ËÏÕÔÑÁÊÉÏÕ - ÐÅÑÁ ÙÑÁÓ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ËÏÕÔÑÁÊÉÏÕ - ÐÅÑÁ ÙÑÁÓ"

Transcript

1 ÁÃÃËÉÊÁ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΨΑΛΑΣ Ðùëïýíôáé ðïëõôåëþ äéáìåñßóìáôá Æçôïýíôáé ïéêüðåäá ãéá áãïñü - áíôéðáñï Þ ÌÁÊÑÕÃÉÁÍÍÇ 16 ËÏÕÔÑÁÊÉ ÔÇË.: , , ÊÉÍ.: , ÑÏÍÉÁ ñéóôéíá Êïñìðåô Ôéíá Íôáíôåñ 28çò 29 ËïõôñÜêé ôçë ËÏÕÔÑÁÊÉÏÕ - ÐÅÑÁ ÙÑÁÓ 30 Áðñéëßïõ ÍÈÇÌÅÑÇ ÅÖÇÌÅÑÉÄÁ ÃÉÁ ËÏÕÔÑÁÊÉ, ÐÅÑÁ ÙÑÁ, ÉÓÈÌÉÁ, ÐÉÓÉÁ, ÊÏÑÉÍÈÏ ÅÔÏÓ 10ï ôéêç ìáñã Ü é î é áñ ï í á ßô ÁËËÁÆÏÕÍ ÏÉ ÍÏÏÔÑÏÐÉÅÓ; Á ÁËËÁÆÅÉ ÔÏ ÐÏËÉÔÉÊÏ ÓÊÇÍÉÊÏ; Öýëëï 207 ¹ ÌÉÁ ÁÐÏ ÔÁ ÉÄÉÁ; Å ßíáé ìßá áðü ôá ßäéá Þ èá ðñýðåé ßóùò ðïëëïß íá áíáèåùñþóïõí ôéò äéüöïñåò ðáëáéþí åðï þí èýóåéò êáé áðüøåéò. Áðåõèõíüìáóôå öõóéêü óôïõò áíèñþðïõò ðïõ áó ïëïýíôáé ìå ôá êïéíü, èá ðñýðåé åðß ôýëïõò êüðïôå íá ðåôüîïõí ôá ðáëéü óáêüêéá áðü åðüíù ôïõò êáé íá äéþîïõí ôçí ïìß ëç ðïõ Ý ïõí óôá ìüôéá ôïõò. ÊáôÜ êáéñïýò Ý ïõìå ãßíåé ìüñôõñåò öñáóôéêþí åðéèýóåùí êáé áðü ôç ìßá ðáñüôáîç ìýóá óôçí áßèïõóá ôïõ Äçìïôéêïý Óõìâïõëßïõ êáé áðü ôçí Üëëç ðáñüôáîç. ÂÝâáéá, êáé ïé ìåí êáé ïé äå, êüíïõí ôï ßäéï üôáí õðüñ åé êüðïéï ìéêñü óõìöýñïí. ÁìÝóùò ôá îå íüôå üëá, êýñéïé ôùí äçìïôéêþí ðáñáôüîåùí, êáé ç éóôïñßá åðáíáëáìâüíåôáé, åäþ êáé äýêá ñüíéá ðïõ åêäßäïõìå ôç ìïíáäéêþ äåêáðåíèþìåñç åöçìåñßäá ôçò ðåñéï Þò. Ç êüèå äçìïôéêþ ðáñüôáîç Þ ôï êüèå êüììá èýëïõí íá åõëïãïýìå ìüíï ôïõò äéêïýò ôïõò óõíäõáóìïýò Þ ôá êüììáôü ôïõò êáé ôüôå èá åßìáóôå ç êáëþ êáé óùóôþ åöçìåñßäá ãé' áõôïýò. Äåí åßìáóôå óùóôïß êáé áíôéêåéìåíéêïß ðüíôá êáôü ôç äéêþ ôïõò Üðïøç, üôáí ãñüöïõìå êüôé áñíçôéêü ãéá ôï óõíäõáóìü ôïõò. Åßìáóôå üìùò óùóôïß ãéá ôïõò Üëëïõò, áöïý êáôçãïñïýìå êáôü ôçí ÜðïøÞ ôïõò ôïõò áíôéðüëïõò ôïõò. Ôï ðïëý óïâáñü èýìá åßíáé üôé ïýôå ïé ìåí ïýôå ïé äå, Ý ïõí êáôáëüâåé üôé ï ëáüò ôïõò åðýëåîå ãéá ôï óõìöýñïí ôïõ ôüðïõ êáé ìüíï, êáé äåí ìðïñïýí ðïôý íá óõìöùíþóïõí óå êáíýíá èýìá, áöïý ôõðéêü åßíáé áíôßðáëïé, ùñßò íá êáôáëüâïõí ôï êáêü ðïõ äçìéïõñãïýí óôïí ôüðï. Ôï ìüíï ðïõ îýñïõí íá êüíïõí åßíáé íá áëëçëïâñßæïíôáé êáé üëïé íá ðéóôåýïõí üôé áõôïß åßíáé ïé êáëïß êáé ïé éêáíïß. Äåí ìðïñåß êýñéïé ôïõ óõíäõáóìïý ôïõ êõñßïõ ÐÁÕËÏÕ, ç áíôéðïëßôåõóç íá ìçí Ý åé êüíåé óùóôýò ðñïôüóåéò ìýóá óôçí áßèïõóá ôïõ äçìïôéêïý óõìâïõëßïõ êáé ðüíôá åóåßò ôá îýñåôå üëá. Ïýôå êýñéïé ôçò áíôéðïëßôåõóçò ôïõ êõñßïõ ÃÊÉÙÍÇ êáé ôïõ êõñßïõ ËÁÌÐÑÏÕ, ï óõíäõáóìüò ôïõ Ð. ÐÁÕËÏÕ üëá áõôü ôá ñüíéá ôþñá, íá ìçí Ý åé öôéüîåé ôßðïôå óùóôü êáé üëá íá ôá âëýðåôå óôñáâü êáé áíüðïäá. Ãéá âãüëôå ëßãï ôçí ïìß ëç áðü ôá ìüôéá óáò êáé ïé ìåí êáé ïé äå. Ôüóá ñüíéá äåí Ý ïõìå êáôáëüâåé ðïéïò áãáðüåé áõôü ôïí ôüðï ðåñéóóüôåñï. Äéüôé üëïé ãéá ôïí ôüðï íïéüæïíôáé (ôñïìüñá ìáò!), áëëü ôåëéêü, ç ðñáãìáôéêüôçôá ëýåé Üëëá. Êáé ìå áðëü ëüãéá ëýåé: "Öýãå åóý, íá Ýñèù åãþ ìå ôïõò äéêïýò ìïõ". ÅÜí üëá áõôü äåí åßíáé ÕÐÏÊÑÉÓÉÁ ÔÏÔÅ ôé åßíáé; ΕΛΕΝΗ ΑΘΑΝΑΣΑΚΟΥ ENOIKIAΣΕΙΣ ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΠΑΝΤΟΣ ΕΙΔΟΥΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ÁðÜíôçóç óôïí ê. ÐñùôïíïôÜñéï ΑΘΗΝΩΝ 88 ΛΟΥΤΡΑΚΙ (ΕΝΑΝΤΙ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΤΑΔΙΟΥ) ΤΗΛ. ΓΡΑΦ ΚΙΝΗΤΟ: ÐùëÞóåéò ÄéáìåñéóìÜôùí ÍÉÊÏÓ ÌÁÍÏÓ Ðïëéôéêüò Ìç áíéêüò ÊÁÑÁÚÓÊÁÊÇ & ÊÁÐÏÄÉÓÔÑÉÏÕ ËÏÕÔÑÁÊÉ Ôçë.: , 66277, Fax: ÐÙËÇÓÅÉÓ ÄÉÁÌÅÑÉÓÌÁÔÙÍ ÊÁÍÁÊÇÓ ÁÍÁÓÔÁÓÉÏÓ ÐÙËÏÕÍÔÁÉ ÄÉÁÌÅÑÉÓÌÁÔÁ ÅÎÁÉÑÅÔÉÊÇÓ ÊÁÔÁÓÊÅÕÇÓ ËÏÕÔÑÁÊÉ ÔÇË ÂÏÃÉÁÔÆÁÊÇÓ ÁÍÏÉÊÏÄÏÌÇÓÅÉÓ ðñïóöïñåò áðü ôï 1964 ÐÙËÏÕÍÔÁÉ ÄÉÁÌÅÑÉÓÌÁÔÁ ÊÁÔÏÉÊÉÅÓ ÐÁÍ. ÃÉÁÔÑÉÓÓÁÓ 8 ËÏÕÔÑÁÊÉ ÔÇË ÊÉÍ διανομή στο χώρο σας ΩΡΕΑΝ από 17:00 έως 01:00 βράδυ th ÏÉÊÏÄÏÌÉÊÅÓ ÅÐÉ ÅÉÑÇÓÅÉÓ ery v i del Λ. Κατσώνη 7, Λουτράκι τηλ. τηλ rin óåë. 2 ÅÐÉÊÁÉÑÏÔÇÔÅÓ

2 Σελ. 2 ÌÏÍÁÄÁ ÅÊÔÑÏÖÇÓ ÌÏÓ ÁÑÉÙÍ ÌÏÓ ÁÑÉÁ & ÁÑÍÉÁ ÐÁÑÁÃÙÃÇÓ ÌÁÓ ÁÍÁÈÑÅÌÅÍÁ ÌÅ ÁÃÍÅÓ ÆÙÏÔÑÏÖÅÓ ÁÖÏÕ Å ÏÕÌÅ ÔÇ ÄÕÍÁÔÏÔÇÔÁ ÐÁÑÁÃÙÃÇÓ ÄÉÊÙÍ ÌÁÓ ÆÙÏÔÑÏÖÙÍ Ê Ñ Å Ï Ð Ù Ë Å É Ï Ð Å Ô Ñ Ï Õ ÈÁ ÌÁÓ ÂÑÅÉÔÅ ÈÅÓÇ ÐÁËÁÉÁ ÃÅÖÕÑÁ (ÅÕÊÁËÕÐÔÏÉ) ËÅÙÖÏÑÏÓ ÉÓÈÌÏÕ ËÏÕÔÑÁÊÉ ÔÇË.: êñåïð. (0744) 23135, ïéêßáò 23945, 22553, 28341, âïõóôáóßïõ Ëïõôñáêßïõ - Ðåñá þñáò ÔïðéêÞ åöçìåñßäá ÉäéïêôÞôçò: ÓÐÕÑÏÓ ÃÉÁËÏØÏÓ Ï ÓÐÕ ÑÏÓ ÃÉÁ ËÏ ØÏÓ ÃÑÁ ÖÅÉ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΕΣ ΜΑΣ Η εφηµερίδα µας είχε δηµοσιεύσει µια επιστολή, η οποία του κ. Πρωτονοτάριου δεν του άρεσε. Όταν θα έχουµε τα πρακτικά του Δηµοτικού Συµβουλίου, θα βάλουµε πάλι την επιστολή, για να δούµε τι έλεγε ο κ. Πρωτονοτάριος µέσα στην αίθουσα του Δηµοτικού Συµβουλίου και εάν τα γραφόµενα της επιστολής είναι αληθινά. Σήµερα, δηµοσιεύουµε την ανυπόγραφη επιστολή που λάβαµε από το Γραφείο Τύπου του κ. Πρωτονοτάριου: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑ Κύριε Διευθυντά, Στο φύλλο της εφηµερίδας σας, της 29ης Μαρτίου 2006, δηµοσιεύσατε επιστολή αναγνώστη σας, χωρίς να καταχωρήσετε και το ονοµατεπώνυµό του. Είναι δηλαδή ένας «γνωστόςάγνωστος». Δεν είναι στις προθέσεις µας, να σας παραδώσουµε µαθήµατα δηµοσιογραφίας, δεοντολογίας, η πείρα δε σας λείπει, το θεωρούµε όµως απαραίτητο να διατυπώσουµε ελάχιστες σκέψεις, διότι αφορά προσωπικό θέµα. Επειδή το περιεχόµενο της επιστολής είναι και υβριστικό και συκοφαντικό και ψευδέστατο, δε θα έπρεπε να δηµοσιευτεί, αφού δεν καταχωρείται το ονοµατεπώνυµο του συντάκτη. Άλλως, απηχεί και τις θέσεις της εφηµερίδας σας. Στο σχόλιό σας γράφετε ότι θεωρείτε δειλία, την επιθυµία του επιστολογράφου να µη θέλει να αναφερθεί το όνοµά του, αλλά το σεβόσαστε. Δηλαδή σέβεστε το δικαίωµα του οποιουδήποτε να υβρίζει και να συκοφαντεί και να ψεύδεται από την εφηµερίδα σας και εσείς να τον καλύπτετε. Πρωτότυπη δηµοσιογραφική νοοτροπία αυτή. Λέτε στη συνέχεια, ότι «δε λογοκρίνουµε καµία επιστολή κ.τλ.». Κύριε Διευθυντά, οποιοδήποτε γραπτό που δεν Åîïðëéóìïß ÊáôáóôçìÜôùí ÅöáñìïãÝò Õãñáåñßïõ ÊÜâá Ðïôþí & Áíáøõêôéêþí ÊáöÝäåò - ÐáãÜêéá áñôéêü - ÁðïññõðáíôéêÜ ðéðëá Åóùô. & Åîùô. þñïõ ÅÊÄÏÔÇÓ-ÄÉÅÕÈÕÍÔÇÓ: ÓÐÕÑÏÓ ÃÉÁËÏØÏÓ ÃÑÁÖÅÉÁ: 25 ÌÁÑÔÉÏÕ 20 ËÏÕÔÑÁÊÉ ÔÇË./FAX: Êùäéêüò: 4017 ÔÉÌÇ ÖÕËËÏÕ: 1 ÅÕÑÙ ÅÐÉÊÁÉÑÏÔÇÔÅÓ έχει όνοµα και υπογραφή, δεν είναι επιστολή, όπως εσείς την ονοµάζετε, είναι λιβελογράφηµα αφού είναι υβριστικό. Δεν είναι πολυφωνία και δεν υπηρετεί τη δηµοκρατία. Δεν είναι ελεύθερη έκφραση και εποµένως λυπούµεθα που θα το πούµε, την ελευθεροτυπία, µε αυτό τον τρόπο, δεν την υπερασπίζεστε και ούτε την αφήνετε έξω από τη διαπραγ- µάτευση. Όσον αφορά το συντάκτη, εµείς ευχαρίστως να του απαντήσουµε µε θέσεις και στοιχεία, εφόσον αποκαλύψει το όνοµά του και σταµατήσει να είναι δειλός, όπως και εσείς αποκαλείτε. Γιατί όµως είναι δειλός; Τι είναι αυτό που φοβάται; Μήπως την αλήθεια; Τελειώνοντας, επιτρέψατέ µας να τέρψουµε τους αναγνώστες σας µε ένα γρίφο, η απάντηση του οποίου, είναι το όνοµα του πραγµατικού συντάκτη της επιστολής: Ποιος είναι αυτός που χειρίζεται το λόγο µε τέχνη, αρέσκεται να κινεί τα νήµατα από τη σκιά, έχει το θράσος να «νουθετεί» την τοπική εφηµερίδα που σέβεται την επιθυµία και για ανωνυµία, ενώ φιλοξενεί την υβριστική επιστολή του και έχει ιδιαίτερο συµφέρον να υπερασπίζεται το υπάρχον καθεστώς; Για τη ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑ Το Γραφείο Τύπου ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΤΗΝ ΑΝΥΠΟΓΡΑΦΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΩΤΟΝΟΤΑΡΙΟΥ Ας πάρουµε τα πράγµατα µε τη σειρά. Αν κάποια από τις δύο επιστολές είναι ανυπόγραφη, αυτή είναι η δική σας απαντητική επιστολή. Δακτυλογραφηµένη και αντί υπογραφής, ένα «Γραφείο Τύπου». Ούτε υπογραφή, ούτε ονο- µατεπώνυµο. Άνετα µπορείτε να αρνηθείτε την πατρότητά της. Πρωτότυπη επικοινωνιακή νοοτροπία αυτή. Μια τέτοια επιστολή, είτε επικριτική, είτε επαινετική να ήταν για κάποιον, δε θα τη δηµοσιεύαµε. Η επιστολή που δηµοσιεύσα- µε, έχει ονοµατεπώνυµο και υπογραφή, η δική σας τίποτα. Και αν χαρακτηρίσαµε δειλία τη µη δηµοσιοποίηση του ονόµατος, στη δική σας περίπτωση, µήπως πρέπει να χρησιµοποιήσουµε και τη λέξη κουτοπονηριά; Δεύτερη παρατυπία σας, συνοδευόµενη µε µαθήµατα πολυφωνίας και δηµοκρατίας. Η ελευθεροτυπία δεν υπερασπίζεται µε µια ανυπόγραφη «υβριστική» επιστολή, ενώ ενδεχοµένως να υπηρετείτο από µια ανυπόγραφη αλλά επαινετική, όπως υπηρετείτε µε τη δική σας ανυπόγραφη στην ουσία επιστολή. G.A.S. U NEED Ôçë. ùñßò ñýùóç: ËïõôñÜêé: Ëåùö. Áèçíþí Ô/F: Êüñéíèïò: ÐåñéÜíäñïõ 89 Ô: ÖÙÔÏÃÑÁÖÉÅÓ: ÌÐÁÌÐÇÓ ÂËÁÓÓÇÓ ÓÕÍÅÑÃÁÆÏÍÔÁÉ: ÃÉÁÍÍÇÓ ËÁÆÁÑÉÄÇÓ - ÃÉÁÍÍÇÓ ÐÁÐÁÃÅÙÑúÏÕ - MANÙËÇÓ ÐÏÕËÁÊÇÓ - ÁÍÄÑÅÁÓ ÍÉÊÏËÏÐÏÕËÏÓ - ÐÁÍÁÃÉÙÔÇÓ ÁÔÆÇÐÁÍÔÅËÇÓ - ÂÅÊÏÕÓÇÓ ÂÁÓÉËÇÓ - ÊÙÓÔÁÓ ÓÔÁÌÏÕ PHOTO 30 Απριλίου 2006 Τρίτο, η δηµοκρατία, η ελευθεροτυπία και η αλήθεια που αναφέρετε, ανθίζουν όταν υπάρχει πολυφωνία και κυρίως όταν ο διάλογος γίνεται επί της ουσίας. Και επί της ουσίας, το Γραφείο Τύπου σας δεν απάντησε. Το ζήτηµα δεν είναι ο συντάκτης και η δειλία. Το ζήτηµα είναι το περιεχόµενο της επιστολής, στο οποίο δε δώσατε καµία απάντηση. Και αυτό σας αδικεί. Υ.Γ. Αλήθεια κύριε Πρωτονοτάριε, την ανυπόγραφη επιστολή που µας στείλατε, εµείς τη δηµοσιεύουµε µε τη ρήση µήπως δεν είναι δική σας. Εάν όµως, είναι δική σας, εσάς πώς αλλιώς πρέπει να σας χαρακτηρίσουµε, σύµφωνα πάντα µε τα γραφόµενά σας; ΕΣΠΑΣΑΝ ΟΙ ΚΛΑΡΕΣ «Μια φωτογραφία, χίλιες λέξεις», λένε οι Κινέζοι. Η φωτογραφία που βλέπετε, είναι στη µικρή πλατειούλα στον ΟΣΕ. Εδώ και ένα χρόνο, ίσως και παραπάνω, όπως µας λένε οι κάτοικοι της περιοχής, έχουν σπάσει µεγάλες κλάρες από τα δένδρα και είναι µπερδεµένες. Ευτυχώς που δεν έχουν πέσει µε το λουτρακιώτικο αέρα και να θρηνήσουµε θύ- µατα, µας είπε κάτοικος της περιοχής. Η αρµόδια υπηρεσία ας κοιτάξει το θέµα, πριν παλουκωθεί κανείς µε καµιά κλάρα. ΠΛΗΡΩΣΑΝ ΤΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ Τάκης Κωνσταντόπουλος-Πρόεδρος Αρκάδων, Μίχας Δηµήτριος-Λουτράκι, Hotel ΑΝΔΡΕΟΥ-Λουτράκι, Ναξάκης Νικόλαος-Λουτράκι, Ρέβελας Παναγιώτης-Le Club, Κων/νος Σιδηρόπουλος-Λουτράκι Συνοικισµός, Hotel ΘΕΟΞΕΝΙΑ-Λουτράκι, Σιαννούδης Ιωάννης- Ασπρα Χώµατα Λουτράκι, Θώδης Δηµήτριος-Λίµνη Βουλιαγµένης Λουτράκι ÌðÜìðçò ÖËÏÕ Εθν. Αντιστάσεως 1 - ΛΟΥΤΡΑΚΙ (Έναντι Νέου ηµαρχείου) ΤΗΛ. & FAX: ÓõíäñïìÞ ãéá Ýíá ñüíï: Éäéùôþí 15 ÅÕÑÙ Ïñãáíéóìþí - Åôáéñéþí Á.Å. - Ôñáðåæþí - ÄÞìùí êáé ÊïéíïôÞôùí 45 ÅÕÑÙ. Ç óõíäñïìþ ðñïðëçñþíåôáé. Ôá åðþíõìá Üñèñá äåí åêöñüæïõí áðáñáßôçôá ôç ãíþìç ôçò äéåýèõíóçò Çë. Óôïé åéïèåóßá - åêôýðùóç: ÊáôáãñÜììá ôçë

3 30 Απριλίου 2006 Σελ. 3 ÅÐÉÊÁÉÑÏÔÇÔÅÓ ÊÝíôñï ÃåñìáíéêÞò Ãëþóóáò Ï ÓÐÕ ÑÏÓ ÃÉÁ ËÏ ØÏÓ ÃÑÁ ÖÅÉ Ôá ÃåñìáíéêÜ åßíáé áðëü... áñêåß íá Ý åé êüðïéïò ôïí ôñüðï Ëåéôïõñãïýí ÔìÞìáôá - ÐáéäéêÜ - ÅöçâéêÜ - ¾ëçò Ó ïëåßïõ - Åíçëßêùí Ð. ÃÅÑÏÕ, Îåíïöþíôïò 15 ËïõôñÜêé, , ÏÉ ÅÉÄÉÊÏÉ ÓÔÁ ÃÅÑÌÁÍÉÊÁ Η ΕΦΟΡΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΕΦΥΓΕ Η ΠΙΝΑΚΙΔΑ ΜΕΝΕΙ Η ΔΟΥ Κορίνθου µετακόµισε, εδώ και ένα χρόνο στη λεωφόρο Πατρών, αλλά η πινακίδα µε το βέλος που δείχνει την παλιά έδρα της, παραµένει στη θέση της. Ο επισκέπτης και κάθε συναλλασσόµενος βλέποντας την πινακίδα, αναζητά την υπηρεσία και καταλαβαίνει ρωτώντας, ότι µετακόµισε και ότι τον κοροϊδεύουν. Ας βγάλουν λοιπόν, την πινακίδα για να µην υπάρχει παραπληροφόρηση για την έδρα της ΔΟΥ Κορίνθου. ΚΑΙ ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΙ ΚΑΙ ΠΑΡΚΙΝΓΚ Τελικά, αποδείχτηκε πως ο εµπνευστής της ιδέας πεζοδρόµησης ορισµένων οδών της πόλης µας, είχε δίκιο. Έτσι αλώνια καθώς έγιναν, µερικοί πεζόδροµοι χωράνε περισσότερα αυτοκίνητα απ ότι όταν ήταν δρόµοι. Αφού όµως ήθελαν τους δρόµους για πάρκινγκ, γιατί δαπάνησαν τόσα χρήµατα και τους έκαναν πεζόδροµους; Πώς όµως, να µην ανεβαίνουν τ αυτοκίνητα στους πεζόδροµους και στα πεζοδρόµια, αφού όλα τα έργα που γίνονται, είναι σε βάρος του αυτοκινήτου; Όσο είναι εύκολο να φτιάξει κανείς σπανακόπιτα µε ραπανάκια, άλλο τόσο είναι εύκολο να έχεις τουρισµό χωρίς αυτοκίνητα, γι αυτό σπεύσατε προς ανεύρεση χώρων για πάρκινγκ, πριν είναι πολύ αργά. ΤΟΥ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΟΥ ΤΟ ΚΑΓΚΕΛΟ Στην οδό Καραϊσκάκη 22, πριν µεταφερθεί εκεί η Υπηρεσία Ύδρευσης-Αποχέτευσης του δήµου, το κτίριο ήταν φροντιστήριο και για την προστασία των ανηλίκων µαθητών, είχαν τοποθετηθεί στο πεζοδρόµιο, από τη µια άκρη του κτιρίου µέχρι την άλλη, προστατευτικά κιγκλιδώ- µατα. Τώρα που δεν είναι πια φροντιστήριο, για ποιο λόγο δε βγαίνουν τα κιγκλιδώµατα ν απελευθερωθεί το πεζοδρόµιο και να χρησιµοποιηθεί για το σκοπό για τον οποίο έγινε και υποχρεώνονται οι πεζοί να κυκλοφορούν στο δρόµο; ΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ÉÓÈÌÏÓ ÊÏÑÉÍÈÏÕ Στη Μαγνητική Πελοποννήσου πραγµατοποιούνται εξετάσεις: Μαγνητική Τοµογραφία Κλασσική µαγνητική τοµογραφία, µαγνητική αγγειογραφία, Μαγνητική κροταφογναθικών, Μαγνητική µαστογραφία, Μαγνητική µυελογραφία, Μαγνητική πυελογραφία, Μαγνητική χολαγγειοπαγκρεατογραφία (MRCP) Ï ÈçóÝáò Þôáí ãéïò ôïõ Áéãáßá êáé ôçò Áßèñáò, ðïõ åîåëß èçêå óå ìåãüëï Þñùá êáé ìðïñïýìå íá ôïí êáôáôüîïõìå óáí ôïí ìåãáëýôåñï ìåôü ôïí ÇñáêëÞ. Ãéá ôïí ðáôýñá ôïõ, õðþñîáí êüðïéåò áìöéóâçôþóåéò, áöïý ïñéóìýíïé ôïí èåùñïýóáí óá ãéï ôïõ Ðïóåéäþíá êáé ôïýôï åðåéäþ ç Áßèñá, óýìöùíá ìå ôçí ðáñüäïóç, ôçí ßäéá íý ôá «êïéìþèçêå» äéáäï éêü ìå ôïí Áéãáßá êáé ôïí Ðïóåéäþí. Ï Áéãáßáò Þôáí âáóéëéüò ôçò ÁèÞíáò êáé ç Áßèñá Þôáí êüñç ôïõ âáóéëéü ôçò ÔñïéæÞíáò ÐéôèÝá. Ðñéí ãåííçèåß ï ÈçóÝáò, ï Áéãáßáò Ýöõãå áðü ôçí ÔñïéæÞíá ãéá ôçí ÁèÞíá, áöþíïíôáò åêåß ôçí Áßèñá ìüíç, êïíôü óôïí ðáôýñá ôçò ÐéôèÝá. Ðñéí öýãåé ï Áéãáßáò, Ýâáëå êüôù áðü ìéá ìåãüëç ðýôñá, Ýíá æåõãüñé óáíäüëéá êé Ýíá îßöïò ðñïåñ üìåíïò áðü ôïí ÐåñóÝá êáé åßðå óôçí Áßèñá íá ôá ðüñåé ï ãéïò ôïõ üôáí èá ìåãáëþóåé êáé èá ìðïñåß íá óçêþóåé ôï âñü ï. Ï ÐåñóÝáò Þôáí ãéïò ôïõ Äßá êáé ìå ôçí ÁíäñïìÝäá, êüñç ôïõ âáóéëéü ôçò Áéèéïðßáò ÊçöÝá, áðýêôçóå 6 ãéïõò (ÐåñóÝá, Áëêáßï, ÓèÝíåëï, ëåéï, Ìýóôïñá, Çëåêôñßïíá) êáé ìéá èõãáôýñá ôç Ãïñãïöüíç. ãéíå âáóéëéüò ôçò Ôßñõíèáò êáé ßäñõóå ôéò ÌõêÞíåò. Ï ðñþôïò ôïõò ãéïò êáé óõíþíõìüò ôïõ ÐåñóÝáò, áñ éêü Ýìåéíå êïíôü óôïí ðáððïý ôïõ ÊçöÝá êáé óôç óõíý åéá ßäñõóå ôï êñüôïò ôùí Ðåñóþí. Ãé áõôü, êáôü ôïí Çñüäïôï, üôáí Ýãéíå ç åêóôñáôåßá ôùí Ðåñóþí êáôü ôçò ÅëëÜäáò, ï ÎÝñîçò åêìåôáëëåýèçêå ôç óõããýíåéá êé Ýãñáøå óôïõò Áñãåßïõò íá ìåßíïõí ïõäýôåñïé. Ï ÈçóÝáò ãåííþèçêå êáé ìåãüëùóå ùñßò í áíôéêñßóåé ôïí ðáôýñá ôïõ, áíåîüñôçôá áí áõôüò Þôáí ï Áéãáßáò Þ ï Ðïóåéäþíáò. ¼ôáí áðüêôçóå ôéò áðáñáßôçôåò äõíüìåéò, óþêùóå ôï âñü ï êáé ðþñå ôá «äþñá» ôïõ ðáôýñá ôïõ. Öüñåóå ôá ðýäéëá, áñìáôþèçêå ìå ôï óðáèß ôïõ, áðï áéñýôéóå ôçí îå áóìýíç êé áðü ôïí Áéãáßá ìçôýñá ôïõ êáé ðþñå ôï äñüìï áðü ôçí ÔñïéæÞíá ãéá ôçí ÁèÞíá. Ï ðáððïýò ôïõ ÐéôèÝáò, åßðå óôï ÈçóÝá, íá ðüåé óôçí ÁèÞíá áðü ôç èüëáóóá, åðåéäþ óôç óôåñéü õðþñ áí åðéêßíäõíïé ëçóôýò. Ï ÈçóÝáò üìùò äåí Üêïõóåò ôéò óõìâïõëýò ôïõ ðáððïý ôïõ êáé áêïëïýèçóå ôç äéá îçñüò äéáäñïìþ. Óôï äñüìï óõíüíôçóå ôï ãéï ôïõ ¹öáéóôïõ êáé ôçò ÂÉÏÔÅ ÍÉÁ ÔÅÍÔÙÍ ÁÃÃÅËÏÓ ÓÙÔ. ÓÁÐÅÑÁÓ ÁÐÏÓÔÏËÉÄÇ 11 - ËÏÕÔÑÁÊÉ ÔÇË. (0744) ÊÉÍ Μύθοι και παραδόσεις της πατρίδας µας Ï ÈÇÓÅÁÓ ÊÁÉ ÏÉ ÁÈËÏÉ ÔÏÕ ΩΡΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ: Καθηµερινα 09:00-21:00, για επείγοντα περιστατικά: Ισθµός Κορίνθου, τηλ & fax ΥΠΕΡΗΧΟΙ Άνω & κάτω κοιλίας, επιφανειακών οργάνων, Εσωτ. γεν. οργάνων (διακολπικό), προστάτη (διορθικό), Triplex αγγείων, υπέρηχοι κύησης (αυχενική διαφάνεια, Β-επιπέδου, Doppler κύησης), παιδιατρικοί υπέρηχοι (έλεγχος ισχίων & ανωτέρου γαστρεντερικού). Υπερσύγχρονος εξοπλισµός και εξιδεικευµένο Επιµέλεια: Κώστας Στάµου Áíôßêëåéáò, ãßãáíôá ÐåñéöÞôç, ïðëéóìýíï ìå Ýíá óéäåñýíéï ñüðáëï, ôç ëåãüìåíç Êïñßíá. Áöïý íßêçóå ôïí ÐåñéöÞôç êáé ôïõ Ýóðáóå ôï êåöüëé ìå ôçí Êïñßíá, üðùò êáé áõôüò Ýóðáãå ôá êåöüëéá ôùí äéáâáôþí, ðñï þñçóå ðñïò ôïí Éóèìü ôçò Êïñßíèïõ. Åêåß ôïí ðåñßìåíå ðáñü ôéò Êå ñåýò, ï ôñïìåñüò ëçóôþò Óßíçò ï ÐéôõïêÜìðôçò, ï ïðïßïò áöïý ëýãéæå ôéò êïñõöýò äýï ðåýêùí, Ýäåíå ôá ðüäéá ôùí èõìüôùí ôïõ áðü ôéò êïñõöýò êáé ìåôü åëåõèýñùíå ôá ðåýêá, þóôå åðáíåñ üìåíá óôçí áñ éêþ ôïõò èýóç, Ýó éæáí ôï èýìá óå äýï êïììüôéá. Áöïý ôïí óêüôùóå ìå ôïí ßäéï ôñüðï, Ýöèáóå óôçí ðáñáëéáêþ ðïëß íç Êñïììõþíá (ôïõò óçìåñéíïýò Áãßïõò Èåïäþñïõò), üðïõ óå ìéá áñüäñá, åß å ôï êñçóöýãåôü ôçò ìéá èçëõêþ êüðñïò ðïõ åðåôßèåôï êáôü æþùí êáé áíèñþðùí êáé êáôýóôñåöå ôéò öõôåßåò. Ï ÈçóÝáò ôç ëüã åõóå êáé ôçí áðïôåëåßùóå Ýðåéôá ìå ôï îßöïò ôïõ. Ðñï ùñþíôáò ðñïò ôá ÃåñÜíåéá, åéóþëèå óôç Ìåãáñßäá, üðïõ óõíüíôçóå óôç óçìåñéíþ ÊáêéÜ ÓêÜëá, ôïí êáêïðïéü Óêßñùíá, ï ïðïßïò êñþìíéæå ôïõò äéáâüôåò áðü ôïõò âñü ïõò ôïõ Óáñùíéêïý (Óêéñùíßäåò ÐÝôñåò), åê ôïýôïõ ïíïìáóèýíôåò êáé ôïí ïðïßï åîïëüèñåõóå ìå ôïí ßäéï ôñüðï. Óôçí Åëåõóßíá ðüëåøå ìå ôïí äåéíü ðïëåìéóôþ Êåñêýïíá, ï ïðïßïò óõíþèéæå íá öïíåýåé ôïõò áíôéðüëïõò ôïõ üôáí ôïõò íéêïýóå. ¹ôáí äýóêïëï íá íéêçèåß ï Êåñêýïíáò, ãéáôß åß å ôï ðëåïíýêôçìá êáé ôç äõíáôüôçôá íá áíáêôü ôéò áðïëåóèåßóåò äõíüìåéò ôïõ, ìüëéò ôï óþìá ôïõ åñ üôáí óå åðáöþ ìå ôç ãç. Õðåñßó õóå üìùò ï ÈçóÝáò, áöïý Þôáí äõíáôüò óôçí ðüëç êáé öüíåõóå ôïí Êåñêýïíá. ÔÝëïò, ï ÈçóÝáò óôï äñüìï ðñïò ôçí ÁèÞíá, Ýöèáóå óôï óçìåñéíü Äáöíß, üðïõ áíôéìåôþðéóå ôïí êáêïðïéü ÄáìÜóôç, Ýíá ãßãáíôá ïðëéóìýíï ìå ðýëåêõí, ï ïðïßïò ñçóéìïðïéïýóå ãéá ôá åãêëþìáôü ôïõ, äýï êëßíáò, ìßá ìéêñþ êáé ãéãáíôéáßùí äéáóôüóåùí ôçí Üëëç. Åðß ôçò ðñþôçò, îüðëùíå ôïõò ìåãáëüóùìïõò áðü ôá èýìáôü ôïõ êáé ðåñéýêïðôå ôá åê ôçò êëßíçò åîý ïíôá Üêñá ôïõò. Åðß ôçò ìåãüëçò êëßíçò, îüðëùíå ôïõò âñá ýóùìïõò, ôïõò ïðïßïõò åîýôåéíå âßáéá ãéá íá öèüóïõí ôá Üêñá ôçò êëßíçò êáé Ýôóé ôïõò äéáìýëéæå. Õðü ôçí éäéüôçôü ôïõ áõôþ, åßíáé ãíùóôüò ùò Ðñïêñïýóôçò, ðáñïéìéþäçò äå Ýìåéíå «ç êëßíç ôïõ Ðñïêñïýóôç» åðß ôçò ïðïßáò, åöïíåýèç áðü ôï ÈçóÝá äéá ôç ìåèüäïõ ôïõ êáé áõôüò ï ßäéïò. προσωπικό Οι εξετάσεις είναι υψηλής αξιοπιστίας και οι περισσότερες γίνονται αυθηµερόν. Όλες οι εξετάσεις γίνονται σε ενιαίο χώρο µε άµεση εξυπηρέτηση. Τα τµήµατα λειτουργούν όλο το 24ωρο για επείγοντα περιστατικά. Υπάρχουν συµβάσεις µε τα δηµόσια ταµεία και τις ιδιωτικές ασφάλειες. ÔáìåéáêÝò Ìç áíýò - ÆõãáñéÝò ÐùëÞóåéò-Service ÁðïèÞêç: Êáðïäéóôñßïõ 47 ôçë.: ÐùëÞóåéò ÅîïõóéïäïôçìÝíï Service Í. Êïñéíèßáò

4 Σελ Απριλίου 2006 ÑÉÓÔÏÓ ÁÍÅÓÔÇ ñéóôüò ÁíÝóôç! ÌÝóá áðü ôçí êáñäéü ìáò, ôïýôïí ôïí áíáóôüóéìï áéñåôéóìü áðåõèýíïõìå óôéò ìåôáîý ìáò óõíáíôþóåéò, áõôýò ôéò Üãéåò çìýñåò, áíáðïëïýíôåò ôç öéëüíèñùðç åíýñãåéá ôïõ Êõñßïõ çìþí Éçóïý ñéóôïý, ôïõ ëüãïõ ôïõ Èåïý, äé ïõ ôá ðüíôá åãýíïíôï, íá áñßóåé åéò ôïí Üíèñùðïí ôç æùþí. Ôï èåßï äþñï ôçò æùþò, åßíáé óõíäõáóìüò êáôü ôçí ðñüèåóç ôïõ Èåïý ìå ôç áñü. ÅðëÞóèç áñüò ôï óôüìá ôùí Ìõñïöüñùí åí ôù ëýãåéí «ÁíÝóôç ï Êýñéïò», áíáöýñåé ï éåñüò õìíùäüò. Áéþíåò ôþñá, ìõñéüóôïìç áêïýãåôáé ç öùíþ «ñéóôüò ÁíÝóôç» êáé ôï óôüìá ôùí ðéóôþí ñéóôéáíþí, ãåìßæåé áðü áñü. Äéüôé üëïé áéóèáíüìáóôå ôç æùþ ùò ìßáí áðü ôéò ìåãáëýôåñåò áîßåò ãéá ôïí Üíèñùðï êáé ìüëéóôá åêåßíçí äéá ìýóïõ ôçò ïðïßáò ìðïñïýìå íá áðïëáýóïõìå üëá ôá Üëëá äþñá ôïõ Èåïý. ùñßò ôç æùþ, äåí ìðïñïýìå íá íéþóïõìå ôùí Üëëùí äùñåþí ôïõ Èåïý ðñïò ôïí Üíèñùðï. Ç ðçãþ äå ôçò æùþò êáé ôçò áñüò, åßíáé ï ñéóôüò êáé êáëåß üëïõò ìáò íá ãßíïõìå ìýôï ïé áõôþí ôùí äùñåþí ôïõ. Êáëåß äå, ü é ìüíï åìüò ôïõò ïñèüäïîïõò ñéóôéáíïýò, áëëü êüèå Üíèñùðï ðïõ êáôïéêåß óå ôïýôç ôç ãç ãéá íá æþóåé ôçí ðëçñüôçôá ôçò æùþò ìýóá óå áñü. äùóå óôïí êüèå Üíèñùðï ôç äõíáôüôçôá íá áðïëáìâüíåé ôá áãáèü ôçò äçìéïõñãßáò, ôç áñü, åíôüò ôùí ïñßùí âýâáéá, ôïõ áëëçëïóåâáóìïý ôùí üíôùí êáé áêüìç ðåñéóóüôåñï ôçí ðñïò Áõôüí êáé ðñïò ôá Üëëá üíôá áãüðçò. Ç ôþñçóç áõôþò ôçò åíôïëþò, ïäçãåß óå ìßá áñìïíéêþ êïéíùíßá ðñïóþðùí, óôçñéæüìåíç åðß ôçò åëåõèåñßáò, ç ïðïßá åßíáé ôï âüèñï ôçò áãüðçò. Ï ðéóôüò ñéóôéáíüò, áëëü êáé êüèå Üíèñùðïò, ðñýðåé íá áéóèüíåôáé ï ßäéïò êáé íá áíáãíùñßæåé óå üëïõò ôïõò Üëëïõò, ôç äõíáôüôçôá íá áðïëáìâüíïõí ôç æùþ êáé ôç áñü ôçò æùþò. Áôõ þò üìùò, êáôü ðñþôïí ï äéüïëïò, ìßóçóå ôç æùþ ôùí áíèñþðùí êáé Ýðåéóå ôïí ÊÜéí íá ãßíåé ï Του MIXAΛΗ ΤΣΟΥΓΚΟΥ Προέδρου της Εκκλησιαστικής Χορωδίας Λουτρακίου ðñþôïò áäåëöïêôüíïò. êôïôå, ðïëëïß óõíüíèñùðïß ìáò, ìéóïýí, êáôü ìßìçóç åêåßíïõ, ôç æùþ ôùí Üëëùí óõíáíèñþðùí áõôþí. Ôï áðïôýëåóìá åßíáé üôé, Ýêôïôå êáé êáè üëç ôç äéüñêåéá ôçò éóôïñßáò, ìõñéüäåò áíáñßèìçôïé óõíüíèñùðïß ìáò, óôåñþèçêáí ôùí áãáèþí ôçò æùþò êáé ôçò áñüò ôçò æùþò, óõíåðåßáò öïíéêþí êáé öèïíåñþí ðñüîåùí Üëëùí óõíáíèñþðùí áõôþí. Ôïýôï äõóôõ þò óõíå ßæåôáé áêüìç êáé óþìåñá. Êáé üìùò, ï ñéóôüò áíýóôç, ãéá íá Ý ïõìå æùþ êáé ðåñßóóåéáí æùþò. Ï öüíïò ôùí óõíáíèñþðùí êáé ìüëéóôá áäéáêñßôùò ôùí áèþùí êáé äç ôùí áìü ùí, åßíáé ðñüîç áðüíèñùðç, êáôáäéêáóôýá êáé êáèüëïõ çñùéêþ. ¼ðùò åðßóçò, êáôáäéêáóôýá åßíáé êáé êüèå åãùéóôéêþ ðñüîç ðïõ áðïâëýðåé óôçí éêáíïðïßçóç ìåñéêþí. Äõóôõ þò, üðùò áíýêáèåí, Ýôóé êáé ôï öåôéíü åïñôáóìü ôçò ÁíáóôÜóåùò ôïõ ñéóôïý, óêéüæïõí ðïëëýò ïäõíçñýò êáé áíèñùðïêôüíåò ðñüîåéò åéò âüñïò áíèñþðùí áðü áíèñþðïõò. Ï ñéóôüò, ï Ïðïßïò åßíáé ç Ïäüò êáé ç ÁíÜóôáóç êáé ç ÆùÞ, äåß íåé óå üëïõò ôïõò áíèñþðïõò, ôï äñüìï ôçò áãüðçò êáé ôçò ðñïóöïñüò, ôçò äéêáéïóýíçò êáé ôïõ óåâáóìïý ôçò æùþò êáé ôçò áñüò ôïõ Üëëïõ, ùò ôï ìüíï äñüìï, ï ïðïßïò ïäçãåß ôçí áíèñùðüôçôá óôçí áëçèéíþ áñü êáé ôçí ðëçñüôçôá ôçò æùþò. Ïé äõíüìåéò ôïõ êáêïý, èá çôôçèïýí áðü ôçí éó õñüôåñç äýíáìç ôçò áãüðçò, ç ïðïßá åßíáé ç ìüíç ç ïðïßá ïäçãåß óôçí ÁíÜóôáóç. Ìå ôïí áíáóôüóéìï áéñåôéóìü «ñéóôüò ÁíÝóôç», åðéôñýøáôå óôçí çìåôýñá ôáðåéíüôçôá, íá óáò åõ çèåß ñüíéá ðïëëü. íèñùðå ðñïóãåéþóïõ Όσο είσαι σπουδαίος, άλλο τόσο να είσαι και ταπεινός. Όταν ανέβεις αψηλά, έχεις ανάγκη να πάρεις τα µέτρα σου για να µην πέσεις. Μην το πάθεις σαν εκείνον που ανεβαίνει στην κορυφή του δέντρου, κλαδεύοντάς το από κάτω προς τα πάνω και µετά δεν µπορεί να κατέβει. Έχεις µεγάλη ιδέα για τον εαυτό σου, ενώ είσαι άνθρωπος, συγγενής µε τη γη, τη φύση, τους ανθρώπους. Γιατί µπαίνεις στο γραφείο σου µε το καλάµι ιππαστί, ενώ υπάρχει χώρος για πάρκινγκ έξω από το γραφείο. Δεν έχεις ακούσει το πλούσιοι επτώχευσαν κι επείνασαν Δεν έχεις ακούσεις το πας ο υψών εαυτόν ταπεινωθήσεται, ο δε ταπεινών εαυτόν υψωθήσεται. Δεν έχεις ακούσει την παραβολή του Κυρίου κατά την οποία πλουσίου τινός ευφόρησεν η χώρα και διελογίζετο. «Τι ποιήσω ότι ουκ έχω πού συνάξω τους καρπούς µου». Και είπεν (ο ίδιος): «Τούτο ποιήσω. Καθαιλώ µου τας αποθήκας και µείζονας οικοδοµήσω και συνάξω εκεί πάντα τα γεννήµατά µου και τα αγαθά µου και ερώ την ψυχή µου. Ψυχή έχεις πολλά αγαθά κείµενα εις έτη πολλά, αναπαύου, φάγε, πίε, ευφραίνου». Ο κύριος αυτό όµως, λογάριαζε χωρίς τον ξενοδόχο, γιατί ο ξενοδόχος (Θεός), είπεν αυτώ: «Άφρων, ταύτη τη νυκτί την ψυχή σου απαιτούσιν από σου, α δε ητοίµασες τίνι έσται;». Αλλά µήπως τίποτε από τ ανθρώπινα µένει σταθερό; Σήµερα είσαι δοξασµένος, αύριο περιφρονηµένος. Σήµερα είσαι υγιής, αύριο άρρωστος. Εµπλουτισµός υδροφόρου ορίζοντα Γράφει ο ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ Σήµερα ασκείς εξουσία, αύριο είσαι εξουσιαζόµενος. Σήµερα είσαι πλούσιος, αύριο φτωχός. Σήµερα είσαι χαρούµενος, αύριο λυπη- µένος. Σήµερα είσαι ευτυχής, αύριο δυστυχής. Σήµερα είσαι νέος, αύριο γέρος. Μην καµαρώνεις, λοιπόν, όπως τα τριαντάφυλλα, επειδή είναι ωραία, εύοσµα και πολύχρωµα. Τα τριαντάφυλλα είναι ευτυχισµένα, γιατί δεν ξέρουν ότι θα µαραθούν. Εσύ; Αφιερωµένο σε κάτι ανθρωπάκια που ευθύς ως, µε πλάγια µέσα και διάφορα τερτίπια, τοποθετήσουν τον πισινό τους σε κάποια καρέκλα εξουσίας, ξεχνούν το παρελθόν τους, ξεχνούν τα παρακάλια και τα τραπεζώµατα που έκαναν και σηκώνουν κεφάλι ακόµη και στους ευεργέτες τους. íáò ôñüðïò íá åíéó ýóïõìå ôá áðïèýìáôá ôïõ õäñïöüñïõ ïñßæïíôá, åßíáé Ýíá Ýñãï ðïõ ðñýðåé ç äçìïôéêþ áñ Þ íá ðåñüóåé óôï ðñïóå Ýò ðñüãñáììü ôçò!! Ôçí êáôáóêåõþ åíüò öñüãìáôïò óôçí ôïðïèåóßá ÓÏÕÑÉÁ-ÓÊÁÖÉÄÁ, âüñåéá ôïõ ïéêéóìïý Äçìïóßùí ÕðáëëÞëùí, óå èáìíþäç Ýêôáóç (Ýäáöïò áðü áëßêé), åêåß ðïõ åíþíïíôáé ïé åßìáññïé áñâáôéïý-ðñáèßïõ. Ìå ôçí êáôáóêåõþ áõôïý ôïõ öñüãìáôïò, èá ó çìáôéóèåß ìéá ìåãüëç ëßìíç ðïõ èá óõãêñáôåß ðñïóùñéíü (áðïññïöçôéêü Ýäáöïò) åêáôïììýñéá êõâéêü íåñïý, ðïõ èá Ý ïõí êáôüëçîç ôïí õäñïöüñï ïñßæïíôá!!! Ìå áõôüí ôïí ôñüðï, áõôþ ç ëßìíç èá óõãêñáôåß ôåñüóôéåò ðïóüôçôåò íåñïý, üóåò äåí ìðïñïýí íá óõãêñáôþóïõí üëåò ìáæß ïé ðåñéï Ýò ôïõ ôüðïõ ìáò, áöïý ôï Ýäáöüò ôïõò åßíáé åðéêëéíýò. ¼ôáí ç ëßìíç õðåñ åéëßæåé, áöïý ç êáôáóêåõþ ôïõ öñüãìáôïò èá ðñïóôáôåýåé ôç ãýñù ðåñéï Þ, ôï ðëåüíáóìá èá áêïëïõèåß ôç ñïþ ôïõ åéìüññïõ ÐÑÁÈÉÏÕ ðñïò ôç èüëáóóá. Åõ áñéóôþ Μιχάλης Καλλίρης Χ ω ρ ι ά τ ι κ η Τα β έ ρ ν α ÏËÁ ÓÔÇ ÓÏÕÂËÁ ÊÁÉ ØÇÌÅÍÁ ÓÔÁ ÊÁÑÂÏÕÍÁ ÊÁÉ ØÇÌÅÍÁ ÓÔÁ ÊÁÑÂÏÕÍÁ Ìç áíïëïãéêýò ÌåëÝôåò-ÅãêáôáóôÜóåéò ÐåõêéáíÜêçò ÉùÜííçò Ðôõ éïý ïò Ìç áíïëüãïò-ìç áíéêüò Ô.Å. ÈÝñìáíóç-Êëéìáôéóìüò ÐõñïóâåóôéêÜ åßäç Áõôïìáôéóìüò åëýã ïõ ÁóöÜëåéá þñïõ Ôå íéêþ êüëõøç- ÓõíôÞñçóç åðáããåëìáôéêþí þñùí Ð. ÃéÜôñéóóáò 7 Ôçë.: , Êéí.: ÖÁÃÇÔÁ ÅËËÇÍÉÊÇÓ ÐÁÑÁÄÏÓÉÁÊÇÓ ÊÏÕÆÉÍÁÓ ÊÑÅÁÔÁ ÓÏÕÂËÁÓ - Ó ÁÑÁÓ ÐÉÔÅÓ ÏÑÅÊÔÉÊÁ - ÓÁËÁÔÅÓ ÐÏÔÁ - ÁÍÁØÕÊÔÉÊÁ - ÌÐÕÑÅÓ Ôçë.: ñåò ëåéôïõñãßáò: & Åë. ÂåíéæÝëïõ 74, ËïõôñÜêé ÐÙËÅÉÔÁÉ ïéêßá 100 ô.ì. ìå ïéêüðåäï 800 ô.ì. ðåñßðïõ, Ðåñá þñá Êïñéíèßáò, åðß ôçò êåíôñéêþò ïäïý. ÊáôÜëëçëï êáé ãéá åðáããåëìáôéêþ ñþóç. Ôçë , D E L I V E R Y ÄÉÁÍÏÌÇ ÓÔÇÍ ÅÑÃÁÓÉÁ - ÖÅÑÍÏÕÌÅ ÓÔÏ ÓÐÉÔÉ ÓÁÓ ΠΩΣ ΝΑ ΜΑΘΕΤΕ Σχέδιο & Ζωγραφική Ðáñáäßäïíôáé ìáèþìáôá óå ðáéäéü & åíþëéêåò ΚΙΝΗΤΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ:

5 30 Απριλίου 2006 Σελ. 5 ÊÅÍÔÑÏ ÐÑÏËÇØÇÓ ÔÇÓ ÑÇÓÇÓ ÅÎÁÑÔÇÓÉÏÃÏÍÙÍ ÏÕÓÉÙÍ Í. ÊÏÑÉÍÈÉÁÓ, ÄÉÏËÊÏÓ Οι εποχές που ζούµε είναι γενικά δύσκολες. Υπάρχουν πολλά προβλήµατα (ανεργία, εγκληµατικότητα κλπ). Σηµαντικό πρόβληµα είναι και τα ναρκωτικά. Τα οποία ταλαιπωρούν µεγάλο κοµµάτι της κοινωνίας µας. Πρόβληµα που όλοι µας το περνάµε πολλές φορές σε δεύτερη µοίρα. Τα ναρκωτικά αποτελούν µόνιµο πλέον σοβαρότατο πρόβλη- µα για τους γονείς. Τα τελευταία χρόνια παρατηρείται µια έξαρση της χρήσης των ναρκωτικών ουσιών δυστυχώς και µεταξύ των µαθητών. Η περιέργεια, ο πειραµατισµός, η έλξη του απαγορευ- µένου και η µεγάλη διαθεσιµότητα ουσιών οδηγούν πολλούς νέους σ αυτά. Όλοι ξέρουµε, ότι έξω από τα σχολεία, στα πάρκα που πάνε τα παιδιά, αλλά και στις καφετέριες, διακινούνται διάφορες ουσίες. Ένας στους δέκα µαθητές, ηλικίας 14 ετών, έχει δοκιµάσει έστω και µια φορά κάποια ναρκωτική ουσία. Δεν αρκεί όµως η δοκιµή για να καταλήξει κανείς στην συστηµατική χρήση ουσιών και στην εξάρτηση. Τα παιδιά έρχονται καθηµερινά σε επαφή µε το πρόβληµα, το βλέπουν στο συµµαθητή/τριά τους και µε πολύ φυσικότητα το συζητούν, ότι να παίρνεις ουσίες σε κάνει να νιώθεις όµορφα και παίρνοντας µία φορά δεν παθαίνεις τίποτα. Υπάρχει µύθος ότι τα παιδιά που πέφτουν στις διάφορες ουσίες, είναι παιδιά διαλυµένων οικογενειών. Έρευνες όµως έδειξαν ότι όλα τα παιδιά µπορούν να παρασυρθούν από παρέες και γενικότερα από του περίγυρο. Ο έφηβος κατ αρχήν έρχεται αντιµέτωπος µε τις αλλαγές της ήβης, οι οποίες επηρεάζουν το σώµα του, αλλά µεταβάλλουν και τον εσωτερικό του κόσµο, τις αναπαραστάσεις, τα συναισθήµατά του και τις µέχρι τότε ταυτίσεις του. Υποχρεώνεται ο έφηβος να αποστασιοποιηθεί από τους γονείς εσωτερικά και εξωτερικά. Σ αυτήν την προσπάθεια ο έφηβος πολλές φορές καταφεύγει στα ναρκωτικά ή το αλκοόλ. Το αντικείµενο εξάρτησης (ναρκωτικά, αλκοόλ, τροφή), αναγκάζει τον έφηβο να φτιάξει µια αρνητική ταυτότητα για τον εαυτό του χωρίς όρια. Ενώ φαίνεται ότι εξωτερικά κρατά αποστάσεις από τους γονείς στην ουσία ακόµη είναι εξαρτηµένος απ αυτούς. Οι δηµοτικές εκλογές Αναφέροµαι κυρίως στο θεσµό του δήµου, διότι ιστορικά αυτός ο θεσµός, λειτούργησε σαν παράγοντας, συνένωσης και προστασίας των Ελλήνων. Θεωρώ ότι πρέπει κάποτε, οι δηµοτικές εκλογές να πάψουν να έχουν χαρακτήρα πολιτικό. Πρέπει κάποτε, όλα τα κόµµατα να ξεκαθαρίσουν τη θέση τους, το πώς αντιλαµβάνονται αυτό το θεσµό του δήµου. Θεωρώ επίσης, ότι πρέπει κάποτε, αυτό το παιχνίδι το πολιτικό, να σταµατήσει. Πρέπει επιτέλους, όλες οι τοπικές κοινωνίες, να µπορέσουν να ρυθµίζουν τις υποθέσεις τους, χωρίς την όποια κρατική καταπίεση. Ας ξεκαθαρίσουν λοιπόν, όλα τα κόµµατα τη θέση τους γι αυτόν το θεσµό, πώς τον αντιλαµβάνονται. Ένα θεσµό καθοδηγούµενο; Ή ένα θεσµό ανεξάρτητο; Εκτιµώ ότι πρέπει να πάψουν οι πολιτικολογίες σε αυτό το θεσµό, διότι έτσι, δυσκολεύουν το έργο του. Ένα έργο που πρέπει να ανοίγει δρόµους για το δηµότη, να τον βγάλει από την αδρανοποίηση, να τον κάνει ενεργό, Τα τελευταία χρόνια στην Κορινθία είχαµε τέτοια κρούσµατα παιδιών που πέθαναν από ηρωίνη. Στο θέµα των ναρκωτικών είναι σηµαντική η πρωτογενής πρόληψη. Οι γονείς πρέπει να είναι υποψιασµένοι, να µην επαναπαύονται και να λένε «το δικό µου παιδί αποκλείεται να µπλέξει», για να µην φθάσουν στο σηµείο να εµπλακούν στο πρόβληµα, Της Εύης Παντελέων Σ αυτό το σηµείο ευαισθητοποιείται-επεµβαίνει και η πολιτεία. Η Νοµ/κή Αυτ/ση Κορινθίας δηµιούργησε ένα τµήµα που έρχεται ως βραχεία παρέµβαση µε το Κέντρο Πρόληψης της χρήσης των εξαρτησιογόνων ουσιών Ν. Κορινθίας ΔΙΟΛΚΟΣ, που µε τα ειδικά προγράµµατα τους ενη- µερώνουν, αλλά και βοηθούν τα παιδιά να διακόψουν τη χρήση των ουσιών και να παραµείνουν στο οικογενειακό και σχολικό περιβάλλον τους. Μια αξιόλογη υπηρεσία της Νοµαρχίας, µε τα άτοµα της οµάδας που έχει δηµιουργήσει, να ασκούν πραγµατικά λειτούργηµα. Η οµάδα αυτή, που αποτελείται από δύο ψυχολόγους, δύο κοινωνικούς λειτουργούς και άλλους ειδικούς επιστήµονες, καθώς και γραµµατειακή υποστήριξη, προσπαθεί να βρίσκονται συνεχώς δίπλα, στους έφηβους. Μέσω των σχολείων, κάθε Σεπτέµβρη µήνα, δηµιουργούν µέσα στη χρονιά βιωµατικές οµάδες, οµάδες γονέων κ.λπ., γιατί πρέπει να ενισχυθεί η αυτοεκτίµηση των κοινωνικών δεξιοτήτων και των θετικών στάσεων και των συµπεριφορών, τόσο στους γονείς όσο στους έφηβους και στους καθηγητές, ούτως ώστε να αποφευχθεί η στροφή των παιδιών στα ναρκωτικά! Το Κέντρο Πρόληψης της χρήσης των εξαρτησιογόνων ουσιών Ν. Κορινθίας ΔΙΟΛΚΟΣ, στεγάζεται στην Κόρινθο, Εθν. Ανεξαρτησίας 61 και το τηλέφωνο είναι Κάθε Πέµπτη πρωί και απόγευµα δέχονται το κοινό. να τον ενθαρρύνει στην εκδήλωση της πρωτοβουλίας για ένα καλύτερο κτίσιµο του τόπου του. Προσωπικά θεωρώ ότι ο θεσµός αυτός, πρέπει να αποκτήσει ÃñÜöåé ï ÂÁÓÉËÇÓ ÂÅÊÏÕÓÇÓ τη θέση που του πρέπει, µέσα στη δηµόσια ζωή µας, ένα προπύργιο της δηµοκρατίας και της δικαιοσύνης. ΕΙ ΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΟΡΙΝΘΟΥ ÔéìÞ óôïí Üíèñùðï Του πολιτευτή της Ν.Δ. Στέλιου Μάρκελλου ÍåáñÜ Üôïìá ìå åéäéêýò áíüãêåò. ÁôïìéêÝòðñïóùðéêÝò ðåñéðëáíþóåéò óôç åéìùíéüôéêç öýóç. ÁéóèÞìáôá âáèéü, áþäç, äéáðïôéóìýíá ïðü ðéêñþ èëßøç. ÁíáìÝôñçóç óêëçñþ ôçò êïéíùíßáò ìáò ìå ôï ïëïæþíôáíï õëéêü ôçò. Ðïý ðýöôåé Üñáãå ôï óßãïõñï ìïíïðüôé ãéá ôçí áðüëáõóç ôçò åõôõ ßáò; Ìüëéò ðñï- èýò, ôá ðáéäéü áõôü åãêáéíßáóáí ôï åéäéêü ó ïëåßï. Ôï äéêü ôïõò ó ïëåßï. Ìåôïõóéþíïíôáò Ýôóé ôç óõíôñéâþ, óå áñü åíóùìüôùóçò êáé êïéíùíéêþò óõíýðáñîçò. Ìüëéò ðñéí ëßãåò ìýñåò, ôá Üôïìá áõôü áðýêôçóáí ôçí ðñþôç äéêþ ôïõò óôýãç. Ìüëéò ðñéí ìéá åâäïìüäá, ç ðïëéôåßá êáôáìýôñçóå ôï ìåãáëåßï ôïõ áíèñþðéíïõ ðñïóþðïõ ôçò, êáé Ýäåéîå Ýìðñáêôá ôçí åõáéóèçóßá ôçò óôá ðáéäéü ìáò ìå éäéáéôåñüôçôåò. Äõóôõ þò, Þ åõôõ þò, üëç ç áëþèåéá âñßóêåôáé ðüíù óôç ãç. Äýóêïëï ó ïëåßï ôï åéäéêü ó ïëåßï. Ïìïëïãßá áäõíáìßåò. ÕðÝñâáóç æùþò. Ìå ðüìðïëëåò éäéáéôåñüôçôåò. Ìå ðïëõåðßðåäåò áíüãêåò. Êáëåßôáé íá åêðáéäåýóåé ãéá öýôïò 34 ðáéäéü, çëéêßáò 4-14 åôþí, ìå äéáöïñåôéêýò áíüãêåò. Ìå äéáöïñåôéêýò éêáíüôçôåò. Êáé ìå óôü ï íá ìðïñýóåé ôï ðáéäß íá óõììåôý åé üóï êáëýôåñï ãßíåôáé óå üëá ôá åðßðåäá äñüóçò ôçò êïéíùíßáò ìáò. Íá áíáðôýîåé óôï Ýðáêñï ôéò üðïéåò ðíåõìáôéêýò-êïéíùíéêýò ôïõ äåîéüôçôåò. Íá åîáëåßøåé ôéò ðïëõåéäåßò äéáêñßóåéò óôçí åêðáßäåõóç, óôçí ðáñáãùãþ, óôçí ßäéá ôç æùþ. Íá îáíáâñåß ôïí åáõôü ôïõ ìýóá áð ôçí åéäéêþ ðáéäåßá. Íá îåñéæþóåé ôçí åìðåéñéêþ ó Ýóç áíáðþñùí êáé ìç. Êõñßáñ- ùí êáé êõñéáñ ïýìåíùí. Íá êáôáñãþóåé öñáãìïýò êáé äéá ùñéóôéêýò ãñáììýò áéþíùí. Íá ôïðïèåôþóåé óôéò óùóôýò êáé äßêáéåò âüóåéò ôçí èåìåëéþäç ãéá ìéá áíèñþðéíç êïéíùíßá Ýííïéá ôçò áíáëïãéêþò éóüôçôáò. Äåí åßìáóôå üëïé ìáò ßäéïé. Äåí ðñýðåé íá áíôéìåôùðéæüìáóôå üëïé ìå ôïí ßäéï ôñüðï.

6 Σελ. 6 ÄÇÌÏÓ ËÏÕÔÑÁÊÉÏÕ-ÐÅÑÁ ÙÑÁÓ ÃÑÁÖÅÉÏ ÁÍÔÉÄÇÌÁÑ ÏÕ ÊÁÈÁÑÉÏÔÇÔÁÓ Σας ενηµερώνουµε ότι η συλλογή οικιακών αντικειµένων και όχι µπαζών, θα γίνεται από την Υπηρεσία Καθαριότητας ως εξής: ΔΕΥΤΕΡΑ: Περιφερειακά Λουτρακίου Πηγάδα Δηµοσίων Υπαλλήλων και Ισθµός ΤΡΙΤΗ & ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ: Λουτράκι ΤΕΤΑΡΤΗ: Ίσθµια Κ. Βρύση Καλαµάκι ΠΕΜΠΤΗ: Βουλιαγµένη Περαχώρα Πίσσια Σχοίνος Παρακαλούµε όπως: α) Μην αφήνετε σάκους απορριµµάτων έξω από τους κάδους ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ ΑΥΣΤΗΡΑ β) Συσκευάζετε σε σάκους ή σε ελαφριά δεµάτια τα απορρίµµατα των κηπευτικών εργασιών γ) Συµπιέστε, ελαχιστοποιώντας τον όγκο, τα ογκώδη απόβλητα (χαρτοκιβώτια, ξυλοκιβώτια κ.λπ.) Σεβαστείτε το περιβάλλον Η καθαριότητα είναι συµµαχία όλων, υπαλλήλων και δηµοτών Η καθαριότητα είναι πολιτισµός και µας τιµά να ζούµε σε ένα πολιτισµένο δήµο Η ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΜΑΡΙΑ ΠΡΩΤΟΠΑΠΠΑ ÐÏËÉÔÉÊÏ ÊÏÌÌÁ... ÓÕÍÔÁÎÉÏÕ ÙÍ Åðßêáéñá Êåßìåíá ÁÔÆÇÐÁÍÔÅËÇÓ ÐÁÍÁÃ. ΕΓΙΝΑ ΛΙΤΟ ΙΑΙΤΟΣ! Έγινα λιτοδίαιτος, όχι γιατί µ αρέσει, / µα φταίχτης η ακρίβεια, που καταντάω έτσι! Πολλοί στην αναγκαστική δίαιτα παν συνέχεια, / αφού η ακρίβεια κι ο µισθός, µας ρίχνουν σε ανέχεια. Πήραν φωτιά τα καύσιµα και παρασύρουν κι άλλα, / και µε τον πενιχρό µισθό, ευθύς µένεις µπουκάλα! Δίαιτα αναγκαστική, κι έγινα λεπτός στύλος, / µε ζαχαρώνει ο αδέσποτος, της γειτονιάς ο σκύλος! Απ την ακρίβεια την πολύ, έχουν µπαφιάσει όλοι, / χρόνια πια η λιτότητα και σφίξανε οι κώλοι! Τάζουν πως όλα θα λυθούν, όµως µας πιάνει ζάλη, / αφού θεν για να δούµε φως, τετραετία κι άλλη! Σκέφτοµαι πώς θ αντέξουµε, τέσσερα χρόνια κι άλλα, / τα ρούχα µας φαρδύνανε, κι από λεφτά; Μπουκάλα! Καταραµένη ακρίβεια, µ έκανες µπατίρη, / γι αυτό σου λέω από καρδιάς, τσακίδια κι άι σιχτίρι. Γράφει ο ΑΝΔΡΕΑΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ Πριν από χρόνια είχα στείλει µια επιστολή σε µία εφηµερίδα που ασχολείται µε θέµατα που έχουν σχέση µε τα αιτήµατα των συνταξιούχων όπως: αύξηση των συντάξεων, υγειονοµική περίθαλψη, χορήγηση φαρµάκων κλπ. Και είχα προτείνει το εξής απλό για µένα και για πολλούς συνταξιούχους. Αν θέλουµε να αλλάξει και να λυθούν τα περισσότερα προβλήµατα των συνταξιούχων πρέπει εµείς οι συνταξιούχοι να ιδρύσουµε ένα νέο πολιτικό φορέα, ένα πολιτικό κόµµα. Έτσι θα µπορέσουµε να πιέσουµε τα άλλα κόµµατα να ασχοληθούν σοβαρά µε την επίλυση των προβληµάτων µας. Η απάντηση, όπως ήταν φυσικό ήταν αρνητική. Αυτά τα πράγµατα δεν γίνονται στην Ελλάδα. Όλοι είµαστε υποστηρικτές ενός κόµµατος και πιστεύουµε ότι αυτό και µόνο αυτό θα λύσει το χρονίζον πρόβληµα των συνταξιούχων. Και σας ρωτώ 30 χρόνια τώρα µετά την µεταπολίτευση έχει ασχοληθεί κάποιο κόµµα µε τα προβλήµατα των συνταξιούχων; Βάλτε το χέρι στην καρδιά, ξεχάστε το κόµ- µα το οποίο σχεδόν πάντα ψηφίζετε. Υπάρχει κάποια βελτίωση, υπάρχει στασιµότητα ή ακόµα χειρότερα τα πράγµατα χειροτερεύουν; Δεν περι- µένω απάντηση, την απάντηση τη δίνουν οι αριθµοί. Κάθε χρόνο και χειρότερα, κάθε χρόνο η κατάσταση χειροτερεύει. Δεν πάει άλλο και θέλουν να µας πείσουν τα δύο µεγάλα κόµµατα ότι: για ότι κακό συµβαίνει φταίει το άλλο κόµµα που ήταν στην κυβέρνηση. Και όταν έλθουµε εµείς στη διακυβέρνηση τα πράγµατα 30 Απριλίου 2006 θα αλλάξουν. Και γίνονται εκλογές και αναλαµβάνει το άλλο κόµµα το οποίο µας λέει έχει καλή διάθεση αλλά το άλλο κόµµα µας άφησε «κα- µένη Γη και πρέπει να περιµένουµε να φτιάξουν τα οικονοµικά του κράτους!! Και µετά από 4 χρόνια έρχεται πάλι το άλλο κόµµα και µας λέει ότι εµείς θέλουµε να προσέξουµε περισσότερο και να λύσουµε µερικά τουλάχιστον από τα προβλήµατά σου αλλά η... οικονοµία που παραλάβαµε δεν το επιτρέπει!!! Και αυτό γίνεται εδώ και 30 ολόκληρα χρόνια!!! Και ξέρετε αγαπητοί φίλοι γιατί γίνεται αυτό; Γιατί εµείς το 20% - 25% του εκλογικού σώµατος χωρισµένοι στα διάφορα κόµµατα είµαστε ανήµποροι και επιβάλουµε τη λύση των προβληµάτων µας. Γι αυτό πιστεύω αν εµείς οι συνταξιούχοι σχηµατίζουµε ένα κόµµα και παίρνουµε ένα 12% των ψήφων κανένα από τα λεγόµενα µεγάλα κόµµατα δεν θα µπορούσαν να σχηµατίσουν κυβέρνηση και θα ήταν υποχρεωµένοι να λάβουν σοβαρά υπ όψη τους την φωνή των τουλάχιστον Συνταξιούχων. Και να µε ρωτάτε γιατί µετά από 12 χρόνια κάνω πάλι αυτή την πρόταση. Γιατί αυτό που εµείς δεν το αποφασίζουµε το αποφάσισαν οι Συνταξιούχοι του...ισραήλ, που το κόµµα των Συνταξιούχων είχε εντυπωσιακή παρουσία!! Ταυτόχρονα υπέστη συντριβή το κόµµα Λικούντ. Και έτσι το κόµµα των Συνταξιούχων µετέχει στην κυβέρνηση του Ισραήλ και επιβάλει σε σηµαντικό βαθµό τις απόψεις των Συνταξιούχων, αγαπητοί συνάδελφοι συνταξιούχοι τόλµη χρειάζεται. Όλα µπορούν να αλλάξουν... Αν χρειασθεί θα επανέλθω. ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ-ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ Ìå áöïñìþ, Ýããñáöç ðñüóêëçóç ôïõ óõíäõáóìïý ÄÇÌÏÊÑÁ- ÔÉÊÇ ÄÇÌÏÔÉÊÇ ÊÉÍÇÓÇ ôïõ õðïøçößïõ ÄçìÜñ ïõ Ðáýëïõ È. Ìß á, ãéá óõíüíôçóç áíôéðñïóùðåßáò ôïõ ìå ôç Äéïßêçóç ôïõ Åñãáôïûðáëëçëéêïý ÊÝíôñïõ Ëïõôñáêßïõ-Ðåñá þñáò ðñïò áíôáëëáãþ áðüøåùí óå èýìáôá ðïõ áöïñïýí ôïí öïñýá ìáò êáé ôïí ÄÞìï, êüíïõìå ãíùóôü üôé ç Äéïßêçóç ôïõ Åñãáôïûðáëëçëéêïý ÊÝíôñïõ Ëïõôñáêßïõ-Ðåñá þñáò åßíáé áíïé ôþ ÁÄÉÁÊÑÉÔÙÓ óå üëïõò ôïõò óõíäõáóìïýò ãéá áíôáëëáãþ ÄÅËÔÉÏ ÔÕÐÏÕ áðüøåùí êáé ðñïôüóåùí ðáñáðýñá âåëôßùóçò êáé áíüðôõîçò ôçò ðåñéï Þò ìáò, ðñïò üöåëïò ôùí åñãáæüìåíùí, ôùí êáôïßêùí åí ãýíåé, ôùí ðáñåðéäçìïýíôùí åðéóêåðôþí êáé ðáñáèåñéóôþí ôïõ ÄÞìïõ ìáò êáé ôçò åõñýôåñçò ðåñéï Þò ôïõ. ÔçëÝöùíï åðéêïéíùíßáò: FAX: Για τη Διοίκηση Ο Σύµβουλος Δηµοσίων Σχέσεων Λογοθέτης Κωνσταντίνος ðüñôåò - ðáñüèõñá Ð. ÄÁÑÊÁÄÁÊÇÓ & ÓÉÁ Ï.Å. ÈÙÑÁÊÉÓÌÅÍÅÓ ÐÏÑÔÅÓ - ÊÁÃÊÅËÁ ÁËÏÕÌÉÍÉÏÕ ÓÉÔÅÓ - ÌÅÔÁËËÉÊÅÓ ÊÁÔÁÓÊÅÕÅÓ ÅÊÈÅÓÇ: ÐÁÍÁÃÉÁÓ ÃÉÁÔÑÉÓÓÁÓ 8-10 ËÏÕÔÑÁÊÉ ÔÇË. ÅÊÈÅÓÇÓ: (27440) 21290, ÂÉÏÔÅ ÍÉÁÓ: (27440) 24152

7 ΠΟ ΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ Ενηµερωθείτε για τις παθήσεις των ποδιών 30 Απριλίου 2006 Σελ. 7 Γράφει ο Dr. Μάριος Β. Σταµατάκης Ορθοπαιδικός Χειρουργός Τραυµατιολόγος Διδάκτωρ Ορθοπαιδικής Παν/µίου Ιωαννίνων 1. Παθήσεις της Ποδοκνηµικής Άρθρωσης και του Aκρου Ποδός Η ποδοκνηµική παρουσιάζει ποικίλες παθήσεις που αφορούν τα οστά, τις αρθρώσεις,τον αρθρικό θύλακο τους συνδέσµους ή την περιτονία. Για την καλή λειτουργία της ποδοκνηµικής απαιτείται καλή κατάσταση των µυών της περιοχής. Γενικότερες παθήσεις όπως κοινές φλεγµονές, ρευµατοειδής αρθρίτις, οστεοαρθρίτις προσβάλουν και την ποδοκνηµική. 2. Πλατυποδία Είναι η ελάττωση ή και η εξάλειψη της ποδικής καµάρας µε σύγχρονη βλαισοποδία της πτέρνης, µε αποτέλεσµα να επιβαρύνεται το πέλµα µε όλο το βάρος του σώµατος.η κίνηση µπορεί να προκαλέσει την πίεση ή τον ερεθισµό κατά µήκος των πελµάτων, κούραση στη βάδιση και σε µία γενικότερη καταπόνηση του ασθενή, πόνο στις πτέρνες και στις ποδικές καµάρες καθώς επίσης και πόνο χαµηλά πίσω από το γόνατο. Είναι µια από τις πιο συχνές παραµορφώσεις του άκρου πόδα, ιδιαίτερα κατά την παιδική ηλικία. Φυσιολογικά η ποδική καµάρα αρχίζει να αναπτύσσεται µετά την ηλικία των µηνών, αφού δηλαδή το βρέφος αρχίσει να περπατάει και ολοκληρώνεται γύρω στα 5-6 χρόνια. Έτσι είναι φυσικό όλα τα παιδιά 2-3 ετών να έχουν ένα βαθµό πλατυποδίας που οφείλεται στην ελαστικότητα των συνδέσµων και στην αδυναµία ακόµη ελέγχου της µυϊκής λειτουργίας των ποδιών τους. 3. Υπερβολική Ανύψωση Ποδικής Καµάρας (Κοιλοποδία) Είναι µια ψηλά σχηµατισµένη αψίδα του ποδιού. Αυτός ο τύπος ποδιού έχει την ποδική καµάρα αρκετά παραπάνω από το φυσιολογικό. Επειδή η αψίδα δεν µπορεί να ισιώσει δεν είναι αποτελεσµατική η απορρόφηση της ταλάντωσης του διασκελισµού. Κατά συνέπεια, το βάρος του σώµατος κατά την διάρκεια της βάδισης πέφτει µόνο στη πτέρνα και µπροστά στις βάσεις του µεταταρσίου Η πάθηση αυτή έχει κληρονοµικά αίτια Η υπερβολική κοιλοποδία µπορεί επίσης να οδηγήσει σε πόνο στα γόνατα, ισχία και στη µέση. 4. Άκανθα Πτέρνας Είναι µια προβολή και µια επιµήκυνση του οστού στο µπροστινό µέρος της πτέρνας, µε αποτέλεσµα να διαµορφωθεί µία άκανθα η οποία µε την κακή στήριξη του σώµατος θα ερεθίσει τη γύρω περιοχή. Τότε παρουσιάζετε έντονος πόνος στη πτέρνα κατά την βάδιση αλλά και κατά την στήριξη. Είναι πιο συνηθισµένο σε ανθρώπους µε υψηλές ποδικές καµάρες. 5. Μεταταρσαλγία Ένας όρος για να δείξει τον πόνο ή την ταλαιπωρία στη περιοχή του ταρσού. Με αυτόν τον όρο, µια ή περισσότερες από τις οστικές ενώσεις του ταρσού γίνονται επίπονες και δηµιουργούνται φλεγµονές συνήθως από την υπερβολική κόπωση κατά τη διάρκεια µιας κουραστικής περιόδου του χρόνου ή από την κακή ανατοµία του πέλµατος. Η µεταταρσαλγία µπορεί να π ρ ο κ α λ έ σ ε ι µώλωπες περιοχή στη των σφυρών πόνο, καθώς και κάλο κάτω από το µετατάρσιο ή µούδιασµα στη περιοχή των δακτύλων. ΔΙΑΓΝΩΣΗ-ΘΕΡΑΠΕΙΑ-Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΠΕΛΜΑΤΟΓΡΑΦΗΜΑΤΟΣ Το πελµατογράφηµα διαθέτει αισθητήρες που καταγράφουν και αναλύουν την στάση και την βάδιση µε δισδιάστατες και τρισδιάστατες γραφικές παραστάσεις και κάνει αναγνωρίσιµες τις ανατοµικές παραλλαγές και παθήσεις των κάτω άκρων. Αναλύει τα πέλµατα του ασθενή µε δυνατότητα µέτρησης 0,3 χιλ. ανά λεπτό. Αυτοµάτως στην οθόνη του Η/Υ, εµφανίζεται µια εικόνα που αποτελείται από σηµεία. Ενώ ο ασθενής στέκεται όρθιος πάνω στην πλατφόρµα οι µετρήσεις του παίρνονται γρήγορα και ανώδυνα και µε απόλυτη ακρίβεια. Το λογισµικό καταχωρεί όλα τα στοιχεία και τις λεπτοµέρειες που απαιτούνται για την δηµιουργία των ορθωτικών βοηθηµάτων. Á ñåßáóôïé íá íáé õ ã å ß á d i a g n o s t i c s Èáíáôçöüñá: 1 ÓïâáñÜ: ÅëáöñÜ: 3 ÐÁÑÁÂÁÓÅÉÓ ÁÕÔÏÊÉÍÇÔÙÍ: ÌÅÈÇ: Óõíåñãåßá: 46 Åëåã èýíôá Üôïìá: 752 Âåâáéùèåßóåò ðáñáâüóåéò: 32 Áõôüöùñá: - ÔÁ ÕÔÇÔÁ: Óõíåñãåßá: 31 Âåâáéùè. ðáñáâüóåéò: ÁÓÔÕÍÏÌÉÊÁ ÍÅÁ Åâäïìáäéáßá äñáóôçñéüôçôá õðçñåóéþí Ôñï áßáò ôçò Á.Ä. Êïñéíèßáò áðü ìý ñé ÔÑÏ ÁÉÁ ÁÔÕ ÇÌÁÔÁ 254 Áõôüöùñá: - ÐÁÑÁÂÁÓÅÉÓ ÄÉÊÕÊËÙÍ: Áñéèìüò åëåã èýíôùí äéêýêëùí: 282 Âåâáéùè. ðáñáâüóåéò: 82 á) Ìç ñþóç ðñïóôáôåõôéêïý êñüíïõò: 24 â) Åðéêßíäõíç êáé Íåêñïß: 1 ÓïâáñÜ ôñáõì.: ÅëáöñÜ ôñáõì.: 6 ïäþãçóç: ã) ÌÝèç: 1 ä) ÓôÝñçóç Üäåéáò ïäþãçóçò: 41 å) ÓôÝñçóç Üäåéáò êõêëïöïñßáò: óô) ÓôÝñçóç áóöáëéóôçñßïõ: æ) Èüñõâïé: ç) ËïéðÝò ðáñáâüóåéò: 16 Äñ. ÉÙÁÍÍÇÓ Ó. ÏÕÑÓÁËÁÓ ÅÉÄÉÊÏÓ ÊÁÑÄÉÏËÏÃÏÓ - ËÉÐÉÄÉÏËÏÃÏÓ ÄÉÄÁÊÔÙÑ ÐÁÍÅÐÓÔÇÌÉÏÕ ÁÈÇÍÙÍ ÓÕÍÅÑÃÁÔÇÓ ÙÍÁÓÅÉÏÕ Ê..Ê. ÐåñéÜíäñïõ 25 Êüñéíèïò Ôçë.: Fax: Êéíçôü Éáôñåßï: Åë. ÂåíéæÝëïõ 36 ËÏÕÔÑÁÊÉ AHMAD KHALID ÄÅÑÌÁÔÏËÏÃÏÓ - ÁÖÑÏÄÉÓÉÏËÏÃÏÓ Ô. ÉÁÔÑÏÓ ÍÏÓ. ÅÕÁÃÃÅËÉÓÌÏÓ ÁÉÓÈÇÔÉÊÇ ÄÅÑÌÁÃÏËÏÃÉÁ ÊÑÕÏ ÅÉÑÏÕÑÃÉÊÇ ÇÌÉÊÏ PEELING Óýìâáóç ìå Ôáìåßá: Äçìüóéï - ÔÅÂÅ - ÔÁÎÕ - ÔÉÄÊÕ Ôçë. Ïéêßáò: ÁÈÇÍÁ: TçëÝöùíá: Éáôñåßïõ: Êéíçôü: ÄÝ åôáé 9-1 êáé ÉÙÁÍÍÇÓ É. ÌÐÉÊÏËÉÏÃËÏÕ ÙÔÏÑÉÍÏËÁÑÕÃÃÏËÏÃÏÓ ÅÉÑÏÕÑÃÏÓ ÊÅÖÁËÇÓ & ÔÑÁ ÇËÏÕ ô. Éáôñüò Ãåíéêïý Êñáôéêïý Íïóïêïìåßïõ ÐåéñáéÜ ÓõíåñãÜôçò Éáôñéêïý ÊÝíôñïõ Áèçíþí ÊëéíéêÞò Ðáë. ÖáëÞñïõ ÅËÅà ÏÓ: ÉËÉÃÃÏÕ, ÅÌÂÏÙÍ, ÂÁÑÇÊÏÚÁÓ ÁÊÏÕÓÔÉÊÁ ÂÁÑÇÊÏÚÁÓ Éáôñåßï-Ïéêßá: Óïëùìïý 7-9 ËïõôñÜêé Ôçë. (27440) (Fax) Êéíçôü: , AèÞíá: ÔÁÎÕ ËÏÕÊÁÓ Ó. ËÏÕÊÁÓ ÉÁÔÑÏÓ ÅÉÄÉÊÏÓ ÃÅÍÉÊÇÓ ÉÁÔÑÉÊÇÓ ÕÃÉÅÉÍÏËÏÃÏÓ - ÅÑÅÕÍÇÔÇÓ ÄÉÁÊÑÁÔÉÊÙÍ ÕÐÇÑÅÓÉÙÍ ÕÐÏÕÑÃÅÉÏÕ ÕÃÅÉÁÓÄÉÄÁÊÔÙÑ ÉÁÔÑÉÊÇÓ ÐÁÍÅÐ. ÁÈÇÍÙÍ ÌÅËÏÓ ÁÊÁÄÇÌÉÁÓ ÅÐÉÓÔÇÌÙÍ ÍÅÁÓ ÕÏÑÊÇÓ & AMERICAN ASSOCIATION FOR THE ADVANCEMENT OF SCIENCE (AAAS) Ô. ÉÁÔÑÏÓ ÍÏÓ. ÅËËÇÍÉÊÏÓ ÅÑÕÈÑÏÓ ÓÔÁÕÑÏÓ Ô. ÉÁÔÑÏÓ ÃÅÍ. ÍÏÓ. ÊÏÑÉÍÈÏÕ Áöñïäßôçò 4 (Ýíáíôé ÏÓÅ), ËÏÕÔÑÁÊÉ ÉÁÔÑ ÏÉÊ ÊÉÍÇÔÏ: Dr. ÌÁÑÉÏÓ ÓÔÁÌÁÔÁÊÇÓ ÏÑÈÏÐÁÉÄÉÊÏÓ ÅÉÑÏÕÑÃÏÓ ÄéäÜêôùñ ÏñèïðáéäéêÞò Ðáí/ìßïõ Éùáííßíùí Ìåôåêðáßäåõóç: Balgrist Hospital Æõñß çò Á Ñ È Ñ Ï Ó Ê Ï Ð Ç Ó Å É Ó Ã Ï Í Á Ô Ï Ó ÅÉÄÉÊÁ ÉÁÔÑÅÉÁ ÏÓÔÅÏÐÏÑÙÓÇÓ, ÓÊÏËÉÙÓÇÓ, ÁÈËÇÔÉÊÙÍ ÊÁÊÙÓÅÙÍ ÙñÜñéï ëåéôïõñãßáò: 9-12 ð.ì., ì.ì. Éáôñåßïí: Áëêõïíßäùí 1, ËïõôñÜêé Ôçë. Éáôñåßïõ 27440/64655, êéí

8 Σελ. 8 Ãéá ìéá áêüìç ñïíéü ç Êëáìð ÏôÝë Êáæßíï ËïõôñÜêé óôçí êïñõöþ ôïõ êëüäïõ ôùí ôõ åñþí ðáé íéäéþí Ç Êëáìð ÏôÝë Êáæßíï ËïõôñÜêé, äéáôþñçóå êáé ôï 2005, ôçí çãåôéêþ ôçò èýóç óôïí êëüäï ôùí ôõ åñþí ðáé íéäéþí. Åìðëïõôßæïíôáò óçìáíôéêü ôï åýñïò êáé ôçí ðïéüôçôá ôùí õðçñåóéþí ôçò, ç åôáéñåßá áýîçóå ôá ÝóïäÜ ôçò êáé ðýôõ å íá êáôáêôþóåé ôçí ðñïôßìçóç ðåñéóóüôåñùí åðéóêåðôþí óôï Êáæßíï Ëïõôñáêßïõ. ÓõãêåêñéìÝíá, ôï 2005: 3 Ôï Êáæßíï Ëïõôñáêßïõ åðéóêýöèçêáí Üôïìá, ðáñïõóéüæïíôáò áýîçóç 3% Ýíáíôé ôïõ Ôá óõíïëéêü áêáèüñéóôá Ýóïäá ôõ åñþí ðáé íéäéþí, áíþëèáí óôá 206,67 åêáôïììýñéá åõñþ, óçìåéþíïíôáò áýîçóç 7% óå ó Ýóç ìå ôï Ç åðéôõ çìýíç ðïñåßá ôçò åôáéñåßáò ôï 2005, áðïôõðþíåôáé êáé óôá áðïôåëýóìáôá ôïõ Äåêåìâñßïõ 2005, ðïõ áíýäåéîå ôï Êáæßíï ôïõ Ëïõôñáêßïõ óå ðñþôç åðéëïãþ ãéá ôç äéáóêýäáóç ôùí åðéóêåðôþí ôïõ. ÊáôÜ ôï ìþíá áõôü, åðéóêýöèçêáí ôï Êáæßíï ôïõ Ëïõôñáêßïõ Üôïìá, 8,1% ðåñéóóüôåñá áðü ôï ÄåêÝìâñéï ôïõ ÐáñÜëëçëá, ôá óõíïëéêü áêáèüñéóôá Ýóïäá ôõ åñþí ðáé íéäéþí ãéá ôï óõãêåêñéìýíï äéüóôçìá, áíþëèáí óôá 21,4 åêáôïììýñéá åõñþ, óçìåéþíïíôáò áýîçóç 15% Ýíáíôé ôïõ Äåêåìâñßïõ ôïõ Ôï ÄåêÝìâñéï ôïõ 2005, ôï Êáæßíï Ëïõôñáêßïõ Ýäùóå óå 35 ôõ åñïýò åðéóêýðôåò ôïõ, åõñþ óå jack pots Üíù ôùí åõñþ Ýùò åõñþ. Ôï 2006 åîüëëïõ, îåêßíçóå ìå éäéáßôåñá êáëïýò ïéùíïýò ãéá ìßá ôõ åñþ åðéóêýðôñéá ôïõ Êáæßíï, ç ïðïßá êýñäéóå óå jack pot ôï ðïóü ôùí åõñþ. 30 Απριλίου 2006 Μεγάλη η αποδοχή για το Íßêï ÐáðáúùÜííïõ Ìεγάλη είναι η αποδοχή από τον κορινθιακό λαό προς τον υποψήφιο Νοµάρχη Κορινθίας κ. Νίκο Παπαϊωάννου. Ο κ. Παπαϊωάννου από τη στιγµή που αποφάσισε να διεκδικήσει την ψήφο του κορινθιακού λαού, για την εκλογή του ως Νοµάρχης Κορινθίας, δε σταµάτησε ούτε στιγµή να επικοινωνεί µε τους πολίτες, να ακούει τις απόψεις τους και τα προβλήµατα που καταθέτουν. Παράλληλα επισκέπτεται υπηρεσίες του δηµοσίου, όπου ενηµερώνεται για τα προβλήµατα που αντιµετωπίζουν, αλλά και την ποιότητα παροχής υπηρεσιών προς τους πολίτες. Ôï ßäéï ñïíéêü äéüóôçìá ï ê. ÐáðáúùÜííïõ, Ý åé ìéëþóåé óå äåêüäåò áíïé ôýò óõãêåíôñþóåéò óå äçìïôéêü äéáìåñßóìáôá ôïõ íïìïý. Óôéò óõíáíôþóåéò áõôýò, ç óõììåôï Þ ôùí ðïëéôþí åßíáé ìåãüëç êáé ôá ðñïâëþìáôá ðïõ áíáäåéêíýïíôáé êáôü ôç äéüñêåéá ôùí óõæçôþóåùí, åßíáé ðïëëü. Ðñüóöáôá ìßëçóå óôá äçìïôéêü äéáìåñßóìáôá ôïõ ÄÞìïõ Óéêõùíßùí, ÔéôÜíç êáé ÌðïæéêÜ. Ôá ðñïâëþìáôá ðïõ áíáäåß èçêáí åßíáé ç åãêáôüëåéøç ôïõ ïäéêïý äéêôýïõ ÍåìÝá-ÊñõïíÝñé êáé ôïíßóèçêå ç ìåãüëç áíüãêç ýðáñîçò áñäåõôéêïý äéêôýïõ, êáèþò êáé ç áäéáöïñßá ôçò ðïëéôåßáò íá áíôáðïêñéèåß óôéò õðïó Ýóåéò ôçò ãéá ôçí Üìåóç áðüäïóç ôùí åðéäïôþóåùí áðü ôéò ðñüóöáôåò èåïìçíßåò. Åðßóçò, ï ê. ÐáðáúùÜííïõ, óõììåôåß å óå óýóêåøç óôï Åìðïñéêü ÅðéìåëçôÞñéï Êïñßíèïõ, ó åôéêü ìå ôçí 4ç ÐñïãñáììáôéêÞ Ðåñßïäï. Óôçí ðáñýìâáóþ ôïõ, Ýêáíå ìéá áíáëõôéêþ áíáöïñü óôï óùóôü ðñïãñáììáôéóìü êáé ôçí Ýãêáéñç Ýíôáîç ôùí áíáãêáßùí Ýñãùí õðïäïìþò, êáèþò êáé óôç äéáäéêáóßá õðïâïëþò ôùí ðñïôüóåùí, ðñïêåéìýíïõ ç Êïñéíèßá íá ðüñåé ôéò ñçìáôïäïôþóåéò ðïõ äéêáéïýôáé ãéá ôçí áíüðôõîþ ôçò. Ï ê. ÐáðáúùÜííïõ ðáñáâñýèçêå óôç óõíåäñßáóç ôçò ÅðéôñïðÞò Ðáñáêïëïýèçóçò íôáîçò ñãùí óôï ðñüãñáììá «ÈÇÓÅÁÓ» ôçò ðåñéöýñåéáò ÐåëïðïííÞóïõ. Ôï ßäéï âñüäõ, ìßëçóå óå áíïé ôýò óõãêåíôñþóåéò óôá äçìïôéêü äéáìåñßóìáôá ôïõ ÄÞìïõ ÔåíÝáò, Óðáèïâïýíé êáé ãéï Âáóßëç. 1η ΜΑΪΟΥ 1886 ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΜΑΓΙΑ ÅðéìÝëåéá: ÌÁÍÙËÇÓ ÐÏÕËÁÊÇÓ ÔÙÍ ÓÐÏÑ Á.Ï. ÐÏÓÅÉÄÙÍ ËÏÕÔÑÁÊÉÏÕ Êïëýìâçóç îï ç åìöüíéóç ìå ôá ñþìáôá ôçò ÅèíéêÞò, ðñáãìáôïðïßçóå ï êïëõìâçôþò ôïõ Ðïóåéäþíá, ñþóôïò Ìïýôóïò, êåñäßæïíôáò 2 áñãõñü ìåôüëëéá êáé êáôáññßðôïíôáò Ýíá ðáíåëëþíéï ñåêüñ. Ðéï óõãêåêñéìýíá, êïëýìâçóå óôç óêõôáëïäñïìßá ì. ÐÁÉÄÙÍ, êýñäéóå ôç 2ç èýóç, êïëõìðþíôáò 4ïò êáé êüíïíôáò ôïí êáëýôåñï ñüíï áðü ôïõò õðüëïéðïõò ëëçíåò êïëõìâçôýò, êáôáññßðôïíôáò ôáõôü ñïíá ôï ðáíåëëþíéï ñåêüñ ÐÁÉÄÙÍ óôá ì. Åðßóçò, êýñäéóå ôï 2ï áñãõñü ôïõ ìåôüëëéï ôçí åðüìåíç, êïëõìðþíôáò óôï áôïìéêü 200Üñé, êüíïíôáò ðáñüëëçëá ôï áôïìéêü ñåêüñ ( ). Õðåíèõìßæïõìå üôé óôçí ðïëõåèíéêþ óõíüíôçóç ðïõ Ýãéíå óôï ÏÁÊÁ (8-9 Áðñéëßïõ), Þôáí ç ðñþôç åìöüíéóç ôïõ Ìïýôóïõ ìå ôá ñþìáôá ôçò ÅèíéêÞò ïìüäáò. Óôç óõíüíôçóç óõììåôåß áí 8 þñåò (ÂÑÁÆÉËÉÁ-ÔÏÕÑÊÉÁ-ÔÓÅ ÉÁ-ÊÕÐÑÏÓ-ÅËËÁÄÁ-ÐÏËÙÍÉÁ-ÐÏÑÔÏÃÁËÉÁ-ÅË- ÂÅÔÉÁ), ìå ôçí ÅëëÜäá íá êáôáêôü ôç 2ç èýóç óôç ãåíéêþ âáèìïëïãßá (1ç ç ïìüäá ôçò ÐÏËÙÍÉÁÓ). Ôην πρώτη ηµέρα του Μαΐου, εορτάζεται η λαϊκή εορτή των ανθέων, η οποία είναι καθαρά φυσιολατρική, αφού δεν έχει θρησκευτικό χαρακτήρα. ÅïñôÜæåôáé ìå Ýîïäï óôïõò áãñïýò êáé äéáóêåäüóåéò ó üëç ôçí Åõñþðç. Óôçí ÅëëÜäá ôçí ÐñùôïìáãéÜ, ïé íýïé êáé ïé íýåò óõëëýãïõí Üíèç áðü ôïõò áãñïýò êáé ìå áõôü êáôáóêåõüæïõí óôåöüíéá ðïõ êñåìïýí óôéò ðüñôåò êáé ôïõò åîþóôåò êáé ôá áöþíïõí åêåß ìý ñé ôï âñüäõ ôïõ áãßïõ ÉùÜííïõ óôá ôýëç Éïõíßïõ. Áðü ôï Ýôïò 1889, ç ÐñùôïìáãéÜ åßíáé äéåèíþò åñãáôéêþ ãéïñôþ, óå áíüìíçóç ôçò ìåãüëçò áðåñãßáò ôùí åñãáôþí óôï ÓéêÜãï ôùí ÇÐÁ. Ôçí ðñþôç ÌáÀïõ 1886, ãéá ôçí êáèéýñùóç ôïõ 8þñïõ åñãáóßáò ìå ôï óýíèçìá: «ïêôþ þñåò äïõëåéü, ïêôþ þñåò ýðíï, ïêôþ þñåò øõ áãùãßá, áíüðáõóç êáé ìüñöùóç». Óôçí áðåñãßá áõôþ, ôçí 1ç ÌáÀïõ ôïõ 1886 óôï ÓéêÜãï ôùí ÇÐÁ, óêïôþèçêáí áðü ôïõò áóôõíïìéêïýò åêáôïíôüäåò áðåñãïß. Óå áíüìíçóç áõôþò ôçò åðåôåßïõ, ç ïðïßá âüöôçêå óôï áßìá, ïé åñãáæüìåíïé üëçò ôçò ãçò, áðïôåßíïõí ôïí ïöåéëüìåíï öüñï ôéìþò êáé áíüìíçóçò ôçò èõóßáò ôïõò ãéá ôéò êáôáêôçèåßóåò åñãáôéêýò äéåêäéêþóåéò.

ΕΛΕΝΗ ΓΕΡΟΥΛΑΝΟΥ. Εικονογράφηση ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΛΗΔΑ ΒΑΡΒΑΡΟΥΣΗ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ

ΕΛΕΝΗ ΓΕΡΟΥΛΑΝΟΥ. Εικονογράφηση ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΛΗΔΑ ΒΑΡΒΑΡΟΥΣΗ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΕΛΕΝΗ ΓΕΡΟΥΛΑΝΟΥ Εικονογράφηση ΛΗΔΑ ΒΑΡΒΑΡΟΥΣΗ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Ï ðéï ìåãüëïò êáé ï ðéï óçìáíôéêüò ðáéäáãùãéêüò êáíüíáò äåí åßíáé ôï íá

Διαβάστε περισσότερα

Ç íýá Ýííïéá ôïõ ýðíïõ!

Ç íýá Ýííïéá ôïõ ýðíïõ! ΑΞΕΣΟΥΑΡ Ç íýá Ýííïéá ôïõ ýðíïõ! ÅããõÜôáé ôçí áóöüëåéá êáé õãåßá ôïõ ìùñïý êáôü ôç äéüñêåéá ôïõ ýðíïõ! AP 1270638 Õðüóôñùìá Aerosleep, : 61,00 AP 125060 ÊÜëõììá Aerosleep, : 15,30 ÁóöáëÞò, ðüíôá áñêåôüò

Διαβάστε περισσότερα

ÌÅÑÏÓ 3 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ÁÐÁÉÔÇÓÅÙÍ ÕÐÇÑÅÓÉÙÍ. Υπηρεσίες Ιατρικής Πληροφορικής και Τηλεϊατρικής 9 ÂÁÓÉÊÅÓ ÊÁÔÅÕÈÕÍÓÅÉÓ

ÌÅÑÏÓ 3 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ÁÐÁÉÔÇÓÅÙÍ ÕÐÇÑÅÓÉÙÍ. Υπηρεσίες Ιατρικής Πληροφορικής και Τηλεϊατρικής 9 ÂÁÓÉÊÅÓ ÊÁÔÅÕÈÕÍÓÅÉÓ 138 Υπηρεσίες Ιατρικής Πληροφορικής και Τηλεϊατρικής ÌÅÑÏÓ 3 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΠΡΑΞΗΣ 9 ÂÁÓÉÊÅÓ ÊÁÔÅÕÈÕÍÓÅÉÓ 10 ÌÏÍÔÅËÏ ÁÐÏÔÉÌÇÓÇÓ ÔÙÍ ÁÐÁÉÔÇÓÅÙÍ 11 ÔÏÌÅÉÓ ÅÖÁÑÌÏÃÇÓ ÔÙÍ ÕÐÇÑÅÓÉÙÍ 139

Διαβάστε περισσότερα

B i o f l o n. Ãéá åöáñìïãýò ìåôáöïñüò çìéêþí

B i o f l o n. Ãéá åöáñìïãýò ìåôáöïñüò çìéêþí B i o f l o n Ãéá åöáñìïãýò ìåôáöïñüò çìéêþí Ç åôáéñåßá Aflex, ç ïðïßá éäñýèçêå ôï 1973, Þôáí ç ðñþôç ðïõ ó åäßáóå ôïí åýêáìðôï óùëþíá PTFE ãéá ôç ìåôáöïñü çìéêþí õãñþí ðñßí áðü 35 ñüíéá. Ï åëéêïåéäþò

Διαβάστε περισσότερα

ATHINA COURT. ÐïëõôåëÞ Äéáìåñßóìáôá

ATHINA COURT. ÐïëõôåëÞ Äéáìåñßóìáôá ATHINA COURT ÐïëõôåëÞ Äéáìåñßóìáôá ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ ΑΘΗΝΑ Το συγκρότημα διαμερισμάτων AΘΗΝΑ βρίσκεται σε μια ήσυχη περιοχή στην Έγκωμη, Γωνία Γρηγόρη Αυξεντίου & Αρχιεπισκόπου Λεοντίου και αποτελείται

Διαβάστε περισσότερα

ÐÉÍÁÊÅÓ ÔÉÌÙÍ ÁÍÔÉÊÅÉÌÅÍÉÊÙÍ ÁÎÉÙÍ

ÐÉÍÁÊÅÓ ÔÉÌÙÍ ÁÍÔÉÊÅÉÌÅÍÉÊÙÍ ÁÎÉÙÍ ÕÐÏÕÑÃÅÉÏ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ÏÉÊÏÍÏÌÉÊÙÍ ÃÅÍÉÊÇ ÄÉÅÕÈÕÍÓÇ ÄÇÌÏÓÉÁÓ ÐÅÑÉÏÕÓÉÁÓ & ÅÈÍÉÊÙÍ ÊËÇÑÏÄÏÔÇÌÁÔÙÍ ÄÉÅÕÈÕÍÓÇ ÔÅ ÍÉÊÙÍ ÕÐÇÑÅÓÉÙÍ & ÓÔÅÃÁÓÇÓ ÔÌÇÌÁ ÁÍÔÉÊÅÉÌÅÍÉÊÏÕ ÐÑÏÓÄÉÏÑÉÓÌÏÕ ÖÏÑÏËÏÃÇÔÅÁÓ ÁÎÉÁÓ ÁÊÉÍÇÔÙÍ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΚΟΣ ΑΓΩΝΑΣ : ΑΣΠΡΟΝΗΣΟΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΠΛΟΥ

ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΚΟΣ ΑΓΩΝΑΣ : ΑΣΠΡΟΝΗΣΟΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΠΛΟΥ ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΚΟΣ ΑΓΩΝΑΣ : ΑΣΠΡΟΝΗΣΟΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΠΛΟΥ 1. ΩΡΑ Η επίσημη ώρα για τον αγώνα "ΑΣΠΡΟΝΗΣΟΣ 2007" είναι 9η του αστεροσκοπείου Αθηνών. Η πληροφόρηση γίνεται με τηλεφωνική κλήση του αριθμού 141. 2. ΠΡΟΓΝΩΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ÓÕÃ ÑÏÍÇ ÅËËÇÍÉÊÇ ÐÅÆÏÃÑÁÖÉÁ

ÓÕÃ ÑÏÍÇ ÅËËÇÍÉÊÇ ÐÅÆÏÃÑÁÖÉÁ ÓÕÃ ÑÏÍÇ ÅËËÇÍÉÊÇ ÐÅÆÏÃÑÁÖÉÁ 13 Íåïé ÓõããñáöåéΣ, Äéáãùíéóìüò ÄéçãÞìáôïò 12,48 13,28 Åëåõèåñïôõðßáò, 2001 2002, óåë. 140, ISBN: 960-211-645-5 Γιώργος ΑΛΕΞΑΝΔΡΙΝΟΣ Σενάριο για Μια χαμένη αγάπη 15,81 16,84

Διαβάστε περισσότερα

Ó ÅÄÉÁÓÌÏÓ - ÊÁÔÁÓÊÅÕÇ ÓÔÏÌÉÙÍ & ÅÉÄÉÊÙÍ ÅÎÁÑÔÇÌÁÔÙÍ ÊËÉÌÁÔÉÓÌÏÕ V X

Ó ÅÄÉÁÓÌÏÓ - ÊÁÔÁÓÊÅÕÇ ÓÔÏÌÉÙÍ & ÅÉÄÉÊÙÍ ÅÎÁÑÔÇÌÁÔÙÍ ÊËÉÌÁÔÉÓÌÏÕ V X V X A B+24 AEROGRAMÌI Ïé äéáóôüóåéò ôùí óôïìßùí ôçò óåéñüò Å öáßíïíôáé óôï ðáñáêüôù ó Þìá. Áíôßóôïé á, ïé äéáóôüóåéò ôùí óôïìßùí ôçò óåéñüò ÂÔ öáßíïíôáé óôï Ó Þìá Å. Ãéá ôïí ðñïóäéïñéóìü ôçò ðáñáããåëßáò

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Τροποποίηση κατηγοριών στα εγκεκριµένα ενιαία τιµολόγια εργασιών για έργα οδοποιϊας.

ΘΕΜΑ: Τροποποίηση κατηγοριών στα εγκεκριµένα ενιαία τιµολόγια εργασιών για έργα οδοποιϊας. ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 5 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 23 Φεβρουαρίου 2005 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕ.ΧΩ..Ε. Αρ.Πρωτ. 17α/10/22/ΦΝ 437 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜ. ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΠΡΟΓ/ΤΟΣ /ΝΣΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΣΥΝΤ/ΣΜΟΥ &

Διαβάστε περισσότερα

Ειρήνη Καµαράτου-Γιαλλούση, 2009. Ðñþôç Ýêäïóç: Σεπτέµβριος 2009 ÉSBN 978-960-453-616-0

Ειρήνη Καµαράτου-Γιαλλούση, 2009. Ðñþôç Ýêäïóç: Σεπτέµβριος 2009 ÉSBN 978-960-453-616-0 TÉÔËÏÓ ÂÉÂËÉÏÕ: Ο Πονηρούλης ÓÕÃÃÑÁÖÅÁÓ: Ειρήνη Καµαράτου-Γιαλλούση ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΙΟΡΘΩΣΗ ÊÅÉÌÅÍÏÕ: Χρυσούλα Τσιρούκη ÅÉÊÏÍÏÃÑÁÖÇÓÇ ΕΞΩΦΥΛΛΟ: ιονύσης Καραβίας ÇËÅÊÔÑÏÍÉÊÇ ÓÅËÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: Ελένη Σταυροπούλου EÊÔÕÐÙÓÇ:

Διαβάστε περισσότερα

0 np6e6p0(; T O U A.I Tr\q n.e.a. A.M.. oaq K Q A E I as auvespiaar) CTTIC; 2 AcKcpppiou

0 np6e6p0(; T O U A.I Tr\q n.e.a. A.M.. oaq K Q A E I as auvespiaar) CTTIC; 2 AcKcpppiou /II 2014 13:40 FAX 2551033552 T E D K N. E V R O U ool ANATOAIKirs MAKKAONIAV epakhs: la^.a/voti: itamovoc KupiaKidii 17 Ko^oTiivi'] 28-1! -2014 ApiO.i.npo)T : 726 Ko^ioTTivii 69 100 Tr >.:253l0-21975,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΚΕΣ ΚΑΙ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΚΙΝΗΤΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΡΑΧΩΝ ΓΑΣΤΡΟΟΙΣΟΦΑΓΙΚΗΣ ΣΥΜΒΟΛΗΣ Εκπαιδευτικό Σεμινάριο.

ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΚΕΣ ΚΑΙ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΚΙΝΗΤΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΡΑΧΩΝ ΓΑΣΤΡΟΟΙΣΟΦΑΓΙΚΗΣ ΣΥΜΒΟΛΗΣ Εκπαιδευτικό Σεμινάριο. ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΚΕΣ ΚΑΙ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΚΙΝΗΤΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΡΑΧΩΝ ΓΑΣΤΡΟΟΙΣΟΦΑΓΙΚΗΣ ΣΥΜΒΟΛΗΣ Εκπαιδευτικό Σεμινάριο Τελικό Πρόγραμμα Β Χειρουργική και Γαστρεντερολογική κλινική, Ναυτικού Νοσοκομείου

Διαβάστε περισσότερα

Αποκαλύπτουµε το µυστικό υπερόπλο του Μεσαίωνα

Αποκαλύπτουµε το µυστικό υπερόπλο του Μεσαίωνα ΣΗΜΕΙΑ-ΚΛΕΙΔΙΑ 1 Στον Ατλαντικό Κώδικα ο Λεονάρντο Ντα Βίντσι έκρυψε τις οδηγίες για την κατασκευή µιας στρατιάς από ροµπότ. 2 Η ανακάλυψη ανήκει στην οµάδα του Μάριο Ταντέι. Προηγουµένως πιστευόταν ότι

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝ. ΠΑΙ ΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚ/ΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΣΠΟΥ ΩΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΩΝ /ΝΣΗ ΣΠΟΥ ΩΝ Π.Ε.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝ. ΠΑΙ ΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚ/ΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΣΠΟΥ ΩΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΩΝ /ΝΣΗ ΣΠΟΥ ΩΝ Π.Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝ. ΠΑΙ ΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚ/ΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΣΠΟΥ ΩΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΩΝ /ΝΣΗ ΣΠΟΥ ΩΝ Π.Ε. Τµήµα Α Αν. Παπανδρέου 37 151 80 Μαρούσι Πληροφορίες: Ρ. Γεωργακόπουλος

Διαβάστε περισσότερα

1. i) ÊÜèå üñïò ðñïêýðôåé áðü ôçí ðñüóèåóç ôïõ óôáèåñïý áñéèìïý 3 óôïí ðñïçãïýìåíï, ïðüôå Ý ïõìå áñéèìçôéêþ ðñüïäï á í ìå ðñþôï üñï

1. i) ÊÜèå üñïò ðñïêýðôåé áðü ôçí ðñüóèåóç ôïõ óôáèåñïý áñéèìïý 3 óôïí ðñïçãïýìåíï, ïðüôå Ý ïõìå áñéèìçôéêþ ðñüïäï á í ìå ðñþôï üñï 5. ÐÑÏÏÄÏÉ 7 5. ÁñéèìçôéêÞ ðñüïäïò Á ÏìÜäá. i) ÊÜèå üñïò ðñïêýðôåé áðü ôçí ðñüóèåóç ôïõ óôáèåñïý áñéèìïý 3 óôïí ðñïçãïýìåíï, ïðüôå Ý ïõìå áñéèìçôéêþ ðñüïäï á í ìå ðñþôï üñï á = 7 êáé äéáöïñü ù = 3. Óõíåðþò

Διαβάστε περισσότερα

e-book ΚΩΔ. ΤΙΤΛΟΣ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ Λ. Τ. ΚΩΔ. Λ. Τ.

e-book ΚΩΔ. ΤΙΤΛΟΣ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ Λ. Τ. ΚΩΔ. Λ. Τ. Α' ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ Α. ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚA Ομήρου Οδύσσεια, Α Γυμνασίου A. Παπαγεωργίου 6488 (αναλυτική έκδοση) 17,90 7632 5,99 7287 (συντομευμένη έκδοση) 15,28 5863 Ηροδότου Ιστορίες, Α Γυμνασίου Α. Κοκοβίνος 19,36

Διαβάστε περισσότερα

11. ΜΕΝΤΕΣΕΔΕΣ ΕΠΙΠΛΩΝ

11. ΜΕΝΤΕΣΕΔΕΣ ΕΠΙΠΛΩΝ . ΜΕΝΤΕΣΕΔΕΣ ΕΠΙΠΛΩΝ 1 . ΜΕΝΤΕΣΕΔΕΣ ÅÐÉÐËÙÍ Σύντομη αναδρομή στην ιστορία της. Η εταιρία Salice, πρωτοπόρος στον τομέα των χωνευτών μεντεσέδων επίπλων, παράγει μια πολύ μεγάλη γκάμα μεντεσέδων και μηχανισμών

Διαβάστε περισσότερα

11. ΜΕΝΤΕΣΕΔΕΣ ΕΠΙΠΛΩΝ

11. ΜΕΝΤΕΣΕΔΕΣ ΕΠΙΠΛΩΝ . ΜΕΝΤΕΣΕΔΕΣ ΕΠΙΠΛΩΝ 1 . ΜΕΝΤΕΣΕΔΕΣ ÅÐÉÐËÙÍ Σύντομη αναδρομή στην ιστορία της. Η εταιρία Salice, πρωτοπόρος στον τομέα των χωνευτών μεντεσέδων επίπλων, παράγει μια πολύ μεγάλη γκάμα μεντεσέδων και μηχανισμών

Διαβάστε περισσότερα

ÈÝìáôá Áíáðçñßáò. Αφιέρωμα: Φεβρουάριος - Μάρτιος - Απρίλιος 2008. Η Πρόσβαση των Ατόμων με Αναπηρία στον κόσμο της Εργασίας.

ÈÝìáôá Áíáðçñßáò. Αφιέρωμα: Φεβρουάριος - Μάρτιος - Απρίλιος 2008. Η Πρόσβαση των Ατόμων με Αναπηρία στον κόσμο της Εργασίας. Φεβρουάριος - Μάρτιος - Απρίλιος 2008 ΤΑ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΤΗΣ ΓΑΛΛΙΑΣ ΔΕΙΧΝΟΥΝ ΤΟ ΔΡΟΜΟ. Η καταπολέμηση της φτώχειας και του αποκλεισμού απαιτεί ένα νέο ριζοσπαστισμό στα αναπηρικά κινήματα της Ευρώπης.

Διαβάστε περισσότερα

16. ÌåëÝôç ôùí óõíáñôþóåùí y=çìx, y=óõíx êáé ôùí ìåôáó çìáôéóìþí ôïõò.

16. ÌåëÝôç ôùí óõíáñôþóåùí y=çìx, y=óõíx êáé ôùí ìåôáó çìáôéóìþí ôïõò. 55 16. ÌåëÝôç ôùí óõíáñôþóåùí y=çìx, y=óõíx êáé ôùí ìåôáó çìáôéóìþí ôïõò. A ÌÝñïò 1. Íá êáôáóêåõüóåéò óôï Function Probe ôç ãñáöéêþ ðáñüóôáóç ôçò y=çìx. Óôïí ïñéæüíôéï Üîïíá íá ïñßóåéò êëßìáêá áðü ôï -4ð

Διαβάστε περισσότερα

Ç ÅÔÁÉÑÉÁ ÔÁ ÐÑÏÚÏÍÔÁ. Ç åôáéñßá ðáñüãåé, åìðïñåýåôáé êáé åîüãåé ôá ðáñáêüôù ðñïúüíôá:

Ç ÅÔÁÉÑÉÁ ÔÁ ÐÑÏÚÏÍÔÁ. Ç åôáéñßá ðáñüãåé, åìðïñåýåôáé êáé åîüãåé ôá ðáñáêüôù ðñïúüíôá: Ç ÅÔÁÉÑÉÁ Ç åôáéñßá Áöïß ÊÜìôóç ÁÅ éäñýèçêå ôï 1991 ìåôü áðï óõã þíåõóç ôçò åôáéñßáò Ê.ÊÜìôóçò & Óßá ÏÅ êáé ôçò åôáéñßáò Áöïß ÊÜìôóç ÏÅ. äñá ôçò åôáéñßáò åßíáé ç Èåóóáëïíßêç. Ôï äßêôõï ðùëþóåùí ôçò åôáéñßáò

Διαβάστε περισσότερα

e-book ΚΩΔ. ΤΙΤΛΟΣ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ Λ. Τ.

e-book ΚΩΔ. ΤΙΤΛΟΣ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ Λ. Τ. A' ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΩΔ. ΤΙΤΛΟΣ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ Λ. Τ. ΚΩΔ. Λ. Τ. Α. ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚA 6488 Ομήρου Οδύσσεια, Α Γυμνασίου A. Παπαγεωργίου 22,21 7632 8,00 7287 Ομήρου Οδύσσεια, Α Γυμνασίου A. Παπαγεωργίου 15,14 (συντομευμένη

Διαβάστε περισσότερα

Κáëü åßíáé íá ãíùñßæïõìå. ΜÝ ñé åäþ êáëü. Ìå. Λüãéá üìùò ôá ïðïßá öïâüìáóôå. Σé ôéñßæåé áíáãêáóôéêü ôï. Ζ η τ ε ί τ α ι... Μ π ρ ο σ τ ά ρ η ς

Κáëü åßíáé íá ãíùñßæïõìå. ΜÝ ñé åäþ êáëü. Ìå. Λüãéá üìùò ôá ïðïßá öïâüìáóôå. Σé ôéñßæåé áíáãêáóôéêü ôï. Ζ η τ ε ί τ α ι... Μ π ρ ο σ τ ά ρ η ς PRESS +7 P R E S S POST P O S T Äéáöùíþ ìå ü,ôé ëåò^ áëëü èá õðåñáóðéóèþ ìý ñé èáíüôïõ ôï äéêáßùìü óïõ íá ôï ëåò. ÂÏËÔÁÉÑÏÓ ñüíïò 33ïò Áñ. Öýëëïõ 389-390 ÌÜúïò Éïýíéïò 2012 ÊÙÄÉÊÏÓ ÄÉÅÕÈÕÍÓÇÓ ÅÐÏÐÔÅÉÁÓ

Διαβάστε περισσότερα

¼ñãáíá Èåñìïêñáóßáò - ÓõóêåõÝò Øõêôéêþí Ìç áíçìüôùí

¼ñãáíá Èåñìïêñáóßáò - ÓõóêåõÝò Øõêôéêþí Ìç áíçìüôùí ¼ñãáíá Èåñìïêñáóßáò - ÓõóêåõÝò Øõêôéêþí Ìç áíçìüôùí ÈåñìïóôÜôçò ÓõíôÞñçóçò REF-DF-SM ÅëÝã åé Ýíá èåñìïóôïé åßï PTC Êëßìáêá èåñìïêñáóßáò: -19? +99 C ëåã ïò áðüøõîçò - dfrst Ôñßá ñåëý: óõìðéåóôþò (30Á, 2ÇÑ),

Διαβάστε περισσότερα

To èýìá: Ïé äéáæåõãìýíïé ìýóá óôçí Åêêëçóßá ÓÕÃ ÑÏÍÁ ÂÇÌÁÔÁ ÓÔÇÍ ÐÉÓÔÇ ÊÁÉ ÓÔÏÍ ÐÏËÉÔÉÓÌÏ

To èýìá: Ïé äéáæåõãìýíïé ìýóá óôçí Åêêëçóßá ÓÕÃ ÑÏÍÁ ÂÇÌÁÔÁ ÓÔÇÍ ÐÉÓÔÇ ÊÁÉ ÓÔÏÍ ÐÏËÉÔÉÓÌÏ ÐÅÑÉÅ ÏÌÅÍÁ ÅDITORIAL Áíïé ôïß Ïñßæïíôåò Áããåëéïöüñïò Êùäéêüò: 1044 Ýôïò ßäñõóçò: 1900 Éäéïêôçóßá: Ðßóôç & ÆùÞ ÁóôéêÞ Ìç ÊåñäïóêïðéêÞ Åôáéñåßá Ì. Âüäá 28 & Óìýñíçò 27, 10439 ÁèÞíá www.jesuits.gr Åêäüôçò

Διαβάστε περισσότερα

Ç ÂÇÑÁ ÊÕÑÉÁÊÇ 18 ÍÏÅÌÂÑÉÏÕ 2001 ÁÑ ÁÉÑÅÓÉÅÓ ÃÉÁ ÔÇÍ ÁÍÁÄÅÉÎÇ ÍÅÏÕ Ä.Ó. ÔÏÕ ÓÕËËÏÃÏÕ ÌÁÓ

Ç ÂÇÑÁ ÊÕÑÉÁÊÇ 18 ÍÏÅÌÂÑÉÏÕ 2001 ÁÑ ÁÉÑÅÓÉÅÓ ÃÉÁ ÔÇÍ ÁÍÁÄÅÉÎÇ ÍÅÏÕ Ä.Ó. ÔÏÕ ÓÕËËÏÃÏÕ ÌÁÓ ÓÅËÉÄÁ 1 ÔÏÕÑÊÉÁ ÔÏÕÑÊÉÁ ÔÏÕÑÊÉÁ ÔÏÕÑÊÉÁ ÔÏÕÑÊÉÁ Ç ÂÇÑÁ ÄÉÌÇÍÇ ÅÖÇÌÅÑÉÄÁ ÔÏÕ ÐÏËÉÔÉÓÔÉÊÏÕ ÓÕËËÏÃÏÕ ÖÅÑÙÍ & ÐÅÑÉÖÅÑÅÉÁÓ Í. ÅÂÑÏÕ ÓÔÁÄÉÏÕ 39 105 59 ÁèÞíá Ôçë. 32.16.532 ÅÔÏÓ 6 ï ÖÕËËÏ 33 o ÓÅÐÔÅÌÂÑÉÏÓ-ÏÊÔÙÂÑÉÏÓ

Διαβάστε περισσότερα

Οëïé ïé åéäéêïß éó õñßæïíôáé. Σôá íçóéü ôá ïðïßá åîáñôþíôáé. Âéïëïãéêüò Êáèáñéóìüò, ôá ëüèç êáé ôá ðüèç ôïõ...

Οëïé ïé åéäéêïß éó õñßæïíôáé. Σôá íçóéü ôá ïðïßá åîáñôþíôáé. Âéïëïãéêüò Êáèáñéóìüò, ôá ëüèç êáé ôá ðüèç ôïõ... Äéáöùíþ ìå ü,ôé ëåò^ áëëü èá õðåñáóðéóèþ ìý ñé èáíüôïõ ôï äéêáßùìü óïõ íá ôï ëåò. ÂÏËÔÁÉÑÏÓ ΙΔΡΥΤΗΣ - ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ: ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ - ΘΕΟΔΩΡΟΣ Γ. ΜΑΓΚΑΝΙΩΤΗΣ ΕΚΔΟΤΡΙΑ - ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ: ΣΟΦΙΑ ΜΑΓΚΑΝΙΩΤΗ. ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ:

Διαβάστε περισσότερα

μικρές ιστορίες ΕΥΕΞΙΑ & ΙΑΤΡΟΦΗ 3

μικρές ιστορίες ΕΥΕΞΙΑ & ΙΑΤΡΟΦΗ 3 μικρές ιστορίες Κι όσο το φυσικό περιβάλλον περιορίζεται, τόσο και ακριβαίνει. Η ανάπτυξη πλέον δεν συμφέρει. εν το έχουμε συνειδητοποιήσει, αλλά η τελευταία μεγάλη αγορά στον πλανήτη θα είναι η Φύση.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΡΙΦΟΣ ΣΕΡΙΦΟΥ ΓΑΛΑΝΗΣ

ΣΕΡΙΦΟΣ ΣΕΡΙΦΟΥ ΓΑΛΑΝΗΣ ΔΗΜΟΣ: ΣΕΡΙΦΟΣ ΣΕΡΙΦΟΥ ΓΑΛΑΝΗΣ ΟΙΚΙΣΜΟΣ: ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΣ ÏÉÊÉÓÌÏÓ ÐÑÏÓÏ Ç: ÄåäïìÝíïõ üôé ðñüêåéôáé ãéá ðáñáäïóéáêü ïéêéóìü, ãéá ôïí õðïëïãéóìü ôçò áîßáò ôùí áêéíþôùí äåí åöáñìüæïíôáé ïé óõíôåëåóôýò ðñüóïøçò:

Διαβάστε περισσότερα

ΠOΛITIΣMOΣ KAI TOΠIKH IΣTOPIA THΣ YTIKHΣ ΘEΣΣAΛIAΣ

ΠOΛITIΣMOΣ KAI TOΠIKH IΣTOPIA THΣ YTIKHΣ ΘEΣΣAΛIAΣ ΠOΛITIΣMOΣ KAI TOΠIKH IΣTOPIA THΣ YTIKHΣ ΘEΣΣAΛIAΣ (ΠPAKTIKA ΣYNE PIOY) Eπιµέλεια: Nότα Mακρυγιάννη - Πλακιά, Πρόεδρος Aρχαιολογικού Λαογραφικού Πολιτιστικού Συλλόγου Mουζακίου Mάνθος Παπάγγελος, Yπεύθυνος

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΗΜΕΡΟ ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ. Αναστολή λειτουργίας των δήμων στις 12 και 13 Σεπτεμβρίου 2012

ΔΙΗΜΕΡΟ ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ. Αναστολή λειτουργίας των δήμων στις 12 και 13 Σεπτεμβρίου 2012 ΔΙΗΜΕΡΟ ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ Αναστολή λειτουργίας των δήμων στις 12 και 13 Σεπτεμβρίου 2012 Τετάρτη, 12 Σεπτεμβρίου, Πανελλαδική Συγκέντρωση στη Πλατεία Κλαυθμώνος, στις 11.00 π.μ. Πορεία

Διαβάστε περισσότερα

Ειρήνη Καµαράτου-Γιαλλούση, 2009. Ðñþôç Ýêäïóç: Σεπτέµβριος 2009 ÉSBN 978-960-453-617-7

Ειρήνη Καµαράτου-Γιαλλούση, 2009. Ðñþôç Ýêäïóç: Σεπτέµβριος 2009 ÉSBN 978-960-453-617-7 TÉÔËÏÓ ÂÉÂËÉÏÕ: Η πεισµατάρα ÓÕÃÃÑÁÖÅÁÓ: Ειρήνη Καµαράτου-Γιαλλούση ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΙΟΡΘΩΣΗ ÊÅÉÌÅÍÏÕ: Χρυσούλα Τσιρούκη ÅÉÊÏÍÏÃÑÁÖÇÓÇ ΕΞΩΦΥΛΛΟ: ηµήτρης Καρατζαφέρης ÇËÅÊÔÑÏÍÉÊÇ ÓÅËÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: Μερσίνα Λαδοπούλου

Διαβάστε περισσότερα

Üóêçóç 15. ÕëéêÜ - åîáñôþìáôá äéêôýïõ ðåðéåóìýíïõ áýñá êáé ðíåõìáôéêýò óõóêåõýò

Üóêçóç 15. ÕëéêÜ - åîáñôþìáôá äéêôýïõ ðåðéåóìýíïõ áýñá êáé ðíåõìáôéêýò óõóêåõýò ÕëéêÜ - åîáñôþìáôá äéêôýïõ ðåðéåóìýíïõ áýñá êáé ðíåõìáôéêýò óõóêåõýò Óôü ïé ôçò Üóêçóçò äéüñêåéá Üóêçóçò: 6 äéäáêôéêýò þñåò Óôï ôýëïò ôçò Üóêçóçò ïé ìáèçôýò èá åßíáé éêáíïß: é íá áíáãíùñßæïõí ôá åîáñôþìáôá

Διαβάστε περισσότερα

ÐÉÓÔÇ ÁÈÅÚÁ ÊÁÉ ÓÕÃ ÑÏÍÁ ÂÇÌÁÔÁ Ç ÊÏÉÍÏÔÇÔÁ ÔÙÍ ÁËÂÁÍÙÍ ÊÁÈÏËÉÊÙÍ ÏÉÊÏÃÅÍÅÉÁ: ¼ôáí ï åíáò áðü ôïõò äýï äåí ðéóôåýåé

ÐÉÓÔÇ ÁÈÅÚÁ ÊÁÉ ÓÕÃ ÑÏÍÁ ÂÇÌÁÔÁ Ç ÊÏÉÍÏÔÇÔÁ ÔÙÍ ÁËÂÁÍÙÍ ÊÁÈÏËÉÊÙÍ ÏÉÊÏÃÅÍÅÉÁ: ¼ôáí ï åíáò áðü ôïõò äýï äåí ðéóôåýåé ÄÉÌÇÍÉÁÉÏ ÊÁÈÏËÉÊÏ ÐÅÑÉÏÄÉÊÏ ÈÑÇÓÊÅÕÔÉÊÏÕ & ÊÏÉÍÙÍÉÊÏÕ ÐÑÏÂËÇÌÁÔÉÓÌÏÕ ÔÅÕ ÏÓ 1050 ÌÁÑÔÉÏÓ-ÁÐÑÉËÉÏÓ 2008 ÔéìÞ ôåý ïõò: 5 åõñþ ÐÉÓÔÇ ÊÁÉ ÁÈÅÚÁ ÓÕÃ ÑÏÍÁ ÂÇÌÁÔÁ Ç ÊÏÉÍÏÔÇÔÁ ÔÙÍ ÁËÂÁÍÙÍ ÊÁÈÏËÉÊÙÍ ÏÉÊÏÃÅÍÅÉÁ:

Διαβάστε περισσότερα

ÌÇÍÉÁÉÁ ÅÖÇÌÅÑÉÄÁ ÁÍÁÔÏËÉÊÇÓ ÁÔÔÉÊÇÓ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2011 ÔÅÕ ÏÓ 35 ÄÉÁÍÅÌÅÔÁÉ ÄÙÑÅÁÍ

ÌÇÍÉÁÉÁ ÅÖÇÌÅÑÉÄÁ ÁÍÁÔÏËÉÊÇÓ ÁÔÔÉÊÇÓ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2011 ÔÅÕ ÏÓ 35 ÄÉÁÍÅÌÅÔÁÉ ÄÙÑÅÁÍ ÌÇÍÉÁÉÁ ÅÖÇÌÅÑÉÄÁ ÁÍÁÔÏËÉÊÇÓ ÁÔÔÉÊÇÓ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2011 ÔÅÕ ÏÓ 35 ÄÉÁÍÅÌÅÔÁÉ ÄÙÑÅÁÍ www.exanatolis.gr Κώστας Λεβαντής: Το κράτος παρανοµεί Óåë.18-19 Η καρδιά της Ανατολικής Αττικής δύο και πλέον µήνες κτυπάει

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΟΣ ΑΓΚΑΙΡΙΑΣ ΟΙΚΙΣΜΟΣ: ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΣ ÏÉÊÉÓÌÏÓ. 2) Για τουριστικές εγκαταστάσεις και για εγκαταστάσεις οργανισμών κοινής ωφελείας:

ΠΑΡΟΣ ΑΓΚΑΙΡΙΑΣ ΟΙΚΙΣΜΟΣ: ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΣ ÏÉÊÉÓÌÏÓ. 2) Για τουριστικές εγκαταστάσεις και για εγκαταστάσεις οργανισμών κοινής ωφελείας: ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ: ΑΓΚΑΙΡΙΑΣ ΑΓΚΑΙΡΙΑΣ ΟΙΚΙΣΜΟΣ: ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΣ ÏÉÊÉÓÌÏÓ ÐÑÏÓÏ Ç: ÄåäïìÝíïõ üôé ðñüêåéôáé ãéá ðáñáäïóéáêü ïéêéóìü, ãéá ôïí õðïëïãéóìü ôçò áîßáò ôùí áêéíþôùí äåí åöáñìüæïíôáé ïé óõíôåëåóôýò

Διαβάστε περισσότερα

ÐÑÏÓÊËÇÓÇ. âéâëßá. Ôé ðéóôåýïõí ïé ëëçíåò êáèïëéêïß. ñåõíá: 3ç ÓÕÍÁÎÇ ÔÇÓ ÊÁÈÏËÉÊÇÓ ÅÊÊËÇÓÉÁÓ

ÐÑÏÓÊËÇÓÇ. âéâëßá. Ôé ðéóôåýïõí ïé ëëçíåò êáèïëéêïß. ñåõíá: 3ç ÓÕÍÁÎÇ ÔÇÓ ÊÁÈÏËÉÊÇÓ ÅÊÊËÇÓÉÁÓ ÄÉÌÇÍÉÁÉÏ ÊÁÈÏËÉÊÏ ÐÅÑÉÏÄÉÊÏ ÈÑÇÓÊÅÕÔÉÊÏÕ & ÊÏÉÍÙÍÉÊÏÕ ÐÑÏÂËÇÌÁÔÉÓÌÏÕ ENTYÐÏ ÊËÅÉÓÔÏ ÁÑ. ÁÄÅÉÁÓ 1091/9 ÊÅÌÐÁ Oäüò: Óìýñíçò 27-10439 ÁÈÇÍÁ Êùäéêüò: 1044 ÔÅÕ ÏÓ 1049 ÉÁÍÏÕÁÑÉÏÓ-ÖÅÂÑÏÕÁÑÉÏÓ 2008 ÔéìÞ ôåý

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΣΟΣ - ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ. α/α: KOΡ 04

ΑΣΣΟΣ - ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ. α/α: KOΡ 04 ΑΣΣΟΣ - ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ α/α: KOΡ 04 Τοποθεσία Ακινήτου Το ακίνητο με εμβαδόν 4985 μ. βρίσκεται επί της Π.Ε.Ο Κορίνθου - Πατρών 6 χιλ. μετά την Κόρινθο, δεξιά, και 9 χιλ. πριν το Κιάτο. ΕΥΡΥΤΕΡΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΙΝΑΚΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

(Á 154). Amitraz.

(Á 154). Amitraz. ÅÖÇÌÅÑÉÓ ÔÇÓ ÊÕÂÅÑÍÇÓÅÙÓ (ÔÅÕ ÏÓ ÄÅÕÔÅÑÏ) 13641 ñèñï 4 (Üñèñï 3 ôçò Ïäçãßáò 2001/99/ÅÊ) Ïé äéáôüîåéò ôçò ðáñïýóáò áðüöáóçò éó ýïõí áðü ôçí 1ç Éïõëßïõ 2002. Ç ðáñïýóá áðüöáóç íá äçìïóéåõèåß óôçí Åöçìåñßäá

Διαβάστε περισσότερα

Θ Ε Μ Α : Πρόσβαση σε έγγραφα. Προστασία του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

Θ Ε Μ Α : Πρόσβαση σε έγγραφα. Προστασία του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Βαθμός Ασφαλείας ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΑΠΛ/ΣΗΣ ΔΙΑΔ/ΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΠΛ/ΣΗΣ ΔΙΑΔ/ΣΙΩΝ & ΠΑΡ/ΤΑΣ Ταχ. Δ/νση : Μενάνδρου 41-43 Ταχ. Κώδικας: 104 37 ΑΘΗΝΑ Πληροφορίες : Κ.

Διαβάστε περισσότερα

Ç ÂÇÑÁ. (ÓõíÝ åéá óôç óåë. 8) Ð Ñ Ï Ó Ê Ë Ç Ó Ç. ÓÔÇÍ ÁÐÏËÏÃÉÓÔÉÊÇ ÌÁÓ ÓÕÍÅËÅÕÓÇ ÊõñéáêÞ 2 Íïåìâñßïõ 2003 & þñá 5 ì.ì.

Ç ÂÇÑÁ. (ÓõíÝ åéá óôç óåë. 8) Ð Ñ Ï Ó Ê Ë Ç Ó Ç. ÓÔÇÍ ÁÐÏËÏÃÉÓÔÉÊÇ ÌÁÓ ÓÕÍÅËÅÕÓÇ ÊõñéáêÞ 2 Íïåìâñßïõ 2003 & þñá 5 ì.ì. ôïò 8 ï ö. 44 ï Éïýëéïò-Áýãïõóôïò 2003 "Ç ÂÇÑÁ" Óåëßäá 1 ÔÏÕÑÊÉÁ ÔÏÕÑÊÉÁ ÔÏÕÑÊÉÁ ÔÏÕÑÊÉÁ ÔÏÕÑÊÉÁ Ç ÂÇÑÁ ÄÉÌÇÍÇ ÅÖÇÌÅÑÉÄÁ ÔÏÕ ÐÏËÉÔÉÓÔÉÊÏÕ ÓÕËËÏÃÏÕ ÖÅÑÙÍ & ÐÅÑÉÖÅÑÅÉÁÓ Í. ÅÂÑÏÕ ÓÔÁÄÉÏÕ 39 105 59 ÁèÞíá Ôçë.

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ 1. Βαρυτικές και Μαγνητικές Μέθοδοι Γεωφυσικής Διασκόπησης ΝΟΜΟΣ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ NEWTON ΓΗΙΝΟ ΠΕΔΙΟ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ ΜΕΤΡΟΥΜΕΝΑ ΜΕΓΕΘΗ -

ΜΑΘΗΜΑ 1. Βαρυτικές και Μαγνητικές Μέθοδοι Γεωφυσικής Διασκόπησης ΝΟΜΟΣ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ NEWTON ΓΗΙΝΟ ΠΕΔΙΟ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ ΜΕΤΡΟΥΜΕΝΑ ΜΕΓΕΘΗ - ΜΑΘΗΜΑ 1 Βαρυτικές και Μαγνητικές Μέθοδοι Γεωφυσικής Διασκόπησης ΝΟΜΟΣ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ NEWTON ΓΗΙΝΟ ΠΕΔΙΟ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ ΠΥΚΝΟΤΗΤΕΣ ΠΕΤΡΩΜΑΤΩΝ- ΟΡΥΚΤΩΝ ΜΕΤΡΟΥΜΕΝΑ ΜΕΓΕΘΗ - ΜΟΝΑΔΕΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΣΤΡΕΠΤΟΣ ΖΥΓΟΣ- ΕΚΚΡΕΜΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Τι είναι ο πελματογράφος και πως λειτουργεί

Τι είναι ο πελματογράφος και πως λειτουργεί Τι είναι το πελματογράφημα Πόσο βοηθούν τους αθλητές οι πάτοι στα «μέτρα» των πελμάτων το Το πελματογράφημα είναι μία διαγνωστική εξέταση (ψηφιακή ανάλυση) των πελμάτων του ανθρώπινου ποδιού με την χρήση

Διαβάστε περισσότερα

ÓÕÃ ÑÏÍÁ ÂÇÌÁÔÁ ÓÔÇÍ ÐÉÓÔÇ ÊÁÉ ÔÏÍ ÐÏËÉÔÉÓÌÏ

ÓÕÃ ÑÏÍÁ ÂÇÌÁÔÁ ÓÔÇÍ ÐÉÓÔÇ ÊÁÉ ÔÏÍ ÐÏËÉÔÉÓÌÏ ÐÅÑÉÅ ÏÌÅÍÁ ÅDITORIAL Áíïé ôïß Ïñßæïíôåò Áããåëéïöüñïò Êùäéêüò: 1044 Ýôïò ßäñõóçò: 1900 Éäéïêôçóßá: Ðßóôç & ÆùÞ ÁóôéêÞ Ìç ÊåñäïóêïðéêÞ Åôáéñåßá Ì. Âüäá 28 & Óìýñíçò 27, 10439 ÁèÞíá www.jesuits.gr Åêäüôçò

Διαβάστε περισσότερα

ÅðåéäÞ ç êëïðþ Ýãéíå êáèçìåñéíüôçôá... Êïéìçèåßôå Üöïâá ìå áíïé ôýò ôéò ìðáëêïíüðïñôåò

ÅðåéäÞ ç êëïðþ Ýãéíå êáèçìåñéíüôçôá... Êïéìçèåßôå Üöïâá ìå áíïé ôýò ôéò ìðáëêïíüðïñôåò ÅðåéäÞ ç êëïðþ Ýãéíå êáèçìåñéíüôçôá... Êïéìçèåßôå Üöïâá ìå áíïé ôýò ôéò ìðáëêïíüðïñôåò Ðáôæïýñé áóöáëåßáò ðáñáäïóéáêïý ôýðïõ Το πατζούρι ασφαλείας παραδοσιακού τύπου σχεδιάστηκε και κατασκευάστηκε από

Διαβάστε περισσότερα

ÐïëëÝò åôáéñßåò ðñïóöýñïõí õðçñåóßåò

ÐïëëÝò åôáéñßåò ðñïóöýñïõí õðçñåóßåò Ferral Ferral Της Πηνελόπης Λεονταρά Σήμανση CE: Πως γίνεται ο έλεγχος της παραγωγικής Ï êáèïñéóìüò ôïõ åëýã ïõ ðáñáãùãþò óå Ýíá êáôáóêåõáóôéêü óýìöùíá ìå ôéò ôå íéêýò ðñïäéáãñáöýò ãéá ôá êïõöþìáôá, óôçí

Διαβάστε περισσότερα

Ðñïêýðôïõí ôá ðáñáêüôù äéáãñüììáôá.

Ðñïêýðôïõí ôá ðáñáêüôù äéáãñüììáôá. ÌÅÈÏÄÏËÏÃÉÁ Ãéá Ýíá óþìá ðïõ åêôåëåß åõèýãñáììç ïìáëü ìåôáâáëëüìåíç êßíçóç éó ýïõí ïé ôýðïé: õ=õ ï +á. t x=õ. ï t+ át. ÅÜí ôï óþìá îåêéíüåé áðü ôçí çñåìßá, äçëáäþ ç áñ éêþ ôá ýôçôá åßíáé õ ï =0, ôüôå ïé

Διαβάστε περισσότερα

1. Íá ëõèåß ç äéáöïñéêþ åîßóùóç (15 ìïí.) 2. Íá âñåèåß ç ãåíéêþ ëýóç ôçò äéáöïñéêþò åîßóùóçò (15 ìïí.)

1. Íá ëõèåß ç äéáöïñéêþ åîßóùóç (15 ìïí.) 2. Íá âñåèåß ç ãåíéêþ ëýóç ôçò äéáöïñéêþò åîßóùóçò (15 ìïí.) ÔÅÉ ËÜñéóáò, ÔìÞìá Ìç áíïëïãßáò ÌáèçìáôéêÜ ÉI, ÅîÝôáóç Ðåñéüäïõ Éïõíßïõ 24/6/21 ÄéäÜóêùí: Á éëëýáò Óõíåöáêüðïõëïò 1. Íá ëõèåß ç äéáöïñéêþ åîßóùóç (15 ìïí.) (3x 2 + 6xy 2 )dx + (6x 2 y + 4y 3 )dy = 2. Íá

Διαβάστε περισσότερα

ÅÐÉÔÕ ÇÓ Ç ÃÅÍ. ÓÕÍÅËÅÕÓÇ ÊÁÉ Ç ÊÏÐÇ ÔÇÓ ÐÉÔÁÓ ÐÏÕ ÅÃÉÍÁÍ ÓÔÉÓ 11 ÖÅÂÑÏÕÁÑÉÏÕ 2007

ÅÐÉÔÕ ÇÓ Ç ÃÅÍ. ÓÕÍÅËÅÕÓÇ ÊÁÉ Ç ÊÏÐÇ ÔÇÓ ÐÉÔÁÓ ÐÏÕ ÅÃÉÍÁÍ ÓÔÉÓ 11 ÖÅÂÑÏÕÁÑÉÏÕ 2007 Ãñáöåßá: Êïëùíïý & Ëåùíßäïõ 20 104 36 ÁÈÇÍÁ Ôçë.: 210 52 42 995 ÔÑÉÌÇÍÉÁÉÁ ÅÖÇÌÅÑÉÄÁ ÔÏÕ ÓÕËËÏÃÏÕ ÄÕÔÉÊÏÖÑÁÃÊÉÓÔÉÁÍÙÍ ÄÉÅÕÈÕÍÔÇÓ: ÌÁÑÉÁ ÃÏÕËÁ ÑÏÍÏÓ 21ïò ÁÑÉÈÌÏÓ ÖÕËËÏÕ 77 ÉÁÍÏÕÁÑÉÏÓ - ÖÅÂÑÏÕÁÑÉÏÓ - ÌÁÑÔÉÏÓ

Διαβάστε περισσότερα

14 ÉÏÕÍÉÏÕ 2012 0,59 ÅÕÑÙ

14 ÉÏÕÍÉÏÕ 2012 0,59 ÅÕÑÙ ΚΩΔΙΚΟΣ ΓΙΑ ΕΛΤΑ 011776 ΠΛΗΡΩΜΕΝΟ ΤΕΛΟΣ Ταχ. KEΜΠΑ Αρ. Αδ. 94 ÑÇÌÁÔÉÓÔÇÑÉÏ ÃÅÍÉÊÏÓ ÄÅÉÊÔÇÓ 499,56 + 2,09% ÁÎÉÁ ÓÕÍÁËËÁÃÙÍ ÃÅÍÉÊÇ 33,10 åêáô. åõñþ ÊÁÈÇÌÅÑÉÍÇ ÐÑÙÚÍÇ ÏÉÊÏÍÏÌÉÊÇ ÅÖÇÌÅÑÉÄÁ ÓÙÍÉÅÑÏÕ 20 & ÐÁËÁÉÏËÏÃÏÕ

Διαβάστε περισσότερα

Ιóùò íá Ý ïõí äßêéï. Ï ñüíïò

Ιóùò íá Ý ïõí äßêéï. Ï ñüíïò PRESS +7 P R E S S POST P O S T Äéáöùíþ ìå ü,ôé ëåò^ áëëü èá õðåñáóðéóèþ ìý ñé èáíüôïõ ôï äéêáßùìü óïõ íá ôï ëåò. ÂËÔÁÉÑÓ ñüíïò 33ïò Áñ. Öýëëïõ 395-396 ÍïÝìâñéïò ÄåêÝìâñéïò 2012 ÊÙÄÉÊÓ ÄÉÅÕÈÕÍÓÇÓ ÅÐÐÔÅÉÁÓ

Διαβάστε περισσότερα

Μå üëïõò, üóïõò Ýìåéíáí. Ωñáßá ìáò Êßìùëï, óçêþíåéò. Σôçí ÅëëçíéêÞ åðéêñüôåéá

Μå üëïõò, üóïõò Ýìåéíáí. Ωñáßá ìáò Êßìùëï, óçêþíåéò. Σôçí ÅëëçíéêÞ åðéêñüôåéá PRESS +7 P R E S S POST P O S T Äéáöùíþ ìå ü,ôé ëåò^ áëëü èá õðåñáóðéóèþ ìý ñé èáíüôïõ ôï äéêáßùìü óïõ íá ôï ëåò. ÂÏËÔÁÉÑÏÓ ñüíïò 33ïò Áñ. Öýëëïõ 393-394 ÓåðôÝìâñéïò Ïêôþâñéïò 2012 ÊÙÄÉÊÏÓ ÄÉÅÕÈÕÍÓÇÓ ÅÐÏÐÔÅÉÁÓ

Διαβάστε περισσότερα

Σ Ε Ι Ρ Α Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Σ O 114 Α, Β & Γ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ

Σ Ε Ι Ρ Α Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Σ O 114 Α, Β & Γ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΕΥΕΛΙΚΤΗ ΖΩΝΗ ΦΙΛΑΝΑΓΝΩΣΙΑ Αγκαλιά με παραμύθια ΤΙΤΛΟΣ ΒΙΒΛΙΟΥ: Αγκαλιά με παραμύθια ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ: Γαλάτεια Γρηγοριάδου-Σουρέλη ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΔΙΟΡΘΩΣΗ: Χρυσούλα Τσιρούκη ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΣΗ: Κατερίνα Χαδουλού ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ç ÂÇÑÁ. Ç áðåëåõèýñùóç ôùí Öåñþí

Ç ÂÇÑÁ. Ç áðåëåõèýñùóç ôùí Öåñþí ôïò 7 ï ö. 38 ï Éïýëéïò-Áýãïõóôïò 2002 "Ç ÂÇÑÁ" Óåëßäá 1 ÔÏÕÑÊÉÁ ÔÏÕÑÊÉÁ ÔÏÕÑÊÉÁ ÔÏÕÑÊÉÁ ÔÏÕÑÊÉÁ Ç ÂÇÑÁ ÄÉÌÇÍÇ ÅÖÇÌÅÑÉÄÁ ÔÏÕ ÐÏËÉÔÉÓÔÉÊÏÕ ÓÕËËÏÃÏÕ ÖÅÑÙÍ & ÐÅÑÉÖÅÑÅÉÁÓ Í. ÅÂÑÏÕ ÓÔÁÄÉÏÕ 39 105 59 ÁèÞíá Ôçë.

Διαβάστε περισσότερα

ÅðéóôçìïíéêÞ ÅðéôñïðÞ

ÅðéóôçìïíéêÞ ÅðéôñïðÞ ÅðéóôçìïíéêÞ ÅðéôñïðÞ Ðñüåäñïò: Ìáßç Êïêêßäïõ Áíôéðñüåäñïò: ÆùÞ Äéïíõóßïõ Ðïëýâéïò Áíäñïýôóïò, ÄçìÞôñçò ÁíôùíáêÜêçò, ÐÝôñïò Âïýâáñçò, Åñéöýëç Äáìéáíïý-Ìáñßíç, ÄçìÞôñçò Äéïíõóßïõ, Êùíóôáíôßíá ÄïãÜíç, ÈáíÜóçò

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΝΙΑΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ: ΠΡΟΣ ΙΟΡΙΣΤΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ

ΤΗΝΙΑΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ: ΠΡΟΣ ΙΟΡΙΣΤΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ÔÑÉÌÇÍÉÁÉÁ ÐÅÑÉÏÄÉÊÇ ÅÊÄÏÓÇ ÔÇÓ ÁÄÅËÖÏÔÇÔÁÓ ÔÙÍ ÔÇÍÉÙÍ ÅÍ ÁÈÇÍÁÉÓ ÅÔÏÓ 4ï - AÑ. Ö. 16ï - ÉÏÕËÉÏÓ - ÁÕÃÏÕÓÔÏÓ - ÓÅÐÔÅÌÂÑÉÏÓ 2013 ÁÓÇÌ. ÖÙÔÇËÁ 40 ÊÁÉ ËÅÙÖ. ÁËÅÎÁÍÄÑÁÓ - 114 73 ÁÈÇÍÁ ΤΗΝΙΑΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ:

Διαβάστε περισσότερα

Ç ÂÇÑÁ. ÐÑÏÓÊËÇÓÇ ÓÔÏ ÏÑÏ ÔÏÕ ÓÕËËÏÃÏÕ ÌÁÓ ÐÁÑÁÓÊÅÕÇ 4 ÌÁÑÔÉÏÕ 2005 Ï ÁðïêñéÜôéêïò ïñüò ìáò öýôïò óôï êýíôñï Åñìçíåßåò

Ç ÂÇÑÁ. ÐÑÏÓÊËÇÓÇ ÓÔÏ ÏÑÏ ÔÏÕ ÓÕËËÏÃÏÕ ÌÁÓ ÐÁÑÁÓÊÅÕÇ 4 ÌÁÑÔÉÏÕ 2005 Ï ÁðïêñéÜôéêïò ïñüò ìáò öýôïò óôï êýíôñï Åñìçíåßåò ôïò 9 ï ö. 52 ï ÍïÝìâñéïò-ÄåêÝìâñéïò 2004 "Ç ÂÇÑÁ" Óåëßäá 1 ÔÏÕÑÊÉÁ ÔÏÕÑÊÉÁ ÔÏÕÑÊÉÁ ÔÏÕÑÊÉÁ ÔÏÕÑÊÉÁ Ç ÂÇÑÁ ÄÉÌÇÍÇ ÅÖÇÌÅÑÉÄÁ ÔÏÕ ÐÏËÉÔÉÓÔÉÊÏÕ ÓÕËËÏÃÏÕ ÖÅÑÙÍ & ÐÅÑÉÖÅÑÅÉÁÓ Í. ÅÂÑÏÕ ÓÔÁÄÉÏÕ 39 105 59 ÁèÞíá

Διαβάστε περισσότερα

Ç ÂÇÑÁ. ÁÍÁÊÏÉÍÙÓÇ - ÐÑÏÓÊËÇÓÇ Προς όλα τα μέλη του Συλλόγου ÓÔÇÍ ÊÏÐÇ ÔÇÓ ÐÑÙÔÏ ÑÏÍÉÁÔÉÊÇÓ ÐÉÔÁÓ & ÔÏÍ ÅÔÇÓÉÏ ÏÑÏ ÔÏÕ ÓÕËËÏÃÏÕ ÌÁÓ

Ç ÂÇÑÁ. ÁÍÁÊÏÉÍÙÓÇ - ÐÑÏÓÊËÇÓÇ Προς όλα τα μέλη του Συλλόγου ÓÔÇÍ ÊÏÐÇ ÔÇÓ ÐÑÙÔÏ ÑÏÍÉÁÔÉÊÇÓ ÐÉÔÁÓ & ÔÏÍ ÅÔÇÓÉÏ ÏÑÏ ÔÏÕ ÓÕËËÏÃÏÕ ÌÁÓ ÓÅËÉÄÁ 1 ÔÏÕÑÊÉÁ ÔÏÕÑÊÉÁ ÔÏÕÑÊÉÁ ÔÏÕÑÊÉÁ ÔÏÕÑÊÉÁ Ç ÂÇÑÁ ÄÉÌÇÍÇ ÅÖÇÌÅÑÉÄÁ ÔÏÕ ÐÏËÉÔÉÓÔÉÊÏÕ ÓÕËËÏÃÏÕ ÖÅÑÙÍ & ÐÅÑÉÖÅÑÅÉÁÓ Í. ÅÂÑÏÕ ÓÔÁÄÉÏÕ 39 105 59 ÁèÞíá Ôçë. 32.16.532 ÅÔÏÓ 5 ï ÖÕËËÏ 28 o ÍÏÅÌÂÑÉÏÓ-ÄÅÊÅÌÂÑÉÏÓ

Διαβάστε περισσότερα

Ç ÂÇÑÁ. 10Þìåñç ïäéêþ åêäñïìþ áðü 14 Ýùò 23 Áõãïýóôïõ 2001 ÁÐÏ ÔÇÍ ÁÈÇÍÁ ÓÔÁ ÐÁÑÁËÉÁ ÔÇÓ ÌÉÊÑÁÓ ÁÓÉÁÓ

Ç ÂÇÑÁ. 10Þìåñç ïäéêþ åêäñïìþ áðü 14 Ýùò 23 Áõãïýóôïõ 2001 ÁÐÏ ÔÇÍ ÁÈÇÍÁ ÓÔÁ ÐÁÑÁËÉÁ ÔÇÓ ÌÉÊÑÁÓ ÁÓÉÁÓ ÓÅËÉÄÁ 1 ÔÏÕÑÊÉÁ ÔÏÕÑÊÉÁ ÔÏÕÑÊÉÁ ÔÏÕÑÊÉÁ ÔÏÕÑÊÉÁ Ç ÂÇÑÁ ÄÉÌÇÍÇ ÅÖÇÌÅÑÉÄÁ ÔÏÕ ÐÏËÉÔÉÓÔÉÊÏÕ ÓÕËËÏÃÏÕ ÖÅÑÙÍ & ÐÅÑÉÖÅÑÅÉÁÓ Í. ÅÂÑÏÕ ÓÔÁÄÉÏÕ 39 105 59 ÁèÞíá Ôçë. 32.16.532 ÅÔÏÓ 5 ï ÖÕËËÏ 30 o MÁÑTÉÏÓ-ÁÐÑÉËÉÏÓ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΠΟΙΟΥΣ ΕΝΟΧΛΕΙ Ο Γ. ΓΚΙΩΝΗΣ

ΚΑΠΟΙΟΥΣ ΕΝΟΧΛΕΙ Ο Γ. ΓΚΙΩΝΗΣ 11 ÑÏÍÉÁ ÂÇÌÁ ÔÏ ÁÃÃËÉÊÁ ñéóôéíá Êïñìðåô Ôéíá Íôáíôåñ 28çò 29 ËïõôñÜêé ôçë. 27440 28626 ËÏÕÔÑÁÊÉÏÕ - ÐÅÑÁ ÙÑÁÓ 17 Éïõíßïõ 2007 15ÍÈÇÌÅÑÇ ÅÖÇÌÅÑÉÄÁ ÃÉÁ ËÏÕÔÑÁÊÉ, ÐÅÑÁ ÙÑÁ, ÉÓÈÌÉÁ, ÐÉÓÉÁ, ÊÏÑÉÍÈÏ ÅÔÏÓ 11ï

Διαβάστε περισσότερα

ÁÂÉÁÓ ÄÇÌÏÔÉÊÏ ÄÉÁÌÅÑÉÓÌÁ: ÁÂÉÁÓ ÁÑ ÏÍÔÉÊÏ ÐÁËÁÉÏ ÙÑÁÓ - ÁÊÑÏÃÉÁËÉÏÕ - ÌÅÃÁËÇÓ ÌÁÍÔÉÍÅÉÁÓ

ÁÂÉÁÓ ÄÇÌÏÔÉÊÏ ÄÉÁÌÅÑÉÓÌÁ: ÁÂÉÁÓ ÁÑ ÏÍÔÉÊÏ ÐÁËÁÉÏ ÙÑÁÓ - ÁÊÑÏÃÉÁËÉÏÕ - ÌÅÃÁËÇÓ ÌÁÍÔÉÍÅÉÁÓ 5.ÍÏÌÏÓ ÌÅÓÓÇÍÉÁÓ ÄÇÌÏÓ: ÏÉÊÉÓÌÏÉ: ÁÂÉÁÓ ÄÇÌÏÔÉÊÏ ÄÉÁÌÅÑÉÓÌÁ: ÁÂÉÁÓ ÁÑ ÏÍÔÉÊÏ ÐÁËÁÉÏ ÙÑÁÓ - ÁÊÑÏÃÉÁËÉÏÕ - ÌÅÃÁËÇÓ ÌÁÍÔÉÍÅÉÁÓ Á 0,60 Â 0,60 Ã 0,30 ÐÑÏÓÏ Ç: Ãéá ôï Ó.Ï. ôåë., âëýðå ïñéóìü óôéò óåëßäåò 12,

Διαβάστε περισσότερα

Μην απελπίζεστε... Κ ΙΝ Η Σ Η ΛΕΜΟΝΑΣ. www.exanatolis.gr. Αφορά όλες τις µάρκες αυτοκινήτων

Μην απελπίζεστε... Κ ΙΝ Η Σ Η ΛΕΜΟΝΑΣ. www.exanatolis.gr. Αφορά όλες τις µάρκες αυτοκινήτων ÌÇÍÉÁÉÁ ÅÖÇÌÅÑÉÄÁ ÁÍÁÔÏËÉÊÇÓ ÁÔÔÉÊÇÓ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2011 ÔÅÕ ÏÓ 43 www.exanatolis.gr Μην απελπίζεστε... Ο πρόεδρος του ΙΝΚΑ (Γενική Οµοσπονδία Καταναλωτών Ελλάδος) κ. Γιώργος Λεχουρίτης σας καθοδηγεί µε ποιούς

Διαβάστε περισσότερα

Õðü ôçí áéãßäá ôïõ Õðïõñãåßïõ ÔïõñéóôéêÞò ÁíÜðôõîçò Åëëçíéêüò Ïñãáíéóìüò Ôïõñéóìïý

Õðü ôçí áéãßäá ôïõ Õðïõñãåßïõ ÔïõñéóôéêÞò ÁíÜðôõîçò Åëëçíéêüò Ïñãáíéóìüò Ôïõñéóìïý Õðü ôçí áéãßäá ôïõ Õðïõñãåßïõ ÔïõñéóôéêÞò ÁíÜðôõîçò Åëëçíéêüò Ïñãáíéóìüò Ôïõñéóìïý 1. ΟΡΓΑΝΩΤΗΣ ΟΜΙΛΟΣ Ο Ναυταθλητικός Όµιλος Τζιτζιφιών Καλλιθέας (Ν.Ο.Τ.Κ.) προκηρύσσει τον 12 ο ιεθνή Αγώνα ΚΥΚΛΑ ΕΣ 2006

Διαβάστε περισσότερα

Οικοδομικά Μηχανήματα

Οικοδομικά Μηχανήματα Οικοδομικά Μηχανήματα Βενζινοκίνητοι και πετρελαιοκίνητοι συμπιεστές εδάφους, λειαντήρες δαπέδων (ελικοπτεράκια), δονητικός πήχης μπετού, βενζινοκίνητος κόφτης, είναι τα νέα είδη μας στην κατηγορία αυτή.

Διαβάστε περισσότερα

4.5 ÁóêÞóåéò çìéêþò éóïññïðßáò ìå åðßäñáóç óôç èýóç éóïññïðßáò

4.5 ÁóêÞóåéò çìéêþò éóïññïðßáò ìå åðßäñáóç óôç èýóç éóïññïðßáò 4.5 ÁóêÞóåéò çìéêþò éóïññïðßáò ìå åðßäñáóç óôç èýóç éóïññïðßáò Óôéò áóêþóåéò ìå åðßäñáóç óôç èýóç ìéáò éóïññïðßáò ãßíåôáé áíáöïñü óå ðåñéóóüôåñåò áðü ìßá èýóåéò éóïññïðßáò. Ïé èýóåéò éóïññïðßáò åßíáé äéáäï

Διαβάστε περισσότερα

Επιστροφή στο σπίτι. Ψυγεία. Μονόθυρα, Δίθυρα No Frost, Καταψύκτες

Επιστροφή στο σπίτι. Ψυγεία. Μονόθυρα, Δίθυρα No Frost, Καταψύκτες Επιστροφή στο σπίτι Ψυγεία Μονόθυρα, Δίθυρα No Frost, Καταψύκτες Ψυγεία PHILCO Για περισσότερα από 80 χρόνια οι οικιακές συσκευές PHILCO έχουν διακριθεί για την ποιότητα και την αξιοπιστία τους σε συνδιασμό

Διαβάστε περισσότερα

Ç ÂÇÑÁ Ï ÁÐÏÊÑÉÁÔÉÊÏÓ ÏÑÏÓ ÔÏÕ ÓÕËËÏÃÏÕ ÌÁÓ. H éóôïñéêþ óçìáóßá ôçò ÅëëçíéêÞò ÅðáíÜóôáóçò ôïõ 1821

Ç ÂÇÑÁ Ï ÁÐÏÊÑÉÁÔÉÊÏÓ ÏÑÏÓ ÔÏÕ ÓÕËËÏÃÏÕ ÌÁÓ. H éóôïñéêþ óçìáóßá ôçò ÅëëçíéêÞò ÅðáíÜóôáóçò ôïõ 1821 ôïò 10 ï ö. 54 ï ÌÜñôéïò-Áðñßëéïò 2005 "Ç ÂÇÑÁ" Óåëßäá 1 ÔÏÕÑÊÉÁ ÔÏÕÑÊÉÁ ÔÏÕÑÊÉÁ ÔÏÕÑÊÉÁ ÔÏÕÑÊÉÁ Ç ÂÇÑÁ ÄÉÌÇÍÇ ÅÖÇÌÅÑÉÄÁ ÔÏÕ ÐÏËÉÔÉÓÔÉÊÏÕ ÓÕËËÏÃÏÕ ÖÅÑÙÍ & ÐÅÑÉÖÅÑÅÉÁÓ Í. ÅÂÑÏÕ ÓÔÁÄÉÏÕ 39 105 59 ÁèÞíá Ôçë.

Διαβάστε περισσότερα

Ç ÂÇÑÁ. Ç êïðþ ôçò Ðñùôï ñïíéüôéêçò ðßôáò ôïõ Óõëëüãïõ ìáò êáé ç ÂñÜâåõóç ôùí åéóá èýíôùí ðáéäéþí óôá ÁÅÉ êáé ÔÅÉ

Ç ÂÇÑÁ. Ç êïðþ ôçò Ðñùôï ñïíéüôéêçò ðßôáò ôïõ Óõëëüãïõ ìáò êáé ç ÂñÜâåõóç ôùí åéóá èýíôùí ðáéäéþí óôá ÁÅÉ êáé ÔÅÉ ÓÅËÉÄÁ 1 ÔÏÕÑÊÉÁ ÔÏÕÑÊÉÁ ÔÏÕÑÊÉÁ ÔÏÕÑÊÉÁ ÔÏÕÑÊÉÁ Ç ÂÇÑÁ ÄÉÌÇÍÇ ÅÖÇÌÅÑÉÄÁ ÔÏÕ ÐÏËÉÔÉÓÔÉÊÏÕ ÓÕËËÏÃÏÕ ÖÅÑÙÍ & ÐÅÑÉÖÅÑÅÉÁÓ Í. ÅÂÑÏÕ ÓÔÁÄÉÏÕ 39 105 59 ÁèÞíá Ôçë. 32.16.532 ÅÔÏÓ 5 ï ÖÕËËÏ 29 o ÉÁÍÏÕÁÑÉÏÓ-ÖÅÂÑÏÕÁÑÉÏÓ

Διαβάστε περισσότερα

ÁÍÁÊÇÑÕ ÈÇÊÅ ÅÐÉÔÉÌÏÓ ÄÇÌÏÔÇÓ ÔÏÕ ÄÇÌÏÕ ÖÑÁÃÊÉÓÔÁÓ ÅÕÑÕÔÁÍÉÁÓ

ÁÍÁÊÇÑÕ ÈÇÊÅ ÅÐÉÔÉÌÏÓ ÄÇÌÏÔÇÓ ÔÏÕ ÄÇÌÏÕ ÖÑÁÃÊÉÓÔÁÓ ÅÕÑÕÔÁÍÉÁÓ Ãñáöåßá: Êïëùíïý & Ëåùíßäïõ 20 104 36 ÁÈÇÍÁ Ôçë.: 210 52 42 995 ÔÑÉÌÇÍÉÁÉÁ ÅÖÇÌÅÑÉÄÁ ÔÏÕ ÓÕËËÏÃÏÕ ÄÕÔÉÊÏÖÑÁÃÊÉÓÔÉÁÍÙÍ ÄÉÅÕÈÕÍÔÇÓ: ÐÅÑÉÊËÇÓ ÃÏÕËÁÓ ÑÏÍÏÓ 23ïò ÁÑÉÈÌÏÓ ÖÕËËÏÕ 87 Ä/ÍÔÑÉÁ ÓÕÍÔÁÎÇÓ: ÓÏÖÉÁ ÔÑÉÁÍÔÏÃÉÁÍÍÇ-ÐÁÍÏÕ

Διαβάστε περισσότερα

2o ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΤΟΥ ΥΠΝΟΥ ΚΑΙ ΤΟ ΜΗ ΕΠΕΜΒΑΤΙΚΟ ΑΕΡΙΣΜΟ ΑΘΗΝΑ 5-6 ΜΑΡΤΙΟΥ 2010

2o ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΤΟΥ ΥΠΝΟΥ ΚΑΙ ΤΟ ΜΗ ΕΠΕΜΒΑΤΙΚΟ ΑΕΡΙΣΜΟ ΑΘΗΝΑ 5-6 ΜΑΡΤΙΟΥ 2010 2o ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΤΟΥ ΥΠΝΟΥ ΚΑΙ ΤΟ ΜΗ ΕΠΕΜΒΑΤΙΚΟ ΑΕΡΙΣΜΟ ΑΘΗΝΑ 5-6 ΜΑΡΤΙΟΥ 2010 Αγαπητοί συνάδελφοι, Με ιδιαίτερη χαρά σας στέλνουμε το πρόγραμμα του 2ου Συνεδρίου για τις Διαταραχές

Διαβάστε περισσότερα

μηχανήματα της αγοράς.

μηχανήματα της αγοράς. Κόφτες πλακιδίων χειρός και ηλεκτρικοί υγράς κοπής, βενζινοκίνητοι και πετρελαιοκίνητοι συμπιεστές εδάφους, λειαντήρες δαπέδων (ελικοπτεράκια) και δονητικοί πήχες μπετόν, αποτελούν την κατηγορία αυτή.

Διαβάστε περισσότερα

Ç ÂÇÑÁ. Ìå ìåãüëç åðéôõ ßá ðñáãìáôïðïéþèçêáí. Με εξαιρετική επιτυχία πραγματοποιήθηκε. Óôéò 8 ÌáÀïõ 1945 ï Äåýôåñïò Ðáãêüóìéïò "ÂÇÑÅÉÁ 2001"

Ç ÂÇÑÁ. Ìå ìåãüëç åðéôõ ßá ðñáãìáôïðïéþèçêáí. Με εξαιρετική επιτυχία πραγματοποιήθηκε. Óôéò 8 ÌáÀïõ 1945 ï Äåýôåñïò Ðáãêüóìéïò ÂÇÑÅÉÁ 2001 ÓÅËÉÄÁ 1 ÔÏÕÑÊÉÁ ÔÏÕÑÊÉÁ ÔÏÕÑÊÉÁ ÔÏÕÑÊÉÁ ÔÏÕÑÊÉÁ Ç ÂÇÑÁ ÄÉÌÇÍÇ ÅÖÇÌÅÑÉÄÁ ÔÏÕ ÐÏËÉÔÉÓÔÉÊÏÕ ÓÕËËÏÃÏÕ ÖÅÑÙÍ & ÐÅÑÉÖÅÑÅÉÁÓ Í. ÅÂÑÏÕ ÓÔÁÄÉÏÕ 39 105 59 ÁèÞíá Ôçë. 32.16.532 ÅÔÏÓ 6 ï ÖÕËËÏ 32 o ÉÏÕËÉÏÓ-ÁÕÃÏÕÓÔÏÓ

Διαβάστε περισσότερα

ÐÑÁÃÌÁÔÏÐÏÉÇÈÇÊÅ Ç ÃÅÍÉÊÇ ÓÕÍÅËÅÕÓÇ ÔÏÕ ÅÍ ÁÈÇÍÁÉÓ ÓÕËËÏÃÏÕ ÌÁÓ

ÐÑÁÃÌÁÔÏÐÏÉÇÈÇÊÅ Ç ÃÅÍÉÊÇ ÓÕÍÅËÅÕÓÇ ÔÏÕ ÅÍ ÁÈÇÍÁÉÓ ÓÕËËÏÃÏÕ ÌÁÓ Ãñáöåßá: Êïëùíïý & Ëåùíßäïõ 20 104 36 ÁÈÇÍÁ Ôçë.: 210 52 42 995 ÔÑÉÌÇÍÉÁÉÁ ÅÖÇÌÅÑÉÄÁ ÔÏÕ ÓÕËËÏÃÏÕ ÄÕÔÉÊÏÖÑÁÃÊÉÓÔÉÁÍÙÍ ÄÉÅÕÈÕÍÔÇÓ: ÐÅÑÉÊËÇÓ ÃÏÕËÁÓ ÑÏÍÏÓ 24ïò ÁÑÉÈÌÏÓ ÖÕËËÏÕ 89 ÉÁÍÏÕÁÑÉÏÓ - ÖÅÂÑÏÕÁÑÉÏÓ -

Διαβάστε περισσότερα

Ç åéêüíá ìïõ êáé åãþ...

Ç åéêüíá ìïõ êáé åãþ... Áíáëþóéìïò, (-ç, -ï): Áõôüò ðïõ ìðïñåß íá îïäåõôåß. ÊÜíïíôáò ìéá âüëôá óôçí áãïñü, èá ðáñáôçñþóåé êáíåßò áñêåôü ìáãáæéü ðïõ åìðïñåýïíôáé ÁÍÁËÙÓÉÌÁ åßäç, ãéá õðïëïãéóôýò, ãéá ôï ãñáöåßï, ãéá ìç áíþìáôá.

Διαβάστε περισσότερα

Ãéá íá ìç íéþèåôå óáí âñåãìýíç ãüôá... Αλλάξτε κλίμα!

Ãéá íá ìç íéþèåôå óáí âñåãìýíç ãüôá... Αλλάξτε κλίμα! Ãéá íá ìç íéþèåôå óáí âñåãìýíç ãüôá... Αλλάξτε κλίμα! Αφυγραντές Ιονιστές Το κλίμα αλλάζει. Οι αλλαγές που βλέπουμε τα τελευταία χρόνια και που θα δούμε τα επόμενα ογδόντα χρόνια, είναι κυρίως αποτέλεσμα

Διαβάστε περισσότερα

Ç ÂÇÑÁ. Ç áíáâßùóç ôïõ Èñáêéêïý åèßìïõ ôçò «âáñâüñáò»

Ç ÂÇÑÁ. Ç áíáâßùóç ôïõ Èñáêéêïý åèßìïõ ôçò «âáñâüñáò» ôïò 7 ï ö. 40 ï ÍïÝìâñéïò-ÄåêÝìâñéïò 2002 "Ç ÂÇÑÁ" Óåëßäá 1 ÔÏÕÑÊÉÁ ÔÏÕÑÊÉÁ ÔÏÕÑÊÉÁ ÔÏÕÑÊÉÁ ÔÏÕÑÊÉÁ Ç ÂÇÑÁ ÄÉÌÇÍÇ ÅÖÇÌÅÑÉÄÁ ÔÏÕ ÐÏËÉÔÉÓÔÉÊÏÕ ÓÕËËÏÃÏÕ ÖÅÑÙÍ & ÐÅÑÉÖÅÑÅÉÁÓ Í. ÅÂÑÏÕ ÓÔÁÄÉÏÕ 39 105 59 ÁèÞíá

Διαβάστε περισσότερα

ΝΑ ΞΑΝΑΓΙΝΕΙ ΤΟ ΝΕΡΟ ΦΥΣΙΚΟ ΑΓΑΘΟ ΓΙΑ ΤΑ ΑΝΥΔΡΑ ΝΗΣΙΑ ΤΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΝΑ ΞΑΝΑΓΙΝΕΙ ΤΟ ΝΕΡΟ ΦΥΣΙΚΟ ΑΓΑΘΟ ΓΙΑ ΤΑ ΑΝΥΔΡΑ ΝΗΣΙΑ ΤΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Äéáöùíþ ìå ü,ôé ëåò^ áëëü èá õðåñáóðéóèþ ìý ñé èáíüôïõ ôï äéêáßùìü óïõ íá ôï ëåò. ÂÏËÔÁÉÑÏÓ ñüíïò 34ïò Áñ. Öýëëïõ 401-402 ÌÜéïò Éïýíéïò 2013 ÊÙÄÉÊÏÓ ÄÉÅÕÈÕÍÓÇÓ ÅÐÏÐÔÅÉÁÓ Ì.Ì.Å. 2915 ΙΔΡΥΤΗΣ - ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

Freshen up your smile! Τ Ρ Ι Μ Η Ν Ι Α Ι Α Ε Κ Δ Ο Σ Η Π Ρ Ο Λ Η Π Τ Ι Κ Η Σ Ο Δ Ο Ν Τ Ι ΑΤ Ρ Ι Κ Η Σ Ο Ρ ΓΑ Ν Ω Σ Η Σ Ο Δ Ο Ν Τ Ι ΑΤ Ρ Ε Ι Ω Ν

Freshen up your smile! Τ Ρ Ι Μ Η Ν Ι Α Ι Α Ε Κ Δ Ο Σ Η Π Ρ Ο Λ Η Π Τ Ι Κ Η Σ Ο Δ Ο Ν Τ Ι ΑΤ Ρ Ι Κ Η Σ Ο Ρ ΓΑ Ν Ω Σ Η Σ Ο Δ Ο Ν Τ Ι ΑΤ Ρ Ε Ι Ω Ν Τ Ρ Ι Μ Η Ν Ι Α Ι Α Ε Κ Δ Ο Σ Η Π Ρ Ο Λ Η Π Τ Ι Κ Η Σ Ο Δ Ο Ν Τ Ι ΑΤ Ρ Ι Κ Η Σ Ο Ρ ΓΑ Ν Ω Σ Η Σ Ο Δ Ο Ν Τ Ι ΑΤ Ρ Ε Ι Ω Ν ΤΕΥΧΟΣ 26 Freshen up your smile! ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΤΩΝ ΕΜΦΥΤΕΥΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

17 ο Πανελλήνιο Συνέδριο Management Υπηρεσιών Υγείας

17 ο Πανελλήνιο Συνέδριο Management Υπηρεσιών Υγείας 17 ο Πανελλήνιο Συνέδριο Management Υπηρεσιών Υγείας Á ãá ðç ôïß Óõ íü äåë öïé, ÇÅë ëç íé êþ Å ôáé ñåß á Management Õ ðç ñå óéþí Õ - ãåßáò (ÅÅÌÕÕ) áíáããýëëåé ôï 17ï ÅôÞóéï ÓõíÝäñéü ôçò, ðïõ èá ðñáãìáôïðïéçèåß

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ ΑΠΟ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ... ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ Υ ΑΤΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ Ένα ιδιαιτέρως ευαίσθητο ζήτημα

ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ ΑΠΟ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ... ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ Υ ΑΤΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ Ένα ιδιαιτέρως ευαίσθητο ζήτημα ÔÑÉÌÇÍÉÁÉÁ ÐÅÑÉÏÄÉÊÇ ÅÊÄÏÓÇ ÔÇÓ ÁÄÅËÖÏÔÇÔÁÓ ÔÙÍ ÔÇÍÉÙÍ ÅÍ ÁÈÇÍÁÉÓ ÅÔÏÓ 2ï - AÑ. Ö. 7ï - AÐÑÉËÉÏÓ - ÌÁÚÏÓ - ÉÏÕÍÉÏÓ 2011 ÁÓÇÌ. ÖÙÔÇËÁ 40 ÊÁÉ ËÅÙÖ. ÁËÅÎÁÍÄÑÁÓ - 114 73 ÁÈÇÍÁ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ Υ ΑΤΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ Ένα

Διαβάστε περισσότερα

Ç ÂÇÑÁ. Στο χρονικό διάστημα από 29 Σεπτεμβρίου. ÐÅÑÁÓÁÍ áñêåôýò ìýñåò áðü ôï íáõüãéï Å ÐÁÃÊÏÓÌÉÏ ÓÕÍÅÄÑÉÏ ÈÑÁÊÙÍ

Ç ÂÇÑÁ. Στο χρονικό διάστημα από 29 Σεπτεμβρίου. ÐÅÑÁÓÁÍ áñêåôýò ìýñåò áðü ôï íáõüãéï Å ÐÁÃÊÏÓÌÉÏ ÓÕÍÅÄÑÉÏ ÈÑÁÊÙÍ ÓÅËÉÄÁ 1 ÔÏÕÑÊÉÁ ÔÏÕÑÊÉÁ ÔÏÕÑÊÉÁ ÔÏÕÑÊÉÁ ÔÏÕÑÊÉÁ Ç ÂÇÑÁ ÄÉÌÇÍÇ ÅÖÇÌÅÑÉÄÁ ÔÏÕ ÐÏËÉÔÉÓÔÉÊÏÕ ÓÕËËÏÃÏÕ ÖÅÑÙÍ & ÐÅÑÉÖÅÑÅÉÁÓ Í. ÅÂÑÏÕ ÓÔÁÄÉÏÕ 39 105 59 ÁèÞíá Ôçë. 32.16.532 ÅÔÏÓ 5 ï ÖÕËËÏ 27 o ÓÅÐÔÅÌÂÑÉÏÓ-ÏÊÔÙÂÑÉÏÓ

Διαβάστε περισσότερα

Íá èõìçèïýìå ôç èåùñßá...

Íá èõìçèïýìå ôç èåùñßá... ÇËÅÊÔÑÉÊÏ ÐÅÄÉÏ Íá èõìçèïýìå ôç èåùñßá....1 Ôé ïíïìüæïõìå çëåêôñéêü ðåäßï; Çëåêôñéêü ðåäßï ïíïìüæïõìå ôïí þñï ìýóá óôïí ïðïßï áí âñåèåß Ýíá çëåêôñéêü öïñôßï èá äå èåß äýíáìç. Ãéá íá åîåôüóïõìå áí óå êüðïéï

Διαβάστε περισσότερα

ÐÉÍÁÊÅÓ ÔÉÌÙÍ ÁÍÔÉÊÅÉÌÅÍÉÊÙÍ ÁÎÉÙÍ

ÐÉÍÁÊÅÓ ÔÉÌÙÍ ÁÍÔÉÊÅÉÌÅÍÉÊÙÍ ÁÎÉÙÍ ÕÐÏÕÑÃÅÉÏ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ÏÉÊÏÍÏÌÉÊÙÍ ÃÅÍÉÊÇ ÄÉÅÕÈÕÍÓÇ ÄÇÌÏÓÉÁÓ ÐÅÑÉÏÕÓÉÁÓ & ÅÈÍÉÊÙÍ ÊËÇÑÏÄÏÔÇÌÁÔÙÍ ÄÉÅÕÈÕÍÓÇ ÔÅ ÍÉÊÙÍ ÕÐÇÑÅÓÉÙÍ & ÓÔÅÃÁÓÇÓ ÔÌÇÌÁ ÁÍÔÉÊÅÉÌÅÍÉÊÏÕ ÐÑÏÓÄÉÏÑÉÓÌÏÕ ÖÏÑÏËÏÃÇÔÅÁÓ ÁÎÉÁÓ ÁÊÉÍÇÔÙÍ

Διαβάστε περισσότερα

Ôçò ÌÁÑÈÁÓ ÃÉÁÍÍÁÊÏÐÏÕËÏÕ - ÔÏÐÉÊÇ ÁÕÔÏÄÉÏÉÊÇÓÇ ÊÁÉ ÓÄÉÔ

Ôçò ÌÁÑÈÁÓ ÃÉÁÍÍÁÊÏÐÏÕËÏÕ - ÔÏÐÉÊÇ ÁÕÔÏÄÉÏÉÊÇÓÇ ÊÁÉ ÓÄÉÔ s60-64.qxd 16/4/2007 11:43 Page 60 Ôçò ÌÁÑÈÁÓ ÃÉÁÍÍÁÊÏÐÏÕËÏÕ - ÉäéùôéêÞ ñçìáôïïéêïíïìéêþ ðñùôïâïõëßá Þ äçìüóéá ñçìáôïäüôçóç éäéùôéêïý êýñäïõò; Οι ΣΔΙΤ σε καµία περίπτωση δεν µπορούν να αντικαταστήσουν

Διαβάστε περισσότερα

Εικονογράφηση: Κατερίνα Χρυσοχόου ΠΡΩΤΗ ΕΚ ΟΣΗ. Αθηνά Ανδρουτσοπούλου, 2011. Ðñþôç Ýêäïóç: Μάιος 2011 ÉSBN 978-960-496-097-2

Εικονογράφηση: Κατερίνα Χρυσοχόου ΠΡΩΤΗ ΕΚ ΟΣΗ. Αθηνά Ανδρουτσοπούλου, 2011. Ðñþôç Ýêäïóç: Μάιος 2011 ÉSBN 978-960-496-097-2 TÉÔËÏÓ ÂÉÂËÉÏÕ: Κουβέντες µε τη µαµά ÓÕÃÃÑÁÖÅÁÓ: Αθηνά Ανδρουτσοπούλου ÅÉÊÏÍÏÃÑÁÖÇÓÇ: Κατερίνα Χρυσοχόου ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΙΟΡΘΩΣΗ ΚΕΙΜΕΝΟΥ: Ευδοξία Μπινοπούλου ÇËÅÊÔÑÏÍÉÊÇ ÓÅËÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: Μερσίνα Λαδοπούλου EÊÔÕÐÙÓÇ:

Διαβάστε περισσότερα

ôåý ïò 08 ùñßò áíôßôéìï

ôåý ïò 08 ùñßò áíôßôéìï . áíôéåîïõóéáóôéêþ åðéèå þñçóç, Èåóóáëïíßê ç, ìüñôéïò 2007 ôåý ïò 08 ùñßò áíôßôéìï Ôï Black Out ìðáßíåé áéóßùò óôïí 3ï ñüíï æùþò ôïõ. Ôï ðñþôï ôåý- ïò (ìå áñéèìü #00) ôçò áíôéåîïõóéáóôéêþò åðéèåþñçóçò

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΓΕΙΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ: ΟΙΚΙΣΜΟΣ: 1. ΤΙΜΗ ΟΙΚΟΠΕΔΟΥ (Τ.Ο.) Ανάλογα με την Τ.Ζ. και τον Σ.Α.Ο. Βλέπε Πίνακα 1 στις σελίδες 6-7 και 8-9

ΑΝΩΓΕΙΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ: ΟΙΚΙΣΜΟΣ: 1. ΤΙΜΗ ΟΙΚΟΠΕΔΟΥ (Τ.Ο.) Ανάλογα με την Τ.Ζ. και τον Σ.Α.Ο. Βλέπε Πίνακα 1 στις σελίδες 6-7 και 8-9 3ÍÏÌÏÓ ÑÅÈÕÌÍÇÓ ΑΝΩΓΕΙΩΝ ΑΝΩΓΕΙΩΝ 1 ΤΙΜΗ ΟΙΚΟΠΕΔΟΥ (ΤΟ) Ανάλογα με την ΤΖ και τον ΣΑΟ Βλέπε Πίνακα 1 στις σελίδες 6-7 και 8-9 2 ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΟΙΚΟΠΕΔΟΥ (ΣΟ) Α Ζώνη: 0, 40 ΠΡΟΣΟΧΗ: Για το ΣΟ τελ, βλέπε ορισμό

Διαβάστε περισσότερα

Πλατυποδία σε Παιδιά και Ενήλικες

Πλατυποδία σε Παιδιά και Ενήλικες Πλατυποδία σε Παιδιά και Ενήλικες Τι είναι Πλατυποδία; Πλατυποδία είναι η απουσία καμάρας στο πέλμα του ποδιού που μπορεί να εμφανιστεί σε μικρά παιδιά και σε ενήλικες. Όταν το παιδί ή ο ενήλικας στέκονται

Διαβάστε περισσότερα

ÊÁÍÁËÉA ÁÐÏ ÐÏËÕÌÅÑÉÊÏ ÌÐÅÔÏÍ

ÊÁÍÁËÉA ÁÐÏ ÐÏËÕÌÅÑÉÊÏ ÌÐÅÔÏÍ ÔÕÐÏÕ SELF ñþóåéò: þñïé ÓôÜèìåõóçò Äñüìïé áìçëþò êõêëïöïñßáò Ðåæüäñïìïé ÐåñéâÜëëïíôåò þñïé ðéóßíáò X Self Áðïôåëïýí ôçí éäáíéêüôåñç åðáããåëìáôéêþ ëýóç óå þñïõò üðïõ äåí õðüñ ïõí õøçëýò áðáéôþóåéò ãéá áíôï

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΠΡΟΤΑΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

ΠΟΛΥΠΡΟΤΑΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ 01 ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΠΟΛΥΠΡΟΤΑΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Η απάντηση σε όλες ανεξαιρέτως τις ερωτήσεις της Πρότασης είναι απαραίτητη και αποτελεί προϋπόθεση για την έκδοση Ασφαλιστηρίου Συµβολαίου 1 ÓÔÏÉ

Διαβάστε περισσότερα

Áóõìðôùôéêïß Óõìâïëéóìïß êáé Éåñáñ ßá ÓõíáñôÞóåùí

Áóõìðôùôéêïß Óõìâïëéóìïß êáé Éåñáñ ßá ÓõíáñôÞóåùí Áóõìðôùôéêïß Óõìâïëéóìïß êáé Éåñáñ ßá ÓõíáñôÞóåùí Çëßáò Ê. Óôáõñüðïõëïò Ïêôþâñéïò 006 1 Áóõìðôùôéêïß Óõìâïëéóìïß ÎåêéíÜìå äéáôõðþíïíôáò ôïõò ïñéóìïýò ôùí ðýíôå ãíùóôþí áóõìðôùôéêþí óõìâïëéóìþí: Ïñéóìüò

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΙΡΑΜΑ ΕΦΕΛΚΥΣΜΟΥ. 2. Βασικοί Ορισμοί. P / A o. Ονομαστική ή Μηχανική Τάση P / A. Πραγματική Τάση. Oνομαστική ή Μηχανική Επιμήκυνση L o

ΠΕΙΡΑΜΑ ΕΦΕΛΚΥΣΜΟΥ. 2. Βασικοί Ορισμοί. P / A o. Ονομαστική ή Μηχανική Τάση P / A. Πραγματική Τάση. Oνομαστική ή Μηχανική Επιμήκυνση L o ΠΕΙΡΑΜΑ ΕΦΕΛΚΥΣΜΟΥ 1. Εισαγωγή Σε ένα πείραμα εφελκυσμού, ένα δοκίμιο μήκους L και εγκάρσιας διατομής A υφίσταται συνεχώς αυξανόμενη μονοαξονική επιμήκυνση [συνήθως χρησιμοποιώντας σταθερή ταχύτητα v (crss-head

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 3 2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ : 05/1399 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 3 2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ : 05/1399 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πολύγυρος 3 Φεβρουαρίου ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Αριθ. Πρωτ. : 05/1399 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ ΑΠΟ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ... ΚΕΝΤΡΟ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΝΟΥ ÔÑÉÌÇÍÉÁÉÁ ÐÅÑÉÏÄÉÊÇ ÅÊÄÏÓÇ ÔÇÓ ÁÄÅËÖÏÔÇÔÁÓ ÔÙÍ ÔÇÍÉÙÍ ÅÍ ÁÈÇÍÁÉÓ

ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ ΑΠΟ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ... ΚΕΝΤΡΟ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΝΟΥ ÔÑÉÌÇÍÉÁÉÁ ÐÅÑÉÏÄÉÊÇ ÅÊÄÏÓÇ ÔÇÓ ÁÄÅËÖÏÔÇÔÁÓ ÔÙÍ ÔÇÍÉÙÍ ÅÍ ÁÈÇÍÁÉÓ ÔÑÉÌÇÍÉÁÉÁ ÐÅÑÉÏÄÉÊÇ ÅÊÄÏÓÇ ÔÇÓ ÁÄÅËÖÏÔÇÔÁÓ ÔÙÍ ÔÇÍÉÙÍ ÅÍ ÁÈÇÍÁÉÓ ÅÔÏÓ 1ï - AÑ. Ö. 4ï - ÉÏÕËÉÏÓ - ÁÕÃÏÕÓÔÏÓ - ÓÅÐÔÅÌÂÑÉÏÓ 2010 ÁÓÇÌ. ÖÙÔÇËÁ 40 ÊÁÉ ËÅÙÖ. ÁËÅÎÁÍÄÑÁÓ - 114 73 ÁÈÇÍÁ ΚΕΝΤΡΟ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

28 ÉÏÕÍÉÏÕ 2012 0,59 ÅÕÑÙ. ÁíáìÝíåôáé «ìü ç» ÌÝñêåë ìå ôïí Ìüíôé

28 ÉÏÕÍÉÏÕ 2012 0,59 ÅÕÑÙ. ÁíáìÝíåôáé «ìü ç» ÌÝñêåë ìå ôïí Ìüíôé ΚΩΔΙΚΟΣ ΓΙΑ ΕΛΤΑ 011776 ΠΛΗΡΩΜΕΝΟ ΤΕΛΟΣ Ταχ. KEΜΠΑ Αρ. Αδ. 94 ÑÇÌÁÔÉÓÔÇÑÉÏ ÃÅÍÉÊÏÓ ÄÅÉÊÔÇÓ 579,69 + 0,67% ÁÎÉÁ ÓÕÍÁËËÁÃÙÍ ÃÅÍÉÊÇ 31,80 åêáô. åõñþ ÊÁÈÇÌÅÑÉÍÇ ÐÑÙÚÍÇ ÏÉÊÏÍÏÌÉÊÇ ÅÖÇÌÅÑÉÄÁ ÓÙÍÉÅÑÏÕ 20 & ÐÁËÁÉÏËÏÃÏÕ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ. Αθήνα, 27/2/2013. Αρ. Πρωτ.: οικ. 8498

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ. Αθήνα, 27/2/2013. Αρ. Πρωτ.: οικ. 8498 ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ Αθήνα, 27/2/2013 Αρ. Πρωτ.: οικ. 8498 Γενική Δ/νση: Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Υπηρεσιών Υγείας Δ/νση: Σχεδιασμού Τμήμα: Πρόληψης & Προαγωγής Υγείας Πληροφορίες: Ευαγγελία Λαρεντζάκη Τηλ.:

Διαβάστε περισσότερα

ÈÅÌÁ 1ï. ÈÅÌÁ 2ï. ÈÅÌÁ 3ï. Óåë. 1 ÃÕÌÍÁÓÉÏ ÈÅÌÁÔÁ ÃÑÁÐÔÙÍ ÅÎÅÔÁÓÅÙÍ ÐÅÑÉÏÄÏÕ ÌÁÚÏÕ-ÉÏÕÍÉÏÕ Ó ÏËÉÊÏ ÅÔÏÓ ÔÁÎÇ: Â ÌÁÈÇÌÁ: ÖÕÓÉÊÇ ÅÉÓÇÃÇÔÇÓ:

ÈÅÌÁ 1ï. ÈÅÌÁ 2ï. ÈÅÌÁ 3ï. Óåë. 1 ÃÕÌÍÁÓÉÏ ÈÅÌÁÔÁ ÃÑÁÐÔÙÍ ÅÎÅÔÁÓÅÙÍ ÐÅÑÉÏÄÏÕ ÌÁÚÏÕ-ÉÏÕÍÉÏÕ Ó ÏËÉÊÏ ÅÔÏÓ ÔÁÎÇ: Â ÌÁÈÇÌÁ: ÖÕÓÉÊÇ ÅÉÓÇÃÇÔÇÓ: ÃÕÌÍÁÓÉÏ ÈÅÌÁÔÁ ÃÑÁÐÔÙÍ ÅÎÅÔÁÓÅÙÍ ÐÅÑÉÏÄÏÕ ÌÁÚÏÕ-ÉÏÕÍÉÏÕ Ó ÏËÉÊÏ ÅÔÏÓ ÔÁÎÇ: Â ÌÁÈÇÌÁ: ÖÕÓÉÊÇ ÅÉÓÇÃÇÔÇÓ: Çì/íßá: ÈÅÌÁ 1ï Äýï áõôïêßíçôá Á êáé Â êéíïýíôáé ìå ìýóåò ôá ýôçôåò 60km/h êáé 90km/h êáé äéáíýïõí

Διαβάστε περισσότερα

EîáñôÞìáôá ãéá êëéìáôéóìü ï çìüôùí

EîáñôÞìáôá ãéá êëéìáôéóìü ï çìüôùí SOL353-360.qxd 13/5/2005 10:33 Page 353 A/C Ï ÇÌÁÔÙÍ EîáñôÞìáôá ãéá êëéìáôéóìü ï çìüôùí 04.04.117 04.04.118 04.04.119 04.04.120 ΣΥΜΠ/ΤΗΣ ΑΥΤ/ΤΟΥ SD510 132Α2 12V SANDE ΣΥΜΠ/ΤΗΣ ΑΥΤ/ΤΟΥ SD510HD 119PV7 12V

Διαβάστε περισσότερα

Ç ÂÇÑÁ Ï ÁÐÏÊÑÉÁÔÉÊÏÓ ÏÑÏÓ ÔÏÕ ÓÕËËÏÃÏÕ ÌÁÓ

Ç ÂÇÑÁ Ï ÁÐÏÊÑÉÁÔÉÊÏÓ ÏÑÏÓ ÔÏÕ ÓÕËËÏÃÏÕ ÌÁÓ ôïò 7 ï ö. 36 ï ÌÜñôéïò-Áðñßëéïò 2002 "Ç ÂÇÑÁ" Óåëßäá 1 ÔÏÕÑÊÉÁ ÔÏÕÑÊÉÁ ÔÏÕÑÊÉÁ ÔÏÕÑÊÉÁ ÔÏÕÑÊÉÁ Ç ÂÇÑÁ ÄÉÌÇÍÇ ÅÖÇÌÅÑÉÄÁ ÔÏÕ ÐÏËÉÔÉÓÔÉÊÏÕ ÓÕËËÏÃÏÕ ÖÅÑÙÍ & ÐÅÑÉÖÅÑÅÉÁÓ Í. ÅÂÑÏÕ ÓÔÁÄÉÏÕ 39 105 59 ÁèÞíá Ôçë.

Διαβάστε περισσότερα