Extrapyramidové ochorenia CNS. MUDr. Matej Škorvánek PhD Neurologická klinika LF UPJŠ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Extrapyramidové ochorenia CNS. MUDr. Matej Škorvánek PhD Neurologická klinika LF UPJŠ"

Transcript

1 Extrapyramidové ochorenia CNS MUDr. Matej Škorvánek PhD Neurologická klinika LF UPJŠ

2

3 Delenie parkinsonských syndrómov Idiopatická Parkinsonova choroba (80%) Symptomatický sekundárny parkinsonizmus (10%) Poliekový Toxický M.Wilson, Mn, CO, MPTP Traumatický Vaskulárny Parkinsonský syndróm pri normotenznom hydrocefale Parkinsonský syndróm pri neurodegeneratívnych ochoreniach (10%) Multisystémová atrofia Progresívna supranukleárna obrna Kortikobazálna degenerácia Demencia s Lewyho telieskami

4 Patologické rozdelenie Synukleinopatie Parkinsonova choroba Parkinsonova choroba s demenciou Demencia s Lewyho telieskami Multisystémová atrofia Tauopatie Progresívna supranukleárna obrna Kortikobazálna degenerácia Frontotemporálna lobárna degenerácia

5 Parkinsonova choroba - definícia Chronické progresívne neurodegeneratívne ochorenie postihujúce centrálny aj periférny nervový systém Strata nigrostriatálnych neurónov a prítomnosť intracelulárnych inklúzií obsahujúcich α-synukleín - Lewyho telieska a Lewyho neurity

6 Epidemiológia Prevalencia / Vo veku 60 rokov 1% Vo veku 85 rokov 3-5% Incidencia 8-19/ Klinická manifestácia typicky rokov 5-10% prípadov vo veku menej ako 40 rokov Európa : =1,5:1 Hispánci > nehispánsky belosi > aziati > černosi

7 Patológia Braakova hypotéza Visanji 2013

8 Eiopatogenéza Multifaktoriálna Monogénne formy PCH 10-15% (AR - parkin, AD LRRK2, GBA) Idiopatická PCH 85-90% Mitochondriálna dysfunkcia Dysregulácia homeostázy kalcia Lyzozomálna dysfunkcia, porucha autofágov

9 Prion-like mechanizmus šírenia a-synukleínu pri PCH? Korodower, Nat Med 2008

10 Mechanizmus šírenia a-synukleínu? Irwin et al., Nat Rev Neurosci 2013

11 Šírenie a-synukleínu Dokázané šírenie V bunkových kultúrach Po injekcii patologických oligomérov do striáta Po injekcii patologických oligomérov do n. vagus Šírenie z čreva pri rotenónovom modeli Parkinsonovej choroby u myší Hansen 2011, Luk 2012, Pan-Montojo 2014

12 Lebouvier 2010

13 Dôkaz prítomnosti a-syn v črevnom neurvovom systéme Skorvanek et al. Mov Disord 2018

14 Prvým a najdôležitejším kritériom je parkinsonizmus, ktorý je definovaný ako prítomnosť bradykinézy v kombinácii s aspoň jedným z nasledovných prejavov: a) rigidity alebo b) kľudového trasu. Vyšetrenie motorických prejavov by malo byť realizované tak ako to je opísané v MDS-Unified Parkinson s disease rating scale.

15 Absolútne exklúzne kritériá (prítomnosť ktoréhokoľvek z týchto prejavov vylučuje diagnózu PCH) jednoznačné cerebellárne prejavy obrna vertikálneho pohľadu nadol alebo selektívne spomalenie vertikálnych očných sakád nadol diagnóza pravdepodobného behaviorálneho variantu frontotemporálnej demencie alebo primárnej progresívnej afázie podľa konsensus kritérií v priebehu prvých piatich rokov ochorenia parkinsonizmus obmedzený na dolné končatiny počas prvých troch rokov ochorenia liečba blokátormi dopamínových receptorov alebo depletormi dopamínu v dávke a období súhlasiacom s liekmi-indukovaným parkinsonizmom neprítomnosť detekovateľného zlepšenia hybnosti napriek vysokým dávkam levodopy a aspoň strednej závažnosti prejavov jednoznačná kortikálna poruchy citlivosti, jasná končatinová ideomotorická apraxia alebo progresívna afázia normálne funkčné neurozobrazovacie vyšetrenie presynaptického dopamínového systému (napr. DaT scan) prítomnosť iného ochorenia, ktoré môže navodiť parkinsonizmus a prijateľne vysvetľuje ťažkosti pacienta alebo expert vyšetrujúci pacienta má pocit na základe kompletne realizovaných vyšetrení, že iné ochorenie je pravdepodobnejšie ako PCh

16 Podporné kritériá jednoznačné a dramatické zlepšenie po dopaminergnej liečbe. prítomnosť levodopou-indukovaných dyskinéz kľudový tras končatín dokumentovaný počas objektívneho vyšetrenia (aktuálne alebo v dokumentácii) prítomnosť hyposmie alebo kardiálnej sympatetickej denervácie pri vyšetrení MIBG SPECT

17 Varovné príznaky ( red flags ) rýchla progresia porúch chôdze s nutnosťou používania invalidného vozíka počas prvých 5 rokov ochorenia úplná absencia progresie prejavov ochorenia počas 5 alebo viac rokov napriek stabilnej liečbe skorá bulbárna dysfunkcia inspiračná respiračná dysfunkcia ťažká autonómna dysfunkcia v priebehu prvých 5 rokov ochorenia opakované (>1/rok) pády alebo porucha rovnováhy v priebehu prvých 3 rokov ochorenia disproporčný antecollis (dystonický) alebo kontraktúry rúk alebo nôh v priebehu prvých 10 rokov ochorenia absencia bežných nemotorických prejavov ochorenia napriek 5-ročnému priebehu inak nevysvetliteľná pyramídová lézia obojstranný symetrický parkinsonizmus. Pacient alebo jeho opatrovateľ udávajú symetrický začiatok ťažkostí a symetrické postihnutie je prítomné aj pri objektívnom vyšetrení

18 Nové klinické diagnostické kritériá pre Parkinsonovu chorobu podľa Movement Disorder Society (MDS) V prípade ak je parkinsonizmus prítomný: Pre diagnózu klinicky stanovenej PCh je potrebné nasledovné: 1. neprítomnosť žiadneho z absolútnych exklúznych kritérií 2. prítomnosť aspoň dvoch podporných kritérií a zároveň 3. žiadne varovné príznaky ( red flags ) Pre diagnózu klinicky pravdepodobnej PCH je potrebné nasledovné: 1. neprítomnosť žiadneho z absolútnych exklúznych kritérií 2. prítomnosť varovných príznakov ( red flags ) vyvážená podpornými kritériami a. ak je prítomný jeden varovný príznak, tak musí byť prítomné aspoň jedno podporné kritérium b. ak sú prítomné 2 varovné príznaky, tak musia byť prítomné aspoň 2 podporné kritériá c. viac ako 2 varovné príznaky nesmú byť prítomné

19 Motorické príznaky Ovplyvniteľné Bradykinéza Rigidita Tremor Off freezing Off dystónia Zle ovplyvniteľné Posturálna instabilita Poruchy reči Dysfágia On freezing On dystónia

20 Delenie nemotorických symptómov (NMS) Neuropsychiatrické symptómy Depresia Úzkosť Apatia Halucinácie, ilúzie, delírium Kognitívny deficit (Demencia, MCI) Syndróm dopamínovej dysregulácie (zvyčajne v súvisloti s levodopou) Porucha kontroly impulzov (súvisiace s dopaminergnou liečbou) Panické ataky Únava Centrálna únava (môže súvisieť s dysautonómiou) Periférna únava Poruchy viažuce sa na spánok Porucha správania v REM spánku Nadmerná denná spavosť, spánkové ataky Syndróm nepokojných nôh, periodické pohyby DK v spánku Insomnia Poruchy dýchania v spánku Non-REM parasomnie Senzorické prejavy Bolesť Poruchy čuchu Hyposmia Funkčná anosmia Poruchy zraku (zahmlené videnie, diplopia) Chaudhuri 2012

21 Autonómna dysfunkcia Inkontinencia moču, časté močenie, nyktúria Sexuálna dysfunkcia (môžu byť liekmi navodené) Nadmerné potenie (Hyperhidróza) Ortostatická hypotenzia Liekmi indukované behaviorálne NMS Halucinácie, ilúzie Syndróm dopamínovej dysregulácie Porucha kontroly impulzov (ICD), (napr. gambling, hypersexualita, prejedanie) Gastrointestinálne symptómy Nadmerný slinotok Dysfágia Ageusia Obstipácia Nauzea Zvracanie Reflux Inkontinencie stolice Liekmi indukované iné NMS Opuchy predkolení Dyspnoe (môže súvisieť s ergotovými DA) Kožné reakcie Subkutánne noduly (Apomorfín) Iné symptómy Strata váhy Nárast váhy (môže byť spojené s ICD) Nemotorické fluktuácie Dysautonómne Kognitívne/psychiatrické Senzorické/bolesť Zahmlenie zraku Chaudhuri 2012

22 Lim 2010

23 Zobrazovacie vyšetrenia CT / MRI mozgu pri štandardnom vyšetrení nález v norme realizuje sa z dif.dg. dôvodov DaT scan znížené vychytávanie radiofarmaka (ioflupánu) v presynaptickej časti nigro-striatálnej štrbiny Odlíši degeneratívny pôvod parkinsonizmu od nedegeneratívneho PCH od atypického parkinsonizmu neodlíši!

24 Priebeh ochorenia Preklinické štádium (DaT SPECT, PET, transkraniálny USG, 7T MRI, genetika, biomarker???, biopsia???) Premotorické štádium (hyposmia, obstipácia, RBD, depresia) Motorické štádium včasné štádium Štádium neskorých motorických a nemotorických fluktuácií neskoré štádium

25 Liečba Levodopa + karbidopa/benserazid Agonisti dopamínových receporov (non-ergotoví) pramipexol, rasagilín, ropinirol Inhibítory catechol-o-metyltransferázy (COMT) entacapone / tolcapone Amantadín Inhibítory monoaminoxidázy Rasagilín/selegilín Anticholinergiká Domperidon (pri nežiadúcich účinkoch dopaminergnej liečby)

26 Priebeh PCH pri liečbe Terapeutické okno

27 Racionálna farmakologická liečba motorických prejavov vo včasnom štádiu Motorické prejavy Funkčne neobmedzujú Selegilín Rasagilín Funkčne obmedzujú Agonista dopamínových receptorov Symptomaticky nepostačuje Add-on Levodopa Amantadín Inhibítory COMT

28 Racionálna farmakologická liečba motorických prejavov vo včasnom štádiu Motorické prejavy Funkčne neobmedzujú Selegilín Rasagilín Funkčne obmedzujú Agonista dopamínových receptorov Symptomaticky nepostačuje Add-on Levodopa Starí + dementní Tremor Anticholinergiká

29 Priebeh PCH pri liečbe Terapeutické okno

30 Wearing off - stratégia 1. Zvýšiť dávku agonistu dopamínových receptorov 2. Zvýšiť frekvenciu podávania levodopy 3. Pridať inhibítor COMT 4. Pridať inhibítor MAO-B

31 Priebeh PCH pri liečbe Terapeutické okno

32 Peak-of-dose dyskinézy - stratégia 1. Levodopu podávať v nižšej dávke a častejšie 2. Pridať amantadín

33 Priebeh PCH pri liečbe Terapeutické okno

34 Apomorfín pero / pumpa Duodopa kontinuálna intrajejunálna aplikácia levodopy pumpou cez PEG Hlboká mozgová stimulácia

35 Apomorfín Agonista dopamínových receptorov Veľmi krátky plazmatický polčas Rýchly nástup účinku Pero / pumpa Nauzea, vomitus Ortostatická hypotenzia Psychotické stavy Poruchy správania, ICD Tvorba podkožných nodulov

36 Čo je to Duodopa? Kontinuálne podávanie levodopy vo forme intestinálneho gélu Aplikácia prenosnou pumpou CADD LEGACY priamo do duodena/proximálneho jejuna

37

38 Hlboká mozgová stimulácia - DBS

39 Chirurgické ciele DBS Ncl. ventralis intermedialis thalami - VIM tremor Zona incerta ZI tremor Globus pallidus internus - GPi Dystónia Parkinsonova choroba Gilles de la Tourette syndróm, chorea Nucleus subthalamicus - STN Parkinsonova choroba

40 Chirurgické ciele pre PCH VIM thalamus Redukcia tremoru Minimálny efekt na bradykinézu a rigiditu Globus pallidus internus - GPi Fluktuácie, dyskinézy Rigidita +- Tremor len mierne Subtalamické jadro - STN Rigidita Bradykinéza Tremor Nepriamo dyskinézy

41 Predikčné faktory Mladší vek Kratšie trvanie ochorenia Vynikajúca odpoveď pri L-dopa teste Dobré rodinné/sociálne zázemie Prítomnosť levodopa rezistentných symptómov Kognitívny deficit predoperačne Komorbidity (DM, kardiálne zlyhávanie, CMP) Syndróm dopamínovej dysregulácie Porucha rovnováhy, dysartria

42 Akútne komplikácie Hemoragia Infekcia

43 Chronické komplikácie Zhoršenie kognitívneho deficitu (exekutívna dysfunkcia) Psychotické komplikácie Depresia + apatia pri rýchlom znížení dopaminergnej medikácie pri STN DBS Zhoršenie reči Zhoršenie chôdze / rovnováhy

44 Fluktuácie Sociálne zázemie Efekt jednotlivej dávky Nemotorické prejavy Terapeutické rozhodnutie Vek Očakávania Komorbidity

45 Esenciálny tremor v klinickom náleze len tras (najmä akčný) často pozitívna rodinná anamnéza zväčša výborná terapeutická odpoveď na alkohol 3x častejšie ochorenie ako PCH Th: B-blokátory (propranolol), primidon, clonazepam, gabapentin, hlboká mozgová stimulácia VIM jadra thalamu

46 Atypický parkinsonizmus Rýchla progresia ochorenia Väčšinou neuspokojivá odpoveď na dopaminergnú liečbu Atypické prejavy Skorá a ťažká demencia frontálneho typu Iné prejavy kortikálnej poruchy apraxia, kortikálna porucha citlivosti Skorá dysfágia a dysartria Autonómna dysfunkcia Cerebellárne prejavy Vertikálna obrna pohľadu Skorá instabilita s pádmi Z terapeutického hľadiska podľa tolerancie pokus s levodopou do 1000mg/deň po dobu 1 mesiaca

47 Demencia s Lewyho telieskami (DLB) a Parkinsonova choroba s demenciou (PDD) 2. najčastejšia príčina neurodegeneratívnych demencií (10-15%) Priemerná dĺžka prežitia cca 7 rokov DLB: demencia vznikla pred alebo v priebehu 1 roka od nástupu parkinsonizmu PDD: demencia vznikla viac ako rok od nástupu parkinsonizmu

48 Revidované kritériá pre klinickú diagnózu DLB Centrálny prejav (nevyhnutný pre stanovenie diagnózy DLB): progredujúci kognitívny deficit, ktorý interferuje s bežnými aktivitami dominujúca porucha pozornosti, exekutívnych funkcií, zrakovopriestorových funkcií porucha pamäte nemusí byť v úvode nevyhnutne prítomná Základné prejavy: fluktuácie kognitívneho stavu so zmenami bdelosti a pozornosti parkinsonizmus (75% pacientov) zrakové halucinácie (46% - štrukturované) Prídavné prejavy: porucha správania v REM spánku neuroleptická hypersenzitivita znížené vychytávanie dopamínového transportéru v BG pri SPECT alebo PET vyšetrení McKeith 2005

49 Multisystémová atrofia (MSA) sporadické progresívne neurodegeneratívne ochorenie s kombináciou parkinsonizmu, cerebellárnych prejavov a autonómnej dysfunkcie prevalencia 4,4/ obyvateľov najčastejšie 5.-6.dekáda priemerná dĺžka prežitia 6-9 rokov MSA parkinsonský variant (60%) MSA cerebellárny variant (40%)

50 Kritériá pre diagnózu pravdepodobnej multisystémovej atrofie Sporadické progresívne ochorenie so vznikom po 30. roku života Prítomnosť autonómnej dysfunkcie močová inkontinencia / erektilná dysfunkcia u mužov ortostatická hypotenzia pokles o viac ako 30 torr systolického alebo 15 torr diastolického TK pri ortostatickom teste A Parkinsonizmus ALEBO Cerebellárny syndróm Gilman 2008

51 Zobrazovacie vyšetrenia MRI 1.5T hypointenzita putamen s hyperintenzívnym lemom (rim sign) MRI 1.5T a 3T atrofia ponsu, cerebella a pedunculi cerebellares mediales a tzv. hot cross bun sign USG normoechogenicita Subst. nigra SPECT normálne vychytávanie MIBG pri scintigrafii myokardu patologický DaT scan Znížené vychytávanie 123 I-IBZM (postsynapticky sa viažúci D2receptorový antagonista) pri SPECT 1.5T MRI 3.0T MRI

52 Progresívna supranukleárna obrna (PSP) progresívne sporadické neurodegeneratívne ochorenie prítomnosť parkinsonského syndrómu, supranukleárnej vertikálnej okohybnej poruchy, kognitívneho deficitu a skorého vývoja posturálnej instability s pádmi Vznik po 40. roku života, najčastejšie na prelome 6-7 dekády Prevalencia: 1,3-4,9 / Prežívanie: ± 6-10 rokov

53 Zobrazovacie vyšetrenia MRI príznak kolibríka DaT SPECT znížené vychytávanie radiofarmaka

54 Kortikobazálna degenerácia (CBD) Sporadické ochorenie, tauopatia Vznik medzi rokom života Prevalencia <1/ Asymetrický parkinsonizmus a poruchy vyšších kortikálnych funkcií (najčastejšie apraxia)

55 Klinické prejavy CBD Kognitívny deficit Exekutívna dysfunkcia Porucha zrakovo-priestorových funkcií Extrapyramidové prejavy Asymetrický parkinsonizmus Asymetrická dystónia Tremor Myoklonus Poruchy chôdze s neskorými pádmi Nedostatočná odpoveď na levodopu Poruchy reči Môžu vzniknúť nezávisle od kognitívneho deficitu Iné kortikálne abnormality Apraxia Fenomén cudzej končatiny (alien limb) Kortikálna porucha citlivosti

56 Liečba atypického parkinsonizmu Parkinsonizmus 1. Levodopa!!!! Dystonia ak fokálna alebo obťažujúca Botulotoxín Myoklonus Clonazepam Tremor Antikonvulzíva, propranolol? Kognitívne ťažkosti Pri DLB anticholinergiká PSP, CBD žiadna efektívna liečba Halucinácie pri DLB 1. anticholinergiká 2. neuroleptiká jedine clozapín or quetiapín!!!!! Fyzioterapiay a logopédia Paliatívna terapia

57 Dystónia nová definícia Dystónia je pohybové ochorenie charakterizované protrahovanými alebo intermitentnými svalovými kontrakciami, ktoré spôsobujú abnormálne, často repetitívne pohyby, abnormálne postúry alebo oboje. Dystonické pohyby majú typicky konkrétny vzorec, sú krútivé a môžu mať charakter tremoru. Dystónia je často iniciovaná alebo zhoršovaná vôľovými pohybmi a je asociovaná s pretekaním abnormálnej svalovej aktivácie na okolité svalové skupiny. Albanese et al. 2013

58 Fenomenológia Fixná dystónia Mobilná dystónia Dystonický tremor Dystonický myoklonus Dystonické pretekanie Geste antagoniste Diamond 2006, Anheim 2006, Edwards 2011

59 Dif.dg. dystónie Chorea mimovoľné, nepredvídateľné Tiky vôľovo ovplyvniteľné, predchádzané nutkaním Spasticita svalový odpor, nie abnormálna postúra dá sa cítiť, nie vidieť (spastická dystónia) Stiff person syndróm hypertonus prevažne axiálnych sv. Myotónia porucha svalovej dekontrakcie Tetanický syndróm Gegenhalten vôľová/mimovoľná svalová aktivita proti pôsobeniu exogénnej sily (funkčná porucha) Iné: Fixné kontraktúry Artrodéza

60 Nová klasifikácia dystónie Os I: Delenie podľa klinických charakteristík I. Klinické charakteristiky dystónie II. I. Vek vzniku II. Telesná distribúcia III. Priebeh v čase I. Priebeh ochorenia II. Variabilita Asociované prejavy I. Dystónia izolovaná alebo kombinovaná s iným expy II. prejavom Iné neurologické alebo systémové prejavy Os II: Delenie podľa etiológie I. Patológia nervového systému II. I. Dôkaz degenerácie II. Dôkaz štrukturálnej (často statickej) lézie III. Bez dôkazu degenerácie alebo štrukturálnej lézie Vrodené alebo získané ochorenia I. Vrodené ochorenia II. Získané ochorenia III. Idiopatické ochorenia

61 Cervikálna dystónia Najčastejšia forma, 9-10/ Ž>M, vznik rokov Zhoršenie pri činnosti, v strese, niekedy spreading Často sekundárne cervikogénne bolesti Výchylky Rotatocollis/caput - hlava rotovaná v sagitálnej rovine na jednu stranu Anterocollis/caput - hlava je predsunutá dopredu a priťahovaná k hrudníku, retrocollis - hlava je ťahaná dozadu Laterocollis/caput úklon (dukcia) hlavy na jednu stranu Bajonetové postavenie hlavy, antepozícia, retropozícia stranový alebo predozadný posun osi tváre voči osi trupu

62 Pacientka 2 predchádzajúce vyšetrenia MR mozgu v norme MR spektroskopia mozgu v norme Metabolické vyšetrenie bez špecifickej abnormity Kardiologické vyšetrenie v norme Foniatrické vyšetrenie v norme USG brucha v norme Svalové enzýmy v norme Genetické vyšetrenie - v norme karyotyp

63

64 Dystonia Plus - Dopa-responzívna dystónia DYT5 Vynikajúca odpoveď na nízke dávky L-dopy ( mg) AD s neúplnou penetranciou, M:Ž=1:4 Mutácia génu GCH1 Vznik 2.-5.rok Progresívna dystónia DK+ hypokinéza, rigidita,spasticita Diurnálna fluktuácia horšie večer Niekedy zámena s DMO DaT scan negatívny Liečba L-dopa v 3 denných dávkych, minimálna účinná dávka, doživotne, bez motorických fluktuácií Terapeutický pokus s L-dopou do 1000mg minimálne 1 mesiac

65 Neepileptický charakter Paroxyzmálna kinezigénna dystónia (PKD) Paroxyzmálna non-kinezigénna dystónia (PNKD) Paroxyzmálna námahou-indukovaná dystónia (PED) Medzi atakmi +- normálny neurologický nález

66

67 Jeden fenotyp mnoho génov DYT6 (THAP1 gene) DYT24 (ANO3 gene) Iné gény

68 n gén mnoho fenotypov

69 Polieková dystónia (akútna/tardívna) Neuroleptiká (antiemetiká) Liečba anticholinergiká (biperiden) i.v. Antimalariká, neskoré komplikácie L-dopy, dopamínoví agonisti Po predávkovaní karbamazepín, fenytoín Neexistuje bezpečné neuroleptikum, bezpečná dávka, bezpečná doba expozície Nízka miera remisie aj po ukončení expozície

70 Detská mozgová obrna Naddiagnostikovaná + často úniková diagnóza! Nie sú potrebné ďalšie vyšetrenia, neexistuje špecifická liečba... Prenatálne a perinatálne obdobie! Aj pri perinatálnych problémoch sa môže stále jednať o metabolické, mitochondriálne alebo iné ochorenie Mnoho pacientov môže mať pri stanovení správnej diagnózy liečiteľné ochorenie

71 Reduction of toxic products Cerebrotendinous xanthomatosis, Dystonia/parkinsonism with manganese accumulation, Gaucher disease, Niemann Pick type C, Wilson disease Dietary interventions Abetalipoproteinemia, Cerebral creatine def, GLUT-1 def, Glutaric aciduria type 1, Homocystinuria, Maple syrup urine disease, Methylmalonic aciduria, Phenylketonuria, Propionic acidemia, Pyruvate dehydrogenase complex def, Refsum disease Vitamin supplements Abetalipoproteinemia, AADC def, Ataxia with vit E def, Biotinthiamin responsive basal ganglia disease, Biotinidase def, Cerebral folate def, Cobalamin def, Coenzyme Q10 def, Homocystinuria, Pyruvate dehydrogenase complex def Trigger avoidance Alternating hemiplegia of childhood, Biotin-thiamin responsive basal ganglia disease, Episodic ataxia type 2, Glutaric aciduria type 1, Maple syrup urine disease, Methylmalonic aciduria, Paroxysmal kinesigenic / nonkinesigenic dyskinesia, Propionic acidemia, Rapid onset dystonia parkinsonism Specific drugs AADC drugs, Dopa-responsive dystonia, Episodic ataia type 2, GLUT-1 defficiency, Molybdenum cofactor defficiency, Paroxysmal kinesigenic dyskinesia

72

73 Botulotoxín Liek voľby u fokálnych/segmentálnych dystónií Chemická denervácia svalu Efekt do 2 týždňov, pretrváva 3-4 mesiace NÚ lokálne, záleží od lokalizácie slabosť, dysfágia, ptóza,... Pri opakovanej aplikácii môžu vznikať neutralizačné protilátky rezistencia, vhodné zmeniť BTX-A BTX-B Aplikácia v intervaloch 3mesiáce v minimálnej účinnej dávke

74 DBS a dystónie Cieľ Globus pallidus internus (Gpi DBS) Definitívny efekt viditeľný až po niekoľkých mesiacoch Najlepší efekt u primárnych generalizovaných dystónií DYT1>nonDYT1 Cervikálna dystónia refraktérna na BTX Sekundárne dystónie len niektoré Lubag (DYT3), PKAN, tardivne dystónie

75 Huntingonova choroba Hereditárne neurodegeneratívne ochorenie s AD typom dedičnosti Mutácia (expanzia tripletu CAG) génu pre huntingtín (gén IT-15) na krátkom ramienku 4.chromozómu Strata GABA-ergných neurónov v striáte Prevalencia 10/

76 Manifestácia ochorenia Do 35 opakovaní tripletu CAG norma opakovaní tripletu CAG variabilná expresia ochorenia 40 a viac opakovaní tripletu CAG ochorenie sa manifestuje vždy Fenomén anticipácie čím viac opakovaní tripletov, tým skôr začne ochorenie a tým je horší fenotyp

77 Klinický nález + Diagnostika Adultná forma - Kombinácia chorey, kognitívneho deficitu, behaviorálných porúch (30-50 r.) Juvenilná forma Westphalov variant vznik pred 21. rokom, dominuje skôr dystónia, parkinsonizmus, ataxia, psychomotorická retardácia, epilepsia Forma s neskorým začiatkom - tvorí asi 4-5% prípadov, začína po 60. roku života MRI nález atrofie ncl. caudatus Genetické vyšetrenie

78 Liečba Neexistuje kauzálna liečba Chorea atypické neuroleptiká risperidon, tiaprid Kognitívna dysfunkcia neefektívna liečba Behaviorálne poruchy / psychotické prejavy clozapín, quetiapín Antidepresíva (SSRI), anxiolytiká Psychoterapia Fyzioterapia Paliatívna starostlivosť

79 Wilsonova choroba Autozomálne recesívne ochorenie mutácia génu ATP7B na dlhom ramienku 13. chromozómu Patologická akumulácia medi v orgánoch Prevalencia 1-4/ Hepatálna forma viac v detstve Neurologická forma viac v dospelosti až do 50roku života

80 Klinický obraz Hepatálna forma hepatálne zlyhanie Neurologická forma poruchy hybnosti tras, dystónia, parkinsonizmus, ataxia, dysartria Kognitívny deficit Behaviorálne ťažkosti

81 Diagnostika Nízka hladina plazmatického ceruloplazmínu (<200mg/l) Zvýšenie voľnej medi v krvi (nad 1,6umol/l) Zvýšenie odpadu medi v moči (24hod zber) Biopsia pečene Kayser-Fleischerov prstenec MRI mozgu (nešpecifické) Giant panda sign Hyperintenzívne zmeny oblasti bazálnych ganglií Atrofia mozgu

82

83 Liečba Penicilamín (nutné podávať spolu s pyridoxínom) Soli zinku Transplantácia pečene Liečba doživotná, nesmie byť na dlhšiu dobu prerušená!!!!

84

Prevalencia diabetes mellitus a hraničnej glykémie nalačno na Slovensku podľa veku vek Galajda, P., Mokáň, M. et al., 2007 Komplikácie diabetes mellitus a sprievodné choroby u 285 541 dispenzarizovaných

Διαβάστε περισσότερα

Foto z tlačovej konferencie

Foto z tlačovej konferencie Košice, 7. december 2017 TLAČOVÁ SPRÁVA Hýbete sa v spánku a kričíte zo sna? Možno máte Parkinsona... Pracovníci Lekárskej fakulty UPJŠ realizujú prelomový výskumný projekt smerujúci k včasnej diagnostike

Διαβάστε περισσότερα

Άνοιες. Σωκράτης Γ. Παπαγεωργίου. Επίκ. Καθηγητής Νευρολογίας. B Νευρολογική Κλινική Πανεπιστημίου Αθηνών. Νοσοκομείο ΑΤΤΙΚΟΝ

Άνοιες. Σωκράτης Γ. Παπαγεωργίου. Επίκ. Καθηγητής Νευρολογίας. B Νευρολογική Κλινική Πανεπιστημίου Αθηνών. Νοσοκομείο ΑΤΤΙΚΟΝ Άνοιες Σωκράτης Γ. Παπαγεωργίου Επίκ. Καθηγητής Νευρολογίας B Νευρολογική Κλινική Πανεπιστημίου Αθηνών Νοσοκομείο ΑΤΤΙΚΟΝ Νοητικές Λειτουργίες αφαιρετική σκέψη επίλυση προβλημάτων επιτελικές λειτουργίες

Διαβάστε περισσότερα

Alzheimerova choroba pohľad z labóratoria

Alzheimerova choroba pohľad z labóratoria Alzheimerova choroba pohľad z labóratoria PharmDr. Anna Keleová, CSc. Bratislava 5. 10. 2016 Alzheimerová choroba Neurodegeneratívne ochorenie mozgu Vedie k zhoršeniu kognitívnych funkcií a demencii Desaťročia

Διαβάστε περισσότερα

Klinický obraz a diagnostika vlasatobunkovej leukémie

Klinický obraz a diagnostika vlasatobunkovej leukémie Klinický obraz a diagnostika vlasatobunkovej leukémie M. Mistrík, KHaT LF UK, SZU a FNsP BA J. Lazúr, IV.int. klinika, LF UPJŠ FNLP KE Vlasatobunková leukémia HCL Klonová expanzia zrelých B buniek (v neskorom

Διαβάστε περισσότερα

Prechod z 2D do 3D. Martin Florek 3. marca 2009

Prechod z 2D do 3D. Martin Florek 3. marca 2009 Počítačová grafika 2 Prechod z 2D do 3D Martin Florek florek@sccg.sk FMFI UK 3. marca 2009 Prechod z 2D do 3D Čo to znamená? Ako zobraziť? Súradnicové systémy Čo to znamená? Ako zobraziť? tretia súradnica

Διαβάστε περισσότερα

Annex III Zmeny príslušných častí súhrnu charakteristických vlastností lieku a písomnej informácie pre používateľa

Annex III Zmeny príslušných častí súhrnu charakteristických vlastností lieku a písomnej informácie pre používateľa v prípade indikácií symptomatickej liečby tinitu, vertiga a poruchy v zornom poli dospel výbor CHMP k záveru, že vzhľadom na nové dostupné údaje o bezpečnosti a veľmi obmedzené množstvo údajov o účinnosti

Διαβάστε περισσότερα

Ochorenia prostaty a inkontinencia moču

Ochorenia prostaty a inkontinencia moču Ochorenia prostaty a inkontinencia moču Ján Breza Inkofórum 2015 Benígna prostatická hyperplázia je nezhubné zväčšenie prostaty vznikajúce v procese starnutia Histologicky ide o proliferáciu hladkého svalstva

Διαβάστε περισσότερα

Chronické poruchy nervových funkcií

Chronické poruchy nervových funkcií Chronické poruchy nervových funkcií Chronické poruchy nervových funkcií zahŕňajú široké spektrum chorôb, pričom pre viaceré z nich je charakteristická genetická predispozícia. Patologický proces postupne

Διαβάστε περισσότερα

Start. Vstup r. O = 2*π*r S = π*r*r. Vystup O, S. Stop. Start. Vstup P, C V = P*C*1,19. Vystup V. Stop

Start. Vstup r. O = 2*π*r S = π*r*r. Vystup O, S. Stop. Start. Vstup P, C V = P*C*1,19. Vystup V. Stop 1) Vytvorte algoritmus (vývojový diagram) na výpočet obvodu kruhu. O=2xπxr ; S=πxrxr Vstup r O = 2*π*r S = π*r*r Vystup O, S 2) Vytvorte algoritmus (vývojový diagram) na výpočet celkovej ceny výrobku s

Διαβάστε περισσότερα

Ekvačná a kvantifikačná logika

Ekvačná a kvantifikačná logika a kvantifikačná 3. prednáška (6. 10. 004) Prehľad 1 1 (dokončenie) ekvačných tabliel Formula A je ekvačne dokázateľná z množiny axióm T (T i A) práve vtedy, keď existuje uzavreté tablo pre cieľ A ekvačných

Διαβάστε περισσότερα

Chronická nebakteriálna osteomyelitída/osteitída (CRMO)

Chronická nebakteriálna osteomyelitída/osteitída (CRMO) www.printo.it/pediatric-rheumatology/sk/intro Chronická nebakteriálna osteomyelitída/osteitída (CRMO) Verzia 2016 1. ČO JE CRMO 1.1 Čo to je? Chronická rekurentná multifokálna osteomyelitída (CRMO) je

Διαβάστε περισσότερα

AerobTec Altis Micro

AerobTec Altis Micro AerobTec Altis Micro Záznamový / súťažný výškomer s telemetriou Výrobca: AerobTec, s.r.o. Pionierska 15 831 02 Bratislava www.aerobtec.com info@aerobtec.com Obsah 1.Vlastnosti... 3 2.Úvod... 3 3.Princíp

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΙΣΜΟΥ ΛΙΠΑΡΩΝ ΟΞΕΩΝ

ΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΙΣΜΟΥ ΛΙΠΑΡΩΝ ΟΞΕΩΝ Ηµ/νία Εξέτασης : ΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΙΣΜΟΥ ΛΙΠΑΡΩΝ ΟΞΕΩΝ Medium Chain Acyl CoA Dehydrogenase C6< 0.24 C8< 0.35 C10< 0.3 C10:1 < 0.22 C8/C2< 0.02 C8/C10 < 3 Long Chain 3 Hydroxyacyl Coa Dehydrogenase C16OH

Διαβάστε περισσότερα

Blauova choroba/juvenilná sarkoidóza

Blauova choroba/juvenilná sarkoidóza www.printo.it/pediatric-rheumatology/sk/intro Blauova choroba/juvenilná sarkoidóza Verzia 2016 1. ČO JE BLAUOVA CHOROBA/JUVENILNÁ SARKOIDÓZA 1.1. ČO JE TO? Blauov syndróm je dedičné ochorenie. Pacienti

Διαβάστε περισσότερα

PRÍLOHA I SÚHRN CHARAKTERISTICKÝCH VLASTNOSTÍ LIEKU

PRÍLOHA I SÚHRN CHARAKTERISTICKÝCH VLASTNOSTÍ LIEKU PRÍLOHA I SÚHRN CHARAKTERISTICKÝCH VLASTNOSTÍ LIEKU 1 1. NÁZOV LIEKU Stalevo 50 mg/12,5 mg/200 mg filmom obalené tablety 2. KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ZLOŽENIE Každá tableta obsahuje 50 mg levodopy,

Διαβάστε περισσότερα

Modelovanie dynamickej podmienenej korelácie kurzov V4

Modelovanie dynamickej podmienenej korelácie kurzov V4 Modelovanie dynamickej podmienenej korelácie menových kurzov V4 Podnikovohospodárska fakulta so sídlom v Košiciach Ekonomická univerzita v Bratislave Cieľ a motivácia Východiská Cieľ a motivácia Cieľ Kvantifikovať

Διαβάστε περισσότερα

Artériová hypertenzia, obličky a sympatikus. Adrián Okša LF SZU Bratislava

Artériová hypertenzia, obličky a sympatikus. Adrián Okša LF SZU Bratislava Artériová hypertenzia, obličky a sympatikus Adrián Okša LF SZU Bratislava Kontrola hypertenzie u pacientov s CKD Becker GJ, Wheeler DC, AJKD 2010 Príčiny nedostatočnej kontroly hypertenzie chyby pri meraní

Διαβάστε περισσότερα

Diferenciálna diagnostika chronického perzistujúceho kašľa

Diferenciálna diagnostika chronického perzistujúceho kašľa Diferenciálna diagnostika chronického perzistujúceho kašľa XIII. Kongres SLS Fórum spolupráce všeobecných lekárov a špecialistov Bratislava 23. - 25.4.2009 MUDr. Blanka Šperková Ambulancia všeobecného

Διαβάστε περισσότερα

PRÍLOHA I SÚHRN CHARAKTERISTICKÝCH VLASTNOSTÍ LIEKU

PRÍLOHA I SÚHRN CHARAKTERISTICKÝCH VLASTNOSTÍ LIEKU PRÍLOHA I SÚHRN CHARAKTERISTICKÝCH VLASTNOSTÍ LIEKU 1 1. NÁZOV LIEKU Leganto 1 mg/24 h transdermálna náplasť Leganto 3 mg/24 h transdermálna náplasť 2. KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ZLOŽENIE Leganto 1 mg/24

Διαβάστε περισσότερα

C. Kontaktný fasádny zatepľovací systém

C. Kontaktný fasádny zatepľovací systém C. Kontaktný fasádny zatepľovací systém C.1. Tepelná izolácia penový polystyrén C.2. Tepelná izolácia minerálne dosky alebo lamely C.3. Tepelná izolácia extrudovaný polystyrén C.4. Tepelná izolácia penový

Διαβάστε περισσότερα

Život vedca krajší od vysnívaného... s prírodou na hladine α R-P-R

Život vedca krajší od vysnívaného... s prírodou na hladine α R-P-R Život vedca krajší od vysnívaného... s prírodou na hladine α R-P-R Ako nadprirodzené stretnutie s murárikom červenokrídlym naformátovalo môj profesijný i súkromný život... Osudové stretnutie s murárikom

Διαβάστε περισσότερα

KATALÓG KRUHOVÉ POTRUBIE

KATALÓG KRUHOVÉ POTRUBIE H KATALÓG KRUHOVÉ POTRUBIE 0 Základné požiadavky zadávania VZT potrubia pre výrobu 1. Zadávanie do výroby v spoločnosti APIAGRA s.r.o. V digitálnej forme na tlačive F05-8.0_Rozpis_potrubia, zaslané mailom

Διαβάστε περισσότερα

Vyhlásenie o parametroch stavebného výrobku StoPox GH 205 S

Vyhlásenie o parametroch stavebného výrobku StoPox GH 205 S 1 / 5 Vyhlásenie o parametroch stavebného výrobku StoPox GH 205 S Identifikačný kód typu výrobku PROD2141 StoPox GH 205 S Účel použitia EN 1504-2: Výrobok slúžiaci na ochranu povrchov povrchová úprava

Διαβάστε περισσότερα

corticobasal degeneration CBD 1968 Rebeiz

corticobasal degeneration CBD 1968 Rebeiz 10CQ 10 corticobasal degeneration CBD 1968 Rebeiz astrocytic plaque progressive supranuclear palsy PSP 4 repeat tauopathy 4RT CBD corticobasal syndrome CBS PSP Alzheimer CBD CBS CBD PSP Alzheimer CBD CBD

Διαβάστε περισσότερα

TBC pľúc najrozšírenejšie infekčné ochorenie u nás a vo svete. Prof. MUDr. Eva Rozborilová, CSc.

TBC pľúc najrozšírenejšie infekčné ochorenie u nás a vo svete. Prof. MUDr. Eva Rozborilová, CSc. TBC pľúc najrozšírenejšie infekčné ochorenie u nás a vo svete Prof. MUDr. Eva Rozborilová, CSc. Hlavný zámer národných programov detekovať a liečiť tuberkulóznu infekciu identifikovať latentnú tuberkulóznu

Διαβάστε περισσότερα

Diabetes mellitus IV diagnostika, monitoring

Diabetes mellitus IV diagnostika, monitoring Diabetes mellitus IV diagnostika, monitoring Prednáška z patologickej fyziológie Oliver Rácz, 2011-2018 v spolupráci: Anna Chmelárová (biochémia) Daniela Kuzmová (praktická diabetológia) Diagnostické kritériá

Διαβάστε περισσότερα

SÚHRN CHARAKTERISTICKÝCH VLASTNOSTÍ LIEKU. 1 tableta obsahuje 100 mg sertralínu vo forme sertralín-hydrochloridu.

SÚHRN CHARAKTERISTICKÝCH VLASTNOSTÍ LIEKU. 1 tableta obsahuje 100 mg sertralínu vo forme sertralín-hydrochloridu. Príloha č.2 k notifikácii zmeny, ev.č. 4394/2005 SÚHRN CHARAKTERISTICKÝCH VLASTNOSTÍ LIEKU 1. NÁZOV LIEKU Sertralin Actavis 100 mg 2. KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ZLOŽENIE 1 tableta obsahuje 100 mg sertralínu

Διαβάστε περισσότερα

Obvod a obsah štvoruholníka

Obvod a obsah štvoruholníka Obvod a štvoruholníka D. Štyri body roviny z ktorých žiadne tri nie sú kolineárne (neležia na jednej priamke) tvoria jeden štvoruholník. Tie body (A, B, C, D) sú vrcholy štvoruholníka. strany štvoruholníka

Διαβάστε περισσότερα

Starostlivosť o pacienta s akútnou otravou muchatrávky zelenej počas hemoperfúzie. Zdenka Marčeková

Starostlivosť o pacienta s akútnou otravou muchatrávky zelenej počas hemoperfúzie. Zdenka Marčeková Starostlivosť o pacienta s akútnou otravou muchatrávky zelenej počas hemoperfúzie Zdenka Marčeková Akútna otrava hubami porucha zdravia, vzniknutá náhle, pôsobením biologicky aktívnej látky. otravy hubami

Διαβάστε περισσότερα

Úvod do problematiky chronických vírusových hepatitíd. Peter Jarčuška 1. interná klinika UPJŠ LF a UNLP, Košice

Úvod do problematiky chronických vírusových hepatitíd. Peter Jarčuška 1. interná klinika UPJŠ LF a UNLP, Košice Úvod do problematiky chronických vírusových hepatitíd Peter Jarčuška 1. interná klinika UPJŠ LF a UNLP, Košice Chronické hepatitídy Vírusové (B,C,D) Autoimunitné Nealkoholová steatohepatitída Alkoholová

Διαβάστε περισσότερα

Matematika 2. časť: Analytická geometria

Matematika 2. časť: Analytická geometria Matematika 2 časť: Analytická geometria RNDr. Jana Pócsová, PhD. Ústav riadenia a informatizácie výrobných procesov Fakulta BERG Technická univerzita v Košiciach e-mail: jana.pocsova@tuke.sk Súradnicové

Διαβάστε περισσότερα

Cvičenie č. 4,5 Limita funkcie

Cvičenie č. 4,5 Limita funkcie Cvičenie č. 4,5 Limita funkcie Definícia ity Limita funkcie (vlastná vo vlastnom bode) Nech funkcia f je definovaná na nejakom okolí U( ) bodu. Hovoríme, že funkcia f má v bode itu rovnú A, ak ( ε > )(

Διαβάστε περισσότερα

Matematika Funkcia viac premenných, Parciálne derivácie

Matematika Funkcia viac premenných, Parciálne derivácie Matematika 2-01 Funkcia viac premenných, Parciálne derivácie Euklidovská metrika na množine R n všetkých usporiadaných n-íc reálnych čísel je reálna funkcia ρ: R n R n R definovaná nasledovne: Ak X = x

Διαβάστε περισσότερα

MOŽNOSTI DETOXIFIKÁCIE PRI ZÁVISLOSTI OD ANXIOLYTÍK / HYPNOTÍK

MOŽNOSTI DETOXIFIKÁCIE PRI ZÁVISLOSTI OD ANXIOLYTÍK / HYPNOTÍK XXI. konference Společnosti pro návykové nemoci ČLS JEP 54. konference AT sekce Psychiatrické společnosti SNN ČLS JEP 7. 11. jún 2015, Seč MOŽNOSTI DETOXIFIKÁCIE PRI ZÁVISLOSTI OD ANXIOLYTÍK / HYPNOTÍK

Διαβάστε περισσότερα

HEMOCHROMATÓZA ŽELEZO JE DOBRÝ SLUHA, ALE ZLÝ PÁN KELTSKÉ PREKLIATIE MONIKA DRAKULOVÁ

HEMOCHROMATÓZA ŽELEZO JE DOBRÝ SLUHA, ALE ZLÝ PÁN KELTSKÉ PREKLIATIE MONIKA DRAKULOVÁ HEMOCHROMATÓZA ŽELEZO JE DOBRÝ SLUHA, ALE ZLÝ PÁN KELTSKÉ PREKLIATIE MONIKA DRAKULOVÁ HEREDITÁRNA HEMOCHROMATÓZA najčastejšou poruchou metabolizmu železa je jeho nedostatok stavy s nadmerným hromadením

Διαβάστε περισσότερα

Význam včasného záchytu a diagnostiky karcinómu prostaty. Ján Kliment Urologická klinika JLFUK Martin

Význam včasného záchytu a diagnostiky karcinómu prostaty. Ján Kliment Urologická klinika JLFUK Martin Význam včasného záchytu a diagnostiky karcinómu prostaty Ján Kliment Urologická klinika JLFUK Martin Karcinóm prostaty na Slovensku je v poradí výskytu zhubných nádorov u mužov tretí v poradí po pľúcnom

Διαβάστε περισσότερα

SLOVENSKO maloobchodný cenník (bez DPH)

SLOVENSKO maloobchodný cenník (bez DPH) Hofatex UD strecha / stena - exteriér Podkrytinová izolácia vhodná aj na zaklopenie drevených rámových konštrukcií; pero a drážka EN 13171, EN 622 22 580 2500 1,45 5,7 100 145,00 3,19 829 hustota cca.

Διαβάστε περισσότερα

Paradigmy a paradoxy heparínom indukovanej trombocytopénie. Monika Drakulová

Paradigmy a paradoxy heparínom indukovanej trombocytopénie. Monika Drakulová Paradigmy a paradoxy heparínom indukovanej trombocytopénie Monika Drakulová Heparínom indukovaná trombocytopénia HIT Prvý opis 1973 - Rhodes, Dixon, Silver Chong, Greinacher, Warkentin konsenzus zásadná

Διαβάστε περισσότερα

Κλινικά διλήμματα στην διαφορική διάγνωση του Παρκινσονισμού: Γενετικές Μορφές. Λεωνίδας Στεφανής Α Νευρολογική Κλινική Ιατρική Σχολή ΕΚΠΑ

Κλινικά διλήμματα στην διαφορική διάγνωση του Παρκινσονισμού: Γενετικές Μορφές. Λεωνίδας Στεφανής Α Νευρολογική Κλινική Ιατρική Σχολή ΕΚΠΑ Κλινικά διλήμματα στην διαφορική διάγνωση του Παρκινσονισμού: Γενετικές Μορφές Λεωνίδας Στεφανής Α Νευρολογική Κλινική Ιατρική Σχολή ΕΚΠΑ Γενετικές Μορφές Παρκινσονισμού Παρκινσονισμός στην παιδική-εφηβική

Διαβάστε περισσότερα

Diabetes mellitus. Nozologická jednotka. MUDr. Ľubica Žaková Falck Záchranná, Svidník

Diabetes mellitus. Nozologická jednotka. MUDr. Ľubica Žaková Falck Záchranná, Svidník Diabetes mellitus Nozologická jednotka MUDr. Ľubica Žaková Falck Záchranná, Svidník Stará Ľubovňa 20.1.2011 História Medový prietok Cukrová úplavica (Thomas Willison, 17. storočie) Inzulín - získanie (Bating

Διαβάστε περισσότερα

PRIEMER DROTU d = 0,4-6,3 mm

PRIEMER DROTU d = 0,4-6,3 mm PRUŽINY PRUŽINY SKRUTNÉ PRUŽINY VIAC AKO 200 RUHOV SKRUTNÝCH PRUŽÍN PRIEMER ROTU d = 0,4-6,3 mm èíslo 3.0 22.8.2008 8:28:57 22.8.2008 8:28:58 PRUŽINY SKRUTNÉ PRUŽINY TECHNICKÉ PARAMETRE h d L S Legenda

Διαβάστε περισσότερα

VYBRANÉ KAPITOLY Z PNEUMOLÓGIE A FTIZEOLÓGIE

VYBRANÉ KAPITOLY Z PNEUMOLÓGIE A FTIZEOLÓGIE VYBRANÉ KAPITOLY Z PNEUMOLÓGIE A FTIZEOLÓGIE Pavol Joppa a kol. Autori: MUDr. Pavol Joppa, PhD. MUDr. Pavol Pobeha, PhD. Doc. MUDr. Ivan Solovič, CSc. Prof. MUDr. Ružena Tkáčová, DrSc. Univerzita Pavla

Διαβάστε περισσότερα

Systémový lupus Erythematosus

Systémový lupus Erythematosus www.printo.it/pediatric-rheumatology/sk/intro Systémový lupus Erythematosus Verzia 2016 1. ČO JE SYSTÉMOVÝ LUPUS ERYTHEMATOSUS 1.1 Čo je to? Systémový lupus erythematosus (SLE) je chronická autoimunitná

Διαβάστε περισσότερα

Deti školského veku roky. Deti - vek batolivý/ predškol. roky chlapci dievčatá študujúci zvýš.fyz. aktivita 1,6 1,7 1,5 1,3 1,0

Deti školského veku roky. Deti - vek batolivý/ predškol. roky chlapci dievčatá študujúci zvýš.fyz. aktivita 1,6 1,7 1,5 1,3 1,0 ODPORÚČANÉ VÝŽIVOVÉ DÁVKY PRE OBYVATEĽSTVO SLOVENSKEJ REPUBLIKY ( 9.REVÍZIA) Autori: Kajaba,I., Štencl,J., Ginter,E., Šašinka,M.A., Trusková,I., Gazdíková,K., Hamade,J.,Bzdúch,V. Tabuľka 1 Základná tabuľka

Διαβάστε περισσότερα

SÚHRN CHARAKTERISTICKÝCH VLASTNOSTÍ LIEKU

SÚHRN CHARAKTERISTICKÝCH VLASTNOSTÍ LIEKU Schválený text k rozhodnutiu o zmene, ev.č.: 2015/03477-ZME SÚHRN CHARAKTERISTICKÝCH VLASTNOSTÍ LIEKU 1. NÁZOV LIEKU PK-Merz 100 mg filmom obalené tablety 2. KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ZLOŽENIE Jedna

Διαβάστε περισσότερα

PRÍLOHA I SÚHRN CHARAKTERISTICKÝCH VLASTNOSTÍ LIEKU

PRÍLOHA I SÚHRN CHARAKTERISTICKÝCH VLASTNOSTÍ LIEKU PRÍLOHA I SÚHRN CHARAKTERISTICKÝCH VLASTNOSTÍ LIEKU 1 1. NÁZOV LIEKU Rebif 22 mikrogramov injekčný roztok v naplnenej injekčnej striekačke 2. KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ZLOŽENIE Každá naplnená injekčná

Διαβάστε περισσότερα

SÚHRN CHARAKTERISTICKÝCH VLASTNOSTÍ LIEKU. Sublingválna tableta Okrúhle biele až takmer biele sublingválne tablety, na jednej strane s vyrazením 5.

SÚHRN CHARAKTERISTICKÝCH VLASTNOSTÍ LIEKU. Sublingválna tableta Okrúhle biele až takmer biele sublingválne tablety, na jednej strane s vyrazením 5. 1. NÁZOV LIEKU Sycrest 5 mg sublingválne tablety SÚHRN CHARAKTERISTICKÝCH VLASTNOSTÍ LIEKU 2. KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ZLOŽENIE Každá sublingválna tableta obsahuje 5 mg azenapínu (vo forme maleátu).

Διαβάστε περισσότερα

3. Striedavé prúdy. Sínusoida

3. Striedavé prúdy. Sínusoida . Striedavé prúdy VZNIK: Striedavý elektrický prúd prechádza obvodom, ktorý je pripojený na zdroj striedavého napätia. Striedavé napätie vyrába synchrónny generátor, kde na koncoch rotorového vinutia sa

Διαβάστε περισσότερα

PRÍLOHA I SÚHRN CHARAKTERISTICKÝCH VLASTNOSTÍ LIEKU

PRÍLOHA I SÚHRN CHARAKTERISTICKÝCH VLASTNOSTÍ LIEKU PRÍLOHA I SÚHRN CHARAKTERISTICKÝCH VLASTNOSTÍ LIEKU 1 Tento liek je predmetom ďalšieho monitorovania. To umožní rýchle získanie nových informácií o bezpečnosti. Od zdravotníckych pracovníkov sa vyžaduje,

Διαβάστε περισσότερα

SÚHRN CHARAKTERISTICKÝCH VLASTNOSTÍ LIEKU

SÚHRN CHARAKTERISTICKÝCH VLASTNOSTÍ LIEKU Schválený text k rozhodnutiu o predĺžení, ev.č.: 2012/02614-PRE SÚHRN CHARAKTERISTICKÝCH VLASTNOSTÍ LIEKU 1. NÁZOV LIEKU Cipralex 10 mg filmom obalené tablety 2. KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ZLOŽENIE Cipralex

Διαβάστε περισσότερα

2 Komplexná ošetrovateľská starostlivosť o pacientov s ochoreniami kardiovaskulárneho systému Z. Novotná, Ľ. Majerníková

2 Komplexná ošetrovateľská starostlivosť o pacientov s ochoreniami kardiovaskulárneho systému Z. Novotná, Ľ. Majerníková 2 Komplexná ošetrovateľská starostlivosť o pacientov s ochoreniami kardiovaskulárneho systému Z. Novotná, Ľ. Majerníková Kardiovaskulárne ochorenia zaujímajú prvé miesto v príčinách mortality na celom

Διαβάστε περισσότερα

Návrh vzduchotesnosti pre detaily napojení

Návrh vzduchotesnosti pre detaily napojení Výpočet lineárneho stratového súčiniteľa tepelného mosta vzťahujúceho sa k vonkajším rozmerom: Ψ e podľa STN EN ISO 10211 Návrh vzduchotesnosti pre detaily napojení Objednávateľ: Ing. Natália Voltmannová

Διαβάστε περισσότερα

PRÍLOHA I SÚHRN CHARAKTERISTICKÝCH VLASTNOSTÍ LIEKU

PRÍLOHA I SÚHRN CHARAKTERISTICKÝCH VLASTNOSTÍ LIEKU PRÍLOHA I SÚHRN CHARAKTERISTICKÝCH VLASTNOSTÍ LIEKU 1 1. NÁZOV LIEKU AVONEX 30 mikrogramov prášok a rozpúšťadlo na injekčný roztok 2. KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ZLOŽENIE Každá injekčná liekovka BIO-SET

Διαβάστε περισσότερα

PRÍLOHA I SÚHRN CHARAKTERISTICKÝCH VLASTNOSTÍ LIEKU

PRÍLOHA I SÚHRN CHARAKTERISTICKÝCH VLASTNOSTÍ LIEKU PRÍLOHA I SÚHRN CHARAKTERISTICKÝCH VLASTNOSTÍ LIEKU 1 1. NÁZOV LIEKU Ribavirin Teva Pharma B.V. 200 mg filmom obalené tablety 2. KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ZLOŽENIE Každá tableta Ribavirinu Teva Pharma

Διαβάστε περισσότερα

SÚHRN CHARAKTERISTICKÝCH VLASTNOSTÍ LIEKU

SÚHRN CHARAKTERISTICKÝCH VLASTNOSTÍ LIEKU SÚHRN CHARAKTERISTICKÝCH VLASTNOSTÍ LIEKU 1. NÁZOV LIEKU RoActemra 20 mg/ml infúzny koncentrát. 2. KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ZLOŽENIE Každý ml koncentrátu obsahuje 20 mg tocilizumabu* Každá injekčná

Διαβάστε περισσότερα

PRÍLOHA I SÚHRN CHARAKTERISTICKÝCH VLASTNOSTÍ LIEKU

PRÍLOHA I SÚHRN CHARAKTERISTICKÝCH VLASTNOSTÍ LIEKU PRÍLOHA I SÚHRN CHARAKTERISTICKÝCH VLASTNOSTÍ LIEKU 1 1. NÁZOV LIEKU Pregabalin Sandoz 25 mg tvrdé kapsuly 2. KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ZLOŽENIE Každá tvrdá kapsula obsahuje 25 mg pregabalínu. Úplný

Διαβάστε περισσότερα

Goniometrické rovnice a nerovnice. Základné goniometrické rovnice

Goniometrické rovnice a nerovnice. Základné goniometrické rovnice Goniometrické rovnice a nerovnice Definícia: Rovnice (nerovnice) obsahujúce neznámu x alebo výrazy s neznámou x ako argumenty jednej alebo niekoľkých goniometrických funkcií nazývame goniometrickými rovnicami

Διαβάστε περισσότερα

Kontrolné otázky na kvíz z jednotiek fyzikálnych veličín. Upozornenie: Umiestnenie správnej a nesprávnych odpovedí sa môže v teste meniť.

Kontrolné otázky na kvíz z jednotiek fyzikálnych veličín. Upozornenie: Umiestnenie správnej a nesprávnych odpovedí sa môže v teste meniť. Kontrolné otázky na kvíz z jednotiek fyzikálnych veličín Upozornenie: Umiestnenie správnej a nesprávnych odpovedí sa môže v teste meniť. Ktoré fyzikálne jednotky zodpovedajú sústave SI: a) Dĺžka, čas,

Διαβάστε περισσότερα

PRÍLOHA I SÚHRN CHARAKTERISTICKÝCH VLASTNOSTÍ LIEKU

PRÍLOHA I SÚHRN CHARAKTERISTICKÝCH VLASTNOSTÍ LIEKU PRÍLOHA I SÚHRN CHARAKTERISTICKÝCH VLASTNOSTÍ LIEKU 1. NÁZOV LIEKU Xyrem 500 mg/ml perorálny roztok 2. KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ZLOŽENIE Každý ml roztoku obsahuje 500 mg nátriumoxybátu. Úplný zoznam

Διαβάστε περισσότερα

Motivácia Denícia determinantu Výpo et determinantov Determinant sú inu matíc Vyuºitie determinantov. Determinanty. 14. decembra 2010.

Motivácia Denícia determinantu Výpo et determinantov Determinant sú inu matíc Vyuºitie determinantov. Determinanty. 14. decembra 2010. 14. decembra 2010 Rie²enie sústav Plocha rovnobeºníka Objem rovnobeºnostena Rie²enie sústav Príklad a 11 x 1 + a 12 x 2 = c 1 a 21 x 1 + a 22 x 2 = c 2 Dostaneme: x 1 = c 1a 22 c 2 a 12 a 11 a 22 a 12

Διαβάστε περισσότερα

Betablokátory v ambulantnej praxi lekára. MUDr Petrová Alena interná ambulancia NZZ, Nováky Starý Smokovec

Betablokátory v ambulantnej praxi lekára. MUDr Petrová Alena interná ambulancia NZZ, Nováky Starý Smokovec Betablokátory v ambulantnej praxi lekára MUDr Petrová Alena interná ambulancia NZZ, Nováky 12.10.2012 Starý Smokovec DELENIE ANS I. ADRENERGNÝ SYSTÉM - /sympatikus / II. CHOLINERGNÝ SYSTÉM - / parasympatikus

Διαβάστε περισσότερα

PRÍLOHA I SÚHRN CHARAKTERISTICKÝCH VLASTNOSTÍ LIEKU

PRÍLOHA I SÚHRN CHARAKTERISTICKÝCH VLASTNOSTÍ LIEKU PRÍLOHA I SÚHRN CHARAKTERISTICKÝCH VLASTNOSTÍ LIEKU 1 Tento liek je predmetom ďalšieho monitorovania. To umožní rýchle získanie nových informácií o bezpečnosti. Od zdravotníckych pracovníkov sa vyžaduje,

Διαβάστε περισσότερα

PRÍLOHA I SÚHRN CHARAKTERISTICKÝCH VLASTNOSTÍ LIEKU

PRÍLOHA I SÚHRN CHARAKTERISTICKÝCH VLASTNOSTÍ LIEKU PRÍLOHA I SÚHRN CHARAKTERISTICKÝCH VLASTNOSTÍ LIEKU 1 1. NÁZOV LIEKU Plenadren 5 mg tablety s riadeným uvoľňovaním 2. KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ZLOŽENIE Každá tableta s riadeným uvoľňovaním obsahuje

Διαβάστε περισσότερα

SÚHRN CHARAKTERISTICKÝCH VLASTNOSTÍ LIEKU. Každá injekčná liekovka s 1 ml roztoku obsahuje 180 mikrogramov peginterferónu alfa-2a*.

SÚHRN CHARAKTERISTICKÝCH VLASTNOSTÍ LIEKU. Každá injekčná liekovka s 1 ml roztoku obsahuje 180 mikrogramov peginterferónu alfa-2a*. SÚHRN CHARAKTERISTICKÝCH VLASTNOSTÍ LIEKU 1. NÁZOV LIEKU 180 mikrogramov injekčný roztok 2. KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ZLOŽENIE 180 mikrogramov injekčný roztok Každá injekčná liekovka s 1 ml roztoku

Διαβάστε περισσότερα

Αντιμετώπιση της νόσου Πάρκινσον: Νευρολογική Θεραπεία. Ιωάννης Ελλούλ Επίκουρος Καθηγητής Νευρολογίας Παν/μίου Πατρών

Αντιμετώπιση της νόσου Πάρκινσον: Νευρολογική Θεραπεία. Ιωάννης Ελλούλ Επίκουρος Καθηγητής Νευρολογίας Παν/μίου Πατρών Αντιμετώπιση της νόσου Πάρκινσον: Νευρολογική Θεραπεία Ιωάννης Ελλούλ Επίκουρος Καθηγητής Νευρολογίας Παν/μίου Πατρών Φυσική ιστορία της νόσου Πάρκινσον Διάγνωση 5 έτη 10 έτη 15 έτη Εξέλιξη Δυσκαμψία Βραδυκινησία

Διαβάστε περισσότερα

PRÍLOHA I SÚHRN CHARAKTERISTICKÝCH VLASTNOSTÍ LIEKU

PRÍLOHA I SÚHRN CHARAKTERISTICKÝCH VLASTNOSTÍ LIEKU PRÍLOHA I SÚHRN CHARAKTERISTICKÝCH VLASTNOSTÍ LIEKU 1 Tento liek je predmetom ďalšieho monitorovania. To umožní rýchle získanie nových informácií o bezpečnosti. Od zdravotníckych pracovníkov sa vyžaduje,

Διαβάστε περισσότερα

PRÍLOHA I SÚHRN CHARAKTERISTICKÝCH VLASTNOSTÍ LIEKU

PRÍLOHA I SÚHRN CHARAKTERISTICKÝCH VLASTNOSTÍ LIEKU PRÍLOHA I SÚHRN CHARAKTERISTICKÝCH VLASTNOSTÍ LIEKU 1 Tento liek je predmetom ďalšieho monitorovania. To umožní rýchle získanie nových informácií o bezpečnosti. Od zdravotníckych pracovníkov sa vyžaduje,

Διαβάστε περισσότερα

SÚHRN CHARAKTERISTICKÝCH VLASTNOSTÍ LIEKU

SÚHRN CHARAKTERISTICKÝCH VLASTNOSTÍ LIEKU SÚHRN CHARAKTERISTICKÝCH VLASTNOSTÍ LIEKU 1. NÁZOV LIEKU Zyrtec 10 mg/ml perorálne roztokové kvapky 2. KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ZLOŽENIE LIEKU Každý ml perorálnych roztokových kvapiek obsahuje 10 mg

Διαβάστε περισσότερα

Matematika prednáška 4 Postupnosti a rady 4.5 Funkcionálne rady - mocninové rady - Taylorov rad, MacLaurinov rad

Matematika prednáška 4 Postupnosti a rady 4.5 Funkcionálne rady - mocninové rady - Taylorov rad, MacLaurinov rad Matematika 3-13. prednáška 4 Postupnosti a rady 4.5 Funkcionálne rady - mocninové rady - Taylorov rad, MacLaurinov rad Erika Škrabul áková F BERG, TU Košice 15. 12. 2015 Erika Škrabul áková (TUKE) Taylorov

Διαβάστε περισσότερα

OSTEOARTRITÍDA. - vek - pohlavie. Chronická degeneratívna artropatia Najčastejší typ artritídy Hlavné rizikové faktory. - obezita Prevalencia %

OSTEOARTRITÍDA. - vek - pohlavie. Chronická degeneratívna artropatia Najčastejší typ artritídy Hlavné rizikové faktory. - obezita Prevalencia % OSTEOARTRITÍDA Chronická degeneratívna artropatia Najčastejší typ artritídy Hlavné rizikové faktory - vek - pohlavie - obezita Prevalencia 10 20 % Prevalencia OA Lokalizácia Rádiografická OA Symptomatická

Διαβάστε περισσότερα

PÍSOMNÁ INFORMÁCIA PRE POUŽÍVATEĽOV. Zemplar 2 µg kapsuly Parikalcitol

PÍSOMNÁ INFORMÁCIA PRE POUŽÍVATEĽOV. Zemplar 2 µg kapsuly Parikalcitol Príloha č. 1 k notifikácii zmeny v registrácii, ev. č. 2108/03212 PÍSOMNÁ INFORMÁCIA PRE POUŽÍVATEĽOV Zemplar 2 µg kapsuly Parikalcitol Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu skôr, ako začnete užívať

Διαβάστε περισσότερα

PRÍLOHA I SÚHRN CHARAKTERISTICKÝCH VLASTNOSTÍ LIEKU

PRÍLOHA I SÚHRN CHARAKTERISTICKÝCH VLASTNOSTÍ LIEKU PRÍLOHA I SÚHRN CHARAKTERISTICKÝCH VLASTNOSTÍ LIEKU 1 Tento liek je predmetom ďalšieho monitorovania. To umožní rýchle získanie nových informácií o bezpečnosti. Od zdravotníckych pracovníkov sa vyžaduje,

Διαβάστε περισσότερα

LIEČBA BENÍGNEJ PROSTATICKEJ HYPERPLÁZIE. Klinická charakteristika novej formy doxazosínu: doxazosín GITS PFIZER H.C.P.

LIEČBA BENÍGNEJ PROSTATICKEJ HYPERPLÁZIE. Klinická charakteristika novej formy doxazosínu: doxazosín GITS PFIZER H.C.P. LIEČBA BENÍGNEJ PROSTATICKEJ HYPERPLÁZIE Klinická charakteristika novej formy doxazosínu: doxazosín GITS PFIZER H.C.P. Klinická charakteristika novej formy doxazosínu v liečbe BPH: doxazosín GITS CARDURA

Διαβάστε περισσότερα

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA ZDRAVOTNÍCKYCH STUDIÍ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Erika Valaliková

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA ZDRAVOTNÍCKYCH STUDIÍ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Erika Valaliková ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA ZDRAVOTNÍCKYCH STUDIÍ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2014 Erika Valaliková FAKULTA ZDRAVOTNÍCKYCH STUDIÍ Studijní program: Ošetřovatelství B 5341 Erika Valaliková Studijný program:

Διαβάστε περισσότερα

1. NÁZOV LIEKU. Imatinib medac 400 mg tvrdé kapsuly 2. KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ZLOŽENIE. Imatinib medac 100 mg tvrdé kapsuly

1. NÁZOV LIEKU. Imatinib medac 400 mg tvrdé kapsuly 2. KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ZLOŽENIE. Imatinib medac 100 mg tvrdé kapsuly 1. NÁZOV LIEKU Imatinib medac 100 mg tvrdé kapsuly Imatinib medac 400 mg tvrdé kapsuly 2. KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ZLOŽENIE Imatinib medac 100 mg tvrdé kapsuly Každá tvrdá kapsula obsahuje 100 mg imatinibu

Διαβάστε περισσότερα

EPOS, odporúčania manažmentu akútnej a chronickej rinosinusitídy (ARS, CRS) aj pre všeobecných lekárov

EPOS, odporúčania manažmentu akútnej a chronickej rinosinusitídy (ARS, CRS) aj pre všeobecných lekárov Pacient potrebuje spoluprácu všeobecných lekárov a špecialistov EPOS, odporúčania manažmentu akútnej a chronickej rinosinusitídy (ARS, CRS) aj pre všeobecných lekárov Respirologické semináre 2009 MUDr.

Διαβάστε περισσότερα

Demyelinizačné ochorenia CNS, Sclerosis multiplex

Demyelinizačné ochorenia CNS, Sclerosis multiplex Demyelinizačné ochorenia CNS, Sclerosis multiplex Jarmila Szilasiová Neurologická klinika LF UPJŠ Košice Sclerosis multiplex Liečiteľné ale nevyliečiteľné chronické ochorenie CNS Viac ako ½ pacientov má

Διαβάστε περισσότερα

SÚHRN CHARAKTERISTICKÝCH VLASTNOSTÍ LIEKU. Pomocné látky so známym účinkom: jedna filmom obalená tableta obsahuje 66,40 mg monohydrátu laktózy.

SÚHRN CHARAKTERISTICKÝCH VLASTNOSTÍ LIEKU. Pomocné látky so známym účinkom: jedna filmom obalená tableta obsahuje 66,40 mg monohydrátu laktózy. SÚHRN CHARAKTERISTICKÝCH VLASTNOSTÍ LIEKU 1. NÁZOV LIEKU Zyrtec 10 mg filmom obalené tablety 2. KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ZLOŽENIE Každá filmom obalená tableta obsahuje 10 mg cetirizín dihydrochloridu.

Διαβάστε περισσότερα

Písomná informácia pre používateľa. Ralago 1 mg tablety razagilín

Písomná informácia pre používateľa. Ralago 1 mg tablety razagilín Schválený text k rozhodnutiu o registrácii, ev.č.: 2015/01051-REG Písomná informácia pre používateľa Ralago 1 mg tablety razagilín Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu predtým, ako začnete užívať

Διαβάστε περισσότερα

PRÍLOHA I SÚHRN CHARAKTERISTICKÝCH VLASTNOSTÍ LIEKU

PRÍLOHA I SÚHRN CHARAKTERISTICKÝCH VLASTNOSTÍ LIEKU PRÍLOHA I SÚHRN CHARAKTERISTICKÝCH VLASTNOSTÍ LIEKU 1 1. NÁZOV LIEKU Caelyx 2 mg/ml infúzny koncentrát 2. KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ZLOŽENIE Jeden ml Caelyxu obsahuje 2 mg doxorubicíniumchloridu v pegylovanej

Διαβάστε περισσότερα

SÚHRN CHARAKTERISTICKÝCH VLASTNOSTÍ LIEKU. Jedna infúzna fľaša s objemom 500 ml infúzneho roztoku obsahuje 200 mg amantadíniumsulfátu.

SÚHRN CHARAKTERISTICKÝCH VLASTNOSTÍ LIEKU. Jedna infúzna fľaša s objemom 500 ml infúzneho roztoku obsahuje 200 mg amantadíniumsulfátu. Schválený text k rozhodnutiu o zmene, ev.č.: 2015/03477-ZME SÚHRN CHARAKTERISTICKÝCH VLASTNOSTÍ LIEKU 1. NÁZOV LIEKU PK-Merz infúzny intravenózny roztok 2. KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ZLOŽENIE Jedna infúzna

Διαβάστε περισσότερα

Čiastka Dňa 8. júla 2009 Ročník 57 OBSAH:

Čiastka Dňa 8. júla 2009 Ročník 57 OBSAH: Čiastka 26-28 Dňa 8. júla 2009 Ročník 57 OBSAH: Normatívna časť: 30. Odborné usmernenie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky na liečbu porúch minerálového a kostného metabolizmu u pacientov

Διαβάστε περισσότερα

Νευροφυσιολογία και Αισθήσεις

Νευροφυσιολογία και Αισθήσεις Biomedical Imaging & Applied Optics University of Cyprus Νευροφυσιολογία και Αισθήσεις Διάλεξη 15 Κίνηση από το ΚΝΣ (CNS Control of Movement) Εισαγωγή Ο εγκέφαλος επηρεάζει τη δραστηριότητα του νωτιαίου

Διαβάστε περισσότερα

Úloha neurotransmiterov pri ochoreniach nervového systému

Úloha neurotransmiterov pri ochoreniach nervového systému Úloha neurotransmiterov pri ochoreniach nervového systému B. Mravec, B. Kukanová, J. Pečeňák Poznatky o funkciách neurotransmiterových systémov umožnili aspoň čiastočne pochopiť etiopatogenézu niektorých

Διαβάστε περισσότερα

Chronické zápalové ochorenia čreva

Chronické zápalové ochorenia čreva GYMNÁZIUM SKALICA,NÁMESTIE SLOBODY 3,90901 SKALICA STREDOŠKOLKÁ ODBORNÁ ČINNOSŤ ODBOR ZDRAVOTNÍCTVO Chronické zápalové ochorenia čreva Vypracovala : Katarína Herényiová Školský rok : 2006/2007 Trieda :

Διαβάστε περισσότερα

Disekcia aorty (kazuistika)

Disekcia aorty (kazuistika) Konferencia 6. Pelhřimovský podvečer 29. - 30.10.2010 Disekcia aorty (kazuistika) Táňa Bulíková¹, Július Hodosy², ¹ Life Star Emergency, s.r.o. ZZS, Limbach, Školiace pracovisko SZU - Bratislava, ² FNsP

Διαβάστε περισσότερα

Doc. MUDr. Jozef Marenčák, PhD. Urologické oddelenie FNsP Skalica

Doc. MUDr. Jozef Marenčák, PhD. Urologické oddelenie FNsP Skalica Konferencia Inkontinencia moču v staršom veku 29. 30. 11. 2013; hotel Kaskády, Sliač; SR Doc. MUDr. Jozef Marenčák, PhD. Urologické oddelenie FNsP Skalica PREHĽAD MEDIKAMENTÓZNA LIEČBA INKONTINENCIE MOČU

Διαβάστε περισσότερα

EFEKTIVITA DIALYZAČNEJ LIEČBY. Viliam Csóka, Katarína Beňová, Jana Dupláková Nefrologické a dialyzačné centrum Fresenius, Tr.

EFEKTIVITA DIALYZAČNEJ LIEČBY. Viliam Csóka, Katarína Beňová, Jana Dupláková Nefrologické a dialyzačné centrum Fresenius, Tr. EFEKTIVITA DIALYZAČNEJ LIEČBY Viliam Csóka, Katarína Beňová, Jana Dupláková Nefrologické a dialyzačné centrum Fresenius, Tr. SNP 1, Košice Efektivita poskytovanej dialyzačnej liečby z dlhodobého hľadiska

Διαβάστε περισσότερα

Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ M A T E M A T I K A

Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ M A T E M A T I K A M A T E M A T I K A PRACOVNÝ ZOŠIT II. ROČNÍK Mgr. Agnesa Balážová Obchodná akadémia, Akademika Hronca 8, Rožňava PRACOVNÝ LIST 1 Urč typ kvadratickej rovnice : 1. x 2 3x = 0... 2. 3x 2 = - 2... 3. -4x

Διαβάστε περισσότερα

Summary of Product. Slovakia

Summary of Product. Slovakia Summary of Product Characteristics Slovakia PRÍLOHA I SÚHRN CHARAKTERISTICKÝCH VLASTNOSTÍ LIEKU 1 1. NÁZOV LIEKU Diacomit 250 mg tvrdé kapsuly. 2. KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ZLOŽENIE Každá kapsula obsahuje

Διαβάστε περισσότερα

HASLIM112V, HASLIM123V, HASLIM136V HASLIM112Z, HASLIM123Z, HASLIM136Z HASLIM112S, HASLIM123S, HASLIM136S

HASLIM112V, HASLIM123V, HASLIM136V HASLIM112Z, HASLIM123Z, HASLIM136Z HASLIM112S, HASLIM123S, HASLIM136S PROUKTOVÝ LIST HKL SLIM č. sklad. karty / obj. číslo: HSLIM112V, HSLIM123V, HSLIM136V HSLIM112Z, HSLIM123Z, HSLIM136Z HSLIM112S, HSLIM123S, HSLIM136S fakturačný názov výrobku: HKL SLIMv 1,2kW HKL SLIMv

Διαβάστε περισσότερα

Odporúčania Európskej kardiologickej spoločnosti pre diagnostiku a liečbu akútneho a chronického srdcového zlyhávania 2008

Odporúčania Európskej kardiologickej spoločnosti pre diagnostiku a liečbu akútneho a chronického srdcového zlyhávania 2008 ODPORÚČANIA * GUIDELINES Odporúčania Európskej kardiologickej spoločnosti pre diagnostiku a liečbu akútneho a chronického srdcového zlyhávania 2008 ESC Guidelines for the diagnosis and treatment of acute

Διαβάστε περισσότερα

PRÍLOHA I SÚHRN CHARAKTERISTICKÝCH VLASTNOSTÍ LIEKU

PRÍLOHA I SÚHRN CHARAKTERISTICKÝCH VLASTNOSTÍ LIEKU PRÍLOHA I SÚHRN CHARAKTERISTICKÝCH VLASTNOSTÍ LIEKU 1 Tento liek je predmetom ďalšieho monitorovania. To umožní rýchle získanie nových informácií o bezpečnosti. Od zdravotníckych pracovníkov sa vyžaduje,

Διαβάστε περισσότερα

PRÍLOHA I SÚHRN CHARAKTERISTICKÝCH VLASTNOSTÍ LIEKU

PRÍLOHA I SÚHRN CHARAKTERISTICKÝCH VLASTNOSTÍ LIEKU PRÍLOHA I SÚHRN CHARAKTERISTICKÝCH VLASTNOSTÍ LIEKU 1 1. NÁZOV LIEKU Ilaris 150 mg prášok na injekčný roztok 2. KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ZLOŽENIE Jedna injekčná liekovka obsahuje 150 mg kanakinumabu*.

Διαβάστε περισσότερα

Olomouc, 30. 31. 5. 2013. Sborník abstrakt

Olomouc, 30. 31. 5. 2013. Sborník abstrakt XXXII. dny mladých internistů, Olomouc, 30. 3. 5. 03 Endokrinologie XXXII. dny mladých internistů Olomouc, 30. 3. 5. 03 Sborník abstrakt Endokrinologie Môže byť TSH prediktorom rizika venózneho tromboembolizmu?

Διαβάστε περισσότερα

Súhrn charakteristických vlastností lieku. Liečivo: midazolamiummaleinát 10,2 mg, čo zodpovedá 7,5 mg midazolamu v jednej filmom obalenej tablete.

Súhrn charakteristických vlastností lieku. Liečivo: midazolamiummaleinát 10,2 mg, čo zodpovedá 7,5 mg midazolamu v jednej filmom obalenej tablete. Príloha č. 1 k notifikácii o zmene, ev.č.:2014/07100-z1b Súhrn charakteristických vlastností lieku 1. NÁZOV LIEKU Dormicum 7,5 mg filmom obalené tablety 2. KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ZLOŽENIE LIEKU Liečivo:

Διαβάστε περισσότερα

ZADANIE 1_ ÚLOHA 3_Všeobecná rovinná silová sústava ZADANIE 1 _ ÚLOHA 3

ZADANIE 1_ ÚLOHA 3_Všeobecná rovinná silová sústava ZADANIE 1 _ ÚLOHA 3 ZDNIE _ ÚLOH 3_Všeobecná rovinná silová sústv ZDNIE _ ÚLOH 3 ÚLOH 3.: Vypočítjte veľkosti rekcií vo väzbách nosník zťženého podľ obrázku 3.. Veľkosti známych síl, momentov dĺžkové rozmery sú uvedené v

Διαβάστε περισσότερα

1. NÁZOV LIEKU. Capecitabine medac 300 mg filmom obalené tablety Capecitabine medac 500 mg filmom obalené tablety

1. NÁZOV LIEKU. Capecitabine medac 300 mg filmom obalené tablety Capecitabine medac 500 mg filmom obalené tablety 1. NÁZOV LIEKU Capecitabine medac 150 mg filmom obalené tablety Capecitabine medac 300 mg filmom obalené tablety Capecitabine medac 500 mg filmom obalené tablety 2. KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ZLOŽENIE

Διαβάστε περισσότερα

SÚHRN CHARAKTERISTICKÝCH VLASTNOSTÍ LIEKU 2. KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ZLOŽENIE LIEKU

SÚHRN CHARAKTERISTICKÝCH VLASTNOSTÍ LIEKU 2. KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ZLOŽENIE LIEKU Schválený text k rozhodnutiu o zmene, ev.č.: 2013/05010 Príloha č.1 k notifikácii o zmene, ev.č.: 2013/07045 SÚHRN CHARAKTERISTICKÝCH VLASTNOSTÍ LIEKU 1. NÁZOV LIEKU Cisordinol Depot 200 mg Injekčný roztok

Διαβάστε περισσότερα