eurobank Ergasias σο ππεχζπλε γηα ηελ παξαιαβή ησλ δειψζεσλ απνδνρήο ζχκθσλα κε ην άξζξν 18, παξάγξαθνο 1 ηνπ Ν.3461/

9 3 Μεζνδνινγία Αμηνιόγεζεο Πξνθεηκέλνπ λα αμηνινγεζεί ην πξνζθεξφκελν ηίκεκα ζην πιαίζην ηεο Γεκφζηαο Πξφηαζεο, ν Υξεκαηννηθνλνκηθφο χκβνπινο ρξεζηκνπνίεζε ηηο αθφινπζεο κεζφδνπο: I. πγθξηηηθή αλάιπζε εηζεγκέλσλ εηαηξεηψλ κέζσ ρξήζεο δεηθηψλ θεθαιαηαγνξάο (Comparable Trading Multiples) II. Αλάιπζε ζπγθξίζηκσλ εμαγνξψλ νκνεηδψλ εηαηξεηψλ (Comparable Transaction Multiples) III. Πξνζθεξφκελα Premia ζε πξνεγνχκελεο Γεκφζηεο Πξνηάζεηο IV. Δμέηαζε θαη Πξνεμφθιεζε ησλ Μειινληηθψλ Σακεηαθψλ Ρνψλ ηεο Δηαηξείαο (Discounted Cash Flow Analysis) 8

10 4 πλνπηηθή Παξνπζίαζε ηεο Δηαηξείαο 4.1 Γεληθέο Πιεξνθνξίεο Ζ Δηαηξεία δξαζηεξηνπνηείηαη σο αλψλπκε εηαηξεία κε ηελ επσλπκία «RILKEN Βηνκεραλία Καιιπληηθψλ Πξντφλησλ Α.Δ.» απφ ηνλ Ηνχιην Ζ ιεηηνπξγία ηεο δηέπεηαη απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν.2190/1920 «πεξί Αλσλχκσλ Δηαηξεηψλ» θαη ηνπ θαηαζηαηηθνχ ηεο, φπσο απηφ έρεη ηξνπνπνηεζεί θαη ηζρχεη. Δίλαη εγγεγξακκέλε ζην Μεηξψν Αλσλχκσλ Δηαηξεηψλ κε αξηζκφ 13520/06/Β/86/09 θαη ε δηάξθεηά ηεο έρεη νξηζηεί σο ην 2026, ε νπνία δχλαηαη λα παξαηαζεί κε απφθαζε ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο. Ζ ζεκεξηλή έδξα ηεο Δηαηξείαο βξίζθεηαη ζην Γήκν Μνζράηνπ Αηηηθήο, ζηελ νδφ Κχπξνπ 23, η.θ θνπφο ηεο Δηαηξείαο, ζχκθσλα κε ην άξζξν 4 ηνπ θαηαζηαηηθνχ ηεο είλαη ε κειέηε, παξαγσγή θαη δηάζεζε θαιιπληηθψλ πξντφλησλ, ηδία θαιιπληηθψλ θαη εηδψλ θνκκσηεξίνπ, ε εηζαγσγή θαη δηάζεζε θαηαλαισηηθψλ πξντφλησλ απφ ην εμσηεξηθφ, ε εμαγσγή θαηαλαισηηθψλ πξντφλησλ πξνο ην εμσηεξηθφ, ε αληηπξνζψπεπζε νίθσλ ηνπ εζσηεξηθνχ θαη εμσηεξηθνχ θαζψο θαη θάζε εξγαζία ζπλαθή κε ηα παξαπάλσ. Δπηπιένλ, ε Δηαηξεία δχλαηαη λα ηδξχεη ζπγαηξηθέο εηαηξείεο, λα ζπκκεηέρεη ζε πθηζηάκελεο εηαηξείεο ή λα εμαγνξάδεη εηαηξείεο ηφζν ζηελ Διιάδα φζν θαη ζην εμσηεξηθφ. Σέινο, ζην πιαίζην επίηεπμεο ησλ αλσηέξσ ζθνπψλ, ε Δηαηξεία κπνξεί επίζεο λα παξέρεη πάζεο θχζεσο ππεξεζίεο δηνηθεηηθήο ππνζηήξημεο ζε ζπλδεδεκέλεο εηαηξείεο ηνπ Οκίινπ. χκθσλα κε ηα δεκνζηεπκέλα ζηνηρεία ηνπ α ηξηκήλνπ 2012, ε Δηαηξεία απαζρνιεί 92 άηνκα, ελψ δελ θαηέρεη ζπκκεηνρέο ζε άιιεο εηαηξείεο. 4.2 Ηζηνξηθό Ζ Δηαηξεία ηδξχζεθε ην 1976 κε ηελ επσλπκία «Καβαιηεξάηνο ΑΒΔΔ», ε νπνία πξνήιζε απφ κεηαηξνπή ηεο εηαηξείαο «Καβαιηεξάηνο ΔΠΔ». Σν 1990 ε επσλπκία άιιαμε ζηε ζεκεξηλή «Rilken Βηνκεραλία Καιιπληηθψλ Πξντφλησλ Α.Δ.» Απφ ην 2006 φιε ε παξαγσγή θαιιπληηθψλ πξαγκαηνπνηείηαη ζε εγθαηαζηάζεηο ηξίησλ. Απφ ηελ 1 ε Ηαλνπαξίνπ 2007 ε Δηαηξεία αλέιαβε ηελ πξνψζεζε θαη πψιεζε φισλ ησλ θαιιπληηθψλ πξντφλησλ ηνπ Οκίινπ Henkel ζηελ Διιάδα. Σν Φεβξνπάξην 2009 κεηέθεξε ηελ έδξα ηεο ζηηο εγθαηαζηάζεηο ηεο Henkel Διιάο Α.Β.Δ.Δ. ζην δήκν Μνζράηνπ. Οη κεηνρέο ηεο Δηαηξείαο εηζήρζεθαλ γηα δηαπξαγκάηεπζε ζηελ Παξάιιειε Αγνξά ηνπ Υξεκαηηζηεξίνπ Αζελψλ ηελ 29 ε Απξηιίνπ 1991, ελψ ηελ 11 ε Απξηιίνπ 1994 πξαγκαηνπνηήζεθε ε κεηάβαζε ζηελ Κχξηα Αγνξά. Σν 1998, πνζνζηφ χςνπο 50,14% ηεο Δηαηξείαο εμαγνξάζζεθε απφ ηελ Henkel Α.Β.Δ.Δ. Σν Φεβξνπάξην 2009 ε Δηαηξεία πξνέβε ζηε κεηαηξνπή ηνπ ζπλφινπ ησλ κεηνρψλ ηεο απφ αλψλπκεο ζε νλνκαζηηθέο. 4.3 Αληηθείκελν Δξγαζηώλ Ζ Δηαηξεία δξαζηεξηνπνηείηαη ζηνλ ηνκέα ησλ θαηαλαισηηθψλ θαη επαγγεικαηηθψλ θαιιπληηθψλ πξντφλησλ θαη εηδψλ πξνζσπηθήο θξνληίδαο θαη εηδηθφηεξα ζηηο παξαθάησ θαηεγνξίεο: Πεξηπνίεζεο καιιηώλ 9

11 Πεξηπνίεζεο δέξκαηνο Πεξηπνίεζεο ζώκαηνο Σηνκαηηθήο πγηεηλήο Αξσκάησλ ηα πξντφληα πνπ πξνσζεί θαη πσιεί ε Eηαηξεία πεξηιακβάλνληαη νξηζκέλεο δηεζλείο κάξθεο φπσο νη Palette, Fa, Diadermine, θαζψο θαη νξηζκέλεο εκεδαπέο κάξθεο, φπσο Silken color, Rilken styling, Phytocolor. Ζ Δηαηξεία δελ δηαζέηεη παξαγσγηθέο εγθαηαζηάζεηο θαη ν βαζηθφο πξνκεζεπηήο ηεο είλαη ε Henkel AG θαη ζε κηθξφηεξε έθηαζε ηξίηνη παξαζθεπαζηέο. Πέξαλ ηεο ειιεληθήο αγνξάο, ε Δηαηξεία έρεη αλαπηχμεη εμαγσγηθή δξαζηεξηφηεηα ζε Κχπξν θαη Μάιηα. Ζ Δηαηξεία έρεη ζπλάςεη απφ ην 2006 ζπκθσλεηηθφ ζπλεξγαζίαο κε ηελ Henkel Διιάο, ην νπνίν αλαλεψλεηαη θαη έηνο, γηα ηελ πξνψζεζε, δηαλνκή θαη πψιεζε ησλ πξντφλησλ ηεο ηειεπηαίαο ζηελ ειιεληθή επηθξάηεηα. Δπηπιένλ, ε Henkel Διιάο, βάζεη ηδησηηθνχ ζπκθσλεηηθνχ ανξίζηνπ ρξφλνπ, παξέρεη ππεξεζίεο δηνηθεηηθήο θαη νηθνλνκηθήο ππνζηήξημεο, κάξθεηηλγθ θαη απνζήθεπζεο πξνο ηελ Δηαηξεία. Ζ ζχκβαζε απηή δχλαηαη λα ηξνπνπνηείηαη κε ηε ζχκθσλε γλψκε θαη ησλ δχν αληηζπκβαιιφκελσλ κεξψλ. ε πεξίπησζε απψιεηαο απφ ηελ Δηαηξεία ησλ παξαπάλσ ζπκβάζεσλ, ε επίδξαζε ζηε ιεηηνπξγηθή θαη ρξεκαηννηθνλνκηθή ηεο θαηάζηαζε ζα ήηαλ, ζχκθσλα κε ηηο εθηηκήζεηο ηεο Γηνίθεζεο, δπζκελήο θαη ζα επεξέαδε ηελ απνηίκεζε. Δλδεηθηηθά ζχκθσλα κε ηελ Γηνίθεζε, ην πνζνζηφ ζπκκεηνρήο ησλ πξντφλησλ ηεο Henkel ζηνλ θχθιν εξγαζηψλ βαίλεη απμαλφκελν ηα ηειεπηαία ρξφληα θαη αλέξρεηαη γηα ην 2010 θαη 2011 ζε πεξίπνπ 77% θαη 82% αληίζηνηρα. 4.4 Μεηνρηθό Κεθάιαην Σν ζπλνιηθφ θαηαβεβιεκέλν κεηνρηθφ θεθάιαην ηεο Δηαηξείαο αλέξρεηαη ζε θαη δηαηξείηαη ζε θνηλέο, νλνκαζηηθέο κεηνρέο, νλνκαζηηθήο αμίαο 2,00 ε θάζε κία. Οη κεηνρέο είλαη εηζεγκέλεο θαη δηαπξαγκαηεχνληαη ζηε «θαηεγνξία Υακειήο Γηαζπνξάο» ηεο Αγνξάο Αμηψλ ηνπ Υξεκαηηζηεξίνπ Αζελψλ. χκθσλα κε ηα ζηνηρεία πνπ δεκνζηεχηεθαλ ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Υξεκαηηζηεξίνπ ζηηο 11 Ηνπλίνπ 2012, εμαηξνπκέλνπ ηνπ Πξνηείλνληνο, δελ πθίζηαληαη άιινη κέηνρνη, ησλ νπνίσλ ην πνζνζηφ δηθαησκάησλ ςήθνπ ζηελ Δηαηξεία λα ηζνχηαη ηνπιάρηζηνλ κε 5%. 4.5 Γηνηθεηηθό πκβνύιην Ζ ζεηεία ηνπ ζεκεξηλνχ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ μεθίλεζε απφ ηελ , έρεη πεληαεηή δηάξθεηα θαη ε ζχλζεζή ηνπ είλαη ε αθφινπζε: ΚΩΝΣΑΝΣΗΝΟ ΦΑΛΣΔΣΑ Πξφεδξνο & Γηεπζχλσλ χκβνπινο ΦΗΛΗΠΠΟ ΜΖΝΑΪΓΖ Αληηπξφεδξνο/ εθηειεζηηθφ κέινο GIACOMO ARCHI Μέινο κε εθηειεζηηθφ ΑΠΟΣΟΛΟ ΜΖΣΟΒΟΛΔΑ Μέινο αλεμάξηεην, κε εθηειεζηηθφ ΑΝΣΩΝΗΟ ΝΣΔΜΟ Μέινο αλεμάξηεην, κε εθηειεζηηθφ Οη θχξηνη K. Φαιηζέηαο, Φ.Μελαΐδεο θαη G.Archi είλαη κέιε θαη ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηνπ Πξνηείλνληνο. 10

12 5 πλνπηηθά Οηθνλνκηθά Μεγέζε 5.1 Λνγηζηηθέο Καηαζηάζεηο Α ηξηκήλνπ 2012 Σηνηρεία Ελδηάκεζεο Καηάζηαζεο Σπλνιηθνύ Εηζνδήκαηνο Πνζά ζε ρηι Κύθινο Δξγαζηώλ 9.064, ,04 Κφζηνο Πσιήζεσλ (3.943,70) (3.825,56) Μηθηά Κέξδε 5.120, ,48 Άιια έζνδα εθκεηάιιεπζεο 29,99 27,70 Έμνδα δηνίθεζεο (549,37) (646,56) Έμνδα δηάζεζεο (4.314,33) (4.866,76) Λνηπά έμνδα εθκεηάιιεπζεο (269,08) 41,02 Κέξδε/δεκίεο πξν θόξσλ θαη ρξεκαηνδνηηθώλ απνηειεζκάησλ 18,03 (55,12) Υξεκαηννηθνλνκηθά έζνδα 3,06 2,51 Υξεκαηννηθνλνκηθά έμνδα (0,20) (0,11) Κέξδε/δεκίεο πξν θόξσλ 20,89 (52,72) Φφξνο εηζνδήκαηνο (34,36) (78,53) Κέξδε/Εεκίεο κεηά από θόξνπο από ζπλερηδόκελεο δξαζηεξηόηεηεο (13,47) (131,25) Λνηπά έζνδα κεηά απφ θφξνπο - - πγθεληξσηηθά ζπλνιηθά έζνδα κεηά από θόξνπο (13,47) (131,25) Κέξδε /(δεκίεο) κεηά απφ θφξνπο αλά κεηνρή, βαζηθά (ζε Δπξψ) (0,0040) (0,0391) Κέξδε /(δεκίεο) πξν θόξσλ, ρξεκαηνδνηηθώλ, επελδπηηθώλ απνηειεζκάησλ θαη απνζβέζεσλ 70,20 (4,23) Πεγή: Δεκνζηεπκέλεο Οηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο Σηνηρεία Ελδηάκεζεο Καηάζηαζεο Χξεκαηννηθνλνκηθήο Θέζεο Πνζά ζε ρηι Με θπθινθνξνύλ ελεξγεηηθό Ηδηνρξεζηκνπνηνχκελα ελζψκαηα πάγηα ζηνηρεία 3.480, ,78 Άπια πεξηνπζηαθά ζηνηρεία 29,89 31,18 Άιιεο καθξνπξφζεζκεο απαηηήζεηο 135,67 184,02 Αλαβαιιφκελεο θνξνινγηθέο απαηηήζεηο 499,96 482, , ,08 Κπθινθνξνύλ ελεξγεηηθό Απνζέκαηα 3.188, ,74 Απαηηήζεηο απφ πειάηεο , ,44 Απαηηήζεηο απφ ζπλδεδεκέλεο επηρεηξήζεηο 239,47 164,44 Λνηπά ζηνηρεία θπθινθνξνχληνο ελεξγεηηθνχ 150,73 133,04 Γηαζέζηκα θαη ηακεηαθά ηζνδχλακα 4.307, , , ,85 ύλνιν ελεξγεηηθνύ , ,93 11

13 Ίδηα Κεθάιαηα Μεηνρηθφ Κεθάιαην 6.720, ,10 Απνζεκαηηθά , ,40 Απνηειέζκαηα εηο λένλ (759,28) (745,81) , ,69 Μαθξνπξόζεζκεο ππνρξεώζεηο Πξνβιέςεηο γηα απνδεκίσζε πξνζσπηθνχ ιφγσ εμφδνπ απφ ηελ ππεξεζία 785,00 785,00 Λνηπέο καθξνπξφζεζκεο πξνβιέςεηο 137,08 137,08 922,08 922,08 Βξαρππξόζεζκεο ππνρξεώζεηο Βξαρππξφζεζκεο δαλεηαθέο ππνρξεψζεηο 41,83 35,00 Πξνκεζεπηέο 2.272, ,20 Τπνρξεψζεηο πξνο ζπλδεδεκέλεο επηρεηξήζεηο 2.601, ,99 Οθεηιέο απφ θφξνπο θαη εηζθνξέο 1.006,60 721,57 Λνηπέο βξαρππξφζεζκεο ππνρξεψζεηο 1.588,38 935,40 Λνηπέο βξαρππξφζεζκεο πξνβιέςεηο 1.295, , , ,16 ύλνιν ππνρξεώζεσλ 9.728, ,24 ύλνιν ηδίσλ θεθαιαίσλ θαη ππνρξεώζεσλ , ,93 Πεγή: Δεκνζηεπκέλεο Οηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο Οη πσιήζεηο ηεο Δηαηξείαο ζην πξψην ηξίκελν ηνπ 2012 αλήιζαλ ζε ρηι., κεησκέλεο θαηά 1,6% έλαληη ηεο αληίζηνηρεο πεξηφδνπ ηνπ πξνεγνχκελνπ έηνπο, θπξίσο ιφγσ ησλ δπζκελψλ νηθνλνκηθψλ ζπλζεθψλ ηεο αγνξάο. Σα κηθηά απνηειέζκαηα κεηψζεθαλ θαηά 5,0% θαη αλήιζαλ ζε ρηι., ελψ κεηψζεθε θαη ην αληίζηνηρν πεξηζψξην θέξδνπο θαηά 2,0 πνζνζηηαίεο κνλάδεο, θπξίσο ιφγσ ησλ απμεκέλσλ ηηκψλ ησλ αγνξαδφκελσλ πιηθψλ θαη ηνπ κείγκαηνο ησλ πσιεζέλησλ πξντφλησλ. Σα νξγαληθά έμνδα (δηνίθεζεο θαη δηάζεζεο) παξνπζίαζαλ ζεκαληηθή κείσζε ηεο ηάμεο ηνπ 11,8% θαη αλήιζαλ ζε ρηι., θπξίσο ιφγσ ηεο κεησκέλεο δηαθεκηζηηθήο δαπάλεο. Σα ινηπά έμνδα εθκεηάιιεπζεο αλήιζαλ ζε 269 ρηι., θπξίσο σο απνηέιεζκα ησλ πξνβιέςεσλ γηα επηζθαιείο απαηηήζεηο θαη ησλ εμφδσλ αλαδηνξγάλσζεο ηεο πεξηφδνπ. Ωο εθ ηνχηνπ, ηα απνηειέζκαηα πξν ηφθσλ θαη θφξσλ αλήιζαλ ζε θέξδε 18 ρηι., έλαληη δεκίαο 55 ρηι. ηεο αληίζηνηρεο πεξηφδνπ ηνπ πξνεγνχκελνπ έηνπο. Σέινο, ηα απνηειέζκαηα κεηά απφ θφξνπο, εκθάληζαλ δεκία 13 ρηι. έλαληη δεκίαο 131 ρηι. ζην πξψην ηξίκελν ηνπ

14 5.2 Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο Καηάζηαζε Σπλνιηθνύ Εηζνδήκαηνο Πνζά ζε ρηι Κύθινο Δξγαζηώλ , ,75 Κφζηνο Πσιήζεσλ (16.831,27) (17.566,77) Μηθηά Κέξδε , ,98 Άιια έζνδα 153,17 240,28 Έμνδα δηνίθεζεο (2.374,70) (2.501,84) Έμνδα δηάζεζεο (18.887,17) (20.514,20) Λνηπά έμνδα (650,25) (1.464,68) (Εεκίεο)/Κέξδε πξν θόξσλ θαη ρξεκαηνδνηηθώλ απνηειεζκάησλ 1.206,71 (1.184,46) Υξεκαηννηθνλνκηθά έζνδα 31,38 37,50 Υξεκαηννηθνλνκηθά έμνδα (30,72) (36,27) (Εεκίεο)/Κέξδε πξν θόξσλ 1.207,37 (1.183,23) Φφξνο εηζνδήκαηνο (517,03) (88,48) (Εεκίεο)/Κέξδε κεηά από θόξνπο 690,34 (1.271,71) Λνηπά απνηειέζκαηα πνπ θαηαρσξνύληαη απεπζείαο ζηα Ίδηα Κεθάιαηα Αλαινγηζηηθά θέξδε/ (δεκίεο) (35,36) 53,53 Αλαβαιιφκελνο θφξνο αλαινγηζηηθψλ θεξδψλ/(δεκηψλ) 7,08 (10,71) Λνηπά απνηειέζκαηα κεηά από θόξνπο πνπ θαηαρσξνύληαη απεπζείαο ζηα Ίδηα Κεθάιαηα (28,28) 42,82 πλνιηθά (έμνδα)/έζνδα κεηά από θόξνπο 662,06 (1.228,89) (Εεκίεο)/ Κέξδε κεηά απφ θφξνπο αλά κεηνρή, βαζηθά (ζε ) 0,21 (0,38) Κέξδε /(δεκίεο) πξν θόξσλ, ρξεκαηνδνηηθώλ, επελδπηηθώλ απνηειεζκάησλ θαη απνζβέζεσλ 1.407,89 (919,47) Πεγή: Δεκνζηεπκέλεο Οηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο Καηάζηαζε Χξεκαηννηθνλνκηθήο Θέζεο Πνζά ζε ρηι Με θπθινθνξνύλ ελεξγεηηθό Ηδηνρξεζηκνπνηνχκελα ελζψκαηα πάγηα ζηνηρεία 3.491, ,97 Άπια πεξηνπζηαθά ζηνηρεία 31,18 36,34 Άιιεο καθξνπξφζεζκεο απαηηήζεηο 184,02 174,79 Αλαβαιιφκελεο θνξνινγηθέο απαηηήζεηο 482,10 484, , ,75 Κπθινθνξνύλ ελεξγεηηθό Απνζέκαηα 2.498, ,38 Απαηηήζεηο απφ πειάηεο , ,65 Απαηηήζεηο απφ ζπλδεδεκέλεο επηρεηξήζεηο 164,44 213,50 Λνηπά ζηνηρεία θπθινθνξνχληνο ελεξγεηηθνχ 133,04 467,72 Γηαζέζηκα θαη ηακεηαθά ηζνδχλακα 2.888, , , ,80 ύλνιν ελεξγεηηθνύ , ,55 Ίδηα Κεθάιαηα Μεηνρηθφ Κεθάιαην 6.720, ,10 Απνζεκαηηθά , ,40 Απνηειέζκαηα εηο λένλ (745,81) (1.407,87) , ,63 13

15 Μαθξνπξόζεζκεο ππνρξεώζεηο Πξνβιέςεηο γηα απνδεκίσζε πξνζσπηθνχ ιφγσ εμφδνπ απφ ηελ ππεξεζία 785,00 667,02 Λνηπέο καθξνπξφζεζκεο πξνβιέςεηο 137,08 83,72 922,08 750,74 Βξαρππξόζεζκεο ππνρξεώζεηο Βξαρππξφζεζκεο δαλεηαθέο ππνρξεψζεηο 35,00 57,70 Πξνκεζεπηέο 2.516, ,98 Τπνρξεψζεηο πξνο ζπλδεδεκέλεο επηρεηξήζεηο 1.077, ,94 Οθεηιέο απφ θφξνπο θαη εηζθνξέο 721,57 507,97 Λνηπέο βξαρππξφζεζκεο ππνρξεψζεηο 935, ,53 Λνηπέο βξαρππξφζεζκεο πξνβιέςεηο 1.175, , , ,18 ύλνιν ππνρξεώζεσλ 7.383, ,92 ύλνιν ηδίσλ θεθαιαίσλ θαη ππνρξεώζεσλ , ,55 Πεγή: Δεκνζηεπκέλεο Οηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηε ρξήζε ηνπ 2011 ν θχθινο εξγαζηψλ ηεο Δηαηξείαο αλήιζε ζε ρηι., παξνπζηάδνληαο κείσζε 2,0%, πνπ νθείιεηαη θπξίσο ζηε δπζκελή νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηεο αγνξάο. Σα κηθηά θέξδε παξνπζίαζαλ κηθξή κείσζε ηεο ηάμεσο ηνπ 0,4% θαη αλήιζαλ ζε ρηι., ηα νπνία αληηζηνηρνχλ ζην 57,7% ησλ πσιήζεσλ, θπξίσο ιφγσ ηνπ κείγκαηνο ησλ πσινχκελσλ πξντφλησλ. Σα νξγαληθά έμνδα (δηνίθεζεο θαη δηάζεζεο) κεηψζεθαλ θαηά 7,6% θαη αλήιζαλ ζε ρηι., θπξίσο σο απνηέιεζκα ηεο κεησκέλεο δηαθεκηζηηθήο δαπάλεο θαη ησλ ακνηβψλ θαη εμφδσλ ηξίησλ. Σα ινηπά έμνδα εθκεηάιιεπζεο αλήιζαλ ζε 650 ρηι. παξνπζηάδνληαο κείσζε 55,6%, θπξίσο ιφγσ ησλ ζεκαληηθά ρακειφηεξσλ, ζε ζρέζε κε ηελ πξνεγνχκελε ρξήζε, πξνβιέςεσλ γηα επηζθαιείο απαηηήζεηο. Σα απνηειέζκαηα πξν θφξσλ θαη ρξεκαηνδνηηθψλ απνηειεζκάησλ αλήιζαλ ζε θέξδε ρηι. έλαληη δεκηψλ ρηι. ην 2010 θαη ηα απνηειέζκαηα κεηά απφ θφξνπο, αλήιζαλ ζε θέξδε 690 ρηι. έλαληη δεκηψλ ρηι. ην Σα ζηνηρεία κε θπθινθνξνχληνο Δλεξγεηηθνχ κεηψζεθαλ θαηά 3,2% θαη αλήιζαλ ζε ρηι. γεγνλφο πνπ νθείιεηαη απνθιεηζηηθά ζηε κείσζε ησλ ηδηνρξεζηκνπνηνχκελσλ ελζψκαησλ παγίσλ ζηνηρείσλ. Σα απνζέκαηα απμήζεθαλ θαηά 9,4% θαη αλήιζαλ ζε ρηι. θπξίσο ιφγσ ηεο ζηέξεζεο ησλ πσιήζεσλ θαηά ηνλ ηειεπηαίν κήλα ηεο ρξήζεο. Οη ζπλνιηθέο θαζαξέο απαηηήζεηο παξνπζίαζαλ κείσζε θαηά 4,9% θαη αλήιζαλ ζε ρηι., αθελφο ιφγσ ηεο κείσζεο ηνπ ρξφλνπ είζπξαμήο ηνπο θαη αθεηέξνπ ιφγσ ησλ κεησκέλσλ πσιήζεσλ. Οη καθξνπξφζεζκεο ππνρξεψζεηο απμήζεθαλ θαηά 22,8% θπξίσο ιφγσ πξνβιέςεσλ απνδεκίσζεο πξνζσπηθνχ ιφγσ εμφδνπ απφ ηελ ππεξεζία ελψ νη βξαρππξφζεζκεο ππνρξεψζεηο παξνπζίαζαλ κείσζε θαηά 17,2% ζε ρηι. θπξίσο ιφγσ ηεο ηαρχηεξεο εμφθιεζεο ησλ ππνρξεψζεσλ πξνο πξνκεζεπηέο θαη ζπλδεδεκέλεο επηρεηξήζεηο. 14

16 Πεξηγξαθή Κιάδνπ 5.3 Δγρώξηα αγνξά Γεληθά Ο θιάδνο ησλ θαιιπληηθψλ πεξηιακβάλεη πξντφληα πεξηπνίεζεο δέξκαηνο, πεξηπνίεζεο καιιηψλ, καθηγηάδ θαη αξψκαηα (εμαηξνχληαη ηα πξντφληα ζηνκαηηθήο πγηεηλήο θαη ηα παηδηθά θαιιπληηθά). Ζ δηάζεζε ησλ θαιιπληηθψλ πξντφλησλ πξαγκαηνπνηείηαη κέζσ α) δηθηχσλ επξείαο δηαλνκήο (ζνχπεξ κάξθεη θαη ηκήκαηα self service ζε θαηαζηήκαηα θαιιπληηθψλ), β) δηθηχσλ επηιεθηηθήο δηαλνκήο (θαηαζηήκαηα θαιιπληηθψλ κε εμεηδηθεπκέλνπο πσιεηέο), γ) δηθηχσλ απεπζείαο πσιήζεσλ (πσιήζεηο θαη νίθνλ, κέζσ ηαρπδξνκείνπ θαη δηαδηθηχνπ) θαη κέζσ ηλζηηηνχησλ αηζζεηηθήο, θαξκαθείσλ θαη θνκκσηεξίσλ. Κχξην ραξαθηεξηζηηθφ ηνπ θιάδνπ είλαη ν έληνλνο αληαγσληζκφο κεηαμχ ησλ επηρεηξήζεσλ, θπξίσο ζηα θαλάιηα ηεο επξείαο θαη επηιεθηηθήο δηαλνκήο. ηα δηαγξάκκαηα πνπ αθνινπζνχλ παξνπζηάδεηαη ε δηάξζξσζε ηεο εγρψξηαο αγνξάο αλά θαηεγνξία θαιιπληηθψλ πξντφλησλ θαη αλά θαλάιη δηαλνκήο γηα ην 2010 βάζεη εθηηκήζεσλ ηεο αγνξάο: Γηάξζξσζε εγρώξηαο αγνξάο θαιιπληηθώλ αλά θαηεγνξία πξντόλησλ Γηάξζξσζε εγρώξηαο αγνξάο θαιιπληηθώλ αλά θαλάιη δηαλνκήο 10% 9% 31% 50% Πεξηπνίεζε δέξκαηνο Πεξηπνίεζε καιιηψλ Μαθηγηάδ 6% 10% 14% 21% 49% Δπξεία Δπηιεθηηθή Φαξκαθεία Κνκκσηήξηα Αξψκαηα Απεπζείαο πσιήζεηο Πεγή ICAP Group Εθηηκήζεηο αγνξάο 2010 Ζ εγρψξηα αγνξά θαιιπληηθψλ αθνινχζεζε αλνδηθή πνξεία θαηά ηελ πεξίνδν , ζεκεηψλνληαο έλα κέζν εηήζην ξπζκφ αχμεζεο ηεο ηάμεο ηνπ 8,2%. Απφ ην 2009, ην κέγεζνο ηεο αγνξάο κεηψλεηαη θαη νη πξννπηηθέο είλαη δπζνίσλεο, ιφγσ ηεο πθηζηάκελεο νηθνλνκηθήο θξίζεο θαη ηεο ζπλεπαθφινπζεο ζπκπίεζεο ηνπ δηαζέζηκνπ εηζνδήκαηνο ησλ θαηαλαισηψλ, θαζψο ηα θαιιπληηθά δελ είλαη είδνο βαζηθήο αλάγθεο. Ζ ειιεληθή αγνξά ζηεξίδεηαη, νπζηαζηηθά, ζηελ εηζαγσγηθή δξαζηεξηφηεηα θαη φρη ζηελ ίδηα παξαγσγή. Δπηπιένλ, ηελ ηειεπηαία πεληαεηία έρεη παξαηεξεζεί ε ηάζε αξθεηέο ακηγψο παξαγσγηθέο επηρεηξήζεηο θαιιπληηθψλ λα πεξηνξίδνπλ ηελ παξαγσγηθή ηνπο δξαζηεξηφηεηα θαη λα ζηξέθνληαη πεξηζζφηεξν ζηελ εκπνξία εηζαγφκελσλ πξντφλησλ. Οη θπξηφηεξεο ρψξεο πξνέιεπζεο ησλ θαιιπληηθψλ ην 2009 ήηαλ ε 15

ύνολο μεπιζμάηων / Καθαπά κέπδη ππο θόπων Υπνινγίδεηαη εάλ δηαηξέζνπκε ην ζπλνιηθό κέξηζκα κε ην ζύλνιν ησλ θεξδώλ πξν θόξσλ ηεο ίδηαο ρξήζεο.

ύνολο μεπιζμάηων / Καθαπά κέπδη ππο θόπων Υπνινγίδεηαη εάλ δηαηξέζνπκε ην ζπλνιηθό κέξηζκα κε ην ζύλνιν ησλ θεξδώλ πξν θόξσλ ηεο ίδηαο ρξήζεο. ΓΔΙΚΣΔ ΥΡΗΜΑΣΙΣΗΡΙΟΤ 1. ΑΠΟΓΟΗ Δ ΣΑΜΙΑΚΗ ΡΟΗ ΑΝΑ ΜΔΣΟΥΗ Σαμιακή ποή ανά μεηοσή / σπημαηιζηηπιακή ηιμή μεηοσήρ Υπνινγίδεηαη εάλ δηαηξέζνπκε ηελ ηακεηαθή ξνή (θαζαξά θέξδε πξν θόξσλ + απνζβέζεηο) κε ηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ

ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ Απνηειέζκαηα Ψεθνθνξίαο ηα ζέκαηα ηεο B Επαλαιεπηηθήο Γεληθήο πλέιεπζεο ηωλ Μεηόρωλ ηεο Εζληθήο Σξάπεδαο ηεο Ειιάδνο ηεο 23/11/2012 (άξζξν 32 παξ. 1 θ.λ. 2190/1920, παξ. 4.1.3.3.

Διαβάστε περισσότερα

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε 2. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 3. Έληππν νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000.

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000. ΔΕΟ 13 Ποσοτικές Μέθοδοι Σσνάρηηζη Κόζηοσς C(), μέζο κόζηος C()/. Παράδειγμα 1 Μηα εηαηξεία δαπαλά γηα θάζε πξντόλ Α πνπ παξάγεη 0.0 λ.κ. Τα πάγηα έμνδα ηεο εηαηξείαο είλαη 800 λ.κ. Ζεηείηαη 1) Να πεξηγξάςεηε

Διαβάστε περισσότερα

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger Κεθάλαιο 1 Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ 2 ΠΛΑΝΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Κεθάιαην 1: Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Σπγγξαθείο: Δξ. Andrea Grimm, Δξ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΓΔΛΣΙΟ ΠΡΟΑΙΡΔΣΙΚΗ ΓΗΜΟΙΑ ΠΡΟΣΑΗ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΓΔΛΣΙΟ ΠΡΟΑΙΡΔΣΙΚΗ ΓΗΜΟΙΑ ΠΡΟΣΑΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΓΔΛΣΙΟ ΠΡΟΑΙΡΔΣΙΚΗ ΓΗΜΟΙΑ ΠΡΟΣΑΗ ΣΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ «Θ.Β. FASHION ΑΝΧΝΤΜΗ ΔΣΑΙΡΙΑ ΔΜΠΟΡΙΑ ΔΝΓΤΜΑΣΧΝ ΚΑΙ ΔΚΜΔΣΑΛΛΔΤΗ ΑΚΙΝΗΣΧΝ» ΠΡΟ ΣΟΤ ΜΔΣΟΥΟΤ ΣΗ «ΒΑΡΓΑ ΑΝΧΝΤΜΗ ΔΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΔΝΓΤΜΑΣΧΝ»

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΤΡΙΚΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΙΑΤΡΙΚΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΚΘΔΖ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΟΤ EUROBANK EQUITIES Α.Δ.Π.Δ.Τ. ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΟ ΑΡΘΡΟ 15 ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ 3461/2006 «ΔΝΩΜΑΣΩΖ ΣΟ ΔΘΝΗΚΟ ΓΗΚΑΗΟ ΣΖ ΔΤΡΩΠΑΗΚΖ ΟΓΖΓΗΑ 2004/25ΔΚ Δ ΥΔΖ ΜΔ ΣΗ ΓΖΜΟΗΔ ΠΡΟΣΑΔΗ» ΠΡΟ ΣΟ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΣΡΙΚΗ Α.Ε. ΜΕ ΙΧΤ ΣΗΝ ΑΓΟΡΑ ΣΗ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 2011 ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ Ρο εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στη Θήβα ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΩΛΗΕΩΝ 1/1/2011 TA ΔΚΞΝΟΗΘΑ ΡΗΚΝΙΝΓΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε- Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 2. Έληππν πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα εηδψλ θαζαξηφηεηαο Φξεκαηνδφηεζε : Ιδίνη Πφξνη Σ Δ Υ Ν Ι

Διαβάστε περισσότερα

Αγορές Χρήματος & Κεφαλαίου

Αγορές Χρήματος & Κεφαλαίου Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Ιονίων Νήσων Αγορές Χρήματος & Κεφαλαίου Ενότητα 9: ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ Το περιεχόμενο του μαθήματος διατίθεται με άδεια Creative Commons εκτός και αν αναφέρεται διαφορετικά

Διαβάστε περισσότερα

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ.

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Μονοψϊνιο Ολιγοψώνιο Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Οπιακή αξία Δπηπξόζζεηα νθέιε από ηελ ρξήζε/θαηαλάισζε κηαο επηπξόζζεηε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΚΘΔΖ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΟΤ

ΔΚΘΔΖ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΟΤ ΔΚΘΔΖ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΟΤ ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΟ ΑΡΘΡΟ 15 ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ 3461/2006 «ΕΝΩΜΑΣΩΗ ΣΟ ΕΘΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΣΗ ΟΔΗΓΙΑ 2004/25/ΕΚ ΥΕΣΙΚΑ ΜΕ ΣΙ ΔΗΜΟΙΕ ΠΡΟΣΑΕΙ» ΠΡΟ ΣΟ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟ ΤΜΒΟΤΛΗΟ ΣΖ «HELLAS ONLINE ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΔ

Διαβάστε περισσότερα

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ηότοι εργαζηηρίοσ ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηεί ε δηαδηθαζία ηωλ ξπζκίζεωλ δηθηύνπ ζε ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Windows XP. Η δηαδηθαζία ζε γεληθέο γξακκέο

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Σερληθή Έθζεζε 2. Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο 3. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 4. Έληππν πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα ζάθ σλ α π ν ξ- Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET)

ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET) ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET) 1 Έλλνηα ηνπ Ιζνινγηζκνύ Ο Ιζνινγηζκόο είλαη έλαο πίλαθαο πνπ δείρλεη ηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηεο επηρείξεζεο ζε κηα δεδνκέλε ζηηγκή Σηνλ

Διαβάστε περισσότερα

ΙNCOFRUIT - (HELLAS).

ΙNCOFRUIT - (HELLAS). Πξνο ΟΛΑ ΤΑ ΜΔΛΗ Κε Σπλάδειθε Θέκα: Ιζπαλία & Γεξκαλία 5 ε ΔΒΓΟΜΑΓΑ 2011 (31 Ιαλ έσο 30 Φεβξ.2011) Παξαζέηνπκε θαησηέξσ: Αλαζθόπεζε ηεο 4 εο εβδνκάδνο 2011 κε ηηο ηηκέο ησλ εζπεξηδνεηδώλ πνπ δηακνξθώζεθαλ

Διαβάστε περισσότερα

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε.

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Παξάκεηξνη πξνο αμηνιόγεζε Ννκνζεηηθή ζσξάθηζε Κνηλόο Σύιινγνο Ακνηβή Καηαγγειία/Λύζε

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Οη Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνξξνθνύκελε ελέξγεηα από Αηνιηθά Πάξθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην

Διαβάστε περισσότερα

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο 1 ΑΦΑΛΗΕΟΜΔΝΟΗ α. ΔΛΛΖΝΗΚΔ & ΞΔΝΔ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΗ ΜΔ ΔΓΡΑ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ θαζώο θαη β.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικά Στοιχεία Δ Τριμήνου

Οικονομικά Στοιχεία Δ Τριμήνου Οικονομικά Στοιχεία Δ Τριμήνου Οργανικά κέρδη προ προβλέψεων 88εκ. 2 το Δ τρίμηνο, έναντι 66εκ. το Γ τρίμηνο. Αύξηση καθαρών εσόδων από τόκους κατά 4,3% σε τριμηνιαία βάση σε 375εκ. Ανάκαμψη εσόδων από

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΚΠ. ΕΤΟΥΣ 204-205 ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/204 A ΟΜΑΓΑ Οδηγία: Να γράυεηε ζηο ηεηράδιο ζας ηον αριθμό κάθε μιας από ηις παρακάηφ ερφηήζεις Α.-Α.8 και

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Γηα ηηο ΑΕ, ηηο ΕΠΕ, ηηο ΟΕ θαη ηηο ΕΕ, ε πξνζεζκία ππνβνιήο νξίδεηαη ωο εμήο:

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Γηα ηηο ΑΕ, ηηο ΕΠΕ, ηηο ΟΕ θαη ηηο ΕΕ, ε πξνζεζκία ππνβνιήο νξίδεηαη ωο εμήο: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ -1980- ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ Αθήνα, 4 Οκτωβρίοσ 2012 Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Τελ παξάηαζε ηωλ πξνζεζκηώλ γηα ηελ απνγξαθή ηωλ επηρεηξήζεωλ ζην Γ.Ε.ΜΗ., απνθάζηζε

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Α.Ε Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία Πνηνί είκαζηε Η ΜΙΝΔΡΑΛ ΥΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΣΑ Α.Δ. μεθίλεζε ηελ πνξεία ηεο ην 1976. Από ηελ αξρή ζπλεξγαζηήθακε κε πξωηνπόξνπο εηαηξείεο ζηνλ

Διαβάστε περισσότερα

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Ναηαιία Σπαλνύ, spanou@igme.gr & natspanou@gmail.com Τερληθόο Γεσιόγνο (M.Sc.) Πεξηγξαθή Χάξηεο ρσξηθήο θαηαλνκήο

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ.

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ. Απαντήσεις θέματος 2 Απηά πνπ έπξεπε λα γξάςεηε (δελ ρξεηαδόηαλ δηθαηνιόγεζε εθηόο από ην Γ) Α return a*b; Β 0:acegf2, 1: acegf23, 2: acegf234, 3:acegf2345, 4:acegf23456, 5:acegf234567, 6:acegf2345678,

Διαβάστε περισσότερα

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΙΜΟ Μάρτιος 0 ΘΔΜΑ Να ππνινγίζεηε ηα όξηα: i ii lim 0 0 lim iii iv lim e 0 lim e 0 ΘΔΜΑ Γίλεηαη ε άξηηα ζπλάξηεζε '( ) ( ) γηα θάζε 0 * : R R γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ:

Διαβάστε περισσότερα

ATTICA ΑΝΩΝΤΜΟ ΔΣΑΗΡΗΑ ΤΜΜΔΣΟΥΩΝ

ATTICA ΑΝΩΝΤΜΟ ΔΣΑΗΡΗΑ ΤΜΜΔΣΟΥΩΝ ATTICA ΑΝΩΝΤΜΟ ΔΣΑΗΡΗΑ ΤΜΜΔΣΟΥΩΝ ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ γηα ηε ρξήζε 2012 (1/1-31/12/2012) Με βάζε ην άξζξν 4 ηνπ v.3556/2007 (πνζά ζε ρηιηάδεο ) ATTICA ΑΝΩΝΤΜΟ ΔΣΑΗΡΗΑ ΤΜΜΔΣΟΥΩΝ ΑΡ.Μ.Α.Δ. 7702/06/Β/86/128

Διαβάστε περισσότερα

Y-LOGIMED ΑΛΩΛΚΖ ΔΡΑΗΟΔΗΑ ΔΗΠΑΓΩΓΖΠ ΘΑΗ ΔΚΞΝΟΗΑΠ ΗΑΡΟΝΡΔΣΛΝΙΝΓΗΘΩΛ ΞΟΝΗΝΛΡΩΛ

Y-LOGIMED ΑΛΩΛΚΖ ΔΡΑΗΟΔΗΑ ΔΗΠΑΓΩΓΖΠ ΘΑΗ ΔΚΞΝΟΗΑΠ ΗΑΡΟΝΡΔΣΛΝΙΝΓΗΘΩΛ ΞΟΝΗΝΛΡΩΛ Y-LOGIMED ΑΛΩΛΚΖ ΔΡΑΗΟΔΗΑ ΔΗΠΑΓΩΓΖΠ ΘΑΗ ΔΚΞΝΟΗΑΠ ΗΑΡΟΝΡΔΣΛΝΙΝΓΗΘΩΛ ΞΟΝΗΝΛΡΩΛ Νηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο Σξήζεο 2009 (1 ε Ηαλνπαξίνπ 2009 31 ε Γεθεκβξίνπ 2009) Πχκθσλα κε ην άξζξν 43α ηνπ Λ. 2190/1920 1 ΞΔΟΗΔΣΝΚΔΛΑ

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΣΗ ΕΠΙΔΟΗ ΕΠΙΥΕΙΡΗΕΩΝ ΣΟΤ ΚΛΑΔΟΤ ΕΞΟΡΤΞΗ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΙΑ ΜΑΡΜΑΡΟΤ

ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΣΗ ΕΠΙΔΟΗ ΕΠΙΥΕΙΡΗΕΩΝ ΣΟΤ ΚΛΑΔΟΤ ΕΞΟΡΤΞΗ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΙΑ ΜΑΡΜΑΡΟΤ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΣΗ ΕΠΙΔΟΗ ΕΠΙΥΕΙΡΗΕΩΝ ΣΟΤ ΚΛΑΔΟΤ ΕΞΟΡΤΞΗ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΙΑ ΜΑΡΜΑΡΟΤ Ισάλλεο Σζψιαο Λέκηωπ, Εθνικό Μεηζόβιο Πολςηεσνείο Λέξειρ κλειδιά: Ανάλςζη αποδοηικόηηηαρ, απιθμοδείκηερ, διεςπςμένη εξίζωζη DuPont,

Διαβάστε περισσότερα

SUPERFAST EXI INC. ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ γηα ηελ πεξίνδν απφ 1 ε Ηαλνπαξίνπ έσο 31 ε Γεθεκβξίνπ 2014. (πνζά ζε ρηιηάδεο Δπξψ)

SUPERFAST EXI INC. ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ γηα ηελ πεξίνδν απφ 1 ε Ηαλνπαξίνπ έσο 31 ε Γεθεκβξίνπ 2014. (πνζά ζε ρηιηάδεο Δπξψ) SUPERFAST EXI INC. ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ γηα ηελ πεξίνδν απφ 1 ε Ηαλνπαξίνπ έσο 31 ε Γεθεκβξίνπ 2014 (πνζά ζε ρηιηάδεο Δπξψ) SUPERFAST EXI INC., 80 BROAD STREET, MONROVIA, LIVERIA ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ Έθζεζε Διέγρνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΟΠΟΗΖΜΔΝΔ ΚΑΗ ΔΣΑΗΡΗΚΔ ΔΣΖΗΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ

ΔΝΟΠΟΗΖΜΔΝΔ ΚΑΗ ΔΣΑΗΡΗΚΔ ΔΣΖΗΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ Α.Φ.Μ. 094321194, Γ.Ο.Τ. Φ.Α.Δ.ΠΔΗΡΑΗΑ, ΑΡ.Μ.Α.Δ. 25086/06/Β/91/58 ΑΡΥΑΗΟΤ ΘΔΑΣΡΟΤ 8, 17456 ΑΛΗΜΟ ΔΝΟΠΟΗΖΜΔΝΔ ΚΑΗ ΔΣΑΗΡΗΚΔ ΔΣΖΗΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΓΗΑ ΣΖ ΥΡΖΖ ΠΟΤ ΔΛΖΞΔ ΣΖΝ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ ΤΜΦΧΝΑ ΜΔ ΣΑ

Διαβάστε περισσότερα

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν»

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Γεώργιος Μπάληας, Οικονομικό Πανεπιζηήμιο Αθηνών Προκόπης Θεοδωρίδης, Πανεπιζηήμιο Παηρών Ταπηόηεηα ηεο έξεπλαο Σθνπόο: Αλίρλεπζε ηεο αγνξαζηηθήο ζπκπεξηθνξάο

Διαβάστε περισσότερα

Με ειεγκέλεο ελδηάκεζεο ζπλνπηηθέο ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο 31 Μαξηίνπ 2013

Με ειεγκέλεο ελδηάκεζεο ζπλνπηηθέο ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο 31 Μαξηίνπ 2013 Με ειεγκέλεο ελδηάκεζεο ζπλνπηηθέο ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο Πεξηερόκελα ειίδα Γήισζε ησλ Μειώλ ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ θαη άιισλ ππεύζπλσλ ηεο Δηαηξείαο γηα ηηο κε ειεγκέλεο ελδηάκεζεο ζπλνπηηθέο

Διαβάστε περισσότερα

BLUE STAR FERRIES ΝΑΤΣΙΛΙΑΚΗ Α.Δ. ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ γηα ηε ρξήζε 2014 (1/1-31/12/2014) (πνζά ζε ρηιηάδεο Δπξψ)

BLUE STAR FERRIES ΝΑΤΣΙΛΙΑΚΗ Α.Δ. ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ γηα ηε ρξήζε 2014 (1/1-31/12/2014) (πνζά ζε ρηιηάδεο Δπξψ) BLUE STAR FERRIES ΝΑΤΣΙΛΙΑΚΗ Α.Δ. ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ γηα ηε ρξήζε 2014 (1/1-31/12/2014) (πνζά ζε ρηιηάδεο Δπξψ) BLUE STAR FERRIES ΝΑΤΣΗΛΗΑΚΖ Α.Δ. ΑΡ.Μ.Α.Δ. 29508/04/Β/93/116 ΑΡ.Γ.Δ.ΜΖ. 121913501000

Διαβάστε περισσότερα

HELLAS ONLINE Ζιεθηξνληθέο Δπηθνηλσλίεο Αλώλπκε Δηαηξία

HELLAS ONLINE Ζιεθηξνληθέο Δπηθνηλσλίεο Αλώλπκε Δηαηξία HELLAS ONLINE Ζιεθηξνληθέο Δπηθνηλσλίεο Αλώλπκε Δλδηάκεζεο ζπλνπηηθέο νηθνλνκηθέο πιεξνθνξίεο ζύκθσλα κε ην Γηεζλέο Λνγηζηηθό Πξόηππν 34 γηα ηελ πεξίνδν 1 Ηαλνπαξίνπ 30 επηεκβξίνπ 2008 Πεξηερόκελα HELLAS

Διαβάστε περισσότερα

L.A.S. ΘΔΑΛΟΝΙΚΖ Μ.Δ.Π.Δ.

L.A.S. ΘΔΑΛΟΝΙΚΖ Μ.Δ.Π.Δ. L.A.S. ΘΔΑΛΟΝΙΚΖ Μ.Δ.Π.Δ. ΔΣΖΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΖ ΔΚΘΔΖ ΣΖ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΙΟΤ 2010 L.A.S. ΘΔΑΛΟΝΙΚΖ Μ.Δ.Π.Δ. ΔΣΖΗΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΣΖ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ 2010 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ειίδα Έθζεζε Διέγρνπ Οξθσηνχ Διεγθηή Λνγηζηή

Διαβάστε περισσότερα

ΔΚΘΔΗ ΥΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΟΤ

ΔΚΘΔΗ ΥΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΟΤ ΔΚΘΔΗ ΥΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΟΤ ΤΜΦΧΝΑ ΜΔ ΣΟ ΑΡΘΡΟ 15 ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ 3461/2006 «ΕΝΩΜΑΣΩΗ ΣΟ ΕΘΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΣΗ ΟΔΗΓΙΑ 2004/25/ΕΚ ΥΕΣΙΚΑ ΜΕ ΣΙ ΔΗΜΟΙΕ ΠΡΟΣΑΕΙ» ΠΡΟ ΣΟ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΟ ΤΜΒΟΤΛΙΟ ΣΗ «EURODRIP Αλψλπκνο

Διαβάστε περισσότερα

ΗΣΘΝΡΟΝΦΔΗΑ ΠΔΙΝΛΡΑ Α.Δ.Γ.Δ. ΑΟ.Κ.Α.Δ. 23166/06/Β/90/01

ΗΣΘΝΡΟΝΦΔΗΑ ΠΔΙΝΛΡΑ Α.Δ.Γ.Δ. ΑΟ.Κ.Α.Δ. 23166/06/Β/90/01 ΗΣΘΝΡΟΝΦΔΗΑ ΠΔΙΝΛΡΑ Α.Δ.Γ.Δ. ΑΟ.Κ.Α.Δ. 23166/06/Β/90/01 Δηήζηα Νηθνλνκηθή Έθζεζε Σξήζεο 2012 (Ξεξηόδνπ από 1 ε Ηαλνπαξίνπ έσο 31 ε Γεθεκβξίνπ 2012) Πύκθσλα κε ην άξζξν 4 ηνπ Λ. 3556/2007. ΞΔΟΗΔΣΝΚΔΛΑ Πειίδεο

Διαβάστε περισσότερα

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ Πεξηερόκελα Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά Καηαγξαθή Ώξαο πγρξνληζκόο πζηήκαηνο Παξνπζίαζε πζηήκαηνο Πηζαλά ελάξηα Υξήζεο 2 Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο 1 ΕΝΩΗ ΠΟΔΟΦΑΙΡΙΚΩΝ ΩΜΑΣΕΙΩΝ ΗΛΕΙΑ ΕΣΟ ΙΔΡΤΕΩ 1969 ΕΔΡΑ: ΠΤΡΓΟ Οδόο: Γξαγαηζαλίνπ 34 & Παπαθιέζζα Σει: 26210 33311 e-mail:epsilia@otenet.gr Φαμ: 26210 34004 Ππακηικό 35 ηρ ζςνεδπίαζηρ ηος Δ ηηρ ΕΠ Ηλείαρ

Διαβάστε περισσότερα

Οηθνλνκηθά Απνηειέζκαηα πγθξνηήκαηνο γηα ην εμάκελν πνπ έιεμε ζηηο 30 Ινπλίνπ 2015

Οηθνλνκηθά Απνηειέζκαηα πγθξνηήκαηνο γηα ην εμάκελν πνπ έιεμε ζηηο 30 Ινπλίνπ 2015 Αλαθνίλσζε Οηθνλνκηθά Απνηειέζκαηα πγθξνηήκαηνο γηα ην εμάκελν πνπ έιεμε ζηηο 30 Ινπλίνπ 2015 Λεπθσζία, 26 Απγνχζηνπ 2015 Κύξηα εκεία Βειηησκέλε ρξεκαηνδνηηθή δνκή. Ο δείθηεο δαλείσλ πξνο θαηαζέζεηο (Γ/Κ)

Διαβάστε περισσότερα

BLUE STAR FERRIES ΝΑΤΣΙΛΙΑΚΗ Α.Δ. ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ γηα ηελ πεξίνδν απφ 1 ε Ηαλνπαξίνπ έσο 31 ε Γεθεκβξίνπ 2011

BLUE STAR FERRIES ΝΑΤΣΙΛΙΑΚΗ Α.Δ. ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ γηα ηελ πεξίνδν απφ 1 ε Ηαλνπαξίνπ έσο 31 ε Γεθεκβξίνπ 2011 BLUE STAR FERRIES ΝΑΤΣΙΛΙΑΚΗ Α.Δ. ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ γηα ηελ πεξίνδν απφ 1 ε Ηαλνπαξίνπ έσο 31 ε Γεθεκβξίνπ 2011 (πνζά ζε ρηιηάδεο ) BLUE STAR FERRIES ΝΑΤΣΗΛΗΑΚΖ Α.Δ. ΑΡ.Μ.Α.Δ. 29508/04/Β/93/116 Α.Φ.Μ.

Διαβάστε περισσότερα

Δηήζηεο Νηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο ηεο Σξήζεο 2010 (1 Ηαλνπαξίνπ-31 Γεθεκβξίνπ 2010) Πύκθσλα κε ηα Γηεζλή Ξξόηππα Σξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο

Δηήζηεο Νηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο ηεο Σξήζεο 2010 (1 Ηαλνπαξίνπ-31 Γεθεκβξίνπ 2010) Πύκθσλα κε ηα Γηεζλή Ξξόηππα Σξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο ΑΗΝΙΗΘΖ ΘΑΟΠΡΝ ΑΛΩΛΚΖ ΒΗΝΚΖΣΑΛΗΘΖ & ΔΛΔΟΓΔΗΑΘΖ ΔΡΑΗΟΔΗΑ ΑΟ ΚΑΔ: 48282/01/Β/01/102(06) ΔΓΟΑ: ΙΔΩΦ. ΒΑΠ. ΠΝΦΗΑΠ 120, Ρ.Θ. 11526, ΑΘΖΛΑ Δηήζηεο Νηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο ηεο Σξήζεο 2010 (1 Ηαλνπαξίνπ-31 Γεθεκβξίνπ

Διαβάστε περισσότερα

Σασ. Κώδικαρ: 101 84 ΑΘΖΝΑ Πληποθοπίερ: Β. Γαζνπξάο, Μ. Υαπίδεο Σηλέθωνο: 210-3375314, 312 ΦΑΞ: 210-3375001

Σασ. Κώδικαρ: 101 84 ΑΘΖΝΑ Πληποθοπίερ: Β. Γαζνπξάο, Μ. Υαπίδεο Σηλέθωνο: 210-3375314, 312 ΦΑΞ: 210-3375001 ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤO ΔΞ. ΔΠΔΙΓΟΤΑ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 26 Ηαλνπαξίνπ 2015 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Δ Τριμήνου 2014

Αποτελέσματα Δ Τριμήνου 2014 Αποτελέσματα Δ Τριμήνου Βελτίωση των οργανικών κερδών προ προβλέψεων κατά 9,8% το Δ τρίμηνο και 48,8% το. Αύξηση του δείκτη κάλυψης των δανείων σε καθυστέρηση άνω των 90 ημερών κατά 270 μονάδες βάσης σε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) =

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) = ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 9. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(,y) = y.. Να ππνινγηζηνύλ ηα νινθιεξώκαηα: a) ln b) a) 3cos b) e sin 4. Να ππνινγηζηεί ην νινθιήξσκα: S ( y) 3

Διαβάστε περισσότερα

Γεώργιος Μπριζκόλας. Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E.

Γεώργιος Μπριζκόλας. Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E. Γεώργιος Μπριζκόλας Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E. Τηνζέηεζε Γηεζλψλ Πξνηχπσλ απφ ηε Βηνκεραλία Εθελοντικά πρότυπα Υποχρεωτική νομοθεσία ISO 9001 ISO14001 ISO 50001 OHSAS 18001 ISO

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC

Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC Εθνικό Συνέδριο «Γεωθερμική Ηλεκτροπαραγωγή» Ξενοδοχείο Divani Caravel Αθήνα 20 Νοεμβρίου 2013 Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC Α.Μπένου, Ι. Χωροπανίτης Τμήμα Γεωθερμικής Ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

H "FRIGOGLASS ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ ΦΤΚΣΙΚΧΝ ΘΑΛΑΜΧΝ ΑΝΧΝΤΜΟ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΔΜΠΟΡΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ" (ε «Εηαιρεία»), πιεξνθνξεί ην θνηλό αλαθνξηθά κε ηα εμήο:

H FRIGOGLASS ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ ΦΤΚΣΙΚΧΝ ΘΑΛΑΜΧΝ ΑΝΧΝΤΜΟ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΔΜΠΟΡΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ (ε «Εηαιρεία»), πιεξνθνξεί ην θνηλό αλαθνξηθά κε ηα εμήο: H "FRIGOGLASS ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ ΦΤΚΣΙΚΧΝ ΘΑΛΑΜΧΝ ΑΝΧΝΤΜΟ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΔΜΠΟΡΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ" (ε «Εηαιρεία»), πιεξνθνξεί ην θνηλό αλαθνξηθά κε ηα εμήο: 1. Γηα ηεο από 14 Μαΐνπ 2010 απόθαζεο ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο

Διαβάστε περισσότερα

CASTALIA LABORATOIRES DERMATOLOGIQUES A.E.

CASTALIA LABORATOIRES DERMATOLOGIQUES A.E. CASTALIA LABORATOIRES DERMATOLOGIQUES A.E. ΔΣΖΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΖ ΔΚΘΔΖ ΣΖ 31 εο ΓΔΚΔΜΒΡΙΟΤ 2010 ΠΑΙΑΝΙΑ 28 ΜΑΡΣΙΟΤ 2011 ΔΣΖΗΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΣΖ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ 2010 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ειίδα Έθζεζε Διέγρνπ Οξθσηνχ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΑΧ ΗΓΗΧΣΗΚΖ ΓΔΝΗΚΖ ΜΑΗΔΤΣΗΚΖ-ΓΤΝΑΗΚΟΛΟΓΗΚΖ & ΠΑΗΓΗΑΣΡΗΚΖ ΚΛΗΝΗΚΖ - ΓΗΑΓΝΧΣΗΚΟ, ΘΔΡΑΠΔΤΣΗΚΟ & ΔΡΔΤΝΖΣΗΚΟ ΚΔΝΣΡΟ Α.Δ. ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ

ΗΑΧ ΗΓΗΧΣΗΚΖ ΓΔΝΗΚΖ ΜΑΗΔΤΣΗΚΖ-ΓΤΝΑΗΚΟΛΟΓΗΚΖ & ΠΑΗΓΗΑΣΡΗΚΖ ΚΛΗΝΗΚΖ - ΓΗΑΓΝΧΣΗΚΟ, ΘΔΡΑΠΔΤΣΗΚΟ & ΔΡΔΤΝΖΣΗΚΟ ΚΔΝΣΡΟ Α.Δ. ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ ΗΑΧ ΗΓΗΧΣΗΚΖ ΓΔΝΗΚΖ ΜΑΗΔΤΣΗΚΖ-ΓΤΝΑΗΚΟΛΟΓΗΚΖ & ΠΑΗΓΗΑΣΡΗΚΖ ΚΛΗΝΗΚΖ - ΓΗΑΓΝΧΣΗΚΟ, ΘΔΡΑΠΔΤΣΗΚΟ & ΔΡΔΤΝΖΣΗΚΟ ΚΔΝΣΡΟ Α.Δ. ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ Σεο ρξήζεο από 1 ε Ηαλνπαξίνπ έσο 31 ε Γεθεκβξίνπ 2009 (ΤΜΦΧΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΠΑΠ ΑΔ Δνδιάμεζερ Δνοποιημένερ Οικονομικέρ Καηαζηάζειρ για ηην εννεάμηνη πεπίοδο πος έληξε ηην 30η επηεμβπίος 2013

ΟΠΑΠ ΑΔ Δνδιάμεζερ Δνοποιημένερ Οικονομικέρ Καηαζηάζειρ για ηην εννεάμηνη πεπίοδο πος έληξε ηην 30η επηεμβπίος 2013 ΟΠΑΠ ΑΔ Δνδιάμεζερ Δνοποιημένερ Οικονομικέρ Καηαζηάζειρ για ηην εννεάμηνη πεπίοδο πος έληξε ηην 30η επηεμβπίος 2013 1. ΤΝΟΦΗ (Ποζά ζε εκ. Eςπώ) γ ηπίμηνο 13 γ ηπίμηνο 12 % Γ εννεάμηνο 13 εννεάμηνο 12 %

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη

5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη 5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη Σηα πιαίζηα ηεο πέκπηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ»

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη Ανθρώπινου Δυναμικοφ «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» Εταιρεία Ένταςησ Γνώςησ Αριςτοτελείου Πανεπιςτημίου Θεςςαλονίκησ Δια Βίου Μάθηςη Νόκνο:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΑΣΡΟΝ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΑΔΒΔ. Δηήζηα Οηθνλνκηθή Έθζεζε ηεο εηαηξείαο

ΔΛΑΣΡΟΝ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΑΔΒΔ. Δηήζηα Οηθνλνκηθή Έθζεζε ηεο εηαηξείαο ΔΛΑΣΡΟΝ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΑΔΒΔ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΔΙΓΩΝ ΘΔΡΜΟΚΗΠΙΟΤ ΔΓΡΑ: ΝΔΟ ΔΡΑΜΗΟ ΞΑΝΘΖ ΑΡ. ΓΔΜΖ 123979907000 Δηήζηα Οηθνλνκηθή Έθζεζε ηεο εηαηξείαο γηα ηελ πεξίνδν από 28 ε Ηαλνπαξίνπ 2013 έσο 31 ε Γεθεκβξίνπ 2014 ύμθωνα

Διαβάστε περισσότερα

ATTICA ΑΝΩΝΤΜΟ ΔΣΑΗΡΗΑ ΤΜΜΔΣΟΥΩΝ. ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ γηα ηε ρξήζε 2014 (1/1-31/12/2014) Με βάζε ην άξζξν 4 ηνπ v.3556/2007

ATTICA ΑΝΩΝΤΜΟ ΔΣΑΗΡΗΑ ΤΜΜΔΣΟΥΩΝ. ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ γηα ηε ρξήζε 2014 (1/1-31/12/2014) Με βάζε ην άξζξν 4 ηνπ v.3556/2007 ATTICA ΑΝΩΝΤΜΟ ΔΣΑΗΡΗΑ ΤΜΜΔΣΟΥΩΝ ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ γηα ηε ρξήζε 2014 (1/1-31/12/2014) Με βάζε ην άξζξν 4 ηνπ v.3556/2007 (πνζά ζε ρηιηάδεο Δπξψ) ATTICA ΑΝΩΝΤΜΟ ΔΣΑΗΡΗΑ ΤΜΜΔΣΟΥΩΝ ΑΡ.Μ.Α.Δ. 7702/06/Β/86/128

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ Να σαπακηηπίζεηε ηιρ πποηάζειρ, πος ακολοςθούν, υρ ππορ ηην οπθόηηηά ηοςρ, με ηην ένδειξη Σωστό ή Λάθος 1. ηελ αξραία Ρώκε νη πιεβείνη δελ είραλ αξρηθά

Διαβάστε περισσότερα

Σασ. Κώδικαρ: 101 84 ΑΘΖΝΑ Πληποθοπίερ: Β. Γαζνπξάο, Μ. Υαπίδεο Σηλέθωνο: 210-3375314, 312 ΦΑΞ: 210-3375001

Σασ. Κώδικαρ: 101 84 ΑΘΖΝΑ Πληποθοπίερ: Β. Γαζνπξάο, Μ. Υαπίδεο Σηλέθωνο: 210-3375314, 312 ΦΑΞ: 210-3375001 ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤO ΔΞ. ΔΠΔΙΓΟΤΑ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 26 Ηαλνπαξίνπ 2015 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ATTICA FERRIES ΝΑΤΣΙΛΙΑΚΗ Α.Δ. ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ γηα ηε ρξήζε 2014 (1/1-31/12/2014) (πνζά ζε ρηιηάδεο Δπξψ)

ATTICA FERRIES ΝΑΤΣΙΛΙΑΚΗ Α.Δ. ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ γηα ηε ρξήζε 2014 (1/1-31/12/2014) (πνζά ζε ρηιηάδεο Δπξψ) ATTICA FERRIES ΝΑΤΣΙΛΙΑΚΗ Α.Δ. ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ γηα ηε ρξήζε 2014 (1/1-31/12/2014) (πνζά ζε ρηιηάδεο Δπξψ) ATTICA FERRIES ΝΑΤΣΗΛΗΑΚΖ Α.Δ. ΑΡ.Γ.Δ.Μ.Ζ. 1159991011000 Α.Φ.Μ. 094385614, ΓΟΤ ΠΛΟΗΩΝ Λεσθ.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΖΚΔΟΥΡΗΘΝ ΓΔΙΡΗΝ. Γηα ηε Γεκφζηα Ξξνζθνξά λέσλ κεηνρψλ απφ ηελ αχμεζε ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ ηεο εηαηξείαο

ΔΛΖΚΔΟΥΡΗΘΝ ΓΔΙΡΗΝ. Γηα ηε Γεκφζηα Ξξνζθνξά λέσλ κεηνρψλ απφ ηελ αχμεζε ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ ηεο εηαηξείαο «ΜΔΛΝΓΝΣΔΗΑΘΑΗ - ΡΝΟΗΠΡΗΘΑΗ - ΝΗΘΝΓΝΚΗΘΑΗ & ΙΑΡΝΚΗΘΑΗ ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΔΗΠ Ν Θ Δ Θ Ο Ν Τ Α.Δ.» ΔΛΖΚΔΟΥΡΗΘΝ ΓΔΙΡΗΝ Γηα ηε Γεκφζηα Ξξνζθνξά λέσλ κεηνρψλ απφ ηελ αχμεζε ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ ηεο εηαηξείαο «ΜΔΛΝΓΝΣΔΗΑΘΑΗ

Διαβάστε περισσότερα

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν.

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. B-Δέλδξα Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. Δέλδξα AVL n = 2 30 = 10 9 (πεξίπνπ). 30

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΒΔΣΔΙΣ - ΜΔΘΟΓΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΑΠΟΣΒΔΣΔΙΣ - ΜΔΘΟΓΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΠΟΣΒΔΣΔΙΣ - ΜΔΘΟΓΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ πόσβεση είλαη ε βαζκηαία κείσζε ηεο αμίαο ησλ πάγησλ πεηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ ιόγσ ιεηηνπγηθήο θζνάο, νηθνλνκηθήο απαμίσζεο (ηερλνινγηθήο παιαίσζεο) ή θαη απιήο παόδνπ ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΔΠ ΘΑΡΑΠΡΑΠΔΗΠ

ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΔΠ ΘΑΡΑΠΡΑΠΔΗΠ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΔΠ ΘΑΡΑΠΡΑΠΔΗΠ ΠΚΦΥΛΑ ΚΔ ΡΑ ΓΗΔΘΛΖ ΞΟΝΡΞΑ ΣΟΖΚΑΡΝΝΦΘΝΛΝΚΗΘΖΠ ΞΙΖΟΝΦΝΟΖΠΖΠ ΣΟΖΠΖΠ 2014 (1 ΗΑΛΝΑΟΗΝ 31 ΓΔΘΔΚΒΟΗΝ 2014) ΡΖΠ «ΑΛΩΛΚΖ ΔΡΑΗΟΔΗΑ ΔΟΔΛΑΠ ΑΛΑΞΡΜΖΠ ΛΔΩΛ ΡΔΣΛΝΙΝΓΗΩΛ ΘΑΗ ΔΦΑΟΚΝΓΩΛ ΗΛΡΔΟΛΔΡ»

Διαβάστε περισσότερα

1. Σα ζηάδηα απφ ηα νπνία πεξλάεη ε νηθνλνκία ζηε δηάξθεηα ελφο θχθινπ, ιέγνληαη θάζεηο ηνπ νηθνλνκηθνχ θχθινπ.

1. Σα ζηάδηα απφ ηα νπνία πεξλάεη ε νηθνλνκία ζηε δηάξθεηα ελφο θχθινπ, ιέγνληαη θάζεηο ηνπ νηθνλνκηθνχ θχθινπ. ΑΘ. ΧΑΡΙΣΩΝΙΔΗ : ΑΡΧΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΙΙ 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 Ο : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕ ΔΙΑΚΤΜΑΝΕΙ ΠΛΗΘΩΡΙΜΟ - ΑΝΕΡΓΙΑ 9.1. ΕΡΩΣΗΕΙ ΩΣΟΤ ΛΑΘΟΤ Για ηιρ παπακάηυ πποηάζειρ, να γπάτεηε ζηην κόλλα ζαρ ηον απιθμό ηηρ καθεμιάρ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΚΗΙΟ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΩΛ «ΔΙ. Γ. ΚΟΤΕΑΘΖ» ΑΛΩΛΤΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΒΗΟΚΖΥΑΛΗΑ, ΔΚΠΟΡΗΟΤ, ΚΔΙΔΣΩΛ ΘΑΗ ΔΠΔΛΓΤΔΩΛ ΑΡ. Κ.Α.Δ. 1187/06/Β/86/30

ΟΚΗΙΟ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΩΛ «ΔΙ. Γ. ΚΟΤΕΑΘΖ» ΑΛΩΛΤΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΒΗΟΚΖΥΑΛΗΑ, ΔΚΠΟΡΗΟΤ, ΚΔΙΔΣΩΛ ΘΑΗ ΔΠΔΛΓΤΔΩΛ ΑΡ. Κ.Α.Δ. 1187/06/Β/86/30 ΟΚΗΙΟ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΩΛ «ΔΙ. Γ. ΚΟΤΕΑΘΖ» ΑΛΩΛΤΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΒΗΟΚΖΥΑΛΗΑ, ΔΚΠΟΡΗΟΤ, ΚΔΙΔΣΩΛ ΘΑΗ ΔΠΔΛΓΤΔΩΛ ΑΡ. Κ.Α.Δ. 1187/06/Β/86/30 Δλδηάκεζεο πλνπηηθέο Οηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο (Δηαηξηθέο θαη Δλνπνηεκέλεο) Γηα

Διαβάστε περισσότερα

Έθζεζε Γηαρείξηζεο γηα ηε ρξήζε πνπ έιεμε ηελ 31 Γεθεκβξίνπ 2010 ζχκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξφηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο (ΓΠΥΑ)

Έθζεζε Γηαρείξηζεο γηα ηε ρξήζε πνπ έιεμε ηελ 31 Γεθεκβξίνπ 2010 ζχκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξφηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο (ΓΠΥΑ) Coral Α.Δ. ΑΛΩΛΤΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ EΚΠΟΡΗΑ ΠΔΣΡΔΙΑΗΟΔΗΓΩΛ & ΥΖΚΗΘΩΛ ΠΡΟΗΟΛΣΩΛ (πξψελ Shell Hellas ΑΛΩΛΤΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ EΚΠΟΡΗΑ ΠΔΣΡΔΙΑΗΟΔΗΓΩΛ & ΥΖΚΗΘΩΛ ΠΡΟΗΟΛΣΩΛ) Έθζεζε Γηαρείξηζεο γηα ηε ρξήζε πνπ έιεμε ηελ 31

Διαβάστε περισσότερα

Ζ ΘΑΘΖΚΔΟΗΛΖ ΑΛΥΛΚΖ ΔΡΑΗΟΔΗΑ ΔΘΓΝΠΖ ΔΛΡΞΥΛ ΚΔΠΑ ΚΑΕΗΘΖΠ ΔΞΗΘΝΗΛΥΛΗΑΠ ΔΛΖΚΔΟΥΡΗΘΝ ΓΔΙΡΗΝ

Ζ ΘΑΘΖΚΔΟΗΛΖ ΑΛΥΛΚΖ ΔΡΑΗΟΔΗΑ ΔΘΓΝΠΖ ΔΛΡΞΥΛ ΚΔΠΑ ΚΑΕΗΘΖΠ ΔΞΗΘΝΗΛΥΛΗΑΠ ΔΛΖΚΔΟΥΡΗΘΝ ΓΔΙΡΗΝ Ζ ΘΑΘΖΚΔΟΗΛΖ ΑΛΥΛΚΖ ΔΡΑΗΟΔΗΑ ΔΘΓΝΠΖ ΔΛΡΞΥΛ ΚΔΠΑ ΚΑΕΗΘΖΠ ΔΞΗΘΝΗΛΥΛΗΑΠ ΔΛΖΚΔΟΥΡΗΘΝ ΓΔΙΡΗΝ Γηα ηελ αχμεζε ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ ηεο εηαηξείαο Ζ ΘΑΘΖΚΔΟΗΛΖ ΑΛΥΛΚΖ ΔΡΑΗΟΔΗΑ ΔΘΓΝΠΖ ΔΛΡΞΥΛ ΚΔΠΑ ΚΑΕΗΘΖΠ ΔΞΗΘΝΗΛΥΛΗΑΠ

Διαβάστε περισσότερα

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report.

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Case Study Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Βήκα 1 ο : Login ζηο Turnitin. Κάλεηε είζνδν ζην Turnitin κε

Διαβάστε περισσότερα

Πεξηερόκελα. Οη ζεκεηψζεηο ζηηο ζειίδεο 9 έσο 36 απνηεινχλ αλαπφζπαζην κέξνο ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ. 2

Πεξηερόκελα. Οη ζεκεηψζεηο ζηηο ζειίδεο 9 έσο 36 απνηεινχλ αλαπφζπαζην κέξνο ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ. 2 Eurobank Τπεξεζίεο Αθηλήησλ Α.Δ. Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο γηα ηε ρξήζε πνπ έιεμε ηελ 31 Γεθεκβξίνπ 2012 Σηληφζνγινπ 6, 142 34 Νέα Ισλία www.eurobankpropertyservices.gr Αξ. Γ.Δ.Μ.Η. 2296701000 Πεξηερόκελα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΟΙΥΔΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ ΠΔΡΙΟΓΟΤ

ΣΟΙΥΔΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ ΠΔΡΙΟΓΟΤ ΚΛΔΜΑΝ ΔΛΛΑ - KLEEMANN HELLAS - AΝΩΝΤΜΟ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΗ ΔΜΠΟΡΙΚΗ ΓΙΑ ΜΗΥΑΝΟΛΟΓΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Α.E. ΑΡΙΘΜΟ.Μ.Α.Δ: 10920/06/Β/86/40 Έδξα: ΒΙ.ΠΔ ηαπξνρωξίνπ Κηιθίο ΣΟΙΥΔΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ ΠΔΡΙΟΓΟΤ από 1 Ιαλνπαξίνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΦΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ

ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΦΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΦΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΔΙΕΤΘΤΝΗ: ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ Πειραιάσ, 29 Οκτωβρίου 2010 ΣΜΗΜΑ: Εμπορίου Αρ.Πρωτ.: 8787 Πληροφορίεσ: Φ. Ανδριάνα Σηλέφωνο: 2104177241-5

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΒΔ ΑΝΩΝΤΜΗ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΗ ΔΜΠΟΡΙΚΗ ΔΣΑΙΡΙΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΗ ΗΜΔΡΗΙΑ ΓΙΑΣΑΞΗ ΣΗ ΣΑΚΣΙΚΗ ΓΔΝΙΚΗ ΤΝΔΛΔΤΗ ΣΗ 09.06.2015

ΔΛΒΔ ΑΝΩΝΤΜΗ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΗ ΔΜΠΟΡΙΚΗ ΔΣΑΙΡΙΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΗ ΗΜΔΡΗΙΑ ΓΙΑΣΑΞΗ ΣΗ ΣΑΚΣΙΚΗ ΓΔΝΙΚΗ ΤΝΔΛΔΤΗ ΣΗ 09.06.2015 ΔΛΒΔ ΑΝΩΝΤΜΗ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΗ ΔΜΠΟΡΙΚΗ ΔΣΑΙΡΙΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΗ ΗΜΔΡΗΙΑ ΓΙΑΣΑΞΗ ΣΗ ΣΑΚΣΙΚΗ ΓΔΝΙΚΗ ΤΝΔΛΔΤΗ ΣΗ 09.06.2015 ΘΕΜΑ 1 Ο : Υπνβνιή θαη έγθξηζε ησλ Οηθνλνκηθώλ Καηαζηάζεσλ ηεο εηαηξηθήο ρξήζεο 01/01/2014 έσο

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Γ Τριμήνου 2013 *

Αποτελέσματα Γ Τριμήνου 2013 * 1 Αποτελέσματα Γ Τριμήνου * Αύξηση των καθαρών εσόδων από τόκους κατά 7% το Γ τρίμηνο, κυρίως λόγω της σταδιακής βελτίωσης του κόστους χρηματοδότησης. Ενίσχυση των συνολικών εσόδων κατά 19% την ίδια περίοδο

Διαβάστε περισσότερα

BLUE STAR FERRIES ΝΑΤΣΙΛΙΑΚΗ Α.Δ. ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ γηα ηελ πεξίνδν απφ 1 ε Ηαλνπαξίνπ έσο 31 ε Γεθεκβξίνπ 2011

BLUE STAR FERRIES ΝΑΤΣΙΛΙΑΚΗ Α.Δ. ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ γηα ηελ πεξίνδν απφ 1 ε Ηαλνπαξίνπ έσο 31 ε Γεθεκβξίνπ 2011 BLUE STAR FERRIES ΝΑΤΣΙΛΙΑΚΗ Α.Δ. ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ γηα ηελ πεξίνδν απφ 1 ε Ηαλνπαξίνπ έσο 31 ε Γεθεκβξίνπ 2011 (πνζά ζε ρηιηάδεο ) BLUE STAR FERRIES ΝΑΤΣΗΛΗΑΚΖ Α.Δ. ΑΡ.Μ.Α.Δ. 29508/04/Β/93/116 Α.Φ.Μ.

Διαβάστε περισσότερα

«HELLAS ONLINE ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΔ ΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΔ ΑΝΩΝΤΜΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ»

«HELLAS ONLINE ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΔ ΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΔ ΑΝΩΝΤΜΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ» Αηηηνινγεκέλε Γλώκε ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ ηεο αλώλπκεο εηαηξείαο «HELLAS ONLINE ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΔ ΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΔ ΑΝΩΝΤΜΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ» ζρεηηθά κε ηελ Τπνρξεσηηθή Γεκόζηα Πξόηαζε ηεο «VODAFONE ΠΑΝΑΦΟΝ ΑΝΩΝΤΜΗ ΔΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ

ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ 24 ο ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΤΝΔΓΡΙΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΠΑΙΓΙΑΣΡΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΟΑΓΧΓΗ ΣΗ ΤΓΔΙΑ ΠΙΝΟΤΛΑ ΔΤΡΤΓΙΚΗ ΒΑΡΚΑΡΗ ΠΟΛΤΚΡΙΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

01.01-31.12.2009 01.01-31.12.2008 Διεύθυνση διαδικτύου: ΛåéôïõñãéêÝò äñáóôçñéüôçôåò. Πλέον / μείον προσαρμογές για: Αποσβέσεις 15.517.808 19.320.

01.01-31.12.2009 01.01-31.12.2008 Διεύθυνση διαδικτύου: ΛåéôïõñãéêÝò äñáóôçñéüôçôåò. Πλέον / μείον προσαρμογές για: Αποσβέσεις 15.517.808 19.320. ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΥΣΙΜΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ÁÑ.Ì.Á.Å.: 13557/01ÁÔ/Â/86/0245 ΕΔΡΑ: ΧΕΙΜΑΡΡΑΣ 8Α, 15125 ΜΑΡΟΥΣΙ ÓÔÏÉ ÅÉÁ ÊÁÉ ÐËÇÑÏÖÏÑÉÅÓ ÑÇÓΗÓ από 1 ÉÁÍÏÕÁÑÉÏÕ 2009 έως 31 ÄÅÊÅÌÂÑÉÏÕ 2009 (δημοσιευόμενα βάσει

Διαβάστε περισσότερα

ΝΑΤΣΗΛΗΑΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΛΔΒΟΤ ΑΝΧΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΔΝΖΜΔΡΧΣΗΚΟ ΓΔΛΣΗΟ

ΝΑΤΣΗΛΗΑΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΛΔΒΟΤ ΑΝΧΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΔΝΖΜΔΡΧΣΗΚΟ ΓΔΛΣΗΟ ΝΑΤΣΗΛΗΑΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΛΔΒΟΤ ΑΝΧΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΔΝΖΜΔΡΧΣΗΚΟ ΓΔΛΣΗΟ γηα ηελ Αχμεζε Μεηνρηθνχ Κεθαιαίνπ, κε θαηαβνιή κεηξεηψλ κε δεκφζηα πξνζθνξά θαη δηθαίσκα πξνηίκεζεο ππέξ ησλ παιαηψλ κεηφρσλ, ηεο εηαηξείαο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΔΝΝΟΙΔ ΚΑΙ ΟΡΙΜΟΙ ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ

ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΔΝΝΟΙΔ ΚΑΙ ΟΡΙΜΟΙ ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΜΑΘΗΜΑ 2T2 41 ΓΟΜΙΚΗ ΦΤΙΚΗ ΗΥΟΜΟΝΩΗ - ΗΥΟΠΡΟΣΑΙΑ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΜΟΝΑΓΔ ΑΚΟΤΣΙΚΗ ΚΑΣΗΓΟΡΙΔ ΑΚΟΤΣΙΚΗ ΑΝΔΗ ΠΑΡΑΜΔΣΡΟΙ ΑΚΟΤΣΙΚΗ ΑΝΔΗ ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΗΥΟΜΟΝΩΗ - ΗΥΟΠΡΟΣΑΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΦΩΣΔΝΔΡΓΔΗΑ Α.Δ. Δηήζηα Οηθνλνκηθή Έθζεζε ηεο εηαηξείαο

ΦΩΣΔΝΔΡΓΔΗΑ Α.Δ. Δηήζηα Οηθνλνκηθή Έθζεζε ηεο εηαηξείαο ΦΩΣΔΝΔΡΓΔΗΑ Α.Δ. ΠΑΡΑΓΩΓΗ & ΔΜΠΟΡΙΑ ΗΛΔΚΣΡΙΚΗ ΔΝΔΡΓΔΙΑ ΑΠΟ ΦΩΣΟΒΟΛΣΑΪΚΑ ΤΣΗΜΑΣΑ ΔΓΡΑ: Λ. ΑΓ.ΗΩΑΝΝΟΤ ΑΓ.ΗΩΑΝΝΖ - ΑΠΡΟΠΤΡΓΟ ΑΣΣΗΚΖ ΑΡ. ΓΔΜΖ 122650007000 Δηήζηα Οηθνλνκηθή Έθζεζε ηεο εηαηξείαο γηα ηελ πεξίνδν

Διαβάστε περισσότερα

SHELL & MOH ΑΛΩΛΤΚΟ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΑΔΡΟΠΟΡΗΘΩΛ ΘΑΤΗΚΩΛ

SHELL & MOH ΑΛΩΛΤΚΟ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΑΔΡΟΠΟΡΗΘΩΛ ΘΑΤΗΚΩΛ SHELL & MOH ΑΛΩΛΤΚΟ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΑΔΡΟΠΟΡΗΘΩΛ ΘΑΤΗΚΩΛ Οηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο γηα ηε ρξήζε πνπ έιεμε ηελ 31 Γεθεκβξίνπ 2012 ζύκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξόηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο (ΓΠΥΑ) 1 Πεξηερφκελα νηθνλνκηθψλ

Διαβάστε περισσότερα

Ν. ΥΡΤΟΥΟΪΓΗ ΥΡΗΜΑΣΙΣΗΡΙΑΚΗ Α.Δ.Π.Δ.Τ. ΑΡ.Μ.Α.Δ. 23393/06/Β/91/02. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΙ ρξήζεσο 2009 (1 Ιαλνπαξίνπ έσο 31 Γεθεκβξίνπ 2009)

Ν. ΥΡΤΟΥΟΪΓΗ ΥΡΗΜΑΣΙΣΗΡΙΑΚΗ Α.Δ.Π.Δ.Τ. ΑΡ.Μ.Α.Δ. 23393/06/Β/91/02. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΙ ρξήζεσο 2009 (1 Ιαλνπαξίνπ έσο 31 Γεθεκβξίνπ 2009) Ν. ΥΡΤΟΥΟΪΓΗ ΥΡΗΜΑΣΙΣΗΡΙΑΚΗ Α.Δ.Π.Δ.Τ. ΑΡ.Μ.Α.Δ. 23393/06/Β/91/02 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΙ ρξήζεσο 2009 (1 Ιαλνπαξίνπ έσο 31 Γεθεκβξίνπ 2009) ύκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξόηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Πιεξνθόξεζεο ΑΘΗΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

«ΑΝΧΝΤΜΟ ΔΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΒΙΣΟΤΜΙΝΑ ΑΔ»

«ΑΝΧΝΤΜΟ ΔΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΒΙΣΟΤΜΙΝΑ ΑΔ» «ΑΝΧΝΤΜΟ ΔΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΒΙΣΟΤΜΙΝΑ ΑΔ» ΔΣΗΙΙΑ ΟΙΙΚΟΝΟΜΙΙΚΗ ΔΚΘΔΗ ηηεοο 3311 εε ο Γεεθθεεκββξξί ίννππ 22001144 Γηαα ηηε δδη ηααρρεεη ηξξη ηζζηηη ηθθή ρρξξήζζε 11 ΙΙααλλννππααξξί ίννππ

Διαβάστε περισσότερα

HELLAS ON LINE Αλώλπκε Δηαηξία Δκπνξίαο πζθεπώλ & Τπεξεζηώλ Σειεπηθνηλσλίαο & Πιεξνθνξηθήο

HELLAS ON LINE Αλώλπκε Δηαηξία Δκπνξίαο πζθεπώλ & Τπεξεζηώλ Σειεπηθνηλσλίαο & Πιεξνθνξηθήο Αλώλπκε Δκπνξίαο πζθεπώλ & Τπεξεζηώλ Σειεπηθνηλσλίαο & Πιεξνθνξηθήο Οηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ζύκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξόηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Πιεξνθόξεζεο («ΓΠΥΠ») 31 Γεθεκβξίνπ 2007 AE 31 Γεθεκβξίνπ 2007

Διαβάστε περισσότερα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Κοιμωμικά δίκτυα (multiplex network) Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Facebook? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην LinkedIn? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Twitter? Αεροπορικές γραμμές της Ευρώπης(multiplex

Διαβάστε περισσότερα

Μπόξνπ Αηθαηεξίλε. Γηπισκαηηθή Δξγαζία κε ζέκα :

Μπόξνπ Αηθαηεξίλε. Γηπισκαηηθή Δξγαζία κε ζέκα : Παλεπηζηήκην Πεηξαηώο Σκήκα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλάιπζεο γηα ηειέρε Δπηρεηξήζεσλ Μεηαπηπρηαθό Πξόγξακκα πνπδώλ Μπόξνπ Αηθαηεξίλε Γηπισκαηηθή Δξγαζία κε ζέκα : Η επίπησζε ησλ εμαγνξώλ πάλσ ζην θόζηνο θεθαιαίνπ

Διαβάστε περισσότερα