ΠΟΛήΥΝ ΙΟΝ. Μ ΚήΝΙ ΝΤΝ Λ ΥΟΤ ΙΛ ΙΟ ΙΧ Φ ΓΛΤΚ ΡΙ Μ Υ ΝΙΚΧΝΝΠΛ ΡΟΦΟΡΙΚ ΝΣ..ΝΧΚ Λ ΨΝ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΟΛήΥΝ ΙΟΝ. Μ ΚήΝΙ ΝΤΝ 15054505 Λ ΥΟΤ ΙΛ ΙΟ ΙΧ Φ ΓΛΤΚ ΡΙ Μ Υ ΝΙΚΧΝΝΠΛ ΡΟΦΟΡΙΚ ΝΣ..ΝΧΚ Λ ΨΝ"

Transcript

1 Κ δ. Υπο ηφ. 1ο Γ Λ ο Πτο αΐ ας(λ0%) Επώ υ ο Ό ο α Ό. Πατ ό Ό. Μητ ό Σ ο Επιτυ α Ίδ υ α ΚΡΙΣΙ ΟΤ Ρ Ψ ΛΙ Μ Λ ΓΡΟΝΟΜΧΝΝΤΝΣΟΠΟΓΡ ΦΧΝΝΜ Υ ΝΙΚΧΝΝΧΘ ΛΟΝΙΚ Ψ ΠΘ Λ Ξ Ν ΡΙ ΟΤ ΙΛΙΚ ΙΛ ΙΟ Θ Ν Ι ΠΟΙΜ ΝΣΙΚ ΝΤΝΚΟΙΝΧΝΙΚ ΝΘ ΟΛΟΓΙ ΝΧΘ ΛΟΝΙΚ Ψ ΠΘ Ν ΓΝΧΣΟΤ Θ Ν ΙΟ Μ ΡΚΟ ΦΧΣ ΙΝ Λ ΚΣΡΟΛΟΓΧΝΝΜ Υ ΝΙΚΧΝΝΤΝΜ Υ ΝΙΚΧΝΝΤΠΟΛΟΓΙΣΧΝΝΧΘ ΛΟΝΙΚ Ψ ΠΘ ΣΜ ΣΙ ΟΤ Ν Θ Ο ΧΡΟ ΥΡΤΟΤΛ Μ Υ ΝΟΛΟΓΧΝΝΜ Υ ΝΙΚΧΝΝΧΘ ΛΟΝΙΚ Ψ ΠΘ ΤΓ ΡΙΝΟ ΚΧΝΣ ΝΣΙΝΟ Γ ΧΡΓΙΟ ΥΙΟΝΙ ΠΟΛΙΣΙΚΧΝΝΜ Υ ΝΙΚΧΝΝΧΞ ΝΘ Ψ ΜΝΠ ΝΝ ΦΡ Σ Μ ΡΙ ΙΛ ΙΟ ΦΡΟ ΙΣ Ν-ΝΚΛ ΟΤΝΣΙ Μ Υ ΝΙΚΧΝΝΟΡΤΚΣΧΝΝΠΟΡΧΝΝΧΥ ΝΙ Ψ ΠΟΛήΥΝ ΙΟΝ ΚΡ Σ ΙΛ ΙΟΤ Π Ρ Κ Τ ΙΛ ΙΟ ΙΡ Ν Π Ι ΓΧΓΙΚΟΝ ΜΟΣΙΚ Ν ΚΠ Ι Τ ΝΧΘ ΛΟΝΙΚ Ψ ΠΘ ΙΛ Ρ Ν-ΝΥ ΛΚΙ Θ Ν ΙΟ ΝΙΚΟΛ Ο ΟΤΛΣ Ν ΝΧΣ Ρ ΝΥΟΛ ΝΣΟΤΡΙΣΙΚ Ν ΚΠ Ι Τ ΝΡΟ ΟΤΝΧ..Σ..Ρ.Ψ Σ ΥΣ ΝΟΤ Λ Ξ Ν Ρ Γ ΧΡΓΙΟ ΟΝΙ ΠΡΟΓΡ ΜΜ Ν Ι Υ ΙΡΙ Ν ΚΚΛ Ι ΣΙΚΧΝΝΚ ΙΜ ΛΙΧΝΝΘ ήνικ ΝΘ ήνικ Λ ΥΟΤ ΙΛ ΙΟ ΙΧ Φ ΓΛΤΚ ΡΙ Μ Υ ΝΙΚΧΝΝΠΛ ΡΟΦΟΡΙΚ ΝΣ..ΝΧΚ Λ ΨΝ ΝΤΝ Λ ΥΟΤ ΦΙΛΟΜ Ν Μ ΣΡΙΟ Θ Ν ΠΡΟΥΟΛΙΚ Ν ΓΧΓ ΝΧΙΧ ΝΝΙΝ Ψ Σ ΙΝ Π ΙΡΟΤ Γ ΧΡΓΙ ΟΤ ΥΡΙΣΙΝ ΜΙΥ Λ ΓΓ ΛΙΚ ΡΥΙΣ ΚΣΟΝΧΝΝΜ Υ ΝΙΚΧΝΝΧ ΟΛΟΨ Π ΝΝΘ ΛΙ ΓΙΧ ΙΚ Σ ΡΙΝ Ρ ΝΙΟ Λ Ν ΙΟΙΚ Ν ΠΙΥ ΙΡ ΧΝΝΧΚΟ Ν Ψ ΓΚ ΓΚ Ρ Σ Π Ν ΓΙΧΣ Γ ΧΡΓΙΟ ΓΛΤΚ ΡΙ Μ Υ ΝΙΚΧΝΝΠΛ ΡΟΦΟΡΙΚ ΝΤΝΣ Λ ΠΙΚΟΙΝΧΝΙΧΝΝΧΚΟ Ν Ψ ΓΡ ΓΟΡΙ ΟΤ ΥΡΤΟΤΛ Θ Ο ΧΡΟ ΠΟΛΤΞ Ν Μ Θ Μ ΣΙΚΧΝΝKχIΝ Φ ΡΜΟΜ ΝΧΝΝΜ Θ Μ ΣΙΚΧΝΝΧ Ρ ΚΛ ΙΟΨΝ-Ν Φ ΡΜΟΜ ΝΧΝΝ Μ Θ Μ ΣΙΚΧΝ Π ΝΝΚΡ Σ Λ Γ ΧΡΓ Λ Ξ Ν ΡΟ ΠΤΡΟ Μ ΨΛΙΝΣ Λ ΚΣΡΟΛΟΓΧΝΝΜ Υ ΝΙΚΧΝΝΣ..ΝΧΚΟ Ν Ψ ΜΟΤ ΥΙΛΛ Σ ΤΡΟ Μ ΝΙ ΡΓΟΘ Ρ Π Ι ΝΧ Θ Ν Ψ Σ ΙΝ Θ Ν Ρ Γ ΣΙΚ Ρ Φ ΛΙ Ν Ρ ΙΚ Σ ΡΙΝ ΙΣΟΡΙ ΝΤΝ ΘΝΟΛΟΓΙ ΝΧΚΟΜΟΣ Ν Ψ ΜΝΠ ΝΝ Ι ΥΡ ΣΟ Π ΣΡΟ ΚΧΝΣ ΝΣΙΝΙ ΜΟΤΙΚΧΝΝΠΟΤ ΧΝΝΧΘ ΛΟΝΙΚ Ψ ΠΘ ΘΧΜΟ Γ ΧΡΓΙΟ ΝΙΚΟΛ Ο ΟΛΓ ΙΟΙΚ Ν ΠΙΥ ΙΡ ΧΝΝΧΚΟ Ν Ψ ΙΜΙΡΙ ΟΤ ΟΦΙ ΙΛ ΙΟ Μ ΡΙ ΡΥ ΙΟΝΟΜΙ ΫΝ Ι ΛΙΟΘ ΚΟΝΟΜΙ ΝΚ ΙΝΜΟΤ ΙΟΛΟΓΙ ΝΧΚ ΡΚΤΡ Ψ ΙΟΝΙΟΝΠ Ν ΙΣ Ρ ΙΛ ΙΟ ΝΙΚΟΛ Ο Λ Ν Μ Υ ΝΟΛΟΓΧΝΝΟΥ Μ ΣΧΝΝΣ..ΝΧΘ ΛΟΝΙΚ Ψ Σ ΙΝΘ ήκ Σ ί α 1 απ 3κ

2 ΙΣΚΟΤ ΙΧ ΝΝ ΧΚΡ Σ Φ ΙΡΙ Υ ΜΙΚΧΝΝΜ Υ ΝΙΚΧΝΝΧΘ ΛΟΝΙΚ Ψ ΠΘ Κ Ρ ΟΤΚ Μ ΡΙ ΚΧΝΣ ΝΣΙΝΟ Λ ΝΣΙΝ ΙΟΙΚ Ν ΠΙΥ ΙΡ ΧΝΝΧΚ Λ Ψ ΝΤΝ Κ Ρ Σ ΛΙΧΣ Μ ΣΡΙΟ Ν Σ ΙΟ Τ ΓΓ ΛΙ Μ Υ ΝΙΚΧΝΝΠΛ ΡΟΦΟΡΙΚ ΝΣ..ΝΧΛ ΡΙ Ψ Σ ΙΝΘ ΛΙ Κ ΡΙΠΙ ΟΤ ΝΣΧΝΙ ΚΧΝΣ ΝΣΙΝΟΜ Λ ΣΙΝ ΙΟΙΚ Ν ΠΙΥ ΙΡ ΧΝΝΧΛ ΡΙ ΨΝ-Ν ΙΟΙΚ Ν ΠΙΥ ΙΡ ΧΝ Σ ΙΝΘ ΛΙ Κ ΡΠ Σ ΙΛ ΙΟ ΝΣΧΝΙΟ ΤΘΤΜΙ ΙΟΛΟΓΙ ΝΧΠ ΣΡ Ψ Π ΝΝΠ ΣΡΧΝ Κ ΠΙ ΝΙΚΟΛ Ο Π ΝΣ Λ Μ ΣΡ ΓΡΟΝΟΜΧΝΝΤΝΣΟΠΟΓΡ ΦΧΝΝΜ Υ ΝΙΚΧΝΝΧΘ ΛΟΝΙΚ Ψ ΠΘ ΚΙΛ ΛΙ ΙΜΙΛΙΟ Λ Ν Μ Υ ΝΙΚΧΝΝΠ Ρ ΓΧΓ ΝΤΝ ΙΟΙΚ ΝΧΞ ΝΘ Ψ ΜΝΠ ΝΝ ΚΟΚΚΙΝΙ ΟΤ ΝΣΧΝΙΝ ΙΧ ΝΝ Σ ΤΡΟΤΛ ΠΟΛΙΣΙΚΧΝΝΜ Υ ΝΙΚΧΝΝΧΞ ΝΘ Ψ ΜΝΠ ΝΝ ΚΟΚΟ Ι ΟΤ Π Ρ Κ Τ ΝΣΧΝΙΟ ΛΟΤΚΙ Μ Υ ΝΙΚΧΝΝ ΠΙΣ Μ ΝΤΛΙΚΧΝΝΧΙΧ ΝΝΙΝ Ψ Π ΝΝΙΧ ΝΝΙΝΧΝ ΚΟΛΙΙ Ν Π Ρ ΦΟΝ Μ ΣΡΙΟ Λ ΤΘ ΡΙ ΙΟΙΚ Ν ΠΙΥ ΙΡ ΧΝΝΧΘ ΛΟΝΙΚ ΨΝ-Ν ΙΟΙΚ ΝΣΟΤΡΙΣΙΚΧΝΝ ΠΙΥ ΙΡ ΧΝΝΚ ΙΝ ΠΙΥ ΙΡ ΧΝΝΦΙΛΟΞ ΝΙ Σ ΙΝΘ ήκ ΚΟΤ Θ Ν Π ΣΡΟ Π Ν ΓΙΧΣ Μ Υ ΝΙΚΧΝΝΠ Ρ ΓΧΓ ΝΤΝ ΙΟΙΚ ΝΧΞ ΝΘ Ψ ΜΝΠ ΝΝ ΚΧΝΣ ΝΣΙΝΟΤ Γ ΧΡΓΙ ΚΧΝΣ ΝΣΙΝΟΜ ΡΙ ΙΘ ΣΙΚ ΝΤΝΚΟΜ ΣΟΛΟΓΙ ΝΧΘ ΛΟΝΙΚ Ψ Σ ΙΝΘ ήκ ΚΧΣΙ ΟΤ Μ ΡΙ ΚΟΜ ΙΛΙΚ ΚΣ ΝΙ ΣΡΙΚ ΝΧΘ ΛΟΝΙΚ Ψ ΠΘ Λ ΡΙ Λ ΙΜ ΡΟ Ο Τ ΝΣ Ρ Σ Ν ΥΟΛ ΝΜ Υ ΝΙΚΧΝ Ν ΛΟΤΙΟ ΥΡ ΣΟ Π Ι Μ Υ ΝΙΚΧΝΝΠ Ρ ΓΧΓ ΝΤΝ ΙΟΙΚ ΝΧΞ ΝΘ Ψ ΜΝΠ ΝΝ ΛΟΤΙΟΤ ΚΧΝΣ ΝΣΙΝ ΚΧΝΣ ΝΣΙΝΟΟΤΛΣ Ν ΚΟΙΝΧΝΙΚ Ν ΡΓ Ι ΝΧ Ρ ΚΛ ΙΟΨ Σ ΙΝΚΡ Σ Μ ΚΡΙ ΟΤ Ν Σ Ι ΜΙΥ Λ Θ Ο ΧΡ Σ ΥΝΟΛΟΓΧΝΝΓ ΧΠΟΝΧΝΝΧΦΛΧΡΙΝ Ψ Μ Λ ΚΟ Ν ΣΙ Γ ΧΡΓΙΟ Λ Ν ΓΡΟΝΟΜΧΝΝΤΝΣΟΠΟΓΡ ΦΧΝΝΜ Υ ΝΙΚΧΝΝΧ Θ Ν Ψ ΜΠ Μ ΡΜ ΝΙ ΚΧΝΣ ΝΣΙΝΟ ΚΤΡΙ ΚΟ Μ ΡΙ Μ Υ ΝΙΚΧΝΝΠ ΡΙ ΛΛΟΝΣΟΝΧΥ ΝΙ Ψ ΠΟΛήΥΝ ΙΟΝ ΚΡ Σ Μ ΙΟΤ ΛΠΙ ΥΡ ΣΟ ΣΤΛΙ Ν Π Ι ΓΧΓΙΚΟΝ ΜΟΣΙΚ Ν ΚΠ Ι Τ ΝΧΦΛΧΡΙΝ Ψ ΜΟΤΡ ΣΙ ΟΤ Κ ΛΛΙΟΠ Ν Σ ΙΟ ΥΡΙΣΙΝ ΚΟΙΝΧΝΙΚ Ν ΙΟΙΚ ΝΚ ΙΝΠΟΛΙΣΙΚ Ν ΠΙΣ Μ ΝΧΚΟΜΟΣ Ν ΨΝ-ΚΟΙΝΧΝΙΚ Ν ΙΟΙΚ Ν ΜΝΠ ΝΝ ΜΠ Κ Λ ΚΧΝΣ ΝΣΙΝΟ ΙΛ ΙΟ Θ Ο ΧΡ ΛΟΓΙΣΙΚ ΝΚ ΙΝΥΡ Μ ΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚ ΝΧΚΟ Ν ΨΝ ΜΠ ΡΜΠ Ν Σ ΙΟ Γ ΧΡΓΙΟ Κ ΛΛΙΡΟ Ι Υ ΙΡΙ ΝΠΟΛΙΣΙΜΙΚΟΤΝΠ ΡΙ ΛΛΟΝΣΟΝΤΝΝ ΧΝΝΣ ΥΝΟΛΟΓΙΧΝΝΧ ΓΡΙΝΙΟΨ Π ΝΝΠ ΣΡΧΝ ΜΧΤΙ ΟΤ Μ ΡΙ ΝΙΚΟΛ Ο ΤΜ Λ Θ ΟΛΟΓΙ ΝΧΘ ΛΟΝΙΚ Ψ ΠΘ ΝΙΚΟΛ Ψ ΟΤ Μ ΡΙ Ν Σ ΙΟ Φ Ν Μ Υ ΝΙΚΧΝΝΣ ΥΝΟΛΟΓΙ ΝΠ ΣΡ Λ ΙΟΤΝΤΝΦΤΙΚΟΤΝ ΡΙΟΤΝΣ..ΝΚ ΙΝ ΝΧΚ Λ ΨΝ-Ν ΝΤΝ Σ ί α 2 απ 3κ

3 ΝΙΚΟΤ ΝΙΚΟΛ Ο ΝΣΧΝΙΟ ΤΣΤΥΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΧΝΝ ΠΙΣ ΜΧΝΝΧΚΟΜΟΣ Ν Ψ ΜΝΠ ΝΝ Μ Υ ΝΙΚΧΝΝΥΧΡΟΣ ΞΙ ΫΝΠΟΛ Ο ΟΜΙ ΝΚ ΙΝΠ ΡΙΦ Ρ Ι Κ Ν Ν ΠΣΤΞ Ν Ξ ΝΘΟΠΟΤΛΟ Π Ν ΓΙΧΣ ΚΧΝΣ ΝΣΙΝΟ Θ Ν Π ΝΝΘ ΛΙ Χ ΟΛΟΨ Ξ ΝΘΟΠΟΤΛΟΤ Μ ΡΙ Θ Ο ΧΡΟ Ψ Ι ΣΡΙΚ ΝΧΘ ΛΟΝΙΚ Ψ ΠΘ ΟΡΦ ΝΙ ΟΤ ΙΧ ΝΝ Θ Ο ΧΡΟ ΙΚ Σ ΡΙΝ ΠΟΛΙΣΙΚΧΝΝΜ Υ ΝΙΚΧΝΝΣ..ΝΚ ΙΝΜ Υ ΝΙΚΧΝΝΣΟΠΟΓΡ ΦΙ ΝΤΝΓ ΧΠΛ ΡΟΦΟΡΙΚ Ν Σ ΙΝΚ ΝΣΡΝ Σ..ΝΧ ΡΡ ΨΝ-ΝΜ Υ ΝΙΚΧΝΝΣΟΠΟΓΡ ΦΙ ΝΤΝΓ ΧΠΛ ΡΟΦΟΡΙΚ ΝΣ Π ΝΣ ΛΙ Γ ΧΡΓΙΟ ΠΟΙΝ ΠΙΣ Μ ΝΦΤΙΚ Ν ΓΧΓ ΝΚ ΙΝ ΘΛ ΣΙΜΟΤΝΧΚΟΜΟΣ Ν Ψ ΜΝΠ ΝΝ Π ΝΣ ΛΙ ΟΤ ΙΚ Σ ΡΙΝ Ι ΚΧ Ο Μ ΛΙ ΠΛ ΣΙΚΧΝΝΣ ΥΝΧΝΝΤΝ ΠΙΣ ΜΧΝΝΣ ΝΣ ΥΝ ΝΧΙΧ ΝΝΙΝ Ψ Π ΝΝΙΧ ΝΝΙΝΧΝ Π Π ΟΠΟΤΛΟΤ ΚΡΙ Λ ΡΟ Υ ΡΙΚΛ Ι Π Ι ΓΧΓΙΚΟΝΝ ΠΙ ΓΧΓΧΝΝΧΙΧ ΝΝΙΝ Ψ Π ΝΝΙΧ ΝΝΙΝΧΝ Π Π ΟΠΟΤΛΟΤ Ρ ΣΧ Γ ΧΡΓΙΟ ΤΣΤΥΙ ΠΙΣ Μ ΝΣΡΟΦΙΜΧΝΝΤΝ Ι ΣΡΟΦ ΝΧΛ ΜΝΟΨ Π ΝΝ ΙΓ ΙΟΤ Π ΠΟΤΛΙ ΟΤ ΟΦΙ ΙΧ ΝΝ ΝΝ Π Ι ΓΧΓΙΚΟΝ ΜΟΣΙΚ Ν ΚΠ Ι Τ ΝΧΦΛΧΡΙΝ Ψ Π Ι Τ ΓΓ ΛΙ Μ ΣΡΙΟ ΥΡΙΣΙΝ ΠΛ ΣΙΚΧΝΝΣ ΥΝΧΝΝΤΝ ΠΙΣ ΜΧΝΝΣ ΝΣ ΥΝ ΝΧΙΧ ΝΝΙΝ Ψ Π ΝΝΙΧ ΝΝΙΝΧΝ Π ΨΣΙΝ Μ ΣΡΙΟ Τ ΓΓ ΛΟ Θ Ν Ι Μ Θ Μ ΣΙΚΧΝΝΧΘ ΛΟΝΙΚ Ψ ΠΘ Π ΣΙΚ Κ ΥΡΤ Π ΝΣ Λ ΜΧΝΜ ΡΙ ΠΟΛΙΣΙΚΧΝΝΜ Υ ΝΙΚΧΝΝΧ ΟΛΟΨ Π ΝΝΘ ΛΙ Π ΣΟΤΛ Μ ΣΡ ΚΤΡΙ ΚΟ Τ ΓΓ ΛΙ ΦΤΙΚ ΝΧΙΧ ΝΝΙΝ Ψ Π ΝΝΙΧ ΝΝΙΝΧΝ Π ΛΙ Γ ΧΡΓΙΟ ΙΧ ΝΝ Μ ΡΙ Μ Υ ΝΙΚΧΝΝΠΛ ΡΟΦΟΡΙΚ ΝΣ..ΝΧΚ ΣΟΡΙ Ψ Π ΛΙ ΝΙΚΟΛ Ο ΙΧ ΝΝ Μ ΡΙ Μ Υ ΝΙΚΧΝΝΠΛ ΡΟΦΟΡΙΚ ΝΣ..ΝΧΚ ΣΟΡΙ Ψ ΠΛ Ν Κ Θ Ο ΧΡ Σ ΡΓΙΟ Λ Ν Μ Υ ΝΙΚΧΝΝΠΛ ΡΟΦΟΡΙΚ ΝΣ..ΝΧΚ Λ ΨΝ ΝΤΝ ΠΟΛΙΣΙ Θ Ο ΧΡΟ Λ Ξ Ν ΡΟ ΛΙ Σ Μ Υ ΝΙΚΧΝΝΠΛ ΡΟΦΟΡΙΚ ΝΣ..ΝΧΚ ΣΟΡΙ Ψ ΠΟΛΤΥΡΟΝΙ ΟΤ Τ ΟΞΙ Γ ΧΡΓΙΟ ΦΧΣ ΙΝ ΡΥ ΙΟΝΟΜΙ ΫΝ Ι ΛΙΟΘ ΚΟΝΟΜΙ ΝΚ ΙΝΜΟΤ ΙΟΛΟΓΙ ΝΧΚ ΡΚΤΡ Ψ ΙΟΝΙΟΝΠ Ν ΠΟΤΛΙΟΠΟΤΛΟΤ Μ ΡΙ Γ ΧΡΓΙΟ ΙΟΛ ΣΣ Μ Υ ΝΙΚΧΝΝΥΧΡΟΣ ΞΙ ΝΤΝ Ν ΠΣΤΞ ΝΧΘ ΛΟΝΙΚ Ψ ΠΘ ΠΟΤΡΛΟΤΚ Κ Γ ΧΡΓΙΟ Γ ΧΡΓΙΟ Θ Ν ΓΡΟΝΟΜΧΝΝΤΝΣΟΠΟΓΡ ΦΧΝΝΜ Υ ΝΙΚΧΝΝΧΘ ΛΟΝΙΚ Ψ ΠΘ Λ Ι Γ ΧΡΓΙΟ ΜΙΥ Λ ΝΙΚ ΟΤΛΙ ΙΧ ΝΝ Π ΤΛΟ Μ ΡΙ Μ Υ ΝΟΛΟΓΧΝΝΜ Υ ΝΙΚΧΝΝΚ ΙΝ ΙΟΜ Υ ΝΙΚΟΤΝΥ Ι ΜΟΤΝΣ..ΝΧΚΟ Ν ΨΝ-Ν Μ Θ Μ ΣΙΚΧΝΝΧ ΜΟΨΝ-ΝΣ ΣΙΣΙΚ ΝΚ ΙΝ Ν ΛΟΓΙΣΙΚΧΝ- ΥΡ Μ ΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΧΝΝΜ Θ Μ ΣΙΚΧΝ Π ΝΝ ΙΓ ΙΟΤ ΙΜΟΠΟΤΛΟ ΠΟΣΟΛΟ ΚΧΝΣ ΝΣΙΝΟ Ν Σ Ι Σ ΥΝΟΛΟΓΧΝΝΓ ΧΠΟΝΧΝΝΧΦΛΧΡΙΝ Ψ ΙΚΟ ΜΜ ΝΟΤ Λ Ν Σ ΙΟ Μ ΡΙ ΥΟΛ Ν ΝΘΤΠΟΠΤΡ ΓΧΝΝΧΜΟΝΟΝΓΙ ΝΠΤΡΟ Σ Ψ ΠΤΡΟ Ν Κ Σ ί α 3 απ 3κ

4 ΟΤΛΣ Π Ν ΓΙΧΣ Μ ΣΡΙΟ ΚΧΝΣ ΝΣΙ Θ ΟΛΟΓΙ ΝΧΘ ΛΟΝΙΚ Ψ ΠΘ Σ ΜΠΟΤΛΙ ΟΤ Λ Ν Π Υ Λ ΟΛΤΜΠΙ ΝΟΜΙΚ ΝΧΚΟΜΟΣ Ν Ψ ΜΝΠ ΝΝ Σ ΡΓΙ Μ ΣΡΙΟ ΝΙΚΟΛ Ο ΙΧ ΝΝ Μ Υ ΝΟΛΟΓΧΝΝΜ Υ ΝΙΚΧΝΝΧΚΟ Ν Ψ ΣΟΤΠ Υ ΡΙΛ Ο Γ ΧΡΓΙΟ ΙΛΙ ΠΟΛΙΣΙΚΧΝΝΜ Υ ΝΙΚΧΝΝΧΘ ΛΟΝΙΚ ΨΝ ΠΘ Σ ΙΜΙΚ Λ ΤΘ ΡΙ Θ Ο ΧΡΟ Μ ΡΙ ΠΟΛΙΣΙΚΧΝΝΜ Υ ΝΙΚΧΝΝΧΞ ΝΘ Ψ ΜΝΠ ΝΝ ΣΟΜΣ ΘΧΜ Μ ΣΡΙΟ ΟΦΙ Μ Υ ΝΙΚΧΝΝΠΛ ΡΟΦΟΡΙ ΚΧΝΝΤΝ ΠΙΚΟΙΝΧΝΙ ΚΧΝΝΤΣ Μ ΣΧΝΝΧ ΜΟΨ Π ΝΝ ΙΓ ΙΟΤ ΣΡΙ ΝΣ ΦΤΛΛΙ Μ ΡΚΟ Ν Ρ ΟΦΙ Σ ΥΝΟΛΟΓΧΝΝΓ ΧΠΟΝΧΝΝΧΦΛΧΡΙΝ Ψ Σ ΓΚ ΛΙ ΟΤ ΟΛΓ ΙΧ ΝΝ Χ ΦΙΛΟΟΦΙ Ν-ΝΠ Ι ΓΧΓΙΚ ΝΤΝΦΤΥΟΛΟΓΙ ΝΧΙΧ ΝΝΙΝ Ψ Π ΝΝΙΧ ΝΝΙΝΧΝ Σ ΚΟ ΚΧΝΣ ΝΣΙΝΟ Σ Φ ΝΟ Υ ΡΟΤΛ Μ Υ ΝΟΛΟΓΧΝΝΜ Υ ΝΙΚΧΝΝΚ ΙΝ ΙΟΜ Υ ΝΙΚΟΤΝΥ Ι ΜΟΤΝΣ..ΝΧΚΟ Ν ΨΝ-Ν Σ Ν ΚΣΙ ΟΤ ΤΡΧΠ ΚΧΝΣ ΝΣΙΝΟΡΟ Μ ΡΥ ΙΟΝΟΜΙ ΫΝ Ι ΛΙΟΘ ΚΟΝΟΜΙ ΝΚ ΙΝΜΟΤ ΙΟΛΟΓΙ ΝΧΚ ΡΚΤΡ Ψ ΙΟΝΙΟΝΠ Ν ΣΙΓΓ Ν ΜΙΥ Λ ΙΛ ΙΟ Θ Ο ΧΡ Μ Υ ΝΙΚΧΝΝΠ ΡΙ ΛΛΟΝΣΟΝΧΚΟ Ν Ψ ΦΧΣΟΓΛΟΤ Μ Λ Μ Σ -ΟΦΙ ΚΧΝΣ ΝΣΙΝΟΠΤΡΙ ΟΤΛ ΡΥΙΣ ΚΣΟΝΧΝΝΜ Υ ΝΙΚΧΝΝΧΘ ΛΟΝΙΚ Ψ ΠΘ Υ ΨΣ Ν Σ Ι Λ Ξ Ν ΡΟ ΙΡ Ν ΝΟ Λ ΤΣΙΚ ΝΧ Ρ ΚΛ ΙΟΨ Σ ΙΝΚΡ Σ Υ Ρ Λ ΜΠΙ ΟΤ Γ Π ΜΟΘ Ν Π Ν ΓΙΧΣ ΛΟΓΙΣΙΚ ΝΚ ΙΝΥΡ Μ ΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚ ΝΧΚΟ Ν ΨΝ Υ Σ ΨΧ ΝΝΙ ΟΤ ΟΦΙ Σ Φ ΝΟ ΥΡΤ ΜΟΤΙΚΧΝΝΠΟΤ ΧΝΝΧΚ ΡΚΤΡ Ψ ΙΟΝΙΟΝΠ Ν ΥΟΤΛΙ Ρ Ν Ρ Μ ΣΡΙΟ Μ ΡΙ Λ ΚΣΡΟΛΟΓΧΝΝΜ Υ ΝΙΚΧΝΝΚ ΙΝΜ Υ ΝΙΚΧΝΝΤΠΟΛΟΓΙΣΧΝΝΧ ΟΛΟΨ Π ΝΝΘ ΛΙ Κπδ.ΝΤποοηφ. πώθυηο Όθοηα Όθ.ΝΠατλόμ Όθ.ΝΜητλόμ ξοζάν πιτυξέαμ Ίδλυηα Σ Ι Φ ΣΣ ΙΧ ΝΝ Θ Ν ΙΟ Γ ΧΡΓΙ Μ Υ ΝΙΚΧΝΝΠΛ ΡΟΦΟΡΙΚ ΝΤΝΣ Λ ΠΙΚΟΙΝΧΝΙΧΝΝΧΚΟ Ν Ψ Κ δ. Υπο ηφ. Επώ υ ο Ό ο α Ό. Πατ ό Ό. Μητ ό Σ ο Επιτυ α Ίδ υ α Λ Ξ Κ ΥΡ ΣΟ Λ Ξ Ν ΡΟ Υ ΡΙΚΛ Ι 1ο Γ θδεσ Λτε δο Π οζ ηα αμ(1ίσ) 2ο Γ θδεσ Λτε δο Π οζ ηα αμ(λίσ) ΠΟΣΟΛΙ ΟΤ ΟΦΙ ΙΧ ΝΝ Λ Ν Μ Υ ΝΙΚΧΝΝΠ ΡΙ ΛΛΟΝΣΟΝΧΚΟ Ν Ψ Μ Υ ΝΟΛΟΓΧΝΝΜ Υ ΝΙΚΧΝΝΚ ΙΝ ΙΟΜ Υ ΝΙΚΟΤΝΥ Ι ΜΟΤΝΣ..ΝΧΚΟ Ν ΨΝ-Ν ΠΟΣΟΛΟΤ Π Ρ Κ Τ ΚΧΝΣ ΝΣΙΝΟΟΛΓ ΓΛΧ ΫΝΦΙΛΟΛΟΓΙ ΝΤΝΠΟΛΙΣΙΜΟΤΝΠ Ρ ΤΞ ΙΝΙΧΝΝΥΧΡΧΝΝΧΚΟΜΟΣ Ν Ψ ΜΝΠ ΝΝ Σ ί α 4 απ 3κ

5 Ρ Π Θ Ο ΧΡΟ Γ ΧΡΓΙΟ ΙΚ Σ ΡΙΝ Μ Υ ΝΟΛΟΓΧΝΝΟΥ Μ ΣΧΝΝΣ..ΝΧΘ ΛΟΝΙΚ Ψ Σ ΙΝΘ ήκ Λ ΥΟΤ Μ ΡΙ ΤΣΡ ΣΙΟ ΛΠΙΝΙΚ Σ ΥΝΟΛΟΓΧΝΝΓ ΧΠΟΝΧΝΝΧΘ ΛΟΝΙΚ ΨΝ Σ ΙΝΘ ήκ Γ ΡΙ ΛΙ ΘΧΜ Ν Σ ΙΟ ΧΓΡ Φ Μ Υ ΝΙΚΧΝΝΠΛ ΡΟΦΟΡΙΚ ΝΤΝΣ Λ ΠΙΚΟΙΝΧΝΙΧΝΝΧΚΟ Ν Ψ ΓΚ Κ ΧΚΡ Σ ΙΧ ΝΝ Γ ΧΡΓΙ Μ Υ ΝΙΚΧΝΝΠ Ρ ΓΧΓ ΝΤΝ ΙΟΙΚ ΝΧΞ ΝΘ Ψ ΜΝΠ ΝΝ ΓΚ ΙΧ ΝΝ ΝΙΚΟΛ Ο ΝΣΙΓΟΝ Μ Υ ΝΙΚΧΝΝΠΛ ΡΟΦΟΡΙ ΚΧΝΝΤΝ ΠΙΚΟΙΝΧΝΙ ΚΧΝΝΤΣ Μ ΣΧΝΝΧ ΜΟΨ Π ΝΝ ΙΓ ΙΟΤ Λ Π ΥΟ Μ ΣΡΙΟ ΙΧ ΝΝ Υ ΡΙΚΛ Ι ΠΟΛΙΣΙΚΧΝΝΜ Υ ΝΙΚΧΝΝΣ..ΝΧΛ ΡΙ Ψ Σ ΙΝΘ ΛΙ Λ Π ΥΟΤ Θ Ν ΙΧ ΝΝ Υ ΡΙΚΛ Ι Μ Θ Μ ΣΙΚΧΝΝΧΙΧ ΝΝΙΝ Ψ Π ΝΝΙΧ ΝΝΙΝΧΝ ΛΚ Ρ ΝΙ ΟΤ ΟΦΙ Θ Ν ΙΟ ΙΛΙΚ Ξ ΝΧΝΝΓΛΧΧΝΝΜ Σ ΦΡ ΝΚ ΙΝ Ι ΡΜ Ν Ι ΝΧΚ ΡΚΤΡ Ψ ΙΟΝΙΟΝΠ Ν Λ ΓΙΧΡΓ Τ ΝΘΙ Γ ΧΡΓΙΟ Γ ΧΡΓΙ Σ ΥΝΟΛΟΓΧΝΝΓ ΧΠΟΝΧΝΝΧΦΛΧΡΙΝ Ψ Μ Κ Θ Ν ΡΓΤΡΙΟ Λ Ν ΠΙΣ ΜΧΝΝΠΡΟΥΟΛΙΚ Ν ΓΧΓ ΝΤΝ ΚΠ Ι Τ ΝΧΘ ΛΟΝΙΚ Ψ ΠΘ Μ ΣΡ ΚΙ ΟΤ Π Ρ Κ Τ ΤΣΡ ΣΙΟ ΤΓ ΝΙ Μ Υ ΝΙΚΧΝΝ ΠΙΣ Μ ΝΤΛΙΚΧΝΝΧΙΧ ΝΝΙΝ Ψ Π ΝΝΙΧ ΝΝΙΝΧΝ Μ ΣΡΙΟΤ Π Υ Λ ΚΧΝΣ ΝΣΙΝΟ Μ ΣΡ Λ ΚΣΡΟΛΟΓΧΝΝΜ Υ ΝΙΚΧΝΝΣ..ΝΧΚΟ Ν Ψ Λ ΤΘ ΡΙΟΤ Μ ΣΡΙΟ ΙΧ ΝΝ Λ ΝΣΙΝ ΠΙΣ Μ ΝΤΝΣ ΥΝΟΛΟΓΙ ΝΤΛΙΚΧΝΝΧ Ρ ΚΛ ΙΟΨ Π ΝΝΚΡ Σ ΜΜ ΝΟΤ Λ ΥΡ ΣΟ Ν Σ ΙΟ Μ ΡΙ Λ ΚΣΡΟΛΟΓΧΝΝΜ Υ ΝΙΚΧΝΝΤΝΜ Υ ΝΙΚΧΝΝΤΠΟΛΟΓΙΣΧΝΝΧΘ ΛΟΝΙΚ Ψ ΠΘ ΙΧΓ Μ Ν Λ Ο ΝΙΚΟΛ Ο Μ Λ Μ Σ Μ Υ ΝΟΛΟΓΧΝΝΜ Υ ΝΙΚΧΝΝΚ ΙΝ ΙΟΜ Υ ΝΙΚΟΤΝΥ Ι ΜΟΤΝΣ..ΝΧΚΟ Ν ΨΝ-Ν ΘΤΜΙ Ν ΡΣ ΜΙ Γ ΧΡΓΙΟ Π ΡΘ Ν Μ Υ ΝΙΚΧΝΝΠ ΡΙ ΛΛΟΝΣΟΝΧΞ ΝΘ ΨΝ ΜΝΠ ΝΝ Ι ΚΧ Ι Θ Ο ΧΡΟ ΝΣΧΝΙΟ Ν Σ Ι Μ Υ ΝΟΛΟΓΧΝΝΜ Υ ΝΙΚΧΝΝΚ ΙΝ ΙΟΜ Υ ΝΙΚΟΤΝΥ Ι ΜΟΤΝΣ..ΝΧΚΟ Ν ΨΝ-Ν ΙΧ ΝΝΙ ΙΛ ΙΟ ΥΡ ΣΟ ΥΡΤΟΤΛ ΠΟΛΙΣΙΚ Ν ΠΙΣ Μ ΝΧΡ ΘΤΜΝΟΨ Π ΝΝΚΡ Σ Κ ΛΟΓ ΡΟ Θ Ν ΙΟ ΙΧ Κ ΙΜ Μ ΣΡ ΙΟΙΚ Ν ΠΙΥ ΙΡ ΧΝΝΧΚΟ Ν Ψ Κ Ρ ΜΟΤ Π Ν ΛΟΠ Τ ΓΓ ΛΟ ΟΦΙ ΠΡΟΥΟΛΙΚ Ν ΓΧΓ ΝΧΙΧ ΝΝΙΝ Ψ Σ ΙΝ Π ΙΡΟΤ Κ Ρ ΜΠ Σ Κ Π Ρ Κ Τ Π Ν ΓΙΧΣ Μ ΡΙ ΛΟΓΙΣΙΚ ΝΚ ΙΝΥΡ Μ ΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚ ΝΧΚΟ Ν ΨΝ Κ Ρ ΜΠΙΚ Γ ΧΡΓΙΟ ΘΧΜ ΚΤΡΙ Κ Μ Υ ΝΟΛΟΓΧΝΝΜ Υ ΝΙΚΧΝΝΚ ΙΝ ΙΟΜ Υ ΝΙΚΟΤΝΥ Ι ΜΟΤΝΣ..ΝΧΚΟ Ν ΨΝ-Ν Κ Ρ ΝΙ ΙΛ ΙΟ ΚΤΡΙ ΚΟ Μ ΡΙ ΡΓΟΘ Ρ Π Ι ΝΧ Θ Ν Ψ Σ ΙΝ Θ Ν Κ Ρ ΣΟΓΙ ΝΝ ΤΘΤΜΙ Θ Ν ΙΟ Λ Ν ΠΟΛΙΣΙΚΧΝΝΜ Υ ΝΙΚΧΝΝΣ..ΝΧΛ ΡΙ Ψ Σ ΙΝΘ ΛΙ Κ ΙΚΟΤ ΚΤΡΙ Κ ΚΧΝΣ ΝΣΙΝΟΟΦΙ Π Ι ΓΧΓΙΚΟΝ Ι ΙΚ Ν ΓΧΓ ΝΧ ΟΛΟΨ Π ΝΝΘ ΛΙ Κ ΣΧΣΟΙΚΙ ΟΤ ΟΦΙ ΙΧ ΝΝ Φ Ν Θ ΣΡΙΚΧΝΝΠΟΤ ΧΝΝΧ Θ Ν Ψ ΚΠ Κ ΠΟΤΡΙ ΤΜ ΧΝ ΚΧΝΣ ΝΣΙΝΟΜ ΡΙ ΙΟΙΚ Ν ΠΙΥ ΙΡ ΧΝΝΧΘ ΛΟΝΙΚ ΨΝ-Ν ΙΟΙΚ ΝΣΟΤΡΙΣΙΚΧΝΝ ΠΙΥ ΙΡ ΧΝΝΚ ΙΝ ΠΙΥ ΙΡ ΧΝΝΦΙΛΟΞ ΝΙ Σ ΙΝΘ ήκ Σ ί α 5 απ 3κ

6 ΚΟΚΟ Ι Θ Ο ΧΡΟ Θ ΟΦΤΛ ΚΣΟ Λ Ξ Ν Ρ Μ Υ ΝΙΚΧΝΝΥΧΡΟΣ ΞΙ ΫΝΠΟΛ Ο ΟΜΙ ΝΚ ΙΝΠ ΡΙΦ Ρ Ι Κ Ν Ν ΠΣΤΞ Ν Χ ΟΛΟΨ Π ΝΝΘ ΛΙ ΚΟΛΛΙ Μ ΣΡΙΟ ΙΛ ΙΟ Μ ΡΙ Μ Υ ΝΙΚΧΝΝΠ Ρ ΓΧΓ ΝΤΝ ΙΟΙΚ ΝΧΞ ΝΘ Ψ ΜΝΠ ΝΝ ΚΟΤ ΟΤΝ Λ Ν Θ Ν ΙΟ ΚΤΡΙ Κ ΝΟ Λ ΤΣΙΚ ΝΧΘ ΛΟΝΙΚ Ψ Σ ΙΝΘ ήκ ΚΟΤΛΟΤΜΠΡΙ ΟΤ Μ ΡΙ Υ Ρ Λ ΜΠΟ ΝΝ Υ Μ Ι ΝΧΙΧ ΝΝΙΝ Ψ Π ΝΝΙΧ ΝΝΙΝΧΝ ΚΟΤΝΣΟΤΡ ΛΟΤΚΙ ΚΧΝΣ ΝΣΙΝΟΘ Ο ΧΡ Λ ΚΣΡΟΛΟΓΧΝΝΜ Υ ΝΙΚΧΝΝΤΝΜ Υ ΝΙΚΧΝΝΤΠΟΛΟΓΙΣΧΝΝΧΞ ΝΘ Ψ ΜΝΠ ΝΝ ΚΟΤΣΟΤΚΛ Ρ ΚΧΝΣ ΝΣΙΝΟ Π ΤΛΟ ΙΚ Σ ΡΙΝ Μ Θ Μ ΣΙΚΧΝΝΧΙΧ ΝΝΙΝ Ψ Π ΝΝΙΧ ΝΝΙΝΧΝ ΚΤΡΙΜΛΙ ΟΤ Λ Ξ Ν Ρ Θ ΟΦΙΛΟ Μ ΡΧ Φ ΡΜ Κ ΤΣΙΚ ΝΧΘ ΛΟΝΙΚ Ψ ΠΘ ΚΤΡΙΜΛΙ ΟΤ Π Ν ΓΙΧΣ Θ ΟΦΙΛΟ Μ ΡΧ Λ ΚΣΡΟΛΟΓΧΝΝΜ Υ ΝΙΚΧΝΝΤΝΜ Υ ΝΙΚΧΝΝΤΠΟΛΟΓΙΣΧΝΝΧΞ ΝΘ Ψ ΜΝΠ ΝΝ Λ ΡΙ ΓΡ ΓΟΡΙΟ ΚΧΝΣ ΝΣΙΝΟ ΛΙ Σ ΠΟΛΙΣΙΚΧΝΝΜ Υ ΝΙΚΧΝΝΣ..ΝΧΛ ΡΙ Ψ Σ ΙΝΘ ΛΙ ΛΙ ΚΟΤ ΦΡ Ι ΡΙΚ ΙΛ ΙΟ Ρ Σ Π Ι ΓΧΓΙΚΟΝ ΜΟΣΙΚ Ν ΚΠ Ι Τ ΝΧΦΛΧΡΙΝ Ψ ΛΙΘΟΞΟΨ ΟΤ ΟΦΙ ΥΡ ΣΟ Υ ΡΙΚΛ Ι ΦΤΥΟΛΟΓΙ ΝΧΡ ΘΤΜΝΟΨ Π ΝΝΚΡ Σ ΛΙΛ Ν Σ Ι Μ ΣΡΙΟ Χ ΠΙΣ ΜΧΝΝΠΡΟΥΟΛΙΚ Ν ΓΧΓ ΝΤΝ ΚΠ Ι Τ ΝΧΘ ΛΟΝΙΚ Ψ ΠΘ ΛΙΣΟΤ ΚΛ ΟΠ ΣΡ Π ΣΡΟ Μ ΡΙ Φ ΦΙ ΚΧΝΝΜ ΧΝΝΤΝ ΠΙΚΟΙΝΧΝΙ ΝΣ..ΝΝΧ ΡΓΟΣΟΛΙΨΝ Σ ΙΝΙΟΝΙΧΝΝΝ Μ Λ ΚΟ Τ ΓΓ ΛΙ Π Ν ΓΙΧΣ ΥΡΙΣΙΝ ΠΟΛΙΣΙΚΧΝΝΜ Υ ΝΙΚΧΝΝΧΞ ΝΘ Ψ ΜΝΠ ΝΝ Μ ΝΧΛ ΟΛΓ ΚΧΝΣ ΝΣΙΝΟΜ ΡΙ Μ Υ ΝΙΚΧΝΝΥΧΡΟΣ ΞΙ ΫΝΠΟΛ Ο ΟΜΙ ΝΚ ΙΝΠ ΡΙΦ Ρ Ι Κ Ν Ν ΠΣΤΞ Ν Χ ΟΛΟΨ Π ΝΝΘ ΛΙ Μ ΝΣ Ι Π ΝΣ Λ ΚΟΜ ΓΛ Ι Λ ΚΣΡΟΝΙΚΧΝΝΜ Υ ΝΙΚΧΝΝΣ..ΝΧΘ ΛΟΝΙΚ Ψ Σ ΙΝΘ ήκ Μ ΣΙΟΤ ΠΟΙΝ Ι Ρ Θ Ν Π Ι ΓΧΓΙΚΟΝ ΜΟΣΙΚ Ν ΚΠ Ι Τ ΝΧΦΛΧΡΙΝ Ψ Μ Σ Λ Σ ΤΡΟΤΛ ΝΙΚΟΛ Ο ΝΣΙΓΟΝ Φ ΦΙ ΚΧΝΝΜ ΧΝΝΤΝ ΠΙΚΟΙΝΧΝΙ ΝΣ..ΝΝΧ ΡΓΟΣΟΛΙΨΝ Σ ΙΝΙΟΝΙΧΝΝΝ ΜΟΤΜΟΤΛΙ Γ ΧΡΓΙΟ Ν Ρ ΙΧ ΝΝ Μ Υ ΝΟΛΟΓΧΝΝΜ Υ ΝΙΚΧΝΝΚ ΙΝ ΙΟΜ Υ ΝΙΚΟΤΝΥ Ι ΜΟΤΝΣ..ΝΧΚΟ Ν ΨΝ-Ν ΜΠΟΤΚΟΤ ΙΛΙΚ Ν Ρ ΣΤΛΙ Ν ΓΡΟΝΟΜΧΝΝΤΝΣΟΠΟΓΡ ΦΧΝΝΜ Υ ΝΙΚΧΝΝΧΘ ΛΟΝΙΚ Ψ ΠΘ ΝΙΚ ΦΟΡΙ ΙΛ ΙΟ Μ ΣΡΙΟ ΟΦΙ Μ Υ ΝΟΛΟΓΧΝΝΜ Υ ΝΙΚΧΝΝΧ ΟΛΟΨ Π ΝΝΘ ΛΙ ΞΤΝΟ Μ ΣΡΙΟ Π ΣΡΟ Γ ΧΡΓΙ Μ Υ ΝΙΚΧΝΝΠ Ρ ΓΧΓ ΝΤΝ ΙΟΙΚ ΝΧΞ ΝΘ Ψ ΜΝΠ ΝΝ ΞΤΝΟ Θ ΟΚΛ ΣΟ ΜΙΥ Λ ΤΥ ΡΙΝ-ΝΙΧ ΝΝ Μ Υ ΝΙΚΧΝΝΠΛ ΡΟΦΟΡΙΚ ΝΤΝΣ Λ ΠΙΚΟΙΝΧΝΙΧΝΝΧΚΟ Ν Ψ Π ΓΚ ΛΙ ΟΤ Π ΡΘ Ν ΙΧ ΝΝ Ι Γ ΧΠΟΝΙ ΫΝΦΤΣΙΚ ΝΠ Ρ ΓΧΓ ΝΚ ΙΝ ΓΡΟΣΙΚΟΤΝΠ ΡΙ ΛΛΟΝΣΟΝΧ ΟΛΟΨ Π ΝΝΘ ΛΙ Π Ν ΓΙΧΣΙ ΤΣ ΘΙΟ ΝΙΚΟΛ Ο Λ Ν Μ Υ ΝΟΛΟΓΧΝΝΜ Υ ΝΙΚΧΝΝΚ ΙΝ ΙΟΜ Υ ΝΙΚΟΤΝΥ Ι ΜΟΤΝΣ..ΝΧΚΟ Ν ΨΝ-Ν Π ΝΣ Λ ΙΟΤ ΥΡ ΣΟ ΓΝ ΓΡΟΣΙΚ Ν Ν ΠΣΤΞ ΝΧΟΡ ΣΙ ΨΝ ΜΝΠ ΝΝ Π ΝΣ ΟΤΡ Π ΣΡΟ ΤΓ Ν Ι ΠΟΛΙΣΙΚΧΝΝΜ Υ ΝΙΚΧΝΝΧΘ ΛΟΝΙΚ ΨΝ ΠΘ Π Π Ν Σ Ι ΥΡ ΣΟ Θ Ν Μ Υ ΝΙΚΧΝΝΠ ΡΙ ΛΛΟΝΣΟΝΚ ΙΝΜ Υ ΝΙΚΧΝΝ ΝΣΙΡΡΤΠ Ν ΝΣ..ΝΧΚΟ Ν ΨΝ-Ν Μ Υ ΝΙΚΧΝΝΓ ΧΣ ΥΝΟΛΟΓΙ ΝΠ ΡΙ ΛΛΟΝΣΟΝΣ.. Σ ί α 6 απ 3κ

7 Π Π Μ ΣΡΙΟΤ Γ ΧΡΓΙΟ ΣΡ Ψ ΝΟ Μ ΡΙ Π Ι ΓΧΓΙΚΟΝ ΜΟΣΙΚ Ν ΚΠ Ι Τ ΝΧΦΛΧΡΙΝ Ψ Π Π Μ ΣΡΙΟΤ Σ Μ ΣΙΝ ΥΙΛΛ Θ Ν Ι ΝΟ Λ ΤΣΙΚ ΝΧΙΧ ΝΝΙΝ Ψ Σ ΙΝ Π ΙΡΟΤ Π Π ΟΠΟΤΛΟ ΙΧ ΝΝ Γ ΧΡΓΙΟ Ι Ν Μ Υ ΝΙΚΧΝΝΠΛ ΡΟΦΟΡΙΚ ΝΣ..ΝΧΚ Λ ΨΝ ΝΤΝ Π Π ΟΓΛΟΤ ΠΟΙΝ ΙΛ ΙΟ ΦΧΣ ΙΝ Π Ι ΓΧΓΙΚΟΝ Ι ΙΚ Ν ΓΧΓ ΝΧ ΟΛΟΨ Π ΝΝΘ ΛΙ Π ΠΠ ΡΣ ΜΙ Ρ ΝΙΟ ΙΛΙΚ Ι ΣΡΙΚ ΝΧ Λ Ξ Ν ΡΟΤΠΟΛ Ψ ΜΝΠ ΝΝ Π ΡΙ ΣΤΛΙ ΝΟ ΚΧΝΣ ΝΣΙΝΟΝ ΚΣ ΡΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙ ΝΧΡ ΘΤΜΝΟΨ Π ΝΝΚΡ Σ Π ΡΣ ΛΙ ΟΤ ΝΙΚΟΛ Σ Υ Ρ Λ ΜΠΟ Γ ΧΡΓΙ ΝΝ Σ ΥΝΟΛΟΓΧΝΝΓ ΧΠΟΝΧΝΝΧΦΛΧΡΙΝ Ψ Π ΡΣ Λ ΝΙΚΟΛ Ο Π Ρ Κ Τ ΠΟΙΝ Φ ΡΜΟΜ Ν ΝΠΛ ΡΟΦΟΡΙΚ ΝΧΘ ΛΟΝΙΚ Ψ Π ΝΝ ΠΛ Ν Κ ΙΚ Σ ΡΙΝ ΚΧΝΣ ΝΣΙΝΟ ΤΘΤΜΙ Μ Υ ΝΙΚΧΝΝΠΛ ΡΟΦΟΡΙ ΚΧΝΝΤΝ ΠΙΚΟΙΝΧΝΙ ΚΧΝΝΤΣ Μ ΣΧΝΝΧ ΜΟΨ Π ΝΝ ΙΓ ΙΟΤ ΠΟΤΛΙΟ Σ Λ Μ ΥΟ Ρ Φ ΙΜ Ν Σ Ι Μ Υ ΝΟΛΟΓΧΝΝΜ Υ ΝΙΚΧΝΝΚ ΙΝ ΙΟΜ Υ ΝΙΚΟΤΝΥ Ι ΜΟΤΝΣ..ΝΧΚΟ Ν ΨΝ-Ν ΠΟΤΛΙΟΤ ΓΓ ΛΙΚ Ρ Φ ΙΜ Ν Σ Ι Π Ι ΓΧΓΙΚΟΝΝ ΠΙ ΓΧΓΧΝΝΧΙΧ ΝΝΙΝ Ψ Π ΝΝΙΧ ΝΝΙΝΧΝ ΠΡ Π Γ ΧΡΓΙΟ Υ ΡΙΛ Ο ΠΟΙΝ Λ ΚΣΡΟΛΟΓΧΝΝΜ Υ ΝΙΚΧΝΝΚ ΙΝΜ Υ ΝΙΚΧΝΝΤΠΟΛΟΓΙΣΧΝΝΧ ΟΛΟΨ Π ΝΝΘ ΛΙ Ρ ΝΣ ΟΓΛΟΤ Π Ν ΓΙΧΣ ΙΧ Κ ΙΜ ΝΝ Μ Θ Μ ΣΙΚΧΝΝΧ ΜΟΨΝ-ΝΣ ΣΙΣΙΚ ΝΚ ΙΝ Ν ΛΟΓΙΣΙΚΧΝ- ΥΡ Μ ΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΧΝΝΜ Θ Μ ΣΙΚΧΝ Π ΝΝ ΙΓ ΙΟΤ ΡΧΙ ΓΓ ΛΟ ΛΙ Π Ν ΓΙΧΣ Μ Υ ΝΙΚΧΝΝ ΤΣΟΜ ΣΙΜΟΤΝΣ..ΝΧΥ ΛΚΙ ΨΝ Σ ΙΝΝΣ ΡΝ ΛΛ ΡΧΙ Λ Ξ Ν ΡΟ Σ ΤΡΟ Λ Ν Μ Υ ΝΙΚΧΝΝΣ ΥΝΟΛΟΓΙ ΝΠ ΣΡ Λ ΙΟΤΝΤΝΦΤΙΚΟΤΝ ΡΙΟΤΝΣ..ΝΚ ΙΝ ΝΧΚ Λ ΨΝ-Ν ΝΤΝ ΡΧΙ ΜΙΥ Λ ΛΙ Π Ν ΓΙΧΣ Σ ΥΝΟΛΟΓΧΝΝΓ ΧΠΟΝΧΝΝΧΛ ΡΙ Ψ Σ ΙΝΘ ΛΙ ΟΤΛΙ ΟΤ Γ ΧΡΓΙ ΙΧ ΝΝ Ν ΣΙ ΙΣΟΡΙ ΝΤΝ ΡΥ ΙΟΛΟΓΙ ΝΧΙΧ ΝΝΙΝ Ψ Π ΝΝΙΧ ΝΝΙΝΧΝ ΟΤΛΙ ΟΤ ΦΡ Ι ΡΙΚ ΤΣ ΘΙΟ Μ ΣΡΙ Τ ΛΠΙ ΧΝΝΧ ΨΝ-ΝΟΠΛ ΚΟΤΜΠΟΤΡ ΝΙΚ ΚΧΝΣ ΝΣΙΝΟΥΡΙΣΙΝ Λ ΚΣΡΟΛΟΓΧΝΝΜ Υ ΝΙΚΧΝΝΤΝΜ Υ ΝΙΚΧΝΝΤΠΟΛΟΓΙΣΧΝΝΧΞ ΝΘ Ψ ΜΝΠ ΝΝ ΟΛΧΜΙ ΟΤ ΚΤΡΙ Κ Ν Ρ ΤΜ Λ Μ Υ ΝΙΚΧΝΝ Λ ΚΣΡΟΝΙΚΧΝΝΤΠΟΛΟΓΙΣΧΝΝΚ ΙΝΠΛ ΡΟΦΟΡΙΚ ΝΧΠ ΣΡ Ψ Π ΝΝΠ ΣΡΧΝ Σ ΨΟΤ ΠΟΙΝ ΥΡ ΣΟ ΤΓ ΝΙ ΠΟΛΙΣΙΚ Ν ΠΙΣ Μ ΝΚ ΙΝ Ι ΘΝΧΝΝΥ ΧΝΝΧΚΟΡΙΝΘΟΨ Π ΝΝΠ ΛήΝ ΟΤ Σ Ν Μ Υ Λ ΙΧ ΝΝ ΠΟΣΟΛΟ Μ ΣΡ ΣΤΦΤΛ ΚΧΝ ΣΤΝΝΥΟΛ Σ Φ ΝΟΤ Τ ΟΚΙ ΝΙΚΟΛ Ο ΣΤΛΙ Ν Μ Θ Μ ΣΙΚΧΝΝΧ ΜΟΨΝ-ΝΜ Θ Μ ΣΙΚΧΝ Π ΝΝ ΙΓ ΙΟΤ Σ Λ ΝΙΚΟΛ Σ Γ ΧΡΓΙΟ ΛΠΙ ΙΟΙΚ Ν ΠΙΥ ΙΡ ΧΝΝΧΚΟ Ν Ψ Σ ΝΣ Ρ Θ Ο ΧΡΟ Λ Ξ Ν ΡΟ Λ Ν Μ Υ ΝΙΚΧΝΝΠ ΡΙ ΛΛΟΝΣΟΝΧΞ ΝΘ ΨΝ ΜΝΠ ΝΝ Σ ΙΟΤΜ Ρ Π Ρ Κ Τ Θ Ο ΧΡΟ Λ Ν ΦΤΙΚ ΝΧΙΧ ΝΝΙΝ Ψ Π ΝΝΙΧ ΝΝΙΝΧΝ Σ ί α ι απ 3κ

8 ΣΙΜΙ Ν ΝΝ Μ ΣΡΙΟ ΙΚ Σ ΡΙΝ Λ ΚΣΡΟΛΟΓΧΝΝΜ Υ ΝΙΚΧΝΝΤΝΜ Υ ΝΙΚΧΝΝΤΠΟΛΟΓΙΣΧΝΝΧΘ ΛΟΝΙΚ Ψ ΠΘ Σ ΚΤΡΙ ΝΣΧΝΙΟ Σ ΡΓΙΟ ΟΤ Ν Μ Υ ΝΙΚΧΝΝΠ Ρ ΓΧΓ ΝΤΝ ΙΟΙΚ ΝΧΞ ΝΘ Ψ ΜΝΠ ΝΝ Σ ΡΜ ΚΙ ΟΤ Π Ρ Κ Τ ΚΧΝΣ ΝΣΙΝΟΜ ΡΙ Μ Θ Μ ΣΙΚΧΝΝΧ ΜΟΨΝ-ΝΜ Θ Μ ΣΙΚΧΝ Π ΝΝ ΙΓ ΙΟΤ ΣΙΡ ΝΙ ΟΤ ΛΙ Σ ΝΙΚΟΛ Ο Λ Ν ΓΡΟΝΟΜΧΝΝΤΝΣΟΠΟΓΡ ΦΧΝΝΜ Υ ΝΙΚΧΝΝΧΘ ΛΟΝΙΚ Ψ ΠΘ ΣΟΛ Κ ΥΡ ΣΟ ΜΙΥ Λ Γ ΧΡΓΙ ΜΟΡΙ Κ Ν ΙΟΛΟΓΙ ΝΤΝΓ Ν ΣΙΚ ΝΧ Λ Ξ Ν ΡΟΤΠΟΛ Ψ ΜΝΠ ΝΝ Φ Υ ΝΣΙ Σ Φ ΝΟ ΝΙΚΟΛ Ο Ν Σ Ι Μ Υ ΝΙΚΧΝΝΥΧΡΟΣ ΞΙ ΝΤΝ Ν ΠΣΤΞ ΝΧΘ ΛΟΝΙΚ Ψ ΠΘ ΦΟΤΡΚΙΧΣ Μ ΡΙΟ ΝΙΚΟΛ Ο ΣΤΛΙ Ν ΠΟΛΙΣΙΚΧΝΝΜ Υ ΝΙΚΧΝΝΧΘ ΛΟΝΙΚ ΨΝ ΠΘ ΦΡ ΓΚΟΣ Λ Μ ΡΚΟ Λ Ξ Ν ΡΟ Μ Γ ΛΙΝ ΙΟΙΚ ΫΝΟΙΚΟΝΟΜΙ ΝΤΝ ΠΙΚΟΙΝΧΝΙ ΝΠΟΛΙΣΙΣΙΚΧΝΝΤΝΣΟΤΡΙΣΙΚΧΝΝ Σ ΙΝΝΣ ΡΝ ΜΟΝ ΧΝΝΧ ΜΦΙ ΨΝΝ ΛΛ Υ Λ ΙΟΠΟΤΛΟ Π Ν ΓΙΧΣ ΝΙΚΟΛ Ο Ν Σ Ι ΙΣΟΡΙ ΝΧΚ ΡΚΤΡ Ψ ΙΟΝΙΟΝΠ Ν Υ Σ Γ ΧΡΓΙΟΤ Γ Π ΝΙΚΟΛ Ο ΠΟΛΤΞ Ν ΠΟΛΙΣΙΚ Ν ΠΙΣ Μ ΝΧΡ ΘΤΜΝΟΨ Π ΝΝΚΡ Σ Υ Σ Ι ΙΛ ΙΟ Π ΤΛΟ ΟΤ Ν ΠΟΛΙΣΙΚΧΝΝΜ Υ ΝΙΚΧΝΝΣ..ΝΧΛ ΡΙ Ψ Σ ΙΝΘ ΛΙ ΥΡΤ ΝΘΟΠΟΤΛΟ ΥΡ ΣΟ Υ Ρ Λ ΜΠΟ ΥΡΙΣΙΝ Μ Υ ΝΙΚΧΝΝΠΛ ΡΟΦΟΡΙΚ ΝΣ..ΝΧΚ Λ ΨΝ ΝΤΝ 2ο Γ θδεσ Λτε δο Π οζ ηα αμ(1ίσ) Κ δ. Υπο ηφ. Επώ υ ο Ό ο α Ό. Πατ ό Ό. Μητ ό Σ ο Επιτυ α Ίδ υ α ΓΚ Λ Φ ΓΚ Π Ν ΓΙΧΣ ΚΧΝΣ ΝΣΙΝΟ Ρ Ρ Μ Υ ΝΙΚΧΝΝΠ ΡΙ ΛΛΟΝΣΟΝΚ ΙΝΜ Υ ΝΙΚΧΝΝ ΝΣΙΡΡΤΠ Ν ΝΣ..ΝΧΚΟ Ν ΨΝ-Ν Μ Υ ΝΙΚΧΝΝΓ ΧΣ ΥΝΟΛΟΓΙ ΝΠ ΡΙ ΛΛΟΝΣΟΝΣ ΝΙΚΟΛ Ι ΟΤ ΚΤΡΙ Κ ΝΝΝ ΙΛΙΚ Μ ΣΡΙΟ ΝΝ ΦΙΛΟΟΦΙ ΝΤΝΠ Ι ΓΧΓΙΚ ΝΧΘ ΛΟΝΙΚ Ψ ΠΘ ΟΛΙ Λ Ξ Ν ΡΟ Μ ΣΡΙΟ Μ ΡΙ ΠΟΛΙΣΙΚΧΝΝΜ Υ ΝΙΚΧΝΝΣ..ΝΧΘ ΛΟΝΙΚ Ψ Σ ΙΝΘ ήκ Π Ρ Κ Τ Θ Ν Ι ΝΙΚΟΛ Ο ΥΡΙΣΙΝ Ι ΣΡΙΚΧΝΝ ΡΓ Σ ΡΙΧΝΝΧΘ ΛΟΝΙΚ Ψ Σ ΙΝΘ ήκ Μ Ρ ΙΝ ΝΙΚΟΛ Ο Λ Ν ΠΟΛΙΣΙΚΧΝΝΜ Υ ΝΙΚΧΝΝΧΘ ΛΟΝΙΚ ΨΝ ΠΘ Υ ΝΙ ΙΧ ΝΝ ΚΧΝΣ ΝΣΙΝΟΜ ΡΙ Μ Υ ΝΟΛΟΓΧΝΝΜ Υ ΝΙΚΧΝΝΚ ΙΝ ΙΟΜ Υ ΝΙΚΟΤΝΥ Ι ΜΟΤΝΣ..ΝΧΚΟ Ν ΨΝ-Ν 3ο Γ θδεσ Λτε δο Π οζ ηα αμ(λίσ) Κ δ. Επώ υ ο Ό ο α Ό. Πατ ό Ό. Μητ ό Σ ο Επιτυ α Ίδ υ α Υπο ηφ. Σ ΙΝΚ ΝΣΡΝ ΜΙ Θ Ν ΙΟ ΓΓ ΛΟ ΦΧΣ ΙΝ Μ Υ ΝΙΚΧΝΝΠΛ ΡΟΦΟΡΙΚ ΝΣ..ΝΧ ΡΡ Ψ Θ Ν Ι ΥΡΤΟ Λ ΝΣ Γ ΠΙΟ Υ ΡΧ ΦΙΛΟΟΦΙ Ν-ΝΠ Ι ΓΧΓΙΚ ΝΤΝΦΤΥΟΛΟΓΙ ΝΧΙΧ ΝΝΙΝ Ψ Π ΝΝΙΧ ΝΝΙΝΧΝ Σ ί α κ απ 3κ

9 Λ ΞΟΠΟΤΛΟ Γ ΧΡΓΙΟ ΚΧΝΣ ΝΣΙΝΟ ΙΡ Ν Μ Υ ΝΙΚΧΝΝ ΠΙΣ Μ ΝΤΛΙΚΧΝΝΧΙΧ ΝΝΙΝ Ψ Π ΝΝΙΧ ΝΝΙΝΧΝ ΜΠ Σ ΝΝ Σ Φ ΝΟ ΚΧΝΣ ΝΣΙΝ Μ Ι ΤΣΙΚ ΝΧΠΣΟΛ Μ Ψ Ψ ΝΣΧΝΙ ΘΧΜ ΚΤΡΙ ΚΟ ΙΚ Σ ΡΙΝ Μ Υ ΝΙΚΧΝΝΠΛ ΡΟΦΟΡΙΚ ΝΣ..ΝΧΚ ΣΟΡΙ Ψ Ρ ΝΙΣ ΥΡΤΟΣΟΜΟ Γ ΧΡΓΙΟ Π Ρ Μ Υ ΝΙΚΧΝΝΠΛ ΡΟΦΟΡΙΚ ΝΤΝΣ Λ ΠΙΚΟΙΝΧΝΙΧΝΝΧΚΟ Ν Ψ Λ ΝΙ ΚΧΝΣ ΝΣΙΝΟ ΝΣΧΝΙΟ ΟΦΙ ΝΟΜΙΚ ΝΧΚΟΜΟΣ Ν Ψ ΜΝΠ ΝΝ Φ ΤΜ ΧΝ ΚΧΝΝΝΟ ΙΡ Ν ΟΡΓ ΝΧ ΝΚ ΙΝ ΙΟΙΚ Ν ΠΙΥ ΙΡ ΧΝΝΧΘ ΛΟΝΙΚ ΨΝ Π ΝΝ Κ Ρ Γ ΧΡΓΙΟ ΙΧ ΝΝ Π Ν ΓΙΧΣ ΝΣ ΛΛ Ι ΣΡΙΚ ΝΧΘ ΛΟΝΙΚ Ψ ΠΘ Μ Κ ΓΡ ΓΟΡΙΟ ΝΣΧΝΙΟ ΙΛΙΚ Π Ι ΓΧΓΙΚΟΝ ΜΟΣΙΚ Ν ΚΠ Ι Τ ΝΧΡΟ ΟΨ Π ΝΝ ΙΓ ΙΟΤ ΙΛ Ι ΟΤ Χ Υ Ρ Λ ΜΠΟ Λ Ν ΦΙΛΟΛΟΓΙ ΝΧΡ ΘΤΜΝΟΨ Π ΝΝΚΡ Σ ΙΛ Ι ΟΤ ΙΧ ΝΝ ΙΛ ΙΟ Μ ΡΙ Μ Υ ΝΙΚΧΝΝΠ ΡΙ ΛΛΟΝΣΟΝΧΚΟ Ν Ψ ΙΛ Ι ΟΤ ΟΦΙ ΝΙΚΟΛ Ο Υ ΡΟΤΛ ΠΡΟΥΟΛΙΚ Ν ΓΧΓ ΝΧΙΧ ΝΝΙΝ Ψ Σ ΙΝ Π ΙΡΟΤ Κ Λ ΜΠΡΙΝ Ρ ΛΛ ΧΡ Ι ΦΙΛΟΟΦΙ Ν-ΝΠ Ι ΓΧΓΙΚ ΝΤΝΦΤΥΟΛΟΓΙ ΝΧΙΧ ΝΝΙΝ Ψ Π ΝΝΙΧ ΝΝΙΝΧΝ ΥΣΙ ΝΟΤ Μ ΡΙ ΝΝ Μ ΣΡΙΟ Μ ΡΙ Ι ΣΡΙΚ ΝΧΙΧ ΝΝΙΝ Ψ Π ΝΝΙΧ ΝΝΙΝΧΝ Λ ΥΟ Θ Ο ΧΡΟ Γ ΧΡΓΙΟ ΥΡΤΟΤΛ Μ Υ ΝΟΛΟΓΧΝΝΜ Υ ΝΙΚΧΝΝΚ ΙΝ ΙΟΜ Υ ΝΙΚΟΤΝΥ Ι ΜΟΤΝΣ..ΝΧΚΟ Ν ΨΝ-Ν Λ ΥΟΤ ΙΡ Ν Γ ΧΡΓΙΟ ΥΡΤΟΤΛ Λ ΚΣΡΟΝΙΚΧΝΝΜ Υ ΝΙΚΧΝΝΣ..ΝΧΛ ΜΙ Ψ Σ ΙΝΝΣ ΡΝ ΛΛ ΓΙ ΝΝ ΚΟΠΟΤΛΟ ΛΙ Θ Ο ΧΡΟ ΛΙ Σ Γ ΧΠΟΝΙ ΫΝΦΤΣΙΚ ΝΠ Ρ ΓΧΓ ΝΚ ΙΝ ΓΡΟΣΙΚΟΤΝΠ ΡΙ ΛΛΟΝΣΟΝΧ ΟΛΟΨ Π ΝΝΘ ΛΙ ΓΚ ΝΙ ΟΤ ΙΡ Ν Θ Ν ΙΟ Λ Ν ΙΟΙΚ Ν ΠΙΥ ΙΡ ΧΝΝΧΛ ΤΚ ΨΝ-Ν ΙΟΙΚ Ν ΠΙΥ ΙΡ ΧΝ Σ ΙΝΙΟΝΙΧΝΝΝ ΓΚ Κ Γ ΧΡΓΙ Γ ΧΡΓΙΟ Λ ΤΘ ΡΙ ΠΟΛΙΣΙΚΧΝΝΜ Υ ΝΙΚΧΝΝΧΞ ΝΘ Ψ ΜΝΠ ΝΝ ΓΚΟΓΚΟ ΡΙΣ Ι Ν Ρ ΚΤΡΙ Κ ΜΟΡΙ Κ Ν ΙΟΛΟΓΙ ΝΤΝΓ Ν ΣΙΚ ΝΧ Λ Ξ Ν ΡΟΤΠΟΛ Ψ ΜΝΠ ΝΝ ΓΚΧΓΚΟ Μ ΡΚΟ ΠΡΟ ΡΟΜΟ ΛΠΙ ΠΟΛΙΣΙΚΧΝΝΜ Υ ΝΙΚΧΝΝΧ ΟΛΟΨ Π ΝΝΘ ΛΙ ΓΟΣΟΤΥΙ ΛΙ ΜΙΥ Λ ΡΓΙΝΙ ΠΟΛΙΣΙΚΧΝΝΜ Υ ΝΙΚΧΝΝΣ..ΝΧΛ ΡΙ Ψ Σ ΙΝΘ ΛΙ ΓΡ ΓΟΡΙ ΝΙΚΟΛ Ο Λ ΡΟ Θ Ν Ι ΜΟΤΙΚΧΝΝΠΟΤ ΧΝΝΧΚ ΡΚΤΡ Ψ ΙΟΝΙΟΝΠ Ν ΓΡ ΓΟΡΙ ΟΤ Ρ Σ Π Ν ΓΙΧΣ Μ ΡΙ ΠΙΣ Μ ΝΣΡΟΦΙΜΧΝΝΤΝ Ι ΣΡΟΦ ΝΧΛ ΜΝΟΨ Π ΝΝ ΙΓ ΙΟΤ Λ ΚΙΟΤΡ ΚΧΝΣ ΝΣΙΝΟ Γ ΧΡΓΙΟ ΟΤΡ ΝΙ Σ ΥΝΟΛΟΓΧΝΝΓ ΧΠΟΝΧΝΝΧΦΛΧΡΙΝ Ψ Λ ΚΤΡΙ Κ Π ΛΟΠΙ ΠΟΙΝ Μ Υ ΝΟΛΟΓΧΝΝΜ Υ ΝΙΚΧΝΝΧ ΟΛΟΨ Π ΝΝΘ ΛΙ Μ ΣΡΙ ΟΤ ΝΝ Γ ΧΡΓΙΟ Θ Ο ΧΣ ΟΙΝΟΛΟΓΙ ΝΤΝΣ ΥΝΟΛΟΓΙ ΝΠΟΣΧΝΝΧ Ρ Μ Ψ ΝΤΝ ΤΣ ΘΙ ΚΧΝΣ ΝΣΙΝΟ Γ ΧΡΓΙΟ Μ ΡΙ ΠΙΚΟΙΝΧΝΙ ΝΤΝΜ ΧΝΝΜ ΙΚ Ν Ν Μ ΡΧ ΝΧ Θ Ν Ψ ΚΠ Σ ί α λ απ 3κ

10 ΠΣΙ Κ ΛΛΙΟΠ ΚΧΝΣ ΝΣΙΝΟΘΧΜ ΛΟΓΙΣΙΚ ΝΚ ΙΝΥΡ Μ ΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚ ΝΧΚ Λ Ψ ΝΤΝ Υ ΡΙ ΟΤ Λ Ν Γ ΧΡΓΙΟ Ν Σ Ι ΚΟΙΝΧΝΙΟΛΟΓΙ ΝΧΜΤΣΙΛ Ν Ψ Π ΝΝ ΙΓ ΙΟΤ ΤΡΠΙ ΟΤ Ν Σ Ι ΝΙΚΟΛ Ο ΝΣΧΝΙ ΓΡΟΣΙΚ Ν Ν ΠΣΤΞ ΝΧΟΡ ΣΙ ΨΝ ΜΝΠ ΝΝ ΛΙ ΟΤ ΙΡ Ν ΚΧΝΣ ΝΣΙΝΟΡΟ ΛΙ ΓΓΛΙΚ ΝΓΛΧ ΝΚ ΙΝΦΙΛΟΛΟΓΙ ΝΧ Θ Ν Ψ ΚΠ Θ Ο ΧΡΙ ΟΤ ΛΙ Σ Π Ν ΓΙΧΣ Γ Π ΙΟΙΚ Ν ΠΙΥ ΙΡ ΧΝΝΧΛ ΡΙ ΨΝ-Ν ΙΟΙΚ Ν ΠΙΥ ΙΡ ΧΝ Σ ΙΝΘ ΛΙ ΙΣΚΟΤ ΣΡΙ ΝΣ ΦΤΛΛΙ ΝΣΧΝΙΟ ΚΤΡΙ Κ Μ Υ ΝΙΚΧΝΝΣ ΥΝΟΛΟΓΙ ΝΠ ΣΡ Λ ΙΟΤΝΤΝΦΤΙΚΟΤΝ ΡΙΟΤΝΣ..ΝΚ ΙΝ ΝΧΚ Λ ΨΝ-Ν ΝΤΝ ΙΧ ΝΝΙ ΟΤ ΚΧΝΣ ΝΣΙΝ Ν Σ ΙΟ ΜΤΓ ΛΙ Π Ι ΓΧΓΙΚΟΝ ΜΟΣΙΚ Ν ΚΠ Ι Τ ΝΧΘ ΛΟΝΙΚ Ψ ΠΘ Κ ΛΙ Π ΡΙΚΛ ΚΧΝΣ ΝΣΙΝΟ Ν Σ Ι ΓΡΟΝΟΜΧΝΝΤΝΣΟΠΟΓΡ ΦΧΝΝΜ Υ ΝΙΚΧΝΝΧΘ ΛΟΝΙΚ Ψ ΠΘ Κ ΛΦ ΤΜΟΡΦΙ Μ ΣΡΙΟ ΙΚ Σ ΡΙΝ Γ ΧΠΟΝΙ ΝΧΘ ΛΟΝΙΚ Ψ ΠΘ Κ Ν Κ ΝΙΚΟΛ Ο ΚΧΝΣ ΝΣΙΝΟΓ Θ Μ Ν Μ Υ ΝΙΚΧΝΝΠ Ρ ΓΧΓ ΝΤΝ ΙΟΙΚ ΝΧΞ ΝΘ Ψ ΜΝΠ ΝΝ Κ Ρ ΓΙ ΝΝΙ ΟΤ Λ Ν Γ ΧΡΓΙΟ Ν Σ Ι Φ ΡΜΟΜ Ν ΝΠΛ ΡΟΦΟΡΙΚ ΝΧΘ ΛΟΝΙΚ Ψ Π ΝΝ Κ Ρ Λ Ο Γ ΧΡΓΙΟ Θ Ν ΙΟ Π Ρ ΦΟΝ ΠΛ ΡΟΦΟΡΙΚ ΝΧΚ ΡΚΤΡ Ψ ΙΟΝΙΟΝΠ Ν Κ Ρ Λ ΟΤ ΤΜΟΡΦΙΛ Μ ΣΡΙΟ ΡΜΙΟΝ Μ Υ ΝΙΚΧΝΝΠ ΡΙ ΛΛΟΝΣΟΝΧΚΟ Ν Ψ Κ Ρ Μ ΝΙ ΤΜ ΧΝ Π Ν ΓΙΧΣ Μ ΡΙ Μ Υ ΝΟΛΟΓΧΝΝΟΥ Μ ΣΧΝΝΣ..ΝΧΘ ΛΟΝΙΚ Ψ Σ ΙΝΘ ήκ Κ Ρ ΜΠ ΤΦΡΟΤΝ ΚΤΡΙ Μ ΡΙ ΛΚ ΝΙΚΧΝΫΝΛ ΙΚΧΝΝΚ ΙΝ Ν ΣΟΛΙΚΧΝΝΠΟΤ ΧΝΝΧΘ ΛΟΝΙΚ Ψ Π ΝΝ Κ Ρ Ν Κ Ν Σ ΜΜ ΝΟΤ Λ Ξ ΝΙ Ι ΘΝΧΝΝΤΝ ΤΡΧΠ ΨΚΧΝΝΠΟΤ ΧΝΝΧΘ ΛΟΝΙΚ Ψ Π ΝΝ Κ Ρ Σ ΡΠΟ Μ ΣΡΙΟ Ν Σ ΙΟ Μ ΡΙ Μ Υ ΝΙΚΧΝΝ ΤΣΟΜ ΣΙΜΟΤΝΣ..ΝΧΥ ΛΚΙ ΨΝ Σ ΙΝΝΣ ΡΝ ΛΛ Κ Ρ ΣΟΚ Π Υ Λ ΥΡ ΣΟ ΥΡΤ ΙΣΟΡΙ ΝΧΚ ΡΚΤΡ Ψ ΙΟΝΙΟΝΠ Ν Κ ΙΚΣ Γ ΧΡΓΙΟ ΚΧΝΣ ΝΣΙΝΟ ΝΝ Σ ΥΝΟΛΟΓΧΝΝΓ ΧΠΟΝΧΝΝΧΦΛΧΡΙΝ Ψ Κ ΣΙ ΟΤ Λ Ν ΤΣ ΘΙΟ Φ ΝΣΟΤΛ Μ Υ ΝΙΚΧΝΝ ΠΙΣ Μ ΝΤΛΙΚΧΝΝΧΙΧ ΝΝΙΝ Ψ Π ΝΝΙΧ ΝΝΙΝΧΝ Κ ΥΡΙΜ Ν Σ ΤΡΟ ΚΧΝΣ ΝΣΙΝΟ Θ Ν ΜΟΤΙΚ Ν ΠΙΣ Μ ΝΤΝΣ ΥΝ ΝΧΘ ΛΟΝΙΚ Ψ Π ΝΝ Κ Λ ΟΓΛΟΤ Μ ΡΙ Λ Ξ Ν ΡΟ Ν Σ Ι ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΧΝΝ ΠΙΣ ΜΧΝΝΧ ΟΛΟΨ Π ΝΝΘ ΛΙ Κ ΚΙΛΙ ΟΤ ΙΡ Ν ΥΡ ΣΟ Τ ΓΓ ΛΙ ΓΡΟΝΟΜΧΝΝΤΝΣΟΠΟΓΡ ΦΧΝΝΜ Υ ΝΙΚΧΝΝΧΘ ΛΟΝΙΚ Ψ ΠΘ ΚΙ Ρ ΚΙ ΙΧ ΝΝ ΝΙΚΟΛ Ο Π ΡΘ Ν ΠΛ ΡΟΦΟΡΙΚ ΝΧΚ ΡΚΤΡ Ψ ΙΟΝΙΟΝΠ Ν ΚΙΛ ΙΛ ΙΟ ΙΧ ΝΝ ΝΙΚ Μ Υ ΝΟΛΟΓΧΝΝΜ Υ ΝΙΚΧΝΝΧΚΟ Ν Ψ ΚΟΜΟΛΙ ΠΣ ΝΙΚΟ ΜΟ Π ΡΙΚΛ Σ ΤΡΟΤΛ Μ Υ ΝΙΚΧΝΝΠΛ ΡΟΦΟΡΙ ΚΧΝΝΤΝ ΠΙΚΟΙΝΧΝΙ ΚΧΝΝΤΣ Μ ΣΧΝΝΧ ΜΟΨ Π ΝΝ ΙΓ ΙΟΤ ΚΟΤΣΡΟΤ ΙΧ ΝΝ ΙΟΓ Ν Γ ΧΡΓΙ Λ ΚΣΡΟΛΟΓΧΝΝΜ Υ ΝΙΚΧΝΝΣ..ΝΧΛ ΡΙ Ψ Σ ΙΝΘ ΛΙ Σ ί α 10 απ 3κ

11 ΚΟΤΣΟΤΠ Κ ΙΧ Φ Τ ΓΓ ΛΟ ΙΚ Σ ΡΙΝ Μ Υ ΝΟΛΟΓΧΝΝΜ Υ ΝΙΚΧΝΝΧΚΟ Ν Ψ ΚΧΣΙΚΙ Γ ΧΡΓΙΟ ΝΙΚΟΛ Ο Π Ρ ΠΛ ΡΟΦΟΡΙΚ ΝΜ Ν Φ ΡΜΟΓ ΝΣ Ν ΙΟΨ ΣΡΙΚ ΝΧΛ ΜΙ Ψ Π ΝΝΘ ΛΙ Λ ΟΓΛΟΤ ΝΙΚΟΛ Ο ΚΧΝΣ ΝΣΙΝΟΘ Ο ΧΡ ΥΟΛ ΝΠΛΟΙ ΡΥΧΝ Ν ΛΙ ΚΟ Θ Ν ΙΟ Γ ΧΡΓΙΟ Λ Ν Μ Υ ΝΟΛΟΓΧΝΝΟΥ Μ ΣΧΝΝΣ..ΝΧΘ ΛΟΝΙΚ Ψ Σ ΙΝΘ ήκ ΛΙΛ Θ Ν ΙΟ Γ ΧΡΓΙΟ ΓΛΤΚ ΡΙ ΓΡΟΣΙΚ Ν Ν ΠΣΤΞ ΝΧΟΡ ΣΙ ΨΝ ΜΝΠ ΝΝ ΛΤΠΙΡΙ ΙΧ ΝΝ Θ Ο ΧΡΟ ΝΘ Λ ΚΣΡΟΝΙΚΧΝΝΜ Υ ΝΙΚΧΝΝΣ..ΝΧΥ ΝΙ Ψ Σ ΙΝΚΡ Σ Μ ΓΙ Ρ Ι Ρ ΜΙ Ν ΛΟΙΥΡ ΣΟ ΚΛ ΟΤΝΣΙ ΝΚΡΙΣΙΝ Μ Υ ΝΙΚΧΝΝ ΠΙΣ Μ ΝΤΛΙΚΧΝΝΧΙΧ ΝΝΙΝ Ψ Π ΝΝΙΧ ΝΝΙΝΧΝ Μ ΛΛΙΟΠΟΤΛΟΤ ΙΛΙΚ Γ ΧΡΓΙΟ ΟΦΙ Μ Θ Μ ΣΙΚΧΝΝKχIΝ Φ ΡΜΟΜ ΝΧΝΝΜ Θ Μ ΣΙΚΧΝΝΧ Ρ ΚΛ ΙΟΨΝ-Ν Φ ΡΜΟΜ ΝΧΝΝ Μ Θ Μ ΣΙΚΧΝ Π ΝΝΚΡ Σ Μ Ν Ν Σ ΙΟ ΛΙ Γ ΧΡΓΙ Σ ΥΝΟΛΟΓΙ Ν ΥΟΤΝΤΝΜΟΤΙΚΧΝΝΟΡΓ ΝΧΝΝΧΛ ΞΟΤΡΙΨ Σ ΙΝΙΟΝΙΧΝΝΝ Μ ΝΣΟΤ Γ ΝΟ Φ ΘΧΜ ΙΛΙΚ ΓΡΟΝΟΜΧΝΝΤΝΣΟΠΟΓΡ ΦΧΝΝΜ Υ ΝΙΚΧΝΝΧΘ ΛΟΝΙΚ Ψ ΠΘ Μ ΡΙΝΟΤ ΙΚΣΧΡΙ Γ ΧΡΓΙΟ Τ ΓΓ ΛΙ ΠΡΟΥΟΛΙΚ Ν ΓΧΓ ΝΧΙΧ ΝΝΙΝ Ψ Σ ΙΝ Π ΙΡΟΤ Μ ΤΡΙ ΟΤ ΙΚ Σ ΡΙΝ Π Ν ΓΙΧΣ Θ ΟΦ ΝΧ Γ ΡΜ ΝΙΚ ΝΓΛΧ ΝΚ ΙΝΦΙΛΟΛΟΓΙ ΝΧΘ ΛΟΝΙΚ Ψ ΠΘ Μ Ν Ρ Φ Λ Θ Ν ΙΟ ΛΠΙ Μ Υ ΝΙΚΧΝΝ Λ ΚΣΡΟΝΙΚΧΝΝΤΠΟΛΟΓΙΣΧΝΝΚ ΙΝΠΛ ΡΟΦΟΡΙΚ ΝΧΙΧ ΝΝΙΝ Ψ Π ΝΝΙΧ ΝΝΙΝΧΝ Μ ΣΚ Ν Ρ ΝΣ ΝΙΚΟΛ Ο Λ ΤΘ ΡΙ Μ Υ ΝΙΚΧΝΝΠ Ρ ΓΧΓ ΝΤΝ ΙΟΙΚ ΝΧΞ ΝΘ Ψ ΜΝΠ ΝΝ Μ ΣΚ Ν Σ ΜΙΥ Λ Χ Ι ΣΡΙΚ ΝΧΙΧ ΝΝΙΝ Ψ Π ΝΝΙΧ ΝΝΙΝΧΝ ΜΙΥ ΛΙ ΙΧ ΝΝ Σ Φ ΝΟ Σ Φ ΝΙ ΦΤΙΚ ΝΧΙΧ ΝΝΙΝ Ψ Π ΝΝΙΧ ΝΝΙΝΧΝ ΜΙΥΟ Τ ΓΓ ΛΟ ΚΧΝΣ ΝΣΙΝΟΥΡΙΣΙΝ Σ ΥΝΟΛΟΓΧΝΝΓ ΧΠΟΝΧΝΝΧΛ ΡΙ Ψ Σ ΙΝΘ ΛΙ ΜΟΤΛ Κ ΚΤΡΙ ΚΟ ΙΟΡ Ν ΡΣ Μ Ι ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΧΝΝ ΠΙΣ ΜΧΝΝΧΘ ΛΟΝΙΚ Ψ ΠΘ ΜΠ ΓΚΟΤ Λ Ν ΙΟΜ ΜΟΡΦΙΛ ΙΟΙΚ Ν ΠΙΥ ΙΡ ΧΝΝΧΚ Λ Ψ ΝΤΝ ΜΠ ΛΣ Μ ΣΡΙΟ ΥΡ ΣΟ Θ Λ Ι Μ Υ ΝΙΚΧΝΝΠΛ ΡΟΦΟΡΙ ΚΧΝΝΤΝ ΠΙΚΟΙΝΧΝΙ ΚΧΝΝΤΣ Μ ΣΧΝΝΧ ΜΟΨ Π ΝΝ ΙΓ ΙΟΤ ΜΠΙΟΤΚ ΙΛΙΚ ΛΙ ΙΦΙΓ Ν Ι ΟΡΓ ΝΧ ΝΚ ΙΝ ΙΟΙΚ Ν ΠΙΥ ΙΡ ΧΝΝΧΘ ΛΟΝΙΚ ΨΝ Π ΝΝ ΜΧΤΙ ΟΤ ΠΟΙΝ ΝΙΚΟΛ Ο Π Ν ΓΙΧΣ ΦΤΥΟΛΟΓΙ ΝΧΡ ΘΤΜΝΟΨ Π ΝΝΚΡ Σ Ν ΝΣ ΟΤ Ν Σ Ι Γ ΧΡΓΙΟ ΝΝ Μ Υ ΝΙΚΧΝΝΥΧΡΟΣ ΞΙ ΝΤΝ Ν ΠΣΤΞ ΝΧΘ ΛΟΝΙΚ Ψ ΠΘ ΝΙΚΟΛ ΟΤ ΙΧ ΝΝ ΘΧΜ ΙΛΙΚ ΜΟΝΙΜΧΝΝΤΠ ΞΙΧΜ ΣΙΚΧΝΝΣΡ ΣΟΤΝΧ.Μ.Τ.ΨΝ-ΝΟΠΛ ΜΤ ΝΙΚΟΤ Γ ΧΡΓΙΟ ΚΧΝΣ ΝΣΙΝΟ ΙΚ Σ ΡΙΝ ΠΛ ΡΟΦΟΡΙΚ ΝΜ Ν Φ ΡΜΟΓ ΝΣ Ν ΙΟΨ ΣΡΙΚ ΝΧΛ ΜΙ Ψ Π ΝΝΘ ΛΙ ΟΙΚΟΝΟΜ Κ Λ ΤΘ ΡΙ Σ ΡΓΙΟ Τ ΓΓ ΛΙ ΛΟΓΙΣΙΚ ΝΤΝΥΡ Μ ΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚ ΝΧΘ ΛΟΝΙΚ Ψ Π ΝΝ ΟΙΚΟΝΟΜ Κ ΥΡΙΣΙΝ ΥΡΤΟΣΟΜΟΟΛΓ Υ Μ Ι ΝΧΙΧ ΝΝΙΝ Ψ Π ΝΝΙΧ ΝΝΙΝΧΝ ΟΡΓ ΝΣ Ι ΝΙΚΟΛ Ο Ν Ρ Λ ΤΘ ΡΙ Μ Υ ΝΙΚΧΝΝΠ Ρ ΓΧΓ ΝΤΝ ΙΟΙΚ ΝΧΞ ΝΘ Ψ ΜΝΠ ΝΝ Π Ν ΓΙΧΣΙ Γ ΧΡΓΙΟ ΡΓΚ Ι Κ ΡΙΝ Μ Θ Μ ΣΙΚΧΝΝΧΙΧ ΝΝΙΝ Ψ Π ΝΝΙΧ ΝΝΙΝΧΝ Π Ν ΓΙΧΣΙ ΥΡ ΣΟ Θ Ο ΧΡΟ Μ ΡΙ Λ ΚΣΡΟΛΟΓΧΝΝΜ Υ ΝΙΚΧΝΝΣ..ΝΧΚΟ Ν Ψ Π Ν ΓΙΧΣΙ ΟΤ Ν Σ ΛΙ ΜΧΤ Γ Π ΦΙΛΟΛΟΓΙ ΝΧΘ ΛΟΝΙΚ Ψ ΠΘ Σ ί α 11 απ 3κ

12 Π ΝΣ ΟΦΙ Τ ΓΓ ΛΟ ΙΡ Ν Π Ι ΓΧΓΙΚΟΝΝ ΠΙ ΓΧΓΧΝΝΧΦΛΧΡΙΝ Ψ Π Π ΟΠΟΤΛΟ Ν Ρ ΜΙ ΝΟ ΚΛ ΟΝΙΚ ΠΙΣ Μ ΝΤΠΟΛΟΓΙΣΧΝΝΧ Ρ ΚΛ ΙΟΨ Π ΝΝΚΡ Σ Π Π ΟΠΟΤΛΟ Θ Ο ΧΡΟ ΤΣ ΘΙΟ ΠΟΙΝ ΙΣΟΡΙ ΝΤΝ ΡΥ ΙΟΛΟΓΙ ΝΧΙΧ ΝΝΙΝ Ψ Π ΝΝΙΧ ΝΝΙΝΧΝ Π Π ΟΠΟΤΛΟΤ ΦΝ Γ ΧΡΓΙΟ Μ ΡΙ ΦΤΙΚ ΝΧΘ ΛΟΝΙΚ Ψ ΠΘ Π Π ΟΠΟΤΛΟΤ ΤΘ ΛΙ ΤΓ ΝΙΟ Λ Ν ΠΟΛΙΣΙΚΧΝΝΜ Υ ΝΙΚΧΝΝΧ ΟΛΟΨ Π ΝΝΘ ΛΙ Π Π ΟΠΟΤΛΟΤ ΤΠ ΣΙ Θ Ν ΙΟ ΠΟΙΝ Μ Υ ΝΙΚΧΝΝΟΙΚΟΝΟΜΙ ΝΚ ΙΝ ΙΟΙΚ ΝΧΥΙΟΨ Π ΝΝ ΙΓ ΙΟΤ Π ΠΟΤΣ Υ Ρ Λ ΜΠΟ ΝΣΧΝΙΟ Λ Ν Λ ΚΣΡΟΛΟΓΧΝΝΜ Υ ΝΙΚΧΝΝΤΝΜ Υ ΝΙΚΧΝΝΤΠΟΛΟΓΙΣΧΝΝΧΞ ΝΘ Ψ ΜΝΠ ΝΝ Π ΤΛΙ Θ Ο ΧΡΟ Γ ΧΡΓΙΟ Κ ΛΛΙΟΠ Λ ΚΣΡΟΛΟΓΧΝΝΜ Υ ΝΙΚΧΝΝΤΝΜ Υ ΝΙΚΧΝΝΤΠΟΛΟΓΙΣΧΝΝΧΘ ΛΟΝΙΚ Ψ ΠΘ Π ΤΛΙ ΝΙΚΟΛ Ο Γ ΧΡΓΙΟ Κ ΛΛΙΟΠ Φ ΡΜΟΜ Ν ΝΠΛ ΡΟΦΟΡΙΚ ΝΧΘ ΛΟΝΙΚ Ψ Π ΝΝ Π ΓΙΟΤ ΣΡΙ ΝΣ ΦΤΛΛΙ ΜΙΥ Λ Λ Ν Ι ΘΝΧΝΫΝ ΤΡΧΠ ΨΚΧΝΝΚ ΙΝΠ ΡΙΦ Ρ Ι ΚΧΝΝΠΟΤ ΧΝΝΧ Θ Ν Ψ Π ΝΣ ΙΟ Π ΛΣ Κ Γ ΧΡΓΙΟ ΥΡ ΣΟ Μ Λ Μ Σ ΛΟΓΙΣΙΚ ΝΚ ΙΝΥΡ Μ ΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚ ΝΧΘ ΛΟΝΙΚ Ψ Σ ΙΝΘ ήκ ΠΟΛΙΣΙ ΟΤ Μ ΣΡ Ρ Μ Λ Ν Υ Ι ΜΟΤΝΤΝΣ ΥΝΟΛΟΓΙ Ν Ν Τ ΝΧΚΙΛΚΙΨ Σ ΙΝΚ ΝΣΡΝ ΠΟΤΡΛΟΤΚ Κ Θ Ν ΙΟ Μ ΣΡΙΟ Λ Ν Λ ΚΣΡΟΛΟΓΧΝΝΜ Υ ΝΙΚΧΝΝΤΝΜ Υ ΝΙΚΧΝΝΤΠΟΛΟΓΙΣΧΝΝΧΞ ΝΘ Ψ ΜΝΠ ΝΝ Ρ ΟΤ Σ Φ ΝΟ ΜΙΚ Γ ΧΡΓΙ Λ ΚΣΡΟΛΟΓΧΝΝΜ Υ ΝΙΚΧΝΝΣ..ΝΧΚΟ Ν Ψ ΡΟΤ Κ Λ Ξ Ν Ρ ΝΙΧ ΝΝ ΡΣ ΜΙΟ ΛΙ Σ Π Ι ΓΧΓΙΚΟΝ ΜΟΣΙΚ Ν ΚΠ Ι Τ ΝΧ Λ Ξ Ν ΡΟΤΠΟΛ Ψ ΜΝΠ ΝΝ Ι ΟΤ Π ΡΘ Ν Υ Ρ Λ ΜΠΟ Θ Ν ΠΟΛΙΣΙΜΙΚ ΝΣ ΥΝΟΛΟΓΙ ΝΤΝ ΠΙΚΟΙΝΧΝΙ ΝΧΜΤΣΙΛ Ν Ψ Π ΝΝ ΙΓ ΙΟΤ Κ ΡΣ Μ ΣΡΙΟ ΚΧΝΣ ΝΣΙΝΟ ΙΚ Σ ΡΙΝ Μ Υ ΝΙΚΧΝΝΠΛ ΡΟΦΟΡΙΚ ΝΣ..ΝΧ ΡΡ Ψ Σ ΙΝΚ ΝΣΡΝ Κ ΛΛ ΡΙΟΤ Θ Ο ΧΡΟ ΚΧΝΣ ΝΣΙΝΟ Ν Σ Ι Μ Υ ΝΙΚΧΝΝΥΧΡΟΣ ΞΙ ΫΝΠΟΛ Ο ΟΜΙ ΝΚ ΙΝΠ ΡΙΦ Ρ Ι Κ Ν Ν ΠΣΤΞ Ν Χ ΟΛΟΨ Π ΝΝΘ ΛΙ Μ Ρ ΚΤΡΙ ΚΟ Λ ΡΟ Λ Ν ΠΟΛΙΣΙΚΧΝΝΜ Υ ΝΙΚΧΝΝΧΘ ΛΟΝΙΚ ΨΝ ΠΘ ΝΞ ΡΙ ΟΤ ΟΦΙ ΙΟΡ Ν Μ ΡΙ ΜΟΙΟΓΡ ΦΙ ΝΤΝΜ ΧΝΝΜ ΙΚ Ν ΠΙΚΟΙΝΧΝΙ ΝΧΘ ΛΟΝΙΚ Ψ ΠΘ ΟΤΛΙ ΟΤ ΙΡ Ν ΛΙ Κ ΛΛΙΟΠ ΓΓΛΙΚ ΝΓΛΧ ΝΚ ΙΝΦΙΛΟΛΟΓΙ ΝΧ Θ Ν Ψ ΚΠ Ρ Ν ΙΚ Σ ΡΙΝ ΥΡ ΣΟ Μ ΡΙ ΠΟΛΙΣΙΚΧΝΝΜ Υ ΝΙΚΧΝΝΧΞ ΝΘ Ψ ΜΝΠ ΝΝ Μ ΙΟΦΟΡΙ Π Υ Λ Μ ΣΡΙΟ Γ Ρ ΚΙΝ Ι ΣΡΟΦ ΝΤΝ Ι ΙΣΟΛΟΓΙ ΝΧΘ ΛΟΝΙΚ Ψ Σ ΙΝΘ ήκ Ι ΡΟΠΟΤΛΟΤ ΥΡΤΟΤΛ ΚΧΝΣ ΝΣΙΝ Ν Σ Ι ΜΟΤΙΚΧΝΝΠΟΤ ΧΝΝΧΚ ΡΚΤΡ Ψ ΙΟΝΙΟΝΠ Ν ΙΙΟΤ Λ Ν Π ΣΡΟ ΦΡΟ ΙΣ Λ ΨΚ ΝΤΝΠ Ρ ΟΙ Κ ΝΜΟΤΙΚ ΝΧ ΡΣ Ψ Σ ΙΝ Π ΙΡΟΤ ΙΚΟΤ ΠΟΛΤΞ Ν ΙΛ ΙΟ ΚΧΝΣ ΝΣΙΝ ΡΥΙΣ ΚΣΟΝΧΝΝΜ Υ ΝΙΚΧΝΝΧΞ ΝΘ ΨΝ ΜΝΠ ΝΝ ΙΥΟΝΙ Ν Σ Θ Ο ΧΡΟ ΤΜΟΡΦΙΛ Π Ι ΓΧΓΙΚΟΝ Ι ΙΚ Ν ΓΧΓ ΝΧ ΟΛΟΨ Π ΝΝΘ ΛΙ ΙΧΜΟ ΙΛ ΙΟ Γ ΧΡΓΙΟ ΙΛΙΚ Μ Υ ΝΙΚΧΝΝΠ ΡΙ ΛΛΟΝΣΟΝΚ ΙΝΜ Υ ΝΙΚΧΝΝ ΝΣΙΡΡΤΠ Ν ΝΣ..ΝΧΚΟ Ν ΨΝ-Ν Μ Υ ΝΙΚΧΝΝ ΝΣΙΡΡΤΠ Ν ΝΣ ΚΟΤΛ Κ Μ ΣΡΙΟ Π ΝΣ Λ Μ ΣΡ Μ Υ ΝΙΚΧΝΝΠΛ ΡΟΦΟΡΙΚ ΝΣ..ΝΧΚ ΣΟΡΙ Ψ Σ ί α 12 απ 3κ

13 Σ ΤΡΙ ΝΝΙ ΟΤ Σ ΤΡΟΤΛ ΙΧ ΝΝ ΚΡΤΣ ΛΛΧ ΝΟ Λ ΤΣΙΚ ΝΧΘ ΛΟΝΙΚ Ψ Σ ΙΝΘ ήκ Σ Ρ ΣΙ ΚΧΝΣ ΝΣΙΝΟ Π Ν ΓΙΧΣ Π ΡΘ Ν Λ ΚΣΡΟΛΟΓΧΝΝΜ Υ ΝΙΚΧΝΝΣ..ΝΧΚΟ Ν Ψ Σ Μ Λ Ν Θ Ν ΙΟ Μ Γ ΛΙΝ ΙΣΟΡΙ ΝΤΝ ΡΥ ΙΟΛΟΓΙ ΝΧΙΧ ΝΝΙΝ Ψ Π ΝΝΙΧ ΝΝΙΝΧΝ Σ Ρ Ι ΣΤΛΙ ΝΟ ΥΡ ΣΟ ΠΟΙΝ Λ ΚΣΡΟΛΟΓΧΝΝΜ Υ ΝΙΚΧΝΝΣ..ΝΧΚΟ Ν Ψ Σ ΧΣ ΙΧ ΝΝ ΥΡ ΣΟ Φ Ν Ι ΣΡΙΚ ΝΧΙΧ ΝΝΙΝ Ψ Π ΝΝΙΧ ΝΝΙΝΧΝ ΣΟΚΜ ΚΙ ΟΤ Π Ρ Κ Τ Ν Σ ΙΟ ΠΟΙΝ Μ Υ ΝΙΚΧΝΝΠΛ ΡΟΦΟΡΙΚ ΝΣ..ΝΧ ΡΣ Ψ Σ ΙΝ Π ΙΡΟΤ ΣΟΠ ΛΙ ΟΤ Π Ρ Κ Τ ΙΧ ΝΝ Ν Σ Ι ΓΓΛΙΚ ΝΓΛΧ ΝΚ ΙΝΦΙΛΟΛΟΓΙ ΝΧΘ ΛΟΝΙΚ Ψ ΠΘ ΣΟΚ Λ Ξ Ν ΡΟ ΙΧ ΝΝ Ν Σ Ι Μ Υ ΝΟΛΟΓΧΝΝΜ Υ ΝΙΚΧΝΝΚ ΙΝ ΙΟΜ Υ ΝΙΚΟΤΝΥ Ι ΜΟΤΝΣ..ΝΧΚΟ Ν ΨΝ-Ν ΣΟΤΛΟΤΜ ΝΙ Υ ΡΙ Θ Ν ΙΟ ΘΧΜ Μ Υ ΝΙΚΧΝΝΠ ΡΙ ΛΛΟΝΣΟΝΧΚΟ Ν Ψ ΣΡΙ ΝΣ ΦΤΛΛΙ ΥΡ ΣΟ Γ ΧΡΓΙΟ ΝΝ Σ ΚΜ Κ ΥΡΙΣΙΝ Μ ΣΡΙΟ ΟΦΙ Π Ι ΓΧΓΙΚΟΝΝ ΠΙ ΓΧΓΧΝΝΧΦΛΧΡΙΝ Ψ Μ Υ ΝΟΛΟΓΧΝΝΜ Υ ΝΙΚΧΝΝΚ ΙΝ ΙΟΜ Υ ΝΙΚΟΤΝΥ Ι ΜΟΤΝΣ..ΝΧΚΟ Ν ΨΝ-Ν ΙΟΜ Υ ΝΙΚΟΤΝΥ Ι ΜΟΤΝΣ Σ ΛΚΙΣ Ι Π Ρ Κ Τ ΙΧ Κ ΙΜ Θ Ο ΧΡ Μ Θ Μ ΣΙΚΧΝΝΧ ΜΟΨΝ-ΝΣ ΣΙΣΙΚ ΝΚ ΙΝ Ν ΛΟΓΙΣΙΚΧΝ- ΥΡ Μ ΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΧΝΝΜ Θ Μ ΣΙΚΧΝ Π ΝΝ ΙΓ ΙΟΤ Σ Ν Μ ΣΡ Π ΣΡΟ Μ ΝΙ ΚΟΙΝΧΝΙΚ Ν ΙΟΙΚ ΝΚ ΙΝΠΟΛΙΣΙΚ Ν ΠΙΣ Μ ΝΧΚΟΜΟΣ Ν ΨΝ-ΝΠΟΛΙΣΙΚ Ν ΠΙΣ Μ ΜΝΠ ΝΝ Σ ΥΟΤΡΙ ΣΤΛΙ ΝΟ Γ ΧΡΓΙΟ Τ ΓΓ ΛΙ ΟΠΟΝΙ ΝΤΝ Ι Υ ΙΡΙ ΝΦΤΙΚΟΤΝΠ ΡΙ ΛΛΟΝΣΟΝΧΚ ΡΠ Ν ΙΨΝ Σ ΙΝΝΣ ΡΝ ΛΛ ΣΙΚ Σ Λ Μ ΥΟ ΚΧΝΣ ΝΣΙΝΟ Τ ΟΞΙ ΙΣΟΡΙ ΝΤΝ ΡΥ ΙΟΛΟΓΙ ΝΧΙΧ ΝΝΙΝ Ψ Π ΝΝΙΧ ΝΝΙΝΧΝ ΣΙΛΦΙ Μ ΣΡΙΟ Γ ΧΡΓΙΟ ΚΤΡΙ Κ ΣΙΛΦΙ ΟΤ Π Λ ΓΙ Γ ΧΡΓΙΟ ΚΤΡΙ Κ ΣΙΛΦΙ ΟΤ ΟΤΛΣ Ν Γ ΧΡΓΙΟ ΙΟΡ Ν Μ Υ ΝΟΛΟΓΧΝΝΜ Υ ΝΙΚΧΝΝΚ ΙΝ ΙΟΜ Υ ΝΙΚΟΤΝΥ Ι ΜΟΤΝΣ..ΝΧΚΟ Ν ΨΝ-Ν Μ Υ ΝΟΛΟΓΧΝΝΜ Υ ΝΙΚΧΝΝΚ ΙΝ ΙΟΜ Υ ΝΙΚΟΤΝΥ Ι ΜΟΤΝΣ..ΝΧΚΟ Ν ΨΝ-Ν Μ Υ ΝΟΛΟΓΧΝΝΜ Υ ΝΙΚΧΝΝΚ ΙΝ ΙΟΜ Υ ΝΙΚΟΤΝΥ Ι ΜΟΤΝΣ..ΝΧΚΟ Ν ΨΝ-Ν ΣΙΟΛ Κ Ρ Φ Λ ΚΧΝΣ ΝΣΙΝΟ ΝΝ Λ ΚΣΡΟΛΟΓΧΝΝΜ Υ ΝΙΚΧΝΝΚ ΙΝΜ Υ ΝΙΚΧΝΝΤΠΟΛΟΓΙΣΧΝΝΧ ΟΛΟΨ Π ΝΝΘ ΛΙ ΣΙΡ ΠΟΣΟΛΟ Λ Ξ Ν Ρ Γ ΧΠΟΝΙ ΝΧΘ ΛΟΝΙΚ Ψ ΠΘ ΣΤΠΟΤ ΚΧΝΣ ΝΣΙΝΟ Τ ΓΓ ΛΟ Μ ΡΙ Μ Υ ΝΟΛΟΓΧΝΝΤΝ ΡΟΝ ΤΠ ΓΧΝΝΜ Υ ΝΙΚΧΝΝΧΠ ΣΡ Ψ Π ΝΝΠ ΣΡΧΝ ΦΡ ΓΚΟΤΛΙ Π Ν ΓΙΧΣ Θ ΟΦΙΛΟ ΧΣ ΡΙ Μ Υ ΝΙΚΧΝΝ ΠΙΣ Μ ΝΤΛΙΚΧΝΝΧΙΧ ΝΝΙΝ Ψ Π ΝΝΙΧ ΝΝΙΝΧΝ ΦΤΡ ΡΙ Π Ν ΓΙΧΣ Π ΤΛΟ Τ ΓΓ ΛΙ Μ Υ ΝΙΚΧΝΝΟΡΤΚΣΧΝΝΠΟΡΧΝΝΧΥ ΝΙ Ψ ΠΟΛήΥΝ ΙΟΝ ΚΡ Σ Σ ί α 13 απ 3κ

14 ΦΧΣΙ ΟΤ Τ ΓΓ ΛΙ Μ ΣΡΙΟ Π Ν Λ Υ ΜΙΚΧΝΝΜ Υ ΝΙΚΧΝΝΧΘ ΛΟΝΙΚ Ψ ΠΘ Υ ΨΣΙ Μ ΣΡΙΟ Γ ΧΡΓΙΟ ΙΛΙΚ Λ ΚΣΡΟΛΟΓΧΝΝΜ Υ ΝΙΚΧΝΝΤΝΜ Υ ΝΙΚΧΝΝΤΠΟΛΟΓΙΣΧΝΝΧΞ ΝΘ Ψ ΜΝΠ ΝΝ Υ ΨΣΙ ΟΤ Σ Φ ΝΙ Γ ΧΡΓΙΟ ΙΛΙΚ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΧΝΝ ΠΙΣ ΜΧΝΝΧΘ ΛΟΝΙΚ Ψ Π ΝΝ Υ ΛΙ ΟΤ Λ ΟΝΟΡ ΙΛ ΙΟ ΛΙΚ Γ ΧΠΟΝΙ ΫΝΙΥΘΤΟΛΟΓΙ ΝΚ ΙΝΤ ΣΙΝΟΤΝΠ ΡΙ ΛΛΟΝΣΟΝΧ ΟΛΟΨ Π ΝΝΘ ΛΙ Υ ΛΚΙ ΟΤ Ν Σ Ι ΝΙΚΟΛ ΟΝ Ν Σ ΙΟ Μ ΣΡ ΝΟ Λ ΤΣΙΚ ΝΧ Ρ ΚΛ ΙΟΨ Σ ΙΝΚΡ Σ Υ Σ ΛΙ Θ Ν ΙΟ ΥΡΙΣΙΝ ΙΟΙΚ Ν ΠΙΥ ΙΡ ΧΝΝΧΚΟ Ν Ψ Υ Σ Μ ΝΟΤ ΣΡΤΦΧΝ ΥΡΙΣΟΦΟΡΟΘ Ο ΧΡ ΚΣ ΝΙ ΣΡΙΚ ΝΧΘ ΛΟΝΙΚ Ψ ΠΘ Υ Σ ΝΣΧΝΙΟ ΙΛ ΙΟ ΙΧ ΝΝ Λ ΚΣΡΟΛΟΓΧΝΝΜ Υ ΝΙΚΧΝΝΣ..ΝΧΚΟ Ν Ψ Υ Σ Π ΤΛΟ Ν Σ ΙΟ ΡΣ Μ Ι Μ Υ ΝΙΚΧΝΝ Λ ΚΣΡΟΝΙΚΧΝΝΤΠΟΛΟΓΙΣΧΝΝΚ ΙΝΠΛ ΡΟΦΟΡΙΚ ΝΧΙΧ ΝΝΙΝ Ψ Π ΝΝΙΧ ΝΝΙΝΧΝ ΥΙΧΣ ΜΙΛΣΙ ΝΘ Ο ΧΡΟ ΤΣ ΘΙΟ ΛΙΝ ΝΙΝΚΟΡΟΝ Σ Σ ΥΝΟΛΟΓΧΝΝΓ ΧΠΟΝΧΝΝΧΦΛΧΡΙΝ Ψ ΦΧΜΙ ΟΤ ΙΧ ΝΝ ΝΣΧΝΙΟ ΤΦΡΟΤΝ ΦΤΙΚΟΘ Ρ Π Ι ΝΧΘ ΛΟΝΙΚ Ψ Σ ΙΝΘ ήκ 3ο Γ θδεσ Λτε δο Π οζ ηα αμ(1ίσ) Κ δ. Υπο ηφ. Επώ υ ο Ό ο α Ό. Πατ ό Ό. Μητ ό Σ ο Επιτυ α Ίδ υ α ΣΙΟ Γ ΧΡΓΙΟ ΙΛ ΙΟ Λ ΟΝΧΡ ΠΛ ΡΟΦΟΡΙΚ ΝΜ Ν Φ ΡΜΟΓ ΝΣ Ν ΙΟΨ ΣΡΙΚ ΝΧΛ ΜΙ Ψ Π ΝΝΘ ΛΙ Γ ΡΙ ΛΙ ΟΤ Λ Ξ Ν Ρ Γ ΧΡΓΙΟ ΥΡΙΣΙΝ ΙΟΙΚ Ν ΠΙΥ ΙΡ ΧΝΝΧΓΡ Ν ΨΝ-Ν ΙΟΙΚ Ν ΠΙΥ ΙΡ ΧΝ Γ Κ ΝΙΚ Λ Ξ Ν ΡΟ Π Ι ΙΟΙΚ Ν ΠΙΥ ΙΡ ΧΝΝΧΘ ΛΟΝΙΚ ΨΝ-Ν ΙΟΙΚ Ν ΠΙΥ ΙΡ ΧΝΝ Σ ΙΝΘ ήκ ΜΠ ΛΣ ΙΛΙΚ ΠΡΟ ΡΟΜΟ Θ Ν Γ ΡΜ ΝΙΚ ΝΓΛΧ ΝΚ ΙΝΦΙΛΟΛΟΓΙ ΝΧΘ ΛΟΝΙΚ Ψ ΠΘ ΜΧΤΙ ΟΤ Γ ΧΡΓΙ Γ ΧΡΓΙΟ ΥΡΤ ΝΘ ΚΟΙΝΧΝΙΚ Ν ΙΟΙΚ ΝΚ ΙΝΠΟΛΙΣΙΚ Ν ΠΙΣ Μ ΝΧΚΟΜΟΣ Ν ΨΝ-ΚΟΙΝΧΝΙΚ Ν ΙΟΙΚ Ν ΜΝΠ ΝΝ Π Ν ΓΙΧΣΙ ΟΤ ΤΛ ΜΠΙ ΚΧΝΣ ΝΣΙΝΟΘ Ο ΧΡ Π Ι ΓΧΓΙΚΟΝ ΜΟΣΙΚ Ν ΚΠ Ι Τ ΝΧΡ ΘΤΜΝΟΨ Π ΝΝΚΡ Σ Π Π ΟΠΟΤΛΟΤ Μ ΡΙ ΚΧΝΣ ΝΣΙΝΟΚΧΝΣ ΝΣΙΝ Σ ΥΝΟΛΟΓΧΝΝΓ ΧΠΟΝΧΝΝΧ Μ ΛΙ Ψ ΛΛ Π Π ΟΠΟΤΛΟΤ Φ Ν Μ ΣΡΙΟ Λ Ν ΠΟΛΙΣΙΚΧΝΝΜ Υ ΝΙΚΧΝΝΧΞ ΝΘ Ψ ΜΝΠ ΝΝ Π Π ΝΧΣ Σ Φ ΝΟ Μ ΣΡΙΟ ΠΟΙΝ ΠΡΟΓΡ ΜΜ ΝΙ Ρ ΣΙΚΧΝΝΠΟΤ ΧΝΝΘ ήνικ ΝΘ ήνικ ΡΟΤ ΝΙΚΛ Μ ΡΙ ΚΤΡΙ ΚΟ Φ Ν Μ Υ ΝΙΚΧΝΝΜΟΤΙΚ ΝΣ ΥΝΟΛΟΓΙ ΝΚ ΙΝ ΚΟΤΣΙΚ ΝΣ..ΝΧΡ ΘΤΜΝΟΨ Σ ΙΝΚΡ Σ ΤΜ ΧΝΙ ΚΤΡΙ ΚΟ Υ Ρ Λ ΜΠΟ Μ ΡΙ Μ Υ ΝΙΚΧΝΝΠΛ ΡΟΦΟΡΙΚ ΝΣ..ΝΧΚ Λ ΨΝ ΝΤΝ 1ο Π Λ Π οζ ηα αμ(ομ λίσ) Σ ί α 14 απ 3κ

15 Κ δ. Υπο ηφ. Επώ υ ο Ό ο α Ό. Πατ ό Ό. Μητ ό Σ ο Επιτυ α Ίδ υ α ΓΓ ΛΙ ΥΡΤΟΣΟΜΟ Μ ΣΡΙΟ Μ ΡΙΓΧ Σ ΥΝΟΛΟΓΙ Ν ΥΟΤΝΤΝΜΟΤΙΚΧΝΝΟΡΓ ΝΧΝΝΧΛ ΞΟΤΡΙΨ Σ ΙΝΙΟΝΙΧΝΝΝ ΚΡΙΣΙ ΠΟΣΟΛΟ Σ ΤΡΟ Π Ρ Κ Τ Λ ΚΣΡΟΛΟΓΧΝΝΜ Υ ΝΙΚΧΝΝΣ..ΝΧΚΟ Ν Ψ ΛΟΤΣ ΝΙ Θ Ο ΧΡΟ Π Ν ΓΙΧΣ Λ Ν Μ Υ ΝΟΛΟΓΧΝΝΟΥ Μ ΣΧΝΝΣ..ΝΧΘ ΛΟΝΙΚ Ψ Σ ΙΝΘ ήκ ΜΠ Σ Ι ΓΓ ΛΟ ΙΧ ΝΝ ΟΛΓ Λ ΚΣΡΟΛΟΓΧΝΝΜ Υ ΝΙΚΧΝΝΣ..ΝΧΛ ΡΙ Ψ Σ ΙΝΘ ΛΙ Ρ ΝΙΣ ΥΡΙΣΟ ΟΤΛΟ Π Ν ΓΙΧΣ ΙΡ Ν ΡΓΤΡΙ ΤΣ ΘΙΟ Γ ΧΡΓΙΟ Ν Σ Ι Μ Υ ΝΟΛΟΓΧΝΝΜ Υ ΝΙΚΧΝΝΚ ΙΝ ΙΟΜ Υ ΝΙΚΟΤΝΥ Ι ΜΟΤΝΣ..ΝΧΚΟ Ν ΨΝ-Ν ΙΟΜ Υ ΝΙΚΟΤΝΥ Ι ΜΟΤΝΣ.. ΠΟΛΙΣΙΚΧΝΝΜ Υ ΝΙΚΧΝΝΣ..ΝΚ ΙΝΜ Υ ΝΙΚΧΝΝΣΟΠΟΓΡ ΦΙ ΝΤΝΓ ΧΠΛ ΡΟΦΟΡΙΚ Ν Σ..ΝΧ ΡΡ ΨΝ-ΝΠΟΛΙΣΙΚΧΝΝΜ Υ ΝΙΚΧΝΝΣ ΙΛ Κ ΚΤΡΙ ΚΟ Τ ΓΓ ΛΟ ΟΛΓ Μ Υ ΝΙΚΧΝΝΣ ΥΝΟΛΟΓΙ Ν ΡΟΚ ΦΧΝΝΣ..ΝΧΥ ΛΚΙ Ψ Μ Κ ΧΚΡ Σ ΚΧΝΣ ΝΣΙΝΟΙΧ ΝΝ ΝΧ ΡΡ ΨΝ ΟΤΦ ΦΧΣΙΟ ΙΧ ΝΝ Μ ΡΙ Λ ΤΘ ΡΙ ΙΧ ΝΝ Γ ΧΡΓΙΟ ΟΛΓ 1ο Π Λ Π οζ ηα αμ(ομ λίσ) Μ Υ ΝΟΛΟΓΧΝΝΜ Υ ΝΙΚΧΝΝΚ ΙΝ ΙΟΜ Υ ΝΙΚΟΤΝΥ Ι ΜΟΤΝΣ..ΝΧΚΟ Ν ΨΝ-Ν Μ Υ ΝΟΛΟΓΧΝΝΜ Υ ΝΙΚΧΝΝΚ ΙΝ ΙΟΜ Υ ΝΙΚΟΤΝΥ Ι ΜΟΤΝΣ..ΝΧΚΟ Ν ΨΝ-Ν Σ ΙΝΚ ΝΣΡΝ Σ ΙΝΝΣ ΡΝ ΛΛ Σ ΙΝΚ ΝΣΡΝ Κ ΚΛΙ Σ Φ ΝΟ ΥΡ ΣΟ ΙΚ Σ ΡΙΝ Λ ΚΣΡΟΛΟΓΧΝΝΜ Υ ΝΙΚΧΝΝΣ..ΝΧΛ ΡΙ Ψ Σ ΙΝΘ ΛΙ Κ Ρ ΣΟΙΟ ΥΡ ΣΟ Γ ΧΡΓΙΟ ΚΧΝΣ ΝΣΙΝΙ Μ Υ ΝΟΛΟΓΧΝΝΜ Υ ΝΙΚΧΝΝΚ ΙΝ ΙΟΜ Υ ΝΙΚΟΤΝΥ Ι ΜΟΤΝΣ..ΝΧΚΟ Ν ΨΝ-Ν ΙΟΜ Υ ΝΙΚΟΤΝΥ Ι ΜΟΤΝΣ.. Μ Υ ΝΟΛΟΓΧΝΝΜ Υ ΝΙΚΧΝΝΚ ΙΝ ΙΟΜ Υ ΝΙΚΟΤΝΥ Ι ΜΟΤΝΣ..ΝΧΚΟ Ν ΨΝ-Ν Κ ΡΡ Σ Λ Μ ΥΟ Μ ΣΡΙΟ ΡΓΤΡΟΤΛ ΙΟΜ Υ ΝΙΚΟΤΝΥ Ι ΜΟΤΝΣ ΚΟΤΡΣ ΛΙ ΓΙΟΤΛΙ Γ ΧΡΓΙΟ ΣΛ Ν Μ Υ ΝΙΚΧΝΝΠΛ ΡΟΦΟΡΙΚ ΝΣ..ΝΧ ΡΣ Ψ Σ ΙΝ Π ΙΡΟΤ Μ Υ ΝΟΛΟΓΧΝΝΜ Υ ΝΙΚΧΝΝΚ ΙΝ ΙΟΜ Υ ΝΙΚΟΤΝΥ Ι ΜΟΤΝΣ..ΝΧΚΟ Ν ΨΝ-Ν ΛΙ ΓΚ ΜΙΛΣΙ Θ Ν ΙΟ ΙΛΙΚ ΛΙ Μ ΙΚ Σ ΡΙΝ Μ ΣΡΙΟ Γ ΧΡΓΙ Σ ΥΝΟΛΟΓΙ Ν ΥΟΤΝΤΝΜΟΤΙΚΧΝΝΟΡΓ ΝΧΝΝΧΛ ΞΟΤΡΙΨ Σ ΙΝΙΟΝΙΧΝΝΝ Μ Υ ΝΙΚΧΝΝΠ ΡΙ ΛΛΟΝΣΟΝΚ ΙΝΜ Υ ΝΙΚΧΝΝ ΝΣΙΡΡΤΠ Ν ΝΣ..ΝΧΚΟ Ν ΨΝ-Ν ΛΟΤΙΟ Γ ΧΡΓΙΟ Π Ν ΓΙΧΣ Ν ΡΟΝΙΚ Μ Υ ΝΙΚΧΝΝ ΝΣΙΡΡΤΠ Ν ΝΣ Μ ΝΣ Ι Π ΝΣ Λ Υ Ρ Λ ΜΠΟ Λ ΤΘ ΡΙ Μ Υ ΝΟΛΟΓΧΝΝΟΥ Μ ΣΧΝΝΣ..ΝΧΘ ΛΟΝΙΚ Ψ Σ ΙΝΘ ήκ ΜΙΓΚΙΠ ΝΙΚΟΛ Ο ΚΟ Θ Ο ΧΡ Λ ΚΣΡΟΛΟΓΧΝΝΜ Υ ΝΙΚΧΝΝΣ..ΝΧΚΟ Ν Ψ Σ ί α 15 απ 3κ

Τ Μ Ο Τ Λ Ι Ο ΤΝ Θ Λ Η Σ Ι Μ Ο Τ

Τ Μ Ο Τ Λ Ι Ο ΤΝ Θ Λ Η Σ Ι Μ Ο Τ ΓΡ ΜΜ Σ Ι Ν ΝΩΣ ΣΟΤ Τ Μ Ο Τ Λ Ι Ο ΤΝ Θ Λ Η Σ Ι Μ Ο Τ ΝΟΛΩΝ ΤΝ Μ ΩΝ ΟΛΟΓΙ ΜΟ ΝΘΛΗΣΙΚΩΝΝ ΘΛΗΣΙΚΩΝΝΡ Ρ ΣΗΡΙΟΣΗΣΩΝΝ ΣΗΡΙΟΣΗΣΩΝΝ ΟΛΟΓΙ ΜΟ Ν ΣΟΤ Ν04 ΣΟ Ν0 ΛΛΗΝΙΚΟ,ΝΙ ΝΟΤ ΡΙΟ Ν0 ΓΡ ΜΜ Σ Ι Ν ΝΩΣ ΣΟΤ ΤΜ ΟΤΛΙΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΟΛ ΝΣ ΥΝΟΛΟΓΙ ΝΣΡΟΦΙΜΧΝΝΤΝ Ι ΣΡΟΦ ΚΣΙΜ ΝΚ ΙΝ Τ Υ ΣΙ ΝΣΧΝΝ

ΥΟΛ ΝΣ ΥΝΟΛΟΓΙ ΝΣΡΟΦΙΜΧΝΝΤΝ Ι ΣΡΟΦ ΚΣΙΜ ΝΚ ΙΝ Τ Υ ΣΙ ΝΣΧΝΝ Λ Ξ Ν Ρ ΙΟΝΣ ΥΝΟΛΟΓΙΚΟΝ ΚΠ Ι Θ ΛΟΝΙΚ ΤΣΙΚΟΝΙ ΡΤΜ Ν ΥΟΛ ΝΣ ΥΝΟΛΟΓΙ ΝΣΡΟΦΙΜΧΝΝΤΝ Ι ΣΡΟΦ ΣΜ Μ Ν Ι ΣΡΟΦ ΝΤΝ Ι ΙΣΟΛΟΓΙ ΚΣΙΜ ΝΚ ΙΝ Τ Υ ΣΙ ΝΣΧΝΝ Ι ΣΡΟΦΙΚΧΝΝ ΤΝ Θ ΙΧΝΝΚ ΙΝΣ Ν Ι ΣΡΟΦΙΚ ΝΚ Σ Σ ΝΣΧΝΝ ΛΛ ΝΧΝΝ Φ ΧΝ,ΝΓΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΟΓΡΑΜΜΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 104 ΦΕΚ 171/Α /28-08-2014

ΟΡΓΑΝΟΓΡΑΜΜΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 104 ΦΕΚ 171/Α /28-08-2014 ΟΡΓΑΝΟΓΡΑΜΜΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 104 ΦΕΚ 171/Α /28-08-2014 Επιμέλεια Π.Ο.Ε. ΥΠ.ΠΟ. Αθήνα, Αύγουστος 2014 ΤΠΟΤΡΓ ΙΟΝΠΟΛΙΣΙΜΟΤΝΚ ΙΝ ΘΛ ΣΙΜΟΤ ΤΠΟΤΡΓΟ ΠΟΛΙΣΙΚΟΝΓΡ

Διαβάστε περισσότερα

Εγγραφή Ελλάδα 2014/11/11 09:39

Εγγραφή Ελλάδα 2014/11/11 09:39 Εγγραφή Ελλάδα 1 27 ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ Other SUNERASER Β.Α. Ι.Σ. Δ.Β. Π.Κ. ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ Σύνολο Σχολείων 1 ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ ΑΡΓΟΣ, 3ο ΓΕΛ ΑΡΓΟΥΣ DADFFGE R.D. ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ Σύνολο Σχολείων 1 ΑΡΚΑΔΙΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗ, 1ο

Διαβάστε περισσότερα

2 Γ Ε Ν Ι Κ Η Σ Υ Ν Ε Λ Ε Υ Σ Η Τ Ω Ν Μ Ε Λ Ω Ν Τ Ο Υ Σ Ε Π Ε, 2 8 Μ Α Ϊ Ο Υ 2 0 1 5

2 Γ Ε Ν Ι Κ Η Σ Υ Ν Ε Λ Ε Υ Σ Η Τ Ω Ν Μ Ε Λ Ω Ν Τ Ο Υ Σ Ε Π Ε, 2 8 Μ Α Ϊ Ο Υ 2 0 1 5 3 Μ ή ν υ μ α Π ρ ό ε δ ρ ο υ Δ ι ο ι κ η τ ι κ ο ύ Σ υ μ β ο υ λ ί ο υ 4 Μ ή ν υ μ α Γ ε ν ι κ ο ύ Δ ι ε υ θ υ ν τ ή 5 Ό ρ α μ α κ α ι Σ τ ρ α τ η γ ι κ ή 6 Ε κ π ρ ο σ ώ π η σ η κ α ι Σ υ ν ε ρ γ α σ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΚ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΟΕ ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΕΡΓΑ ΒΕΝ Ι Ζ ΕΛΟΥ 55 - ΘΕΣ / Ν Ι ΚΗ ΤΗΛ. 2310 244244

ΘΚ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΟΕ ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΕΡΓΑ ΒΕΝ Ι Ζ ΕΛΟΥ 55 - ΘΕΣ / Ν Ι ΚΗ ΤΗΛ. 2310 244244 ΘΚ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΟΕ ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΕΡΓΑ ΒΕΝ Ι Ζ ΕΛΟΥ 55 ΘΕΣ / Ν Ι ΚΗ ΤΗΛ. 4444 ΠΛΗΡΟΦ ΟΡΙΕΣ ΥΠ ΟΒΟΛΗΣ ΕΝΤΥΠΩΝ Μ ΟΝΟΚΑΤΟΙ ΚΙ Α ΟΡΟΦΩ Ν ΗΛΕΚΤΡΙ ΚΗ ΕΓ ΚΑΤΑΣ ΤΑΣ Η ΕΡ ΓΟ : Το πο θ ε σία : Π λα γι ά ρ ι Θ ε σ/ νί κ

Διαβάστε περισσότερα

1 31 2011 .3556/2007

1 31 2011 .3556/2007 ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥ ΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο 1 ΙΑΝΟΥ ΑΡΙΟΥ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2011 ΤΟΥ ΟΜΙΛ ΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ Α.Γ.Ε.Τ. ΗΡΑΚΛ ΗΣ ΣΥ ΜΦ Ω ΝΑ ΜΕ ΤΟ Ν.3556/2007 ΚΑΙ ΤΙΣ ΕΠ ΑΥ ΤΟΥ ΕΚ ΟΘ ΕΙΣΕΣ ΑΠΟΦ

Διαβάστε περισσότερα

Ν άγηνο ηεο ειιεληθήο λενιαίαο Ξ εξηθιήο Γηαλλό πνπινο Θ Α Η Ν Η ΔΙ Ι Ζ Λ ΔΠ ΩΠ Ξ Δ ΟΗΝ ΠΗΝ Π Ι Α Ν Π θ αηά ηνλ Ξ εξηθιή Γηαλλόπ νπι ν (1870-1910)

Ν άγηνο ηεο ειιεληθήο λενιαίαο Ξ εξηθιήο Γηαλλό πνπινο Θ Α Η Ν Η ΔΙ Ι Ζ Λ ΔΠ ΩΠ Ξ Δ ΟΗΝ ΠΗΝ Π Ι Α Ν Π θ αηά ηνλ Ξ εξηθιή Γηαλλόπ νπι ν (1870-1910) Ν άγηνο ηεο ειιεληθήο λενιαίαο Ξ εξηθιήο Γηαλλό πνπινο Θ Α Η Ν Η ΔΙ Ι Ζ Λ ΔΠ ΩΠ Ξ Δ ΟΗΝ ΠΗΝ Π Ι Α Ν Π θ αηά ηνλ Ξ εξηθιή Γηαλλόπ νπι ν (1870-1910) Ρνπ Γ εκ ή ηξ ε Θ ηηζίθε Ρ α θ ηηθ νχ Κ έιν πο ηε ο Θ

Διαβάστε περισσότερα

ξ βι μα ττ Π ντα δμω μφω ι μ αδτδ τδ πνεδμα δδ θ ρυ αν λλ α α ν ν ατε ω τδ πνεδμα μ υ δ τδ δμα λλι αδτδ θξαφαν

ξ βι μα ττ Π ντα δμω μφω ι μ αδτδ τδ πνεδμα δδ θ ρυ αν λλ α α ν ν ατε ω τδ πνεδμα μ υ δ τδ δμα λλι αδτδ θξαφαν Δ Φ Σ Λλο τξ Ξ μ λτ ΛποΣ ΣοΦ Ι Σ θχ Α λ ψ Ι ξ τξ Φ λ Ξξ τ λ λ Φ ι ξ Λ Ξ Α Α ΑΠ Σ Ξ ε Φ Αε π δ οη λληνι Ι ΙΔ π Ι ι Ι ι ΙΙ ξτ ξ ο Λ Σ δπω ε ναι γ ω τ γενν βη ε στ υα τ ρχδ τ θιτου πρδ Χρι τοδ α δ θρ λ θ

Διαβάστε περισσότερα

2006 2006 2006 2006 ( THN 31 2006 28-29 - 30-31

2006 2006 2006 2006 ( THN 31 2006 28-29 - 30-31 ΕΤΗΣΙΕΣ Ο ΙΚ Ο Ν Ο Μ ΙΚ ΕΣ Κ Α ΤΑ ΣΤΑ ΣΕΙΣ ΣΥΜ Φ Ω Ν Α Μ Ε ΤΑ ΙΕΘ Ν Η ΠΡ Ο ΤΥΠΑ Χ Ρ ΗΜ Α ΤΟ Ο ΙΚ Ο Ν Ο Μ ΙΚ ΗΣ ΠΛ ΗΡ Ο Φ Ο Ρ ΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΤΑ ΙΡ ΙΑ Σ E.K.E.T. Ε.Π.Ε ΤΗΣ 31 ης ΕΚ ΕΜ Β Ρ ΙΟ Υ 2006 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

1 31 2012 .3556/2007

1 31 2012 .3556/2007 ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥ ΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο 1 ΙΑΝΟΥ ΑΡΙΟΥ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2012 ΤΟΥ ΟΜΙΛ ΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ Α.Γ.Ε.Τ. ΗΡΑΚΛ ΗΣ ΣΥ ΜΦ Ω ΝΑ ΜΕ ΤΟ Ν.3556/2007 ΚΑΙ ΤΙΣ ΕΠ ΑΥ ΤΟΥ ΕΚ ΟΘ ΕΙΣΕΣ ΑΠΟΦ

Διαβάστε περισσότερα

Στρα τιω τι κή. Ορ χή στρα Πνευ στών. (Μπά ντα)

Στρα τιω τι κή. Ορ χή στρα Πνευ στών. (Μπά ντα) Στρα τιω τι κή Ορ χή στρα Πνευ στών (Μπά ντα) KΕΙΜΕΝΟ-ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: Λγός (ΜΣ) Κων στα ντί νος Κε ρε ζί δης Πώς γεν νή θη κε η μπά ντα Τον χει ρι σμό των πνευ στών ορ γά νων τον συ να ντού με στην ι στο

Διαβάστε περισσότερα

W E B E D I T I O N Ε Γ Χ Ε Ρ Δ Ο Α Ο Χ Ο

W E B E D I T I O N Ε Γ Χ Ε Ρ Δ Ο Α Ο Χ Ο WEB EDITION Ε ΓΧΕ Ρ Δ Ο Α ΟΧΟ ΑΓΑΠΗΤΕ Ι ΙΟΚΤΗΤΗ ΤΟΥ VOLVO Χ Ρ Σ Ο Μ ΠΟ Π Λ Ξ VOLVO π ζουµ ό ι θ πο ά γι πο ά χρό- ι ο υ ο η ο που γορά πό η Volvo. ο υ ο η ο υ ό χ ιά η γ ώ ο η φά ι ι η ά η, ό ο η ι ς

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΑΠΗΤΕ ΙΔΙΟΚΤΗΤΗ ΤΟΥ VOLVO

ΑΓΑΠΗΤΕ ΙΔΙΟΚΤΗΤΗ ΤΟΥ VOLVO WEB EDITION Ε ΓΧΕ Ρ Δ Ο Α ΟΧΟ ΑΓΑΠΗΤΕ ΙΔΙΟΚΤΗΤΗ ΤΟΥ VOLVO Χ Ρ Σ Ο Μ ΠΟ Π Λ Ξ VOLVO π ζουµ ό ι θ πο ά γι πο ά χρό- ι ο υ ο η ο που γορά πό η Volvo. ο υ ο η ο υ ό χ ιά η γ ώ ο η φά ι ι η ά η, ό ο η ι ς

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕ Ν Ν Ε Κ Κ Ν Ν Κ Ε Ν Σ Ε ΚΕΝ. Μαζί ΣΤΟ

ΝΕ Ν Ν Ε Κ Κ Ν Ν Κ Ε Ν Σ Ε ΚΕΝ. Μαζί ΣΤΟ Μ Μ ΣΤΟ ΕΠΙΚΕΝΤΡΟ στορικό ρχε ο Ε ΕΧ ΕΝ Μ Μ 11-12 2013 εύ υνος Εκ όσε ς Τ Π Ν Ν Στα ου 40 102 2 Ν λ 0 210 2 241 0 210 2 24 0 210 2 24 1 Σχε ιασµός αραγ γ Ε Συγκέντρ σ Στελεχ ν µ λου Ενια ο κτυο ενια α

Διαβάστε περισσότερα

Πε ρι γραφή των τραυ μα τι σμών στην Ι λιά δα του Ο μή ρου

Πε ρι γραφή των τραυ μα τι σμών στην Ι λιά δα του Ο μή ρου Πε ρι γραφή των τραυ μα τι σμών στην Ι λιά δα του Ο μή ρου Η Ι λιά δα, ως ε πι κό ποί η μα, δεν είναι μό νο το πρώ το δείγ μα ελ λη νι κής γρα φής, αλ λά και το πρώ το γρα πτό ελ λη νι κό κεί με νο για

Διαβάστε περισσότερα

Γνωστά κα ι άγνωστα σπήλαια

Γνωστά κα ι άγνωστα σπήλαια Εο ευνα ΝΙΑ Ο }'Σ ΤΑ '" Γνωστά κα ι άγνωστα σπήλαια της Νάοuσας Επιμέλε ια τ ου Αλέξανδρου Οικονόμου Στι ς 24 Δ ε κ εμβρ ιόυ το υ 1995 μι α ομ άδα το υ Σπηλαι ολογικ ο ύ Ελλ η νικού Εξερευνητι κού Ομι'λου

Διαβάστε περισσότερα

Constant Van Aerschot Director LAFARGE Co-chair Energy Efficiency in Buildings project, WBCSD

Constant Van Aerschot Director LAFARGE Co-chair Energy Efficiency in Buildings project, WBCSD Ενέργεια σ τ α Κ τ ί ρια: Ώ ρα αφ ύ π νισ η ς γ Ε ν ε ρ γ ε κ ά Α ά Κ τ ί ρ Β γ τ η Β σ Α ν ά π τ η ε κ ε µ β ρ ί ο υ Συµπόσιο ια ια ποδ οτ ικ ια Συµβούλιο ΣΕ ια ιώ ιµη υξ Αθήνα 8, 2010 Constant Van Aerschot

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΟΡΑ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΠΙ ΠΙΣΤΩΣΕΙ

ΑΓΟΡΑ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΠΙ ΠΙΣΤΩΣΕΙ Αριστείδου 9, 105 59 Αθήνα τηλ.: 210 321 3928 Fax: 210 321 6810 email: info@petropoulakis.net www.petropoulakis.gr ΑΓΟΡΑ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΠΙ ΠΙΣΤΩΣΕΙ Ο / Η κάτωθι υπογεγραμμένος / η με τα ακόλουθα στοιχεία: Επώνυμο

Διαβάστε περισσότερα

Η Ομάδα Προβολής και Δημοσιότητας του Τμήματος Τεχνολογίας Τροφίμων ( O P D. T E T R O ) του Παραρτήματος Καρδίτσας, του ΤΕΙ Λάρισας

Η Ομάδα Προβολής και Δημοσιότητας του Τμήματος Τεχνολογίας Τροφίμων ( O P D. T E T R O ) του Παραρτήματος Καρδίτσας, του ΤΕΙ Λάρισας o ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΟΜΑΔΑΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ Η Ομάδα Προβολής και Δημοσιότης του Τμήματος Τεχνολογίας Τροφίμων ( O P D. T E T R O ) του

Διαβάστε περισσότερα

Τρίμηνη έκδοση της Ένωσης Γυμναστών Βορείου Ελλάδος

Τρίμηνη έκδοση της Ένωσης Γυμναστών Βορείου Ελλάδος Τρίμηνη έκδοση της Ένωσης Γυμναστών Βορείου Ελλάδος Πρ. Κορομηλά 51, Τ.Κ. 546 22, Θεσσαλονίκη Κωδικός 6120 Απρίλιος-Μάιος-Ιούνιος 2011 Τεύχος 41 Τιμή: 0,01 ISSN 1109-7450 Editorial 2 Τρίμηνη έκδοση της

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΡΩΝ ΠΑΪΣΙΟΣ Ο ΑΓΙΟΡΕΙΤΗΣ (1924-1994) Ὁ Ἀσυρµατιστής τοῦ Στρατοῦ καί τοῦ Θεοῦ

ΓΕΡΩΝ ΠΑΪΣΙΟΣ Ο ΑΓΙΟΡΕΙΤΗΣ (1924-1994) Ὁ Ἀσυρµατιστής τοῦ Στρατοῦ καί τοῦ Θεοῦ ΓΕΡΩΝ ΠΑΪΣΙΟΣ Ο ΑΓΙΟΡΕΙΤΗΣ (1924-1994) Ὁ Ἀσυρµατιστής τοῦ Στρατοῦ καί τοῦ Θεοῦ Ôïõ Ó ç (ÔÈ) ÊáñáÀ óêïõ Äçìçôñßïõ EPIMELEIA SPA/TEP ÅðéëåãìÝíá êåöüëáéá áðü ôü ìüëéò åêäïèýí âéâëßï ôïõ ÉåñïìïíÜ ïõ ÉóáÜê

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ) Απλό (Επιταγή Γενικής Τράπεζας) 26,57 Συστημένο (Επιταγή Γενικής Τράπεζας) 41,57

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ) Απλό (Επιταγή Γενικής Τράπεζας) 26,57 Συστημένο (Επιταγή Γενικής Τράπεζας) 41,57 ΔΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1883 ΤΕΥΧΟΣ 6/2010 (ΝΟΕ.-ΔΕΚ.) ΕΤΗΣΙΑ ΣYΝΔΡΟΜΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ Αξιωματικοί Στρατού Ξηράς ε.α. 2,94 Ιδιώτες, Σύλλογοι κ.λπ. 5,87 ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡ.Μ.Α.Ε.:13418/01AT/B/86/176

ΑΡ.Μ.Α.Ε.:13418/01AT/B/86/176 Ο Ο Ν Ο Μ Θ Χ Ρ Π Ο Υ Β Ρ Υ Ι ΕΤΗΣΙΑ ΙΚ ΙΚ Η ΕΚ ΕΣΗ ΤΗΣ ΗΣΕΩ Σ ΕΛ ΗΞ Ε ΤΗΝ 31 η ΕΚ ΕΜ ΙΟ 2010 ΤΗΣ ΕΤΑΙΡ ΙΑΣ «Ε.Β.Ε.Σ.Κ. Α.Ε.» Ε.Β Ι.Ε.Σ.Κ Α.Ε. ΑΡ.Μ.Α.Ε.:13418/01AT/B/86/176 Σ Ο Φ Ο Κ Λ Η Β ΕΝ Ι Ζ ΕΛ Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΕΙΣ ΣΧΟΛΩΝ 2005 ΜΟΡΙΑ 2004 ΜΟΡΙΑ 2005 ιαφορά

ΒΑΣΕΙΣ ΣΧΟΛΩΝ 2005 ΜΟΡΙΑ 2004 ΜΟΡΙΑ 2005 ιαφορά ΕΠΙΣΗΜΟΝΙΚ ΠΕ Ι ΒΣΕΙΣ ΣΧΟΛΩΝ 2005 ΜΟΡΙ 2004 ΜΟΡΙ 2005 ιαφορά 1ο ΕΠΙΣΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕ ΙΟ: ΝΡΩΠΙΣΙΚΩΝ, ΝΟΜΙΚΩΝ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΗΜΩΝ ΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΣ & ΦΙΛΟΛΟΓΙΣ ΗΝΣ ** 17268 17526-258 ΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΣ & ΦΙΛΟΛΟΓΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

Το Μετόχι του Τιμίου Πρ οδρόμου στη Νάουσα (Μεγάλος Πρ ό δρομος)

Το Μετόχι του Τιμίου Πρ οδρόμου στη Νάουσα (Μεγάλος Πρ ό δρομος) ΝΙΑ Ο }'Σ ΤΑ Ερπ ψα Το Μετόχι του Τιμίου Πρ οδρόμου στη Νάουσα (Μεγάλος Πρ ό δρομος) Του Αλέξανδ ρου Γ. Οικονόμου Αρ χιτ έκ τ ονα Μ ηχανικού Η δυτική όψη ΤΟ\ ' γι ΙΟ \1 απ ό ΤΩγ δρ όμο. Δ ιακρϊνε ται ο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΚΛΗΣΗ ΝΑ ΔΙΑΒΑΣΤΕΙ ΜΕ ΜΕΓΑΛΗ ΠΡΟΣΟΧΗ

ΠΑΡΑΚΛΗΣΗ ΝΑ ΔΙΑΒΑΣΤΕΙ ΜΕ ΜΕΓΑΛΗ ΠΡΟΣΟΧΗ ΙΟΥΛΙΟΣ - ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2011, ΤΕΥΧΟΣ 65 διάλογος ΘΕΡΜΗ ΠΑΡΑΚΛΗΣΗ ΝΑ ΔΙΑΒΑΣΤΕΙ ΜΕ ΜΕΓΑΛΗ ΠΡΟΣΟΧΗ Θά θέ λα με νά σᾶς ἐ νη με ρώ σου με ὅ τι τό πε ρι ο δι κό μας, «Δι ά λο γος», κυ κλοφο ρεῖ σέ 6.000 ἀν τί

Διαβάστε περισσότερα

14 Ἰουνίου. Προφήτου Ἐλισσαίου. Τῇ ΙΔ τοῦ µηνὸς Ἰουνίου. Μνήµη τοῦ Ἁγίου Προφήτου Ἐλισσαίου Ἐν τῷ Ἑσπερινῷ. Δόξα. Ἦχος Πα

14 Ἰουνίου. Προφήτου Ἐλισσαίου. Τῇ ΙΔ τοῦ µηνὸς Ἰουνίου. Μνήµη τοῦ Ἁγίου Προφήτου Ἐλισσαίου Ἐν τῷ Ἑσπερινῷ. Δόξα. Ἦχος Πα Τῇ ΙΔ τοῦ µηνὸς Ἰουνίου. Μνήµη τοῦ Ἁγίου Προφήτου Ἐλισσαίου Ἐν τῷ Ἑσπερινῷ. Δόξα. Ἦχος Πα Nε ε δο ο ο ξα Πα α τρι ι ι ι και Υι υι ω και Α γι ι ω Πνε ευ µα α α τι Προ φη τα κη η η ρυ υξ Χρι ι ι στου του

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΙΚΗ ΣΚΕΨΗ

Η ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΙΚΗ ΣΚΕΨΗ Η ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΙΚΗ ΣΚΕΨΗ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΤΟΥ ΔΕΥΤΕΡΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΣΥΜΠΟΣΙΟΥ. ΚΑΣΣΑΝΔΡΑ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ, 16-18 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1987 CHRONICA OF CHALKIDIKI JOURNAL OF ΤΗ Ε HI SΤORICA L Α ΝΟ FOLKLORE SOCIETY OF CHA L K I D IΚ

Διαβάστε περισσότερα

1έΝΥ ικ ανδ λτ πμνεαδνπλυ βμν ΰεή πμ 1.028,06 1.028,06 ζένλκδπϊνϋικ αν ΰεα α Ϊ πμ 14.948,60 1.587,27 15.976,66 2.615,33 ΓέΝΠ ΓΙΟΝ Ν ΡΓ ΣΙΚΟ

1έΝΥ ικ ανδ λτ πμνεαδνπλυ βμν ΰεή πμ 1.028,06 1.028,06 ζένλκδπϊνϋικ αν ΰεα α Ϊ πμ 14.948,60 1.587,27 15.976,66 2.615,33 ΓέΝΠ ΓΙΟΝ Ν ΡΓ ΣΙΚΟ ΛΑΜΑΣΟΣ ΧΝΙΚΗΝAE ΜΑΡΙΑΝΚΙΟΤΡΙΝ1ιγΑΝ1κκθγΝΠ ΡΑΜΑ λλκκ1κβλινάνπ ΙΡΑΙΑΝΦΑ Ν ΡΓΗΣΙΚΟ Πκ ΪΝεζεδσηεθβμΝχλά εωμνβί14 ΑιέαΝΚ ά βμ Απκ ίϋ εδμ ένοφ ΙΛΟΜ ΝΟΝΚ Φ Λ ΙΟ έν ΞΟ Ν ΓΚ Σ Σ Χ 1έΝΥ ικ ανδ λτ πμνεαδνπλυ βμν

Διαβάστε περισσότερα