ËÏÕÔÑÁÊÉÏÕ - ÐÅÑÁ ÙÑÁÓ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ËÏÕÔÑÁÊÉÏÕ - ÐÅÑÁ ÙÑÁÓ"

Transcript

1 ÁÃÃËÉÊÁ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΨΑΛΑΣ Ðùëïýíôáé ðïëõôåëþ äéáìåñßóìáôá Æçôïýíôáé ïéêüðåäá ãéá áãïñü - áíôéðáñï Þ ÌÁÊÑÕÃÉÁÍÍÇ 16 ËÏÕÔÑÁÊÉ ÔÇË.: , , ÊÉÍ.: , ÑÏÍÉÁ ñéóôéíá Êïñìðåô Ôéíá Íôáíôåñ 28çò 29 ËïõôñÜêé ôçë ËÏÕÔÑÁÊÉÏÕ - ÐÅÑÁ ÙÑÁÓ 30 Áðñéëßïõ ÍÈÇÌÅÑÇ ÅÖÇÌÅÑÉÄÁ ÃÉÁ ËÏÕÔÑÁÊÉ, ÐÅÑÁ ÙÑÁ, ÉÓÈÌÉÁ, ÐÉÓÉÁ, ÊÏÑÉÍÈÏ ÅÔÏÓ 10ï ôéêç ìáñã Ü é î é áñ ï í á ßô ÁËËÁÆÏÕÍ ÏÉ ÍÏÏÔÑÏÐÉÅÓ; Á ÁËËÁÆÅÉ ÔÏ ÐÏËÉÔÉÊÏ ÓÊÇÍÉÊÏ; Öýëëï 207 ¹ ÌÉÁ ÁÐÏ ÔÁ ÉÄÉÁ; Å ßíáé ìßá áðü ôá ßäéá Þ èá ðñýðåé ßóùò ðïëëïß íá áíáèåùñþóïõí ôéò äéüöïñåò ðáëáéþí åðï þí èýóåéò êáé áðüøåéò. Áðåõèõíüìáóôå öõóéêü óôïõò áíèñþðïõò ðïõ áó ïëïýíôáé ìå ôá êïéíü, èá ðñýðåé åðß ôýëïõò êüðïôå íá ðåôüîïõí ôá ðáëéü óáêüêéá áðü åðüíù ôïõò êáé íá äéþîïõí ôçí ïìß ëç ðïõ Ý ïõí óôá ìüôéá ôïõò. ÊáôÜ êáéñïýò Ý ïõìå ãßíåé ìüñôõñåò öñáóôéêþí åðéèýóåùí êáé áðü ôç ìßá ðáñüôáîç ìýóá óôçí áßèïõóá ôïõ Äçìïôéêïý Óõìâïõëßïõ êáé áðü ôçí Üëëç ðáñüôáîç. ÂÝâáéá, êáé ïé ìåí êáé ïé äå, êüíïõí ôï ßäéï üôáí õðüñ åé êüðïéï ìéêñü óõìöýñïí. ÁìÝóùò ôá îå íüôå üëá, êýñéïé ôùí äçìïôéêþí ðáñáôüîåùí, êáé ç éóôïñßá åðáíáëáìâüíåôáé, åäþ êáé äýêá ñüíéá ðïõ åêäßäïõìå ôç ìïíáäéêþ äåêáðåíèþìåñç åöçìåñßäá ôçò ðåñéï Þò. Ç êüèå äçìïôéêþ ðáñüôáîç Þ ôï êüèå êüììá èýëïõí íá åõëïãïýìå ìüíï ôïõò äéêïýò ôïõò óõíäõáóìïýò Þ ôá êüììáôü ôïõò êáé ôüôå èá åßìáóôå ç êáëþ êáé óùóôþ åöçìåñßäá ãé' áõôïýò. Äåí åßìáóôå óùóôïß êáé áíôéêåéìåíéêïß ðüíôá êáôü ôç äéêþ ôïõò Üðïøç, üôáí ãñüöïõìå êüôé áñíçôéêü ãéá ôï óõíäõáóìü ôïõò. Åßìáóôå üìùò óùóôïß ãéá ôïõò Üëëïõò, áöïý êáôçãïñïýìå êáôü ôçí ÜðïøÞ ôïõò ôïõò áíôéðüëïõò ôïõò. Ôï ðïëý óïâáñü èýìá åßíáé üôé ïýôå ïé ìåí ïýôå ïé äå, Ý ïõí êáôáëüâåé üôé ï ëáüò ôïõò åðýëåîå ãéá ôï óõìöýñïí ôïõ ôüðïõ êáé ìüíï, êáé äåí ìðïñïýí ðïôý íá óõìöùíþóïõí óå êáíýíá èýìá, áöïý ôõðéêü åßíáé áíôßðáëïé, ùñßò íá êáôáëüâïõí ôï êáêü ðïõ äçìéïõñãïýí óôïí ôüðï. Ôï ìüíï ðïõ îýñïõí íá êüíïõí åßíáé íá áëëçëïâñßæïíôáé êáé üëïé íá ðéóôåýïõí üôé áõôïß åßíáé ïé êáëïß êáé ïé éêáíïß. Äåí ìðïñåß êýñéïé ôïõ óõíäõáóìïý ôïõ êõñßïõ ÐÁÕËÏÕ, ç áíôéðïëßôåõóç íá ìçí Ý åé êüíåé óùóôýò ðñïôüóåéò ìýóá óôçí áßèïõóá ôïõ äçìïôéêïý óõìâïõëßïõ êáé ðüíôá åóåßò ôá îýñåôå üëá. Ïýôå êýñéïé ôçò áíôéðïëßôåõóçò ôïõ êõñßïõ ÃÊÉÙÍÇ êáé ôïõ êõñßïõ ËÁÌÐÑÏÕ, ï óõíäõáóìüò ôïõ Ð. ÐÁÕËÏÕ üëá áõôü ôá ñüíéá ôþñá, íá ìçí Ý åé öôéüîåé ôßðïôå óùóôü êáé üëá íá ôá âëýðåôå óôñáâü êáé áíüðïäá. Ãéá âãüëôå ëßãï ôçí ïìß ëç áðü ôá ìüôéá óáò êáé ïé ìåí êáé ïé äå. Ôüóá ñüíéá äåí Ý ïõìå êáôáëüâåé ðïéïò áãáðüåé áõôü ôïí ôüðï ðåñéóóüôåñï. Äéüôé üëïé ãéá ôïí ôüðï íïéüæïíôáé (ôñïìüñá ìáò!), áëëü ôåëéêü, ç ðñáãìáôéêüôçôá ëýåé Üëëá. Êáé ìå áðëü ëüãéá ëýåé: "Öýãå åóý, íá Ýñèù åãþ ìå ôïõò äéêïýò ìïõ". ÅÜí üëá áõôü äåí åßíáé ÕÐÏÊÑÉÓÉÁ ÔÏÔÅ ôé åßíáé; ΕΛΕΝΗ ΑΘΑΝΑΣΑΚΟΥ ENOIKIAΣΕΙΣ ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΠΑΝΤΟΣ ΕΙΔΟΥΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ÁðÜíôçóç óôïí ê. ÐñùôïíïôÜñéï ΑΘΗΝΩΝ 88 ΛΟΥΤΡΑΚΙ (ΕΝΑΝΤΙ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΤΑΔΙΟΥ) ΤΗΛ. ΓΡΑΦ ΚΙΝΗΤΟ: ÐùëÞóåéò ÄéáìåñéóìÜôùí ÍÉÊÏÓ ÌÁÍÏÓ Ðïëéôéêüò Ìç áíéêüò ÊÁÑÁÚÓÊÁÊÇ & ÊÁÐÏÄÉÓÔÑÉÏÕ ËÏÕÔÑÁÊÉ Ôçë.: , 66277, Fax: ÐÙËÇÓÅÉÓ ÄÉÁÌÅÑÉÓÌÁÔÙÍ ÊÁÍÁÊÇÓ ÁÍÁÓÔÁÓÉÏÓ ÐÙËÏÕÍÔÁÉ ÄÉÁÌÅÑÉÓÌÁÔÁ ÅÎÁÉÑÅÔÉÊÇÓ ÊÁÔÁÓÊÅÕÇÓ ËÏÕÔÑÁÊÉ ÔÇË ÂÏÃÉÁÔÆÁÊÇÓ ÁÍÏÉÊÏÄÏÌÇÓÅÉÓ ðñïóöïñåò áðü ôï 1964 ÐÙËÏÕÍÔÁÉ ÄÉÁÌÅÑÉÓÌÁÔÁ ÊÁÔÏÉÊÉÅÓ ÐÁÍ. ÃÉÁÔÑÉÓÓÁÓ 8 ËÏÕÔÑÁÊÉ ÔÇË ÊÉÍ διανομή στο χώρο σας ΩΡΕΑΝ από 17:00 έως 01:00 βράδυ th ÏÉÊÏÄÏÌÉÊÅÓ ÅÐÉ ÅÉÑÇÓÅÉÓ ery v i del Λ. Κατσώνη 7, Λουτράκι τηλ. τηλ rin óåë. 2 ÅÐÉÊÁÉÑÏÔÇÔÅÓ

2 Σελ. 2 ÌÏÍÁÄÁ ÅÊÔÑÏÖÇÓ ÌÏÓ ÁÑÉÙÍ ÌÏÓ ÁÑÉÁ & ÁÑÍÉÁ ÐÁÑÁÃÙÃÇÓ ÌÁÓ ÁÍÁÈÑÅÌÅÍÁ ÌÅ ÁÃÍÅÓ ÆÙÏÔÑÏÖÅÓ ÁÖÏÕ Å ÏÕÌÅ ÔÇ ÄÕÍÁÔÏÔÇÔÁ ÐÁÑÁÃÙÃÇÓ ÄÉÊÙÍ ÌÁÓ ÆÙÏÔÑÏÖÙÍ Ê Ñ Å Ï Ð Ù Ë Å É Ï Ð Å Ô Ñ Ï Õ ÈÁ ÌÁÓ ÂÑÅÉÔÅ ÈÅÓÇ ÐÁËÁÉÁ ÃÅÖÕÑÁ (ÅÕÊÁËÕÐÔÏÉ) ËÅÙÖÏÑÏÓ ÉÓÈÌÏÕ ËÏÕÔÑÁÊÉ ÔÇË.: êñåïð. (0744) 23135, ïéêßáò 23945, 22553, 28341, âïõóôáóßïõ Ëïõôñáêßïõ - Ðåñá þñáò ÔïðéêÞ åöçìåñßäá ÉäéïêôÞôçò: ÓÐÕÑÏÓ ÃÉÁËÏØÏÓ Ï ÓÐÕ ÑÏÓ ÃÉÁ ËÏ ØÏÓ ÃÑÁ ÖÅÉ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΕΣ ΜΑΣ Η εφηµερίδα µας είχε δηµοσιεύσει µια επιστολή, η οποία του κ. Πρωτονοτάριου δεν του άρεσε. Όταν θα έχουµε τα πρακτικά του Δηµοτικού Συµβουλίου, θα βάλουµε πάλι την επιστολή, για να δούµε τι έλεγε ο κ. Πρωτονοτάριος µέσα στην αίθουσα του Δηµοτικού Συµβουλίου και εάν τα γραφόµενα της επιστολής είναι αληθινά. Σήµερα, δηµοσιεύουµε την ανυπόγραφη επιστολή που λάβαµε από το Γραφείο Τύπου του κ. Πρωτονοτάριου: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑ Κύριε Διευθυντά, Στο φύλλο της εφηµερίδας σας, της 29ης Μαρτίου 2006, δηµοσιεύσατε επιστολή αναγνώστη σας, χωρίς να καταχωρήσετε και το ονοµατεπώνυµό του. Είναι δηλαδή ένας «γνωστόςάγνωστος». Δεν είναι στις προθέσεις µας, να σας παραδώσουµε µαθήµατα δηµοσιογραφίας, δεοντολογίας, η πείρα δε σας λείπει, το θεωρούµε όµως απαραίτητο να διατυπώσουµε ελάχιστες σκέψεις, διότι αφορά προσωπικό θέµα. Επειδή το περιεχόµενο της επιστολής είναι και υβριστικό και συκοφαντικό και ψευδέστατο, δε θα έπρεπε να δηµοσιευτεί, αφού δεν καταχωρείται το ονοµατεπώνυµο του συντάκτη. Άλλως, απηχεί και τις θέσεις της εφηµερίδας σας. Στο σχόλιό σας γράφετε ότι θεωρείτε δειλία, την επιθυµία του επιστολογράφου να µη θέλει να αναφερθεί το όνοµά του, αλλά το σεβόσαστε. Δηλαδή σέβεστε το δικαίωµα του οποιουδήποτε να υβρίζει και να συκοφαντεί και να ψεύδεται από την εφηµερίδα σας και εσείς να τον καλύπτετε. Πρωτότυπη δηµοσιογραφική νοοτροπία αυτή. Λέτε στη συνέχεια, ότι «δε λογοκρίνουµε καµία επιστολή κ.τλ.». Κύριε Διευθυντά, οποιοδήποτε γραπτό που δεν Åîïðëéóìïß ÊáôáóôçìÜôùí ÅöáñìïãÝò Õãñáåñßïõ ÊÜâá Ðïôþí & Áíáøõêôéêþí ÊáöÝäåò - ÐáãÜêéá áñôéêü - ÁðïññõðáíôéêÜ ðéðëá Åóùô. & Åîùô. þñïõ ÅÊÄÏÔÇÓ-ÄÉÅÕÈÕÍÔÇÓ: ÓÐÕÑÏÓ ÃÉÁËÏØÏÓ ÃÑÁÖÅÉÁ: 25 ÌÁÑÔÉÏÕ 20 ËÏÕÔÑÁÊÉ ÔÇË./FAX: Êùäéêüò: 4017 ÔÉÌÇ ÖÕËËÏÕ: 1 ÅÕÑÙ ÅÐÉÊÁÉÑÏÔÇÔÅÓ έχει όνοµα και υπογραφή, δεν είναι επιστολή, όπως εσείς την ονοµάζετε, είναι λιβελογράφηµα αφού είναι υβριστικό. Δεν είναι πολυφωνία και δεν υπηρετεί τη δηµοκρατία. Δεν είναι ελεύθερη έκφραση και εποµένως λυπούµεθα που θα το πούµε, την ελευθεροτυπία, µε αυτό τον τρόπο, δεν την υπερασπίζεστε και ούτε την αφήνετε έξω από τη διαπραγ- µάτευση. Όσον αφορά το συντάκτη, εµείς ευχαρίστως να του απαντήσουµε µε θέσεις και στοιχεία, εφόσον αποκαλύψει το όνοµά του και σταµατήσει να είναι δειλός, όπως και εσείς αποκαλείτε. Γιατί όµως είναι δειλός; Τι είναι αυτό που φοβάται; Μήπως την αλήθεια; Τελειώνοντας, επιτρέψατέ µας να τέρψουµε τους αναγνώστες σας µε ένα γρίφο, η απάντηση του οποίου, είναι το όνοµα του πραγµατικού συντάκτη της επιστολής: Ποιος είναι αυτός που χειρίζεται το λόγο µε τέχνη, αρέσκεται να κινεί τα νήµατα από τη σκιά, έχει το θράσος να «νουθετεί» την τοπική εφηµερίδα που σέβεται την επιθυµία και για ανωνυµία, ενώ φιλοξενεί την υβριστική επιστολή του και έχει ιδιαίτερο συµφέρον να υπερασπίζεται το υπάρχον καθεστώς; Για τη ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑ Το Γραφείο Τύπου ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΤΗΝ ΑΝΥΠΟΓΡΑΦΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΩΤΟΝΟΤΑΡΙΟΥ Ας πάρουµε τα πράγµατα µε τη σειρά. Αν κάποια από τις δύο επιστολές είναι ανυπόγραφη, αυτή είναι η δική σας απαντητική επιστολή. Δακτυλογραφηµένη και αντί υπογραφής, ένα «Γραφείο Τύπου». Ούτε υπογραφή, ούτε ονο- µατεπώνυµο. Άνετα µπορείτε να αρνηθείτε την πατρότητά της. Πρωτότυπη επικοινωνιακή νοοτροπία αυτή. Μια τέτοια επιστολή, είτε επικριτική, είτε επαινετική να ήταν για κάποιον, δε θα τη δηµοσιεύαµε. Η επιστολή που δηµοσιεύσα- µε, έχει ονοµατεπώνυµο και υπογραφή, η δική σας τίποτα. Και αν χαρακτηρίσαµε δειλία τη µη δηµοσιοποίηση του ονόµατος, στη δική σας περίπτωση, µήπως πρέπει να χρησιµοποιήσουµε και τη λέξη κουτοπονηριά; Δεύτερη παρατυπία σας, συνοδευόµενη µε µαθήµατα πολυφωνίας και δηµοκρατίας. Η ελευθεροτυπία δεν υπερασπίζεται µε µια ανυπόγραφη «υβριστική» επιστολή, ενώ ενδεχοµένως να υπηρετείτο από µια ανυπόγραφη αλλά επαινετική, όπως υπηρετείτε µε τη δική σας ανυπόγραφη στην ουσία επιστολή. G.A.S. U NEED Ôçë. ùñßò ñýùóç: ËïõôñÜêé: Ëåùö. Áèçíþí Ô/F: Êüñéíèïò: ÐåñéÜíäñïõ 89 Ô: ÖÙÔÏÃÑÁÖÉÅÓ: ÌÐÁÌÐÇÓ ÂËÁÓÓÇÓ ÓÕÍÅÑÃÁÆÏÍÔÁÉ: ÃÉÁÍÍÇÓ ËÁÆÁÑÉÄÇÓ - ÃÉÁÍÍÇÓ ÐÁÐÁÃÅÙÑúÏÕ - MANÙËÇÓ ÐÏÕËÁÊÇÓ - ÁÍÄÑÅÁÓ ÍÉÊÏËÏÐÏÕËÏÓ - ÐÁÍÁÃÉÙÔÇÓ ÁÔÆÇÐÁÍÔÅËÇÓ - ÂÅÊÏÕÓÇÓ ÂÁÓÉËÇÓ - ÊÙÓÔÁÓ ÓÔÁÌÏÕ PHOTO 30 Απριλίου 2006 Τρίτο, η δηµοκρατία, η ελευθεροτυπία και η αλήθεια που αναφέρετε, ανθίζουν όταν υπάρχει πολυφωνία και κυρίως όταν ο διάλογος γίνεται επί της ουσίας. Και επί της ουσίας, το Γραφείο Τύπου σας δεν απάντησε. Το ζήτηµα δεν είναι ο συντάκτης και η δειλία. Το ζήτηµα είναι το περιεχόµενο της επιστολής, στο οποίο δε δώσατε καµία απάντηση. Και αυτό σας αδικεί. Υ.Γ. Αλήθεια κύριε Πρωτονοτάριε, την ανυπόγραφη επιστολή που µας στείλατε, εµείς τη δηµοσιεύουµε µε τη ρήση µήπως δεν είναι δική σας. Εάν όµως, είναι δική σας, εσάς πώς αλλιώς πρέπει να σας χαρακτηρίσουµε, σύµφωνα πάντα µε τα γραφόµενά σας; ΕΣΠΑΣΑΝ ΟΙ ΚΛΑΡΕΣ «Μια φωτογραφία, χίλιες λέξεις», λένε οι Κινέζοι. Η φωτογραφία που βλέπετε, είναι στη µικρή πλατειούλα στον ΟΣΕ. Εδώ και ένα χρόνο, ίσως και παραπάνω, όπως µας λένε οι κάτοικοι της περιοχής, έχουν σπάσει µεγάλες κλάρες από τα δένδρα και είναι µπερδεµένες. Ευτυχώς που δεν έχουν πέσει µε το λουτρακιώτικο αέρα και να θρηνήσουµε θύ- µατα, µας είπε κάτοικος της περιοχής. Η αρµόδια υπηρεσία ας κοιτάξει το θέµα, πριν παλουκωθεί κανείς µε καµιά κλάρα. ΠΛΗΡΩΣΑΝ ΤΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ Τάκης Κωνσταντόπουλος-Πρόεδρος Αρκάδων, Μίχας Δηµήτριος-Λουτράκι, Hotel ΑΝΔΡΕΟΥ-Λουτράκι, Ναξάκης Νικόλαος-Λουτράκι, Ρέβελας Παναγιώτης-Le Club, Κων/νος Σιδηρόπουλος-Λουτράκι Συνοικισµός, Hotel ΘΕΟΞΕΝΙΑ-Λουτράκι, Σιαννούδης Ιωάννης- Ασπρα Χώµατα Λουτράκι, Θώδης Δηµήτριος-Λίµνη Βουλιαγµένης Λουτράκι ÌðÜìðçò ÖËÏÕ Εθν. Αντιστάσεως 1 - ΛΟΥΤΡΑΚΙ (Έναντι Νέου ηµαρχείου) ΤΗΛ. & FAX: ÓõíäñïìÞ ãéá Ýíá ñüíï: Éäéùôþí 15 ÅÕÑÙ Ïñãáíéóìþí - Åôáéñéþí Á.Å. - Ôñáðåæþí - ÄÞìùí êáé ÊïéíïôÞôùí 45 ÅÕÑÙ. Ç óõíäñïìþ ðñïðëçñþíåôáé. Ôá åðþíõìá Üñèñá äåí åêöñüæïõí áðáñáßôçôá ôç ãíþìç ôçò äéåýèõíóçò Çë. Óôïé åéïèåóßá - åêôýðùóç: ÊáôáãñÜììá ôçë

3 30 Απριλίου 2006 Σελ. 3 ÅÐÉÊÁÉÑÏÔÇÔÅÓ ÊÝíôñï ÃåñìáíéêÞò Ãëþóóáò Ï ÓÐÕ ÑÏÓ ÃÉÁ ËÏ ØÏÓ ÃÑÁ ÖÅÉ Ôá ÃåñìáíéêÜ åßíáé áðëü... áñêåß íá Ý åé êüðïéïò ôïí ôñüðï Ëåéôïõñãïýí ÔìÞìáôá - ÐáéäéêÜ - ÅöçâéêÜ - ¾ëçò Ó ïëåßïõ - Åíçëßêùí Ð. ÃÅÑÏÕ, Îåíïöþíôïò 15 ËïõôñÜêé, , ÏÉ ÅÉÄÉÊÏÉ ÓÔÁ ÃÅÑÌÁÍÉÊÁ Η ΕΦΟΡΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΕΦΥΓΕ Η ΠΙΝΑΚΙΔΑ ΜΕΝΕΙ Η ΔΟΥ Κορίνθου µετακόµισε, εδώ και ένα χρόνο στη λεωφόρο Πατρών, αλλά η πινακίδα µε το βέλος που δείχνει την παλιά έδρα της, παραµένει στη θέση της. Ο επισκέπτης και κάθε συναλλασσόµενος βλέποντας την πινακίδα, αναζητά την υπηρεσία και καταλαβαίνει ρωτώντας, ότι µετακόµισε και ότι τον κοροϊδεύουν. Ας βγάλουν λοιπόν, την πινακίδα για να µην υπάρχει παραπληροφόρηση για την έδρα της ΔΟΥ Κορίνθου. ΚΑΙ ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΙ ΚΑΙ ΠΑΡΚΙΝΓΚ Τελικά, αποδείχτηκε πως ο εµπνευστής της ιδέας πεζοδρόµησης ορισµένων οδών της πόλης µας, είχε δίκιο. Έτσι αλώνια καθώς έγιναν, µερικοί πεζόδροµοι χωράνε περισσότερα αυτοκίνητα απ ότι όταν ήταν δρόµοι. Αφού όµως ήθελαν τους δρόµους για πάρκινγκ, γιατί δαπάνησαν τόσα χρήµατα και τους έκαναν πεζόδροµους; Πώς όµως, να µην ανεβαίνουν τ αυτοκίνητα στους πεζόδροµους και στα πεζοδρόµια, αφού όλα τα έργα που γίνονται, είναι σε βάρος του αυτοκινήτου; Όσο είναι εύκολο να φτιάξει κανείς σπανακόπιτα µε ραπανάκια, άλλο τόσο είναι εύκολο να έχεις τουρισµό χωρίς αυτοκίνητα, γι αυτό σπεύσατε προς ανεύρεση χώρων για πάρκινγκ, πριν είναι πολύ αργά. ΤΟΥ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΟΥ ΤΟ ΚΑΓΚΕΛΟ Στην οδό Καραϊσκάκη 22, πριν µεταφερθεί εκεί η Υπηρεσία Ύδρευσης-Αποχέτευσης του δήµου, το κτίριο ήταν φροντιστήριο και για την προστασία των ανηλίκων µαθητών, είχαν τοποθετηθεί στο πεζοδρόµιο, από τη µια άκρη του κτιρίου µέχρι την άλλη, προστατευτικά κιγκλιδώ- µατα. Τώρα που δεν είναι πια φροντιστήριο, για ποιο λόγο δε βγαίνουν τα κιγκλιδώµατα ν απελευθερωθεί το πεζοδρόµιο και να χρησιµοποιηθεί για το σκοπό για τον οποίο έγινε και υποχρεώνονται οι πεζοί να κυκλοφορούν στο δρόµο; ΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ÉÓÈÌÏÓ ÊÏÑÉÍÈÏÕ Στη Μαγνητική Πελοποννήσου πραγµατοποιούνται εξετάσεις: Μαγνητική Τοµογραφία Κλασσική µαγνητική τοµογραφία, µαγνητική αγγειογραφία, Μαγνητική κροταφογναθικών, Μαγνητική µαστογραφία, Μαγνητική µυελογραφία, Μαγνητική πυελογραφία, Μαγνητική χολαγγειοπαγκρεατογραφία (MRCP) Ï ÈçóÝáò Þôáí ãéïò ôïõ Áéãáßá êáé ôçò Áßèñáò, ðïõ åîåëß èçêå óå ìåãüëï Þñùá êáé ìðïñïýìå íá ôïí êáôáôüîïõìå óáí ôïí ìåãáëýôåñï ìåôü ôïí ÇñáêëÞ. Ãéá ôïí ðáôýñá ôïõ, õðþñîáí êüðïéåò áìöéóâçôþóåéò, áöïý ïñéóìýíïé ôïí èåùñïýóáí óá ãéï ôïõ Ðïóåéäþíá êáé ôïýôï åðåéäþ ç Áßèñá, óýìöùíá ìå ôçí ðáñüäïóç, ôçí ßäéá íý ôá «êïéìþèçêå» äéáäï éêü ìå ôïí Áéãáßá êáé ôïí Ðïóåéäþí. Ï Áéãáßáò Þôáí âáóéëéüò ôçò ÁèÞíáò êáé ç Áßèñá Þôáí êüñç ôïõ âáóéëéü ôçò ÔñïéæÞíáò ÐéôèÝá. Ðñéí ãåííçèåß ï ÈçóÝáò, ï Áéãáßáò Ýöõãå áðü ôçí ÔñïéæÞíá ãéá ôçí ÁèÞíá, áöþíïíôáò åêåß ôçí Áßèñá ìüíç, êïíôü óôïí ðáôýñá ôçò ÐéôèÝá. Ðñéí öýãåé ï Áéãáßáò, Ýâáëå êüôù áðü ìéá ìåãüëç ðýôñá, Ýíá æåõãüñé óáíäüëéá êé Ýíá îßöïò ðñïåñ üìåíïò áðü ôïí ÐåñóÝá êáé åßðå óôçí Áßèñá íá ôá ðüñåé ï ãéïò ôïõ üôáí èá ìåãáëþóåé êáé èá ìðïñåß íá óçêþóåé ôï âñü ï. Ï ÐåñóÝáò Þôáí ãéïò ôïõ Äßá êáé ìå ôçí ÁíäñïìÝäá, êüñç ôïõ âáóéëéü ôçò Áéèéïðßáò ÊçöÝá, áðýêôçóå 6 ãéïõò (ÐåñóÝá, Áëêáßï, ÓèÝíåëï, ëåéï, Ìýóôïñá, Çëåêôñßïíá) êáé ìéá èõãáôýñá ôç Ãïñãïöüíç. ãéíå âáóéëéüò ôçò Ôßñõíèáò êáé ßäñõóå ôéò ÌõêÞíåò. Ï ðñþôïò ôïõò ãéïò êáé óõíþíõìüò ôïõ ÐåñóÝáò, áñ éêü Ýìåéíå êïíôü óôïí ðáððïý ôïõ ÊçöÝá êáé óôç óõíý åéá ßäñõóå ôï êñüôïò ôùí Ðåñóþí. Ãé áõôü, êáôü ôïí Çñüäïôï, üôáí Ýãéíå ç åêóôñáôåßá ôùí Ðåñóþí êáôü ôçò ÅëëÜäáò, ï ÎÝñîçò åêìåôáëëåýèçêå ôç óõããýíåéá êé Ýãñáøå óôïõò Áñãåßïõò íá ìåßíïõí ïõäýôåñïé. Ï ÈçóÝáò ãåííþèçêå êáé ìåãüëùóå ùñßò í áíôéêñßóåé ôïí ðáôýñá ôïõ, áíåîüñôçôá áí áõôüò Þôáí ï Áéãáßáò Þ ï Ðïóåéäþíáò. ¼ôáí áðüêôçóå ôéò áðáñáßôçôåò äõíüìåéò, óþêùóå ôï âñü ï êáé ðþñå ôá «äþñá» ôïõ ðáôýñá ôïõ. Öüñåóå ôá ðýäéëá, áñìáôþèçêå ìå ôï óðáèß ôïõ, áðï áéñýôéóå ôçí îå áóìýíç êé áðü ôïí Áéãáßá ìçôýñá ôïõ êáé ðþñå ôï äñüìï áðü ôçí ÔñïéæÞíá ãéá ôçí ÁèÞíá. Ï ðáððïýò ôïõ ÐéôèÝáò, åßðå óôï ÈçóÝá, íá ðüåé óôçí ÁèÞíá áðü ôç èüëáóóá, åðåéäþ óôç óôåñéü õðþñ áí åðéêßíäõíïé ëçóôýò. Ï ÈçóÝáò üìùò äåí Üêïõóåò ôéò óõìâïõëýò ôïõ ðáððïý ôïõ êáé áêïëïýèçóå ôç äéá îçñüò äéáäñïìþ. Óôï äñüìï óõíüíôçóå ôï ãéï ôïõ ¹öáéóôïõ êáé ôçò ÂÉÏÔÅ ÍÉÁ ÔÅÍÔÙÍ ÁÃÃÅËÏÓ ÓÙÔ. ÓÁÐÅÑÁÓ ÁÐÏÓÔÏËÉÄÇ 11 - ËÏÕÔÑÁÊÉ ÔÇË. (0744) ÊÉÍ Μύθοι και παραδόσεις της πατρίδας µας Ï ÈÇÓÅÁÓ ÊÁÉ ÏÉ ÁÈËÏÉ ÔÏÕ ΩΡΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ: Καθηµερινα 09:00-21:00, για επείγοντα περιστατικά: Ισθµός Κορίνθου, τηλ & fax ΥΠΕΡΗΧΟΙ Άνω & κάτω κοιλίας, επιφανειακών οργάνων, Εσωτ. γεν. οργάνων (διακολπικό), προστάτη (διορθικό), Triplex αγγείων, υπέρηχοι κύησης (αυχενική διαφάνεια, Β-επιπέδου, Doppler κύησης), παιδιατρικοί υπέρηχοι (έλεγχος ισχίων & ανωτέρου γαστρεντερικού). Υπερσύγχρονος εξοπλισµός και εξιδεικευµένο Επιµέλεια: Κώστας Στάµου Áíôßêëåéáò, ãßãáíôá ÐåñéöÞôç, ïðëéóìýíï ìå Ýíá óéäåñýíéï ñüðáëï, ôç ëåãüìåíç Êïñßíá. Áöïý íßêçóå ôïí ÐåñéöÞôç êáé ôïõ Ýóðáóå ôï êåöüëé ìå ôçí Êïñßíá, üðùò êáé áõôüò Ýóðáãå ôá êåöüëéá ôùí äéáâáôþí, ðñï þñçóå ðñïò ôïí Éóèìü ôçò Êïñßíèïõ. Åêåß ôïí ðåñßìåíå ðáñü ôéò Êå ñåýò, ï ôñïìåñüò ëçóôþò Óßíçò ï ÐéôõïêÜìðôçò, ï ïðïßïò áöïý ëýãéæå ôéò êïñõöýò äýï ðåýêùí, Ýäåíå ôá ðüäéá ôùí èõìüôùí ôïõ áðü ôéò êïñõöýò êáé ìåôü åëåõèýñùíå ôá ðåýêá, þóôå åðáíåñ üìåíá óôçí áñ éêþ ôïõò èýóç, Ýó éæáí ôï èýìá óå äýï êïììüôéá. Áöïý ôïí óêüôùóå ìå ôïí ßäéï ôñüðï, Ýöèáóå óôçí ðáñáëéáêþ ðïëß íç Êñïììõþíá (ôïõò óçìåñéíïýò Áãßïõò Èåïäþñïõò), üðïõ óå ìéá áñüäñá, åß å ôï êñçóöýãåôü ôçò ìéá èçëõêþ êüðñïò ðïõ åðåôßèåôï êáôü æþùí êáé áíèñþðùí êáé êáôýóôñåöå ôéò öõôåßåò. Ï ÈçóÝáò ôç ëüã åõóå êáé ôçí áðïôåëåßùóå Ýðåéôá ìå ôï îßöïò ôïõ. Ðñï ùñþíôáò ðñïò ôá ÃåñÜíåéá, åéóþëèå óôç Ìåãáñßäá, üðïõ óõíüíôçóå óôç óçìåñéíþ ÊáêéÜ ÓêÜëá, ôïí êáêïðïéü Óêßñùíá, ï ïðïßïò êñþìíéæå ôïõò äéáâüôåò áðü ôïõò âñü ïõò ôïõ Óáñùíéêïý (Óêéñùíßäåò ÐÝôñåò), åê ôïýôïõ ïíïìáóèýíôåò êáé ôïí ïðïßï åîïëüèñåõóå ìå ôïí ßäéï ôñüðï. Óôçí Åëåõóßíá ðüëåøå ìå ôïí äåéíü ðïëåìéóôþ Êåñêýïíá, ï ïðïßïò óõíþèéæå íá öïíåýåé ôïõò áíôéðüëïõò ôïõ üôáí ôïõò íéêïýóå. ¹ôáí äýóêïëï íá íéêçèåß ï Êåñêýïíáò, ãéáôß åß å ôï ðëåïíýêôçìá êáé ôç äõíáôüôçôá íá áíáêôü ôéò áðïëåóèåßóåò äõíüìåéò ôïõ, ìüëéò ôï óþìá ôïõ åñ üôáí óå åðáöþ ìå ôç ãç. Õðåñßó õóå üìùò ï ÈçóÝáò, áöïý Þôáí äõíáôüò óôçí ðüëç êáé öüíåõóå ôïí Êåñêýïíá. ÔÝëïò, ï ÈçóÝáò óôï äñüìï ðñïò ôçí ÁèÞíá, Ýöèáóå óôï óçìåñéíü Äáöíß, üðïõ áíôéìåôþðéóå ôïí êáêïðïéü ÄáìÜóôç, Ýíá ãßãáíôá ïðëéóìýíï ìå ðýëåêõí, ï ïðïßïò ñçóéìïðïéïýóå ãéá ôá åãêëþìáôü ôïõ, äýï êëßíáò, ìßá ìéêñþ êáé ãéãáíôéáßùí äéáóôüóåùí ôçí Üëëç. Åðß ôçò ðñþôçò, îüðëùíå ôïõò ìåãáëüóùìïõò áðü ôá èýìáôü ôïõ êáé ðåñéýêïðôå ôá åê ôçò êëßíçò åîý ïíôá Üêñá ôïõò. Åðß ôçò ìåãüëçò êëßíçò, îüðëùíå ôïõò âñá ýóùìïõò, ôïõò ïðïßïõò åîýôåéíå âßáéá ãéá íá öèüóïõí ôá Üêñá ôçò êëßíçò êáé Ýôóé ôïõò äéáìýëéæå. Õðü ôçí éäéüôçôü ôïõ áõôþ, åßíáé ãíùóôüò ùò Ðñïêñïýóôçò, ðáñïéìéþäçò äå Ýìåéíå «ç êëßíç ôïõ Ðñïêñïýóôç» åðß ôçò ïðïßáò, åöïíåýèç áðü ôï ÈçóÝá äéá ôç ìåèüäïõ ôïõ êáé áõôüò ï ßäéïò. προσωπικό Οι εξετάσεις είναι υψηλής αξιοπιστίας και οι περισσότερες γίνονται αυθηµερόν. Όλες οι εξετάσεις γίνονται σε ενιαίο χώρο µε άµεση εξυπηρέτηση. Τα τµήµατα λειτουργούν όλο το 24ωρο για επείγοντα περιστατικά. Υπάρχουν συµβάσεις µε τα δηµόσια ταµεία και τις ιδιωτικές ασφάλειες. ÔáìåéáêÝò Ìç áíýò - ÆõãáñéÝò ÐùëÞóåéò-Service ÁðïèÞêç: Êáðïäéóôñßïõ 47 ôçë.: ÐùëÞóåéò ÅîïõóéïäïôçìÝíï Service Í. Êïñéíèßáò

4 Σελ Απριλίου 2006 ÑÉÓÔÏÓ ÁÍÅÓÔÇ ñéóôüò ÁíÝóôç! ÌÝóá áðü ôçí êáñäéü ìáò, ôïýôïí ôïí áíáóôüóéìï áéñåôéóìü áðåõèýíïõìå óôéò ìåôáîý ìáò óõíáíôþóåéò, áõôýò ôéò Üãéåò çìýñåò, áíáðïëïýíôåò ôç öéëüíèñùðç åíýñãåéá ôïõ Êõñßïõ çìþí Éçóïý ñéóôïý, ôïõ ëüãïõ ôïõ Èåïý, äé ïõ ôá ðüíôá åãýíïíôï, íá áñßóåé åéò ôïí Üíèñùðïí ôç æùþí. Ôï èåßï äþñï ôçò æùþò, åßíáé óõíäõáóìüò êáôü ôçí ðñüèåóç ôïõ Èåïý ìå ôç áñü. ÅðëÞóèç áñüò ôï óôüìá ôùí Ìõñïöüñùí åí ôù ëýãåéí «ÁíÝóôç ï Êýñéïò», áíáöýñåé ï éåñüò õìíùäüò. Áéþíåò ôþñá, ìõñéüóôïìç áêïýãåôáé ç öùíþ «ñéóôüò ÁíÝóôç» êáé ôï óôüìá ôùí ðéóôþí ñéóôéáíþí, ãåìßæåé áðü áñü. Äéüôé üëïé áéóèáíüìáóôå ôç æùþ ùò ìßáí áðü ôéò ìåãáëýôåñåò áîßåò ãéá ôïí Üíèñùðï êáé ìüëéóôá åêåßíçí äéá ìýóïõ ôçò ïðïßáò ìðïñïýìå íá áðïëáýóïõìå üëá ôá Üëëá äþñá ôïõ Èåïý. ùñßò ôç æùþ, äåí ìðïñïýìå íá íéþóïõìå ôùí Üëëùí äùñåþí ôïõ Èåïý ðñïò ôïí Üíèñùðï. Ç ðçãþ äå ôçò æùþò êáé ôçò áñüò, åßíáé ï ñéóôüò êáé êáëåß üëïõò ìáò íá ãßíïõìå ìýôï ïé áõôþí ôùí äùñåþí ôïõ. Êáëåß äå, ü é ìüíï åìüò ôïõò ïñèüäïîïõò ñéóôéáíïýò, áëëü êüèå Üíèñùðï ðïõ êáôïéêåß óå ôïýôç ôç ãç ãéá íá æþóåé ôçí ðëçñüôçôá ôçò æùþò ìýóá óå áñü. äùóå óôïí êüèå Üíèñùðï ôç äõíáôüôçôá íá áðïëáìâüíåé ôá áãáèü ôçò äçìéïõñãßáò, ôç áñü, åíôüò ôùí ïñßùí âýâáéá, ôïõ áëëçëïóåâáóìïý ôùí üíôùí êáé áêüìç ðåñéóóüôåñï ôçí ðñïò Áõôüí êáé ðñïò ôá Üëëá üíôá áãüðçò. Ç ôþñçóç áõôþò ôçò åíôïëþò, ïäçãåß óå ìßá áñìïíéêþ êïéíùíßá ðñïóþðùí, óôçñéæüìåíç åðß ôçò åëåõèåñßáò, ç ïðïßá åßíáé ôï âüèñï ôçò áãüðçò. Ï ðéóôüò ñéóôéáíüò, áëëü êáé êüèå Üíèñùðïò, ðñýðåé íá áéóèüíåôáé ï ßäéïò êáé íá áíáãíùñßæåé óå üëïõò ôïõò Üëëïõò, ôç äõíáôüôçôá íá áðïëáìâüíïõí ôç æùþ êáé ôç áñü ôçò æùþò. Áôõ þò üìùò, êáôü ðñþôïí ï äéüïëïò, ìßóçóå ôç æùþ ôùí áíèñþðùí êáé Ýðåéóå ôïí ÊÜéí íá ãßíåé ï Του MIXAΛΗ ΤΣΟΥΓΚΟΥ Προέδρου της Εκκλησιαστικής Χορωδίας Λουτρακίου ðñþôïò áäåëöïêôüíïò. êôïôå, ðïëëïß óõíüíèñùðïß ìáò, ìéóïýí, êáôü ìßìçóç åêåßíïõ, ôç æùþ ôùí Üëëùí óõíáíèñþðùí áõôþí. Ôï áðïôýëåóìá åßíáé üôé, Ýêôïôå êáé êáè üëç ôç äéüñêåéá ôçò éóôïñßáò, ìõñéüäåò áíáñßèìçôïé óõíüíèñùðïß ìáò, óôåñþèçêáí ôùí áãáèþí ôçò æùþò êáé ôçò áñüò ôçò æùþò, óõíåðåßáò öïíéêþí êáé öèïíåñþí ðñüîåùí Üëëùí óõíáíèñþðùí áõôþí. Ôïýôï äõóôõ þò óõíå ßæåôáé áêüìç êáé óþìåñá. Êáé üìùò, ï ñéóôüò áíýóôç, ãéá íá Ý ïõìå æùþ êáé ðåñßóóåéáí æùþò. Ï öüíïò ôùí óõíáíèñþðùí êáé ìüëéóôá áäéáêñßôùò ôùí áèþùí êáé äç ôùí áìü ùí, åßíáé ðñüîç áðüíèñùðç, êáôáäéêáóôýá êáé êáèüëïõ çñùéêþ. ¼ðùò åðßóçò, êáôáäéêáóôýá åßíáé êáé êüèå åãùéóôéêþ ðñüîç ðïõ áðïâëýðåé óôçí éêáíïðïßçóç ìåñéêþí. Äõóôõ þò, üðùò áíýêáèåí, Ýôóé êáé ôï öåôéíü åïñôáóìü ôçò ÁíáóôÜóåùò ôïõ ñéóôïý, óêéüæïõí ðïëëýò ïäõíçñýò êáé áíèñùðïêôüíåò ðñüîåéò åéò âüñïò áíèñþðùí áðü áíèñþðïõò. Ï ñéóôüò, ï Ïðïßïò åßíáé ç Ïäüò êáé ç ÁíÜóôáóç êáé ç ÆùÞ, äåß íåé óå üëïõò ôïõò áíèñþðïõò, ôï äñüìï ôçò áãüðçò êáé ôçò ðñïóöïñüò, ôçò äéêáéïóýíçò êáé ôïõ óåâáóìïý ôçò æùþò êáé ôçò áñüò ôïõ Üëëïõ, ùò ôï ìüíï äñüìï, ï ïðïßïò ïäçãåß ôçí áíèñùðüôçôá óôçí áëçèéíþ áñü êáé ôçí ðëçñüôçôá ôçò æùþò. Ïé äõíüìåéò ôïõ êáêïý, èá çôôçèïýí áðü ôçí éó õñüôåñç äýíáìç ôçò áãüðçò, ç ïðïßá åßíáé ç ìüíç ç ïðïßá ïäçãåß óôçí ÁíÜóôáóç. Ìå ôïí áíáóôüóéìï áéñåôéóìü «ñéóôüò ÁíÝóôç», åðéôñýøáôå óôçí çìåôýñá ôáðåéíüôçôá, íá óáò åõ çèåß ñüíéá ðïëëü. íèñùðå ðñïóãåéþóïõ Όσο είσαι σπουδαίος, άλλο τόσο να είσαι και ταπεινός. Όταν ανέβεις αψηλά, έχεις ανάγκη να πάρεις τα µέτρα σου για να µην πέσεις. Μην το πάθεις σαν εκείνον που ανεβαίνει στην κορυφή του δέντρου, κλαδεύοντάς το από κάτω προς τα πάνω και µετά δεν µπορεί να κατέβει. Έχεις µεγάλη ιδέα για τον εαυτό σου, ενώ είσαι άνθρωπος, συγγενής µε τη γη, τη φύση, τους ανθρώπους. Γιατί µπαίνεις στο γραφείο σου µε το καλάµι ιππαστί, ενώ υπάρχει χώρος για πάρκινγκ έξω από το γραφείο. Δεν έχεις ακούσει το πλούσιοι επτώχευσαν κι επείνασαν Δεν έχεις ακούσεις το πας ο υψών εαυτόν ταπεινωθήσεται, ο δε ταπεινών εαυτόν υψωθήσεται. Δεν έχεις ακούσει την παραβολή του Κυρίου κατά την οποία πλουσίου τινός ευφόρησεν η χώρα και διελογίζετο. «Τι ποιήσω ότι ουκ έχω πού συνάξω τους καρπούς µου». Και είπεν (ο ίδιος): «Τούτο ποιήσω. Καθαιλώ µου τας αποθήκας και µείζονας οικοδοµήσω και συνάξω εκεί πάντα τα γεννήµατά µου και τα αγαθά µου και ερώ την ψυχή µου. Ψυχή έχεις πολλά αγαθά κείµενα εις έτη πολλά, αναπαύου, φάγε, πίε, ευφραίνου». Ο κύριος αυτό όµως, λογάριαζε χωρίς τον ξενοδόχο, γιατί ο ξενοδόχος (Θεός), είπεν αυτώ: «Άφρων, ταύτη τη νυκτί την ψυχή σου απαιτούσιν από σου, α δε ητοίµασες τίνι έσται;». Αλλά µήπως τίποτε από τ ανθρώπινα µένει σταθερό; Σήµερα είσαι δοξασµένος, αύριο περιφρονηµένος. Σήµερα είσαι υγιής, αύριο άρρωστος. Εµπλουτισµός υδροφόρου ορίζοντα Γράφει ο ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ Σήµερα ασκείς εξουσία, αύριο είσαι εξουσιαζόµενος. Σήµερα είσαι πλούσιος, αύριο φτωχός. Σήµερα είσαι χαρούµενος, αύριο λυπη- µένος. Σήµερα είσαι ευτυχής, αύριο δυστυχής. Σήµερα είσαι νέος, αύριο γέρος. Μην καµαρώνεις, λοιπόν, όπως τα τριαντάφυλλα, επειδή είναι ωραία, εύοσµα και πολύχρωµα. Τα τριαντάφυλλα είναι ευτυχισµένα, γιατί δεν ξέρουν ότι θα µαραθούν. Εσύ; Αφιερωµένο σε κάτι ανθρωπάκια που ευθύς ως, µε πλάγια µέσα και διάφορα τερτίπια, τοποθετήσουν τον πισινό τους σε κάποια καρέκλα εξουσίας, ξεχνούν το παρελθόν τους, ξεχνούν τα παρακάλια και τα τραπεζώµατα που έκαναν και σηκώνουν κεφάλι ακόµη και στους ευεργέτες τους. íáò ôñüðïò íá åíéó ýóïõìå ôá áðïèýìáôá ôïõ õäñïöüñïõ ïñßæïíôá, åßíáé Ýíá Ýñãï ðïõ ðñýðåé ç äçìïôéêþ áñ Þ íá ðåñüóåé óôï ðñïóå Ýò ðñüãñáììü ôçò!! Ôçí êáôáóêåõþ åíüò öñüãìáôïò óôçí ôïðïèåóßá ÓÏÕÑÉÁ-ÓÊÁÖÉÄÁ, âüñåéá ôïõ ïéêéóìïý Äçìïóßùí ÕðáëëÞëùí, óå èáìíþäç Ýêôáóç (Ýäáöïò áðü áëßêé), åêåß ðïõ åíþíïíôáé ïé åßìáññïé áñâáôéïý-ðñáèßïõ. Ìå ôçí êáôáóêåõþ áõôïý ôïõ öñüãìáôïò, èá ó çìáôéóèåß ìéá ìåãüëç ëßìíç ðïõ èá óõãêñáôåß ðñïóùñéíü (áðïññïöçôéêü Ýäáöïò) åêáôïììýñéá êõâéêü íåñïý, ðïõ èá Ý ïõí êáôüëçîç ôïí õäñïöüñï ïñßæïíôá!!! Ìå áõôüí ôïí ôñüðï, áõôþ ç ëßìíç èá óõãêñáôåß ôåñüóôéåò ðïóüôçôåò íåñïý, üóåò äåí ìðïñïýí íá óõãêñáôþóïõí üëåò ìáæß ïé ðåñéï Ýò ôïõ ôüðïõ ìáò, áöïý ôï Ýäáöüò ôïõò åßíáé åðéêëéíýò. ¼ôáí ç ëßìíç õðåñ åéëßæåé, áöïý ç êáôáóêåõþ ôïõ öñüãìáôïò èá ðñïóôáôåýåé ôç ãýñù ðåñéï Þ, ôï ðëåüíáóìá èá áêïëïõèåß ôç ñïþ ôïõ åéìüññïõ ÐÑÁÈÉÏÕ ðñïò ôç èüëáóóá. Åõ áñéóôþ Μιχάλης Καλλίρης Χ ω ρ ι ά τ ι κ η Τα β έ ρ ν α ÏËÁ ÓÔÇ ÓÏÕÂËÁ ÊÁÉ ØÇÌÅÍÁ ÓÔÁ ÊÁÑÂÏÕÍÁ ÊÁÉ ØÇÌÅÍÁ ÓÔÁ ÊÁÑÂÏÕÍÁ Ìç áíïëïãéêýò ÌåëÝôåò-ÅãêáôáóôÜóåéò ÐåõêéáíÜêçò ÉùÜííçò Ðôõ éïý ïò Ìç áíïëüãïò-ìç áíéêüò Ô.Å. ÈÝñìáíóç-Êëéìáôéóìüò ÐõñïóâåóôéêÜ åßäç Áõôïìáôéóìüò åëýã ïõ ÁóöÜëåéá þñïõ Ôå íéêþ êüëõøç- ÓõíôÞñçóç åðáããåëìáôéêþí þñùí Ð. ÃéÜôñéóóáò 7 Ôçë.: , Êéí.: ÖÁÃÇÔÁ ÅËËÇÍÉÊÇÓ ÐÁÑÁÄÏÓÉÁÊÇÓ ÊÏÕÆÉÍÁÓ ÊÑÅÁÔÁ ÓÏÕÂËÁÓ - Ó ÁÑÁÓ ÐÉÔÅÓ ÏÑÅÊÔÉÊÁ - ÓÁËÁÔÅÓ ÐÏÔÁ - ÁÍÁØÕÊÔÉÊÁ - ÌÐÕÑÅÓ Ôçë.: ñåò ëåéôïõñãßáò: & Åë. ÂåíéæÝëïõ 74, ËïõôñÜêé ÐÙËÅÉÔÁÉ ïéêßá 100 ô.ì. ìå ïéêüðåäï 800 ô.ì. ðåñßðïõ, Ðåñá þñá Êïñéíèßáò, åðß ôçò êåíôñéêþò ïäïý. ÊáôÜëëçëï êáé ãéá åðáããåëìáôéêþ ñþóç. Ôçë , D E L I V E R Y ÄÉÁÍÏÌÇ ÓÔÇÍ ÅÑÃÁÓÉÁ - ÖÅÑÍÏÕÌÅ ÓÔÏ ÓÐÉÔÉ ÓÁÓ ΠΩΣ ΝΑ ΜΑΘΕΤΕ Σχέδιο & Ζωγραφική Ðáñáäßäïíôáé ìáèþìáôá óå ðáéäéü & åíþëéêåò ΚΙΝΗΤΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ:

5 30 Απριλίου 2006 Σελ. 5 ÊÅÍÔÑÏ ÐÑÏËÇØÇÓ ÔÇÓ ÑÇÓÇÓ ÅÎÁÑÔÇÓÉÏÃÏÍÙÍ ÏÕÓÉÙÍ Í. ÊÏÑÉÍÈÉÁÓ, ÄÉÏËÊÏÓ Οι εποχές που ζούµε είναι γενικά δύσκολες. Υπάρχουν πολλά προβλήµατα (ανεργία, εγκληµατικότητα κλπ). Σηµαντικό πρόβληµα είναι και τα ναρκωτικά. Τα οποία ταλαιπωρούν µεγάλο κοµµάτι της κοινωνίας µας. Πρόβληµα που όλοι µας το περνάµε πολλές φορές σε δεύτερη µοίρα. Τα ναρκωτικά αποτελούν µόνιµο πλέον σοβαρότατο πρόβλη- µα για τους γονείς. Τα τελευταία χρόνια παρατηρείται µια έξαρση της χρήσης των ναρκωτικών ουσιών δυστυχώς και µεταξύ των µαθητών. Η περιέργεια, ο πειραµατισµός, η έλξη του απαγορευ- µένου και η µεγάλη διαθεσιµότητα ουσιών οδηγούν πολλούς νέους σ αυτά. Όλοι ξέρουµε, ότι έξω από τα σχολεία, στα πάρκα που πάνε τα παιδιά, αλλά και στις καφετέριες, διακινούνται διάφορες ουσίες. Ένας στους δέκα µαθητές, ηλικίας 14 ετών, έχει δοκιµάσει έστω και µια φορά κάποια ναρκωτική ουσία. Δεν αρκεί όµως η δοκιµή για να καταλήξει κανείς στην συστηµατική χρήση ουσιών και στην εξάρτηση. Τα παιδιά έρχονται καθηµερινά σε επαφή µε το πρόβληµα, το βλέπουν στο συµµαθητή/τριά τους και µε πολύ φυσικότητα το συζητούν, ότι να παίρνεις ουσίες σε κάνει να νιώθεις όµορφα και παίρνοντας µία φορά δεν παθαίνεις τίποτα. Υπάρχει µύθος ότι τα παιδιά που πέφτουν στις διάφορες ουσίες, είναι παιδιά διαλυµένων οικογενειών. Έρευνες όµως έδειξαν ότι όλα τα παιδιά µπορούν να παρασυρθούν από παρέες και γενικότερα από του περίγυρο. Ο έφηβος κατ αρχήν έρχεται αντιµέτωπος µε τις αλλαγές της ήβης, οι οποίες επηρεάζουν το σώµα του, αλλά µεταβάλλουν και τον εσωτερικό του κόσµο, τις αναπαραστάσεις, τα συναισθήµατά του και τις µέχρι τότε ταυτίσεις του. Υποχρεώνεται ο έφηβος να αποστασιοποιηθεί από τους γονείς εσωτερικά και εξωτερικά. Σ αυτήν την προσπάθεια ο έφηβος πολλές φορές καταφεύγει στα ναρκωτικά ή το αλκοόλ. Το αντικείµενο εξάρτησης (ναρκωτικά, αλκοόλ, τροφή), αναγκάζει τον έφηβο να φτιάξει µια αρνητική ταυτότητα για τον εαυτό του χωρίς όρια. Ενώ φαίνεται ότι εξωτερικά κρατά αποστάσεις από τους γονείς στην ουσία ακόµη είναι εξαρτηµένος απ αυτούς. Οι δηµοτικές εκλογές Αναφέροµαι κυρίως στο θεσµό του δήµου, διότι ιστορικά αυτός ο θεσµός, λειτούργησε σαν παράγοντας, συνένωσης και προστασίας των Ελλήνων. Θεωρώ ότι πρέπει κάποτε, οι δηµοτικές εκλογές να πάψουν να έχουν χαρακτήρα πολιτικό. Πρέπει κάποτε, όλα τα κόµµατα να ξεκαθαρίσουν τη θέση τους, το πώς αντιλαµβάνονται αυτό το θεσµό του δήµου. Θεωρώ επίσης, ότι πρέπει κάποτε, αυτό το παιχνίδι το πολιτικό, να σταµατήσει. Πρέπει επιτέλους, όλες οι τοπικές κοινωνίες, να µπορέσουν να ρυθµίζουν τις υποθέσεις τους, χωρίς την όποια κρατική καταπίεση. Ας ξεκαθαρίσουν λοιπόν, όλα τα κόµµατα τη θέση τους γι αυτόν το θεσµό, πώς τον αντιλαµβάνονται. Ένα θεσµό καθοδηγούµενο; Ή ένα θεσµό ανεξάρτητο; Εκτιµώ ότι πρέπει να πάψουν οι πολιτικολογίες σε αυτό το θεσµό, διότι έτσι, δυσκολεύουν το έργο του. Ένα έργο που πρέπει να ανοίγει δρόµους για το δηµότη, να τον βγάλει από την αδρανοποίηση, να τον κάνει ενεργό, Τα τελευταία χρόνια στην Κορινθία είχαµε τέτοια κρούσµατα παιδιών που πέθαναν από ηρωίνη. Στο θέµα των ναρκωτικών είναι σηµαντική η πρωτογενής πρόληψη. Οι γονείς πρέπει να είναι υποψιασµένοι, να µην επαναπαύονται και να λένε «το δικό µου παιδί αποκλείεται να µπλέξει», για να µην φθάσουν στο σηµείο να εµπλακούν στο πρόβληµα, Της Εύης Παντελέων Σ αυτό το σηµείο ευαισθητοποιείται-επεµβαίνει και η πολιτεία. Η Νοµ/κή Αυτ/ση Κορινθίας δηµιούργησε ένα τµήµα που έρχεται ως βραχεία παρέµβαση µε το Κέντρο Πρόληψης της χρήσης των εξαρτησιογόνων ουσιών Ν. Κορινθίας ΔΙΟΛΚΟΣ, που µε τα ειδικά προγράµµατα τους ενη- µερώνουν, αλλά και βοηθούν τα παιδιά να διακόψουν τη χρήση των ουσιών και να παραµείνουν στο οικογενειακό και σχολικό περιβάλλον τους. Μια αξιόλογη υπηρεσία της Νοµαρχίας, µε τα άτοµα της οµάδας που έχει δηµιουργήσει, να ασκούν πραγµατικά λειτούργηµα. Η οµάδα αυτή, που αποτελείται από δύο ψυχολόγους, δύο κοινωνικούς λειτουργούς και άλλους ειδικούς επιστήµονες, καθώς και γραµµατειακή υποστήριξη, προσπαθεί να βρίσκονται συνεχώς δίπλα, στους έφηβους. Μέσω των σχολείων, κάθε Σεπτέµβρη µήνα, δηµιουργούν µέσα στη χρονιά βιωµατικές οµάδες, οµάδες γονέων κ.λπ., γιατί πρέπει να ενισχυθεί η αυτοεκτίµηση των κοινωνικών δεξιοτήτων και των θετικών στάσεων και των συµπεριφορών, τόσο στους γονείς όσο στους έφηβους και στους καθηγητές, ούτως ώστε να αποφευχθεί η στροφή των παιδιών στα ναρκωτικά! Το Κέντρο Πρόληψης της χρήσης των εξαρτησιογόνων ουσιών Ν. Κορινθίας ΔΙΟΛΚΟΣ, στεγάζεται στην Κόρινθο, Εθν. Ανεξαρτησίας 61 και το τηλέφωνο είναι Κάθε Πέµπτη πρωί και απόγευµα δέχονται το κοινό. να τον ενθαρρύνει στην εκδήλωση της πρωτοβουλίας για ένα καλύτερο κτίσιµο του τόπου του. Προσωπικά θεωρώ ότι ο θεσµός αυτός, πρέπει να αποκτήσει ÃñÜöåé ï ÂÁÓÉËÇÓ ÂÅÊÏÕÓÇÓ τη θέση που του πρέπει, µέσα στη δηµόσια ζωή µας, ένα προπύργιο της δηµοκρατίας και της δικαιοσύνης. ΕΙ ΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΟΡΙΝΘΟΥ ÔéìÞ óôïí Üíèñùðï Του πολιτευτή της Ν.Δ. Στέλιου Μάρκελλου ÍåáñÜ Üôïìá ìå åéäéêýò áíüãêåò. ÁôïìéêÝòðñïóùðéêÝò ðåñéðëáíþóåéò óôç åéìùíéüôéêç öýóç. ÁéóèÞìáôá âáèéü, áþäç, äéáðïôéóìýíá ïðü ðéêñþ èëßøç. ÁíáìÝôñçóç óêëçñþ ôçò êïéíùíßáò ìáò ìå ôï ïëïæþíôáíï õëéêü ôçò. Ðïý ðýöôåé Üñáãå ôï óßãïõñï ìïíïðüôé ãéá ôçí áðüëáõóç ôçò åõôõ ßáò; Ìüëéò ðñï- èýò, ôá ðáéäéü áõôü åãêáéíßáóáí ôï åéäéêü ó ïëåßï. Ôï äéêü ôïõò ó ïëåßï. Ìåôïõóéþíïíôáò Ýôóé ôç óõíôñéâþ, óå áñü åíóùìüôùóçò êáé êïéíùíéêþò óõíýðáñîçò. Ìüëéò ðñéí ëßãåò ìýñåò, ôá Üôïìá áõôü áðýêôçóáí ôçí ðñþôç äéêþ ôïõò óôýãç. Ìüëéò ðñéí ìéá åâäïìüäá, ç ðïëéôåßá êáôáìýôñçóå ôï ìåãáëåßï ôïõ áíèñþðéíïõ ðñïóþðïõ ôçò, êáé Ýäåéîå Ýìðñáêôá ôçí åõáéóèçóßá ôçò óôá ðáéäéü ìáò ìå éäéáéôåñüôçôåò. Äõóôõ þò, Þ åõôõ þò, üëç ç áëþèåéá âñßóêåôáé ðüíù óôç ãç. Äýóêïëï ó ïëåßï ôï åéäéêü ó ïëåßï. Ïìïëïãßá áäõíáìßåò. ÕðÝñâáóç æùþò. Ìå ðüìðïëëåò éäéáéôåñüôçôåò. Ìå ðïëõåðßðåäåò áíüãêåò. Êáëåßôáé íá åêðáéäåýóåé ãéá öýôïò 34 ðáéäéü, çëéêßáò 4-14 åôþí, ìå äéáöïñåôéêýò áíüãêåò. Ìå äéáöïñåôéêýò éêáíüôçôåò. Êáé ìå óôü ï íá ìðïñýóåé ôï ðáéäß íá óõììåôý åé üóï êáëýôåñï ãßíåôáé óå üëá ôá åðßðåäá äñüóçò ôçò êïéíùíßáò ìáò. Íá áíáðôýîåé óôï Ýðáêñï ôéò üðïéåò ðíåõìáôéêýò-êïéíùíéêýò ôïõ äåîéüôçôåò. Íá åîáëåßøåé ôéò ðïëõåéäåßò äéáêñßóåéò óôçí åêðáßäåõóç, óôçí ðáñáãùãþ, óôçí ßäéá ôç æùþ. Íá îáíáâñåß ôïí åáõôü ôïõ ìýóá áð ôçí åéäéêþ ðáéäåßá. Íá îåñéæþóåé ôçí åìðåéñéêþ ó Ýóç áíáðþñùí êáé ìç. Êõñßáñ- ùí êáé êõñéáñ ïýìåíùí. Íá êáôáñãþóåé öñáãìïýò êáé äéá ùñéóôéêýò ãñáììýò áéþíùí. Íá ôïðïèåôþóåé óôéò óùóôýò êáé äßêáéåò âüóåéò ôçí èåìåëéþäç ãéá ìéá áíèñþðéíç êïéíùíßá Ýííïéá ôçò áíáëïãéêþò éóüôçôáò. Äåí åßìáóôå üëïé ìáò ßäéïé. Äåí ðñýðåé íá áíôéìåôùðéæüìáóôå üëïé ìå ôïí ßäéï ôñüðï.

Μην απελπίζεστε... Κ ΙΝ Η Σ Η ΛΕΜΟΝΑΣ. www.exanatolis.gr. Αφορά όλες τις µάρκες αυτοκινήτων

Μην απελπίζεστε... Κ ΙΝ Η Σ Η ΛΕΜΟΝΑΣ. www.exanatolis.gr. Αφορά όλες τις µάρκες αυτοκινήτων ÌÇÍÉÁÉÁ ÅÖÇÌÅÑÉÄÁ ÁÍÁÔÏËÉÊÇÓ ÁÔÔÉÊÇÓ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2011 ÔÅÕ ÏÓ 43 www.exanatolis.gr Μην απελπίζεστε... Ο πρόεδρος του ΙΝΚΑ (Γενική Οµοσπονδία Καταναλωτών Ελλάδος) κ. Γιώργος Λεχουρίτης σας καθοδηγεί µε ποιούς

Διαβάστε περισσότερα

w ÍÅÁ ÁÍÁÔÏËÇ ¼ðïôå êáé íá ãßíïõí ïé áéùñïýìåíåò åðåñ üìåíåò åêëïãýò ç ÃÉÁ ÍÁ ÖÑÁÎÏÕÌÅ ÔÏ ÄÑÏÌÏ ÓÔÏ ÖÁÉÏÊÏÊÊÉÍÏ ÌÅÔÙÐÏ ÔÇÓ ÐÅÉÍÁÓ ÊÁÉ ÔÏÕ ÖÁÓÉÓÌÏÕ

w ÍÅÁ ÁÍÁÔÏËÇ ¼ðïôå êáé íá ãßíïõí ïé áéùñïýìåíåò åðåñ üìåíåò åêëïãýò ç ÃÉÁ ÍÁ ÖÑÁÎÏÕÌÅ ÔÏ ÄÑÏÌÏ ÓÔÏ ÖÁÉÏÊÏÊÊÉÍÏ ÌÅÔÙÐÏ ÔÇÓ ÐÅÉÍÁÓ ÊÁÉ ÔÏÕ ÖÁÓÉÓÌÏÕ Áðü ôç óôü ôç ôïõ èá îáíáãåííçèåß ôï ÊÊÅ Í. Æá áñéüäçò w ÍÅÁ ÐñïëåôÜñéïé üëùí ôùí ùñþí, êáôáðéåæüìåíá Ýèíç êáé ëáïß åíùèåßôå! ÁÍÁÔÏËÇ ÏÑÃÁÍÏ ÔÇÓ Ê.Å ÔÇÓ ÏÑÃÁÍÙÓÇÓ ÃÉÁ ÔÇÍ ÁÍÁÓÕÃÊÑÏÔÇÓÇ ÔÏÕ ÊÊÅ ÃÑÁÖÅÉÁ:

Διαβάστε περισσότερα

Freshen up your smile! Τ Ρ Ι Μ Η Ν Ι Α Ι Α Ε Κ Δ Ο Σ Η Π Ρ Ο Λ Η Π Τ Ι Κ Η Σ Ο Δ Ο Ν Τ Ι ΑΤ Ρ Ι Κ Η Σ Ο Ρ ΓΑ Ν Ω Σ Η Σ Ο Δ Ο Ν Τ Ι ΑΤ Ρ Ε Ι Ω Ν

Freshen up your smile! Τ Ρ Ι Μ Η Ν Ι Α Ι Α Ε Κ Δ Ο Σ Η Π Ρ Ο Λ Η Π Τ Ι Κ Η Σ Ο Δ Ο Ν Τ Ι ΑΤ Ρ Ι Κ Η Σ Ο Ρ ΓΑ Ν Ω Σ Η Σ Ο Δ Ο Ν Τ Ι ΑΤ Ρ Ε Ι Ω Ν Τ Ρ Ι Μ Η Ν Ι Α Ι Α Ε Κ Δ Ο Σ Η Π Ρ Ο Λ Η Π Τ Ι Κ Η Σ Ο Δ Ο Ν Τ Ι ΑΤ Ρ Ι Κ Η Σ Ο Ρ ΓΑ Ν Ω Σ Η Σ Ο Δ Ο Ν Τ Ι ΑΤ Ρ Ε Ι Ω Ν ΤΕΥΧΟΣ 26 Freshen up your smile! ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΤΩΝ ΕΜΦΥΤΕΥΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

28 ÉÏÕÍÉÏÕ 2012 0,59 ÅÕÑÙ. ÁíáìÝíåôáé «ìü ç» ÌÝñêåë ìå ôïí Ìüíôé

28 ÉÏÕÍÉÏÕ 2012 0,59 ÅÕÑÙ. ÁíáìÝíåôáé «ìü ç» ÌÝñêåë ìå ôïí Ìüíôé ΚΩΔΙΚΟΣ ΓΙΑ ΕΛΤΑ 011776 ΠΛΗΡΩΜΕΝΟ ΤΕΛΟΣ Ταχ. KEΜΠΑ Αρ. Αδ. 94 ÑÇÌÁÔÉÓÔÇÑÉÏ ÃÅÍÉÊÏÓ ÄÅÉÊÔÇÓ 579,69 + 0,67% ÁÎÉÁ ÓÕÍÁËËÁÃÙÍ ÃÅÍÉÊÇ 31,80 åêáô. åõñþ ÊÁÈÇÌÅÑÉÍÇ ÐÑÙÚÍÇ ÏÉÊÏÍÏÌÉÊÇ ÅÖÇÌÅÑÉÄÁ ÓÙÍÉÅÑÏÕ 20 & ÐÁËÁÉÏËÏÃÏÕ

Διαβάστε περισσότερα

www.avmag.gr Ενημερωτικό έντυπο δημηνιαίας έκδοσης ΤΕΥΧΟΣ 25ο Εκδίδεται από την Αστική μη κερδοσκοπική εταιρία

www.avmag.gr Ενημερωτικό έντυπο δημηνιαίας έκδοσης ΤΕΥΧΟΣ 25ο Εκδίδεται από την Αστική μη κερδοσκοπική εταιρία 25 21 Ενημερωτικό έντυπο δημηνιαίας έκδοσης ΤΕΥΧΟΣ 25ο Εκδίδεται από την Αστική μη κερδοσκοπική εταιρία «Εθελοντές για θέματα φύλου, ισότητας και διακρίσεων» Μια πρωτοβουλία του ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΟΥ ΚΙΝΗΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

μικρές ιστορίες ΕΥΕΞΙΑ & ΙΑΤΡΟΦΗ 3

μικρές ιστορίες ΕΥΕΞΙΑ & ΙΑΤΡΟΦΗ 3 μικρές ιστορίες Κι όσο το φυσικό περιβάλλον περιορίζεται, τόσο και ακριβαίνει. Η ανάπτυξη πλέον δεν συμφέρει. εν το έχουμε συνειδητοποιήσει, αλλά η τελευταία μεγάλη αγορά στον πλανήτη θα είναι η Φύση.

Διαβάστε περισσότερα

14 ÉÏÕÍÉÏÕ 2012 0,59 ÅÕÑÙ

14 ÉÏÕÍÉÏÕ 2012 0,59 ÅÕÑÙ ΚΩΔΙΚΟΣ ΓΙΑ ΕΛΤΑ 011776 ΠΛΗΡΩΜΕΝΟ ΤΕΛΟΣ Ταχ. KEΜΠΑ Αρ. Αδ. 94 ÑÇÌÁÔÉÓÔÇÑÉÏ ÃÅÍÉÊÏÓ ÄÅÉÊÔÇÓ 499,56 + 2,09% ÁÎÉÁ ÓÕÍÁËËÁÃÙÍ ÃÅÍÉÊÇ 33,10 åêáô. åõñþ ÊÁÈÇÌÅÑÉÍÇ ÐÑÙÚÍÇ ÏÉÊÏÍÏÌÉÊÇ ÅÖÇÌÅÑÉÄÁ ÓÙÍÉÅÑÏÕ 20 & ÐÁËÁÉÏËÏÃÏÕ

Διαβάστε περισσότερα

Κράτιστον δέ είναι εν τοίς. των νέων είναι το να συνηθίζουν να αρκούνται μόνο στα πιο αναγκαία). -Θουκυδίδης. κοινωνικό τσουνάμι - Έδρασε ως χασάπης

Κράτιστον δέ είναι εν τοίς. των νέων είναι το να συνηθίζουν να αρκούνται μόνο στα πιο αναγκαία). -Θουκυδίδης. κοινωνικό τσουνάμι - Έδρασε ως χασάπης Η ΕΓΚΥΡΟΤΕΡΗ ΕΒ ΟΜΑ ΙΑΙΑ ΕΛΛΗΝΟ-ΚΑΝΑ ΙΚΗ ΠΑΡΟΙΚΙΑΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙ Α Κράτιστον δέ είναι εν τοίς αναγκαίοις παιδεύεσθαι. (Αριστος τρόπος ανατροφής των νέων είναι το να συνηθίζουν να αρκούνται μόνο στα πιο αναγκαία).

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΝΙΑΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ: ΠΡΟΣ ΙΟΡΙΣΤΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ

ΤΗΝΙΑΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ: ΠΡΟΣ ΙΟΡΙΣΤΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ÔÑÉÌÇÍÉÁÉÁ ÐÅÑÉÏÄÉÊÇ ÅÊÄÏÓÇ ÔÇÓ ÁÄÅËÖÏÔÇÔÁÓ ÔÙÍ ÔÇÍÉÙÍ ÅÍ ÁÈÇÍÁÉÓ ÅÔÏÓ 4ï - AÑ. Ö. 16ï - ÉÏÕËÉÏÓ - ÁÕÃÏÕÓÔÏÓ - ÓÅÐÔÅÌÂÑÉÏÓ 2013 ÁÓÇÌ. ÖÙÔÇËÁ 40 ÊÁÉ ËÅÙÖ. ÁËÅÎÁÍÄÑÁÓ - 114 73 ÁÈÇÍÁ ΤΗΝΙΑΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ÁÕÓÔÇÑÏÔÅÑÇ ÄÇÌÏÓÉÏÍÏÌÉÊÇ ÅÐÏÐÔÅÉÁ ÓÔÏÕÓ OTÁ ÁÐÏ ÔÏ 2013 ÄÇÌÏÉ ÕÐÏ ÅÐÉÔÑÏÐÅÉÁ

ÁÕÓÔÇÑÏÔÅÑÇ ÄÇÌÏÓÉÏÍÏÌÉÊÇ ÅÐÏÐÔÅÉÁ ÓÔÏÕÓ OTÁ ÁÐÏ ÔÏ 2013 ÄÇÌÏÉ ÕÐÏ ÅÐÉÔÑÏÐÅÉÁ ÊÙÄÉÊÏÓ ÃÉÁ ÅËÔÁ 011776 ΠΛΗΡΩΜΕΝΟ ΤΕΛΟΣ Ταχ. KEΜΠΑ Αρ. Αδ. 94 ÑÇÌÁÔÉÓÔÇÑÉÏ ÃÅÍÉÊÏÓ ÄÅÉÊÔÇÓ 912,70 + 1,76% ÁÎÉÁ ÓÕÍÁËËÁÃÙÍ ÃÅÍÉÊÇ 45,97 åêáô. åõñþ ÊÁÈÇÌÅÑÉÍÇ ÐÑÙÚÍÇ ÏÉÊÏÍÏÌÉÊÇ ÅÖÇÌÅÑÉÄÁ ÓÙÍÉÅÑÏÕ 20 & ÐÁËÁÉÏËÏÃÏÕ

Διαβάστε περισσότερα

11 ÌÁÑÔÉÏÕ 2014 0,59 ÅÕÑÙ

11 ÌÁÑÔÉÏÕ 2014 0,59 ÅÕÑÙ ΚΩΔΙΚΟΣ ΓΙΑ ΕΛΤΑ 011776 ΠΛΗΡΩΜΕΝΟ ΤΕΛΟΣ Ταχ. KEΜΠΑ Αρ. Αδ. 94 ÑÇÌÁÔÉÓÔÇÑÉÏ ÃÅÍÉÊÏÓ ÄÅÉÊÔÇÓ 1.338,68-0,19% ÁÎÉÁ ÓÕÍÁËËÁÃÙÍ ÃÅÍÉÊÇ 118,09 åêáô. åõñþ ÊÁÈÇÌÅÑÉÍÇ ÐÑÙÚÍÇ ÏÉÊÏÍÏÌÉÊÇ ÅÖÇÌÅÑÉÄÁ ÓÙÍÉÅÑÏÕ 20 & ÐÁËÁÉÏËÏÃÏÕ

Διαβάστε περισσότερα

Σ υ ν ε χ ί ζ ο υ µ ε τ ο ο δ ο ι π ο ρ ι κ ό σ τ α χ ω ρ ι ά τ ο υ Ν. Ρ ε θ ύ µ ν η ς : ΣΠΗΛΙ σελίδα 2 3. Η Κρήτη µίλησε

Σ υ ν ε χ ί ζ ο υ µ ε τ ο ο δ ο ι π ο ρ ι κ ό σ τ α χ ω ρ ι ά τ ο υ Ν. Ρ ε θ ύ µ ν η ς : ΣΠΗΛΙ σελίδα 2 3. Η Κρήτη µίλησε Σ υ ν ε χ ί ζ ο υ µ ε τ ο ο δ ο ι π ο ρ ι κ ό σ τ α χ ω ρ ι ά τ ο υ Ν. Ρ ε θ ύ µ ν η ς : ΣΠΗΛΙ σελίδα 2 3 O Νοµάρχης Ρεθύµνου σχολιάζει την επικαιρότητα Η εµπορική παρα βατικότητα στις παραλίες Ρεθύµνου.

Διαβάστε περισσότερα

Óôï äñüìï ðñïò ôéò êüëðåò

Óôï äñüìï ðñïò ôéò êüëðåò Óôï äñüìï ðñïò ôéò êüëðåò ÍÝåò äçìáñ éáêýò õðïøçöéüôçôåò åîáããýëèçêáí ãéá ôïõò Êáëëéêñáôéêïýò äþìïõò. ÃéÜííçò Ãéáííüðïõëïò óôï äþìï Ãïñôõíßáò, Ãéþñãïò ÄáëéÜíçò óôç Â. Êõíïõñßá, ÃéÜííçò ÖïõóÝêçò óôç Ìåãáëüðïëç

Διαβάστε περισσότερα

Πρόλογος από τον Γενικό Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων

Πρόλογος από τον Γενικό Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων Πρόλογος από τον Γενικό Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων Όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος, μέσω αυτού του φυλλαδίου, παρέχονται οδηγίες για τη σωστή συμπλήρωση της ετήσιας δήλωσης φορολογίας εισοδήματος, που θα

Διαβάστε περισσότερα

ÌÇÍÉÁÉÁ ÅÖÇÌÅÑÉÄÁ ÁÍÁÔÏËÉÊÇÓ ÁÔÔÉÊÇÓ ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2010 ÔÅÕ ÏÓ 33 ÄÉÁÍÅÌÅÔÁÉ ÄÙÑÅÁÍ

ÌÇÍÉÁÉÁ ÅÖÇÌÅÑÉÄÁ ÁÍÁÔÏËÉÊÇÓ ÁÔÔÉÊÇÓ ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2010 ÔÅÕ ÏÓ 33 ÄÉÁÍÅÌÅÔÁÉ ÄÙÑÅÁÍ ÌÇÍÉÁÉÁ ÅÖÇÌÅÑÉÄÁ ÁÍÁÔÏËÉÊÇÓ ÁÔÔÉÊÇÓ ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2010 ÔÅÕ ÏÓ 33 ÄÉÁÍÅÌÅÔÁÉ ÄÙÑÅÁÍ www.e xanatolis.gr Ïé èñéáìâåõôýò ôùí ðñüóöáôùí åêëïãþí ôá åßðáí óáí ðýíôå êáëïß ößëïé 5 ÄÞìáñ ïé ôïéìïé ãéá üëá åí üøåé

Διαβάστε περισσότερα

ÁÍÁÔÏËÇ ÏÑÃÁÍÏ ÔÇÓ Ê.Å ÔÇÓ ÏÑÃÁÍÙÓÇÓ ÃÉÁ ÔÇÍ ÁÍÁÓÕÃÊÑÏÔÇÓÇ ÔÏÕ ÊÊÅ

ÁÍÁÔÏËÇ ÏÑÃÁÍÏ ÔÇÓ Ê.Å ÔÇÓ ÏÑÃÁÍÙÓÇÓ ÃÉÁ ÔÇÍ ÁÍÁÓÕÃÊÑÏÔÇÓÇ ÔÏÕ ÊÊÅ Áðü ôç óôü ôç ôïõ èá îáíáãåííçèåß ôï ÊÊÅ Í. Æá áñéüäçò w ÍÅÁ ÐñïëåôÜñéïé üëùí ôùí ùñþí, êáôáðéåæüìåíá Ýèíç êáé ëáïß åíùèåßôå! ÁÍÁÔÏËÇ ÏÑÃÁÍÏ ÔÇÓ Ê.Å ÔÇÓ ÏÑÃÁÍÙÓÇÓ ÃÉÁ ÔÇÍ ÁÍÁÓÕÃÊÑÏÔÇÓÇ ÔÏÕ ÊÊÅ ÃÑÁÖÅÉÁ:

Διαβάστε περισσότερα

ÐÅÑÉÅ ÏÌÅÍÁ 01 01 ÔÁÕÔÏÔÇÔÁ ÅÔÁÉÑÉÁÓ

ÐÅÑÉÅ ÏÌÅÍÁ 01 01 ÔÁÕÔÏÔÇÔÁ ÅÔÁÉÑÉÁÓ ÐÅÑÉÅ ÏÌÅÍÁ 0 σελίδα 02 03 04 05 0608 095 67 8 9 2 22 23 263 39 57 58 5960 6 62 65 6623 0 ÔÁÕÔÏÔÇÔÁ ÅÔÁÉÑÉÁÓ 02 ÃÅÍÉKÁ ÓÔÏÉ ÅÉÁ ÃÉÁ ÔÏ ÐÏËÕÐÑÏÐÕËÅÍÉÏ ANDOM 03 ÉÄÉÏÔÇÔÅÓ ÔÇÓ ÐÑÙÔÇÓ ÕËÇÓ ÔÏÕ AQUAPU 04 ÉÄÉÏÔÇÔÅÓÐËÅÏÍÅKÔÇÌÁÔÁ

Διαβάστε περισσότερα

ΠOΛITIΣMOΣ KAI TOΠIKH IΣTOPIA THΣ YTIKHΣ ΘEΣΣAΛIAΣ

ΠOΛITIΣMOΣ KAI TOΠIKH IΣTOPIA THΣ YTIKHΣ ΘEΣΣAΛIAΣ ΠOΛITIΣMOΣ KAI TOΠIKH IΣTOPIA THΣ YTIKHΣ ΘEΣΣAΛIAΣ (ΠPAKTIKA ΣYNE PIOY) Eπιµέλεια: Nότα Mακρυγιάννη - Πλακιά, Πρόεδρος Aρχαιολογικού Λαογραφικού Πολιτιστικού Συλλόγου Mουζακίου Mάνθος Παπάγγελος, Yπεύθυνος

Διαβάστε περισσότερα

Ãéá íá ìç íéþèåôå óáí âñåãìýíç ãüôá... Αλλάξτε κλίμα!

Ãéá íá ìç íéþèåôå óáí âñåãìýíç ãüôá... Αλλάξτε κλίμα! Ãéá íá ìç íéþèåôå óáí âñåãìýíç ãüôá... Αλλάξτε κλίμα! Αφυγραντές Ιονιστές Το κλίμα αλλάζει. Οι αλλαγές που βλέπουμε τα τελευταία χρόνια και που θα δούμε τα επόμενα ογδόντα χρόνια, είναι κυρίως αποτέλεσμα

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Η ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ Η ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ Chicco, ασφάλεια για το παιδί σας εδώ και 50 χρόνια... ΚΕΠΑ - Κέντρο Έρευνας και Πρόληψης Ατυχηµάτων Τα παιδιά µας.. οι µικροί «θησαυροί» µας. Σκεφτόµαστε µόνο το καλό τους και

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ Το Διοικητικό Συμβούλιο της Παγκρήτιας Συνεταιριστικής Τράπεζας Συνεταιρισμός Περιορισμένης Ευθύνης, με την από 22/5/2013 και με αριθμό 4 Πράξη του, καλεί, σύμφωνα

Διαβάστε περισσότερα

28ης 29 Λουτράκι τηλ. 27440 28626 ΧΡΟΝΙΑ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ - ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ. ομιλια του δήμαρχου Στο δ.σ. ΓΙΑ ΤΟΝ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟ & ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟ 2007 ΣΕΛΙ Α 8.

28ης 29 Λουτράκι τηλ. 27440 28626 ΧΡΟΝΙΑ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ - ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ. ομιλια του δήμαρχου Στο δ.σ. ΓΙΑ ΤΟΝ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟ & ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟ 2007 ΣΕΛΙ Α 8. οικοδομικεσ ΕπιΧΕιρήΣΕιΣ ΑΓΓΛΙΚΑ γεώργιος αγγελίδης 12 Χριστινα Κορµπετ Τινα Νταντερ ΚΟΡΙΝΘΟΣ: Πειρήνης & Γ. Μπαλή 14 τηλ. 27410 21952, fax 27410 29122 ΛΟΥΤΡΑΚΙ: Δαμασκηνού & Οικονόμου 2 τηλ. & fax 27440

Διαβάστε περισσότερα

ÉÄÑÕÌÁ ÅÕÃÅÍÉÄÏÕ ÑÕÓÏÕÍ ÌÅÔÁËËÉÏÍ ÁÊÁÄÇÌÉÁÓ ÁÈÇÍÙÍ ÅÊÐÁÉÄÅÕÔÉÊÏ ÊÅÉÌÅÍÏ ÁÊÁÄÇÌÉÙÍ ÅÌÐÏÑÉÊÏÕ ÍÁÕÔÉÊÏÕ

ÉÄÑÕÌÁ ÅÕÃÅÍÉÄÏÕ ÑÕÓÏÕÍ ÌÅÔÁËËÉÏÍ ÁÊÁÄÇÌÉÁÓ ÁÈÇÍÙÍ ÅÊÐÁÉÄÅÕÔÉÊÏ ÊÅÉÌÅÍÏ ÁÊÁÄÇÌÉÙÍ ÅÌÐÏÑÉÊÏÕ ÍÁÕÔÉÊÏÕ ÉÄÑÕÌÁ ÅÕÃÅÍÉÄÏÕ ÑÕÓÏÕÍ ÌÅÔÁËËÉÏÍ ÁÊÁÄÇÌÉÁÓ ÁÈÇÍÙÍ ÅÊÐÁÉÄÅÕÔÉÊÏ ÊÅÉÌÅÍÏ ÁÊÁÄÇÌÉÙÍ ÅÌÐÏÑÉÊÏÕ ÍÁÕÔÉÊÏÕ Α ΕΚΔΟΣΗ 2008 ΙSBN: (SET) 978-960-337-077-2 978-960-337-078-9 Copyright 2008 Áðáãïñåýåôáé ç ïëéêþ Þ

Διαβάστε περισσότερα

áé ìþ ÐÏËÉÔÉÊÇ ÅÖÇÌÅÑÉÄÁ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑΣ ÓÔÏ ÌÁÑÏÕÓÉ - ÅÔÏÓ Ι - Φ.50 ΙΟΥΛΗΣ 2013

áé ìþ ÐÏËÉÔÉÊÇ ÅÖÇÌÅÑÉÄÁ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑΣ ÓÔÏ ÌÁÑÏÕÓÉ - ÅÔÏÓ Ι - Φ.50 ΙΟΥΛΗΣ 2013 Νέα περίοδος Νέα προτάγματα Νέοι αγώνες áé ìþ Όποιος δεν αγωνίζεται, ζει λάθος Μπ. Μπρέχτ ÐÏËÉÔÉÊÇ ÅÖÇÌÅÑÉÄÁ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑΣ ÓÔÏ ÌÁÑÏÕÓÉ - ÅÔÏÓ Ι - Φ.50 ΙΟΥΛΗΣ 2013 ΔΗΜΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Ôçò ÌÁÑÈÁÓ ÃÉÁÍÍÁÊÏÐÏÕËÏÕ - ÔÏÐÉÊÇ ÁÕÔÏÄÉÏÉÊÇÓÇ ÊÁÉ ÓÄÉÔ

Ôçò ÌÁÑÈÁÓ ÃÉÁÍÍÁÊÏÐÏÕËÏÕ - ÔÏÐÉÊÇ ÁÕÔÏÄÉÏÉÊÇÓÇ ÊÁÉ ÓÄÉÔ s60-64.qxd 16/4/2007 11:43 Page 60 Ôçò ÌÁÑÈÁÓ ÃÉÁÍÍÁÊÏÐÏÕËÏÕ - ÉäéùôéêÞ ñçìáôïïéêïíïìéêþ ðñùôïâïõëßá Þ äçìüóéá ñçìáôïäüôçóç éäéùôéêïý êýñäïõò; Οι ΣΔΙΤ σε καµία περίπτωση δεν µπορούν να αντικαταστήσουν

Διαβάστε περισσότερα

Ï ÚË ÁÓÔÈ. έκφραση. αυτογνωσία - 2. f(x) = 2. y = 2ηµ( x+ )

Ï ÚË ÁÓÔÈ. έκφραση. αυτογνωσία - 2. f(x) = 2. y = 2ηµ( x+ ) 1 T E Y X O Σ Ï ÚË ÁÓÔÈ Π Ε Ρ Ι Ο Δ Ι Κ Η Ε Κ Δ Ο Σ Η Μ Α Θ Η Τ Ω Ν Α Π Ο Τ Ι Σ Κ Υ Κ Λ Α Δ Ε Σ Σ Ε Σ Υ Ν Ε Ρ Γ Α Σ Ι Α Μ Ε Τ Ο Κ Ε Ν Τ Ρ Ο Π Ρ Ο Λ Η Ψ Η Σ Θ Η Σ Ε Α Σ Κ Υ Κ Λ Α Δ Ω Ν διανέµεται δωρεάν

Διαβάστε περισσότερα

Χαιρετισμός Διοργανωτών

Χαιρετισμός Διοργανωτών ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ Χαιρετισμός Διοργανωτών Με πολύχρονη εμπειρία στη διοργάνωση εκθέσεων κάθε κλάδου, με επισκέψεις σε διάσημες εκθέσεις του εξωτερικού αλλά και με συνεχή ενημέρωση πάνω στις ευρωπαϊκές τάσεις ως

Διαβάστε περισσότερα

14.000 ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΙΣ

14.000 ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΙΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Γεώργιος Αγγελίδης ΚΟΡΙΝΘΟΣ: Πειρήνης & Γ. Μπαλή 14 τηλ. 27410 21952, fax 27410 29122 ΛΟΥΤΡΑΚΙ: Δαμασκηνού & Οικονόμου 2 τηλ. & fax 27440 65166 ΠΑΡΑΛΙΑ ΑΛΜΥΡΗΣ: τηλ. 27410 33324,

Διαβάστε περισσότερα

5. Κάθε δικαίωµα που έχουµε γεννά και µια υποχρέωση. Αντιστοιχίστε τις κάρτες των δικαιωµάτων µε τις κάρτες των υποχρεώσεων.

5. Κάθε δικαίωµα που έχουµε γεννά και µια υποχρέωση. Αντιστοιχίστε τις κάρτες των δικαιωµάτων µε τις κάρτες των υποχρεώσεων. 3. ιαφορετικοί άνθρωποι έχουν διαφορετικές ανάγκες; Παρατηρήστε τις εικόνες. Ποιες διαφορές έχουν τα παιδιά ; Είµαι ο Γιάννης, είµαι 10 χρονών και ζω στην Ελλάδα. Είµαι ο Οµάν, είµαι 11 χρονών και ζω στην

Διαβάστε περισσότερα

Σ υ ν ε χ ί ζ ο υ μ ε τ ο ο δ ο ι π ο ρ ι κ ό σ τ α χ ω ρ ι ά τ ο υ Ν. Ρ ε θ ύ μ ν η ς : ΚΥΡΙΑΝΝΑ σ ε λ ί δ α 2 5. Βιασμός 10χρονης στο Ρέθυμνο

Σ υ ν ε χ ί ζ ο υ μ ε τ ο ο δ ο ι π ο ρ ι κ ό σ τ α χ ω ρ ι ά τ ο υ Ν. Ρ ε θ ύ μ ν η ς : ΚΥΡΙΑΝΝΑ σ ε λ ί δ α 2 5. Βιασμός 10χρονης στο Ρέθυμνο Σ υ ν ε χ ί ζ ο υ μ ε τ ο ο δ ο ι π ο ρ ι κ ό σ τ α χ ω ρ ι ά τ ο υ Ν. Ρ ε θ ύ μ ν η ς : ΚΥΡΙΑΝΝΑ σ ε λ ί δ α 2 5 Μετωπική σύγκρουση στη γέφυρα Ζουρίδας Θέμα με τις εταιρίες ενοικιάσεως και κίνδυνος από

Διαβάστε περισσότερα