ΚΕΦΑΛΑΙΟ 14 ΜΕΤΡΗΣΗ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ. Υποδείγματα Κινδύνου Πτώχευσης (Default Risk Models)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΚΕΦΑΛΑΙΟ 14 ΜΕΤΡΗΣΗ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ. Υποδείγματα Κινδύνου Πτώχευσης (Default Risk Models)"

Transcript

1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 14 ΜΕΤΡΗΣΗ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ Υποδείγματα Κινδύνου Πτώχευσης (Default Risk Models) Ποιοτικά υποδείγματα (Qualitative Models) ή expert systems Υποδείγματα μέτρησης πιστοληπτικής ικανότητας (Credit Scoring Models) - Γραμμικά υποδείγματα πιθανοτήτων (Linear probability Model και Logit Model) - μη γραμμικά υποδείγματα πιθανοτήτων - υποδείγματα διακριτικής ανάλυσης (Linear discriminant Models) Νεότερα υποδείγματα μέτρησης πιστωτικού κινδύνου Μέθοδος της καμπύλης απόδοσης Υπόδειγμα θνησιμότητας (mortality rate approach) Υπόδειγμα απόδοσης προσαρμοσμένης στον κίνδυνο (RAROC models) Υπόδειγμα δικαιωμάτων CreditMetrics CreditRisk + 1

2 Εισαγωγικά Για την εκτίμηση του πιστωτικού κινδύνου χρησιμοποιούνται διάφοροι δείκτες οι οποίοι μετρούν την επικινδυνότητα των διαφόρων πιστωτικών τίτλων. Η σημαντικότερη τεχνική είναι αυτή του προσδιορισμού του περιθωρίου των επιτοκίων πάνω από την απόδοση χωρίς κίνδυνο (risk free rate) που απαιτεί η αγορά για μια συγκεκριμένη κατηγορία οφειλετών. Τα περιθώρια επιτοκίων αντανακλούν την αντίληψη της αγοράς για την πιθανότητα αθέτησης του εκδότη ενός τίτλου και την αναμενόμενη ζημία σε περίπτωση αθέτησης (loss given default). Επηρεάζονται από τη δυνατότητα εύκολης ρευστοποίησης των τίτλων, για αυτό αν κάποιος θέλει να συγκρίνει κινδύνους σε μεγάλο χρονικό ορίζοντα εκείνο που έχει σημασία είναι η μεταβλητότητα των περιθωρίων, ο βαθμός με τον οποίο μεταβάλλεται η πιστοληπτική ικανότητα του οφειλέτη. Ένας άλλος τρόπος εκτίμησης πιστωτικού κινδύνου είναι η πιθανότητα αθέτησης για ορισμένη κατηγορία οφειλετών που υπολογίζεται από ιστορικά δεδομένα. Η πιο συνηθισμένη πηγή άντλησης αυτής της πιθανότητας είναι οι διεθνείς αξιολογικοί οίκοι, οι οποίοι έχουν στοιχεία συνήθως για πολύ μεγάλες αμερικανικές επιχειρήσεις. Για να εξάγουν μια σχετική εκτίμηση του κινδύνου για κάθε οφειλέτη τους οι τράπεζες προσφεύγουν στις δικές τους βάσεις δεδομένων. Για την εκτίμηση της πιθανότητας αθέτησης απαιτούνται τα παρακάτω στοιχεία: Η αγοραία αξία του ενεργητικού της επιχείρησης, η οποία απεικονίζει τις προοπτικές της επιχειρησης και περιέχει πληροφορίες για τον κλάδο και την οικονομία. Η μεταβλητότητα του ενεργητικού. Επειδή η αγοραία αξία του ενεργητικού της επιχείρησης δεν είναι δυνατό να υπολογιστεί ακριβώς αλλά προσδιορίζεται με εκτιμήσεις, είναι δυνατό να περιλαμβάνει τον επιχειρηματικό κίνδυνο ή τον κίνδυνο του κλάδου. Ο βαθμός εξωτερικού δανεισμού, ο οποίος υπολογίζεται σαν ο λόγος της λογιστικής αξίας των υποχρεώσεων προς την αγοραία αξία του ενεργητικού της επιχειρησης. 2

3 Η πιθανότητα αθέτησης δεν μπορεί να αποτυπώσει τον κίνδυνο της οικονομικής ζημίας από τη μεταβολή της λογιστικής αξίας των πιστοδοτήσεων όταν δεν υπάρχει αντικειμενική περίπτωση αθέτησης. Ο κίνδυνος αυτός μπορεί να εκτιμηθεί μόνο αν είναι γνωστή η πιθανότητα μεταβολής της πιστοληπτικής ικανότητας ή η πιθανότητα μετάβασης (credit migration probability) της επιχείρησης. Ανάλυση Υποδειγμάτων Ποιοτικά υποδείγματα Τα συγκεκριμένα υποδείγματα χρησιμοποιούν διάφορους παράγοντες για να εκτιμήσουν τον πιστωτικό κίνδυνο. Οι παράγοντες αυτοί διακρίνονται σε δύο κατηγορίες. Η πρώτη κατηγορία περιλαμβάνει παράγοντες που αναφέρονται στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του υποψήφιου δανειολήπτη. Τέτοιοι παράγοντες είναι: η κεφαλαιακή δομή της επιχείρησης, η διακύμανση των κερδών, εγγυήσεις που λαμβάνει η τράπεζα, η φήμη και προϊστορία της επιχείρησης. Η δεύτερη κατηγορία περιλαμβάνει παράγοντες της αγοράς που επηρεάζουν όλους τους δανειολήπτες. Τέτοιοι παράγοντες είναι: η φάση του οικονομικού κύκλου, πληθωρισμός, επιτόκια, κλάδος δραστηριότητας. Στη συνέχεια όλοι αυτοί οι παράγοντες λαμβάνουν μια βαρύτητα ανάλογα με την σπουδαιότητά τους για να βοηθήσουν το πιστωτικό ίδρυμα να αξιολογήσει τον υποψήφιο δανειολήπτη. Γραμμικά υποδείγματα Τα συγκεκριμένα υποδείγματα χωρίζουν τα παλαιά δάνεια σε δύο κατηγορίες και εκτιμούν την πιθανότητα πληρωμής χρησιμοποιώντας μια ψευδομεταβλητή Ζ η οποία παίρνει δύο τιμές ως εξής: (α) Ζ i = 1 εάν τα δάνεια έχουν αποπληρωθεί και (β) Ζ i = 0 εάν τα δάνεια δεν έχουν αποπληρωθεί Στη συνέχεια πραγματοποιείται μια γραμμική παλινδρόμηση της μορφής: Ζ i = a i + b X + e n j= 1 j ij i όπου Χ ij : οι διάφορες μεταβλητές που πιθανόν επηρεάζουν την ικανότητα του πιστούχου να αποπληρώσει το δάνειο 3

4 b j : δείχνει την σπουδαιότητα της μεταβλητής j στο να εξηγεί αποπληρωμές στο παρελθόν. Από τη στιγμή που υπάρχουν οι εκτιμήσεις για τα b j μπορούμε να εκτιμήσουμε την αξία της Ζ i πολλαπλασιάζοντας τα b j με τις πραγματικές τιμές των X ij. Η τιμή του Ζ i που παίρνουμε με αυτόν τον τρόπο είναι η πιθανότητα μη αποπληρωμής του δανείου. Παράδειγμα Έστω ότι στο παρελθόν δύο παράγοντες επηρέασαν την πιστοληπτική ικανότητα: (α) η χρηματοοικονομική μόχλευση (χρέος/ίδια κεφάλαια = I.K X ) και (β) ο λόγος Πωλήσεις (Π) προς Ενεργητικό (Ε) ( Ε Π ). Έστω ότι εκτιμώντας το υπόδειγμα παίρνουμε Ζ i = 0,4 ( I.K X ) + 0,2 ( Ε Π ) Ας υποθέσουμε ότι για τον συγκεκριμένο δανειολήπτη X Π = 0,5 και = 1,5 I.K Ε Η πιθανότητα μη αποπληρωμής, βασιζόμενοι στα ανωτέρω, είναι: Ζ i = 0,4 (0,5) + 0,2 (1,5) Ζ i = 0,2 + 0,3 Ζ i = 0,5 Μη γραμμικά υποδείγματα (Logit Model and Probit Model) Ένα πρόβλημα του ανωτέρω γραμμικού υποδείγματος ότι είναι δυνατόν να πάρουμε τιμές για το Ζ που να είναι υψηλότερες της μονάδος ή χαμηλότερες του μηδενός. Για αυτό το λόγο χρησιμοποιούνται τα υποδείγματα Logit and Probit τα οποία περιορίζουν την πιθανότητα μη αποπληρωμής του δανείου μεταξύ μηδέν και ένα. Στο υπόδειγμα Logit η σωρευτική πιθανότητα (P i ) μη αποπληρωμής δίνεται από τον εξής τύπο: 4

5 n 1 P i = F(Z i ) = F( b jxij + ei ) = j= 1 1+ P i ( 1+ Zi e ) = 1 Zi e e Zi = 1 1 Pi 1 = Pi Pi e Z i = Pi 1 Pi Παίρνοντας τον λογάριθμο και στις δύο πλευρές έχουμε: Pi Z i =log 1 P Ή i Pi log 1 P = Z i = a i + b jxij + e i j= 1 n i Άρα, στο συγκεκριμένο υπόδειγμα παίρνουμε τον λογάριθμο της εξαρτημένης μεταβλητής. Υποδείγματα Διακριτικής Ανάλυσης (Discriminant Analysis) Ζ-score Στη βιβλιογραφία έχουν αναπτυχθεί διάφορα υποδείγματα πρόβλεψης πτωχεύσεων. Ένα τέτοιο υπόδειγμα είναι η τεχνική ανάλυσης Ζ-score ή διακριτική ανάλυση ( multiple discrimination analysis ) (Altman 1983). Το υπόδειγμα βασίζεται στη χρήση στοιχείων για τα χρηματοοικονομικά μεγέθη της επιχείρησης από τους ισολογισμούς της. Με τη μέθοδο αυτή είναι δυνατή η πρόβλεψη της πτώχευσης έως πέντε έτη πριν την πραγματοποίησή της. Επομένως μπορεί να θεωρηθεί ως μία χρήσιμη τεχνική κάλυψης των τραπεζών έναντι του πιστωτικού κινδύνου. Η παραπάνω τεχνική επιτρέπει την ταξινόμηση των επιχειρήσεων του δείγματος σε δύο ομάδες: την ομάδα των επιχειρήσεων υψηλού κινδύνου πτώχευσης και την ομάδα επιχειρήσεων χαμηλού κινδύνου πτώχευσης με βάση ορισμένους χρηματοοικονομικούς δείκτες. Χρησιμοποιώντας έναν πολύ μεγάλο 5

6 αριθμό χρηματοοικονομικών δεικτών, η μέθοδος καταλήγει στην επιλογή των περισσότερο στατιστικά σημαντικών δεικτών που θα προσδιορίσουν την πιθανότητα πτώχευσης, και συνεπώς θα συμβάλλουν στην κατάταξη των επιχειρήσεων. Στο αρχικό του υπόδειγμα ο Altman κατασκεύασε 22 χρηματοοικονομικούς δείκτες για ένα σύνολο 66 βιομηχανικών επιχειρήσεων των ΗΠΑ, από τις οποίες 33 εν τέλει πτώχευσαν. Τα στοιχεία για την κατασκευή των δεικτών αντλήθηκαν από τις λογιστικές καταστάσεις των εν λόγω επιχειρήσεων ένα έτος πριν την πτώχευσή τους. Ο Altman κατέταξε τους 22 δείκτες σε πέντε γενικές κατηγορίες : δείκτες ρευστότητας δείκτες αποδοτικότητας δείκτες διάρθρωσης κεφαλαίων ή μόχλευσης δείκτες φερεγγυότητας δείκτες δραστηριότητας Με τη βοήθεια της διαδικασίας επιλογής ερμηνευτικών μεταβλητών ( variable selection model ) βρέθηκε ότι από τους 22 δείκτες, μόνο πέντε δείκτες συνέβαλλαν στατιστικά στο υπόδειγμα πρόβλεψης. Η εξίσωση παλινδρόμησης που χρησιμοποιήθηκε για την πρόβλεψη της πτώχευσης δίδεται από : Ζ= 1,2 Χ 1 + 1,4 Χ 2 + 3,3 Χ 3 + 0,6 Χ 4 +0,9 Χ 5 (1) όπου Χ 1 = κεφάλαια κίνησης / σύνολο ενεργητικού Χ 2 = παρακρατηθέντα κέρδη / σύνολο ενεργητικού Χ 3 = κέρδη προ τόκων και φόρων / σύνολο ενεργητικού Χ 4 = αγοραία αξία ιδίων κεφαλαίων / λογιστική αξία του συνόλου των υποχρεώσεων Χ 5 = πωλήσεις / αξία ενεργητικού Ο αναλυτής χρησιμοποιώντας την εξίσωση (1) μπορεί να υπολογίσει την τιμή του Ζ. Ο Altman βρήκε ότι από τις 66 επιχειρήσεις, οι επτά είχαν λάθος ταξινόμηση και όλες είχαν τιμή του Ζ μεταξύ του 1,81 και 2,99 ( περιοχή άγνοιας ). Οι επιχειρήσεις με τιμή του Ζ μεγαλύτερη από το 2,99 ήταν επιχειρήσεις που στην πραγματικότητα δεν πτώχευσαν, ενώ επιχειρήσεις με τιμή του Ζ μικρότερη από το 1,81 ήταν επιχειρήσεις που εν τέλει πτώχευσαν. 6

7 Μεταγενέστερα ο Bathory (1987) ανέπτυξε μια διαφορετική τεχνική πρόβλεψης πτωχεύσεων. Επέλεξε τις μεταβλητές που κατά τη γνώμη του αντανακλούν τα βασικά λειτουργικά χαρακτηριστικά της εταιρίας. Κατασκεύασε δηλαδή ένα νέο δείκτη Z-score, υποθέτοντας ότι κάθε μεταβλητή συνεισφέρει το ίδιο στην πρόβλεψη της πτώχευσης, δηλαδή : Ζ = 0,2 Χ 1 + 0,2 Χ 2 + 0,2 Χ 3 + 0,2 Χ 4 +0,2 Χ 5 Όπου: Χ 1 = κεφάλαιο κίνησης / σύνολο ενεργητικού. Το κεφάλαιο κίνησης ορίζεται ως το κυκλοφορούν ενεργητικό μείον τις βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις ( δείκτης ρευστότητας ) Χ 2 = ίδια κεφάλαια / σύνολο υποχρεώσεων Χ 3 = κέρδη προ φόρου / απασχολούμενο κεφάλαιο Χ 4 = καθαρή αξία των υλικών περιουσιακών στοιχείων / σύνολο υποχρεώσεων Η καθαρή αξία των υλικών περιουσιακών στοιχείων ορίζεται ως το σύνολο του ενεργητικού μείον τα άϋλα περιουσιακά στοιχεία μείον τις υποχρεώσεις Χ 5 = ακαθάριστες ταμειακές ροές / βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις. Οι ταμειακές ροές περιλαμβάνουν τα καθαρά κέρδη μετά την αφαίρεση του φόρου και τις αποσβέσεις. Οι βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις αφορούν τη φορολογία, τα βραχυπρόθεσμα τραπεζικά δάνεια και τις χρηματοδοτικές μισθώσεις. Μειονεκτήματα Τα παραπάνω υποδείγματα έχουν ωστόσο υποστεί σημαντική κριτική. Πρώτον, υπάρχει σοβαρός κίνδυνος αποτυχίας στην πρόβλεψη σε περίπτωση συχνών αλλαγών. Δεν υπάρχει κάποιος φανερός οικονομικός λόγος να περιμένουμε οι τιμές του οποιουδήποτε υποδείγματος πιστοληπτικής διαβάθμισης (credit scoring model) να παραμείνουν σταθερές για μεγάλα χρονικά διαστήματα. Το ίδιο ισχύει και για τις ανεξάρτητες μεταβλητές. Συγκεκριμένα σε ένα συνεχώς μεταβαλλόμενο χρηματοοικονομικό περιβάλλον, η σπουδαιότητα των διαφόρων χρηματοοικονομικών δεικτών στο να εξηγούν την πιθανότητα του κινδύνου πτώχευσης μπορεί να μεταβάλλεται. Δεύτερον, υπάρχει η ανησυχία τα υποδείγματα αυτά να μην επιτύχουν υψηλή ακρίβεια στις προβλέψεις τους, αφού επιχειρούν μέσω του γραμμικού 7

8 υποδείγματος να ερμηνεύουν μια πραγματικότητα μη γραμμική. Επιπλέον το γραμμικό υπόδειγμα υποθέτει ότι οι ανεξάρτητες μεταβλητές δεν σχετίζονται μεταξύ τους. Τρίτον, τα υποδείγματα αυτά είναι ad hoc οικονομετρικά μοντέλα που προέκυψαν από μια διαδικασία επιλογής μεταβλητών και δεν προκύπτουν από ένα θεωρητικό υπόδειγμα. Τέταρτον, τα υποδείγματα αυτά αγνοούν παράγοντες που δύσκολα ποσοτικοποιούνται αλλά μπορεί να παίζουν σημαντικό ρόλο στην απόφαση της πτώχευσης ή μη μιας επιχείρησης. Για παράδειγμα η μακροχρόνια σχέση μεταξύ μιας τράπεζας και μιας επιχείρησης, μπορεί να αποτελεί έναν σημαντικό παράγοντα, αλλά το υπόδειγμα δεν το λαμβάνει υπόψη. Επίσης, η φάση του οικονομικού κύκλου μπορεί να είναι ένας σημαντικός παράγοντας αλλά δεν λαμβάνεται υπόψη. Νεότερα Υποδείγματα Η Απόδοση του Δανείου Η απόδοση ενός δανείου εξαρτάται από διάφορους παράγοντες όπως: Το βασικό επιτόκιο, το οποίο ουσιαστικά αποτελεί το οριακό κόστος των κεφαλαίων της τράπεζας (L) Το βαθμό κινδύνου του δανείου. Όσο μεγαλύτερος ο κίνδυνος τόσο μεγαλύτερο θα είναι το risk premium (m) Προμήθειες (f) Υποχρεωτικό ποσοστό καταθέσεων εκ μέρους του πελάτη (b) Υποχρεωτικό ποσοστό διαθεσίμων επί των καταθέσεων που επιβάλλεται από την κεντρική τράπεζα (r) Η υποσχόμενη μεικτή απόδοση του δανείου (κ) δίνεται από τον εξής τύπο: f + (L + m) 1 + κ = [b(1- r)] 8

9 Ο αριθμητής αντιπροσωπεύει τις χρηματικές εισροές που έχει η τράπεζα για κάθε ένα ευρώ που δίνει ως δάνειο. Ο παρονομαστής αντιπροσωπεύει το ποσό που η τράπεζα δεσμεύει για κάθε ένα ευρώ δανείου. Παράδειγμα Έστω Δάνειο αξίας και L = 12% m = 2% f = 0,125% b = 10% r = 2% f + (L + m) 1 + κ = [b(1- r)] 0, , κ = [0,10x0,98] κ =(0,14125)/0,902=15,659% Διαφορετικά Επιτοκιακά Έσοδα: x 0,14125 = Η τράπεζα ουσιαστικά έχει δώσει δάνειο αφού οι (10% x ) πρέπει να διατηρούνται ως καταθέσεις. Επί αυτών των είναι υποχρεωμένη να κρατά 2% ως υποχρεωτικά διαθέσιμα. Άρα ουσιαστικά η τράπεζα έχει δώσει Όμως = 15,659% Αναμενόμενη απόδοση δανείου Είδαμε ότι 1+κ είναι η υποσχόμενη μεικτή απόδοση του δανείου ή η συμφωνηθείσα απόδοση μεταξύ της τράπεζας και του δανειολήπτη. Αυτή η απόδοση μπορεί να διαφέρει από την αναμενόμενη και την πραγματική απόδοση του δανείου, λόγω του κινδύνου πτώχευσης. Ο κίνδυνος αυτός είναι παρόν σε κάποιο βαθμό σε όλα τα 9

10 δάνεια. Συνεπώς, τη στιγμή που το δάνειο πραγματοποιείται η αναμενόμενη απόδοση Ε(r) ανά ευρώ σχετίζεται με την υποσχόμενη απόδοση ως εξής: Ε(r) = ρ (1+κ) όπου ρ είναι η πιθανότητα αποπληρωμής του δανείου. Όταν ρ<1 ο κίνδυνος πτώχευσης είναι παρόν. Αυτό σημαίνει ότι το τραπεζικό ίδρυμα πρέπει να θέσει το risk premium σε τέτοιο σημείο για να αποζημιωθεί για αυτόν τον κίνδυνο. Συγχρόνως να αναγνωριστεί το γεγονός ότι υψηλά ασφάλιστρα κινδύνου (risk premiums) μπορούν στην πραγματικότητα να μειώσουν την πιθανότητα αποπληρωμής (ρ) του δανείου. Με άλλα λόγια κ και ρ δεν είναι ανεξάρτητα. Καθώς η υποσχόμενη απόδοση (κ) αυξάνεται λόγω του μεγαλυτέρου ασφαλίστρου κινδύνου αυξάνεται και η αναμενόμενη απόδοση μέχρι κάποιου σημείου. Πέρα όμως από κάποιο σημείο μπορεί να σχετίζονται αρνητικά, όπως δείχνει και το σχήμα παρακάτω. Για παράδειγμα ένα αρκετά υψηλό επιτόκιο (κ) ίσως ωθήσει τον δανειολήπτη να προβεί σε επενδύσεις υψηλού κινδύνου για να είναι σε θέση να αποπληρώσει το δάνειο. Όμως, πολλές επενδύσεις υψηλού κινδύνου είναι καταδικασμένες και ο δανειολήπτης μπορεί να πτωχεύσει. Στο σχήμα παρακάτω για αποδόσεις μεγαλύτερες από κ* η αναμενόμενη απόδοση αρχίζει και μειώνεται. 10

11 ρ(1+κ) κ κ* Σχέση μεταξύ υποσχόμενης (κ) και προσδοκώμενης απόδοσης Ε(r) Μέτρηση πιστωτικού κινδύνου μέσω της καμπύλης απόδοσης (Term structure Derivation of Credit Risk) ή Υποδείγματα περιθωρίου αποδόσεων (yield spread models) Τα υποδείγματα περιθωρίου αποδόσεων συγκεντρώνουν πληροφορίες από την αγορά εταιρικών ομολόγων. Κάθε ομόλογο όμως συνεπάγεται επιτοκιακό κίνδυνο και πιστωτικό κίνδυνο. Ο επιτοκιακός κίνδυνος προσεγγίζεται από τη διακύμανση των αποδόσεων των τίτλων του δημοσίου, ο δε πιστωτικός κίνδυνος από το περιθώριο των αποδόσεων μεταξύ των εταιρικών ομολόγων και των ομολόγων του δημοσίου. Όταν είναι γνωστό το περιθώριο, είναι δυνατός ο υπολογισμός της αναμενόμενης πιθανότητας πτώχευσης. Ένας τρόπος να μετρηθεί ο πιστωτικός κίνδυνος είναι μέσω της καμπύλης απόδοσης (Term structure Derivation of Credit Risk). Το συγκεκριμένο υπόδειγμα 11

12 αναλύει τα ασφάλιστρα κινδύνου (risk premiums) από την καμπύλη απόδοσης για εταιρικά ομόλογα ή δάνεια. Στην αγορά υπάρχουν εταιρίες που βαθμολογούν την πιστοληπτική ικανότητα των δανειοληπτών. Στην αγορά ομολόγων οι εκδότες κατατάσσονται σε επτά κατηγορίες. Οι πρώτες τέσσερις κατηγορίες ΑΑΑ, ΑΑ, Α και ΒΒΒ θεωρούνται εταιρίες καλής πιστοληπτικής διαβάθμισης. Οι υπόλοιπες τρεις κατηγορίες ΒΒ, Β και C θεωρούνται εταιρίες υψηλού κινδύνου (high-yield ή junk bonds). Η διαφορετική πιστοληπτική διαβάθμιση αντικατοπτρίζεται στον βαθμό κατά τον οποίο οι αποδόσεις των εταιρικών ομολόγων είναι μεγαλύτερες από τις αποδόσεις των ομολόγων του Δημοσίου, όπως δείχνει το σχήμα παρακάτω. απόδοση 12% Εταιρικό ομόλογο (Β) 8% 4% Ομόλογο Δημοσίου 3% Ληκτότητα 12

13 Πιθανότητα Πτώχευσης Χρεογράφου ενός έτους Υποθέστε ότι μια τράπεζα απαιτεί η αναμενόμενη απόδοση ενός ετήσιου εταιρικού ομολόγου να είναι τουλάχιστον ίση με την απόδοση του ετήσιου ομολόγου του δημοσίου. Έστω ρ η πιθανότητα ότι το εταιρικό ομόλογο θα αποπληρωθεί χωρίς κανένα πρόβλημα για όλο το κεφάλαιο και τον τόκο. Συνεπώς, η πιθανότητα πτώχευσης είναι 1-ρ. Υποτίθεται ότι εάν ο δανειολήπτης πτωχεύσει η τράπεζα δεν εισπράττει τίποτα. Έστω 1+κ είναι η υποσχόμενη απόδοση του ετήσιου εταιρικού ομολόγου και 1+i η απόδοση του ετήσιου ομολόγου του Δημοσίου. Η τράπεζα θα είναι αδιάφορη μεταξύ των δύο ομολόγων εάν ρ(1+κ) = 1+i Έστω, όπως φαίνεται στο παραπάνω σχήμα i = 3% και κ = 8%. Δοθέντων αυτών των αποδόσεων, η πιθανότητα αποπληρωμής του εταιρικού ομολόγου όπως εκλαμβάνεται από την αγορά είναι: 1+ i ρ = = 1+ κ 1,03 1,08 = 0,9537 και συνεπώς η πιθανότητα πτώχευσης είναι ίση με 0,0463 (=1-ρ). Η πιθανότητα πτώχευσης 4,63% απαιτεί από την τράπεζα να ορίσει το risk premium (φ) ίσο με 5%. φ = κ - i = 8% - 3% = 5% Έστω η πιθανότητα αποπληρωμής μειώνεται στο 80%. Ποια θα πρέπει τώρα να είναι η υποσχόμενη απόδοση δεδομένου ότι η απόδοση του κρατικού ομολόγου παραμένει στο 3%; Από τη σχέση ρ(1+κ) = 1+i έχουμε 1+κ = 1+ i ρ 1,03 κ = 1 0,80 Άρα εδώ το risk premium (φ) είναι ίσο με 0,2575 (0,2875-0,03). Γίνεται φανερό ότι καθώς η πιθανότητα αποπληρωμής μειώνεται το risk premium αυξάνεται. Η προηγούμενη περίπτωση υπέθεσε ότι όταν ο δανειολήπτης πτωχεύσει η τράπεζα δεν εισπράττει τίποτα. Στην πράξη βεβαίως οι τράπεζες προσδοκούν να εισπράξουν ένα ποσοστό των κεφαλαίων τους και όταν ακόμη ο δανειολήπτης 13

14 πτωχεύσει. Για παράδειγμα, Altman και Kishore υπολόγισαν ότι όταν οι επιχειρήσεις χρεοκόπησαν στα ομόλογά τους το 1997, οι επενδυτές αυτών έχασαν κατά μέσο όρο περίπου 45%. Στην πράξη γνωρίζουμε ότι για πολλά δάνεια και ομόλογα παρέχονται διάφορες εξασφαλίσεις στην περίπτωση που η επιχείρηση πτωχεύσει. Έστω λοιπόν ότι γ είναι το ποσοστό του κεφαλαίου και του τόκου που η τράπεζα θα εισπράξει σε περίπτωση που η επιχείρηση πτωχεύσει. Στην περίπτωση αυτή η τράπεζα θα θέσει την αναμενόμενη απόδοση του δανείου ίση με ακίνδυνο επιτόκιο ως εξής: [γ(1+κ)(1-ρ)] + [ρ(1+κ)] = 1+i Ο όρος γ(1+κ)(1-ρ) δείχνει τι θα εισπράξει η τράπεζα εάν η επιχείρηση πτωχεύσει. Από τη στιγμή που γ>0 το risk premium για το δάνειο θα είναι μικρότερο για οποιαδήποτε πιθανότητα κινδύνου πτώχευσης (1-ρ). (1+κ) [γ(1-ρ)+ρ] = 1+i (1+κ)(γ+ρ-γρ) = 1+i 1+κ = 1+ i γ + ρ - γρ Για να βρούμε το risk premium (φ=κ-i) στον πρώτο όρο προσθέτουμε και αφαιρούμε το i 1+κ-i+i = κ-i = φ = 1+ i γ + ρ - γρ 1+ i γ + ρ - γρ - (1+i) Έστω όπως και στο προηγούμενο παράδειγμα ότι i=3%, ρ=0,9537 και γ=0,90. Το risk premium (φ) είναι 1,03 φ = 1, 03 0,90 + 0,9537 0,8583 1,03 φ = 1, 03 0,9954 φ = 0,0048 ή 0,48% Άρα η απόδοση του δανείου πρέπει να είναι 3,48%. 14

15 Έστω ότι γ=0,50, τότε 1,03 φ = 1, 03 0,50 + 0,9537 0,477 1,03 φ = 1, 03 0,9767 φ = 0,0546-1,03 φ = 0,0246 ή 2,46% Συνεπώς η απόδοση του δανείου πρέπει να είναι 5,46%. 15

16 ΑΣΚΗΣΗ Έστω γ = 0,55 ρ = 0,85 i = 5% Ποιο πρέπει να είναι η απόδοση του δανείου και το risk premium; 1+ i κ = 1 γ + ρ - γρ 1,05 κ = 1 0,55 + 0,85 0,4675 1,05 κ = 1 = 12,6% 0,9325 Πιθανότητα πτώχευσης για μακροπρόθεσμα χρεόγραφα Έστω ένα πιστωτικό ίδρυμα θα ήθελε να βρει την πιθανότητα πτώχευσης ενός διετούς ομολόγου. Για να γίνει αυτό, πρώτα πρέπει να εκτιμηθεί η πιθανότητα ότι το ομόλογο θα πτωχεύσει το δεύτερο έτος υπό τον όρο ότι δεν θα πτωχεύσει το πρώτο έτος. Η πιθανότητα ότι το ομόλογο θα πτωχεύσει σε οποιοδήποτε έτος είναι συνάρτηση του γεγονότος ότι δεν έχει πτωχεύσει γρηγορότερα. Η πιθανότητα ότι το ομόλογο θα πτωχεύσει σε οποιοδήποτε έτος είναι γνωστή ως οριακή πιθανότητα πτώχευσης για το συγκεκριμένο έτος. Για το ετήσιο δάνειο, 1-ρ 1 = 0,05 είναι η οριακή και η συνολική ή αθροιστική πιθανότητα (c ρ ) πτώχευσης στο πρώτο έτος. Για το διετές δάνειο η οριακή πιθανότητα πτώχευσης στο δεύτερο έτος (1-ρ 2 ) μπορεί να είναι διαφορετική από την οριακή πιθανότητα πτώχευσης στο πρώτο έτος (1-ρ 1 ). Για την ώρα έστω 1-ρ 2 = 0,07. Τότε: 1-ρ 1 = 0,05: οριακή πιθανότητα πτώχευσης στο έτος 1 1-ρ 2 = 0,07: οριακή πιθανότητα πτώχευσης στο έτος 2 Η πιθανότητα του δανειολήπτη να μην πτωχεύσει σε κανένα έτος από τώρα μέχρι το τέλος του δεύτερου έτους είναι: ρ 1 x ρ 2 = (0,95) x (0,93) = 0,

17 Άρα η αθροιστική πιθανότητα (c ρ ) να πτωχεύσει σε κάποια στιγμή από σήμερα και μέχρι το τέλος του δεύτερου έτους είναι 0,1165 (=1-0,8835). c ρ = (1 - ρ 1 ) x (ρ 2 ) c ρ = (1 0,95) x (0,93) = 0,1165 Είδαμε προηγουμένως ότι η πιθανότητα πτώχευσης για ένα ετήσιο ομόλογο δίνεται από τον τύπο: 1+ i ρ = 1+ κ Το ζητούμενο τώρα είναι να βρούμε πως εξάγουμε την πιθανότητα πτώχευσης για το δεύτερο έτος, το τρίτο έτος και ούτω καθεξής. Από τις καμπύλες απόδοσης μπορούμε να εξάγουμε τις προσδοκίες της αγοράς ως προς τα ποσοστά πτώχευσης των μακροπροθέσμων ομολόγων. Σύμφωνα με την θεωρία των προσδοκιών εάν η αγορά ομολόγων είναι αποτελεσματική και δεν υπάρχουν περιθώρια κέρδους από arbitrage τότε η απόδοση του διετούς ομολόγου είναι ίση με την απόδοση που θα έχει ο επενδυτής εάν σήμερα αγοράσει ένα ετήσιο ομόλογο και στο τέλος του πρώτου έτος επανεπενδύσει σε ένα άλλο ετήσιο ομόλογο. Ο επενδυτής λοιπόν θα είναι αδιάφορος μεταξύ των δύο επιλογών εάν αυτές δίνουν την ίδια απόδοση για την εξεταζόμενη επενδυτική περίοδο. Η καμπύλη απόδοσης μας δίνει τις τρέχουσες αποδόσεις για ομόλογα που έχουν διαφορετική ληκτότητα. Δοθέντων των επιτοκίων σήμερα μπορούμε να υπολογίσουμε τα αναμενόμενα ετήσια ή προθεσμιακά επιτόκια. Έστω ότι: i 1 : είναι το τρέχον επιτόκιο του ετήσιου κρατικού ομολόγου i 2 : είναι το τρέχον επιτόκιο του διετούς κρατικού ομολόγου f 1 : είναι το ετήσιο αναμενόμενο προθεσμιακό επιτόκιο που θα ισχύει στο τέλος του πρώτου έτους Για να είναι ο επενδυτής αδιάφορος μεταξύ των δύο επιλογών πρέπει να ισχύει το εξής: (1+i 1 ) (1+f 1 ) = (1+i 2 ) 2 2 (1+ i2) f 1 = 1 (1 + i ) 1 17

18 2 1,04 f 1 = 1 = 5% 1,03 Από το προηγούμενο παράδειγμα και σχήμα έχουμε για τα εταιρικά ομόλογα τα εξής: κ 1 = 8% κ 2 = 12% c 1 = η τρέχουσα απόδοση του ετήσιου εταιρικού ομολόγου η τρέχουσα απόδοση του διετούς εταιρικού ομολόγου το ετήσιο αναμενόμενο επιτόκιο για το εταιρικό ομόλογο Όπως και στην περίπτωση του κρατικού ομολόγου θα έχουμε (1+κ 1 )x(1+c 1 ) = (1+κ 2 ) 2 2 (1+ κ 2) c 1 = 1 (1 + κ ) 1 2 1,12 c 1 = 1 = 1,16 1 = 16,15% 1,08 Τρέχουσα απόδοση κρατικού ομολόγου Αναμενόμενη ετήσια απόδοση Κρατικά ομόλογο Εταιρικά ομόλογο Διαφορά 3% 8% 5% 5% 16,15% 11,15% Γίνεται φανερό από το προηγούμενο παράδειγμα ότι η αναμενόμενη διαφορά επιτοκίων μεταξύ εταιρικών και κρατικών ομολόγων (11,15%) για περίοδο ενός έτους είναι μεγαλύτερη από την διαφορά τρέχοντων επιτοκίων ενός έτους (5%). Οι αναμενόμενες αποδόσεις μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να δώσουν μια εκτίμηση 18

19 της αναμενόμενης πιθανότητας αποπληρωμής των εταιρικών ομολόγων για περίοδο ενός έτους. Έστω ρ 2 αυτή η πιθανότητα. Καθότι πρέπει (ρ 2 )x(1+c 1 ) = 1+f 1, τότε ρ 2 = 1+ f 1+ c 1 1 ρ 2 = 1,05 1,1615 = 0,904 Άρα, η αναμενόμενη πιθανότητα πτώχευσης στο δεύτερο έτος είναι: 1 - ρ 2 = = 0,096 ή 9,6% Με τον ίδιο τρόπο μπορούν να υπολογιστούν οι αναμενόμενες πιθανότητες για το τρίτο έτος (ρ 3 ), τέταρτο έτος (ρ 4 ) και ούτω καθεξής. Από τα προηγούμενα έπεται ότι η αθροιστική πιθανότητα πτώχευσης εντός της διετίας είναι: c ρ = (1 ρ 1 )x ρ 2 c ρ = (1 0,9537) x (0,904) = 13,78% 19

20 Υπόδειγμα απόδοσης προσαρμοσμένη στον κίνδυνο (RAROC model) RAROC = Εισόδημα ενός χρόνου από το Δάνειο Κίνδυνος του δανείου Σύμφωνα με τη μέθοδο αυτή ένα δάνειο εγκρίνεται μόνο έαν RAROC > κόστος κεφαλαίου της τράπεζας. Το πρόβλημα της μεθόδου αυτής είναι η μέτρηση του κινδύνου για το συγκεκριμένο δάνειο. Από το υπόδειγμα της διάρκειας γνωρίζουμε ότι η μεταβολή της αξίας του δανείου εξαρτάται από την διάρκειά του και από την μεταβολή των επιτοκίων. Έστω L είναι το ποσό του δανείου, D L είναι η διάρκεια του δανείου και i είναι το επιτόκιο τότε: ΔL = D L L Δi 1+ i ΔL = -D L x L x Δi 1+ i Επειδή η μεταβολή του επιτοκίου για το δάνειο είναι δύσκολο να εκτιμηθεί λόγω της έλλειψης στοιχείων, συνήθως αυτή η μεταβολή υπολογίζεται για ομόλογα όπου υπάρχουν πληροφορίες. Έστω L = D L = 3 έτη i = 12% Δi = 0,02 ΔL = (-3)x( ) x ΔL = ,7 0,02 1,12 Άρα ο κίνδυνος είναι μια μείωση της αξίας του δανείου κατά ,7. Τα καθαρά έσοδα του δανείου είναι: 20

21 Η διαφορά μεταξύ του επιτοκίου του δανείου και του κόστους των κεφαλαίων είναι 0,3% και οι προμήθειες είναι 0,1%. Άρα 0,003 x = ,001 x = RAROC = = 7,47% ,7 Εάν το 7,47% είναι μεγαλύτερο από το επιτόκιο (κριτήριο) που χρησιμοποιεί η τράπεζα για την αξιολόγηση των δανείων, το δάνειο θα εγκριθεί, διαφορετικά θα απορριφθεί. Μια παραλλαγή της μεθόδου που χρησιμοποιείται από μεγάλες τράπεζες είναι: RAROC = Ετήσιο κκαθαρ εισόδημα ανά ευρώ Ποσοστό απώλειας μη ππροσδοκώενο x ποσοστό απώλειας λόγω ππτώχευση Υποδείγματα δικαιωμάτων (option pricing models) Η μέθοδος αυτή χρησιμοποιεί την θεωρία αποτίμησης δικαιωμάτων για την μέτρηση του πιστωτικού κινδύνου. Σύμφωνα με τον Merton (1974) το ασφάλιστρο πιστωτικού κινδύνου συνδέεται με την δανειακή επιβάρυνση της δανειζόμενης επιχείρησης και με την διακύμανση της αξίας των περιουσιακών της στοιχείων. Το ασφάλιστρο πιστωτικού κινδύνου βεβαίως προσαρμόζεται άμεσα στις μεταβολές της δανειακής επιβάρυνσης. Η αγοραία όμως αξία του ενεργητικού δεν είναι άμεσα παρατηρήσιμη. Για τον λόγο αυτό υποτίθεται στο συγκεκριμένο υπόδειγμα ότι η διακύμανση της αξίας των συνολικών στοιχείων του ενεργητικού προσεγγίζεται από τη διακύμανση της χρηματιστηριακής αξίας της μετοχής. Γνωρίζοντας, τη συνολική αξία της επιχείρησης, τη διακύμανσή της και την αξία των ξένων κεφαλαίων, είναι αρκετά για να υπολογισθεί η πιθανότητα πτώχευσης σε μια δεδομένη χρονική στιγμή. Η πιθανότητα πτώχευσης εδώ ορίζεται σαν η πιθανότητα η αξία των στοιχείων του ενεργητικού της επιχείρησης να καταστεί μικρότερη από την αξία των ξένων κεφαλαίων δηλ. τα ίδια κεφάλαια να γίνουν αρνητικά. Η μέθοδος ουσιαστικά 21

22 κατασκευάζει μια κατανομή της τρέχουσας αξίας του ενεργητικού και εκτιμά την πιθανότητα η αξία αυτή να γίνει μικρότερη από την αξία των ξένων κεφαλαίων. Υποδείγματα θνησιμότητας (mortality rate models) Τα υποδείγματα θνησιμότητας χρησιμοποιούν ιστορικά στοιχεία από τη θνησιμότητα (αθέτηση) των εταιρικών ομολόγων και δανείων για να εκτιμήσουν τον πιστωτικό κίνδυνο. Τα ιστορικά αυτά στοιχεία ταξινομούνται σε κατηγορίες φερεγγυότητας όπως αυτές καθορίζονται από οργανισμούς αξιολόγησης. Στη συνέχεια υπολογίζεται το οριακό ποσοστό θνησιμότητας (αθέτησης). Δηλαδή, υπολογίζεται η πιθανότητα το ομόλογο να αθετηθεί σε ένα, δύο ή περισσότερα έτη μετά την έκδοσή του. Υπόδειγμα CREDITMETRICS Το υπόδειγμα CreditMetrics απαντά στην ερώτηση: Εάν το επόμενο έτος είναι ένα άσχημο έτος ποιο είναι το ποσό που θα χάσει η τράπεζα από τα δάνειά της ή το χαρτοφυλάκιο των δανείων; Το πρόβλημα με τα δάνεια είναι ότι δεν διαπραγματεύονται δημόσια και δεν μπορούμε να παρατηρήσουμε την τρέχουσα αξία τους και την τυπική απόκλιση. Όμως χρησιμοποιώντας: (1) την πιστοληπτική διαβάθμιση του δανειολήπτη (2) την πιθανότητα αυτής της διαβάθμισης να μεταβληθεί κατά τη διάρκεια του επόμενου έτους, (3) τα ποσοστά ανάκτησης των δανείων που έχουν πτωχεύσει και (4) την διαφορά επιτοκίων στην αγορά ομολόγων, μπορούμε να υπολογίσουμε μια υποθετική τρέχουσα αξία και τυπική απόκλιση των δανείων και συνεπώς να εκτιμήσουμε την VAR. Διαβάθμιση 22

23 Ο πίνακας παρακάτω δίνει τη διαβάθμιση μιας εταιρίας και την πιθανότητα που αντιστοιχεί σε κάθε περίπτωση. Διαβάθμιση ΑΑΑ ΑΑ Α ΒΒΒ ΒΒ Β CCC Πτώχευση Πιθανότητα 0,02% 0,33% 5,95% 86,93% 5,30% 1,17% 0,12% 0,18% Η μεγαλύτερη λοιπόν πιθανότητα (86,93%) για την εταιρία είναι να παραμείνει για το επόμενο έτος στην κατηγορία ΒΒΒ χωρίς να αποκλείεται μια αναβάθμιση ή υποβάθμιση της πιστοληπτικής ικανότητας. Αποτίμηση Το αποτέλεσμα της αναβάθμισης ή υποβάθμισης επηρεάζει το απαιτούμενο επιτόκιο του δανείου και κατά συνέπεια την παρούσα αξία. Εάν η πιστοληπτική ικανότητα αναβαθμίζεται το επιτόκιο θα μειωθεί ενώ εάν υποβαθμίζεται θα αυξηθεί. Ουσιαστικά λοιπόν απαιτείται να βρούμε την παρούσα αξία του δανείου στο τέλος του πρώτου έτους μετά την αναθεώρηση της πιστοληπτικής ικανότητας. Έστω ότι έχουμε ένα πενταετές δάνειο αξίας 100 εκατομμυρίων με επιτόκιο 6%. Η παρούσα αξία στο τέλος του πρώτου έτους είναι: Ρ= i + s (1 + i + s ) (1 + i + s ) (1 + i + s ) όπου i i : s i : είναι το ακίνδυνο επιτόκιο ομολόγων του δημοσίου που αναμένονται να ισχύουν, ένα χρόνο, δύο χρόνια και ούτω καθεξής στο μέλλον (forward rates). είναι η διαφορά επιτοκίων σε ετήσια βάση για δάνεια μιας συγκεκριμένης κατηγορίας πιστοληπτικής διαβάθμισης ένα χρόνο, δύο χρόνια και ούτω 23

24 καθεξής στο μέλλον. Τα s i στην πράξη υπολογίζονται ως η διαφορά επιτοκίων μεταξύ εταιρικών και κρατικών ομολόγων. Έστω ότι ο δανειολήπτης αναβαθμίζεται κατά τη διάρκεια του επόμενου έτους από ΒΒΒ σε Α. Η παρούσα αξία (Ρ) του δανείου στο τέλος του πρώτου έτους είναι Ρ = ,0372 (1,0432) (1,0493) (1,0532) Ρ = 108,66 Η αναβάθμιση από ΒΒΒ σε Α οδήγησε σε αύξηση της αξίας του δανείου από 100 εκατ. σε 108,66 εκατ. Ο παρακάτω πίνακας δίνει την αξία του δανείου με διαφορετικές διαβαθμίσεις. Διαβάθμιση στο τέλος του έτους ΑΑΑ ΑΑ Α ΒΒΒ ΒΒ Β CCC Πτώχευση Αξία Δανείου 109,37 109,17 108,66 107,55 102,02 98,10 83,64 51,13 Ο πίνακας μας δείχνει καθαρά την μέγιστη αξία του δανείου 109,37 εκατ. και την ελάχιστη αξία 51,13 σε περίπτωση πτώχευσης. Γίνεται φανερό ότι η αξία του δανείου δεν κατανέμεται συμμετρικά (δεν έχουμε κανονική κατανομή). Η μέθοδος CreditMetrics μας δίνει δύο μετρήσεις για την VAR. Η μία αξία στηρίζεται σε κανονική κατανομή των αξιών του δανείου και η άλλη στην πραγματική κατανομή. 24

25 Υπολογισμός της VAR Διαβάθμιση στο Πιθανότητα Νέα αξία δανείου Σταθμισμένη Διαφορά αξία Διακύμανση τέλος του έτους (%) (1) ( ) (2) αξία ( ) (3)=2x1 από τον μέσο ( ) AAA AA A BBB BB B CCC Πτώχευση 0,02 0,33 5,95 86,93 5,30 1,17 0,12 0,18 109,37 109,19 108,66 107,55 102,02 98,10 83,64 51,13 0,02 0,36 6,47 93,49 5,41 1,15 1,10 0,09 2,28 2,10 1,57 0,46 (5,06) (8,99) (23,45) (55,96) 0,0010 0,0146 0,1474 0,1853 1,3592 0,9446 0,6598 5,6358 Μέση τιμή 107,09 8,94777 Άρα έχουμε: Μέση τιμή 107,09 Διακύμανση (σ 2 ) 8,94777 Τυπική απόκλιση (σ) 2,99 Κάτω από την υπόθεση της κανονικής κατανομής έχουμε: 5% VAR = (1,65) x (σ) = (1,65) x (2,99) = 4,93 εκατ. Άρα υπάρχει μια πιθανότητα 5% ότι το ποσό που θα χάσει η τράπεζα θα είναι μεγαλύτερο από 4,93 εκατ. 1% VAR = (2,33) x (σ) = (2,33) x (2,99) = 6,97 εκατ. Άρα υπάρχει μια πιθανότητα 1% ότι το ποσό που θα χάσει η τράπεζα θα είναι μεγαλύτερο από 6,97 εκατ. 25

26 Κάτω από την υπόθεση της πραγματικής κατανομής έχουμε * : 5% VAR = 95% της πραγματικής κατανομής = 107,09-102,02 = 5,07 1% VAR = 99% της πραγματικής κατανομής = 107,09-98,10 = 8,99 Στην πραγματικότητα υπάρχει μια πιθανότητα 6,77% ότι η αξία του δανείου θα πέσει κάτω από 102,02 ή μια κατά προσέγγιση 5% πιθανότητα ότι η VAR θα είναι πάνω από 5,07 εκατ. Υπάρχει μια πιθανότητα 1,47% ότι η αξία του δανείου θα πέσει κάτω από 98,10, ή μια κατά προσέγγιση 1% πιθανότητα ότι η πραγματική VAR θα είναι πάνω από 8,99 εκατ. Βεβαίως μέσω της γραμμικής παρεμβολής μπορούμε να πάρουμε τα ακριβή 5% και 1% της VAR. Δηλαδή, 83,64 αντιστοιχεί σε 0,3% 83,64+x αντιστοιχεί σε 1% 98,10 αντιστοιχεί σε 1,47% x 14,64 = x = 8,75 0,7 1,17 Άρα, το 1% αντιστοιχεί σε 92,39 (=83,64+8,75) και συνεπώς η πραγματική 1% VAR είναι 107,09-92,39 = 14,7. * 5% VAR είναι κατά προσέγγιση, στην πραγματικότητα είναι 6,77% VAR (5,3%+1,17%+0,12%+0,18%) 1% VAR είναι κατά προσέγγιση, στην πραγματικότητα είναι 1,47% VAR (1,17%+0,12%+0,18%) 26

Εργαστήριο Εκπαίδευσης και Εφαρμογών Λογιστικής. Εισαγωγή στην Χρηματοοικονομική Ανάλυση

Εργαστήριο Εκπαίδευσης και Εφαρμογών Λογιστικής. Εισαγωγή στην Χρηματοοικονομική Ανάλυση Εργαστήριο Εκπαίδευσης και Εφαρμογών Λογιστικής Εισαγωγή στην Χρηματοοικονομική Ανάλυση 1 Χρηματοοικονομική ανάλυση Χρηματοοικονομική Ανάλυση είναι η ανάλυση που σκοπός της είναι: ο προσδιορισμός των δυνατών

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8 ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΕΠΙΤΟΚΙΩΝ ΚΑΙ ΤΟ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΤΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ (DURATION MODEL)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8 ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΕΠΙΤΟΚΙΩΝ ΚΑΙ ΤΟ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΤΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ (DURATION MODEL) ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8 ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΕΠΙΤΟΚΙΩΝ ΚΑΙ ΤΟ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΤΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ (DURATION MODL) Ορισμός και μέτρηση της διάρκειας H διάρκεια ενός χρηματοοικονομικού προϊόντος είναι ο μέσος σταθμικός χρόνος που απαιτείται

Διαβάστε περισσότερα

ΠΜΣ στην Αναλογιστική Επιστήμη και Διοικητική Κινδύνου. Πιστωτικός Κίνδυνος. Διάλεξη 3: Υποδείγματα πιστωτικού κινδύνου,

ΠΜΣ στην Αναλογιστική Επιστήμη και Διοικητική Κινδύνου. Πιστωτικός Κίνδυνος. Διάλεξη 3: Υποδείγματα πιστωτικού κινδύνου, ΠΜΣ στην Αναλογιστική Επιστήμη και Διοικητική Κινδύνου Πιστωτικός Κίνδυνος Διάλεξη 3: Υποδείγματα πιστωτικού κινδύνου, Credit score models and structural models Μιχάλης Ανθρωπέλος anthropel@unipigr http://webxrhunipigr/faculty/anthropelos

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΣΤΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Κόστος κεφαλαίου κόστος ευκαιρίας των κεφαλαίων Υποθέσεις υπολογισμού Στάδια υπολογισμού Πηγές χρηματοδότησης (κεφαλαίου)

ΚΟΣΤΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Κόστος κεφαλαίου κόστος ευκαιρίας των κεφαλαίων Υποθέσεις υπολογισμού Στάδια υπολογισμού Πηγές χρηματοδότησης (κεφαλαίου) ΚΟΣΤΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Κόστος κεφαλαίου Ορισμός: είναι το κόστος ευκαιρίας των κεφαλαίων που έχουν όλοι οι επενδυτές της εταιρείας (μέτοχοι και δανειστές) Κόστος ευκαιρίας: είναι η απόδοση της καλύτερης εναλλακτικής

Διαβάστε περισσότερα

Έτος 1 Έτος 2 Έτος 3 Έτος 4 Έτος 5 Εισπράξεις 270.000 300.000 350.000 500.000 580.000

Έτος 1 Έτος 2 Έτος 3 Έτος 4 Έτος 5 Εισπράξεις 270.000 300.000 350.000 500.000 580.000 Θέμα 1 0 Η εταιρία ΑΒΓ σχεδιάζει να επενδύσει σήμερα (στο έτος 0), σε ένα έργο το οποίο θα έχει αρχικό κόστος 00.000, διάρκεια ζωής 5 έτη και αναμένεται να δώσει τις ακόλουθες εισπράξεις: Έτος 1 Έτος 2

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήστε όλες τις ερωτήσεις. ιάρκεια εξετάσεων: Μια ώρα και 30 λεπτά Ονοµατεπώνυµο φοιτητού/τριας;... Αρ. Μητρ.:...

Απαντήστε όλες τις ερωτήσεις. ιάρκεια εξετάσεων: Μια ώρα και 30 λεπτά Ονοµατεπώνυµο φοιτητού/τριας;... Αρ. Μητρ.:... ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟ ΟΣ: ΙΟΥΝΙΟΣ 2004 ΜΑΘΗΜΑ: ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΑΝ. ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: Α.ΝΟΥΛΑΣ Απαντήστε όλες τις ερωτήσεις. ιάρκεια εξετάσεων: Μια

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμοδείκτες διάρθρωσης κεφαλαίων 7 φ

Αριθμοδείκτες διάρθρωσης κεφαλαίων 7 φ Αριθμοδείκτες διάρθρωσης κεφαλαίων 7 φ Προκειμένου να εξετάσουμε την οικονομική κατάσταση μίας οικονομικής μονάδας σε μακροχρόνια κλίμακα θα πρέπει να αναλύσουμε την διάρθρωση των κεφαλαίων της. Λέγοντας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΡΟΣ Α Κεφάλαιο 1: Εισαγωγή 2 Κεφάλαιο 2: Διαχρονική αξία του χρήματος 6 Κεφάλαιο 3: Ανάλυση χρηματοοικονομικών δεικτών 34

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΡΟΣ Α Κεφάλαιο 1: Εισαγωγή 2 Κεφάλαιο 2: Διαχρονική αξία του χρήματος 6 Κεφάλαιο 3: Ανάλυση χρηματοοικονομικών δεικτών 34 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρόλογος xiv ΜΕΡΟΣ Α Κεφάλαιο 1: Εισαγωγή 2 1.1 Αντικειμενικός σκοπός μιας επιχείρησης 2 1.2 Βασικές χρηματοοικονομικές αποφάσεις 3 Σύνοψη 4 Κεφάλαιο 2: Διαχρονική αξία του χρήματος 6 2.1 Απλός

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 11 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΑΝΤΙΣΤΑΘΜΙΣΗΣ ΤΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΤΩΝ ΕΠΙΤΟΚΙΩΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 11 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΑΝΤΙΣΤΑΘΜΙΣΗΣ ΤΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΤΩΝ ΕΠΙΤΟΚΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 11 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΑΝΤΙΣΤΑΘΜΙΣΗΣ ΤΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΤΩΝ ΕΠΙΤΟΚΙΩΝ Εισαγωγή Αν μια τράπεζα θέλει να μειώσει τις διακυμάνσεις των κερδών που προέρχονται από τις μεταβολές των επιτοκίων θα πρέπει να έχει ένα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ & : ΔΕΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ & : ΔΕΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Πρόγραμμα Σπουδών: Διοίκηση Επιχειρήσεων & Οργανισμών Θεματική Ενότητα: ΔΕΟ 41 Αγορές Χρήματος & Κεφαλαίου Ακαδ. Έτος: 1-1 Θέμα 1 α) Ο επενδυτής μπορεί να εκμεταλλευτεί τις

Διαβάστε περισσότερα

Credit Risk Διάλεξη 1

Credit Risk Διάλεξη 1 Πανεπιστήμιο Πειραιώς ΠΜΣ στην «Αναλογιστική Επιστήμη και Διοικητική Κινδύνου» Credit Risk Διάλεξη 1 Εκτιμώντας πιθανότητες αθέτησης από τις τιμές αγοράς Μιχάλης Ανθρωπέλος anthropel@unipi.gr http://web.xrh.unipi.gr/faculty/anthropelos

Διαβάστε περισσότερα

Άριστη Κεφαλαιακή Δομή www.onlineclassroom.gr Είναι η διάρθρωση των μακροπρόθεσμων κεφαλαίων της επιχείρησης η οποία μεγιστοποιεί την αξία της επιχείρησης, τον πλούτο των μετόχων της και εφόσον είναι εισηγμένη

Διαβάστε περισσότερα

Χρηματοοικονομική Διοίκηση

Χρηματοοικονομική Διοίκηση Χρηματοοικονομική Διοίκηση Ενότητα 8: Απόδοση - Κίνδυνος Επενδύσεων Γιανναράκης Γρηγόρης Τμήμα Διοίκηση Επιχειρήσεων (Γρεβενά) Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative

Διαβάστε περισσότερα

Οι ιδιαιτερότητες των λοιπών επιχειρηματικών κλάδων ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2. Αποτίμηση (επιμέτρηση) και απομείωση σύμφωνα με το IFRS 9

Οι ιδιαιτερότητες των λοιπών επιχειρηματικών κλάδων ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2. Αποτίμηση (επιμέτρηση) και απομείωση σύμφωνα με το IFRS 9 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2 Αποτίμηση (επιμέτρηση) και απομείωση σύμφωνα με το IFRS 9 Από 1.1.2018 τίθεται σε εφαρμογή το IFRS 9, το οποίο επιφέρει σημαντικές μεταβολές στους κανόνες αποτίμησης και τη διαδικασία προσδιορισμού

Διαβάστε περισσότερα

Αναγνώριση Κινδύνων. Στα επόµενα σενάρια αναγνωρίστε πιο από τα παρακάτω είδη κινδύνου δηµιουργείται για την Τράπεζα (µε τον πιο «προφανή» τρόπο)

Αναγνώριση Κινδύνων. Στα επόµενα σενάρια αναγνωρίστε πιο από τα παρακάτω είδη κινδύνου δηµιουργείται για την Τράπεζα (µε τον πιο «προφανή» τρόπο) Άσκηση Αναγνώριση Κινδύνων Αναγνώριση Κινδύνων Στα επόµενα σενάρια αναγνωρίστε πιο από τα παρακάτω είδη κινδύνου δηµιουργείται για την Τράπεζα (µε τον πιο «προφανή» τρόπο) Πιστωτικός κίνδυνος Κίνδυνος

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 31 1 η γραπτή εργασία Τελική έκδοση με παρατηρήσεις

ΔΕΟ 31 1 η γραπτή εργασία Τελική έκδοση με παρατηρήσεις ΔΕΟ 31 1 η γραπτή εργασία 2013-14 - Τελική έκδοση με παρατηρήσεις ΠΡΟΣΟΧΗ! Αποτελεί υποδειγματική λύση. απάντηση! 1 Μελετήστε τη λύση και δώστε τη δική σας ΘΕΜΑ 1 Ο Επένδυση Α Για την επένδυση Α γνωρίζουμε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΝΟΤΗΤΑΣ V Η διαχείριση του Πιστωτικού Κινδύνου αποτελεί μια από τις κυρίαρχες αρμοδιότητες κάθε Πιστωτικού Ιδρύματος ενώ επηρεάζει σημαντικά και τον τρόπο άσκησης

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9. ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΕΠΙΤΟΚΙΩΝ ΚΑΙ Η ΜΕΘΟΔΟΣ ΤΟΥ «ΑΝΟΙΓΜΑΤΟΣ» (Gap Analysis)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9. ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΕΠΙΤΟΚΙΩΝ ΚΑΙ Η ΜΕΘΟΔΟΣ ΤΟΥ «ΑΝΟΙΓΜΑΤΟΣ» (Gap Analysis) ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΕΠΙΤΟΚΙΩΝ ΚΑΙ Η ΜΕΘΟΔΟΣ ΤΟΥ «ΑΝΟΙΓΜΑΤΟΣ» (Gap Analysis) Ορισμός του ανοίγματος Η κύρια πηγή εσόδων για τις τράπεζες είναι οι τόκοι από τα διάφορα στοιχεία που ενεργητικού, ενώ η κύρια

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυση Λογιστικών Καταστάσεων

Ανάλυση Λογιστικών Καταστάσεων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα Ανάλυση Λογιστικών Καταστάσεων Ενότητα #4: Χρηματοοικονομικοί Αριθμοδείκτες (Αριθμοδείκτες Βιωσιμότητας) Πέτρος Καλαντώνης Επίκουρος

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΑΠ ΔΕΟ 31 www.frontistiria-eap.gr ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΔΕΟ 31 ΤΟΜΟΣ Β ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ

ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΑΠ ΔΕΟ 31 www.frontistiria-eap.gr ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΔΕΟ 31 ΤΟΜΟΣ Β ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΔΕΟ 31 ΤΟΜΟΣ Β ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΑΣΚΗΣΕΩΝ ΑΘΗΝΑ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 01 1 ΤΟΜΟΣ ΚΑΘΑΡΑ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΞΙΑ Η καθαρή Παρούσα Αξία ισούται με το άθροισμα προεξοφλημένων καθαρών ταμειακών

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΡΑΠΕΖΩΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΡΑΠΕΖΩΝ 4.1 Εισαγωγή Όπως είδαμε σε προηγούμενο κεφάλαιο ο τραπεζικός τομέας παίζει σημαντικό ρόλο στην ανάπτυξη μιας οικονομίας όταν λειτουργεί αποτελεσματικά. Ο σκοπός του παρόντος

Διαβάστε περισσότερα

4. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ I

4. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ I Χρηματοοικονομική Διοίκηση I 4. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ I 1 Είδη Επενδύσεων Χρηματιστηριακές και Επενδύσεις Παγίων Είναι κάθε τοποθέτηση διαθεσίμων κεφαλαίων σε ενεργητικά στοιχεία μακράς χρονικής

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΩΝ Γ02Α ΚΑΙ Γ02Β: ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΕΝΑΝΤΙ ΤΟΥ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΩΝ Γ02Α ΚΑΙ Γ02Β: ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΕΝΑΝΤΙ ΤΟΥ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΩΝ Γ02Α ΚΑΙ Γ02Β: ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΕΝΑΝΤΙ ΤΟΥ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ Η σκίαση αφορά τις γραμμές οι οποίες δεν θα συμπληρώνονται από τα πιστωτικά ιδρύματα.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΛΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ-ΔΕΟ41-ΙΟΥΝΙΟΣ 2007

ΤΕΛΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ-ΔΕΟ41-ΙΟΥΝΙΟΣ 2007 1 Πειραιεύς, 23 Ιουνίου 20076 ΤΕΛΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ-ΔΕΟ41-ΙΟΥΝΙΟΣ 2007 Απαντήστε σε 3 από τα 4 θέματα (Άριστα 100 μονάδες) Θέμα 1. Α) Υποθέσατε ότι το trading desk της Citibank ανακοινώνει τα ακόλουθα στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΕΠΙΤΟΚΙΩΝ ΚΑΙ ΤΟ ΜΟΝΤΕΛΟ ΤΗΣ ΛΗΚΤΟΤΗΤΑΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΕΠΙΤΟΚΙΩΝ ΚΑΙ ΤΟ ΜΟΝΤΕΛΟ ΤΗΣ ΛΗΚΤΟΤΗΤΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΕΠΙΤΟΚΙΩΝ ΚΑΙ ΤΟ ΜΟΝΤΕΛΟ ΤΗΣ ΛΗΚΤΟΤΗΤΑΣ Εισαγωγή Ο κίνδυνος επιτοκίων προέρχεται τόσο από τη διαφορά ληκτότητας που υπάρχει μεταξύ των στοιχείων του ενεργητικού και του παθητικού, όσο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΑΝΑΛΥΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Ενότητα 6: «ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ» ΚΥΡΙΑΖΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Τμήμα ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό

Διαβάστε περισσότερα

Asset & Wealth Management Α.Ε.Π.Ε.Υ.

Asset & Wealth Management Α.Ε.Π.Ε.Υ. Asset & Wealth Management Α.Ε.Π.Ε.Υ. Πληροφορίες εποπτικής φύσεως σχετικά με την κεφαλαιακή επάρκεια της NEW MELLON ASSET AND WEALTH MANAGEMENT Α.Ε.Π.Ε.Υ., τους κινδύνους που αναλαμβάνει καθώς και τη διαχείρισή

Διαβάστε περισσότερα

Γραπτή Εργασία 1 Χρηματοδοτική Διοίκηση. Γενικές οδηγίες

Γραπτή Εργασία 1 Χρηματοδοτική Διοίκηση. Γενικές οδηγίες ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Πρόγραμμα Σπουδών: ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ και ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ Θεματική Ενότητα: ΔΕΟ 31 Χρηματοοικονομική Διοίκηση Ακαδημαϊκό Έτος: 2009-10 Γραπτή Εργασία 1 Χρηματοδοτική Διοίκηση

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στην Χρηματοοικονομική ανάλυση

Εισαγωγή στην Χρηματοοικονομική ανάλυση Εισαγωγή στην Χρηματοοικονομική ανάλυση Αλεξόπουλος Γιώργος Μάιος-Ιούνιος 2013 1 - Ορισμός - οικονομική θέση, - ενδιαφερόμενοι, - λήψη αποφάσεων 2 1 Τι είναι η Χρηματοοικονομική Ανάλυση; Τι Σχέση έχει

Διαβάστε περισσότερα

ΜΈΤΡΗΣΗ ΠΟΣΟΣΤΟΎ ΑΠΌΔΟΣΗΣ ΕΠΈΝΔΥΣΗΣ

ΜΈΤΡΗΣΗ ΠΟΣΟΣΤΟΎ ΑΠΌΔΟΣΗΣ ΕΠΈΝΔΥΣΗΣ ΜΈΤΡΗΣΗ ΠΟΣΟΣΤΟΎ ΑΠΌΔΟΣΗΣ ΕΠΈΝΔΥΣΗΣ Η επένδυση μπορεί επίσης να ορισθεί ως η απόκτηση ενός περιουσιακού στοιχείου (π.χ. χρηματοδοτικού τίτλου) με την προσδοκία να αποφέρει μια ικανοποιητική απόδοση. Η

Διαβάστε περισσότερα

Τραπεζική Λογιστική Θέματα εξετάσεων Σεπτεμβρίου 15 ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2015

Τραπεζική Λογιστική Θέματα εξετάσεων Σεπτεμβρίου 15 ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2015 Τραπεζική Λογιστική Θέματα εξετάσεων Σεπτεμβρίου 15 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΤΡΑΠΕΖΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2015 Άσκηση 1 Η τράπεζα Α αγόρασε την 31.12.2014,

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτική Οικονομία Ι: Μακροθεωρία και Πολιτική Νίκος Κουτσιαράς. Κυριάκος Φιλίνης

Πολιτική Οικονομία Ι: Μακροθεωρία και Πολιτική Νίκος Κουτσιαράς. Κυριάκος Φιλίνης Πολιτική Οικονομία Ι: Μακροθεωρία και Πολιτική Νίκος Κουτσιαράς Κυριάκος Φιλίνης Οργανισμοί που δέχονται καταθέσεις Εμπορικές τράπεζες ΣυνεταιριστικέςτράπεζεςΣ έ ά ζ Πιστωτικές ενώσεις Οργανισμοί αποταμιεύσεων

Διαβάστε περισσότερα

Σύμφωνα με τα ΔΠΧΠ οι επιχειρήσεις υποχρεούνται να δημοσιεύουν τις παρακάτω καταστάσεις:

Σύμφωνα με τα ΔΠΧΠ οι επιχειρήσεις υποχρεούνται να δημοσιεύουν τις παρακάτω καταστάσεις: Σύμφωνα με τα ΔΠΧΠ οι επιχειρήσεις υποχρεούνται να δημοσιεύουν τις παρακάτω καταστάσεις: Ισολογισμό ή κατάσταση χρηματοικονομικής θέσης Κατάσταση Αποτελεσμάτων Χρήσης ή κατάσταση εισοδήματος Κατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στην. χρηματοοικονομική ανάλυση

Εισαγωγή στην. χρηματοοικονομική ανάλυση Εισαγωγή στην 1 χρηματοοικονομική ανάλυση Ορισμός, οικονομική θέση, ενδιαφερόμενοι, λήψη αποφάσεων Τι είναι η χρηματοοικονομική ανάλυση; Τι σχέση έχει με την λογιστική; Τμήμα Οικονομικών Επιστημών ΕΚΠΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ Εταιρία: ΚΛΕΜΑΝ ΕΛΛΑΣ KLEEMANN HELLAS ΑΒΕΕ ΠΕΡΙΟ ΟΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2004 Έτος Τρίµηνο Εξάµηνο V Εννιάµηνο Υπερδωδεκάµηνο (Σηµειώνεται µε ν την περίοδο αρχής και

Διαβάστε περισσότερα

ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑ, ΔΕΙΚΤΗΣ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ. Περιεχόμενα

ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑ, ΔΕΙΚΤΗΣ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ. Περιεχόμενα Specisoft www.specisoft.gr ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑ, ΔΕΙΚΤΗΣ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ Περιεχόμενα Η Ρευστότητα των Επιχειρήσεων Διακρίσεις Ρευστότητας Προβλήματα κατά τον Προσδιορισμό της Ρευστότητας

Διαβάστε περισσότερα

L 314/22 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 314/22 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 314/22 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 1.12.2009 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΔΙΕΘΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΔΠΧΠ 4 ΔΠΧΠ 7 Τροποποίηση του Διεθνούς Προτύπου Χρηματοοικονομικής Αναφοράς 4 Ασφαλιστήρια Συμβόλαια Τροποποιήσεις

Διαβάστε περισσότερα

Εάν το ποσοστό υποχρεωτικών καταθέσεων είναι 25% και υπάρξει μια αρχική κατάθεση όψεως 2.000 σε μια εμπορική Τράπεζα, τότε η μέγιστη ρευστότητα που μπορεί να δημιουργηθεί από αυτή την κατάθεση είναι: Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ. Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ. Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Ενδιάμεσες Οικονομικές Πληροφορίες 30 Ιουνίου 2007 Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης Οι συνημμένες Ενδιάμεσες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ Ενότητα 5: Αξιολόγηση Επενδύσεων (5/5). Αναπλ. Καθηγητής Νικόλαος Σαριαννίδης Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (Κοζάνη) Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Α.Ε.Ε.Α.Π. Ενδιάμεσες Συνοπτικές Ατομικές Οικονομικές Kαταστάσεις

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Α.Ε.Ε.Α.Π. Ενδιάμεσες Συνοπτικές Ατομικές Οικονομικές Kαταστάσεις ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Α.Ε.Ε.Α.Π. Ενδιάμεσες Συνοπτικές Ατομικές Οικονομικές Kαταστάσεις 31 Μαρτίου 2007 Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης Οι συνημμένες ενδιάμεσες

Διαβάστε περισσότερα

Πρόλογος α' έκδοσης... 20. Πρόλογος β' έκδοσης... 22. 1. Επενδύσεις... 24. 1.1. Επένδυση... 24. 1.2. Επενδυτικός Κίνδυνος... 24

Πρόλογος α' έκδοσης... 20. Πρόλογος β' έκδοσης... 22. 1. Επενδύσεις... 24. 1.1. Επένδυση... 24. 1.2. Επενδυτικός Κίνδυνος... 24 Περιεχόμενα Πρόλογος α' έκδοσης... 20 Πρόλογος β' έκδοσης.... 22 1. Επενδύσεις... 24 1.1. Επένδυση... 24 1.2. Επενδυτικός Κίνδυνος... 24 1.2.1. Κίνδυνος λόγω του πληθωρισμού (Inflation risk)... 25 1.2.2.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΠΡΟΒΛΕΨΗΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Κανάρης Α. Παπαναστασόπουλος

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΠΡΟΒΛΕΨΗΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Κανάρης Α. Παπαναστασόπουλος ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΠΡΟΒΛΕΨΗΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Κανάρης Α. Παπαναστασόπουλος Διπλωματούχος Μηχανολόγος Μηχανικός Πανεπιστημίου Πατρών Υποβληθείσα για το Μεταπτυχιακό

Διαβάστε περισσότερα

1. Αριθμοδείκτες Τρόπος υπολογισμού

1. Αριθμοδείκτες Τρόπος υπολογισμού ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΩΝ 1. Αριθμοδείκτες Τρόπος υπολογισμού Αριθμοδείκτες δραστηριότητας Εισπράξεως απαιτήσεων μέσος όρος απαιτήσεων Αριθμοδείκτης προβλέψεως για Ζημίες προς απαιτήσεις 100χ προβλέψεις

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα 1 Α. Ποιά τα οφέλη από τη χρήση χρήματος σε σχέση με μια ανταλλακτική οικονομία και ποιές είναι οι λειτουργίες του χρήματος;

Θέμα 1 Α. Ποιά τα οφέλη από τη χρήση χρήματος σε σχέση με μια ανταλλακτική οικονομία και ποιές είναι οι λειτουργίες του χρήματος; Πρόγραμμα Σπουδών: ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ και ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ Θεματική Ενότητα: ΔΕΟ 31 Χρηματοοικονομική Διοίκηση Ακαδημαϊκό Έτος: 2010-11 Τελικές Εξετάσεις (11/06/2011 και ώρα, 13:30-16:00) Να απαντηθούν και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΥΠΟ ΘΕΜΑΤΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

ΕΝΤΥΠΟ ΘΕΜΑΤΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Όνομα: Επίθετο: Ημερομηνία: 13/7/2015 Πρωί: x Απόγευμα: Θεματική ενότητα: Ποσοτικοποίηση και Αναλογιστική Διαχείριση των Κινδύνων και Φερεγγυότητα 1. Στο πλαίσιο φερεγγυότητα ΙΙ, όσον αφορά στη δραστηριότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ GREC-ROM BUSINESS GROUP SRL Για τη χρήση που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2007

ΕΤΗΣΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ GREC-ROM BUSINESS GROUP SRL Για τη χρήση που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2007 ΕΤΗΣΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ GREC-ROM BUSINESS GROUP SRL 1/1-31/12/2007 1/1-31/12/2006 Πωλήσεις 878.600,00 482.700,00 Κόστος πωληθέντων (437.758,00) (309.548,50) Μικτό κέρδος 440.842,00

Διαβάστε περισσότερα

Συναλλαγματικές ισοτιμίες και επιτόκια

Συναλλαγματικές ισοτιμίες και επιτόκια Κεφάλαιο 2 Συναλλαγματικές ισοτιμίες και επιτόκια 2.1 Σύνοψη Στο δεύτερο κεφάλαιο του συγγράμματος περιγράφεται αρχικά η συνθήκη της καλυμμένης ισοδυναμίας επιτοκίων και ο τρόπος με τον οποίο μπορεί ένας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της «ΚΛΩΣΤΑΙ ΠΕΤΑΛΟΥΔΑΣ Α.Ε.Β.Ε»

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της «ΚΛΩΣΤΑΙ ΠΕΤΑΛΟΥΔΑΣ Α.Ε.Β.Ε» ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της «ΚΛΩΣΤΑΙ ΠΕΤΑΛΟΥΔΑΣ Α.Ε.Β.Ε» ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ 2014 (58 η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ), ΑΠΟ 1/1/2014 31/12/2014 προς την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων Κύριοι Μέτοχοι,

Διαβάστε περισσότερα

MANAGEMENT OF FINANCIAL INSTITUTIONS

MANAGEMENT OF FINANCIAL INSTITUTIONS MANAGEMENT OF FINANCIAL INSTITUTIONS ΔΙΑΛΕΞΗ: ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ: Εισαγωγή Πανεπιστήμιο Πειραιώς Καθηγητής Γκ. Χαρδούβελης Τμήμα Χρηματοοικονομικής ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ: ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Κατηγορίες κινδύνων των

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση Ρευστότητας: Άσκηση ανακεφαλαίωσης

Διαχείριση Ρευστότητας: Άσκηση ανακεφαλαίωσης Διαχείριση Ρευστότητας: Άσκηση ανακεφαλαίωσης Δίδονται τα παρακάτω στοιχεία της επιχείρησης «ΕΨΙΛΟΝ»: Ισολογισμός Ενεργητικό Παθητικό Έτος 1 Έτος 2 Έτος 1 Έτος 2 Πάγια 338.000 460.000 Μετοχικό κεφάλαιο

Διαβάστε περισσότερα

www.onlineclassroom.gr

www.onlineclassroom.gr ΘΕΜΑ 4 Υποθέστε ότι είστε ο διαχειριστής του αµοιβαίου κεφαλαίου ΑΠΟΛΛΩΝ το οποίο εξειδικεύεται σε µετοχές µεγάλης κεφαλαιοποίησης εσωτερικού. Έπειτα από την πρόσφατη ανοδική πορεία του Χρηματιστηρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΘΡΟ: ΕΡΜΗΝΕΙΑ - ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΕΙΚΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗΣ ΔΟΜΗΣ & ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑΣ

ΑΡΘΡΟ: ΕΡΜΗΝΕΙΑ - ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΕΙΚΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗΣ ΔΟΜΗΣ & ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑΣ Specisoft www.specisoft.gr ΑΡΘΡΟ: ΕΡΜΗΝΕΙΑ - ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΕΙΚΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗΣ ΔΟΜΗΣ & ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑΣ Επισκεφθείτε το Management Portal της Specisoft: Business Game, Manager s Tools, Case Studies, Consulting,

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδιασμός εξωφύλλου Σελιδοποίηση: Αθηνόδωρος Παπαϊωαννίδης Εκτύπωση: Proforma ΓΡΑΦΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ

Σχεδιασμός εξωφύλλου Σελιδοποίηση: Αθηνόδωρος Παπαϊωαννίδης Εκτύπωση: Proforma ΓΡΑΦΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ Tίτλος: ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ FINANCIAL MANAGEMENT Σχεδιασμός εξωφύλλου Σελιδοποίηση: Αθηνόδωρος Παπαϊωαννίδης Εκτύπωση: Proforma ΓΡΑΦΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ Copyright : Βασίλειος Φ. Φίλιος Copyright 2016: Εκδόσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Ανακοίνωση Ενοποιημένων Αποτελεσμάτων Χρήσης 2008 της Εμπορικής Τράπεζας

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Ανακοίνωση Ενοποιημένων Αποτελεσμάτων Χρήσης 2008 της Εμπορικής Τράπεζας Αθήνα, 26 Φεβρουαρίου 2009 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Ανακοίνωση Ενοποιημένων Αποτελεσμάτων Χρήσης 2008 της Εμπορικής Τράπεζας Τα αποτελέσματα του 2008 επηρεάστηκαν σημαντικά από το επιδεινούμενο οικονομικό περιβάλλον.

Διαβάστε περισσότερα

Διεθνείς Αγορές Χρήματος και Κεφαλαίου. Ομολογίες, Διάρκεια, Προθεσμιακά Επιτόκια, Ανταλλαγές Επιτοκίων

Διεθνείς Αγορές Χρήματος και Κεφαλαίου. Ομολογίες, Διάρκεια, Προθεσμιακά Επιτόκια, Ανταλλαγές Επιτοκίων Διεθνείς Αγορές Χρήματος και Κεφαλαίου Ομολογίες, Διάρκεια, Προθεσμιακά Επιτόκια, Ανταλλαγές Επιτοκίων 1 Η ομολογία είναι ένα εμπορικό έγγραφο, με το οποίο η εκδότρια εταιρεία αναγνωρίζει (ομολογεί) ότι

Διαβάστε περισσότερα

ΡΥΘΜΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 0,4 0,00. ΑΕΠ σε τρέχουσες τιμές αγοράς (δις. ) 215, ,40 ΧΡΕΟΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ (% ΑΕΠ) 165,30 145,50

ΡΥΘΜΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 0,4 0,00. ΑΕΠ σε τρέχουσες τιμές αγοράς (δις. ) 215, ,40 ΧΡΕΟΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ (% ΑΕΠ) 165,30 145,50 EΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΕΣ ΣΙ ΕΪ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ Α.Ε.» ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 2011 Κύριοι Μέτοχοι, Σας

Διαβάστε περισσότερα

Χρηματοοικονομική ανάλυση των ΜΜΕ

Χρηματοοικονομική ανάλυση των ΜΜΕ Χρηματοοικονομική ανάλυση των ΜΜΕ Ανάλυση λογιστικών καταστάσεων Ένας από τους σκοπούς της χρηματοοικονομικής επιστήμης αποτελεί η αξιολόγηση και αξιοποίηση των στοιχείων που έχουν συγκεντρωθεί και καταγραφεί

Διαβάστε περισσότερα

Σημαντική βελτίωση της λειτουργικής απόδοσης το 2010

Σημαντική βελτίωση της λειτουργικής απόδοσης το 2010 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ Σημαντική βελτίωση της λειτουργικής απόδοσης το Τα υψηλότερα ετήσια Λειτουργικά Κέρδη προ προβλέψεων των δύο τελευταίων χρόνων Η συνδυασμένη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ KARAMOLEGOS BAKERY ROMANIA S.A. Ε ΡΑ:ΒΟΥΚΟΥΡΕΣΤΙ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Για την χρήση από 1 Ιανουαρίου έως 31 εκεµβρίου 2007 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ (.Π.Χ.Π.)

Διαβάστε περισσότερα

Χρηματοοικονομική Ι. Ενότητα 7: Μετοχικοί τίτλοι. Ιωάννης Ταμπακούδης. Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ Ι

Χρηματοοικονομική Ι. Ενότητα 7: Μετοχικοί τίτλοι. Ιωάννης Ταμπακούδης. Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ Ι Χρηματοοικονομική Ι Ενότητα 7: Μετοχικοί τίτλοι Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons. Για εκπαιδευτικό υλικό,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΑΜΗΝΙΑ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2008 ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΟΜΙΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΑΜΗΝΙΑ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2008 ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΟΨΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ Βασικά oικονοµικά στοιχεία Ιουν-08 Ιουν-07 Μεταβολή '000 '000 % Σύνολο καθαρών εσόδων 149.660 163.075 (8%) Σύνολο εξόδων 78.363 77.649 1% Μερίδιο από συνδεδεµένη εταιρεία -- 1.575

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑ ΣΕΙΣ 1. Στοιχεία Κατάστασης Συνολικών Εσόδων της χρήσης που έληξε την 31 η Δεκεμβρίου 2012 2. Στοιχεία Κατάστασης Οικονομικής Θέσης της 31 ης Δεκεμβρίου 2012 3. Στοιχεία Κατάστασης

Διαβάστε περισσότερα

Η λειτουργία των τραπεζών 1. Περιεχόμενα. Ιούλιος 2012

Η λειτουργία των τραπεζών 1. Περιεχόμενα. Ιούλιος 2012 1 του Σαράντη Λώλου Τμήμα Οικονομικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης Περιεχόμενα 1. Εισαγωγή... 1 2. Ο ισολογισμός της τράπεζας... 2 3. Ο Λογαριασμός Αποτελεσμάτων Χρήσης... 4 4. Μεγιστοποίηση του κέρδους...

Διαβάστε περισσότερα

και ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ

και ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ και ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ Ισολογισμός. 1 Τι είναι ο Ισολογισμός Ισολογισμός είναι η λογιστική χρηματοοικονομική κατάσταση που παρουσιάζει συνοπτικά αλλά με σαφήνεια την περιουσιακή κατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

Επιλογή επενδύσεων κάτω από αβεβαιότητα

Επιλογή επενδύσεων κάτω από αβεβαιότητα Επιλογή επενδύσεων κάτω από αβεβαιότητα Στατιστικά κριτήρια επιλογής υποδειγμάτων Παράδειγμα Θεωρήστε τον παρακάτω πίνακα ο οποίος δίνει τις ροές επενδυτικών σχεδίων λήξης μιας περιόδου στο μέλλον, όταν

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΕΙΚΤΕΣ

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΕΙΚΤΕΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΙΟΙΚΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑ: ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΕΙΚΤΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα 9. Περιεχόμενα

Περιεχόμενα 9. Περιεχόμενα Περιεχόμενα 9 Περιεχόμενα Εισαγωγή... 15 1. Οικονομικές και Χρηματοπιστωτικές Κρίσεις... 21 2. Χρηματοπιστωτικό Σύστημα... 31 2.1. Ο Ρόλος και οι λειτουργίες των κεντρικών τραπεζών... 31 2.2. Το Ελληνικό

Διαβάστε περισσότερα

Credit Risk Διάλεξη 4

Credit Risk Διάλεξη 4 Πανεπιστήμιο Πειραιώς ΠΜΣ στην «Αναλογιστική Επιστήμη και Διοικητική Κινδύνου» Credt Rsk Διάλεξη 4 Αντιστάθμιση πιστωτικού κινδύνου Μιχάλης Ανθρωπέλος anthropel@unp.gr http://web.xrh.unp.gr/faculty/anthropelos

Διαβάστε περισσότερα

Βελτιωμένη η λειτουργική απόδοση και στο Α Τρίμηνο του 2011

Βελτιωμένη η λειτουργική απόδοση και στο Α Τρίμηνο του 2011 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2011 ΤΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ Βελτιωμένη η λειτουργική απόδοση και στο Α Τρίμηνο του 2011 Οι πρωτοβουλίες μείωσης των εξόδων επιφέρουν ικανοποιητικά αποτελέσματα

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Β Τριμήνου 2014

Αποτελέσματα Β Τριμήνου 2014 29 Αυγούστου Αποτελέσματα Β Τριμήνου Ισχυρή κεφαλαιακή επάρκεια και ρευστότητα: Δείκτες κεφαλαίων κοινών μετοχών CET1 17,8% και δανείων προς καταθέσεις 103,4%. Συνεχιζόμενη ανάκαμψη των κερδών προ προβλέψεων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΜΕΘΟΔΩΝ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΜΕΘΟΔΩΝ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΜΕΘΟΔΩΝ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ Η επιλογή της κατάλληλης εκτιμητικής μεθόδου ακινήτων αποτελεί μία «λεπτή» διαδικασία που εξαρτάται κυρίως από τη φύση και τις προοπτικές του κάθε ακινήτου.

Διαβάστε περισσότερα

για τα πεπραγμένα της 6ης εταιρικής χρήσης που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2014.

για τα πεπραγμένα της 6ης εταιρικής χρήσης που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2014. Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου προς την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της ««NANOTROPIC ΑΝΑΠΤΥΞΗ & ΕΜΠΟΡΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» Α.Ρ.Μ.Α.Ε 67243/01ΑΤ/Β/08/532 για τα πεπραγμένα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Πρόγραµµα Σπουδών: ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ και ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ Θεµατική Ενότητα: ΔΕΟ 31 Χρηµατοοικονοµική Διοίκηση Ακαδηµαϊκό Έτος: 2013-2014 Γραπτή Εργασία 3 Παράγωγα Αξιόγραφα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΗ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ - ΤΟΜΕΑΣ ΙΙ ΜΑΘΗΜΑ: Οικονομική Ανάλυση Βιομηχανικών Αποφάσεων

ΣΧΟΛΗ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ - ΤΟΜΕΑΣ ΙΙ ΜΑΘΗΜΑ: Οικονομική Ανάλυση Βιομηχανικών Αποφάσεων 25-9-2012 ΣΧΟΛΗ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ - ΤΟΜΕΑΣ ΙΙ ΜΑΘΗΜΑ: Οικονομική Ανάλυση Βιομηχανικών Αποφάσεων Θέμα 1: Προσδιορίστε ποιές από τις παρακάτω διατυπώσεις είναι σωστές (Σ) ή τεκμηριώνοντας με σαφήνεια την

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΤΕΛΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ

ΜΟΝΤΕΛΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΣΤΕΛΕΧΗ (E MBA) Διπλωματική Εργασία ΜΟΝΤΕΛΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 ο Μέσο Σταθµισµένο Κόστος Κεφαλαίου (WACC), Ελεύθερες Ταµειακές Ροές (FCF) και Αποτίµηση (Valuation)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 ο Μέσο Σταθµισµένο Κόστος Κεφαλαίου (WACC), Ελεύθερες Ταµειακές Ροές (FCF) και Αποτίµηση (Valuation) ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 ο Μέσο Σταθµισµένο Κόστος Κεφαλαίου (WACC), Ελεύθερες Ταµειακές Ροές (FCF) και Αποτίµηση (Valuation) 9.1. Εισαγωγή Μέχρι τώρα αναφερθήκαµε στο κόστος κεφαλαίου µε τη γενικότερη µορφή του και

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Τίτλος Μαθήματος ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΕ ΑΝΑΛΥΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Δρ. ΑΘΙΑΝΟΣ Καθηγητής ΣΕΡΡΕΣ, ΙΟΥΝΙΟΣ 205 Άδειες

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση Χαρτοφυλακίου ΟΕΕ. Σεμινάριο

Διαχείριση Χαρτοφυλακίου ΟΕΕ. Σεμινάριο Διαχείριση Χαρτοφυλακίου ΟΕΕ Σεμινάριο 1 Ενότητες Διαχείριση Χαρτοφυλακίου ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ ΜΕΤΟΧΕΣ ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΜΕΤΡΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ 2 ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ 1 Ένας

Διαβάστε περισσότερα

Κεφ. Ιο Εισαγωγή στην Οικονομική της Διοίκησης

Κεφ. Ιο Εισαγωγή στην Οικονομική της Διοίκησης ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Κεφ. Ιο Εισαγωγή στην Οικονομική της Διοίκησης 1.1. Τι είναι η Οικονομική της Διοίκησης 1.2. Τι παρέχει η οικονομική θεωρία στην Οικονομική της Διοίκησης 1.3. Οι σχέσεις της οικονομικής της

Διαβάστε περισσότερα

Γραπτή Εργασία 3 Παράγωγα Αξιόγραφα. Γενικές οδηγίες

Γραπτή Εργασία 3 Παράγωγα Αξιόγραφα. Γενικές οδηγίες ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Πρόγραμμα Σπουδών: ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ και ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ Θεματική Ενότητα: ΕΟ 31 Χρηματοοικονομική ιοίκηση Ακαδημαϊκό Έτος: 2011-2012 Γραπτή Εργασία 3 Παράγωγα Αξιόγραφα Γενικές

Διαβάστε περισσότερα

7 Η ΔΙΑΛΕΞΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ

7 Η ΔΙΑΛΕΞΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ 7 Η ΔΙΑΛΕΞΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ ΣΠΟΥΔΑΙΟΤΗΤΑ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ Η σπουδαιότητα της κατάστασης ταμειακών ροών έγκειται στο γεγονός ότι παρέχει πληροφορίες για μία σειρά θεμελιωδών

Διαβάστε περισσότερα

Τι ενδιαφέρει τον ιδιώτη

Τι ενδιαφέρει τον ιδιώτη ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΠΜΣ «Επιστήµη και Τεχνολογία Υδατικών Πόρων» Οικονοµικά του Περιβάλλοντος και των Υδατικών Πόρων Αξιολόγηση επενδύσεων Τι ενδιαφέρει τον ιδιώτη Πόσα χρήµατα θα επενδύσω; Πότε

Διαβάστε περισσότερα

2. Εξέλιξη των εργασιών της Εταιρίας

2. Εξέλιξη των εργασιών της Εταιρίας ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Χρηματοοικονομική Ι. Ενότητα 8: Βασικές αρχές αποτίμησης μετοχών. Ιωάννης Ταμπακούδης. Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ Ι

Χρηματοοικονομική Ι. Ενότητα 8: Βασικές αρχές αποτίμησης μετοχών. Ιωάννης Ταμπακούδης. Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ Ι Χρηματοοικονομική Ι Ενότητα 8: Βασικές αρχές αποτίμησης μετοχών Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons. Για εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Η/Υ V A L U E

Πρόγραμμα Η/Υ V A L U E Specisoft www.specisoft.gr Πρόγραμμα Η/Υ V A L U E Κα θοριστ ική Εκτ ίμηση = 21.053.036.373,04 Πιθα νοτ ική Εκτ ίμηση : Μέ ση Τιμή = 22.613.527.622,83 Tυπική Απόκλιση = 2.857.506.545,62 11 10 9 Σχετικές

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ: Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ.

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ: Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΜΒΑ) ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ: Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ.

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα 1 (1) Γνωρίζουμε ότι η αξία του προθεσμιακού συμβολαίου δίνεται από

Θέμα 1 (1) Γνωρίζουμε ότι η αξία του προθεσμιακού συμβολαίου δίνεται από 1 ΔΕΟ31 - Λύση 3ης γραπτής εργασίας 2013-14 Θέμα 1 (1) Γνωρίζουμε ότι η αξία του προθεσμιακού συμβολαίου δίνεται από f ( S I ) Ke t t t r( T t) Aρχικά βρίσκουμε τη παρούσα αξία των μερισμάτων που πληρώνει

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 21: Αντιμετωπίζοντας τις συναλλαγματικές ισοτιμίες

Κεφάλαιο 21: Αντιμετωπίζοντας τις συναλλαγματικές ισοτιμίες Μυρτώ - Σμαρώ Γιαλαμά Α.Μ.: 1207 Μ 075 Διεθνής Πολιτική Οικονομία Μάθημα: Γεωπολιτική των Κεφαλαιαγορών Κεφάλαιο 21: Αντιμετωπίζοντας τις συναλλαγματικές ισοτιμίες 1. Τι είναι η παγκόσμια αγορά συναλλάγματος;

Διαβάστε περισσότερα

ΑΚΡΟΣ ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΑΚΡΟΣ ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΚΡΟΣ ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2013 ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας «ΑΚΡΟΣ ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσµατα 1 ου Εξαµήνου 2015 31/8/2015

Αποτελέσµατα 1 ου Εξαµήνου 2015 31/8/2015 Αποτελέσµατα 1 ου Εξαµήνου 2015 31/8/2015 Σύνοψη εξελίξεων και οικονοµικών µεγεθών για το 1 ο Εξάµηνο 2015 Παρατηρείται αυξηµένη αβεβαιότητα σε οικονοµικό και πολιτικό επίπεδο που επηρέασαν αρνητικά τα

Διαβάστε περισσότερα

Ακολουθούν ενδεικτικές ασκήσεις που αφορούν τη δεύτερη εργασία της ενότητας ΔΕΟ31

Ακολουθούν ενδεικτικές ασκήσεις που αφορούν τη δεύτερη εργασία της ενότητας ΔΕΟ31 Άσκηση η 2 η Εργασία ΔEO3 Ακολουθούν ενδεικτικές ασκήσεις που αφορούν τη δεύτερη εργασία της ενότητας ΔΕΟ3 Η επιχείρηση Α εκδίδει σήμερα ομολογία ονομαστικής αξίας.000 με ετήσιο επιτόκιο έκδοσης 7%. Το

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ «Οικονομικά της Παραγωγής και των Διακλαδικών Σχέσεων» ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ICAP GROUP S.A. ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΩΝ

ICAP GROUP S.A. ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΩΝ ICAP GROUP S.A. ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΩΝ Φεβρουάριος 2015 1 Table of Contents ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ... 3 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 4 2. ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΟΝΤΕΛΩΝ... 4 2.1 ΔΕΔΟΜΕΝΑ... 4 2.1.1

Διαβάστε περισσότερα

Ο Μ Ι Λ Ο Σ A T E b a n k - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 9ΜΗΝΟΥ 2009

Ο Μ Ι Λ Ο Σ A T E b a n k - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 9ΜΗΝΟΥ 2009 Ο Μ Ι Λ Ο Σ A T E b a n k - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 9ΜΗΝΟΥ 2009 Καθαρά Κέρδη Ομίλου: 82,4 εκ. (-1,6%, σε επαναλαμβανόμενη βάση +6,4%), Τράπεζας: 96,3 εκ. (+46,7%), με περαιτέρω βελτίωση της προ προβλέψεων οργανικής

Διαβάστε περισσότερα

Χρηματοοικονομικοί Κίνδυνοι Εισαγωγικά Στοιχεία των Παραγώγων. Χρηματοοικονομικών Προϊόντων Χρήση και Σημασία των Παραγώγων...

Χρηματοοικονομικοί Κίνδυνοι Εισαγωγικά Στοιχεία των Παραγώγων. Χρηματοοικονομικών Προϊόντων Χρήση και Σημασία των Παραγώγων... Πρόλογος Γ Έκδοσης... 19 κεφάλαιο 1 ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΑΓΟΡΕΣ 1.1 Εξελίξεις στο Χρηματοπιστωτικό Χώρο και Χρηματοοικονομικοί Κίνδυνοι... 27 1.2 Εισαγωγικά Στοιχεία των Παραγώγων Χρηματοοικονομικών

Διαβάστε περισσότερα

MANAGEMENT OF FINANCIAL INSTITUTIONS ΔΙΑΛΕΞΗ: ΣΤΑΘΜΙΣΜΕΝΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ (DURATION) Τμήμα Χρηματοοικονομικής

MANAGEMENT OF FINANCIAL INSTITUTIONS ΔΙΑΛΕΞΗ: ΣΤΑΘΜΙΣΜΕΝΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ (DURATION) Τμήμα Χρηματοοικονομικής MNGEMENT OF FINNI INSTITUTIONS ΔΙΑΛΕΞΗ: ΣΤΑΘΜΙΣΜΕΝΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ (URTION) Πανεπιστήμιο Πειραιώς Τμήμα Χρηματοοικονομικής Γκ. Χαρδούβελης ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Παράδειγμα Σταθμισμένης Διάρκειας (uaion) Σταθμισμένη Διάρκεια

Διαβάστε περισσότερα

Δηµοσιοποιήσεις σύµφωνα µε το Παράρτηµα 1 της Απόφασης 9/459/2007 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως τροποποιήθηκε µε την Απόφαση 9/572/23.12.

Δηµοσιοποιήσεις σύµφωνα µε το Παράρτηµα 1 της Απόφασης 9/459/2007 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως τροποποιήθηκε µε την Απόφαση 9/572/23.12. Δηµοσιοποιήσεις σύµφωνα µε το Παράρτηµα 1 της Απόφασης 9/459/2007 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως τροποποιήθηκε µε την Απόφαση 9/572/23.12.2010 και την Απόφαση 26/606/22.12.2011 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση Κινδύνου Risk Management

Διαχείριση Κινδύνου Risk Management Διαχείριση Κινδύνου Εισαγωγικές Παρατηρήσεις Ο κίνδυνος είναι εμφανής σε όλες τις δραστηριότητες, όλων των οργανισμών ανεξάρτητα από το σκοπό και από την διάρθρωση των λειτουργιών του Οι επιχειρήσεις είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΟΜΙΛΟΥ Για το έτος που έληξε στις 31 εκεµβρίου 2010 ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΟΜΙΛΟΥ Για το έτος που έληξε στις 31 εκεµβρίου 2010 ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΟΜΙΛΟΥ Για το έτος που έληξε στις 31 εκεµβρίου 2010 25 Φεβρουαρίου 2011 1. ΣΥΝΟΨΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ Βασικά oικονοµικά στοιχεία εκ-10 εκ-09 Μεταβολή '000 '000 % Σύνολο καθαρών εσόδων

Διαβάστε περισσότερα