ιάγραµµα α Αρ Επιχειρήσεων, Κεντρική Μακεδονία, Αττική και Σύνολο Χώρας Κλάδος (NACE)

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ιάγραµµα 6.2.1.α Αρ Επιχειρήσεων, Κεντρική Μακεδονία, Αττική και Σύνολο Χώρας 1 5 15 17 18 24 25 29 30 31 64 65 72 74 85 244 Κλάδος (NACE)"

Transcript

1 ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Στο διάγραµµα α παρουσιάζεται ο αριθµός των επιχειρήσεων κατά κλάδο παρατήρησης για την Κεντρική Μακεδονία, την Αττική και το σύνολο της Χώρας. Με τα µεγέθη αυτά ασχοληθήκαµε αναλυτικά στην Ενότητα 1. Εδώ τεκµηριώνεται η ένταση των κλάδων υψηλής τεχνολογίας - καινοτοµίας στην Αττική σε σχέση µε την Κεντρική Μακεδονία. Στο διάγραµµα β εκφράζεται ο αριθµός των ιάγραµµα α Αρ Επιχειρήσεων, Κεντρική Μακεδονία, Αττική και Σύνολο Χώρας Αριθµός επιχειρήσεων κατά κλάδο σαν ποσοστό (%) του κάθε κλάδου στο σύνολο της Χώρας για την Αττική και την Κεντρική Μακεδονία. Το διάγραµµα ενισχύει την παραπάνω διαπίστωση έντασης των κλάδων τεχνολογίας στην Αττική. ΕΝΟΤΗΤΑ 6. ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ 91

2 ιάγραµµα β Αρ Επιχειρήσεων (% κλάδου) 1, 9, 8, ΚΜ ΑΤ 7, % κλάδου χώρας 6, 5, 4, 3, 2, 1,, ΠΩΛΗΣΕΙΣ (Τζίρος) Τα στοιχεία για τις πωλήσεις παρουσιάζονται κατά κλάδο, σε απόλυτα µεγέθη (σύνολο πωλήσεων κλάδου) για την Κεντρική Μακεδονία, την Αττική και τη Χώρα ( ιάγραµµα α) και ως ποσοστό επί των συνολικών πωλήσεων του κλάδου για την Αττική και την Κεντρική Μακεδονία ( ιάγραµµα β). Στο ιάγραµµα γ. παρουσιάζεται ο µέσος όρος των πωλήσεων του κλάδου σε σχέση µε τον αριθµό των επιχειρήσεων του κλάδου στην Αττική, την Κεντρική Μακεδονία και το σύνολο της Χώρας, ενώ στο ιάγραµµα δ δίνεται η απόκλιση κατά κλάδο από το µέσο όρο της Χώρας για την Αττική και την Κεντρική Μακεδονία. ιάγραµµα α ΠΩΛΗΣΕΙΣ (δισ. δρχ) ις δρχ Κλάδος ΕΝΟΤΗΤΑ 6. ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ 92

3 Στα δύο πρώτα διαγράµµατα αποτυπώνεται για τις πωλήσεις η ένταση στους κλάδους υψηλής τεχνολογίας στην Αττική. Αντίστοιχα, γίνεται φανερή η συνολική ένταση στον κλάδο των χρηµατοπιστωτικών (65) και τηλεπικοινωνιών (64). ιάγραµµα β ΠΩΛΗΣΕΙΣ (%κλάδου) 1 9 KM AT Κλάδος Εκτός από τα χρηµατοπιστωτικά και τις τηλεπικοινωνίες, ο µέσος τζίρος είναι πάνω από 2δις για τα αγροτικά στην ΚΜ και τη Χώρα, για τα τρόφιµα / ποτά, τις µηχανές γραφείου / συσκευές και τα φαρµακευτικά στην Αττική και συνολικά στη Χώρα. Εκτός από τα αγροτικά, σε όλους τους υπόλοιπους κλάδους, ο µέσος τζίρος είναι χαµηλότερος στην ΚΜ από ότι είναι στην Αττική. ιάγραµµα γ Πωλήσεις, µέσος όρος κλάδου ( ισ. ρχ) Κεντρική Μακεδονία, Αττική και Σύνολο 2, , 16, 14, 12, ισ. ρχ 1, 8, 6, 4, 2,, Κλαδος (NACE) ΕΝΟΤΗΤΑ 6. ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ 93

4 Το παραπάνω αποτυπώνεται παραστατικά στο διάγραµµα δ που δείχνει τις αποκλίσεις από το µέσο κλαδικό τζίρο της χώρας. ιάγραµµα δ Πωλήσεις, συγκριτικό διάγραµµα Κεντρικής Μακεδονίας και Αττικής (κλάδος) 5, 4, 3, ιαφορά από µέσο όρο Χώρας ( ισ. ρχ) 2, 1,, -1, -2, -3, -4, -5, -6, ΚΜ ΑΤ -7, -8, -9, ΚΕΡ Η ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ Οι δείκτες κερδοφορίας των επιχειρήσεων δίνουν µια ιδιαίτερα καθαρή εικόνα των κλάδων και της δυναµικής τους. Στα δύο πρώτα διαγράµµατα περιγράφονται τα απόλυτα µεγέθη των κλάδων για την Αττική, την Κεντρική Μακεδονία και τη Χώρα. ιάγραµµα α Κέρδη προ φόρων ( ισ. ρχ) Κεντρική Μακεδονία, Αττική και Σύνολο Χώρας ισ. ρχ Κλάδος NACE ΕΝΟΤΗΤΑ 6. ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ 94

5 Το συγκριτικό διάγραµµα β δίνει και για την κερδοφορία την εικόνα της έντασης των κλάδων υψηλής τεχνολογίας στην Αττική. ιάγραµµα β Κέρδη προ φόρων (% κλάδου), Κεντρική Μακεδονία, Αττική 1, 9, 8, ΚΜ ΑΤ 7, % κλάδου Χώρας 6, 5, 4, 3, 2, 1,, Ο µέσος όρος κερδοφορίας ανά κλάδο είναι γενικά χαµηλότερος στην Κεντρική Μακεδονία από ότι στην Αττική εκτός από τα αγροτικά. ιάγραµµα γ Κέρδη πρό φόρων (Μέσος όρος κλάδου) Κεντρική Μακεδονία, Αττική και Σύνολο Χώρας 6, , 4, ισ. ρχ 3, 2, 1,, ΕΝΟΤΗΤΑ 6. ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ 95

6 ιάγραµµα δ Κέρδη προ φόρων (Συγκριτικό ιάγραµµα Κεντρική Μακεδονία και Αττική ως προς µέσο όρο Χώρας) 1,5 1,,5 ις ρχ, -,5 ΚΜ ΑΤ -1, -1,5-2, Κλάδος NACE ΚΕΡ Η ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ ΠΡΟΣ ΣΥΝΟΛΟ ΠΩΛΗΣΕΩΝ Ο δείκτης αυτός αποδίδει την κερδοφορία της επιχείρησης συγκριτικά κατά κλάδο. Τα δύο διαγράµµατα που δίνονται παρακάτω αναφέρονται το µεν πρώτο (διάγραµµα α) στο µέσο ποσοστό του κλάδου, το δε δεύτερο στο ποσοστό κερδοφορίας της "µέσης επιχείρησης" του κλάδου ( ιάγραµµα β). Ο πρώτος δείκτης δίνει την δυναµική του κλάδου συνολικά και ο δεύτερος την δυναµική εκφρασµένη µε βάση τη "µέση επιχείρηση". ιάγραµµα α Κέρδη προ φόρων προς σύνολο πωλήσεων. Μέσος όρος κλάδου 6% 5% 4% 3% 2% 1% % Συνολικά, εκτός από την αλιεία που έχει πάρα πολύ χαµηλή κερδοφορία και τις επιχειρήσεις πληροφορικής της Κεντρικής Μακεδονίας, οι υπόλοιπες βρίσκονται στο επίπεδο του 2%. Εξαίρεση επίσης αποτελούν τα φαρµακευτικά (244) και οι τηλεπικοινωνίες. Ο µέσος όρος επιχείρησης κατά κλάδο δίνει γενικά χαµηλότερες τιµές για την Κεντρική Μακεδονία (εκτός από αγροτικά, την πληροφορική, τις επιχειρήσεις υγείας και τα φαρµακευτικά) ΕΝΟΤΗΤΑ 6. ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ 96

7 ιάγραµµα β Κέρδη προ φόρων προς πωλήσεις. Μέσος όρος επιχείρησης 6% 5% 4% 3% 2% 1% % ΚΕΡ Η ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ ΠΡΟΣ Ι ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ Οι δύο δείκτες της υποενότητας αυτής αποδίδουν την κερδοφορία του απασχολούµενου κεφαλαίου της επιχείρησης. Ο πρώτος δείκτης αποτυπώνει την κλαδική εικόνα (µέσος κλάδου) και ο δεύτερος την εικόνα της "µέσης επιχείρησης" του κλάδου. Τα αποτελέσµατα συµβαδίζουν µε τα αντίστοιχα αποτελέσµατα της ενότητας ιάγραµµα α Κέρδη προ φόρων προς ίδια κεφάλαια & µακροχρόνιες υποχρεώσεις (µέσος όρος κλάδου) 16% 14% 12% 1% 8% 6% ΚΜ ΑΤ ΣΥ 4% 2% % ΕΝΟΤΗΤΑ 6. ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ 97

8 ιάγραµµα β Κέρδη προ φόρων προς ίδια κεφάλαια & µακροχρόνιες υποχρεώσεις (µέσος όρος επιχείρησης) 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% % Ι ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΠΡΟΣ Ι ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ Ο δείκτης αυτός αποτυπώνει την έλξη κεφαλαίων εκτός της επιχείρησης. Όπως και παραπάνω, δίνουµε δύο διαγράµµατα ένα για το µέσο δείκτη του κλάδου συνολικά και ένα για τη "µέση επιχείρηση" του κλάδου. ιάγραµµα α Ιδια κεφάλαια προς ίδια κεφάλαια και µακροχρόνιες υποχρεώσεις. Μέσος όρος κλάδου 1% 9% 8% 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% % ΕΝΟΤΗΤΑ 6. ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ 98

9 Στην Κεντρική Μακεδονία ο δείκτης πλησιάζει, σχεδόν σε όλους τους κλάδους, στο 95-1% (δεν υπάρχει δηλαδή έλξη εξωτερικών κεφαλαίων). Γενικά στο σύνολο της Χώρας είναι σε όλους τους κλάδους υψηλός αλλά στην Αττική, σχεδόν για όλους τους κλάδους, βρίσκεται κάτω από 85-9%, γεγονός που τεκµηριώνει την ύπαρξη επενδύσεων κυρίως στην Αττική. Αντίστοιχα, ο δείκτης αυτός είναι ιδιαίτερα υψηλός εκφρασµένος στη µέση επιχείρηση (υπάρχει δηλαδή µικρή έλξη εξωτερικών κεφαλαίων). ιάγραµµα β Ιδια κεφάλαια προς ίδια κεφάλαια και µακροχρόνιες υποχρεώσεις. Μέσος όρος επιχείρησης 1% 9% 8% 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% % ΚΕΡ Η ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ ΑΝΑ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟ Στην υποενότητα αυτή εκφράζουµε τον κλαδικό µέσο όρο των κερδών ανά απασχολούµενο στον κλάδο και τον µέσο όρο της επιχείρησης για κάθε κλάδο. Οι δείκτες αυτοί σταθµίζουν τα κέρδη ανά εργαζόµενο, δηλαδή αποτυπώνουν συγκριτικά την κερδοφορία των κλάδων (και των επιχειρήσεων ανά κλάδο) όταν αυτή εκφραστεί χωρίς να λαµβάνεται υπόψη ο αριθµός των εργαζοµένων κάθε επιχείρησης. Η συγκριτική παρατήρηση των δεικτών δίνει πληροφορίες για την εσωτερική δοµή του κλάδου σε σχέση µε το µέγεθος και την κερδοφορία της επιχείρησης. Και για τους δυο δείκτες οι κλάδοι µε τη µεγαλύτερη κερδοφορία στην Κεντρική Μακεδονία είναι οι εξής: "χηµικά", "µηχανές γραφείου - Η/Υ", "άλλες επιχειρηµατικές δραστηριότητες" και "χρηµατοπιστωτικά". Για την Αττική και το σύνολο της Χώρας οι αντίστοιχοι κλάδοι είναι οι "µηχανές γραφείου - Η/Υ", "τηλεπικοινωνίες", "χρηµατοπιστωτικά" και "φαρµακευτικά". Ως προς τη δοµή των κλάδων, στα χρηµατοπιστωτικά υπάρχουν πολλές µικρές επιχειρήσεις µε µεγαλύτερη δυναµικότητα από τις λίγες µεγάλες επιχειρήσεις του κλάδου, ενώ στα φαρµακευτικά υπάρχουν αρκετές µεγάλες επιχειρήσεις µε µεγαλύτερη δυναµικότητα από τις υπόλοιπες µικρές επιχειρήσεις του κλάδου. ΕΝΟΤΗΤΑ 6. ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ 99

10 ιάγραµµα α Μέσο κέρδος (χιλ δρχ) ανά απασχολούµενο. Μέσος όρος κλάδου χιλ δρχ ιάγραµµα β Μέσο κέρδος (χιλ δρχ) ανά απασχολούµενο. Μέσος όρος επιχείρησης χιλ δρχ ΕΝΟΤΗΤΑ 6. ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ 1

2.2. ΤΙΤΛΟΙ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΕ ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΕΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

2.2. ΤΙΤΛΟΙ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΕ ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΕΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 2.2. ΤΙΤΛΟΙ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΕ ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΕΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Στην ενότητα αυτή αναλύονται τα στοιχεία που προκύπτουν από την γενική απογραφή πληθυσµού σε σχέση µε το ίδρυµα αποφοίτησης και τον τίτλο σπουδών

Διαβάστε περισσότερα

3.3.1. ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ - ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΚΑΤΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

3.3.1. ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ - ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΚΑΤΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ 3.3. ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ-ΕΞΑΓΩΓΕΣ Η περιγραφή του εισαγωγικού και εξαγωγικού profile της Κεντρικής Μακεδονίας δίνει ιδιαίτερα χρήσιµες πληροφορίες όταν τοποθετηθεί συγκριτικά µε την Αττική και το σύνολο των εισαγωγών-εξαγωγών

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ

ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ: ΚΛΑΔΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ Δεκέμβριος 2014 ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

«ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ»

«ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ» «ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ» ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ Β.5.3 Μικροοικονομικά Δεδομένα Επιχειρήσεων στο Δήμο Αθηναίων Ιούλιος 2014 ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόµενα. Νίκος Ε. Ντερµανάκης

Περιεχόµενα. Νίκος Ε. Ντερµανάκης Σ τ α τ ι σ τ ι κ ό ε λ τ ί ο 1 Ο Ι ο ύ ν ι ο ς 2 0 0 4 Το εύρος της «γυάλινης οροφής» σε επιλεγµένους κλάδους στην Ελλάδα Νίκος Ε. Ντερµανάκης Περιεχόµενα Το εύρος της «γυάλινης οροφής» σε οµάδες κλάδων

Διαβάστε περισσότερα

3 Η γενική εικόνα του ελληνικού εμπορίου: Tα οικονομικά αποτελέσματα, η κεφαλαιουχική διάρθρωση και η χρηματοδότηση των εμπορικών ΑΕ και ΕΠΕ το 2012

3 Η γενική εικόνα του ελληνικού εμπορίου: Tα οικονομικά αποτελέσματα, η κεφαλαιουχική διάρθρωση και η χρηματοδότηση των εμπορικών ΑΕ και ΕΠΕ το 2012 3 Η γενική εικόνα του ελληνικού εμπορίου: Tα οικονομικά αποτελέσματα, η κεφαλαιουχική διάρθρωση και η χρηματοδότηση των εμπορικών ΑΕ και ΕΠΕ το 2012 3.1. Εισαγωγή Γενική εικόνα Στο Μέρος αυτό παρουσιάζεται

Διαβάστε περισσότερα

Σελίδα Επιτελική σύνοψη. Εισαγωγή 9. Μεθοδολογικό σημείωμα 11

Σελίδα Επιτελική σύνοψη. Εισαγωγή 9. Μεθοδολογικό σημείωμα 11 Περιεχόμενα Σελίδα Επιτελική σύνοψη 4 Εισαγωγή 9 Μεθοδολογικό σημείωμα 11 Ενότητα Α Ανάλυση Συνολικού Τομέα Μεταποίησης 14 Α.1 Α.2 Α.2.1 Α.2.2 Α.2.3 Α.2.4 Α.2.5 Η θέση της Μεταποίησης στην ελληνική οικονομία

Διαβάστε περισσότερα

Πράξη Α: ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΙΚΤΥΟΥ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ

Πράξη Α: ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΙΚΤΥΟΥ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ Πράξη Α: ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΙΚΤΥΟΥ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ Υποέργο 16: ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΤΕΧΝΟΓΝΩΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

6.1.1. ΟΙ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ Η ΠΟΡΕΙΑ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΓΟΡΑ (ΧΑΑ) 1998-2000

6.1.1. ΟΙ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ Η ΠΟΡΕΙΑ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΓΟΡΑ (ΧΑΑ) 1998-2000 6.1.1. ΟΙ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ Η ΠΟΡΕΙΑ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΓΟΡΑ (ΧΑΑ) 1998-2 Στην ενότητα αυτή παρουσιάζεται η πορεία των ελληνικών επιχειρήσεων καινοτοµίας, οι οποίες έχουν

Διαβάστε περισσότερα

3 Η γενική εικόνα του ελληνικού εμπορίου: Tα οικονομικά αποτελέσματα, η κεφαλαιουχική διάρθρωση και η χρηματοδότηση των εμπορικών ΑΕ και ΕΠΕ το 2010

3 Η γενική εικόνα του ελληνικού εμπορίου: Tα οικονομικά αποτελέσματα, η κεφαλαιουχική διάρθρωση και η χρηματοδότηση των εμπορικών ΑΕ και ΕΠΕ το 2010 3 Η γενική εικόνα του ελληνικού εμπορίου: Tα οικονομικά αποτελέσματα, η κεφαλαιουχική διάρθρωση και η χρηματοδότηση των εμπορικών ΑΕ και ΕΠΕ το 2010 3.1. Εισαγωγή Γενική εικόνα Στο κεφάλαιο αυτό παρουσιάζεται

Διαβάστε περισσότερα

«ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ»

«ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ» «ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ» ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ Β.5.6 Μελέτη Παρακολούθησης Εξελίξεων στις Μικρότερες Επιχειρήσεις Σεπτέμβριος 2014 ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικό Παράρτημα Α. Χρηματοοικονομικοί δείκτες: Ανάλυση κατά κλάδο και τομέα

Ειδικό Παράρτημα Α. Χρηματοοικονομικοί δείκτες: Ανάλυση κατά κλάδο και τομέα Ειδικό Παράρτημα Α Χρηματοοικονομικοί δείκτες: Ανάλυση κατά κλάδο και τομέα 2013 Ετήσια έκθεση ελληνικού εμπορίου Α. Ανάλυση κατά κλάδο και τομέα Στο παράρτημα αυτό παρουσιάζεται ξεχωριστά για κάθε κλάδο

Διαβάστε περισσότερα

6.4. Τομεακή Κατανομή των Α.Ξ.Ε. στην Περιφέρεια Κρήτης.. 136 7. Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ Γ' Κ.Π.Σ. ΚΑΙ ΤΟΥ Π.Ε.Π. ΚΡΗΤΗΣ... 138 7.1. Πορεία υλοποίησης του

6.4. Τομεακή Κατανομή των Α.Ξ.Ε. στην Περιφέρεια Κρήτης.. 136 7. Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ Γ' Κ.Π.Σ. ΚΑΙ ΤΟΥ Π.Ε.Π. ΚΡΗΤΗΣ... 138 7.1. Πορεία υλοποίησης του 1. ΠΡΟΛΟΓΟΣ.....4 2.ΕΙΣΑΓΩΓΗ.. 5 3. ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ..7 3.1. Ακαθάριστο εγχώριο προϊόν (Α.Ε.Π.).8 3.2. Ακαθάριστη προστιθέμενη αξία (Α.Π.Α.) και εργατική παραγωγικότητα σε σύνολα

Διαβάστε περισσότερα

3 Η γενική εικόνα του ελληνικού εμπορίου: Tα οικονομικά αποτελέσματα, η κεφαλαιουχική διάρθρωση και η χρηματοδότηση των εμπορικών ΑΕ και ΕΠΕ το 2013

3 Η γενική εικόνα του ελληνικού εμπορίου: Tα οικονομικά αποτελέσματα, η κεφαλαιουχική διάρθρωση και η χρηματοδότηση των εμπορικών ΑΕ και ΕΠΕ το 2013 3 Η γενική εικόνα του ελληνικού εμπορίου: Tα οικονομικά αποτελέσματα, η κεφαλαιουχική διάρθρωση και η χρηματοδότηση των εμπορικών ΑΕ και ΕΠΕ το 2013 3.1. Εισαγωγή Γενική εικόνα Στο Μέρος αυτό παρουσιάζεται

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΕ / ΤΚΜ ΜΟΝΙΜΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΤΕΕ / ΤΚΜ ΜΟΝΙΜΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΕΕ / ΤΚΜ ΜΟΝΙΜΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ, ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ, ΙΚΤΥΩΝ, ΥΛΙΚΩΝ & ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΣΤΗΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑ Αγγελος Σκούµπας ΧΜ Ιωάννης Τσιτσόπουλος ΑΤΜ Θεσσαλονίκη,

Διαβάστε περισσότερα

«Η Καινοτοµία στην Ελλάδα: Συγκριτική ανάλυση µε τις νότιες και βόρειες ευρωπαϊκές χώρες» Χριστόπουλος Αλέξανδρος

«Η Καινοτοµία στην Ελλάδα: Συγκριτική ανάλυση µε τις νότιες και βόρειες ευρωπαϊκές χώρες» Χριστόπουλος Αλέξανδρος «Η Καινοτοµία στην Ελλάδα: Συγκριτική ανάλυση µε τις νότιες και βόρειες ευρωπαϊκές χώρες» Χριστόπουλος Αλέξανδρος Επιβλέπων καθηγητής: κ. Πετράκης Παναγιώτης Πίνακας Περιεχοµένων 1.1. Η καινοτοµική δραστηριότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΕΤΑΣΗ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΕΝΟΤΗΤΑ. Επιλέξτε τη σωστή απάντηση, από της τέσσερις εναλλακτικές που σας δίνονται, για τις 45 ερωτήσεις που ακολουθούν.

ΕΞΕΤΑΣΗ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΕΝΟΤΗΤΑ. Επιλέξτε τη σωστή απάντηση, από της τέσσερις εναλλακτικές που σας δίνονται, για τις 45 ερωτήσεις που ακολουθούν. ΕΞΕΤΑΣΗ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΕΝΟΤΗΤΑ Επιλέξτε τη σωστή απάντηση, από της τέσσερις εναλλακτικές που σας δίνονται, για τις 45 ερωτήσεις που ακολουθούν. 1 Το κείµενο που ακολουθεί αφορά και τις 9 επόµενες ερωτήσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών Σπουδών ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ (ΡΑ ΙΟΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ) ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΟΥ Π.Μ.Σ.

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΤΩΝ

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΤΩΝ 2013 ΙΔΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΤΩΝ FACTS & FIGURES ΜΑΡΤΙΟΣ 2014 ΦΩΤΕΙΝΗ ΘΩΜΑΪΔΟΥ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 7 ΒΑΣΙΚΑ ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Προς τη Γενική Γραµµατεία Βιοµηχανίας του Υπουργείου Ανάπτυξης

Προς τη Γενική Γραµµατεία Βιοµηχανίας του Υπουργείου Ανάπτυξης Τελική Έκθεση Προς τη Γενική Γραµµατεία Βιοµηχανίας του Υπουργείου Ανάπτυξης Έργο Μέτρηση της Επιχειρηµατικότητας στην Ελλάδα: Κατάρτιση Συστήµατος εικτών και Προτάσεις Ένταξής τους στο Εθνικό Σύστηµα

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΤΩΝ

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΤΩΝ 2013 ΙΔΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΤΩΝ FACTS & FIGURES ΜΑΡΤΙΟΣ 2014 ΦΩΤΕΙΝΗ ΘΩΜΑΪΔΟΥ ISΒN 978-960-7536-54-9 Copyright 2014 Ίδρυμα Οικονομικών & Βιομηχανικών Ερευνών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 2009-2012 Ιούνιος 2014

ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 2009-2012 Ιούνιος 2014 Το παρόν κείμενο εργασίας παρουσιάζει τα αποτελέσματα επεξεργασίας δεδομένων της ΕΛΣΤΑΤ για την εξέλιξη της ιδιωτικής οικοδομικής δραστηριότητας στις Περιφέρειες διέλευσης της Εγνατίας Οδού και των καθέτων

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΩΝ ΤΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΝΑ ΕΣΜΗ ΚΑΙ ΜΑΘΗΜΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΩΝ ΤΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΝΑ ΕΣΜΗ ΚΑΙ ΜΑΘΗΜΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΩΝ ΤΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΝΑ ΕΣΜΗ ΚΑΙ ΜΑΘΗΜΑ Εισαγωγή Στο κεφάλαιο αυτό εξετάζουµε µε περιγραφικά στατιστικά µέτρα τις βαθµολογικές επιδόσεις των αποφοίτων της Γ Λυκείου

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ A. ΕΙΣΑΓΩΓΗ-ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ

ΜΕΡΟΣ A. ΕΙΣΑΓΩΓΗ-ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ Στόχος: Ο Ν. Ροδόπης να καταστεί μέχρι το 2015 μια περιοχή διαρκούς και βιώσιμης ανάπτυξης, με κοινωνική συνοχή και διαρκή βελτίωση του επίπεδου διαβίωσης των κατοίκων της. Κομοτηνή 2006 1 ΜΕΡΟΣ A. ΕΙΣΑΓΩΓΗ-ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

3 Η γενική εικόνα του ελληνικού εμπορίου: Tα οικονομικά αποτελέσματα, η κεφαλαιουχική διάρθρωση και η χρηματοδότηση των εμπορικών ΑΕ και ΕΠΕ το 2011

3 Η γενική εικόνα του ελληνικού εμπορίου: Tα οικονομικά αποτελέσματα, η κεφαλαιουχική διάρθρωση και η χρηματοδότηση των εμπορικών ΑΕ και ΕΠΕ το 2011 3 Η γενική εικόνα του ελληνικού εμπορίου: Tα οικονομικά αποτελέσματα, η κεφαλαιουχική διάρθρωση και η χρηματοδότηση των εμπορικών ΑΕ και ΕΠΕ το 2011 3.1. Εισαγωγή Γενική εικόνα Στο Μέρος αυτό παρουσιάζεται

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΣΤΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΣΤΗ ΓΑΛΛΙΑ, ΓΕΡΜΑΝΙΑ, ΕΛΛΑ Α, ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΚΑΙ ΦΙΝΛΑΝ ΙΑ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΣΤΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΣΤΗ ΓΑΛΛΙΑ, ΓΕΡΜΑΝΙΑ, ΕΛΛΑ Α, ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΚΑΙ ΦΙΝΛΑΝ ΙΑ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΣΤΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΣΤΗ ΓΑΛΛΙΑ, ΓΕΡΜΑΝΙΑ, ΕΛΛΑ Α, ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΚΑΙ ΦΙΝΛΑΝ ΙΑ Νίκος Ε. Ντερµανάκης Αθήνα, εκέµβριος

Διαβάστε περισσότερα

Νίκος Χ. Βαρσακέλης 1

Νίκος Χ. Βαρσακέλης 1 Νίκος Χ. Βαρσακέλης 1 Η Οικονομία: Όψεις και πραγματικότητα 2 1. Εισαγωγή Ο Νομός Φλώρινας βρίσκεται στα βορειοδυτικά σύνορα της χώρας. Η ακριτική του θέση, και μάλιστα συνορεύοντας με χώρες οι οποίες

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα και Ανάλυση. Έρευνα για τις Ανάγκες των Επιχειρήσεων σε Ειδικότητες Αιχµής για την τριετία 2005-2007

Έρευνα και Ανάλυση. Έρευνα για τις Ανάγκες των Επιχειρήσεων σε Ειδικότητες Αιχµής για την τριετία 2005-2007 Έρευνα και Ανάλυση Έρευνα για τις Ανάγκες των Επιχειρήσεων σε Ειδικότητες Αιχµής για την τριετία 2005-2007 Ιούνιος 2004 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Σελ. Εισαγωγή Σύνοψη Συµπεράσµατα 3 1. Χαρακτηριστικά της έρευνας

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμοδείκτες διάρθρωσης κεφαλαίων 7 φ

Αριθμοδείκτες διάρθρωσης κεφαλαίων 7 φ Αριθμοδείκτες διάρθρωσης κεφαλαίων 7 φ Προκειμένου να εξετάσουμε την οικονομική κατάσταση μίας οικονομικής μονάδας σε μακροχρόνια κλίμακα θα πρέπει να αναλύσουμε την διάρθρωση των κεφαλαίων της. Λέγοντας

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΙΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΤΟΝΩΣΗ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΙΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΤΟΝΩΣΗ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΙΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΤΟΝΩΣΗ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΠΙΤΕΛΙΚΗ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΡΕΜΑΚΟ Α.Ε. ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα