ΠΟΛήΥΝ ΙΟΝ. Μ ΚήΝΙ ΝΤΝ Λ ΥΟΤ ΙΛ ΙΟ ΙΧ Φ ΓΛΤΚ ΡΙ Μ Υ ΝΙΚΧΝΝΠΛ ΡΟΦΟΡΙΚ ΝΣ..ΝΧΚ Λ ΨΝ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΟΛήΥΝ ΙΟΝ. Μ ΚήΝΙ ΝΤΝ 15054505 Λ ΥΟΤ ΙΛ ΙΟ ΙΧ Φ ΓΛΤΚ ΡΙ Μ Υ ΝΙΚΧΝΝΠΛ ΡΟΦΟΡΙΚ ΝΣ..ΝΧΚ Λ ΨΝ"

Transcript

1 Κ δ. Υπο ηφ. 1ο Γ Λ ο Πτο αΐ ας(λ0%) Επώ υ ο Ό ο α Ό. Πατ ό Ό. Μητ ό Σ ο Επιτυ α Ίδ υ α ΚΡΙΣΙ ΟΤ Ρ Ψ ΛΙ Μ Λ ΓΡΟΝΟΜΧΝΝΤΝΣΟΠΟΓΡ ΦΧΝΝΜ Υ ΝΙΚΧΝΝΧΘ ΛΟΝΙΚ Ψ ΠΘ Λ Ξ Ν ΡΙ ΟΤ ΙΛΙΚ ΙΛ ΙΟ Θ Ν Ι ΠΟΙΜ ΝΣΙΚ ΝΤΝΚΟΙΝΧΝΙΚ ΝΘ ΟΛΟΓΙ ΝΧΘ ΛΟΝΙΚ Ψ ΠΘ Ν ΓΝΧΣΟΤ Θ Ν ΙΟ Μ ΡΚΟ ΦΧΣ ΙΝ Λ ΚΣΡΟΛΟΓΧΝΝΜ Υ ΝΙΚΧΝΝΤΝΜ Υ ΝΙΚΧΝΝΤΠΟΛΟΓΙΣΧΝΝΧΘ ΛΟΝΙΚ Ψ ΠΘ ΣΜ ΣΙ ΟΤ Ν Θ Ο ΧΡΟ ΥΡΤΟΤΛ Μ Υ ΝΟΛΟΓΧΝΝΜ Υ ΝΙΚΧΝΝΧΘ ΛΟΝΙΚ Ψ ΠΘ ΤΓ ΡΙΝΟ ΚΧΝΣ ΝΣΙΝΟ Γ ΧΡΓΙΟ ΥΙΟΝΙ ΠΟΛΙΣΙΚΧΝΝΜ Υ ΝΙΚΧΝΝΧΞ ΝΘ Ψ ΜΝΠ ΝΝ ΦΡ Σ Μ ΡΙ ΙΛ ΙΟ ΦΡΟ ΙΣ Ν-ΝΚΛ ΟΤΝΣΙ Μ Υ ΝΙΚΧΝΝΟΡΤΚΣΧΝΝΠΟΡΧΝΝΧΥ ΝΙ Ψ ΠΟΛήΥΝ ΙΟΝ ΚΡ Σ ΙΛ ΙΟΤ Π Ρ Κ Τ ΙΛ ΙΟ ΙΡ Ν Π Ι ΓΧΓΙΚΟΝ ΜΟΣΙΚ Ν ΚΠ Ι Τ ΝΧΘ ΛΟΝΙΚ Ψ ΠΘ ΙΛ Ρ Ν-ΝΥ ΛΚΙ Θ Ν ΙΟ ΝΙΚΟΛ Ο ΟΤΛΣ Ν ΝΧΣ Ρ ΝΥΟΛ ΝΣΟΤΡΙΣΙΚ Ν ΚΠ Ι Τ ΝΡΟ ΟΤΝΧ..Σ..Ρ.Ψ Σ ΥΣ ΝΟΤ Λ Ξ Ν Ρ Γ ΧΡΓΙΟ ΟΝΙ ΠΡΟΓΡ ΜΜ Ν Ι Υ ΙΡΙ Ν ΚΚΛ Ι ΣΙΚΧΝΝΚ ΙΜ ΛΙΧΝΝΘ ήνικ ΝΘ ήνικ Λ ΥΟΤ ΙΛ ΙΟ ΙΧ Φ ΓΛΤΚ ΡΙ Μ Υ ΝΙΚΧΝΝΠΛ ΡΟΦΟΡΙΚ ΝΣ..ΝΧΚ Λ ΨΝ ΝΤΝ Λ ΥΟΤ ΦΙΛΟΜ Ν Μ ΣΡΙΟ Θ Ν ΠΡΟΥΟΛΙΚ Ν ΓΧΓ ΝΧΙΧ ΝΝΙΝ Ψ Σ ΙΝ Π ΙΡΟΤ Γ ΧΡΓΙ ΟΤ ΥΡΙΣΙΝ ΜΙΥ Λ ΓΓ ΛΙΚ ΡΥΙΣ ΚΣΟΝΧΝΝΜ Υ ΝΙΚΧΝΝΧ ΟΛΟΨ Π ΝΝΘ ΛΙ ΓΙΧ ΙΚ Σ ΡΙΝ Ρ ΝΙΟ Λ Ν ΙΟΙΚ Ν ΠΙΥ ΙΡ ΧΝΝΧΚΟ Ν Ψ ΓΚ ΓΚ Ρ Σ Π Ν ΓΙΧΣ Γ ΧΡΓΙΟ ΓΛΤΚ ΡΙ Μ Υ ΝΙΚΧΝΝΠΛ ΡΟΦΟΡΙΚ ΝΤΝΣ Λ ΠΙΚΟΙΝΧΝΙΧΝΝΧΚΟ Ν Ψ ΓΡ ΓΟΡΙ ΟΤ ΥΡΤΟΤΛ Θ Ο ΧΡΟ ΠΟΛΤΞ Ν Μ Θ Μ ΣΙΚΧΝΝKχIΝ Φ ΡΜΟΜ ΝΧΝΝΜ Θ Μ ΣΙΚΧΝΝΧ Ρ ΚΛ ΙΟΨΝ-Ν Φ ΡΜΟΜ ΝΧΝΝ Μ Θ Μ ΣΙΚΧΝ Π ΝΝΚΡ Σ Λ Γ ΧΡΓ Λ Ξ Ν ΡΟ ΠΤΡΟ Μ ΨΛΙΝΣ Λ ΚΣΡΟΛΟΓΧΝΝΜ Υ ΝΙΚΧΝΝΣ..ΝΧΚΟ Ν Ψ ΜΟΤ ΥΙΛΛ Σ ΤΡΟ Μ ΝΙ ΡΓΟΘ Ρ Π Ι ΝΧ Θ Ν Ψ Σ ΙΝ Θ Ν Ρ Γ ΣΙΚ Ρ Φ ΛΙ Ν Ρ ΙΚ Σ ΡΙΝ ΙΣΟΡΙ ΝΤΝ ΘΝΟΛΟΓΙ ΝΧΚΟΜΟΣ Ν Ψ ΜΝΠ ΝΝ Ι ΥΡ ΣΟ Π ΣΡΟ ΚΧΝΣ ΝΣΙΝΙ ΜΟΤΙΚΧΝΝΠΟΤ ΧΝΝΧΘ ΛΟΝΙΚ Ψ ΠΘ ΘΧΜΟ Γ ΧΡΓΙΟ ΝΙΚΟΛ Ο ΟΛΓ ΙΟΙΚ Ν ΠΙΥ ΙΡ ΧΝΝΧΚΟ Ν Ψ ΙΜΙΡΙ ΟΤ ΟΦΙ ΙΛ ΙΟ Μ ΡΙ ΡΥ ΙΟΝΟΜΙ ΫΝ Ι ΛΙΟΘ ΚΟΝΟΜΙ ΝΚ ΙΝΜΟΤ ΙΟΛΟΓΙ ΝΧΚ ΡΚΤΡ Ψ ΙΟΝΙΟΝΠ Ν ΙΣ Ρ ΙΛ ΙΟ ΝΙΚΟΛ Ο Λ Ν Μ Υ ΝΟΛΟΓΧΝΝΟΥ Μ ΣΧΝΝΣ..ΝΧΘ ΛΟΝΙΚ Ψ Σ ΙΝΘ ήκ Σ ί α 1 απ 3κ

2 ΙΣΚΟΤ ΙΧ ΝΝ ΧΚΡ Σ Φ ΙΡΙ Υ ΜΙΚΧΝΝΜ Υ ΝΙΚΧΝΝΧΘ ΛΟΝΙΚ Ψ ΠΘ Κ Ρ ΟΤΚ Μ ΡΙ ΚΧΝΣ ΝΣΙΝΟ Λ ΝΣΙΝ ΙΟΙΚ Ν ΠΙΥ ΙΡ ΧΝΝΧΚ Λ Ψ ΝΤΝ Κ Ρ Σ ΛΙΧΣ Μ ΣΡΙΟ Ν Σ ΙΟ Τ ΓΓ ΛΙ Μ Υ ΝΙΚΧΝΝΠΛ ΡΟΦΟΡΙΚ ΝΣ..ΝΧΛ ΡΙ Ψ Σ ΙΝΘ ΛΙ Κ ΡΙΠΙ ΟΤ ΝΣΧΝΙ ΚΧΝΣ ΝΣΙΝΟΜ Λ ΣΙΝ ΙΟΙΚ Ν ΠΙΥ ΙΡ ΧΝΝΧΛ ΡΙ ΨΝ-Ν ΙΟΙΚ Ν ΠΙΥ ΙΡ ΧΝ Σ ΙΝΘ ΛΙ Κ ΡΠ Σ ΙΛ ΙΟ ΝΣΧΝΙΟ ΤΘΤΜΙ ΙΟΛΟΓΙ ΝΧΠ ΣΡ Ψ Π ΝΝΠ ΣΡΧΝ Κ ΠΙ ΝΙΚΟΛ Ο Π ΝΣ Λ Μ ΣΡ ΓΡΟΝΟΜΧΝΝΤΝΣΟΠΟΓΡ ΦΧΝΝΜ Υ ΝΙΚΧΝΝΧΘ ΛΟΝΙΚ Ψ ΠΘ ΚΙΛ ΛΙ ΙΜΙΛΙΟ Λ Ν Μ Υ ΝΙΚΧΝΝΠ Ρ ΓΧΓ ΝΤΝ ΙΟΙΚ ΝΧΞ ΝΘ Ψ ΜΝΠ ΝΝ ΚΟΚΚΙΝΙ ΟΤ ΝΣΧΝΙΝ ΙΧ ΝΝ Σ ΤΡΟΤΛ ΠΟΛΙΣΙΚΧΝΝΜ Υ ΝΙΚΧΝΝΧΞ ΝΘ Ψ ΜΝΠ ΝΝ ΚΟΚΟ Ι ΟΤ Π Ρ Κ Τ ΝΣΧΝΙΟ ΛΟΤΚΙ Μ Υ ΝΙΚΧΝΝ ΠΙΣ Μ ΝΤΛΙΚΧΝΝΧΙΧ ΝΝΙΝ Ψ Π ΝΝΙΧ ΝΝΙΝΧΝ ΚΟΛΙΙ Ν Π Ρ ΦΟΝ Μ ΣΡΙΟ Λ ΤΘ ΡΙ ΙΟΙΚ Ν ΠΙΥ ΙΡ ΧΝΝΧΘ ΛΟΝΙΚ ΨΝ-Ν ΙΟΙΚ ΝΣΟΤΡΙΣΙΚΧΝΝ ΠΙΥ ΙΡ ΧΝΝΚ ΙΝ ΠΙΥ ΙΡ ΧΝΝΦΙΛΟΞ ΝΙ Σ ΙΝΘ ήκ ΚΟΤ Θ Ν Π ΣΡΟ Π Ν ΓΙΧΣ Μ Υ ΝΙΚΧΝΝΠ Ρ ΓΧΓ ΝΤΝ ΙΟΙΚ ΝΧΞ ΝΘ Ψ ΜΝΠ ΝΝ ΚΧΝΣ ΝΣΙΝΟΤ Γ ΧΡΓΙ ΚΧΝΣ ΝΣΙΝΟΜ ΡΙ ΙΘ ΣΙΚ ΝΤΝΚΟΜ ΣΟΛΟΓΙ ΝΧΘ ΛΟΝΙΚ Ψ Σ ΙΝΘ ήκ ΚΧΣΙ ΟΤ Μ ΡΙ ΚΟΜ ΙΛΙΚ ΚΣ ΝΙ ΣΡΙΚ ΝΧΘ ΛΟΝΙΚ Ψ ΠΘ Λ ΡΙ Λ ΙΜ ΡΟ Ο Τ ΝΣ Ρ Σ Ν ΥΟΛ ΝΜ Υ ΝΙΚΧΝ Ν ΛΟΤΙΟ ΥΡ ΣΟ Π Ι Μ Υ ΝΙΚΧΝΝΠ Ρ ΓΧΓ ΝΤΝ ΙΟΙΚ ΝΧΞ ΝΘ Ψ ΜΝΠ ΝΝ ΛΟΤΙΟΤ ΚΧΝΣ ΝΣΙΝ ΚΧΝΣ ΝΣΙΝΟΟΤΛΣ Ν ΚΟΙΝΧΝΙΚ Ν ΡΓ Ι ΝΧ Ρ ΚΛ ΙΟΨ Σ ΙΝΚΡ Σ Μ ΚΡΙ ΟΤ Ν Σ Ι ΜΙΥ Λ Θ Ο ΧΡ Σ ΥΝΟΛΟΓΧΝΝΓ ΧΠΟΝΧΝΝΧΦΛΧΡΙΝ Ψ Μ Λ ΚΟ Ν ΣΙ Γ ΧΡΓΙΟ Λ Ν ΓΡΟΝΟΜΧΝΝΤΝΣΟΠΟΓΡ ΦΧΝΝΜ Υ ΝΙΚΧΝΝΧ Θ Ν Ψ ΜΠ Μ ΡΜ ΝΙ ΚΧΝΣ ΝΣΙΝΟ ΚΤΡΙ ΚΟ Μ ΡΙ Μ Υ ΝΙΚΧΝΝΠ ΡΙ ΛΛΟΝΣΟΝΧΥ ΝΙ Ψ ΠΟΛήΥΝ ΙΟΝ ΚΡ Σ Μ ΙΟΤ ΛΠΙ ΥΡ ΣΟ ΣΤΛΙ Ν Π Ι ΓΧΓΙΚΟΝ ΜΟΣΙΚ Ν ΚΠ Ι Τ ΝΧΦΛΧΡΙΝ Ψ ΜΟΤΡ ΣΙ ΟΤ Κ ΛΛΙΟΠ Ν Σ ΙΟ ΥΡΙΣΙΝ ΚΟΙΝΧΝΙΚ Ν ΙΟΙΚ ΝΚ ΙΝΠΟΛΙΣΙΚ Ν ΠΙΣ Μ ΝΧΚΟΜΟΣ Ν ΨΝ-ΚΟΙΝΧΝΙΚ Ν ΙΟΙΚ Ν ΜΝΠ ΝΝ ΜΠ Κ Λ ΚΧΝΣ ΝΣΙΝΟ ΙΛ ΙΟ Θ Ο ΧΡ ΛΟΓΙΣΙΚ ΝΚ ΙΝΥΡ Μ ΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚ ΝΧΚΟ Ν ΨΝ ΜΠ ΡΜΠ Ν Σ ΙΟ Γ ΧΡΓΙΟ Κ ΛΛΙΡΟ Ι Υ ΙΡΙ ΝΠΟΛΙΣΙΜΙΚΟΤΝΠ ΡΙ ΛΛΟΝΣΟΝΤΝΝ ΧΝΝΣ ΥΝΟΛΟΓΙΧΝΝΧ ΓΡΙΝΙΟΨ Π ΝΝΠ ΣΡΧΝ ΜΧΤΙ ΟΤ Μ ΡΙ ΝΙΚΟΛ Ο ΤΜ Λ Θ ΟΛΟΓΙ ΝΧΘ ΛΟΝΙΚ Ψ ΠΘ ΝΙΚΟΛ Ψ ΟΤ Μ ΡΙ Ν Σ ΙΟ Φ Ν Μ Υ ΝΙΚΧΝΝΣ ΥΝΟΛΟΓΙ ΝΠ ΣΡ Λ ΙΟΤΝΤΝΦΤΙΚΟΤΝ ΡΙΟΤΝΣ..ΝΚ ΙΝ ΝΧΚ Λ ΨΝ-Ν ΝΤΝ Σ ί α 2 απ 3κ

3 ΝΙΚΟΤ ΝΙΚΟΛ Ο ΝΣΧΝΙΟ ΤΣΤΥΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΧΝΝ ΠΙΣ ΜΧΝΝΧΚΟΜΟΣ Ν Ψ ΜΝΠ ΝΝ Μ Υ ΝΙΚΧΝΝΥΧΡΟΣ ΞΙ ΫΝΠΟΛ Ο ΟΜΙ ΝΚ ΙΝΠ ΡΙΦ Ρ Ι Κ Ν Ν ΠΣΤΞ Ν Ξ ΝΘΟΠΟΤΛΟ Π Ν ΓΙΧΣ ΚΧΝΣ ΝΣΙΝΟ Θ Ν Π ΝΝΘ ΛΙ Χ ΟΛΟΨ Ξ ΝΘΟΠΟΤΛΟΤ Μ ΡΙ Θ Ο ΧΡΟ Ψ Ι ΣΡΙΚ ΝΧΘ ΛΟΝΙΚ Ψ ΠΘ ΟΡΦ ΝΙ ΟΤ ΙΧ ΝΝ Θ Ο ΧΡΟ ΙΚ Σ ΡΙΝ ΠΟΛΙΣΙΚΧΝΝΜ Υ ΝΙΚΧΝΝΣ..ΝΚ ΙΝΜ Υ ΝΙΚΧΝΝΣΟΠΟΓΡ ΦΙ ΝΤΝΓ ΧΠΛ ΡΟΦΟΡΙΚ Ν Σ ΙΝΚ ΝΣΡΝ Σ..ΝΧ ΡΡ ΨΝ-ΝΜ Υ ΝΙΚΧΝΝΣΟΠΟΓΡ ΦΙ ΝΤΝΓ ΧΠΛ ΡΟΦΟΡΙΚ ΝΣ Π ΝΣ ΛΙ Γ ΧΡΓΙΟ ΠΟΙΝ ΠΙΣ Μ ΝΦΤΙΚ Ν ΓΧΓ ΝΚ ΙΝ ΘΛ ΣΙΜΟΤΝΧΚΟΜΟΣ Ν Ψ ΜΝΠ ΝΝ Π ΝΣ ΛΙ ΟΤ ΙΚ Σ ΡΙΝ Ι ΚΧ Ο Μ ΛΙ ΠΛ ΣΙΚΧΝΝΣ ΥΝΧΝΝΤΝ ΠΙΣ ΜΧΝΝΣ ΝΣ ΥΝ ΝΧΙΧ ΝΝΙΝ Ψ Π ΝΝΙΧ ΝΝΙΝΧΝ Π Π ΟΠΟΤΛΟΤ ΚΡΙ Λ ΡΟ Υ ΡΙΚΛ Ι Π Ι ΓΧΓΙΚΟΝΝ ΠΙ ΓΧΓΧΝΝΧΙΧ ΝΝΙΝ Ψ Π ΝΝΙΧ ΝΝΙΝΧΝ Π Π ΟΠΟΤΛΟΤ Ρ ΣΧ Γ ΧΡΓΙΟ ΤΣΤΥΙ ΠΙΣ Μ ΝΣΡΟΦΙΜΧΝΝΤΝ Ι ΣΡΟΦ ΝΧΛ ΜΝΟΨ Π ΝΝ ΙΓ ΙΟΤ Π ΠΟΤΛΙ ΟΤ ΟΦΙ ΙΧ ΝΝ ΝΝ Π Ι ΓΧΓΙΚΟΝ ΜΟΣΙΚ Ν ΚΠ Ι Τ ΝΧΦΛΧΡΙΝ Ψ Π Ι Τ ΓΓ ΛΙ Μ ΣΡΙΟ ΥΡΙΣΙΝ ΠΛ ΣΙΚΧΝΝΣ ΥΝΧΝΝΤΝ ΠΙΣ ΜΧΝΝΣ ΝΣ ΥΝ ΝΧΙΧ ΝΝΙΝ Ψ Π ΝΝΙΧ ΝΝΙΝΧΝ Π ΨΣΙΝ Μ ΣΡΙΟ Τ ΓΓ ΛΟ Θ Ν Ι Μ Θ Μ ΣΙΚΧΝΝΧΘ ΛΟΝΙΚ Ψ ΠΘ Π ΣΙΚ Κ ΥΡΤ Π ΝΣ Λ ΜΧΝΜ ΡΙ ΠΟΛΙΣΙΚΧΝΝΜ Υ ΝΙΚΧΝΝΧ ΟΛΟΨ Π ΝΝΘ ΛΙ Π ΣΟΤΛ Μ ΣΡ ΚΤΡΙ ΚΟ Τ ΓΓ ΛΙ ΦΤΙΚ ΝΧΙΧ ΝΝΙΝ Ψ Π ΝΝΙΧ ΝΝΙΝΧΝ Π ΛΙ Γ ΧΡΓΙΟ ΙΧ ΝΝ Μ ΡΙ Μ Υ ΝΙΚΧΝΝΠΛ ΡΟΦΟΡΙΚ ΝΣ..ΝΧΚ ΣΟΡΙ Ψ Π ΛΙ ΝΙΚΟΛ Ο ΙΧ ΝΝ Μ ΡΙ Μ Υ ΝΙΚΧΝΝΠΛ ΡΟΦΟΡΙΚ ΝΣ..ΝΧΚ ΣΟΡΙ Ψ ΠΛ Ν Κ Θ Ο ΧΡ Σ ΡΓΙΟ Λ Ν Μ Υ ΝΙΚΧΝΝΠΛ ΡΟΦΟΡΙΚ ΝΣ..ΝΧΚ Λ ΨΝ ΝΤΝ ΠΟΛΙΣΙ Θ Ο ΧΡΟ Λ Ξ Ν ΡΟ ΛΙ Σ Μ Υ ΝΙΚΧΝΝΠΛ ΡΟΦΟΡΙΚ ΝΣ..ΝΧΚ ΣΟΡΙ Ψ ΠΟΛΤΥΡΟΝΙ ΟΤ Τ ΟΞΙ Γ ΧΡΓΙΟ ΦΧΣ ΙΝ ΡΥ ΙΟΝΟΜΙ ΫΝ Ι ΛΙΟΘ ΚΟΝΟΜΙ ΝΚ ΙΝΜΟΤ ΙΟΛΟΓΙ ΝΧΚ ΡΚΤΡ Ψ ΙΟΝΙΟΝΠ Ν ΠΟΤΛΙΟΠΟΤΛΟΤ Μ ΡΙ Γ ΧΡΓΙΟ ΙΟΛ ΣΣ Μ Υ ΝΙΚΧΝΝΥΧΡΟΣ ΞΙ ΝΤΝ Ν ΠΣΤΞ ΝΧΘ ΛΟΝΙΚ Ψ ΠΘ ΠΟΤΡΛΟΤΚ Κ Γ ΧΡΓΙΟ Γ ΧΡΓΙΟ Θ Ν ΓΡΟΝΟΜΧΝΝΤΝΣΟΠΟΓΡ ΦΧΝΝΜ Υ ΝΙΚΧΝΝΧΘ ΛΟΝΙΚ Ψ ΠΘ Λ Ι Γ ΧΡΓΙΟ ΜΙΥ Λ ΝΙΚ ΟΤΛΙ ΙΧ ΝΝ Π ΤΛΟ Μ ΡΙ Μ Υ ΝΟΛΟΓΧΝΝΜ Υ ΝΙΚΧΝΝΚ ΙΝ ΙΟΜ Υ ΝΙΚΟΤΝΥ Ι ΜΟΤΝΣ..ΝΧΚΟ Ν ΨΝ-Ν Μ Θ Μ ΣΙΚΧΝΝΧ ΜΟΨΝ-ΝΣ ΣΙΣΙΚ ΝΚ ΙΝ Ν ΛΟΓΙΣΙΚΧΝ- ΥΡ Μ ΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΧΝΝΜ Θ Μ ΣΙΚΧΝ Π ΝΝ ΙΓ ΙΟΤ ΙΜΟΠΟΤΛΟ ΠΟΣΟΛΟ ΚΧΝΣ ΝΣΙΝΟ Ν Σ Ι Σ ΥΝΟΛΟΓΧΝΝΓ ΧΠΟΝΧΝΝΧΦΛΧΡΙΝ Ψ ΙΚΟ ΜΜ ΝΟΤ Λ Ν Σ ΙΟ Μ ΡΙ ΥΟΛ Ν ΝΘΤΠΟΠΤΡ ΓΧΝΝΧΜΟΝΟΝΓΙ ΝΠΤΡΟ Σ Ψ ΠΤΡΟ Ν Κ Σ ί α 3 απ 3κ

4 ΟΤΛΣ Π Ν ΓΙΧΣ Μ ΣΡΙΟ ΚΧΝΣ ΝΣΙ Θ ΟΛΟΓΙ ΝΧΘ ΛΟΝΙΚ Ψ ΠΘ Σ ΜΠΟΤΛΙ ΟΤ Λ Ν Π Υ Λ ΟΛΤΜΠΙ ΝΟΜΙΚ ΝΧΚΟΜΟΣ Ν Ψ ΜΝΠ ΝΝ Σ ΡΓΙ Μ ΣΡΙΟ ΝΙΚΟΛ Ο ΙΧ ΝΝ Μ Υ ΝΟΛΟΓΧΝΝΜ Υ ΝΙΚΧΝΝΧΚΟ Ν Ψ ΣΟΤΠ Υ ΡΙΛ Ο Γ ΧΡΓΙΟ ΙΛΙ ΠΟΛΙΣΙΚΧΝΝΜ Υ ΝΙΚΧΝΝΧΘ ΛΟΝΙΚ ΨΝ ΠΘ Σ ΙΜΙΚ Λ ΤΘ ΡΙ Θ Ο ΧΡΟ Μ ΡΙ ΠΟΛΙΣΙΚΧΝΝΜ Υ ΝΙΚΧΝΝΧΞ ΝΘ Ψ ΜΝΠ ΝΝ ΣΟΜΣ ΘΧΜ Μ ΣΡΙΟ ΟΦΙ Μ Υ ΝΙΚΧΝΝΠΛ ΡΟΦΟΡΙ ΚΧΝΝΤΝ ΠΙΚΟΙΝΧΝΙ ΚΧΝΝΤΣ Μ ΣΧΝΝΧ ΜΟΨ Π ΝΝ ΙΓ ΙΟΤ ΣΡΙ ΝΣ ΦΤΛΛΙ Μ ΡΚΟ Ν Ρ ΟΦΙ Σ ΥΝΟΛΟΓΧΝΝΓ ΧΠΟΝΧΝΝΧΦΛΧΡΙΝ Ψ Σ ΓΚ ΛΙ ΟΤ ΟΛΓ ΙΧ ΝΝ Χ ΦΙΛΟΟΦΙ Ν-ΝΠ Ι ΓΧΓΙΚ ΝΤΝΦΤΥΟΛΟΓΙ ΝΧΙΧ ΝΝΙΝ Ψ Π ΝΝΙΧ ΝΝΙΝΧΝ Σ ΚΟ ΚΧΝΣ ΝΣΙΝΟ Σ Φ ΝΟ Υ ΡΟΤΛ Μ Υ ΝΟΛΟΓΧΝΝΜ Υ ΝΙΚΧΝΝΚ ΙΝ ΙΟΜ Υ ΝΙΚΟΤΝΥ Ι ΜΟΤΝΣ..ΝΧΚΟ Ν ΨΝ-Ν Σ Ν ΚΣΙ ΟΤ ΤΡΧΠ ΚΧΝΣ ΝΣΙΝΟΡΟ Μ ΡΥ ΙΟΝΟΜΙ ΫΝ Ι ΛΙΟΘ ΚΟΝΟΜΙ ΝΚ ΙΝΜΟΤ ΙΟΛΟΓΙ ΝΧΚ ΡΚΤΡ Ψ ΙΟΝΙΟΝΠ Ν ΣΙΓΓ Ν ΜΙΥ Λ ΙΛ ΙΟ Θ Ο ΧΡ Μ Υ ΝΙΚΧΝΝΠ ΡΙ ΛΛΟΝΣΟΝΧΚΟ Ν Ψ ΦΧΣΟΓΛΟΤ Μ Λ Μ Σ -ΟΦΙ ΚΧΝΣ ΝΣΙΝΟΠΤΡΙ ΟΤΛ ΡΥΙΣ ΚΣΟΝΧΝΝΜ Υ ΝΙΚΧΝΝΧΘ ΛΟΝΙΚ Ψ ΠΘ Υ ΨΣ Ν Σ Ι Λ Ξ Ν ΡΟ ΙΡ Ν ΝΟ Λ ΤΣΙΚ ΝΧ Ρ ΚΛ ΙΟΨ Σ ΙΝΚΡ Σ Υ Ρ Λ ΜΠΙ ΟΤ Γ Π ΜΟΘ Ν Π Ν ΓΙΧΣ ΛΟΓΙΣΙΚ ΝΚ ΙΝΥΡ Μ ΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚ ΝΧΚΟ Ν ΨΝ Υ Σ ΨΧ ΝΝΙ ΟΤ ΟΦΙ Σ Φ ΝΟ ΥΡΤ ΜΟΤΙΚΧΝΝΠΟΤ ΧΝΝΧΚ ΡΚΤΡ Ψ ΙΟΝΙΟΝΠ Ν ΥΟΤΛΙ Ρ Ν Ρ Μ ΣΡΙΟ Μ ΡΙ Λ ΚΣΡΟΛΟΓΧΝΝΜ Υ ΝΙΚΧΝΝΚ ΙΝΜ Υ ΝΙΚΧΝΝΤΠΟΛΟΓΙΣΧΝΝΧ ΟΛΟΨ Π ΝΝΘ ΛΙ Κπδ.ΝΤποοηφ. πώθυηο Όθοηα Όθ.ΝΠατλόμ Όθ.ΝΜητλόμ ξοζάν πιτυξέαμ Ίδλυηα Σ Ι Φ ΣΣ ΙΧ ΝΝ Θ Ν ΙΟ Γ ΧΡΓΙ Μ Υ ΝΙΚΧΝΝΠΛ ΡΟΦΟΡΙΚ ΝΤΝΣ Λ ΠΙΚΟΙΝΧΝΙΧΝΝΧΚΟ Ν Ψ Κ δ. Υπο ηφ. Επώ υ ο Ό ο α Ό. Πατ ό Ό. Μητ ό Σ ο Επιτυ α Ίδ υ α Λ Ξ Κ ΥΡ ΣΟ Λ Ξ Ν ΡΟ Υ ΡΙΚΛ Ι 1ο Γ θδεσ Λτε δο Π οζ ηα αμ(1ίσ) 2ο Γ θδεσ Λτε δο Π οζ ηα αμ(λίσ) ΠΟΣΟΛΙ ΟΤ ΟΦΙ ΙΧ ΝΝ Λ Ν Μ Υ ΝΙΚΧΝΝΠ ΡΙ ΛΛΟΝΣΟΝΧΚΟ Ν Ψ Μ Υ ΝΟΛΟΓΧΝΝΜ Υ ΝΙΚΧΝΝΚ ΙΝ ΙΟΜ Υ ΝΙΚΟΤΝΥ Ι ΜΟΤΝΣ..ΝΧΚΟ Ν ΨΝ-Ν ΠΟΣΟΛΟΤ Π Ρ Κ Τ ΚΧΝΣ ΝΣΙΝΟΟΛΓ ΓΛΧ ΫΝΦΙΛΟΛΟΓΙ ΝΤΝΠΟΛΙΣΙΜΟΤΝΠ Ρ ΤΞ ΙΝΙΧΝΝΥΧΡΧΝΝΧΚΟΜΟΣ Ν Ψ ΜΝΠ ΝΝ Σ ί α 4 απ 3κ

5 Ρ Π Θ Ο ΧΡΟ Γ ΧΡΓΙΟ ΙΚ Σ ΡΙΝ Μ Υ ΝΟΛΟΓΧΝΝΟΥ Μ ΣΧΝΝΣ..ΝΧΘ ΛΟΝΙΚ Ψ Σ ΙΝΘ ήκ Λ ΥΟΤ Μ ΡΙ ΤΣΡ ΣΙΟ ΛΠΙΝΙΚ Σ ΥΝΟΛΟΓΧΝΝΓ ΧΠΟΝΧΝΝΧΘ ΛΟΝΙΚ ΨΝ Σ ΙΝΘ ήκ Γ ΡΙ ΛΙ ΘΧΜ Ν Σ ΙΟ ΧΓΡ Φ Μ Υ ΝΙΚΧΝΝΠΛ ΡΟΦΟΡΙΚ ΝΤΝΣ Λ ΠΙΚΟΙΝΧΝΙΧΝΝΧΚΟ Ν Ψ ΓΚ Κ ΧΚΡ Σ ΙΧ ΝΝ Γ ΧΡΓΙ Μ Υ ΝΙΚΧΝΝΠ Ρ ΓΧΓ ΝΤΝ ΙΟΙΚ ΝΧΞ ΝΘ Ψ ΜΝΠ ΝΝ ΓΚ ΙΧ ΝΝ ΝΙΚΟΛ Ο ΝΣΙΓΟΝ Μ Υ ΝΙΚΧΝΝΠΛ ΡΟΦΟΡΙ ΚΧΝΝΤΝ ΠΙΚΟΙΝΧΝΙ ΚΧΝΝΤΣ Μ ΣΧΝΝΧ ΜΟΨ Π ΝΝ ΙΓ ΙΟΤ Λ Π ΥΟ Μ ΣΡΙΟ ΙΧ ΝΝ Υ ΡΙΚΛ Ι ΠΟΛΙΣΙΚΧΝΝΜ Υ ΝΙΚΧΝΝΣ..ΝΧΛ ΡΙ Ψ Σ ΙΝΘ ΛΙ Λ Π ΥΟΤ Θ Ν ΙΧ ΝΝ Υ ΡΙΚΛ Ι Μ Θ Μ ΣΙΚΧΝΝΧΙΧ ΝΝΙΝ Ψ Π ΝΝΙΧ ΝΝΙΝΧΝ ΛΚ Ρ ΝΙ ΟΤ ΟΦΙ Θ Ν ΙΟ ΙΛΙΚ Ξ ΝΧΝΝΓΛΧΧΝΝΜ Σ ΦΡ ΝΚ ΙΝ Ι ΡΜ Ν Ι ΝΧΚ ΡΚΤΡ Ψ ΙΟΝΙΟΝΠ Ν Λ ΓΙΧΡΓ Τ ΝΘΙ Γ ΧΡΓΙΟ Γ ΧΡΓΙ Σ ΥΝΟΛΟΓΧΝΝΓ ΧΠΟΝΧΝΝΧΦΛΧΡΙΝ Ψ Μ Κ Θ Ν ΡΓΤΡΙΟ Λ Ν ΠΙΣ ΜΧΝΝΠΡΟΥΟΛΙΚ Ν ΓΧΓ ΝΤΝ ΚΠ Ι Τ ΝΧΘ ΛΟΝΙΚ Ψ ΠΘ Μ ΣΡ ΚΙ ΟΤ Π Ρ Κ Τ ΤΣΡ ΣΙΟ ΤΓ ΝΙ Μ Υ ΝΙΚΧΝΝ ΠΙΣ Μ ΝΤΛΙΚΧΝΝΧΙΧ ΝΝΙΝ Ψ Π ΝΝΙΧ ΝΝΙΝΧΝ Μ ΣΡΙΟΤ Π Υ Λ ΚΧΝΣ ΝΣΙΝΟ Μ ΣΡ Λ ΚΣΡΟΛΟΓΧΝΝΜ Υ ΝΙΚΧΝΝΣ..ΝΧΚΟ Ν Ψ Λ ΤΘ ΡΙΟΤ Μ ΣΡΙΟ ΙΧ ΝΝ Λ ΝΣΙΝ ΠΙΣ Μ ΝΤΝΣ ΥΝΟΛΟΓΙ ΝΤΛΙΚΧΝΝΧ Ρ ΚΛ ΙΟΨ Π ΝΝΚΡ Σ ΜΜ ΝΟΤ Λ ΥΡ ΣΟ Ν Σ ΙΟ Μ ΡΙ Λ ΚΣΡΟΛΟΓΧΝΝΜ Υ ΝΙΚΧΝΝΤΝΜ Υ ΝΙΚΧΝΝΤΠΟΛΟΓΙΣΧΝΝΧΘ ΛΟΝΙΚ Ψ ΠΘ ΙΧΓ Μ Ν Λ Ο ΝΙΚΟΛ Ο Μ Λ Μ Σ Μ Υ ΝΟΛΟΓΧΝΝΜ Υ ΝΙΚΧΝΝΚ ΙΝ ΙΟΜ Υ ΝΙΚΟΤΝΥ Ι ΜΟΤΝΣ..ΝΧΚΟ Ν ΨΝ-Ν ΘΤΜΙ Ν ΡΣ ΜΙ Γ ΧΡΓΙΟ Π ΡΘ Ν Μ Υ ΝΙΚΧΝΝΠ ΡΙ ΛΛΟΝΣΟΝΧΞ ΝΘ ΨΝ ΜΝΠ ΝΝ Ι ΚΧ Ι Θ Ο ΧΡΟ ΝΣΧΝΙΟ Ν Σ Ι Μ Υ ΝΟΛΟΓΧΝΝΜ Υ ΝΙΚΧΝΝΚ ΙΝ ΙΟΜ Υ ΝΙΚΟΤΝΥ Ι ΜΟΤΝΣ..ΝΧΚΟ Ν ΨΝ-Ν ΙΧ ΝΝΙ ΙΛ ΙΟ ΥΡ ΣΟ ΥΡΤΟΤΛ ΠΟΛΙΣΙΚ Ν ΠΙΣ Μ ΝΧΡ ΘΤΜΝΟΨ Π ΝΝΚΡ Σ Κ ΛΟΓ ΡΟ Θ Ν ΙΟ ΙΧ Κ ΙΜ Μ ΣΡ ΙΟΙΚ Ν ΠΙΥ ΙΡ ΧΝΝΧΚΟ Ν Ψ Κ Ρ ΜΟΤ Π Ν ΛΟΠ Τ ΓΓ ΛΟ ΟΦΙ ΠΡΟΥΟΛΙΚ Ν ΓΧΓ ΝΧΙΧ ΝΝΙΝ Ψ Σ ΙΝ Π ΙΡΟΤ Κ Ρ ΜΠ Σ Κ Π Ρ Κ Τ Π Ν ΓΙΧΣ Μ ΡΙ ΛΟΓΙΣΙΚ ΝΚ ΙΝΥΡ Μ ΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚ ΝΧΚΟ Ν ΨΝ Κ Ρ ΜΠΙΚ Γ ΧΡΓΙΟ ΘΧΜ ΚΤΡΙ Κ Μ Υ ΝΟΛΟΓΧΝΝΜ Υ ΝΙΚΧΝΝΚ ΙΝ ΙΟΜ Υ ΝΙΚΟΤΝΥ Ι ΜΟΤΝΣ..ΝΧΚΟ Ν ΨΝ-Ν Κ Ρ ΝΙ ΙΛ ΙΟ ΚΤΡΙ ΚΟ Μ ΡΙ ΡΓΟΘ Ρ Π Ι ΝΧ Θ Ν Ψ Σ ΙΝ Θ Ν Κ Ρ ΣΟΓΙ ΝΝ ΤΘΤΜΙ Θ Ν ΙΟ Λ Ν ΠΟΛΙΣΙΚΧΝΝΜ Υ ΝΙΚΧΝΝΣ..ΝΧΛ ΡΙ Ψ Σ ΙΝΘ ΛΙ Κ ΙΚΟΤ ΚΤΡΙ Κ ΚΧΝΣ ΝΣΙΝΟΟΦΙ Π Ι ΓΧΓΙΚΟΝ Ι ΙΚ Ν ΓΧΓ ΝΧ ΟΛΟΨ Π ΝΝΘ ΛΙ Κ ΣΧΣΟΙΚΙ ΟΤ ΟΦΙ ΙΧ ΝΝ Φ Ν Θ ΣΡΙΚΧΝΝΠΟΤ ΧΝΝΧ Θ Ν Ψ ΚΠ Κ ΠΟΤΡΙ ΤΜ ΧΝ ΚΧΝΣ ΝΣΙΝΟΜ ΡΙ ΙΟΙΚ Ν ΠΙΥ ΙΡ ΧΝΝΧΘ ΛΟΝΙΚ ΨΝ-Ν ΙΟΙΚ ΝΣΟΤΡΙΣΙΚΧΝΝ ΠΙΥ ΙΡ ΧΝΝΚ ΙΝ ΠΙΥ ΙΡ ΧΝΝΦΙΛΟΞ ΝΙ Σ ΙΝΘ ήκ Σ ί α 5 απ 3κ

6 ΚΟΚΟ Ι Θ Ο ΧΡΟ Θ ΟΦΤΛ ΚΣΟ Λ Ξ Ν Ρ Μ Υ ΝΙΚΧΝΝΥΧΡΟΣ ΞΙ ΫΝΠΟΛ Ο ΟΜΙ ΝΚ ΙΝΠ ΡΙΦ Ρ Ι Κ Ν Ν ΠΣΤΞ Ν Χ ΟΛΟΨ Π ΝΝΘ ΛΙ ΚΟΛΛΙ Μ ΣΡΙΟ ΙΛ ΙΟ Μ ΡΙ Μ Υ ΝΙΚΧΝΝΠ Ρ ΓΧΓ ΝΤΝ ΙΟΙΚ ΝΧΞ ΝΘ Ψ ΜΝΠ ΝΝ ΚΟΤ ΟΤΝ Λ Ν Θ Ν ΙΟ ΚΤΡΙ Κ ΝΟ Λ ΤΣΙΚ ΝΧΘ ΛΟΝΙΚ Ψ Σ ΙΝΘ ήκ ΚΟΤΛΟΤΜΠΡΙ ΟΤ Μ ΡΙ Υ Ρ Λ ΜΠΟ ΝΝ Υ Μ Ι ΝΧΙΧ ΝΝΙΝ Ψ Π ΝΝΙΧ ΝΝΙΝΧΝ ΚΟΤΝΣΟΤΡ ΛΟΤΚΙ ΚΧΝΣ ΝΣΙΝΟΘ Ο ΧΡ Λ ΚΣΡΟΛΟΓΧΝΝΜ Υ ΝΙΚΧΝΝΤΝΜ Υ ΝΙΚΧΝΝΤΠΟΛΟΓΙΣΧΝΝΧΞ ΝΘ Ψ ΜΝΠ ΝΝ ΚΟΤΣΟΤΚΛ Ρ ΚΧΝΣ ΝΣΙΝΟ Π ΤΛΟ ΙΚ Σ ΡΙΝ Μ Θ Μ ΣΙΚΧΝΝΧΙΧ ΝΝΙΝ Ψ Π ΝΝΙΧ ΝΝΙΝΧΝ ΚΤΡΙΜΛΙ ΟΤ Λ Ξ Ν Ρ Θ ΟΦΙΛΟ Μ ΡΧ Φ ΡΜ Κ ΤΣΙΚ ΝΧΘ ΛΟΝΙΚ Ψ ΠΘ ΚΤΡΙΜΛΙ ΟΤ Π Ν ΓΙΧΣ Θ ΟΦΙΛΟ Μ ΡΧ Λ ΚΣΡΟΛΟΓΧΝΝΜ Υ ΝΙΚΧΝΝΤΝΜ Υ ΝΙΚΧΝΝΤΠΟΛΟΓΙΣΧΝΝΧΞ ΝΘ Ψ ΜΝΠ ΝΝ Λ ΡΙ ΓΡ ΓΟΡΙΟ ΚΧΝΣ ΝΣΙΝΟ ΛΙ Σ ΠΟΛΙΣΙΚΧΝΝΜ Υ ΝΙΚΧΝΝΣ..ΝΧΛ ΡΙ Ψ Σ ΙΝΘ ΛΙ ΛΙ ΚΟΤ ΦΡ Ι ΡΙΚ ΙΛ ΙΟ Ρ Σ Π Ι ΓΧΓΙΚΟΝ ΜΟΣΙΚ Ν ΚΠ Ι Τ ΝΧΦΛΧΡΙΝ Ψ ΛΙΘΟΞΟΨ ΟΤ ΟΦΙ ΥΡ ΣΟ Υ ΡΙΚΛ Ι ΦΤΥΟΛΟΓΙ ΝΧΡ ΘΤΜΝΟΨ Π ΝΝΚΡ Σ ΛΙΛ Ν Σ Ι Μ ΣΡΙΟ Χ ΠΙΣ ΜΧΝΝΠΡΟΥΟΛΙΚ Ν ΓΧΓ ΝΤΝ ΚΠ Ι Τ ΝΧΘ ΛΟΝΙΚ Ψ ΠΘ ΛΙΣΟΤ ΚΛ ΟΠ ΣΡ Π ΣΡΟ Μ ΡΙ Φ ΦΙ ΚΧΝΝΜ ΧΝΝΤΝ ΠΙΚΟΙΝΧΝΙ ΝΣ..ΝΝΧ ΡΓΟΣΟΛΙΨΝ Σ ΙΝΙΟΝΙΧΝΝΝ Μ Λ ΚΟ Τ ΓΓ ΛΙ Π Ν ΓΙΧΣ ΥΡΙΣΙΝ ΠΟΛΙΣΙΚΧΝΝΜ Υ ΝΙΚΧΝΝΧΞ ΝΘ Ψ ΜΝΠ ΝΝ Μ ΝΧΛ ΟΛΓ ΚΧΝΣ ΝΣΙΝΟΜ ΡΙ Μ Υ ΝΙΚΧΝΝΥΧΡΟΣ ΞΙ ΫΝΠΟΛ Ο ΟΜΙ ΝΚ ΙΝΠ ΡΙΦ Ρ Ι Κ Ν Ν ΠΣΤΞ Ν Χ ΟΛΟΨ Π ΝΝΘ ΛΙ Μ ΝΣ Ι Π ΝΣ Λ ΚΟΜ ΓΛ Ι Λ ΚΣΡΟΝΙΚΧΝΝΜ Υ ΝΙΚΧΝΝΣ..ΝΧΘ ΛΟΝΙΚ Ψ Σ ΙΝΘ ήκ Μ ΣΙΟΤ ΠΟΙΝ Ι Ρ Θ Ν Π Ι ΓΧΓΙΚΟΝ ΜΟΣΙΚ Ν ΚΠ Ι Τ ΝΧΦΛΧΡΙΝ Ψ Μ Σ Λ Σ ΤΡΟΤΛ ΝΙΚΟΛ Ο ΝΣΙΓΟΝ Φ ΦΙ ΚΧΝΝΜ ΧΝΝΤΝ ΠΙΚΟΙΝΧΝΙ ΝΣ..ΝΝΧ ΡΓΟΣΟΛΙΨΝ Σ ΙΝΙΟΝΙΧΝΝΝ ΜΟΤΜΟΤΛΙ Γ ΧΡΓΙΟ Ν Ρ ΙΧ ΝΝ Μ Υ ΝΟΛΟΓΧΝΝΜ Υ ΝΙΚΧΝΝΚ ΙΝ ΙΟΜ Υ ΝΙΚΟΤΝΥ Ι ΜΟΤΝΣ..ΝΧΚΟ Ν ΨΝ-Ν ΜΠΟΤΚΟΤ ΙΛΙΚ Ν Ρ ΣΤΛΙ Ν ΓΡΟΝΟΜΧΝΝΤΝΣΟΠΟΓΡ ΦΧΝΝΜ Υ ΝΙΚΧΝΝΧΘ ΛΟΝΙΚ Ψ ΠΘ ΝΙΚ ΦΟΡΙ ΙΛ ΙΟ Μ ΣΡΙΟ ΟΦΙ Μ Υ ΝΟΛΟΓΧΝΝΜ Υ ΝΙΚΧΝΝΧ ΟΛΟΨ Π ΝΝΘ ΛΙ ΞΤΝΟ Μ ΣΡΙΟ Π ΣΡΟ Γ ΧΡΓΙ Μ Υ ΝΙΚΧΝΝΠ Ρ ΓΧΓ ΝΤΝ ΙΟΙΚ ΝΧΞ ΝΘ Ψ ΜΝΠ ΝΝ ΞΤΝΟ Θ ΟΚΛ ΣΟ ΜΙΥ Λ ΤΥ ΡΙΝ-ΝΙΧ ΝΝ Μ Υ ΝΙΚΧΝΝΠΛ ΡΟΦΟΡΙΚ ΝΤΝΣ Λ ΠΙΚΟΙΝΧΝΙΧΝΝΧΚΟ Ν Ψ Π ΓΚ ΛΙ ΟΤ Π ΡΘ Ν ΙΧ ΝΝ Ι Γ ΧΠΟΝΙ ΫΝΦΤΣΙΚ ΝΠ Ρ ΓΧΓ ΝΚ ΙΝ ΓΡΟΣΙΚΟΤΝΠ ΡΙ ΛΛΟΝΣΟΝΧ ΟΛΟΨ Π ΝΝΘ ΛΙ Π Ν ΓΙΧΣΙ ΤΣ ΘΙΟ ΝΙΚΟΛ Ο Λ Ν Μ Υ ΝΟΛΟΓΧΝΝΜ Υ ΝΙΚΧΝΝΚ ΙΝ ΙΟΜ Υ ΝΙΚΟΤΝΥ Ι ΜΟΤΝΣ..ΝΧΚΟ Ν ΨΝ-Ν Π ΝΣ Λ ΙΟΤ ΥΡ ΣΟ ΓΝ ΓΡΟΣΙΚ Ν Ν ΠΣΤΞ ΝΧΟΡ ΣΙ ΨΝ ΜΝΠ ΝΝ Π ΝΣ ΟΤΡ Π ΣΡΟ ΤΓ Ν Ι ΠΟΛΙΣΙΚΧΝΝΜ Υ ΝΙΚΧΝΝΧΘ ΛΟΝΙΚ ΨΝ ΠΘ Π Π Ν Σ Ι ΥΡ ΣΟ Θ Ν Μ Υ ΝΙΚΧΝΝΠ ΡΙ ΛΛΟΝΣΟΝΚ ΙΝΜ Υ ΝΙΚΧΝΝ ΝΣΙΡΡΤΠ Ν ΝΣ..ΝΧΚΟ Ν ΨΝ-Ν Μ Υ ΝΙΚΧΝΝΓ ΧΣ ΥΝΟΛΟΓΙ ΝΠ ΡΙ ΛΛΟΝΣΟΝΣ.. Σ ί α 6 απ 3κ

7 Π Π Μ ΣΡΙΟΤ Γ ΧΡΓΙΟ ΣΡ Ψ ΝΟ Μ ΡΙ Π Ι ΓΧΓΙΚΟΝ ΜΟΣΙΚ Ν ΚΠ Ι Τ ΝΧΦΛΧΡΙΝ Ψ Π Π Μ ΣΡΙΟΤ Σ Μ ΣΙΝ ΥΙΛΛ Θ Ν Ι ΝΟ Λ ΤΣΙΚ ΝΧΙΧ ΝΝΙΝ Ψ Σ ΙΝ Π ΙΡΟΤ Π Π ΟΠΟΤΛΟ ΙΧ ΝΝ Γ ΧΡΓΙΟ Ι Ν Μ Υ ΝΙΚΧΝΝΠΛ ΡΟΦΟΡΙΚ ΝΣ..ΝΧΚ Λ ΨΝ ΝΤΝ Π Π ΟΓΛΟΤ ΠΟΙΝ ΙΛ ΙΟ ΦΧΣ ΙΝ Π Ι ΓΧΓΙΚΟΝ Ι ΙΚ Ν ΓΧΓ ΝΧ ΟΛΟΨ Π ΝΝΘ ΛΙ Π ΠΠ ΡΣ ΜΙ Ρ ΝΙΟ ΙΛΙΚ Ι ΣΡΙΚ ΝΧ Λ Ξ Ν ΡΟΤΠΟΛ Ψ ΜΝΠ ΝΝ Π ΡΙ ΣΤΛΙ ΝΟ ΚΧΝΣ ΝΣΙΝΟΝ ΚΣ ΡΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙ ΝΧΡ ΘΤΜΝΟΨ Π ΝΝΚΡ Σ Π ΡΣ ΛΙ ΟΤ ΝΙΚΟΛ Σ Υ Ρ Λ ΜΠΟ Γ ΧΡΓΙ ΝΝ Σ ΥΝΟΛΟΓΧΝΝΓ ΧΠΟΝΧΝΝΧΦΛΧΡΙΝ Ψ Π ΡΣ Λ ΝΙΚΟΛ Ο Π Ρ Κ Τ ΠΟΙΝ Φ ΡΜΟΜ Ν ΝΠΛ ΡΟΦΟΡΙΚ ΝΧΘ ΛΟΝΙΚ Ψ Π ΝΝ ΠΛ Ν Κ ΙΚ Σ ΡΙΝ ΚΧΝΣ ΝΣΙΝΟ ΤΘΤΜΙ Μ Υ ΝΙΚΧΝΝΠΛ ΡΟΦΟΡΙ ΚΧΝΝΤΝ ΠΙΚΟΙΝΧΝΙ ΚΧΝΝΤΣ Μ ΣΧΝΝΧ ΜΟΨ Π ΝΝ ΙΓ ΙΟΤ ΠΟΤΛΙΟ Σ Λ Μ ΥΟ Ρ Φ ΙΜ Ν Σ Ι Μ Υ ΝΟΛΟΓΧΝΝΜ Υ ΝΙΚΧΝΝΚ ΙΝ ΙΟΜ Υ ΝΙΚΟΤΝΥ Ι ΜΟΤΝΣ..ΝΧΚΟ Ν ΨΝ-Ν ΠΟΤΛΙΟΤ ΓΓ ΛΙΚ Ρ Φ ΙΜ Ν Σ Ι Π Ι ΓΧΓΙΚΟΝΝ ΠΙ ΓΧΓΧΝΝΧΙΧ ΝΝΙΝ Ψ Π ΝΝΙΧ ΝΝΙΝΧΝ ΠΡ Π Γ ΧΡΓΙΟ Υ ΡΙΛ Ο ΠΟΙΝ Λ ΚΣΡΟΛΟΓΧΝΝΜ Υ ΝΙΚΧΝΝΚ ΙΝΜ Υ ΝΙΚΧΝΝΤΠΟΛΟΓΙΣΧΝΝΧ ΟΛΟΨ Π ΝΝΘ ΛΙ Ρ ΝΣ ΟΓΛΟΤ Π Ν ΓΙΧΣ ΙΧ Κ ΙΜ ΝΝ Μ Θ Μ ΣΙΚΧΝΝΧ ΜΟΨΝ-ΝΣ ΣΙΣΙΚ ΝΚ ΙΝ Ν ΛΟΓΙΣΙΚΧΝ- ΥΡ Μ ΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΧΝΝΜ Θ Μ ΣΙΚΧΝ Π ΝΝ ΙΓ ΙΟΤ ΡΧΙ ΓΓ ΛΟ ΛΙ Π Ν ΓΙΧΣ Μ Υ ΝΙΚΧΝΝ ΤΣΟΜ ΣΙΜΟΤΝΣ..ΝΧΥ ΛΚΙ ΨΝ Σ ΙΝΝΣ ΡΝ ΛΛ ΡΧΙ Λ Ξ Ν ΡΟ Σ ΤΡΟ Λ Ν Μ Υ ΝΙΚΧΝΝΣ ΥΝΟΛΟΓΙ ΝΠ ΣΡ Λ ΙΟΤΝΤΝΦΤΙΚΟΤΝ ΡΙΟΤΝΣ..ΝΚ ΙΝ ΝΧΚ Λ ΨΝ-Ν ΝΤΝ ΡΧΙ ΜΙΥ Λ ΛΙ Π Ν ΓΙΧΣ Σ ΥΝΟΛΟΓΧΝΝΓ ΧΠΟΝΧΝΝΧΛ ΡΙ Ψ Σ ΙΝΘ ΛΙ ΟΤΛΙ ΟΤ Γ ΧΡΓΙ ΙΧ ΝΝ Ν ΣΙ ΙΣΟΡΙ ΝΤΝ ΡΥ ΙΟΛΟΓΙ ΝΧΙΧ ΝΝΙΝ Ψ Π ΝΝΙΧ ΝΝΙΝΧΝ ΟΤΛΙ ΟΤ ΦΡ Ι ΡΙΚ ΤΣ ΘΙΟ Μ ΣΡΙ Τ ΛΠΙ ΧΝΝΧ ΨΝ-ΝΟΠΛ ΚΟΤΜΠΟΤΡ ΝΙΚ ΚΧΝΣ ΝΣΙΝΟΥΡΙΣΙΝ Λ ΚΣΡΟΛΟΓΧΝΝΜ Υ ΝΙΚΧΝΝΤΝΜ Υ ΝΙΚΧΝΝΤΠΟΛΟΓΙΣΧΝΝΧΞ ΝΘ Ψ ΜΝΠ ΝΝ ΟΛΧΜΙ ΟΤ ΚΤΡΙ Κ Ν Ρ ΤΜ Λ Μ Υ ΝΙΚΧΝΝ Λ ΚΣΡΟΝΙΚΧΝΝΤΠΟΛΟΓΙΣΧΝΝΚ ΙΝΠΛ ΡΟΦΟΡΙΚ ΝΧΠ ΣΡ Ψ Π ΝΝΠ ΣΡΧΝ Σ ΨΟΤ ΠΟΙΝ ΥΡ ΣΟ ΤΓ ΝΙ ΠΟΛΙΣΙΚ Ν ΠΙΣ Μ ΝΚ ΙΝ Ι ΘΝΧΝΝΥ ΧΝΝΧΚΟΡΙΝΘΟΨ Π ΝΝΠ ΛήΝ ΟΤ Σ Ν Μ Υ Λ ΙΧ ΝΝ ΠΟΣΟΛΟ Μ ΣΡ ΣΤΦΤΛ ΚΧΝ ΣΤΝΝΥΟΛ Σ Φ ΝΟΤ Τ ΟΚΙ ΝΙΚΟΛ Ο ΣΤΛΙ Ν Μ Θ Μ ΣΙΚΧΝΝΧ ΜΟΨΝ-ΝΜ Θ Μ ΣΙΚΧΝ Π ΝΝ ΙΓ ΙΟΤ Σ Λ ΝΙΚΟΛ Σ Γ ΧΡΓΙΟ ΛΠΙ ΙΟΙΚ Ν ΠΙΥ ΙΡ ΧΝΝΧΚΟ Ν Ψ Σ ΝΣ Ρ Θ Ο ΧΡΟ Λ Ξ Ν ΡΟ Λ Ν Μ Υ ΝΙΚΧΝΝΠ ΡΙ ΛΛΟΝΣΟΝΧΞ ΝΘ ΨΝ ΜΝΠ ΝΝ Σ ΙΟΤΜ Ρ Π Ρ Κ Τ Θ Ο ΧΡΟ Λ Ν ΦΤΙΚ ΝΧΙΧ ΝΝΙΝ Ψ Π ΝΝΙΧ ΝΝΙΝΧΝ Σ ί α ι απ 3κ

8 ΣΙΜΙ Ν ΝΝ Μ ΣΡΙΟ ΙΚ Σ ΡΙΝ Λ ΚΣΡΟΛΟΓΧΝΝΜ Υ ΝΙΚΧΝΝΤΝΜ Υ ΝΙΚΧΝΝΤΠΟΛΟΓΙΣΧΝΝΧΘ ΛΟΝΙΚ Ψ ΠΘ Σ ΚΤΡΙ ΝΣΧΝΙΟ Σ ΡΓΙΟ ΟΤ Ν Μ Υ ΝΙΚΧΝΝΠ Ρ ΓΧΓ ΝΤΝ ΙΟΙΚ ΝΧΞ ΝΘ Ψ ΜΝΠ ΝΝ Σ ΡΜ ΚΙ ΟΤ Π Ρ Κ Τ ΚΧΝΣ ΝΣΙΝΟΜ ΡΙ Μ Θ Μ ΣΙΚΧΝΝΧ ΜΟΨΝ-ΝΜ Θ Μ ΣΙΚΧΝ Π ΝΝ ΙΓ ΙΟΤ ΣΙΡ ΝΙ ΟΤ ΛΙ Σ ΝΙΚΟΛ Ο Λ Ν ΓΡΟΝΟΜΧΝΝΤΝΣΟΠΟΓΡ ΦΧΝΝΜ Υ ΝΙΚΧΝΝΧΘ ΛΟΝΙΚ Ψ ΠΘ ΣΟΛ Κ ΥΡ ΣΟ ΜΙΥ Λ Γ ΧΡΓΙ ΜΟΡΙ Κ Ν ΙΟΛΟΓΙ ΝΤΝΓ Ν ΣΙΚ ΝΧ Λ Ξ Ν ΡΟΤΠΟΛ Ψ ΜΝΠ ΝΝ Φ Υ ΝΣΙ Σ Φ ΝΟ ΝΙΚΟΛ Ο Ν Σ Ι Μ Υ ΝΙΚΧΝΝΥΧΡΟΣ ΞΙ ΝΤΝ Ν ΠΣΤΞ ΝΧΘ ΛΟΝΙΚ Ψ ΠΘ ΦΟΤΡΚΙΧΣ Μ ΡΙΟ ΝΙΚΟΛ Ο ΣΤΛΙ Ν ΠΟΛΙΣΙΚΧΝΝΜ Υ ΝΙΚΧΝΝΧΘ ΛΟΝΙΚ ΨΝ ΠΘ ΦΡ ΓΚΟΣ Λ Μ ΡΚΟ Λ Ξ Ν ΡΟ Μ Γ ΛΙΝ ΙΟΙΚ ΫΝΟΙΚΟΝΟΜΙ ΝΤΝ ΠΙΚΟΙΝΧΝΙ ΝΠΟΛΙΣΙΣΙΚΧΝΝΤΝΣΟΤΡΙΣΙΚΧΝΝ Σ ΙΝΝΣ ΡΝ ΜΟΝ ΧΝΝΧ ΜΦΙ ΨΝΝ ΛΛ Υ Λ ΙΟΠΟΤΛΟ Π Ν ΓΙΧΣ ΝΙΚΟΛ Ο Ν Σ Ι ΙΣΟΡΙ ΝΧΚ ΡΚΤΡ Ψ ΙΟΝΙΟΝΠ Ν Υ Σ Γ ΧΡΓΙΟΤ Γ Π ΝΙΚΟΛ Ο ΠΟΛΤΞ Ν ΠΟΛΙΣΙΚ Ν ΠΙΣ Μ ΝΧΡ ΘΤΜΝΟΨ Π ΝΝΚΡ Σ Υ Σ Ι ΙΛ ΙΟ Π ΤΛΟ ΟΤ Ν ΠΟΛΙΣΙΚΧΝΝΜ Υ ΝΙΚΧΝΝΣ..ΝΧΛ ΡΙ Ψ Σ ΙΝΘ ΛΙ ΥΡΤ ΝΘΟΠΟΤΛΟ ΥΡ ΣΟ Υ Ρ Λ ΜΠΟ ΥΡΙΣΙΝ Μ Υ ΝΙΚΧΝΝΠΛ ΡΟΦΟΡΙΚ ΝΣ..ΝΧΚ Λ ΨΝ ΝΤΝ 2ο Γ θδεσ Λτε δο Π οζ ηα αμ(1ίσ) Κ δ. Υπο ηφ. Επώ υ ο Ό ο α Ό. Πατ ό Ό. Μητ ό Σ ο Επιτυ α Ίδ υ α ΓΚ Λ Φ ΓΚ Π Ν ΓΙΧΣ ΚΧΝΣ ΝΣΙΝΟ Ρ Ρ Μ Υ ΝΙΚΧΝΝΠ ΡΙ ΛΛΟΝΣΟΝΚ ΙΝΜ Υ ΝΙΚΧΝΝ ΝΣΙΡΡΤΠ Ν ΝΣ..ΝΧΚΟ Ν ΨΝ-Ν Μ Υ ΝΙΚΧΝΝΓ ΧΣ ΥΝΟΛΟΓΙ ΝΠ ΡΙ ΛΛΟΝΣΟΝΣ ΝΙΚΟΛ Ι ΟΤ ΚΤΡΙ Κ ΝΝΝ ΙΛΙΚ Μ ΣΡΙΟ ΝΝ ΦΙΛΟΟΦΙ ΝΤΝΠ Ι ΓΧΓΙΚ ΝΧΘ ΛΟΝΙΚ Ψ ΠΘ ΟΛΙ Λ Ξ Ν ΡΟ Μ ΣΡΙΟ Μ ΡΙ ΠΟΛΙΣΙΚΧΝΝΜ Υ ΝΙΚΧΝΝΣ..ΝΧΘ ΛΟΝΙΚ Ψ Σ ΙΝΘ ήκ Π Ρ Κ Τ Θ Ν Ι ΝΙΚΟΛ Ο ΥΡΙΣΙΝ Ι ΣΡΙΚΧΝΝ ΡΓ Σ ΡΙΧΝΝΧΘ ΛΟΝΙΚ Ψ Σ ΙΝΘ ήκ Μ Ρ ΙΝ ΝΙΚΟΛ Ο Λ Ν ΠΟΛΙΣΙΚΧΝΝΜ Υ ΝΙΚΧΝΝΧΘ ΛΟΝΙΚ ΨΝ ΠΘ Υ ΝΙ ΙΧ ΝΝ ΚΧΝΣ ΝΣΙΝΟΜ ΡΙ Μ Υ ΝΟΛΟΓΧΝΝΜ Υ ΝΙΚΧΝΝΚ ΙΝ ΙΟΜ Υ ΝΙΚΟΤΝΥ Ι ΜΟΤΝΣ..ΝΧΚΟ Ν ΨΝ-Ν 3ο Γ θδεσ Λτε δο Π οζ ηα αμ(λίσ) Κ δ. Επώ υ ο Ό ο α Ό. Πατ ό Ό. Μητ ό Σ ο Επιτυ α Ίδ υ α Υπο ηφ. Σ ΙΝΚ ΝΣΡΝ ΜΙ Θ Ν ΙΟ ΓΓ ΛΟ ΦΧΣ ΙΝ Μ Υ ΝΙΚΧΝΝΠΛ ΡΟΦΟΡΙΚ ΝΣ..ΝΧ ΡΡ Ψ Θ Ν Ι ΥΡΤΟ Λ ΝΣ Γ ΠΙΟ Υ ΡΧ ΦΙΛΟΟΦΙ Ν-ΝΠ Ι ΓΧΓΙΚ ΝΤΝΦΤΥΟΛΟΓΙ ΝΧΙΧ ΝΝΙΝ Ψ Π ΝΝΙΧ ΝΝΙΝΧΝ Σ ί α κ απ 3κ

9 Λ ΞΟΠΟΤΛΟ Γ ΧΡΓΙΟ ΚΧΝΣ ΝΣΙΝΟ ΙΡ Ν Μ Υ ΝΙΚΧΝΝ ΠΙΣ Μ ΝΤΛΙΚΧΝΝΧΙΧ ΝΝΙΝ Ψ Π ΝΝΙΧ ΝΝΙΝΧΝ ΜΠ Σ ΝΝ Σ Φ ΝΟ ΚΧΝΣ ΝΣΙΝ Μ Ι ΤΣΙΚ ΝΧΠΣΟΛ Μ Ψ Ψ ΝΣΧΝΙ ΘΧΜ ΚΤΡΙ ΚΟ ΙΚ Σ ΡΙΝ Μ Υ ΝΙΚΧΝΝΠΛ ΡΟΦΟΡΙΚ ΝΣ..ΝΧΚ ΣΟΡΙ Ψ Ρ ΝΙΣ ΥΡΤΟΣΟΜΟ Γ ΧΡΓΙΟ Π Ρ Μ Υ ΝΙΚΧΝΝΠΛ ΡΟΦΟΡΙΚ ΝΤΝΣ Λ ΠΙΚΟΙΝΧΝΙΧΝΝΧΚΟ Ν Ψ Λ ΝΙ ΚΧΝΣ ΝΣΙΝΟ ΝΣΧΝΙΟ ΟΦΙ ΝΟΜΙΚ ΝΧΚΟΜΟΣ Ν Ψ ΜΝΠ ΝΝ Φ ΤΜ ΧΝ ΚΧΝΝΝΟ ΙΡ Ν ΟΡΓ ΝΧ ΝΚ ΙΝ ΙΟΙΚ Ν ΠΙΥ ΙΡ ΧΝΝΧΘ ΛΟΝΙΚ ΨΝ Π ΝΝ Κ Ρ Γ ΧΡΓΙΟ ΙΧ ΝΝ Π Ν ΓΙΧΣ ΝΣ ΛΛ Ι ΣΡΙΚ ΝΧΘ ΛΟΝΙΚ Ψ ΠΘ Μ Κ ΓΡ ΓΟΡΙΟ ΝΣΧΝΙΟ ΙΛΙΚ Π Ι ΓΧΓΙΚΟΝ ΜΟΣΙΚ Ν ΚΠ Ι Τ ΝΧΡΟ ΟΨ Π ΝΝ ΙΓ ΙΟΤ ΙΛ Ι ΟΤ Χ Υ Ρ Λ ΜΠΟ Λ Ν ΦΙΛΟΛΟΓΙ ΝΧΡ ΘΤΜΝΟΨ Π ΝΝΚΡ Σ ΙΛ Ι ΟΤ ΙΧ ΝΝ ΙΛ ΙΟ Μ ΡΙ Μ Υ ΝΙΚΧΝΝΠ ΡΙ ΛΛΟΝΣΟΝΧΚΟ Ν Ψ ΙΛ Ι ΟΤ ΟΦΙ ΝΙΚΟΛ Ο Υ ΡΟΤΛ ΠΡΟΥΟΛΙΚ Ν ΓΧΓ ΝΧΙΧ ΝΝΙΝ Ψ Σ ΙΝ Π ΙΡΟΤ Κ Λ ΜΠΡΙΝ Ρ ΛΛ ΧΡ Ι ΦΙΛΟΟΦΙ Ν-ΝΠ Ι ΓΧΓΙΚ ΝΤΝΦΤΥΟΛΟΓΙ ΝΧΙΧ ΝΝΙΝ Ψ Π ΝΝΙΧ ΝΝΙΝΧΝ ΥΣΙ ΝΟΤ Μ ΡΙ ΝΝ Μ ΣΡΙΟ Μ ΡΙ Ι ΣΡΙΚ ΝΧΙΧ ΝΝΙΝ Ψ Π ΝΝΙΧ ΝΝΙΝΧΝ Λ ΥΟ Θ Ο ΧΡΟ Γ ΧΡΓΙΟ ΥΡΤΟΤΛ Μ Υ ΝΟΛΟΓΧΝΝΜ Υ ΝΙΚΧΝΝΚ ΙΝ ΙΟΜ Υ ΝΙΚΟΤΝΥ Ι ΜΟΤΝΣ..ΝΧΚΟ Ν ΨΝ-Ν Λ ΥΟΤ ΙΡ Ν Γ ΧΡΓΙΟ ΥΡΤΟΤΛ Λ ΚΣΡΟΝΙΚΧΝΝΜ Υ ΝΙΚΧΝΝΣ..ΝΧΛ ΜΙ Ψ Σ ΙΝΝΣ ΡΝ ΛΛ ΓΙ ΝΝ ΚΟΠΟΤΛΟ ΛΙ Θ Ο ΧΡΟ ΛΙ Σ Γ ΧΠΟΝΙ ΫΝΦΤΣΙΚ ΝΠ Ρ ΓΧΓ ΝΚ ΙΝ ΓΡΟΣΙΚΟΤΝΠ ΡΙ ΛΛΟΝΣΟΝΧ ΟΛΟΨ Π ΝΝΘ ΛΙ ΓΚ ΝΙ ΟΤ ΙΡ Ν Θ Ν ΙΟ Λ Ν ΙΟΙΚ Ν ΠΙΥ ΙΡ ΧΝΝΧΛ ΤΚ ΨΝ-Ν ΙΟΙΚ Ν ΠΙΥ ΙΡ ΧΝ Σ ΙΝΙΟΝΙΧΝΝΝ ΓΚ Κ Γ ΧΡΓΙ Γ ΧΡΓΙΟ Λ ΤΘ ΡΙ ΠΟΛΙΣΙΚΧΝΝΜ Υ ΝΙΚΧΝΝΧΞ ΝΘ Ψ ΜΝΠ ΝΝ ΓΚΟΓΚΟ ΡΙΣ Ι Ν Ρ ΚΤΡΙ Κ ΜΟΡΙ Κ Ν ΙΟΛΟΓΙ ΝΤΝΓ Ν ΣΙΚ ΝΧ Λ Ξ Ν ΡΟΤΠΟΛ Ψ ΜΝΠ ΝΝ ΓΚΧΓΚΟ Μ ΡΚΟ ΠΡΟ ΡΟΜΟ ΛΠΙ ΠΟΛΙΣΙΚΧΝΝΜ Υ ΝΙΚΧΝΝΧ ΟΛΟΨ Π ΝΝΘ ΛΙ ΓΟΣΟΤΥΙ ΛΙ ΜΙΥ Λ ΡΓΙΝΙ ΠΟΛΙΣΙΚΧΝΝΜ Υ ΝΙΚΧΝΝΣ..ΝΧΛ ΡΙ Ψ Σ ΙΝΘ ΛΙ ΓΡ ΓΟΡΙ ΝΙΚΟΛ Ο Λ ΡΟ Θ Ν Ι ΜΟΤΙΚΧΝΝΠΟΤ ΧΝΝΧΚ ΡΚΤΡ Ψ ΙΟΝΙΟΝΠ Ν ΓΡ ΓΟΡΙ ΟΤ Ρ Σ Π Ν ΓΙΧΣ Μ ΡΙ ΠΙΣ Μ ΝΣΡΟΦΙΜΧΝΝΤΝ Ι ΣΡΟΦ ΝΧΛ ΜΝΟΨ Π ΝΝ ΙΓ ΙΟΤ Λ ΚΙΟΤΡ ΚΧΝΣ ΝΣΙΝΟ Γ ΧΡΓΙΟ ΟΤΡ ΝΙ Σ ΥΝΟΛΟΓΧΝΝΓ ΧΠΟΝΧΝΝΧΦΛΧΡΙΝ Ψ Λ ΚΤΡΙ Κ Π ΛΟΠΙ ΠΟΙΝ Μ Υ ΝΟΛΟΓΧΝΝΜ Υ ΝΙΚΧΝΝΧ ΟΛΟΨ Π ΝΝΘ ΛΙ Μ ΣΡΙ ΟΤ ΝΝ Γ ΧΡΓΙΟ Θ Ο ΧΣ ΟΙΝΟΛΟΓΙ ΝΤΝΣ ΥΝΟΛΟΓΙ ΝΠΟΣΧΝΝΧ Ρ Μ Ψ ΝΤΝ ΤΣ ΘΙ ΚΧΝΣ ΝΣΙΝΟ Γ ΧΡΓΙΟ Μ ΡΙ ΠΙΚΟΙΝΧΝΙ ΝΤΝΜ ΧΝΝΜ ΙΚ Ν Ν Μ ΡΧ ΝΧ Θ Ν Ψ ΚΠ Σ ί α λ απ 3κ

10 ΠΣΙ Κ ΛΛΙΟΠ ΚΧΝΣ ΝΣΙΝΟΘΧΜ ΛΟΓΙΣΙΚ ΝΚ ΙΝΥΡ Μ ΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚ ΝΧΚ Λ Ψ ΝΤΝ Υ ΡΙ ΟΤ Λ Ν Γ ΧΡΓΙΟ Ν Σ Ι ΚΟΙΝΧΝΙΟΛΟΓΙ ΝΧΜΤΣΙΛ Ν Ψ Π ΝΝ ΙΓ ΙΟΤ ΤΡΠΙ ΟΤ Ν Σ Ι ΝΙΚΟΛ Ο ΝΣΧΝΙ ΓΡΟΣΙΚ Ν Ν ΠΣΤΞ ΝΧΟΡ ΣΙ ΨΝ ΜΝΠ ΝΝ ΛΙ ΟΤ ΙΡ Ν ΚΧΝΣ ΝΣΙΝΟΡΟ ΛΙ ΓΓΛΙΚ ΝΓΛΧ ΝΚ ΙΝΦΙΛΟΛΟΓΙ ΝΧ Θ Ν Ψ ΚΠ Θ Ο ΧΡΙ ΟΤ ΛΙ Σ Π Ν ΓΙΧΣ Γ Π ΙΟΙΚ Ν ΠΙΥ ΙΡ ΧΝΝΧΛ ΡΙ ΨΝ-Ν ΙΟΙΚ Ν ΠΙΥ ΙΡ ΧΝ Σ ΙΝΘ ΛΙ ΙΣΚΟΤ ΣΡΙ ΝΣ ΦΤΛΛΙ ΝΣΧΝΙΟ ΚΤΡΙ Κ Μ Υ ΝΙΚΧΝΝΣ ΥΝΟΛΟΓΙ ΝΠ ΣΡ Λ ΙΟΤΝΤΝΦΤΙΚΟΤΝ ΡΙΟΤΝΣ..ΝΚ ΙΝ ΝΧΚ Λ ΨΝ-Ν ΝΤΝ ΙΧ ΝΝΙ ΟΤ ΚΧΝΣ ΝΣΙΝ Ν Σ ΙΟ ΜΤΓ ΛΙ Π Ι ΓΧΓΙΚΟΝ ΜΟΣΙΚ Ν ΚΠ Ι Τ ΝΧΘ ΛΟΝΙΚ Ψ ΠΘ Κ ΛΙ Π ΡΙΚΛ ΚΧΝΣ ΝΣΙΝΟ Ν Σ Ι ΓΡΟΝΟΜΧΝΝΤΝΣΟΠΟΓΡ ΦΧΝΝΜ Υ ΝΙΚΧΝΝΧΘ ΛΟΝΙΚ Ψ ΠΘ Κ ΛΦ ΤΜΟΡΦΙ Μ ΣΡΙΟ ΙΚ Σ ΡΙΝ Γ ΧΠΟΝΙ ΝΧΘ ΛΟΝΙΚ Ψ ΠΘ Κ Ν Κ ΝΙΚΟΛ Ο ΚΧΝΣ ΝΣΙΝΟΓ Θ Μ Ν Μ Υ ΝΙΚΧΝΝΠ Ρ ΓΧΓ ΝΤΝ ΙΟΙΚ ΝΧΞ ΝΘ Ψ ΜΝΠ ΝΝ Κ Ρ ΓΙ ΝΝΙ ΟΤ Λ Ν Γ ΧΡΓΙΟ Ν Σ Ι Φ ΡΜΟΜ Ν ΝΠΛ ΡΟΦΟΡΙΚ ΝΧΘ ΛΟΝΙΚ Ψ Π ΝΝ Κ Ρ Λ Ο Γ ΧΡΓΙΟ Θ Ν ΙΟ Π Ρ ΦΟΝ ΠΛ ΡΟΦΟΡΙΚ ΝΧΚ ΡΚΤΡ Ψ ΙΟΝΙΟΝΠ Ν Κ Ρ Λ ΟΤ ΤΜΟΡΦΙΛ Μ ΣΡΙΟ ΡΜΙΟΝ Μ Υ ΝΙΚΧΝΝΠ ΡΙ ΛΛΟΝΣΟΝΧΚΟ Ν Ψ Κ Ρ Μ ΝΙ ΤΜ ΧΝ Π Ν ΓΙΧΣ Μ ΡΙ Μ Υ ΝΟΛΟΓΧΝΝΟΥ Μ ΣΧΝΝΣ..ΝΧΘ ΛΟΝΙΚ Ψ Σ ΙΝΘ ήκ Κ Ρ ΜΠ ΤΦΡΟΤΝ ΚΤΡΙ Μ ΡΙ ΛΚ ΝΙΚΧΝΫΝΛ ΙΚΧΝΝΚ ΙΝ Ν ΣΟΛΙΚΧΝΝΠΟΤ ΧΝΝΧΘ ΛΟΝΙΚ Ψ Π ΝΝ Κ Ρ Ν Κ Ν Σ ΜΜ ΝΟΤ Λ Ξ ΝΙ Ι ΘΝΧΝΝΤΝ ΤΡΧΠ ΨΚΧΝΝΠΟΤ ΧΝΝΧΘ ΛΟΝΙΚ Ψ Π ΝΝ Κ Ρ Σ ΡΠΟ Μ ΣΡΙΟ Ν Σ ΙΟ Μ ΡΙ Μ Υ ΝΙΚΧΝΝ ΤΣΟΜ ΣΙΜΟΤΝΣ..ΝΧΥ ΛΚΙ ΨΝ Σ ΙΝΝΣ ΡΝ ΛΛ Κ Ρ ΣΟΚ Π Υ Λ ΥΡ ΣΟ ΥΡΤ ΙΣΟΡΙ ΝΧΚ ΡΚΤΡ Ψ ΙΟΝΙΟΝΠ Ν Κ ΙΚΣ Γ ΧΡΓΙΟ ΚΧΝΣ ΝΣΙΝΟ ΝΝ Σ ΥΝΟΛΟΓΧΝΝΓ ΧΠΟΝΧΝΝΧΦΛΧΡΙΝ Ψ Κ ΣΙ ΟΤ Λ Ν ΤΣ ΘΙΟ Φ ΝΣΟΤΛ Μ Υ ΝΙΚΧΝΝ ΠΙΣ Μ ΝΤΛΙΚΧΝΝΧΙΧ ΝΝΙΝ Ψ Π ΝΝΙΧ ΝΝΙΝΧΝ Κ ΥΡΙΜ Ν Σ ΤΡΟ ΚΧΝΣ ΝΣΙΝΟ Θ Ν ΜΟΤΙΚ Ν ΠΙΣ Μ ΝΤΝΣ ΥΝ ΝΧΘ ΛΟΝΙΚ Ψ Π ΝΝ Κ Λ ΟΓΛΟΤ Μ ΡΙ Λ Ξ Ν ΡΟ Ν Σ Ι ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΧΝΝ ΠΙΣ ΜΧΝΝΧ ΟΛΟΨ Π ΝΝΘ ΛΙ Κ ΚΙΛΙ ΟΤ ΙΡ Ν ΥΡ ΣΟ Τ ΓΓ ΛΙ ΓΡΟΝΟΜΧΝΝΤΝΣΟΠΟΓΡ ΦΧΝΝΜ Υ ΝΙΚΧΝΝΧΘ ΛΟΝΙΚ Ψ ΠΘ ΚΙ Ρ ΚΙ ΙΧ ΝΝ ΝΙΚΟΛ Ο Π ΡΘ Ν ΠΛ ΡΟΦΟΡΙΚ ΝΧΚ ΡΚΤΡ Ψ ΙΟΝΙΟΝΠ Ν ΚΙΛ ΙΛ ΙΟ ΙΧ ΝΝ ΝΙΚ Μ Υ ΝΟΛΟΓΧΝΝΜ Υ ΝΙΚΧΝΝΧΚΟ Ν Ψ ΚΟΜΟΛΙ ΠΣ ΝΙΚΟ ΜΟ Π ΡΙΚΛ Σ ΤΡΟΤΛ Μ Υ ΝΙΚΧΝΝΠΛ ΡΟΦΟΡΙ ΚΧΝΝΤΝ ΠΙΚΟΙΝΧΝΙ ΚΧΝΝΤΣ Μ ΣΧΝΝΧ ΜΟΨ Π ΝΝ ΙΓ ΙΟΤ ΚΟΤΣΡΟΤ ΙΧ ΝΝ ΙΟΓ Ν Γ ΧΡΓΙ Λ ΚΣΡΟΛΟΓΧΝΝΜ Υ ΝΙΚΧΝΝΣ..ΝΧΛ ΡΙ Ψ Σ ΙΝΘ ΛΙ Σ ί α 10 απ 3κ

11 ΚΟΤΣΟΤΠ Κ ΙΧ Φ Τ ΓΓ ΛΟ ΙΚ Σ ΡΙΝ Μ Υ ΝΟΛΟΓΧΝΝΜ Υ ΝΙΚΧΝΝΧΚΟ Ν Ψ ΚΧΣΙΚΙ Γ ΧΡΓΙΟ ΝΙΚΟΛ Ο Π Ρ ΠΛ ΡΟΦΟΡΙΚ ΝΜ Ν Φ ΡΜΟΓ ΝΣ Ν ΙΟΨ ΣΡΙΚ ΝΧΛ ΜΙ Ψ Π ΝΝΘ ΛΙ Λ ΟΓΛΟΤ ΝΙΚΟΛ Ο ΚΧΝΣ ΝΣΙΝΟΘ Ο ΧΡ ΥΟΛ ΝΠΛΟΙ ΡΥΧΝ Ν ΛΙ ΚΟ Θ Ν ΙΟ Γ ΧΡΓΙΟ Λ Ν Μ Υ ΝΟΛΟΓΧΝΝΟΥ Μ ΣΧΝΝΣ..ΝΧΘ ΛΟΝΙΚ Ψ Σ ΙΝΘ ήκ ΛΙΛ Θ Ν ΙΟ Γ ΧΡΓΙΟ ΓΛΤΚ ΡΙ ΓΡΟΣΙΚ Ν Ν ΠΣΤΞ ΝΧΟΡ ΣΙ ΨΝ ΜΝΠ ΝΝ ΛΤΠΙΡΙ ΙΧ ΝΝ Θ Ο ΧΡΟ ΝΘ Λ ΚΣΡΟΝΙΚΧΝΝΜ Υ ΝΙΚΧΝΝΣ..ΝΧΥ ΝΙ Ψ Σ ΙΝΚΡ Σ Μ ΓΙ Ρ Ι Ρ ΜΙ Ν ΛΟΙΥΡ ΣΟ ΚΛ ΟΤΝΣΙ ΝΚΡΙΣΙΝ Μ Υ ΝΙΚΧΝΝ ΠΙΣ Μ ΝΤΛΙΚΧΝΝΧΙΧ ΝΝΙΝ Ψ Π ΝΝΙΧ ΝΝΙΝΧΝ Μ ΛΛΙΟΠΟΤΛΟΤ ΙΛΙΚ Γ ΧΡΓΙΟ ΟΦΙ Μ Θ Μ ΣΙΚΧΝΝKχIΝ Φ ΡΜΟΜ ΝΧΝΝΜ Θ Μ ΣΙΚΧΝΝΧ Ρ ΚΛ ΙΟΨΝ-Ν Φ ΡΜΟΜ ΝΧΝΝ Μ Θ Μ ΣΙΚΧΝ Π ΝΝΚΡ Σ Μ Ν Ν Σ ΙΟ ΛΙ Γ ΧΡΓΙ Σ ΥΝΟΛΟΓΙ Ν ΥΟΤΝΤΝΜΟΤΙΚΧΝΝΟΡΓ ΝΧΝΝΧΛ ΞΟΤΡΙΨ Σ ΙΝΙΟΝΙΧΝΝΝ Μ ΝΣΟΤ Γ ΝΟ Φ ΘΧΜ ΙΛΙΚ ΓΡΟΝΟΜΧΝΝΤΝΣΟΠΟΓΡ ΦΧΝΝΜ Υ ΝΙΚΧΝΝΧΘ ΛΟΝΙΚ Ψ ΠΘ Μ ΡΙΝΟΤ ΙΚΣΧΡΙ Γ ΧΡΓΙΟ Τ ΓΓ ΛΙ ΠΡΟΥΟΛΙΚ Ν ΓΧΓ ΝΧΙΧ ΝΝΙΝ Ψ Σ ΙΝ Π ΙΡΟΤ Μ ΤΡΙ ΟΤ ΙΚ Σ ΡΙΝ Π Ν ΓΙΧΣ Θ ΟΦ ΝΧ Γ ΡΜ ΝΙΚ ΝΓΛΧ ΝΚ ΙΝΦΙΛΟΛΟΓΙ ΝΧΘ ΛΟΝΙΚ Ψ ΠΘ Μ Ν Ρ Φ Λ Θ Ν ΙΟ ΛΠΙ Μ Υ ΝΙΚΧΝΝ Λ ΚΣΡΟΝΙΚΧΝΝΤΠΟΛΟΓΙΣΧΝΝΚ ΙΝΠΛ ΡΟΦΟΡΙΚ ΝΧΙΧ ΝΝΙΝ Ψ Π ΝΝΙΧ ΝΝΙΝΧΝ Μ ΣΚ Ν Ρ ΝΣ ΝΙΚΟΛ Ο Λ ΤΘ ΡΙ Μ Υ ΝΙΚΧΝΝΠ Ρ ΓΧΓ ΝΤΝ ΙΟΙΚ ΝΧΞ ΝΘ Ψ ΜΝΠ ΝΝ Μ ΣΚ Ν Σ ΜΙΥ Λ Χ Ι ΣΡΙΚ ΝΧΙΧ ΝΝΙΝ Ψ Π ΝΝΙΧ ΝΝΙΝΧΝ ΜΙΥ ΛΙ ΙΧ ΝΝ Σ Φ ΝΟ Σ Φ ΝΙ ΦΤΙΚ ΝΧΙΧ ΝΝΙΝ Ψ Π ΝΝΙΧ ΝΝΙΝΧΝ ΜΙΥΟ Τ ΓΓ ΛΟ ΚΧΝΣ ΝΣΙΝΟΥΡΙΣΙΝ Σ ΥΝΟΛΟΓΧΝΝΓ ΧΠΟΝΧΝΝΧΛ ΡΙ Ψ Σ ΙΝΘ ΛΙ ΜΟΤΛ Κ ΚΤΡΙ ΚΟ ΙΟΡ Ν ΡΣ Μ Ι ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΧΝΝ ΠΙΣ ΜΧΝΝΧΘ ΛΟΝΙΚ Ψ ΠΘ ΜΠ ΓΚΟΤ Λ Ν ΙΟΜ ΜΟΡΦΙΛ ΙΟΙΚ Ν ΠΙΥ ΙΡ ΧΝΝΧΚ Λ Ψ ΝΤΝ ΜΠ ΛΣ Μ ΣΡΙΟ ΥΡ ΣΟ Θ Λ Ι Μ Υ ΝΙΚΧΝΝΠΛ ΡΟΦΟΡΙ ΚΧΝΝΤΝ ΠΙΚΟΙΝΧΝΙ ΚΧΝΝΤΣ Μ ΣΧΝΝΧ ΜΟΨ Π ΝΝ ΙΓ ΙΟΤ ΜΠΙΟΤΚ ΙΛΙΚ ΛΙ ΙΦΙΓ Ν Ι ΟΡΓ ΝΧ ΝΚ ΙΝ ΙΟΙΚ Ν ΠΙΥ ΙΡ ΧΝΝΧΘ ΛΟΝΙΚ ΨΝ Π ΝΝ ΜΧΤΙ ΟΤ ΠΟΙΝ ΝΙΚΟΛ Ο Π Ν ΓΙΧΣ ΦΤΥΟΛΟΓΙ ΝΧΡ ΘΤΜΝΟΨ Π ΝΝΚΡ Σ Ν ΝΣ ΟΤ Ν Σ Ι Γ ΧΡΓΙΟ ΝΝ Μ Υ ΝΙΚΧΝΝΥΧΡΟΣ ΞΙ ΝΤΝ Ν ΠΣΤΞ ΝΧΘ ΛΟΝΙΚ Ψ ΠΘ ΝΙΚΟΛ ΟΤ ΙΧ ΝΝ ΘΧΜ ΙΛΙΚ ΜΟΝΙΜΧΝΝΤΠ ΞΙΧΜ ΣΙΚΧΝΝΣΡ ΣΟΤΝΧ.Μ.Τ.ΨΝ-ΝΟΠΛ ΜΤ ΝΙΚΟΤ Γ ΧΡΓΙΟ ΚΧΝΣ ΝΣΙΝΟ ΙΚ Σ ΡΙΝ ΠΛ ΡΟΦΟΡΙΚ ΝΜ Ν Φ ΡΜΟΓ ΝΣ Ν ΙΟΨ ΣΡΙΚ ΝΧΛ ΜΙ Ψ Π ΝΝΘ ΛΙ ΟΙΚΟΝΟΜ Κ Λ ΤΘ ΡΙ Σ ΡΓΙΟ Τ ΓΓ ΛΙ ΛΟΓΙΣΙΚ ΝΤΝΥΡ Μ ΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚ ΝΧΘ ΛΟΝΙΚ Ψ Π ΝΝ ΟΙΚΟΝΟΜ Κ ΥΡΙΣΙΝ ΥΡΤΟΣΟΜΟΟΛΓ Υ Μ Ι ΝΧΙΧ ΝΝΙΝ Ψ Π ΝΝΙΧ ΝΝΙΝΧΝ ΟΡΓ ΝΣ Ι ΝΙΚΟΛ Ο Ν Ρ Λ ΤΘ ΡΙ Μ Υ ΝΙΚΧΝΝΠ Ρ ΓΧΓ ΝΤΝ ΙΟΙΚ ΝΧΞ ΝΘ Ψ ΜΝΠ ΝΝ Π Ν ΓΙΧΣΙ Γ ΧΡΓΙΟ ΡΓΚ Ι Κ ΡΙΝ Μ Θ Μ ΣΙΚΧΝΝΧΙΧ ΝΝΙΝ Ψ Π ΝΝΙΧ ΝΝΙΝΧΝ Π Ν ΓΙΧΣΙ ΥΡ ΣΟ Θ Ο ΧΡΟ Μ ΡΙ Λ ΚΣΡΟΛΟΓΧΝΝΜ Υ ΝΙΚΧΝΝΣ..ΝΧΚΟ Ν Ψ Π Ν ΓΙΧΣΙ ΟΤ Ν Σ ΛΙ ΜΧΤ Γ Π ΦΙΛΟΛΟΓΙ ΝΧΘ ΛΟΝΙΚ Ψ ΠΘ Σ ί α 11 απ 3κ

12 Π ΝΣ ΟΦΙ Τ ΓΓ ΛΟ ΙΡ Ν Π Ι ΓΧΓΙΚΟΝΝ ΠΙ ΓΧΓΧΝΝΧΦΛΧΡΙΝ Ψ Π Π ΟΠΟΤΛΟ Ν Ρ ΜΙ ΝΟ ΚΛ ΟΝΙΚ ΠΙΣ Μ ΝΤΠΟΛΟΓΙΣΧΝΝΧ Ρ ΚΛ ΙΟΨ Π ΝΝΚΡ Σ Π Π ΟΠΟΤΛΟ Θ Ο ΧΡΟ ΤΣ ΘΙΟ ΠΟΙΝ ΙΣΟΡΙ ΝΤΝ ΡΥ ΙΟΛΟΓΙ ΝΧΙΧ ΝΝΙΝ Ψ Π ΝΝΙΧ ΝΝΙΝΧΝ Π Π ΟΠΟΤΛΟΤ ΦΝ Γ ΧΡΓΙΟ Μ ΡΙ ΦΤΙΚ ΝΧΘ ΛΟΝΙΚ Ψ ΠΘ Π Π ΟΠΟΤΛΟΤ ΤΘ ΛΙ ΤΓ ΝΙΟ Λ Ν ΠΟΛΙΣΙΚΧΝΝΜ Υ ΝΙΚΧΝΝΧ ΟΛΟΨ Π ΝΝΘ ΛΙ Π Π ΟΠΟΤΛΟΤ ΤΠ ΣΙ Θ Ν ΙΟ ΠΟΙΝ Μ Υ ΝΙΚΧΝΝΟΙΚΟΝΟΜΙ ΝΚ ΙΝ ΙΟΙΚ ΝΧΥΙΟΨ Π ΝΝ ΙΓ ΙΟΤ Π ΠΟΤΣ Υ Ρ Λ ΜΠΟ ΝΣΧΝΙΟ Λ Ν Λ ΚΣΡΟΛΟΓΧΝΝΜ Υ ΝΙΚΧΝΝΤΝΜ Υ ΝΙΚΧΝΝΤΠΟΛΟΓΙΣΧΝΝΧΞ ΝΘ Ψ ΜΝΠ ΝΝ Π ΤΛΙ Θ Ο ΧΡΟ Γ ΧΡΓΙΟ Κ ΛΛΙΟΠ Λ ΚΣΡΟΛΟΓΧΝΝΜ Υ ΝΙΚΧΝΝΤΝΜ Υ ΝΙΚΧΝΝΤΠΟΛΟΓΙΣΧΝΝΧΘ ΛΟΝΙΚ Ψ ΠΘ Π ΤΛΙ ΝΙΚΟΛ Ο Γ ΧΡΓΙΟ Κ ΛΛΙΟΠ Φ ΡΜΟΜ Ν ΝΠΛ ΡΟΦΟΡΙΚ ΝΧΘ ΛΟΝΙΚ Ψ Π ΝΝ Π ΓΙΟΤ ΣΡΙ ΝΣ ΦΤΛΛΙ ΜΙΥ Λ Λ Ν Ι ΘΝΧΝΫΝ ΤΡΧΠ ΨΚΧΝΝΚ ΙΝΠ ΡΙΦ Ρ Ι ΚΧΝΝΠΟΤ ΧΝΝΧ Θ Ν Ψ Π ΝΣ ΙΟ Π ΛΣ Κ Γ ΧΡΓΙΟ ΥΡ ΣΟ Μ Λ Μ Σ ΛΟΓΙΣΙΚ ΝΚ ΙΝΥΡ Μ ΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚ ΝΧΘ ΛΟΝΙΚ Ψ Σ ΙΝΘ ήκ ΠΟΛΙΣΙ ΟΤ Μ ΣΡ Ρ Μ Λ Ν Υ Ι ΜΟΤΝΤΝΣ ΥΝΟΛΟΓΙ Ν Ν Τ ΝΧΚΙΛΚΙΨ Σ ΙΝΚ ΝΣΡΝ ΠΟΤΡΛΟΤΚ Κ Θ Ν ΙΟ Μ ΣΡΙΟ Λ Ν Λ ΚΣΡΟΛΟΓΧΝΝΜ Υ ΝΙΚΧΝΝΤΝΜ Υ ΝΙΚΧΝΝΤΠΟΛΟΓΙΣΧΝΝΧΞ ΝΘ Ψ ΜΝΠ ΝΝ Ρ ΟΤ Σ Φ ΝΟ ΜΙΚ Γ ΧΡΓΙ Λ ΚΣΡΟΛΟΓΧΝΝΜ Υ ΝΙΚΧΝΝΣ..ΝΧΚΟ Ν Ψ ΡΟΤ Κ Λ Ξ Ν Ρ ΝΙΧ ΝΝ ΡΣ ΜΙΟ ΛΙ Σ Π Ι ΓΧΓΙΚΟΝ ΜΟΣΙΚ Ν ΚΠ Ι Τ ΝΧ Λ Ξ Ν ΡΟΤΠΟΛ Ψ ΜΝΠ ΝΝ Ι ΟΤ Π ΡΘ Ν Υ Ρ Λ ΜΠΟ Θ Ν ΠΟΛΙΣΙΜΙΚ ΝΣ ΥΝΟΛΟΓΙ ΝΤΝ ΠΙΚΟΙΝΧΝΙ ΝΧΜΤΣΙΛ Ν Ψ Π ΝΝ ΙΓ ΙΟΤ Κ ΡΣ Μ ΣΡΙΟ ΚΧΝΣ ΝΣΙΝΟ ΙΚ Σ ΡΙΝ Μ Υ ΝΙΚΧΝΝΠΛ ΡΟΦΟΡΙΚ ΝΣ..ΝΧ ΡΡ Ψ Σ ΙΝΚ ΝΣΡΝ Κ ΛΛ ΡΙΟΤ Θ Ο ΧΡΟ ΚΧΝΣ ΝΣΙΝΟ Ν Σ Ι Μ Υ ΝΙΚΧΝΝΥΧΡΟΣ ΞΙ ΫΝΠΟΛ Ο ΟΜΙ ΝΚ ΙΝΠ ΡΙΦ Ρ Ι Κ Ν Ν ΠΣΤΞ Ν Χ ΟΛΟΨ Π ΝΝΘ ΛΙ Μ Ρ ΚΤΡΙ ΚΟ Λ ΡΟ Λ Ν ΠΟΛΙΣΙΚΧΝΝΜ Υ ΝΙΚΧΝΝΧΘ ΛΟΝΙΚ ΨΝ ΠΘ ΝΞ ΡΙ ΟΤ ΟΦΙ ΙΟΡ Ν Μ ΡΙ ΜΟΙΟΓΡ ΦΙ ΝΤΝΜ ΧΝΝΜ ΙΚ Ν ΠΙΚΟΙΝΧΝΙ ΝΧΘ ΛΟΝΙΚ Ψ ΠΘ ΟΤΛΙ ΟΤ ΙΡ Ν ΛΙ Κ ΛΛΙΟΠ ΓΓΛΙΚ ΝΓΛΧ ΝΚ ΙΝΦΙΛΟΛΟΓΙ ΝΧ Θ Ν Ψ ΚΠ Ρ Ν ΙΚ Σ ΡΙΝ ΥΡ ΣΟ Μ ΡΙ ΠΟΛΙΣΙΚΧΝΝΜ Υ ΝΙΚΧΝΝΧΞ ΝΘ Ψ ΜΝΠ ΝΝ Μ ΙΟΦΟΡΙ Π Υ Λ Μ ΣΡΙΟ Γ Ρ ΚΙΝ Ι ΣΡΟΦ ΝΤΝ Ι ΙΣΟΛΟΓΙ ΝΧΘ ΛΟΝΙΚ Ψ Σ ΙΝΘ ήκ Ι ΡΟΠΟΤΛΟΤ ΥΡΤΟΤΛ ΚΧΝΣ ΝΣΙΝ Ν Σ Ι ΜΟΤΙΚΧΝΝΠΟΤ ΧΝΝΧΚ ΡΚΤΡ Ψ ΙΟΝΙΟΝΠ Ν ΙΙΟΤ Λ Ν Π ΣΡΟ ΦΡΟ ΙΣ Λ ΨΚ ΝΤΝΠ Ρ ΟΙ Κ ΝΜΟΤΙΚ ΝΧ ΡΣ Ψ Σ ΙΝ Π ΙΡΟΤ ΙΚΟΤ ΠΟΛΤΞ Ν ΙΛ ΙΟ ΚΧΝΣ ΝΣΙΝ ΡΥΙΣ ΚΣΟΝΧΝΝΜ Υ ΝΙΚΧΝΝΧΞ ΝΘ ΨΝ ΜΝΠ ΝΝ ΙΥΟΝΙ Ν Σ Θ Ο ΧΡΟ ΤΜΟΡΦΙΛ Π Ι ΓΧΓΙΚΟΝ Ι ΙΚ Ν ΓΧΓ ΝΧ ΟΛΟΨ Π ΝΝΘ ΛΙ ΙΧΜΟ ΙΛ ΙΟ Γ ΧΡΓΙΟ ΙΛΙΚ Μ Υ ΝΙΚΧΝΝΠ ΡΙ ΛΛΟΝΣΟΝΚ ΙΝΜ Υ ΝΙΚΧΝΝ ΝΣΙΡΡΤΠ Ν ΝΣ..ΝΧΚΟ Ν ΨΝ-Ν Μ Υ ΝΙΚΧΝΝ ΝΣΙΡΡΤΠ Ν ΝΣ ΚΟΤΛ Κ Μ ΣΡΙΟ Π ΝΣ Λ Μ ΣΡ Μ Υ ΝΙΚΧΝΝΠΛ ΡΟΦΟΡΙΚ ΝΣ..ΝΧΚ ΣΟΡΙ Ψ Σ ί α 12 απ 3κ

13 Σ ΤΡΙ ΝΝΙ ΟΤ Σ ΤΡΟΤΛ ΙΧ ΝΝ ΚΡΤΣ ΛΛΧ ΝΟ Λ ΤΣΙΚ ΝΧΘ ΛΟΝΙΚ Ψ Σ ΙΝΘ ήκ Σ Ρ ΣΙ ΚΧΝΣ ΝΣΙΝΟ Π Ν ΓΙΧΣ Π ΡΘ Ν Λ ΚΣΡΟΛΟΓΧΝΝΜ Υ ΝΙΚΧΝΝΣ..ΝΧΚΟ Ν Ψ Σ Μ Λ Ν Θ Ν ΙΟ Μ Γ ΛΙΝ ΙΣΟΡΙ ΝΤΝ ΡΥ ΙΟΛΟΓΙ ΝΧΙΧ ΝΝΙΝ Ψ Π ΝΝΙΧ ΝΝΙΝΧΝ Σ Ρ Ι ΣΤΛΙ ΝΟ ΥΡ ΣΟ ΠΟΙΝ Λ ΚΣΡΟΛΟΓΧΝΝΜ Υ ΝΙΚΧΝΝΣ..ΝΧΚΟ Ν Ψ Σ ΧΣ ΙΧ ΝΝ ΥΡ ΣΟ Φ Ν Ι ΣΡΙΚ ΝΧΙΧ ΝΝΙΝ Ψ Π ΝΝΙΧ ΝΝΙΝΧΝ ΣΟΚΜ ΚΙ ΟΤ Π Ρ Κ Τ Ν Σ ΙΟ ΠΟΙΝ Μ Υ ΝΙΚΧΝΝΠΛ ΡΟΦΟΡΙΚ ΝΣ..ΝΧ ΡΣ Ψ Σ ΙΝ Π ΙΡΟΤ ΣΟΠ ΛΙ ΟΤ Π Ρ Κ Τ ΙΧ ΝΝ Ν Σ Ι ΓΓΛΙΚ ΝΓΛΧ ΝΚ ΙΝΦΙΛΟΛΟΓΙ ΝΧΘ ΛΟΝΙΚ Ψ ΠΘ ΣΟΚ Λ Ξ Ν ΡΟ ΙΧ ΝΝ Ν Σ Ι Μ Υ ΝΟΛΟΓΧΝΝΜ Υ ΝΙΚΧΝΝΚ ΙΝ ΙΟΜ Υ ΝΙΚΟΤΝΥ Ι ΜΟΤΝΣ..ΝΧΚΟ Ν ΨΝ-Ν ΣΟΤΛΟΤΜ ΝΙ Υ ΡΙ Θ Ν ΙΟ ΘΧΜ Μ Υ ΝΙΚΧΝΝΠ ΡΙ ΛΛΟΝΣΟΝΧΚΟ Ν Ψ ΣΡΙ ΝΣ ΦΤΛΛΙ ΥΡ ΣΟ Γ ΧΡΓΙΟ ΝΝ Σ ΚΜ Κ ΥΡΙΣΙΝ Μ ΣΡΙΟ ΟΦΙ Π Ι ΓΧΓΙΚΟΝΝ ΠΙ ΓΧΓΧΝΝΧΦΛΧΡΙΝ Ψ Μ Υ ΝΟΛΟΓΧΝΝΜ Υ ΝΙΚΧΝΝΚ ΙΝ ΙΟΜ Υ ΝΙΚΟΤΝΥ Ι ΜΟΤΝΣ..ΝΧΚΟ Ν ΨΝ-Ν ΙΟΜ Υ ΝΙΚΟΤΝΥ Ι ΜΟΤΝΣ Σ ΛΚΙΣ Ι Π Ρ Κ Τ ΙΧ Κ ΙΜ Θ Ο ΧΡ Μ Θ Μ ΣΙΚΧΝΝΧ ΜΟΨΝ-ΝΣ ΣΙΣΙΚ ΝΚ ΙΝ Ν ΛΟΓΙΣΙΚΧΝ- ΥΡ Μ ΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΧΝΝΜ Θ Μ ΣΙΚΧΝ Π ΝΝ ΙΓ ΙΟΤ Σ Ν Μ ΣΡ Π ΣΡΟ Μ ΝΙ ΚΟΙΝΧΝΙΚ Ν ΙΟΙΚ ΝΚ ΙΝΠΟΛΙΣΙΚ Ν ΠΙΣ Μ ΝΧΚΟΜΟΣ Ν ΨΝ-ΝΠΟΛΙΣΙΚ Ν ΠΙΣ Μ ΜΝΠ ΝΝ Σ ΥΟΤΡΙ ΣΤΛΙ ΝΟ Γ ΧΡΓΙΟ Τ ΓΓ ΛΙ ΟΠΟΝΙ ΝΤΝ Ι Υ ΙΡΙ ΝΦΤΙΚΟΤΝΠ ΡΙ ΛΛΟΝΣΟΝΧΚ ΡΠ Ν ΙΨΝ Σ ΙΝΝΣ ΡΝ ΛΛ ΣΙΚ Σ Λ Μ ΥΟ ΚΧΝΣ ΝΣΙΝΟ Τ ΟΞΙ ΙΣΟΡΙ ΝΤΝ ΡΥ ΙΟΛΟΓΙ ΝΧΙΧ ΝΝΙΝ Ψ Π ΝΝΙΧ ΝΝΙΝΧΝ ΣΙΛΦΙ Μ ΣΡΙΟ Γ ΧΡΓΙΟ ΚΤΡΙ Κ ΣΙΛΦΙ ΟΤ Π Λ ΓΙ Γ ΧΡΓΙΟ ΚΤΡΙ Κ ΣΙΛΦΙ ΟΤ ΟΤΛΣ Ν Γ ΧΡΓΙΟ ΙΟΡ Ν Μ Υ ΝΟΛΟΓΧΝΝΜ Υ ΝΙΚΧΝΝΚ ΙΝ ΙΟΜ Υ ΝΙΚΟΤΝΥ Ι ΜΟΤΝΣ..ΝΧΚΟ Ν ΨΝ-Ν Μ Υ ΝΟΛΟΓΧΝΝΜ Υ ΝΙΚΧΝΝΚ ΙΝ ΙΟΜ Υ ΝΙΚΟΤΝΥ Ι ΜΟΤΝΣ..ΝΧΚΟ Ν ΨΝ-Ν Μ Υ ΝΟΛΟΓΧΝΝΜ Υ ΝΙΚΧΝΝΚ ΙΝ ΙΟΜ Υ ΝΙΚΟΤΝΥ Ι ΜΟΤΝΣ..ΝΧΚΟ Ν ΨΝ-Ν ΣΙΟΛ Κ Ρ Φ Λ ΚΧΝΣ ΝΣΙΝΟ ΝΝ Λ ΚΣΡΟΛΟΓΧΝΝΜ Υ ΝΙΚΧΝΝΚ ΙΝΜ Υ ΝΙΚΧΝΝΤΠΟΛΟΓΙΣΧΝΝΧ ΟΛΟΨ Π ΝΝΘ ΛΙ ΣΙΡ ΠΟΣΟΛΟ Λ Ξ Ν Ρ Γ ΧΠΟΝΙ ΝΧΘ ΛΟΝΙΚ Ψ ΠΘ ΣΤΠΟΤ ΚΧΝΣ ΝΣΙΝΟ Τ ΓΓ ΛΟ Μ ΡΙ Μ Υ ΝΟΛΟΓΧΝΝΤΝ ΡΟΝ ΤΠ ΓΧΝΝΜ Υ ΝΙΚΧΝΝΧΠ ΣΡ Ψ Π ΝΝΠ ΣΡΧΝ ΦΡ ΓΚΟΤΛΙ Π Ν ΓΙΧΣ Θ ΟΦΙΛΟ ΧΣ ΡΙ Μ Υ ΝΙΚΧΝΝ ΠΙΣ Μ ΝΤΛΙΚΧΝΝΧΙΧ ΝΝΙΝ Ψ Π ΝΝΙΧ ΝΝΙΝΧΝ ΦΤΡ ΡΙ Π Ν ΓΙΧΣ Π ΤΛΟ Τ ΓΓ ΛΙ Μ Υ ΝΙΚΧΝΝΟΡΤΚΣΧΝΝΠΟΡΧΝΝΧΥ ΝΙ Ψ ΠΟΛήΥΝ ΙΟΝ ΚΡ Σ Σ ί α 13 απ 3κ

14 ΦΧΣΙ ΟΤ Τ ΓΓ ΛΙ Μ ΣΡΙΟ Π Ν Λ Υ ΜΙΚΧΝΝΜ Υ ΝΙΚΧΝΝΧΘ ΛΟΝΙΚ Ψ ΠΘ Υ ΨΣΙ Μ ΣΡΙΟ Γ ΧΡΓΙΟ ΙΛΙΚ Λ ΚΣΡΟΛΟΓΧΝΝΜ Υ ΝΙΚΧΝΝΤΝΜ Υ ΝΙΚΧΝΝΤΠΟΛΟΓΙΣΧΝΝΧΞ ΝΘ Ψ ΜΝΠ ΝΝ Υ ΨΣΙ ΟΤ Σ Φ ΝΙ Γ ΧΡΓΙΟ ΙΛΙΚ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΧΝΝ ΠΙΣ ΜΧΝΝΧΘ ΛΟΝΙΚ Ψ Π ΝΝ Υ ΛΙ ΟΤ Λ ΟΝΟΡ ΙΛ ΙΟ ΛΙΚ Γ ΧΠΟΝΙ ΫΝΙΥΘΤΟΛΟΓΙ ΝΚ ΙΝΤ ΣΙΝΟΤΝΠ ΡΙ ΛΛΟΝΣΟΝΧ ΟΛΟΨ Π ΝΝΘ ΛΙ Υ ΛΚΙ ΟΤ Ν Σ Ι ΝΙΚΟΛ ΟΝ Ν Σ ΙΟ Μ ΣΡ ΝΟ Λ ΤΣΙΚ ΝΧ Ρ ΚΛ ΙΟΨ Σ ΙΝΚΡ Σ Υ Σ ΛΙ Θ Ν ΙΟ ΥΡΙΣΙΝ ΙΟΙΚ Ν ΠΙΥ ΙΡ ΧΝΝΧΚΟ Ν Ψ Υ Σ Μ ΝΟΤ ΣΡΤΦΧΝ ΥΡΙΣΟΦΟΡΟΘ Ο ΧΡ ΚΣ ΝΙ ΣΡΙΚ ΝΧΘ ΛΟΝΙΚ Ψ ΠΘ Υ Σ ΝΣΧΝΙΟ ΙΛ ΙΟ ΙΧ ΝΝ Λ ΚΣΡΟΛΟΓΧΝΝΜ Υ ΝΙΚΧΝΝΣ..ΝΧΚΟ Ν Ψ Υ Σ Π ΤΛΟ Ν Σ ΙΟ ΡΣ Μ Ι Μ Υ ΝΙΚΧΝΝ Λ ΚΣΡΟΝΙΚΧΝΝΤΠΟΛΟΓΙΣΧΝΝΚ ΙΝΠΛ ΡΟΦΟΡΙΚ ΝΧΙΧ ΝΝΙΝ Ψ Π ΝΝΙΧ ΝΝΙΝΧΝ ΥΙΧΣ ΜΙΛΣΙ ΝΘ Ο ΧΡΟ ΤΣ ΘΙΟ ΛΙΝ ΝΙΝΚΟΡΟΝ Σ Σ ΥΝΟΛΟΓΧΝΝΓ ΧΠΟΝΧΝΝΧΦΛΧΡΙΝ Ψ ΦΧΜΙ ΟΤ ΙΧ ΝΝ ΝΣΧΝΙΟ ΤΦΡΟΤΝ ΦΤΙΚΟΘ Ρ Π Ι ΝΧΘ ΛΟΝΙΚ Ψ Σ ΙΝΘ ήκ 3ο Γ θδεσ Λτε δο Π οζ ηα αμ(1ίσ) Κ δ. Υπο ηφ. Επώ υ ο Ό ο α Ό. Πατ ό Ό. Μητ ό Σ ο Επιτυ α Ίδ υ α ΣΙΟ Γ ΧΡΓΙΟ ΙΛ ΙΟ Λ ΟΝΧΡ ΠΛ ΡΟΦΟΡΙΚ ΝΜ Ν Φ ΡΜΟΓ ΝΣ Ν ΙΟΨ ΣΡΙΚ ΝΧΛ ΜΙ Ψ Π ΝΝΘ ΛΙ Γ ΡΙ ΛΙ ΟΤ Λ Ξ Ν Ρ Γ ΧΡΓΙΟ ΥΡΙΣΙΝ ΙΟΙΚ Ν ΠΙΥ ΙΡ ΧΝΝΧΓΡ Ν ΨΝ-Ν ΙΟΙΚ Ν ΠΙΥ ΙΡ ΧΝ Γ Κ ΝΙΚ Λ Ξ Ν ΡΟ Π Ι ΙΟΙΚ Ν ΠΙΥ ΙΡ ΧΝΝΧΘ ΛΟΝΙΚ ΨΝ-Ν ΙΟΙΚ Ν ΠΙΥ ΙΡ ΧΝΝ Σ ΙΝΘ ήκ ΜΠ ΛΣ ΙΛΙΚ ΠΡΟ ΡΟΜΟ Θ Ν Γ ΡΜ ΝΙΚ ΝΓΛΧ ΝΚ ΙΝΦΙΛΟΛΟΓΙ ΝΧΘ ΛΟΝΙΚ Ψ ΠΘ ΜΧΤΙ ΟΤ Γ ΧΡΓΙ Γ ΧΡΓΙΟ ΥΡΤ ΝΘ ΚΟΙΝΧΝΙΚ Ν ΙΟΙΚ ΝΚ ΙΝΠΟΛΙΣΙΚ Ν ΠΙΣ Μ ΝΧΚΟΜΟΣ Ν ΨΝ-ΚΟΙΝΧΝΙΚ Ν ΙΟΙΚ Ν ΜΝΠ ΝΝ Π Ν ΓΙΧΣΙ ΟΤ ΤΛ ΜΠΙ ΚΧΝΣ ΝΣΙΝΟΘ Ο ΧΡ Π Ι ΓΧΓΙΚΟΝ ΜΟΣΙΚ Ν ΚΠ Ι Τ ΝΧΡ ΘΤΜΝΟΨ Π ΝΝΚΡ Σ Π Π ΟΠΟΤΛΟΤ Μ ΡΙ ΚΧΝΣ ΝΣΙΝΟΚΧΝΣ ΝΣΙΝ Σ ΥΝΟΛΟΓΧΝΝΓ ΧΠΟΝΧΝΝΧ Μ ΛΙ Ψ ΛΛ Π Π ΟΠΟΤΛΟΤ Φ Ν Μ ΣΡΙΟ Λ Ν ΠΟΛΙΣΙΚΧΝΝΜ Υ ΝΙΚΧΝΝΧΞ ΝΘ Ψ ΜΝΠ ΝΝ Π Π ΝΧΣ Σ Φ ΝΟ Μ ΣΡΙΟ ΠΟΙΝ ΠΡΟΓΡ ΜΜ ΝΙ Ρ ΣΙΚΧΝΝΠΟΤ ΧΝΝΘ ήνικ ΝΘ ήνικ ΡΟΤ ΝΙΚΛ Μ ΡΙ ΚΤΡΙ ΚΟ Φ Ν Μ Υ ΝΙΚΧΝΝΜΟΤΙΚ ΝΣ ΥΝΟΛΟΓΙ ΝΚ ΙΝ ΚΟΤΣΙΚ ΝΣ..ΝΧΡ ΘΤΜΝΟΨ Σ ΙΝΚΡ Σ ΤΜ ΧΝΙ ΚΤΡΙ ΚΟ Υ Ρ Λ ΜΠΟ Μ ΡΙ Μ Υ ΝΙΚΧΝΝΠΛ ΡΟΦΟΡΙΚ ΝΣ..ΝΧΚ Λ ΨΝ ΝΤΝ 1ο Π Λ Π οζ ηα αμ(ομ λίσ) Σ ί α 14 απ 3κ

15 Κ δ. Υπο ηφ. Επώ υ ο Ό ο α Ό. Πατ ό Ό. Μητ ό Σ ο Επιτυ α Ίδ υ α ΓΓ ΛΙ ΥΡΤΟΣΟΜΟ Μ ΣΡΙΟ Μ ΡΙΓΧ Σ ΥΝΟΛΟΓΙ Ν ΥΟΤΝΤΝΜΟΤΙΚΧΝΝΟΡΓ ΝΧΝΝΧΛ ΞΟΤΡΙΨ Σ ΙΝΙΟΝΙΧΝΝΝ ΚΡΙΣΙ ΠΟΣΟΛΟ Σ ΤΡΟ Π Ρ Κ Τ Λ ΚΣΡΟΛΟΓΧΝΝΜ Υ ΝΙΚΧΝΝΣ..ΝΧΚΟ Ν Ψ ΛΟΤΣ ΝΙ Θ Ο ΧΡΟ Π Ν ΓΙΧΣ Λ Ν Μ Υ ΝΟΛΟΓΧΝΝΟΥ Μ ΣΧΝΝΣ..ΝΧΘ ΛΟΝΙΚ Ψ Σ ΙΝΘ ήκ ΜΠ Σ Ι ΓΓ ΛΟ ΙΧ ΝΝ ΟΛΓ Λ ΚΣΡΟΛΟΓΧΝΝΜ Υ ΝΙΚΧΝΝΣ..ΝΧΛ ΡΙ Ψ Σ ΙΝΘ ΛΙ Ρ ΝΙΣ ΥΡΙΣΟ ΟΤΛΟ Π Ν ΓΙΧΣ ΙΡ Ν ΡΓΤΡΙ ΤΣ ΘΙΟ Γ ΧΡΓΙΟ Ν Σ Ι Μ Υ ΝΟΛΟΓΧΝΝΜ Υ ΝΙΚΧΝΝΚ ΙΝ ΙΟΜ Υ ΝΙΚΟΤΝΥ Ι ΜΟΤΝΣ..ΝΧΚΟ Ν ΨΝ-Ν ΙΟΜ Υ ΝΙΚΟΤΝΥ Ι ΜΟΤΝΣ.. ΠΟΛΙΣΙΚΧΝΝΜ Υ ΝΙΚΧΝΝΣ..ΝΚ ΙΝΜ Υ ΝΙΚΧΝΝΣΟΠΟΓΡ ΦΙ ΝΤΝΓ ΧΠΛ ΡΟΦΟΡΙΚ Ν Σ..ΝΧ ΡΡ ΨΝ-ΝΠΟΛΙΣΙΚΧΝΝΜ Υ ΝΙΚΧΝΝΣ ΙΛ Κ ΚΤΡΙ ΚΟ Τ ΓΓ ΛΟ ΟΛΓ Μ Υ ΝΙΚΧΝΝΣ ΥΝΟΛΟΓΙ Ν ΡΟΚ ΦΧΝΝΣ..ΝΧΥ ΛΚΙ Ψ Μ Κ ΧΚΡ Σ ΚΧΝΣ ΝΣΙΝΟΙΧ ΝΝ ΝΧ ΡΡ ΨΝ ΟΤΦ ΦΧΣΙΟ ΙΧ ΝΝ Μ ΡΙ Λ ΤΘ ΡΙ ΙΧ ΝΝ Γ ΧΡΓΙΟ ΟΛΓ 1ο Π Λ Π οζ ηα αμ(ομ λίσ) Μ Υ ΝΟΛΟΓΧΝΝΜ Υ ΝΙΚΧΝΝΚ ΙΝ ΙΟΜ Υ ΝΙΚΟΤΝΥ Ι ΜΟΤΝΣ..ΝΧΚΟ Ν ΨΝ-Ν Μ Υ ΝΟΛΟΓΧΝΝΜ Υ ΝΙΚΧΝΝΚ ΙΝ ΙΟΜ Υ ΝΙΚΟΤΝΥ Ι ΜΟΤΝΣ..ΝΧΚΟ Ν ΨΝ-Ν Σ ΙΝΚ ΝΣΡΝ Σ ΙΝΝΣ ΡΝ ΛΛ Σ ΙΝΚ ΝΣΡΝ Κ ΚΛΙ Σ Φ ΝΟ ΥΡ ΣΟ ΙΚ Σ ΡΙΝ Λ ΚΣΡΟΛΟΓΧΝΝΜ Υ ΝΙΚΧΝΝΣ..ΝΧΛ ΡΙ Ψ Σ ΙΝΘ ΛΙ Κ Ρ ΣΟΙΟ ΥΡ ΣΟ Γ ΧΡΓΙΟ ΚΧΝΣ ΝΣΙΝΙ Μ Υ ΝΟΛΟΓΧΝΝΜ Υ ΝΙΚΧΝΝΚ ΙΝ ΙΟΜ Υ ΝΙΚΟΤΝΥ Ι ΜΟΤΝΣ..ΝΧΚΟ Ν ΨΝ-Ν ΙΟΜ Υ ΝΙΚΟΤΝΥ Ι ΜΟΤΝΣ.. Μ Υ ΝΟΛΟΓΧΝΝΜ Υ ΝΙΚΧΝΝΚ ΙΝ ΙΟΜ Υ ΝΙΚΟΤΝΥ Ι ΜΟΤΝΣ..ΝΧΚΟ Ν ΨΝ-Ν Κ ΡΡ Σ Λ Μ ΥΟ Μ ΣΡΙΟ ΡΓΤΡΟΤΛ ΙΟΜ Υ ΝΙΚΟΤΝΥ Ι ΜΟΤΝΣ ΚΟΤΡΣ ΛΙ ΓΙΟΤΛΙ Γ ΧΡΓΙΟ ΣΛ Ν Μ Υ ΝΙΚΧΝΝΠΛ ΡΟΦΟΡΙΚ ΝΣ..ΝΧ ΡΣ Ψ Σ ΙΝ Π ΙΡΟΤ Μ Υ ΝΟΛΟΓΧΝΝΜ Υ ΝΙΚΧΝΝΚ ΙΝ ΙΟΜ Υ ΝΙΚΟΤΝΥ Ι ΜΟΤΝΣ..ΝΧΚΟ Ν ΨΝ-Ν ΛΙ ΓΚ ΜΙΛΣΙ Θ Ν ΙΟ ΙΛΙΚ ΛΙ Μ ΙΚ Σ ΡΙΝ Μ ΣΡΙΟ Γ ΧΡΓΙ Σ ΥΝΟΛΟΓΙ Ν ΥΟΤΝΤΝΜΟΤΙΚΧΝΝΟΡΓ ΝΧΝΝΧΛ ΞΟΤΡΙΨ Σ ΙΝΙΟΝΙΧΝΝΝ Μ Υ ΝΙΚΧΝΝΠ ΡΙ ΛΛΟΝΣΟΝΚ ΙΝΜ Υ ΝΙΚΧΝΝ ΝΣΙΡΡΤΠ Ν ΝΣ..ΝΧΚΟ Ν ΨΝ-Ν ΛΟΤΙΟ Γ ΧΡΓΙΟ Π Ν ΓΙΧΣ Ν ΡΟΝΙΚ Μ Υ ΝΙΚΧΝΝ ΝΣΙΡΡΤΠ Ν ΝΣ Μ ΝΣ Ι Π ΝΣ Λ Υ Ρ Λ ΜΠΟ Λ ΤΘ ΡΙ Μ Υ ΝΟΛΟΓΧΝΝΟΥ Μ ΣΧΝΝΣ..ΝΧΘ ΛΟΝΙΚ Ψ Σ ΙΝΘ ήκ ΜΙΓΚΙΠ ΝΙΚΟΛ Ο ΚΟ Θ Ο ΧΡ Λ ΚΣΡΟΛΟΓΧΝΝΜ Υ ΝΙΚΧΝΝΣ..ΝΧΚΟ Ν Ψ Σ ί α 15 απ 3κ

16 ΜΙΜ Θ Ο ΧΡΟ Σ ΡΓΙΟ ΤΘ ΛΙ ΜΟΤΛ Κ ΚΧΝΣ ΝΣΙΝΟ ΝΙΚΟΛ Ο Λ Ν ΜΠ ΛΣ Τ ΓΓ ΛΟ ΥΡ ΣΟ ΤΓ ΝΙ ΜΠΙΟΤΚ ΜΟΤ Λ ΣΡΤΦΧΝ Π Λ ΓΙ Μ Υ ΝΟΛΟΓΧΝΝΜ Υ ΝΙΚΧΝΝΚ ΙΝ ΙΟΜ Υ ΝΙΚΟΤΝΥ Ι ΜΟΤΝΣ..ΝΧΚΟ Ν ΨΝ-Ν Μ Υ ΝΙΚΧΝΝΣ ΥΝΟΛΟΓΙ ΝΠ ΣΡ Λ ΙΟΤΝΤΝΦΤΙΚΟΤΝ ΡΙΟΤΝΣ..ΝΚ ΙΝ ΝΧΚ Λ ΨΝ-Ν Μ Υ ΝΙΚΧΝΝΣ ΥΝΟΛΟΓΙ ΝΠ ΣΡ Λ ΙΟΤΝΤΝΦΤΙΚΟΤΝ ΡΙΟΤΝΣ..ΝΚ ΙΝ ΝΧΚ Λ ΨΝ-ΝΜ Υ ΝΙΚΧΝΝΣ ΥΝΟΛΟΓΙ Ν Π ΣΡ Λ ΙΟΤΝΚ ΙΝΦΤΙΚΟΤΝ ΡΙΟΤΝΣ.. Μ Υ ΝΟΛΟΓΧΝΝΜ Υ ΝΙΚΧΝΝΚ ΙΝ ΙΟΜ Υ ΝΙΚΟΤΝΥ Ι ΜΟΤΝΣ..ΝΧΚΟ Ν ΨΝ-Ν ΜΠΟΤΡ Κ ΓΓ ΛΟ ΙΧ ΝΝ Μ ΡΙ Λ ΚΣΡΟΛΟΓΧΝΝΜ Υ ΝΙΚΧΝΝΣ..ΝΧΚ Λ Ψ ΝΤΝ ΝΤΝ ΝΤΝ Ξ ΝΘΟΠΟΤΛΟ Ν Σ ΙΧ ΝΝ ΠΟΙΝ Λ ΚΣΡΟΛΟΓΧΝΝΜ Υ ΝΙΚΧΝΝΣ..ΝΧΚΟ Ν Ψ Π Π ΟΠΟΤΛΟ ΜΙ ΝΟ Ν Ρ Λ Ν Λ ΚΣΡΟΝΙΚΧΝΝΜ Υ ΝΙΚΧΝΝΣ..ΝΧ Θ Ν Ψ Σ ΙΝ Θ Ν Π Π ΟΠΟΤΛΟ ΝΙΚΟΛ Ο ΤΣ ΘΙΟ Λ Ν Λ ΚΣΡΟΛΟΓΧΝΝΜ Υ ΝΙΚΧΝΝΣ..ΝΧΚ Λ Ψ ΝΤΝ Μ Υ ΝΙΚΧΝΝΠ ΡΙ ΛΛΟΝΣΟΝΚ ΙΝΜ Υ ΝΙΚΧΝΝ ΝΣΙΡΡΤΠ Ν ΝΣ..ΝΧΚΟ Ν ΨΝ-Ν ΠΟΤΛ ΙΚΙ Π ΤΛΟ Π Ν ΓΙΧΣ ΚΤΡΙ Κ Μ Υ ΝΙΚΧΝΝΓ ΧΣ ΥΝΟΛΟΓΙ ΝΠ ΡΙ ΛΛΟΝΣΟΝΣ Σ Λ Ρ Φ Λ ΤΡΧΝ Λ Ν ΚΛΧΣΟΩΦ ΝΣΟΤΡΓΧΝΝΜ Υ ΝΙΚΧΝΝΣ..ΝΧΠ ΙΡ Ι Ψ Σ ΙΝΠ ΙΡ Ι Μ Υ ΝΟΛΟΓΧΝΝΜ Υ ΝΙΚΧΝΝΚ ΙΝ ΙΟΜ Υ ΝΙΚΟΤΝΥ Ι ΜΟΤΝΣ..ΝΧΚΟ Ν ΨΝ-Ν Σ Ρ Ι ΝΙΚΟΛ Ο ΣΡΙ ΝΣ ΦΤΛΛΟ ΙΧ ΝΝ ΙΟΜ Υ ΝΙΚΟΤΝΥ Ι ΜΟΤΝΣ Σ Κ ΛΙ ΥΡ ΣΟ ΙΧ ΝΝ Ν Σ Ι Μ Υ ΝΟΛΟΓΧΝΝΜ Υ ΝΙΚΧΝΝΚ ΙΝ ΙΟΜ Υ ΝΙΚΟΤΝΥ Ι ΜΟΤΝΣ..ΝΧΚΟ Ν ΨΝ-Ν ΙΟΜ Υ ΝΙΚΟΤΝΥ Ι ΜΟΤΝΣ.. 1ο Π Λ Π οζ ηα αμ(ομ 1ίΣ) Κ δ. Επώ υ ο Ό ο α Ό. Πατ ό Ό. Μητ ό Σ ο Επιτυ α Ίδ υ α Υπο ηφ ΜΠ Κ Λ ΙΧ ΝΝ Φ ΙΡΙΟ Λ Ξ Ν Ρ ΝΧΠ ΣΡ Ψ ΛΛ ΠΟΛΙΣΙΚΧΝΝΜ Υ ΝΙΚΧΝΝΣ..ΝΚ ΙΝΜ Υ ΝΙΚΧΝΝΣΟΠΟΓΡ ΦΙ ΝΤΝΓ ΧΠΛ ΡΟΦΟΡΙΚ ΝΣ ΙΝΚ ΝΣΡΝ ΠΟΤΛΣΙ Γ ΧΡΓΙΟ Θ Ο ΧΡΟ Π Υ ΛΙΝ Σ..ΝΧ ΡΡ ΨΝ-ΝΠΟΛΙΣΙΚΧΝΝΜ Υ ΝΙΚΧΝΝΣ.. 1ο Π Λ Π οζ ηα αμ(ομ λίσ) Σ ί α 16 απ 3κ

17 Κ δ. Υπο ηφ. Επώ υ ο Ό ο α Ό. Πατ ό Ό. Μητ ό Σ ο Επιτυ α Ίδ υ α Γ ΡΙ ΛΙ ΝΙΚΟΛ Ο ΚΧΝΣ ΝΣΙΝΟ ΛΙ Σ ΙΟΙΚ Ν ΠΙΥ ΙΡ ΧΝΝΧΓΡ Ν ΨΝ-Ν ΙΟΙΚ Ν ΠΙΥ ΙΡ ΧΝ Κ δ. Υπο ηφ. Επώ υ ο Ό ο α Ό. Πατ ό Ό. Μητ ό Σ ο Επιτυ α Ίδ υ α ΚΡΙΣΙ ΟΤ ΥΡΙΣΙΝ Μ ΣΡΙΟ Μ ΡΙ ΝΟ Λ ΤΣΙΚ ΝΧ Ι ΤΜΟΣ ΙΥΟΨ Λ Ξ Κ Θ Ν Ι Ν ΙΛΙΚ Λ Ξ Ν ΡΟ Λ ΞΙ 1ο Π Λ Π οζ ηα αμ(ομ λίσ) 2ο Π Λ Π οζ ηα αμ( ΟΜ λίσ) Μ Ι ΤΣΙΚ ΝΧΠΣΟΛ Μ Ψ Ψ Λ Ξ Ν ΡΙ ΟΤ ΠΟΛΤΞ Ν ΝΙΚΟΛ Ο ΝΙΝ -Μ ΣΘΙΛ Φ ΦΙ ΚΧΝΝΜ ΧΝΝΤΝ ΠΙΚΟΙΝΧΝΙ ΝΣ..ΝΧΚ ΣΟΡΙ Ψ Μ Ρ ΝΣΙ ΟΤ ΟΦΙ ΠΤΡΙ ΧΝ Μ ΡΙ ΙΟΙΚ Ν ΠΙΥ ΙΡ ΧΝΝΧΚΟ Ν Ψ Ρ ΝΙ ΟΤ Κ ΛΛΙΟΠ Θ Ν ΙΟ ΣΡ Σ ΓΟΤΛ ΛΟΓΙΣΙΚ ΝΚ ΙΝΥΡ Μ ΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚ ΝΧΚΟ Ν ΨΝ ΝΤΝ Μ ΝΙ ΟΤ Μ ΝΙ ΝΙΚΟΛ Ο Ν Σ Ι ΙΟΙΚ Ν ΠΙΥ ΙΡ ΧΝΝΧΛ ΡΙ ΨΝ-Ν ΙΟΙΚ Ν ΠΙΥ ΙΡ ΧΝ Σ ΙΝΘ ΛΙ ΣΟΤ ΚΤΡΙ ΚΟ ΥΡ ΣΟ Κ Ι Ν Σ ΥΝΟΛΟΓΧΝΝΓ ΧΠΟΝΧΝΝΧΛ ΡΙ Ψ Σ ΙΝΘ ΛΙ Ρ ΡΟΤ Μ ΣΡΙΟ Σ ΡΓΙΟ ΣΡΙ ΝΣ ΦΤΛΛΙ ΛΟΓΙΣΙΚ ΝΚ ΙΝΥΡ Μ ΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚ ΝΧΚΟ Ν ΨΝ ΟΤΚ ΙΛ ΙΟ Π ΣΡΟ Π Ρ Κ Τ ΟΠΟΝΙ ΝΤΝ Ι Υ ΙΡΙ ΝΦΤΙΚΟΤΝΠ ΡΙ ΛΛΟΝΣΟΝΧΚ ΡΠ Ν ΙΨΝ Σ ΙΝΝΣ ΡΝ ΛΛ ΓΙΟΤΡΟΤ ΟΦΙ ΛΙ Μ ΡΙ Ι ΣΡΙΚΧΝΝ ΡΓ Σ ΡΙΧΝΝΧΘ ΛΟΝΙΚ Ψ Σ ΙΝΘ ήκ ΓΙΧ ΥΡΤΟΤΛ ΙΛ ΙΟ ΦΧΣ ΙΝ ΟΠΟΝΙ ΝΤΝ Ι Υ ΙΡΙ ΝΦΤΙΚΟΤΝΠ ΡΙ ΛΛΟΝΣΟΝΧ Ρ Μ Ψ ΝΤΝ ΓΚ ΛΙ ΝΙ ΟΤ ΛΠΙ ΓΚ ΨΡ Σ ΣΙΓΙ Ν ΛΟΓΙΣΙΚ ΝΚ ΙΝΥΡ Μ ΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚ ΝΧΚΟ Ν ΨΝ ΓΡ ΓΟΡΙ ΟΤ Π Ρ Κ Τ ΙΧ Φ Λ Ν ΝΟ Λ ΤΣΙΚ ΝΧΘ ΛΟΝΙΚ Ψ Σ ΙΝΘ ήκ Σ ί α 1ι απ 3κ

18 ΓΧ ΙΚ Σ ΡΙΝ Τ ΓΓ ΛΟ ΥΡΤΟΤΛ ΙΟΙΚ Ν ΠΙΥ ΙΡ ΧΝΝΧΚΟ Ν Ψ Λ Γ ΧΡΓ ΓΛΤΚ ΡΙ Θ Ν ΙΟ Γ ΧΡΓΙ ΟΠΟΝΙ ΝΤΝ Ι Υ ΙΡΙ ΝΦΤΙΚΟΤΝΠ ΡΙ ΛΛΟΝΣΟΝΧ Ρ Μ Ψ ΝΤΝ ΛΛΙΟ Τ ΓΓ ΛΟ Ν Σ ΙΟ Π Ι Μ Υ ΝΙΚΧΝΝΠΛ ΡΟΦΟΡΙΚ ΝΣ..ΝΧΛ ΡΙ Ψ Σ ΙΝΘ ΛΙ ΜΟΤΡΣ Ι ΟΤ Λ ΤΘ ΡΙ Π Ν ΓΙΧΣ ΤΣΤΥΙ ΙΟΙΚ Ν ΠΙΥ ΙΡ ΧΝΝΧ ΓΟΤΜ ΝΙΣ ΨΝ-Ν ΙΟΙΚ Ν ΠΙΥ ΙΡ ΧΝΝ Σ ΙΝ Π ΙΡΟΤ ΙΝΟ ΙΣ ΚΤΡΙ ΚΟ ΥΡ ΣΟ Μ ΡΙ Μ Υ ΝΙΚΧΝΝ ΤΣΟΜ ΣΙΜΟΤΝΣ..ΝΧΘ ΛΟΝΙΚ Ψ Σ ΙΝΘ ήκ Λ ΤΘ ΡΙ ΟΤ ΟΦΙ ΝΙΚΟΛ Ο Θ Ν ΙΟΙΚ Ν ΠΙΥ ΙΡ ΧΝΝΧΘ ΛΟΝΙΚ ΨΝ-Ν ΙΟΙΚ Ν ΠΙΥ ΙΡ ΧΝΝ Σ ΙΝΘ ήκ ΤΘΤ ΟΤΛ ΣΡΙ ΝΣ ΦΤΛΛΙ ΙΧ ΝΝ Θ ΟΦ Ν Μ Υ ΝΙΚΧΝΝΠ ΡΙ ΛΛΟΝΣΟΝΚ ΙΝΜ Υ ΝΙΚΧΝΝ ΝΣΙΡΡΤΠ Ν ΝΣ..ΝΧΚΟ Ν ΨΝ-Ν Μ Υ ΝΙΚΧΝΝΓ ΧΣ ΥΝΟΛΟΓΙ ΝΠ ΡΙ ΛΛΟΝΣΟΝΣ ΛΙ ΟΤ Ν ΡΟΝΙΚ Θ ΜΙΣΟΚΛ ΤΘΤΜΙ Φ ΦΙ ΚΧΝΝΜ ΧΝΝΤΝ ΠΙΚΟΙΝΧΝΙ ΝΣ..ΝΧΚ ΣΟΡΙ Ψ Κ Θ ΡΟΠΟΤΛΟΤ ΟΦΙ ΝΙΚΟΛ Ο ΠΤΡΙ ΟΤΛ ΚΟΙΝΧΝΙΚ Ν ΡΓ Ι ΝΧ Θ Ν Ψ Σ ΙΝ Θ Ν Κ ΣΧΣΟΙΚΙ ΟΤ Φ Ν ΛΙ Λ Ν ΟΠΟΝΙ ΝΤΝ Ι Υ ΙΡΙ ΝΦΤΙΚΟΤΝΠ ΡΙ ΛΛΟΝΣΟΝΧΚ ΡΠ Ν ΙΨΝ Σ ΙΝΝΣ ΡΝ ΛΛ ΚΛΙ Ν Λ Ξ Ν Ρ ΝΣΧΝΙΟ Ν ΡΟΝΙΚ Ι ΣΡΙΚΧΝΝ ΡΓ Σ ΡΙΧΝΝΧΛ ΡΙ Ψ Σ ΙΝΘ ΛΙ ΚΟΚ ΜΙΡ ΛΝΣ Π ΣΡΙΣ Φ ΡΝΣΙΣ ΙΟΙΚ Ν ΠΙΥ ΙΡ ΧΝΝΧΚΟ Ν Ψ ΚΟΚΚΙΝΙ ΟΤ ΝΣΧΝΙ ΤΣ ΘΙΟ ΙΧ ΝΝ Μ Υ ΝΙΚΧΝΝΠ ΡΙ ΛΛΟΝΣΟΝΚ ΙΝΜ Υ ΝΙΚΧΝΝ ΝΣΙΡΡΤΠ Ν ΝΣ..ΝΧΚΟ Ν ΨΝ-Ν Μ Υ ΝΙΚΧΝΝΓ ΧΣ ΥΝΟΛΟΓΙ ΝΠ ΡΙ ΛΛΟΝΣΟΝΣ ΚΧΝΣ ΝΣΙΝΙ ΟΤ ΙΚ Σ ΡΙΝ Π Ν ΓΙΧΣ ΤΣΡ ΣΙ ΙΘ ΣΙΚ ΝΤΝΚΟΜ ΣΟΛΟΓΙ ΝΧΘ ΛΟΝΙΚ Ψ Σ ΙΝΘ ήκ ΚΧΣΙ ΟΤ Σ ΣΙ Ν Π ΡΙΚΛ ΡΥΟΝΣΙ ΟΠΟΝΙ ΝΤΝ Ι Υ ΙΡΙ ΝΦΤΙΚΟΤΝΠ ΡΙ ΛΛΟΝΣΟΝΧ Ρ Μ Ψ ΝΤΝ ΛΙΣΙ Ρ Μ ΝΣΙ Ρ ΙΓΙ Μ Ι ΤΣΙΚ ΝΧΠΣΟΛ Μ Ψ Ψ ΛΛ Ι ΟΝΙΛ ΨΝΣΟΤΛΛ ΝΣ ΟΤΡΙΓΙ Μ Ι ΤΣΙΚ ΝΧΠΣΟΛ Μ Ψ Ψ Μ ΚΡ ΟΛΤΜΠΙ Μ ΣΡΙΟ ΜΤΡΟΦΟΡ Μ Ι ΤΣΙΚ ΝΧΠΣΟΛ Μ Ψ Ψ Μ Ρ ΣΟ Σ Φ ΝΟ ΚΧΝΣ ΝΣΙΝΟ Τ ΟΚΙ ΙΟΙΚ Ν ΠΙΥ ΙΡ ΧΝΝΧΛ ΡΙ ΨΝ-Ν ΙΟΙΚ Ν ΠΙΥ ΙΡ ΧΝ Σ ΙΝΘ ΛΙ Μ ΤΡΙ ΟΤ ΝΙΚΟΛ Σ ΚΧΝΣ ΝΣΙΝΟ Ν Σ Ι Σ ΥΝΟΛΟΓΧΝΝΓ ΧΠΟΝΧΝΝΧΦΛΧΡΙΝ Ψ ΜΟΡΦΙ ΟΤ ΚΤΡΙ Κ ΜΟΡΦ Γ ΧΡΓΙ ΙΟΙΚ Ν ΠΙΥ ΙΡ ΧΝΝΧΘ ΛΟΝΙΚ ΨΝ-Ν ΙΟΙΚ Ν ΠΙΥ ΙΡ ΧΝΝ Σ ΙΝΘ ήκ ΜΧΤ Κ Λ ΤΘ ΡΙ ΝΣΧΝΙΟ Τ ΓΓ ΛΙ ΛΟΓΙΣΙΚ ΝΚ ΙΝΥΡ Μ ΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚ ΝΧΘ ΛΟΝΙΚ Ψ Σ ΙΝΘ ήκ Σ ί α 1κ απ 3κ

19 ΞΤΝΟΤ Ν Σ Ι ΜΙΥ Λ Μ ΡΙ ΛΟΓΟΘ Ρ Π Ι ΝΧΙΧ ΝΝΙΝ Ψ Σ ΙΝ Π ΙΡΟΤ Π ΝΣ ΛΙ ΙΧ ΝΝ Ν Σ ΙΟ Π Ρ Κ Τ Σ ΥΝΟΛΟΓΧΝΝΓ ΧΠΟΝΧΝΝΧΦΛΧΡΙΝ Ψ Π Π ΟΠΟΤΛΟΤ Μ ΡΙ ΜΙ ΝΟ Θ Ν ΙΟΙΚ Ν ΠΙΥ ΙΡ ΧΝΝΧΘ ΛΟΝΙΚ ΨΝ-Ν ΙΟΙΚ Ν ΠΙΥ ΙΡ ΧΝΝ Σ ΙΝΘ ήκ Π Π ΝΧΣ ΝΝ ΚΧΝΣ ΝΣΙΝΟΙΧ ΝΝ ΙΟΙΚ Ν ΠΙΥ ΙΡ ΧΝΝΧΘ ΛΟΝΙΚ ΨΝ-Ν ΙΟΙΚ ΝΣΟΤΡΙΣΙΚΧΝΝ ΠΙΥ ΙΡ ΧΝΝΚ ΙΝ ΠΙΥ ΙΡ ΧΝΝΦΙΛΟΞ ΝΙ Σ ΙΝΘ ήκ ΠΙΥΣΡ Κ Μ ΡΙ ΙΟΡ Ν Π Ρ Κ Τ ΙΟΙΚ Ν ΠΙΥ ΙΡ ΧΝΝΧ Ρ ΚΛ ΙΟΨΝ-Ν ΙΟΙΚ Ν ΠΙΥ ΙΡ ΧΝ Σ ΙΝΚΡ Σ ΠΟΛΤΥΡΟΝΙ ΟΤ ΧΣ ΡΙ ΙΛ ΙΟ Τ ΓΓ ΛΙ ΙΟΙΚ Ν ΠΙΥ ΙΡ ΧΝΝΧΓΡ Ν ΨΝ-Ν ΙΟΙΚ Ν ΠΙΥ ΙΡ ΧΝ ΟΤΛΙ ΙΧ ΝΝ Τ ΓΓ ΛΟ ΙΡ Ν Ρ ΙΟΛΟΓΙ ΝΚ ΙΝ ΚΣΙΝΟΛΟΓΙ ΝΧ Θ Ν Ψ Σ ΙΝ Θ Ν Σ Φ ΝΙ ΟΤ Μ ΣΡ Θ Ο ΧΡΟ Ρ Ρ Μ Ι ΤΣΙΚ ΝΧΠΣΟΛ Μ Ψ Ψ ΧΣ ΡΙΟΤ ΝΙΚΟΛ Ο Λ ΧΝΙ Τ ΓΓ ΛΙ Σ ΥΝΟΛΟΓΧΝΝΓ ΧΠΟΝΧΝΝΧ Μ ΛΙ Ψ ΛΛ ΣΡΤΦ Ν Π ΡΙΣ Ρ -Ρ ΝΙΚΟΛ Ο Ν Σ Ι Ι ΛΙΟΘ ΚΟΝΟΜΙ ΝΤΝΤΣ Μ ΣΧΝΝΠΛ ΡΟΦΟΡ ΝΧΘ ΛΟΝΙΚ Ψ Σ ΙΝΘ ήκ ΣΡΤΦ Ν ΥΡΤ ΝΙΚΟΛ Ο Ν Σ Ι ΙΟΙΚ Ν ΠΙΥ ΙΡ ΧΝΝΧΘ ΛΟΝΙΚ ΨΝ-Ν ΙΟΙΚ ΝΣΟΤΡΙΣΙΚΧΝΝ ΠΙΥ ΙΡ ΧΝΝΚ ΙΝ ΠΙΥ ΙΡ ΧΝΝΦΙΛΟΞ ΝΙ Σ ΙΝΘ ήκ Σ Υ Κ Μ ΡΙ Ν Σ ΙΟ ΙΡΜ Σ ΝΙ ΙΟΙΚ Ν ΠΙΥ ΙΡ ΧΝΝΧ Ρ ΚΛ ΙΟΨΝ-Ν ΙΟΙΚ Ν ΠΙΥ ΙΡ ΧΝ Σ ΙΝΚΡ Σ ΣΙΣΙΝΣ ΧΣ ΡΙ ΣΤΛΙ ΝΟ Μ ΡΘ ΛΟΓΙΣΙΚ ΝΚ ΙΝΥΡ Μ ΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚ ΝΧΚΟ Ν ΨΝ Υ Σ Π Ν ΓΙΧΣΙ ΝΙΚΟΛ Ο Μ ΣΡΙΟ ΙΚ Σ ΡΙΝ Σ ΥΝΟΛΟΓΙ ΝΣΡΟΦΙΜΧΝΝΧ ΡΓΟΣΟΛΙΨ Σ ΙΝΙΟΝΙΧΝΝΝ ΥΙ Λ Κ Λ Ν Θ Ο ΧΡΟ Γ ΧΡΓΙ ΙΟΙΚ Ν ΠΙΥ ΙΡ ΧΝΝΧΚΟ Ν Ψ Κπδ.ΝΤποοηφ. πώθυηο Όθοηα Όθ.ΝΠατλόμ Όθ.ΝΜητλόμ ξοζάν πιτυξέαμ Ίδλυηα Π Π ΟΓΛΟΤ ΝΣΙΓΟΝ Μ ΣΡΙΟ ΤΣΡ ΣΙ Ι ΣΡΟΦ ΝΤΝ Ι ΙΣΟΛΟΓΙ ΝΧΘ ΛΟΝΙΚ Ψ Σ ΙΝΘ ήκ Κ δ. Επώ υ ο Ό ο α Ό. Πατ ό Ό. Μητ ό Σ ο Επιτυ α Ίδ υ α Υπο ηφ Γ ΧΡΓΙ ΟΤ ΝΙΚΟΛ Σ ΙΧ Φ ΤΓ ΝΙ Μ Ι ΤΣΙΚ ΝΧ Θ Ν Ψ Σ ΙΝ Θ Ν ΓΚ ΓΚ ΝΙ Ρ ΥΙΛΛ Τ ΤΜ ΧΝ Θ Ν 2o Π Λ Π οζ ηα αμ(ομ 1ίΣ ΠΟΦΟΙΣΟΙ 2ί13) 3ο ά ' π λδθσ Π Λ Π οζή αμ( ΟΜ λίσ) Μ Υ ΝΙΚΧΝΝΠ ΡΙ ΛΛΟΝΣΟΝΚ ΙΝΜ Υ ΝΙΚΧΝΝ ΝΣΙΡΡΤΠ Ν ΝΣ..ΝΧΚΟ Ν ΨΝ-Ν Μ Υ ΝΙΚΧΝΝ ΝΣΙΡΡΤΠ Ν ΝΣ.. Σ ί α 1λ απ 3κ

20 Κ ΛΦ ΥΡ ΣΟ ΙΛ ΙΟ ΥΡΤ ΝΘ Σ ΥΝΟΛΟΓΧΝΝΠ ΡΙ ΛΛΟΝΣΟΝΣ..ΝΧ ΚΤΝΘΟΨΝ-ΝΣ ΥΝΟΛΟΓΙΧΝΝΦΤΙΚΟΤΝ Π ΡΙ ΛΛΟΝΣΟΝΣ Γ Λ ΝΟΤ Κ ΣΙΝ ΚΤΡΙΛΛΟ ΤΘ ΛΙ ΛΟΓΙΣΙΚ ΝΚ ΙΝΥΡ Μ ΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚ ΝΧΚΟ Ν ΨΝ ΝΙΚ ΦΟΡΙ ΟΤ Ν Σ Ι Ι Κ Τ ΟΚΙ ΛΟΓΙΣΙΚ ΝΚ ΙΝΥΡ Μ ΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚ ΝΧΚΟ Ν ΨΝ ΝΣΟΤΡΟΤΚ ΥΡ ΣΟ Μ ΣΡΙΟ ΤΦΡΟΤΝ 3ο ά ' π λδθσ Π Λ Π οζή αμ( ΟΜ λίσ) Μ Υ ΝΟΛΟΓΧΝΝΜ Υ ΝΙΚΧΝΝΚ ΙΝ ΙΟΜ Υ ΝΙΚΟΤΝΥ Ι ΜΟΤΝΣ..ΝΧΚΟ Ν ΨΝ-Ν Π Π ΟΠΟΤΛΟ ΝΣΧΝΙΟ Γ ΧΡΓΙΟ Λ Ξ Ν Ρ Λ ΚΣΡΟΛΟΓΧΝΝΜ Υ ΝΙΚΧΝΝΣ..ΝΧΚΟ Ν Ψ ΡΟΤ ΤΝΚΛ Ν Σ Ι ΝΙΚΟΛ Ο ΟΤΡ ΝΙ Σ ΥΝΟΛΟΓΧΝΝΓ ΧΠΟΝΧΝΝΧΦΛΧΡΙΝ Ψ Μ Ρ Γ ΧΡΓΙ Π ΝΣ Λ ΟΦΙ Π Ι ΓΧΓΙΚΟΝ ΜΟΣΙΚ Ν ΚΠ Ι Τ ΝΧΦΛΧΡΙΝ Ψ Μου δεσ χοζ έο Π οζή αμ(λίσ) Σ ΙΝΙΟΝΙΧΝΝΝ Κ δ. Υπο ηφ. Επώ υ ο Ό ο α Ό. Πατ ό Ό. Μητ ό Σ ο Επιτυ α Ίδ υ α ΓΟΤΓΟΤ ΦΙΛΙΠΠΟ Γ ΧΡΓΙΟ Λ ΤΘ ΡΙ Γ ΧΠΟΝΙ ΫΝΙΥΘΤΟΛΟΓΙ ΝΚ ΙΝΤ ΣΙΝΟΤΝΠ ΡΙ ΛΛΟΝΣΟΝΧ ΟΛΟΨ Π ΝΝΘ ΛΙ Λ ΤΘ ΡΙ Γ ΧΡΓΙΟ ΜΙΥ Λ ΓΡ ΜΜ ΣΙ Μ Υ ΝΙΚΧΝΝΠ ΡΙ ΛΛΟΝΣΟΝΧΚΟ Ν Ψ ΚΟΚΚΙΝΙ ΟΤ Μ ΣΡ Γ ΧΡΓΙΟ Ν ΣΟΛ Μ Υ ΝΟΛΟΓΧΝΝΜ Υ ΝΙΚΧΝΝΚ ΙΝ ΙΟΜ Υ ΝΙΚΟΤΝΥ Ι ΜΟΤΝΣ..ΝΧΚΟ Ν ΨΝ-Ν ΚΧΝΣ ΝΣΙΝΙ ΟΤ Λ Ν ΙΧ ΝΝ Ν Σ Ι ΠΛ ΡΟΦΟΡΙΚ ΝΜ Ν Φ ΡΜΟΓ ΝΣ Ν ΙΟΨ ΣΡΙΚ ΝΧΛ ΜΙ Ψ Π ΝΝΘ ΛΙ ΚΧΣΙ Γ ΧΡΓΙΟ Υ Ρ Λ ΜΠΟ ΙΡ Ν Μ Θ Μ ΣΙΚΧΝΝΧΠ ΣΡ Ψ Π ΝΝΠ ΣΡΧΝ ΚΧΦΙ Υ Ρ Λ ΜΠΟ Τ ΓΓ ΛΟ Τ ΓΓ Λ Ι ΣΡΙΚ ΝΧ Ρ ΚΛ ΙΟΨ Π ΝΝΚΡ Σ Μ ΣΟΤ ΙΚ Σ ΡΙΝ ΠΟΣΟΛΟ ΠΟΙΝ ΚΠ Ι ΤΣΙΚ ΝΚ ΙΝΚΟΙΝΧΝΙΚ ΝΠΟΛΙΣΙΚ ΝΧΘ ΛΟΝΙΚ Ψ Π ΝΝ ΜΠ Λ ΥΣ Θ Ν ΙΟ ΚΧΝΣ ΝΣΙΝΟΚ ΣΙΝ Υ ΜΙΚΧΝΝΜ Υ ΝΙΚΧΝΝΧΠ ΣΡ Ψ Π ΝΝΠ ΣΡΧΝ Π ΛΙΟΤΡ ΚΧΝΣ ΝΣΙΝΟ Γ ΧΡΓΙΟ Ν Σ Ι ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΧΝΝ ΠΙΣ ΜΧΝΝΧΙΧ ΝΝΙΝ Ψ Π ΝΝΙΧ ΝΝΙΝΧΝ Π Π Γ ΧΡΓΙΟΤ Π ΡΘ Ν Θ Ο ΧΡΟ Σ ΣΙ Ν ΠΟΛΙΣΙΚΧΝΝΜ Υ ΝΙΚΧΝΝΣ..ΝΚ ΙΝΜ Υ ΝΙΚΧΝΝΣΟΠΟΓΡ ΦΙ ΝΤΝΓ ΧΠΛ ΡΟΦΟΡΙΚ ΝΣ ΙΝΚ ΝΣΡΝ Σ..ΝΧ ΡΡ ΨΝ-ΝΜ Υ ΝΙΚΧΝΝΣΟΠΟΓΡ ΦΙ ΝΤΝΓ ΧΠΛ ΡΟΦΟΡΙΚ ΝΣ.. Σ ί α 20 απ 3κ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Δ/ΝΣΗ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΣΕΡΡΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Δ/ΝΣΗ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΣΕΡΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Δ/ΝΣΗ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΣΕΡΡΩΝ Ανακοινοποίηση στο ορθό 18/6/2015 (ως προς το θέμα) Σέρρες,

Διαβάστε περισσότερα

KAVOURIΝT.C.,Ν1oΝOPENΝSERIES,ΝΓ ΣΟΤΡΝΟΤ,Ν8-24ΝΜαϊου

KAVOURIΝT.C.,Ν1oΝOPENΝSERIES,ΝΓ ΣΟΤΡΝΟΤ,Ν8-24ΝΜαϊου 1 1 10 1 Μ ΓΚΛ Ρ ΝΠ ΝΣ Λ 1 Μ ΓΚΛ Ρ 3 11 8 ΣΑΓΚΑΡΑΚ ΝΜΑΡΙΟ 4 13 10 ΠΑΣΑΝΘ ΜΙ 5 14 19 ΑΡ ΑΝΙΣΙ ΝΝΙΚΟΛΑ 1 ΑΡ ΑΝΙΣΙ 6 - bye 7 - bye 2 Σ ΡΓΙΟΠΟΤΛΟ 8 7 14 Σ ΡΓΙΟΠΟΤΛΟΝΣ ΟΝ 9 3 9 3 Σ Μ Σ Ν ΙΛ 1 Σ Μ Σ 11 19 16

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓ ΝΙ ΜΟ ΝΚ Σ ΝΣΧΝΝΝ ΡΚΧΣΙΚΧΝΝ

ΟΡΓ ΝΙ ΜΟ ΝΚ Σ ΝΣΧΝΝΝ ΡΚΧΣΙΚΧΝΝ ΟΡΓ ΝΙ ΜΟ ΝΚ Σ ΝΣΧΝΝΝ ΡΚΧΣΙΚΧΝΝ ΧΟΚ Ν Ψ ΟΙΝ Ι Σ Ι ΝΣΟΤΝΠΡΟ ΛΗΜ ΣΟ ΣΟΤ Ν Ν ΟΤ π π ά π ( π φ π π π ) π π π. Ν- π π π ΠΡΟΓΡ ΜΜ Σ ΝΣΟΤΝΟΚ Ν ΠΡΟΛΗΦΗ Θ Ρ Π Ι ΚΟΙΝΧΝΙΚΗΝ Π Ν ΝΣ ΞΗ Κ ΝΣΡ ΝΠΡΟΛΗΦΗ ΝΟΚ Ν Ν-ΣΟΠΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Κ ΤΠ ΠΑΣΡΑ. 4ο Γ Λ ΠΑΣΡΑ ΑΓΩΓΗ ΣΑ ΙΟ ΡΟΜΙΑ ESCAPE. χοζδεό έτος 2014-15

Κ ΤΠ ΠΑΣΡΑ. 4ο Γ Λ ΠΑΣΡΑ ΑΓΩΓΗ ΣΑ ΙΟ ΡΟΜΙΑ ESCAPE. χοζδεό έτος 2014-15 Κ ΤΠ ΠΑΣΡΑ 4 Γ Λ ΠΑΣΡΑ ΑΓΩΓΗ ΣΑ ΙΟ ΡΟΜΙΑ Ε π Κπ υ ό Π όγ ESCAPE ή γ ω ό υ 1 χζδεό έτ 2014-15 1 Σ : Σ Ά Χ ΛΙ ΝΚΟ Ν ΝΝ ΩΡΟΤΝΚΩΝ Σ ΝΣΙΝ ΓΚ Μ Ρ ΝΜ ΡΘ ΓΚΟΛΦΙΝΟΠΟΤΛΟΤΝΜ ΡΙ Θ Ο ΩΡΙ ΟΤΝΓ ΩΡΓΙ Κ Ρ ΓΙ ΝΝ ΝΚ ΛΛΟΠ

Διαβάστε περισσότερα

2 Γ Ε Ν Ι Κ Η Σ Υ Ν Ε Λ Ε Υ Σ Η Τ Ω Ν Μ Ε Λ Ω Ν Τ Ο Υ Σ Ε Π Ε, 2 8 Μ Α Ϊ Ο Υ 2 0 1 5

2 Γ Ε Ν Ι Κ Η Σ Υ Ν Ε Λ Ε Υ Σ Η Τ Ω Ν Μ Ε Λ Ω Ν Τ Ο Υ Σ Ε Π Ε, 2 8 Μ Α Ϊ Ο Υ 2 0 1 5 3 Μ ή ν υ μ α Π ρ ό ε δ ρ ο υ Δ ι ο ι κ η τ ι κ ο ύ Σ υ μ β ο υ λ ί ο υ 4 Μ ή ν υ μ α Γ ε ν ι κ ο ύ Δ ι ε υ θ υ ν τ ή 5 Ό ρ α μ α κ α ι Σ τ ρ α τ η γ ι κ ή 6 Ε κ π ρ ο σ ώ π η σ η κ α ι Σ υ ν ε ρ γ α σ

Διαβάστε περισσότερα

ΧτηφπθαΝη Ν κνπαλέ2ν κυνκαθέν1λίιή2ίίθψ ΌππμΝ λκπκπκδάγβε ΝαπσΝ κθνκαθέν 453/2010

ΧτηφπθαΝη Ν κνπαλέ2ν κυνκαθέν1λίιή2ίίθψ ΌππμΝ λκπκπκδάγβε ΝαπσΝ κθνκαθέν 453/2010 η λκηβθέανέε κ βμμν2/01/2013 λδγησμνέε κ βμμνννννννν0 ΛΣΙΟΝ ΟΜ ΝΧΝΝ Φ Λ Ι ΝΠΡΟΨΟΝΣΧΝ ΧτηφπθαΝη Ν κνπαλέ2ν κυνκαθέν1λίιή2ίίθψ ΌππμΝ λκπκπκδάγβε ΝαπσΝ κθνκαθέν 453/2010 1. ΣΟΙΥ Ι ΝΣΟΤΝΠ Ρ Κ Τ Μ ΣΟΝΚ ΙΝΣ

Διαβάστε περισσότερα

JEAN-CHARLES BLATZ 02XD34455 01RE52755

JEAN-CHARLES BLATZ 02XD34455 01RE52755 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΤΩΝ ΕΝ Ι ΑΜ ΕΣ ΩΝ ΟΙ Κ ΟΝΟΜ Ι Κ ΩΝ Κ ΑΤΑΣ ΤΑΣ ΕΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙ ΡΙ ΑΣ Κ ΑΙ ΤΟΥ ΟΜ Ι ΛΟΥ Α Τρίµηνο 2005 ΑΝΩΝΥΜΟΣ Γ ΕΝΙ Κ Η ΕΤ ΑΙ Ρ Ι Α Τ ΣΙ ΜΕΝΤ ΩΝ Η Ρ ΑΚ Λ Η Σ ΑΡ. ΜΗ Τ Ρ. Α.Ε. : 13576/06/Β/86/096

Διαβάστε περισσότερα

Οι τα α α α α α α α Κ. ε ε ε ε ε ε ε ε ε Χε ε ε. ε ε ε ε ε ε ρου ου βι ι ι ι ι ι ι. ιµ µυ στι κω ω ω ω ω ως ει κο ο

Οι τα α α α α α α α Κ. ε ε ε ε ε ε ε ε ε Χε ε ε. ε ε ε ε ε ε ρου ου βι ι ι ι ι ι ι. ιµ µυ στι κω ω ω ω ω ως ει κο ο ΧΕΡΟΥΒΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΟΙΝΩΝΙΟ Λ. Β Χερουβικόν σε ἦχο πλ. β. Ἐπιλογές Ἦχος Μ Α µη η η η ην Οι τ Χε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε Χε ε ε ε ε ε ε ε ε ρου ου βι ι ι ι ι ι ι ιµ µυ στι κω ω ω ω ω ως ει κο ο

Διαβάστε περισσότερα

ΚAΖΑΝΑΚΙ 2 ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ DUAL AΘΟΡΥΒΟ

ΚAΖΑΝΑΚΙ 2 ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ DUAL AΘΟΡΥΒΟ ΚAΖΝΚΙ 2 ΤΧΥΤΗΤΩΝ DUAL AΘΡΥΒ Τ ΖΝΚΙ THΣ ΕΠΝΗΣ 20/ΕΤΙΣ 5 ΛΙΤΡ Τ ΙΚΝΜΙΚΤΕΡ ΙΠΛΣ ΤΗΣ ΓΡΣ ΜΗΧΝΙΣΜΣ 10 GUARANTEE XΡONIA Ε Γ Γ Υ Η Σ H 8 ΛΙΤΡ NEW ΙΠΛ ΜΗΧΝΙΣΜ ΓΙ ΙΚΝΜΙ ΝΕΡΥ ΠΡΤ ΗΓΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΘΡΥΒΗ ΛΕΙΤΥΡΓΙ ΛΓΩ

Διαβάστε περισσότερα

1έΝΥ ικ ανδ λτ πμνεαδνπλυ βμν ΰεή πμ 1.028,06 1.028,06 ζένλκδπϊνϋικ αν ΰεα α Ϊ πμ 14.948,60 1.587,27 15.976,66 2.615,33 ΓέΝΠ ΓΙΟΝ Ν ΡΓ ΣΙΚΟ

1έΝΥ ικ ανδ λτ πμνεαδνπλυ βμν ΰεή πμ 1.028,06 1.028,06 ζένλκδπϊνϋικ αν ΰεα α Ϊ πμ 14.948,60 1.587,27 15.976,66 2.615,33 ΓέΝΠ ΓΙΟΝ Ν ΡΓ ΣΙΚΟ ΛΑΜΑΣΟΣ ΧΝΙΚΗΝAE ΜΑΡΙΑΝΚΙΟΤΡΙΝ1ιγΑΝ1κκθγΝΠ ΡΑΜΑ λλκκ1κβλινάνπ ΙΡΑΙΑΝΦΑ Ν ΡΓΗΣΙΚΟ Πκ ΪΝεζεδσηεθβμΝχλά εωμνβί14 ΑιέαΝΚ ά βμ Απκ ίϋ εδμ ένοφ ΙΛΟΜ ΝΟΝΚ Φ Λ ΙΟ έν ΞΟ Ν ΓΚ Σ Σ Χ 1έΝΥ ικ ανδ λτ πμνεαδνπλυ βμν

Διαβάστε περισσότερα

ΦΤΣ ΠΟΤ Κ ΛΛΙ ΡΓΟΤΝΣ Ι Σ Ν

ΦΤΣ ΠΟΤ Κ ΛΛΙ ΡΓΟΤΝΣ Ι Σ Ν ΦΤΣ ΠΟΤ Κ ΛΛΙ ΡΓΟΤΝΣ Ι Σ Ν ΛΛ ΓΙ Σ Ν Π Ρ ΓΩΓ ΙΟ ΙΘ ΝΟΛ Κ Ι ΙΟΝΣ Λ ΚΟΠΟΝ ΡΓ Ι υ βηα δεά εαζζδϋλΰ δα πθ φυ υθ αυ υθ έθαδ ΰθπ ά εαδ πμ θ λΰ δαεά ΰ πλΰέα εαδ έθαδ Ϋθαμ κζκϋθα αθαπ υ ση θκμ κηϋαμ σ κ β ξυλα

Διαβάστε περισσότερα

Κ Α Ν Ο Ν Ι Σ Μ Ο Σ Λ Ε Ι Τ Ο Υ Ρ Γ Ι Α Σ Ε Π Ι Τ Ρ Ο Π Ω Ν

Κ Α Ν Ο Ν Ι Σ Μ Ο Σ Λ Ε Ι Τ Ο Υ Ρ Γ Ι Α Σ Ε Π Ι Τ Ρ Ο Π Ω Ν Κ Α Ν Ο Ν Ι Σ Μ Ο Σ Λ Ε Ι Τ Ο Υ Ρ Γ Ι Α Σ Ε Π Ι Τ Ρ Ο Π Ω Ν Ψ η φ ί σ τ η κ ε α π ό τ η Γ ε ν ι κ ή Σ υ ν έ λ ε υ σ η τ ω ν Μ ε λ ώ ν τ ο υ Σ Ε Π Ε τ η ν 24 η Μ α ΐ ο υ 2003 Δ ι ά τ α ξ η Ύ λ η ς 1. Π

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΩΝ ΔΟΜΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΩΝ ΔΟΜΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ τ. Ε. I. Ν-λ ε λ λ λ ς : ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΩΝ ΔΟΜΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ; MIX. ΠΙΠΙΛΙΑΓΚΟΠΟΥΛΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

! # % & ( % # ) # + +, / / + % ) +

! # % & ( % # ) # + +, / / + % ) + ! # ! # % & ( % # ) # + +,,. / / + % ) + 0 1223 444444444444444444444444444 ( 6 3 99291 5 2?9=3 322 5 2?9=3 333 5 4 Α % 5 +++ 5 7 8 : ; 31 22 /0 ! # % & ( # )) +, +,+. / / 4 0 1 2 3 2 + ( 5 3 4,.

Διαβάστε περισσότερα

Π Ν ΓΙΧΣΙ ΟΤΝ ΠΟΙΝ Ν έμένμ1γ4ήίί ΠΙ Λ ΠΧΝΝμΝΠ Λ ΣΟ ΝΓ ΧΡΓΙΟ Ν

Π Ν ΓΙΧΣΙ ΟΤΝ ΠΟΙΝ Ν έμένμ1γ4ήίί ΠΙ Λ ΠΧΝΝμΝΠ Λ ΣΟ ΝΓ ΧΡΓΙΟ Ν ΑΛ ΞΑ Ρ ΙΟΣ ΧΟΛΟΓΙΚΟ ΚΠΑΙ ΤΣΙΚΟΙ ΡΤΜΑ Θ ΑΛΟΙΚΗ ΧΟΛΗΣ ΧΟΛΟΓΙΑ Γ ΩΠΟΙΑ ΣΜΗΜΑΦΤΣΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΠΣΤΧΙΑΚΗ ΡΓΑ ΙΑ ΧΡΗ ΗΦΤΣΙΚΩΤΠΟΛ ΙΜΜΑΣΩΓΙΑΣΗΛΙΠΑ ΗΣΩ ΦΤΣΩ Π ΓΙΧΣΙ ΟΤ ΠΟΙ Μμ1γ4ήίί ΠΙ Λ ΠΧμΠ Λ ΣΟ Γ ΧΡΓΙΟ Κ Θ Γ Σ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗΝ ΡΧΙΣ ΚΣΟΝΙΚΗ ΧΟΝ ΡΟ Ν ΗΜΗΣΡΙΟ Ν

ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗΝ ΡΧΙΣ ΚΣΟΝΙΚΗ ΧΟΝ ΡΟ Ν ΗΜΗΣΡΙΟ Ν ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗΝ ΡΧΙΣ ΚΣΟΝΙΚΗ ΠΣΤΧΙ ΚΗΝ ΡΓ Ι ΝΣΩΝ:Ν Ι ΟΤΝΜ Γ ΛΗΝΗΝ ΧΟΝ ΡΟ Ν ΗΜΗΣΡΙΟ Ν Λ ΜΠΡΟΤΝ Λ Ξ Ν ΡΟ Ι ΣΟΡΙΚΗΝ Ν ΡΟΜΗ Ν Ν Ω ΙΜ ΝΠΗΓ Ν Ν ΡΓ Ι ΚΟΠΟ,Ν ΣΟΧΟΙΝΚ ΙΝ ΡΧ Ν ΙΟΚΛΙΜ ΣΙΚΗ Ν ΡΧΙΣ ΚΣΟΝΙΚΗ Μ κθ σλκ δκεζδηα

Διαβάστε περισσότερα

FAX : 210.34.42.241 spudonpe@ypepth.gr) Φ. 12 / 600 / 55875 /Γ1

FAX : 210.34.42.241 spudonpe@ypepth.gr) Φ. 12 / 600 / 55875 /Γ1 Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Υ ΠΟΥ ΡΓΕΙΟ ΕΘΝ. ΠΑ Ι ΕΙΑ Σ & ΘΡΗΣ Κ/Τ Ω ΕΝΙΑ ΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤ ΙΚΟΣ Τ ΟΜ ΕΑ Σ Σ ΠΟΥ Ω Ν ΕΠΙΜ ΟΡΦΩ Σ ΗΣ ΚΑ Ι ΚΑ ΙΝΟΤ ΟΜ ΙΩ Ν /ΝΣ Η Σ ΠΟΥ Ω Τ µ ή µ α Α Α. Πα π α δ ρ έ ο υ 37

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ Αριθμ.

Διαβάστε περισσότερα

! # % & % ( )! + #, % ( . / 0 0 % ( )! # % # # 1 + + 0 % 0 #2 0 + % # # % % 3 0 + + % # + %

! # % & % ( )! + #, % ( . / 0 0 % ( )! # % # # 1 + + 0 % 0 #2 0 + % # # % % 3 0 + + % # + % ! # % & % ( )! + #, % (. / 0 0 % ( )! # % # # 1 + + 0 % 0 #2 0 + % # # % % 3 0 + + % # + % 4444444444444444444444444444444444444444444 5 6 4444444444444444444444444444444444444444444444! + 0 & 4444444444444444444444444444444444444444444444.

Διαβάστε περισσότερα

! # %&& () ( ) +,! # ) ) &...

! # %&& () ( ) +,! # ) ) &... ! # %&& () ( ) +,! # ) ) &... ! # %& (! ) /01 2#,,( 0 3 1 456 7!! +, # (! () 83, 9: 1, ;;1 ? 2 + /. )).Α.7% %&&!!!.)# )& Β&Χ:Χ& 1& ). ! +!)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))>

Διαβάστε περισσότερα

Σχολείο Τάξη Τμήμα. 7ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ Γ 1. 7ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΣΤ 2. 7ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ Α 2

Σχολείο Τάξη Τμήμα. 7ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ Γ 1. 7ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΣΤ 2. 7ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ Α 2 Σχολείο Τάξη Τμήμα 7ο ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΙΟ ΚΡΚΥΡΣ 1 7ο ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΙΟ ΚΡΚΥΡΣ ΣΤ 2 7ο ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΙΟ ΚΡΚΥΡΣ 2 7ο ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΙΟ ΚΡΚΥΡΣ 1 2ο. ΠΡΣΚΥΗΣ 5ο ΚΡΚΥΡΣ 5ο ΚΡΚΥΡΣ 10ο ΙΣ ΠΡΣΚΥΗΣ 2ο ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΙΟ ΣΧΗΜΤΡΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Δηθνλνγξαθεκέλν Λεμηθό Σν Πξώην κνπ Λεμηθό

Δηθνλνγξαθεκέλν Λεμηθό Σν Πξώην κνπ Λεμηθό ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ ΚΑΗ ΘΡΖΚΔΤΜΑΣΧΝ, ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΚΑΗ ΑΘΛΖΣΗΜΟΤ Η.Σ.Τ.Δ. «ΓΗΟΦΑΝΣΟ» Αή Δί Ζίο Γήο Μί Μά Ηί Αύ Δέ Λό Σ Πώ Λό Α, Β, Γ Γύ Σόο 7ο (Σ, Τ, Φ, Υ, Φ,Φ Χ, Πά) Δέ Λό Α, Β, Γ Γύ Σ Πώ Λό Σόο 7ο (Σ, Τ,

Διαβάστε περισσότερα

Δηθνλνγξαθεκέλν Λεμηθό Σν Πξώην κνπ Λεμηθό

Δηθνλνγξαθεκέλν Λεμηθό Σν Πξώην κνπ Λεμηθό ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ ΚΑΗ ΘΡΖΚΔΤΜΑΣΩΝ, ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΚΑΗ ΑΘΛΖΣΗΜΟΤ Η.Σ.Τ.Δ. «ΓΗΟΦΑΝΣΟ» Αή Δί Ζίο Γήο Μί Μά Ηί Αύ Δέ Λό Σ Πώ Λό Α, Β, Γ Γύ Σόο 4ο (Λ, - Μ, - Ν, - Ξ,) Δέ Λό Α, Β, Γ Γύ Σ Πώ Λό Σόο 4ο (Λ, - Μ, -

Διαβάστε περισσότερα

Smart Shop uu ss ii nn g g RR FF ii dd Παύλος ΚΚ ατ σσ αρ όό ς Μ Μ MM Ε Ε ΞΞ ΥΥ ΠΠ ΝΝ ΟΟ ΜΜ ΑΑ ΓΓ ΑΑ ΖΖ Ι Ι ΡΡ ΟΟ ΥΥ ΧΧ ΙΙ ΣΣ ΜΜ ΟΟ ΥΥ E E TT HH N N ΧΧ ΡΡ ΗΗ ΣΣ ΗΗ TT OO Y Y RR FF II DD Απευθύνεται σσ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟ ΧΟΣ- Ε ΠΙ ΔΙΩ ΞΗ ΠΛΑΙ ΣΙΟ ΧΡΗ ΜΑ ΤΟ ΔΟ ΤΗ ΣΗΣ

ΣΤΟ ΧΟΣ- Ε ΠΙ ΔΙΩ ΞΗ ΠΛΑΙ ΣΙΟ ΧΡΗ ΜΑ ΤΟ ΔΟ ΤΗ ΣΗΣ ΣΤΟ ΧΟΣ- Ε ΠΙ ΔΙΩ ΞΗ Στό χος του Ο λο κλη ρω μέ νου Προ γράμ μα τος για τη βιώ σι μη α νά πτυ ξη της Πίν δου εί ναι η δια μόρ φω ση συν θη κών α ει φό ρου α νά πτυ ξης της ο ρει νής πε ριο χής, με τη δη

Διαβάστε περισσότερα

DR Médiathèque Lafarge - Ignus Gerber

DR Médiathèque Lafarge - Ignus Gerber 2012 Αειφόρος ΚΚ αα ττ αα σσ κκ ευ ήή Η ππ ροσ έέ γγ γγ ισ ήή ττ ηη ς Lafarge Αθήνα ΜΜ άά ρρ ττ ιι οο ςς 22 00 11 22 DR Médiathèque Lafarge - Ignus Gerber Ποιοι ε ί µ α σ τ ε Ρόλος σ τ η δ ι α µ όρ φ ω

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΗ, ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ

ΑΣΚΗΣΗ, ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ Γιάννης Θεοδωράκης Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας ΑΣΚΗΣΗ, ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρό λο γος...6 1. Ά σκη ση και ψυ χική υ γεί α Ει σα γω γή...9 Η ψυ χο λο γί α της ά σκη σης...11

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Τ Ρ Ο Φ Η Κ Α Ι Ε Ξ Ε Τ Α Σ Ε Ι Σ

Δ Ι Α Τ Ρ Ο Φ Η Κ Α Ι Ε Ξ Ε Τ Α Σ Ε Ι Σ Δ Ι Α Τ Ρ Ο Φ Η Κ Α Ι Ε Ξ Ε Τ Α Σ Ε Ι Σ H π ι κ ρ ή α λ ή θ ε ι α ε ί ν α ι ό τ ι κ α ι σ τ ο π α ρ ε λ θ ό ν κ α ι σ τ ο π α ρ ό ν κ α ι σ τ ο μ έ λ λ ο ν π ο λ ύ λ ί γ ο ι α ν α κ ά λ υ ψ α ν, α ν α

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΑΠΌ - ΕΩΣ

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΑΠΌ - ΕΩΣ Αρ.Ε.Τ 1ο 2ο 3ο 4ο 5ο 6ο 7ο 8ο 9ο 10ο 11ο 12ο 13ο 14ο 15ο 16ο 17ο ΕΤΕΡΟΔΗΜΟΤΕΣ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΑΠΌ - ΕΩΣ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ Α - ΓΑ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ ΓΕ - ΖΑΡΖ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ ΖΑΡΚ - ΚΑΡΑΓ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ ΚΑΡΑΔ -

Διαβάστε περισσότερα

(! ( (! ) ) ) + ) +, #., /! 0 1 ) 1 2 ) 1 # 3 4 # / 4 %, #! 5 1 1 6 / 7 8 8 ( + + ( % 3 0 4 0 + & 0 0 0 %! )

(! ( (! ) ) ) + ) +, #., /! 0 1 ) 1 2 ) 1 # 3 4 # / 4 %, #! 5 1 1 6 / 7 8 8 ( + + ( % 3 0 4 0 + & 0 0 0 %! ) !!!! # % # %%& & (! ( (! ) ) ) + ) +, #., /!0 1 ) 1 2 ) 1 # 3 4 # / 4 %, #!5 1 1 6/ 7 8 8 ( + + ( % 3 0 4 0 + & 0 0 0 %! ),!. )/, 3 9)(5 3 : ) ; & ( < % 9)(5 09)(5 # = 6 > 6 > ( 6 4! % 6 ( > ( 1 6 + 0

Διαβάστε περισσότερα

Δηθνλνγξαθεκέλν Λεμηθό Σν Πξώην κνπ Λεμηθό

Δηθνλνγξαθεκέλν Λεμηθό Σν Πξώην κνπ Λεμηθό ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ ΚΑΗ ΘΡΖΚΔΤΜΑΣΧΝ, ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΚΑΗ ΑΘΛΖΣΗΜΟΤ Η.Σ.Τ.Δ. «ΓΗΟΦΑΝΣΟ» Αή Δί Ζίο Γήο Μί Μά Ηί Αύ Δέ Λό Σ Πώ Λό Α, Β, Γ Γύ Σόο 3ο (Ζ, Θ, Η, Κ,) Δέ Λό Α, Β, Γ Γύ Σ Πώ Λό Σόο 3ο (Ζ, Θ, Η, Κ,) ΤΓΓΡΑΦΔΙ

Διαβάστε περισσότερα

Δηθνλνγξαθεκέλν Λεμηθό Σν Πξώην κνπ Λεμηθό

Δηθνλνγξαθεκέλν Λεμηθό Σν Πξώην κνπ Λεμηθό ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΔΤΜΑΣΧΝ, ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΚΑΙ ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ Ι.Σ.Τ.Δ. «ΓΙΟΦΑΝΣΟ» Αή Δί Ηίο Γήο Μί Μά Ιί Αύ Δέ Λό Σ Πώ Λό Α, Β, Γ Γύ Σόο 1ο (Α, Β,) Δέ Λό Α, Β, Γ Γύ Σ Πώ Λό Σόο 1ο (Α, Β,) ΤΓΓΡΑΦΔΙ Αή Δί,

Διαβάστε περισσότερα

Γ ΝΙΚΟΝΛΤΚ ΙΟ Π ΓΓ ΛΜ ΣΙΚΟΝΛΤΚ ΙΟ

Γ ΝΙΚΟΝΛΤΚ ΙΟ Π ΓΓ ΛΜ ΣΙΚΟΝΛΤΚ ΙΟ Γ ΝΙΚΟΝΛΤΚ ΙΟ Π ΓΓ ΛΜ ΣΙΚΟΝΛΤΚ ΙΟ ΤΟ Η Ο Ο ΕΤΗ : Φ 193 / 17 ω. 4186/013, 013..Θ 8 EQF πέπ EQF πέπ EQF πέπ EQF πέπ κ5 κ7 κ6 Ι κ8 ΚΣΟΡΙΚ Μ Σ ΠΣΤΧΙ ΚΟΙΝΣΙΣΛΟΙΝ(MASTERS) ΝΣ Σ Ν ΚΠ Ι ΤΣΙΚ ΝΙ ΡΤΜ Σ ( Σ ΧΝΟΛΟΓΙΚ

Διαβάστε περισσότερα

Τ Μ Ο Τ Λ Ι Ο ΤΝ Θ Λ Η Σ Ι Μ Ο Τ

Τ Μ Ο Τ Λ Ι Ο ΤΝ Θ Λ Η Σ Ι Μ Ο Τ ΓΡ ΜΜ Σ Ι Ν ΝΩΣ ΣΟΤ Τ Μ Ο Τ Λ Ι Ο ΤΝ Θ Λ Η Σ Ι Μ Ο Τ ΝΟΛΩΝ ΤΝ Μ ΩΝ ΟΛΟΓΙ ΜΟ ΝΘΛΗΣΙΚΩΝΝ ΘΛΗΣΙΚΩΝΝΡ Ρ ΣΗΡΙΟΣΗΣΩΝΝ ΣΗΡΙΟΣΗΣΩΝΝ ΟΛΟΓΙ ΜΟ Ν ΣΟΤ Ν04 ΣΟ Ν0 ΛΛΗΝΙΚΟ,ΝΙ ΝΟΤ ΡΙΟ Ν0 ΓΡ ΜΜ Σ Ι Ν ΝΩΣ ΣΟΤ ΤΜ ΟΤΛΙΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΑ Χ Ρ ΗΜ ΑΤ ΙΣ Τ ΗΡ ΙΑ CISCO EXPO 2009 G. V a s s i l i o u - E. K o n t a k i s g.vassiliou@helex.gr - e.k on t ak is@helex.gr 29 Α π ρ ι λ ί ο υ 20 0 9 Financial Services H E L E X N O C A g e

Διαβάστε περισσότερα

Η λίστα τω ν υποψη φίω ν στα ψη φοδέλτια τη ς Ενω ση ς Κ εντρώω ν:

Η λίστα τω ν υποψη φίω ν στα ψη φοδέλτια τη ς Ενω ση ς Κ εντρώω ν: Με πρόσωπα από το Ελληνικό Κοινωνικό Κίνημα και τον Θεσμό (πολιτικό κόμμα), κατεβαίνει στις εκλογές της 25ης Ιανουαρίου η Ένωση Κεντρώων του Βασίλη Λεβέντη. Η λίστα τω ν υποψη φίω ν στα ψη φοδέλτια τη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ Ι: ΟΦΕΙΛΕΣ ΕΡΓΩΝ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΚΕΛΟΥΣ. Ληξιπρόθεσµες οφειλές (τιµολόγιο>90 ηµερών) Εγκεκριµένη πίστωση. Χωρις κατανοµή πίστωσης

ΠΙΝΑΚΑΣ Ι: ΟΦΕΙΛΕΣ ΕΡΓΩΝ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΚΕΛΟΥΣ. Ληξιπρόθεσµες οφειλές (τιµολόγιο>90 ηµερών) Εγκεκριµένη πίστωση. Χωρις κατανοµή πίστωσης ΦΟΡΕΑΣ: Υπουργείο / Αποκεντρωµένη ιοίκηση..... ΕΙ ΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ: Γενική γραµµατεία... / Περιφέρεια..... Αναφορά για το µήνα: Ετος: 2012 ΣΑ έργου (Π Ε) Υποχρεώσεις πιστοποιηµένων εργασιών χωρίς τιµολόγιο

Διαβάστε περισσότερα

κ ηϋλ μ α λκπκλδευμ www.karmatravel.gr Travel.Karma@yahoo.gr ΙΝΔΙΑΝ ΧΡΤΟΝ ΣΡΙΓΩΝΟ 06, 27/10/15 639 899 03/11/15 769 1029 600 5* ΦόλκδΝ Α φαζέ Κα ηγέ

κ ηϋλ μ α λκπκλδευμ www.karmatravel.gr Travel.Karma@yahoo.gr ΙΝΔΙΑΝ ΧΡΤΟΝ ΣΡΙΓΩΝΟ 06, 27/10/15 639 899 03/11/15 769 1029 600 5* ΦόλκδΝ Α φαζέ Κα ηγέ www.karmatravel.gr Travel.Karma@yahoo.gr ΙΝ Ι ΧΡ Ο ΡΙ ΩΝΟ κ ηϋλ μ α λκπκλδευμ Β ί Ο Ά α (2) Ο Φα π υ ί Ο μπ α Ο α π (2) Ο Φ Άμπ Ο Β ί (2) Πλκκλδ ηόμ ΙΝΔΙΑΝ ΧΡΤΟΝ ΣΡΙΓΩΝΟ ΜΫλ μ Αθαχωλά δμ Δέεζδθκ Μκθόεζδθκ

Διαβάστε περισσότερα

ε ε λε η σον Κυ ρι ε ε ε

ε ε λε η σον Κυ ρι ε ε ε Ἡ τάξις τοῦ ἑωθινοῦ Εὐαγγελίου ᾶσα νοὴ Αἰνεσάτω ὁ ιάκονος: Τοῦ Κυρίου δεηθῶµεν Κυ ρι ε ε λε η σον ὁ Ἱερεύς: Ὅτι Ἅγιος εἶ ὁ Θεὸς ἡµῶν, Ἦχος η α σα πνο η αι νε σα α τω τον Κυ ρι ον Αι νε σα α τω πνο η πα

Διαβάστε περισσότερα

Γε κ γ α Κ ΦΑλ αγωγη Η λεκτρ κι τροπεζ κ εγ α α ετ κ ε ολλ κτ κ τροπεζ κ κα λ Στ Ελλ δα Πρω εμφ τ κε τ ο τ ΕΓΝΑ Α ρ πεζο κο κοτ π ακολ Θ α υ λο ε τρ πεζε Τ εσω ερ κ Σ μερο υ π ρε ε λεκτρ κι τροπεζ κ δ

Διαβάστε περισσότερα

1.α 21 Νηπιαγωγεία. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ Σύνολο Σχολείων Περιφέρειας: 1

1.α 21 Νηπιαγωγεία. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ Σύνολο Σχολείων Περιφέρειας: 1 . ΧΛΙΚΕ ΜΝΔΕ ΠΡΩΤΒΜΙ ΕΚΠΙΔΕΥ.α Νπιαγωγεία ΠΕΡΙΦΕΡΕΙ ΝΤΛΙΚ ΜΚΕΔΝΙ ΚΙ ΡΚ ύνολο χολείων Περιφέρειας: Ν ΚΒΛ 9006 ΚΩΔΙΚ Υ ΝΜΙ ΤΠ 0o ΛΜΕΡ ΝΠΙΓΩΓ ΕΙ ΡΓΝΙΚΤ Τ ΚΒΛ Ν ΛΕΒΥ 933005 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙ ΒΡΕΙΥ ΙΓΙΥ ύνολο χολείων

Διαβάστε περισσότερα

εριφέρεια εσσαλίας αζδεϋμ πσζ δμ εαδ οδεδ ηοτμ Πλοβζάηα α εαδ πλοοπ δεϋμ»

εριφέρεια εσσαλίας αζδεϋμ πσζ δμ εαδ οδεδ ηοτμ Πλοβζάηα α εαδ πλοοπ δεϋμ» Η Η Η Ο ΑΤ Α εριφέρει εσσλίς ΗΜ ΡΙ Αμ «Ο οηϋμ ημ τ λ ημ δμ Θ ζδεϋμ σζ δμ εδ οδεδ ηοτμ Πλοβζάη εδ λοο δεϋμ»,βγ βί1γ Η Η Η Ο ΑΤ Α εριφέρει εσσλίς «Κ φ ο Θ -Σ» η η ο ώ Πό ω Π ο ημ Γ ω Π ο, Πο ό Μηχή ό, MSc,

Διαβάστε περισσότερα

Θ Ε Μ Α : «ΠΕΡΙ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΤΙΜΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝ ΣΥΝ ΕΣΗΣ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΑΡ ΕΥΣΗΣ ΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ».

Θ Ε Μ Α : «ΠΕΡΙ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΤΙΜΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝ ΣΥΝ ΕΣΗΣ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΑΡ ΕΥΣΗΣ ΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ Α Α Α όσ ασµα α ό το ρακτικό της 14 ης συνεδρίασης της Οικονοµικής Ε ιτρο ής. ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ. : 76 /2012 Θ Ε Μ Α : «ΠΕΡΙ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΤΙΜΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝ ΣΥΝ ΕΣΗΣ ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Θ+!& ;/7!127# 7 % :!+9. + %#56 /+.!/;65+! 3# 76. +!+ % 2&/ :2!,Γ 0 :9#+ #2:.2 #+Ι 7#+.&/ #2:.2 / /&7 + < & /!! Ω 6. Α./& /&7 + 622#. 6!

Θ+!& ;/7!127# 7 % :!+9. + %#56 /+.!/;65+! 3# 76. +!+ % 2&/ :2!,Γ 0 :9#+ #2:.2 #+Ι 7#+.&/ #2:.2 / /&7 + < & /!! Ω 6. Α./& /&7 + 622#. 6! ! # %!! #!#%& ()! +,.! + /!#012!!# )3 # #4 +!#567 8%+#%/!,917#,.! + 9: %# ;:/%&. + # 9/ = 2>3/!#012!!# )3 #? +.:;/7/&7 + Α./&Β# 7. +;# 2/># 7 ΧΧ67< %#+ΧΧ #+.#17/+/ #

Διαβάστε περισσότερα

Σοργενσ Καµµερ. ςερσε. Ε ςερσε. ςοχαλσ. Σιλενοζ/Σηαγρατη. Ναιµ Αρναυδ. 21 Μιν νε νεσ εκ κο στι λλερ τι

Σοργενσ Καµµερ. ςερσε. Ε ςερσε. ςοχαλσ. Σιλενοζ/Σηαγρατη. Ναιµ Αρναυδ. 21 Μιν νε νεσ εκ κο στι λλερ τι ςοχαλσ Σιλενοζ/Σηαγρατη Ναιµ Αρναυδ Α 16 Β Χ ςερσε 21 Μιν νε νεσ εκ κο στι λλερ τι µεν 23 Κνε βλετ ι τυν γσιννετσ λεν κερ φαλλερ ϕεγ φρα Ι κκε 25 λενγερ ϖιλ ϕεγϖαερε βολ τετ φαστ ι ϖε µο δι γηε τενσ αν

Διαβάστε περισσότερα

2006 (20/5/06 31/12/06)

2006 (20/5/06 31/12/06) ΤΣΙΜΕΝΤΑ Χ ΑΛ Κ Ι Ο Σ ΙΕΘ ΝΗ Σ Α.Ε. ΥΠΟ Ε Κ Κ Α Θ Α Ρ Ι Σ Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑ Τ Α ΣΤ Α ΣΕΙΣ ΜΕΤ Α ΣΧ Η ΜΑ Τ ΙΣΜΟΥ ΣΥ ΜΦ Ω ΝΑ ΜΕ Τ Α ΙΕΘ ΝΗ Π Ρ ΟΤ Υ Π Α Χ Ρ Η ΜΑ Τ ΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ Σ Π Λ Η Ρ ΟΦ ΟΡ Η ΣΗ Σ Γ ΙΑ Τ

Διαβάστε περισσότερα

Προσοµοίωση Ανάλυση Απ ο τ ε λε σµ άτ ω ν ιδάσκων: Ν ικό λ α ο ς Α µ π α ζ ή ς Ανάλυση Απ ο τ ε λε σµ άτ ω ν Τα απ ο τ ε λ έ σ µ ατ α απ ό τ η ν π αρ αγ ω γ ή κ αι τ η χ ρ ή σ η τ υ χ αί ω ν δ ε ι γ µ

Διαβάστε περισσότερα

! #! % # % + ( (.! / 0 + ( (. & (&(&)) +,

! #! % # % + ( (.! / 0 + ( (. & (&(&)) +, ! #! %! # % & (&(&)) +, + ( (.! / 0 + ( (. ! # % & % ( % ) +,% +. & / 0 1% 2 % 3 3 %4 5 6 0 # 71 % 0 1% 8% 9 : ;% 5 < =./,;/;% % 8% 9 /,%%1 % 5 % 8% 9 > >. & 3.,% + % + % % 8% 9!?!. & 3 2 6.,% + % % 6>

Διαβάστε περισσότερα

Α Α Α Α Α Α 1) Α Α Α Α Α Α 3) Α Α Α Α Α Α Α ο οθ σία -> > ό ος ύ α -> Ύ α η α α αίο φα αίο 4) α ασ άσ ις οβά ω ο οθέ ηση α ασ άσ ω

Α Α Α Α Α Α 1) Α Α Α Α Α Α 3) Α Α Α Α Α Α Α ο οθ σία -> > ό ος ύ α -> Ύ α η α α αίο φα αίο 4) α ασ άσ ις οβά ω ο οθέ ηση α ασ άσ ω 1 ΕΙΣΓΩΓΗ Η οβ ο οφί σ η Κύ ο ο ί ό χιο ω χ ό ω έ ό ο ς ιο ση ι ούς ο ς ης η ο οφίςτ όβ ού η β σ ηση, ις βοσ ές ι ό ό οι οϊό ω ω ι ώ ι ιώ Πέ ό ό ό ως έχ ι ή ης σχό ηση σ 3000 ί ο οι ο έ ι ς ο έχο 325000

Διαβάστε περισσότερα

31/12/2006 31/12/2005 (36) (109) (36) (126) (36) (126)

31/12/2006 31/12/2005 (36) (109) (36) (126) (36) (126) ΕΤΗΣΙΕΣ Ο ΙΚ Ο ΝΟ Μ ΙΚ ΕΣ Κ Α ΤΑ ΣΤΑ ΣΕΙΣ ΣΥ Μ Φ Ω ΝΑ Μ Ε ΤΑ ΙΕΘ ΝΗ Π Ρ Ο ΤΥ Π Α Χ Ρ ΗΜ Α ΤΟ Ο ΙΚ Ο ΝΟ Μ ΙΚ ΗΣ Π Λ ΗΡ Ο Φ Ο Ρ ΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΤΑ ΙΡ ΙΑ Σ ΣΤΑΘΜΟΙ ΑΙΓ ΑΙΟΥ Α.Ε. ΤΗΣ 31 ης ΕΚ ΕΜ Β Ρ ΙΟ Υ 2006 Ν

Διαβάστε περισσότερα

Α σ καταθετε κα π γρ φε γ α λ γαρ ασμ μ υ λα τα α αγκα α εγγραφα για τη σι σταση ηζ ετα ρε αζ

Α σ καταθετε κα π γρ φε γ α λ γαρ ασμ μ υ λα τα α αγκα α εγγραφα για τη σι σταση ηζ ετα ρε αζ Π Δ Γ π τ Ξ Σ Δ τ Σ Π Θ Ν Δ ΛΩΣ ρορ ακρ βε α τω στ ε ω π υ υπ β λλ ται με αυτη τη δηλω η μπ ρε α ελεγ ΘεΙ με β ση τ αρ ε λλω πηρε Φ ρθρ παρ Ν Π Σ τη πηρεσ α αζ Στ σηζ τ τη ΦΩ ΔΑΣ μα πι υμ μα κα π υμ Γ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΤΕΡΟΔΗΜΟΤΩΝ ΕΦΕΤΕΙΑΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΤΕΡΟΔΗΜΟΤΩΝ ΕΦΕΤΕΙΑΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΤΕΡΟΔΗΜΟΤΩΝ ΕΦΕΤΕΙΑΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΗΣ 17ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2012 Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΓΟΥΡΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

WEB EDITION SENSUS NAVIGATION

WEB EDITION SENSUS NAVIGATION WEB EDITION SENSUS NAVIGATION Προορι ός/ ι ός προορι ός ιά ος προορι ός Ση ίο θο ήγη ης ο υ ο ί η ο ( π ρίγω ο) πί ης προγρ ι έ ης ι ρο- ής υ οφορι ό πρό η π ηροφορί ς χι οποίη η ( π υγ έ η προ ο ή) ή

Διαβάστε περισσότερα

POWER POINT. α SLIDE 2 SLIDE 3

POWER POINT. α SLIDE 2 SLIDE 3 1 POWER POINT Β Ε Ο Ω Ο (24/2/2005) / Ζ Ω Ό Ω ; & / -Β SLIDE 2 SLIDE 3 κούς Ό / ΡΣ Ε ΡΟΥ Ρ Ο Σ 2005 2 Ό Ε κούς ΡΣ Ζ Ε Β Β Ζ Ε ΡΟΥ Ρ ΟΣ 2005 3 Υ80 SLIDE 4-5 SLIDE 6 O Ω SLIDE 7-8 SLIDE 9-10 Ω & Ω Ω SLIDE

Διαβάστε περισσότερα

< ; = >! # %& # ( )%!) +, & % &#. &/ %) 012& #1%)%& 30%1% &0%&# 4) ) 5.&0 + %.6.!7 %& #4&81)71#.) &9 &:&#) % 0#!91% ;

< ; = >! # %& # ( )%!) +, & % &#. &/ %) 012& #1%)%& 30%1% &0%&# 4) ) 5.&0 + %.6.!7 %& #4&81)71#.) &9 &:&#) % 0#!91% ; ! # %& #( )%!) +,& % &#. &/%) 012& #1%)%& 30%1% &0%) ) 5.&0 + %.6.!7 %&81)71#.)&9 &:&#)% 0#!91% ; 0 ( ):1))4 &#&0.)%))! # %& #( )%!) +, & % &#. &/ %) 012& #1%)%& 30%1% &0%&# 4) ) 5.&0 + %.6.!7

Διαβάστε περισσότερα

Τ I Μ Ο Κ A Τ Α Λ Ο Γ Ο Σ ΣΥΝΘΕΤΙΚΩΝ ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑ TROCAL 88+ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Τ I Μ Ο Κ A Τ Α Λ Ο Γ Ο Σ ΣΥΝΘΕΤΙΚΩΝ ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑ TROCAL 88+ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ιο χιλ. Αρτας -Ιωαννίνων 47100 Αρτα web: www.nfantis.gr em ail:tameio@nfantis.gr Τ I Μ Ο Κ A Τ Α Λ Ο Γ Ο Σ ΣΥΝΘΕΤΙΚΩΝ ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑ TROCAL 88+ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΕΛΙΔΑ TROCAL 88+ ΛΕΥΚΟ ΜΟΝΟΦΥΛΛΟ 2-3 TROCAL

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΤΕΡΟΔΗΜΟΤΩΝ ΕΦΕΤΕΙΑΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΤΕΡΟΔΗΜΟΤΩΝ ΕΦΕΤΕΙΑΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΤΕΡΟΔΗΜΟΤΩΝ ΕΦΕΤΕΙΑΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΗΣ 6 ης ΜΑΙΟΥ 2012 Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΓΟΥΡΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

! # ## %% & % (() ((+

! # ## %% & % (() ((+ !! #! #!% ## %% & % (() ((+ ! # & ( ) +,./,0 ! # % & ( ) % ( # +,,,. /! ( 0) 0 # 0 1,,2,. 3, 00 4 # + 5 6 7. 1, 00 + 5 6 3 7 )7 8 7 7 0,, 7 )7 8 7 )7 8 7 0 + 7 )7 8 0 (( 7 7 )7 8 :5 1, # 7 )7 8 + 70

Διαβάστε περισσότερα

y ay uoy Uy t -1050 m -9,8 m/s^2 0 m/s

y ay uoy Uy t -1050 m -9,8 m/s^2 0 m/s ΚΙΝ ΣΟ ΠΙΠ Ο ΠαλΪ δΰηα 1 Π υ β παεϋ ου ίοάγ δαμ απσ Ϋθα α λοπζϊθο Σκ α λκπζϊθκ εδθ έ αδ κλδασθ δα η ηέα αγ λά αξτ β α +115 m / s εαδ υοση λκ 1050 m. Καγκλέ κθ απαδ κτη θκ ξλσθκ πκυ ξλ δϊα αδ κ παεϋ κ ΰδα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΕΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΑΝΑ ΜΑΘΗΜΑ (Α: ΜΕ ΠΛΗΡΗ ΠΡΟΣΟΝΤΑ, Β: ΜΕ ΕΛΛΙΠΗ ΠΡΟΣΟΝΤΑ)

ΠΙΝΑΚΕΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΑΝΑ ΜΑΘΗΜΑ (Α: ΜΕ ΠΛΗΡΗ ΠΡΟΣΟΝΤΑ, Β: ΜΕ ΕΛΛΙΠΗ ΠΡΟΣΟΝΤΑ) Τ: ΙΧΡΙ ΠΛΡΦΡΙΩ ΠΙ Κ ΘΕ ΤΕΠΩΥ ΙΚ ΤΙΤΛ ΠΥΩ Θ 1 ΤΥΠ ΚΩΤΤΙ ΠΛΡΦΡΙΚ/ΠΘ 9.4 7/20/2000 ΠΙΚΕ ΚΤΤΞ ΤΩ ΥΠΨΦΙΩ Θ (: Ε ΠΛΡ ΠΡΤ, : Ε ΕΛΛΙΠ ΠΡΤ) Όσοι υποψήφιοι δεν ανήκουν ούτε στον πίνακα ούτε στον πίνακα δεν έχουν

Διαβάστε περισσότερα

1.2.3 ιαρ θρω τι κές πο λι τι κές...35 1.2.4 Σύ στη μα έ λεγ χου της κοι νής α λιευ τι κής πο λι τι κής...37

1.2.3 ιαρ θρω τι κές πο λι τι κές...35 1.2.4 Σύ στη μα έ λεγ χου της κοι νής α λιευ τι κής πο λι τι κής...37 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΚΕ Φ Α Λ ΑΙΟ ΤΟ ΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΑΛΙΕΙΑΣ... 21 ΚΕ Φ Α Λ ΑΙΟ 1 o Η ΑΛΙΕΥΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ 1.1 Η Α λιεί α ως Οι κο νο μι κή ρα στη ριό τη τα...25 1.2 Η Κοι νο τι κή Α λιευ τι κή Πο λι τι κή...28

Διαβάστε περισσότερα

- 60 Δελτία Τύπου - 6.300 περίπου παρουσιάσεις στα M.M.E.

- 60 Δελτία Τύπου - 6.300 περίπου παρουσιάσεις στα M.M.E. - 60 Δελτία Τύπου - 6.300 περίπου παρουσιάσεις στα M.M.E. ΕΙΔΟΣ ΜΜΕ 2007* 2008* 2007-2008* ΕΦΗΜΕΡΙΔΕΣ-ΠΕΡΙΟΔΙΚΑΙΣΤΟΣΕΛΙΔΕΣ 1.500 2.000 3.500 ΡΑΔΙΟΦΩΝΟ 800 900 1.700 ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ 1300 1.500 2.800 ΣΥΝΟΛΟ ΕΤΟΥΣ/ΔΙΕΤΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

~+425.. Ωφ.ό ος ~34 hm3 hm3 α ά έ ος

~+425.. Ωφ.ό ος ~34 hm3 hm3 α ά έ ος ι ι ι ι ί ύ ίχ, Χ ί ί Ο ι, ι ι ό χ ι ό ι ι ό χ ι ό ό ι ι φύ σ θή 1 Ο ι ί σ σ ό ι σή ύ ι 2 φύ ιβ ι ι φσ σ ώ φ ι σσ ί ι ή ΧΟ ι ό ι όφ σ θ ι ή ι ί θ θύ ι ό σ ή σ σ σ σ - ί σ ό σ ώ ι σσ ί ι ι ή ι ισ βί σι

Διαβάστε περισσότερα

㤷則 Σ 㧗剧 Ε 㨇劇 Ρ 㧷劧 Κ 㥷勇 ΡΥ 㧧勧 㥷勇 1/16Μ/ 㧧勧 㧧勧 㧧勧 㩧厗 ΕΚ 11 㧧勧 /19-3- 㧧勧 㧧勧 㧧勧 㧷劧 㧗剧 㧷劧 Μ 㤗南 ΣΤ 㦗卷 Κ 㥷勇 Κ 㤗南 Τ 㤗南 ΣΤ 㤗南 Σ 㥷勇 Υ 㨇劇 㧷劧 Ψ 㥷勇 㩧厗 㦗卷 Ω 㧗剧 Κ 㤗南 Τ 㥷勇 㤷則 㧷劧 Ρ 㦗卷 㤗南 Σ 㥇厷 Ε 㤗南 / 㤗南 㧷劧 㧗剧 㧷劧 Μ 㤗南 ΤΕ

Διαβάστε περισσότερα

W E B E D I T I O N Ε Γ Χ Ε Ρ Δ Ο Α Ο Χ Ο

W E B E D I T I O N Ε Γ Χ Ε Ρ Δ Ο Α Ο Χ Ο WEB EDITION Ε ΓΧΕ Ρ Δ Ο Α ΟΧΟ ΑΓΑΠΗΤΕ Ι ΙΟΚΤΗΤΗ ΤΟΥ VOLVO Χ Ρ Σ Ο Μ ΠΟ Π Λ Ξ VOLVO π ζουµ ό ι θ πο ά γι πο ά χρό- ι ο υ ο η ο που γορά πό η Volvo. ο υ ο η ο υ ό χ ιά η γ ώ ο η φά ι ι η ά η, ό ο η ι ς

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΕΙΣ ΣΧΟΛΩΝ 2005 ΜΟΡΙΑ 2004 ΜΟΡΙΑ 2005 ιαφορά

ΒΑΣΕΙΣ ΣΧΟΛΩΝ 2005 ΜΟΡΙΑ 2004 ΜΟΡΙΑ 2005 ιαφορά ΕΠΙΣΗΜΟΝΙΚ ΠΕ Ι ΒΣΕΙΣ ΣΧΟΛΩΝ 2005 ΜΟΡΙ 2004 ΜΟΡΙ 2005 ιαφορά 1ο ΕΠΙΣΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕ ΙΟ: ΝΡΩΠΙΣΙΚΩΝ, ΝΟΜΙΚΩΝ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΗΜΩΝ ΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΣ & ΦΙΛΟΛΟΓΙΣ ΗΝΣ ** 17268 17526-258 ΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΣ & ΦΙΛΟΛΟΓΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

Προσοµοίωση Π ρ ο µ ο ί ω Μ η χ α ν ο ί Ε λ έ γ χ ο υ τ ο υ Χ ρ ό ν ο υ Φάσεις σο ση ς ισµ ιδάσκων: Ν ικό λ α ο ς Α µ π α ζ ή ς Φάσεις τ η ς π ρ ο σο µ ο ί ω ση ς i. Κατασκευή το υ µ ο ν τέ λ ο υ π ρ ο

Διαβάστε περισσότερα

14 Ἰουνίου. Προφήτου Ἐλισσαίου. Τῇ ΙΔ τοῦ µηνὸς Ἰουνίου. Μνήµη τοῦ Ἁγίου Προφήτου Ἐλισσαίου Ἐν τῷ Ἑσπερινῷ. Δόξα. Ἦχος Πα

14 Ἰουνίου. Προφήτου Ἐλισσαίου. Τῇ ΙΔ τοῦ µηνὸς Ἰουνίου. Μνήµη τοῦ Ἁγίου Προφήτου Ἐλισσαίου Ἐν τῷ Ἑσπερινῷ. Δόξα. Ἦχος Πα Τῇ ΙΔ τοῦ µηνὸς Ἰουνίου. Μνήµη τοῦ Ἁγίου Προφήτου Ἐλισσαίου Ἐν τῷ Ἑσπερινῷ. Δόξα. Ἦχος Πα Nε ε δο ο ο ξα Πα α τρι ι ι ι και Υι υι ω και Α γι ι ω Πνε ευ µα α α τι Προ φη τα κη η η ρυ υξ Χρι ι ι στου του

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : Έγκριση της υπ αριθµ. 13/2015 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής ήµου Θερµαϊκού από το ηµοτικό Συµβούλιο.

ΘΕΜΑ : Έγκριση της υπ αριθµ. 13/2015 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής ήµου Θερµαϊκού από το ηµοτικό Συµβούλιο. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ Ταχ. /νση : Μεγάλου Αλεξάνδρου 2 Τ.Κ. : 57019 Πληροφορίες: ρακάκη Μαρία Τηλέφωνο : 2392330065 Fax: 2392024866 Email:

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΕΙΣ ΣΧΟΛΩΝ 2006 ΒΑΣΕΙΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΠΕ ΙΑ

ΒΑΣΕΙΣ ΣΧΟΛΩΝ 2006 ΒΑΣΕΙΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΠΕ ΙΑ ΣΧΟΛΩΝ ΕΠΙΣΗΜΟΝΙΚ ΠΕ Ι 1ο ΕΠΙΣΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕ ΙΟ: ΝΡΩΠΙΣΙΚΩΝ, ΝΟΜΙΚΩΝ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΗΜΩΝ ΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΣ & ΦΙΛΟΛΟΓΙΣ ΗΝΣ ** 18203 17526 677 ΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΣ & ΦΙΛΟΛΟΓΙΣ ΕΣ/ΝΙΚΗΣ ** 18478 17666 812 ΓΛΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΣ

Διαβάστε περισσότερα

α ία,anastasiosba@gmail.com goumas.kostas@gmail.com

α ία,anastasiosba@gmail.com goumas.kostas@gmail.com Η - 14 ο ο 2015 «Η ν οχ ( ο ν ν ο : χ ο) : / ο : ων ( ν χ ο ων χ ν ο ) οο» anastasiosba@gmailcom goumaskostas@gmailcom - Η 2000/60 & & & ) Η & Η ( & & - 90% Ζ 2000/60 Ζ & 1 & Ο & 2000 1979/87 2000/60 &

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα, 28/3/2014 ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

!! # % & % % () % +,# % ) ) %.) /01/.) ) 2 3 % 4 % 5# 6 3 3

!! # % & % % () % +,# % ) ) %.) /01/.) ) 2 3 % 4 % 5# 6 3 3 !! # % & % % () % +,# % ) ) %.) /01/.) ) 2 3 % 4 % 5# 6 3 3 %,.7 6 8 74 %. ) ) % 4 4.8 % 7. () 9 %. 3 :. % 4 6 ; ) ; %.% 8 < % )#= %.) #!! )#= > #.% < + 4. # 4. 7?5 %9 3 3 %.7 4 # 3 % 4 % 5# =6 3 3 < ;

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΑΠΗΤΕ ΙΔΙΟΚΤΗΤΗ ΤΟΥ VOLVO

ΑΓΑΠΗΤΕ ΙΔΙΟΚΤΗΤΗ ΤΟΥ VOLVO WEB EDITION Ε ΓΧΕ Ρ Δ Ο Α ΟΧΟ ΑΓΑΠΗΤΕ ΙΔΙΟΚΤΗΤΗ ΤΟΥ VOLVO Χ Ρ Σ Ο Μ ΠΟ Π Λ Ξ VOLVO π ζουµ ό ι θ πο ά γι πο ά χρό- ι ο υ ο η ο που γορά πό η Volvo. ο υ ο η ο υ ό χ ιά η γ ώ ο η φά ι ι η ά η, ό ο η ι ς

Διαβάστε περισσότερα

2 ΓΙΩΤΗ ΕΥ ΟΞΙΑ ΚΑΙΝ-5 4706 14/12/2012 ΕΛΤΑ 3 ΠΡΩΤΟΠΑΠΠΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΙΝ-1 4726 17/12/2012 ACS 8 ΓΚΑΝΤΩΝΑ ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΑΙΝ-4 4779 19/12/2012 Ι ΙΟΧΕΙΡΩΣ

2 ΓΙΩΤΗ ΕΥ ΟΞΙΑ ΚΑΙΝ-5 4706 14/12/2012 ΕΛΤΑ 3 ΠΡΩΤΟΠΑΠΠΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΙΝ-1 4726 17/12/2012 ACS 8 ΓΚΑΝΤΩΝΑ ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΑΙΝ-4 4779 19/12/2012 Ι ΙΟΧΕΙΡΩΣ ΜΝΑΔΑ ΚΑΙΝΜΙΑ και ΙΧΙΡΜΑΙΚΑ του Ι ΙΡΥ εριοχή Ψαθάκι,.Κ. 48100, ΡΒΖΑ ηλ. 26820.50552, κιν. 6932.997672 Fax: 26820.50631 e-mail: sotiropoulosioan@yahoo.gr http:// innovation of epirus.yolasite.com ΡΑΚΙΚ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠ: Άλλο πεδίο Κ.Α.: Κωδικός μηχανογραφικού Θ15: Θέσεις 90% 2015 Ε: Ειδικό μάθημα Β15: Βάση 2015 Δ15-14: Διαφορά βάσης 2015-2014

ΑΠ: Άλλο πεδίο Κ.Α.: Κωδικός μηχανογραφικού Θ15: Θέσεις 90% 2015 Ε: Ειδικό μάθημα Β15: Βάση 2015 Δ15-14: Διαφορά βάσης 2015-2014 : Άλλο πεδίο Κ..: Κωδικός μηχανογραφικού : Θέσεις 90% 2015 : ιδικό μάθημα Β15: Βάση 2015 Δ15-14: Διαφορά βάσης 2015-2014 Κ ΝΙΤΜΙ 127 ΛΙΚ ΛΩ ΚΙ ΦΙΛΛΙ (ΘΝ) - Κ... 189 129 ΛΙΚ ΛΩ ΚΙ ΦΙΛΛΙ (ΘΛΝΙΚ) - Θ... 144

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΘΡΩΠΟΓΕΝΕΙΣ ΚΑΙ ΓΗΓΕΝΕΙΣ ΕΣΤΙΕΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΤΩΝ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΝΕΡΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΑΝΘΡΩΠΟΓΕΝΕΙΣ ΚΑΙ ΓΗΓΕΝΕΙΣ ΕΣΤΙΕΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΤΩΝ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΝΕΡΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΑΝΘΡΩΠΟΓΕΝΕΙΣ ΑΙ ΓΗΓΕΝΕΙΣ ΕΣΤΙΕΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΤΩΝ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΝΕΡΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΕΝΤΡΙΗΣ ΜΑΕΔΟΝΙΑΣ ΒΕΡΑΝΗΣ ΝΙΟΛΑΟΣ ΥΔΡΟΓΕΩΛΟΓΟΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΓΕΩΛΟΓΙΩΝ & ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΗ ΜΟΝΑΔΑ ΕΝΤΡΙΗΣ ΜΑΕΔΟΝΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Στρα τιω τι κή. Ορ χή στρα Πνευ στών. (Μπά ντα)

Στρα τιω τι κή. Ορ χή στρα Πνευ στών. (Μπά ντα) Στρα τιω τι κή Ορ χή στρα Πνευ στών (Μπά ντα) KΕΙΜΕΝΟ-ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: Λγός (ΜΣ) Κων στα ντί νος Κε ρε ζί δης Πώς γεν νή θη κε η μπά ντα Τον χει ρι σμό των πνευ στών ορ γά νων τον συ να ντού με στην ι στο

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΑ ΧΑ ΡΑ ΚΤ ΗΡ ΙΣ ΤΙ ΚΑ ΤΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ - ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑ ΣΙ Α - ΚΑΡΑ ΣΑ ΒΒ ΟΓ ΠΟ Υ ΑΝ ΑΣΤΑΣΙΟΣ

ΘΕΜΑ: ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΑ ΧΑ ΡΑ ΚΤ ΗΡ ΙΣ ΤΙ ΚΑ ΤΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ - ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑ ΣΙ Α - ΚΑΡΑ ΣΑ ΒΒ ΟΓ ΠΟ Υ ΑΝ ΑΣΤΑΣΙΟΣ ΤΕΧΝ Οη ΟΓ ΙΚ Ο Ε Κ ΠΟ ΙΔ ΕΥ ΤΙ ΚΟ ΙΔΡΥΜΟ ΚΟΒΟΠΑΕ ΕΧΟΠΗ ΔΙϋΙ ΚΗ ΕΗ Σ ΚΑΙ Ο Ι ΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ηο ΓΙ ΣΤ ΙΚ ΗΣ ΘΕΜΑ: ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΑ ΧΑ ΡΑ ΚΤ ΗΡ ΙΣ ΤΙ ΚΑ ΤΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ - ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑ ΣΙ Α - Καθηγητή ΚΑΡΑ ΣΑ ΒΒ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΣ ΘΛΗΜ ΝSUPERLEAGUE ΟΠ Π UEFA CHAMPIONS LEAGUE *

ΠΡΩΣ ΘΛΗΜ ΝSUPERLEAGUE ΟΠ Π UEFA CHAMPIONS LEAGUE * ΑΰκλΪακθ αμ δ δ άλδκ δαλε έαμ κ φέζαγζκμ ια φαζέα δ βθ παλαεκζκτγβ β σζπθ πθ θ σμ Ϋ λαμ αΰυθπθ κ ΰάπ κ «Γ. Καλαρ εϊεβμ», κδ κπκέκδ αθϋλχκθ αδ κυζϊχδ κθ έεκ δ πϋθ (25). ΠΡΩΣ ΘΛΗΜ ΝSUPERLEAGUE ΟΠ Π UEFA

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνική Υποστήριξη. 801.11.50.50.50 candy.gr ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ CANDY

Τεχνική Υποστήριξη. 801.11.50.50.50 candy.gr ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ CANDY ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ CANDY Το δίκτυο τεχνικής υποστήριξης Candy απαρριθμεί 160 επίσημα εξειδικευμένα σημεία εξυπηρέτησης ανά την Ελλάδα. Η Candy σας προσφέρει την εμπειρία της με μια ομάδα επαγγελματιών

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΡΦΙΑΤΗΣ. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ θεωριes και μεθοδοι

ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΡΦΙΑΤΗΣ. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ θεωριes και μεθοδοι ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΡΦΙΑΤΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ θεωριes και μεθοδοι ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2003 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ θεωριες και μεθοδοι ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΡΦΙΑΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙκΗ Δ ΕΥΘΥΝΣ ΠΡΟ ΑΣ ΔΙΞΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣ ΑΣΙΑΣ Αλ Α

ΓΕΝΙκΗ Δ ΕΥΘΥΝΣ ΠΡΟ ΑΣ ΔΙΞΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣ ΑΣΙΑΣ Αλ Α Λ ε Ν ΛΛ Ν Η Δ ΡΑΑ γπ Γ ΓΑΣ Σ ΝΩ ΗΣ ΣΦ Λ ΣΗΣ ΠΡ Ν ΑΣ ΓΕΝκΗ Δ ΕΥΘΥΝΣ ΠΡ ΑΣ ΔΥΘΥΝΣΗ ΠΡΣ ΑΣΑΣ Αλ Α λ Η Α α Δ ν η Πε ρ ωδκα Πληρφ ρ ε Γηλ φων Λ πρ υ Ε η υ ρ πρλ λ α Φ Γ θ Π Σ ΠΝΑ ΑΣ Α Δ Ω Θ Α Νε κα ντκδ λα

Διαβάστε περισσότερα

Μετά το Λύκειο τι; ΛΕΟΝΤΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΠΑΤΗΣΙΩΝ 2009-2010

Μετά το Λύκειο τι; ΛΕΟΝΤΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΠΑΤΗΣΙΩΝ 2009-2010 Μετά το Λύκειο τι; ΛΕΟΝΤΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΠΑΤΗΣΙΩΝ 2009-2010 ΚΕΣΥΠ ΝΕΑΠΟΛΗΣ 2 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΕ ΙΑ Παρουσίαση των Σχολών του Μηχανογραφικού ελτίου Οι Σχολές και τα Τµήµατα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΓΛΩΣΣΙΚΗ ΕΠΙΓΝΩΣΗ

ΕΠΙΓΛΩΣΣΙΚΗ ΕΠΙΓΝΩΣΗ ΕΠΙΓΛΩΣΣΙΚΗ ΕΠΙΓΝΩΣΗ 1 ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΟΜΟΙΟΤΗΤΑΣ Ή ΔΙΑΦΟΡΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΠΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΛΕΞΕΩΝ 1.1 ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗΣ ΤΗΣ ΟΜΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗ ΣΥΛΛΑΒΗ ΟΔΗΓΙΕΣ στο παιδί: Κάθε φορά θα σου λέω δυο μικρές λέξεις. Εσύ θα

Διαβάστε περισσότερα

σε τα σημε α να ε ναι υπ λ γι τι ζ χαι ι Υ αμμ ζ να αντιπρ σωπει υν τι

σε τα σημε α να ε ναι υπ λ γι τι ζ χαι ι Υ αμμ ζ να αντιπρ σωπει υν τι Φ Λ Ι Ι ι αγωγτ ρι μ Π λλι πρα τν πρ βλτ ματα χαι χαταστι αει τη αθημ ριν ζω μπ ρ ι ν να περιγραφ ν με τη β θεια ν διαγρι μματ ζ απ τελ μεν υ απ να ι ν λ ημε ων αι να ν λ γραμμι ν π υ να ενι ν υν υγ ε

Διαβάστε περισσότερα

Κυ ρι ον ευ λο γη τος ει Κυ ρι ε ευ. λο γει η ψυ χη µου τον Κυ ρι ον και πα αν. τα τα εν τος µου το ο νο µα το α γι ον αυ

Κυ ρι ον ευ λο γη τος ει Κυ ρι ε ευ. λο γει η ψυ χη µου τον Κυ ρι ον και πα αν. τα τα εν τος µου το ο νο µα το α γι ον αυ ΤΥΙΚΑ & ΜΑΚΑΡΙΣΜΟΙ Ἦχος Νη Μ Α Ν µην Ευ λο γει η ψυ χη µου τον Κυ ρι ον ευ λο γη τος ει Κυ ρι ε ευ λο γει η ψυ χη µου τον Κυ ρι ον και πα αν τα τα εν τος µου το ο νο µα το α γι ον αυ του Ευ λο γει η ψυ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΑΠΗΤΕ ΙΔΙΟΚΤΗΤΗ ΤΟΥ VOLVO

ΑΓΑΠΗΤΕ ΙΔΙΟΚΤΗΤΗ ΤΟΥ VOLVO WEB EDITION Ε ΓΧΕ Ρ Δ Ο Α ΟΧΟ ΑΓΑΠΗΤΕ ΙΔΙΟΚΤΗΤΗ ΤΟΥ VOLVO Χ Ρ Σ Ο Μ ΠΟ Π Λ Ξ VOLVO π ζουµ ό ι θ πο ά γι πο ά χρό- ι ο υ ο η ο που γορά πό η Volvo. ο υ ο η ο υ ό χ ιά η γ ώ ο η φά ι ι η ά η, ό ο η ι ς

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΑ 69269/5387/90 DIR 97/11/EK

ΚΥΑ 69269/5387/90 DIR 97/11/EK ιαδικασίες Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης Εργων και ραστηριοτήτων Υ ΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΕΡΓΑ Επαµεινώνδας Τολέρης ιευθυντής ΕΥΠΕ/ΥΠΕΧΩ Ε Περιεχόµενα Παρουσίασης Ο θεσµός των ΜΠΕ στην Ελλάδα - Ιστορική Αναδροµή Κοινοτική

Διαβάστε περισσότερα

㥗刧 γ 㱷則 ε 㮗剧 ρ 㫷劇 δ 㮗剧 㯷劧 Χρ 㫧勇 σ 㱇勧 η 㦧刧 Ε 㩧則 Α 㦷剧 ΑΙ 㧷劇 V 㱇勧 㱇勧 㱇勧 㱇勧 㱇勧 㱇勧 㱇勧 㱇勧 㱇勧 㱇勧 㱇勧 㱇勧 㱇勧 㱇勧 㱇勧 㱇勧 㤗厷 π 㯷劧 㮇受 㫧勇 κη 㧇刧 ε 㱇則 ά 㱧剧 ρ 㬗劇 σ 㭷劧 : Σ 㱇則 ε 㱧剧 㬗劇 㯗勗 ί 㬗劇 㧇刧 ε 㮷勷 έ 㮧北 㭷劧 Copyright by MICROS-FIDELIO

Διαβάστε περισσότερα

«ΥΡ ΝΦΤΣΟΡΡΤΘΜΙ ΣΙΚΧΝΝ ΟΤ ΙΧΝΝ ΝΦΤΣ ΝΜ Γ Λ Ν

«ΥΡ ΝΦΤΣΟΡΡΤΘΜΙ ΣΙΚΧΝΝ ΟΤ ΙΧΝΝ ΝΦΤΣ ΝΜ Γ Λ Ν «ΥΡ ΝΦΤΣΟΡΡΤΘΜΙ ΣΙΚΧΝΝ ΟΤ ΙΧΝΝ ΝΦΤΣ ΝΜ Γ Λ Ν Κ ΛΛΙ ΡΓ Ι ΝΓΙ ΝΣ ΝΝ ΤΞ Ν Σ Ν ΠΟ Ο έ» ΦYTΟΡΡΤΘΜΙ ΣΙΚ ΝΟΤ Ι έ Φ (

Διαβάστε περισσότερα

. α : 517861-LLP-1-2011-1-AT-LEONARDO-LMP

. α : 517861-LLP-1-2011-1-AT-LEONARDO-LMP Γ Η Θ Η Η Η I Έ Να όγ Νω Νπ Ν Ν π ό αν υ 2013. α : 517861-LLP-1-2011-1-AT-LEONARDO-LMP α α έ 8 π π Ν : ό Ν υ α αν : 1 Case Management for unemployed Youth CHARISM Γ Η Θ Η Η Η I Έ Να όγ Νω Νπ Ν Ν π ό α

Διαβάστε περισσότερα

α α α α α α α α α α α α α α α α α α α α α α α α α α α α β χ δ ε φ γ η ι ϕ κ λ µ ν ο π θ ρ σ τ υ ϖ ω ξ ψ ζ αα ββ χχ δδ εε φφ γγ ηη ιι ϕϕ κκ λλ µµ νν οο

Διαβάστε περισσότερα

K υ ρι ε ε λε η σον Κ υ ρι ε ε λε ε η σον Κ υ ρι ε ε λε η σον Κ υ υ ρι ε ε λε ε η σον

K υ ρι ε ε λε η σον Κ υ ρι ε ε λε ε η σον Κ υ ρι ε ε λε η σον Κ υ υ ρι ε ε λε ε η σον Κ Α Τ Α Ν Υ Κ Τ Ι Κ Α ΚΥΡΙΕ ΕΛΕΗΣΟΝ Ἦχος νη 1. 2.. 4. 5. K υ ρι ε ε λε η σον Κ υ ρι ε ε λε ε η σον Κ υ ρι ε ε λε η σον Κ υ υ ρι ε ε λε ε η σον Κ υ ρι ε ε λε η σον Ε ις πολ λα ε τη Δεσ πο τα Υ περ Α γι

Διαβάστε περισσότερα

ΘΑ ΛΗΣ Ο ΜΙ ΛΗ ΣΙΟΣ. του, εί ναι ση μα ντι κό να ει πω θούν εν συ ντομί α με ρι κά στοι χεί α για το πο λι τι σμι κό πε ριβάλ

ΘΑ ΛΗΣ Ο ΜΙ ΛΗ ΣΙΟΣ. του, εί ναι ση μα ντι κό να ει πω θούν εν συ ντομί α με ρι κά στοι χεί α για το πο λι τι σμι κό πε ριβάλ ΘΑ ΛΗΣ Ο ΜΙ ΛΗ ΣΙΟΣ ΟΙ ΒΑ ΣΙ ΚΕΣ ΑΡ ΧΕΣ ΤΗΣ ΦΙ ΛΟ ΣΟ ΦΙΑΣ ΤΟΥ, Ο ΡΟ ΛΟΣ ΤΟΥ Α ΡΙ ΣΤΟ- ΤΕ ΛΗ ΣΤΗ ΔΙΑ ΔΟ ΣΗ ΤΩΝ ΘΕ ΣΕ ΩΝ ΤΟΥ ΚΑΙ Η Υ ΠΟ ΔΟ ΧΗ ΤΩΝ ΦΙ- ΛΟ ΣΟ ΦΙ ΚΩΝ ΤΟΥ ΘΕ ΣΕ- ΩΝ ΣΤΗΝ Ε ΠΟ ΧΗ ΤΟΥ ΚΙΚΕ ΡΩ ΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

! # ( ) +!,!!!,!!, ## % & ( ,, ( (!, ) #! + ) #, ( %%&

! # ( ) +!,!!!,!!, ## % & ( ,, ( (!, ) #! + ) #, ( %%& ! # % % & () +!,!!!,!!,,, ((!, ## %& ( )#! + )#, ( %%& .! #/ )!(( ( (0! 1.!( (2 333333333333333333333333333.! ! # # %& % # %# ( & )%& % +&,%&.,% )%& %/ )%& %0 1 % %2 3 %%&,%2,%34 5 +,% % %6 &. & %.7 %&

Διαβάστε περισσότερα

Ω Α Ο Ω - Α (2.000..-148.. Ο Ο Ω ΑΪ Α Ο Α Ο Α (148..-313.. Ο Ο Α Ο Α Ο Α (313-1430) Ο Ο Ο Ω Α Α Ο (1430-1912) Ω Α Ο (1912)

Ω Α Ο Ω - Α (2.000..-148.. Ο Ο Ω ΑΪ Α Ο Α Ο Α (148..-313.. Ο Ο Α Ο Α Ο Α (313-1430) Ο Ο Ο Ω Α Α Ο (1430-1912) Ω Α Ο (1912) σ ι ή Α Ω (2.000..-148. Ο Ο Α έ ι / ισ ι έ Ο Ω - Α Ο ί ι Α.) Ω ΑΪ Α Ο Α Ο Α (148..-313.. Α Α Ο Ο Α Ο Ο Ο Ω Α Ω Α Ο Α Ο Α (313-1430) ΑΟ (1430-1912) Α Ο (1912) Α Ω Α Ο Ω - Α.. Ο Α Α...-148 ιί ή ι ί ώ ισ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ ΤΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ

ΤΟ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ ΤΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ ΤΟ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ ΤΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ Ως κοινωνικός αποκλεισμός νοείται το σύνολο των διαδικασιών που παρεμποδίζουν σε άτομα και ομάδες της κοινωνίας μας την πρόσβαση και την απορρόφηση όλων των κοινωνικών

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ Αθήνα, 17-01-2012 Αρ. πρωτ: 60

ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ Αθήνα, 17-01-2012 Αρ. πρωτ: 60 ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ Αθήνα, 17-01-2012 Αρ. πρωτ: 60 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΧΕΙΜΕΡΙΝΩΝ ΕΞΑΜΗΝΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2011-2012 (01-02-12 έως 21-02-12) Α ΕΞΑΜΗΝΟ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ Α/Α ΤΙΤΛΟΣ Δ.Μ ΚΩΔ. ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

Διαβάστε περισσότερα