ΜΗΣΡΩΑ ΔΩΣΔΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΞΩΣΔΡΙΚΩΝ ΜΔΛΩΝ (ύμφωνα με το ΦΔΚ 2619/ ) ΜΔΛΗ ΓΔΠ ΣΟΤ ΣΜΗΜΑΣΟ ΚΑΙ ΣΟΤ ΔΚΠΑ (Καθηγητές και Αναπληρωτές)

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΜΗΣΡΩΑ ΔΩΣΔΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΞΩΣΔΡΙΚΩΝ ΜΔΛΩΝ (ύμφωνα με το ΦΔΚ 2619/ ) ΜΔΛΗ ΓΔΠ ΣΟΤ ΣΜΗΜΑΣΟ ΚΑΙ ΣΟΤ ΔΚΠΑ (Καθηγητές και Αναπληρωτές)"

Transcript

1 ΠΝΔΠΙΣΜΙΟ ΘΝ ΥΟΛ ΘΔΣΙ ΔΠΙΣΜ ΣΜΜ ΥΜΔΙ ΜΣΡΩ ΔΩΣΔΡΙ ΚΙ ΔΞΩΣΔΡΙ ΜΔΛ (ύμφωνα με το ΦΔΚ 2619/ ) ΓΝΩΣΙΚΟ ΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ : ΦΤΙΚΟΥΜΔΙ-ΘΔΩΡΣΙΚ ΤΠΟΛΟΓΙΣΙΚ ΥΜΔΙ ΜΔΛ ΓΔΠ ΣΟΤ ΣΜΜΣΟ ΚΙ ΣΟΤ ΔΚΠ (Καθηγητές και ναπληρωτές) ΔΠΤΜΟ ΟΝΟΜ Κωδ. ΠΔΛΛ ΥΟΛ /ΣΜΜ ΜΙΟ ΙΝ 9819 ΘΔ/ ΥΜΔΙ ΚΟΤΣΔΛΟ ΝΓΡΔ 1029 ΘΔ/ ΥΜΔΙ ΒΘΜΙΓ ΓΝΩΣΙΚΟ ΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ /ΦΔΚ ΚΘΓΣ ΦΤΙΚΟΥΜΔΙ - ΤΓΡ ΚΣΣ/ 248/ , Σ. ΝΠΓΓ ΝΠΛΡΩΣ ΚΘΓΣ ΦΤΙΚΟΥΜΔΙ- ΣΣΙΣΙΚ ΜΥΝΙΚ/245/ , Σ. ΝΠΓΓ uoa./personel/l aboratories/physic alchem/pdf/sami os.pdf uoa./personel/l aboratories/physic alchem/pdf/kouts elos.pdf ΔΙΓΙΚΟΣ Σ -Μοριακές Προζομοιώζεις ς Μητανικής (Θεωρ/κή Κινηηική Θεωρία Μοριακές προζομοιώζεις (Θεωρ/κή ~akoutsel/ ΜΔΛ ΓΔΠ ΜΔΓΠ ΔΠΤΜΟ ΟΝΟΜ Κωδ. ΠΔΛΛ ΙΓΡΤΜ/ ΥΟΛ/ ΒΘΜΙΓ ΓΝΩΣΙΚΟ ΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ/ ΔΙΓΙΚΟΣΣ

2 ΣΜΜ ΘΔΟΓΩΡΟΤ ΘΔΟΓΩΡΟ 5174 ΔΜΠ/ΥΜΙ ΜΥΝΙΚ ΙΓΛ ΜΙΥΛ ΠΘ/ΥΜΔ Ι ΚΡΦΙΛΟ- ΓΛΟΤ ΚΡΣΟ ΠΝΓΙΩΣΟΤ ΠΝΣΔΛΔ Μ ΣΝ ΣΝ ΠΘ/ΥΜΔ Ι ΠΘ/ΥΜΙ ΜΥΝΙΚ 3935 ΠΘ/ΥΜΙ ΜΥΝΙΚ ΜΡΟΤΛ ΓΔΩΡΓΙΟ ΠΠ/ΥΜΔΙ ΒΛΥΟ ΣΝ 4121 ΠΙ/ΥΜΔΙ ΜΔΛΙ ΒΙΛΔΙΟ ΠΙ/ΥΜΔΙ ΦΡΝΣΟ ΣΤΡΟ 6812 ΠΚ/ΥΜΔΙ ΦΡΟΤΓΚ ΓΙΩΡΓΟ 7089 ΠΚ/ΥΜΔΙ ΚΘΓΣ ΚΘΓΣ ΝΠΛΡΩΣ ΚΘΓΣ ΝΠΛΡΩΣ ΚΘΓΣ ΚΘΓΣ ΚΘΓΣ ΝΠΛΡΩΣ ΚΘΓΣ ΝΠΛΡΩΣ ΚΘΓΣ ΚΘΓΣ ΚΘΓΣ ΦΔΚ ΔΠΙΣΜ ΚΙ ΣΔΥΝΙΚ Σ ΤΛΙ/17/ η.ν.π.γ.γ. ΔΦΡΜΟΜΔΝ ΚΒΝΣΙΚ ΥΜΔΙ/469/ ηγ ΚΒΝΣΙΚ ΥΜΔΙ/52/ ηνπγγ ΦΤΙΚΟΥΜΔΙ ΠΟΛΤΜΔΡ, ΚΟΛΛΟΔΙΓ ΚΙ ΓΙΛΤΜΣ/ 839/ ΣΓ ΦΤΙΚΟΥΜΔΙ- ΥΜΙΚ ΘΔΡΜΟΓΤΝΜΙΚ/ 159/ ηνπγγ ΦΤΙΚΟΥΜΔΙ (ΘΔΩΡΣΙΚ ΥΜΔΙ ΚΙ ΔΦΡΜΟΓΔ Σ ΤΠΟΛΟΓΙΣ Σ ΥΜΔΙ)/ 112/ η.ν.π.γ.γ. ΦΤΙΚΟΥΜΔΙ/ 789/ η. Γ ΦΤΙΚΟΥΜΔΙ/ 659/ η. Γ ΘΔΩΡΣΙΚ ΥΜΔΙ/ 30/ η. ΝΠΓΓ ΤΠΟΛΟΓΙΣΙΚ ΥΜΔΙ/ 655/ , η. Γ a. h. th. uth. h. y.uoc. ng.ntua./the_peo ple/th.theodorou auth./index.php? st=52 auth./index.php? st=69 auth./el/personn el/dep/93?dep=kar at auth./el/personn el/dep/93?dep=pan ay m.chem.upatras. /index.php/en/mar oulis-george uoi./?q=el/node/ 93 uoi./?q=el/node/ 94 istry.uoc./uocch em/index.php?opti on=com_content& task=view&id=20 3&Itemid=295 istry.uoc./uocch em/index.php?opti Μητανική-Μοριακές προζομοιώζεις (Θεωρ/κή Τπολογ. ΘΔΩΡΣΙΚ. ΤΠΟΛΟΓΙΣΙΚ ΥΜΔΙ ΘΔΩΡΣΙΚ. ΤΠΟΛΟΓΙΣΙΚ ΥΜΔΙ Φσζικοτημεία Πολσμερών και Μοριακές Προζομοιώζεις Πειραμαηική και θεωρηηική Φσζικοτημεία και σπολογιζηική τημεια Μητανική Πολσμερών Θεωρ/κή -Κβανηική

3 ΚΟΜ ΜΡΙΟ ΠΙ/ΥΜΔΙ ΜΤΛ- ΚΟΜ ΓΝ 1487 ΠΙ/ΥΜΔΙ ΚΘΓΣ ΚΘΓΣΡΙ ΦΤΙΚΟΥΜΔΙ ΜΚΡΟΜΟΡΙ ΤΣΜΣ/ 53/ η.νπγγ ΘΔΩΡΣΙΚ ΥΜΔΙ/ 116/ η.νπγγ r on=com_content& task=view&id=20 3&Itemid=295 uoi./node/52 uoi./?q=el/node/ 59 Φσζικοτημεία- Μητανική Φσζικοτημεία- Κβανηικοί Τπολογιζμοί ΔΡΔΤΝΣΔ ΜΔΓΠ ΔΠΤΜΟ ΟΝΟΜ Κωδ. ΠΔΛΛ ΙΓΡΤΜ ΒΘΜΙΓ ΓΝΩΣΙΚΟ ΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ ΜΔΡΚΟΤΡ ΘΔΟΓΩΡΟ ΔΙΔ ΦΤΙΚΟΥΜΔΙ nhrf/institutes/tpci/ research_personne l-.html ΠΔΣΛΚ ΙΝ ΔΙΔ ΦΤΙΚΟΥΜΔΙ nhrf/institutes/tpci/ research_personne l-.html ΠΠΓΟΠΟΤ- ΜΣΘΙΟ ΔΙΔ ΤΠΟΛΟΓΙΣΙΚ ΛΟ ΥΜΔΙ nhrf/institutes/ibm cb/index_ibmcb_researc ΠΡΟΒΣ ΣΔΡΩ ΓΜΟΚΡΙΣ Ο ΦΤΙΚΟΥΜΔΙ emokritos. h_personnel.html mokritos./index. php?option=com_ content&view=arti cle&id=71&itemi d=71%e2%8c%a 9%3Den&lang=el ΔΙΓΙΚΟΣΣ ΣΟΜΙΚ ΚΙ ΜΟΡΙΚ ΦΤΙΚ/ ΘΔΩΡ/Κ- ΤΠΟΛΟΓΙΣΙΚ ΥΜΔΙ ΘΔΩΡ/Κ ΣΣΙΣΙΚ ΜΥΝΙΚ ΚΙ Μ ΓΡΜΜΙΚ ΓΤΝΜΙΚ ΜΔΛ ΛΛΟΓΠ (Καθηγητές & ναπληρωτές Καθηγητές) ΔΠΤΜΟ ΟΝΟΜ Κωδ. ΙΓΡΤΜ ΒΘΜΙΓ ΓΝΩΣΙΚΟ ΔΙΓΙΚΟΣΣ

4 ΠΔΛΛ ΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ ΔΡΔΤΝΣΔ ΛΛΟΓΠ ΔΠΤΜΟ ΟΝΟΜ Κωδ. ΠΔΛΛ ΒΘΜΙΓ XANTHEAS SOTIRIOS Pacific Noerthwest National Laboratory ΙΓΡΤΜ ΒΘΜΙΓ ΓΝΩΣΙΚΟ ΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ A COMPUTATIONAL CHEMISTRY ni.gov ov/science/staff/st aff_info.asp?staff_ num=5610 ΔΙΓΙΚΟΣΣ Theoretical (Quantum) Computational Chemistry

5

ΜΗΣΡΩΑ ΔΩΣΔΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΞΩΣΔΡΙΚΩΝ ΜΔΛΩΝ (ύμφωνα με το ΦΔΚ 2619/ ) ΜΔΛΗ ΓΔΠ ΣΟΤ ΣΜΗΜΑΣΟ ΚΑΙ ΣΟΤ ΔΚΠΑ (Καθηγητές και Αναπληρωτές)

ΜΗΣΡΩΑ ΔΩΣΔΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΞΩΣΔΡΙΚΩΝ ΜΔΛΩΝ (ύμφωνα με το ΦΔΚ 2619/ ) ΜΔΛΗ ΓΔΠ ΣΟΤ ΣΜΗΜΑΣΟ ΚΑΙ ΣΟΤ ΔΚΠΑ (Καθηγητές και Αναπληρωτές) ΠΝΔΠΙΣΗΜΙ ΘΗΝΩΝ ΥΛΗ ΘΔΣΙΚΩΝ ΔΠΙΣΗΜΩΝ ΣΜΗΜ ΥΗΜΔΙ ΜΗΣΡΩ ΔΩΣΔΡΙΚΩΝ ΚΙ ΔΞΩΣΔΡΙΚΩΝ ΜΔΛΩΝ (ύμφωνα με το ΦΔΚ 2619/16-10-2013) ΓΝΧΣΗΚ ΝΣΗΚΔΗΜΔΝ : ΦΤΙΚΥΗΜΔΙ ΜΔΛΗ ΓΔΠ ΣΤ ΣΜΗΜΣ ΚΙ ΣΤ ΔΚΠ (Καθηγητές και ναπληρωτές)

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΣΡΩΑ ΔΩΣΔΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΞΩΣΔΡΙΚΩΝ ΜΔΛΩΝ (ύμφωνα με το ΦΔΚ 2619/ ) ΜΔΛΗ ΓΔΠ ΣΟΤ ΣΜΗΜΑΣΟ ΚΑΙ ΣΟΤ ΔΚΠΑ (Καθηγητές και Αναπληρωτές)

ΜΗΣΡΩΑ ΔΩΣΔΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΞΩΣΔΡΙΚΩΝ ΜΔΛΩΝ (ύμφωνα με το ΦΔΚ 2619/ ) ΜΔΛΗ ΓΔΠ ΣΟΤ ΣΜΗΜΑΣΟ ΚΑΙ ΣΟΤ ΔΚΠΑ (Καθηγητές και Αναπληρωτές) ΠΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΘΗΝΩΝ ΥΟΛΗ ΘΔΣΙΚΩΝ ΔΠΙΣΗΜΩΝ ΣΜΗΜ ΥΗΜΔΙ ΜΗΣΡΩ ΔΩΣΔΡΙΚΩΝ ΚΙ ΔΞΩΣΔΡΙΚΩΝ ΜΔΛΩΝ (ύμφωνα με το ΦΔΚ 2619/16-10-2013) ΓΝΧΣΗΚΟ ΝΣΗΚΔΗΜΔΝΟ : ΦΤΙΚΟΥΗΜΔΙ - ΠΔΙΡΜΣΙΚΗ ΦΤΙΚΟΥΗΜΔΙ ΜΔΛΗ ΓΔΠ ΣΟΤ ΣΜΗΜΣΟ ΚΙ ΣΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΒΓΟΜΑΓΗΑΗΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΖΜΑΣΩΝ ΣΔΙ ΛΑΡΙΑ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΣΡΙΚΑΛΩΝ ΣΜΗΜΑ ΠΟΛΙΣΙΚΩΝ ΓΟΜΙΚΩΝ ΔΡΓΩΝ ΥΔΙΜΔΡΙΝΟ ΔΞΑΜΗΝΟ ΔΞΑΜΖΝΟ Α

ΔΒΓΟΜΑΓΗΑΗΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΖΜΑΣΩΝ ΣΔΙ ΛΑΡΙΑ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΣΡΙΚΑΛΩΝ ΣΜΗΜΑ ΠΟΛΙΣΙΚΩΝ ΓΟΜΙΚΩΝ ΔΡΓΩΝ ΥΔΙΜΔΡΙΝΟ ΔΞΑΜΗΝΟ ΔΞΑΜΖΝΟ Α ΒΓΜΓ ΡΓΡΜΜ ΜΜΣ ΣΙ ΛΡΙ ΡΡΣΜ ΣΡΙΚΛ ΣΜΜ ΛΙΣΙΚ ΓΜΙΚ ΡΓ ΥΙΜΡΙ Ξ 2011-2012 Ξ 8-9 9-10 ΣΥΙΚ ΓΩΛΓΙ ΣΥΙΚ ΓΩΛΓΙ ΓΓΚ ΚΣ Ρ ΚΣ Ρ ΦΙΚ ΦΙΚ ΓΓ Κ Κ Ρ Κ Ρ ΜΜ ΜΜ ΣΙΚ Ι (/ΛΙ Κ) ΜΜ ΣΙΚ Ι (/ΛΙ Κ) / ΓΓ Κ ΚΣ ΚΩ Σ ΚΣ ΚΩ Σ ΜΜ ΡΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ ΜΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΕ ΜΟΡΙΑ, ΥΛΙΚΑ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ ΜΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΕ ΜΟΡΙΑ, ΥΛΙΚΑ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ ΜΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΕ ΜΟΡΙΑ, ΥΛΙΚΑ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Ι ΑΣΚΟΝΤΕΣ: Μαρία Κανακίδου, Σταύρος Φαράντος, Γιώργος Φρουδάκης 1 / 37 ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΡΩΤΗ Σύγχρονη Υπολογιστική Χηµεία: Επισκόπηση Μοριακές Θεωρίες

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ ΜΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΕ ΜΟΡΙΑ, ΥΛΙΚΑ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ. Ι ΑΣΚΟΝΤΕΣ: Μαρία Κανακίδου, Σταύρος Φαράντος, Γιώργος Φρουδάκης

ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ ΜΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΕ ΜΟΡΙΑ, ΥΛΙΚΑ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ. Ι ΑΣΚΟΝΤΕΣ: Μαρία Κανακίδου, Σταύρος Φαράντος, Γιώργος Φρουδάκης ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ ΜΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΕ ΜΟΡΙΑ, ΥΛΙΚΑ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Ι ΑΣΚΟΝΤΕΣ: Μαρία Κανακίδου, Σταύρος Φαράντος, Γιώργος Φρουδάκης 1 / 38 ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΡΩΤΗ Σύγχρονη Υπολογιστική Χηµεία: Επισκόπηση Μοριακές Θεωρίες

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΟΙ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΙ ΠΡΟΜΗΘΔΙΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ Γ.Δ.Τ.Α. ( Δ..Η.ΓΗ.. )

ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΟΙ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΙ ΠΡΟΜΗΘΔΙΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ Γ.Δ.Τ.Α. ( Δ..Η.ΓΗ.. ) ΣΔΥΝΙΚΗ ΔΠΙΣΡΟΠΗ ΔΝΩΗ ΓΗΜΟΣΙΚΩΝ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΩΝ ΤΓΡΔΤΗ ΑΠΟΥΔΣΔΤΗ Δ.Γ.Δ.Τ.Α. ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΟΙ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΙ ΠΡΟΜΗΘΔΙΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ Γ.Δ.Τ.Α. ( Δ..Η.ΓΗ.. ) ΠΤΡΟΤ ΣΤΛΙΑΝΟ ΓΙΔΤΘΤΝΣΗ ΣΔΥΝΙΚΗ ΤΠΗΡΔΙΑ Γ.Δ.Τ.Α. ΔΡΡΩΝ ΥΑΛΚΙΓΑ,

Διαβάστε περισσότερα

Computational study of the structure, UV-vis absorption spectra and conductivity of biphenylene-based polymers and their boron nitride analogues

Computational study of the structure, UV-vis absorption spectra and conductivity of biphenylene-based polymers and their boron nitride analogues Electronic Supplementary Material (ESI) for RSC Advances. This journal is The Royal Society of Chemistry 2016 Computational study of the structure, UV-vis absorption spectra and conductivity of biphenylene-based

Διαβάστε περισσότερα

Θ έ λ ω ξ ε κ ι ν ώ ν τ α ς ν α σ α ς μ ε τ α φ έ ρ ω α υ τ ό π ο υ μ ο υ ε ί π ε π ρ ι ν α π ό μ ε ρ ι κ ά χ ρ ό ν ι α ο Μ ι χ ά λ η ς

Θ έ λ ω ξ ε κ ι ν ώ ν τ α ς ν α σ α ς μ ε τ α φ έ ρ ω α υ τ ό π ο υ μ ο υ ε ί π ε π ρ ι ν α π ό μ ε ρ ι κ ά χ ρ ό ν ι α ο Μ ι χ ά λ η ς 9. 3. 2 0 1 6 A t h e n a e u m I n t e r C o Ο μ ι λ ί α κ υ ρ ί ο υ Τ ά σ ο υ Τ ζ ή κ α, Π ρ ο έ δ ρ ο υ Δ Σ Σ Ε Π Ε σ τ ο ε π ί σ η μ η δ ε ί π ν ο τ ο υ d i g i t a l e c o n o m y f o r u m 2 0 1

Διαβάστε περισσότερα

ηε ζπλεδξέαζε πξνζάιζε θαη παξϋζηε σο ΓξακκαηΫαο ηεο Γηνηθνύζαο Δπηηξνπάο ε θα. Βαζηιηθά Υνύλνπ, ππϊιιεινο ΠΔ Γηνηθεηηθνύ-Οηθνλνκηθνύ.

ηε ζπλεδξέαζε πξνζάιζε θαη παξϋζηε σο ΓξακκαηΫαο ηεο Γηνηθνύζαο Δπηηξνπάο ε θα. Βαζηιηθά Υνύλνπ, ππϊιιεινο ΠΔ Γηνηθεηηθνύ-Οηθνλνκηθνύ. ΑΠΟΦΑΗ ΓΙΟΙΚΟΤΑ ΔΠΙΣΡΟΠΗ ΣΟΤ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟΤ ΠΔΛΟΠΟΝΝΗΟΤ ΜΔ ΑΡΙΘΜΟ 198/23-2-2009 ηελ Αζάλα ζάκεξα ηελ 23-2-2009, εκϋξα ΓεπηΫξα θαη ώξα 10:30 ύζηεξα από πξόζθιεζε ηνπ ΠξνΫδξνπ ηεο Γηνηθνύζαο Δπηηξνπάο ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ ΜΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΕ ΜΟΡΙΑ, ΥΛΙΚΑ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ ΜΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΕ ΜΟΡΙΑ, ΥΛΙΚΑ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ ΜΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΕ ΜΟΡΙΑ, ΥΛΙΚΑ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Ι ΑΣΚΟΝΤΕΣ: Μαρία Κανακίδου, Σταύρος Φαράντος, Γιώργος Φρουδάκης ΣΚΟΠΟΣ Ι Σκοπός του µαθήµατος είναι να εισαγάγει τον ϕοιτητή στην Υπολογιστική

Διαβάστε περισσότερα

Τειηθή εμέηαζε 50%, Δξγαζηήξην 50%

Τειηθή εμέηαζε 50%, Δξγαζηήξην 50% EE-1011 - ΦΤΙΚΗ ΒΑΙΚΔ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ Τκήκα ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΗ Τίηινο Μαζήκαηνο ΦΥΣΙΚΗ Κωδηθόο Μαζήκαηνο ΔΔ-1011 Θεωξία / Δξγαζηήξην Θεωξία + Δξγαζηήξην Δμάκελν Γηδαζθαιίαο Α Πηζηωηηθέο κνλάδεο 6 Ώξεο Γηδαζθαιίαο

Διαβάστε περισσότερα

Μηηπώο Δζωηεπικών Μελών ζηο γνωζηικό ανηικείμενο: «ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ»

Μηηπώο Δζωηεπικών Μελών ζηο γνωζηικό ανηικείμενο: «ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ» Μηηπώο Δζωηεπικών Μελών ζηο γνωζηικό ανηικείμενο: «ΠΑΘΟΛΟΓ» Α/Α ΟΝΟΜΑΣΔΠΩΝΤ ΜΟ ΓΔΠ 1 ΜΑΤΡΟΓΝΝΗ ΧΡΗΣΟ 2 ΑΧΕΙΜΑΣΟ ΑΠΟΣΟΛΟ ΚΩΓ. ΊΓΡΤΜΑ ΑΠΔΛΛΑ 3818 ΕΚΠΑ ΝΟΗΛΕΤΣΙΚΗ 1847 ΕΚΠΑ ΒΑΘΜΙΓΑ ΓΝΩΣΙΚΟ ΦΔΚ ΓΙΟΡΙΜΟΤ 359/13-5-2009,

Διαβάστε περισσότερα

Μ Δ Δ Κ Α Ι Τ Φ Η Λ Δ Α Κ Ο Ο Μ Δ Σ Ρ Ι Κ Δ Τ Υ Ν Ο Σ Η Σ Δ Γ Ι Γ Α Κ Σ Ο Ρ Ι Κ Η Γ Ι Α Σ Ρ Ι Β Η ΣΟΤ Π Τ Ρ Ο Π Ο Τ Λ Ο Τ Κ Χ Ν Σ Α Ν Σ Ι Ν Ο Τ

Μ Δ Δ Κ Α Ι Τ Φ Η Λ Δ Α Κ Ο Ο Μ Δ Σ Ρ Ι Κ Δ Τ Υ Ν Ο Σ Η Σ Δ Γ Ι Γ Α Κ Σ Ο Ρ Ι Κ Η Γ Ι Α Σ Ρ Ι Β Η ΣΟΤ Π Τ Ρ Ο Π Ο Τ Λ Ο Τ Κ Χ Ν Σ Α Ν Σ Ι Ν Ο Τ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΧΝ ΥΟΛΗ ΔΠΙΣΗΜΧΝ ΤΓΔΙΑ Σ Μ ΗΜΑ ΙΑΣΡΙΚΗ Χ Σ ΟΡΙΝΟΛΑΡΤΓΓΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ Γ Ι Δ Τ Θ Τ Ν Σ Η : Κ Α Θ Η Γ Η Σ Η Π. Γ. Γ Κ Ο Τ Μ Α Δ Π Ι Γ Ρ Α Η Σ Η Υ Ρ Η Η Α Ν Σ Ι Β Ι Ο Σ Ι Κ Χ Ν Σ Ι Μ Δ Δ Κ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ ΕΘΝΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΕΡΕΥΝΩΝ. Ημερίδα: Θεωρητική φυσικοχημεία / θεωρητική επιστήμη υλικών

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ ΕΘΝΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΕΡΕΥΝΩΝ. Ημερίδα: Θεωρητική φυσικοχημεία / θεωρητική επιστήμη υλικών ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ ΕΘΝΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΕΡΕΥΝΩΝ Ημερίδα: Θεωρητική φυσικοχημεία / θεωρητική επιστήμη υλικών Πέμπτη 28 Ιουνίου 2018, Αμφιθέατρο ΕΙΕ ΛΕΩΦ. ΒΑΣ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 48, ΑΘΗΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

!! # % & % % () % +,# % ) ) %.) /01/.) ) 2 3 % 4 % 5# 6 3 3

!! # % & % % () % +,# % ) ) %.) /01/.) ) 2 3 % 4 % 5# 6 3 3 !! # % & % % () % +,# % ) ) %.) /01/.) ) 2 3 % 4 % 5# 6 3 3 %,.7 6 8 74 %. ) ) % 4 4.8 % 7. () 9 %. 3 :. % 4 6 ; ) ; %.% 8 < % )#= %.) #!! )#= > #.% < + 4. # 4. 7?5 %9 3 3 %.7 4 # 3 % 4 % 5# =6 3 3 < ;

Διαβάστε περισσότερα

Μηηπώο Δζωηεπικών Μελών ζηο γνωζηικό ανηικείμενο: «ΑΝΑΣΟΜΙΑ».

Μηηπώο Δζωηεπικών Μελών ζηο γνωζηικό ανηικείμενο: «ΑΝΑΣΟΜΙΑ». Μηηπώο Δζωηεπικών Μελών ζηο γνωζηικό ανηικείμενο:. Α/Α ΟΝΟΜΑΣΔΠΩΝΤΜΟ ΓΔΠ ΚΩΓ. 1 ΚΑΝΔΑΛΑΚΗ ΠΑΝΑΓΙΩΣΗ ΊΓΡΤΜΑ ΣΜΗΜΑ 16185 ΕΚΠΑ ΒΑΘΜΙΓΑ ΓΝΩΣΙΚΟ ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝ Ο ΦΔΚ ΓΙΟΡΙΜΟΤ 231/11-4-07, Σ.Γ' ΗΛ.ΣΑΥΤΓΡ ΟΜΔΙΟ skantakis@y

Διαβάστε περισσότερα

Αρχές Κβαντικής Χημείας και Φασματοσκοπίας

Αρχές Κβαντικής Χημείας και Φασματοσκοπίας ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Αρχές Κβαντικής Χημείας και Φασματοσκοπίας Ενότητα # (4): Συμμετρία, Πολικότητα και Οπτική Ενεργότητα των μορίων Σιγάλας Μιχάλης Άδειες

Διαβάστε περισσότερα

Ἔκτασις. οι τα α α Δ. α α α α Δ. ου ου ου ου ου ου ου ου ου ου ου ου ου. υ υ υ υ υ υ υ υ υ υ µυ υ στι ι ι Μ. ι ι ει ει κο ο νι ι ι ι ι ι ι

Ἔκτασις. οι τα α α Δ. α α α α Δ. ου ου ου ου ου ου ου ου ου ου ου ου ου. υ υ υ υ υ υ υ υ υ υ µυ υ στι ι ι Μ. ι ι ει ει κο ο νι ι ι ι ι ι ι ΗΧΟΣ ΕΥΤΕΡΟΣ ΘΕΟΩΡΟΥ ΦΩΚΑΕΩΣ Ἦχος Ἔκτσις. ι Οι οι οι οι τ Β Χ ρο ο ο ο ο ο ο ο ο ο ο ο ο ο ο Β ο ο χ ρο ο βι ιµ µ µ στι ι ι κω ω ω ω ω ω ω ω ω ω ως ι κο νι ι ι ι ι ι ι ι ι ι ι ι ι ι ι ι ι ι ι κο ο νι ι

Διαβάστε περισσότερα

Λ θβγδ Λτστη 1 Ρνβηδσ οδθ κ Β θσνκ θηψψ ψηνµδ Ρθκ

Λ θβγδ Λτστη 1 Ρνβηδσ οδθ κ Β θσνκ θηψψ ψηνµδ Ρθκ ωσδθµ κ Ο θσηδρ Κδ χ Λ µ φδθ % Ρνκδ Αννϕθτµµδθ Ρνβη σ Φ µ θ κδ Ρ Νθηφηµ σνθ % Ρδθυηβδθρ Τµηνµδ χη Α µβγδ Ησ κη µδ Ρ ο Ρϖ ο Βντµσδθο θσξ Ρνβη σ Φ µ θ κδ Ρ Σ ακδ νε Βνµσδµσρ Ο φδ 0 Βτθθδµσ Οδθηνχ Χηρσθηατσηνµ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΙΧΑΛΗΣ ΧΛΕΤΣΟΣ ΤΕΤΑΡΤΗ ΔΙΑΛΕΞΗ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ : ΟΙ ΦΤΩΧΟΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ. ΥΠΑΡΧΕΙ ΜΕΛΛΟΝ ΓΙΑ ΑΥΤΟΥΣ ; ΚΥΚΛΟΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ : ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΓΝΩΣΗ

ΜΙΧΑΛΗΣ ΧΛΕΤΣΟΣ ΤΕΤΑΡΤΗ ΔΙΑΛΕΞΗ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ : ΟΙ ΦΤΩΧΟΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ. ΥΠΑΡΧΕΙ ΜΕΛΛΟΝ ΓΙΑ ΑΥΤΟΥΣ ; ΚΥΚΛΟΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ : ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΓΝΩΣΗ ΜΙΧΑΛΗΣ ΧΛΕΤΣΟΣ ΤΕΤΑΡΤΗ ΔΙΑΛΕΞΗ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ : ΟΙ ΦΤΩΧΟΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ. ΥΠΑΡΧΕΙ ΜΕΛΛΟΝ ΓΙΑ ΑΥΤΟΥΣ ; ΚΥΚΛΟΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ : ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΓΝΩΣΗ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2012 Εδώ και είκοσι και πλέον χρόνια συζητάμε

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιον Αθηνών

Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιον Αθηνών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΤΙ Εθνικόν και Καποδιστριακόν ν θηνών ΚΟΣΜΗΤΕΙ ΣΧΟΛΗΣ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ Πανεπιστημιούπολη, Ζωγράφου, Τ.Κ. 157 84 Τηλ. 210 7274299/4-43/4045 Fax. 210 7274046 Email: deansos@uoa.gr θήνα, 1-2-2016

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΩΡΓΟ ΓΕΩΡΓΘ. φντομο Βιογραφικό θμείωμα. 2011 Ιαν.-2010 Ιαν.: Αναπλ. Κοςμιτορασ Φιλοςοφικισ χολισ του. Πανεπιςτθμίου Κφπρου. Μζλοσ Επιτροπισ Ζρευνασ.

ΓΙΩΡΓΟ ΓΕΩΡΓΘ. φντομο Βιογραφικό θμείωμα. 2011 Ιαν.-2010 Ιαν.: Αναπλ. Κοςμιτορασ Φιλοςοφικισ χολισ του. Πανεπιςτθμίου Κφπρου. Μζλοσ Επιτροπισ Ζρευνασ. 1 ΓΙΩΡΓΟ ΓΕΩΡΓΘ φντομο Βιογραφικό θμείωμα 2011 Ιαν.-2010 Ιαν.: Αναπλ. Κοςμιτορασ Φιλοςοφικισ χολισ του Πανεπιςτθμίου Κφπρου Μζλοσ Επιτροπισ Ζρευνασ. 2010 Απρ.: Κυκλοφορεί το δίγλωςςο βιβλίο του τουσ αντίποδεσ

Διαβάστε περισσότερα

Η νέα οικολογία μάθησης

Η νέα οικολογία μάθησης Η νέα οικολογία μάθησης Παλαιγεωργίου Γιώργος Παιδαγωγική Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας Προηγούμενες διαλέξεις 1. Το πρόβλημα της μάθησης για τους υπολογιστές Το πεδίο της

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΗ ΕΞΕΣΑΣΙΚΗ ΕΠΣΕΜΒΡΙΟΤ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΤ ΕΣΟΤ (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΧΗ 1)

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΗ ΕΞΕΣΑΣΙΚΗ ΕΠΣΕΜΒΡΙΟΤ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΤ ΕΣΟΤ (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΧΗ 1) ΠΑΡΑΚΕΤΗ 4/9/2015 ΠΕΜΠΣΗ 3/9/2015 ΣΕΣΑΡΣΗ 2/9/2015 ΣΡΙΣΗ 1/9/2015 ΔΕΤΣΕΡΑ 31/8/2015 ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΣΟΒΙΟ ΠΟΛΤΣΕΦΝΕΙΟ ΦΟΛΗ ΕΥΑΡΜΟΜΕΝΨΝ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΨΝ ΚΑΙ ΥΤΙΚΨΝ ΕΠΙΣΗΜΨΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΗ ΕΞΕΣΑΣΙΚΗ ΕΠΣΕΜΒΡΙΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ. ησλ Ησληθώλ Γηνξηώλ, αξλεηηθά ςήθηζε ε Γεκνηηθή ύκβνπινο Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ. ησλ Ησληθώλ Γηνξηώλ, αξλεηηθά ςήθηζε ε Γεκνηηθή ύκβνπινο Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙ ΝΟΜΟ ΑΣΣΙΚΗ Δγθξίλεη κε ΓΗΜΟ (19) ςήθνπο ΝΔΑ ην ΜΤΡΝΗ Πξόγξακκα ησλ Ησληθώλ Γηνξηώλ, αξλεηηθά ςήθηζε ε Γεκνηηθή ύκβνπινο θα Από Εεζίκνπ ην πξαθηηθό Γεκόθιεηα. ηεο ππ αξηζ.

Διαβάστε περισσότερα

P P Ó P. r r t r r r s 1. r r ó t t ó rr r rr r rí st s t s. Pr s t P r s rr. r t r s s s é 3 ñ

P P Ó P. r r t r r r s 1. r r ó t t ó rr r rr r rí st s t s. Pr s t P r s rr. r t r s s s é 3 ñ P P Ó P r r t r r r s 1 r r ó t t ó rr r rr r rí st s t s Pr s t P r s rr r t r s s s é 3 ñ í sé 3 ñ 3 é1 r P P Ó P str r r r t é t r r r s 1 t r P r s rr 1 1 s t r r ó s r s st rr t s r t s rr s r q s

Διαβάστε περισσότερα

ΤΓΚΡΙΣΙΚΟ ΒΑΕΩΝ -- ΕΠΙΛΟΓΗ ΓΕΛ,ΕΠΑΛΒ 90% -- ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕ 2015

ΤΓΚΡΙΣΙΚΟ ΒΑΕΩΝ -- ΕΠΙΛΟΓΗ ΓΕΛ,ΕΠΑΛΒ 90% -- ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕ 2015 ΟΝΟΜΑ ΑΚΑΔΗΜΙΕ ΕΜΠΟΡΙΚΟΤ ΝΑΤΣΙΚΟΤ 818 ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 90% ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ.ΕΙΡΑ ΗΜ. 9.848 9.337 511 5,5% ΑΚΑΔΗΜΙΕ ΕΜΠΟΡΙΚΟΤ ΝΑΤΣΙΚΟΤ 818 ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 90% ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ.ΕΙΡΑ ΕΠ. 7.196 7.154 42 0,6% ΑΚΑΔΗΜΙΕ ΕΜΠΟΡΙΚΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης του R, μέρος 2 ο

Οδηγίες χρήσης του R, μέρος 2 ο ΟδηγίεςχρήσηςτουR,μέρος2 ο Ελληνικά Ανπροσπαθήσουμεναγράψουμεελληνικάήναανοίξουμεκάποιοαρχείοδεδομένωνμε ελληνικούςχαρακτήρεςστοr,μπορείαντίγιαελληνικάναδούμελατινικούςχαρακτήρεςμε τόνουςήάλλακαλλικαντζαράκια.τότεδίνουμετηνπαρακάτωεντολήγιαναγυρίσειτοrστα

Διαβάστε περισσότερα

Υπολογισμός κόστους ηλεκτρικής ενέργειας από τη χρήση πάνελ θέρμανσης υπέρυθρης ακτινοβολίας για διαφορετικές εγκατεστημένες ισχείς

Υπολογισμός κόστους ηλεκτρικής ενέργειας από τη χρήση πάνελ θέρμανσης υπέρυθρης ακτινοβολίας για διαφορετικές εγκατεστημένες ισχείς ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΤΜΟΚΙΝΗΤΗΡΩΝ ΚΑΙ ΛΕΒΗΤΩΝ Δρ. Σωτήριος Καρέλλας, Επικ. Καθηγητής ΕΜΠ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥΠΟΛΗ ΖΩΓΡΑΦΟΥ ΗΡΩΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ 9,

Διαβάστε περισσότερα

Φροντιστηριακός Οργανισμός Λογισμός

Φροντιστηριακός Οργανισμός Λογισμός 90%-ΓΕΛ&ΕΠΑΛ(Β)-ΕΠΕΡΙΝΑ-2013 ΚΩΔΙΚΟ ΒΑΘΜΟ ΠΡΩΣΟΤ ΒΑΘΜΟ ΣΕΛΕΤΣΑΙΟΤ ΟΝΟΜΑ ΧΟΛΗ ΙΔΡΤΜΑ ΕΙΔΟ ΘΕΗ ΘΕΕΙ ΕΠΙΣ/ΣΕ ΧΟΛΗ ΜΟΡΙΑ Γ.Β.Π. Α.Μ.Α.Β..Π. ΜΟΡΙΑ Γ.Β.Π. Α.Μ.Α.Β..Π. 127 ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΑ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ (ΑΘΗΝΑ) ΕΚΠΑ

Διαβάστε περισσότερα

National Hellenic Research Foundation. Theoretical and Physical Chemistry Institute

National Hellenic Research Foundation. Theoretical and Physical Chemistry Institute National Hellenic Research Foundation Theoretical and Physical Chemistry Institute Οργανικές Ενώσεις Vis vitallis Wohler August Kekule 1828 1858 Οργανικά Υλικά Προϊόντα Βαφές Προϊόντα πετρελαίου Πλαστικά

Διαβάστε περισσότερα

Τετάρτη, 24 Ιουλίου 2013 / Wednesday, July 24, 2013. NATIONAL HERALD VOL. 98 No.32553 GREEK-AMERICAN DAILY NY, NJ, PA, MA $1.25 - CT $1.

Τετάρτη, 24 Ιουλίου 2013 / Wednesday, July 24, 2013. NATIONAL HERALD VOL. 98 No.32553 GREEK-AMERICAN DAILY NY, NJ, PA, MA $1.25 - CT $1. News Γράφει την ιστορία του Ελληνισμού των ΗΠΑ από το 1915 a b Τετάρτη, 24 Ιουλίου 2013 / Wednesday, July 24, 2013 www.ekirikas.com Οι Στερεοελλαδίτες της Αμερικής και η Στερεά Ελλάδα Αυτό το Σαββατοκύριακο

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΛΕΩΝΙΔΑΣ Α. ΣΠΥΡΟΥ. 2004 2009 Διδακτορικό σε Υπολογιστική Εμβιομηχανική, Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας.

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΛΕΩΝΙΔΑΣ Α. ΣΠΥΡΟΥ. 2004 2009 Διδακτορικό σε Υπολογιστική Εμβιομηχανική, Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΛΕΩΝΙΔΑΣ Α. ΣΠΥΡΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Ινστιτούτο Έρευνας και Τεχνολογίας Θεσσαλίας (ΙΕΤΕΘ) Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ) Δημητριάδος 95 και Παύλου Μελά 38333 Βόλος

Διαβάστε περισσότερα

Θ ΚΑΣΑΜΕΣΡΘΘ ΘΕΡΜΙΔΩΝ ΕΙΝΑΙ ΑΝΑΚΡΙΒΘ ΜΘΛΑ ΚΑΡΟΣΑ ΝΣΟΜΑΣΕ

Θ ΚΑΣΑΜΕΣΡΘΘ ΘΕΡΜΙΔΩΝ ΕΙΝΑΙ ΑΝΑΚΡΙΒΘ ΜΘΛΑ ΚΑΡΟΣΑ ΝΣΟΜΑΣΕ 5 ΠΡΟΒΛΘΜΑΣΑ-ΕΚΠΛΘΞΘ ΜΕ ΣΘΝ ΚΑΣΑΜΕΣΡΘΘ ΘΕΡΜΙΔΩΝ! ΜΕΡΟ 1 ο = ΕΙΕΡΧΟΜΕΝΕ ΘΕΡΜΙΔΕ Ο περιςςότεροσ κόςμοσ που μετράει κερμίδεσ για τον ζλεγχο του βάρουσ του, το κεωρεί ςαν μία επιςτιμθ ακριβείασ. Εδϊ κα δοφμε

Διαβάστε περισσότερα

Δευτ. 12/6/2017 Σριτ. 13/6/2017 Σετ. 14/6/2017 Πεμ. 15/6/2017

Δευτ. 12/6/2017 Σριτ. 13/6/2017 Σετ. 14/6/2017 Πεμ. 15/6/2017 Δευτ. 12/6/2017 Σριτ. 13/6/2017 Σετ. 14/6/2017 Πεμ. 15/6/2017 Παρ. 16/6/2017 ΣΕΙ ΔΤΣ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΧΟΛΗ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΝΣΙΡΡΤΠΑΝΗ Σ.Ε ΕΙΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΣΕΤΘΤΝΗ:

Διαβάστε περισσότερα

Obukhova Tatiana Lomonosov Moscow State University Moscow (Russia)

Obukhova Tatiana Lomonosov Moscow State University Moscow (Russia) έ έ Ν Ν ΝΝ Ν έν έν έν Ν( ) Obukhova Tatiana Lomonosov Moscow State University Moscow (Russia) Ν Ν Ν Ν Ν( Ν Ν Ν Ν Ν ) FOOLISHNESS FOR CHRIST AS RUSSIAN CULTURAL PHENOMENON ( τεјiδiσύνtώeνarticδeνότrνδiσύuτcuδturaδνdictiτσarв)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ - ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΕΙΑΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ - ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ ΜΕΛΗ ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΒΑΘΜΙΔΑ ΚΩΔ. ΑΠΕΛΛΑ ΙΔΡΥΜΑ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 1 ΑΓΓΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 1666 ΚΡΗΤΗΣ 2 ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΣΠΥΡΟΣ 18692 ΚΡΗΤΗΣ 3 ΒΑΣΙΛΙΚΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΑΠΌ - ΕΩΣ

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΑΠΌ - ΕΩΣ Αρ.Ε.Τ 1ο 2ο 3ο 4ο 5ο 6ο 7ο 8ο 9ο 10ο 11ο 12ο 13ο 14ο 15ο 16ο 17ο ΕΤΕΡΟΔΗΜΟΤΕΣ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΑΠΌ - ΕΩΣ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ Α - ΓΑ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ ΓΕ - ΖΑΡΖ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ ΖΑΡΚ - ΚΑΡΑΓ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ ΚΑΡΑΔ -

Διαβάστε περισσότερα

Ακόμη μια σύνθετη κίνηση δοκού

Ακόμη μια σύνθετη κίνηση δοκού κόμη μια σύνθετη κίνηση δοκού Β Η δοκός Β το σχήματος έχει μάζα m και μήκος. Στο άκρο της δοκού πάρχον δύο μικρές προεξοχές αμελητέας μάζας. Με την βοήθεια τν δύο προεξοχών η δοκός στηρίζεται σε δύο οριζόντια

Διαβάστε περισσότερα

NTUA MECHANICAL ENGINEERING Laboratory of Machine Elements. Proceedings of Machine Elements Training TR-10/2002. Differentials

NTUA MECHANICAL ENGINEERING Laboratory of Machine Elements. Proceedings of Machine Elements Training TR-10/2002. Differentials NTUA MECHANICAL ENGINEERING Laboratory of Machine Elements Proceedings of Machine Elements Training TR-10/2002 Differentials Th. Costopoulos, P. Pournarakis Differentials The Ford Siera differential is

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚΖ ΓΖΜΟ ΝΔΑ ΜΤΡΝΖ ANAΡΣΗΣΕΑ Α Π Ο Π Α Μ Α

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚΖ ΓΖΜΟ ΝΔΑ ΜΤΡΝΖ ANAΡΣΗΣΕΑ Α Π Ο Π Α Μ Α ΔΛΛΝΗΚ ΓΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚ ΓΜΟ ΝΔΑ ΜΤΡΝ ANAΡΣΗΣΕΑ Α Π Ο Π Α Μ Α Από ην πξαθηηθό ηεο ππ αξηζ. εο 6//0 πλεδξίαζεο ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ Νέαο κύξλεο. Αξηζκόο απόθαζεο : 6/0 Πεξί: Παξαηάζεωλ Μηζζώζεωλ ηε

Διαβάστε περισσότερα

Quantum dot sensitized solar cells with efficiency over 12% based on tetraethyl orthosilicate additive in polysulfide electrolyte

Quantum dot sensitized solar cells with efficiency over 12% based on tetraethyl orthosilicate additive in polysulfide electrolyte Electronic Supplementary Material (ESI) for Journal of Materials Chemistry A. This journal is The Royal Society of Chemistry 2017 Supplementary Information (SI) Quantum dot sensitized solar cells with

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (PROJECT)

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (PROJECT) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (PROJECT) Ε Α: Α Α Α Α.. Α Α υν ον ής :. ΦΑ πεύ υνος : Χ. Η Εκπ ό ωπο α ώ : Θ. Ε Α Η Ομάδα Ε γασία Μ ΘΗΣΙΚΗΝΟΜ Ν Α Α: Α Α Α Α : α/α πώ υ ο Ό ο α 1 Α Α Α Α - Α 2 Α 3 Α Α 4 Α Α Α 5 Α 6

Διαβάστε περισσότερα

Περιγραφή Μαθήματος. Ώρες Γραφείου : ΔΕΥ-ΠΑ 08:00-16:00 (εκτός ωρών μαθημάτων)

Περιγραφή Μαθήματος. Ώρες Γραφείου : ΔΕΥ-ΠΑ 08:00-16:00 (εκτός ωρών μαθημάτων) + Περιγραφή Μαθήματος Τίτλος - Κωδικός Αριθμός του Μαθήματος : ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΔΙΕΡΓΑΣΙΕΣ Ι Επίπεδο - Τύπος του Μαθήματος : ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ - ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ Έτος Σπουδών - Εξάμηνο : 1 ο Β Αριθμός Ευρωπαϊκών Πιστωτικών

Διαβάστε περισσότερα

Αρχές Κβαντικής Χημείας και Φασματοσκοπίας

Αρχές Κβαντικής Χημείας και Φασματοσκοπίας ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Αρχές Κβαντικής Χημείας και Φασματοσκοπίας Ενότητα # (3): Ομάδες Σημείου Σιγάλας Μιχάλης Τμήμα Χημείας Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

Δηθνλνγξαθεκέλν Λεμηθό Σν Πξώην κνπ Λεμηθό

Δηθνλνγξαθεκέλν Λεμηθό Σν Πξώην κνπ Λεμηθό ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΔΤΜΑΣΧΝ, ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΚΑΙ ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ Ι.Σ.Τ.Δ. «ΓΙΟΦΑΝΣΟ» Αή Δί Ηίο Γήο Μί Μά Ιί Αύ Δέ Λό Σ Πώ Λό Α, Β, Γ Γύ Σόο 1ο (Α, Β,) Δέ Λό Α, Β, Γ Γύ Σ Πώ Λό Σόο 1ο (Α, Β,) ΤΓΓΡΑΦΔΙ Αή Δί,

Διαβάστε περισσότερα

(1 mol οποιουδήποτε αερίου σε συνθήκες STP καταλαμβάνει όγκο 22,4 L, κατά συνέπεια V mol =22,4 L)

(1 mol οποιουδήποτε αερίου σε συνθήκες STP καταλαμβάνει όγκο 22,4 L, κατά συνέπεια V mol =22,4 L) ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ σε ol ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΗ ΕΞΙΣΩΣΗ ) Πόσα ol είναι τα 4,48 L αέριας NH 3 τα οποία μετρήθηκαν σε συνθήκες ST; n= n= 4,48 n= 0, ol ol,4 ( ol οποιουδήποτε αερίου σε συνθήκες ST καταλαμβάνει όγκο,4 L, κατά

Διαβάστε περισσότερα

Supporting information. Influence of Aerosol Acidity on the Chemical Composition of Secondary Organic Aerosol from β caryophyllene

Supporting information. Influence of Aerosol Acidity on the Chemical Composition of Secondary Organic Aerosol from β caryophyllene Supporting information Influence of Aerosol Acidity on the Chemical Composition of Secondary Organic Aerosol from β caryophyllene M. N. Chan 1, J. D. Surratt 2,*, A. W. H. Chan 2,**, K. Schilling 2, J.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΚΚΑΣΑ ΑΘΙΖΖ για ΟΙΟΤ - ΓΖΚΟΤ ΒΔΡΟΗΑ 2015

ΠΡΟΓΡΑΚΚΑΣΑ ΑΘΙΖΖ για ΟΙΟΤ - ΓΖΚΟΤ ΒΔΡΟΗΑ 2015 ΠΡΟΓΡΑΚΚΑΣΑ ΑΘΙΖΖ για ΟΙΟΤ - ΓΖΚΟΤ ΒΔΡΟΗΑ 2015 ΠΡΟΓΡΑΚΚΑ ΓΤΚΛΑΣΗΘΖ ΓΗΑ ΓΤΛΑΗΘΔ - ΦΗΙΗΠΠΔΗΟ ΓΖΚΟΣΗΘΟ ΓΤΚΛΑΣΖΡΗΟ ΜΑΡΑΝΣΙΓΟΤ ΔΛΔΝΗ ΦΙΛ Γ-5 09.00-10.00 09.00-10.00 09.00-10.00 ΜΑΡΑΝΣΙΓΟΤ ΔΛΔΝΗ ΦΙΛ Γ-5 11.00-12.00

Διαβάστε περισσότερα

) 0 ) 2 & 2 & 0 + 6! ) & & & & & ), Γ , Γ 8 (?. Κ Ε 7 ) ) Μ & 7 Ν & & 0 7 & & Γ 7 & & 7 & Ν 2 & Γ Γ ( & & ) Η ++. Ε Ο 9 8 ) 8& & ) & Ε

) 0 ) 2 & 2 & 0 + 6! ) & & & & & ), Γ , Γ 8 (?. Κ Ε 7 ) ) Μ & 7 Ν & & 0 7 & & Γ 7 & & 7 & Ν 2 & Γ Γ ( & & ) Η ++. Ε Ο 9 8 ) 8& & ) & Ε #! % & ( + ),./! +./+., ( ( 1 #23 + + ), 1 (453.+ 6.+ 6, 7 1 89 3.! :.! :, 1 (453.. / 2 ; ? Α 7 ; Β / / 4 > (? / / ) 8 Χ :/. ++.. +. : 6 : ) )4 ) ) ( 4 )Φ 7 % 6 : : +.. ++. ) & & & & ), Γ, Γ 8 (?.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΗΝ ΠΡΩΙΜΗ ΕΚΒΑΣΗ ΥΠΕΡΤΑΣΙΚΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ ΟΞΥ ΕΜΦΡΑΓΜΑ ΜΥΟΚΑΡΔΙΟΥ. ΚΑΤΑΓΡΑΦΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΟΕΜ ΣΤΟ Ν. ΡΟΔΟΠΗΣ

ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΗΝ ΠΡΩΙΜΗ ΕΚΒΑΣΗ ΥΠΕΡΤΑΣΙΚΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ ΟΞΥ ΕΜΦΡΑΓΜΑ ΜΥΟΚΑΡΔΙΟΥ. ΚΑΤΑΓΡΑΦΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΟΕΜ ΣΤΟ Ν. ΡΟΔΟΠΗΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΗΝ ΠΡΩΙΜΗ ΕΚΒΑΣΗ ΥΠΕΡΤΑΣΙΚΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ ΟΞΥ ΕΜΦΡΑΓΜΑ ΜΥΟΚΑΡΔΙΟΥ. ΚΑΤΑΓΡΑΦΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΟΕΜ ΣΤΟ Ν. ΡΟΔΟΠΗΣ Α. Γκότσης, Ι. Κερασίδου, Α. Γκαγκάλης, Α. Ρησγγίτς, Α. Κουτσογιάννη, Λ.

Διαβάστε περισσότερα

ΜΙΑ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΑ ΔΙΑΛΥΜΑΤΑ ΣΤΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΜΙΑ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΑ ΔΙΑΛΥΜΑΤΑ ΣΤΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 660 ΜΙΑ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΑ ΔΙΑΛΥΜΑΤΑ ΣΤΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Ντότση Αικατερίνη Εκπαιδευτικός, Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών σπουδών «Διδακτική της Χημείας και Νέες Εκπαιδευτικές Τεχνολογίες» ntontsi@chem.auth.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΦΘΙΝΟΠΩΡΙΝΟΤ ΔΞΑΜΗΝΟΤ (2017Β) ΒΟΗΘΟ ΒΡΔΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ (ΔΞΑΜΗΝΟ Γ')

ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΦΘΙΝΟΠΩΡΙΝΟΤ ΔΞΑΜΗΝΟΤ (2017Β) ΒΟΗΘΟ ΒΡΔΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ (ΔΞΑΜΗΝΟ Γ') ΒΟΗΘΟ ΒΡΔΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ (ΔΞΑΜΗΝΟ Γ') ΠΑΙΥΝΙΓΙ - ΘΔΑΣΡΙΚΟ ΠΑΙΥΝΙΓΙ (Δ) ΔΙΓΙΚΗ ΑΓΧΓΗ (Θ) ΠΡΑΚΣΙΚΗ ΑΚΗΗ (Δ) ΟΡΓΑΝΧΗ ΒΡΔΦΟΝΗΠΙΑΚΟΤ ΣΑΘΜΟΤ (Θ) ΜΟΤΙΚΟΚΙΝΗΣΙΚΗ ΑΓΧΓΗ (Θ) ΠΑΙΥΝΙΓΙ - ΘΔΑΣΡΙΚΟ ΠΑΙΥΝΙΓΙ (Δ) ΔΙΓΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

3. ΕΠΘΣΤΗΜΟΝΘΙΟ ΠΕΔΘΟ ΕΠΘΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΘΑΣ ΙΑΘ ΖΩΗΣ. Μπιλανάκη Ελευθερία Τπεύθυνη ΚΕΤΠ ΠΕΡΙΣΕΡΙΟΤ

3. ΕΠΘΣΤΗΜΟΝΘΙΟ ΠΕΔΘΟ ΕΠΘΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΘΑΣ ΙΑΘ ΖΩΗΣ. Μπιλανάκη Ελευθερία Τπεύθυνη ΚΕΤΠ ΠΕΡΙΣΕΡΙΟΤ Μπιλανάκη Ελευθερία Τπεύθυνη ΚΕΤΠ ΠΕΡΙΣΕΡΙΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΑ ΣΡΑΣΙΩΣΙΚΕ ΥΟΛΕ ΣΕΙ ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ (ΟΡΔΣΗΑΓΑ) ΒΑΔΙ 2015:10426 ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ & ΑΝΑΠΣΤΞΖ (ΑΘΗΝΑ) ΒΑΔΙ 2015:13373 ΓΠΘ ΓΔΩΠΟΝΙΚ Ο ΠΑΝ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙΗΓΗΕΩΝ ΕΞΕΣΑΣΙΚΗ ΧΕΙΜΕΡΙΝΗ ΠΕΡΙΟΔΟΤ ΑΚΑΔ. ΕΣΟ ελίδα 1

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙΗΓΗΕΩΝ ΕΞΕΣΑΣΙΚΗ ΧΕΙΜΕΡΙΝΗ ΠΕΡΙΟΔΟΤ ΑΚΑΔ. ΕΣΟ ελίδα 1 Δευ 23/1/17 Σρίτη 24/1/2017 Σετ 25/1/17 Πεμ 26/1/17 Παρ 2 ΣΕΙ ΔΤΣ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ -.Σ.Ε.Φ. ΣΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΝΣΙΡΡΤΠΑΝΗ Σ.Ε ΕΙΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΣΕΤΘΤΝΗ: ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΝΣΙΡΡΤΠΑΝΗ Σ.Ε ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙΗΓΗΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Butadiene as a Ligand in Open Sandwich Compounds

Butadiene as a Ligand in Open Sandwich Compounds Electronic Supplementary Material (ESI) for Physical Chemistry Chemical Physics. This journal is the Owner Societies 2018 Butadiene as a Ligand in Open Sandwich Compounds Qunchao Fan, a Jia Fu, a Huidong

Διαβάστε περισσότερα

Μητπώο Εσωτεπικών και Εξωτεπικών μελών Ε.Π. τος Τμήματορ Αισθητικήρ & Κοσμητολογίαρ ανά γνωστικό αντικείμενο

Μητπώο Εσωτεπικών και Εξωτεπικών μελών Ε.Π. τος Τμήματορ Αισθητικήρ & Κοσμητολογίαρ ανά γνωστικό αντικείμενο Μητπώο Εσωτεπικών και Εξωτεπικών μελών Ε.Π. τος Τμήματορ Αισθητικήρ & Κοσμητολογίαρ ανά γνωστικό αντικείμενο Ι. Αιζθηηική αποκαηάζηαζη δερμαηικών - ενδοκρινικών προβλημάηων αληηθείκελν «Αηζζεηηθή - Απνηξίρωζε»,

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικασίες Υψηλών Θερμοκρασιών

Διαδικασίες Υψηλών Θερμοκρασιών Διαδικασίες Υψηλών Θερμοκρασιών Ενότητα: Εργαστηριακή Άσκηση 6 Τίτλος: Μέτρηση ανοικτού πορώδους υλικών Ονόματα Καθηγητών: Κακάλη Γ., Μουτσάτσου Α., Μπεάζη Μ., Ρηγοπούλου Β., Φτίκος Χ., Βόγκλης Ν., Κωστογλούδης

Διαβάστε περισσότερα

ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ

ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΙ ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Β ) ΤΕΤΑΡΤΗ 4 IOYNIOY 2014 - ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΘΕΜΑ Α ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ Α.1.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΑ ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΤΕΡΟΔΗΜΟΤΩΝ ΕΦΕΤΕΙΑΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΕΙΔΙΚΑ ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΤΕΡΟΔΗΜΟΤΩΝ ΕΦΕΤΕΙΑΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ 1ο Α - ΓΑ 2ο ΓΕ - ΖΑΡΖ 3ο ΖΑΡΚ - ΚΑΡΑΓ 4ο ΚΑΡΑΔ - ΚΟΜ 5ο ΚΟΝ - ΛΑΚ 6ο ΛΑΜ - ΜΟΥΝ 7ο ΜΟΥΡ - ΝΙ 8ο ΝΟ - ΠΑΠΑΝ 9ο ΠΑΠΑΠ - Ρ 10ο Σ - ΣΤΟ 11ο ΣΤΡ - ΤΣΙΛ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ - Δ/ΝΣΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΜΗ ΓΡΑΜΜΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ

Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΜΗ ΓΡΑΜΜΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΟΜΟΣΤΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΜΗ ΓΡΑΜΜΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Μεταπτυχιακή Εργασία

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ ΜΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΕ ΜΟΡΙΑ, ΥΛΙΚΑ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ ΜΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΕ ΜΟΡΙΑ, ΥΛΙΚΑ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ ΜΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΕ ΜΟΡΙΑ, ΥΛΙΚΑ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Ι ΑΣΚΟΝΤΕΣ: Μαρία Κανακίδου, Σταύρος Φαράντος, Γιώργος Φρουδάκης 1 / 31 ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΡΩΤΗ Σύγχρονη Υπολογιστική Χηµεία: Επισκόπηση Μοριακές Θεωρίες

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ ΜΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΕ ΜΟΡΙΑ, ΥΛΙΚΑ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ ΜΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΕ ΜΟΡΙΑ, ΥΛΙΚΑ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ ΜΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΕ ΜΟΡΙΑ, ΥΛΙΚΑ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Ι ΑΣΚΟΝΤΕΣ: Μαρία Κανακίδου, Σταύρος Φαράντος, Γιώργος Φρουδάκης 1 / 32 ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΡΩΤΗ Σύγχρονη Υπολογιστική Χηµεία: Επισκόπηση Μοριακές Θεωρίες

Διαβάστε περισσότερα

Copyright Fonderie Sime S.p.A.

Copyright Fonderie Sime S.p.A. Copyright Fonderie Sime S.p.A. Ανηιπποζωπεύει ένα αναμθιζβήηηηο ζημείο αναθοπάρ ζηον ηομέα ηηρ θέπμανζηρ Μεηαξύ ηων ππώηων 10 εηαιπιών ζηην Δςπώπη Μεηαξύ ηων ππώηων 3 εηαιπιών ζηοςρ επιδαπέδιοςρ λέβηηερ.

Διαβάστε περισσότερα

Enhancing σ/π-type Copper(I) thiophene Interactions by Metal Doping (Metal = Li, Na, K, Ca, Sc)

Enhancing σ/π-type Copper(I) thiophene Interactions by Metal Doping (Metal = Li, Na, K, Ca, Sc) Electronic Supplementary Material (ESI) for Dalton Transactions. This journal is The Royal Society of Chemistry 2014 Electronic Supplementary Material (ESI) for Dalton Transactions This journal is The

Διαβάστε περισσότερα

Quaternion Polynomials and Rational Rotation Minimizing Frame Curves

Quaternion Polynomials and Rational Rotation Minimizing Frame Curves AGRICULTURAL UNIVERSITY OF ATHENS Department of Natural Resources Management and Agricultural Engineering Mathematics Laboratory Quaternion Polynomials and Rational Rotation Minimizing Frame Curves Petroula

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΙΛΟΓΗΣ ΕΚΡΑΙΔΕΥΟΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΡΑΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΡΟΓΑΜΜΑΤΩΝ ΕΡΙΜΟΦΩΣΗΣ:

ΑΡΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΙΛΟΓΗΣ ΕΚΡΑΙΔΕΥΟΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΡΑΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΡΟΓΑΜΜΑΤΩΝ ΕΡΙΜΟΦΩΣΗΣ: ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΟΛΤΚΔΝΣΡΟ Γιοζκούπων 4 & Πολςγνώηος - Αθήνα 105 55 Σηλ. 2103310080-1, Fax: 2103310083 E-mail: info@ kpolykentro.gr Site: www.kpolykentro.gr ΑΡΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΙΛΟΓΗΣ ΕΚΡΑΙΔΕΥΟΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΡΑΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΥΑΚΕΛΟ - ΕΠΕΝΔΤΕΙ

ΕΘΝΙΚΟ ΥΑΚΕΛΟ - ΕΠΕΝΔΤΕΙ ΕΘΝΙΚΟ ΥΑΚΕΛΟ - ΕΠΕΝΔΤΕΙ ΓΡΑΜΜΑΣΙΚΟ ΔΙΟΝΤΙΟ ΓΕΩΠΟΝΟ Msc Προϊστάμενος τμήματος Αμπέλου Οίνου & Αλκοολούχων Ποτών Τπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Σροφίμων ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΕΝΔΤΕΩΝ 2017-2018 Κατάθεση αιτήσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛήΥΝ ΙΟΝ. Μ ΚήΝΙ ΝΤΝ 15054505 Λ ΥΟΤ ΙΛ ΙΟ ΙΧ Φ ΓΛΤΚ ΡΙ Μ Υ ΝΙΚΧΝΝΠΛ ΡΟΦΟΡΙΚ ΝΣ..ΝΧΚ Λ ΨΝ

ΠΟΛήΥΝ ΙΟΝ. Μ ΚήΝΙ ΝΤΝ 15054505 Λ ΥΟΤ ΙΛ ΙΟ ΙΧ Φ ΓΛΤΚ ΡΙ Μ Υ ΝΙΚΧΝΝΠΛ ΡΟΦΟΡΙΚ ΝΣ..ΝΧΚ Λ ΨΝ Κ δ. Υπο ηφ. 1ο Γ Λ ο Πτο αΐ ας(λ0%) Επώ υ ο Ό ο α Ό. Πατ ό Ό. Μητ ό Σ ο Επιτυ α Ίδ υ α 15054502 ΚΡΙΣΙ ΟΤ Ρ Ψ ΛΙ Μ Λ ΓΡΟΝΟΜΧΝΝΤΝΣΟΠΟΓΡ ΦΧΝΝΜ Υ ΝΙΚΧΝΝΧΘ ΛΟΝΙΚ Ψ ΠΘ 15054478 Λ Ξ Ν ΡΙ ΟΤ ΙΛΙΚ ΙΛ ΙΟ Θ Ν Ι

Διαβάστε περισσότερα

13a Navarinou str, Athens, GR e_site: Ναυαρίνου 13α, Αθήνα, e_site:

13a Navarinou str, Athens, GR e_site:  Ναυαρίνου 13α, Αθήνα, e_site: University of Athens Pedagogical Department P.Ε. Science, Technology and Environment Laboratory 13a Navarinou str, Athens, GR-10680 e_site: http://micro-kosmos.uoa.gr Director: Prof. George Kalkanis Πανεπιστήμιο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΤΠΟ ΠΕΙΡΑΜΑΣΙΚΟ ΛΤΚΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΠΑΣΡΩΝ 1

ΠΡΟΣΤΠΟ ΠΕΙΡΑΜΑΣΙΚΟ ΛΤΚΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΠΑΣΡΩΝ 1 ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΠΑΣΡΩΝ 1 ΕΡΕΤΝΗΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ Α ΣΕΣΡΑΜΗΝΟΤ > Τπεύθυνοι Εκπ/κοί Φύττας Γεώργιος φαέλος Ιωάννης ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΠΑΣΡΩΝ 2 ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΠΑΣΡΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικασίες Υψηλών Θερμοκρασιών

Διαδικασίες Υψηλών Θερμοκρασιών Διαδικασίες Υψηλών Θερμοκρασιών Ενότητα: Εργαστηριακή Άσκηση 5 Τίτλος: Μελέτη διαγράμματος ισορροπίας φάσεων διμερούς συστήματος Να 2 Ο/ SiO 2 Ονόματα Καθηγητών: Κακάλη Γ., Μουτσάτσου Α., Μπεάζη Μ., Ρηγοπούλου

Διαβάστε περισσότερα

η η η η GAR = 1 F RR η F RR F AR F AR F RR η F RR F AR µ µ µ µ µ µ Γ R N=mxn W T X x mean X W T x g W P x = W T (x g x mean ) X = X x mean P x = W T X d P x P i, i = 1, 2..., G M s t t

Διαβάστε περισσότερα

Δ Θ Ν Ι Κ Ο Μ Δ Σ Ο Β Ι Ο Π Ο Λ Τ Σ Δ Υ Ν Δ Ι Ο ΥΟΛΗ ΥΗΜΙΚΧΝ ΜΗΥΑΝΙΚΧΝ ΠΡΟΔΓ ΡΟ. Αρ.Π ρω η.: 645 Αθήνα, 28/2/ ΟΡΘΗ ΔΠΑΝΑΛΗΦΗ

Δ Θ Ν Ι Κ Ο Μ Δ Σ Ο Β Ι Ο Π Ο Λ Τ Σ Δ Υ Ν Δ Ι Ο ΥΟΛΗ ΥΗΜΙΚΧΝ ΜΗΥΑΝΙΚΧΝ ΠΡΟΔΓ ΡΟ. Αρ.Π ρω η.: 645 Αθήνα, 28/2/ ΟΡΘΗ ΔΠΑΝΑΛΗΦΗ Δ Θ Ν Ι Κ Ο Μ Δ Σ Ο Β Ι Ο Π Ο Λ Τ Σ Δ Υ Ν Δ Ι Ο ΥΟΛΗ ΥΗΜΙΚΧΝ ΜΗΥΑΝΙΚΧΝ ΠΡΟΔΓ ΡΟ Αρ.Π ρω η.: 645 Αθήνα, 8// 0 Ππορ ηοςρ Γι δάζκονηερ ηος Η δπ ύμαηορ ΟΡΘΗ ΔΠΑΝΑΛΗΦΗ Θέ μα: Γιαβίβαζη Προγραμμάηων. αρ ζηέλ

Διαβάστε περισσότερα

JEAN-CHARLES BLATZ 02XD34455 01RE52755

JEAN-CHARLES BLATZ 02XD34455 01RE52755 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΤΩΝ ΕΝ Ι ΑΜ ΕΣ ΩΝ ΟΙ Κ ΟΝΟΜ Ι Κ ΩΝ Κ ΑΤΑΣ ΤΑΣ ΕΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙ ΡΙ ΑΣ Κ ΑΙ ΤΟΥ ΟΜ Ι ΛΟΥ Α Τρίµηνο 2005 ΑΝΩΝΥΜΟΣ Γ ΕΝΙ Κ Η ΕΤ ΑΙ Ρ Ι Α Τ ΣΙ ΜΕΝΤ ΩΝ Η Ρ ΑΚ Λ Η Σ ΑΡ. ΜΗ Τ Ρ. Α.Ε. : 13576/06/Β/86/096

Διαβάστε περισσότερα

Δυο κρούσεις σε μια τραμπάλα

Δυο κρούσεις σε μια τραμπάλα Δ κρύσις σ μια τραμάλα μια τραμάλα μήκς και μάζας της ίας τ μέσ στηρίζται σ βάση ύψς αφήνμ να έσι στ ένα άκρ της αό ύψς άν αό τ έδαφς σφαιρίδι μάζας νώ στ άλλ άκρ της έχμ ττήσι σ ήκη σφαιρίδι μάζας. Να

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ, ΔΡΡΔ ΣΜΗΜΑ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ, ΔΡΡΔ ΣΜΗΜΑ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ, ΔΡΡΔ ------------------ ΣΜΗΜΑ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ------------------ ΔΡΓΟ: «ΑΡΥΙΜΗΓΗ ΙΙΙ Δνίζτσζη Δρεσνηηικών Ομάδων ζηο ΣΔΙ Κενηρικής Μακεδονίας»

Διαβάστε περισσότερα

NOVALIFE FEBRUARY 2015

NOVALIFE FEBRUARY 2015 SUNDAY FEBRUARY 15TH, 2015 06:30 ΨΙΘΤΡΟΙ ΣΟ ΚΟΣΑΔΙ Κ15 (THE NIGHT LISTENER) 08:00 Η ΚΑΚΟΜΑΘΗΜΕΝΗ ΑΓΑΠΗ ΜΟΤ! ΚΓΕ (MY SASSY GIRL) 09:30 BEWITCHED VIII ΕΠΕΙ.16 ΚΓΕ (SAMANTHA IS EARTHBOUND) 10:00 BEWITCHED

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Αθήνα, ΥΟΛΗ ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ, ΤΠΟΓΟΜΩΝ Απιθμ. Ππωη.: 720 &ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ

ΓΔΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Αθήνα, ΥΟΛΗ ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ, ΤΠΟΓΟΜΩΝ Απιθμ. Ππωη.: 720 &ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΓΔΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Αθήνα, 8.06.2015 ΥΟΛΗ ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ, ΤΠΟΓΟΜΩΝ Απιθμ. Ππωη.: 720 &ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΚΟΜΗΣΔΙΑ Πληποθοπίερ: Διπ. Σπικοίλη Σασ. Γ/νζη: Ηεπά Οδόρ 75,

Διαβάστε περισσότερα

Αυτό το Σαββατοκύριακο το πολυσέλιδο Πασχαλινό μας αφιέρωμα. NATIONAL HERALD VOL. 98 No.32163 GREEK-AMERICAN DAILY NY, NJ, PA, MA $1.25 - CT $1.

Αυτό το Σαββατοκύριακο το πολυσέλιδο Πασχαλινό μας αφιέρωμα. NATIONAL HERALD VOL. 98 No.32163 GREEK-AMERICAN DAILY NY, NJ, PA, MA $1.25 - CT $1. Αυτό το Σαββατοκύριακο το πολυσέλιδο Πασχαλινό μας αφιέρωμα News Γράφει την ιστορία του Ελληνισμού των ΗΠΑ από το 1915 a b Mεγάλη Παρασκευή 13 Απριλίου 2012 / Good Friday, April 13, 2012 www.ekirikas.com

Διαβάστε περισσότερα

Να βρείτε ποιες από τις παρακάτω συναρτήσεις είναι γνησίως αύξουσες και ποιες γνησίως φθίνουσες. i) f(x) = 1 x. ii) f(x) = 2ln(x 2) 1 = (, 1] 1 x

Να βρείτε ποιες από τις παρακάτω συναρτήσεις είναι γνησίως αύξουσες και ποιες γνησίως φθίνουσες. i) f(x) = 1 x. ii) f(x) = 2ln(x 2) 1 = (, 1] 1 x . Ασκήσεις σχολικού βιβλίου σελίδας 56 57 A µάδας. Να βρείτε ποιες από τις παρακάτω συναρτήσεις είναι γνησίως αύξουσες και ποιες γνησίως φθίνουσες. i) () = ii) () = ln( ) iii) () = e + iv) () = ( ), i)

Διαβάστε περισσότερα

Οµοιότητα Α. ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΑΣ Β. ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΑΣΚΗΣΕΩΝ

Οµοιότητα Α. ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΑΣ Β. ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΑΣΚΗΣΕΩΝ Οµοιότητα Α. ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΑΣ Όµοια λέγονται δύο πολύγωνα που έχουν τις πλευρές τους ανάλογες και τις αντίστοιχες γωνίες τους ίσες. Λόγος οµοιότητας δύο όµοιων πολυγώνων λέγεται ο λόγος δύο

Διαβάστε περισσότερα

Χωρογραφία της αρχιτεκτονικής

Χωρογραφία της αρχιτεκτονικής Χωρογραφία της αρχιτεκτονικής Στασινοπούλου Βενετία Ταμπαθάνη Νικολέττα Χριστογιάννη Μαριάννα Επιβλέπων Διδάσκων : Γυφτόπουλος Σταύρος Σύμβουλος : Παναγιωτοπούλου Μηλένη Ε.Μ.Π. Σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών

Διαβάστε περισσότερα

Υγειονομικούς Φορείς (ΕΥΦ) για το διάστημα από 01/01/ /12/2016. περίπτωση περαιτέρω οδηγιών των εμπλεκόμενων φορέων της Διοίκησης.

Υγειονομικούς Φορείς (ΕΥΦ) για το διάστημα από 01/01/ /12/2016. περίπτωση περαιτέρω οδηγιών των εμπλεκόμενων φορέων της Διοίκησης. Γνωστοποίηση από την Roche (Hellas) A.E. παροχών σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 66 παρ. 7α του ν.4316/2014, του Κώδικα Δημοσιοποίησης του ΣΦΕΕ και του Κώδικα Δημοσιοποίησης της ΕFPIA. Σύμφωνα με το

Διαβάστε περισσότερα

Μηηπώο Δζωηεπικών Μελών ζηο γνωζηικό ανηικείμενο: «ΓΔΝΙΚΗ ΥΔΙΡΟΤΡΓΙΚΗ»

Μηηπώο Δζωηεπικών Μελών ζηο γνωζηικό ανηικείμενο: «ΓΔΝΙΚΗ ΥΔΙΡΟΤΡΓΙΚΗ» Μηηπώο Δζωηεπικών Μελών ζηο γνωζηικό ανηικείμενο: «ΓΔΝΙΚΗ ΥΔΙΡΟΤΡΓΙΚΗ» Α/Α 1 2 3 ΟΝΟΜΑΣΕΠΩΝΤΜΟ ΔΕΠ ΚΩΔ. ΑΠΕΛΛΑ ΜΡΟΝΑΤΣΟΣ ΓΕΑΣΙΜΟ 7359 ΚΑΚΛΑΜΑΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 9395 ΜΡΙΜΡΑΣ 10909 4 ΑΚΑΔΟΡΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 14730

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Ι ΙΩΤΙΚΟΥ ΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ 25 ΘΕΣΕΩΝ ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΑ: ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ

ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Ι ΙΩΤΙΚΟΥ ΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ 25 ΘΕΣΕΩΝ ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΑ: ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΜΟ ΛΡΙΙ /Ν ΙΟΙΚΤΙΚ ΤΜΜ ΠΡΟΩΠΙΚ ΠΡΟΛΨ ΠΡΟΩΠΙΚ ΜΕ ΥΜΒ ΕΡΓΙ Ι ΙΩΤΙΚ ΙΚΙ ΟΡΙΜΕΝ Υ ΠΙΝΚ ΚΤΤΞ ΓΙ ΤΝ ΠΛΡΩ 25 ΘΕΕ ΕΙ ΙΚΟΤΤ: ΥΕ ΕΡΓΤ ΠΡΙΝ µ/νία: 25/6/218 Πρωτ: 22547 1:ΚΥΡΙΟ ΠΙΝΚ 2: ΡΙΚΟ ΠΙΝΚ 3:Β ΡΙΚΟ ΠΙΝΚ 4:Γ

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΩΜΑΣΟΛΟΓΙΟ ΓΙΑ ΓΛΑΣΡΕ

ΧΡΩΜΑΣΟΛΟΓΙΟ ΓΙΑ ΓΛΑΣΡΕ ΕΙΔΗ ΚΗΠΟΤ 2016 ΧΡΩΜΑΣΟΛΟΓΙΟ ΓΙΑ ΓΛΑΣΡΕ 2 ΓΙ869 ΓΙΑΠΡΟΑ LINEA No869 d16x15h 2,0lt ΓΙ870 ΓΙΑΠΡΟΑ LINEA No870 d20x18,5h 3,5lt ΓΙ871 869 ΔΥΠ 872 ΓΙΑΠΡΟΑ LINEA No871 d25x24h 7lt ΓΙ872 ΓΙΑΠΡΟΑ LINEA No872 D30x28,5h

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΟΚΙΜΩΝ TEST REPORT

ΕΚΘΕΣΗ ΟΚΙΜΩΝ TEST REPORT Εργαστήριο Περιβάλλοντος, Σίνδος Σελ.(page) 1/6 ΕΚΘΕΣΗ ΟΚΙΜΩΝ TEST REPORT Πελάτης Client ιεύθυνση πελάτη Client s address Περιγραφή δειγµάτων Samples description ειγµατοληψία Sampling Ηµεροµηνία παραλαβής

Διαβάστε περισσότερα

«ΟΜΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΩΣΗ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ»

«ΟΜΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΩΣΗ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ» «ΟΜΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΩΣΗ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ» ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΠΥΡΑΚΟΣ ρ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΕΜΠ ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Σηµαντικά ρήγµατα στη περιοχή της

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση: ΕΕΚΧΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΒΙΟΧΗΜΕΙΑΣ

Οργάνωση: ΕΕΚΧΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΒΙΟΧΗΜΕΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Πρόεδρος: Ψαρρά Κατερίνα Αντιπρόεδρος: Κρούπης Χρήστος Γενικός Γραμματέας: Χαλιάσος Αλέξανδρος Αναπλ. Γεν. Γραμματέας: Σπυροπούλου Διακουμή Παναγιώτα Ταμίας: Μπότουλα Έφη Μέλη: Λόη

Διαβάστε περισσότερα

2 ΓΙΩΤΗ ΕΥ ΟΞΙΑ ΚΑΙΝ-5 4706 14/12/2012 ΕΛΤΑ 3 ΠΡΩΤΟΠΑΠΠΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΙΝ-1 4726 17/12/2012 ACS 8 ΓΚΑΝΤΩΝΑ ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΑΙΝ-4 4779 19/12/2012 Ι ΙΟΧΕΙΡΩΣ

2 ΓΙΩΤΗ ΕΥ ΟΞΙΑ ΚΑΙΝ-5 4706 14/12/2012 ΕΛΤΑ 3 ΠΡΩΤΟΠΑΠΠΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΙΝ-1 4726 17/12/2012 ACS 8 ΓΚΑΝΤΩΝΑ ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΑΙΝ-4 4779 19/12/2012 Ι ΙΟΧΕΙΡΩΣ ΜΝΑΔΑ ΚΑΙΝΜΙΑ και ΙΧΙΡΜΑΙΚΑ του Ι ΙΡΥ εριοχή Ψαθάκι,.Κ. 48100, ΡΒΖΑ ηλ. 26820.50552, κιν. 6932.997672 Fax: 26820.50631 e-mail: sotiropoulosioan@yahoo.gr http:// innovation of epirus.yolasite.com ΡΑΚΙΚ

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικασίες Υψηλών Θερμοκρασιών

Διαδικασίες Υψηλών Θερμοκρασιών Διαδικασίες Υψηλών Θερμοκρασιών Ενότητα: Εργαστηριακή Άσκηση 1 Τίτλος: Μελέτη εψησιμότητας πρώτων υλών για την παρασκευή κλίνκερ Ονόματα Καθηγητών: Κακάλη Γ., Μουτσάτσου Α., Μπεάζη Μ., Ρηγοπούλου Β., Φτίκος

Διαβάστε περισσότερα

!!# % & ( % ) % % +,,. / 0 1!!# 2 / 3 (. +,,

!!# % & ( % ) % % +,,. / 0 1!!# 2 / 3 (. +,, !!# % & ( % ) % % +,,. / 0 1!!# 2 / 3 (. +,,! 454 454 6 7 #! 89 : 3 ; &< 4 =>> ; &4 + ! #!!! % & ( ) ) + + ) 3 +, +. 0 1 2. # 0! 3 2 &!.. 4 3 5! 6., 7!.! 8 7 9 : 0 & 8 % &6 0 9 ( 6! ;

Διαβάστε περισσότερα

ΔΥΟ ΟΜΟΓΕΝΕΙΣ ΔΙΣΚΟΙ ΚΑΙ ΚΥΛΙΣΗ

ΔΥΟ ΟΜΟΓΕΝΕΙΣ ΔΙΣΚΟΙ ΚΑΙ ΚΥΛΙΣΗ ΔΥΟ ΟΜΟΓΕΝΕΙΣ ΔΙΣΚΟΙ ΚΑΙ ΚΥΛΙΣΗ Δύο ομογενείς δίσκοι, ένς μεγάλος μάζς Μ=3kg κι κτίνς =40 κι ένς μικρός μάζς m=kg κι κτίνς =10, ενώνοντι έτσι ώστε ν συμπίπτουν τ κέντρ τους. Ο δίσκος κτίνς διθέτει υλάκι

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΜΕΡΟΣ 2ο «ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ»

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΜΕΡΟΣ 2ο «ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ» ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΣ ΜΘΗΜΤΙΚ ΥΜΝΣΙΟΥ ΜΕΡΟΣ ο «ΕΩΜΕΤΡΙ» Τι καλείται εμαδόν επίπεδης επιφάνειας; Το εμαδόν μιας επίπεδης επιφάνειας είναι ένας θετικός αριθμός, πο εκφράζει την έκταση πο καταλαμάνει η επιφάνεια

Διαβάστε περισσότερα

Ασκήσεις σχολικού βιβλίου σελίδας 245. Ερωτήσεις Κατανόησης. Αντιστοιχίστε κάθε µέγεθος της στήλης Α µε την τιµή του στην στήλη Β

Ασκήσεις σχολικού βιβλίου σελίδας 245. Ερωτήσεις Κατανόησης. Αντιστοιχίστε κάθε µέγεθος της στήλης Α µε την τιµή του στην στήλη Β .4.5 σκήσεις σχολικού βιβλίου σελίδας 45 Ερωτήσεις Κατανόησης. ντιστοιχίστε κάθε µέγεθος της στήλης µε την τιµή του στην στήλη Β Στήλη Μήκος κύκλου ακτίνας Μήκος τόξου µ ο σε κύκλο ακτίνα Μήκος τόξου α

Διαβάστε περισσότερα

Optimization, PSO) DE [1, 2, 3, 4] PSO [5, 6, 7, 8, 9, 10, 11] (P)

Optimization, PSO) DE [1, 2, 3, 4] PSO [5, 6, 7, 8, 9, 10, 11] (P) ( ) 1 ( ) : : (Differential Evolution, DE) (Particle Swarm Optimization, PSO) DE [1, 2, 3, 4] PSO [5, 6, 7, 8, 9, 10, 11] 2 2.1 (P) (P ) minimize f(x) subject to g j (x) 0, j = 1,..., q h j (x) = 0, j

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ. 22/06/2018 Αρ. Πρωτ: ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ (12) (9) (10) (11) Σελίδα 1 από 5

ΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ. 22/06/2018 Αρ. Πρωτ: ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ (12) (9) (10) (11) Σελίδα 1 από 5 ΜΟ ΛΡΙΙ /Ν ΙΟΙΚΤΙΚ ΤΜΜ ΠΡΟΩΠΙΚ ΠΡΟΛΨ ΠΡΟΩΠΙΚ ΜΕ ΥΜΒ ΕΡΓΙ Ι ΙΩΤΙΚ ΙΚΙ ΟΡΙΜΕΝ ΧΡΟΝ ΟΝΟΜΤΙΚΟ ΠΙΝΚ ΓΙ ΤΝ ΠΛΡΩ 25 ΘΕΕ ΕΙ ΙΚΟΤΤ: ΥΕ ΕΡΓΤ ΠΡΙΝ µ/νία: 22/6/218 Πρωτ: 22496 ΕΙΡ ΕΠΙΚΡΙ* 1:ΚΥΡΙΟ ΠΙΝΚ 2: ΕΠΙΚΡΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα