ΔΛΑΣΡΟΝ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΑΔΒΔ. Δηήζηα Οηθνλνκηθή Έθζεζε ηεο εηαηξείαο

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΔΛΑΣΡΟΝ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΑΔΒΔ. Δηήζηα Οηθνλνκηθή Έθζεζε ηεο εηαηξείαο"

Transcript

1 ΔΛΑΣΡΟΝ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΑΔΒΔ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΔΙΓΩΝ ΘΔΡΜΟΚΗΠΙΟΤ ΔΓΡΑ: ΝΔΟ ΔΡΑΜΗΟ ΞΑΝΘΖ ΑΡ. ΓΔΜΖ Δηήζηα Οηθνλνκηθή Έθζεζε ηεο εηαηξείαο γηα ηελ πεξίνδν από 28 ε Ηαλνπαξίνπ 2013 έσο 31 ε Γεθεκβξίνπ 2014 ύμθωνα με ηιρ διαηάξειρ ηων Γιεθνών Λογιζηικών Πποηύπων και ηος Κ.Ν. 2190/20 (όπωρ ιζσύει) πεπί Ανωνύμων Δηαιπειών Μάξηηνο 2015 Εηήζια Οικονομική Έκθεζη ηης

2 ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ Γήισζε Δθπξνζψπσλ ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ... 4 Δηήζηα Έθζεζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ Έθζεζε Διέγρνπ Αλεμάξηεηνπ Οξθσηνχ Διεγθηή Λνγηζηή.. 14 Καηάζηαζε Οηθνλνκηθήο Θέζεο ηεο 31 εο Γεθεκβξίνπ Καηάζηαζε πλνιηθψλ Δζφδσλ. 16 Καηάζηαζε Μεηαβνιψλ Ηδίσλ Κεθαιαίσλ Καηάζηαζε Σακεηαθψλ Ρνψλ ΖΜΔΗΩΔΗ ΔΠΗ ΣΩΝ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΚΑΣΑΣΑΔΩΝ Γεληθέο πιεξνθνξίεο Οη ζεκαληηθέο ινγηζηηθέο αξρέο πνπ ρξεζηκνπνηεί ε Δηαηξεία Νέα Πξφηππα, δηεξκελείεο θαη ηξνπνπνίεζε πθηζηάκελσλ πξνηχπσλ Πιαίζην θαηάξηηζεο ησλ Οηθνλνκηθψλ Καηαζηάζεσλ. 25 Δλνπνίεζε. 26 πλαιιαγκαηηθέο κεηαηξνπέο 26 πκκεηνρή ζε ζπλδεδεκέλεο επηρεηξήζεηο Δλζψκαηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία Άπια πεξηνπζηαθά ζηνηρεία 28 Δπελδχζεηο ζε αθίλεηα Με θπθινθνξνχληα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία θαηερφκελα γηα πψιεζε θαη δηαθνπείζεο δξαζηεξηφηεηεο...28 Έιεγρνο απνκείσζεο ελζψκαησλ θαη άπισλ ζηνηρείσλ.. 28 Πιεξνθφξεζε θαηά ηνκέα. 29 Κφζηνο δαλεηζκνχ 29 Υξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία α) Υξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία απνηηκψκελα ζηελ εχινγε αμία ηνπο κε κεηαβνιέο θαηαρσξεκέλεο ζηα απνηειέζκαηα β) Παξάγσγα Υξεκαηννηθνλνκηθά πξντφληα θαη Μέζα αληηζηάζκηζεο θηλδχλσλ γ) Γηαθξαηνχκελεο σο ηελ ιήμε επελδχζεηο δ) Γηαζέζηκα γηα πψιεζε ρξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ε) Αλαγλψξηζε, δηαγξαθή, πξνζδηνξηζκφο εχινγσλ αμηψλ ζη) Απνκείσζε αμίαο ρξεκαηννηθνλνκηθψλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ Απνζέκαηα 32 Σακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδχλακα Μεηνρηθφ θεθάιαην θαη απνζεκαηηθά.. 32 Γαλεηζκφο.. 32 Φφξνο εηζνδήκαηνο Αλαβαιιφκελε θνξνινγία Πξνβιέςεηο Αλαγλψξηζε εζφδσλ (α) Έζνδα απφ πψιεζε αγαζψλ (β) Έζνδα απφ παξνρή ππεξεζηψλ (γ) Έζνδα απφ ηφθνπο (δ) Έζνδα απφ κεξίζκαηα Μηζζψζεηο.. 35 Εηήζια Οικονομική Έκθεζη ηης

3 Γηαλνκή κεξηζκάησλ Κξαηηθέο επηρνξεγήζεηο.. 35 Κέξδε αλά κεηνρή Μαθξνπξφζεζκεο απαηηήζεηο / ππνρξεψζεηο. 35 πλδεδεκέλα κέξε Γηαρείξηζε θεθαιαίνπ 36 Γηαρείξηζε ρξεκαηννηθνλνκηθνχ θηλδχλνπ (1) Πηζησηηθφο θίλδπλνο (2) Κίλδπλνο ξεπζηφηεηαο (3) Κίλδπλνο αγνξάο εκαληηθέο ινγηζηηθέο εθηηκήζεηο θαη θξίζεηο ηεο δηνηθήζεσο Αλάιπζε ησλ ελζψκαησλ & άπισλ πάγησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ Αλάιπζε ησλ επελδχζεσλ ζε ζπγαηξηθέο θαη θνηλνπξαμίεο. 41 Αλάιπζε ησλ απαηηήζεσλ...41 Αλάιπζε ησλ ηακεηαθψλ δηαζεζίκσλ 42 Αλάιπζε φισλ ησλ ινγαξηαζκψλ ηεο θαζαξήο ζέζεο...42 Αλάιπζε ησλ πξνκεζεπηψλ θαη ινηπψλ ππνρξεψζεσλ Αλάιπζε ησλ δαλείσλ. 43 Αλάιπζε ησλ αλαβαιιφκελσλ θφξσλ Αλάιπζε ησλ θνξνινγηθψλ ππνρξεψζεσλ. 45 Πιεξνθφξεζε θαηά ηνκέα.. 45 Αλάιπζε ησλ ινηπψλ ινγαξηαζκψλ απνηειεζκάησλ Αλάιπζε ησλ απνηειεζκάησλ αλά κεηνρή.. 47 πλαιιαγέο κε ζπλδεδεκέλα κέξε 48 Δλδερφκελεο ππνρξεψζεηο απαηηήζεηο Μεξίζκαηα. 49 ηνηρεία γηα ην πξνζσπηθφ. 49 Λνγηζηηθέο αξρέο θαη κέζνδνη - Μεηαβνιέο ινγηζηηθψλ εθηηκήζεσλ θαη ιάζε 49 Γηαζεζηκφηεηα ησλ Οηθνλνκηθψλ Καηαζηάζεσλ. 49 Γεγνλφηα κεηά ηελ εκεξνκελία ηνπ Ηζνινγηζκνχ Εηήζια Οικονομική Έκθεζη ηης

4 ΓΖΛΩΖ ΔΚΠΡΟΩΠΩΝ ΣΟΤ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΗΟΤ Με ηελ παξνχζα βεβαηψλεηαη θαη δειψλεηαη φηη εμ φζσλ γλσξίδνπκε, ε Δηήζηα Τπεξδσδεθάκελε Οηθνλνκηθή Έθζεζε ηεο Αλψλπκεο Δηαηξείαο «ΔΛΑΣΡΟΝ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΑΔΒΔ.» γηα ηελ πεξίνδν , ε νπνία θαηαξηίζζεθε ζχκθσλα κε ηα ηζρχνληα ινγηζηηθά πξφηππα, απεηθνλίδεη θαηά ηξφπν αιεζή ηα ζηνηρεία ελεξγεηηθνχ θαη ηνπ παζεηηθνχ, ηελ θαζαξή ζέζε θαη ηα απνηειέζκαηα ρξήζεσο ηεο εηαηξείαο, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηνλ Ν.2190/20. Δπηπξφζζεηα βεβαηψλεηαη θαη δειψλεηαη φηη εμ φζσλ γλσξίδνπκε, ε Δηήζηα Έθζεζε Γηαρείξηζεο ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ απεηθνλίδεη θαηά ηξφπν αιεζή ηηο πιεξνθνξίεο πνπ απαηηνχληαη βάζεη ησλ δηαηάμεσλ ηνπ Ν.2190/20. Αζπξόππξγνο, 21 Μαξηίνπ 2015 Οη δεινχληεο βεβαηνχληεο ΚΟΤΣΟΘΑΝΑΖ ΣΤΛΗΑΝΟ Πρόεδρος Δ.Σ. ΛΔΗΒΑΓΗΣΖ ΔΤΘΤΜΗΟ Διεσθύνων Σύμβοσλος Εηήζια Οικονομική Έκθεζη ηης

5 ΔΣΖΗΑ ΔΚΘΔΖ ΣΟΤ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΗΟΤ ηεο ΔΛΑΣΡΟΝ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΑΔΒΔ γηα ηελ πεξίνδν από 28 Ηαλνπαξίνπ 2013 έσο 31 Γεθεκβξίνπ 2014 ΔΗΑΓΩΓΗΚΖ ΖΜΔΗΩΖ Ζ Δηήζηα Έθζεζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ε νπνία ζπληάρζεθε ζχκθσλα κε ηηο ζρεηηθέο δηαηάμεηο ηνπ Κ.Ν. 2190/1920 (αξ.16, 43 α, 107, 136), παξνπζηάδεη θαηά ηξφπν αιεζή θαη αθξηβή φιεο ηηο απαξαίηεηεο θαη αλαγθαίεο ζχκθσλα κε ην λφκν πιεξνθνξίεο, πξνθεηκέλνπ λα εμαρζνχλ ρξήζηκα θαη αζθαιή ζπκπεξάζκαηα ζρεηηθά κε ηελ πνξεία ηεο Δηαηξείαο θαηά ηελ ζρεηηθή πεξίνδν αλαθνξάο. Α. ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΞΔΛΗΞΖ & ΔΠΗΓΟΔΗ Ο θχθινο εξγαζηψλ ηεο εηαηξίαο αλήιζε ζε 0,62 εθ., ελψ ην κηθηφ θέξδνο δηακνξθψζεθε αξλεηηθά ζε 0,056 εθ. Σα θέξδε πξν θφξσλ, ρξεκαηννηθνλνκηθψλ, επελδπηηθψλ απνηειεζκάησλ θαη απνζβέζεσλ (EBITDA) δηακνξθψζεθαλ ζε δεκηέο 0,18 εθ., ελψ ηα απνηειέζκαηα πξηλ απφ θφξνπο αλήιζαλ ζε δεκίεο 0,30 εθ. Σέινο, ηα θαζαξά απνηειέζκαηακεηά ηε αθαίξεζε ηνπ θφξνπ δηακνξθψζεθαλ ζεδεκίεο 0,27 εθ. εκεηψλεηαη φηη ζπγθξηηηθά ζηνηρεία δελ πθίζηαληαη δηφηη απηή είλαη 1 ε εηαηξηθή ρξήζε. Οη εκπνξηθέο απαηηήζεηο ηεο εηαηξίαο αλήιζαλ ζε 0,11 εθ., ελψ νη δαλεηαθέο ηεο ππνρξεψζεηο δηακνξθψζεθαλ ζε 0,55 εθ. Σέινο, ην ζχλνιν ησλ ππνρξεψζεσλ ηεο εηαηξίαο αλήιζε ζε 2,1 εθ. Ζ Γηνίθεζε ηεο «ΔΛΑΣΡΟΝ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΑΔΒΔ» ζην πιαίζην νινθιήξσζεο ηεο 1 εο εηαηξηθήο ρξήζεο, πξνηίζεηαη λα αλαθνηλψζεη ζηελ Δηήζηα Σαθηηθή Γεληθή πλέιεπζε ησλ κεηφρσλ ηεο Δηαηξείαο φηη δελ ζα δηαλείκεη κέξηζκα ιφγσ δεκηνγφλνπ απνηειέζκαηνο. Ζ δηνίθεζε σζηφζν ηεο εηαηξίαο ζα εμεηάζεη ηελ πξννπηηθή δηαλνκήο κεξίζκαηνο ζε κειινληηθέο ρξήζεηο. Δλ ζπλερεία θαη ζηα πιαίζηα ηεο πιεξέζηεξεο πιεξνθφξεζήο ζαο, παξνπζηάδνληαη δηάθνξνη δείθηεο πνπ αθνξνχλ ηελ εμέιημε ησλ νηθνλνκηθψλ κεγεζψλ ηεο Δηαηξείαο θαηά ηελ πεξίνδν Εηήζια Οικονομική Έκθεζη ηης

6 (α) ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΓΗΑΡΘΡΩΖ 1. Κπθινθνξνύλ ελεξγεηηθό / ύλνιν ελεξγεηηθνύ Ο δείθηεο απηφο παξνπζηάδεη ηη πνζνζηφ απφ ην ζχλνιν ηνπ Δλεξγεηηθνχ απνηειείηαη απφ απνζέκαηα, απαηηήζεηο απφ πειάηεο θαη ινηπνχο ινγαξηαζκνχο άκεζεο ξεπζηφηεηαο, φπσο κεηνρέο ρξεφγξαθα ή επηηαγέο θαη δηαζέζηκα. 2. Ίδηα θεθάιαηα / ύλνιν ππνρξεώζεσλ Ο αξηζκνδείθηεο απηφο απεηθνλίδεη ηνλ βαζκφ ηεο νηθνλνκηθήο απηάξθεηαο ηεο νηθνλνκηθήο κνλάδαο. 3. Κπθινθνξνύλ ελεξγεηηθό / Βξαρππξόζεζκεο ππνρξεώζεηο Ό δείθηεο απηφο απεηθνλίδεη ηελ γεληθή ξεπζηφηεηα ηεο νηθνλνκηθήο κνλάδαο, αθνχ δίλεη ζαθή εηθφλα ηνπ πνζνζηνχ ησλ ζηνηρείσλ ηνπ ελεξγεηηθνχ πνπ κπνξνχλ λα ξεπζηνπνηήζνπλ, ζε ζρέζε κε ηηο ππνρξεψζεηο ζην έηνο. 44,5% 96,1% 590,9% (β) ΑΠΟΓΟΔΩ ΚΑΗ ΑΠΟΓΟΣΗΚΟΣΖΣΑ 4. Καζαξά θέξδε πξν θόξσλ / Πσιήζεηο Ο δείθηεο απηφο απεηθνλίδεη ην ηειηθφ θαζαξφ απνηέιεζκα πξν θφξσλ σο πνζνζηφ ησλ ζπλνιηθψλ πσιήζεσλ. 5. Καζαξά θέξδε πξν θόξσλ / Ίδηα θεθάιαηα Ο δείθηεο απηφο απεηθνλίδεη ηα θαζαξά απνηειέζκαηα ρξήζεο πξν θφξσλ σο πνζνζηφ ησλ ηδίσλ θεθαιαίσλ. 6. Πσιήζεηο / Ίδηα θεθάιαηα Ο δείθηεο απηφο απεηθνλίδεη ηελ αλαθχθισζε ησλ ηδίσλ θεθαιαίσλ ηνπ πξνεγνχκελνπ έηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο ηξέρνπζαο ρξήζεο. -49,1% -15,5% 31,6% (γ) ΓΑΝΔΗΑΚΖ ΔΠΗΒΑΡΤΝΖ 7. Ξέλα θεθάιαηα / ίδηα θεθάιαηα Ο αξηζκνδείθηεο απηφο απεηθνλίδεη ηα μέλα θεθάιαηα σο πνζνζηφ επί ησλ ηδίσλ θεθαιαίσλ. 8. Σξαπεδηθέο ππνρξεώζεηο / ίδηα θεθάιαηα Ο αξηζκνδείθηεο απηφο απεηθνλίδεη ηηο ηξαπεδηθέο ππνρξεψζεηο σο πνζνζηφ επί ησλ ηδίσλ θεθαιαίσλ. 0,15 0,08 Εηήζια Οικονομική Έκθεζη ηης

7 Β. ΖΜΑΝΣΗΚΑ ΓΔΓΟΝΟΣΑ ΣΖ 1 εο ΤΠΔΡΓΩΓΔΚΑΜΖΝΖ ΥΡΖΖ ( ) Δμειίμεηο ζηνλ θιάδν Ο θιάδνο ηεο παξαγσγήο αγξνηηθψλ εηδψλ ζεξκνθεπίνπ κε ηελ κέζνδν ηεο πδξνπνλίαο είλαη έλαο ηδηαίηεξα αλεξρφκελνο θαη δπλακηθφο θιάδνο. Ζ παξαγσγή ησλ εηδψλ πινπνηείηαη κε ζχγρξνλεο κεζφδνπο κέζσ ζπζηήκαηνο νινθιεξσκέλεο δηαρείξηζεο, ρσξίο ηελ ρξήζε θπηνθαξκάθσλ θαη επηβιαβψλ γηα ηελ πγεία ηνπ θαηαλαισηή νπζηψλ. Σαπηφρξνλα, ε δεκηνπξγία ηνπ θαηάιιεινπ κηθξνθιίκαηνο εληφο ηεο ζεξκνθεπηαθήο εγθαηάζηαζεο, θαζψο θαη ν ζπλερήο έιεγρνο απηνχ, επηηπγράλνπλ πςειή παξαγσγηθφηεηα θαζ φιε ηελ δηάξθεηα ηνπ έηνπο αλεμάξηεηα απφ ηελ κεηαβνιή ησλ θαηξηθψλ ζπλζεθψλ. Με ηνλ ηξφπν απηφ εμαζθαιίδεηαη ε νκαιή θαη απξφζθνπηε πξνκήζεηα ηεο αγνξάο κε ζηαζεξά πςειήο πνηφηεηαο αγξνηηθά είδε. Δηήζηα Σαθηηθή Γεληθή πλέιεπζε Λφγσ ππεξδσδεθάκελεο ρξήζεο ( ), ε 1 ε Σαθηηθή Γεληθή πλέιεπζε ηεο εηαηξίαο ζα πξαγκαηνπνηεζεί ηελ Γ. ΚΗΝΓΤΝΟΗ ΚΑΗ ΑΒΔΒΑΗΟΣΖΣΔ Ζ εηαηξία εθηίζεηαη ζηνπο παξαθάησ ρξεκαηννηθνλνκηθνχο θηλδχλνπο ζηα πιαίζηα ηεο ζπλήζνπο δξαζηεξηφηεηαο ηεο : 1) Πηζησηηθφο θίλδπλνο 2) Κίλδπλνο ξεπζηφηεηαο 3) Κίλδπλνο αγνξάο Ζ πνιηηηθή δηαρείξηζεο θηλδχλσλ εζηηάδεη ζηε κεηαβιεηφηεηα ησλ ρξεκαηαγνξψλ κε ζηφρν ηελ ειαρηζηνπνίεζε ησλ παξαγφλησλ πνπ κπνξεί λα επηδξάζνπλ αξλεηηθά ζηε ρξεκαηννηθνλνκηθή ηνπ απφδνζε. Οη πνιηηηθέο δηαρείξηζεο θηλδχλνπ εθαξκφδνληαη πξνθεηκέλνπ λα αλαγλσξίδνληαη θαη λα αλαιχνληαη νη θίλδπλνη πνπ αληηκεησπίδεη ε εηαηξία, λα ηίζεληαη φξηα αλάιεςεο θηλδχλνπ θαη λα εθαξκφδνληαη έιεγρνη σο πξνο απηά. Σα ζπζηήκαηα θαη νη πνιηηηθέο πνπ εθαξκφδνληαη επαλεμεηάδνληαη πεξηνδηθά ψζηε λα ελζσκαηψλνπλ ηηο αιιαγέο πνπ παξαηεξνχληαη ζηηο ζπλζήθεο ηεο αγνξάο θαη ζηηο δξαζηεξηφηεηεο ηεοεηαηξίαο. Ζ δηαρείξηζε ησλ θηλδχλσλ γίλεηαη απφ ηελ Οηθνλνκηθή Γηεχζπλζε, ζε ζπλεξγαζία κε ηα ππφινηπα ηκήκαηα θαη ζχκθσλα κε ηηο θαηεπζπληήξηεο γξακκέο θαη εγθξίζεηο ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηεο Δηαηξίαο. 1) Πηζησηηθόο θίλδπλνο Εηήζια Οικονομική Έκθεζη ηης

8 Λφγσ ηεο κεγάιεο δηαζπνξάο ηνπ πειαηνινγίνπ, εεηαηξία δελ έρεη ζεκαληηθή ζπγθέληξσζε πηζησηηθνχ θηλδχλνπ. Βάζεη ηεο πηζησηηθήο πνιηηηθήο πνπ έρεη εγθξίλεη ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ηεο εηαηξίαο, θάζε λένο πειάηεο εμεηάδεηαη ζε αηνκηθή βάζε γηα ηελ πηζηνιεπηηθή ηνπ ηθαλφηεηα πξηλ ηνπ πξνηαζνχλ νη ζπλήζεηο φξνη πιεξσκψλ. Γηα θάζε πειάηε έρνπλ νξηζηεί πηζησηηθά φξηα, ηα νπνία επαλεμεηάδνληαη αλάινγα κε ηηο ηξέρνπζεο ζπλζήθεο θαη αλ απαηηεζεί αλαπξνζαξκφδνληαη νη φξνη πσιήζεσλ θαη εηζπξάμεσλ. Καηά ηελ παξαθνινχζεζε ηνπ πηζησηηθνχ θηλδχλνπ ησλ πειαηψλ, νη πειάηεο νκαδνπνηνχληαη αλάινγα κε ηα πηζησηηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπο, ηα ραξαθηεξηζηηθά ελειηθίσζεο ησλ απαηηήζεσλ ηνπο θαη ηα ηπρφλ πξνεγνχκελα πξνβιήκαηα εηζπξαμηκφηεηαο πνπ έρνπλ επηδείμεη. Οη πειάηεο θαη νη ινηπέο απαηηήζεηο πεξηιακβάλνπλ θπξίσο πειάηεο ρνλδξηθήο. Οη πειάηεο πνπ ραξαθηεξίδνληαη σο «πςεινχ ξίζθνπ» ηνπνζεηνχληαη ζε εηδηθή θαηάζηαζε πειαηψλ θαη κειινληηθέο πσιήζεηο πξέπεη λα εγθξίλνληαη απφ ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην θαη λα πξνεηζπξάηηνληαη. Ζ δηνίθεζε ηεο εηαηξίαο δηελεξγεί πξφβιεςε απνκείσζεο πνπ αληηπξνζσπεχεη ηελ εθηίκεζε ηεο γηα δεκίεο ζε ζρέζε κε ηνπο πειάηεο θαη ηηο ινηπέο απαηηήζεηο. Ζ πξφβιεςε απηή απνηειείηαη θπξίσο απφ δεκίεο απνκείσζεο ζπγθεθξηκέλσλ απαηηήζεσλ πνπ εθηηκψληαη βάζεη ησλ δεδνκέλσλ ζπλζεθψλ φηη ζα πξαγκαηνπνηεζνχλ αιιά δελ έρνπλ αθφκα νξηζηηθνπνηεζεί. Σν πνζφ ηεο δεκηάο απνκείσζεο είλαη ε δηαθνξά κεηαμχ ηεο ινγηζηηθήο αμίαο ησλ απαηηήζεσλ θαη ηεο παξνχζαο αμίαο ησλ εθηηκψκελσλ κειινληηθψλ ηακεηαθψλ ξνψλ, πξνεμνθινχκελσλ κε ην αξρηθφ πξαγκαηηθφ επηηφθην. Σν πνζφ ηεο δεκηάο απνκείσζεο θαηαρσξείηαη σο έμνδν ζηα απνηειέζκαηα. Απαηηήζεηο πνπ εθηηκψληαη σο αλεπίδεθηεο εηζπξάμεσο δηαγξάθνληαη. 2) Κίλδπλνο ξεπζηόηεηαο Ο θίλδπλνο ξεπζηφηεηαο ζπλίζηαηαη ζηνλ θίλδπλν ε εηαηξία λα κε δχλαηαη λα εθπιεξψζεη ηηο ρξεκαηννηθνλνκηθέο ηεο ππνρξεψζεηο φηαλ απηέο ιήγνπλ. Ζ πξνζέγγηζε πνπ πηνζεηεί γηα ηε δηαρείξηζε ηεο ξεπζηφηεηαο είλαη λα δηαζθαιίδεη ηα αλαγθαία ηακεηαθά δηαζέζηκα θαη επαξθή πηζησηηθά φξηα απφ ηηο ζπλεξγαδφκελεο ηξάπεδεο, έηζη ψζηε λα έρεη αξθεηή ξεπζηφηεηα γηα λα εθπιεξψλεη ηηο ππνρξεψζεηο ηεο φηαλ απηέο ιήγνπλ, θάησ απφ ζπλήζεηο αιιά θαη δχζθνιεο ζπλζήθεο, ρσξίο λα πθίζηαηαη κε απνδεθηέο δεκίεο ή λα δηαθηλδπλεχεηε ε θήκε ηεο. Γηα ηελ απνθπγή ησλ θηλδχλσλ ξεπζηφηεηαο δηελεξγείηαη πξφβιεςε ηακεηαθψλ ξνψλ γηα πεξίνδν έηνπο θαηά ηε ζχληαμε ηνπ εηήζηνπ πξνυπνινγηζκνχ, θαη κεληαία θπιηφκελε πξφβιεςε ηξηψλ κελψλ έηζη ψζηε λα εμαζθαιίδεηαη ε επάξθεηα ρξεκαηηθψλ δηαζεζίκσλ γηα ηελ θάιπςε ησλ ιεηηνπξγηθψλ αλαγθψλ ηεο, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο θάιπςεο ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ππνρξεψζεσλ. Ζ πνιηηηθή απηή δε ιακβάλεη ππφςε ηεο ηε ζρεηηθή επίδξαζε απφ αθξαίεο ζπλζήθεο πνπ δελ κπνξνχλ λα πξνβιεθζνχλ. Ο παξαθάησ πίλαθαο αλαιχεη ηηο ππνρξεψζεηο ηεο εηαηξείαο θαηά ιήμε, κε βάζε ηελ ππνιεηπφκελε δηάξθεηα θαηά ηελ (Πνζά ζε εθαη.) Έσο 1 έηνο Από 1 έσο 5 έηε ύλνιν Γαλεηζκφο 0,2 0,4 0,6 Πξνκεζεπηέο θιπ. 0,1 0,0 0,1 ύλνιν ππνρξεώζεσλ 0,3 0,4 0,7 Εηήζια Οικονομική Έκθεζη ηης

9 3) Κίλδπλνο Αγνξάο Κίλδπλνο δηαθύκαλζεο ηεο ηηκήο πώιεζεο Ο θίλδπλνο δηαθχκαλζεο ηεο ηηκήο πψιεζεο ζπλίζηαηαη ζηηο κεηαβνιέο ηεο ηηκήο ησλ παξαγφκελσλ εηδψλ ηεο εηαηξίαο (ηνκάηα θαη αγγνχξη) νη νπνίεο επεξεάδνληαη απφ ηελ ζπλνιηθή πξνζθνξά ζηελ αγνξά, θαζψο θαη απφ ηελ κεηαβνιή ησλ θαηξηθψλ ζπλζεθψλ. Κάζε δηαθχκαλζε ησλ ηηκψλ ζηελ αγνξά επεξεάδεη ηηο ηηκέο πψιεζεο ησλ εηδψλ ηεο εηαηξίαο κε απνηέιεζκα λα κεηαβάιιεηαη ην πεξηζψξην θέξδνπο ηεο. Αλαιπηηθφηεξα ζε πεξηφδνπο φπνπ νη ηηκέο αθνινπζνχλ απμεηηθή ηάζε ηα πεξηζψξηα βειηηψλνληαη θαζψο ε απμεηηθή ηάζε κεηαθέξεηαη θαη ζηηο ηηκέο πψιεζεο. Αληίζηνηρα, φηαλ νη ηηκέο αθνινπζνχλ πησηηθή ηάζε ηα πεξηζψξηα ηνπ εηαηξίαο κεηψλνληαη. πλαιιαγκαηηθόο θίλδπλνο Ζ εηαηξεία δελ είλαη εθηεζεηκέλε ζε ζπλαιιαγκαηηθφ θίλδπλν δηφηη θακηά ζπλαιιαγή δελ δηελεξγείηαη ζε λφκηζκα δηαθνξεηηθφ απφ ην επξψ. Ο δαλεηζκφο ηεο εηαηξείαο είλαη ζην ζχλνιν ηνπ ζε επξψ ελψ δελ ππάξρνπλ απαηηήζεηο ζε μέλν λφκηζκα. Κίλδπλνο επηηνθίσλ Ο θίλδπλνο επηηνθίσλ πξνθχπηεη θπξίσο απφ καθξνπξφζεζκν ηξαπεδηθφ δαλεηζκφ ζε επξψ κε θπκαηλφκελν επηηφθην.ζ εηαηξεία ρξεκαηνδνηεί ηηο επελδχζεηο κέζσ απηνρξεκαηνδφηεζεο θαη ηξαπεδηθνχ δαλεηζκνχ, κε απνηέιεζκα λα επηβαξχλεη ηα απνηειέζκαηά ηεο κε ρξεσζηηθνχο ηφθνπο. Απμεηηθέο ηάζεηο ζηα επηηφθηα ζα έρνπλ αξλεηηθή επίπησζε ζηα απνηειέζκαηα θαζψο ε εηαηξεία ζα επηβαξχλεηαη κε επηπιένλ θφζηνο δαλεηζκνχ. Ζ επίπησζε ζηα Απνηειέζκαηα θαη ζηα Ίδηα Κεθάιαηα ηεο Δηαηξίαο αλ ηα επηηφθηα (euribor) ήηαλ θαηά κέζν φξν θαηά 1% πςειφηεξα/ρακειφηεξα θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ρξήζεο 2014 ζα ήηαλ ε εμήο : Δπίδξαζε ζηα απνηειέζκαηα πξν Γάλεηα (Πνζά ζε εθαη.) θόξσλ ( + / - ) Δηαηξεία 0,6 0,006 Απηφ ζα ζπλέβαηλε ιφγσ ηνπ πςειφηεξνπ/ρακειφηεξνπ ρξεκαηννηθνλνκηθνχ θφζηνπο γηα ηξαπεδηθφ δαλεηζκφ κε θπκαηλφκελν επηηφθην ζε επξψ. Γ. ΠΡΟΒΛΔΠΟΜΔΝΖ ΠΟΡΔΗΑ ΚΑΗ ΔΞΔΛΗΞΖ Γηα ην 2015 ηα απνηειέζκαηα ηεο εηαηξίαο αλακέλεηαη λα ζεκεηψζνπλ βειηίσζε ζε ζχγθξηζε κε ηελ 1 ε ππεξδσδεθάκελε ρξήζε ζηελ νπνία πινπνηήζεθε ε επέλδπζε θαη μεθίλεζε ε παξαγσγηθή δηαδηθαζία. Καηά ην δηάζηεκα απηφ, ηα απνηειέζκαηα ηεο εηαηξίαο επηβαξχλζεθαλ κε έθηαθηα κε επαλαιακβαλφκελα θφζηε έλαξμεο θαη νξγάλσζεο, ελψ ηαπηφρξνλα θαηά ην ζηάδην ηεο παξαγσγήο έγηλαλ νη απαξαίηεηνη έιεγρνη θαη Εηήζια Οικονομική Έκθεζη ηης

10 δνθηκέο κε ζηφρν ηελ βειηηζηνπνίεζε ηεο δηαδηθαζίαο, κε ηα απνηειέζκαηα λα είλαη ήδε εκθαλή ζην ηξέρνλ έηνο. Δ. ΤΝΑΛΛΑΓΔ ΜΔ ΤΝΓΔΓΔΜΔΝΑ ΜΔΡΖ Σα πνζά ησλ πσιήζεσλ, ησλ αγνξψλ θαη ησλ δαπαλψλ ηεο εηαηξείαο πξνο θαη απφ ηα ζπλδεδεκέλα κέξε, θαζψο θαη ηα ππφινηπα ησλ απαηηήζεσλ θαη ησλ ππνρξεψζεσλ αλαιχνληαη σο εμήο: Σα πνζά ησλ πσιήζεσλ, ησλ αγνξψλ θαη ησλ δαπαλψλ ηεο εηαηξείαο πξνο θαη απφ ηα ζπλδεδεκέλα κέξε, θαζψο θαη ηα ππφινηπα ησλ απαηηήζεσλ θαη ησλ ππνρξεψζεσλ αλαιχνληαη σο εμήο: (α) Έζνδα (πνζά ζε ρηι. ) 2014 Πσιήζεηο παγίσλ ζε ΔΛΑΣΡΟΝ ΑΔΒΔ 1.500,00 ύλνιν 1.500,00 (α) Έμνδα (πνζά ζε ρηι. ) 2014 Αγνξέο απνζεκάησλ απφ ΔΛΑΣΡΟΝ ΑΔΒΔ 4.190,50 Έμνδα ελνηθίσλ ζε ΔΛΑΣΡΟΝ ΑΔΒΔ 100,00 ύλνιν 4.290,50 (γ) Απαηηήζεηο (πνζά ζε ρηι. ) 2014 Απαηηήζεηο απφ ΔΛΑΣΡΟΝ ΑEΒΔ 0,00 ύλνιν 0,00 (δ) Τπνρξεώζεηο (πνζά ζε ρηι. ) 2014 Τπνρξεψζεηο ζε ΔΛΑΣΡΟΝ ΑEΒΔ ,11 ύλνιν ,11 (ε) πλαιιαγέο-απαηηήζεηο-τπνρξεώζεηο πξνο δηεπζπληηθά ζηειέρε θαη κέιε ηεο δηνίθεζεο (πνζά ζε ρηι. ) 2014 πλαιιαγέο θαη ακνηβέο δηεπζπληηθψλ ζηειερψλ θαη κειψλ ηεο δηνίθεζεο 0,00 Απαηηήζεηο απφ δηεπζπληηθά ζηειέρε θαη κέιε ηεο δηνίθεζεο 0,00 Τπνρξεψζεηο πξνο ηα δηεπζπληηθά ζηειέρε θαη κέιε ηεο δηνίθεζεο 0,00 Εηήζια Οικονομική Έκθεζη ηης

11 Ε. ΔΠΔΞΖΓΖΜΑΣΗΚΖ ΔΚΘΔΖ α) Γηάξζξσζε κεηνρηθνύ θεθαιαίνπ ηεο Δηαηξείαο Σν κεηνρηθφ θεθάιαην ηεο εηαηξείαο αλέξρεηαη ζε ,00 Δπξψ θαη δηαηξείηαη ζε θνηλέο νλνκαζηηθέο κεηνρέο νλνκαζηηθήο αμίαο 10,00 επξψ ε θάζε κία. Κάζε κεηνρή ηεο εηαηξείαο ελζσκαηψλεη φια ηα δηθαηψκαηα θαη ηηο ππνρξεψζεηο πνπ θαζνξίδνληαη απφ ην Νφκν θαη ην Καηαζηαηηθφ ηεο εηαηξείαο, ην νπνίν φκσο δελ πεξηέρεη δηαηάμεηο πεξηζζφηεξν πεξηνξηζηηθέο απφ απηέο πνπ πξνβιέπεη ν Νφκνο. Ζ θαηνρή ηνπ ηίηινπ ηεο κεηνρήο ζπλεπάγεηαη απηνδηθαίσο ηελ απνδνρή απφ ηνλ θχξην απηήο ηνπ θαηαζηαηηθνχ ηεο εηαηξείαο θαη ησλ λνκίκσλ απνθάζεσλ ησλ Γεληθψλ πλειεχζεσλ ησλ κεηφρσλ. Ζ επζχλε ησλ κεηφρσλ πεξηνξίδεηαη ζηελ νλνκαζηηθή αμία ησλ κεηνρψλ πνπ θαηέρνπλ. Οη κέηνρνη ζπκκεηέρνπλ ζηε δηνίθεζε θαη ηα θέξδε ηεο εηαηξείαο ζχκθσλα κε ην Νφκν θαη ηηο δηαηάμεηο ηνπ Καηαζηαηηθνχ. Σα δηθαηψκαηα θαη νη ππνρξεψζεηο πνπ απνξξένπλ απφ θάζε κεηνρή παξαθνινπζνχλ απηή ζε νπνηνλδήπνηε θαζνιηθφ ή εηδηθφ δηάδνρν ηνπ κεηφρνπ. Οη κέηνρνη ελαζθνχλ ηα δηθαηψκαηά ηνπο ζε ζρέζε κε ηε Γηνίθεζε ηεο Δηαηξείαο κφλν κέζσ ησλ Γεληθψλ πλειεχζεσλ. Οη κέηνρνη έρνπλ πξνλφκην πξνηίκεζεο ζε θάζε κειινληηθή αχμεζε ηνπ Μεηνρηθνχ Κεθαιαίνπ ηεο εηαηξείαο αλάινγα κε ηε ζπκκεηνρή ηνπο ζην πθηζηάκελν κεηνρηθφ θεθάιαην, φπσο πξνβιέπεηαη απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν.2190/1920. Οη δαλεηζηέο ηνπ κεηφρνπ θαη νη δηάδνρνί ηνπο ζε θακία πεξίπησζε δελ κπνξνχλ λα πξνθαιέζνπλ ηελ θαηάζρεζε ή ηε ζθξάγηζε νπνηνπδήπνηε πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ ή ησλ βηβιίσλ ηεο εηαηξείαο, νχηε λα δεηήζνπλ ηε δηαλνκή ή εθθαζάξηζή ηεο, νχηε λα αλακηρζνχλ θαηά νπνηνδήπνηε ηξφπν ζηε δηνίθεζε ή ηε δηαρείξηζή ηεο. Κάζε κέηνρνο, νπνπδήπνηε θαη λα θαηνηθεί, ινγίδεηαη φηη έρεη λφκηκε θαηνηθία ηελ έδξα ηεο εηαηξείαο σο πξνο ηηο ζρέζεηο ηνπ κε απηήλ θαη ππφθεηηαη ζηελ Διιεληθή Ννκνζεζία. Κάζε δηαθνξά κεηαμχ ηεο εηαηξείαο αθ ελφο θαη ησλ κεηφρσλ ή νπνηνπδήπνηε ηξίηνπ αθ εηέξνπ, ππάγεηαη ζηελ απνθιεηζηηθή αξκνδηφηεηα ησλ ηαθηηθψλ δηθαζηεξίσλ, ε δε εηαηξεία ελάγεηαη κφλνλ ελψπηνλ ησλ δηθαζηεξίσλ ηεο έδξαο ηεο. Κάζε κεηνρή παξέρεη δηθαίσκα κηαο ςήθνπ. πγθχξηνη κεηνρήο γηα λα έρνπλ δηθαίσκα ςήθνπ πξέπεη λα ππνδείμνπλ ζηελ εηαηξεία εγγξάθσο έλα θνηλφ εθπξφζσπν γηα ηε κεηνρή απηή, ν νπνίνο ζα ηνπο εθπξνζσπήζεη ζηε Γεληθή πλέιεπζε, κέρξη δε ηνλ θαζνξηζκφ απηφλ αλαζηέιιεηαη ε άζθεζε ησλ δηθαησκάησλ ηνπο. Κάζε κέηνρνο δηθαηνχηαη λα κεηέρεη ζηε Γεληθή πλέιεπζε ησλ κεηφρσλ ηεο εηαηξείαο είηε απηνπξνζψπσο είηε κέζσ πιεξεμνπζίνπ. Μέηνρνη πνπ δελ ζπκκνξθψλνληαη κε ηα παξαπάλσ ζα κεηέρνπλ ζηε Γεληθή πλέιεπζε κφλν κε ηελ άδεηά ηεο. Εηήζια Οικονομική Έκθεζη ηης

12 β) Πεξηνξηζκνί ζηε κεηαβίβαζε ησλ κεηνρώλ Οη πεξηνξηζκνί πνπ πθίζηαληαη ζηε κεηαβίβαζε ησλ κεηνρψλ είλαη απηνί πνπ δηέπνληαη απφ ην ζπκθσλεηηθφ ηνπ joint agreement ησλ κεηφρσλ. γ) εκαληηθέο άκεζεο ή έκκεζεο ζπκκεηνρέο ηνλ παξαθάησ πίλαθα παξνπζηάδνληαη νη κέηνρνη ηηο εηαηξείαο: Αξηζκόο κεηνρώλ % ηνπ Μεηνρηθνύ Κεθαιαίνπ ΔΛΑΣΡΟΝ Α.Δ.Β.Δ. ΥΑΛΤΒΟΤΡΓΗΚΑ ΠΡΟΪΟΝΣΑ ,00% δ) Μεηνρέο πνπ παξέρνπλ εηδηθά δηθαηώκαηα ειέγρνπ Γελ ππάξρνπλ ηέηνηνπ είδνπο κεηνρέο ε) Πεξηνξηζκνί ζην δηθαίσκα ςήθνπ Γελ πθίζηαληαη πεξηνξηζκνί ζην δηθαίσκα ςήθνπ. ζη) πκθσλίεο κεηόρσλ Γελ είλαη γλσζηέο ζηελ εηαηξεία ζπκθσλίεο κεηαμχ ησλ κεηφρσλ ηεο, νη νπνίεο ζπλεπάγνληαη πεξηνξηζκνχο ζηε κεηαβίβαζε κεηνρψλ ή πεξηνξηζκνχο ζηελ άζθεζε δηθαησκάησλ ςήθνπ. δ) Καλόλεο δηνξηζκνύ θαη αληηθαηάζηαζεο κειώλ ηνπ Γ.. θαη ηξνπνπνίεζεο ηνπ θαηαζηαηηθνύ Γελ ππάξρνπλ ζρεηηθνί θαλφλεο νη νπνίνη λα δηαθνξνπνηνχληαη απφ ηα πξνβιεπφκελα ζηνλ Κ.Ν. 2190/1920. ε) Αξκνδηόηεηα Γ.. ή κειώλ ηνπ α) γηα ηελ έθδνζε λέσλ κεηνρώλ ή β) ηελ αγνξά ηδίσλ κεηνρώλ α) χκθσλα κε ην άξζξν 13 ηνπ Κ.Ν. 2190/1920 κε ηνπο πεξηνξηζκνχο ηεο παξ. 4, ην Γ.. έρεη ην δηθαίσκα, θαηφπηλ ζρεηηθήο απφθαζεο ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο ηεο Δηαηξείαο πνπ ππφθεηηαη ζηηο δηαηππψζεηο δεκνζηφηεηαο ηνπ Κ.Ν. 2190/1920, λα απμάλεη ην κεηνρηθφ θεθάιαην ηεο Δηαηξείαο κε ηελ έθδνζε λέσλ κεηνρψλ, κε απφθαζε πνπ ιακβάλεηαη κε πιεηνςεθία ηνπιάρηζηνλ ησλ 2/3 ηνπ ζπλφινπ ησλ κειψλ ηνπ θαη κέρξη ηνπ πνζνχ ηνπ θεθαιαίνπ πνπ είλαη θαηαβεβιεκέλν θαηά ηελ εκεξνκελία πνπ ρνξεγήζεθε ζην Γ.. ε ζρεηηθή εμνπζία. Ζ εμνπζία απηή έρεη 5εηή ηζρχ θαη δχλαηαη λα αλαλεψλεηαη. Γελ ππάξρεη ζήκεξα ηέηνηα απφθαζε ζε ηζρχ. χκθσλα κε ην άξζξν 13 παξ. 13, κε απφθαζε ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο κπνξεί λα ζεζπηζηεί πξφγξακκα δηάζεζεο κεηνρψλ ζηα κέιε ηνπ Γ.. θαη ην πξνζσπηθφ, κε ηε κνξθή δηθαηψκαηνο πξναίξεζεο αγνξάο κεηνρψλ θαηά ηνπο εηδηθφηεξνπο φξνπο ηεο απφθαζεο απηήο. Ζ απφθαζε ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο νξίδεη ηνλ αλψηαην αξηζκφ ησλ κεηνρψλ πνπ κπνξεί λα εθδνζνχλ, ν νπνίνο βάζεη ηνπ λφκνπ δελ κπνξεί λα ππεξβαίλεη Εηήζια Οικονομική Έκθεζη ηης

13 ην 1/10 ησλ πθηζηάκελσλ κεηνρψλ. Δπίζεο νξίδνληαη ε ηηκή θαη νη φξνη δηάζεζεο ησλ κεηνρψλ ζηνπο δηθαηνχρνπο θαη ν αλψηαηνο αξηζκφο κεηνρψλ πνπ κπνξνχλ λα απνθηεζνχλ εάλ νη δηθαηνχρνη αζθήζνπλ ηα δηθαηψκαηα ηνπο. Σν Γ.. κε απφθαζε ηνπ ξπζκίδεη θάζε άιιε ζρεηηθή ιεπηνκέξεηα πνπ δε ξπζκίδεηαη δηαθνξεηηθά απφ ηε Γεληθή πλέιεπζε. Γελ ππάξρεη ζήκεξα ηέηνηα απφθαζε ζε ηζρχ. β) χκθσλα κε ην άξζξν 16 ηνπ Κ.Ν. 2190/1920 ην Γ.. δχλαηαη λα ζπγθαιέζεη Γεληθή πλέιεπζε ησλ κεηφρσλ κε ζθνπφ ηε ιήςε απφθαζεο γηα αγνξά ηδίσλ κεηνρψλ. Ζ Γεληθή πλέιεπζε ζε πεξίπησζε ιήςεο ζρεηηθήο απφθαζεο ζα νξίζεη ηηο φπνηεο αξκνδηφηεηεο θαη ζχκθσλα πάληα κε ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο. Γελ ππάξρεη ζήκεξα ηέηνηα απφθαζε ζε ηζρχ. ζ) εκαληηθέο ζπκθσλίεο πνπ ηίζεληαη ζε ηζρύ, ηξνπνπνηνύληαη ή ιήγνπλ ζε πεξίπησζε αιιαγήο ζηνλ έιεγρν ηεο Δηαηξείαο θαηόπηλ δεκόζηαο πξόηαζεο Γελ πθίζηαληαη ηέηνηνπ είδνπο ζπκθσλίεο. η) πκθσλίεο κε κέιε ηνπ Γ.. ή κε ην πξνζσπηθό Γελ ππάξρνπλ ζπκθσλίεο πνπ λα έρεη ζπλάςεη ε Δηαηξεία κε κέιε ηνπ Γ.. ηεο ή κε ην πξνζσπηθφ ηεο, νη νπνίεο λα πξνβιέπνπλ απνδεκίσζε ζε πεξίπησζε παξαίηεζεο ή απφιπζεο ρσξίο βάζηκν ιφγν ή ηεξκαηηζκνχ ηεο ζεηείαο ή ηεο απαζρφιεζήο ηνπο εμαηηίαο δεκφζηαο πξφηαζεο. Αζπξφππξγνο, 21 Μαξηίνπ 2015 Ο Πξφεδξνο ηνπ Γ.. ηπιηαλόο Κνπηζνζαλάζεο Εηήζια Οικονομική Έκθεζη ηης

14 ΔΚΘΔΖ ΔΛΔΓΥΟΤΑΝΔΞΑΡΣΖΣΟΤΟΡΚΩΣΟΤ ΔΛΔΓΚΣΖ - ΛΟΓΗΣΖ Πξνο ηνπο Μεηόρνπο ηεο Δηαηξείαο«ΔΛΑΣΡΟΝ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΑΔΒΔ» Έθζεζε επί ησλ Οηθνλνκηθώλ Καηαζηάζεσλ Διέγμακε ηηο ζπλεκκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο Δηαηξείαο «ΔΛΑΣΡΟΝ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΑΔΒΔ»πνπ απνηεινχληαη απφ ηελ θαηάζηαζε νηθνλνκηθήο ζέζεο ηεο 31 Γεθεκβξίνπ 2014, ηηο θαηαζηάζεηο ζπλνιηθνχ εηζνδήκαηνο, κεηαβνιψλ ηδίσλ θεθαιαίσλ θαη ηακεηαθψλ ξνψλ ηεο ρξήζεσο πνπ έιεμε ηελ εκεξνκελία απηή, θαζψο θαη ηελ πεξίιεςε ζεκαληηθψλ ινγηζηηθψλ αξρψλ θαη κεζφδσλ θαη ηηο ινηπέο επεμεγεκαηηθέο πιεξνθνξίεο. Δπζύλε ηεο Γηνίθεζεο γηα ηηο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο Ζ δηνίθεζε είλαη ππεχζπλε γηα ηελ θαηάξηηζε θαη εχινγε παξνπζίαζε απηψλ ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ζχκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξφηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο, φπσο απηά έρνπλ πηνζεηεζεί απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε, φπσο θαη γηα εθείλεο ηηο εζσηεξηθέο δηθιείδεο πνπ ε δηνίθεζε θαζνξίδεη σο απαξαίηεηεο ψζηε λα θαζίζηαηαη δπλαηή ε θαηάξηηζε νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ απαιιαγκέλσλ απφ νπζηψδε αλαθξίβεηα, πνπ νθείιεηαη είηε ζε απάηε είηε ζε ιάζνο. Δπζύλε ηνπ Διεγθηή Ζ δηθή καο επζχλε είλαη λα εθθξάζνπκε γλψκε επί απηψλ ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ κε βάζε ηνλ έιεγρφ καο. Γηελεξγήζακε ηνλ έιεγρφ καο ζχκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξφηππα Διέγρνπ. Σα πξφηππα απηά απαηηνχλ λα ζπκκνξθσλφκαζηε κε θαλφλεο δενληνινγίαο, θαζψο θαη λα ζρεδηάδνπκε θαη δηελεξγνχκε ηνλ έιεγρν κε ζθνπφ ηελ απφθηεζε εχινγεο δηαζθάιηζεο γηα ην εάλ νη νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο είλαη απαιιαγκέλεο απφ νπζηψδε αλαθξίβεηα. Ο έιεγρνο πεξηιακβάλεη ηε δηελέξγεηα δηαδηθαζηψλ γηα ηελ απφθηεζε ειεγθηηθψλ ηεθκεξίσλ, ζρεηηθά κε ηα πνζά θαη ηηο γλσζηνπνηήζεηο ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο. Οη επηιεγφκελεο δηαδηθαζίεο βαζίδνληαη ζηελ θξίζε ηνπ ειεγθηή πεξηιακβαλνκέλεο ηεο εθηίκεζεο ησλ θηλδχλσλ νπζηψδνπο αλαθξίβεηαο ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ, πνπ νθείιεηαη είηε ζε απάηε είηε ζε ιάζνο. Καηά ηε δηελέξγεηα απηψλ ησλ εθηηκήζεσλ θηλδχλνπ, ν ειεγθηήο εμεηάδεη ηηο εζσηεξηθέο δηθιείδεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ θαηάξηηζε θαη εχινγε παξνπζίαζε ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ηεο εηαηξείαο, κε ζθνπφ ην ζρεδηαζκφ ειεγθηηθψλ δηαδηθαζηψλ θαηάιιεισλ γηα ηηο πεξηζηάζεηο θαη φρη κε ζθνπφ ηελ έθθξαζε γλψκεο επί ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ησλ εζσηεξηθψλ δηθιείδσλ ηεο εηαηξείαο. Ο έιεγρνο πεξηιακβάλεη επίζεο ηελ αμηνιφγεζε ηεο θαηαιιειφηεηαο ησλ ινγηζηηθψλ αξρψλ θαη κεζφδσλ πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ θαη ηνπ εχινγνπ ησλ εθηηκήζεσλ πνπ έγηλαλ απφ ηε δηνίθεζε, θαζψο θαη αμηνιφγεζε ηεο ζπλνιηθήο παξνπζίαζεο ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ. Πηζηεχνπκε φηη ηα ειεγθηηθά ηεθκήξηα πνπ έρνπκε ζπγθεληξψζεη είλαη επαξθή θαη θαηάιιεια γηα ηε ζεκειίσζε ηεο ειεγθηηθήο καο γλψκεο. Γλώκε Καηά ηε γλψκε καο, νη ζπλεκκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο παξνπζηάδνπλ εχινγα, απφ θάζε νπζηψδε άπνςε, ηελ νηθνλνκηθή ζέζε ηεο Δηαηξείαο, θαηά ηελ 31 Γεθεκβξίνπ 2014, ηε ρξεκαηννηθνλνκηθή ηεο επίδνζε θαη ηηο ηακεηαθέο ηεο ξνέο γηα ηε ρξήζε πνπ έιεμε ηελ εκεξνκελία απηή, ζχκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξφηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο, φπσο απηά έρνπλ πηνζεηεζεί απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε. Αλαθνξά επί άιισλ Ννκηθώλ θαη Καλνληζηηθώλ ζεκάησλ Δπαιεζεχζακε ηε ζπκθσλία θαη ηελ αληηζηνίρεζε ηνπ πεξηερνκέλνπ ηεο Έθζεζεο ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ κε ηηο ζπλεκκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο, ζηα πιαίζηα ησλ νξηδφκελσλ απφ ηα άξζξα 43α θαη 37 ηνπ Κ.Ν. 2190/1920. Αζήλα,23Μαξηίνπ 2015 Ο Οξθσηφο Διεγθηήο Λνγηζηήο ΣΔΡΓΗΟ Β. ΠΑΠΠΑ Αξ Μ ΟΔΛ πλεξγαδφκελνη Οξθσηνί Λνγηζηέο Α.Δ.Ο.Δ. Μέινο ηεο Crowe Horwath International Φσθ. Νέγξε 3, Αζήλα Αξ Μ ΟΔΛ 125 Εηήζια Οικονομική Έκθεζη ηης

15 1. Καηάζηαζη Οικονομικήρ Θέζηρ (Πνζά ζε ) εκ ΠΔΡΗΟΤΗΑΚΑ ΣΟΗΥΔΗΑ Με θπθινθνξνύληα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία Ηδηνρξεζηκνπνηνχκελα ελζψκαηα πάγηα ζηνηρεία ,70 Δπελδχζεηο ζε αθίλεηα 5 0,00 Άπια πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ,00 Δπελδχζεηο ζε ζπγγελείο ζπγαηξηθέο θαη θνηλνπξαμίεο 6 0,00 Αλαβαιιφκελεο θνξνινγηθέο απαηηήζεηο ,87 Μαθξνπξφζεζκεο απαηηήζεηο 1.318,12 ύλνιν κε θπθινθνξνύλησλ πεξηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ ,69 Κπθινθνξνύληα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία Απνζέκαηα ,44 Πειάηεο θαη ινηπέο απαηηήζεηο ,02 Σακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδχλακα ,44 ύλνιν θπθινθνξνύλησλ πεξηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ ,90 ύλνιν πεξηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ ,59 ΚΑΘΑΡΖ ΘΔΖ Κεθάιαην θαη απνζεκαηηθά απνδηδόκελα ζηνπο κεηόρνπο ηεο κεηξηθήο Μεηνρηθφ θεθάιαην ,00 Τπέξ ην άξηην 9 0,00 Λνηπά απνζεκαηηθά ,00 Απνηειέζκαηα εηο λένλ 9 ( ,83) Γηθαηψκαηα κεηνςεθίαο 9 0,00 ύλνιν θαζαξήο ζέζεο ,17 ΤΠΟΥΡΔΩΔΗ Μαθξνπξόζεζκεο ππνρξεώζεηο Γάλεηα ,00 Πξνβιέςεηο γηα παξνρέο ζηνπο εξγαδφκελνπο 0,00 Δπηρνξεγήζεηο ,79 Αλαβαιιφκελεο θνξνινγηθέο ππνρξεψζεηο 12 0,00 ύλνιν καθξνπξόζεζκσλ ππνρξεώζεσλ ,79 Βξαρππξόζεζκεο ππνρξεώζεηο Πξνκεζεπηέο θαη ινηπέο ππνρξεψζεηο ,95 Βξαρππξφζεζκα δάλεηα ,00 Δπηρνξεγήζεηο ,68 χλνιν ππνρξεψζεσλ θφξνπ εηζνδήκαηνο 13 0,00 ύλνιν βξαρππξόζεζκσλ ππνρξεώζεσλ ,63 ύλνιν ππνρξεώζεσλ ,42 ύλνιν Καζαξήο Θέζεο θαη Τπνρξεώζεσλ ,59 Εηήζια Οικονομική Έκθεζη ηης

16 2. Καηάζηαζη Σςνολικών Εζόδων (Πνζά ζε ) εκ Πσιήζεηο ,57 Κφζηνο πσιήζεσλ ,08 Μηθηό θέξδνο ,51 Άιια έζνδα ,73 Έμνδα δηαζέζεσο ,27 Έμνδα δηνηθήζεσο ,31 Άιια έμνδα ,81 Υξεκαηννηθνλνκηθά έζνδα ,59 Υξεκαηννηθνλνκηθφ θφζηνο ,12 Κέξδνο/(Εεκία) πξν θόξσλ ,70 Φφξνο εηζνδήκαηνο ,87 Καζαξό θέξδνο/(εεκία) πεξηόδνπ ,83 Κέξδνο/(Εεκία) αλά κεηνρή 16-3, Καηάζηαζη Μεηαβολών Ιδίων Κεθαλαίων (Πνζά ζε ) Αλαινγνύληα ζηνπο κεηόρνπο ηεο κεηξηθήο Μεηνρηθό Κεθάιαην Απνζεκαηηθά Απνηειέζκαηα εηο λένλ Γηθαηώκαηα κεηνςεθίαο ύλνιν Ηδίσλ Κεθαιαίσλ Τπόινηπν ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Κέξδνο πεξηφδνπ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ύλνια ρξήζεο 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Τπόινηπα ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Κέξδνο πεξηφδνπ 0,00 0, ,83 0, ,83 Καζαξό θέξδνο πεξηόδνπ πνπ θαηαρσξήζεθε (ζπλνιηθά) 0,00 0, ,83 0, ,83 Αχμεζε κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ ,00 0,00 0,00 0, ,00 Πνζά πξννξηδφκελα γηα ΑΜΚ 0, ,00 0,00 0, ,00 ύλνια ρξήζεο , , ,83 0, ,17 Τπόινηπα , , ,83 0, ,17 Εηήζια Οικονομική Έκθεζη ηης

17 4. Καηάζηαζη ηαμειακών ποών (Πνζά ζε ) Λεηηνπξγηθέο δξαζηεξηόηεηεο Κέξδε πξν θόξσλ ,70 Πιένλ / κείνλ πξνζαξκνγέο γηα: Απνζβέζεηο ,53 Απνζβέζεηο επηρνξεγήζεσλ ,68 Πξνβιέςεηο 0,00 πλαιιαγκαηηθέο δηαθνξέο 0,00 Απνκεηψζεηο ζηνηρείσλ ελεξγεηηθνχ (απαηηήζεηο θιπ.) 0,00 Απνηειέζκαηα (έζνδα, έμνδα θέξδε θαη δεκηέο) επελδπηηθήο δξαζηεξηφηεηαο ,59 Υξεσζηηθνί ηφθνη θαη ζπλαθή έμνδα ,12 Πιένλ / κείνλ πξνζαξκνγέο γηα κεηαβνιέο ινγαξηαζκψλ θεθαιαίνπ θίλεζεο ή πνπ ζρεηίδνληαη κε ηηο ιεηηνπξγηθέο δξαζηεξηφηεηεο ,96 Μείσζε / (αχμεζε) απνζεκάησλ ,44 Μείσζε / (αχμεζε) απαηηήζεσλ ,07 (Μείσζε) / αχμεζε ππνρξεψζεσλ (πιελ ηξαπεδψλ) ,74 Μείνλ : Υξεσζηηθνί ηφθνη θαη ζπλαθή έμνδα θαηαβεβιεκέλα ,12 Καηαβεβιεκέλνη θφξνη ,07 ύλνιν εηζξνώλ / (εθξνώλ) από ιεηηνπξγηθέο δξαζηεξηόηεηεο (α) ,08 Δπελδπηηθέο δξαζηεξηόηεηεο Απφθηεζε ζπγαηξηθψλ, ζπγγελψλ, θνηλνπξαμηψλ θαη ινηπψλ επελδχζεσλ 0,00 Αγνξά - Πψιεζε Υξενγξάθσλ 0,00 Αγνξά ελζψκαησλ θαη άπισλ παγίσλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ,23 Δηζπξάμεηο απφ πσιήζεηο ελζψκαησλ θαη άπισλ παγίσλ 1.500,00 Σφθνη εηζπξαρζέληεο 8.860,59 Μεξίζκαηα εηζπξαρζέληα 0,00 ύλνιν εηζξνώλ / (εθξνώλ) από επελδπηηθέο δξαζηεξηόηεηεο (β) ,64 Υξεκαηνδνηηθέο δξαζηεξηόηεηεο Δηζπξάμεηο απφ αχμεζε κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ ,00 Δηζπξάμεηο απφ εθδνζέληα / αλαιεθζέληα δάλεηα ,00 Δμνθιήζεηο δαλείσλ 0,00 Μεξίζκαηα πιεξσζέληα 0,00 ύλνιν εηζξνώλ / (εθξνώλ) από ρξεκαηνδνηηθέο δξαζηεξηόηεηεο (γ) ,00 Καζαξή αύμεζε / (κείσζε) ζηα ηακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδύλακα πεξηόδνπ (α)+(β)+(γ) ,44 Σακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδχλακα έλαξμεο πεξηφδνπ 0,00 Σακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδύλακα ιήμεο πεξηόδνπ ,44 Εηήζια Οικονομική Έκθεζη ηης

18 Σημειώζειρ επί ηων Οικονομικών Καηαζηάζεων 1. Γενικέρ πληποθοπίερ Ζ «ΔΛΑΣΡΟΝ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΑΔΒΔ» ηδξχζεθε ην Έρεη ηελ έδξα ηεο ζην Νέν Δξάζκην ηνπ Ννκνχ ΞάλζεοΠεξηθέξεηα Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο Θξάθεο, Ννκαξρία Ξάλζεο, Γηεχζπλζε Αλσλχκσλ Δηαηξεηψλ θαη Πίζηεσο, κε Αξηζκφ ΓΔΜΖ Κχξηα δξαζηεξηφηεηα ηεο είλαη ε παξαγσγή θαη εκπνξία εηδψλ ζεξκνθεπίνπ. Γελ ππάξρνπλ επίδηθεο ή ππφ δηαηηεζία δηαθνξέο ηεο Δηαηξείαο, θαζψο θαη απνθάζεηο δηθαζηηθψλ ή δηαηηεηηθψλ νξγάλσλ πνπ ελδέρεηαη λα έρνπλ ζεκαληηθή επίπησζε ζηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ή ιεηηνπξγία ηεο. Ζ εηαηξεία πεξηιακβάλεηαη ζηηο ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο εηαηξείαο ΔΛΑΣΡΟΝ Α.Δ.Β.Δ. ΥΑΛΤΒΟΤΡΓΗΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ (κε έδξα ηελ Διιάδα ε νπνία ζπκκεηέρεη ζην θεθάιαην ηεο Δηαηξείαο κε πνζνζηφ 100,00%. Οη νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο έρνπλ εγθξηζεί απφ ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ηεο Δηαηξείαο ηελ Εηήζια Οικονομική Έκθεζη ηης

19 2. Οι ζημανηικέρ λογιζηικέρ απσέρ πος σπηζιμοποιεί η Εηαιπεία 2.1 Νέα Πξόηππα, δηεξκελείεο θαη ηξνπνπνίεζε πθηζηάκελσλ πξνηύπσλ Απφ πηνζεηήζεθαλ ηα παξαθάησ πξφηππα θαη δηεξκελείεο θαη εθφζνλ δελ αλαθέξεηαη δηαθνξεηηθά, δελ επέθεξαλ ζεκαληηθέο επηπηψζεηο ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηνπ εηαηξείαο. Οκάδα πξνηύπσλ ζρεηηθά κε ηηο ελνπνηήζεηο θαη ηηο από θνηλνύ ζπκθσλίεο Σνλ Μάην ηνπ 2011 ην ΓΛΠ δεκνζίεπζε 3 λέα πξφηππα, ηα ΓΠΥΑ 10 «Δλνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο», ΓΠΥΑ 11 «ρήκαηα ππφ θνηλφ έιεγρν» θαη ΓΠΥΑ 12 «Γλσζηνπνίεζε ζπκκεηνρψλ ζε άιιεο νληφηεηεο» θαη ηξνπνπνίεζε ηα ΓΛΠ 27 «Αηνκηθέο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο» θαη ΓΛΠ 28 «Δπελδχζεηο ζε ζπγγελείο επηρεηξήζεηο θαη θνηλνπξαμίεο». Σα αλσηέξσ πξφηππα θαη ηξνπνπνηήζεηο έρνπλ ππνρξεσηηθή εθαξκνγή απφ ηελ ηξέρνπζα νηθνλνκηθή ρξήζε. Οη θπξηφηεξνη φξνη ησλ πξνηχπσλ θαζψο θαη ε επίδξαζε ηνπο ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο εηαηξίαο παξαηίζεληαη θαησηέξσ: ΓΛΠ 27 (ηξνπνπνηεκέλν) «Αηνκηθέο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο» Σν Πξφηππν απηφ δεκνζηεχζεθε ηαπηφρξνλα κε ην ΓΠΥΑ 10 «Δλνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο». Σα δχν πξφηππα αληηθαζηζηνχλ ην ΓΛΠ 27 «Δλνπνηεκέλεο θαη Αηνκηθέο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο». Σν ηξνπνπνηεκέλν ΓΛΠ 27 πεξηέρεη ηηο ινγηζηηθέο απαηηήζεηο θαη ηηο απαηηήζεηο γλσζηνπνηήζεσλ γηα επελδχζεηο ζε ζπγαηξηθέο, θνηλνπξαμίεο θαη ζπγγελείο επηρεηξήζεηο φηαλ ε νηθνλνκηθή νληφηεηα θαηαξηίδεη αηνκηθέο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο. Σν Πξφηππν απαηηεί ε νηθνλνκηθή νληφηεηα πνπ θαηαξηίδεη αηνκηθέο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο λα ινγηζηηθνπνηεί ηηο επελδχζεηο ζην θφζηνο ή ζχκθσλα κε ην ΓΛΠ 39 ή ΓΠΥΑ 9 «Υξεκαηννηθνλνκηθά Μέζα». ΓΛΠ 28 (ηξνπνπνηεκέλν) «πκκεηνρέο ζε πγγελείο Δπηρεηξήζεηο θαη Κνηλνπξαμίεο» Σν ΓΛΠ 28 «Δπελδχζεηο ζε πγγελείο επηρεηξήζεηο θαη Κνηλνπξαμίεο» αληηθαζηζηά ην ΓΛΠ 28 «Δπελδχζεηο ζε πγγελείο επηρεηξήζεηο». Ο ζθνπφο ηνπ Πξνηχπνπ είλαη λα νξίζεη ηνλ ινγηζηηθφ ρεηξηζκφ αλαθνξηθά κε ηηο επελδχζεηο ζε ζπγγελείο επηρεηξήζεηο θαη λα παξαζέζεη ηηο απαηηήζεηο γηα ηελ εθαξκνγή ηεο κεζφδνπ ηεο θαζαξήο ζέζεο θαηά ηε ινγηζηηθή ησλ επελδχζεσλ ζε ζπγγελείο θαη θνηλνπξαμίεο, φπσο απηέο νξίδνληαη ζην ΓΠΥΑ 11 «ρήκαηα ππφ θνηλφ έιεγρν». ΓΠΥΑ 10 «Δλνπνηεκέλεο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο» Σν ΓΠΥΑ 10 ζέηεη ηηο αξρέο γηα ηελ παξνπζίαζε θαη ηελ θαηάξηηζε ησλ ελνπνηεκέλσλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ, φηαλ κία νληφηεηα ειέγρεη κία ή πεξηζζφηεξεο άιιεο νληφηεηεο. Σν ΓΠΥΑ 10 αληηθαζηζηά ηηο απαηηήζεηο ελνπνίεζεο πνπ πεξηιακβάλνληαλ ζην ΓΛΠ 27 «Δλνπνηεκέλεο θαη Αηνκηθέο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο» θαη ζηε Γηεξκελεία 12 «Δλνπνίεζε - νηθνλνκηθέο νληφηεηεο εηδηθνχ ζθνπνχ». Σν ΓΠΥΑ 10 ζηεξίδεηαη ζηηο πθηζηάκελεο αξρέο, πξνζδηνξίδνληαο ηελ έλλνηα ηνπ ειέγρνπ σο ηνλ θαζνξηζηηθφ παξάγνληα γηα ην αλ κηα νηθνλνκηθή νληφηεηα ζα πξέπεη λα ζπκπεξηιεθζεί ζηηο ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο Εηήζια Οικονομική Έκθεζη ηης

20 ηεο κεηξηθήο εηαηξείαο. Σν πξφηππν παξέρεη πξφζζεηεο νδεγίεο γηα λα βνεζήζεη ζηνλ πξνζδηνξηζκφ ηνπ ειέγρνπ, φπνπ απηφ είλαη δχζθνιν λα εθηηκεζεί. ΓΠΥΑ 11 «ρήκαηα ππό θνηλό έιεγρν» Σν ΓΠΥΑ 11 αληηθαζηζηά ην ΓΛΠ 31 «πκκεηνρέο ζε θνηλνπξαμίεο» θαη ηε ΜΔΓ 13 «Απφ θνηλνχ ειεγρφκελεο νηθνλνκηθέο νληφηεηεο Με ρξεκαηηθέο ζπλεηζθνξέο απφ θνηλνπξαθηνχληεο». Σν ΓΠΥΑ 11 παξέρεη κηα πην ξεαιηζηηθή αληηκεηψπηζε ησλ απφ θνηλνχ ζπκθσληψλ (joint arrangements) εζηηάδνληαο ζηα δηθαηψκαηα θαη ηηο ππνρξεψζεηο, παξά ζηε λνκηθή ηνπο κνξθή. Οη ηχπνη ησλ ζπκθσληψλ πεξηνξίδνληαη ζε δχν: απφ θνηλνχ ειεγρφκελεο δξαζηεξηφηεηεο θαη θνηλνπξαμίεο. Ζ κέζνδνο ηεο αλαινγηθήο ελνπνίεζεο δελ είλαη πιένλ επηηξεπηή. Οη ζπκκεηέρνληεο ζε θνηλνπξαμίεο εθαξκφδνπλ ππνρξεσηηθά ηελ ελνπνίεζε κε ηε κέζνδν ηεο θαζαξήο ζέζεο. Οη νηθνλνκηθέο νληφηεηεο πνπ ζπκκεηέρνπλ ζε απφ θνηλνχ ειεγρφκελεο δξαζηεξηφηεηεο εθαξκφδνπλ παξφκνην ινγηζηηθφ ρεηξηζκφ κε απηφλ πνπ εθαξκφδνπλ επί ηνπ παξφληνο νη ζπκκεηέρνληεο ζε απφ θνηλνχ ειεγρφκελα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ή ζε απφ θνηλνχ ειεγρφκελεο δξαζηεξηφηεηεο. Σν πξφηππν παξέρεη επίζεο δηεπθξηλίζεηο ζρεηηθά κε ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζε απφ θνηλνχ ζπκθσλίεο, ρσξίο λα ππάξρεη απφ θνηλνχ έιεγρνο. ΓΠΥΑ 12 «Γλσζηνπνίεζε ζπκκεηνρώλ ζε άιιεο νληόηεηεο» Σν ΓΠΥΑ 12 αλαθέξεηαη ζηηο απαηηνχκελεο γλσζηνπνηήζεηο κηαο νηθνλνκηθήο νληφηεηαο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ζεκαληηθψλ θξίζεσλ θαη ππνζέζεσλ, νη νπνίεο επηηξέπνπλ ζηνπο αλαγλψζηεο ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ λα αμηνινγήζνπλ ηε θχζε, ηνπο θηλδχλνπο θαη ηηο νηθνλνκηθέο επηπηψζεηο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε ζπκκεηνρή ηεο νηθνλνκηθήο νληφηεηαο ζε ζπγαηξηθέο, ζπγγελείο, απφ θνηλνχ ζπκθσλίεο θαη κε ελνπνηνχκελεο νηθνλνκηθέο νληφηεηεο (structure dentities). Σξνπνπνηήζεηο ζηα ΓΠΥΑ 10, ΓΠΥΑ 11 θαη ΓΠΥΑ 12 - Οδεγίεο κεηάβαζεο Οη ηξνπνπνηήζεηο εθδφζεθαλ απφ ην πκβνχιην ζηηο 28 Ηνπλίνπ 2012 θαη παξέρνπλ επηπξφζζεηε ειάθξπλζε φζνλ αθνξά ηε κεηάβαζε ζηα ΓΠΥΑ 10, ΓΠΥΑ 11 θαη ΓΠΥΑ 12, πεξηνξίδνληαο ηελ ππνρξέσζε λα παξέρεηαη ζπγθξηηηθή πιεξνθφξεζε κφλν ζηελ ακέζσο πξνεγνχκελε ζπγθξηηηθή πεξίνδν. Γηα ηηο γλσζηνπνηήζεηο πνπ ζρεηίδνληαη κε κε ελνπνηνχκελεο δνκεκέλεο νληφηεηεο (structure dentities) νη ηξνπνπνηήζεηο άξνπλ ηελ απαίηεζε λα παξνπζηάδεηαη ζπγθξηηηθή πιεξνθφξεζε γηα πεξηφδνπο πξηλ ηελ πξψηε εθαξκνγή ηνπ ΓΠΥΑ 12. Σξνπνπνίεζεο ζηα ΓΠΥΑ 10, ΓΠΥΑ 12 θαη ΓΛΠ 27 Δμαηξέζεηο ελνπνίεζεο γηα ηηο Δηαηξείεο Δπελδύζεσλ Οη ηξνπνπνηήζεηο απηέο πνπ εθδφζεθαλ απφ ην πκβνχιην ζηηο 31 Οθησβξίνπ 2012 παξέρνπλ εμαίξεζε απφ ηηο απαηηήζεηο ηεο ελνπνίεζεο γηα ηηο Δηαηξείεο Δπελδχζεσλ θαη αλη απηνχ απαηηνχλ νη Δηαηξείεο Δπελδχζεσλ λα παξνπζηάδνπλ ηηο επελδχζεηο ηνπο ζε ζπγαηξηθέο, σο κηα θαζαξή επέλδπζε πνπ επηκεηξάηαη ζηελ εχινγε αμία κε ηηο κεηαβνιέο ζηα απνηειέζκαηα ρξήζεσο. Ζ ηξνπνπνίεζε ηνπ πξνηχπνπ δελ είρε επίδξαζε ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο Δηαηξείαο. Εηήζια Οικονομική Έκθεζη ηης

21 Πξόηππα θαη Γηεξκελείεο ππνρξεσηηθά γηα ηελ ηξέρνπζα νηθνλνκηθή ρξήζε 2014 ΓΛΠ 32 (Σξνπνπνίεζε) «Υξεκαηνπηζησηηθά κέζα: Παξνπζίαζε» θαη ΓΠΥΑ 7 «Υξεκαηνπηζησηηθά Μέζα: Γλσζηνπνηήζεηο - πκςεθηζκόο ρξεκαηννηθνλνκηθώλ ζηνηρείσλ θαη ρξεκαηννηθνλνκηθώλ ππνρξεώζεσλ» (Σξνπνπνίεζε) πεξηνπζηαθώλ Ζ ηξνπνπνίεζε ζην ΓΛΠ 32 αθνξά ηηο νδεγίεο εθαξκνγήο ηνπ πξνηχπνπ ζρεηηθά κε ηνλ ζπκςεθηζκφ ελφο ρξεκαηννηθνλνκηθνχ πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ θαη κηαο ρξεκαηννηθνλνκηθήο ππνρξέσζεο θαη ζην ΓΠΥΑ 7 ηηο ζρεηηθέο γλσζηνπνηήζεηο. Ζ ηξνπνπνίεζε δελ είρε επίδξαζε ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο Δηαηξείαο. ΓΛΠ 36 (Σξνπνπνίεζε) «Απνκείσζε αμίαο πεξηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ -Γλσζηνπνηήζεηο αλαθηήζηκνπ πνζνύ γηα κε ρξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία» Ζ ηξνπνπνίεζε εηζαγάγεη ηελ γλσζηνπνίεζε πιεξνθνξηψλ ζρεηηθά κε ην αλαθηήζηκν πνζφ ησλ απνκεησκέλσλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ, εθφζνλ ην πνζφ βαζίδεηαη ζηελ εχινγε αμία κείνλ ην θφζηνο δηάζεζεο. Ζ ηξνπνπνίεζε εθαξκφδεηαη ζηηο εηήζηεο ινγηζηηθέο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 1ε Ηαλνπαξίνπ Ζ ηξνπνπνίεζε δελ είρε επίδξαζε ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο Δηαηξείαο. ΓΛΠ 39 (Σξνπνπνίεζε) «Υξεκαηννηθνλνκηθά κέζα: Αλαγλώξηζε θαη επηκέηξεζε - Αλαλέσζε παξαγώγσλ θαη ζπλέρηζε ηεο ινγηζηηθήο αληηζηάζκηζεο» Ζ ηξνπνπνίεζε επηηξέπεη ηε ζπλέρηζε ηεο ινγηζηηθήο αληηζηάζκηζεο ζε κηα θαηάζηαζε φπνπ έλα παξάγσγν, ην νπνίν έρεη νξηζηεί σο κέζν αληηζηάζκηζεο, αλαλεψλεηαη ψζηε λα εθθαζαξηζηεί κε έλαλ λέν θεληξηθφ αληηζπκβαιιφκελν, σο απνηέιεζκα λφκσλ ή θαλνληζηηθψλ δηαηάμεσλ, εθφζνλ πιεξνχληαη ζπγθεθξηκέλεο πξνυπνζέζεηο. Ζ ηξνπνπνίεζε δελ είρε επίδξαζε ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο Δηαηξείαο. Πξόηππα θαη Γηεξκελείεο ππνρξεσηηθά γηα κεηαγελέζηεξεο πεξηόδνπο πνπ δελ έρνπλ εθαξκνζηεί λσξίηεξα από ηελ Δηαηξεία θαη ηνλ Όκηιν. Σα παξαθάησ λέα πξόηππα, ηξνπνπνηήζεηο πξνηύπσλ θαη δηεξκελείεο έρνπλ εθδνζεί αιιά είλαη ππνρξεσηηθά γηα κεηαγελέζηεξεο πεξηόδνπο. Ζ Δηαηξεία θαη ν Όκηινο δελ έρεη εθαξκόζεη λσξίηεξα ηα θαησηέξσ πξόηππα θαη κειεηά ηελ επίδξαζε ηνπο ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο. ΔΓΓΠΥΑ 21 «Δηζθνξέο» Ζ Γηεξκελεία δηεπθξηλίδεη φηη ην «γεγνλφο πνπ δεζκεχεη» θαη δεκηνπξγεί κηα ππνρξέσζε θαηαβνιήο εηζθνξάο είλαη ε δξαζηεξηφηεηα πνπ πεξηγξάθεηαη ζηε ζρεηηθή λνκνζεζία πνπ ελεξγνπνηεί ηελ πιεξσκή ηεο εηζθνξάο. Ζ δηεξκελεία εθαξκφδεηαη ζηηο εηήζηεο ινγηζηηθέο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 17ε Ηνπλίνπ 2014 θαη δελ αλακέλεηαη λα έρεη επίπησζε ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο Δηαηξείαο. ΓΛΠ 19 (Σξνπνπνίεζε) «Παξνρέο ζε εξγαδνκέλνπο-δηζθνξέο από εξγαδόκελνπο» Ζ ηξνπνπνίεζε δηεπθξηλίδεη ην πψο νη εηζθνξέο απφ εξγαδνκέλνπο ή ηξίηνπο πνπ ζπλδένληαη κε ηελ ππεξεζία ζα πξέπεη λα απνδνζνχλ ζε πεξηφδνπο ππεξεζίαο. Δπηπιένλ, επηηξέπεη κηα πξαθηηθή ιχζε, αλ ην Εηήζια Οικονομική Έκθεζη ηης

22 πνζφ ησλ εηζθνξψλ είλαη αλεμάξηεην απφ ηνλ αξηζκφ ησλ εηψλ ππεξεζίαο. Ζ ηξνπνπνίεζε εθαξκφδεηαη ζε εηήζηεο ινγηζηηθέο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 1 Ηνπιίνπ 2014 θαη δελ έρεη πηνζεηεζεί απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε. ΓΠΥΑ 9 «Υξεκαηννηθνλνκηθά κέζα» Σν ΓΠΥΑ 9 πξφθεηηαη λα αληηθαηαζηήζεη ην ΓΛΠ 39. Σα κέξε ηνπ ΓΠΥΑ 9 πνπ εθδφζεθαλ ην Ννέκβξην 2009 θαη ηνλ Οθηψβξην ηνπ 2010 αληηθαζηζηνχλ ηα κέξε ηνπ ΓΛΠ 39 πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ ηαμηλφκεζε θαη επηκέηξεζε ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ θαη ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ππνρξεψζεσλ. Σν Ννέκβξην ηνπ 2013, ην ΓΛΠ πξφζζεζε ζην ΓΠΥΑ 9 ηηο απαηηήζεηο πνπ αθνξνχλ ζηε ινγηζηηθή αληηζηάζκηζεο. ε επφκελε θάζε ηνπ έξγνπ ζα πξνζηεζνχλ νη λέεο απαηηήζεηο πνπ αθνξνχλ ηελ απνκείσζε ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ κέζσλ. Ζ Δηαηξεία βξίζθεηαη ζηε δηαδηθαζία εθηίκεζεο ηεο επίδξαζεο ηνπ ΓΠΥΑ 9 ζηηο νηθνλνκηθέο ηνπ θαηαζηάζεηο. Ζ εκεξνκελία ππνρξεσηηθήο εθαξκνγήο ηνπ πξνηχπνπ ζα νξηζηεί απφ ην ΓΛΠ κέζα ζην 2014, κε ηελ νινθιήξσζε ηνπ. Ζ εθαξκνγή λσξίηεξα επηηξέπεηαη γηα ην κέξνο ηνπ πξνηχπνπ πνπ έρεη εθδνζεί. Ζ Δηαηξεία κπνξεί λα εθαξκφζεη ην ΓΠΥΑ 9 λσξίηεξα δηφηη απηφ δελ έρεη πηνζεηεζεί απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε. ΓΠΥΑ 7 (Σξνπνπνίεζε) «Υξεκαηνπηζησηηθά Μέζα: Γλσζηνπνηήζεηο» Σελ , ην πκβνχιην ησλ Γηεζλψλ Λνγηζηηθψλ Πξνηχπσλ εμέδσζε ηελ ηξνπνπνίεζε ηνπ ΓΠΥΑ 7 κε ηελ νπνία πξνζηέζεθαλ ζην πξφηππν γλσζηνπνηήζεηο αλαθνξηθά κε ηε κεηάβαζε ζην ΓΠΥΑ 9. Ζ ηξνπνπνίεζε δελ έρεη πηνζεηεζεί απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε. Ζ Δηαηξεία θαη ν Όκηινο εμεηάδνπλ ηηο επηπηψζεηο πνπ ζα έρεη ε πηνζέηεζε ηεο ελ ιφγσ ηξνπνπνίεζεο ζηηο νηθνλνκηθέο ηνπ θαηαζηάζεηο. Σξνπνπνηήζεηο ζε πξόηππα πνπ απνηεινύλ έλα ηκήκα ηνπ πξνγξάκκαηνο εηήζησλ βειηηώζεσλ ηνπ ΓΛΠ (πκβνύιην Γηεζλώλ Λνγηζηηθώλ Πξνηύπσλ) Σν ΓΛΠ ζηα πιαίζηα ηνπ εηήζηνπ πξνγξάκκαηνο βειηηψζεσλ, εμέδσζε ηνλ Γεθέκβξην ηνπ 2013 δχν θχθινπο πεξηνξηζκέλσλ ηξνπνπνηήζεσλ ζε πθηζηάκελα πξφηππα. Οη ηξνπνπνηήζεηο απηέο έρνπλ εθαξκνγή ζε πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά απφ ηελ 1 Ηνπιίνπ 2014 θαη δελ έρνπλ πηνζεηεζεί απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε. Οη θαησηέξσ ηξνπνπνηήζεηο δελ αλακέλεηαη λα έρνπλ ζεκαληηθή επίπησζε ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο Δηαηξείαο θαη ηνπ Οκίινπ εθηφο αλ αλαθέξεηαη δηαθνξεηηθά. Δηήζηεο Βειηηώζεηο ζηα ΓΠΥΑ, Κύκλορ Γ.Π.Υ.Α 2 «Παξνρέο πνπ εμαξηώληαη από ηελ αμία ησλ κεηνρώλ» Σξνπνπνηνχληαη νη νξηζκνί ησλ «πξνυπνζέζεσλ θαηνρχξσζεο» θαη ησλ «ζπλζεθψλ αγνξάο» θαη πξνζηίζεληαη νξηζκνί γηα ηνπο «φξνπο απφδνζεο» θαη ηνπο «φξνπο πξνυπεξεζίαο» (πνπ πξνεγνπκέλσο ήηαλ κέξνο ηνπ νξηζκνχ ησλ «πξνυπνζέζεσλ θαηνρχξσζεο» Γ.Π.Υ.Α. 3 «πλελώζεηο επηρεηξήζεσλ» Εηήζια Οικονομική Έκθεζη ηης

23 Ζ ηξνπνπνίεζε δηεπθξηλίδεη φηη ην ελδερφκελν αληάιιαγκα πνπ θαηαηάζζεηαη σο πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν ή ππνρξέσζε ζα επηκεηξάηαη ζηελ εχινγε αμία ηνπ ζε θάζε εκεξνκελία ηζνινγηζκνχ. Γ.Π.Υ.Α. 8 «Λεηηνπξγηθνί Σνκείο» Ζ ηξνπνπνίεζε απαηηεί ε νληφηεηα λα γλσζηνπνηεί ηηο απνθάζεηο ηεο Γηνίθεζεο ζηελ εθαξκνγή ησλ θξηηεξίσλ ζπγθέληξσζεο ζηνπο ιεηηνπξγηθνχο ηνκείο. Γηεπθξηλίδεη επίζεο φηη ε νληφηεηα παξέρεη κφλν ζπκθσλίεο ηνπ ζπλφινπ ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ησλ πξνο παξνπζίαζε ηνκέσλ κε ηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ηεο νληφηεηαο εάλ ηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ηνπ ηνκέα παξνπζηάδνληαη ηαθηηθά. Γ.Π.Υ.Α. 13 Δπηκέηξεζε ηεο εύινγεο αμίαο Ζ ηξνπνπνίεζε δηεπθξηλίδεη φηη ε έθδνζε ηνπ ΓΠΥΑ 13 θαη νη ηξνπνπνηήζεηο ηνπ ΓΠΥΑ 9 θαη ηνπ ΓΛΠ 39 δελ αθαηξνχλ ηελ δπλαηφηεηα λα επηκεηξεζνχλ νη βξαρππξφζεζκεο απαηηήζεηο θαη ππνρξεψζεηο, γηα ηηο νπνίεο δελ αλαθέξεηαη επηηφθην ζηα ηηκνινγεκέλα πνζά, απξνεμφθιεηεο εάλ ην απνηέιεζκα ηεο πξνεμφθιεζεο δελ είλαη ζεκαληηθφ. Γ.Λ.Π.16 Δλζώκαηα Πάγηα Με ηελ ηξνπνπνίεζε δηεπθξηλίδεηαη φηη, φηαλ έλα ζηνηρείν ησλ ελζψκαησλ παγίσλ αλαπξνζαξκφδεηαη ε αθαζάξηζηε ινγηζηηθή αμία ηνπ πξνζαξκφδεηαη θαηά ηξφπν πνπ λα ζπλάδεη κε ηελ αλαπξνζαξκνγή ηεο θαζαξήο ινγηζηηθήο αμίαο. Γ.Λ.Π.24 Γλσζηνπνηήζεηο πλδεδεκέλσλ Μεξώλ Ζ ηξνπνπνίεζε δηεπθξηλίδεη φηη κία εηαηξία πνπ παξέρεη ππεξεζίεο «βαζηθνχ δηνηθεηηθνχ ζηειέρνπο» ζηελ αλαθέξνπζα νληφηεηα ή ζηε κεηξηθή ηεο αλαθέξνπζαο νηθνλνκηθήο νληφηεηαο, είλαη έλα ζπλδεδεκέλν κέξνο ηεο νηθνλνκηθήο νληφηεηαο. Γ.Λ.Π.38 Άπια Πεξηνπζηαθά ηνηρεία Με ηελ ηξνπνπνίεζε δηεπθξηλίδεηαη φηη, φηαλ έλα άπιν πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν αλαπξνζαξκφδεηαη, ε αθαζάξηζηε ινγηζηηθή αμία ηνπ πξνζαξκφδεηαη θαηά ηξφπν πνπ λα ζπλάδεη κε ηελ αλαπξνζαξκνγή ηεο θαζαξήο ινγηζηηθήο αμίαο. Δηήζιερ Βεληιώζειρ ζηα ΓΠΥΑ, Κύκλορ Γ.Π.Υ.Α. 1 Πξώηε εθαξκνγή ησλ δηεζλώλ πξνηύπσλ ρξεκαηννηθνλνκηθήο αλαθνξάο Ζ ηξνπνπνίεζε δηεπθξηλίδεη φηη κία νληφηεηα, ζηηο πξψηεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ζχκθσλα κε ηα Γ.Π.Υ.Α., έρεη ηε δπλαηφηεηα επηινγήο κεηαμχ ηεο εθαξκνγήο ελφο ππάξρνληνο θαη ζε ηζρχ ΓΠΥΑ ή λα εθαξκφζεη λσξίηεξα έλα λέν ή αλαζεσξεκέλν ΓΠΥΑ ην νπνίν δελ είλαη αθφκε ππνρξεσηηθφ, ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη Εηήζια Οικονομική Έκθεζη ηης

24 ην λέν ή αλαζεσξεκέλν ΓΠΥΑ επηηξέπεη ηελ λσξίηεξε εθαξκνγή. Μηα νηθνλνκηθή νληφηεηα απαηηείηαη λα εθαξκφζεη ηελ ίδηα έθδνζε ηνπ ΓΠΥΑ ζε φιεο ηηο πεξηφδνπο πνπ θαιχπηνληαη απφ ηηο πξψηεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ζχκθσλα κε ηα ΓΠΥΑ. Γ.Π.Υ.Α. 3 πλελώζεηο επηρεηξήζεσλ Ζ ηξνπνπνίεζε δηεπθξηλίδεη φηη ην ΓΠΥΑ 3 εμαηξεί απφ ην πεδίν εθαξκνγήο ηνπ, ηε ινγηζηηθή αληηκεηψπηζε ηεο ίδξπζεο κηαο απφ θνηλνχ ζπκθσλίαο ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο ίδηαο ηεο απφ θνηλνχ ζπκθσλίαο. Γ.Π.Υ.Α. 13 Δπηκέηξεζε ηεο εύινγεο αμίαο Με ηελ ηξνπνπνίεζε δηεπθξηλίδεηαη φηη ην πεδίν εθαξκνγήο ηεο εμαίξεζεο ηνπ ραξηνθπιαθίνπ, πνπ νξίδεηαη ζηελ παξάγξαθν 52 ηνπ ΓΠΥΑ 13 πεξηιακβάλεη φιεο ηηο ζπκβάζεηο πνπ ινγηζηηθνπνηήζεθαλ θαη εκπίπηνπλ ζην πεδίν εθαξκνγήο ηνπ ΓΛΠ 39 Υξεκαηννηθνλνκηθά Μέζα: Αλαγλψξηζε θαη Δπηκέηξεζε, ή ην ΓΠΥΑ 9 Υξεκαηννηθνλνκηθά Μέζα, αλεμάξηεηα απφ ην αλ πιεξνχλ ηνλ νξηζκφ ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ή ππνρξεψζεσλ φπσο νξίδνληαη ζην ΓΛΠ 32 Υξεκαηννηθνλνκηθά Μέζα: Παξνπζίαζε. Γ.Λ.Π.40 Δπελδύζεηο ζε Αθίλεηα Με ηελ ηξνπνπνίεζε δηεπθξηλίδεηαη φηη ην εάλ κηα ζπγθεθξηκέλε ζπλαιιαγή πιεξεί ηνλ νξηζκφ ηεο ζπλέλσζεο επηρεηξήζεσλ, φπσο νξίδεηαη ζην ΓΠΥΠ 3 πλελψζεηο Δπηρεηξήζεσλ θαη ησλ επελδχζεσλ ζε αθίλεηα, φπσο απηά νξίδνληαη ζην ΓΛΠ 40 Δπελδχζεηο ζε Αθίλεηα, απαηηείηαη ε μερσξηζηή εθαξκνγή θαη ησλ δχν πξφηππσλ μερσξηζηά. ΓΛΠ 16 θαη ΓΛΠ 38 (Σξνπνπνηήζεηο) - «Γηεπθξηλήζεηο γηα ηηο επηηξεπηέο κεζόδνπο απόζβεζεο» Ζ ηξνπνπνίεζε δηεπθξηλίδεη φηη ε ρξήζε κεζφδσλ βαζηζκέλσλ ζηα έζνδα δελ είλαη θαηάιιειεο γηα ηνλ ππνινγηζκφ ησλ απνζβέζεσλ ελφο πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ θαη φηη ηα έζνδα δελ ζεσξνχληαη θαηάιιειε βάζε επηκέηξεζεο ηεο αλάισζεο ησλ νηθνλνκηθψλ σθειεηψλ πνπ ελζσκαηψλνληαη ζε έλα άπιν πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν. Ζ ηξνπνπνίεζε εθαξκφδεηαη ζε εηήζηεο ινγηζηηθέο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 1 Ηαλνπαξίνπ 2016 θαη δελ έρεη πηνζεηεζεί απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε. ΓΛΠ 16 θαη ΓΛΠ 41 (Σξνπνπνηήζεηο) - «Γεσξγία: Γηαξθή Φπηά» Οη ηξνπνπνηήζεηο θέξλνπλ ηα δηαξθή θπηά (bearer plants), ηα νπνία ρξεζηκνπνηνχληαη απνθιεηζηηθά θαη κφλν γηα λα απμεζεί παξαγσγή, ζην πεδίν εθαξκνγήο ηνπ ΓΛΠ 16 έηζη ψζηε λα αληηκεησπίδνληαη ινγηζηηθά κε ηνλ ίδην ηξφπν φπσο ηα πάγηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία. Οη ηξνπνπνηήζεηο εθαξκφδνληαη γηα εηήζηεο ινγηζηηθέο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 1ε Ηαλνπαξίνπ 2016, κε ηελ λσξίηεξε εθαξκνγή λα επηηξέπεηαη, θαη δελ έρνπλ πηνζεηεζεί απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε. Εηήζια Οικονομική Έκθεζη ηης

25 ΓΠΥΑ 11 (Σξνπνπνίεζε) «ρήκαηα ππό θνηλό έιεγρν-λνγηζηηθόο ρεηξηζκόο ηεο απόθηεζεο κεξηδίνπ ζε κηα από θνηλνύ δξαζηεξηόηεηα» Ζ ηξνπνπνίεζε απαηηεί απφ έλαλ επελδπηή λα εθαξκφζεη ηελ κέζνδν ηεο «απφθηεζεο» φηαλ απνθηά ζπκκεηνρή ζε κία απφ θνηλνχ δξαζηεξηφηεηα ε νπνία απνηειεί «επηρείξεζε». Ζ ηξνπνπνίεζε εθαξκφδεηαη ζε εηήζηεο ινγηζηηθέο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 1 Ηαλνπαξίνπ 2016 θαη δελ έρεη πηνζεηεζεί απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε. ΓΠΥΑ 14 «Ρπζκηδόκελνη Αλαβαιιόκελνη Λνγαξηαζκνί» ηηο 30 Ηαλνπαξίνπ 2014 ην ΓΛΠ εμέδσζε ην ΓΠΥΑ 14 «Ρπζκηδφκελνη Αλαβαιιφκελνη Λνγαξηαζκνί». θνπφο ηνπ ΓΠΥΑ 14 είλαη λα πξνζδηνξίζεη ηηο απαηηήζεηο ρξεκαηννηθνλνκηθήο πιεξνθφξεζεο γηα ηα ππφινηπα ησλ «ξπζκηδφκελσλ αλαβαιιφκελσλ ινγαξηαζκψλ» πνπ πξνθχπηνπλ φηαλ κηα νηθνλνκηθή νληφηεηα παξέρεη αγαζά ή ππεξεζίεο ζε πειάηεο, ζε ηηκή ή πνζνζηφ πνπ ππφθεηηαη ζε εηδηθή ξχζκηζε απφ ην θξάηνο. Σν ΓΠΥΑ 14 επηηξέπεη ζε κηα νηθνλνκηθή νληφηεηα ε νπνία πηνζεηεί γηα πξψηε θνξά ηα ΓΠΥΑ λα ζπλερίζεη λα ινγηζηηθνπνηεί, κε κηθξέο αιιαγέο, ηα ππφινηπα ησλ «ξπζκηδφκελσλ αλαβαιιφκελσλ ινγαξηαζκψλ» ζχκθσλα κε ηα πξνεγνχκελα ινγηζηηθά πξφηππα, ηφζν θαηά ηελ πξψηε εθαξκνγή ησλ ΓΠΥΑ φζν θαη ζηηο κεηαγελέζηεξεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο. Σα ππφινηπα θαη νη θηλήζεηο απηψλ ησλ ινγαξηαζκψλ παξνπζηάδνληαη ρσξηζηά ζηηο θαηαζηάζεηο νηθνλνκηθήο ζέζεο, απνηειεζκάησλ θαη ινηπψλ ζπλνιηθψλ εηζνδεκάησλ ελψ ζπγθεθξηκέλεο γλσζηνπνηήζεηο απαηηνχληαη. Σν λέν πξφηππν εθαξκφδεηαη ζε εηήζηεο ινγηζηηθέο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 1 Ηαλνπαξίνπ 2016 θαη δελ έρεη πηνζεηεζεί απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε. ΓΠΥΑ 15 «Έζνδα από ζπκβάζεηο κε πειάηεο» ηηο 28 Μαΐνπ 2014 ην ΓΛΠ εμέδσζε ην ΓΠΥΑ 15 «Έζνδα απφ ζπκβάζεηο κε πειάηεο» ην νπνίν είλαη ππνρξεσηηθήο εθαξκνγήο ζε εηήζηεο ινγηζηηθέο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 1 Ηαλνπαξίνπ 2017 θαη απνηειεί ην λέν πξφηππν πνπ αθνξά ζηελ αλαγλψξηζε ηνπ εζφδνπ. Σν ΓΠΥΑ 15 αληηθαζηζηά ηα ΓΛΠ 18, ΓΛΠ 11 θαη ηηο δηεξκελείεο ΔΓΓΠΥΑ 13, ΔΓΓΠΥΑ 15, ΔΓΓΠΥΑ 18 θαη ΜΔΓ 31. Σν λέν πξφηππν θαζνξίδεη ην πψο θαη ην πφηε κηα νηθνλνκηθή νληφηεηα ζα αλαγλσξίδεη έζνδν θαη απαηηεί απφ ηηο νηθνλνκηθέο νληφηεηεο λα παξέρνπλ ζηνπο ρξήζηεο ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ πην θαηαηνπηζηηθέο ζρεηηθέο γλσζηνπνηήζεηο. Σν πξφηππν παξέρεη έλα εληαίν κνληέιν πέληε βεκάησλ, πνπ πξέπεη λα εθαξκφδεηαη ζε φιεο ηηο ζπκβάζεηο κε ηνπο πειάηεο γηα ηελ αλαγλψξηζε ηνπ εζφδνπ. Σν ΓΠΥΑ 15 δελ έρεη πηνζεηεζεί απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε. 2.2 Πιαίζην θαηάξηηζεο ησλ νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ Οη νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο «ΔΛΑΣΡΟΝ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΑΔΒΔ» έρνπλ ζπληαρζεί ζχκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξφηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Πιεξνθφξεζεο (Γ.Π.Υ.Π.) θαη ηηο δηεξκελείεο φπσο έρνπλ πηνζεηεζεί απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε. Εηήζια Οικονομική Έκθεζη ηης

26 Οη παξαπάλσ θαηαζηάζεηο είλαη βαζηζκέλεο ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο πνπ θαηαξηίδεη ε εηαηξεία ζχκθσλα κε ηνλ Διιεληθφ Δκπνξηθφ Νφκν, πξνζαξκνζκέλεο κε ηηο θαηάιιειεο εμσινγηζηηθέο εγγξαθέο πξνθεηκέλνπ λα ελαξκνληζζνχλ κε ηα Γ.Π.Υ.Π. θαη έρνπλ ζπληαρζεί ζχκθσλα κε ηελ αξρή ηνπ ηζηνξηθνχ θφζηνπο εθηφο νξηζκέλσλ εμαηξέζεσλ, πνπ αθνξνχλ ελζψκαηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία (νηθφπεδα & θηίξηα - θηηξηαθέο εγθαηαζηάζεηο) πνπ απνηηκήζεθαλ ζηελ εχινγε αμία ηνπο. Ζ πξνεηνηκαζία ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ζχκθσλα κε ηηο γεληθά απνδεθηέο ινγηζηηθέο αξρέο απαηηεί ηε ρξήζε εθηηκήζεσλ θαη ππνζέζεσλ πνπ επεξεάδνπλ ηα ππφινηπα ησλ ινγαξηαζκψλ ελεξγεηηθνχ θαη παζεηηθνχ, θαη γλσζηνπνίεζε ησλ ελδερφκελσλ ζηνηρείσλ ελεξγεηηθνχ θαη παζεηηθνχ θαηά ηελ εκεξνκελία ζχληαμεο ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ, θαζψο θαη ηα παξνπζηαδφκελα έζνδα θαηά ηηο ππφ εμέηαζε ρξήζεηο. Αλ θαη νη ζπγθεθξηκέλεο εθηηκήζεηο είλαη βαζηζκέλεο ζηηο βέιηηζηεο γλψζεηο ηεο Γηνίθεζεο, ηα πξαγκαηηθά απνηειέζκαηα ελδέρεηαη ηειηθά λα δηαθέξνπλ απφ ηηο εθηηκήζεηο απηέο. 2.3 Δλνπνίεζε Ζ εηαηξεία πεξηιακβάλεηαη ζηηο ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο εηαηξείαο ΔΛΑΣΡΟΝ Α.Δ.Β.Δ. ΥΑΛΤΒΟΤΡΓΗΚΑ ΠΡΟΪΟΝΣΑ (κε έδξα ζηελ Διιάδα) ε νπνία ζπκκεηέρεη άκεζα ζην κεηνρηθφ θεθάιαην ηεο εηαηξείαο κε πνζνζηφ 100,00%. 2.4 πλαιιαγκαηηθέο κεηαηξνπέο Σν λφκηζκα κέηξεζεο θαη αλαθνξάο ηεο Δηαηξείαο είλαη ην επξψ θαη θαηά ζπλέπεηα νη νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο παξνπζηάδνληαη ζε επξψ. Οη ζπλαιιαγέο ζε μέλν λφκηζκα κεηαηξέπνληαη ζε επξψ βάζεη ησλ ηζνηηκηψλ πνπ ηζρχνπλ θαηά ηηο εκεξνκελίεο ησλ ζπλαιιαγψλ. Οη απαηηήζεηο θαη ππνρξεψζεηο ζε μέλν λφκηζκα θαηά ηελ εκεξνκελία ζχληαμεο ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ πξνζαξκφδνληαη ψζηε λα αληαλαθινχλ ηηο ζπλαιιαγκαηηθέο ηζνηηκίεο ηεο εκεξνκελίαο ζχληαμεο. Σα θέξδε θαη νη δεκηέο πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηέηνηεο ζπλαιιαγέο θαηαρσξνχληαη ζηελ θαηάζηαζε απνηειεζκάησλ. 2.5 πκκεηνρή ζε ζπλδεκέλεο επηρεηξήζεηο (α) Θπγαηξηθέο Δηαηξείεο Θπγαηξηθέο είλαη ε εηαηξείεο πάλσ ζηηο νπνίεο αζθείηαη έιεγρνο απφ ηελ κεηξηθή εηαηξεία. Οη επελδχζεηο ζε ζπγαηξηθέο θαηαρσξνχληαη ζην θφζηνο θηήζεο κείνλ ηπρφλ απνκείσζε. H εηαηξεία δελ ζπληάζζεη ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο. (β) πλδεδεκέλεο πγγελείο Δηαηξείεο πλδεδεκέλεο είλαη νη εηαηξείεο πάλσ ζηηο νπνίεο ε κεηξηθή αζθεί νπζηψδε επηξξνή θαη νη νπνίεο δελ ζεσξνχληαη νχηε ζπγαηξηθέο νχηε θνηλνπξαμίεο. Γεληθά ε θαηνρή κεηαμχ 20% θαη 50% ησλ δηθαησκάησλ Εηήζια Οικονομική Έκθεζη ηης

ΦΩΣΔΝΔΡΓΔΗΑ Α.Δ. Δηήζηα Οηθνλνκηθή Έθζεζε ηεο εηαηξείαο

ΦΩΣΔΝΔΡΓΔΗΑ Α.Δ. Δηήζηα Οηθνλνκηθή Έθζεζε ηεο εηαηξείαο ΦΩΣΔΝΔΡΓΔΗΑ Α.Δ. ΠΑΡΑΓΩΓΗ & ΔΜΠΟΡΙΑ ΗΛΔΚΣΡΙΚΗ ΔΝΔΡΓΔΙΑ ΑΠΟ ΦΩΣΟΒΟΛΣΑΪΚΑ ΤΣΗΜΑΣΑ ΔΓΡΑ: Λ. ΑΓ.ΗΩΑΝΝΟΤ ΑΓ.ΗΩΑΝΝΖ - ΑΠΡΟΠΤΡΓΟ ΑΣΣΗΚΖ ΑΡ. ΓΔΜΖ 122650007000 Δηήζηα Οηθνλνκηθή Έθζεζε ηεο εηαηξείαο γηα ηελ πεξίνδν

Διαβάστε περισσότερα

ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ

ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ ΑΠΟΛΛΩΝΗΟΝ ΑΝΩΝΤΜΟ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΖ & ΔΜΠΟΡΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΑΡΣΟΤ Αξηζκόο Μεηξώνπ: 31699/04/Β/94/290 ΔΓΡΑ: ΘΔΖ ΣΕΖΜΑ ΚΟΡΩΠΗ ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ Γηα ηελ ρξήζε απφ 1 Ηαλνπαξίνπ έσο 31 Γεθεκβξίνπ 2013 Σελίδα 1

Διαβάστε περισσότερα

C A L I N Α. Δ. ΑΝΩΝΤΜΗ ΔΜΠΟΡΙΚΗ & ΔΙΑΓΩΓΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΔΙΓΩΝ ΔΝΓΤΔΩ

C A L I N Α. Δ. ΑΝΩΝΤΜΗ ΔΜΠΟΡΙΚΗ & ΔΙΑΓΩΓΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΔΙΓΩΝ ΔΝΓΤΔΩ C A L I N Α. Δ. ΑΝΩΝΤΜΗ ΔΜΠΟΡΙΚΗ & ΔΙΑΓΩΓΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΔΙΓΩΝ ΔΝΓΤΔΩ ΑΡ. Γ.Δ.ΜΗ. 003658801000 (πξώελ ΑΡ.Μ.Α.Δ. 43337/01ΑΣ/Β/99/216) Έδξα : Κάιβνπ 2 & Παιαηνιόγνπ Υαιάλδξη Σ.Κ. 15232 CALZEDONIA i n t i m

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΓΙΑΜΔΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΙ Γηα ηελ πεξίνδν πνπ έιεμε ηελ 30 ε επηεκβξίνπ 2013 (01.01.2013 30.09.2013)

ΔΝΓΙΑΜΔΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΙ Γηα ηελ πεξίνδν πνπ έιεμε ηελ 30 ε επηεκβξίνπ 2013 (01.01.2013 30.09.2013) ΠΑΠΟΥΤΣΑΝΗΣ Α.Β.Ε.Ε. ΔΝΓΙΑΜΔΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΙ Γηα ηελ πεξίνδν πνπ έιεμε ηελ 30 ε επηεκβξίνπ 2013 (01.01.2013 30.09.2013) ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΑ ΓΗΔΘΝΖ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΝΑΦΟΡΑ (Γ.Π.Υ.Α.) Οη παξνχζεο

Διαβάστε περισσότερα

«APPLICATIONS SERVICE PROVIDERS A.E.

«APPLICATIONS SERVICE PROVIDERS A.E. «APPLICATIONS SERVICE PROVIDERS A.E. ΔΜΠΟΡΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΩΝΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΥΗ ΤΠΗΡΔΙΩΝ ΣΗΛΔΦΩΝΙΑ» ηεο 31 εο Γεθεκβξίνπ 2012 (πεξίνδνο 1 ε Ηαλνπαξίνπ 31 ε Γεθεκβξίνπ 2012) ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΑ ΓΙΔΘΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

CAPO DI CORFU Α.Δ. ΞΔΝΟΓΟΥΔΙΑΚΔ ΚΑΙ ΣΟΤΡΙΣΙΚΔ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΙ. Δηήζηεο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο ηεο 31 εο Γεθεκβξίνπ 2012

CAPO DI CORFU Α.Δ. ΞΔΝΟΓΟΥΔΙΑΚΔ ΚΑΙ ΣΟΤΡΙΣΙΚΔ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΙ. Δηήζηεο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο ηεο 31 εο Γεθεκβξίνπ 2012 CAPO DI CORFU CAPO DI CORFU Α.Δ. ΞΔΝΟΓΟΥΔΙΑΚΔ ΚΑΙ ΣΟΤΡΙΣΙΚΔ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΙ Δηήζηεο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο ηεο 31 εο Γεθεκβξίνπ 2012 (πεξίνδνο 1 ε Ηαλνπαξίνπ 31 ε Γεθεκβξίνπ 2012) ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΑ ΓΙΔΘΝΗ ΠΡΟΣΤΠΑ

Διαβάστε περισσότερα

SUPERFAST EXI INC. ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ γηα ηελ πεξίνδν απφ 1 ε Ηαλνπαξίνπ έσο 31 ε Γεθεκβξίνπ 2014. (πνζά ζε ρηιηάδεο Δπξψ)

SUPERFAST EXI INC. ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ γηα ηελ πεξίνδν απφ 1 ε Ηαλνπαξίνπ έσο 31 ε Γεθεκβξίνπ 2014. (πνζά ζε ρηιηάδεο Δπξψ) SUPERFAST EXI INC. ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ γηα ηελ πεξίνδν απφ 1 ε Ηαλνπαξίνπ έσο 31 ε Γεθεκβξίνπ 2014 (πνζά ζε ρηιηάδεο Δπξψ) SUPERFAST EXI INC., 80 BROAD STREET, MONROVIA, LIVERIA ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ Έθζεζε Διέγρνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΔΠ ΘΑΡΑΠΡΑΠΔΗΠ

ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΔΠ ΘΑΡΑΠΡΑΠΔΗΠ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΔΠ ΘΑΡΑΠΡΑΠΔΗΠ ΠΚΦΥΛΑ ΚΔ ΡΑ ΓΗΔΘΛΖ ΞΟΝΡΞΑ ΣΟΖΚΑΡΝΝΦΘΝΛΝΚΗΘΖΠ ΞΙΖΟΝΦΝΟΖΠΖΠ ΣΟΖΠΖΠ 2014 (1 ΗΑΛΝΑΟΗΝ 31 ΓΔΘΔΚΒΟΗΝ 2014) ΡΖΠ «ΑΛΩΛΚΖ ΔΡΑΗΟΔΗΑ ΔΟΔΛΑΠ ΑΛΑΞΡΜΖΠ ΛΔΩΛ ΡΔΣΛΝΙΝΓΗΩΛ ΘΑΗ ΔΦΑΟΚΝΓΩΛ ΗΛΡΔΟΛΔΡ»

Διαβάστε περισσότερα

«APPLICATIONS SERVICE PROVIDERS A.E.

«APPLICATIONS SERVICE PROVIDERS A.E. «APPLICATIONS SERVICE PROVIDERS A.E. ΔΜΠΟΡΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΩΝΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΥΗ ΤΠΗΡΔΙΩΝ ΣΗΛΔΦΩΝΙΑ» ηεο 31 εο Γεθεκβξίνπ 2011 (πεξίνδνο 1 ε Ηαλνπαξίνπ 31 ε Γεθεκβξίνπ 2011) ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΑ ΓΙΔΘΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

Καηάζηαζε πλνιηθνχ Δηζνδήκαηνο γηα ηε ρξήζε πνπ έιεμε ηελ 31 Γεθεκβξίνπ 2012 3. Καηάζηαζε Υξεκαηννηθνλνκηθήο Θέζεο ηεο 31εο Γεθεκβξίνπ 2012 4

Καηάζηαζε πλνιηθνχ Δηζνδήκαηνο γηα ηε ρξήζε πνπ έιεμε ηελ 31 Γεθεκβξίνπ 2012 3. Καηάζηαζε Υξεκαηννηθνλνκηθήο Θέζεο ηεο 31εο Γεθεκβξίνπ 2012 4 ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ελίδα Έθζεζε Διέγρνπ Αλεμάξηεηνπ Οξθσηνχ Διεγθηή Λνγηζηή 1-2 Καηάζηαζε πλνιηθνχ Δηζνδήκαηνο γηα ηε ρξήζε πνπ έιεμε ηελ 31 Γεθεκβξίνπ 2012 3 Καηάζηαζε Υξεκαηννηθνλνκηθήο

Διαβάστε περισσότερα

01.01-31.12.2009 01.01-31.12.2008 Διεύθυνση διαδικτύου: ΛåéôïõñãéêÝò äñáóôçñéüôçôåò. Πλέον / μείον προσαρμογές για: Αποσβέσεις 15.517.808 19.320.

01.01-31.12.2009 01.01-31.12.2008 Διεύθυνση διαδικτύου: ΛåéôïõñãéêÝò äñáóôçñéüôçôåò. Πλέον / μείον προσαρμογές για: Αποσβέσεις 15.517.808 19.320. ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΥΣΙΜΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ÁÑ.Ì.Á.Å.: 13557/01ÁÔ/Â/86/0245 ΕΔΡΑ: ΧΕΙΜΑΡΡΑΣ 8Α, 15125 ΜΑΡΟΥΣΙ ÓÔÏÉ ÅÉÁ ÊÁÉ ÐËÇÑÏÖÏÑÉÅÓ ÑÇÓΗÓ από 1 ÉÁÍÏÕÁÑÉÏÕ 2009 έως 31 ÄÅÊÅÌÂÑÉÏÕ 2009 (δημοσιευόμενα βάσει

Διαβάστε περισσότερα

ΝΣΙΑΞΟΝ ΠΛΑΣΙΚΑ ΤΛΙΚΑ ΤΚΔΤΑΙΑ Α.Β.Δ.Δ.

ΝΣΙΑΞΟΝ ΠΛΑΣΙΚΑ ΤΛΙΚΑ ΤΚΔΤΑΙΑ Α.Β.Δ.Δ. ΝΣΙΑΞΟΝ ΠΛΑΣΙΚΑ ΤΛΙΚΑ ΤΚΔΤΑΙΑ Α.Β.Δ.Δ. AP.M.A.E.: 39117/01/Β/97/512 AP.Γ.Δ.Μ.Ζ: 002661001000 ΔΓΡΑ: ΓΡΑΒΗΑ 4Α, 15125, ΜΑΡΟΤΗ ΑΘΖΝΑ Οηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ζύκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξόηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο

Διαβάστε περισσότερα

Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο γηα ηε ρξήζε πνπ έιεμε 30 Ηνπλίνπ 2012, ζύκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξόηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο (Γ.Π.Υ.Α.

Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο γηα ηε ρξήζε πνπ έιεμε 30 Ηνπλίνπ 2012, ζύκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξόηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο (Γ.Π.Υ.Α. ΟΤΠΔΡΛΗΓΚ ΔΛΛΑΓΑ ΤΝΔΣΑΗΡΗΜΟ ΠΔΡΗΟΡΗΜΔΝΖ ΔΤΘΤΝΖ Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο γηα ηε ρξήζε πνπ έιεμε 30 Ηνπλίνπ 2012, ζύκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξόηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο (Γ.Π.Υ.Α.) Οη ζπλεκκέλεο Οηθνλνκηθέο

Διαβάστε περισσότερα

SHELL & MOH ΑΛΩΛΤΚΟ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΑΔΡΟΠΟΡΗΘΩΛ ΘΑΤΗΚΩΛ

SHELL & MOH ΑΛΩΛΤΚΟ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΑΔΡΟΠΟΡΗΘΩΛ ΘΑΤΗΚΩΛ SHELL & MOH ΑΛΩΛΤΚΟ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΑΔΡΟΠΟΡΗΘΩΛ ΘΑΤΗΚΩΛ Οηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο γηα ηε ρξήζε πνπ έιεμε ηελ 31 Γεθεκβξίνπ 2012 ζύκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξόηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο (ΓΠΥΑ) 1 Πεξηερφκελα νηθνλνκηθψλ

Διαβάστε περισσότερα

ATTICA FERRIES ΝΑΤΣΙΛΙΑΚΗ Α.Δ. ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ γηα ηε ρξήζε 2014 (1/1-31/12/2014) (πνζά ζε ρηιηάδεο Δπξψ)

ATTICA FERRIES ΝΑΤΣΙΛΙΑΚΗ Α.Δ. ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ γηα ηε ρξήζε 2014 (1/1-31/12/2014) (πνζά ζε ρηιηάδεο Δπξψ) ATTICA FERRIES ΝΑΤΣΙΛΙΑΚΗ Α.Δ. ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ γηα ηε ρξήζε 2014 (1/1-31/12/2014) (πνζά ζε ρηιηάδεο Δπξψ) ATTICA FERRIES ΝΑΤΣΗΛΗΑΚΖ Α.Δ. ΑΡ.Γ.Δ.Μ.Ζ. 1159991011000 Α.Φ.Μ. 094385614, ΓΟΤ ΠΛΟΗΩΝ Λεσθ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ

ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ Απνηειέζκαηα Ψεθνθνξίαο ηα ζέκαηα ηεο B Επαλαιεπηηθήο Γεληθήο πλέιεπζεο ηωλ Μεηόρωλ ηεο Εζληθήο Σξάπεδαο ηεο Ειιάδνο ηεο 23/11/2012 (άξζξν 32 παξ. 1 θ.λ. 2190/1920, παξ. 4.1.3.3.

Διαβάστε περισσότερα

Δ. Ι. ΠΑΠΑΓΟΠΟΤΛΟ Α.Δ.

Δ. Ι. ΠΑΠΑΓΟΠΟΤΛΟ Α.Δ. Δ. Ι. ΠΑΠΑΓΟΠΟΤΛΟ Α.Δ. Πέηξνπ Ράιιε 26, 118 10 Σαχξνο ΑΡ.Μ.Α.Δ. 1570/01/Β/86/1569 ΔΣΗΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΚΘΔΗ ηεο ρξήζεο από 1 Ιαλνπαξίνπ έσο 31 Γεθεκβξίνπ 2011 Δ. Ι. ΠΑΠΑΓΟΠΟΤΛΟ Α.Δ. ΔΣΗΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΚΘΔΗ

Διαβάστε περισσότερα

Υ.Κ. ΣΔΓΟΠΟΤΛΟ ΔΚΓΟΔΗ Α.Δ.

Υ.Κ. ΣΔΓΟΠΟΤΛΟ ΔΚΓΟΔΗ Α.Δ. Δλδηάκεζεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο, αηνκηθέο θαη ελνπνηεκέλεο, ηεο πεξηόδνπ 2010 1 ε Ηαλνπαξίνπ 2010 έσο 30 εο επηεκβξίνπ 2010 ύκθσλα κε ην άξζξν 6 ηνπ Ν.3556/2007 ΑΘΖΝΑ ΝΟΔΜΒΡΗΟ 2010 Π Δ Ρ Η Δ Υ Ο Μ Δ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΣΖ ΑΝΩΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ «CREDICOM CONSUMER FINANCE ΣΡΑΠΔΕΑ Α.Δ.» ηεο 31εο Γεθεκβξίνπ 2011

ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΣΖ ΑΝΩΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ «CREDICOM CONSUMER FINANCE ΣΡΑΠΔΕΑ Α.Δ.» ηεο 31εο Γεθεκβξίνπ 2011 ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΣΖ ΑΝΩΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ «CREDICOM CONSUMER FINANCE ΣΡΑΠΔΕΑ Α.Δ.» ηεο 31εο Γεθεκβξίνπ 2011 Βάζεη ησλ Γηεζλώλ Πξνηύπσλ Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο ΑΘΖΝΑ 15 Μαΐνπ 2012 (1) απφ (35) Πεξηερόκελα

Διαβάστε περισσότερα

ΜΔΝΣΗΣΔΡΡΑ ΑΝΩΝΤΜΖ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΖ ΔΜΠΟΡΗΚΖ ΤΝΔΣΑΗΡΗΣΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ

ΜΔΝΣΗΣΔΡΡΑ ΑΝΩΝΤΜΖ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΖ ΔΜΠΟΡΗΚΖ ΤΝΔΣΑΗΡΗΣΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΜΔΝΣΗΣΔΡΡΑ ΑΝΩΝΤΜΖ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΖ ΔΜΠΟΡΗΚΖ ΤΝΔΣΑΗΡΗΣΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ Α.Μ.Α.Δ. 52140/84/Β/02/05 ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΣΖ 31εο ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ 2009 χκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξφηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο (Γ.Π.Υ.Α.) ΠΗΝΑΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ν. ΥΡΤΟΥΟΪΓΗ ΥΡΗΜΑΣΙΣΗΡΙΑΚΗ Α.Δ.Π.Δ.Τ. ΑΡ.Μ.Α.Δ. 23393/06/Β/91/02. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΙ ρξήζεσο 2009 (1 Ιαλνπαξίνπ έσο 31 Γεθεκβξίνπ 2009)

Ν. ΥΡΤΟΥΟΪΓΗ ΥΡΗΜΑΣΙΣΗΡΙΑΚΗ Α.Δ.Π.Δ.Τ. ΑΡ.Μ.Α.Δ. 23393/06/Β/91/02. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΙ ρξήζεσο 2009 (1 Ιαλνπαξίνπ έσο 31 Γεθεκβξίνπ 2009) Ν. ΥΡΤΟΥΟΪΓΗ ΥΡΗΜΑΣΙΣΗΡΙΑΚΗ Α.Δ.Π.Δ.Τ. ΑΡ.Μ.Α.Δ. 23393/06/Β/91/02 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΙ ρξήζεσο 2009 (1 Ιαλνπαξίνπ έσο 31 Γεθεκβξίνπ 2009) ύκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξόηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Πιεξνθόξεζεο ΑΘΗΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger Κεθάλαιο 1 Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ 2 ΠΛΑΝΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Κεθάιαην 1: Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Σπγγξαθείο: Δξ. Andrea Grimm, Δξ.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΚΗΙΟ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΩΛ «ΔΙ. Γ. ΚΟΤΕΑΘΖ» ΑΛΩΛΤΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΒΗΟΚΖΥΑΛΗΑ, ΔΚΠΟΡΗΟΤ, ΚΔΙΔΣΩΛ ΘΑΗ ΔΠΔΛΓΤΔΩΛ ΑΡ. Κ.Α.Δ. 1187/06/Β/86/30

ΟΚΗΙΟ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΩΛ «ΔΙ. Γ. ΚΟΤΕΑΘΖ» ΑΛΩΛΤΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΒΗΟΚΖΥΑΛΗΑ, ΔΚΠΟΡΗΟΤ, ΚΔΙΔΣΩΛ ΘΑΗ ΔΠΔΛΓΤΔΩΛ ΑΡ. Κ.Α.Δ. 1187/06/Β/86/30 ΟΚΗΙΟ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΩΛ «ΔΙ. Γ. ΚΟΤΕΑΘΖ» ΑΛΩΛΤΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΒΗΟΚΖΥΑΛΗΑ, ΔΚΠΟΡΗΟΤ, ΚΔΙΔΣΩΛ ΘΑΗ ΔΠΔΛΓΤΔΩΛ ΑΡ. Κ.Α.Δ. 1187/06/Β/86/30 Δλδηάκεζεο πλνπηηθέο Οηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο (Δηαηξηθέο θαη Δλνπνηεκέλεο) Γηα

Διαβάστε περισσότερα

CREDICOM ΜΔΙΣΔ ΑΦΑΛΙΔΩΝ ΑΔ (ΑΡ. Γ.Δ.ΜΗ.:124503803000) (ΑΡ.Μ.Α.Δ.:66141/01ΝΣ/Β/08/180)

CREDICOM ΜΔΙΣΔ ΑΦΑΛΙΔΩΝ ΑΔ (ΑΡ. Γ.Δ.ΜΗ.:124503803000) (ΑΡ.Μ.Α.Δ.:66141/01ΝΣ/Β/08/180) CREDICOM ΜΔΙΣΔ ΑΦΑΛΙΔΩΝ ΑΔ (ΑΡ. Γ.Δ.ΜΗ.:124503803000) (ΑΡ.Μ.Α.Δ.:66141/01ΝΣ/Β/08/180) ΔΣΗΙΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΙ ύκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξόηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο γηα ηε ρξήζε πνπ έιεμε ηελ 31ε Γεθεκβξίνπ

Διαβάστε περισσότερα

CANDY HOOVER HELLAS A.E.

CANDY HOOVER HELLAS A.E. CANDY HOOVER HELLAS A.E. ΔΣΗΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΚΘΔΗ γηα ηε ρξήζε από 1 Ιαλνπαξίνπ 2014 έσο 31 Γεθεκβξίνπ 2014 ζύκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξόηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο Γηεχζπλζε έδξαο: Παξαδείζνπ 29, 151 25,

Διαβάστε περισσότερα

SCIENS REAL ESTATE DEVELOPMENT ΚΣΖΜΑΣΗΚΖ ΣΟΤΡΗ ΣΗΚΖ ΚΑΗ ΞΔΝΟΓΟΥΔΗΑΚΖ Α.Δ.

SCIENS REAL ESTATE DEVELOPMENT ΚΣΖΜΑΣΗΚΖ ΣΟΤΡΗ ΣΗΚΖ ΚΑΗ ΞΔΝΟΓΟΥΔΗΑΚΖ Α.Δ. SCIENS REAL ESTATE DEVELOPMENT ΚΣΖΜΑΣΗΚΖ ΣΟΤΡΗΣΗΚΖ ΚΑΗ ΞΔΝΟΓΟΥΔΗΑΚΖ Α.Δ. (Sciens R.E.D. 1 A.E.) Αηνκηθέο Οηθνλνκηθέο Kαηαζηάζεηο 31 Γεθεκβξίνπ 2010 Βάζεη ησλ Γηεζλψλ Πξνηχπσλ Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο

Διαβάστε περισσότερα

Δκπνξηθή Αζθάιεηεο Α.Δ Α.Δ Γεληθώλ Αζθαιίζεσλ

Δκπνξηθή Αζθάιεηεο Α.Δ Α.Δ Γεληθώλ Αζθαιίζεσλ Δκπνξηθή Αζθάιεηεο Α.Δ Α.Δ Γεληθώλ Αζθαιίζεσλ Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο χκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξφηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Πιεξνθφξεζεο Γηα ηε ρξήζε πνπ έιεμε ηελ 31 ε Γεθεκβξίνπ 2008 1 Πίλαθαο Πεξηερνκέλσλ

Διαβάστε περισσότερα

πλνπηηθέο Δλδηάκεζεο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο Πεξηόδνπ 1 ε Ιαλνπαξίνπ 2014 έσο 31 ε Μαξηίνπ 2014

πλνπηηθέο Δλδηάκεζεο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο Πεξηόδνπ 1 ε Ιαλνπαξίνπ 2014 έσο 31 ε Μαξηίνπ 2014 Έδξα : Κνθθηλόππξγνο Καιηκπάθη 192 00 Διεπζίλα ΑΡ.ΜΑΔ : 13709/06/Β/86/148 πλνπηηθέο Δλδηάκεζεο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο Πεξηόδνπ 1 ε Ιαλνπαξίνπ 2014 έσο 31 ε Μαξηίνπ 2014 ύκθσλα κε ην ΓΛΠ 34 Νη ζπλεκκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΒΗΝΚΖΣΑΛΗΑ ΜΙΝ A.E.

ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΒΗΝΚΖΣΑΛΗΑ ΜΙΝ A.E. ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΒΗΝΚΖΣΑΛΗΑ ΜΙΝ A.E. ΑΟ.Κ.Α.Δ. 31349/67/Β/94/002 Δηήζηεο Νηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο γηα ηελ ρξήζε από 1 Ηαλνπαξίνπ έσο 31 Γεθεκβξίνπ 2008 Βεβαηψλεηαη φηη νη ζπλεκκέλεο Δηήζηεο Νηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΣΑΗΡΗΑ ΣΟΗΥΖΜΑΣΩΝ Α.Δ.

ΔΣΑΗΡΗΑ ΣΟΗΥΖΜΑΣΩΝ Α.Δ. ΔΣΑΗΡΗΑ ΣΟΗΥΖΜΑΣΩΝ Α.Δ. Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο γηα ην έηνο πνπ έιεμε 31 Γεθεκβξίνπ 2010 ζύκθσλα µε ηα Γηεζλή Πξόηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο (ΓΠΥΑ) ΜΑΡΣΗΟ 2011 Πεξηερόκελα ειίδα Καηάζηαζε πλνιηθνχ

Διαβάστε περισσότερα

BLUE STAR FERRIES ΝΑΤΣΙΛΙΑΚΗ Α.Δ. ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ γηα ηε ρξήζε 2014 (1/1-31/12/2014) (πνζά ζε ρηιηάδεο Δπξψ)

BLUE STAR FERRIES ΝΑΤΣΙΛΙΑΚΗ Α.Δ. ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ γηα ηε ρξήζε 2014 (1/1-31/12/2014) (πνζά ζε ρηιηάδεο Δπξψ) BLUE STAR FERRIES ΝΑΤΣΙΛΙΑΚΗ Α.Δ. ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ γηα ηε ρξήζε 2014 (1/1-31/12/2014) (πνζά ζε ρηιηάδεο Δπξψ) BLUE STAR FERRIES ΝΑΤΣΗΛΗΑΚΖ Α.Δ. ΑΡ.Μ.Α.Δ. 29508/04/Β/93/116 ΑΡ.Γ.Δ.ΜΖ. 121913501000

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΟΠΟΗΖΜΔΝΔ ΚΑΗ ΔΣΑΗΡΗΚΔ ΔΣΖΗΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ

ΔΝΟΠΟΗΖΜΔΝΔ ΚΑΗ ΔΣΑΗΡΗΚΔ ΔΣΖΗΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ Α.Φ.Μ. 094321194, Γ.Ο.Τ. Φ.Α.Δ.ΠΔΗΡΑΗΑ, ΑΡ.Μ.Α.Δ. 25086/06/Β/91/58 ΑΡΥΑΗΟΤ ΘΔΑΣΡΟΤ 8, 17456 ΑΛΗΜΟ ΔΝΟΠΟΗΖΜΔΝΔ ΚΑΗ ΔΣΑΗΡΗΚΔ ΔΣΖΗΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΓΗΑ ΣΖ ΥΡΖΖ ΠΟΤ ΔΛΖΞΔ ΣΖΝ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ ΤΜΦΧΝΑ ΜΔ ΣΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΣΖΗΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ

ΔΣΖΗΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΔΣΖΗΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ηεο 31 εο Γεθεκβξίνπ 2011 (πεξηόδνπ 1 ε Ηαλνπαξίνπ 31 ε Γεθεκβξίνπ 2011) ύκθωλα κε ηα Γηεζλή Πξόηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο Αξ.Μ.Α.Δ. 62212/01/ΝΣ/Β/07/77(2008) ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΚ ΤΠΖΡΔΗΔ ΑΝΧΝΤΜΟ ΔΜΠΟΡΗΚΖ ΚΑΗ ΣΔΥΝΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ. Λ. Μεζνγείσλ 85, 115 26 Αζήλα AP.M.A.E. 38052/01/Β/97/382 ΑΡΗΘΜΟ Γ.Δ.ΜΖ.

ΓΔΚ ΤΠΖΡΔΗΔ ΑΝΧΝΤΜΟ ΔΜΠΟΡΗΚΖ ΚΑΗ ΣΔΥΝΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ. Λ. Μεζνγείσλ 85, 115 26 Αζήλα AP.M.A.E. 38052/01/Β/97/382 ΑΡΗΘΜΟ Γ.Δ.ΜΖ. ΓΔΚ ΤΠΖΡΔΗΔ ΑΝΧΝΤΜΟ ΔΜΠΟΡΗΚΖ ΚΑΗ ΣΔΥΝΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ Λ. Μεζνγείσλ 85, 115 26 Αζήλα AP.M.A.E. 38052/01/Β/97/382 ΑΡΗΘΜΟ Γ.Δ.ΜΖ. 02517401000 ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ ρξήζεο 1 Ηαλνπαξίνπ έσο 31 Γεθεκβξίνπ 2012

Διαβάστε περισσότερα

ΗΧΝΗΚΖ ΦΟΛΗΑΣΑ ΠΡΟΨΟΝΣΑ ΦΟΛΗΑΣΑ & ΕΤΜΖ ΑΝΧΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ

ΗΧΝΗΚΖ ΦΟΛΗΑΣΑ ΠΡΟΨΟΝΣΑ ΦΟΛΗΑΣΑ & ΕΤΜΖ ΑΝΧΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΗΧΝΗΚΖ ΦΟΛΗΑΣΑ ΠΡΟΨΟΝΣΑ ΦΟΛΗΑΣΑ & ΕΤΜΖ ΑΝΧΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΤΜΦΧΝΑ ΜΔ ΣΑ ΓΗΔΘΝΖ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΝΑΦΟΡΑ (ΓΠΥΑ) ΔΣΖΗΑ ΔΚΘΔΖ ΣΟΤ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΗΟΤ (Τα πνζά παξνπζηάδνληαη ζε Δπξώ, εθηόο εάλ δειώλεηαη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡ. Μ.Α.Δ. 24014/06/Β/91/31. ΔΝΓΗΑΜΔΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΓΗΑ ΣΟ ΔΞΑΜΖΝΟ ΠΟΤ ΔΛΖΞΔ ΣΖΝ 30ε ΗΟΤΝΗΟΤ 2010

ΑΡ. Μ.Α.Δ. 24014/06/Β/91/31. ΔΝΓΗΑΜΔΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΓΗΑ ΣΟ ΔΞΑΜΖΝΟ ΠΟΤ ΔΛΖΞΔ ΣΖΝ 30ε ΗΟΤΝΗΟΤ 2010 Γ. Α. ΠΔΡΒΑΝΑ ΥΡΖΜΑΣΗΣΖΡΗΑΚΖ Α.Δ.Π.Δ.Τ. ΑΡ. Μ.Α.Δ. 24014/06/Β/91/31 ΔΝΓΗΑΜΔΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΓΗΑ ΣΟ ΔΞΑΜΖΝΟ ΠΟΤ ΔΛΖΞΔ ΣΖΝ 30ε ΗΟΤΝΗΟΤ 2010 (ζύκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξόηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Πιεξνθόξεζεο)

Διαβάστε περισσότερα

ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΔΠ ΘΑΡΑΠΡΑΠΔΗΠ

ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΔΠ ΘΑΡΑΠΡΑΠΔΗΠ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΔΠ ΘΑΡΑΠΡΑΠΔΗΠ ΠΚΦΩΛΑ ΚΔ ΡΑ ΓΗΔΘΛΖ ΞΟΝΡΞΑ ΣΟΖΚΑΡΝΝΪΘΝΛΝΚΗΘΖΠ ΞΙΖΟΝΦΝΟΖΠΖΠ ΣΟΖΠΖΠ 2013 (1 ΗΑΛΝΑΟΗΝ 31 ΓΔΘΔΚΒΟΗΝ 2013) ΡΖΠ «ΑΛΩΛΚΖ ΔΡΑΗΟΔΗΑ ΔΟΔΛΑΠ ΑΛΑΞΡΜΖΠ ΛΔΩΛ ΡΔΣΛΝΙΝΓΗΩΛ ΘΑΗ ΔΦΑΟΚΝΓΩΛ ΗΛΡΔΟΛΔΡ»

Διαβάστε περισσότερα

ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ ΣΖ ΥΡΖΔΧ ΠΟΤ ΔΛΖΞΔ ΣΖΝ 31 ε ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ 2012 ΣΖ ΔΣΑΗΡΗΑ «Δ.ΒΙ.Δ..Κ. Α.Δ.»

ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ ΣΖ ΥΡΖΔΧ ΠΟΤ ΔΛΖΞΔ ΣΖΝ 31 ε ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ 2012 ΣΖ ΔΣΑΗΡΗΑ «Δ.ΒΙ.Δ..Κ. Α.Δ.» ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ ΣΖ ΥΡΖΔΧ ΠΟΤ ΔΛΖΞΔ ΣΖΝ 31 ε ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ 2012 ΣΖ ΔΣΑΗΡΗΑ «Δ.ΒΙ.Δ..Κ. Α.Δ.» Δ.ΒΙ.Δ..Κ Α.Δ. ΑΡ. ΓΔ.Μ.Ζ.:330001000 19,3 ρικ Λεσθ. Μαξθνπνύινπ 190 02 Παηαλία - Αηηηθή ΔΚΘΔΗ ΔΛΔΓΥΟΤ ΟΡΚΩΣΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΔΝΣΗΣΔΡΡΑ ΑΝΩΝΤΜΖ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΖ ΔΜΠΟΡΗΚΖ ΤΝΔΣΑΗΡΗΣΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ

ΜΔΝΣΗΣΔΡΡΑ ΑΝΩΝΤΜΖ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΖ ΔΜΠΟΡΗΚΖ ΤΝΔΣΑΗΡΗΣΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΜΔΝΣΗΣΔΡΡΑ ΑΝΩΝΤΜΖ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΖ ΔΜΠΟΡΗΚΖ ΤΝΔΣΑΗΡΗΣΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ Α.Μ.Α.Δ. 52140/84/Β/02/05 ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΣΖ 31 εο ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ 2011 χκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξφηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο (Γ.Π.Υ.Α.) ειίδα

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΡΜΑΝΟ Α.Β.Δ.Δ. Ο Πξφεδξνο ηνπ Γ.. Σν Μέινο ηνπ Γ.. Ο Γηεπζπληήο Λνγηζηηθψλ Τπεξεζηψλ

ΓΔΡΜΑΝΟ Α.Β.Δ.Δ. Ο Πξφεδξνο ηνπ Γ.. Σν Μέινο ηνπ Γ.. Ο Γηεπζπληήο Λνγηζηηθψλ Τπεξεζηψλ ΓΔΡΜΑΝΟ Α.Β.Δ.Δ. ΔΣΖΗΔ ΔΣΑΗΡΗΚΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΣΖ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ 2014 ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΑ ΓΗΔΘΝΖ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΝΑΦΟΡΑ όπσο απηά έρνπλ πηνζεηεζεί από ηελ Δπξσπατθή Έλσζε Οη Δηήζηεο Οηθνλνκηθέο

Διαβάστε περισσότερα

L.A.S. ΘΔΑΛΟΝΙΚΖ Μ.Δ.Π.Δ.

L.A.S. ΘΔΑΛΟΝΙΚΖ Μ.Δ.Π.Δ. L.A.S. ΘΔΑΛΟΝΙΚΖ Μ.Δ.Π.Δ. ΔΣΖΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΖ ΔΚΘΔΖ ΣΖ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΙΟΤ 2010 L.A.S. ΘΔΑΛΟΝΙΚΖ Μ.Δ.Π.Δ. ΔΣΖΗΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΣΖ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ 2010 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ειίδα Έθζεζε Διέγρνπ Οξθσηνχ Διεγθηή Λνγηζηή

Διαβάστε περισσότερα

ELTON CORPORATION LTD

ELTON CORPORATION LTD ELTON CORPORATION LTD ΔΣΗΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΚΘΔΗ ΓΙΑ ΣΗ ΥΡΗΗ ΠΟΤ ΔΛΗΞΔ ΣΗΝ 31 η ΓΔΚΔΜΒΡΙΟΤ 2010 ΠΔΡΗΟΓΟΤ ΑΠΟ 1 Ζ ΗΑΛΟΤΑΡΗΟΤ ΔΩ 31 Ζ ΓΔΘΔΚΒΡΗΟΤ 2010 Σύμφωνα με το άρθρο 4 του Ν.3556/2007 και τις επ αυτού εκτελεστικές

Διαβάστε περισσότερα

ATTICA PREMIUM ΣΟΤΡΗΣΗΚΖ ΜΔΣΑΦΟΡΗΚΖ ΞΔΝΟΓΟΥΔΗΑΚΖ ΝΑΤΣΗΛΗΑΚΖ ΚΑΗ ΑΔΡΟΠΟΡΗΚΖ ΑΝΩΝΤΜΟ ΔΣΑΗΡΔΗΑ (ΤΠΟ EΚΚΑΘΑΡΗΖ)

ATTICA PREMIUM ΣΟΤΡΗΣΗΚΖ ΜΔΣΑΦΟΡΗΚΖ ΞΔΝΟΓΟΥΔΗΑΚΖ ΝΑΤΣΗΛΗΑΚΖ ΚΑΗ ΑΔΡΟΠΟΡΗΚΖ ΑΝΩΝΤΜΟ ΔΣΑΗΡΔΗΑ (ΤΠΟ EΚΚΑΘΑΡΗΖ) ATTICA PREMIUM ΣΟΤΡΗΣΗΚΖ ΜΔΣΑΦΟΡΗΚΖ ΞΔΝΟΓΟΥΔΗΑΚΖ ΝΑΤΣΗΛΗΑΚΖ ΚΑΗ ΑΔΡΟΠΟΡΗΚΖ ΑΝΩΝΤΜΟ ΔΣΑΗΡΔΗΑ (ΤΠΟ EΚΚΑΘΑΡΗΖ) ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ TΖ ΤΠΟ EΚΚΑΘΑΡΗΖ ATTICA PREMIUM Α.Δ. TH ΔΣΑΗΡΗΚΖ ΥΡΖΔΩ ΑΠΟ 1.1.2013 ΔΩ

Διαβάστε περισσότερα

Με ειεγκέλεο ελδηάκεζεο ζπλνπηηθέο ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο 31 Μαξηίνπ 2013

Με ειεγκέλεο ελδηάκεζεο ζπλνπηηθέο ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο 31 Μαξηίνπ 2013 Με ειεγκέλεο ελδηάκεζεο ζπλνπηηθέο ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο Πεξηερόκελα ειίδα Γήισζε ησλ Μειώλ ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ θαη άιισλ ππεύζπλσλ ηεο Δηαηξείαο γηα ηηο κε ειεγκέλεο ελδηάκεζεο ζπλνπηηθέο

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΡΙΝΑ ΦΑΛΗΡΟΤ ΑΝΩΝΤΜΗ ΕΣΑΙΡΙΑ ΜΑΡΙΝΑ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΩΝΤΜΗ ΕΣΑΙΡΙΑ ΕΚΜΕΣΑΛΛΕΤΗ ΣΟΤΡΙΣΙΚΟΤ ΛΙΜΕΝΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΤΠΗΡΕΙΩΝ

ΜΑΡΙΝΑ ΦΑΛΗΡΟΤ ΑΝΩΝΤΜΗ ΕΣΑΙΡΙΑ ΜΑΡΙΝΑ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΩΝΤΜΗ ΕΣΑΙΡΙΑ ΕΚΜΕΣΑΛΛΕΤΗ ΣΟΤΡΙΣΙΚΟΤ ΛΙΜΕΝΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΜΑΡΙΝΑ ΦΑΛΗΡΟΤ ΑΝΩΝΤΜΗ ΕΣΑΙΡΙΑ ΜΑΡΙΝΑ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΩΝΤΜΗ ΕΣΑΙΡΙΑ ΕΚΜΕΣΑΛΛΕΤΗ ΣΟΤΡΙΣΙΚΟΤ ΛΙΜΕΝΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕ ΚΑΣΑΣΑΕΙ ΧΡΗΗ 2013 (01 Ιανουαρίου 2013 έως 31 Δεκεμβρίου 2013) Σφμφωνα με τα Διεθνή

Διαβάστε περισσότερα

Η ΘΑΡΑΘΝΕΖΛΝΠ ΑΔ ΔΡΖΠΗΑ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖ ΔΘΘΔΠΖ

Η ΘΑΡΑΘΝΕΖΛΝΠ ΑΔ ΔΡΖΠΗΑ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖ ΔΘΘΔΠΖ Η ΘΑΡΑΘΝΕΖΛΝΠ ΑΔ Έδξα : Λνηαξά 89-91 185-35 Ξεηξαηά ΑΟ.ΚΑΔ : 19730/02/Β/89/157 ΔΡΖΠΗΑ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖ ΔΘΘΔΠΖ Σξήζεο 1 ε Ηαλνπαξίνπ 2008 έσο 31 ε Γεθεκβξίνπ 2008 Πύκθσλα κε Γηεζλή Ξξόηππα Σξεκαηννηθνλνκηθήο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΓΗΑΜΔΔ ΤΝΟΠΣΗΚΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ. (1 Ηαλνπαξίνπ έσο 30 επηεκβξίνπ 2010)

ΔΝΓΗΑΜΔΔ ΤΝΟΠΣΗΚΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ. (1 Ηαλνπαξίνπ έσο 30 επηεκβξίνπ 2010) ΔΝΓΗΑΜΔΔ ΤΝΟΠΣΗΚΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ηεο 30 εο επηεκβξίνπ 2010 (1 Ηαλνπαξίνπ έσο 30 επηεκβξίνπ 2010) ύκθσλα κε ην Ν.3556/2007 SATO ΑΝΧΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΔΗΓΧΝ ΓΡΑΦΔΗΟΤ & ΠΗΣΗΟΤ 27 Ο ΥΗΛ.ΠΔΟ ΑΘΖΝΧΝ ΚΟΡΗΝΘΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΑΪΟ ΠΛΑΣΙΚΑ Α.Β.Δ.Δ.

ΓΑΪΟ ΠΛΑΣΙΚΑ Α.Β.Δ.Δ. ΓΑΪΟ ΠΛΑΣΙΚΑ Α.Β.Δ.Δ. ΔΝΓΙΑΜΔΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΙ ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΑ ΓΙΔΘΝΗ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΝΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ Γηα ηελ πεξίνδν από 1 Ιαλνπαξίνπ - 31 Μαξηίνπ 2012 ΓΑΪΟ ΠΛΑΣΙΚΑ Α.Β.Δ.Δ. 12 ν ΥΛΜ. ΒΔΡΟΗΑ ΝΑΟΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ATTICA WEALTH MANAGEMENT ΑΝΩΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΗΑ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΑΜΟΗΒΑΗΩΝ ΚΔΦAΛΑΗΩΝ

ATTICA WEALTH MANAGEMENT ΑΝΩΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΗΑ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΑΜΟΗΒΑΗΩΝ ΚΔΦAΛΑΗΩΝ ATTICA WEALTH MANAGEMENT ΑΝΩΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΗΑ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΑΜΟΗΒΑΗΩΝ ΚΔΦAΛΑΗΩΝ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ηεο 31 Γεθεκβξίνπ 2013 Βάζεη ησλ Γηεζλώλ Πξνηύπσλ Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο (Γ.Π.Υ.Α.) Υξήζηνπ Λαδά 2, Αζήλα

Διαβάστε περισσότερα

Δλδηάκεζε πλνπηηθή Υξεκαηννηθνλνκηθή Πιεξνθόξεζε ηεο ελλεάκελεο πεξηφδνπ πνπ έιεμε ηελ 30 επηεκβξίνπ 2010

Δλδηάκεζε πλνπηηθή Υξεκαηννηθνλνκηθή Πιεξνθόξεζε ηεο ελλεάκελεο πεξηφδνπ πνπ έιεμε ηελ 30 επηεκβξίνπ 2010 Δλδηάκεζε πλνπηηθή Υξεκαηννηθνλνκηθή Πιεξνθόξεζε ηεο ελλεάκελεο πεξηφδνπ πνπ έιεμε ηελ 30 επηεκβξίνπ 2010 ύκθωλα κε ηα Γηεζλή Πξόηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο «ΓΠΥΑ» ΒΑΡΒΑΡΔΟ Α.Δ. ΔΤΡΩΠΑΗΚΑ ΝΖΜΑΣΟΤΡΓΔΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΟΙΥΔΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ ΠΔΡΙΟΓΟΤ

ΣΟΙΥΔΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ ΠΔΡΙΟΓΟΤ ΚΛΔΜΑΝ ΔΛΛΑ - KLEEMANN HELLAS - AΝΩΝΤΜΟ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΗ ΔΜΠΟΡΙΚΗ ΓΙΑ ΜΗΥΑΝΟΛΟΓΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Α.E. ΑΡΙΘΜΟ.Μ.Α.Δ: 10920/06/Β/86/40 Έδξα: ΒΙ.ΠΔ ηαπξνρωξίνπ Κηιθίο ΣΟΙΥΔΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ ΠΔΡΙΟΓΟΤ από 1 Ιαλνπαξίνπ

Διαβάστε περισσότερα

BLUE STAR FERRIES ΝΑΤΣΙΛΙΑΚΗ Α.Δ. ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ γηα ηελ πεξίνδν απφ 1 ε Ηαλνπαξίνπ έσο 31 ε Γεθεκβξίνπ 2011

BLUE STAR FERRIES ΝΑΤΣΙΛΙΑΚΗ Α.Δ. ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ γηα ηελ πεξίνδν απφ 1 ε Ηαλνπαξίνπ έσο 31 ε Γεθεκβξίνπ 2011 BLUE STAR FERRIES ΝΑΤΣΙΛΙΑΚΗ Α.Δ. ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ γηα ηελ πεξίνδν απφ 1 ε Ηαλνπαξίνπ έσο 31 ε Γεθεκβξίνπ 2011 (πνζά ζε ρηιηάδεο ) BLUE STAR FERRIES ΝΑΤΣΗΛΗΑΚΖ Α.Δ. ΑΡ.Μ.Α.Δ. 29508/04/Β/93/116 Α.Φ.Μ.

Διαβάστε περισσότερα

COSMOTE ΚΗΝΖΣΔ ΣΖΛΔΠΗΚΟΗΝΩΝΗΔ Α.Δ.

COSMOTE ΚΗΝΖΣΔ ΣΖΛΔΠΗΚΟΗΝΩΝΗΔ Α.Δ. ΔΣΖΗΔ ΔΣΑΗΡΗΚΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΣΖ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ 2013 ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ TA ΓΗΔΘΝΖ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΝΑΦΟΡΑ όπσο απηά έρνπλ πηνζεηεζεί από ηελ Δπξσπατθή Έλσζε Οη Δηήζηεο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο πνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑ ΣΑ ΔΗ ΥΡΖ Ζ 2012 (1 ΗΑΝΟΤΑΡΗΟΤ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ 2012) ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΑ ΓΗΔΘΝΖ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΝΑΦΟΡΑ

ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑ ΣΑ ΔΗ ΥΡΖ Ζ 2012 (1 ΗΑΝΟΤΑΡΗΟΤ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ 2012) ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΑ ΓΗΔΘΝΖ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΝΑΦΟΡΑ ΓΔΡΜΑΝΟ Α.Β.Δ.Δ. ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΥΡΖΖ 2012 (1 ΗΑΝΟΤΑΡΗΟΤ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ 2012) ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΑ ΓΗΔΘΝΖ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΝΑΦΟΡΑ όπσο έρνπλ πηνζεηεζεί από ηελ Δπξσπατθή Έλσζε ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΖΜΔΡΖΗΑ Α.Δ.Δ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ, 2013 ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΑ ΓΗΔΘΝΖ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΝΑΦΟΡΑ (Γ.Π.Υ.Α.)

ΖΜΔΡΖΗΑ Α.Δ.Δ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ, 2013 ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΑ ΓΗΔΘΝΖ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΝΑΦΟΡΑ (Γ.Π.Υ.Α.) ΖΜΔΡΖΗΑ Α.Δ.Δ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ, 2013 ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΑ ΓΗΔΘΝΖ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΝΑΦΟΡΑ (Γ.Π.Υ.Α.) Π Δ Ρ Η Δ Υ Ο Μ Δ Ν Α ΔΚΘΔΖ ΓΗΑΥΔΗΡΗΔΧ ΣΟΤ Γ.. ειίδεο ΔΚΘΔΖ ΔΛΔΓΥΟΤ 1-2 ΚΑΣΑΣΑΖ ΤΝΟΛΗΚΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

INDEX ΥΡΖΜΑΣΗΣΖΡΗΑΚΖ ΑΝΩΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΠΑΡΟΥΖ ΔΠΔΝΓΤΣΗΚΩΝ ΤΠΖΡΔΗΩΝ ΔΣΖΗΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ 1/1-31/12/2010

INDEX ΥΡΖΜΑΣΗΣΖΡΗΑΚΖ ΑΝΩΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΠΑΡΟΥΖ ΔΠΔΝΓΤΣΗΚΩΝ ΤΠΖΡΔΗΩΝ ΔΣΖΗΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ 1/1-31/12/2010 INDEX ΥΡΖΜΑΣΗΣΖΡΗΑΚΖ ΑΝΩΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΠΑΡΟΥΖ ΔΠΔΝΓΤΣΗΚΩΝ ΤΠΖΡΔΗΩΝ Έδξα Αζήλα, ΑΡ.Μ.Α.Δ. 23689/06/Β/91/23 Γξαγαηζαλίνπ 6, 105 59 Αζήλα ΔΣΖΗΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ 1/1-31/12/2010 Βεβαηψλεηαη φηη νη ζπλεκκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΖ Α.E. ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ

ΑΝΩΖ Α.E. ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΑΝΩΖ Α.E. ΑΝΩΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΜΟΤΗΚΩΝ ΔΚΓΖΛΩΔΩΝ & ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ 31 εο Γεθεκβξίνπ, 2013 ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΑ ΓΗΔΘΝΖ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΝΑΦΟΡΑ (Γ.Π.Υ.Α.) Π Δ Ρ Η Δ Υ Ο Μ Δ Ν Α ΔΚΘΔΖ ΓΗΑΥΔΗΡΗΔΧ

Διαβάστε περισσότερα

ύνολο μεπιζμάηων / Καθαπά κέπδη ππο θόπων Υπνινγίδεηαη εάλ δηαηξέζνπκε ην ζπλνιηθό κέξηζκα κε ην ζύλνιν ησλ θεξδώλ πξν θόξσλ ηεο ίδηαο ρξήζεο.

ύνολο μεπιζμάηων / Καθαπά κέπδη ππο θόπων Υπνινγίδεηαη εάλ δηαηξέζνπκε ην ζπλνιηθό κέξηζκα κε ην ζύλνιν ησλ θεξδώλ πξν θόξσλ ηεο ίδηαο ρξήζεο. ΓΔΙΚΣΔ ΥΡΗΜΑΣΙΣΗΡΙΟΤ 1. ΑΠΟΓΟΗ Δ ΣΑΜΙΑΚΗ ΡΟΗ ΑΝΑ ΜΔΣΟΥΗ Σαμιακή ποή ανά μεηοσή / σπημαηιζηηπιακή ηιμή μεηοσήρ Υπνινγίδεηαη εάλ δηαηξέζνπκε ηελ ηακεηαθή ξνή (θαζαξά θέξδε πξν θόξσλ + απνζβέζεηο) κε ηελ

Διαβάστε περισσότερα

Δηήζηεο Νηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο ηεο Σξήζεο 2010 (1 Ηαλνπαξίνπ-31 Γεθεκβξίνπ 2010) Πύκθσλα κε ηα Γηεζλή Ξξόηππα Σξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο

Δηήζηεο Νηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο ηεο Σξήζεο 2010 (1 Ηαλνπαξίνπ-31 Γεθεκβξίνπ 2010) Πύκθσλα κε ηα Γηεζλή Ξξόηππα Σξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο ΑΗΝΙΗΘΖ ΘΑΟΠΡΝ ΑΛΩΛΚΖ ΒΗΝΚΖΣΑΛΗΘΖ & ΔΛΔΟΓΔΗΑΘΖ ΔΡΑΗΟΔΗΑ ΑΟ ΚΑΔ: 48282/01/Β/01/102(06) ΔΓΟΑ: ΙΔΩΦ. ΒΑΠ. ΠΝΦΗΑΠ 120, Ρ.Θ. 11526, ΑΘΖΛΑ Δηήζηεο Νηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο ηεο Σξήζεο 2010 (1 Ηαλνπαξίνπ-31 Γεθεκβξίνπ

Διαβάστε περισσότερα

BLUE STAR FERRIES ΝΑΤΣΙΛΙΑΚΗ Α.Δ. ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ γηα ηελ πεξίνδν απφ 1 ε Ηαλνπαξίνπ έσο 31 ε Γεθεκβξίνπ 2011

BLUE STAR FERRIES ΝΑΤΣΙΛΙΑΚΗ Α.Δ. ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ γηα ηελ πεξίνδν απφ 1 ε Ηαλνπαξίνπ έσο 31 ε Γεθεκβξίνπ 2011 BLUE STAR FERRIES ΝΑΤΣΙΛΙΑΚΗ Α.Δ. ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ γηα ηελ πεξίνδν απφ 1 ε Ηαλνπαξίνπ έσο 31 ε Γεθεκβξίνπ 2011 (πνζά ζε ρηιηάδεο ) BLUE STAR FERRIES ΝΑΤΣΗΛΗΑΚΖ Α.Δ. ΑΡ.Μ.Α.Δ. 29508/04/Β/93/116 Α.Φ.Μ.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΒΔ A.B.E.E. ΑΡ. Γ.Δ.ΜΖ. 20512830000 ΑΡ.Μ.Α.Δ. 15832/06/Β/87/32 Έδξα : Άγηνο Αλδξέαο Καβάια Σ.Κ. 640-07 ΔΝΓΗΑΜΔΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ

ΔΛΒΔ A.B.E.E. ΑΡ. Γ.Δ.ΜΖ. 20512830000 ΑΡ.Μ.Α.Δ. 15832/06/Β/87/32 Έδξα : Άγηνο Αλδξέαο Καβάια Σ.Κ. 640-07 ΔΝΓΗΑΜΔΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΔΛΒΔ A.B.E.E. ΑΡ. Γ.Δ.ΜΖ. 20512830000 ΑΡ.Μ.Α.Δ. 15832/06/Β/87/32 Έδξα : Άγηνο Αλδξέαο Καβάια Σ.Κ. 640-07 ΔΝΓΗΑΜΔΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ πεξηόδνπ 1 Ηαλνπαξίνπ έσο 30 επηεκβξίνπ 2015 ζύκθσλα κε ηα Γηεζλή πξόηππα

Διαβάστε περισσότερα

AKFA ΔΜΠΟΡΗΑ ΥΖΜΗΚΩΝ ΠΡΟΗΟΝΣΩΝ Η.Κ.Δ.

AKFA ΔΜΠΟΡΗΑ ΥΖΜΗΚΩΝ ΠΡΟΗΟΝΣΩΝ Η.Κ.Δ. ΔΣΖΗΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΑ ΓΗΔΘΝΖ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΝΑΦΟΡΑ ΓΗΑ ΣΖ ΥΡΖΖ ΠΟΤ ΔΛΖΞΔ ΣΖΝ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ 2014 Οη πνπ παξαηίζεληαη ζηηο ζειίδεο 8 έσο 28 έρνπλ εγθξηζεί από ηνπο Γηαρεηξηζηέο

Διαβάστε περισσότερα

Y-LOGIMED ΑΛΩΛΚΖ ΔΡΑΗΟΔΗΑ ΔΗΠΑΓΩΓΖΠ ΘΑΗ ΔΚΞΝΟΗΑΠ ΗΑΡΟΝΡΔΣΛΝΙΝΓΗΘΩΛ ΞΟΝΗΝΛΡΩΛ

Y-LOGIMED ΑΛΩΛΚΖ ΔΡΑΗΟΔΗΑ ΔΗΠΑΓΩΓΖΠ ΘΑΗ ΔΚΞΝΟΗΑΠ ΗΑΡΟΝΡΔΣΛΝΙΝΓΗΘΩΛ ΞΟΝΗΝΛΡΩΛ Y-LOGIMED ΑΛΩΛΚΖ ΔΡΑΗΟΔΗΑ ΔΗΠΑΓΩΓΖΠ ΘΑΗ ΔΚΞΝΟΗΑΠ ΗΑΡΟΝΡΔΣΛΝΙΝΓΗΘΩΛ ΞΟΝΗΝΛΡΩΛ Νηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο Σξήζεο 2009 (1 ε Ηαλνπαξίνπ 2009 31 ε Γεθεκβξίνπ 2009) Πχκθσλα κε ην άξζξν 43α ηνπ Λ. 2190/1920 1 ΞΔΟΗΔΣΝΚΔΛΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET)

ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET) ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET) 1 Έλλνηα ηνπ Ιζνινγηζκνύ Ο Ιζνινγηζκόο είλαη έλαο πίλαθαο πνπ δείρλεη ηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηεο επηρείξεζεο ζε κηα δεδνκέλε ζηηγκή Σηνλ

Διαβάστε περισσότερα

HELLAS ON LINE Αλώλπκε Δηαηξία Δκπνξίαο πζθεπώλ & Τπεξεζηώλ Σειεπηθνηλσλίαο & Πιεξνθνξηθήο

HELLAS ON LINE Αλώλπκε Δηαηξία Δκπνξίαο πζθεπώλ & Τπεξεζηώλ Σειεπηθνηλσλίαο & Πιεξνθνξηθήο Αλώλπκε Δκπνξίαο πζθεπώλ & Τπεξεζηώλ Σειεπηθνηλσλίαο & Πιεξνθνξηθήο Οηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ζύκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξόηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Πιεξνθόξεζεο («ΓΠΥΠ») 31 Γεθεκβξίνπ 2007 AE 31 Γεθεκβξίνπ 2007

Διαβάστε περισσότερα

HELLAS ONLINE Ζιεθηξνληθέο Δπηθνηλσλίεο Αλώλπκε Δηαηξία

HELLAS ONLINE Ζιεθηξνληθέο Δπηθνηλσλίεο Αλώλπκε Δηαηξία HELLAS ONLINE Ζιεθηξνληθέο Δπηθνηλσλίεο Αλώλπκε Δλδηάκεζεο ζπλνπηηθέο νηθνλνκηθέο πιεξνθνξίεο ζύκθσλα κε ην Γηεζλέο Λνγηζηηθό Πξόηππν 34 γηα ηελ πεξίνδν 1 Ηαλνπαξίνπ 30 επηεκβξίνπ 2008 Πεξηερόκελα HELLAS

Διαβάστε περισσότερα

COSMOTE ΚΙΝΗΣΔ ΣΗΛΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΔ Α.Δ. ΔΣΑΙΡΙΚΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΙ ΣΗ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΙΟΤ 2012 ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ TA

COSMOTE ΚΙΝΗΣΔ ΣΗΛΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΔ Α.Δ. ΔΣΑΙΡΙΚΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΙ ΣΗ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΙΟΤ 2012 ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ TA ΔΣΑΙΡΙΚΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΙ ΣΗ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΙΟΤ 2012 ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ TA ΓΙΔΘΝΗ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ όπσο έρνπλ πηνζεηεζεί από ηελ Δπξσπατθή Έλσζε 1 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ειίδα Έθζεζε Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ 3

Διαβάστε περισσότερα

Γ. Α. ΠΔΡΒΑΝΑ ΥΡΖΜΑΣΗΣΖΡΗΑΚΖ Α.Δ.Π.Δ.Τ. ΑΝΩΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΠΑΡΟΥΖ ΔΠΔΝΓΤΣΗΚΩΝ ΤΠΖΡΔΗΩΝ

Γ. Α. ΠΔΡΒΑΝΑ ΥΡΖΜΑΣΗΣΖΡΗΑΚΖ Α.Δ.Π.Δ.Τ. ΑΝΩΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΠΑΡΟΥΖ ΔΠΔΝΓΤΣΗΚΩΝ ΤΠΖΡΔΗΩΝ ΑΡ. Μ.Α.Δ. 24014/06/Β/91/31 ΔΝΓΗΑΜΔΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΓΗΑ ΣΟ ΔΞΑΜΖΝΟ ΠΟΤ ΔΛΖΞΔ ΣΖΝ 30ε ΗΟΤΝΗΟΤ 2011 (ζύκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξόηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Πιεξνθόξεζεο) 1 Πίλαθαο πεξηερνκέλσλ Καηάζηαζε Οηθνλνκηθήο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000.

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000. ΔΕΟ 13 Ποσοτικές Μέθοδοι Σσνάρηηζη Κόζηοσς C(), μέζο κόζηος C()/. Παράδειγμα 1 Μηα εηαηξεία δαπαλά γηα θάζε πξντόλ Α πνπ παξάγεη 0.0 λ.κ. Τα πάγηα έμνδα ηεο εηαηξείαο είλαη 800 λ.κ. Ζεηείηαη 1) Να πεξηγξάςεηε

Διαβάστε περισσότερα

ΤΓΥΡΟΝΟ ΠΟΛΤΓΤΝΑΜΟ ΚΔΝΣΡΟ ΑΠΟΘΔΡΑΠΔΙΑ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ Α.Δ. ΔΣΗΙΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΙ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΙΟΤ 2008

ΤΓΥΡΟΝΟ ΠΟΛΤΓΤΝΑΜΟ ΚΔΝΣΡΟ ΑΠΟΘΔΡΑΠΔΙΑ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ Α.Δ. ΔΣΗΙΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΙ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΙΟΤ 2008 ΤΓΥΡΟΝΟ ΠΟΛΤΓΤΝΑΜΟ ΚΔΝΣΡΟ ΑΠΟΘΔΡΑΠΔΙΑ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ Α.Δ. ΔΣΗΙΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΙ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΙΟΤ 2008 ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΑ ΓΙΔΘΝΗ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ (Γ.Π.Υ.Α.) ΜΑΡΣΙΟ 2009 Οη ζπλεκκέλεο εηήζηεο Οηθνλνκηθέο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΣΗΙΔ ΔΣΑΙΡΙΚΔ ΚΑΙ ΔΝΟΠΟΙΗΜΔΝΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΙ ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΑ ΓΙΔΘΝΗ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ

ΔΣΗΙΔ ΔΣΑΙΡΙΚΔ ΚΑΙ ΔΝΟΠΟΙΗΜΔΝΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΙ ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΑ ΓΙΔΘΝΗ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ ΔΣΗΙΔ ΔΣΑΙΡΙΚΔ ΚΑΙ ΔΝΟΠΟΙΗΜΔΝΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΙ ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΑ ΓΙΔΘΝΗ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ ΣΗ ΥΡΗΗ 1 ΙΑΝΟΤΑΡΙΟΤ - 31 ΓΔΚΔΜΒΡΙΟΤ 2009 ΤΝΣΑΞΗ: ΜΠΑΡΓΙΑΝΝΗ ΓΗΜΗΣΡΗ ΞΔΟΗΔΣΝΚΔΛΑ Ρεο ρξήζεο πνπ

Διαβάστε περισσότερα

CASTALIA LABORATOIRES DERMATOLOGIQUES A.E.

CASTALIA LABORATOIRES DERMATOLOGIQUES A.E. CASTALIA LABORATOIRES DERMATOLOGIQUES A.E. ΔΣΖΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΖ ΔΚΘΔΖ ΣΖ 31 εο ΓΔΚΔΜΒΡΙΟΤ 2010 ΠΑΙΑΝΙΑ 28 ΜΑΡΣΙΟΤ 2011 ΔΣΖΗΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΣΖ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ 2010 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ειίδα Έθζεζε Διέγρνπ Οξθσηνχ

Διαβάστε περισσότερα

MEDSTEM SERVICES ΤΠΟΣΗΡΙΚΣΙΚΔ ΤΠΗΡΔΙΔ ΤΓΔΙΑ ΑΔ ΔΣΗΙΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΙ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΙΟΤ 2008

MEDSTEM SERVICES ΤΠΟΣΗΡΙΚΣΙΚΔ ΤΠΗΡΔΙΔ ΤΓΔΙΑ ΑΔ ΔΣΗΙΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΙ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΙΟΤ 2008 MEDSTEM SERVICES ΤΠΟΣΗΡΙΚΣΙΚΔ ΤΠΗΡΔΙΔ ΤΓΔΙΑ ΑΔ ΔΣΗΙΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΙ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΙΟΤ 2008 ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΑ ΓΙΔΘΝΗ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ (Γ.Π.Υ.Α.) ΜΑΡΣΙΟ 2009 Οη ζπλεκκέλεο εηήζηεο Οηθνλνκηθέο

Διαβάστε περισσότερα

PEGASUS MAGAZINES PUBLICATIONS A.E.E

PEGASUS MAGAZINES PUBLICATIONS A.E.E PEGASUS MAGAZINES PUBLICATIONS A.E.E ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ, 2013 ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΑ ΓΗΔΘΝΖ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΝΑΦΟΡΑ (Γ.Π.Υ.Α.) Π Δ Ρ Η Δ Υ Ο Μ Δ Ν Α ΔΚΘΔΖ ΓΗΑΥΔΗΡΗΔΧ ΣΟΤ Γ.. ειίδεο ΔΚΘΔΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΝΟΠΣΙΚΔ ΔΝΓΙΑΜΔΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΙ ΠΔΡΙΟΓΟΤ

ΤΝΟΠΣΙΚΔ ΔΝΓΙΑΜΔΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΙ ΠΔΡΙΟΓΟΤ ΤΝΟΠΣΙΚΔ ΔΝΓΙΑΜΔΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΙ ΠΔΡΙΟΓΟΤ 1 ε Ιαλνπαξίνπ έσο 30 ε επηεκβξίνπ 2009 ζύκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξόηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο (ΓΛΠ 34) Κξένληνο 25-Αζήλα, ΣΚ. 104 42 Σει. 210 51 93 500-

Διαβάστε περισσότερα

Πεξηερόκελα. Οη ζεκεηψζεηο ζηηο ζειίδεο 9 έσο 36 απνηεινχλ αλαπφζπαζην κέξνο ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ. 2

Πεξηερόκελα. Οη ζεκεηψζεηο ζηηο ζειίδεο 9 έσο 36 απνηεινχλ αλαπφζπαζην κέξνο ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ. 2 Eurobank Τπεξεζίεο Αθηλήησλ Α.Δ. Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο γηα ηε ρξήζε πνπ έιεμε ηελ 31 Γεθεκβξίνπ 2012 Σηληφζνγινπ 6, 142 34 Νέα Ισλία www.eurobankpropertyservices.gr Αξ. Γ.Δ.Μ.Η. 2296701000 Πεξηερόκελα

Διαβάστε περισσότερα

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε 2. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 3. Έληππν νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα

Διαβάστε περισσότερα

LAVIPHARM Α.Δ. ΔΝΓΙΑΜΔΔ ΤΝΟΠΣΙΚΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΙ ΣΖ 31 εο ΜΑΡΣΙΟΤ 2015

LAVIPHARM Α.Δ. ΔΝΓΙΑΜΔΔ ΤΝΟΠΣΙΚΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΙ ΣΖ 31 εο ΜΑΡΣΙΟΤ 2015 ΑΝΩΝΤΜΟ ΔΜΠΟΡΙΚΖ ΚΑΙ ΒΙΟΜΖΥΑΝΙΚΖ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΦΑΡΜΑΚΔΤΣΙΚΩΝ ΥΖΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΑΛΛΤΝΣΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ Αξηζκόο Μεηξώνπ Αλσλύκσλ Δηαηξεηώλ 14010 / 06 / Β / 86 / 69 Οδόο Αγίαο Μαξίλαο - 19002 Παηαλία ΔΝΓΙΑΜΔΔ ΤΝΟΠΣΙΚΔ

Διαβάστε περισσότερα

Coral Gas Α.Δ.Β.Δ.Τ. Αξ.Κ.Α.Δ. 025/22/03/Β/86/076 Αξ. ΓΔΚΖ

Coral Gas Α.Δ.Β.Δ.Τ. Αξ.Κ.Α.Δ. 025/22/03/Β/86/076 Αξ. ΓΔΚΖ Coral Gas Α.Δ.Β.Δ.Τ. Αξ.Κ.Α.Δ. 025/22/03/Β/86/076 Αξ. ΓΔΚΖ 122207107000 ΔΣΗΙΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΙ γηα ηε ρξήζε πνπ έιεμε ηελ 31 Γεθεκβξίνπ 2014 ζύκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξόηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο

Διαβάστε περισσότερα

ΡΟΚΑ ΑΗΟΛΗΚΖ ΒΟΡΔΗΟ ΔΛΛΑ Η ΑΒΔΔ

ΡΟΚΑ ΑΗΟΛΗΚΖ ΒΟΡΔΗΟ ΔΛΛΑ Η ΑΒΔΔ ΡΟΚΑΣ ΑΙΟΛΙΚΗ ΒΟΡΔΙΟΣ ΔΛΛΑΣ Ι ΑΒΔΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΔΙΣ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΙΟΥ 2011 ΤΜΦΩΝΑ ΜΕ ΣΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ,, ΟΠΩ ΑΤΣΑ ΕΥΟΤΝ ΤΙΙΟΘΕΣΗΘΕΙΙ ΑΠΟ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΑΪΪΚΗ ΕΝΩΗ ΡΟΚΑ ΑΗΟΛΗΚΖ ΒΟΡΔΗΟ

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Οη Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνξξνθνύκελε ελέξγεηα από Αηνιηθά Πάξθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΛΩΝΗΟΝ ΑΝΩΝΤΜΟ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΖ & ΔΜΠΟΡΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΑΡΣΟΤ

ΑΠΟΛΛΩΝΗΟΝ ΑΝΩΝΤΜΟ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΖ & ΔΜΠΟΡΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΑΡΣΟΤ ΑΠΟΛΛΩΝΗΟΝ ΑΝΩΝΤΜΟ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΖ & ΔΜΠΟΡΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΑΡΣΟΤ Αξηζκόο Μεηξώνπ: 31699/04/Β/94/290 ΔΓΡΑ: ΘΔΖ ΣΕΖΜΑ ΚΟΡΩΠΗ ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ Γηα ηελ ρξήζε από 1 Ηαλνπαξίνπ έσο 31 Γεθεκβξίνπ 2014 Σελίδα 1

Διαβάστε περισσότερα

ATTICA ΑΝΩΝΤΜΟ ΔΣΑΙΡΙΑ ΤΜΜΔΣΟΥΩΝ. Δλδηάκεζεο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο γηα ηελ πεξίνδν 1/1-31/03/2015

ATTICA ΑΝΩΝΤΜΟ ΔΣΑΙΡΙΑ ΤΜΜΔΣΟΥΩΝ. Δλδηάκεζεο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο γηα ηελ πεξίνδν 1/1-31/03/2015 ATTICA ΑΝΩΝΤΜΟ ΔΣΑΙΡΙΑ ΤΜΜΔΣΟΥΩΝ Δλδηάκεζεο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο γηα ηελ πεξίνδν 1/1-31/03/2015 Σχπνο Έθζεζεο Δπηζθφπεζεο Οξθσηψλ Διεγθηψλ Λνγηζηψλ: Γελ απαηηείηαη (πνζά ζε ρηιηάδεο Δπξψ) Οη ελδηάκεζεο

Διαβάστε περισσότερα

Γ. Α. ΠΔΡΒΑΝΑ ΥΡΖΜΑΣΗΣΖΡΗΑΚΖ Α.Δ.Π.Δ.Τ. ΑΝΩΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΠΑΡΟΥΖ ΔΠΔΝΓΤΣΗΚΩΝ ΤΠΖΡΔΗΩΝ

Γ. Α. ΠΔΡΒΑΝΑ ΥΡΖΜΑΣΗΣΖΡΗΑΚΖ Α.Δ.Π.Δ.Τ. ΑΝΩΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΠΑΡΟΥΖ ΔΠΔΝΓΤΣΗΚΩΝ ΤΠΖΡΔΗΩΝ ΑΡ. Μ.Α.Δ. 24014/06/Β/91/31 ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ηεο ρξήζεο 1 ε Ηαλνπαξίνπ 2010 έσο 31 ε Γεθεκβξίνπ 2010 (ζύκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξόηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο) 1 Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο ηεο ρξήζεσο

Διαβάστε περισσότερα

Γ. Α. ΠΔΡΒΑΝΑ ΥΡΖΜΑΣΗΣΖΡΗΑΚΖ Α.Δ.Π.Δ.Τ.

Γ. Α. ΠΔΡΒΑΝΑ ΥΡΖΜΑΣΗΣΖΡΗΑΚΖ Α.Δ.Π.Δ.Τ. Γ. Α. ΠΔΡΒΑΝΑ ΥΡΖΜΑΣΗΣΖΡΗΑΚΖ Α.Δ.Π.Δ.Τ. ΑΝΩΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΠΑΡΟΥΖ ΔΠΔΝΓΤΣΗΚΩΝ ΤΠΖΡΔΗΩΝ Γ.Δ.ΜΖ.: 1051701000 ΑΡ. Μ.Α.Δ. 24014/06/Β/91/31 ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ηεο ρξήζεο 1 ε Ηαλνπαξίνπ 2013 έσο 31 ε Γεθεκβξίνπ

Διαβάστε περισσότερα

Οη Δθθαζαξηζηέο Ο Πξνηζηάκελνο ηνπ Λνγηζηεξίνπ

Οη Δθθαζαξηζηέο Ο Πξνηζηάκελνο ηνπ Λνγηζηεξίνπ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΙ ΓΙΑ ΣΗ ΥΡΗΗ ΠΟΤ ΔΛΗΞΔ ΣΗΝ 31η ΓΔΚΔΜΒΡΙΟΤ 2010 Ποσά σε Εσρώ Πεξηερόκελα ειίδα Έθζεζε Διέγρνπ Αλεμάξηεηνπ Οξθσηνύ Διεγθηή Λνγηζηή 1 Καηάζηαζε πλνιηθνύ Δηζνδήκαηνο γηα ηε Υξήζε πνπ έιεμε

Διαβάστε περισσότερα

Δηήζηα Οηθνλνκηθή Έθζεζε Σεο Υξήζεο από 1 ε Ηαλνπαξίνπ 2015 έσο 31 ε Γεθεκβξίνπ 2015 ύκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξόηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο («ΓΠΥΑ»)

Δηήζηα Οηθνλνκηθή Έθζεζε Σεο Υξήζεο από 1 ε Ηαλνπαξίνπ 2015 έσο 31 ε Γεθεκβξίνπ 2015 ύκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξόηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο («ΓΠΥΑ») Σεο Υξήζεο από 1 ε Ηαλνπαξίνπ 2015 έσο 31 ε Γεθεκβξίνπ 2015 ύκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξόηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο («ΓΠΥΑ») ΔΚΘΔΖ ΓΗΑΥΔΗΡΗΔΩ ΣΟΤ Γ.. ΣΖ «ΔΡΛΗΚΟΝ Α.Β.Δ.» ΓΗΑ ΣΖ ΥΡΖΖ 2015 ΠΡΟ ΣΗΝ ΣΑΚΣΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

ΛΑΣΟΜΔΗΑ ΚΟΗΝΟΣΖΣΑ ΣΑΓΑΡΑΓΩΝ Α.Δ. Δηήζηεο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο γηα ηε ρξήζε από 1 Ηαλνπαξίνπ 2010 έσο 31 Γεθεκβξίνπ 2010

ΛΑΣΟΜΔΗΑ ΚΟΗΝΟΣΖΣΑ ΣΑΓΑΡΑΓΩΝ Α.Δ. Δηήζηεο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο γηα ηε ρξήζε από 1 Ηαλνπαξίνπ 2010 έσο 31 Γεθεκβξίνπ 2010 Δηήζηεο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο γηα ηε ρξήζε από 1 Ηαλνπαξίνπ 2010 έσο 31 Γεθεκβξίνπ 2010 ύκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξόηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο ΛΑΣΟΜΔΗΑ ΚΟΗΝΟΣΖΣΑ ΣΑΓΑΡΑΓΩΝ Α.Δ. Αξ.Μεηξώνπ Α.Δ. 28110/62/Β/92/331

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικά Στοιχεία Δ Τριμήνου

Οικονομικά Στοιχεία Δ Τριμήνου Οικονομικά Στοιχεία Δ Τριμήνου Οργανικά κέρδη προ προβλέψεων 88εκ. 2 το Δ τρίμηνο, έναντι 66εκ. το Γ τρίμηνο. Αύξηση καθαρών εσόδων από τόκους κατά 4,3% σε τριμηνιαία βάση σε 375εκ. Ανάκαμψη εσόδων από

Διαβάστε περισσότερα

«ΑΣΛΑΝΣΙΚΗ ΔΝΩΗ ΑΝΩΝΤΜΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΓΔΝΙΚΩΝ ΑΦΑΛΙΔΩΝ»

«ΑΣΛΑΝΣΙΚΗ ΔΝΩΗ ΑΝΩΝΤΜΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΓΔΝΙΚΩΝ ΑΦΑΛΙΔΩΝ» «ΑΣΛΑΝΣΙΚΗ ΔΝΩΗ ΑΝΩΝΤΜΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΓΔΝΙΚΩΝ ΑΦΑΛΙΔΩΝ» Οικονομικές Καταστάσεις της 31η Δεκεμβρίου 2011 Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς όπως έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση

Διαβάστε περισσότερα

GREEK INFORMATION TECHNOLOGY HOLDINGS A.E. Δηήζηεο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο ηεο Υξήζεο 2015

GREEK INFORMATION TECHNOLOGY HOLDINGS A.E. Δηήζηεο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο ηεο Υξήζεο 2015 GREEK INFORMATION TECHNOLOGY HOLDINGS A.E. Δηήζηεο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο ηεο Υξήζεο 2015 Βεβαηψλεηαη φηη νη ζπλεκκέλεο Δηήζηεο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο γηα ηελ πεξίνδν 01/01 31/12/2015 είλαη εθείλεο πνπ

Διαβάστε περισσότερα

«ΑΝΧΝΤΜΟ ΔΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΒΙΣΟΤΜΙΝΑ ΑΔ»

«ΑΝΧΝΤΜΟ ΔΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΒΙΣΟΤΜΙΝΑ ΑΔ» «ΑΝΧΝΤΜΟ ΔΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΒΙΣΟΤΜΙΝΑ ΑΔ» ΔΣΗΙΙΑ ΟΙΙΚΟΝΟΜΙΙΚΗ ΔΚΘΔΗ ηηεοο 3311 εε ο Γεεθθεεκββξξί ίννππ 22001144 Γηαα ηηε δδη ηααρρεεη ηξξη ηζζηηη ηθθή ρρξξήζζε 11 ΙΙααλλννππααξξί ίννππ

Διαβάστε περισσότερα

Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο γηα ηε ρξήζε πνπ έιεμε 30 Ηνπλίνπ 2011, ζύκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξόηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο (Γ.Π.Υ.Α)

Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο γηα ηε ρξήζε πνπ έιεμε 30 Ηνπλίνπ 2011, ζύκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξόηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο (Γ.Π.Υ.Α) ΟΤΠΔΡΛΗΓΚ ΔΛΛΑΓΑ ΤΝΔΣΑΗΡΗΜΟ ΠΔΡΗΟΡΗΜΔΝΖ ΔΤΘΤΝΖ Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο γηα ηε ρξήζε πνπ έιεμε 30 Ηνπλίνπ 2011, ζύκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξόηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο (Γ.Π.Υ.Α) Οη ζπλεκκέλεο Οηθνλνκηθέο

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Δ Τριμήνου 2014

Αποτελέσματα Δ Τριμήνου 2014 Αποτελέσματα Δ Τριμήνου Βελτίωση των οργανικών κερδών προ προβλέψεων κατά 9,8% το Δ τρίμηνο και 48,8% το. Αύξηση του δείκτη κάλυψης των δανείων σε καθυστέρηση άνω των 90 ημερών κατά 270 μονάδες βάσης σε

Διαβάστε περισσότερα

ΜΔΣΑΟΦΣ Α.Δ. Δηήζηεο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο ηεο Υξήζεο 2015

ΜΔΣΑΟΦΣ Α.Δ. Δηήζηεο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο ηεο Υξήζεο 2015 ΜΔΣΑΟΦΣ Α.Δ. Δηήζηεο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο ηεο Υξήζεο 2015 Βεβαηψλεηαη φηη νη ζπλεκκέλεο Δηήζηεο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο γηα ηελ πεξίνδν 01/01 31/12/2015 είλαη εθείλεο πνπ εγθξίζεθαλ απφ ην Γηνηθεηηθφ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΞΑΜΖΝΗΑΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΠΔΡΗΟΓΟ 1 ΗΑΝΟΤΑΡΗΟΤ 30 ΗΟΤΝΗΟΤ 2013 ΣΟΤ ΟΜΗΛΟΤ ΚΑΗ ΣΖ ΔΣΑΗΡΗΑ Α.Γ.Δ.Σ. ΖΡΑΚΛΖ

ΔΞΑΜΖΝΗΑΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΠΔΡΗΟΓΟ 1 ΗΑΝΟΤΑΡΗΟΤ 30 ΗΟΤΝΗΟΤ 2013 ΣΟΤ ΟΜΗΛΟΤ ΚΑΗ ΣΖ ΔΣΑΗΡΗΑ Α.Γ.Δ.Σ. ΖΡΑΚΛΖ ΔΞΑΜΖΝΗΑΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΠΔΡΗΟΓΟ 1 ΗΑΝΟΤΑΡΗΟΤ 30 ΗΟΤΝΗΟΤ 2013 ΣΟΤ ΟΜΗΛΟΤ ΚΑΗ ΣΖ ΔΣΑΗΡΗΑ Α.Γ.Δ.Σ. ΖΡΑΚΛΖ ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΟ Ν.3556/2007 ΚΑΗ ΣΗ ΔΠ ΑΤΣΟΤ ΔΚΓΟΘΔΗΔ ΑΠΟΦΑΔΗ ΣΟΤ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΗΟΤ ΣΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΖΛΔΣΤΠΟ ΑΝΧΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΣΖΛΔΟΠΣΗΚΧΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΧΝ MEGA CHANNEL ΔΝΓΗΑΜΔΔ ΤΝΟΠΣΗΚΔ ΔΝΟΠΟΗΖΜΔΝΔ & ΔΣΑΗΡΗΚΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ. 30 εο ΔΠΣΔΜΒΡΗΟΤ, 2013

ΣΖΛΔΣΤΠΟ ΑΝΧΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΣΖΛΔΟΠΣΗΚΧΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΧΝ MEGA CHANNEL ΔΝΓΗΑΜΔΔ ΤΝΟΠΣΗΚΔ ΔΝΟΠΟΗΖΜΔΝΔ & ΔΣΑΗΡΗΚΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ. 30 εο ΔΠΣΔΜΒΡΗΟΤ, 2013 ` ΣΖΛΔΣΤΠΟ ΑΝΧΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΣΖΛΔΟΠΣΗΚΧΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΧΝ MEGA CHANNEL ΔΝΓΗΑΜΔΔ ΤΝΟΠΣΗΚΔ ΔΝΟΠΟΗΖΜΔΝΔ & ΔΣΑΗΡΗΚΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ 30 εο ΔΠΣΔΜΒΡΗΟΤ, 2013 Π Δ Ρ Η Δ Υ Ο Μ Δ Ν Α ειίδεο ΔΚΘΔΖ ΔΠΗΚΟΠΖΖ 1-2 ΤΝΟΠΣΗΚΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΒΔ A.B.E.E. ΑΡ. Γ.Δ.ΜΖ ΑΡ.Μ.Α.Δ /06/Β/87/32 Έδξα : Άγηνο Αλδξέαο Καβάια Σ.Κ ΔΞΑΜΖΝΗΑΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ

ΔΛΒΔ A.B.E.E. ΑΡ. Γ.Δ.ΜΖ ΑΡ.Μ.Α.Δ /06/Β/87/32 Έδξα : Άγηνο Αλδξέαο Καβάια Σ.Κ ΔΞΑΜΖΝΗΑΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ ΔΛΒΔ A.B.E.E. ΑΡ. Γ.Δ.ΜΖ. 20512830000 ΑΡ.Μ.Α.Δ. 15832/06/Β/87/32 Έδξα : Άγηνο Αλδξέαο Καβάια Σ.Κ. 640-07 ΔΞΑΜΖΝΗΑΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ πεξηόδνπ 1 Ηαλνπαξίνπ έσο 30 Ηνπλίνπ 2015 ζύκθσλα κε ηα Γηεζλή πξόηππα

Διαβάστε περισσότερα

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε.

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Παξάκεηξνη πξνο αμηνιόγεζε Ννκνζεηηθή ζσξάθηζε Κνηλόο Σύιινγνο Ακνηβή Καηαγγειία/Λύζε

Διαβάστε περισσότερα