ΑΓΤ ΓΜΠ. Αγαπεηέ Κύξηε α Σπλάδειθε. Με δηαηαγή ηνπ ΓΕΣ κεηαηίζεζηε ζηελ Αλώηαηε Σηξαηησηηθή Δηνίθεζε Υπνζηήξημεο Σηξαηνύ.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΓΤ ΓΜΠ. Αγαπεηέ Κύξηε α Σπλάδειθε. Με δηαηαγή ηνπ ΓΕΣ κεηαηίζεζηε ζηελ Αλώηαηε Σηξαηησηηθή Δηνίθεζε Υπνζηήξημεο Σηξαηνύ."

Transcript

1 ΗΟΤΝΗΟ 2009

2 Αγαπεηέ Κύξηε α Σπλάδειθε Με δηαηαγή ηνπ ΓΕΣ κεηαηίζεζηε ζηελ Αλώηαηε Σηξαηησηηθή Δηνίθεζε Υπνζηήξημεο Σηξαηνύ. Η Υπεξεζία βξίζθεηαη ηόζν ζην πιεπξό ζαο, όζν θαη ηεο νηθνγέλεηαο ζαο θαη ζα πξνζπαζήζεη λα ζαο βνεζήζεη ζε θάζε πξόβιεκα πνπ ζα αληηκεησπίζεηε, θαζ όιν ην ρξνληθό δηάζηεκα πνπ ζα ππεξεηείηε ζηε ΠΕ/ΑΣΔΥΣ. Εάλ επηζπκείηε κπνξείηε λα επηθνηλσλήζεηε ζην ηειέθσλν κε ΔΜΠ/ΑΣΔΥΣ γηα παξνρή ζηνηρείσλ πξνο εμεύξεζε θαηνηθίαο ή νπνηαδήπνηε άιιε πιεξνθνξία πνπ ζα κπνξνύζε λα ζαο δηεπθνιύλεη ζηελ εγθαηάζηαζή ζαο ζηε Φξνπξά Αζελώλ. Με εθηίκεζε Αληηζηξάηεγνο Ισάλλεο Κνιέηζνο Δηνηθεηήο ΑΣΔΥΣ

3 ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ ΔΜΒΛΗΜΑ ΣΗ 4 ΤΝΟΠΣΙΚΗ ΙΣΟΡΙΑ ΣΗ 5 ΙΣΟΡΙΚΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΣΙΚΑ ΑΞΙΟΘΔΑΣΑ 7 ΟΑ 17 ΚΑΑΤ ΑΓ. ΑΝΓΡΔΑ 27 ΥΑΡΣΔ 28 ΚΑΣΑΣΑΗ ΤΜΒΔΒΛΗΜΔΝΩΝ ΙΑΣΡΩΝ ΜΔ ΣΟ ΤΔΘΑ ΠΔΡΙΟΥΗ ΑΣΣΙΚΗ ΠΔΙΡΑΙΩ 32 ΥΡΗΙΜΑ ΣΗΛΔΦΩΝΑ 33 ΗΜΔΙΩΔΙ 34

4 ΣΟ ΔΜΒΛΖΜΑ ΣΖ Τν αξραίν ξεηό ηνπ εκβιήκαηνο, Αιθή Κξάηνο Εζηί Μέγηζηνλ, δειαδή Η Αλδξεία είλαη Πνιύ Μεγάιε Δύλακε, πεξηιακβάλεηαη ζηε θξάζε κε ηελ νπνία ν Δηνκήδεο επηηίκεζε ηνλ Αγακέκλνλα, ν νπνίνο ζε κηα ζηηγκή ιηπνςπρίαο, πνπ ήηαλ απνηέιεζκα ησλ αηπρηώλ ησλ Ειιήλσλ, πξόηεηλε λα εγθαηαιείςνπλ ηηο πξνζπάζεηέο ηνπο γηα ηελ άισζε ηεο Τξνίαο θαη λα επηζηξέςνπλ ζηελ Ειιάδα. Η παξάζηαζε ηνπ εκβιήκαηνο είλαη από ηε κπζνινγία καο. Παξηζηάλεη ηνλ Θεζέα, πνπ ζε ειηθία 16 εηώλ ζεθώλεη ηνλ πειώξην βξάρν θαη παίξλεη ην μίθνο θαη ηα ρξπζά ζαλδάιηα πνπ έρεη ηνπνζεηήζεη εθεί ν παηέξαο ηνπ, επηζπκώληαο λα ηα πάξεη ν γηνο ηνπ όηαλ γελλεζεί, κεγαιώζεη θαη κπνξέζεη λα κεηαθηλήζεη κόλνο ηνπ ηνλ βξάρν. Σπκβνιίδεη ηελ ηθαλόηεηα ηεο ΑΣΔΥΣ λα αλαιάβεη ηελ επζύλε θαη κε ηε ρξεζηκνπνίεζε όισλ ησλ δηαζέζηκσλ κέζσλ λα εθπιεξώζεη επηηπρώο ηελ απνζηνιή ηεο.

5 ΤΝΟΠΣΗΚΖ ΗΣΟΡΗΑ ΣΖ Μέρξη ην έηνο 1955 ππήξρε ζηελ πεξηνρή ηεο πξσηεύνπζαο ην Φξνπξαξρείν Αζελώλ - Πεηξαηώο, Μνλάδα Αλεμάξηεηε, πνπ ππαγόηαλ ζηελ Αλσηέξα ηξαηησηηθή Γηνίθεζε Αηηηθήο θαη Νήζσλ (ΑΓΑΝ). Σνλ Μάην ηνπ 1955 ην Φξνπξαξρείν Αζελώλ - Πεηξαηώο δηαιύεηαη θαη ζπγθξνηείηαη Γηνίθεζε κε ηίηιν ηξαηησηηθή Γηνίθεζε Αζελώλ (ΓΑ) ζηελ νπνία ππήρζε θαη ην Φξνπξαξρείν Αζελώλ - Πεηξαηώο. Σν 1975 ζπγθξνηείηαη ζην ρώξν ηνπ Λεθαλνπεδίνπ Αηηηθήο ε Γηνίθεζε Βάζεο πληήξεζεο (ΓΒ) ε νπνία αλέιαβε ηελ επζύλε ηεο Γηνηθεηηθήο Μέξηκλαο, από ηελ ηόηε ΓΑ. Σνλ Απξίιην ηνπ 1979 ζπγθξνηείηαη ε ηξαηησηηθή Γηνίθεζε Δζσηεξηθνύ (ΓΔ) κε ηελ νπνία ζπγρσλεύεηαη θαη ε Γηνίθεζε Βάζεο πληήξεζεο (ΓΒ). Ο παξαπάλσ ηίηινο αιιάδεη ηνλ Αύγνπζην ηνπ ίδηνπ έηνπο, ζε ηξαηησηηθή Γηνίθεζε Αζελώλ (ΓΑ). Ζ ΓΑ κε ηελ λέα ηεο δνκή σο κείδσλ ζρεκαηηζκόο επηπέδνπ ώκαηνο ηξαηνύ θαη αθνύ αλέιαβε θαη όιε ηε ρεξζαία Εώλε Δπζύλεο ηεο ΑΓΔΝ, ιεηηνύξγεζε ζηελ παξνύζα ζέζε (Γνπδή) από ην Ννέκβξην ηνπ 1979 κέρξη ηνλ Απξίιην ηνπ Από 1 Μαΐνπ 2004 κεηνλνκάζζεθε ζε, ζην πιαίζην ηεο αλαδηνξγάλσζεο ηνπ.ξ θαη από 1 Ηαλ 2005, ιεηηνπξγεί κε ηε λέα ηεο κνξθή. Με ην όλνκα Γουδή ην νπνίν κέρξη ζρεηηθά πξόζθαηα (2006) γξαθόηαλ Γνπδί, θέξεηαη πεξηνρή βνξεηναλαηνιηθά ηνπ θέληξνπ ηεο Αζήλαο πνπ απνηειεί θαη ηζηνξηθή ζπλνηθία. Γηνηθεηηθά κνηξάδεηαη ζηνπο Γήκνπο Αζελαίσλ θαη Εσγξάθνπ. Σν άιινηε απνθαινύκελν "πεδίνλ ηνπ Γνπδή", ή "πεδίνλ Γνπδή" ρξεζηκνπνηνύηαλ σο πεδίν αζθήζεσλ ησλ ζηξαηησηώλ θαη ε επ' απηνύ κηθξή εθθιεζία ηνπ Αγίνπ Θσκά ήηαλ ηόπνο κηθξώλ εθδξνκώλ ησλ θαηνίθσλ ηεο παιηάο Αζήλαο. ' απηή ηελ πεξηνρή πξσηνιεηηνύξγεζε επίζεο θαη ην πξώην ειιεληθό ζθνπεπηήξην θαινύκελν ζθνπεπηήξην Αζελώλ, πνπ αξγόηεξα κεηαθέξζεθε ζηελ Καιιηζέα γηα λα κεηαηξαπεί από ηνπο Ηηαινύο (ζηε δηάξθεηα ηεο θαηνρήο ) ζε θπιαθή. Δπίζεο ζηελ ίδηα πεξηνρή ε Βαζίιηζζα νθία ίδξπζε ην Ννζνθνκείν Παίδσλ, ζήκεξα Αγία Σοφία, θαη βξαδύηεξα ην 1927 άξρηζαλ λα αλεγείξνληαη ηα κεγάια εξγαζηήξηα θαη παξαξηήκαηα ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Αζελώλ θαη εηδηθόηεξα ηεο Ηαηξηθήο ρνιήο. Έλα ζεκαληηθό κέξνο ηεο έθηαζεο ηεο πεξηνρήο θαηαιάκβαλε ην ηόηε θζηζηαηξείν Σωτηρία, ζήκεξα γλσζηό σο λνζνθνκείν ζώξαθνο.

6 Ζ έδξα ηεο ζηελ Δηξήλε θαη ζηνλ Πόιεκν είλαη ζηελ ΑΘΖΝΑ, ζηελ παξνύζα ζέζε. ΣΡΑΣΟΠΕΔΟ ΖΟΡΜΠΑ Κ. ΠΤΛΗ ΑΣΔΥΣ

7 ΥΑΡΣΖ ΤΓΚΟΗΝΧΝΗΑΚΟΤ ΓΗΚΣΤΟΤ ΑΘΖΝΧΝ

8 ΗΣΟΡΗΚΑ ΚΑΗ ΠΟΛΗΣΗΣΗΚΑ ΑΞΗΟΘΔΑΣΑ Γεληθή Απνςε ηεο Αζήλαο Ζ Αζήλα πνπ έγηλε πξσηεύνπζα ηεο Διιάδνο ην 1834, κεηά από ην Ναύπιην θαη ηελ Αίγηλα, βξίζθεηαη ζην ιεθαλνπέδην ηεο Αηηηθήο θαη πεξηβάιιεηαη από ηα Βόξεηα δπηηθά από ην βνπλό Αηγάιεσ, ηα βνπλά ηεο Πάξλεζαο θαη ηεο Πεληέιεο πξνο ηα βόξεηα, βνξεηναλαηνιηθά θαη ην βνπλό ηνπ Τκεηηνύ ζηα λνηηναλαηνιηθά. Ο αξσληθόο θόιπνο ηειηθά πεξηβάιιεη αλαηνιηθά ηηο αθηέο ηεο Αζήλαο θαη ηεο Αηηηθήο. Αλ θνηηάμνπκε ζε έλα ράξηε ηεο Διιάδαο ε Αζήλα βξίζθεηαη ζρεδόλ ζηε κέζε ηεο επεηξσηηθήο Διιάδαο αλάκεζα ζηηο πεξηθέξεηεο ηεο ηεξεάο Διιάδαο ζηα βόξεηα θαη ηελ Πεινπόλλεζν ζηα λόηηα. Γπηηθά ηεο ρεξζνλήζνπ ηεο Αηηηθήο είλαη ην λεζί ηεο Δύβνηαο θαη πεξαηηέξσ πξνο αλαηνιάο ην Αηγαίν Πέιαγνο κε ηα παλέκνξθα ειιεληθά λεζηά. Από ηόηε κεηακνξθώζεθε ε Αζήλα ζηε πόιε πνπ γλσξίδνπκε ζήκεξα, κηα ζεκαληηθή επξσπατθή πξσηεύνπζα πνπ θηινμέλεζε ηνπο Οιπκπηαθνύο Αγώλεο ηνπ 2004 κε κεγάιε επηηπρία. Ζ ππνδνκή ηεο Αζήλαο έρεη αλαπηπρζεί πνιύ γξήγνξα κέζα ζηα ηειεπηαία 10 ρξόληα κε λέεο ιεσθόξνπο, έλα λέν αεξνδξόκην, λέεο γξακκέο Μεηξό, κηα λέα γξακκή ηξακ, ηε λέα ζηδεξνδξνκηθή γξακκή ηνπ Πξναζηηαθνύ, ηελ Αηηηθή νδό, ηεξάζηηα εκπνξηθά θέληξα, γήπεδα θαη αζιεηηθά θέληξα θαη ην ιηκάλη ηεο Πεηξαηά έρεη εμειηρζεί ζε έλα από ηα ζεκαληηθόηεξα ιηκάληα ηεο Μεζνγείνπ. Λόγσ απηήο ηεο λέαο ππνδνκήο θαη ηε γξήγνξε πξόζβαζε κε ηξέλν, Μεηξό θαη απηνθίλεην έλα είδνο απναζηηθνπνίεζεο έρεη αξρίζεη ζηελ Αζήλα θαζώο πνιινί Αζελαίνη πξνηηκνύλ λα δνπλ εθηόο ηνπ θέληξνπ ηεο πόιεο ζε πξνάζηηα θαη πεξηνρέο πνπ πξηλ από κεξηθά ρξόληα ήηαλ ηνπξηζηηθά ζέξεηξα. Δίλαη κία από ηηο αξραηόηεξεο πόιεηο ηνπ θόζκνπ, θαη πεξπαηώληαο κέζα από ηελ αξραία Αγνξά ή ζηελ Αθξόπνιε, ζαο θάλεη λα ληώζεηε όηη πεξπαηάηε ζε έλα ηεξό θαη πνιύ ζεκαληηθό ηόπν.

9 Έγηλε ε πξσηεύνπζα ηεο Διιάδαο ην 1834 θπξίσο γηα ηε ζέζε ηεο θαη ηελ ηζηνξηθή ζεκαζία. Ζ Αζήλα αλαθέξεηαη ζπρλά ζηελ ειιεληθή κπζνινγία. Οη αξραίνη Αζελαίνη πίζηεπαλ όηη πξνήιζαλ από ηελ Αηηηθή θαη δελ ήηαλ κεηαλάζηεο. Γηα ηνλ ζθνπό απηό, αλέθεξαλ όηη ν πξώηνο ηνπο βαζηιηάο, ν Κέθξνπαο, ήηαλ ν άλζξσπνο-θίδη πνπ γελλήζεθε από ηε γε. Ήηαλ ν κπζνινγηθόο δηθαζηήο ηνπ αγώλα ηεο ζεάο Αζελά κε ηνλ ζεό ηεο ζάιαζζαο Πνζεηδώλα γηα ην πνηνο ζα γίλεη ν πξνζηάηεο ηεο πόιεο, έλαλ αγώλα πνπ ηειηθά θέξδηζε ε Αζελά δίλνληαο έηζη ην όλνκα ηεο ζηελ πόιε. Σν κεγαιύηεξν αξραίν κλεκείν ηεο Αζήλαο είλαη θπζηθά ε Αθξόπνιε. Πάλσ από ηνλ ηεξό βξάρν, κπνξείηε λα ληώζεηε ζρεδόλ ην κεγαιείν ηεο αξραίαο Διιάδαο. ΗΣΟΡΗΚΑ ΚΑΗ ΠΟΛΗΣΗΣΗΚΑ ΑΞΗΟΘΔΑΣΑ Παξζελώλ Γεληθή Απνςε ηεο Αθξόπνιεο Άιινη ελδηαθέξνληεο αξραηνινγηθνί ρώξνη είλαη ε αξραία αγνξά, κε ην λαό ηνπ Ζθαίζηνπ αθόκε ζε πνιύ θαιή θαηάζηαζε, όπσο επίζεο θαη ν λαόο ηνπ Γία θαη ε αςίδα ηνπ Αλδξηαλνύ. ηελ Αζήλα ζα βξνύκε ηα θπξηόηεξα κνπζεία ηεο Διιάδαο όπσο ην λέν κνπζείν ηεο Αθξόπνιεο, ην Δζληθό Αξραηνινγηθό Μνπζείν, ην Λανγξαθηθό Μνπζείν, ην Μνπζείν Κεξακηθνύ, ην Βπδαληηλό Μνπζείν, ην Μνπζείν Μνπζηθήο, ην Πνιεκηθό Μνπζείν, ην Μνπζείν Μπελάθε, θιπ. Γεληθά, ππάξρνπλ πεξίπνπ 50 κνπζεία ζηελ Αζήλα.

10 Νέν Μνπζείν Αθξόπνιεο ηελ Πιαηεία πληάγκαηνο κπνξείηε λα επηζθεθζείηε ην κλεκείν ηνπ Άγλσζηνπ ηξαηηώηε. Δδώ κπνξείηε λα δείηε ηνπο Δπδώλνπο ηεο πξνεδξηθήο θξνπξάο θαη εάλ είζηε ηπρεξνί, ζα δείηε ηελ αξγή θαη πνιύπινθε αιιαγή ηεο θξνπξάο κπξνζηά από ην κλεκείν ηνπ Αγλώζηνπ ηξαηηώηε. Δζληθό Αξραηνινγηθό Μνπζείν Σν Διιεληθό Κνηλνβνύιην θαη ην Μλεκείν Αγλώζηνπ ηξαηηώηε ΗΣΟΡΗΚΑ ΚΑΗ ΠΟΛΗΣΗΣΗΚΑ ΑΞΗΟΘΔΑΣΑ Σν Μέγαξν Μνπζηθήο, έρεη πνιιέο ππέξνρεο παξαζηάζεηο θαη ην θαινθαίξη γίλνληαη πνιιέο παξαζηάζεηο θαη ζπλαπιίεο ζην ζέαηξν Ζξώνπ ηνπ Αηηηθνύ θάησ από ηελ Αθξόπνιε, ζην Λπθαβεηηό θαη αιινύ. Β. ΑΣΣΗΚΖ Πέξα από ηελ Αθξόπνιε ζην θέληξν ηεο Αζήλαο, ε Αηηηθή είλαη ζπαξκέλε κε πνιινύο ρώξνπο αξραηνινγηθνύ ελδηαθέξνληνο όπσο:σν νύλην κε ην Ναό ηνπ Πνζεηδώλα ζην λόηην άθξν ηεο Αηηηθήο. ύκθσλα κε ηελ κπζνινγία ν βαζηιηάο ηεο Αζήλαο Αηγαίαο,απηνθηόλεζε πέθηνληαο ζηε ζάιαζζα όηαλ είδε ηα καύξα παληά ζην πινίν πνπ έξρνληαλ από ηελ Κξήηε, λνκίδνληαο όηη νγηόο ηνπ Θεζέαο είρε ζθνησζεί ζηελ Μάρεκε ην κπζηθό ηέξαο ηνλ Μηλώηαπξν. Ο λαόο ηνπ Πνζεηδώλα Ζ Βξαπξώλα κε ην λαό ηεο Βξαπξσλίαο Αξηέκηδνο θαη ην νκώλπκν αξραηνινγηθό κνπζείν. Βξίζθεηαη 16 ρηιηόκεηξα λόηηα ηνπ ΚΑΑΤ, ζε κηα πεξηνρή όπνπ ιαηξεύνληαλ ηδηαίηεξα ε ζεά Αξηεκηο θαη αθόκα θαη ζήκεξα ην παξαζεξηζηηθό θέληξν Λνύηζα έρεη ην όλνκα ηεο αξραίαο ζεάο Ο λαόο ηεο Βξαπξσλίαο Αξηέκηδνο Σν επίγξακκα ην ηκσλίδε Ο Σύκβνο ησλ Μαξαζσλνκάρσλ

11 Ο Αξραηνινγηθόο ρώξνο ηνπ Μαξαζώλα. 10 ρηιηόκεηξα βόξεηα ηνπ ΚΑΑΤ ππάξρεη ε πόιε ηνπ Μαξαζώλα. ηελ πεξηνρή όπνπ δηεμήρζε ε νκώλπκε κάρε κεηαμύ ησλ Αζελαίσλ ππό ηνλ Μηιηηάδε θαη Πεξζώλ ππό ηνπο Γάηη θαη Αξηαθέξλε, ππάξρεη ν Σύκβνο ησλ Μαξαζσλνκάρσλ κε ηελ επηηύκβηα ζηήιε θαη ην επίγξακκα ηνπ ηκσλίδε «Διιήλσλ πξνκαρνύληεο Αζελαίνη Μαξαζώλη, ρξπζνθόξσλ Μήδσλ εζηώξεζαλ δύλακηλ». Δπίζεο ππάξρεη ν Σύκβνο ησλ Πιαηαηέσλ θαη ην Μνπζείν ηεο Μάρεο ηνπ Μαξαζώλα κε επξήκαηα από ηελ ηζηνξηθή κάρε ηνπ 480 Πρ ΗΣΟΡΗΚΑ ΚΑΗ ΠΟΛΗΣΗΣΗΚΑ ΑΞΗΟΘΔΑΣΑ ηνλ Μαξαζώλα ππάξρεη ε αθεηεξία ηνπ Ηζηνξηθνύ Μαξαζσλίνπ δξόκνπ πνπ πξαγκαηνπνηείηαη ζε αλάκλεζε ηνπ Μαξαζσλνδξόκνπ Φεηδηππίδε πνπ κεηέθεξε ζηελ Αζήλα ην άγγεικα ηεο λίθεο. Ρακλνύο: 10 ρηιηόκεηξα ΒΑ ηνπ Μαξαζώλα ππάξρεη ε αξραία πόιε ην Ρακλνύληα, ελόο από ηνπο 10 Αηηηθνύο δήκνπο ηεο αξραηόηεηαο. ηελ πόιε ειαηξεύεην ε ζεά ηεο δηθαηνζύλεο Νέκεζηο θαη ν Ακθηάξανο γηόο ηνπ Αζθιεπηνύ. Σν όλνκά ηεο ην νθείιεη ζην θπηό Ράκλνο πνπ αθζνλεί ζηελ πεξηνρή. Ζ Μνλή Οζίνπ Δθξαίκ βξίζθεηαη πάλσ από ηε Νέα Μάθξε θαη είλαη γπλαηθείν κνλαζηήξη. ηε κνλή ππάξρεη αλαιινίσην ην ιείςαλν ηνπ νζίνπ θαη ιέγεηαη όηη είλαη ζαπκαηνπξγό, εηδηθώηεξα ζε πεξηπηώζεηο γπλαηθώλ πνπ αδπλαηνύζαλ λα ηεθλνπνηήζνπλ θαη ζε εθβνιή δαηκνλίσλ. Ο Όζηνο Δθξαίκ ήηαλ αξκαησιόο θαη ζαλαηώζεθε βαζαληζηηθά από ηνπο Σνύξθνπο ζηελ πεξηνρή πνπ βξίζθεηαη ζήκεξα ε κνλή επεηδή αξλήζεθε λα αξλεζεί ηε Υξηζηηαληθή πίζηε θαη λα αζπαζζεί ην Μνπζνπικαληζκό. Ο λαόο ηεο Νέκεζεο ζην Ρακλνύληα Ζ Μνλή Οζίνπ Δθξαίκ Σν Ακθηαξάεηνλ είλαη αξραίν ηεξό αθηεξσκέλν ζηνλ γηό ηνπ Αζθιεπηνύ Ακθηάξαν ν νπνίνο ήηαλ από ηνπ κεγαιύηεξνπο ηαηξνύο ηεο αξραηόηεηνο θαη βξίζθεηαη ζηνλ Κάιακν 35 ρηιηόκεηξα βόξεηα ηεο Αζήλαο. ηνλ αξραηνινγηθό ρώξν ππάξρνπλ Αλδξηθά θαη γπλαηθεία ινπηξά, ζεξαπεπηήξην, ν λαόο ηνπ Ακθηάξανπ, ε ζηνά θαη ην ζέαηξν. Ο Αξραηνινγηθόο ρώξνο ηνπ Ακθηαξάεηνπ

12 Ζ Διεπζίλα 30 ρηιηόκεηξα δπηηθά ηεο Αζήλαο ήηαλ αξραίν ιαηξεπηηθό θέληξν ηεο ζεάο Γήκεηξαο θαη κηα από ηηο 5 ηεξέο πόιεηο ηεο αξραίαο Διιάδαο. Ηδξύζεθε από ηνλ Δύκνιπν γελάξρε ηεο νηθνγέλεηαο ησλ Δπκνι-πηδώλ, ηεξέσλ ηεο Γήκεηξαο. Ζηαλ έδξα ησλ Διεπζηλίσλ κπζηεξίσλ. Ο Δύκνιπνο ε Γήκεηξα θαη ε Πεξζεθόλε ΗΣΟΡΗΚΑ ΚΑΗ ΠΟΛΗΣΗΣΗΚΑ ΑΞΗΟΘΔΑΣΑ Σν ηειεζηήξην από ηα κεγαιύηεξα ηεο αξραηόηεηαο, ελώ από ηνλ αξραηνινγηθό ρώξν ηεο Διεπζίλαο μεθηλνύζε ε πνκπή ησλ Παλαζελαίσλ. ηνλ ρώξν ππάξρεη ην ηειεζηήξην, ν λαόο ηεο Γήκεηξαο θαη ην Μνπζείν. Μνλή Καηζαξηαλήο ηελ Αηηηθή ππάξρνπλ επίζεο αμηόινγνη ρώξνη πνπ αμίδεη λα επηζθεθζεί θαλείο, όπσο ε Μνλή Καηζαξηαλήο ζηελ δπηηθή πιαγηά ηνπ Τκεηηνύ κε θαηαπιεθηηθή ζέα ηεο πόιεο ησλ Αζελώλ, ε Μνλή Γαθλίνπ ζην νκώλπκν πξνάζηην, νη Οιπκπηαθέο εγθαηαζηάζεηο ζηελ Καινγξέδα, ην Καιιηκάξκαξν ζηάδην όπνπ δηεμήρζεζαλ νη πξώηνη ζύγρξνλνη νιπκπηαθνί αγώλεο ην 1896 θαη απνηειεί ηεξκαηηζκό ηνπ θιαζζηθνύ Μαξαζσλίνπ δξόκνπ θαη από όπνπ παξαδίδεηαη θάζε 4 ρξόληα ε Οιπκπηαθή Φιόγα ζηελ πόιε πνπ ζα ηειέζεη ηνπο Οιπκπηαθνύο Αγώλεο. Γ. ΔΚΣΟ ΑΣΣΗΚΖ Σν θαιιηκάξκαξν ζηάδην Δπεηδή Διιάδα δελ είλαη κόλν ε Αζήλα, ζηνπο λνκνύο γύξσ από ηελ Αηηηθή έρνπκε πιήζνο ζεκαληηθώλ αξραηνινγηθώλ ρώξσλ όπσο: Ζ Γήινο κηα από ηηο 5 ηεξέο πόιεηο θαη κεγάιν ιαηξεπηηθό θέληξν ηεο αξραηόηεηαο αθηεξσκέλν ζηνλ Απόιισλα θαη ηελ Αξηεκε πνύ γελλήζεθαλ εθεί ζύκθσλα κε ηε κπζνινγία. Σν λεζί βξίζθεηαη θνληά ζηε Μύθνλν θαη είλαη θαηάζπαξην από αξραηόηεηεο. Ο Γξόκνο κε ηα ιηνληάξηα ζηε Γήιν Ο Ναόο ηεο Αθαίαο Αζελάο

13 Ο λαόο ηεο Αθαίαο Αζελάο ζηελ Αίγηλα. Βξίζθεηαη πάλσ από ην ηνπξηζηηθό ζέξεηξν ηεο Αγίαο Μαξίλαο θαη είλαη ν πιένλ θαινδηαηεξεκέλνο αξραίνο λαόο. ρεκαηίδεη καδί κε ην λαό ηνπ Πνζεηδώλα ζην νύλην θαη ηνλ Παξζελώλα ηζνζθειέο ηξίγσλν θαηαδεηθλύνληαο έηζη ηηο γεσκεηξηθέο θαη ηνπνγξαθηθέο γλώζεηο ησλ αξραίσλ Διιήλσλ Ο Ναόο ηνπ Απόιισλα ζηελ Κόξηλζν Ζ αξραία Κόξηλζνο θεκηζκέλε ζηελ αξραηόηεηα γηα ηνλ πινύην ηεο θαη ηελ πνιπηειή δσή ησλ θαηνίθσλ ηεο. ηελ πεξηνρή πέξα από ηα εξείπηα ηεο αξραίαο πόιε ΗΣΟΡΗΚΑ ΚΑΗ ΠΟΛΗΣΗΣΗΚΑ ΑΞΗΟΘΔΑΣΑ ζώδνληαη ηκήκαηα ηεο αξραίαο Γηόιθνπ πνπ ππήξμε έξγν ηνπ Πεξίαλδξνπ θαη ήηαλ ν πξόδξνκνο ηεο ζεκεξηλήο δηώξπγαο. πλέδεε ην αξραίν ιηκάλη ησλ Κεγρξεώλ ζην αξσληθό θόιπν κε ην αληίζηνηρν ηνπ Λεραίνπ ζηνλ Κνξηλζηαθό. Ζηαλ έλαο ιηζόζηξσηνο ζηνλ νπνίν εθηλήην ε όιθνο πνπ ήηαλ κηα ηξνρήιαηε πιαηθόξκα πνπ ηελ ηξαβνύζαλ βόδηα θαη ζηελ νπνία θνξηώλνληαλ ηα πινία από ην έλα ιηκάλη θαη εθθνξηώλνληαλ ζην άιιν. Ζ Πύιε ησλ Λεόλησλ Ζ Γηώξπγα ηεο Κνξίλζνπ ην λνκό Αξγνιίδαο νη Μπθήλεο, ε πόιε ηνπ Αγακέκλνλα ηνπ ληθεηή ηνπ Σξσηθνύ πνιέκνπ, θεκηζκέλε γηα ηνλ πινύην θαη ηε δύλακή ηεο αιιά θαη γηα ηα δξάκαηα ηεο αξραηνειιεληθήο ηξαγσδίαο πνπ εθηπιίρζεθαλ ζηα αλάθηνξά ηεο. Παζίγλσζηα είλαη ηα ηείρε ηεο σο θπθιώπεηα ιόγσ ηνπ κεγέζνπο ησλ ιίζσλ ηνπο θαη ε πύιε ησλ ιεόλησλ θαζώο θαη ν ηάθνο ηνπ Αηξέα. ην κνπζείν ηεο ππάξρνπλ επξήκαηα θαηαπιεθηηθήο ηέρλεο. Τπάξρεη επίζεο ν αξραηνινγηθόο ρώξνο ηεο Δπηδαύξνπ κε ην Αζθιεπηείν θαη ην ζέαηξν κε ηε κνλαδηθή αθνπζηηθή ηνπ, όπνπ θάζε θαινθαίξη δίλνληαη παξαζηάζεηο αξραίαο ηξαγσδίαο Ο Ναόο ηνπ Απόιισλα ζηνπο Γειθνύο Σν ζέαηξν ηεο Δπηδαύξνπ

14 Μηα αθόκε από ηηο ηεξέο πόιεηο ηεο αξραίαο Διιάδαο βξίζθεηαη ζην λνκό Φσθίδαο ζηηο λόηηεο πιαγηέο ηνπ Παξλαζζνύ θνληά ζηελ Αξάρσβα (ζέξεηξν ρεηκεξηλνύ ηνπξηζκνύ) θαη ην ιηκάλη ηεο Ηηέαο. Οη Γειθνί. εκαληηθόηαηνο αξραηνινγηθόο ρώξνο αθηεξσκέλνο ζηνλ Απόιισλα θαη έδξα ηνπ πην θεκηζκέλνπ καληείνπ ηεο αξραηόηεηαο. ηνλ αξραηνινγηθό ρώξν ππάξρεη πιεζώξα αξραίσλ λαώλ θαη άιισλ θηηζκάησλ όπσο ην ζέαηξν, ην ζηάδην, ην γπκλάζην θαη ε ζόινο. Σν κνπζείν είλαη κηθξό γηα λα ζηεγάζεη ην πιήζνο ησλ επξεκάησλ. ην λνκό Ζιείαο ε Αξραία Οιπκπία. Σν θέληξν ιαηξείαο ηνπ Γηα θαη ηνπ Ζξαθιή πνπ ζεσξείηαη ν ηδξπηήο ησλ Οιπκπηαθώλ Αγώλσλ. Ζ Δίζνδνο από ηελ Ηεξή Αιηη ζην ηάδην ηεο Αξραίαο Οιπκπίαο ΗΣΟΡΗΚΑ ΚΑΗ ΠΟΛΗΣΗΣΗΚΑ ΑΞΗΟΘΔΑΣΑ Γίπια ζηνλ Αιθεηό πνηακό βξίζθεηαη ν Αξραηνινγηθόο ρώξνο πιήζνο θηηζκάησλ ιαηξείαο όπσο νη λανί ηνπ Γηα θαη ηεο Ζξαο, ε ηεξή Αιηηο, ν Κξόληνο ιόθνο αιιά θαη ην ηάδην. Από ηελ ηεξή Αιηη θάζε 4 ρξόληα αλάβεη κε ηηο αθηίλεο ηνπ ειίνπ (Απόιισλα) ε Οιπκπηαθή Φιόγα θαη παξαδίδεηαη από ηελ πξσζηέξηα ζηνλ πξώην ιακπαδηδξόκν γηα λα ηαμηδέςεη ζε όιν ηνλ θόζκν κέρξη ηελ πόιε πνπ δηνξγαλώλεη θάζε θνξά ηνπο Οιπκπηαθνύο αγώλεο. 1. ΓΕΝΙΚΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕ Α. ΗΣΟΡΗΚΟ ΚΔΝΣΡΟ Έλα δεκνθηιέο κέξνο γηα ςώληα ή γηα θαγεηό θαη πνηό είλαη ε Πιάθα, αθξηβώο θάησ από ηελ Αθξόπνιε. Θεσξείηαη αξθεηά ηνπξηζηηθό κέξνο, αιιά ην γεγνλόο είλαη όηη εδώ κπνξείηε λα πάξεηε κηα ηδέα ηεο παιηάο Αζήλαο, κε ρακειά θηίξηα θαη κηθξνύο δξόκνπο. ην Μνλαζηεξάθη ππάξρεη ην πεξίθεκν Γηνπζνπξνύκ, ην παδάξη κε παιαηνπσιεία θαη αιιά αληηθείκελα.

15 Σν Πιάθα Μνλαζηεξάθη ηζηνξηθό θέληξν ηεο Αζήλαο είλαη ε πην ζεκαληηθή πεξηνρή ηεο πόιεο γηα ηηο ρηιηάδεο ησλ ηνπξηζηώλ πνπ επηζθέπηνληαη ηελ ειιεληθή πξσηεύνπζα γηα λα ζαπκάζνπλ ην ιίθλν ηεο δεκνθξαηίαο,ηελ Αθξόπνιε, ηνλ Παξζελώλα, ηα κνπζεία ηα κλεκεία θαη ηα ζέαηξα, από ηελ έλδνμν παξειζόλ ηεο Αζήλαο. Ζ πεδνδξόκεζε ηνπ ηζηνξηθνύ θέληξνπ πνπ πεξηβάιιεηαη από ην ηξίγσλν κεηαμύ Πιάθαο, νδό Γηνλπζίνπ Αξενπαγίηνπ θαη Κεξακεηθόο πεξηιακβάλεη ζρεδόλ όια ηα ππέξνρα αμηνζέαηα ηεο Αζήλαο. Από ηελ νδό Γηνλπζίνπ Αξενπαγίηνπ κπνξεί θαλείο λα πάεη κε ηα πόδηα από ηελ πιαηεία πληάγκαηνο ή κε ην κεηξό ζην ζηαζκό ηεο Αθξόπνιεο, ιίγα κέηξα καθξηά είλαη ην Νέν Μνπζείν ηεο Αθξόπνιεο απέλαληη από ην Αξραίν Θέαηξν ηνπ Γηνλύζνπ, ιίγν παξαπάλσ είλαη ην Χδείν Ζξώδνπ ηνπ Αηηηθνύ θαη κεηά είλαη ν δξόκνο γηα ηελ Αθξόπνιε. Οη ιόθνη ηνπ Φηινπάππνπ θαη Πλύθαο είλαη θνληά ζηελ Αθξόπνιε, ε Αξραία Αγνξά κε ηε ζηνά ηνπ Αηηάινπ θαη ν λαόο ηνπ Ζθαίζηνπ (Θεζείν) βξίζθνληαη ζηελ βόξεηα πιεπξά ηεο Αθξόπνιεο. Οη παιαηόηεξεο γεηηνληέο ηεο Αζήλαο όπσο ε Πιάθα, ην Μνλαζηεξάθη θαη ηα Αλαθηώηηθα βξίζθνληαη ζηελ βόξεην δπηηθή θαη βόξεην αλαηνιηθή πιαγηά ηνπ ηεξνύ βξάρνπ. Σν ηζηνξηθό θέληξν ηεο Αζήλαο έρεη θαιό ζρεδηαζκό πνπ δίλεη ηελ επθαηξία ζηνλ επηζθέπηε λα δεη κέζα ζε ιίγεο ώξεο ηα πην ζεκαληηθά αμηνζέαηα ηεο Αζήλαο. ΗΣΟΡΗΚΑ ΚΑΗ ΠΟΛΗΣΗΣΗΚΑ ΑΞΗΟΘΔΑΣΑ Αιιά Αζήλα έρεη λα πξνζθέξεη πεξηζζόηεξα αμηνζέαηα όπσο κπνξνύκε λα δνύκε ζηελ παξάγξαθν ζρεηηθά κε ηα αμηνζέαηα ηεο Αζήλαο παξαθάησ. Ζ Πιάθα πνπ ζπρλά αλαθέξεηαη θαη ζαλ ε γεηηνληά ησλ Θεώλ, ζήκεξα είλαη έλα από ηα θπξηόηεξα αμηνζέαηα γηα ηνπο ηνπξίζηεο, εζηηαηόξηα, θαθεηέξηεο, θαηαζηήκαηα κε ζνπβελίξ κπνξείηε λα ηα βξείηε όια εδώ. ηα Αλαθηώηηθα είλαη κηα πεξηνρή πνπ πξέπεη λα δείηε θάησ από ηελ Αθξόπνιε θαη πάλσ από ηελ Πιάθα πξνο ηα αλαηνιηθά. Σα Αλαθηώηηθα είλαη ζαλ έλα κηθξό λεζί κέζα ζηελ Αζήλα, ρηίζηεο από ην κηθξό λεζί Αλάθε νηθνδόκεζαλ ηα παξαδνζηαθά ιεπθά ζπηηάθηα ηνπο εδώ πιέλνληαλ όηαλ ήξζαλ ζηελ Αζήλα γηα λα ρηίζνπλ ην Βαζηιηθό Παιάηη ζηελ επνρή ηνπ Οζσλα ηεο Βαπαξίαο πξώηνπ Βαζηιηά ηεο Διιάδαο. ήκεξα ην παιάηη είλαη ην Διιεληθό Κνηλνβνύιην. Αθξηβώο κπξνζηά από ην Κνηλνβνύιην βξίζθεηαη ε Πιαηεία πληάγκαηνο ζηελ πην θεληξηθή ζέζε ηεο Αζήλαο. Γίπια ζην Κνηλνβνύιην είλαη ν Δζληθόο Κήπνο θαη ην Εάππεην Μέγαξν. Γίπια ζην Εάππεην είλαη ν λαόο ηνπ Οιπκπίνπ Γηόο θαη ε πύιε ηνπ Αδξηαλνύ. Σν Παλαζελατθό ηάδην, όπνπ έγηλαλ νη πξώηνη Οιπκπηαθνί Αγώλεο βξίζθεηαη ιίγα ιεπηά κε ηα πόδηα κέζα από ηνλ Δζληθό Κήπν, είηε κέζσ ηνπ Εαππείνπ.

16 Σν Μνλαζηεξάθη είλαη κηα από ηηο πην αγαπεκέλεο πεξηνρέο γηα ηνπο Αζελαίνπο ρεηκώλα θαη θαινθαίξη. Αθόκα θαη κέζα ζην ρεηκώλα κε ηε παξακηθξή ιηαθάδα ηα ηξαπεδάθηα ηεο Αδξηαλνύ είλαη γεκάηα θόζκν. ην παδάξη, ην Γηνπζνπξνύκ όπσο ην έιεγαλ παιηά, θαη ζηελ Πιαηεία Αβεζζπλίαο ζα βξείηε παιαηνπσιεία κε αληίθεο θαη παιηά έπηπια, βηβιηνπσιεία κε παιηά βηβιία, θαηαζηήκαηα κε θηελά ξνύρα θαη ηνπξηζηηθά είδε. Λίγν παξαπέξα βξίζθεηαη ην Θεζείν κε πνιιά ηξαληέ κπαξάθηα θαη θαθεηέξηεο κε ζέα ηελ Αθξόπνιε. Ζ ζπλνηθία ηνπ Φπξξή ηα ηειεπηαία ρξόληα έρεη γίλεη ηεο κόδαο γηα λπθηεξηλέο εμνξκήζεηο κε πνιιά εζηηαηόξηα, θαθέ κπαξ θαη νπδεξί. Σν Κνισλάθη θξαηά πάληα ηελ παιηά ηνπ αίγιε κε ηηο θαθεηέξηεο γύξσ από ηελ νκώλπκε πιαηεία ηνπ, όπνπ νη δηάθνξνη επώλπκνη ηεο Αζήλαο πξνηηκνύλ ηδηαίηεξα. ην Κνισλάθη βξίζθεηαη θαη ην ηειεθεξίθ γηα Λπθαβεηηό έλα από ηα νξόζεκα ηεο Αζήλαο πνπ αμίδεη θαλείο λα πάεη θαη λα ζαπκάζεη ην Παλόξακα ηεο Αζήλαο από ςειά. Αμίδεη επίζεο λα επηζθεθζείηε ην Πιαλεηάξην ζην ίδξπκα Δπγελίδνπ ζηελ Λεσθόξν πγγξνύ 387, ην Μέγαξν Μνπζηθήο, ην Δζληθό Αζηεξνζθνπείν (Κέληξν Δπηζθεπηώλ ζηελ Πεληέιε), ην Γθάδη θαη ηνλ αξραηνινγηθό ρώξν ηνπ Κεξακηθνύ. Φπζηθά δελ κπνξείηε λα δείηε ηελ Αζήλα κέζα ζε κία ή δύν εκέξεο γηαηί ε Αζήλα έρεη πνιιά αμηνζέαηα θαη ζα ρξεηαζηεί ηνπιάρηζηνλ κία εβδνκάδα ή θαη πεξηζζόηεξν. Τπάξρνπλ πνιιά κνπζεία ζηελ Αζήλα, όπσο ην Δζληθό Αξραηνινγηθό Μνπζείν ηεο Αζήλαο έλα από ηα ζεκαληηθόηεξα κνπζεία ηνπ θόζκνπ, ηα εθζεζηαθά θέληξα, εκπνξηθά θέληξα, ζέαηξα θαη αίζνπζεο ζπλαπιηώλ θαη θπζηθά κηα πεξίθεκε λπρηεξηλή δσή ηζνδύλακε κε ηελ λπρηεξηλή δσή ηνπ Παξηζηνύ θαη ηνπ Λνλδίλνπ. Β. ΑΡΥΗΣΔΚΣΟΝΗΚΖ Ζ Αζήλα έρεη πνιιά λενθιαζηθά θηίξηα όπσο ε Αθαδεκία Αζελώλ, ε Δζληθή Βηβιηνζήθε, ην Ηζηνξηθό Μνπζείν, ην Αξραηνινγηθό κνπζείν θαη πνιιά άιια θπξίσο ζε δξόκνπο ηεο Παλεπηζηεκίνπ, ηαδίνπ, Αζελάο, Παηεζίσλ, γύξσ από ηελ πιαηεία Οκνλνίαο θαη ζηελ πεξηνρή ηεο Πιάθαο, όπνπ βξίζθεηαη θαη ην πξώην Παλεπηζηήκην ηεο Αζήλαο θαη πνιιά λενθιαζηθά ζπίηηα. ΗΣΟΡΗΚΑ ΚΑΗ ΠΟΛΗΣΗΣΗΚΑ ΑΞΗΟΘΔΑΣΑ Γ. ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΔ Ζ Αζήλα έρεη κηα κεγάιε πνηθηιία από πξάγκαηα πνπ κπνξείηε λα θάλεηε. Γηα παξάδεηγκα, εδώ έρεηε όια ηα αμηνζέαηα θαη ηα κνπζεία, ηα ζέαηξα θαη ηα θέληξα δηαζθέδαζεο. Τπάξρνπλ πνιιέο θηλεκαηνγξαθηθέο αίζνπζεο, κηα κεγάιε λπρηεξηλή δσή, παδάξηα, ζνύπεξ κνληέξλα θαηαζηήκαηα κόδαο θαη εκπνξηθά θέληξα. Πεγαίλεηε κέρξη ην ιόθν ηνπ Λπθαβεηηνύ γηα κηα ππέξνρε ζέα. Μπνξείηε λα πάηε ζηελ Αζελατθή Ρηβηέξα από ην Παιαηό Φάιεξν κέρξη ην Καιακάθη, Αιηκν, Γιπθάδα, Βνπιηαγκέλε θαη ζηε Βάξθηδα γηα ήιην θαη ζάιαζζα. Μπνξείηε λα επηζθεθηείηε θαη ηνλ Δζληθό Κήπν πνπ βξίζθεηαη δίπια από ην Κνηλνβνύιην ζηελ πιαηεία πληάγκαηνο. Γ. ΠΑΡΑΛΗΔ

17 Τπάξρνπλ πνιιέο παξαιίεο ζηελ Αζήλα, νη πην δεκνθηιείο από απηέο είλαη ζηε Γιπθάδα, Βνπιηαγκέλε, Βάξθηδα, Νέα Μάθξε, Καβνύξη θαη Αιηκν. Οη πεξηζζόηεξεο από ηηο παξαιίεο ηεο Αζήλαο είλαη νξγαλσκέλεο ππό ηελ επνπηεία ηνπ ΔΟΣ θαη ζα πξέπεη λα θαηαβάιιεηε έλα Παξαιία Λνύηζαο κηθξό ηέινο εηζόδνπ ζε απηέο γηα λα δηαηεξνύληαη θαζαξέο, δεδνκέλνπ όηη έρνπλ εθαηνκκύξηα επηζθέπηεο θάζε θαινθαίξη. Τπάξρνπλ πνιιέο παξαιίεο ζηελ Αζήλα θαη γεληθά ζηε ρεξζόλεζν ηεο Αηηηθήο. Όιεο νη παξαιίεο ηεο Αζήλαο είλαη θαιά νξγαλσκέλεο. Οη δεκνθηιέζηεξεο είλαη νη παξαιίεο ζηελ Βνπιηαγκέλε, Βάξθηδα, Καβνύξη, Γιπθάδα θαη Αιίκνπ πνπ είλαη ε πιεζηέζηεξε ζην θέληξν ηεο Αζήλαο. Όιεο απηέο νη παξαιίεο είλαη θαηά κήθνο ηεο αθηήο ζηα λόηηα πξνάζηηα ησλ Αζελώλ θαη κπνξείηε λα πάηε κε ην ηξακ (κέρξη Βνύια) ή κε ην ιεσθνξείν. ηελ αλαηνιηθή αθηή ηεο Αηηηθήο ππάξρνπλ πνιιά ζαιάζζηα ζέξεηξα πνιύ δεκνθηιή κεηαμύ ησλ Αζελαίσλ κε σξαίεο παξαιίεο, γηα λα αλαθέξνπκε κεξηθά, Μαξαζώλαο, Ραθήλα, Νέα Μάθξε, Άγηνο Αλδξέαο, Πόξην Ράθηε, Λνύηζα θαη νύλην ζην λνηηόηεξν ηκήκα ηεο Αηηηθήο. ΗΣΟΡΗΚΑ ΚΑΗ ΠΟΛΗΣΗΣΗΚΑ ΑΞΗΟΘΔΑΣΑ Δ. ΝΤΥΣΔΡΗΝΖ ΕΧΖ ΚΑΗ ΓΗΑΚΔΓΑΖ Θέαηξα, Μπνπδνύθηα, κεγάιεο πίζηεο κε ηα πην δηάζεκα νλόκαηα ηνπ ειιεληθνύ ηξαγνπδηνύ, κπαξ, κπνπάη θαη δηάθνξεο ζθελέο είλαη όια εδώ. Τπάξρνπλ ζηέθηα δηαζθέδαζεο ζε όιε ηελ Αζήλα, αιιά νη πην πνιπζύρλαζηεο πεξηνρέο είλαη ε πεξηνρέο γύξσ από ην Κνισλάθη, ε παξαιηαθή θαη ε Γιπθάδα. ρεδόλ ζε θάζε ηεηξάγσλν ζε όιεο ηα Αζελατθά πξνάζηηα ππάξρνπλ θαθεηέξηεο θαη κπαξ πνπ πνιιά θαηά ηε δηάξθεηα ηεο λύρηαο γίλνληαη κπαξ κε κνπζηθή κε επαγγεικαηίεο DJ. Σ. ΦΑΓΖΣΟ ΚΑΗ ΔΣΗΑΣΟΡΗΑ

18 Αθξηβώο όπσο ηα κπαξ, εζηηαηόξηα θαη ηαβέξλεο βξίζθνληαη παληνύ ζηελ Αζήλα. Ζ πεξηνρή ηεο Πιάθαο είλαη ίζσο ε πην γξαθηθή, αιιά θαη ε πεξηνρή πνπ δέρεηαη ηνπο πεξηζζόηεξνπο ηνπξίζηεο. Ζ πεξηνρή ηνπ Φπξξή δελ απέρεη πνιύ από ην Μνλαζηεξάθη κε πνιιά όκνξθα καγαδηά, θαγάδηθα, κεδεδνπσιεία θαη ηαβέξλεο κε δσληαλή κνπζηθή, κέξα θαη λύρηα. ηελ Αζήλα ζα βξείηε κία πιεζώξα από δηεζλή θαζηθνπληάδηθα θαη θαθέ όπσο ηα Διιεληθά Γθάηληεο, ηα Ακεξηθάληθα Μαθληόλαιληο, ηα Πίηζα Υαη, ηα ηαξκπαθο, θαη πνιιέο άιιεο δηάζεκεο αιπζίδεο θαγάδηθσλ, αιιά ην πην ραξαθηεξηζηηθό θαη εζληθό θαζη θνπλη ζηελ Διιάδα είλαη ην ζνπβιάθη. ε θάζε γσληά ηεο Αζήλαο ζα βξείηε ζνπβιαηδίδηθα, ηπξόπηηεο, ινπθνπκάδεο θαη πνιιά δαραξνπιαζηεία, θάζε είδνπο εζηηαηόξηα κε ηνπηθή, εζληθή θαη δηεζλή θνπδίλα. Φεζηαξηέο, ζνπβιαηδίδηθα, κπνπγάηζεο θαη ινπθνπκάδεο, θνληά θαη γύξσ από ηελ Οκόλνηα. Πηηζαξίεο, ηπξνπηηάδηθα, ρακπνπξγθεξο, νπδεξί θαη θαθεηέξηεο βξίζθνληαη παληνύ ζηελ Αζήλα. Σα ηειεπηαία ρξόληα γλσξίδνπλ άλνημε πνιιά Δζληθ Δζηηαηόξηα κε εμσηηθέο γεύζεηο από ηελ Κίλα, Ηλδία, Ηαπσλία, Σατιαλδή, Μεμηθό, Μέζε αλαηνιή θαη Σνπξθία. Πνιιέο δηεζλείο αιπζίδεο θαγεηνύ θαη θαθεηέξηεο έρνπλ ππνθαηαζηήκαηα ζε πνιιέο πεξηνρέο ηεο Αζήλαο. Κιαζηθέο ραζαπνηαβέξλεο ζα βξείηε ζηε Βάξε, Αζπξόππξγν, Μάληξα, Θξαθνκαθεδόλεο θαη Υαζηά θαη ςαξνηαβέξλεο ζηνλ Πεηξαηά. πγθνηλσλίεο: Σν λέν κεηξό ηεο Αζήλαο είλαη έλαο εμαηξεηηθόο ηξόπνο γηα πάηε ζηα πεξηζζόηεξα κέξε ηεο Αζήλαο. Ζ Γξακκή Λεσθνξείνπ 400 είλαη ν θαιύηεξνο ηξόπνο γηα λα δείηε όια ηα αμηνζέαηα ηεο Αζήλαο. Τπάξρνπλ επίζεο ηα αζηηθά ιεσθνξεία, ηξακ θαη ηξόιετ, πνπ είλαη αξθεηά απνηειεζκαηηθά γηα ηηο κεηαθηλήζεηο ζηελ πξσηεύνπζα. Ο Πξναζηηαθόο επίζεο ζπλδέεη ηελ Αζήλα θαη ηνλ Πεηξαηά κε Κόξηλζν θαη Κηάην. Τπάξρνπλ πνιιά ηαμί θαη εηαηξίεο ξαδηνηαμί. Γεδνκέλνπ όηη νη απνζηάζεηο από ηα πεξηζζόηεξα από ηα θπξηόηεξα αμηνζέαηα ηεο Αζήλαο δελ είλαη καθξηά, ην πεξπάηεκα είλαη κηα θαιή ηδέα θαη έλαο θαιόο ηξόπνο λα γλσξίζεηε ηελ Αζήλα. ΟΑ ΡΟΤΦ

19 ΟΑ ΣΑΤΡΟΤ

20 ΟΑ ΠΑΓΚΡΑΣΗΟΤ

21 ΟΑ ΠΑΓΚΡΑΣΗΟΤ

22 ΟΜΤ ΥΑΨΓΑΡΗΟΤ ΟΑ ΑΝΧΣΑΣΧΝ ΚΖΦΗΗΑ

23 ΟΑ ΟΜΤ ΒΑΡΖ ΥΑΡΣΖ ΟΑ ΡΟΤΦ ΚΑΗ ΣΑΤΡΟΤ

24 ΥΑΡΣΖ ΟΑ ΠΑΓΚΡΑΣΗΟΤ

25 ΥΑΡΣΖ ΟΜΤ ΥΑΗΓΑΡΗΟΤ

26 ΥΑΡΣΖ ΟΑ ΑΝΧΣΑΣΧΝ ΚΖΦΗΗΑ

27 ΥΑΡΣΖ ΟΑ - ΟΜΤ ΒΑΡΖ

28 ΚΑΑΤ ΑΓΗΟΤ ΑΝΓΡΔΑ Σν ΚΑΑΤ Αγίνπ Αλδξέα βξίζθεηαη ζην ΒΑ ηκήκα ηνπ λνκνύ Αηηηθήο, ζην δήκν Νέαο Μάθξεο. Λεηηνπξγεί θαηά ηε ζεξηλή πεξίνδν κε ζθνπό ηνλ παξαζεξηζκό ηνπ ζηξαηησηηθνύ θαη πνιηηηθνύ πξνζσπηθνύ ηνπ ηξαηνύ Ξεξάο. Οη εγθαηαζηάζεηο ηνπ ΚΑΑΤ αλαθαηλίζηεθαλ ελ όςεη ησλ Οιπκπηαθώλ Αγώλσλ ηνπ 2004 γηα ηελ θηινμελία ησλ μέλσλ δεκνζηνγξαθηθώλ πξαθηνξείσλ. Ζ πεξίνδνο ιεηηνπξγίαο ηνπ ΚΑΑΤ είλαη από 25 Μαΐνπ έσο 08 Οθησβξίνπ θάζε έηνο ελώ θαηά ηε ρεηκεξηλή πεξίνδν δύλαηαη λα ιεηηνπξγήζεη από Παξαζθεπή έσο Κπξηαθή θάζε εβδνκάδα.

29 ην ΚΑΑΤ κπνξνύκε λα θζάζνπκε Α.. ΟΓΗΚΧ Από ηελ Αηηηθή Οδό κε θαηεύζπλζε γηα Μαξθόπνπιν, αθνινπζνύκε ηελ έμνδν πξνο Ραθήλα θαη αθνινύζσο κέζσ Λεσθόξνπ Μαξαζώλνο γηα Άγ. Αλδξέα, θαη κε ην ΚΣΔΛ από ην Πεδίν ηνπ Άξεσο. Β. ΗΓΖΡΟΓΡΟΜΗΚΧ Από ην ζηαζκό Αζελώλ (Λαξίζεο) κε ην πξναζηηαθό ζηδεξόδξνκν ή Μεηξό θαη θαηεύζπλζε πξνο Αεξνδξόκην, απνβίβαζε ζην ζηαζκό Παιιήλε θαη κεηεπηβίβαζε από ηε ιεσθόξν Μαξαζώλνο ζε ιεσθνξείν ηνπ ΚΣΔΛ Αηηηθήο (Αζήλα- Νέα Μάθξε) κε πξννξηζκό ηνλ Άγην Αλδξέα. ΥΑΡΣΔ ΑΣΗΚΔ ΤΓΚΟΗΝΧΝΗΔ - ΑΘΖΝΑ

30 ΥΑΡΣΔ

31 ΥΑΡΣΔ

32 ΚΑΣΑΣΑΖ ΤΜΒΔΒΛΖΜΔΝΧΝ ΗΑΣΡΧΝ ΜΔ ΣΟ ΤΔΘΑ

33 ΠΔΡΗΟΥΖ ΑΣΣΗΚΖ - ΠΔΗΡΑΗΧ Οη ζπκβεβιεκέλνη κε ην ΤΔΘΑ ηαηξνί θαη λνζειεπηηθά ηδξύκαηα ππάξρνπλ ζην ζπλεκκέλν CD θαη ζην site Πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο ζηελ ΓΤΒ/ΓΤΓ ζην ηειέθσλν ΥΡΖΗΜΑ ΣΖΛΔΦΧΝΑ Ακεζε Γξάζε (ΔΛΑ) 100 Γελ Αζη Γλζε Αηηηθήο (ΓΑΓΑ)

34 Γλζε Κξαηηθήο Αζθάιεηαο ΤΔΝ/Γλζε Αζθάιεηαο Ππξνζβεζηηθή Τπεξεζία 199 Διιεληθόο Οξγαληζκόο Σνπξηζκνύ (ΔΟΣ) Σνπξηζηηθή Αζηπλνκία 171 Σνπξηζηηθή Αζηπλνκία Αζελώλ Σνπξηζηηθή Αζηπλνκία (Γειθνί) Σνπξηζηηθή Αζηπλνκία (Κόξηλζνο) Σνπξηζηηθή Αζηπλνκία (Αξρ Οιπκπία) Σνπξηζηηθή Αζηπλνκία (Ναύπιην) Γλζε Μνπζείσλ Αθξόπνιε Δπίδαπξνο Μπθήλεο Γειθνί Δζληθό Αξραηνινγηθό Μνπζείν Αξραία Αγνξά Αζελώλ - Θεζείν ηήιεο Οιπκπίνπ Γηόο Δθνξία Αξραηνηήησλ ΓΝΑ ΚΑΑΤ ΚΑΑΤ/Ηαηξείν ΓΔ/ΓΔΝΓΖ /Ξέλεο Απνζηνιέο /ΑΔΔΑ ΓΤΒ/ΑΔΔΑ ΖΜΔΗΧΔΗ

35

Σουριςτικόσ Οδηγόσ Αλεξανδροφπολησ

Σουριςτικόσ Οδηγόσ Αλεξανδροφπολησ Βοςνιάκοσ Νίκοσ Γ1 Σουριςτικόσ Οδηγόσ Αλεξανδροφπολησ Σαξιδεφοντασ ςτην Αλεξανδροφπολη 4ο Γυμνάςιο Αλεξανδροφπολησ 2010 Διαθεματική εργαςία Γ1 Δημιουργήθηκε από: Νίθν Βνζληάθν *ΣΡΟΠΟ ΠΡΟΒΟΛΗ ΑΝΑΓΝΩΗ Ο

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεζη αποηελεζμάηων Γπάζηρ: «Ανηαλλαγή Καλών Ππακηικών με. Δπαγγελμαηίερ Αγποηοςπιζμού» Ζπάκλειο Κπήηηρ 25-29/03/2009

Έκθεζη αποηελεζμάηων Γπάζηρ: «Ανηαλλαγή Καλών Ππακηικών με. Δπαγγελμαηίερ Αγποηοςπιζμού» Ζπάκλειο Κπήηηρ 25-29/03/2009 Κ.Π. LEADER+ - Γιαπεπιθεπειακή ςνεπγαζία: «Κοινέρ Γπάζειρ για ηη νηζιωηική Δλλάδα Νήζων Πεπίπλοςρ» Έκθεζη αποηελεζμάηων Γπάζηρ: «Ανηαλλαγή Καλών Ππακηικών με Δπαγγελμαηίερ Αγποηοςπιζμού» Ζπάκλειο Κπήηηρ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΖΜΔΡΩΣΗΚΟ ΓΔΛΣΗΟ ΚΑΛΟ ΚΑΛΟΚΑΗΡΗ

ΔΝΖΜΔΡΩΣΗΚΟ ΓΔΛΣΗΟ ΚΑΛΟ ΚΑΛΟΚΑΗΡΗ ΔΝΖΜΔΡΩΣΗΚΟ ΓΔΛΣΗΟ ΚΑΛΟ ΚΑΛΟΚΑΗΡΗ ΔΚΓΡΟΜΗΚΟ ΟΡΔΗΒΑΣΗΚΟ ΑΘΛΖΣΗΚΟ ΟΜΗΛΟ ΦΤ ΗΟΛΑΣΡΖ ΝΗΚΑΗΑ Απξίιηνο Μάηνο Ηνύληνο 2010 Γιανέμεηαι δωρεάν Σεύρνο 18 Ο ΦΤ ΗΟΛΑΣΡΖ ΣΑΘΔΡΑ ΣΖΝ Α ΔΘΝΗΚΖ Πξσηάζιεκα Α Δζληθήο ζην

Διαβάστε περισσότερα

Γ ΩΜΑ ΣΡΑΣΟΤ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΠΡΟΧΠΗΚΟΤ ΓΡΑΦΔΗΟ ΜΔΡΗΜΝΑ ΠΡΟΧΠΗΚΟΤ ΔΝΖΜΔΡΧΣΗΚΟ ΟΓΖΓΟ ΝΔΟΣΟΠΟΘΔΣΖΜΔΝΧΝ ΣΔΛΔΥΧΝ

Γ ΩΜΑ ΣΡΑΣΟΤ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΠΡΟΧΠΗΚΟΤ ΓΡΑΦΔΗΟ ΜΔΡΗΜΝΑ ΠΡΟΧΠΗΚΟΤ ΔΝΖΜΔΡΧΣΗΚΟ ΟΓΖΓΟ ΝΔΟΣΟΠΟΘΔΣΖΜΔΝΧΝ ΣΔΛΔΥΧΝ Γ ΩΜΑ ΣΡΑΣΟΤ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΠΡΟΧΠΗΚΟΤ ΓΡΑΦΔΗΟ ΜΔΡΗΜΝΑ ΠΡΟΧΠΗΚΟΤ ΔΝΖΜΔΡΧΣΗΚΟ ΟΓΖΓΟ ΝΔΟΣΟΠΟΘΔΣΖΜΔΝΧΝ ΣΔΛΔΥΧΝ ΥΑΗΡΔΣΗΜΟ ΓΗΟΗΚΖΣΟΤ Γ ΧΜΑ ΣΡΑΣΟΤ Αμηόηηκε Κύξηε-α πλάδειθε. Με δηαηαγή ηνπ ΓΔ κεηαηίζεζηε ζε Μνλάδα

Διαβάστε περισσότερα

ΛΟΦΟΤ ΕΝΑ ΠΑΡΑΔΟΙΑΚΟ ΑΡΥΟΝΣΟΥΩΡΙ ΣΗ ΛΕΜΕΟΤ. Δπηκειήζεθε από ηοσς: Άθε Θενδώξνπ, Φηιόινγν Υξήζην Πνπγηνύθθα, Ηζηνξηθό

ΛΟΦΟΤ ΕΝΑ ΠΑΡΑΔΟΙΑΚΟ ΑΡΥΟΝΣΟΥΩΡΙ ΣΗ ΛΕΜΕΟΤ. Δπηκειήζεθε από ηοσς: Άθε Θενδώξνπ, Φηιόινγν Υξήζην Πνπγηνύθθα, Ηζηνξηθό ΛΟΦΟΤ ΕΝΑ ΠΑΡΑΔΟΙΑΚΟ ΑΡΥΟΝΣΟΥΩΡΙ ΣΗ ΛΕΜΕΟΤ Δπηκειήζεθε από ηοσς: Άθε Θενδώξνπ, Φηιόινγν Υξήζην Πνπγηνύθθα, Ηζηνξηθό ΑΤΓΟΤΣΟ 2009 1 1. ΘΔΗ ΟΝΟΜΑΙΑ ΙΓΡΤΗ 1.1. Η ζέζε Σν ρσξηό Λόθνπ αλήθεη ζηελ επαξρία Λεκεζνύ,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΓΗΓΟ ΝΔΟΣΟΠΟΘΔΣΗΜΔΝΩΝ ΣΔΛΔΥΩΝ

ΟΓΗΓΟ ΝΔΟΣΟΠΟΘΔΣΗΜΔΝΩΝ ΣΔΛΔΥΩΝ ΑΝΩΣΑΣΗ ΓΙΑΚΛΑΓΙΚΗ ΥΟΛΗ ΠΟΛΔΜΟΤ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ ΟΓΗΓΟ ΝΔΟΣΟΠΟΘΔΣΗΜΔΝΩΝ ΣΔΛΔΥΩΝ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ, ΦΔΒ 2012 ΠΕΡΙΕΥΟΜΕΝΑ Πποζθώνηζη Γενικά Ιζηοπικά ηοισεία ΑΔΙΠΟ Ιζηοπικά ηοισεία Υπήζιμα Σηλέθωνα

Διαβάστε περισσότερα

Θενηρική Ξίνδος: Γεμάηη ανηιθέζεις. Δθεκεξίδα Θαζεκεξηλή. Σαμίδηα. 29-11-2009

Θενηρική Ξίνδος: Γεμάηη ανηιθέζεις. Δθεκεξίδα Θαζεκεξηλή. Σαμίδηα. 29-11-2009 Θενηρική Ξίνδος: Γεμάηη ανηιθέζεις Δθεκεξίδα Θαζεκεξηλή. Σαμίδηα. 29-11-2009 ΘΔΗΚΔΛΟ: ΛΣΗΛΟ ΘΗΟΤΖ, ΦΩΣΟ: Γ. ΘΔΙΔΑΘΟ, ΣΕ. ΘΙΖΚΖ, Β. ΤΘΑ Παλέκνξθε θαη μαθνπζηή ε Πίλδνο, αιιά θαη... αηειείσηε. Αξρίδεη ζηo

Διαβάστε περισσότερα

«Ζ γεπζηηθή εηεξόηεηα σο δεηνύκελν: έξεπλα ζηα αιιηώηηθα εζηηαηόξηα ηεο Θεζζαινλίθεο»

«Ζ γεπζηηθή εηεξόηεηα σο δεηνύκελν: έξεπλα ζηα αιιηώηηθα εζηηαηόξηα ηεο Θεζζαινλίθεο» ΑΡΗΣΟΣΔΛΔΗΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΦΗΛΟΟΦΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΜΖΜΑ ΗΣΟΡΗΑ - ΑΡΥΑΗΟΛΟΓΗΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΟ ΣΟΜΔΑ ΝΔΟΣΔΡΖ ΚΑΗ ΤΓΥΡΟΝΖ ΗΣΟΡΗΑ ΚΑΗ ΛΑΟΓΡΑΦΗΑ ΔΗΓΗΚΔΤΖ: ΛΑΟΓΡΑΦΗΑ ΚΑΗ ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΑΝΘΡΧΠΟΛΟΓΗΑ «Ζ γεπζηηθή εηεξόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Γσναικείες μορφές της Παλαιάς Διαθήκης 1

Γσναικείες μορφές της Παλαιάς Διαθήκης 1 1 Δρ. Ιωάννης Ν. Λίλης εθι. Λέθηνξαο Γνγκαηηθήο θαη πκβνιηθήο Θενινγίαο ηεο Αλσηάηεο Δθθιεζηαζηηθήο Αθαδεκίαο Ηξαθιείνπ Κξήηεο Γσναικείες μορφές της Παλαιάς Διαθήκης 1 Ζ δηαπξαγκάηεπζε ηνπ ζέκαηνο ζρεηηθά

Διαβάστε περισσότερα

Ποισδύλακο Ποιηηηζηηθό Κέληρο ζηολ Γήκο ηοσ Πεηραηά

Ποισδύλακο Ποιηηηζηηθό Κέληρο ζηολ Γήκο ηοσ Πεηραηά Γεξαζηκίδεο Αιέμαλδξνο Διεπζεξίνπ Γεώξγηνο ειίδα 1 από 76 1. ΓΔΝΗΚΑ ΔΗΑΓΧΓΗΚΑ Ποισδύλακο Ποιηηηζηηθό Κέληρο ζηολ Γήκο ηοσ Πεηραηά Περιεχόμενα 1. 1 ΠΔΡΊΛΖΦΖ ΠΣΤΥΗΑΚΉ 1. 2 ΓΔΝΗΚΔ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΔ 1. 3 ΚΟΠΟ ΔΡΓΑΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ναύπλιο: οι επικίνδςνοι αηπαποί ηηρ ανάπηςξηρ

Ναύπλιο: οι επικίνδςνοι αηπαποί ηηρ ανάπηςξηρ Ναύπλιο: οι επικίνδςνοι αηπαποί ηηρ ανάπηςξηρ Μαξία Π. Γνληά Φηιόινγνο, Υπεύζπλε Σρνιηθώλ Γξαζηεξηνηήησλ Γ.Γ.Δ. Αξγνιίδαο madonda@sch.gr ΠΕΡΙΛΗΦΗ Η δηεξεύλεζε ηωλ πξνβιεκάηωλ ζρεδηαζκνύ κηαο ηνπηθήο αεηθνξηθήο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΟΠΣΙΚΔ ΣΗ ΝΑΤΣΙΛΙΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΗ ΔΛΛΑΓΑ

ΠΡΟΟΠΣΙΚΔ ΣΗ ΝΑΤΣΙΛΙΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΗ ΔΛΛΑΓΑ ΠΡΟΟΠΣΙΚΔ ΣΗ ΝΑΤΣΙΛΙΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΗ ΔΛΛΑΓΑ Παξνπζίαζε ζηελ θνπή πίηηαο ηνπ Ν.Δ.Δ. 10 Ιαλνπαξίνπ 2013 Γξ. Γεώξγηνο Α. Γξάηζνο Πξόεδξνο Ναπηηθνύ Δπηκειεηεξίνπ ηεο Διιάδαο ΚΑΛΗ ΥΡΟΝΙΑ ΜΔ ΤΓΔΙΑ, ΔΤΣΤΥΙΑ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Πλεπκαηηθόο αηαληζκόο. Joy of Satan Ministries

Πλεπκαηηθόο αηαληζκόο. Joy of Satan Ministries Πλεπκαηηθόο αηαληζκόο Joy of Satan Ministries [Ο αηαληζκόο Δίλαη] ε αξρέηππε ζξεζθεία ηεο αλζξσπόηεηαο. - αηαλάο Ζ Joy of Satan Ministries έρεη ζθνπό ηελ επαλαζπγθξόηεζε ηνπ Αιεζηλνύ αηαληζκνύ. Ο αηαληζκόο

Διαβάστε περισσότερα

ΗΣΟΡΗΚΖ ΑΝΑΓΡΟΜΖ ΣΖ ΚΟΡΝΗΕΑ: ΓΗΑΥΡΟΝΗΚΔ ΣΑΔΗ ΚΑΗ ΜΟΣΗΒΑ

ΗΣΟΡΗΚΖ ΑΝΑΓΡΟΜΖ ΣΖ ΚΟΡΝΗΕΑ: ΓΗΑΥΡΟΝΗΚΔ ΣΑΔΗ ΚΑΗ ΜΟΣΗΒΑ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ: ΗΣΟΡΗΚΖ ΑΝΑΓΡΟΜΖ ΣΖ ΚΟΡΝΗΕΑ: ΓΗΑΥΡΟΝΗΚΔ ΣΑΔΗ ΚΑΗ ΜΟΣΗΒΑ ΚΩΝΣΑΝΣΗΝΟ-ΓΖΜΖΣΡΗΟ ΠΑΠΑΓΗΑΝΝΟΠΟΤΛΟ Δπηβιέπσλ: Καζ. ΓΔΩΡΓΗΟ ΜΑΝΣΑΝΖ Σ.Δ.Ι. ΘΔΑΛΙΑ ΚΑΡΓΙΣΑ 2014 Πεξηερόκελα Δηζαγωγή.......... 4

Διαβάστε περισσότερα

1. ΠΡΟΛΟΓΟ...1 2. ΔΙΑΓΩΓΗ...3. 2.1. Γεληθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ παξαινγώλ...3. 2.2. Σν δήηεκα ηεο πξνέιεπζεο ηνπ ηξαγνπδηνύ Σνπ λεθξνύ αδειθνύ...

1. ΠΡΟΛΟΓΟ...1 2. ΔΙΑΓΩΓΗ...3. 2.1. Γεληθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ παξαινγώλ...3. 2.2. Σν δήηεκα ηεο πξνέιεπζεο ηνπ ηξαγνπδηνύ Σνπ λεθξνύ αδειθνύ... ΠΙΝΑΚΑ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΩΝ 1. ΠΡΟΛΟΓΟ...1 2. ΔΙΑΓΩΓΗ...3 2.1. Γεληθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ παξαινγώλ...3 2.2. Σν δήηεκα ηεο πξνέιεπζεο ηνπ ηξαγνπδηνύ Σνπ λεθξνύ αδειθνύ...6 2.3. Μεζνδνινγία...14 3. ΔΛΛΗΝΙΚΟ ΣΡΑΓΟΤΓΙ...15

Διαβάστε περισσότερα

Γεληθό Λύθεην Αξραγγέινπ. Δξεπλεηηθή Δξγαζία : «Μόδα»

Γεληθό Λύθεην Αξραγγέινπ. Δξεπλεηηθή Δξγαζία : «Μόδα» Γεληθό Λύθεην Αξραγγέινπ Δξεπλεηηθή Δξγαζία : «Μόδα» 1 ΘΔΜΑ: Ζ ΗΣΟΡΗΑ ΣΖ ΜΟΓΑ ΤΝΣΔΛΔΣΔ: ηέιια Οίθνπηα. Αλαζηαζία Νηθνινύ. Σζακπίθα Κνπηνύδε. αξηθά Εσή. ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟΗ: ΣΑΓΚΑΡΖ ΣΡΑΣΟ ΣΟΛΖ ΟΦΗΑ 2 ...ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ...

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΗΛΗΑ Γ.Α.ΓΡΑΣΟΤ ΣΖΝ ΖΜΔΡΗΓΑ ΣΟΤ ΗΓΡΤΜΑΣΟ «ΑΛΟ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΝΑΤΣΗΚΖ ΠΑΡΑΓΟΖ» ΗΓΡΤΜΑ ΔΤΓΔΝΗΓΟΤ 3-4-14. Ζ Διιελόθηεηε Ναπηηιία

ΟΜΗΛΗΑ Γ.Α.ΓΡΑΣΟΤ ΣΖΝ ΖΜΔΡΗΓΑ ΣΟΤ ΗΓΡΤΜΑΣΟ «ΑΛΟ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΝΑΤΣΗΚΖ ΠΑΡΑΓΟΖ» ΗΓΡΤΜΑ ΔΤΓΔΝΗΓΟΤ 3-4-14. Ζ Διιελόθηεηε Ναπηηιία ΟΜΗΛΗΑ Γ.Α.ΓΡΑΣΟΤ ΣΖΝ ΖΜΔΡΗΓΑ ΣΟΤ ΗΓΡΤΜΑΣΟ «ΑΛΟ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΝΑΤΣΗΚΖ ΠΑΡΑΓΟΖ» ΗΓΡΤΜΑ ΔΤΓΔΝΗΓΟΤ 3-4-14 Ζ Διιελόθηεηε Ναπηηιία «Ζ Ναπηηιία ε Διιεληθή είλαη ππεξαλάπηπθηνο, θαη αγσλίδεηαη λα ρσξέζε εηο ηα πιαίζηα

Διαβάστε περισσότερα

Ηιίαο Καηζακάο ΚΟΙΝΩΝΙΚΕ ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΟ

Ηιίαο Καηζακάο ΚΟΙΝΩΝΙΚΕ ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΟ Ηιίαο Καηζακάο ΚΟΙΝΩΝΙΚΕ ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΟ Ο άλζξσπνο ηε ζηηγκή πνπ γελληέηαη δελ γλσξίδεη ηα αληίζεηα απηνύ ηνπ θόζκνπ, θαζώο ν θόζκνο είλαη γη' απηό κηα αδηαθνξνπνίεηε θαη ζπγρπηηθή νιόηεηα από ηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΙΣΛΟ: <<ΑΣΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΤΠΟ ΣΟΤ ΡΑΓΔΡΦΟΡΝΣ ΚΑΙ ΣΟΤ ΜΠΟΡ>>

ΣΙΣΛΟ: <<ΑΣΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΤΠΟ ΣΟΤ ΡΑΓΔΡΦΟΡΝΣ ΚΑΙ ΣΟΤ ΜΠΟΡ>> Δξγαζία ζην κάζεκα ηεο Υεκείαο ΣΙΣΛΟ: Οκάδα: Μήηζηνο Υξήζηνο, Μειηώηεο Βαζίιεο, Σζηκπνύθεο Κσλζηαληίλνο. Τπεύζπλνο Καζεγεηήο: Κνξθήο Άγγεινο 1 ν Γεληθό Λύθεην

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ, ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΚΑΗ Ζ ΑΛΛΖΛΟΔΠΗΓΡΑΖ ΣΟΤ

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ, ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΚΑΗ Ζ ΑΛΛΖΛΟΔΠΗΓΡΑΖ ΣΟΤ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ, ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΚΑΗ Ζ ΑΛΛΖΛΟΔΠΗΓΡΑΖ ΣΟΤ ΤΠΟ ΗΩΑΝΝΟΤ Α. ΣΔΓΟΠΟΤΛΟΤ ΔΗΑΓΩΓΖ Πξηλ από επηά ρξόληα ζην Ζξάθιεην ηεο Κξήηεο θαη ζηνπο ρώξνπο δηδαζθαιίαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ, εηειεύηεζαλ θαηά θνβεξό θαη

Διαβάστε περισσότερα

Οι ζύγσπονερ εξαπηήζειρ υρ ποιμανηική ππόκληζη

Οι ζύγσπονερ εξαπηήζειρ υρ ποιμανηική ππόκληζη Οι ζύγσπονερ εξαπηήζειρ υρ ποιμανηική ππόκληζη εβαζκηώηαηε Μεηξνπνιίηε Γεκεηξηάδνο θ. Ιγλάηηε, Θα ήζεια ζεξκόηαηα λα ζαο επραξηζηήζσ γηα ηελ επγεληθή όζν θαη ηηκεηηθή πξόζθιεζε ζαο λα έιζσ ζε απηή ηε ζπλάληεζε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΚΟΝΣΑ ΜΕΑ ΑΠΟ ΙΣΟΡΙΕ

ΔΙΔΑΚΟΝΣΑ ΜΕΑ ΑΠΟ ΙΣΟΡΙΕ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ - ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ ΔΙΔΑΚΟΝΣΑ ΜΕΑ ΑΠΟ ΙΣΟΡΙΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΔΑΥΝΗ ΙΙΙ» ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΛΗΧΗ ΚΑΙ ΚΑΣΑΠΟΛΕΜΗΗ ΣΗ ΕΚΥΟΒΙΣΙΚΗ ΤΜΠΕΡΙΥΟΡΑ ΣΟ ΦΟΛΕΙΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΕΙΟ ΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟΤ 11/8/2010

Διαβάστε περισσότερα

Ο Ψστρός Πόλεμος και ηα αίηια ηης γερμανικής διτοηόμηζης, 1945-1949.

Ο Ψστρός Πόλεμος και ηα αίηια ηης γερμανικής διτοηόμηζης, 1945-1949. Γεκήηξεο Κ. Απνζηνιόπνπινο Ο Ψστρός Πόλεμος και ηα αίηια ηης γερμανικής διτοηόμηζης, 1945-1949. Ειζαγφγή Πξηλ αθόκε ηειεηώζεη ν Γεύηεξνο Παγθόζκηνο Πόιεκνο θαη κε αλακελόκελε ηελ ήηηα ηεο Γεξκαλίαο, νη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΣΔΙΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΚΩΝ ΔΠΙΣΗΜΩΝ Π.Μ.. ΣΜΗΜΑΣΟ ΓΙΔΘΝΩΝ ΚΑΙ ΔΤΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ

ΠΑΝΣΔΙΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΚΩΝ ΔΠΙΣΗΜΩΝ Π.Μ.. ΣΜΗΜΑΣΟ ΓΙΔΘΝΩΝ ΚΑΙ ΔΤΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΠΑΝΣΔΙΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΚΩΝ ΔΠΙΣΗΜΩΝ Π.Μ.. ΣΜΗΜΑΣΟ ΓΙΔΘΝΩΝ ΚΑΙ ΔΤΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ Ακαδημαϊκό έτος 2007-2008 «Η εθαρμογή ηης θεφρίας ηοσ Alfred Thayer Mahan ζηη νασηική ζηραηηγική ηφν Ηνφμένφν

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΡΝΖΛΗΟ ΚΑΣΟΡΗΑΓΖ. ή α ξ ρ α ί α ειιεληθή δεκνθξαηία θαη ή. ζεκαζία ηεο γηά καο ζήκεξα

ΚΟΡΝΖΛΗΟ ΚΑΣΟΡΗΑΓΖ. ή α ξ ρ α ί α ειιεληθή δεκνθξαηία θαη ή. ζεκαζία ηεο γηά καο ζήκεξα ΚΟΡΝΖΛΗΟ ΚΑΣΟΡΗΑΓΖ ή α ξ ρ α ί α ειιεληθή δεκνθξαηία θαη ή ζεκαζία ηεο γηά καο ζήκεξα Πεξηερόκελα Δηζαγσγηθό ζεκείσκα... 1. Ή άξραία Διιάδα, ζπέξκα θαη όρη πξόηππν... 2. Ή αξρή ηεο άκθηζβήηεζεο... 3. Ή

Διαβάστε περισσότερα

ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΓΙΟΤ ΔΗΜΗΣΡΙΟΤ ΛΗΜΝΟ ΤΛΟΠΟΙΗΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟΤ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΣΗ ΠΑΙΓΙΚΗ HELMEPA

ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΓΙΟΤ ΔΗΜΗΣΡΙΟΤ ΛΗΜΝΟ ΤΛΟΠΟΙΗΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟΤ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΣΗ ΠΑΙΓΙΚΗ HELMEPA ΤΛΟΠΟΙΗΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟΤ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΣΗ ΠΑΙΓΙΚΗ HELMEPA ΤΙΤΛΟΣ: «Θαλάσσιος Κόσμος» Υπεύθσνοι προγράμματος: Καρύδης Θωμάς (Προϊζηάμενος), Ποργιαζίδοσ Σοθία. ΚΟΠΟ: Να επαηζζεηνπνηεζνύλ ηα παηδηά

Διαβάστε περισσότερα

1. Calonectris diomedea Καθεστώς παροσσίας. 2. Phalacrocorax aristotelis Καθεστώς παροσσίας. 3. Ixobrychus minutus Καθεστώς παροσσίας.

1. Calonectris diomedea Καθεστώς παροσσίας. 2. Phalacrocorax aristotelis Καθεστώς παροσσίας. 3. Ixobrychus minutus Καθεστώς παροσσίας. 1. Calonectris diomedea (Αξηέκεο) Καθεστώς παροσσίας. Σηελ πεξηνρή κειέηεο ην είδνο παξαηεξείηαη θπξίσο ζηελ αλνηρηή ζάιαζζα όπνπ έρνπλ θαηαγξαθεί κεκνλσκέλα άηνκα θαη κηθξέο νκάδεο. Τν είδνο θσιηάδεη

Διαβάστε περισσότερα

ΘΑΙΖ ΣΟΝΛΗΑ ΔΤΣΤΥΗΜΔΝΟ ΣΟ ΝΔΟ ΔΣΟ

ΘΑΙΖ ΣΟΝΛΗΑ ΔΤΣΤΥΗΜΔΝΟ ΣΟ ΝΔΟ ΔΣΟ ΣΡΗΜΖΝΗΑΗΑ ΔΚΠΟΛΗΣΗΣΗΚΖ ΚΟΗΝΩΝΗΚΖ ΛΑΟΓΡΑΦΗΚΖ ΔΦΖΜΔΡΗΓΑ ΔΣΟ 1 ΑΡΗΘΜΟ ΦΤΛΛΟΤ 3 ΟΚΣΩΒΡΗΟ ΝΟΔΜΒΡΗΟ ΓΔΚΔΜΒΡΗΟ 2008 ΣΗΜΖ 2,5 ΔΤΡΩ ΜΟΡΦΩΣΗΚΟ ΠΟΛΗΣΗΣΗΚΟ ΤΛΛΟΓΟ ΑΗΜΟΓΟΗΑ ΘΑΙΖ ΣΟΝΛΗΑ ΔΤΣΤΥΗΜΔΝΟ ΣΟ ΝΔΟ ΔΣΟ ΠΡΟΦΩΡΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΗΚΟ ΔΓΥΔΗΡΗΓΗΟ ΒΑΦΖ ΜΔ ΜΖΥΑΝΖΜΑΣΑ AIRLESS

ΣΔΥΝΗΚΟ ΔΓΥΔΗΡΗΓΗΟ ΒΑΦΖ ΜΔ ΜΖΥΑΝΖΜΑΣΑ AIRLESS ΣΔΥΝΗΚΟ ΔΓΥΔΗΡΗΓΗΟ ΒΑΦΖ ΜΔ ΜΖΥΑΝΖΜΑΣΑ AIRLESS 1 ΓΔΝΗΚΑ Η αξρή ιεηηνπξγίαο ησλ αληιηώλ βαθήο Airless, είλαη πνιύ απιή. Σν ρξώκα αλαξξνθάηαη από έλα δνρείν κέζα ζηελ αληιία. Έλαο ειεθηξηθόο θηλεηήξαο (ή

Διαβάστε περισσότερα