Ειςαγωγή ςτουσ Ηλεκτρονικοφσ Υπολογιςτζσ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ειςαγωγή ςτουσ Ηλεκτρονικοφσ Υπολογιςτζσ"

Transcript

1 Ειςαγωγή ςτουσ Ηλεκτρονικοφσ Υπολογιςτζσ Κωνζηανηούλαρ Κωνζηανηίνορ LEARNING COMMUNITY ΜΕΣΑΝΑΣΕ Ω ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟΙ ΠΛΟΗΓΟΙ ΔΙΑΝΟΙΓΟΤΝ ΣΗΝ ΠΡΟΒΑΗ ΣΩΝ ΜΕΣΑΝΑΣΩΝ ΣΗΝ ΔΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΗΗ Αρ. Ζργου: LLP-DE-GRUNDTVIG-GMP Πακέτο Εργασιών 3: Κατάρτιςη εκπαιδευτικών πλοηγών Το ςχζδιο αυτό χρηματοδοτήθηκε με την υποςτήριξη τησ Ευρωπαϊκήσ Επιτροπήσ. Το παρόν ζγγραφο δεςμεφει μόνο τον ςυντάκτη του και η Επιτροπή δεν ευθφνεται για τυχόν χρήςη των πληροφοριών που περιζχονται ςε αυτό. Ιανοςάπιορ 2011

2 Τα μέπη ενόρ ςπολογιζηή Δάλ ρξεζηκνπνηείηε έλαλ επηηξαπέδην ππνινγηζηή, ίζσο γλσξίδεηε ήδε όηη δελ ππάξρεη θάπνην ζπγθεθξηκέλν κέξνο ηνπ πνπ ιέγεηαη "ππνινγηζηήο". Ο ππνινγηζηήο είλαη ζηελ πξαγκαηηθόηεηα έλα ζύζηεκα πνιιώλ κεξώλ πνπ ζπλεξγάδνληαη κεηαμύ ηνπο. Τα θπζηθά κέξε, ηα νπνία κπνξείηε λα δείηε θαη λα αγγίμεηε, ιέγνληαη γεληθά πιηθό. (Τν ινγηζκηθό, από ηελ άιιε πιεπξά, αλαθέξεηαη ζηηο νδεγίεο ή ηα πξνγξάκκαηα πνπ ιέλε ζην πιηθό ηη λα θάλεη.) Ζ παξαθάησ εηθόλα παξνπζηάδεη ηα πην ζπλεζηζκέλα κέξε ηνπ πιηθνύ ελόο επηηξαπέδηνπ ζπζηήκαηνο ειεθηξνληθνύ ππνινγηζηή. Τν δηθό ζαο ζύζηεκα ελδέρεηαη λα δηαθέξεη, αιιά πηζαλόηαηα πεξηιακβάλεη ηα πεξηζζόηεξα από απηά ηα κέξε. Έλαο θνξεηόο ππνινγηζηήο έρεη παξόκνηα κέξε, αιιά ηα ζπλδπάδεη ζε έλα κόλν παθέην κηθξνύ κεγέζνπο. Δπηηξαπέδην ζύζηεκα ειεθηξνληθνύ ππνινγηζηή Αο δνύκε θάζε έλα από απηά ηα κέξε μερσξηζηά. Μονάδα ζςζηήμαηορ Ζ κνλάδα ζπζηήκαηνο είλαη ν ππξήλαο ελόο ππνινγηζηή. Σπλήζσο είλαη έλα νξζνγώλην θνπηί ηνπνζεηεκέλν επάλσ ή θάησ από ην γξαθείν ζαο. Σην εζσηεξηθό Κσλζηαληνύιαο Κώζηαο Σειίδα 2 από 29

3 απηνύ ηνπ θνπηηνύ ππάξρνπλ πνιιά ειεθηξνληθά ζηνηρεία ηα νπνία επεμεξγάδνληαη πιεξνθνξίεο. Τα ζεκαληηθόηεξα από απηά ηα ζηνηρεία είλαη ε θεληξηθή κνλάδα επεμεξγαζίαο (CPU) ή κηθξνεπεμεξγαζηήο, ε νπνία ιεηηνπξγεί σο ν "εγθέθαινο" ηνπ ππνινγηζηή. Έλα άιιν ζηνηρείν είλαη ε κλήκε ηπραίαο πξνζπέιαζεο (RAM), ε νπνία απνζεθεύεη πξνζσξηλά πιεξνθνξίεο πνπ ρξεζηκνπνηεί ε CPU, ελώ ν ππνινγηζηήο είλαη ελεξγνπνηεκέλνο. Οη πιεξνθνξίεο πνπ απνζεθεύνληαη ζηε κλήκε RAM δηαγξάθνληαη όηαλ θιείζεηε ηνλ ππνινγηζηή. Σρεδόλ όια ηα άιια κέξε ηνπ ππνινγηζηή ζπλδένληαη ζηε κνλάδα ζπζηήκαηνο κε ηε βνήζεηα θαισδίσλ. Τα θαιώδηα ζπλδένληαη ζε ζπγθεθξηκέλεο ζύξεο (αλνίγκαηα), ζπλήζσο ζην πίζσ κέξνο ηεο κνλάδαο ζπζηήκαηνο. Τν πιηθό πνπ δελ είλαη κέξνο ηε κνλάδαο ζπζηήκαηνο νλνκάδεηαη πεξηθεξεηαθή ζπζθεπή ή ζπζθεπή. Αποθήκεςζη Μνλάδα ζπζηήκαηνο Ο ππνινγηζηήο δηαζέηεη κία ή πεξηζζόηεξεο κνλάδεο δίζθσλ-ζπζθεπέο πνπ απνζεθεύνπλ πιεξνθνξίεο ζε έλα κεηαιιηθό ή πιαζηηθό δίζθν. Ο δίζθνο δηαηεξεί ηηο πιεξνθνξίεο αθόκα θαη όηαλ ν ππνινγηζηήο είλαη απελεξγνπνηεκέλνο. Μονάδα ζκληπού δίζκος Ζ κνλάδα ζθιεξνύ δίζθνπ ηνπ ππνινγηζηή απνζεθεύεη πιεξνθνξίεο ζε έλαλ ζθιεξό δίζθν-έλαλ άθακπην δίζθν ή ζηνίβα δίζθσλ κε καγλεηηθή επηθάλεηα. Δπεηδή νη ζθιεξνί δίζθνη κπνξνύλ λα δηαηεξήζνπλ ηεξάζηην όγθν πιεξνθνξηώλ, ζπλήζσο ιεηηνπξγνύλ σο ην βαζηθό απνζεθεπηηθό κέζν ηνπ ππνινγηζηή θαη θέξνπλ ζρεδόλ Κσλζηαληνύιαο Κώζηαο Σειίδα 3 από 29

4 όια ηα πξνγξάκκαηα θαη ηα αξρεία. Ζ κνλάδα ζθιεξνύ δίζθνπ βξίζθεηαη ζπλήζσο ζην εζσηεξηθό ηεο κνλάδαο ζπζηήκαηνο. ζθιεξνύ δίζθνπ Μνλάδα Μονάδερ CD και DVD Σρεδόλ όινη νη ππνινγηζηέο ζήκεξα είλαη εμνπιηζκέλνη κε κνλάδα CD ή DVD, ε νπνία βξίζθεηαη ζπλήζσο ζην κπξνζηηλό κέξνο ηεο κνλάδαο ζπζηήκαηνο. Οη κνλάδεο CD ρξεζηκνπνηνύλ ιέηδεξ γηα ηελ αλάγλσζε (αλάθηεζε) δεδνκέλσλ από έλα CD, ελώ πνιιέο ηέηνηεο κνλάδεο κπνξνύλ επίζεο λα εγγξάθνπλ δεδνκέλα ζε CD. Δάλ δηαζέηεηε κνλάδα εγγξάςηκνπ δίζθνπ, κπνξείηε λα απνζεθεύεηε αληίγξαθα ησλ αξρείσλ ζαο ζε θελά CD. Μπνξείηε επίζεο λα ρξεζηκνπνηήζεηε ηε κνλάδα CD γηα ηελ αλαπαξαγσγή CD κνπζηθήο ζηνλ ππνινγηζηή. CD Οη κνλάδεο DVD κπνξνύλ λα θάλνπλ όζα θαη νη κνλάδεο CD θαη επηπιένλ δηαβάδνπλ DVD. Δάλ δηαζέηεηε κνλάδα DVD, κπνξείηε λα βιέπεηε ηαηλίεο ζηνλ ππνινγηζηή. Πνιιέο κνλάδεο DVD έρνπλ δπλαηόηεηα εγγξαθήο δεδνκέλσλ ζε θελά DVD. Σςμβοςλή Κσλζηαληνύιαο Κώζηαο Σειίδα 4 από 29

5 Δάλ έρεηε κνλάδα εγγξάςηκσλ CD ή DVD, λα δεκηνπξγείηε θαηά δηαζηήκαηα αληίγξαθα αζθαιείαο ησλ ζεκαληηθώλ αξρείσλ ζαο ζε CD ή DVD. Με απηό ηνλ ηξόπν, ζε πεξίπησζε βιάβεο ηνπ ζθιεξνύ δίζθνπ, δελ ζα έρεηε απώιεηεο δεδνκέλσλ. Μονάδα διζκέηαρ Οη κνλάδεο δηζθέηαο απνζεθεύνπλ πιεξνθνξίεο ζε δηζθέηεο. Σε ζύγθξηζε κε ηα CD θαη ηα DVD, νη δηζθέηεο έρνπλ ηε δπλαηόηεηα λα απνζεθεύζνπλ κόλν έλαλ κηθξό όγθν δεδνκέλσλ. Δπίζεο, ε αλάθηεζε πιεξνθνξηώλ γίλεηαη κε πην αξγό ξπζκό θαη είλαη πεξηζζόηεξν εππαζείο. Γηα απηνύο ηνπο ιόγνπο, νη κνλάδεο δηζθέηαο είλαη ιηγόηεξν δεκνθηιείο από όηη παιαηόηεξα, αλ θαη εμαθνινπζνύλ λα πεξηιακβάλνληαη ζε θάπνηνπο ππνινγηζηέο. Γηζθέηα Οη δηζθέηεο είλαη εύθακπηεο. Τν εμσηεξηθό κέξνο ηνπο είλαη θηηαγκέλν από ζθιεξό πιαζηηθό, αιιά απηό είλαη κόλν ην πεξίβιεκα. Ο δίζθνο ζην εζσηεξηθό είλαη θηηαγκέλνο από ιεπηό, ειαζηηθό βηλύιην. Πονηίκι Τν πνληίθη είλαη κηα κηθξή ζπζθεπή πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ θαηάδεημε θαη επηινγή ζηνηρείσλ ζηελ νζόλε ηνπ ππνινγηζηή. Αλ θαη ηα πνληίθηα κπνξεί λα έρνπλ δηάθνξα ζρήκαηα, ην ηππηθό πνληίθη έρεη θάπνηα νκνηόηεηα κε ην πξαγκαηηθό πνληίθη. Δίλαη κηθξό, καθξόζηελν θαη ζπλδέεηαη ζηε κνλάδα ζπζηήκαηνο κε έλα καθξύ θαιώδην πνπ κνηάδεη κε νπξά. Μεξηθά ζύγρξνλα πνληίθηα είλαη αζύξκαηα. Πνληίθη Έλα πνληίθη έρεη ζπλήζσο δύν θνπκπηά: Έλα θύξην θνπκπί (ζπλήζσο ην αξηζηεξό θνπκπί) θαη έλα δεπηεξεύνλ. Πνιιά πνληίθηα δηαζέηνπλ επίζεο έλαλ ηξνρό αλάκεζα ζηα δύν θνπκπηά, ν νπνίνο δίλεη ηε δπλαηόηεηα νκαιήο θύιηζεο ζε νζόλεο πιεξνθνξηώλ. Κσλζηαληνύιαο Κώζηαο Σειίδα 5 από 29

6 Γείθηεο πνληηθηνύ Όηαλ κεηαθηλείηε ην πνληίθη κε ην ρέξη, έλαο δείθηεο ζηελ νζόλε κεηαθηλείηαη πξνο ηελ ίδηα θαηεύζπλζε. (Ζ κνξθή ηνπ δείθηε κπνξεί λα αιιάμεη, αλάινγα κε ην ζεκείν πνπ ζα ηνλ ηνπνζεηήζεηε ζηελ νζόλε.) Όηαλ ζέιεηε λα επηιέμεηε έλα ζηνηρείν, ηνπνζεηείζηε ηνλ δείθηε ηνπ πνληηθηνύ επάλσ ζε απηό θαη θάληε θιηθ (παηήζηε θαη αθήζηε) ην θύξην θνπκπί. Απηόο είλαη θαη ν βαζηθόο ηξόπνο αιιειεπίδξαζεο κε ηνλ ππνινγηζηή ζαο. Πληκηπολόγιο Τν πιεθηξνιόγην ρξεζηκνπνηείηαη θπξίσο γηα ηελ εηζαγσγή θεηκέλνπ ζηνλ ππνινγηζηή. Όπσο ην πιεθηξνιόγην κηαο γξαθνκεραλήο, έρεη πιήθηξα γηα γξάκκαηα θαη αξηζκνύο, αιιά έρεη επίζεο θάπνηα εηδηθά πιήθηξα: Τα πιήθηξα ιεηηνπξγηώλ, ηα νπνία εκθαλίδνληαη ζηελ επάλσ ζεηξά, εθηεινύλ δηάθνξεο ιεηηνπξγίεο, αλάινγα κε ην πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη. Τν αξηζκεηηθό πιεθηξνιόγην, ην νπνίν βξίζθεηαη ζηε δεμηά κεξηά ζηα πεξηζζόηεξα πιεθηξνιόγηα, ζάο δίλεη ηε δπλαηόηεηα λα θαηαρσξείηε αξηζκνύο γξήγνξα. Τα πιήθηξα πεξηήγεζεο, όπσο ηα πιήθηξα βέινπο, ζάο δίλνπλ ηε δπλαηόηεηα λα αιιάδεηε ζέζε κέζα ζε έλα έγγξαθν ή κηα ηζηνζειίδα. Πιεθηξνιόγην Μπνξείηε επίζεο λα ρξεζηκνπνηήζεηε ην πιεθηξνιόγην γηα ηελ εθηέιεζε πνιιώλ εξγαζηώλ πνπ κπνξείηε λα εθηειέζεηε κε έλα πνληίθη. Οθόνη Μηα νζόλε εκθαλίδεη νπηηθνπνηεκέλεο πιεξνθνξίεο ρξεζηκνπνηώληαο θείκελν θαη γξαθηθά. Ζ νζόλε ζπλαληάηαη ζπρλά κε ηνλ αγγιηθό όξν κόληηνξ. Όπσο ε νζόλε κηαο ηειεόξαζεο, ε νζόλε ηνπ ππνινγηζηή κπνξεί λα εκθαλίδεη ζηαζεξέο ή θηλνύκελεο εηθόλεο. Κσλζηαληνύιαο Κώζηαο Σειίδα 6 από 29

7 Υπάξρνπλ δύν βαζηθνί ηύπνη νζόλεο: ε νζόλε CRT (θαζνδηθνύ ζσιήλα) θαη ε λεόηεξε νζόλε LCD (πγξώλ θξπζηάιισλ). Καη νη δύν ηύπνη παξάγνπλ εηθόλεο πςειήο επθξίλεηαο, αιιά νη νζόλεο LCD έρνπλ ην πιενλέθηεκα όηη είλαη ιεπηόηεξεο θαη ειαθξύηεξεο. (αξηζηεξά), νζόλε CRT (δεμηά) Οζόλε LCD Δκηςπωηήρ Έλαο εθηππσηήο κεηαθέξεη δεδνκέλα από ηνλ ππνινγηζηή ζην ραξηί. Γελ ρξεηάδεζηε ηνλ εθηππσηή γηα λα ρξεζηκνπνηήζεηε ηνλ ππνινγηζηή ζαο, αιιά εάλ έρεηε έλαλ, κπνξείηε λα εθηππώλεηε κελύκαηα ειεθηξνληθνύ ηαρπδξνκείνπ, θάξηεο, πξνζθιήζεηο, αλαθνηλώζεηο θαη άιια. Πνιινί βξίζθνπλ επίζεο ρξήζηκε ηε δπλαηόηεηα λα εθηππώλνπλ θσηνγξαθίεο ζην ζπίηη. Οη δύν βαζηθνί ηύπνη εθηππσηώλ είλαη νη εθηππσηέο ςεθαζκνύ κειαληνύ θαη νη εθηππσηέο ιέηδεξ. Οη εθηππσηέο ςεθαζκνύ κειαληνύ είλαη πεξηζζόηεξν δεκνθηιείο γηα ρξήζε ζην ζπίηη. Μπνξνύλ λα πξαγκαηνπνηήζνπλ αζπξόκαπξεο ή έγρξσκεο εθηππώζεηο, θαζώο θαη λα εθηππώζνπλ πςειήο πνηόηεηαο θσηνγξαθίεο όηαλ ρξεζηκνπνηνύληαη κε εηδηθό ραξηί. Οη εθηππσηέο ιέηδεξ είλαη γξεγνξόηεξνη θαη ζε γεληθέο γξακκέο θαηαιιειόηεξνη γηα εληαηηθή ρξήζε. ςεθαζκνύ κειαληνύ (αξηζηεξά), εθηππσηήο ιέηδεξ (δεμηά) Δθηππσηήο Ησεία Κσλζηαληνύιαο Κώζηαο Σειίδα 7 από 29

8 Τα ερεία ρξεζηκνπνηνύληαη ζηελ αλαπαξαγσγή ήρνπ. Μπνξεί λα είλαη ελζσκαησκέλα ζηε κνλάδα ζπζηήκαηνο ή λα ζπλδένληαη ζε απηήλ κε θαιώδηα. Τα ερεία ζάο δίλνπλ ηε δπλαηόηεηα λα αθνύηε κνπζηθή ή ερεηηθά εθέ από ηνλ ππνινγηζηή ζαο. Μόνηεμ Ζρεία ππνινγηζηή Γηα λα ζπλδέζεηε ηνλ ππνινγηζηή ζαο ζην Internet, ρξεηάδεζηε έλα κόληεκ. Τν κόληεκ είλαη κηα ζπζθεπή πνπ ζηέιλεη θαη ιακβάλεη πιεξνθνξίεο ηνπ ππνινγηζηή κέζσ κηαο ηειεθσληθήο γξακκήο ή ελόο θαισδίνπ πςειήο ηαρύηεηαο. Τα κόληεκ κπνξεί λα είλαη ελζσκαησκέλα ζηε κνλάδα ζπζηήκαηνο, αιιά ηα κόληεκ πςειήο ηαρύηεηαο είλαη ζπλήζσο αλεμάξηεηα ζηνηρεία. Καισδηαθό κόληεκ Χπήζη ηος πονηικιού Αθξηβώο όπσο κπνξεί λα ρξεζηκνπνηνύζαηε ηα ρέξηα ζαο γηα λα αιιειεπηδξάζεηε κε αληηθείκελα ζην θπζηθό ζαο θόζκν, κπνξείηε λα ρξεζηκνπνηήζεηε ην πνληίθη γηα λα αιιειεπηδξάζεηε κε ζηνηρεία ζηελ νζόλε ηνπ ππνινγηζηή ζαο. Μπνξείηε λα κεηαθηλήζεηε αληηθείκελα, λα ηα αλνίμεηε, λα ηα αιιάμεηε, λα ηα απνξξίςεηε θαη λα εθηειέζεηε άιιεο ελέξγεηεο, ηνπνζεηώληαο ηνλ δείθηε ηνπ πνληηθηνύ θαη θάλνληαο θιηθ κε ην πνληίθη ζαο. Βαζικά μέπη Κσλζηαληνύιαο Κώζηαο Σειίδα 8 από 29

9 Έλα πνληίθη ζπλήζσο δηαζέηεη δύν θνπκπηά: έλα πξσηεύνλ θνπκπί (ζπλήζσο ην αξηζηεξό θνπκπί) θαη έλα δεπηεξεύνλ θνπκπί (ζπλήζσο ην δεμηό θνπκπί). Θα ρξεζηκνπνηείηε ην πξσηεύνλ θνπκπί πην ζπρλά. Τα πεξηζζόηεξα πνληίθηα πεξηιακβάλνπλ επίζεο έλαλ ηξνρό θύιηζεο κεηαμύ ησλ δύν θνπκπηώλ, ν νπνίνο ζαο βνεζά λα κεηαθηλείζηε ζηα έγγξαθα θαη ηηο ηζηνζειίδεο πην εύθνια. Σε νξηζκέλα πνληίθηα, ππάξρεη ε δπλαηόηεηα ρξήζεο ηνπ ηξνρνύ θύιηζεο σο ηξίηνπ θνπκπηνύ. Τα ζύγρξνλα πνληίθηα ελδερνκέλσο λα έρνπλ πξόζζεηα θνπκπηά, ηα νπνία κπνξνύλ λα εθηειέζνπλ άιιεο ιεηηνπξγίεο. Κπάηημα και μεηακίνηζη ηος πονηικιού Τα κέξε ελόο πνληηθηνύ Γείθηεο πνληηθηνύ Τνπνζεηήζηε ην πνληίθη ζαο δίπια ζην πιεθηξνιόγηό ζαο ζε κηα θαζαξή, ιεία επηθάλεηα, γηα παξάδεηγκα, ζε κηα επηθάλεηα πνληηθηνύ. Κξαηήζηε ην πνληίθη ραιαξά κε ηνλ δείθηε ζαο επάλσ ζην πξσηεύνλ θνπκπί θαη ηνλ αληίρεηξα ζην πιάη. Γηα λα κεηαθηλήζεηε ην πνληίθη, ζύξεηέ ην αξγά πξνο νπνηαδήπνηε θαηεύζπλζε. Μελ ην πεξηζηξέθεηε-θξαηήζηε ην κπξνζηηλό κέξνο ηνπ πνληηθηνύ ζηαζεξό κε θαηεύζπλζε αληίζεηε πξνο εζάο. Καζώο κεηαθηλείηε ην πνληίθη, κεηαθηλείηαη ζηελ νζόλε ζαο θαη έλαο δείθηεο (βιέπε εηθόλα) πξνο ηελ ίδηα θαηεύζπλζε. Δάλ δελ έρεηε ρώξν γηα λα κεηαθηλήζεηε ην πνληίθη ζην γξαθείν ζαο ή ζηελ επηθάλεηα πνληηθηνύ, απιώο ζεθώζηε ην θαη πιεζηάζηε ην πεξηζζόηεξν πξνο εζάο. Κσλζηαληνύιαο Κώζηαο Σειίδα 9 από 29

10 δηαηεξώληαο ηνλ θαξπό ζαο ζηελ επζεία. Κξαηήζηε ην πνληίθη αλάιαθξα, Καηάδειξη, επιλογή και μεηαθοπά Ζ θαηάδεημε ελόο ζηνηρείνπ ζηελ νζόλε ζεκαίλεη ηε κεηαθίλεζε ηνπ πνληηθηνύ ζαο έηζη, ώζηε ν δείθηεο λα θαίλεηαη όηη έξρεηαη ζε επαθή κε ην ζηνηρείν. Όηαλ ηνπνζεηείηε ηνλ δείθηε ηνπ πνληηθηνύ ζε έλα ζηνηρείν, ζπρλά εκθαλίδεηαη έλα κηθξό πιαίζην όπνπ ππάξρεη κηα πεξηγξαθή ηνπ ζηνηρείνπ. Γηα παξάδεηγκα, όηαλ ηνπνζεηείηε ηνλ δείθηε ηνπ πνληηθηνύ ζηνλ Κάδν Αλαθύθισζεο ζηελ επηθάλεηα εξγαζίαο, εκθαλίδεηαη έλα πιαίζην κε ηελ εμήο πιεξνθνξία: "Πεξηέρεη ηα αξρεία θαη ηνπο θαθέινπο πνπ έρεηε δηαγξάςεη." Τνπνζεηώληαο ην δείθηε ηνπ πνληηθηνύ ζε έλα αληηθείκελν, ζπρλά εκθαλίδεηαη κηα πεξηγξαθή γηα απηό ην ζηνηρείν. Ο δείθηεο κπνξεί λα αιιάμεη αλάινγα κε ην ζηνηρείν ην νπνίν θαηαδεηθλύεηε. Γηα παξάδεηγκα, όηαλ ηνπνζεηείηε ην δείθηε ηνπ πνληηθηνύ ζε κηα ζύλδεζε ζην πξόγξακκα πεξηήγεζεο Web, ν δείθηεο αιιάδεη από βέινο ζε ρέξη κε ηελησκέλν ην δείθηε. Οη πεξηζζόηεξεο ελέξγεηεο πνπ γίλνληαη κε ην πνληίθη ζπλδπάδνπλ θαηάδεημε κε ην πάηεκα ελόο από ηα θνπκπηά ηνπ πνληηθηνύ. Υπάξρνπλ ηέζζεξηο βαζηθνί ηξόπνη γηα λα ρξεζηκνπνηήζεηε ηα θνπκπηά ηνπ πνληηθηνύ ζαο: θάλνληαο θιηθ, θάλνληαο δηπιό θιηθ, θάλνληαο δεμηό θιηθ θαη θάλνληαο κεηαθνξά. Μονό κλικ Κσλζηαληνύιαο Κώζηαο Σειίδα 10 από 29

11 Γηα λα θάλεηε θιηθ ζε έλα ζηνηρείν, ηνπνζεηήζηε ηνλ δείθηε ηνπ πνληηθηνύ ζην ζηνηρείν πνπ εκθαλίδεηαη ζηελ νζόλε θαη, ζηε ζπλέρεηα, παηήζηε θαη ειεπζεξώζηε ην πξσηεύνλ θνπκπί (ζπλήζσο ην αξηζηεξό θνπκπί). Τν κνλό θιηθ πνιύ ζπρλά ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα επηιέμεηε (επηζεκάλεηε) έλα ζηνηρείν ή λα αλνίμεηε έλα κελνύ. Απηό νλνκάδεηαη κνλό θιηθ ή αξηζηεξό θιηθ. Γιπλό κλικ Γηα λα θάλεηε δηπιό θιηθ ζε έλα ζηνηρείν, ηνπνζεηήζηε ηνλ δείθηε ηνπ πνληηθηνύ ζην ζηνηρείν πνπ εκθαλίδεηαη ζηελ νζόλε θαη, ζηε ζπλέρεηα, θάληε γξήγνξα θιηθ δύν θνξέο. Δάλ ηα δύν θιηθ δελ γίλνπλ γξήγνξα ην έλα κεηά ην άιιν, ελδέρεηαη λα εξκελεπζνύλ σο δύν κεκνλσκέλα θιηθ, αληί γηα έλα δηπιό θιηθ. Τν δηπιό θιηθ ζπλήζσο ρξεζηκνπνηείηαη γηα ην άλνηγκα ησλ ζηνηρείσλ ζηελ επηθάλεηα εξγαζίαο ζαο. Γηα παξάδεηγκα, κπνξείηε λα εθθηλήζεηε έλα πξόγξακκα ή λα αλνίμεηε έλα θάθειν θάλνληαο δηπιό θιηθ ζην εηθνλίδην ζηελ επηθάλεηα εξγαζίαο. Γεξιό κλικ Γηα λα θάλεηε δεμηό θιηθ ζε έλα ζηνηρείν, ηνπνζεηήζηε ηνλ δείθηε ηνπ πνληηθηνύ ζην ζηνηρείν πνπ εκθαλίδεηαη ζηελ νζόλε θαη, ζηε ζπλέρεηα, παηήζηε θαη ειεπζεξώζηε ην δεπηεξεύνλ θνπκπί (ζπλήζσο ην δεμηό θνπκπί). Κάλνληαο δεμηό θιηθ ζε έλα ζηνηρείν ζπλήζσο εκθαλίδεηαη κηα ιίζηα ελεξγεηώλ πνπ κπνξείηε λα θάλεηε κε ην ζηνηρείν. Γηα παξάδεηγκα, όηαλ θάλεηε δεμηό θιηθ ζηνλ "Κάδν Αλαθύθισζεο" ζηελ επηθάλεηα εξγαζίαο, ζα εκθαληζηεί έλα κελνύ πνπ ζα ζαο επηηξέπεη λα αλνίμεηε ηνλ "Κάδν Αλαθύθισζεο", λα ηνλ αδεηάζεηε, λα ηνλ δηαγξάςεηε ή λα δείηε ηηο ηδηόηεηέο ηνπ. Δάλ δελ είζηε ζίγνπξνη γηα ηελ ελέξγεηα πνπ εθηειεί θάπνην ζηνηρείν, θάληε δεμηό θιηθ. Κάλνληαο δεμηό θιηθ ζηνλ "Κάδν Αλαθύθισζεο" αλνίγεη έλα κελνύ κε ζρεηηθέο εληνιέο. Κσλζηαληνύιαο Κώζηαο Σειίδα 11 από 29

12 Μεηαθοπά Μπνξείηε λα κεηαθηλήζεηε ζηνηρεία ζηελ νζόλε κεηαθέξνληάο ηα. Γηα λα κεηαθέξεηε έλα αληηθείκελν, ηνπνζεηήζηε ηνλ δείθηε ηνπ πνληηθηνύ ζε έλα αληηθείκελν ζηελ νζόλε, παηήζηε θαη θξαηήζηε παηεκέλν ην πξσηεύνλ θνπκπί, κεηαθηλήζηε ην αληηθείκελν ζε κηα λέα ζέζε θαη, ζηε ζπλέρεηα αθήζηε ην πξσηεύνλ θνπκπί ηνπ πνληηθηνύ. Ζ κεηαθνξά (ελίνηε νλνκάδεηαη θαη κεηαθνξά θαη απόζεζε) πνιύ ζπρλά ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηε κεηαθίλεζε αξρείσλ θαη θαθέισλ ζε δηαθνξεηηθή ζέζε θαη γηα ηε κεηαθίλεζε παξαζύξσλ θαη εηθνληδίσλ ζηελ νζόλε. Χπήζη ηος ηποσού κύλιζηρ Δάλ ην πνληίθη ζαο δηαζέηεη έλαλ ηξνρό θύιηζεο, κπνξείηε λα ηνλ ρξεζηκνπνηήζεηε γηα λα θάλεηε θύιηζε ζε έγγξαθα θαη ηζηνζειίδεο. Γηα θύιηζε πξνο ηα θάησ, θπιήζηε ηνλ ηξνρό πξνο ηα πίζσ (πξνο ην κέξνο ζαο). Γηα θύιηζε πξνο ηα επάλσ, θπιήζηε ηνλ ηξνρό πξνο ηα εκπξόο (καθξηά από εζάο). Πποζαπμογή ηων πςθμίζεων ηος πονηικιού Μπνξείηε λα αιιάμεηε ηηο ξπζκίζεηο ηνπ πνληηθηνύ ώζηε λα ηαηξηάδνπλ κε ηηο πξνζσπηθέο ζαο πξνηηκήζεηο. Γηα παξάδεηγκα, κπνξείηε λα αιιάμεηε ηελ ηαρύηεηα κεηαθίλεζεο ηνπ δείθηε ζηελ νζόλε ή λα αιιάμεηε ηελ εκθάληζε ηνπ δείθηε. Δάλ είζηε αξηζηεξόρεηξαο, κπνξείηε λα νξίζεηε σο πξσηεύνλ θνπκπί ην δεμηό θνπκπί. Σςμβοςλέρ για αζθαλή σπήζη ηος πονηικιού Τν θαηάιιειν θξάηεκα θαη ε θίλεζε ηνπ πνληηθηνύ ζα ζαο βνεζήζεη λα απνθύγεηε πόλνπο ή ηξαπκαηηζκνύο ζηνπο θαξπνύο, ηα ρέξηα θαη ηνπο βξαρίνλεο, ηδηαίηεξα εάλ ρξεζηκνπνηείηε ηνλ ππνινγηζηή ζαο γηα κεγάια δηαζηήκαηα. Παξαθάησ παξνπζηάδνληαη κεξηθέο ζπκβνπιέο πνπ ζα ζαο βνεζήζνπλ λα απνθύγεηε πξνβιήκαηα: Τνπνζεηήζηε ην πνληίθη ζαο ζην ύςνο ηνπ αγθώλα. Τν επάλσ κέξνο ησλ βξαρηόλσλ ζαο πξέπεη λα είλαη ραιαξό θαη δίπια ζηα πιεπξά ζαο. Μελ θξαηάηε κε δύλακε θαη ζθηρηά ην πνληίθη ζαο. Να ην θξαηάηε ραιαξά. Να κεηαθηλείηε ην πνληίθη θνπλώληαο ηνλ βξαρίνλα από ην ύςνο ηνπ αγθώλα. Μελ ιπγίδεηε ηνλ θαξπό ζαο πξνο ηα επάλσ, πξνο ηα θάησ ή πξνο ηηο πιεπξέο. Πηέδεηε ειαθξά ην θνπκπί ηνπ πνληηθηνύ όηαλ θάλεηε θιηθ. Γηαηεξείηε ηα δάρηπιά ζαο ραιαξσκέλα. Μελ αθήλεηε ηα δάρηπιά ζαο λα αησξνύληαη πάλσ από ηα θνπκπηά. Όηαλ δελ ρξεηάδεηαη λα ρξεζηκνπνηείηε ην πνληίθη, κελ ην θξαηάηε. Κάλεηε ζύληνκα δηαιιείκαηα από ηνλ ππνινγηζηή ζαο θάζε 15 κε 20 ιεπηά. Κσλζηαληνύιαο Κώζηαο Σειίδα 12 από 29

13 Χπήζη ηος πληκηπολογίος Δίηε ζπληάζζεηε κηα επηζηνιή, είηε ππνινγίδεηε αξηζκεηηθά δεδνκέλα, ην πιεθηξνιόγην είλαη ν βαζηθόο ηξόπνο εηζαγσγήο πιεξνθνξηώλ ζηνλ ππνινγηζηή. Γλσξίδεηε, όκσο, όηη κπνξείηε λα ρξεζηκνπνηήζεηε ην πιεθηξνιόγην γηα ηνλ έιεγρν ηνπ ππνινγηζηή ζαο; Δάλ κάζεηε κεξηθέο απιέο εληνιέο πιεθηξνινγίνπ (νδεγίεο πξνο ηνλ ππνινγηζηή ζαο), ζα κπνξείηε λα εξγάδεζηε απνηειεζκαηηθόηεξα. Απηό ην άξζξν θαιύπηεη ηα βαζηθά ζηνηρεία ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ πιεθηξνινγίνπ θαη ζάο καζαίλεη ηηο βαζηθέο εληνιέο πιεθηξνινγίνπ. Τπόπορ οπγάνωζηρ ηων πλήκηπων Τα πιήθηξα ζην πιεθηξνιόγην κπνξνύλ λα ρσξηζηνύλ ζε δηάθνξεο νκάδεο, αλάινγα κε ηε ιεηηνπξγία ηνπο: Πιήθηξα πιεθηξνιόγεζεο (αιθαξηζκεηηθά). Τα πιήθηξα απηά πεξηιακβάλνπλ ηα ίδηα πιήθηξα γξακκάησλ, αξηζκώλ, ζηίμεο θαη ζπκβόισλ κε κηα παξαδνζηαθή γξαθνκεραλή. Πιήθηξα ειέγρνπ. Τα πιήθηξα απηά ρξεζηκνπνηνύληαη κόλα ηνπο ή ζε ζπλδπαζκό κε άιια πιήθηξα γηα ηελ εθηέιεζε ζπγθεθξηκέλσλ ελεξγεηώλ. Τα πιήθηξα ειέγρνπ πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη ζπρλόηεξα είλαη ηα Ctrl, Alt, ην πιήθηξν κε ην ινγόηππν ησλ Windows θαη ην Esc. Πιήθηξα ιεηηνπξγηώλ. Τα πιήθηξα ιεηηνπξγηώλ ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηελ εθηέιεζε ζπγθεθξηκέλσλ εξγαζηώλ. Έρνπλ ηελ εηηθέηα F1, F2, F3 θαη νύησ θαζεμήο, κέρξη ην F12. Ζ ιεηηνπξγηθόηεηα απηώλ ησλ πιήθηξσλ δηαθέξεη αλάινγα κε ην πξόγξακκα. Πιήθηξα πεξηήγεζεο. Τα πιήθηξα απηά ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηελ πεξηήγεζε ζε έγγξαθα ή ηζηνζειίδεο θαη γηα ηελ επεμεξγαζία θεηκέλνπ. Πεξηιακβάλνπλ ηα πιήθηξα κε ηα βέιε, ηα πιήθηξα Home, End, Page Up, Page Down, Delete θαη Insert. Αξηζκεηηθό πιεθηξνιόγην. Τν αξηζκεηηθό πιεθηξνιόγην ρξεζηκεύεη ζηε γξήγνξε εηζαγσγή αξηζκώλ. Τα πιήθηξα είλαη νκαδνπνηεκέλα ζε έλα ηκήκα πνπ κνηάδεη κε ζπκβαηηθή αξηζκνκεραλή ή αζξνηζηηθή κεραλή. Σηελ παξαθάησ εηθόλα θαίλεηαη ν ηξόπνο δηάηαμεο ησλ πιήθηξσλ ζε έλα ηππηθό πιεθηξνιόγην. Ζ δηάηαμε ηνπ δηθνύ ζαο πιεθηξνινγίνπ ίζσο είλαη δηαθνξεηηθή. Κσλζηαληνύιαο Κώζηαο Σειίδα 13 από 29

14 Γηάηαμε ησλ πιήθηξσλ ζην πιεθηξνιόγην Πληκηπολόγηζη κειμένος Κάζε θνξά πνπ ζα ρξεηάδεηαη λα πιεθηξνινγήζεηε θάηη ζε έλα πξόγξακκα, έλα κήλπκα ειεθηξνληθνύ ηαρπδξνκείνπ ή έλα πιαίζην θεηκέλνπ, ζα βιέπεηε κηα θαηαθόξπθε γξακκή πνπ αλαβνζβήλεη ( ). Ζ γξακκή απηή είλαη ν δξνκέαο πνπ ιέγεηαη επίζεο θαη ζεκείν εηζαγσγήο. Γείρλεη ζε πνην ζεκείν αξρίδεη ην θείκελν πνπ πιεθηξνινγείηε. Μπνξείηε λα κεηαθηλήζεηε ηνλ δξνκέα, θάλνληαο θιηθ ζηε ζέζε πνπ ζέιεηε κε ην πνληίθη ή ρξεζηκνπνηώληαο ηα πιήθηξα πεξηήγεζεο (δείηε ηελ ελόηεηα "Φξήζε ησλ πιήθηξσλ πεξηήγεζεο" ζε απηό ην άξζξν). Δθηόο από ηα γξάκκαηα, ηνπο αξηζκνύο, ηα ζεκεία ζηίμεο θαη ηα ζύκβνια, ζηα πιήθηξα πιεθηξνιόγεζεο πεξηιακβάλνληαη επίζεο ηα Shift, Caps Lock, Tab, Enter, ην πιήθηξν δηαζηήκαηνο θαη ην Backspace. Όνομα πλήκηπος Πιήθηξν Shift Πιήθηξν Caps Lock Πιήθηξν Tab Πώρ ηο σπηζιμοποιείηε Παηήζηε ην πιήθηξν Shift ζε ζπλδπαζκό κε θάπνην γξάκκα γηα λα πιεθηξνινγήζεηε έλα θεθαιαίν γξάκκα. Παηήζηε ην πιήθηξν Shift ζε ζπλδπαζκό κε θάπνην άιιν πιήθηξν, γηα λα πιεθηξνινγήζεηε ην ζύκβνιν πνπ εκθαλίδεηαη ζην επάλσ κέξνο ηνπ πιήθηξνπ. Παηήζηε ην πιήθηξν Caps Lock κία θνξά, γηα λα πιεθηξνινγείηε όια ηα γξάκκαηα θεθαιαία. Παηήζηε ην πιήθηξν Caps Lock μαλά, γηα λα απελεξγνπνηήζεηε απηή ηε ιεηηνπξγία. Τν πιεθηξνιόγηό ζαο ίζσο δηαζέηεη κηα θσηεηλή έλδεημε πνπ δειώλεη πόηε είλαη ελεξγνπνηεκέλε ε ιεηηνπξγία Caps Lock. Παηήζηε ην πιήθηξν Tab γηα λα κεηαθηλήζεηε ηνλ δξνκέα αξθεηά δηαζηήκαηα πξνο ηα εκπξόο. Μπνξείηε επίζεο λα παηήζεηε ην πιήθηξν Tab γηα λα κεηαθηλεζείηε ζην επόκελν πιαίζην θεηκέλνπ ζε κηα θόξκα. Κσλζηαληνύιαο Κώζηαο Σειίδα 14 από 29

15 Πιήθηξν Enter Πιήθηξν δηαζηήκαηνο Πιήθηξν Backspace Παηήζηε ην πιήθηξν Enter γηα λα κεηαθηλήζεηε ηνλ δξνκέα ζηελ αξρή ηεο επόκελεο γξακκήο. Σε έλα παξάζπξν δηαιόγνπ, παηήζηε ην πιήθηξν Enter γηα λα επηιέμεηε ην επηζεκαζκέλν θνπκπί. Παηήζηε ην πιήθηξν δηαζηήκαηνο γηα λα κεηαθηλήζεηε ηνλ δξνκέα έλα δηάζηεκα πξνο ηα εκπξόο. Παηήζηε ην πιήθηξν Backspace γηα λα δηαγξάςεηε ην ραξαθηήξα πνπ βξίζθεηαη πξηλ ηνλ δξνκέα ή ην επηιεγκέλν θείκελν. Χπήζη ζςνηομεύζεων πληκηπολογίος Οη ζπληνκεύζεηο πιεθηξνινγίνπ ρξεζηκεύνπλ ζηελ εθηέιεζε ελεξγεηώλ κε ρξήζε ηνπ πιεθηξνινγίνπ. Λέγνληαη ζπληνκεύζεηο γηαηί ζαο βνεζνύλ λα εξγάδεζηε γξεγνξόηεξα. Μάιηζηα, ζρεδόλ θάζε ελέξγεηα ή εληνιή πνπ κπνξείηε λα εθηειέζεηε κε ην πνληίθη, κπνξεί λα εθηειεζηεί γξεγνξόηεξα ρξεζηκνπνηώληαο έλα ή πεξηζζόηεξα πιήθηξα ηνπ πιεθηξνινγίνπ. Σηα ζέκαηα ηεο Βνήζεηαο, ην ζύκβνιν ηεο πξόζζεζεο (+) κεηαμύ δύν ή πεξηζζόηεξσλ πιήθηξσλ ζεκαίλεη όηη πξέπεη λα παηήζεηε ηα πιήθηξα ζε ζπλδπαζκό. Γηα παξάδεηγκα, ν ζπλδπαζκόο πιήθηξσλ Ctrl+A ζεκαίλεη όηη πξέπεη λα παηήζεηε θαη λα θξαηήζεηε παηεκέλν ην πιήθηξν Ctrl θαη θαηόπηλ λα παηήζεηε ην πιήθηξν Α. Ο ζπλδπαζκόο πιήθηξσλ Ctrl +Shift+A ζεκαίλεη όηη πξέπεη λα παηήζεηε θαη λα θξαηήζεηε παηεκέλα ηα πιήθηξα Ctrl θαη Shift θαη κεηά λα παηήζεηε ην πιήθηξν Α. Δύπεζη ηων ζςνηομεύζεων ππογπαμμάηων Απηό κπνξείηε λα ην θάλεηε ζηα πεξηζζόηεξα πξνγξάκκαηα ρξεζηκνπνηώληαο ην πιεθηξνιόγην. Γηα λα δείηε πνηεο εληνιέο έρνπλ ζπληνκεύζεηο πιεθηξνινγίνπ, αλνίμηε έλα κελνύ. Οη ζπληνκεύζεηο (εάλ ππάξρνπλ) εκθαλίδνληαη δίπια ζηα ζηνηρεία ηνπ κελνύ. Κσλζηαληνύιαο Κώζηαο Σειίδα 15 από 29

16 Οη ζπληνκεύζεηο πιεθηξνινγίνπ εκθαλίδνληαη δίπια ζηα ζηνηρεία ησλ κελνύ. Δπιλογή μενού, ενηολών και επιλογών Μπνξείηε λα αλνίμεηε κελνύ θαη λα επηιέμεηε εληνιέο θαη λα νξίζεηε άιιεο επηινγέο ρξεζηκνπνηώληαο ην πιεθηξνιόγην. Σε έλα πξόγξακκα πνπ έρεη κελνύ κε ππνγξακκηζκέλα γξάκκαηα, παηήζηε ην πιήθηξν Alt θαη έλα ππνγξακκηζκέλν γξάκκα γηα λα αλνίμεηε ην αληίζηνηρν κελνύ. Παηήζηε ην ππνγξακκηζκέλν γξάκκα ζε έλα ζηνηρείν κελνύ γηα λα επηιέμεηε εθείλε ηελ εληνιή. Γηα πξνγξάκκαηα πνπ ρξεζηκνπνηνύλ ηελ θνξδέια, όπσο ε "Εσγξαθηθή" θαη ην "WordPad", κε ην πάηεκα ηνπ Alt επηθαιύπηεηαη (θαη δελ ππνγξακκίδεηαη) έλα γξάκκα πνπ κπνξεί λα παηεζεί. Κσλζηαληνύιαο Κώζηαο Σειίδα 16 από 29

17 Παηήζηε ην ζπλδπαζκό πιήθηξσλ Alt+F γηα λα αλνίμεηε ην κελνύ "Αξρείν", κεηά παηήζηε ην πιήθηξν P γηα λα επηιέμεηε ηελ εληνιή "Δθηύπσζε". Απηή ε δπλαηόηεηα ππάξρεη θαη γηα ηα παξάζπξα δηαιόγνπ. Όπνηε βιέπεηε έλα ππνγξακκηζκέλν γξάκκα ζε κηα επηινγή ζε έλα παξάζπξν δηαιόγνπ, ζεκαίλεη όηη κπνξείηε λα παηήζεηε ην πιήθηξν Alt ζπλ εθείλν ην γξάκκα γηα λα νξίζεηε εθείλε ηελ επηινγή. Χπήζιμερ ζςνηομεύζειρ Σηνλ παξαθάησ πίλαθα παξνπζηάδνληαη κεξηθέο από ηηο πην ρξήζηκεο ζπληνκεύζεηο πιεθηξνινγίνπ. Παηήζηε Windows πιήθηξν ινγόηππνπ Alt+Tab Alt+F4 Ctrl+S Για να κάνεηε Άλνηγκα ηνπ κελνύ "Έλαξμε" Δλαιιαγή αλάκεζα ζε αλνηρηά πξνγξάκκαηα ή παξάζπξα Κιείζηκν ηνπ ηξέρνληνο ζηνηρείνπ ή έμνδνο από ην ελεξγό πξόγξακκα Απνζήθεπζε ηνπ ηξέρνληνο αξρείνπ ή εγγξάθνπ (ιεηηνπξγεί Κσλζηαληνύιαο Κώζηαο Σειίδα 17 από 29

18 Ctrl+C Ctrl+X Ctrl+V Ctrl+Z Ctrl+A F1 Πιήθηξν ινγόηππνπ ησλ Windows +F1 Esc Πιήθηξν εθαξκνγήο ζηα πεξηζζόηεξα πξνγξάκκαηα) Αληηγξαθή ηνπ επηιεγκέλνπ ζηνηρείνπ Απνθνπή ηνπ επηιεγκέλνπ ζηνηρείνπ Δπηθόιιεζε ηνπ επηιεγκέλνπ ζηνηρείνπ Αλαίξεζε κηαο ελέξγεηαο Δπηινγή όισλ ησλ ζηνηρείσλ ζε έλα έγγξαθν ή παξάζπξν Δκθάληζε ηεο "Βνήζεηαο" γηα έλα πξόγξακκα ή γηα ηα Windows Δκθάληζε ηεο ηνπνζεζίαο "Βνήζεηα θαη ππνζηήξημε ησλ Windows" Αθύξσζε ηεο ηξέρνπζαο εξγαζίαο Άλνηγκα ελόο κελνύ εληνιώλ πνπ ζρεηίδνληαη κε κηα επηινγή ζε έλα πξόγξακκα. Ηζνδπλακεί κε δεμηό θιηθ ζε απηή ηελ επηινγή. Χπήζη ηων πλήκηπων πεπιήγηζηρ Τα πιήθηξα πεξηήγεζεο επηηξέπνπλ ηε κεηαθίλεζε ηνπ δξνκέα, ηελ πεξηήγεζε ζε έγγξαθα θαη ηζηνζειίδεο θαη ηελ επεμεξγαζία θεηκέλνπ. Σηνλ παξαθάησ πίλαθα παξνπζηάδνληαη κεξηθέο θνηλέο ιεηηνπξγίεο απηώλ ησλ πιήθηξσλ. Παηήζηε Αξηζηεξό βέινο, Γεμηό βέινο, Δπάλσ βέινο ή Κάησ βέινο Αξρηθή ζειίδα End Ctrl+Home Ctrl+End Page Up Page Down Γηαγξαθή Insert Για αςηή ηην ενέπγεια Μεηαθίλεζε ηνπ δξνκέα ή επηινγή ελόο δηαζηήκαηνο ή γξακκήο ζηελ θαηεύζπλζε ηνπ βέινπο, ή θύιηζε ζε κηα ηζηνζειίδα ζηελ θαηεύζπλζε ηνπ βέινπο Μεηαθίλεζε ηνπ δξνκέα ζηελ αξρή κηαο γξακκήο ή κεηαθίλεζε ζηελ αξρή κηαο ηζηνζειίδαο Μεηαθίλεζε ηνπ δξνκέα ζην ηέινο κηαο γξακκήο ή κεηαθίλεζε ζην ηέινο κηαο ηζηνζειίδαο Μεηαθίλεζε ζηελ αξρή ελόο εγγξάθνπ Μεηαθίλεζε ζην ηέινο ελόο εγγξάθνπ Μεηαθίλεζε ηνπ δξνκέα ή ηεο ζειίδαο πξνο ηα επάλσ θαηά κία νζόλε Μεηαθίλεζε ηνπ δξνκέα ή ηεο ζειίδαο πξνο ηα θάησ θαηά κία νζόλε Γηαγξαθή ηνπ ραξαθηήξα πνπ βξίζθεηαη κεηά από ηνλ δξνκέα ή ηνπ επηιεγκέλνπ θεηκέλνπ. Σηα Windows, δηαγξαθή ηνπ επηιεγκέλνπ ζηνηρείνπ θαη κεηαθνξά ηνπ ζηνλ Κάδν Αλαθύθισζεο Δλεξγνπνίεζε θαη απελεξγνπνίεζε ηεο ιεηηνπξγίαο εηζαγσγήο. Όηαλ ε ιεηηνπξγία εηζαγσγήο είλαη ελεξγνπνηεκέλε, ην θείκελν πνπ πιεθηξνινγείηε εηζάγεηαη ζην ζεκείν πνπ βξίζθεηαη ν δξνκέαο. Όηαλ ε ιεηηνπξγία εηζαγσγήο είλαη απελεξγνπνηεκέλε, Κσλζηαληνύιαο Κώζηαο Σειίδα 18 από 29

19 ην θείκελν πνπ πιεθηξνινγείηε αληηθαζηζηά ηνπο ππάξρνληεο ραξαθηήξεο. Χπήζη ηος απιθμηηικού πληκηπολογίος Σην αξηζκεηηθό πιεθηξνιόγην εκθαλίδνληαη νη αξηζκνί από ην 0 έσο ην 9, νη αξηζκεηηθνί ηειεζηέο + (πξόζζεζε), - (αθαίξεζε), * (πνιιαπιαζηαζκόο) θαη / (δηαίξεζε), θαζώο θαη ε ππνδηαζηνιή, όπσο ζα εκθαλίδνληαλ ζε κηα αξηζκνκεραλή ή αζξνηζηηθή κεραλή. Οη ραξαθηήξεο απηνί επαλαιακβάλνληαη, βέβαηα, θαη ζε άιιν ζεκείν ηνπ πιεθηξνινγίνπ, σζηόζν ε δηάηαμε ηνπ αξηζκεηηθνύ πιεθηξνινγίνπ επηηξέπεη ηελ γξήγνξε εηζαγσγή αξηζκεηηθώλ δεδνκέλσλ ή καζεκαηηθώλ πξάμεσλ κε ην έλα ρέξη. Αξηζκεηηθό πιεθηξνιόγην Γηα λα ρξεζηκνπνηήζεηε ην αξηζκεηηθό πιεθηξνιόγην γηα εηζαγσγή αξηζκώλ, παηήζηε ην πιήθηξν Num Lock. Τα πεξηζζόηεξα πιεθηξνιόγηα δηαζέηνπλ κηα θσηεηλή έλδεημε πνπ ππνδεηθλύεη εάλ ε ιεηηνπξγία Num Lock είλαη ελεξγνπνηεκέλε ή όρη. Όηαλ ε ιεηηνπξγία Num Lock είλαη απελεξγνπνηεκέλε, ην αξηζκεηηθό πιεθηξνιόγην ιεηηνπξγεί σο έλα δεύηεξν ζεη πιήθηξσλ πεξηήγεζεο (νη ιεηηνπξγίεο απηέο είλαη ηππσκέλεο ζηα πιήθηξα δίπια από ηα ζύκβνια ή ηνπο αξηζκνύο). Μπνξείηε λα ρξεζηκνπνηήζεηε ην αξηζκεηηθό πιεθηξνιόγην γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε απιώλ ππνινγηζκώλ κε ηελ "Αξηζκνκεραλή". Άλλα πλήκηπα Οξηζκέλα ζύγρξνλα πιεθηξνιόγηα δηαζέηνπλ "πιήθηξα πξόζβαζεο" ή θνπκπηά πνπ ζάο παξέρνπλ γξήγνξε πξόζβαζε κε έλα πάηεκα ζε πξνγξάκκαηα, αξρεία ή εληνιέο. Άιια κνληέια δηαζέηνπλ πιήθηξα ειέγρνπ έληαζεο ήρνπ, ηξνρνύο θύιηζεο, ηξνρνύο κεγέζπλζεο θαη άιιεο κηθξνεθαξκνγέο. Γηα ιεπηνκέξεηεο ζρεηηθά κε απηά ηα ραξαθηεξηζηηθά, αλαηξέμηε ζην πιεξνθνξηαθό πιηθό πνπ ζπλόδεπε ην πιεθηξνιόγην ή ηνλ ππνινγηζηή ζαο, ή επηζθεθηείηε ηελ ηνπνζεζία ηνπ θαηαζθεπαζηή ζην web. Κσλζηαληνύιαο Κώζηαο Σειίδα 19 από 29

20 Σςμβοςλέρ για αζθαλή σπήζη ηος πληκηπολογίος Ζ θαηάιιειε ρξήζε ηνπ πιεθηξνινγίνπ ζα ζαο βνεζήζεη λα απνθύγεηε πόλνπο ή ηξαπκαηηζκνύο ζηνπο θαξπνύο, ηα ρέξηα θαη ηνπο βξαρίνλεο, ηδηαίηεξα εάλ ρξεζηκνπνηείηε ηνλ ππνινγηζηή ζαο γηα κεγάια δηαζηήκαηα. Παξαθάησ παξνπζηάδνληαη κεξηθέο ζπκβνπιέο πνπ ζα ζαο βνεζήζνπλ λα απνθύγεηε πξνβιήκαηα: Τνπνζεηήζηε ην πιεθηξνιόγηό ζαο ζην ύςνο ηνπ αγθώλα. Τν επάλσ κέξνο ησλ βξαρηόλσλ ζαο πξέπεη λα είλαη ραιαξό θαη δίπια ζηα πιεπξά ζαο. Κεληξάξεηε ην πιεθηξνιόγην κπξνζηά ζαο. Δάλ ην πιεθηξνιόγην δηαζέηεη αξηζκεηηθό πιεθηξνιόγην, κπνξείηε λα ρξεζηκνπνηήζεηε ην πιήθηξν δηαζηήκαηνο σο ζεκείν αλαθνξά γηα ην θέληξν. Πιεθηξνινγείηε κε ηα ρέξηα θαη ηνπο θαξπνύο ζαο λα αησξνύληαη πάλσ από ην πιεθηξνιόγην, ώζηε λα κπνξείηε λα ρξεζηκνπνηήζεηε νιόθιεξν ην βξαρίνλα γηα λα θηάζεηε ηα απνκαθξπζκέλα πιήθηξα αληί λα ηεληώλεηε ηα δάρηπια. Απνθεύγεηε λα αθνπκπάηε ηηο παιάκεο ή ηνπο θαξπνύο ζαο ζε νπνηαδήπνηε επηθάλεηα ελώ πιεθηξνινγείηε. Δάλ ην πιεθηξνιόγηό ζαο δηαζέηεη ππνζηήξηγκα παιάκεο, ρξεζηκνπνηήζηε ην κόλν ζηα δηαιείκκαηα ηεο πιεθηξνιόγεζεο. Θα πξέπεη λα πιεθηξνινγείηε ρηππώληαο ειαθξά ηα πιήθηξα θαη δελ ζα πξέπεη λα ιπγίδεηε ηνπο θαξπνύο ζαο. Όηαλ δελ πιεθηξνινγείηε λα ραιαξώλεηε ηνπο βξαρίνλεο θαη ηα ρέξηα ζαο. Κάλεηε ζύληνκα δηαιείκκαηα από ηνλ ππνινγηζηή ζαο θάζε 15 κε 20 ιεπηά. Δπγαζία με απσεία και θακέλοςρ Έλα αξρείν είλαη έλα ζηνηρείν ην νπνίν πεξηέρεη πιεξνθνξίεο-γηα παξάδεηγκα, θείκελν, εηθόλεο ή κνπζηθή. Όηαλ είλαη αλνηθηό, έλα αξρείν είλαη δπλαηό λα κνηάδεη κε έλα έγγξαθν θεηκέλνπ ή κηα θσηνγξαθία πνπ κπνξείηε λα βξείηε επάλσ ζε έλα γξαθείν ή ζε κηα αξρεηνζήθε. Σηνλ ππνινγηζηή ζαο, ηα αξρεία παξνπζηάδνληαη κε εηθνλίδηα. Έηζη, είλαη εύθνιν λα αλαγλσξίζεηε ηνλ ηύπν ελόο αξρείνπ από ην εηθνλίδηό ηνπ. Τα παξαθάησ είλαη κεξηθά ζπλεζηζκέλα εηθνλίδηα αξρείσλ: Κσλζηαληνύιαο Κώζηαο Σειίδα 20 από 29

21 ηύπνπο αξρείσλ Δηθνλίδηα γηα κεξηθνύο Έλαο θάθεινο είλαη έλαο ρώξνο όπνπ κπνξείηε λα απνζεθεύεηε αξρεία. Δάλ έρεηε ρηιηάδεο έληππα αξρεία επάλσ ζην γξαθείν ζαο, ζα είλαη ζρεδόλ αδύλαην λα εληνπίζεηε θάπνην ηε ζηηγκή πνπ ην ρξεηάδεζηε. Γηα ην ιόγν απηό, ηα αξρεία απνζεθεύνληαη ζε θαθέινπο κέζα ζε κηα αξρεηνζήθε. Σηνλ ππνινγηζηή, νη θάθεινη ιεηηνπξγνύλ κε ηνλ ίδην ηξόπν. Τα παξαθάησ είλαη κεξηθά ηππηθά εηθνλίδηα θαθέισλ: πεξηέρεη αξρεία (δεμηά) Άδεηνο θάθεινο (αξηζηεξά). Φάθεινο πνπ Σηνπο θαθέινπο κπνξνύλ επίζεο λα είλαη απνζεθεπκέλνη θαη άιινη θάθεινη. Έλαο θάθεινο πνπ βξίζθεηαη κέζα ζε έλαλ άιιν θάθειν θαιείηαη ζπλήζσο ππνθάθεινο. Μπνξείηε λα δεκηνπξγήζεηε απεξηόξηζην αξηζκό ππνθαθέισλ, θάζε έλαο από ηνπο νπνίνπο κπνξεί λα πεξηέρεη απεξηόξηζην αξηζκό αξρείσλ θαη άιισλ ππνθαθέισλ. Χπήζη βιβλιοθηκών για ππόζβαζη ζε απσεία και θακέλοςρ Σε ό,ηη αθνξά ηελ νξγάλσζε, δελ ρξεηάδεηαη λα μεθηλήζεηε από ην κεδέλ. Μπνξείηε λα ρξεζηκνπνηήζεηε βηβιηνζήθεο, κηα λέα δπλαηόηεηα ζε απηήλ ηελ έθδνζε ησλ Windows, γηα ηελ πξόζβαζε ζηα αξρεία θαη ηνπο θαθέινπο ζαο θαη γηα ηελ ηαθηνπνίεζή ηνπο κε δηάθνξνπο ηξόπνπο. Αθνινπζεί έλαο θαηάινγνο κε ηηο ηέζζεξηο πξνεπηιεγκέλεο βηβιηνζήθεο θαη ηηο ζπλήζεηο ρξήζεηο ηνπο: Κσλζηαληνύιαο Κώζηαο Σειίδα 21 από 29

22 Βηβιηνζήθε εγγξάθσλ. Φξεζηκνπνηήζηε απηήλ ηε βηβιηνζήθε γηα λα νξγαλώζεηε έγγξαθα επεμεξγαζίαο θεηκέλνπ, ππνινγηζηηθά θύιια, παξνπζηάζεηο θαη άιια αξρεία πνπ ζρεηίδνληαη κε θείκελν. Γηα πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο, αλαηξέμηε ζην ζέκα Γηαρείξηζε εγγξάθσλ. Από πξνεπηινγή, ηα αξρεία πνπ κεηαθηλείηε, αληηγξάθεηε ή απνζεθεύεηε ζηε βηβιηνζήθε εγγξάθσλ απνζεθεύνληαη ζηνλ θάθειν "Τα έγγξαθά κνπ". Βηβιηνζήθε εηθόλσλ. Φξεζηκνπνηήζηε απηήλ ηε βηβιηνζήθε γηα λα νξγαλώζεηε ηηο ςεθηαθέο εηθόλεο, είηε ηηο ιάβεηε από ηελ θάκεξα, από ην ζαξσηή ή ζε έλα κήλπκα ειεθηξνληθνύ ηαρπδξνκείνπ. Γηα πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο, αλαηξέμηε ζην ζέκα Γηαρείξηζε ησλ εηθόλσλ ζαο. Από πξνεπηινγή, ηα αξρεία πνπ κεηαθηλείηε, αληηγξάθεηε, ή απνζεθεύεηε ζηε βηβιηνζήθε εηθόλσλ απνζεθεύνληαη ζηνλ θάθειν "Οη εηθόλεο κνπ". Βηβιηνζήθε κνπζηθήο. Φξεζηκνπνηήζηε απηήλ ηε βηβιηνζήθε γηα λα νξγαλώζεηε ηελ ςεθηαθή ζαο κνπζηθή, όπσο ηξαγνύδηα πνπ αληηγξάθεηε από έλα CD ήρνπ ή θάλεηε ιήςε από ην Internet. Από πξνεπηινγή, ηα αξρεία πνπ κεηαθηλείηε, αληηγξάθεηε, ή απνζεθεύεηε ζηε βηβιηνζήθε κνπζηθήο απνζεθεύνληαη ζηνλ θάθειν "Ζ κνπζηθή κνπ". Βηβιηνζήθε βίληεν. Φξεζηκνπνηήζηε απηήλ ηε βηβιηνζήθε γηα λα νξγαλώζεηε ηα βίληεό ζαο, όπσο απνζπάζκαηα από ηελ ςεθηαθή ζαο θάκεξα ή βηληενθάκεξα ή αξρεία βίληεν πνπ ιακβάλεηε από ην Internet. Από πξνεπηινγή, ηα αξρεία πνπ κεηαθηλείηε, αληηγξάθεηε, ή απνζεθεύεηε ζηε βηβιηνζήθε βίληεν απνζεθεύνληαη ζηνλ θάθειν "Τα βίληεό κνπ". Γηα λα αλνίμεηε ηε βηβιηνζήθε εγγξάθσλ, εηθόλσλ ή κνπζηθήο, θάληε θιηθ ζην θνπκπί Έλαξμε θαη κεηά θάληε θιηθ ζηελ επηινγή Έγγξαθα, Δηθόλεο ή Μνπζηθή. κελνύ "Έλαξμε" Μπνξείηε λα αλνίμεηε θνηλέο βηβιηνζήθεο από ην Κσλζηαληνύιαο Κώζηαο Σειίδα 22 από 29

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

Διιεληθά Σειρά Moov Δγτειρίδιο τρήζηη Δνημέρφζης ταρηών Web Αλαζεώξεζε: R00 (2010/05) Πώς να ενημερώζφ ηοσς τάρηες; Υπάξρνπλ ηέζζεξα βήκαηα γηα ηελ ελεκέξσζε ηνπ ράξηε. Βήκα

Διαβάστε περισσότερα

Κατερίνα Φιλίππου. Msc Μοντέλα Η/Υ. Σημειώςεισ για το ΙΝ.ΕΠ. 2010. Γραμματειακή Υποςτήριξη. Διάπθπωζη εγγπάθος

Κατερίνα Φιλίππου. Msc Μοντέλα Η/Υ. Σημειώςεισ για το ΙΝ.ΕΠ. 2010. Γραμματειακή Υποςτήριξη. Διάπθπωζη εγγπάθος Κατερίνα Φιλίππου Msc Μοντέλα Η/Υ Σημειώςεισ για το ΙΝ.ΕΠ. 2010 Γραμματειακή Υποςτήριξη Διάπθπωζη εγγπάθος Διάπθπωζη εγγπάθων Γηα λα δείηε κηα δηάξζξσζε ππάξρνληνο εγγξάθνπ, επηιέμηε ηελ εληνιή Διάπθπωζη

Διαβάστε περισσότερα

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2 TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 Δημιουργία σελίδων και βιβλίων Έλα θαηλνύξην βηβιίν πεξηέρεη κία άδεηα ζειίδα κε έλα άδεην background. Δελ κπνξνύκε λα μερσξίζνπκε

Διαβάστε περισσότερα

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report.

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Case Study Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Βήκα 1 ο : Login ζηο Turnitin. Κάλεηε είζνδν ζην Turnitin κε

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Γηα ηε δηεπθόιπλζή ζαο θαηά ην switch-off ηεο πεξηνρήο ηεο Πεινπνλλήζνπ έρνπκε πξνζζέζεη ζηνπο ςεθηαθνύο καο δέθηεο κία λέα,

Διαβάστε περισσότερα

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ηότοι εργαζηηρίοσ ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηεί ε δηαδηθαζία ηωλ ξπζκίζεωλ δηθηύνπ ζε ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Windows XP. Η δηαδηθαζία ζε γεληθέο γξακκέο

Διαβάστε περισσότερα

Εξοικείωση με τοςρ σάπτερ τος Bing

Εξοικείωση με τοςρ σάπτερ τος Bing Εξοικείωση με τοςρ σάπτερ τος Bing Η εηαηξεία Microsoft δηαζέηεη απηή έλα θαηαηνπηζηηθό ηζηνρώξν ζρεηηθά κε ην πξνγξακκαηηζηηθό ηεο πεξηβάιινλ (API) ηόζν γηα ράξηεο όζν θαη άιιεο δξαζηεξηόηεηεο ζην δηαδίθηπν.

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H )

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H ) Ξ G O O G L E S C H O L A R Α Ο Ξ Ε Κ Ε Θ Λ Θ Α Λ Η Τ Α Μ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η Ρ Οξαγκαηνπνηώληαο αλαδήηεζε ζην GoogleScholar (http://scholar.google.com/) ν ρξήζηεο κπνξεί λα εληνπίζεη πιηθό αθαδεκαϊθνύ θαη

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

Κατερίνα Φιλίππου. Msc Μοντέλα Η/Υ. Σημειώςεισ για το ΙΝ.ΕΠ. 2010. Γραμματειακή Υποςτήριξη. Φάκελοι και ετικέτεσ

Κατερίνα Φιλίππου. Msc Μοντέλα Η/Υ. Σημειώςεισ για το ΙΝ.ΕΠ. 2010. Γραμματειακή Υποςτήριξη. Φάκελοι και ετικέτεσ Κατερίνα Φιλίππου Msc Μοντέλα Η/Υ Σημειώςεισ για το ΙΝ.ΕΠ. 2010 Γραμματειακή Υποςτήριξη Φάκελοι και ετικέτεσ Φάκελοι και εηικέηερ Τν Word ζαο παξέρεη θάπνηα εύρξεζηα εξγαιεία πνπ ζαο επηηξέπνπλ λα δεκηνπξγείηε

Διαβάστε περισσότερα

Ειςαγωγή ςτο Word. Κωνςταντούλασ Κωνςταντίνοσ

Ειςαγωγή ςτο Word. Κωνςταντούλασ Κωνςταντίνοσ qwφιertyuiopasdfghjklzxερυυξnmηq ςwωψerβνtyuσiopasdρfghjklzxcvbn mqwertyuiopasdfghjklzxcvbnφγιmλι qπσπζαwωeτrtνyuτioρνμpκaλsdfghσj klzxcvλοπbnαmqwertyuiopasdfghjkl zxcvbnmςγqwφertyuioςδφpγρaηsόρ ωυdfghjργklαzxcvbnβφδγωmζqwert

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οη παξνπζηάζεηο κε βνήζεηα ηνπ ππνινγηζηή γίλνληαη κε πξνγξάκκαηα παξνπζηάζεσλ, όπσο ην OpenOffice.org Impress [1] θαη ην Microsoft Office PowerPoint [2]. Απηά ηα πξνγξάκκαηα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΟΛΕΣ WINDOWS ΚΑΙ UNIX

ΕΝΤΟΛΕΣ WINDOWS ΚΑΙ UNIX ΕΝΤΟΛΕΣ WINDOWS ΚΑΙ UNIX Σηότοι εργαζηηρίοσ Σην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ, νη θνηηεηέο ζα εμνηθεησζνύλ κε βαζηθέο εληνιέο δηθηπαθώλ πξσηνθόιισλ νη νπνίεο βξίζθνπλ εθαξκνγή ζε πεξηβάιινληα Windows

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΙΚΗ ΕΛΙΔΑ ΕΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ

ΑΡΧΙΚΗ ΕΛΙΔΑ ΕΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΑΡΧΙΚΗ ΕΛΙΔΑ ΕΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ Σηελ αξρηθή ζειίδα ελεκεξώλεζηε γηα ηηο εμεηαζηηθέο πεξηόδνπο θαη ηηο θαηαιεθηηθέο εκεξνκελίεο ηεο θάζε κηαο, πξνθεηκέλνπ γηα online ή έληππε εγγξαθή, θαζώο θαη γηα ηα 4

Διαβάστε περισσότερα

Πνηα λνκίδεηο όηη ζα είλαη ε ζπλνιηθή αληίζηαζε κηαο ζπλδεζκνινγίαο δύν αληηζηαηώλ ζπλδεδεκέλεο ζε ζεηξά; Γηαηί;...

Πνηα λνκίδεηο όηη ζα είλαη ε ζπλνιηθή αληίζηαζε κηαο ζπλδεζκνινγίαο δύν αληηζηαηώλ ζπλδεδεκέλεο ζε ζεηξά; Γηαηί;... ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: Ιζοδύναμη ανηίζηαζη ζύνδεζηρ ανηιζηαηών Η δηδαζθαιία ηεο ηζνδύλακεο αληίζηαζεο γηα ζύλδεζε αληηζηαηώλ ζε ζεηξά θαη παξάιιεια ππάξρεη ζην Αλαιπηηθό Πξόγξακκα Σπνπδώλ ζηα καζήκαηα Φπζηθήο

Διαβάστε περισσότερα

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν.

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. B-Δέλδξα Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. Δέλδξα AVL n = 2 30 = 10 9 (πεξίπνπ). 30

Διαβάστε περισσότερα

STUDIO ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗΣ

STUDIO ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗΣ STUDIO ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗΣ ΑΠΟΚΕΝΣΡΧΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΟΤ, ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ & ΙΟΝΙΟΤ Ν.Ε.Ο. ΠΑΣΡΧΝ ΑΘΗΝΧΝ 158 ΣΡΙΦΗΦΙΟ ΑΡΙΘΜΟ ΚΛΗΗ ΠΑΣΡΑ : 156, ΣΗΛΕΦΧΝΟ ΑΙΘΟΤΑ : 2610490350 ΣΡΙΦΗΦΙΟ ΑΡΙΘΜΟ ΚΛΗΗ ΣΡΙΠΟΛΗ : 106,

Διαβάστε περισσότερα

Ενόσησα 1.1. Εξοικείωςη με σον Υπολογιςσή και σο Γπαυικό Πεπιβάλλον Επγαςίαρ

Ενόσησα 1.1. Εξοικείωςη με σον Υπολογιςσή και σο Γπαυικό Πεπιβάλλον Επγαςίαρ Ενόσησα 1.1 Εξοικείωςη με σον Υπολογιςσή και σο Γπαυικό Πεπιβάλλον Επγαςίαρ Δθθίλεζε ηνπ ππνινγηζηή ζαο Γηα λα εθθηλήζεηε ηνλ ππνινγηζηή ζαο, πξέπεη λα ηνπ «δώζεηε ξεύκα». Δληνπίζηε θαη παηήζηε ην δηαθόπηε

Διαβάστε περισσότερα

Έλεγτος Ορθογραθίας - Γραμμαηικής. Ορθογραθικός και Γραμμαηικός Έλεγτος

Έλεγτος Ορθογραθίας - Γραμμαηικής. Ορθογραθικός και Γραμμαηικός Έλεγτος 3.6 Έλεγτος Ορθογραθίας - Γραμμαηικής Ορθογραθικός και Γραμμαηικός Έλεγτος Πνιιέο θνξέο, θαζώο γξάθνπκε ζην Word, βιέπνπκε θπκαηηζηέο θόθθηλεο θαη πξάζηλεο ππνγξακκίζεηο λα εκθαλίδνληαη θάησ από νξηζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα.

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα. Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα Γηαθξάγκαηα Δξγαιεία Καηαζθεπέο 2 Η θαηαζθεπή πεξηγξάθεηαη ζηελ αληίζηνηρε ελόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ 1) Υξηζηνπγελληάηηθα ειαηάθηα θάξηα ή θαδξάθη θάξηα ή θαδξάθη Τιηθά πνπ ζα ρξεηαζηνύκε: Υαξηί θάλζνλ καύξν γηα ην θόλην, πξάζηλν γηα ηα ειαηάθηα, θόθθηλν γηα ηα αζηεξάθηα Απιό

Διαβάστε περισσότερα

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ Συστήματα Αρίθμησης Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ 1 Ειζαγωγή Τν bit είλαη ε πην βαζηθή κνλάδα κέηξεζεο. Είλαη κία θαηάζηαζε on ή off ζε έλα ςεθηαθό θύθισκα. Άιιεο θνξέο είλαη κία θαηάζηαζε high ή low voltage

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP 1 ΜΑΘΗΜΑ 6 ο Προγράμμαηα θωηογραθικών μηχανών Επιλογέας προγραμμάηων Μαο δίλεη ηε δπλαηόηεηα λα ειέγμνπκε ην άλνηγκα δηαθξάγκαηνο θαη

Διαβάστε περισσότερα

Η Επιθάνεια Επγαζίαρ ηων Windows XP

Η Επιθάνεια Επγαζίαρ ηων Windows XP Η Επιθάνεια Επγαζίαρ ηων Windows XP Η επνρή πνπ νη ρξήζηεο ησλ ειεθηξνληθώλ ππνινγηζηώλ είραλ απέλαληί ηνπο έλα αθηιόμελν πεξηβάιινλ γεκάην γξάκκαηα θαη αξηζκνύο έρεη παξέιζεη αλεπηζηξεπηί. Σήκεξα, ε ππνινγηζηηθή

Διαβάστε περισσότερα

Φσηνγξαθίεο ζηελ Τάμε

Φσηνγξαθίεο ζηελ Τάμε Γσξεάλ εξγαιεία γηα θσηνγξαθίεο θαη αλαδήηεζε Βήκα πξνο βήκα γηα Eθπαηδεπηηθνύο Φσηνγξαθίεο ζηελ Τάμε Οη θσηνγξαθίεο είλαη έλαο εύθνινο θαη δεκηνπξγηθόο ηξόπνο πνπ κπνξνύλ λα ρξεζηκνπνηήζνπλ νη εθπαηδεπηηθνί

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ.

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ. Απαντήσεις θέματος 2 Απηά πνπ έπξεπε λα γξάςεηε (δελ ρξεηαδόηαλ δηθαηνιόγεζε εθηόο από ην Γ) Α return a*b; Β 0:acegf2, 1: acegf23, 2: acegf234, 3:acegf2345, 4:acegf23456, 5:acegf234567, 6:acegf2345678,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΩΝ ΣΜΗΜΑ: ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΣΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ Ρέππα Μαξγαξίηα

ΣΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΩΝ ΣΜΗΜΑ: ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΣΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ Ρέππα Μαξγαξίηα ΣΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΩΝ ΣΜΗΜΑ: ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΣΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 2011-12 Ρέππα Μαξγαξίηα ΔΙΑΔΙΕΡΓΑΣΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ Η αλαθαηεύζπλζε εμόδνπ> ρεηξηζηή ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα ζηείιεη ηελ

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Πως να δημιουργήσετε ένα Cross-Over καλώδιο

Πως να δημιουργήσετε ένα Cross-Over καλώδιο Πως να δημιουργήσετε ένα Cross-Over καλώδιο Τν crossover καλώδιο ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα ζπλδεζνύλ δπν ππνινγηζηέο κεηαμύ ηνπο θαη αλ θηηάμνπλ έλα κηθξό ηνπηθό δίθηπν(lan). Έλα LAN κπνξεί λα είλαη ηόζν

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΠΡΟΒΛΗΜΑ Σε έλα ηνπξλνπά βόιετ δήισζαλ ζπκκεηνρή νκάδεο Γπκλαζίσλ ηεο Κύπξνπ.

Διαβάστε περισσότερα

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1.1 Εγκαηάζηαζη ηυν οδηγών ηηρ έξςπνηρ κάπηαρ ζηο λογιζμικό Mozilla Thunderbird

Διαβάστε περισσότερα

«Αποθήκεσζη GPS ζημείοσ και προζθήκη ταρακηηριζηικών και εικόνας»

«Αποθήκεσζη GPS ζημείοσ και προζθήκη ταρακηηριζηικών και εικόνας» 4. GeoGis Παραδείγμαηα Παράδειγμα 1: «Αποθήκεσζη GPS ζημείοσ και προζθήκη ταρακηηριζηικών και εικόνας» Σην αθόινπζν παξάδεηγκα ζα πεξηγξαθνύλ ηα βήκαηα κε ηα νπνία ζα γίλεη ε απνηύπσζε θαη απνζήθεπζε ελόο

Διαβάστε περισσότερα

Αλαιπηηθή Τπνζηήξημε. Μαζαίλνληαο λα ρξεζηκνπνηείηε ην Twinspace ζαο

Αλαιπηηθή Τπνζηήξημε. Μαζαίλνληαο λα ρξεζηκνπνηείηε ην Twinspace ζαο Αλαιπηηθή Τπνζηήξημε Μαζαίλνληαο λα ρξεζηκνπνηείηε ην Twinspace ζαο Πώο λα ελεκεξώζεηε ην πξνθίι ζαο... 3 Πώο λα πξνζζέζεηε εθπαηδεπηηθνύο θαη επηζθέπηεο ζην Twinspace ζαο... 5 Πώο λα πξνζθαιέζεηε καζεηέο

Διαβάστε περισσότερα

Constructors and Destructors in C++

Constructors and Destructors in C++ Constructors and Destructors in C++ Σύνθεζη Πνιύ ζπρλά ζηε C++ κία θιάζε κπνξεί λα πεξηέρεη ζαλ κέιεδεδνκέλα αληηθείκελα άιισλ θιάζεσλ. Πνηα είλαη ε ζεηξά κε ηελ νπνία δεκηνπξγνύληαη θαη θαηαζηξέθνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Σημειώζεις Οδηγίες για ηη τρήζη ηοσ προγράμμαηος Acronis True Image Home

Σημειώζεις Οδηγίες για ηη τρήζη ηοσ προγράμμαηος Acronis True Image Home Σημειώζεις Οδηγίες για ηη τρήζη ηοσ προγράμμαηος Acronis True Image Home Προαπαιηούμενα: Acronis True Image Home 11 Bootable CD Γύο ή περιζζόηεροσς δίζκοσς ζσνδεδεμένοσς ζηον σπολογιζηή. Οι δίζκοι μπορεί

Διαβάστε περισσότερα

Άμεσοι Αλγόριθμοι: Προσπέλαση Λίστας (list access)

Άμεσοι Αλγόριθμοι: Προσπέλαση Λίστας (list access) Έρνπκε απνζεθεύζεη κηα ζπιινγή αξρείσλ ζε κηα ζπλδεδεκέλε ιίζηα, όπνπ θάζε αξρείν έρεη κηα εηηθέηα ηαπηνπνίεζεο. Μηα εθαξκνγή παξάγεη κηα αθνινπζία από αηηήκαηα πξόζβαζεο ζηα αξρεία ηεο ιίζηαο. Γηα λα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΚΤΠΡΟΤ Πξόγξακκα Δπηκόξθσζεο Τπνςεθίσλ Καζεγεηώλ Σερλνινγίαο Γελάξεο 2011 ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΑ Ι (Ύιε Γπκλαζίνπ) Διδάσκων: Σαββίδης Σάββας Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com

Διαβάστε περισσότερα

Windows Live Movie Maker για Εκπαιδεστικούς

Windows Live Movie Maker για Εκπαιδεστικούς Windows Live Movie Maker για Εκπαιδεστικούς Βήμα προς βήμα Απνθηήζηε ην Windows Live Movie Maker Λήςε Ηάληε ιήςε ηνπ Windows Live Movie Maker ζηε δηεχζπλζε http://windowslive.com/desktop/moviemaker Γθηέιεζε

Διαβάστε περισσότερα

ΜΔΣΑΦΡΑΗ SUPER SEAL PRO

ΜΔΣΑΦΡΑΗ SUPER SEAL PRO ΜΔΣΑΦΡΑΗ SUPER SEAL PRO -Γηα επαγγεικαηηθή ρξήζε κόλν. Όηαλ ην ρξεζηκνπνηείηε θνξέζηε πξνζηαηεπηηθά γπαιηά θαη γάληηα. -Να κελ ρξεζηκνπνηείηε ζε θιεηζηνύ ηύπνπ ζπκπηεζηέο. ΗΜΑΝΣΙΚΗ ΗΜΔΙΩΗ Δμαηηίαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Εισαγωγή στη Φωτογραυία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Εισαγωγή στη Φωτογραυία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Εισαγωγή στη Φωτογραυία Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP 1 ΜΑΘΗΜΑ 3 ο ΚΛΕΙΣΡΟ ΣΑΥΤΣΗΣΑ ΚΛΕΙΣΡΟΤ-ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΣΑΛΛΗΛΗ ΣΑΥΤΣΗΣΑ Σι είναι υωτογραυική μητανή; Από πνηα κέξε απνηειείηαη: 1. Φαθό

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

Image J Plugin particle tracker για παρακολούθηση της κίνησης σωματιδίων

Image J Plugin particle tracker για παρακολούθηση της κίνησης σωματιδίων Image J Plugin particle tracker για παρακολούθηση της κίνησης σωματιδίων (https://weeman.inf.ethz.ch/particletracker/) Τν Plugin particle tracker κπνξεί λα αληρλεύζεη απηόκαηα ηα ζσκαηίδηα πνπ θηλνύληαη,

Διαβάστε περισσότερα

(Πξνο ην παξόλ, νη απνζηνιέο παξαγγειηώλ ηζρύνπλ γηα ηηο Η.Π.Α. θαη ηνλ Καλαδά. ύληνκα, ζα γίλνληαη θαη δηεζλείο απνζηνιέο.)

(Πξνο ην παξόλ, νη απνζηνιέο παξαγγειηώλ ηζρύνπλ γηα ηηο Η.Π.Α. θαη ηνλ Καλαδά. ύληνκα, ζα γίλνληαη θαη δηεζλείο απνζηνιέο.) Καλωσορίσατε! Σν HP Photo Creations, κε ηελ ηερλνινγία ηεο RocketLife, είλαη έλαο γξήγνξνο θαη εύθνινο ηξόπνο γηα λα δεκηνπξγήζεηε πνηνηηθά ελζύκηα ρξεζηκνπνηώληαο ηηο θσηνγξαθίεο ζαο. Μπνξείηε λα δεκηνπξγήζεηε

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

Σρήκα Α. Γξάθνπκε ηα ζηνηρεία ηνπ Πξνκεζεπηή θαη παηάκε Δηζαγσγή. Σρήκα Β1

Σρήκα Α. Γξάθνπκε ηα ζηνηρεία ηνπ Πξνκεζεπηή θαη παηάκε Δηζαγσγή. Σρήκα Β1 MENU ΜΗΤΡΩΑ Προμηθεστές Σε απηό ην ζεκείν ηεο εθαξκνγήο επεμεξγαδόκαζηε ηo κεηξών Πξνκεζεπηώλ. Κάλνληαο θιηθ κε ην πνληίθη πάλσ ζην Πξνζζήθε (βειάθη 1) ζα βγεη ε θόξκα γηα ηελ εηζαγσγή λέαο εγγξαθήο (Σρήκα

Διαβάστε περισσότερα

Γιαδικαζία Μηδενιζμού (Reset) ηοσ Μεηρηηή για ηο Photoconductor ζε εκησπωηές Lexmark 1. E260 Series Printers

Γιαδικαζία Μηδενιζμού (Reset) ηοσ Μεηρηηή για ηο Photoconductor ζε εκησπωηές Lexmark 1. E260 Series Printers Μηδενιζμού (Reset) ηοσ Μεηρηηή για ηο Photoconductor ζε εκησπωηές Lexmark. E260 Series Printers Αθνύ ηνπνζεηήζεηε ηελ λέα κνλάδα, αλνίμηε ην κπξνζηηλό θαπάθη, αθήλνληαο ηνλ εθηππσηή αλακκέλν (power on).

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ.

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ. ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΟΑIΤΜΘΔΘ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ 11V11 ΗΚΘΙΘΑ 6-10 ΤΠΞΜΩΜ ΛΕΘΞΜΕΙΗΛΑΑ ΞΣ ΟΑΘΤΜΘΔΘΞΣ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ ΓΘΑ ΟΑΘΙΕΡ ΗΚΘΙΘΑΡ 6-10 ΕΩΜ Η ΔΘΑΔΠΞΛΗ ΑΟΞ Η ΛΘΑ ΕΡΘΑ ΡΗΜ ΑΚΚΗ ΕΘΜΑΘ ΛΕΓΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Έλαο πίνακας σσμβόλων ππνζηεξίδεη δύν βαζηθέο ιεηηνπξγίεο:

Έλαο πίνακας σσμβόλων ππνζηεξίδεη δύν βαζηθέο ιεηηνπξγίεο: Πίνακες Σσμβόλων Έλαο πίνακας σσμβόλων ππνζηεξίδεη δύν βαζηθέο ιεηηνπξγίεο: Εηζαγσγή ελόο ζηνηρείνπ Αλαδήηεζε ζηνηρείνπ κε δεδνκέλν θιεηδί Άιιεο ρξήζηκεο ιεηηνπξγίεο είλαη: Δηαγξαθή ελόο θαζνξηζκέλνπ ζηνηρείνπ

Διαβάστε περισσότερα

7. ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ. 3. Έλαο θαηαρσξεηήο SISO ησλ 4 bits έρεη: α) Μία είζνδν, β) Δύν εηζόδνπο, γ) Σέζζεξεηο εηζόδνπο.

7. ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ. 3. Έλαο θαηαρσξεηήο SISO ησλ 4 bits έρεη: α) Μία είζνδν, β) Δύν εηζόδνπο, γ) Σέζζεξεηο εηζόδνπο. 7. ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ 1. Ση είλαη έλαο θαηαρσξεηήο; O θαηαρσξεηήο είλαη κηα νκάδα από flip-flop πνπ κπνξεί λα απνζεθεύζεη πξνζσξηλά ςεθηαθή πιεξνθνξία. Μπνξεί λα δηαηεξήζεη ηα δεδνκέλα ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α

Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α Σει.1 Σο ζςγκεκπιμένο εγσειπίδιο δημιοςπγήθηκε για να βοηθήζει ηην καηανόηζη ηηρ διαδικαζίαρ μεηαθοπάρ δεδομένων ηηρ

Διαβάστε περισσότερα

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΙΜΟ Μάρτιος 0 ΘΔΜΑ Να ππνινγίζεηε ηα όξηα: i ii lim 0 0 lim iii iv lim e 0 lim e 0 ΘΔΜΑ Γίλεηαη ε άξηηα ζπλάξηεζε '( ) ( ) γηα θάζε 0 * : R R γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ:

Διαβάστε περισσότερα

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ.

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Μονοψϊνιο Ολιγοψώνιο Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Οπιακή αξία Δπηπξόζζεηα νθέιε από ηελ ρξήζε/θαηαλάισζε κηαο επηπξόζζεηε

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ 1.Απηόο πνπ ζα αλαγλσξηζηεί απνπζηάδεη γηα πνιύ θαηξό. 2.Δπηζηξέθεη κε πιαζηή ηαπηόηεηα ή κεηακνξθσκέλνο. 3.Απνκνλώλνληαη ηα δύν πξόζσπα 4.Άξζε κεηακόξθσζεο 5.Απνθάιπςε 6.Ακθηβνιίεο-απνδεηθηηθά

Διαβάστε περισσότερα

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code)

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Page 1 Υποπλοίαρτος Ν. Πεηράκος ΠΝ Αηδένηα Γνύξεηνη Ίππνη (Trojan Horses) Ινί (Viruses) Worms Root-kit Page 2 Γνύξεηνο Ίππνο (Trojan Horse) Οξηζκόο: Πξόγξακκα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) =

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) = ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 9. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(,y) = y.. Να ππνινγηζηνύλ ηα νινθιεξώκαηα: a) ln b) a) 3cos b) e sin 4. Να ππνινγηζηεί ην νινθιήξσκα: S ( y) 3

Διαβάστε περισσότερα

ύληνκνο Οδεγόο Γεκηνπξγίαο θαη Υξήζεο ηζηνινγίνπ (blog) ζην Blogger.com

ύληνκνο Οδεγόο Γεκηνπξγίαο θαη Υξήζεο ηζηνινγίνπ (blog) ζην Blogger.com ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΑΗΓΑΗΟΤ ΠΑΗΓΑΓΩΓΗΚΟ ΣΜΖΜΑ ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ύληνκνο Οδεγόο Γεκηνπξγίαο θαη Υξήζεο ηζηνινγίνπ (blog) ζην Blogger.com Σην πιαίζην ηνπ καζήκαηνο Γηδαζθαιία Γιωζζώλ κε Νέεο Σερλνινγίεο κε δηδάζθνπζα

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ Η ζεκεξηλή ξαγδαία εμέιημε ηεο ηερλνινγίαο ηεο κηθξνειεθηξνληθήο επέηξεςε ηελ θαηαζθεπή εηδηθώλ νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ απνζήθεπζεο δεδνκέλσλ θαη πιεξνθνξηώλ θαηαιακβάλνπλ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΩΝ ΣΜΗΜΑ: ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΣΗΛΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΥΔΙΜΔΡΙΝΟ ΔΞΑΜΗΝΟ Ρέππα Μαξγαξίηα

ΣΔΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΩΝ ΣΜΗΜΑ: ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΣΗΛΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΥΔΙΜΔΡΙΝΟ ΔΞΑΜΗΝΟ Ρέππα Μαξγαξίηα ΣΔΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΩΝ ΣΜΗΜΑ: ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΣΗΛΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΥΔΙΜΔΡΙΝΟ ΔΞΑΜΗΝΟ 2011-12 Ρέππα Μαξγαξίηα ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΚΑΣΑΛΟΓΩΝ Εντολή md Με ηελ εληνιή απηή κπνξνύκε λα δεκηνπξγήζνπκε έλαλ θαηλνύξγην ππνθαηάινγν.

Διαβάστε περισσότερα

Microsoft OneNote για εκπαιδεστικούς Βήμα προς βήμα Εμνηθεησζείηε κε ην πεξηβάιινλ εξγαζίαο

Microsoft OneNote για εκπαιδεστικούς Βήμα προς βήμα Εμνηθεησζείηε κε ην πεξηβάιινλ εξγαζίαο Microsoft OneNote για εκπαιδεστικούς Βήμα προς βήμα Εμνηθεησζείηε κε ην πεξηβάιινλ εξγαζίαο Όηαλ αλνίμεηε γηα πξώηε θνξά ην OneNote, ζα δείηε ηνλ Οδεγό ηνπ OneNote 2010. Απηόο πεξηιακβάλεη πνιιέο ζεκαληηθέο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά:

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά: ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ Η Μηκή θαη ν Νηίλνο αλαξσηήζεθαλ πνην αληειηαθό πξντόλ παξέρεη ηελ θαιύηεξε πξνζηαζία ζην δέξκα ηνπο. Τα αληειηαθά πξντόληα έρνπλ έλα δείθηε αληειηαθήο πξνζηαζίαο (SPF), ν νπνίνο δείρλεη πόζν

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΩΝ ΣΜΗΜΑ: ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΣΗΛΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΥΔΙΜΔΡΙΝΟ ΔΞΑΜΗΝΟ Ρέππα Μαξγαξίηα

ΣΔΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΩΝ ΣΜΗΜΑ: ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΣΗΛΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΥΔΙΜΔΡΙΝΟ ΔΞΑΜΗΝΟ Ρέππα Μαξγαξίηα ΣΔΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΩΝ ΣΜΗΜΑ: ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΣΗΛΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΥΔΙΜΔΡΙΝΟ ΔΞΑΜΗΝΟ 2011-12 Ρέππα Μαξγαξίηα ΜΑΚΡΟΔΝΣΟΛΔ ΚΑΙ ΒΟΗΘΗΣΙΚΔ ΔΝΣΟΛΔ Doskey Με ηελ εληνιή απηή είρακε δεη ζε πξνεγνύκελν εξγαζηήξην

Διαβάστε περισσότερα

A. Αιιάδνληαο ηε θνξά ηνπ ξεύκαηνο πνπ δηαξξέεη ηνλ αγωγό.

A. Αιιάδνληαο ηε θνξά ηνπ ξεύκαηνο πνπ δηαξξέεη ηνλ αγωγό. ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΛΔΤΚΩΙΑ ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ Μειέηε ηωλ παξαγόληωλ από ηνπο νπνίνπο εμαξηάηαη ε ειεθηξνκαγλεηηθή δύλακε. Τιηθά - πζθεπέο: Ηιεθηξνληθή δπγαξηά, ηξνθνδνηηθό ηάζεο, ξννζηάηεο, ακπεξόκεηξν,

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Καηαζθεπάδνπκε έλα νγθνκεηξηθό δνρείν από πιαζηηθό κπνπθάιη λεξνύ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1382/153 1. Καη όηαλ έγηλε ε ππνρώξεζε αξγά ην απόγεπκα, επεηδή θνβήζεθαλ νη νιηγαξρηθνί κήπσο νη δεκνθξαηηθνί, αθνύ θάλνπλ επίζεζε, θαηαιάβνπλ

Διαβάστε περισσότερα

HYUNDAI. Η δηαγλσζηηθή θίζζα ησλ Hyundai έρεη 12 επαθέο θαη ηνπνζεηείηαη ζηνλ ρώξν ηνπ θηλεηήξα

HYUNDAI. Η δηαγλσζηηθή θίζζα ησλ Hyundai έρεη 12 επαθέο θαη ηνπνζεηείηαη ζηνλ ρώξν ηνπ θηλεηήξα HYUNDAI ηα κνληέια ηεο Hyundai ππάξρνπλ ηέζζεξεηο δηαθνξεηηθνί ζπλδπαζκνί θσδηθώλ βιάβεο: κνλνςήθηνη, δηςήθηνη ηεηξαςήθηνη θαη θσδηθνί πνπ αθνινπζνύλ ηα πξσηόθνιια EOBD. Γιαγνωζηική Φίζζα Η δηαγλσζηηθή

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Ασφρματης Πρόσβασης (Wi-Fi) στο Διαδίκτυο

Οδηγίες Ασφρματης Πρόσβασης (Wi-Fi) στο Διαδίκτυο Αγαπηηοί τρήζηες, Με ταρά ζας ανακοινώνοσμε ηη κάλσυη ηφν τώρφν ηοσ κηιριακού ζσγκροηήμαηος ηης Στολής Θεηικών Επιζηημών με αζύρμαηα ζημεία πρόζβαζης ζηο διαδίκησο. Πρόζβαζη ζηην σπηρεζία έτοσν όλα ηα

Διαβάστε περισσότερα

Αντισταθμιστική ανάλυση

Αντισταθμιστική ανάλυση Θεσξήζηε έλαλ αιγόξηζκν Α πνπ ρξεζηκνπνηεί κηα δνκή δεδνκέλσλ Γ : Καηά ηε δηάξθεηα εθηέιεζεο ηνπ Α ε Γ πξαγκαηνπνηεί κία αθνινπζία από πξάμεηο. Παξάδεηγκα: Θπκεζείηε ην πξόβιεκα ηεο εύξεζεο-έλσζεο Δίρακε

Διαβάστε περισσότερα

Πρόβλεμα Online Gaming με modem Thomson και Speedtouch

Πρόβλεμα Online Gaming με modem Thomson και Speedtouch Πρόβλεμα Online Gaming με modem Thomson και Speedtouch Περιγραθή προβλήμαηος Εάλ πξνζπαζείηε λα παίμεηε online παηρλίδηα αιιά εκθαλίδεηαη error ζηνλ ππνινγηζηή ζαο γηα NAT/DMZ/Port forwarding δνθηκάζηε

Διαβάστε περισσότερα

Oι Αρτές ηοσ Ταμείοσ Υποζηεριδόμενες Διαβίωζες (The Principles of the Supported Living Fund)

Oι Αρτές ηοσ Ταμείοσ Υποζηεριδόμενες Διαβίωζες (The Principles of the Supported Living Fund) Oι Αρτές ηοσ Ταμείοσ Υποζηεριδόμενες Διαβίωζες (The Principles of the Supported Living Fund) Δεθέκβξηνο 2011 Έθδνζε 1 Απηέο νη πιεξνθνξίεο είλαη γξακκέλεο κε επαλάγλσζην ηξόπν. Έρνπλ ρξεζηκνπνηεζεί εηθόλεο

Διαβάστε περισσότερα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Κοιμωμικά δίκτυα (multiplex network) Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Facebook? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην LinkedIn? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Twitter? Αεροπορικές γραμμές της Ευρώπης(multiplex

Διαβάστε περισσότερα

Παμελλήμιο χολικό Δίκτυο ΠΑΝΔΠΙΣΖΜΙΟ ΚΡΖΣΖ. Το Δίκτυο στην υπηρεσία της Εκπαίδευσης ΚΔΝΣΡΟ ΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ & ΔΙΚΣΤΩΝ

Παμελλήμιο χολικό Δίκτυο ΠΑΝΔΠΙΣΖΜΙΟ ΚΡΖΣΖ. Το Δίκτυο στην υπηρεσία της Εκπαίδευσης ΚΔΝΣΡΟ ΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ & ΔΙΚΣΤΩΝ Παμελλήμιο χολικό Δίκτυο Το Δίκτυο στην υπηρεσία της Εκπαίδευσης ΠΑΝΔΠΙΣΖΜΙΟ ΚΡΖΣΖ ΚΔΝΣΡΟ ΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ & ΔΙΚΣΤΩΝ Υορέας υλοποίησης υπηρεσιώμ βίμτεο Παμελλήμιου χολικού Δικτύου. Ο Δ Ζ Γ Ι Δ Κ Ω Δ Ι Κ Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΔΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΟ ΓΗΠΔΓΟ

ΑΣΚΗΣΔΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΟ ΓΗΠΔΓΟ Α. Αεπόβια ικανόηηηα: ΑΣΚΗΣΔΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΟ ΓΗΠΔΓΟ 1. Φόλλοος ζηα δύο καλάθια: νη αζιεηέο είλαη απέλαληη από ηα ηακπιώ ζε δπν γξακκέο. Οη πξώηνη έρνπλ από κηα κπάια. Με ην ζύλζεκα θάλνπλ θόιιννπ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000.

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000. ΔΕΟ 13 Ποσοτικές Μέθοδοι Σσνάρηηζη Κόζηοσς C(), μέζο κόζηος C()/. Παράδειγμα 1 Μηα εηαηξεία δαπαλά γηα θάζε πξντόλ Α πνπ παξάγεη 0.0 λ.κ. Τα πάγηα έμνδα ηεο εηαηξείαο είλαη 800 λ.κ. Ζεηείηαη 1) Να πεξηγξάςεηε

Διαβάστε περισσότερα

5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη

5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη 5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη Σηα πιαίζηα ηεο πέκπηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

ΟΣΑ Επηρεηξεζηαθή Ννεκνζύλε. Ελόηεηα: Ad1.2.2 «Ση θξύβεηαη» πίζω από κηα Επηρεηξεζηαθή Αλαθνξά (report): XML & XSD γηα αξράξηνπο

ΟΣΑ Επηρεηξεζηαθή Ννεκνζύλε. Ελόηεηα: Ad1.2.2 «Ση θξύβεηαη» πίζω από κηα Επηρεηξεζηαθή Αλαθνξά (report): XML & XSD γηα αξράξηνπο ΟΣΑ Επηρεηξεζηαθή Ννεκνζύλε Ελόηεηα: Ad1.2.2 «Ση θξύβεηαη» πίζω από κηα Επηρεηξεζηαθή Αλαθνξά (report): XML & XSD γηα αξράξηνπο Πξαθηηθή Άζθεζε (επίπεδν 2): ηόρνο ηεο άζθεζεο είλαη ε πεξαηηέξω εμνηθείωζε

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Οη Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνξξνθνύκελε ελέξγεηα από Αηνιηθά Πάξθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_3207/391 1. Τελ άιιε κέξα νη Τξηάθνληα, πνιύ ηαπεηλσκέλνη θαη ληώζνληαο εγθαηαιειεηκκέλνη, ζπγθεληξώζεθαλ ζην ρώξν ησλ ζπλεδξηάζεσλ παξάιιεια, νη «ηξεηο ρηιηάδεο», ζε όια ηα ζεκεία όπνπ είραλ ηνπνζεηεζεί,

Διαβάστε περισσότερα

Πξώην εξγαζηεξηαθό κάζεκα. Αξρηηεθηνληθή Η/Υ Ι

Πξώην εξγαζηεξηαθό κάζεκα. Αξρηηεθηνληθή Η/Υ Ι Πξώην εξγαζηεξηαθό κάζεκα Αξρηηεθηνληθή Η/Υ Ι Σςζηήμαηα αναπαπάζηαζηρ Έλα αξηζκεηηθό ζύζηεκα αλαπαξάζηαζεο δεδνκέλσλ, απνηειείηαη από έλα ζπγθεθξηκέλν αξηζκό ραξαθηήξσλ (π.ρ. ζηελ πεξίπησζε ηνπ δεθαδηθνύ

Διαβάστε περισσότερα

Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ

Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ ΤΕΙ Δσηικής Μακεδονίας Τμήμα Βιομητανικού Στεδιαζμού Εργαζηήριο C 3 www.c3.teiwm.gr C 3 LAB www.c3.teiwm.gr 1 Εηζαγσγή Πεπιεσόμενα ύκβνια

Διαβάστε περισσότερα

Σηα παξαδείγκαηα πνπ αθνινπζνύλ ρξεζηκνπνηήζεθαλ ην JQUIZ, ην JCROSS θαη ην JMATCH, πνπ αλαιπηηθά πεξηγξάθνληαη παξαθάηω.

Σηα παξαδείγκαηα πνπ αθνινπζνύλ ρξεζηκνπνηήζεθαλ ην JQUIZ, ην JCROSS θαη ην JMATCH, πνπ αλαιπηηθά πεξηγξάθνληαη παξαθάηω. Τι είναι το Hotpotatoes; Τν παθέην HotPotatoes 6 πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε γηα ηε δεκηνπξγία ηωλ αζθήζεωλ, είλαη έλα πξόγξακκα αλνηρηνύ ινγηζκηθνύ θαη κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί ειεύζεξα από Παλεπηζηεκηαθά Ιδξύκαηα,

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Γρήγορης Εκκίνηζης ηοσ

Οδηγός Γρήγορης Εκκίνηζης ηοσ Οδηγός Γρήγορης Εκκίνηζης ηοσ για windows εργαλεία για ηη δημιουργική μάθηζη Οδεγόο Γξήγνξεο Εθθίλεζεο ηνπ Kar2ouche Σειίδα 1 Βήμα 1: Οθόνη: Δραζηηριόηηηες Αλνίμηε έλαλ ηίηιν ηνπ Kar2ouche, κε δηπιό θιηθ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KARNAUGH

ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KARNAUGH ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KRNUGH Γηα λα θάλνπκε απινπνίεζε κηαο ινγηθήο ζπλάξηεζεο κε πίλαθα (ή ράξηε) Karnaugh αθνινπζνύκε ηα παξαθάησ βήκαηα:. Η ινγηθή ζπλάξηεζε ζα πξέπεη λα είλαη ζε πιήξε

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΚΠ. ΕΤΟΥΣ 204-205 ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/204 A ΟΜΑΓΑ Οδηγία: Να γράυεηε ζηο ηεηράδιο ζας ηον αριθμό κάθε μιας από ηις παρακάηφ ερφηήζεις Α.-Α.8 και

Διαβάστε περισσότερα

Εηζαγσγή ζηελ επηζηήκε ησλ ππνινγηζηώλ. Λνγηζκηθό Υπνινγηζηώλ Κεθάιαην 7ν Λεηηνπξγηθά Σπζηήκαηα

Εηζαγσγή ζηελ επηζηήκε ησλ ππνινγηζηώλ. Λνγηζκηθό Υπνινγηζηώλ Κεθάιαην 7ν Λεηηνπξγηθά Σπζηήκαηα Εηζαγσγή ζηελ επηζηήκε ησλ ππνινγηζηώλ Λνγηζκηθό Υπνινγηζηώλ Κεθάιαην 7ν Λεηηνπξγηθά Σπζηήκαηα 1 Υπνινγηζηηθό Σύζηεκα 2 Λεηηνπξγηθό Σύζηεκα Απνηειεί ηε δηαζύλδεζε κεηαμύ ηνπ πιηθνύ ελόο ππνινγηζηή θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ιήμεο 11.00 Κάπνηνο άξρηζε λα δηαβάδεη έλα βηβιίν ηελ 1 ε Δεθεκβξίνπ. Κάζε κέξα δηάβαδε ηνλ ίδην αξηζκό ζειίδσλ

Διαβάστε περισσότερα

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 10 ε : ΜΗΥΑΝΙΚΗ ΜΔΡΟ Β ΠΙΔΗ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Καξέθια θαθίξε Όξγαλα Τιηθά Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ.

Διαβάστε περισσότερα

Κάλνληαο θιηθ κε ην πνληίθη ζηνλ ινγαξηαζκό πνπ ζέινπκε θιείλεη ην παξάζπξν πνπ κόιηο είρε αλνίμεη. Παηώληαο Παξνπζίαζε (βειάθη Νν 3) παξνπζηάδνληαη

Κάλνληαο θιηθ κε ην πνληίθη ζηνλ ινγαξηαζκό πνπ ζέινπκε θιείλεη ην παξάζπξν πνπ κόιηο είρε αλνίμεη. Παηώληαο Παξνπζίαζε (βειάθη Νν 3) παξνπζηάδνληαη MENU ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ Λογαπιαζμοί Σε απηό ην ζεκείν ηεο εθαξκνγήο επεμεξγαδόκαζηε ηνπο Λνγαξηαζκνύο ηνπ ινγηζηηθνύ ζρεδίνπ. Σην θνπηάθη πνπ καο δείρλεη ην βειάθη κε ην Νν 1 γξάθνπκε ηνλ ινγαξηαζκό πνπ ζέινπκε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ 1. ρεδίαζε πλδπαζηηθνύ Κπθιώκαηνο Έλα ζπλδπαζηηθό θύθισκα (Κ) έρεη ηξεηο εηζόδνπο A, B θαη C θαη κία έμνδν Y Y=A B+AC Να θαηαζθεπάζεηε ην ράξηε Karnaugh. B 0

Διαβάστε περισσότερα

Ηιεθηξνληθή Γξακκαηεηαθή Υπνζηήξημε. Μνξθνπνίεζε & νξγάλσζε εγγξάθνπ / Δηάξζξσζε

Ηιεθηξνληθή Γξακκαηεηαθή Υπνζηήξημε. Μνξθνπνίεζε & νξγάλσζε εγγξάθνπ / Δηάξζξσζε Ηιεθηξνληθή Γξακκαηεηαθή Υπνζηήξημε Μνξθνπνίεζε & νξγάλσζε εγγξάθνπ / Δηάξζξσζε Δηάξζξσζε εγγξάθνπ «Διάρθρωζη» ζεκαίλεη όηη νη επηθεθαιίδεο ελόο εγγξάθνπ αθνινπζνύλ/ζπγθξνηνύλ ζπγθεθξηκέλε δνκή επηπέδσλ

Διαβάστε περισσότερα