Ο ΓΙΔΚΓΙΚΟΤΜΔΝΟ ΣΟ 1918 ΠΟΝΣΟ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ο ΓΙΔΚΓΙΚΟΤΜΔΝΟ ΣΟ 1918 ΠΟΝΣΟ"

Transcript

1 Ο ΓΙΔΚΓΙΚΟΤΜΔΝΟ ΣΟ 1918 ΠΟΝΣΟ Ολνκαζία, έθηαζε, πιεζπζκφο. Πφληνο θαιείηαη ην παξαιηαθφ ηκήκα ηεο Β.Α. Μ.Αζίαο, πνπ απιψλεηαη απφ ηελ πεξηνρή ηεο ηλψπεο σο ην αλαηνιηθφ άθξν ηνπ Δπμείλνπ Πφληνπ (Βαηνχκ), ζε έθηαζε ηεηξαγσληθψλ ρηιηνκέηξσλ κε θαηνίθνπο ηελ πεξίνδν εθείλε, απφ ηνπο νπνίνπο ήηαλ Έιιελεο Οξζφδνμνη. Λνηπά γεσγξαθηθά ζηνηρεία. α) Βνπλά. ε απφζηαζε 100 ρηιηνκέηξσλ πεξίπνπ πξνο Ν. απφ ηελ παξαιία θαη ζε φιε ηελ έθηαζε ηνπ Πφληνπ απφ ηα Γ. πξνο ηα Α. εθηείλεηαη ε νξνζεηξά ηνπ Παξπάξδε (Γθηαβνχξ ληαγ), πνπ ρσξίδεη ηνλ Πφλην απφ ηελ ππφινηπε πξνο Ν. Μ.Αζία κε δχν κφλν θχξηεο δηφδνπο επηθνηλσλίαο, ηε κία απφ ηελ Ακηζφ πξνο ηε εβάζηεηα θαη ηελ ελδνρψξα θαη ηελ άιιε απφ ηελ Σξαπεδνχληα πξνο ηελ Δξδεξνχκ θαη ηελ Αλαηνιή. Σεο νξνζεηξάο απηήο θπξηφηεξεο δηαθιαδψζεηο απφ ηα Γ. είλαη: ην βνπλφ Κεκέξ ληαγ (ζηα Β. ηεο Ακάζεηαο), Γηιληίδ ληαγ (Β. ηεο εβάζηεηαο), Καξά ληαγ (Β. ηεο Νηθνπφιεσο), Κεκέξ ληαγ (Α. ηεο Αξγπξνππφιεσο) θιπ. β) Πνηάκηα. Σα θπξηφηεξα πνηάκηα πνπ εθβάιινπλ φια ζηνλ Δχμεηλν Πφλην, απφ ηα Γ. πξνο ηα Α. είλαη: ν Άιπο (Κηδίι Ιξκάθ), ν κεγαιχηεξνο πνηακφο ηεο Μ.Αζίαο πνπ ρσξίδεη ηνλ Πφλην απφ ηελ Παθιαγνλία, θαη ζηε ζπλέρεηα ν Ίξηο (Γεζίι Ιξκάθ) πνπ δηαζρίδεη ηελ Ακάζεηα θαη ελψλεηαη κε ηνλ Λχθν πνηακφ (Κειθίη ηζάη), ελψ αλαηνιηθφηεξα έρνπκε ην Υαξζηψηε θαη ηνλ Ππμίηε, πνπ εθβάιινπλ ν πξψηνο θνληά ζηελ Σξίπνιε θαη ν δεχηεξνο θνληά ζηελ Σξαπεδνχληα ηέινο πξνο ηα ζχλνξα κε ηε Ρσζία έρνπκε ηνλ Άθακςε (Σζφξνπρ ζνπ) πνπ εθβάιιεη θνληά ζην Βαηνχκ. Γεκνγξαθηθά ζηνηρεία. α) Πφιεηο. Οη θπξηφηεξεο πφιεηο ηνπ Πφληνπ είλαη: ε Σξαπεδνχληα κε θαηνίθνπο ηφηε, απφ ηνπο νπνίνπο Έιιελεο, ε Κεξαζνχληα κε θαηνίθνπο, απφ ηνπο νπνίνπο Έιιελεο, ε Σξίπνιε κε , απφ ηνπο νπνίνπο Έιιελεο, ηα Κνηχσξα (Οξληνχ) κε , απφ ηνπο νπνίνπο Έιιελεο, ε Ακηζφο (ακςνχληα) κε , απφ ηνπο νπνίνπο Έιιελεο, ε ηλψπε κε , απφ ηνπο νπνίνπο Έιιελεο, ε Νηθφπνιε κε Έιιελεο, ε Αξγπξνχπνιε κε θαηνίθνπο, απφ ηνπο νπνίνπο Έιιελεο θαη ε Ακάζεηα κε , απφ ηνπο νπνίνπο Έιιελεο. β) Δθθιεζηαζηηθή θαηάζηαζε Δθπαίδεπζε. Ο Πφληνο ήηαλ ρσξηζκέλνο ζε 6 κεηξνπφιεηο: 1. ηε κεηξφπνιε Σξαπεδνχληαο κε 84 ζρνιεία, 165 θαζεγεηέο θαη δαζθάινπο θαη καζεηέο θαη καζήηξηεο, 2. ηε κεηξφπνιε Ρνδνπφιεσο κε 55 ζρνιεία, 87 θαζεγεηέο θαη δαζθάινπο θαη καζεηέο θαη καζήηξηεο, 3. ηε κεηξφπνιε Κνισλίαο κε 88 ζρνιεία, 94 θαζεγεηέο θαη δαζθάινπο θαη καζεηέο θαη καζήηξηεο,

2 4. ηε κεηξφπνιε Υαιδίαο Κεξαζνχληαο κε 252 ζρνιεία, 322 θαζεγεηέο θαη δαζθάινπο θαη καζεηέο θαη καζήηξηεο, 5. ηε κεηξφπνιε Νενθαηζαξείαο κε 182 ζρνιεία, 193 θαζεγεηέο θαη δαζθάινπο θαη καζεηέο θαη καζήηξηεο θαη 6. ηε κεηξφπνιε Ακαζείαο κε 376 ζρνιεία, 386 θαζεγεηέο θαη δαζθάινπο θαη καζεηέο θαη καζήηξηεο. γ) Γεληθά ζε φιν ηνλ Πφλην ιεηηνπξγνχζαλ ζρνιεία κε θαζεγεηέο θαη δαζθάινπο θαη καζεηέο θαη καζήηξηεο. Αλάκεζα ζηα ζρνιεία πεξίθεκν ήηαλ ην Φξνληηζηήξην Σξαπεδνχληαο, πξαγκαηηθφο θάξνο παηδείαο θαη αγσγήο κε ηεξάζηηα αθηηλνβνιία, θαζψο επίζεο θαη ην Φξνληηζηήξην Αξγπξνππφιεσο, ην Λχθεην Γνπκεξάο, ην Ηκηγπκλάζην Κεξαζνχληαο, ην Γπκλάζην Ακηζνχ θιπ. ε ζχλνιν επίζεο λαψλ, 22 κνλαζηεξηψλ, παξεθθιεζίσλ θαη θιεξηθψλ ηεο επνρήο απηήο πεξίθεκα ήηαλ γηα ηε δηαηήξεζε θαη θαιιηέξγεηα ηνπ ζξεζθεπηηθνχ θξνλήκαηνο θαη ηεο παηδείαο ζπλάκα ηα κνλαζηήξηα Παλαγίαο νπκειά, Παλαγίαο Γνπκεξά, Αγίνπ Γεσξγίνπ Πεξηζηεξεψηα, Αγίνπ Ισάλλνπ ηνπ Βαδειψλνο θιπ. Ιζηνξηθά ζηνηρεία. Άλ θαη ε ηζηνξία ηνπ Πφληνπ ράλεηαη ζηα βάζε ησλ αηψλσλ κε ηελ Αξγνλαπηηθή εθζηξαηεία θαη ηηο πξψηεο εγθαηαζηάζεηο ησλ Διιήλσλ ζηα κέξε απηά επζχο ακέζσο κεηά ηνλ Σξστθφ πφιεκν (1100 π.υ.), ε θαζαπηφ ηζηνξία ηνπ δηαθαίλεηαη απφ ηηο αξρέο ηνπ Η π.υ. αηψλα κε ηελ ίδξπζε ηεο ηλψπεο απφ Μηιήζηνπο απνίθνπο ην 785 π.υ. θαη αξγφηεξα ησλ άιισλ πφιεσλ: Σξαπεδνχληαο (756 π.υ.), Κεξαζνχληαο (700 π.υ.), Ακηζνχ (ακςνχληαο 600 π.υ.), Κνηπψξσλ (Οξληνχ), Σξηπφιεσο θιπ. ε φιε ηε καθξφρξνλε δηάξθεηα ηεο δσήο ηνπ (1100 π.υ κ.υ.), έλα δηάζηεκα ρξφλσλ, ν Πφληνο ππήξμε έλα απφ ηα ζπνπδαηφηεξα ηκήκαηα ηνπ ειιεληθνχ έζλνπο, ζην νπνίν ν ειιεληζκφο ηεο πεξηνρήο απηήο ηφζν ζηα ρξφληα ηεο αξραηφηεηαο θαη ηνπ Μ. Αιεμάλδξνπ φζν θαη ηεο ξσκαηνθξαηίαο θαη ηνπ Βπδαληίνπ θαη απηήο ηεο ηνπξθνθξαηίαο ( ) δελ έπαπζε λα δηαηεξεί αιψβεηε ηελ εζληθή ηνπ ζπλείδεζε θαη αθκαίν θαη ππεξήθαλν ην εζληθφ ηνπ θξφλεκα κε αθιφλεηε ηελ πίζηε ζηηο αθαηάιπηεο πξνγνληθέο ηνπ παξαδφζεηο.μεηά ηελ ιήμε ηνπ α παγθνζκίνπ πνιέκνπ ( ) θαη ηε δηαθήξπμε ησλ ληθεηψλ ζπκκάρσλ ηεο ΔΝΣΔΝΣΔ γηα απηνδηάζεζε ησλ ιαψλ, εμέρνληεο Πφληηνη (Κ.Κσλζηαληηλίδεο θιπ) ζπλέιαβαλ ηελ ηδέα ηεο δεκηνπξγίαο Αλεμάξηεηεο Γεκνθξαηίαο ηνπ Πφληνπ κε ππνκλήκαηα θαη παξαζηάζεηο πξνο ηνπο εθπξνζψπνπο ησλ Μεγάισλ Γπλάκεσλ, ζρεδηάδνληαο θαη ράξηε ηνπ «δηεθδηθνχκελνπ Πφληνπ», γηα δηεπθφιπλζε ησλ ζπκκάρσλ. Γπζηπρψο, ην φλεηξν απηφ δελ πξαγκαηνπνηήζεθε εμαηηίαο θπξίσο ηεο αληηδξάζεσο ησλ Μεγάισλ Γπλάκεσλ. Γησγκνί-Γελνθηνλία. Απφ ηελ έθξεμε ηνπ α παγθνζκίνπ πνιέκνπ (1914) σο ηελ κηθξαζηαηηθή θαηαζηξνθή (1922), νη Νεφηνπξθνη κε ηα ζθιεξά κέηξα πνπ έιαβαλ ελαληίνλ ησλ Διιήλσλ ηνπ Πφληνπ κε ηε κέζνδν ησλ εμνξηψλ, βηαζκψλ, ζθαγψλ, εμαλδξαπνδηζκψλ θαη απαγρνληζκψλ (θαηά ηνλ Παλάξεην

3 Σνπαιίδε) εμφλησζαλ: α. θαηά ηελ πεξίνδν Πνληίνπο β. θαηά ηελ πεξίνδν Πνληίνπο δειαδή ζπλνιηθά Πνληίνπο πνζνζηφ δειαδή 41,56% ζε ζχλνιν Διιήλσλ θαηνίθσλ, ελψ θαηά ηνλ Γ.Βαιαβάλε νη απψιεηεο ησλ Πνληίσλ ζχκθσλα κε ηε Μαχξε Βίβιν ηνπ Κεληξηθνχ πκβνπιίνπ ησλ Πνληίσλ ζηελ Αζήλα αλέξρνληαη ζε σο ην 1922, θαη σο ην Μάξηην ηνπ 1924, πνζνζηφ πνπ μεπεξλάεη ην 50% ηνπ νιηθνχ πιεζπζκνχ ησλ Διιήλσλ ηνπ Πφληνπ. ΤΝΣΟΜΟ ΙΣΟΡΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ ΓΙΑ ΣΟΝ ΠΟΝΣΟ ηνπ ίκνπ Ληαλίδε 'Οηαλ ιέκε Πφληνο ελλννχκε ηνλ Γεσγξαθηθφ ρψξν ηεο Βφξεηαο Μ. Αζίαο πνπ αξρίδεη αλαηνιηθά απφ ηα ζεκεξηλά ζχλνξα ηεο π. νβ. Έλσζεο θαη Σνπξθίαο θαη ηειεηψλεη ζηνλ πνηακφ Aιπ θαη πέξα απφ ηε ηλψπε δπηηθά θαη απφ ηα βφξεηα παξάιηα ηεο Μ. Αζίαο θαη πξνρσξεί λφηηα κέρξη ηηο γξακκέο Σζφξνπκ-Σνθάηεο-Νηθφπνιεο-ΑγΝηάγ. ηαλ ιέκε Πφληηνη ελλννχκε ηνπο Έιιελεο πνπ θαηνηθνχζαλ ζηελ πεξηνρή απηή ηεο Βφξεηαο Μηθξάο Αζίαο απφ ηνπο αξραηφηαηνπο ρξφλνπο κέρξη ην 1922 πνπ κε ηε ζπλζήθε ηεο Λσδάλεο ππνρξεψζεθαλ λα εθπαηξηζηνχλ θαη λα εγθαηαζηαζνχλ ζαλ πξφζθπγεο ζηνλ θνξκφ ηεο κεηξνπνιηηηθήο Διιάδνο εγθαηαιείπνληαο παηξνγνληθνχο ηφπνπο, ηάθνπο πξνγφλσλ, νζηά θαη ηεξά θαη κεηαθέξνληαο καδί ηνπο ην αξραηνπξεπέο γισζζηθφ ηνπο ηδίσκα, ηνλ πινχην ησλ παξαδνζηαθψλ ηνπο θιεξνλνκεκάησλ θαη ηνλ ηδηφξξπζκν ηξφπν δσήο θαη ηνλ νκαδηθφ ιατθφ ραξαθηήξα ηνπο. Πσο βξεζήθαλε φκσο νη Έιιελεο εθεί θάησ ηφζν καθξηά θαη απφκεξα απφ ηνλ θνξκφ ηεο Διιάδνο; Η Διιάδα ζαλ ρψξα νξεηλή θαη άγνλε, απφ ηνπο αξραηφηαηνπο ρξφλνπο, απφ ηνπο πξντζηνξηθνχο θαη αλέθαζελ, ήηαλ θησρή. Ήηαλ φκσο πεξηηξηγπξηζκέλε απφ ζάιαζζα θαη νη αθηέο ηεο παξνπζίαδαλ βαζηέο θνιπψζεηο θη έηζη ήηαλ πξφζθνξε γηα αλάπηπμε λαπζηπινΐαο. Έηζη νη Έιιελεο αλάπηπμαλ λαπηηθφ θαη κ απηφ ζεξάπεπζαλ ηε ζηεηξφηεηα ηεο ρψξαο ηνπο. Έγηλαλ λαπηηθνί θαη κε ην λαπηηθφ ηνπο κεηάθεξαλ ζε μέλεο αγνξέο ηα πξντφληα ηεο βηνηερλίαο ηνπο (θεξακηθή θιπ) θαζψο θαη άιια πξντφληα ηνπο ιάδη, θξαζί θ.ιπ. πγρξφλσο φκσο επηδνζήθαλε θαη ζηελ ίδξπζε απνηθηψλ θπξίσο απφ ιφγνπο νηθνλνκηθνχο θαη κεηαθέξαλε ζηε ρψξα ηνπο ηνλ πινχην ησλ απνηθηψλ απηψλ. Η δεκηνπξγία ησλ απνηθηψλ ηνπο απιψζεθε πξψηα πξνο αλαηνιάο θαη χζηεξα πξνο δπζκάο. Οη Πφληηνη, νη έιιελεο ηνπ Πφληνπ, είλαη νη άπνηθνη Έιιελεο ησλ αλαηνιηθψλ Διιεληθψλ απνηθηψλ, φπσο νη έιιελεο ησλ

4 δπηηθψλ απνηθηψλ είλαη άπνηθνη ζηελ θάησ Ιηαιία. Η κπζνινγία κηιάεη γηα Αξγνλαπηηθή εθζηξαηεία ηνπ Ιάζνλα. θνπφο ην ρξπζφκαιιν δέξαο. Σν ρξπζφκαιιν δέξαο ιέλε πσο ζπκβνιίδεη ηνλ πινχην ησλ παξαιίσλ ηνπ Πφληνπ θη άιινη ιέλε πσο ζπκβνιίδεη ηελ κέζνδν ηεο δέζκεπζεο ησλ ςεγκάησλ ηνπ ρξπζνχ απφ ηε ρξπζνθφξν γε, κέζσ ηνπ ππθλνχ ηξηρψκαηνο ηνπ δέξκαηνο ηνπ αθαηέξγαζηνπ ησλ πξνβάησλ, κέζνδν πνπ έκαζαλ νη Έιιελεο απφ ηνπο γεγελείο ιανχο ησλ πεξηνρψλ εθείλσλ. Δθείλνη πνπ μεθίλεζαλ ηηο πξψηεο απνηθίεο ζηνλ Πφλην ήηαλ νη Μηιήζηνη, νη θάηνηθνη ηεο Ισληθήο Μηιήηνπ, ησλ παξάιησλ ηεο Μηθξάο Αζίαο. Ίδξπζαλ ηελ απνηθία ηεο ηλψπεο θη αθνινχζσο έγηλαλ νη απνηθίεο ηεο Ακηζνχ, ησλ Κνηπψξσλ, ηεο Κεξαζνχληαο θαη ησλ Αζελψλ θνληά ζηα ζεκεξηλά ζχλνξα νβηεηηθήο Ρσζίαο, πνπ θαη ζήκεξα ππάξρεη ζαλ κία άζεκε φκσο πνιίρλε, κε ην φλνκα ηελα. Κνληά ζηηο πφιεηο απηέο, πνπ αλαθέξακε παξαπάλσ ηδξχνληαη θαη ε Σξίπνιεο θαη ε Οηλφε, πνπ ν Παπζαλίαο ζέιεη ηελ κελ Σξίπνιε απνηθία ηεο Αξθαδηθήο Σξηπφιεσο, ηελ δε Οηλφε απνηθία ηεο Οηλφεο ηεο Αηηηθήο. Υαξαθηεξηζηηθφ είλαη πσο φιεο νη απνηθίεο απηέο είλαη παξαιηαθέο, φπνπ ε γε είλαη επθνξψηαηε θαη απηέο ζπγθεληξψλνπλ φιε ηε πινχζηα παξαγσγή ησλ κεζνγείσλ. Αςεπδήο καξηπξία γηα ηνλ πινχην, ηελ επεκεξία θαη ηελ ειιεληθφηεηα ησλ απνηθηψλ απηψλ είλαη ε πεξηγξαθή ηνπ Ξελνθψληα ζηελ Κάζνδν ησλ Μπξίσλ. Μέρξη ηελ επνρή ηνπ Μ. Αιεμάλδξνπ ε ειιεληθή θπιή θαηείρε κφλν ηελ παξαιηαθή πεξηνρή ηεο απνηθηζκέλεο ρψξαο απφ ηφηε φκσο άξρηζε ε εμάπισζε πξνο λφην θαη ν εμειιεληζκφο ησλ γεγελψλ θπιψλ. ην κεζνδηάζηεκα ησλ Αιεμαλδξηλψλ ρξφλσλ θαη ηεο Ρσκατθήο θαηαθηήζεσο, ζηελ πεξίνδν ησλ Μηζξηδαηψλ, ν εμειιεληζκφο πξνρσξεί βαζχηεξα. ηελ Ρσκατθή πεξίνδν έξρεηαη ζχκκαρνο ηνπ ειιεληζκνχ ν Υξηζηηαληζκφο, πνπ δηέδσζαλ νη απφζηνινη Αλδξέαο θαη Πέηξνο θαη δεκηνπξγεί έλα έζλνο ειιελνρξηζηηαληθφ πνπ θηάλεη ζε εμαηξεηηθή επεκεξία ράξηο ζηελ εηξήλε ηεο Pax Romana. Σα Υξηζηηαληθά κνλαζηήξηα ζηέθνληαη θσιηέο πίζηεο θαη ελσηηθήο εζηίαο. ηνπο Βπδαληηλνχο ρξφλνπο ν Μέγαο Κσλζηαληίλνο κεηέβαιε ηνλ Πφλην ζε επαξρία ηνπ θξάηνπο θαζψο θαη Ινπζηηληαλφο πνπ φξηζε πξσηεχνπζα ηεο επαξρίαο ηελ Σξαπεδνχληα. Ο δεζκφο Aπηνθξαηνξίαο θαη Πφληνπ δηαηεξείηε κέρξη ηελ θαηάιεςε ηεο Κσλζηαληηλνππφιεσο απφ ηνπο Φξάγθνπο ην 1204, νπφηε δεκηνπξγνχληαη ην θξάηνο ηεο Νηθαίαο θαη ε απηνθξαηνξία ηεο Σξαπεδνχληαο απφ ηνπο Κνκλελνχο, πνπ ε δσή ηεο ζηάζεθε έλαο ζπλερήο αγψλαο ελαληίσλ βαξβάξσλ θπιψλ θαη θπξίσο ησλ Σνχξθσλ, ζηνπο νπνίνπο θαη ππέθπςε ην 1461 χζηεξα απφ νθηψ ρξφληα απφ ηελ θαηάιεςε ηεο Κσλζηαληηλνππφιεσο απφ ηνπο Σνχξθνπο ην 1453.

5 Δπαθφινπζν ηεο θαηαιήςεσο ηφηε ηεο Σξαπεδνχληαο ήηαλ νη ζθαγέο, νη ιεειαζίεο θαη ν βίαηνο εμηζιακηζκφο. Ο ελαπνκείλαο πιεζπζκφο θαηέθπγε ζηα ελδφηεξα νξεηλά ηεο ρψξαο θαη πιήξεο καξαζκφο επηθξάηεζε. Αξγφηεξα φκσο, φηαλ παξνπζηάζηεθε ε αλάγθε ηεο εθκεηαιιεχζεσο ηνπ ππνγείνπ πινχηνπ ηεο ρψξαο, ν θαηαθηεηήο αλαγθάζηεθε θαη πάιη λα δψζεη πξνλφκηα ζηνπο Έιιελεο ηερλίηεο, εκπφξνπο θαη θπξίσο ζηνπο κεηαιινπξγνχο θαη έηζη λα μαλαξρίζεη κία λέα άλζεζε, πνπ θηάλεη κέρξη ην 1922 πνπ ν Πνληηαθφο Διιεληζκφο μεξηδψλεηαη απφ ηε γε ηνπ. φιε ηε δηάξθεηα ησλ αηψλσλ απηψλ, πνπ πέξαζαλ απφ ηνλ πξψην απνηθηζκφ, ν Πφληνο θξάηεζε αιψβεηε ηελ ειιεληθφηεηα ηνπ φπσο παξαδέρζεθε θαη ν ακθηζβεηίαο Φαικεξάυεξ, αλέπηπμε ηνλ ηδηφρξσκν πνιηηηζκφ ηνπ, ζεξάπεπζε ηηο επηζηήκεο θαη αλέπηπμε ηελ νηθνλνκία ηνπ. Μαο έδσζε ζηελ αξραηφηεηα ηνλ θπληθφ Γηνγέλε, ηνλ Ηξαθιείδε ηνλ Πνιηηηθφ, ηνλ Γητθηιν, ηνλ ηξάβσλα, ζηνλ Μεζαίσλα ηνλ Βεζζαξίσλα θαη ηφζνπο άιινπο θαη ζηνπο Νένπο Υξφλνπο ηνπο Καξαηδάδεο, ηνπο Μνπξνχδεδεο, ηνπο Τςειάληεο θ.ιπ. ηελ Σξαπεδνχληα ηνλ 7ν αηψλα πξψηεπζε ε πεξίθεκνο αζηξνλνκηθή ηεο ζρνιή θαη ζηνλ Πφλην παξνπζηάζζεθε θαη αλδξψζεθε ε Αθξηηηθή πνίεζε, ζην αξραηνπξεπέο πνληηαθφ γισζζηθφ ηδίσκα ηνπ πνπ πιήζνο είλαη ηα αθξηηηθά ηξαγνχδηα. ηνλ Πφλην παξνπζηάζζεθε ην ηζηνξηθφ γεγνλφο ηνπ Κξππηνρξηζηηαληζκνχ, ηεο θξπθήο δειαδή ιαηξείαο ηνπ Υξηζηνχ απφ βηαίσο εμηζιακηζζέληεο έιιελεο, πνπ ζηα θαλεξά ππνθξίλνληαη ηνπο Μσακεζαλνχο θαη ζηα θξπθά, ζε ππφγεηα θαη θξχπηεο, ιεηηνπξγνχληαη, βαπηίδνληαη, παληξεχνληαη απφ ηφηε θαη κέρξη ζήκεξα πνπ βξίζνπλ ζηελ πεξηνρή ηνπ Πφληνπ. Καη εμνξγίδνκαη θαη ειεεηλνινγεί θαλείο ηελ "πνιηηηζκέλε αλζξσπφηεηα ησλ αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ" κε ΟΗΔ θαη UNESCO, πνπ δελ ζθχβεη ζην καξηχξην ησλ αλζξψπσλ απηψλ λα ηνπο εμαζθαιίζεη ην δηθαίσκα ηεο αλεμηζξεζθείαο λα ιαηξεχνπλ ηνλ Θεφ πνπ ζέινπλ. Καη δνχκε ζηνλ 20ν αηψλα. Απφ ηνλ 17ν αηψλα ιεηηνπξγεί ην πεξίθεκν "Φξνληηζηήξην ηεο Σξαπεδνχληαο" θαη θαηά ηνλ 19ν αηψλα θαη απνκίκεζή ηνπ ηδξχεηαη ην Φξνληηζηήξην ηεο Αξγπξνχπνιεο. ηελ Ακηζφ ιεηηνπξγεί πιήξεο γπκλάζην, ε Κεξαζνχληα, ηα Κνηχσξα, ε ηλψπε απαηηνχλ ηα εκηγπκλάζηά ηνπο θαη ζ φια ηα ειιεληθά ρσξηά ηνπ Πφληνπ ιεηηνπξγνχλ δεκνηηθά ζρνιεία θαη ζρνιαξρεία. Γεθάδεο εθαηνκκχξηα δαπαλνχληαη γηα ηε ζπληήξεζε φισλ απηψλ ησλ εθπαηδεπηεξίσλ πνπ ηα θαιχπηνπλ νη νξγαλσκέλεο ειιεληθέο θνηλφηεηεο θη αο έρεη αξαησζεί ν πιεζπζκφο κε ηηο κεηνηθεζίεο ζηε Ρσζζία ιφγσ ησλ αιιεπάιιεισλ ηνπξθηθψλ δησγκψλ ησλ ηειεπηαίσλ πελήληα εηψλ.

6 Η πξψηε δεθαεηία ηνπ παξφληνο αηψλα ήηαλ ν ηειεπηαίνο ζηαζκφο ηεο πξνφδνπ ηνπ Διιεληζκνχ ηνπ Πφληνπ, πνπ, θαηά ηνπο κεηξηφηεξνπο ππνινγηζκνχο, έθηαλε ην κηζφ εθαηνκκχξην ςπρέο. Οη Νεφηνπξθνη, αθνινπζψληαο γεξκαληθέο θαζνδεγήζεηο, επεδίσμαλ, κε θάζε κέζν, ηελ εμφλησζε ησλ αιινζξήζθσλ θαηνίθσλ ηνπ θξάηνπο ησλ, επεηδή θνβφηαλ ηελ απμαλφκελε νηθνλνκηθή ηνπο αθκή θαη ηελ πξφνδφ ηνπο ζε φιεο ηηο εθδειψζεηο ηεο δσήο, ελ αληηζέζεη πξνο ηελ ηνπξθηθή θπιή πνπ ζπλερψο έθζηλε. Οη Βαιθαληθνί πφιεκνη θαη ν πξψηνο παγθφζκηνο πφιεκνο επηηάρπλαλ ηελ εθηέιεζε ησλ πξνγξακκάησλ ηνπο απηψλ. Με ην πξφζρεκα ηεο αζθαιείαο ησλ παξαιίσλ ηνπο έβαιαλ ζε ιεηηνπξγία ην ζαηαληθφ πξφγξακκα λα εμνληψζνπλ ηνπο αιιφζξεζθνπο κε εθηνπίζεηο. Μεηά, ην Κεκαιηθφ θαζεζηψο κε ζθαγέο, πείλα, δίςα, δησγκνχο εμνιφζξεςε φζν κπφξεζε ην ρξηζηηαληθφ θφζκν, ψζπνπ κε ηελ ζπλζήθε ηεο Λσδάλεο ην 1923 κεηνίθεζαλ ζηελ Διιάδα νη Διιελεο ηνπ Πφληνπ, θαη ζηελ Σνπξθία νη ειάρηζηνη Σνχξθνη ηνπ ειιαδηθνχ ρψξνπ. Η εθξίδσζε απηή ησλ Διιήλσλ ηνπ Πφληνπ είλαη απφ ηα πξσηνθαλή εγθιήκαηα ζηελ αλζξψπηλε ηζηνξία. Όζηεξα απφ 27 αηψλεο δσήο έλαο ιαφο εθξηδψζεθε απφ ηε γε ηνπ αθήλνληαο παηξνγνληθέο εζηίεο, ζπίηηα, εθθιεζίεο, ηάθνπο πξνγφλσλ θαη ξίρηεθε ζηηο αθηέο ηεο Διιάδνο. Η Μαθεδνλία, ε Θξάθε, νη κεγάιεο ειιεληθέο πφιεηο, ε Αζήλα, ε Θεζζαινλίθε, ν Πεηξαηάο, ε Πάηξα, ν Βφινο, ε Καβάια, ε Γξάκα θαη άιιεο πνιιέο πεξηνρέο είλαη νη ρψξνη φπνπ πξνζπάζεζαλ θαη ξίδσζαλ νη δπζηπρηζκέλνη απηνί εμσζζέληεο απφ ηελ παηξίδα ηνπο. Καη ν Πφληνο ζήκεξα κέλεη έξεκνο, ζπαξκέλνο απφ εξείπηα ρσξηψλ, εθθιεζηψλ, ζρνιείσλ, ρνξηαξηαζκέλνπο ηάθνπο πξνγφλσλ, θαζπζηεξεκέλνο πνιηηηζκηθά θαη νηθνλνκηθά. Μαξαζκφο θαη εγθαηάιεηςε, ζηαζηκφηεηα θαη θηψρεηα ε εηθφλα ηνπ. ηελ κεηξνπνιηηηθή Διιάδα, νη Πφληηνη, ελάκηζε εθαηνκκχξην ςπρέο ζήκεξα, εθιεθηφ ηκήκα ηνπ ειιεληθνχ έζλνπο, κπφιηαζαλ καδί κε ηνπο άιινπο πξφζθπγεο ηνλ ειιεληθφ θφζκν κε ηελ πξννδεπηηθφηεηα, ηελ εξγαηηθφηεηα, ηελ έθεζε ζηελ νηθνλνκία, ζηηο επηζηήκεο θαη ηνλ πνιηηηζκφ, θαη ζπληέιεζαλ θαη ζπληεινχλ ζηελ αλαγελλεηηθή πξνζπάζεηα ηνπ έζλνπο, θξάηεζαλ θαη θξαηνχλ κε πείζκα ηνλ παξαδνζηαθφ ηνπο πινχην, ην αξραηνπξεπέο γισζζηθφ ηνπο ηδίσκα, πνπ είλαη ε πην γλήζηα επηβίσζε ηεο αξραίαο ησληθήο δηαιέθηνπ, ηα ηξαγνχδηα ηνπο, ηνπο ρνξνχο ηνπο θαη ηνπο κεηαιακπαδεχνπλ ζηηο επεξρφκελεο γεληέο. Με ηα επηζηεκνληθά ηνπο ζσκαηεία θαη ην ζαπκάζην ζέαηξφ ηνπο, ηα πεξηνδηθά θαη εθεκεξίδεο δηαζψδνπλ ηνλ θιεξνλνκεκέλν πνιηηηζκφ ηνπο,

7 κε ηηο ελψζεηο θαη ηνπο επαξρηαθνχο ζπιιφγνπο ηνπο θαιιηεξγνχλ ηελ παξάδνζή ηνπο θαη ζηηο αλζνχζεο θσκνπφιεηο θαη ζηα πξννδεπηηθά ρσξηά ηνπο δνπλ θαη πνξεχνληαη κε γλψκνλα πάληα ηελ πνληηαθή δσή θαη ηελ πνληηαθή ηνπο ζπλέρεηα. Σνπο μερσξίδεηο απφ ηελ θηινμελία θαη ηηκηφηεηά ηνπο. Η πξνθνπή θαη ε αλζνθνξία ηνπο δηθαηψλεη ηνλ πξνθεηηθφ ζηίρν ηνπ δεκνηηθνχ ηνπο ηξαγνπδηνχ. Η Ρωμανία κι' αν' πέρασεν ανθεί και φέρει κι άλλο. ΠΟΝΣΙΑΚΟΙ ΥΟΡΟΙ Αλεθνξίηζαο: Υνξφο ηεο Γαιίαηλαο (επξχηεξε πεξηνρή Μαηζνχθαο- Σξαπεδνχληαο) κηα κνξθή ζεξαλίηζαο κε κνλφ ηηθ ή Κηδέια: Πήξε ηελ νλνκαζία απφ ηνπο ζηίρνπο ηνπ ηξαγνπδηνχ "Κφξε θαηήβα ζν καληξίλ ειιχελ ε θηδέια" 2. Απφ παλ θαη θα: Υνξφο ηεο πεξηνρήο Μαηζνχθαο Σξαπεδνχληαο πνπ ρνξεπφηαλε επηηφπηα κε κηθξά πεδερηά βήκαηα κε πηάζηκν απφ ηε κέζε ή Καπηθεέηθνλ: πσο νλνκαδφηαλ ν ρνξφο ζηελ πεξηνρή ηεο Ληβεξάο θαη ρνξεπφηαλ κε ην ζθνπφ "εζθέξηε ν Γαθνχπ Αγάο" ή Αγθαιηαζηφλ: Η νλνκαζία ηνπ Υνξνχ ζηελ Γαιίαηλα (Μαηζνχθα) 3. Απφ πάλ θαη θα Υνξφο ηνπ Αγ-Σαγ-Μαληέλ, πεξηνρή πνπ βξίζθεηαη θνληά ζηελ Αγθπξα (εζσηεξηθή κεηαλάζηεπζε ζηηο αξρέο ηνπ 1800 απφ ηελ Αξγπξνχπνιε) ή ηηθ: Υνξφο πνπ πηάλνληαλ απφ ηνπο ψκνπο φπσο ην θφηζαξη.κάηη αλάκεζα ζε ραζαπνζέξβηθν θαη ηηθ. 4. Αικαηζνχθ Υνξφο ηεο πεξηνρήο Καξο ή Αξκαηζνχθ: 5. Αηζηαπάη: Υνξφο πνπ ρνξεπφηαλε ζηα Πιάηαλα θσκφπνιε Γπηηθά ηεο Σξαπεδνχληαο (ζηα ηνχξθηθα νλνκάδεηαη Akcapat) απ φπνπ πήξε θαη ην φλνκά ηνπ. Σελ ίδηα νλνκαζία ζπλαληάκε θαη ζηελ Μαηζνχθα, φπνπ ρνξεπφηαλε θαη απφ γπλαίθεο 6. Γέκνπξα: Υσξηφ αλαηνιηθά ηεο Σξαπεδνχληαο. ηελ πεξηνρή εβάζηεηαο ρνξεπφηαλ ζαλ κία κνξθή Σξπγψλαο ηα ρσξηά κεηαμχ Γέκνπξαο - Σξαπεδνχληαο ρνξεπφηαλ ζαλ παξαιιαγή ηνπ εηαηξέ. 7. Γεηίεξε: Υνξφο ηεο Αξγπξνχπνιεο ηνπ Πφληνπ ή Γεληίαξαηο: εκαίλεη ρνξφο ησλ 7 δηαγσληδνκέλσλ γεληί=εθηά, αξαηο=δηαγσληζκφο ή Γαληίαξα: εκαίλεη εθηά κηθξά δξνκάθηα γεληί= εθηά, αξά =κηθξφο δξφκνο 8. Γηνπβαξιαληνχκ: εκαίλεη θαηξαθχιηζκα. Υνξφο ησλ πεξηνρψλ Αγ-Νηαγ- Μαληέλ θαη ακςνχληαο. Υνξεχεηαη ζε παξαιιαγέο κε δηαθνξεηηθή κνπζηθή θαη ζε άιιεο πεξηνρέο ηνπ Πφληνπ φπσο, Αξγπξνχπνιε & Πάθξα Ο πξψηνο θξαηάεη καληήιη θαη θάλεη ιαβχξηλζν 9. Γηπάη: Σν φλνκα ηνπ ρνξνχ ζηελ Σξαπεδνχληα. Πήξε ην φλνκά ηνπ απφ ηα δχν επηηφπηα παηήκαηα.

8 ή Γηαβαζηφλ: εκαίλεη αξγφο ρνξφο ή Κνδεζπεληαθφλ: Υνξφο ηεο νηθνδέζπνηλαο ή Οκάι Σξαπεδνχληαο: Σν φλνκα ηνπ ρνξνχ ζηελ Διιάδα 10. Γηπιφλ Κφηο: Λέγεηαη φηη έρεη ηελ πξνέιεπζε ηνπ απφ ηελ Αξκελία ή Σίηαξα: ή Σξηπάη: Η νλνκαζία πάξζεθε απφ ηξία επηηφπηα παηήκαηα ηεο θηέξλαο 11. Γηπιφλ νκάι: Υνξφο ηεο Πεξηνρήο ηνπ Κηνπκνχο Μαληέλ (Μεηαιιείν ίκ) παξαιιαγή ηνπ Κνηζηρηφλ Οκάι 12. Δηαηξέ: Πήξε ην φλνκά ηνπ απφ ηνλ ζηίρν ηνπ ηξαγνπδηνχ "πέξλημνλ κε έηαηξε". Υνξεπφηαλε ζηελ Σξαπεδνχληα. 13. Θαλαηί ιάγθεκαλ: Υνξφο ηεο πεξηνρήο Πάθξαο. Δίλαη ν ρνξφο κε ηνλ νπνίν απηνθηφλεζαλ νη θνπέιεο πνπ ήηαλ θιεηζκέλεο ζην θάζηξν ηνπ πνηακνχ Αιπ γηα 48 εκέξεο. 14. Θχκηγκα: Σειεηνπξγηθφο ρνξφο ηνπ γάκνπ. Υνξεχεηαη απφ εθηά δεπγάξηα κε πξψην ην δεπγάξη ησλ λεφλπκθσλ, θαη έλα κφλν (ηέθ), θξαηψληαο ιακπάδεο ή Δθηά δεπγάξηα θαη ην ηέθ: Πήξε ην φλνκά ηνπ απφ ηνπο ζηίρνπο ηνπ ηξαγνπδηνχ "εθηά δεπγάξηα θαη ην ηέθ θξαηνχλε ηε ιακπάδα" 15. Καιφλ θνξίηο: Υνξφο ηεο πεξηνρήο Μαηζνχθαο Σξαπεδνχληαο. Μία κνξθή ζεξαλίηζαο πνπ πήξε ην φλνκα απφ ηνλ ζηίρν ηνπ ηξαγνπδηνχ "Καιφλ θνξίηο, θαιφλ θνξίηο, θαιφλ θ εβινεκέλνλ" ή Παπφξ: Πήξε ηελ νλνκαζία απφ ηνλ ζηίρν ηνπ ηξαγνπδηνχ "Μάλα ηέξελ ην παπφξ λη' άζθεκα θνπλίεηαη" 16. Κει θίη: εκαίλεη "έια θαη θχγε" Κσκφπνιε ζηα φξηα εβάζηεηαο- Κνισλίαο (Νηθφπνιηο). Ο ρνξφο πάεη ζηα αξηζηεξά 17. Κνξηηζί ρνξφλ: (Κηζιάξ θατηεζί) Υνξφο ηεο πεξηνρήο Πάθξαο. Υνξεχζεθε ην 1680 ζην θάζηξν ηνπ πνηακνχ Aιπ (Κηζιάξ θαιέ) θαη ζπκβνιίδεηην δίιεκκα απηνθηνλία ή παξάδνζεο ζηνπο Σνχξθνπο. 18. Κφηο: Υνξεπφηαλε ζρεδφλ ζε φιν ηνλ Πφλην κε παξαιιαγέοζην θξάηεκα ησλ ρεξηψλ. ηνλ Αλαηνιηθφ Πφλην θξαηηφηαλε απφ ηηο παιάκεο ελψ ζην δπηηθφ απφ ηνπο ψκνπο φπσο ην θφηζαξη. 19. Κνηζαγθέι: Υνξεπφηαλε ζην ηέινο ηεο γακήιηαο δηαζθέδαζεο. Μ' απηφλ ηνλ ρνξφ απνρσξνχζαλ νη θαιεζκέλνη γηα ηαζπίηηα ηνπο. Ο πξψηνο θξαηάεη ην καληήιη. 20. Κνηζάθη: Αληηθξηζηφο δεπγαξσηφο ρνξφο ηεο Νηθφπνιεο (θαξζηιακάο) ή Κεηζέθ Κεηζέθ: Ο ίδηνο ρνξφο κε δηαθνξεηηθή κνπζηθή ρνξεπφηαλε ζε ρσξηά ηεο Σξαπεδνχληαο 21. Κφηζαξη: Υνξφο ηεο πεξηνρήο Κάξο, πνπ νη ρνξεπηέο πηάλνληαη απφ ηνπο ψκνπο. 22. Κνηζηθηφλ νκάι: Υνξεπφηαλε ζε κηθξέο παξαιιαγέο ζε φιεο ζρεδφλ ηηο πεξηνρέο ηνπ Πφληνπ, φπνπ ηνπ δίλαλε θαη αλάινγε νλνκαζία ή Δκπξ νπίο: εκαίλεη κπξνο-πίζσ ή Οκάιη: Η νλνκαζία ζηελ πεξηνρή ηεο Νηθφπνιηο ή Σζαξαρφη: Σν φλνκα ηνπ ρνξνχ ζηελ πεξηνρή ηνπ Αγ-Νηαγ-Μαληέλ κε κηθξή παξαιιαγή ζηα βήκαηα. ή Φνπινχξ Η νλνκαζία ηνπ ρνξνχ ζε ρσξηά ηεο Μαηζνχθαο ή Αξγνιαβάο: Η νλνκαζία ηνπ ρνξνχ ζηελ Πάθξα ή Κεξαζνπληαίτθνλ: Σα ηξία ηειεπηαία νλφκαηα δφζεθαλ ζηελ Διιάδα

9 ή Οκάι Κεξαζνχληαο ή Λάραλα Πήξε ην φλνκα ζηελ Διιάδα απφ ην ηξαγνχδη 'Λάραλα πνπιίκ' ιάραλα" 23. Κνχζεξα: Υσξηφ θνληά ζηε Μνλή Ισάλλε ηνπ Βαδειψλα. Μία κνξθή ηηθ ζε γξήγνξν ξπζκφ κε ηα ρέξηα θάησ. ή Μνζθψθ: Η νλνκαζία ηνπ ρνξνχ ζηελ Διιάδα, ρνξεπφηαλε απφ θάπνηνλ νλφκαηη Μνζθνθίδε ζηελ Θεζζαινλίθε, ν νπνίνο πξφζζεζε θάπνηνπο απηνζρεδηαζκνχο ζην ρνξφ. Απφ απηφλ πήξε θαη ην φλνκα. 24. Κσζηαληίλ άββαο: (Οζκάλ Αγάο) Φξνχξαξρνο ζηξαηεγφο ηεο Πάθξαο-ακςνχληαο ην Γηαθψλεζε κε ηνλ Αιέμην Κνκλελφ ην 1204 κεηά ηελ θαηάιεςε ηεο Κσλ/πνιεο απφ ηνπο Φξάγθνπο, ζέινληαο λα θάλεη ρσξηζηφ θξάηνο ζηελ πεξηνρή ηεο Γεδειψλαο(Πάθξα-Ακηζφο-Κάβδα θιπ.). Δίλαη παξαιιαγή ηνπ Γηνπβαξιαληνχκ. 25. Λέηζη: Υνξφο ηεο πεξηνρήο Κάξο. Παξαιιαγή ηεο ιεηζίλαο ζε αξγφ ξπζκφ. 26. Λεηζίλα: Υνξφο ηεο πεξηνρήο Κάξο. 27. Μαληήιηα: Υνξφο ηνπ Κηνπκνχο Μαληέλ (Μεηαιιείν ίκ) Υνξεπφηαλε θαη ζηνπο γάκνπο, ζην δξφκν κπξνζηά απφ ην δεπγάξη. 28. Μαχξνλ πεγάδ: (Καξά Πνπλάξ) Υσξηφ ηεο Πάθξαο 29. Μαραίξηα: Υνξφο επίδεημεο καραηξηψλ. Αλαθέξεηαη ζηελ Κχξνπ Αλάβαζε απφ ηνλ Ξελνθψληα φηαλ ρνξεχζεθε απφ δχν Θξάθεο ζηελ Οξληνχ (Κνηχσξα) ή Tε καραηξί ή Πηηζάθ ντλί: Η Σνχξθηθε νλνκαζία ηνπ ρνξνχ 30. Μαρκφξ: Υνξφο ηεο Νηθφπνιεο (Αμί Κντ) 31. Μειίηζα: εκαίλεη κηθξή κειηά 32. Μεηεξίηζα: Υνξφο ησλ παξαιίσλ θαη ησλ ζαινληψλ ηεο Σξαπεδνχληαο θεξκέλνο απφ ηελ Δπξψπε κε ηξαγνχδη ζηελ Νενειιεληθή γιψζζα (Καληξίιηεο). Πήξε ηελ νλνκαζία ηνπ απφ ηνλ ζηνίρν "Μεηεξίηζα κνπ γιπθηά έρσ κηα αγαπεηηθηά" 33. Μνλφλ Υνξφλ: (Σέθ θατηέλ) Υνξφο πνπ ρνξεπφηαλε απφ ηνπο αληάξηεο ηεο Πάθξαο 34. Μνπδελίηθνλ ή Κηκηζραλαιίδηθνλ: Η Μνχδελα είλαη ρσξηφ ηεο Αξγπξνχπνιεο. Κηνπκνπζραλέ είλαη ε Σνχξθηθε νλνκαζία ηεο Αξγπξνχπνιεο 35. Μσκνγέξηα: Τπάξρνπλ ζε δηάθνξεο παξαιιαγέο αθφκε θαη ζαλ ζεαηξηθέο παξαζηάζεηο κε Αξηζηνθαληθφ δηάινγν (ιατθά δξψκελα) 36. Νηνικέ ή Σζνικέ: Υνξφο ηεο πεξηνρήο θη (Αλαηνιηθά ηεο Σξαπεδνχληαο) 37. Οκάι Μνλφλ: Απιφο ρνξφο κε έμη βήκαηα πνπ δελ ρξεηάδεηαη ηδηαίηεξε ρνξεπηηθή ηθαλφηεηα θαη ηνλ ζπλαληάκε ζηελ πεξηνρή Σζηκεξάο ζηελ Αξγπξνχπνιε θαη ζηελσξαπεδνχληα. 38. Οκάι (Κάξο): Ίδηνο ρνξφο κε ηνλ πξνεγνχκελν κε έληνλν ηξέκνπιν ζην ζψκα. ή Πατπνχξη: Πφιε Ννηηναλαηνιηθά ηεο Σξαπεδνχληαο έμσ απφ ηα φξηα ηνπ δηεθδηθνχκελνπ Πφληνπ ηνπ ή Σηδ: Ο ίδηνο ρνξφο ζε πην αξγή κνξθή ζην Αγ Νηάγ Μαληέλ 39. Οχηζατ: Υνξφο ηεο Νηθφπνιεο κε έληνλν ηξέκνπιν κε 10 βήκαηα.

10 Αιιάδεη ε ζέζε ησλ ρεξηψλ αλάινγα κε ηελ πεξηνρή πνπ ρνξεπφηαλ. ή Οχηζαιηη: εκαίλεη 3-6 ζηα Σνχξθηθα ή Κνπληρηφλ: Η νλνκαζία ζην Αμη Κηντ Νηθφπνιεο απφ ην έληνλν ηξέκνπινζην ζψκα ή Οκάι Γαξαζάξεο Η νλνκαζία ζηελ Διιάδα. 40. Παηνχια: Σν φλνκα ηνπ ρνξνχ ζην Γπηηθφ Πφλην. Πήξε ηελ νλνκαζία ηνπ απφ ηνλ ζηίρν "Σε Παηνχιαο ε κάλα, η εκφλ ε Καινκάλα" ή Πηπηινκάηελα: Σν φλνκα ηνπ ρνξνχ ζηνλ Αλαηνιηθφ Πφλην. Πήξε ηελνλνκαζία ηνπ απφ ηνλ ζηίρν: "Σελ Πηπηινκάηελαλ, νχτ αλάζεκά ηελαλ" ή Κφξε Κνπέια: Ο ίδηνο ρνξφο ζε κηθξή παξαιιαγή κε δηαθνξεηηθή κνπζηθή φπσο νλνκαδφηαλ ζηελ Γαιίαηλα. 41. ακζφλ Υνξφο ηεο πεξηνρήο ακςνχληαο 42. αξηθνχδ Θα πεη μαλζφ θνξίηζη ζηα Σνχξθηθα. Λέγεηαη φηη είλαη ν ρνξφοηνπ ζεξηζκνχ. Τπάξρεη ζε δηάθνξεο παξαιιαγέο, ζε πνιιέοπεξηνρέο ηνπ Πφληνπ. 43. έξξα: Ο σξαηφηεξνο θαη δηαζεκφηεξνο ρνξφο. Πήξε ηελ νλνκαζία ηνπ απφ ηνλ πνηακφ έξξα. Τπάξρεη ζε δηαθνξεηηθέο κνξθέο αλάινγα κε ηελ πεξηνρή. ή Λάδηθνλ: Σν φλνκα ηνπ ρνξνχ ζηελ πεξηνρή ηνπ θεσο φρη γηαηί ήηαλρνξφο ησλ Λαδψλ αιιά γαηί νη Οθιίδεο είλαη θάηνηθνη ηεο Λαδηθήο ρψξαο. ή Σνγηαιίδηθνλ: Σν φλνκα ηνπ ρνξνχ ζηελ πεξηνρή Σφληαο 44. εξαλίηζα ή Υαηξεαλίηζα ή Δηθνζηέλα ή Αξκελίηζα Υνξφο ηνπ Ννηηναλαηνιηθνχ Πφληνπ. Πήξε ην φλνκά ηνπ απφ ηελ πεξηνρή Υεξνίαλα φπνπ ρνξεπφηαλ. ηελ πεξηνρή ηεο Αξγπξνχπνιεο. 45. ηηφλ Μία κνξθή αλάπνδνπ κνλνχ ηηθ. Υνξεπφηαλ ζηελ Ικέξα. Ο ρνξφο πάεη πξνο ηα αξηζηεξά. 46. ηελά Γξφκα: (Σαξαηζνχ νθαθιάξ) Υνξφο ηεο πεξηνρήο Πάθξαο 47. Σάκζαξα Υνξφο ηεο Νηθφπνιηο. Η κνπζηθή είλαη παξαιιαγή ηεο "πηπηινκάηελαο". Υνξεπφηαλ ζηελ Παιηζάλα-Νηθφπνιηο 48. Σακζάξα Υνξφο κε βάζε ην Γηπάη. Υνξεπφηαλ ζηα ρσξηά ηεο ΆλσΜαηζνχθαο & Αξγπξνχπνιηο. Η κνπζηθή είλαη παξαιιαγή ηεο "πηπηινκάηελαο" 49. Σέξο (Αγ Νηάγ Μαληέλ) Μία κνξθή Σξπγψλαο κε αλάπνδν ιαβχξηλζν. Ο ρνξφο πάεη πξνο η αξηζηεξά. ή Γέκνπξα Έηζη νλνκάδεηαη ν ίδηνο ρνξφο ζηελ επαξρία Καθάηζεο ζηελ Αξγπξνχπνιε 50. Σέξο (Κηνπκνχο Μαηέλ) Η ηξπγψλα ζε δηαθνξεηηθή ρνξεπηηθή θαη κνπζηθή παξαιιαγή. Ο ρνξφο πάεη πξνο η αξηζηεξά. 51. Σηθ (Μνλφ): Υνξφο ηεο Μαηζνχθαο κε έμη βήκαηα ή Γηπιφλ Ο ίδηνο ρνξφο φπσο νλνκάδεηαη ζηελ Γαιίαηλα. 52. Σηθ (Γηπιφλ) ή Σηθ ν Γφλαηνλ: Υνξφο πνπ ρνξεπφηαλ ζε φιν ζρεδφλ ηνλ Πφλην κε δέθα (10) βήκαηα. 53. Σηθ (Σξνκαρηφλ) ή Λαγγεπηφλ Υνξεπφηαλ ηδηαίηεξα ζηα Κνηχσξα θαη ζην Κάξο.

11 54. Σίηαξα ή Σεηέ Αγάηο Παξαιιαγή ηνπ Γεηηέξε ζε βήκαηα θαη κνπζηθή κε βάζε ην Γηπάη. Υνξφο ηεο Αξγπξνχπνιεο. 55. Σξηπάη Υνξφο ηεο Αλσ Μαηζνχθαο 56. Σξπγψλα Υνξεπφηαλ ζε παξαιιαγέο ζε δηάθνξεο πεξηνρέο ηνπ Πφληνπ. Πήξε ην φλνκά ηνπ απφ ηνλ ζηνίρν: "Αθεί πέξαλ ζ νξκαλφπνλ ε Σξπγψλα ε Κνξψλα" 57. Σπξθψλ (Σξχθσλαο) Υνξφο ηεο πεξηνρήο Πάθξαο. Ο Σξχθσλαο ήηαλ ππαξθηφ πξφζσπν (αξζνχεο) ν νπνίνο ρφξεπε πάληα αλάπνδα. 58. Σζνπαλιάξ Υσξηφ αλαηνιηθά ηεο ηλψπεο 59. Σζνπξηνχγνπδνπο Υνξφο ηνπ Κηνπκνχο Μαηέλ. Μηά κνξθή γξήγνξνπ ηηθ κε ηα ρέξηα θάησ ζε δηαξθή θίλεζε κπξνο-πίζσ 60. Φφλα Υνξφο ηεο Αξγπξνχπνιεο. Παξαιιαγή ηνπ Γηνπβαξιαληνχκ. ή Αξκελίηζαο Ο ίδηνο ρνξφο φπσο νλνκαδφηαλ ζηε Γαιίαηλα 61. Υάια-Υάια Υνξφο ηεο πεξηθέξεηαο Καθάηζεο (Αξγπξνχπνιε) 62. Υαιάτ Υνξφο ηνπ Αγ Νηάγ Μαηέλ. Ο πξψηνο θξαηάεη καληήιη.

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ Να σαπακηηπίζεηε ηιρ πποηάζειρ, πος ακολοςθούν, υρ ππορ ηην οπθόηηηά ηοςρ, με ηην ένδειξη Σωστό ή Λάθος 1. ηελ αξραία Ρώκε νη πιεβείνη δελ είραλ αξρηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ 1.Απηόο πνπ ζα αλαγλσξηζηεί απνπζηάδεη γηα πνιύ θαηξό. 2.Δπηζηξέθεη κε πιαζηή ηαπηόηεηα ή κεηακνξθσκέλνο. 3.Απνκνλώλνληαη ηα δύν πξόζσπα 4.Άξζε κεηακόξθσζεο 5.Απνθάιπςε 6.Ακθηβνιίεο-απνδεηθηηθά

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1379/50 1. Όηαλ ινηπόλ ήξζαλ [νη πξέζβεηο ζηελ Αζήλα], αθνύ ζπλέιαβαλ νη Αζελαίνη θαη ηνπο πξέζβεηο σο ππνθηλεηέο ζηάζεο θαη όζνπο έπεηζαλ [νη πξέζβεηο], ηνπο ζπγθέληξσζαλ γηα αζθάιεηα ζηελ Αίγηλα.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1382/153 1. Καη όηαλ έγηλε ε ππνρώξεζε αξγά ην απόγεπκα, επεηδή θνβήζεθαλ νη νιηγαξρηθνί κήπσο νη δεκνθξαηηθνί, αθνύ θάλνπλ επίζεζε, θαηαιάβνπλ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΓΩΝΗΣΜΑ ΣΤΑ ΜΑΘΖΜΑΤΗΚΑ. Ύλη: Μιγαδικοί-Σσναρηήζεις-Παράγωγοι Θεη.-Τετν. Καη Εήηημα 1 ο :

ΓΗΑΓΩΝΗΣΜΑ ΣΤΑ ΜΑΘΖΜΑΤΗΚΑ. Ύλη: Μιγαδικοί-Σσναρηήζεις-Παράγωγοι Θεη.-Τετν. Καη Εήηημα 1 ο : ΓΗΑΓΩΝΗΣΜΑ ΣΤΑ ΜΑΘΖΜΑΤΗΚΑ Ον/μο:.. Γ Λσκείοσ Ύλη: Μιγαδικοί-Σσναρηήζεις-Παράγωγοι Θεη.-Τετν. Καη. 11-1-11 Εήηημα 1 ο : Α. Γηα ηελ ζπλάξηεζε f, λα βξείηε ην δηάζηεκα ζην νπνίν είλαη παξαγσγίζηκε θαζώο θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΣΑΣΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ σολή Γιοίκηζηρ και Οικονομίαρ Σμήμα Λογιζηικήρ. Θέμα πηςσιακήρ επγαζίαρ: Ο Δλληνιζμόρ ηηρ Καππαδοκίαρ

ΑΝΩΣΑΣΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ σολή Γιοίκηζηρ και Οικονομίαρ Σμήμα Λογιζηικήρ. Θέμα πηςσιακήρ επγαζίαρ: Ο Δλληνιζμόρ ηηρ Καππαδοκίαρ ΑΝΩΣΑΣΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ σολή Γιοίκηζηρ και Οικονομίαρ Σμήμα Λογιζηικήρ Θέμα πηςσιακήρ επγαζίαρ: Ο Δλληνιζμόρ ηηρ Καππαδοκίαρ ςποβλειθήζα ζηον Δπίκ. Καθηγηηή Καπαζαββόγλος Αναζηάζιο

Διαβάστε περισσότερα

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 10 ε : ΜΗΥΑΝΙΚΗ ΜΔΡΟ Β ΠΙΔΗ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Καξέθια θαθίξε Όξγαλα Τιηθά Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ.

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ.

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ. Απαντήσεις θέματος 2 Απηά πνπ έπξεπε λα γξάςεηε (δελ ρξεηαδόηαλ δηθαηνιόγεζε εθηόο από ην Γ) Α return a*b; Β 0:acegf2, 1: acegf23, 2: acegf234, 3:acegf2345, 4:acegf23456, 5:acegf234567, 6:acegf2345678,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

1 ορ ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάπηπμε θηλεηηθώλ δεμηνηήησλ θαη ηθαλνπνηεηηθή εθηέιεζε νξηζκέλσλ από απηέο Σηόχορ :1 ορ και 4 ορ

1 ορ ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάπηπμε θηλεηηθώλ δεμηνηήησλ θαη ηθαλνπνηεηηθή εθηέιεζε νξηζκέλσλ από απηέο Σηόχορ :1 ορ και 4 ορ 1 ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάημε θηλεηηθώλ δεμηηήησλ θαη ηθαληεηηθή εθηέιεζε ξηζκέλσλ α αηέ Σηχ :1 και 4 Γλώζε ηε άζα κε δάηια ζηελ εηζθαίξηζε. Ειδιώξει Πειεχμεα Χ 1. Τα αηδηά λα κάζλ ηελ άζα κε δάηια. 1.

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ Σχολικό έτος: 2011-2012 Καθηγήτριες: Κεφαλληνού Λουκία- Καλλία Αθηνά ΙΙ. ΟΙ ΑΧΑΙΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΠΟ ΣΟΤ ΠΡΟΙΣΟΡΙΚΟΤ ΥΡΟΝΟΤ ΕΩ ΚΑΙ ΣΟ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ 1. ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ.

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ. ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΟΑIΤΜΘΔΘ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ 11V11 ΗΚΘΙΘΑ 6-10 ΤΠΞΜΩΜ ΛΕΘΞΜΕΙΗΛΑΑ ΞΣ ΟΑΘΤΜΘΔΘΞΣ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ ΓΘΑ ΟΑΘΙΕΡ ΗΚΘΙΘΑΡ 6-10 ΕΩΜ Η ΔΘΑΔΠΞΛΗ ΑΟΞ Η ΛΘΑ ΕΡΘΑ ΡΗΜ ΑΚΚΗ ΕΘΜΑΘ ΛΕΓΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. Οξηδόληηα θαη θαηαθόξπθε κεηαηόπηζε παξαβνιήο

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. Οξηδόληηα θαη θαηαθόξπθε κεηαηόπηζε παξαβνιήο ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Οξηδόληηα θαη θαηαθόξπθε κεηαηόπηζε παξαβνιήο 1 ε Δξαζηεξηόηεηα Αλνίμηε ην αξρείν «Μεηαηόπηζε παξαβνιήο.ggb». Με ηε καύξε γξακκή παξηζηάλεηαη ε γξαθηθή παξάζηαζε ηεο f(x)=αx 2 πνπ ζα ηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν.

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. B-Δέλδξα Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. Δέλδξα AVL n = 2 30 = 10 9 (πεξίπνπ). 30

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα.

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα. Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα Γηαθξάγκαηα Δξγαιεία Καηαζθεπέο 2 Η θαηαζθεπή πεξηγξάθεηαη ζηελ αληίζηνηρε ελόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Καηαζθεπάδνπκε έλα νγθνκεηξηθό δνρείν από πιαζηηθό κπνπθάιη λεξνύ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΠΡΟΒΛΗΜΑ Σε έλα ηνπξλνπά βόιετ δήισζαλ ζπκκεηνρή νκάδεο Γπκλαζίσλ ηεο Κύπξνπ.

Διαβάστε περισσότερα

Δπώλπκν Όλνκα Ψεπδώλπκν/ Καιιηηερληθό όλνκα Σόπνο γελλήζεωο Ζκεξνκελία γελλήζεωο Ζκεξνκελία ζαλάηνπ Βηνγξαθηθά ζηνηρεία Πξνζωπνγξαθίεο Μόληκε

Δπώλπκν  Όλνκα  Ψεπδώλπκν/ Καιιηηερληθό όλνκα Σόπνο γελλήζεωο  Ζκεξνκελία γελλήζεωο Ζκεξνκελία ζαλάηνπ Βηνγξαθηθά ζηνηρεία Πξνζωπνγξαθίεο Μόληκε A.K. 0279 Δπώλπκν Υαξίδεκνο Όλνκα Γηώξγνο Ψεπδώλπκν/ Καιιηηερληθό όλνκα Υαξίηνο Σόπνο γελλήζεωο Κεθηζηά Ζκεξνκελία γελλήζεωο 1924 Ζκεξνκελία ζαλάηνπ 11 Απξηιίνπ 1996 Βηνγξαθηθά ζηνηρεία Ήηαλ ν πξωηόηνθνο

Διαβάστε περισσότερα

Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π

Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π Α ο υ ι ς ε κ ς ξ μ ι κ ή ρ ύ μ θ ε ρ η 6 Τ ξ μ έ α π ΘΘΘ, X ώ ο ξ π κ α ι Δ π ι κ ξ ι μ χ μ ί α Η έ μ α : Διδάρκξμςεπ: Τξ εύοξπ ςξσ ξοίξσ Ιεοαμεικόπ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ Α ΛΥΚΕΙΟΥ

ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ Α ΛΥΚΕΙΟΥ Α/Α : 0_1380 /151 2. ζρνιηθό βηβιίν, ζει. 29: «O παηέξαο ηνπ Γξύιινο ήηαλ εύπνξνο θηεκαηίαο ηεο δεκνθξαηίαο ην 403 π.χ.», «Ο βαζηιηάο Αγεζίιανο παλεγπξηζκνύο»/ ζει.30: «Δύν ηζηνξηθέο

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 Κα ακαθένεηε 5 εονςπασθέξ πώνεξ θαη κα βνείηε ημ είδμξ ημο μνοθημύ ημοξ πιμύημο. Πμημη πανάγμκηεξ επηηνέπμοκ ηεκ θαηαζθεοή μεγάιςκ ηεπκηθώκ ένγςκ; Ε ελόνολε (ελαγςγή

Διαβάστε περισσότερα

Κευάλαιο 8 Μονοπωλιακή Συμπεριφορά- Πολλαπλή Τιμολόγηση

Κευάλαιο 8 Μονοπωλιακή Συμπεριφορά- Πολλαπλή Τιμολόγηση Κευάλαιο 8 Μονοπωλιακή Συμπεριφορά- Πολλαπλή Τιμολόγηση Πώς πρέπει να τιμολογεί ένα μονοπώλιο; Μέρξη ζηηγκήο ην κνλνπώιην έρεη ζεσξεζεί ζαλ κηα επηρείξεζε ε νπνία πσιεί ην πξντόλ ηεο ζε θάζε πειάηε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger

Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger 1 θύιιν ζθνιηάηαο 2 πξάζα 150 γξ. bacon 150 γξ. θέηα ΓΧΓΧΝΗ 100 γξ. γξαβηέξα ΓΧΓΧΝΗ 1 θ.ζ. ειαηόιαδν Κόβνπκε ηα πξάζα ζε ιεπηέο ξνδέιεο. Κόβνπκε ην bacon

Διαβάστε περισσότερα

Τν Πξόγξακκα ζα αλαθνηλσζεί, ακέζσο κεηά ηηο γηνξηέο ηνπ Πάζρα.

Τν Πξόγξακκα ζα αλαθνηλσζεί, ακέζσο κεηά ηηο γηνξηέο ηνπ Πάζρα. Οι Πανελλαδικέρ Δξεηάζειρ για ηην ειζαγωγή ζηην ηπιηοβάθμια εκπαίδεςζη θα ππαγμαηοποιηθούν ππιν ηιρ απολςηήπιερ ενδοζσολικέρ εξεηάζειρ ηων μαθηηών και ηων μαθηηπιών. Τν Πξόγξακκα ζα αλαθνηλσζεί, ακέζσο

Διαβάστε περισσότερα

Η Ύςσζε ηνπ Τηκίνπ Σηαπξνύ. 14 Σεπηεκβξίνπ

Η Ύςσζε ηνπ Τηκίνπ Σηαπξνύ. 14 Σεπηεκβξίνπ Η Ύςσζε ηνπ Τηκίνπ Σηαπξνύ 14 Σεπηεκβξίνπ Ση γηνξηάδνπκε ηελ εκέξα ηεο ύςσζεο ηνπ Σηκίνπ ηαπξνύ (1/6) Τν έηνο 326 ε Αγία Ειέλε πήγε ζηελ Ιεξνπζαιήκ γηα λα πξνζθπλήζεη ηνπο Αγίνπο Τόπνπο θαη λα επραξηζηήζεη

Διαβάστε περισσότερα

Άσκηση 1 - Μοπυοποίηση Κειμένου

Άσκηση 1 - Μοπυοποίηση Κειμένου Άσκηση 1 - Μοπυοποίηση Κειμένου Σηηο παξαθάησ γξακκέο εθαξκόζηε ηε κνξθνπνίεζε πνπ πεξηγξάθνπλ Γξακκή κε έληνλε γξαθή Γξακκή κε πιάγηα γξαθή Γξακκή κε ππνγξακκηζκέλε γξαθή Γξακκή κε Arial Font κεγέζνπο

Διαβάστε περισσότερα

Παλαιοσλαβική Γλώσσα. Ενότητα 9: Το σύστημα των συμφώνων. Αλεξάνδρα Ιωαννίδου. Τμήμα Σλαβικών Σπουδών

Παλαιοσλαβική Γλώσσα. Ενότητα 9: Το σύστημα των συμφώνων. Αλεξάνδρα Ιωαννίδου. Τμήμα Σλαβικών Σπουδών Παλαιοσλαβική Γλώσσα Ενότητα 9: Το σύστημα των συμφώνων Αλεξάνδρα Ιωαννίδου Τμήμα Σλαβικών Σπουδών (11) Σνλ 9ν-10ν αηώλα κ.υ. ηα πγξά θαη είραλ ζαθή ζπιιαβνπνηεηηθή ιεηηνπξγία ζαλ θη απηή πνπ εκθαλίδεηαη

Διαβάστε περισσότερα

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2 TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 Δημιουργία σελίδων και βιβλίων Έλα θαηλνύξην βηβιίν πεξηέρεη κία άδεηα ζειίδα κε έλα άδεην background. Δελ κπνξνύκε λα μερσξίζνπκε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013 ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 7 ΜΑΪΟΥ 13 ΘΔΜΑ Α : (Α1) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 33-335 (Α) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 6 (Α3) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα (Α) α) Λάζνο β) Σωζηό γ) Σωζηό

Διαβάστε περισσότερα

Μηα ζπλάξηεζε κε πεδίν νξηζκνύ ην Α, ζα ιέκε όηη παξνπζηάδεη ηοπικό μέγιζηο ζην, αλ ππάξρεη δ>0, ηέηνην ώζηε:

Μηα ζπλάξηεζε κε πεδίν νξηζκνύ ην Α, ζα ιέκε όηη παξνπζηάδεη ηοπικό μέγιζηο ζην, αλ ππάξρεη δ>0, ηέηνην ώζηε: 1 ΟΡΙΜΟΙ MONOTONIA AKΡOTATA Μηα ζπλάξηεζε κε πεδίν νξηζκνύ ην Α, ζα ιέκε όηη παξνπζηάδεη ηοπικό μέγιζηο ζην, αλ ππάξρεη δ>0, ηέηνην ώζηε: Σν ιέγεηαη ζέζε ή ζεκείν ηνπ ηνπηθνύ κεγίζηνπ θαη ην ( ηνπηθό κέγηζην.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΝΕΣΑΙΡΙΜΟΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ Γςναικείορ Αγποηικόρ ςνεηαιπιζμόρ παπαδοζιακών πποϊόνηων Αγ. Ανηώνιορ

ΤΝΕΣΑΙΡΙΜΟΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ Γςναικείορ Αγποηικόρ ςνεηαιπιζμόρ παπαδοζιακών πποϊόνηων Αγ. Ανηώνιορ ΤΝΕΣΑΙΡΙΜΟΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ Γςναικείορ Αγποηικόρ ςνεηαιπιζμόρ παπαδοζιακών πποϊόνηων Αγ. Ανηώνιορ Η πινύζηα βνξεηνειιαδίηηθε παξάδνζε βξίζθεη ηελ απόιπηε έθθξαζή ηεο ζηα μερσξηζηά πξντόληα

Διαβάστε περισσότερα

Γ ΣΑΞΖ ΔΝΗΑΗΟΤ ΛΤΚΔΗΟΤ ΔΞΔΣΑΕΟΜΔΝΟ ΜΑΘΖΜΑ: ΜΑΘΖΜΑΣΗΚΑ ΘΔΣΗΚΩΝ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΤΝΑΡΣΖΔΗ ΟΡΗΑ ΤΝΔΥΔΗΑ (έως Θ.Bolzano) ΘΔΜΑ Α

Γ ΣΑΞΖ ΔΝΗΑΗΟΤ ΛΤΚΔΗΟΤ ΔΞΔΣΑΕΟΜΔΝΟ ΜΑΘΖΜΑ: ΜΑΘΖΜΑΣΗΚΑ ΘΔΣΗΚΩΝ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΤΝΑΡΣΖΔΗ ΟΡΗΑ ΤΝΔΥΔΗΑ (έως Θ.Bolzano) ΘΔΜΑ Α Γ ΣΑΞΖ ΔΝΗΑΗΟΤ ΛΤΚΔΗΟΤ ΔΞΔΣΑΕΟΜΔΝΟ ΜΑΘΖΜΑ: ΜΑΘΖΜΑΣΗΚΑ ΘΔΣΗΚΩΝ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΤΝΑΡΣΖΔΗ ΟΡΗΑ ΤΝΔΥΔΗΑ (έως Θ.Bolzano). Να δηαηππώζεηε ην Θ.Bolzano. 5 ΘΔΜΑ Α μονάδες A. Να απνδείμεηε όηη γηα θάζε πνιπωλπκηθή

Διαβάστε περισσότερα

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΙΜΟ Μάρτιος 0 ΘΔΜΑ Να ππνινγίζεηε ηα όξηα: i ii lim 0 0 lim iii iv lim e 0 lim e 0 ΘΔΜΑ Γίλεηαη ε άξηηα ζπλάξηεζε '( ) ( ) γηα θάζε 0 * : R R γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ:

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ. Ύλη: Εσθύγραμμη Κίνηζη

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ. Ύλη: Εσθύγραμμη Κίνηζη ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ Είμαζηε ηυχεροί που είμαζηε δάζκαλοι Ον/μο:.. A Λσκείοσ Ύλη: Εσθύγραμμη Κίνηζη 8-11-2015 Θέμα 1 ο : 1. Η εμίζωζε θίλεζεο ελόο θηλεηνύ πνπ θηλείηαη επζύγξακκα είλαη ε x = 5t. Πνηα

Διαβάστε περισσότερα

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο:

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Σύνθεζη ηαλανηώζεων Α. Σύλζεζε δύν α.α.η ηεο ίδιας ζστνόηηηας Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Η απνκάθξπλζε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ 1) Υξηζηνπγελληάηηθα ειαηάθηα θάξηα ή θαδξάθη θάξηα ή θαδξάθη Τιηθά πνπ ζα ρξεηαζηνύκε: Υαξηί θάλζνλ καύξν γηα ην θόλην, πξάζηλν γηα ηα ειαηάθηα, θόθθηλν γηα ηα αζηεξάθηα Απιό

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ

ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ Μεγάιε επηηπρία ζεκείωζε ε θνηλή εθδήιωζε γηα ηελ θνπή πίηαο γηα ην 2009, ηνπ Παλειιήληνπ πλδέζκνπ Δπηρεηξήζεωλ Πξνζηαζίαο Πεξηβάιινληνο (ΠΑΔΠΠΔ) θαη ηεο Διιεληθήο Δηαηξίαο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ Κιηληθή ηαμηλόκεζε ηνπ βαζκνύ ηεξεδνληθήο βιάβεο ηωλ νπώλ θαη ζρηζκώλ καζεηηθώλ επηθαλεηώλ θαηά ICDAS 1 νο Βαζκόο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_3207/391 1. Τελ άιιε κέξα νη Τξηάθνληα, πνιύ ηαπεηλσκέλνη θαη ληώζνληαο εγθαηαιειεηκκέλνη, ζπγθεληξώζεθαλ ζην ρώξν ησλ ζπλεδξηάζεσλ παξάιιεια, νη «ηξεηο ρηιηάδεο», ζε όια ηα ζεκεία όπνπ είραλ ηνπνζεηεζεί,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΔΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΟ ΓΗΠΔΓΟ

ΑΣΚΗΣΔΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΟ ΓΗΠΔΓΟ Α. Αεπόβια ικανόηηηα: ΑΣΚΗΣΔΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΟ ΓΗΠΔΓΟ 1. Φόλλοος ζηα δύο καλάθια: νη αζιεηέο είλαη απέλαληη από ηα ηακπιώ ζε δπν γξακκέο. Οη πξώηνη έρνπλ από κηα κπάια. Με ην ζύλζεκα θάλνπλ θόιιννπ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000.

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000. ΔΕΟ 13 Ποσοτικές Μέθοδοι Σσνάρηηζη Κόζηοσς C(), μέζο κόζηος C()/. Παράδειγμα 1 Μηα εηαηξεία δαπαλά γηα θάζε πξντόλ Α πνπ παξάγεη 0.0 λ.κ. Τα πάγηα έμνδα ηεο εηαηξείαο είλαη 800 λ.κ. Ζεηείηαη 1) Να πεξηγξάςεηε

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΠΑΓΚΤΠΡΙΟ ΓΙΑΓΩΝΙ ΜΟ

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΠΑΓΚΤΠΡΙΟ ΓΙΑΓΩΝΙ ΜΟ ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΠΑΓΚΤΠΡΙΟ ΓΙΑΓΩΝΙ ΜΟ Α ΛΤΚΔΙΟΤ Ζμεπομηνία: 18/12/10 Ώπα εξέτασηρ: 09:30-12:30 ΠΡΟΣΕΙΝΟΜΕΝΕ ΛΤ ΕΙ 1. Δίλεηαη ην πνιπώλπκν Αλ θαη., λα βξείηε ην ηειεπηαίν ςεθίν ηνπ αξηζκνύ έρνπκε:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΙΣ ΦΥΣΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΓΕΝΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΙΙ - ΦΥΕ 0 7 Ινπλίνπ 009 Απαντήσειρ στιρ ασκήσειρ τηρ τελικήρ εξέτασηρ στιρ Σςνήθειρ Διαυοπικέρ Εξισώσειρ Αγαπηηέ θοιηηηή/ηπια,

Διαβάστε περισσότερα

Έλαο πίνακας σσμβόλων ππνζηεξίδεη δύν βαζηθέο ιεηηνπξγίεο:

Έλαο πίνακας σσμβόλων ππνζηεξίδεη δύν βαζηθέο ιεηηνπξγίεο: Πίνακες Σσμβόλων Έλαο πίνακας σσμβόλων ππνζηεξίδεη δύν βαζηθέο ιεηηνπξγίεο: Εηζαγσγή ελόο ζηνηρείνπ Αλαδήηεζε ζηνηρείνπ κε δεδνκέλν θιεηδί Άιιεο ρξήζηκεο ιεηηνπξγίεο είλαη: Δηαγξαθή ελόο θαζνξηζκέλνπ ζηνηρείνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

α) ηε κεηαηόπηζε x όηαλ ην ζώκα έρεη κέγηζην ξπζκό κεηαβνιήο ζέζεο δ) ην κέγηζην ξπζκό κεηαβνιήο ηεο ηαρύηεηαο

α) ηε κεηαηόπηζε x όηαλ ην ζώκα έρεη κέγηζην ξπζκό κεηαβνιήο ζέζεο δ) ην κέγηζην ξπζκό κεηαβνιήο ηεο ηαρύηεηαο Έξγν ελέξγεηα 3 (Λύζε) Σώκα κάδαο m = 4Kg εξεκεί ζηε βάζε θεθιηκέλνπ επηπέδνπ γσλίαο θιίζεο ζ κε εκζ = 0,6 θαη ζπλζ = 0,8. Τν ζώκα αξρίδεη λα δέρεηαη νξηδόληηα δύλακε θαη μεθηλά λα αλεβαίλεη ζην θεθιηκέλν

Διαβάστε περισσότερα

Η αξρή ζύλδεζεο Client-Server

Η αξρή ζύλδεζεο Client-Server Η αξρή ζύλδεζεο Client-Server Δηαθνκηζηήο (Server) Πξνζθέξεη ππεξεζίεο ζηνπο Πειάηεο (Client) Μεγάινη ππνινγηζηέο γηα ηηο ππεξεζίεο Internet (π.ρ. WWW, FTP) Λακβάλεη εξσηήζεηο θαη δίδεη απαληήζεηο Πειάηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ: ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΜΑΘΗΜΑ: ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑ: ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΜΑ Α Α. καινούργιο σχολ. σελ 35 / παλιό σχολ. 53 Α. Ψευδής, σελ.99 / παλιό σχολ. σελ. 7 αντιπαράδειγμά, f ( ) Α3. σελ 73, παλιό σχολ. σελ. 9 Α. α) Λάθος β)

Διαβάστε περισσότερα

Παλαιοσλαβική Γλώσσα. Ενότητα 11: Μορφολογία Τα Ονόματα/Αντωνυμίες. Αλεξάνδρα Ιωαννίδου. Τμήμα Σλαβικών Σπουδών

Παλαιοσλαβική Γλώσσα. Ενότητα 11: Μορφολογία Τα Ονόματα/Αντωνυμίες. Αλεξάνδρα Ιωαννίδου. Τμήμα Σλαβικών Σπουδών Παλαιοσλαβική Γλώσσα Ενότητα 11: Μορφολογία Τα Ονόματα/Αντωνυμίες Αλεξάνδρα Ιωαννίδου Τμήμα Σλαβικών Σπουδών Γ1.2. ΟΗ ΑΝΣΧΝΤΜΗΔ ηελ παιαηά εθθιεζηαζηηθή ζιαβηθή, νη αλησλπκίεο δηαθξίλνληαλ ζε δπν κεγάιεο

Διαβάστε περισσότερα

Κατανόηση γραπτού λόγου

Κατανόηση γραπτού λόγου Α1 Επίπεδο Α1 (25 μονάδες) Διάρκεια: 30 λεπτά Ερώτημα 1 (7 μονάδες) Έλαο θίινο ζαο ζάο πξνζθαιεί ζηε βάθηηζε ηεο θόξεο ηνπ. Γηαβάζηε ην πξνζθιεηήξην θαη ζεκεηώζηε ( ) θάησ από ην ΩΣΟ γηα ηηο πξνηάζεηο

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

ΒΗΜΑ 2. Εηζάγεηε ηνλ Κωδηθό Πξόζβαζεο πνπ ιακβάλεηε κε SMS & δειώλεηε επηζπκεηό Όλνκα Πξόζβαζεο (Username) θαη ην ζαο

ΒΗΜΑ 2. Εηζάγεηε ηνλ Κωδηθό Πξόζβαζεο πνπ ιακβάλεηε κε SMS & δειώλεηε επηζπκεηό Όλνκα Πξόζβαζεο (Username) θαη ην  ζαο Δίζνδνο ζηελ Υπεξεζία Αλ είζηε ήδε εγγεγξακκέλνο ρξήζηεο ζηελ ππεξεζία, γηα ηελ είζνδν ζαο (login) ζηελ ππεξεζία e-bill, εηζάγεηαη ην Όλνκα Φξήζηε (username) θαη ηνλ Κωδηθό Πξόζβαζεο (password) πνπ είραηε

Διαβάστε περισσότερα

Γ Δ Λ Σ Ι Ο Σ Τ Π Ο Τ

Γ Δ Λ Σ Ι Ο Σ Τ Π Ο Τ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΓΗΜΟ ΘΔΡΜΑΨΚΟΤ ΑΝΣΙΔΗΜΑΡΥΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΑΙΑ ΠΑΙΔΕΙΑ & ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ------------------------- Γ Δ Λ Σ Ι Ο Σ Τ Π Ο Τ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΧΝ ΔΚΓΗΛΧΔΧΝ ΓΗΜΟΤ ΘΔΡΜΑΨΚΟΤ Ζ Αληηδεκαξρία

Διαβάστε περισσότερα

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ.

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Μονοψϊνιο Ολιγοψώνιο Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Οπιακή αξία Δπηπξόζζεηα νθέιε από ηελ ρξήζε/θαηαλάισζε κηαο επηπξόζζεηε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά:

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά: ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ Η Μηκή θαη ν Νηίλνο αλαξσηήζεθαλ πνην αληειηαθό πξντόλ παξέρεη ηελ θαιύηεξε πξνζηαζία ζην δέξκα ηνπο. Τα αληειηαθά πξντόληα έρνπλ έλα δείθηε αληειηαθήο πξνζηαζίαο (SPF), ν νπνίνο δείρλεη πόζν

Διαβάστε περισσότερα

7. ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ. 3. Έλαο θαηαρσξεηήο SISO ησλ 4 bits έρεη: α) Μία είζνδν, β) Δύν εηζόδνπο, γ) Σέζζεξεηο εηζόδνπο.

7. ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ. 3. Έλαο θαηαρσξεηήο SISO ησλ 4 bits έρεη: α) Μία είζνδν, β) Δύν εηζόδνπο, γ) Σέζζεξεηο εηζόδνπο. 7. ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ 1. Ση είλαη έλαο θαηαρσξεηήο; O θαηαρσξεηήο είλαη κηα νκάδα από flip-flop πνπ κπνξεί λα απνζεθεύζεη πξνζσξηλά ςεθηαθή πιεξνθνξία. Μπνξεί λα δηαηεξήζεη ηα δεδνκέλα ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΧΜΔΣΡΙΑ ΓΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΓΔ

ΓΔΧΜΔΣΡΙΑ ΓΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΓΔ ΒΑΓΓΔΛΗ ΦΤΥΑ 2009 ελίδα 2 από 9 ΔΤΘΔΙΔ SIMSON 1 ΒΑΙΚΔ ΠΡΟΣΑΔΙ 1.1 ΔΤΘΔΙΑ SIMSON Γίλεηαη ηξίγσλν AB θαη ηπρόλ ζεκείν ηνπ πεξηγεγξακκέλνπ θύθινπ ηνπ. Αλ 1, 1 θαη 1 είλαη νη πξνβνιέο ηνπ ζηηο επζείεο πνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ηότοι εργαζηηρίοσ ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηεί ε δηαδηθαζία ηωλ ξπζκίζεωλ δηθηύνπ ζε ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Windows XP. Η δηαδηθαζία ζε γεληθέο γξακκέο

Διαβάστε περισσότερα

Η απνξξόθεζε ηνπ νξαηνύ θσηόο γίλεηαη κέζσ ρξσζηηθώλ νπζηώλ πνπ νλνκάδνληαη τλωροθύλλες.

Η απνξξόθεζε ηνπ νξαηνύ θσηόο γίλεηαη κέζσ ρξσζηηθώλ νπζηώλ πνπ νλνκάδνληαη τλωροθύλλες. ΦΩΣΟΤΝΘΔΗ Δλαιιαθηηθή δηεξγαζία παξαγσγήο ελέξγεηαο Υξεζηκνπνηείηαη από ηνπο νλνκαδόκελνπο θσηνζπλζεηηθνύο νξγαληζκνύο Οπζηαζηηθά ε αληίζηξνθε δηεξγαζία ηεο αλαπλνήο πλίζηαηαη ζηελ δέζκεπζε ειηαθήο ελέξγεηαο

Διαβάστε περισσότερα

ΙNCOFRUIT - (HELLAS).

ΙNCOFRUIT - (HELLAS). Πξνο ΟΛΑ ΤΑ ΜΔΛΗ Κε Σπλάδειθε Θέκα: Ιζπαλία & Γεξκαλία 5 ε ΔΒΓΟΜΑΓΑ 2011 (31 Ιαλ έσο 30 Φεβξ.2011) Παξαζέηνπκε θαησηέξσ: Αλαζθόπεζε ηεο 4 εο εβδνκάδνο 2011 κε ηηο ηηκέο ησλ εζπεξηδνεηδώλ πνπ δηακνξθώζεθαλ

Διαβάστε περισσότερα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Κοιμωμικά δίκτυα (multiplex network) Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Facebook? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην LinkedIn? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Twitter? Αεροπορικές γραμμές της Ευρώπης(multiplex

Διαβάστε περισσότερα

Οη αλζξώπηλεο ζρέζεηο

Οη αλζξώπηλεο ζρέζεηο Οη αλζξώπηλεο ζρέζεηο 2010-2011 Οκαδηθή εξγαζία Θξεζθεπηηθά Ση 1 Επηκέιεηα: θ.μνπδνύξε Άλλα Γηαηί ζηηο κέξεο καο νη άλζξωπνη δελ έρνπλ θαιέο ζρέζεηο κεηαμύ ηνπο; Σηηο κέξεο καο νη άλζξσπνη δελ έρνπλ θαιέο

Διαβάστε περισσότερα

Κεθάιαην 20. Ελαχιστοποίηση του κόστους

Κεθάιαην 20. Ελαχιστοποίηση του κόστους Κεθάιαην 0 Ελαχιστοποίηση του κόστους Ειαρηζηνπνίεζε ηνπ θόζηνπο Μηα επηρείξεζε ειαρηζηνπνηεί ην θόζηνο ηεο αλ παξάγεη νπνηνδήπνηε δεδνκέλν επίπεδν πξντόληνο y 0 ζην κηθξόηεξν δπλαηό ζπλνιηθό θόζηνο. Τν

Διαβάστε περισσότερα

10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03

10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03 10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03 1 η ημέρα: ΑΘΗΝΑ ΜΠΑΝΓΚΟΚ πγθέληξσζε ζην αεξνδξόκην Διεπζέξηνο Βεληδέινο, θαη αλαρώξεζε γηα Μπαλγθόθ.Γηαλπθηέξεπζε

Διαβάστε περισσότερα

(άρθρο 8 Ν.1599/1986)

(άρθρο 8 Ν.1599/1986) Ν. 1599/1986, δειώλσ όηη : εθρσξώ ην δηθαίσκα πνπ απνξξέεη από ηελ απόζπξζε ηνπ απηνθηλήηνπ κνπ, κε αξηζκό θπθινθνξίαο θαη άδεηα θπθινθνξίαο αξηζκ. / ζύκθσλα κε ηελ αξηζκ Πξάμε νξηζηηθήο δηαγξαθήο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

Δπαστηπιότητα 1 - ανάπτςξη, μεταγλώττιση, αποσυαλμάτωση και. εκτέλεση ππογπάμματορ

Δπαστηπιότητα 1 - ανάπτςξη, μεταγλώττιση, αποσυαλμάτωση και. εκτέλεση ππογπάμματορ 1 Δπαστηπιότητα 1 - ανάπτςξη, μεταγλώττιση, αποσυαλμάτωση και εκτέλεση ππογπάμματορ Κάζε πξσί ν Karel μππλάεη ζην θξεβάηη ηνπ όηαλ έλα ξνκπόη-εθεκεξηδνπώιεο ηνπ πεηάεη ηελ εθεκεξίδα, πνπ αλαπαξηζηάλεηαη

Διαβάστε περισσότερα

Γεληθέο πιεξνθνξίεο γηα ην ρσξηό

Γεληθέο πιεξνθνξίεο γηα ην ρσξηό Σν ρσξηό κνπ πήξε ηελ νλνκαζία ηνπ από ηνλ πην θάησ ζξύιν: θαηά ηελ πεξίνδν ηνπ Κεζαίσλα ζηελ Θαξπαζία δελ ππήξρε ην εξσηθό Ρηδνθάξπαζν αιιά ε αθκάδνπζα παξαιηαθή πόιε Οπξαλία, ηελ νπνία έθηηαμε ν κπζηθόο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ

ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΣΑ Ο πολσμεριζμός Πολσμεριζμός είναι η τημική ανηίδραζη καηά ηην οποία πολλά μόρια ίδιων ή διαθορεηικών οργανικών ενώζεων, ποσ ονομάζονηαι μονομερή, ενώνονηαι και ζτημαηίζοσν

Διαβάστε περισσότερα

Constructors and Destructors in C++

Constructors and Destructors in C++ Constructors and Destructors in C++ Σύνθεζη Πνιύ ζπρλά ζηε C++ κία θιάζε κπνξεί λα πεξηέρεη ζαλ κέιεδεδνκέλα αληηθείκελα άιισλ θιάζεσλ. Πνηα είλαη ε ζεηξά κε ηελ νπνία δεκηνπξγνύληαη θαη θαηαζηξέθνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ

ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ 24 ο ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΤΝΔΓΡΙΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΠΑΙΓΙΑΣΡΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΟΑΓΧΓΗ ΣΗ ΤΓΔΙΑ ΠΙΝΟΤΛΑ ΔΤΡΤΓΙΚΗ ΒΑΡΚΑΡΗ ΠΟΛΤΚΡΙΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο 1 ΕΝΩΗ ΠΟΔΟΦΑΙΡΙΚΩΝ ΩΜΑΣΕΙΩΝ ΗΛΕΙΑ ΕΣΟ ΙΔΡΤΕΩ 1969 ΕΔΡΑ: ΠΤΡΓΟ Οδόο: Γξαγαηζαλίνπ 34 & Παπαθιέζζα Σει: 26210 33311 e-mail:epsilia@otenet.gr Φαμ: 26210 34004 Ππακηικό 35 ηρ ζςνεδπίαζηρ ηος Δ ηηρ ΕΠ Ηλείαρ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΓΑΙΑ ΣΡΙΣΟΤ ΣΡΙΜΗΝΟΤ ΣΗΝ ΟΓΤΔΙΑ

ΔΡΓΑΙΑ ΣΡΙΣΟΤ ΣΡΙΜΗΝΟΤ ΣΗΝ ΟΓΤΔΙΑ ΔΡΓΑΙΑ ΣΡΙΣΟΤ ΣΡΙΜΗΝΟΤ ΣΗΝ ΟΓΤΔΙΑ Α.Να γξάςεηε ηα ηππηθά ζηάδηα ηεο αλαγλώξηζεο ζηελ Οδύζζεηα. Το θέμα της αναγνώρισης είναι συχνό, ιδιαίτερα στις τελευταίες ραψωδίες του έπους, δηλαδή από τότε που ο Οδυσσέας

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟ ΣΧΔΓΙΟ ΙΙ

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟ ΣΧΔΓΙΟ ΙΙ 1 Σ. Δ. Ι. ΓΤ Σ Ι Κ Η Μ Α Κ Δ Γ Ο Ν Ι Α ΥΟΛΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΦΑΡΜΟΓΩΝ Σ Μ Η Μ Α Μ Η Υ Α Ν ΟΛΟ Γ Ι Α Δξγαζηήξην Μεραλνπξγηθώλ Καηεξγαζηώλ & CAD ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟ ΣΧΔΓΙΟ ΙΙ ΜΑΘΗΜΑ 2: Πνηόηεηα Δπηθάλεηαο Γξ. Βαξύηεο

Διαβάστε περισσότερα

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Α.Ε Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία Πνηνί είκαζηε Η ΜΙΝΔΡΑΛ ΥΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΣΑ Α.Δ. μεθίλεζε ηελ πνξεία ηεο ην 1976. Από ηελ αξρή ζπλεξγαζηήθακε κε πξωηνπόξνπο εηαηξείεο ζηνλ

Διαβάστε περισσότερα

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Ναηαιία Σπαλνύ, spanou@igme.gr & natspanou@gmail.com Τερληθόο Γεσιόγνο (M.Sc.) Πεξηγξαθή Χάξηεο ρσξηθήο θαηαλνκήο

Διαβάστε περισσότερα

Σρήκα Α. Γξάθνπκε ηα ζηνηρεία ηνπ Πξνκεζεπηή θαη παηάκε Δηζαγσγή. Σρήκα Β1

Σρήκα Α. Γξάθνπκε ηα ζηνηρεία ηνπ Πξνκεζεπηή θαη παηάκε Δηζαγσγή. Σρήκα Β1 MENU ΜΗΤΡΩΑ Προμηθεστές Σε απηό ην ζεκείν ηεο εθαξκνγήο επεμεξγαδόκαζηε ηo κεηξών Πξνκεζεπηώλ. Κάλνληαο θιηθ κε ην πνληίθη πάλσ ζην Πξνζζήθε (βειάθη 1) ζα βγεη ε θόξκα γηα ηελ εηζαγσγή λέαο εγγξαθήο (Σρήκα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ 1. ρεδίαζε πλδπαζηηθνύ Κπθιώκαηνο Έλα ζπλδπαζηηθό θύθισκα (Κ) έρεη ηξεηο εηζόδνπο A, B θαη C θαη κία έμνδν Y Y=A B+AC Να θαηαζθεπάζεηε ην ράξηε Karnaugh. B 0

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΑΛΗΜΟΝΗΣΔ ΠΑΣΡΙΓΔ ΣΗ ΜΙΚΡΑ ΑΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΘΡΑΚΗ

ΟΙ ΑΛΗΜΟΝΗΣΔ ΠΑΣΡΙΓΔ ΣΗ ΜΙΚΡΑ ΑΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΘΡΑΚΗ ΟΙ ΑΛΗΜΟΝΗΣΔ ΠΑΣΡΙΓΔ ΣΗ ΜΙΚΡΑ ΑΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΘΡΑΚΗ κχξλε, Ώτδίλην, Ώτβαιί, Ώλδξακχηηηνλ, Πάλνξκνο, Έθεζνο, Νηθνκήδεηα, Πξνχζα, Φηιαδέιθεηα, πάξηε Πηζηδίαο, Κηνπηάρεηα, Πέξγακνο, Καηζάξεηα, Νίγδε, ηλαζφο,

Διαβάστε περισσότερα

Παλαιοσλαβική Γλώσσα. Ενότητα 8: Το σύστημα των φωνηέντων. Αλεξάνδρα Ιωαννίδου. Τμήμα Σλαβικών Σπουδών

Παλαιοσλαβική Γλώσσα. Ενότητα 8: Το σύστημα των φωνηέντων. Αλεξάνδρα Ιωαννίδου. Τμήμα Σλαβικών Σπουδών Παλαιοσλαβική Γλώσσα Ενότητα 8: Το σύστημα των φωνηέντων Αλεξάνδρα Ιωαννίδου Τμήμα Σλαβικών Σπουδών Β3. ΣΟ ΤΣΖΜΑ ΣΧΝ ΦΧΝΖΔΝΣΧΝ Σα θσλήεληα ζηελ παιαηά εθθιεζηαζηηθή ζιαβηθή είλαη ηα εμήο: (1) ην νπνίν

Διαβάστε περισσότερα

Παλαιοσλαβική Γλώσσα. Ενότητα 13: Μορφολογία Τα ρήματα. Αλεξάνδρα Ιωαννίδου. Τμήμα Σλαβικών Σπουδών

Παλαιοσλαβική Γλώσσα. Ενότητα 13: Μορφολογία Τα ρήματα. Αλεξάνδρα Ιωαννίδου. Τμήμα Σλαβικών Σπουδών Παλαιοσλαβική Γλώσσα Ενότητα 13: Μορφολογία Τα ρήματα Αλεξάνδρα Ιωαννίδου Τμήμα Σλαβικών Σπουδών Αλεξάνδπα Ιωαννίδου :Ειζαγωγή ζηην Παλαιά Εκκληζιαζηική Σλαβική Γ2. ΣΑ ΡΖΜΑΣΑ Γ2.1. Ζ ΣΤΠΟΛΟΓΗΑ ΣΧΝ ΡΖΜΑΣΧΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΛΗΠΙΟΣ ΚΑΠ , 14 ΜΑΙΟΥ, 2017 ΛΑΓΚΑΔΑΣ, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΑΣΚΛΗΠΙΟΣ ΚΑΠ , 14 ΜΑΙΟΥ, 2017 ΛΑΓΚΑΔΑΣ, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΤΑΔΙΟ 1 Μηθξό ζηάδην Σηόρνη IPSC Χάξηηλνη ζηόρνη 2 IPSC Mίλη Φάξτηλνη στόρνη 1 IPSC Mίλη στόρνη πνηλήο 1 IPSC Mίλη Πόπεξ 3 8-14 m Βαζκνινγίζεκεο βνιέο 9 Μέγηζηνη πόληνη 45 Θέζε εθθίλεζεο: Οξζηνο ραιαξόο,

Διαβάστε περισσότερα

Εςθςή ζςζηήμαηα επισειπήζεων και αξιολόγηζη

Εςθςή ζςζηήμαηα επισειπήζεων και αξιολόγηζη Εςθςή ζςζηήμαηα επισειπήζεων και αξιολόγηζη Μάθημα 11 Τμήμα Μάπκεηινγκ και Διοίκηζηρ Λειηοςπγιών Τα δηαγξάκκαηα θαηάζηαζεο (state diagrams) ρξεζηκνπνηνύληαη γηα λα βνεζήζνπλ ηνλ πξνγξακκαηηζηή λα θαηαιάβεη

Διαβάστε περισσότερα

Δσζμενές διαηαρατές και Ονομαζηικό-πραγμαηικό επιηόκιο

Δσζμενές διαηαρατές και Ονομαζηικό-πραγμαηικό επιηόκιο Δσζμενές διαηαρατές και Ονομαζηικό-πραγμαηικό επιηόκιο Copyright 2009 Pearson Education, Inc. Publishing as Prentice Hall Macroeconomics, 5/e Olivier Blanchard 1 of 43 IS-LM: Μηχανισμός προσαρμογής μετά

Διαβάστε περισσότερα

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ»

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη Ανθρώπινου Δυναμικοφ «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» Εταιρεία Ένταςησ Γνώςησ Αριςτοτελείου Πανεπιςτημίου Θεςςαλονίκησ Δια Βίου Μάθηςη Νόκνο:

Διαβάστε περισσότερα

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report.

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Case Study Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Βήκα 1 ο : Login ζηο Turnitin. Κάλεηε είζνδν ζην Turnitin κε

Διαβάστε περισσότερα