ΑΓΤ ΓΜΠ. Αγαπεηέ Κύξηε α Σπλάδειθε. Με δηαηαγή ηνπ ΓΕΣ κεηαηίζεζηε ζηελ Αλώηαηε Σηξαηησηηθή Δηνίθεζε Υπνζηήξημεο Σηξαηνύ.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΓΤ ΓΜΠ. Αγαπεηέ Κύξηε α Σπλάδειθε. Με δηαηαγή ηνπ ΓΕΣ κεηαηίζεζηε ζηελ Αλώηαηε Σηξαηησηηθή Δηνίθεζε Υπνζηήξημεο Σηξαηνύ."

Transcript

1 ΗΟΤΝΗΟ 2009

2 Αγαπεηέ Κύξηε α Σπλάδειθε Με δηαηαγή ηνπ ΓΕΣ κεηαηίζεζηε ζηελ Αλώηαηε Σηξαηησηηθή Δηνίθεζε Υπνζηήξημεο Σηξαηνύ. Η Υπεξεζία βξίζθεηαη ηόζν ζην πιεπξό ζαο, όζν θαη ηεο νηθνγέλεηαο ζαο θαη ζα πξνζπαζήζεη λα ζαο βνεζήζεη ζε θάζε πξόβιεκα πνπ ζα αληηκεησπίζεηε, θαζ όιν ην ρξνληθό δηάζηεκα πνπ ζα ππεξεηείηε ζηε ΠΕ/ΑΣΔΥΣ. Εάλ επηζπκείηε κπνξείηε λα επηθνηλσλήζεηε ζην ηειέθσλν κε ΔΜΠ/ΑΣΔΥΣ γηα παξνρή ζηνηρείσλ πξνο εμεύξεζε θαηνηθίαο ή νπνηαδήπνηε άιιε πιεξνθνξία πνπ ζα κπνξνύζε λα ζαο δηεπθνιύλεη ζηελ εγθαηάζηαζή ζαο ζηε Φξνπξά Αζελώλ. Με εθηίκεζε Αληηζηξάηεγνο Ισάλλεο Κνιέηζνο Δηνηθεηήο ΑΣΔΥΣ

3 ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ ΔΜΒΛΗΜΑ ΣΗ 4 ΤΝΟΠΣΙΚΗ ΙΣΟΡΙΑ ΣΗ 5 ΙΣΟΡΙΚΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΣΙΚΑ ΑΞΙΟΘΔΑΣΑ 7 ΟΑ 17 ΚΑΑΤ ΑΓ. ΑΝΓΡΔΑ 27 ΥΑΡΣΔ 28 ΚΑΣΑΣΑΗ ΤΜΒΔΒΛΗΜΔΝΩΝ ΙΑΣΡΩΝ ΜΔ ΣΟ ΤΔΘΑ ΠΔΡΙΟΥΗ ΑΣΣΙΚΗ ΠΔΙΡΑΙΩ 32 ΥΡΗΙΜΑ ΣΗΛΔΦΩΝΑ 33 ΗΜΔΙΩΔΙ 34

4 ΣΟ ΔΜΒΛΖΜΑ ΣΖ Τν αξραίν ξεηό ηνπ εκβιήκαηνο, Αιθή Κξάηνο Εζηί Μέγηζηνλ, δειαδή Η Αλδξεία είλαη Πνιύ Μεγάιε Δύλακε, πεξηιακβάλεηαη ζηε θξάζε κε ηελ νπνία ν Δηνκήδεο επηηίκεζε ηνλ Αγακέκλνλα, ν νπνίνο ζε κηα ζηηγκή ιηπνςπρίαο, πνπ ήηαλ απνηέιεζκα ησλ αηπρηώλ ησλ Ειιήλσλ, πξόηεηλε λα εγθαηαιείςνπλ ηηο πξνζπάζεηέο ηνπο γηα ηελ άισζε ηεο Τξνίαο θαη λα επηζηξέςνπλ ζηελ Ειιάδα. Η παξάζηαζε ηνπ εκβιήκαηνο είλαη από ηε κπζνινγία καο. Παξηζηάλεη ηνλ Θεζέα, πνπ ζε ειηθία 16 εηώλ ζεθώλεη ηνλ πειώξην βξάρν θαη παίξλεη ην μίθνο θαη ηα ρξπζά ζαλδάιηα πνπ έρεη ηνπνζεηήζεη εθεί ν παηέξαο ηνπ, επηζπκώληαο λα ηα πάξεη ν γηνο ηνπ όηαλ γελλεζεί, κεγαιώζεη θαη κπνξέζεη λα κεηαθηλήζεη κόλνο ηνπ ηνλ βξάρν. Σπκβνιίδεη ηελ ηθαλόηεηα ηεο ΑΣΔΥΣ λα αλαιάβεη ηελ επζύλε θαη κε ηε ρξεζηκνπνίεζε όισλ ησλ δηαζέζηκσλ κέζσλ λα εθπιεξώζεη επηηπρώο ηελ απνζηνιή ηεο.

5 ΤΝΟΠΣΗΚΖ ΗΣΟΡΗΑ ΣΖ Μέρξη ην έηνο 1955 ππήξρε ζηελ πεξηνρή ηεο πξσηεύνπζαο ην Φξνπξαξρείν Αζελώλ - Πεηξαηώο, Μνλάδα Αλεμάξηεηε, πνπ ππαγόηαλ ζηελ Αλσηέξα ηξαηησηηθή Γηνίθεζε Αηηηθήο θαη Νήζσλ (ΑΓΑΝ). Σνλ Μάην ηνπ 1955 ην Φξνπξαξρείν Αζελώλ - Πεηξαηώο δηαιύεηαη θαη ζπγθξνηείηαη Γηνίθεζε κε ηίηιν ηξαηησηηθή Γηνίθεζε Αζελώλ (ΓΑ) ζηελ νπνία ππήρζε θαη ην Φξνπξαξρείν Αζελώλ - Πεηξαηώο. Σν 1975 ζπγθξνηείηαη ζην ρώξν ηνπ Λεθαλνπεδίνπ Αηηηθήο ε Γηνίθεζε Βάζεο πληήξεζεο (ΓΒ) ε νπνία αλέιαβε ηελ επζύλε ηεο Γηνηθεηηθήο Μέξηκλαο, από ηελ ηόηε ΓΑ. Σνλ Απξίιην ηνπ 1979 ζπγθξνηείηαη ε ηξαηησηηθή Γηνίθεζε Δζσηεξηθνύ (ΓΔ) κε ηελ νπνία ζπγρσλεύεηαη θαη ε Γηνίθεζε Βάζεο πληήξεζεο (ΓΒ). Ο παξαπάλσ ηίηινο αιιάδεη ηνλ Αύγνπζην ηνπ ίδηνπ έηνπο, ζε ηξαηησηηθή Γηνίθεζε Αζελώλ (ΓΑ). Ζ ΓΑ κε ηελ λέα ηεο δνκή σο κείδσλ ζρεκαηηζκόο επηπέδνπ ώκαηνο ηξαηνύ θαη αθνύ αλέιαβε θαη όιε ηε ρεξζαία Εώλε Δπζύλεο ηεο ΑΓΔΝ, ιεηηνύξγεζε ζηελ παξνύζα ζέζε (Γνπδή) από ην Ννέκβξην ηνπ 1979 κέρξη ηνλ Απξίιην ηνπ Από 1 Μαΐνπ 2004 κεηνλνκάζζεθε ζε, ζην πιαίζην ηεο αλαδηνξγάλσζεο ηνπ.ξ θαη από 1 Ηαλ 2005, ιεηηνπξγεί κε ηε λέα ηεο κνξθή. Με ην όλνκα Γουδή ην νπνίν κέρξη ζρεηηθά πξόζθαηα (2006) γξαθόηαλ Γνπδί, θέξεηαη πεξηνρή βνξεηναλαηνιηθά ηνπ θέληξνπ ηεο Αζήλαο πνπ απνηειεί θαη ηζηνξηθή ζπλνηθία. Γηνηθεηηθά κνηξάδεηαη ζηνπο Γήκνπο Αζελαίσλ θαη Εσγξάθνπ. Σν άιινηε απνθαινύκελν "πεδίνλ ηνπ Γνπδή", ή "πεδίνλ Γνπδή" ρξεζηκνπνηνύηαλ σο πεδίν αζθήζεσλ ησλ ζηξαηησηώλ θαη ε επ' απηνύ κηθξή εθθιεζία ηνπ Αγίνπ Θσκά ήηαλ ηόπνο κηθξώλ εθδξνκώλ ησλ θαηνίθσλ ηεο παιηάο Αζήλαο. ' απηή ηελ πεξηνρή πξσηνιεηηνύξγεζε επίζεο θαη ην πξώην ειιεληθό ζθνπεπηήξην θαινύκελν ζθνπεπηήξην Αζελώλ, πνπ αξγόηεξα κεηαθέξζεθε ζηελ Καιιηζέα γηα λα κεηαηξαπεί από ηνπο Ηηαινύο (ζηε δηάξθεηα ηεο θαηνρήο ) ζε θπιαθή. Δπίζεο ζηελ ίδηα πεξηνρή ε Βαζίιηζζα νθία ίδξπζε ην Ννζνθνκείν Παίδσλ, ζήκεξα Αγία Σοφία, θαη βξαδύηεξα ην 1927 άξρηζαλ λα αλεγείξνληαη ηα κεγάια εξγαζηήξηα θαη παξαξηήκαηα ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Αζελώλ θαη εηδηθόηεξα ηεο Ηαηξηθήο ρνιήο. Έλα ζεκαληηθό κέξνο ηεο έθηαζεο ηεο πεξηνρήο θαηαιάκβαλε ην ηόηε θζηζηαηξείν Σωτηρία, ζήκεξα γλσζηό σο λνζνθνκείν ζώξαθνο.

6 Ζ έδξα ηεο ζηελ Δηξήλε θαη ζηνλ Πόιεκν είλαη ζηελ ΑΘΖΝΑ, ζηελ παξνύζα ζέζε. ΣΡΑΣΟΠΕΔΟ ΖΟΡΜΠΑ Κ. ΠΤΛΗ ΑΣΔΥΣ

7 ΥΑΡΣΖ ΤΓΚΟΗΝΧΝΗΑΚΟΤ ΓΗΚΣΤΟΤ ΑΘΖΝΧΝ

8 ΗΣΟΡΗΚΑ ΚΑΗ ΠΟΛΗΣΗΣΗΚΑ ΑΞΗΟΘΔΑΣΑ Γεληθή Απνςε ηεο Αζήλαο Ζ Αζήλα πνπ έγηλε πξσηεύνπζα ηεο Διιάδνο ην 1834, κεηά από ην Ναύπιην θαη ηελ Αίγηλα, βξίζθεηαη ζην ιεθαλνπέδην ηεο Αηηηθήο θαη πεξηβάιιεηαη από ηα Βόξεηα δπηηθά από ην βνπλό Αηγάιεσ, ηα βνπλά ηεο Πάξλεζαο θαη ηεο Πεληέιεο πξνο ηα βόξεηα, βνξεηναλαηνιηθά θαη ην βνπλό ηνπ Τκεηηνύ ζηα λνηηναλαηνιηθά. Ο αξσληθόο θόιπνο ηειηθά πεξηβάιιεη αλαηνιηθά ηηο αθηέο ηεο Αζήλαο θαη ηεο Αηηηθήο. Αλ θνηηάμνπκε ζε έλα ράξηε ηεο Διιάδαο ε Αζήλα βξίζθεηαη ζρεδόλ ζηε κέζε ηεο επεηξσηηθήο Διιάδαο αλάκεζα ζηηο πεξηθέξεηεο ηεο ηεξεάο Διιάδαο ζηα βόξεηα θαη ηελ Πεινπόλλεζν ζηα λόηηα. Γπηηθά ηεο ρεξζνλήζνπ ηεο Αηηηθήο είλαη ην λεζί ηεο Δύβνηαο θαη πεξαηηέξσ πξνο αλαηνιάο ην Αηγαίν Πέιαγνο κε ηα παλέκνξθα ειιεληθά λεζηά. Από ηόηε κεηακνξθώζεθε ε Αζήλα ζηε πόιε πνπ γλσξίδνπκε ζήκεξα, κηα ζεκαληηθή επξσπατθή πξσηεύνπζα πνπ θηινμέλεζε ηνπο Οιπκπηαθνύο Αγώλεο ηνπ 2004 κε κεγάιε επηηπρία. Ζ ππνδνκή ηεο Αζήλαο έρεη αλαπηπρζεί πνιύ γξήγνξα κέζα ζηα ηειεπηαία 10 ρξόληα κε λέεο ιεσθόξνπο, έλα λέν αεξνδξόκην, λέεο γξακκέο Μεηξό, κηα λέα γξακκή ηξακ, ηε λέα ζηδεξνδξνκηθή γξακκή ηνπ Πξναζηηαθνύ, ηελ Αηηηθή νδό, ηεξάζηηα εκπνξηθά θέληξα, γήπεδα θαη αζιεηηθά θέληξα θαη ην ιηκάλη ηεο Πεηξαηά έρεη εμειηρζεί ζε έλα από ηα ζεκαληηθόηεξα ιηκάληα ηεο Μεζνγείνπ. Λόγσ απηήο ηεο λέαο ππνδνκήο θαη ηε γξήγνξε πξόζβαζε κε ηξέλν, Μεηξό θαη απηνθίλεην έλα είδνο απναζηηθνπνίεζεο έρεη αξρίζεη ζηελ Αζήλα θαζώο πνιινί Αζελαίνη πξνηηκνύλ λα δνπλ εθηόο ηνπ θέληξνπ ηεο πόιεο ζε πξνάζηηα θαη πεξηνρέο πνπ πξηλ από κεξηθά ρξόληα ήηαλ ηνπξηζηηθά ζέξεηξα. Δίλαη κία από ηηο αξραηόηεξεο πόιεηο ηνπ θόζκνπ, θαη πεξπαηώληαο κέζα από ηελ αξραία Αγνξά ή ζηελ Αθξόπνιε, ζαο θάλεη λα ληώζεηε όηη πεξπαηάηε ζε έλα ηεξό θαη πνιύ ζεκαληηθό ηόπν.

9 Έγηλε ε πξσηεύνπζα ηεο Διιάδαο ην 1834 θπξίσο γηα ηε ζέζε ηεο θαη ηελ ηζηνξηθή ζεκαζία. Ζ Αζήλα αλαθέξεηαη ζπρλά ζηελ ειιεληθή κπζνινγία. Οη αξραίνη Αζελαίνη πίζηεπαλ όηη πξνήιζαλ από ηελ Αηηηθή θαη δελ ήηαλ κεηαλάζηεο. Γηα ηνλ ζθνπό απηό, αλέθεξαλ όηη ν πξώηνο ηνπο βαζηιηάο, ν Κέθξνπαο, ήηαλ ν άλζξσπνο-θίδη πνπ γελλήζεθε από ηε γε. Ήηαλ ν κπζνινγηθόο δηθαζηήο ηνπ αγώλα ηεο ζεάο Αζελά κε ηνλ ζεό ηεο ζάιαζζαο Πνζεηδώλα γηα ην πνηνο ζα γίλεη ν πξνζηάηεο ηεο πόιεο, έλαλ αγώλα πνπ ηειηθά θέξδηζε ε Αζελά δίλνληαο έηζη ην όλνκα ηεο ζηελ πόιε. Σν κεγαιύηεξν αξραίν κλεκείν ηεο Αζήλαο είλαη θπζηθά ε Αθξόπνιε. Πάλσ από ηνλ ηεξό βξάρν, κπνξείηε λα ληώζεηε ζρεδόλ ην κεγαιείν ηεο αξραίαο Διιάδαο. ΗΣΟΡΗΚΑ ΚΑΗ ΠΟΛΗΣΗΣΗΚΑ ΑΞΗΟΘΔΑΣΑ Παξζελώλ Γεληθή Απνςε ηεο Αθξόπνιεο Άιινη ελδηαθέξνληεο αξραηνινγηθνί ρώξνη είλαη ε αξραία αγνξά, κε ην λαό ηνπ Ζθαίζηνπ αθόκε ζε πνιύ θαιή θαηάζηαζε, όπσο επίζεο θαη ν λαόο ηνπ Γία θαη ε αςίδα ηνπ Αλδξηαλνύ. ηελ Αζήλα ζα βξνύκε ηα θπξηόηεξα κνπζεία ηεο Διιάδαο όπσο ην λέν κνπζείν ηεο Αθξόπνιεο, ην Δζληθό Αξραηνινγηθό Μνπζείν, ην Λανγξαθηθό Μνπζείν, ην Μνπζείν Κεξακηθνύ, ην Βπδαληηλό Μνπζείν, ην Μνπζείν Μνπζηθήο, ην Πνιεκηθό Μνπζείν, ην Μνπζείν Μπελάθε, θιπ. Γεληθά, ππάξρνπλ πεξίπνπ 50 κνπζεία ζηελ Αζήλα.

10 Νέν Μνπζείν Αθξόπνιεο ηελ Πιαηεία πληάγκαηνο κπνξείηε λα επηζθεθζείηε ην κλεκείν ηνπ Άγλσζηνπ ηξαηηώηε. Δδώ κπνξείηε λα δείηε ηνπο Δπδώλνπο ηεο πξνεδξηθήο θξνπξάο θαη εάλ είζηε ηπρεξνί, ζα δείηε ηελ αξγή θαη πνιύπινθε αιιαγή ηεο θξνπξάο κπξνζηά από ην κλεκείν ηνπ Αγλώζηνπ ηξαηηώηε. Δζληθό Αξραηνινγηθό Μνπζείν Σν Διιεληθό Κνηλνβνύιην θαη ην Μλεκείν Αγλώζηνπ ηξαηηώηε ΗΣΟΡΗΚΑ ΚΑΗ ΠΟΛΗΣΗΣΗΚΑ ΑΞΗΟΘΔΑΣΑ Σν Μέγαξν Μνπζηθήο, έρεη πνιιέο ππέξνρεο παξαζηάζεηο θαη ην θαινθαίξη γίλνληαη πνιιέο παξαζηάζεηο θαη ζπλαπιίεο ζην ζέαηξν Ζξώνπ ηνπ Αηηηθνύ θάησ από ηελ Αθξόπνιε, ζην Λπθαβεηηό θαη αιινύ. Β. ΑΣΣΗΚΖ Πέξα από ηελ Αθξόπνιε ζην θέληξν ηεο Αζήλαο, ε Αηηηθή είλαη ζπαξκέλε κε πνιινύο ρώξνπο αξραηνινγηθνύ ελδηαθέξνληνο όπσο:σν νύλην κε ην Ναό ηνπ Πνζεηδώλα ζην λόηην άθξν ηεο Αηηηθήο. ύκθσλα κε ηελ κπζνινγία ν βαζηιηάο ηεο Αζήλαο Αηγαίαο,απηνθηόλεζε πέθηνληαο ζηε ζάιαζζα όηαλ είδε ηα καύξα παληά ζην πινίν πνπ έξρνληαλ από ηελ Κξήηε, λνκίδνληαο όηη νγηόο ηνπ Θεζέαο είρε ζθνησζεί ζηελ Μάρεκε ην κπζηθό ηέξαο ηνλ Μηλώηαπξν. Ο λαόο ηνπ Πνζεηδώλα Ζ Βξαπξώλα κε ην λαό ηεο Βξαπξσλίαο Αξηέκηδνο θαη ην νκώλπκν αξραηνινγηθό κνπζείν. Βξίζθεηαη 16 ρηιηόκεηξα λόηηα ηνπ ΚΑΑΤ, ζε κηα πεξηνρή όπνπ ιαηξεύνληαλ ηδηαίηεξα ε ζεά Αξηεκηο θαη αθόκα θαη ζήκεξα ην παξαζεξηζηηθό θέληξν Λνύηζα έρεη ην όλνκα ηεο αξραίαο ζεάο Ο λαόο ηεο Βξαπξσλίαο Αξηέκηδνο Σν επίγξακκα ην ηκσλίδε Ο Σύκβνο ησλ Μαξαζσλνκάρσλ

11 Ο Αξραηνινγηθόο ρώξνο ηνπ Μαξαζώλα. 10 ρηιηόκεηξα βόξεηα ηνπ ΚΑΑΤ ππάξρεη ε πόιε ηνπ Μαξαζώλα. ηελ πεξηνρή όπνπ δηεμήρζε ε νκώλπκε κάρε κεηαμύ ησλ Αζελαίσλ ππό ηνλ Μηιηηάδε θαη Πεξζώλ ππό ηνπο Γάηη θαη Αξηαθέξλε, ππάξρεη ν Σύκβνο ησλ Μαξαζσλνκάρσλ κε ηελ επηηύκβηα ζηήιε θαη ην επίγξακκα ηνπ ηκσλίδε «Διιήλσλ πξνκαρνύληεο Αζελαίνη Μαξαζώλη, ρξπζνθόξσλ Μήδσλ εζηώξεζαλ δύλακηλ». Δπίζεο ππάξρεη ν Σύκβνο ησλ Πιαηαηέσλ θαη ην Μνπζείν ηεο Μάρεο ηνπ Μαξαζώλα κε επξήκαηα από ηελ ηζηνξηθή κάρε ηνπ 480 Πρ ΗΣΟΡΗΚΑ ΚΑΗ ΠΟΛΗΣΗΣΗΚΑ ΑΞΗΟΘΔΑΣΑ ηνλ Μαξαζώλα ππάξρεη ε αθεηεξία ηνπ Ηζηνξηθνύ Μαξαζσλίνπ δξόκνπ πνπ πξαγκαηνπνηείηαη ζε αλάκλεζε ηνπ Μαξαζσλνδξόκνπ Φεηδηππίδε πνπ κεηέθεξε ζηελ Αζήλα ην άγγεικα ηεο λίθεο. Ρακλνύο: 10 ρηιηόκεηξα ΒΑ ηνπ Μαξαζώλα ππάξρεη ε αξραία πόιε ην Ρακλνύληα, ελόο από ηνπο 10 Αηηηθνύο δήκνπο ηεο αξραηόηεηαο. ηελ πόιε ειαηξεύεην ε ζεά ηεο δηθαηνζύλεο Νέκεζηο θαη ν Ακθηάξανο γηόο ηνπ Αζθιεπηνύ. Σν όλνκά ηεο ην νθείιεη ζην θπηό Ράκλνο πνπ αθζνλεί ζηελ πεξηνρή. Ζ Μνλή Οζίνπ Δθξαίκ βξίζθεηαη πάλσ από ηε Νέα Μάθξε θαη είλαη γπλαηθείν κνλαζηήξη. ηε κνλή ππάξρεη αλαιινίσην ην ιείςαλν ηνπ νζίνπ θαη ιέγεηαη όηη είλαη ζαπκαηνπξγό, εηδηθώηεξα ζε πεξηπηώζεηο γπλαηθώλ πνπ αδπλαηνύζαλ λα ηεθλνπνηήζνπλ θαη ζε εθβνιή δαηκνλίσλ. Ο Όζηνο Δθξαίκ ήηαλ αξκαησιόο θαη ζαλαηώζεθε βαζαληζηηθά από ηνπο Σνύξθνπο ζηελ πεξηνρή πνπ βξίζθεηαη ζήκεξα ε κνλή επεηδή αξλήζεθε λα αξλεζεί ηε Υξηζηηαληθή πίζηε θαη λα αζπαζζεί ην Μνπζνπικαληζκό. Ο λαόο ηεο Νέκεζεο ζην Ρακλνύληα Ζ Μνλή Οζίνπ Δθξαίκ Σν Ακθηαξάεηνλ είλαη αξραίν ηεξό αθηεξσκέλν ζηνλ γηό ηνπ Αζθιεπηνύ Ακθηάξαν ν νπνίνο ήηαλ από ηνπ κεγαιύηεξνπο ηαηξνύο ηεο αξραηόηεηνο θαη βξίζθεηαη ζηνλ Κάιακν 35 ρηιηόκεηξα βόξεηα ηεο Αζήλαο. ηνλ αξραηνινγηθό ρώξν ππάξρνπλ Αλδξηθά θαη γπλαηθεία ινπηξά, ζεξαπεπηήξην, ν λαόο ηνπ Ακθηάξανπ, ε ζηνά θαη ην ζέαηξν. Ο Αξραηνινγηθόο ρώξνο ηνπ Ακθηαξάεηνπ

12 Ζ Διεπζίλα 30 ρηιηόκεηξα δπηηθά ηεο Αζήλαο ήηαλ αξραίν ιαηξεπηηθό θέληξν ηεο ζεάο Γήκεηξαο θαη κηα από ηηο 5 ηεξέο πόιεηο ηεο αξραίαο Διιάδαο. Ηδξύζεθε από ηνλ Δύκνιπν γελάξρε ηεο νηθνγέλεηαο ησλ Δπκνι-πηδώλ, ηεξέσλ ηεο Γήκεηξαο. Ζηαλ έδξα ησλ Διεπζηλίσλ κπζηεξίσλ. Ο Δύκνιπνο ε Γήκεηξα θαη ε Πεξζεθόλε ΗΣΟΡΗΚΑ ΚΑΗ ΠΟΛΗΣΗΣΗΚΑ ΑΞΗΟΘΔΑΣΑ Σν ηειεζηήξην από ηα κεγαιύηεξα ηεο αξραηόηεηαο, ελώ από ηνλ αξραηνινγηθό ρώξν ηεο Διεπζίλαο μεθηλνύζε ε πνκπή ησλ Παλαζελαίσλ. ηνλ ρώξν ππάξρεη ην ηειεζηήξην, ν λαόο ηεο Γήκεηξαο θαη ην Μνπζείν. Μνλή Καηζαξηαλήο ηελ Αηηηθή ππάξρνπλ επίζεο αμηόινγνη ρώξνη πνπ αμίδεη λα επηζθεθζεί θαλείο, όπσο ε Μνλή Καηζαξηαλήο ζηελ δπηηθή πιαγηά ηνπ Τκεηηνύ κε θαηαπιεθηηθή ζέα ηεο πόιεο ησλ Αζελώλ, ε Μνλή Γαθλίνπ ζην νκώλπκν πξνάζηην, νη Οιπκπηαθέο εγθαηαζηάζεηο ζηελ Καινγξέδα, ην Καιιηκάξκαξν ζηάδην όπνπ δηεμήρζεζαλ νη πξώηνη ζύγρξνλνη νιπκπηαθνί αγώλεο ην 1896 θαη απνηειεί ηεξκαηηζκό ηνπ θιαζζηθνύ Μαξαζσλίνπ δξόκνπ θαη από όπνπ παξαδίδεηαη θάζε 4 ρξόληα ε Οιπκπηαθή Φιόγα ζηελ πόιε πνπ ζα ηειέζεη ηνπο Οιπκπηαθνύο Αγώλεο. Γ. ΔΚΣΟ ΑΣΣΗΚΖ Σν θαιιηκάξκαξν ζηάδην Δπεηδή Διιάδα δελ είλαη κόλν ε Αζήλα, ζηνπο λνκνύο γύξσ από ηελ Αηηηθή έρνπκε πιήζνο ζεκαληηθώλ αξραηνινγηθώλ ρώξσλ όπσο: Ζ Γήινο κηα από ηηο 5 ηεξέο πόιεηο θαη κεγάιν ιαηξεπηηθό θέληξν ηεο αξραηόηεηαο αθηεξσκέλν ζηνλ Απόιισλα θαη ηελ Αξηεκε πνύ γελλήζεθαλ εθεί ζύκθσλα κε ηε κπζνινγία. Σν λεζί βξίζθεηαη θνληά ζηε Μύθνλν θαη είλαη θαηάζπαξην από αξραηόηεηεο. Ο Γξόκνο κε ηα ιηνληάξηα ζηε Γήιν Ο Ναόο ηεο Αθαίαο Αζελάο

13 Ο λαόο ηεο Αθαίαο Αζελάο ζηελ Αίγηλα. Βξίζθεηαη πάλσ από ην ηνπξηζηηθό ζέξεηξν ηεο Αγίαο Μαξίλαο θαη είλαη ν πιένλ θαινδηαηεξεκέλνο αξραίνο λαόο. ρεκαηίδεη καδί κε ην λαό ηνπ Πνζεηδώλα ζην νύλην θαη ηνλ Παξζελώλα ηζνζθειέο ηξίγσλν θαηαδεηθλύνληαο έηζη ηηο γεσκεηξηθέο θαη ηνπνγξαθηθέο γλώζεηο ησλ αξραίσλ Διιήλσλ Ο Ναόο ηνπ Απόιισλα ζηελ Κόξηλζν Ζ αξραία Κόξηλζνο θεκηζκέλε ζηελ αξραηόηεηα γηα ηνλ πινύην ηεο θαη ηελ πνιπηειή δσή ησλ θαηνίθσλ ηεο. ηελ πεξηνρή πέξα από ηα εξείπηα ηεο αξραίαο πόιε ΗΣΟΡΗΚΑ ΚΑΗ ΠΟΛΗΣΗΣΗΚΑ ΑΞΗΟΘΔΑΣΑ ζώδνληαη ηκήκαηα ηεο αξραίαο Γηόιθνπ πνπ ππήξμε έξγν ηνπ Πεξίαλδξνπ θαη ήηαλ ν πξόδξνκνο ηεο ζεκεξηλήο δηώξπγαο. πλέδεε ην αξραίν ιηκάλη ησλ Κεγρξεώλ ζην αξσληθό θόιπν κε ην αληίζηνηρν ηνπ Λεραίνπ ζηνλ Κνξηλζηαθό. Ζηαλ έλαο ιηζόζηξσηνο ζηνλ νπνίν εθηλήην ε όιθνο πνπ ήηαλ κηα ηξνρήιαηε πιαηθόξκα πνπ ηελ ηξαβνύζαλ βόδηα θαη ζηελ νπνία θνξηώλνληαλ ηα πινία από ην έλα ιηκάλη θαη εθθνξηώλνληαλ ζην άιιν. Ζ Πύιε ησλ Λεόλησλ Ζ Γηώξπγα ηεο Κνξίλζνπ ην λνκό Αξγνιίδαο νη Μπθήλεο, ε πόιε ηνπ Αγακέκλνλα ηνπ ληθεηή ηνπ Σξσηθνύ πνιέκνπ, θεκηζκέλε γηα ηνλ πινύην θαη ηε δύλακή ηεο αιιά θαη γηα ηα δξάκαηα ηεο αξραηνειιεληθήο ηξαγσδίαο πνπ εθηπιίρζεθαλ ζηα αλάθηνξά ηεο. Παζίγλσζηα είλαη ηα ηείρε ηεο σο θπθιώπεηα ιόγσ ηνπ κεγέζνπο ησλ ιίζσλ ηνπο θαη ε πύιε ησλ ιεόλησλ θαζώο θαη ν ηάθνο ηνπ Αηξέα. ην κνπζείν ηεο ππάξρνπλ επξήκαηα θαηαπιεθηηθήο ηέρλεο. Τπάξρεη επίζεο ν αξραηνινγηθόο ρώξνο ηεο Δπηδαύξνπ κε ην Αζθιεπηείν θαη ην ζέαηξν κε ηε κνλαδηθή αθνπζηηθή ηνπ, όπνπ θάζε θαινθαίξη δίλνληαη παξαζηάζεηο αξραίαο ηξαγσδίαο Ο Ναόο ηνπ Απόιισλα ζηνπο Γειθνύο Σν ζέαηξν ηεο Δπηδαύξνπ

14 Μηα αθόκε από ηηο ηεξέο πόιεηο ηεο αξραίαο Διιάδαο βξίζθεηαη ζην λνκό Φσθίδαο ζηηο λόηηεο πιαγηέο ηνπ Παξλαζζνύ θνληά ζηελ Αξάρσβα (ζέξεηξν ρεηκεξηλνύ ηνπξηζκνύ) θαη ην ιηκάλη ηεο Ηηέαο. Οη Γειθνί. εκαληηθόηαηνο αξραηνινγηθόο ρώξνο αθηεξσκέλνο ζηνλ Απόιισλα θαη έδξα ηνπ πην θεκηζκέλνπ καληείνπ ηεο αξραηόηεηαο. ηνλ αξραηνινγηθό ρώξν ππάξρεη πιεζώξα αξραίσλ λαώλ θαη άιισλ θηηζκάησλ όπσο ην ζέαηξν, ην ζηάδην, ην γπκλάζην θαη ε ζόινο. Σν κνπζείν είλαη κηθξό γηα λα ζηεγάζεη ην πιήζνο ησλ επξεκάησλ. ην λνκό Ζιείαο ε Αξραία Οιπκπία. Σν θέληξν ιαηξείαο ηνπ Γηα θαη ηνπ Ζξαθιή πνπ ζεσξείηαη ν ηδξπηήο ησλ Οιπκπηαθώλ Αγώλσλ. Ζ Δίζνδνο από ηελ Ηεξή Αιηη ζην ηάδην ηεο Αξραίαο Οιπκπίαο ΗΣΟΡΗΚΑ ΚΑΗ ΠΟΛΗΣΗΣΗΚΑ ΑΞΗΟΘΔΑΣΑ Γίπια ζηνλ Αιθεηό πνηακό βξίζθεηαη ν Αξραηνινγηθόο ρώξνο πιήζνο θηηζκάησλ ιαηξείαο όπσο νη λανί ηνπ Γηα θαη ηεο Ζξαο, ε ηεξή Αιηηο, ν Κξόληνο ιόθνο αιιά θαη ην ηάδην. Από ηελ ηεξή Αιηη θάζε 4 ρξόληα αλάβεη κε ηηο αθηίλεο ηνπ ειίνπ (Απόιισλα) ε Οιπκπηαθή Φιόγα θαη παξαδίδεηαη από ηελ πξσζηέξηα ζηνλ πξώην ιακπαδηδξόκν γηα λα ηαμηδέςεη ζε όιν ηνλ θόζκν κέρξη ηελ πόιε πνπ δηνξγαλώλεη θάζε θνξά ηνπο Οιπκπηαθνύο αγώλεο. 1. ΓΕΝΙΚΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕ Α. ΗΣΟΡΗΚΟ ΚΔΝΣΡΟ Έλα δεκνθηιέο κέξνο γηα ςώληα ή γηα θαγεηό θαη πνηό είλαη ε Πιάθα, αθξηβώο θάησ από ηελ Αθξόπνιε. Θεσξείηαη αξθεηά ηνπξηζηηθό κέξνο, αιιά ην γεγνλόο είλαη όηη εδώ κπνξείηε λα πάξεηε κηα ηδέα ηεο παιηάο Αζήλαο, κε ρακειά θηίξηα θαη κηθξνύο δξόκνπο. ην Μνλαζηεξάθη ππάξρεη ην πεξίθεκν Γηνπζνπξνύκ, ην παδάξη κε παιαηνπσιεία θαη αιιά αληηθείκελα.

15 Σν Πιάθα Μνλαζηεξάθη ηζηνξηθό θέληξν ηεο Αζήλαο είλαη ε πην ζεκαληηθή πεξηνρή ηεο πόιεο γηα ηηο ρηιηάδεο ησλ ηνπξηζηώλ πνπ επηζθέπηνληαη ηελ ειιεληθή πξσηεύνπζα γηα λα ζαπκάζνπλ ην ιίθλν ηεο δεκνθξαηίαο,ηελ Αθξόπνιε, ηνλ Παξζελώλα, ηα κνπζεία ηα κλεκεία θαη ηα ζέαηξα, από ηελ έλδνμν παξειζόλ ηεο Αζήλαο. Ζ πεδνδξόκεζε ηνπ ηζηνξηθνύ θέληξνπ πνπ πεξηβάιιεηαη από ην ηξίγσλν κεηαμύ Πιάθαο, νδό Γηνλπζίνπ Αξενπαγίηνπ θαη Κεξακεηθόο πεξηιακβάλεη ζρεδόλ όια ηα ππέξνρα αμηνζέαηα ηεο Αζήλαο. Από ηελ νδό Γηνλπζίνπ Αξενπαγίηνπ κπνξεί θαλείο λα πάεη κε ηα πόδηα από ηελ πιαηεία πληάγκαηνο ή κε ην κεηξό ζην ζηαζκό ηεο Αθξόπνιεο, ιίγα κέηξα καθξηά είλαη ην Νέν Μνπζείν ηεο Αθξόπνιεο απέλαληη από ην Αξραίν Θέαηξν ηνπ Γηνλύζνπ, ιίγν παξαπάλσ είλαη ην Χδείν Ζξώδνπ ηνπ Αηηηθνύ θαη κεηά είλαη ν δξόκνο γηα ηελ Αθξόπνιε. Οη ιόθνη ηνπ Φηινπάππνπ θαη Πλύθαο είλαη θνληά ζηελ Αθξόπνιε, ε Αξραία Αγνξά κε ηε ζηνά ηνπ Αηηάινπ θαη ν λαόο ηνπ Ζθαίζηνπ (Θεζείν) βξίζθνληαη ζηελ βόξεηα πιεπξά ηεο Αθξόπνιεο. Οη παιαηόηεξεο γεηηνληέο ηεο Αζήλαο όπσο ε Πιάθα, ην Μνλαζηεξάθη θαη ηα Αλαθηώηηθα βξίζθνληαη ζηελ βόξεην δπηηθή θαη βόξεην αλαηνιηθή πιαγηά ηνπ ηεξνύ βξάρνπ. Σν ηζηνξηθό θέληξν ηεο Αζήλαο έρεη θαιό ζρεδηαζκό πνπ δίλεη ηελ επθαηξία ζηνλ επηζθέπηε λα δεη κέζα ζε ιίγεο ώξεο ηα πην ζεκαληηθά αμηνζέαηα ηεο Αζήλαο. ΗΣΟΡΗΚΑ ΚΑΗ ΠΟΛΗΣΗΣΗΚΑ ΑΞΗΟΘΔΑΣΑ Αιιά Αζήλα έρεη λα πξνζθέξεη πεξηζζόηεξα αμηνζέαηα όπσο κπνξνύκε λα δνύκε ζηελ παξάγξαθν ζρεηηθά κε ηα αμηνζέαηα ηεο Αζήλαο παξαθάησ. Ζ Πιάθα πνπ ζπρλά αλαθέξεηαη θαη ζαλ ε γεηηνληά ησλ Θεώλ, ζήκεξα είλαη έλα από ηα θπξηόηεξα αμηνζέαηα γηα ηνπο ηνπξίζηεο, εζηηαηόξηα, θαθεηέξηεο, θαηαζηήκαηα κε ζνπβελίξ κπνξείηε λα ηα βξείηε όια εδώ. ηα Αλαθηώηηθα είλαη κηα πεξηνρή πνπ πξέπεη λα δείηε θάησ από ηελ Αθξόπνιε θαη πάλσ από ηελ Πιάθα πξνο ηα αλαηνιηθά. Σα Αλαθηώηηθα είλαη ζαλ έλα κηθξό λεζί κέζα ζηελ Αζήλα, ρηίζηεο από ην κηθξό λεζί Αλάθε νηθνδόκεζαλ ηα παξαδνζηαθά ιεπθά ζπηηάθηα ηνπο εδώ πιέλνληαλ όηαλ ήξζαλ ζηελ Αζήλα γηα λα ρηίζνπλ ην Βαζηιηθό Παιάηη ζηελ επνρή ηνπ Οζσλα ηεο Βαπαξίαο πξώηνπ Βαζηιηά ηεο Διιάδαο. ήκεξα ην παιάηη είλαη ην Διιεληθό Κνηλνβνύιην. Αθξηβώο κπξνζηά από ην Κνηλνβνύιην βξίζθεηαη ε Πιαηεία πληάγκαηνο ζηελ πην θεληξηθή ζέζε ηεο Αζήλαο. Γίπια ζην Κνηλνβνύιην είλαη ν Δζληθόο Κήπνο θαη ην Εάππεην Μέγαξν. Γίπια ζην Εάππεην είλαη ν λαόο ηνπ Οιπκπίνπ Γηόο θαη ε πύιε ηνπ Αδξηαλνύ. Σν Παλαζελατθό ηάδην, όπνπ έγηλαλ νη πξώηνη Οιπκπηαθνί Αγώλεο βξίζθεηαη ιίγα ιεπηά κε ηα πόδηα κέζα από ηνλ Δζληθό Κήπν, είηε κέζσ ηνπ Εαππείνπ.

16 Σν Μνλαζηεξάθη είλαη κηα από ηηο πην αγαπεκέλεο πεξηνρέο γηα ηνπο Αζελαίνπο ρεηκώλα θαη θαινθαίξη. Αθόκα θαη κέζα ζην ρεηκώλα κε ηε παξακηθξή ιηαθάδα ηα ηξαπεδάθηα ηεο Αδξηαλνύ είλαη γεκάηα θόζκν. ην παδάξη, ην Γηνπζνπξνύκ όπσο ην έιεγαλ παιηά, θαη ζηελ Πιαηεία Αβεζζπλίαο ζα βξείηε παιαηνπσιεία κε αληίθεο θαη παιηά έπηπια, βηβιηνπσιεία κε παιηά βηβιία, θαηαζηήκαηα κε θηελά ξνύρα θαη ηνπξηζηηθά είδε. Λίγν παξαπέξα βξίζθεηαη ην Θεζείν κε πνιιά ηξαληέ κπαξάθηα θαη θαθεηέξηεο κε ζέα ηελ Αθξόπνιε. Ζ ζπλνηθία ηνπ Φπξξή ηα ηειεπηαία ρξόληα έρεη γίλεη ηεο κόδαο γηα λπθηεξηλέο εμνξκήζεηο κε πνιιά εζηηαηόξηα, θαθέ κπαξ θαη νπδεξί. Σν Κνισλάθη θξαηά πάληα ηελ παιηά ηνπ αίγιε κε ηηο θαθεηέξηεο γύξσ από ηελ νκώλπκε πιαηεία ηνπ, όπνπ νη δηάθνξνη επώλπκνη ηεο Αζήλαο πξνηηκνύλ ηδηαίηεξα. ην Κνισλάθη βξίζθεηαη θαη ην ηειεθεξίθ γηα Λπθαβεηηό έλα από ηα νξόζεκα ηεο Αζήλαο πνπ αμίδεη θαλείο λα πάεη θαη λα ζαπκάζεη ην Παλόξακα ηεο Αζήλαο από ςειά. Αμίδεη επίζεο λα επηζθεθζείηε ην Πιαλεηάξην ζην ίδξπκα Δπγελίδνπ ζηελ Λεσθόξν πγγξνύ 387, ην Μέγαξν Μνπζηθήο, ην Δζληθό Αζηεξνζθνπείν (Κέληξν Δπηζθεπηώλ ζηελ Πεληέιε), ην Γθάδη θαη ηνλ αξραηνινγηθό ρώξν ηνπ Κεξακηθνύ. Φπζηθά δελ κπνξείηε λα δείηε ηελ Αζήλα κέζα ζε κία ή δύν εκέξεο γηαηί ε Αζήλα έρεη πνιιά αμηνζέαηα θαη ζα ρξεηαζηεί ηνπιάρηζηνλ κία εβδνκάδα ή θαη πεξηζζόηεξν. Τπάξρνπλ πνιιά κνπζεία ζηελ Αζήλα, όπσο ην Δζληθό Αξραηνινγηθό Μνπζείν ηεο Αζήλαο έλα από ηα ζεκαληηθόηεξα κνπζεία ηνπ θόζκνπ, ηα εθζεζηαθά θέληξα, εκπνξηθά θέληξα, ζέαηξα θαη αίζνπζεο ζπλαπιηώλ θαη θπζηθά κηα πεξίθεκε λπρηεξηλή δσή ηζνδύλακε κε ηελ λπρηεξηλή δσή ηνπ Παξηζηνύ θαη ηνπ Λνλδίλνπ. Β. ΑΡΥΗΣΔΚΣΟΝΗΚΖ Ζ Αζήλα έρεη πνιιά λενθιαζηθά θηίξηα όπσο ε Αθαδεκία Αζελώλ, ε Δζληθή Βηβιηνζήθε, ην Ηζηνξηθό Μνπζείν, ην Αξραηνινγηθό κνπζείν θαη πνιιά άιια θπξίσο ζε δξόκνπο ηεο Παλεπηζηεκίνπ, ηαδίνπ, Αζελάο, Παηεζίσλ, γύξσ από ηελ πιαηεία Οκνλνίαο θαη ζηελ πεξηνρή ηεο Πιάθαο, όπνπ βξίζθεηαη θαη ην πξώην Παλεπηζηήκην ηεο Αζήλαο θαη πνιιά λενθιαζηθά ζπίηηα. ΗΣΟΡΗΚΑ ΚΑΗ ΠΟΛΗΣΗΣΗΚΑ ΑΞΗΟΘΔΑΣΑ Γ. ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΔ Ζ Αζήλα έρεη κηα κεγάιε πνηθηιία από πξάγκαηα πνπ κπνξείηε λα θάλεηε. Γηα παξάδεηγκα, εδώ έρεηε όια ηα αμηνζέαηα θαη ηα κνπζεία, ηα ζέαηξα θαη ηα θέληξα δηαζθέδαζεο. Τπάξρνπλ πνιιέο θηλεκαηνγξαθηθέο αίζνπζεο, κηα κεγάιε λπρηεξηλή δσή, παδάξηα, ζνύπεξ κνληέξλα θαηαζηήκαηα κόδαο θαη εκπνξηθά θέληξα. Πεγαίλεηε κέρξη ην ιόθν ηνπ Λπθαβεηηνύ γηα κηα ππέξνρε ζέα. Μπνξείηε λα πάηε ζηελ Αζελατθή Ρηβηέξα από ην Παιαηό Φάιεξν κέρξη ην Καιακάθη, Αιηκν, Γιπθάδα, Βνπιηαγκέλε θαη ζηε Βάξθηδα γηα ήιην θαη ζάιαζζα. Μπνξείηε λα επηζθεθηείηε θαη ηνλ Δζληθό Κήπν πνπ βξίζθεηαη δίπια από ην Κνηλνβνύιην ζηελ πιαηεία πληάγκαηνο. Γ. ΠΑΡΑΛΗΔ

17 Τπάξρνπλ πνιιέο παξαιίεο ζηελ Αζήλα, νη πην δεκνθηιείο από απηέο είλαη ζηε Γιπθάδα, Βνπιηαγκέλε, Βάξθηδα, Νέα Μάθξε, Καβνύξη θαη Αιηκν. Οη πεξηζζόηεξεο από ηηο παξαιίεο ηεο Αζήλαο είλαη νξγαλσκέλεο ππό ηελ επνπηεία ηνπ ΔΟΣ θαη ζα πξέπεη λα θαηαβάιιεηε έλα Παξαιία Λνύηζαο κηθξό ηέινο εηζόδνπ ζε απηέο γηα λα δηαηεξνύληαη θαζαξέο, δεδνκέλνπ όηη έρνπλ εθαηνκκύξηα επηζθέπηεο θάζε θαινθαίξη. Τπάξρνπλ πνιιέο παξαιίεο ζηελ Αζήλα θαη γεληθά ζηε ρεξζόλεζν ηεο Αηηηθήο. Όιεο νη παξαιίεο ηεο Αζήλαο είλαη θαιά νξγαλσκέλεο. Οη δεκνθηιέζηεξεο είλαη νη παξαιίεο ζηελ Βνπιηαγκέλε, Βάξθηδα, Καβνύξη, Γιπθάδα θαη Αιίκνπ πνπ είλαη ε πιεζηέζηεξε ζην θέληξν ηεο Αζήλαο. Όιεο απηέο νη παξαιίεο είλαη θαηά κήθνο ηεο αθηήο ζηα λόηηα πξνάζηηα ησλ Αζελώλ θαη κπνξείηε λα πάηε κε ην ηξακ (κέρξη Βνύια) ή κε ην ιεσθνξείν. ηελ αλαηνιηθή αθηή ηεο Αηηηθήο ππάξρνπλ πνιιά ζαιάζζηα ζέξεηξα πνιύ δεκνθηιή κεηαμύ ησλ Αζελαίσλ κε σξαίεο παξαιίεο, γηα λα αλαθέξνπκε κεξηθά, Μαξαζώλαο, Ραθήλα, Νέα Μάθξε, Άγηνο Αλδξέαο, Πόξην Ράθηε, Λνύηζα θαη νύλην ζην λνηηόηεξν ηκήκα ηεο Αηηηθήο. ΗΣΟΡΗΚΑ ΚΑΗ ΠΟΛΗΣΗΣΗΚΑ ΑΞΗΟΘΔΑΣΑ Δ. ΝΤΥΣΔΡΗΝΖ ΕΧΖ ΚΑΗ ΓΗΑΚΔΓΑΖ Θέαηξα, Μπνπδνύθηα, κεγάιεο πίζηεο κε ηα πην δηάζεκα νλόκαηα ηνπ ειιεληθνύ ηξαγνπδηνύ, κπαξ, κπνπάη θαη δηάθνξεο ζθελέο είλαη όια εδώ. Τπάξρνπλ ζηέθηα δηαζθέδαζεο ζε όιε ηελ Αζήλα, αιιά νη πην πνιπζύρλαζηεο πεξηνρέο είλαη ε πεξηνρέο γύξσ από ην Κνισλάθη, ε παξαιηαθή θαη ε Γιπθάδα. ρεδόλ ζε θάζε ηεηξάγσλν ζε όιεο ηα Αζελατθά πξνάζηηα ππάξρνπλ θαθεηέξηεο θαη κπαξ πνπ πνιιά θαηά ηε δηάξθεηα ηεο λύρηαο γίλνληαη κπαξ κε κνπζηθή κε επαγγεικαηίεο DJ. Σ. ΦΑΓΖΣΟ ΚΑΗ ΔΣΗΑΣΟΡΗΑ

18 Αθξηβώο όπσο ηα κπαξ, εζηηαηόξηα θαη ηαβέξλεο βξίζθνληαη παληνύ ζηελ Αζήλα. Ζ πεξηνρή ηεο Πιάθαο είλαη ίζσο ε πην γξαθηθή, αιιά θαη ε πεξηνρή πνπ δέρεηαη ηνπο πεξηζζόηεξνπο ηνπξίζηεο. Ζ πεξηνρή ηνπ Φπξξή δελ απέρεη πνιύ από ην Μνλαζηεξάθη κε πνιιά όκνξθα καγαδηά, θαγάδηθα, κεδεδνπσιεία θαη ηαβέξλεο κε δσληαλή κνπζηθή, κέξα θαη λύρηα. ηελ Αζήλα ζα βξείηε κία πιεζώξα από δηεζλή θαζηθνπληάδηθα θαη θαθέ όπσο ηα Διιεληθά Γθάηληεο, ηα Ακεξηθάληθα Μαθληόλαιληο, ηα Πίηζα Υαη, ηα ηαξκπαθο, θαη πνιιέο άιιεο δηάζεκεο αιπζίδεο θαγάδηθσλ, αιιά ην πην ραξαθηεξηζηηθό θαη εζληθό θαζη θνπλη ζηελ Διιάδα είλαη ην ζνπβιάθη. ε θάζε γσληά ηεο Αζήλαο ζα βξείηε ζνπβιαηδίδηθα, ηπξόπηηεο, ινπθνπκάδεο θαη πνιιά δαραξνπιαζηεία, θάζε είδνπο εζηηαηόξηα κε ηνπηθή, εζληθή θαη δηεζλή θνπδίλα. Φεζηαξηέο, ζνπβιαηδίδηθα, κπνπγάηζεο θαη ινπθνπκάδεο, θνληά θαη γύξσ από ηελ Οκόλνηα. Πηηζαξίεο, ηπξνπηηάδηθα, ρακπνπξγθεξο, νπδεξί θαη θαθεηέξηεο βξίζθνληαη παληνύ ζηελ Αζήλα. Σα ηειεπηαία ρξόληα γλσξίδνπλ άλνημε πνιιά Δζληθ Δζηηαηόξηα κε εμσηηθέο γεύζεηο από ηελ Κίλα, Ηλδία, Ηαπσλία, Σατιαλδή, Μεμηθό, Μέζε αλαηνιή θαη Σνπξθία. Πνιιέο δηεζλείο αιπζίδεο θαγεηνύ θαη θαθεηέξηεο έρνπλ ππνθαηαζηήκαηα ζε πνιιέο πεξηνρέο ηεο Αζήλαο. Κιαζηθέο ραζαπνηαβέξλεο ζα βξείηε ζηε Βάξε, Αζπξόππξγν, Μάληξα, Θξαθνκαθεδόλεο θαη Υαζηά θαη ςαξνηαβέξλεο ζηνλ Πεηξαηά. πγθνηλσλίεο: Σν λέν κεηξό ηεο Αζήλαο είλαη έλαο εμαηξεηηθόο ηξόπνο γηα πάηε ζηα πεξηζζόηεξα κέξε ηεο Αζήλαο. Ζ Γξακκή Λεσθνξείνπ 400 είλαη ν θαιύηεξνο ηξόπνο γηα λα δείηε όια ηα αμηνζέαηα ηεο Αζήλαο. Τπάξρνπλ επίζεο ηα αζηηθά ιεσθνξεία, ηξακ θαη ηξόιετ, πνπ είλαη αξθεηά απνηειεζκαηηθά γηα ηηο κεηαθηλήζεηο ζηελ πξσηεύνπζα. Ο Πξναζηηαθόο επίζεο ζπλδέεη ηελ Αζήλα θαη ηνλ Πεηξαηά κε Κόξηλζν θαη Κηάην. Τπάξρνπλ πνιιά ηαμί θαη εηαηξίεο ξαδηνηαμί. Γεδνκέλνπ όηη νη απνζηάζεηο από ηα πεξηζζόηεξα από ηα θπξηόηεξα αμηνζέαηα ηεο Αζήλαο δελ είλαη καθξηά, ην πεξπάηεκα είλαη κηα θαιή ηδέα θαη έλαο θαιόο ηξόπνο λα γλσξίζεηε ηελ Αζήλα. ΟΑ ΡΟΤΦ

19 ΟΑ ΣΑΤΡΟΤ

20 ΟΑ ΠΑΓΚΡΑΣΗΟΤ

21 ΟΑ ΠΑΓΚΡΑΣΗΟΤ

22 ΟΜΤ ΥΑΨΓΑΡΗΟΤ ΟΑ ΑΝΧΣΑΣΧΝ ΚΖΦΗΗΑ

23 ΟΑ ΟΜΤ ΒΑΡΖ ΥΑΡΣΖ ΟΑ ΡΟΤΦ ΚΑΗ ΣΑΤΡΟΤ

24 ΥΑΡΣΖ ΟΑ ΠΑΓΚΡΑΣΗΟΤ

25 ΥΑΡΣΖ ΟΜΤ ΥΑΗΓΑΡΗΟΤ

26 ΥΑΡΣΖ ΟΑ ΑΝΧΣΑΣΧΝ ΚΖΦΗΗΑ

27 ΥΑΡΣΖ ΟΑ - ΟΜΤ ΒΑΡΖ

28 ΚΑΑΤ ΑΓΗΟΤ ΑΝΓΡΔΑ Σν ΚΑΑΤ Αγίνπ Αλδξέα βξίζθεηαη ζην ΒΑ ηκήκα ηνπ λνκνύ Αηηηθήο, ζην δήκν Νέαο Μάθξεο. Λεηηνπξγεί θαηά ηε ζεξηλή πεξίνδν κε ζθνπό ηνλ παξαζεξηζκό ηνπ ζηξαηησηηθνύ θαη πνιηηηθνύ πξνζσπηθνύ ηνπ ηξαηνύ Ξεξάο. Οη εγθαηαζηάζεηο ηνπ ΚΑΑΤ αλαθαηλίζηεθαλ ελ όςεη ησλ Οιπκπηαθώλ Αγώλσλ ηνπ 2004 γηα ηελ θηινμελία ησλ μέλσλ δεκνζηνγξαθηθώλ πξαθηνξείσλ. Ζ πεξίνδνο ιεηηνπξγίαο ηνπ ΚΑΑΤ είλαη από 25 Μαΐνπ έσο 08 Οθησβξίνπ θάζε έηνο ελώ θαηά ηε ρεηκεξηλή πεξίνδν δύλαηαη λα ιεηηνπξγήζεη από Παξαζθεπή έσο Κπξηαθή θάζε εβδνκάδα.

29 ην ΚΑΑΤ κπνξνύκε λα θζάζνπκε Α.. ΟΓΗΚΧ Από ηελ Αηηηθή Οδό κε θαηεύζπλζε γηα Μαξθόπνπιν, αθνινπζνύκε ηελ έμνδν πξνο Ραθήλα θαη αθνινύζσο κέζσ Λεσθόξνπ Μαξαζώλνο γηα Άγ. Αλδξέα, θαη κε ην ΚΣΔΛ από ην Πεδίν ηνπ Άξεσο. Β. ΗΓΖΡΟΓΡΟΜΗΚΧ Από ην ζηαζκό Αζελώλ (Λαξίζεο) κε ην πξναζηηαθό ζηδεξόδξνκν ή Μεηξό θαη θαηεύζπλζε πξνο Αεξνδξόκην, απνβίβαζε ζην ζηαζκό Παιιήλε θαη κεηεπηβίβαζε από ηε ιεσθόξν Μαξαζώλνο ζε ιεσθνξείν ηνπ ΚΣΔΛ Αηηηθήο (Αζήλα- Νέα Μάθξε) κε πξννξηζκό ηνλ Άγην Αλδξέα. ΥΑΡΣΔ ΑΣΗΚΔ ΤΓΚΟΗΝΧΝΗΔ - ΑΘΖΝΑ

30 ΥΑΡΣΔ

31 ΥΑΡΣΔ

32 ΚΑΣΑΣΑΖ ΤΜΒΔΒΛΖΜΔΝΧΝ ΗΑΣΡΧΝ ΜΔ ΣΟ ΤΔΘΑ

33 ΠΔΡΗΟΥΖ ΑΣΣΗΚΖ - ΠΔΗΡΑΗΧ Οη ζπκβεβιεκέλνη κε ην ΤΔΘΑ ηαηξνί θαη λνζειεπηηθά ηδξύκαηα ππάξρνπλ ζην ζπλεκκέλν CD θαη ζην site Πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο ζηελ ΓΤΒ/ΓΤΓ ζην ηειέθσλν ΥΡΖΗΜΑ ΣΖΛΔΦΧΝΑ Ακεζε Γξάζε (ΔΛΑ) 100 Γελ Αζη Γλζε Αηηηθήο (ΓΑΓΑ)

34 Γλζε Κξαηηθήο Αζθάιεηαο ΤΔΝ/Γλζε Αζθάιεηαο Ππξνζβεζηηθή Τπεξεζία 199 Διιεληθόο Οξγαληζκόο Σνπξηζκνύ (ΔΟΣ) Σνπξηζηηθή Αζηπλνκία 171 Σνπξηζηηθή Αζηπλνκία Αζελώλ Σνπξηζηηθή Αζηπλνκία (Γειθνί) Σνπξηζηηθή Αζηπλνκία (Κόξηλζνο) Σνπξηζηηθή Αζηπλνκία (Αξρ Οιπκπία) Σνπξηζηηθή Αζηπλνκία (Ναύπιην) Γλζε Μνπζείσλ Αθξόπνιε Δπίδαπξνο Μπθήλεο Γειθνί Δζληθό Αξραηνινγηθό Μνπζείν Αξραία Αγνξά Αζελώλ - Θεζείν ηήιεο Οιπκπίνπ Γηόο Δθνξία Αξραηνηήησλ ΓΝΑ ΚΑΑΤ ΚΑΑΤ/Ηαηξείν ΓΔ/ΓΔΝΓΖ /Ξέλεο Απνζηνιέο /ΑΔΔΑ ΓΤΒ/ΑΔΔΑ ΖΜΔΗΧΔΗ

35

ΓΗΟΗΚΖΖ ΤΠΟΣΖΡΗΞΖ ΒΑΔΧ

ΓΗΟΗΚΖΖ ΤΠΟΣΖΡΗΞΖ ΒΑΔΧ ΗΟΤΝΗΟ 2009 Αγαπητέ Κύριε α Συνάδελφε Με διαταγή του ΓΕΣ μετατίθεστε στην Διοίκηση Υποστήριξης Βάσεως. Η Υπηρεσία βρίσκεται τόσο στο πλευρό σας, όσο και της οικογενείας σας και θα προσπαθήσει να σας βοηθήσει

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1379/50 1. Όηαλ ινηπόλ ήξζαλ [νη πξέζβεηο ζηελ Αζήλα], αθνύ ζπλέιαβαλ νη Αζελαίνη θαη ηνπο πξέζβεηο σο ππνθηλεηέο ζηάζεο θαη όζνπο έπεηζαλ [νη πξέζβεηο], ηνπο ζπγθέληξσζαλ γηα αζθάιεηα ζηελ Αίγηλα.

Διαβάστε περισσότερα

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ Να σαπακηηπίζεηε ηιρ πποηάζειρ, πος ακολοςθούν, υρ ππορ ηην οπθόηηηά ηοςρ, με ηην ένδειξη Σωστό ή Λάθος 1. ηελ αξραία Ρώκε νη πιεβείνη δελ είραλ αξρηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ 1.Απηόο πνπ ζα αλαγλσξηζηεί απνπζηάδεη γηα πνιύ θαηξό. 2.Δπηζηξέθεη κε πιαζηή ηαπηόηεηα ή κεηακνξθσκέλνο. 3.Απνκνλώλνληαη ηα δύν πξόζσπα 4.Άξζε κεηακόξθσζεο 5.Απνθάιπςε 6.Ακθηβνιίεο-απνδεηθηηθά

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1382/153 1. Καη όηαλ έγηλε ε ππνρώξεζε αξγά ην απόγεπκα, επεηδή θνβήζεθαλ νη νιηγαξρηθνί κήπσο νη δεκνθξαηηθνί, αθνύ θάλνπλ επίζεζε, θαηαιάβνπλ

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

Δπώλπκν Όλνκα Ψεπδώλπκν/ Καιιηηερληθό όλνκα Σόπνο γελλήζεωο Ζκεξνκελία γελλήζεωο Ζκεξνκελία ζαλάηνπ Βηνγξαθηθά ζηνηρεία Πξνζωπνγξαθίεο Μόληκε

Δπώλπκν  Όλνκα  Ψεπδώλπκν/ Καιιηηερληθό όλνκα Σόπνο γελλήζεωο  Ζκεξνκελία γελλήζεωο Ζκεξνκελία ζαλάηνπ Βηνγξαθηθά ζηνηρεία Πξνζωπνγξαθίεο Μόληκε A.K. 0279 Δπώλπκν Υαξίδεκνο Όλνκα Γηώξγνο Ψεπδώλπκν/ Καιιηηερληθό όλνκα Υαξίηνο Σόπνο γελλήζεωο Κεθηζηά Ζκεξνκελία γελλήζεωο 1924 Ζκεξνκελία ζαλάηνπ 11 Απξηιίνπ 1996 Βηνγξαθηθά ζηνηρεία Ήηαλ ν πξωηόηνθνο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΣΟΚΡΑΣΟΡΙΚΟ ΜΑΡΟΚΟ

ΑΤΣΟΚΡΑΣΟΡΙΚΟ ΜΑΡΟΚΟ ΑΤΣΟΚΡΑΣΟΡΙΚΟ ΜΑΡΟΚΟ 7εκέξεο Εβδνκαδηαίεο αλαρσξήζεηο Ιαλνπάξηνο-Φεβξνπάξηνο 2012 1 ε εκέξα Αζήλα-Καδακπιάλθα-Μαξξαθέο πγθέληξσζε ζην αεξνδξόκην θαη πηήζε γηα ηελ Καδακπιάλθα κέζσ ζηαζκνύ. Άθημε θαη αθνινπζεί

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΠΡΟΒΛΗΜΑ Σε έλα ηνπξλνπά βόιετ δήισζαλ ζπκκεηνρή νκάδεο Γπκλαζίσλ ηεο Κύπξνπ.

Διαβάστε περισσότερα

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ 1) Υξηζηνπγελληάηηθα ειαηάθηα θάξηα ή θαδξάθη θάξηα ή θαδξάθη Τιηθά πνπ ζα ρξεηαζηνύκε: Υαξηί θάλζνλ καύξν γηα ην θόλην, πξάζηλν γηα ηα ειαηάθηα, θόθθηλν γηα ηα αζηεξάθηα Απιό

Διαβάστε περισσότερα

10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03

10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03 10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03 1 η ημέρα: ΑΘΗΝΑ ΜΠΑΝΓΚΟΚ πγθέληξσζε ζην αεξνδξόκην Διεπζέξηνο Βεληδέινο, θαη αλαρώξεζε γηα Μπαλγθόθ.Γηαλπθηέξεπζε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_3207/391 1. Τελ άιιε κέξα νη Τξηάθνληα, πνιύ ηαπεηλσκέλνη θαη ληώζνληαο εγθαηαιειεηκκέλνη, ζπγθεληξώζεθαλ ζην ρώξν ησλ ζπλεδξηάζεσλ παξάιιεια, νη «ηξεηο ρηιηάδεο», ζε όια ηα ζεκεία όπνπ είραλ ηνπνζεηεζεί,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 Κα ακαθένεηε 5 εονςπασθέξ πώνεξ θαη κα βνείηε ημ είδμξ ημο μνοθημύ ημοξ πιμύημο. Πμημη πανάγμκηεξ επηηνέπμοκ ηεκ θαηαζθεοή μεγάιςκ ηεπκηθώκ ένγςκ; Ε ελόνολε (ελαγςγή

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ.

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Μονοψϊνιο Ολιγοψώνιο Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Οπιακή αξία Δπηπξόζζεηα νθέιε από ηελ ρξήζε/θαηαλάισζε κηαο επηπξόζζεηε

Διαβάστε περισσότερα

ΒΟΤΔΑΠΕΣΗ-ΒΙΕΝΝΗ-ΠΡΑΓΑ (ΠΑΡΑΔΟΤΝΑΒΙΑ ΧΩΡΙΑ-ΒΙΕΝΝΕΖΙΚΑ ΔΑΗ- ΜΠΡΑΣΙΛΑΒΑ-ΣΕΚΤ ΚΡΟΤΜΛΩΒ-ΚΑΡΛΟΒΤ ΒΑΡΤ) 8 ΗΜΕΡΕ

ΒΟΤΔΑΠΕΣΗ-ΒΙΕΝΝΗ-ΠΡΑΓΑ (ΠΑΡΑΔΟΤΝΑΒΙΑ ΧΩΡΙΑ-ΒΙΕΝΝΕΖΙΚΑ ΔΑΗ- ΜΠΡΑΣΙΛΑΒΑ-ΣΕΚΤ ΚΡΟΤΜΛΩΒ-ΚΑΡΛΟΒΤ ΒΑΡΤ) 8 ΗΜΕΡΕ ΒΟΤΔΑΠΕΣΗ-ΒΙΕΝΝΗ-ΠΡΑΓΑ (ΠΑΡΑΔΟΤΝΑΒΙΑ ΧΩΡΙΑ-ΒΙΕΝΝΕΖΙΚΑ ΔΑΗ- ΜΠΡΑΣΙΛΑΒΑ-ΣΕΚΤ ΚΡΟΤΜΛΩΒ-ΚΑΡΛΟΒΤ ΒΑΡΤ) 8 ΗΜΕΡΕ Ημέρα 1: ΑΘΗΝΑ-ΒΟΤΔΑΠΕΣΗ-ΞΕΝΑΓΗΗ ΠΟΛΗ πγθέληξσζε ζην αεξνδξόκην θαη πηήζε γηα Βνπδαπέζηε. πλάληεζε

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Μηα εξγαζία ησλ καζεηώλ Καξακήηξνπ Τειέκαρνπ θαη Εαξαβίλνπ Γηώξγνπ

Μηα εξγαζία ησλ καζεηώλ Καξακήηξνπ Τειέκαρνπ θαη Εαξαβίλνπ Γηώξγνπ Μηα εξγαζία ησλ καζεηώλ Καξακήηξνπ Τειέκαρνπ θαη Εαξαβίλνπ Γηώξγνπ Ζ Λεσκάδα είλαη ην ηέηαξην ζε έθηαζε ειιεληθό λεζί ηνπ Ηνλίνπ πειάγνπο θαη ησλ Δπηαλήζσλ. Βξίζθεηαη λόηηα ηεο Κέξθπξαο θαη πιεζίνλ ησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΙΜΟ Μάρτιος 0 ΘΔΜΑ Να ππνινγίζεηε ηα όξηα: i ii lim 0 0 lim iii iv lim e 0 lim e 0 ΘΔΜΑ Γίλεηαη ε άξηηα ζπλάξηεζε '( ) ( ) γηα θάζε 0 * : R R γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ:

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο:

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Σύνθεζη ηαλανηώζεων Α. Σύλζεζε δύν α.α.η ηεο ίδιας ζστνόηηηας Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Η απνκάθξπλζε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά:

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά: ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ Η Μηκή θαη ν Νηίλνο αλαξσηήζεθαλ πνην αληειηαθό πξντόλ παξέρεη ηελ θαιύηεξε πξνζηαζία ζην δέξκα ηνπο. Τα αληειηαθά πξντόληα έρνπλ έλα δείθηε αληειηαθήο πξνζηαζίαο (SPF), ν νπνίνο δείρλεη πόζν

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα.

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα. Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα Γηαθξάγκαηα Δξγαιεία Καηαζθεπέο 2 Η θαηαζθεπή πεξηγξάθεηαη ζηελ αληίζηνηρε ελόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Ανατωρήσεις κάθε Παρασκεσή 4 ημέρες * 3 νύττες

Ανατωρήσεις κάθε Παρασκεσή 4 ημέρες * 3 νύττες Ανατωρήσεις κάθε Παρασκεσή 4 ημέρες * 3 νύττες από 179 Mε διαμονή ςε ξενοδοχείο 4*, 4*διακ. ή 5* Με πρωινό καθημερινά Με πτήςεισ τησ Singapore Κωνσταντινούπολη (4 ημέρες) Η Κσλζηαληηλνύπνιε, είλαη ε κεγαιύηεξε

Διαβάστε περισσότερα

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H )

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H ) Ξ G O O G L E S C H O L A R Α Ο Ξ Ε Κ Ε Θ Λ Θ Α Λ Η Τ Α Μ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η Ρ Οξαγκαηνπνηώληαο αλαδήηεζε ζην GoogleScholar (http://scholar.google.com/) ν ρξήζηεο κπνξεί λα εληνπίζεη πιηθό αθαδεκαϊθνύ θαη

Διαβάστε περισσότερα

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2 TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 Δημιουργία σελίδων και βιβλίων Έλα θαηλνύξην βηβιίν πεξηέρεη κία άδεηα ζειίδα κε έλα άδεην background. Δελ κπνξνύκε λα μερσξίζνπκε

Διαβάστε περισσότερα

Κατανόηση γραπτού λόγου

Κατανόηση γραπτού λόγου Α1 Επίπεδο Α1 (25 μονάδες) Διάρκεια: 30 λεπτά Ερώτημα 1 (7 μονάδες) Έλαο θίινο ζαο ζάο πξνζθαιεί ζηε βάθηηζε ηεο θόξεο ηνπ. Γηαβάζηε ην πξνζθιεηήξην θαη ζεκεηώζηε ( ) θάησ από ην ΩΣΟ γηα ηηο πξνηάζεηο

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

Η Ύςσζε ηνπ Τηκίνπ Σηαπξνύ. 14 Σεπηεκβξίνπ

Η Ύςσζε ηνπ Τηκίνπ Σηαπξνύ. 14 Σεπηεκβξίνπ Η Ύςσζε ηνπ Τηκίνπ Σηαπξνύ 14 Σεπηεκβξίνπ Ση γηνξηάδνπκε ηελ εκέξα ηεο ύςσζεο ηνπ Σηκίνπ ηαπξνύ (1/6) Τν έηνο 326 ε Αγία Ειέλε πήγε ζηελ Ιεξνπζαιήκ γηα λα πξνζθπλήζεη ηνπο Αγίνπο Τόπνπο θαη λα επραξηζηήζεη

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ.

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ. Απαντήσεις θέματος 2 Απηά πνπ έπξεπε λα γξάςεηε (δελ ρξεηαδόηαλ δηθαηνιόγεζε εθηόο από ην Γ) Α return a*b; Β 0:acegf2, 1: acegf23, 2: acegf234, 3:acegf2345, 4:acegf23456, 5:acegf234567, 6:acegf2345678,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ 1. ρεδίαζε πλδπαζηηθνύ Κπθιώκαηνο Έλα ζπλδπαζηηθό θύθισκα (Κ) έρεη ηξεηο εηζόδνπο A, B θαη C θαη κία έμνδν Y Y=A B+AC Να θαηαζθεπάζεηε ην ράξηε Karnaugh. B 0

Διαβάστε περισσότερα

Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π

Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π Α ο υ ι ς ε κ ς ξ μ ι κ ή ρ ύ μ θ ε ρ η 6 Τ ξ μ έ α π ΘΘΘ, X ώ ο ξ π κ α ι Δ π ι κ ξ ι μ χ μ ί α Η έ μ α : Διδάρκξμςεπ: Τξ εύοξπ ςξσ ξοίξσ Ιεοαμεικόπ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ.

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ. ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΟΑIΤΜΘΔΘ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ 11V11 ΗΚΘΙΘΑ 6-10 ΤΠΞΜΩΜ ΛΕΘΞΜΕΙΗΛΑΑ ΞΣ ΟΑΘΤΜΘΔΘΞΣ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ ΓΘΑ ΟΑΘΙΕΡ ΗΚΘΙΘΑΡ 6-10 ΕΩΜ Η ΔΘΑΔΠΞΛΗ ΑΟΞ Η ΛΘΑ ΕΡΘΑ ΡΗΜ ΑΚΚΗ ΕΘΜΑΘ ΛΕΓΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΚΙΑΘΟΣ. Ξενοδοτείο Καη. Διαηροθή Δίκλινο Μονόκλινο. Παιδί. Παιδί. Ενήλικας. 1 ο Παιδί. 3 ος Ενήλικας. 2 ο Παιδί. Καη. Διαηροθή Δίκλινο Μονόκλινο

ΣΚΙΑΘΟΣ. Ξενοδοτείο Καη. Διαηροθή Δίκλινο Μονόκλινο. Παιδί. Παιδί. Ενήλικας. 1 ο Παιδί. 3 ος Ενήλικας. 2 ο Παιδί. Καη. Διαηροθή Δίκλινο Μονόκλινο ΣΚΙΑΘΟΣ Ξενοδοτείο KASSANDRA BAY RESORT & SPA GARDEN VIEW Καη. Διαηροθή Δίκλινο Μονόκλινο 7/7, 11/7, 14/7 1,019 Κ/Ζ 465 465 Γ/Π 18/7, 21/7, 22/8 1,099 Κ/Ζ 465 465 Γ/Π 25/7,28/7 1,159 Κ/Ζ 465 465 Γ/Π 11/8,15/8,18/8

Διαβάστε περισσότερα

ΤΝΕΣΑΙΡΙΜΟΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ Γςναικείορ Αγποηικόρ ςνεηαιπιζμόρ παπαδοζιακών πποϊόνηων Αγ. Ανηώνιορ

ΤΝΕΣΑΙΡΙΜΟΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ Γςναικείορ Αγποηικόρ ςνεηαιπιζμόρ παπαδοζιακών πποϊόνηων Αγ. Ανηώνιορ ΤΝΕΣΑΙΡΙΜΟΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ Γςναικείορ Αγποηικόρ ςνεηαιπιζμόρ παπαδοζιακών πποϊόνηων Αγ. Ανηώνιορ Η πινύζηα βνξεηνειιαδίηηθε παξάδνζε βξίζθεη ηελ απόιπηε έθθξαζή ηεο ζηα μερσξηζηά πξντόληα

Διαβάστε περισσότερα

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν.

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. B-Δέλδξα Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. Δέλδξα AVL n = 2 30 = 10 9 (πεξίπνπ). 30

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ

ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΣΑ Ο πολσμεριζμός Πολσμεριζμός είναι η τημική ανηίδραζη καηά ηην οποία πολλά μόρια ίδιων ή διαθορεηικών οργανικών ενώζεων, ποσ ονομάζονηαι μονομερή, ενώνονηαι και ζτημαηίζοσν

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ Σχολικό έτος: 2011-2012 Καθηγήτριες: Κεφαλληνού Λουκία- Καλλία Αθηνά ΙΙ. ΟΙ ΑΧΑΙΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΠΟ ΣΟΤ ΠΡΟΙΣΟΡΙΚΟΤ ΥΡΟΝΟΤ ΕΩ ΚΑΙ ΣΟ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ 1. ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 10 ε : ΜΗΥΑΝΙΚΗ ΜΔΡΟ Β ΠΙΔΗ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Καξέθια θαθίξε Όξγαλα Τιηθά Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ.

Διαβάστε περισσότερα

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ηότοι εργαζηηρίοσ ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηεί ε δηαδηθαζία ηωλ ξπζκίζεωλ δηθηύνπ ζε ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Windows XP. Η δηαδηθαζία ζε γεληθέο γξακκέο

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000.

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000. ΔΕΟ 13 Ποσοτικές Μέθοδοι Σσνάρηηζη Κόζηοσς C(), μέζο κόζηος C()/. Παράδειγμα 1 Μηα εηαηξεία δαπαλά γηα θάζε πξντόλ Α πνπ παξάγεη 0.0 λ.κ. Τα πάγηα έμνδα ηεο εηαηξείαο είλαη 800 λ.κ. Ζεηείηαη 1) Να πεξηγξάςεηε

Διαβάστε περισσότερα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Κοιμωμικά δίκτυα (multiplex network) Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Facebook? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην LinkedIn? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Twitter? Αεροπορικές γραμμές της Ευρώπης(multiplex

Διαβάστε περισσότερα

Δπαστηπιότητα 1 - ανάπτςξη, μεταγλώττιση, αποσυαλμάτωση και. εκτέλεση ππογπάμματορ

Δπαστηπιότητα 1 - ανάπτςξη, μεταγλώττιση, αποσυαλμάτωση και. εκτέλεση ππογπάμματορ 1 Δπαστηπιότητα 1 - ανάπτςξη, μεταγλώττιση, αποσυαλμάτωση και εκτέλεση ππογπάμματορ Κάζε πξσί ν Karel μππλάεη ζην θξεβάηη ηνπ όηαλ έλα ξνκπόη-εθεκεξηδνπώιεο ηνπ πεηάεη ηελ εθεκεξίδα, πνπ αλαπαξηζηάλεηαη

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Καηαζθεπάδνπκε έλα νγθνκεηξηθό δνρείν από πιαζηηθό κπνπθάιη λεξνύ

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

εκηλάξηα γηα εξγαδόκελνπο ζε κνπζεία ή ζρεηηθνύο νξγαληζκνύο, κνπζεηνιόγνπο θαη θνηηεηέο

εκηλάξηα γηα εξγαδόκελνπο ζε κνπζεία ή ζρεηηθνύο νξγαληζκνύο, κνπζεηνιόγνπο θαη θνηηεηέο εκηλάξηα γηα εξγαδόκελνπο ζε κνπζεία ή ζρεηηθνύο νξγαληζκνύο, κνπζεηνιόγνπο θαη θνηηεηέο ην Γίθηπν 'Μνπζεηνινγία' http://greekmuseologists.ning.com/ ζπδεηάκε ηελ πηζαλόηεηα νξγάλσζεο κηαο ζεηξάο ζεκαηηθώλ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ Α ΛΥΚΕΙΟΥ

ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ Α ΛΥΚΕΙΟΥ Α/Α : 0_1380 /151 2. ζρνιηθό βηβιίν, ζει. 29: «O παηέξαο ηνπ Γξύιινο ήηαλ εύπνξνο θηεκαηίαο ηεο δεκνθξαηίαο ην 403 π.χ.», «Ο βαζηιηάο Αγεζίιανο παλεγπξηζκνύο»/ ζει.30: «Δύν ηζηνξηθέο

Διαβάστε περισσότερα

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν»

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Γεώργιος Μπάληας, Οικονομικό Πανεπιζηήμιο Αθηνών Προκόπης Θεοδωρίδης, Πανεπιζηήμιο Παηρών Ταπηόηεηα ηεο έξεπλαο Σθνπόο: Αλίρλεπζε ηεο αγνξαζηηθήο ζπκπεξηθνξάο

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οη παξνπζηάζεηο κε βνήζεηα ηνπ ππνινγηζηή γίλνληαη κε πξνγξάκκαηα παξνπζηάζεσλ, όπσο ην OpenOffice.org Impress [1] θαη ην Microsoft Office PowerPoint [2]. Απηά ηα πξνγξάκκαηα

Διαβάστε περισσότερα

Διιεληθά Σειρά Moov Δγτειρίδιο τρήζηη Δνημέρφζης ταρηών Web Αλαζεώξεζε: R00 (2010/05) Πώς να ενημερώζφ ηοσς τάρηες; Υπάξρνπλ ηέζζεξα βήκαηα γηα ηελ ελεκέξσζε ηνπ ράξηε. Βήκα

Διαβάστε περισσότερα

T A E K W O N D O. Δ. ΠπθαξΨο. ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ

T A E K W O N D O. Δ. ΠπθαξΨο. ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ T A E K W O N D O Δ. ΠπθαξΨο ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ ΦΠΗΘΝΘΔΟΑΞΔΗΑ Ο Ρ Ι Μ Ο Φπζη(θ)νζεξαπεΫα εϋλαη ε επηζηϊκε, ε νπνϋα κόλν κε θπζηθψ κωζα θαη κεζόδνπο πξνζπαζεϋ λα ζεξαπεύζεη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΓΑΙΑ ΣΡΙΣΟΤ ΣΡΙΜΗΝΟΤ ΣΗΝ ΟΓΤΔΙΑ

ΔΡΓΑΙΑ ΣΡΙΣΟΤ ΣΡΙΜΗΝΟΤ ΣΗΝ ΟΓΤΔΙΑ ΔΡΓΑΙΑ ΣΡΙΣΟΤ ΣΡΙΜΗΝΟΤ ΣΗΝ ΟΓΤΔΙΑ Α.Να γξάςεηε ηα ηππηθά ζηάδηα ηεο αλαγλώξηζεο ζηελ Οδύζζεηα. Το θέμα της αναγνώρισης είναι συχνό, ιδιαίτερα στις τελευταίες ραψωδίες του έπους, δηλαδή από τότε που ο Οδυσσέας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΦΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Μάθημα: Πιθανόηηηες και Σηαηιζηική Διδάζκων: Σ. Γ.

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΦΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Μάθημα: Πιθανόηηηες και Σηαηιζηική Διδάζκων: Σ. Γ. ΤΕΛΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Τρίπολη 06/07/2007 Τα θέμαηα 1-5 είναι σποτρεωηικά και έτοσν ηοσς ίδιοσς (ίζοσς) ζσνηελεζηές βαρύηηηας Το θέμα 6 δίνει επιπλέον βαθμούς με βαρύηηηα 10% για βεληίωζη ηης βαθμολογίας ΘΕΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ. Δρώτηση 1

ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ. Δρώτηση 1 ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ Πνιινί άλζξσπνη πηζηεύνπλ όηη ν άλεκνο ζα έπξεπε λα αληηθαηαζηήζεη ην πεηξέιαην θαη ην θάξβνπλν σο πεγή ελέξγεηαο γηα ηελ παξαγσγή ειεθηξηζκνύ. Οη θαηαζθεπέο πνπ θαίλνληαη ζηελ εηθόλα είλαη

Διαβάστε περισσότερα

Πως να δημιουργήσετε ένα Cross-Over καλώδιο

Πως να δημιουργήσετε ένα Cross-Over καλώδιο Πως να δημιουργήσετε ένα Cross-Over καλώδιο Τν crossover καλώδιο ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα ζπλδεζνύλ δπν ππνινγηζηέο κεηαμύ ηνπο θαη αλ θηηάμνπλ έλα κηθξό ηνπηθό δίθηπν(lan). Έλα LAN κπνξεί λα είλαη ηόζν

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ιήμεο 11.00 Κάπνηνο άξρηζε λα δηαβάδεη έλα βηβιίν ηελ 1 ε Δεθεκβξίνπ. Κάζε κέξα δηάβαδε ηνλ ίδην αξηζκό ζειίδσλ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΡΚΔΙΑ ΣΗ ΗΜΔΡΑ. Να διαβάζειρ ηο παπακάηω κείμενο και να απανηήζειρ ζηιρ επωηήζειρ πος ακολοςθούν.

ΓΙΑΡΚΔΙΑ ΣΗ ΗΜΔΡΑ. Να διαβάζειρ ηο παπακάηω κείμενο και να απανηήζειρ ζηιρ επωηήζειρ πος ακολοςθούν. ΓΙΑΡΚΔΙΑ ΣΗ ΗΜΔΡΑ Να διαβάζειρ ηο παπακάηω κείμενο και να απανηήζειρ ζηιρ επωηήζειρ πος ακολοςθούν. ΓΙΑΡΚΔΙΑ ΤΗΣ ΗΜΔΡΑΣ ΣΤΙΣ 22 ΙΟΥΝΙΟΥ 2002 Σήκερα, ποσ ηο βόρεηο εκηζθαίρηο γηορηάδεη ηελ κεγαιύηερε εκέρα

Διαβάστε περισσότερα

ΙNCOFRUIT - (HELLAS).

ΙNCOFRUIT - (HELLAS). Πξνο ΟΛΑ ΤΑ ΜΔΛΗ Κε Σπλάδειθε Θέκα: Ιζπαλία & Γεξκαλία 5 ε ΔΒΓΟΜΑΓΑ 2011 (31 Ιαλ έσο 30 Φεβξ.2011) Παξαζέηνπκε θαησηέξσ: Αλαζθόπεζε ηεο 4 εο εβδνκάδνο 2011 κε ηηο ηηκέο ησλ εζπεξηδνεηδώλ πνπ δηακνξθώζεθαλ

Διαβάστε περισσότερα

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Ναηαιία Σπαλνύ, spanou@igme.gr & natspanou@gmail.com Τερληθόο Γεσιόγνο (M.Sc.) Πεξηγξαθή Χάξηεο ρσξηθήο θαηαλνκήο

Διαβάστε περισσότερα

εκπινπηίδνληαο ηελ ηνπξηζηηθή εκπεηξία ζην Πήιην

εκπινπηίδνληαο ηελ ηνπξηζηηθή εκπεηξία ζην Πήιην Tροθοζυλλογή εκπινπηίδνληαο ηελ ηνπξηζηηθή εκπεηξία ζην Πήιην Φηιάξεηνο Ψεκκέλνο Ξελώλαο ΑΜΑΝΙΤΑ Θα ήζεια λα αξρίζσ κε μια διαπίζηωζη. Οη έιιελεο, ηδηαίηεξα ζηελ επαξρία ληξέπνληαη γηα ην παξειζόλ ηνπο,

Διαβάστε περισσότερα

όπου R η ακηίνα ηου περιγεγραμμένου κύκλου ηου ηριγώνου.

όπου R η ακηίνα ηου περιγεγραμμένου κύκλου ηου ηριγώνου. ΕΩΜΕΤΡΙ ΛΥΚΕΙΟΥ - ΕΜΔ ΝΩΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΣ Ι ΤΗΝ ΛΥΣΗ ΣΚΗΣΕΩΝ ΕΜΔ Πρόηζε Ίζ πολυγωνικά χωρί έχουν ίζ εμβδά Το νηίζηροθο δεν ιζχύει ηλδή δύο ιζοεμβδικά χωρί δεν είνι κηά νάγκη ίζ Εκβδόλ ηεηργώλοσ πιεσράς Εκβδόλ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΔΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΟ ΓΗΠΔΓΟ

ΑΣΚΗΣΔΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΟ ΓΗΠΔΓΟ Α. Αεπόβια ικανόηηηα: ΑΣΚΗΣΔΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΟ ΓΗΠΔΓΟ 1. Φόλλοος ζηα δύο καλάθια: νη αζιεηέο είλαη απέλαληη από ηα ηακπιώ ζε δπν γξακκέο. Οη πξώηνη έρνπλ από κηα κπάια. Με ην ζύλζεκα θάλνπλ θόιιννπ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013 ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 7 ΜΑΪΟΥ 13 ΘΔΜΑ Α : (Α1) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 33-335 (Α) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 6 (Α3) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα (Α) α) Λάζνο β) Σωζηό γ) Σωζηό

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Οη Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνξξνθνύκελε ελέξγεηα από Αηνιηθά Πάξθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην

Διαβάστε περισσότερα

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) =

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) = ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 9. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(,y) = y.. Να ππνινγηζηνύλ ηα νινθιεξώκαηα: a) ln b) a) 3cos b) e sin 4. Να ππνινγηζηεί ην νινθιήξσκα: S ( y) 3

Διαβάστε περισσότερα

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Μαξία-Ησάλλα Αξγπξνπνύινπ Βαζίιεο Παπιόπνπινο Τνκέαο Ψπρνινγίαο, Παλεπηζηήκην Αζελώλ Αλαθνίλσζε ζην 5 ν Παλειιήλην

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΗΝ ΠΡΑΞΗ

ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΗΝ ΠΡΑΞΗ ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΝΔΑ ΔΡΓΑ 173.9 εκ ΧΘΖΖ ΣΖΝ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΔΠΙΠΛΔΟΝ ΘΔΔΙ ΔΡΓΑΙΑ ΓΖΜΙΟΤΡΓΙΑ ΒΔΛΣΙΧΖ ΣΖ ΠΟΙΟΣΖΣΑ ΕΧΖ ΣΧΝ ΠΟΛΙΣΧΝ Αλάπιαζε εκπνξηθνύ ηξηγώλνπ Μαθαξίνπ Δπαγόξνπ θαη ηαζηθξάηνπο μέπορ ηος ζσεδίος κινηηικόηηηαρ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Γηα ηε δηεπθόιπλζή ζαο θαηά ην switch-off ηεο πεξηνρήο ηεο Πεινπνλλήζνπ έρνπκε πξνζζέζεη ζηνπο ςεθηαθνύο καο δέθηεο κία λέα,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KARNAUGH

ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KARNAUGH ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KRNUGH Γηα λα θάλνπκε απινπνίεζε κηαο ινγηθήο ζπλάξηεζεο κε πίλαθα (ή ράξηε) Karnaugh αθνινπζνύκε ηα παξαθάησ βήκαηα:. Η ινγηθή ζπλάξηεζε ζα πξέπεη λα είλαη ζε πιήξε

Διαβάστε περισσότερα

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report.

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Case Study Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Βήκα 1 ο : Login ζηο Turnitin. Κάλεηε είζνδν ζην Turnitin κε

Διαβάστε περισσότερα

Οη αλζξώπηλεο ζρέζεηο

Οη αλζξώπηλεο ζρέζεηο Οη αλζξώπηλεο ζρέζεηο 2010-2011 Οκαδηθή εξγαζία Θξεζθεπηηθά Ση 1 Επηκέιεηα: θ.μνπδνύξε Άλλα Γηαηί ζηηο κέξεο καο νη άλζξωπνη δελ έρνπλ θαιέο ζρέζεηο κεηαμύ ηνπο; Σηηο κέξεο καο νη άλζξσπνη δελ έρνπλ θαιέο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΧΜΔΣΡΙΑ ΓΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΓΔ

ΓΔΧΜΔΣΡΙΑ ΓΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΓΔ ΒΑΓΓΔΛΗ ΦΤΥΑ 2009 ελίδα 2 από 9 ΔΤΘΔΙΔ SIMSON 1 ΒΑΙΚΔ ΠΡΟΣΑΔΙ 1.1 ΔΤΘΔΙΑ SIMSON Γίλεηαη ηξίγσλν AB θαη ηπρόλ ζεκείν ηνπ πεξηγεγξακκέλνπ θύθινπ ηνπ. Αλ 1, 1 θαη 1 είλαη νη πξνβνιέο ηνπ ζηηο επζείεο πνπ

Διαβάστε περισσότερα

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε.

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Παξάκεηξνη πξνο αμηνιόγεζε Ννκνζεηηθή ζσξάθηζε Κνηλόο Σύιινγνο Ακνηβή Καηαγγειία/Λύζε

Διαβάστε περισσότερα

Constructors and Destructors in C++

Constructors and Destructors in C++ Constructors and Destructors in C++ Σύνθεζη Πνιύ ζπρλά ζηε C++ κία θιάζε κπνξεί λα πεξηέρεη ζαλ κέιεδεδνκέλα αληηθείκελα άιισλ θιάζεσλ. Πνηα είλαη ε ζεηξά κε ηελ νπνία δεκηνπξγνύληαη θαη θαηαζηξέθνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ Συστήματα Αρίθμησης Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ 1 Ειζαγωγή Τν bit είλαη ε πην βαζηθή κνλάδα κέηξεζεο. Είλαη κία θαηάζηαζε on ή off ζε έλα ςεθηαθό θύθισκα. Άιιεο θνξέο είλαη κία θαηάζηαζε high ή low voltage

Διαβάστε περισσότερα

ΚΔΦΑΛΑΗΟ 3: Ζ ΘΔΡΜΟΣΖΣΑ ΓΗΑΓΗΓΔΣΑΗ ΜΔ ΑΚΣΗΝΟΒΟΛΗΑ

ΚΔΦΑΛΑΗΟ 3: Ζ ΘΔΡΜΟΣΖΣΑ ΓΗΑΓΗΓΔΣΑΗ ΜΔ ΑΚΣΗΝΟΒΟΛΗΑ 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 3: ΘΔΡΜΟΚΡΑΗΑ - ΘΔΡΜΟΣΖΣΑ ΚΔΦΑΛΑΗΟ 3: Ζ ΘΔΡΜΟΣΖΣΑ ΓΗΑΓΗΓΔΣΑΗ ΜΔ ΑΚΣΗΝΟΒΟΛΗΑ ΓΗΑΡΚΔΗΑ: 1 δηδαθηηθή ώξα ΓΗΓΑΚΣΗΚΟΗ ΣΟΥΟΗ: Να δηαπηζηώζνπλ νη καζεηέο πεηξακαηηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ

ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ Μεγάιε επηηπρία ζεκείωζε ε θνηλή εθδήιωζε γηα ηελ θνπή πίηαο γηα ην 2009, ηνπ Παλειιήληνπ πλδέζκνπ Δπηρεηξήζεωλ Πξνζηαζίαο Πεξηβάιινληνο (ΠΑΔΠΠΔ) θαη ηεο Διιεληθήο Δηαηξίαο

Διαβάστε περισσότερα

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ Πεξηερόκελα Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά Καηαγξαθή Ώξαο πγρξνληζκόο πζηήκαηνο Παξνπζίαζε πζηήκαηνο Πηζαλά ελάξηα Υξήζεο 2 Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΦΤΛΛΟ ΕΡΓΑΙΑ (Θεοδώρα Γιώηη, Νικόλας Καραηάζιος- Τπεύθσνη εκ/κος Λ. Παπαηζίμπα) ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΤΜΗΜΑ:.., ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:.// Σε ακαμίδην πνπ κπνξεί λα θηλείηαη ρσξίο ηξηβέο πάλσ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΤ ΜΑΡΙΑ ΣΖΑΜΟΤΡΑΝΗ ΕΛΕΝΗ ΟΤΣΖΙΟΤ ΑΤΓΕΡΙΝΗ ΧΑΙΔΕΜΕΝΑΚΗ ΝΑΣΑΛΙΑ

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΤ ΜΑΡΙΑ ΣΖΑΜΟΤΡΑΝΗ ΕΛΕΝΗ ΟΤΣΖΙΟΤ ΑΤΓΕΡΙΝΗ ΧΑΙΔΕΜΕΝΑΚΗ ΝΑΣΑΛΙΑ 1 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΤ ΜΑΡΙΑ ΣΖΑΜΟΤΡΑΝΗ ΕΛΕΝΗ ΟΤΣΖΙΟΤ ΑΤΓΕΡΙΝΗ ΧΑΙΔΕΜΕΝΑΚΗ ΝΑΣΑΛΙΑ ΝΟΗΠΚΝΠ 2 Τν πεηξέιαην, πνπ κεξηθέο θνξέο ζηελ θαζεκεξηλή γιώζζα απνθαιείηαη θαη μαύπορ σπςσόρ ή τσάι τος Ρέξαρ, είλαη

Διαβάστε περισσότερα

Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger

Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger 1 θύιιν ζθνιηάηαο 2 πξάζα 150 γξ. bacon 150 γξ. θέηα ΓΧΓΧΝΗ 100 γξ. γξαβηέξα ΓΧΓΧΝΗ 1 θ.ζ. ειαηόιαδν Κόβνπκε ηα πξάζα ζε ιεπηέο ξνδέιεο. Κόβνπκε ην bacon

Διαβάστε περισσότερα

Σα ππνδείγκαηα απηά ππνβάιινληαη ζε ελνπνηεκέλε βάζε, κε εμαίξεζε ην ΗΒ23 πνπ ππνβάιιεηαη ζε αηνκηθή βάζε.

Σα ππνδείγκαηα απηά ππνβάιινληαη ζε ελνπνηεκέλε βάζε, κε εμαίξεζε ην ΗΒ23 πνπ ππνβάιιεηαη ζε αηνκηθή βάζε. ΟΓΗΓΙΔ ΤΜΠΛΗΡΩΗ ΣΩΝ ΤΠΟΓΔΙΓΜΑΣΩΝ ΙΒ09-ΙΒ10-ΙΒ11, ΙΒ12, ΙΒ13, ΙΒ21, ΙΒ22, IB23: ΣΟΙΥΔΙΑ ΓΙΚΣΤΟΤ ΤΠΟΚΑΣΑΣΗΜΑΣΩΝ, ΛΟΙΠΩΝ ΜΟΝΑΓΩΝ, ATM ΚΑΙ ΑΠΑΥΟΛΟΤΜΔΝΟΤ ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ Σα ππνδείγκαηα πνπ αθνξνύλ ζηα ζηνηρεία απαζρνινύκελνπ

Διαβάστε περισσότερα

Σπληήξεζε ηξνθίκσλ ρσξίο ρεκηθά πξόζζεηα PROJECT B ΛΥΚΕΙΟΥ 2 014-15

Σπληήξεζε ηξνθίκσλ ρσξίο ρεκηθά πξόζζεηα PROJECT B ΛΥΚΕΙΟΥ 2 014-15 Σπληήξεζε ηξνθίκσλ ρσξίο ρεκηθά πξόζζεηα PROJECT B ΛΥΚΕΙΟΥ 2 014-15 Εηζαγσγή Οη ηερληθέο ζπληήξεζεο ηξνθίκσλ έρνπλ ζθνπό : α) λα παξεκπνδίζνπλ αλεπηζύκεηεο κεηαβνιέο ζηα ραξαθηεξηζηηθά (γεύζε - ρξώκα -

Διαβάστε περισσότερα

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ»

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη Ανθρώπινου Δυναμικοφ «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» Εταιρεία Ένταςησ Γνώςησ Αριςτοτελείου Πανεπιςτημίου Θεςςαλονίκησ Δια Βίου Μάθηςη Νόκνο:

Διαβάστε περισσότερα

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Μνρηαλάθεο Κσλ/λνο Πξντζηάκελνο Πιεξνθνξηθήο Γήκνπ Ηξαθιείνπ Η κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ 1990-

Διαβάστε περισσότερα

Η. ΣΟΗΥΔΗΑ ΠΟΤ ΓΗΑΣΖΡΟΤΝΣΑΗ

Η. ΣΟΗΥΔΗΑ ΠΟΤ ΓΗΑΣΖΡΟΤΝΣΑΗ Αγαπεηέ αξρεγέ, Τν λέν ζύζηεκα ησλ playoff πνπ πηινηηθά ζα εθαξκνζηεί ζηε θεηηλή πεξίνδν 2013 14 απνηειεί κηα βειηίσζε ηνπ πθηζηάκελνπ ζπζηήκαηνο πνπ κε επηηπρία εθαξκόζηεθε ζηηο πξώηεο έμη δηνξγαλώζεηο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ

ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ 24 ο ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΤΝΔΓΡΙΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΠΑΙΓΙΑΣΡΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΟΑΓΧΓΗ ΣΗ ΤΓΔΙΑ ΠΙΝΟΤΛΑ ΔΤΡΤΓΙΚΗ ΒΑΡΚΑΡΗ ΠΟΛΤΚΡΙΣΗ

Διαβάστε περισσότερα