ΜΗΣΡΩΟ ΤΠΗΡΔΙΩΝ ΚΑΙ ΦΟΡΔΩΝ ΣΗ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΜΗΣΡΩΟ ΤΠΗΡΔΙΩΝ ΚΑΙ ΦΟΡΔΩΝ ΣΗ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ"

Transcript

1 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΜΔΣΑΡΡΤΜΙΗ ΚΑΙ ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΗ ΓΙΑΚΤΒΔΡΝΗΗ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΗ ΚΑΙ ΓΙΑΓΙΚΑΙΩΝ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΟΡΓΑΝΩΣΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΜΗΣΡΩΟ ΤΠΗΡΔΙΩΝ ΚΑΙ ΦΟΡΔΩΝ ΣΗ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΑΘΗΝΑ Απξίιηνο 2013

2 ΠΡΟΛΟΓΟ Ζ επηθαηξνπνίεζε ηνπ Μεηξψνπ Τπεξεζηψλ θαη Φνξέσλ ηεο Διιεληθήο Γηνίθεζεο είλαη επηβεβιεκέλε, ηδηαίηεξα ιφγσ ηεο αλαδηάξζξσζεο ησλ ππνπξγείσλ θαη ηεο αλαθαηαλνκήο ησλ αξκνδηνηήησλ ηνπο. Σν επηθαηξνπνηεκέλν Μεηξψν Τπεξεζηψλ θαη Φνξέσλ ηεο Διιεληθήο Γηνίθεζεο πεξηιακβάλεη κηα ζπζηεκαηηθή θαη αλαιπηηθή θαηαγξαθή φισλ ησλ δνκψλ πνπ ππάγνληαη ζηνλ δεκφζην ηνκέα, αιιά θαη ησλ λνκηθψλ πξνζψπσλ πνπ δελ ππάγνληαη ζ απηφλ επεηδή εμαηξέζεθαλ κε εηδηθέο δηαηάμεηο, είηε εμ ππαξρήο, είηε εθ ησλ πζηέξσλ. Πξφθεηηαη γηα έλα εχρξεζην εγρεηξίδην, ην νπνίν επηηξέπεη ηελ θαιχηεξε θαη επρεξέζηεξε εμππεξέηεζε ησλ πνιηηψλ αιιά θαη ησλ δεκνζίσλ ππεξεζηψλ, δηφηη ηνπο παξέρεη κηα νινθιεξσκέλε εηθφλα γηα ην πνηνπο αθξηβψο θνξείο ελλννχκε, φηαλ κηιάκε ζήκεξα γηα δεκφζην ηνκέα κε ηελ επξεία ηνπ φξνπ έλλνηα. Δπηζεκαίλεηαη ε ηδηαίηεξε πξαθηηθή ζεκαζία ηνπ Μεηξψνπ, δηφηη ζπρλά ν λνκνζέηεο, γηα ηελ επέιεπζε δηαθφξσλ έλλνκσλ ζπλεπεηψλ, παξαπέκπεη ζηελ έλλνηα ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα φπσο ηζρχεη, νπφηε ε παξνχζα θαηαγξαθή δίλεη άκεζα ζηνπο ελδηαθεξφκελνπο ηελ αμηφπηζηε απάληεζε πνπ αλαδεηνχλ ζην εξψηεκα αλ ν θνξέαο πνπ ηνπο ελδηαθέξεη εκπίπηεη ή φρη, θάζε θνξά, ζηνλ δεκφζην ηνκέα. Γηα ηελ θαηάξηηζε ηνπ Μεηξψνπ Τπεξεζηψλ θαη Φνξέσλ ηεο Διιεληθήο Γηνίθεζεο ππήξμε ζπλεξγαζία κε φια ηα Τπνπξγεία πξνθεηκέλνπ λα δηαζθαιηζζεί, ζηνλ κεγαιχηεξν δπλαηφ βαζκφ, ε αθξίβεηα ησλ ζηνηρείσλ πνπ παξνπζηάδεη. Γηφηη, φπσο φινη γλσξίδνπκε ε δηνηθεηηθή πξαγκαηηθφηεηα έρεη έληνλα δπλακηθφ ραξαθηήξα θαη δελ παξακέλεη ζηαηηθή αιιά δηαξθψο εμειίζζεηαη. Πηζηεχνπκε φηη ην παξφλ εγρεηξίδην ζ απνηειέζεη ρξήζηκν εξγαιείν γηα ηνλ πνιίηε, δηεπθνιχλνληαο ηηο ζπλαιιαγέο ηνπ, αιιά θαη γηα ηα ίδηα ζηειέρε ηεο Γεκφζηαο Γηνίθεζεο, ζπκβάιινληαο ζηε ζαθή απνηχπσζε ηεο ζχγρξνλεο δηνηθεηηθήο πξαγκαηηθφηεηαο. 2

3 ΠΗΝΑΚΑ ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΧΝ ΠΡΟΛΟΓΟ... 2 ΔΗΑΓΧΓΖ... 4 Α. ΓΔΝΗΚΑ... 8 ΑΝΔΞΑΡΣΖΣΔ (ΑΤΣΟΣΔΛΔΗ) ΓΖΜΟΗΔ ΤΠΖΡΔΗΔ ΣΖ ΠΟΛΗΣΔΗΑΚΖ ΖΓΔΗΑ ΣΟΤ ΚΡΑΣΟΤ... 8 ΓΖΜΟΗΔ ΑΡΥΔ ΣΖ ΝΟΜΟΘΔΣΗΚΖ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ ΣΟΤ ΚΡΑΣΟΤ... 8 ΓΖΜΟΗΔ ΑΡΥΔ ΣΖ ΓΗΚΑΣΗΚΖ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ ΣΟΤ ΚΡΑΣΟΤ... 8 ΑΝΔΞΑΡΣΖΣΔ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΔ ΑΡΥΔ (Α.Γ.Α.)... 9 ΤΠΟΤΡΓΔΗΑ ΑΠΟΚΔΝΣΡΧΜΔΝΔ ΓΗΟΗΚΖΔΗ ΟΡΓΑΝΗΜΟΗ ΣΟΠΗΚΖ ΑΤΣΟΓΗΟΗΚΖΖ (Ο.Σ.Α.) Β. ΤΠΖΡΔΗΔ ΚΑΗ ΔΠΟΠΣΔΤΟΜΔΝΟΗ ΦΟΡΔΗ ΚΑΣΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΔΞΧΣΔΡΗΚΧΝ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΧΝ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΔΘΝΗΚΖ ΑΜΤΝΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΔΧΣΔΡΗΚΧΝ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΖ ΜΔΣΑΡΡΤΘΜΗΖ ΚΑΗ ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΖ ΓΗΑΚΤΒΔΡΝΖΖ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΑΝΑΠΣΤΞΖ, ΑΝΣΑΓΧΝΗΣΗΚΟΣΖΣΑ, ΤΠΟΓΟΜΧΝ, ΜΔΣΑΦΟΡΧΝ ΚΑΗ ΓΗΚΣΤΧΝ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ ΚΑΗ ΘΡΖΚΔΤΜΑΣΧΝ, ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΚΑΗ ΑΘΛΖΣΗΜΟΤ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ, ΔΝΔΡΓΔΗΑ ΚΑΗ ΚΛΗΜΑΣΗΚΖ ΑΛΛΑΓΖ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΔΡΓΑΗΑ, ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΑΦΑΛΗΖ ΚΑΗ ΠΡΟΝΟΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΓΔΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΚΑΗ ΣΡΟΦΗΜΧΝ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΓΗΚΑΗΟΤΝΖ ΓΗΑΦΑΝΔΗΑ ΚΑΗ ΑΝΘΡΧΠΗΝΧΝ ΓΗΚΑΗΧΜΑΣΧΝ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΓΖΜΟΗΑ ΣΑΞΖ ΚΑΗ ΠΡΟΣΑΗΑ ΣΟΤ ΠΟΛΗΣΖ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΣΟΤΡΗΜΟΤ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΝΑΤΣΗΛΗΑ ΚΑΗ ΑΗΓΑΗΟΤ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΚΑΗ ΘΡΑΚΖ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΜΔΧΝ ΔΝΖΜΔΡΧΖ & ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΔΝΖΜΔΡΧΖ ΚΑΗ ΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΑ Γ. ΔΠΟΠΣΔΤΟΜΔΝΟΗ ΦΟΡΔΗ ΑΠΟ ΣΗ ΑΠΟΚΔΝΣΡΧΜΔΝΔ ΓΗΟΗΚΖΔΗ 79 Γ. ΠΑΡΑΡΣΖΜΑΣΑ ΣΟΗΥΔΗΑ ΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΑ ΣΖ Γ/ΝΖ ΟΡΓΑΝΧΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ, ΑΡΜΟΓΗΑ ΓΗΑ ΣΖΝ ΚΑΣΑΡΣΗΖ ΣΟΤ «ΜΖΣΡΧΟΤ» ΣΟΗΥΔΗΑ ΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΧΝ ΚΑΗ ΑΠΟΚΔΝΣΡΧΜΔΝΧΝ ΓΗΟΗΚΖΔΧΝ

4 ΔΗΑΓΧΓΖ Ζ θαηάξηηζε ηνπ «Μεηξώνπ Τπεξεζηώλ θαη Φνξέωλ ηεο Διιεληθήο Γηνίθεζεο» βαζίδεηαη πξσηίζησο ζηηο ξπζκίζεηο ηνπ λ. 1892/ (άξζξν 51 παξ.1 ΦΔΚ Α 101) θαη ηνπ λ. 1943/1991 (άξζξν 4 παξ.6 ΦΔΚ Α 50), φπσο αληηθαηαζηάζεθαλ κε ην άξζξν 18 παξ.9 ηνπ λ. 2198/1994 (ΦΔΚ Α 43) θαη ην άξζξν 3 παξ. 6 ηνπ λ. 3229/2004 (ΦΔΚ Α 38), νη νπνίεο πξνζδηνξίδνπλ, ζχκθσλα κε ην νξγαληθφ θξηηήξην, ηηο θαηεγνξίεο δεκνζίσλ θνξέσλ ηεο Διιεληθήο Γηνίθεζεο, πνπ ζπγθξνηνχλ ην δεκόζην ηνκέα Οη ξπζκίζεηο ηνπ λ. 1892/1990, φπσο έρεη ηξνπνπνηεζεί θαη ηζρχεη, ζε θσδηθνπνηεκέλε κνξθή, έρνπλ σο εμήο: «Ο θαηά ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 1 παξ. 6 ηνπ λ. 1256/1982 δεκφζηνο ηνκέαο πεξηιακβάλεη κφλν: α. Σηο θάζε είδνπο δεκφζηεο ππεξεζίεο, πνπ ππάγνληαη ζην λνκηθφ πξφζσπν ηνπ Γεκνζίνπ θαη εθπξνζσπνχληαη απφ απηφ. β. Σα θάζε είδνπο λ.π.δ.δ., εμαηξνπκέλσλ ησλ Υξεκαηηζηεξίσλ Αμηψλ, είηε απηά απνηεινχλ νξγαληζκνχο θαηά ηφπν είηε θαζ` χιελ απηνδηνίθεζεο. (εκ.: Ζ πεξίπησζε β ηίζεηαη φπσο έρεη αληηθαηαζηαζεί απφ ηελ παξ. 6 ηνπ άξζξνπ 3 ηνπ Ν. 3229/2004, ΦΔΚ Α 38). γ. Σηο θάζε είδνπο θξαηηθέο ή δεκφζηεο θαη παξαρσξεζείζεο επηρεηξήζεηο θαη νξγαληζκνχο, "θαζψο θαη λνκηθά πξφζσπα ηδησηηθνχ δηθαίνπ δεκφζηνπ ραξαθηήξα πνπ επηδηψθνπλ θνηλσθειείο ή άιινπο δεκφζηνπο ζθνπνχο." (εκ.: Ζ θξάζε εληφο αγθπιψλ ε νπνία είλαη γξακκέλε κε πιάγηα γξάκκαηα, πξνζεηέζε ζχκθσλα κε ην άξζξν 4 παξ. 6 ηνπ Ν. 1943/1991, ΦΔΚ Α 50). δ. Σηο ηξάπεδεο πνπ αλήθνπλ ζην λνκηθφ πξφζσπν ηνπ Γεκνζίνπ, είηε ζην ζχλνιφ ηνπο είηε θαηά πιεηνςεθία θαη ε. Σηο θάζε είδνπο ζπγαηξηθέο εηαηξείεο ησλ λνκηθψλ πξνζψπσλ πνπ αλαθέξνληαη ζηηο πεξηπηψζεηο β` θαη γ` απηνχ ηνπ άξζξνπ, εθηφο απφ ηηο επηρεηξήζεηο ησλ Ο.Σ.Α.». 2 εκεηψλεηαη φηη ν δεκφζηνο ηνκέαο νξηνζεηήζεθε αξρηθά κε ηελ παξ. 6 ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ λ. 1256/1982 (ΦΔΚ Α 65) θαη κε ηηο ξπζκίζεηο ηνπ λ. 1892/1990, φπσο έρεη ηξνπνπνηεζεί θαη ηζρχεη, επαλανξηνζεηήζεθε, κε ζθνπφ ηνλ πεξηνξηζκφ ηνπ. Οη ξπζκίζεηο ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 6 ηνπ λ.1256/1982 φπσο έρνπλ ηξνπνπνηεζεί θαη ηζρχνπλ είλαη νη αθφινπζεο: «Ζ αιεζηλή έλλνηα ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ λφκνπ 1232/1982 γηα ηελ επαλαθνξά ζε ηζρχ, ηξνπνπνίεζε θαη ζπκπιήξσζε ησλ δηαηάμεσλ ηνπ Ν.Γ. 4352/1964 θαη άιιεο δηαηάμεηο είλαη φηη ζην δεκφζην ηνκέα πεξηιακβάλνληαη φινη νη θξαηηθνί θνξείο αλεμάξηεηα απφ ην θαζεζηψο δεκνζίνπ ή ηδησηηθνχ ή κηθηνχ δηθαίνπ πνπ ηνπο δηέπεη, ήηνη: α) νη Κξαηηθέο ή Γεκφζηεο Τπεξεζίεο, φπσο εθπξνζσπνχληαη απφ ην λνκηθφ πξφζσπν ηνπ Γεκνζίνπ, β) νη Κξαηηθνί ή Γεκφζηνη Οξγαληζκνί, ζαλ θξαηηθά λνκηθά πξφζσπα δεκνζίνπ δηθαίνπ, γ) νη Κξαηηθέο ή Γεκφζηεο θαη παξαρσξεζείζεο επηρεηξήζεηο φπσο ε Γεκφζηα Δπηρείξεζε Ζιεθηξηζκνχ, ν Οξγαληζκφο Σειεπηθνηλσληψλ Διιάδνο, ε Διιεληθή Ραδηνθσλία Σειεφξαζε θ.ιπ., δ) ηα Κνηλσθειή Ηδξχκαηα ηνπ Αζηηθνχ Κψδηθα πνπ πεξηήιζαλ ζην Γεκφζην θαη ρξεκαηνδνηνχληαη ή επηρνξεγνχληαη απ απηφ, ε) νη Σξαπεδηηηθέο θαη άιιεο αλψλπκεο εηαηξείεο ζηηο νπνίεο είηε ηα θαηά ηηο πξνεγνχκελεο πεξηπηψζεηο λνκηθά πξφζσπα έρνπλ ην ζχλνιν ή ηελ πιεηνςεθία ησλ κεηνρψλ ηνπ εηαηξηθνχ θεθαιαίνπ είηε έρνπλ θξαηηθφ πξνλφκην ή θξαηηθή επηρνξήγεζε, φπσο ε Σξάπεδα Διιάδνο, ε Αγξνηηθή Σξάπεδα, ε Δζληθή Σξάπεδα, ε Κηεκαηηθή Σξάπεδα, ε Δκπνξηθή Σξάπεδα, ε Διιεληθή Σξάπεδα Βηνκεραληθήο Αλαπηχμεσο θ.ά., ζη) ηα θξαηηθά λνκηθά πξφζσπα πνπ έρνπλ ραξαθηεξηζζεί απφ ην λφκν ή ηα δηθαζηήξηα σο λνκηθά πξφζσπα ηδησηηθνχ δηθαίνπ, φπσο ν Οξγαληζκφο πγθνηλσληψλ Διιάδνο, ν Απηφλνκνο ηαθηδηθφο Οξγαληζκφο θ.α. πνπ ρξεκαηνδνηνχληαη απφ νπνηνλδήπνηε ησλ πξναλαθεξφκελσλ λνκηθψλ πξνζψπσλ, δ) νη ζπγαηξηθέο αλψλπκεο εηαηξείεο ησλ πην πάλσ λνκηθψλ πξνζψπσλ ησλ εδαθίσλ α - ζη απηήο ηεο παξαγξάθνπ πνπ ειέγρνληαη άκεζα ή έκκεζα απ απηά» 4

5 Οη ζπγθεθξηκέλνη θνξείο ζπληζηνχλ δεκφζηεο νξγαλψζεηο παξνρήο δσηηθψλ θνηλσληθψλ ππεξεζηψλ θαη αγαζψλ ζηα κέιε ηνπ θνηλσληθνχ ζψκαηνο, πνηθίιεο λνκηθήο κνξθήο, ππφ ηνλ έιεγρν, ηελ επνπηεία θαη ηελ εγγύεζε ηνπ Κξάηνπο, αλαιφγσο ηεο θχζεσο ηεο αζθνχκελεο δεκφζηαο ιεηηνπξγίαο. Σν «Μεηξψν», ην εχξνο ηνπ νπνίνπ θαζνξίδεηαη απφ ηελ θνηλσληθνπνιηηηθή δπλακηθή θαη ηηο αληηιήςεηο πνπ επηθξαηνχλ θάζε θνξά γηα ην ξφιν ηνπ Κξάηνπο, θαζψο θαη απφ ηελ εμέιημε ησλ νηθνλνκηθψλ θαη ηερλνινγηθψλ δεδνκέλσλ, φπσο απηά απνηππψλνληαη ζην θνηλνηηθφ δίθαην θαη ηελ εζληθή λνκνζεζία, πεξηιακβάλεη επίζεο θαη ηνπο δεκφζηνπο θνξείο πνπ δελ ππάγνληαη ζην δεκόζην ηνκέα, είηε γηαηί ξεηά εμαηξέζεθαλ απφ απηφλ κε λνκνζεηηθή ξχζκηζε, είηε γηαηί εθάπαμ ή ζηαδηαθά έπαπζαλ λα ππάγνληαη ζηνλ έιεγρν ηνπ Γεκνζίνπ. Απνθαζηζηηθφ δειαδή θξηηήξην, παξάιιεια κε ην νξγαληθφ, γηα ηε ζπγθξφηεζε ηνπ παξφληνο «Μεηξψνπ» απνηειεί ην ζηνηρείν ηνπ ιεηηνπξγηθνχ ζθνπνχ θάζε θνξέα, εθφζνλ απηφο ζπλίζηαηαη ζηελ επηδίσμε ζθνπνχ δεκνζίνπ ζπκθέξνληνο θαη ζηελ πξνζηαζία ζπγθεθξηκέλνπ θάζε θνξά θνηλσληθνχ (δεκφζηνπ) αγαζνχ. 3 Πξέπεη λα ζεκεησζεί φηη κε εηδηθφηεξνπο λφκνπο θαη αλάινγα κε ηνπο ζθνπνχο ηνπ θαζελφο νξίδεηαη δηαθνξεηηθά ε έλλνηα ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα. α) Γηα παξάδεηγκα κε ην άξζξν 1 ηνπ λ. 3812/2009 «Αλακφξθσζε ηνπ ζπζηήκαηνο πξνζιήςεσλ ζην δεκφζην ηνκέα θαη άιιεο δηαηάμεηο» (Α 234) νξίδνληαη νη θνξείο ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα πνπ ππάγνληαη ζην ζχζηεκα πξνζιήςεσλ ηνπ λ. 2190/1994 «χζηαζε αλεμάξηεηεο αξρήο γηα ηελ επηινγή πξνζσπηθνχ.»(α 28). Δηδηθφηεξα ην άξζξν 1 ηνπ λ. 3812/2009 νξίδεη: «Οη δηαηάμεηο ησλ παξαγξάθσλ 1 θαη 2 ηνπ άξζξνπ 14 ηνπ λ. 2190/1994 (ΦΔΚ 28 Α ), φπσο ηζρχνπλ αληηθαζίζηαληαη σο αθνινχζσο: ηηο δηαηάμεηο ησλ θεθαιαίσλ Α, Β θαη Γ (ελλνείηαη ηνπ λ. 2190/1994), φπσο ηζρχνπλ ππάγνληαη φινη νη θνξείο ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα, φπσο απηφο νξηνζεηείηαη κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 1 παξ. 6 ηνπ λ.1256/1982 (ΦΔΚ 65 Α ) θαη ηηο κεηαγελέζηεξεο ζπκπιεξψζεηο ηνπ, πξηλ απφ ηελ ηξνπνπνίεζή ηνπ κε ην άξζξν 51 ηνπ λ.1892/1990 (ΦΔΚ 101 Α ). ηνλ θαηά ηα πην πάλσ δεκφζην ηνκέα θαη γηα ηελ εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηνπ παξφληνο θαη κφλν ππάγνληαη επίζεο: α) Ζ Πξνεδξία ηεο Γεκνθξαηίαο.β)..γ).. β)δπίζεο κε ην λφκν 3871/2010 (ΦΔΚ Α 141) νξίδεηαη φηη: «Γηα ηνπο ζθνπνχο ηνπ παξφληνο λφκνπ, νη θαησηέξσ φξνη έρνπλ ηελ αθφινπζε έλλνηα: 1. Γεκφζηνο ηνκέαο: πεξηιακβάλεη ηελ Γεληθή Κπβέξλεζε θαη ηηο δεκφζηεο επηρεηξήζεηο θαηά ηελ έλλνηα ησλ παξαγξάθσλ 1, 2 θαη 3, θαζψο θαη ηνπο δεκφζηνπο νξγαληζκνχο θαηά ηελ έλλνηα ηεο παξαγξάθνπ 6 ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ λ. 3429/2005 (ΦΔΚ 314 Α). 2. Γεληθή Κπβέξλεζε: πεξηιακβάλεη ηελ Κεληξηθή Κπβέξλεζε, ηνπο Οξγαληζκνχο Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο, πξψηνπ θαη δεχηεξνπ βαζκνχ (ΟΣΑ) θαη ηνπο Οξγαληζκνχο Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο (ΟΚΑ), ζχκθσλα κε ηα θξηηήξηα ηνπ Δπξσπατθνχ πζηήκαηνο Λνγαξηαζκψλ (ΔΟΛ). 3. Κεληξηθή Κπβέξλεζε: πεξηιακβάλεη ηελ Κεληξηθή Γηνίθεζε θαη ηα λνκηθά πξφζσπα δεκνζίνπ δηθαίνπ, θαζψο θαη ηα λνκηθά πξφζσπα ηδησηηθνχ δηθαίνπ πνπ ειέγρνληαη θαη ρξεκαηνδνηνχληαη θπξίσο απφ ηελ Κεληξηθή Γηνίθεζε, εθηφο ΟΣΑ θαη ΟΚΑ. 4. Κεληξηθή Γηνίθεζε ή Γεκφζην ή Κξάηνο: πεξηιακβάλεη ηελ Πξνεδξία ηεο Γεκνθξαηίαο, ηα Τπνπξγεία θαη ηηο Απνθεληξσκέλεο Γηνηθήζεηο, θαζψο θαη ηηο Αλεμάξηεηεο Αξρέο. 5. Οξγαληζκνί Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο: πεξηιακβάλνπλ ηνπο θνξείο θνηλσληθήο αζθάιηζεο θαη ηα λνζνθνκεία πνπ είλαη λνκηθά πξφζσπα δεκνζίνπ δηθαίνπ. 6. Οξγαληζκνί Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο: πεξηιακβάλνπλ ηνπο Γήκνπο θαη ηηο Πεξηθέξεηεο.» 7. Κξαηηθφο Πξνυπνινγηζκφο: είλαη ν πξνυπνινγηζκφο ηεο Κεληξηθήο Γηνίθεζεο.» 4 Σν Μεηξψν, ελψ βαζίδεηαη ζηελ νξηνζέηεζε ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα ζχκθσλα κε ην αξ. 51 παξ. 1 ηνπ λ.1892/1990, πεξηέρεη ζρεδφλ ην ζχλνιν ησλ θνξέσλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ έλλνηα ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα αλεμάξηεηα απφ ην πνηνο λφκνο ηνλ νξίδεη. Έηζη ην Μεηξψν απνηειεί έλαλ «αζθαιή» θαηάινγν γηα ηνλ αλαγλψζηε (ρξήζηε) ψζηε λα ην ρξεζηκνπνηήζεη ζηελ εξγαζία ηνπ, αξθεί λα ην πξνζαξκφζεη ζηηο δηαηάμεηο θαη ηα θξηηήξηα ηνπ λφκνπ πνπ ηνλ ελδηαθέξεη. 5

6 Τπφ ην πξίζκα απηφ, ζην «Μεηξψν» πεξηέρνληαη θαη «κε δεκόζηνη θνξείο», νη νπνίνη ιεηηνπξγνχλ θαηά ηνπο θαλφλεο ηνπ ηδησηηθνχ δηθαίνπ, σο επηρεηξήζεηο επηθνξηηζκέλεο κε ηε δηαρείξηζε θαη παξνρή ππεξεζηψλ γεληθφηεξνπ νηθνλνκηθνχ ή άιινπ δεκφζηνπ ζπκθέξνληνο. Οη ελ ιφγσ θνξείο ζπγθξνηνχλ ζχγρξνλεο κνξθέο νξγάλσζεο, ιεηηνπξγίαο θαη άζθεζεο νξηζκέλσλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπ Κξάηνπο, νη νπνίεο, ζχκθσλα κε ην χληαγκα, ην εζληθφ θαη ην θνηλνηηθφ δίθαην, κπνξνχλ λα αλαηίζεληαη ζε νξγαληζκνχο πνπ δελ απνηεινχλ δεκφζηεο αξρέο ή δεκφζηεο επηρεηξήζεηο, απνιακβάλνπλ φκσο εηδηθψλ ή απνθιεηζηηθψλ δηθαησκάησλ, ηα νπνία ηνπο έρνπλ ρνξεγεζεί απφ ηελ θξαηηθή αξρή, ε νπνία θαη εγγπάηαη ηελ παξνρή ππεξεζηψλ θαη αγαζψλ δσηηθήο ζεκαζίαο γηα ηελ θνηλσλία, θαη εθαξκνγή ησλ αξρψλ ηεο ηζφηεηαο, ηεο θαζνιηθφηεηαο, ηεο ζπλέρεηαο, ηεο νηθνλνκηθφηεηαο, ηεο πξνζαξκνζηηθφηεηαο, ηεο νπδεηεξφηεηαο, ηεο δηαθάλεηαο θαη ηεο πνηφηεηαο. Δηδηθφηεξα, ην «Μεηξψν» πεξηιακβάλεη 5 : Α. Όινπο ηνπο θνξείο ηνπ δεκόζηνπ ηνκέα : 1. Σηο θάζε είδνπο Γεκφζηεο Τπεξεζίεο θαη Αξρέο, πνπ ππάγνληαη ζην λνκηθφ πξφζσπν ηνπ Γεκνζίνπ θαη εθπξνζσπνχληαη απφ απηφ, φπσο : α) Αλεμάξηεηεο (απηνηειείο) Τπεξεζίεο ηεο πνιηηεηαθήο εγεζίαο ηνπ Κξάηνπο. β) Γεκφζηεο Αξρέο ηεο λνκνζεηηθήο ιεηηνπξγίαο ηνπ Κξάηνπο. γ) Γεκφζηεο Αξρέο ηεο δηθαζηηθήο ιεηηνπξγίαο ηνπ Κξάηνπο. δ) Αλεμάξηεηεο Γηνηθεηηθέο Αξρέο. ε) Τπνπξγεία, κε ηηο Γεληθέο Γξακκαηείεο, ηηο Δηδηθέο Γξακκαηείεο θαη ηνπο Γηνηθεηηθνχο Σνκείο, ηηο Πεξηθεξεηαθέο Τπεξεζίεο, ηηο Δηδηθέο Απνθεληξσκέλεο Τπεξεζίεο, ηηο Τπεξεζίεο Δμσηεξηθνχ θαη ηηο Απηνηειείο Γεκφζηεο Τπεξεζίεο ηνπο. ζη) Απνθεληξσκέλεο Γηνηθήζεηο (εληαίεο απνθεληξσκέλεο κνλάδεο δηνίθεζεο ηνπ Κξάηνπο) 2. Σα θάζε είδνπο λνκηθά πξφζσπα δεκνζίνπ δηθαίνπ (Ν.Π.Γ.Γ.) : α) Ν.Π.Γ.Γ. ηεο θαζ χιελ απηνδηνίθεζεο (θαηά επνπηεχνλ ππνπξγείν) β) Ν.Π.Γ.Γ. ηεο θαηά ηφπνλ απηνδηνίθεζεο Γήκνη (Ο.Σ.Α. α βαζκνχ) θαη Πεξηθέξεηεο (Ο.Σ.Α. β βαζκνχ) 3. Σα λνκηθά πξφζσπα ηδησηηθνχ δηθαίνπ (Ν.Π.Η.Γ.) δεκόζηνπ ραξαθηήξα πνπ επηδηψθνπλ θνηλσθειείο ή άιινπο δεκφζηνπο ζθνπνχο. 4. Σηο αλψλπκεο εηαηξείεο ηνπ Γεκνζίνπ, ηηο δεκφζηεο επηρεηξήζεηο θαη νξγαληζκνχο ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα (Γ.Δ.Κ.Ο.), θαζψο θαη ηηο ζπγαηξηθέο εηαηξείεο φισλ ησλ αλσηέξσ θνξέσλ, εθηφο ησλ επηρεηξήζεσλ ησλ Ο.Σ.Α., φπσο, επίζεο, ηηο αλψλπκεο ηξαπεδηθέο εηαηξείεο πνπ αλήθνπλ ζην λνκηθφ πξφζσπν ηνπ δεκνζίνπ. 5 Ζ χιε ηνπ Μεηξψνπ θαηαλέκεηαη ζε ηξεηο ελφηεηεο. Ζ εθηελέζηεξε ελφηεηα είλαη ε δεχηεξε ε νπνία πεξηιακβάλεη ηηο ππεξεζίεο θαη ηνπο επνπηεπφκελνπο θνξείο, θαηά ππνπξγείν, δηαθξίλνληάο ηνπο ζε θνξείο εληφο δεκφζηνπ ηνκέα θαη ζε θνξείο εθηφο δεκφζηνπ ηνκέα. 6

7 Β. Σνπο δεκόζηνπο θνξείο πνπ δελ ππάγνληαη ζην δεκόζην ηνκέα 6 : 1. Σα λνκηθά πξόζωπα δεκνζίνπ δηθαίνπ, πνπ εμαηξέζεθαλ απφ ην δεκφζην ηνκέα, κε λνκνζεηηθή ξχζκηζε, ή φζα, απφ ηε ζχζηαζή ηνπο, δελ ππήρζεζαλ ζε απηφλ. 2. Σα λνκηθά πξόζωπα ηδηωηηθνύ δηθαίνπ δεκόζηνπ ραξαθηήξα θαη ζθνπνύ, πνπ «εμήιζαλ» απφ ην δεκφζην ηνκέα, κε λνκνζεηηθή ξχζκηζε, ή φζα ξεηά εμαηξέζεθαλ, θαηά ηε ζχζηαζή ηνπο, απφ απηφλ. 3. Σηο αλώλπκεο εηαηξείεο ηνπ Γεκνζίνπ πνπ εμππαξρήο δελ ππήρζεζαλ ζην δεκφζην ηνκέα, θαζψο θαη ηηο δεκόζηεο επηρεηξήζεηο θαη νξγαληζκνύο (Γ.Δ.Κ.Ο.), πνπ «εμήιζαλ» απφ ην δεκφζην ηνκέα, αλ θαη νη δεκφζηεο αξρέο αζθνχλ ζε απηέο, άκεζα ή έκκεζα, θαζνξηζηηθή επηξξνή. 4. Σηο αλώλπκεο εηαηξείεο παξνρήο ππεξεζηψλ ή παξαγσγήο αγαζψλ γεληθόηεξνπ νηθνλνκηθνύ ζπκθέξνληνο, νη νπνίεο εμήιζαλ απφ ηνλ έιεγρν ηνπ Γεκνζίνπ ή νπδέπνηε ππήρζεζαλ ζε απηφλ θαη δελ απνηεινχλ δεκφζηεο επηρεηξήζεηο. 5. Σα λνκηθά πξόζωπα ηδηωηηθνύ δηθαίνπ κε δεκόζηνπ ραξαθηήξα αιιά θνηλωθεινύο ζθνπνύ, θαζψο θαη ηα λνκηθά πξφζσπα ηδησηηθνχ δηθαίνπ δηεζλνύο ραξαθηήξα (ειιεληθνί θνξείο δηεζλνχο ραξαθηήξα), ηα νπνία αζθνχλ έξγν γεληθφηεξεο ζεκαζίαο θαη γηα ηα νπνία εθδειψλεηαη ε άζθεζε ηνπ δηθαηψκαηνο επνπηείαο ηνπ θξάηνπο. 6 εκεηψλεηαη φηη απφ ηελ , εκεξνκελία έλαξμεο ηεο ηζρχνο ησλ δηαηάμεσλ (εηδηθά άξζξν 1 παξ. 5 θαη άξζξν 15) ηνπ Ν. 3429/2005 (ΦΔΚ 314 Α ), επξίζθνληαη εθηφο ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα νη αθφινπζεο δεκφζηεο επηρεηξήζεηο θαη νξγαληζκνί : α) Οη εηζεγκέλεο ζε ρξεκαηηζηήξην αλψλπκεο εηαηξείεο, εθφζνλ ην Γεκφζην ή άιια λνκηθά πξφζσπα ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα ζπκκεηέρνπλ ζην κεηνρηθφ ηνπο θεθάιαην, κε νπνηνδήπνηε πνζνζηφ ζπκκεηνρήο. β) Οη ζπλδεδεκέλεο, κε ηηο εηζεγκέλεο ζε ρξεκαηηζηήξην επηρεηξήζεηο, αλψλπκεο εηαηξείεο. γ) Οη αλψλπκεο εηαηξείεο, γηα ηηο νπνίεο έρεη εθδνζεί απφθαζε έλαξμεο δηαδηθαζηψλ απνθξαηηθνπνίεζεο. Πιεξνθνξίεο : α)γηα δεηήκαηα εξκελείαο θαη εθαξκνγήο ηνπ Ν.3429/2005 παξέρνληαη απφ ηελ Γηεχζπλζε Γεκφζησλ Δπηρεηξήζεσλ θαη Οξγαληζκψλ (ΓΔΚΟ) ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ (Οδφο Νίθεο 5-7 Σ.Κ.: Αζήλα Σει.: ) β) γηα ηηο εηζεγκέλεο ζην Υξεκαηηζηήξην δεκφζηεο εηαηξείεο θαζψο θαη γηα ηηο ππφ εθθαζάξηζε παξέρνληαη απφ ην Γεληθφ Λνγηζηήξην ηνπ Κξάηνπο /Γηεχζπλζε 25 ε./σκήκα Κίλεζεο Κεθαιαίσλ, Δγγπήζεσλ, Γαλείσλ θαη Αμηψλ (Οδφο Παλεπηζηεκίνπ 37 Σ.Κ.: Αζήλα Σει.: ) θαη γ) γηα ηηο ππφ απνθξαηηθνπνίεζε δεκφζηεο επηρεηξήζεηο αξκφδηα είλαη ε Γ25Κίλεζεο Κεθαιαίσλ Δγγπήζεσλ Γαλείσλ & Αμηψλ ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ (Οδφο Παλεπηζηεκίνπ 37 Σ.Κ.: Αζήλα Σει.: ). 7

8 ΜΖΣΡΧΟ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΚΑΗ ΦΟΡΔΧΝ ΣΖ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ Α. ΓΔΝΙΚΑ ΑΝΔΞΑΡΣΖΣΔ (ΑΤΣΟΣΔΛΔΗ) ΓΖΜΟΗΔ ΤΠΖΡΔΗΔ ΣΖ ΠΟΛΗΣΔΗΑΚΖ ΖΓΔΗΑ ΣΟΤ ΚΡΑΣΟΤ 1. Πξνεδξία ηεο Γεκνθξαηίαο 2. Γεληθή Γξακκαηεία Πξσζππνπξγνχ ( Π.Γ. 2/2011) 3. Γεληθή Γξακκαηεία ηεο Κπβέξλεζεο 4. Γεληθή Γξακκαηεία πληνληζκνχ (άξ. 14 ηνπ Ν.4109/2013) (Ζ Δηδηθή Τπεξεζία Αξρείσλ Πξσζππνπξγνχ, Τπνπξγψλ, Τθππνπξγψλ θαη ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο ηεο Κπβέξλεζεο ππάγεηαη ζηα Γεληθά Αξρεία ηνπ Κξάηνπο). ΓΖΜΟΗΔ ΑΡΥΔ ΣΖ ΝΟΜΟΘΔΣΗΚΖ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ ΣΟΤ ΚΡΑΣΟΤ 1. Τπεξεζίεο ηεο Βνπιήο ησλ Διιήλσλ ΦΟΡΔΙ ΑΡΜΟΓΙΟΣΗΣΑ ΣΗ ΒΟΤΛΗ ΣΩΝ ΔΛΛΗΝΩΝ 1. Ίδξπκα ηεο Βνπιήο ησλ Διιήλσλ γηα ηνλ Κνηλνβνπιεπηηζκφ θαη ηε Γεκνθξαηία (Ν.Π.Ι.Γ.) 2. Σακείν Αξσγήο Τπαιιήισλ Βνπιήο (Ν.Π.Γ.Γ.) ΓΖΜΟΗΔ ΑΡΥΔ ΣΖ ΓΗΚΑΣΗΚΖ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ ΣΟΤ ΚΡΑΣΟΤ 1. Αλψηαην Δηδηθφ Γηθαζηήξην 2. πκβνχιην ηεο Δπηθξαηείαο 3. Διεγθηηθφ πλέδξην 4. Πνιηηηθά θαη Πνηληθά Γηθαζηήξηα Άξεηνο Πάγνο Δθεηεία (15) Πξσηνδηθεία (63) Δηξελνδηθεία (301) Πηαηζκαηνδηθεία (41) 8

9 5. Δηζαγγειίεο Δηζαγγειία Αξείνπ Πάγνπ Δηζαγγειίεο Δθεηψλ (15) Δηζαγγειίεο Πξσηνδηθψλ (63) 6. Γεληθή Δπηηξνπεία ηεο Δπηθξαηείαο ησλ Σαθηηθψλ Γηνηθεηηθψλ Γηθαζηεξίσλ 7. Σαθηηθά Γηνηθεηηθά Γηθαζηήξηα Γηνηθεηηθά Δθεηεία (9) Γηνηθεηηθά Πξσηνδηθεία (30) ΑΝΔΞΑΡΣΖΣΔ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΔ ΑΡΥΔ (Α.Γ.Α.) Α. πληαγκαηηθά Καηνρπξσκέλεο 1. Αξρή Πξνζηαζίαο Γεδνκέλσλ Πξνζσπηθνχ Υαξαθηήξα 2. Αξρή Γηαζθάιηζεο ηνπ Απνξξήηνπ ησλ Δπηθνηλσληψλ (Α.Γ.Α.Δ.) 3. Αλψηαην πκβνχιην Δπηινγήο Πξνζσπηθνχ (Α..Δ.Π.) 4. Δζληθφ πκβνχιην Ραδηνηειεφξαζεο 5. πλήγνξνο ηνπ Πνιίηε (Ο πλήγνξνο ηνπ Πνιίηε αζθεί θαη ηα θαζήθνληα ηνπ πλεγόξνπ ηνπ Παηδηνύ θαη ηνπ πλεγόξνπ Τγείαο θαη Κνηλωληθήο Αιιειεγγύεο θαη έρεη νξηζζεί θνξέαο παξαθνινχζεζεο ηεο εθαξκνγήο ηεο Αξρήο ηεο Ίζεο Μεηαρείξηζεο) Β. Με ζπληαγκαηηθά θαηνρπξσκέλεο 1. Δπηηξνπή (Πξνζηαζίαο) Αληαγσληζκνχ 2. Δζληθή Δπηηξνπή Σειεπηθνηλσληψλ θαη Σαρπδξνκείσλ 3. Ρπζκηζηηθή Αξρή Δλέξγεηαο (Ρ.Α.Δ.) 4. Δζληθή Αλαινγηζηηθή Αξρή 5. Δπηηξνπή Δπνπηείαο θαη Διέγρνπ Παηγλίσλ (Δ.Δ.Δ.Π.) 6. πλήγνξνο ηνπ Καηαλαισηή 7. Δζληθή Αξρή Ηαηξηθψο Τπνβνεζνχκελεο Αλαπαξαγσγήο 8. Δζληθφ πκβνχιην Γεκφζηαο Τγείαο (Δ.Τ.Γ.Τ.) 9. Αξρή Γηαζθάιηζεο θαη Πηζηνπνίεζεο ηεο Πνηφηεηαο ζηελ Αλψηαηε Δθπαίδεπζε (ΑΓΗΠ) (αξ.10 ηνπ Ν.3374/2005 & αξ.64 ηνπ Ν.4009/2011) 10. Αξρή Καηαπνιέκεζεο ηεο Ννκηκνπνίεζεο Δζφδσλ απφ Δγθιεκαηηθέο Γξαζηεξηφηεηεο θαη ηεο Υξεκαηνδφηεζεο ηεο Σξνκνθξαηίαο θαη Διέγρνπ ησλ Γειψζεσλ Πεξηνπζηαθήο Καηάζηαζεο (Ν.3691/2008) 11. Δπηηξνπή Γηεξεχλεζεο Αηπρεκάησλ θαη Αζθάιεηαο Πηήζεσλ (Ν. 2912/2001) 12. Διιεληθή ηαηηζηηθή Αξρή (λ. 3832/2010) 13. ψκα Φνξνινγηθψλ Γηαηηεηψλ (.Φ.Γ.) (αξ. 31 ηνπ Ν.3943/2011) 14. Αλεμάξηεηε Αξρή Γεκνζίσλ πκβάζεσλ θαη Κεληξηθνχ Ζιεθηξνληθνχ Μεηξψνπ Γεκνζίσλ πκβάζεσλ (Ν.4013/2011) 15. Ρπζκηζηηθή Αξρή ηδεξνδξφκσλ (Ρ.Α..) (αξ. 22 Ν.3891/2010) 16. Αξρή Γηαζθάιηζεο ηεο Πνηφηεηαο ζηελ Πξσηνβάζκηα θαη Γεπηεξνβάζκηα Δθπαίδεπζε (Α.ΓΗ.Π.Π.Γ.Δ.) (N. 4142/2013) (Ζ Δζληθή Δπηηξνπή Ζιεθηξνληθψλ Μέζσλ Δπηθνηλσλίαο θαηαξγήζεθε κε ην άξζξν 23 ηνπ Ν.2644/1998) 9

10 ΤΠΟΤΡΓΔΗΑ 1. Τπνπξγείν Δμσηεξηθψλ 2. Τπνπξγείν Οηθνλνκηθψλ (Π.Γ. 185/2009) 3. Τπνπξγείν Δζληθήο Άκπλαο 4. Τπνπξγείν Δζσηεξηθψλ (Π.Γ. 65/2011) 5. Τπνπξγείν Γηνηθεηηθήο Μεηαξξχζκηζεο θαη Ζιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο (Π.Γ. 65/2011) 6. Τπνπξγείν Αλάπηπμεο, Αληαγσληζηηθφηεηαο, Τπνδνκψλ, Μεηαθνξψλ θαη Γηθηχσλ (Π.Γ. 85/2012) 7. Τπνπξγείν Παηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ, Πνιηηηζκνχ θαη Αζιεηηζκνχ 8. Τπνπξγείν Πεξηβάιινληνο, Δλέξγεηαο θαη Κιηκαηηθήο Αιιαγήο 9. Τπνπξγείν Δξγαζίαο, Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο θαη Πξφλνηαο 10. Τπνπξγείν Τγείαο 11. Τπνπξγείν Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη Σξνθίκσλ 12. Τπνπξγείν Γηθαηνζχλεο, Γηαθάλεηαο θαη Αλζξσπίλσλ Γηθαησκάησλ 13. Τπνπξγείν Γεκφζηαο Σάμεο θαη Πξνζηαζίαο ηνπ Πνιίηε (Π.Γ. 184/2009 & Π.Γ. 85/2012) 14. Τπνπξγείν Σνπξηζκνχ (Π.Γ. 85/2012) 15. Τπνπξγείν Ναπηηιίαο θαη Αηγαίνπ (Π.Γ. 94/2012) 16. Τπνπξγείν Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο (Π.Γ. 85/2012) (Ζ ζεηξά ηάμεο ησλ Τπνπξγείσλ θαζνξίζηεθε κε ηελ αξ. Τ4/ απφθαζε ηνπ Πξσζππνπξγνχ, ΦΔΚ Β 2027.) ΑΠΟΚΔΝΣΡΧΜΔΝΔ ΓΗΟΗΚΖΔΗ (7 εληαίεο απνθεληξσκέλεο κνλάδεο δηνίθεζεο ηνπ θξάηνπο) 1. Απνθεληξσκέλε Γηνίθεζε Αηηηθήο 2. Απνθεληξσκέλε Γηνίθεζε Θεζζαιίαο - ηεξεάο Διιάδαο 3. Απνθεληξσκέλε Γηνίθεζε Ζπείξνπ Γπηηθήο Μαθεδνλίαο 4. Απνθεληξσκέλε Γηνίθεζε Πεινπνλλήζνπ Γπηηθήο Διιάδαο - Ηνλίνπ 5. Απνθεληξσκέλε Γηνίθεζε Αηγαίνπ 6. Απνθεληξσκέλε Γηνίθεζε Κξήηεο 7. Απνθεληξσκέλε Γηνίθεζε Μαθεδνλίαο - Θξάθεο ηελ έδξα θάζε Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο ιεηηνπξγεί ζχκθσλα κε ην άξζξν 215 ηνπ λ.3852/2010 κηα «Απηνηειήο Τπεξεζία Δπνπηείαο ΟΣΑ» ε νπνία απνηειεί απνθεληξσκέλε ππεξεζία ηνπ Τπ. Δζσηεξηθψλ θαη ππάγεηαη απεπζείαο ζηνλ Τπνπξγφ Δζσηεξηθψλ) ΟΡΓΑΝΗΜΟΗ ΣΟΠΗΚΖ ΑΤΣΟΓΗΟΗΚΖΖ (Ο.Σ.Α.) Ι. Οξγαληζκνί Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο (Ο.Σ.Α. Α Βαζκνύ) (325 Γήκνη - Απηνδηνηθνύκελα θαηά ηόπν Ν.Π.Γ.Γ.) 10

11 ΙΙ. Οξγαληζκνί Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο (Ο.Σ.Α. Β Βαζκνύ) (13 Πεξηθέξεηεο Απηνδηνηθνύκελα θαηά ηόπν Ν.Π.Γ.Γ.) 1. Πεξηθέξεηα Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο 2. Πεξηθέξεηα Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο 3. Πεξηθέξεηα Γπηηθήο Μαθεδνλίαο 4. Πεξηθέξεηα Ζπείξνπ 5. Πεξηθέξεηα Θεζζαιίαο 6. Πεξηθέξεηα Ηνλίσλ Νήζσλ 7. Πεξηθέξεηα Γπηηθήο Διιάδαο 8. Πεξηθέξεηα ηεξεάο Διιάδαο 9. Πεξηθέξεηα Αηηηθήο 10. Πεξηθέξεηα Πεινπνλλήζνπ 11. Πεξηθέξεηα Βνξείνπ Αηγαίνπ 12. Πεξηθέξεηα Ννηίνπ Αηγαίνπ 13. Πεξηθέξεηα Κξήηεο ΙΙΙ. ΤΝΓΔΜΟΙ ΓΗΜΩΝ ΚΑΙ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΩΝ (Ν.Π.Γ.Γ., ζύλδεζκνη ελόο ή πεξηζζνηέξωλ δήκωλ κε ηε πεξηθέξεηα ζηελ νπνία έρνπλ ηελ έδξα ηνπο νη δήκνη απηνί, γηα εθηέιεζε έξγωλ θαη ηελ αλάπηπμε ηνπ ρώξνπ ηνπο, θαηά ην άξζξν 105 ηνπ λ.3852/2010) IV. ΓΙΚΣΤΑ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΩΝ Αζηηθέο Δηαηξείεο κε θεξδνζθνπηθνύ ραξαθηήξα κε ζθνπό ηε ζπκκεηνρή ζε επξωπαϊθά πξνγξάκκαηα ( άξζξν 202 λ.3852/2010)(δθηόο Γεκόζηνπ Σνκέα) V. ΤΜΠΟΛΙΣΔΙΔ ΓΗΜΩΝ ΚΑΙ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΩΝ (Ν.Π.Γ.Γ., ζύλδεζκνη ηωλ Ο.Σ.Α., θαηά ην άξζξν 102 παξ. 3 ηνπ πληάγκαηνο) (Γελ έρνπλ ζπζηαζεί.) VI. ΤΝΓΔΜΟΙ ΓΗΜΩΝ (Ν.Π.Γ.Γ., ηωλ άξζξωλ ηνπ Κώδηθα Γήκωλ θαη Κνηλνηήηωλ -ΚΓΚ, ππό ηελ επνπηεία ηνπ Γεληθνύ Γξακκαηέα Απνθεληξωκέλεο Γηνίθεζεο ) VII. ΓΗΜΟΣΙΚΑ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΩΠΑ ΓΗΜΟΙΟΤ ΓΙΚΑΙΟΤ 7 7 χκθσλα κε ην άξζξν 103 ηνπ λ.3852/2010 «Πξφγξακκα Καιιηθξάηεο» θάζε δήκνο κπνξεί λα ζπζηήζεη ή λα έρεη: α) έσο δχν (2) λνκηθά πξφζσπα δεκνζίνπ δηθαίνπ, έλα γηα ηνπο ηνκείο αξκνδηνηήησλ θνηλσληθήο πξνζηαζίαο θαη αιιειεγγχεο θαη παηδείαο θαη έλα γηα ηνπο ηνκείο πνιηηηζκνχ, αζιεηηζκνχ θαη πεξηβάιινληνο, φπσο απηνί πξνβιέπνληαη ζην άξζξν 75 ηνπ λ. 3463/2006, φπσο ηζρχεη. Δάλ ν δήκνο δηαζέηεη θνηλσθειή επηρείξεζε ηφηε κπνξεί λα έρεη έσο έλα (1) λνκηθφ πξφζσπν δεκνζίνπ δηθαίνπ ηνπο δήκνπο κε πιεζπζκφ άλσ ησλ ηξηαθνζίσλ ρηιηάδσλ ( ) θαηνίθσλ, κπνξεί λα ιεηηνπξγνχλ έσο δχν (2) λνκηθά πξφζσπα γηα θαζέλαλ απφ ηνπο ηνκείο αξκνδηνηήησλ πνπ αλαθέξνληαη ζην πξνεγνχκελν εδάθην. β) Έλα λνκηθφ πξφζσπν δεκνζίνπ δηθαίνπ γηα ηε δηνίθεζε θαη δηαρείξηζε δψλεο ιηκέλα. Με απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Δζσηεξηθψλ, Απνθέληξσζεο θαη Ζιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο χζηεξα απφ αίηεζε ηνπ νηθείνπ δεκνηηθνχ ζπκβνπιίνπ επηηξέπεηαη λα δηαηεξεζνχλ σο απηνηειή λνκηθά πξφζσπα 11

12 ηελ επνπηεία ηωλ Γήκωλ ππάγνληαη ηα Γεκνηηθά Ιδξύκαηα ηωλ άξζξωλ ηνπ ΚΓΚ θαη ηα Γεκνηηθά Ννκηθά Πξόζωπα Γεκνζίνπ Γηθαίνπ ηωλ άξζξωλ ηνπ ΚΓΚ, όπωο : α) Βξεθνλεπηαθνί θαη Παηδηθνί ηαζκνί β) Βξεθνλεπηνθνκεία θαη Νεπηαγωγεία ηνπ Π.Ι.Κ.Π.Α. θαη ηνπ Κ. Β. «Η ΜΗΣΔΡΑ» γ) Βξεθνλεπηαθνί ηαζκνί ηωλ Ιδξπκάηωλ Βξεθνλεπηαθώλ ηαζκώλ Αζελώλ (Ι.Β..Α.), Θεζζαινλίθεο (Ι.Β..Θ.) θαη Λάξηζαο (Ι.Β..Λ.) δ) Πξνγξάκκαηα Παηδηθώλ ηαζκώλ ηνπ Δ.Ο.Π. ) ε) Κέληξα Φξνληίδαο Οηθνγέλεηαο ζη) Γεκνηηθά Ιαηξεία δ) Γεξνθνκεία ε) Κέληξα Αλνηθηήο Πξνζηαζίαο Ηιηθηωκέλωλ (Κ.Α.Π.Η.) ζ) Πνιηηηζηηθά Πλεπκαηηθά Κέληξα η) Γεκνηηθά Μνπζεία Πηλαθνζήθεο ηα) Γεκνηηθέο Βηβιηνζήθεο ηβ) Γεκνηηθά Θέαηξα Κηλεκαηνγξάθνη ηγ) Φηιαξκνληθέο ηδ) Γεκνηηθέο ρνιέο ηε) Αζιεηηθνί Οξγαληζκνί (Γεκνηηθά ηάδηα, Γπκλαζηήξηα θ.ιπ.) ηζη) Φνξείο Καηαπνιέκεζεο ηνπ Κνηλωληθνύ Απνθιεηζκνύ ηδ) ρνιηθέο Δπηηξνπέο ηε) Γεκνηηθά θαη Γηαδεκνηηθά Ληκεληθά Σακεία ηζ) Γεκνηηθνί Οξγαληζκνί Σνπξηζκνύ θ.ά. θ) Γεκνηηθά Ωδεία θα) Ληκεληθά Γξαθεία (εκείσζε : Γεκνηηθφ Ννκηθφ Πξφζσπν είλαη θαη ην Ν.Π.Γ.Γ. κε ηελ επσλπκία «Γήκνο Αζελαίωλ Δζληθόο Κήπνο», ην νπνίν ππάγεηαη ζηελ επνπηεία ηνπ Γήκνπ Αζελαίσλ). VIII. ΤΜΒΟΤΛΙΑ ΠΔΡΙΟΥΗ (Ν.Π.Γ.Γ., ηνπ άξζξνπ 214 ΓΚΚ) (Γελ έρνπλ ζπζηαζεί.) IX. ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΩΠΑ ΣΗ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ (Πξώελ Ννκαξρηαθά) (ηελ επνπηεία ησλ ήδε θαηαξγεκέλσλ Ννκαξρηαθψλ Απηνδηνηθήζεσλ ππάγνληαλ ηα Ννκαξρηαθά Ηδξχκαηα θαη ινηπά Ννκηθά Πξφζσπα Γεκνζίνπ Γηθαίνπ, ηνπ άξζξνπ 74 ηνπ Κψδηθα Ννκαξρηαθήο Απηνδηνίθεζεο-ΚΝΑ, φπσο : Ννζνθνκεία, Βξεθνθνκεία, Γεξνθνκεία, Αζιεηηθνί Οξγαληζκνί, Ννκαξρηαθά Ληκεληθά Σακεία θ.ι.π.) Σα λνκαξρηαθά λνκηθά πξόζωπα δεκνζίνπ δηθαίνπ πνπ είραλ ζπζηαζεί από ηηο λνκαξρηαθέο απηνδηνηθήζεηο θαη λνκαξρηαθά δηακεξίζκαηα θαηαξγνύληαη δεκνζίνπ δηθαίνπ δήκσλ εθείλα ησλ νπνίσλ ε δξαζηεξηφηεηα απφ πιεπξάο επξχηεξεο αλαγλψξηζεο, εμεηδηθεπκέλνπ αληηθεηκέλνπ θ.ιπ. δηθαηνινγεί ηελ αλσηέξσ δηαηήξεζε. 12

13 απηνδηθαίωο από ηελ έλαξμε ιεηηνπξγίαο ηωλ πεξηθεξεηώλ ζύκθωλα κε ην άξζξν 201 ηνπ Ν.3852/2010. Κάζε Πεξηθέξεηα κπνξεί λα ζπζηήζεη κία (1) Αλαπηπμηαθή Α.Δ. (άξζξν 194 Ν.3852/2010) εθόζνλ δελ ζπκκεηέρεη ζε άιιε αλαπηπμηαθή Α.Δ. Αζηηθέο εηαηξείεο κε θεξδνζθνπηθνύ ραξαθηήξα ηωλ λνκαξρηαθώλ απηνδηνηθήζεωλ πεξηέξρνληαη ζηηο πεξηθέξεηεο( άξζξν 196 ηνπ λ. 3852/2010) Ννκαξρηαθά ηδξύκαηα ηωλ θαηαξγνύκελωλ λνκαξρηαθώλ απηνδηνηθήζεωλ θαη λνκαξρηαθώλ δηακεξηζκάηωλ πεξηέξρνληαη απηνδηθαίωο ζηελ νηθεία πεξηθέξεηα από ηελ έλαξμε ιεηηνπξγίαο ηεο (άξζξν 200 Ν.3852/2010) (εκείσζε : Γελ ππάγνληαη ζην δεκφζην ηνκέα νη θάζε είδνπο Δπηρεηξήζεηο ηωλ Οξγαληζκώλ Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο*,, φπσο : α) Γεκνηηθέο Κνηλσθειείο Δπηρεηξήζεηο ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ Γεκνηηθψλ Δηαηξεηψλ Όδξεπζεο θαη Απνρέηεπζεο) β) Αλψλπκεο Δηαηξείεο Ο.Σ.Α α βαζκνχ (θαη νη επηρεηξήζεηο ησλ λεζησηηθψλ δήκσλ κε ζθνπφ ηελ εθηέιεζε ζπγθνηλσληαθνχ έξγνπ ) γ) Αζηηθέο Δηαηξείεο Ο.Σ.Α. α βαζκνχ κε θεξδνζθνπηθνχ ραξαθηήξα δ) νη Δπηρεηξήζεηο ησλ Ννκαξρηαθψλ Απηνδηνηθήζεσλ ε) νη Αζηηθέο κε θεξδνζθνπηθέο εηαηξείεο ησλ πεξηθεξεηψλ ηνπ αξ.202 ηνπ Ν.3852/2010 (* Οη Δπηρεηξήζεηο ησλ Ο.Σ.Α. α βαζκνχ, απφ δηέπνληαη απφ ηνλ Κψδηθα Γήκσλ θαη Κνηλνηήησλ πνπ θπξψζεθε κε ην άξζξν πξψην ηνπ Ν. 3463/2006 ΦΔΚ 114 Α. Γηα ηα ινηπά Ννκηθά Πξφζσπα ησλ Ο.Σ.Α. νη ξπζκίζεηο ηνπ λένπ Γ.Κ.Κ. ηζρχνπλ απφ ) 13

14 Β. ΤΠΗΡΔΙΔ ΚΑΙ ΔΠΟΠΣΔΤΟΜΔΝΟΙ ΦΟΡΔΙ ΚΑΣΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ 1. ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΔΞΧΣΔΡΗΚΧΝ α. ΤΠΗΡΔΙΔ ΚΑΙ ΦΟΡΔΙ ΔΝΣΟ ΣΟΤ ΓΗΜΟΙΟΤ ΣΟΜΔΑ Ι. ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΤΠΗΡΔΙΑ ΙI. ΓΔΝΙΚΔ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΔ 1. Γεληθή Γξακκαηεία Δπξσπατθψλ Τπνζέζεσλ 2. Γεληθή Γξακκαηεία Γηεζλψλ Οηθνλνκηθψλ ρέζεσλ θαη Αλαπηπμηαθήο πλεξγαζίαο 3. Γεληθή Γξακκαηεία Απφδεκνπ Διιεληζκνχ ΙΙΙ. ΔΙΓΙΚΔ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΔ 1. Δηδηθή Γξακκαηεία Αμηνπνίεζεο Γηεζλψλ Πξνγξακκάησλ ΙV. ΔΞΩΣΔΡΙΚΗ ΤΠΗΡΔΙΑ 1. Γηπισκαηηθέο Αξρέο 1.1. Πξεζβείεο (84) 1.2. Μφληκεο Αληηπξνζσπείεο ζε Γηεζλείο Οξγαληζκνχο (9) 1.3. Γξαθεία πλδέζκνπ (2) 2. Πξνμεληθέο Αξρέο 2.1. Γεληθά Πξνμελεία (90) (46 έκκηζζα θαη 44 άκηζζα) 2.2. Πξνμελεία (104) (8 έκκηζζα θαη 96 άκηζζα) 2.3. Γξαθείν Πξνμεληθψλ, Οηθνλνκηθψλ θαη Δκπνξηθψλ πκθεξφλησλ Μνλαζηεξίνπ 2.4. Τπνπξνμελεία (3) (άκηζζα) V. ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΔ ΤΠΗΡΔΙΔ 1. Τπεξεζία Πνιηηηθψλ Τπνζέζεσλ (Τ.Π.Τ.) (έδξα Ξάλζε) 2. Τπεξεζία Γηεζλψλ ρέζεσλ (Τ.ΓΗ..) (έδξα Θεζζαινλίθε) 3. Γξαθείν Οηθνλνκηθψλ θαη Δκπνξηθψλ Τπνζέζεσλ Βφξεηαο Διιάδαο (έδξα Θεζζαινλίθε) 1. Γηνίθεζε ηνπ Αγίνπ ξνπο VI. ΑΤΣΟΣΔΛΔΙ ΓΗΜΟΙΔ ΤΠΗΡΔΙΔ 14

15 VII. ΤΠΗΡΔΙΔ ΚΑΙ ΦΟΡΔΙ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΚΑΙ ΚΑΣΑΡΣΙΗ 1. Γηπισκαηηθή Αθαδεκία (Απηνηειήο Οξγαληθή Μνλάδα) VIII. ΤΠΗΡΔΙΔ ΚΑΙ ΩΜΑΣΑ ΔΛΔΓΥΟΤ ΚΑΙ ΔΠΙΘΔΩΡΗΗ 1. Γεληθή Δπηζεψξεζε Τπνπξγείνπ Δμσηεξηθψλ IΥ. ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΩΠΑ ΓΗΜΟΙΟΤ ΓΙΚΑΙΟΤ 1. Διιεληθφ Ηλζηηηνχην Βπδαληηλψλ θαη Μεηαβπδαληηλψλ πνπδψλ Βελεηίαο (ζπληξέρνπζα επνπηεία κε Τπ. Παηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ, Πνιηηηζκνχ θαη Αζιεηηζκνχ) Υ. ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΩΠΑ ΙΓΙΩΣΙΚΟΤ ΓΙΚΑΙΟΤ 1. Διιεληθφ Κέληξν Δπξσπατθψλ Μειεηψλ (Δ.Κ.Δ.Μ.) (Ν.1791/1988) 2. Διιεληθή Δζληθή Δπηηξνπή γηα ηελ UNESCO (N.1971/1991) β. ΦΟΡΔΙ ΔΚΣΟ ΓΗΜΟΙΟΤ ΣΟΜΔΑ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΩΠΑ ΙΓΙΩΣΙΚΟΤ ΓΙΚΑΙΟΤ 1. Γηεζλέο Κέληξν Μειεηψλ Δπμείλνπ Πφληνπ (ΓΗ.ΚΔ.Μ.Δ.Π.) (δηεζλήο πεξηθεξεηαθφο νξγαληζκφο) 2. Δπξσπατθφ Ίδξπκα Πξναγσγήο ηεο Αλζξσπηζηηθήο Παηδείαο (θνηλσθειέο ίδξπκα) (ζπληξέρνπζα επνπηεία κε Τπνπξγείν Αλάπηπμεο, Αληαγσληζηηθφηεηαο, Τπνδνκψλ, Μεηαθνξψλ θαη Γηθηχσλ θαη Τπ. Παηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ, Πνιηηηζκνχ θαη Αζιεηηζκνχ) 3. Γηεζλέο Κέληξν Οιπκπηαθήο Δθερεηξίαο (θνηλσθειέο ίδξπκα νξγαληζκφο ηεο Γηεζλνχο Οιπκπηαθήο Δπηηξνπήο) (ζπληξέρνπζα επνπηεία κε Τπνπξγείν Αλάπηπμεο, Αληαγσληζηηθφηεηαο, Τπνδνκψλ, Μεηαθνξψλ θαη Γηθηχσλ θαη Τπνπξγείν Παηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ, Πνιηηηζκνχ θαη Αζιεηηζκνχ) (εκείσζε : Οη Με Κπβεξλεηηθέο Οξγαλώζεηο (Μ.Κ.Ο.) απνηεινχλ λνκηθά πξφζσπα ηδησηηθνχ δηθαίνπ, κε θεξδνζθνπηθνχ ραξαθηήξα, ην Δηδηθφ Μεηξψν ησλ νπνίσλ ηεξεί ε Τπεξεζία Γηεζλνύο Αλαπηπμηαθήο πλεξγαζίαο (Τ.Γ.Α..) ηνπ ΤΠ.ΔΞ. Δίλαη απηνλφεην, φηη δελ απνηεινχλ θνξείο ηεο Γεκφζηαο Γηνίθεζεο). (Σν Ίδξπκα Απνθαηάζηαζεο Οκνγελψλ εμ Αιβαλίαο θαηαξγήζεθε κε ην Π.Γ. 99/2012 (ΦΔΚ 163 Α )) 15

16 2. ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΧΝ α. ΤΠΗΡΔΙΔ ΚΑΙ ΦΟΡΔΙ ΔΝΣΟ ΣΟΤ ΓΗΜΟΙΟΤ ΣΟΜΔΑ Ι. ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΤΠΗΡΔΙΑ ΙΙ. ΓΔΝΙΚΔ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΔ 1. Γεληθή Γξακκαηεία Γεκνζηνλνκηθήο Πνιηηηθήο 2. Γεληθή Γξακκαηεία Πιεξνθνξηαθψλ πζηεκάησλ 3. Γεληθή Γξακκαηεία Γεκνζίσλ Δζφδσλ (πεξ. 1 ηεο ππνπαξ. Δ2 ηνπ Ν.4093/2012) 4. Γεληθή Γξακκαηεία Γεκφζηαο Πεξηνπζίαο (αξ. 20 ηνπ Ν.3965/2011) ΙΙΙ. ΔΙΓΙΚΔ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΔ / ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΟΙ ΣΟΜΔΙ 1. Δηδηθή Γξακκαηεία ψκαηνο Γίσμεο Οηθνλνκηθνχ Δγθιήκαηνο (.Γ.Ο.Δ.) (Ζ Δηδηθή Γξακκαηεία Γεκνζίσλ Δπηρεηξήζεσλ θαη Οξγαληζκψλ θαηαξγήζεθε κε ηελ παξ.2.α. ηνπ άξζξνπ έθηνπ ηνπ Ν.4079/2012 (Α 180)) ΙV. ΔΙΓΙΚΔ ΑΠΟΚΔΝΣΡΩΜΔΝΔ ΤΠΗΡΔΙΔ 1. Πεξηθεξεηαθέο Γηεπζχλζεηο.Γ.Ο.Δ. (15) 2. Γηεχζπλζε Δθηχπσζεο θαη Γηαρείξηζεο Δληχπσλ θαη Αμηψλ ηνπ Γεκνζίνπ (ΦΔΚ Β 1363/2012) 3. Γηεχζπλζε Κξαηηθψλ Λαρείσλ 4. Διεγθηηθέο Τπεξεζίεο Σεισλείσλ (ΔΛ.Τ.Σ.) (2+1 ηεο νπνίαο έρεη αλαζηαιεί ε ιεηηνπξγία ΦΔΚ Β 3034/2011) 5. Τπεξεζίεο Γεκνζηνλνκηθνχ Διέγρνπ ζηε Γεληθή Γξακκαηεία Μαθεδνλίαο Θξάθεο θαη ζηε Γεληθή Γξακκαηεία Αηγαίνπ θαη Νεζησηηθήο Πνιηηηθήο 6. Γηεχζπλζε Γηαρείξηζεο Γεκφζηνπ Τιηθνχ (ΦΔΚ Β 606/2012) 7. Σεισλεηαθέο Πεξηθέξεηεο (10) 8. Γηεχζπλζε Σεισλείσλ Αηηηθήο 9. Γηεχζπλζε Σεισλείσλ Θεζζαινλίθεο 10. Γηεχζπλζε Διέγρνπ Σεισλεηαθψλ Αξρψλ (ΓΗ.Δ.Σ.Α.) (έρεη αλαζηαιεί ε ιεηηνπξγία ηεο κε ην ΦΔΚ Β 3034/2011) 11. Διεγθηηθά Κέληξα o Γηαπεξηθεξεηαθφ Διεγθηηθφ Κέληξν (Γ.Δ.Κ.) Αζελψλ o Γηαπεξηθεξεηαθφ Διεγθηηθφ Κέληξν (Γ.Δ.Κ.) Θεζζαινλίθεο o Πεξηθεξεηαθά Διεγθηηθά Κέληξα (Π.Δ.Κ.) (6) (έρεη αλαζηαιεί ε ιεηηνπξγία ηνπο κε ην ΦΔΚ Β 3034/2011) 12. Δπηρεηξεζηαθή Μνλάδα Δίζπξαμεο (αξ.55 Ν.4002/2011) 13. Τπεξεζία Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ (αξ. 14 ΠΓ 156/2001 & ΦΔΚ Β 3242/2012) 14. Κέληξν Διέγρνπ Φνξνινγνπκέλσλ Μεγάινπ Πινχηνπ (Κ.Δ.ΦΟ.ΜΔ.Π) (παξ.1 α αξ. 34 Ν.4141/2013) 16

ΜΗΣΡΩΟ ΤΠΗΡΔΙΩΝ ΚΑΙ ΦΟΡΔΩΝ ΣΗ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ

ΜΗΣΡΩΟ ΤΠΗΡΔΙΩΝ ΚΑΙ ΦΟΡΔΩΝ ΣΗ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΔΩΣΔΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΑΝΑΤΓΚΡΟΣΗΗ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΜΔΣΑΡΡΤΘΜΙΣΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΚΑΙ ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΗ ΓΙΑΚΤΒΔΡΝΗΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΟΡΓΑΝΩΣΙΚΩΝ ΜΔΣΑΡΡΤΘΜΙΔΩΝ ΣΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΓΟΜΩΝ ΜΗΣΡΩΟ ΤΠΗΡΔΙΩΝ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΟΠΗΚΖ ΑΤΣΟΓΗΟΗΚΖΖ

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΟΠΗΚΖ ΑΤΣΟΓΗΟΗΚΖΖ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΖ ΜΔΣΑΡΡΤΘΜΗΖ ΚΑΗ ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΖ ΓΗΑΚΤΒΔΡΝΖΖ ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΟΠΗΚΖ ΑΤΣΟΓΗΟΗΚΖΖ Γ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΣΜΖΜΑ ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΠΡΟΣΑΗΑ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ «Υξεκαηνδφηεζε δξάζεσλ Πνιηηηθήο

Διαβάστε περισσότερα

ΩΦΔΛΟΤΜΔΝΟΙ (ΓΔΤΣΔΡΟ ΜΔΡΟ)

ΩΦΔΛΟΤΜΔΝΟΙ (ΓΔΤΣΔΡΟ ΜΔΡΟ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΣΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΙ ΑΤΣΟΔΙΟΙΚΗΗ Α.Ε. Μυλλέρου 73-77, 10436 Αθήνα,Σηλ. 210 5214600 FAX: 210 5214666 Διιεληθή Δηαηξεία Σνπηθήο Αλάπηπμεο θαη Απηνδηνίθεζεο (Δ.Δ.Σ.Α.Α.) Α.Δ. Αζήλα, 16/7/2015

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ

ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ Αζήλα, 23 Γεθεκβξίνπ 2014 ΓΖΜΟΗΟΝΟΜΗΚΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ Αξ. πξση.:2/98002/γπγκ ΓΔΝΗΚΟ ΛΟΓΗΣΖΡΗΟ ΣΟΤ ΚΡΑΣΟΤ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΓΖΜΟΗΟΝΟΜΗΚΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΚΑΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΗΜΟΤ ΓΗΔΤΘΤΝΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΣΔΗΟΝ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΚΟΗΝΩΝΗΚΩΝ ΚΑΗ ΠΟΛΗΣΗΚΩΝ ΔΠΗΣΖΜΩΝ ΣΜΖΜΑ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ. Οδεγόο πνπδώλ

ΠΑΝΣΔΗΟΝ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΚΟΗΝΩΝΗΚΩΝ ΚΑΗ ΠΟΛΗΣΗΚΩΝ ΔΠΗΣΖΜΩΝ ΣΜΖΜΑ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ. Οδεγόο πνπδώλ ΠΑΝΣΔΗΟΝ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΚΟΗΝΩΝΗΚΩΝ ΚΑΗ ΠΟΛΗΣΗΚΩΝ ΔΠΗΣΖΜΩΝ ΣΜΖΜΑ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ Οδεγόο πνπδώλ Αθαδ. έηoπο 2008 2009 1 ΔΠΗΜΔΛΔΗΑ: Βαζίιεηνο Κέθεο, Δπίθνπξνο Καζεγεηήο πύξνο Πνιπκέξεο, Δ.Σ.Δ.Π. ΑΘΖΝΑ 2009 2

Διαβάστε περισσότερα

Κ Α Σ Α Λ Ο Γ Ο Π Ρ Ο Ϊ Σ Α Μ Δ Ν Ω Ν ΤΠΗΡΔΙΩΝ ΣΟΤ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟΤ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Μ Δ Σ Α Σ Η Λ Δ Φ Ω Ν Α Κ Α Ι Φ Α Ξ Δ Π Ι Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ι Α Α Τ Σ Ω Ν

Κ Α Σ Α Λ Ο Γ Ο Π Ρ Ο Ϊ Σ Α Μ Δ Ν Ω Ν ΤΠΗΡΔΙΩΝ ΣΟΤ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟΤ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Μ Δ Σ Α Σ Η Λ Δ Φ Ω Ν Α Κ Α Ι Φ Α Ξ Δ Π Ι Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ι Α Α Τ Σ Ω Ν Κ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΗ ΓΙΑΚΤΒΔΡΝΗΗ & ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΓΤΝΑΜΙΚΟΤ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΟΡΓΑΝΩΗ ΣΜΗΜΑ ΤΠΟΘΔΔΩΝ ΠΟΛΙΣΩΝ Κ Α Σ Α Λ Ο Γ Ο Π Ρ Ο Ϊ Σ Α Μ Δ Ν Ω Ν ΤΠΗΡΔΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ & ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ»

ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ & ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ» ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ, ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ ΚΑΙ ΝΑΤΣΙΛΙΑ ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ & ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ» ΔΘΝΙΚΟ ΔΠΗΥΔ ΣΡΑΣΗ ΡΖΗΑΚΟ ΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΦΟΡΑ ΔΠΑ 2007-2013

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΗΜΟΙΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΙΘ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΙΡΑ ΣΜΗΜΑ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΣΔΛΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ. Θέμα:

ΔΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΗΜΟΙΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΙΘ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΙΡΑ ΣΜΗΜΑ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΣΔΛΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ. Θέμα: Δ Λ Λ Ζ Ν Η Κ Ζ Γ Ζ Μ Ο Κ Ρ Α Σ Η Α ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΔΧΣΔΡΗΚΧΝ ΔΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΗΜΟΙΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΙΘ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΙΡΑ ΣΜΗΜΑ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΣΔΛΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ Θέμα: Η ΤΜΒΟΛΗ ΣΧΝ ΔΛΔΓΚΣΙΚΧΝ ΧΜΑΣΧΝ ΚΑΙ ΣΧΝ ΑΝΔΞΑΡΣΗΣΧΝ ΑΡΥΧΝ

Διαβάστε περισσότερα

«ΔΞΧΣΡΔΦΔΗΑ ΑΝΣΑΓΧΝΗΣΗΚΟΣΖΣΑ ΣΧΝ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ»

«ΔΞΧΣΡΔΦΔΗΑ ΑΝΣΑΓΧΝΗΣΗΚΟΣΖΣΑ ΣΧΝ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ» ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ, ΑΝΣΑΓΩΝΗΣΗΚΟΣΖΣΑ ΚΑΗ ΝΑΤΣΗΛΗΑ ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΣΑΓΩΝΗΣΗΚΟΣΖΣΑ & ΔΠΗΥΔΗΡΖΜΑΣΗΚΟΣΖΣΑ» ΔΘΝΗΚΟ ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟ ΣΡΑΣΖΓΗΚΟ ΠΛΑΗΗΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΦΟΡΑ ΔΠΑ 2007-2013

Διαβάστε περισσότερα

AITIOΛΟΓΗΚΖ ΔΚΘΔΖ ΣΟ ΥΔΓΗΟ ΝΟΜΟΤ

AITIOΛΟΓΗΚΖ ΔΚΘΔΖ ΣΟ ΥΔΓΗΟ ΝΟΜΟΤ AITIOΛΟΓΗΚΖ ΔΚΘΔΖ ΣΟ ΥΔΓΗΟ ΝΟΜΟΤ «ΡΤΘΜΗΔΗ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΚΑΗ ΣΖ ΓΖΜΟΗΟΝΟΜΗΚΖ ΔΞΤΓΗΑΝΖ ΘΔΜΑΣΑ ΑΡΜΟΓΗΟΣΖΣΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΩΝ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ, ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΚΑΗ ΣΟΤΡΗΜΟΤ KAI ΔΡΓΑΗΑ ΚΑΗ ΚΟΗΝΩΝΗΚΖ ΑΦΑΛΗΖ» Α. Γενική παποςζίαζη

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΓΗΔΘΝΖ ΓΖΜΟΗΟΤ ΑΝΟΗΚΣΟΤ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΓΗΑ ΣΖΝ: Πξνκάζεηα Ηαηξνηερλνινγηθνχ Δμνπιηζκνχ Γεληθνχ Ννζνθνκεένπ Ϊκνπ «Άγηνο

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΓΗΔΘΝΖ ΓΖΜΟΗΟΤ ΑΝΟΗΚΣΟΤ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΓΗΑ ΣΖΝ: Πξνκάζεηα Ηαηξνηερλνινγηθνχ Δμνπιηζκνχ Γεληθνχ Ννζνθνκεένπ Ϊκνπ «Άγηνο ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΔΤΡΧΠΑΨΚΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΔΤΡΧΠΑΨΚΟ ΣΑΜΔΗΟ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΓΗΔΘΝΖ ΓΖΜΟΗΟΤ ΑΝΟΗΚΣΟΤ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΓΗΑ ΣΖΝ: Παληειεάκσλ» - ΚΫληξνπ Τγεέαο ΚαξινβΪζνπ θαη Πεξηθεξεηαθψλ Ηαηξεέσλ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΔΘΝΗΚΟ ΑΠΟΘΔΜΑΣΗΚΟ ΑΠΡΟΒΛΔΠΣΧΝ» ΔΘΝΗΚΟ ΣΡΑΣΖΓΗΚΟ ΠΛΑΗΗΟ ΑΝΑΦΟΡΑ ΔΠΑ 2007-2013

ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΔΘΝΗΚΟ ΑΠΟΘΔΜΑΣΗΚΟ ΑΠΡΟΒΛΔΠΣΧΝ» ΔΘΝΗΚΟ ΣΡΑΣΖΓΗΚΟ ΠΛΑΗΗΟ ΑΝΑΦΟΡΑ ΔΠΑ 2007-2013 ΔΗΓΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΣΑΓΧΝΗΣΗΚΟΣΖΣΑ ΔΗΓΗΚΖ ΤΠΖΡΔΗΑ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ «ΑΝΣΑΓΧΝΗΣΗΚΟΣΖΣΑ ΚΑΗ ΔΠΗΥΔΗΡΖΜΑΣΗΚΟΣΖΣΑ» ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΔΘΝΗΚΟ ΑΠΟΘΔΜΑΣΗΚΟ ΑΠΡΟΒΛΔΠΣΧΝ» ΔΘΝΗΚΟ ΣΡΑΣΖΓΗΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΓΚΤΚΛΗΟ. ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ Αζήλα 31-07-2015 Αξ. πξση: Γ3δ/Γ.Φ. 14/Γ.Π.νηθ.58490. Πξνο: Όπσο o Πίλαθαο Απνδεθηψλ

ΔΓΚΤΚΛΗΟ. ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ Αζήλα 31-07-2015 Αξ. πξση: Γ3δ/Γ.Φ. 14/Γ.Π.νηθ.58490. Πξνο: Όπσο o Πίλαθαο Απνδεθηψλ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΓΔΗΑ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΓΖΜΟΗΑ ΤΓΔΗΑ ΚΑΗ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΤΓΔΗΑ Γ/ΝΖ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΗΑ ΦΡΟΝΣΗΓΑ ΤΓΔΗΑ ΚΑΗ ΠΡΟΛΖΦΖ ΣΜΖΜΑ Γ ΑΓΧΓΖ ΤΓΔΗΑ ΚΑΗ ΠΡΟΛΖΦΖ ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ Αζήλα 31-07-2015 Αξ.

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικαςίεσ Σύςταςησ, Μετατροπήσ, Συγχώνευςησ Επιχειρήςεων του Νόμου 2190/1920. Πηπρηαθή Δξγαζία. Δπηηεξεηήο : Παξραξίδεο Βαζίιεηνο

Διαδικαςίεσ Σύςταςησ, Μετατροπήσ, Συγχώνευςησ Επιχειρήςεων του Νόμου 2190/1920. Πηπρηαθή Δξγαζία. Δπηηεξεηήο : Παξραξίδεο Βαζίιεηνο Διαδικαςίεσ Σύςταςησ, Μετατροπήσ, Συγχώνευςησ Επιχειρήςεων του Νόμου 2190/1920. Πηπρηαθή Δξγαζία Δπηηεξεηήο : Παξραξίδεο Βαζίιεηνο Δηζεγεηήο : Παλίδεο Ισάλλεο 6/11/2007 Πεξηερφκελα Πξφινγνο πληνκνγξαθίεο

Διαβάστε περισσότερα

«Πξνηεηλφκελα έξγα θαη δξάζεηο. ηεο Πξσηνβάζκηαο Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο. ζην πιαίζην ηνπ Τπφινηπνπ Δπηρεηξεζηαθνχ Πξνγξάκκαηνο

«Πξνηεηλφκελα έξγα θαη δξάζεηο. ηεο Πξσηνβάζκηαο Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο. ζην πιαίζην ηνπ Τπφινηπνπ Δπηρεηξεζηαθνχ Πξνγξάκκαηνο ΔΘΝΗΚΟ ΜΔΣΟΒΗΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΗΟ Δξγαζηήξην Βηνκεραληθήο θαη Δλεξγεηαθήο Οηθνλνκίαο Οκάδα γηα ηελ Σερλνινγηθή, Οηθνλνκηθή θαη ηξαηεγηθή Αλάιπζε ηεο Κνηλσλίαο ηεο Πιεξνθνξίαο «Πξνηεηλφκελα έξγα θαη δξάζεηο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ. Θέκα : Καηάξηηζε Μεζνπξφζεζκνπ Πξνγξάκκαηνο Γεκνζηνλνκηθήο ηξαηεγηθήο 2016-2019

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ. Θέκα : Καηάξηηζε Μεζνπξφζεζκνπ Πξνγξάκκαηνο Γεκνζηνλνκηθήο ηξαηεγηθήο 2016-2019 ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΗΡΙΟ ΣΟΤ ΚΡΑΣΟΤ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΓΗΜΟΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ Αζήλα, 6 Μαξηίνπ 2015

Διαβάστε περισσότερα

Π Α Ν Δ Π Η Σ Ζ Μ Η Ο Π Δ Η Ρ Α Η Χ

Π Α Ν Δ Π Η Σ Ζ Μ Η Ο Π Δ Η Ρ Α Η Χ Π Α Ν Δ Π Η Σ Ζ Μ Η Ο Π Δ Η Ρ Α Η Χ ΣΜΖΜΑ ΟΡΓΑΝΧΖ ΚΑΗ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΣΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ ΓΗΑ ΣΔΛΔΥΖ (Δ -ΜΒΑ) Σ Α Σ Η Σ Η Κ Ζ Α Ν Α Λ Τ Ζ Σ Χ Ν Δ Π Η Υ Δ Η Ρ Ζ Η Α

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΗΣΗΚΔ, ΓΡΑΔΗ ΚΑΗ ΔΡΓΟ ΣΟΝ ΣΟΜΔΑ ΣΧΝ ΜΔΣΑΦΟΡΧΝ

ΠΟΛΗΣΗΚΔ, ΓΡΑΔΗ ΚΑΗ ΔΡΓΟ ΣΟΝ ΣΟΜΔΑ ΣΧΝ ΜΔΣΑΦΟΡΧΝ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΠΟΓΟΜΧΝ ΜΔΣΑΦΟΡΧΝ ΚΑΗ ΓΗΚΣΤΧΝ Γεληθή Γξακκαηεία - Μεηαθνξέο ΟΚΣΧΒΡΗΟ 2009 ΑΠΡΗΛΗΟ 2011 ΠΟΛΗΣΗΚΔ, ΓΡΑΔΗ ΚΑΗ ΔΡΓΟ ΣΟΝ ΣΟΜΔΑ ΣΧΝ ΜΔΣΑΦΟΡΧΝ Γημιοςπγούμε μία Δλλάδα ηυν ζςνδςαζμένυν

Διαβάστε περισσότερα

Απιζηείδερ Πιπεπγιάρ

Απιζηείδερ Πιπεπγιάρ Ε ΔΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΗΜΟΙΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΙZ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΙΡΑ ΣΜΗΜΑ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΣΔΛΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ Θέμα: Σο δίκηςο «ύδεςξιρ» ωρ επγαλείο βεληίωζερ ηερ λειηοςπγίαρ ηερ Γιοίκεζερ. Η πποζαπμογή ηων Γεμοζίων Τπεπεζιών.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΜΖΜΑ ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΣΔΤΘΤΝΖ: ΓΗΟΗΚΖΖ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΤΓΔΗΑ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ

ΣΜΖΜΑ ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΣΔΤΘΤΝΖ: ΓΗΟΗΚΖΖ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΤΓΔΗΑ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΣΜΖΜΑ ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΣΔΤΘΤΝΖ: ΓΗΟΗΚΖΖ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΤΓΔΗΑ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Θέκα: Παξάγνληεο πνπ επηδξνύλ θαη επεξεάδνπλ ηελ δηακόξθωζε ηνπ Δπηρεηξεζηαθνύ ρεδίνπ ζην Γ.Ν. Πεηξαηά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΡΑΣΗΣ 2013

ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΡΑΣΗΣ 2013 ΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΡΑΣΗΣ 2 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΡΑΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2012-2014 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Δηζαγσγά... 3 2. Θεζκηθφ πιαέζην ησλ Δπηρεηξεζηαθψλ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ρόδος, 20/12 /2013 ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ σπ' αριθμ. ΣΟΦ 1 /2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ρόδος, 20/12 /2013 ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ σπ' αριθμ. ΣΟΦ 1 /2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ρόδος, 20/12 /2013 ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΡΟΔOY Απιθμ.Ππωη.2/158620 ΔΙΕΤΘΤΝΗ :ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΣΜΗΜΑ : ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ ΓΡΑΦΕΙΟ : ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ Σασ. Δ/νζη : Πλαηεία Ελεςθεπίαρ

Διαβάστε περισσότερα

Θεματική Ενότητα: Διαχείριση Ενζργειας στα Κτίρια

Θεματική Ενότητα: Διαχείριση Ενζργειας στα Κτίρια ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Θεματική Ενότητα: Διαχείριση Ενζργειας στα Κτίρια Περίοδος B Οκτώβριος 2013 Ιανουάριος 2014 Διδάσκων: Σταύρος Γανωτής Αρχιτέκτων Μηχανικός - Φυσικός Πεξηερφκελα ΚΔΦ.Α: Πξνζέγγηζε ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟ 2503/97 (ΦΔΚ 107 Α') Γηνίθεζε, νξγάλωζε, ζηειέρωζε ηεο Πεξηθέξεηαο, ξύζκηζε ζεκάηωλ γηα ηελ ηνπηθή απηνδηνίθεζε θαη άιιεο δηαηάμεηο ΜΔΡΟ ΠΡΩΣΟ

ΝΟΜΟ 2503/97 (ΦΔΚ 107 Α') Γηνίθεζε, νξγάλωζε, ζηειέρωζε ηεο Πεξηθέξεηαο, ξύζκηζε ζεκάηωλ γηα ηελ ηνπηθή απηνδηνίθεζε θαη άιιεο δηαηάμεηο ΜΔΡΟ ΠΡΩΣΟ ΝΟΜΟ 2503/97 (ΦΔΚ 107 Α') Γηνίθεζε, νξγάλωζε, ζηειέρωζε ηεο Πεξηθέξεηαο, ξύζκηζε ζεκάηωλ γηα ηελ ηνπηθή απηνδηνίθεζε θαη άιιεο δηαηάμεηο ΜΔΡΟ ΠΡΩΣΟ ΓΙΟΙΚΗΗ, ΟΡΓΑΝΩΗ, ΣΔΛΔΥΩΗ ΣΗ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΚΔΦΑΛΑΙΟ Α' Άξζξν

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΗ ΔΘΝΙΚΗ ΔΜΒΔΛΔΙΑ «ΚΟΤΠΟΝΙΑ ΚΑΙΝΟΣΟΜΙΑ ΓΙΑ ΜΙΚΡΟΜΔΑΙΔ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΙ»

ΓΡΑΗ ΔΘΝΙΚΗ ΔΜΒΔΛΔΙΑ «ΚΟΤΠΟΝΙΑ ΚΑΙΝΟΣΟΜΙΑ ΓΙΑ ΜΙΚΡΟΜΔΑΙΔ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΙ» ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΔΡΔΤΝΑ ΚΑΙ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ: ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ & ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ & ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΩΝ Δ ΜΔΣΑΒΑΗ ΓΡΑΗ ΔΘΝΙΚΗ ΔΜΒΔΛΔΙΑ «ΚΟΤΠΟΝΙΑ ΚΑΙΝΟΣΟΜΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΗΜΟΙΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΙΡΑ ΣΜΗΜΑ : ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ. ΣΔΛΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ

ΔΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΗΜΟΙΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΙΡΑ ΣΜΗΜΑ : ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ. ΣΔΛΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ Δ ΔΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΗΜΟΙΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΙΡΑ ΣΜΗΜΑ : ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ. ΣΔΛΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΘΫκα: Ο ΡΟΛΟ ΣΗ ΓΗΜΟΙΟΣΗΣΑ ΣΗΝ ΤΛΟΠΟΙΗΗ ΣΧΝ ΤΓΥΡΗΜΑΣΟΓΟΣΟΤΜΔΝΧΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΧΝ ΣΟΤ ΔΠΑ ΔπηβιΫπνπζα: ΑΝΣΙΓΟΝΗ ΜΑΚΡΤΓΙΑΝΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

Δηήζηνο Απνινγηζκφο Λεηηνπξγίαο Δ.Κ.Κ.Α. 2009

Δηήζηνο Απνινγηζκφο Λεηηνπξγίαο Δ.Κ.Κ.Α. 2009 ΔΘΝΗΚΟ ΚΔΝΣΡΟ ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΑΛΛΖΛΔΓΓΤΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΤΝΣΟΝΗΜΟΤ & ΟΡΓΑΝΧΖ ΣΜΖΜΑ ΔΡΔΤΝΑ, ΑΝΑΠΣΤΞΖ & ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΣΜΖΜΑ ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ ΔΡΓΟΤ Δηήζηνο Απνινγηζκφο Λεηηνπξγίαο Δ.Κ.Κ.Α. 2009 ΠΡΟΛΟΓΟ Ζ νξγάλσζε ησλ θνηλσληθψλ-νηθνλνκηθψλ

Διαβάστε περισσότερα

Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2015-2018

Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2015-2018 Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2015-2018 ΑΘΗΝΑ, ΑΠΡΙΛΙΟ 2014 ΑΙΣΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΗ ΣΟ ΥΕΔΙΟ ΝΟΜΟΤ «ΜΕΟΠΡΟΘΕΜΟ ΠΛΑΙΙΟ ΔΗΜΟΙΟΝΟΜΙΚΗ ΣΡΑΣΗΓΙΚΗ 2015-2018» Π ε π ι ε σ ό μ ε ν α Κευάλαιο 1 Οικονομική

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΥΣΗ ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ. (Σχπνο Β) Γηα έξγα πνπ δελ εκπίπηνπλ ζην πεδίν εθαξκνγήο ησλ Οδεγηψλ 2004/18 θαη 2004/17 2. Υαληά Γεθέκβξηνο 2014

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΥΣΗ ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ. (Σχπνο Β) Γηα έξγα πνπ δελ εκπίπηνπλ ζην πεδίν εθαξκνγήο ησλ Οδεγηψλ 2004/18 θαη 2004/17 2. Υαληά Γεθέκβξηνο 2014 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ (ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΡΗΣΗ Α.Δ.) Σαρ. Γ/λζε: ΓΟΛΓΟΘΑ 2 ΟΑΗ ΒΑΡΤΠΔΣΡΟΤ ΥΑΝΙΧΝ Σαρ. Κψδηθαο: 73100 ΥΑΝΙΑ ΚΡΗΣΗ ΔΡΓΟ: ΥΡΗΜΑΣΟΓΟΣΗΗ 1 : «ΔΡΓΑΙΔ ΓΙΑ ΔΠΙΚΔΤΗ ΑΡΓΔΤΣΙΚΧΝ ΓΙΚΣΤΧΝ ΟΑΚ Α.Δ. ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΕΙΡΑ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ. Θέκα:

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΕΙΡΑ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ. Θέκα: Δ ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΕΙΡΑ ΣΜΖΜΑ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Θέκα: Πξνζαλαηνιηζκόο κάξθεηηλγθ θαη ζπκκεηόρσλ ησλ κεηαπηπρηαθώλ ζπνπδώλ ησλ ειιεληθώλ Α.Ε.Θ. Επηβιέπνπζα: Πνιίλα

Διαβάστε περισσότερα