Δελτίο κρίςησ: Ιανουάριοσ-Μάρτιοσ 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Δελτίο κρίςησ: Ιανουάριοσ-Μάρτιοσ 2012"

Transcript

1 ΜΑΡΣΙΟ 2012 ΑΝΑΛΤΕΙ / 11 Δελτίο κρίςησ: Ιανουάριοσ-Μάρτιοσ 2012 ΓΙΑΝΗ ΒΑΡΟΤΥΑΚΗ, ΦΡΗΣΟ ΚΟΤΣΟΠΕΣΡΟ, ΣΑΟ ΠΑΣΩΚΟ ΚΑΙ ΛΕΤΣΕΡΗ ΣΕΡΚΕΖΗ ΕΡΕΤΝΗΣΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΗ

2 1. τον απόηχο του Μνημονίου 1 τόχοσ του παρόντοσ δελτύου εύναι η καταγραφό και ανϊλυςη του τι ςυνϋβη ςτο πεδύο τησ ελληνικόσ αλλϊ και ευρωπαώκόσ οικονομικόσ κρύςησ κατϊ το πρώτο τρύμηνο του Πριν όμωσ περιορύςουμε το ενδιαφϋρον μασ ςτισ πρόςφατεσ εξελύξεισ, ασ ςυνοψύςουμε τα πιο βαςικϊ ςημεύα τα οπούα ϋφεραν την Ελλϊδα ςτο ϋλεοσ των εταύρων τησ. Σισ τελευταύεσ δεκαετύεσ η εγχώρια ιδιωτικό κατανϊλωςη ακολουθώντασ το ρεύμα τησ παγκοςμιοπούηςησ και τησ τεχνολογικόσ ανϊπτυξησ ϋφταςε να αντιπροςωπεύει το 75% του ελληνικού ΑΕΠ. Η εγχώρια οικονομύα εύχε αναπτύξει χαρακτηριςτικϊ ενόσ ιδιαιτϋρωσ εςωςτρεφούσ ςυςτόματοσ εμπορύου και υπηρεςιών με ανεμικϊ ανεπτυγμϋνουσ τουσ εξωτερικϊ εμπορεύςιμουσ τομεύσ. Ανταλλϊςαμε προώόντα και υπηρεςύεσ που ειςαγϊγαμε με δανεικϊ. Οι θετικού ρυθμού ανϊπτυξησ όταν ςε μεγϊλο βαθμό ρυθμού ςπατϊλησ. Αυτό το πρότυπο ςυνεπαγόταν τρεισ κατϊ βϊςη κινδύνουσ: την αδιανόητη αύξηςη του δανειςμού, τη διεύρυνςη του ελλεύμματοσ, την επιδεύνωςη του εξωτερικού ιςοζυγύου. ε μια ιςτορικό φϊςη που η κρύςη των επιςφαλών ενυπόθηκων δανεύων ςτισ ΗΠΑ μετατρεπόταν ςε κρύςη δημόςιου χρϋουσ, η ελληνικό οικονομύα όταν ο πιο αδύναμοσ κρύκοσ. Αν ςτα παραπϊνω ςυνυπολογύςει κανεύσ τισ ιδιαιτερότητεσ του ευρωπαώκού πλαιςύου, τότε η κατϊρρευςη ϋμοιαζε μη αποτρϋψιμη, τουλϊχιςτον με ςυμβατικϋσ μεθόδουσ. Ένα χρόνο τώρα επιχειρηματολογούςαμε και διατεινόμαςταν ότι, εφόςον η Ευρώπη δεν επαναςχεδιϊζει το ευρωςύςτημα, το ελληνικό δημόςιο χρϋοσ θα αναδιαρθρωθεύ, θα «κουρευτεύ», θα διαγραφεύ μερικώσ. Δεν όταν θϋμα επιθυμύασ ό επιλογόσ. Απλϊ, το «κούρεμα» δεν όταν δυνατόν να αποφευχθεύ. Εκεύνη την εποχό η οποιαδόποτε ςυζότηςη περύ «κουρϋματοσ» αντιμετωπιζόταν από κυβϋρνηςη, Σρϊπεζα τησ Ελλϊδoσ, ΕΚΣ, ΕΕ και τα «ςοβαρϊ» μϋςα ενημϋρωςησ ωσ αιρετικό, επικύνδυνη, δημαγωγικό. Όλοι οι θεςμού και οι φορεύσ, τόςο τησ παγκόςμιασ οικονομύασ όςο και οι εγχώριοι, ςτρϋφονταν εναντύον αυτών που προςπαθούςαν να περιγρϊψουν το αυτονόητο. Η εμμονό ςτο δύλημμα ςτϊςη πληρωμών ό όχι ϋςτρεφε την προςοχό αλλού και όχι ςτα προβλόματα για τα οπούα υπόρχαν ρεαλιςτικϋσ πιθανότητεσ να επιλυθούν. Σο πρόβλημα τησ ελληνικόσ κρύςησ όταν πρόβλημα ωσ ϋναν μεγϊλο βαθμό δομικό ωςτόςο, κατόρθωςαν κϊποιοι να το αποςιωπόςουν ςτρϋφοντασ τουσ προβολεύσ πληςύον αλλϊ όχι ςτην ρύζα του προβλόματοσ. Όταν η μακρϊ ϊρνηςη τησ πραγματικότητασ κϊποια ςτιγμό υποχώρηςε υπό το βϊροσ τησ αλόθειασ, η αναδιϊρθρωςη ϋγινε αποδεκτό τόςο ςε ελληνικό όςο και ςε ευρωπαώκό επύπεδο, αν και ςε δύο δόςεισ. Σον Ιούλιο του 2011 η λύςη ϋγινε αποδεκτό επύ τησ αρχόσ, με προκρινόμενη πρόταςη μια περιοριςμϋνη αναδιϊρθρωςη που δεν θα ϊγγιζε την ονομαςτικό 1

3 αξύα των ομολόγων αλλϊ που θα επιμόκυνε τισ αποπληρωμϋσ και θα μεύωνε το επιτόκιο. Κατόπιν όρθε το κυρύωσ πιϊτο, τον Οκτώβριο, με την ιδϋα μιασ πιο ριζικόσ αναδιϊρθρωςησ, τουλϊχιςτον 50% επύ τησ ονομαςτικόσ αξύασ του χρϋουσ. Έκτοτε, η πϊλαι ποτϋ απευκταύα αναδιϊρθρωςη αποτϋλεςε εθνικό και ευρωπαώκό υπόθεςη, αν όχι προτεραιότητα. 2. Η πολιτική επιλογή τησ ςκληρήσ λιτότητασ Μϋςα ςτον Ιανουϊριο του 2012, το κατϊ τα ϊλλα απαιςιόδοξο ςκηνικό ϊρχιςε να αλλϊζει, τουλϊχιςτον ςε θεωρητικό επύπεδο. Οι ςημαντικότεροι θεςμού του οικονομικού ςυςτόματοσ, ΔΝΣ και Παγκόςμια Σρϊπεζα, μεταξύ ϊλλων, ϋδειξαν να παύρνουν για πρώτη φορϊ αποςτϊςεισ από τη λογικό τησ λιτότητασ ωσ βαςικού εργαλεύου καταπολϋμηςησ τησ κρύςησ. Μια τϋτοια αλλαγό ύςωσ αποδειχθεύ ςημεύο αναφορϊσ για το τι πρόκειται να ςυμβεύ ςτο μεςοπρόθεςμο μϋλλον. Αν επιχειρούςαμε μια ιςτορικό αναδρομό, θα παρατηρούςαμε ότι οι οικονομικϋσ ιδϋεσ που διαμορφώθηκαν τισ προηγούμενεσ δεκαετύεσ, από το 1980 και εντεύθεν, χαρακτηρύζονταν από μια πολύ ςυγκεκριμϋνη ϊποψη-πολιτικό, η οπούα εφαρμοζόταν αδιακρύτωσ και ςυςτηματικϊ ςε οποιαδόποτε οικονομύα επιθυμούςε την αρωγό των διεθνών οργανιςμών. Ο μόνοσ δρόμοσ προσ την επιςτροφό από μια κρύςη χρϋουσ όταν η ϊνευ ενδοιαςμού λιτότητα. Η λιτότητα εύχε προαχθεύ ςε παγκόςμιο οικονομικό πρόταγμα. Φωρύσ ύχνοσ αμφιβολύασ η θεραπεύα που οι κεντρικού φορεύσ ςυνιςτούςαν αφορούςε: περικοπό κοινωνικών παροχών, μιςθών και ςυντϊξεων, μεύωςη των δαπανών ςτην υγεύα, την παιδεύα κ.λπ. Η ςχολό του ικϊγου ςχεδύαζε το θεωρητικό πλαύςιο ςτο οπούο οι οικονομύεσ λειτουργούςαν. Όποιοι τολμούςαν να αμφιςβητόςουν αυτό το δόγμα τησ ϊνευ όρων, παρϊδοξησ λιτότητασ αγνοούνταν. Σα παραδεύγματα, αν όχι ανεπιτυχών, τότε τουλϊχιςτον αμφύβολων εγχειρημϊτων τα οπούα βαςύςτηκαν ςε αυτό τη φιλοςοφύα θα περιελϊμβαναν μια λύςτα που θα περιεύχε τον Σρύτο Κόςμο, κατόπιν χώρεσ όπωσ το Μεξικό και εκεύνεσ τησ Ν.Α. Αςύασ και, βεβαύωσ, την Αργεντινό. Η «ευημερύα» του κεφαλαύου εύχε γύνει το ιδεολογικό ϊλλοθι για ό,τιόλα τα μϋτρα που λαμβϊνονταν. ε πολλϋσ περιπτώςεισ η προςδοκύα τησ επιβεβαύωςησ νόθευε τισ ύδιεσ τισ προβλϋψεισ. Οι εμπνευςτϋσ αρνούνταν να δουν εναλλακτικϋσ λύςεισ πλην όςων ικανοποιούςαν το κϋρδοσ και τη ςυςςώρευςη χρόματοσ. Για κϊποιεσ από τισ οικονομύεσ όταν τόςο επιβλαβόσ η ανϊμειξη του ΔΝΣ και τησ Παγκόςμιασ Σρϊπεζασ ςτα εςωτερικϊ τουσ, που τα κρϊτη τα οπούα ϋλαβαν βοόθεια ϋκαναν ςκοπό τουσ να μη χρειαςτεύ ποτϋ ξανϊ να ζητόςουν την αρωγό τουσ. Από το 2000 μϋχρι την Κρύςη του 2008, το ΔΝΣ ϋμεινε, ουςιαςτικϊ, ϊπραγο εξαιτύασ αμφιβολιών ωσ προσ την αποδοτικότητα των μεθόδων που εφϊρμοζε αλλϊ και του διςταγμού που γεννούςε η εμπειρύα όςων εύχαν βρεθεύ ςτην ανϊγκη του. Σο ύδιο λύγο πολύ και η Παγκόςμια Σρϊπεζα. 2

4 Η κρύςη του 2008, και η μετεξϋλιξό τησ ςτην κρύςη τησ Ευρωζώνησ, ϋδωςε ςτο ΔΝΣ μια νϋα ευκαιρύα, την οπούα και ϊδραξε. Αυτό τη φορϊ όμωσ η ςοβαρότητϊ τησ ςε ςυνδυαςμό με το αμφιλεγόμενο ιςτορικό του ΔΝΣ ανϊγκαςαν τουσ πϊντεσ να εύναι πιο επιφυλακτικού. Αυτό τη φορϊ το πρόβλημα όταν η μεγαλύτερη οικονομύα του κόςμου. Σον Ιανουϊριο του 2012, ϋπειτα από δύο χρόνια χωρύσ θετικϊ αποτελϋςματα ςτη μϊχη τησ ελληνικόσ κρύςησ, ϊρχιςαν για πρώτη φορϊ να εκφρϊζονται αμφιβολύεσ για τη δογματικό πύςτη ςτη λιτότητα. Σο ότι η αλλαγό αυτό δεν όταν ςπαςμωδικό αλλϊ ςυντεταγμϋνη επιβεβαιώνεται από: (1) την επύςημη ϋκθεςη του ΔΝΣ, (2) την κα Lagarde, (3) τον κ. Robert Zoelick, πρόεδρο τησ Παγκόςμιασ Σρϊπεζασ (ςε ϊρθρο του ςτουσ Financial Times), και (4) κοινό δόλωςη ανϊλογου περιεχόμενου από την κα Lagarde, τον κ. Zoelick καθώσ και τουσ επικεφαλόσ των εξόσ οργανιςμών: του Οργανιςμού Διεθνούσ Εμπορύου, του Διεθνούσ Οργανιςμού Τγεύασ, του υμβουλύου για τη Φρηματοπιςτωτικό ταθερότητα (Financial Stability Board), του ΟΟΑ, τησ Αφρικανικόσ Σρϊπεζασ Ανϊπτυξησ, του Προγρϊμματοσ Σροφύμων του ΟΗΕ και του Διεθνούσ Οργανιςμού Εργαςύασ. Για του λόγου το αληθϋσ παραθϋτουμε μια παρϊγραφο από το κεύμενο που φϋρει όλεσ αυτϋσ τισ ςημαύνουςεσ υπογραφϋσ: «Οι κυβερνόςεισ πρϋπει να διαχειριςτούν τα δημοςιονομικϊ ελλεύμματα με ςτόχο τη βελτύωςη, και όχι τη μεύωςη, τησ προοπτικόσ για μεγϋθυνςη και απαςχόληςη. Η διαχεύριςη αυτό πρϋπει να γύνεται με τρόπο κοινωνικϊ ευαύςθητο. Η αύξηςη τησ ανιςότητασ μασ καλεύ να δώςουμε πιο μεγϊλη προςοχό ςε μοντϋλα μεγϋθυνςησ που αγκαλιϊζουν περιςςότερουσ ανθρώπουσ. Πρϋπει να πετύχουμε χειροπιαςτϋσ βελτιώςεισ ςτο επύπεδο διαβύωςησ και ςτην κοινωνικό ςυνοχό.» Ενώ ςε κεύμενο του ΔΝΣ αναφϋρεται: «Εκεύνεσ οι προηγμϋνεσ χώρεσ που καταφϋρνουν να δανεύζονται με πολύ χαμηλϊ επιτόκια, ό ϋχουν γενικϊ περιθώριο για να αυξόςουν τον δανειςμό τουσ, ςυμπεριλαμβανομϋνων χωρών τησ Ευρωζώνησ (ςημ. αναφϋρεται καθαρότατα ςτην Γερμανύα), πρϋπει να ξαναςκεφτούν τον ρυθμό τησ μεύωςησ των ελλειμμϊτων τουσ. Αν παρακϊνουν τη μεύωςη αυτό, βραχυπρόθεςμα, ώςτε να αντιςταθμύςουν απώλειεσ φόρων, τότε θα καταφϋρουν να μειώςουν την οικονομικό δραςτηριότητα, να χϊςουν τη λαώκό υποςτόριξη για προςαρμογό και να υπονομεύςουν την εμπιςτοςύνη των αγορών.» Σο ΔΝΣ ςε ϊλλο ςημεύο αναφϋρει χαρακτηριςτικϊ: «Η ςφικτό δημοςιονομικό πολιτικό χρειϊζεται για να αντιμετωπιςτεύ το χρϋοσ που δημιουργόθηκε τα χρόνια των παχιών αγελϊδων. Όμωσ πρϋπει να αςκηθεύ με αργούσ ρυθμούσ, που να δύνουν την ευκαιρύα για αύξηςη τησ παραγωγόσ και τησ απαςχόληςησ.» 3

5 Σο ςυμπϋραςμα που προϋκυψε όταν ότι το ΔΝΣ, η Παγκόςμια Σρϊπεζα και μια ςειρϊ διεθνών οργανιςμών, μόλισ τον Ιανουϊριο που μασ πϋραςε, ςυντόνιςαν τισ φωνϋσ τουσ για να πουν το εξόσ απλό και ςυνϊμα πρωτϊκουςτο: Οι πλεοναςματικϋσ χώρεσ, με προεξϋχουςα τη Γερμανύα, πρϋπει να πϊψουν να πνύγουν την ελλειμματικό Ευρωζώνη με μια πολιτικό λιτότητασ, η οπούα υποςκϊπτει τισ ελπύδεσ για ανϊκαμψη με αποτϋλεςμα: (α) να απομακρύνεται ακόμα περιςςότερο ο ςτόχοσ τησ μεύωςησ του χρϋουσ (ωσ ποςοςτό του ΑΕΠ) και (β) την απώλεια τησ κοινωνικόσ ςυνοχόσ και τησ πολιτικόσ νομιμοπούηςησ που ϋχει ανϊγκη η προςαρμογό. Βϋβαια, οι δηλώςεισ αυτϋσ ϋρχονται ςε αντύθεςη με την πραγματικότητα που ςυνεπϊγεται η πρακτικό εφαρμογό των όρων του ΔΝΣ, οι ϊνθρωποι του οπούου απαιτούν να μειωθούν οι κατώτατοι μιςθού, οι ςυντϊξεισ, τα κοινωνικϊ επιδόματα, με αποτϋλεςμα να ςυρρικνώνεται η ζότηςη. Ωςτόςο, οι ςυντονιςμϋνεσ ανακοινώςεισ ύςωσ προαναγγϋλλουν μια διαμϊχη ςτο εςωτερικό τησ Σρόικασ, που δεν θα επηρεϊςει τη ςυμπεριφορϊ των δανειςτών ςτο ϊμεςο μϋλλον. Εκτόσ τησ αλλαγόσ ςε επύπεδο θεωρητικόσ πλεύςησ, ωσ ϋναν βαθμό, των θεςμικών οργϊνων, η προώθηςη μια εναλλακτικόσ πολιτικόσ ενιςχύθηκε από ϊλλα δύο περιςτατικϊ-δηλώςεισ που ϋλαβαν χώρα τον Ιανουϊριο, από δύο ςημαύνουςεσ προςωπικότητεσ που ανϋδειξε η Κρύςη: Σο ϋνα αφορϊ τον Mario Monti, τον νϋο Ιταλό πρωθυπουργό, ενώ το ϊλλο τον Robert Zoelick, πρόεδρο τησ Παγκόςμιασ Σρϊπεζασ. Ο τεχνοκρϊτησ πρωθυπουργόσ κ. Monti επϋλεξε να πει ξεκϊθαρα ςτη Γερμανύα πωσ ςε όςεσ μεταρρυθμύςεισ και αν προβεύ η χώρα του, η ςημερινό δομό του ευρώ δεν θα τησ επιτρϋψει να παραμεύνει ςε μακροπρόθεςμο ορύζοντα ςτισ αγορϋσ, εκτόσ εϊν βοηθηθεύ από την ΕΚΣ και τισ πλεοναςματικϋσ χώρεσ. Πρόκειται για μια γενναύα παραδοχό για κϊποιουσ, αν και δεν όταν λύγοι εκεύνοι που την θεώρηςαν κύνηςη απελπιςύασ. Οι ενϋργειεσ του Ιταλού πρωθυπουργού αφόνουν υπόνοιεσ ότι ςτο βϊθοσ ύςωσ και να υπϊρχει η ςκϋψη για την υιοθϋτηςη τησ λύςησ του ευρωομολόγου, λύςη για την οπούα η Γερμανύα δεν εύναι ακόμα ϋτοιμη. Προσ το παρόν πϊντωσ οι πλεοναςματικϋσ οικονομύεσ τησ Ευρωζώνησ επιτρϋπουν ςτην ΕΚΣ να εκδύδει χρόμα και να το δύνει, μϋςω των τραπεζών, ςτα καταρρϋοντα κρϊτη, όπωσ η Ιταλύα και η Ιςπανύα, γεγονόσ που εξηγεύ γιατύ ϋχουν χαλιναγωγηθεύ ωσ ϋνα βαθμό τα spreads των ομολόγων τουσ. Σο δεύτερο περιςτατικό αφορϊ την επιςτολό του Robert Zoelick ςτουσ Financial Times. Με αυτό καθύςταται ςαφϋσ πωσ το όποιο ευρωομόλογο θα όταν προτιμότερο να εκδοθεύ μϋςω τησ ΕΚΣ, πρόταςη που ςυμπύπτει με εκεύνη των Βαρουφϊκη-Holland. Απόςπαςμα από την επιςτολό αναφϋρει: 4

6 «Όταν μετϊ τον αμερικανικό εμφύλιο πόλεμο ο υπουργόσ Οικονομικών των ΗΠΑ Alexander Hamilton αποφϊςιςε να αναλϊβει η Ομοςπονδύα τα χρϋη των ελλειμματικών πολιτειών, ανακούνωςε ότι αυτό θα γύνει μόνο μύα φορϊ. Κατόπιν οι πολιτεύεσ θα ϋπρεπε να υπόκεινται ςτην πειθαρχύα τησ αγορϊσ. Αμερικανικϋσ πολιτεύεσ όταν πλϋον δυνατόν να χρεωκοπόςουν και χρεωκόπηςαν. Ο ςτόχοσ τησ Γερμανύασ πρϋπει να εύναι να κρατόςει τα κρϊτη-μϋλη υπό την πειθαρχύα των αγορών. Όμωσ ωσ ϋνα κύνητρο για να γύνουν αποδεκτϋσ οι μεταρρυθμύςεισ, η Γερμανύα θα μπορούςε να προτεύνει ϋνα ευρωομόλογο το οπούο να εξυπηρετόςει μϋροσ των παλαιών χρεών τουσ.» Και πωσ δεν θα ξαναπροκύψουν ςυςτηματικϊ ελλεύμματα ςτα κρϊτη-μϋλη τησ περιφϋρειασ, ςύμφωνα με τον κ. Zoelick; «Η Ευρωπαώκό Επιτροπό, υποςτηριζόμενη από την Ευρωπαώκό Σρϊπεζα Επενδύςεων, θα πρϋπει να θϋςει τα ανϊ την Ευρώπη αδιϊθετα κεφϊλαια ςτην υπηρεςύα των επενδύςεων που εύναι αναγκαύο να ακολουθούν τισ δομικϋσ μεταρρυθμύςεισ.» Σο μπαρϊζ των πιο πϊνω θεωρητικών αλλαγών προσ το οικονομικϊ ορθότερο ενδεχομϋνωσ να μην οδηγεύ πουθενϊ, αλλϊ όταν μια αιςιόδοξη ςτροφό, που ςυνϋπεςε με την αφετηρύα του 2012 και ϊξιζε αναφορϊσ. Ωςτόςο, κϊτι που θα ϋπρεπε να ϋχουμε μϊθει όλοι μασ τα τελευταύα δύο χρόνια εύναι το εξόσ: Όλεσ οι ϋωσ τώρα επύςημεσ εκτιμόςεισ, οι θριαμβευτικϋσ ανακοινώςεισ, οι προβλϋψεισ ανϊκαμψησ, όλη η ςυζότηςη που εκπορεύεται από την κυβϋρνηςη και τα κυρύαρχα μϋςα ενημϋρωςησ προςκρούουν εντϋλει ςτον κυματοθραύςτη τησ πραγματικότητασ, ακυρώνονται εκ των πραγμϊτων, ξεπερνιούνται από την ιςτορύα. Όςο και να διαφωνούμε ωσ προσ το τι πρϋπει να γύνει, τι προκρύνει το ςυμφϋρον τησ χώρασ, τησ Ευρωζώνησ ό των αγορών, ςε ϋνα πρϋπει να ςυμφωνόςουμε: Δεν δικαιολογεύται πλϋον ςε κανϋναν μασ η ϊκριτη αποδοχό τησ «επύςημησ εκδοχόσ» των πραγμϊτων. 3. Σα πιθανά ςενάρια για το 2012 ε ό,τι αφορϊ τισ εξελύξεισ ςτην πραγματικό οικονομύα, τα πρϊγματα ςτισ αρχϋσ του 2012 εξακολουθούν να μοιϊζουν απογοητευτικϊ. Από τη μύα, οι Έλληνεσ πολιτικού λαώκύζουν εντόσ των τειχών χωρύσ να διεκδικούν το παραμικρό ςε διεθνϋσ επύπεδο. Από την ϊλλη, οι Ευρωπαύοι προςφϋρουν ςτην ελληνικό οικονομύα ποταμούσ δανεύων αλλϊ με ανορθολογικούσ όρουσ λιτότητασ, οι οπούοι υπονομεύουν κϊθε προοπτικό ανϊπτυξησ και εξόδου από την κρύςη. τϋλνοντασ, παρ όλα αυτϊ, όλο και περιςςότερα χρόματα ςτην Ελλϊδα, ανεξϊρτητα του αν η δικό μασ κυβϋρνηςη δικαιούται να τα χρηςιμοποιόςει υπϋρ τησ ελληνικόσ οικονομύασ, εύναι «λογικό» να απαιτούν, μετϊ από ϋνα ςημεύο, να αποκτόςουν και επύςημα εξουςύεσ ςτουσ κόλπουσ του ελληνικού κρϊτουσ. Κϊπωσ θα πρϋπει να δικαιολογηθούν και αυτού ςτο κοινό τουσ. Ωσ και πριν από το Μνημόνιο 2, οι πλεοναςματικού προςϋφεραν μια ςυμφωνύα ςτουσ ελλειμματικούσ υπό όρουσ, τουσ οπούουσ ούτε οι μεν εύχαν δικαύωμα να 5

7 επιβϊλουν ούτε οι δε να αποδεχθούν. υνϋνοχοι ςε μια τϋτοια λογικϊ ατϋρμονη ςυμφωνύα οι ηγϋτεσ και των δυο ςτρατοπϋδων ϋςπρωξαν ϊπαντεσ βαθύτερα ςτην κρύςη του ευρώ. Πρόκειται για μια πρωτοφανό πολιτικό αποτυχύα ςτα χρονικϊ τησ παγκόςμιασ ιςτορύασ. Σο αδιϋξοδο που προκϊλεςαν οι πολιτικϋσ του Μνημονύου 1 εξώθηςαν με τον ϋναν ό τον ϊλλο τρόπο ϊπαντεσ ςτη λύςη ενόσ νϋου, ακόμα πιο αδυςώπητου μνημονύου. Η Ελλϊδα αρνούμενη να κηρύξει ςτϊςη πληρωμών δύο χρόνια πριν, απόφαςη που δεν υπαινιςςόμαςτε ότι δεν ςτερούνταν κόςτουσ, εγκλώβιςε τον εαυτό τησ ςε μια δύνη χρϋουσ. Μια ςτϊςη πληρωμών τότε που το ΑΕΠ όταν 15% μεγαλύτερο απ ό,τι ςόμερα και τα χρϋη 20% μικρότερα ύςωσ όταν προτιμότερη. Σουσ πρώτουσ μόνεσ του 2012 ϋνα εκ των ακόλουθων τριών ςεναρύων φαινόταν ότι το αύριο θα μασ επιφύλαςςε: (1) Νϋα Μνημόνια και κούρεμα χρϋουσ: Σο γνωςτό ςενϊριο, ςύμφωνα με το οπούο η Ελλϊδα θα ςυνεχύςει να δανεύζεται με πρώτο ςτόχο την αποπληρωμό των δανειςτών τησ, ενώ ταυτόχρονα θα εφαρμόζει τα ςκληρϊ μϋτρα λιτότητασ για να τιθαςεύςει το ϋλλειμμα. Η μόνη διαφορϊ θα εύναι ότι το νϋο μνημόνιο θα ςυνδυαςτεύ με ϋνα κούρεμα του χρϋουσ που ύςωσ το καταςτόςει βιώςιμο ςτο μϋλλον. Υυςικϊ κϊτι τϋτοιο δεν θα επιτευχθεύ, με αποτϋλεςμα να χρειαςτεύ και Μνημόνιο 3 μϋχρι να ςυνειδητοποιόςουν οι ηγϋτεσ τισ Ευρωζώνησ την ουςύα του προβλόματοσ. (2) Έξοδοσ από το ευρώ: Σο ςενϊριο αυτό προϋβλεπε ότι η Ελλϊδα, ανεξαρτότωσ του τι θα αποφαςύςει, θα αναγκαςτεύ να αποχωρόςει από το ευρώ. Αυτό, ςύμφωνα με κϊποιουσ, θα ςυμβεύ με δύο τρόπουσ: (α) Καθιςτώντασ τη ζωό τόςο αφόρητη ςτην Ελλϊδα που ο λαόσ τησ θα επιλϋξει να φύγει τόςο από την Ευρωζώνη όςο και από την ΕΕ, και (β) αφόνοντασ να εννοηθεύ ότι οι ελληνικϋσ τρϊπεζεσ δεν θα ςτηρύζονταν από την ΕΚΣ ςε περύπτωςη πανικού των αποταμιευτών, κϊτι που κϊλλιςτα μπορεύ να προκαλϋςει τον πανικό και την κατϊρρευςη του τραπεζικού ςυςτόματοσ. Η μόνη λογικό αυτόσ τησ ανϊλυςησ όταν ότι ςκοπόσ των μνημονύων δεν εύναι η διϊςωςη αλλϊ η καθυςτϋρηςη μιασ μη ελεγχόμενησ χρεωκοπύασ. Βαςικόσ ςτόχοσ εύναι να διαςωθούν οι ξϋνεσ τρϊπεζεσ που χρηςιμοποιούν ςτο μεταξύ τον χρόνο που η ελληνικό οικονομύα «αγορϊζει» δανειζόμενη, ώςτε να προλϊβουν να πουλόςουν τα ομόλογϊ μασ. (3) Πτώχευςη εντόσ τησ Ευρωζώνησ: Σο κρϊτοσ μασ θα ςυνεχύςει να ζει εντόσ των ορύων που του επιβϊλουν τα φορολογικϊ του ϋςοδα (κϊτι που πρϋπει να κϊνει ϋτςι κι αλλιώσ υπό το Μνημόνιο 2) και η ΕΕ θα μϊχεται να καταλαγιϊςει τον μεγϊλο αναβραςμό που θα επικρατεύ ςτισ αγορϋσ καθώσ οι μαύρεσ τρύπεσ των τραπεζών θα ϋχουν μεγαλώςει κι ϊλλο και τα CDS θα ϋχουν πυροδοτηθεύ ξεκινώντασ μια αλυςιδωτό αντύδραςη πολλών μεγατόνων: τη ςυνειδητοπούηςη εκ μϋρουσ των πλεοναςματικών χωρών ότι, αν θϋλουν να κρατόςουν το ευρώ ωσ ϋχει, δηλαδό να αποτρϋψουν αλυςιδωτϋσ κρύςεισ τύπου Αργεντινόσ εντόσ τησ Ευρωζώνησ, θα πρϋπει να κϊνουν ςκϋψεισ προσ μια πραγματικό οικονομικό ενοπούηςη, η οπούα όμωσ απαιτεύ πολιτικό και δημοςιονομικό ςύγκλιςη. Αναλύοντασ τα πιθανϊ ςενϊρια και παρατηρώντασ τισ επιπτώςεισ των πολιτικών λιτότητασ ςτην οικονομύα, φαύνεται πωσ η υπογραφό του Μνημονύου 6

8 2 όταν ςε κϊθε περύπτωςη δεδομϋνη. Εύτε ςαν ςωτόρια λύςη εύτε ςαν ϊλλοθι για να κερδηθεύ χρόνοσ από τουσ εταύρουσ μασ, η χώρα μασ υπϋγραψε μια νϋα δανειακό ςυμφωνύα με ςτόχο η οικονομύα να μπει ςε τροχιϊ αποπληρωμόσ των χρεών τησ. Η προφανόσ αντύφαςη εύναι ότι για να ςυμβεύ αυτό θα πρϋπει να ιςχύςουν ταυτόχρονα οι εξόσ προώποθϋςεισ: (α) Η οικονομύα μασ να μπει ςε ρυθμούσ μεγϋθυνςησ τησ τϊξησ του 2% από το πρώτο εξϊμηνο του 2012, (β) ο πληθωριςμόσ να μην ξεπερνϊ το 2%, (γ) να πετύχει 100% το κούρεμα (το κατ ευφημιςμόν γνωςτό και ωσ PSI) και (δ) να ειςπρϊξει το Δημόςιο 50 δις. από ιδιωτικοποιόςεισ. Βϋβαια, μϋχρι και πριν από την υπογραφό του Μνημονύου 2, η οικονομύα αντύ να μεγεθύνεται φθύνει με ρυθμό 7%, με το κούρεμα να αποδύδει πολύ λιγότερα ςτην πρϊξη από αυτϊ που θα ανακοινωθούν, με τισ ιδιωτικοποιόςεισ να αδυνατούν να αποδώςουν και τισ πολυπόθητεσ εςωτερικϋσ μεταρρυθμύςεισ να μϋνουν ωσ ςυνόθωσ ςτα χαρτιϊ. 4. Μνημόνιο 2 και η απειλή τησ εξόδου τα ςενϊρια που αναλύςαμε εύναι προφανόσ μια κοινό ςυνιςταμϋνη που διαδραμϊτιςε τον ςημαντικότερο ρόλο ςτην υπογραφό του Μνημονύου 2. Λύγο πριν από την υπογραφό τησ νϋασ δανειακόσ ςύμβαςησ και μπροςτϊ ςτισ αντιδρϊςεισ πολλών λογικών αναλυτών αλλϊ και των αγανακτιςμϋνων πολιτών, ο πολιτικόσ κόςμοσ βριςκόταν ςε πρωτοφανό ςύγχυςη. Έτςι οι ηγϋτεσ μασ ςκαρφύςτηκαν το εξόσ δύλλημα: Μνημόνιο 2 ό ϋξοδοσ από το ευρώ. Παρϊ τισ ςυνεχεύσ διαςτρεβλώςεισ τησ πραγματικότητασ και των νόμων, οι υποςτηρικτϋσ τησ υπϊρχουςασ πολιτικόσ παραδϋχτηκαν την αποτυχύα των μϋχρι τώρα μϋτρων και την αδυναμύα του πρώτου Μνημονύου να αλλϊξει την πορεύα τησ ύφεςησ. Έτςι αποφϊςιςαν ότι ο μόνοσ τρόποσ προώθηςησ του νϋου Μνημονύου δεν θα εύναι κϊποια κοινό λογικό ό κϊποια ςύνθετη οικονομικό θεωρύα. Η μόνη λογικό που απϋμεινε για να πεύςουν εύναι η παρακϊτω: το μη χείρον βέλτιστον. Με αυτό τον τρόπο κατϊφεραν να εκβιϊςουν ςτην ουςύα το λαό, καθώσ μια ϊρνηςη ςτο Μνημόνιο θα ςόμαινε αυτομϊτωσ και καταςτροφό. Σο κρϊτοσ θα αδυνατούςε να πληρώςει μιςθούσ και ςυντϊξεισ με μόνη λύςη την επιςτροφό ςτη δραχμό και την επύςημη χρεωκοπύα. Πολλού αναλυτϋσ και οικονομολόγοι δεν θϋληςαν να δεχτούν αυτό το δύλημμα και αντιπρότειναν ϋνα ριζοςπαςτικό ςενϊριο. Σην 20ό Μαρτύου, τη μϋρα που το Δημόςιο ϋπρεπε να καταβϊλει 14 δις. ςτουσ δανειςτϋσ του, η κυβϋρνηςη να ανακούνωνε ότι η πληρωμό αυτό αναβϊλλεται μϋχρι νεοτϋρασ. Με αυτό τον 7

9 τρόπο η Ελλϊδα θα ανϊγκαζε την Ευρωπαώκό Ένωςη να παρουςιϊςει ϋνα ςχϋδιο λύςησ το οπούο, αντύθετα με αυτό τησ 27ησ Οκτωβρύου, θα εύχε μια ρεαλιςτικό πιθανότητα επιβεβαύωςησ. Με αυτό τον τρόπο θα μπορούςε να επαναφϋρει την ελληνικό οικονομύα αλλϊ και την υπόλοιπη Ευρωζώνη, ιδύωσ την περιφϋρεια, ςε τροχιϊ ανϊκαμψη. Σι θα γινόταν αν δεν υπογρϊφαμε; Αρχικϊ, πρϋπει να ξεκαθαριςτεύ ότι δεν θα νομιμοποιούνταν οι εταύροι μασ να αποπϋμψουν μια χώρα-μϋλοσ μϋςα από θεςμοθετημϋνεσ διαδικαςύεσ. Ακόμα και να ψόφιζαν οι υπόλοιποι 16 του Eurogroup υπϋρ τησ αποπομπόσ τησ Ελλϊδασ, η απόφαςη αυτό δεν θα εύχε καμύα νομικό ό ουςιαςτικό ςημαςύα. ύμφωνα με το μόνο λογικό ςενϊριο, η ΕΚΣ θα ανακούνωνε πωσ δεν θα δϋχεται ςτο μϋλλον ομόλογα του ελληνικού Δημοςύου, και του ελληνικού Δικαύου ωσ εχϋγγυα για τη χρηματοδότηςη των ελληνικών τραπεζών. Κϊτι τϋτοιο θα δημιουργούςε αςφυξύα ςτο εγχώριο χρηματοπιςτωτικό ςύςτημα. Λογικό ςυνϋπεια αυτού θα όταν οι τρϊπεζεσ να εξωθούνταν να θϋςουν όριο αναλόψεων ςτουσ αποταμιευτϋσ τουσ. Μια τϋτοια εξϋλιξη, λϋνε πολλού, θα ανϊγκαζε την ελληνικό κυβϋρνηςη να εγκαταλεύψει το ευρώ, τυπώνοντασ ξανϊ δραχμϋσ ώςτε να τροφοδοτούνται οι τρϊπεζεσ. Σϋςςερισ εύναι οι λόγοι που δεν θα καθιςτούςαν αυτό τη λογικό εξϋλιξη πρακτικϊ εφαρμόςιμη: Πρώτον, μια τϋτοια επιθετικό κύνηςη τησ ΕΚΣ θα εύχε μεγαλύτερο κόςτοσ για εκεύνη και την Κεντρικό Σρϊπεζα τησ Γερμανύασ παρϊ για την ελληνικό οικονομύα. Από τότε που ξεκύνηςε η Κρύςη, η φυγό κεφαλαύων από την περιφϋρεια προσ τη Γερμανύα και την Ολλανδύα ϋχει δημιουργόςει (εντόσ του ςυςτόματοσ τησ ΕΚΣ) χρϋη των Κεντρικών Σραπεζών τησ Περιφϋρειασ προσ τισ Κεντρικϋσ Σρϊπεζεσ των χωρών του πυρόνα τησ τϊξησ των 600 δις. Από αυτϊ, 250 δις. ϋχει λαμβϊνειν μόνο η Κεντρικό Σρϊπεζα τησ Γερμανύασ από τισ Κεντρικϋσ Σρϊπεζεσ τησ Ελλϊδασ, τησ Πορτογαλύασ, τησ Ιςπανύασ και τησ Ιρλανδύασ. Μια κύνηςη αποκλειςμού των ελληνικών τραπεζών από το ςύςτημα αυτό θα απειλούςε με ϊμεςη κατϊρρευςη ολόκληρο το ςύςτημα εςωτερικού δανειςμού τησ Ευρωζώνησ. Δεύτερον, οι ελληνικϋσ τρϊπεζεσ ϋχουν προ πολλού καταθϋςει όςα ομόλογα εύχαν ςτην ΕΚΣ και ϋχουν όδη λϊβει ρευςτότητα ςτην βϊςη αυτών των τύτλων. Εδώ και καιρό καταθϋτουν ςτην ΕΚΣ ωσ εχϋγγυο μικρόσ φερεγγυότητασ τύτλουσ. Αν όμωσ η ΕΚΣ πϊψει να δϋχεται αυτούσ τουσ τύτλουσ, τότε πρϋπει να κϊνει κϊτι αντύςτοιχο και για τύτλουσ των ιταλικών, των ιςπανικών, των πορτογαλικών τραπεζών. Σρύτον, η ΕΚΣ γνωρύζει ότι αν η Ελλϊδα επιςτρϋψει ςτη δραχμό, ςε περύπτωςη που η παροχό ρευςτότητασ ςτισ ελληνικϋσ τρϊπεζεσ μειωθεύ απότομα, οι τρϊπεζεσ θα ϋχουν ακόμα μεγαλύτερο πρόβλημα (καθώσ τα δϊνεια που ϋχουν λϊβει εύναι ςε ευρώ, ενώ η νϋα δραχμό που θα λαμβϊνουν από την Σρϊπεζα τησ Ελλϊδοσ θα χϊνει ςυνεχώσ αξύα), όπωσ ϊλλωςτε και οι Έλληνεσ καταθϋτεσ (των οπούων οι καταθϋςεισ θα απολϋςουν εν μύα νυκτύ μεγϊλο μϋροσ τησ χρηματιςτηριακόσ τουσ αξύασ). Άρα, η ΕΚΣ γνωρύζει ότι, ακόμα κι αν κινηθεύ 8

10 επιθετικϊ δημιουργώντασ αςφυξύα ςτισ ελληνικϋσ τρϊπεζεσ, η Ελλϊδα δεν ϋχει λόγο να επιςτρϋψει ςτη δραχμό. Σϋταρτον, παρϊ τισ όποιεσ προετοιμαςύεσ, δεν ϋχει δημιουργηθεύ κανϋνασ αξιόλογοσ μηχανιςμόσ που θα ςταματούςε την αποδιϊρθρωςη του ευρώ μετϊ την αποχώρηςη τησ Ελλϊδασ ό κϊποιου ϊλλου μϋλουσ από αυτό. Έπειτα από μια τϋτοια κύνηςη τησ ΕΚΣ, το κόςτοσ ςτόριξησ τησ υπόλοιπησ Ευρωζώνησ θα εξακοντιςτεύ ςε επύπεδα τριςεκατομμυρύων ευρώ, με ό,τι αυτό ευλόγωσ ςυνεπϊγεται. Καταλόγουμε λοιπόν ςτο ςυμπϋραςμα ότι η υπογραφό από την Ελλϊδα του νϋου πακϋτου Μνημονύου 2 μπορεύ να παρουςιϊςτηκε ωσ μονόδρομοσ, ςτερεύται όμωσ οποιαςδόποτε λογικόσ. Η αδυναμύα των εμπλεκομϋνων να ςυνειδητοποιόςουν και να εφαρμόςουν τα αυτονόητα κατϋςτηςε το Μνημόνιο 2 ιςτορικό αναγκαιότητα. Έτςι, την 1η Μαρτύου ςτισ Βρυξϋλλεσ υπογρϊφηκε και επύςημα το μνημόνιο ςυνεργαςύασ για το δεύτερο πρόγραμμα από τον Ε. Βενιζϋλο και τον Ό. Ρεν. Ο κ. Βενιζϋλοσ υπϋγραψε επύςησ με τον επικεφαλόσ του EFSF Κλϊουσ Ρϋγκλινγκ τισ πϋντε κρύςιμεσ ςυμβϊςεισ: τη ςύμβαςη για την επανακεφαλαιοπούηςη των ελληνικών τραπεζών, τη ςύμβαςη για τισ εγγυόςεισ που παρϋχει το EFSF προσ την Ευρωπαώκό Κεντρικό Σρϊπεζα και το Ευρωςύςτημα για την παροχό ρευςτότητασ προσ τισ ελληνικϋσ τρϊπεζεσ κατϊ τη διϊρκεια εφαρμογόσ του PSI, τη ςύμβαςη για τα 30 διςεκατομμύρια ευρώ με τα οπούα χρηματοδοτεύται από τον επύςημο τομϋα η ανταλλαγό των ομολόγων (sweetener), τη ςύμβαςη για την κϊλυψη από το EFSF των δεδουλευμϋνων τόκων του ελληνικού δημόςιου χρϋουσ μϋχρι ςτιγμόσ, τη ςύμβαςη για το ςχόμα ςυγχρηματοδότηςησ (co-financing) μεταξύ επύςημου και ιδιωτικού τομϋα, που ςυνιςτϊ ϋνα από τα κρύςιμα διαρθρωτικϊ χαρακτηριςτικϊ του PSI. Αξύζει να ςημειωθεύ ότι η νϋα ςύμβαςη γϋννηςε ελπύδεσ και αμφιβολύεσ για το αν τελικϊ θα αποδειχτεύ μια νϋα Λωζϊννη ό θα θυμύζει περιςςότερο ϋνα νϋο Μόναχο. ε ϋκθεςη του ΔΝΣ περύ τησ βιωςιμότητασ του ελληνικού χρϋουσ υπό το Μνημόνιο 2, οι πιθανότητεσ να καταςτεύ το ελληνικό χρϋοσ βιώςιμο τεύνουν αςυμπτωτικϊ ςτο μηδϋν. Κατ αρχϊσ, ακόμα και ο εκπεφραςμϋνοσ ςτόχοσ εύναι οικονομικϊ αθεμελύωτοσ. Ο ςτόχοσ του χρϋουσ, ωσ ποςοςτό του εθνικού ειςοδόματοσ, όταν να μειωθεύ ςτο 120% και όχι πιο κϊτω για διπλωματικούσ κυρύωσ λόγουσ. Σο χρϋοσ τησ Ιταλύασ προβλϋπεται να παραμεύνει για αρκετό καιρό ςε αυτϊ τα επύπεδα, πρϊγμα που ςημαύνει πωσ δεν θα μπορούςε το 9

11 ελληνικό να εύναι χαμηλότερο του ιταλικού χωρύσ αυτό να εγεύρει ερωτόματα και να προκαλεύ την κοινό λογικό. Σα ποςοςτϊ χρϋουσ δεν ςημαύνουν τύποτα βϋβαια από μόνα τουσ. Σο δημόςιο χρϋοσ τησ Ιαπωνύασ, για παρϊδειγμα, ξεπερνϊ το 200% του ΑΕΠ, αλλϊ αυτό δεν αποτελεύ πρόβλημα για τον δανειςμό τησ. Η ερώτηςη που προκύπτει εύναι τι κρύνει τη βιωςιμότητα ενόσ χρϋουσ; Μια απλό αλλϊ ςωςτό απϊντηςη θα όταν: το εύροσ τησ διαφορϊσ μεταξύ δύο αριθμών, του ρυθμού ανϊπτυξησ και του επιτοκύου δανειςμού. Όςο η διαφορϊ τουσ εύναι θετικόσ αριθμόσ ό ϋςτω αποκλύνει ελϊχιςτα από το μηδϋν, το χρϋοσ εύναι εξυπηρετόςιμο. την Ελλϊδα, δεδομϋνου ότι το Δημόςιο από τον Μϊη του 2010 δανεύζεται μόνο από την τρόικα, πληρώνει επιτόκιο που θα μπορούςε να ςταθμιςτεύ γύρω ςτο 4%, ενώ ο ρυθμόσ αύξηςησ του εθνικού ειςοδόματοσ (προ πληθωριςμού) εύναι καθηλωμϋνοσ ςτο -7,5%. Άρα, ϋχουμε μια απόκλιςη αυτών των δύο αριθμών τησ τϊξησ του 11,5%. Πρόκειται για τη μεγαλύτερη απόκλιςη ςτα ιςτορικϊ τησ παγκόςμιασ οικονομύασ για μια χώρα που δανεύζεται για να αποφύγει τη ςτϊςη πληρωμών, χωρύσ καμύα προοπτικό να μειωθεύ αυτό η απόκλιςη ςε βιώςιμα επύπεδα. Η επιβολό μεύωςησ των δημόςιων δαπανών κατϊ τουλϊχιςτον 3 δις., την ώρα που τα εργατικϊ ειςοδόματα θα μειώνονται και ςτον ιδιωτικό και ςτον δημόςιο τομϋα, ςημαύνει ότι ϋνα μεύον 5% με 7,5% «μεγϋθυνςησ» εύναι προδιαγεγραμμϋνο. Αυτό την οικονομικό ανιςορροπύα όρθαν να «αποκαταςτόςουν» όλοι οι εμπλεκόμενοι με την επύςημη υιοθϋτηςη του Μνημονύου 2, το οπούο και ϋθετε τισ βϊςεισ για την αναδιϊρθρωςη και τη διαγραφό χρϋουσ, δηλαδό την αποτροπό με κϊθε τρόπο μιασ αςύντακτησ χρεωκοπύασ. Σο χϊοσ προσ το παρόν απεφεύχθει ό μϊλλον αναβλόθηκε μϋχρι νεωτϋρασ, καθότι και η νϋα ςυμφωνύα κινεύται ςτα χνϊρια τησ προηγούμενησ. 5. Φρεωκοπία και PSI Κυβϋρνηςη και ΕΕ τουσ τελευταύουσ μόνεσ προςπαθούςαν με μακρϋσ διαπραγματεύςεισ με τουσ πιςτωτϋσ του ελληνικού κρϊτουσ να καταλόξουν ςε μια ςυμφωνύα η οπούα ςαν κύριο μϋλημα εύχε την αποφυγό του όρου χρεωκοπύα. Από την πρώτη ςτιγμό οι ιθύνοντεσ δεν θϋληςαν να κατονομϊςουν την κατϊςταςη τησ Ελλϊδασ ωσ τϋτοια φοβούμενοι τισ ςυνϋπειεσ και τισ αλυςιδωτϋσ αντιδρϊςεισ των αγορών. Όςο και να προςπαθούν οι ηγϋτεσ μασ με επικοινωνιακϊ τρικ να κερδύςουν χρόνο, όταν κϊτι μοιάζει με πτώχευςη, ϋχει όλα τα ποςοτικϊ χαρακτηριςτικϊ τησ πτώχευςησ, τότε μϊλλον είναι πτώχευςη. Σο ςτούχημα τησ Ελλϊδασ, πϋρα από το νϋο Μνημόνιο, όταν το κούρεμα του ελληνικού χρϋουσ, μια διαδικαςύα που ολόκληρη η Ευρώπη θεωρούςε κομβικό για τη μελλοντικό πορεύα τησ κρύςησ. Φαρακτηριςτικό εύναι ότι ο Ευρωπαύοσ επύτροποσ Όλι Ρεν παρενϋβη αρκετϋσ φορϋσ προκειμϋνου να πεύςει τουσ ιδιώτεσ ομολογιούχουσ να ςυμμετϊςχουν ςτο πρόγραμμα περικοπόσ του ελληνικού χρϋουσ (PSI), διαμηνύοντασ ςε όλουσ τουσ 10

12 τόνουσ ότι οι όροι για την ανταλλαγό των ομολόγων εύναι οι ευνοώκότεροι δυνατού που θα μπορούςαν να υπϊρξουν υπό τισ παρούςεσ ςυνθόκεσ. Σε δήλωση του μάλιστα τόνισε ότι: «Εύναι ςημαντικό να αναγνωρύςουν όλοι οι επενδυτϋσ πωσ η Ευρώπη ϋχει διαθϋςει το maximum τον πόρων που όταν δυνατόν να διατεθούν και πωσ η πλόρησ ςυμμετοχό τουσ εύναι απαραύτητη προκειμϋνου να προχωρόςει το ελληνικό πρόγραμμα». Ενώ προςϋθετε: «Ενθαρρύνω όλουσ τουσ επενδυτϋσ να ςυμμετϊςχουν εθελοντικϊ, η ςυνειςφορϊ του ιδιωτικού τομϋα ςυνιςτϊ αναπόςπαςτο ςτοιχεύο για τη διαςφϊλιςη τησ μελλοντικόσ βιωςιμότητασ του ελληνικού χρϋουσ και τελικϊ αποφαςιςτικό ςυμβολό ςτη χρηματοοικονομικό ςταθερότητα ςε όλη την Ευρωζώνη». Οι προςπϊθειεσ αυτϋσ εύχαν ςαν αποτϋλεςμα το ποςοςτό ςυμμετοχόσ των ιδιωτών να ξεπερϊςει το 85%. ύμφωνα με τα επύςημα ςτοιχεύα που ϋδωςε ςτη δημοςιότητα το υπουργεύο Οικονομικών, το χρϋοσ που θα διαγραφεύ θα εύναι ςυνολικού ύψουσ 105 δις. ευρώ. Οι ιδιώτεσ που δϊνειςαν το ελληνικό Δημόςιο ϋχαςαν περύ το 85% τησ διαχρονικόσ αξύασ των χρημϊτων που εύχαν λαμβϊνειν από το κρϊτοσ μασ. Πιο ςυγκεκριμϋνα, το επύςημο κούρεμα επύ τησ ονομαςτικόσ αξύασ ςυμφωνόθηκε τελικϊ ςτο 53%. Ένα ακόμα 32% επαναδανεύςτηκε ςτο κρϊτοσ, με επιτόκια όμωσ χαμηλότερα από τα αρχικϊ. Έτςι, η επιπλϋον απώλεια αυτών των τόκων ανεβϊζει το ποςοςτό του «κουρϋματοσ» ςτο 75% τησ διαχρονικόσ αξύασ των δανεύων. Σα νϋα ομόλογα (ό γραμμϊτια) που πόραν οι δανειςτϋσ του Δημοςύου χϊνουν μϋχρι και το 85% τησ διαχρονικόσ τουσ αξύασ (καθώσ μεταπωλούνται ςε τιμϋσ κοντϊ ςτο 15% τησ ονομαςτικόσ τουσ αξύασ), το ςυνολικό ποςοςτό πραγματικού «κουρϋματοσ» αγγύζει το 85%. Αξύζει να ςημειωθεύ ότι ακόμα και οι δανειςτϋσ τησ Lehman ϋλαβαν από την πτωχευμϋνη εταιρεύα μεγαλύτερο ποςοςτό από αυτό. Σο ύδιο και οι δανειςτϋσ τησ Αργεντινόσ μετϊ την πτώχευςό τησ. Η μόνη διαφορϊ εύναι ότι ςτην περύπτωςη του ελληνικού Δημοςύου η ΕΕ αποφϊςιςε ότι η Ελλϊδα θα πτωχεύςει, αλλϊ ότι δεν θα επιτραπεύ να ειπωθεύ ότι πτώχευςε. Αυτό η απόφαςη, να ονομαςτεύ διϊ «νόμου» η πτώχευςη PSI, εύχε ωσ ςκεπτικό τη μη ενεργοπούηςη των αςφαλύςτρων CDS που εύχαν αγορϊςει όςοι όθελαν εύτε να ποντϊρουν ςτην πτώχευςη του ελληνικού Δημοςύου, εύτε να διαςφαλύςουν τα νώτα τουσ αφού επϋνδυαν ςε ελληνικϊ ομόλογα. Η αγωνύα των αρχών, Ευρώπησ αλλϊ και Αμερικόσ, όταν ότι η πυροδότηςη των CDS θα ϋθετε ςε κύνδυνο τισ τρϊπεζεσ που τα εξϋδωςαν (χωρύσ να ϋχουν τα χρόματα να τα καλύψουν εφόςον ενεργοποιηθούν). Όμωσ ςόμερα διαβϊζουμε ότι το ποςοςτό ςυμμετοχόσ ςτο «κούρεμα», ςτο PSI, θα ξεπερϊςει το 95% με την ενεργοπούηςη 11

13 των ρητρών εκ μϋρουσ του ελληνικού Δημοςύου δηλαδό τον «εξαναγκαςμό ςτην εθελοντικό ςυμμετοχό» όςων δεν ςυμμετεύχαν εθελοντικϊ. Σισ τελευταύεσ εβδομϊδεσ ςυνεπώσ κρύθηκε και αυτό η μϊχη η οπούα αφορούςε εκεύνουσ τουσ επενδυτϋσ οι οπούοι εύχαν αγορϊςει αςφϊλιςτρα κινδύνου (CDS) για τα ελληνικϊ κρατικϊ ομόλογα τα οπούα εν τϋλει ενεργοποιόθηκαν. Οι κϊτοχοι των αςφαλύςτρων κινδύνου εκτιμϊται ότι θα λϊβουν ςυνολικϊ περύπου 2,5 δις. δολ. Οι αναγνώςτεσ θα πρϋπει να θυμούνται ότι το ςυγκεκριμϋνο ζότημα εύχε φτϊςει ςτον παροξυςμό τησ κρύςησ να απειλεύ ακόμα και με κατϊρρευςη το ςύςτημα του ευρώ. Σελικϊ φαύνεται ότι διευθετόθηκε με ομαλό τρόπο. Η πληρωμό των αςφαλύςτρων, η οπούα τουσ προηγούμενουσ μόνεσ εύχε δαιμονοποιηθεύ ότι θα πυροδοτούςε το χϊοσ που όλοι φοβόμαςταν, τελικϊ αποδεύχθηκε ςταγόνα ςτον ωκεανό ςε ςχϋςη με τισ ζημιϋσ που ϋχουν όδη υποςτεύ οι επενδυτϋσ λόγω του προγρϊμματοσ ανταλλαγόσ ελληνικών ομολόγων. 6. Οι εξελίξεισ ςτισ υπόλοιπεσ χώρεσ Η νϋα υνθόκη, το Μνημόνιο 2, ςηματοδοτεύ την αδυναμύα τησ Ευρώπησ να ςτρϋψει πλεονϊζουςεσ αποταμιεύςεισ υπό τη μορφό παραγωγικών (και επικερδών) επενδύςεων ςτισ περιοχϋσ και ςτουσ κλϊδουσ που παρϊγουν ελλεύμματα και χρϋη, οδηγεύ αναπόδραςτα ςε κατϊ τόπουσ κλιμακώςεισ τησ κρύςησ. Σην ύδια ώρα που η Ελλϊδα δεχόταν τα νϋα μϋτρα λιτότητασ και περνούςε τισ πιο κρύςιμεσ ςτιγμϋσ μετϊ το ξϋςπαςμα του 2008, ςτην υπόλοιπη Ευρώπη η κρύςη βϊθαινε. Σουσ μόνεσ που προηγόθηκαν τησ δεύτερησ ελληνικόσ ςύμβαςησ, τα spreads Ιταλύασ και Ιςπανύασ αποκλιμακώθηκαν. Ωςτόςο, το γεγονόσ αυτό δεν ςημαύνει ότι η κατϊςταςη βελτιώθηκε ςτισ δύο αυτϋσ χώρεσ. Η απόκλιςη των αριθμών που προηγουμϋνωσ περιγρϊψαμε ωσ ενδεικτικό τησ βιωςιμότητασ του χρϋουσ μιασ οικονομύασ αποτελούν κόλαφο τόςο για την Ιςπανύα όςο και για την Ιταλύα. Για την ακρύβεια, η απόκλιςό τουσ για τουσ πρώτουσ μόνεσ του 2012 κυμαινόταν γύρω ςτο εξωφρενικό 8%. Η δυνατότητα δανειςμού που θα εύχαν αν δεν παρενϋβαινε η ΕΚΣ τυπώνοντασ χρόμα και δανεύζοντασ ςτισ ιταλο-ιςπανικϋσ τρϊπεζεσ και εκεύνεσ, κατόπιν, ςτα κρϊτη τουσ θα όταν ανύπαρκτη. Αν η ΕΚΣ βϋβαια εύχε κϊνει το ύδιο με την Ελλϊδα τον Μϊρτιο του 2010, ούτε τα ελληνικϊ spreads θα εύχαν τιναχθεύ ςτον αϋρα και ωσ εκ τούτου δεν θα υπόρχε Μνημόνιο. Όμωσ, το γεγονόσ ότι η ΕΚΣ παρεμβαύνει μαζικϊ δανεύζοντασ τισ τρϊπεζεσ, οι οπούεσ με την ςειρϊ τουσ δανεύζουν τα κρϊτη γιατύ δυςτυχώσ αυτό ιςχύει και για τον δημόςιο τομϋα τησ Ιταλύασ και τησ Ιςπανύασ δεν ςημαύνει ότι η κρύςη του ευρώ απεφεύχθη. Απλώσ, μετανϊςτευςε από ϋνα λογιςτικό βιβλύο ςε ϋνα ϊλλο ςε αυτό τησ ΕΚΣ. Εδώ δεν αναφερόμαςτε ςτη γνωςτό αγωνύα ιδύωσ των γερμανών ότι το τύπωμα χρόματοσ θα ανεβϊςει τον πληθωριςμό. ε υφεςιακϋσ περιόδουσ αυτόσ ο κύνδυνοσ εύναι περιοριςμϋνοσ, ϋωσ ανύπαρκτοσ. Σο πρόβλημα αυτό τη ςτιγμό μετατύθεται ςτο εςωτερικό τησ ΕΚΣ, η όποια κρατϊ ϋναν λογαριαςμό για το τι χρωςτϊ η μύα Κεντρικό Σρϊπεζα του ευρωςυςτόματοσ ςτην ϊλλη, διαδικαςύα που περιγρϊψαμε προηγουμϋνωσ. 12

14 Με απλϊ λόγια, οι μη βιώςιμεσ και διαρκώσ διογκούμενεσ ανιςορροπύεσ εντόσ τησ Ευρωζώνησ απλώσ μετανϊςτευςαν από τα spreads ςτο εςωτερικό του ευρωςυςτόματοσ. ε ςυνϊρτηςη με το κακό αυτό κλύμα, η πραγματικό οικονομύα των ελλειμματικών χωρών εύναι αδύνατο να επανακϊμψει. την Ιςπανύα, μετϊ και τισ ςυνεχεύσ πιϋςεισ τησ ΕΚΣ, η κυβϋρνηςη ςυνεχύζει την ξϋφρενη πορεύα προσ την κατϊρρευςη ετοιμϊζοντασ νϋα μϋτρα λιτότητασ πϊνω από 27 δις. ευρώ. τόχοσ εύναι η μεύωςη του ελλεύμματόσ τησ από το 8,5% του ΑΕΠ το 2011 ςτο 3% του ΑΕΠ το 2013, ώςτε να κερδύςει ξανϊ την εμπιςτοςύνη των αγορών. Σην ύδια ώρα η ανεργύα ςτη χώρα ϋφταςε ςτο 22,9%, ενώ οι αναταραχϋσ και οι αντιδρϊςεισ των πολιτών αποκαλύπτουν την πρωτοφανό ϋλλειψη πολιτικόσ ςταθερότητασ ςε όλη την Ευρωζώνη. την Ιταλύα μετϊ τα νϋα μϋτρα λιτότητασ που ψηφύςτηκαν τον Δεκϋμβριο, η ανεργύα διαμορφώθηκε ςτο 9,2%, ςημειώνοντασ νϋο αρνητικό ρεκόρ, καθώσ μϋςα ςε ϋναν χρόνο ο αριθμόσ των ανϋργων αυξόθηκε κατϊ ϊτομα. ύμφωνα με το Ινςτιτούτο τατιςτικόσ τησ Ιταλύασ, πρόκειται για το υψηλότερο ποςοςτό ανεργύασ από το Ενδεικτικό εύναι ότι η ανεργύα εκτοξεύτηκε ςτο 31,1% όςον αφορϊ τισ ηλικύεσ 24 ϋωσ 31 ετών. Σην ύδια ςτιγμό η κυβϋρνηςη του κ. Μόντι επιθυμεύ να ολοκληρώςει τη μεταρρύθμιςη ςτην αγορϊ εργαςύασ ϋωσ τα τϋλη Μαρτύου, με απώτερο ςτόχο τον περιοριςμό των ϋκτακτων μορφών απαςχόληςησ και τη διευκόλυνςη τησ λύςησ των ςχϋςεων εργαςύασ αορύςτου χρόνου. Από την ϊλλη πλευρϊ, η Ιςλανδύα, η οπούα διϊλεξε ϋναν διαφορετικό δρόμο, ςε μια ςυμβολικό κύνηςη που δεύχνει πωσ η χώρα επανακϊμπτει, ανακούνωςε ότι θα αποπληρώςει το ϋνα πϋμπτο τησ χρηματοδοτικόσ ςτόριξησ που ϋλαβε από το ΔΝΣ και τισ κανδιναβικϋσ χώρεσ μετϊ την κατϊρρευςη του τραπεζικού τησ ςυςτόματοσ το Δύνοντασ με αυτό τον τρόπο μια απόδειξη πωσ αν εφαρμοςτούν αποφαςιςτικϋσ πολιτικϋσ εξυγύανςησ, τότε η κϊθε χώρα μπορεύ να πετύχει τουσ ςτόχουσ τησ και να διορθώςει τα λϊθη του παρελθόντοσ. 7. Επίλογοσ Γιατύ η πτώχευςη του ελληνικού Δημοςύου να αποτελϋςει αντικεύμενο ςυνομιλιών, διαβουλεύςεων και ατελεύωτων ςυζητόςεων με τον κ. Dallara (τον εκπρόςωπο των τραπεζιτών); Ποιοσ ο λόγοσ να αντιμετωπιςτούν τα αςφαλιςτικϊ ταμεύα που όταν υποχρεωμϋνα να δανεύζουν το κρϊτοσ μασ ωσ ύςα κι όμοια με τισ ιδιωτικϋσ τρϊπεζεσ που επϋλεγαν να αγορϊζουν ελληνικϊ ομόλογα; Από τη ςτιγμό που και το «κούρεμα» όταν μεγϊλο, επιπϋδου παταγώδουσ πτώχευςησ, αλλϊ και το αν θα πυροδοτηθούν ό όχι τα CDS εύναι ανεξϊρτητο από τισ ςυνομιλύεσ αυτϋσ, δεν υπόρχε κανϋνασ λόγοσ διαπραγματεύςεων με τουσ τραπεζύτεσ. Σρόικα και ελληνικό κυβϋρνηςη ϋπρεπε να αποφαςύςουν ερόμην των δανειςτών του ελληνικού Δημοςύου το βϊθοσ και την κατανομό του κουρϋματοσ ανϊ περύπτωςη (από μεγϊλο κούρεμα για hedge funds μϋχρι μηδενικό για το ΙΚΑ). Σο ότι δεν το ϋκαναν ϋχει μόνο μια εξόγηςη: 13

15 την αγωνύα των πολιτικών μασ, ςτην Ελλϊδα και ςτην Ευρώπη, να διατηρόςουν ανϋπαφεσ τισ πολύ καλϋσ τουσ ςχϋςεισ με τουσ (πτωχευμϋνουσ) τραπεζύτεσ. Ένα «κούρεμα» το οπούο πριν από δύο χρόνια θα όταν λυτρωτικό, ςόμερα αποτελεύ μϋροσ όχι τησ λύςησ αλλϊ του προβλόματοσ. Παρατεύνει την όδη μακρϊ περύοδο ςτη διϊρκεια τησ οπούασ η οικουμϋνη βϊζει ςτο ελληνικό κρϊτοσ την ταμπϋλα «προςεχώσ πτώχευςη». Η ανταλλαγό ομολόγων όμωσ δεν εύναι παιχνύδι, όπωσ απϋδειξε η πρόςφατη ιςτορύα. Σα νϋα ομόλογα αγγλικού Δικαύου βϊζουν την χώρα μασ ςε μια απύςτευτη περιπϋτεια: αποτελούν χρϋοσ το οπούο δεν θα μπορούμε να αποπληρώςουμε και το οπούο δεν θα δικαιούμαςτε να μην αποπληρώςουμε. Αντ αυτού θα ϋπρεπε να ειςηγηθούμε ςτην ΕΕ μια απλό εναλλακτικό λύςη: να διαγραφεύ το 100% αυτών των χρεών (αντύ για το 85% που μόλισ «κουρεύτηκε») και, ςε αντϊλλαγμα, το ελληνικό Δημόςιο να μη δανειςτεύ από την τρόικα για την κϊλυψη των τρεχουςών αναγκών του ελληνικού Δημοςύου. Έτςι, η δημοςιονομικό προςαρμογό θα όταν πιο όπια από αυτόν που προβλϋπουμε ότι θα ακολουθόςει, το χρϋοσ μασ θα όταν λιγότερο αβϊςτακτο απ ό,τι με το PSI, και ο χρόνοσ που θα δινόταν ςτην Ελλϊδα και ςτην Ευρώπη, ϋωσ ότου η τελευταύα επαναςχεδιϊςει το ευρωςύςτημα, περιςςότεροσ. ύνδεςμοι Πηγέσ

Θεςμική Αναμόρφωςη τησ Προ-πτωχευτικήσ Διαδικαςίασ Εξυγίανςησ Επιχειρήςεων

Θεςμική Αναμόρφωςη τησ Προ-πτωχευτικήσ Διαδικαςίασ Εξυγίανςησ Επιχειρήςεων Ενημερωτικό ημείωμα Θεςμική Αναμόρφωςη τησ Προ-πτωχευτικήσ Διαδικαςίασ Εξυγίανςησ Επιχειρήςεων -Σι προβλέπει η νομοθετική ρύθμιςη για την προ-πτωχευτική διαδικαςία εξυγίανςησ επιχειρήςεων; Με την προτεινόμενη

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο κρίςησ: Αύγουςτοσ- επτέμβριοσ 2012

Δελτίο κρίςησ: Αύγουςτοσ- επτέμβριοσ 2012 ΕΠΣΕΜΒΡΙΟ 2012 ΑΝΑΛΤΕΙ / 17 Δελτίο κρίςησ: Αύγουςτοσ- επτέμβριοσ 2012 ΓΙΑΝΗ ΒΑΡΟΤΥΑΚΗ, ΦΡΗΣΟ ΚΟΤΣΟΠΕΣΡΟ, ΣΑΟ ΠΑΣΩΚΟ ΚΑΙ ΛΕΤΣΕΡΗ ΣΕΡΚΕΖΗ ΕΡΕΤΝΗΣΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΗ 1. Ειςαγωγή Ο Αύγουςτοσ και ο Σεπτϋμβριοσ

Διαβάστε περισσότερα

Παθήςεισ του θυροειδή ςε άτομα με ςύνδρομο Down: Πληροφορίεσ για γονείσ και δαςκάλουσ. Τι είναι ο θυροειδήσ αδένασ;

Παθήςεισ του θυροειδή ςε άτομα με ςύνδρομο Down: Πληροφορίεσ για γονείσ και δαςκάλουσ. Τι είναι ο θυροειδήσ αδένασ; Παθήςεισ του θυροειδή ςε άτομα με ςύνδρομο Down: Πληροφορίεσ για γονείσ και δαςκάλουσ Τι είναι ο θυροειδήσ αδένασ; Dr. jennifer Dennis, Ιατρική Σύμβουλοσ του Συλλόγου για το Σύνδρομο Down (1993) Ο αδϋνασ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΟΓΙΚΟΣ ΦΑΡΤΗΣ ΤΟΥ ΣΑΚΦΑΡΩΓΗ ΓΙΑΒΗΤΗ ΣΤΗΝ ΔΛΛΑΓΑ

Ο ΟΓΙΚΟΣ ΦΑΡΤΗΣ ΤΟΥ ΣΑΚΦΑΡΩΓΗ ΓΙΑΒΗΤΗ ΣΤΗΝ ΔΛΛΑΓΑ Ο ΟΓΙΚΟΣ ΦΑΡΤΗΣ ΤΟΥ ΣΑΚΦΑΡΩΓΗ ΓΙΑΒΗΤΗ ΣΤΗΝ ΔΛΛΑΓΑ 1 Ο Σακχαρώδησ Διαβότησ (ΣΔ) εύναι μια μεταβολικό διαταραχό και αποτελεύ ϋνα από τα ςυχνότερα χρόνια νοςόματα και μια από τισ ςημαντικότερεσ αιτύεσ πρόωρησ

Διαβάστε περισσότερα

EETT Δημόςια Διαβούλευςη ςχετικά με την εκχώρηςη δικαιώματων χρήςησ ραδιοςυχνοτήτων ςτη Ζώνη 27,5 29,5 GHz

EETT Δημόςια Διαβούλευςη ςχετικά με την εκχώρηςη δικαιώματων χρήςησ ραδιοςυχνοτήτων ςτη Ζώνη 27,5 29,5 GHz EETT Δημόςια Διαβούλευςη ςχετικά με την εκχώρηςη δικαιώματων χρήςησ ραδιοςυχνοτήτων ςτη Ζώνη 27,5 29,5 GHz 1. Περί των Τύπων των Υπηρεςιών και των Δικτύων Η οικονομικώσ αποτελεςματικό χρόςη του φϊςματοσ

Διαβάστε περισσότερα

Το παζάρι των λοιμώξεων ςτον 'κατεχόμενο' κόςμο των χρηςτών

Το παζάρι των λοιμώξεων ςτον 'κατεχόμενο' κόςμο των χρηςτών Το παζάρι των λοιμώξεων ςτον 'κατεχόμενο' κόςμο των χρηςτών "Η κρυμϋνη και ξεχαςμϋνη μϊςτιγα". Αυτόσ όταν ο τύτλοσ του εξαιρετικού ντοκυμαντϋρ που φτιϊχτηκε από το ουηδικό ωματεύο χρηςτών για να φϋρει

Διαβάστε περισσότερα

υλλογικέσ διαπραγματεύςεισ και προςδιοριςτικοί παράγοντεσ τησ ανταγωνιςτικότητασ

υλλογικέσ διαπραγματεύςεισ και προςδιοριςτικοί παράγοντεσ τησ ανταγωνιςτικότητασ ΕΠΣΕΜΒΡΙΟ 2011 ΑΝΑΛΤΕΙ / 7 υλλογικέσ διαπραγματεύςεισ και προςδιοριςτικοί παράγοντεσ τησ ανταγωνιςτικότητασ ΓΕΩΡΓΙΟ ΑΡΓΕΙΣΗ ΕΡΕΤΝΗΣΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΜΑΚΡΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΤΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤ ΜΕΣΑΧΗΜΑΣΙΜΟΤ Ειςήγηςη

Διαβάστε περισσότερα

Πωσ αλλάζει τη Μεςόγειο το ενεργειακό παζλ

Πωσ αλλάζει τη Μεςόγειο το ενεργειακό παζλ Πωσ αλλάζει τη Μεςόγειο το ενεργειακό παζλ Τουσ τελευταύουσ μόνεσ κυοφορούνται εξελύξεισ προσ την κατεύθυνςη επύλυςησ διαφόρων ζητημϊτων που ταλανύζουν την ανατολικό Μεςόγειο και τη Μϋςη Ανατολό. Η παρατεταμϋνη

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήσης των Εργαλείων Αναγνώρισης Χαρισματικών Μαθητών στα Μαθηματικά

Εγχειρίδιο Χρήσης των Εργαλείων Αναγνώρισης Χαρισματικών Μαθητών στα Μαθηματικά Εγχειρίδιο Χρήσης των Εργαλείων Αναγνώρισης Χαρισματικών Μαθητών στα Μαθηματικά ΕΓΦΕΙΡΙΔΙΟ ΦΡΗΗ ΕΡΓΑΛΕΙΨΝ ΑΝΑΓΝΨΡΙΗ ΕΙΑΓΨΓΗ Η ύπαρξη ϋγκυρων και αξιόπιςτων εργαλεύων αναγνώριςησ χαριςματικών μαθητών κρύνεται

Διαβάστε περισσότερα

Ενημερωτικό Σημεύωμα για το Ειδικό Καθεςτώσ τησ Επιχειρηματικότητασ των Νϋων του Επενδυτικού Νόμου 3908/2011, για το ϋτοσ 2011

Ενημερωτικό Σημεύωμα για το Ειδικό Καθεςτώσ τησ Επιχειρηματικότητασ των Νϋων του Επενδυτικού Νόμου 3908/2011, για το ϋτοσ 2011 Ενημερωτικό Σημεύωμα για το Ειδικό Καθεςτώσ τησ Επιχειρηματικότητασ των Νϋων του Επενδυτικού Νόμου 3908/2011, για το ϋτοσ 2011 Με το ειδικό καθεςτώσ ενιςχύςεων τησ Επιχειρηματικότητασ των Νϋων ενιςχύονται

Διαβάστε περισσότερα

ELIAMEP Briefing Notes 08/2012 Ιανουάριος 2012

ELIAMEP Briefing Notes 08/2012 Ιανουάριος 2012 ELIAMEP Briefing Notes 08/2012 Ιανουάριος 2012 Μετανάστευση και κρίση στην ελληνική κοινωνία: οι παράμετροι ενός απεγκλωβισμού Δρ. Θάνος Μαρούκης Ερευνητής Β, ΕΛΙΑΜΕΠ Η ελληνικό πολιτικό για την μετανϊςτευςη

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΟΜΝΗΜΑ. Επεξήγηςη Συντμήςεων: Α.Φ.= Αυτιςτικό Φάςμα - Π.Σ.= Παράλληλη Στήριξη

ΤΠΟΜΝΗΜΑ. Επεξήγηςη Συντμήςεων: Α.Φ.= Αυτιςτικό Φάςμα - Π.Σ.= Παράλληλη Στήριξη www.asperger.gr Κωνσταντινοσπόλεως 29 155.62 Χολαργός Τηλ. 210.6535666 info@asperger.gr Α.Π. 7331/7-7-2010 Χολαργόσ, 28 Ιουνύου 2010 ΤΠΟΜΝΗΜΑ Θέμα: «Κατάργηςη τησ παράνομησ και αντιςυνταγματικήσ εγκυκλίου

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΛΕΤΙΝΑ ΠΟΛΙΣΙΣΙΚΗ ΠΡΩΣΕΤΟΤΑ ΣΗ ΕΤΡΩΠΗ 2021

Η ΕΛΕΤΙΝΑ ΠΟΛΙΣΙΣΙΚΗ ΠΡΩΣΕΤΟΤΑ ΣΗ ΕΤΡΩΠΗ 2021 Η ΕΛΕΤΙΝΑ ΠΟΛΙΣΙΣΙΚΗ ΠΡΩΣΕΤΟΤΑ ΣΗ ΕΤΡΩΠΗ 2021 Πριν από τρεισ δεκαετύεσ, με εφαλτόριο την πρωτοβουλύα τησ ηθοποιού Μελύνασ Μερκούρη, που εκεύνη την εποχό όταν η Ελληνύδα Τπουργόσ Πολιτιςμού, η Ευρωπαώκό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΤΕΙ / 12. Οικονομικό κρύςη και μϋθοδοι αναζότηςησ εργαςύασ

ΑΝΑΛΤΕΙ / 12. Οικονομικό κρύςη και μϋθοδοι αναζότηςησ εργαςύασ ΑΠΡΙΛΙΟ 2012 ΑΝΑΛΤΕΙ / 12 Οικονομικό κρύςη και μϋθοδοι αναζότηςησ εργαςύασ ΑΓΓΕΛΟ ΕΤΣΡΑΣΟΓΛΟΤ ΕΡΕΤΝΗΣΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΑΠΑΧΟΛΗΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΙΑΚΩΝ ΧΕΕΩΝ Περιεχόμενα 1. Ειςαγωγό... 2 2. Η θεωρητικό τεκμηρύωςη των μεθόδων

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνικόσ Μαγειρικόσ Τϋχνησ Αρχιμϊγειρασ (Chef) Β Εξϊμηνο

Τεχνικόσ Μαγειρικόσ Τϋχνησ Αρχιμϊγειρασ (Chef) Β Εξϊμηνο Τεχνικόσ Μαγειρικόσ Τϋχνησ Αρχιμϊγειρασ (Chef) Β Εξϊμηνο 1 Οριςμοί Ζννοια τησ Λογιςτικήσ Εύναι μϋςο παροχόσ οικονομικών πληροφοριών προσ διϊφορεσ ομϊδεσ ενδιαφερομϋνων για την πορεύα μιασ επιχεύρηςησ που

Διαβάστε περισσότερα

Θϋμα: Άνιςη μεταχεύριςη των ανθρώπων με τετραπληγύα, απώλεια ακοόσ ό ϐραςησ ςτο νϋο νομοςχϋδιο ΕΑΕ.

Θϋμα: Άνιςη μεταχεύριςη των ανθρώπων με τετραπληγύα, απώλεια ακοόσ ό ϐραςησ ςτο νϋο νομοςχϋδιο ΕΑΕ. Αθόνα, 15 Μαύου 2014 Η παρακάτω επιςτολή, εςτάλη μέςω φαξ και μέςω email ςτον Προΰςτάμενο τησ Διεύθυνςησ Ειδικήσ Αγωγήσ κο Λολίτςα, την Τρίτη 14 Μααου 2014. Παρακαλούμε να ςτηρίξετε με την υπογραφή ςασ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΣΡΟΦΗ ΚΑΣΑ ΣΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΟΤ ΘΗΛΑΜΟΤ ΣΖΕΛΑΛΗ ΑΝΑΣΑΙΑ ΜΑΙΑ ΙΠΠΟΚΡΑΣΕΙΟ Γ.Π.Ν.Θ.

ΔΙΑΣΡΟΦΗ ΚΑΣΑ ΣΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΟΤ ΘΗΛΑΜΟΤ ΣΖΕΛΑΛΗ ΑΝΑΣΑΙΑ ΜΑΙΑ ΙΠΠΟΚΡΑΣΕΙΟ Γ.Π.Ν.Θ. ΔΙΑΣΡΟΦΗ ΚΑΣΑ ΣΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΟΤ ΘΗΛΑΜΟΤ ΣΖΕΛΑΛΗ ΑΝΑΣΑΙΑ ΜΑΙΑ ΙΠΠΟΚΡΑΣΕΙΟ Γ.Π.Ν.Θ. Σϐςο κατϊ τη διϊρκεια τησ εγκυμοςϑνησ ϐςο και κατϊ τη διϊρκεια του θηλαςμοϑ οι γυναύκεσ δϋχονται πολλϋσ ςυμβουλϋσ για τη

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο κρίςησ: Μάιοσ 2012

Δελτίο κρίςησ: Μάιοσ 2012 ΜΑΪΟ 2012 ΑΝΑΛΤΕΙ / 14 Δελτίο κρίςησ: Μάιοσ 2012 ΓΙΑΝΗ ΒΑΡΟΤΥΑΚΗ, ΦΡΗΣΟ ΚΟΤΣΟΠΕΣΡΟ, ΣΑΟ ΠΑΣΨΚΟ ΚΑΙ ΛΕΤΣΕΡΗ ΣΕΡΚΕΖΗ ΕΡΕΤΝΗΣΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΗ 1. Ειςαγωγή Σον Μϊιο του 2012 ςυμπληρώνονται δϑο χρϐνια

Διαβάστε περισσότερα

Η πρακτικό τησ διεύρυνςησ και το μϋλλον τησ ΕΕ

Η πρακτικό τησ διεύρυνςησ και το μϋλλον τησ ΕΕ 1 Η πρακτικό τησ διεύρυνςησ και το μϋλλον τησ ΕΕ Δρ. Ιωϊννησ Παρύςησ 1 yiannis@parisi.g http://parisis.wordpress.com Ειςαγωγό Για 50 χρόνια, υπό την ςκϋπη τησ αμερικανικόσ ομπρϋλασ αςφϊλειασ, η Ευρώπη

Διαβάστε περισσότερα

1. ΕΙΑΓΩΓΗ ~ 1 ~ τυλιανού. 1 Σο ςχϋδιο μαθόματοσ ςυζητόθηκε με το ςύμβουλο του μαθόματοσ τησ Νϋασ Ελληνικόσ Γλώςςασ κ. Μϊριο

1. ΕΙΑΓΩΓΗ ~ 1 ~ τυλιανού. 1 Σο ςχϋδιο μαθόματοσ ςυζητόθηκε με το ςύμβουλο του μαθόματοσ τησ Νϋασ Ελληνικόσ Γλώςςασ κ. Μϊριο ΔΙΚΣΤΟ ΤΝΕΡΓΑΙΑ ΧΟΛΕΙΩΝ ΔΗΜΟΣΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ Οικείοσ επιθεωρητήσ: Δρ Ανδρέασ Κυθραιώτησ Α' ΔΗΜΟΣΙΚΟ ΧΟΛΕΙΟ ΓΕΡΙΟΤ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΤΝΑΝΣΗΗ ΔΙΕΤΘΤΝΣΩΝ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΩΝ ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Απολυτόριεσ Εξετϊςεισ Ημερόςιων Γενικών Λυκεύων. Εξεταζόμενο Μϊθημα: Νεοελληνική Γλώςςα, Ημ/νύα: 14 Μαύου 2010. Ενδεικτικέσ Απαντήςεισ Θεμάτων

Απολυτόριεσ Εξετϊςεισ Ημερόςιων Γενικών Λυκεύων. Εξεταζόμενο Μϊθημα: Νεοελληνική Γλώςςα, Ημ/νύα: 14 Μαύου 2010. Ενδεικτικέσ Απαντήςεισ Θεμάτων Απολυτόριεσ Εξετϊςεισ Ημερόςιων Γενικών Λυκεύων Εξεταζόμενο Μϊθημα: Νεοελληνική Γλώςςα, Ημ/νύα: 14 Μαύου 2010 Ενδεικτικέσ Απαντήςεισ Θεμάτων Α1 Σε μια ανϊλυςη ςχετικϊ με την αυτομόρφωςη, η ςυγγραφϋασ πραγματεύεται

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΣΙΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΦΙΛΑΝΑΓΝΩΙΑ «Νηπίων αναγνώσματα και βιβλιοκαμώματα»

ΠΟΛΙΣΙΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΦΙΛΑΝΑΓΝΩΙΑ «Νηπίων αναγνώσματα και βιβλιοκαμώματα» ΠΟΛΙΣΙΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΦΙΛΑΝΑΓΝΩΙΑ «Νηπίων αναγνώσματα και βιβλιοκαμώματα» Τπεύθυνη εκπαιδευτικόσ : ΕΤΘΤΜΙΑ ΣΑΤΡΟΘΕΟΔΩΡΟΤ υνεργαζόμενη εκπαιδευτικόσ: ΜΑΡΙΑ ΚΛΕΙΔΕΡΗ 28 ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ τμόμα ολοόμερο ςχολ.

Διαβάστε περισσότερα

OPOI YMMETOXH ΔIAΓΩNIMOY «ΠΡΩΣΗ ΓΡΑΜΜΗ»

OPOI YMMETOXH ΔIAΓΩNIMOY «ΠΡΩΣΗ ΓΡΑΜΜΗ» OPOI YMMETOXH ΔIAΓΩNIMOY «ΠΡΩΣΗ ΓΡΑΜΜΗ» Η ανώνυμη εταιρύα με την επωνυμύα «ΕΙΔΗΕΙ ΝΣΟΣ ΚΟΜ ΑΝΩΝΤΜΗ ΣΗΛΕΟΠΣΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΣΑΙΡΙΑ ΠΑΡΟΦΗ ΠΛΗΡΟΥΟΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΗ», που εδρεύει ςτο Ν. Υϊληρο Αττικόσ, οδόσ

Διαβάστε περισσότερα

υγγραφϋασ: Ειςαγωγό Τόμος VΙII Τεύχος 4

υγγραφϋασ: Ειςαγωγό Τόμος VΙII Τεύχος 4 ISSN: 1790-6881 Τόμος VΙII Τεύχος 4 Η Ελλϊδα μετϊ την κρύςη* υγγραφϋασ: Καθηγητόσ Γκύκασ Α. Φαρδούβελησ Οικονομικόσ Σύμβουλοσ Ομίλου& Επικεφαλήσ Οικονομικών Ερευνών Ανακοίνωςη ςτο Επιςτημονικό Συμπόςιο:

Διαβάστε περισσότερα

Επίδραςη του κτηριού Ματςάγγου ςτην πόλη του Βόλου καθώσ και ςτην κοινωνία του

Επίδραςη του κτηριού Ματςάγγου ςτην πόλη του Βόλου καθώσ και ςτην κοινωνία του ειε Επίδραςη του κτηριού Ματςάγγου ςτην πόλη του Βόλου καθώσ και ςτην κοινωνία του Η ανϊπτυξη τησ βιομηχανύασ Ματςϊγγου για τον Βόλο, το νομό Μαγνηςύασ και την Ελλϊδα, όταν τόςο ςημαντικό όςο και για την

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΜΥΑΝΙΗ ΠΕΡΙΣΑΣΙΚΩΝ ΒΙΑ Ε ΠΑΙΔΙΑ ΦΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΕΥΗΒΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ Ω ΑΠΟΣΕΛΕΜΑ ΣΗ ΕΩΣΕΡΙΚΗ ΜΕΣΑΝΑΣΕΤΗ ΠΡΟΣΑΕΙ ΠΑΡΕΜΒΑΕΩΝ.

Η ΕΜΥΑΝΙΗ ΠΕΡΙΣΑΣΙΚΩΝ ΒΙΑ Ε ΠΑΙΔΙΑ ΦΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΕΥΗΒΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ Ω ΑΠΟΣΕΛΕΜΑ ΣΗ ΕΩΣΕΡΙΚΗ ΜΕΣΑΝΑΣΕΤΗ ΠΡΟΣΑΕΙ ΠΑΡΕΜΒΑΕΩΝ. Η ΕΜΥΑΝΙΗ ΠΕΡΙΣΑΣΙΚΩΝ ΒΙΑ Ε ΠΑΙΔΙΑ ΦΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΕΥΗΒΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ Ω ΑΠΟΣΕΛΕΜΑ ΣΗ ΕΩΣΕΡΙΚΗ ΜΕΣΑΝΑΣΕΤΗ ΠΡΟΣΑΕΙ ΠΑΡΕΜΒΑΕΩΝ Κων/νος Καλέμης Το φαινόμενο τησ εςωτερικόσ μετανϊςτευςησ ενδιαφϋρον για την χώρα. παρουςιϊζει

Διαβάστε περισσότερα

Διαμοιραςμόσ Υποδομών ΤΠΕ ωσ μοχλόσ τοπικόσ και περιφερειακόσ ανϊπτυξησ

Διαμοιραςμόσ Υποδομών ΤΠΕ ωσ μοχλόσ τοπικόσ και περιφερειακόσ ανϊπτυξησ Διαμοιραςμόσ Υποδομών ΤΠΕ ωσ μοχλόσ τοπικόσ και περιφερειακόσ ανϊπτυξησ Το Σεμινϊριο τησ Ερμούπολησ για την Κοινωνύα τησ Πληροφορύασ 2014 Τύτλοσ ςεμιναρύου: Ο ρόλοσ τησ τεχνολογύασ και τησ καινοτόμου επιχειρηματικότητασ

Διαβάστε περισσότερα

Ο τύτλοσ και μόνο, εύναι αρκετόσ για να δηλώςει την διαφορετικότητα τησ αναπτυςςόμενησ αλυςύδασ ZIO PEPPE Pizza al metro. Όλα ξεκύνηςαν το 1996 ςτη

Ο τύτλοσ και μόνο, εύναι αρκετόσ για να δηλώςει την διαφορετικότητα τησ αναπτυςςόμενησ αλυςύδασ ZIO PEPPE Pizza al metro. Όλα ξεκύνηςαν το 1996 ςτη 1 Ο τύτλοσ και μόνο, εύναι αρκετόσ για να δηλώςει την διαφορετικότητα τησ αναπτυςςόμενησ αλυςύδασ ZIO PEPPE Pizza al metro. Όλα ξεκύνηςαν το 1996 ςτη Ρόδο, όταν για πρώτη φορϊ η κα Κωνςταντύνα Θεοδωροπούλου,

Διαβάστε περισσότερα

Γάμος, Διαζύγιο και Τάντρα

Γάμος, Διαζύγιο και Τάντρα Γάμος, Διαζύγιο και Τάντρα SAMAEL AUN WEOR 2 Γάμος, Διαζύγιο και Τάντρα SAMAEL AUN WEOR 3 4 Γάμος, Διαζύγιο και Τάντρα Εύναι αξιοθρόνητη, η παρακμό των καλών εθύμων ςτισ χώρεσ που καυχώνται ότι εύναι πολιτιςμϋνεσ.

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγόσ πουδών 2014-2015

Οδηγόσ πουδών 2014-2015 Οδηγόσ πουδών 2014-2015 ΕΞ ΑΠΟΣΑΕΨ ΕΠΙΜΟΡΥΨΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Νεοελληνικό Λογοτεχνύα & Χηφιακϋσ Σεχνολογύεσ» ΚΕΝΣΡΟ ΔΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΗΗ ΕΡΓΑΣΗΡΙΟ ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΥΙΛΟΛΟΓΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΙΨΑΝΝΙΝΨΝ Ειςαγωγικϊ τοιχεύα

Διαβάστε περισσότερα

Αρχϋσ του NCTM. Αρχϋσ του NCTM. Αρχϋσ του NCTM. Διδακτικό Μαθηματικών ΙΙ. Μϊθημα 9 ο Αξιολόγηςη

Αρχϋσ του NCTM. Αρχϋσ του NCTM. Αρχϋσ του NCTM. Διδακτικό Μαθηματικών ΙΙ. Μϊθημα 9 ο Αξιολόγηςη Διδακτικό Μαθηματικών ΙΙ Μϊθημα 9 ο Αξιολόγηςη 1. Μαθηματικϊ: περιεχόμενο ςχολικών Μαθηματικών διϊρθρωςη «ύλησ» η αξιολόγηςη ςυνόθωσ επικεντρώνεται ςε ανϊκληςη αςύνδετων πληροφοριών και λεπτομερειών. Αντύ

Διαβάστε περισσότερα

Μαύροσ Γιϊννησ Μαθηματικόσ

Μαύροσ Γιϊννησ Μαθηματικόσ Μαύροσ Γιϊννησ Μαθηματικόσ Ποιοσ εύναι ο οριςμόσ του ςυνόλου; Γιατύ μαθαύνουμε οριςμούσ; Αν ςκεφτεύ κανεύσ ότι τα μαθηματικϊ εύναι μια γλώςςα, όπωσ τα ελληνικϊ ό τα αγγλικϊ, και ο ςκοπόσ τησ εύναι να διευκολύνει

Διαβάστε περισσότερα

Δομή και ςτρατηγική των ελαιοκομικών ςυνεταιριςμών τησ Περιφέρειασ Κρήτησ. 1

Δομή και ςτρατηγική των ελαιοκομικών ςυνεταιριςμών τησ Περιφέρειασ Κρήτησ. 1 Δομή και ςτρατηγική των ελαιοκομικών ςυνεταιριςμών τησ Περιφέρειασ Κρήτησ. 1 Σχετικά με την Μελέτη H Ευρωπαώκό Επιτροπό, ςε μια προςπϊθεια να ενιςχύςει την ανταγωνιςτικότητα των επιχειρόςεων που ςυμμετϋχουν

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΚ Πϊτρασ Σεχνικόσ Σουριςτικών Μονϊδων και Επιχειρόςεων Υιλοξενύασ & Διούκηςη Επιχειρόςεων

ΙΕΚ Πϊτρασ Σεχνικόσ Σουριςτικών Μονϊδων και Επιχειρόςεων Υιλοξενύασ & Διούκηςη Επιχειρόςεων ΙΕΚ Πϊτρασ Σεχνικόσ Σουριςτικών Μονϊδων και Επιχειρόςεων Υιλοξενύασ & Διούκηςη Επιχειρόςεων Διούκηςη Επιχειρόςεων Ι Α Εξϊμηνο 1 Ειςαγωγικϋσ Έννοιεσ Έννοια τησ Οργϊνωςησ Οργϊνωςη εύναι μια διακριτό κοινωνικό

Διαβάστε περισσότερα

Με τον όρο <<ΚΡΙΗ>>, περιγράφεται ςυνήθωσ μια απρόβλεπτη κατάςταςη, η οποία χαρακτηρίζεται από ένταςη και αναςφάλεια και μπορεί να αφορά το άτομο,

Με τον όρο <<ΚΡΙΗ>>, περιγράφεται ςυνήθωσ μια απρόβλεπτη κατάςταςη, η οποία χαρακτηρίζεται από ένταςη και αναςφάλεια και μπορεί να αφορά το άτομο, Με τον όρο , περιγράφεται ςυνήθωσ μια απρόβλεπτη κατάςταςη, η οποία χαρακτηρίζεται από ένταςη και αναςφάλεια και μπορεί να αφορά το άτομο, την οικογένεια, τον οργανιςμό, την κοινωνία, τουσ θεςμούσ,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΟΜΗ ΚΑΝΟΝΕ ΝΕΟΤ ΣΙΜΟΛΟΓΙΟΤ ΑΠΡΙΛΙΟ 2015

ΔΟΜΗ ΚΑΝΟΝΕ ΝΕΟΤ ΣΙΜΟΛΟΓΙΟΤ ΑΠΡΙΛΙΟ 2015 Ι. ΓΕΨΓΡΑΥΙΚΕ ΠΕΡΙΟΦΕ Για την χρόςη του Σιμολογύου Αυτοκινότων, η χώρα χωρύζεται ςτισ παρακϊτω γεωγραφικϋσ περιοχϋσ: 1. ΑΣΣΙΚΗ & ΝΗΙΑ ΑΡΓΟΑΡΨΝΙΚΟΤ 2. ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ 3. ΑΦΑΪΑ-ΚΟΡΙΝΘΙΑ-ΒΟΙΨΣΙΑ-ΕΤΒΟΙΑ 4. ΚΡΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Κυκλοφορία και Ποιότητα Αέρα ςτη Θεςςαλονίκη Ν. Μουςιόπουλοσ

Κυκλοφορία και Ποιότητα Αέρα ςτη Θεςςαλονίκη Ν. Μουςιόπουλοσ Κυκλοφορία και Ποιότητα Αέρα ςτη Θεςςαλονίκη Ν. Μουςιόπουλοσ Laboratory Profile: 3 Faculty Members 7 Senior Researchers 2 Technicians 12 PhD candidates 7 Other Co-workers 11 Pre-graduate Courses Research

Διαβάστε περισσότερα

Case Studies. χρειάζεται να προςλάβουμε εμείσ άνθρωπο να ςυντηρεί τουσ servers». Επιτεύχθηκε μια επεκτϊςιμη λύςη με γρόγορη προςαρμογό των χρηςτών.

Case Studies. χρειάζεται να προςλάβουμε εμείσ άνθρωπο να ςυντηρεί τουσ servers». Επιτεύχθηκε μια επεκτϊςιμη λύςη με γρόγορη προςαρμογό των χρηςτών. Case Studies Εταιρεία: S&B Industrial Minerals Κλάδοσ: Εξόρυξη και Επεξεργαςύα ορυκτών και μεταλλευμϊτων Περιγραφή: Η S&B Industrial Minerals εύναι ϋνασ διεθνόσ όμιλοσ εταιρειών, που αξιοποιεύ τισ δυνατότητεσ

Διαβάστε περισσότερα

Μαθηματικϊ Γ' Ενιαύου Λυκεύου (μϊθημα κατεύθυνςησ)

Μαθηματικϊ Γ' Ενιαύου Λυκεύου (μϊθημα κατεύθυνςησ) Μαθηματικϊ Γ' Ενιαύου Λυκεύου (μϊθημα κατεύθυνςησ) : 1. ΤΝΑΡΣΗΕΙ Ορύζουν και να αναγνωρύζουν μια ςύνθετη ςυνϊρτηςη 2 1.1 Επανϊληψη Εκφρϊζουν μια ςύνθετη ςυνϊρτηςη ωσ ςύνθεςη ϊλλων ςυναρτόςεων Ορύζουν και

Διαβάστε περισσότερα

A1. Να γρϊψετε την περύληψη του κειμϋνου που ςασ δόθηκε (100-120 λϋξεισ). Μονάδεσ 25

A1. Να γρϊψετε την περύληψη του κειμϋνου που ςασ δόθηκε (100-120 λϋξεισ). Μονάδεσ 25 ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕ ΕΞΕΣΑΕΙ Γ ΣΑΞΗ ΗΜΕΡΗΙΟΤ ΚΑΙ Δ ΣΑΞΗ ΕΠΕΡΙΝΟΤ ΓΕΝΙΚΟΤ ΛΤΚΕΙΟΤ ΚΑΙ ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Β ) ΔΕΤΣΕΡΑ 18 ΜΑΪΟΤ 2015 ΕΞΕΣΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ:ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΑ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΕΙΜΕΝΟ: Εμείσ και οι αρχαίοι χώροι

Διαβάστε περισσότερα

Το Νέο Εκπαιδευηικό Σύζηημα

Το Νέο Εκπαιδευηικό Σύζηημα ελύδα1 Το Νέο Εκπαιδευηικό Σύζηημα Από το ςχολικό ϋτοσ 2013-2014 και για τουσ μαθητϋσ που φοιτούν ςτην Α Λυκεύου ϋχει τεθεύ ςε ιςχύ το νϋο αναλυτικό πρόγραμμα. τόχοσ των αλλαγών εύναι να ενδυναμωθούν τα

Διαβάστε περισσότερα

Ελλά δά, Κυ προσ κάι Ιςράη λ: Μεςοπρο θεςμεσ Ευκάιρι εσ κάι Απειλε σ γιά την Ελληνικη Εξωτερικη Πολιτικη

Ελλά δά, Κυ προσ κάι Ιςράη λ: Μεςοπρο θεςμεσ Ευκάιρι εσ κάι Απειλε σ γιά την Ελληνικη Εξωτερικη Πολιτικη Ελλά δά, Κυ προσ κάι Ιςράη λ: Μεςοπρο θεςμεσ Ευκάιρι εσ κάι Απειλε σ γιά την Ελληνικη Εξωτερικη Πολιτικη Ιλζηηηνύην Δηεζλώλ Σρέζεσλ Τνκέαο Επξώ-Αηιαληηθώλ Μειεηώλ: Οκάδα Εηδηθώλ Θεκάησλ 2013 κοπόσ τησ

Διαβάστε περισσότερα

Κ Ι Ν Η Σ E Ε Π Ι Κ Ο Ι Ν Ψ Ν I Ε:

Κ Ι Ν Η Σ E Ε Π Ι Κ Ο Ι Ν Ψ Ν I Ε: Ίδρυμα Οικονομικών & Βιομηχανικών Ερευνών Κ Ι Ν Η Σ E Ε Π Ι Κ Ο Ι Ν Ψ Ν I Ε: Κ Α Σ Α Λ Τ Σ Η Σ Ο Ν E Ο Α Ν Α Π Σ Τ Ξ Ι Α Κ Ο Τ Π O Δ Ε Ι Γ Μ Α Σ Η Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Α Οκτώβριοσ 2010 Σο IOBE

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ ΕΡΓΑΙΑ: «ΕΠΙΛΗΨΙΑ»

ΘΕΜΑ ΕΡΓΑΙΑ: «ΕΠΙΛΗΨΙΑ» ΑΡΙΣΟΣΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΥΙΛΟΟΥΙΚΗ ΦΟΛΗ ΣΜΗΜΑ ΥΙΛΟΟΥΙΑ- ΠΑΙΔΑΓΨΓΙΚΗ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΓΨΓΗ ΣΗ ΤΓΕΙΑ ΔΙΔΑΚΟΤΑ: Κα ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΟΠΟΤΛΟΤ ΘΕΜΑ ΕΡΓΑΙΑ: «ΕΠΙΛΗΨΙΑ» Υοιτότρια: Κωνςταντύνα Μπαλτϊ ΚΑΡΠΕΝΗΙ 2012 Σι

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΣΙΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ: ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΝΟΗΛΕΤΣΙΚΗ

ΘΕΜΑΣΙΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ: ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΝΟΗΛΕΤΣΙΚΗ ΘΕΜΑΣΙΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ: ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΝΟΗΛΕΤΣΙΚΗ 3/3/2015 : Διαταραχές στη λήψη τροφής (Γούλα Αγγελικό, Μακρό οφύα, Αμαραντύδη Γεωργύα, Καραλό Μαρύα). ΝΟΗΛΕΤΣΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ Γ.Ν. ΑΜΥΙΑ Ψυχογενόσ διατροφικϋσ διαταραχϋσ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΛΗΗ ΕΚΔΗΛΩΗ ΕΝΔΙΑΥΕΡΟΝΣΟ ΓΙΑ ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΑΕΩΝ ΠΡΟ ΤΝΑΨΗ ΈΩ ΔΤΟ (2) ΤΜΒΑΕΩΝ ΜΙΘΩΗ ΕΡΓΟΤ ΙΔΙΩΣΙΚΟΤ ΔΙΚΑΙΟΤ (κωδ.: 61Μ)

ΠΡΟΚΛΗΗ ΕΚΔΗΛΩΗ ΕΝΔΙΑΥΕΡΟΝΣΟ ΓΙΑ ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΑΕΩΝ ΠΡΟ ΤΝΑΨΗ ΈΩ ΔΤΟ (2) ΤΜΒΑΕΩΝ ΜΙΘΩΗ ΕΡΓΟΤ ΙΔΙΩΣΙΚΟΤ ΔΙΚΑΙΟΤ (κωδ.: 61Μ) 1 ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ, ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΚΑΙ ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ ΚΕΝΣΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΑ Καραμαούνα 1, Πλατεύα κρα 55132 Καλαμαριϊ Θεςςαλονύκησ Σηλ.: +30 2310 459101 Υαξ: +30 2310 459107 e-mail: centre@komvos.edu.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΒΑΗ ΔΙΑΝΟΜΗ ΤΛΙΚΟΤ ΣΟ ΔΙΚΣΤΟ ΠΡΑΚΣΟΡΩΝ ΣΗ ΟΠΑΠ

ΤΜΒΑΗ ΔΙΑΝΟΜΗ ΤΛΙΚΟΤ ΣΟ ΔΙΚΣΤΟ ΠΡΑΚΣΟΡΩΝ ΣΗ ΟΠΑΠ ΤΜΒΑΗ ΔΙΑΝΟΜΗ ΤΛΙΚΟΤ ΣΟ ΔΙΚΣΤΟ ΠΡΑΚΣΟΡΩΝ ΣΗ ΟΠΑΠ το Περιςτϋρι ςόμερα, την... μεταξύ των κϊτωθι ςυμβαλλομϋνων... ςυμφωνόθηκαν, ςυνομολογόθηκαν και ϋγιναν αμοιβαύα αποδεκτϊ τα εξόσ: ΠΡΟΟΙΜΙΟ Η Διεύθυνςη

Διαβάστε περισσότερα

Η κατανομή των ηπείρων και των θαλασσών Ωκεανοί και θάλασσες

Η κατανομή των ηπείρων και των θαλασσών Ωκεανοί και θάλασσες Η κατανομή των ηπείρων και των θαλασσών Ωκεανοί και θάλασσες ΟΜΑΔΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Ράλια Θωμά, ΠΕ 70 ΣΧΟΛΕΙΟ Γημοηικό σολείο Βαζιλικών αλαμίναρ Σαλαμίνα, 20 Απριλίοσ 2015 1. ςνοπηική πεπιγπαθή ηηρ ανοισηήρ εκπαιδεςηικήρ

Διαβάστε περισσότερα

Ένασ άνθρωποσ που δεν ςτοχάζεται για τον εαυτό του δεν ςτοχάζεται καθόλου». Oscar Wilde

Ένασ άνθρωποσ που δεν ςτοχάζεται για τον εαυτό του δεν ςτοχάζεται καθόλου». Oscar Wilde Ένασ άνθρωποσ που δεν ςτοχάζεται για τον εαυτό του δεν ςτοχάζεται καθόλου». Oscar Wilde Σπανάκη Βιργινία Αναπληρώτρια Προϊςταμένη ΚΕ.Δ.Δ.Υ. Ν. Ηρακλείου Τι είναι το θμερολόγιο αναςτοχαςμοφ; Ο όροσ ημερολόγιο

Διαβάστε περισσότερα

Η Ελληνική Κοινωνία. ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΈΡΕΤΝΑ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΣΑ Διδϊςκοντεσ: Χρ. Σςουραμϊνησ Ι. Γουςϋτη Ακαδ.

Η Ελληνική Κοινωνία. ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΈΡΕΤΝΑ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΣΑ Διδϊςκοντεσ: Χρ. Σςουραμϊνησ Ι. Γουςϋτη Ακαδ. Η Ελληνική Κοινωνία ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΈΡΕΤΝΑ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΣΑ Διδϊςκοντεσ: Χρ. Σςουραμϊνησ Ι. Γουςϋτη Ακαδ. Έτοσ: 2010-2011 «Προώποθέςεισ» μιασ επαρκούσ εξέταςησ ενόσ ή περιςςοτέρων κοινωνικών

Διαβάστε περισσότερα

Το Σύμβολο τησ Πίςτεωσ

Το Σύμβολο τησ Πίςτεωσ Το Σύμβολο τησ Πίςτεωσ Σο ύμβολο τησ Πύςτεωσ εύναι ςύντομη ομολογύα τησ πύςτεώσ μασ μϋςα ςτην οπούα παρουςιϊζονται περιληπτικϊ, με ςαφόνεια και αυθεντικϊ τα βαςικϊ δόγματα του χριςτιανιςμού. Σο «Πιςτεύω»

Διαβάστε περισσότερα

1.ΕΘΝΙΚΕ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΣΙΚΕ ΠΑΡΑΔΟΕΙ ΓΙΑ ΣΟΝ ΣΟΚΕΣΟ

1.ΕΘΝΙΚΕ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΣΙΚΕ ΠΑΡΑΔΟΕΙ ΓΙΑ ΣΟΝ ΣΟΚΕΣΟ 1.ΕΘΝΙΚΕ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΣΙΚΕ ΠΑΡΑΔΟΕΙ ΓΙΑ ΣΟΝ ΣΟΚΕΣΟ Ο τοκετόσ εύναι ϋνα ςημαντικό κοινωνικό και ςυναιςθηματικό γεγονόσ όχι μόνο για τη γυναύκα, αλλϊ και για την οικογϋνειϊ τησ και ύςωσ και για ολόκληρη την

Διαβάστε περισσότερα

Ν.Π.Δ.Δ. ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΑΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΤΗ ΔΗΜΟΤ ΝΙΚΑΙΑ-ΑΓ. Ι. ΡΕΝΣΗ

Ν.Π.Δ.Δ. ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΑΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΤΗ ΔΗΜΟΤ ΝΙΚΑΙΑ-ΑΓ. Ι. ΡΕΝΣΗ Ν.Π.Δ.Δ. ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΑΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΤΗ ΔΗΜΟΤ ΝΙΚΑΙΑ-ΑΓ. Ι. ΡΕΝΣΗ ΚΟΙΝΩΥΕΛΗ ΕΠΙΦΕΙΡΗΗ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΝΕΑΠΟΛΗ ΤΚΕΩΝ Δράςθ 1.4/13 «Προαγωγι τθσ διαπολιτιςμικότθτασ ωσ κεμελιϊδουσ μθχανιςμοφ ζνταξθσ των νομίμωσ

Διαβάστε περισσότερα

Ατλαντο-αξονικό αςτϊθεια ςτα ϊτομα με ςύνδρομο Ντϊουν: Πληροφορύεσ για γονεύσ και παιδαγωγούσ

Ατλαντο-αξονικό αςτϊθεια ςτα ϊτομα με ςύνδρομο Ντϊουν: Πληροφορύεσ για γονεύσ και παιδαγωγούσ Ατλαντο-αξονικό αςτϊθεια ςτα ϊτομα με ςύνδρομο Ντϊουν: Πληροφορύεσ για γονεύσ και παιδαγωγούσ Τι εύναι η ατλαντοαξονικό αςτϊθεια; Dr. jennifer, Ιατρικό Σύμβουλοσ του Συλλόγου Συνδρόμου Ντϊουν (Οκτώβριοσ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΦΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ χολό Διούκηςησ και Οικονομύασ Σμόμα Διούκηςησ & Οικονομύασ. Θϋμα πτυχιακόσ εργαςύασ:

ΣΕΦΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ χολό Διούκηςησ και Οικονομύασ Σμόμα Διούκηςησ & Οικονομύασ. Θϋμα πτυχιακόσ εργαςύασ: ΣΕΦΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ χολό Διούκηςησ και Οικονομύασ Σμόμα Διούκηςησ & Οικονομύασ Θϋμα πτυχιακόσ εργαςύασ: ΠΑΡΑΝΟΜΗ ΚΑΙ ΝΟΜΙΜΗ ΤΙΟΘΕΙΑ ΣΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Τποβληθεύςα ςτην Καθηγότρια Φατζηφωτύου

Διαβάστε περισσότερα

ΖΑΝΝΟ ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟ & ΙΑ Ο.Ε.

ΖΑΝΝΟ ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟ & ΙΑ Ο.Ε. ΖΑΝΝΟ ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟ & ΙΑ Ο.Ε. ΕΡΓΟ: «ΠΑΡΑΓΨΓΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟΤ ΤΛΙΚΟΤ ΓΙΑ ΣΙ ΑΝΑΓΚΕ ΚΑΣΑΡΣΙΗ 120 ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΙΨΝ ΤΓΕΙΑ» αρ. πρωτ. 53/2012 ΠΑΡΑΔΟΣΕΟ Π.1 - ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΤΛΙΚΟ ΘΕΜΑΣΙΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ 3 ΕΡΓΑΙΑ ΜΕ ΔΙΚΣΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΣΑΠΣΤΦΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΙΑ ΒΙΝΣΕΟ ΜΕ ΦΡΗΗ DSP

ΜΕΣΑΠΣΤΦΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΙΑ ΒΙΝΣΕΟ ΜΕ ΦΡΗΗ DSP ΠΟΛΤΣΕΦΝΕΙΟ ΚΡΗΣΗ Σμόμα Ηλεκτρονικών Μηχανικών & Μηχανικών Η/Τ ΜΕΣΑΠΣΤΦΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΙΑ ΒΙΝΣΕΟ ΜΕ ΦΡΗΗ DSP ΜΟΙΡΟΓΙΨΡΓΟΤ ΚΨΝΣΑΝΣΙΑ Εξεταςτικό Επιτροπό: Καθ. Μιχϊλησ Ζερβϊκησ (επιβλϋπων) Αν. Καθ. Ευριπύδησ

Διαβάστε περισσότερα

Δελτύο κρύςησ: Ιούλιοσ 2011

Δελτύο κρύςησ: Ιούλιοσ 2011 ΙΟΤΛΙΟ 2011 ΑΝΑΛΤΕΙ / 5 Δελτύο κρύςησ: Ιούλιοσ 2011 ΓΙΑΝΗ ΒΑΡΟΤΥΑΚΗ, ΦΡΗΣΟ ΚΟΤΣΟΠΕΣΡΟ, ΣΑΟ ΠΑΣΩΚΟ ΚΑΙ ΛΕΤΣΕΡΗ ΣΕΡΚΕΖΗ ΕΡΕΤΝΗΣΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΗ Ανϊλυςη και αξιολόγηςη των γϊλλο-γερμανικών ςχεδύων

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ A ΛΥΚΕΙΟΥ

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ A ΛΥΚΕΙΟΥ Ημερομηνύα: Ονοματεπώνυμο: ΘΕΜΑ 1 0 : (25μονάδεσ) ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ A ΛΥΚΕΙΟΥ τισ ερωτόςεισ 1-4, να γρϊψετε τον αριθμό τησ ερώτηςησ και δύπλα ςε κϊθε αριθμό το γρϊμμα που αντιςτοιχεύ ςτη ςωςτό απϊντηςη:

Διαβάστε περισσότερα

Ο Ρόλοσ των Προθεςμιακών υμβολαίων Ανταλλαγήσ Πιςτωτικού Κινδύνου ςτην Κρίςη του 2008 ςτισ ΗΠΑ και την Ελληνική Δημοςιονομική Κρίςη του 2010

Ο Ρόλοσ των Προθεςμιακών υμβολαίων Ανταλλαγήσ Πιςτωτικού Κινδύνου ςτην Κρίςη του 2008 ςτισ ΗΠΑ και την Ελληνική Δημοςιονομική Κρίςη του 2010 Τόμος VI Τεύχος 1 Ιανοσάριος 2011 υγγραφέασ: Θεόδωροσ ταματίου: Research Economist tstamatiou@eurobank.gr Ο Ρόλοσ των Προθεςμιακών υμβολαίων Ανταλλαγήσ Πιςτωτικού Κινδύνου ςτην Κρίςη του 2008 ςτισ ΗΠΑ

Διαβάστε περισσότερα

Αθανϊςιοσ Κουλουμβϊκοσ Αςτρονομικό Εταιρύα Πϊτρασ ΩΡΙΩΝ 28/4/2010

Αθανϊςιοσ Κουλουμβϊκοσ Αςτρονομικό Εταιρύα Πϊτρασ ΩΡΙΩΝ 28/4/2010 Αθανϊςιοσ Κουλουμβϊκοσ Αςτρονομικό Εταιρύα Πϊτρασ ΩΡΙΩΝ 28/4/2010 Τα Δζκα Σθμαντικότερα Προβλιματα Σο Πρόβλημα των Ηλιακών Νετρύνων* Δομό του Ήλιου (Ηλιοςειςμολογύα)* Σο Ηλιακό Μαγνητικό Πεδύο (Δυναμό,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΛΗΗ ΕΚΔΗΛΩΗ ΕΝΔΙΑΥΕΡΟΝΣΟ ΓΙΑ ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΑΕΩΝ ΠΡΟ ΤΝΑΨΗ EΩ ΠΕΝΣΕ (5) ΤΜΒΑΕΩΝ ΜΙΘΩΗ ΕΡΓΟΤ ΙΔΙΩΣΙΚΟΤ ΔΙΚΑΙΟΤ (κωδ.: 62Τ)

ΠΡΟΚΛΗΗ ΕΚΔΗΛΩΗ ΕΝΔΙΑΥΕΡΟΝΣΟ ΓΙΑ ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΑΕΩΝ ΠΡΟ ΤΝΑΨΗ EΩ ΠΕΝΣΕ (5) ΤΜΒΑΕΩΝ ΜΙΘΩΗ ΕΡΓΟΤ ΙΔΙΩΣΙΚΟΤ ΔΙΚΑΙΟΤ (κωδ.: 62Τ) 1 ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ, ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ΚΕΝΣΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΑ Καραμαούνα 1, Πλατεύα κρα 55132 Καλαμαριϊ Θεςςαλονύκησ Σηλ.: +30 2313331 500 Υαξ: +30 2313331 502 e-mail: centre@komvos.edu.gr Θεςςαλονύκη,

Διαβάστε περισσότερα

Η Χρυσόκαρδη Ξανθομαλλούσα

Η Χρυσόκαρδη Ξανθομαλλούσα Η Χρυσόκαρδη Ξανθομαλλούσα Πϋρα ςτο μεγϊλο δϊςοσ κατοικούςε μια μεγϊλη νερϊιδα μαζύ με τισ κόρεσ τησ που εύχαν όλεσ κατϊμαυρα μαλλιϊ. Όλεσ εκτόσ από την μικρότερη που όταν ξανθομαλλούςα και που τα μαλλιϊ

Διαβάστε περισσότερα

ςτην περύπτωςη που η μόνη αλλαγό αφορϊ ςτη Δημόςια Φρηματοδότηςη ανϊ ϋτοσ (2013, 2014).

ςτην περύπτωςη που η μόνη αλλαγό αφορϊ ςτη Δημόςια Φρηματοδότηςη ανϊ ϋτοσ (2013, 2014). Ειςαγωγή Για την ολοκλόρωςη μιασ πρϊξησ κρατικών ενιςχύςεων απαιτεύται το ςύνολο των δαπανών τησ να ςυμφωνεύ με την εγκεκριμϋνη δημόςια δαπϊνη όπωσ προκύπτει από το ςε ιςχύ Σεχνικό Δελτύο Πρϊξησ. ε περύπτωςη

Διαβάστε περισσότερα

**************** Η ΤΓΧΡΟΝΗ ΜΟΤΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ ΣΗ ΔΕΤΣΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ:

**************** Η ΤΓΧΡΟΝΗ ΜΟΤΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ ΣΗ ΔΕΤΣΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ: Σελίδα1 ΚΑΝΕΛΛΑΣΟΤ ΒΙΒΗ Γ., 2009, «Η ςύγχρονη μουςικό παιδεύα ςτη δευτεροβϊθμια εκπαύδευςη, η περύπτωςη των μουςικών ςχολεύων», Πρακτικά 2 ου επιςτημονικού ςυνεδρίου «Μουςική Παιδεία & Μουςικά Σχολεία:

Διαβάστε περισσότερα

ΙΠΑΝΙΑ ΧΡΙΣΙΝΑ ΠΕΣΡΗ

ΙΠΑΝΙΑ ΧΡΙΣΙΝΑ ΠΕΣΡΗ ΙΠΑΝΙΑ ΧΡΙΣΙΝΑ ΠΕΣΡΗ Σο Βασίλειο της Ισπανίας (Ιςπανικϊ: Reino de España) ό Εςπερύα (Hesperia) των αρχαύων Ελλόνων, ό Hispania και Spania των Ρωμαύων, εύναι ϋνα κρϊτοσ τησ νοτιοδυτικόσ Ευρώπησ, που καταλαμβϊνει

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΙΛΙΚΗ ΚΟΣΙΝΗ ΕΙΔΙΚΗ ΠΑΘΟΛΟΓΟ

ΒΑΙΛΙΚΗ ΚΟΣΙΝΗ ΕΙΔΙΚΗ ΠΑΘΟΛΟΓΟ ΒΑΙΛΙΚΗ ΚΟΣΙΝΗ ΕΙΔΙΚΗ ΠΑΘΟΛΟΓΟ ΚΑΡΚΙΝΟ ΚΑΙ ΤΣΗΜΑΣΑ ΤΓΕΙΑ Ο καρκύνοσ αποτελεύ την κύρια θεραπευτικό πρόκληςη τησ κοινωνύασ μασ, ωσ μια από τισ πιο ςοβαρϋσ και θανατηφόρεσ αςθϋνειεσ ςε όλο τον κόςμο, αλλϊ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΕΓΦΟ ΕΜΠΟΡΕΤΜΑΣΨΝ ΣΕΦΝΙΚΟ ΜΑΓΕΙΡΙΚΗ ΣΕΦΝΗ ΑΡΦΙΜΑΓΕΙΡΑ (CHEF)

ΕΛΕΓΦΟ ΕΜΠΟΡΕΤΜΑΣΨΝ ΣΕΦΝΙΚΟ ΜΑΓΕΙΡΙΚΗ ΣΕΦΝΗ ΑΡΦΙΜΑΓΕΙΡΑ (CHEF) ΕΛΕΓΦΟ ΕΜΠΟΡΕΤΜΑΣΨΝ ΣΕΦΝΙΚΟ ΜΑΓΕΙΡΙΚΗ ΣΕΦΝΗ ΑΡΦΙΜΑΓΕΙΡΑ (CHEF) 1 Oριςμόσ Προμόθειασ «Οι προμόθειεσ εύναι μια λειτουργύα που αφορϊ την ϋρευνα αγορϊσ, επιλογό, αγορϊ, παραλαβό, αποθόκευςη, και την τελικό

Διαβάστε περισσότερα

τοιχεύα χεδιαςμού και υγκριτικόσ Αξιολόγηςησ Νοςοκομεύων (Hospital benchmarking)

τοιχεύα χεδιαςμού και υγκριτικόσ Αξιολόγηςησ Νοςοκομεύων (Hospital benchmarking) ΧΡΗΣΟ ΜΠΟΤΡΑΝΙΔΗ ΑΝΑΣΑΙΑ ΜΠΑΛΑΟΠΟΤΛΟΤ τοιχεύα χεδιαςμού και υγκριτικόσ Αξιολόγηςησ Νοςοκομεύων (Hospital benchmarking) Διδακτικό Τλικό ΕΠΙΣΗΜΟΝΙΚΟ ΚΕΝΣΡΟ MANAGEMENT ΝΟΟΚΟΜΕΙΩΝ ΑΘΗΝΑ 2009 Σο κεύμενο αποτελεύ,

Διαβάστε περισσότερα

Μαθηματικϊ. Β' Ενιαύου Λυκεύου. (μϊθημα κοινού κορμού) Υιλοςοφύα - κοπού

Μαθηματικϊ. Β' Ενιαύου Λυκεύου. (μϊθημα κοινού κορμού) Υιλοςοφύα - κοπού Μαθηματικϊ Β' Ενιαύου Λυκεύου (μϊθημα κοινού κορμού) Υιλοςοφύα - κοπού Η διδαςκαλύα των Μαθηματικών Κοινού Κορμού επιδιώκει να δώςει ςτο μαθητό τα εφόδια για την αντιμετώπιςη καθημερινών αναγκών ςε αριθμητικϋσ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Ρυθμύςεισ επύ θεμϊτων αξιοπούηςησ ανθρώπινου δυναμικού του Ν. 4210/2013 (ΥΕΚ 254/Α )

ΘΕΜΑ: Ρυθμύςεισ επύ θεμϊτων αξιοπούηςησ ανθρώπινου δυναμικού του Ν. 4210/2013 (ΥΕΚ 254/Α ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΜΕΣΑΡΡΤΘΜΙΗΚΑΙ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΤΒΕΡΝΗΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΚΑΣΑΣΑΗ ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ Ταχ. Δ/νςη: Βας. Σοφύασ 15 106 74, Αθόνα Τηλϋφωνα: Α. Για θϋματα αδειών θϋςησ ςε αργύα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΔΩΝ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΤ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΔΩΝ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΤ 2011 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΔΩΝ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΤ Σο παρόν ϋργο ϋχει παραχθεύ από το Παιδαγωγικό Ινςτιτούτο ςτο πλαύςιο υλοπούηςησ τησ Πρϊξησ «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολεύο 21ου αιώνα) Νϋο πρόγραμμα ςπουδών, ςτουσ Άξονεσ Προτεραιότητασ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΥΑΛΑΙΟ Z ΜΕΣΡΑ ΓΙΑ ΣΗΝ ΟΛΙΚΗ ΑΠΑΓΟΡΕΤΗ ΣΟΤ ΚΑΠΝΙΜΑΣΟ ΣΟΤ ΔΗΜΟΙΟΤ ΦΩΡΟΤ ΣΡΟΠΟΠΟΙΗΗ ΣΩΝ ΝΟΜΩΝ 3730/2008 ΚΑΙ 3370/2005

ΚΕΥΑΛΑΙΟ Z ΜΕΣΡΑ ΓΙΑ ΣΗΝ ΟΛΙΚΗ ΑΠΑΓΟΡΕΤΗ ΣΟΤ ΚΑΠΝΙΜΑΣΟ ΣΟΤ ΔΗΜΟΙΟΤ ΦΩΡΟΤ ΣΡΟΠΟΠΟΙΗΗ ΣΩΝ ΝΟΜΩΝ 3730/2008 ΚΑΙ 3370/2005 ΚΕΥΑΛΑΙΟ Z ΜΕΣΡΑ ΓΙΑ ΣΗΝ ΟΛΙΚΗ ΑΠΑΓΟΡΕΤΗ ΣΟΤ ΚΑΠΝΙΜΑΣΟ ΣΟΤ ΔΗΜΟΙΟΤ ΦΩΡΟΤ ΣΡΟΠΟΠΟΙΗΗ ΣΩΝ ΝΟΜΩΝ 3730/2008 ΚΑΙ 3370/2005 Κωδικοπούηςη Άρθρο 17 Νόμου 3868/2010 (ΥΕΚ 129Α /3.8.2010): Όπωσ ιςχύει: Άρθρο 1 Προςταςύα

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακασ τεχνικών και λειτουργικών προδιαγραφών. Πλόρεσ ελληνικό περιβϊλλον (interface) για Διαχειριςτϋσ, Εκπαιδευτϋσ, Εκπαιδευόμενουσ

Πίνακασ τεχνικών και λειτουργικών προδιαγραφών. Πλόρεσ ελληνικό περιβϊλλον (interface) για Διαχειριςτϋσ, Εκπαιδευτϋσ, Εκπαιδευόμενουσ Τλοποίηςη προγραμμάτων με την μέθοδο τησ τηλεκατάρτιςησ 1 Τλοπούηςη προγραμμϊτων με την μϋθοδο τησ τηλεκατϊρτιςησ δύναται να λϊβει χώρα μετϊ από πλόρωσ αιτιολογημϋνο αύτημα του Κλαδικού Υορϋα (Αναδόχου),

Διαβάστε περισσότερα

Διαφορική Τοπολογία και Κβαντική Θεωρία Πεδίου

Διαφορική Τοπολογία και Κβαντική Θεωρία Πεδίου Σχολή Εφαρμοςμζνων Μαθηματικών και Φυςικών Επιςτημών Εθνικό Μετςόβιο Πολυτεχνείο Τμήμα Μαθηματικών Διαφορική Τοπολογία και Κβαντική Θεωρία Πεδίου Εκπόνηςη πτυχιακήσ εργαςίασ Κάρδαρησ Δημήτρησ Α.Μ 09104188

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΗ ΦΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΟΤ ΤΜΥΨΝΑ ΜΕ ΣΟ ΑΡΘΡΟ 15 ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ 3461/2006

ΕΚΘΕΗ ΦΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΟΤ ΤΜΥΨΝΑ ΜΕ ΣΟ ΑΡΘΡΟ 15 ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ 3461/2006 2012 ΕΚΘΕΗ ΦΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΟΤ ΤΜΥΨΝΑ ΜΕ ΣΟ ΑΡΘΡΟ 15 ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ 3461/2006 ΕΝΩΜΑΣΩΗ ΣΟ ΕΘΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΣΗ ΟΔΗΓΙΑ 2004/25/ΕΚ ΦΕΣΙΚΑ ΜΕ ΣΙ ΔΗΜΟΙΕ ΠΡΟΣΑΕΙ ΠΡΟ ΣΟ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΟ ΤΜΒΟΤΛΙΟ ΣΗ «SCIENS ΔΙΕΘΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

Χωπικέρ Ανιζόηηηερ Ειζοδήμαηορ, Ανάπηςξηρ και Φηώσειαρ ζηην Ελλάδα

Χωπικέρ Ανιζόηηηερ Ειζοδήμαηορ, Ανάπηςξηρ και Φηώσειαρ ζηην Ελλάδα ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΣΗΜΟΝΙΚΩΝ ΜΕΛΕΣΩΝ 2011 Χωπικέρ Ανιζόηηηερ Ειζοδήμαηορ, Ανάπηςξηρ και Φηώσειαρ ζηην Ελλάδα Επιζηημονικά Τπεύθσνος Σηαμάηηρ Καλογήπος Λέκηορας, Υαροκόπειο Πανεπιζηήμιο Μέλη Ερεσνηηικής Ομάδας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΚΤΚΛΩΗ ΤΛΙΚΩΝ Α Υάςη: Διοικητικό Μέγαρο- Κτήριο ΟΣΕ-COSMOTE Παιανίασ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΚΤΚΛΩΗ ΤΛΙΚΩΝ Α Υάςη: Διοικητικό Μέγαρο- Κτήριο ΟΣΕ-COSMOTE Παιανίασ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΚΤΚΛΩΗ ΤΛΙΚΩΝ Α Υάςη: Διοικητικό Μέγαρο- Κτήριο ΟΣΕ-COSMOTE Παιανίασ Πρόγραμμα Ανακύκλωςησ ΟΣΕ- COSMOTE: τόχοι του Προγράμματοσ Θϋλουμε να κϊνουμε την ανακύκλωςη εύκολη υπόθεςη... ςυνειδητό

Διαβάστε περισσότερα

Επαγγελματικϋσ Δυνατότητεσ

Επαγγελματικϋσ Δυνατότητεσ Επαγγελματικϋσ Δυνατότητεσ Σχολή Θεηικών Επιζηημών Απόθοιηοι Τμήμαηος Μηχανικών Η/Υ και Πληροθορικής πουδϊζοντασ ςτο Σμόμα Μηχανικών Ηλεκτρονικών Τπολογιςτών & Πληροφορικόσ οι φοιτητϋσ αποκτούν γνώςεισ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΟΥ ΙΑ Η Franchise

ΠΑΡΟΥ ΙΑ Η Franchise ΠΑΡΟΥΙΑΗ Franchise Σι είναι το κατάςτημα La Croissanterie Σο La Croissanterie εύναι ϋνα νϋο concept καταςτημϊτων εςτύαςησ με υψηλόσ ποιότητασ προώόντα. Σο La Croissanterie δημιουργόθηκε τον Ιούλιο του

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑ ΙΑ, ΚΟΙΝΨΝΙΚΗ Α ΥΑΛΙ Η & ΠΡΟΝΟΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΙΑΦΕΙΡΙ Η ΚΟΙΝΟΣΙΚΨΝ & ΑΛΛΨΝ ΠΟΡΨΝ

ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑ ΙΑ, ΚΟΙΝΨΝΙΚΗ Α ΥΑΛΙ Η & ΠΡΟΝΟΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΙΑΦΕΙΡΙ Η ΚΟΙΝΟΣΙΚΨΝ & ΑΛΛΨΝ ΠΟΡΨΝ ΑΔΑ: ΨΞΗΛΛ-Α28 INFORMATICS ΕΠΙΧΕΙΡΗ ΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2014.08.28 15:52:55 EEST Reason: Location:

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Εκπαιδευτικού για το Πρόγραμμα Σπουδών του Νηπιαγωγείου

Οδηγός Εκπαιδευτικού για το Πρόγραμμα Σπουδών του Νηπιαγωγείου 2011 Οδηγός Εκπαιδευτικού για το Πρόγραμμα Σπουδών του Νηπιαγωγείου Το παρόν ϋργο ϋχει παραχθεύ από το Παιδαγωγικό Ινςτιτούτο ςτο πλαύςιο υλοπούηςησ τησ Πρϊξησ «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολεύο 21ου αιώνα) Νϋο πρόγραμμα

Διαβάστε περισσότερα

Η διαχεύριςη του Κινδύνου (Risk management) ωσ ζότημα Μϊνατζμεντ Νοςοκομεύων

Η διαχεύριςη του Κινδύνου (Risk management) ωσ ζότημα Μϊνατζμεντ Νοςοκομεύων Η διαχεύριςη του Κινδύνου (Risk management) ωσ ζότημα Μϊνατζμεντ Νοςοκομεύων Φρόςτοσ Μπουρςανύδησ Τπεύθυνοσ πουδών & Ϊρευνασ Εθνικόσ χολόσ Δημόςιασ Διούκηςησ Δημόςιο Μϊνατζμεντ Διούκηςη Τπηρεςιών Τγεύασ

Διαβάστε περισσότερα

AΠΙΝΙΔΩΣΗ. Μημήκοσ τυλιανόσ*, Χαρούπα Στεργιανό** *Νοζηλεσηής ΚΧΜΕΘ ΠΓΝΘ ΑΧΕΠΑ **Προϊζηαμένη ΚΧΜΕΘ ΠΓΝΘ ΑΧΕΠΑ

AΠΙΝΙΔΩΣΗ. Μημήκοσ τυλιανόσ*, Χαρούπα Στεργιανό** *Νοζηλεσηής ΚΧΜΕΘ ΠΓΝΘ ΑΧΕΠΑ **Προϊζηαμένη ΚΧΜΕΘ ΠΓΝΘ ΑΧΕΠΑ AΠΙΝΙΔΩΣΗ Μημήκοσ τυλιανόσ*, Χαρούπα Στεργιανό** *Νοζηλεσηής ΚΧΜΕΘ ΠΓΝΘ ΑΧΕΠΑ **Προϊζηαμένη ΚΧΜΕΘ ΠΓΝΘ ΑΧΕΠΑ ΟΡΙΜΟ AΠΙΝΙΔΩΣΗ ή απινιδιςμόσ είναι, επίςησ γνωςτόσ και ωσ: ηλεκτρική εκκένωςη ςυνεχούσ ρεύματοσ,

Διαβάστε περισσότερα

Υποςπγείο Οικονομίαρ,Ανάπτςξηρ & Τοςπισμού ΓΕΝ. Δ/ΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜ. ΤΠΗΡΕΙΩΝ Αθήνα, 26/10/2015 Δ/ΝΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ΤΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΥΕΙΡΙΗ ΤΛΙΚΟΤ

Υποςπγείο Οικονομίαρ,Ανάπτςξηρ & Τοςπισμού ΓΕΝ. Δ/ΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜ. ΤΠΗΡΕΙΩΝ Αθήνα, 26/10/2015 Δ/ΝΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ΤΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΥΕΙΡΙΗ ΤΛΙΚΟΤ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΔΑ: 6ΦΞΟ4653Ο7-5ΡΕ ΑΔΑΜ: 15PROC003217962 Υποςπγείο Οικονομίαρ,Ανάπτςξηρ & Τοςπισμού ΓΕΝ. Δ/ΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜ. ΤΠΗΡΕΙΩΝ Αθήνα, 26/10/2015 Δ/ΝΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ΤΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΥΕΙΡΙΗ ΤΛΙΚΟΤ Απ.Ππωη:19484/ΔΠΤ&ΔΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Ζγκριςη προγράμματοσ ΤΟΠΕΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΘΕΜΑ: Ζγκριςη προγράμματοσ ΤΟΠΕΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΘΕΜΑ: Ζγκριςη προγράμματοσ ΤΟΠΕΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Εγκρύθηκε η πρόταςη υποβολόσ προγρϊμματοσ με την ονομαςύα ΣΟΠΕΚΟ ΛΕΤΚΑΔΑ, ςυνολικού προώπολογιςμού 525.000,00. Η Πρϊξη χωροθετεύται ςτην Περιφερειακό Ενότητα

Διαβάστε περισσότερα

Δίκτυα Η/Υ ςτην Επιχείρηςη

Δίκτυα Η/Υ ςτην Επιχείρηςη Δίκτυα Η/Υ ςτην Επιχείρηςη Βαςικϊ θϋματα δικτύων Γκϊμασ Βαςύλειοσ, Εργαςτηριακόσ υνεργϊτησ Δίκτυο Υπολογιςτών Δύκτυο: ςύςτημα επικοινωνύασ δεδομϋνων που ςυνδϋει δύο ό περιςςότερουσ αυτόνομουσ και ανεξϊρτητουσ

Διαβάστε περισσότερα

Πότε και πωσ νηςτεύουμε;

Πότε και πωσ νηςτεύουμε; Πότε και πωσ νηςτεύουμε; Η λϋξη νηςτεύα εύναι ςύνθετη και προϋρχεται από το αρνητικό μόριο νη και το ρόμα εςθίω, που εύναι ϊλλοσ τρόποσ του έςθω και του έδω και που ςημαύνει τρώγω. Νόςτισ η πρώτη λϋξη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ. Περιεχόμενα 1 ΓΕΝΙΚΑ ΣΟΙΧΕΙΑ... 11

ΕΠΙΧΕΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ. Περιεχόμενα 1 ΓΕΝΙΚΑ ΣΟΙΧΕΙΑ... 11 Περιεχόμενα ΤΝΟΧΗ ΠΡΟΚΛΗΗ... 4 ΤΝΣΟΜΟΓΡΑΥΙΕ... 6 1 ΓΕΝΙΚΑ ΣΟΙΧΕΙΑ... 11 1.1 ΟΙΣΜΟΙ... 11 1.2 ΣΚΟΡΟΣ ΤΘΣ ΔΑΣΘΣ... 14 1.3 ΣΥΝΟΡΤΙΚΘ ΡΕΙΓΑΦΘ ΤΘΣ ΔΑΣΘΣ... 14 1.3.1 Αντικείμενο τησ δράςησ... 14 1.3.2 Αντικείμενα

Διαβάστε περισσότερα

Χώροσ, εργαςία και έμφυλεσ ςχέςεισ: Από το ςπίτι ςτο μεταλλείο.

Χώροσ, εργαςία και έμφυλεσ ςχέςεισ: Από το ςπίτι ςτο μεταλλείο. Εθνικϐ Μετςϐβιο Πολυτεχνεύο χολό Αρχιτεκτϐνων. Δ.Π.Μ..: Αρχιτεκτονικό χεδιαςμϐσ του Φώρου Κατεϑθυνςη Β : Πολεοδομύα Φωροταξύα. Ακαδημαώκϐ Έτοσ: 2013-14 Θερινϐ Εξϊμηνο Οκτώβριοσ 2014. Μϊθημα: Έμφυλεσ πολιτιςμικϋσ

Διαβάστε περισσότερα

Θϋμα: Σο Παρόν και το Μϋλλον τησ Έρευνασ ςτην Κύπρο: Προοπτικϋσ Απαςχόληςησ Νϋων Ερευνητών

Θϋμα: Σο Παρόν και το Μϋλλον τησ Έρευνασ ςτην Κύπρο: Προοπτικϋσ Απαςχόληςησ Νϋων Ερευνητών Επιςτημονικό Λειτουργόσ Ίδρυμα Προώθηςησ Έρευνασ (ΙΠΕ) Θϋμα: Σο Παρόν και το Μϋλλον τησ Έρευνασ ςτην Κύπρο: Προοπτικϋσ Απαςχόληςησ Νϋων Ερευνητών Ίδρυμα Προώθηςησ Έρευνασ Πανεπιςτόμιο Κύπρου, 16 Νοεμβρύου

Διαβάστε περισσότερα

Επιμϋλεια: Ιωάννησ Τςιουράκησ Copyright: Ιωάννησ Τςιουράκησ, Θεςςαλονίκη 2011

Επιμϋλεια: Ιωάννησ Τςιουράκησ Copyright: Ιωάννησ Τςιουράκησ, Θεςςαλονίκη 2011 Ιωάννησ Τςιουράκησ Δρομολόγια τρένων Θεςςαλονίκη 2011 Δρομολόγια Τρένων Δρομολόγια Τρένων Επιμϋλεια: Ιωάννησ Τςιουράκησ Copyright: Ιωάννησ Τςιουράκησ, Θεςςαλονίκη 2011 ηλεκτρονικό διεύθυνςη: http://hxosplagiosmonos.blogspot.com

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιςτήμιο Πελοποννήςου Τμήμα Επιςτήμησ και Τεχνολογίασ Τηλεπικοινωνιών. Λειτουργικά Συςτήματα Προγραμματιςμόσ Συςτήματοσ. Μνήμη

Πανεπιςτήμιο Πελοποννήςου Τμήμα Επιςτήμησ και Τεχνολογίασ Τηλεπικοινωνιών. Λειτουργικά Συςτήματα Προγραμματιςμόσ Συςτήματοσ. Μνήμη Πανεπιςτήμιο Πελοποννήςου Τμήμα Επιςτήμησ και Τεχνολογίασ Τηλεπικοινωνιών Λειτουργικά Συςτήματα Προγραμματιςμόσ Συςτήματοσ Μνήμη Διαχείριςη Μνήμησ Σε ϋναν ιδανικό κόςμο... Η μνόμη θα όταν ϊπειρη ςε μϋγεθοσ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΟ SAIL AHEAD

ΕΡΩΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΟ SAIL AHEAD ΕΡΩΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΟ SAIL AHEAD Ερωτηματολόγιο για αξιωματικούσ γέφυρας/ Πλοιάρχους Ειςαγωγό Σο πρϐγραμμα Sail Ahead θα δημιουργόςει ϋνα online εργαλεύο για επαγγελματικϐ προςανατολιςμϐ, το οπούο θα εύναι ειδικϊ

Διαβάστε περισσότερα

Μαθηματικοπούηςη. Μαθηματικοπούηςη. Μαθηματικϋσ δεξιότητεσ. Κατακόρυφη

Μαθηματικοπούηςη. Μαθηματικοπούηςη. Μαθηματικϋσ δεξιότητεσ. Κατακόρυφη Διδακτική Μαθηματικών ΙΙ Μάθημα 10 ο Αξιολόγηςη Είδη ερωτήςεων Μαθηματικϋσ δεξιότητεσ Μαθηματικό ςκϋψη Μαθηματικό δικαιολόγηςη Επύλυςη προβλόματοσ Επικοινωνύα Χρόςη εργαλεύων Αναπαραςτϊςεισ Συμβολικό,

Διαβάστε περισσότερα

ΖΑΝΝΟ ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟ & ΙΑ Ο.Ε.

ΖΑΝΝΟ ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟ & ΙΑ Ο.Ε. ΖΑΝΝΟ ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟ & ΙΑ Ο.Ε. ΕΡΓΟ: «ΠΑΡΑΓΨΓΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟΤ ΤΛΙΚΟΤ ΓΙΑ ΣΙ ΑΝΑΓΚΕ ΚΑΣΑΡΣΙΗ 120 ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΙΨΝ ΤΓΕΙΑ» αρ. πρωτ. 53/2012 ΠΑΡΑΔΟΣΕΟ Π.1 - ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΤΛΙΚΟ ΘΕΜΑΣΙΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ 5 ΧΕΔΙΑΜΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Καραγιάννη Θεοδοςία Msc Ψυχολόγοσ, υντονύςτρια ομϊδασ αλληλοώποςτόριξησ υπογόνιμων ζευγαριών ςτο ςωματεύο ΚΤΒΕΛΗ

Καραγιάννη Θεοδοςία Msc Ψυχολόγοσ, υντονύςτρια ομϊδασ αλληλοώποςτόριξησ υπογόνιμων ζευγαριών ςτο ςωματεύο ΚΤΒΕΛΗ Καραγιάννη Θεοδοςία Msc Ψυχολόγοσ, υντονύςτρια ομϊδασ αλληλοώποςτόριξησ υπογόνιμων ζευγαριών ςτο ςωματεύο ΚΤΒΕΛΗ ΟΜΑΔΑ : γιατί χρειάηεται; ΠΛΗΡΟΥΟΡΗΗ Γενικϊ θϋματα τησ Τ.Α. Ειδικϊ θϋματα (δανεικϊ ωϊρια,απώλεια

Διαβάστε περισσότερα

Η αρρυθμιογόνοσ μυοκαρδιοπϊθεια τησ δεξιϊσ κοιλύασ εύναι πρωτοπαθόσ νόςοσ του μυοκαρδύου που προςβϊλλει τη δεξιϊ κοιλύα

Η αρρυθμιογόνοσ μυοκαρδιοπϊθεια τησ δεξιϊσ κοιλύασ εύναι πρωτοπαθόσ νόςοσ του μυοκαρδύου που προςβϊλλει τη δεξιϊ κοιλύα Η αρρυθμιογόνοσ μυοκαρδιοπϊθεια τησ δεξιϊσ κοιλύασ εύναι πρωτοπαθόσ νόςοσ του μυοκαρδύου που προςβϊλλει τη δεξιϊ κοιλύα Αποτελεύ νϋα ςχετικϊ κλινικό οντότητα με ςυχνότητα 1/5000 ςτο γενικό πληθυςμό και

Διαβάστε περισσότερα

Επιμέλεια: Σαλμάν Λέιλα Επιβλέποντεσ Καθηγητέσ: Γουδήρασ Δημήτριοσ Πλατςίδου Μαρία

Επιμέλεια: Σαλμάν Λέιλα Επιβλέποντεσ Καθηγητέσ: Γουδήρασ Δημήτριοσ Πλατςίδου Μαρία Επιμέλεια: Επιβλέποντεσ Καθηγητέσ: Σαλμάν Λέιλα Γουδήρασ Δημήτριοσ Πλατςίδου Μαρία Οριςμόσ επαγγελματικισ εξουκζνωςθσ Το ςύνδρομο τησ επαγγελματικόσ εξουθϋνωςησ (ΣΕΕ) ό αλλιώσ burn-out περιγρϊφεται ωσ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ ΕΠΙΔΟΣΗΕΩΝ Νοέμβριος 2010

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ ΕΠΙΔΟΣΗΕΩΝ Νοέμβριος 2010 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ ΕΠΙΔΟΣΗΕΩΝ Νοέμβριος 2010 2 ΣΙΣΛΟ Μεταπούηςη ςτισ Νϋεσ υνθόκεσ ΔΗΜΟΙΕΤΗ Ιούλιοσ 2010 ΔΙΚΑΙΟΤΦΟΙ Τφιςτϊμενεσ Πολύ Μικρϋσ & Μικρϋσ Επιχειρόςεισ, Εταιρικϋσ επιχειρόςεισ (ΑΕ, ΕΠΕ, ΟΕ, ΕΕ), νϋεσ

Διαβάστε περισσότερα