4. Όρια ανάλυσης οπτικών οργάνων

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "4. Όρια ανάλυσης οπτικών οργάνων"

Transcript

1 4. Όρια ανάυσης οπτικών οργάνων 29 Μαΐου Περίθαση Οι αρχές ειτουργίας των οπτικών οργάνων που περιγράψαμε μέχρι στιγμής βασίζονται στη γεωμετρική οπτική, δηαδή την περιγραφή του φωτός ως ακτίνες που διαδίδονται ευθύγραμμα σε ομοιογενή μέσα. Αυτή η περιγραφή είναι όμως προσεγγιστική. Στην πραγματικότητα το φως είναι κύμα και η ακριβέστερη μεέτη πρέπει να άβει υπόψη την κυματική φύση του φωτός προκειμένου να δώσει μία ακριβέστερη περιγραφή της ειτουργίας των οπτικών οργάνων. Το σημαντικότερο κυματικό φαινόμενο για τη ειτουργία των οπτικών οργάνων είναι η περίθαση, με την οποία θα ασχοηθούμε σ αυτήν την ενότητα. Η περίθαση εμφανίζεται όταν το φως περνά από οπές που έχουν διάμετρο της ίδιας τάξης μεγέθους με το μήκος κύματός του. Σ αυτήν την περίπτωση, τα κυματικά φαινόμενα δημιουργούν προβήματα στο σχηματισμό ευκρινών εικονών, ακόμα και σε οπτικά συστήματα στα οποία έχουν μηδενιστεί όα τα σφάματα φακών. Η περίθαση θέτει απόυτα όρια ανάυσης σε όα τα οπτικά όργανα, τα οποία δεν μπορούν να ξεπεραστούν. Εδώ θα μεετήσουμε τα όρια ανάυσης όγω περιθασης σε επτούς φακούς, στο μικροσκόπιο και στο τηεσκόπιο. Η πιο σημαντική περίπτωση περίθασης, σε ότι αφορά το σχεδιασμό οπτικών οργάνων, αφορά τη διάδοση του φωτός, προερχόμενο από μία πηγή, μέσα από ένα κυκικό διάφραγμα διαμέτρου D βέπε σχήμα 1. Αν τοποθετήσουμε ένα πέτασμα πίσω από το διάφραγμα θα παρατηρήσουμε ότι η κατανομή του φωτός δεν είναι ομοιογενής, αά εμφανίζονται ομόκεντροι κύκοι με διαφορετική ένταση του φωτός σε κάθε έναν από αυτούς βέπε σχήμα 2. Ας θεωρήσουμε ένα σημείο πάνω στο πέτασμα. OA είναι η ευθεία που ενώνει αυτό το σημείο με το κέντρο του διαφράγματος. Έστω θ η γωνία που σχηματίζει η ευθεία OA με τον οπτικό άξονα. Η ένταση του φωτός στο σημείο A εξαρτάται από τη γωνία θ και δίνεται από τη σχέση I(θ) = I o [Ai ( )] 2 πd sin θ, (1) όπου το μήκος κύματος του φωτός, D η διάμετρος του διαφράγματος και I o μια σταθερα. Η συνάρτηση Ai(x) καείται συνάρτηση Airy. Η γραφική παράσταση της συνάρτησης Airy δίνεται στο σχήμα 3, ενώ η γραφική παράσταση της έντασης I ως συνάρτηση της γωνίας θ, εξίσωση (1) δίνεται στο σχήμα 4. Η ένταση του φωτός μηδενίζεται (οπότε βέπουμε σκοτεινό κύκο όπως στο σχήμα 2) για τις πd sin θ τιμές του x = όπου μηδενίζεται η συνάρτηση Airy: Ai(x) = 0. Όπως φαίνεται και στο σχήμα 3, η συνάρτηση Airy μηδενίζεται σε ποά σημεία, το πρώτο είναι περίπου στο x = ±3, 83, το δεύτερο στο x = ±7, 02, το τρίτο στο x = ±10, 17, κ.ο.κ. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχει το πρώτο σημείο μηδενισμού της συνάρτησης Airy. Όπως βέπουμε στο σχήμα 4, το μεγαύτερο μέρος της συνοικής ενέργειας της ακτινοβοίας είναι συγκεντρωμένο στην περιοχή που αντιστοιχεί σε τιμές του x μέχρι το πρώτο σημείο μηδενισμού. Υποογισμός δείχνει ότι εκεί συγκεντρώνεται περίπου το 84% της συνοικής φωτεινής ισχύος. Οι τιμές του πd sin θ x = μεταξύ 0 και 3, 83 αντιστοιχούν στο φωτεινό δίσκο στο κέντρο του σχήματος 2. Αυτός ο δισκος καείται δίσκος του Airy. 1

2 Σχήμα 1: Περίθαση από ένα κυκικό διάφραγμα. Σχήμα 2: Φωτογραφία περίθασης από κυκικό διάφραγμα για πράσινο φως. Παρατηρείστε την ύπαρξη ενός ιδιαίτερα φωτεινού κεντρικού δίσκου και την ακόουθη ενααγή φωτεινών και σκοτεινών κύκων. Σχήμα 3: Γραφική παράσταση της συνάρτησης του Airy Ai(x).ι 2

3 Σχήμα 4: Γραφική παράσταση της έντασης της ακτινοβοίας I ως συνάρτηση της γωνίας θ. Παρατηρείστε ότι σχεδόν όη η ενέργεια αντιστοιχεί στην περιοχή μέχρι το πρώτο σημείο μηδενισμού. Από τη σχέση 3, 83 = πd sin θ/, βρίσκουμε ότι τα όρια του δίσκου του Airy αντιστοιχούν σε γωνία θ που ικανοποιεί τη σχέση sin θ = 1, 22 D. (2) Συνοψίζοντας, όταν το φως που προέρχεται από μία φωτεινή πηγή περνά μέσα από ένα διάφραγμα διαμέτρου D συγκεντρώνεται σχεδόν όο μέσα σε ένα δίσκο, ο οποίος προσδιορίζεται από την τιμή της γωνίας θ της εξίσωσης (2). Όπως φαίνεται από το σχήμα 1, αν το πέτασμα απέχει απόσταση ίση με b από το διάφραγμα, τότε η ακτίνα r του δίσκου του Airy είναι r = b tan θ. (3) Όταν το πέτασμα είναι μακριά από το διάφραγμα, τότε η γωνία θ είναι μικρή και tan θ sin θ, οπότε η εξίσωση (3) γράφεται r = 1, 22 (b/d), ή ισοδύναμα r = 1, 22, (4) f# όπου f# είναι ο αριθμός f του συστήματος. Παρατηρούμε ότι όσο μεγαώνει ο αριθμός f ενός οπτικού συστήματος, τόσο μικραίνει η ακτίνα του δισκου του Airy. 2 Όρια διακρισιμότητας 2.1 Κριτήρια διακρισιμότητας Η εμφάνιση του δίσκου του Airy όταν το φως περνά μέσα από διαφράγματα θέτει όρια στο κατά πόσο μπορεί να διακρίνει ένα οπτικό όργανο δύο διαφορετικές φωτεινές πηγές. Ας θεωρήσουμε ένα οπτικό σύστημα που χαρακτηρίζεται από διάφραγμα διαμέτρου D, όπως στο σχήμα 5, και ας θεωρήσουμε δύο φωτεινά σημεία του αντικειμένου A και B. Μέσω του οπτικού συστήματος, τα και απεικονίζονται στα σημεία A και B. Ωστόσο, όγω της ύπαρξης του διαφράγματος, το είδωο δεν αντιστοιχεί σε δύο σημεία, αά σε δύο δίσκους του Airy, έναν γύρω από το A και έναν γύρω από τοb. Αν οι δύο δίσκοι του Airy δεν τέμνονται, τότε τα δύο σημεία A και B είναι σαφώς διακρίσιμα. Στο αντίθετο όριο, όταν η απόσταση των A και είναι πού μικρότερη από την ακτίνα των δισκων Airy, δεν υπάρχει τρόπος να ξεχωρίσουν. Οπότε έμε ότι το οπτικό σύστημα δεν μπορεί να αναύσει 3

4 Σχήμα 5: Τα είδωα δύο ξεχωριστών σημείωνa και B αντιστοιχούν σε δύο δίσκους του Airy στην επιφάνεια προβοής του ειδώου. Σχήμα 6: Επικαυπτόμενοι κύκοι του Airy που αντιστοιχούν σε δύο ξεχωριστές φωτεινές πηγές. Φωτογραφία από h p://www.justshootsomething.com. 4

5 τη διαφορά των αρχικών σημείων και. Για να προσδιορίσουμε όμως ακριβώς, πότε δύο σημεία δεν μπορούν να διακριθούν πρέπει να εξετάσουμε την περιπτωση που οι κύκοι του Airy είναι μερικώς επικαυπτόμενοι, όπως στο σχήμα 6. Σ αυτήν την περίπτωση, μπορούμε σαφώς να πούμε ότι πρόκειται για δύο διαφορετικές πηγές. Ποιος είναι ο βαθμός επικάυψης που καθιστά απαγορευτική τη διάκριση μεταξύ των δύο φωτεινών πηγών; Η απάντηση είναι ότι δεν υπάρχει απόυτο κριτήριο, αά πρακτικοί κανόνες. Ο πιο παιός είναι ο κανόνας του Rayleigh. Κανόνας του Rayleigh: Δύο σημεία του ειδώου δεν μπορούν να διακριθούν αν το κέντρο του δίσκου του Airy του ενός βρίσκεται στο όριο του δίσκου του Rayleigh του άου. Αυτό σημαίνει ότι δύο σημεία και B του ειδώου δε διαχωρίζονται αν η απόστασή τους x είναι μικρότερη από την ακτίνα r του δίσκου του Airy, δηαδή το οπτικό όργανο δεν μπορεί να αναύσει αποστάσεις ειδώου μικρότερες από x = 1, 22b D (5) Ο κανόνας του Rayleigh είναι χρήσιμος αά όχι καθοικής εφαρμογής. Στο σχήμα 7 δίνεται η γραφική παράσταση της έντασης του φωτός στην οθόνη για δύο δίσκους Airy και για διαφορετικές τιμές της απόστασης x των κέντρων τους. Στα σχήματα 7.α και 7.β, όπου x > r είναι σαφές ότι μπορεί να διαχωριστούν τα δύο είδωα. Το διάγραμμα 7.γ αντιστοιχεί στον κανόνα του Rayleigh, όπου x = r. Παρατηρούμε ότι η ένταση ανάμεσα στα δύο σημεία δεν είναι σταθερή και παρουσιάζει ένα εάχιστο. Ένας καός φωτοανιχνευτής μπορεί να αντιηφθεί αυτή τη διαφορά και να μας επιτρέψει να συμπεράνουμε ότι το είδωο αντιστοιχεί σε δύο διαφορετικές πηγές. Αυτή η συμπεριφορά συνεχίζεται και για μικρότερες τιμές του x (σχήμα 7.δ), μέχρι μία κρίσιμη τιμή x = 0, 78r (σχήμα 1.ε), όπου η ένταση εμφανίζει μόνο ένα μέγιστο και είναι πρακτικά αδύνατο να ξεχωρίσουμε αν βέπουμε είδωο από μία ή από δύο πηγές. Οδηγούμαστε οιπόν στο ακριβέστερο κριτήριο διακρισιμότητας (που οφείεται στον Sparrow). Κανόνας του Sparrow: Δύο σημεία του ειδώου δεν μπορούν να διακριθούν αν η ένταση της ακτινοβοίας στην ανάμεσα τους περιοχή δεν παρουσιάζει κάποιο εάχιστο. Με βάση τον κανόνα του Sparrow, ένα οπτικό όργανο δεν μπορεί νααναύσει αποστάσεις ειδώου μικρότερες από x = 0, 78r, δηαδή το όριο ανάυσης αντιστοιχεί σε x = 0, 95b D (6) Ο κανόνας του Sparrow είναι καύτερος όταν θέουμε να μιήσουμε για την ανάυση ειδώων από δύο πηγές που είναι πού πιο φωτεινές από το υπόβαθρο τους. Ο κανόνας του Rayleigh είναι πιο χρήσιμος όταν θέουμε να συζητήσουμε για τη διάκριση μεταξύ σημείων του αντικειμένου σε οπτικά όργανα που χρησιμοποιούνται για άμεση παρατήρηση μέσω του οφθαμού. 2.2 Λεπτός φακός Εφαρμόζουμε τον κανόνα του Rayleigh σε ένα επτό φακό εστιακής απόστασης f και διαμετρου D. Αν τοποθετήσουμε το αντικείμενο σε απόσταση s από το φακό, τότε το είδωο σχηματίζεται σε απόσταση b = s και έχει μεγέθυνση M = s /s. Η απόσταση εάχιστης ανάυσης x στο χώρο του ειδώου, αντιστοιχεί σε απόσταση εάχιστης ανάυσης x 0 = x/m στο χώρο του αντικειμένου, δηαδή x 0 = 1, 22s. (7) D 5

6 Σχήμα 7: Η ένταση I του φωτός στην οθόνη του σχήματος 5 για διαφορετικές τιμές της απόστασης x μεταξύ A και B. (α) x = 3r, (β) x = 1, 5r, (γ) x = r, (δ) x = 0, 9r, (δ) x = 0, 78r και (στ) x = 0, 5r, όπου r η ακτίνα του δισκου του Airy. Σχήμα 8: Διάγραμμα για τη μεέτη της ανάυσης ενός μικροσκοπίου. Η γωνία α υπό την οποία παρατηρείται ένα διάστημα μήκους x 0 σε απόσταση s είναι ίση με x o /s, οπότε η εάχιστη διακρίσιμη γωνία είναι ίση με α = 1, 22/D. Για τους φακούς του οφθαμού, το D αντιστοιχεί στη διάμετρο της κόρης του οφθαμού, δηαδή D = 0, 5cm. Θεωρώντας μέσο οπτικό μήκος κύματος = 500nm παίρνουμε ως εάχιστη διακρίσιμη γωνία α min = 1, nm 0, 5cm 1, rad (8) το οποίο δίνει σωστή εκτίμηση ως προς την τάξη μεγέθους. 2.3 Μικροσκόπιο Για να βρούμε τα όρια ανάυσης ενός μικροσκοπίου, θεωρούμε δύο σημεία του αντικειμένου O και A που απέχουν απόσταση x o, βέπε σχήμα 8. Το O βρίσκεται πάνω στον οπτικό άξονα. Έστω O και A τα είδωα των O και A μέσα από τον αντικειμενικό φακό αντίστοιχα και x η μεταξύ τους απόσταση. Αν P το ακρότατο σημείο του φακού, ορίζουμε ως θ τη γωνία που σχηματίζει η ευθεία OP με τον οπτικό άξονα και ως θ τη γωνία που σχηματίζει η ευθεία O P με τον οπτικό άξονα. Αν D είναι η διάμετρος του φακού, τότε με βάση το κριτήριο του Sparrow, η εάχιστη διακρισιμότητα του ειδώου αντιστοιχεί σε x = 0.95s /D. Η γωνία θ ικανοποιεί tan θ = D 2s. Καθώς ο 6

7 αντικειμενικός φακός ενός μικροσκοπίου είναι πού ισχυρός και το αντικείμενο τοποθετείται κοντά στην εστία του αντικειμενικού φακού, η απόσταση s είναι πού μεγαύτερη από την εστιακή απόσταση f o του αντικειμενικού. Αυτό σημαίνει ότι η γωνία θ είναι μικρή, οπότε tan θ θ.το όριο ανάυσης του ειδώου γίνεται x = 0, 48 θ, (9) όπου χρησιμοποιήσαμε το κριτήριο του Sparrow. Ένα μικροσκόπιο κατασκευάζεται έτσι ώστε να ισχύει η εγόμενη συνθήκη του ημιτόνου x 0 sin θ = x sin θ, (10) έτσι ώστε το σημείο A να έχει ευκρινές είδωο, χωρίς σφάματα όγο αστιγματισμού. Για μικρό θ, sin θ θ, οπότε xθ = x 0 sin θ. Αντικαθιστώντας στην Εξ. (9) παίρνουμε την τιμή της εάχιστης απόστασης x 0 που μπορεί να διακρίνει ένα μικροσκόπιο x 0 = 0, 48 sin θ. (11) Προσοχή, σε αντίθεση με τη γωνία θ, η γωνία θ δεν είναι μικρή. Αν στην περιοχή μεταξύ αντικειμένου και αντικειμενικού φακού τοποθετηθεί ένα υγρό με δείκτη διάθασης n, τότε η συνθήκη του ημιτόνου γίνεται n x 0 sin θ = x sin θ, οπότε παίρνουμε x 0 = 0, 48 n sin θ, (12) και το μικροσκόπιο μπορεί να επιτύχει καύτερη ανάυση, δηαδή μικρότερο x 0. Στα περισσότερα μικροσκόπια, τοποθετείται ένα διαφανές άδι, μεταξύ αντικειμένου και αντικειμενικού φακού, προκειμένου να επιτευχθεί καύτερη ανάυση. Η ποσότητα n sin θ καείται συχνά αριθμητικό ανοιγμα (numerical aperture) του μικροσκοπίου, συμβοίζεται ως N A και είναι ένα από τα βασικά χαρακτηριστικά που δίνει ο κατασκευαστής. Όσο μεγαύτερο είναι το αριθμητικό άνοιγμα, τόσο καύτερη ανάυση επιτυγχάνει το μικροσκόπιο. Το είδωο του τμήματος OA μέσα από το μικροσκόπιο σχηματίζεται σε απόσταση και έχει μήκος M x 0, όπου M η μεγέθυνση του μικροσκοπίου. Η γωνία υπό την οποία βέπει ο οφθαμός αυτό το είδωο είναι α = M x 0 /. Η εάχιστη οιπόν γωνία παρατήρησης ειδώου την οποία μπορεί να αναύσει ένα μικροσκόπιο είναι Για = 500nm και = 25cm παίρνουμε α = 0, 48M (NA). (13) α = 0, M NA. (14) Δεδομένου ότι αυτή η γωνία δεν μπορεί να είναι μεγαύτερη από την εάχιστη γωνία α min = rad που μπορεί να αναύσει ο οφθαμός, βρίσκουμε τη μέγιστη μεγέθυνση M max που μπορεί να επιτευχθεί με μικροσκόπιο θέτοντας α = α min στην Εξ. (14). Καταήγουμε ότι M max = 208NA. (15) Το μικροσκόπιο μπορεί να επιτύχει μεγαύτερες μεγεθύνσεις από M max, αά αυτές δεν είναι χρήσιμες γιατί δεν αποδίδουν τη επτομέρεια του αντικειμένου που μεετάμε. Μεγεθύνσεις μεγαύτερες από M max καούνται άδειες μεγεθύνσεις. Πρέπει να παρατηρήσουμε ότι η τιμή M max = 208NA που βρήκαμε είναι πού συντηρητική εκτίμηση. Στην πράξη μπορεί να βετιωθεί κατά έναν παράγοντα του 4 5 έτσι ώστε τα καύτερα μικροσκόπια να έχουν μεγεθύνσεις M max 1000NA. 7

8 2.4 Τηεσκόπιο Σε ένα τηεσκόπιο το διάφραγμα αντιστοιχεί στον αντικειμενικό φακό. Η εάχιστη δυνατή γωνία παρατήρησης α μετά την είσοδο της ακτίνας στον αντικειμενικό φακό (βέπε κεφ. 3, σχήμα 16) προσδιορίζεται από το κριτήριο του Sparrow, α = 0, 95 D, (16) όπου D είναι η διάμετρος του αντικειμενικού φακού. Η παραπάνω σχέση ισχύει τόσο για διαθαστικά όσο και για ανακαστικά τηεσκόπια. Για το μεγαύτερο οπτικό τηεσκόπιο, D = 10, 4m. Για = 500nm η εάχιστη γωνία παρατήρησης είναι α = 4, rad. (17) Αν το τηεσκόπιο έχει γωνιακή μεγέθυνση γ, τότε η εάχιστη γωνία β υπό την οποία βέπει ο παρατηρητής είναι β = α γ = 0, 95 γ D. (18) Για παρατήρηση με το μάτι πρέπει να ισχύει β > α min = rad, οπότε βρίσκουμε ένα άνω όριο χρήσιμης μεγέθυνσης που μπορεί να επιτευχθεί σε τηεσκόπιο γ max = 3, 8D(cm), (19) όπου το D υποογιζεται σε cm. Δηαδή η μέγιστη μεγέθυνση του τηεσκοπίου είναι ανάογη της διαμέτρου του αντικειμενικού φακού. 3 Ερωτήσεις-Ασκήσεις 1. Δώστε έναν ορισμό του δίσκου του Airy, εξηγώντας και τις συνθήκες υπό τις οποίες εμφανίζεται. 2. Εξηγείστε το κριτηριο ανάυσης του Rayleigh, φέρνοντας και όποια διαγράμματα κρίνετε ότι χρειάζονται. 3. Εξηγείστε το κριτηριο ανάυσης του Sparrow, φέρνοντας και όποια διαγράμματα κρίνετε ότι χρειάζονται. 4. Γενικά, η διακριτική ικανότητα ενός οργάνου αυξάνεται ή μειώνεται όταν αυξάνει ο αριθμός f; 5. Στο φως ή στο σκοτάδι είναι μεγαύτερη η διακριτική ικανότητα του οφθαμού; Εξηγείστε. 6. Βρείτε την εάχιστη διακρίσιμη γωνία του οφθαμού χρησιμοποιώντας το κριτήριο του Sparrow και θεωρώντας = 560nm. 7. Τι καείται αριθμητικό άνοιγμα και η ποια η σχέση του με τη διακριτική ικανότητα ενός μικροσκοπίου; 8. Τί σημαίνει άδεια μεγέθυνση; 9. Σας δίνεται ένα τηεσκόπιο f/10 με f o = 80cm και f e = 2cm και ένα τηεσκόπιο f/6 με f o = 60cm και f e = 2cm. Ποιο από τα δύο είναι καύτερο για να διακρίνετε μακρινά αντικείμενα; 8

9 Άσκηση 1. Θεωρείστε ότι ο αντικειμενικός φακός μικροσκοποίου είναι ένας επιπεδόκυρτος επτός φακός με εστιακή απόσταση f και δείκτη διάθασης n = 1, 5. α) Βρείτε το μέγιστο αριθμητικό άνοιγμα που μπορεί να έχει το μικροσκόπιο, αν δεν έχουμε βάει κάποιο υγρό μεταξύ αντικειμένου και αντικειμενικού φακού. Επαναάβετε το ίδιο αν β) ο αντικειμενικός φακός είναι συμμετρικός, και γ) αν ο αντικειμενικός φακός αποτεείται από δύο συμμετρικούς φακούς που εφάπτονται. Άσκηση 2. Μικροσκόπιο έχει χαρακτηριστικά f e = 0, 8cm, l = 16cm και διάμετρο αντικειμενικού φακού D = 1, 2cm. Μεταξύ αντικειμενικού φακού και αντικειμένου τοποθετείται υγρό με δεικτη διάθασης n = 1, 6. α) Βρείτε το αριθμητικό άνοιγμα του μικροσκοπίου. β) Υποογίστε τη μέγιστη μεγέθυνση. γ) Τι εστιακής απόστασης προσοφθάμιο πρέπει να χρησιμοποιήσουμε, ώστε το μικροσκόπιο να επιτυγχάνει ακριβώς τη μέγιστη μεγέθυνση; Άσκηση 3. Τηεσκόπιο έχει χαρακτηριστικά f o = 40cm, f e = 2cm και D = 10cm. Βρείτε την εάχιστη γωνία παρατήρησης α που μπορει να αναύσει. Πόσο πρέπει να απέχουν δύο άνθρωποι σε απόσταση 100km ώστε να διακρίνονται με το τηεσκόπιο; Άσκηση 4. Η εάχιστη απόσταση που μπορεί να βρεθεί (ιδανικά) ένας κατασκοπευτικός δορυφόρος από τη Γη είναι 200km. Βρείτε τί διάμετρο πρέπει να έχει το τηεσκόπιο που τοποθετείται στο δορυφόρο ώστε να μπορεί να ξεχωρίζει πρόσωπα στην επιφάνεια της Γης. (Θεωρείστε = 550nm.) Άσκηση 5. Στην πραγματικότητα, οι κατασκοπευτικοί δορυφόροι βρίσκονται σε τροχιά απόστασης 6000km από την επιφάνεια της Γης (ώστε να έχει μεγαύτερο πεδίο παρατήρησης) και χρησιμοποιεί τηεσκόπια διαμέτρου D = 1m το πού. Πόσο πρέπει να απέχουν δυο αντικείμενα στην επιφανεια της Γης ώστε να μπορεί να τα διαχωρίσει; 9

3. Απλά οπτικά όργανα

3. Απλά οπτικά όργανα 3. Απλά οπτικά όργανα 20 Απριλίου 2013 1 Διαφράγματα Στο σχεδιασμό οπτικών οργάνων πρέπει να λάβει κανείς υπόψη και άλλες παραμέτρους πέρα από το πού και πώς σχηματίζεται το είδωλο ενός αντικειμένου. Μας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΘΛΑΣΗ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΟΥ ΦΩΤΟΣ

ΠΕΡΙΘΛΑΣΗ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΟΥ ΦΩΤΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΠΕΡΙΘΛΑΣΗ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΟΥ ΦΩΤΟΣ Ένα μονοχρωματικό, οδεύον, επίπεδο, κύμα μπορεί να παρασταθεί με ημιτονοειδές κύμα συγκεκριμένης συχνότητας και πλάτους που διαδίδεται με σταθερή ταχύτητα v ίση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΟΠΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΟΠΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΟΠΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ Άσκηση 4. Διαφράγματα. Θεωρία Στο σχεδιασμό οπτικών οργάνων πρέπει να λάβει κανείς υπόψη και άλλες παραμέτρους πέρα από το πού και πώς σχηματίζεται το είδωλο ενός

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3. Οπτικά όργανα. Α. Οι βασικοί νόµοι της Οπτικής

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3. Οπτικά όργανα. Α. Οι βασικοί νόµοι της Οπτικής ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 Οπτικά όργανα 3.1 Η φύση του φωτός Α. Οι βασικοί νόµοι της Οπτικής Το φως είναι ηλεκτροµαγνητικά κύµατα που διαδίδονται στο χώρο. ηλαδή, µεταβολές ηλεκτρικού και µαγνητικού πεδίου που διαδίδονται

Διαβάστε περισσότερα

Οι δύο θεμελιώδεις παράμετροι προσδιορισμού της ταχύτητας του φωτός στο κενό: Διηλεκτρική σταθερά ε0 Μαγνητική διαπερατότητα μ0

Οι δύο θεμελιώδεις παράμετροι προσδιορισμού της ταχύτητας του φωτός στο κενό: Διηλεκτρική σταθερά ε0 Μαγνητική διαπερατότητα μ0 Οι δύο θεμελιώδεις παράμετροι προσδιορισμού της ταχύτητας του φωτός στο κενό: Διηλεκτρική σταθερά ε0 Μαγνητική διαπερατότητα μ0 1 c 0 0 Όταν το φως αλληλεπιδρά με την ύλη, το ηλεκτρομαγνητικό πεδίο του

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΛΑΣΗ. β' νόμος της ανάκλασης: Η γωνία πρόσπτωσης και η γωνία ανάκλασης είναι ίσες.

ΑΝΑΚΛΑΣΗ. β' νόμος της ανάκλασης: Η γωνία πρόσπτωσης και η γωνία ανάκλασης είναι ίσες. ΑΝΑΚΛΑΣΗ Η ακτίνα (ή η δέσμη) πριν ανακλασθεί ονομάζεται προσπίπτουσα ή αρχική, ενώ μετά την ανάκλαση ονομάζεται ανακλώμενη. Η γωνία που σχηματίζει η προσπίπτουσα με την κάθετη στην επιφάνεια στο σημείο

Διαβάστε περισσότερα

Σχολή Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών Τμήμα Φυσικής, Πανεπιστήμιο Κρήτης Εισαγωγή στην Ηλεκτρονική Μικροσκοπία

Σχολή Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών Τμήμα Φυσικής, Πανεπιστήμιο Κρήτης Εισαγωγή στην Ηλεκτρονική Μικροσκοπία Σχολή Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών Τμήμα Φυσικής, Πανεπιστήμιο Κρήτης Εισαγωγή στην Ηλεκτρονική Μικροσκοπία Καθ. Γεώργιος Κυριακίδης Δρ. Βασίλειος Μπίνας Ηράκλειο 2014 Εισαγωγή στην Ηλεκτρονική Μικροσκοπία

Διαβάστε περισσότερα

Εξαιτίας της συμβολής δύο κυμάτων του ίδιου πλάτους και της ίδιας συχνότητας. που διαδίδονται ταυτόχρονα στο ίδιο γραμμικό ελαστικό μέσο

Εξαιτίας της συμβολής δύο κυμάτων του ίδιου πλάτους και της ίδιας συχνότητας. που διαδίδονται ταυτόχρονα στο ίδιο γραμμικό ελαστικό μέσο ΣΤΑΣΙΜΑ ΚΥΜΑΤΑ Τι ονομάζουμε στάσιμο κύμα f()=0.5sin() Εξαιτίας της συμβοής δύο κυμάτων του ίδιου πάτους και της ίδιας συχνότητας που διαδίδονται ταυτόχρονα στο ίδιο γραμμικό εαστικό μέσο με αντίθετη φορά,

Διαβάστε περισσότερα

Σημειώσεις Ηλεκτρονικής Μικροσκοπίας

Σημειώσεις Ηλεκτρονικής Μικροσκοπίας Σημειώσεις Ηλεκτρονικής Μικροσκοπίας Εισαγωγή Μικροσκόπιο είναι μία διάταξη που μετατρέπει ένα αντικείμενο σε ένα είδωλο. Ενδιαφέρον παρουσιάζει η περίπτωση που το είδωλο είναι μεγαλύτερο του αντικειμένου.

Διαβάστε περισσότερα

Κύμα ονομάζουμε τη διάδοση μιας διαταραχής από σημείο σε σημείο του χώρου με ορισμένη ταχύτητα.

Κύμα ονομάζουμε τη διάδοση μιας διαταραχής από σημείο σε σημείο του χώρου με ορισμένη ταχύτητα. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΕΝΝΟΙΑ ΤΟΥ ΚΥΜΑΤΟΣ Τι ονομάζουμε κύμα; Κύμα ονομάζουμε τη διάδοση μιας διαταραχής από σημείο σε σημείο του χώρου με ορισμένη ταχύτητα. Η διαταραχή μπορεί να είναι α. Η ταάντωση των μορίων του

Διαβάστε περισσότερα

Ακτινοβολία µικρού µήκους κύµατος

Ακτινοβολία µικρού µήκους κύµατος Ακτινοβοία µικρού µήκους κύµατος 1 Ακτινοβοία µικρού µήκους κύµατος 1.1.Γενικά Ο Ήιος είναι µια γιγαντιαία µηχανή θερµοπυρηνικής σχάσης. Κάτω από συνθήκες πού υψηών πιέσεων και θερµοκρασιών στο εσωτερικό

Διαβάστε περισσότερα

Generated by Foxit PDF Creator Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. ΑΣΚΗΣΗ 10 ΜΕΤΡΗΣΗ ΤΗΣ ΕΣΤΙΑΚΗΣ ΑΠΟΣΤΑΣΗΣ ΦΑΚΟΥ

Generated by Foxit PDF Creator Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. ΑΣΚΗΣΗ 10 ΜΕΤΡΗΣΗ ΤΗΣ ΕΣΤΙΑΚΗΣ ΑΠΟΣΤΑΣΗΣ ΦΑΚΟΥ ΑΣΚΗΣΗ 0 ΜΕΤΡΗΣΗ ΤΗΣ ΕΣΤΙΑΚΗΣ ΑΠΟΣΤΑΣΗΣ ΦΑΚΟΥ . Γεωμετρική οπτική ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΒΑΣΙΚΕΣ ΘΕΩΡΗΤΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ Η Γεωμετρική οπτική είναι ένας τρόπος μελέτης των κυμάτων και χρησιμοποιείται για την εξέταση μερικών

Διαβάστε περισσότερα

ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΙΩ. ΔΑΡΑ ΕΠΙΚΟΥΡΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΟΥ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΑΥΤΗΣ. ΤΟΜΟΣ 2 ΟΣ ΒΙΒΛΙΟ 1 ο

ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΙΩ. ΔΑΡΑ ΕΠΙΚΟΥΡΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΟΥ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΑΥΤΗΣ. ΤΟΜΟΣ 2 ΟΣ ΒΙΒΛΙΟ 1 ο ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΙΩ. ΔΑΡΑ ΕΠΙΚΟΥΡΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΟΥ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΑΥΤΗΣ ΤΟΜΟΣ ΟΣ ΒΙΒΛΙΟ ο ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΑΜΥΝΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΟΠΛΩΝ www.rmscotrol.fo

Διαβάστε περισσότερα

Οπτική, Σύγχρονη, Ατομική & Μοριακή Φυσική για Βιολόγους

Οπτική, Σύγχρονη, Ατομική & Μοριακή Φυσική για Βιολόγους Οπτική, Σύγχρονη, Ατομική & Μοριακή Φυσική για Βιολόγους 011 Σαμουήλ Κοέν Μέρος Α. Οπτική Κ0. Εισαγωγικό Σημείωμα Κυματικής Σελίδα 1. Απλή Αρμονική Ταλάντωση.... Κ0-1 1.1 Ορισμοί... Κ0-1 1. Η Αρχή της

Διαβάστε περισσότερα

2. Γεωµετρική Οπτική. Η Γεωµετρία της Οπτικής. Μαθήµατα Οπτικής

2. Γεωµετρική Οπτική. Η Γεωµετρία της Οπτικής. Μαθήµατα Οπτικής ΓΙΩΡΓΟΣ ΑΣΗΜΕΛΛΗΣ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΟΠΤΙΚΗΣ Μαθήµατα Οπτικής 2. Γεωµετρική Οπτική Η Γεωµετρία της Οπτικής Η Γεωµετρική Οπτική εξετάζει τη διάδοση του φωτός µε τους µηχανισµούς της ανάκλασης και διάθλασης. Οι µηχανισµοί

Διαβάστε περισσότερα

1... Για τη δημιουργία ενός μηχανικού κύματος απαιτείται μόνο η πηγή της διαταραχής. 2... Τα διαμήκη κύματα διαδίδονται μόνο στα στερεά σώματα.

1... Για τη δημιουργία ενός μηχανικού κύματος απαιτείται μόνο η πηγή της διαταραχής. 2... Τα διαμήκη κύματα διαδίδονται μόνο στα στερεά σώματα. 1... Για τη δημιουργία ενός μηχανικού κύματος απαιτείται μόνο η πηγή της διαταραχής.... Τα διαμήκη κύματα διαδίδονται μόνο στα στερεά σώματα. 3... Τα σημεία ενός κύματος που παρουσιάζουν μεταξύ τους διαφορά

Διαβάστε περισσότερα

6. Περίθλαση. Το φως αλληλεπιδρά µε τα εµπόδια! Μαθήµατα Οπτικής

6. Περίθλαση. Το φως αλληλεπιδρά µε τα εµπόδια! Μαθήµατα Οπτικής ΓΙΩΡΓΟΣ ΑΣΗΜΕΛΛΗΣ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΟΠΤΙΚΗΣ Μαθήµατα Οπτικής 6. Περίθλαση Το φως αλληλεπιδρά µε τα εµπόδια! Στο κεφάλαιο της Γεωµετρικής Οπτικής εξετάσαµε πάρα πολλές περιπτώσεις διάδοσης του φωτός µέσα από διάφορα

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΜΑ 1 1. Ένα αυτοκίνητο κινείται με κατεύθυνση από το Νότο προς το Βορρά. Κάποια στιγμή ο οδηγός αντιαμβάνεται ένα εμπόδιο και φρενἀρει. Εάν το αυτοκίνητο διαθέτει Α.Β.S.,

Διαβάστε περισσότερα

Στοιχεία Πιθανοτήτων και Θεωρίας Ουρών

Στοιχεία Πιθανοτήτων και Θεωρίας Ουρών ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Στοιχεία Πιθανοτήτων και Θεωρίας Ουρών Χρήστου Νικοαΐδη Φεβρουάριος 5 Χρήστος Νικοαΐδης Διδάκτωρ του Πανεπιστημίου της Οξφόρδης Στοιχεία Πιθανοτήτων

Διαβάστε περισσότερα

Το Περιορισμένο Πρόβλημα Των Τριών Σωμάτων Στο Σύστημα Γη Σελήνη

Το Περιορισμένο Πρόβλημα Των Τριών Σωμάτων Στο Σύστημα Γη Σελήνη Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης χολή Θετικών Επιστημών Τμήμα Φυσικής Το Περιορισμένο Πρόβλημα Των Τριών ωμάτων το ύστημα Γη ελήνη - - - - - - - - Διπλωματική Εργασία Αντωνιάδης Παναγιώτης Δημήτριος

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΙΩ ΔΑΡΑ ΕΠΙΚΟΥΡΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΤΟΜΟΣ ος ΑΛΓΕΒΡΑ ΠΙΝΑΚΩΝ ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΙΔΙΟΤΙΜΩΝ ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΗ ΕΠΙΛΥΣΗ ΑΛΓΕΒΡΙΚΩΝ ΕΞΙΣΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

2. Ο οφθαλμός ως οπτικό σύστημα

2. Ο οφθαλμός ως οπτικό σύστημα 2. Ο οφθαλμός ως οπτικό σύστημα 2 Απριλίου 20 Η δομή του οφθαλμού Ιδωμένος ως ένα οπτικό όργανο, ο ανθρώπινος οφθαλμός επιτελεί την ακόλουθη λειτουργία. Δέχεται εισερχόμενες ακτίνες φωτός από απομακρυσμένα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΜΑΤΑ. Επαλληλία 48. Συμβολή 49. Στάσιμα κύματα 52. Ηλεκτρομαγνητικά κύματα 55. Ανάκλαση και διάθλαση 63. Διασκεδασμός 70. Σύνοψη 72.

ΚΥΜΑΤΑ. Επαλληλία 48. Συμβολή 49. Στάσιμα κύματα 52. Ηλεκτρομαγνητικά κύματα 55. Ανάκλαση και διάθλαση 63. Διασκεδασμός 70. Σύνοψη 72. ΚΥΜΑΤΑ 2 Επαλληλία 48 Συμβολή 49 Στάσιμα κύματα 52 Ηλεκτρομαγνητικά κύματα 55 Ανάκλαση και διάθλαση 63 Διασκεδασμός 70 Σύνοψη 72 Ασκήσεις 74 Εικ. 2.1 Κύμα στην επιφάνεια της θάλασσας. 2-1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η έννοια

Διαβάστε περισσότερα

Κ.- Α. Θ. Θωμά. Οπτική

Κ.- Α. Θ. Θωμά. Οπτική Κ.- Α. Θ. Θωμά Οπτική Θεωρίες για τη φύση του φωτός Η ανάγκη διατύπωσης διαφορετικών θεωριών προέρχεται από την παρατήρηση ότι το φώς άλλες φορές συμπεριφέρεται σαν σωματίδιο και άλλοτε σαν κύμα, που είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΑΣΙΜΑ ΚΥΜΑΤΑ. + 1) με Ν=0,1,2,3..., όπου d το μήκος της χορδής. 4 χορδή με στερεωμένο το ένα άκρο ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΑ ΚΥΜΑΤΑ. ,στο κενό (αέρα) co

ΣΤΑΣΙΜΑ ΚΥΜΑΤΑ. + 1) με Ν=0,1,2,3..., όπου d το μήκος της χορδής. 4 χορδή με στερεωμένο το ένα άκρο ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΑ ΚΥΜΑΤΑ. ,στο κενό (αέρα) co ΣΤΑΣΙΜΑ ΚΥΜΑΤΑ Κύματα που t x t x σχηματίζουν το y1 = A. hm2 p ( - ), y2 = A. hm2 p ( + ) T l T l στάσιμο Εξίσωση στάσιμου c κύματος y = 2 A. sun 2 p. hm2p t l T Πλάτος ταλάντωσης c A = 2A sun 2p l Κοιλίες,

Διαβάστε περισσότερα

Βασικές αρχές υπέρηχων

Βασικές αρχές υπέρηχων HY 673 - Ιατρική Απεικόνιση Στέλιος Ορφανουδάκης Κώστας Μαριάς Σημειώσεις III: Βασικές αρχές υπέρηχων Σεπτέμβριος 2003-Φεβρουάριος 2004 ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΥΠΕΡΗΧΩΝ Ακουστική, Κυματική και Υπέρηχοι Οι υπέρηχοι,

Διαβάστε περισσότερα

Φωτοβολταϊκά Συστήματα και Εφαρμογές

Φωτοβολταϊκά Συστήματα και Εφαρμογές Φωτοβολταϊκά Συστήματα και Εφαρμογές 1 Πρώτο Κεφάλαιο Το Ηλιακό φάσμα Η πηγή της ηλιακής ακτινοβολίας είναι φυσικά ο ήλιος, 3,8 x 1020 MW ηλεκτρομαγνητικής ενέργειας ακτινοβολούνται από την εξωτερική του

Διαβάστε περισσότερα

Περίθλαση από µία σχισµή.

Περίθλαση από µία σχισµή. ρ. Χ. Βοζίκης Εργαστήριο Φυσικής ΙΙ 71 7. Άσκηση 7 Περίθλαση από µία σχισµή. 7.1 Σκοπός της εργαστηριακής άσκησης Σκοπός της άσκησης είναι η γνωριµία των σπουδαστών µε την συµπεριφορά των µικροκυµάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑΣ

ΒΑΣΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ΒΑΣΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑΣ Όπως αναφέραµε και στην Εισαγωγή, η µοναδική πηγή πληροφοριών που διαθέτουµε για τη µελέτη των ουρανίων σωµάτων είναι οι κάθε είδους ακτινοβολίες που εκπέµπουν.

Διαβάστε περισσότερα

Σχήμα 9-1: (α) Το σύνθετο μικροσκόπιο του Janssen (1595) στο Middleburg Museum (β) Το μικροσκόπιο του van Leeuwenhoek (1670).

Σχήμα 9-1: (α) Το σύνθετο μικροσκόπιο του Janssen (1595) στο Middleburg Museum (β) Το μικροσκόπιο του van Leeuwenhoek (1670). Equation Chapter (Next) Section 1 Είδαμε στο κεφ. 6 ότι μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε ένα συγκλίνοντα φακό για να παρατηρήσουμε ένα αντικείμενο σε μεγέθυνση. Όσο εύκολος κι αν είναι στη χρήση ο μεγεθυντικός

Διαβάστε περισσότερα