Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "e-mail@p-theodoropoulos.gr"

Transcript

1 Γραπτές ανακεφαλαιωτικές προαγωγικές και απολυτήριες εξετάσεις στα Μαθηµατικά Παναγιώτης Λ. Θεοδωρόπουλος Σχολικός Σύµβουλος, ΠΕ03 Εισαγωγή Για τον υπολογισµό του βαθµού της ετήσιας επίδοσης των µαθητών, όπως γνωρίζουµε, για τα µαθήµατα για τα οποία προβλέπεται γραπτή ανακεφαλαιωτική εξέταση λαµβάνεται υπόψη και η επίδοση των µαθητών στην εξέταση αυτή. Για να είναι όµως σωστή και δίκαιη η αξιολόγηση, τα θέµατα των γραπτών ανακεφαλαιωτικών εξετάσεων πρέπει να είναι σαφή, καλά διατυπωµένα και κλιµακούµενου βαθµού δυσκολίας, ώστε να µπορούν να αξιολογηθούν όλοι οι µαθητές. Στο άρθρο αυτό παρουσιάζεται το νοµικό πλαίσιο διεξαγωγής των γραπτών ανακεφαλαιωτικών εξετάσεων στα Μαθηµατικά και σηµειώνονται διάφορες παρατηρήσεις και υποδείξεις σχετικά µε τη διατύπωση και διάρθρωση των θεµάτων, τις οποίες θα πρέπει να γνωρίζουµε και να λαµβάνουµε υπόψη µας όταν συντάσσουµε τα διαγωνίσµατα που δίνουµε στους µαθητές µας. Οι υποδείξεις αυτές συνοδεύονται και από δύο παραδείγµατα διαγωνισµάτων, ένα για το γυµνάσιο και ένα για τα λύκεια. 1. Νοµικό πλαίσιο Οι γραπτές ανακεφαλαιωτικές προαγωγικές και απολυτήριες εξετάσεις διεξάγονται σύµφωνα µε το παρακάτω νοµικό πλαίσιο: Α ΓΥΜΝΑΣΙΟ Στο γυµνάσιο οι γραπτές ανακεφαλαιωτικές εξετάσεις για το µάθηµα των Μαθη- µατικών διεξάγονται σύµφωνα µε το Π.. 508/1977 (άρθρο 3, παράγραφος ) στo οποίo σχετικά µε τη διάρθρωση των θεµάτων των Μαθηµατικών αναφέρονται τα ε- ξής: «α) Θεωρία: Οι µαθητές υποχρεούνται σε διαπραγµάτευση ενός απλού από δύο τιθέµενα θέµατα θεωρίας της διδαγµένης ύλης. Κάθε θέµα θεωρίας µπορεί να αναλύεται σε τρεις το πολύ ερωτήσεις της ίδιας ενότητας. β) Ασκήσεις: Οι µαθητές υποχρεούνται να λύσουν δύο από τρεις ασκήσεις ή προβλήµατα. Κάθε ένα από τα θέµατα των ασκήσεων ή προβληµάτων δεν πρέπει να αποτελείται από δύο ή περισσότερες διαφορετικές ασκήσεις ή προβλήµατα. Μπορεί όµως κάθε ά- σκηση ή πρόβληµα να αναλύεται σε βήµατα. Η απάντηση στο θέµα της θεωρίας και η κάθε µία από τις λύσεις των ασκήσεων ή προβληµάτων βαθµολογούνται ισότιµα». Η εξεταστέα ύλη ορίζεται σύµφωνα µε το Π.. 409/1994 ( άρθρο 3, παράγραφος 4), στο οποίο αναφέρεται: «Ως εξεταστέα ύλη κατά µάθηµα ορίζονται τα 3/5 της ύλης που διδάχθηκε µε την προϋπόθεση ότι αυτά δεν είναι λιγότερα από το µισό της διδακτέας ύλης». Στην παράγραφο 6 του ίδιου άρθρου αναφέρεται:

2 «Κατά τις γραπτές ανακεφαλαιωτικές εξετάσεις, τα θέµατα διατυπώνονται έτσι ώστε να ελέγχεται η απόδοση πληροφοριακών γνωστικών στοιχείων και να διερευνάται η ικανότητα του µαθητή να εφαρµόζει, να συνδυάζει, να συνθέτει, να κρίνει και γενικότερα να επεξεργάζεται δηµιουργικά ένα δεδοµένο υλικό». Επίσης, σχετική µε τις ανακεφαλαιωτικές εξετάσεις στο µάθηµα των Μαθηµατικών στο γυµνάσιο είναι και η µε αριθµό πρωτοκόλλου 6078/Γ/ εγκύκλιος του Υπουργείου Παιδείας µε θέµα: «Επιλογή θεµάτων εξετάσεων για τα Μαθηµατικά Γυµνασίου», στην οποία αναφέρονται τα εξής: «Επειδή το περιεχόµενο των νέων βιβλίων των Μαθηµατικών του Γυµνασίου χωρίζεται σε δύο µέρη (Α µέρος: Άλγεβρα και Β µέρος: Γεωµετρία), τα οποία διδάσκονται παράλληλα, προτείνουµε, κατά τις προαγωγικές και απολυτήριες εξετάσεις στο µάθηµα των Μαθηµατικών του Γυµνασίου, η επιλογή των θεµάτων να γίνει ως εξής: Για µεν τις Α και Β τάξεις: α) Θεωρία: Ένα θέµα από την Άλγεβρα και ένα θέµα από τη Γεωµετρία. β) Ασκήσεις: ύο ασκήσεις από την Άλγεβρα και µία από τη Γεωµετρία ή δύο ασκήσεις από τη Γεωµετρία και µία από την Άλγεβρα. Ενώ για τη Γ τάξη, στην οποία η σχέση ωρών Άλγεβρας-Γεωµετρίας είναι περίπου 70/30: α) Θεωρία: Ένα θέµα από την Άλγεβρα και ένα από τη Γεωµετρία. β) Ασκήσεις: ύο ασκήσεις από την Άλγεβρα και µία από τη Γεωµετρία». Β ΛΥΚΕΙΑ Στα λύκεια οι γραπτές ανακεφαλαιωτικές εξετάσεις για το µάθηµα των Μαθηµατικών διεξάγονται σύµφωνα µε τα Π.. 60/006, Φ.Ε.Κ. 65, τ. Α (για το ΓΕ.Λ.) και 50/008, Φ.Ε.Κ. 81 τ. Α (για το ΕΠΑ.Λ.). Στο εδάφιο ΣΤ του άρθρου 15 του πρώτου Π.. και στο άρθρο 13 του δεύτερου σχετικά µε τα θέµατα των γραπτών ανακεφαλαιωτικών προαγωγικών και απολυτηρίων εξετάσεων στο µάθηµα των Μαθηµατικών αναφέρονται τα εξής: «1. Στους µαθητές δίνονται τέσσερα (4) θέµατα από την εξεταστέα ύλη, τα οποία µπορούν να αναλύονται σε υποερωτήµατα, µε τα οποία ελέγχεται η δυνατότητα αναπαραγωγής γνωστικών στοιχείων, η γνώση εννοιών και ορολογίας και η ικανότητα εκτέλεσης γνωστών αλγορίθµων, η ικανότητα του µαθητή να αναλύει, να συνθέτει και να επεξεργάζεται δηµιουργικά ένα δεδοµένο υλικό, καθώς και η ικανότητα επιλογής και ε- φαρµογής κατάλληλης µεθόδου.. Τα τέσσερα θέµατα που δίνονται στους µαθητές διαρθρώνονται ως εξής: Το πρώτο θέµα αποτελείται από ερωτήµατα θεωρίας που αφορούν έννοιες, ορισµούς, λήµµατα, προτάσεις, θεωρήµατα και πορίσµατα. Με το θέµα αυτό ελέγχεται η κατανόηση των βασικών εννοιών, των σπουδαιότερων συµπερασµάτων, καθώς και η σηµασία τους στην οργάνωση µιας λογικής δοµής. Το δεύτερο και το τρίτο θέµα αποτελείται το καθένα από µία άσκηση που απαιτεί από το µαθητή ικανότητα συνδυασµού και σύνθεσης εννοιών αποδεικτικών ή υπολογιστικών διαδικασιών. Η κάθε άσκηση µπορεί να αναλύεται σε επιµέρους ερωτήµατα. Το τέταρτο θέµα αποτελείται από µία άσκηση ή ένα πρόβληµα που η λύση του απαιτεί από το µαθητή ικανότητες συνδυασµού και σύνθεσης προηγούµενων γνώσεων, αλλά και την ανάληψη πρωτοβουλιών στη διαδικασία επίλυσής του. Το θέµα αυτό µπορεί να α- ναλύεται σε επιµέρους ερωτήµατα, τα οποία βοηθούν το µαθητή στη λύση. 3. Η βαθµολογία κατανέµεται ανά είκοσι πέντε (5) µονάδες στο καθένα από τα τέσσερα θέµατα».

3 Στα παραπάνω Π.. αναφέρονται επίσης και τα ακόλουθα, τα οποία δεν θα πρέπει να µας διαφεύγουν. 1. «Τα θέµατα των γραπτών προαγωγικών και απολυτηρίων εξετάσεων λαµβάνονται από την ύλη που ορίζεται ως εξεταστέα για κάθε µάθηµα κατά το έτος που γίνονται οι εξετάσεις. Οι ερωτήσεις είναι ανάλογες µε εκείνες που υπάρχουν στα σχολικά εγχειρίδια και στις οδηγίες του Π.I., διατρέχουν όσο το δυνατόν µεγαλύτερη έκταση της εξεταστέας ύλης, ελέγχουν ευρύ φάσµα διδακτικών στόχων και είναι κλιµακούµενου βαθµού δυσκολίας. Οι µαθητές απαντούν υποχρεωτικά σε όλα τα θέµατα».. «Σε περίπτωση κατά την οποία ένα θέµα αναλύεται σε υποερωτήµατα, η βαθµολογία που προβλέπεται για αυτό κατανέµεται ισότιµα στις επιµέρους ερωτήσεις, εκτός αν κατά την ανακοίνωση των θεµάτων καθορίζεται διαφορετικός βαθµός για κάθε µία από αυτές». Σχετικά µε την εξεταστέα ύλη για τα µαθήµατα που εξετάζονται ενδοσχολικά στα παραπάνω Π.. αναφέρονται: «Η εξεταστέα ύλη για τα µαθήµατα της Α και Β τάξης Ενιαίου Λυκείου δεν µπορεί να είναι λιγότερη από το µισό και περισσότερη από τα /3 της διδακτέας. Η επιλογή και ο ακριβής προσδιορισµός της για κάθε µάθηµα γίνεται µε εισήγηση των διδασκόντων και µε την έγκριση του ιευθυντή του Λυκείου και γνωστοποιείται στους µαθητές πέντε (5) εργάσιµες ηµέρες πριν από τη λήξη των µαθηµάτων» (Π.. 60/006, άρθρο 16, παράγραφος ). «Ως εξεταστέα ύλη για τα µαθήµατα του ΕΠΑ.Λ. ορίζονται τα /3 της διδακτέας ύλης µε την προϋπόθεση ότι αυτά δεν είναι λιγότερα από το µισό της διδακτέας ύλης. Η επιλογή και ο ακριβής προσδιορισµός της για κάθε µάθηµα γίνεται µε εισήγηση των διδασκόντων και µε την έγκριση του ιευθυντή και γνωστοποιείται στους µαθητές πέντε εργάσιµες ηµέρες τουλάχιστον πριν από την έναρξη των εξετάσεων» (Π.. 50/008, άρθρο 1, παράγραφος ). Πρέπει να σηµειωθεί ότι µε τον παραπάνω τρόπο καθορίζεται και η εξεταστέα ύλη για τους µαθητές που εξετάζονται σε επίπεδο σχολικής µονάδας στα µαθήµατα που ορίζονται ως πανελλαδικά εξεταζόµενα σύµφωνα µε την µε αριθµό πρωτοκόλλου / Γ / εγκύκλιο του Υπουργείου Παιδείας. Για την διατύπωση των θεµάτων των προαγωγικών εξετάσεων ισχύουν το Π.. 68/014 (ΦΕΚ 110/014, Α ) και οι µε αρ. πρ. εγκύκλιοι / / , 53146/Γ/ και Φ4/66645/ 4/ του Υπουργείου Παιδείας.. Παρατηρήσεις - υποδείξεις Για τη σύνταξη ενός διαγωνίσµατος πρέπει να λαµβάνουµε υπόψη µας τα εξής: Ο καθορισµός της εξεταστέας ύλης και τα θέµατά µας να είναι σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία. Τα θέµατά µας να είναι διαβαθµισµένης δυσκολίας. Όσον αφορά στα λύκεια, σύµφωνα µε τα αντίστοιχα Π.., το πρώτο θέµα είναι θέµα θεωρίας και καλύπτει τα επίπεδα Γνώσης και Κατανόησης της ταξινοµίας στόχων, οι ασκήσεις του δεύτερου και του τρίτου θέµατος κινούνται στο επίπεδο της Εφαρµογής (η άσκηση του δεύτερου θέµατος θα πρέπει να είναι πιο εύκολη από την άσκηση του τρίτου, ώστε να επιτυγχάνεται η διαβάθµιση) και το τέταρτο θέµα καλύπτει τα επίπεδα Ανάλυσης και Σύνθεσης («µία άσκηση ή ένα πρόβληµα 1 που η λύση του απαιτεί 1 Η διαφορά ανάµεσα σε µία άσκηση και σε ένα πρόβληµα είναι η εξής: στην µεν άσκηση οι µαθητές γνωρίζουν τον τρόπο λύσης (απλή εφαρµογή ορισµών, τύπων, κανόνων, µεθόδων κλπ. ή έχει λυθεί παρόµοιο θέµα στην τάξη), ενώ στο πρόβληµα οι µαθητές πρέπει να σκεφθούν και να επινοήσουν έναν τρόπο λύσης.

4 από το µαθητή ικανότητες συνδυασµού και σύνθεσης προηγούµενων γνώσεων, αλλά και την ανάληψη πρωτοβουλιών στη διαδικασία επίλυσής του»). Ανάλογη διαβάθµιση πρέπει να υπάρχει και στα θέµατα των γραπτών εξετάσεων του γυµνασίου. Μπορεί, για παράδειγµα, το ένα από τα τρία θέµατα των ασκήσεων ή προβληµάτων να είναι µία απλή άσκηση εφαρµογής που θα απαιτεί γνώσεις από ένα µόνο κεφάλαιο και τα άλλα δύο να είναι σύνθετα και να απαιτούν συνδυασµό γνώσεων από δύο ή περισσότερα κεφάλαια ή η διαβάθµιση µπορεί να γίνει εσωτερικά σε κάθε θέµα, δηλαδή στα ερωτήµατα κάθε θέµατος. Η διατύπωση των θεµάτων να είναι σαφής, ακριβής και χωρίς επιστηµονικά λάθη. Κάθε θέµα άσκησης ή προβλήµατος να είναι ενιαίο, δηλαδή να µην αποτελείται από δύο ή περισσότερες διαφορετικές ασκήσεις ή προβλήµατα. Τα θέµατα να καλύπτουν όσο το δυνατό µεγαλύτερο µέρος της εξεταστέας ύλης, ώστε να ελέγχεται ένα ευρύ φάσµα διδακτικών στόχων. Να χρησιµοποιούµε την ορολογία και τα σύµβολα της τελευταίας έκδοσης του αντίστοιχου σχολικού βιβλίου. Τα θέµατα της θεωρίας να περιέχονται στο αντίστοιχο σχολικό βιβλίο και να µην περιέχουν µικρές ασκήσεις. Οι εφαρµογές και τα παραδείγµατα του βιβλίου δεν µπορούν να τεθούν ως θέµα, µπορούν όµως να χρησιµοποιούνται ως προτάσεις για τη λύση ασκήσεων ή την απόδειξη άλλων προτάσεων. εν µπορούµε να βάλουµε θέµα εκτός διδακτέας ύλης, έστω και αν το έχουµε πει στην τάξη. Γι αυτό θα πρέπει να µελετάµε κάθε χρόνο πολύ καλά τη διδακτέα ύλη και τη διαχείρισή της και να µην επαναπαυόµαστε ότι την γνωρίζουµε από την προηγούµενη σχολική χρονιά, διότι κάτι ίσως να έχει αλλάξει. Ο βαθµός δυσκολίας των θεµάτων να είναι ανάλογος των δυνατοτήτων των µαθητών και οι απαντήσεις να µπορούν να δοθούν από τους µαθητές στον χρόνο που τους διατίθεται. Τα θέµατά µας να είναι ανάλογα µε αυτά που διδάξαµε κατά τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς και να µην αιφνιδιάζουµε τους µαθητές µας µε καινούργια θέµατα. Επίσης, καλό είναι: να χρησιµοποιούµε τη φρασεολογία του βιβλίου µε την οποία είναι εξοικειωµένοι οι µαθητές, να αποφεύγουµε τις µακροσκελείς εκφωνήσεις, να αποφεύγουµε την προστακτική και να χρησιµοποιούµε καλύτερα υποτακτική, π.χ. να γράφουµε: «Να λύσετε την εξίσωση» και όχι «Λύστε την ε- ξίσωση», να αποφεύγουµε να βάζουµε ερωτήµατα που για να απαντηθούν απαιτούν α- ριθµητικές τιµές, οι οποίες πρέπει να βρεθούν σε προηγούµενα ερωτήµατα, αν δίνουµε και σχήµατα σχεδιασµένα µε κάποιο λογισµικό, τα σηµεία ας µην εµφανίζονται ως µικροί κύκλοι, γιατί έτσι παραποιείται η έννοια του σηµείου, να προσέχουµε τη γλώσσα που χρησιµοποιούµε καθώς και την αισθητική παρουσίαση των διαγωνισµάτων που δίνουµε, κυρίως όταν είναι χειρόγραφα. 3. Παραδείγµατα Στη συνέχεια δίνονται δύο παραδείγµατα διαγωνισµάτων, ένα για τα γυµνάσια και ένα για τα λύκεια, τα οποία είναι διατυπωµένα σύµφωνα µε τα σχετικά Προεδρικά ιατάγµατα και τις σχετικές εγκυκλίους του Υπουργείου Παιδείας.

5 ΘΕΜΑΤΑ ΓΡΑΠΤΩΝ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Γ ΤΑΞΗΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ Α ΘΕΩΡΙΑ ΘΕΜΑ 1 ο α. Πότε µια ισότητα λέγεται ταυτότητα; β. Να γράψετε το ανάπτυγµα του γινοµένου (α + β). γ. Να αποδείξετε την ταυτότητα (α + β) 3 = α 3 + 3α β + 3αβ + β 3. ΘΕΜΑ ο α. Να γράψετε τη σχέση που συνδέει τα συνηµίτονα δύο παραπληρωµατικών γω- νιών. β. Να αποδείξετε ότι για οποιαδήποτε γωνία ω µε συνω 0 ισχύει ηµω εφω = συνω. γ. Να γράψετε τη σχέση που συνδέει τις πλευρές ενός τριγώνου µε τα ηµίτονα των γωνιών του και ονοµάζεται νόµος των ηµιτόνων. Β ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ 1 ο ίνονται οι παραστάσεις: 3x(x 5) και (x 1). α. Να βρείτε το ανάπτυγµα του γινοµένου 3x(x 5). β. Να βρείτε το ανάπτυγµα του γινοµένου (x 1). γ. Να αποδείξετε ότι ισχύει: 5(x 1) 3x(x 5) = 17x 5x + 5. ΘΕΜΑ ο ίνεται η εξίσωση: x 1 1 = (x 1) 3x x x α. Να παραγοντοποιήσετε τα πολυώνυµα 3x 1 και x 6x + 4. β. Να προσδιορίσετε τις τιµές του x για τις οποίες ορίζονται όλοι οι όροι της παραπάνω εξίσωσης. γ. Να λύσετε την παραπάνω εξίσωση.

6 ΘΕΜΑ 3 ο Στο διπλανό σχήµα είναι ΑΕ =ΑΒΓ= ˆ ˆ ω, Β = 1 cm, ΑΕ = cm και τα εµβαδά των τρι- γώνων ΑΒΓ και ΑΕ συνδέονται µε τη σχέ- ση: (ΑΒΓ) = 9(ΑΕ ). α. Να αποδείξετε ότι τα τρίγωνα ΑΕ και ΑΒΓ είναι όµοια. β. Να γράψετε τους ίσους λόγους που προκύ- πτουν από την οµοιότητα των τριγώνων ΑΕ και ΑΒΓ. γ. Να υπολογίσετε τα µήκη των ευθυγράµµων τµηµάτων Α και ΕΓ.

7 ΘΕΜΑΤΑ ΓΡΑΠΤΩΝ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Α ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΗΣ ΑΛΓΕΒΡΑΣ ΘΕΜΑ Α Α1. Να χαρακτηρίσετε τους παρακάτω ισχυρισµούς γράφοντας στην κόλλα σας το γράµµα που αντιστοιχεί σε κάθε ισχυρισµό και δίπλα την λέξη Αληθής, αν ο ι- σχυρισµός είναι αληθής ή την λέξη Ψευδής, αν ο ισχυρισµός είναι ψευδής. α. Αν οι πραγµατικοί αριθµοί α και β είναι οµόσηµοι ή ένας τουλάχιστον από αυτούς είναι ίσος µε µηδέν, τότε ισχύει: α + β = α + β. Μονάδες β. Για θετικούς πραγµατικούς αριθµούς α, β και θετικό ακέραιο ν ισχύει η ισον ν δυναµία: α < β α < β. Μονάδες γ. Αν α = 0, τότε η εξίσωση αx = β γίνεται 0x = β και είναι αδύνατη. Μονάδες δ. Αν η διακρίνουσα της εξίσωσης αx + βx + γ = 0, α 0 είναι ίση µε µηδέν, β τότε η εξίσωση αυτή έχει διπλή ρίζα την x=. α Μονάδες ε. Αν Α(α, β) είναι ένα σηµείο του καρτεσιανού επιπέδου, τότε το συµµετρικό του ως προς τον άξονα x x είναι το σηµείο Β(-α, β). Μονάδες Α. Να αποδείξετε ότι αν α, β 0 και ν θετικός ακέραιος, τότε ισχύει η ισότητα: ν α ν β = ν α β Μονάδες 15 ΘΕΜΑ Β ίνονται οι εξισώσεις x 5 λx= 0 και (3 λ) x= λ 14, λ IR. Β1. Να βρείτε την τιµή της παραµέτρου λ ώστε ο αριθµός να επαληθεύει την εξί- 5 σωση x λx= 0 (δηλαδή να είναι λύση της). Μονάδες 8 Β. Για λ = 16, 5 α. να λύσετε την εξίσωση x λx= 0, Μονάδες 9 β. να αποδείξετε ότι η εξίσωση (3 λ) x= λ 14 είναι αδύνατη. Μονάδες 8

8 ΘΕΜΑ Γ ίνονται οι παραστάσεις και x 3, x IR. x 5x 7 Γ1. Να αποδείξετε ότι x x = x x ( 7)( 1) Μονάδες 7 Γ. Να βρείτε το πρόσηµο του τριωνύµου x 5x 7 για τις διάφορες τιµές του x IR. Μονάδες 8 Γ3. Να βρείτε τις κοινές λύσεις των ανισώσεων x x και x 3 > Μονάδες 10 ΘΕΜΑ ίνονται η συνάρτηση (1 x 5)(16 x 1) f ( x) =, λ IR x 4x+ λ και τα ενδεχόµενα Α και Β ενός δειγµατικού χώρου Ω µε A B. 1. Να αποδείξετε ότι η συνάρτηση f έχει πεδίο ορισµού όλο το IR εάν και µόνον εάν λ >. Μονάδες 9. Αν λ > και οι πιθανότητες Ρ(Α) και Ρ(Β) των ενδεχοµένων Α και Β είναι ρίζες της εξίσωσης f ( x ) = 0, να βρείτε τις πιθανότητες Ρ(Α) και Ρ(Β). Μονάδες Αν P( A ) = και P( B ) =, να βρείτε την πιθανότητα από τα ενδεχόµενα Α και 4 1 Β να πραγµατοποιηθεί µόνο το Β. Μονάδες 7

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΠΑΘΑΡΑΣ ΣΧΟΛΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ www.pe03.gr. didefth.gr

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΠΑΘΑΡΑΣ ΣΧΟΛΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ www.pe03.gr. didefth.gr . ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΠΑΘΑΡΑΣ ΣΧΟΛΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ www.pe03.gr. Δημήτριος Σπαθάρας Σχολικός Σύμβουλος Μαθηματικών, Φθιώτιδας και Ευρυτανίας www.pe03.gr ΠΡΟΛΟΓΟΣ Ο οδηγός αυτός απευθύνεται στους εκπαιδευτικούς

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΤΗ

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΤΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΤΗ ΓΕΝΙΚΑ Βασικός στόχος είναι η ανατροφοδότηση της εκπαιδευτικής διαδικασίας και ο εντοπισμός των μαθησιακών ελλείψεων με σκοπό τη βελτίωση της παρεχόμενης σχολικής εκπαίδευσης. Ειδικότερα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Δημήτρης Σπαθάρας Σχολικός Σύμβουλος Μαθηματικών. Λαμία, 13 Μαΐου 2013 Αριθ. Πρωτ.: 339. Προς:

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Δημήτρης Σπαθάρας Σχολικός Σύμβουλος Μαθηματικών. Λαμία, 13 Μαΐου 2013 Αριθ. Πρωτ.: 339. Προς: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΝΟΜΟΥ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ιωάννινα: 18 Μαΐου 2015 Αριθμ. Πρωτ: 274

Ιωάννινα: 18 Μαΐου 2015 Αριθμ. Πρωτ: 274 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ------ ΠΕΡ/KH Δ/ΝΣΗ Α/ΘΜΙΑΣ & Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΧΟΛ.ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΝΟΜΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ----- Ταχ. Δ/νση: Λουκή

Διαβάστε περισσότερα

αντισταθµίζονται µε τα πλεονεκτήµατα του άλλου, τρόπου βαθµολόγησης των γραπτών και της ερµηνείας των σχετικών αποτελεσµάτων, και

αντισταθµίζονται µε τα πλεονεκτήµατα του άλλου, τρόπου βαθµολόγησης των γραπτών και της ερµηνείας των σχετικών αποτελεσµάτων, και 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Όλα τα είδη ερωτήσεων που αναφέρονται στο «Γενικό Οδηγό για την Αξιολόγηση των µαθητών στην Α Λυκείου» µπορούν να χρησιµοποιηθούν στα Μαθηµατικά, τόσο στην προφορική διδασκαλία/εξέταση, όσο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΗΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΗΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ YΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΗΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΑΘΗΝΑ 1998 Ομάδα Σύνταξης Συντονιστές: Κοθάλη - Κολοκούρη Ευπραξία, Σχολική Σύμβουλος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΣΧΟΛΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΠΕΡΙΦ. ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΜΕ ΕΔΡΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ Φύλλου 81 8 Μαΐου 2008 Όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με α) Το ΠΔ 43/2010 ΦΕΚ 86/Α/7-6-2010 β) Το ΠΔ 61/2012 ΦΕΚ 112/Α/3-5-2012 (Ισχύει

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ Φύλλου 81 8 Μαΐου 2008 Όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με α) Το ΠΔ 43/2010 ΦΕΚ 86/Α/7-6-2010 β) Το ΠΔ 61/2012 ΦΕΚ 112/Α/3-5-2012 γ)

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Αξιολόγηση μαθητών Α και Β τάξεων Ημερησίου Γενικού Λυκείου και Α, Β και Γ τάξεων Εσπερινού Γενικού Λυκείου για το σχ.

ΘΕΜΑ: Αξιολόγηση μαθητών Α και Β τάξεων Ημερησίου Γενικού Λυκείου και Α, Β και Γ τάξεων Εσπερινού Γενικού Λυκείου για το σχ. ΦΕΚ Β 862 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Βαθμός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί μέχρι: Βαθ. Προτεραιότητας: Αθήνα, 01-10-2013 Αρ. Πρωτ. 139606/Γ2 Δ/νσεις Δ/θμιας Εκπ/σης Γραφεία Σχολικών Συμβούλων

Βαθμός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί μέχρι: Βαθ. Προτεραιότητας: Αθήνα, 01-10-2013 Αρ. Πρωτ. 139606/Γ2 Δ/νσεις Δ/θμιας Εκπ/σης Γραφεία Σχολικών Συμβούλων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ----- Α Ταχ. Δ/νση: Ανδρέα Παπανδρέου 37 Τ.Κ. Πόλη:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ - ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ - ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ - ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ Φυσική Α ΤΑΞΗ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ και Α, Β ΤΑΞΕΙΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ Α ΤΑΞΗ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ και Α ΤΑΞΗ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΕΠΑΛ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΡΑΠΕΖΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΠΡΟΣ: ΚΟΙΝ.:

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΠΡΟΣ: ΚΟΙΝ.: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Α ----- Ταχ. Δ/νση: Ανδρέα Παπανδρέου 37

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Δημήτρης Σπαθάρας Σχολικός Σύμβουλος Μαθηματικών. Λαμία, 19 Απριλίου 2013 Αριθ. Πρωτ.: 317. Προς:

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Δημήτρης Σπαθάρας Σχολικός Σύμβουλος Μαθηματικών. Λαμία, 19 Απριλίου 2013 Αριθ. Πρωτ.: 317. Προς: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΝΟΜΟΥ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΣΧΟΛΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΠΕΡΙΦ. ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΜΕ ΕΔΡΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 9411 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 863 15 Μαΐου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Φ4/77460/Δ4 Αξιολόγηση των μαθητών της Α και Β τάξης του Επαγγελματικού Λυκείου (ΕΠΑ.Λ.).

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ Π.Δ. 86/2001 (Φ.Ε.Κ. 73 Α ) (όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει σήμερα) * * Σημείωση Οι διορθώσεις και οι συμπληρώσεις του Π.Δ. 86/2001 (Φ.Ε.Κ. 73 Α

Διαβάστε περισσότερα

Να διατηρηθεί μέχρι: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, Βαθμός Προτεραιότητας: ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ -----

Να διατηρηθεί μέχρι: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, Βαθμός Προτεραιότητας: ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- Βαθμός Ασφαλείας: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Να διατηρηθεί μέχρι: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, Βαθμός Προτεραιότητας: ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- Μαρούσι, 29-04-2015 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Αριθ. Πρωτ.

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες για τη διδακτέα ύλη και τη διδασκαλία. κατά το σχολικό έτος 2007-2008

Οδηγίες για τη διδακτέα ύλη και τη διδασκαλία. κατά το σχολικό έτος 2007-2008 Οδηγίες για τη διδακτέα ύλη και τη διδασκαλία των ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ του ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ κατά το σχολικό έτος 007-008 Με απόφαση της ελληνικής κυβερνήσεως τα διδακτικά βιβλία του ηµοτικού, του Γυµνασίου και του

Διαβάστε περισσότερα

Π.. 60/2006 ΦΕΚ 65 τ. Α

Π.. 60/2006 ΦΕΚ 65 τ. Α Έχοντας υπόψη : Π.. 60/2006 ΦΕΚ 65 τ. Α Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 1. Τις διατάξεις του άρθρου 1 παρ. 9 και 11 του Ν. 2525/97 (Α 188) «Ενιαίο Λύκειο, πρόσβαση των αποφοίτων του στην Τριτοβάθμια

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΤΗΝ Α ΤΑΞΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

Η ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΤΗΝ Α ΤΑΞΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΨΥΧΙΚΟΥ ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΨΥΧΙΚΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ-INTERNATIONAL BACCALAUREATE Η ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΤΗΝ Α ΤΑΞΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ Τα μαθήματα της Α τάξης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: ΚΟΙΝ.: ΘΕΜΑ: Καθορισμός και διαχείριση διδακτέας ύλης των Μαθηματικών των Επαγγελματικών Λυκείων, για το σχολικό έτος 2013-14

ΠΡΟΣ: ΚΟΙΝ.: ΘΕΜΑ: Καθορισμός και διαχείριση διδακτέας ύλης των Μαθηματικών των Επαγγελματικών Λυκείων, για το σχολικό έτος 2013-14 Βαθμός Ασφαλείας: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Να διατηρηθεί μέχρι: Βαθ. Προτεραιότητας: ----- ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: ΚΟΙΝ.: ΘΕΜΑ: «Οδηγίες για τον τρόπο αξιολόγησης μαθημάτων για το σχ. έτος 2014-2015»

ΠΡΟΣ: ΚΟΙΝ.: ΘΕΜΑ: «Οδηγίες για τον τρόπο αξιολόγησης μαθημάτων για το σχ. έτος 2014-2015» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ----- ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Α Βαθμός

Διαβάστε περισσότερα

Μ Α Θ Η Μ Α Τ Ι Κ Α Μαθηματικά Α Τάξης Γυμνασίου

Μ Α Θ Η Μ Α Τ Ι Κ Α Μαθηματικά Α Τάξης Γυμνασίου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Α ----- Ταχ. Δ/νση: Ανδρέα Παπανδρέου 37 Τ.Κ. Πόλη:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 9399 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 862 15 Μαΐου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθ. 77451/Δ2 Αξιολόγηση μαθητών Α και Β τάξεων Ημερησίου Γενικού Λυκείου και Α, Β και Γ τάξεων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ : ΚΟΙΝ: Α Τάξη Ηµερήσιου Γενικού Λυκείου. Άλγεβρα

ΠΡΟΣ : ΚΟΙΝ: Α Τάξη Ηµερήσιου Γενικού Λυκείου. Άλγεβρα ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Π/ΘΜΙΑΣ & /ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ /ΥΝΣΗ ΣΠΟΥ ΩΝ /ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Α ----- Ταχ. /νση: Ανδρέα Παπανδρέου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ - ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ - ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ - ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ Μαθηματικά (Άλγεβρα - Γεωμετρία) Α ΤΑΞΗ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ και Α, Β ΤΑΞΕΙΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ Α ΤΑΞΗ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ και Α ΤΑΞΗ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΕΠΑΛ ΚΕΝΤΡΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ιαχείριση διδακτέας - εξεταστέας ύλης των Μαθηµατικών Γ τάξης Ηµερήσιου και τάξης Εσπερινού Γενικού Λυκείου, για το σχολικό έτος 2010 2011.

ΘΕΜΑ: ιαχείριση διδακτέας - εξεταστέας ύλης των Μαθηµατικών Γ τάξης Ηµερήσιου και τάξης Εσπερινού Γενικού Λυκείου, για το σχολικό έτος 2010 2011. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Π/ΘΜΙΑΣ & /ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ /ΥΝΣΗ ΣΠΟΥ ΩΝ /ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Α Να διατηρηθεί µέχρι... Βαθµός Ασφαλείας...

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 013 ΘΕΩΡΙΑ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΥΜΝΑΣΙΟΥ Η ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ αγγέλης Α Νικολακάκης Μαθηματικός ΛΙΑ ΛΟΑ Η παρούσα εργασία μου δεν στοχεύει απλά στο κυνήγι του 0, δηλαδή το σύνολο των μονάδων των απολυτήριων

Διαβάστε περισσότερα

A 4 A 6 A 2 A 5 A 3 A 1. , p p

A 4 A 6 A 2 A 5 A 3 A 1. , p p Σάλτας Βασίλειος ιδάκτωρ Μαθηµατικών A 4 A 6 A N P A A 5 A 3 M Τα προβλήµατα στα αρχαιοελληνικά µαθηµατικά και οι ασκήσεις στο σύγχρονο ελληνικό σχολείο p p p p,..., p p, p q, 3 k p q k k p p p p, p p,...,

Διαβάστε περισσότερα