ΜΗΣΡΩΟ ΤΠΗΡΔΙΩΝ ΚΑΙ ΦΟΡΔΩΝ ΣΗ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΜΗΣΡΩΟ ΤΠΗΡΔΙΩΝ ΚΑΙ ΦΟΡΔΩΝ ΣΗ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ"

Transcript

1 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΜΔΣΑΡΡΤΜΙΗ ΚΑΙ ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΗ ΓΙΑΚΤΒΔΡΝΗΗ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΗ ΚΑΙ ΓΙΑΓΙΚΑΙΩΝ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΟΡΓΑΝΩΣΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΜΗΣΡΩΟ ΤΠΗΡΔΙΩΝ ΚΑΙ ΦΟΡΔΩΝ ΣΗ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΑΘΗΝΑ Απξίιηνο 2013

2 ΠΡΟΛΟΓΟ Ζ επηθαηξνπνίεζε ηνπ Μεηξψνπ Τπεξεζηψλ θαη Φνξέσλ ηεο Διιεληθήο Γηνίθεζεο είλαη επηβεβιεκέλε, ηδηαίηεξα ιφγσ ηεο αλαδηάξζξσζεο ησλ ππνπξγείσλ θαη ηεο αλαθαηαλνκήο ησλ αξκνδηνηήησλ ηνπο. Σν επηθαηξνπνηεκέλν Μεηξψν Τπεξεζηψλ θαη Φνξέσλ ηεο Διιεληθήο Γηνίθεζεο πεξηιακβάλεη κηα ζπζηεκαηηθή θαη αλαιπηηθή θαηαγξαθή φισλ ησλ δνκψλ πνπ ππάγνληαη ζηνλ δεκφζην ηνκέα, αιιά θαη ησλ λνκηθψλ πξνζψπσλ πνπ δελ ππάγνληαη ζ απηφλ επεηδή εμαηξέζεθαλ κε εηδηθέο δηαηάμεηο, είηε εμ ππαξρήο, είηε εθ ησλ πζηέξσλ. Πξφθεηηαη γηα έλα εχρξεζην εγρεηξίδην, ην νπνίν επηηξέπεη ηελ θαιχηεξε θαη επρεξέζηεξε εμππεξέηεζε ησλ πνιηηψλ αιιά θαη ησλ δεκνζίσλ ππεξεζηψλ, δηφηη ηνπο παξέρεη κηα νινθιεξσκέλε εηθφλα γηα ην πνηνπο αθξηβψο θνξείο ελλννχκε, φηαλ κηιάκε ζήκεξα γηα δεκφζην ηνκέα κε ηελ επξεία ηνπ φξνπ έλλνηα. Δπηζεκαίλεηαη ε ηδηαίηεξε πξαθηηθή ζεκαζία ηνπ Μεηξψνπ, δηφηη ζπρλά ν λνκνζέηεο, γηα ηελ επέιεπζε δηαθφξσλ έλλνκσλ ζπλεπεηψλ, παξαπέκπεη ζηελ έλλνηα ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα φπσο ηζρχεη, νπφηε ε παξνχζα θαηαγξαθή δίλεη άκεζα ζηνπο ελδηαθεξφκελνπο ηελ αμηφπηζηε απάληεζε πνπ αλαδεηνχλ ζην εξψηεκα αλ ν θνξέαο πνπ ηνπο ελδηαθέξεη εκπίπηεη ή φρη, θάζε θνξά, ζηνλ δεκφζην ηνκέα. Γηα ηελ θαηάξηηζε ηνπ Μεηξψνπ Τπεξεζηψλ θαη Φνξέσλ ηεο Διιεληθήο Γηνίθεζεο ππήξμε ζπλεξγαζία κε φια ηα Τπνπξγεία πξνθεηκέλνπ λα δηαζθαιηζζεί, ζηνλ κεγαιχηεξν δπλαηφ βαζκφ, ε αθξίβεηα ησλ ζηνηρείσλ πνπ παξνπζηάδεη. Γηφηη, φπσο φινη γλσξίδνπκε ε δηνηθεηηθή πξαγκαηηθφηεηα έρεη έληνλα δπλακηθφ ραξαθηήξα θαη δελ παξακέλεη ζηαηηθή αιιά δηαξθψο εμειίζζεηαη. Πηζηεχνπκε φηη ην παξφλ εγρεηξίδην ζ απνηειέζεη ρξήζηκν εξγαιείν γηα ηνλ πνιίηε, δηεπθνιχλνληαο ηηο ζπλαιιαγέο ηνπ, αιιά θαη γηα ηα ίδηα ζηειέρε ηεο Γεκφζηαο Γηνίθεζεο, ζπκβάιινληαο ζηε ζαθή απνηχπσζε ηεο ζχγρξνλεο δηνηθεηηθήο πξαγκαηηθφηεηαο. 2

3 ΠΗΝΑΚΑ ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΧΝ ΠΡΟΛΟΓΟ... 2 ΔΗΑΓΧΓΖ... 4 Α. ΓΔΝΗΚΑ... 8 ΑΝΔΞΑΡΣΖΣΔ (ΑΤΣΟΣΔΛΔΗ) ΓΖΜΟΗΔ ΤΠΖΡΔΗΔ ΣΖ ΠΟΛΗΣΔΗΑΚΖ ΖΓΔΗΑ ΣΟΤ ΚΡΑΣΟΤ... 8 ΓΖΜΟΗΔ ΑΡΥΔ ΣΖ ΝΟΜΟΘΔΣΗΚΖ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ ΣΟΤ ΚΡΑΣΟΤ... 8 ΓΖΜΟΗΔ ΑΡΥΔ ΣΖ ΓΗΚΑΣΗΚΖ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ ΣΟΤ ΚΡΑΣΟΤ... 8 ΑΝΔΞΑΡΣΖΣΔ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΔ ΑΡΥΔ (Α.Γ.Α.)... 9 ΤΠΟΤΡΓΔΗΑ ΑΠΟΚΔΝΣΡΧΜΔΝΔ ΓΗΟΗΚΖΔΗ ΟΡΓΑΝΗΜΟΗ ΣΟΠΗΚΖ ΑΤΣΟΓΗΟΗΚΖΖ (Ο.Σ.Α.) Β. ΤΠΖΡΔΗΔ ΚΑΗ ΔΠΟΠΣΔΤΟΜΔΝΟΗ ΦΟΡΔΗ ΚΑΣΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΔΞΧΣΔΡΗΚΧΝ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΧΝ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΔΘΝΗΚΖ ΑΜΤΝΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΔΧΣΔΡΗΚΧΝ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΖ ΜΔΣΑΡΡΤΘΜΗΖ ΚΑΗ ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΖ ΓΗΑΚΤΒΔΡΝΖΖ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΑΝΑΠΣΤΞΖ, ΑΝΣΑΓΧΝΗΣΗΚΟΣΖΣΑ, ΤΠΟΓΟΜΧΝ, ΜΔΣΑΦΟΡΧΝ ΚΑΗ ΓΗΚΣΤΧΝ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ ΚΑΗ ΘΡΖΚΔΤΜΑΣΧΝ, ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΚΑΗ ΑΘΛΖΣΗΜΟΤ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ, ΔΝΔΡΓΔΗΑ ΚΑΗ ΚΛΗΜΑΣΗΚΖ ΑΛΛΑΓΖ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΔΡΓΑΗΑ, ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΑΦΑΛΗΖ ΚΑΗ ΠΡΟΝΟΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΓΔΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΚΑΗ ΣΡΟΦΗΜΧΝ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΓΗΚΑΗΟΤΝΖ ΓΗΑΦΑΝΔΗΑ ΚΑΗ ΑΝΘΡΧΠΗΝΧΝ ΓΗΚΑΗΧΜΑΣΧΝ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΓΖΜΟΗΑ ΣΑΞΖ ΚΑΗ ΠΡΟΣΑΗΑ ΣΟΤ ΠΟΛΗΣΖ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΣΟΤΡΗΜΟΤ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΝΑΤΣΗΛΗΑ ΚΑΗ ΑΗΓΑΗΟΤ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΚΑΗ ΘΡΑΚΖ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΜΔΧΝ ΔΝΖΜΔΡΧΖ & ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΔΝΖΜΔΡΧΖ ΚΑΗ ΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΑ Γ. ΔΠΟΠΣΔΤΟΜΔΝΟΗ ΦΟΡΔΗ ΑΠΟ ΣΗ ΑΠΟΚΔΝΣΡΧΜΔΝΔ ΓΗΟΗΚΖΔΗ 79 Γ. ΠΑΡΑΡΣΖΜΑΣΑ ΣΟΗΥΔΗΑ ΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΑ ΣΖ Γ/ΝΖ ΟΡΓΑΝΧΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ, ΑΡΜΟΓΗΑ ΓΗΑ ΣΖΝ ΚΑΣΑΡΣΗΖ ΣΟΤ «ΜΖΣΡΧΟΤ» ΣΟΗΥΔΗΑ ΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΧΝ ΚΑΗ ΑΠΟΚΔΝΣΡΧΜΔΝΧΝ ΓΗΟΗΚΖΔΧΝ

4 ΔΗΑΓΧΓΖ Ζ θαηάξηηζε ηνπ «Μεηξώνπ Τπεξεζηώλ θαη Φνξέωλ ηεο Διιεληθήο Γηνίθεζεο» βαζίδεηαη πξσηίζησο ζηηο ξπζκίζεηο ηνπ λ. 1892/ (άξζξν 51 παξ.1 ΦΔΚ Α 101) θαη ηνπ λ. 1943/1991 (άξζξν 4 παξ.6 ΦΔΚ Α 50), φπσο αληηθαηαζηάζεθαλ κε ην άξζξν 18 παξ.9 ηνπ λ. 2198/1994 (ΦΔΚ Α 43) θαη ην άξζξν 3 παξ. 6 ηνπ λ. 3229/2004 (ΦΔΚ Α 38), νη νπνίεο πξνζδηνξίδνπλ, ζχκθσλα κε ην νξγαληθφ θξηηήξην, ηηο θαηεγνξίεο δεκνζίσλ θνξέσλ ηεο Διιεληθήο Γηνίθεζεο, πνπ ζπγθξνηνχλ ην δεκόζην ηνκέα Οη ξπζκίζεηο ηνπ λ. 1892/1990, φπσο έρεη ηξνπνπνηεζεί θαη ηζρχεη, ζε θσδηθνπνηεκέλε κνξθή, έρνπλ σο εμήο: «Ο θαηά ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 1 παξ. 6 ηνπ λ. 1256/1982 δεκφζηνο ηνκέαο πεξηιακβάλεη κφλν: α. Σηο θάζε είδνπο δεκφζηεο ππεξεζίεο, πνπ ππάγνληαη ζην λνκηθφ πξφζσπν ηνπ Γεκνζίνπ θαη εθπξνζσπνχληαη απφ απηφ. β. Σα θάζε είδνπο λ.π.δ.δ., εμαηξνπκέλσλ ησλ Υξεκαηηζηεξίσλ Αμηψλ, είηε απηά απνηεινχλ νξγαληζκνχο θαηά ηφπν είηε θαζ` χιελ απηνδηνίθεζεο. (εκ.: Ζ πεξίπησζε β ηίζεηαη φπσο έρεη αληηθαηαζηαζεί απφ ηελ παξ. 6 ηνπ άξζξνπ 3 ηνπ Ν. 3229/2004, ΦΔΚ Α 38). γ. Σηο θάζε είδνπο θξαηηθέο ή δεκφζηεο θαη παξαρσξεζείζεο επηρεηξήζεηο θαη νξγαληζκνχο, "θαζψο θαη λνκηθά πξφζσπα ηδησηηθνχ δηθαίνπ δεκφζηνπ ραξαθηήξα πνπ επηδηψθνπλ θνηλσθειείο ή άιινπο δεκφζηνπο ζθνπνχο." (εκ.: Ζ θξάζε εληφο αγθπιψλ ε νπνία είλαη γξακκέλε κε πιάγηα γξάκκαηα, πξνζεηέζε ζχκθσλα κε ην άξζξν 4 παξ. 6 ηνπ Ν. 1943/1991, ΦΔΚ Α 50). δ. Σηο ηξάπεδεο πνπ αλήθνπλ ζην λνκηθφ πξφζσπν ηνπ Γεκνζίνπ, είηε ζην ζχλνιφ ηνπο είηε θαηά πιεηνςεθία θαη ε. Σηο θάζε είδνπο ζπγαηξηθέο εηαηξείεο ησλ λνκηθψλ πξνζψπσλ πνπ αλαθέξνληαη ζηηο πεξηπηψζεηο β` θαη γ` απηνχ ηνπ άξζξνπ, εθηφο απφ ηηο επηρεηξήζεηο ησλ Ο.Σ.Α.». 2 εκεηψλεηαη φηη ν δεκφζηνο ηνκέαο νξηνζεηήζεθε αξρηθά κε ηελ παξ. 6 ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ λ. 1256/1982 (ΦΔΚ Α 65) θαη κε ηηο ξπζκίζεηο ηνπ λ. 1892/1990, φπσο έρεη ηξνπνπνηεζεί θαη ηζρχεη, επαλανξηνζεηήζεθε, κε ζθνπφ ηνλ πεξηνξηζκφ ηνπ. Οη ξπζκίζεηο ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 6 ηνπ λ.1256/1982 φπσο έρνπλ ηξνπνπνηεζεί θαη ηζρχνπλ είλαη νη αθφινπζεο: «Ζ αιεζηλή έλλνηα ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ λφκνπ 1232/1982 γηα ηελ επαλαθνξά ζε ηζρχ, ηξνπνπνίεζε θαη ζπκπιήξσζε ησλ δηαηάμεσλ ηνπ Ν.Γ. 4352/1964 θαη άιιεο δηαηάμεηο είλαη φηη ζην δεκφζην ηνκέα πεξηιακβάλνληαη φινη νη θξαηηθνί θνξείο αλεμάξηεηα απφ ην θαζεζηψο δεκνζίνπ ή ηδησηηθνχ ή κηθηνχ δηθαίνπ πνπ ηνπο δηέπεη, ήηνη: α) νη Κξαηηθέο ή Γεκφζηεο Τπεξεζίεο, φπσο εθπξνζσπνχληαη απφ ην λνκηθφ πξφζσπν ηνπ Γεκνζίνπ, β) νη Κξαηηθνί ή Γεκφζηνη Οξγαληζκνί, ζαλ θξαηηθά λνκηθά πξφζσπα δεκνζίνπ δηθαίνπ, γ) νη Κξαηηθέο ή Γεκφζηεο θαη παξαρσξεζείζεο επηρεηξήζεηο φπσο ε Γεκφζηα Δπηρείξεζε Ζιεθηξηζκνχ, ν Οξγαληζκφο Σειεπηθνηλσληψλ Διιάδνο, ε Διιεληθή Ραδηνθσλία Σειεφξαζε θ.ιπ., δ) ηα Κνηλσθειή Ηδξχκαηα ηνπ Αζηηθνχ Κψδηθα πνπ πεξηήιζαλ ζην Γεκφζην θαη ρξεκαηνδνηνχληαη ή επηρνξεγνχληαη απ απηφ, ε) νη Σξαπεδηηηθέο θαη άιιεο αλψλπκεο εηαηξείεο ζηηο νπνίεο είηε ηα θαηά ηηο πξνεγνχκελεο πεξηπηψζεηο λνκηθά πξφζσπα έρνπλ ην ζχλνιν ή ηελ πιεηνςεθία ησλ κεηνρψλ ηνπ εηαηξηθνχ θεθαιαίνπ είηε έρνπλ θξαηηθφ πξνλφκην ή θξαηηθή επηρνξήγεζε, φπσο ε Σξάπεδα Διιάδνο, ε Αγξνηηθή Σξάπεδα, ε Δζληθή Σξάπεδα, ε Κηεκαηηθή Σξάπεδα, ε Δκπνξηθή Σξάπεδα, ε Διιεληθή Σξάπεδα Βηνκεραληθήο Αλαπηχμεσο θ.ά., ζη) ηα θξαηηθά λνκηθά πξφζσπα πνπ έρνπλ ραξαθηεξηζζεί απφ ην λφκν ή ηα δηθαζηήξηα σο λνκηθά πξφζσπα ηδησηηθνχ δηθαίνπ, φπσο ν Οξγαληζκφο πγθνηλσληψλ Διιάδνο, ν Απηφλνκνο ηαθηδηθφο Οξγαληζκφο θ.α. πνπ ρξεκαηνδνηνχληαη απφ νπνηνλδήπνηε ησλ πξναλαθεξφκελσλ λνκηθψλ πξνζψπσλ, δ) νη ζπγαηξηθέο αλψλπκεο εηαηξείεο ησλ πην πάλσ λνκηθψλ πξνζψπσλ ησλ εδαθίσλ α - ζη απηήο ηεο παξαγξάθνπ πνπ ειέγρνληαη άκεζα ή έκκεζα απ απηά» 4

5 Οη ζπγθεθξηκέλνη θνξείο ζπληζηνχλ δεκφζηεο νξγαλψζεηο παξνρήο δσηηθψλ θνηλσληθψλ ππεξεζηψλ θαη αγαζψλ ζηα κέιε ηνπ θνηλσληθνχ ζψκαηνο, πνηθίιεο λνκηθήο κνξθήο, ππφ ηνλ έιεγρν, ηελ επνπηεία θαη ηελ εγγύεζε ηνπ Κξάηνπο, αλαιφγσο ηεο θχζεσο ηεο αζθνχκελεο δεκφζηαο ιεηηνπξγίαο. Σν «Μεηξψν», ην εχξνο ηνπ νπνίνπ θαζνξίδεηαη απφ ηελ θνηλσληθνπνιηηηθή δπλακηθή θαη ηηο αληηιήςεηο πνπ επηθξαηνχλ θάζε θνξά γηα ην ξφιν ηνπ Κξάηνπο, θαζψο θαη απφ ηελ εμέιημε ησλ νηθνλνκηθψλ θαη ηερλνινγηθψλ δεδνκέλσλ, φπσο απηά απνηππψλνληαη ζην θνηλνηηθφ δίθαην θαη ηελ εζληθή λνκνζεζία, πεξηιακβάλεη επίζεο θαη ηνπο δεκφζηνπο θνξείο πνπ δελ ππάγνληαη ζην δεκόζην ηνκέα, είηε γηαηί ξεηά εμαηξέζεθαλ απφ απηφλ κε λνκνζεηηθή ξχζκηζε, είηε γηαηί εθάπαμ ή ζηαδηαθά έπαπζαλ λα ππάγνληαη ζηνλ έιεγρν ηνπ Γεκνζίνπ. Απνθαζηζηηθφ δειαδή θξηηήξην, παξάιιεια κε ην νξγαληθφ, γηα ηε ζπγθξφηεζε ηνπ παξφληνο «Μεηξψνπ» απνηειεί ην ζηνηρείν ηνπ ιεηηνπξγηθνχ ζθνπνχ θάζε θνξέα, εθφζνλ απηφο ζπλίζηαηαη ζηελ επηδίσμε ζθνπνχ δεκνζίνπ ζπκθέξνληνο θαη ζηελ πξνζηαζία ζπγθεθξηκέλνπ θάζε θνξά θνηλσληθνχ (δεκφζηνπ) αγαζνχ. 3 Πξέπεη λα ζεκεησζεί φηη κε εηδηθφηεξνπο λφκνπο θαη αλάινγα κε ηνπο ζθνπνχο ηνπ θαζελφο νξίδεηαη δηαθνξεηηθά ε έλλνηα ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα. α) Γηα παξάδεηγκα κε ην άξζξν 1 ηνπ λ. 3812/2009 «Αλακφξθσζε ηνπ ζπζηήκαηνο πξνζιήςεσλ ζην δεκφζην ηνκέα θαη άιιεο δηαηάμεηο» (Α 234) νξίδνληαη νη θνξείο ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα πνπ ππάγνληαη ζην ζχζηεκα πξνζιήςεσλ ηνπ λ. 2190/1994 «χζηαζε αλεμάξηεηεο αξρήο γηα ηελ επηινγή πξνζσπηθνχ.»(α 28). Δηδηθφηεξα ην άξζξν 1 ηνπ λ. 3812/2009 νξίδεη: «Οη δηαηάμεηο ησλ παξαγξάθσλ 1 θαη 2 ηνπ άξζξνπ 14 ηνπ λ. 2190/1994 (ΦΔΚ 28 Α ), φπσο ηζρχνπλ αληηθαζίζηαληαη σο αθνινχζσο: ηηο δηαηάμεηο ησλ θεθαιαίσλ Α, Β θαη Γ (ελλνείηαη ηνπ λ. 2190/1994), φπσο ηζρχνπλ ππάγνληαη φινη νη θνξείο ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα, φπσο απηφο νξηνζεηείηαη κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 1 παξ. 6 ηνπ λ.1256/1982 (ΦΔΚ 65 Α ) θαη ηηο κεηαγελέζηεξεο ζπκπιεξψζεηο ηνπ, πξηλ απφ ηελ ηξνπνπνίεζή ηνπ κε ην άξζξν 51 ηνπ λ.1892/1990 (ΦΔΚ 101 Α ). ηνλ θαηά ηα πην πάλσ δεκφζην ηνκέα θαη γηα ηελ εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηνπ παξφληνο θαη κφλν ππάγνληαη επίζεο: α) Ζ Πξνεδξία ηεο Γεκνθξαηίαο.β)..γ).. β)δπίζεο κε ην λφκν 3871/2010 (ΦΔΚ Α 141) νξίδεηαη φηη: «Γηα ηνπο ζθνπνχο ηνπ παξφληνο λφκνπ, νη θαησηέξσ φξνη έρνπλ ηελ αθφινπζε έλλνηα: 1. Γεκφζηνο ηνκέαο: πεξηιακβάλεη ηελ Γεληθή Κπβέξλεζε θαη ηηο δεκφζηεο επηρεηξήζεηο θαηά ηελ έλλνηα ησλ παξαγξάθσλ 1, 2 θαη 3, θαζψο θαη ηνπο δεκφζηνπο νξγαληζκνχο θαηά ηελ έλλνηα ηεο παξαγξάθνπ 6 ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ λ. 3429/2005 (ΦΔΚ 314 Α). 2. Γεληθή Κπβέξλεζε: πεξηιακβάλεη ηελ Κεληξηθή Κπβέξλεζε, ηνπο Οξγαληζκνχο Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο, πξψηνπ θαη δεχηεξνπ βαζκνχ (ΟΣΑ) θαη ηνπο Οξγαληζκνχο Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο (ΟΚΑ), ζχκθσλα κε ηα θξηηήξηα ηνπ Δπξσπατθνχ πζηήκαηνο Λνγαξηαζκψλ (ΔΟΛ). 3. Κεληξηθή Κπβέξλεζε: πεξηιακβάλεη ηελ Κεληξηθή Γηνίθεζε θαη ηα λνκηθά πξφζσπα δεκνζίνπ δηθαίνπ, θαζψο θαη ηα λνκηθά πξφζσπα ηδησηηθνχ δηθαίνπ πνπ ειέγρνληαη θαη ρξεκαηνδνηνχληαη θπξίσο απφ ηελ Κεληξηθή Γηνίθεζε, εθηφο ΟΣΑ θαη ΟΚΑ. 4. Κεληξηθή Γηνίθεζε ή Γεκφζην ή Κξάηνο: πεξηιακβάλεη ηελ Πξνεδξία ηεο Γεκνθξαηίαο, ηα Τπνπξγεία θαη ηηο Απνθεληξσκέλεο Γηνηθήζεηο, θαζψο θαη ηηο Αλεμάξηεηεο Αξρέο. 5. Οξγαληζκνί Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο: πεξηιακβάλνπλ ηνπο θνξείο θνηλσληθήο αζθάιηζεο θαη ηα λνζνθνκεία πνπ είλαη λνκηθά πξφζσπα δεκνζίνπ δηθαίνπ. 6. Οξγαληζκνί Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο: πεξηιακβάλνπλ ηνπο Γήκνπο θαη ηηο Πεξηθέξεηεο.» 7. Κξαηηθφο Πξνυπνινγηζκφο: είλαη ν πξνυπνινγηζκφο ηεο Κεληξηθήο Γηνίθεζεο.» 4 Σν Μεηξψν, ελψ βαζίδεηαη ζηελ νξηνζέηεζε ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα ζχκθσλα κε ην αξ. 51 παξ. 1 ηνπ λ.1892/1990, πεξηέρεη ζρεδφλ ην ζχλνιν ησλ θνξέσλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ έλλνηα ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα αλεμάξηεηα απφ ην πνηνο λφκνο ηνλ νξίδεη. Έηζη ην Μεηξψν απνηειεί έλαλ «αζθαιή» θαηάινγν γηα ηνλ αλαγλψζηε (ρξήζηε) ψζηε λα ην ρξεζηκνπνηήζεη ζηελ εξγαζία ηνπ, αξθεί λα ην πξνζαξκφζεη ζηηο δηαηάμεηο θαη ηα θξηηήξηα ηνπ λφκνπ πνπ ηνλ ελδηαθέξεη. 5

6 Τπφ ην πξίζκα απηφ, ζην «Μεηξψν» πεξηέρνληαη θαη «κε δεκόζηνη θνξείο», νη νπνίνη ιεηηνπξγνχλ θαηά ηνπο θαλφλεο ηνπ ηδησηηθνχ δηθαίνπ, σο επηρεηξήζεηο επηθνξηηζκέλεο κε ηε δηαρείξηζε θαη παξνρή ππεξεζηψλ γεληθφηεξνπ νηθνλνκηθνχ ή άιινπ δεκφζηνπ ζπκθέξνληνο. Οη ελ ιφγσ θνξείο ζπγθξνηνχλ ζχγρξνλεο κνξθέο νξγάλσζεο, ιεηηνπξγίαο θαη άζθεζεο νξηζκέλσλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπ Κξάηνπο, νη νπνίεο, ζχκθσλα κε ην χληαγκα, ην εζληθφ θαη ην θνηλνηηθφ δίθαην, κπνξνχλ λα αλαηίζεληαη ζε νξγαληζκνχο πνπ δελ απνηεινχλ δεκφζηεο αξρέο ή δεκφζηεο επηρεηξήζεηο, απνιακβάλνπλ φκσο εηδηθψλ ή απνθιεηζηηθψλ δηθαησκάησλ, ηα νπνία ηνπο έρνπλ ρνξεγεζεί απφ ηελ θξαηηθή αξρή, ε νπνία θαη εγγπάηαη ηελ παξνρή ππεξεζηψλ θαη αγαζψλ δσηηθήο ζεκαζίαο γηα ηελ θνηλσλία, θαη εθαξκνγή ησλ αξρψλ ηεο ηζφηεηαο, ηεο θαζνιηθφηεηαο, ηεο ζπλέρεηαο, ηεο νηθνλνκηθφηεηαο, ηεο πξνζαξκνζηηθφηεηαο, ηεο νπδεηεξφηεηαο, ηεο δηαθάλεηαο θαη ηεο πνηφηεηαο. Δηδηθφηεξα, ην «Μεηξψν» πεξηιακβάλεη 5 : Α. Όινπο ηνπο θνξείο ηνπ δεκόζηνπ ηνκέα : 1. Σηο θάζε είδνπο Γεκφζηεο Τπεξεζίεο θαη Αξρέο, πνπ ππάγνληαη ζην λνκηθφ πξφζσπν ηνπ Γεκνζίνπ θαη εθπξνζσπνχληαη απφ απηφ, φπσο : α) Αλεμάξηεηεο (απηνηειείο) Τπεξεζίεο ηεο πνιηηεηαθήο εγεζίαο ηνπ Κξάηνπο. β) Γεκφζηεο Αξρέο ηεο λνκνζεηηθήο ιεηηνπξγίαο ηνπ Κξάηνπο. γ) Γεκφζηεο Αξρέο ηεο δηθαζηηθήο ιεηηνπξγίαο ηνπ Κξάηνπο. δ) Αλεμάξηεηεο Γηνηθεηηθέο Αξρέο. ε) Τπνπξγεία, κε ηηο Γεληθέο Γξακκαηείεο, ηηο Δηδηθέο Γξακκαηείεο θαη ηνπο Γηνηθεηηθνχο Σνκείο, ηηο Πεξηθεξεηαθέο Τπεξεζίεο, ηηο Δηδηθέο Απνθεληξσκέλεο Τπεξεζίεο, ηηο Τπεξεζίεο Δμσηεξηθνχ θαη ηηο Απηνηειείο Γεκφζηεο Τπεξεζίεο ηνπο. ζη) Απνθεληξσκέλεο Γηνηθήζεηο (εληαίεο απνθεληξσκέλεο κνλάδεο δηνίθεζεο ηνπ Κξάηνπο) 2. Σα θάζε είδνπο λνκηθά πξφζσπα δεκνζίνπ δηθαίνπ (Ν.Π.Γ.Γ.) : α) Ν.Π.Γ.Γ. ηεο θαζ χιελ απηνδηνίθεζεο (θαηά επνπηεχνλ ππνπξγείν) β) Ν.Π.Γ.Γ. ηεο θαηά ηφπνλ απηνδηνίθεζεο Γήκνη (Ο.Σ.Α. α βαζκνχ) θαη Πεξηθέξεηεο (Ο.Σ.Α. β βαζκνχ) 3. Σα λνκηθά πξφζσπα ηδησηηθνχ δηθαίνπ (Ν.Π.Η.Γ.) δεκόζηνπ ραξαθηήξα πνπ επηδηψθνπλ θνηλσθειείο ή άιινπο δεκφζηνπο ζθνπνχο. 4. Σηο αλψλπκεο εηαηξείεο ηνπ Γεκνζίνπ, ηηο δεκφζηεο επηρεηξήζεηο θαη νξγαληζκνχο ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα (Γ.Δ.Κ.Ο.), θαζψο θαη ηηο ζπγαηξηθέο εηαηξείεο φισλ ησλ αλσηέξσ θνξέσλ, εθηφο ησλ επηρεηξήζεσλ ησλ Ο.Σ.Α., φπσο, επίζεο, ηηο αλψλπκεο ηξαπεδηθέο εηαηξείεο πνπ αλήθνπλ ζην λνκηθφ πξφζσπν ηνπ δεκνζίνπ. 5 Ζ χιε ηνπ Μεηξψνπ θαηαλέκεηαη ζε ηξεηο ελφηεηεο. Ζ εθηελέζηεξε ελφηεηα είλαη ε δεχηεξε ε νπνία πεξηιακβάλεη ηηο ππεξεζίεο θαη ηνπο επνπηεπφκελνπο θνξείο, θαηά ππνπξγείν, δηαθξίλνληάο ηνπο ζε θνξείο εληφο δεκφζηνπ ηνκέα θαη ζε θνξείο εθηφο δεκφζηνπ ηνκέα. 6

7 Β. Σνπο δεκόζηνπο θνξείο πνπ δελ ππάγνληαη ζην δεκόζην ηνκέα 6 : 1. Σα λνκηθά πξόζωπα δεκνζίνπ δηθαίνπ, πνπ εμαηξέζεθαλ απφ ην δεκφζην ηνκέα, κε λνκνζεηηθή ξχζκηζε, ή φζα, απφ ηε ζχζηαζή ηνπο, δελ ππήρζεζαλ ζε απηφλ. 2. Σα λνκηθά πξόζωπα ηδηωηηθνύ δηθαίνπ δεκόζηνπ ραξαθηήξα θαη ζθνπνύ, πνπ «εμήιζαλ» απφ ην δεκφζην ηνκέα, κε λνκνζεηηθή ξχζκηζε, ή φζα ξεηά εμαηξέζεθαλ, θαηά ηε ζχζηαζή ηνπο, απφ απηφλ. 3. Σηο αλώλπκεο εηαηξείεο ηνπ Γεκνζίνπ πνπ εμππαξρήο δελ ππήρζεζαλ ζην δεκφζην ηνκέα, θαζψο θαη ηηο δεκόζηεο επηρεηξήζεηο θαη νξγαληζκνύο (Γ.Δ.Κ.Ο.), πνπ «εμήιζαλ» απφ ην δεκφζην ηνκέα, αλ θαη νη δεκφζηεο αξρέο αζθνχλ ζε απηέο, άκεζα ή έκκεζα, θαζνξηζηηθή επηξξνή. 4. Σηο αλώλπκεο εηαηξείεο παξνρήο ππεξεζηψλ ή παξαγσγήο αγαζψλ γεληθόηεξνπ νηθνλνκηθνύ ζπκθέξνληνο, νη νπνίεο εμήιζαλ απφ ηνλ έιεγρν ηνπ Γεκνζίνπ ή νπδέπνηε ππήρζεζαλ ζε απηφλ θαη δελ απνηεινχλ δεκφζηεο επηρεηξήζεηο. 5. Σα λνκηθά πξόζωπα ηδηωηηθνύ δηθαίνπ κε δεκόζηνπ ραξαθηήξα αιιά θνηλωθεινύο ζθνπνύ, θαζψο θαη ηα λνκηθά πξφζσπα ηδησηηθνχ δηθαίνπ δηεζλνύο ραξαθηήξα (ειιεληθνί θνξείο δηεζλνχο ραξαθηήξα), ηα νπνία αζθνχλ έξγν γεληθφηεξεο ζεκαζίαο θαη γηα ηα νπνία εθδειψλεηαη ε άζθεζε ηνπ δηθαηψκαηνο επνπηείαο ηνπ θξάηνπο. 6 εκεηψλεηαη φηη απφ ηελ , εκεξνκελία έλαξμεο ηεο ηζρχνο ησλ δηαηάμεσλ (εηδηθά άξζξν 1 παξ. 5 θαη άξζξν 15) ηνπ Ν. 3429/2005 (ΦΔΚ 314 Α ), επξίζθνληαη εθηφο ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα νη αθφινπζεο δεκφζηεο επηρεηξήζεηο θαη νξγαληζκνί : α) Οη εηζεγκέλεο ζε ρξεκαηηζηήξην αλψλπκεο εηαηξείεο, εθφζνλ ην Γεκφζην ή άιια λνκηθά πξφζσπα ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα ζπκκεηέρνπλ ζην κεηνρηθφ ηνπο θεθάιαην, κε νπνηνδήπνηε πνζνζηφ ζπκκεηνρήο. β) Οη ζπλδεδεκέλεο, κε ηηο εηζεγκέλεο ζε ρξεκαηηζηήξην επηρεηξήζεηο, αλψλπκεο εηαηξείεο. γ) Οη αλψλπκεο εηαηξείεο, γηα ηηο νπνίεο έρεη εθδνζεί απφθαζε έλαξμεο δηαδηθαζηψλ απνθξαηηθνπνίεζεο. Πιεξνθνξίεο : α)γηα δεηήκαηα εξκελείαο θαη εθαξκνγήο ηνπ Ν.3429/2005 παξέρνληαη απφ ηελ Γηεχζπλζε Γεκφζησλ Δπηρεηξήζεσλ θαη Οξγαληζκψλ (ΓΔΚΟ) ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ (Οδφο Νίθεο 5-7 Σ.Κ.: Αζήλα Σει.: ) β) γηα ηηο εηζεγκέλεο ζην Υξεκαηηζηήξην δεκφζηεο εηαηξείεο θαζψο θαη γηα ηηο ππφ εθθαζάξηζε παξέρνληαη απφ ην Γεληθφ Λνγηζηήξην ηνπ Κξάηνπο /Γηεχζπλζε 25 ε./σκήκα Κίλεζεο Κεθαιαίσλ, Δγγπήζεσλ, Γαλείσλ θαη Αμηψλ (Οδφο Παλεπηζηεκίνπ 37 Σ.Κ.: Αζήλα Σει.: ) θαη γ) γηα ηηο ππφ απνθξαηηθνπνίεζε δεκφζηεο επηρεηξήζεηο αξκφδηα είλαη ε Γ25Κίλεζεο Κεθαιαίσλ Δγγπήζεσλ Γαλείσλ & Αμηψλ ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ (Οδφο Παλεπηζηεκίνπ 37 Σ.Κ.: Αζήλα Σει.: ). 7

8 ΜΖΣΡΧΟ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΚΑΗ ΦΟΡΔΧΝ ΣΖ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ Α. ΓΔΝΙΚΑ ΑΝΔΞΑΡΣΖΣΔ (ΑΤΣΟΣΔΛΔΗ) ΓΖΜΟΗΔ ΤΠΖΡΔΗΔ ΣΖ ΠΟΛΗΣΔΗΑΚΖ ΖΓΔΗΑ ΣΟΤ ΚΡΑΣΟΤ 1. Πξνεδξία ηεο Γεκνθξαηίαο 2. Γεληθή Γξακκαηεία Πξσζππνπξγνχ ( Π.Γ. 2/2011) 3. Γεληθή Γξακκαηεία ηεο Κπβέξλεζεο 4. Γεληθή Γξακκαηεία πληνληζκνχ (άξ. 14 ηνπ Ν.4109/2013) (Ζ Δηδηθή Τπεξεζία Αξρείσλ Πξσζππνπξγνχ, Τπνπξγψλ, Τθππνπξγψλ θαη ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο ηεο Κπβέξλεζεο ππάγεηαη ζηα Γεληθά Αξρεία ηνπ Κξάηνπο). ΓΖΜΟΗΔ ΑΡΥΔ ΣΖ ΝΟΜΟΘΔΣΗΚΖ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ ΣΟΤ ΚΡΑΣΟΤ 1. Τπεξεζίεο ηεο Βνπιήο ησλ Διιήλσλ ΦΟΡΔΙ ΑΡΜΟΓΙΟΣΗΣΑ ΣΗ ΒΟΤΛΗ ΣΩΝ ΔΛΛΗΝΩΝ 1. Ίδξπκα ηεο Βνπιήο ησλ Διιήλσλ γηα ηνλ Κνηλνβνπιεπηηζκφ θαη ηε Γεκνθξαηία (Ν.Π.Ι.Γ.) 2. Σακείν Αξσγήο Τπαιιήισλ Βνπιήο (Ν.Π.Γ.Γ.) ΓΖΜΟΗΔ ΑΡΥΔ ΣΖ ΓΗΚΑΣΗΚΖ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ ΣΟΤ ΚΡΑΣΟΤ 1. Αλψηαην Δηδηθφ Γηθαζηήξην 2. πκβνχιην ηεο Δπηθξαηείαο 3. Διεγθηηθφ πλέδξην 4. Πνιηηηθά θαη Πνηληθά Γηθαζηήξηα Άξεηνο Πάγνο Δθεηεία (15) Πξσηνδηθεία (63) Δηξελνδηθεία (301) Πηαηζκαηνδηθεία (41) 8

9 5. Δηζαγγειίεο Δηζαγγειία Αξείνπ Πάγνπ Δηζαγγειίεο Δθεηψλ (15) Δηζαγγειίεο Πξσηνδηθψλ (63) 6. Γεληθή Δπηηξνπεία ηεο Δπηθξαηείαο ησλ Σαθηηθψλ Γηνηθεηηθψλ Γηθαζηεξίσλ 7. Σαθηηθά Γηνηθεηηθά Γηθαζηήξηα Γηνηθεηηθά Δθεηεία (9) Γηνηθεηηθά Πξσηνδηθεία (30) ΑΝΔΞΑΡΣΖΣΔ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΔ ΑΡΥΔ (Α.Γ.Α.) Α. πληαγκαηηθά Καηνρπξσκέλεο 1. Αξρή Πξνζηαζίαο Γεδνκέλσλ Πξνζσπηθνχ Υαξαθηήξα 2. Αξρή Γηαζθάιηζεο ηνπ Απνξξήηνπ ησλ Δπηθνηλσληψλ (Α.Γ.Α.Δ.) 3. Αλψηαην πκβνχιην Δπηινγήο Πξνζσπηθνχ (Α..Δ.Π.) 4. Δζληθφ πκβνχιην Ραδηνηειεφξαζεο 5. πλήγνξνο ηνπ Πνιίηε (Ο πλήγνξνο ηνπ Πνιίηε αζθεί θαη ηα θαζήθνληα ηνπ πλεγόξνπ ηνπ Παηδηνύ θαη ηνπ πλεγόξνπ Τγείαο θαη Κνηλωληθήο Αιιειεγγύεο θαη έρεη νξηζζεί θνξέαο παξαθνινχζεζεο ηεο εθαξκνγήο ηεο Αξρήο ηεο Ίζεο Μεηαρείξηζεο) Β. Με ζπληαγκαηηθά θαηνρπξσκέλεο 1. Δπηηξνπή (Πξνζηαζίαο) Αληαγσληζκνχ 2. Δζληθή Δπηηξνπή Σειεπηθνηλσληψλ θαη Σαρπδξνκείσλ 3. Ρπζκηζηηθή Αξρή Δλέξγεηαο (Ρ.Α.Δ.) 4. Δζληθή Αλαινγηζηηθή Αξρή 5. Δπηηξνπή Δπνπηείαο θαη Διέγρνπ Παηγλίσλ (Δ.Δ.Δ.Π.) 6. πλήγνξνο ηνπ Καηαλαισηή 7. Δζληθή Αξρή Ηαηξηθψο Τπνβνεζνχκελεο Αλαπαξαγσγήο 8. Δζληθφ πκβνχιην Γεκφζηαο Τγείαο (Δ.Τ.Γ.Τ.) 9. Αξρή Γηαζθάιηζεο θαη Πηζηνπνίεζεο ηεο Πνηφηεηαο ζηελ Αλψηαηε Δθπαίδεπζε (ΑΓΗΠ) (αξ.10 ηνπ Ν.3374/2005 & αξ.64 ηνπ Ν.4009/2011) 10. Αξρή Καηαπνιέκεζεο ηεο Ννκηκνπνίεζεο Δζφδσλ απφ Δγθιεκαηηθέο Γξαζηεξηφηεηεο θαη ηεο Υξεκαηνδφηεζεο ηεο Σξνκνθξαηίαο θαη Διέγρνπ ησλ Γειψζεσλ Πεξηνπζηαθήο Καηάζηαζεο (Ν.3691/2008) 11. Δπηηξνπή Γηεξεχλεζεο Αηπρεκάησλ θαη Αζθάιεηαο Πηήζεσλ (Ν. 2912/2001) 12. Διιεληθή ηαηηζηηθή Αξρή (λ. 3832/2010) 13. ψκα Φνξνινγηθψλ Γηαηηεηψλ (.Φ.Γ.) (αξ. 31 ηνπ Ν.3943/2011) 14. Αλεμάξηεηε Αξρή Γεκνζίσλ πκβάζεσλ θαη Κεληξηθνχ Ζιεθηξνληθνχ Μεηξψνπ Γεκνζίσλ πκβάζεσλ (Ν.4013/2011) 15. Ρπζκηζηηθή Αξρή ηδεξνδξφκσλ (Ρ.Α..) (αξ. 22 Ν.3891/2010) 16. Αξρή Γηαζθάιηζεο ηεο Πνηφηεηαο ζηελ Πξσηνβάζκηα θαη Γεπηεξνβάζκηα Δθπαίδεπζε (Α.ΓΗ.Π.Π.Γ.Δ.) (N. 4142/2013) (Ζ Δζληθή Δπηηξνπή Ζιεθηξνληθψλ Μέζσλ Δπηθνηλσλίαο θαηαξγήζεθε κε ην άξζξν 23 ηνπ Ν.2644/1998) 9

10 ΤΠΟΤΡΓΔΗΑ 1. Τπνπξγείν Δμσηεξηθψλ 2. Τπνπξγείν Οηθνλνκηθψλ (Π.Γ. 185/2009) 3. Τπνπξγείν Δζληθήο Άκπλαο 4. Τπνπξγείν Δζσηεξηθψλ (Π.Γ. 65/2011) 5. Τπνπξγείν Γηνηθεηηθήο Μεηαξξχζκηζεο θαη Ζιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο (Π.Γ. 65/2011) 6. Τπνπξγείν Αλάπηπμεο, Αληαγσληζηηθφηεηαο, Τπνδνκψλ, Μεηαθνξψλ θαη Γηθηχσλ (Π.Γ. 85/2012) 7. Τπνπξγείν Παηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ, Πνιηηηζκνχ θαη Αζιεηηζκνχ 8. Τπνπξγείν Πεξηβάιινληνο, Δλέξγεηαο θαη Κιηκαηηθήο Αιιαγήο 9. Τπνπξγείν Δξγαζίαο, Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο θαη Πξφλνηαο 10. Τπνπξγείν Τγείαο 11. Τπνπξγείν Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη Σξνθίκσλ 12. Τπνπξγείν Γηθαηνζχλεο, Γηαθάλεηαο θαη Αλζξσπίλσλ Γηθαησκάησλ 13. Τπνπξγείν Γεκφζηαο Σάμεο θαη Πξνζηαζίαο ηνπ Πνιίηε (Π.Γ. 184/2009 & Π.Γ. 85/2012) 14. Τπνπξγείν Σνπξηζκνχ (Π.Γ. 85/2012) 15. Τπνπξγείν Ναπηηιίαο θαη Αηγαίνπ (Π.Γ. 94/2012) 16. Τπνπξγείν Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο (Π.Γ. 85/2012) (Ζ ζεηξά ηάμεο ησλ Τπνπξγείσλ θαζνξίζηεθε κε ηελ αξ. Τ4/ απφθαζε ηνπ Πξσζππνπξγνχ, ΦΔΚ Β 2027.) ΑΠΟΚΔΝΣΡΧΜΔΝΔ ΓΗΟΗΚΖΔΗ (7 εληαίεο απνθεληξσκέλεο κνλάδεο δηνίθεζεο ηνπ θξάηνπο) 1. Απνθεληξσκέλε Γηνίθεζε Αηηηθήο 2. Απνθεληξσκέλε Γηνίθεζε Θεζζαιίαο - ηεξεάο Διιάδαο 3. Απνθεληξσκέλε Γηνίθεζε Ζπείξνπ Γπηηθήο Μαθεδνλίαο 4. Απνθεληξσκέλε Γηνίθεζε Πεινπνλλήζνπ Γπηηθήο Διιάδαο - Ηνλίνπ 5. Απνθεληξσκέλε Γηνίθεζε Αηγαίνπ 6. Απνθεληξσκέλε Γηνίθεζε Κξήηεο 7. Απνθεληξσκέλε Γηνίθεζε Μαθεδνλίαο - Θξάθεο ηελ έδξα θάζε Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο ιεηηνπξγεί ζχκθσλα κε ην άξζξν 215 ηνπ λ.3852/2010 κηα «Απηνηειήο Τπεξεζία Δπνπηείαο ΟΣΑ» ε νπνία απνηειεί απνθεληξσκέλε ππεξεζία ηνπ Τπ. Δζσηεξηθψλ θαη ππάγεηαη απεπζείαο ζηνλ Τπνπξγφ Δζσηεξηθψλ) ΟΡΓΑΝΗΜΟΗ ΣΟΠΗΚΖ ΑΤΣΟΓΗΟΗΚΖΖ (Ο.Σ.Α.) Ι. Οξγαληζκνί Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο (Ο.Σ.Α. Α Βαζκνύ) (325 Γήκνη - Απηνδηνηθνύκελα θαηά ηόπν Ν.Π.Γ.Γ.) 10

11 ΙΙ. Οξγαληζκνί Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο (Ο.Σ.Α. Β Βαζκνύ) (13 Πεξηθέξεηεο Απηνδηνηθνύκελα θαηά ηόπν Ν.Π.Γ.Γ.) 1. Πεξηθέξεηα Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο 2. Πεξηθέξεηα Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο 3. Πεξηθέξεηα Γπηηθήο Μαθεδνλίαο 4. Πεξηθέξεηα Ζπείξνπ 5. Πεξηθέξεηα Θεζζαιίαο 6. Πεξηθέξεηα Ηνλίσλ Νήζσλ 7. Πεξηθέξεηα Γπηηθήο Διιάδαο 8. Πεξηθέξεηα ηεξεάο Διιάδαο 9. Πεξηθέξεηα Αηηηθήο 10. Πεξηθέξεηα Πεινπνλλήζνπ 11. Πεξηθέξεηα Βνξείνπ Αηγαίνπ 12. Πεξηθέξεηα Ννηίνπ Αηγαίνπ 13. Πεξηθέξεηα Κξήηεο ΙΙΙ. ΤΝΓΔΜΟΙ ΓΗΜΩΝ ΚΑΙ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΩΝ (Ν.Π.Γ.Γ., ζύλδεζκνη ελόο ή πεξηζζνηέξωλ δήκωλ κε ηε πεξηθέξεηα ζηελ νπνία έρνπλ ηελ έδξα ηνπο νη δήκνη απηνί, γηα εθηέιεζε έξγωλ θαη ηελ αλάπηπμε ηνπ ρώξνπ ηνπο, θαηά ην άξζξν 105 ηνπ λ.3852/2010) IV. ΓΙΚΣΤΑ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΩΝ Αζηηθέο Δηαηξείεο κε θεξδνζθνπηθνύ ραξαθηήξα κε ζθνπό ηε ζπκκεηνρή ζε επξωπαϊθά πξνγξάκκαηα ( άξζξν 202 λ.3852/2010)(δθηόο Γεκόζηνπ Σνκέα) V. ΤΜΠΟΛΙΣΔΙΔ ΓΗΜΩΝ ΚΑΙ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΩΝ (Ν.Π.Γ.Γ., ζύλδεζκνη ηωλ Ο.Σ.Α., θαηά ην άξζξν 102 παξ. 3 ηνπ πληάγκαηνο) (Γελ έρνπλ ζπζηαζεί.) VI. ΤΝΓΔΜΟΙ ΓΗΜΩΝ (Ν.Π.Γ.Γ., ηωλ άξζξωλ ηνπ Κώδηθα Γήκωλ θαη Κνηλνηήηωλ -ΚΓΚ, ππό ηελ επνπηεία ηνπ Γεληθνύ Γξακκαηέα Απνθεληξωκέλεο Γηνίθεζεο ) VII. ΓΗΜΟΣΙΚΑ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΩΠΑ ΓΗΜΟΙΟΤ ΓΙΚΑΙΟΤ 7 7 χκθσλα κε ην άξζξν 103 ηνπ λ.3852/2010 «Πξφγξακκα Καιιηθξάηεο» θάζε δήκνο κπνξεί λα ζπζηήζεη ή λα έρεη: α) έσο δχν (2) λνκηθά πξφζσπα δεκνζίνπ δηθαίνπ, έλα γηα ηνπο ηνκείο αξκνδηνηήησλ θνηλσληθήο πξνζηαζίαο θαη αιιειεγγχεο θαη παηδείαο θαη έλα γηα ηνπο ηνκείο πνιηηηζκνχ, αζιεηηζκνχ θαη πεξηβάιινληνο, φπσο απηνί πξνβιέπνληαη ζην άξζξν 75 ηνπ λ. 3463/2006, φπσο ηζρχεη. Δάλ ν δήκνο δηαζέηεη θνηλσθειή επηρείξεζε ηφηε κπνξεί λα έρεη έσο έλα (1) λνκηθφ πξφζσπν δεκνζίνπ δηθαίνπ ηνπο δήκνπο κε πιεζπζκφ άλσ ησλ ηξηαθνζίσλ ρηιηάδσλ ( ) θαηνίθσλ, κπνξεί λα ιεηηνπξγνχλ έσο δχν (2) λνκηθά πξφζσπα γηα θαζέλαλ απφ ηνπο ηνκείο αξκνδηνηήησλ πνπ αλαθέξνληαη ζην πξνεγνχκελν εδάθην. β) Έλα λνκηθφ πξφζσπν δεκνζίνπ δηθαίνπ γηα ηε δηνίθεζε θαη δηαρείξηζε δψλεο ιηκέλα. Με απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Δζσηεξηθψλ, Απνθέληξσζεο θαη Ζιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο χζηεξα απφ αίηεζε ηνπ νηθείνπ δεκνηηθνχ ζπκβνπιίνπ επηηξέπεηαη λα δηαηεξεζνχλ σο απηνηειή λνκηθά πξφζσπα 11

12 ηελ επνπηεία ηωλ Γήκωλ ππάγνληαη ηα Γεκνηηθά Ιδξύκαηα ηωλ άξζξωλ ηνπ ΚΓΚ θαη ηα Γεκνηηθά Ννκηθά Πξόζωπα Γεκνζίνπ Γηθαίνπ ηωλ άξζξωλ ηνπ ΚΓΚ, όπωο : α) Βξεθνλεπηαθνί θαη Παηδηθνί ηαζκνί β) Βξεθνλεπηνθνκεία θαη Νεπηαγωγεία ηνπ Π.Ι.Κ.Π.Α. θαη ηνπ Κ. Β. «Η ΜΗΣΔΡΑ» γ) Βξεθνλεπηαθνί ηαζκνί ηωλ Ιδξπκάηωλ Βξεθνλεπηαθώλ ηαζκώλ Αζελώλ (Ι.Β..Α.), Θεζζαινλίθεο (Ι.Β..Θ.) θαη Λάξηζαο (Ι.Β..Λ.) δ) Πξνγξάκκαηα Παηδηθώλ ηαζκώλ ηνπ Δ.Ο.Π. ) ε) Κέληξα Φξνληίδαο Οηθνγέλεηαο ζη) Γεκνηηθά Ιαηξεία δ) Γεξνθνκεία ε) Κέληξα Αλνηθηήο Πξνζηαζίαο Ηιηθηωκέλωλ (Κ.Α.Π.Η.) ζ) Πνιηηηζηηθά Πλεπκαηηθά Κέληξα η) Γεκνηηθά Μνπζεία Πηλαθνζήθεο ηα) Γεκνηηθέο Βηβιηνζήθεο ηβ) Γεκνηηθά Θέαηξα Κηλεκαηνγξάθνη ηγ) Φηιαξκνληθέο ηδ) Γεκνηηθέο ρνιέο ηε) Αζιεηηθνί Οξγαληζκνί (Γεκνηηθά ηάδηα, Γπκλαζηήξηα θ.ιπ.) ηζη) Φνξείο Καηαπνιέκεζεο ηνπ Κνηλωληθνύ Απνθιεηζκνύ ηδ) ρνιηθέο Δπηηξνπέο ηε) Γεκνηηθά θαη Γηαδεκνηηθά Ληκεληθά Σακεία ηζ) Γεκνηηθνί Οξγαληζκνί Σνπξηζκνύ θ.ά. θ) Γεκνηηθά Ωδεία θα) Ληκεληθά Γξαθεία (εκείσζε : Γεκνηηθφ Ννκηθφ Πξφζσπν είλαη θαη ην Ν.Π.Γ.Γ. κε ηελ επσλπκία «Γήκνο Αζελαίωλ Δζληθόο Κήπνο», ην νπνίν ππάγεηαη ζηελ επνπηεία ηνπ Γήκνπ Αζελαίσλ). VIII. ΤΜΒΟΤΛΙΑ ΠΔΡΙΟΥΗ (Ν.Π.Γ.Γ., ηνπ άξζξνπ 214 ΓΚΚ) (Γελ έρνπλ ζπζηαζεί.) IX. ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΩΠΑ ΣΗ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ (Πξώελ Ννκαξρηαθά) (ηελ επνπηεία ησλ ήδε θαηαξγεκέλσλ Ννκαξρηαθψλ Απηνδηνηθήζεσλ ππάγνληαλ ηα Ννκαξρηαθά Ηδξχκαηα θαη ινηπά Ννκηθά Πξφζσπα Γεκνζίνπ Γηθαίνπ, ηνπ άξζξνπ 74 ηνπ Κψδηθα Ννκαξρηαθήο Απηνδηνίθεζεο-ΚΝΑ, φπσο : Ννζνθνκεία, Βξεθνθνκεία, Γεξνθνκεία, Αζιεηηθνί Οξγαληζκνί, Ννκαξρηαθά Ληκεληθά Σακεία θ.ι.π.) Σα λνκαξρηαθά λνκηθά πξόζωπα δεκνζίνπ δηθαίνπ πνπ είραλ ζπζηαζεί από ηηο λνκαξρηαθέο απηνδηνηθήζεηο θαη λνκαξρηαθά δηακεξίζκαηα θαηαξγνύληαη δεκνζίνπ δηθαίνπ δήκσλ εθείλα ησλ νπνίσλ ε δξαζηεξηφηεηα απφ πιεπξάο επξχηεξεο αλαγλψξηζεο, εμεηδηθεπκέλνπ αληηθεηκέλνπ θ.ιπ. δηθαηνινγεί ηελ αλσηέξσ δηαηήξεζε. 12

13 απηνδηθαίωο από ηελ έλαξμε ιεηηνπξγίαο ηωλ πεξηθεξεηώλ ζύκθωλα κε ην άξζξν 201 ηνπ Ν.3852/2010. Κάζε Πεξηθέξεηα κπνξεί λα ζπζηήζεη κία (1) Αλαπηπμηαθή Α.Δ. (άξζξν 194 Ν.3852/2010) εθόζνλ δελ ζπκκεηέρεη ζε άιιε αλαπηπμηαθή Α.Δ. Αζηηθέο εηαηξείεο κε θεξδνζθνπηθνύ ραξαθηήξα ηωλ λνκαξρηαθώλ απηνδηνηθήζεωλ πεξηέξρνληαη ζηηο πεξηθέξεηεο( άξζξν 196 ηνπ λ. 3852/2010) Ννκαξρηαθά ηδξύκαηα ηωλ θαηαξγνύκελωλ λνκαξρηαθώλ απηνδηνηθήζεωλ θαη λνκαξρηαθώλ δηακεξηζκάηωλ πεξηέξρνληαη απηνδηθαίωο ζηελ νηθεία πεξηθέξεηα από ηελ έλαξμε ιεηηνπξγίαο ηεο (άξζξν 200 Ν.3852/2010) (εκείσζε : Γελ ππάγνληαη ζην δεκφζην ηνκέα νη θάζε είδνπο Δπηρεηξήζεηο ηωλ Οξγαληζκώλ Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο*,, φπσο : α) Γεκνηηθέο Κνηλσθειείο Δπηρεηξήζεηο ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ Γεκνηηθψλ Δηαηξεηψλ Όδξεπζεο θαη Απνρέηεπζεο) β) Αλψλπκεο Δηαηξείεο Ο.Σ.Α α βαζκνχ (θαη νη επηρεηξήζεηο ησλ λεζησηηθψλ δήκσλ κε ζθνπφ ηελ εθηέιεζε ζπγθνηλσληαθνχ έξγνπ ) γ) Αζηηθέο Δηαηξείεο Ο.Σ.Α. α βαζκνχ κε θεξδνζθνπηθνχ ραξαθηήξα δ) νη Δπηρεηξήζεηο ησλ Ννκαξρηαθψλ Απηνδηνηθήζεσλ ε) νη Αζηηθέο κε θεξδνζθνπηθέο εηαηξείεο ησλ πεξηθεξεηψλ ηνπ αξ.202 ηνπ Ν.3852/2010 (* Οη Δπηρεηξήζεηο ησλ Ο.Σ.Α. α βαζκνχ, απφ δηέπνληαη απφ ηνλ Κψδηθα Γήκσλ θαη Κνηλνηήησλ πνπ θπξψζεθε κε ην άξζξν πξψην ηνπ Ν. 3463/2006 ΦΔΚ 114 Α. Γηα ηα ινηπά Ννκηθά Πξφζσπα ησλ Ο.Σ.Α. νη ξπζκίζεηο ηνπ λένπ Γ.Κ.Κ. ηζρχνπλ απφ ) 13

14 Β. ΤΠΗΡΔΙΔ ΚΑΙ ΔΠΟΠΣΔΤΟΜΔΝΟΙ ΦΟΡΔΙ ΚΑΣΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ 1. ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΔΞΧΣΔΡΗΚΧΝ α. ΤΠΗΡΔΙΔ ΚΑΙ ΦΟΡΔΙ ΔΝΣΟ ΣΟΤ ΓΗΜΟΙΟΤ ΣΟΜΔΑ Ι. ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΤΠΗΡΔΙΑ ΙI. ΓΔΝΙΚΔ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΔ 1. Γεληθή Γξακκαηεία Δπξσπατθψλ Τπνζέζεσλ 2. Γεληθή Γξακκαηεία Γηεζλψλ Οηθνλνκηθψλ ρέζεσλ θαη Αλαπηπμηαθήο πλεξγαζίαο 3. Γεληθή Γξακκαηεία Απφδεκνπ Διιεληζκνχ ΙΙΙ. ΔΙΓΙΚΔ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΔ 1. Δηδηθή Γξακκαηεία Αμηνπνίεζεο Γηεζλψλ Πξνγξακκάησλ ΙV. ΔΞΩΣΔΡΙΚΗ ΤΠΗΡΔΙΑ 1. Γηπισκαηηθέο Αξρέο 1.1. Πξεζβείεο (84) 1.2. Μφληκεο Αληηπξνζσπείεο ζε Γηεζλείο Οξγαληζκνχο (9) 1.3. Γξαθεία πλδέζκνπ (2) 2. Πξνμεληθέο Αξρέο 2.1. Γεληθά Πξνμελεία (90) (46 έκκηζζα θαη 44 άκηζζα) 2.2. Πξνμελεία (104) (8 έκκηζζα θαη 96 άκηζζα) 2.3. Γξαθείν Πξνμεληθψλ, Οηθνλνκηθψλ θαη Δκπνξηθψλ πκθεξφλησλ Μνλαζηεξίνπ 2.4. Τπνπξνμελεία (3) (άκηζζα) V. ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΔ ΤΠΗΡΔΙΔ 1. Τπεξεζία Πνιηηηθψλ Τπνζέζεσλ (Τ.Π.Τ.) (έδξα Ξάλζε) 2. Τπεξεζία Γηεζλψλ ρέζεσλ (Τ.ΓΗ..) (έδξα Θεζζαινλίθε) 3. Γξαθείν Οηθνλνκηθψλ θαη Δκπνξηθψλ Τπνζέζεσλ Βφξεηαο Διιάδαο (έδξα Θεζζαινλίθε) 1. Γηνίθεζε ηνπ Αγίνπ ξνπο VI. ΑΤΣΟΣΔΛΔΙ ΓΗΜΟΙΔ ΤΠΗΡΔΙΔ 14

15 VII. ΤΠΗΡΔΙΔ ΚΑΙ ΦΟΡΔΙ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΚΑΙ ΚΑΣΑΡΣΙΗ 1. Γηπισκαηηθή Αθαδεκία (Απηνηειήο Οξγαληθή Μνλάδα) VIII. ΤΠΗΡΔΙΔ ΚΑΙ ΩΜΑΣΑ ΔΛΔΓΥΟΤ ΚΑΙ ΔΠΙΘΔΩΡΗΗ 1. Γεληθή Δπηζεψξεζε Τπνπξγείνπ Δμσηεξηθψλ IΥ. ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΩΠΑ ΓΗΜΟΙΟΤ ΓΙΚΑΙΟΤ 1. Διιεληθφ Ηλζηηηνχην Βπδαληηλψλ θαη Μεηαβπδαληηλψλ πνπδψλ Βελεηίαο (ζπληξέρνπζα επνπηεία κε Τπ. Παηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ, Πνιηηηζκνχ θαη Αζιεηηζκνχ) Υ. ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΩΠΑ ΙΓΙΩΣΙΚΟΤ ΓΙΚΑΙΟΤ 1. Διιεληθφ Κέληξν Δπξσπατθψλ Μειεηψλ (Δ.Κ.Δ.Μ.) (Ν.1791/1988) 2. Διιεληθή Δζληθή Δπηηξνπή γηα ηελ UNESCO (N.1971/1991) β. ΦΟΡΔΙ ΔΚΣΟ ΓΗΜΟΙΟΤ ΣΟΜΔΑ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΩΠΑ ΙΓΙΩΣΙΚΟΤ ΓΙΚΑΙΟΤ 1. Γηεζλέο Κέληξν Μειεηψλ Δπμείλνπ Πφληνπ (ΓΗ.ΚΔ.Μ.Δ.Π.) (δηεζλήο πεξηθεξεηαθφο νξγαληζκφο) 2. Δπξσπατθφ Ίδξπκα Πξναγσγήο ηεο Αλζξσπηζηηθήο Παηδείαο (θνηλσθειέο ίδξπκα) (ζπληξέρνπζα επνπηεία κε Τπνπξγείν Αλάπηπμεο, Αληαγσληζηηθφηεηαο, Τπνδνκψλ, Μεηαθνξψλ θαη Γηθηχσλ θαη Τπ. Παηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ, Πνιηηηζκνχ θαη Αζιεηηζκνχ) 3. Γηεζλέο Κέληξν Οιπκπηαθήο Δθερεηξίαο (θνηλσθειέο ίδξπκα νξγαληζκφο ηεο Γηεζλνχο Οιπκπηαθήο Δπηηξνπήο) (ζπληξέρνπζα επνπηεία κε Τπνπξγείν Αλάπηπμεο, Αληαγσληζηηθφηεηαο, Τπνδνκψλ, Μεηαθνξψλ θαη Γηθηχσλ θαη Τπνπξγείν Παηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ, Πνιηηηζκνχ θαη Αζιεηηζκνχ) (εκείσζε : Οη Με Κπβεξλεηηθέο Οξγαλώζεηο (Μ.Κ.Ο.) απνηεινχλ λνκηθά πξφζσπα ηδησηηθνχ δηθαίνπ, κε θεξδνζθνπηθνχ ραξαθηήξα, ην Δηδηθφ Μεηξψν ησλ νπνίσλ ηεξεί ε Τπεξεζία Γηεζλνύο Αλαπηπμηαθήο πλεξγαζίαο (Τ.Γ.Α..) ηνπ ΤΠ.ΔΞ. Δίλαη απηνλφεην, φηη δελ απνηεινχλ θνξείο ηεο Γεκφζηαο Γηνίθεζεο). (Σν Ίδξπκα Απνθαηάζηαζεο Οκνγελψλ εμ Αιβαλίαο θαηαξγήζεθε κε ην Π.Γ. 99/2012 (ΦΔΚ 163 Α )) 15

16 2. ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΧΝ α. ΤΠΗΡΔΙΔ ΚΑΙ ΦΟΡΔΙ ΔΝΣΟ ΣΟΤ ΓΗΜΟΙΟΤ ΣΟΜΔΑ Ι. ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΤΠΗΡΔΙΑ ΙΙ. ΓΔΝΙΚΔ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΔ 1. Γεληθή Γξακκαηεία Γεκνζηνλνκηθήο Πνιηηηθήο 2. Γεληθή Γξακκαηεία Πιεξνθνξηαθψλ πζηεκάησλ 3. Γεληθή Γξακκαηεία Γεκνζίσλ Δζφδσλ (πεξ. 1 ηεο ππνπαξ. Δ2 ηνπ Ν.4093/2012) 4. Γεληθή Γξακκαηεία Γεκφζηαο Πεξηνπζίαο (αξ. 20 ηνπ Ν.3965/2011) ΙΙΙ. ΔΙΓΙΚΔ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΔ / ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΟΙ ΣΟΜΔΙ 1. Δηδηθή Γξακκαηεία ψκαηνο Γίσμεο Οηθνλνκηθνχ Δγθιήκαηνο (.Γ.Ο.Δ.) (Ζ Δηδηθή Γξακκαηεία Γεκνζίσλ Δπηρεηξήζεσλ θαη Οξγαληζκψλ θαηαξγήζεθε κε ηελ παξ.2.α. ηνπ άξζξνπ έθηνπ ηνπ Ν.4079/2012 (Α 180)) ΙV. ΔΙΓΙΚΔ ΑΠΟΚΔΝΣΡΩΜΔΝΔ ΤΠΗΡΔΙΔ 1. Πεξηθεξεηαθέο Γηεπζχλζεηο.Γ.Ο.Δ. (15) 2. Γηεχζπλζε Δθηχπσζεο θαη Γηαρείξηζεο Δληχπσλ θαη Αμηψλ ηνπ Γεκνζίνπ (ΦΔΚ Β 1363/2012) 3. Γηεχζπλζε Κξαηηθψλ Λαρείσλ 4. Διεγθηηθέο Τπεξεζίεο Σεισλείσλ (ΔΛ.Τ.Σ.) (2+1 ηεο νπνίαο έρεη αλαζηαιεί ε ιεηηνπξγία ΦΔΚ Β 3034/2011) 5. Τπεξεζίεο Γεκνζηνλνκηθνχ Διέγρνπ ζηε Γεληθή Γξακκαηεία Μαθεδνλίαο Θξάθεο θαη ζηε Γεληθή Γξακκαηεία Αηγαίνπ θαη Νεζησηηθήο Πνιηηηθήο 6. Γηεχζπλζε Γηαρείξηζεο Γεκφζηνπ Τιηθνχ (ΦΔΚ Β 606/2012) 7. Σεισλεηαθέο Πεξηθέξεηεο (10) 8. Γηεχζπλζε Σεισλείσλ Αηηηθήο 9. Γηεχζπλζε Σεισλείσλ Θεζζαινλίθεο 10. Γηεχζπλζε Διέγρνπ Σεισλεηαθψλ Αξρψλ (ΓΗ.Δ.Σ.Α.) (έρεη αλαζηαιεί ε ιεηηνπξγία ηεο κε ην ΦΔΚ Β 3034/2011) 11. Διεγθηηθά Κέληξα o Γηαπεξηθεξεηαθφ Διεγθηηθφ Κέληξν (Γ.Δ.Κ.) Αζελψλ o Γηαπεξηθεξεηαθφ Διεγθηηθφ Κέληξν (Γ.Δ.Κ.) Θεζζαινλίθεο o Πεξηθεξεηαθά Διεγθηηθά Κέληξα (Π.Δ.Κ.) (6) (έρεη αλαζηαιεί ε ιεηηνπξγία ηνπο κε ην ΦΔΚ Β 3034/2011) 12. Δπηρεηξεζηαθή Μνλάδα Δίζπξαμεο (αξ.55 Ν.4002/2011) 13. Τπεξεζία Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ (αξ. 14 ΠΓ 156/2001 & ΦΔΚ Β 3242/2012) 14. Κέληξν Διέγρνπ Φνξνινγνπκέλσλ Μεγάινπ Πινχηνπ (Κ.Δ.ΦΟ.ΜΔ.Π) (παξ.1 α αξ. 34 Ν.4141/2013) 16

17 15. Κέληξν Διέγρνπ Μεγάισλ Δπηρεηξήζεσλ (Κ.Δ.ΜΔ.ΔΠ.) (παξ. 2 α ηνπ αξ.34 Ν.4141/2013) V. ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΔ ΤΠΗΡΔΙΔ 1. Οηθνλνκηθέο Δπηζεσξήζεηο (12+5 νη νπνίεο δελ ιεηηνπξγνχλ) 2. Γεκφζηεο Οηθνλνκηθέο Τπεξεζίεο (Γ.Ο.Τ.) (290 εθ ησλ νπνίσλ ιεηηνπξγνχλ νη 140) 3. Κηεκαηηθέο Τπεξεζίεο (54) 4. Σεισλεία θαη Σνπηθά Σεισλεηαθά Γξαθεία (222 εθ ησλ νπνίσλ ιεηηνπξγνχλ ηα 99) 5. Υεκηθέο Τπεξεζίεο θαη Σνπηθά Γξαθεία Απηψλ (49 +3 ζε αλαζηνιή ιεηηνπξγίαο) 6. Τπεξεζίεο Γεκνζηνλνκηθνχ Διέγρνπ ζηνπο Ννκνχο, Ννκαξρίεο θαη ζηνπο Ννκαξρηαθνχο Σνκείο VI. ΤΠΗΡΔΙΔ ΔΞΩΣΔΡΙΚΟΤ 1. Μφληκε Διιεληθή Αληηπξνζσπεία ζηνλ Οξγαληζκφ Οηθνλνκηθήο πλεξγαζίαο θαη Αλάπηπμεο (ΜΔΑ-Ο.Ο..Α.) VΙΙ. ΤΠΗΡΔΙΔ ΚΑΙ ΩΜΑΣΑ ΔΛΔΓΥΟΤ ΚΑΙ ΔΠΙΘΔΩΡΗΗ 1. Οηθνλνκηθέο Δπηζεσξήζεηο 2. ψκα Γίσμεο Οηθνλνκηθνχ Δγθιήκαηνο (.Γ.Ο.Δ.) (αξ.88 Ν.3842/2010) 3. Διεγθηηθά Κέληξα 4. Τπεξεζία Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ (αξ. 14 ΠΓ 156/2001 & ΦΔΚ Β 3242/2012) 5. ψκα Διεγθηψλ Παηγλίσλ (παξ. 2 αξ.23 Ν.4141/2013) VIII. ΝΟΜΙΚΟ ΤΜΒΟΤΛΙΟ ΣΟΤ ΚΡΑΣΟΤ (Δληαίν ζπιινγηθφ αλψηαην φξγαλν ηνπ Κξάηνπο θαη ηδηαίηεξε δεκφζηα αξρή). ΙΥ. ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΩΠΑ ΓΗΜΟΙΟΤ ΓΙΚΑΙΟΤ 1. Σακείν Παξαθαηαζεθψλ θαη Γαλείσλ (Σ.Π.θΓ.) (Ν.1608/1919) 2. Δπηηξνπή Οιπκπίσλ θαη Κιεξνδνηεκάησλ 3. Δηδηθφ Σακείν Διέγρνπ, Παξαγσγήο θαη Πνηφηεηαο Αιθνφιεο θαη Αιθννινχρσλ Πνηψλ (Δ.Σ.Δ.Π.Π.Α.Α.) (Α.Ν.407/1936) 4. Οξγαληζκφο Γηαρείξηζεο Γεκνζίνπ Υξένπο (Ο.Γ.ΓΖ.Υ.) (Ν.2628/1998) 5. Δπηηξνπή Λνγηζηηθήο Σππνπνίεζεο θαη Διέγρσλ (Δ.Λ.Σ.Δ.) (Ν. 3148/2003) 6. Βαξβάθεην Ίδξπκα (ζπληξέρνπζα επνπηεία κε Τπ. Παηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ, Πνιηηηζκνχ θαη Αζιεηηζκνχ) 7. Διιεληθή Αεξνπνξηθή Βηνκεραλία Παγίσλ (αξ. 16 ηνπ Ν.2789/2000)(Γελ ιεηηνπξγεί) (Ζ ρνιή Δπηκφξθσζεο Τπαιιήισλ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ (.Δ.Τ.Τ.Ο.) θαηαξγήζεθε απφ ηελ , σο απηνηειέο λνκηθφ πξφζσπν θαη ζπγρσλεχζεθε κε ην Δζληθφ Κέληξν Γεκφζηαο Γηνίθεζεο θαη Απηνδηνίθεζεο, ζχκθσλα κε ην αξ.3 ηνπ Ν.3895/2010. Με ηηο δηαηάμεηο ηνπ αξ.1 ηνπ ίδηνπ λφκνπ θαηαξγήζεθαλ ην Δηδηθφ Σακείν Αληηκεηψπηζεο Δθηάθησλ Αλαγθψλ (Δ.Σ.Α.Δ.Α.) (Π.Γ. 227/2007) απφ 17

18 ηελ θαη ην Δζληθφ Σακείν Κνηλσληθήο πλνρήο (Δ.ΣΑ.Κ..) (Ν.3631/2008) απφ ηελ Υ. ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΩΠΑ ΙΓΙΩΣΙΚΟΤ ΓΙΚΑΙΟΤ 1. Οηθνλνκηθή θαη Κνηλσληθή Δπηηξνπή (Ο.Κ.Δ.) (Π.Γ. 178/2000) 2. πλεγγπεηηθφ Κεθάιαην Δμαζθάιηζεο Δπελδπηηθψλ Τπεξεζηψλ (Ν.3078/1954 θαη Ν.2533/1997) (επνπηεχεηαη απφ ηελ «Δπηηξνπή Κεθαιαηαγνξάο») ΥΙ. AΝΩΝΤΜΔ ΔΣΑΙΡΔΙΔ 1. Διιεληθή Αεξνπνξηθή Βηνκεραλία (Δ.Α.Β.) Α.Δ. (N.43/1975) 1.1 EMC Διιάο Α.Δ. 2. Αλψλπκε Δηαηξεία Γηψξπγα Κνξίλζνπ Α.Δ (Α.Δ.ΓΗ.Κ) (Ν.1067/1980) 3. Διιεληθή Βηνκεραλία Ορεκάησλ Α.Δ. (ΔΛΒΟ Α.Δ.) (Ζ Γεκφζηα Δπηρείξεζε Κηλεηψλ Αμηψλ (Γ.Δ.Κ.Α.) Α.Δ. (Ν.2526/1997) θαηαξγήζεθε κε ηελ παξ. 9 ηνπ αξ.50 ηνπ Ν.3943/2011) (Ο Οξγαληζκφο Γηαρείξηζεο Γεκνζίνπ Τιηθνχ (Ο.Γ.Γ.Τ.) Α.Δ. (Π.Γ. 413/1998) θαηαξγήζεθε κε ην ΦΔΚ Β 2742/2011) β. ΦΟΡΔΗ ΔΚΣΟ ΓΖΜΟΗΟΤ ΣΟΜΔΑ Ι. ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΩΠΑ ΓΗΜΟΙΟΤ ΓΙΚΑΙΟΤ 1. Δπηηξνπή Κεθαιαηαγνξάο (Ν. 1969/1991) (Ζ Δπηηξνπή Δπνπηείαο Ηδησηηθήο Αζθάιηζεο (ΔΠ.Δ.Η.Α.) θαηαξγήζεθε κε ην αξ. 1 ηνπ Ν.3867/2010) ΙI. ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΩΠΑ ΙΓΙΩΣΙΚΟΤ ΓΙΚΑΙΟΤ 1. Σακείν Δγγχεζεο Καηαζέζεσλ θαη Δπελδχζεσλ (Σ.Δ.Κ.Δ.) (Ν. 3746/2009) 2. ψκα Οξθσηψλ Δθηηκεηψλ (.Ο.Δ.) (Ν. 820/1978) (Αλεμάξηεην ψκα Δκπεηξνγλσκφλσλ) (ζπληξέρνπζα επνπηεία κε Τπνπξγείν Γηθαηνζχλεο, Γηαθάλεηαο θαη Αλζξσπίλσλ Γηθαησκάησλ) 3. Σακείν Υξεκαηνπηζησηηθήο ηαζεξφηεηαο (Ν.3864/2010) 4. ψκα Οξθσηψλ Διεγθηψλ Λνγηζηψλ (.Ο.Δ.Λ.) (αξ. 75 ηνπ Ν.1969/1991)(Αλεμάξηεην ψκα Δκπεηξνγλσκφλσλ) (επνπηεχεηαη απφ ηελ «Δπηηξνπή Λνγηζηηθήο Σππνπνίεζεο θαη Διέγρσλ») 5. Δγγπεηηθφ Κεθάιαην Ηδησηηθήο Αζθάιηζεο Εσήο 6. Δπηθνπξηθφ Κεθάιαην Αζθάιηζεο Δπζχλεο απφ αηπρήκαηα Απηνθηλήησλ ΙΙΙ. AΝΩΝΤΜΔ ΔΣΑΙΡΔΙΔ 1. Δηαηξία Αθηλήησλ Γεκνζίνπ Α.Δ. (ΔΣ.Α.Γ. Α.Δ.) (ΦΔΚ 2779/2011 Β ) (ζπληξέρνπζα επνπηεία κε ΤΠ.ΣΟΤ.) (εθηφο κε ην αξ.21 ηνπ 3878/2010) (Ζ εηαηξία πξνέξρεηαη απφ ηελ απνξξφθεζε ηεο Κηεκαηηθήο Δηαηξίαο ηνπ Γεκνζίνπ Α.Δ. ζηελ εηαηξία Διιεληθά Σνπξηζηηθά Αθίλεηα Α.Δ.) 18

19 2. Διιεληθά Υξεκαηηζηήξηα Αλψλπκε Δηαηξεία πκκεηνρψλ (Δ.Υ.Α.Δ.) (αξ. 51 Ν.2778/1999) 2.1. Υξεκαηηζηήξην Αζελψλ Α.Δ Υξεκαηηζηεξηαθφ Κέληξν Θεζζαινλίθεο Α.Δ Δηαηξεία Δθθαζάξηζεο πλαιιαγψλ Υξεκαηηζηεξίνπ Αζελψλ Α.Δ. 3. Διιεληθέο Αιπθέο Α.Δ. (N.1822/1988) 4. Γεληθή Μεηαιιεπηηθή θαη Μεηαιινπξγηθή Αλψλπκε Δηαηξεία ΛΑΡΚΟ (Γ.Μ.Μ. Α.Δ. ΛΑΡΚΟ) 5. Σακείν Αμηνπνίεζεο Ηδησηηθήο Πεξηνπζίαο ηνπ Γεκνζίνπ Α.Δ. (αξ. 1 ηνπ Ν.3986/2011) 6. Διιεληθφ Δηαηξεία Γηαρείξηζεο θαη Αμηνπνίεζεο Αθηλήησλ Διιεληθνχ Αεξνδξνκίνπ Α.Δ. (αξ. 42 ηνπ Ν.3943/2011) IV. ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΩΠΑ ΓΙΦΤΟΤ ΥΑΡΑΚΣΗΡΑ 1. Σξάπεδα ηεο Διιάδνο (αλεμάξηεην λνκηθφ πξφζσπν δηθπνχο ραξαθηήξα ζην νπνίν έρνπλ αλαηεζεί αξκνδηφηεηεο δεκφζηνπ ραξαθηήξα) V. ΔΘΝΙΚΑ ΚΛΗΡΟΓΟΣΗΜΑΣΑ 1. Κνηλσθειή Ηδξχκαηα - Ννκηθά Πξφζσπα Ηδησηηθνχ Γηθαίνπ 2. Κεθάιαηα Απηνηεινχο Γηαρείξηζεο 3. ρνιάδνπζεο Κιεξνλνκίεο 4. Πεξηνπζίεο Τπέξ ηνπ Διιεληθνχ Γεκνζίνπ (ζπληξέρνπζα επνπηεία κε νηθείν Γ.Γ. Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο, θαηά ιφγν αξκνδηφηεηαο εθάζηνπ) 19

20 3. ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΔΘΝΗΚΖ ΑΜΤΝΑ α. ΤΠΗΡΔΙΔ ΚΑΙ ΦΟΡΔΙ ΔΝΣΟ ΣΟΤ ΓΗΜΟΙΟΤ ΣΟΜΔΑ Ι. ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΤΠΗΡΔΙΑ ΙΙ. ΔΙΓΙΚΔ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΔ / ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΟΙ ΣΟΜΔΙ 1. Δληαίνο Γηνηθεηηθφο Σνκέαο Πνιηηηθνχ Πξνζσπηθνχ Δλφπισλ Γπλάκεσλ ΙΙΙ. ΑΤΣΟΣΔΛΔΙ ΓΗΜΟΙΔ ΤΠΗΡΔΙΔ 1. Κξαηηθφ Δξγνζηάζην Αεξνζθαθψλ (Κ.Δ.Α.) 2. πγθξφηεκα Δμππεξέηεζεο Πνιεκηθήο Αεξνπνξίαο (.Δ.Π.Α.) 3. Δηδηθφ Κέληξν Δθνδηαζκνχ Μνλάδσλ ηξαηνχ (Δ.Κ.Δ.Μ..) IV.ΑΠΟΚΔΝΣΡΩΜΔΝΔ - ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΔ ΤΠΗΡΔΙΔ 1. Σακείν Δζληθνχ ηφινπ V. ΤΠΗΡΔΙΔ ΚΑΙ ΦΟΡΔΙ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΚΑΙ ΚΑΣΑΡΣΙΗ 1. Αλψηαηα ηξαηησηηθά Δθπαηδεπηηθά Ηδξχκαηα (Α..Δ.Η.) 1.1. ηξαηησηηθή ρνιή Δπειπίδσλ 1.2. ρνιή Ηθάξσλ 1.3. ρνιή Ναπηηθψλ Γνθίκσλ 1.4. ρνιή Αμησκαηηθψλ Ννζειεπηηθήο (.Α.Ν.) 1.5. ηξαηησηηθή ρνιή Αμησκαηηθψλ σκάησλ (..Α..) 2.ηξαηησηηθέο ρνιέο 2.1 ρνιή Δζληθήο Άκπλαο 2.2. Αλψηαηε Γηαθιαδηθή ρνιή Πνιέκνπ (Α.ΓΗ..ΠΟ.) 2.3. ρνιή Γηνίθεζεο θαη Δπηηειψλ 2.4. ρνιή Δηδηθψλ πισλ Δλφπισλ Γπλάκεσλ 2.5. ρνιή Πξνγξακκαηηζηψλ Ζ/Τ Δλφπισλ Γπλάκεσλ 2.6. ρνιή ηξαηνινγηθνχ 2.7. ρνιέο Δθπαηδεχζεσο Αμησκαηηθψλ πισλ σκάησλ (14) 2.8. ρνιέο Γεληθήο Δθπαηδεχζεσο (2) 2.9. ρνιέο Δηδηθήο Δθπαίδεπζεο (4) 2.10.ρνιέο θαη Κέληξα Δθπαίδεπζεο ηνπ Π.Ν ρνιέο Αξρεγείνπ ηφινπ Μεηεσξνινγηθή ρνιή (Οξγαληθή Μνλάδα ηεο Δζληθήο Μεηεσξνινγηθήο Τπεξεζίαο (ΔΜΤ) Γηαθιαδηθή ρνιή Πιεξνθνξηψλ (ΓΗ.Υ.ΠΛΖ.) 3. ρνιέο Αλσηάηεο Σερληθήο Δθπαίδεπζεο 3.1. ρνιή Σερληθήο Δθπαίδεπζεο Αμησκαηηθψλ Σερληθνχ (.Σ.Δ.Α.ΜΥ) 20

ΜΗΣΡΩΟ ΤΠΗΡΔΙΩΝ ΚΑΙ ΦΟΡΔΩΝ ΣΗ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ

ΜΗΣΡΩΟ ΤΠΗΡΔΙΩΝ ΚΑΙ ΦΟΡΔΩΝ ΣΗ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΔΩΣΔΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΑΝΑΤΓΚΡΟΣΗΗ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΜΔΣΑΡΡΤΘΜΙΣΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΚΑΙ ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΗ ΓΙΑΚΤΒΔΡΝΗΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΟΡΓΑΝΩΣΙΚΩΝ ΜΔΣΑΡΡΤΘΜΙΔΩΝ ΣΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΓΟΜΩΝ ΜΗΣΡΩΟ ΤΠΗΡΔΙΩΝ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΖ ΟΗ ΤΠΟΤΡΓΟΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΚΑΗ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΚΑΗ ΣΡΟΦΗΜΩΝ

ΑΠΟΦΑΖ ΟΗ ΤΠΟΤΡΓΟΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΚΑΗ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΚΑΗ ΣΡΟΦΗΜΩΝ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ & ΣΡΟΦΙΜΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΟΡΓΑΝΩΗ ΚΑΙ ΑΠΛΟΤΣΔΤΗ ΓΙΑΓΙΚΑΙΩΝ ΣΜΗΜΑ:Α Σαχ. Γ/νση: Αχαρνών ΣΚ: 04 3 Πληρ: Γ. Σσαγδή Σηλ: 0 460

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΣΡΩΟ ΤΠΗΡΔΙΩΝ ΚΑΙ ΦΟΡΔΩΝ ΣΗ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ

ΜΗΣΡΩΟ ΤΠΗΡΔΙΩΝ ΚΑΙ ΦΟΡΔΩΝ ΣΗ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΔΩΣΔΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΑΝΑΤΓΚΡΟΣΗΗ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΜΔΣΑΡΡΤΘΜΙΣΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΚΑΙ ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΗ ΓΙΑΚΤΒΔΡΝΗΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΟΡΓΑΝΩΣΙΚΩΝ ΜΔΣΑΡΡΤΘΜΙΔΩΝ ΣΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΓΟΜΩΝ ΜΗΣΡΩΟ ΤΠΗΡΔΙΩΝ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ»

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη Ανθρώπινου Δυναμικοφ «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» Εταιρεία Ένταςησ Γνώςησ Αριςτοτελείου Πανεπιςτημίου Θεςςαλονίκησ Δια Βίου Μάθηςη Νόκνο:

Διαβάστε περισσότερα

Αζήλα, 10/4 /2012. Α.Π.: Οηθ. 4097/487 ΑΝΑΡΣHTEΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ

Αζήλα, 10/4 /2012. Α.Π.: Οηθ. 4097/487 ΑΝΑΡΣHTEΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΑΝΑΡΣHTEΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΑ ΗΗ ΓΔΝΗΚΖ Γ/ΝΖ ΣΖΡΗΞΖ ΣΖ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΑ Γ/ΝΖ ΜΜΔ ΣΜΖΜΑ Α Σαρ. Γ/λζε : Μεζνγείσλ 119 Σαρ. Θπξίδα : 101 92, Αζήλα Πιεξνθνξίεο :. Αγγειίδνπ Σειέθσλν : 210-6969236

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΖ Ζ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ ΣΖ ΓΔΝΗΚΖ ΓPΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ ΣΟΤ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟΤ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ

ΑΠΟΦΑΖ Ζ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ ΣΖ ΓΔΝΗΚΖ ΓPΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ ΣΟΤ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟΤ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΓΗΜΟΙΔΤΘΗΚΔ ΣΟ ΦΔΚ 2095/B/25-9-2015 ΑΓΑ: ΩΒΤΗ-157 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ 1. ΓΔΝΗΚΖ Γ/ΝΖ ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΖ ΓΗΑΚΤΒΔΡΝΖΖ ΚΑΗ ΑΝΘΡΩΠΗΝΟΤ ΓΤΝΑΜΗΚΟΤ Γ/ΝΖ ΟΡΓΑΝΩΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΖ Ζ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ ΣΖ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ ΣΟΤ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟΤ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ

ΑΠΟΦΑΖ Ζ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ ΣΖ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ ΣΟΤ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟΤ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ 1 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΖ ΓΗΑΚΤΒΔΡΝΖΖ ΚΑΗ ΑΝΘΡΩΠΗΝΟΤ ΓΤΝΑΜΗΚΟΤ Γ/ΝΖ ΟΡΓΑΝΩΖ ΣΜΖΜΑ Β - ΤΛΛΟΓΗΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΞ.ΔΠΔΗΓΟΝ- ΜΔ ΑΠΟΓΔΗΞΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΗ. Αζήλα, 19-07-2011. Α.Π.: Οηθ. 8803/741

ΑΠΟΦΑΗ. Αζήλα, 19-07-2011. Α.Π.: Οηθ. 8803/741 Αζήλα, 19-07-2011 Α.Π.: Οηθ. 8803/741 ΑΝΑΡΤHTEΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΑ ΗΗ ΓΔΝΗΚΖ Γ/ΝΖ ΣΖΡΗΞΖ ΣΖ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΑ Γ/ΝΖ ΜΜΔ, ΣΜΖΜΑ Β Σαρ. Γ/λζε : Μεζνγείσλ 119 Σαρ. Θπξίδα : 10192, Αζήλα Σειέθσλν

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Γηα ηηο ΑΕ, ηηο ΕΠΕ, ηηο ΟΕ θαη ηηο ΕΕ, ε πξνζεζκία ππνβνιήο νξίδεηαη ωο εμήο:

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Γηα ηηο ΑΕ, ηηο ΕΠΕ, ηηο ΟΕ θαη ηηο ΕΕ, ε πξνζεζκία ππνβνιήο νξίδεηαη ωο εμήο: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ -1980- ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ Αθήνα, 4 Οκτωβρίοσ 2012 Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Τελ παξάηαζε ηωλ πξνζεζκηώλ γηα ηελ απνγξαθή ηωλ επηρεηξήζεωλ ζην Γ.Ε.ΜΗ., απνθάζηζε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΟΝΑ 4: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΝΟΥΗ Δ.Π. Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο 2014 2020

ΑΞΟΝΑ 4: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΝΟΥΗ Δ.Π. Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο 2014 2020 ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗ ΔΙΓΙΚΗ ΤΠΗΡΔΙΑ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΑΞΟΝΑ 4: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΝΟΥΗ Δ.Π. Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο 2014 2020 Κομοηηνή 3 Απριλίοσ 2015 Παρουσίαση:

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Η Ο ΤΠΟΤΡΓΟ Ε ΩΣΕΡΘΚΩΝ

Α Π Ο Φ Α Η Ο ΤΠΟΤΡΓΟ Ε ΩΣΕΡΘΚΩΝ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αζήλα, 18 Απξηιίνπ 2008 ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΔΧΣΔΡΗΚΧΝ Αξηζ. Πξση. 9207/07 ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΠΡΟΣΑΗΑ Γ/ΝΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟΤ & ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΖ ΤΠΟΣΖΡΗΞΖ ΣΑΥ. Γ/ΝΖ: Δπαγγειηζηξίαο 2 ΣΑΥ. ΚΧΓΗΚΑ: 105

Διαβάστε περισσότερα

Γεώργιος Μπριζκόλας. Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E.

Γεώργιος Μπριζκόλας. Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E. Γεώργιος Μπριζκόλας Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E. Τηνζέηεζε Γηεζλψλ Πξνηχπσλ απφ ηε Βηνκεραλία Εθελοντικά πρότυπα Υποχρεωτική νομοθεσία ISO 9001 ISO14001 ISO 50001 OHSAS 18001 ISO

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ97Θ-9Μ2. ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΔΠΔΗΓΟΝ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αζήλα 4-9-2013 ΓΔΝ. Γ/ΝΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΧΝ ΤΠΖΡΔΗΧΝ Γ/ΝΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟΤ ΣΜΖΜΑ Α

ΑΔΑ: ΒΛ97Θ-9Μ2. ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΔΠΔΗΓΟΝ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αζήλα 4-9-2013 ΓΔΝ. Γ/ΝΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΧΝ ΤΠΖΡΔΗΧΝ Γ/ΝΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟΤ ΣΜΖΜΑ Α ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΔΠΔΗΓΟΝ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αζήλα 4-9-2013 ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΓΔΗΑ Αξηζ. Πξση. ΓΤ5α/νηθ.82451 ΓΔΝ. Γ/ΝΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΧΝ ΤΠΖΡΔΗΧΝ Γ/ΝΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟΤ ΣΜΖΜΑ Α Σαρ.Γ/λζε : Αξηζηνηέινπο 17 Σαρ. Κψδ.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΘΝΗ ΤΠΟΤΡΓΘΚΗ ΑΠΟΦΑΗ

ΚΟΘΝΗ ΤΠΟΤΡΓΘΚΗ ΑΠΟΦΑΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΘΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΘΑ ΤΠΟΤΡΓΕΘΟ ΠΟΛΘΣΘΜΟΤ ΚΑΘ ΣΟΤΡΘΜΟΤ ΕΘΔΘΚΗ ΤΠΗΡΕΘΑ ΠΟΛΘΣΘΜΟΤ ΚΑΘ ΣΟΤΡΘΜΟΤ Σαρ. Γ/λζε: Θεκηζηνθιένπο 87, 106 81 Αζήλα Μνλάδα Α2 Πιεξνθνξίεο: Γ. Παπαδφπνπινο, Λ.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΕΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΑΘΗΝΑΣ

ΣΧΟΛΕΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΑΘΗΝΑΣ 1 ΣΧΟΛΕΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΑΘΗΝΑΣ Μπηιαλάθε Διεπζεξία ΚΔΤΠ ΠΔΡΙΣΔΡΙΟΤ 2 http://www.ntua.gr/undergraduate.html ΟΛΕΣ ΟΙ ΣΧΟΛΕΣ ΤΟΥ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ρνιή Πνιηηηθώλ Μεραληθώλ ρνιή Μεραλνιόγωλ Μεραληθώλ ρνιή Ηιεθηξνιόγωλ

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΖ Ο ΑΝΑΠΛΖΡΩΣΖ ΤΠΟΤΡΓΟ ΑΝΑΠΣΤΞΖ, ΑΝΣΑΓΩΝΗΣΗΚΟΣΖΣΑ ΚΑΗ ΝΑΤΣΗΛΗΑ

ΑΠΟΦΑΖ Ο ΑΝΑΠΛΖΡΩΣΖ ΤΠΟΤΡΓΟ ΑΝΑΠΣΤΞΖ, ΑΝΣΑΓΩΝΗΣΗΚΟΣΖΣΑ ΚΑΗ ΝΑΤΣΗΛΗΑ Αζήλα, 23-12-2011 Α.Π.: Οηθ. 19120/4195 ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ ΙΙ ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΣΗΡΙΞΗ ΣΗ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ Γ/ΝΗ ΜΜΔ, ΣΜΗΜΑ Β Σαρ. Γ/λζε : Μεζνγείσλ 119 Σαρ. Θπξίδα : 10192, Αζήλα Πιεξνθνξίεο : Ι. Κσηηάθεο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011

ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011 Σνκέαο Βνξείνπ Διιάδνο ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011 «Ζ ΑΠΑΡΑΓΔΚΣΖ ΚΑΣΑΣΑΖ ΣΑΘΜΔΤΖ. ΓΤΝΑΣΟΣΖΣΔ ΒΔΛΣΗΩΖ ΜΔ ΤΓΥΡΖΜΑΣΟΓΟΣΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΠΟΓΟΖ»

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΖ2Η-87Ε ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΔΞ. ΔΠΔΗΓΟΝ

ΑΔΑ: ΒΕΖ2Η-87Ε ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΔΞ. ΔΠΔΗΓΟΝ ΔΞ. ΔΠΔΗΓΟΝ ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αθήνα, 17 Ηοςνίος 2013 ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΖΜ.ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΗΚΖ Γ/ΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΑ Γ/ΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΑ ΔΗΟΓΖΜΑΣΟ (Γ12) ΣΜΖΜΑ Γ Σαρ. Γ/λζε :

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΟΠΟΛΟΓΙΑ - ΠΡΟΘΗΚΗ ΣΟ ΦΕΔΙΟ ΝΟΜΟΤ

ΣΡΟΠΟΛΟΓΙΑ - ΠΡΟΘΗΚΗ ΣΟ ΦΕΔΙΟ ΝΟΜΟΤ ΣΡΟΠΟΛΟΓΙΑ - ΠΡΟΘΗΚΗ ΣΟ ΦΕΔΙΟ ΝΟΜΟΤ «Ρςθμίζειρ για ηην ανάπηςξη και ηη δημοζιονομική εξςγίανζη - Θέμαηα απμοδιόηηηαρ Τποςπγείων Οικονομικών, Πολιηιζμού και Σοςπιζμού και Δπγαζίαρ και Κοινωνικήρ Αζθάλιζηρ»

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ

ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ Μεγάιε επηηπρία ζεκείωζε ε θνηλή εθδήιωζε γηα ηελ θνπή πίηαο γηα ην 2009, ηνπ Παλειιήληνπ πλδέζκνπ Δπηρεηξήζεωλ Πξνζηαζίαο Πεξηβάιινληνο (ΠΑΔΠΠΔ) θαη ηεο Διιεληθήο Δηαηξίαο

Διαβάστε περισσότερα

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε 2. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 3. Έληππν νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αζήλα, 17 Οθησβξίνπ 2014 ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝ. Γ/ΝΗ ΗΛ. ΓΙΑΚΤΒΔΡΝΗΗ

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αζήλα, 17 Οθησβξίνπ 2014 ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝ. Γ/ΝΗ ΗΛ. ΓΙΑΚΤΒΔΡΝΗΗ ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΔΞ. ΔΠΔΙΓΟΝ-ΠΡΟΘΔΜΙΑ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αζήλα, 17 Οθησβξίνπ 2014 ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝ. Γ/ΝΗ ΗΛ. ΓΙΑΚΤΒΔΡΝΗΗ Αξ. Πξση.: Γ2Γ 1140263 ΔΞ 2014 &

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: Παξνρή νδεγηψλ θαη δηεπθξηλήζεσλ επί δηαηάμεσλ ηνπ Ν. 3604/2007 (ΦΔΚ 189 ΑΆ/2007) γηα ηελ νξζή θαη νκνηφκνξθε εθαξκνγή απηψλ.

ΘΔΜΑ: Παξνρή νδεγηψλ θαη δηεπθξηλήζεσλ επί δηαηάμεσλ ηνπ Ν. 3604/2007 (ΦΔΚ 189 ΑΆ/2007) γηα ηελ νξζή θαη νκνηφκνξθε εθαξκνγή απηψλ. Αζήλα 4-9-2007 Αξηζκ. Πξση.: Κ2-13288 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΓΔΝ. ΓΡΑΜ. ΔΜΠΟΡΙΟΤ ΓΔΝ. Γ/ΝΗ ΔΩΣ. ΔΜΠΟΡΙΟΤ Γ/ΝΗ Α.Δ. & ΠΙΣΔΩ ΘΔΜΑ: Παξνρή νδεγηψλ θαη δηεπθξηλήζεσλ επί δηαηάμεσλ ηνπ Ν. 3604/2007

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC

Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC Εθνικό Συνέδριο «Γεωθερμική Ηλεκτροπαραγωγή» Ξενοδοχείο Divani Caravel Αθήνα 20 Νοεμβρίου 2013 Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC Α.Μπένου, Ι. Χωροπανίτης Τμήμα Γεωθερμικής Ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΘΝΗ ΤΠΟΤΡΓΘΚΗ ΑΠΟΦΑΗ

ΚΟΘΝΗ ΤΠΟΤΡΓΘΚΗ ΑΠΟΦΑΗ ΕΛΛΗΝΘΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΘΑ ΤΠΟΤΡΓΕΘΟ ΠΟΛΘΣΘΜΟΤ ΚΑΘ ΣΟΤΡΘΜΟΤ ΓΕΝΘΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΘΑ ΣΟΤΡΘΜΟΤ ΕΘΔΘΚΗ ΤΠΗΡΕΘΑ ΠΟΛΘΣΘΜΟΤ ΚΑΘ ΣΟΤΡΘΜΟΤ ΜΟΝΑΔΑ Α2 Σαρ. Γ/λζε: Θεκηζηνθιένπο 87, 106 81 Αζήλα Πιεξνθνξίεο: Γ. Γεκνπνχινπ Σει:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΚΥΦ-1ΡΟ Δ Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Γ Η Μ Ο Κ Ρ Α Σ Ι Α ΤΠΟΤΡΓΕΘΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΘ ΑΝΣΑΓΧΝΘΣΘΚΟΣΗΣΑ

ΑΔΑ: ΒΙΚΥΦ-1ΡΟ Δ Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Γ Η Μ Ο Κ Ρ Α Σ Ι Α ΤΠΟΤΡΓΕΘΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΘ ΑΝΣΑΓΧΝΘΣΘΚΟΣΗΣΑ Δ Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Γ Η Μ Ο Κ Ρ Α Σ Ι Α ΤΠΟΤΡΓΕΘΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΘ ΑΝΣΑΓΧΝΘΣΘΚΟΣΗΣΑ ΓΕΝ. Δ/ΝΗ ΔΘΟΘΚΗΣΘΚΗ ΤΠΟΣΗΡΘΞΗ ΔΘΕΤΘΤΝΗ ΔΘΟΘΚΗΣΘΚΟΤ ΣΜΗΜΑ ΔΘΟΘΚΗΗ ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΘΑΔΘΚΣΤΟ Αζήλα, 5 Μαξηίνπ 2014 Αξηζ. Πξση. :

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4ΑΗΟΚ-0Β. - Πηλαθίδεο ηνπ Τπνπξγείνπ Τπνδνκώλ, Μεηαθνξώλ θαη Γηθηύσλ ρξώκαηνο

ΑΔΑ: 4ΑΗΟΚ-0Β. - Πηλαθίδεο ηνπ Τπνπξγείνπ Τπνδνκώλ, Μεηαθνξώλ θαη Γηθηύσλ ρξώκαηνο ` Δ Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Γ Η Μ Ο Κ Ρ Α Σ Ι Α ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΔΩΣΔΡΙΚΩΝ ΑΠΟΚΔΝΣΡΩΗ ΚΑΙ ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΗ ΓΙΑΚΤΒΔΡΝΗΗ ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ Γ/ΚΗ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ Γ/ΝΗ ΚΡΑΣΙΚΩΝ ΑΤΣΟΚΙΝΗΣΩΝ ΚΑΙ ΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΣΜΗΜΑ ΚΡΑΣΙΚΩΝ ΑΤΣΟΚΙΝΗΣΩΝ Σατ. Γ/νζη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ ΔΗΓΗΚΟΣΖΣΧΝ ΓΗΑ ΣΖΝ ΠΡΟΛΖΦΖ ΧΡΟΜΗΘΗΟΤ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟΤ ΠΡΟΧΠΗΚΟΤ

ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ ΔΗΓΗΚΟΣΖΣΧΝ ΓΗΑ ΣΖΝ ΠΡΟΛΖΦΖ ΧΡΟΜΗΘΗΟΤ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟΤ ΠΡΟΧΠΗΚΟΤ EΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΔΡΓΑΗΑ ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΑΦΑΛΗΖ ΚΑΗ ΠΡΟΝΟΗΑ ΟΡΓΑΝΗΜΟ ΑΠΑΥΟΛΖΖ ΔΡΓΑΣΗΚΟΤ ΓΤΝΑΜΗΚΟΤ Ζκεξνκελία : 23/09/2014 Αξ.Πξση. : 79279 ΓΗΟΗΚΖΖ ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ ΔΗΓΗΚΟΣΖΣΧΝ ΓΗΑ ΣΖΝ ΠΡΟΛΖΦΖ ΧΡΟΜΗΘΗΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΑΧΑΪΑ. 24 25 26 Απριλίου 2015 κλειςτό γυμναςτήριο «Δημήτρησ Τόφαλοσ»

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΑΧΑΪΑ. 24 25 26 Απριλίου 2015 κλειςτό γυμναςτήριο «Δημήτρησ Τόφαλοσ» ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΑΧΑΪΑ 24 25 26 Απριλίου 2015 κλειςτό γυμναςτήριο «Δημήτρησ Τόφαλοσ» Τν Παλεπηζηήκην Παηξώλ, ην Δπηκειεηήξην Αραΐαο θαη ε Πεξηθέξεηα Γπηηθήο Διιάδαο

Διαβάστε περισσότερα

Γηα ηηο εθινγέο γηα ηελ αλάδεημε ησλ αηξεηώλ πεξηθεξεηαθώλ αξρώλ ηεο 18 εο Μαΐνπ 2014 αλαθεξύρζεθαλ νη παξαθάησ ζπλδπαζκνί ππνςεθίσλ.

Γηα ηηο εθινγέο γηα ηελ αλάδεημε ησλ αηξεηώλ πεξηθεξεηαθώλ αξρώλ ηεο 18 εο Μαΐνπ 2014 αλαθεξύρζεθαλ νη παξαθάησ ζπλδπαζκνί ππνςεθίσλ. ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΜΑΓΝΗΙΑ ΓΗΜΟ ΚΟΠΔΛΟΤ, 13/05/2014 Αξηζκ. Πξση.: 4016 ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΧΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΧΝ ΤΠΗΡΔΙΧΝ ΣΜΗΜΑ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΟΤ Σελέθωνο: 2424350131, 103 Φαξ: 2424023230

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Η Ο ΤΠΟΤΡΓΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Α Π Ο Φ Α Η Ο ΤΠΟΤΡΓΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΔΑ: Β440Η-ΗΟ2 ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΦΔΚ B 541/1.03.2012 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ Αζήλα, 24 Φεβξνπαξίνπ 2012 1.ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΩΝ ΚΑΗ ΣΔΛΩΝΔΗΑΚΩΝ ΘΔΜΑΣΩΝ ΓΔΝΗΚΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΖ ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ

ΑΠΟΦΑΖ ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΣΟΤΡΗΜΟΤ ΔΗΓΗΚΖ ΤΠΖΡΔΗΑ ΤΝΣΟΝΗΜΟΤ & ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟΤ ΣΟΤΡΗΜΟΤ Μονάδα Β Σαρ. Γ/λζε : Κνξαή 4 ΣΚ 10564 Πιεξνθνξίεο : Κψζηαο Ρνπκπφπνπινο Σει : 210-3256775

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

Θέματα πτςσιακών επγασιών για το Υειμ. Εξαμ. 2015-2016 τος τμήματορ Διοίκησηρ Επισειπήσεων

Θέματα πτςσιακών επγασιών για το Υειμ. Εξαμ. 2015-2016 τος τμήματορ Διοίκησηρ Επισειπήσεων Θέματα πτςσιακών επγασιών για το Υειμ. Εξαμ. 2015-2016 τος τμήματορ Διοίκησηρ Επισειπήσεων Α/Α ΣΙΣΛΟ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΚΑΘΗΓΗΣΗ ΑΡΙΜΟ ΦΟΙΣΗΣΩΝ ΕΞΑΜΗΝΟ ΑΝΑΘΕΗ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ 1 Σα κνληέια πξνψζεζεο Above-the-Line

Διαβάστε περισσότερα

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Μνρηαλάθεο Κσλ/λνο Πξντζηάκελνο Πιεξνθνξηθήο Γήκνπ Ηξαθιείνπ Η κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ 1990-

Διαβάστε περισσότερα

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε.

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Παξάκεηξνη πξνο αμηνιόγεζε Ννκνζεηηθή ζσξάθηζε Κνηλόο Σύιινγνο Ακνηβή Καηαγγειία/Λύζε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΑ: ΒΗΡΥΟΔΦΔ-ΒΧΣ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΑΡΚΑΓΗΑ ΓΖΜΟ ΒΟΡΔΗΑ ΚΤΝΟΤΡΗΑ Ν.Π.Γ.Γ. «ΓΖΜΟΣΗΚΟΗ ΠΑΗΓΗΚΟΗ ΣΑΘΜΟΗ ΓΖΜΟΤ ΒΟΡΔΗΑ ΚΤΝΟΤΡΗΑ»

ΑΓΑ: ΒΗΡΥΟΔΦΔ-ΒΧΣ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΑΡΚΑΓΗΑ ΓΖΜΟ ΒΟΡΔΗΑ ΚΤΝΟΤΡΗΑ Ν.Π.Γ.Γ. «ΓΖΜΟΣΗΚΟΗ ΠΑΗΓΗΚΟΗ ΣΑΘΜΟΗ ΓΖΜΟΤ ΒΟΡΔΗΑ ΚΤΝΟΤΡΗΑ» ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΑΡΚΑΓΗΑ ΓΖΜΟ ΒΟΡΔΗΑ ΚΤΝΟΤΡΗΑ Ν.Π.Γ.Γ. «ΓΖΜΟΣΗΚΟΗ ΠΑΗΓΗΚΟΗ ΣΑΘΜΟΗ ΓΖΜΟΤ ΒΟΡΔΗΑ ΚΤΝΟΤΡΗΑ» ΑΓΑ: ΒΗΡΥΟΔΦΔ-ΒΧΣ Άζηξνο 2/01/2014 Αξ. Πξση. : 01 ΠΔΡΗΛΖΦΖ ΑΝΑΚΟΗΝΧΖ ππ' αξηζκ. ΟΥ 1/2014

Διαβάστε περισσότερα

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger Κεθάλαιο 1 Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ 2 ΠΛΑΝΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Κεθάιαην 1: Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Σπγγξαθείο: Δξ. Andrea Grimm, Δξ.

Διαβάστε περισσότερα

Η «έμππλε» ρξεκαηνδόηεζε ηεο λεαληθήο επηρεηξεκαηηθόηεηαο Υξεκαηνδνηψληαο εθπαίδεπζε, θίλεηξα θαη εξγαιεία

Η «έμππλε» ρξεκαηνδόηεζε ηεο λεαληθήο επηρεηξεκαηηθόηεηαο Υξεκαηνδνηψληαο εθπαίδεπζε, θίλεηξα θαη εξγαιεία Η «έμππλε» ρξεκαηνδόηεζε ηεο λεαληθήο επηρεηξεκαηηθόηεηαο Υξεκαηνδνηψληαο εθπαίδεπζε, θίλεηξα θαη εξγαιεία λεαληθήο επηρεηξεκαηηθφηεηαο Η αξρηηεθηνληθή ηεο πξώηεο επηρείξεζεο Δπηρεηξεκαηηθή ΙΓΔΑ Ο ΔΠΙΥΔΙΡΩΝ:

Διαβάστε περισσότερα

5η Υγειονομική Περιφέρεια Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδας

5η Υγειονομική Περιφέρεια Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδας ΑΔΑ: 794Λ469Η2Γ-ΝΥ5 ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΟΘΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ Ιάπιζα 17/9/2015 5η Υγειονομική Περιφέρεια Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδας Περιοχή Μεζούρλο, ΤΚ 41110, Ταχ. Δ/νση: Λάρισα ΤΘ 2101 Διεύθυνση: Τμήμα Προμηθειών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ ΣΜΖΜΑΣΟ ΜΔΟΓΔΗΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟΤ ΑΗΓΑΗΟΤ ΑΚΑΓΖΜΑΪΚΟΤ ΔΣΟΤ 2009-10 Α ΔΞΑΜΖΝΟ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ ΣΜΖΜΑΣΟ ΜΔΟΓΔΗΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟΤ ΑΗΓΑΗΟΤ ΑΚΑΓΖΜΑΪΚΟΤ ΔΣΟΤ 2009-10 Α ΔΞΑΜΖΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ ΣΜΖΜΑΣΟ ΜΔΟΓΔΗΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟΤ ΑΗΓΑΗΟΤ ΑΚΑΓΖΜΑΪΚΟΤ ΔΣΟΤ 2009-10 Α ΔΞΑΜΖΝΟ Αξραία Διιεληθή Ηζηνξία 3 Νεόηεξε Ηζηνξία ηεο Μεζνγείνπ 3 Δηζαγωγή ζηελ Πνιηηηθή Δπηζηήκε 3 Δηζαγωγή ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ4ΝΗ-Χ97 ΠΟΛ.: 1182. ΠΡΟ: Απνδέθηεο Π.Γ.

ΑΔΑ: ΒΛ4ΝΗ-Χ97 ΠΟΛ.: 1182. ΠΡΟ: Απνδέθηεο Π.Γ. ΔΞ. ΔΠΔΗΓΟΝ - ΠΡΟΘΔΜΗΑ ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΦΔΚ Β 1816/25-07-2013 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αζήλα, 19 Ηνπιίνπ 2013 ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ Η.ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ Α.ΓΔΝ. ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΑ 1.ΓΗΔΤΘΤΝΖ

Διαβάστε περισσότερα

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Α.Ε Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία Πνηνί είκαζηε Η ΜΙΝΔΡΑΛ ΥΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΣΑ Α.Δ. μεθίλεζε ηελ πνξεία ηεο ην 1976. Από ηελ αξρή ζπλεξγαζηήθακε κε πξωηνπόξνπο εηαηξείεο ζηνλ

Διαβάστε περισσότερα

Σποσδαστής: Φαρδέλας Ανδρέας Αρ. Μητρώοσ: 5015 Επιβλέπων Καθηγητής: Δρ. Χριζηοδούλοσ Δημήηριος

Σποσδαστής: Φαρδέλας Ανδρέας Αρ. Μητρώοσ: 5015 Επιβλέπων Καθηγητής: Δρ. Χριζηοδούλοσ Δημήηριος ΣΕΙ ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΊΑ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗ.Δ.Ο. ΣΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ Πηστιακή εργαζία: Οι Δημοηικές επιχειρήζεις ζηην Ελλάδα και η περίπηωζη ηης ΔΗ.Κ.Ε.Π.Α. Πέλλας Σποσδαστής: Φαρδέλας Ανδρέας Αρ. Μητρώοσ:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΑ: Β4ΜΦΥ-ΚΑΓ ΑΝΑΡΣΗΣΔΟ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΔΠΔΙΓΟΝ ΠΡΟΘΔΜΙΑ

ΑΓΑ: Β4ΜΦΥ-ΚΑΓ ΑΝΑΡΣΗΣΔΟ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΔΠΔΙΓΟΝ ΠΡΟΘΔΜΙΑ ΑΓΑ: Β4ΜΦΥ-ΚΑΓ ΑΝΑΡΣΗΣΔΟ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΔΠΔΙΓΟΝ ΠΡΟΘΔΜΙΑ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΜΔΣΑΡΡΤΘΜΙΗ & ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΗ ΓΙΑΚΤΒΔΡΝΗΗ ΓΔΝ. Γ/ΝΗ ΚΑΣΑΣΑΗ ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΣΜΗΜΑ ΜΔΣΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΛΣΗΟ ΣΤΠΟΤ ΤΓΚΡΟΣΖΖ ΓΝΩΜΟΓΟΣΗΚΩΝ ΔΠΗΣΡΟΠΩΝ ΜΔΣΑΝΑΣΔΤΖ

ΓΔΛΣΗΟ ΣΤΠΟΤ ΤΓΚΡΟΣΖΖ ΓΝΩΜΟΓΟΣΗΚΩΝ ΔΠΗΣΡΟΠΩΝ ΜΔΣΑΝΑΣΔΤΖ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΑΠΟΚΔΝΣΡΩΜΔΝΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΠΔΛΟΠΟΝΝΖΟΤ ΓΤΣ.. ΔΛΛΑΓΑ & ΗΟΝΗΗ ΗΟΤ ΓΡΑΦΔΗΟ ΣΤΠΟΤ Πάηξα ηει.: 2610-465816, 2610-465882 fax: 2610-421799 e-mail: press@apd-depin.gov.gr Σξίπνιε ηει.:2713-601007

Διαβάστε περισσότερα

ΔΤΡΩΠΗ ΚΑΙ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝ. Η ΠΔΡΙΠΣΩΗ ΣΗ ΚΛΙΜΑΣΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ ΚΑΙ ΣΗ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΣΗΣΑ ΣΟΝ 21ν ΑΙΩΝΑ

ΔΤΡΩΠΗ ΚΑΙ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝ. Η ΠΔΡΙΠΣΩΗ ΣΗ ΚΛΙΜΑΣΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ ΚΑΙ ΣΗ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΣΗΣΑ ΣΟΝ 21ν ΑΙΩΝΑ ΠΑΝΣΔΙΟΝ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΔΤΡΩΠΑΪΚΟ ΚΔΝΣΡΟ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΗ ΔΡΔΤΝΑ ΚΑΙ ΚΑΣΑΡΣΙΗ ΔΤΡΩΠΗ ΚΑΙ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝ. Η ΠΔΡΙΠΣΩΗ ΣΗ ΚΛΙΜΑΣΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ ΚΑΙ ΣΗ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΣΗΣΑ ΣΟΝ 21ν ΑΙΩΝΑ 6ο ΓΙΔΠΙΣΗΜΟΝΙΚΟ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ Να σαπακηηπίζεηε ηιρ πποηάζειρ, πος ακολοςθούν, υρ ππορ ηην οπθόηηηά ηοςρ, με ηην ένδειξη Σωστό ή Λάθος 1. ηελ αξραία Ρώκε νη πιεβείνη δελ είραλ αξρηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚΖ ΓΖΜΟ ΝΔΑ ΜΤΡΝΖ ANAΡΣΗΣΕΑ Α Π Ο Π Α Μ Α

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚΖ ΓΖΜΟ ΝΔΑ ΜΤΡΝΖ ANAΡΣΗΣΕΑ Α Π Ο Π Α Μ Α ΔΛΛΝΗΚ ΓΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚ ΓΜΟ ΝΔΑ ΜΤΡΝ ANAΡΣΗΣΕΑ Α Π Ο Π Α Μ Α Από ην πξαθηηθό ηεο ππ αξηζ. εο 6//0 πλεδξίαζεο ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ Νέαο κύξλεο. Αξηζκόο απόθαζεο : 6/0 Πεξί: Παξαηάζεωλ Μηζζώζεωλ ηε

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΕΣ. Επωνυμία Διεύθυνση Τηλέφωνο Φαξ Κεληξηθή Έλωζε Δπηκειεηεξίωλ Διιάδνο (Κ.Δ.Δ.Δ.)

ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΕΣ. Επωνυμία Διεύθυνση Τηλέφωνο Φαξ Κεληξηθή Έλωζε Δπηκειεηεξίωλ Διιάδνο (Κ.Δ.Δ.Δ.) ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΕΣ Επωνυμία Διεύθυνση Τηλέφωνο Φαξ Κεληξηθή Έλωζε Δπηκειεηεξίωλ Διιάδνο (Κ.Δ.Δ.Δ.) Διιεληθόο Δπηκειεηεξηαθόο Σύλδεζκνο Μεηαθνξώλ (Δ.Δ.ΣΥ.Μ.) Απηνθηλεηηζηώλ Διιάδνο (Γ.Σ.Δ.Α.Δ.) Απηνθηλεηηζηώλ

Διαβάστε περισσότερα

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ηότοι εργαζηηρίοσ ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηεί ε δηαδηθαζία ηωλ ξπζκίζεωλ δηθηύνπ ζε ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Windows XP. Η δηαδηθαζία ζε γεληθέο γξακκέο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΗΝΑΚΔ ΑΠΟΓΔΚΣΩΝ ΣΩΝ ΔΓΚΤΚΛΗΩΝ ΣΩΝ ΓΗΔΤΘΤΝΔΩΝ ΣΖ ΚΔΝΣΡΗΚΖ ΤΠΖΡΔΗΑ ΣΟΤ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟΤ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ

ΠΗΝΑΚΔ ΑΠΟΓΔΚΣΩΝ ΣΩΝ ΔΓΚΤΚΛΗΩΝ ΣΩΝ ΓΗΔΤΘΤΝΔΩΝ ΣΖ ΚΔΝΣΡΗΚΖ ΤΠΖΡΔΗΑ ΣΟΤ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟΤ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΧΝ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΖΜΟΗΧΝ ΔΟΓΧΝ ΓΔΝ. Γ/ΝΖ ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΖ ΓΗΑΚΤΒΔΡΝΖΖ & ΑΝΘΡΧΠΗΝΟΤ ΓΤΝΑΜΗΚΟΤ Γ/ΝΖ ΟΡΓΑΝΧΖ ΣΜΖΜΑ Γ -ΤΠΟΘΔΔΧΝ ΠΟΛΗΣΧΝ ΠΗΝΑΚΔ ΑΠΟΓΔΚΣΩΝ ΣΩΝ ΔΓΚΤΚΛΗΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ

ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ Απνηειέζκαηα Ψεθνθνξίαο ηα ζέκαηα ηεο B Επαλαιεπηηθήο Γεληθήο πλέιεπζεο ηωλ Μεηόρωλ ηεο Εζληθήο Σξάπεδαο ηεο Ειιάδνο ηεο 23/11/2012 (άξζξν 32 παξ. 1 θ.λ. 2190/1920, παξ. 4.1.3.3.

Διαβάστε περισσότερα

ΦΑΚΔΛΟ ΝΔΟΤ ΟΡΓΑΝΗΜΟΤ ΤΠ. Δ. Α. Ζ. Γ. 1. ΥΔΓΗΟ ΠΡΟΔΓΡΗΚΟΤ ΓΗΑΣΑΓΜΑΣΟ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΠΑΤΛΟΠΟΤΛΟΤ (ει. 2 79)

ΦΑΚΔΛΟ ΝΔΟΤ ΟΡΓΑΝΗΜΟΤ ΤΠ. Δ. Α. Ζ. Γ. 1. ΥΔΓΗΟ ΠΡΟΔΓΡΗΚΟΤ ΓΗΑΣΑΓΜΑΣΟ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΠΑΤΛΟΠΟΤΛΟΤ (ει. 2 79) ΦΑΚΔΛΟ ΝΔΟΤ ΟΡΓΑΝΗΜΟΤ ΤΠ. Δ. Α. Ζ. Γ. 1. ΥΔΓΗΟ ΠΡΟΔΓΡΗΚΟΤ ΓΗΑΣΑΓΜΑΣΟ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΠΑΤΛΟΠΟΤΛΟΤ (ει. 2 79) 2. ΔΗΖΓΖΖ ΓΗΑ ΣΟΝ ΝΔΟ ΟΡΓΑΝΗΜΟ ΣΟ 4 Ο ΣΑΚΣΗΚΟ ΤΝΔΓΡΗΟ (11 & 12 ΗΑΝΟΤΑΡΗΟΤ 2011) (ει. 80 82) 1 3. ΠΡΟΔΓΡΗΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΣΟΜΕΑ ΤΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ ΜΑΣΟΡΑΚΗ ΕΛΕΝΑ, ΔΙΕΤΘΤΝΣΡΙΑ Ε.Ε.Ε.Ε.Κ ΑΙΓΑΛΕΩ. 25-11-11, 1ο ΕΠΑΛ ΑΘΗΝΩΝ

Ο ΣΟΜΕΑ ΤΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ ΜΑΣΟΡΑΚΗ ΕΛΕΝΑ, ΔΙΕΤΘΤΝΣΡΙΑ Ε.Ε.Ε.Ε.Κ ΑΙΓΑΛΕΩ. 25-11-11, 1ο ΕΠΑΛ ΑΘΗΝΩΝ ΓΙΗΜΔΡΙΓΑ ΔΔΣΔΚ: ΣΟΜΔΙ ΚΑΙ ΔΙΓΙΚΟΣΗΣΔ ΣΟΤ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟΤ ΛΤΚΔΙΟΤ Ο ΣΟΜΕΑ ΤΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ ΜΑΣΟΡΑΚΗ ΕΛΕΝΑ, ΔΙΕΤΘΤΝΣΡΙΑ Ε.Ε.Ε.Ε.Κ ΑΙΓΑΛΕΩ 25-11-11, 1ο ΕΠΑΛ ΑΘΗΝΩΝ Ο ηνκέαο ζηνρεύεη: ηε δεκηνπξγία επαγγεικαηηώλ

Διαβάστε περισσότερα

Θεζζαινλίθε, 16-12-2011

Θεζζαινλίθε, 16-12-2011 Θεζζαινλίθε, 16-12-2011 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΞΔΣΑΔΧΝ ΠΔΡΙΟΓΟΤ ΙΑΝΟΤΑΡΙΟΤ-ΦΔΒΡΟΤΑΡΙΟΤ 2012 ΣΟΤ ΣΜΗΜΑΣΟ ΝΟΜΙΚΗ ΣΗ ΥΟΛΗ ΝΟΜΙΚΧΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΧΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΚΧΝ ΔΠΙΣΗΜΧΝ ΣΟΤ ΑΡΙΣΟΣΔΛΔΙΟΤ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟΤ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ Α. ΤΠΟΥΡΔΧΣΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Ζ Ο ΓΔΝΗΚΟ ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ ΑΠΟΚΔΝΣΡΩΜΔΝΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΠΔΛΟΠΟΝΝΖΟΤ, ΓΤΣΗΚΖ ΔΛΛΑΓΑ ΚΑΗ ΗΟΝΗΟΤ

Α Π Ο Φ Α Ζ Ο ΓΔΝΗΚΟ ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ ΑΠΟΚΔΝΣΡΩΜΔΝΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΠΔΛΟΠΟΝΝΖΟΤ, ΓΤΣΗΚΖ ΔΛΛΑΓΑ ΚΑΗ ΗΟΝΗΟΤ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΑΠΟΚΔΝΣΡΩΜΔΝΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΠΔΛΟΠΟΝΝΗΟΤ, ΓΤΣΙΚΗ ΔΛΛΑΓΑ & ΙΟΝΙΟΤ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΔΩΣΔΡΙΚΗ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ ΑΓΑ Β44ΔΟΡ1Φ-ΟΑΓ ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ Πάηξα, 29-2- 2012

Διαβάστε περισσότερα

233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α

233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α 233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α 234 235 Yποτροφίες για τους φοιτητές και τις φοιτήτριες του Σμήματος Φ.Π.Ψ. Οη θνηηεηέο/ηξηεο ηνπ Τκήκαηνο Φηινζνθίαο, Παηδαγσγηθήο θαη Χπρνινγίαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Ισαλλίλσλ έρνπλ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΛΞΗ-5ΒΟ. ΠΟΛ.: 1142 Σ.Κ. : 101 84 ΑΘΖΝΑ Σειέθσλν : 210 3375316, 3375312 FAX : 210 3375001

ΑΔΑ: Β4ΛΞΗ-5ΒΟ. ΠΟΛ.: 1142 Σ.Κ. : 101 84 ΑΘΖΝΑ Σειέθσλν : 210 3375316, 3375312 FAX : 210 3375001 ΕΞ. ΕΠΕΘΓΟΝ - ΠΡΟΘΕΜΘΑ ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΘΑΔΘΚΣΤΟ ΕΛΛΗΝΘΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΘΑ Αζήλα, 31 Μαΐνπ 2012 ΤΠΟΤΡΓΕΘΟ ΟΘΚΟΝΟΜΘΚΩΝ ΓΕΝΘΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΘΑ ΦΟΡΟΛΟΓΘΚΩΝ ΚΑΘ ΣΕΛΩΝΕΘΑΚΩΝ ΘΕΜΑΣΩΝ Θ. ΓΕΝ. ΔΘΕΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΘΑ ΔΘΕΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΘΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓ Α: 4ΑΜΦ1-800 ΟΙ ΤΠΟΤΡΓΟΙ: ΑΝΑΠΣΤΞΗ, ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ ΚΑΙ ΝΑΤΣΙΛΙΑ ΚΑΙ ΤΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΣΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΣΤΩΝ, Έρνληαο ππφςε :

ΑΓ Α: 4ΑΜΦ1-800 ΟΙ ΤΠΟΤΡΓΟΙ: ΑΝΑΠΣΤΞΗ, ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ ΚΑΙ ΝΑΤΣΙΛΙΑ ΚΑΙ ΤΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΣΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΣΤΩΝ, Έρνληαο ππφςε : A ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΠΟΔΟΜΩΝ ΜΕΣΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΣΤΩΝ ΓΕΝ. ΓΡΑΜ. ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΗ ΔΙΟΙΚΗΗ & ΠΡΟΓΡ/ΣΟ& ΓΕΝ. Δ/ΝΗ ΤΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Δ/ΝΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΚΟΤ ΤΝΣΟΝΙΜΟΤ & ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΗ (Δ17) & Δ/ΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Ακαξνχζην, 08 Μαξηίνπ 2012 ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ Αξ. Πξση. Βαζκφο Πξνηεξ. ΓΗΑ ΒΗΟΤ ΜΑΘΖΖ ΚΑΗ ΘΡΖΚΔΤΜΑΣΧΝ 24582/Β4 ΔΞ.

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Ακαξνχζην, 08 Μαξηίνπ 2012 ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ Αξ. Πξση. Βαζκφο Πξνηεξ. ΓΗΑ ΒΗΟΤ ΜΑΘΖΖ ΚΑΗ ΘΡΖΚΔΤΜΑΣΧΝ 24582/Β4 ΔΞ. ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Ακαξνχζην, 08 Μαξηίνπ 2012 ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ Αξ. Πξση. Βαζκφο Πξνηεξ. ΓΗΑ ΒΗΟΤ ΜΑΘΖΖ ΚΑΗ ΘΡΖΚΔΤΜΑΣΧΝ 24582/Β4 ΔΞ.ΔΠΔΗΓΟΝ ΔΝΗΑΗΟ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟ ΣΟΜΔΑ ΑΝΧΣΑΣΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ

Διαβάστε περισσότερα

Θυδικοποίηζη διαηάξευν για ηην ππψζβαζη ζε δημψζια έγγπαθα και ζηοισεία

Θυδικοποίηζη διαηάξευν για ηην ππψζβαζη ζε δημψζια έγγπαθα και ζηοισεία Θυδικοποίηζη διαηάξευν για ηην ππψζβαζη ζε δημψζια έγγπαθα και ζηοισεία Π.Γ.28/15 (ΦΔΚ 34 Α/23-03-2015) : Κσδηθνπνίεζε δηαηάμεσλ γηα ηελ πξφζβαζε ζε δεκφζηα έγγξαθα θαη ζηνηρεία. Ν ΞΟΝΔΓΟΝΠ ΡΖΠ ΔΙΙΖΛΗΘΖΠ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΘΑΔΤΚΣΟ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΗ

ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΘΑΔΤΚΣΟ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΕΛΛΗΝΘΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΘΑ ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΘΑΔΤΚΣΟ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΕΞΑΙΡΕΣΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ & ΠΡΟΒΟΛΗ ΔΘΕΤΘΤΝΗ ΟΘΚΟΝΟΜΘΚΩΝ ΚΑΘ ΔΘΟΘΚΗΣΘΚΩΝ ΤΠΗΡΕΘΩΝ Αθήνα, 05.12.2014 ΣΜΗΜΑ ΔΘΟΘΚΗΣΘΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ. ΠΑΝΑΓΙΩΣΑ (ΠΔΝΤ) ΗΜ/ΝΙΑ ΓΔΝΝΗΗ 11/07/1986 ΣΗΛΔΦΩΝΟ 6978928162, 210-9884908 logotherapeia.sotiropoulou@hotmail.

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ. ΠΑΝΑΓΙΩΣΑ (ΠΔΝΤ) ΗΜ/ΝΙΑ ΓΔΝΝΗΗ 11/07/1986 ΣΗΛΔΦΩΝΟ 6978928162, 210-9884908 logotherapeia.sotiropoulou@hotmail. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ ΠΡΟΩΠΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ ΔΠΩΝΤΜΟ ΩΣΗΡΟΠΟΤΛΟΤ ΟΝΟΜΑ ΠΑΝΑΓΙΩΣΑ (ΠΔΝΤ) ΗΜ/ΝΙΑ ΓΔΝΝΗΗ 11/07/1986 ΣΗΛΔΦΩΝΟ 6978928162, 210-9884908 E-MAIL logotherapeia.sotiropoulou@hotmail.gr ΠΟΤΓΔ 9/2011 έσο ζήκεξα

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ Σχολικό έτος: 2011-2012 Καθηγήτριες: Κεφαλληνού Λουκία- Καλλία Αθηνά ΙΙ. ΟΙ ΑΧΑΙΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΠΟ ΣΟΤ ΠΡΟΙΣΟΡΙΚΟΤ ΥΡΟΝΟΤ ΕΩ ΚΑΙ ΣΟ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ 1. ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΠΑΗΓΔΗΑ ΚΑΗ ΘΡΖΚΔΤΜΑΣΧΝ. Αζήλα, 25 Μαΐνπ 2015 Αξ. Πξσηνθόιινπ: 83091/Ε1

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΠΑΗΓΔΗΑ ΚΑΗ ΘΡΖΚΔΤΜΑΣΧΝ. Αζήλα, 25 Μαΐνπ 2015 Αξ. Πξσηνθόιινπ: 83091/Ε1 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΠΑΗΓΔΗΑ ΚΑΗ ΘΡΖΚΔΤΜΑΣΧΝ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΑΝΧΣΑΣΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΟΡΓΑΝΧΣΗΚΖ & ΑΚΑΓΖΜΑΨΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΣΜΖΜΑ Γ - ΦΟΗΣΖΣΗΚΧΝ ΘΔΜΑΣΧΝ & ΤΠΟΣΡΟΦΗΧΝ Αζήλα, 25 Μαΐνπ 2015

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΠΡΑΙΝΕ ΤΠΟΔΟΜΕ 2010»

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΠΡΑΙΝΕ ΤΠΟΔΟΜΕ 2010» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΠΡΑΙΝΕ ΤΠΟΔΟΜΕ 2010» Α/Α ηοισεία ππογπάμμαηορ: 1 ηόσορ ππογπάμμαηορ 2 Πποϋποθέζειρ ςμμεηοσήρ 3 Επιλέξιμερ Ενέπγειερ Ο πξνζαλαηνιηζκφο ηεο επηρεηξεκαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο ζηνλ ηνκέα ηεο δηαρείξηζεο/

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: Καθοπιζμόρ διαδικαζίαρ αναζηολήρ ηος Απιθμού Φοπολογικού Μηηπώος (Α.Φ.Μ.) για διενέπγεια ενδοκοινοηικών ζςναλλαγών.

ΘΔΜΑ: Καθοπιζμόρ διαδικαζίαρ αναζηολήρ ηος Απιθμού Φοπολογικού Μηηπώος (Α.Φ.Μ.) για διενέπγεια ενδοκοινοηικών ζςναλλαγών. ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ Η. ΓΔΝΗΚΖ Γ/ΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ 1. Γ/ΝΖ ΔΛΔΓΥΩΝ ΣΜΖΜΑΣΑ Β και Σ 2. Γ/ΝΖ ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΔΜΜΔΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΑ ΣΜΖΜΑ Α - ΦΠΑ 3. Γ/ΝΖ ΠΑΡΟΥΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΔΓΡΗΚΟ ΓΗΑΣΑΓΜΑ ΤΠ ΑΡΗΘΜ. 146 «Οξγαληζκφο ηεο Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Μαθεδνλίαο» Ο ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΖ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ

ΠΡΟΔΓΡΗΚΟ ΓΗΑΣΑΓΜΑ ΤΠ ΑΡΗΘΜ. 146 «Οξγαληζκφο ηεο Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Μαθεδνλίαο» Ο ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΖ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΠΡΟΔΓΡΗΚΟ ΓΗΑΣΑΓΜΑ ΤΠ ΑΡΗΘΜ. 146 «Οξγαληζκφο ηεο Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Μαθεδνλίαο» Ο ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΖ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Έρνληαο ππφςε: 1. Σηο δηαηάμεηο: α. Σεο παξαγξάθνπ 7, ηνπ άξζξνπ 241 ηνπ λ.3852/2010 «Νέα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟ: ΚΟΗΝ: ΘΕΜΑ:"Αμακξίμωρη-Ποόρκληρη για μεςάςανη σπαλλήλωμ ρςξ Γεμικό Νξρξκξμείξ Καοδίςραπ."

ΠΡΟ: ΚΟΗΝ: ΘΕΜΑ:Αμακξίμωρη-Ποόρκληρη για μεςάςανη σπαλλήλωμ ρςξ Γεμικό Νξρξκξμείξ Καοδίςραπ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ 5 η Τγειξμξμική Πεοιτέοεια Θερραλίαπ & ςεοεάπ Δλλάδαπ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΡΔΙΣΑ Σατ. Γ/νση: Σέομα Σασοχπξύ 43100 ΚΑΡΔΙΣΑ Γιεύθσνση: Σμήμα Δ.Α.Δ. E-mail: prosopiku@noskard.gr

Διαβάστε περισσότερα

Γεκόζηα Γηνίθεζε ώξα κεδέλ - 2 - Λεπηέξεο Απγελάθεο. Ηλεκηρονική Προέκδοζη. e-book. Γεκόζηα Γηνίθεζε ώξα κεδέλ. θαη ν Θεόο θνβάηαη ην Διιεληθό Κξάηνο

Γεκόζηα Γηνίθεζε ώξα κεδέλ - 2 - Λεπηέξεο Απγελάθεο. Ηλεκηρονική Προέκδοζη. e-book. Γεκόζηα Γηνίθεζε ώξα κεδέλ. θαη ν Θεόο θνβάηαη ην Διιεληθό Κξάηνο Γεκόζηα Γηνίθεζε ώξα κεδέλ - 2 - Ηλεκηρονική Προέκδοζη e-book Γεκόζηα Γηνίθεζε ώξα κεδέλ θαη ν Θεόο θνβάηαη ην Διιεληθό Κξάηνο Ζξάθιεην 2010 Γεκόζηα Γηνίθεζε ώξα κεδέλ - 3 - Βηνγξαθηθό εκείσκα Ο γελλήζεθε

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΗΝ ΠΡΑΞΗ

ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΗΝ ΠΡΑΞΗ ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΝΔΑ ΔΡΓΑ 173.9 εκ ΧΘΖΖ ΣΖΝ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΔΠΙΠΛΔΟΝ ΘΔΔΙ ΔΡΓΑΙΑ ΓΖΜΙΟΤΡΓΙΑ ΒΔΛΣΙΧΖ ΣΖ ΠΟΙΟΣΖΣΑ ΕΧΖ ΣΧΝ ΠΟΛΙΣΧΝ Αλάπιαζε εκπνξηθνύ ηξηγώλνπ Μαθαξίνπ Δπαγόξνπ θαη ηαζηθξάηνπο μέπορ ηος ζσεδίος κινηηικόηηηαρ

Διαβάστε περισσότερα

Η δξάζε ρξεκαηνδνηείηαη από ην ΔΠ << Αλάπηπμε Αλζξσπίλνπ Γπλακηθνύ >> κε πόξνπο ηεο Διιάδαο θαη ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο (Δπξσπατθό Κνηλσληθό Σακείν ).

Η δξάζε ρξεκαηνδνηείηαη από ην ΔΠ << Αλάπηπμε Αλζξσπίλνπ Γπλακηθνύ >> κε πόξνπο ηεο Διιάδαο θαη ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο (Δπξσπατθό Κνηλσληθό Σακείν ). Σν ΚΑΔΚ Πεξηθέξεηαο Βνξείνπ Αηγαίνπ κε ηελ επσλπκία ΚΑΔΚ ΑΔ (Κέληξν Δπαγγεικαηηθήο Καηάξηηζεο άκνπ.) αλαιακβάλεη λα πινπνηήζεη ηελ δξάζε κε ηίηιν:

Διαβάστε περισσότερα

Δ/ΝΗ 17 Η ΔΑΜΟΛΟΓΙΚΗ - ΣΜΗΜΑ Ε

Δ/ΝΗ 17 Η ΔΑΜΟΛΟΓΙΚΗ - ΣΜΗΜΑ Ε ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 2 Απριλίου 2012 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΥΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΣΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΗ ΣΕΛΩΝΕΙΩΝ & Ε.Υ.Κ. Αρ. Πρωτ.: Γ19Α 5015607 ΔΞ 2012 Δ/ΝΗ 19Η ΣΕΛ. ΔΙΑΔΙΚΑΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Φεθηαθές Τπερεζίες Αθαδεκαχθώλ Ιδρσκάηφλ Πρόζθιεζε 21.1 Φεθηαθής ύγθιηζες

Φεθηαθές Τπερεζίες Αθαδεκαχθώλ Ιδρσκάηφλ Πρόζθιεζε 21.1 Φεθηαθής ύγθιηζες Φεθηαθές Τπερεζίες Αθαδεκαχθώλ Ιδρσκάηφλ Πρόζθιεζε 21.1 Φεθηαθής ύγθιηζες Δρ. πύρος Μπόιες 1 Δράζεης Αλάπηπμε Πιεξνθνξηαθψλ πζηεκάησλ Ηιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο θαη Δμππεξέηεζεο Πνιηηψλ ζηελ Γ ζκηα Δθπαίδεπζε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΣΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ & ΣΑΥΤΔΡΟΜΕΙΩΝ. ΘΕΜΑΣΑ ΗΜΕΡΗΙΑ ΔΙΑΣΑΞΗ ηης. 620ης σνεδρίαζης (22-09-2011)

ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΣΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ & ΣΑΥΤΔΡΟΜΕΙΩΝ. ΘΕΜΑΣΑ ΗΜΕΡΗΙΑ ΔΙΑΣΑΞΗ ηης. 620ης σνεδρίαζης (22-09-2011) ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΣΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ & ΣΑΥΤΔΡΟΜΕΙΩΝ ΘΕΜΑΣΑ ΗΜΕΡΗΙΑ ΔΙΑΣΑΞΗ ηης 620ης σνεδρίαζης (22-09-2011) ΦΑΜΑ (Ειζηγηηής κ. ΛΕΩΝΙΔΑ ΚΑΝΕΛΛΟ) 1. Μεξηθή Αλάθιεζε ηεο ππ' αξ. ΑΠ 464/11/18-1-2008 Απόθαζεο Πξνέδξνπ

Διαβάστε περισσότερα

Ν. 3242/04 (ΦΕΚ 102 Α / ) Θέμα : «Ρσθμίζεις για ηην οργάνωζη και λειηοσργία ηης Κσβέρνηζης, ηη διοικηηική διαδικαζία και ηοσς Ο.Τ.Α.

Ν. 3242/04 (ΦΕΚ 102 Α / ) Θέμα : «Ρσθμίζεις για ηην οργάνωζη και λειηοσργία ηης Κσβέρνηζης, ηη διοικηηική διαδικαζία και ηοσς Ο.Τ.Α. Ν. 3242/04 (ΦΕΚ 102 Α /24-5-04) Θέμα : «Ρσθμίζεις για ηην οργάνωζη και λειηοσργία ηης Κσβέρνηζης, ηη διοικηηική διαδικαζία και ηοσς Ο.Τ.Α.» Ο ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΗ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Δθδίδνκε ηνλ αθφινπζν λφκν πνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΗΜΔΡΩΣΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ ΓΙΑ ΣΟ ΝΔΟ ΝΟΜΟΥΔΓΙΟ ΔΠΑ 2014 202027/11/2014 18:24ΤΠΑΑΝ

ΔΝΗΜΔΡΩΣΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ ΓΙΑ ΣΟ ΝΔΟ ΝΟΜΟΥΔΓΙΟ ΔΠΑ 2014 202027/11/2014 18:24ΤΠΑΑΝ ΔΝΗΜΔΡΩΣΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ ΓΙΑ ΣΟ ΝΔΟ ΝΟΜΟΥΔΓΙΟ ΔΠΑ 2014 202027/11/2014 18:24ΤΠΑΑΝ Πέκπηε, 27 Ννεκβξίνπ 2014 Δλεκεξσηηθφ ζεκείσκα γηα ην λέν λνκνζρέδην ΔΠΑ 2014 2020 1. ΣΟΥΟ ΣΟΤ ΝΟΜΟΥΔΓΙΟΤ Σν φξακα γηα ηελ Διιάδα

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

θαη Κνηλωληθήο Αιιειεγγύεο, ζηα πιαίζηα ηεο Γ Πξνγξακκαηηθήο Πεξηόδνπ.

θαη Κνηλωληθήο Αιιειεγγύεο, ζηα πιαίζηα ηεο Γ Πξνγξακκαηηθήο Πεξηόδνπ. Αγαπεηνί πλεξγάηεο, ΘΕΜΑ: ςνάνηηζη Επγαζίαρ (workshop) μεηαξύ μελών ηος θοπέα εθαπμοζμένηρ ηεσνολογίαρ HL7 Hellas, επισειπήζευν πληποθοπικήρ & επικοινυνιών και ηος ΤΤΚΑ, ενότει ηος Δ ΚΠ αο ελεκεξώλνπκε

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: «Ανακοίνωζη - Ππόζκληζη για απόζπαζη και μεηάηαξη ςπαλλήλων ζηο Πεπιθεπειακό Σμήμα Ηπείπος ηος Σεσνικού Δπιμεληηηπίος Δλλάδαρ»

Θέμα: «Ανακοίνωζη - Ππόζκληζη για απόζπαζη και μεηάηαξη ςπαλλήλων ζηο Πεπιθεπειακό Σμήμα Ηπείπος ηος Σεσνικού Δπιμεληηηπίος Δλλάδαρ» Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΣΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑ Ν Ι Κ Η Σ 4, 1 0 2 4 8 Α Θ Η Ν Α Τ Η Λ. 2 1 0 3 2 9 1 2 0 0, F A X : 2 1 0 3 2 2 1 7 7 2 ------------ ----------- ΑΝΑΡΣΗΣΕΟ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ. ΣΥΝΓΔΣΜΟΣ ΓΖΜΩΝ Απφ ηα πξαθηηθά ηεο 3-7-2014. ******* ζπκβνπιίνπ ηνπ Σπλδέζκνπ

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ. ΣΥΝΓΔΣΜΟΣ ΓΖΜΩΝ Απφ ηα πξαθηηθά ηεο 3-7-2014. ******* ζπκβνπιίνπ ηνπ Σπλδέζκνπ 1 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΘΔΣΣΑΛΟΝΗΚΖΣ Α Π Ο Π Α Μ Α ΣΥΝΓΔΣΜΟΣ ΓΖΜΩΝ Απφ ηα πξαθηηθά ηεο 3-7-2014 ΓΥΤΗΚΖΣ ΘΔΣΣΑΛΟΝΗΚΖΣ ζπλεδξίαζεο ηνπ δηνηθεηηθνχ ******* ζπκβνπιίνπ ηνπ Σπλδέζκνπ

Διαβάστε περισσότερα

Επιδόηηζη ηης πρακηικής άζκηζης ζε επιχειρήζεις

Επιδόηηζη ηης πρακηικής άζκηζης ζε επιχειρήζεις Επιδόηηζη ηης πρακηικής άζκηζης ζε επιχειρήζεις Κ.Τ.Α. αξηζκ. 3.12195/νηθ. 3.688/4.4.2013 Δπηδφηεζε ηεο πξαθηηθήο άζθεζεο καζεηψλ ησλ ΔΠΑ. Μαζεηείαο ηνπ ΟΑΔΓ ηνπ Ν. 3475/2006, πνπ ζα απαζρνιεζνχλ ζην Γεκφζην,

Διαβάστε περισσότερα

εκηλάξηα γηα εξγαδόκελνπο ζε κνπζεία ή ζρεηηθνύο νξγαληζκνύο, κνπζεηνιόγνπο θαη θνηηεηέο

εκηλάξηα γηα εξγαδόκελνπο ζε κνπζεία ή ζρεηηθνύο νξγαληζκνύο, κνπζεηνιόγνπο θαη θνηηεηέο εκηλάξηα γηα εξγαδόκελνπο ζε κνπζεία ή ζρεηηθνύο νξγαληζκνύο, κνπζεηνιόγνπο θαη θνηηεηέο ην Γίθηπν 'Μνπζεηνινγία' http://greekmuseologists.ning.com/ ζπδεηάκε ηελ πηζαλόηεηα νξγάλσζεο κηαο ζεηξάο ζεκαηηθώλ

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: «Επιβολή Ανώηαηης Σιμής Υονδρικής (Α.Σ.Υ.) και Καηαναλωηή (Α.Σ.Κ.) ζηην αμόλσβδη βενζίνη 95 RON ζε οριζμένοσς Νομούς ηης τώρας».

Θέμα: «Επιβολή Ανώηαηης Σιμής Υονδρικής (Α.Σ.Υ.) και Καηαναλωηή (Α.Σ.Κ.) ζηην αμόλσβδη βενζίνη 95 RON ζε οριζμένοσς Νομούς ηης τώρας». ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΔΜΠΟΡΙΟΤ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘ. ΔΩΣ. ΔΜΠΟΡΙΟΤ Γ/ΝΗ ΣΙΜΩΝ ΒΙΟΜΗΥ. ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ & ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΣΜΗΜΑ ΑΓΟΡΑΝΟΜΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ Tαρ. Γ/λζε: Κάληγγνο 20 Σ.Κ.: 101 81 Πιεξνθνξίεο : Α. Λακπξνπνχινπ Σειέθσλν : 210-3843343

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΘΝΧΗ ΠΡΟΚΛΗΗ. Για ηη ζηελέσωζη ηηρ Γενικήρ Διεύθςνζηρ Θδιωηικών Επενδύζεων ηος Τποςπγείος Ανάπηςξηρ και Ανηαγωνιζηικόηηηαρ

ΑΝΑΚΟΘΝΧΗ ΠΡΟΚΛΗΗ. Για ηη ζηελέσωζη ηηρ Γενικήρ Διεύθςνζηρ Θδιωηικών Επενδύζεων ηος Τποςπγείος Ανάπηςξηρ και Ανηαγωνιζηικόηηηαρ Δ Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Γ Η Μ Ο Κ Ρ Α Σ Ι Α ΤΠΟΤΡΓΕΘΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΘ ΑΝΣΑΓΧΝΘΣΘΚΟΣΗΣΑ ΓΕΝ. Δ/ΝΗ ΔΘΟΘΚΗΣΘΚΗ ΤΠΟΣΗΡΘΞΗ ΔΘΕΤΘΤΝΗ ΔΘΟΘΚΗΣΘΚΟΤ ΣΜΗΜΑ ΔΘΟΘΚΗΗ ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΘΑΔΘΚΣΤΟ Αζήλα, 18 Μαξηίνπ 014 Αξηζ. Πξση. :

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔΡΙΛΗΦΗ ΑΠΟΦΑΗ Ο ΤΦΤΠΟΤΡΓΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ, ΑΝΣΑΓΧΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ, ΤΠΟΓΟΜΧΝ, ΜΔΣΑΦΟΡΧΝ ΚΑΙ ΓΙΚΣΤΧΝ

ΠΔΡΙΛΗΦΗ ΑΠΟΦΑΗ Ο ΤΦΤΠΟΤΡΓΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ, ΑΝΣΑΓΧΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ, ΤΠΟΓΟΜΧΝ, ΜΔΣΑΦΟΡΧΝ ΚΑΙ ΓΙΚΣΤΧΝ ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ANAΠΣΤΞΗ, ΑΝΣΑΓΧΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ, ΤΠΟΓΟΜΧΝ, ΜΔΣΑΦΟΡΧΝ ΚΑΙ ΓΙΚΣΤΧΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ ΙΙ ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΣΗΡΙΞΗ ΣΗ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ Γ/ΝΗ ΜΜΔ ΣΜΗΜΑ Β Σαρ. Γ/λζε

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ ΚΑΙ ΝΟΜΟΘΕΙΑ ΓΙΑ ΣΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΩΝ ΔΕΤΣΕΡΟΒΑΘΜΙΩΝ Ο.Σ.Α.

ΘΕΜΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ ΚΑΙ ΝΟΜΟΘΕΙΑ ΓΙΑ ΣΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΩΝ ΔΕΤΣΕΡΟΒΑΘΜΙΩΝ Ο.Σ.Α. ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΘΕΜΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ ΚΑΙ ΝΟΜΟΘΕΙΑ ΓΙΑ ΣΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΩΝ ΔΕΤΣΕΡΟΒΑΘΜΙΩΝ Ο.Σ.Α. ΑΝΑΛΤΗ ΣΡΙΩΝ ΕΝΔΕΙΚΣΙΚΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΩΝ,

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

(άρθρο 8 Ν.1599/1986)

(άρθρο 8 Ν.1599/1986) Ν. 1599/1986, δειώλσ όηη : εθρσξώ ην δηθαίσκα πνπ απνξξέεη από ηελ απόζπξζε ηνπ απηνθηλήηνπ κνπ, κε αξηζκό θπθινθνξίαο θαη άδεηα θπθινθνξίαο αξηζκ. / ζύκθσλα κε ηελ αξηζκ Πξάμε νξηζηηθήο δηαγξαθήο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Ναηαιία Σπαλνύ, spanou@igme.gr & natspanou@gmail.com Τερληθόο Γεσιόγνο (M.Sc.) Πεξηγξαθή Χάξηεο ρσξηθήο θαηαλνκήο

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα