ΟΜΑΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΟΜΑΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ"

Transcript

1 ΟΜΑΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

2 ΕΝΑΡΞΗ ΚΑΙ ΔΙΑΚΟΠΗ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Αγαπητοί Ασφαλισμένοι Οι σελίδες που ακολουθούν περιέχουν περίληψη των όρων του συμβολαίου ομαδικής ασφάλισης που υπέγραψε ο εργοδότης σας με την ΕΘΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ και σκοπό έχουν να σας ενημερώσουν για τις καλύψεις και τις παροχές που σας προσφέρει το πρόγραμμα, καθώς και τον τρόπο λειτουργίας του. Σας συνιστούμε να τις διαβάσετε προσεκτικά, ώστε να ξέρετε τι ακριβώς δικαιούστε σαν ασφαλισμένοι και ποια διαδικασία θα πρέπει να ακολουθήσετε για να πάρετε αποζημίωση από την ΕΘΝΙΚΗ. Πρέπει όμως να σημειωθεί ότι οι σελίδες αυτές δεν υποκαθιστούν σε καμία περίπτωση τους όρους του συμβολαίου οι οποίοι και αποτελούν τη βάση για κάθε νόμιμη διαδικασία. Όσοι εργάζονται με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας αορίστου χρόνου στην ΕΛΠΕ Α.Ε δικαιούνται να ασφαλιστούν από την ημερομηνία πρόσληψης τους. Προϋπόθεση για να αρχίσει η ασφάλιση κάθε προσώπου είναι να βρίσκεται σε ενεργό απασχόληση (να μην είναι άρρωστο) κατά την ημερομηνία που δικαιούται να ασφαλιστεί, διαφορετικά η έναρξη ασφάλισης του θα αρχίζει μετά την συμπλήρωση τριάντα (30) ημερών πλήρους και συνεχούς ενεργού απασχόλησης. Η ασφάλιση για κάθε ασφαλιζόμενο διακόπτεται όταν: αποχωρήσει από την υπηρεσία του Εργοδότη ή συμπληρώσει το 70ό έτος της ηλικίας του ή στρατευτεί ή πάρει άδεια χωρίς αποδοχές για διάστημα μεγαλύτερο των 30 ημερών ή διακοπεί το ομαδικό ασφαλιστήριο συμβόλαιο. Δικαίωμα ασφάλισης για οτι αφορά τις παροχές Ευρείας Νοσοκομειακής και Εξωνοσοκομειακής Περίθαλψης, Επιδόματος Μητρότητας, Χειρουργικού Επιδόματος,Οδοντιατρικής Περίθαλψης και Αγοράς Φακών Όρασης ή επαφής έχουν και τα εξαρτώμενα μέλη των εργαζομένων (σύμφωνα με τον Πίνακα Καλύψεων). Σαν εξαρτώμενα μέλη θεωρούνται: Η σύζυγος ή ο σύζυγος που δεν έχει συμπληρώσει το εβδομηκοστό (70) έτος της ηλικίας της / του, Τα ανύπαντρα παιδιά που δεν εργάζονται και η ηλικία τους είναι μεγαλύτερη των 15 ημερών και μικρότερη των 18 ετών ή 25 ετών εφόσον σπουδάζουν. Η ασφάλιση εξαρτώμενου μέλους διακόπτεται όταν: παύει να ισχύει μια από τις παραπάνω προϋποθέσεις, ή διακοπεί η ασφάλιση του άμεσα ασφαλισμένου του οποίου είναι μέλος ή στρατευτεί ή πάψει να πληρώνεται το ασφάλιστρο που αναλογεί. Στον Πίνακα Καλύψεων που ακολουθεί αναφέρονται οι καλύψεις που προβλέπονται απ το Ασφαλιστήριο Συμβόλαιο.

3 ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΛΥΨΕΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΖΩΗΣ Σε περίπτωση θανάτου ασφαλ/νου προσώπου από οποιαδήποτε αιτία, θα καταβάλλεται στους δικαιούχους ποσό ίσο με:...24 μην. μισθούς ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΜΟΝΙΜΗΣ ΟΛΙΚΗΣ Ή ΜΕΡΙΚΗΣ ΑΝΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΑΠΟ ΑΣΘΕΝΕΙΑ (ΑΣΦΑΛΙΖΟΝΤΑΙ ΑΤΟΜΑ ΗΛΙΚΙΑΣ ΜΕΧΡΙ 65 ΕΤΩΝ) Αν ασφαλιζόμενο πρόσωπο καταστεί μόνιμα ολικά ανίκανο εξαιτίας ασθενείας, θα καταβάλεται σ' αυτό σε δύο (2) ετήσιες ισόποσες δόσεις ποσό ίσο με:...24 μην. μισθούς Αν ασφαλιζόμενο πρόσωπο καταστεί μόνιμα μερικά ανίκανο εξαιτίας ασθενείας, σε ποσοστό από 20% έως 66% θα καταβάλεται σ' αυτό σε δύο (2) ετήσιες ισόποσες δόσεις ποσοστό % των:...24 μην. μισθών (Ανάλογα με τον βαθμό ανικανότητας.) ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΘΑΝΑΤΟΥ Ή ΜΟΝΙΜΗΣ ΑΝΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΑΠΟ ΑΤΥΧΗΜΑ 1. Σε περίπτωση θανάτου ασφαλ/νου προσώπου από ατύχημα, θα καταβάλλεται στους δικαιούχους ποσό ίσο με:...40 μην. μισθούς - Σε συνδυασμό με την ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΖΩΗΣ:...64 μην. μισθούς 2. Σε περίπτωση που ασφαλιζόμενο πρόσωπο καταστεί μόνιμα ολικά ανίκανο εξαιτίας ατυχήματος, θα καταβάλεται σ' αυτό ποσό ίσο με :...40 μην. μισθούς 3. Σε περίπτωση που ασφαλιζόμενο πρόσωπο καταστεί μόνιμα μερικά ανίκανο εξαιτίας ατυχήματος, θα καταβάλεται σ' αυτό ποσοστό % των:...40 μην. μισθών (Σύμφωνα με τον πίνακα ποσοστών Μόνιμης Μερικής ανικανότητας από ατύχημα.) 4. Σε περίπτωση θανάτου ή μόνιμης ολικής ανικανότητας του ασφαλιζομένου προσώπου από εργατικό ατύχημα ή κατά την διάρκεια επαγγελματικού ταξιδίου, θα καταβάλεται σ'αυτό επιπλέον των ανωτέρω καλύψεων ποσό ίσο με:...10 μην. μισθούς ή σε περίπτωση μόνιμης μερικής ανικανότητας του ασφαλιζομένου προσώπου από εργατικό ατύχημα ή κατά την διάρκεια επαγγελματικού ταξιδίου, θα καταβάλεται σ'αυτό επιπλέον της ανωτέρω κάλυψης (Μόνιμη Μερική Ανικανότητα από Ατύχημα) ποσοστό% των:...10 μην. μισθών (Σύμφωνα με τον πίνακα ποσοστών ανικανότητας από ατύχημα.) ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΡΟΣΚΑΙΡΗΣ ΟΛΙΚΗΣ ΑΝΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΠΟ ΑΤΥΧΗΜΑ Ή ΑΣΘΕΝΕΙΑ Αν ασφαλιζόμενο πρόσωπο καταστεί ολικά ανίκανο για εργασία εξαιτίας ατυχήματος ή ασθενείας, θα καταβάλλεται σ αυτό μηνιαία, αθροιστικά με την παροχή του Ι.Κ.Α., ποσό ίσο με το:...100% του μην. μισθού Καλυπτόμενη Περίοδος Ανικανότητας: Η παροχή καταβάλλεται από την 366η ημέρα της ανικανότητας και μέχρι 12 μήνες σε κάθε περίπτωση. ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΕΥΡΕΙΑΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΞΩΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ ΑΠΟ ΑΤΥΧΗΜΑ Ή ΑΣΘΕΝΕΙΑ. Αν ασφαλιζόμενο πρόσωπο υποβληθεί σε δαπάνες που οφείλονται σε Νοσοκομειακή ή Εξωνοσοκομειακή «νοσηλεία» εξαιτίας ατυχήματος ή ασθενείας, θα του καταβάλλεται, μετά την αφαίρεση του «ποσού απαλλαγής» και με τους παρακάτω περιορισμούς ποσοστό των πραγματοποιηθεισών δαπανών με ανώτατο όριο για κάθε ασφαλιστικό έτος το ποσό των:...8 μέσων μην. μισθών «Ποσό απαλλαγής» κατά οικογένεια, για κάθε ασφαλιστικό έτος, ποσό ίσο με:...4% του μέσου μην. μισθού Ανώτατο καταβαλλόμενο ποσό για χρήση Δωματίου και Τροφή την ημέρα:...χρέωση δίκλινου δωματίου Νοσοκομείου ή Κλινικής. Ανώτατο καταβαλλόμενο ποσό για χρήση Δωματίου και Τροφή την ημέρα σε περίπτωση νοσηλείας σε θάλαμο εντατικής παρακολούθησης:...χρέωση δωματίου Νοσοκομείου ή Κλινικής. Ανώτατο καταβαλλόμενο ποσό για χρήση Δωματίου και Τροφή την ημέρα σε περίπτωση νοσηλείας στο Εξωτερικό ποσό ίσο με:...23% του μέσου Ανώτατο καταβαλλόμενο ποσό για δαπάνες Εξωνοσοκομειακής Περίθαλψης για κάθε άτομο, για κάθε ασφαλιστικό έτος ποσό ίσο με:...100% του μέσου Ανώτατο καταβαλλόμενο ποσό για κάθε ιατρική επίσκεψη ποσό ίσο με:...4% του μέσου Συμμετοχή της ΕΘΝΙΚΗΣ στις δαπάνες: Α. Για Δαπάνες Νοσοκομειακής Περίθαλψης 1. Σε περίπτωση που ασφαλιζόμενο πρόσωπο υποβληθεί σε νοσηλεία σε ΣΥΜΒΕΒΛΗΜΕΝΑ Νοσοκομεία θα καταβάλλονται οι δαπάνες απ ευθείας από την ΕΘΝΙΚΗ ως εξής: α. Με συμμετοχή του Κύριου Ασφαλιστικού Φορέα ή άλλης Ασφαλιστικής εταιρίας στις δαπάνες:...100% β. Χωρίς συμμετοχή του Κύριου Ασφαλιστικού Φορέα ή άλλης Ασφαλιστικής εταιρίας στις δαπάνες :...80% γ. Δεν παρακρατείται το ποσό Απαλλαγής. δ. Κάλυψη του ΦΠΑ (13%) κατά το ποσοστό συμμετοχής. 2. Σε περίπτωση που ασφαλιζόμενο πρόσωπο υποβληθεί σε νοσηλεία σε ΜΗ ΣΥΜΒΕΒΛΗΜΕΝΑ Νοσοκομεία θα καταβάλλονται οι δαπάνες από την ΕΘΝΙΚΗ ως εξής: α. Με συμμετοχή του Κύριου Ασφαλιστικού Φορέα ή άλλης Ασφαλιστικής εταιρίας στις δαπάνες:...100% β. Χωρίς συμμετοχή του Κύριου Ασφαλιστικού Φορέα ή άλλης Ασφαλιστικής εταιρίας στις δαπάνες:...80%

4 ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΛΥΨΕΩΝ 3. Σε περίπτωση που ασφαλιζόμενο πρόσωπο υποβληθεί σε νοσηλεία λόγω ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΑΤΥΧΗΜΑΤΟΣ θα καταβάλλονται οι δαπάνες από την ΕΘΝΙΚΗ κατά:...100% Β. Για Δαπάνες Εξωνοσοκομειακής Περίθαλψης α. Με συμμετοχή του Κύριου Ασφαλιστικού Φορέα ή άλλης Ασφαλιστικής εταιρίας στις δαπάνες:...100% β. Χωρίς συμμετοχή του Κύριου Ασφαλιστικού Φορέα ή άλλης Ασφαλιστικής εταιρίας στις δαπάνες:...80% Γ. Σε ΣΥΜΒΕΒΛΗΜΕΝΑ Διαγνωστικά Κέντρα και Δίκτυα Ιατρών θα καταβάλλονται οι δαπάνες απευθείας από την ΕΘΝΙΚΗ ως εξής: α. Για Ιατρικές Επισκέψεις:...100% β. Για Διαγνωστικές Εξετάσεις:...80% γ. Δεν παρακρατείται το ποσό Απαλλαγής δ. Άμεση εξόφληση των Δαπανών, απευθείας από την Εθνική ε. Τιμές καταλόγου Δημοσίου (ΦΕΚ) στα Συμβεβλημένα Διαγνωστικά Κέντρα ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ ΜΗΤΡΟΤΗΤΑΣ Αν ασφαλιζόμενη γυναίκα γεννήσει ή αποβάλει, θα καταβάλλεται σ' αυτή επιδοματικά: Για φυσιολογικό τοκετό ποσό ίσο με:...60% του μέσου Για καισαρική ποσό ίσο με:...80% του μέσου Για αποβολή ποσό ίσο με:...20% του μέσου ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟΥ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ ΑΠO ATYXHMA Ή AΣΘENEIA Αν ασφαλιζόμενο πρόσωπο υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση σε Δημόσιο Νοσοκομείο εξαιτίας ατυχήματος ή ασθένειας θα του καταβάλλεται ποσό ίσο με ποσοστό επί τοις εκατό των:...3 μέσων μην. μισθών. Το επίδομα θα καταβάλλεται σύμφωνα με τα ποσοστά που καθορίζονται στον πίνακα των χειρουργικών επεμβάσεων, ανεξάρτητα από το ύψος των δαπανών της χειρουργικής επέμβασης. Ειδικά, αν το ασφαλιζόμενο πρόσωπο υποβληθεί σε εξαιρετικώς βαριά ή ειδική χειρουργική επέμβαση σε Ιδιωτικό Νοσοκομείο ή Κλινική, θα του καταβάλλεται το ποσό των: ,00 ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΞΩΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗΣ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ ΑΠΟ ΑΤΥΧΗΜΑ Ή ΑΣΘΕΝΕΙΑ Αν ασφαλιζόμενο πρόσωπο υποβληθεί σε δαπάνες που οφείλονται σε Νοσοκομειακή ή Εξωνοσοκομειακή Οδοντιατρική «νοσηλεία» εξαιτίας ατυχήματος ή ασθένειας, θα του καταβάλλονται οι πραγματοποιηθείσες δαπάνες με τους παρακάτω περιορισμούς: Ανώτατο καταβαλλόμενο ποσό για κάθε ασφαλιστικό έτος και για κάθε άμεσα ασφαλιζόμενο συμπεριλαμβανομένων και των «εξαρτωμένων μελών» της οικογένειάς του ίσο με:...12 % του μέσου μην. μισθού Συμμετοχή της ΕΘΝΙΚΗΣ στις δαπάνες:...80% ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΦΑΚΩΝ ΟΡΑΣΗΣ Ή ΦΑΚΩΝ ΕΠΑΦΗΣ Αν ασφαλιζόμενο πρόσωπο υποβληθεί σε δαπάνες για την αγορά σκελετών των φακών όρασης, φακών όρασης ή φακών επαφής, θα του καταβάλλονται οι πραγματοποιηθείσες δαπάνες με τους παρακάτω περιορισμούς: Ανώτατο καταβαλλόμενο ποσό για κάθε διετία και για κάθε άμεσα ασφαλιζόμενο συμπεριλαμ-βανομένων και των «εξαρτωμένων μελών» της οικογένειάς του ίσο με :...10% του μέσου μην. μισθού Συμμετοχή της ΕΘΝΙΚΗΣ στις δαπάνες:...80% ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ (CHECK UP) Σε περίπτωση που κάποιος άμεσα ασφαλιζόμενος υποβληθεί σε προληπτικές εξετάσεις (check up) σε εργαστήρια του συμβεβλημένου με την «ΕΘΝΙΚΗ» διαγνωστικού κέντρου, η δαπάνη θα καλύπτεται από την «ΕΘΝΙΚΗ» κατά ποσοστό:...100% ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Για την διενέργεια του check up είναι απαραίτητη η προηγούμενη επικοινωνία με το τηλεφωνικό κέντρο ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Σαν μέσος μηνιαίος μισθός θεωρείται αυτός που θα προκύψει αν το σύνολο των μηνιαίων μισθών όλων των ασφαλιζομένων κατά Συμβαλλόμενη Εταιρία, διαιρεθεί με το πλήθος των ασφαλιζομένων. Αναπροσαρμόζεται την 1η Ιανουαρίου και την 1η Ιουλίου κάθε ημερολογιακού έτους και παραμένει αμετάβλητος κατά την διάρκεια των έξι (6) ενδιάμεσων μηνών. Μέσος μηνιαίος ασφαλίσιμος μισθός 1/1/ /6/2013: 3.153,00

5 ΠΑΚΕΤΑ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ (CHECK UP) ΑΝΔΡΕΣ ΕΩΣ 40 ΕΤΩΝ Γενική εξέταση ούρων Γενική αίματος Τ.Κ.Ε Σάκχαρο Ουρία Ουρικό οξύ Ολική Χοληστερίνη Τριγλυκερίδια γ-gt HDL/LDL S.G.O.T. S.G.P.T Κρεατινίνη Αλκαλική Φωσφατάση Καρδιολογική εξέταση Ηλεκτροκαρδιογράφημα Hbg Ag (Αυστραλιανό Αντιγόνο) ΑΝΔΡΕΣ 41 ΕΩΣ 49 ΕΤΩΝ Μία (1) φορά κάθε ασφαλιστικό Έτος: Γενική εξέταση ούρων Γενική αίματος Τ.Κ.Ε Σάκχαρο Ουρία Ουρικό οξύ Ολική Χοληστερίνη Τριγλυκερίδια γ-gt HDL/LDL S.G.O.T. S.G.P.T Κρεατινίνη Αλκαλική Φωσφατάση Καρδιολογική εξέταση Ηλεκτροκαρδιογράφημα Hbg Ag (Αυστρ. Αντιγόνο) ΑΝΔΡΕΣ 50 ΕΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΩ Μία (1) φορά κάθε ασφαλιστικό Έτος: Γενική εξέταση ούρων Γενική αίματος Τ.Κ.Ε Σάκχαρο Ουρία Ουρικό οξύ Ολική Χοληστερίνη Τριγλυκερίδια γ-gt HDL/LDL S.G.O.T. S.G.P.T Κρεατινίνη Αλκαλική Φωσφατάση Καρδιολογική εξέταση Ηλεκτροκαρδιογράφημα Hbg Ag (Αυστρ. Αντιγόνο) PSA ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΕΩΣ 40 ΕΤΩΝ Γενική εξέταση ούρων Γενική αίματος Τ.Κ.Ε Σάκχαρο Ουρία Ουρικό οξύ Ολική Χοληστερίνη Τριγλυκερίδια γ-gt HDL/LDL S.G.O.T. S.G.P.T Κρεατινίνη Αλκαλική Φωσφατάση Καρδιολογική εξέταση Ηλεκτροκαρδιογράφημα Test Pap Hbg Ag (Αυστραλιανό Αντιγόνο) ΓΥΝΑΙΚΕΣ 41 ΕΤΟΥΣ ΚΑΙ ΑΝΩ Μία (1) φορά κάθε ασφαλιστικό Έτος: Γενική εξέταση ούρων Γενική αίματος Τ.Κ.Ε Σάκχαρο Ουρία Ουρικό οξύ Ολική Χοληστερίνη Τριγλυκερίδια γ-gt HDL/LDL S.G.O.T. S.G.P.T Κρεατινίνη Αλκαλική Φωσφατάση Καρδιολογική εξέταση Ηλεκτροκαρδιογράφημα Test Pap Hbg Ag (Αυστρ. Αντιγόνο) ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΠΑΚΕΤΑ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ (CHECK UP) ΑΝΔΡΕΣ 41 ΕΩΣ 44 ΕΤΩΝ ANTIHLTY III (AIDS) ΑΝΔΡΕΣ ΑΝΩ ΤΩΝ 45 ANTIHLTY III (AIDS) Τεστ Κοπώσεως Υπερηχογράφημα άνω-κάτω κοιλίας ΓΥΝΑΙΚΕΣ 41 ΕΩΣ 44 ΕΤΩΝ Μαστογραφία ANTIHLTY III (AIDS) ΓΥΝΑΙΚΕΣ 45 ΕΩΣ 49 ΕΤΩΝ Μαστογραφία ANTIHLTY III (AIDS) Υπερηχογράφημα άνω-κάτω κοιλίας ΓΥΝΑΙΚΕΣ 50 ΕΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΩ Μαστογραφία ANTIHLTY III (AIDS) Υπερηχογράφημα άνω-κάτω κοιλίας Μέτρηση οστικής πυκνότητας

6 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΛΥΨΕΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΖΩΗΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ Κάθε ασφαλισμένος έχει το δικαίωμα να ορίζει τους δικαιούχους του συμπληρώνοντας το σχετικό έντυπο που υπάρχει στη διάθεση του ή στέλνοντας επιστολή στον Κλάδο Ομαδικών Ασφαλίσεων της ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ και να τους αλλάζει οποτεδήποτε με τον ίδιο τρόπο. Αν δεν έχει ορίσει δικαιούχους, τότε σαν τέτοιοι θεωρούνται οι νόμιμοι κληρονόμοι του. Aναγγελία θανάτου από τον εργοδότη. Ληξιαρχική πράξη θανάτου. Πιστοποιητικό Δήμου ή Κοινότητας πλησιέστερων συγγενών. Πιστοποιητικό Πρωτοδικείου τόπου κατοικίας, περί μη δημοσιεύσεως διαθήκης. ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΜΟΝΙΜΗΣ ΟΛΙΚΗΣ Ή ΜΕΡΙΚΗΣ ΑΝΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΑΠΟ ΑΣΘΕΝΕΙΑ Για να δικαιούται α ασφαλισμένος παροχή, θα πρέπει η ολική ή μερική του ανικανότητα να αρχίσει πριν από την συμπλήρωση του 65ού έτους της ηλικίας του και μετά την συμπλήρωση 12 μηνών συνεχούς συμμετοχής του στην ασφάλιση. Προϋπόθεση για την καταβολή της αποζημίωσης είναι να αποχωρήσει ο ασφαλιζόμενος λόγω συνταξιοδότησης για λόγους Υγείας (αναπηρία) από την υπηρεσία του στον Συμβαλλόμενο εξαιτίας της Μόνιμης Ολικής Ανικανότητας του. Ολική ή μερική θεωρείται η ανικανότητα που καθιστά τον ασφαλισμένο ανίκανο να εκτελέσει οποιαδήποτε εξαρτημένη ή όχι, επικερδή εργασία ή απασχόληση. Μόνιμη θεωρείται η ολική ανικανότητα που διαρκεί για το υπόλοιπο της ζωής (ισόβια) του ασφαλισμένου. Απόφαση Αναπηρικής Συνταξιοδότησης του Κύριου Ασφαλιστικού Φορέα (πχ ΙΚΑ). Σύντομο Ιατρικό ιστορικό. Αναγγελία αποχώρησης από τον εργοδότη. Δεν καταβάλλεται παροχή όταν η ολική ή η μερική ανικανότητα οφείλεται σε ατύχημα. ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΘΑΝΑΤΟΥ, ΜΟΝΙΜΗΣ ΟΛΙΚΗΣ Ή ΜΕΡΙΚΗΣ ΑΝΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΑΠΟ ΑΤΥΧΗΜΑ Σαν μόνιμη ολική ανικανότητα θεωρείται αποκλειστικά και μόνο : α) Η αθεράπευτη ολική απώλεια της λειτουργίας (χρήσης) των δύο ματιών, των δύο χεριών, των δύο ποδιών, του ενός ματιού και του ενός χεριού ή ποδιού, ενός χεριού και του ενός ποδιού, συμπεριλαμβανομένης και της ολικής παράλυσης. β) Η αθεράπευτη φρενοβλάβεια που καθιστά τον ασφαλισμένο ανίκανο για κάθε εργασία ή ενασχόληση. Σαν μόνιμη μερική ανικανότητα θεωρείται αυτή κατά την οποία η ικανότητα του ασφαλισμένου για εργασία, μειώνεται ουσιαστικά για όλη τη διάρκεια της ζωής του (ισόβια). Κάθε περίπτωση μόνιμης ανικανότητας που δεν υπάγεται στις περιγραφόμενες περιπτώσεις μόνιμης ολικής ανικανότητας, θεωρείται μόνιμη μερική ανικανότητα. Στο ασφαλιστήριο συμβόλαιο περιέχεται αναλυτικός πίνακας με όλες τις περιπτώσεις μερικής ανικανότητας και με το ποσοστό αποζημίωσης που προβλέπεται σε κάθε περίπτωση. α) Για το θάνατο: Εκτός από τα δικαιολογητικά που χρειάζονται για την Ασφάλιση Ζωής, επιπλέον χρειάζονται : Δήλωση ατυχήματος (προκειμένου για εργατικό ατύχημα) ή απόσπασμα δελτίου συμβάντων αστυνομικής αρχής. Τοξικολογική έκθεση (αν ζητηθεί). Ιατροδικαστική έκθεση, καθώς και οτιδήποτε άλλο κριθεί απαραίτητο για την πιστοποίηση της ασφαλισιμότητας του γεγονότος. β) Για τη μόνιμη ολική ή μερική ανικανότητα: Δήλωση ατυχήματος (προκειμένου για εργατικό ατύχημα) ή απόσπασμα δελτίου συμβάντων αστυνομικής αρχής. Ιατροδικαστική και τοξικολογική έκθεση (αν ζητηθεί). Ιατρικά πιστοποιητικά, από τα οποία να προκύπτει η αιτία και η περιγραφή της μόνιμης ανικανότητας. Δεν καλύπτονται με την παρούσα ασφάλιση τα ατυχήματα και οι συνέπειές τους, που οφείλονται ολικά ή μερικά, άμεσα ή έμμεσα: α) Σε ασθένεια ή σε προϋπάρχουσα σωματική ή πνευματική αναπηρία. β) Σε ιατρική ή χειρουργική θεραπεία, εκτός εάν αυτή οφείλεται σε καλυπτόμενο με την παρούσα ασφάλιση ατύχημα. γ) Σε μέθη ή σε χρήση ναρκωτικών, τοξικών ουσιών, φαρμάκων χωρίς ιατρική συνταγή. δ) Σε χρησιμοποίηση αεροπλάνων που δεν ανήκουν σε αναγνωρισμένες εταιρίες και δεν εκτελούν κανονικά δρομολόγια ή charters, ελικοπτέρων, ανεμοπτέρων,

7 αεροστάτων ή σε συμμετοχή του ασφαλιζομένου σε επίσημους ή όχι αγώνες ταχύτητας ή δεξιοτεχνίας με οποιοδήποτε μέσο. ε) Σε αυτοκτονία ή απόπειρα αυτοκτονίας, ανεξάρτητα από τη διανοητική του κατάσταση. στ) Σε πόλεμο κηρυγμένο ή ακήρυκτο, εξωτερικό ή εμφύλιο, με οποιαδήποτε όπλα. Σε πολιτικές ή στρατιωτικές στάσεις, επαναστάσεις ή λαϊκές ταραχές. ζ) Σε εγκαύματα ή αλλοιώσεις των ιστών οι οποίες οφείλονται σε ακτίνες «Χ» ή ραδίου ή παραγώγων του, εκρήξεις θερμότητας ή ακτινοβολιών που προέρχονται από μεταστοιχείωση του ατομικού πυρήνα (διάσπαση, συγχώνευση, τήξη, ραδιενέργεια), τεχνητή επιτάχυνση των ατομικών μορίων, αυτόματη ανάφλεξη ή έκρηξη των ραδιενεργών υλών. Επίσης δεν καλύπτονται τα ατυχήματα : α) τα οποία συμβαίνουν κατά την διάρκεια διάπραξης από τον ασφαλιζόμενο εγκλήματος σε βαθμό κακουργήματος, β) που δεν προκάλεσαν ορατούς μώλωπες ή τραύματα στο εξωτερικό του σώματος, εκτός από την περίπτωση του πνιγμού ή εσωτερικών τραυμάτων που διαπιστώνονται αντικειμενικά. ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΡΟΣΚΑΙΡΗΣ ΟΛΙΚΗΣ ΑΝΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΠΟ ΑΣΘΕΝΕΙΑ Ή ΑΤΥΧΗΜΑ Σαν ολική θεωρείται η ανικανότητα που καθιστά τον ασφαλισμένο ανίκανο να εκτελέσει τις συνήθεις και τακτικές δραστηριότητες της απασχόλησής του. Ιατρική γνωμάτευση του κύριου ασφαλιστικού φορέα (π.χ. Ι.Κ.Α.), στην οποία να αναφέρεται η αιτία της ανικανότητας, καθώς και η απόφαση του I.K.A. που αναγράφει αναλυτικά τις ημέρες και το ποσό που καταβλήθηκε, επίσης βεβαίωση του εργοδότη για το ότι ο ασφαλισμένος δεν εργάστηκε κατά το χρονικό διάστημα της ανικανότητάς του. Δεν καλύπτονται: α) Η ανικανότητα κατά τη διάρκεια της οποίας το ασφαλιζόμενο πρόσωπο δεν βρίσκεται υπό ιατρική παρακολούθηση. β) Η ανικανότητα που οφείλεται ή είναι αποτέλεσμα εγκυμοσύνης συμπεριλαμβανομένων στον όρο αυτό και της αποβολής ή τοκετού. γ) Η ανικανότητα που οφείλεται σε μέθη, ή αλκοολισμό ή σε χρήση ναρκωτικών, τοξικών ουσιών, φαρμάκων χωρίς ιατρική συνταγή, καθώς και σε ατυχήματα που οφείλονται σ' αυτά, επίσης σε ψυχικές παθήσεις συμπεριλαμβανομένων των νευρώσεων, των διαταραχών της προσωπικότητας και των διανοητικών καθυστερήσεων (εξαιρουμένων όλων των οργανικών νευρολογικών παθήσεων). ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΥΡΕΙΑΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΞΩΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ ΑΠΟ ΑΣΘΕΝΕΙΑ Ή ΑΤΥΧΗΜΑ ΚΑΛΥΠΤΟΜΕΝΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ α) Δαπάνες για χρήση δωματίου και τροφής. Αφορούν τα έξοδα που χρεώνει το νοσοκομείο σαν ημερήσια νοσήλεια για χρήση δωματίου και τροφής. β) Δαπάνες για ειδικές Νοσοκομειακές υπηρεσίες. Περιλαμβάνονται δαπάνες για εργαστηριακές και ακτινολογικές εξετάσεις, φάρμακα, καρδιογραφήματα, αμοιβή αναισθησιολόγου, χρήση χειρουργείου, χρήση ασθενοφόρου, νάρκωση χημειοθεραπείες ή θεραπεία μα ραδιοϊσότοπα ή ακτινοβολίες, υλικά οστεοσύνθεσης, δαπάνες για παροχή αίματος ή πλάσματος ή οξυγόνου, φυσικοθεραπείες καθώς και για αποκλειστική Νοσοκόμα, εφόσον κριθεί από το Νοσοκομείο αναγκαία. γ) Δαπάνες για χειρουργικές επεμβάσεις. Αφορούν την αμοιβή χειρουργού γιατρού για την εκτέλεση, εντός ή εκτός του νοσοκομείου, χειρουργικής επέμβασης, καθώς και της προεγχειρητικής και μετεγχειρητικής θεραπείας. δ) Δαπάνες εκτός νοσοκομείου για ιατρικές επισκέψεις, αγορά φαρμάκων, αγορά οξυγόνου, σύμφωνα με συνταγή γιατρού, καθώς και για εργαστηριακές και ακτινολογικές εξετάσεις, σύμφωνα με παραπεμπτικό γιατρού. ε) Δαπάνες για φυσιοθεραπεία σύμφωνα με παραπεμπτικό γιατρού. στ) Δαπάνες για αγορά τεχνητών μελών ή ορθοπεδικών συσκευών, οι οποίες θεωρούνται σύμφωνα με ιατρική γνωμάτευση αναγκαίες και εφόσον είναι αποτέλεσμα ασθενείας ή ατυχήματος που συνέβη κατά το χρόνο που ίσχυε για το ασφαλισμένο πρόσωπο η ασφάλιση αυτή. ζ) Δαπάνες για πλαστικές επεμβάσεις που διενεργούνται για την αποκατάσταση σωματικών βλαβών από ατύχημα και οι οποίες πραγματοποιήθηκαν εντός 12μήνου από την ημερομηνία του ατυχήματος. Πρωτότυπο δελτίο παροχής υπηρεσιών νοσοκομείου ή κλινικής, με ανάλυση του λογαριασμού και εξοφλητική απόδειξη. Εξιτήριο του νοσοκομείου στο οποίο να αναγράφεται η αιτία της νοσηλείας και το είδος της χειρουργικής επέμβασης (αν διενεργήθηκε). Κουπόνια φαρμάκων και πρωτότυπα τιμολόγια ειδικών υλικών (σε περίπτωση που υπάρχει αντίστοιχη χρέωση). Πρωτότυπες θεωρημένες αποδείξεις γιατρών, στις οποίες να αναφέρεται το είδος της ασθένειας ή της χειρουργικής επέμβασης. Πρωτότυπες θεωρημένες αποδείξεις εργαστηριακών κέντρων μαζί με το αντίστοιχο παραπεμπτικό του θεράποντα γιατρού, στο οποίο θα αναγράφεται το ονοματεπώνυμο του ασθενή, το είδος της πάθησης και οι απαιτούμενες εξετάσεις Πρωτότυπες αποδείξεις φαρμακείων, με τα κουπόνια των φαρμάκων. Πρωτότυπη συνταγή και γνωμάτευση του θεράποντα γιατρού που σύστησε τη λήψη.

8 ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ α) Αν η εργαστηριακή εξέταση ή η αγορά φαρμάκου πρόκειται να επαναληφθεί ή να επαναλαμβάνεται, πρέπει ο θεράποντας γιατρός να το αναφέρει στο αρχικό παραπεμπτικό, ώστε τις επόμενες φορές να μη χρειάζεται νέο παραπεμπτικό, αλλά φωτοτυπία των προηγουμένων. β) Αν τα πρωτότυπα δικαιολογητικά κατατέθηκαν σε άλλο ασφαλιστικό φορέα (π.χ. Ι.Κ.Α.), χρειάζεται η προσκόμιση πρωτότυπου εκκαθαριστικού σημειώματος του φορέα (με την ένδειξη «για κάθε νόμιμη χρήση») και η αντίστοιχη ανάλυση των δαπανών μαζί τα αντίγραφα των πρωτότυπων δικαιολογητικών. γ) Αν στις νοσοκομειακές δαπάνες υπάρχει απευθείας συμμετοχή άλλου ασφαλιστικού φορέα (π.χ. Ι.Κ.Α.), χρειάζεται η προσκόμιση βεβαίωσης νοσοκομείου και η αντίστοιχη ανάλυση των δαπανών. δ) Για δαπάνες που αφορούν διόρθωση διαθλαστικών ανωμαλιών απαιτείται εξέταση από τους ελεγκτές οφθαλμιάτρους της Εθνικής ( για ραντεβού), πριν την πραγματοποίησή τους. Ενημέρωση για την έγκριση ή όχι της δαπάνης δίδεται από τον αρμόδιο υπάλληλο κάθε τόπου εργασίας. Δεν καλύπτονται οι δαπάνες που οφείλονται σε: α) Προληπτικές γενικές εξετάσεις (check up), χειρουργικές επεμβάσεις ή θεραπεία για καλλωπιστικούς σκοπούς. β) Εγκυμοσύνη, συμπεριλαμβανομένων στον όρο αυτό του τοκετού και της αποβολής. γ) Εξωσωματική γονιμοποίηση ή θεραπεία στειρότητας. δ) Οδοντιατρική θεραπεία ασφαλιζομένου προσώπου, εκτός εάν οφείλεται σε ατύχημα που συνέβη κατά τον χρόνο που ίσχυε για το πρόσωπο αυτό η παρούσα ασφάλιση, εξαιρουμένης και στην περίπτωση αυτή της Προσθετικής Οδοντιατρικής. ε) Μέθη, αλκοολισμό ή χρήση ναρκωτικών, τοξικών ουσιών, φαρμάκων χωρίς ιατρική συνταγή, καθώς και σε ατυχήματα που οφείλονται σ' αυτά, επίσης σε ψυχικές παθήσεις συμπεριλαμβανομένων των νευρώσεων, των διαταραχών της προσωπικότητας και των διανοητικών καθυστερήσεων, εξαιρουμένων όλων των οργανικών νευρολογικών παθήσεων. Επίσης δεν καλύπτονται οι δαπάνες νοσηλείας που έγιναν χωρίς την σύσταση αρμόδιου ιατρού. ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ ΜΗΤΡΟΤΗΤΑΣ Το ποσό παροχής καταβάλλεται με τη μορφή επιδόματος, ανεξάρτητα από το ύψος των δαπανών τοκετού ή εγκυμοσύνης. Βεβαίωση νοσοκομείου ή κλινικής, στην οποία να αναφέρεται η ημερομηνία γέννησης και το είδος του τοκετού. Ληξιαρχική πράξη γέννησης, στην περίπτωση φυσιολογικού τοκετού ή καισαρικής. Δεν καλύπτονται με την παρούσα ασφάλιση οι περιπτώσεις αποβολής που συμβαίνουν στους δύο (2) πρώτους μήνες της κύησης. Επίσης αν το ασφαλιστήριο αυτό προβλέπει την συμμετοχή των ασφαλιζομένων στο ασφάλιστρο και εάν η ασφαλιζόμενη με την παρούσα ασφάλιση γυναίκα έχει υποβάλλει αίτηση ασφάλισης μετά την παρέλευση τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία που απόκτησε το δικαίωμα ασφάλισης, τότε η παροχή καταβάλλεται μόνον εφόσον η ασφαλιζόμενη γυναίκα έχει συμπληρώσει την στιγμή της γέννησης ή αποβολής δέκα (10) μήνες συνεχούς ασφάλισης. ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟΥ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΑΣΘΕΝΕΙΑ Ή ΑΤΥΧΗΜΑ Εισιτήριο - εξιτήριο νοσοκομείου στο οποίο να αναγράφεται η αιτία της νοσηλείας και το είδος της επέμβασης. Δεν καλύπτονται οι Χειρουργικές Επεμβάσεις που οφείλονται σε: α) Εγκυμοσύνη, συμπεριλαμβανομένων στον όρο αυτό του τοκετού και της αποβολής. β) Εξωσωματική γονιμοποίηση ή θεραπεία στειρότητας. γ) Οδοντιατρική θεραπεία ασφαλιζομένου προσώπου, εκτός εάν οφείλεται σε ατύχημα που συνέβη κατά τον χρόνο που ίσχυε για το πρόσωπο αυτό η παρούσα ασφάλιση, εξαιρουμένης και στην περίπτωση αυτή της Προσθετικής Οδοντιατρικής. δ) Μέθη ή αλκοολισμό ή χρήση ναρκωτικών, τοξικών ουσιών, φαρμάκων χωρίς ιατρική συνταγή, καθώς και σε ατυχήματα που οφείλονται σ' αυτά, επίσης σε ψυχικές παθήσεις συμπεριλαμβανομένων των νευρώσεων, των διαταραχών της προσωπικότητας και των διανοητικών καθυστερήσεων, εξαιρουμένων όλων των οργανικών νευρολογικών παθήσεων. Επίσης δεν καλύπτονται οι Χειρουργικές Επεμβάσεις που έγιναν χωρίς τη σύσταση αρμόδιου ιατρού, ή για καλλωπιστικούς σκοπούς.

9 ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΞΩΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗΣ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ ΑΠΟ ΑΣΘΕΝΕΙΑ Ή ΑΤΥΧΗΜΑ ΚΑΛΥΠΤΟΜΕΝΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ Δαπάνες για Νοσοκομειακή ή Εξωνοσοκομειακή Οδοντιατρική νοσηλεία από ατύχημα ή ασθένεια. Πρωτότυπο δελτίο παροχής υπηρεσιών νοσοκομείου ή κλινικής, με ανάλυση του λογαριασμού και εξοφλητική απόδειξη. Εξιτήριο του νοσοκομείου στο οποίο να αναγράφεται η αιτία της νοσηλείας και το είδος της χειρουργικής επέμβασης (αν διενεργήθηκε). Κουπόνια φαρμάκων και πρωτότυπα τιμολόγια ειδικών υλικών (σε περίπτωση που υπάρχει αντίστοιχη χρέωση). Πρωτότυπες θεωρημένες αποδείξεις οδοντιάτρων, στις οποίες να αναφέρεται το είδος της πάθησης ή της χειρουργικής επέμβασης. Πρωτότυπες θεωρημένες αποδείξεις εργαστηριακών κέντρων μαζί με το αντίστοιχο παραπεμπτικό του θεράποντα οδοντιάτρου, στο οποίο θα αναγράφεται το ονοματεπώνυμο του ασθενή, το είδος της πάθησης και οι απαιτούμενες εξετάσεις. Πρωτότυπες αποδείξεις φαρμακείων, με τα κουπόνια των φαρμάκων. Πρωτότυπη συνταγή και γνωμάτευση του θεράποντα οδοντιάτρου γιατρού που σύστησε τη λήψη. ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ Αν τα πρωτότυπα δικαιολογητικά κατατέθηκαν σε άλλο ασφαλιστικό φορέα (π.χ. Ι.Κ.Α.), χρειάζεται η προσκόμιση πρωτότυπου εκκαθαριστικού σημειώματος του φορέα (με την ένδειξη «για κάθε νόμιμη χρήση») και η αντίστοιχη ανάλυση των δαπανών μαζί τα αντίγραφα των πρωτότυπων δικαιολογητικών. Δεν καλύπτονται οι δαπάνες που θα πραγματοποιήσει ο ασφαλιζόμενος για: α) Ορθοδοντική θεραπεία, εκτός μόνο των εξόδων για διαχωριστικά ελάσματα επαναφυομένων δοντιών των παιδιών. β) Οδοντιατρικές υπηρεσίες ή δαπάνες που γίνονται για αισθητικούς λόγους ή επισκευές στις εκ γενετής δυσμορφίες δοντιών που γίνονται για αισθητικούς μόνο λόγους. γ) Προσθετική οδοντιατρική θεραπεία. δ) Υλικά όπως χρυσός, άργυρος, κλπ. που πιθανόν να απαιτούνται για κάποια οδοντιατρική θεραπεία. ε) Οδοντιατρικές θεραπείες ή αγωγές που άρχισαν προ της ημερομηνίας της ασφαλίσεως οποιουδήποτε καλυπτόμενου ατόμου ή δεν τελείωσαν κατά τη διάρκεια της ασφάλισής του. στ) Δαπάνες που καλύπτονται μερικά ή ολικά από άλλο κρατικό ή ιδιωτικό ασφαλιστικό φορέα ή άλλο προσάρτημα της συμβάσεως αυτής, για το τμήμα που αποζημιώνεται από αυτά. ζ) Για προληπτική θεραπεία, (εξαιρουμένου του καθαρισμού και της φθορίωσης), εκτός αν η νέα θεραπεία απέχει έξι (6) τουλάχιστον μήνες από προηγούμενη θεραπεία. η) Μετά την λήξη της ασφάλισής του έστω και αν η θεραπεία είχε αρχίσει κατά την περίοδο ασφάλισης και δεν είχε ολοκληρωθεί. ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ ΓΙΑ ΑΓΟΡΑ ΦΑΚΩΝ ΟΡΑΣΗΣ Η ΦΑΚΩΝ ΕΠΑΦΗΣ ΚΑΛΥΠΤΟΜΕΝΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ Δαπάνες για την αγορά φακών και σκελετών όρασης ή φακών επαφής, σύμφωνα με «παραπεμπτικό» ιατρού. Πρωτότυπες θεωρημένες αποδείξεις καταστήματος οπτικών μαζί με το αντίστοιχο παραπεμπτικό του θεράποντα οφθαλμολόγου ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ Αν τα πρωτότυπα δικαιολογητικά κατατέθηκαν σε άλλο ασφαλιστικό φορέα (π.χ. Ι.Κ.Α.), χρειάζεται η προσκόμιση πρωτότυπου εκκαθαριστικού σημειώματος του φορέα (με την ένδειξη «για κάθε νόμιμη χρήση») και η αντίστοιχη ανάλυση των δαπανών μαζί τα αντίγραφα των πρωτότυπων δικαιολογητικών. Το ανώτατο όριο των δαπανών της ανωτέρω κάλυψης αφορά χρονικό διάστημα δύο (2 ) ετών. ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ α) Όλοι οι ασφαλιστικοί κίνδυνοι που προβλέπονται στο Συμβόλαιο, καλύπτονται ολόκληρο το 24ωρο μέσα και έξω από το χώρο εργασίας και σε οποιοδήποτε μέρος του κόσμου. Οι σχετικές αποζημιώσεις καταβάλλονται στην Ελλάδα σε Ευρώ. β) Δικαιολογητικά που προέρχονται από χώρα του Εξωτερικού, πρέπει να προσκομίζονται θεωρημένα από Ελληνική Προξενική Αρχή και μεταφρασμένα, όπως ορίζει η Ελληνική Νομοθεσία. γ) Όλα τα δικαιολογητικά που αφορούν είσπραξη παροχής, πρέπει να υποβάλλονται στην ΕΘΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ μέσω του Συμβαλλόμενου - Εργοδότη, μέσα στα χρονικά όρια που ορίζονται στους σχετικούς όρους του Συμβολαίου. δ) Η ΕΘΝΙΚΗ διατηρεί το δικαίωμα να ζητά την υποβολή επιπλέον Ιατρικών εγγράφων ή άλλων αποδεικτικών στοιχείων ή να πιστοποιεί με δικούς της γιατρούς το γεγονός του ασφαλιστικού κινδύνου.

10 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: Λειτουργεί σε 24ωρη βάση, 365 ημέρες τον χρόνο και παρέχει συμβουλές και πληροφορίες όπως: Ιατρικές συμβουλές από εφημερεύοντες ιατρούς (Για κάθε θέμα υγείας Προσωπικό ή Οικογενειακό). Πανελλαδικό Δίκτυο Ιατρών της ΕΘΝΙΚΗΣ. Μάθετε ποιοι συνεργάζονται, τις ειδικότητές τους, τις διευθύνσεις τους κ.α. Πανελλαδικό Δίκτυο Διαγνωστικών Κέντρων της ΕΘΝΙΚΗΣ. Συμβεβλημένα με την ΕΘΝΙΚΗ Νοσοκομεία. ΠΛΕΟΝΕΚΤHΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΣΦΑΛΙΣΜEΝΟΥΣ Οι ασφαλισμένοι που θα χρησιμοποιήσουν το ΔΙΚΤΥΟ, και αφού απαραιτήτως επικοινωνήσουν προηγουμένως με το Τηλεφωνικό Κέντρο της ΕΘΝΙΚΗΣ, θα επωφεληθούν από τα προνόμια που προσφέρει η χρήση του, τα οποία είναι: Άμεση εξόφληση των δαπανών, απευθείας από την ΕΘΝΙΚΗ. Κατάργηση του «ποσού απαλλαγής» σε περίπτωση χρήσης των Διαγνωστικών Κέντρων και του Δικτύου Ιατρών. Κατάργηση της συμμετοχής του ασφαλισμένου στις δαπάνες ιατρικών επισκέψεων (δηλαδή κάλυψη 100%). Απλούστευση διαδικασιών. Προνομιακός τιμοκατάλογος εξετάσεων στην ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ (τιμές καταλόγου Δημοσίου, ΦΕΚ). Η ΕΘΝΙΚΗ αναλαμβάνει την αποζημίωση του ασφαλισμένου και για το ποσό του ΦΠΑ (13%) στις δαπάνες Νοσηλείας σε Συμβεβλημένα με την ΕΘΝΙΚΗ Νοσοκομεία. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι η προηγούμενη επικοινωνία του ασφαλισμένου με το ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ και η προσκόμιση της Αστυνομικής του Ταυτότητας την ημέρα του ραντεβού. ΕΞΩΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ Το Δίκτυο Ιατρών και Διαγνωστικών Κέντρων έχει ευρεία γεωγραφική κάλυψη και μπορεί να εξυπηρετήσει ασφαλισμένους στο μεγαλύτερο μέρος της Επικράτειας. Α. ΔΙΚΤΥΟ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ Η ΕΘΝΙΚΗ συνεργάζεται με την ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ και τα Εξωτερικά Ιατρεία των Νοσοκομείων METROPOLITAN, ΕΡΡΙΚΟΣ ΝΤΥΝΑΝ, ΒΙΟΚΛΙΝΙΚΗ ΑΘΗΝΩΝ, ΠΕΙΡΑΙΑ ΚΑΙ ΘΕΣ/ΚΗΣ, στα οποία οι ασφαλισμένοι, μετά από προκαθορισμένο ραντεβού μέσω του ΤΗΛΕΦΩ- ΝΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ, μπορούν να πραγματοποιούν τις διαγνωστικές τους εξετάσεις, με βάση τους Όρους του Ομαδικού τους Ασφαλιστηρίου Συμβολαίου και το παραπεμπτικό του θεράποντος ιατρού. Η ΕΘΝΙΚΗ θα καταβάλλει απ ευθείας στο Δίκτυο, για λογαριασμό του ασφαλισμένου, το ποσοστό που αναφέρεται στον Πίνακα Καλύψεων. Η συμμετοχή του ασφαλισμένου είναι ιδιαίτερα χαμηλή λόγω των τιμών καταλόγου Δημοσίου (ΦΕΚ). Ενδεικτικά παραδείγματα συγκριτικών τιμών: ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΕΣ- ΤΙΜΕΣ ΦΕΚ ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗΣ ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΜΕΣΩ ΕΘΝΙΚΗΣ Γενική Αίματος 2,88 25,00 Γενική Ούρων 1,76 21,00 Triplex Καρδιάς 73,37 152,00 Αξονική Τομογραφία 71,11 178,00 Μαγνητική Τομογραφία 236,95 465,00 Ακτινογραφία θώρακος (f+p) 8,10 75,00 U/S Θυρεοειδούς-Τραχήλου 8,28 55,00 Β. ΔΙΚΤΥΟ ΙΑΤΡΩΝ Το Δίκτυο Ιατρών της ΕΘΝΙΚΗΣ περιλαμβάνει ιατρούς διαφόρων ειδικοτήτων σε όλη την Ελλάδα. Οι ασφαλισμένοι μπορούν να κλείνουν ραντεβού με τον γιατρό του δικτύου στο ιατρείο του, ή σε επείγοντα περιστατικά, στο σπίτι τους. Η ΕΘΝΙΚΗ θα καταβάλλει απ ευθείας στο Δίκτυο των Ιατρών, το 100% της δαπάνης για λογαριασμό του ασφαλιζόμενου, δηλαδή δεν υπάρχει συμμετοχή στα έξοδα. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ ΣΥΜΒΕΒΛΗΜΕΝΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ ΜΕΤΡΟΠΟΛΙΤΑΝ ΥΓΕΙΑ ΛΗΤΩ (πλην μαιευτικού) ΜΗΤΕΡΑ (πλην μαιευτικού) ΒΙΟΚΛΙΝΙΚΗ Πειραιά ΒΙΟΚΛΙΝΙΚΗ Αθηνών ΕΥΡΩΚΛΙΝΙΚΗ Αθηνών ΕΥΡΩΚΛΙΝΙΚΗ ΠΑΙΔΩΝ ΕΡΡΙΚΟΣ ΝΤΥΝΑΝ ΑΘΗΝΑΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΠΕΙΡΑΪΚΟ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ MEDITERRANEO ΙΑΤΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΗΝΩΝ ΓΑΙΑ (γυναικολογικό) ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΗΝΩΝ ΙΑΤΡΙΚΟ ΨΥΧΙΚΟΥ ΙΑΤΡΙΚΟ Π.ΦΑΛΗΡΟΥ ΙΑΤΡΙΚΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ ΚΥΑΝΟΥΣ ΣΤΑΥΡΟΣ Θεσ/νίκης ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ Θεσ/νίκης ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ Θεσ/νίκης ΒΙΟΚΛΙΝΙΚΗ Θεσ/νίκης ΙΑΤΡΙΚΟ ΔΙΑΒΑΛΚΑΝΙΚΟ Θεσ/νίκης Στα πιο πάνω Νοσοκομεία οι ασφαλισμένοι μπορούν να προγραμματίζουν την εισαγωγή τους, σε περίπτωση που απαιτείται νοσηλεία. Η ΕΘΝΙΚΗ θα καταβάλλει, απ ευθείας στα πιο πάνω Νοσοκομεία, τις καλυπτόμενες δαπάνες νοσηλείας για λογαριασμό του ασφαλισμένου σύμφωνα με το ποσοστό που αναφέρεται στον Πίνακα Καλύψεων του Ομαδικού τους Ασφαλιστηρίου Συμβολαίου. Επίσης δεν θα παρακρατείται το «ποσό απαλλαγής» στις περιπτώσεις που αυτό προβλέπεται από τους όρους του συμβολαίου. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι η προσκόμιση του Βιβλιαρίου Υγείας του Κύριου Ασφαλιστικού του Φορέα και της Αστυνομικής του Ταυτότητας, κατά την εισαγωγή του.

11 ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ «Η ΕΘΝΙΚΗ» ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΗΣ 1891 ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΛΕΩΦ. ΣΥΓΓΡΟΥ , ΑΘΗΝΑ, ΤΗΛ.: 18189, FAX:

Κ Λ Α Δ Ο Σ Ο Μ Α Δ Ι Κ Ω Ν Α Σ Φ Α Λ Ι Σ Ε Ω Ν ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ: 2438 ΚΩΔΙΚΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ/ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ: 9481/0101

Κ Λ Α Δ Ο Σ Ο Μ Α Δ Ι Κ Ω Ν Α Σ Φ Α Λ Ι Σ Ε Ω Ν ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ: 2438 ΚΩΔΙΚΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ/ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ: 9481/0101 Κ Λ Α Δ Ο Σ Ο Μ Α Δ Ι Κ Ω Ν Α Σ Φ Α Λ Ι Σ Ε Ω Ν ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ: 2438 ΚΩΔΙΚΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ/ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ: 9481/0101 ΛΗΠΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ O.T.Y.E. ΚΩΔΙΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αγαπητέ Συνεργάτη, Συγκεκριμένα προσφέρονται οι παρακάτω ασφαλιστικές παροχές:

Αγαπητέ Συνεργάτη, Συγκεκριμένα προσφέρονται οι παρακάτω ασφαλιστικές παροχές: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΗΣ ΟΜΑΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΖΩΗΣ & ΥΓΕΙΑΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ OTEplus Τεχνικές και Επιχειρηματικές Λύσεις Ανώνυμη Εταιρεία Υπηρεσίες Φύλαξης 43284 / 01.03.2014 1 Αγαπητέ Συνεργάτη, Με ιδιαίτερη ευχαρίστηση

Διαβάστε περισσότερα

Πλήρης Περίθαλψη για Όλους

Πλήρης Περίθαλψη για Όλους Πλήρης Περίθαλψη για Όλους Η ανάγκη / Η ανάγκη εξασφάλισης της Υγείας του έλληνα καταναλωτή Για πρωτοβάθµια περίθαλψη και Για δευτεροβάθµια περίθαλψη Ο σηµαντικός κοινωνικός ρόλος του Ασφαλιστικού Συµβούλου

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΒΛΙΟ ΟΡΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ. Anytime Health Value

ΒΙΒΛΙΟ ΟΡΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ. Anytime Health Value ΒΙΒΛΙΟ ΟΡΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Anytime Health Value INTERAMERICAN ΙΝΤΕΡΑΜΕΡΙΚΑΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΖΩΗΣ Α.Ε. 1 Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε το Anytime Health Value, ένα μοναδικό πρόγραμμα ασφάλισης

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραµµα Οµαδικής Ασφάλισης

Πρόγραµµα Οµαδικής Ασφάλισης Πρόγραµµα Οµαδικής Ασφάλισης ΤΩΝ ΙΚΗΓΟΡΩΝ ΤΩΝ ΚΑΤΑ ΤΟΠΟΥΣ ΛΕΑ Ή ΤΩΝ ΙΚΗΓΟΡΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΞΑΡΤΩΜΕΝΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥΣ Ηµεροµηνία Έκδοσης : 1/7/2011 Εισαγωγικό Σηµείωµα Το παρόν έντυπο έχει συνταχθεί µε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΚΥΡΟ. Όροι ασφαλιστηρίου συμβολαίου υγείας EXCLUSIVE CARE

ΑΚΥΡΟ. Όροι ασφαλιστηρίου συμβολαίου υγείας EXCLUSIVE CARE Όροι ασφαλιστηρίου συμβολαίου υγείας EXCLUSIVE CARE Γενικοί Όροι Δια του παρόντος συνομολογείται και γίνεται αποδεκτό ότι εφόσον καταβάλλονται τα ασφάλιστρα σύμφωνα με τα οριζόμενα στα παρακάτω άρθρα του

Διαβάστε περισσότερα

Θέµα: Νέα προϊόντα υγείας, «Safe Life for All» και «Safe Life Diagnosis»

Θέµα: Νέα προϊόντα υγείας, «Safe Life for All» και «Safe Life Diagnosis» ΤΕΧΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΖΩΗΣ Εγκύκλιος Υπηρεσιακή Ν Ο : 155 Αθήνα, 2 Ιουλίου 2008 Θέµα: Νέα προϊόντα υγείας, «Safe Life for All» και «Safe Life Diagnosis» Η Εταιρία µε στόχο την προσφορά

Διαβάστε περισσότερα

Εταιρία: Η ανώνυμη ασφαλιστική εταιρία «METLIFE Α.Ε.Α.Ζ.», που εδρεύει στο Μαρούσι Αττικής (Λεωφ. Κηφισίας αρ. 119).

Εταιρία: Η ανώνυμη ασφαλιστική εταιρία «METLIFE Α.Ε.Α.Ζ.», που εδρεύει στο Μαρούσι Αττικής (Λεωφ. Κηφισίας αρ. 119). ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟ Kids Care Plus ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ Η MetLife, που στο εξής θα καλείται η Εταιρία, ασφαλίζει με αυτό το Ασφαλιστήριο, που στο εξής θα καλείται Ασφαλιστήριο, τον Κυρίως Ασφαλισμένο και το Ασφαλισμένο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡ. ΠΡΩΤ. 86791 Αθήνα, 15 Οκτωβρίου 2013. ΘΕΜΑ: Νέο προϊόν Ασφάλισης Υγείας με την ονομασία ΠΡΟΝΟΜΙΑΚΗ ΠΡΟΣΤAΣΙΑ ΚΩΔ. Υ4Θ

ΑΡ. ΠΡΩΤ. 86791 Αθήνα, 15 Οκτωβρίου 2013. ΘΕΜΑ: Νέο προϊόν Ασφάλισης Υγείας με την ονομασία ΠΡΟΝΟΜΙΑΚΗ ΠΡΟΣΤAΣΙΑ ΚΩΔ. Υ4Θ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΖΩΗΣ ΑΡ. ΠΡΩΤ. 86791 Αθήνα, 15 Οκτωβρίου 2013 ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ, ΤΑ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ, ΤΟΥΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ, ΤΙΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΛΟΙΠΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΚΥΡΟ. Όροι ασφαλιστηρίου συμβολαίου υγείας PLATINUM CARE. Γενικοί Όροι

ΑΚΥΡΟ. Όροι ασφαλιστηρίου συμβολαίου υγείας PLATINUM CARE. Γενικοί Όροι Όροι ασφαλιστηρίου συμβολαίου υγείας PLATINUM CARE Γενικοί Όροι Δια του παρόντος συνομολογείται και γίνεται αποδεκτό ότι εφόσον καταβάλλονται τα ασφάλιστρα σύμφωνα με τα οριζόμενα στα παρακάτω άρθρα του

Διαβάστε περισσότερα

Καλώς ήλθατε στην ΑΧΑ

Καλώς ήλθατε στην ΑΧΑ Καλώς ήλθατε στην ΑΧΑ Η ΑΧΑ είναι ένας παγκόσμια αναγνωρισμένος πάροχος προστασίας της υγείας με περισσότερο από 20 εκατομμύρια ασφαλισμένους στον κλάδο ζωής και υγείας, σε όλον τον κόσμο. Με περισσότερο

Διαβάστε περισσότερα

OΔΗΓΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΥ ALPHA BANK

OΔΗΓΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΥ ALPHA BANK ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ALPHA BANK OΔΗΓΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΥ ALPHA BANK ΤΕΥΧΟΣ Νο 1 ΥΓΕΙΑ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΓΙΑΝΝΗΣ ΙΟΡΔΑΝΙΔΗΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ALPHA BANK ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΑΝΑΡΓΥΡΟΥ ΕΠΙΤΙΜΗ ΓΕΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΛΗΡΟΥΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟΥ ΚΑΙ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΟΥ ΕΠIΔΟΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟΥ ΚΑΙ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΟΥ ΕΠIΔΟΜΑΤΟΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΛΗΡΟΥΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟΥ ΚΑΙ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΟΥ ΕΠIΔΟΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟΥ ΚΑΙ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΟΥ ΕΠIΔΟΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΛΗΡΟΥΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟΥ ΚΑΙ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΟΥ ΕΠIΔΟΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟΥ ΚΑΙ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΟΥ ΕΠIΔΟΜΑΤΟΣ Η παρούσα κάλυψη διέπεται από τους Ορισμούς και Γενικούς Όρους του ασφαλιστηρίου συμβολαίου

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ:ΠΡΟΝΟΜΙΑΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ Υ4Θ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ Σύμφωνα με τους γενικούς όρους του παρόντος ασφαλιστηρίου υγείας, η Ανώνυμη Ελληνική Εταιρία Γενικών Ασφαλειών " Η ΕΘΝΙΚΗ ", στο εξής

Διαβάστε περισσότερα

Ασφαλιστήριο Medicare Generation Next

Ασφαλιστήριο Medicare Generation Next ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟ Medicare Generation Next ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ Η MetLife, που στο εξής θα καλείται η Εταιρία, ασφαλίζει με αυτό το Ασφαλιστήριο, που στο εξής θα καλείται Ασφαλιστήριο, τον Κυρίως Ασφαλισμένο και τυχόν

Διαβάστε περισσότερα

Οµαδικό Ασφαλιστήριο Συµβόλαιο Ιατροφαρµακευτικής Περίθαλψης Εθνική και Υγεία Όροι Συµβολαίου Εθνική και Υγεία Σελίδα 1 από 25 Η σελίδα αυτή παρέµεινε σκοπίµως κενή Εθνική και Υγεία Σελίδα 2 από 25 Οµαδικό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟ : GL/60000540 ΚΩ ΙΚΟΣ : 0-8000

ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟ : GL/60000540 ΚΩ ΙΚΟΣ : 0-8000 ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟ : GL/60000540 ΚΩ ΙΚΟΣ : 0-8000 ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΣ : Λ.Ε.Α.. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΠΡΑΞΗ GL/5211/06 Το ανωτέρω Οµαδικό Ασφαλιστήριο Συµβόλαιο ανανεώνεται και τροποποιείται όπως ακολουθεί, µε την παρούσα

Διαβάστε περισσότερα

Για τις αποζημιώσεις των συμβάντων που προκύπτουν έως την 31.12.2013 ισχύει το παλαιό καθεστώς.

Για τις αποζημιώσεις των συμβάντων που προκύπτουν έως την 31.12.2013 ισχύει το παλαιό καθεστώς. ALPHA BANK ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ Αθήναι, 19 Δεκεμβρίου 2013 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡΙΘ. 264 ΘΕΜΑ: ΟΜΑΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ - ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΖΩΗΣ ΚΑΙ ΑΝΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΚΥΡΟ. Όροι ασφαλιστηρίου συμβολαίου υγείας SAFE CARE

ΑΚΥΡΟ. Όροι ασφαλιστηρίου συμβολαίου υγείας SAFE CARE Όροι ασφαλιστηρίου συμβολαίου υγείας SAFE CARE Γενικοί Όροι Δια του παρόντος συνομολογείται και γίνεται αποδεκτό ότι εφόσον καταβάλλονται τα ασφάλιστρα σύμφωνα με τα οριζόμενα στα παρακάτω άρθρα του παρόντος

Διαβάστε περισσότερα

Π Ε Ρ Ι Γ Ρ Α Φ Η Π Ρ Ο Ϊ Ο Ν Τ Ο Σ B o n j o u r H e a l t h

Π Ε Ρ Ι Γ Ρ Α Φ Η Π Ρ Ο Ϊ Ο Ν Τ Ο Σ B o n j o u r H e a l t h Π Ε Ρ Ι Γ Ρ Α Φ Η Π Ρ Ο Ϊ Ο Ν Τ Ο Σ B o n j o u r H e a l t h ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ Α. ΕΝΤΟΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΑΛΥΨΗ I. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Σε περίπτωση Ατυχήµατος ή Ασθενείας του Ασφαλισµένου η Εταιρία θα καταβάλλει

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ APIQ. 264. Για τις αποζημιώσεις των συμβάντων που προκύπτουν έως την 31.12.2013 ισχύει το παλαιό καθεστώς.

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ APIQ. 264. Για τις αποζημιώσεις των συμβάντων που προκύπτουν έως την 31.12.2013 ισχύει το παλαιό καθεστώς. ALPHA BANK ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ Αθήναι, 19 Δεκεμβρίου 2013 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ APIQ. 264 ΘΕΜΑ: ΟΜΑΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΖΩΗΣ ΚΑΙ ΑΝΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Κ Α Ν Ο Ν Ι Σ Μ Ο Σ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΩΝ ΤΑΜΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ (Τ.Υ.Π.Ε.Τ.) Άρθρο 1.

Κ Α Ν Ο Ν Ι Σ Μ Ο Σ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΩΝ ΤΑΜΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ (Τ.Υ.Π.Ε.Τ.) Άρθρο 1. 1 Κ Α Ν Ο Ν Ι Σ Μ Ο Σ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΩΝ ΤΑΜΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ (Τ.Υ.Π.Ε.Τ.) Άρθρο 1. Το "ΤΑΜΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ" (Τ.Υ.Π.Ε.Τ.) συστήθηκε μετά από τη συγχώνευση

Διαβάστε περισσότερα

AIG Europe Limited. Building, 58 Fenchurch Street, EC3M 4AB.

AIG Europe Limited. Building, 58 Fenchurch Street, EC3M 4AB. Ασφάλιση Ποδηλάτου «ΠΟ ΗΛΑΤώ» Το ασφαλιστήριο σας Αυτό το έγγραφο είναι το Ασφαλιστήριο Συµβόλαιο για το προϊόν «ΠΟ ΗΛΑΤώ». Το συµβόλαιο σας αποτελείται από το έγγραφο αυτό που περιλαµβάνει τους γενικούς

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟ ΖΩΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ Policyno

ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟ ΖΩΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ Policyno ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟ ΖΩΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ Policyno ΑΝΤΙΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΣ (ΛΗΠΤΗΣ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ) ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΣ Κ.Σ.: Synergatis Symbalomenos Asfalismenos Symbstreet SymbTK SymbPerioxi Asfstreet AsfTK AsfPerioxi ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΘΡΟ 1 ΕΙ ΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΑΡΘΡΟ 2 ΑΡΘΡΟ 3 ΑΡΘΡΟ 4 ΑΡΘΡΟ 5 ΑΡΘΡΟ 6 ΑΡΘΡΟ 7

ΑΡΘΡΟ 1 ΕΙ ΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΑΡΘΡΟ 2 ΑΡΘΡΟ 3 ΑΡΘΡΟ 4 ΑΡΘΡΟ 5 ΑΡΘΡΟ 6 ΑΡΘΡΟ 7 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΑΡΟΧΩΝ «Travel Assistance» ΑΡΘΡΟ 1 ΑΡΘΡΟ 2 ΑΡΘΡΟ 3 ΑΡΘΡΟ 4 ΑΡΘΡΟ 5 ΑΡΘΡΟ 6 ΑΡΘΡΟ 7 ΑΡΘΡΟ 8 ΑΡΘΡΟ 9 ΑΡΘΡΟ 10 ΑΡΘΡΟ 11 ΑΡΘΡΟ 12 ΑΡΘΡΟ 13 ΑΡΘΡΟ 14 ΑΡΘΡΟ 15 ΑΡΘΡΟ 16 ΑΡΘΡΟ 17 ΑΡΘΡΟ 18 ΑΡΘΡΟ

Διαβάστε περισσότερα

Κ Α Ν Ο Ν Ι Σ Μ Ο Σ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΩΝ ΤΑΜΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ. Άρθρο 1.

Κ Α Ν Ο Ν Ι Σ Μ Ο Σ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΩΝ ΤΑΜΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ. Άρθρο 1. 1 Κ Α Ν Ο Ν Ι Σ Μ Ο Σ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΩΝ ΤΑΜΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ Άρθρο 1. Το "ΤΑΜΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ" συστήθηκε ύστερα από τη συγχώνευση των 4 Ασφαλιστικών Ταμείων

Διαβάστε περισσότερα

1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 (Annual check-up) 1.8 1.9 / 1.10 1.11 / 1.12 1.13 1.14 1.15 1.16 1.17

1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 (Annual check-up) 1.8 1.9 / 1.10 1.11 / 1.12 1.13 1.14 1.15 1.16 1.17 ΟΜΑ ΙΚΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗΣ KAI ΕΞΩΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ CARE 4U Τo ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟ ΑΥΤΟ µαρτυρεί ότι σε αντάλλαγµα της πληρωµής στην εταιρεία ΚΟΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤ. (που στο εξής θα αναφέρεται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΑΥΤΕΚΩ ΤΟΜΕΑΣ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΠΙΣΤΕΩΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΑΜΕΡ. ΕΞΠΡΕΣ Ν.Π.Δ.Δ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ 2011 ΧΑΡ. ΤΡΙΚΟΥΠΗ 6-8-10 106 79 ΑΘΗΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΥ ΑΤΟΜΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ «ΑΜΕΣΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ» ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΙΝΤΕΡΑΜΕΡΙΚΑΝ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ

ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΥ ΑΤΟΜΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ «ΑΜΕΣΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ» ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΙΝΤΕΡΑΜΕΡΙΚΑΝ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΥ ΑΤΟΜΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ «ΑΜΕΣΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ» ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΙΝΤΕΡΑΜΕΡΙΚΑΝ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ ΙΚΑΙΩΜΑ ΕΝΑΝΤΙΩΣΗΣ 1. Για τα παρακάτω αναφερόµενα, καθώς

Διαβάστε περισσότερα

MEGACARE 100 ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΚΑΡΤΑΣ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ / ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ 467

MEGACARE 100 ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΚΑΡΤΑΣ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ / ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ 467 MEGACARE 100 ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΚΑΡΤΑΣ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ / ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ 467 Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ ΑΕΓΑ (Εταιρία ή Ασφαλιστής) καλύπτει τον Ασφαλισμένο και τα μέλη της οικογένειάς

Διαβάστε περισσότερα