ΟΓΟΠΟΙΙΑ Ι: 2η Γιάλεξη ΟΜΟΔ-Χ (Γενικά, Μεθοδολογία Σσεδιαζμού και Μελέηηρ Οδών, Καθοπιζηικέρ Τασύηηηερ)

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΟΓΟΠΟΙΙΑ Ι: 2η Γιάλεξη ΟΜΟΔ-Χ (Γενικά, Μεθοδολογία Σσεδιαζμού και Μελέηηρ Οδών, Καθοπιζηικέρ Τασύηηηερ)"

Transcript

1 ΟΓΟΠΟΙΙΑ Ι: 2η Γιάλεξη ΟΜΟΔ-Χ (Γενικά, Μεθοδολογία Σσεδιαζμού και Μελέηηρ Οδών, Καθοπιζηικέρ Τασύηηηερ) Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Πολστετνική Στολή Τμήμα Πολιτικών Μητανικών Υπεύθσνος Μαθήματος Γαλάνης Αθανάσιος Πολιτικός Μητανικός PhD Επικοινωνία Επιστημονικός Σσνεργάτης Καλιαμπέτσος Γεώργιος Ηλεκτρολόγος Μητανικός

2 ΟΜΟΔ-Χ: Πεπιεσόμενο Τν ηεύρνο «Φαξάμεηο» ησλ Οδηγιών Μελεηών Οδικών Έπγων (ΟΜΟΔ-Χ ) πεξηιακβάλεη ηηο ζεκειηώδεηο αξρέο, ηηο κεζόδνπο, θαζώο θαη ηηο νξηαθέο θαη πξνηεηλόκελεο ηηκέο γηα ηε κειέηε λέσλ νδώλ θαη ηελ αλαθαηαζθεπή θαη ηε βειηίσζε πθηζηάκελσλ νδώλ ρσξίο παξόδηα δόκεζε, εληόο ή εθηόο ζρεδίνπ πόιεο. Σηα ΟΜΟΔ-Φ δίλνληαη νη βαζηθέο αξρέο πνπ αθνξνύλ ηε γεσκεηξηθή δηακόξθσζε ηεο ράξαμεο ηεο νδνύ ζηελ νξηδνληηνγξαθία, ηε κεθνηνκή θαη ηηο δηαηνκέο. Πεξηιακβάλνληαη νη νδεγίεο θαη νη βαζηθέο αξρέο κειέηεο ηεο νδνύ ζην ρώξν, θαζώο θαη ε δηακόξθσζε ηνπ θπθινθνξηαθνύ ρώξνπ.

3 ΟΜΟΔ-Χ: Πεπιοσή Ιζσύορ Οη νδνί γηα ηε δεκόζηα θπθινθνξία θαηαηάζζνληαη ζε πέληε νκάδεο πνπ ραξαθηεξίδνληαη κε ηα γξάκκαηα Α, Β, Γ, Γ θαη Δ (Πίλαθεο 1-1, 1-2), ζύκθσλα κε όζα αλαθέξνληαη ζην ηεύρνο «Λεηηνπξγηθή Καηάηαμε Οδηθνύ Γηθηύνπ» (ΟΜΟΔ-ΛΚΟΔ), κε βάζε: Τε ζέζε ηνπο (εληόο ή εθηόο ζρεδίνπ πόιεο) Τε δπλαηόηεηα εμππεξέηεζεο παξόδησλ ηδηνθηεζηώλ Τα θαζνξηζηηθά ιεηηνπξγηθά ηνπο ραξαθηεξηζηηθά (ζύλδεζε, πξόζβαζε, παξακνλή) Η θαηάηαμε ησλ νδώλ ζε θαηεγνξίεο γίλεηαη αλάινγα κε ηελ έθηαζε θαη ηε ζεκαζία πνπ απνδίδεηαη ζε θάζε κηα νδό, ζε ζρέζε κε ηηο ιεηηνπξγίεο ηεο ζύλδεζεο, ηεο πξόζβαζεο θαη ηεο παξακνλήο.

4 ΟΜΟΔ-Χ: Πεπιοσή Ιζσύορ

5 ΟΜΟΔ-Χ: Πεπιοσή Ιζσύορ

6 ΟΜΟΔ-Χ: Πεπιοσή Ιζσύορ Οη βαζηθέο αξρέο κειέηεο ζε ζρέζε κε ηηο νκάδεο νδώλ πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηηο ΟΜΟΔ-Φ ζπλνςίδνληαη ζηνλ Πίλαθα 1-3 θαη είλαη νη εμήο: (1) Κξηηήξηα θίλεζεο νρεκάησλ ζε ζρέζε κε ηε δπλακηθή ή ηε γεσκεηξία ράξαμεο (ζηήιε 3). (2) Πξνζδηνξηζκόο ηεο ιεηηνπξγηθήο ηαρύηεηαο 85% (V85), κε ηελ νπνία θηλείηαη αλεκπόδηζηα ην 85% ησλ επηβαηεγώλ νρεκάησλ ζε θαζαξό πγξό νδόζηξσκα θαη ε ζρέζε ηεο ηαρύηεηαο V85 κε ηελ ηαρύηεηα κειέηεο Ve (ζηήιε 4) ή ηελ επηηξεπόκελε ηαρύηεηα Vεπηηξ. (3) Δλαξκόληζε ησλ ιεηηνπξγηθώλ ηαρπηήησλ (V85i, V85i+1), κεηαμύ ησλ δηαδνρηθώλ ζηνηρείσλ κειέηεο, δειαδή κεηαμύ επζπγξακκίαο θαη θακπύιεο ή κεηαμύ δπν θακππιώλ, γηα ηελ επίηεπμε ηεο ζπλέρεηαο ηεο ράξαμεο, ηδηαίηεξα ζε ππεξαζηηθέο νδνύο κε εληαία επηθάλεηα θπθινθνξίαο (ζηήιε 5).

7 ΟΜΟΔ-Χ: Πεπιοσή Ιζσύορ Οη βαζηθέο αξρέο κειέηεο ζε ζρέζε κε ηηο νκάδεο νδώλ πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηηο ΟΜΟΔ-Φ ζπλνςίδνληαη ζηνλ Πίλαθα 1-3 θαη είλαη νη εμήο (ζπλέρεηα): (4) Δλαξκόληζε ηνπ δηαηηζέκελνπ ζπληειεζηή εγθάξζηαο ηξηβήο fr (όπσο πξνβιέπεηαη από ηνπο θαλνληζκνύο), κε ηνλ πξαγκαηηθά απαηηνύκελν ζπληειεζηή εγθάξζηαο ηξηβήο fra ζηα θακπύια ηκήκαηα, ηδηαίηεξα ζηηο πεξηπηώζεηο νδώλ κε εληαία επηθάλεηα θπθινθνξίαο (ζηήιε 6). (5) Οξηζκόο πνζνζηνύ εθκεηάιιεπζεο ηνπ ζπληειεζηή εγθάξζηαο ηξηβήο (ζηήιε 7). (6) Δθαξκνγή ή κε ηόμσλ ζπλαξκνγήο (ζηήιε 8) (7) Σρέζε κεηαμύ δηαδνρηθώλ αθηηλώλ θακππιώλ (ζηήιε 9) (8) Οξηζκόο ρξόλνπ αληίιεςεο-αληίδξαζεο ησλ νδεγώλ (ζηήιε 10) (9) Απαίηεζε ή κε γηα ην κήθνο νξαηόηεηαο γηα πξνζπέξαζε (ζηήιε 11)

8 ΟΜΟΔ-Χ: Πεπιοσή Ιζσύορ Γηα ηηο αξρέο κειέηεο (2), (3) θαη (4) δηαηππώλνληαη ηξία πνζνηηθά θξηηήξηα αζθαιείαο πνπ αθνξνύλ ηελ αμηνιόγεζε θαη ην ραξαθηεξηζκό ηεο πνηόηεηαο ζρεδηαζκνύ ηεο νδνύ σο θαιήο, κέηξηαο ή κε απνδεθηήο (εηδηθόηεξα όζνλ αθνξά ηηο νδνύο κε εληαία επηθάλεηα θπθινθνξίαο). Σε απηνύο ηνπο ηύπνπο νδώλ νθείιεηαη ην 50%-60% ησλ ηξνραίσλ αηπρεκάησλ κε λεθξνύο ή ζνβαξά ηξαπκαηίεο ζηελ Δπξώπε θαη ζηηο ΗΠΑ. Γηα ηε δηαηύπσζε θαη ζσζηή εθαξκνγή ησλ θξηηεξίσλ αζθαιείαο έρνπλ ιεθζεί ππόςηλ νη ηδηαίηεξεο ζπλζήθεο θπθινθνξίαο ζηνπο ειιεληθνύο δξόκνπο, θαζώο θαη ηα απνηειέζκαηα ζρεηηθώλ κειεηώλ θαη εξεπλώλ πνπ έγηλαλ ζηελ Δπξώπε θαη ηηο ΗΠΑ.

9 ΟΜΟΔ-Χ: Πεπιοσή Ιζσύορ

10 ΟΜΟΔ-Χ: Σκοπόρ Οη νδεγίεο ΟΜΟΔ-Φ, εθηόο ηνπ γεσκεηξηθνύ ζρεδηαζκνύ ηεο νδνύ, αλαθέξνληαη θαη ζε θξηηήξηα, όπσο: Φσξνηαμηθά Πνιενδνκηθά Γηακόξθσζεο ηνπ νδηθνύ ρώξνπ Οηθνλνκία θαηά ηελ θαηαζθεπή θαη ιεηηνπξγία ηεο νδνύ Δμνηθνλόκεζε ελέξγεηαο Μείσζε ζηελ εθπνκπή θαπζαεξίσλ Πξνζηαζίαο ηνπ θπζηθνύ πεξηβάιινληνο θαη κέξηκλαο γηα ην ηνπίν Αζθάιεηαο θαη άλεζεο ηεο κεραλνθίλεηεο θαη κε θπθινθνξίαο Υινπνίεζεο ησλ απαηηήζεσλ ηεο κεραλνθίλεηεο θπθινθνξίαο, έηζη ώζηε κε ηνλ νξηζκό ησλ βαζηθώλ ζηνηρείσλ κειέηεο λα επηηπγράλεηαη κηα ζπλνιηθά ηζνξξνπεκέλε ιύζε.

11 ΟΜΟΔ-Χ: Δθαπμογή Οη θαλόλεο θαη νη ηηκέο πνπ πεξηέρνληαη ζηηο νδεγίεο ΟΜΟΔ-Φ δελ είλαη απαξαίηεην λα εθαξκόδνληαη ρσξίο παξέθθιηζε. Αληίζεηα, ππάξρνπλ πεξηζώξηα γηα θξηηηθή αλάιπζε πξνθεηκέλνπ λα αμηνινγεζνύλ όιεο νη επηπηώζεηο από κηα ζπγθεθξηκέλε επέκβαζε. Η απζηεξή πινπνίεζε όζσλ νξίδνληαη ζηηο νδεγίεο ΟΜΟΔ-Φ δελ είλαη δπλαηόλ λα θαιύπηεη πάληα όιεο ηηο κεκνλσκέλεο πεξηπηώζεηο πνπ απαληώληαη ζε κειέηεο νδνπνηίαο. Απηό ηζρύεη ηδηαίηεξα, όηαλ αλαθύπηνπλ δεηήκαηα πξνζηαζίαο πεξηβάιινληνο, ηα νπνία έξρνληαη ζε αληίζεζε κε ζέκαηα νδηθήο αζθάιεηαο θαη νηθνλνκίαο. Σε απηέο ηηο πεξηπηώζεηο, ε κειέηε ηεο νδνύ πξέπεη λα νδεγήζεη ζε ιύζεηο πνπ ζα ακβιύλνπλ ηα πξνβιήκαηα, εθόζνλ απηά δελ κπνξνύλ λα εμαιεηθζνύλ.

12 ΟΜΟΔ-Χ: Δθαπμογή Καηά ηε κειέηε νδώλ εθηόο θαηνηθεκέλσλ πεξηνρώλ πξέπεη λα ζπγθεξαζηνύλ νη απαηηήζεηο ηεο νδηθήο θπθινθνξίαο κε ηηο απαηηήζεηο ηεο πξνζηαζίαο: Τσλ θπζηθώλ δηαζέζηκσλ Τνπ ηνπίνπ θαη ησλ ηζηνξηθώλ κλεκείσλ Από θάζε είδνπο ξύπαλζε

13 ΟΜΟΔ-Χ: Δθαπμογή Σε νδνύο εληόο θαηνηθεκέλσλ πεξηνρώλ νη επηπηώζεηο ζην πεξηβάιινλ εμαξηώληαη άκεζα από ηελ αλαπηπρζείζα παξόδηα ρξήζε ηεο γεο θαη γεληθόηεξα από ηελ παξόδηα δόκεζε. Γηα ην ιόγν απηό, θαηά ηε κειέηε ησλ νδώλ ηεο νκάδαο Β είλαη απαξαίηεην λα δηεξεπλάηαη αλ είλαη ζπκβαηά κε ην πεξηβάιινλ ηα εμήο: Απαηηήζεηο ηεο κε-κεραλνθίλεηεο θπθινθνξίαο Δπηπηώζεηο από ηελ ερνξύπαλζε θαη ηηο εθπνκπέο θαπζαεξίσλ Δθκεηάιιεπζε ησλ δσλώλ πξαζίλνπ Πνιενδνκηθόο ζρεδηαζκόο

14 ΟΜΟΔ-Χ: Βαζικοί Σηόσοι Γεωμεηπικού Σσεδιαζμού ηων Οδών Η ηεξάξρεζε ησλ βαζηθώλ ζηόρσλ πνπ πξέπεη λα επηηπγράλνληαη κε ην γεσκεηξηθό ζρεδηαζκό ηεο νδνύ, είλαη: Λεηηνπξγία Αζθάιεηα Πνηόηεηα θπθινθνξίαο Οηθνλνκία Αηζζεηηθή Παξάιιεια κε ηνπο ζηόρνπο απηνύο, πξέπεη λα επηηπγράλεηαη θαη ν ζηόρνο ηεο ελαξκόληζεο ηεο νδνύ κε ην πεξηβάιινλ. Σε όηη αθνξά ηνπο ζηόρνπο νηθνλνκίαο θαη αηζζεηηθήο, απηνί θαηαηάζζνληαη αλάινγα κε ηηο εηδηθέο ζπλζήθεο ηνπ έξγνπ.

15 ΟΜΟΔ-Χ: Βαζικοί Σηόσοι Γεωμεηπικού Σσεδιαζμού ηων Οδών Από ηελ ηεξάξρεζε απηή είλαη εκθαλέο, όηη νπζηαζηηθά είλαη αδύλαηε ε επίηεπμε ελόο από ηνπο ζηόρνπο, ρσξίο λα ππάξρνπλ αξλεηηθέο επηπηώζεηο ζηελ πξνζέγγηζε ησλ ππόινηπσλ. Απηό ζεκαίλεη όηη δελ είλαη εθηθηή ε ηαπηόρξνλε επίηεπμε όισλ ησλ ζηόρσλ κε ηελ «απόιπηε βέιηηζηε» ράξαμε κηαο νδνύ πνπ ζπλεπάγεηαη ηελ αλάγθε εύξεζεο κηαο «ζπκβηβαζηηθήο ιύζεο». Απηό είλαη απαξαίηεην, αλ ιεθζεί ππόςηλ όηη νη παξάγνληεο πνπ αθνξνύλ ηνλ νδεγό, ην όρεκα θαη ηελ ίδηα ηελ νδό, επεξεάδνπλ άκεζα ή έκκεζα ηα ζηνηρεία ηεο κειέηεο ηεο νδνύ πνπ ζρεηίδνληαη κε: Οδηθό δίθηπν Οξηδνληηνγξαθία, κεθνηνκή θαη δηαηνκή ηεο νδνύ Οξαηόηεηα Φάξαμε ηεο νδνύ ζην ρώξν

16 ΟΜΟΔ-Χ: Βαζικοί Σηόσοι Γεωμεηπικού Σσεδιαζμού ηων Οδών Η αιιειεμάξηεζε κεηαμύ ησλ βαζηθώλ ζηόρσλ ηεο ράξαμεο θαη ησλ ζηνηρείσλ ηεο κειέηεο κηαο νδνύ θαίλεηαη ζην δηάγξακκα ξνήο ηνπ Σρήκαηνο 1-1. Σην δηάγξακκα απηό δελ πεξηιακβάλνληαη νδεγίεο πνπ αθνξνύλ ηηο κειέηεο Ιζόπεδσλ θαη Αληζόπεδσλ Κόκβσλ, δηόηη ζην παξόλ εμεηάδεηαη κόλν ε κειέηε ράξαμεο ηεο νδνύ. Σε όιεο ηεο ρώξεο ηεο Δ.Δ. θαη ζηελ Διιάδα έρνπλ ηεζεί ζε ηζρύ λόκνη, πνπ επηβάιινπλ ηελ εθπόλεζε κειεηώλ πεξηβαιινληηθώλ επηπηώζεσλ γηα όια ηα έξγα ππνδνκήο. Οη κειέηεο απηέο πξέπεη λα ζπλεξγάδνληαη κε ηηο κειέηεο ησλ δηαθόξσλ ελνηήησλ ηνπ έξγνπ.

17 ΟΜΟΔ-Χ: Βαζικοί Σηόσοι Γεωμεηπικού Σσεδιαζμού ηων Οδών

18 ΟΜΟΔ-Χ: Βαζικοί Σηόσοι Γεωμεηπικού Σσεδιαζμού ηων Οδών

19 ΟΜΟΔ-Χ: Μεθοδολογία Σσεδιαζμού και Μελέηηρ Οδών Ο ζρεδηαζκόο ηνπ νδηθνύ δηθηύνπ θαη ζηε ζπλέρεηα νη κειέηεο ησλ νδώλ πξέπεη λα αθνινπζνύλ κηα νινθιεξσκέλε δηαδηθαζία κε βήκαηα πξνγξακκαηηζκέλα ζην πιαίζην κηαο ηεξάξρεζεο ησλ αλαγθώλ ηεο ρώξαο. Η θαηάηαμε ησλ βεκάησλ αλάπηπμεο ελόο νδηθνύ έξγνπ ζε ζπγθεθξηκέλε ζεηξά έρεη ηδηαίηεξε ζεκαζία γηα ηελ επηηπρία ησλ ζηόρσλ πνπ απνθαζίδνληαη πξηλ από ηνλ πξνγξακκαηηζκό ησλ έξγσλ. Ο νξζόο πξνγξακκαηηζκόο πινπνίεζεο ησλ νδηθώλ έξγσλ αξρίδεη από ην Γεληθό Φσξνηαμηθό Σρεδηαζκό κε ηνλ νπνίν θαηαγξάθνληαη νη ηξέρνπζεο θαη κειινληηθέο αλάγθεο, κεηαμύ άιισλ θαη γηα ην νδηθό δίθηπν.

20 ΟΜΟΔ-Χ: Μεθοδολογία Σσεδιαζμού και Μελέηηρ Οδών Σηε ζπλέρεηα κε βάζε ηνπο ζηόρνπο, ζε ζπλδπαζκό κε ηνπο καθξνπξόζεζκα δηαζέζηκνπο νηθνλνκηθνύο πόξνπο, εθπνλείηαη ν Σηξαηεγηθόο Σρεδηαζκόο γηα ην νδηθό δίθηπν. Η ηεξάξρεζε ησλ αλαγθώλ ζην νδηθό δίθηπν ζπλδπάδεηαη κε: Δπηζπκεηό επίπεδν εμππεξέηεζεο Πξνγξακκαηηζκέλνπο νηθνλνκηθνύο πόξνπο Αλακελόκελε δήηεζε εμππεξέηεζεο ηνπ θπθινθνξηαθνύ θόξηνπ Τν βήκα από ην νπνίν αξρίδεη ε πνξεία ησλ κειεηώλ ησλ νδώλ είλαη ε έξεπλα, ζπιινγή θαη επεμεξγαζία θπθινθνξηαθώλ δεδνκέλσλ πνπ ζα βνεζήζνπλ ζηελ ηεθκεξίσζε ηεο ηεξάξρεζεο ησλ αλαγθώλ ζε νδηθό δίθηπν.

21 ΟΜΟΔ-Χ: Μεθοδολογία Σσεδιαζμού και Μελέηηρ Οδών Τα βήκαηα εθπόλεζεο ησλ κειεηώλ πξνθύπηνπλ από ηε ζπζηεκαηηθή δηαηύπσζε ηνπ ηξόπνπ παξαγσγήο, ηνπ πεξηερνκέλνπ θαη ηεο ρξνληθήο αιιεινπρίαο ησλ δηαδηθαζηώλ πνπ απαηηνύληαη γηα ηε δηαζθάιηζε ηεο πιεξόηεηαο θαη ηεο θαηαζθεπαζηκόηεηαο ησλ κειεηώλ. Η πηζηή ηήξεζε ησλ Δγθπθιίσλ 37/95 θαη 27/97 ηεο ΓΓΓΔ ηνπ ΥΠΔΦΩΓΔ, εμαζθαιίδεη ηελ νξζνινγηθή θαη νινθιεξσκέλε βάζε γηα ηε δεκνπξάηεζε ησλ έξγσλ. Παξάιιεια, γηα ηελ θάιπςε ησλ απαηηήζεσλ απνδνρήο θαη εληαμηκόηεηαο ζην πεξηβάιινλ ησλ ζρεδηαδόκελσλ έξγσλ, πξνβιέπνληαη εηδηθέο κειέηεο θαη δηαδηθαζίεο, ζύκθσλα κε ηελ ΚΥΑ 69269/5987/90 θαη ηελ Οδεγία 85/337/ΔΟΚ.

22 ΟΜΟΔ-Χ: Μεθοδολογία Σσεδιαζμού και Μελέηηρ Οδών

23 ΟΜΟΔ-Χ: Καθοπιζηικέρ Τασύηηηερ Γηαθξίλνληαη ηξία είδε θαζνξηζηηθώλ ηαρπηήησλ: Vεπηηξ: Δπηηξεπόκελε ηαρύηεηα Ve: Ταρύηεηα κειέηεο V85: Λεηηνπξγηθή ηαρύηεηα 85% Η επιηπεπόμενη ηασύηηηα Vεπιηπ είλαη ην ηνπηθό ή ην γεληθά ηζρύνλ κέγηζην όξην ηαρύηεηαο (Πίλαθαο 1-2, ζηήιε 4). Παξόηη ηα ζηνηρεία κειέηεο ηεο νδνύ δελ πξνζδηνξίδνληαη κε βάζε ηελ επηηξεπόκελε ηαρύηεηα, ζεσξείηαη θαζνξηζηηθή, δεδνκέλνπ όηη ε ηασύηηηα μελέηηρ πνπ ζρεηίδεηαη άκεζα κε ηα ζηνηρεία κειέηεο ηεο νδνύ, πξέπεη λα είλαη κεγαιύηεξε ή ίζε από ηελ επηηξεπόκελε ηαρύηεηα (Πίλαθεο 1-2, 1-3).

24 ΟΜΟΔ-Χ: Καθοπιζηικέρ Τασύηηηερ Η ηασύηηηα μελέηηρ Ve πξνθύπηεη ιακβάλνληαο ππόςηλ ηα πεξηβαιινληηθά θαη νηθνλνκηθά θξηηήξηα, πνπ αληαπνθξίλνληαη ζηνλ πξνβιεπόκελν ιεηηνπξγηθό ραξαθηήξα ηεο νδνύ ζην νδηθό δίθηπν θαη ηελ επηδησθόκελε πνηόηεηα θπθινθνξηαθήο ξνήο, κε βάζε ην ιεηηνπξγηθό ραξαθηήξα ηεο νδνύ. Σηελ ηαρύηεηα κειέηεο Ve αληηζηνηρνύλ νξηαθέο θαη πξνηεηλόκελεο ηηκέο γηα ηα πεξηζζόηεξα ζηνηρεία κειέηεο, θαζώο θαη νη απνδεθηέο ηηκέο γηα ηε ζπζρέηηζε ησλ κεκνλσκέλσλ ζηνηρείσλ κειέηεο. Δηδηθόηεξα, γηα έλα νδηθό ηκήκα ε ηαρύηεηα κειέηεο Ve θαζνξίδεη ηηο: Διάρηζηεο αθηίλεο ησλ νξηδνληίσλ θακππιώλ Διάρηζηεο παξακέηξνπο ησλ θισζνεηδώλ Μέγηζηεο θαηά κήθνο θιίζεηο Διάρηζηεο αθηίλεο ησλ θπξηώλ θαη θνίισλ θαηαθόξπθσλ θακππιώλ

25 ΟΜΟΔ-Χ: Καθοπιζηικέρ Τασύηηηερ Η ηαρύηεηα κειέηεο Ve επεξεάδεη θαζνξηζηηθά ηα γεσκεηξηθά ραξαθηεξηζηηθά ελόο νδηθνύ ηκήκαηνο (ηδηαίηεξα ηεο νκάδαο Α), ην επίπεδν εμππεξέηεζεο ηεο νδνύ θαη ηελ νηθνλνκηθόηεηα. Δπνκέλσο, ε ηαρύηεηα κειέηεο Ve πξέπεη λα παξακείλεη ζηαζεξή θαηά ην δπλαηόλ ζε νδηθά ηκήκαηα κεγάινπ κήθνπο, πνπ απνηεινύλ ραξαθηεξηζηηθέο ελόηεηεο θαη αιιειεμαξηώληαη. Δπηπιένλ, ε ηαρύηεηα κειέηεο Ve, ρξεζηκεύεη ζηελ αμηνιόγεζε κηαο νδνύ από ηελ άπνςε ηεο ελζσκαησκέλεο ζηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο νδνύ αζθάιεηαο (Κξηηήξηα Αζθάιεηαο Ι, ΙΙ θαη ΙΙΙ).

26 ΟΜΟΔ-Χ: Καθοπιζηικέρ Τασύηηηερ Η ηασύηηηα μελέηηρ Ve, δίλεηαη ζηνλ Πίλαθα 1-2 ζε ζρέζε κε ηελ θαηεγνξία ηεο νδνύ. Αλάινγα κε ηελ επηδησθόκελε πνηόηεηα θπθινθνξίαο, πνπ θαζνξίδεηαη από ηελ ηαρύηεηα θίλεζεο, ηνπο θπθινθνξηαθνύο θόξηνπο, ηηο ηνπνγξαθηθέο ζπλζήθεο ή ηελ ππθλόηεηα ησλ ππνρξεσηηθώλ ζεκείσλ επηιέγεηαη ην αλώηεξν ή ην θαηώηεξν όξην ηεο πεξηνρήο ηηκώλ ηεο ηαρύηεηαο κειέηεο.

27 ΟΜΟΔ-Χ: Καθοπιζηικέρ Τασύηηηερ Η λειηοςπγική ηασύηηηα V85, είλαη έλα κέγεζνο πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα ην γεσκεηξηθό ππνινγηζκό κεκνλσκέλσλ ζηνηρείσλ κειέηεο ηεο νξηδνληηνγξαθίαο, ηεο κεθνηνκήο θαη ηεο δηαηνκήο θαη έρεη άκεζε ζρέζε κε ηε δπλακηθή θίλεζεο ησλ νρεκάησλ. Σηηο νδνύο ηεο νκάδαο Α, ε ηαρύηεηα V85 αληηζηνηρεί ζηελ ηαρύηεηα κε ηελ νπνία ζα θηλεζεί αλεκπόδηζηα ην 85% ησλ επηβαηεγώλ νρεκάησλ ζε θαζαξό θαη πγξό νδόζηξσκα. Σε νδνύο ηεο νκάδαο Β, ε ηαρύηεηα V85 ζπλδέεηαη κε ηε κέγηζηε επηηξεπόκελε ηαρύηεηα (Πίλαθαο 1-3).

28 ΟΜΟΔ-Χ: Καθοπιζηικέρ Τασύηηηερ Με ηελ ηαρύηεηα V85 θαζνξίδνληαη ηα εμήο: Δπηθιίζεηο ζηηο νξηδόληηεο θακπύιεο Απαηηνύκελα κήθε νξαηόηεηαο γηα ζηάζε θαη επνκέλσο νη αθηίλεο ησλ θπξηώλ θαηαθόξπθσλ θακππιώλ Απαηηνύκελα κήθε νξαηόηεηαο γηα πξνζπέξαζε Διάρηζηεο νξηδόληηεο αθηίλεο ζε πεξίπησζε εθαξκνγήο αξλεηηθήο επίθιηζεο Σηνηρεία απνξξνήο όκβξησλ πδάησλ

29 ΟΜΟΔ-Χ: Καθοπιζηικέρ Τασύηηηερ Η ηαρύηεηα V85 κεηαβάιιεηαη ζε ζπλάξηεζε κε ηα γεσκεηξηθά ραξαθηεξηζηηθά ηεο νδνύ θαη ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ αμηνιόγεζε ηεο πνηόηεηαο ζρεδηαζκνύ ησλ νδηθώλ ηκεκάησλ όζνλ αθνξά ηελ αζθάιεηα (Κξηηήξηα Αζθαιείαο Ι, ΙΙ θαη ΙΙΙ). Αλαθνξηθά κε ηε κέηξεζεο ηεο ηαρύηεηαο V85 ζε πγξά νδνζηξώκαηα, ζρεηηθέο έξεπλεο έρνπλ θαηαιήμεη ζην ζπκπέξαζκα όηη ε ηαρύηεηα V85 δε δηαθέξεη κεηαμύ πγξνύ ή ζηεγλνύ νδνζηξώκαηνο, εθόζνλ ε έληαζε ηεο βξνρήο είλαη ηέηνηα ώζηε ην κήθνο νξαηόηεηαο ησλ νδεγώλ λα είλαη ηνπιάρηζηνλ ίζν κε 150κ.

30 ΟΜΟΔ-Χ: Καθοπιζηικέρ Τασύηηηερ Η ηαρύηεηα V85 ππνινγίδεηαη ζε νδηθά ηκήκαηα κε εληαία ραξαθηεξηζηηθά σο εμήο: Γηα νδνύο κε δηαρσξηζκέλεο επηθάλεηεο θπθινθνξίαο ηεο νκάδαο Α δελ ππάξρνπλ αθόκε ηεθκεξησκέλεο απόςεηο, όζνλ αθνξά ηε ζρέζε κεηαμύ ησλ γεσκεηξηθώλ ραξαθηεξηζηηθώλ ηεο νδνύ θαη ηεο ηαρύηεηαο θπθινθνξίαο. Δπνκέλσο, πξνο ην παξόλ ρξεζηκνπνηνύληαη νη εμήο ηύπνη (Πίλαθαο 1-3):

31 ΟΜΟΔ-Χ: Καθοπιζηικέρ Τασύηηηερ Σε νδνύο κε εληαία επηθάλεηα ηεο νκάδαο Α ε ηαρύηεηα V85, ζύκθσλα κε πνιιέο εξεπλεηηθέο εξγαζίεο, είλαη ζπλάξηεζε ησλ γεσκεηξηθώλ ραξαθηεξηζηηθώλ ηεο νδνύ. Η ηαρύηεηα V85 πξνζδηνξίδεηαη γηα θάζε κεκνλσκέλν γεσκεηξηθό ζηνηρείν (θακπύιε ή επζπγξακκία), θαζώο επίζεο θαη γηα έλα νδηθό ηκήκα κε εληαία ραξαθηεξηζηηθά. Όκσο ε ζπζρέηηζε ηεο ηαρύηεηαο V85 κε ηελ θάζε κεκνλσκέλε θακπύιε απνηειεί πιένλ θαζηεξσκέλε πξαθηηθή ζηε ζύγρξνλε νδνπνηία. Οη θαζνξηζηηθνί παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ηελ ηηκή ηεο ηαρύηεηαο V85 είλαη ε ειηθηόηεηα (ην ηεηακέλν) ΚΔ ηεο κεκνλσκέλεο θακπύιεο θαη ην πιάηνο ηεο ισξίδαο θπθινθνξίαο b.

32 ΟΜΟΔ-Χ: Καθοπιζηικέρ Τασύηηηερ Η ηαρύηεηα V85 ππνινγίδεηαη ρσξηζηά γηα θάζε κηα θακπύιε ηεο ράξαμεο ηεο νδνύ σο ζπλάξηεζε ηεο ηηκήο ηεο ειηθηόηεηαο ΚΔ ηεο θάζε κεκνλσκέλεο θακπύιεο, θαζώο επίζεο θαη γηα θάζε «Αλεμάξηεηε Δπζπγξακκία» (ΚΔ=0). Ωο «Ανεξάπηηηη Δςθςγπαμμία» νξίδεηαη ε επζπγξακκία ηεο νπνίαο ην κήθνο είλαη επαξθέο, ώζηε ζηελ αιιεινπρία ησλ ζηνηρείσλ: «Δπζπγξακκία Κακπύιε Δπζπγξακκία» λα ζεσξείηαη σο αλεμάξηεην ζηνηρείν κειέηεο κε δηθή ηνπ ηαρύηεηα V85. Ωο «Δξαπηημένη Δςθςγπαμμία» νξίδεηαη ε επζπγξακκία εθείλε, ηεο νπνίαο ην κήθνο δελ είλαη επαξθέο, ώζηε λα έρεη δηθή ηεο ηαρύηεηα V85 θαη δε ιακβάλεηαη ππόςηλ ζηε ζρεηηθή αλάιπζε αζθαιείαο.

33 ΟΜΟΔ-Χ: Καθοπιζηικέρ Τασύηηηερ

34 ΟΜΟΔ-Χ: Καθοπιζηικέρ Τασύηηηερ Η ηαρύηεηα V85 ζε νδνύο κε εληαία επηθάλεηα θπθινθνξίαο ηεο νκάδαο Α πξνζδηνξίδεηαη σο ε κέζε ηηκή ησλ ηαρπηήησλ θαη γηα ηηο δπν θαηεπζύλζεηο θπθινθνξίαο ζε ζπλάξηεζε κε ην ηεηακέλν ηεο θακπύιεο, αλάινγα κε ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ νδηθνύ ηκήκαηνο: Καηά κήθνο θιίζε Μήθνο εθαξκνγήο ηεο θιίζεο Πιάηνο ισξίδαο θπθινθνξίαο

35 ΟΜΟΔ-Χ: Καθοπιζηικέρ Τασύηηηερ Η ειηθηόηεηα ΚΔ ηεο κεκνλσκέλεο θακπύιεο είλαη ζπλάξηεζε ηεο γσλίαο αιιαγήο θαηεύζπλζεο θαη ηνπ ζπλνιηθνύ κήθνπο ηεο θακπύιεο, πνπ απνηειείηαη από ην κήθνο ηνπ θπθιηθνύ ηόμνπ θαη ηα κήθε ησλ εθαηέξσζελ ηόμσλ ζπλαξκνγήο. Αλ κηα θακπύιε απνηειείηαη από πεξηζζόηεξα ηνπ ελόο θπθιηθά ηόμα ή θαη ηόμα ζπλαξκνγήο, ηόηε γηα ηελ θακπύιε απηή ππνινγίδεηαη εληαία ηηκή ηεο ειηθηόηεηαο ΚΔ, ζύκθσλα κε ηα Σρήκαηα 3-2α,β θαη 3-3. Η ηηκή ηεο ειηθηόηεηαο ΚΔ γηα θάζε κεκνλσκέλε θακπύιε ππνινγίδεηαη από ηε ζρέζε:

36 ΟΜΟΔ-Χ: Καθοπιζηικέρ Τασύηηηερ Σηελ πεξίπησζε πνπ ε κεκνλσκέλε θακπύιε είλαη ζύλζεηε θαη απνηειείηαη από θπθιηθά ηόμα θαη ηόμα ζπλαξκνγήο (θισζνεηδήο), ηζρύνπλ ηα εμήο:

37 ΟΜΟΔ-Χ: Καθοπιζηικέρ Τασύηηηερ Η ζρέζε πνπ ζπλδέεη ηελ ειηθηόηεηα ηεο κεκνλσκέλεο θακπύιεο ΚΔ θαη ηεο αθηίλαο R, πνπ αληηζηνηρεί ζηε δεδνκέλε θακπύιε, είλαη:

38 ΟΜΟΔ-Χ: Καθοπιζηικέρ Τασύηηηερ Σηηο νδνύο ηεο νκάδαο Β, ζύκθσλα κε έξεπλεο πνπ έγηλαλ ζηε Γεξκαλία, ε ηαρύηεηα V85 είλαη κεγαιύηεξε από ηελ επηηξεπόκελε ηαρύηεηα Vεπιηπ. Έηζη, γηα ιόγνπο αζθαιείαο πξνηείλεηαη, νη επηθιίζεηο θαη ηα κήθε νξαηόηεηαο ζηηο νδνύο απηήο ηεο θαηεγνξίαο λα ππνινγίδνληαη ζε ζπλάξηεζε κε ηελ ηαρύηεηα V85. Η ηαρύηεηα V85 ππνινγίδεηαη από ηηο ζρέζεηο:

39 ΟΜΟΔ-Χ: Καθοπιζηικέρ Τασύηηηερ

40 ΟΜΟΔ-Χ: Καθοπιζηικέρ Τασύηηηερ

41 ΟΜΟΔ-Χ: Καθοπιζηικέρ Τασύηηηερ

42 ΟΜΟΔ-Χ: Καθοπιζηικέρ Τασύηηηερ

43 ΟΜΟΔ-Χ: Καθοπιζηικέρ Τασύηηηερ

44 Δςσαπιζηώ για ηην πποζοσή ζαρ! Επικοινωνία:

«Μειέηε πεξίπησζεο ηξηώλ νκάδσλ γηα ηελ εμειηθηηθή πνξεία θαη ηε ζρεζηνδπλακηθή ηεο νκάδαο κέζα από ην ζεαηξηθό παηρλίδη.»

«Μειέηε πεξίπησζεο ηξηώλ νκάδσλ γηα ηελ εμειηθηηθή πνξεία θαη ηε ζρεζηνδπλακηθή ηεο νκάδαο κέζα από ην ζεαηξηθό παηρλίδη.» Α.Σ.Δ.Η. ΚΡΖΣΖ ρνιή:.δ.τ.π. Σκήκα: Κνηλσληθήο Δξγαζίαο Πηπρηαθή Δξγαζία «Μειέηε πεξίπησζεο ηξηώλ νκάδσλ γηα ηελ εμειηθηηθή πνξεία θαη ηε ζρεζηνδπλακηθή ηεο νκάδαο κέζα από ην ζεαηξηθό παηρλίδη.» Δπηκέιεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΜΗΜΑ ΠΟΛΘΣΘΜΘΚΗ ΣΕΥΝΟΛΟΓΘΑ ΚΑΘ ΕΠΘΚΟΘΝΩΝΘΑ ΑΦΑΛΕΘΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΗΝ ΚΟΘΝΩΝΘΑ ΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΘΑ

ΣΜΗΜΑ ΠΟΛΘΣΘΜΘΚΗ ΣΕΥΝΟΛΟΓΘΑ ΚΑΘ ΕΠΘΚΟΘΝΩΝΘΑ ΑΦΑΛΕΘΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΗΝ ΚΟΘΝΩΝΘΑ ΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΘΑ ΣΜΗΜΑ ΠΟΛΘΣΘΜΘΚΗ ΣΕΥΝΟΛΟΓΘΑ ΚΑΘ ΕΠΘΚΟΘΝΩΝΘΑ ΑΦΑΛΕΘΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΗΝ ΚΟΘΝΩΝΘΑ ΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΘΑ ΑΤΘΕΝΣΘΚΟΠΟΘΗΗ ΦΤΘΚΩΝ ΠΡΟΩΠΩΝ Ε ΤΓΥΡΟΝΟΤ ΟΡΓΑΝΘΜΟΤ ΚΑΡΑΝΘΚΟΛΑ ΚΩΝΣΑΝΣΘΝΟ ΚΑΣΑΝΗ ΗΛΘΑ ΜΤΣΘΛΗΝΗ, ΜΑΡΣΘΟ 2014 1 Πίνακαρ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΤΥΟ ΓΔΓΟΜΔΝΧΝ ΚΑΗ ΣΟΗΥΔΗΧΝ

ΣΔΤΥΟ ΓΔΓΟΜΔΝΧΝ ΚΑΗ ΣΟΗΥΔΗΧΝ ΣΔΤΥΟ ΓΔΓΟΜΔΝΧΝ ΚΑΗ ΣΟΗΥΔΗΧΝ 1. Τθιζηάμενη καηάζηαζη Σν θάησ Κνπκ Καπί, απνηειεί ηελ πξώηε νηθηζηηθή εγθαηάζηαζε ηεο πόιεο εθηόο ησλ ηεηρώλ αλαηνιηθά ζηα ηέιε ηνπ 19νπ αηώλα ζηε ζέζε παιαηόηεξεο εγθαηάζηαζεο

Διαβάστε περισσότερα

Από ηα πξαθηηθά ηεο 04 / 2014 ζπλεδξίαζεο ΠΔΡΗΛΖΦΖ. Αριθμ. Απόθ. 16 / 2014

Από ηα πξαθηηθά ηεο 04 / 2014 ζπλεδξίαζεο ΠΔΡΗΛΖΦΖ. Αριθμ. Απόθ. 16 / 2014 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αγία Παραζκεσή 25/02/2014 ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚΖ ΓΖΜΟ ΑΓΗΑ ΠΑΡΑΚΔΤΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΔΞΤΠΖΡΔΣΖΖ ΣΟΤ ΠΟΛΗΣΖ ΚΑΗ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΧΝ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΣΜΖΜΑ ΤΠΟΣΖΡΗΞΖ ΓΖΜΟΣΗΚΧΝ ΟΡΓΑΝΧΝ Δ Π Η Σ Ρ Ο Π Ζ Π Ο Η Ο Σ Ζ Σ Α Ε

Διαβάστε περισσότερα

Εγρεηξίδην Φξεζηώλ Σπζηήκαηνο Δηαύγεηαο (Draft) ΕΓΥΕΘΡΘΔΘΟ ΓΕΝΘΚΗ ΥΡΗΗ ΤΣΗΜΑΣΟ

Εγρεηξίδην Φξεζηώλ Σπζηήκαηνο Δηαύγεηαο (Draft) ΕΓΥΕΘΡΘΔΘΟ ΓΕΝΘΚΗ ΥΡΗΗ ΤΣΗΜΑΣΟ Εγρεηξίδην Φξεζηώλ Σπζηήκαηνο Δηαύγεηαο (Draft) ΕΓΥΕΘΡΘΔΘΟ ΓΕΝΘΚΗ ΥΡΗΗ ΤΣΗΜΑΣΟ 1 ΠΕΡΘΕΥΟΜΕΝΑ 1 ΕΙΑΓΩΓΗ... 3 1.1 ΕΤΡΟ ΚΑΙ ΧΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟΤ... 3 1.2 ΕΠΙΚΟΠΗΗ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟΤ... 3 2 ΓΕΝΙΚΗ ΧΡΗΗ... 4

Διαβάστε περισσότερα

ΤΓΚΡΗΖ ΓΗΑΓΗΚΑΗΧΝ ΜΟΝΣΔΛΟΠΟΗΖΖ ΜΑΘΖΣΧΝ ΓΖΜΟΣΗΚΟΤ ΚΑΗ ΓΤΜΝΑΗΟΤ. Υρσζοζηόμοσ Μαριλένα*, Υριζηοθόροσ Δλένη* & Λεμονίδης Υαράλαμπος**

ΤΓΚΡΗΖ ΓΗΑΓΗΚΑΗΧΝ ΜΟΝΣΔΛΟΠΟΗΖΖ ΜΑΘΖΣΧΝ ΓΖΜΟΣΗΚΟΤ ΚΑΗ ΓΤΜΝΑΗΟΤ. Υρσζοζηόμοσ Μαριλένα*, Υριζηοθόροσ Δλένη* & Λεμονίδης Υαράλαμπος** Φξπζνζηόκνπ Μ., Φξηζηνθόξνπ Ε., & Λεκνλίδεο Φ., (2008). Σύγθξηζε δηαδηθαζηώλ κνληεινπνίεζεο καζεηώλ δεκνηηθνύ θαη γπκλαζίνπ. Ππακηικά 10 ος Παγκύππιος Σςνεδπίος Μαθημαηικήρ Παιδείαρ και Δπιζηήμηρ, Πάθορ

Διαβάστε περισσότερα

Αξ. πξση.272. ΘΕΜΑ: «Απόςεηο ζρεηηθά κε ηελ ειεθηξνληθή θαηαγξαθή Φπηνπξνζηαηεπηηθώλ

Αξ. πξση.272. ΘΕΜΑ: «Απόςεηο ζρεηηθά κε ηελ ειεθηξνληθή θαηαγξαθή Φπηνπξνζηαηεπηηθώλ ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΟΘΡΑΣΗΑ ΓΔΧΣΔΥΛΗΘΟ ΔΠΗΚΔΙΖΣΖΡΗΟ ΔΙΙΑΓΑ ΠΑΡΑΡΣΖΚΑ ΘΔΛΣΡΗΘΖ ΔΙΙΑΓΟ Γ/ΛΖ ΘΑΦΟΤΡΖ 4, 41222 ΙΑΡΗΑ ΣΖΙ.: 2410 627142, FAX: 2410 627143 E-mail: geotee_l@otenet.gr ΠΙΖΡΟΦΟΡΗΔ: Δπδνθία Παπαθξίβνπ ΔΙΙΖΛΗΘΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΙΡΑΜΑΣΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑ ΙΑ

ΠΕΙΡΑΜΑΣΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑ ΙΑ Εξγαζηεξηαθή άζθεζε 5: Μέηξεζε ηνπ ζπληειεζηή εζσηεξηθήο ηξηβήο (ημώδνπο) πγξνύ κε ηε κέζνδν ηεο πηώζεο κηθξώλ ζθαηξώλ Ηκεξνκελία δηεμαγσγήο: 4/3/005 ΕΙΑΓΩΓΗ: Μηα από ηηο ζεκαληηθόηεξεο ηδηόηεηεο ησλ ξεπζηώλ

Διαβάστε περισσότερα

Δ.Π. Δκπαίδεςζη και Για Βίος Μάθηζη, ΔΠΑ (2007 2013) ΔΠΙΜΟΡΦΩΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΩΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΩΝ ΣΠΔ ΣΗ ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΠΡΑΞΗ

Δ.Π. Δκπαίδεςζη και Για Βίος Μάθηζη, ΔΠΑ (2007 2013) ΔΠΙΜΟΡΦΩΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΩΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΩΝ ΣΠΔ ΣΗ ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Δ.Π. Δκπαίδεςζη και Για Βίος Μάθηζη, ΔΠΑ (2007 2013) ΔΠΙΜΟΡΦΩΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΩΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΩΝ ΣΠΔ ΣΗ ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Ππακηική Άζκηζη Δκπαιδεςομένυν ζηα Πανεπιζηημιακά Κένηπα Δπιμόπθυζηρ

Διαβάστε περισσότερα

«Μεηαπηπρηαθή Δμεηδίθεπζε ζηα Πιεξνθνξηαθά πζηήκαηα»

«Μεηαπηπρηαθή Δμεηδίθεπζε ζηα Πιεξνθνξηαθά πζηήκαηα» ΔΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΣΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΥΟΛΗ ΘΔΣΙΚΧΝ ΔΠΙΣΗΜΧΝ ΚΑΙ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ «Μεηαπηπρηαθή Δμεηδίθεπζε ζηα Πιεξνθνξηαθά πζηήκαηα» ΓΙΠΛΧΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ρεδηαζκόο θαη αλάπηπμε ελόο νινθιεξσκέλνπ Πιεξνθνξηαθνύ πζηήκαηνο

Διαβάστε περισσότερα

Φυσική Προσανατολισμού

Φυσική Προσανατολισμού Φυσική Προσανατολισμού Τράπεζα Θεμάτων Β Λυκείου «Θέμα Β» Τα Διαγωνίσματα έχουν δύο ερωτήματα (πολλαπλής επιλογής με αιτιολόγηση). Σε αρκετά από τα διαγωνίσματα το ένα ερώτημα είναι από τα Κεφάλαια της

Διαβάστε περισσότερα

Σξίπνιε 30-10 - 2014 Αξ. Πξση: 4631/νηθ

Σξίπνιε 30-10 - 2014 Αξ. Πξση: 4631/νηθ EΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΠΔΛΟΠΟΝΝΗΟΤ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟΤ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ & ΤΠΟΓΟΜΧΝ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΣΔΥΝΙΚΧΝ ΔΡΓΧΝ Σαρ. Γηεύζπλζε : Οπιαξρεγνύ ερηώηε 1 Σαρ. Κώδηθαο : 221 00 - Σξίπνιε

Διαβάστε περισσότερα

ΣτΕ (Ολ.) 3976/2009 [Ατομική ρύθμιση με νόμο] Πξόεδξνο: Π. Παλαγησηόπνπινο Δηζεγεηήο: π. Μαξθάηεο, ύκβνπινο

ΣτΕ (Ολ.) 3976/2009 [Ατομική ρύθμιση με νόμο] Πξόεδξνο: Π. Παλαγησηόπνπινο Δηζεγεηήο: π. Μαξθάηεο, ύκβνπινο ΣτΕ (Ολ.) 3976/2009 [Ατομική ρύθμιση με νόμο] Πξόεδξνο: Π. Παλαγησηόπνπινο Δηζεγεηήο: π. Μαξθάηεο, ύκβνπινο Αθόκε δε θαη όηαλ ε εθ ηνπ λόκνπ αηνκηθή ξύζκηζε ελλόκνπ ζρέζεσο ή θαηαζηάζεσο είλαη εμαληιεηηθή

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΑ 1038460/2439/Β0010/15.04.2009

ΚΤΑ 1038460/2439/Β0010/15.04.2009 ΚΤΑ 1038460/2439/Β0010/15.04.2009 Θέκα : «Απεπζείαο παξαρώξεζε, κε αληάιιαγκα, ηνπ δηθαηώκαηνο απιήο ρξήζεο αηγηαινύ, παξαιίαο, όρζεο θαη παξόρζηαο δώλεο κεγάισλ ιηκλώλ θαη πιεύζηκσλ πνηακώλ, ζηνπο Οξγαληζκνύο

Διαβάστε περισσότερα

Παλεπηζηήκην Παηξώλ. Παηδαγσγηθό Σκήκα Γεκνηηθήο Δθπαίδεπζεο. Μεηαπηπρηαθή εξγαζία πνπ ππνβάιιεηαη ζηελ θαηεύζπλζε Μαζεζηαθέο Γπζθνιίεο

Παλεπηζηήκην Παηξώλ. Παηδαγσγηθό Σκήκα Γεκνηηθήο Δθπαίδεπζεο. Μεηαπηπρηαθή εξγαζία πνπ ππνβάιιεηαη ζηελ θαηεύζπλζε Μαζεζηαθέο Γπζθνιίεο 1 Τπέξηηηινο: ΟΡΘΟΓΡΑΦIΑ θαη ΜΑΘΖΗΑΚΔ ΓΤΚΟΛΗΔ Αλάπηπμε νξζνγξαθηθώλ δεμηνηήησλ ζε παηδηά κε θαη ρσξίο καζεζηαθέο δπζθνιίεο Γθαξώλε Παξαζθεπή (Α.Μ: 149) Παλεπηζηήκην Παηξώλ Παηδαγσγηθό Σκήκα Γεκνηηθήο Δθπαίδεπζεο

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Διζαγφγή ζηη Φφηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Διζαγφγή ζηη Φφηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Διζαγφγή ζηη Φφηογραθία Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP 1 ΜΑΘΗΜΑ 2 ον ΦΑΚΟΙ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΚΗ ΜΗΥΑΝΗ ΓΙΑΦΡΑΓΜΑ ΒΑΘΟ ΠΔΓΙΟΤ 2 Ο έλεγτος ηοσ θφηός Η θσηνγξάθηζε, όπσο θαη ε αλζξώπηλε όξαζε, ζηεξίδεηαη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΩ. Κοστολόγηση Σετνικών Έργων

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΩ. Κοστολόγηση Σετνικών Έργων ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΩ ΣΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΗ ΚΑΙ ΓΙΟΙΚΗΗ ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΩΝ MBA TQM - Δσρωπαϊκό Μεταπτστιακό Πρόγραμμα στη Γιοίκηση Δπιτειρήσεων-Ολική Ποιότητα (ΔΜΠ.ΓΔ-ΓΟΠ) Γιπλωματική Δργασία: Κοστολόγηση Σετνικών Έργων

Διαβάστε περισσότερα

Π Α Ν Δ Π Ι Σ Η Μ Ι Ο Π Δ Ι Ρ Α Ι Ω

Π Α Ν Δ Π Ι Σ Η Μ Ι Ο Π Δ Ι Ρ Α Ι Ω Π Α Ν Δ Π Ι Σ Η Μ Ι Ο Π Δ Ι Ρ Α Ι Ω Σ Μ Η Μ Α Σ Α Σ Ι Σ Ι Κ Η Κ Α Ι Α Φ Α Λ Ι Σ Ι Κ Η Δ Π Ι Σ Η Μ Η Μ Δ Σ Α Π Σ Τ Υ Ι Α Κ Ο Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α Π Ο Τ Γ Ω Ν Σ Η Ν Δ Φ Α Ρ Μ Ο Μ Δ Ν Η Σ Α Σ Ι Σ Ι Κ Η ΓΙΔΡΔΤΝΗΗ

Διαβάστε περισσότερα

Π.Δ. 225 ηηρ 13.6/10.7.86. ύζηαζη και λειηοςπγία ηυν Πεπιθεπειακών Σμημάηυν Οικονομικού Επιμεληηηπίος ηηρ Ελλάδορ (Ο.Ε.Ε.).- (Α` 91).

Π.Δ. 225 ηηρ 13.6/10.7.86. ύζηαζη και λειηοςπγία ηυν Πεπιθεπειακών Σμημάηυν Οικονομικού Επιμεληηηπίος ηηρ Ελλάδορ (Ο.Ε.Ε.).- (Α` 91). Π.Δ. 225 ηηρ 13.6/10.7.86. ύζηαζη και λειηοςπγία ηυν Πεπιθεπειακών Σμημάηυν Οικονομικού Επιμεληηηπίος ηηρ Ελλάδορ (Ο.Ε.Ε.).- (Α` 91). Έρνληαο ππόςε: 1. Σηο δηαηάμεηο: α) ηνπ άξζξνπ 7 παξ. 3 ηνπ Ν. 1100/1980

Διαβάστε περισσότερα

Δπεμήγεζε ηνπ θαλνληζκνύ (ΔΚ) αξηζ. 561/2006 γηα ηε ζπλδξνκή ζηελ ελαξκνληζκέλε επηβνιή ηεο εθαξκνγήο ηνπ ζηνπο ειέγρνπο θαζ νδόλ

Δπεμήγεζε ηνπ θαλνληζκνύ (ΔΚ) αξηζ. 561/2006 γηα ηε ζπλδξνκή ζηελ ελαξκνληζκέλε επηβνιή ηεο εθαξκνγήο ηνπ ζηνπο ειέγρνπο θαζ νδόλ Δπεμήγεζε ηνπ θαλνληζκνύ (ΔΚ) αξηζ. 561/2006 γηα ηε ζπλδξνκή ζηελ ελαξκνληζκέλε επηβνιή ηεο εθαξκνγήο ηνπ ζηνπο ειέγρνπο θαζ νδόλ 1 Πεξηερόκελα 1. Αληηθείκελν θαη πεδίν εθαξκνγήο... 5 2. Καλόλεο γηα ηνλ

Διαβάστε περισσότερα

Δημόζια διαβούλευζη ΚΤΕΟ

Δημόζια διαβούλευζη ΚΤΕΟ Αζήλα, 04/08/2010 Δημόζια διαβούλευζη ΚΤΕΟ Δηζήγεζε Κπξίεο θαη Κύξηνη, Με ηελ παξνύζα επηζηνιή θαη ηα ζπλεκκέλα έγγξαθα ζα ελεκεξσζείηε κε ηα ζρόιηα, ηηο δηαπηζηώζεηο θαη ηηο πξνηάζεηο ηνπ πλδέζκνπ καο

Διαβάστε περισσότερα

1.4. Απνινγηζηηθή Απνδεκίσζε

1.4. Απνινγηζηηθή Απνδεκίσζε ΤΜΠΛΗΡΩΜΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΨΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΤΓΕΙΑ Premium Health (A 6000)(κωδ.30207) ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ Κσδηθόο Δηδηθώλ Όξσλ: 30207 / 02.2009 / I.3. / Ind. L. / E.O. Ζ Δηαηξία θαιύπηεη ηνλ θπξίσο Αζθαιηζκέλν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟ ΚΑΙ ΠΡΟΔΣΟΙΜΑΙΑ ΔΡΓΟΤ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΟ ΥΔΓΙΑΜΟ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΣΔΡΔΩΝ ΑΠΟΒΛΗΣΩΝ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟ ΚΑΙ ΠΡΟΔΣΟΙΜΑΙΑ ΔΡΓΟΤ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΟ ΥΔΓΙΑΜΟ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΣΔΡΔΩΝ ΑΠΟΒΛΗΣΩΝ ΣΑΓΙΟ Ι: Φάζη 1: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟ ΚΑΙ ΠΡΟΔΣΟΙΜΑΙΑ ΔΡΓΟΤ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΟ ΥΔΓΙΑΜΟ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΣΔΡΔΩΝ ΑΠΟΒΛΗΣΩΝ Ανάθεζη εκπόνηζηρ ηος Πεπιθεπειακού σεδίος Γιασείπιζηρ ηεπεών Αποβλήηυν (ΠΔΓΑ) ζε Μελεηηηέρ / Γπαθεία

Διαβάστε περισσότερα

«ΟΙ ΑΠΟΦΔΙ ΣΧΝ ΠΟΤΓΑΣΧΝ ΣΗ Α..ΠΑΙ.Σ.Δ. Δ ΥΔΗ ΜΔ ΣΗΝ ΥΡΗΗ ΣΧΝ ΒΙΧΜΑΣΙΚΧΝ ΣΔΥΝΙΚΧΝ ΣΗΝ ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ ΣΧΝ ΜΑΘΗΜΑΣΧΝ ΣΟΤ ΣΟ ΔΡΓΑΣΗΡΙΟ ΦΤΙΚΗ»

«ΟΙ ΑΠΟΦΔΙ ΣΧΝ ΠΟΤΓΑΣΧΝ ΣΗ Α..ΠΑΙ.Σ.Δ. Δ ΥΔΗ ΜΔ ΣΗΝ ΥΡΗΗ ΣΧΝ ΒΙΧΜΑΣΙΚΧΝ ΣΔΥΝΙΚΧΝ ΣΗΝ ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ ΣΧΝ ΜΑΘΗΜΑΣΧΝ ΣΟΤ ΣΟ ΔΡΓΑΣΗΡΙΟ ΦΤΙΚΗ» «ΟΙ ΑΠΟΦΔΙ ΣΧΝ ΠΟΤΓΑΣΧΝ ΣΗ Α..ΠΑΙ.Σ.Δ. Δ ΥΔΗ ΜΔ ΣΗΝ ΥΡΗΗ ΣΧΝ ΒΙΧΜΑΣΙΚΧΝ ΣΔΥΝΙΚΧΝ ΣΗΝ ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ ΣΧΝ ΜΑΘΗΜΑΣΧΝ ΣΟΤ ΣΟ ΔΡΓΑΣΗΡΙΟ ΦΤΙΚΗ» Απμακόλαρ ηέθανορ Δ.Τ.Π (Δηδηθό Τερληθό Πξνζσπηθό) (M.Sc) Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Δ.

Διαβάστε περισσότερα

Τν ζηεξεόηππν ηνπ κε αληηιεπηνύ θόζκνπ

Τν ζηεξεόηππν ηνπ κε αληηιεπηνύ θόζκνπ Τν ζηεξεόηππν ηνπ κε αληηιεπηνύ θόζκνπ Λόγσ ηεο ζπνπδαηόηεηαο ηεο όξαζεο κεηαμύ ησλ αηζζήζεσλ, έρνπκε επεθηείλεη κεηαθνξηθά ηελ έλλνηα ηνπ «βιέπσ» θαη ζηηο λνεηηθέο παξαζηάζεηο πνπ ζρεκαηίδνπκε. Σηηο ζπδεηήζεηο

Διαβάστε περισσότερα

Απόθαζε Αξηζκ. Β-58841/5546/2010. Αλαπξνζαξκνγή ηωλ θνκίζηξωλ ηωλ αζηηθώλ θαη ππεξαζηηθώλ ΚΣΔΛ θαη ΚΣΔΛ A.Δ. ηεο ρώξαο. Ο ΤΠΟΤΡΓΟ

Απόθαζε Αξηζκ. Β-58841/5546/2010. Αλαπξνζαξκνγή ηωλ θνκίζηξωλ ηωλ αζηηθώλ θαη ππεξαζηηθώλ ΚΣΔΛ θαη ΚΣΔΛ A.Δ. ηεο ρώξαο. Ο ΤΠΟΤΡΓΟ Απόθαζε Αξηζκ. Β-58841/5546/2010 Αλαπξνζαξκνγή ηωλ θνκίζηξωλ ηωλ αζηηθώλ θαη ππεξαζηηθώλ ΚΣΔΛ θαη ΚΣΔΛ A.Δ. ηεο ρώξαο. Έρνληαο ππόςε 1) ηηο δηαηάμεηο: Ο ΤΠΟΤΡΓΟ ΜΔΣΑΦΟΡΩΝ ΚΑΗ ΔΠΗΚΟΗΝΩΝΗΏΝ α) Σσλ άξζξσλ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΓΗΟ ΚΑΝΟΝΗΜΟΤ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ ΚΟΗΝΟΥΡΖΣΩΝ ΥΩΡΩΝ ΓΖΜΟΤ ΒΟΛΒΖ

ΥΔΓΗΟ ΚΑΝΟΝΗΜΟΤ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ ΚΟΗΝΟΥΡΖΣΩΝ ΥΩΡΩΝ ΓΖΜΟΤ ΒΟΛΒΖ ΥΔΓΗΟ ΚΑΝΟΝΗΜΟΤ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ ΚΟΗΝΟΥΡΖΣΩΝ ΥΩΡΩΝ ΓΖΜΟΤ ΒΟΛΒΖ Μάηνο 2012 ΥΔΓΗΟ ΚΑΝΟΝΗΜΟΤ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ ΚΟΗΝΟΥΡΖΣΩΝ ΥΩΡΩΝ ΓΖΜΟΤ ΒΟΛΒΖ Άξζξν 1 ν Αληηθείκελν ηνπ θαλνληζκνύ Ο παξψλ θαλνληζκφο έρεη σο αληηθείκελν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟΔΟΦΑΙΡΙΚΗ ΟΜΟΠΟΝΔΙΑ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΑΓΩΝΩΝ ΠΡΩΣΑΘΛΗΜΑΣΟ Γ ΕΘΝΙΚΗ ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ ΠΕΡΙΟΔΟΤ 2015-2016

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟΔΟΦΑΙΡΙΚΗ ΟΜΟΠΟΝΔΙΑ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΑΓΩΝΩΝ ΠΡΩΣΑΘΛΗΜΑΣΟ Γ ΕΘΝΙΚΗ ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ ΠΕΡΙΟΔΟΤ 2015-2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟΔΟΦΑΙΡΙΚΗ ΟΜΟΠΟΝΔΙΑ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΑΓΩΝΩΝ ΠΡΩΣΑΘΛΗΜΑΣΟ Γ ΕΘΝΙΚΗ ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ ΠΕΡΙΟΔΟΤ 2015-2016 Η Ειιεληθή Πνδνζθαηξηθή Οκνζπνλδία αθνύ έιαβε ππόςε : α. Σν Καηαζηαηηθό ηεο. β. Σνπο Καλνληζκνύο ηεο γ.

Διαβάστε περισσότερα

«ΜΔΛΔΣΖ.Υ.Ο.Ο.Α.Π. ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΔΝΟΣΖΣΑ ΜΑΚΡΗΝΗΣΑ»

«ΜΔΛΔΣΖ.Υ.Ο.Ο.Α.Π. ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΔΝΟΣΖΣΑ ΜΑΚΡΗΝΗΣΑ» (ΑΝΑΛΤΖ ΓΗΑΓΝΩΖ ΠΡΟΟΠΣΗΚΔ) ΠΗΝΑΚΑ ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΩΝ ΔΗΑΓΧΓΖ... 3 1. Γεληθά... 3 1.1 ηφρνη θαη πεξηερφκελν ηνπ.υ.ο.ο.α.π.... 3 1.2 Ηζηνξηθφ ηεο κειέηεο... 3 1.3 Πξνδηαγξαθέο θαη δηαδηθαζία ζχληαμεο ηεο κειέηεο...

Διαβάστε περισσότερα

Φυσική Α Γενικού Λυκείου

Φυσική Α Γενικού Λυκείου Φυσική Α Γενικού Λυκείου Λύσεις στα θέματα της Τράπεζας Θεμάτων Συγγραφή λύσεων: Αντώνης Σαρηγιάννης ΘΕΜΑΤΑ (3761-5050) Χρησιμοποιείτε τους σελιδοδείκτες (bookmarks) στο αριστερό μέρος της οθόνης για την

Διαβάστε περισσότερα