Τά πέντε µηδενικά πού δέν γραψαν στορία

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Τά πέντε µηδενικά πού δέν γραψαν στορία"

Transcript

1 ΑΥΛΩΝΑ ΕΛΤΙΟ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΕΚ ΟΤΗΣ: Μητροπολίτης ττικής καί Μεγαρίδος ΝΙΚΟ ΗΜΟΣ ριθµός φύλλου 326 Μάρτιος 2013 Τά πέντε µηδενικά πού δέν γραψαν στορία ρχιεπίσκοπος ερώνυµος κατά µήνα Φεβρουάριο το τρέ - χοντος τους ργάνωσε πίση µη τε λετή γιά νά φωτίσει καί νά τιµήσει τόν κόπο του καί τήν προσφορά του πού χαράχθηκαν στίς σελί - δες τ ς πρώτης πενταετίας µετά τήν νάδειξή του στόν ρχι επισκο - πικό θρόνο. Τά δηµοσιο γρα φικά ργανα µίλησαν γιά τήν τελετή λλά δέ βρ καν τό θάρρος νά νυψώ - σουν τήν ρ χιεπισκοπική προσωπικότητα στήν καθέδρα τ ς πατερι - κ ς λάµ ψης καί ο σκιές τ ς µφισβήτησης καί τ ς ντίπαλης πολε- µικ ς δέν χάθηκαν πό τόν ρίζοντα. φιλοτιµία του νά φωτογρα - φίσει τήν παρξή του στό β µα το κκλησιαστικο λόγου καί νά πογραµµίσει κρίσεις του διδαχές του, πού κούστηκαν στή διαδροµή τ ς πενταετίας, ντί νά φωτίσουν τήν στορική πραγµατικότητα τήν παρασιώπησαν καί τήν κύρωσαν. κκλησία ε ναι νοικτή στήν πρα - γµατικότητα, στή ροή τ ν γεγονό - των καί στίς µεταβολές πού χαροποιο ν πού καταθλίβουν τήν ν - θρώπινη προσωπικότητα καί τό σύν ολο το κκλησιαστικο σώµα - τος. Τά γεγονότα τ ς κάθε στιγµ ς ε ναι ρεθίσµατα πού διδάσκουν

2 2 πο γοητεύουν, νυψώνουν πο - βα θ µίζουν τίς τέλειωτες µάζες τ ν λαϊκ ν κοινοτήτων καί κίνητρα πρός τούς ποιµένες καί διδασκάλους νά φέρουν τό φ ς καί τή χαρά τ ς φανέρωσης καί ποκάλυψης το Θεο καί νά νοίξουν τό δρόµο πρός τό φ ς τ ς Πεντηκοστ ς καί πρός τή χαρά τ ς πνευµατικ ς νακαίνισης. κκλησία γράφει στορία καί πλώνει φ ς, πρώτιστα, µέ τή λειτουργική της πραγµατικότητα. ταν συνάγονται ποιµένες καί ποι- µαινόµενοι στό ναό το Θεο καί - φήνουν τήν καρδιά τους νά κφρα - στε µέ προσευχές φοσίωσης στό πρόσωπο το Χριστο, ο σιαστικά βιώνουν τά γεγονότα τ ς στορίας, τή χαρά καί τό νόηµα τ ς διδαχ ς το Κυρίου µας, πού ρχισε µέ τήν «πί το ρους µιλία» καί συνεχίζεται σέ κάθε γωνιά τ ς γ ς καί σέ κάθε στιγµή τ ν τέλειωτων α ώνων. Προσεγγίζουµε µέ βαθύ πόνο τόν Γολγοθ το Κυρίου µας καί σκύ - βουµε στό κενό µνηµε ο γιά νά προσκυνήσουµε τόν ναστηµένο Λυ τρωτή µας καί νά περπατήσουµε µαζί Του στίς ρες τ ς χαρ ς καί τ ς λύ - πης. Συναγόµαστε διάκοπα στήν Τρά πεζα το Μυστικο είπνου - κούγοντας τήν πρόσκληση: «Λάβετε φάγετε το το στί τό Σ µα µου...» καί «Πίετε ξ α το πάντες το το - στί τό Α µα µου...» καί βιώνουµε τήν νακαίνιση το προσώπου µας, τήν λοκληρωτική κάθαρσή του καί ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ τήν νταξή του στό ναγεννηµένο σ µα τ ς κκλησί ας, στό φ ς καί στή χαρά τ ς τέλειωτης Πεντηκοστ ς. Ο λειτουργοί τ ς κκλησίας, ο ποιµένες καί διδάσκαλοι χουν πρώτιστο χρέος καί ε αίσθητη πο - χρέωση νά µ ς διδάσκουν καί νά µ ς χειραγωγο ν. Νά βηµατίζουν κον τά µας ς πατέρες στοργικοί καί νά µ ς νοίγουν τόν κώδικα τ ς θεϊκ ς ποκάλυψης γιά νά µ ς δεί - ξουν τι Κύριός µας ε ναι «δός καί λήθεια καί ζωή» ( ωάν. ιδ 6). χοντας µπροστά µας τίς δι - δα χές καί τήν πνευµατική διαφώ - τιση πού πλωσαν στό διψασµένο λαό µεγάλοι φωτισµένοι καί καθαγιασµένοι πατέρες τ ς κκλησίας µας δέν νιώθουµε νά µ ς συγκινε καί νά µ ς φωτίζει φτωχότατη πεν τάχρονη ποιµαντορική να σχό - ληση το σηµερινο ρχιεπι σκό - που τ ς λλάδος κ. ερώ νυ µου. Πέντε χρόνια ρχιεπίσκοπος ερώνυµος κάθεται στόν θρόνο καί τό µερολόγιο τ ς προσφορ ς του ντί νά γεµίζει καί νά φορ - τίζει τήν κκλησιαστική στορία µέ ποστολικό πνε µα, µέ διδαχές θεολογικ ς πυκνότητας καί µέ κάµα - τη θυσιαστική προσφορά χάραξε να µεγάλο καί πογοητευτικό µη - δε νικό. πίσκοποι τ ς κκλησίας τ ς λλάδος πού τόν ζο ν πό κοντά καί µετέχουν στίς συνεδριάσεις τ ν κκλησιαστικ ν συνοδικ ν ρ - γάνων κπέµπουν σήµατα κινδύ -

3 ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ 3 νου, διαµαρτύρονται τι προσφο - ρά το σηµερινο ρχιεπισκόπου δέν ε ναι πλ ς µηδενική λλά καί φοβερά πικίνδυνη. Φέρνει τή συγκροτηµένη κκλησιαστική διοίκηση στίς κρότητες τ ς φθορ ς καί τ ς διαφθορ ς καί φήνει τά λυτρωτικά µηνύµατα τ ς κκλησίας βυθισµένα στή σιωπή. Θά µπορούσαµε νά γράψου - µε τέρµονες σελίδες γιά νά φέρου - µε στό πλήρωµα τ ς κκλησίας µας τά γεγονότα πού ε τέλισαν κυριολεκτικά τόν ρχιεπισκοπικό ρόλο καί δήγησαν λόκληρη τήν ρθό - δο ξη λληνική κκλησία στίς κρό - τητες το µεγάλου κινδύνου. έν θά πιτρέψουµε στόν αυτό µας νά λεπτολογήσει γιά τήν πενταετία τ ν πέντε µηδενικ ν. Θά περιορίσουµε τή γραφίδα µας στίς σκιαγραφίες µερικ ν ντυπωσιακ ν κδηλώσε - ων πού καί µόνες α τές φωτογραφίζουν τούς χαµηλούς τόνους, τήν πραξία καί τά γλιστρήµατα το κ. ερωνύµου καί φέρνουν τό λαό σέ πόγνωση καί σέ παναστατική - κρηξη. Τά γεγονότα πού θά περιγράψουµε ε ναι λίγα λλά σαφέστατα ποδεικτικά. 1) Μετά τήν νύψωσή του στόν τιµητικό ρχιεπισκοπικό θρόνο κ. ερώνυµος ποφάσισε νά πισκεφθε να στενό του φίλο πού µαζί πρωτοστατο σαν σέ πιδει - κτικές µφανίσεις καί σέ γώνα πικράτησης. Π γε στήν δρα τ ς µη - τρο πόλεώς του καί πρώτη κουβέντα πού ε πε ταν: «δελφέ µου θαυµάζω τήν ρχοντιά σου». φί - λος ρχοντας ντυπωσιάστηκε, συγκινήθηκε καί φρόντισε νά ποκρι - θε µέ ψηλ ς τάξης φιλοξενία. Πέρασε κάµποσος καιρός. πνοή τ ς γάπης, τ ς δελφικ ς - πικοινωνίας καί τ ς πεύθυνης πί - λυσης τ ν διαφορ ν δέν πλώθηκε στήν ερά Σύνοδο. µέχρι τότε γαπητός φίλος το ερώνυµου πέρασε στήν λλη πτέρυγα, στό λόχο τ ς µάχης καί στό στρατόπεδο τ ν κατηγόρων το κ. ερώνυµου. Φτάνουµε στό εκέµβριο το 2011 καί στήν παγωνιά τ ς συνοδικ ς πρα - ξίας προκλήθηκε θύελλα. παλαιός πίσκοπος τ ς ρχοντι ς δωσε στή δηµοσιότητα σειρά κειµένων πού φωτογράφιζε τό συνοδικό χάος καί καταλόγιζε ε θ νες. Μέ σκληρή γλώσσα καί µέ σειρά πιθέτων κρινε πώς κύριος δράστης τ ν νωµαλι ν ε ναι ρχιεπίσκοπος ερώνυµος. δελφός του καί φί - λος του καί συλλειτουργός του, πού µέχρι πρότινος τόν νακήρυττε καί τόν διαφήµιζε ς ρχοντα. Τρία χρόνια µετά τήν προα - γω γή το φίλου του ερώνυµου, µητροπολίτης τ ς ρχοντι ς στή - θη κε σέ στάση µάχης καί σώρευ σε τίς κριτικές του καί τίς βολές του - ναντίον το ρχιεπισκόπου ερώ - νυµου, πού σαµε κείνη τήν ποχή τόν νακήρυττε ρχοντα. στειλε στίς πιστολή στήν φη -

4 4 µερίδα Ε ΛΕΥ ΘΕΡΟΤΥΠΙΑ γεµάτη προσβλητικές καί παξιωτικές κρίσεις ναντίον του. γραψε: «... άν συντ κτης το σχολ ου πιθυµε τήν - λ θεια, ς ρωτ σει τόν πληροφορι ο - δ τη του, γιά ποιόν ζ τησα νά παραι - τηθε καί γιά ποιούς λ γους!... ε, λοιπ ν, α τός πρ πει νά ε ναι ρχιεπ σκοπος, πειδή πο - δε χτηκε βουλος, ν κανος καί πι - κ νδυνος πλ ον, δεδοµ νου τι γεται καί φ ρεται δ χως νεργό ρ λο στά δρ µενα τ ς ποχ ς. Γιά τήν κακή συγκυρ α, τήν - πο α δι ρχεται πατρ δα µας καί µαζ της κκλησ α µας, χρει ζεται κκλησιαστικός γ της µέ πο φα - σιστικ τητα καί θος, χαρα κτη ρι - στικά πού ΕΝ διαθ τει ε ρ νυµος Β, πειδή κριβ ς χει κλη ρονο - µ σει καί ποδεχθε τήν δια ποπτη καί καταδικασµ νη α λή τ ς ποχ ς το Χριστοδο λου. Καλές ορτές + ωδ νης Χρυσ στοµος» Πέρασαν πέντε µόλις µέρες µετά τήν κρηκτική κυκλοφορία τ ς πα ραπάνω πιστολ ς καί πρώην Ζακύνθου µέ πλατιά συνέντευξή του, πού τήν δωσε στό δηµοσιο - γράφο Ν κο Πα παδηµητρίου καί δη µοσιεύ τηκε στήν φηµερίδα FREE SUNDAY (23/ ), δέν παρέλειψε νά φορτίσει µέ ε θ νες κατα - λυτικές παράγοντες το κ κλη σι - αστικο βίου µή ξαιρών τας τόν πα λαιό φίλο του καί ν ν ρχι επί - σκοπο. Γράφει καί πο γραµµίζει: ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ «...Σέ α τούς τούς ρ χηγούς πού δέν χουν καί πολλά κ τσια ρ σει τό κοιν ς λεγ µενο γλε ψιµο. Ε ναι γνω στή πα ροι µ α µέ τόν ετό καί τό σαλ γ καρο». δηµοσιογράφος τόν διακόπτει ρωτώντας τον:«ταν µι - λ τε γιά ρχηγούς πού δέν χουν κ - τσια...». Καί κύριος Χρυσόστοµος διακόπτωντάς τον, παντ : «ν - νο καί τόν ρχιεπ σκοπο. ταν χεις δυναµ ες, πρ πει νά κρ βεσαι. Νά µήν νεβα νεις σέ σκαλοπ τια ψη λ τερα πό κε να πού µπορε ς». δήλωση α τή, πού µφισβή - τησε περοπτικά καί πόλυτα τίς κανότητες καί τό κύρος το ρχιεπικόπου, α φνιδίασε τό δηµοσιο - γράφο καί τόν προκάλεσε σέ ντί - λογο: «έν βλ πετε κ τι θετικό σέ α τά τά τ σσερα χρ νια (το ρ χι - επι σκόπου);» πάντηση το πρώην Ζακύνθου πιµένει στό κούρε µα τ ν κανοτήτων το ρχιεπι σκό - που ερώνυµου καί στήν ρι στική πόρριψή του. «Ναί. τι δέν βγα - νουµε στούς δρ µους νά κραυγ - ζουµε. να χα µηλό προφίλ περν ει πιό ε κολα καί τίς νο µ ες». Α τές ο βολές ρίχτηκαν τότε ναντίον το ρχιεπισκόπου πό νθρώπους πού ταν στενοί του φίλοι καί συµπορευτές του. Φυλλοµετρώντας τόν καθηµερινό τύπο, τήν λεκτρονική νηµέ - ρω ση καί τήν προφορική ποτί µη - ση το ρχιεπισκόπου ερώνυµου σταµατο µε πότοµα καί µέ πολ-

5 ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ 5 λά ρωτηµατικά σέ να κείµενο πού δηµοσιεύθηκε στήν φηµερίδα «Παρασκήνιο» καί πέρασε στό διαδί - κτυο. κε διαβάσαµε: «Σπρ χνουν σέ παρα τηση τόν ερ νυµο ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ: 24/02/ :58 Πηγ : <http://www.paraskh ni - o.gr/2013/02/24/sprochnoun-se-pa - retisi- ton- ieronimo2/?do ing_ wp_ - cron= > Το ΓΙΑΝΝΗ ΒΑΣΙΛΑΚΟΠΟΥ - ΛΟΥ «Λουλο δια» καί γαϊδουρ γ - καθα πού βρ καν λ πασµα, γιά νά θερι ψουν στά χρ νια πού ποκα - λυπτ ταν τό παραεκκλησιαστικό κ - κλωµα, κατά τήν τριετ α φα νεται τι βρ σκει µπροστά του ρχιεπ σκοπος ερ νυµος. «γκ - θια» κανά χι µ νο νά «µατ σουν» τήν ρχιεπισκοπ α του, λλά -σ µ - φωνα µέ κ ποιες πολ τως γκυρες πηγ ς- κ µη καί νά δηγ σουν τήν κκλησ α σέ κρ ση καί τόν προκα - θ µενο σέ «ρωικ» (;) ξοδο Α τή τελευτα α φρ ση κ θε λλο παρά ποτελε να δηµοσιογραφικό πυρο - τ χνηµα. ντιθ τως, σ µφωνα µέ πλη ροφορ ες του «Π», ρκετοί πό τούς Μητροπολ τες τ ς ν ας γενι ς, πό α τούς πού χαρακτηρ ζονται «ν οι καί φιλ δοξοι», ποδαυλ ζουν να κλ µα παρα τησης το κ.κ. ερ νυµου καί µ λιστα σέ σ ντοµο χρο νικό δι στηµα. Ο σχετικές ζυµ - σεις, πού ε ναι σέ θ ση νά γνωρ ζει τό «Π», χ νονται στό β θος τ ν πολλές φορές βυζαντινολογο ντων κ κλησιαστικ ν διαδρ µων. Καλά πληροφορηµ νη πηγή - λε γε στό «Π» στήν ρχή τ ς βδο - µ δας µ λιστα πώς α τή σεισµική ξ λιξη θά συµβε ντός το 2013, µήν ποκλε οντας νά συν λθει καί π λι εραρχ α τ ς κκλησ ας τ ς λ λ - δος πού συν λθε τήν Π µπτη γιά νά κλ ξει τόν ν ο Μητροπολ τη Μαρ νειας καί Κοµοτην ς, ε τε στήν τακτική της Σ νοδο, τόν προσεχ κτ βριο νά διαχειριστε τή β µ - βα τ ς παρα τησης ερ νυµου. έν ε ναι περβολή νά πο µε τι π ρ - χουν νθρωποι πού καταλογ ζουν στόν ρχιεπ σκοπο κ µα καί συναναστροφές µέ πιφαν τοµα πού χουν πρ σφατα πασχολ σει τή ικαιοσ νη. υό «ε σηγ σεις» πο, σ µφωνα µέ πληροφορ ες του «Π», κυκλοφορο ν ς διαθ σεις το ρχιεπισκ που περιγρ φονται ς πιχε ρηση γεφ ρωσης τ ν σχ σεων το κ. ερ νυµου µέ «τά παιδι» το Μακαριστο Χριστ δουλου Θ λει νά τούς παναφ ρει. Μ νον πού ο «διαθ σεις» α τές χουν δη ν - ψει φωτιές στούς κ λπους τ ν Μη τροπολιτ ν, δι τι φορο ν, σ µ - φωνα µέ πληροφορ ες, τήν πο - κα τ σταση σέ πισκοπικούς θρ - νους, στω καί χωρ ς Μητρ πολη το Πρ ην ττικ ς Παντελε µονα Μπεζεν τη, πο ος π ρασε πό τ ς φυλακ ς τά σ δερα, τήν ποχή πού βρ θηκαν νά ναπα ονται

6 6 στόν τραπεζικό το λογαριασµό 2 κατ. ε ρώ, σταλµ να -µ λλον- ξ ο ρανο. Τήν δια ρα, ν γιά τόν κρ σιµο, λ γω τοπικ ς ε ν ητης διαι - τερ τητας, θρ νο τ ς Μητρ πο λης Μαρ νειας καί Κοµοτηνής ταν γνωστό πώς τή µ χη θά διναν πρω - τοσ γκελος τ ς Μητρ πολης Ξ ν - θης Παντελε µονας Μουτ φης καί µ λογ ς του τ ς Μητρ πολης Κο- µοτην ς, Κωνστ ντιος, κ κλοι το ρχιεπισκ που προσπ θησαν -λειτουργ ντας, ε παν, ξ ν µατ ς του- νά πιβ λουν πρός ποκατ - σταση τόν λλοτε φερ µενο νά µ - πλ κεται σέ σεξουαλικό σκ νδαλο, Μητροπολ τη Βρεσθ νης (σ.σ. νευ χαρτοφυλακ ου) πρ ην Θεσσαλι - τιδος Θε κλητο Κουµαριαν. κκλη - σι αστικές πηγές µέ τίς πο ες συν - οµ λησε τό «Π» ξ φρασαν π ντως τήν ποψη πώς «κρ σιµη α τή Μη - τρ πολη τ ς Θρ κης, γιά θνικούς λ γους, δέν προσφ ρεταιγιά τακτο - πο ηση προγραφ ν». λλωστε, τό ζ τηµα α τό ε ναι τ σο λεπτό πού φα νεται πώς πασχ λησε συν ν - τηση το ρχιεπισκ που µέ τόν - πουργό ξωτερικ ν, ηµ τρη βρα - µ πουλο, πο α γινε στό γρα φε ο το προκαθηµ νου τ ς κκλησ ας τ ς λλ δος. ν καί χαρακτηρ στηκε «θιµοτυπικ», λλο κατευθ νουν τ σο σα θεσε Ταγίπ ρντογάν στόν ντ νη Σαµαρά στό Κατ ρ, ναφορικά µέ τούς µ µηδες τ ς Θρ κης, σο καί δ λωση το Ο - κου µενικο Πατρι ρχη κ.κ. Βαρθολο- ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ µα ου τι «Θεολογική Σχολή τ ς Χ λ κης ε ναι σέ ψηλή τοιµ τητα». Ο Το ρκοι θά πιτρ ψουν τήν παναλειτουργ α τ ς σχολ ς, σως καί ντός το τους, «λλά τ θά ζητ - σουν ς ντ λλαγµα;» ναρωτι ο ν - ται ο πιό καχ ποπτοι Συν ξεις διαδοχ ς : λες α τές ο «καυτές πατ τες» λλά καί ο πι - σεις πού δ χεται κ.κ. ερ νυµος γιά ζητ µατα θικ ς καί ο κονοµικ ς τ - ξεως, στά πο α φ ρονται νά µπλ - κονται ψηλ βαθµοι ρασοφ ροι, τρο φοδοτο ν σεν ρια παρα τη - σ ς του µ σα στό 2013, µέ πρ φαση τήν ε α σθητη γε α του. σο κι ν κο γεται πρ ωρο, «χορός τ ς διαδοχ ς» το ρχιεπισκ που χει δη νο ξει. Καλά πληροφορηµ νες πηγ ς, µ λιστα, µιλο ν γιά ναρξη τ ν δε - πνων καί τ ν συν ξεων, µέ διοργανωτές τούς «βιαστικο ς» π δοξους διαδ χους το κ.κ. ερ νυµου στόν ρχιεπισκοπικό θρ νο. Συγκεκριµ - να, λ νε πώς Μητροπολ της Σ ρου ωρ θεος καί Μητροπολ της ηµη - τρι δος γν τιος χουν δη ρχ σει νά κινο νται, θρο ζοντας λλους ρχιερε ς στό ρµα τ ς προσωπικ ς τους φιλοδοξ ας. Σέ α τούς ο καλά γνωρ ζοντες προσθ τουν τ σο τόν Μεσογα ας καί Λαυρεωτικής Νικ λαο, σο καί τόν Σεβασµι τατο Μεσσην ας πού δέν κρ βουν τίς φιλοδοξ ες τους Μεσσην ας βασ ζει µεγ λο µ ρος τ ν φιλοδοξι ν του στήν πο-

7 ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ 7 λιτική του φιλ α µέ τόν πρωθυπουρ - γό ντ νη Σαµαρ. Α τή «συνο- µοταξ α» εραρχ ν ε ναι κε νη πού τό 2008 στ ριξαν τόν πό Θηβ ν καί Λεβαδε ας ερ νυµο µέ βασικό πιχε ρηµα -πού ε χε κουστε στούς διαδρ µους τ ς ερ ς Συν δου- «νά ξεµπερδε ουµε γρ γορα νά π ρου - µε κι µε ς σειρ». Τ ρα λοιπ ν στοιχ ζονται. Καί σέ µιά τµ σφαιρα πού θά χει στό µεσο µ λλον σµή κ µη καί νός πολ πλοκου πολιτικο θρ λερ, θά νασ ρονται χαρτιά καί φ κελοι πού «κα νε» τόν µεσο κληρικό καί λαϊκό «κ κλο» το ρχιεπισκ που... πειλο ν µέ «γαϊταν κι» - πο κα λ ψεων. Ε ναι δεδοµ νο, σ µφωνα µέ α τά πού µεταφ ρουν στό «Π» ξι - πιστες πηγές πού γνωρ ζουν καλά τά τεκταιν µενα ντός τ ς κκλη - σ ας, πώς χορός τ ς διαδοχ ς χει ρχ σει στήν κκλησ α τ ς λλ δος, γιά πολλούς πολύ πρ ωρα, γιά λ - λους -πού κλε νουν τό µ τι µέ ν ηµα στή σχετική συζ τηση- «στήν ρα του». Ε ναι δέ κ ποιοι πού λ γεται πώς στ λνουν «µην µατα» στόν - γ τη τ ς λλαδικ ς κκλησ ας νά «δι ευκολ νει τή διαδικασ α» πει - λ ν τας µέ ποκαλ ψεις πού θά φο ρο ν στό µεσο περιβ λλον του καί στίς πιλογ ς του. χασε τήν εραρχ α Βρεσθ - νης. Ν ος Μητροπολ της Μαρωνε - ας ξελ γη πρωτοσ γκελος τ ς Μη τρ πολης Ξ νθης, Παντελε µων Μουτ φης. Τό νδιαφ ρον, µως, ε ναι τι Θε κλητος Βρεσθ νης, παρά τίς «σκι - ς» το παρελθ ντος, κανε δυναµι - κό come back πα ρνοντας στήν πρ - τη φ ση τ ς διαδικασ ας 38 ψ φους κα, στή δε τερη, 23 -λ γω τ ς παρ µβασης το ρχιεπισκ που ε παν κ ποιοι- διχ ζοντας τήν εραρχ α στά τρ α, φο στήν πρ τη ψηφοφορ α µετε χε καί πρωτοσ γκελος τ ς Μητρ πολης Κοµοτην ς, Κωνστ ντιος. έν ε ναι λ γοι α τοί πού λ νε πώς Θε κλητος Κουµαριανός π - ει φούλ γιά τή Μητρ πολη ργο - λ δος, τόν προσεχ κτ βριο, παρά τό τι µερικοί κραδα νουν τίς ποκαλ ψεις το παρελθ ντος καί διαφωνο ν µέ τήν ποκατ στασ του». µακρότατη κκλησιαστική στορία φήνει πίσω της χνη. Τό να νδεχόµενο ε ναι ντυπωσιακή πικράτηση τ ν πισκόπων πού ποφάσισαν νά ζήσουν τήν πιστότητα στό πρόσωπο το Κυρίου καί τή θυσία στήν καθηµερινή - σκηση το λειτουργήµατός τους. Τά νόµατά τους γράφτηκαν στόν κατάλογο τ ν γίων καί ο γενιές πού κολουθο ν τούς ποδέχονται ς πατέρες καί ς ρχοντες καί ς χειραγωγούς στή ζωή τ ς γιότητας. Παράλληλα, διακινε ται λλη σειρά τ ν πισκόπων πού

8 8 ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ «Πόθεν ἔσχες» καί στό χῶρο τῆς Ἐκκλησίας Τό θέμα ἔχει ἀπασχολήσει τίς στῆ λες αὐτοῦ τοῦ περιοδικοῦ καί πα - λαιότερα. Συγκεκριμένα στό τ. 252/ εἶχε γίνει ἀναφορά σέ μιά συν - ο δική ἀπόφαση τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλ λάδος τοῦ ἔτους 2005, ἡ ὁποία εἶχε ληφθεῖ κάτω ἀπό τήν πίεση τῆς λαϊκῆς κατακραυγῆς ἐξ ἀφορμῆς τῶν ἐκ - κλησιαστικῶν σκανδάλων, πού εἶχαν ἀνακύψει τήν ἐποχή ἐκείνη. Μέ τήν ἐν λόγῳ ἀπόφαση ἡ Ἱ. Σύνοδος εἶχε ζητήσει ἀπό τήν Πολιτεία νά θεσπίσει τό «πόθεν ἔσχες» γιά τούς Ἐπισκό - πους καί γιά ἄλλα ἐκκλησιαστικά πρόσω πα. Πράγματι, στό ἀπό ἀνα κοινωθέν τῆς ΔΙΣ, μεταξύ ἄλλων διαβάζουμε: «...Ἡ ΔΙΣ ἔχει ζητήσει μέ τήν ἀπό ἐπιστολή της (ἀρ. πρωτ. 785) πρός τήν Ὑπουργό Ἐθνικῆς Παιδείας καί Θρησκευμά - των κ τήν προώθηση νομοθετικῶν ρυθμίσεων, μεταξύ ἄλλων: α) γιά τήν πολαµβάνουν τήν τιµή τ ς ξουσίας λλά δέν τολµο ν νά πωµισθο ν στήν κεραιότητά του τό βάρος το ποιµαντορικο χρέους. χρόνος καθώς κυλάει ποτυ - πώνει τίς διαστροφές καί ποκαλύπτει τίς λαθεµένες κινήσεις. Α τές τίς κινήσεις πού διαµορφώνουν τό θος καί τήν προσφορά το σηµερινο ρχιεπισκόπου ὑποχρέωση ὑποβολῆς ἀπό 1ης Ἰα - νου αρίου 2006 ἀπό τούς Ἀρχιερεῖς τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος δήλω - σης «πό θεν ἔσχες» καί β) γιά τήν ὑπο χρέωση ὑποβολῆς στή ΔΙΣ ἀπό 1ης Ἰανουαρίου 2006 ἀπό τούς Ἀρχιε ρεῖς τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, τούς Διευθυντές τῶν κάθε φύσης ἐκ κλησιαστικῶν ὀργανισμῶν, τούς Προ ϊσταμένους τῶν ἐν γένει ὑ - πηρεσιῶν, πού ἔχουν ὡς ἀντικείμενο τή δια χείρηση ἐκκλησιαστικῆς περι - ουσίας, καί τούς λογιστές ἐκκλησιαστικῶν διαχειρίσεων ἀντιγράφου τῆς φορολογικῆς δήλωσής τους καί τοῦ εἰδικοῦ ἐντύπου Ε9». Τό περιοδικό εἶχε τότε (2009) ἐπισημάνει καί σχολιάσει ὅτι, ἄν καί ἡ ἀπόφαση τῆς Ἱ. Συνόδου τοῦ 2005 ἴσχυε, στήν πραγματικότητα εἶχε ἐνταφιασθεῖ. Ἀλλά καί πιό πρόσφατα εἶχε ἐ γερθεῖ, στίς στῆλες αὐτοῦ τοῦ περιο- τίς παρακολουθο µε λοι καί τίς βιώνουµε δυστυχ ς ς προσωπική µας δοκιµασία. Τήν τελική κρίση θά τήν διατυπώσει α ριανή γενιά πού θά ποχρεωθε νά φορτιστε στό σύνολό της τήν πογοήτευση καί τήν περιπέτεια. Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΜΕΓΑΡΙ ΟΣ ΝΙΚΟ ΗΜΟΣ

9 ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ 9 δικοῦ ἀπό συνεργάτη του, θέμα ἀνάγκης, νά ἐξηγηθεῖ τό «πόθεν ἔσχες» ἀπό ὑψηλόβαθμο ἐκκλησιαστικό πρόσωπο, συγκεκριμένα ἀπό τόν τιτουλάριο μητροπολίτη Δωδώνης κ. Χρυσόστομο. Πράγματι στό τ. 311/ καταχωρήθηκε σχολιασμός συνέντευ - ξής του, πού εἶχε δώσει ὡς μητρο πο - λίτης Ζακύνθου, σέ δημοσιογρά φους τοῦ νησιοῦ αὐτοῦ, καί ἡ ὁποία ἀναρ - τήθηκε στόν ἰστότοπο romfea.gr στίς 26/7/2011. Ἀντιγράφουμε κάποια ση - μεῖα του σχολίου: «Ἐκθέτoντας ὁ Σεβασμιώτατος τό ἐντυπωσιακό, φιλανθρωπικό ἔργο του στόν τομέα τῶν ὑποτροφιῶν, ἀνέφερε ὅτι. προσέ - φε ρε καί ὁ ἴδιος ἕνα σημαντικό ποσό γιά τό σκοπό αὐτό. Μέ δικά του λόγια: «ἀπό τά χρήματα τά δικά μου, ἀ πό τά ἀνήκοντα εἰς ἐμέ εὐ - ρώ στά χρόνια πού εἶμαι ἐδῶ». Καί ἡ ἀπορία μου εἶναι: ποῦ τά βρῆκε τόσα λεφτά; Τό συνοπτικό βιογραφικό του, ὅπως ὁ ἴδιος τό ἐκθέτει στήν ἐν λόγῳ συνέντευξη, δέν μπορεῖ νά τό ἐξηγήσει... Δέν γνωρίζω τί δηλώνει στήν ἐφορία ὁ Σεβασμιώτατος. Ὅ - μως αὐτά «τά χρήματα τά δικά του, τά ἀνήκοντα εἰς αὐτόν» δέν μπορεῖ νά προέρχονται ἀπό ἁπλή μισθοδο - σία. Πρέπει νά ὑπάρχουν εἴτε ἄδηλοι πόροι εἴτε ἐπιχειρηματική δραστηρι - ότητα. Ἐν πάσῃ περιπτώσει, ὀφείλει νά πεῖ «πόθεν ἔσχες», τουλάχιστο γι αὐτό τό ποσό, πού ὁ ἴδιος εἶπε ὅτι τό ἔχει διαθέσει σέ ὑποτροφίες σέ παιδιά τῆς Ζακύνθου». Ἐπανερχόμαστε σήμερα στό θέμα κάνοντας τή θλιβερή διαπίστωση ὅτι, ἄν καί ἔχουν παρέλθει πάνω ἀπό ἑπτά χρόνια, ἡ ἀπόφαση τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τοῦ 2005 μένει ἐνταφιασμένη. Ἤδη δέ κατατέθηκε πρόσφατα ἀπό βουλευτές τῆς ΔΗΜ.ΑΡ. ἐπερώ - τηση στή Βουλή πρός τόν ὑπουργό Οἰ - κονομικῶν γιά τούς λόγους τῆς μή ἐφαρμογῆς μέχρι σήμερα τῆς ἀπόφασης (βλ. AMEN.gr/ ). Ἀνεξάρτητα τοῦ ποιές εἶναι οἱ θέσεις τοῦ ἐν λόγῳ κόμματος γιά τήν Ἐκκλησία, στήν προκειμένη περίπτω ση ἐκφράζει τόν σκανδαλισμό καί πολλῶν πιστῶν γιά τό «πέ πλο μυ στη ρίου», πού καλύ πτει τά οἰκονομικά πολλῶν ἐκκλησιαστικῶν προσώπων καί ὀργανισμῶν. Στίς μέρες μας, λόγῳ τῆς οἰκονομικῆς κρίσης, Μητροπολίτες, πού ἔχουν στίς ἐπαρχίες τους φιλανθρωπικά ἱδρύματα, κάνουν ἐκκλήσεις πρός τούς πιστούς γιά οἰκονομική ἐνί σχυ - ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ Μηνια ο ελτίο κκλησιαστικ ς νηµέρωσης Κωδικός 2360 διοκτήτης- κδότης Μητροπολίτης ττικ ς καί Μεγαρίδος ΝΙΚΟ ΗΜΟΣ ιεύθυνση Α λών- ττικ ς Τυπογραφε ο Κωνσταντίνου Σανιδ ωαννίνων 6, Μοσχάτο ISSN X

10 10 ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ση. Τά ἔσοδα, λέγουν, ἀπό προσφορές φιλανθρωπίας ἔχουν μειωθεῖ δραματικά, καί οἱ ὅποιες εἰσφορές καί προνοιακά ἐπιδόματα γιά τούς τροφίμους τῶν ἱδρυμάτων ἀπό ἀσφαλιστικά τους ταμεῖα ἔχουν σχεδόν μηδενισθεῖ. Τό ἴδιο συμβαίνει καί σέ ἐνορίες ὅπου οἱ ἐφημέριοι κάνουν συνεχεῖς ἐκκλήσεις πρός τούς ἐνορίτες προκειμένου νά συνεχίσουν τή λειτουργία συσσιτίων καί παροχῆς βοήθειας σέ ἀπόρους. Τό πρόβλημα εἶναι ὀξύ καί θλίβει τόν πιστό λαό, πού ἐπιθυμεῖ νά συνδράμει, ἀλλά δυσκολεύεται γιατί ἡ κρίση ἔχει πλήξει τούς πάντες. Ἀκόμα καί ἄτομα, πού συμβαίνει νά ἔχουν κάποια σχετική οἰκονομική ἄνεση, καλοῦνται συχνά νά καλύπτουν μεγάλες ἀνάγκες τοῦ εὐρύτερου οἰκογενειακοῦ τους χώρου (παιδιῶν καί ἐγγονι - ῶν, νέων) καί οἰκογενειῶν μέ παιδιά, πού μαστίζονται ἀπό τά μέτρα λιτότητας καί τήν ἀνεργία. Αὐτός ὁ λαός, ὁ ὁποῖος, παρότι μαστίζεται ἀπό τήν κρίση, πλαισιώνει ρέκτες κληρικούς καί, ἐκτελώντας τό χρέος τῆς ἀγάπης, συντηρεῖ μέ θυσίες τά ἔργα φιλανθρωπίας τῆς Ἐκκλησί - ας, ἀγανακτεῖ βλέποντας τά ἀπανωτά πολυαρχιερατικά συλλείτουργα μέ πλήθη περιπλανώμενων δεσποτάδων νά ἐπιδεικνύουν τή χλιδή τῶν βαρύ - τι μων ἀμφίων τους. Οἱ πληροφορίες λέ νε ὅτι τό κόστος μιᾶς τέτοιας στολῆς μέ τά ἀξεσουάρ της μπορεῖ νά φτάνει διψήφιο ἀριθμό χιλιάδων εὐρώ. Ἀ κούγονται δέ ὀνόματα, πού διαθέτουν στήν γκαρνταρόμπα τους ἑκατοντάδες τέτοιες στολές. Περιουσίες, δηλαδή. Εἶναι, λένε, δῶρα πού ἔχουν δε - χθεῖ καί ἀντιπροσφέρει ὁ ἕνας στόν ἄλ λο «ἀπό τά χρήματα τά δικά τους, ἀ πό τά ἀνήκοντα εἰς αὐτούς»! Ἀνάλογα φαινόμενα παρατηροῦνται καί στίς τάξεις τῶν πρεσβυτέρων, κατ ἐξοχήν δέ Ἀρχιμανδριτῶν, πού δια - κατέχονται ἀπό πόθους Ἀρχιερωσύ - νης. Καί κάτι, πού κάθε ἄλλο παρά ἔκπληξη θά μποροῦσε νά προκαλέσει. Γράφει ὁ ἐκκλησιαστικός δημοσιογράφος Σωτήρης Τζούμας στόν ἱστότοπό του sotirioslogos.gr στίς 3/ - 11/12: «Μέσα στή λίστα Λαγκάρντ, οἱ πληροφαρίες λένε ὄτι ὑπάρχουν καί Ἐκκλησιαστικά πρόσωπα Γίνεται λόγος γιά τρεῖς Μητροπολίτες τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος Ὁ ἕ - νας καρατσεκαρισμένος Εἶναι δυ - νατόν;; Καί ὅμως εἶναι Μιλᾶμε γιά πολλά ἑκατομμύρια! Τί κρίμα Ἄν ἐπαληθευθεῖ πρέπει τήν ἑπομένη κιόλας νά κατασχεθοῦν ἀμέσως αὐτά τά χρήματα Καί νά διανεμηθοῦν σέ πάσχοντες συνανθρώπους μας στή Μητρόπολη πού ποιμαίνει θεοφι - λῶς, ὁ φιλάργυρος πολιός ἅγιος!!!» Ὁ πιστός λαός, πού πονᾶ γιά τήν Ἐκκλησία τοῦ Χριστοῦ καί μέ θυσίες συντηρεῖ τό φιλανθρωπικό της ἔρ γο στούς καιρούς αὐτούς τῆς κρί - σης, ἀγανακτεῖ καί ἀπαιτεῖ ἀπό τήν Κυβέρνηση νά ξεθάψει τό αἴτημα τῆς Ἱ. Συνόδου τοῦ 2005 καί νά νομοθετήσει τό «πόθεν ἔσχες» καί στόν χῶρο τῆς Ἐκκλησίας. Εἶναι θέμα δικαιο - σύ νης. Μακαβαῖος

11 Σ υµπληρ θηκαν τόν περασµ νο Φεβρου ριο π ντε χρ νια πό τήν ν ρρηση στόν Πρ το Θρ νο τ ς λλαδικ ς κκλησ ας το Μακ. ρχιεπι σκ που Κ ου ερων µου, σέ διαδοχή το προκατ χου του µακαριστο Χριστοδο λου. π τειος α τή τ ς πενταε τ ας, πως πληροφορηθ καµε πό τά µ σα νηµερ σεως, γιορτ στηκε π σηµα µέ τήν παρ θεση γε µατος, στό πο ο µ λιστα ταν προσκεκληµ νος καί Πρωθυπουργός τ ς χ ρας. Θα κο σθηκαν προφαν ς σα τετριµµ να συνηθ ζεται νά λ γονται σ α το το ε δους τίς πετειακές κδη λ σεις. Ε χές πολλές καί πλο σια λ για. µείς µως θά στι σουµε τό λ γο µας σέ κ τι τό πιό σοβαρό καί πιό ο σι δες. Γιατ, π ρα πό τόν πρ δηλο κοσµικό χαρακτ ρα πού δι πει α τές τίς κδηλ σεις, τό ε σεβές πο µνι µας νδιαφ ρεται κυρ ως καί προεχ ντως νά πληροφορηθε ποιά ταν τά καθαρ ς κκλησιαστικο περιεχοµ νου πιτε γµατα α τ ς τ ς πενταετο ς περι δου καί πί πλ ον ποιά ταν σοβαρή ντιµετ πιση, τήν πο α ε χαν λα κε να τά πολλά προβλ µατα, τά πο α κινο νται µ σα στόν δια τερο κκλησι αστικό χ ρο, τά πο α πασχολο ν σοβαρ ς τό πο µνιο καί τά πο α παιτο ν τήν πε θυνη καί ντονη παρουσ α τ ς κκλησ ας µας στήν προσ γγιση καί ντιµετ πισ τους. Καί δ, πολύ φοβο µεθα, τι δε κτης τ ν συµ περασµ των µας µέ πολλή δυσκο λ α θά µπορ σει νά ξεπερ σει τό µηδέν καί νά γγ σει στω τό λ χιστο. Καί γιά νά γ νουµε πιό συγκεκρι - µ νοι καί πιό σαφε ς στίς παραπ νω κτιµ σεις µας, θά πιλ ξουµε νδεικτι κά καί θά περιορ σουµε τίς ναφορ ς µας σέ τ σσερα µ νο, τά πλ ον ο σι δη κατά τήν ποψ µας, κεφ λαια το κ κλησιαστικο µας β ου, τά πο α µ λιστα ε χαν κατά τό παρελθόν πασχο λ σει καί τόν διο τόν Μακαρι τατο, πρό το χρ νου τ ς κλογ ς του, καί ε χαν ποτελ σει καί ντικε µενο τ ν κατά καιρούς δηλ σε ν του. ΤΟ ΠΡΩΤΟ. Μακαρι τατος πρό τ ς κλογ ς του ε χε θ ξει τό σ στη µα τ ς κλογ ς τ ν πισκ πων, καταφερ µενος ντονα κατά το τρ που τ ς µ χρι τ ρα λειτουργ ας του καί τοποθετ θηκε ε θ ως γιά «ΑΜΕΣΗ» πα νεξ ταση καί ναθε ρησ του. Καί δ, µέ πολλή πογο τευση, διαπιστ - ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ 11 «ΤΙ ΕΠΡΑΞΑΜΕΝ;»

12 νουµε το το. Ο δεµ α πρ οδος σηµει - θηκε, ο δεµ α ξ λιξη παρατηρ θηκε καί ο δέν ποτ λεσµα καταγρ φηκε. Ο κλογές τ ν πισκ πων κινο νται στά α τ, στά δια, νοµοθετικά καί πραγ- µατικά πλα σια. Μέ τίς διες διεργα σ ες. Μέ τίς διες ρυθµ σεις. Μέ τίς διες διαδικασ ες καί προδικασ ες, πως καί κατά τό παρελθόν (βλ. καί δηλ σεις σέ «ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ» ). ΤΟ ΕΥΤΕΡΟ. Μακαρι τατος, καί π λι πρό τ ς κλογ ς του σέ ρχιεπ σκοπο θην ν, ναφ ρθηκε στό θεσµό τ ς λειτουργ ας τ ς κκλησι α στικ ς δικαιοσ νης, τήν πο α χαρα κτ ρισε ς «πν ττουσαν»καί «διατε τα γµ νην»! Βαρε ς ο χαρακτηρισµο, ταν α τοί προ ρχονται πό πε θυνο καί κορυφα ο στ λεχος τ ς εραρχ ας καί νακοιν νονται µ λιστα σέ π ση - µη συνεδρ α το ν τατου διοικητικο ργ νου τ ς κκλησ ας. λλά καί δ τό ποτ λεσµα ε ναι δυσ ρεστο καί πογοητευτικ. κκλησιαστική δικαιοσ νη ξακολουθε νά «πν ττει». χι µ νο δέν ε δαµε κα- µιά πρωτοβουλ α γιά νοµοθετική να θε ρηση τ ς κε µενης κκλησιαστικ ς νοµοθεσ ας π νω στό π µαχο α τό θ µα, λλά ο τε καί διαπιστ σαµε, στω κ ποια κδ λωση νδειξη δι θεσης πρός α τήν τήν κατε θυνση. Τά π ντα παραµ νουν ς ε χαν καί ς χουν. λλά, τό κ µη πιό δυσ ρεστο ε ναι τι δέν παρατηρ σαµε κ ποια προσπ θεια κ θαρσης, ναφορικά µέ σα φοβερά καί τραγικά κατά τό πρ σφατο παρελθόν ζ σαµε, κο σαµε καί ε δα- µε πό τίς στ λες το καθηµερινο καί κκλησιαστικο τ που καί τούς δ κτες τ ν τηλεορ σεων, τά πο α µ λιστα καί προκ τοχ ς του, Μακ. Χριστ δουλος, πλ ς τά ε χε ποδεχθε, µι λ ν τας γιά «φιλοχρ µατους» καί «φι λ δονους κληρικο ς»καί γιά «νθο κ πια θλιοτ των», χωρίς µως καµιά περαιτ ρω ν ργεια. ΤΟ ΤΡΙΤΟ.Τό κεφ λαιο α τό ναφ ρεται στό π ντα π µαχο καί δυσ επ λυτο θ µα τ ς κκλησιαστικ ς περι ουσ ας. έν θά πεκταθο µε σέ λεπτο - µ ρειες. Ε ναι γνωστές καί χιλιοειπω - µ νες. Θά ναφερθο µε πιγραµµατικά στήν κατ ληξη. Καµµιά σοβαρή ξ λιξη καί καµιά χαρακτηριστική πρ οδος. Καί θά θ λαµε δ νά µεταφ ρου - µε να µικρό π σπασµα πό τήν κα λ πιστη καί µέ πολύ σεβασµό παντητική πιστολή νός ε λαβο ς κληρικο στούς προβληµατισµούς το Μακαρι - ωτ του σχετικά µέ τό ναποµε ναν τµ - µα τ ς κκλησιαστικ ς περιουσ ας. Γρ φει καλός α τός κληρικ ς: «... π ν τη ση στό ρ τηµα καί τήν πρ τασ Σας δωσε πρίν πό περ που σαρ ντα χρ νια Μακαριστός Προκ τοχ ς Σας ρχιεπ σκοπος ερ νυµος Α... Τίς λεπτοµ ρειες καί τό τ γινε µ χρι τήν ποχ ρησ του, µπορε τε νά τά βρε τε στά πρακτικά τ ς εραρχ ας πό 15 ως 30 Νοεµβρ ου 1972, που Μακαριστός κθ τει µέ κ θε λεπτοµ ρεια τά πεπραγµ να της.ι.σ. πό ως , καθώς π σης καί στά ρχε α τ ς συσταθε σης Τεχνικ ς πη ρε σ ας. ποµ νως, Μακαρι τατε, δέν χρει ζεται νά ξεκιν σετε πό τήν ρχ. π ρχει προεργασ α καί µ λιστα πολύ ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ 12

13 προχωρηµ νη...». ΤΟ ΤΕΤΑΡΤΟ. Καί φ σαµε ς τελευτα ο Κεφ λαιο τ ν ναφορ ν µας τά θλιβερά καί τραγικά γεγον τα, τά πο α σηµ δεψαν κα ρια τόν κκλη σιαστικ µας β ο καί τά πο α συνδ ονται ΑΦΕΝΟΣµέ τίς κατά τό τος 1974 α θα ρετες καί ντικανονικές κπτ σεις τ ν δ δεκα ξιων καί νεπ λη πτων ρχιερ ων, ο πο οι ποµακρ ν θηκαν «βια ως»(βλ. χαρακτηρισµό Μακ. Χριστοδο λου) πό τίς µητροπολιτικές τους δρες, µέ β ση καί µ νο τίς πα σχυντες Συντακτικές Πρ ξεις τ ς δι κτατορ ας το ωανν δη, χωρίς καµµιά διαδικασ α ο τε κάν κρ αση καί ΑΦ - ΕΤΕΡΟΥµέ τή νοσηρή πιν ηση τ ν νυπ στατων, ντικανονικ ν καί παρ νοµων «πιτιµ ων κοινωνησ ας!», τά πο α πιβλ θηκαν τό τος 1993 στούς τ τε ναποµε ναντες τρε ς γωνιστές Μητροπολ τες (Θεσσαλι τιδος, Λαρ σης καί ττικ ς), µετά τήν πλ ρη δικα ωση καί ποκατ στασ τους µέ τίς πολλ ς, τρι ντα καί πλ ον, ποφ σεις το ν τατου κυρωτικο ικαστηρ ου τ ς χ ρας. λες α τές ο πανωτ ς, ντικανονικές καί α θα ρετες δι ξεις, ο πο ες καλ πτουν χρονικό δι στηµα γγ ζον τήν τεσσαρακονταετ α καί προ κ λεσαν µ λιστα καί ε σαγγελική παρ µβαση, πικρ θηκαν καί πό διακεκριµ νους καδηµαϊκούς δασκ λους τ ς Θεολογ ας καί πό θαρραλ ους ερ ρχες, καί θά ταν περιττό νά πα ν λθουµε καί νά τά παναλ βουµε. Μεταξύ µ λιστα κε νων πού κατά και ρούς καταδ κασαν πολλές πό τίς ντικανονικές α τές ν ργειες στήν ξ λιξη τ ν γεγον των ταν καί τ τε Μητροπο λ της Θηβ ν καί σηµερινός ρχι ε π σκο πος, πού λαβε θέση σέ π σηµες καί κατ δ αν δη λ σεις του. Και ντί διοικο σα κκλησ α νά νατρ ξει στό χρ νο τ ς φετηρ ας α τ ν τ ν θλιοτ των, νά νακαλ σει λα τά κακ ς πραχθ ντα ς µή γεν µενα καί νά ποκαταστ σει ναδροµικ ς τήν προδ λως καί κατ παν ληψη παραβιασθε σα κκλησιαστική καί κανονική τ ξη, σέ λο τό φ σµα τ ν σαρ ν τα τ ν, ν χεται νά πληγ νουν τό κ κλη σιαστικό φρ νηµα το ποιµν ου µας ο συν πειες α τ ν τ ν θλιβερ ν γεγο ν των µέ τίς περαιτ ρω µ χρι καί σ µερα ξελ ξεις τους. Και δ θά πρ πει νά πισηµ νουµε καί το το. Σεβ. Μητροπολ της ρυϊνουπ λεως, µέ παλαι τερη ε σ γη σ του στήν ξ λιξη α τ ν τ ν γεγον των, ε χε διατυπ σει ε θαρσ ς τήν πο καταστατική του πρ ταση, συνοδε οντάς την µέ το τες τίς χαρακτηριστικές φρ σεις το ερο µνωδο «Η ΜΑ Ρ - ΤΟΜΕΝ, ΗΝΟΜΗΣΑΜΕΝ, Η ΙΚΗ - ΣΑ ΜΕΝ». λλά δυστυχ ς διαπ στωση καί πρ ταση α τή το σοβαρο α το ερ ρχη µεινε, καί µ νει κ µη καί τ ρα, ναπ ντητη. ΕΠΙΜΕΤΡΟ. ς τ τλο το σχολ ου µας θ σαµε τό ρ τηµα «ΤΙ ΕΠΡΑΞΑΜΕΝ;» καί θ σαµε καί τ σ σερα ο σι δη συγκεκριµ να θ µατα κινο µενα ποκλειστικά στόν κκλησιαστικό χ ρο καί ναγ µενα, ς κ το του, στήν π λυτη δικαιοδοσ α τ ς δι- ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ 13

14 14 ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΦΑΝΤΑΣΤΙΚΟΙ ΙΑΛΟΓΟΙ, ΣΤΗΝ ΤΡΑΓΙΚΗ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ υγκλονιστικά καί ποκαλυπτικά ε ναι Στά λόγια το γίου τ ν λλη νι κ ν γραµµάτων καί τ ς κορυφ ς τ ν κορυφ ν, πως τόν πεκάλεσαν, το περιφήµου λεξάνδρου Παπαδιαµάντη ( ): «Μέγας πόνος µέ κατέχει γιά τήν πτώχεια το λαο µας στήν πελευθε - ρω µένη λλάδα, µετά τήν πανάστασι το Τραγωδία τά ρακένδυτα ρφανά, τά τέκνα τ ν νεκρ ν ρώων τ ς θνικ ς Παλιγγενεσίας. Καί µέσα στό κλίµα τ ς θικ ς καταπτώσεως προβάλλουν ο διεφθαρµένοι ρχιερε ς ς φαντάσµατα!». 1. να ορταστικό τραπέζι πρός τόν Πρωθυπουργό τ ς Χώρας Τήν 5ην Φεβρουαρίου το 2013 οικο σης κκλησ ας. Τήν π ντηση καί τήν ξαγωγή τ ν συµπερασµ των, σέ σα παραθ σαµε, τήν φ νουµε στήν καλ πιστη δι θεση καί τήν κρ ση το κ θε ναγν στη. µε ς πλ ς πιση - µα νουµε το το. Κατά τό κοινό -κοσµι κό δ καιο ς χρ νος παραγραφ ς τ ν ξι σεων (βλ. καί ποχρε σεων καί δε σµε σεων) ρ ζεται κατά καν να, πλήν ξαιρ σεων, πενταετ α. Καί δη χρ νος α τός συµπληρ θηκε. Σχολιαστής ρχιεπίσκοπος θην ν καί Πάσης λλάδος κ. ερώνυµος προσεκάλεσε σέ δε πνο τόν Πρωθυπουργό κ. ντώνη Σαµαρ καί τά µέλη τ ς ερ ς Συνόδου, ποτίθεται µέ τήν ε καιρία συµ - πλη ρώσεως πενταετίας πό τήν νοδό του στόν ρχιεπισκοπικό θρόνο. πειδή ζο µε στήν ποχή τ ν σεναρίων, που χαλίνωτη φαντασία κυ ριαρχε, παραδίδουµε στήν κρίσι τ ν ναγνωστ ν να φανταστικό διάλογο, πού θά µπορο σε νά ε χε διεξαχθ νάµεσα στούς δύο κορυφαίους νδρες τ ς κκλησίας καί τ ς Πολιτείας: ρχιεπίσκοπος: - ξοχώτατε κ. Πρωθυπουργέ, βλέπετε δ ε µεθα - λόκληρος ερά Σύνοδος, δηλαδή ιοικο σα κκλησία τ ς λλάδος καί σ ς παρακαλο µε νά προστατεύσετε τήν κκκλησία µας πό τίς πιθέσεις τ ν χθρ ν της. Πρωθυπουργός: -Ε χαρίστως Μα καριώτατε νά κάνω,τι µο ζητήσετε γιά νά προστατεύσω τήν κκλησία τ ς λλάδος. λλά ποιός προτίθεται νά πιτεθε ναντίον της; ρχιεπίσκοπος: -Ο ο κονοµικοί λεγκτές, ο δικαστικοί λειτουργοί καί τά Μ.Μ.Ε. πιθυµο ν νά κτυπήσουν τήν κκλησία µέ τήν ε καιρία τ ν µεγάλων καταθέσεων τ ν Μητροπολιτ ν. Πρωθυπουργός (µετά πό λίγη

15 ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ 15 σκέ ψη): - ηλαδή δέν πάρχουν Μητρο - πολίτες µέ δικαιολόγητες καταθέσεις, µέ δυσθεώρητα ποσά στούς λογαριασµούς των; δ συζήτηση ρχίζει νά γίνεται νευρική! ρχιεπίσκοπος: - έν γνωρίζω, λλά ζητ νά µ ς προστατεύσετε λους! Πρωθυπουργός α φνιδιάζει τόν ρχιεπίσκοπο µέ τήν πρότασί του: Πρωθυπουργός: -Μακαριώτατε, χετε τήν δυνατότητα ε κολότατα νά προ στατεύσετε τήν κκλησία. Ζητήσατε µεσα τήν παραίτησι τ ν πιόρκων πι - σκόπων καί τότε λοι θά σ ς παινέσουν καί κανένα πρόβληµα δέν θά χει κκλησία. Ο δέ νοχοι ς ποστο ν τίς κατά τόν νόµο ναγκα ες συνέπειες. Σύµβουλος Πρωθυπουργο (σιγά πρός τόν Πρωθυπουργό): Καί βέβαια τήν δια διαδικασία θά πρέπει νά προτείνετε καί γιά τούς κορυφαίους τ ς κκλησίας γέτες -Προκαθηµένους! Πρωθυπουργός: Καί φυσικά α τή πρόταση σχύει γιά λους. πό τή βάση ως τήν κορυφή. Τήν ποιαδήποτε καί πουδήποτε κορυφή. Ε µαι νοµίζω σαφής! πενθυµίζουµε βέβαια τι συ - ζήτηση ε ναι φανταστική, λλά θά µπορο σε νά ε ναι καί πραγµατική άν στήν κορυφή το θνους π ρχαν ξιοι - γέτες καί διάδοχοι νός Καποδίστρια! 2. εύτερη ποθετική συζήτηση µεταξύ δύο Προκαθηµένων ρθοδόξων λληνοφώνων κκλησι ν Μεταφέρουµε τώρα να δεύτερο φανταστικό διάλογο, πού µως θά µπορο σε νά χει διεξαχθ πραγµατικά: Α Προκαθήµενος: -Μακαριώτατε, νοµίζω τι πρέπει νά σταµατήσουµε τόν πικείµενο διασυρµό τ ς κκλησίας, µέ τήν ποµάκρυνση τ ν πιό κραυγαλέ - ων περιπτώσεων Μητροπολιτ ν, µέ - πέρογκες καταθέσεις. λοι χουµε α τή τήν ποχρέωση. Β Προκαθήµενος: -Ναί Παναγιώτατε! Νοµίζω τι πρέπει νά κδιώ - ξου µε ρκετούς, στε νά γλυτώσουµε πό τήν καταιγίδα. λλά δέν ε ναι καί τόσο ε κολο. Α Προκαθήµενος: -Μακαριώτατε, τό ντιλαµβάνοµαι, λλά κίνδυνος ε ναι τεράστιος γιά λους. Σκεφθε τε, π ς πεχρεώθηκαν σέ παραίτηση ο στενοί συνεργάτες το µακαρίτη το Χρι στοδούλου. Σ ς ναφέρω τήν πα - ραί τηση το δίου το Πάπα κ. Βενε δί - κτου κάτω πό τό βάρος µή κουκουλω - θέντων σκανδάλων. Β Προκαθήµενος: -Ναί Παναγιώτατε! Συµφων, τσι πρέπει νά κάνουµε... Φανταστικός διάλογος, Φανταστική Συνέχεια, πού µπορε νά σηµαίνει πέροχη καί κατά Θεόν λαµπρή ξέλιξη. Μπορε µως καί νά σηµαίνει στάση καί χι νέργεια. ηλαδή δηµιούρ - γη µα φαντασίας. Στήν πορεία θά ξεκα - θαρίσουν ο λήθειες πό τά φανταστι - κά σενάρια. 3. Συζήτησις το ρχιεπισκόπου µέ µεγαλοκαταθέτες Μητροπολίτες Καί µία τρίτη φανταστική συζήτη - ση: ρχιεπίσκοπος: -Σεβασµιώτατε, θά σ ς παρακαλο σα νά ποβάλλετε τήν παραίτησί σας, διότι στόν λογαριασµό σας πάρχουν κατοµµύρια δικαι - ολόγητα ε ρώ. Θά διευκολύνετε τήν κ κλησία καί τούς λλους πισκόπους, λλά καί τόν αυτό σας. έν θά µπε τε στό µάτι το κυκλώνα καί δέν θά σ ς διασύρουν. ιότι κανείς δέν θά σχο - λη θε µέ τά µεγάλα ποσά νός πρώην Μητροπολίτου.

16 16 Α Μητροπολίτης: -Ε χαρίστως Μακαριώτατε... Β Μητροπολίτης: -Μακαριώτατε, νά παραιτηθο µε γιά τά κατοµµύρια ε ρώ τ ν καταθέσεών µας. Ναί!, λλά µαζί µέ κείνους πού δέν χουν µόνον κατοµµύρια, λλά δεκάδες κατοµµύ - ρια ε ρώ στίς καταθέσεις τους! Λένε π.χ. γιά περίπτωση µέ καταθέσεις 35 κα - τοµ µυρίων ε ρώ! Τότε πράγµατι δέν θά διασυρθ κκλησία! ρχιεπίσκοπος: έν καταλαβαί - νω τί µου λέτε, λλά νά προχωρήσου - µε στήν παραίτησή σας! Β Μητροπολίτης: -Μακαριώτατε, νά προχωρήσουµε λοι ο νοχοι καί συνένοχοι µαζί στόν νηφορικό δρό- µο. υστυχ ς ποχή µας ε ναι πολύ δύσκολη καί γιά τ. πουργούς καί γιά τ. Πρωθυπουργούς καί γιά ρχιερε ς καί γιά Προκαθηµένους!!! 4. θεία Βουλή παρουσίασε µία µοναδική ε καιρία σφαλ ς Θεία Βουλή, µέσα πό τούς νεξιχνιάστους δρόµους της παρουσιάζει τήν µοναδική ε καιρία, 16 α νες µετά πό τήν ποχή το ερο Χρυσοστόµου, νά γίνει πραγµατική καί σως λοκληρωτική κκλησιαστική κάθαρση! Μπορο ν νά πάρξουν ιάδο - χοι στό ργο το ερο Πατρός καί α τοί νά ε ναι Κληρικοί, λλά καί Πολι - EKEUHEQG PKGQOVOQGSG τικοί νώτατοι Κρατικοί Λειτουργοί Λειτουργοί τ ν Μέσων νηµερώσεως. καστος κατά τήν προαίρεσή του να - λαµ βάνει τά πλα τ ς Τιµ ς καί πηρετε τόν Θεό περασπίζοντας τήν ρετή καί πολεµώντας τή διαφθορά. Πλήν µως, κτός πό τούς ληθινούς ιαδόχους µπορο ν νά πάρξουν δυστυχ ς καί ντιδιατιθέµενοι λύ κοι µέ δοράν προβάτου, δηλαδή ντιδιάδοχοι! πως µέσα στήν ν - τως κκλησία ρπει καί µία γλοιώδης ντιεκκλησία! σφαλ ς Κύριος θά ζητήσει τό λόγο καί πό τούς νόχους, λλά καί πό κείνους πού ν νόµατι τ ς φι λίας θά καλύψουν τούς νόχους. Στά α τιά µας χο ν τά πίκαιρα φοβερ λόγια του Κυρίου µας: Ο π ς λ γων µοι Κ ριε Κ ριε ε σελε σεται ε ς τήν βασιλε αν τ ν ο ραν ν λλ ποι ν τό θ ληµα το Πατρ ς µου το ν ο ρανο ς. Πολλοί ρο σ µοι ν κε ν τ µ ρ Κ ριε Κ ριε ο τ σ ν µατι προεφητε σαµεν καί τ σ ν µατι δαιµ νια ξεβ λοµεν καί τ σ ν µατι δυν µεις πολλάς ποι σαµεν κα τ τε µολογ σω α - το ς τι ο δ ποτε γνων µ ς ποχω - ρε τε π µο ο ργαζ µενοι τήν νο - µ αν. (Ματθ. 7, 21-23). Σ.Κ.Χ. «λεύθερη Πληροφόρηση» στό διαδίκτυο. ιεύθυνση: Καί ο κδόσεις «Σπορά» στό διαδίκτυο (γιά µιά γνωριµία µέ τό συγγραφικό ργο το Μητροπολίτου ττικ ς καί Μεγαρίδος Νικοδήµου) ιεύθυνση:

ΣΤΟ ΧΟΣ- Ε ΠΙ ΔΙΩ ΞΗ ΠΛΑΙ ΣΙΟ ΧΡΗ ΜΑ ΤΟ ΔΟ ΤΗ ΣΗΣ

ΣΤΟ ΧΟΣ- Ε ΠΙ ΔΙΩ ΞΗ ΠΛΑΙ ΣΙΟ ΧΡΗ ΜΑ ΤΟ ΔΟ ΤΗ ΣΗΣ ΣΤΟ ΧΟΣ- Ε ΠΙ ΔΙΩ ΞΗ Στό χος του Ο λο κλη ρω μέ νου Προ γράμ μα τος για τη βιώ σι μη α νά πτυ ξη της Πίν δου εί ναι η δια μόρ φω ση συν θη κών α ει φό ρου α νά πτυ ξης της ο ρει νής πε ριο χής, με τη δη

Διαβάστε περισσότερα

α κα ρι ι ο ος α α νηρ ος ου ουκ ε πο ρε ε ευ θη εν βου λη η η α α σε ε ε βων και εν ο δω ω α α µαρ τω λω ων ουουκ ε ε ε

α κα ρι ι ο ος α α νηρ ος ου ουκ ε πο ρε ε ευ θη εν βου λη η η α α σε ε ε βων και εν ο δω ω α α µαρ τω λω ων ουουκ ε ε ε Ἦχος Νη α κα ρι ι ο ος α α νηρ ος ου ουκ ε πο ρε ε ευ θη εν βου λη η η α α σε ε ε βων και εν ο δω ω α α µαρ τω λω ων ουουκ ε ε ε στη η και ε πι κα α θε ε ε ε δρα α λοι οι µων ου ουκ ε ε κα θι ι σε ε ε

Διαβάστε περισσότερα

Π α σα πνο η αι νε σα τω τον Κυ ρι. Π α σα πνο η αι νε σα α τω τον. Ἕτερον. Τάξις Ἑωθινοῦ Εὐαγγελίου, Ὀ Ν Ψαλµός. Μέλος Ἰωάννου Ἀ. Νέγρη.

Π α σα πνο η αι νε σα τω τον Κυ ρι. Π α σα πνο η αι νε σα α τω τον. Ἕτερον. Τάξις Ἑωθινοῦ Εὐαγγελίου, Ὀ Ν Ψαλµός. Μέλος Ἰωάννου Ἀ. Νέγρη. Τάξις Ἑωθινοῦ Εὐαγγελίου, Ὀ Ν Ψαλµός. Μέλος Ἰωάννου Ἀ. Νέγρη. Κυ ρι ε ε λε η σον Ἦχος Πα Α µην Π α σα πνο η αι νε σα τω τον Κυ ρι ον Ἕτερον. Π α σα πνο η αι νε σα α τω τον Κυ υ ρι ι ον 1 ΙΩΑΝΝΟΥ Α. ΝΕΓΡΗ

Διαβάστε περισσότερα

Τά πέντε µηδενικά πού δέν γραψαν στορία

Τά πέντε µηδενικά πού δέν γραψαν στορία ΑΥΛΩΝΑ 01-2360 ΕΛΤΙΟ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΕΚ ΟΤΗΣ: Μητροπολίτης ττικής καί Μεγαρίδος ΝΙΚΟ ΗΜΟΣ ριθµός φύλλου 326 Μάρτιος 2013 Τά πέντε µηδενικά πού δέν γραψαν στορία ρχιεπίσκοπος ερώνυµος κατά µήνα

Διαβάστε περισσότερα

Κυ ρι ον ευ λο γη τος ει Κυ ρι ε ευ. λο γει η ψυ χη µου τον Κυ ρι ον και πα αν. τα τα εν τος µου το ο νο µα το α γι ον αυ

Κυ ρι ον ευ λο γη τος ει Κυ ρι ε ευ. λο γει η ψυ χη µου τον Κυ ρι ον και πα αν. τα τα εν τος µου το ο νο µα το α γι ον αυ ΤΥΙΚΑ & ΜΑΚΑΡΙΣΜΟΙ Ἦχος Νη Μ Α Ν µην Ευ λο γει η ψυ χη µου τον Κυ ρι ον ευ λο γη τος ει Κυ ρι ε ευ λο γει η ψυ χη µου τον Κυ ρι ον και πα αν τα τα εν τος µου το ο νο µα το α γι ον αυ του Ευ λο γει η ψυ

Διαβάστε περισσότερα

ο Θε ος η η µων κα τα φυ γη η και δυ υ υ να α α α µις βο η θο ος ε εν θλι ψε ε ε σι ταις ευ ρου ου ου ου ου σαις η η µα α α ας σφο ο ο ο

ο Θε ος η η µων κα τα φυ γη η και δυ υ υ να α α α µις βο η θο ος ε εν θλι ψε ε ε σι ταις ευ ρου ου ου ου ου σαις η η µα α α ας σφο ο ο ο Ἐκλογή ἀργοσύντοµος εἰς τὴν Ἁγίν Κυρικήν, κὶ εἰς ἑτέρς Γυνίκς Μάρτυρς. Μέλος Ἰωάννου Ἀ. Νέγρη. Ἦχος Νη ε Κ ι δυ υ υ υ ν µι ις Α λ λη λου ου ου ι ι ι ι ο Θε ος η η µων κ τ φυ γη η κι δυ υ υ ν µις βο η θο

Διαβάστε περισσότερα

1.2.3 ιαρ θρω τι κές πο λι τι κές...35 1.2.4 Σύ στη μα έ λεγ χου της κοι νής α λιευ τι κής πο λι τι κής...37

1.2.3 ιαρ θρω τι κές πο λι τι κές...35 1.2.4 Σύ στη μα έ λεγ χου της κοι νής α λιευ τι κής πο λι τι κής...37 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΚΕ Φ Α Λ ΑΙΟ ΤΟ ΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΑΛΙΕΙΑΣ... 21 ΚΕ Φ Α Λ ΑΙΟ 1 o Η ΑΛΙΕΥΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ 1.1 Η Α λιεί α ως Οι κο νο μι κή ρα στη ριό τη τα...25 1.2 Η Κοι νο τι κή Α λιευ τι κή Πο λι τι κή...28

Διαβάστε περισσότερα

των ερ γα το τε χνι τών εργοστασίων Τσιµεντολίθων, ό λης της χώρας O41R09

των ερ γα το τε χνι τών εργοστασίων Τσιµεντολίθων, ό λης της χώρας O41R09 των ερ γα το τε χνι τών εργοστασίων Τσιµεντολίθων, ό λης της χώρας O41R09 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΣYΛ ΛO ΓΙ ΚΩΩΝ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΤΩΩΝ ΕΡ ΓΑ ΤO ΤΕ ΧΝΙ ΤΩΩΝ ΕΡ ΓO ΣΤΑ ΣΙ ΩΩΝ ΤΣΙ ΜΕ ΝΤO ΛΙ ΘΩΩΝ, ΤΣΙ

Διαβάστε περισσότερα

Βασικά Χαρακτηριστικά Αριθμητικών εδομένων

Βασικά Χαρακτηριστικά Αριθμητικών εδομένων ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 Βασικά Χαρακτηριστικά Αριθμητικών εδομένων Α ντι κείμε νο του κε φα λαί ου εί ναι: Να κα τα νο ή σου με τα βα σι κά χαρα κτη ρι στι κά των α ριθ μη τι κών δεδο μέ νων (τά ση, δια σπο ρά, α συμ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΗ, ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ

ΑΣΚΗΣΗ, ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ Γιάννης Θεοδωράκης Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας ΑΣΚΗΣΗ, ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρό λο γος...6 1. Ά σκη ση και ψυ χική υ γεί α Ει σα γω γή...9 Η ψυ χο λο γί α της ά σκη σης...11

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ. Πρό λο γος...13 ΜΕ ΡΟΣ Ι: Υ ΠΑΙ ΘΡΙΑ Α ΝΑ ΨΥ ΧΗ

ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ. Πρό λο γος...13 ΜΕ ΡΟΣ Ι: Υ ΠΑΙ ΘΡΙΑ Α ΝΑ ΨΥ ΧΗ ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ Πρό λο γος...13 ΜΕ ΡΟΣ Ι: Υ ΠΑΙ ΘΡΙΑ Α ΝΑ ΨΥ ΧΗ Ει σα γω γή 1 ου Μέ ρους...16 1 ο Κε φά λαιο: Ε ΛΕΥ ΘΕ ΡΟΣ ΧΡΟ ΝΟΣ & Α ΝΑ ΨΥ ΧΗ 1.1 Οι έν νοιες του ε λεύ θε ρου χρό νου και της ανα ψυ χής...17

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελεσματικός Προπονητής

Αποτελεσματικός Προπονητής ÐÝñêïò Ι. ÓôÝ öá íïò & Χριστόπουλος Β. Γιάννης Αποτελεσματικός Προπονητής Ένας οδηγός για προπονητές όλων των ομαδικών αθλημάτων Θεσσαλονίκη 2011 Ðå ñéå ü ìå íá Ðñü ëï ãïò...6 Åé óá ãù ãþ...11 Êå öü ëáéï

Διαβάστε περισσότερα

Οι τα α α α α α α α Κ. ε ε ε ε ε ε ε ε ε Χε ε ε. ε ε ε ε ε ε ρου ου βι ι ι ι ι ι ι. ιµ µυ στι κω ω ω ω ω ως ει κο ο

Οι τα α α α α α α α Κ. ε ε ε ε ε ε ε ε ε Χε ε ε. ε ε ε ε ε ε ρου ου βι ι ι ι ι ι ι. ιµ µυ στι κω ω ω ω ω ως ει κο ο ΧΕΡΟΥΒΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΟΙΝΩΝΙΟ Λ. Β Χερουβικόν σε ἦχο πλ. β. Ἐπιλογές Ἦχος Μ Α µη η η η ην Οι τ Χε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε Χε ε ε ε ε ε ε ε ε ρου ου βι ι ι ι ι ι ι ιµ µυ στι κω ω ω ω ω ως ει κο ο

Διαβάστε περισσότερα

των Κοι νω νι κών Λει τουρ γών που α πα σχο λού νται στους ι δι ω τι κούς παι δι κούς σταθ µούς όλης της χώρας O21R09

των Κοι νω νι κών Λει τουρ γών που α πα σχο λού νται στους ι δι ω τι κούς παι δι κούς σταθ µούς όλης της χώρας O21R09 των Κοι νω νι κών Λει τουρ γών που α πα σχο λού νται στους ι δι ω τι κούς παι δι κούς σταθ µούς όλης της χώρας O21R09 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΣYΛ ΛO ΓΙ ΚΩΩΝ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΤΩΩΝ ΚOΙ ΝΩΩ ΝΙ ΚΩΩΝ ΛΕΙ

Διαβάστε περισσότερα

των Κοι νω νι κών λει τουρ γών που α πα σχο λού νται στις Νευ ρο ψυ χι α τρι κές κλι νι κές Α θη νών & περιχώρων Ot02R03

των Κοι νω νι κών λει τουρ γών που α πα σχο λού νται στις Νευ ρο ψυ χι α τρι κές κλι νι κές Α θη νών & περιχώρων Ot02R03 των Κοι νω νι κών λει τουρ γών που α πα σχο λού νται στις Νευ ρο ψυ χι α τρι κές κλι νι κές Α θη νών & περιχώρων Ot02R03 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΣYΛ ΛO ΓΙ ΚΩΩΝ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΤΩΩΝ ΚOΙ ΝΩΩ ΝΙ ΚΩΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Πρός τούς ἀδελφούς μου

Πρός τούς ἀδελφούς μου Πρός τούς ἀδελφούς μου Συμεων μητροπολιτου νεασ ΣμυρνηΣ Πρός τούς ἀδελφούς μου EOρτια ΠοιμαντικA μηνyματα Ἐπιμέλεια ἔκδοσης: Βασίλης Ἀργυριάδης Ἐκδόσεις κολοκοτρώνη 49, Ἀθήνα 105 60 τηλ.: 210 3226343

Διαβάστε περισσότερα

των Καθηγητών Φροντιστηρίων Ξένων γλωσσών όλης της χώρας O18R11

των Καθηγητών Φροντιστηρίων Ξένων γλωσσών όλης της χώρας O18R11 των Καθηγητών Φροντιστηρίων Ξένων γλωσσών όλης της χώρας O18R11 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΣYΛ ΛO ΓΙ ΚΩΩΝ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΤΩΩΝ ΚΑ ΘΗ ΓΗ ΤΩΩΝ ΦΡO ΝΤΙ ΣΤΗ ΡΙ ΩΩΝ ΞΕ ΝΩΩΝ ΓΛΩΩΣ ΣΩΩΝ O ΛΗΣ ΤΗΣ ΧΩΩ ΡΑΣ Α.

Διαβάστε περισσότερα

των ερ γα ζο µέ νων σε ε πι χει ρή σεις Έ ρευ νας - Ε ξό ρυ ξης, Με λε τών και Δ ιΰ λι σης Αρ γού Πε τρε λαί ου ό λης της χώ ρας K65R10

των ερ γα ζο µέ νων σε ε πι χει ρή σεις Έ ρευ νας - Ε ξό ρυ ξης, Με λε τών και Δ ιΰ λι σης Αρ γού Πε τρε λαί ου ό λης της χώ ρας K65R10 των ερ γα ζο µέ νων σε ε πι χει ρή σεις Έ ρευ νας - Ε ξό ρυ ξης, Με λε τών και Δ ιΰ λι σης Αρ γού Πε τρε λαί ου ό λης της χώ ρας K65R10 2 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΕΡ ΓΑΖO ΜΕ ΝΩΩΝ ΣΕ

Διαβάστε περισσότερα

Αρ χές Ηγε σί ας κα τά Πλά τω να

Αρ χές Ηγε σί ας κα τά Πλά τω να . Αρ χές Ηγε σί ας κα τά Πλά τω να ΚΕΙΜΕΝΟ: Υπτγος ε.α. Ά ρης Δια μα ντό που λος, Ψυχο λό γος, Δι δά κτω ρ Φι λο σο φί ας χή, στο σώ μα και στο πνεύ μα, 84 ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ό λοι οι κα νό νες πε ρί με λέ της συ νο ψί ζο νται στον ε ξής έ να: Μά θε, μό νο προκει μέ νου. Friedrich Schelling. σελ. 13. σελ. 17. σελ.

Ό λοι οι κα νό νες πε ρί με λέ της συ νο ψί ζο νται στον ε ξής έ να: Μά θε, μό νο προκει μέ νου. Friedrich Schelling. σελ. 13. σελ. 17. σελ. σελ. 13 σελ. 17 σελ. 21 σελ. 49 σελ. 79 σελ. 185 σελ. 263 σελ. 323 σελ. 393 σελ. 453 σελ. 483 σελ. 509 σελ. 517 Ό λοι οι κα νό νες πε ρί με λέ της συ νο ψί ζο νται στον ε ξής έ να: Μά θε, μό νο προκει

Διαβάστε περισσότερα

Ευγενία Κατσιγιάννη* & Σπύρος Κρίβας**

Ευγενία Κατσιγιάννη* & Σπύρος Κρίβας** ÅðéóôçìïíéêÞ Åðåôçñßäá Ðáéäáãùãéêïý ÔìÞìáôïò Ä.Å. Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, 20 (2007), 41-55 Ευγενία Κατσιγιάννη* & Σπύρος Κρίβας** Αντιλήψεις γονέων και δασκάλων απέναντι στην κοινωνική ένταξη των ατόμων

Διαβάστε περισσότερα

ε πι λο γές & σχέ σεις στην οι κο γέ νεια

ε πι λο γές & σχέ σεις στην οι κο γέ νεια ε πι λο γές & σχέ σεις στην οι κο γέ νεια ΚΕΙΜΕΝΟ: Υπτγος ε.α Άρης Διαμαντόπουλος, Διδάκτορας Φιλοσοφίας - Ψυχολόγος ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΣΗ: Στρατιωτική Επιθεώρηση Α ξί α Οι κο γέ νειας Ό,τι εί ναι το κύτ τα ρο

Διαβάστε περισσότερα

Η ΤΡΥ ΠΑ ΤΟΥ Ο ΖΟ ΝΤΟΣ

Η ΤΡΥ ΠΑ ΤΟΥ Ο ΖΟ ΝΤΟΣ Η ΤΡΥ ΠΑ ΤΟΥ Ο ΖΟ ΝΤΟΣ ΚΕΙΜΕΝΟ: Α θα νά σιος Πα παν δρέ ου, Φαρ μα κο ποιός-το ξι κο λό γος- Ε πι στη μο νι κός συ νερ γά της του Ο φθαλ μο λο γι κού Ιν στι τού του Α θη νών Χρό νια τώ ρα, το κλα σι κό

Διαβάστε περισσότερα

H ΕΝ ΝΟΙΑ ΤΗΣ ΘΡΗ ΣΚΕΙΑΣ ΚΑ ΤΑ ΤΟΥΣ ΑΡ ΧΑΙΟΥΣ ΕΛ ΛΗ ΝΕΣ

H ΕΝ ΝΟΙΑ ΤΗΣ ΘΡΗ ΣΚΕΙΑΣ ΚΑ ΤΑ ΤΟΥΣ ΑΡ ΧΑΙΟΥΣ ΕΛ ΛΗ ΝΕΣ H ΕΝ ΝΟΙΑ ΤΗΣ ΘΡΗ ΣΚΕΙΑΣ ΚΑ ΤΑ ΤΟΥΣ ΑΡ ΧΑΙΟΥΣ ΕΛ ΛΗ ΝΕΣ Ο Ό μη ρος και ο Η σί ο δος έ χουν δη μιουρ γή σει κα τά τον Η ρό δο το 1, τους ελ λη νι κούς θε ούς. Ο Ό μη ρος στη θε ο γο νί α του έ χει ιε ραρ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΤΡΟΥ ΛΑΜΠΑΔΑΡΙΟΥ Η ΑΓΙΑ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΗ ΕΒΔΟΜΑΣ

ΠΕΤΡΟΥ ΛΑΜΠΑΔΑΡΙΟΥ Η ΑΓΙΑ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΗ ΕΒΔΟΜΑΣ ΠΕΤΡΟΥ ΛΑΜΠΑΔΑΡΙΟΥ Η ΑΓΙΑ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΗ ΕΒΔΟΜΑΣ ΤΗ ΑΓΙΑ ΚΑΙ ªΕΓΑΛΗ ΔΕΥΤΕΡΑ. Eις τους Αίνους. Ε ρ χο με νος ο Κυ ρι ος προς το ε κου ου σι ο ον πα α α θος τοις Α πο στο λοις ε λε γε εν εν τη η η η ο ο ο ο

Διαβάστε περισσότερα

ε ε λε η σον Κυ ρι ε ε ε

ε ε λε η σον Κυ ρι ε ε ε Ἡ τάξις τοῦ ἑωθινοῦ Εὐαγγελίου ᾶσα νοὴ Αἰνεσάτω ὁ ιάκονος: Τοῦ Κυρίου δεηθῶµεν Κυ ρι ε ε λε η σον ὁ Ἱερεύς: Ὅτι Ἅγιος εἶ ὁ Θεὸς ἡµῶν, Ἦχος η α σα πνο η αι νε σα α τω τον Κυ ρι ον Αι νε σα α τω πνο η πα

Διαβάστε περισσότερα

Αρχές Μάνατζμεντ και Μάρκετινγκ Οργανισμών και Επιχειρήσεων Αθλητισμού και Αναψυχής

Αρχές Μάνατζμεντ και Μάρκετινγκ Οργανισμών και Επιχειρήσεων Αθλητισμού και Αναψυχής Κωνσταντίνος Αλεξανδρής, PhD Αρχές Μάνατζμεντ και Μάρκετινγκ Οργανισμών και Επιχειρήσεων Αθλητισμού και Αναψυχής β βελτιωμένη έκδοση ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2011 ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ Εισαγωγή... 11 ΠΡΩΤΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 1.0 Η Αθλητική

Διαβάστε περισσότερα

των Κα θη γη τών Φρο ντι στη ρί ων Μέ σης Εκ παί δευ σης Ν. Ατ τι κής Ot01R12

των Κα θη γη τών Φρο ντι στη ρί ων Μέ σης Εκ παί δευ σης Ν. Ατ τι κής Ot01R12 των Κα θη γη τών Φρο ντι στη ρί ων Μέ σης Εκ παί δευ σης Ν. Ατ τι κής Ot01R12 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΣYΛ ΛO ΓΙ ΚΩΩΝ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΤΩΩΝ ΚΑ ΘΗ ΓΗ ΤΩΩΝ ΦΡO ΝΤΙ ΣΤΗ ΡΙ ΩΩΝ ΜΕ ΣΗΣ ΕΚ ΠΑΙ Δ ΕY ΣΗΣ Ν.

Διαβάστε περισσότερα

Πρώϊος Μιλτιάδης. Αθαναηλίδης Γιάννης. Ηθική στα Σπορ. Θεωρία και οδηγίες για ηθική συμπεριφορά

Πρώϊος Μιλτιάδης. Αθαναηλίδης Γιάννης. Ηθική στα Σπορ. Θεωρία και οδηγίες για ηθική συμπεριφορά Πρώϊος Μιλτιάδης Αθαναηλίδης Γιάννης Ηθική στα Σπορ Θεωρία και οδηγίες για ηθική συμπεριφορά ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2004 1 ΗΘΙΚΗ ΣΤΑ ΣΠΟΡ ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΗΘΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ : Εκδόσεις Χριστοδουλίδη Α. & Π.

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ: ΒΑΜΒΑΚΙ - ΚΛΩΣΤΙΚΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. ΒΑΜΒΑΚΙ Ε ΞΑ ΠΛΩ ΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΚΟ ΝΟ ΜΙ ΚΗ ΣΗ ΜΑ ΣΙΑ Γε νι κά

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ: ΒΑΜΒΑΚΙ - ΚΛΩΣΤΙΚΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. ΒΑΜΒΑΚΙ Ε ΞΑ ΠΛΩ ΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΚΟ ΝΟ ΜΙ ΚΗ ΣΗ ΜΑ ΣΙΑ Γε νι κά Περιεχόμενα ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ: ΒΑΜΒΑΚΙ - ΚΛΩΣΤΙΚΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 17 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. ΒΑΜΒΑΚΙ... 19 1. Ε ΞΑ ΠΛΩ ΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΚΟ ΝΟ ΜΙ ΚΗ ΣΗ ΜΑ ΣΙΑ... 19 1.1. Γε νι κά... 19 1.2. Η καλ λιέρ γεια του βαμ βα κιού στην Ελ λά

Διαβάστε περισσότερα

Λο γι στών & Βοη θών Λο γι στών βι ο µη χα νι κών και λοι πών ε πι χει ρή σε ων όλης της χώρας O23R09

Λο γι στών & Βοη θών Λο γι στών βι ο µη χα νι κών και λοι πών ε πι χει ρή σε ων όλης της χώρας O23R09 Λο γι στών & Βοη θών Λο γι στών βι ο µη χα νι κών και λοι πών ε πι χει ρή σε ων όλης της χώρας O23R09 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΣYΛ ΛO ΓΙ ΚΩΩΝ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΤΩΩΝ ΛO ΓΙ ΣΤΩΩΝ ΚΑΙ ΒOΗ ΘΩΩΝ ΛO ΓΙ ΣΤΩΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

των Δ εν δρο αν θοκηπουρών Ξενοδοχειακών επιχειρήσεων O08R12

των Δ εν δρο αν θοκηπουρών Ξενοδοχειακών επιχειρήσεων O08R12 των Δ εν δρο αν θοκηπουρών Ξενοδοχειακών επιχειρήσεων O08R12 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΣYΛ ΛO ΓΙ ΚΩΩΝ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΤΩΩΝ Δ ΕΝΔ ΡΟΑΝΘΟΚΗΠΟΥΡΩΩΝ ΞΕ ΝO Δ O ΧΕΙ Α ΚΩΩΝ Ε ΠΙ ΧΕΙ ΡΗ ΣΕ ΩΩΝ O ΛΗΣ ΤΗΣ ΧΩΩ

Διαβάστε περισσότερα

Η Ο ΜΑ ΔΙ ΚΗ. της ζω ής

Η Ο ΜΑ ΔΙ ΚΗ. της ζω ής Η Ο ΜΑ ΔΙ ΚΗ ΨΥ ΧΗ η αν θο δέ σµη της ζω ής ΚΕΙΜΕΝΟ: Υ πτγος ε.α. Ά ρης Δια μα ντό που λος, Διδάκτωρ Φιλοσοφίας-Ψυχολόγος ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΣΗ: Στρατιωτική Επιθεώρηση ΕΙ ΣΑ ΓΩ ΓΙ ΚΕΣ ΕΝ ΝΟΙΕΣ Ό πως υ πάρ χει

Διαβάστε περισσότερα

του προσωπικού Κινηµατογράφων όλης της χώρας K22R11

του προσωπικού Κινηµατογράφων όλης της χώρας K22R11 του προσωπικού Κινηµατογράφων όλης της χώρας K22R11 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΣYΛ ΛO ΓΙ ΚΩΩΝ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΤOY ΠΡO ΣΩΩ ΠΙ ΚOY ΚΙ ΝΗ ΜΑ ΤO ΓΡΑ ΦΩΩΝ O ΛΗΣ ΤΗΣ ΧΩΩ ΡΑΣ Α. ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΩΩ Δ Ι ΚOΠOΙ Η ΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

των Oι κο δό µων συ νερ γεί ων O32R09

των Oι κο δό µων συ νερ γεί ων O32R09 των Oι κο δό µων µο νί µων συ νερ γεί ων O32R09 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΤΩΩΝ OΙ ΚO Δ O ΜΩΩΝ ΜO ΝΙ ΜΩΩΝ ΣY ΝΕΡ ΓΕΙ ΩΩΝ ΒΙ O ΜΗ ΧΑ ΝΙ ΩΩΝ - ΒΙ O ΤΕ ΧΝΙ ΩΩΝ O ΛΗΣ ΤΗΣ ΧΩΩ ΡΑΣ Α. ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

των εργαζοµένων στα Συµβολαιογραφεία όλης της χώρας K67R09

των εργαζοµένων στα Συµβολαιογραφεία όλης της χώρας K67R09 των εργαζοµένων στα Συµβολαιογραφεία όλης της χώρας K67R09 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΣYΛ ΛO ΓΙ ΚΩΩΝ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΤΩΩΝ ΕΡ ΓΑΖO ΜΕ ΝΩΩΝ ΣΤΑ ΣYΜ ΒO ΛΑΙ O ΓΡΑ ΦΕΙ Α O ΛΗΣ ΤΗΣ ΧΩΩ ΡΑΣ Α. ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΩΩ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ. Εισαγωγή... 11

ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ. Εισαγωγή... 11 ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ Εισαγωγή... 11 ΠΡΩΤΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 1.0 Η Αθλητική Βιομηχανία...15 1.1 Εισαγωγή...15 1.2 Ορισμός του Όρου Βιομηχανία...16 1.3 Ένα Μοντέλο Περιγραφής της Αθλητικής Βιομηχανίας...17 1.3.1 Τμήμα Παραγωγής

Διαβάστε περισσότερα

των Φορ το εκ φορ τω τών πρα κτο ρεί ων µε τα φο ρών ό λης της χώρας O46R09

των Φορ το εκ φορ τω τών πρα κτο ρεί ων µε τα φο ρών ό λης της χώρας O46R09 των Φορ το εκ φορ τω τών πρα κτο ρεί ων µε τα φο ρών ό λης της χώρας O46R09 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΤΩΩΝ ΦOΡ ΤO ΕΚ ΦOΡ ΤΩΩ ΤΩΩΝ ΠΡΑ ΚΤO ΡΕΙ ΩΩΝ ΜΕ ΤΑ ΦO ΡΩΩΝ O ΛΗΣ ΤΗΣ ΧΩΩ ΡΑΣ Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΥ ΡΟ ΒΟ ΛΙΚΟΥ Τ Ο Υ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Ο Υ Μ Η Ε Ν Ε Ρ Γ Α Π Υ Ρ Ο Β Ο Λ Α H Ι Δ Ρ Υ Σ Η Τ Ο Υ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Ο Υ Π Υ - Ρ Ο Β Ο Λ Ι Κ Ο Υ

ΠΥ ΡΟ ΒΟ ΛΙΚΟΥ Τ Ο Υ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Ο Υ Μ Η Ε Ν Ε Ρ Γ Α Π Υ Ρ Ο Β Ο Λ Α H Ι Δ Ρ Υ Σ Η Τ Ο Υ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Ο Υ Π Υ - Ρ Ο Β Ο Λ Ι Κ Ο Υ Μ Η Ε Ν Ε Ρ Γ Α Π Υ Ρ Ο Β Ο Λ Α Τ Ο Υ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Ο Υ ΠΥ ΡΟ ΒΟ ΛΙΚΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟ-ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: Ταξχος ε.α. Κων στα ντί νος Τέ φας H Ι Δ Ρ Υ Σ Η Τ Ο Υ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Ο Υ Π Υ - Ρ Ο Β Ο Λ Ι Κ Ο Υ Α πό τους πρώ

Διαβάστε περισσότερα

Μάνατζμεντ και Μάνατζερς

Μάνατζμεντ και Μάνατζερς Κ Ε ΦΑ ΛΑΙΟ 1 Μάνατζμεντ και Μάνατζερς Κά θε μέ ρα ε πι σκε πτό μα στε διά φο ρους ορ γα νισμούς με γά λους ή μι κρούς και ερ χό μα στε σε επα φή με τους υ παλ λή λους και τους μά να τζερ ς. Α νά λο γα

Διαβάστε περισσότερα

Η εταιρεία Kiefer. ιδρυ θηκε το 2014 και θεωρει ται μι α απο τις. μεγαλυ τερες εταιρει ες Κατασκευη ς Μονα δων. Ηλεκτροπαραγωγη ς απο Ανανεω σιμες

Η εταιρεία Kiefer. ιδρυ θηκε το 2014 και θεωρει ται μι α απο τις. μεγαλυ τερες εταιρει ες Κατασκευη ς Μονα δων. Ηλεκτροπαραγωγη ς απο Ανανεω σιμες Η εταιρεία Kiefer ιδρυ θηκε το 2014 και θεωρει ται μι α απο τις μεγαλυ τερες εταιρει ες Κατασκευη ς Μονα δων Ηλεκτροπαραγωγη ς απο Ανανεω σιμες Πηγε ς Ενε ργειας στην Ελλα δα. Αναλαμβα νει ε ργα ως EPC

Διαβάστε περισσότερα

Θ Ρ Η Σ Κ Ε Ι Α- Π Ο Λ Ι Τ Ι Σ Μ Ο Σ & Α Ξ Ι Ε Σ

Θ Ρ Η Σ Κ Ε Ι Α- Π Ο Λ Ι Τ Ι Σ Μ Ο Σ & Α Ξ Ι Ε Σ Θ Ρ Η Σ Κ Ε Ι Α- Π Ο Λ Ι Τ Ι Σ Μ Ο Σ & Α Ξ Ι Ε Σ Στον πο λι τι σμό των μη χα νών έ χει δι α φα νεί ο ρι στι κά ό τι δεν προβλέ πε ται θέ ση γι α τη λει τουρ γί α της ψυ χής. Τους δύ ο τε λευ ταίους αι

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟ ΛΟ ΓΟΣ ΤΗΣ ΕΛ ΛΗ ΝΙ ΚΗΣ ΕΚ ΔΟ ΣΗΣ

ΠΡΟ ΛΟ ΓΟΣ ΤΗΣ ΕΛ ΛΗ ΝΙ ΚΗΣ ΕΚ ΔΟ ΣΗΣ ΠΡΟ ΛΟ ΓΟΣ ΤΗΣ ΕΛ ΛΗ ΝΙ ΚΗΣ ΕΚ ΔΟ ΣΗΣ Η ε πο χή μας χα ρα κτη ρί ζε ται, ή του λά χι στον έ τσι θα έ πρε πε, α πό πλη θώ ρα ε πιλο γών ε λεύ θερου χρό νου. Η δια θε σι μό τη τα πα ράλ λη λα κα τάλ λη λης

Διαβάστε περισσότερα

των Ξε να γών Ρόδου Ot04R14

των Ξε να γών Ρόδου Ot04R14 των Ξε να γών Ρόδου Ot04R14 να γούς που εργάζονται στη Ρόδο, οι οποίοι πα ρέ χουν τις υπηρεσίες τους στους εργοδότες τους τουριστικούς πράκτορες πραγµατικά µε σχέση εξηρτηµένης εργασίας Δ. ΚΑ ΘO ΡΙ ΣΜOΣ

Διαβάστε περισσότερα

Την ε ται ρεί α BodyTalk

Την ε ται ρεί α BodyTalk Εισαγωγή Εί ναι σή με ρα πια κοι νή πα ρα δο χή ό τι ο αθλη τι σμός με την ευ ρύ τε ρη έν νοια (συ μπε ρι λαμ βα νο μέ νης της α να ψυ χής και του α θλη τι κού του ρισμού) α πο τε λεί μια με γά λη και

Διαβάστε περισσότερα

Ε ΓΚΛΗ ΜΑ ΤΑ ΚΑΙ ΔΗ Ω ΣΕΙΣ ΚΑΤΟ ΧΙ ΚΗΣ ΠΕ ΡΙΟ ΔΟΥ ΣΤΗ ΔΙΑΡ ΚΕΙΑ ΤΗΣ ΣΤΟ ΝΟ ΜΟ Α ΧΑ Ϊ ΑΣ ΜΕ ΒΑ ΣΗ ΤΟ ΑΡ ΧΕΙΟ ΤΗΣ ΔΙΣ

Ε ΓΚΛΗ ΜΑ ΤΑ ΚΑΙ ΔΗ Ω ΣΕΙΣ ΚΑΤΟ ΧΙ ΚΗΣ ΠΕ ΡΙΟ ΔΟΥ ΣΤΗ ΔΙΑΡ ΚΕΙΑ ΤΗΣ ΣΤΟ ΝΟ ΜΟ Α ΧΑ Ϊ ΑΣ ΜΕ ΒΑ ΣΗ ΤΟ ΑΡ ΧΕΙΟ ΤΗΣ ΔΙΣ ΓΚΛΗ ΜΑ ΤΑ ΔΗ Ω ΣΕΙΣ 1941-1944 Ε ΓΚΛΗ ΜΑ ΤΑ ΔΗ Ω ΣΕΙΣ 19 Ε ΓΚΛΗ ΜΑ ΤΑ ΚΑΙ ΔΗ Ω ΣΕΙΣ ΣΤΗ ΔΙΑΡ ΚΕΙΑ ΤΗΣ ΚΑΤΟ ΧΙ ΚΗΣ ΠΕ ΡΙΟ ΔΟΥ 1941-1944 ΣΤΟ ΝΟ ΜΟ Α ΧΑ Ϊ ΑΣ ΜΕ ΒΑ ΣΗ ΤΟ ΑΡ ΧΕΙΟ ΤΗΣ ΔΙΣ ΚΕΙΜΕΝΟ-ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ:

Διαβάστε περισσότερα

Κωνσταντίνος Θ. Ευαγγελάτος. για αμιγή χορωδία (SSA, SAA, TTB, TBB)

Κωνσταντίνος Θ. Ευαγγελάτος. για αμιγή χορωδία (SSA, SAA, TTB, TBB) Κωνσταντίνος Θ. Ευαγγελάτος για αμιγή χορωδία (SSA, SAA, TTB, TBB) ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ χορηγία της Πολιτιστικής Eταιρείας Αθηνών, Poeta (fb: Poeta Politistiki) Αθήνα 017 Εκδόσεις Πολιτιστική Εταιρεία Αθηνών

Διαβάστε περισσότερα

Χει ρι στών Μη χα νη µά των Λα το µεί ων Μαρµάρου, Πέτρας & Χώ µα τος ό λης της χώρας O53R10& O54R10

Χει ρι στών Μη χα νη µά των Λα το µεί ων Μαρµάρου, Πέτρας & Χώ µα τος ό λης της χώρας O53R10& O54R10 Χει ρι στών Μη χα νη µά των Λα το µεί ων Μαρµάρου, Πέτρας & Χώ µα τος ό λης της χώρας O53R10& O54R10 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΣYΛ ΛO ΓΙ ΚΩΩΝ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΤΩΩΝ ΧΕΙ ΡΙ ΣΤΩΩΝ ΕΚ ΣΚΑ ΠΤΙ ΚΩΩΝ, Α ΝY

Διαβάστε περισσότερα

οξαστικὸν Ἀποστίχων Ὄρθρου Μ. Τετάρτης z 8 a A

οξαστικὸν Ἀποστίχων Ὄρθρου Μ. Τετάρτης z 8 a A οξαστικὸν Ἀποστίχων Ὄρθρου Μ. Τετάρτης z 8 a A δ ` 3kς 3qz 3{9 ` ]l 3 # ~-?1 [ve 3 3*~ /[ [ ` ο `` ο ~ ο ```` ξα ~ ``` Πα```` α ` τρι ```ι ``` ι ` ι ~ και ``αι [D # ` 4K / [ [D`3k δδ 13` 4K[ \v~-?3[ve

Διαβάστε περισσότερα

BOYΛH TΩΝ EΛ ΛH NΩN ΔIEY ΘYN ΣH NO MO ΘE TI KOY EP ΓOY E BΔO MA ΔIAIO ΔEΛ TIO

BOYΛH TΩΝ EΛ ΛH NΩN ΔIEY ΘYN ΣH NO MO ΘE TI KOY EP ΓOY E BΔO MA ΔIAIO ΔEΛ TIO BOYΛH TΩΝ EΛ ΛH NΩN ΔIEY ΘYN ΣH NO MO ΘE TI KOY EP ΓOY E BΔO MA ΔIAIO ΔEΛ TIO Tων νο µο σχε δί ων και των προ τά σε ων νό µων, που εκ κρε µούν στη Bου λή για συζήτηση και ψή φι ση και κα τα τέ θη καν µέ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΙΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΠΟΝΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ (ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ) ΤΗΣ VOLTERRA

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΙΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΠΟΝΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ (ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ) ΤΗΣ VOLTERRA ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΙΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΠΟΝΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ (ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ) ΤΗΣ VOLTERRA Α. Γενικά Η VOLTERRA, ως Προμηθευτη ς Ηλεκτρικη ς Ενε ργειας και ε χοντας ως αντικειμενικο στο

Διαβάστε περισσότερα

Πρα κτι κών µη χα νι κών Δ ηµοσίου, ΝΠΔ Δ & OΤΑ O36R11

Πρα κτι κών µη χα νι κών Δ ηµοσίου, ΝΠΔ Δ & OΤΑ O36R11 Πρα κτι κών µη χα νι κών Δ ηµοσίου, ΝΠΔ Δ & OΤΑ O36R11 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΣYΛ ΛO ΓΙ ΚΩΩΝ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΤΩΩΝ, Ν.Π.Δ.Δ. ΚΑΙ O.Τ.Α. Α. ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ Ε ΛΗ ΦΘΗ ΣΑΝ Υ ΠO ΨΗ 1. H 15/1981

Διαβάστε περισσότερα

Κυ ρι ε ε κε κρα α ξα προ ο ος σε ε ει σα

Κυ ρι ε ε κε κρα α ξα προ ο ος σε ε ει σα ΤΗ Ζ ΤΟΥ ΜΗΝΟΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ ΜΝΗΜΗ ΤΟΥ ΤΟΥ ΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΘΕΟΦΟΡΟΥ ΠΑΤΡΟΣ ΗΜΩΝ ΝΙΚΑΝΟΡΟΣ ΤΟΥ ΘΑΥΜΑΤΟΥΡΓΟΥ Ἡ µουσική καταγραφή τῶν µελῶν ἔγινε ἀπό τὰ χειρόγραφα µουσικά κείµενα τοῦ π. Χρίστου Κυριακοπούλου Μετὰ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΟΣ ΑΛΕΞΑΝΡΟΣ ΥΠΛΓΟΣ (ΠΖ)

ΔΙΑΚΟΣ ΑΛΕΞΑΝΡΟΣ ΥΠΛΓΟΣ (ΠΖ) ΥΠΛΓΟΣ (ΠΖ) ΔΙΑΚΟΣ ΑΛΕΞΑΝΡΟΣ ΚΕΙΜΕΝΟ-ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: ΛΕΙV Πα να γιώ της Πα σπά της Mα θη τής Γυ μνα σί ου α ντι δρού σε στις ι τα λι κές διατα γές και α πα γο ρεύ σεις. Σε μια ε πέ τειο της 25 ης Μαρ τί ου

Διαβάστε περισσότερα

Θεωρι α Γραφημα των 2η Δια λεξη

Θεωρι α Γραφημα των 2η Δια λεξη Θεωρι α Γραφημα των 2η Δια λεξη Α. Συμβω νης Ε Μ Π Σ Ε Μ Φ Ε Τ Μ Φεβρουα ριος 2015 Α. Συμβω νης (ΕΜΠ) Θεωρι α Γραφημα των 2η Δια λεξη Φεβρουα ριος 2015 23 / 47 Βαθμοι Κορυφω ν Βαθμός κορυφής: d G (v) =

Διαβάστε περισσότερα

Α ΡΙΘ ΜΟΣ ΟΙ ΚΗ ΜΑ- ΤΩΝ ΚΑΙ Υ ΝΑ ΜΕΝΟ ΝΑ Ε ΞΥ ΠΗ ΡΕ ΤΗ ΘΕΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ. 3 ξε νώ νες Α ΣΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ. Ξε νώ νες Α ΣΣ Κοζάνη. Κ.

Α ΡΙΘ ΜΟΣ ΟΙ ΚΗ ΜΑ- ΤΩΝ ΚΑΙ Υ ΝΑ ΜΕΝΟ ΝΑ Ε ΞΥ ΠΗ ΡΕ ΤΗ ΘΕΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ. 3 ξε νώ νες Α ΣΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ. Ξε νώ νες Α ΣΣ Κοζάνη. Κ. ΞΕ ΝΩ ΝΕΣ Οι ξε νώ νες λει τουρ γούν µε σκο πό την προ σω ρι νή διαµονή, κυ ρί ως των νε ο το ποθε τη µέ νων Μον. Αξ κών - Αν θστών και των µε λών των οικο γε νειών τους που τυ χόν τους συ νο δεύ ουν µέ

Διαβάστε περισσότερα

του ερ γα το τε χνι κού προ σω πι κού Πο το ποιΐ ας - O ξο ποιΐας κ.λπ. Ν. Ηρακλείου Kt07R11

του ερ γα το τε χνι κού προ σω πι κού Πο το ποιΐ ας - O ξο ποιΐας κ.λπ. Ν. Ηρακλείου Kt07R11 του ερ γα το τε χνι κού προ σω πι κού Πο το ποιΐ ας - O ξο ποιΐας κ.λπ. Ν. Ηρακλείου Kt07R11 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΣYΛ ΛO ΓΙ ΚΩΩΝ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (Σ.Σ.Ε. & Δ.Α.) ΤΩΩΝ ΕΡΓΑΖOΜΕΝΩΩΝ ΣΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠOΤOΠOΙΪΑΣ,

Διαβάστε περισσότερα

Στις α ντιπα λό τη τες με τα ξύ των

Στις α ντιπα λό τη τες με τα ξύ των Υ ΠΟ ΣΤΗ ΡΙ ΞΗ ΤΩΝ ΨΕ ΓΙΑ ΕΠΙΤΥΧΗ ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΚΑΙ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΣΥΓ ΧΡΟ ΝΟ Ε ΠΙ ΧΕΙ ΡΗ ΣΙΑ ΚΟ ΠΕ ΡΙ ΒΑΛ ΛΟΝ ΚΕΙΜΕΝΟ-ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: Αν χης (ΠΖ) Ιω άν νης Ιω άν νου Στις α ντιπα λό τη τες με τα ξύ των αν θρώπων,

Διαβάστε περισσότερα

Η Ι ΣΤΟ ΡΙΑ ΤΗΣ ΕΛ. Υ.Κ.

Η Ι ΣΤΟ ΡΙΑ ΤΗΣ ΕΛ. Υ.Κ. Η Ι ΣΤΟ ΡΙΑ ΤΗΣ ΕΛ. Υ.Κ. ΚΕΙΜΕΝΟ: ΕΛ.ΔΥ.Κ. Το Φε βρουά ριο του 1959, υ πε γρά φη σαν στο Λον δί νο και Ζυ ρί χη οι συμ φω νί ες, με τα ξύ Η νω μέ νου Βα σι λεί ου - Ελλά δας - Τουρ κί ας - Ελ λη νο κυ

Διαβάστε περισσότερα

K υ ρι ε ε λε η σον Κ υ ρι ε ε λε ε η σον Κ υ ρι ε ε λε η σον Κ υ υ ρι ε ε λε ε η σον

K υ ρι ε ε λε η σον Κ υ ρι ε ε λε ε η σον Κ υ ρι ε ε λε η σον Κ υ υ ρι ε ε λε ε η σον Κ Α Τ Α Ν Υ Κ Τ Ι Κ Α ΚΥΡΙΕ ΕΛΕΗΣΟΝ Ἦχος νη 1. 2.. 4. 5. K υ ρι ε ε λε η σον Κ υ ρι ε ε λε ε η σον Κ υ ρι ε ε λε η σον Κ υ υ ρι ε ε λε ε η σον Κ υ ρι ε ε λε η σον Ε ις πολ λα ε τη Δεσ πο τα Υ περ Α γι

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΛΑ ΤΩ ΝΙ ΚΟΣ Η ΓΕ ΤΗΣ

Ο ΠΛΑ ΤΩ ΝΙ ΚΟΣ Η ΓΕ ΤΗΣ ΦΙ ΛΟ ΣΟ ΦΙΑ Η ΓΕ ΣΙΑΣ Ο ΠΛΑ ΤΩ ΝΙ ΚΟΣ Η ΓΕ ΤΗΣ KΕΙΜΕΝΟ: Υ π τγος ε.α. Άρης Δια μα ντό που λος, Ψυ χο λό γος, Δι δά κτο ρας Φι λο σο φί ας Πα νε πι στη μί ου Αθη νών ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΣΗ: Στρατιωτική Επιθεώρηση

Διαβάστε περισσότερα

1 ο Κεφά λαιο. Πώς λειτουργεί η σπονδυλική στήλη;...29

1 ο Κεφά λαιο. Πώς λειτουργεί η σπονδυλική στήλη;...29 ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ Οδηγός χρησιμοποίησης του βιβλίου και των τριών ψηφιακών δίσκων (DVD)...11 Σκο πός του βι βλί ου και των 3 ψηφιακών δί σκων...15 Λί γα λό για α πό το Σχο λι κό Σύμ βου λο Φυ σι κής Α γω γής...17

Διαβάστε περισσότερα

Η ΛΕ ΚΤΡΟ ΝΙ ΚΟ Ε ΠΙΧΕΙ ΡΕΙΝ

Η ΛΕ ΚΤΡΟ ΝΙ ΚΟ Ε ΠΙΧΕΙ ΡΕΙΝ Η ΛΕ ΚΤΡΟ ΝΙ ΚΟ Ε ΠΙΧΕΙ ΡΕΙΝ KEΙΜΕΝΟ: Λγος (ΠΒ) Νι κό λα ος Ι. Πέ ντσας (MS.c, MBA), Λγος (ΠΖ) Δη μή τριος Λ. Πισ σα νί δης (MBA) ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΣΗ: Στρατιωτική Επιθεώρηση Eισαγωγή Κα τά τη διάρ κεια της τε

Διαβάστε περισσότερα

Η ΤΑ ΚΤΙ ΚΗ ΤΕ ΧΝΗ ΤΩΝ ΑΡ ΧΑΙΩΝ ΕΛ ΛΗ ΝΩΝ

Η ΤΑ ΚΤΙ ΚΗ ΤΕ ΧΝΗ ΤΩΝ ΑΡ ΧΑΙΩΝ ΕΛ ΛΗ ΝΩΝ Η ΤΑ ΚΤΙ ΚΗ ΤΕ ΧΝΗ ΤΩΝ ΑΡ ΧΑΙΩΝ ΕΛ ΛΗ ΝΩΝ ΚΕΙΜΕΝΟ: Ευ γέ νιος Αρ. Για ρέ νης, Α ντει σαγ γε λέ ας Στρα το δι κεί ου Ιω αν νί νων, Δι δά κτο ρας στο Πά ντειο Πα νε πι στή μιο Α πό την κλα σι κή φά λαγ γα

Διαβάστε περισσότερα

Θεωρι α Γραφημα των 5η Δια λεξη

Θεωρι α Γραφημα των 5η Δια λεξη Θεωρι α Γραφημα των 5η Δια λεξη Α. Συμβω νης Ε Μ Π Σ Ε Μ Φ Ε Τ Μ Φεβρουα ριος 2015 Α. Συμβω νης (ΕΜΠ) Θεωρι α Γραφημα των 5η Δια λεξη Φεβρουα ριος 2015 107 / 122 Δε νδρα Δένδρο: Ένα γρα φημα το οποι ο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΛΙ ΜΑ ΚΩ ΣΗ ΤΩΝ ΒΗ ΜΑ ΤΩΝ ΓΙΑ Ε ΠΙ ΤΥ ΧΙΑ ΣΤΟ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

ΚΛΙ ΜΑ ΚΩ ΣΗ ΤΩΝ ΒΗ ΜΑ ΤΩΝ ΓΙΑ Ε ΠΙ ΤΥ ΧΙΑ ΣΤΟ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ ΚΛΙ ΜΑ ΚΩ ΣΗ ΤΩΝ ΒΗ ΜΑ ΤΩΝ ΓΙΑ Ε ΠΙ ΤΥ ΧΙΑ ΣΤΟ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ 12 Το γε γο νός ό τι δια βά ζεις αυ τό το βι βλί ο ση μαί νει ό τι έ χεις μολυν θεί α πό έ να μι κρόβιο το μι κρό βιο του πο δο σφαί ρου και σίγου

Διαβάστε περισσότερα

Θεωρι α Γραφημα των 9η Δια λεξη

Θεωρι α Γραφημα των 9η Δια λεξη Θεωρι α Γραφημα των 9η Δια λεξη Α. Συμβω νης Ε Μ Π Σ Ε Μ Φ Ε Τ Μ Φεβρουα ριος 2015 Α. Συμβω νης (ΕΜΠ) Θεωρι α Γραφημα των 9η Δια λεξη Φεβρουα ριος 2015 183 / 198 Ταιρια σματα (Matchings) Ταίριασμα: Ένα

Διαβάστε περισσότερα

Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης

Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης Ἦχος Νη υ υ υ υ ρι ι ι ι ε ε κε κρα α ξα προ ος σε ε ε ει σα κου ου ου σο ο ον μου ου ει σα κου σον μου Κυ υ υ υ ρι ι ι ι ε Κυ ρι ι ε ε κε κρα α ξα α προ ο ος σε ε ε ει

Διαβάστε περισσότερα

των υπαλλήλων επιχειρήσεων Ρυµουλκών και Ναυαγοσωστικών πλοίων

των υπαλλήλων επιχειρήσεων Ρυµουλκών και Ναυαγοσωστικών πλοίων των υπαλλήλων επιχειρήσεων Ρυµουλκών και Ναυαγοσωστικών πλοίων K45R09 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΣYΛ ΛO ΓΙ ΚΩΩΝ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΤΩΩΝ Y ΠΑΛ ΛΗ ΛΩΩΝ Ε ΠΙ ΧΕΙ ΡΗ ΣΕ ΩΩΝ ΡY ΜOYΛ ΚΩΩΝ ΚΑΙ ΝΑY Α ΓO ΣΩΩ ΣΤΙ

Διαβάστε περισσότερα

Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης

Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης Ἦχος Πα υ ρι ε ε κε κρα α ξα προ ο ος σε ε ει σα κου ου ου σο ο ον μου ει σα κου σο ον μου ου Κυ υ υ ρι ι ι ι ε Κυ ρι ε ε κε κρα α ξα προ ος σε ει σα α α κου σο ο ο ον

Διαβάστε περισσότερα

áåé þñïò ÔÏÌÏÓ 2 VOLUME 2 ÔÅÕ ÏÓ 1 ISSUE 1

áåé þñïò ÔÏÌÏÓ 2 VOLUME 2 ÔÅÕ ÏÓ 1 ISSUE 1 áåé þñïò ÊÅÉ ÌÅÍÁ Ð ÏËÅÏÄÏÌÉ ÁÓ, Ù ÑÏÔ ÁÎÉÁÓ ÊÁÉ ÁÍÁÐÔÕ ÎÇÓ ÔÏÌÏÓ 2 VOLUME 2 ÔÅÕ ÏÓ 1 ISSUE 1 ÌÁ ÏÓ 2003 MAY 2003 ΣΥΝΤΑΚΤΙΚH ΕΠΙΤΡΟΠH - Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας ΚΟΚΚΩΣΗΣ ΧΑΡΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΗΜΗΤΡΗΣ ΓΟΥΣΙΟΣ ΗΜΗΤΡΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΑΓΙΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΠΑΛΑΜΑΣ ΠΑΤΕΡΑΣ ΤΗΣ Θ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΔΟΥ

Ο ΑΓΙΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΠΑΛΑΜΑΣ ΠΑΤΕΡΑΣ ΤΗΣ Θ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΔΟΥ Πρωτ. Γε ωρ γί ου Με ταλ λη νοῦ Ὁμοτίμου Καθηγητοῦ Θεολογικῆς Σχολῆς Ἀθηνῶν Ο ΑΓΙΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΠΑΛΑΜΑΣ ΠΑΤΕΡΑΣ ΤΗΣ Θ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΔΟΥ Ἔκδοση: Ἱερά Μονή Μεγάλου Μετεώρου Ἰïýëéïò 2009 Ἅγια Μετέωρα Τ.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΘΑ ΛΗΣ Ο ΜΙ ΛΗ ΣΙΟΣ. του, εί ναι ση μα ντι κό να ει πω θούν εν συ ντομί α με ρι κά στοι χεί α για το πο λι τι σμι κό πε ριβάλ

ΘΑ ΛΗΣ Ο ΜΙ ΛΗ ΣΙΟΣ. του, εί ναι ση μα ντι κό να ει πω θούν εν συ ντομί α με ρι κά στοι χεί α για το πο λι τι σμι κό πε ριβάλ ΘΑ ΛΗΣ Ο ΜΙ ΛΗ ΣΙΟΣ ΟΙ ΒΑ ΣΙ ΚΕΣ ΑΡ ΧΕΣ ΤΗΣ ΦΙ ΛΟ ΣΟ ΦΙΑΣ ΤΟΥ, Ο ΡΟ ΛΟΣ ΤΟΥ Α ΡΙ ΣΤΟ- ΤΕ ΛΗ ΣΤΗ ΔΙΑ ΔΟ ΣΗ ΤΩΝ ΘΕ ΣΕ ΩΝ ΤΟΥ ΚΑΙ Η Υ ΠΟ ΔΟ ΧΗ ΤΩΝ ΦΙ- ΛΟ ΣΟ ΦΙ ΚΩΝ ΤΟΥ ΘΕ ΣΕ- ΩΝ ΣΤΗΝ Ε ΠΟ ΧΗ ΤΟΥ ΚΙΚΕ ΡΩ ΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Επί του πιεστηρίου. Τη στιγμή που η ύλη του 2ου τεύχους έκλεινε και το ΜΟΛΟΤ όδευε προς το τυπογραφείο, συνέβησαν δύο μείζονος σημασίας γεγονότα.

Επί του πιεστηρίου. Τη στιγμή που η ύλη του 2ου τεύχους έκλεινε και το ΜΟΛΟΤ όδευε προς το τυπογραφείο, συνέβησαν δύο μείζονος σημασίας γεγονότα. τεύχος 02-Χειμώνας 2015 Επί του πιεστηρίου Τη στιγμή που η ύλη του 2ου τεύχους έκλεινε και το ΜΟΛΟΤ όδευε προς το τυπογραφείο, συνέβησαν δύο μείζονος σημασίας γεγονότα. Το πρώτο ήταν η πολύνεκρη συντονισμένη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Κατέθεσε την καινοτόμα ιδέα σου στον 1ο Διαγωνισμό BlueGrowth Patras

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Κατέθεσε την καινοτόμα ιδέα σου στον 1ο Διαγωνισμό BlueGrowth Patras ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Κατέθεσε την καινοτόμα ιδέα σου στον 1ο Διαγωνισμό BlueGrowth Patras Στο πλαι룱綟σιο της Παγκο룱綟 σμιας Εβδομα룱綟 δας Επιχειρηματικο룱綟 τητας*, o ΕΣΥΝΕΔΕ και η Ομοσπονδι룱綟α ΕΣΥΝΕ, σε συνεργασι룱綟α

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ. ΘΕΜΑ: «Προκήρυξη πλήρωσης θέσεων Προϊσταμένων Νηπιαγωγείων και Προϊσταμένων Δημοτικών Σχολείων Π.Ε. Καρδίτσας»

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ. ΘΕΜΑ: «Προκήρυξη πλήρωσης θέσεων Προϊσταμένων Νηπιαγωγείων και Προϊσταμένων Δημοτικών Σχολείων Π.Ε. Καρδίτσας» ΛΛΗ Ι Η ΔΗΜΟ Ρ Ι ΥΠΟΥΡ ΙΟ Π ΙΔ Ι Σ Ρ Υ Σ Ι ΘΡΗΣ ΥΜ Ω Π ΡΙ Ρ Ι Η ΔΙ ΥΘΥ ΣΗ Π/ΘΜΙ Σ & Δ ΘΜΙ Σ Π ΙΔ ΥΣΗΣ Θ ΣΣ ΛΙ Σ ΔΙ ΥΘΥ ΣΗ Π ΘΜΙ Σ Π ΙΔ ΥΣΗΣ ΡΔΙ Σ Σ ΜΗΜ Π ΙΔ Υ Ι Ω Θ Μ Ω χ Δ νση : Πλ σ ή Πόλη : 43132 ί

Διαβάστε περισσότερα

Μ ε τ έ ω ρ α. τό πος συ νά ντη σης θε ού & αν θρώ πων

Μ ε τ έ ω ρ α. τό πος συ νά ντη σης θε ού & αν θρώ πων Μ ε τ έ ω ρ α τό πος συ νά ντη σης θε ού & αν θρώ πων Τα Με τέ ω ρα, το ση μα ντι κό τε ρο μνημεια κό σύ νο λο του Θεσ σα λι κού κά μπου, βρίσκο νται α νά με σα στην ο ρο σει ρά της Πίν δου και στα Α ντι

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ ΤΕΛΕΤΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΦΟΡΟΥ ΤΙΜΗΣ ΣΤΟΥΣ ΠΕΣΟΝΤΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΜΑΧΗ ΤΟΥ ΡΙΜΙΝΙ

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ ΤΕΛΕΤΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΦΟΡΟΥ ΤΙΜΗΣ ΣΤΟΥΣ ΠΕΣΟΝΤΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΜΑΧΗ ΤΟΥ ΡΙΜΙΝΙ ΤΕΛΕΤΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΦΟΡΟΥ ΤΙΜΗΣ ΣΤΟΥΣ ΠΕΣΟΝΤΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΜΑΧΗ ΤΟΥ ΡΙΜΙΝΙ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ Την Κυ ρια κή 23 Σε πτεμ βρί ου 2007, πραγ μα το ποι ή θη κε, στον χώ ρο του Ελλη νικού Στρα τιω τικού Κοι μη τηρίου

Διαβάστε περισσότερα

H Η ΜΙΟΥΡ ΓΙ Α ΜΙΑΣ Ε ΝΩ ΜΈ ΝΗΣ ΕΥ ΡΩ ΠΗΣ ΚΑ ΤΑ ΤΗΝ ΠΕ ΡΙ Ο Ο ΣΤΗ ΒΑ ΣΗ ΤΟΥ Ο ΜΟ ΣΠΟΝ ΙΑ ΚΟΥ ΠΡΟ ΤΥ ΠΟΥ

H Η ΜΙΟΥΡ ΓΙ Α ΜΙΑΣ Ε ΝΩ ΜΈ ΝΗΣ ΕΥ ΡΩ ΠΗΣ ΚΑ ΤΑ ΤΗΝ ΠΕ ΡΙ Ο Ο ΣΤΗ ΒΑ ΣΗ ΤΟΥ Ο ΜΟ ΣΠΟΝ ΙΑ ΚΟΥ ΠΡΟ ΤΥ ΠΟΥ H Η ΜΙΟΥΡ ΓΙ Α ΜΙΑΣ Ε ΝΩ ΜΈ ΝΗΣ ΕΥ ΡΩ ΠΗΣ ΚΑ ΤΑ ΤΗΝ ΠΕ ΡΙ Ο Ο 1945-1954 ΣΤΗ ΒΑ ΣΗ ΤΟΥ Ο ΜΟ ΣΠΟΝ ΙΑ ΚΟΥ ΠΡΟ ΤΥ ΠΟΥ Για Ποιους Λό γους εν Τελε σφό ρη σε; ΚΕΙΜΕΝΟ-ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: Αν θστης (ΠΖ) Γεώργιος Δη μη

Διαβάστε περισσότερα

14 Ἰουνίου. Προφήτου Ἐλισσαίου. Τῇ ΙΔ τοῦ µηνὸς Ἰουνίου. Μνήµη τοῦ Ἁγίου Προφήτου Ἐλισσαίου Ἐν τῷ Ἑσπερινῷ. Δόξα. Ἦχος Πα

14 Ἰουνίου. Προφήτου Ἐλισσαίου. Τῇ ΙΔ τοῦ µηνὸς Ἰουνίου. Μνήµη τοῦ Ἁγίου Προφήτου Ἐλισσαίου Ἐν τῷ Ἑσπερινῷ. Δόξα. Ἦχος Πα Τῇ ΙΔ τοῦ µηνὸς Ἰουνίου. Μνήµη τοῦ Ἁγίου Προφήτου Ἐλισσαίου Ἐν τῷ Ἑσπερινῷ. Δόξα. Ἦχος Πα Nε ε δο ο ο ξα Πα α τρι ι ι ι και Υι υι ω και Α γι ι ω Πνε ευ µα α α τι Προ φη τα κη η η ρυ υξ Χρι ι ι στου του

Διαβάστε περισσότερα

Ι διω τι κο ποί η ση του πο λέμου

Ι διω τι κο ποί η ση του πο λέμου Ι διω τι κο ποί η ση του πο λέμου μία νέ α πραγ μα τι κό τη τα ΚΕΙΜΕΝΟ: Λγος (ΠΖ) Ιω άν νης Χρή στου ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΣΗ: Στρατιωτική Επιθεώρηση Ει σα γω γή Η δο λο φο νί α των τεσ σά ρων Α μερικα νών πο λι

Διαβάστε περισσότερα

Ἐν τῷ Ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης

Ἐν τῷ Ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης Ἐν τῷ Ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης Ἦχος Γα υ ρι ι ε ε κε ε κρα ξα προ ος σε ε ε ει σα κου ου σο ο ο ο ον μου ου ει σα κου σο ον μου Κυ ρι ε ε Κυ ρι ε ε κε κρα ξα προς σε ε ει σα κου σο ο ο ον μου ου προ

Διαβάστε περισσότερα

JUS IN BELLO: Η Ε ΞΕ ΛΙ ΞΗ, ΤΟ ΠΕ ΡΙΕ ΧΟ ΜΕ ΝΟ & Η Ε ΦΑΡ ΜΟ ΓΗ ΤΟΥ ΙΕ ΘΝΟΥΣ ΑΝ ΘΡΩ ΠΙ ΣΤΙ ΚΟΥ ΙΚΑΙΟΥ

JUS IN BELLO: Η Ε ΞΕ ΛΙ ΞΗ, ΤΟ ΠΕ ΡΙΕ ΧΟ ΜΕ ΝΟ & Η Ε ΦΑΡ ΜΟ ΓΗ ΤΟΥ ΙΕ ΘΝΟΥΣ ΑΝ ΘΡΩ ΠΙ ΣΤΙ ΚΟΥ ΙΚΑΙΟΥ JUS IN BELLO: Η Ε ΞΕ ΛΙ ΞΗ, ΤΟ ΠΕ ΡΙΕ ΧΟ ΜΕ ΝΟ & Η Ε ΦΑΡ ΜΟ ΓΗ ΤΟΥ ΙΕ ΘΝΟΥΣ ΑΝ ΘΡΩ ΠΙ ΣΤΙ ΚΟΥ ΙΚΑΙΟΥ 58 ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ - ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2010 ΚΕΙΜΕΝΟ: Τα ξιάρ χης Φι σκα τώ ρης, Διε θνο λό

Διαβάστε περισσότερα

Στρα τιω τι κή. Ορ χή στρα Πνευ στών. (Μπά ντα)

Στρα τιω τι κή. Ορ χή στρα Πνευ στών. (Μπά ντα) Στρα τιω τι κή Ορ χή στρα Πνευ στών (Μπά ντα) KΕΙΜΕΝΟ-ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: Λγός (ΜΣ) Κων στα ντί νος Κε ρε ζί δης Πώς γεν νή θη κε η μπά ντα Τον χει ρι σμό των πνευ στών ορ γά νων τον συ να ντού με στην ι στο

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΦΥΣΙΚΗ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΦΥΣΙΚΗ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΦΥΣΙΚΗ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Θέμα Α Στις ερωτη σεις Α1 Α4 να γρα ψετε στο τετρα διο σας τον αριθμο της ερω τησης και

Διαβάστε περισσότερα

Χη μι κός Πό λε μος. Μία ι στο ρι κή α να δρο μή στο πό τε, που και πως άρ χι σε για πρώ τη φο ρά η χρή ση χη μι κών ου σιών για πο λε μι κούς σκοπούς

Χη μι κός Πό λε μος. Μία ι στο ρι κή α να δρο μή στο πό τε, που και πως άρ χι σε για πρώ τη φο ρά η χρή ση χη μι κών ου σιών για πο λε μι κούς σκοπούς Χη μι κός Πό λε μος Μία ι στο ρι κή α να δρο μή στο πό τε, που και πως άρ χι σε για πρώ τη φο ρά η χρή ση χη μι κών ου σιών για πο λε μι κούς σκοπούς ΚΕΙΜΕΝΟ-ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: Σμχος ε.α. Η λί ας Σβάρ νας Τα

Διαβάστε περισσότερα

Κάτω τα χέρια από τις Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας και τα ασφαλιστικά δικαιώματα.

Κάτω τα χέρια από τις Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας και τα ασφαλιστικά δικαιώματα. Ôo ΚΩ Ι ΚΟΣ: 6115 ΤΡΙΜΗΝΗ ΕΚ ΟΣΗ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ Σ.Ε.Φ.Κ. Λόντου 6, 10681 Αθήνα, τηλ. 210 3820537, 6977-652768, 6938-204777, 6974-439203 e - m a i l : s e f k @ s e

Διαβάστε περισσότερα

Η ΠΑΙ ΔΕΙΑ ΤΟΥ ΜΕ ΓΑ ΛΟΥ Α ΛΕ ΞΑΝ ΔΡΟΥ

Η ΠΑΙ ΔΕΙΑ ΤΟΥ ΜΕ ΓΑ ΛΟΥ Α ΛΕ ΞΑΝ ΔΡΟΥ Η ΠΑΙ ΔΕΙΑ ΤΟΥ ΜΕ ΓΑ ΛΟΥ Α ΛΕ ΞΑΝ ΔΡΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟ: Υ πτγος ε.α. Γε ώρ γιος Βα σι λεί ου Ο Μέ γας Α λέ ξαν δρος, ο τέ λειος αυ τός εκ πρό σω πος του με γα λείου του ελ λη νι κού κό σμου, εί ναι α σφα λώς μί

Διαβάστε περισσότερα

Joseph A. Luxbacher. Μετάφραση - Επιμέλεια: Πέτρος Νάτσης, Αστέριος Πατσιαούρας. ΠοΔΟΣΦΑΙΡΟ. Βήματα για την επιτυχία

Joseph A. Luxbacher. Μετάφραση - Επιμέλεια: Πέτρος Νάτσης, Αστέριος Πατσιαούρας. ΠοΔΟΣΦΑΙΡΟ. Βήματα για την επιτυχία Joseph A. Luxbacher Μετάφραση - Επιμέλεια: Πέτρος Νάτσης, Αστέριος Πατσιαούρας ΠοΔΟΣΦΑΙΡΟ Βήματα για την επιτυχία ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2008 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ. Βήματα για την επιτυχία. Joseph A. Luxbacher Μετάφραση - Επιμέλεια:

Διαβάστε περισσότερα

2ο Μάθημα Πιθανότητες

2ο Μάθημα Πιθανότητες 2ο Μάθημα Πιθανότητες Σωτήρης Νικολετσέας, αναπληρωτής καθηγητής Τμήμα Μηχανικών Η/Υ & Πληροφορικής, Πανεπιστήμιο Πατρών Ακαδημαι κο Έτος 2014-2015 Σωτη ρης Νικολετσε ας, αναπληρωτη ς καθηγητη ς 2ο Μάθημα

Διαβάστε περισσότερα

BOYΛH TΩΝ EΛ ΛH NΩN ΔIEY ΘYN ΣH NO MO ΘE TI KOY EP ΓOY E BΔO MA ΔIAIO ΔEΛ TIO

BOYΛH TΩΝ EΛ ΛH NΩN ΔIEY ΘYN ΣH NO MO ΘE TI KOY EP ΓOY E BΔO MA ΔIAIO ΔEΛ TIO BOYΛH TΩΝ EΛ ΛH NΩN ΔIEY ΘYN ΣH NO MO ΘE TI KOY EP ΓOY E BΔO MA ΔIAIO ΔEΛ TIO Tων νο µο σχε δί ων και των προ τά σε ων νό µων, που εκ κρε µούν στη Bου λή για συζήτηση και ψή φι ση και κα τα τέ θη καν µέ

Διαβάστε περισσότερα

Νικολέττα Ισπυρλίδου* & Δημήτρης Χασάπης**

Νικολέττα Ισπυρλίδου* & Δημήτρης Χασάπης** ÅðéóôçìïíéêÞ Åðåôçñßäá Ðáéäáãùãéêïý ÔìÞìáôïò Ä.Å. Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, 20 (2007), 23-39 Νικολέττα Ισπυρλίδου* & Δημήτρης Χασάπης** Η συγκρότηση μιας ευκλείδειας έννοιας της ευθείας γραμμής με τη διαμεσολάβηση

Διαβάστε περισσότερα

Θεωρι α Γραφημα των 10η Δια λεξη

Θεωρι α Γραφημα των 10η Δια λεξη Θεωρι α Γραφημα των 0η Δια λεξη Α. Συμβω νης Ε Μ Π Σ Ε Μ Φ Ε Τ Μ Φεβρουα ριος 05 Α. Συμβω νης (ΕΜΠ) Θεωρι α Γραφημα των 0η Δια λεξη Φεβρουα ριος 05 99 / 0 Χρωματισμο ς Ακμω ν k-χρωματισμός ακμών: Η ανα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1883 ΤΕΥΧΟΣ 2/2011 (ΜΑΡ.-ΑΠΡ.) ΕΤΗΣΙΑ ΣYΝΔΡΟΜΗ

ΔΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1883 ΤΕΥΧΟΣ 2/2011 (ΜΑΡ.-ΑΠΡ.) ΕΤΗΣΙΑ ΣYΝΔΡΟΜΗ ΔΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1883 ΤΕΥΧΟΣ 2/2011 (ΜΑΡ.-ΑΠΡ.) ΕΤΗΣΙΑ ΣYΝΔΡΟΜΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ Αξιωματικοί Στρατού Ξηράς ε.α. 2,94 Ιδιώτες, Σύλλογοι κ.λπ. 5,87 ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΣΤΑΣΙΜΑΤΑΡΙΟΝ ΠΕΤΡΟΥ ΛΑΜΠΑΔΑΡΙΟΥ ΤΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΙΟΥ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΜΑΤΑΡΙΟΝ ΠΕΤΡΟΥ ΛΑΜΠΑΔΑΡΙΟΥ ΤΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΙΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΜΑΤΑΡΙΟΝ ΠΕΤΡΟΥ ΛΑΜΠΑΔΑΡΙΟΥ ΤΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΙΟΥ Ἐξηγηθὲν παρὰ Γρηγορίου Πρωτοψάλτου Ἐπιμέλεια Χρῆστος Γ. Τσακίρογλου Ἡράκλειον Κρήτης 2014 1 Εἰς τὸν Ἑσπερινόν. Ἦχος Πα υ ρι ε ε κε κρα ξα προς σε

Διαβάστε περισσότερα

Κωνσταντίνος Θ. Κώτσης* & Φίλιππος Β. Ευαγγέλου**

Κωνσταντίνος Θ. Κώτσης* & Φίλιππος Β. Ευαγγέλου** ÅðéóôçìïíéêÞ Åðåôçñßäá Ðáéäáãùãéêïý ÔìÞìáôïò Ä.Å. Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, 20 (2007), 57-90 Κωνσταντίνος Θ. Κώτσης* & Φίλιππος Β. Ευαγγέλου** Εικονικό ή πραγματικό πείραμα στη διδασκαλία της Φυσικής για

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ. Των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία. Σε Τακτική Γενική Συνέλευση

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ. Των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία. Σε Τακτική Γενική Συνέλευση ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «AUTOGLASSSERVICE ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΕΜΠΟΡΙΑ ΚΡΥΣΤΑΛΛΩΝ, ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ &ΑΞΕΣΟΥΑΡ ΟΧΗΜΑΤΩΝ &ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΚΡΥΣΤΑΛΛΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ». ΑΡ. Γ.Ε.Μ.Η.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΡΦΙΑΤΗΣ. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ θεωριes και μεθοδοι

ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΡΦΙΑΤΗΣ. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ θεωριes και μεθοδοι ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΡΦΙΑΤΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ θεωριes και μεθοδοι ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2003 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ θεωριες και μεθοδοι ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΡΦΙΑΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης

Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης Ἦχος Νη υ υ υ υ ρι ι ι ι ε ε κε κρα α ξα προ ος σε ε ε ει σα κου ου ου σο ο ον μου ου ει σα κου σον μου Κυ υ υ υ ρι ι ι ι ε Κυ ρι ι ε ε κε κρα α ξα α προ ο ος σε ε ε ει

Διαβάστε περισσότερα

Α θη ναι ος πο λι τι κος και στρα τη γος του πρω του μι σου του 5ου αιωνα π.χ.

Α θη ναι ος πο λι τι κος και στρα τη γος του πρω του μι σου του 5ου αιωνα π.χ. ΚΙ ΜΩΝ Α θη ναι ος πο λι τι κος και στρα τη γος του πρω του μι σου του 5ου αιωνα π.χ. ΚΕΙΜΕΝΟ: Χρή στος Α να γνώ στου, Απόφοιτος Φιλοσοφικής Σχολής, τμήμα Φιλολογίας Αριστοτελείου Πανεπιστημείου Θράκης

Διαβάστε περισσότερα