ΚΛΙ ΜΑ ΚΩ ΣΗ ΤΩΝ ΒΗ ΜΑ ΤΩΝ ΓΙΑ Ε ΠΙ ΤΥ ΧΙΑ ΣΤΟ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΚΛΙ ΜΑ ΚΩ ΣΗ ΤΩΝ ΒΗ ΜΑ ΤΩΝ ΓΙΑ Ε ΠΙ ΤΥ ΧΙΑ ΣΤΟ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ"

Transcript

1 ΚΛΙ ΜΑ ΚΩ ΣΗ ΤΩΝ ΒΗ ΜΑ ΤΩΝ ΓΙΑ Ε ΠΙ ΤΥ ΧΙΑ ΣΤΟ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ 12 Το γε γο νός ό τι δια βά ζεις αυ τό το βι βλί ο ση μαί νει ό τι έ χεις μολυν θεί α πό έ να μι κρόβιο το μι κρό βιο του πο δο σφαί ρου και σίγου ρα δεν εί σαι ο μο να δι κός. Το πο δό σφαιρο εί ναι το δη μο φι λέ στε ρο παι χνί δι στον πλανή τη. Εί ναι έ να παι χνί δι που προ κα λεί πά θος και συναί σθη μα ά νευ προ η γου μέ νου μέ σα στον κό σμο του α γω νι στι κού α θλη τι σμού. Περισ σό τε ρα α πό 150 ε κα τομ μύ ρια εγ γε γραμ μένοι α θλη τές, με τα ξύ αυ τών πε ρισσό τε ρα α πό 10 ε κα τομ μύ ρια γυ ναί κες, α σχο λού νται με το ά θλη μα σε ε πί ση μη βάση. Ε κα τομ μύ ρια πε ρισσό τε ροι (άν θρω ποι) κλο τσούν την μπά λα σε α νε πί ση μη βά ση, σε α λά νες, σε παι δι κές χαρές, σε γή πε δα και στους α πό κεντρους δρόμους μι κρών και με γά λων πό λε ων. Έ νας μεγά λος α ριθ μός φα να τι κών ο πα δών α κο λου θεί τις α γα πη μέ νες του ο μά δες και τους παί κτες, πα ρα κο λουθώ ντας τα παι χνί δια στο γή πε δο ή α πό την τη λε ό ρα ση και α πό άλ λα μέ σα μα ζικής ε νη μέ ρω σης. Πε ρισ σό τε ρα α πό 35 δι σεκα τομ μύ ρια τη λε θε ατές πα ρα κο λού θη σαν τους α γώ νες του Πα γκο σμί ου Κυ πέ λλου πο δο σφαίρου που διε ξή χθη σαν στη Νό τια Κο ρέ α και την Ια πω νί α το Πε ρί που 2 δι σε κα τομ μύ ρια τη λε θε α τές πα ρα κο λού θη σαν ζω ντα νά τη νί κη της Βρα ζι λί ας ε πί της Γερ μα νί ας στον τε λι κό. Αυ τοί οι α ριθ μοί ε νι σχύ ουν το γε γο νός ό τι το πο δό σφαι ρο α ξί ζει τον α νε πί ση μο τί τλο του ως «Πα γκό σμιου Παι χνι διού». Η α πέ ρα ντη δη μο τι κό τη τα του πο δο σφαίρου δε ση μαί νει ό τι εί ναι έ να εύκο λο παι χνί δι για να το παί ξει κα νείς με ε πι τυ χί α. Στην πραγμα τι κό τη τα, το πο δό σφαι ρο θέ τει αρ κε τές φυ σικές και δια νο η τι κές προ κλή σεις για τους συμμε τέ χο ντες. Με ε ξαί ρε ση τον τερ μα το φύ λα κα, δεν υ πάρ χουν ε ξει δι κεύ σεις μέ σα στο γή πε δο. Στο πο δό σφαι ρο, ό πως και σε άλ λα ο μα δι κά α θλή μα τα ει σβο λής στο χώ ρο και στο τέρ μα του α ντι πά λου, ο κά θε παί κτης πρέ πει να εί ναι σε θέ ση να α μυν θεί και να ε πι τε θεί. Πρέ πει να ελέγ χει την μπά λα, χρη σι μο ποιώ ντας μια ποι κιλί α α πό δε ξιό τη τες με τα πό δια και αυ τό κά τω α πό την πί ε ση πε ριο ρι σμών χώ ρου, χρό νου, φυ σι κής κό πω σης και τη διεκ δί κη ση α πό τους α ντι πά λους. Οι ι κα νό τη τες λή ψης α πό φασης είναι συ νε χώς ε λεγ χό με νες, κα θώς οι παί κτες α ντι δρούν στις τα χύ τα τα με τα βαλ λό με νες κατα στά σεις κα τά τη διάρ κεια του παι χνι διού. Οι παί κτες α ντι με τω πί ζουν πολ λές προ κλή σεις. Η α το μι κή α πό δο ση και τε λι κά η ο μα δική ε πι τυχί α ε ξαρ τά ται α πό την ι κα νό τη τα κά θε παί κτη να α ντι με τω πί ζει αυτές τις προ κλή σεις. Αυ τή η ι κα νό τη τα δε συμ βαί νει στην τύ χη, πρέ πει να ανα πτυ χθεί. Το βι βλί ο, Πο δό σφαι ρο: Βή μα τα για την Ε πι τυ χί α γρά φη κε, έ χο ντας κα τά νου αυ τόν το στό χο. Εί τε α σχο λεί σαι με το πο δό σφαι ρο α πλά, σε ε πί πε δο α να ψυ χής, εί τε σε α γω νι στι κό ε πίπε δο, θα βελ τιώ σεις την α πό δο σή σου και θα α πο λαύ σεις το παι χνί δι πε ρισ σό τε ρο, κα θώς α να πτύσ σεις με γα λύ τε ρη ι κα νό τη τα στις δεξιό τη τες και στρα τη γι κές που α παι τού νται για το ε πι τυ χη μέ νο παί ξι μο. Η τρί τη έκ δο ση του βι βλί ου, Πο δό σφαιρο: Βή μα τα για την Ε πι τυχί α πα ρέ χει έ να προ ο δευ τι κό σχέ διο για την α νά πτυ ξη των πο δο σφαι ρι κών δε ξιο τή των και την α πό κτη ση μιας πιο πλή ρους κα τα νό η σης των α το μι κών και ο μα δι κών στρα τη γι κών που προ α παι τού νται για το ο μα δι κό παί ξι μο. Α κολού θη σε την ί δια σει ρά σε κά θε βή μα της πορεί ας:

2 Εισαγωγή 1. Διά βα σε την ε ξή γη ση της δε ξιό τη τας που κα λύ πτε ται στο «βή μα», για ποιο λό γο είναι σημα ντι κό το συ γκε κρι μέ νο «βή μα» και πώς ε κτε λεί ται αυ τό. 2. Με λέ τη σε τις ει κό νες, που δεί χνουν α κριβώς πώς να τοπο θε τείς το σώ μα σου, προ κει μέ νου να ε κτε λέ σεις πε τυ χη μέ να την κά θε δε ξιό τη τα. 3. Διά βα σε τις ο δη γί ες για κά θε ά σκη ση. Ε κτέ λε σε την άσκη ση και κα τά γρα ψε το σκορ σου. 4. Ό ρι σε ως πα ρα τη ρη τή έ ναν ειδικό, έ να δά σκα λο, προ πο νη τή ή α κό μα έ ναν προπο νού με νο συ μπαί κτη για να α ξιο λογή σει τη βα σι κή τε χνι κή της δε ξιό τη τας, ό ταν έ χεις ο λο κλη ρώ σει κά θε σετ α σκήσε ων. Ο πα ρα τηρη τής μπο ρεί να χρη σι μοποι ή σει τους ε λέγ χους ε πι τυ χί ας για κά θε ά σκη ση, για να α ξιο λο γή σει την ε κτέ λε ση της δε ξιό τη τας. 5. Στο τέ λος του «βή μα τος», α ξιο λό γη σε τη συ νο λι κή α πό δο ση και ά θροι σε τα σκορ σου στις α σκή σεις. Μό λις έχεις πε τύ χει το εν δει κνυό με νο ε πί πε δο ε πι τυ χί ας για το συ γκε κρι μέ νο «βήμα», με τα κι νή σου στο ε πό με νο «βή μα». Αυ τή η ε νη με ρω μέ νη και ε κτε τα μέ νη έκ δοση εί ναι ορ γα νω μέ νη σε 12 ξε κά θα ρα «βή ματα» που σε κα θι στούν ι κα νό να προ χωρή σεις με το δι κό σου ρυθ μό. Κά θε «βή μα» πα ρέ χει μια εύ κο λη και λο γι κή με τάβα ση προς το ε πόμε νο «βή μα». Δεν μπο ρείς να κά νεις απλά έ να άλ μα και να φτά σεις α μέ σως στην κο ρυφή της κλίμακας! Στην κο ρυ φή α ναρ ρι χεί σαι, σκαρ φα λώ νο ντας έ να «βή μα» κά θε φο ρά. Τα πρώ τα «βή μα τα» πα ρέ χουν τα θε μέ λια για τις βα σι κές δε ξιό τη τες και έν νοιες. Κα θώς προχω ράς στο βιβλί ο, θα μά θεις πώς να χρη σιμο ποιείς αυ τές τις δε ξιό τη τες, για να ε κτε λέσεις διά φο ρες τα κτι κές και να συ νερ γά ζε σαι με τους συ μπαί κτες σου. Έ να πλή θος ει κόνων ε πε ξη γούν α κό μα πε ρισ σό τε ρο την κα τάλλη λη ε κτέ λε ση των πο δο σφαι ρι κών δε ξιο τήτων και τα κτι κών, πε ρι λαμ βά νο ντας, ε πί σης, και αυ τές που χρη σι μο ποιού νται α πό τον τερμα το φύ λα κα. Οι α σκή σεις σε κά θε βή μα κατα νέ μο νται με τέ τοιο τρό πο που να μπο ρείς να ε ξα σκείς και να μα θαί νεις τις θε με λιώδεις δε ξιό τη τες και τις τα κτι κές έν νοιες, πριν ε μπλα κείς σε πε ρισ σό τε ρο πιε στι κές κα τα στάσεις, που εί ναι πα ρό μοιες με το ί διο το παιχνί δι. Με τη συ μπλή ρω ση και των 12 «βη μάτων» θα γί νεις έ νας πιο έ μπει ρος και ο λο κληρω μέ νος πο δο σφαι ρι στής. ΤΟ Α ΘΛΗ ΜΑ ΤΟΥ ΠΟ ΔΟ ΣΦΑΙ ΡΟΥ Α ναμ φι σβή τη τα, το πο δό σφαι ρο εί ναι το πιο δη μο φι λές ο μα δι κό παι χνί δι στον κό σμο, που παί ζουν και πα ρα κο λου θούν ε κα τομ μύ ρια άν θρω ποι κά θε χρό νο. Μέ σα σε μια πα γκοσμιο ποι η μέ νη κοι νω νί α που διαι ρεί ται α πό φυσι κά και ι δε ο λο γι κά ε μπό δια, η δη μο τι κότη τα του πο δο σφαί ρου δεν πε ριο ρίζε ται α πό την η λι κί α, το φύ λο ή α πό πο λι τι κά, θρη σκευτι κά, πο λι τι σμι κά ή εθνι κά ε μπό δια. Το πο δόσφαι ρο εί ναι το βα σι κό ά θλη μα σχε δόν σε κά θε χώ ρα της Α σί ας, της Α φρι κής, της Ευρώ πης και της Νό τιας Α με ρι κής. Το παι χνί δι παρέ χει μια κοι νή διά λε κτο με τα ξύ α τό μων με δια φο ρε τι κό υ πό βα θρο και κλη ρονο μιά. Το πο δό σφαι ρο εί ναι δη μο φι λές για πολλούς λό γους. Πρώ τος και κυ ριό τε ρος εί ναι το γε γο νός ό τι τα ά το μα που παί ζουν πο δό σφαιρο μπο ρεί να έ χουν όλους τους πιθανούς σωματότυπους και μέ γε θος, έ τσι που ου σια- 13

3 στι κά ο κα θέ νας μπο ρεί να εί ναι παί κτης ποδο σφαί ρου. Ο Πε λέ, που για τους πε ρισ σότε ρους θε ω ρεί ται ο πιο σπου δαί ος παί κτης που υ πήρ ξε πο τέ στον κό σμο, εί ναι με τρί ου α να στήμα τος και βά ρους. Αν και οι φυ σι κές ι διό τη τες, ό πως τα χύ τη τα, δύ να μη και αντοχή εί ναι ου σια στι κές για υ ψη λά ε πί πε δα α πόδο σης, το ί διο ση μα ντι κές είναι και η τε χνική ι κα νό τη τα, η τα κτι κή ε πί γνω ση, η ι κα νό τη τα πρό βλε ψης, η αντί λη ψη και η συ νο λι κή αί σθηση του παι χνι διού. Και κα θώς η ο μα δι κή ε πιτυχί α τε λι κά ε ξαρ τά ται α πό τις συ ντο νι σμέ νες προ σπά θειες των συ μπαι κτών, σε κά θε παί κτη δί νε ται η ευ και ρί α να εκ φρά σει την α το μι κότη τά του μέ σα στη δο μή της ο μά δας. To ποδό σφαι ρο έ χει κά τι να προ σφέ ρει στον κα θένα. Το γε γονός ό τι το πο δό σφαι ρο εί ναι έ να παι χνί δι που ε ξαρ τά ται πε ρισ σό τε ρο α πό τους παί κτες και λι γό τε ρο α πό τον προ πο νη τή είναι πι θα νόν ο λό γος που ε ξη γεί τον πα γκό σμιο θαυ μα σμό γι αυ τό. Η Πα γκό σμια Ο μο σπον δί α Πο σο σφαίρου-federation Internationale de Football Association (FIFA) εί ναι το διοι κη τι κό σώ μα του παγκό σμιου πο δο σφαί ρου. Έ χο ντας ι δρυ θεί το 1904, η FIFA εί ναι αναμ φι σβή τη τα ο α θλητι κός ορ γα νι σμός με το με γα λύ τε ρο γό η τρο στον κό σμο και με πε ρισ σό τε ρες α πό 200 χώ ρες-μέ λη. Έ να παι χνί δι πο δο σφαί ρου, γε νι κά αναφέ ρε ται σε έ ναν α γώ να που παί ζε ται με τα ξύ δύ ο ο μά δων με 11 παί κτες η κά θε μί α, με έ ναν α πό τους παί κτες σε κά θε ο μά δα να ο ρίζε ται ως τερ μα το φύ λα κας. Κά θε ο μά δα α μύνε ται σε έ να τέρ μα και μπο ρεί να σκο ρά ρει κλο τσώ ντας την μπά λα ή χτυ πώ ντας τη με το κε φά λι μέ σα στο τέρ μα της α ντί πα λης ο μάδας. Η βασι κή δου λειά του τερ μα το φύ λα κα είναι να προ στα τεύ ει το τέρ μα της ο μά δας του, αν και αυ τός ή αυ τή μπο ρεί, ε πί σης, να παί ζει έ να ση μα ντι κό ρό λο στο ξεκί νη μα μιας ε πί θεσης. Ο τερ μα το φύ λα κας εί ναι ο μό νος παίκτης ο ο ποί ος ε πιτρέ πε ται να ε λέγ ξει την μπάλα με τα χέ ρια και μπο ρεί να το κά νει αυ τό μό νο μέ σα στην πε ριο χή του πέ ναλ τι, η ο ποί α έ χει 40,23 μέ τρα πλά τος και ε κτεί νε ται στα 16,46 μέ τρα α πό την τε λι κή γραμ μή του γηπέ δου. Οι παί κτες γη πέ δου δεν μπο ρούν να χρη σι μο ποι ή σουν τα χέ ρια τους ή τους βρα χίο νές τους, για να ε λέγ ξουν την μπά λα. Α ντίθε τα, μπο ρούν να χρη σι μο ποιούν τα πό δια, το σώ μα και το κε φάλι τους. Κά θε τέρ μα μετρά ει ως έ νας πό ντος και η ο μά δα που σκορά ρει τα περισ σό τε ρα τέρ μα τα κερ δί ζει τον α γώ να. Το πο δό σφαι ρο παί ζε ται σε έ να γή πε δο, που το μέγ εθ ος της ε πι φά νειάς του μπο ρεί να ποι κί λλει, ε νώ η προτι μό τε ρη επιφάνεια είναι το φυ σι κό χόρ το. Έ νας κα νο νι κός α γώνας α πο τε λεί ται α πό δύ ο πε ριό δους των 45 λε πτών με έ να διά λειμ μα 15 λε πτών α νά μεσά τους. Μί α ρί ψη νομί σμα τος στην αρ χή του παι χνι διού κα θο ρί ζει ποια ο μά δα θα ε κτελέ σει το εναρ κτή ριο λά κτι σμα (σέ ντρα). Το ρολό ι στα μα τά ει μό νο με τά την ε πί τευ ξη ε νός τέρ μα τος, στην ε κτέ λε ση ε νός πέ ναλ τι ή σύμφω να με την κρί ση του διαι τη τή. Δεν υ πάρχουν ε πί ση μα δια λείμ μα τα (time-outs), ε νώ οι αλ λα γές εί ναι πε ριο ρι σμέ νες. Οι παί κτες γηπέ δου συ χνά κα λύ πτουν πε ρισ σό τε ρο α πό 8 χι λιό με τρα, σε έ ναν κα νο νι κό α γώ να, με το με γα λύ τε ρο μέ ρος αυ τής της α πό στα σης να εί ναι σε ρυθ μό τα χύ τη τας. Δεν προ κα λεί έκπλη ξη το γε γονός ό τι οι πο δο σφαι ρι στές βρίσκο νται με τα ξύ των α θλη τών με την κα λύ τε ρη φυ σι κή κα τά στα ση. 14

4 Εισαγωγή Η ορ γά νω ση των 10 παι κτών γη πέ δου γενι κά α να φέ ρε ται σαν σύ στη μα ή διά τα ξη παιχνι διού. Η διά τα ξη των παικτών στο παι χνί δι μπο ρεί να ποι κίλλει α πό τη μί α ο μά δα στην άλ λη, α κό μη και α πό παι χνί δι σε παι χνί δι, και ε ξαρ τά ται α πό τα πλε ο νε κτή μα τα και τα μειονεκτή μα τα που χα ρα κτη ρί ζουν τους παί κτες α το μι κά, τους ρό λους και τις αρ μοδιό τη τες που α να τίθε νται στον κά θε παί κτη, κα θώς και την προ σω πι κή φι λοσο φί α του προ πο νη τή. Τα πε ρισ σό τε ρα συ στή μα τα πα ρα τάσ σουν τρεις ή τέσ σερις α μυ ντι κούς, τέσ σε ρις ή πέ ντε μέσους και δύ ο ή τρεις ε πιθε τι κούς. Οι παί κτες γη πέ δου δεν πε ριο ρί ζο νται στις με τα κι νή σεις τους, αν και ο κα θέ νας έ χει ει δι κές αρ μο διότη τες μέ σα στο πλαί σιο του συ στή μα τος παιχνι διού που ε φαρ μό ζει η ο μά δα. (Βλέ πε «βήμα» 12, για πε ρισ σό τε ρες πλη ρο φορί ες για την ορ γά νω ση της ο μά δας.) Οι στρα τη γι κές του ο μα δι κού παι χνι διού έ χουν υ πο στεί τρο πο ποι ήσεις κα τά τη διάρκεια της ε ξέ λι ξης του α θλή μα τος. Ο τερ μα τοφύ λα κας θε ω ρείται έ νας πραγ μα τι κά ι διαί τερος παί κτης για την πο δο σφαι ρι κή ο μά δα, το τελι κό ε μπό διο α νά με σα στο τέρ μα της ο μάδας και το σκο ρά ρι σμα α πό έ ναν αντί πα λο. Ο τερ μα το φύ λα κας εί ναι ο μο να δι κός παίκτης σε μί α ο μά δα ο ο ποί ος ε πι τρέ πε ται να χρη σι μο ποιεί τα χέ ρια του, για να ε λέγ ξει την μπά λα. Σε έ να ό χι και τό σο μα κρι νό πα ρελθόν οι παί κτες γη πέ δου εί χαν πιο ε ξει δι κευμέ νους ρό λους απ ό, τι έ χουν σή με ρα. Οι ε πιθε τι κοί α να μέ νο νταν να μέ νουν μπρο στά και να πε τυ χαί νουν τέρ μα τα. Οι α μυ ντι κοί α να μένο νταν να «μέ νουν πί σω» και να κά νουν ο τιδή πο τε δυ να τό, για να δια τη ρούν την μπά λα μα κριά α πό το τέρ μα τους. Σπά νια ρι ψο κιν δύνευαν να πά νε μπρο στά στην ε πί θε ση. Τις τελευ ταίες δε κα ε τί ες, ό μως, ό λα έ χουν αλ λάξει, μάλ λον προς το κα λύ τε ρο. Το σύγ χρονο παι χνί δι δί νει με γα λύ τε ρη έμ φα ση στον ο λο κλη ρω μέ νο πο δο σφαι ρι στή, το άτο μο που μπο ρεί να α μυν θεί, ό πως και να ε πι τε θεί. Με ε ξαί ρε ση τον τερ μα τοφύ λα κα, οι μέ ρες του ε ξει δι κευ μέ νου πο δο σφαι ρι στή έ χουν πε ράσει στην ι στο ρί α. ΤΟ ΓΗ ΠΕ ΔΟ ΤΟΥ ΠΟ ΔΟ ΣΦΑΙ ΡΟΥ Το ε πί ση μο γή πε δο πρέ πει να έ χει μή κος α πό 91,44 έ ως 118,87 μέ τρα και πλά τος α πό 45,72 έ ως 91,44 μέ τρα. Για διε θνείς α γώνες, το μή κος πρέ πει να εί ναι α πό 100,58 έ ως 109,73 μέ τρα και το πλά τος α πό 64,01 έ ως 73,15 μέ τρα. Ευ διά κρι τες γραμ μές με πλά τος ό χι πε ρισσό τε ρο α πό 12,70 ε κα το στά ση μα δεύ ουν το χώ ρο του γη πέ δου. Ό πως φαί νε ται στo σχή μα 1, τα τε λι κά πε ριο ρι στικά ό ρια του γη πέ δου ο νο μά ζονται γραμ μές τέρ μα τος, ε νώ τα πλά για πε ριο ρι στι κά ό ρια ο νομά ζο νται πλά γιες γραμ μές. Η με σαί α γραμ μή διαι ρεί το γή πε δο σε δύ ο ί σα μι σά, ε νώ το ση μά δι του κέ ντρου ση μα δεύ ει το κέντρο του γη πέ δου. Έ νας κε ντρι κός κύ κλος με α κτί να 9,14 μέ τρα πε ρι βάλ λει το ση μεί ο του κέ ντρου. Έ να τέρ μα το πο θε τεί ται σε κά θε ά κρο του γη πέ δου πά νω στο κέ ντρο της τελι κής γραμ μής. Οι δια στά σεις κά θε τέρ μα τος είναι: ύ ψος 2,44 μέ τρα και πλά τος 7,32 μέτρα. Η πε ριο χή τέρ μα τος (μι κρή πε ριο χή) είναι έ να ορ θο γώνιο σχε δια σμέ νο κα τά μή κος κά θε γραμ μής τέρ μα τος. Η πε ριο χή τέρ μα τος σχημα τί ζε ται α πό δύ ο γραμ μές κά θε τες προς τη γραμ μή τέρ μα τος σε α πό στα ση 5,49 μέτρα α πό κά θε δο κά ρι. Αυ τές οι γραμ μές ε κτεί- 15

5 νο νται 5,49 μέ τρα μέ σα στο γή πεδο και συνδέ ο νται με μια γραμ μή πα ράλ λη λη προς τη γραμ μή τέρ μα τος. Η πε ριο χή πέ ναλ τι (με γά λη πε ριο χή) εί ναι έ να ορ θο γώ νιο που χα ρά ζε ται κα τά μή κος κά θε γραμ μής τέρ μα τος και σχη ματί ζε ται με δύ ο γραμ μές που τρα βιού νται στις σω στές γω νί ες με τη γραμ μή τέρ μα τος 16,46 μέ τρα α πό κά θε κά θε το δο κά ρι. Οι γραμ μές ε κτεί νονται μέ σα στο γή πε δο του παι χνι διού και συνδέ ο νται με μια γραμ μή πα ράλ λη λη προς τη γραμ μή τέρ μα τος. Η πε ριο χή τέρ μα τος πε ρικλεί ε ται α πό την πε ριο χή πέ ναλ τι (με γάλη περιο χή). Μέ σα στη με γά λη πε ριο χή βρί σκε ται το ση μεί ο του πέναλ τι. Το ση μεί ο του πέ ναλτι βρί σκε ται 10,97 μέ τρα μπρο στά α πό το κέντρο του μέ σου της γραμ μής τέρ μα τος. Τα χτυ πή μα τα πέ ναλ τι γί νο νται α πό το σημεί ο του πέ ναλ τι. Το τό ξο του πέ ναλ τι έ χει α κτί να 9,14 μέ τρα α πό το ση μεί ο του πέ ναλ τι και χαρά ζε ται έ ξω α πό την πε ριο χή πέ ναλ τι. Μί α γω νια κή πε ριο χή (κόρ νερ), με μί α α κτίνα 0,914 μέ τρα, ση μα δεύ ε ται σε κά θε γω νί α του γη πέ δου. Τα χτυ πή μα τα κόρ νερ γί νο νται μέ σα α πό την πε ριο χή κόρ νερ. Σχή μα 1 Το γή πε δο του πο δο σφαί ρου Ε ΞΟ ΠΛΙ ΣΜΟΣ Η μπά λα πο δο σφαί ρου εί ναι σφαι ρι κή και φτιαγ μέ νη α πό δέρ μα ή άλ λα ε γκε κρι μέ να υ λι κά. Η μπά λα για ε νή λι κες, σύμ φω να με τους κα νο νι σμούς πο δο σφαί ρου, ο ρί ζε ται διε θνώς με μέγε θος Νο:5. Η ε πί ση μη μπά λα της FIFA έ χει πε ρι φέ ρεια α πό 68,58 έ ως 71,12 εκα το στά και 16

6 Εισαγωγή βά ρος α πό 396,89 έ ως 453,59 γραμ μά ρια. Οι μι κρό τε ρες μπά λες (με μέ γε θος Νο:4 και Νο:3) χρη σι μο ποιού νται για τα παι χνί δια σε μι κρό τε ρες η λι κί ες. Η α πα ραί τη τη εν δυ μα σί α για έ ναν παί κτη γη πέδου α πο τε λεί ται α πό έ να φα νε λά κι ή πουκά μι σο, σορ τς, κάλ τσες, που εί ναι τα ί δια με των συ μπαικτών του και δια φο ρε τι κά α πό αυτά του α ντιπά λου, ό πως, ε πί σης, προ φυ λα κτικά α ντι κνη μί ων και πα πού τσια. Ο τερ μα το φύλα κας φο ρά έ να μα κρι μά νι κο που κά μι σο και σορ τς με ε πι πλέ ον ε νί σχυ ση στους α γκώ νες και τα ι σχί α. Τα χρώ μα τα των ρούχων θα πρέπει να δια κρί νουν τον τερ μα το φύ λα κα α πό τους άλ λους παί κτες και το διαι τη τή. Ό λοι οι παί κτες πρέ πει να φο ρούν κά ποιο εί δος πο δοσφαι ρι κών πα που τσιών κα τά τη διάρ κεια του παι χνι διού. Οι παί κτες δεν ε πι τρέ πε ται να φορέ σουν ο ποιο δή πο τε αντι κεί με νο ι μα τι σμού που θα μπο ρού σε να θέ σει σε πι θα νό κίν δυνο έ ναν άλ λο παί κτη. Για πα ρά δειγ μα, τα ρολό για, οι α λυ σί δες ή άλ λα κο σμή ματα εί ναι α πα γο ρευ μέ να. ΚΑ ΝΟ ΝΙ ΣΜΟΙ ΤΟΥ ΠΑΙ ΧΝΙ ΔΙΟΥ Το πο δό σφαι ρο εί ναι έ να α πλό παι χνί δι με μό νο 17 βα σι κούς κα νο νι σμούς. Οι επίση μοι κα νο νι σμοί του παι χνι διού της FIFA είναι τυ ποποι η μέ νοι σε ό λο τον κό σμο και α φορούν σε ό λους τους διε θνείς α γώ νες. Οι δευτε ρεύ ου σες τρο πο ποι ή σεις των ε πί ση μων κα νο νι σμών της FIFA ε πι τρέ πο νται για το παιδι κό πο δό σφαι ρο, α νά λο γα με τη η λι κί α των παι κτών και τη διορ γά νω ση. Τέ τοιες τρο πο ποιή σεις μπο ρούν να πε ρι λά βουν το μέ γε θος των γη πέ δων, το μέ γε θος και το βά ρος της μπά λας, το μέ γε θος των τερμά των, τον α ριθμό α ντι κα τα στά σε ων που ε πι τρέ πο νται και τη διάρ κεια του παι χνι διού. Οι πα ρα κά τω κα νονι σμοί προ έρ χο νται α πό τους ε πίση μους κανο νι σμούς του παι χνι διού. Έ ναρ ξη του Παι χνι διού Ο α γώ νας ξε κι νά ει με έ να ε ναρ κτή ριο λάκτι σμα (σέ ντρα) α πό το κε ντρι κό σημεί ο του γη πέ δου. Κά θε παί κτης της ο μά δας που έ χει τη σέ ντρα πρέ πει να βρίσκε ται στο δι κό του μι σό του γη πέ δου. Οι α ντί πα λοι πρέ πει να τοπο θε τη θούν έ ξω α πό τον κε ντρι κό κύ κλο στο δι κό τους μι σό γή πε δο. Η μπά λα θε ω ρεί ται εντός παι χνι διού, ό ταν τα ξι δεύ ει στο μι σό γήπε δο των α ντι πά λων, έ χο ντας διανύ σει α πόστα ση ί ση με την πε ρι φέ ρειά της. Ο παί κτης που ε κτε λεί τη σέ ντρα πρώ τος δεν ε πι τρέ πε ται να παί ξει την μπά λα για δεύ τε ρη φο ρά, μέ χρι να την αγ γί ξει έ νας άλ λος παί κτης. Έ να πα ρόμοιο χτύ πη μα ε πα νέ ναρ ξης ξε κι νά πά λι το παιχνί δι με τά την ε πί τευ ξη ε νός τέρ μα τος, ό πως ε πί σης και στο ξε κί νη μα του δευ τέ ρου η μι χρόνου του παι χνι διού. Έ να τέρ μα μπο ρεί να σημειω θεί ά με σα α πό τη σέ ντρα. Μπά λα Μέ σα και Έ ξω α πό το Παι χνί δι Η μπά λα θε ω ρεί ται ε κτός παι χνι διού, ό ταν έ χει πε ρά σει τε λεί ως πά νω α πό μία γραμ μή ά ουτ ή μια γραμ μή τέρ μα τος (εί τε πά νω στο έ δα φος εί τε στον α έ ρα) εί τε ό ταν στα μα τά ο διαι τη τής το παι χνί δι. Η μπά λα θε ω ρεί ται μέσα στο παιχνί δι (εντός παιχνιδιού) σε κά θε άλ λη στιγ μή, συ μπε ρι λαμ βά νο ντας: α να πη δή σεις από έ να δο κά ρι (ο ρι ζό ντιο ή κα τα κό ρυ φο) ή το ση μαιά κι του κόρ νερ μέσα στο χώ ρο του παι χνι διού, α να πη δή σεις πά νω στο διαι τη τή ή το βο η- 17

7 θό διαι τη τή, όταν αυ τοί βρί σκο νται μέ σα στο χώ ρο του γη πέ δου και δια στή μα τα όπου μια α πό φα ση εί ναι εκκρε μής σε μια υ πο τι θέ με νη πα ρά βα ση των κα νο νι σμών (για πα ρά δειγ μα, στην κα τά στα ση «πλε ο νε κτή μα τος»). Ε άν ο διαι τη τής δεν εί ναι σί γου ρος για το ποιος άγ γι ξε τε λευ ταί ος μια μπά λα που βγή κε ε κτός γη πέ δου ή ό ταν συμ βαί νει μί α προ σωρι νή δια κο πή κα τά τη διάρ κεια του παιχνι διού (για πα ρά δειγ μα, εξαι τί ας σο βα ρού τραυ μα τι σμού ε νός παί κτη), το παι χνί δι ξα ναρχί ζει με ρί ξι μο της μπά λας στο ση μεί ο που βρι σκό ταν η μπά λα, πριν βγει ε κτός του γη πέδου. Ο διαι τη τής α φή νει την μπά λα να πέ σει α νά με σα σε δύ ο α ντί πα λους παί κτες, οι ο ποίοι δεν ε πι τρέ πε ται να την κλοτσή σουν, μέ χρι αυ τή να έρ θει σε ε πα φή με το έ δα φος. Ό ταν η μπά λα βγαί νει ε κτός παι χνι διού πάνω από μια πλά για γραμ μή εί τε κυ λώ ντας πάνω στο έ δα φος ή στον α έ ρα, ε πι στρέ φε ται πίσω στο παι χνί δι με μί α ρί ψη πλά γιας ε παναφο ράς α πό το ση μεί ο απ ό που βγή κε α πό το γή πε δο. Έ νας παί κτης της α ντί πα λης ο μά δας α πό αυ τήν που άγ γι ξε τε λευ ταί α την μπά λα ε κτε λεί την πλά για ε πα να φο ρά. Ο ρί πτης πρέπει να κρα τά ει την μπά λα και με τα δύ ο του χέ ρια και να τη με τα φέ ρει α πό πί σω και πά νω απ το κε φά λι. Ο παί κτης πρέ πει να έ χει μέ τωπο προς το γή πε δο με το κά θε του πό δι να αγγί ζει την πλά για γραμ μή ή το χώ ρο έ ξω α πό το γή πε δο τη στιγ μή της α πε λευ θέ ρω σης της μπά λας. Η μπά λα θε ω ρεί ται μέ σα στο παι χνίδι, α μέ σως α φού πε ρά σει την πλά για γραμ μή πά νω στο γή πε δο του παι χνι διού. Ο ρί πτης δεν πρέ πει να αγ γίξει την μπά λα για δεύ τε ρη φο ρά, μέ χρι αυ τή να αγ γι χτεί α πό κά ποιον άλ λο παίχτη. Μί α πλά για ε πα να φο ρά δί νε ται στην α ντί πα λη ο μά δα αν η μπά λα α πε λευ θερωθεί λα νθασ μέ να προς το χώ ρο του παι χνι διού. Έ να τέρ μα δεν μπο ρεί να ε πι τευ χθεί κα τευ θείαν α πό ρί ψη πλά γιας ε πα να φο ράς. Μια μπά λα που τε λευ ταί α αγ γί ζε ται α πό έ να μέ λος της ε πι τι θέ με νης ο μά δας και περνά πέ ρα α πό τη γραμ μή τέρ μα τος, ε ξαι ρου μένου του τμή μα τος της γραμ μής με τα ξύ των κα τα κό ρυ φων δο κα ριών και του ο ρι ζό ντιου δο κα ριού, ε πιστρέ φε ται στο παι χνί δι με έ να λά κτι σμα τέρ μα τος που δίνε ται στην α μυ νόμε νη ο μά δα. Το λά κτι σμα τέρ μα τος γί νε ται μέ σα σε ε κεί νο το μι σό της πε ριο χής τέρ ματος που εί ναι πιο κο ντά στο ση μεί ο απ ό που η μπά λα βγή κε ε κτός της γραμ μής τέρ μα τος. Η μπά λα θε ω ρεί ται μέ σα στο παι χνίδι μό λις βγει ε κτός της πε ριο χής πέ ναλ τι (με γά λης περιο χής). Ο παί κτης που εκτε λεί δεν μπο ρεί να παί ξει την μπά λα για δεύ τε ρη φο ρά, μέχρι να την αγγίξει έ νας συ μπαίκτης ή α ντί παλος. Έ να λά κτι σμα τέρ μα τος δεν μπο ρεί να παι χτεί κα τευ θεί αν στον τερ μα το φύ λα κα μέσα στην πε ριο χή πέναλ τι. Ό λοι οι α ντί πα λοι παί κτες πρέ πει να το πο θε τού νται έ ξω α πό την πε ριο χή πέ ναλ τι από την ο ποί α ε κτε λεί ται το λά κτι σμα τέρ μα τος. Έ να τέρ μα δεν μπο ρεί να ε πι τευ χθεί κα τευ θεί αν α πό λά κτι σμα τέρμα τος. Μια μπά λα που τε λευ ταί α αγ γί ζε ται α πό έ να μέ λος της α μυ νό με νης ο μά δας και περνά πέ ρα α πό τη γραμ μή τέρ μα τος, ε ξαι ρου μένου του χώ ρου με τα ξύ των δο κα ριών (κά θετων και ο ρι ζό ντιου), ε πι στρέ φε ται στο παιχνίδι με έ να λά κτι σμα γω νιών (κόρ νερ) που α πονέ με ται στην ε πι τι θέ με νη ο μά δα. Το κόρ νερ γί νε ται α πό μέ σα α πό το τε ταρ τη μό ριο του κύκλου της γω νί ας που εί ναι πιο κο ντά στο σημεί ο απ ό που η μπά λα βγή κε ε κτός του γη πέ- 18

8 Εισαγωγή δου. Οι α μυ νό με νοι παί κτες πρέ πει να το πο θετηθούν του λά χι στον 9,14 μέ τρα μα κριά α πό την μπά λα, μέ χρι αυ τή να παι χτεί. Ο ε κτελεστής δεν ε πι τρέ πε ται να παί ξει την μπά λα για δεύ τε ρη φο ρά, μέ χρι να την αγ γί ξει έ νας άλλος παί κτης. Έ να τέρ μα μπο ρεί να ση μειω θεί ά με σα α πό έ να λά κτι σμα γω νιών (κόρ νερ). Σκο ρά ρι σμα Έ να τέρ μα ση μειώ νε ται, ό ταν η μπά λα περνά τε λεί ως πέ ρα α πό τη γραμ μή τέρμα τος, με τα ξύ των δο κα ριών (κά θε των και ο ρι ζό ντιου), υ πό τον ό ρο ό τι δεν έ χει ρι χτεί ή σκό πιμα ω θη θεί α πό έ να βρα χί ο να-μπρά τσο ή το χέ ρι ε νός παί κτη της ε πι τι θέ με νης ο μά δας. Κά θε τέρ μα με τρά ως έ νας πό ντος. Η ο μάδα που ση μειώ νει τα πε ρισ σό τε ρα τέρ μα τα κα τά τη διάρ κεια ε νός αγώ να κερ δί ζει το παιχνί δι. Το παι χνί δι τε λειώ νει με ι σο πα λί α, ε άν και οι δύ ο ο μά δες ση μειώ νουν έ ναν ί σο α ριθμό τερ μά των κα τά τη διάρ κεια του κα νο νι κού χρό νου του παι χνι διού. ΠΑ ΡΑ ΒΙΑ ΣΕΙΣ ΤΩΝ ΚΑ ΝΟ ΝΙ ΣΜΩΝ ΚΑΙ ΚΥ ΡΩ ΣΕΙΣ Έ νας διο ρι σμέ νος διαι τη τής διαι τη τεύ ει κάθε παι χνίδι και έ χει την πλή ρη ε ξου σί α μέσα στο γή πε δο. Ο διαι τη τής ε πι βά λλει τους κα νο νι σμούς και α πο φα σί ζει για κά θε αμφι σβη τού με νη φάση του παι χνι διού. Ο διαιτη τής βο η θιέ ται στο έρ γο του από δύ ο βο ηθούς διαι τη τές, οι ο ποί οι παίρ νουν θέ σεις κατά μή κος των α ντί θε των πλά γιων γραμ μών του γη πέ δου. Οι βο η θοί διαι τη τές δεί χνουν πό τε η μπά λα εί ναι ε κτός παι χνι διού (υ πό κειται στην κρί ση του διαι τη τή) και κα θο ρί ζουν σε ποια ο μά δα δί νε ται η πλά για ε πα να φορά, το λά κτισμα τέρ μα τος ή το γω νιαί ο λάκτι σμα. Οι βο η θοί διαι τη τές, ε πί σης, βο η θάνε το διαι τη τή στο να κα θο ρί σει πό τε έ χουν συμ βεί πα ρα βιά σεις του offside και προ ει δοποιού νε το διαι τη τή για τις πε ρι πτώ σεις που έ νας αναπληρωματικός παί κτης ε πι θυ μεί να μπει ως αλ λα γή στο παι χνί δι. Οι παί κτες χρειά ζε ται να εί ναι ε νή με ροι των πι θα νών πα ρα βιά σε ων του κανο νι σμού και των τι μω ριών που μπο ρεί να τους δοθούν. Μί α τι μω ρί α σε λά θος στιγ μή μπο ρεί να εί ναι κα τα στρε πτι κή για μια ο μά δα, έ χοντας σαν α πο τέ λε σμα το χάσι μο του ρυθ μού, μί α α ντε πί θε ση ή ακό μη και έ να τέρ μα για την άλ λη ο μά δα. Μά θε τις πα ρα κά τω πα ραβιά σεις των κανο νι σμών και τις τι μω ρί ες και δού λε ψε στο πώς να τις α πο φεύ γεις κα τά τη διάρ κεια του παι χνι διού. Οφ σά ι ντ-offside Ό λοι οι παί κτες θα έ πρε πε να εί ναι ε ξοικειω μέ νοι με τον κα νο νι σμό του offside. Έ νας παί κτης εί ναι σε θέ ση offside, ε άν αυτός εί ναι πλη σιέ στε ρα προς τη γραμ μή τέρ ματος του α ντι πά λου απ ό, τι η μπά λα, τη στιγ μή που αυ τή παί ζε ται, ε κτός αν ο παί κτης βρί σκε ται στο μι σό του γή πε δο ή ο παί κτης δεν εί ναι πιο κο ντά στη γραμ μή τέρ μα τος του α ντι πά λου α πό του λά χι στον δύ ο α ντι πά λους. Το ό τι έ νας παί κτης εί ναι σε θέ ση offside δε ση μαί νει ό τι πρέ πει να σφυ ρι χτεί ως offside α πό το διαι τη τή. Ένας παί κτης σφυ ρίζεται σε θέ ση offside και τι μω ρεί ται γι αυ τό, μό νο ε άν τη στιγ μή που η μπά λα αγ γί ζε ται ή 19

9 παί ζε ται α πό έ να συ μπαί κτη του ο διαιτη τής κρί νει ό τι ο παί κτης έ χει ε μπλο κή με το παιχνί δι ή με έναν α ντί πα λο ή κερ δί ζει έ να πλε ο- νέ κτη μα. Έ νας παί κτης δε χαρακτηρίζεται offside, α πλά ε πει δή εί ναι σε θέ ση offside. Ε πίσης δε χαρακτηρίζεται offside, αν υ πο δέ χεται την μπά λα κα τευ θεί αν α πό έ να λά κτι σμα τέρ μα τος, έ να λά κτι σμα κόρ νερ ή από πλά για ε πα να φο ρά. Η τι μω ρί α για πα ρά βα ση του κα νο νι σμού του offside εί ναι έ να έμ με σο ε λεύ θε ρο λά κτισμα που δί νε ται για την α ντί πα λη ο μά δα στο ση μεί ο που ση μειώ θη κε το offside. Ο διαι τητής θα κρί νει το offside, τη στιγ μή που παί ζεται η μπά λα και ό χι τη στιγ μή που ο παί κτης υ πο δέ χε ται την μπά λα (δες σχή μα 2). Για παρά δειγ μα, έ νας παί κτης που εί ναι σε κα νο νική θέ ση τη στιγ μή που παί ζε ται η μπά λα δε θα εί ναι offside, αν αυ τός με τα κι νη θεί προς τα μπρος σε θέ ση offside, για να υ πο δε χτεί την πά σα, ε νώ η μπά λα βρί σκε ται σε πτή ση. Σχή μα 2 Ο παί κτης δεν εί ναι σε θέ ση offside Ε λεύ θερα Λα κτί σμα τα Τα δύ ο εί δη ε λεύ θε ρων λα κτι σμά των εί ναι το ά με σο και το έμ με σο. Έ να τέρ μα μπο ρεί να ση μειω θεί ά με σα α πό το σουτ ε νός παί κτη ύ στερα α πό έ να ά με σο ε λεύ θε ρο λά κτι σμα. Για να ση μειώ σει τέρμα α πό έ να έμ με σο ε λεύθε ρο λά κτι σμα, έ νας δεύ τε ρος παίκτης ε κτός απ τον ε κτε λε στή (που μπο ρεί να εί ναι μέ λος ο ποιασ δή πο τε ο μάδας) πρέ πει να παί ξει την μπά λα ή να αγ γί ξει την μπά λα, πριν πε ρά σει τη γραμ μή τέρ μα τος. Οι α μυ νό με νοι παί κτες πρέ πει να το πο θε τού νται του λά χι στον 9,14 μέτρα α πό την μπά λα και στα ά με σα και στα έμμε σα ε λεύ θε ρα λα κτί σμα τα. Η μό νη πε ρί πτωση κα τά την ο ποί α οι α μυ νό με νοι παί κτες μπορούν να έρ θουν σε θέ ση πιο κο ντά στην μπάλα α πό τα 9,14 μέ τρα εί ναι, ό ταν στην ε πι τιθέ με νη ο μά δα έ χει δο θεί έ να έμ με σο ε λεύ θερο λά κτι σμα σε ση μεί ο που α πέ χει λι γό τε ρο από 9,14 μέ τρα α πό το τέρ μα της α μυ νό μενης ο μά δας. Σ αυ τήν την πε ρί πτω ση, οι α μυνό με νοι παί κτες μπο ρούν να στέ κο νται πά νω στη γραμ μή τέρ μα τος α νά με σα στα κά θετα δο κά ρια σε μια προ σπά θεια να ε μπο δί σουν την μπά λα να ει σέλ θει στο τέρ μα. Ό ταν έ νας παί κτης ε κτε λεί έ να ε λεύ θε ρο λά κτισμα μέ σα στη δι κή του πε ριο χή τέρ ματος, ό λοι οι α ντί πα λοι παί κτες πρέ πει να παρα μέ νουν έ ξω α πό την πε ριο χή και να εί ναι σε α πό στα ση του λά χι στο 9,14 μέ τρα α πό την μπά λα. Η μπά λα πρέ πει να εί ναι στα τι κή, ό ταν γί νε ται το ε λεύ θερο, και θε ω ρεί ται μέ σα στο παι χνί δι, μό λις έ χει τα ξι δέ ψει την α πό στα ση της πε ρι φέ ρειάς της και έ ξω απ τη με γά λη περιο χή. Ο τερ μα το φύ λα κας δεν μπορεί να υ ποδε χτεί την μπά λα στα χέ ρια του και με τά να κλοτσή σει την μπά λα στο παι χνί δι. Αν η μπάλα δεν κλοτση θεί κα τευ θεί αν μέ σα στο παι χνί- 20

10 Εισαγωγή δι πέ ρα α πό την πε ριο χή πέ ναλ τι, το λά κτι σμα πρέ πει να ξα να γί νει. Αν ο ε κτε λε στής αγ γί ξει τη μπά λα για δεύ τε ρη φο ρά, πριν την αγ γί ξει έ νας άλ λος παί κτης, τό τε στην α ντί πα λη ο μάδα δί νε ται έ να έμ με σο ε λεύ θε ρο λά κτι σμα. Φά ουλ και Κα κή Συ μπε ρι φο ρά Τα φά ουλ εί ναι εί τε ά με σα εί τε έμ με σα. Έ νας παί κτης που σκό πι μα δια πράτ τει ο ποιοδή πο τε α πό τα πα ρα κά τω πα ρα πτώ μα τα θα τιμω ρη θεί με έ να ά με σο ε λεύ θε ρο λά κτι σμα για την α ντί πα λη ο μά δα στο ση μεί ο που συνέ βη: Φτύ σι μο σε έ ναν αντί πα λο. Κλό τση μα ή προ σπά θεια κλο τσή μα τος ε νός α ντι πά λου. Τρι κλο πο διά σε έ ναν α ντί πα λο. Πή δη μα πά νω σε έ ναν α ντί πα λο. Ε φόρ μη ση σε έ ναν α ντί πα λο με έ να βί αιο ή ε πι κίν δυνο τρό πο. Ε φόρ μη ση σε έ ναν α ντί πα λο α πό πί σω, ε κτός αν ο α ντί παλος ε μπο δί ζει τον παίκτη α πό την μπά λα. Χτύ πη μα ή προ σπά θεια για χτύ πη μα ε νός α ντι πά λου. Κρά τη μα ε νός α ντι πά λου. Σπρώ ξι μο ε νός α ντι πά λου. Με τα φο ρά, χτύ πη μα ή σπρώ ξι μο της μπάλας με τα χέ ρια ή τους βρα χί ο νες (αυ τή η πα ρα βί α ση δεν ε φαρ μό ζε ται στον τερ ματο φύ λα κα μέσα στη με γά λη πε ριο χή. Ό ταν έ νας παί κτης ή α μυ νό με νη ο μά δα δια πράτ τει σκό πι μα μί α πα ρα βί α ση ενός άμεσου ε λεύ θε ρου χτυ πή μα τος μέ σα στη δική του πε ριο χή πέ ναλ τι, τι μω ρεί ται δίνοντας έ να λά κτι σμα πέ ναλ τι στην α ντί πα λη ο μά δα. Τα έμ με σα ε λεύ θε ρα λα κτί σμα τα προ έρ χονται από τις πα ρα κά τω πα ρα βιά σεις των κα νονι σμών: Παί ξι μο με έ ναν τρό πο που ο διαι τη τής θε ω ρεί ε πι κίν δυ νο για ε σέ να ή για άλ λον παί κτη, κά τι που α να φέ ρε ται ως ε πι κίν δυνο «παι χνί δι». Ε πι θε τι κή κί νη ση πά νω σε έ ναν α ντί πα λο με τον ώ μο σου, ό ταν η μπά λα δεν εί ναι μέ σα σε α πό στα ση που να μπο ρείς να την κερ δί σεις α πό τους παί κτες που ε μπλέ κονται. (Η ε πι θε τι κή κί νη ση με τον ώ μο εί ναι νό μι μη αν ε πι χει ρείς να παί ξεις την μπάλα). Σκό πι μη πα ρε μπό δι ση ε νός α ντι πά λου να προ χω ρή σει, ό ταν δεν ε πι χει ρείς να παίξεις την μπά λα. Συ χνά αυ τό α ναφέ ρε ται ως «φράγ μα». Σκό πι μη πα ρε μπό δι ση του τερ μα το φύ λακα να α πε λευ θερώ σει την μπά λα. Πα ρα βί α ση του κα νο νι σμού του offside. Ε πί θε ση στον τερ μα το φύ λα κα εκτός απ την πε ρί πτω ση που αυ τός έ χει την κα το χή της μπά λας ή έ χει με τακι νη θεί έ ξω α πό την πε ριο χή τέρ μα τος. Έ να ε λεύ θε ρο λά κτι σμα δί νε ται στην ε πι τιθέμε νη ο μά δα, αν ο τερ μα το φύ λα κας ε μπλέκε ται σε ο ποιο δή πο τε α πό τα πα ρα κά τω: Πα ρα βί α ση του κανο νι σμού των έ ξι δευ τερο λέ πτων, ό που ο τερ μα το φύ λα κας, ε νώ έ χει την κα τοχή της μπά λας, α πο τυ γχά νει να την α πε λευ θε ρώ σει μέ σα σε έ ξι δευ τερό λε πτα. Τα κτι κή κα θυστέ ρη ση του παι χνι διού που στοχεύει στο ρο κά νι σμα του χρό νου, καθυστέρηση του παιχνιδιού και κέρ δι σμα ε νός ά δι κου πλε ο νε κτή μα τος για την ο μάδα του τερ ματο φύ λα κα. Πα ρα βί α ση του κα νο νι σμού της ε πιστροφής της μπά λας με πά σα στον τερ μα το φύλα κα (βλέ πε επό με νο τμή μα). 21

11 Κα νο νισμός της Πά σας Πί σω προς τον Τερ μα το φύ λα κα Οι Κα νο νι σμοί του Παι χνι διού α να φέ ρουν ό τι ο τερ μα τοφύ λα κας δεν ε πι τρέ πε ται να υ ποδε χτεί την μπά λα στα χέ ρια του μετά από σκόπι μο λάκτισμα προς αυ τόν α πό έ να συ μπαίκτη. Το λά κτι σμα πρέ πει να εί ναι μια σκό πι μη πά σα, για να ι σχύ σει αυ τός ο κα νο νι σμός. Μί α τυ χαί α πα ρεκτρο πή της μπά λας, για παρά δειγ μα, δεν τι μω ρεί ται. Η πα ρα βί α ση του κα νο νισμού της πί σω πά σας έ χει ως α πο τέλε σμα το κέρ δι σμα α πό την α ντί πα λη ο μά δα ε νός έμ με σου ε λεύ θε ρου λα κτί σμα τος στο ση μεί ο της πα ρα βί ασης. Οι παί κτες μπο ρεί να χρη σι μο ποι ή σουν το κε φά λι, το στή θος ή τα γό να τα, για να με τα βιβά σουν σκό πι μα την μπά λα στον τερ μα το φύλα κά τους. Ε ντού τοις, αν έ νας παί κτης σκό πιμα ε πι χει ρεί να κα τα στρα τη γή σει τον κα νο νισμό (ό πως να χρη σι μο ποι ή σει τα πό δια, για να ρί ξει την μπά λα στον α έ ρα για να τη γυρίσει με κε φα λιά στον τερ μα το φύ λα κα), τότε ο παί κτης θα εί ναι έ νο χος για α ντιαθλη τική συ μπε ρι φο ρά και θα προ ει δο ποι η θεί ε πίση μα. Σ αυ τήν την πε ρί πτω ση, στην α ντί παλη ο μά δα δί νε ται έ να έμ με σο ε λεύ θε ρο λάκτι σμα α πό τη ση μεί ο που δια πρά χθη κε η παρά βα ση. Προ ειδο ποι ή σεις και Α πο βο λές Εί ναι στην αρμοδιότητα του διαι τη τή να ε πιπλή ξει έ ναν παί κτη που συ νε χώς δια πράτ τει κα τά φω ρες πα ρα βιά σεις των κα νο νι σμών. Ο διαι τη τής δίνει μια κί τρι νη κάρ τα, για να προ ει δο ποι ή σει ε πί ση μα έναν παί κτη. Μια κίτρι νη κάρ τα με τα φέ ρει μί α προ ει δο ποί η ση στον παί κτη που τη δέ χτη κε ό τι θα διω χθεί α πό το παι χνί δι, ε άν συ νε χί σει να δια πράτ τει παρό μοιες πα ρα βιά σεις. Ο διαι τη τής δείχνει μια κόκ κι νη κάρτα, για να ε πι ση μά νει ό τι έ νας παί κτης έ χει εκ διω χθεί α πό το παι χνί δι. Έ νας παί κτης μπο ρεί να εκ διω χθεί ε κτός του γη πέδου και να του ε πιδει χτεί η κόκ κι νη κάρ τα, αν κα τά τη γνώ μη του διαι τητή, ο παί κτης: εί ναι έ νο χος βίαι ης συ μπε ρι φο ράς, εί ναι έ νο χος ε νός σο βα ρού (αντιαθλητικού) φά ουλ, φτύ νει έ ναν α ντί πα λο ή ο ποιο δή πο τε άλ λο ά το μο, χρη σι μο ποιεί «βρώ μι κη» ή προ σβλη τι κή γλώσ σα, δέ χε ται μια δεύ τε ρη προ ει δο ποί η ση στον ί διο α γώνα, ε μπο δί ζει την α ντί πα λη ο μά δα να πε τύ χει έ να τέρ μα ή να δη μιουρ γή σει μια ο λο φάνε ρη ευ και ρί α σκο ρα ρί σμα τος με σκό πιμη χρησι μο ποί η ση των χε ριών και άγ γιγμα της μπά λας (αυ τό δεν ε φαρ μό ζε ται στον τερ μα το φύ λα κα μέ σα στη δι κή του πε ριο χή πέ ναλ τι) ή στερεί μια ο λο φά νε ρη ευ και ρί α σκο ρα ρίσμα τος από έ ναν α ντί πα λο που με τα κι νείται προς το τέρ μα του παί κτη με έ να πα ράπτω μα που τι μω ρεί ται με ε λεύ θε ρο λά κτισμα ή πέ ναλ τι. Ο παί κτης που δέ χε ται κόκ κι νη κάρ τα δεν μπο ρεί να ε πι στρέ ψει στο παι χνί δι και δεν μπο ρεί να α ντι κα τα στα θεί με έ ναν α να πλη ρωμα τι κό. Λά κτι σμα Πέ ναλ τι Η αυ στη ρό τε ρη κύ ρω ση για ά με σο φά ουλ, ε κτός α πό την α πο βο λή α πό το παι χνίδι, είναι το λά κτι σμα πέ ναλ τι. Έ να λά κτι σμα πέ ναλτι δί νε ται, ό ταν έ νας παίκτης δια πράτ τει έ να ά με σο φά ουλ μέ σα στην πε ριο χή πέ ναλ τι της 22

12 Εισαγωγή ο μά δας του. (Ση μεί ω ση: Έ να λά κτι σμα πέ ναλτι μπο ρεί να δο θεί, α νε ξάρ τη τα α πό την θέση της μπά λας). Το λά κτι σμα γί νε ται α πό το σημεί ο πέ ναλ τι, σε απόσταση 11 μέ τρα α πό το κέ ντρο του τέρ μα τος. Ό λοι οι παί κτες ε κτός α πό τον ε κτε λε στή και τον τερ μα το φύ λα κα πρέ πει να το πο θε τού νται έ ξω α πό την πε ριοχή πέ ναλ τι και του λά χι στο 9,14 μέ τρα μα κριά α πό το ση μεί ο του πέ ναλ τι. Ο τερ μα το φύ λακας πρέ πει να στέ κε ται με τα ξύ των δύ ο κά θετων δο κα ριών με τα πό δια του να α κου μπάνε τη γραμ μή τέρ μα τος. Στον τερ μα το φύ λα κα ε πι τρέ πε ται να με τα κι νεί ται προς τα πλά για κατά μή κος της γραμ μής τέρ μα τος πριν το λά κτισμα, αλ λά ό χι να με τα κι νη θεί προς τα μπρος α πό τη γραμ μή, μέ χρι να παι χτεί η μπά λα. Ο παίκτης που ε κτε λεί το λά κτι σμα πέ ναλ τι πρέπει να κλοτσή σει την μπά λα προς τα μπρος και δεν μπο ρεί να την α κου μπή σει για δεύ τερη φο ρά, μέ χρι να παι χτεί α πό άλ λον παί κτη (ο δεύ τε ρος παί κτης μπο ρεί να εί ναι ο τερ ματο φύ λα κας). Η μπά λα εί ναι μέ σα στο παι χνίδι, μό λις έ χει «τα ξι δέ ψει» την α πό στα ση της πε ριφέ ρειάς της. Έ να τέρ μα μπο ρεί να ε πι τευχθεί κα τευ θεί αν α πό έ να λά κτι σμα πέ ναλ τι. Ο χρό νος μπο ρεί να ε πε κτα θεί στο τέ λος του η μι χρό νου ή του α γώ να, προ κει μέ νου να ε κτελε στεί έ να λά κτι σμα πέ ναλ τι. ΠΡΟ ΘΕΡΜΑΝ ΣΗ ΚΑΙ Α ΠΟ ΘΕ ΡΑ ΠΕΙΑ Πριν α πό κά θε προ πό νη ση ή παι χνί δι θα πρέ πει να ε κτε λέ σεις μια σει ρά δρα στη ριο τήτων προ θέρ μαν σης για προ ε τοι μα σί α τό σο α πό φυ σιο λο γι κής πλευ ράς ό σο και α πό διανο η τι κής πλευ ράς για μια πιο ε νερ γη τι κή προπό νη ση ή α γώ να που θα α κο λου θή σει. Οι δραστη ριό τη τες προ θέρ μαν σης α νε βά ζουν τη θερ μο κρα σί α των μυών, προ κα λούν αυ ξημέ νη ρο ή του αί μα τος στους μύ ες και διατείνουν τις βα σι κές μυ ϊ κές ο μά δες. Μί α πλήρης προ θέρ μαν ση βελ τιώ νει την ι κα νό τη τα συστο λής των μυών και το χρό νο α ντί δρα σης, αυ ξά νει τη μυ ϊκή ευ καμ ψί α, προλαβαίνει τον πό νο της ε πό με νης μέ ρας και ε λατ τώ νει την πιθα νό τη τα τραυ μα τι σμών των μυών και των αρ θρώ σε ων. Η έ ντα ση και η διάρ κεια της προ θέρμανσης μπο ρεί να ποι κί λλει ανά πε ρί πτω ση και ανά ά το μο. Πε ρι βαλ λο ντι κοί πα ρά γο ντες, ό πως θερ μο κρα σί α και υ γρα σί α του πε ρι βάλλο ντος, θα πρέ πει να λαμ βά νο νται υ πό ψη. Για πα ρά δειγ μα, δε θα πρέ πει να κά νεις προθέρμαν ση με την ί δια με γά λη διάρ κεια και έ ντα ση σ έ να ζεστό, υ γρό α πό γευ μα του Ιουνί ου, ό πως θα κά νεις μια κρύ α μέ ρα του Νοέμ βρη, με αέρα. Κατά γε νι κό κα νό να, θα πρέπει να προ θερ μαί νε σαι για 15 έ ως 20 λε πτά με αρ κε τή έ ντα ση με την ο ποί α θα προ κλη θεί ε φί δρω ση. Η ε φί δρω ση εί ναι έν δει ξη α νε βάσμα τος της θερ μο κρα σί ας των μυών. Πριν από τις δια τα τι κές α σκή σεις, ξε κίνα την προ θέρ μαν σή σου με αύ ξη ση της ροής του αί μα τος στους μύ ες. Κά θε μορ φή α ε- ρο βι κής δρα στη ριό τη τας που περι λαμ βά νει τις με γά λες μυ ϊ κές ο μά δες εί ναι αρ κε τή, αν και α πό πρα κτι κή άπο ψη α πο τε λεί πλε ο νέ κτημα να χρη σι μο ποιείς ει δι κές πο δο σφαι ρι κές κινή σεις και δρα στη ριό τη τες, ό πο τε εί ναι δυνα τό. Οι α σκή σεις δε ξιο τή των που πε ρι λαμ βάνουν α σκή σεις ντριμ πλα ρί σμα τος σε συν δυασμό με ξαφ νι κές αλ λα γές τα χύ τη τας και κατεύ θυν σης ή η με τα βί βα ση της μπά λας με ταξύ συ μπαι κτών που με τα κι νού νται μέ σα στο γή πε δο εί ναι έ να σπου δαί ο μέ σο για την αύξη ση της ρο ής του αί μα τος. Για πα ρά δειγ μα, πολ λές α πό τις δεξιό τη τες ντρι μπλα ρί σμα τος που πε ρι γρά φο νται στο «βή μα» 1 εί ναι κα τάλ- 23

13 λη λες ως ει δι κές δρα στη ριό τη τες προ θέρ μανσης. Μό λις οι μύ ες σου έ χουν προ θερ μανθεί, ε κτέ λε σε μια σει ρά δια τα τι κών ασκή σεων που στο χεύ ουν στις κύ ριες μυ ϊ κές ο μάδες που χρη σι μο ποιού νται στο πο δό σφαι ρο. Μην α να πη δάς ή τι νά ζε σαι! Τέ ντω σε αρ γά το μυ ή τη μυ ϊ κή ο μά δα στο με γα λύ τε ρο δυ νατό μή κος της, χω ρίς να νιώ θεις ε νόχλη ση. Μί α αρ γή, στα θε ρή έ κτα ση του μυός θα α ναστεί λει την έ κρη ξη του α ντανα κλα στι κού διά τασης, δηλαδή την αύ ξη ση της προ στα σί ας ε νάντια στην υ περ βο λι κή διά τα ση. Μεί νε στη θέση της διά τα σης για 30 δευ τε ρό λε πτα, χα λάρω σε και με τά με τα κι νή σου α πα λά σε μια πιο βα θιά διά τα ση για άλ λα 30 δευ τε ρό λε πτα. Κάνε διά τα ση της κά θε μυ ϊ κής ομά δας δύ ο φορές, εστιά ζο ντας στα ι σχί α, τους τε τρακε φάλους, την πλά τη-ρά χη, τους μύ ες της βου βω νικής πε ριο χής, τους γα στρο κνήμιους και α χίλλειους τέ νο ντες και το λαι μό. Στο τέ λος κά θε προ πό νη σης και παι χνιδιού, α φιέ ρω σε λί γα λε πτά για να επι τρέ ψεις στην καρ δια κή σου συ χνό τη τα και τις λει τουργί ες του σώ μα τος να ε πι στρέ ψουν βαθ μιαί α στο κα νο νι κό τους ε πί πε δο η ρε μί ας. Η αποθε ρα πεί α μπο ρεί να πε ρι λαμ βά νει λί γη α ε ρόβια ά σκη ση, ό πως έ να αργό τρέ ξι μο (jogging) με ή χω ρίς μπά λα, συνδυα σμέ νο με δια τα τικές α σκή σεις που ε στιά ζουν στις πε ρισ σότερο χρη σι μο ποι η μέ νες μυ ϊ κές ο μά δες. Οι διατα τι κές α σκή σεις με τά από μια σκλη ρή προ πονη τι κή μο νά δα μπο ρεί πραγ μα τι κά να εί ναι περισ σό τε ρο ω φέ λι μες α πό τις δια τα τι κές α σκήσεις πριν από την προ πόνη ση για την πρό ληψη του πό νου της ε πό με νης μέ ρας. ΣΗΜΕΙΑ-ΚΛΕΙΔΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΤΩΝ ΣΧΗΜΑΤΩΝ Τ Α Ε Χ Τερ μα το φύ λα κας Α μυ ντι κός Ε πι θε τι κός Παί κτης Μπά λα πο δο σφαί ρου Ντρί μπλα Τρέ ξι μο Πά σα 24

ΣΤΟ ΧΟΣ- Ε ΠΙ ΔΙΩ ΞΗ ΠΛΑΙ ΣΙΟ ΧΡΗ ΜΑ ΤΟ ΔΟ ΤΗ ΣΗΣ

ΣΤΟ ΧΟΣ- Ε ΠΙ ΔΙΩ ΞΗ ΠΛΑΙ ΣΙΟ ΧΡΗ ΜΑ ΤΟ ΔΟ ΤΗ ΣΗΣ ΣΤΟ ΧΟΣ- Ε ΠΙ ΔΙΩ ΞΗ Στό χος του Ο λο κλη ρω μέ νου Προ γράμ μα τος για τη βιώ σι μη α νά πτυ ξη της Πίν δου εί ναι η δια μόρ φω ση συν θη κών α ει φό ρου α νά πτυ ξης της ο ρει νής πε ριο χής, με τη δη

Διαβάστε περισσότερα

Ό λοι οι κα νό νες πε ρί με λέ της συ νο ψί ζο νται στον ε ξής έ να: Μά θε, μό νο προκει μέ νου. Friedrich Schelling. σελ. 13. σελ. 17. σελ.

Ό λοι οι κα νό νες πε ρί με λέ της συ νο ψί ζο νται στον ε ξής έ να: Μά θε, μό νο προκει μέ νου. Friedrich Schelling. σελ. 13. σελ. 17. σελ. σελ. 13 σελ. 17 σελ. 21 σελ. 49 σελ. 79 σελ. 185 σελ. 263 σελ. 323 σελ. 393 σελ. 453 σελ. 483 σελ. 509 σελ. 517 Ό λοι οι κα νό νες πε ρί με λέ της συ νο ψί ζο νται στον ε ξής έ να: Μά θε, μό νο προκει

Διαβάστε περισσότερα

Τι μπορεί να δει κάποιος στο μουσείο της Ι.Μ. Μεγάλου Μετεώρου

Τι μπορεί να δει κάποιος στο μουσείο της Ι.Μ. Μεγάλου Μετεώρου 18/05/2019 Τι μπορεί να δει κάποιος στο μουσείο της Ι.Μ. Μεγάλου Μετεώρου / Ιερές Μονές Η μο νή του Με γά λου Με τε ώ ρου δι α μόρ φω σε μί α σει ρά α πό πε ρι κα λείς μου σεια κούς χώ ρους, για την α

Διαβάστε περισσότερα

1.2.3 ιαρ θρω τι κές πο λι τι κές...35 1.2.4 Σύ στη μα έ λεγ χου της κοι νής α λιευ τι κής πο λι τι κής...37

1.2.3 ιαρ θρω τι κές πο λι τι κές...35 1.2.4 Σύ στη μα έ λεγ χου της κοι νής α λιευ τι κής πο λι τι κής...37 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΚΕ Φ Α Λ ΑΙΟ ΤΟ ΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΑΛΙΕΙΑΣ... 21 ΚΕ Φ Α Λ ΑΙΟ 1 o Η ΑΛΙΕΥΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ 1.1 Η Α λιεί α ως Οι κο νο μι κή ρα στη ριό τη τα...25 1.2 Η Κοι νο τι κή Α λιευ τι κή Πο λι τι κή...28

Διαβάστε περισσότερα

α κα ρι ι ο ος α α νηρ ος ου ουκ ε πο ρε ε ευ θη εν βου λη η η α α σε ε ε βων και εν ο δω ω α α µαρ τω λω ων ουουκ ε ε ε

α κα ρι ι ο ος α α νηρ ος ου ουκ ε πο ρε ε ευ θη εν βου λη η η α α σε ε ε βων και εν ο δω ω α α µαρ τω λω ων ουουκ ε ε ε Ἦχος Νη α κα ρι ι ο ος α α νηρ ος ου ουκ ε πο ρε ε ευ θη εν βου λη η η α α σε ε ε βων και εν ο δω ω α α µαρ τω λω ων ουουκ ε ε ε στη η και ε πι κα α θε ε ε ε δρα α λοι οι µων ου ουκ ε ε κα θι ι σε ε ε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΗ, ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ

ΑΣΚΗΣΗ, ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ Γιάννης Θεοδωράκης Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας ΑΣΚΗΣΗ, ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρό λο γος...6 1. Ά σκη ση και ψυ χική υ γεί α Ει σα γω γή...9 Η ψυ χο λο γί α της ά σκη σης...11

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ. Πρό λο γος...13 ΜΕ ΡΟΣ Ι: Υ ΠΑΙ ΘΡΙΑ Α ΝΑ ΨΥ ΧΗ

ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ. Πρό λο γος...13 ΜΕ ΡΟΣ Ι: Υ ΠΑΙ ΘΡΙΑ Α ΝΑ ΨΥ ΧΗ ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ Πρό λο γος...13 ΜΕ ΡΟΣ Ι: Υ ΠΑΙ ΘΡΙΑ Α ΝΑ ΨΥ ΧΗ Ει σα γω γή 1 ου Μέ ρους...16 1 ο Κε φά λαιο: Ε ΛΕΥ ΘΕ ΡΟΣ ΧΡΟ ΝΟΣ & Α ΝΑ ΨΥ ΧΗ 1.1 Οι έν νοιες του ε λεύ θε ρου χρό νου και της ανα ψυ χής...17

Διαβάστε περισσότερα

Π Ε Ρ Ι E Χ Ο Μ Ε Ν Α

Π Ε Ρ Ι E Χ Ο Μ Ε Ν Α ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ Εισαγωγικό μέρος Πρόλο γος της Ελ λη νι κής Έκ δο σης...11 Κλιμάκωση των Βημάτων για Επιτυχία στο Ποδόσφαιρο...12 Ôï Ü èëç ìá του Ποδοσφαίρου...13 Το Γήπε δο του Πο δο σφαίρου...15 Εξοπλισμός...16

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ. Πρό λο γος...13 ΜΕ ΡΟΣ Ι: Υ ΠΑΙ ΘΡΙΑ Α ΝΑ ΨΥ ΧΗ

ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ. Πρό λο γος...13 ΜΕ ΡΟΣ Ι: Υ ΠΑΙ ΘΡΙΑ Α ΝΑ ΨΥ ΧΗ ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ Πρό λο γος...13 ΜΕ ΡΟΣ Ι: Υ ΠΑΙ ΘΡΙΑ Α ΝΑ ΨΥ ΧΗ Ει σα γω γή 1 ου Μέ ρους...16 1 ο Κε φά λαιο: Ε ΛΕΥ ΘΕ ΡΟΣ ΧΡΟ ΝΟΣ & Α ΝΑ ΨΥ ΧΗ 1.1 Οι έν νοιες του ε λεύ θε ρου χρό νου και της ανα ψυ χής...17

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελεσματικός Προπονητής

Αποτελεσματικός Προπονητής ÐÝñêïò Ι. ÓôÝ öá íïò & Χριστόπουλος Β. Γιάννης Αποτελεσματικός Προπονητής Ένας οδηγός για προπονητές όλων των ομαδικών αθλημάτων Θεσσαλονίκη 2011 Ðå ñéå ü ìå íá Ðñü ëï ãïò...6 Åé óá ãù ãþ...11 Êå öü ëáéï

Διαβάστε περισσότερα

Π α σα πνο η αι νε σα τω τον Κυ ρι. Π α σα πνο η αι νε σα α τω τον. Ἕτερον. Τάξις Ἑωθινοῦ Εὐαγγελίου, Ὀ Ν Ψαλµός. Μέλος Ἰωάννου Ἀ. Νέγρη.

Π α σα πνο η αι νε σα τω τον Κυ ρι. Π α σα πνο η αι νε σα α τω τον. Ἕτερον. Τάξις Ἑωθινοῦ Εὐαγγελίου, Ὀ Ν Ψαλµός. Μέλος Ἰωάννου Ἀ. Νέγρη. Τάξις Ἑωθινοῦ Εὐαγγελίου, Ὀ Ν Ψαλµός. Μέλος Ἰωάννου Ἀ. Νέγρη. Κυ ρι ε ε λε η σον Ἦχος Πα Α µην Π α σα πνο η αι νε σα τω τον Κυ ρι ον Ἕτερον. Π α σα πνο η αι νε σα α τω τον Κυ υ ρι ι ον 1 ΙΩΑΝΝΟΥ Α. ΝΕΓΡΗ

Διαβάστε περισσότερα

των Κοι νω νι κών λει τουρ γών που α πα σχο λού νται στις Νευ ρο ψυ χι α τρι κές κλι νι κές Α θη νών & περιχώρων Ot02R03

των Κοι νω νι κών λει τουρ γών που α πα σχο λού νται στις Νευ ρο ψυ χι α τρι κές κλι νι κές Α θη νών & περιχώρων Ot02R03 των Κοι νω νι κών λει τουρ γών που α πα σχο λού νται στις Νευ ρο ψυ χι α τρι κές κλι νι κές Α θη νών & περιχώρων Ot02R03 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΣYΛ ΛO ΓΙ ΚΩΩΝ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΤΩΩΝ ΚOΙ ΝΩΩ ΝΙ ΚΩΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Joseph A. Luxbacher. Μετάφραση - Επιμέλεια: Πέτρος Νάτσης, Αστέριος Πατσιαούρας. ΠοΔΟΣΦΑΙΡΟ. Βήματα για την επιτυχία

Joseph A. Luxbacher. Μετάφραση - Επιμέλεια: Πέτρος Νάτσης, Αστέριος Πατσιαούρας. ΠοΔΟΣΦΑΙΡΟ. Βήματα για την επιτυχία Joseph A. Luxbacher Μετάφραση - Επιμέλεια: Πέτρος Νάτσης, Αστέριος Πατσιαούρας ΠοΔΟΣΦΑΙΡΟ Βήματα για την επιτυχία ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2008 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ. Βήματα για την επιτυχία. Joseph A. Luxbacher Μετάφραση - Επιμέλεια:

Διαβάστε περισσότερα

των ερ γα το τε χνι τών εργοστασίων Τσιµεντολίθων, ό λης της χώρας O41R09

των ερ γα το τε χνι τών εργοστασίων Τσιµεντολίθων, ό λης της χώρας O41R09 των ερ γα το τε χνι τών εργοστασίων Τσιµεντολίθων, ό λης της χώρας O41R09 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΣYΛ ΛO ΓΙ ΚΩΩΝ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΤΩΩΝ ΕΡ ΓΑ ΤO ΤΕ ΧΝΙ ΤΩΩΝ ΕΡ ΓO ΣΤΑ ΣΙ ΩΩΝ ΤΣΙ ΜΕ ΝΤO ΛΙ ΘΩΩΝ, ΤΣΙ

Διαβάστε περισσότερα

Ό λοι οι κα νό νες πε ρί με λέ της συ νο ψί ζο νται στον ε ξής έ να: Μά θε, μό νο προκει μέ νου. Friedrich Schelling. σελ. 13. σελ. 17. σελ.

Ό λοι οι κα νό νες πε ρί με λέ της συ νο ψί ζο νται στον ε ξής έ να: Μά θε, μό νο προκει μέ νου. Friedrich Schelling. σελ. 13. σελ. 17. σελ. σελ. 13 σελ. 17 σελ. 21 σελ. 49 σελ. 79 σελ. 185 σελ. 263 σελ. 323 σελ. 393 σελ. 453 σελ. 483 σελ. 509 σελ. 517 Ό λοι οι κα νό νες πε ρί με λέ της συ νο ψί ζο νται στον ε ξής έ να: Μά θε, μό νο προκει

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟ ΛΟ ΓΟΣ ΤΗΣ ΕΛ ΛΗ ΝΙ ΚΗΣ ΕΚ ΔΟ ΣΗΣ

ΠΡΟ ΛΟ ΓΟΣ ΤΗΣ ΕΛ ΛΗ ΝΙ ΚΗΣ ΕΚ ΔΟ ΣΗΣ ΠΡΟ ΛΟ ΓΟΣ ΤΗΣ ΕΛ ΛΗ ΝΙ ΚΗΣ ΕΚ ΔΟ ΣΗΣ Η ε πο χή μας χα ρα κτη ρί ζε ται, ή του λά χι στον έ τσι θα έ πρε πε, α πό πλη θώ ρα ε πιλο γών ε λεύ θερου χρό νου. Η δια θε σι μό τη τα πα ράλ λη λα κα τάλ λη λης

Διαβάστε περισσότερα

Βασικά Χαρακτηριστικά Αριθμητικών εδομένων

Βασικά Χαρακτηριστικά Αριθμητικών εδομένων ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 Βασικά Χαρακτηριστικά Αριθμητικών εδομένων Α ντι κείμε νο του κε φα λαί ου εί ναι: Να κα τα νο ή σου με τα βα σι κά χαρα κτη ρι στι κά των α ριθ μη τι κών δεδο μέ νων (τά ση, δια σπο ρά, α συμ

Διαβάστε περισσότερα

των Κοι νω νι κών Λει τουρ γών που α πα σχο λού νται στους ι δι ω τι κούς παι δι κούς σταθ µούς όλης της χώρας O21R09

των Κοι νω νι κών Λει τουρ γών που α πα σχο λού νται στους ι δι ω τι κούς παι δι κούς σταθ µούς όλης της χώρας O21R09 των Κοι νω νι κών Λει τουρ γών που α πα σχο λού νται στους ι δι ω τι κούς παι δι κούς σταθ µούς όλης της χώρας O21R09 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΣYΛ ΛO ΓΙ ΚΩΩΝ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΤΩΩΝ ΚOΙ ΝΩΩ ΝΙ ΚΩΩΝ ΛΕΙ

Διαβάστε περισσότερα

των Oι κο δό µων συ νερ γεί ων O32R09

των Oι κο δό µων συ νερ γεί ων O32R09 των Oι κο δό µων µο νί µων συ νερ γεί ων O32R09 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΤΩΩΝ OΙ ΚO Δ O ΜΩΩΝ ΜO ΝΙ ΜΩΩΝ ΣY ΝΕΡ ΓΕΙ ΩΩΝ ΒΙ O ΜΗ ΧΑ ΝΙ ΩΩΝ - ΒΙ O ΤΕ ΧΝΙ ΩΩΝ O ΛΗΣ ΤΗΣ ΧΩΩ ΡΑΣ Α. ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΙ ΡΕ ΤΙ ΣΜΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟ Ε ΔΡΟΥ ΤΗΣ Ο ΤΟ Ε

ΧΑΙ ΡΕ ΤΙ ΣΜΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟ Ε ΔΡΟΥ ΤΗΣ Ο ΤΟ Ε ÊËÁÄÉÊÅÓ ÓÕËËÏÃÉÊÅÓ ÓÕÌÂÁÓÅÉÓ ΧΑΙ ΡΕ ΤΙ ΣΜΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟ Ε ΔΡΟΥ ΤΗΣ Ο ΤΟ Ε σ. Σταύ ρου Κού κου. Κυ ρί ες και κύ ριοι, Συ να δέλ φισ σες και συ νά δελ φοι, Η σημερινή εκδήλωση του Ινστιτούτου Εργασίας της ΟΤΟΕ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΤΡΥ ΠΑ ΤΟΥ Ο ΖΟ ΝΤΟΣ

Η ΤΡΥ ΠΑ ΤΟΥ Ο ΖΟ ΝΤΟΣ Η ΤΡΥ ΠΑ ΤΟΥ Ο ΖΟ ΝΤΟΣ ΚΕΙΜΕΝΟ: Α θα νά σιος Πα παν δρέ ου, Φαρ μα κο ποιός-το ξι κο λό γος- Ε πι στη μο νι κός συ νερ γά της του Ο φθαλ μο λο γι κού Ιν στι τού του Α θη νών Χρό νια τώ ρα, το κλα σι κό

Διαβάστε περισσότερα

Κυ ρι ον ευ λο γη τος ει Κυ ρι ε ευ. λο γει η ψυ χη µου τον Κυ ρι ον και πα αν. τα τα εν τος µου το ο νο µα το α γι ον αυ

Κυ ρι ον ευ λο γη τος ει Κυ ρι ε ευ. λο γει η ψυ χη µου τον Κυ ρι ον και πα αν. τα τα εν τος µου το ο νο µα το α γι ον αυ ΤΥΙΚΑ & ΜΑΚΑΡΙΣΜΟΙ Ἦχος Νη Μ Α Ν µην Ευ λο γει η ψυ χη µου τον Κυ ρι ον ευ λο γη τος ει Κυ ρι ε ευ λο γει η ψυ χη µου τον Κυ ρι ον και πα αν τα τα εν τος µου το ο νο µα το α γι ον αυ του Ευ λο γει η ψυ

Διαβάστε περισσότερα

Αρχές Μάνατζμεντ και Μάρκετινγκ Οργανισμών και Επιχειρήσεων Αθλητισμού και Αναψυχής

Αρχές Μάνατζμεντ και Μάρκετινγκ Οργανισμών και Επιχειρήσεων Αθλητισμού και Αναψυχής Κωνσταντίνος Αλεξανδρής, PhD Αρχές Μάνατζμεντ και Μάρκετινγκ Οργανισμών και Επιχειρήσεων Αθλητισμού και Αναψυχής β βελτιωμένη έκδοση ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2011 ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ Εισαγωγή... 11 ΠΡΩΤΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 1.0 Η Αθλητική

Διαβάστε περισσότερα

των ερ γα ζο µέ νων σε ε πι χει ρή σεις Έ ρευ νας - Ε ξό ρυ ξης, Με λε τών και Δ ιΰ λι σης Αρ γού Πε τρε λαί ου ό λης της χώ ρας K65R10

των ερ γα ζο µέ νων σε ε πι χει ρή σεις Έ ρευ νας - Ε ξό ρυ ξης, Με λε τών και Δ ιΰ λι σης Αρ γού Πε τρε λαί ου ό λης της χώ ρας K65R10 των ερ γα ζο µέ νων σε ε πι χει ρή σεις Έ ρευ νας - Ε ξό ρυ ξης, Με λε τών και Δ ιΰ λι σης Αρ γού Πε τρε λαί ου ό λης της χώ ρας K65R10 2 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΕΡ ΓΑΖO ΜΕ ΝΩΩΝ ΣΕ

Διαβάστε περισσότερα

Η Ο ΜΑ ΔΙ ΚΗ. της ζω ής

Η Ο ΜΑ ΔΙ ΚΗ. της ζω ής Η Ο ΜΑ ΔΙ ΚΗ ΨΥ ΧΗ η αν θο δέ σµη της ζω ής ΚΕΙΜΕΝΟ: Υ πτγος ε.α. Ά ρης Δια μα ντό που λος, Διδάκτωρ Φιλοσοφίας-Ψυχολόγος ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΣΗ: Στρατιωτική Επιθεώρηση ΕΙ ΣΑ ΓΩ ΓΙ ΚΕΣ ΕΝ ΝΟΙΕΣ Ό πως υ πάρ χει

Διαβάστε περισσότερα

ο Θε ος η η µων κα τα φυ γη η και δυ υ υ να α α α µις βο η θο ος ε εν θλι ψε ε ε σι ταις ευ ρου ου ου ου ου σαις η η µα α α ας σφο ο ο ο

ο Θε ος η η µων κα τα φυ γη η και δυ υ υ να α α α µις βο η θο ος ε εν θλι ψε ε ε σι ταις ευ ρου ου ου ου ου σαις η η µα α α ας σφο ο ο ο Ἐκλογή ἀργοσύντοµος εἰς τὴν Ἁγίν Κυρικήν, κὶ εἰς ἑτέρς Γυνίκς Μάρτυρς. Μέλος Ἰωάννου Ἀ. Νέγρη. Ἦχος Νη ε Κ ι δυ υ υ υ ν µι ις Α λ λη λου ου ου ι ι ι ι ο Θε ος η η µων κ τ φυ γη η κι δυ υ υ ν µις βο η θο

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ: ΒΑΜΒΑΚΙ - ΚΛΩΣΤΙΚΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. ΒΑΜΒΑΚΙ Ε ΞΑ ΠΛΩ ΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΚΟ ΝΟ ΜΙ ΚΗ ΣΗ ΜΑ ΣΙΑ Γε νι κά

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ: ΒΑΜΒΑΚΙ - ΚΛΩΣΤΙΚΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. ΒΑΜΒΑΚΙ Ε ΞΑ ΠΛΩ ΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΚΟ ΝΟ ΜΙ ΚΗ ΣΗ ΜΑ ΣΙΑ Γε νι κά Περιεχόμενα ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ: ΒΑΜΒΑΚΙ - ΚΛΩΣΤΙΚΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 17 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. ΒΑΜΒΑΚΙ... 19 1. Ε ΞΑ ΠΛΩ ΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΚΟ ΝΟ ΜΙ ΚΗ ΣΗ ΜΑ ΣΙΑ... 19 1.1. Γε νι κά... 19 1.2. Η καλ λιέρ γεια του βαμ βα κιού στην Ελ λά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ. Εισαγωγή... 11

ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ. Εισαγωγή... 11 ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ Εισαγωγή... 11 ΠΡΩΤΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 1.0 Η Αθλητική Βιομηχανία...15 1.1 Εισαγωγή...15 1.2 Ορισμός του Όρου Βιομηχανία...16 1.3 Ένα Μοντέλο Περιγραφής της Αθλητικής Βιομηχανίας...17 1.3.1 Τμήμα Παραγωγής

Διαβάστε περισσότερα

Κε φά λαιο. Έννοιες, Ο ρι σμοί και Βα σι κές Προ ϋ πο θέ σεις. Αναπηρία και ειδική φυσική αγωγή

Κε φά λαιο. Έννοιες, Ο ρι σμοί και Βα σι κές Προ ϋ πο θέ σεις. Αναπηρία και ειδική φυσική αγωγή Κε φά λαιο 1 Έννοιες, Ο ρι σμοί και Βα σι κές Προ ϋ πο θέ σεις Αναπηρία και ειδική φυσική αγωγή Η έν νοια της α ναπη ρί ας εί ναι πολυ διά στα τη και α ντι κα το πτρί ζει την αλ λη λε πί δρα ση του ε κά

Διαβάστε περισσότερα

των Καθηγητών Φροντιστηρίων Ξένων γλωσσών όλης της χώρας O18R11

των Καθηγητών Φροντιστηρίων Ξένων γλωσσών όλης της χώρας O18R11 των Καθηγητών Φροντιστηρίων Ξένων γλωσσών όλης της χώρας O18R11 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΣYΛ ΛO ΓΙ ΚΩΩΝ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΤΩΩΝ ΚΑ ΘΗ ΓΗ ΤΩΩΝ ΦΡO ΝΤΙ ΣΤΗ ΡΙ ΩΩΝ ΞΕ ΝΩΩΝ ΓΛΩΩΣ ΣΩΩΝ O ΛΗΣ ΤΗΣ ΧΩΩ ΡΑΣ Α.

Διαβάστε περισσότερα

H ΕΝ ΝΟΙΑ ΤΗΣ ΘΡΗ ΣΚΕΙΑΣ ΚΑ ΤΑ ΤΟΥΣ ΑΡ ΧΑΙΟΥΣ ΕΛ ΛΗ ΝΕΣ

H ΕΝ ΝΟΙΑ ΤΗΣ ΘΡΗ ΣΚΕΙΑΣ ΚΑ ΤΑ ΤΟΥΣ ΑΡ ΧΑΙΟΥΣ ΕΛ ΛΗ ΝΕΣ H ΕΝ ΝΟΙΑ ΤΗΣ ΘΡΗ ΣΚΕΙΑΣ ΚΑ ΤΑ ΤΟΥΣ ΑΡ ΧΑΙΟΥΣ ΕΛ ΛΗ ΝΕΣ Ο Ό μη ρος και ο Η σί ο δος έ χουν δη μιουρ γή σει κα τά τον Η ρό δο το 1, τους ελ λη νι κούς θε ούς. Ο Ό μη ρος στη θε ο γο νί α του έ χει ιε ραρ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΑ ΛΗΣ Ο ΜΙ ΛΗ ΣΙΟΣ. του, εί ναι ση μα ντι κό να ει πω θούν εν συ ντομί α με ρι κά στοι χεί α για το πο λι τι σμι κό πε ριβάλ

ΘΑ ΛΗΣ Ο ΜΙ ΛΗ ΣΙΟΣ. του, εί ναι ση μα ντι κό να ει πω θούν εν συ ντομί α με ρι κά στοι χεί α για το πο λι τι σμι κό πε ριβάλ ΘΑ ΛΗΣ Ο ΜΙ ΛΗ ΣΙΟΣ ΟΙ ΒΑ ΣΙ ΚΕΣ ΑΡ ΧΕΣ ΤΗΣ ΦΙ ΛΟ ΣΟ ΦΙΑΣ ΤΟΥ, Ο ΡΟ ΛΟΣ ΤΟΥ Α ΡΙ ΣΤΟ- ΤΕ ΛΗ ΣΤΗ ΔΙΑ ΔΟ ΣΗ ΤΩΝ ΘΕ ΣΕ ΩΝ ΤΟΥ ΚΑΙ Η Υ ΠΟ ΔΟ ΧΗ ΤΩΝ ΦΙ- ΛΟ ΣΟ ΦΙ ΚΩΝ ΤΟΥ ΘΕ ΣΕ- ΩΝ ΣΤΗΝ Ε ΠΟ ΧΗ ΤΟΥ ΚΙΚΕ ΡΩ ΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Την ε ται ρεί α BodyTalk

Την ε ται ρεί α BodyTalk Εισαγωγή Εί ναι σή με ρα πια κοι νή πα ρα δο χή ό τι ο αθλη τι σμός με την ευ ρύ τε ρη έν νοια (συ μπε ρι λαμ βα νο μέ νης της α να ψυ χής και του α θλη τι κού του ρισμού) α πο τε λεί μια με γά λη και

Διαβάστε περισσότερα

Ευγενία Κατσιγιάννη* & Σπύρος Κρίβας**

Ευγενία Κατσιγιάννη* & Σπύρος Κρίβας** ÅðéóôçìïíéêÞ Åðåôçñßäá Ðáéäáãùãéêïý ÔìÞìáôïò Ä.Å. Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, 20 (2007), 41-55 Ευγενία Κατσιγιάννη* & Σπύρος Κρίβας** Αντιλήψεις γονέων και δασκάλων απέναντι στην κοινωνική ένταξη των ατόμων

Διαβάστε περισσότερα

ε πι λο γές & σχέ σεις στην οι κο γέ νεια

ε πι λο γές & σχέ σεις στην οι κο γέ νεια ε πι λο γές & σχέ σεις στην οι κο γέ νεια ΚΕΙΜΕΝΟ: Υπτγος ε.α Άρης Διαμαντόπουλος, Διδάκτορας Φιλοσοφίας - Ψυχολόγος ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΣΗ: Στρατιωτική Επιθεώρηση Α ξί α Οι κο γέ νειας Ό,τι εί ναι το κύτ τα ρο

Διαβάστε περισσότερα

Μάνατζμεντ και Μάνατζερς

Μάνατζμεντ και Μάνατζερς Κ Ε ΦΑ ΛΑΙΟ 1 Μάνατζμεντ και Μάνατζερς Κά θε μέ ρα ε πι σκε πτό μα στε διά φο ρους ορ γα νισμούς με γά λους ή μι κρούς και ερ χό μα στε σε επα φή με τους υ παλ λή λους και τους μά να τζερ ς. Α νά λο γα

Διαβάστε περισσότερα

Πρώϊος Μιλτιάδης. Αθαναηλίδης Γιάννης. Ηθική στα Σπορ. Θεωρία και οδηγίες για ηθική συμπεριφορά

Πρώϊος Μιλτιάδης. Αθαναηλίδης Γιάννης. Ηθική στα Σπορ. Θεωρία και οδηγίες για ηθική συμπεριφορά Πρώϊος Μιλτιάδης Αθαναηλίδης Γιάννης Ηθική στα Σπορ Θεωρία και οδηγίες για ηθική συμπεριφορά ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2004 1 ΗΘΙΚΗ ΣΤΑ ΣΠΟΡ ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΗΘΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ : Εκδόσεις Χριστοδουλίδη Α. & Π.

Διαβάστε περισσότερα

Η ΤΑ ΚΤΙ ΚΗ ΤΕ ΧΝΗ ΤΩΝ ΑΡ ΧΑΙΩΝ ΕΛ ΛΗ ΝΩΝ

Η ΤΑ ΚΤΙ ΚΗ ΤΕ ΧΝΗ ΤΩΝ ΑΡ ΧΑΙΩΝ ΕΛ ΛΗ ΝΩΝ Η ΤΑ ΚΤΙ ΚΗ ΤΕ ΧΝΗ ΤΩΝ ΑΡ ΧΑΙΩΝ ΕΛ ΛΗ ΝΩΝ ΚΕΙΜΕΝΟ: Ευ γέ νιος Αρ. Για ρέ νης, Α ντει σαγ γε λέ ας Στρα το δι κεί ου Ιω αν νί νων, Δι δά κτο ρας στο Πά ντειο Πα νε πι στή μιο Α πό την κλα σι κή φά λαγ γα

Διαβάστε περισσότερα

των εργαζοµένων στα εργοστάσια και εργαστήρια Κοπής και Επεξεργασίας Μαρµάρων όλης της χώρας

των εργαζοµένων στα εργοστάσια και εργαστήρια Κοπής και Επεξεργασίας Μαρµάρων όλης της χώρας των εργαζοµένων στα εργοστάσια και εργαστήρια Κοπής και Επεξεργασίας Μαρµάρων όλης της χώρας K63R09 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) TΩΩN EPΓAZOMENΩΩN ΣTA ΕΡ ΓO ΣΤΑ ΣΙΑ ΚΑΙ ΕΡ ΓΑ ΣΤΗ ΡΙΑ ΚO

Διαβάστε περισσότερα

H Η ΜΙΟΥΡ ΓΙ Α ΜΙΑΣ Ε ΝΩ ΜΈ ΝΗΣ ΕΥ ΡΩ ΠΗΣ ΚΑ ΤΑ ΤΗΝ ΠΕ ΡΙ Ο Ο ΣΤΗ ΒΑ ΣΗ ΤΟΥ Ο ΜΟ ΣΠΟΝ ΙΑ ΚΟΥ ΠΡΟ ΤΥ ΠΟΥ

H Η ΜΙΟΥΡ ΓΙ Α ΜΙΑΣ Ε ΝΩ ΜΈ ΝΗΣ ΕΥ ΡΩ ΠΗΣ ΚΑ ΤΑ ΤΗΝ ΠΕ ΡΙ Ο Ο ΣΤΗ ΒΑ ΣΗ ΤΟΥ Ο ΜΟ ΣΠΟΝ ΙΑ ΚΟΥ ΠΡΟ ΤΥ ΠΟΥ H Η ΜΙΟΥΡ ΓΙ Α ΜΙΑΣ Ε ΝΩ ΜΈ ΝΗΣ ΕΥ ΡΩ ΠΗΣ ΚΑ ΤΑ ΤΗΝ ΠΕ ΡΙ Ο Ο 1945-1954 ΣΤΗ ΒΑ ΣΗ ΤΟΥ Ο ΜΟ ΣΠΟΝ ΙΑ ΚΟΥ ΠΡΟ ΤΥ ΠΟΥ Για Ποιους Λό γους εν Τελε σφό ρη σε; ΚΕΙΜΕΝΟ-ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: Αν θστης (ΠΖ) Γεώργιος Δη μη

Διαβάστε περισσότερα

1 ο Κεφά λαιο. Πώς λειτουργεί η σπονδυλική στήλη;...29

1 ο Κεφά λαιο. Πώς λειτουργεί η σπονδυλική στήλη;...29 ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ Οδηγός χρησιμοποίησης του βιβλίου και των τριών ψηφιακών δίσκων (DVD)...11 Σκο πός του βι βλί ου και των 3 ψηφιακών δί σκων...15 Λί γα λό για α πό το Σχο λι κό Σύμ βου λο Φυ σι κής Α γω γής...17

Διαβάστε περισσότερα

Λο γι στών & Βοη θών Λο γι στών βι ο µη χα νι κών και λοι πών ε πι χει ρή σε ων όλης της χώρας O23R09

Λο γι στών & Βοη θών Λο γι στών βι ο µη χα νι κών και λοι πών ε πι χει ρή σε ων όλης της χώρας O23R09 Λο γι στών & Βοη θών Λο γι στών βι ο µη χα νι κών και λοι πών ε πι χει ρή σε ων όλης της χώρας O23R09 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΣYΛ ΛO ΓΙ ΚΩΩΝ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΤΩΩΝ ΛO ΓΙ ΣΤΩΩΝ ΚΑΙ ΒOΗ ΘΩΩΝ ΛO ΓΙ ΣΤΩΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Αρ χές Ηγε σί ας κα τά Πλά τω να

Αρ χές Ηγε σί ας κα τά Πλά τω να . Αρ χές Ηγε σί ας κα τά Πλά τω να ΚΕΙΜΕΝΟ: Υπτγος ε.α. Ά ρης Δια μα ντό που λος, Ψυχο λό γος, Δι δά κτω ρ Φι λο σο φί ας χή, στο σώ μα και στο πνεύ μα, 84 ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΥΤΙΚΙΑ & ΘΕΟΤΟΚΙΑ ΕΣΠΕΡΑΣ 1-15 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ. Παρασκευή 1/08/2014 Ἑσπέρας Ψάλλοµεν τὸ Ἀπολυτίκιο τῆς 2/8/2014. Ἦχος.

ΑΠΟΛΥΤΙΚΙΑ & ΘΕΟΤΟΚΙΑ ΕΣΠΕΡΑΣ 1-15 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ. Παρασκευή 1/08/2014 Ἑσπέρας Ψάλλοµεν τὸ Ἀπολυτίκιο τῆς 2/8/2014. Ἦχος. ΑΟΛΥΤΙΚΙΑ & ΘΕΟΤΟΚΙΑ ΕΣΕΡΑΣ 1-15 ΑΥΟΥΣΤΟΥ αρασκευή 1/08/2014 Ἑσπέρας Ψάλλοµεν τὸ Ἀπολυτίκιο τῆς 2/8/2014 δ Ταχὺ προκατάλαβε ι α σι λει ον δι α δη µα ε στε φθη ση κο ρυ φη εξ α θλων ων υ πε µει νας υ περ

Διαβάστε περισσότερα

των Ξε να γών Ρόδου Ot04R14

των Ξε να γών Ρόδου Ot04R14 των Ξε να γών Ρόδου Ot04R14 να γούς που εργάζονται στη Ρόδο, οι οποίοι πα ρέ χουν τις υπηρεσίες τους στους εργοδότες τους τουριστικούς πράκτορες πραγµατικά µε σχέση εξηρτηµένης εργασίας Δ. ΚΑ ΘO ΡΙ ΣΜOΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΥ ΡΟ ΒΟ ΛΙΚΟΥ Τ Ο Υ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Ο Υ Μ Η Ε Ν Ε Ρ Γ Α Π Υ Ρ Ο Β Ο Λ Α H Ι Δ Ρ Υ Σ Η Τ Ο Υ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Ο Υ Π Υ - Ρ Ο Β Ο Λ Ι Κ Ο Υ

ΠΥ ΡΟ ΒΟ ΛΙΚΟΥ Τ Ο Υ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Ο Υ Μ Η Ε Ν Ε Ρ Γ Α Π Υ Ρ Ο Β Ο Λ Α H Ι Δ Ρ Υ Σ Η Τ Ο Υ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Ο Υ Π Υ - Ρ Ο Β Ο Λ Ι Κ Ο Υ Μ Η Ε Ν Ε Ρ Γ Α Π Υ Ρ Ο Β Ο Λ Α Τ Ο Υ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Ο Υ ΠΥ ΡΟ ΒΟ ΛΙΚΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟ-ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: Ταξχος ε.α. Κων στα ντί νος Τέ φας H Ι Δ Ρ Υ Σ Η Τ Ο Υ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Ο Υ Π Υ - Ρ Ο Β Ο Λ Ι Κ Ο Υ Α πό τους πρώ

Διαβάστε περισσότερα

Θ Ρ Η Σ Κ Ε Ι Α- Π Ο Λ Ι Τ Ι Σ Μ Ο Σ & Α Ξ Ι Ε Σ

Θ Ρ Η Σ Κ Ε Ι Α- Π Ο Λ Ι Τ Ι Σ Μ Ο Σ & Α Ξ Ι Ε Σ Θ Ρ Η Σ Κ Ε Ι Α- Π Ο Λ Ι Τ Ι Σ Μ Ο Σ & Α Ξ Ι Ε Σ Στον πο λι τι σμό των μη χα νών έ χει δι α φα νεί ο ρι στι κά ό τι δεν προβλέ πε ται θέ ση γι α τη λει τουρ γί α της ψυ χής. Τους δύ ο τε λευ ταίους αι

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕ ΣΩΝ ΜΑ ΖΙ ΚΗΣ Ε ΝΗ ΜΕ ΡΩ ΣΗΣ (Μ.Μ.Ε.) ΣΤΗΝ ΟΥ ΣΙΟ Ε ΞΑΡ ΤΗ ΣΗ ΤΩΝ Α ΝΗ ΛΙ ΚΩΝ όπως προ κύ πτει α πό τις έ ρευ νες

ΜΕ ΣΩΝ ΜΑ ΖΙ ΚΗΣ Ε ΝΗ ΜΕ ΡΩ ΣΗΣ (Μ.Μ.Ε.) ΣΤΗΝ ΟΥ ΣΙΟ Ε ΞΑΡ ΤΗ ΣΗ ΤΩΝ Α ΝΗ ΛΙ ΚΩΝ όπως προ κύ πτει α πό τις έ ρευ νες Ο ΡΟ ΛΟΣ ΤΩΝ ΜΕ ΣΩΝ ΜΑ ΖΙ ΚΗΣ Ε ΝΗ ΜΕ ΡΩ ΣΗΣ (Μ.Μ.Ε.) ΣΤΗΝ ΟΥ ΣΙΟ Ε ΞΑΡ ΤΗ ΣΗ ΤΩΝ Α ΝΗ ΛΙ ΚΩΝ όπως προ κύ πτει α πό τις έ ρευ νες ΚΕΙΜΕΝΟ: Α να στά σιος Γ. Ρούσ σης Κοι νω νιο λό γος - Ε γκλη μα το λό

Διαβάστε περισσότερα

Στρα τιω τι κή. Ορ χή στρα Πνευ στών. (Μπά ντα)

Στρα τιω τι κή. Ορ χή στρα Πνευ στών. (Μπά ντα) Στρα τιω τι κή Ορ χή στρα Πνευ στών (Μπά ντα) KΕΙΜΕΝΟ-ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: Λγός (ΜΣ) Κων στα ντί νος Κε ρε ζί δης Πώς γεν νή θη κε η μπά ντα Τον χει ρι σμό των πνευ στών ορ γά νων τον συ να ντού με στην ι στο

Διαβάστε περισσότερα

Θρησκεία καί Ἐκκλησία στήν κοινωνία

Θρησκεία καί Ἐκκλησία στήν κοινωνία Ὁ θεῖ ος ἔ ρως Ἀ να λύ ο ντας τό θέ μα γιά τόν θεῖ ο ἔ ρω τα βρι σκό μα στε στήν καρ διά τῆς πνευ μα τι κῆς ζω ῆς, ἀ φοῦ ὁ θεῖ ος ἔ ρως συν δέ ε ται στε νά μέ τήν θε ω ρί α τοῦ Θε οῦ, δη λα δή μέ τήν ὅ

Διαβάστε περισσότερα

Ε ΓΚΛΗ ΜΑ ΤΑ ΚΑΙ ΔΗ Ω ΣΕΙΣ ΚΑΤΟ ΧΙ ΚΗΣ ΠΕ ΡΙΟ ΔΟΥ ΣΤΗ ΔΙΑΡ ΚΕΙΑ ΤΗΣ ΣΤΟ ΝΟ ΜΟ Α ΧΑ Ϊ ΑΣ ΜΕ ΒΑ ΣΗ ΤΟ ΑΡ ΧΕΙΟ ΤΗΣ ΔΙΣ

Ε ΓΚΛΗ ΜΑ ΤΑ ΚΑΙ ΔΗ Ω ΣΕΙΣ ΚΑΤΟ ΧΙ ΚΗΣ ΠΕ ΡΙΟ ΔΟΥ ΣΤΗ ΔΙΑΡ ΚΕΙΑ ΤΗΣ ΣΤΟ ΝΟ ΜΟ Α ΧΑ Ϊ ΑΣ ΜΕ ΒΑ ΣΗ ΤΟ ΑΡ ΧΕΙΟ ΤΗΣ ΔΙΣ ΓΚΛΗ ΜΑ ΤΑ ΔΗ Ω ΣΕΙΣ 1941-1944 Ε ΓΚΛΗ ΜΑ ΤΑ ΔΗ Ω ΣΕΙΣ 19 Ε ΓΚΛΗ ΜΑ ΤΑ ΚΑΙ ΔΗ Ω ΣΕΙΣ ΣΤΗ ΔΙΑΡ ΚΕΙΑ ΤΗΣ ΚΑΤΟ ΧΙ ΚΗΣ ΠΕ ΡΙΟ ΔΟΥ 1941-1944 ΣΤΟ ΝΟ ΜΟ Α ΧΑ Ϊ ΑΣ ΜΕ ΒΑ ΣΗ ΤΟ ΑΡ ΧΕΙΟ ΤΗΣ ΔΙΣ ΚΕΙΜΕΝΟ-ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΡΦΙΑΤΗΣ. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ θεωριes και μεθοδοι

ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΡΦΙΑΤΗΣ. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ θεωριes και μεθοδοι ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΡΦΙΑΤΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ θεωριes και μεθοδοι ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2003 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ θεωριες και μεθοδοι ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΡΦΙΑΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγικό μέρος. Βήμα 1. Το Φόρχαντ (Forehand)...33

Εισαγωγικό μέρος. Βήμα 1. Το Φόρχαντ (Forehand)...33 Εισαγωγικό μέρος ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ Πρόλο γος της Ελ λη νι κής Έκ δο σης...11 Τα Βήματα για την Επιτυχία στην Αντισφαίριση (Πρόλογος Ξενόγλωσσης Έκδοσης)...12 Ôï Ü èëç ìá της Αντισφαίρισης (Tennis Τένις)...15

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΟΣ ΑΛΕΞΑΝΡΟΣ ΥΠΛΓΟΣ (ΠΖ)

ΔΙΑΚΟΣ ΑΛΕΞΑΝΡΟΣ ΥΠΛΓΟΣ (ΠΖ) ΥΠΛΓΟΣ (ΠΖ) ΔΙΑΚΟΣ ΑΛΕΞΑΝΡΟΣ ΚΕΙΜΕΝΟ-ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: ΛΕΙV Πα να γιώ της Πα σπά της Mα θη τής Γυ μνα σί ου α ντι δρού σε στις ι τα λι κές διατα γές και α πα γο ρεύ σεις. Σε μια ε πέ τειο της 25 ης Μαρ τί ου

Διαβάστε περισσότερα

των Δ εν δρο αν θοκηπουρών Ξενοδοχειακών επιχειρήσεων O08R12

των Δ εν δρο αν θοκηπουρών Ξενοδοχειακών επιχειρήσεων O08R12 των Δ εν δρο αν θοκηπουρών Ξενοδοχειακών επιχειρήσεων O08R12 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΣYΛ ΛO ΓΙ ΚΩΩΝ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΤΩΩΝ Δ ΕΝΔ ΡΟΑΝΘΟΚΗΠΟΥΡΩΩΝ ΞΕ ΝO Δ O ΧΕΙ Α ΚΩΩΝ Ε ΠΙ ΧΕΙ ΡΗ ΣΕ ΩΩΝ O ΛΗΣ ΤΗΣ ΧΩΩ

Διαβάστε περισσότερα

Στις α ντιπα λό τη τες με τα ξύ των

Στις α ντιπα λό τη τες με τα ξύ των Υ ΠΟ ΣΤΗ ΡΙ ΞΗ ΤΩΝ ΨΕ ΓΙΑ ΕΠΙΤΥΧΗ ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΚΑΙ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΣΥΓ ΧΡΟ ΝΟ Ε ΠΙ ΧΕΙ ΡΗ ΣΙΑ ΚΟ ΠΕ ΡΙ ΒΑΛ ΛΟΝ ΚΕΙΜΕΝΟ-ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: Αν χης (ΠΖ) Ιω άν νης Ιω άν νου Στις α ντιπα λό τη τες με τα ξύ των αν θρώπων,

Διαβάστε περισσότερα

24 Πλημμυρισμένα. 41 Γίνε

24 Πλημμυρισμένα. 41 Γίνε Anderson s Ltd Εφαρμογές Υψηλής Τεχνολογίας - Εκδόσεις : Γ Σεπτεμβρίου 103 Αθήνα 10434 Τ: 210-88 21 109 F: 210-88 21 718 W: www.odp.gr E: web@odp.gr 42 Γρήγορο Εγχειρίδιο για τον Διαχειριστή 24 Πλημμυρισμένα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ) Απλό (Επιταγή Γενικής Τράπεζας) 26,57 Συστημένο (Επιταγή Γενικής Τράπεζας) 41,57

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ) Απλό (Επιταγή Γενικής Τράπεζας) 26,57 Συστημένο (Επιταγή Γενικής Τράπεζας) 41,57 ΔΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1883 ΤΕΥΧΟΣ 2/2011 (ΜΑΡ.-ΑΠΡ.) ΕΤΗΣΙΑ ΣYΝΔΡΟΜΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ Αξιωματικοί Στρατού Ξηράς ε.α. 2,94 Ιδιώτες, Σύλλογοι κ.λπ. 5,87 ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΤΡΟΥ ΛΑΜΠΑΔΑΡΙΟΥ Η ΑΓΙΑ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΗ ΕΒΔΟΜΑΣ

ΠΕΤΡΟΥ ΛΑΜΠΑΔΑΡΙΟΥ Η ΑΓΙΑ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΗ ΕΒΔΟΜΑΣ ΠΕΤΡΟΥ ΛΑΜΠΑΔΑΡΙΟΥ Η ΑΓΙΑ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΗ ΕΒΔΟΜΑΣ ΤΗ ΑΓΙΑ ΚΑΙ ªΕΓΑΛΗ ΔΕΥΤΕΡΑ. Eις τους Αίνους. Ε ρ χο με νος ο Κυ ρι ος προς το ε κου ου σι ο ον πα α α θος τοις Α πο στο λοις ε λε γε εν εν τη η η η ο ο ο ο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1883 ΤΕΥΧΟΣ 2/2011 (ΜΑΡ.-ΑΠΡ.) ΕΤΗΣΙΑ ΣYΝΔΡΟΜΗ

ΔΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1883 ΤΕΥΧΟΣ 2/2011 (ΜΑΡ.-ΑΠΡ.) ΕΤΗΣΙΑ ΣYΝΔΡΟΜΗ ΔΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1883 ΤΕΥΧΟΣ 2/2011 (ΜΑΡ.-ΑΠΡ.) ΕΤΗΣΙΑ ΣYΝΔΡΟΜΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ Αξιωματικοί Στρατού Ξηράς ε.α. 2,94 Ιδιώτες, Σύλλογοι κ.λπ. 5,87 ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Α λιευ τι κή πο λι τι κή

Α λιευ τι κή πο λι τι κή Α λιευ τι κή πο λι τι κή της Ε.Ε. και σύ να ψη α λιευ τι κών συμ φω νιών α πό το 1983 έ ως σή με ρα ΚΕΙΜΕΝΟ: Πλωτάρχης (ΛΣ) Τρύ φω νας Χαρ. Κο ρο ντζής, Υποψήφιος Διδάκτωρ τμ. Δημόσιας Διοίκησης Παντείου

Διαβάστε περισσότερα

Κάτω τα χέρια από τις Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας και τα ασφαλιστικά δικαιώματα.

Κάτω τα χέρια από τις Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας και τα ασφαλιστικά δικαιώματα. Ôo ΚΩ Ι ΚΟΣ: 6115 ΤΡΙΜΗΝΗ ΕΚ ΟΣΗ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ Σ.Ε.Φ.Κ. Λόντου 6, 10681 Αθήνα, τηλ. 210 3820537, 6977-652768, 6938-204777, 6974-439203 e - m a i l : s e f k @ s e

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙ ΣΑ ΓΩ ΓΗ ΣΤΙΣ Ε ΠΙ ΧΕΙ ΡΗ ΣΕΙΣ

ΕΙ ΣΑ ΓΩ ΓΗ ΣΤΙΣ Ε ΠΙ ΧΕΙ ΡΗ ΣΕΙΣ ΕΙ ΣΑ ΓΩ ΓΗ ΣΤΙΣ Ε ΠΙ ΧΕΙ ΡΗ ΣΕΙΣ CIMIC CIMIC CIMIC ΚΕΙΜΕΝΟ: Υπλγος (ΜΧ) Ευ ρι πί δης Κ. Χα νιάς ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΣΗ: Στρατιωτική Επιθεώρηση CIMIC εί ναι τα αρ χι κά των λέ ξε ων Civil Military Co-operation

Διαβάστε περισσότερα

Το Σύ στη μα Συν θη κών των Βερ σαλ λιών και οι συνέ πειές του

Το Σύ στη μα Συν θη κών των Βερ σαλ λιών και οι συνέ πειές του Το Σύ στη μα Συν θη κών των Βερ σαλ λιών και οι συνέ πειές του Η Συν θή κη του Νε ϊ γύ και η Σύμ βα ση της Ελ λη νο βουλ γα ρι κής Με τανά στευ σης ΚΕΙΜΕΝΟ: Τχης (ΠΒ) Δη μή τριος Α. Κα τσι κώ στας ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΣΗ:

Διαβάστε περισσότερα

Επί του πιεστηρίου. Τη στιγμή που η ύλη του 2ου τεύχους έκλεινε και το ΜΟΛΟΤ όδευε προς το τυπογραφείο, συνέβησαν δύο μείζονος σημασίας γεγονότα.

Επί του πιεστηρίου. Τη στιγμή που η ύλη του 2ου τεύχους έκλεινε και το ΜΟΛΟΤ όδευε προς το τυπογραφείο, συνέβησαν δύο μείζονος σημασίας γεγονότα. τεύχος 02-Χειμώνας 2015 Επί του πιεστηρίου Τη στιγμή που η ύλη του 2ου τεύχους έκλεινε και το ΜΟΛΟΤ όδευε προς το τυπογραφείο, συνέβησαν δύο μείζονος σημασίας γεγονότα. Το πρώτο ήταν η πολύνεκρη συντονισμένη

Διαβάστε περισσότερα

Χη μι κός Πό λε μος. Μία ι στο ρι κή α να δρο μή στο πό τε, που και πως άρ χι σε για πρώ τη φο ρά η χρή ση χη μι κών ου σιών για πο λε μι κούς σκοπούς

Χη μι κός Πό λε μος. Μία ι στο ρι κή α να δρο μή στο πό τε, που και πως άρ χι σε για πρώ τη φο ρά η χρή ση χη μι κών ου σιών για πο λε μι κούς σκοπούς Χη μι κός Πό λε μος Μία ι στο ρι κή α να δρο μή στο πό τε, που και πως άρ χι σε για πρώ τη φο ρά η χρή ση χη μι κών ου σιών για πο λε μι κούς σκοπούς ΚΕΙΜΕΝΟ-ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: Σμχος ε.α. Η λί ας Σβάρ νας Τα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1883 ΤΕΥΧΟΣ 2/2011 (ΜΑΡ.-ΑΠΡ.) ΕΤΗΣΙΑ ΣYΝΔΡΟΜΗ

ΔΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1883 ΤΕΥΧΟΣ 2/2011 (ΜΑΡ.-ΑΠΡ.) ΕΤΗΣΙΑ ΣYΝΔΡΟΜΗ ΔΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1883 ΤΕΥΧΟΣ 2/2011 (ΜΑΡ.-ΑΠΡ.) ΕΤΗΣΙΑ ΣYΝΔΡΟΜΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ Αξιωματικοί Στρατού Ξηράς ε.α. 2,94 Ιδιώτες, Σύλλογοι κ.λπ. 5,87 ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΛΕ ΚΤΡΟ ΝΙ ΚΟ Ε ΠΙΧΕΙ ΡΕΙΝ

Η ΛΕ ΚΤΡΟ ΝΙ ΚΟ Ε ΠΙΧΕΙ ΡΕΙΝ Η ΛΕ ΚΤΡΟ ΝΙ ΚΟ Ε ΠΙΧΕΙ ΡΕΙΝ KEΙΜΕΝΟ: Λγος (ΠΒ) Νι κό λα ος Ι. Πέ ντσας (MS.c, MBA), Λγος (ΠΖ) Δη μή τριος Λ. Πισ σα νί δης (MBA) ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΣΗ: Στρατιωτική Επιθεώρηση Eισαγωγή Κα τά τη διάρ κεια της τε

Διαβάστε περισσότερα

των εργαζοµένων στα Συµβολαιογραφεία όλης της χώρας K67R09

των εργαζοµένων στα Συµβολαιογραφεία όλης της χώρας K67R09 των εργαζοµένων στα Συµβολαιογραφεία όλης της χώρας K67R09 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΣYΛ ΛO ΓΙ ΚΩΩΝ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΤΩΩΝ ΕΡ ΓΑΖO ΜΕ ΝΩΩΝ ΣΤΑ ΣYΜ ΒO ΛΑΙ O ΓΡΑ ΦΕΙ Α O ΛΗΣ ΤΗΣ ΧΩΩ ΡΑΣ Α. ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΩΩ

Διαβάστε περισσότερα

του προσωπικού Κινηµατογράφων όλης της χώρας K22R11

του προσωπικού Κινηµατογράφων όλης της χώρας K22R11 του προσωπικού Κινηµατογράφων όλης της χώρας K22R11 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΣYΛ ΛO ΓΙ ΚΩΩΝ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΤOY ΠΡO ΣΩΩ ΠΙ ΚOY ΚΙ ΝΗ ΜΑ ΤO ΓΡΑ ΦΩΩΝ O ΛΗΣ ΤΗΣ ΧΩΩ ΡΑΣ Α. ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΩΩ Δ Ι ΚOΠOΙ Η ΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Α θη ναι ος πο λι τι κος και στρα τη γος του πρω του μι σου του 5ου αιωνα π.χ.

Α θη ναι ος πο λι τι κος και στρα τη γος του πρω του μι σου του 5ου αιωνα π.χ. ΚΙ ΜΩΝ Α θη ναι ος πο λι τι κος και στρα τη γος του πρω του μι σου του 5ου αιωνα π.χ. ΚΕΙΜΕΝΟ: Χρή στος Α να γνώ στου, Απόφοιτος Φιλοσοφικής Σχολής, τμήμα Φιλολογίας Αριστοτελείου Πανεπιστημείου Θράκης

Διαβάστε περισσότερα

Η Ι ΣΤΟ ΡΙΑ ΤΗΣ ΕΛ. Υ.Κ.

Η Ι ΣΤΟ ΡΙΑ ΤΗΣ ΕΛ. Υ.Κ. Η Ι ΣΤΟ ΡΙΑ ΤΗΣ ΕΛ. Υ.Κ. ΚΕΙΜΕΝΟ: ΕΛ.ΔΥ.Κ. Το Φε βρουά ριο του 1959, υ πε γρά φη σαν στο Λον δί νο και Ζυ ρί χη οι συμ φω νί ες, με τα ξύ Η νω μέ νου Βα σι λεί ου - Ελλά δας - Τουρ κί ας - Ελ λη νο κυ

Διαβάστε περισσότερα

Κωνσταντίνος Θ. Κώτσης* & Φίλιππος Β. Ευαγγέλου**

Κωνσταντίνος Θ. Κώτσης* & Φίλιππος Β. Ευαγγέλου** ÅðéóôçìïíéêÞ Åðåôçñßäá Ðáéäáãùãéêïý ÔìÞìáôïò Ä.Å. Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, 20 (2007), 57-90 Κωνσταντίνος Θ. Κώτσης* & Φίλιππος Β. Ευαγγέλου** Εικονικό ή πραγματικό πείραμα στη διδασκαλία της Φυσικής για

Διαβάστε περισσότερα

του ερ γα το τε χνι κού προ σω πι κού Πο το ποιΐ ας - O ξο ποιΐας κ.λπ. Ν. Ηρακλείου Kt07R11

του ερ γα το τε χνι κού προ σω πι κού Πο το ποιΐ ας - O ξο ποιΐας κ.λπ. Ν. Ηρακλείου Kt07R11 του ερ γα το τε χνι κού προ σω πι κού Πο το ποιΐ ας - O ξο ποιΐας κ.λπ. Ν. Ηρακλείου Kt07R11 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΣYΛ ΛO ΓΙ ΚΩΩΝ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (Σ.Σ.Ε. & Δ.Α.) ΤΩΩΝ ΕΡΓΑΖOΜΕΝΩΩΝ ΣΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠOΤOΠOΙΪΑΣ,

Διαβάστε περισσότερα

Η ΠΑΙ ΔΕΙΑ ΤΟΥ ΜΕ ΓΑ ΛΟΥ Α ΛΕ ΞΑΝ ΔΡΟΥ

Η ΠΑΙ ΔΕΙΑ ΤΟΥ ΜΕ ΓΑ ΛΟΥ Α ΛΕ ΞΑΝ ΔΡΟΥ Η ΠΑΙ ΔΕΙΑ ΤΟΥ ΜΕ ΓΑ ΛΟΥ Α ΛΕ ΞΑΝ ΔΡΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟ: Υ πτγος ε.α. Γε ώρ γιος Βα σι λεί ου Ο Μέ γας Α λέ ξαν δρος, ο τέ λειος αυ τός εκ πρό σω πος του με γα λείου του ελ λη νι κού κό σμου, εί ναι α σφα λώς μί

Διαβάστε περισσότερα

13 ο Διεθνές Συνέδριο Φυσικής Αγωγής. Τρίμηνη έκδοση της Ένωσης Γυμναστών Βορείου Ελλάδος

13 ο Διεθνές Συνέδριο Φυσικής Αγωγής. Τρίμηνη έκδοση της Ένωσης Γυμναστών Βορείου Ελλάδος Τρίμηνη έκδοση της Ένωσης Γυμναστών Βορείου Ελλάδος Πρ. Κορομηλά 51, Τ.Κ. 546 22, Θεσσαλονίκη Κωδικός 6120 Οκτώβριος-Νοέμβριος-Δεκέμβριος 2009 Τεύχος 35 Τιμή: 0,01 ISSN 1109-7450 13 ο Διεθνές Συνέδριο

Διαβάστε περισσότερα

Ι διω τι κο ποί η ση του πο λέμου

Ι διω τι κο ποί η ση του πο λέμου Ι διω τι κο ποί η ση του πο λέμου μία νέ α πραγ μα τι κό τη τα ΚΕΙΜΕΝΟ: Λγος (ΠΖ) Ιω άν νης Χρή στου ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΣΗ: Στρατιωτική Επιθεώρηση Ει σα γω γή Η δο λο φο νί α των τεσ σά ρων Α μερικα νών πο λι

Διαβάστε περισσότερα

Νικολέττα Ισπυρλίδου* & Δημήτρης Χασάπης**

Νικολέττα Ισπυρλίδου* & Δημήτρης Χασάπης** ÅðéóôçìïíéêÞ Åðåôçñßäá Ðáéäáãùãéêïý ÔìÞìáôïò Ä.Å. Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, 20 (2007), 23-39 Νικολέττα Ισπυρλίδου* & Δημήτρης Χασάπης** Η συγκρότηση μιας ευκλείδειας έννοιας της ευθείας γραμμής με τη διαμεσολάβηση

Διαβάστε περισσότερα

των Κα θη γη τών Φρο ντι στη ρί ων Μέ σης Εκ παί δευ σης Ν. Ατ τι κής Ot01R12

των Κα θη γη τών Φρο ντι στη ρί ων Μέ σης Εκ παί δευ σης Ν. Ατ τι κής Ot01R12 των Κα θη γη τών Φρο ντι στη ρί ων Μέ σης Εκ παί δευ σης Ν. Ατ τι κής Ot01R12 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΣYΛ ΛO ΓΙ ΚΩΩΝ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΤΩΩΝ ΚΑ ΘΗ ΓΗ ΤΩΩΝ ΦΡO ΝΤΙ ΣΤΗ ΡΙ ΩΩΝ ΜΕ ΣΗΣ ΕΚ ΠΑΙ Δ ΕY ΣΗΣ Ν.

Διαβάστε περισσότερα

Bonnie Kenny & Cindy Gregory. Μετάφραση - Επιμέλεια: Πατσιαούρας Αστέριος, Πέτρος Νάτσης ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗ. Βήματα για την επιτυχία

Bonnie Kenny & Cindy Gregory. Μετάφραση - Επιμέλεια: Πατσιαούρας Αστέριος, Πέτρος Νάτσης ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗ. Βήματα για την επιτυχία Bonnie Kenny & Cindy Gregory Μετάφραση - Επιμέλεια: Πατσιαούρας Αστέριος, Πέτρος Νάτσης ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗ Βήματα για την επιτυχία ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2008 ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗ. Βήματα για την επιτυχία. Bonnie Kenny & Cindy

Διαβάστε περισσότερα

Μ ε τ έ ω ρ α τό πος συ νά ντη σης θε ού

Μ ε τ έ ω ρ α τό πος συ νά ντη σης θε ού Μ ε τ έ ω ρ α τό πος συ νά ντη σης θε ού & αν θρώ πων Τα Με τέ ω ρα, το ση μα ντι κό τε ρο μνημεια κό σύ νο λο του Θεσ σα λι κού κά μπου, βρίσκο νται α νά με σα στην ο ρο σει ρά της Πίν δου και στα Α ντι

Διαβάστε περισσότερα

Η ΤΑ ΚΤΙ ΚΗ ΤΕ ΧΝΗ ΤΩΝ ΑΡ ΧΑΙΩΝ ΕΛ ΛΗ ΝΩΝ

Η ΤΑ ΚΤΙ ΚΗ ΤΕ ΧΝΗ ΤΩΝ ΑΡ ΧΑΙΩΝ ΕΛ ΛΗ ΝΩΝ Η ΤΑ ΚΤΙ ΚΗ ΤΕ ΧΝΗ ΤΩΝ ΑΡ ΧΑΙΩΝ ΕΛ ΛΗ ΝΩΝ ΚΕΙΜΕΝΟ: Ευ γέ νιος Αρ. Για ρέ νης, Α ντει σαγ γε λέ ας Στρα το δι κεί ου Ιω αν νί νων, Δι δά κτο ρας στο Πά ντειο Πα νε πι στή μιο Α πό την κλα σι κή φά λαγ γα

Διαβάστε περισσότερα

Μ ε τ έ ω ρ α. τό πος συ νά ντη σης θε ού & αν θρώ πων

Μ ε τ έ ω ρ α. τό πος συ νά ντη σης θε ού & αν θρώ πων Μ ε τ έ ω ρ α τό πος συ νά ντη σης θε ού & αν θρώ πων Τα Με τέ ω ρα, το ση μα ντι κό τε ρο μνημεια κό σύ νο λο του Θεσ σα λι κού κά μπου, βρίσκο νται α νά με σα στην ο ρο σει ρά της Πίν δου και στα Α ντι

Διαβάστε περισσότερα

Κυ ρι ε ε κε κρα α ξα προ ο ος σε ε ει σα

Κυ ρι ε ε κε κρα α ξα προ ο ος σε ε ει σα ΤΗ Ζ ΤΟΥ ΜΗΝΟΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ ΜΝΗΜΗ ΤΟΥ ΤΟΥ ΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΘΕΟΦΟΡΟΥ ΠΑΤΡΟΣ ΗΜΩΝ ΝΙΚΑΝΟΡΟΣ ΤΟΥ ΘΑΥΜΑΤΟΥΡΓΟΥ Ἡ µουσική καταγραφή τῶν µελῶν ἔγινε ἀπό τὰ χειρόγραφα µουσικά κείµενα τοῦ π. Χρίστου Κυριακοπούλου Μετὰ

Διαβάστε περισσότερα

Διονύσιος Λουκέρης* & Ιωάννα Συρίου**

Διονύσιος Λουκέρης* & Ιωάννα Συρίου** ÅðéóôçìïíéêÞ Åðåôçñßäá Ðáéäáãùãéêïý ÔìÞìáôïò Ä.Å. Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, 20 (2007), 111-131 Διονύσιος Λουκέρης* & Ιωάννα Συρίου** Η σχο λι κή α πο τε λε σμα τι κό τη τα και ο ρό λος της στην ποιο τι

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓ ΧΡΟ ΝΕΣ ΨΕ & ΔΙΑ ΔΙ ΚΤΥΟ

ΣΥΓ ΧΡΟ ΝΕΣ ΨΕ & ΔΙΑ ΔΙ ΚΤΥΟ ΣΥΓ ΧΡΟ ΝΕΣ ΨΕ & ΔΙΑ ΔΙ ΚΤΥΟ Killing the enemy s courage is as vital as killing his troops «Η κάμ ψη του η θι κού του ε χθρού, εί ναι τό σο ζω τι κής ση μα σί ας όσο να σκο τώ νεις τα στρα τεύ μα τά του»

Διαβάστε περισσότερα

áåé þñïò ÔÏÌÏÓ 2 VOLUME 2 ÔÅÕ ÏÓ 1 ISSUE 1

áåé þñïò ÔÏÌÏÓ 2 VOLUME 2 ÔÅÕ ÏÓ 1 ISSUE 1 áåé þñïò ÊÅÉ ÌÅÍÁ Ð ÏËÅÏÄÏÌÉ ÁÓ, Ù ÑÏÔ ÁÎÉÁÓ ÊÁÉ ÁÍÁÐÔÕ ÎÇÓ ÔÏÌÏÓ 2 VOLUME 2 ÔÅÕ ÏÓ 1 ISSUE 1 ÌÁ ÏÓ 2003 MAY 2003 ΣΥΝΤΑΚΤΙΚH ΕΠΙΤΡΟΠH - Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας ΚΟΚΚΩΣΗΣ ΧΑΡΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΗΜΗΤΡΗΣ ΓΟΥΣΙΟΣ ΗΜΗΤΡΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΕΜ ΒΡΙΟΣ ΝΟΕΜ ΒΡΙΟΣ ΙΣΤΟΡΙΚΕΣ ΜΝΗΜΕΣ. 333 π.χ. Η ΜΑΧΗ ΤΗΣ ΙΣ ΣΟΥ

ΝΟΕΜ ΒΡΙΟΣ ΝΟΕΜ ΒΡΙΟΣ ΙΣΤΟΡΙΚΕΣ ΜΝΗΜΕΣ. 333 π.χ. Η ΜΑΧΗ ΤΗΣ ΙΣ ΣΟΥ ΙΣΤΟΡΙΚΕΣ ΜΝΗΜΕΣ ΝΟΕΜ ΒΡΙΟΣ ΝΟΕΜ ΒΡΙΟΣ 333 π.χ. Η ΜΑΧΗ ΤΗΣ ΙΣ ΣΟΥ Στην πε διά δα της Ισ σού, τον Νο έμ βριο του έτους 333 π.χ., έ λα βε χώ ρα μία από τις ση μα ντι κό τε ρες μά χες του έν δο ξου Έλληνα

Διαβάστε περισσότερα

Τρίμηνη έκδοση της Ένωσης Γυμναστών Βορείου Ελλάδος

Τρίμηνη έκδοση της Ένωσης Γυμναστών Βορείου Ελλάδος Τρίμηνη έκδοση της Ένωσης Γυμναστών Βορείου Ελλάδος Πρ. Κορομηλά 51, Τ.Κ. 546 22, Θεσσαλονίκη Κωδικός 6120 Ιανουάριος-Φεβρουάριος- Μάρτιος 2010 Τεύχος 36 Τιμή: 0,01 ISSN 1109-7450 Editorial Άδηλο το μέλλον

Διαβάστε περισσότερα

Οι τα α α α α α α α Κ. ε ε ε ε ε ε ε ε ε Χε ε ε. ε ε ε ε ε ε ρου ου βι ι ι ι ι ι ι. ιµ µυ στι κω ω ω ω ω ως ει κο ο

Οι τα α α α α α α α Κ. ε ε ε ε ε ε ε ε ε Χε ε ε. ε ε ε ε ε ε ρου ου βι ι ι ι ι ι ι. ιµ µυ στι κω ω ω ω ω ως ει κο ο ΧΕΡΟΥΒΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΟΙΝΩΝΙΟ Λ. Β Χερουβικόν σε ἦχο πλ. β. Ἐπιλογές Ἦχος Μ Α µη η η η ην Οι τ Χε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε Χε ε ε ε ε ε ε ε ε ρου ου βι ι ι ι ι ι ι ιµ µυ στι κω ω ω ω ω ως ει κο ο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΓΝΩ ΣΗΣ: Τον τε λευ ταί ο και ρό έ να νέ ο θέ μα

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΓΝΩ ΣΗΣ: Τον τε λευ ταί ο και ρό έ να νέ ο θέ μα Μό δα ή α νά γκη; ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΓΝΩ ΣΗΣ: Τον τε λευ ταί ο και ρό έ να νέ ο θέ μα συ ζη τιέ ται στους κύ κλους των διευθυ ντι κών στε λε χών των διά φο ρων ορ γανι σμών και ε πι χει ρή σε ων. Το θέ μα αυ τό

Διαβάστε περισσότερα

Στην πο λι τι στι κή συ νεί δη ση του

Στην πο λι τι στι κή συ νεί δη ση του Α ΘΛΗ ΤΙ ΣΜΟΣ ΚΑΙ Ο ΜΗ ΡΙ ΚΗ ΠΟΙ Η ΣΗ Η α πο τύ πω ση του α θλη τι κού πνεύ μα τος των Αρ χαί ων Ελ λή νων στα Ο μη ρι κά Έ πη ΚΕΙΜΕΝΟ: Ευ δο ξί α Ν. Κο τρώ νη, Κα θη γή τρια Φυσι κής Α γω γής ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΣΗ:

Διαβάστε περισσότερα

JUS IN BELLO: Η Ε ΞΕ ΛΙ ΞΗ, ΤΟ ΠΕ ΡΙΕ ΧΟ ΜΕ ΝΟ & Η Ε ΦΑΡ ΜΟ ΓΗ ΤΟΥ ΙΕ ΘΝΟΥΣ ΑΝ ΘΡΩ ΠΙ ΣΤΙ ΚΟΥ ΙΚΑΙΟΥ

JUS IN BELLO: Η Ε ΞΕ ΛΙ ΞΗ, ΤΟ ΠΕ ΡΙΕ ΧΟ ΜΕ ΝΟ & Η Ε ΦΑΡ ΜΟ ΓΗ ΤΟΥ ΙΕ ΘΝΟΥΣ ΑΝ ΘΡΩ ΠΙ ΣΤΙ ΚΟΥ ΙΚΑΙΟΥ JUS IN BELLO: Η Ε ΞΕ ΛΙ ΞΗ, ΤΟ ΠΕ ΡΙΕ ΧΟ ΜΕ ΝΟ & Η Ε ΦΑΡ ΜΟ ΓΗ ΤΟΥ ΙΕ ΘΝΟΥΣ ΑΝ ΘΡΩ ΠΙ ΣΤΙ ΚΟΥ ΙΚΑΙΟΥ 58 ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ - ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2010 ΚΕΙΜΕΝΟ: Τα ξιάρ χης Φι σκα τώ ρης, Διε θνο λό

Διαβάστε περισσότερα

Ενημερωτικός οδηγός εκπαιδευτικού προγράμματος. ΕΤΗΣΙΟ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 900 ωρών & 60 E C TS ( Γ ΚΥΚΛΟΣ)

Ενημερωτικός οδηγός εκπαιδευτικού προγράμματος. ΕΤΗΣΙΟ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 900 ωρών & 60 E C TS ( Γ ΚΥΚΛΟΣ) ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙO ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Κέντρο Επιμόρφωσης & Διά Βίου Μάθησης Ενημερωτικός οδηγός εκπαιδευτικού προγράμματος Ειδική Αγωγή Μαθησιακές Δυσκολίες «Εξειδίκευση σε σταθμισμένα ψυχομετρικά εργαλεία και τον σχεδιασμό

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥ ΓΚΡΙ ΣΗ ΠΟ ΛΕ ΜΟΥ ΤΗΣ ΑΡ ΧΑΙΑΣ Ε ΠΟ ΧΗΣ ΜΕ ΤΗ ΣΥΓ ΧΡΟ ΝΗ ΚΑΙ Η Α ΝΑ- ΓΚΑΙΟ ΤΗ ΤΑ ΜΕ ΛΕ ΤΗΣ ΤΗΣ Ι ΣΤΟ ΡΙΑΣ

ΣΥ ΓΚΡΙ ΣΗ ΠΟ ΛΕ ΜΟΥ ΤΗΣ ΑΡ ΧΑΙΑΣ Ε ΠΟ ΧΗΣ ΜΕ ΤΗ ΣΥΓ ΧΡΟ ΝΗ ΚΑΙ Η Α ΝΑ- ΓΚΑΙΟ ΤΗ ΤΑ ΜΕ ΛΕ ΤΗΣ ΤΗΣ Ι ΣΤΟ ΡΙΑΣ ΣΥ ΓΚΡΙ ΣΗ ΠΟ ΛΕ ΜΟΥ ΤΗΣ ΑΡ ΧΑΙΑΣ Ε ΠΟ ΧΗΣ ΜΕ ΤΗ ΣΥΓ ΧΡΟ ΝΗ ΚΑΙ Η Α ΝΑ- ΓΚΑΙΟ ΤΗ ΤΑ ΜΕ ΛΕ ΤΗΣ ΤΗΣ Ι ΣΤΟ ΡΙΑΣ ΚΕΙΜΕΝΟ-ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: Αν θλγος (ΕΜ) Νι κό λα ος Τσα ντί δης ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΣΗ: Στρατιωτική Επιθεώρηση

Διαβάστε περισσότερα

Φοιτητές -εργάτες μαζί

Φοιτητές -εργάτες μαζί Bδομαδιάτικη Σοσιαλιστική Εργατική Εφημερίδα κυκλοφορεί κάθε Τετάρτη www.sek-ist.gr 7 Φλεβάρη 2007 Νο 754 τιμή 1,50 ευρώ τιμή ενίσχυσης 2,00 ευρώ γυρίστε στις σελίδες 6, 7 H ANAΘEΩPHΣH NAYAΓHΣE OI KATAΛHΨEIΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΛΑ ΤΩ ΝΙ ΚΟΣ Η ΓΕ ΤΗΣ

Ο ΠΛΑ ΤΩ ΝΙ ΚΟΣ Η ΓΕ ΤΗΣ ΦΙ ΛΟ ΣΟ ΦΙΑ Η ΓΕ ΣΙΑΣ Ο ΠΛΑ ΤΩ ΝΙ ΚΟΣ Η ΓΕ ΤΗΣ KΕΙΜΕΝΟ: Υ π τγος ε.α. Άρης Δια μα ντό που λος, Ψυ χο λό γος, Δι δά κτο ρας Φι λο σο φί ας Πα νε πι στη μί ου Αθη νών ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΣΗ: Στρατιωτική Επιθεώρηση

Διαβάστε περισσότερα

Χει ρι στών Μη χα νη µά των Λα το µεί ων Μαρµάρου, Πέτρας & Χώ µα τος ό λης της χώρας O53R10& O54R10

Χει ρι στών Μη χα νη µά των Λα το µεί ων Μαρµάρου, Πέτρας & Χώ µα τος ό λης της χώρας O53R10& O54R10 Χει ρι στών Μη χα νη µά των Λα το µεί ων Μαρµάρου, Πέτρας & Χώ µα τος ό λης της χώρας O53R10& O54R10 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΣYΛ ΛO ΓΙ ΚΩΩΝ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΤΩΩΝ ΧΕΙ ΡΙ ΣΤΩΩΝ ΕΚ ΣΚΑ ΠΤΙ ΚΩΩΝ, Α ΝY

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΣΤ ΕΒ ΟΜΑ ΟΣ ΤΩΝ ΝΗΣΤΕΙΩΝ. ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΣΤ ΕΒ ΟΜΑ ΟΣ ΤΩΝ ΝΗΣΤΕΙΩΝ. ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΣΤ ΕΒ ΟΜΑ ΟΣ ΤΩΝ ΝΗΣΤΕΙΩΝ ΠΡΟ ΤΩΝ ΒΑΪΩΝ ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης Ψάλλεται ἡ ἀκολουθία τοῦ Ἁγίου Λαζάρου ὡς ἐν τῷ Τριωδίῳ Ἦχος Νη Ἰωάννου Πρωτοψάλτου υ υ υ υ ρι ι ι ι ε ε κε κρα α ξα προ

Διαβάστε περισσότερα

Aπεργίες ΠOΣΔEΠ: 48ωρη 24-25/1, 3ήμερη 31/1, 1-2/2 διαρκείας από 5/2 Ώρα να ξεσηκωθούν απεργιακά όλα τα συνδικάτα βλέπε σελίδες 3, 4, 5, 6, 7

Aπεργίες ΠOΣΔEΠ: 48ωρη 24-25/1, 3ήμερη 31/1, 1-2/2 διαρκείας από 5/2 Ώρα να ξεσηκωθούν απεργιακά όλα τα συνδικάτα βλέπε σελίδες 3, 4, 5, 6, 7 κυκλοφορεί κάθε Τετάρτη 24 Γενάρη 2007 Νο 752 τιμή 1,50 ευρώ www.sek-ist.gr Bδομαδιάτικη Σοσιαλιστική Εργατική Εφημερίδα Tρομοϋστερία για τους κουκουλοφόρους H ΠOΛITIKH THΣ ENTAΣHΣ ΔEN ΘA ΠEPAΣEI βλέπε

Διαβάστε περισσότερα