ΔΙΑΓΩΓΗ. Τν αλδξηθό θαη γπλαηθείν γελλεηηθό ζύζηεκα. Ο ιδπακζζιόξ παναβςβήξ ηςκ μύνςκ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΔΙΑΓΩΓΗ. Τν αλδξηθό θαη γπλαηθείν γελλεηηθό ζύζηεκα. Ο ιδπακζζιόξ παναβςβήξ ηςκ μύνςκ"

Transcript

1 ΔΙΑΓΩΓΗ Η θύξηα ιεηηνπξγία ησλ λεθξώλ είλαη ε απαιιαγή ηνπ αίκαηνο από ηηο άρξεζηεο νπζίεο ηνπ κεηαβνιηζκνύ (θπξίσο ηνπ αγώημο), ε ξύζκηζε ηεο νμενβαζηθήο ηζνξξνπίαο, αιιά θαη ε παξαγσγή νξκνλώλ. Οη άρξεζηεο νπζίεο απνβάιινληαη κε ηα νύξα, ελώ ην απαιιαγκέλν απ απηέο αίκα επηζηξέθεη ζηελ θπθινθνξία. Τα νύξα είλαη έλα πδαηηθό δηάιπκα νξγαληθώλ θαη αλόξγαλσλ νπζηώλ, άρξεζησλ πξντόλησλ ηνπ κεηαβνιηζκνύ ή πξντόλησλ πνπ πξνέξρνληαη απ ηε δηαηξνθή. Τα ζεκαληηθόηεξα νξγαληθά ζπζηαηηθά ηνπο, είλαη ε μονία, ημ μονζηό μλύ θαη ε ηνεαηζκίκδ, ελώ ηα αλόξγαλα, είλαη ηα άιαηα ρισξίνπ, θσζθόξνπ, ζείνπ, θαζώο θαη ε ακκσλία. Η εμέηαζε νύξσλ είλαη ζεκαληηθή, γηαηί καο πιεξνθνξεί γηα ηε θπζηνινγηθή ή παζνινγηθή ιεηηνπξγία ηνπ νξγαληζκνύ. Πνιιέο παζήζεηο, θπξίσο ησλ λεθξώλ, κεηαβάιινπλ ηε ζύζηαζε ησλ νύξσλ κε απνηέιεζκα, νξηζκέλα ζπζηαηηθά λα εκθαλίδνληαη ζηα νύξα κόλν ζε παζνινγηθέο θαηαζηάζεηο. Τα πην ζεκαληηθά απ απηά είλαη: ε γιπθόδε, ηα ιεπθώκαηα, ηα θεηνληθά ζώκαηα, ε αηκνζθαηξίλε, θαη ε ρνιεξπζξίλε. Τν αλδξηθό θαη γπλαηθείν γελλεηηθό ζύζηεκα Ο ιδπακζζιόξ παναβςβήξ ηςκ μύνςκ Η παξαγσγή ησλ νύξσλ γίλεηαη ζηνπο λεθξνύο θαη είλαη ιεηηνπξγία απαξαίηεηε γηα ηελ απαιιαγή ηνπ νξγαληζκνύ από ηα άρξεζηα πξντόληα ηνπ κεηαβνιηζκνύ. Κάζε λεθξόο απνηειείηαη από έλα εθαηνκκύξην θαη πιένλ λεθξώλεο. Οη λεθξώλεο απνηεινύλ ηελ αλαηνκηθή θαη ιεηηνπξγηθή κνλάδα ηνπ λεθξνύ. Κάζε λεθξώλαο απνηειείηαη θαηά ζεηξά από ηελ νπξνθόξν θνηιόηεηα, ην αγγεηώδεο ζπείξακα, ην εζπεηξακέλν ζσιελάξην α ηάμεσο, ηελ αγθύιε ηνπ Henle, ην εζπεηξακέλν ζσιελάξην β ηάμεσο θαη ην αζξνηζηηθό ζσιελάξην. Η παξαγσγή ησλ νύξσλ γίλεηαη ζε δύν θάζεηο: ηε δζήεδζδ θαη ηελ επακαννόθδζδ.

2 Γζήεδζδ Τν αίκα θζάλεη ζηα ηξηρνεηδή ηνπ αββεζώδμοξ ζπεζνάιαημξ πνπ βξίζθεηαη ζηελ νπξνθόξν θνηιόηεηα. Λόγσ δηαθνξάο πίεζεο κεηαμύ ηνπ πιάζκαηνο ησλ ηξηρνεηδώλ θαη ηνπ πεξηερνκέλνπ ηεο νπξνθόξνπ θνηιόηεηαο, ην λεξό θαη όια ζρεδόλ ηα ζπζηαηηθά ηνπ πιάζκαηνο, εθηόο ησλ πξσηετλώλ, πεξλνύλ ζηελ νπξνθόξν θνηιόηεηα. Τν δηήζεκα πνπ ζρεκαηίδεηαη ζηελ νπξνθόξν θνηιόηεηα θαη πεξηέρεη λεξό θαη ηηο πεξηζζόηεξεο νξγαληθέο θαη αλόξγαλεο νπζίεο ηνπ πιάζκαηνο (γιπθόδε, ακηλνμέα νπξία, θάιην, λάηξην θ.η.ι.) ιέγεηαη πνόμονμ. Η πνζόηεηα ηνπ κπνξεί λα θζάζεη ηα 180 ιίηξα ηελ εκέξα. O λεθξώλαο Δπακαννόθδζδ Aπό ηελ νπξνθόξν θνηιόηεηα, ην πξόνπξν ξέεη κέζα ζην νπξνθόξν ζσιελάξην, όπνπ κεηαηξέπεηαη ζην ηειηθό πξντόλ απέθθξηζεο, ηα νύξα. Δηδηθόηεξα: Σην εζπεζναιέκμ ζςθδκάνζμ α ηάλεςξ, από ην αηκνθόξα αγγεία πνπ ην πεξηβάιινπλ επαλαξξνθνύληαη ε γιπθόδε, ηα ακηλνμέα, ηα αλόξγαλα άιαηα θαη ην 85% ηνπ λεξνύ, ελώ παξακέλνπλ ε νπξία, ην νπξηθό νμύ, ε θξεαηηλίλε θαη άιιεο άρξεζηεο θαη επηβιαβέο γηα ηνλ νξγαληζκό νπζίεο. 2

3 Σηελ αβηύθδ ημο Henle γίλεηαη ε επαλαξξόθεζε ηνπ κεγαιύηεξνπ κέξνπο ησλ ειεθηξνιπηώλ (λάηξην, θάιην, αζβέζηην, καγλήζην θ.ι.π.). Σην εζπεζναιέκμ ζςθδκάνζμ α ηάλεςξ, γίλεηαη ε νμίληζε ησλ νύξσλ. Γειαδή από ηα νύξα επαλαξξνθνύληαη ηα ηόληα Νa +, θαη απνβάιινληαη ηα ηόληα H +. Η επαλαξξόθεζε ζην εζπεηξακέλν ζσιελάξην β ηάμεσο ξπζκίδεηαη από ηελ ακηζδζμονδηζηή μνιόκδ (ADH). H επαλαξξόθεζε ησλ ρξήζηκσλ νπζηώλ γίλεηαη ελεξγεηηθά, ελώ ε επαλαξξόθεζε ηνπ λεξνύ κε ώζκσζε. Τειηθά νη άρξεζηεο νπζίεο πνπ παξακέλνπλ καδί κε ηελ πνζόηεηα ηνπ λεξνύ, απνηεινύλ ηα νύξα πνπ νδεγνύληαη ζηα αζξνηζηηθά ζσιελάξηα, όπνπ κε ηελ νινθιήξσζε ηεο επαλαξξόθεζεο ηνπ λεξνύ ζπκππθλώλνληαη θαη νδεγνύληαη κέζσ ηνπ νπξεηήξα ζηελ νπξνδόρν θύζηε. Τν αγγεηώδεο ζπείξακα ηα αξηεξίδηα θαη ε επαξξόθεζε ηνπ πξόνπξνπ ζην εγγύο εζπεηξακέλν ζσιελάξην Η ΤΛΛΟΓΗ ΣΩΝ ΟΤΡΩΝ Τν θαηαιιειόηεξν δείγκα γηα ηελ γεληθή εμέηαζε ησλ νύξσλ είλαη ηα πνςζκά μύνα ιέζδξ μύνδζδξ. Γειαδή ηα νύξα πνπ ζπιιέγνπκε ην πξσί κόιηο μππλήζνπκε. Θα πξέπεη όκσο λα αθήζνπκε λα ηξέμνπλ πξώηα ιίγα νύξα θαη κεηά λα αξρίζνπκε ηελ ζπιινγή. Ο ιόγνο είλαη όηη έηζη απνκαθξύλνληαη κηθξόβηα θαη αθαζαξζίεο πνπ βξίζθνληαη πάλσ ζηελ νπξήζξα. Τα νύξα κέζεο νύξεζεο είλαη θαηάιιεια θαη γηα νπξνθαιιηέξγεηα. 3

4 Σα πθεμκεηηήιαηα ηςκ πνςζκώκ μύνςκ είκαζ ηα αηόθμοεα: 1. Δίκαζ ποηκόηενα. Οη λεθξνί έρνπλ κεγαιύηεξε ζπκππθλσηηθή ηθαλόηεηα θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο λύθηαο. 2. Δίκαζ πζμ όλζκα από ηα νύξα ηεο εκέξαο. Γηαηεξνύληαη έηζη ηα εξπζξά θαη νη θύιηλδξνη πνπ θαηαζηξέθνληαη ζηα αιθαιηθά νύξα. 3. Έρνπλ πζμ ζηαεενή ζύζηαζδ από όηη ηα νύξα ηεο ππόινηπεο εκέξαο. Η αλάιπζε πάληα ησλ πξώησλ πξσηλώλ νύξσλ δίλεη ζπγθξίζηκα απνηειέζκαηα θαη δηεπθνιύλεηαη ε παξαθνινύζεζε ηεο πγείαο ηνπ αξξώζηνπ. 4. Έρνπλ ζηαεενόηενμ εζδζηό αάνμξ. Απνθαιύπηεηαη έηζη θαιύηεξα ε κείσζε ηεο ζπκππθλσηηθήο ηθαλόηεηαο ηνπ λεθξνύ. 5. Δίλαη πζμ πνόζθαηα. Πεξηνξίδεηαη ε πηζαλόηεηα θαηαζηξνθήο ησλ έκκνξθσλ ζηνηρείσλ. 6. Δίλαη εοημθόηενδ δ ζοθθμβή ηαζ δ θύθαλδ ημοξ. Τελ πξνεγνύκελε εκέξα ν εμεηαδόκελνο παίξλεη ηξνθή θαηά πξνηίκεζε κε ηνέαξ κε ηελ θαλνληθή πνζόηεηα αιαηηνύ γηα λα παξάγεη όμηλα νύξα. Μεηά ην λσξίο βξαδηλό θαγεηό απνθεύγεη λα πίλεη πνηά θαη πνιιά πγξά, γηα λα παξάγεη νύξα ππθλά. Οπξεί πξηλ λα πέζεη ζην θξεβάηη θαη ηα νύξα απηά απνξξίπηνληαη. Αλ έρεη λπθηνπξία ηα νύξα απηά απνξξίπηνληαη επίζεο. Τν πξσί πξηλ ηελ νύξεζε γίλεηαη ημπζηόξ ηαεανζζιόξ ηεο νπξνγελλεηηθήο πεξηνρήο θαη ηδηαίηεξα ηνπ ζηνκίνπ ηεο νπξήζξαο κε δεζηό λεξό θαη ζαπνπλάδα θαη θαιό μέπιπκα κε δεζηό ή αθόκα κε βξαζκέλν λεξό. Σηηο γπλαίθεο γίλεηαη θαη έλαο ειαθξόο θαη ραιαξό πσκαηηζκόο ηνπ ζηνκίνπ ηνπ θόιπνπ κε θαζαξό βακβάθη. H ζοθθμβή μύνςκ 24 ώνμο Δηδηθέο απαηηήζεηο ζηελ ζπιινγή απαηηνύλ ηα ιεγόκελα μύνα 24 ώνμο. Τα νύξα απηά ζπιιέγνληαη κία νιόθιεξε εκέξα κέζα ζε κεγάια δνρεία θαη είλαη θαηάιιεια γηα ηνλ πμζμηζηό πνμζδζμνζζιό νξκνλώλ, θξεαηηλίλεο, νπξίαο, θαξθηληθώλ δεηθηώλ θαη άιισλ νπζηώλ. Ο ηξόπνο ζπιινγήο ησλ νύξσλ 24 ώξνπ είλαη ν εμήο: O εμεηαδόκελνο νπξεί ην πξσί (π.ρ. ζηηο 8:00 π.κ.) θαη απνξξίπηεη ηα νύξα ζηελ ηνπαιέηα. Σηελ ζπλέρεηα ζπιιέγεη ηα νύξα όισλ ησλ νπξήζεσλ ζε θηάιε θαη ηα θπιάζζεη ζην ςπγείν. Σηελ ίδηα θηάιε πξνζζέηεη ηα νύξα ηεο πξώηεο πξσηλήο νύξεζεο ηεο επόκελεο εκέξαο (επίζεο ζηηο 8:00 π.κ.), ώζηε λα ζπκπιεξσζεί ην 24 ώξν. Έηζη ε ζπιινγή έρεη νινθιεξσζεί. Πξηλ ηα νύξα κεηαθεξζνύλ ζην εξγαζηήξην πξέπεη λα ζεκαλζνύλ κε ηα αηνκηθά ζηνηρεία ηνπ εμεηαδόκελνπ, ηελ ώξα ηεο ζπιινγήο θαη ην είδνο ηεο δεηνύκελεο εμέηαζεο. Τα ζύγρξνλα νπξνδνρεία έρνπλ εηδηθή ηξαρηά επηθάλεηα γηα ηελ αλαγξαθή ησλ ζηνηρείσλ ηνπ αζζελνύο. 4

5 Η ζοκηήνδζδ ηςκ μύνςκ Τα νύξα κπνξνύλ λα ζπληεξεζνύλ ζην ςπγείν (όρη ζε ςύμε) γηα 12 κε 24 ώξεο. Γηα ζπληήξεζε κεγαιύηεξνπ ρξνληθνύ δηαζηήκαηνο ζα πξέπεη λα ρξεζηκνπνηεζνύλ εηδηθά ζπληεξεηηθά πνπ θπθινθνξνύλ ζην εκπόξην είηε ζε πγξή κνξθή είηε ζε δηζθία. Απηά είλαη: o Φμνιόθδ (40% δζάθοια θμνιαθδεΰδδξ). Μηα ζηαγόλα θνξκόιεο αλά 30 ml νύξσλ ή 10 ml θνξκόιεο ζηα νύξα 24 ώξνπ, είλαη αξθεηή πνζόηεηα γηα ηελ δηαηήξεζε ησλ έκκνξθσλ ζηνηρείσλ ηα νπνία πηζαλόλ λα ππάξρνπλ ζην ίδεκα ησλ νύξσλ. o o o o Γζζηία θμνιαθδεΰδδξ: Δίλαη εύρξεζηα θαη πνιύ θαηάιιεια ζπληεξεηηθά γηα ηηο εμεηάζεηο ηεο γεληθήο νύξσλ. Η αλαινγία δίλεηαη από ηνλ θαηαζθεπαζηή. Σπλήζσο έλα δηζθίν είλαη αξθεηό γηα ηε ζπληήξεζε 50 ml νύξσλ. Θοιόθδ. Γηαηεξεί ηα έκκνξθα ζηνηρεία. Βξίζθεηαη κε ηελ κνξθή θξπζηάιισλ. Έλαο θξύζηαιινο ζε 100 ml νύξσλ είλαη αξθεηόο γηα λα εκπνδηζηεί ε αλάπηπμε κηθξνβίσλ. Σμθμοόθδ. Αξθνύλ 2-3 ml ηνινπόιεο ζην δνρείν κε ηα νύξα, ώζηε λα ζρεκαηηζηεί έλα ιεπηό ζηξώκα πάλσ ζηελ επηθάλεηα ηνπο. Γηαηεξεί ηα θεηνληθά ζώκαηα θαη άιιεο ρεκηθέο νπζίεο. Ακεναηζηό κάηνζμ. Βξίζθεηαη ζε ζθόλε θαη δηαηεξεί ην νπξνρνιηλνγόλν. Παξάδεηγκα ηαηλίαο νύξσλ 5

6 ΣΙ ΠΔΡΙΛΑΜΒΑΝΔΙ Η ΓΔΝΙΚΗ ΔΞΔΣΑΗ ΣΩΝ ΟΤΡΩΝ Η γεληθή εμέηαζε ησλ νύξσλ ή όπσο απιά ιέγεηαη «γεληθή νύξσλ» απνηειείηαη από ηξία ηκήκαηα: 1. Μαθξνζθνπηθή εμέηαζε 2. Βηνρεκηθέο εμεηάζεηο 3. Μηθξνζθόπεζε Η ιαηνμζημπζηή ελέηαζδ απμηεθείηαζ από ημκ πνμζδζμνζζιό ηςκ: 1. Οζκή 2. Όςε 3. Χξνηά (ρξώκα) 4. Αληίδξαζε (ph) 5. Ίδεκα Η αζμπδιζηή ελέηαζδ απμηεθείηαζ από ημκ πνμζδζμνζζιό ηςκ: 1. Λεύθσκα (πξσηεΐλεο) 2. Σάθραξν (γιπθόδε) 3. Κεηόλεο (αθεηνμεηθό νμύ, νμόλε) 4. Αίκα (αηκνζθαηξίλε, κπνζθαηξίλε θαη εξπζξά) 5. Αζθνξβηθό νμύ (βηηακίλε C) 6. Χνιεξπζξίλε 7. Οπξνρνιηλνγόλν 8. Οπξνρνιίλε 9. Νηηξώδε (κηθξννξγαληζκνί) 10. Λεπθνθπηηαξηθή εζηεξάζε (ππνζθαίξηα) Η ιζηνμζημπζηή ελέηαζδ απμηεθείηαζ από ημκ πνμζδζμνζζιό ηςκ: 1. Ππνζθαίξηα 2. Δξπζξά αηκνζθαίξηα 3. Δπηζειηαθά θύηηαξα 4. Βιέλλε (θπιηλδξνεηδή βιέλλεο) 5. Κύιηλδξνη 6. Κξύζηαιινη 7. Άκνξθα άιαηα 8. Μηθξννξγαληζκνί (κηθξόβηα, κύθεηεο) 9. Άιια ζηνηρεία (ηξίρεο, ζπεξκαηνδσάξηα, ίλεο ξνύρσλ, ιηπνζθαίξηα) 6

7 ΟΙ ΥΑΡΑΚΣΗΡΔ ΣΩΝ ΟΤΡΩΝ (ΜΑΚΡΟΚΟΠΙΚΗ ΔΞΔΣΑΗ) Υνώια μύνςκ (πνμζά) Τα νύξα θπζηνινγηθά έρνπλ ρξώκα σρξνθίηξηλν έσο θερξηκπαξέλην αλάινγα κε ηελ πεξηεθηηθόηεηα ηνπο ζηηο ρξσκoγόλεο νπζίεο: νπξόρξσκα (θίηξηλν), νπξνρνιίλε (θόθθηλν) θαη νπξνεξπζξίλε (πνξηνθαιί). Τν ρξώκα ηνπο επεξεάδεηαη από ην εηδηθό ηνπο βάξνο. Έηζη, εάλ ηα νύξα είλαη αξαηά, (κηθξό Δ.Β.), έρνπλ ρξώκα σρξνθίηξηλν (αρπξόρξνπλ), ελώ όηαλ είλαη ππθλά (κεγάιν Δ.Β.) έρνπλ ρξώκα, βαζύ πνξηνθαιί (ειεθηξόρξνπλ). Ούξα κε ελδηάκεζεο απνρξώζεηο, ραξαθηεξίδνληαη σο: αζζελώο θίηξηλα, θίηξηλα θαη έληνλα θίηξηλα. Τν ρξώκα ησλ νύξσλ επεξεάδεηαη από ηνπο εμήο παξάγνληεο: 1. Από ηε δηαηξνθή (π.ρ. παληδάξηα). 2. Από ηελ ρξήζε θαξκάθσλ (π.ρ. αληηβηνηηθώλ ή βηηακηλνύρσλ ζθεπαζκάησλ). 3. Από ηελ παξνπζία ρνινρξσζηηθώλ νπόηε έρνπλ ρξώκα, θαζηαλνθίηξηλν ή θαζηαλνπξάζηλν. 4. Από ηηο αηκνξξαγίεο ηνπ νπξνπνηεηηθνύ ζπζηήκαηνο. Σε απηή ηελ πεξίπησζε ηα νύξα έρνπλ ρξώκα θόθθηλν (λέα αηκνξξαγία) ή ζθνύξν θαζηαλό (παιαηά αηκνξξαγία). 5. Τέινο ζρεδόλ άρξσκα νύξα, έρνπκε κεηά από ιήςε αιθννινύρσλ πνηώλ, ή ζηελ πνιπνπξία. Οζιή μύνςκ Η ραξαθηεξηζηηθή νζκή ησλ νύξσλ νθείιεηαη ζηα πηεηηθά ηνπο νμέα θαη είλαη εληνλόηεξε ζηα ππθλά νύξα. Η θπζηνινγηθή νζκή ησλ νύξσλ αλαθέξεηαη σο «ζδζάγμοζα ανςιαηζηή». Σπλήζσο δελ αλαγξάθεηαη ζηηο απαληήζεηο ηεο γεληθήο εμέηαζεο ησλ νύξσλ. Οπνηαδήπνηε όκσο απόθιηζε από απηή ηελ νζκή ζσζηό είλαη λα αλαγξάθεηαη. Η νζκή απηή αιιάδεη εάλ ηα νύξα παξακείλνπλ εθηεζεηκέλα ζην πεξηβάιινλ γηα νξηζκέλν ρξνληθό δηάζηεκα. Απηό ζπκβαίλεη γηαηί δηαζπάηαη ε νπξία, από ηε δξάζε ησλ κηθξνβίσλ, θαη παξάγεηαη ακκσλία. Η ακκσλία είλαη πηεηηθή νπζία (εμαηκίδεηαη εύθνια) θαη έρεη ραξαθηεξηζηηθή θαη δπζάξεζηε νζκή. Οη κεηαβνιέο ηεο νζκήο, νθείινληαη ζε πνιιά αίηηα, όπσο: 1. Σηελ ιήςε δηαθόξσλ ηξνθώλ (π.ρ. ζθόξδνπ). 2. Σηελ ιήςε θαξκάθσλ. 7

8 3. Σηηο ινηκώμεηο ηνπ νπξνπνηεηηθνύ ζπζηήκαηνο (παξνπζία πύνπ θαη κηθξνβίσλ). 4. Σηελ παξνπζία θεηνλνζσκάησλ (ζην ζαθραξώδε δηαβήηε ή κεηά από απζηεξή δίαηηα). Δζδζηόηενα ιπμνεί κα έπμοιε ηζξ ελήξ πενζπηώζεζξ μζιώκ: 1. Απμοζία μζιήξ. Δκθαλίδεηαη ζε νμεία λεθξηθή αλεπάξθεηα. 2. Υαναηηδνζζηζηή μζιή αιιςκίαξ. Δκθαλίδεηαη κεηά από παξαηεηακέλε παξακνλή ησλ νύξσλ θαη νθείιεηαη ζηελ αλάπηπμε κηθξνβίσλ. 3. Μονςδζά ζάπζμο ιήθμο. Δκθαλίδεηαη ζε νμνλνπξία δειαδή ζηελ παξνπζία θεηνληθώλ ζσκάησλ. 4. Έκημκεξ μζιέξ θόβς ηαηακάθςζδξ ηνμθίιςκ. Δκθαλίδνληαη κεηά από ηελ ιήςε ζθόξδνπ, ζπαξαγγηώλ θ.α. 5. Υαναηηδνζζηζηέξ μζιέξ θόβς ηδξ δζαηαναπήξ ημο ιεηααμθζζιμύ δζαθόνςκ αιζκμλέςκ. Π.ρ. θαηλπιθεηνλνπξία, ηξηκεζπιακηλνπξία, ηπξνζηλαηκία θ.η.ι. Ίγδια Τν ίδεκα θαίλεηαη ηόζν ζηνλ ππζκέλα ηνπ δνρείνπ ζπιινγήο νύξσλ όζν θαη ζηνλ ππζκέλα ηνπ θσληθνύ ζσιελαξίνπ θπγνθέληξεζεο. Μπνξεί λα νθείιεηαη ζε:. Άιμνθα μονζηά άθαηα. Μόιηο θξπώζνπλ ηα νύξα, γίλνληαη αδηάιπηα, πξνθαινύλ ζνιεξόηεηα θαη ζρεκαηίδνπλ ίδεκα ακμζηημύ νμγ πνώιαημξ ή ηζηνζκςπμύ. Κνύζηαθθμζ μονζημύ μλέμξ. Τα νύξα εκθαλίδνπλ ίγδια ημηηζκςπό ρσξίο λα είλαη ζνιά. Κνύζηαθθμζ μλαθζημύ αζαεζηίμο. Αλ είλαη πνιινί θαη κεγάινη νη θξύζηαιινη απηνί θαζηδάλνπλ θαη παξάγεηαη βηνζγςπό ίγδια. Άιμνθα θςζθμνζηά άθαηα. Τα νύξα πνπ έρνπλ ηα άιαηα απηά ζπλήζσο είλαη ζνιά θαη έρνπλ ίγδια θεοηό. Πομζθαίνζα. Σε ππνπξία εκθαλίδεηαη γθξηδσπή ζνιεξόηεηα κε αζπνμοθό ίγδια πνπ όρη κόλν δελ δηαιύεηαη κε νμεηθό νμύ αιιά επηηείλεηαη. Eνοενά. Σε κεγάιε αηκαηνπξία εκθαλίδεηαη θόθθηλν ίδεκα. Φπζηνινγηθά ίδεκα εκθαλίδνπλ ηα νύξα ησλ ειηθησκέλσλ αλζξώπσλ. 8

9 Όρδ μύνςκ Τα θπζηνινγηθά νύξα ακέζσο κεηά ηελ νύξεζε είλαη δηαπγή. Κακία θνξά, ηδίσο ηα νύξα ησλ γπλαηθώλ, παξνπζηάδνπλ έλα κέθμξ δζάποημ από αθέκκδ θαη θύηηαξα πνπ γξήγνξα πέθηεη ζηνλ ππζκέλα ηνπ δνρείνπ. Η απάκηδζδ βζα ηδκ όρδ ηςκ μύνςκ δίκεηαζ ςξ όρδ δζαοβή, εμθή, έκημκα εμθή. Η εθηίκεζε ηεο ζνιεξόηεηαο γίλεηαη από ηελ δπλαηόηεηα αλάγλσζεο ή όρη ησλ γξακκάησλ ελόο θεηκέλνπ ην νπνίν θξαηνύκε πίζσ από ην δείγκα ησλ νύξσλ. 1. Σηα εμθά μύνα, δελ είλαη δπλαηή ε αλάγλσζε ηνπ θεηκέλνπ θαη ε δηάθξηζε ησλ γξακκάησλ. 2. Σηα εθαθνώξ εμθά ηα γξάκκαηα θαίλνληαη αιιά δελ δηαβάδνληαη. 3. Σηα δζαοβή μύνα κπνξνύκε θαη λα δνύκε θαη λα δηαβάζνπκε ηα γξάκκαηα. Δίλαη πξνθαλέο, όηη νύξα ζνιά ή έληνλα ζνιά, ππνδειώλνπλ ηελ παξνπζία πύνπ, αίκαηνο, αιάησλ θαη κηθξννξγαληζκώλ. Γζάποηδ εμθενόηδηα εκθαλίδεηαη ζηηο αθόινπζεο πεξηπηώζεηο: 1. Σε πομονία (κηθξόβηα θαη ππνζθαίξηα ζηα νύξα). 2. Σε μονζημονία (θξύζηαιινη νπξηθνύ νμένο ζηα νύξα). 3. Σε αζιαημονία (ζνιεξόηεηα, λέθνο θαη θαζηαλν-ξππαξό ρξώκα). 4. Σε πεξίπησζε αλαπηύμεσο πμθθώκ ιζηνμαίςκ θόβς παναηεηαιέκδξ παναιμκήξ ημοξ. Σπαληόηεξα θαη ιόγσ κηθξνβηνπξίαο. Τα νύξα απηά είλαη αθαηάιιεια γηα εμέηαζε θαη ε ζνιεξόηεηα ηνπο δελ κπνξεί λα θύγεη. 5. Σηελ πεξίπησζε όπνπ ηα νύξα έρνπλ παξακείλεη γηα ζοκηήνδζδ ζημ ροβείμ εκθαλίδνπλ κηθξνθξπζηάιινπο πνπ κπνξνύλ λα πξνθαιέζνπλ ζνιεξόηεηα. Απνκαθξύλνληαη κε θπγνθέληξεζε. 9

10 ΟΙ ΣΑΙΝΙΔ ΟΤΡΩΝ Oη ηαηλίεο νύξσλ ή ηαρπδηαγλσζηηθέο Δζζαβςβή ηαηλίεο (urine strips ή urine dipsticks) είλαη κηθξέο πιαζηηθέο ηαηλίεο πνπ ρσξίδνληαη ζε κηθξέο επηθάλεηεο από δηεζεηηθό ραξηί εκπνηηζκέλεο κε δηάθνξα αληηδξαζηήξηα. Κάζε αληηδξαζηήξηα επηθάλεηα αληρλεύεη θαη δηαθνξεηηθή νπζία. Η αληίδξαζε πξαγκαηνπνηείηαη όηαλ ε ηαηλία εκβαπηηζηεί ζηα νύξα νπόηε ην λεξό ησλ νύξσλ ιεηηνπξγεί σο δηαιύηεο γηα λα πξαγκαηνπνηεζεί ε αληίδξαζε κεηαμύ ησλ αληηδξαζηεξίσλ θαη ηνπ αληίζηνηρνπ ζπζηαηηθνύ ησλ νύξσλ. Σην εκπόξην θπθινθνξνύλ ηαηλίεο νύξσλ από 1 έσο 10 δηαθνξεηηθέο παξακέηξνπο. Δηδηθέο ηαηλίεο νύξσλ κπνξνύλ λα πξνζδηνξίζνπλ εθηόο από ηηο θιαζηθέο παξακέηξνπο θαη κηθξναιβνπκίλε, νξκόλε β- hcg, θξεαηηλίλε θ.α. Σνόπμξ πνήζεςξ ηςκ ηαζκζώκ μύνςκ 1. Χξεζηκνπνηνύκε δείγκα πνςζκώκ μύνςκ πνπ έρεη παξακείλεη ζηελ θύζηε ηνπιάρηζηνλ 4 ώνεξ. 2. Η ζπιινγή ησλ νύξσλ πξέπεη λα γίλεηαη ζε απμζηεζνςιέκμ ηαεανό μονμδμπείμ πμο πνμιδεεύεηαζ μ αζεεκήξ από ημ ειπόνζμ. Τα πιπκέλα κε απνξξππαληηθά γπάιηλα νπξνδνρεία πξέπεη λα απνθεύγνληαη γηα πεξηέρνπλ νπζίεο πνπ αιιειεπηδξνύλ κε ηα αληηδξαζηήξηα ησλ ηαηληώλ νύξσλ. 3. Αλ ην δείγκα έρεη ζπληεξεζεί ζε ςύμε (ςπγείν) αθήλνπκε ην δείγκα ησλ νύξσλ λα έξζεη εενιμηναζία δςιαηίμο. Η ρακειή ζεξκνθξαζία εκπνδίδεη ηελ πξαγκαηνπνίεζε νξηζκέλσλ αληηδξάζεσλ όπσο είλαη ε γιπθόδε. 4. Ακαιζβκύμοιε ηαθά ηα νύξα θαη βπζίδνπκε ηελ ηαηλία. 5. Η ηαηλία παξακέλεη κέζα ζηα νύξα ημ πμθύ έκα δεοηενόθεπημ. 6. Καζώο ηξαβάκε ηελ ηαηλία από ην δνρείν ησλ νύξσλ ζηναββίγμοιε ηδκ ηαζκία πάκς ζημ πείθμξ ημο δμπείμο. 7. ηναββίγμοιε ηδκ πενίζζεζα ηςκ μύνςκ από ηα ρείιε ηεο ηαηλίαο πάλσ ζε δηεζεηηθό ραξηί. 8. Σπγθξίλνπκε ηα ρξώκαηα ηεο ηαηλίαο κε ηελ ρξσκαηνκεηξηθή θιίκαθα πάλσ ζην δνρείν ησλ ηαηληώλ. Καηά ηελ δηάξθεηα ηεο ζύγθξηζεο ηναηάιε ηδκ ηαζκία μνζγόκηζα γηα λα κελ επηκνιπλζνύλ νη αληηδξαζηήξηεο επηθάλεηεο από 10

11 εθπιύκαηα άιισλ αληηδξαζηήξησλ επηθαλεηώλ. Ιδηαίηεξα ζεκαληηθή είλαη ε ηπρόλ επηκόιπλζε ησλ αληηδξαζηήξησλ επηθαλεηώλ από ηόληα αθνύ ηόηε επεξεάδνληαη νη δείθηεο ph πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη ζε κεξηθνύο πξνζδηνξηζκνύο. Δδώ πξέπεη λα ηνληζηεί ε θαηαζθεπή πνιιώλ ζπγρξόλσλ ηαηληώλ επηηξέπεη ζηνλ ρξήζηε λα θξαηάεη ηελ ηαηλία κε νπνηνδήπνηε ηξόπν. 9. Όιεο νη αληηδξαζηήξηεο επηθάλεηεο (εθηόο ησλ ιεπθνθπηηάξσλ) πξέπεη λα δηαβαζηνύλ κέζα ζε δεπηεξόιεπηα. Αθθαβέξ πνώιαημξ πμο παναηδνμύκηαζ ιεηά ημ πέναξ 2 θεπηώκ δεκ έπμοκ ηαιία δζαβκςζηζηή αλία. Θα πξέπεη λα ηνληζηεί όηη νη ηαηλίεο νύξσλ δελ ρξεζηκνπνηνύληαη κόλν γηα νπηηθή αλάγλσζε ησλ αληηδξάζεσλ. Σήκεξα είλαη δηαδεδνκέλε ε απηόκαηε αλάγλσζε ησλ αληηδξάζεσλ ζε εηδηθνύο ακαθοηέξ μύνςκ πνπ ρξεζηκνπνηνύλ ηελ κέζνδν ηεο ακαηθαζζιεηνίαξ. Η δηαδηθαζία αλάγλσζεο ηεο ηαηλίαο νύξσλ Η θαηαζθεπή ησλ ηαηληώλ νύξσλ 11

12 ΜΔΣΡΗΗ ΔΙΓΙΚΟΤ ΒΑΡΟΤ ΚΑΙ pη ΣΩΝ ΟΤΡΩΝ Σo εζδζηό αάνμξ ηςκ μύνςκ Τν εηδηθό βάξνο ησλ νύξσλ (Δ.Β) εθθξάδεη ην ζπλνιηθό πνζό θαη βάξνο ησλ απνβαιιόκελσλ νπζηώλ ζε ζρέζε κε ηνλ ζπλνιηθό όγθν ησλ νύξσλ. Πξάγκαηη, ζε ιήςε κεγάιεο πνζόηεηαο πγξώλ, έρνπκε παξαγσγή αξαηώλ νύξσλ, κε ρακειή ζπγθέληξσζε δηαιπηώλ νπζηώλ θαη κηθξό Δ.Β. (πνιπνπξία). Αληηζέησο, ζε έιιεηςε λεξνύ, παξάγνληαη ππθλά νύξα, κε πςειή ζπγθέληξσζε δηαιπηώλ νπζηώλ θαη κεγάιν Δ.Β. (νιηγνπξία). Τν ίδην ζπκβαίλεη θαη ζε πεξηπηώζεηο απνβνιήο ιεπθώκαηνο θαη γιπθόδεο. Πνζνηηθά ην εηδηθό βάξνο ησλ νύξσλ εθθξάδεηαη κε θαζαξό αξηζκό πνπ θπκαίλεηαη από 1000 κέρξη Τν 1000 είλαη ην εηδηθό βάξνο ηνπ απνζηαγκέλνπ λεξνύ. Φπζηνινγηθέο ηηκέο: (Ούξα 24 σξνπ ) Κξίζηκεο ηαηξηθέο ηηκέο: <1010, > (Πξσηλό δείγκα νύξσλ). Ο λεθξόο έρεη ηελ ηθαλόηεηα λα ζπκππθλώλεη ηα νύξα θαη κε ηνλ ηξόπν απηό λα δηαηεξεί ηελ νκνηόζηαζε ηνπ νξγαληζκνύ. Η ζπκππθλσηηθή ιεηηνπξγία ηνπ λεθξνύ είλαη ε πξώηε ιεηηνπξγία πνπ δηαηαξάζζεηαη ζε βιάβε ησλ λεθξηθώλ ζσιελαξίσλ. Μεηξώληαο ινηπόλ ην εηδηθό βάξνο εθηηκάηαη ε ζπκππθλσηηθή ηθαλόηεηα ησλ λεθξηθώλ ζσιελαξίσλ, δειαδή ην κέηξν ηεο πνζόηεηαο ηνπ λεξνύ πνπ απνξξνθάηαη από ηα λεθξηθά ζσιελάξηα. Οη λεθξνί κεηαβάιινληαο ηνλ όγθν ησλ νύξσλ θαη ηε ζπγθέληξσζε ησλ δηαιπηώλ νπζηώλ, ζθνπεύνπλ ζηε δηαηήξεζε ηεο νκνηόζηαζεο ησλ πγξώλ ηνπ νξγαληζκνύ θαη ησλ ειεθηξνιπηώλ. Η λεθξηθή απηή ιεηηνπξγία επηηπγράλεηαη κε ηελ εθιεθηηθή επαλαξξόθεζε ή ηελ απέθθξηζε ειεθηξνιπηώλ, αιάησλ θαη λεξνύ. Τν ΔΒ κπνξεί λα κεηξεζεί πνζνηηθά κε μονζκόιεηνμ, ακαηθαζίιεηνμ, δζαεθαζίιεηνμ αιιά θαη κε ηηο ηαηλίεο ησλ νύξσλ. To Οονζκόιεηνμ Τν μονζκόιεηνμ είλαη έλαο γπάιηλνο ζσιήλαο πνπ ζην θάησ κέξνο ηνπ θέξεη ζπγθνιεκκέλα κεηαιιηθά ζθαηξίδηα, νύησο ώζηε όηαλ βπζίδεηαη ζηα νύξα, λα επηπιέεη. Δίλαη έλα ππθλόκεηξν (αξαηόκεηξν) πνπ θέξεη βαζκνινγηθή θιίκαθα από 1000 κέρξη 1040 ή Τν 1000 βξίζθεηαη ζην πάλσ κέξνο ηεο θιίκαθαο θαη αληηζηνηρεί ζην Δ.Β. ηνπ απoζηαγκέλνπ λεξνύ. Όηαλ ην εηδηθό βάξνο ησλ νύξσλ είλαη κηθξό, ην νπξηλόκεηξν βπζίδεηαη πεξηζζόηεξν ζηα νύξα (κηθξή άλσζε). Αληηζέησο, όηαλ είλαη κεγάιν, βπζίδεηαη ιηγόηεξν γηαηί δέρεηαη κεγαιύηεξε άλσζε. 12

13 Γηα ηε κέηξεζε είλαη απαξαίηεηνο έλαο νγθνκεηξηθόο θύιηλδξνο ησλ 50 ml, ζηνλ νπνίν κεηαθέξνληαη ηα νύξα. Σηηο παηδηαηξηθέο θιηληθέο ρξεζηκνπνηνύληαη κηθξά νπξηλόκεηξα, ηα νπνία κεηξνύλ ην εηδηθό βάξνο ζε πνζόηεηα νύξσλ 5 ml πεξίπνπ. Η δηαδηθαζία πνπ αθνινπζείηαη είλαη ε εμήο: 1. Χξεζηκνπνηνύκε έλα πξόζθαην δείγκα νύξσλ. 2. Αλαθηλνύκε θαιά θαη κεηαθέξνπκε ηα νύξα ζηνλ νγθνκεηξηθό θύιηλδξν κε πξνζνρή, απνθεύγνληαο ηε δεκηνπξγία αθξνύ. 3. Βπζίδνπκε ην νπξηλόκεηξν ζηνλ θύιηλδξν πεξηζηξέθνληάο ην, ώζηε όηαλ ηζνξξνπήζεη, λα κελ αθνπκπά ζηα ηνηρώκαηά ηνπ, αιιά λα έρεη θαηαθόξπθε ζέζε. 4. Γηαβάδνπκε ηελ έλδεημε ηεο βαζκνινγεκέλεο θιίκαθαο ηνπ νπξηλνκέηξνπ, πνπ αληηζηνηρεί ζην θάησ ζεκείν ηνπ κελίζθνπ ηεο ειεύζεξεο επηθάλεηαο ησλ νύξσλ, ζην ύςνο ησλ καηηώλ καο. 5. Η αλάγλσζε ηεο θιίκαθαο γίλεηαη από πάλσ πξνο ηα θάησ. διείςζδ: Γηα ηνλ έιεγρν ελόο θαηλνύξγηνπ νπξηλόκεηξνπ, αξθεί λα ηνπνζεηήζνπκε ζηνλ νγθνκεηξηθό θύιηλδξν απνζηαγκέλν λεξό θαη ην νπξηλόκεηξν κεηά ηελ εκβύζηζή ηνπ, λα δείμεη

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

Η ρεκεία ησλ ηαηληώλ νύξσλ

Η ρεκεία ησλ ηαηληώλ νύξσλ ΑΤΔΙ Αζελώλ Δξγαζηήξην Αλάιπζεο Βηνινγηθώλ Υγξώλ & Δθθξηκάησλ Η ρεκεία ησλ ηαηληώλ νύξσλ Πέηπος Καπκαλούζος Πξνζδηνξηζκόο Δηδηθνύ βάξνπο 1 Μέηξεζε ΔΒ κε ηαηλίεο νύξσλ Aιιαγή ηνπ pka πξνεπεμεξγαζκέλσλ πνιπειεθηξνιπηώλ,

Διαβάστε περισσότερα

Σπληήξεζε ηξνθίκσλ ρσξίο ρεκηθά πξόζζεηα PROJECT B ΛΥΚΕΙΟΥ 2 014-15

Σπληήξεζε ηξνθίκσλ ρσξίο ρεκηθά πξόζζεηα PROJECT B ΛΥΚΕΙΟΥ 2 014-15 Σπληήξεζε ηξνθίκσλ ρσξίο ρεκηθά πξόζζεηα PROJECT B ΛΥΚΕΙΟΥ 2 014-15 Εηζαγσγή Οη ηερληθέο ζπληήξεζεο ηξνθίκσλ έρνπλ ζθνπό : α) λα παξεκπνδίζνπλ αλεπηζύκεηεο κεηαβνιέο ζηα ραξαθηεξηζηηθά (γεύζε - ρξώκα -

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Καηαζθεπάδνπκε έλα νγθνκεηξηθό δνρείν από πιαζηηθό κπνπθάιη λεξνύ

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά:

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά: ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ Η Μηκή θαη ν Νηίλνο αλαξσηήζεθαλ πνην αληειηαθό πξντόλ παξέρεη ηελ θαιύηεξε πξνζηαζία ζην δέξκα ηνπο. Τα αληειηαθά πξντόληα έρνπλ έλα δείθηε αληειηαθήο πξνζηαζίαο (SPF), ν νπνίνο δείρλεη πόζν

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ 1.Απηόο πνπ ζα αλαγλσξηζηεί απνπζηάδεη γηα πνιύ θαηξό. 2.Δπηζηξέθεη κε πιαζηή ηαπηόηεηα ή κεηακνξθσκέλνο. 3.Απνκνλώλνληαη ηα δύν πξόζσπα 4.Άξζε κεηακόξθσζεο 5.Απνθάιπςε 6.Ακθηβνιίεο-απνδεηθηηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ

ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΣΑ Ο πολσμεριζμός Πολσμεριζμός είναι η τημική ανηίδραζη καηά ηην οποία πολλά μόρια ίδιων ή διαθορεηικών οργανικών ενώζεων, ποσ ονομάζονηαι μονομερή, ενώνονηαι και ζτημαηίζοσν

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000.

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000. ΔΕΟ 13 Ποσοτικές Μέθοδοι Σσνάρηηζη Κόζηοσς C(), μέζο κόζηος C()/. Παράδειγμα 1 Μηα εηαηξεία δαπαλά γηα θάζε πξντόλ Α πνπ παξάγεη 0.0 λ.κ. Τα πάγηα έμνδα ηεο εηαηξείαο είλαη 800 λ.κ. Ζεηείηαη 1) Να πεξηγξάςεηε

Διαβάστε περισσότερα

Ζ ύιε εκθαλίδεηαη ζε ηξεηο θαηαζηάζεηο: ζηελ ζηεξεή, ζηελ πγξή θαη ζηελ αέξηα.

Ζ ύιε εκθαλίδεηαη ζε ηξεηο θαηαζηάζεηο: ζηελ ζηεξεή, ζηελ πγξή θαη ζηελ αέξηα. Καηαζηάζεηο ηεο ύιεο 1 ΔΚΦΔ ΥΑΝΗΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΟΗ ΦΤΗΚΔ ΔΠΗΣΖΜΔ ΣΖΝ ΠΡΟΥΟΛΗΚΖ ΑΓΧΓΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 1: ΔΗΑΓΧΓΖ ΚΔΦΑΛΑΗΟ 4: ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΣΖ ΤΛΖ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΣΖ ΤΛΖ Ζ ύιε εκθαλίδεηαη ζε ηξεηο θαηαζηάζεηο: ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα 4. ΑΝΑΠΝΟΗ Η δηάζπαζε ηεο γιπθόδεο γίλεηαη κέζα ζηα θύηηαξα, νλνκάδεηαη θπηηαξηθή αλαπλνή θαη εμαζθαιίδεη ηελ ελέξγεηα πνπ είλαη απαξαίηεηε ζην θύηηαξν. Η δηάζπαζε γίλεηαη κε ηελ παξνπζία νμπγόλνπ θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 Κα ακαθένεηε 5 εονςπασθέξ πώνεξ θαη κα βνείηε ημ είδμξ ημο μνοθημύ ημοξ πιμύημο. Πμημη πανάγμκηεξ επηηνέπμοκ ηεκ θαηαζθεοή μεγάιςκ ηεπκηθώκ ένγςκ; Ε ελόνολε (ελαγςγή

Διαβάστε περισσότερα

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ.

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Μονοψϊνιο Ολιγοψώνιο Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Οπιακή αξία Δπηπξόζζεηα νθέιε από ηελ ρξήζε/θαηαλάισζε κηαο επηπξόζζεηε

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ 1) Υξηζηνπγελληάηηθα ειαηάθηα θάξηα ή θαδξάθη θάξηα ή θαδξάθη Τιηθά πνπ ζα ρξεηαζηνύκε: Υαξηί θάλζνλ καύξν γηα ην θόλην, πξάζηλν γηα ηα ειαηάθηα, θόθθηλν γηα ηα αζηεξάθηα Απιό

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ Κιηληθή ηαμηλόκεζε ηνπ βαζκνύ ηεξεδνληθήο βιάβεο ηωλ νπώλ θαη ζρηζκώλ καζεηηθώλ επηθαλεηώλ θαηά ICDAS 1 νο Βαζκόο

Διαβάστε περισσότερα

Η απνξξόθεζε ηνπ νξαηνύ θσηόο γίλεηαη κέζσ ρξσζηηθώλ νπζηώλ πνπ νλνκάδνληαη τλωροθύλλες.

Η απνξξόθεζε ηνπ νξαηνύ θσηόο γίλεηαη κέζσ ρξσζηηθώλ νπζηώλ πνπ νλνκάδνληαη τλωροθύλλες. ΦΩΣΟΤΝΘΔΗ Δλαιιαθηηθή δηεξγαζία παξαγσγήο ελέξγεηαο Υξεζηκνπνηείηαη από ηνπο νλνκαδόκελνπο θσηνζπλζεηηθνύο νξγαληζκνύο Οπζηαζηηθά ε αληίζηξνθε δηεξγαζία ηεο αλαπλνήο πλίζηαηαη ζηελ δέζκεπζε ειηαθήο ελέξγεηαο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP 1 ΜΑΘΗΜΑ 6 ο Προγράμμαηα θωηογραθικών μηχανών Επιλογέας προγραμμάηων Μαο δίλεη ηε δπλαηόηεηα λα ειέγμνπκε ην άλνηγκα δηαθξάγκαηνο θαη

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα.

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα. Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα Γηαθξάγκαηα Δξγαιεία Καηαζθεπέο 2 Η θαηαζθεπή πεξηγξάθεηαη ζηελ αληίζηνηρε ελόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

Constructors and Destructors in C++

Constructors and Destructors in C++ Constructors and Destructors in C++ Σύνθεζη Πνιύ ζπρλά ζηε C++ κία θιάζε κπνξεί λα πεξηέρεη ζαλ κέιεδεδνκέλα αληηθείκελα άιισλ θιάζεσλ. Πνηα είλαη ε ζεηξά κε ηελ νπνία δεκηνπξγνύληαη θαη θαηαζηξέθνληαη

Διαβάστε περισσότερα

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2 TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 Δημιουργία σελίδων και βιβλίων Έλα θαηλνύξην βηβιίν πεξηέρεη κία άδεηα ζειίδα κε έλα άδεην background. Δελ κπνξνύκε λα μερσξίζνπκε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΠΡΟΒΛΗΜΑ Σε έλα ηνπξλνπά βόιετ δήισζαλ ζπκκεηνρή νκάδεο Γπκλαζίσλ ηεο Κύπξνπ.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) =

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) = ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 9. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(,y) = y.. Να ππνινγηζηνύλ ηα νινθιεξώκαηα: a) ln b) a) 3cos b) e sin 4. Να ππνινγηζηεί ην νινθιήξσκα: S ( y) 3

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ηότοι εργαζηηρίοσ ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηεί ε δηαδηθαζία ηωλ ξπζκίζεωλ δηθηύνπ ζε ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Windows XP. Η δηαδηθαζία ζε γεληθέο γξακκέο

Διαβάστε περισσότερα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Κοιμωμικά δίκτυα (multiplex network) Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Facebook? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην LinkedIn? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Twitter? Αεροπορικές γραμμές της Ευρώπης(multiplex

Διαβάστε περισσότερα

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν.

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. B-Δέλδξα Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. Δέλδξα AVL n = 2 30 = 10 9 (πεξίπνπ). 30

Διαβάστε περισσότερα

Image J Plugin particle tracker για παρακολούθηση της κίνησης σωματιδίων

Image J Plugin particle tracker για παρακολούθηση της κίνησης σωματιδίων Image J Plugin particle tracker για παρακολούθηση της κίνησης σωματιδίων (https://weeman.inf.ethz.ch/particletracker/) Τν Plugin particle tracker κπνξεί λα αληρλεύζεη απηόκαηα ηα ζσκαηίδηα πνπ θηλνύληαη,

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Πληροθορίες για ηο μικροζκόπιο

Πληροθορίες για ηο μικροζκόπιο Πληροθορίες για ηο μικροζκόπιο Η επηινγή ηεο θαηάιιειεο κεγέζπλζεο ζην κηθξνζθόπην εμαξηάηαη από ην πξνο παξαηήξεζε αληηθείκελν. Η δπλαηόηεηα δηάθξηζεο ηωλ δηαθόξωλ ηκεκάηωλ ηνπ θπηηάξνπ νθείιεηαη ζην

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Οη Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνξξνθνύκελε ελέξγεηα από Αηνιηθά Πάξθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην

Διαβάστε περισσότερα

Γηαηάμεηο Αλίρλεπζεο Γηαξξνώλ (λεξνύ θαπζίκωλ ρεκηθώλ )

Γηαηάμεηο Αλίρλεπζεο Γηαξξνώλ (λεξνύ θαπζίκωλ ρεκηθώλ ) Γηαηάμεηο Αλίρλεπζεο Γηαξξνώλ (λεξνύ θαπζίκωλ ρεκηθώλ ) Τν πξόβιεκα - Γηαξξνή λεξνύ Αθόκε θαη κηα κηθξή δηαξξνή λεξνύ κπνξεί λα πξνθαιέζεη θαηαζηξνθή αλ δελ αληρλεπζεί εγθαίξσο Δηαξξνή κπνξεί λα πξνέιζεη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ Σν ζύγρξνλν πξόηππν αληηκεηώπηζεο ηεο ηεξεδόλαο ελειίθσλ δελ εζηηάδεηαη κόλν ζηελ απνθαηάζηαζε ησλ ηεξεδνληθώλ βιαβώλ πνπ έρνπλ εθδεισζεί, αιιά έρεη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ 1. ρεδίαζε πλδπαζηηθνύ Κπθιώκαηνο Έλα ζπλδπαζηηθό θύθισκα (Κ) έρεη ηξεηο εηζόδνπο A, B θαη C θαη κία έμνδν Y Y=A B+AC Να θαηαζθεπάζεηε ην ράξηε Karnaugh. B 0

Διαβάστε περισσότερα

Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger

Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger 1 θύιιν ζθνιηάηαο 2 πξάζα 150 γξ. bacon 150 γξ. θέηα ΓΧΓΧΝΗ 100 γξ. γξαβηέξα ΓΧΓΧΝΗ 1 θ.ζ. ειαηόιαδν Κόβνπκε ηα πξάζα ζε ιεπηέο ξνδέιεο. Κόβνπκε ην bacon

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ.

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ. Απαντήσεις θέματος 2 Απηά πνπ έπξεπε λα γξάςεηε (δελ ρξεηαδόηαλ δηθαηνιόγεζε εθηόο από ην Γ) Α return a*b; Β 0:acegf2, 1: acegf23, 2: acegf234, 3:acegf2345, 4:acegf23456, 5:acegf234567, 6:acegf2345678,

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

Πως να δημιουργήσετε ένα Cross-Over καλώδιο

Πως να δημιουργήσετε ένα Cross-Over καλώδιο Πως να δημιουργήσετε ένα Cross-Over καλώδιο Τν crossover καλώδιο ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα ζπλδεζνύλ δπν ππνινγηζηέο κεηαμύ ηνπο θαη αλ θηηάμνπλ έλα κηθξό ηνπηθό δίθηπν(lan). Έλα LAN κπνξεί λα είλαη ηόζν

Διαβάστε περισσότερα

T A E K W O N D O. Δ. ΠπθαξΨο. ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ

T A E K W O N D O. Δ. ΠπθαξΨο. ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ T A E K W O N D O Δ. ΠπθαξΨο ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ ΦΠΗΘΝΘΔΟΑΞΔΗΑ Ο Ρ Ι Μ Ο Φπζη(θ)νζεξαπεΫα εϋλαη ε επηζηϊκε, ε νπνϋα κόλν κε θπζηθψ κωζα θαη κεζόδνπο πξνζπαζεϋ λα ζεξαπεύζεη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΗΡΙΑΚΕ ΑΚΗΕΙ ΠΟΟΣΙΚΗ ΥΗΜΙΚΗ ΑΝΑΛΤΗ

ΕΡΓΑΣΗΡΙΑΚΕ ΑΚΗΕΙ ΠΟΟΣΙΚΗ ΥΗΜΙΚΗ ΑΝΑΛΤΗ ΕΡΓΑΣΗΡΙΑΚΕ ΑΚΗΕΙ ΠΟΟΣΙΚΗ ΥΗΜΙΚΗ ΑΝΑΛΤΗ 1. Τηηινκεηξηθή κέζνδνο αλάιπζεο, Βαζηθέο Αξρέο Τηηινκεηξίαο, Μεζνδνινγία, Αλαιπηηθά Σθεύε θαη Όξγαλα. 2. Αιθαιηκεηξία (Πξνζδηνξηζκόο νιηθήο νμύηεηαο μηδηνύ) 3.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 10 ε : ΜΗΥΑΝΙΚΗ ΜΔΡΟ Β ΠΙΔΗ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Καξέθια θαθίξε Όξγαλα Τιηθά Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΤ ΜΑΡΙΑ ΣΖΑΜΟΤΡΑΝΗ ΕΛΕΝΗ ΟΤΣΖΙΟΤ ΑΤΓΕΡΙΝΗ ΧΑΙΔΕΜΕΝΑΚΗ ΝΑΣΑΛΙΑ

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΤ ΜΑΡΙΑ ΣΖΑΜΟΤΡΑΝΗ ΕΛΕΝΗ ΟΤΣΖΙΟΤ ΑΤΓΕΡΙΝΗ ΧΑΙΔΕΜΕΝΑΚΗ ΝΑΣΑΛΙΑ 1 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΤ ΜΑΡΙΑ ΣΖΑΜΟΤΡΑΝΗ ΕΛΕΝΗ ΟΤΣΖΙΟΤ ΑΤΓΕΡΙΝΗ ΧΑΙΔΕΜΕΝΑΚΗ ΝΑΣΑΛΙΑ ΝΟΗΠΚΝΠ 2 Τν πεηξέιαην, πνπ κεξηθέο θνξέο ζηελ θαζεκεξηλή γιώζζα απνθαιείηαη θαη μαύπορ σπςσόρ ή τσάι τος Ρέξαρ, είλαη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΦΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Μάθημα: Πιθανόηηηες και Σηαηιζηική Διδάζκων: Σ. Γ.

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΦΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Μάθημα: Πιθανόηηηες και Σηαηιζηική Διδάζκων: Σ. Γ. ΤΕΛΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Τρίπολη 06/07/2007 Τα θέμαηα 1-5 είναι σποτρεωηικά και έτοσν ηοσς ίδιοσς (ίζοσς) ζσνηελεζηές βαρύηηηας Το θέμα 6 δίνει επιπλέον βαθμούς με βαρύηηηα 10% για βεληίωζη ηης βαθμολογίας ΘΕΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1.1 Εγκαηάζηαζη ηυν οδηγών ηηρ έξςπνηρ κάπηαρ ζηο λογιζμικό Mozilla Thunderbird

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΚΠ. ΕΤΟΥΣ 204-205 ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/204 A ΟΜΑΓΑ Οδηγία: Να γράυεηε ζηο ηεηράδιο ζας ηον αριθμό κάθε μιας από ηις παρακάηφ ερφηήζεις Α.-Α.8 και

Διαβάστε περισσότερα

ΙNCOFRUIT - (HELLAS).

ΙNCOFRUIT - (HELLAS). Πξνο ΟΛΑ ΤΑ ΜΔΛΗ Κε Σπλάδειθε Θέκα: Ιζπαλία & Γεξκαλία 5 ε ΔΒΓΟΜΑΓΑ 2011 (31 Ιαλ έσο 30 Φεβξ.2011) Παξαζέηνπκε θαησηέξσ: Αλαζθόπεζε ηεο 4 εο εβδνκάδνο 2011 κε ηηο ηηκέο ησλ εζπεξηδνεηδώλ πνπ δηακνξθώζεθαλ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KARNAUGH

ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KARNAUGH ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KRNUGH Γηα λα θάλνπκε απινπνίεζε κηαο ινγηθήο ζπλάξηεζεο κε πίλαθα (ή ράξηε) Karnaugh αθνινπζνύκε ηα παξαθάησ βήκαηα:. Η ινγηθή ζπλάξηεζε ζα πξέπεη λα είλαη ζε πιήξε

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΓΘΑ ΖΤΘΟΠΟΘΘΑ. Ζ καγηά παίδεη ζεκαληηθό ξόιν ζηε δηαδηθαζία ηεο πέςεο ζηα θαηνηθίδηα θαη ζηα δώα αλαπαξαγσγήο.

ΜΑΓΘΑ ΖΤΘΟΠΟΘΘΑ. Ζ καγηά παίδεη ζεκαληηθό ξόιν ζηε δηαδηθαζία ηεο πέςεο ζηα θαηνηθίδηα θαη ζηα δώα αλαπαξαγσγήο. ΜΑΓΘΑ ΖΤΘΟΠΟΘΘΑ Ζ καγηά δπζνπνηίαο παξάγεηαη από ηελ θαιιηέξγεηα ηνπ Saccharomyces Cerevisiae θαη έρεη πςειή ζξεπηηθή αμία γηα ηελ δηαηξνθή ησλ δώσλ. Φαξαθηεξίδεηαη από: Υςειή πεξηεθηηθόηεηα ζε πξσηεΐλεο

Διαβάστε περισσότερα

A. Αιιάδνληαο ηε θνξά ηνπ ξεύκαηνο πνπ δηαξξέεη ηνλ αγωγό.

A. Αιιάδνληαο ηε θνξά ηνπ ξεύκαηνο πνπ δηαξξέεη ηνλ αγωγό. ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΛΔΤΚΩΙΑ ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ Μειέηε ηωλ παξαγόληωλ από ηνπο νπνίνπο εμαξηάηαη ε ειεθηξνκαγλεηηθή δύλακε. Τιηθά - πζθεπέο: Ηιεθηξνληθή δπγαξηά, ηξνθνδνηηθό ηάζεο, ξννζηάηεο, ακπεξόκεηξν,

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οη παξνπζηάζεηο κε βνήζεηα ηνπ ππνινγηζηή γίλνληαη κε πξνγξάκκαηα παξνπζηάζεσλ, όπσο ην OpenOffice.org Impress [1] θαη ην Microsoft Office PowerPoint [2]. Απηά ηα πξνγξάκκαηα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013 ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 7 ΜΑΪΟΥ 13 ΘΔΜΑ Α : (Α1) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 33-335 (Α) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 6 (Α3) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα (Α) α) Λάζνο β) Σωζηό γ) Σωζηό

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ στα ΚΕΦΑΛΑΙΑ 1.2 και 1.3 ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ : ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ : ΘΕΜΑ 1 A. Να δηαηππώζεηε ην δεύηεξν λόκν ηνπ Νεύησλα κε ιόγηα θαη λα γξάςεηε ηελ αληίζηνηρε καζεκαηηθή ζρέζε (ηύπν) πνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΜΑ: ΦΤΣΑ ΕΩΣΕΡΙΚΟΤ ΧΩΡΟΤ ΠΟΤ ΑΠΟΡΡΟΦΟΤΝ ΣΟΞΙΚΕ ΟΤΙΕ

ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΜΑ: ΦΤΣΑ ΕΩΣΕΡΙΚΟΤ ΧΩΡΟΤ ΠΟΤ ΑΠΟΡΡΟΦΟΤΝ ΣΟΞΙΚΕ ΟΤΙΕ ΓΤΜΝΑΙΟ-Λ.Σ ΟΙΝΟΤΩΝ 2013-14 ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΜΑ: ΦΤΣΑ ΕΩΣΕΡΙΚΟΤ ΧΩΡΟΤ ΠΟΤ ΑΠΟΡΡΟΦΟΤΝ ΣΟΞΙΚΕ ΟΤΙΕ Διάθοπερ έπεςνερ πος έσοςν διεξασθεί, δείσνοςν όηι κάποια θςηά μποπούν να απαλλάξοςν ένα δωμάηιο από ηοξικέρ οςζίερ.

Διαβάστε περισσότερα

Το φως θερμαίνει - Ψυχρά και Θερμά χρώματα

Το φως θερμαίνει - Ψυχρά και Θερμά χρώματα ΥΤΛΛΟ ΕΡΓΑΙΑ 8 Το φως θερμαίνει - Ψυχρά και Θερμά χρώματα Α. Ψυχρά και Θερμά χρώματα Ο Ήλιος ο Ηλιάτορας Ο πετροπαιχνιδιάτορας... φωτιά ναι το πηγούνι του χρυσάφι το πηρούνι του Οδ. Ελύτης Σα χρώματα στη

Διαβάστε περισσότερα

Δμάηκηζε πκπύθλσζε Βξαζκόο 1 ΔΚΦΔ ΥΑΝΙΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΟΙ ΦΤΙΚΔ ΔΠΙΣΗΜΔ ΣΗΝ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 2: ΘΔΡΜΟΣΗΣΑ

Δμάηκηζε πκπύθλσζε Βξαζκόο 1 ΔΚΦΔ ΥΑΝΙΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΟΙ ΦΤΙΚΔ ΔΠΙΣΗΜΔ ΣΗΝ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 2: ΘΔΡΜΟΣΗΣΑ Δμάηκηζε πκπύθλσζε Βξαζκόο 1 ΔΚΦΔ ΥΑΝΙΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΟΙ ΦΤΙΚΔ ΔΠΙΣΗΜΔ ΣΗΝ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 2: ΘΔΡΜΟΣΗΣΑ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 3: ΔΞΑΣΜΙΗ ΤΜΠΤΚΝΩΗ ΒΡΑΜΟ ΔΞΑΣΜΙΗ Καηά ηελ εμάηκηζε ηα κόξηα ηνπ πγξνύ

Διαβάστε περισσότερα

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ Συστήματα Αρίθμησης Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ 1 Ειζαγωγή Τν bit είλαη ε πην βαζηθή κνλάδα κέηξεζεο. Είλαη κία θαηάζηαζε on ή off ζε έλα ςεθηαθό θύθισκα. Άιιεο θνξέο είλαη κία θαηάζηαζε high ή low voltage

Διαβάστε περισσότερα

Η. ΣΟΗΥΔΗΑ ΠΟΤ ΓΗΑΣΖΡΟΤΝΣΑΗ

Η. ΣΟΗΥΔΗΑ ΠΟΤ ΓΗΑΣΖΡΟΤΝΣΑΗ Αγαπεηέ αξρεγέ, Τν λέν ζύζηεκα ησλ playoff πνπ πηινηηθά ζα εθαξκνζηεί ζηε θεηηλή πεξίνδν 2013 14 απνηειεί κηα βειηίσζε ηνπ πθηζηάκελνπ ζπζηήκαηνο πνπ κε επηηπρία εθαξκόζηεθε ζηηο πξώηεο έμη δηνξγαλώζεηο

Διαβάστε περισσότερα

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΙΜΟ Μάρτιος 0 ΘΔΜΑ Να ππνινγίζεηε ηα όξηα: i ii lim 0 0 lim iii iv lim e 0 lim e 0 ΘΔΜΑ Γίλεηαη ε άξηηα ζπλάξηεζε '( ) ( ) γηα θάζε 0 * : R R γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ.

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ. ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΟΑIΤΜΘΔΘ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ 11V11 ΗΚΘΙΘΑ 6-10 ΤΠΞΜΩΜ ΛΕΘΞΜΕΙΗΛΑΑ ΞΣ ΟΑΘΤΜΘΔΘΞΣ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ ΓΘΑ ΟΑΘΙΕΡ ΗΚΘΙΘΑΡ 6-10 ΕΩΜ Η ΔΘΑΔΠΞΛΗ ΑΟΞ Η ΛΘΑ ΕΡΘΑ ΡΗΜ ΑΚΚΗ ΕΘΜΑΘ ΛΕΓΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Άμεσοι Αλγόριθμοι: Προσπέλαση Λίστας (list access)

Άμεσοι Αλγόριθμοι: Προσπέλαση Λίστας (list access) Έρνπκε απνζεθεύζεη κηα ζπιινγή αξρείσλ ζε κηα ζπλδεδεκέλε ιίζηα, όπνπ θάζε αξρείν έρεη κηα εηηθέηα ηαπηνπνίεζεο. Μηα εθαξκνγή παξάγεη κηα αθνινπζία από αηηήκαηα πξόζβαζεο ζηα αξρεία ηεο ιίζηαο. Γηα λα

Διαβάστε περισσότερα

Δπαστηπιότητα 1 - ανάπτςξη, μεταγλώττιση, αποσυαλμάτωση και. εκτέλεση ππογπάμματορ

Δπαστηπιότητα 1 - ανάπτςξη, μεταγλώττιση, αποσυαλμάτωση και. εκτέλεση ππογπάμματορ 1 Δπαστηπιότητα 1 - ανάπτςξη, μεταγλώττιση, αποσυαλμάτωση και εκτέλεση ππογπάμματορ Κάζε πξσί ν Karel μππλάεη ζην θξεβάηη ηνπ όηαλ έλα ξνκπόη-εθεκεξηδνπώιεο ηνπ πεηάεη ηελ εθεκεξίδα, πνπ αλαπαξηζηάλεηαη

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Εισαγωγή στη Φωτογραυία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Εισαγωγή στη Φωτογραυία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Εισαγωγή στη Φωτογραυία Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP 1 ΜΑΘΗΜΑ 3 ο ΚΛΕΙΣΡΟ ΣΑΥΤΣΗΣΑ ΚΛΕΙΣΡΟΤ-ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΣΑΛΛΗΛΗ ΣΑΥΤΣΗΣΑ Σι είναι υωτογραυική μητανή; Από πνηα κέξε απνηειείηαη: 1. Φαθό

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΧΜΔΣΡΙΑ ΓΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΓΔ

ΓΔΧΜΔΣΡΙΑ ΓΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΓΔ ΒΑΓΓΔΛΗ ΦΤΥΑ 2009 ελίδα 2 από 9 ΔΤΘΔΙΔ SIMSON 1 ΒΑΙΚΔ ΠΡΟΣΑΔΙ 1.1 ΔΤΘΔΙΑ SIMSON Γίλεηαη ηξίγσλν AB θαη ηπρόλ ζεκείν ηνπ πεξηγεγξακκέλνπ θύθινπ ηνπ. Αλ 1, 1 θαη 1 είλαη νη πξνβνιέο ηνπ ζηηο επζείεο πνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΥΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΔΩΡΙΑ ΛΤΔΙ ΓΙΑΓΩΝΙΜΑΣΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟΤ 2

ΑΡΥΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΔΩΡΙΑ ΛΤΔΙ ΓΙΑΓΩΝΙΜΑΣΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟΤ 2 ΑΥΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΔΩΙΑ ΛΤΔΙ ΙΑΩΝΙΜΑΣΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟΤ 2 1: Λάζος (είλαη ηζνζθειήο ππεξβνιή) Α2: Λάζος (ην ζεηηθό πξόζεκν ζεκαίλεη όηη ε Πνζνζηηαία Μεηαβνιή Δηζνδήκαηνο θαη ε Πνζνζηηαία Μεηαβνιή Πνζόηεηαο ήηαλ

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α

Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α Σει.1 Σο ζςγκεκπιμένο εγσειπίδιο δημιοςπγήθηκε για να βοηθήζει ηην καηανόηζη ηηρ διαδικαζίαρ μεηαθοπάρ δεδομένων ηηρ

Διαβάστε περισσότερα

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ Πεξηερόκελα Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά Καηαγξαθή Ώξαο πγρξνληζκόο πζηήκαηνο Παξνπζίαζε πζηήκαηνο Πηζαλά ελάξηα Υξήζεο 2 Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΣΟ ΤΣΖΜΑ ΔΛΑΣΖΡΗΟ - ΩΜΑ

ΣΟ ΤΣΖΜΑ ΔΛΑΣΖΡΗΟ - ΩΜΑ ΣΟ ΤΣΖΜΑ ΔΛΑΣΖΡΗΟ - ΩΜΑ Σε όια ηα πξνβιήκαηα πνπ ζα αληηκεηωπίζνπκε, ην ειαηήξην ζα είλαη αβαξέο θαη ζα ηθαλνπνηεί ην λόκν ηνπ Hooke (ηδαληθό ειαηήξην), δειαδή ε δύλακε πνπ αζθεί έλα ηδαληθό ειαηήξην έρεη

Διαβάστε περισσότερα

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο:

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Σύνθεζη ηαλανηώζεων Α. Σύλζεζε δύν α.α.η ηεο ίδιας ζστνόηηηας Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Η απνκάθξπλζε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΟ ΔΙΑΣ. EURO 01-2080 3/4 23,00 01-2182 1" 23,00 01-2018 3/4 22,50 01-2018/1 1" 22,50 01-2019 1/2 22,50

ΚΩΔΙΚΟ ΔΙΑΣ. EURO 01-2080 3/4 23,00 01-2182 1 23,00 01-2018 3/4 22,50 01-2018/1 1 22,50 01-2019 1/2 22,50 ΚΩΔΙΚΟ ΔΙΑΣ. EURO 01-2080 3/4 23,00 01-2182 1" 23,00 ΚΩΔΙΚΟ ΔΙΑΣ. EURO 01-2018 3/4 22,50 01-2018/1 1" 22,50 01-2019 1/2 22,50 20 MIC 10 ΜΙC 80 MIC 10 MIC 0,4 MIC 5 MIC 10 MIC 01-2020 01-2021 01-2034 01-2035

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

1. Άζξνηζκα. Να ππνινγηζηεί ην άζξνηζκα κε ηελ ηερληθή ηεο εμίζσζεο αζξνίζκαηνο. Χξεζηκνπνηνύκε ηνλ ηύπν: ( ) ( )

1. Άζξνηζκα. Να ππνινγηζηεί ην άζξνηζκα κε ηελ ηερληθή ηεο εμίζσζεο αζξνίζκαηνο. Χξεζηκνπνηνύκε ηνλ ηύπν: ( ) ( ) 1. Άζξνηζκα Να ππνινγηζηεί ην άζξνηζκα κε ηελ ηερληθή ηεο εμίζσζεο αζξνίζκαηνο. Χξεζηκνπνηνύκε ηνλ ηύπν: Θέινπκε λα εθθξάζνπκε ην άζξνηζκα ζαλ ζπλάξηεζε ηνπ. Δπνκέλσο έρνπκε: 2. Άζξνηζκα Ξεθηλάκε κε δύν

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Γηα ηε δηεπθόιπλζή ζαο θαηά ην switch-off ηεο πεξηνρήο ηεο Πεινπνλλήζνπ έρνπκε πξνζζέζεη ζηνπο ςεθηαθνύο καο δέθηεο κία λέα,

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΦΤΛΛΟ ΕΡΓΑΙΑ (Θεοδώρα Γιώηη, Νικόλας Καραηάζιος- Τπεύθσνη εκ/κος Λ. Παπαηζίμπα) ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΤΜΗΜΑ:.., ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:.// Σε ακαμίδην πνπ κπνξεί λα θηλείηαη ρσξίο ηξηβέο πάλσ

Διαβάστε περισσότερα

Έλαο πίνακας σσμβόλων ππνζηεξίδεη δύν βαζηθέο ιεηηνπξγίεο:

Έλαο πίνακας σσμβόλων ππνζηεξίδεη δύν βαζηθέο ιεηηνπξγίεο: Πίνακες Σσμβόλων Έλαο πίνακας σσμβόλων ππνζηεξίδεη δύν βαζηθέο ιεηηνπξγίεο: Εηζαγσγή ελόο ζηνηρείνπ Αλαδήηεζε ζηνηρείνπ κε δεδνκέλν θιεηδί Άιιεο ρξήζηκεο ιεηηνπξγίεο είλαη: Δηαγξαθή ελόο θαζνξηζκέλνπ ζηνηρείνπ

Διαβάστε περισσότερα

Προτεινόμενα Θέματα Οργανικής Χημείας

Προτεινόμενα Θέματα Οργανικής Χημείας Προτεινόμενα Θέματα Οργανικής Χημείας 1. 3 g θνξεζκέλεο κνλνζζελνύο αιθνόιεο Α αθπδαηώλνληαη κε ζέξκαλζε παξνπζία H 2 SO 4, νπόηε ζρεκαηίδεηαη πδξνγνλάλζξαθαο Β κε απόδνζε 60%. Γηα ηελ πνζόηεηα ηνπ Β πνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_3207/391 1. Τελ άιιε κέξα νη Τξηάθνληα, πνιύ ηαπεηλσκέλνη θαη ληώζνληαο εγθαηαιειεηκκέλνη, ζπγθεληξώζεθαλ ζην ρώξν ησλ ζπλεδξηάζεσλ παξάιιεια, νη «ηξεηο ρηιηάδεο», ζε όια ηα ζεκεία όπνπ είραλ ηνπνζεηεζεί,

Διαβάστε περισσότερα

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code)

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Page 1 Υποπλοίαρτος Ν. Πεηράκος ΠΝ Αηδένηα Γνύξεηνη Ίππνη (Trojan Horses) Ινί (Viruses) Worms Root-kit Page 2 Γνύξεηνο Ίππνο (Trojan Horse) Οξηζκόο: Πξόγξακκα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ. Δρώτηση 1

ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ. Δρώτηση 1 ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ Πνιινί άλζξσπνη πηζηεύνπλ όηη ν άλεκνο ζα έπξεπε λα αληηθαηαζηήζεη ην πεηξέιαην θαη ην θάξβνπλν σο πεγή ελέξγεηαο γηα ηελ παξαγσγή ειεθηξηζκνύ. Οη θαηαζθεπέο πνπ θαίλνληαη ζηελ εηθόλα είλαη

Διαβάστε περισσότερα

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ 10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ Σσποποιημένες παροτές ΥΣ Γηα ηελ ειεθηξνδόηεζε θάζε εζωηεξηθήο εγθαηάζηαζεο θαηαζθεπάδεηαη κία από ηηο «ηππνπνηεκέλεο» παξνρέο πνπ αλαθέξνληαη παξαθάηω. Γηα θάζε ηππνπνηεκέλε

Διαβάστε περισσότερα

Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ

Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ ΤΕΙ Δσηικής Μακεδονίας Τμήμα Βιομητανικού Στεδιαζμού Εργαζηήριο C 3 www.c3.teiwm.gr C 3 LAB www.c3.teiwm.gr 1 Εηζαγσγή Πεπιεσόμενα ύκβνια

Διαβάστε περισσότερα

ΜΔΣΑΦΡΑΗ SUPER SEAL PRO

ΜΔΣΑΦΡΑΗ SUPER SEAL PRO ΜΔΣΑΦΡΑΗ SUPER SEAL PRO -Γηα επαγγεικαηηθή ρξήζε κόλν. Όηαλ ην ρξεζηκνπνηείηε θνξέζηε πξνζηαηεπηηθά γπαιηά θαη γάληηα. -Να κελ ρξεζηκνπνηείηε ζε θιεηζηνύ ηύπνπ ζπκπηεζηέο. ΗΜΑΝΣΙΚΗ ΗΜΔΙΩΗ Δμαηηίαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη

5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη 5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη Σηα πιαίζηα ηεο πέκπηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΔΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΟ ΓΗΠΔΓΟ

ΑΣΚΗΣΔΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΟ ΓΗΠΔΓΟ Α. Αεπόβια ικανόηηηα: ΑΣΚΗΣΔΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΟ ΓΗΠΔΓΟ 1. Φόλλοος ζηα δύο καλάθια: νη αζιεηέο είλαη απέλαληη από ηα ηακπιώ ζε δπν γξακκέο. Οη πξώηνη έρνπλ από κηα κπάια. Με ην ζύλζεκα θάλνπλ θόιιννπ

Διαβάστε περισσότερα

Οξγαλνινγία Κηλεηή θάζε αέξην (άδσην ή ήιην)

Οξγαλνινγία Κηλεηή θάζε αέξην (άδσην ή ήιην) ΑΕΡΙΑ ΧΡΩΜΑΤΟΓΡΑΦΙΑ Οξγαλνινγία Κηλεηή θάζε αέξην (άδσην ή ήιην) 150-200 ν C 400 o C Δθαξκνγέο Πην εθιεθηηθή κέζνδνο γηα αλίρλεπζε πξνζκίμεσλ θαηά ηελ παξαγσγή Πνζνηηθόο πξνζδηνξηζκόο νπζηώλ πνπ ζηεξνύληαη

Διαβάστε περισσότερα

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΚΤΠΡΟΤ Πξόγξακκα Δπηκόξθσζεο Τπνςεθίσλ Καζεγεηώλ Σερλνινγίαο Γελάξεο 2011 ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΑ Ι (Ύιε Γπκλαζίνπ) Διδάσκων: Σαββίδης Σάββας Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com

Διαβάστε περισσότερα

Κπθινθνξηθό ζύζηεκα ηνπ αλζξώπνπ.

Κπθινθνξηθό ζύζηεκα ηνπ αλζξώπνπ. Κπθινθνξηθό ζύζηεκα ηνπ αλζξώπνπ. Βηνινγία Α γπκλαζίνπ Σαρηλίδεο Σπκεώλ Η πνξεία ηνπ αίκαηνο: Τν αίκα θαηαιήγεη κέζσ ησλ θιεβώλ ζηελ θαξδηά. Τν αίκα απηό είλαη πινύζην ζε διοξείδιο του άνθπακα. Οδεγείηαη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1382/153 1. Καη όηαλ έγηλε ε ππνρώξεζε αξγά ην απόγεπκα, επεηδή θνβήζεθαλ νη νιηγαξρηθνί κήπσο νη δεκνθξαηηθνί, αθνύ θάλνπλ επίζεζε, θαηαιάβνπλ

Διαβάστε περισσότερα

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Α.Ε Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία Πνηνί είκαζηε Η ΜΙΝΔΡΑΛ ΥΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΣΑ Α.Δ. μεθίλεζε ηελ πνξεία ηεο ην 1976. Από ηελ αξρή ζπλεξγαζηήθακε κε πξωηνπόξνπο εηαηξείεο ζηνλ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΘΟ ΑΓΓΕΙΟΠΕΡΜΩΝ. Μάξζα Λαδαξίδνπ Αζαλαζηάδνπ Καζεγήηξηα. Εξγαζηήξην Μνξθνινγίαο θαη Φπζηνινγίαο Φπηώλ

ΑΝΘΟ ΑΓΓΕΙΟΠΕΡΜΩΝ. Μάξζα Λαδαξίδνπ Αζαλαζηάδνπ Καζεγήηξηα. Εξγαζηήξην Μνξθνινγίαο θαη Φπζηνινγίαο Φπηώλ ΑΝΘΟ ΑΓΓΕΙΟΠΕΡΜΩΝ Μάξζα Λαδαξίδνπ Αζαλαζηάδνπ Καζεγήηξηα Εξγαζηήξην Μνξθνινγίαο θαη Φπζηνινγίαο Φπηώλ Σκήκα Δαζνπνλίαο ΔΦΠ, παξ/κα Δξάκαο, ΣΕΙ Καβάιαο, ΑΝΘΟ ΣΩΝ ΑΓΓΔΙΟΠΔΡΜΩΝ Η εγγελήο αλαπαξαγσγή ησλ αγγεηνζπέξκσλ

Διαβάστε περισσότερα

Λύζεηξ αζθήζεςκ ζενμόηεηαξ

Λύζεηξ αζθήζεςκ ζενμόηεηαξ Λύζεηξ αζθήζεςκ ζενμόηεηαξ 1. Να μεηαηνέρεηε ηηξ αθόιμοζεξ ζενμμθναζίεξ από βαζμμύξ Κειζίμο ζε βαζμμύξ Κέιβηκ ή ακηίζηνμθα. i. 25 C = 25+273=298K ii. iii. iv. 274 K =274-273=1 C 33 C = 33+273=306 K 300

Διαβάστε περισσότερα