Τά πέντε µηδενικά πού δέν γραψαν στορία

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Τά πέντε µηδενικά πού δέν γραψαν στορία"

Transcript

1 ΑΥΛΩΝΑ ΕΛΤΙΟ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΕΚ ΟΤΗΣ: Μητροπολίτης ττικής καί Μεγαρίδος ΝΙΚΟ ΗΜΟΣ ριθµός φύλλου 326 Μάρτιος 2013 Τά πέντε µηδενικά πού δέν γραψαν στορία ρχιεπίσκοπος ερώνυµος κατά µήνα Φεβρουάριο το τρέ - χοντος τους ργάνωσε πίση µη τε λετή γιά νά φωτίσει καί νά τιµήσει τόν κόπο του καί τήν προσφορά του πού χαράχθηκαν στίς σελί - δες τ ς πρώτης πενταετίας µετά τήν νάδειξή του στόν ρχι επισκο - πικό θρόνο. Τά δηµοσιο γρα φικά ργανα µίλησαν γιά τήν τελετή λλά δέ βρ καν τό θάρρος νά νυψώ - σουν τήν ρ χιεπισκοπική προσωπικότητα στήν καθέδρα τ ς πατερι - κ ς λάµ ψης καί ο σκιές τ ς µφισβήτησης καί τ ς ντίπαλης πολε- µικ ς δέν χάθηκαν πό τόν ρίζοντα. φιλοτιµία του νά φωτογρα - φίσει τήν παρξή του στό β µα το κκλησιαστικο λόγου καί νά πογραµµίσει κρίσεις του διδαχές του, πού κούστηκαν στή διαδροµή τ ς πενταετίας, ντί νά φωτίσουν τήν στορική πραγµατικότητα τήν παρασιώπησαν καί τήν κύρωσαν. κκλησία ε ναι νοικτή στήν πρα - γµατικότητα, στή ροή τ ν γεγονό - των καί στίς µεταβολές πού χαροποιο ν πού καταθλίβουν τήν ν - θρώπινη προσωπικότητα καί τό σύν ολο το κκλησιαστικο σώµα - τος. Τά γεγονότα τ ς κάθε στιγµ ς ε ναι ρεθίσµατα πού διδάσκουν

2 2 πο γοητεύουν, νυψώνουν πο - βα θ µίζουν τίς τέλειωτες µάζες τ ν λαϊκ ν κοινοτήτων καί κίνητρα πρός τούς ποιµένες καί διδασκάλους νά φέρουν τό φ ς καί τή χαρά τ ς φανέρωσης καί ποκάλυψης το Θεο καί νά νοίξουν τό δρόµο πρός τό φ ς τ ς Πεντηκοστ ς καί πρός τή χαρά τ ς πνευµατικ ς νακαίνισης. κκλησία γράφει στορία καί πλώνει φ ς, πρώτιστα, µέ τή λειτουργική της πραγµατικότητα. ταν συνάγονται ποιµένες καί ποι- µαινόµενοι στό ναό το Θεο καί - φήνουν τήν καρδιά τους νά κφρα - στε µέ προσευχές φοσίωσης στό πρόσωπο το Χριστο, ο σιαστικά βιώνουν τά γεγονότα τ ς στορίας, τή χαρά καί τό νόηµα τ ς διδαχ ς το Κυρίου µας, πού ρχισε µέ τήν «πί το ρους µιλία» καί συνεχίζεται σέ κάθε γωνιά τ ς γ ς καί σέ κάθε στιγµή τ ν τέλειωτων α ώνων. Προσεγγίζουµε µέ βαθύ πόνο τόν Γολγοθ το Κυρίου µας καί σκύ - βουµε στό κενό µνηµε ο γιά νά προσκυνήσουµε τόν ναστηµένο Λυ τρωτή µας καί νά περπατήσουµε µαζί Του στίς ρες τ ς χαρ ς καί τ ς λύ - πης. Συναγόµαστε διάκοπα στήν Τρά πεζα το Μυστικο είπνου - κούγοντας τήν πρόσκληση: «Λάβετε φάγετε το το στί τό Σ µα µου...» καί «Πίετε ξ α το πάντες το το - στί τό Α µα µου...» καί βιώνουµε τήν νακαίνιση το προσώπου µας, τήν λοκληρωτική κάθαρσή του καί ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ τήν νταξή του στό ναγεννηµένο σ µα τ ς κκλησί ας, στό φ ς καί στή χαρά τ ς τέλειωτης Πεντηκοστ ς. Ο λειτουργοί τ ς κκλησίας, ο ποιµένες καί διδάσκαλοι χουν πρώτιστο χρέος καί ε αίσθητη πο - χρέωση νά µ ς διδάσκουν καί νά µ ς χειραγωγο ν. Νά βηµατίζουν κον τά µας ς πατέρες στοργικοί καί νά µ ς νοίγουν τόν κώδικα τ ς θεϊκ ς ποκάλυψης γιά νά µ ς δεί - ξουν τι Κύριός µας ε ναι «δός καί λήθεια καί ζωή» ( ωάν. ιδ 6). χοντας µπροστά µας τίς δι - δα χές καί τήν πνευµατική διαφώ - τιση πού πλωσαν στό διψασµένο λαό µεγάλοι φωτισµένοι καί καθαγιασµένοι πατέρες τ ς κκλησίας µας δέν νιώθουµε νά µ ς συγκινε καί νά µ ς φωτίζει φτωχότατη πεν τάχρονη ποιµαντορική να σχό - ληση το σηµερινο ρχιεπι σκό - που τ ς λλάδος κ. ερώ νυ µου. Πέντε χρόνια ρχιεπίσκοπος ερώνυµος κάθεται στόν θρόνο καί τό µερολόγιο τ ς προσφορ ς του ντί νά γεµίζει καί νά φορ - τίζει τήν κκλησιαστική στορία µέ ποστολικό πνε µα, µέ διδαχές θεολογικ ς πυκνότητας καί µέ κάµα - τη θυσιαστική προσφορά χάραξε να µεγάλο καί πογοητευτικό µη - δε νικό. πίσκοποι τ ς κκλησίας τ ς λλάδος πού τόν ζο ν πό κοντά καί µετέχουν στίς συνεδριάσεις τ ν κκλησιαστικ ν συνοδικ ν ρ - γάνων κπέµπουν σήµατα κινδύ -

3 ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ 3 νου, διαµαρτύρονται τι προσφο - ρά το σηµερινο ρχιεπισκόπου δέν ε ναι πλ ς µηδενική λλά καί φοβερά πικίνδυνη. Φέρνει τή συγκροτηµένη κκλησιαστική διοίκηση στίς κρότητες τ ς φθορ ς καί τ ς διαφθορ ς καί φήνει τά λυτρωτικά µηνύµατα τ ς κκλησίας βυθισµένα στή σιωπή. Θά µπορούσαµε νά γράψου - µε τέρµονες σελίδες γιά νά φέρου - µε στό πλήρωµα τ ς κκλησίας µας τά γεγονότα πού ε τέλισαν κυριολεκτικά τόν ρχιεπισκοπικό ρόλο καί δήγησαν λόκληρη τήν ρθό - δο ξη λληνική κκλησία στίς κρό - τητες το µεγάλου κινδύνου. έν θά πιτρέψουµε στόν αυτό µας νά λεπτολογήσει γιά τήν πενταετία τ ν πέντε µηδενικ ν. Θά περιορίσουµε τή γραφίδα µας στίς σκιαγραφίες µερικ ν ντυπωσιακ ν κδηλώσε - ων πού καί µόνες α τές φωτογραφίζουν τούς χαµηλούς τόνους, τήν πραξία καί τά γλιστρήµατα το κ. ερωνύµου καί φέρνουν τό λαό σέ πόγνωση καί σέ παναστατική - κρηξη. Τά γεγονότα πού θά περιγράψουµε ε ναι λίγα λλά σαφέστατα ποδεικτικά. 1) Μετά τήν νύψωσή του στόν τιµητικό ρχιεπισκοπικό θρόνο κ. ερώνυµος ποφάσισε νά πισκεφθε να στενό του φίλο πού µαζί πρωτοστατο σαν σέ πιδει - κτικές µφανίσεις καί σέ γώνα πικράτησης. Π γε στήν δρα τ ς µη - τρο πόλεώς του καί πρώτη κουβέντα πού ε πε ταν: «δελφέ µου θαυµάζω τήν ρχοντιά σου». φί - λος ρχοντας ντυπωσιάστηκε, συγκινήθηκε καί φρόντισε νά ποκρι - θε µέ ψηλ ς τάξης φιλοξενία. Πέρασε κάµποσος καιρός. πνοή τ ς γάπης, τ ς δελφικ ς - πικοινωνίας καί τ ς πεύθυνης πί - λυσης τ ν διαφορ ν δέν πλώθηκε στήν ερά Σύνοδο. µέχρι τότε γαπητός φίλος το ερώνυµου πέρασε στήν λλη πτέρυγα, στό λόχο τ ς µάχης καί στό στρατόπεδο τ ν κατηγόρων το κ. ερώνυµου. Φτάνουµε στό εκέµβριο το 2011 καί στήν παγωνιά τ ς συνοδικ ς πρα - ξίας προκλήθηκε θύελλα. παλαιός πίσκοπος τ ς ρχοντι ς δωσε στή δηµοσιότητα σειρά κειµένων πού φωτογράφιζε τό συνοδικό χάος καί καταλόγιζε ε θ νες. Μέ σκληρή γλώσσα καί µέ σειρά πιθέτων κρινε πώς κύριος δράστης τ ν νωµαλι ν ε ναι ρχιεπίσκοπος ερώνυµος. δελφός του καί φί - λος του καί συλλειτουργός του, πού µέχρι πρότινος τόν νακήρυττε καί τόν διαφήµιζε ς ρχοντα. Τρία χρόνια µετά τήν προα - γω γή το φίλου του ερώνυµου, µητροπολίτης τ ς ρχοντι ς στή - θη κε σέ στάση µάχης καί σώρευ σε τίς κριτικές του καί τίς βολές του - ναντίον το ρχιεπισκόπου ερώ - νυµου, πού σαµε κείνη τήν ποχή τόν νακήρυττε ρχοντα. στειλε στίς πιστολή στήν φη -

4 4 µερίδα Ε ΛΕΥ ΘΕΡΟΤΥΠΙΑ γεµάτη προσβλητικές καί παξιωτικές κρίσεις ναντίον του. γραψε: «... άν συντ κτης το σχολ ου πιθυµε τήν - λ θεια, ς ρωτ σει τόν πληροφορι ο - δ τη του, γιά ποιόν ζ τησα νά παραι - τηθε καί γιά ποιούς λ γους!... ε, λοιπ ν, α τός πρ πει νά ε ναι ρχιεπ σκοπος, πειδή πο - δε χτηκε βουλος, ν κανος καί πι - κ νδυνος πλ ον, δεδοµ νου τι γεται καί φ ρεται δ χως νεργό ρ λο στά δρ µενα τ ς ποχ ς. Γιά τήν κακή συγκυρ α, τήν - πο α δι ρχεται πατρ δα µας καί µαζ της κκλησ α µας, χρει ζεται κκλησιαστικός γ της µέ πο φα - σιστικ τητα καί θος, χαρα κτη ρι - στικά πού ΕΝ διαθ τει ε ρ νυµος Β, πειδή κριβ ς χει κλη ρονο - µ σει καί ποδεχθε τήν δια ποπτη καί καταδικασµ νη α λή τ ς ποχ ς το Χριστοδο λου. Καλές ορτές + ωδ νης Χρυσ στοµος» Πέρασαν πέντε µόλις µέρες µετά τήν κρηκτική κυκλοφορία τ ς πα ραπάνω πιστολ ς καί πρώην Ζακύνθου µέ πλατιά συνέντευξή του, πού τήν δωσε στό δηµοσιο - γράφο Ν κο Πα παδηµητρίου καί δη µοσιεύ τηκε στήν φηµερίδα FREE SUNDAY (23/ ), δέν παρέλειψε νά φορτίσει µέ ε θ νες κατα - λυτικές παράγοντες το κ κλη σι - αστικο βίου µή ξαιρών τας τόν πα λαιό φίλο του καί ν ν ρχι επί - σκοπο. Γράφει καί πο γραµµίζει: ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ «...Σέ α τούς τούς ρ χηγούς πού δέν χουν καί πολλά κ τσια ρ σει τό κοιν ς λεγ µενο γλε ψιµο. Ε ναι γνω στή πα ροι µ α µέ τόν ετό καί τό σαλ γ καρο». δηµοσιογράφος τόν διακόπτει ρωτώντας τον:«ταν µι - λ τε γιά ρχηγούς πού δέν χουν κ - τσια...». Καί κύριος Χρυσόστοµος διακόπτωντάς τον, παντ : «ν - νο καί τόν ρχιεπ σκοπο. ταν χεις δυναµ ες, πρ πει νά κρ βεσαι. Νά µήν νεβα νεις σέ σκαλοπ τια ψη λ τερα πό κε να πού µπορε ς». δήλωση α τή, πού µφισβή - τησε περοπτικά καί πόλυτα τίς κανότητες καί τό κύρος το ρχιεπικόπου, α φνιδίασε τό δηµοσιο - γράφο καί τόν προκάλεσε σέ ντί - λογο: «έν βλ πετε κ τι θετικό σέ α τά τά τ σσερα χρ νια (το ρ χι - επι σκόπου);» πάντηση το πρώην Ζακύνθου πιµένει στό κούρε µα τ ν κανοτήτων το ρχιεπι σκό - που ερώνυµου καί στήν ρι στική πόρριψή του. «Ναί. τι δέν βγα - νουµε στούς δρ µους νά κραυγ - ζουµε. να χα µηλό προφίλ περν ει πιό ε κολα καί τίς νο µ ες». Α τές ο βολές ρίχτηκαν τότε ναντίον το ρχιεπισκόπου πό νθρώπους πού ταν στενοί του φίλοι καί συµπορευτές του. Φυλλοµετρώντας τόν καθηµερινό τύπο, τήν λεκτρονική νηµέ - ρω ση καί τήν προφορική ποτί µη - ση το ρχιεπισκόπου ερώνυµου σταµατο µε πότοµα καί µέ πολ-

5 ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ 5 λά ρωτηµατικά σέ να κείµενο πού δηµοσιεύθηκε στήν φηµερίδα «Παρασκήνιο» καί πέρασε στό διαδί - κτυο. κε διαβάσαµε: «Σπρ χνουν σέ παρα τηση τόν ερ νυµο ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ: 24/02/ :58 Πηγ : <http://www.paraskh ni - o.gr/2013/02/24/sprochnoun-se-pa - retisi- ton- ieronimo2/?do ing_ wp_ - cron= > Το ΓΙΑΝΝΗ ΒΑΣΙΛΑΚΟΠΟΥ - ΛΟΥ «Λουλο δια» καί γαϊδουρ γ - καθα πού βρ καν λ πασµα, γιά νά θερι ψουν στά χρ νια πού ποκα - λυπτ ταν τό παραεκκλησιαστικό κ - κλωµα, κατά τήν τριετ α φα νεται τι βρ σκει µπροστά του ρχιεπ σκοπος ερ νυµος. «γκ - θια» κανά χι µ νο νά «µατ σουν» τήν ρχιεπισκοπ α του, λλά -σ µ - φωνα µέ κ ποιες πολ τως γκυρες πηγ ς- κ µη καί νά δηγ σουν τήν κκλησ α σέ κρ ση καί τόν προκα - θ µενο σέ «ρωικ» (;) ξοδο Α τή τελευτα α φρ ση κ θε λλο παρά ποτελε να δηµοσιογραφικό πυρο - τ χνηµα. ντιθ τως, σ µφωνα µέ πλη ροφορ ες του «Π», ρκετοί πό τούς Μητροπολ τες τ ς ν ας γενι ς, πό α τούς πού χαρακτηρ ζονται «ν οι καί φιλ δοξοι», ποδαυλ ζουν να κλ µα παρα τησης το κ.κ. ερ νυµου καί µ λιστα σέ σ ντοµο χρο νικό δι στηµα. Ο σχετικές ζυµ - σεις, πού ε ναι σέ θ ση νά γνωρ ζει τό «Π», χ νονται στό β θος τ ν πολλές φορές βυζαντινολογο ντων κ κλησιαστικ ν διαδρ µων. Καλά πληροφορηµ νη πηγή - λε γε στό «Π» στήν ρχή τ ς βδο - µ δας µ λιστα πώς α τή σεισµική ξ λιξη θά συµβε ντός το 2013, µήν ποκλε οντας νά συν λθει καί π λι εραρχ α τ ς κκλησ ας τ ς λ λ - δος πού συν λθε τήν Π µπτη γιά νά κλ ξει τόν ν ο Μητροπολ τη Μαρ νειας καί Κοµοτην ς, ε τε στήν τακτική της Σ νοδο, τόν προσεχ κτ βριο νά διαχειριστε τή β µ - βα τ ς παρα τησης ερ νυµου. έν ε ναι περβολή νά πο µε τι π ρ - χουν νθρωποι πού καταλογ ζουν στόν ρχιεπ σκοπο κ µα καί συναναστροφές µέ πιφαν τοµα πού χουν πρ σφατα πασχολ σει τή ικαιοσ νη. υό «ε σηγ σεις» πο, σ µφωνα µέ πληροφορ ες του «Π», κυκλοφορο ν ς διαθ σεις το ρχιεπισκ που περιγρ φονται ς πιχε ρηση γεφ ρωσης τ ν σχ σεων το κ. ερ νυµου µέ «τά παιδι» το Μακαριστο Χριστ δουλου Θ λει νά τούς παναφ ρει. Μ νον πού ο «διαθ σεις» α τές χουν δη ν - ψει φωτιές στούς κ λπους τ ν Μη τροπολιτ ν, δι τι φορο ν, σ µ - φωνα µέ πληροφορ ες, τήν πο - κα τ σταση σέ πισκοπικούς θρ - νους, στω καί χωρ ς Μητρ πολη το Πρ ην ττικ ς Παντελε µονα Μπεζεν τη, πο ος π ρασε πό τ ς φυλακ ς τά σ δερα, τήν ποχή πού βρ θηκαν νά ναπα ονται

6 6 στόν τραπεζικό το λογαριασµό 2 κατ. ε ρώ, σταλµ να -µ λλον- ξ ο ρανο. Τήν δια ρα, ν γιά τόν κρ σιµο, λ γω τοπικ ς ε ν ητης διαι - τερ τητας, θρ νο τ ς Μητρ πο λης Μαρ νειας καί Κοµοτηνής ταν γνωστό πώς τή µ χη θά διναν πρω - τοσ γκελος τ ς Μητρ πολης Ξ ν - θης Παντελε µονας Μουτ φης καί µ λογ ς του τ ς Μητρ πολης Κο- µοτην ς, Κωνστ ντιος, κ κλοι το ρχιεπισκ που προσπ θησαν -λειτουργ ντας, ε παν, ξ ν µατ ς του- νά πιβ λουν πρός ποκατ - σταση τόν λλοτε φερ µενο νά µ - πλ κεται σέ σεξουαλικό σκ νδαλο, Μητροπολ τη Βρεσθ νης (σ.σ. νευ χαρτοφυλακ ου) πρ ην Θεσσαλι - τιδος Θε κλητο Κουµαριαν. κκλη - σι αστικές πηγές µέ τίς πο ες συν - οµ λησε τό «Π» ξ φρασαν π ντως τήν ποψη πώς «κρ σιµη α τή Μη - τρ πολη τ ς Θρ κης, γιά θνικούς λ γους, δέν προσφ ρεταιγιά τακτο - πο ηση προγραφ ν». λλωστε, τό ζ τηµα α τό ε ναι τ σο λεπτό πού φα νεται πώς πασχ λησε συν ν - τηση το ρχιεπισκ που µέ τόν - πουργό ξωτερικ ν, ηµ τρη βρα - µ πουλο, πο α γινε στό γρα φε ο το προκαθηµ νου τ ς κκλησ ας τ ς λλ δος. ν καί χαρακτηρ στηκε «θιµοτυπικ», λλο κατευθ νουν τ σο σα θεσε Ταγίπ ρντογάν στόν ντ νη Σαµαρά στό Κατ ρ, ναφορικά µέ τούς µ µηδες τ ς Θρ κης, σο καί δ λωση το Ο - κου µενικο Πατρι ρχη κ.κ. Βαρθολο- ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ µα ου τι «Θεολογική Σχολή τ ς Χ λ κης ε ναι σέ ψηλή τοιµ τητα». Ο Το ρκοι θά πιτρ ψουν τήν παναλειτουργ α τ ς σχολ ς, σως καί ντός το τους, «λλά τ θά ζητ - σουν ς ντ λλαγµα;» ναρωτι ο ν - ται ο πιό καχ ποπτοι Συν ξεις διαδοχ ς : λες α τές ο «καυτές πατ τες» λλά καί ο πι - σεις πού δ χεται κ.κ. ερ νυµος γιά ζητ µατα θικ ς καί ο κονοµικ ς τ - ξεως, στά πο α φ ρονται νά µπλ - κονται ψηλ βαθµοι ρασοφ ροι, τρο φοδοτο ν σεν ρια παρα τη - σ ς του µ σα στό 2013, µέ πρ φαση τήν ε α σθητη γε α του. σο κι ν κο γεται πρ ωρο, «χορός τ ς διαδοχ ς» το ρχιεπισκ που χει δη νο ξει. Καλά πληροφορηµ νες πηγ ς, µ λιστα, µιλο ν γιά ναρξη τ ν δε - πνων καί τ ν συν ξεων, µέ διοργανωτές τούς «βιαστικο ς» π δοξους διαδ χους το κ.κ. ερ νυµου στόν ρχιεπισκοπικό θρ νο. Συγκεκριµ - να, λ νε πώς Μητροπολ της Σ ρου ωρ θεος καί Μητροπολ της ηµη - τρι δος γν τιος χουν δη ρχ σει νά κινο νται, θρο ζοντας λλους ρχιερε ς στό ρµα τ ς προσωπικ ς τους φιλοδοξ ας. Σέ α τούς ο καλά γνωρ ζοντες προσθ τουν τ σο τόν Μεσογα ας καί Λαυρεωτικής Νικ λαο, σο καί τόν Σεβασµι τατο Μεσσην ας πού δέν κρ βουν τίς φιλοδοξ ες τους Μεσσην ας βασ ζει µεγ λο µ ρος τ ν φιλοδοξι ν του στήν πο-

7 ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ 7 λιτική του φιλ α µέ τόν πρωθυπουρ - γό ντ νη Σαµαρ. Α τή «συνο- µοταξ α» εραρχ ν ε ναι κε νη πού τό 2008 στ ριξαν τόν πό Θηβ ν καί Λεβαδε ας ερ νυµο µέ βασικό πιχε ρηµα -πού ε χε κουστε στούς διαδρ µους τ ς ερ ς Συν δου- «νά ξεµπερδε ουµε γρ γορα νά π ρου - µε κι µε ς σειρ». Τ ρα λοιπ ν στοιχ ζονται. Καί σέ µιά τµ σφαιρα πού θά χει στό µεσο µ λλον σµή κ µη καί νός πολ πλοκου πολιτικο θρ λερ, θά νασ ρονται χαρτιά καί φ κελοι πού «κα νε» τόν µεσο κληρικό καί λαϊκό «κ κλο» το ρχιεπισκ που... πειλο ν µέ «γαϊταν κι» - πο κα λ ψεων. Ε ναι δεδοµ νο, σ µφωνα µέ α τά πού µεταφ ρουν στό «Π» ξι - πιστες πηγές πού γνωρ ζουν καλά τά τεκταιν µενα ντός τ ς κκλη - σ ας, πώς χορός τ ς διαδοχ ς χει ρχ σει στήν κκλησ α τ ς λλ δος, γιά πολλούς πολύ πρ ωρα, γιά λ - λους -πού κλε νουν τό µ τι µέ ν ηµα στή σχετική συζ τηση- «στήν ρα του». Ε ναι δέ κ ποιοι πού λ γεται πώς στ λνουν «µην µατα» στόν - γ τη τ ς λλαδικ ς κκλησ ας νά «δι ευκολ νει τή διαδικασ α» πει - λ ν τας µέ ποκαλ ψεις πού θά φο ρο ν στό µεσο περιβ λλον του καί στίς πιλογ ς του. χασε τήν εραρχ α Βρεσθ - νης. Ν ος Μητροπολ της Μαρωνε - ας ξελ γη πρωτοσ γκελος τ ς Μη τρ πολης Ξ νθης, Παντελε µων Μουτ φης. Τό νδιαφ ρον, µως, ε ναι τι Θε κλητος Βρεσθ νης, παρά τίς «σκι - ς» το παρελθ ντος, κανε δυναµι - κό come back πα ρνοντας στήν πρ - τη φ ση τ ς διαδικασ ας 38 ψ φους κα, στή δε τερη, 23 -λ γω τ ς παρ µβασης το ρχιεπισκ που ε παν κ ποιοι- διχ ζοντας τήν εραρχ α στά τρ α, φο στήν πρ τη ψηφοφορ α µετε χε καί πρωτοσ γκελος τ ς Μητρ πολης Κοµοτην ς, Κωνστ ντιος. έν ε ναι λ γοι α τοί πού λ νε πώς Θε κλητος Κουµαριανός π - ει φούλ γιά τή Μητρ πολη ργο - λ δος, τόν προσεχ κτ βριο, παρά τό τι µερικοί κραδα νουν τίς ποκαλ ψεις το παρελθ ντος καί διαφωνο ν µέ τήν ποκατ στασ του». µακρότατη κκλησιαστική στορία φήνει πίσω της χνη. Τό να νδεχόµενο ε ναι ντυπωσιακή πικράτηση τ ν πισκόπων πού ποφάσισαν νά ζήσουν τήν πιστότητα στό πρόσωπο το Κυρίου καί τή θυσία στήν καθηµερινή - σκηση το λειτουργήµατός τους. Τά νόµατά τους γράφτηκαν στόν κατάλογο τ ν γίων καί ο γενιές πού κολουθο ν τούς ποδέχονται ς πατέρες καί ς ρχοντες καί ς χειραγωγούς στή ζωή τ ς γιότητας. Παράλληλα, διακινε ται λλη σειρά τ ν πισκόπων πού

8 8 ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ «Πόθεν ἔσχες» καί στό χῶρο τῆς Ἐκκλησίας Τό θέμα ἔχει ἀπασχολήσει τίς στῆ λες αὐτοῦ τοῦ περιοδικοῦ καί πα - λαιότερα. Συγκεκριμένα στό τ. 252/ εἶχε γίνει ἀναφορά σέ μιά συν - ο δική ἀπόφαση τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλ λάδος τοῦ ἔτους 2005, ἡ ὁποία εἶχε ληφθεῖ κάτω ἀπό τήν πίεση τῆς λαϊκῆς κατακραυγῆς ἐξ ἀφορμῆς τῶν ἐκ - κλησιαστικῶν σκανδάλων, πού εἶχαν ἀνακύψει τήν ἐποχή ἐκείνη. Μέ τήν ἐν λόγῳ ἀπόφαση ἡ Ἱ. Σύνοδος εἶχε ζητήσει ἀπό τήν Πολιτεία νά θεσπίσει τό «πόθεν ἔσχες» γιά τούς Ἐπισκό - πους καί γιά ἄλλα ἐκκλησιαστικά πρόσω πα. Πράγματι, στό ἀπό ἀνα κοινωθέν τῆς ΔΙΣ, μεταξύ ἄλλων διαβάζουμε: «...Ἡ ΔΙΣ ἔχει ζητήσει μέ τήν ἀπό ἐπιστολή της (ἀρ. πρωτ. 785) πρός τήν Ὑπουργό Ἐθνικῆς Παιδείας καί Θρησκευμά - των κ τήν προώθηση νομοθετικῶν ρυθμίσεων, μεταξύ ἄλλων: α) γιά τήν πολαµβάνουν τήν τιµή τ ς ξουσίας λλά δέν τολµο ν νά πωµισθο ν στήν κεραιότητά του τό βάρος το ποιµαντορικο χρέους. χρόνος καθώς κυλάει ποτυ - πώνει τίς διαστροφές καί ποκαλύπτει τίς λαθεµένες κινήσεις. Α τές τίς κινήσεις πού διαµορφώνουν τό θος καί τήν προσφορά το σηµερινο ρχιεπισκόπου ὑποχρέωση ὑποβολῆς ἀπό 1ης Ἰα - νου αρίου 2006 ἀπό τούς Ἀρχιερεῖς τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος δήλω - σης «πό θεν ἔσχες» καί β) γιά τήν ὑπο χρέωση ὑποβολῆς στή ΔΙΣ ἀπό 1ης Ἰανουαρίου 2006 ἀπό τούς Ἀρχιε ρεῖς τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, τούς Διευθυντές τῶν κάθε φύσης ἐκ κλησιαστικῶν ὀργανισμῶν, τούς Προ ϊσταμένους τῶν ἐν γένει ὑ - πηρεσιῶν, πού ἔχουν ὡς ἀντικείμενο τή δια χείρηση ἐκκλησιαστικῆς περι - ουσίας, καί τούς λογιστές ἐκκλησιαστικῶν διαχειρίσεων ἀντιγράφου τῆς φορολογικῆς δήλωσής τους καί τοῦ εἰδικοῦ ἐντύπου Ε9». Τό περιοδικό εἶχε τότε (2009) ἐπισημάνει καί σχολιάσει ὅτι, ἄν καί ἡ ἀπόφαση τῆς Ἱ. Συνόδου τοῦ 2005 ἴσχυε, στήν πραγματικότητα εἶχε ἐνταφιασθεῖ. Ἀλλά καί πιό πρόσφατα εἶχε ἐ γερθεῖ, στίς στῆλες αὐτοῦ τοῦ περιο- τίς παρακολουθο µε λοι καί τίς βιώνουµε δυστυχ ς ς προσωπική µας δοκιµασία. Τήν τελική κρίση θά τήν διατυπώσει α ριανή γενιά πού θά ποχρεωθε νά φορτιστε στό σύνολό της τήν πογοήτευση καί τήν περιπέτεια. Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΜΕΓΑΡΙ ΟΣ ΝΙΚΟ ΗΜΟΣ

9 ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ 9 δικοῦ ἀπό συνεργάτη του, θέμα ἀνάγκης, νά ἐξηγηθεῖ τό «πόθεν ἔσχες» ἀπό ὑψηλόβαθμο ἐκκλησιαστικό πρόσωπο, συγκεκριμένα ἀπό τόν τιτουλάριο μητροπολίτη Δωδώνης κ. Χρυσόστομο. Πράγματι στό τ. 311/ καταχωρήθηκε σχολιασμός συνέντευ - ξής του, πού εἶχε δώσει ὡς μητρο πο - λίτης Ζακύνθου, σέ δημοσιογρά φους τοῦ νησιοῦ αὐτοῦ, καί ἡ ὁποία ἀναρ - τήθηκε στόν ἰστότοπο romfea.gr στίς 26/7/2011. Ἀντιγράφουμε κάποια ση - μεῖα του σχολίου: «Ἐκθέτoντας ὁ Σεβασμιώτατος τό ἐντυπωσιακό, φιλανθρωπικό ἔργο του στόν τομέα τῶν ὑποτροφιῶν, ἀνέφερε ὅτι. προσέ - φε ρε καί ὁ ἴδιος ἕνα σημαντικό ποσό γιά τό σκοπό αὐτό. Μέ δικά του λόγια: «ἀπό τά χρήματα τά δικά μου, ἀ πό τά ἀνήκοντα εἰς ἐμέ εὐ - ρώ στά χρόνια πού εἶμαι ἐδῶ». Καί ἡ ἀπορία μου εἶναι: ποῦ τά βρῆκε τόσα λεφτά; Τό συνοπτικό βιογραφικό του, ὅπως ὁ ἴδιος τό ἐκθέτει στήν ἐν λόγῳ συνέντευξη, δέν μπορεῖ νά τό ἐξηγήσει... Δέν γνωρίζω τί δηλώνει στήν ἐφορία ὁ Σεβασμιώτατος. Ὅ - μως αὐτά «τά χρήματα τά δικά του, τά ἀνήκοντα εἰς αὐτόν» δέν μπορεῖ νά προέρχονται ἀπό ἁπλή μισθοδο - σία. Πρέπει νά ὑπάρχουν εἴτε ἄδηλοι πόροι εἴτε ἐπιχειρηματική δραστηρι - ότητα. Ἐν πάσῃ περιπτώσει, ὀφείλει νά πεῖ «πόθεν ἔσχες», τουλάχιστο γι αὐτό τό ποσό, πού ὁ ἴδιος εἶπε ὅτι τό ἔχει διαθέσει σέ ὑποτροφίες σέ παιδιά τῆς Ζακύνθου». Ἐπανερχόμαστε σήμερα στό θέμα κάνοντας τή θλιβερή διαπίστωση ὅτι, ἄν καί ἔχουν παρέλθει πάνω ἀπό ἑπτά χρόνια, ἡ ἀπόφαση τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τοῦ 2005 μένει ἐνταφιασμένη. Ἤδη δέ κατατέθηκε πρόσφατα ἀπό βουλευτές τῆς ΔΗΜ.ΑΡ. ἐπερώ - τηση στή Βουλή πρός τόν ὑπουργό Οἰ - κονομικῶν γιά τούς λόγους τῆς μή ἐφαρμογῆς μέχρι σήμερα τῆς ἀπόφασης (βλ. AMEN.gr/ ). Ἀνεξάρτητα τοῦ ποιές εἶναι οἱ θέσεις τοῦ ἐν λόγῳ κόμματος γιά τήν Ἐκκλησία, στήν προκειμένη περίπτω ση ἐκφράζει τόν σκανδαλισμό καί πολλῶν πιστῶν γιά τό «πέ πλο μυ στη ρίου», πού καλύ πτει τά οἰκονομικά πολλῶν ἐκκλησιαστικῶν προσώπων καί ὀργανισμῶν. Στίς μέρες μας, λόγῳ τῆς οἰκονομικῆς κρίσης, Μητροπολίτες, πού ἔχουν στίς ἐπαρχίες τους φιλανθρωπικά ἱδρύματα, κάνουν ἐκκλήσεις πρός τούς πιστούς γιά οἰκονομική ἐνί σχυ - ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ Μηνια ο ελτίο κκλησιαστικ ς νηµέρωσης Κωδικός 2360 διοκτήτης- κδότης Μητροπολίτης ττικ ς καί Μεγαρίδος ΝΙΚΟ ΗΜΟΣ ιεύθυνση Α λών- ττικ ς Τυπογραφε ο Κωνσταντίνου Σανιδ ωαννίνων 6, Μοσχάτο ISSN X

10 10 ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ση. Τά ἔσοδα, λέγουν, ἀπό προσφορές φιλανθρωπίας ἔχουν μειωθεῖ δραματικά, καί οἱ ὅποιες εἰσφορές καί προνοιακά ἐπιδόματα γιά τούς τροφίμους τῶν ἱδρυμάτων ἀπό ἀσφαλιστικά τους ταμεῖα ἔχουν σχεδόν μηδενισθεῖ. Τό ἴδιο συμβαίνει καί σέ ἐνορίες ὅπου οἱ ἐφημέριοι κάνουν συνεχεῖς ἐκκλήσεις πρός τούς ἐνορίτες προκειμένου νά συνεχίσουν τή λειτουργία συσσιτίων καί παροχῆς βοήθειας σέ ἀπόρους. Τό πρόβλημα εἶναι ὀξύ καί θλίβει τόν πιστό λαό, πού ἐπιθυμεῖ νά συνδράμει, ἀλλά δυσκολεύεται γιατί ἡ κρίση ἔχει πλήξει τούς πάντες. Ἀκόμα καί ἄτομα, πού συμβαίνει νά ἔχουν κάποια σχετική οἰκονομική ἄνεση, καλοῦνται συχνά νά καλύπτουν μεγάλες ἀνάγκες τοῦ εὐρύτερου οἰκογενειακοῦ τους χώρου (παιδιῶν καί ἐγγονι - ῶν, νέων) καί οἰκογενειῶν μέ παιδιά, πού μαστίζονται ἀπό τά μέτρα λιτότητας καί τήν ἀνεργία. Αὐτός ὁ λαός, ὁ ὁποῖος, παρότι μαστίζεται ἀπό τήν κρίση, πλαισιώνει ρέκτες κληρικούς καί, ἐκτελώντας τό χρέος τῆς ἀγάπης, συντηρεῖ μέ θυσίες τά ἔργα φιλανθρωπίας τῆς Ἐκκλησί - ας, ἀγανακτεῖ βλέποντας τά ἀπανωτά πολυαρχιερατικά συλλείτουργα μέ πλήθη περιπλανώμενων δεσποτάδων νά ἐπιδεικνύουν τή χλιδή τῶν βαρύ - τι μων ἀμφίων τους. Οἱ πληροφορίες λέ νε ὅτι τό κόστος μιᾶς τέτοιας στολῆς μέ τά ἀξεσουάρ της μπορεῖ νά φτάνει διψήφιο ἀριθμό χιλιάδων εὐρώ. Ἀ κούγονται δέ ὀνόματα, πού διαθέτουν στήν γκαρνταρόμπα τους ἑκατοντάδες τέτοιες στολές. Περιουσίες, δηλαδή. Εἶναι, λένε, δῶρα πού ἔχουν δε - χθεῖ καί ἀντιπροσφέρει ὁ ἕνας στόν ἄλ λο «ἀπό τά χρήματα τά δικά τους, ἀ πό τά ἀνήκοντα εἰς αὐτούς»! Ἀνάλογα φαινόμενα παρατηροῦνται καί στίς τάξεις τῶν πρεσβυτέρων, κατ ἐξοχήν δέ Ἀρχιμανδριτῶν, πού δια - κατέχονται ἀπό πόθους Ἀρχιερωσύ - νης. Καί κάτι, πού κάθε ἄλλο παρά ἔκπληξη θά μποροῦσε νά προκαλέσει. Γράφει ὁ ἐκκλησιαστικός δημοσιογράφος Σωτήρης Τζούμας στόν ἱστότοπό του sotirioslogos.gr στίς 3/ - 11/12: «Μέσα στή λίστα Λαγκάρντ, οἱ πληροφαρίες λένε ὄτι ὑπάρχουν καί Ἐκκλησιαστικά πρόσωπα Γίνεται λόγος γιά τρεῖς Μητροπολίτες τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος Ὁ ἕ - νας καρατσεκαρισμένος Εἶναι δυ - νατόν;; Καί ὅμως εἶναι Μιλᾶμε γιά πολλά ἑκατομμύρια! Τί κρίμα Ἄν ἐπαληθευθεῖ πρέπει τήν ἑπομένη κιόλας νά κατασχεθοῦν ἀμέσως αὐτά τά χρήματα Καί νά διανεμηθοῦν σέ πάσχοντες συνανθρώπους μας στή Μητρόπολη πού ποιμαίνει θεοφι - λῶς, ὁ φιλάργυρος πολιός ἅγιος!!!» Ὁ πιστός λαός, πού πονᾶ γιά τήν Ἐκκλησία τοῦ Χριστοῦ καί μέ θυσίες συντηρεῖ τό φιλανθρωπικό της ἔρ γο στούς καιρούς αὐτούς τῆς κρί - σης, ἀγανακτεῖ καί ἀπαιτεῖ ἀπό τήν Κυβέρνηση νά ξεθάψει τό αἴτημα τῆς Ἱ. Συνόδου τοῦ 2005 καί νά νομοθετήσει τό «πόθεν ἔσχες» καί στόν χῶρο τῆς Ἐκκλησίας. Εἶναι θέμα δικαιο - σύ νης. Μακαβαῖος

11 Σ υµπληρ θηκαν τόν περασµ νο Φεβρου ριο π ντε χρ νια πό τήν ν ρρηση στόν Πρ το Θρ νο τ ς λλαδικ ς κκλησ ας το Μακ. ρχιεπι σκ που Κ ου ερων µου, σέ διαδοχή το προκατ χου του µακαριστο Χριστοδο λου. π τειος α τή τ ς πενταε τ ας, πως πληροφορηθ καµε πό τά µ σα νηµερ σεως, γιορτ στηκε π σηµα µέ τήν παρ θεση γε µατος, στό πο ο µ λιστα ταν προσκεκληµ νος καί Πρωθυπουργός τ ς χ ρας. Θα κο σθηκαν προφαν ς σα τετριµµ να συνηθ ζεται νά λ γονται σ α το το ε δους τίς πετειακές κδη λ σεις. Ε χές πολλές καί πλο σια λ για. µείς µως θά στι σουµε τό λ γο µας σέ κ τι τό πιό σοβαρό καί πιό ο σι δες. Γιατ, π ρα πό τόν πρ δηλο κοσµικό χαρακτ ρα πού δι πει α τές τίς κδηλ σεις, τό ε σεβές πο µνι µας νδιαφ ρεται κυρ ως καί προεχ ντως νά πληροφορηθε ποιά ταν τά καθαρ ς κκλησιαστικο περιεχοµ νου πιτε γµατα α τ ς τ ς πενταετο ς περι δου καί πί πλ ον ποιά ταν σοβαρή ντιµετ πιση, τήν πο α ε χαν λα κε να τά πολλά προβλ µατα, τά πο α κινο νται µ σα στόν δια τερο κκλησι αστικό χ ρο, τά πο α πασχολο ν σοβαρ ς τό πο µνιο καί τά πο α παιτο ν τήν πε θυνη καί ντονη παρουσ α τ ς κκλησ ας µας στήν προσ γγιση καί ντιµετ πισ τους. Καί δ, πολύ φοβο µεθα, τι δε κτης τ ν συµ περασµ των µας µέ πολλή δυσκο λ α θά µπορ σει νά ξεπερ σει τό µηδέν καί νά γγ σει στω τό λ χιστο. Καί γιά νά γ νουµε πιό συγκεκρι - µ νοι καί πιό σαφε ς στίς παραπ νω κτιµ σεις µας, θά πιλ ξουµε νδεικτι κά καί θά περιορ σουµε τίς ναφορ ς µας σέ τ σσερα µ νο, τά πλ ον ο σι δη κατά τήν ποψ µας, κεφ λαια το κ κλησιαστικο µας β ου, τά πο α µ λιστα ε χαν κατά τό παρελθόν πασχο λ σει καί τόν διο τόν Μακαρι τατο, πρό το χρ νου τ ς κλογ ς του, καί ε χαν ποτελ σει καί ντικε µενο τ ν κατά καιρούς δηλ σε ν του. ΤΟ ΠΡΩΤΟ. Μακαρι τατος πρό τ ς κλογ ς του ε χε θ ξει τό σ στη µα τ ς κλογ ς τ ν πισκ πων, καταφερ µενος ντονα κατά το τρ που τ ς µ χρι τ ρα λειτουργ ας του καί τοποθετ θηκε ε θ ως γιά «ΑΜΕΣΗ» πα νεξ ταση καί ναθε ρησ του. Καί δ, µέ πολλή πογο τευση, διαπιστ - ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ 11 «ΤΙ ΕΠΡΑΞΑΜΕΝ;»

12 νουµε το το. Ο δεµ α πρ οδος σηµει - θηκε, ο δεµ α ξ λιξη παρατηρ θηκε καί ο δέν ποτ λεσµα καταγρ φηκε. Ο κλογές τ ν πισκ πων κινο νται στά α τ, στά δια, νοµοθετικά καί πραγ- µατικά πλα σια. Μέ τίς διες διεργα σ ες. Μέ τίς διες ρυθµ σεις. Μέ τίς διες διαδικασ ες καί προδικασ ες, πως καί κατά τό παρελθόν (βλ. καί δηλ σεις σέ «ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ» ). ΤΟ ΕΥΤΕΡΟ. Μακαρι τατος, καί π λι πρό τ ς κλογ ς του σέ ρχιεπ σκοπο θην ν, ναφ ρθηκε στό θεσµό τ ς λειτουργ ας τ ς κκλησι α στικ ς δικαιοσ νης, τήν πο α χαρα κτ ρισε ς «πν ττουσαν»καί «διατε τα γµ νην»! Βαρε ς ο χαρακτηρισµο, ταν α τοί προ ρχονται πό πε θυνο καί κορυφα ο στ λεχος τ ς εραρχ ας καί νακοιν νονται µ λιστα σέ π ση - µη συνεδρ α το ν τατου διοικητικο ργ νου τ ς κκλησ ας. λλά καί δ τό ποτ λεσµα ε ναι δυσ ρεστο καί πογοητευτικ. κκλησιαστική δικαιοσ νη ξακολουθε νά «πν ττει». χι µ νο δέν ε δαµε κα- µιά πρωτοβουλ α γιά νοµοθετική να θε ρηση τ ς κε µενης κκλησιαστικ ς νοµοθεσ ας π νω στό π µαχο α τό θ µα, λλά ο τε καί διαπιστ σαµε, στω κ ποια κδ λωση νδειξη δι θεσης πρός α τήν τήν κατε θυνση. Τά π ντα παραµ νουν ς ε χαν καί ς χουν. λλά, τό κ µη πιό δυσ ρεστο ε ναι τι δέν παρατηρ σαµε κ ποια προσπ θεια κ θαρσης, ναφορικά µέ σα φοβερά καί τραγικά κατά τό πρ σφατο παρελθόν ζ σαµε, κο σαµε καί ε δα- µε πό τίς στ λες το καθηµερινο καί κκλησιαστικο τ που καί τούς δ κτες τ ν τηλεορ σεων, τά πο α µ λιστα καί προκ τοχ ς του, Μακ. Χριστ δουλος, πλ ς τά ε χε ποδεχθε, µι λ ν τας γιά «φιλοχρ µατους» καί «φι λ δονους κληρικο ς»καί γιά «νθο κ πια θλιοτ των», χωρίς µως καµιά περαιτ ρω ν ργεια. ΤΟ ΤΡΙΤΟ.Τό κεφ λαιο α τό ναφ ρεται στό π ντα π µαχο καί δυσ επ λυτο θ µα τ ς κκλησιαστικ ς περι ουσ ας. έν θά πεκταθο µε σέ λεπτο - µ ρειες. Ε ναι γνωστές καί χιλιοειπω - µ νες. Θά ναφερθο µε πιγραµµατικά στήν κατ ληξη. Καµµιά σοβαρή ξ λιξη καί καµιά χαρακτηριστική πρ οδος. Καί θά θ λαµε δ νά µεταφ ρου - µε να µικρό π σπασµα πό τήν κα λ πιστη καί µέ πολύ σεβασµό παντητική πιστολή νός ε λαβο ς κληρικο στούς προβληµατισµούς το Μακαρι - ωτ του σχετικά µέ τό ναποµε ναν τµ - µα τ ς κκλησιαστικ ς περιουσ ας. Γρ φει καλός α τός κληρικ ς: «... π ν τη ση στό ρ τηµα καί τήν πρ τασ Σας δωσε πρίν πό περ που σαρ ντα χρ νια Μακαριστός Προκ τοχ ς Σας ρχιεπ σκοπος ερ νυµος Α... Τίς λεπτοµ ρειες καί τό τ γινε µ χρι τήν ποχ ρησ του, µπορε τε νά τά βρε τε στά πρακτικά τ ς εραρχ ας πό 15 ως 30 Νοεµβρ ου 1972, που Μακαριστός κθ τει µέ κ θε λεπτοµ ρεια τά πεπραγµ να της.ι.σ. πό ως , καθώς π σης καί στά ρχε α τ ς συσταθε σης Τεχνικ ς πη ρε σ ας. ποµ νως, Μακαρι τατε, δέν χρει ζεται νά ξεκιν σετε πό τήν ρχ. π ρχει προεργασ α καί µ λιστα πολύ ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ 12

13 προχωρηµ νη...». ΤΟ ΤΕΤΑΡΤΟ. Καί φ σαµε ς τελευτα ο Κεφ λαιο τ ν ναφορ ν µας τά θλιβερά καί τραγικά γεγον τα, τά πο α σηµ δεψαν κα ρια τόν κκλη σιαστικ µας β ο καί τά πο α συνδ ονται ΑΦΕΝΟΣµέ τίς κατά τό τος 1974 α θα ρετες καί ντικανονικές κπτ σεις τ ν δ δεκα ξιων καί νεπ λη πτων ρχιερ ων, ο πο οι ποµακρ ν θηκαν «βια ως»(βλ. χαρακτηρισµό Μακ. Χριστοδο λου) πό τίς µητροπολιτικές τους δρες, µέ β ση καί µ νο τίς πα σχυντες Συντακτικές Πρ ξεις τ ς δι κτατορ ας το ωανν δη, χωρίς καµµιά διαδικασ α ο τε κάν κρ αση καί ΑΦ - ΕΤΕΡΟΥµέ τή νοσηρή πιν ηση τ ν νυπ στατων, ντικανονικ ν καί παρ νοµων «πιτιµ ων κοινωνησ ας!», τά πο α πιβλ θηκαν τό τος 1993 στούς τ τε ναποµε ναντες τρε ς γωνιστές Μητροπολ τες (Θεσσαλι τιδος, Λαρ σης καί ττικ ς), µετά τήν πλ ρη δικα ωση καί ποκατ στασ τους µέ τίς πολλ ς, τρι ντα καί πλ ον, ποφ σεις το ν τατου κυρωτικο ικαστηρ ου τ ς χ ρας. λες α τές ο πανωτ ς, ντικανονικές καί α θα ρετες δι ξεις, ο πο ες καλ πτουν χρονικό δι στηµα γγ ζον τήν τεσσαρακονταετ α καί προ κ λεσαν µ λιστα καί ε σαγγελική παρ µβαση, πικρ θηκαν καί πό διακεκριµ νους καδηµαϊκούς δασκ λους τ ς Θεολογ ας καί πό θαρραλ ους ερ ρχες, καί θά ταν περιττό νά πα ν λθουµε καί νά τά παναλ βουµε. Μεταξύ µ λιστα κε νων πού κατά και ρούς καταδ κασαν πολλές πό τίς ντικανονικές α τές ν ργειες στήν ξ λιξη τ ν γεγον των ταν καί τ τε Μητροπο λ της Θηβ ν καί σηµερινός ρχι ε π σκο πος, πού λαβε θέση σέ π σηµες καί κατ δ αν δη λ σεις του. Και ντί διοικο σα κκλησ α νά νατρ ξει στό χρ νο τ ς φετηρ ας α τ ν τ ν θλιοτ των, νά νακαλ σει λα τά κακ ς πραχθ ντα ς µή γεν µενα καί νά ποκαταστ σει ναδροµικ ς τήν προδ λως καί κατ παν ληψη παραβιασθε σα κκλησιαστική καί κανονική τ ξη, σέ λο τό φ σµα τ ν σαρ ν τα τ ν, ν χεται νά πληγ νουν τό κ κλη σιαστικό φρ νηµα το ποιµν ου µας ο συν πειες α τ ν τ ν θλιβερ ν γεγο ν των µέ τίς περαιτ ρω µ χρι καί σ µερα ξελ ξεις τους. Και δ θά πρ πει νά πισηµ νουµε καί το το. Σεβ. Μητροπολ της ρυϊνουπ λεως, µέ παλαι τερη ε σ γη σ του στήν ξ λιξη α τ ν τ ν γεγον των, ε χε διατυπ σει ε θαρσ ς τήν πο καταστατική του πρ ταση, συνοδε οντάς την µέ το τες τίς χαρακτηριστικές φρ σεις το ερο µνωδο «Η ΜΑ Ρ - ΤΟΜΕΝ, ΗΝΟΜΗΣΑΜΕΝ, Η ΙΚΗ - ΣΑ ΜΕΝ». λλά δυστυχ ς διαπ στωση καί πρ ταση α τή το σοβαρο α το ερ ρχη µεινε, καί µ νει κ µη καί τ ρα, ναπ ντητη. ΕΠΙΜΕΤΡΟ. ς τ τλο το σχολ ου µας θ σαµε τό ρ τηµα «ΤΙ ΕΠΡΑΞΑΜΕΝ;» καί θ σαµε καί τ σ σερα ο σι δη συγκεκριµ να θ µατα κινο µενα ποκλειστικά στόν κκλησιαστικό χ ρο καί ναγ µενα, ς κ το του, στήν π λυτη δικαιοδοσ α τ ς δι- ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ 13

14 14 ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΦΑΝΤΑΣΤΙΚΟΙ ΙΑΛΟΓΟΙ, ΣΤΗΝ ΤΡΑΓΙΚΗ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ υγκλονιστικά καί ποκαλυπτικά ε ναι Στά λόγια το γίου τ ν λλη νι κ ν γραµµάτων καί τ ς κορυφ ς τ ν κορυφ ν, πως τόν πεκάλεσαν, το περιφήµου λεξάνδρου Παπαδιαµάντη ( ): «Μέγας πόνος µέ κατέχει γιά τήν πτώχεια το λαο µας στήν πελευθε - ρω µένη λλάδα, µετά τήν πανάστασι το Τραγωδία τά ρακένδυτα ρφανά, τά τέκνα τ ν νεκρ ν ρώων τ ς θνικ ς Παλιγγενεσίας. Καί µέσα στό κλίµα τ ς θικ ς καταπτώσεως προβάλλουν ο διεφθαρµένοι ρχιερε ς ς φαντάσµατα!». 1. να ορταστικό τραπέζι πρός τόν Πρωθυπουργό τ ς Χώρας Τήν 5ην Φεβρουαρίου το 2013 οικο σης κκλησ ας. Τήν π ντηση καί τήν ξαγωγή τ ν συµπερασµ των, σέ σα παραθ σαµε, τήν φ νουµε στήν καλ πιστη δι θεση καί τήν κρ ση το κ θε ναγν στη. µε ς πλ ς πιση - µα νουµε το το. Κατά τό κοινό -κοσµι κό δ καιο ς χρ νος παραγραφ ς τ ν ξι σεων (βλ. καί ποχρε σεων καί δε σµε σεων) ρ ζεται κατά καν να, πλήν ξαιρ σεων, πενταετ α. Καί δη χρ νος α τός συµπληρ θηκε. Σχολιαστής ρχιεπίσκοπος θην ν καί Πάσης λλάδος κ. ερώνυµος προσεκάλεσε σέ δε πνο τόν Πρωθυπουργό κ. ντώνη Σαµαρ καί τά µέλη τ ς ερ ς Συνόδου, ποτίθεται µέ τήν ε καιρία συµ - πλη ρώσεως πενταετίας πό τήν νοδό του στόν ρχιεπισκοπικό θρόνο. πειδή ζο µε στήν ποχή τ ν σεναρίων, που χαλίνωτη φαντασία κυ ριαρχε, παραδίδουµε στήν κρίσι τ ν ναγνωστ ν να φανταστικό διάλογο, πού θά µπορο σε νά ε χε διεξαχθ νάµεσα στούς δύο κορυφαίους νδρες τ ς κκλησίας καί τ ς Πολιτείας: ρχιεπίσκοπος: - ξοχώτατε κ. Πρωθυπουργέ, βλέπετε δ ε µεθα - λόκληρος ερά Σύνοδος, δηλαδή ιοικο σα κκλησία τ ς λλάδος καί σ ς παρακαλο µε νά προστατεύσετε τήν κκκλησία µας πό τίς πιθέσεις τ ν χθρ ν της. Πρωθυπουργός: -Ε χαρίστως Μα καριώτατε νά κάνω,τι µο ζητήσετε γιά νά προστατεύσω τήν κκλησία τ ς λλάδος. λλά ποιός προτίθεται νά πιτεθε ναντίον της; ρχιεπίσκοπος: -Ο ο κονοµικοί λεγκτές, ο δικαστικοί λειτουργοί καί τά Μ.Μ.Ε. πιθυµο ν νά κτυπήσουν τήν κκλησία µέ τήν ε καιρία τ ν µεγάλων καταθέσεων τ ν Μητροπολιτ ν. Πρωθυπουργός (µετά πό λίγη

15 ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ 15 σκέ ψη): - ηλαδή δέν πάρχουν Μητρο - πολίτες µέ δικαιολόγητες καταθέσεις, µέ δυσθεώρητα ποσά στούς λογαριασµούς των; δ συζήτηση ρχίζει νά γίνεται νευρική! ρχιεπίσκοπος: - έν γνωρίζω, λλά ζητ νά µ ς προστατεύσετε λους! Πρωθυπουργός α φνιδιάζει τόν ρχιεπίσκοπο µέ τήν πρότασί του: Πρωθυπουργός: -Μακαριώτατε, χετε τήν δυνατότητα ε κολότατα νά προ στατεύσετε τήν κκλησία. Ζητήσατε µεσα τήν παραίτησι τ ν πιόρκων πι - σκόπων καί τότε λοι θά σ ς παινέσουν καί κανένα πρόβληµα δέν θά χει κκλησία. Ο δέ νοχοι ς ποστο ν τίς κατά τόν νόµο ναγκα ες συνέπειες. Σύµβουλος Πρωθυπουργο (σιγά πρός τόν Πρωθυπουργό): Καί βέβαια τήν δια διαδικασία θά πρέπει νά προτείνετε καί γιά τούς κορυφαίους τ ς κκλησίας γέτες -Προκαθηµένους! Πρωθυπουργός: Καί φυσικά α τή πρόταση σχύει γιά λους. πό τή βάση ως τήν κορυφή. Τήν ποιαδήποτε καί πουδήποτε κορυφή. Ε µαι νοµίζω σαφής! πενθυµίζουµε βέβαια τι συ - ζήτηση ε ναι φανταστική, λλά θά µπορο σε νά ε ναι καί πραγµατική άν στήν κορυφή το θνους π ρχαν ξιοι - γέτες καί διάδοχοι νός Καποδίστρια! 2. εύτερη ποθετική συζήτηση µεταξύ δύο Προκαθηµένων ρθοδόξων λληνοφώνων κκλησι ν Μεταφέρουµε τώρα να δεύτερο φανταστικό διάλογο, πού µως θά µπορο σε νά χει διεξαχθ πραγµατικά: Α Προκαθήµενος: -Μακαριώτατε, νοµίζω τι πρέπει νά σταµατήσουµε τόν πικείµενο διασυρµό τ ς κκλησίας, µέ τήν ποµάκρυνση τ ν πιό κραυγαλέ - ων περιπτώσεων Μητροπολιτ ν, µέ - πέρογκες καταθέσεις. λοι χουµε α τή τήν ποχρέωση. Β Προκαθήµενος: -Ναί Παναγιώτατε! Νοµίζω τι πρέπει νά κδιώ - ξου µε ρκετούς, στε νά γλυτώσουµε πό τήν καταιγίδα. λλά δέν ε ναι καί τόσο ε κολο. Α Προκαθήµενος: -Μακαριώτατε, τό ντιλαµβάνοµαι, λλά κίνδυνος ε ναι τεράστιος γιά λους. Σκεφθε τε, π ς πεχρεώθηκαν σέ παραίτηση ο στενοί συνεργάτες το µακαρίτη το Χρι στοδούλου. Σ ς ναφέρω τήν πα - ραί τηση το δίου το Πάπα κ. Βενε δί - κτου κάτω πό τό βάρος µή κουκουλω - θέντων σκανδάλων. Β Προκαθήµενος: -Ναί Παναγιώτατε! Συµφων, τσι πρέπει νά κάνουµε... Φανταστικός διάλογος, Φανταστική Συνέχεια, πού µπορε νά σηµαίνει πέροχη καί κατά Θεόν λαµπρή ξέλιξη. Μπορε µως καί νά σηµαίνει στάση καί χι νέργεια. ηλαδή δηµιούρ - γη µα φαντασίας. Στήν πορεία θά ξεκα - θαρίσουν ο λήθειες πό τά φανταστι - κά σενάρια. 3. Συζήτησις το ρχιεπισκόπου µέ µεγαλοκαταθέτες Μητροπολίτες Καί µία τρίτη φανταστική συζήτη - ση: ρχιεπίσκοπος: -Σεβασµιώτατε, θά σ ς παρακαλο σα νά ποβάλλετε τήν παραίτησί σας, διότι στόν λογαριασµό σας πάρχουν κατοµµύρια δικαι - ολόγητα ε ρώ. Θά διευκολύνετε τήν κ κλησία καί τούς λλους πισκόπους, λλά καί τόν αυτό σας. έν θά µπε τε στό µάτι το κυκλώνα καί δέν θά σ ς διασύρουν. ιότι κανείς δέν θά σχο - λη θε µέ τά µεγάλα ποσά νός πρώην Μητροπολίτου.

16 16 Α Μητροπολίτης: -Ε χαρίστως Μακαριώτατε... Β Μητροπολίτης: -Μακαριώτατε, νά παραιτηθο µε γιά τά κατοµµύρια ε ρώ τ ν καταθέσεών µας. Ναί!, λλά µαζί µέ κείνους πού δέν χουν µόνον κατοµµύρια, λλά δεκάδες κατοµµύ - ρια ε ρώ στίς καταθέσεις τους! Λένε π.χ. γιά περίπτωση µέ καταθέσεις 35 κα - τοµ µυρίων ε ρώ! Τότε πράγµατι δέν θά διασυρθ κκλησία! ρχιεπίσκοπος: έν καταλαβαί - νω τί µου λέτε, λλά νά προχωρήσου - µε στήν παραίτησή σας! Β Μητροπολίτης: -Μακαριώτατε, νά προχωρήσουµε λοι ο νοχοι καί συνένοχοι µαζί στόν νηφορικό δρό- µο. υστυχ ς ποχή µας ε ναι πολύ δύσκολη καί γιά τ. πουργούς καί γιά τ. Πρωθυπουργούς καί γιά ρχιερε ς καί γιά Προκαθηµένους!!! 4. θεία Βουλή παρουσίασε µία µοναδική ε καιρία σφαλ ς Θεία Βουλή, µέσα πό τούς νεξιχνιάστους δρόµους της παρουσιάζει τήν µοναδική ε καιρία, 16 α νες µετά πό τήν ποχή το ερο Χρυσοστόµου, νά γίνει πραγµατική καί σως λοκληρωτική κκλησιαστική κάθαρση! Μπορο ν νά πάρξουν ιάδο - χοι στό ργο το ερο Πατρός καί α τοί νά ε ναι Κληρικοί, λλά καί Πολι - EKEUHEQG PKGQOVOQGSG τικοί νώτατοι Κρατικοί Λειτουργοί Λειτουργοί τ ν Μέσων νηµερώσεως. καστος κατά τήν προαίρεσή του να - λαµ βάνει τά πλα τ ς Τιµ ς καί πηρετε τόν Θεό περασπίζοντας τήν ρετή καί πολεµώντας τή διαφθορά. Πλήν µως, κτός πό τούς ληθινούς ιαδόχους µπορο ν νά πάρξουν δυστυχ ς καί ντιδιατιθέµενοι λύ κοι µέ δοράν προβάτου, δηλαδή ντιδιάδοχοι! πως µέσα στήν ν - τως κκλησία ρπει καί µία γλοιώδης ντιεκκλησία! σφαλ ς Κύριος θά ζητήσει τό λόγο καί πό τούς νόχους, λλά καί πό κείνους πού ν νόµατι τ ς φι λίας θά καλύψουν τούς νόχους. Στά α τιά µας χο ν τά πίκαιρα φοβερ λόγια του Κυρίου µας: Ο π ς λ γων µοι Κ ριε Κ ριε ε σελε σεται ε ς τήν βασιλε αν τ ν ο ραν ν λλ ποι ν τό θ ληµα το Πατρ ς µου το ν ο ρανο ς. Πολλοί ρο σ µοι ν κε ν τ µ ρ Κ ριε Κ ριε ο τ σ ν µατι προεφητε σαµεν καί τ σ ν µατι δαιµ νια ξεβ λοµεν καί τ σ ν µατι δυν µεις πολλάς ποι σαµεν κα τ τε µολογ σω α - το ς τι ο δ ποτε γνων µ ς ποχω - ρε τε π µο ο ργαζ µενοι τήν νο - µ αν. (Ματθ. 7, 21-23). Σ.Κ.Χ. «λεύθερη Πληροφόρηση» στό διαδίκτυο. ιεύθυνση: Καί ο κδόσεις «Σπορά» στό διαδίκτυο (γιά µιά γνωριµία µέ τό συγγραφικό ργο το Μητροπολίτου ττικ ς καί Μεγαρίδος Νικοδήµου) ιεύθυνση:

ΣΤΟ ΧΟΣ- Ε ΠΙ ΔΙΩ ΞΗ ΠΛΑΙ ΣΙΟ ΧΡΗ ΜΑ ΤΟ ΔΟ ΤΗ ΣΗΣ

ΣΤΟ ΧΟΣ- Ε ΠΙ ΔΙΩ ΞΗ ΠΛΑΙ ΣΙΟ ΧΡΗ ΜΑ ΤΟ ΔΟ ΤΗ ΣΗΣ ΣΤΟ ΧΟΣ- Ε ΠΙ ΔΙΩ ΞΗ Στό χος του Ο λο κλη ρω μέ νου Προ γράμ μα τος για τη βιώ σι μη α νά πτυ ξη της Πίν δου εί ναι η δια μόρ φω ση συν θη κών α ει φό ρου α νά πτυ ξης της ο ρει νής πε ριο χής, με τη δη

Διαβάστε περισσότερα

1.2.3 ιαρ θρω τι κές πο λι τι κές...35 1.2.4 Σύ στη μα έ λεγ χου της κοι νής α λιευ τι κής πο λι τι κής...37

1.2.3 ιαρ θρω τι κές πο λι τι κές...35 1.2.4 Σύ στη μα έ λεγ χου της κοι νής α λιευ τι κής πο λι τι κής...37 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΚΕ Φ Α Λ ΑΙΟ ΤΟ ΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΑΛΙΕΙΑΣ... 21 ΚΕ Φ Α Λ ΑΙΟ 1 o Η ΑΛΙΕΥΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ 1.1 Η Α λιεί α ως Οι κο νο μι κή ρα στη ριό τη τα...25 1.2 Η Κοι νο τι κή Α λιευ τι κή Πο λι τι κή...28

Διαβάστε περισσότερα

Κυ ρι ον ευ λο γη τος ει Κυ ρι ε ευ. λο γει η ψυ χη µου τον Κυ ρι ον και πα αν. τα τα εν τος µου το ο νο µα το α γι ον αυ

Κυ ρι ον ευ λο γη τος ει Κυ ρι ε ευ. λο γει η ψυ χη µου τον Κυ ρι ον και πα αν. τα τα εν τος µου το ο νο µα το α γι ον αυ ΤΥΙΚΑ & ΜΑΚΑΡΙΣΜΟΙ Ἦχος Νη Μ Α Ν µην Ευ λο γει η ψυ χη µου τον Κυ ρι ον ευ λο γη τος ει Κυ ρι ε ευ λο γει η ψυ χη µου τον Κυ ρι ον και πα αν τα τα εν τος µου το ο νο µα το α γι ον αυ του Ευ λο γει η ψυ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΗ, ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ

ΑΣΚΗΣΗ, ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ Γιάννης Θεοδωράκης Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας ΑΣΚΗΣΗ, ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρό λο γος...6 1. Ά σκη ση και ψυ χική υ γεί α Ει σα γω γή...9 Η ψυ χο λο γί α της ά σκη σης...11

Διαβάστε περισσότερα

Οι τα α α α α α α α Κ. ε ε ε ε ε ε ε ε ε Χε ε ε. ε ε ε ε ε ε ρου ου βι ι ι ι ι ι ι. ιµ µυ στι κω ω ω ω ω ως ει κο ο

Οι τα α α α α α α α Κ. ε ε ε ε ε ε ε ε ε Χε ε ε. ε ε ε ε ε ε ρου ου βι ι ι ι ι ι ι. ιµ µυ στι κω ω ω ω ω ως ει κο ο ΧΕΡΟΥΒΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΟΙΝΩΝΙΟ Λ. Β Χερουβικόν σε ἦχο πλ. β. Ἐπιλογές Ἦχος Μ Α µη η η η ην Οι τ Χε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε Χε ε ε ε ε ε ε ε ε ρου ου βι ι ι ι ι ι ι ιµ µυ στι κω ω ω ω ω ως ει κο ο

Διαβάστε περισσότερα

ε ε λε η σον Κυ ρι ε ε ε

ε ε λε η σον Κυ ρι ε ε ε Ἡ τάξις τοῦ ἑωθινοῦ Εὐαγγελίου ᾶσα νοὴ Αἰνεσάτω ὁ ιάκονος: Τοῦ Κυρίου δεηθῶµεν Κυ ρι ε ε λε η σον ὁ Ἱερεύς: Ὅτι Ἅγιος εἶ ὁ Θεὸς ἡµῶν, Ἦχος η α σα πνο η αι νε σα α τω τον Κυ ρι ον Αι νε σα α τω πνο η πα

Διαβάστε περισσότερα

Αρχές Μάνατζμεντ και Μάρκετινγκ Οργανισμών και Επιχειρήσεων Αθλητισμού και Αναψυχής

Αρχές Μάνατζμεντ και Μάρκετινγκ Οργανισμών και Επιχειρήσεων Αθλητισμού και Αναψυχής Κωνσταντίνος Αλεξανδρής, PhD Αρχές Μάνατζμεντ και Μάρκετινγκ Οργανισμών και Επιχειρήσεων Αθλητισμού και Αναψυχής β βελτιωμένη έκδοση ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2011 ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ Εισαγωγή... 11 ΠΡΩΤΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 1.0 Η Αθλητική

Διαβάστε περισσότερα

Η Ο ΜΑ ΔΙ ΚΗ. της ζω ής

Η Ο ΜΑ ΔΙ ΚΗ. της ζω ής Η Ο ΜΑ ΔΙ ΚΗ ΨΥ ΧΗ η αν θο δέ σµη της ζω ής ΚΕΙΜΕΝΟ: Υ πτγος ε.α. Ά ρης Δια μα ντό που λος, Διδάκτωρ Φιλοσοφίας-Ψυχολόγος ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΣΗ: Στρατιωτική Επιθεώρηση ΕΙ ΣΑ ΓΩ ΓΙ ΚΕΣ ΕΝ ΝΟΙΕΣ Ό πως υ πάρ χει

Διαβάστε περισσότερα

Θεωρι α Γραφημα των 9η Δια λεξη

Θεωρι α Γραφημα των 9η Δια λεξη Θεωρι α Γραφημα των 9η Δια λεξη Α. Συμβω νης Ε Μ Π Σ Ε Μ Φ Ε Τ Μ Φεβρουα ριος 2015 Α. Συμβω νης (ΕΜΠ) Θεωρι α Γραφημα των 9η Δια λεξη Φεβρουα ριος 2015 183 / 198 Ταιρια σματα (Matchings) Ταίριασμα: Ένα

Διαβάστε περισσότερα

των Φορ το εκ φορ τω τών πρα κτο ρεί ων µε τα φο ρών ό λης της χώρας O46R09

των Φορ το εκ φορ τω τών πρα κτο ρεί ων µε τα φο ρών ό λης της χώρας O46R09 των Φορ το εκ φορ τω τών πρα κτο ρεί ων µε τα φο ρών ό λης της χώρας O46R09 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΤΩΩΝ ΦOΡ ΤO ΕΚ ΦOΡ ΤΩΩ ΤΩΩΝ ΠΡΑ ΚΤO ΡΕΙ ΩΩΝ ΜΕ ΤΑ ΦO ΡΩΩΝ O ΛΗΣ ΤΗΣ ΧΩΩ ΡΑΣ Α.

Διαβάστε περισσότερα

Πρα κτι κών µη χα νι κών Δ ηµοσίου, ΝΠΔ Δ & OΤΑ O36R11

Πρα κτι κών µη χα νι κών Δ ηµοσίου, ΝΠΔ Δ & OΤΑ O36R11 Πρα κτι κών µη χα νι κών Δ ηµοσίου, ΝΠΔ Δ & OΤΑ O36R11 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΣYΛ ΛO ΓΙ ΚΩΩΝ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΤΩΩΝ, Ν.Π.Δ.Δ. ΚΑΙ O.Τ.Α. Α. ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ Ε ΛΗ ΦΘΗ ΣΑΝ Υ ΠO ΨΗ 1. H 15/1981

Διαβάστε περισσότερα

Χει ρι στών Μη χα νη µά των Λα το µεί ων Μαρµάρου, Πέτρας & Χώ µα τος ό λης της χώρας O53R10& O54R10

Χει ρι στών Μη χα νη µά των Λα το µεί ων Μαρµάρου, Πέτρας & Χώ µα τος ό λης της χώρας O53R10& O54R10 Χει ρι στών Μη χα νη µά των Λα το µεί ων Μαρµάρου, Πέτρας & Χώ µα τος ό λης της χώρας O53R10& O54R10 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΣYΛ ΛO ΓΙ ΚΩΩΝ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΤΩΩΝ ΧΕΙ ΡΙ ΣΤΩΩΝ ΕΚ ΣΚΑ ΠΤΙ ΚΩΩΝ, Α ΝY

Διαβάστε περισσότερα

1 ο Κεφά λαιο. Πώς λειτουργεί η σπονδυλική στήλη;...29

1 ο Κεφά λαιο. Πώς λειτουργεί η σπονδυλική στήλη;...29 ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ Οδηγός χρησιμοποίησης του βιβλίου και των τριών ψηφιακών δίσκων (DVD)...11 Σκο πός του βι βλί ου και των 3 ψηφιακών δί σκων...15 Λί γα λό για α πό το Σχο λι κό Σύμ βου λο Φυ σι κής Α γω γής...17

Διαβάστε περισσότερα

Η Ι ΣΤΟ ΡΙΑ ΤΗΣ ΕΛ. Υ.Κ.

Η Ι ΣΤΟ ΡΙΑ ΤΗΣ ΕΛ. Υ.Κ. Η Ι ΣΤΟ ΡΙΑ ΤΗΣ ΕΛ. Υ.Κ. ΚΕΙΜΕΝΟ: ΕΛ.ΔΥ.Κ. Το Φε βρουά ριο του 1959, υ πε γρά φη σαν στο Λον δί νο και Ζυ ρί χη οι συμ φω νί ες, με τα ξύ Η νω μέ νου Βα σι λεί ου - Ελλά δας - Τουρ κί ας - Ελ λη νο κυ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΑ ΛΗΣ Ο ΜΙ ΛΗ ΣΙΟΣ. του, εί ναι ση μα ντι κό να ει πω θούν εν συ ντομί α με ρι κά στοι χεί α για το πο λι τι σμι κό πε ριβάλ

ΘΑ ΛΗΣ Ο ΜΙ ΛΗ ΣΙΟΣ. του, εί ναι ση μα ντι κό να ει πω θούν εν συ ντομί α με ρι κά στοι χεί α για το πο λι τι σμι κό πε ριβάλ ΘΑ ΛΗΣ Ο ΜΙ ΛΗ ΣΙΟΣ ΟΙ ΒΑ ΣΙ ΚΕΣ ΑΡ ΧΕΣ ΤΗΣ ΦΙ ΛΟ ΣΟ ΦΙΑΣ ΤΟΥ, Ο ΡΟ ΛΟΣ ΤΟΥ Α ΡΙ ΣΤΟ- ΤΕ ΛΗ ΣΤΗ ΔΙΑ ΔΟ ΣΗ ΤΩΝ ΘΕ ΣΕ ΩΝ ΤΟΥ ΚΑΙ Η Υ ΠΟ ΔΟ ΧΗ ΤΩΝ ΦΙ- ΛΟ ΣΟ ΦΙ ΚΩΝ ΤΟΥ ΘΕ ΣΕ- ΩΝ ΣΤΗΝ Ε ΠΟ ΧΗ ΤΟΥ ΚΙΚΕ ΡΩ ΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Μ ε τ έ ω ρ α. τό πος συ νά ντη σης θε ού & αν θρώ πων

Μ ε τ έ ω ρ α. τό πος συ νά ντη σης θε ού & αν θρώ πων Μ ε τ έ ω ρ α τό πος συ νά ντη σης θε ού & αν θρώ πων Τα Με τέ ω ρα, το ση μα ντι κό τε ρο μνημεια κό σύ νο λο του Θεσ σα λι κού κά μπου, βρίσκο νται α νά με σα στην ο ρο σει ρά της Πίν δου και στα Α ντι

Διαβάστε περισσότερα

Joseph A. Luxbacher. Μετάφραση - Επιμέλεια: Πέτρος Νάτσης, Αστέριος Πατσιαούρας. ΠοΔΟΣΦΑΙΡΟ. Βήματα για την επιτυχία

Joseph A. Luxbacher. Μετάφραση - Επιμέλεια: Πέτρος Νάτσης, Αστέριος Πατσιαούρας. ΠοΔΟΣΦΑΙΡΟ. Βήματα για την επιτυχία Joseph A. Luxbacher Μετάφραση - Επιμέλεια: Πέτρος Νάτσης, Αστέριος Πατσιαούρας ΠοΔΟΣΦΑΙΡΟ Βήματα για την επιτυχία ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2008 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ. Βήματα για την επιτυχία. Joseph A. Luxbacher Μετάφραση - Επιμέλεια:

Διαβάστε περισσότερα

K υ ρι ε ε λε η σον Κ υ ρι ε ε λε ε η σον Κ υ ρι ε ε λε η σον Κ υ υ ρι ε ε λε ε η σον

K υ ρι ε ε λε η σον Κ υ ρι ε ε λε ε η σον Κ υ ρι ε ε λε η σον Κ υ υ ρι ε ε λε ε η σον Κ Α Τ Α Ν Υ Κ Τ Ι Κ Α ΚΥΡΙΕ ΕΛΕΗΣΟΝ Ἦχος νη 1. 2.. 4. 5. K υ ρι ε ε λε η σον Κ υ ρι ε ε λε ε η σον Κ υ ρι ε ε λε η σον Κ υ υ ρι ε ε λε ε η σον Κ υ ρι ε ε λε η σον Ε ις πολ λα ε τη Δεσ πο τα Υ περ Α γι

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ ΤΕΛΕΤΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΦΟΡΟΥ ΤΙΜΗΣ ΣΤΟΥΣ ΠΕΣΟΝΤΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΜΑΧΗ ΤΟΥ ΡΙΜΙΝΙ

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ ΤΕΛΕΤΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΦΟΡΟΥ ΤΙΜΗΣ ΣΤΟΥΣ ΠΕΣΟΝΤΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΜΑΧΗ ΤΟΥ ΡΙΜΙΝΙ ΤΕΛΕΤΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΦΟΡΟΥ ΤΙΜΗΣ ΣΤΟΥΣ ΠΕΣΟΝΤΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΜΑΧΗ ΤΟΥ ΡΙΜΙΝΙ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ Την Κυ ρια κή 23 Σε πτεμ βρί ου 2007, πραγ μα το ποι ή θη κε, στον χώ ρο του Ελλη νικού Στρα τιω τικού Κοι μη τηρίου

Διαβάστε περισσότερα

Στρα τιω τι κή. Ορ χή στρα Πνευ στών. (Μπά ντα)

Στρα τιω τι κή. Ορ χή στρα Πνευ στών. (Μπά ντα) Στρα τιω τι κή Ορ χή στρα Πνευ στών (Μπά ντα) KΕΙΜΕΝΟ-ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: Λγός (ΜΣ) Κων στα ντί νος Κε ρε ζί δης Πώς γεν νή θη κε η μπά ντα Τον χει ρι σμό των πνευ στών ορ γά νων τον συ να ντού με στην ι στο

Διαβάστε περισσότερα

Χη μι κός Πό λε μος. Μία ι στο ρι κή α να δρο μή στο πό τε, που και πως άρ χι σε για πρώ τη φο ρά η χρή ση χη μι κών ου σιών για πο λε μι κούς σκοπούς

Χη μι κός Πό λε μος. Μία ι στο ρι κή α να δρο μή στο πό τε, που και πως άρ χι σε για πρώ τη φο ρά η χρή ση χη μι κών ου σιών για πο λε μι κούς σκοπούς Χη μι κός Πό λε μος Μία ι στο ρι κή α να δρο μή στο πό τε, που και πως άρ χι σε για πρώ τη φο ρά η χρή ση χη μι κών ου σιών για πο λε μι κούς σκοπούς ΚΕΙΜΕΝΟ-ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: Σμχος ε.α. Η λί ας Σβάρ νας Τα

Διαβάστε περισσότερα

14 Ἰουνίου. Προφήτου Ἐλισσαίου. Τῇ ΙΔ τοῦ µηνὸς Ἰουνίου. Μνήµη τοῦ Ἁγίου Προφήτου Ἐλισσαίου Ἐν τῷ Ἑσπερινῷ. Δόξα. Ἦχος Πα

14 Ἰουνίου. Προφήτου Ἐλισσαίου. Τῇ ΙΔ τοῦ µηνὸς Ἰουνίου. Μνήµη τοῦ Ἁγίου Προφήτου Ἐλισσαίου Ἐν τῷ Ἑσπερινῷ. Δόξα. Ἦχος Πα Τῇ ΙΔ τοῦ µηνὸς Ἰουνίου. Μνήµη τοῦ Ἁγίου Προφήτου Ἐλισσαίου Ἐν τῷ Ἑσπερινῷ. Δόξα. Ἦχος Πα Nε ε δο ο ο ξα Πα α τρι ι ι ι και Υι υι ω και Α γι ι ω Πνε ευ µα α α τι Προ φη τα κη η η ρυ υξ Χρι ι ι στου του

Διαβάστε περισσότερα

Η ΠΑΙ ΔΕΙΑ ΤΟΥ ΜΕ ΓΑ ΛΟΥ Α ΛΕ ΞΑΝ ΔΡΟΥ

Η ΠΑΙ ΔΕΙΑ ΤΟΥ ΜΕ ΓΑ ΛΟΥ Α ΛΕ ΞΑΝ ΔΡΟΥ Η ΠΑΙ ΔΕΙΑ ΤΟΥ ΜΕ ΓΑ ΛΟΥ Α ΛΕ ΞΑΝ ΔΡΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟ: Υ πτγος ε.α. Γε ώρ γιος Βα σι λεί ου Ο Μέ γας Α λέ ξαν δρος, ο τέ λειος αυ τός εκ πρό σω πος του με γα λείου του ελ λη νι κού κό σμου, εί ναι α σφα λώς μί

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙ ΣΑ ΓΩ ΓΗ ΣΤΙΣ Ε ΠΙ ΧΕΙ ΡΗ ΣΕΙΣ

ΕΙ ΣΑ ΓΩ ΓΗ ΣΤΙΣ Ε ΠΙ ΧΕΙ ΡΗ ΣΕΙΣ ΕΙ ΣΑ ΓΩ ΓΗ ΣΤΙΣ Ε ΠΙ ΧΕΙ ΡΗ ΣΕΙΣ CIMIC CIMIC CIMIC ΚΕΙΜΕΝΟ: Υπλγος (ΜΧ) Ευ ρι πί δης Κ. Χα νιάς ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΣΗ: Στρατιωτική Επιθεώρηση CIMIC εί ναι τα αρ χι κά των λέ ξε ων Civil Military Co-operation

Διαβάστε περισσότερα

Φορέας υλοποίησης: Φ.Μ.Ε. ΑΛΦΑ

Φορέας υλοποίησης: Φ.Μ.Ε. ΑΛΦΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΗΜΕΡΙΔΑ: «ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ, ΜΙΑ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΖΩΗΣ» ΣΤΡΑΤΗ ΣΤΑΜΑΤΙΑ Επιβλέπων Καθηγητής: ΚΑΡΑΧΑΛΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Φορέας υλοποίησης: Φ.Μ.Ε. ΑΛΦΑ ΚΑΡΛΟΒΑΣΙ, ΜΑΪΟΣ 2012 ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Θεωρι α Γραφημα των 8η Δια λεξη

Θεωρι α Γραφημα των 8η Δια λεξη Θεωρι α Γραφημα των 8η Δια λεξη Α. Συμβω νης Ε Μ Π Σ Ε Μ Φ Ε Τ Μ Φεβρουα ριος 2015 Α. Συμβω νης (ΕΜΠ) Θεωρι α Γραφημα των 8η Δια λεξη Φεβρουα ριος 2015 168 / 182 Χρωματισμοι Γραφημα των Χρωματισμο ς Κορυφω

Διαβάστε περισσότερα

Αυτοοργανωμε να οικοσυστη ματα επιχειρηματικο τητας: Πα θος, δημιουργι α και αισιοδοξι α στην Ελλα δα του ση μερα

Αυτοοργανωμε να οικοσυστη ματα επιχειρηματικο τητας: Πα θος, δημιουργι α και αισιοδοξι α στην Ελλα δα του ση μερα Αυτοοργανωμε να οικοσυστη ματα επιχειρηματικο τητας: Πα θος, δημιουργι α και αισιοδοξι α στην Ελλα δα του ση μερα Ιο νιο Πανεπιστη μιο, Κε ρκυρα 17-5-2012 Παύλος Σταμπουλι δης, Με λος ΔΣ Hellenic Startup

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΩΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΩΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΩΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρόλογος...4 Πεζικό...9 Τεθωρακισμένα...11 Πυροβολικό...12 Μηχανικό...13 Διαβιβάσεις...14 Ειδικές Δυνάμεις...15 Στρατονομία...16

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1883 ΤΕΥΧΟΣ 2/2011 (ΜΑΡ.-ΑΠΡ.) ΕΤΗΣΙΑ ΣYΝΔΡΟΜΗ

ΔΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1883 ΤΕΥΧΟΣ 2/2011 (ΜΑΡ.-ΑΠΡ.) ΕΤΗΣΙΑ ΣYΝΔΡΟΜΗ ΔΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1883 ΤΕΥΧΟΣ 2/2011 (ΜΑΡ.-ΑΠΡ.) ΕΤΗΣΙΑ ΣYΝΔΡΟΜΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ Αξιωματικοί Στρατού Ξηράς ε.α. 2,94 Ιδιώτες, Σύλλογοι κ.λπ. 5,87 ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΡΦΙΑΤΗΣ. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ θεωριes και μεθοδοι

ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΡΦΙΑΤΗΣ. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ θεωριes και μεθοδοι ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΡΦΙΑΤΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ θεωριes και μεθοδοι ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2003 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ θεωριες και μεθοδοι ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΡΦΙΑΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Τό µέγεθος τ ς πισκοπικ ς ε θύνης

Τό µέγεθος τ ς πισκοπικ ς ε θύνης ΕΛΤΙΟ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΕΚ ΟΤΗΣ: Μητροπολίτης ττικής καί Μεγαρίδος ΝΙΚΟ ΗΜΟΣ ριθµός φύλλου 313 Φεβρουάριος 2012 Τό µέγεθος τ ς πισκοπικ ς ε θύνης ΚΕΙΜΕΝΟ Γίνωσκε γάρ, ποθεινότατε µ ν καί τιµιώτατε,

Διαβάστε περισσότερα

Κα θη γη τών Ι δι ω τι κών εκ παι δευ τη ρίων σχολικών µονάδων τεχνικής & επαγγελµατικής εκπαίδευσης O17R10

Κα θη γη τών Ι δι ω τι κών εκ παι δευ τη ρίων σχολικών µονάδων τεχνικής & επαγγελµατικής εκπαίδευσης O17R10 Κα θη γη τών Ι δι ω τι κών εκ παι δευ τη ρίων σχολικών µονάδων τεχνικής & επαγγελµατικής εκπαίδευσης O17R10 KΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΣYΛ ΛO ΓΙ ΚΩΩΝ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΤΩΩΝ ΚΑ ΘΗ ΓΗ ΤΩΩΝ Ι Δ Ι ΩΩ ΤΙ ΚΩΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

των ο δη γών του ρι στι κ ν λεωφορείων όλης της χώρας O61R11

των ο δη γών του ρι στι κ ν λεωφορείων όλης της χώρας O61R11 των ο δη γών του ρι στι κ ν λεωφορείων όλης της χώρας O61R11 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) O Δ Η ΓΩΩΝ ΤOY ΡΙ ΣΤΙ ΚΩΩΝ ΛΕ ΩΩ ΦO ΡΕΙ ΩΩΝ O ΛΗΣ ΤΗΣ ΧΩΩ ΡΑΣ Α. ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΩΩ Δ Ι ΚOΠOΙ Η ΣΗ Ε

Διαβάστε περισσότερα

24 Πλημμυρισμένα. 41 Γίνε

24 Πλημμυρισμένα. 41 Γίνε Anderson s Ltd Εφαρμογές Υψηλής Τεχνολογίας - Εκδόσεις : Γ Σεπτεμβρίου 103 Αθήνα 10434 Τ: 210-88 21 109 F: 210-88 21 718 W: www.odp.gr E: web@odp.gr 42 Γρήγορο Εγχειρίδιο για τον Διαχειριστή 24 Πλημμυρισμένα

Διαβάστε περισσότερα

anjologion ellhnikwn grammatoseirwn

anjologion ellhnikwn grammatoseirwn anjologion ellhnikwn grammatoseirwn Απλ µονοτυπικ Λειψίας µονοτυπικ εκαεξάρια τ ς κάσας εκαεξάρια Λειψίας τ ς κάσας Πελασγικ µονοτυπικ Αττικ µονοτυπικ Εκδ σεων «Μπ λ Λ τρ» Μα ρα 486 µονοτυπικ Μπεκκεριάνα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΛΑΝΤΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ. Ἦχος. ει αν ει ναι ο ρι σµο ος σας Χρι στου την θει α. αν γεν νη σην να α α α πω να πω σταρ χον τι

ΚΑΛΑΝΤΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ. Ἦχος. ει αν ει ναι ο ρι σµο ος σας Χρι στου την θει α. αν γεν νη σην να α α α πω να πω σταρ χον τι Ἦχος Κα λην ε σπε ρα αν αρ χον τες α α α αν ει αν ει ναι ο ρι σµο ος σας Χρι στου την θει α αν γεν νη σην να α α α πω να πω σταρ χον τι κο ο σας Χρι στος γεν να ται αι ση µε ρον ε ε ε εν Βη εν Βη θλε εµ

Διαβάστε περισσότερα

Μαύρη τρύπα 40.000.000 στο δήμο Αλίμου!

Μαύρη τρύπα 40.000.000 στο δήμο Αλίμου! ΤΕΥΧΟΣ Ν ο 8 Μαύρη τρύπα 40.000.000 στο δήμο Αλίμου! 03 Καταχρεωμένος ο Δήμος 05 08 Το Άνω - Κάτω στο Καλαμάκι στην μάχη των Δημοτικών εκλογών Πάρκο Ελληνικού: Αναγκαίο - Εφικτό - Φθηνό 10 Πρώτα ο μαθητής;

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΙΜΕΝΟ-ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: Α

ΚΕΙΜΕΝΟ-ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: Α Ε κα το ντα ε τής ε πέτειος α πό την ε πί ση μη έναρ ξη της έ νο πλης φάσης του Μα κε δο νι κού Α γώνα στο Βέρ μιο ό ρος και στην ε παρ χία Βεροίας (1905-2005) (Η Συμ βο λή Των Κα τοίκων της Πε ριο χής

Διαβάστε περισσότερα

Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης

Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης Ἦχος Πα υ ρι ε ε κε κρα ξα α προ ο ος σε ε ει σα κου σο ο ο ον μου ει σα α κου ου σο ον μου ου Κυ υ υ ρι ι ι ι ε Κυ ρι ε ε κε κρα α ξα προ ος σε ε ει σα κου σο ο ο ον μου

Διαβάστε περισσότερα

Ανακύκλωση ΚΕΙΜΕΝΟ: ΕΙΙ Ιωάννης Καραγιαννίδης ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΣΗ: Στρατιωτική Επιθεώρηση

Ανακύκλωση ΚΕΙΜΕΝΟ: ΕΙΙ Ιωάννης Καραγιαννίδης ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΣΗ: Στρατιωτική Επιθεώρηση Ανακύκλωση ΚΕΙΜΕΝΟ: ΕΙΙ Ιωάννης Καραγιαννίδης ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΣΗ: Στρατιωτική Επιθεώρηση Γε νι κά για την α να κύκλω ση: Ο ρι σμός Έ να α πό τα ση μα ντι κό τε ρα και διαρκώς οξυ νό με να προ βλή μα τα που

Διαβάστε περισσότερα

των O δο ντο τε χνι τών Α θη νών - Πει ραι ώς & Περιχώρων Ot06R11

των O δο ντο τε χνι τών Α θη νών - Πει ραι ώς & Περιχώρων Ot06R11 των O δο ντο τε χνι τών Α θη νών - Πει ραι ώς & Περιχώρων Ot06R11 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΣYΛ ΛO ΓΙ ΚΩΩΝ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΤΩΩΝ O Δ O ΝΤO ΤΕ ΧΝΙ ΤΩΩΝ Α ΘΗ ΝΩΩΝ - ΠΕΙ ΡΑΙ ΩΩΣ & ΠΕ ΡΙ ΧΩΩ ΡΩΩΝ Α. ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Τρίμηνη έκδοση της Ένωσης Γυμναστών Βορείου Ελλάδος

Τρίμηνη έκδοση της Ένωσης Γυμναστών Βορείου Ελλάδος Τρίμηνη έκδοση της Ένωσης Γυμναστών Βορείου Ελλάδος Πρ. Κορομηλά 51, Τ.Κ. 546 22, Θεσσαλονίκη Κωδικός 6120 Ιανουάριος-Φεβρουάριος- Μάρτιος 2010 Τεύχος 36 Τιμή: 0,01 ISSN 1109-7450 Editorial Άδηλο το μέλλον

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1883 ΤΕΥΧΟΣ 2/2011 (ΜΑΡ.-ΑΠΡ.) ΕΤΗΣΙΑ ΣYΝΔΡΟΜΗ

ΔΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1883 ΤΕΥΧΟΣ 2/2011 (ΜΑΡ.-ΑΠΡ.) ΕΤΗΣΙΑ ΣYΝΔΡΟΜΗ ΔΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1883 ΤΕΥΧΟΣ 2/2011 (ΜΑΡ.-ΑΠΡ.) ΕΤΗΣΙΑ ΣYΝΔΡΟΜΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ Αξιωματικοί Στρατού Ξηράς ε.α. 2,94 Ιδιώτες, Σύλλογοι κ.λπ. 5,87 ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

...ôçò Ýê äï óçò Σχεδία στ' ανοιχτά της Αίγινας

...ôçò Ýê äï óçò Σχεδία στ' ανοιχτά της Αίγινας ...ôçò Ýê äï óçò Σχεδία στ' ανοιχτά της Αίγινας Tεύχος 2, Ιούλιος 2003, Αίγινα ΤΟΠΙΚΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ έκδοση της Πρωτοβουλίας Πολιτών Αίγινας Για επικοινωνία: Κυριακού Γιώργος β Πάροδος Αφαίας 131

Διαβάστε περισσότερα

Ε ΠΙ ΧΕΙ ΡΗ ΣΕΙΣ ΔΙ ΚΤΥΩΝ Η/Υ -

Ε ΠΙ ΧΕΙ ΡΗ ΣΕΙΣ ΔΙ ΚΤΥΩΝ Η/Υ - Ε ΠΙ ΧΕΙ ΡΗ ΣΕΙΣ ΔΙ ΚΤΥΩΝ Η/Υ - ΚΕΙΜΕΝΟ-ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: Τχης (ΔΒ) Νικόλαος Δ. Λε ώ νης, Δι δά κτο ρας Ε.Μ.Π. 120 Σ Τ ΡΑΤ Ι ΩΤ Ι Κ Η Ε Π Ι Θ Ε Ω Ρ Η Σ Η ΝΟΕ. - ΔΕΚ. 2007 Το ο λο κλη ρω μέ νο σύ στη μα C4I

Διαβάστε περισσότερα

13 ο Διεθνές Συνέδριο Φυσικής Αγωγής. Τρίμηνη έκδοση της Ένωσης Γυμναστών Βορείου Ελλάδος

13 ο Διεθνές Συνέδριο Φυσικής Αγωγής. Τρίμηνη έκδοση της Ένωσης Γυμναστών Βορείου Ελλάδος Τρίμηνη έκδοση της Ένωσης Γυμναστών Βορείου Ελλάδος Πρ. Κορομηλά 51, Τ.Κ. 546 22, Θεσσαλονίκη Κωδικός 6120 Οκτώβριος-Νοέμβριος-Δεκέμβριος 2009 Τεύχος 35 Τιμή: 0,01 ISSN 1109-7450 13 ο Διεθνές Συνέδριο

Διαβάστε περισσότερα

Kα τά τη διάρ κεια της Τουρκο κρατί

Kα τά τη διάρ κεια της Τουρκο κρατί ΨΥ ΧΟ ΛΟ ΓΙ ΚΕΣ Ε ΠΙ ΧΕΙ ΡΗ ΣΕΙΣ κα τά τη διάρ κεια της ΤΟΥΡΚΟ ΚΡΑ ΤΙΑΣ & στην Ε ΠΑ ΝΑ ΣΤΑ ΣΗ ΤΟΥ 1821 ΚΕΙΜΕΝΟ-ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: Ταξχος Ιωάννης Κ. Πασχαλίδης Kα τά τη διάρ κεια της Τουρκο κρατί ας και στην

Διαβάστε περισσότερα

Τρίμηνη έκδοση της Ένωσης Γυμναστών Βορείου Ελλάδος

Τρίμηνη έκδοση της Ένωσης Γυμναστών Βορείου Ελλάδος Τρίμηνη έκδοση της Ένωσης Γυμναστών Βορείου Ελλάδος Πρ. Κορομηλά 51, Τ.Κ. 546 22, Θεσσαλονίκη Κωδικός 6120 Απρίλιος-Μάιος-Ιούνιος 2010 Τεύχος 37 Τιμή: 0,01 ISSN 1109-7450 Editorial Κατά τη διάρκεια συζήτησης,

Διαβάστε περισσότερα

FAX : 210.34.42.241 spudonpe@ypepth.gr) Φ. 12 / 600 / 55875 /Γ1

FAX : 210.34.42.241 spudonpe@ypepth.gr) Φ. 12 / 600 / 55875 /Γ1 Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Υ ΠΟΥ ΡΓΕΙΟ ΕΘΝ. ΠΑ Ι ΕΙΑ Σ & ΘΡΗΣ Κ/Τ Ω ΕΝΙΑ ΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤ ΙΚΟΣ Τ ΟΜ ΕΑ Σ Σ ΠΟΥ Ω Ν ΕΠΙΜ ΟΡΦΩ Σ ΗΣ ΚΑ Ι ΚΑ ΙΝΟΤ ΟΜ ΙΩ Ν /ΝΣ Η Σ ΠΟΥ Ω Τ µ ή µ α Α Α. Πα π α δ ρ έ ο υ 37

Διαβάστε περισσότερα

των Πε ρι ο δευ ό ντων Πω λη τών Πλα σιέ ό λης της χώρας O33R11

των Πε ρι ο δευ ό ντων Πω λη τών Πλα σιέ ό λης της χώρας O33R11 των Πε ρι ο δευ ό ντων Πω λη τών Πλα σιέ ό λης της χώρας O33R11 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΣYΛ ΛO ΓΙ ΚΩΩΝ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΤΩΩΝ ΠΕ ΡΙ O Δ ΕY O ΝΤΩΩΝ ΠΩΩ ΛΗ ΤΩΩΝ-ΠΛΑ ΣΙΕ O ΛΗΣ ΤΗΣ ΧΩΩ ΡΑΣ Α. ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΩΩ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟ ΙΚΤΥΑ. Είναι η λύση για τη Ροδόπη; Νεογέννητες ελπίδες επιβίωσης π A 6. Με τους κτηνοτρόφους του Λαγκαδά ΠΙΝ ΟΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ

ΟΙΚΟ ΙΚΤΥΑ. Είναι η λύση για τη Ροδόπη; Νεογέννητες ελπίδες επιβίωσης π A 6. Με τους κτηνοτρόφους του Λαγκαδά ΠΙΝ ΟΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ www.callisto.gr ANOIΞΗ 2008 4 º π À ƒπ À ƒ π - µ À ƒπ π 7-12 ΟΙΚΟ ΙΚΤΥΑ Είναι η λύση για τη Ροδόπη; Φωτογραφία 1 ΠΙΝ ΟΣ Νεογέννητες ελπίδες επιβίωσης π A 6 ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ Με τους κτηνοτρόφους του Λαγκαδά Φωτογραφία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ Αριθμ.

Διαβάστε περισσότερα

Τρίμηνη έκδοση της Ένωσης Γυμναστών Βορείου Ελλάδος

Τρίμηνη έκδοση της Ένωσης Γυμναστών Βορείου Ελλάδος Τρίμηνη έκδοση της Ένωσης Γυμναστών Βορείου Ελλάδος Πρ. Κορομηλά 51, Τ.Κ. 546 22, Θεσσαλονίκη Κωδικός 6120 Απρίλιος-Μάιος-Ιούνιος 2011 Τεύχος 41 Τιμή: 0,01 ISSN 1109-7450 Editorial 2 Τρίμηνη έκδοση της

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΥΡΜΑΤΗ. ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ ΣΤΑ 2,4GHz. ΚΕΙΜΕΝΟ-ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: Ανθστης (ΠΖ) Κωνσταντίνος Δεμερτζής Σ Τ ΡΑΤ Ι ΩΤ Ι Κ Η Ε Π Ι Θ Ε Ω Ρ Η Σ Η ΝΟΕ. - ΔΕΚ.

ΑΣΥΡΜΑΤΗ. ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ ΣΤΑ 2,4GHz. ΚΕΙΜΕΝΟ-ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: Ανθστης (ΠΖ) Κωνσταντίνος Δεμερτζής Σ Τ ΡΑΤ Ι ΩΤ Ι Κ Η Ε Π Ι Θ Ε Ω Ρ Η Σ Η ΝΟΕ. - ΔΕΚ. ΑΣΥΡΜΑΤΗ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ ΣΤΑ 2,4GHz ΚΕΙΜΕΝΟ-ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: Ανθστης (ΠΖ) Κωνσταντίνος Δεμερτζής 40 40 Σ Τ ΡΑΤ Ι ΩΤ Ι Κ Η Ε Π Ι Θ Ε Ω Ρ Η Σ Η ΝΟΕ. - ΔΕΚ. 2009 ΤΑ ΔΙ ΚΤΥΑ ΣΗΜΕ ΡΑ Εί ναι προ φα νές ό τι ο τε χνο

Διαβάστε περισσότερα

Αρκε τοί δυ τικοί, κα τά τη διάρκεια ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΥ ΤΟ ΚΡΑ ΤΟ ΡΑ ΙΟΥ ΣΤΙ ΝΙΑ ΝΟΥ ΚΑ ΤΑ ΤΗ ΒΥ ΖΑ ΝΤΙ ΝΗ ΠΕΡΙΟΔO

Αρκε τοί δυ τικοί, κα τά τη διάρκεια ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΥ ΤΟ ΚΡΑ ΤΟ ΡΑ ΙΟΥ ΣΤΙ ΝΙΑ ΝΟΥ ΚΑ ΤΑ ΤΗ ΒΥ ΖΑ ΝΤΙ ΝΗ ΠΕΡΙΟΔO ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΥ ΤΟ ΚΡΑ ΤΟ ΡΑ ΙΟΥ ΣΤΙ ΝΙΑ ΝΟΥ ΚΑ ΤΑ ΤΗ ΒΥ ΖΑ ΝΤΙ ΝΗ ΠΕΡΙΟΔO ΚΕΙΜΕΝΟ: Αν χης (ΠΖ) Ε λευ θέ ριος Τσώ νης Αρκε τοί δυ τικοί, κα τά τη διάρκεια του Με σαί ωνα, κα τη γο ρούσαν

Διαβάστε περισσότερα

H Σύ στα ση της Φύ σης

H Σύ στα ση της Φύ σης H Σύ στα ση της Φύ σης ΚΕΙΜΕΝΟ-ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: Λγος (ΔΒ) Διο νύ σιος Π. Κα λο γε ράς, Ρα διο η λε κτρο λό γος Α (ΣΤΗ ΑΔ), MSc in Data Communications & Networks (Kingston University), Τελειόφοιτος Φυσικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ) Απλό (Επιταγή Γενικής Τράπεζας) 26,57 Συστημένο (Επιταγή Γενικής Τράπεζας) 41,57

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ) Απλό (Επιταγή Γενικής Τράπεζας) 26,57 Συστημένο (Επιταγή Γενικής Τράπεζας) 41,57 ΔΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1883 ΤΕΥΧΟΣ 6/2010 (ΝΟΕ.-ΔΕΚ.) ΕΤΗΣΙΑ ΣYΝΔΡΟΜΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ Αξιωματικοί Στρατού Ξηράς ε.α. 2,94 Ιδιώτες, Σύλλογοι κ.λπ. 5,87 ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΓΛΩΣΣΙΚΗ ΕΠΙΓΝΩΣΗ

ΕΠΙΓΛΩΣΣΙΚΗ ΕΠΙΓΝΩΣΗ ΕΠΙΓΛΩΣΣΙΚΗ ΕΠΙΓΝΩΣΗ 1 ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΟΜΟΙΟΤΗΤΑΣ Ή ΔΙΑΦΟΡΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΠΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΛΕΞΕΩΝ 1.1 ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗΣ ΤΗΣ ΟΜΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗ ΣΥΛΛΑΒΗ ΟΔΗΓΙΕΣ στο παιδί: Κάθε φορά θα σου λέω δυο μικρές λέξεις. Εσύ θα

Διαβάστε περισσότερα

Ιδιότητα:... Νέα Συνδρομή Ανανέωση Συνδρομής

Ιδιότητα:... Νέα Συνδρομή Ανανέωση Συνδρομής ΔΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1883 ΤΕΥΧΟΣ 1/2012 (ΙΑΝ.-ΦΕΒ.) ΕΤΗΣΙΑ ΣYΝΔΡΟΜΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ Αξιωματικοί Στρατού Ξηράς ε.α. 2,94 Ιδιώτες, Σύλλογοι κ.λπ. 5,87 ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΧΙΟΣ ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2001. κδοση:

ΧΙΟΣ ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2001. κδοση: ΧΙΟΣ ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2001 κδοση: Ροδοκαν κη 18, Χ ος 82100, Τηλ.: 0271 0 41287 Σχεδιασµός - Επιµ λεια: Γεωργ α Λουκ -Μ τση Ηλεκτρονικ σελιδοπο ηση: Ηλι να Στεφ κη Π νακας εξ φυλλου: ννα Μιχαλ κη-μιχ λου (1900-1900)

Διαβάστε περισσότερα

Πε ρι γραφή των τραυ μα τι σμών στην Ι λιά δα του Ο μή ρου

Πε ρι γραφή των τραυ μα τι σμών στην Ι λιά δα του Ο μή ρου Πε ρι γραφή των τραυ μα τι σμών στην Ι λιά δα του Ο μή ρου Η Ι λιά δα, ως ε πι κό ποί η μα, δεν είναι μό νο το πρώ το δείγ μα ελ λη νι κής γρα φής, αλ λά και το πρώ το γρα πτό ελ λη νι κό κεί με νο για

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1883 ΤΕΥΧΟΣ 1/2010 (ΙΑΝ.-ΦΕΒ.) ΕΤΗΣΙΑ ΣYΝΔΡΟΜΗ

ΔΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1883 ΤΕΥΧΟΣ 1/2010 (ΙΑΝ.-ΦΕΒ.) ΕΤΗΣΙΑ ΣYΝΔΡΟΜΗ ΔΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1883 ΤΕΥΧΟΣ 1/2010 (ΙΑΝ.-ΦΕΒ.) ΕΤΗΣΙΑ ΣYΝΔΡΟΜΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ: Αξιωματικοί Στρατού Ξηράς ε.α. 2,94 Ιδιώτες, Σύλλογοι κ.λπ. 5,87 ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (Ε.Ε.):

Διαβάστε περισσότερα

Μιχάλης Μπλέτσας ΠΥΓΜΑΧΩΝΤΑΣ ΜΕ ΤΗ ΣΚΙΑ ΤΟΥΣ Η KOINΩΝΙΚΗ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΚΙΝΑΣ ΧΟΛΥΓΟΥΝΤ ΝΙΚΗ ΓΟΥΛΑΝΔΡΗ ΚΡΙΣ ΣΠΥΡΟΥ

Μιχάλης Μπλέτσας ΠΥΓΜΑΧΩΝΤΑΣ ΜΕ ΤΗ ΣΚΙΑ ΤΟΥΣ Η KOINΩΝΙΚΗ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΚΙΝΑΣ ΧΟΛΥΓΟΥΝΤ ΝΙΚΗ ΓΟΥΛΑΝΔΡΗ ΚΡΙΣ ΣΠΥΡΟΥ BIMONTHLY FROM under exclusive licence to ΠΥΓΜΑΧΩΝΤΑΣ ΜΕ ΤΗ ΣΚΙΑ ΤΟΥΣ ΜΙΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ ΑΠΟ ΤΟΝ JEHAD NGA Η KOINΩΝΙΚΗ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΚΙΝΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ HILARY SPURLING ΧΟΛΥΓΟΥΝΤ AΠΟ ΤΟΝ DAVID THOMSON

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑΡΙΚΟ ΣΚΥΛΑΚΙ

ΤΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑΡΙΚΟ ΣΚΥΛΑΚΙ ΤΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑΡΙΚΟ ΣΚΥΛΑΚΙ Μια μέ ρα ο Χρι στος βρέ θηκέ μέ τους φι λους του στο πα ρκο, την Κυριακη το μέσημέ ρι. Αποφα σισαν να παι ξουν σκυταλοδρομι α. Καθώς έ τρέχαν η ρθέ έ να σκυλα κι και η θέλέ να

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΕΛΕΟΣ ''Λόγον Ἀγαθόν''

ΠΟΛΥΕΛΕΟΣ ''Λόγον Ἀγαθόν'' «ΑΕΛΙΟΣ ΧΟΡΟΣ» Ι.. ΣΙΩΟΣ ΕΤΡΑΣ ΟΛΥΕΛΕΟΣ ''Λόγον Ἀγθόν'' Ἦχος 1. ο γο ον γ θο ον Α λ λη η η λ Ε ξη ρ υ ξ το η η η κ ρ δ µ λο ο ο γον γ θον Χ ρ πν τ ν σ σ π νυ υ υ µνη η η η τ µη η η τηρ Χρ στ τ Θ η η η

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ Ενημερωτικό Φυλλάδιο

ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ Ενημερωτικό Φυλλάδιο ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ 7 ο ΕΓ/2 ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ Ενημερωτικό Φυλλάδιο Προλήψεως Ατυχημάτων Πρώτες Βοήθειες ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΤΥΕΣ «Δίνουμε προτεραιότητα στη ζωή» Εί ναι γνω στό ό τι κά θε χρό νο στη χώ ρα μας ε

Διαβάστε περισσότερα

Τρίμηνη έκδοση της Ένωσης Γυμναστών Βορείου Ελλάδος

Τρίμηνη έκδοση της Ένωσης Γυμναστών Βορείου Ελλάδος Τρίμηνη έκδοση της Ένωσης Γυμναστών Βορείου Ελλάδος Πρ. Κορομηλά 51, Τ.Κ. 546 22, Θεσσαλονίκη Κωδικός 6120 Ιούλιος-Αύγουστος-Σεπτέμβριος 2010 Τεύχος 38 Τιμή: 0,01 ISSN 1109-7450 Editorial Ο πρό ε δρος

Διαβάστε περισσότερα

Ιδιότητα:... Νέα Συνδρομή Ανανέωση Συνδρομής

Ιδιότητα:... Νέα Συνδρομή Ανανέωση Συνδρομής ΔΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1883 ΤΕΥΧΟΣ 5/2011 (ΣΕΠ.-ΟΚΤ.) ΕΤΗΣΙΑ ΣYΝΔΡΟΜΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ Αξιωματικοί Στρατού Ξηράς ε.α. 2,94 Ιδιώτες, Σύλλογοι κ.λπ. 5,87 ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ Ι: ΟΦΕΙΛΕΣ ΕΡΓΩΝ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΚΕΛΟΥΣ. Ληξιπρόθεσµες οφειλές (τιµολόγιο>90 ηµερών) Εγκεκριµένη πίστωση. Χωρις κατανοµή πίστωσης

ΠΙΝΑΚΑΣ Ι: ΟΦΕΙΛΕΣ ΕΡΓΩΝ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΚΕΛΟΥΣ. Ληξιπρόθεσµες οφειλές (τιµολόγιο>90 ηµερών) Εγκεκριµένη πίστωση. Χωρις κατανοµή πίστωσης ΦΟΡΕΑΣ: Υπουργείο / Αποκεντρωµένη ιοίκηση..... ΕΙ ΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ: Γενική γραµµατεία... / Περιφέρεια..... Αναφορά για το µήνα: Ετος: 2012 ΣΑ έργου (Π Ε) Υποχρεώσεις πιστοποιηµένων εργασιών χωρίς τιµολόγιο

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΥΣΩΝ ΔΩΡΑ ΜΟΥΣΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

ΜΟΥΣΩΝ ΔΩΡΑ ΜΟΥΣΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΜΟΥΣΩΝ ΔΩΡΑ ΜΟΥΣΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΟΥΣΕΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

των εργαζοµένων στα Λιθογραφεία και στα εργαστήρια Γραφικών Τεχνών όλης της χώρας

των εργαζοµένων στα Λιθογραφεία και στα εργαστήρια Γραφικών Τεχνών όλης της χώρας των εργαζοµένων στα Λιθογραφεία και στα εργαστήρια Γραφικών Τεχνών όλης της χώρας K29R09 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΣYΛ ΛO ΓΙ ΚΩΩΝ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΤΩΩΝ ΕΡ ΓΑ ΖO ΜΕ ΝΩΩΝ ΣΤΑ ΛΙ ΘO ΓΡΑ ΦΕΙΑ ΚΑΙ ΣΤΑ ΕΡ

Διαβάστε περισσότερα

JEAN-CHARLES BLATZ 02XD34455 01RE52755

JEAN-CHARLES BLATZ 02XD34455 01RE52755 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΤΩΝ ΕΝ Ι ΑΜ ΕΣ ΩΝ ΟΙ Κ ΟΝΟΜ Ι Κ ΩΝ Κ ΑΤΑΣ ΤΑΣ ΕΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙ ΡΙ ΑΣ Κ ΑΙ ΤΟΥ ΟΜ Ι ΛΟΥ Α Τρίµηνο 2005 ΑΝΩΝΥΜΟΣ Γ ΕΝΙ Κ Η ΕΤ ΑΙ Ρ Ι Α Τ ΣΙ ΜΕΝΤ ΩΝ Η Ρ ΑΚ Λ Η Σ ΑΡ. ΜΗ Τ Ρ. Α.Ε. : 13576/06/Β/86/096

Διαβάστε περισσότερα

Πέ ρα σαν ε βδο μή ντα πέ ντε χρόνια

Πέ ρα σαν ε βδο μή ντα πέ ντε χρόνια ΤΑΓ ΜΑ ΤΑΡ ΧΗΣ ΙΩ ΑΝ ΝΗΣ ΒΕ ΛΙΣ ΣΑ ΡΙΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟ-ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: Ανχης (ΕΜ) ε.α Χρήστος Μπούκλας Πέ ρα σαν ε βδο μή ντα πέ ντε χρόνια α πό τον η ρω ι κό θά να το του Κυ μαί ου «Ή ρω α των Η ρώ ων» Ιω άν νη

Διαβάστε περισσότερα

Πο λι τι κή και Στρατη γι κή

Πο λι τι κή και Στρατη γι κή Πο λι τι κή και Στρατη γι κή Σχέ ση Υψη λής και Στρα τιω τι κής Στρα τη γι κής Η γρα πτή ι στο ρί α του κό σμου εί ναι, κα τά το πλεί στον, η ι στο ρί α του πο λέ μου, δε δο μέ νου ό τι τα κρά τη στα ο

Διαβάστε περισσότερα

ÅÐÁËÇÈÅÕÓÇ ÔÇÓ ÁÑ ÁÉÁÓ ÔÅ ÍÏËÏÃÉÁÓ ÕÐÏËÏÃÉÓÔÙÍ

ÅÐÁËÇÈÅÕÓÇ ÔÇÓ ÁÑ ÁÉÁÓ ÔÅ ÍÏËÏÃÉÁÓ ÕÐÏËÏÃÉÓÔÙÍ ÅÐÁËÇÈÅÕÓÇ ÔÇÓ ÁÑ ÁÉÁÓ ÔÅ ÍÏËÏÃÉÁÓ ÕÐÏËÏÃÉÓÔÙÍ 2.300 ἐ τῶν γρα νά ζι ἀ να κα λύ πτε ται στὴ Σαρ δη νί α Εἶ ναι πα λαι ό τε ρο τοῦ Ὑ πο λο γι στῆ τῶν Ἀν τι κυ θή ρων να μι κρὸ κομ μά τι ἑ νὸς μι κροῦ ὀ

Διαβάστε περισσότερα

Βημα 2. Μετακίνηση Εμβόλου (Μπρος-Πίσω) και Πλάγιος Βηματισμός: Ατομικές Επιθετικές Κινήσεις... 43

Βημα 2. Μετακίνηση Εμβόλου (Μπρος-Πίσω) και Πλάγιος Βηματισμός: Ατομικές Επιθετικές Κινήσεις... 43 ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ Εισαγωγικό μέρος Πρόλογος... 11 Πρόλογος της Αμερικάνικης Έκδοσης... 12 Κλιμάκωση των Βημάτων για Επιτυχία... 14 Το Παιχνίδι της Χειροσφαίρισης (HANDBALL)... 16 Γήπεδο και εξοπλισμός... 19

Διαβάστε περισσότερα

Χαι ρε τι σμός Διοι κη τού ΑΣΔΕΝ

Χαι ρε τι σμός Διοι κη τού ΑΣΔΕΝ Χαι ρε τι σμός Διοι κη τού ΑΣΔΕΝ Aπο τε λεί ξε χω ρι στή τι μή για την ΑΣ ΔΕΝ η πα ρουσί α σή της σε κύ ριο άρ θρο του πε ριο δι κού, κα θό σον δί νε ται η ευ και ρί α να α να φερ θούν ο ρι σμέ να στοιχεί

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ WHERE S THE FLAVOR?

Ο ΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ WHERE S THE FLAVOR? Ο ΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ WHERE S THE FLAVOR? 1. H ανω νυµη εταιρει α µε την επωνυµι α «ΤΣΑΚΙΡΗΣ Προ τυπος Βιοµηχανι α Τροφι µων Snacks Α.Β.Ε.Ε» που εδρευ ει στην Αταλα ντη Φθιω τιδας, στη θε ση

Διαβάστε περισσότερα

R t. H t n t Σi = l. MRi n t 100

R t. H t n t Σi = l. MRi n t 100 30. 12. 98 EL Επ σηµη Εφηµερ δα των Ευρωπαϊκ ν Κοινοτ των L 356/1 Ι (Πρ ξει για την ισχ των οπο ων απαιτε ται δηµοσ ευση) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 2818/98 ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ τη 1η εκεµβρ ου

Διαβάστε περισσότερα

Ευχές του κ. Υπουργού Εθνικής Άµυνας για το Νέο Έτος

Ευχές του κ. Υπουργού Εθνικής Άµυνας για το Νέο Έτος Ευχές του κ. Υπουργού Εθνικής Άµυνας για το Νέο Έτος Mέ σα α πό αυ τό το µή νυ µα α πευ θύ νω σε ό λο το προσω πι κό των Ε νό πλων υ νά µε ων, άν δρες και γυ ναί κες, χαι ρε τι σµό τι µής και α να γνώ

Διαβάστε περισσότερα

J. M GIL-ROBLES G. BROWN

J. M GIL-ROBLES G. BROWN L 166/51 Ο ΗΓΙΑ 98/27/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ τη 19η Μα ου 1998 περ των αγωγ ν παραλε ψεω στον τοµ α τη προστασ α των συµφερ ντων των καταναλωτ ν ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΚΛΗΣΗ ΝΑ ΔΙΑΒΑΣΤΕΙ ΜΕ ΜΕΓΑΛΗ ΠΡΟΣΟΧΗ

ΠΑΡΑΚΛΗΣΗ ΝΑ ΔΙΑΒΑΣΤΕΙ ΜΕ ΜΕΓΑΛΗ ΠΡΟΣΟΧΗ ΙΟΥΛΙΟΣ - ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2011, ΤΕΥΧΟΣ 65 διάλογος ΘΕΡΜΗ ΠΑΡΑΚΛΗΣΗ ΝΑ ΔΙΑΒΑΣΤΕΙ ΜΕ ΜΕΓΑΛΗ ΠΡΟΣΟΧΗ Θά θέ λα με νά σᾶς ἐ νη με ρώ σου με ὅ τι τό πε ρι ο δι κό μας, «Δι ά λο γος», κυ κλοφο ρεῖ σέ 6.000 ἀν τί

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΜΟΥΣΩΝ ΔΩΡΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΜΟΥΣΙΚΗ ΜΟΥΣΙΚΗ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΜΟΥΣΩΝ ΔΩΡΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΜΟΥΣΙΚΗ ΜΟΥΣΙΚΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΜΟΥΣΩΝ ΔΩΡΑ ΜΟΥΣΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΜΟΥΣΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ethics moral ή θος ΕΙΝΑΙ Ε ΦΙ ΚΤΗ Η Α ΣΚΗ ΣΗ Η ΓΕ ΣΙ ΑΣ ΒΑΣΕΙ Η ΘΙ ΚΩΝ ΚΑ ΝΟ ΝΩΝ;

ethics moral ή θος ΕΙΝΑΙ Ε ΦΙ ΚΤΗ Η Α ΣΚΗ ΣΗ Η ΓΕ ΣΙ ΑΣ ΒΑΣΕΙ Η ΘΙ ΚΩΝ ΚΑ ΝΟ ΝΩΝ; ΕΙΝΑΙ Ε ΦΙ ΚΤΗ Η Α ΣΚΗ ΣΗ moral Η ΓΕ ΣΙ ΑΣ ΒΑΣΕΙ Η ΘΙ ΚΩΝ ΚΑ ΝΟ ΝΩΝ; ethics Αν και ο Bowie (2000) έ χει υ πο στη ρί ξει ό τι η κα ντια νή θε ω ρί α της η γε σί ας «εί ναι έ να τό σο ο ξύ μω ρο σχή μα ό

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΑΤΟΣ. & Ενημέρωση. Κέντρο Εκπαιδεύσεως Ορεινού Αγώνα και Χιονοδρομιών. ευτυχισμένο 2. ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ 7ο ΕΠΙΤΕΛΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ

ΣΤΡΑΤΟΣ. & Ενημέρωση. Κέντρο Εκπαιδεύσεως Ορεινού Αγώνα και Χιονοδρομιών. ευτυχισμένο 2. ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ 7ο ΕΠΙΤΕΛΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ το ΣΤΡΑΤΟΣ & Ενημέρωση Τ Ε Υ Χ Ο Σ 6 Ι Α Ν Ο Υ Α Ρ Ι Ο ευτυχισμένο 20 0 8 Σ 2 0 0 8 Κέντρο Εκπαιδεύσεως Ορεινού Αγώνα και Χιονοδρομιών ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ 7ο ΕΠΙΤΕΛΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΣ & Ενημέρωση

Διαβάστε περισσότερα

01 Ἰουνίου 2014 ΚΥΡΙΑΚΗ Ζ ΑΠΟ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ

01 Ἰουνίου 2014 ΚΥΡΙΑΚΗ Ζ ΑΠΟ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ 01 Ἰουνίου 2014 ΚΥΡΙΑΚΗ Ζ ΑΠΟ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ Τῶν ἁγίων 318 θεοφόρων Πατέρων Ἰουστίνου µάρτυρος τοῦ φιλοσόφου καὶ ἑτέρου Ἰουστίνου καὶ τῶν σὺν αὐτῷ. Ἦχος πλ. βʹ. Ἑωθινὸν Ιʹ ʹΕἰς τόν Ὄρθρον. Ἦχος ου Θε ος Κυ

Διαβάστε περισσότερα

Αυ χε ναλ γί α: Διαγνωστική προσέγγιση και θεραπευτικοί χειρισμοί

Αυ χε ναλ γί α: Διαγνωστική προσέγγιση και θεραπευτικοί χειρισμοί Α να σκό πη ση EΛΛΗΝΙΚΗ ΡΕΥΜΑΤΟΛΟΓΙΑ 2006,17(1):65-76 Αυ χε ναλ γί α: Διαγνωστική προσέγγιση και θεραπευτικοί χειρισμοί Ι. ΜΥ ΡΙΟ ΚΕ ΦΑ ΛΙ ΤΑ ΚΗΣ Σ. ΚΑ ΡΟ ΓΙΑΝ ΝΗ Μ. ΜΠΑ ΣΤΑ ΚΗΣ ΠΕ ΡΙ ΛΗ ΨΗ Η αυ χε ναλ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ 2 - ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2008

ΤΕΥΧΟΣ 2 - ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2008 ΤΕΥΧΟΣ 2 - ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2008 ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ (Π.Α.Κ.ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ) ΤΕΥΧΟΣ 2 - ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2008 ΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΩΡΕΑΝ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΤΟ ΝΟΜΟ: ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Äïýêáò Ðáíáãéþôçò

Διαβάστε περισσότερα

Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, 23 Απριλίου 2013

Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, 23 Απριλίου 2013 ΔΙΚΤΥΑ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ LOGISTICS: ΜΟΧΛΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΩΝ Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, 23 Απριλίου 2013 Σύνοψη 2 Στόχοι της

Διαβάστε περισσότερα

ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΒΑΠΤΙΣΜΑΤΟΣ

ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΒΑΠΤΙΣΜΑΤΟΣ ΑΟΛΟΥΘΙΑ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΒΑΠΤΙΣΜΑΤΟΣ Ἐπιμέλεια: Στέφανος Σουλδάτος αλλιτεχνικό Μελώδημα (Εργαστήρι Παραδοσιακής Μουσικής www.melodima.gr) Σάββατο 13 Οκτωβρίου 2007 Στέφανος Σουλδάτος αλλιτεχνικό Μελώδημα (www.melodima.gr)

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΡΩΝ ΠΑΪΣΙΟΣ Ο ΑΓΙΟΡΕΙΤΗΣ (1924-1994) Ὁ Ἀσυρµατιστής τοῦ Στρατοῦ καί τοῦ Θεοῦ

ΓΕΡΩΝ ΠΑΪΣΙΟΣ Ο ΑΓΙΟΡΕΙΤΗΣ (1924-1994) Ὁ Ἀσυρµατιστής τοῦ Στρατοῦ καί τοῦ Θεοῦ ΓΕΡΩΝ ΠΑΪΣΙΟΣ Ο ΑΓΙΟΡΕΙΤΗΣ (1924-1994) Ὁ Ἀσυρµατιστής τοῦ Στρατοῦ καί τοῦ Θεοῦ Ôïõ Ó ç (ÔÈ) ÊáñáÀ óêïõ Äçìçôñßïõ EPIMELEIA SPA/TEP ÅðéëåãìÝíá êåöüëáéá áðü ôü ìüëéò åêäïèýí âéâëßï ôïõ ÉåñïìïíÜ ïõ ÉóáÜê

Διαβάστε περισσότερα

Αχ τριανταφυλλιά μου. εγελάστηκα Πάνω στα γλυκά σου αγκάθκια σαν πουλλίν επιάστηκα Που της μοίρας τα σημάθκια εμοιράστηκα

Αχ τριανταφυλλιά μου. εγελάστηκα Πάνω στα γλυκά σου αγκάθκια σαν πουλλίν επιάστηκα Που της μοίρας τα σημάθκια εμοιράστηκα τριαντα σική ΚΩΣΤΑΣ ΚΑΚΟΓΙΑΝΝΗΣ στίχοι ΠΑΜΠΟΣ ΚΟΥΖΑΛΗΣ (από «Τα Ρόδα Οργής») τριαντα εγελά Πάνω στα γλυκά σου αγκά σαν πουλλίν επιά μοί τα σημά εμοιρά Χτύ δυτά Ξύπ τη ζωή που χάσα τα όνειρά ς που χαλάσα

Διαβάστε περισσότερα

11. 6. 98 EL Επ σηµη Εφηµερ δα των Ευρωπαϊκ ν Κοινοτ των L 166/45 Ο ΗΓΙΑ 98/26/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ τη 19η Μα ου 1998 σχετικ µε το αµετ κλητο του διακανονισµο στα συστ µατα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΡΙΛΙΟΣ - ΙΟΥΝΙΟΣ 2010, ΤΕΥΧΟΣ

ΑΠΡΙΛΙΟΣ - ΙΟΥΝΙΟΣ 2010, ΤΕΥΧΟΣ ΑΠΡΙΛΙΟΣ - ΙΟΥΝΙΟΣ 2010, ΤΕΥΧΟΣ 60 διάλογος ΠΟ ΛΙ ΤΙ ΣΜΟΣ ΣΤΗ ΔΕ ΚΑ Ε ΤΙΑ ΤΟΥ 1990 (ι μέ ρος) τοῦ π. Ἀν τω νί ου Ἀ λε βι ζο πο ύ λου ( ) 1 Βά ση λοι πόν τῆς κί νη σης τοῦ Μούν εἶ ναι ἡ «οἰ κου με νι κή

Διαβάστε περισσότερα

Οι τη λε πι κοι νω νί ες που χρη σι μο ποιούν ως μέ σο τις γραμμές η λε κτρι κής ι σχύ ος ό σο και τις άλ λες τύ που ψη φια κού συν δρομη τή, ε

Οι τη λε πι κοι νω νί ες που χρη σι μο ποιούν ως μέ σο τις γραμμές η λε κτρι κής ι σχύ ος ό σο και τις άλ λες τύ που ψη φια κού συν δρομη τή, ε Οι τη λε πι κοι νω νί ες που χρη σι μο ποιούν ως μέ σο τις γραμμές η λε κτρι κής ι σχύ ος ό σο και τις άλ λες τύ που ψη φια κού συν δρομη τή, ε μπλέκουν τε χνο λο γί ες που χρη σι μο ποιούν το υ πάρ χον

Διαβάστε περισσότερα

L 83/1 Ι (Πρ ξει για την ισχ των οπο ων απαιτε ται δηµοσ ευση) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 659/1999 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ τη 22α Μαρτ ου 1999 για τη θ σπιση λεπτοµερ ν καν νων εφαρµογ του ρθρου 93 τη συνθ κη ΕΚ ΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΠΟΛΙΤΩΝ ΑΙΓΙΝΑΣ

ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΠΟΛΙΤΩΝ ΑΙΓΙΝΑΣ Σχεδία στ' ανοιχτά της Αίγινας Tεύχος 1, Απρίλιος 2003, Αίγινα ΤΟΠΙΚΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ έκδοση της Πρωτοβουλίας Πολιτών Αίγινας Για επικοινωνία: Κυριακού Γιώργος β Πάροδος Αφαίας 131 Αίγινα 180 10

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΩΔΙΚΕΣ

ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΩΔΙΚΕΣ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΩΔΙΚΕΣ ΧΡΥΣΟΥΝ ΜΕΤΑΛΛΙΟΝ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΑΚΑΔΗΜΙΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ Αριστ. Β. Αλεξοπούλου Νικ. Γ. Φουρναράκη ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΩΔΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΤΑΞΗΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΕΤΑΡΤΗ 4 ΙΟΥΝΙΟΥ 2003 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ: ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ

ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΤΑΞΗΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΕΤΑΡΤΗ 4 ΙΟΥΝΙΟΥ 2003 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ: ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΤΑΞΗΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΕΤΑΡΤΗ 4 ΙΟΥΝΙΟΥ 2003 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ: ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ Α. ΚΕΙΜΕΝΟ ΣΤΡΑΤΗΣ ΟΥΚΑΣ, στορ α ν α χµαλ του (απόσπασµα)

Διαβάστε περισσότερα