Ειςαγωγή ςτουσ Ηλεκτρονικοφσ Υπολογιςτζσ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ειςαγωγή ςτουσ Ηλεκτρονικοφσ Υπολογιςτζσ"

Transcript

1 Ειςαγωγή ςτουσ Ηλεκτρονικοφσ Υπολογιςτζσ Κωνζηανηούλαρ Κωνζηανηίνορ LEARNING COMMUNITY ΜΕΣΑΝΑΣΕ Ω ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟΙ ΠΛΟΗΓΟΙ ΔΙΑΝΟΙΓΟΤΝ ΣΗΝ ΠΡΟΒΑΗ ΣΩΝ ΜΕΣΑΝΑΣΩΝ ΣΗΝ ΔΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΗΗ Αρ. Ζργου: LLP-DE-GRUNDTVIG-GMP Πακέτο Εργασιών 3: Κατάρτιςη εκπαιδευτικών πλοηγών Το ςχζδιο αυτό χρηματοδοτήθηκε με την υποςτήριξη τησ Ευρωπαϊκήσ Επιτροπήσ. Το παρόν ζγγραφο δεςμεφει μόνο τον ςυντάκτη του και η Επιτροπή δεν ευθφνεται για τυχόν χρήςη των πληροφοριών που περιζχονται ςε αυτό. Ιανοςάπιορ 2011

2 Τα μέπη ενόρ ςπολογιζηή Δάλ ρξεζηκνπνηείηε έλαλ επηηξαπέδην ππνινγηζηή, ίζσο γλσξίδεηε ήδε όηη δελ ππάξρεη θάπνην ζπγθεθξηκέλν κέξνο ηνπ πνπ ιέγεηαη "ππνινγηζηήο". Ο ππνινγηζηήο είλαη ζηελ πξαγκαηηθόηεηα έλα ζύζηεκα πνιιώλ κεξώλ πνπ ζπλεξγάδνληαη κεηαμύ ηνπο. Τα θπζηθά κέξε, ηα νπνία κπνξείηε λα δείηε θαη λα αγγίμεηε, ιέγνληαη γεληθά πιηθό. (Τν ινγηζκηθό, από ηελ άιιε πιεπξά, αλαθέξεηαη ζηηο νδεγίεο ή ηα πξνγξάκκαηα πνπ ιέλε ζην πιηθό ηη λα θάλεη.) Ζ παξαθάησ εηθόλα παξνπζηάδεη ηα πην ζπλεζηζκέλα κέξε ηνπ πιηθνύ ελόο επηηξαπέδηνπ ζπζηήκαηνο ειεθηξνληθνύ ππνινγηζηή. Τν δηθό ζαο ζύζηεκα ελδέρεηαη λα δηαθέξεη, αιιά πηζαλόηαηα πεξηιακβάλεη ηα πεξηζζόηεξα από απηά ηα κέξε. Έλαο θνξεηόο ππνινγηζηήο έρεη παξόκνηα κέξε, αιιά ηα ζπλδπάδεη ζε έλα κόλν παθέην κηθξνύ κεγέζνπο. Δπηηξαπέδην ζύζηεκα ειεθηξνληθνύ ππνινγηζηή Αο δνύκε θάζε έλα από απηά ηα κέξε μερσξηζηά. Μονάδα ζςζηήμαηορ Ζ κνλάδα ζπζηήκαηνο είλαη ν ππξήλαο ελόο ππνινγηζηή. Σπλήζσο είλαη έλα νξζνγώλην θνπηί ηνπνζεηεκέλν επάλσ ή θάησ από ην γξαθείν ζαο. Σην εζσηεξηθό Κσλζηαληνύιαο Κώζηαο Σειίδα 2 από 29

3 απηνύ ηνπ θνπηηνύ ππάξρνπλ πνιιά ειεθηξνληθά ζηνηρεία ηα νπνία επεμεξγάδνληαη πιεξνθνξίεο. Τα ζεκαληηθόηεξα από απηά ηα ζηνηρεία είλαη ε θεληξηθή κνλάδα επεμεξγαζίαο (CPU) ή κηθξνεπεμεξγαζηήο, ε νπνία ιεηηνπξγεί σο ν "εγθέθαινο" ηνπ ππνινγηζηή. Έλα άιιν ζηνηρείν είλαη ε κλήκε ηπραίαο πξνζπέιαζεο (RAM), ε νπνία απνζεθεύεη πξνζσξηλά πιεξνθνξίεο πνπ ρξεζηκνπνηεί ε CPU, ελώ ν ππνινγηζηήο είλαη ελεξγνπνηεκέλνο. Οη πιεξνθνξίεο πνπ απνζεθεύνληαη ζηε κλήκε RAM δηαγξάθνληαη όηαλ θιείζεηε ηνλ ππνινγηζηή. Σρεδόλ όια ηα άιια κέξε ηνπ ππνινγηζηή ζπλδένληαη ζηε κνλάδα ζπζηήκαηνο κε ηε βνήζεηα θαισδίσλ. Τα θαιώδηα ζπλδένληαη ζε ζπγθεθξηκέλεο ζύξεο (αλνίγκαηα), ζπλήζσο ζην πίζσ κέξνο ηεο κνλάδαο ζπζηήκαηνο. Τν πιηθό πνπ δελ είλαη κέξνο ηε κνλάδαο ζπζηήκαηνο νλνκάδεηαη πεξηθεξεηαθή ζπζθεπή ή ζπζθεπή. Αποθήκεςζη Μνλάδα ζπζηήκαηνο Ο ππνινγηζηήο δηαζέηεη κία ή πεξηζζόηεξεο κνλάδεο δίζθσλ-ζπζθεπέο πνπ απνζεθεύνπλ πιεξνθνξίεο ζε έλα κεηαιιηθό ή πιαζηηθό δίζθν. Ο δίζθνο δηαηεξεί ηηο πιεξνθνξίεο αθόκα θαη όηαλ ν ππνινγηζηήο είλαη απελεξγνπνηεκέλνο. Μονάδα ζκληπού δίζκος Ζ κνλάδα ζθιεξνύ δίζθνπ ηνπ ππνινγηζηή απνζεθεύεη πιεξνθνξίεο ζε έλαλ ζθιεξό δίζθν-έλαλ άθακπην δίζθν ή ζηνίβα δίζθσλ κε καγλεηηθή επηθάλεηα. Δπεηδή νη ζθιεξνί δίζθνη κπνξνύλ λα δηαηεξήζνπλ ηεξάζηην όγθν πιεξνθνξηώλ, ζπλήζσο ιεηηνπξγνύλ σο ην βαζηθό απνζεθεπηηθό κέζν ηνπ ππνινγηζηή θαη θέξνπλ ζρεδόλ Κσλζηαληνύιαο Κώζηαο Σειίδα 3 από 29

4 όια ηα πξνγξάκκαηα θαη ηα αξρεία. Ζ κνλάδα ζθιεξνύ δίζθνπ βξίζθεηαη ζπλήζσο ζην εζσηεξηθό ηεο κνλάδαο ζπζηήκαηνο. ζθιεξνύ δίζθνπ Μνλάδα Μονάδερ CD και DVD Σρεδόλ όινη νη ππνινγηζηέο ζήκεξα είλαη εμνπιηζκέλνη κε κνλάδα CD ή DVD, ε νπνία βξίζθεηαη ζπλήζσο ζην κπξνζηηλό κέξνο ηεο κνλάδαο ζπζηήκαηνο. Οη κνλάδεο CD ρξεζηκνπνηνύλ ιέηδεξ γηα ηελ αλάγλσζε (αλάθηεζε) δεδνκέλσλ από έλα CD, ελώ πνιιέο ηέηνηεο κνλάδεο κπνξνύλ επίζεο λα εγγξάθνπλ δεδνκέλα ζε CD. Δάλ δηαζέηεηε κνλάδα εγγξάςηκνπ δίζθνπ, κπνξείηε λα απνζεθεύεηε αληίγξαθα ησλ αξρείσλ ζαο ζε θελά CD. Μπνξείηε επίζεο λα ρξεζηκνπνηήζεηε ηε κνλάδα CD γηα ηελ αλαπαξαγσγή CD κνπζηθήο ζηνλ ππνινγηζηή. CD Οη κνλάδεο DVD κπνξνύλ λα θάλνπλ όζα θαη νη κνλάδεο CD θαη επηπιένλ δηαβάδνπλ DVD. Δάλ δηαζέηεηε κνλάδα DVD, κπνξείηε λα βιέπεηε ηαηλίεο ζηνλ ππνινγηζηή. Πνιιέο κνλάδεο DVD έρνπλ δπλαηόηεηα εγγξαθήο δεδνκέλσλ ζε θελά DVD. Σςμβοςλή Κσλζηαληνύιαο Κώζηαο Σειίδα 4 από 29

5 Δάλ έρεηε κνλάδα εγγξάςηκσλ CD ή DVD, λα δεκηνπξγείηε θαηά δηαζηήκαηα αληίγξαθα αζθαιείαο ησλ ζεκαληηθώλ αξρείσλ ζαο ζε CD ή DVD. Με απηό ηνλ ηξόπν, ζε πεξίπησζε βιάβεο ηνπ ζθιεξνύ δίζθνπ, δελ ζα έρεηε απώιεηεο δεδνκέλσλ. Μονάδα διζκέηαρ Οη κνλάδεο δηζθέηαο απνζεθεύνπλ πιεξνθνξίεο ζε δηζθέηεο. Σε ζύγθξηζε κε ηα CD θαη ηα DVD, νη δηζθέηεο έρνπλ ηε δπλαηόηεηα λα απνζεθεύζνπλ κόλν έλαλ κηθξό όγθν δεδνκέλσλ. Δπίζεο, ε αλάθηεζε πιεξνθνξηώλ γίλεηαη κε πην αξγό ξπζκό θαη είλαη πεξηζζόηεξν εππαζείο. Γηα απηνύο ηνπο ιόγνπο, νη κνλάδεο δηζθέηαο είλαη ιηγόηεξν δεκνθηιείο από όηη παιαηόηεξα, αλ θαη εμαθνινπζνύλ λα πεξηιακβάλνληαη ζε θάπνηνπο ππνινγηζηέο. Γηζθέηα Οη δηζθέηεο είλαη εύθακπηεο. Τν εμσηεξηθό κέξνο ηνπο είλαη θηηαγκέλν από ζθιεξό πιαζηηθό, αιιά απηό είλαη κόλν ην πεξίβιεκα. Ο δίζθνο ζην εζσηεξηθό είλαη θηηαγκέλνο από ιεπηό, ειαζηηθό βηλύιην. Πονηίκι Τν πνληίθη είλαη κηα κηθξή ζπζθεπή πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ θαηάδεημε θαη επηινγή ζηνηρείσλ ζηελ νζόλε ηνπ ππνινγηζηή. Αλ θαη ηα πνληίθηα κπνξεί λα έρνπλ δηάθνξα ζρήκαηα, ην ηππηθό πνληίθη έρεη θάπνηα νκνηόηεηα κε ην πξαγκαηηθό πνληίθη. Δίλαη κηθξό, καθξόζηελν θαη ζπλδέεηαη ζηε κνλάδα ζπζηήκαηνο κε έλα καθξύ θαιώδην πνπ κνηάδεη κε νπξά. Μεξηθά ζύγρξνλα πνληίθηα είλαη αζύξκαηα. Πνληίθη Έλα πνληίθη έρεη ζπλήζσο δύν θνπκπηά: Έλα θύξην θνπκπί (ζπλήζσο ην αξηζηεξό θνπκπί) θαη έλα δεπηεξεύνλ. Πνιιά πνληίθηα δηαζέηνπλ επίζεο έλαλ ηξνρό αλάκεζα ζηα δύν θνπκπηά, ν νπνίνο δίλεη ηε δπλαηόηεηα νκαιήο θύιηζεο ζε νζόλεο πιεξνθνξηώλ. Κσλζηαληνύιαο Κώζηαο Σειίδα 5 από 29

6 Γείθηεο πνληηθηνύ Όηαλ κεηαθηλείηε ην πνληίθη κε ην ρέξη, έλαο δείθηεο ζηελ νζόλε κεηαθηλείηαη πξνο ηελ ίδηα θαηεύζπλζε. (Ζ κνξθή ηνπ δείθηε κπνξεί λα αιιάμεη, αλάινγα κε ην ζεκείν πνπ ζα ηνλ ηνπνζεηήζεηε ζηελ νζόλε.) Όηαλ ζέιεηε λα επηιέμεηε έλα ζηνηρείν, ηνπνζεηείζηε ηνλ δείθηε ηνπ πνληηθηνύ επάλσ ζε απηό θαη θάληε θιηθ (παηήζηε θαη αθήζηε) ην θύξην θνπκπί. Απηόο είλαη θαη ν βαζηθόο ηξόπνο αιιειεπίδξαζεο κε ηνλ ππνινγηζηή ζαο. Πληκηπολόγιο Τν πιεθηξνιόγην ρξεζηκνπνηείηαη θπξίσο γηα ηελ εηζαγσγή θεηκέλνπ ζηνλ ππνινγηζηή. Όπσο ην πιεθηξνιόγην κηαο γξαθνκεραλήο, έρεη πιήθηξα γηα γξάκκαηα θαη αξηζκνύο, αιιά έρεη επίζεο θάπνηα εηδηθά πιήθηξα: Τα πιήθηξα ιεηηνπξγηώλ, ηα νπνία εκθαλίδνληαη ζηελ επάλσ ζεηξά, εθηεινύλ δηάθνξεο ιεηηνπξγίεο, αλάινγα κε ην πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη. Τν αξηζκεηηθό πιεθηξνιόγην, ην νπνίν βξίζθεηαη ζηε δεμηά κεξηά ζηα πεξηζζόηεξα πιεθηξνιόγηα, ζάο δίλεη ηε δπλαηόηεηα λα θαηαρσξείηε αξηζκνύο γξήγνξα. Τα πιήθηξα πεξηήγεζεο, όπσο ηα πιήθηξα βέινπο, ζάο δίλνπλ ηε δπλαηόηεηα λα αιιάδεηε ζέζε κέζα ζε έλα έγγξαθν ή κηα ηζηνζειίδα. Πιεθηξνιόγην Μπνξείηε επίζεο λα ρξεζηκνπνηήζεηε ην πιεθηξνιόγην γηα ηελ εθηέιεζε πνιιώλ εξγαζηώλ πνπ κπνξείηε λα εθηειέζεηε κε έλα πνληίθη. Οθόνη Μηα νζόλε εκθαλίδεη νπηηθνπνηεκέλεο πιεξνθνξίεο ρξεζηκνπνηώληαο θείκελν θαη γξαθηθά. Ζ νζόλε ζπλαληάηαη ζπρλά κε ηνλ αγγιηθό όξν κόληηνξ. Όπσο ε νζόλε κηαο ηειεόξαζεο, ε νζόλε ηνπ ππνινγηζηή κπνξεί λα εκθαλίδεη ζηαζεξέο ή θηλνύκελεο εηθόλεο. Κσλζηαληνύιαο Κώζηαο Σειίδα 6 από 29

7 Υπάξρνπλ δύν βαζηθνί ηύπνη νζόλεο: ε νζόλε CRT (θαζνδηθνύ ζσιήλα) θαη ε λεόηεξε νζόλε LCD (πγξώλ θξπζηάιισλ). Καη νη δύν ηύπνη παξάγνπλ εηθόλεο πςειήο επθξίλεηαο, αιιά νη νζόλεο LCD έρνπλ ην πιενλέθηεκα όηη είλαη ιεπηόηεξεο θαη ειαθξύηεξεο. (αξηζηεξά), νζόλε CRT (δεμηά) Οζόλε LCD Δκηςπωηήρ Έλαο εθηππσηήο κεηαθέξεη δεδνκέλα από ηνλ ππνινγηζηή ζην ραξηί. Γελ ρξεηάδεζηε ηνλ εθηππσηή γηα λα ρξεζηκνπνηήζεηε ηνλ ππνινγηζηή ζαο, αιιά εάλ έρεηε έλαλ, κπνξείηε λα εθηππώλεηε κελύκαηα ειεθηξνληθνύ ηαρπδξνκείνπ, θάξηεο, πξνζθιήζεηο, αλαθνηλώζεηο θαη άιια. Πνιινί βξίζθνπλ επίζεο ρξήζηκε ηε δπλαηόηεηα λα εθηππώλνπλ θσηνγξαθίεο ζην ζπίηη. Οη δύν βαζηθνί ηύπνη εθηππσηώλ είλαη νη εθηππσηέο ςεθαζκνύ κειαληνύ θαη νη εθηππσηέο ιέηδεξ. Οη εθηππσηέο ςεθαζκνύ κειαληνύ είλαη πεξηζζόηεξν δεκνθηιείο γηα ρξήζε ζην ζπίηη. Μπνξνύλ λα πξαγκαηνπνηήζνπλ αζπξόκαπξεο ή έγρξσκεο εθηππώζεηο, θαζώο θαη λα εθηππώζνπλ πςειήο πνηόηεηαο θσηνγξαθίεο όηαλ ρξεζηκνπνηνύληαη κε εηδηθό ραξηί. Οη εθηππσηέο ιέηδεξ είλαη γξεγνξόηεξνη θαη ζε γεληθέο γξακκέο θαηαιιειόηεξνη γηα εληαηηθή ρξήζε. ςεθαζκνύ κειαληνύ (αξηζηεξά), εθηππσηήο ιέηδεξ (δεμηά) Δθηππσηήο Ησεία Κσλζηαληνύιαο Κώζηαο Σειίδα 7 από 29

8 Τα ερεία ρξεζηκνπνηνύληαη ζηελ αλαπαξαγσγή ήρνπ. Μπνξεί λα είλαη ελζσκαησκέλα ζηε κνλάδα ζπζηήκαηνο ή λα ζπλδένληαη ζε απηήλ κε θαιώδηα. Τα ερεία ζάο δίλνπλ ηε δπλαηόηεηα λα αθνύηε κνπζηθή ή ερεηηθά εθέ από ηνλ ππνινγηζηή ζαο. Μόνηεμ Ζρεία ππνινγηζηή Γηα λα ζπλδέζεηε ηνλ ππνινγηζηή ζαο ζην Internet, ρξεηάδεζηε έλα κόληεκ. Τν κόληεκ είλαη κηα ζπζθεπή πνπ ζηέιλεη θαη ιακβάλεη πιεξνθνξίεο ηνπ ππνινγηζηή κέζσ κηαο ηειεθσληθήο γξακκήο ή ελόο θαισδίνπ πςειήο ηαρύηεηαο. Τα κόληεκ κπνξεί λα είλαη ελζσκαησκέλα ζηε κνλάδα ζπζηήκαηνο, αιιά ηα κόληεκ πςειήο ηαρύηεηαο είλαη ζπλήζσο αλεμάξηεηα ζηνηρεία. Καισδηαθό κόληεκ Χπήζη ηος πονηικιού Αθξηβώο όπσο κπνξεί λα ρξεζηκνπνηνύζαηε ηα ρέξηα ζαο γηα λα αιιειεπηδξάζεηε κε αληηθείκελα ζην θπζηθό ζαο θόζκν, κπνξείηε λα ρξεζηκνπνηήζεηε ην πνληίθη γηα λα αιιειεπηδξάζεηε κε ζηνηρεία ζηελ νζόλε ηνπ ππνινγηζηή ζαο. Μπνξείηε λα κεηαθηλήζεηε αληηθείκελα, λα ηα αλνίμεηε, λα ηα αιιάμεηε, λα ηα απνξξίςεηε θαη λα εθηειέζεηε άιιεο ελέξγεηεο, ηνπνζεηώληαο ηνλ δείθηε ηνπ πνληηθηνύ θαη θάλνληαο θιηθ κε ην πνληίθη ζαο. Βαζικά μέπη Κσλζηαληνύιαο Κώζηαο Σειίδα 8 από 29

9 Έλα πνληίθη ζπλήζσο δηαζέηεη δύν θνπκπηά: έλα πξσηεύνλ θνπκπί (ζπλήζσο ην αξηζηεξό θνπκπί) θαη έλα δεπηεξεύνλ θνπκπί (ζπλήζσο ην δεμηό θνπκπί). Θα ρξεζηκνπνηείηε ην πξσηεύνλ θνπκπί πην ζπρλά. Τα πεξηζζόηεξα πνληίθηα πεξηιακβάλνπλ επίζεο έλαλ ηξνρό θύιηζεο κεηαμύ ησλ δύν θνπκπηώλ, ν νπνίνο ζαο βνεζά λα κεηαθηλείζηε ζηα έγγξαθα θαη ηηο ηζηνζειίδεο πην εύθνια. Σε νξηζκέλα πνληίθηα, ππάξρεη ε δπλαηόηεηα ρξήζεο ηνπ ηξνρνύ θύιηζεο σο ηξίηνπ θνπκπηνύ. Τα ζύγρξνλα πνληίθηα ελδερνκέλσο λα έρνπλ πξόζζεηα θνπκπηά, ηα νπνία κπνξνύλ λα εθηειέζνπλ άιιεο ιεηηνπξγίεο. Κπάηημα και μεηακίνηζη ηος πονηικιού Τα κέξε ελόο πνληηθηνύ Γείθηεο πνληηθηνύ Τνπνζεηήζηε ην πνληίθη ζαο δίπια ζην πιεθηξνιόγηό ζαο ζε κηα θαζαξή, ιεία επηθάλεηα, γηα παξάδεηγκα, ζε κηα επηθάλεηα πνληηθηνύ. Κξαηήζηε ην πνληίθη ραιαξά κε ηνλ δείθηε ζαο επάλσ ζην πξσηεύνλ θνπκπί θαη ηνλ αληίρεηξα ζην πιάη. Γηα λα κεηαθηλήζεηε ην πνληίθη, ζύξεηέ ην αξγά πξνο νπνηαδήπνηε θαηεύζπλζε. Μελ ην πεξηζηξέθεηε-θξαηήζηε ην κπξνζηηλό κέξνο ηνπ πνληηθηνύ ζηαζεξό κε θαηεύζπλζε αληίζεηε πξνο εζάο. Καζώο κεηαθηλείηε ην πνληίθη, κεηαθηλείηαη ζηελ νζόλε ζαο θαη έλαο δείθηεο (βιέπε εηθόλα) πξνο ηελ ίδηα θαηεύζπλζε. Δάλ δελ έρεηε ρώξν γηα λα κεηαθηλήζεηε ην πνληίθη ζην γξαθείν ζαο ή ζηελ επηθάλεηα πνληηθηνύ, απιώο ζεθώζηε ην θαη πιεζηάζηε ην πεξηζζόηεξν πξνο εζάο. Κσλζηαληνύιαο Κώζηαο Σειίδα 9 από 29

10 δηαηεξώληαο ηνλ θαξπό ζαο ζηελ επζεία. Κξαηήζηε ην πνληίθη αλάιαθξα, Καηάδειξη, επιλογή και μεηαθοπά Ζ θαηάδεημε ελόο ζηνηρείνπ ζηελ νζόλε ζεκαίλεη ηε κεηαθίλεζε ηνπ πνληηθηνύ ζαο έηζη, ώζηε ν δείθηεο λα θαίλεηαη όηη έξρεηαη ζε επαθή κε ην ζηνηρείν. Όηαλ ηνπνζεηείηε ηνλ δείθηε ηνπ πνληηθηνύ ζε έλα ζηνηρείν, ζπρλά εκθαλίδεηαη έλα κηθξό πιαίζην όπνπ ππάξρεη κηα πεξηγξαθή ηνπ ζηνηρείνπ. Γηα παξάδεηγκα, όηαλ ηνπνζεηείηε ηνλ δείθηε ηνπ πνληηθηνύ ζηνλ Κάδν Αλαθύθισζεο ζηελ επηθάλεηα εξγαζίαο, εκθαλίδεηαη έλα πιαίζην κε ηελ εμήο πιεξνθνξία: "Πεξηέρεη ηα αξρεία θαη ηνπο θαθέινπο πνπ έρεηε δηαγξάςεη." Τνπνζεηώληαο ην δείθηε ηνπ πνληηθηνύ ζε έλα αληηθείκελν, ζπρλά εκθαλίδεηαη κηα πεξηγξαθή γηα απηό ην ζηνηρείν. Ο δείθηεο κπνξεί λα αιιάμεη αλάινγα κε ην ζηνηρείν ην νπνίν θαηαδεηθλύεηε. Γηα παξάδεηγκα, όηαλ ηνπνζεηείηε ην δείθηε ηνπ πνληηθηνύ ζε κηα ζύλδεζε ζην πξόγξακκα πεξηήγεζεο Web, ν δείθηεο αιιάδεη από βέινο ζε ρέξη κε ηελησκέλν ην δείθηε. Οη πεξηζζόηεξεο ελέξγεηεο πνπ γίλνληαη κε ην πνληίθη ζπλδπάδνπλ θαηάδεημε κε ην πάηεκα ελόο από ηα θνπκπηά ηνπ πνληηθηνύ. Υπάξρνπλ ηέζζεξηο βαζηθνί ηξόπνη γηα λα ρξεζηκνπνηήζεηε ηα θνπκπηά ηνπ πνληηθηνύ ζαο: θάλνληαο θιηθ, θάλνληαο δηπιό θιηθ, θάλνληαο δεμηό θιηθ θαη θάλνληαο κεηαθνξά. Μονό κλικ Κσλζηαληνύιαο Κώζηαο Σειίδα 10 από 29

11 Γηα λα θάλεηε θιηθ ζε έλα ζηνηρείν, ηνπνζεηήζηε ηνλ δείθηε ηνπ πνληηθηνύ ζην ζηνηρείν πνπ εκθαλίδεηαη ζηελ νζόλε θαη, ζηε ζπλέρεηα, παηήζηε θαη ειεπζεξώζηε ην πξσηεύνλ θνπκπί (ζπλήζσο ην αξηζηεξό θνπκπί). Τν κνλό θιηθ πνιύ ζπρλά ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα επηιέμεηε (επηζεκάλεηε) έλα ζηνηρείν ή λα αλνίμεηε έλα κελνύ. Απηό νλνκάδεηαη κνλό θιηθ ή αξηζηεξό θιηθ. Γιπλό κλικ Γηα λα θάλεηε δηπιό θιηθ ζε έλα ζηνηρείν, ηνπνζεηήζηε ηνλ δείθηε ηνπ πνληηθηνύ ζην ζηνηρείν πνπ εκθαλίδεηαη ζηελ νζόλε θαη, ζηε ζπλέρεηα, θάληε γξήγνξα θιηθ δύν θνξέο. Δάλ ηα δύν θιηθ δελ γίλνπλ γξήγνξα ην έλα κεηά ην άιιν, ελδέρεηαη λα εξκελεπζνύλ σο δύν κεκνλσκέλα θιηθ, αληί γηα έλα δηπιό θιηθ. Τν δηπιό θιηθ ζπλήζσο ρξεζηκνπνηείηαη γηα ην άλνηγκα ησλ ζηνηρείσλ ζηελ επηθάλεηα εξγαζίαο ζαο. Γηα παξάδεηγκα, κπνξείηε λα εθθηλήζεηε έλα πξόγξακκα ή λα αλνίμεηε έλα θάθειν θάλνληαο δηπιό θιηθ ζην εηθνλίδην ζηελ επηθάλεηα εξγαζίαο. Γεξιό κλικ Γηα λα θάλεηε δεμηό θιηθ ζε έλα ζηνηρείν, ηνπνζεηήζηε ηνλ δείθηε ηνπ πνληηθηνύ ζην ζηνηρείν πνπ εκθαλίδεηαη ζηελ νζόλε θαη, ζηε ζπλέρεηα, παηήζηε θαη ειεπζεξώζηε ην δεπηεξεύνλ θνπκπί (ζπλήζσο ην δεμηό θνπκπί). Κάλνληαο δεμηό θιηθ ζε έλα ζηνηρείν ζπλήζσο εκθαλίδεηαη κηα ιίζηα ελεξγεηώλ πνπ κπνξείηε λα θάλεηε κε ην ζηνηρείν. Γηα παξάδεηγκα, όηαλ θάλεηε δεμηό θιηθ ζηνλ "Κάδν Αλαθύθισζεο" ζηελ επηθάλεηα εξγαζίαο, ζα εκθαληζηεί έλα κελνύ πνπ ζα ζαο επηηξέπεη λα αλνίμεηε ηνλ "Κάδν Αλαθύθισζεο", λα ηνλ αδεηάζεηε, λα ηνλ δηαγξάςεηε ή λα δείηε ηηο ηδηόηεηέο ηνπ. Δάλ δελ είζηε ζίγνπξνη γηα ηελ ελέξγεηα πνπ εθηειεί θάπνην ζηνηρείν, θάληε δεμηό θιηθ. Κάλνληαο δεμηό θιηθ ζηνλ "Κάδν Αλαθύθισζεο" αλνίγεη έλα κελνύ κε ζρεηηθέο εληνιέο. Κσλζηαληνύιαο Κώζηαο Σειίδα 11 από 29

12 Μεηαθοπά Μπνξείηε λα κεηαθηλήζεηε ζηνηρεία ζηελ νζόλε κεηαθέξνληάο ηα. Γηα λα κεηαθέξεηε έλα αληηθείκελν, ηνπνζεηήζηε ηνλ δείθηε ηνπ πνληηθηνύ ζε έλα αληηθείκελν ζηελ νζόλε, παηήζηε θαη θξαηήζηε παηεκέλν ην πξσηεύνλ θνπκπί, κεηαθηλήζηε ην αληηθείκελν ζε κηα λέα ζέζε θαη, ζηε ζπλέρεηα αθήζηε ην πξσηεύνλ θνπκπί ηνπ πνληηθηνύ. Ζ κεηαθνξά (ελίνηε νλνκάδεηαη θαη κεηαθνξά θαη απόζεζε) πνιύ ζπρλά ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηε κεηαθίλεζε αξρείσλ θαη θαθέισλ ζε δηαθνξεηηθή ζέζε θαη γηα ηε κεηαθίλεζε παξαζύξσλ θαη εηθνληδίσλ ζηελ νζόλε. Χπήζη ηος ηποσού κύλιζηρ Δάλ ην πνληίθη ζαο δηαζέηεη έλαλ ηξνρό θύιηζεο, κπνξείηε λα ηνλ ρξεζηκνπνηήζεηε γηα λα θάλεηε θύιηζε ζε έγγξαθα θαη ηζηνζειίδεο. Γηα θύιηζε πξνο ηα θάησ, θπιήζηε ηνλ ηξνρό πξνο ηα πίζσ (πξνο ην κέξνο ζαο). Γηα θύιηζε πξνο ηα επάλσ, θπιήζηε ηνλ ηξνρό πξνο ηα εκπξόο (καθξηά από εζάο). Πποζαπμογή ηων πςθμίζεων ηος πονηικιού Μπνξείηε λα αιιάμεηε ηηο ξπζκίζεηο ηνπ πνληηθηνύ ώζηε λα ηαηξηάδνπλ κε ηηο πξνζσπηθέο ζαο πξνηηκήζεηο. Γηα παξάδεηγκα, κπνξείηε λα αιιάμεηε ηελ ηαρύηεηα κεηαθίλεζεο ηνπ δείθηε ζηελ νζόλε ή λα αιιάμεηε ηελ εκθάληζε ηνπ δείθηε. Δάλ είζηε αξηζηεξόρεηξαο, κπνξείηε λα νξίζεηε σο πξσηεύνλ θνπκπί ην δεμηό θνπκπί. Σςμβοςλέρ για αζθαλή σπήζη ηος πονηικιού Τν θαηάιιειν θξάηεκα θαη ε θίλεζε ηνπ πνληηθηνύ ζα ζαο βνεζήζεη λα απνθύγεηε πόλνπο ή ηξαπκαηηζκνύο ζηνπο θαξπνύο, ηα ρέξηα θαη ηνπο βξαρίνλεο, ηδηαίηεξα εάλ ρξεζηκνπνηείηε ηνλ ππνινγηζηή ζαο γηα κεγάια δηαζηήκαηα. Παξαθάησ παξνπζηάδνληαη κεξηθέο ζπκβνπιέο πνπ ζα ζαο βνεζήζνπλ λα απνθύγεηε πξνβιήκαηα: Τνπνζεηήζηε ην πνληίθη ζαο ζην ύςνο ηνπ αγθώλα. Τν επάλσ κέξνο ησλ βξαρηόλσλ ζαο πξέπεη λα είλαη ραιαξό θαη δίπια ζηα πιεπξά ζαο. Μελ θξαηάηε κε δύλακε θαη ζθηρηά ην πνληίθη ζαο. Να ην θξαηάηε ραιαξά. Να κεηαθηλείηε ην πνληίθη θνπλώληαο ηνλ βξαρίνλα από ην ύςνο ηνπ αγθώλα. Μελ ιπγίδεηε ηνλ θαξπό ζαο πξνο ηα επάλσ, πξνο ηα θάησ ή πξνο ηηο πιεπξέο. Πηέδεηε ειαθξά ην θνπκπί ηνπ πνληηθηνύ όηαλ θάλεηε θιηθ. Γηαηεξείηε ηα δάρηπιά ζαο ραιαξσκέλα. Μελ αθήλεηε ηα δάρηπιά ζαο λα αησξνύληαη πάλσ από ηα θνπκπηά. Όηαλ δελ ρξεηάδεηαη λα ρξεζηκνπνηείηε ην πνληίθη, κελ ην θξαηάηε. Κάλεηε ζύληνκα δηαιιείκαηα από ηνλ ππνινγηζηή ζαο θάζε 15 κε 20 ιεπηά. Κσλζηαληνύιαο Κώζηαο Σειίδα 12 από 29

13 Χπήζη ηος πληκηπολογίος Δίηε ζπληάζζεηε κηα επηζηνιή, είηε ππνινγίδεηε αξηζκεηηθά δεδνκέλα, ην πιεθηξνιόγην είλαη ν βαζηθόο ηξόπνο εηζαγσγήο πιεξνθνξηώλ ζηνλ ππνινγηζηή. Γλσξίδεηε, όκσο, όηη κπνξείηε λα ρξεζηκνπνηήζεηε ην πιεθηξνιόγην γηα ηνλ έιεγρν ηνπ ππνινγηζηή ζαο; Δάλ κάζεηε κεξηθέο απιέο εληνιέο πιεθηξνινγίνπ (νδεγίεο πξνο ηνλ ππνινγηζηή ζαο), ζα κπνξείηε λα εξγάδεζηε απνηειεζκαηηθόηεξα. Απηό ην άξζξν θαιύπηεη ηα βαζηθά ζηνηρεία ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ πιεθηξνινγίνπ θαη ζάο καζαίλεη ηηο βαζηθέο εληνιέο πιεθηξνινγίνπ. Τπόπορ οπγάνωζηρ ηων πλήκηπων Τα πιήθηξα ζην πιεθηξνιόγην κπνξνύλ λα ρσξηζηνύλ ζε δηάθνξεο νκάδεο, αλάινγα κε ηε ιεηηνπξγία ηνπο: Πιήθηξα πιεθηξνιόγεζεο (αιθαξηζκεηηθά). Τα πιήθηξα απηά πεξηιακβάλνπλ ηα ίδηα πιήθηξα γξακκάησλ, αξηζκώλ, ζηίμεο θαη ζπκβόισλ κε κηα παξαδνζηαθή γξαθνκεραλή. Πιήθηξα ειέγρνπ. Τα πιήθηξα απηά ρξεζηκνπνηνύληαη κόλα ηνπο ή ζε ζπλδπαζκό κε άιια πιήθηξα γηα ηελ εθηέιεζε ζπγθεθξηκέλσλ ελεξγεηώλ. Τα πιήθηξα ειέγρνπ πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη ζπρλόηεξα είλαη ηα Ctrl, Alt, ην πιήθηξν κε ην ινγόηππν ησλ Windows θαη ην Esc. Πιήθηξα ιεηηνπξγηώλ. Τα πιήθηξα ιεηηνπξγηώλ ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηελ εθηέιεζε ζπγθεθξηκέλσλ εξγαζηώλ. Έρνπλ ηελ εηηθέηα F1, F2, F3 θαη νύησ θαζεμήο, κέρξη ην F12. Ζ ιεηηνπξγηθόηεηα απηώλ ησλ πιήθηξσλ δηαθέξεη αλάινγα κε ην πξόγξακκα. Πιήθηξα πεξηήγεζεο. Τα πιήθηξα απηά ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηελ πεξηήγεζε ζε έγγξαθα ή ηζηνζειίδεο θαη γηα ηελ επεμεξγαζία θεηκέλνπ. Πεξηιακβάλνπλ ηα πιήθηξα κε ηα βέιε, ηα πιήθηξα Home, End, Page Up, Page Down, Delete θαη Insert. Αξηζκεηηθό πιεθηξνιόγην. Τν αξηζκεηηθό πιεθηξνιόγην ρξεζηκεύεη ζηε γξήγνξε εηζαγσγή αξηζκώλ. Τα πιήθηξα είλαη νκαδνπνηεκέλα ζε έλα ηκήκα πνπ κνηάδεη κε ζπκβαηηθή αξηζκνκεραλή ή αζξνηζηηθή κεραλή. Σηελ παξαθάησ εηθόλα θαίλεηαη ν ηξόπνο δηάηαμεο ησλ πιήθηξσλ ζε έλα ηππηθό πιεθηξνιόγην. Ζ δηάηαμε ηνπ δηθνύ ζαο πιεθηξνινγίνπ ίζσο είλαη δηαθνξεηηθή. Κσλζηαληνύιαο Κώζηαο Σειίδα 13 από 29

14 Γηάηαμε ησλ πιήθηξσλ ζην πιεθηξνιόγην Πληκηπολόγηζη κειμένος Κάζε θνξά πνπ ζα ρξεηάδεηαη λα πιεθηξνινγήζεηε θάηη ζε έλα πξόγξακκα, έλα κήλπκα ειεθηξνληθνύ ηαρπδξνκείνπ ή έλα πιαίζην θεηκέλνπ, ζα βιέπεηε κηα θαηαθόξπθε γξακκή πνπ αλαβνζβήλεη ( ). Ζ γξακκή απηή είλαη ν δξνκέαο πνπ ιέγεηαη επίζεο θαη ζεκείν εηζαγσγήο. Γείρλεη ζε πνην ζεκείν αξρίδεη ην θείκελν πνπ πιεθηξνινγείηε. Μπνξείηε λα κεηαθηλήζεηε ηνλ δξνκέα, θάλνληαο θιηθ ζηε ζέζε πνπ ζέιεηε κε ην πνληίθη ή ρξεζηκνπνηώληαο ηα πιήθηξα πεξηήγεζεο (δείηε ηελ ελόηεηα "Φξήζε ησλ πιήθηξσλ πεξηήγεζεο" ζε απηό ην άξζξν). Δθηόο από ηα γξάκκαηα, ηνπο αξηζκνύο, ηα ζεκεία ζηίμεο θαη ηα ζύκβνια, ζηα πιήθηξα πιεθηξνιόγεζεο πεξηιακβάλνληαη επίζεο ηα Shift, Caps Lock, Tab, Enter, ην πιήθηξν δηαζηήκαηνο θαη ην Backspace. Όνομα πλήκηπος Πιήθηξν Shift Πιήθηξν Caps Lock Πιήθηξν Tab Πώρ ηο σπηζιμοποιείηε Παηήζηε ην πιήθηξν Shift ζε ζπλδπαζκό κε θάπνην γξάκκα γηα λα πιεθηξνινγήζεηε έλα θεθαιαίν γξάκκα. Παηήζηε ην πιήθηξν Shift ζε ζπλδπαζκό κε θάπνην άιιν πιήθηξν, γηα λα πιεθηξνινγήζεηε ην ζύκβνιν πνπ εκθαλίδεηαη ζην επάλσ κέξνο ηνπ πιήθηξνπ. Παηήζηε ην πιήθηξν Caps Lock κία θνξά, γηα λα πιεθηξνινγείηε όια ηα γξάκκαηα θεθαιαία. Παηήζηε ην πιήθηξν Caps Lock μαλά, γηα λα απελεξγνπνηήζεηε απηή ηε ιεηηνπξγία. Τν πιεθηξνιόγηό ζαο ίζσο δηαζέηεη κηα θσηεηλή έλδεημε πνπ δειώλεη πόηε είλαη ελεξγνπνηεκέλε ε ιεηηνπξγία Caps Lock. Παηήζηε ην πιήθηξν Tab γηα λα κεηαθηλήζεηε ηνλ δξνκέα αξθεηά δηαζηήκαηα πξνο ηα εκπξόο. Μπνξείηε επίζεο λα παηήζεηε ην πιήθηξν Tab γηα λα κεηαθηλεζείηε ζην επόκελν πιαίζην θεηκέλνπ ζε κηα θόξκα. Κσλζηαληνύιαο Κώζηαο Σειίδα 14 από 29

15 Πιήθηξν Enter Πιήθηξν δηαζηήκαηνο Πιήθηξν Backspace Παηήζηε ην πιήθηξν Enter γηα λα κεηαθηλήζεηε ηνλ δξνκέα ζηελ αξρή ηεο επόκελεο γξακκήο. Σε έλα παξάζπξν δηαιόγνπ, παηήζηε ην πιήθηξν Enter γηα λα επηιέμεηε ην επηζεκαζκέλν θνπκπί. Παηήζηε ην πιήθηξν δηαζηήκαηνο γηα λα κεηαθηλήζεηε ηνλ δξνκέα έλα δηάζηεκα πξνο ηα εκπξόο. Παηήζηε ην πιήθηξν Backspace γηα λα δηαγξάςεηε ην ραξαθηήξα πνπ βξίζθεηαη πξηλ ηνλ δξνκέα ή ην επηιεγκέλν θείκελν. Χπήζη ζςνηομεύζεων πληκηπολογίος Οη ζπληνκεύζεηο πιεθηξνινγίνπ ρξεζηκεύνπλ ζηελ εθηέιεζε ελεξγεηώλ κε ρξήζε ηνπ πιεθηξνινγίνπ. Λέγνληαη ζπληνκεύζεηο γηαηί ζαο βνεζνύλ λα εξγάδεζηε γξεγνξόηεξα. Μάιηζηα, ζρεδόλ θάζε ελέξγεηα ή εληνιή πνπ κπνξείηε λα εθηειέζεηε κε ην πνληίθη, κπνξεί λα εθηειεζηεί γξεγνξόηεξα ρξεζηκνπνηώληαο έλα ή πεξηζζόηεξα πιήθηξα ηνπ πιεθηξνινγίνπ. Σηα ζέκαηα ηεο Βνήζεηαο, ην ζύκβνιν ηεο πξόζζεζεο (+) κεηαμύ δύν ή πεξηζζόηεξσλ πιήθηξσλ ζεκαίλεη όηη πξέπεη λα παηήζεηε ηα πιήθηξα ζε ζπλδπαζκό. Γηα παξάδεηγκα, ν ζπλδπαζκόο πιήθηξσλ Ctrl+A ζεκαίλεη όηη πξέπεη λα παηήζεηε θαη λα θξαηήζεηε παηεκέλν ην πιήθηξν Ctrl θαη θαηόπηλ λα παηήζεηε ην πιήθηξν Α. Ο ζπλδπαζκόο πιήθηξσλ Ctrl +Shift+A ζεκαίλεη όηη πξέπεη λα παηήζεηε θαη λα θξαηήζεηε παηεκέλα ηα πιήθηξα Ctrl θαη Shift θαη κεηά λα παηήζεηε ην πιήθηξν Α. Δύπεζη ηων ζςνηομεύζεων ππογπαμμάηων Απηό κπνξείηε λα ην θάλεηε ζηα πεξηζζόηεξα πξνγξάκκαηα ρξεζηκνπνηώληαο ην πιεθηξνιόγην. Γηα λα δείηε πνηεο εληνιέο έρνπλ ζπληνκεύζεηο πιεθηξνινγίνπ, αλνίμηε έλα κελνύ. Οη ζπληνκεύζεηο (εάλ ππάξρνπλ) εκθαλίδνληαη δίπια ζηα ζηνηρεία ηνπ κελνύ. Κσλζηαληνύιαο Κώζηαο Σειίδα 15 από 29

16 Οη ζπληνκεύζεηο πιεθηξνινγίνπ εκθαλίδνληαη δίπια ζηα ζηνηρεία ησλ κελνύ. Δπιλογή μενού, ενηολών και επιλογών Μπνξείηε λα αλνίμεηε κελνύ θαη λα επηιέμεηε εληνιέο θαη λα νξίζεηε άιιεο επηινγέο ρξεζηκνπνηώληαο ην πιεθηξνιόγην. Σε έλα πξόγξακκα πνπ έρεη κελνύ κε ππνγξακκηζκέλα γξάκκαηα, παηήζηε ην πιήθηξν Alt θαη έλα ππνγξακκηζκέλν γξάκκα γηα λα αλνίμεηε ην αληίζηνηρν κελνύ. Παηήζηε ην ππνγξακκηζκέλν γξάκκα ζε έλα ζηνηρείν κελνύ γηα λα επηιέμεηε εθείλε ηελ εληνιή. Γηα πξνγξάκκαηα πνπ ρξεζηκνπνηνύλ ηελ θνξδέια, όπσο ε "Εσγξαθηθή" θαη ην "WordPad", κε ην πάηεκα ηνπ Alt επηθαιύπηεηαη (θαη δελ ππνγξακκίδεηαη) έλα γξάκκα πνπ κπνξεί λα παηεζεί. Κσλζηαληνύιαο Κώζηαο Σειίδα 16 από 29

17 Παηήζηε ην ζπλδπαζκό πιήθηξσλ Alt+F γηα λα αλνίμεηε ην κελνύ "Αξρείν", κεηά παηήζηε ην πιήθηξν P γηα λα επηιέμεηε ηελ εληνιή "Δθηύπσζε". Απηή ε δπλαηόηεηα ππάξρεη θαη γηα ηα παξάζπξα δηαιόγνπ. Όπνηε βιέπεηε έλα ππνγξακκηζκέλν γξάκκα ζε κηα επηινγή ζε έλα παξάζπξν δηαιόγνπ, ζεκαίλεη όηη κπνξείηε λα παηήζεηε ην πιήθηξν Alt ζπλ εθείλν ην γξάκκα γηα λα νξίζεηε εθείλε ηελ επηινγή. Χπήζιμερ ζςνηομεύζειρ Σηνλ παξαθάησ πίλαθα παξνπζηάδνληαη κεξηθέο από ηηο πην ρξήζηκεο ζπληνκεύζεηο πιεθηξνινγίνπ. Παηήζηε Windows πιήθηξν ινγόηππνπ Alt+Tab Alt+F4 Ctrl+S Για να κάνεηε Άλνηγκα ηνπ κελνύ "Έλαξμε" Δλαιιαγή αλάκεζα ζε αλνηρηά πξνγξάκκαηα ή παξάζπξα Κιείζηκν ηνπ ηξέρνληνο ζηνηρείνπ ή έμνδνο από ην ελεξγό πξόγξακκα Απνζήθεπζε ηνπ ηξέρνληνο αξρείνπ ή εγγξάθνπ (ιεηηνπξγεί Κσλζηαληνύιαο Κώζηαο Σειίδα 17 από 29

18 Ctrl+C Ctrl+X Ctrl+V Ctrl+Z Ctrl+A F1 Πιήθηξν ινγόηππνπ ησλ Windows +F1 Esc Πιήθηξν εθαξκνγήο ζηα πεξηζζόηεξα πξνγξάκκαηα) Αληηγξαθή ηνπ επηιεγκέλνπ ζηνηρείνπ Απνθνπή ηνπ επηιεγκέλνπ ζηνηρείνπ Δπηθόιιεζε ηνπ επηιεγκέλνπ ζηνηρείνπ Αλαίξεζε κηαο ελέξγεηαο Δπηινγή όισλ ησλ ζηνηρείσλ ζε έλα έγγξαθν ή παξάζπξν Δκθάληζε ηεο "Βνήζεηαο" γηα έλα πξόγξακκα ή γηα ηα Windows Δκθάληζε ηεο ηνπνζεζίαο "Βνήζεηα θαη ππνζηήξημε ησλ Windows" Αθύξσζε ηεο ηξέρνπζαο εξγαζίαο Άλνηγκα ελόο κελνύ εληνιώλ πνπ ζρεηίδνληαη κε κηα επηινγή ζε έλα πξόγξακκα. Ηζνδπλακεί κε δεμηό θιηθ ζε απηή ηελ επηινγή. Χπήζη ηων πλήκηπων πεπιήγηζηρ Τα πιήθηξα πεξηήγεζεο επηηξέπνπλ ηε κεηαθίλεζε ηνπ δξνκέα, ηελ πεξηήγεζε ζε έγγξαθα θαη ηζηνζειίδεο θαη ηελ επεμεξγαζία θεηκέλνπ. Σηνλ παξαθάησ πίλαθα παξνπζηάδνληαη κεξηθέο θνηλέο ιεηηνπξγίεο απηώλ ησλ πιήθηξσλ. Παηήζηε Αξηζηεξό βέινο, Γεμηό βέινο, Δπάλσ βέινο ή Κάησ βέινο Αξρηθή ζειίδα End Ctrl+Home Ctrl+End Page Up Page Down Γηαγξαθή Insert Για αςηή ηην ενέπγεια Μεηαθίλεζε ηνπ δξνκέα ή επηινγή ελόο δηαζηήκαηνο ή γξακκήο ζηελ θαηεύζπλζε ηνπ βέινπο, ή θύιηζε ζε κηα ηζηνζειίδα ζηελ θαηεύζπλζε ηνπ βέινπο Μεηαθίλεζε ηνπ δξνκέα ζηελ αξρή κηαο γξακκήο ή κεηαθίλεζε ζηελ αξρή κηαο ηζηνζειίδαο Μεηαθίλεζε ηνπ δξνκέα ζην ηέινο κηαο γξακκήο ή κεηαθίλεζε ζην ηέινο κηαο ηζηνζειίδαο Μεηαθίλεζε ζηελ αξρή ελόο εγγξάθνπ Μεηαθίλεζε ζην ηέινο ελόο εγγξάθνπ Μεηαθίλεζε ηνπ δξνκέα ή ηεο ζειίδαο πξνο ηα επάλσ θαηά κία νζόλε Μεηαθίλεζε ηνπ δξνκέα ή ηεο ζειίδαο πξνο ηα θάησ θαηά κία νζόλε Γηαγξαθή ηνπ ραξαθηήξα πνπ βξίζθεηαη κεηά από ηνλ δξνκέα ή ηνπ επηιεγκέλνπ θεηκέλνπ. Σηα Windows, δηαγξαθή ηνπ επηιεγκέλνπ ζηνηρείνπ θαη κεηαθνξά ηνπ ζηνλ Κάδν Αλαθύθισζεο Δλεξγνπνίεζε θαη απελεξγνπνίεζε ηεο ιεηηνπξγίαο εηζαγσγήο. Όηαλ ε ιεηηνπξγία εηζαγσγήο είλαη ελεξγνπνηεκέλε, ην θείκελν πνπ πιεθηξνινγείηε εηζάγεηαη ζην ζεκείν πνπ βξίζθεηαη ν δξνκέαο. Όηαλ ε ιεηηνπξγία εηζαγσγήο είλαη απελεξγνπνηεκέλε, Κσλζηαληνύιαο Κώζηαο Σειίδα 18 από 29

19 ην θείκελν πνπ πιεθηξνινγείηε αληηθαζηζηά ηνπο ππάξρνληεο ραξαθηήξεο. Χπήζη ηος απιθμηηικού πληκηπολογίος Σην αξηζκεηηθό πιεθηξνιόγην εκθαλίδνληαη νη αξηζκνί από ην 0 έσο ην 9, νη αξηζκεηηθνί ηειεζηέο + (πξόζζεζε), - (αθαίξεζε), * (πνιιαπιαζηαζκόο) θαη / (δηαίξεζε), θαζώο θαη ε ππνδηαζηνιή, όπσο ζα εκθαλίδνληαλ ζε κηα αξηζκνκεραλή ή αζξνηζηηθή κεραλή. Οη ραξαθηήξεο απηνί επαλαιακβάλνληαη, βέβαηα, θαη ζε άιιν ζεκείν ηνπ πιεθηξνινγίνπ, σζηόζν ε δηάηαμε ηνπ αξηζκεηηθνύ πιεθηξνινγίνπ επηηξέπεη ηελ γξήγνξε εηζαγσγή αξηζκεηηθώλ δεδνκέλσλ ή καζεκαηηθώλ πξάμεσλ κε ην έλα ρέξη. Αξηζκεηηθό πιεθηξνιόγην Γηα λα ρξεζηκνπνηήζεηε ην αξηζκεηηθό πιεθηξνιόγην γηα εηζαγσγή αξηζκώλ, παηήζηε ην πιήθηξν Num Lock. Τα πεξηζζόηεξα πιεθηξνιόγηα δηαζέηνπλ κηα θσηεηλή έλδεημε πνπ ππνδεηθλύεη εάλ ε ιεηηνπξγία Num Lock είλαη ελεξγνπνηεκέλε ή όρη. Όηαλ ε ιεηηνπξγία Num Lock είλαη απελεξγνπνηεκέλε, ην αξηζκεηηθό πιεθηξνιόγην ιεηηνπξγεί σο έλα δεύηεξν ζεη πιήθηξσλ πεξηήγεζεο (νη ιεηηνπξγίεο απηέο είλαη ηππσκέλεο ζηα πιήθηξα δίπια από ηα ζύκβνια ή ηνπο αξηζκνύο). Μπνξείηε λα ρξεζηκνπνηήζεηε ην αξηζκεηηθό πιεθηξνιόγην γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε απιώλ ππνινγηζκώλ κε ηελ "Αξηζκνκεραλή". Άλλα πλήκηπα Οξηζκέλα ζύγρξνλα πιεθηξνιόγηα δηαζέηνπλ "πιήθηξα πξόζβαζεο" ή θνπκπηά πνπ ζάο παξέρνπλ γξήγνξε πξόζβαζε κε έλα πάηεκα ζε πξνγξάκκαηα, αξρεία ή εληνιέο. Άιια κνληέια δηαζέηνπλ πιήθηξα ειέγρνπ έληαζεο ήρνπ, ηξνρνύο θύιηζεο, ηξνρνύο κεγέζπλζεο θαη άιιεο κηθξνεθαξκνγέο. Γηα ιεπηνκέξεηεο ζρεηηθά κε απηά ηα ραξαθηεξηζηηθά, αλαηξέμηε ζην πιεξνθνξηαθό πιηθό πνπ ζπλόδεπε ην πιεθηξνιόγην ή ηνλ ππνινγηζηή ζαο, ή επηζθεθηείηε ηελ ηνπνζεζία ηνπ θαηαζθεπαζηή ζην web. Κσλζηαληνύιαο Κώζηαο Σειίδα 19 από 29

20 Σςμβοςλέρ για αζθαλή σπήζη ηος πληκηπολογίος Ζ θαηάιιειε ρξήζε ηνπ πιεθηξνινγίνπ ζα ζαο βνεζήζεη λα απνθύγεηε πόλνπο ή ηξαπκαηηζκνύο ζηνπο θαξπνύο, ηα ρέξηα θαη ηνπο βξαρίνλεο, ηδηαίηεξα εάλ ρξεζηκνπνηείηε ηνλ ππνινγηζηή ζαο γηα κεγάια δηαζηήκαηα. Παξαθάησ παξνπζηάδνληαη κεξηθέο ζπκβνπιέο πνπ ζα ζαο βνεζήζνπλ λα απνθύγεηε πξνβιήκαηα: Τνπνζεηήζηε ην πιεθηξνιόγηό ζαο ζην ύςνο ηνπ αγθώλα. Τν επάλσ κέξνο ησλ βξαρηόλσλ ζαο πξέπεη λα είλαη ραιαξό θαη δίπια ζηα πιεπξά ζαο. Κεληξάξεηε ην πιεθηξνιόγην κπξνζηά ζαο. Δάλ ην πιεθηξνιόγην δηαζέηεη αξηζκεηηθό πιεθηξνιόγην, κπνξείηε λα ρξεζηκνπνηήζεηε ην πιήθηξν δηαζηήκαηνο σο ζεκείν αλαθνξά γηα ην θέληξν. Πιεθηξνινγείηε κε ηα ρέξηα θαη ηνπο θαξπνύο ζαο λα αησξνύληαη πάλσ από ην πιεθηξνιόγην, ώζηε λα κπνξείηε λα ρξεζηκνπνηήζεηε νιόθιεξν ην βξαρίνλα γηα λα θηάζεηε ηα απνκαθξπζκέλα πιήθηξα αληί λα ηεληώλεηε ηα δάρηπια. Απνθεύγεηε λα αθνπκπάηε ηηο παιάκεο ή ηνπο θαξπνύο ζαο ζε νπνηαδήπνηε επηθάλεηα ελώ πιεθηξνινγείηε. Δάλ ην πιεθηξνιόγηό ζαο δηαζέηεη ππνζηήξηγκα παιάκεο, ρξεζηκνπνηήζηε ην κόλν ζηα δηαιείκκαηα ηεο πιεθηξνιόγεζεο. Θα πξέπεη λα πιεθηξνινγείηε ρηππώληαο ειαθξά ηα πιήθηξα θαη δελ ζα πξέπεη λα ιπγίδεηε ηνπο θαξπνύο ζαο. Όηαλ δελ πιεθηξνινγείηε λα ραιαξώλεηε ηνπο βξαρίνλεο θαη ηα ρέξηα ζαο. Κάλεηε ζύληνκα δηαιείκκαηα από ηνλ ππνινγηζηή ζαο θάζε 15 κε 20 ιεπηά. Δπγαζία με απσεία και θακέλοςρ Έλα αξρείν είλαη έλα ζηνηρείν ην νπνίν πεξηέρεη πιεξνθνξίεο-γηα παξάδεηγκα, θείκελν, εηθόλεο ή κνπζηθή. Όηαλ είλαη αλνηθηό, έλα αξρείν είλαη δπλαηό λα κνηάδεη κε έλα έγγξαθν θεηκέλνπ ή κηα θσηνγξαθία πνπ κπνξείηε λα βξείηε επάλσ ζε έλα γξαθείν ή ζε κηα αξρεηνζήθε. Σηνλ ππνινγηζηή ζαο, ηα αξρεία παξνπζηάδνληαη κε εηθνλίδηα. Έηζη, είλαη εύθνιν λα αλαγλσξίζεηε ηνλ ηύπν ελόο αξρείνπ από ην εηθνλίδηό ηνπ. Τα παξαθάησ είλαη κεξηθά ζπλεζηζκέλα εηθνλίδηα αξρείσλ: Κσλζηαληνύιαο Κώζηαο Σειίδα 20 από 29

21 ηύπνπο αξρείσλ Δηθνλίδηα γηα κεξηθνύο Έλαο θάθεινο είλαη έλαο ρώξνο όπνπ κπνξείηε λα απνζεθεύεηε αξρεία. Δάλ έρεηε ρηιηάδεο έληππα αξρεία επάλσ ζην γξαθείν ζαο, ζα είλαη ζρεδόλ αδύλαην λα εληνπίζεηε θάπνην ηε ζηηγκή πνπ ην ρξεηάδεζηε. Γηα ην ιόγν απηό, ηα αξρεία απνζεθεύνληαη ζε θαθέινπο κέζα ζε κηα αξρεηνζήθε. Σηνλ ππνινγηζηή, νη θάθεινη ιεηηνπξγνύλ κε ηνλ ίδην ηξόπν. Τα παξαθάησ είλαη κεξηθά ηππηθά εηθνλίδηα θαθέισλ: πεξηέρεη αξρεία (δεμηά) Άδεηνο θάθεινο (αξηζηεξά). Φάθεινο πνπ Σηνπο θαθέινπο κπνξνύλ επίζεο λα είλαη απνζεθεπκέλνη θαη άιινη θάθεινη. Έλαο θάθεινο πνπ βξίζθεηαη κέζα ζε έλαλ άιιν θάθειν θαιείηαη ζπλήζσο ππνθάθεινο. Μπνξείηε λα δεκηνπξγήζεηε απεξηόξηζην αξηζκό ππνθαθέισλ, θάζε έλαο από ηνπο νπνίνπο κπνξεί λα πεξηέρεη απεξηόξηζην αξηζκό αξρείσλ θαη άιισλ ππνθαθέισλ. Χπήζη βιβλιοθηκών για ππόζβαζη ζε απσεία και θακέλοςρ Σε ό,ηη αθνξά ηελ νξγάλσζε, δελ ρξεηάδεηαη λα μεθηλήζεηε από ην κεδέλ. Μπνξείηε λα ρξεζηκνπνηήζεηε βηβιηνζήθεο, κηα λέα δπλαηόηεηα ζε απηήλ ηελ έθδνζε ησλ Windows, γηα ηελ πξόζβαζε ζηα αξρεία θαη ηνπο θαθέινπο ζαο θαη γηα ηελ ηαθηνπνίεζή ηνπο κε δηάθνξνπο ηξόπνπο. Αθνινπζεί έλαο θαηάινγνο κε ηηο ηέζζεξηο πξνεπηιεγκέλεο βηβιηνζήθεο θαη ηηο ζπλήζεηο ρξήζεηο ηνπο: Κσλζηαληνύιαο Κώζηαο Σειίδα 21 από 29

22 Βηβιηνζήθε εγγξάθσλ. Φξεζηκνπνηήζηε απηήλ ηε βηβιηνζήθε γηα λα νξγαλώζεηε έγγξαθα επεμεξγαζίαο θεηκέλνπ, ππνινγηζηηθά θύιια, παξνπζηάζεηο θαη άιια αξρεία πνπ ζρεηίδνληαη κε θείκελν. Γηα πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο, αλαηξέμηε ζην ζέκα Γηαρείξηζε εγγξάθσλ. Από πξνεπηινγή, ηα αξρεία πνπ κεηαθηλείηε, αληηγξάθεηε ή απνζεθεύεηε ζηε βηβιηνζήθε εγγξάθσλ απνζεθεύνληαη ζηνλ θάθειν "Τα έγγξαθά κνπ". Βηβιηνζήθε εηθόλσλ. Φξεζηκνπνηήζηε απηήλ ηε βηβιηνζήθε γηα λα νξγαλώζεηε ηηο ςεθηαθέο εηθόλεο, είηε ηηο ιάβεηε από ηελ θάκεξα, από ην ζαξσηή ή ζε έλα κήλπκα ειεθηξνληθνύ ηαρπδξνκείνπ. Γηα πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο, αλαηξέμηε ζην ζέκα Γηαρείξηζε ησλ εηθόλσλ ζαο. Από πξνεπηινγή, ηα αξρεία πνπ κεηαθηλείηε, αληηγξάθεηε, ή απνζεθεύεηε ζηε βηβιηνζήθε εηθόλσλ απνζεθεύνληαη ζηνλ θάθειν "Οη εηθόλεο κνπ". Βηβιηνζήθε κνπζηθήο. Φξεζηκνπνηήζηε απηήλ ηε βηβιηνζήθε γηα λα νξγαλώζεηε ηελ ςεθηαθή ζαο κνπζηθή, όπσο ηξαγνύδηα πνπ αληηγξάθεηε από έλα CD ήρνπ ή θάλεηε ιήςε από ην Internet. Από πξνεπηινγή, ηα αξρεία πνπ κεηαθηλείηε, αληηγξάθεηε, ή απνζεθεύεηε ζηε βηβιηνζήθε κνπζηθήο απνζεθεύνληαη ζηνλ θάθειν "Ζ κνπζηθή κνπ". Βηβιηνζήθε βίληεν. Φξεζηκνπνηήζηε απηήλ ηε βηβιηνζήθε γηα λα νξγαλώζεηε ηα βίληεό ζαο, όπσο απνζπάζκαηα από ηελ ςεθηαθή ζαο θάκεξα ή βηληενθάκεξα ή αξρεία βίληεν πνπ ιακβάλεηε από ην Internet. Από πξνεπηινγή, ηα αξρεία πνπ κεηαθηλείηε, αληηγξάθεηε, ή απνζεθεύεηε ζηε βηβιηνζήθε βίληεν απνζεθεύνληαη ζηνλ θάθειν "Τα βίληεό κνπ". Γηα λα αλνίμεηε ηε βηβιηνζήθε εγγξάθσλ, εηθόλσλ ή κνπζηθήο, θάληε θιηθ ζην θνπκπί Έλαξμε θαη κεηά θάληε θιηθ ζηελ επηινγή Έγγξαθα, Δηθόλεο ή Μνπζηθή. κελνύ "Έλαξμε" Μπνξείηε λα αλνίμεηε θνηλέο βηβιηνζήθεο από ην Κσλζηαληνύιαο Κώζηαο Σειίδα 22 από 29

εκαληηθέο δειώζεηο... 3 Γηθαηώκαηα πλεπκαηηθήο ηδηνθηεζίαο... 4 Κεθάλαιο 1 Πιεξνθνξίεο πξντόληνο... 5 Κεθάλαιο 2 Δγθαηάζηαζε, απεγθαηάζηαζε, δήισζε

εκαληηθέο δειώζεηο... 3 Γηθαηώκαηα πλεπκαηηθήο ηδηνθηεζίαο... 4 Κεθάλαιο 1 Πιεξνθνξίεο πξντόληνο... 5 Κεθάλαιο 2 Δγθαηάζηαζε, απεγθαηάζηαζε, δήισζε εκαληηθέο δειώζεηο... 3 Γηθαηώκαηα πλεπκαηηθήο ηδηνθηεζίαο... 4 Κεθάλαιο 1 Πιεξνθνξίεο πξντόληνο... 5 Κεθάλαιο 2 Δγθαηάζηαζε, απεγθαηάζηαζε, δήισζε θαη ελεκέξσζε... 6 2.1 Απαηηήζεηο ζπζηήκαηνο... 6 2.2

Διαβάστε περισσότερα

Καηαζκεςή ιζηοζελίδων με ηο FrontPageXP

Καηαζκεςή ιζηοζελίδων με ηο FrontPageXP Καηαζκεςή ιζηοζελίδων με ηο FrontPageXP Γξακκή ηίηινπ Γξακκή κελνύ Γξακκή εξγαιείσλ Μνξθνπνίεζε Δηθόλα Δθέ DHTML Παξάζπξν εξγαζηώλ Όηαλ αλνίγνπκε ην FrontPage, αλνίγεη απηόκαηα κία λέα ζειίδα. (Σην FrontPage

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός καηαζκεσής διαδραζηικών αζκήζεων μέζο ηοσ λογιζμικού

Οδηγός καηαζκεσής διαδραζηικών αζκήζεων μέζο ηοσ λογιζμικού Οδηγός καηαζκεσής διαδραζηικών αζκήζεων μέζο ηοσ λογιζμικού: ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδα Οδηγός εκμάθησης Hot Potatoes 6... 3 Τι είναι τα Hot Potatoes... 4 Τύποι αρχείων... 5 Εισαγωγή στο JQuiz... 5 Εισαγωγή στο

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΙΚΔ ΑΡΥΔ ΑΡΥΙΣΔΚΣΟΝΙΚΗ

ΒΑΙΚΔ ΑΡΥΔ ΑΡΥΙΣΔΚΣΟΝΙΚΗ Κεθάιαην 1 Βαζηθέο Αξρέο Αξρηηεθηνληθήο 1 ΒΑΙΚΔ ΑΡΥΔ ΑΡΥΙΣΔΚΣΟΝΙΚΗ 1.1... 2 1.2 Καηεγνξηνπνίεζε ησλ Αξρηηεθηνληθώλ... 4 1.4 Βαζηθή Γνκή... 10 1.5 Γιώζζα Μεραλήο... 15 1.6 Κύθινο απόθηεζεο-εθηέιεζεο εληνιώλ...

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΗΚΟ ΔΓΥΔΗΡΗΓΗΟ ΒΑΦΖ ΜΔ ΜΖΥΑΝΖΜΑΣΑ AIRLESS

ΣΔΥΝΗΚΟ ΔΓΥΔΗΡΗΓΗΟ ΒΑΦΖ ΜΔ ΜΖΥΑΝΖΜΑΣΑ AIRLESS ΣΔΥΝΗΚΟ ΔΓΥΔΗΡΗΓΗΟ ΒΑΦΖ ΜΔ ΜΖΥΑΝΖΜΑΣΑ AIRLESS 1 ΓΔΝΗΚΑ Η αξρή ιεηηνπξγίαο ησλ αληιηώλ βαθήο Airless, είλαη πνιύ απιή. Σν ρξώκα αλαξξνθάηαη από έλα δνρείν κέζα ζηελ αληιία. Έλαο ειεθηξηθόο θηλεηήξαο (ή

Διαβάστε περισσότερα

Δημιουργία Λογαριασμού e-mail

Δημιουργία Λογαριασμού e-mail Δημιουργία Λογαριασμού e-mail Ιανουάριος 2011 Κώςτασ Κωνςταντοφλασ LEARNING COMMUNITY ΜΕΣΑΝΑΣΕ Ω ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟΙ ΠΛΟΗΓΟΙ ΔΙΑΝΟΙΓΟΤΝ ΣΗΝ ΠΡΟΒΑΗ ΣΩΝ ΜΕΣΑΝΑΣΩΝ ΣΗΝ ΔΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΗΗ Αρ. Ζργου: 504367-2009-LLP-DE-GRUNDTVIG-GMP

Διαβάστε περισσότερα

IP CAMERA NC530 W ΝΓΖΓΗΔΠ ΣΟΖΠΖΠ

IP CAMERA NC530 W ΝΓΖΓΗΔΠ ΣΟΖΠΖΠ IP CAMERA NC530 W ΝΓΖΓΗΔΠ ΣΟΖΠΖΠ Δπηζθεθηείηε ηελ ειεθηξνληθή καο δηεύζπλζε: www.alfalamda.gr ΔΗΠΑΓΥΓΖ Η IP θάκεξα ζπλδπάδεη κία ςεθηαθή βίληεν-θάκεξα πςειήο πνηόηεηαο κε ζύλδεζε ζε δίθηπν θαη έλα ηζρπξό

Διαβάστε περισσότερα

Windows Live Movie Maker για Εκπαιδεστικούς

Windows Live Movie Maker για Εκπαιδεστικούς Windows Live Movie Maker για Εκπαιδεστικούς Βήμα προς βήμα Απνθηήζηε ην Windows Live Movie Maker Λήςε Ηάληε ιήςε ηνπ Windows Live Movie Maker ζηε δηεχζπλζε http://windowslive.com/desktop/moviemaker Γθηέιεζε

Διαβάστε περισσότερα

JA-80Y ηηλεμεηαδόηηρ GSM

JA-80Y ηηλεμεηαδόηηρ GSM JA-80Y ηηλεμεηαδόηηρ GSM Ο JA-80Y είλαη έλα εμάξηεκα ηνπ ζπζηήκαηνο Oasis. Απηό ην εγρεηξίδην ηζρύεη γηα ηελ έθδνζε ινγηζκηθνύ XA61010 ή λεόηεξε. Ο ηειεκεηαδόηεο είλαη ζρεδηαζκέλνο λα εγθαηαζηαζεί κέζα

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΜE TO GeoGebra * Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΒΙΒΛΙΟ ΚΑΘΗΓΗΤΗ

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΜE TO GeoGebra * Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΒΙΒΛΙΟ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΜE TO GeoGebra * Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΒΙΒΛΙΟ ΚΑΘΗΓΗΤΗ Κώζηαο Γαβξίιεο, Καζεγεηήο Μαζεκαηηθώλ Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο *www.geogebra.org ΤΠΕΠΘ / ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΕΠΙΦΕΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Εγρεηξίδην Φξεζηώλ Σπζηήκαηνο Δηαύγεηαο (Draft) ΕΓΥΕΘΡΘΔΘΟ ΓΕΝΘΚΗ ΥΡΗΗ ΤΣΗΜΑΣΟ

Εγρεηξίδην Φξεζηώλ Σπζηήκαηνο Δηαύγεηαο (Draft) ΕΓΥΕΘΡΘΔΘΟ ΓΕΝΘΚΗ ΥΡΗΗ ΤΣΗΜΑΣΟ Εγρεηξίδην Φξεζηώλ Σπζηήκαηνο Δηαύγεηαο (Draft) ΕΓΥΕΘΡΘΔΘΟ ΓΕΝΘΚΗ ΥΡΗΗ ΤΣΗΜΑΣΟ 1 ΠΕΡΘΕΥΟΜΕΝΑ 1 ΕΙΑΓΩΓΗ... 3 1.1 ΕΤΡΟ ΚΑΙ ΧΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟΤ... 3 1.2 ΕΠΙΚΟΠΗΗ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟΤ... 3 2 ΓΕΝΙΚΗ ΧΡΗΗ... 4

Διαβάστε περισσότερα

Οδεγίεο ρξήζεο ProSMS.gr

Οδεγίεο ρξήζεο ProSMS.gr Cytech Ltd. Οδεγίεο ρξήζεο ProSMS.gr www.prosms.gr Cytech Ltd 26/05/2010 Πεξηερφκελα Πεξηερφκελα... 2 Παξνπζίαζε ηεο ππεξεζίαο ProSMS.gr... 3 Δίζνδνο ζηελ ππεξεζία... 4 Νέν Password... 4 Γεκηνπξγία λένπ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΓΗΑΜΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΓΗΑ ΣΖ ΓΡΑΠΣΖ ΓΛΩΑ ΣΟ ΝΖΠΗΑΓΩΓΔΗΟ ΜΔΡΟ ΓΔΤΣΔΡΟ

ΥΔΓΗΑΜΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΓΗΑ ΣΖ ΓΡΑΠΣΖ ΓΛΩΑ ΣΟ ΝΖΠΗΑΓΩΓΔΗΟ ΜΔΡΟ ΓΔΤΣΔΡΟ ΥΔΓΗΑΜΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΓΗΑ ΣΖ ΓΡΑΠΣΖ ΓΛΩΑ ΣΟ ΝΖΠΗΑΓΩΓΔΗΟ ΜΔΡΟ ΓΔΤΣΔΡΟ Τιηθό θηηαγκέλν από ηε Νεπηαγωγό Απηό δελ ζα πξέπεη λα είλαη ηδηαίηεξα πνιύ. Ζ λεπηαγσγόο έρεη νπζηαζηηθόηεξα πξάγκαηα λα θάλεη από ην

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΣΗ ΑΡΓΔΤΗ ΓΙΑ ΟΙΚΙΑΚΔ & ΔΛΑΦΡΙΔ ΓΗΜΟΙΔ ΔΦΑΡΜΟΓΔ. Allwater.gr ΟΔΗΓΙΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟΤ. Μονηέλα 2,4,6 ζηάζεων INDOOR & OUTDOOR

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΣΗ ΑΡΓΔΤΗ ΓΙΑ ΟΙΚΙΑΚΔ & ΔΛΑΦΡΙΔ ΓΗΜΟΙΔ ΔΦΑΡΜΟΓΔ. Allwater.gr ΟΔΗΓΙΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟΤ. Μονηέλα 2,4,6 ζηάζεων INDOOR & OUTDOOR EC ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΣΗ ΑΡΓΔΤΗ ΓΙΑ ΟΙΚΙΑΚΔ & ΔΛΑΦΡΙΔ ΓΗΜΟΙΔ ΔΦΑΡΜΟΓΔ ΟΔΗΓΙΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟΤ Μονηέλα 2,4,6 ζηάζεων INDOOR & OUTDOOR ΠΡΟΟΥΗ: θαιό είλαη κεηά ηελ ηνπνζέηεζε ηνπ πξνγξακκαηηζηή θαη πξηλ ηνλ πξνγξακκαηηζκό

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγόρ Δνημέπωζηρ Δκπαιδεςηικών για ηην Πιζηοποίηζη ζηιρ βαζικέρ δεξιόηηηερ ΣΠΔ (Α Δπίπεδο)

Οδηγόρ Δνημέπωζηρ Δκπαιδεςηικών για ηην Πιζηοποίηζη ζηιρ βαζικέρ δεξιόηηηερ ΣΠΔ (Α Δπίπεδο) «Δπιμόπθωζη ηων Δκπαιδεςηικών για ηην Αξιοποίηζη και Δθαπμογή ηων ΣΠΔ ζηη Γιδακηική Ππάξη» Γηθαηνύρνο Φνξέαο πκπξάηηνληεο Δπηζηεκνληθνί Φνξείο Οδηγόρ Δνημέπωζηρ Δκπαιδεςηικών για ηην Πιζηοποίηζη ζηιρ βαζικέρ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΤΩΝ ΠΟΝΩΝ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ

ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΤΩΝ ΠΟΝΩΝ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΤΩΝ ΠΟΝΩΝ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ (ΜΔ ΣΑ ΓΤΟ ΜΔΙΟΝΔΚΣΗΜΑΣΑ) Η πραγματικότητα ξεπερνά και την πιο τολμηρή φαντασία. Επίκτητος Σοφός δεν είναι όποιος ξέρει πολλά, αλλά όποιος ξέρει χρήσιμα. Ηράκλειτος Οι ανόητοι

Διαβάστε περισσότερα

ύληνκνο Οδεγόο Γεκηνπξγίαο θαη Υξήζεο ηζηνινγίνπ (blog) ζην Blogger.com

ύληνκνο Οδεγόο Γεκηνπξγίαο θαη Υξήζεο ηζηνινγίνπ (blog) ζην Blogger.com ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΑΗΓΑΗΟΤ ΠΑΗΓΑΓΩΓΗΚΟ ΣΜΖΜΑ ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ύληνκνο Οδεγόο Γεκηνπξγίαο θαη Υξήζεο ηζηνινγίνπ (blog) ζην Blogger.com Σην πιαίζην ηνπ καζήκαηνο Γηδαζθαιία Γιωζζώλ κε Νέεο Σερλνινγίεο κε δηδάζθνπζα

Διαβάστε περισσότερα

Simplifying Complexity. Οδεγόο Χξήζεο Γηαδηθηπαθήο Πιαηθόξκαο

Simplifying Complexity. Οδεγόο Χξήζεο Γηαδηθηπαθήο Πιαηθόξκαο Simplifying Complexity Οδεγόο Χξήζεο Γηαδηθηπαθήο Πιαηθόξκαο Πεξηερόκελα 1 Δηζαγσγή... 2 2 Οδεγίεο Υξήζεο... 2 2.1 Πξώηε Δγγξαθή ζηελ Πιαηθόξκα... 2 2.2 Δίζνδνο ζηελ Πιαηθόξκα...4 2.3 Γεκηνπξγία Καξηέιαο

Διαβάστε περισσότερα

Monitoring using Nagios System

Monitoring using Nagios System Διασείπηζη Δικηύων Monitoring using Nagios System Ομάδα Επγαζίαρ Ονομαηεπώνςμο Α.Μ. Ονομαηεπώνςμο Α.Μ. Μάθημα Ανηικείμενο Επγαζίαρ Καθηγηηήρ Χαιιίδαο Φώηεο 1115200600170 Παζζηάο Φαίδσλ 1115200600223 Δηαρείξεζε

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Διζαγφγή ζηη Φφηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Διζαγφγή ζηη Φφηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Διζαγφγή ζηη Φφηογραθία Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP 1 ΜΑΘΗΜΑ 2 ον ΦΑΚΟΙ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΚΗ ΜΗΥΑΝΗ ΓΙΑΦΡΑΓΜΑ ΒΑΘΟ ΠΔΓΙΟΤ 2 Ο έλεγτος ηοσ θφηός Η θσηνγξάθηζε, όπσο θαη ε αλζξώπηλε όξαζε, ζηεξίδεηαη

Διαβάστε περισσότερα

Σεσνικό εγσειπίδιο σπήζηρ ibisologismos

Σεσνικό εγσειπίδιο σπήζηρ ibisologismos Περιεχόμενα ΣΟΙΥΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ... 2 Σκήκα Τπνζηήξημεο (Help Desk and Client Support)... 2 ΕΙΑΓΩΓΗ... 3 ρεηηθά κε ηελ ππεξεζία ibisologismos.... 3 Υαξαθηεξηζηηθά... 3 Πιενλεθηήκαηα... 3 Όλνκα Υώξνπ...

Διαβάστε περισσότερα

Πνιπηερλείν Κξήηεο. Πξόβιεςε ηεο ηηκήο ηεο Δζληθήο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο κε ρξήζε λεπξσληθώλ δηθηύσλ. Αλδξέαο Δ. σκαξάο

Πνιπηερλείν Κξήηεο. Πξόβιεςε ηεο ηηκήο ηεο Δζληθήο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο κε ρξήζε λεπξσληθώλ δηθηύσλ. Αλδξέαο Δ. σκαξάο Πνιπηερλείν Κξήηεο Σκήκα Μεραληθώλ Παξαγσγήο θαη Γηνίθεζεο Πξόβιεςε ηεο ηηκήο ηεο Δζληθήο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο κε ρξήζε λεπξσληθώλ δηθηύσλ Γηπισκαηηθή Δξγαζία Αλδξέαο Δ. σκαξάο Δμεηαζηηθή επηηξνπή Ησάλλεο

Διαβάστε περισσότερα

Εγρεηξίδην ρξήζεο ηνπ Πιεξνθνξηαθνύ Σπζηήκαηνο ηνπ Πξνγξάκκαηνο Πιεζπζκηθνύ Ειέγρνπ (Π.Σ.-Π.Π.Ε.) γηα θαξθίλν ηξαρήινπ κήηξαο.

Εγρεηξίδην ρξήζεο ηνπ Πιεξνθνξηαθνύ Σπζηήκαηνο ηνπ Πξνγξάκκαηνο Πιεζπζκηθνύ Ειέγρνπ (Π.Σ.-Π.Π.Ε.) γηα θαξθίλν ηξαρήινπ κήηξαο. Εγρεηξίδην ρξήζεο ηνπ Πιεξνθνξηαθνύ Σπζηήκαηνο ηνπ Πξνγξάκκαηνο Πιεζπζκηθνύ Ειέγρνπ (Π.Σ.-Π.Π.Ε.) γηα θαξθίλν ηξαρήινπ κήηξαο. Εηδηθεπκέλνη Ιαηξνί Κπηηαξνιόγνη Έθδνζε 0.3 Εξγαζηήξην Δηαγλσζηηθήο Κπηηαξνινγίαο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΔΗΜΟΙΑ ΔΙΟΙΚΗΗ ΙH ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΕΙΡΑ ΣΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ

ΕΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΔΗΜΟΙΑ ΔΙΟΙΚΗΗ ΙH ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΕΙΡΑ ΣΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ Ε ΕΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΔΗΜΟΙΑ ΔΙΟΙΚΗΗ ΙH ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΕΙΡΑ ΣΜΗΜΑ ΔΙΑΥΕΙΡΙΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΣΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ Θέμα: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΤ ΤΣΗΜΑΣΟ ΔΙΑΥΕΙΡΙΗ ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ Ε ΔΗΜΟΙΑ ΤΠΗΡΕΙΑ Επιβλέπων: Κούλας Παναγιώτης

Διαβάστε περισσότερα

Η εηαιπία THERMOSTAHL Α.Ε.Β.Ε. ζαρ εςσαπιζηεί για ηεν εμπιζηοζύνε πος δείσνεηε ζηα πποφόνηα ηερ και ζαρ διαβεβαιώνει όηι κάνεηε ζυζηή επιλογή.

Η εηαιπία THERMOSTAHL Α.Ε.Β.Ε. ζαρ εςσαπιζηεί για ηεν εμπιζηοζύνε πος δείσνεηε ζηα πποφόνηα ηερ και ζαρ διαβεβαιώνει όηι κάνεηε ζυζηή επιλογή. Η εηαιπία THERMOSTAHL Α.Ε.Β.Ε. ζαρ εςσαπιζηεί για ηεν εμπιζηοζύνε πος δείσνεηε ζηα πποφόνηα ηερ και ζαρ διαβεβαιώνει όηι κάνεηε ζυζηή επιλογή. Ο λέβεηαρ ENERSAVE είναι ένα αξιόπιζηο πποφόν και καηαζκεςάδεηαι

Διαβάστε περισσότερα

ΣΜΗΜΑ ΠΟΛΘΣΘΜΘΚΗ ΣΕΥΝΟΛΟΓΘΑ ΚΑΘ ΕΠΘΚΟΘΝΩΝΘΑ ΑΦΑΛΕΘΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΗΝ ΚΟΘΝΩΝΘΑ ΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΘΑ

ΣΜΗΜΑ ΠΟΛΘΣΘΜΘΚΗ ΣΕΥΝΟΛΟΓΘΑ ΚΑΘ ΕΠΘΚΟΘΝΩΝΘΑ ΑΦΑΛΕΘΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΗΝ ΚΟΘΝΩΝΘΑ ΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΘΑ ΣΜΗΜΑ ΠΟΛΘΣΘΜΘΚΗ ΣΕΥΝΟΛΟΓΘΑ ΚΑΘ ΕΠΘΚΟΘΝΩΝΘΑ ΑΦΑΛΕΘΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΗΝ ΚΟΘΝΩΝΘΑ ΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΘΑ ΑΤΘΕΝΣΘΚΟΠΟΘΗΗ ΦΤΘΚΩΝ ΠΡΟΩΠΩΝ Ε ΤΓΥΡΟΝΟΤ ΟΡΓΑΝΘΜΟΤ ΚΑΡΑΝΘΚΟΛΑ ΚΩΝΣΑΝΣΘΝΟ ΚΑΣΑΝΗ ΗΛΘΑ ΜΤΣΘΛΗΝΗ, ΜΑΡΣΘΟ 2014 1 Πίνακαρ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΓΙΣΡΙΑΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΔΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΓΙΣΡΙΑΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΜΠ ΒΙΟΣΑΣΙΣΙΚΗ ΔΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΓΙΣΡΙΑΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΙΑΣΡΙΚΗ ΧΟΛΗ ΣΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΣΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΩΝ Δ Ι Π Λ Ω Μ Α Σ Ι Κ Η Ε Ρ Γ Α Ι Α ΒΑΦΕΙΑΔΗ ΑΝΔΡΟΜΑΧΗ Οκαδνπνίεζε θαη Γηαρσξηζκόο

Διαβάστε περισσότερα

Αποδελτίωςη Πολιτιςτικών Γεγονότων και Εφαρμογή Android για την Προβολή τουσ

Αποδελτίωςη Πολιτιςτικών Γεγονότων και Εφαρμογή Android για την Προβολή τουσ ΑΣΕΙ ΘΕΑΛΙΑ ΧΟΛΗ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Σμήμα Μηχανικών Πληροφορικής ΣΕ Αποδελτίωςη Πολιτιςτικών Γεγονότων και Εφαρμογή Android για την Προβολή τουσ ΠΣΤΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ Κωνςταντίνοσ Γουςόπουλοσ ΑΜ: Σ02298

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΕΓΥΟ ΚΙΝΗΗ ΕΡΓΑΣΗΡΙΑΚΟ ΜΕΡΟ ΣΟΤ ΜΑΘΗΜΑΣΟ

ΕΛΕΓΥΟ ΚΙΝΗΗ ΕΡΓΑΣΗΡΙΑΚΟ ΜΕΡΟ ΣΟΤ ΜΑΘΗΜΑΣΟ ISL Σημειώζεις Εργαζηηριακού Μέροσς ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΕΛΕΓΥΟ ΚΙΝΗΗ ΕΡΓΑΣΗΡΙΑΚΟ ΜΕΡΟ ΣΟΤ ΜΑΘΗΜΑΣΟ ΗΜΕΙΩΕΙ και ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΜΑΡΣΗΟ 2011 Γ. Δ. ΥΑΜΗΛΟΘΩΡΗ & M.Γ. ΠΑΠΟΤΣΙΓΑΚΗ ISL Σημειώζεις ηοσ εργαζηηριακού μέροσς

Διαβάστε περισσότερα

Φως, Χρώμα και Ανθρώπινη Όραση

Φως, Χρώμα και Ανθρώπινη Όραση Φως, Χρώμα και Ανθρώπινη Όραση Σν ρξώκα νπζηαζηηθά δελ «ππάξρεη» Σν κάηη-εγθέθαιόο καο «αληηιακβάλεηαη» σο δηαθνξεηηθό ρξώκα ηε δηαθνξεηηθή ζπρλόηεηα ηεο ειεθηξνκαγλεηηθήο αθηηλνβνιίαο Σν κάηη δελ είλαη

Διαβάστε περισσότερα