Μå üëïõò, üóïõò Ýìåéíáí. Ωñáßá ìáò Êßìùëï, óçêþíåéò. Σôçí ÅëëçíéêÞ åðéêñüôåéá

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Μå üëïõò, üóïõò Ýìåéíáí. Ωñáßá ìáò Êßìùëï, óçêþíåéò. Σôçí ÅëëçíéêÞ åðéêñüôåéá"

Transcript

1 PRESS +7 P R E S S POST P O S T Äéáöùíþ ìå ü,ôé ëåò^ áëëü èá õðåñáóðéóèþ ìý ñé èáíüôïõ ôï äéêáßùìü óïõ íá ôï ëåò. ÂÏËÔÁÉÑÏÓ ñüíïò 33ïò Áñ. Öýëëïõ ÓåðôÝìâñéïò Ïêôþâñéïò 2012 ÊÙÄÉÊÏÓ ÄÉÅÕÈÕÍÓÇÓ ÅÐÏÐÔÅÉÁÓ Ì.Ì.Å Ä É Á Ð É Ó Ô Ù Ó Å É Ó ÅÐÉÓÇÌÁÍÓÅÉÓ Κáé ôï íçóß ìáò, üðùò Üëëùóôå üëç ç ÅëëÜäá, áíåâáßíåé ôï äéêü ôïõ ÃïëãïèÜ. Ìå äçìüôåò, äõóôõ þò, íá Ý ïõí Üóåé ôï ìåãáëýôåñï ìýñïò ôùí ìéóèþí êáé ôùí óõíôüîåþí ôïõò ãéá ôçí õðïôéèýìåíç óùôçñßá ôçò þñáò. Ιäéáßôåñá ì åêåßíïõò ïé ïðïßïé Ý áóáí ôçí áîéïðñýðåéá êáé ôçí õðåñçöüíéá ôïõò êáé âëýðïõí ôá ðñïúüíôá ðñþôçò áíüãêçò êáé éäßùò ôá öüñìáêá íá ãßíïíôáé åßäç åí áíåðáñêåßá. Μå üëïõò, üóïõò Ýìåéíáí Üíåñãïé, üóïõò Ýêëåéóáí ôçí åðé åßñçóþ ôïõò, üóïõò Ý áóáí ôéò ëéãïóôýò ïéêïíïìßåò ôïõò. Ωñáßá ìáò Êßìùëï, óçêþíåéò êé åóý ôï äéêü óïõ óôáõñü, ìå ôá Üíåñãá ðáéäéü óïõ íá åðéóôñýöïõí ó åóýíá ãéá äïõëåéü, åîáéôßáò ôçò óêëçñþò ðïëéôéêþò ôçò ëéôüôçôáò êáé ôçò ýöåóçò. Λüãéá äåí õðüñ ïõí íá ðåñéãñüøïõí ôçí ïñãþ êáé ôçí íôñïðþ. Ìå ôç íýá ãåíéü íá îåíéôåýåôáé êáé äõóôõ þò íá îåíéôåýåé êáé ôá üíåéñü ôçò. Ìå áõôïýò ïé ïðïßïé ëüãù öôþ éáò êáé åîáèëßùóçò, áðåéëïýí íá âüëïõí ôýëïò óôç æùþò ôïõò. ñüëïò ôçò áêôïðëïàáò Ο äåí åßíáé ìüíï åðé åéñçìáôéêüò. åé êáé åíôïíï åèíéêü õðüâáèñï. Σôçí ÅëëçíéêÞ åðéêñüôåéá õðüñ ïõí 502 íçóéü åê ôùí ïðïßùí ôá 124 Ý ïõí ëéãüôåñïõò áðü 100 êáôïßêïõò. Ï åèíéêüò óêïðüò ôçò áêôïðëï- Àáò åßíáé ç ìüíéìç äéáóýíäåóç - Üìåóç Þ Ýììåóç - ôçò çðåéñùôéêþò ÅëëÜäáò ìå üëá ôá íçóéü ðïõ êáôïéêïýíôáé. ÐñÝðåé ëïéðüí - ðýñáí ôùí Üëëùí - êáé ãéá êáèáñü åèíéêïýò ëüãïõò íá åìðåäùèåß ç áíôßëçøç üôé ç íçóéùôéêþ ÅëëÜäá áíôéìåôùðßæåôáé ùò åíéáßïò þñïò ìå ôçí çðåéñùôéêþ. Äõóôõ þò, üìùò, ç ðïëéôåßá äåí Ý åé êáôáíïþóåé óå âüèïò ôï äçìüóéï êïéíùíéêü Ýñãï ôï ïðïßï äçìéïõñãåß ç áêôïðëïàêþ åðé åéñçìáôéêüôçôá. Ïé áðáñüäåêôåò êáèõóôåñþóåéò óôçí êáôáâïëþ ôùí ïéêïíïìéêþí õðï ñåþóåþí ôçò óôéò Üãïíåò ãñáììýò åðéôåßíåé ôï ðñüâëçìá ñåõóôüôçôáò ôï ïðïßï áíôéìåôùðßæïõí üëåò ïé áêôïðëïúêýò åôáéñåßåò, ìå õðáñêôü ôïí êßíäõíï ôçò ðëçììåëïýò åîõðçñýôçóçò ôùí êáôïßêùí ôùí ìéêñþí íçóéþí. ΙΔΡΥΤΗΣ - ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ: ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ - ΘΕΟΔΩΡΟΣ Γ. ΜΑΓΚΑΝΙΩΤΗΣ ΕΚΔΟΤΡΙΑ - ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ: ΣΟΦΙΑ ΜΑΓΚΑΝΙΩΤΗ. ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ: ΕΥΞΕΙΝΟΥ ΠΟΝΤΟΥ ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ Η Πολιτιστική µας Κ ηρονοµιά ΔΕΝ θα «Χρεωκοπήσει» Ðñüóöáôá êáé óå ñüíï ñåêüñ, ôåëåßùóáí ïé åñãáóßåò åðéóêåõ- Þò ôçò ÓùôÞñáò (êôßóìá ôïõ 1630) ç ïðïßá, ùò ãíùóôüí, áíþêåé óôçí ïìüäá ôùí íáþí ðïõ ôï Õðïõñãåßï Ðïëéôéóìïý Ý åé áíáêçñýîåé äéáôçñçôýïõò. Óôçí ïõóßá üìùò ôï Åëëçíéêü êñüôïò ü é ìüíï äåí ðáñý åé êáììßá ïéêïíïìéêþ óõíäñïìþ ãéá ôçí óõíôþñçóþ ôïõò, áëëü óôçí ðñïóðüèåéü ôïõ íá ôïõò ðñïóôáôåýóåé áðü êüèå âëáðôéêþ ðáñýìâáóç, üñèùóå ãñáöåéïêñáôéêü åìðüäéá êáé êáôýóôçóå åîáéñåôéêü äáðáíçñþ (áðáãïñåõôéêþ ãéá Ýíáí éäéþôç) êüèå ðñïóðüèåéá åðéóêåõþò ôïõò. Ïôáí üìùò ïé öèïñýò ôïõ ñüíïõ åßíáé ôüóï åêôåôáìýíåò ðïõ êüèå áíáâïëþ åðéóêåõþò ìðïñåß íá áðïâåß ìïéñáßá ãéá ôç óôáôçêüôçôá ôïõ êôéñßïõ, ðñýðåé êüðïéïé íá ðüñïõí ôçí áðüöáóç íá ðñï ùñþóïõí ãíùñßæïíôáò åê ôùí ðñïôåñþí üôé ïé ðüñïé ôçò åêêëçóßáò äåí åðáñêïýí ãéá íá êáëýøïõí ôçí äáðüíç. Ï íáüò Ýðñåðå íá åðéóêåõáóèåß ÔÙÑÁ äéüôé áðëü äåí èá Üíôå å Ýíáí Üëëï åéìþíá. Âåâáßùò ïé ïéêïäïìéêýò åñãáóßåò ðïõ ðñáãìáôïðïéïýíôáé óå ðáñüìïéá ðáìðüëáéá êôßóìáôá åßíáé Üêñùò áðñüâëåðôåò êáé îåêéíïýí ìå ôï Èåüò âïçèüò. Åõôõ þò ç êáéíïýñãéá ôáñüôóá åßíáé ðëýïí ãåãïíüò, ç âñï Þ äåí èá äéáâñþíåé ôïõò ôïß ïõò êáé äåí èá áðåéëåß ôá ðïëýôéìá èñçóêåõôéêü êåéìþëéá óôï åóùôåñéêü ôïõ íáïý. ÔïðïèåôÞèçêáí íýåò îýëéíåò ôñüâåò, îáíáóôþèçêå ôï êáìðáíáñéü êëð. Ôá ðüíôá Ýãéíáí óýìöùíá ìå ôçí ìåëýôç ôïõ ê. Ð. Êáëïýäç (ðïõ åß å ôçí Ýãêñéóç ôçò Áñ áéïëïãéêþò Õðçñåóßáò) êáé êüôù áðü ôçí åðéóôçìïíéêþ êáé áíýóôáêôç åðßâëåøþ ôïõ. Ç óõíôþñçóç ôçò ðïëéôéóôéêþò êëçñïíïìéüò äåí åßíáé êáèüëïõ áðëþ õðüèåóç, åßíáé äáðáíçñþ êáé èýëåé ôçí õðïóôþñéîç üëùí ìáò. Åßíáé ü,ôé ìáò Ý åé áðïìåßíåé óôïõò äýóêïëïõò êáéñïýò ðïõ æïýìå. Ïé ðíåõìáôéêýò ñßæåò ìáò áðïôåëïýí ôïí óõíäåôéêü õëéêü ôïõ êïéíùíéêïý éóôïý êáé óôï íçóß ìáò åßíáé óöñéãçëýò êáé áíáëëïßùôåò óôï ðýñáóìá ôïõ ñüíïõ üôáí ïé Üëëåò ñßæåò ôïõ âßïõ ìáò (êñüôïò, Ýèíïò, åñãáóßá, ìýëëïí) áðåäåß èçóáí áðåëðéóôéêü ñç Ýò êáé åýèñáõóôåò. Ôï ðëþèïò ôùí ðéóôþí ðïõ óõññýåé êáé øýëíåé ìå êáôüíõîç óôïõò íáïýò êáé ôü ðáíýìïñöá îùêëþóéá ìáò åßíáé ç áäéüøåõóôç áðüäåéîç üôé ïß ðíåõìáôéêýò áîßåò êáé ïé ðáñáäüóåéò ðáñáìýíïõí ïëïæþíôáíåò óôï íçóß ìáò. Ðéóôåýù üôé ðáñü ôçí åîáéñåôéêü áñíçôéêþ óõãêõñßá, ïé óõìðáôñéþôåò èá âïçèþóïõí, äåß íïíôáò Ýìðñáêôá ôçí õðïóôþñéîþ ôïõò ìå ôçí üðïéá ïéêïíïìéêþ åíßó õóç äýíáíôáé. ÈÝëù íá åðéóçìüíù üôé ùñßò ôçí ðïéêéëüìïñöç âïþèåéá áñêåôþí óõìðáôñéùôþí ìáò, ôçí óõìðáñüóôáóç ôïõ ÄçìÜñ ïõ ê. È-Ã. Ìáãêáíéþôç êáé ôçí êáèïñéóôéêþ êáé êáôáëõôéêþ ðáñïõóßá êáé åðéìïíþ ôïõ ê. Ð. Êáëïýäç, ç åêêëçóßá äåí èá åß å óùèåß. Åõ áñéóôþ åðßóçò ôïí ÐáðÜ ÄçìÞôñç ðïõ öñüíôéóå ãéá ôçí ìåôáöïñü ôùí êéíçôþí åéêüíùí óôçí Ðáíáãßá ôïõ Ïéêïíüìïõ. ÏËÃÁ ÑÁÌÖÏÕ-ÖÁÔÏÕÑÏÕ. Το Δημοτικό Συμβούλιο στη συνεδρίασή του ( ) μεταξύ άλλων: Αποφάσισε Ομόφωνα την υπογραφή Προγραμματικής Σύμβασης για την εκπόνηση της Μελέτης «Υδρογεωλογική Γεωλογική Μελέτη Αναγνώρισης του Φυσικού Πόρου Κιμώλου ως Ιαματικού. Γ Φάση: Γεωθερμική Μελέτη και Μελέτη Προστασίας». Μέλη (τακτικό και αναπληρωματικό αντίστοιχα) για την παρακολούθηση της παραπάνω σύμβασης, ορίστηκαν ο Δήμαρχος και ο Αντιδήμαρχος. Εξέλεξε Ομόφωνα, νέο Αντιπρόεδρο αυτού, τον κ. Εμμανουήλ Αυγ. Γαλανό, στη θέση του παραιτηθέντος κ. Γεωργίου Δομ. Μαρινάκη. Ìüíéìç óôþëç ó ïëéáóìïý êáé åíçìýñùóçò. Ìå Üðïøç êáé êñßóç. Ðëçñïöïñåß êáé äåí ðáñáðëçñïöïñåß. Óõ íü åðéêñéôéêþ, åíßïôå åíï ëçôéêþ, ïõäýðïôå óéùðçëþ êáé ìçäýðïôå õâñéóôéêþ. Ç ÁÐÑÏÓÊÏÐÔÇ óõíý éóç ôçò ëåéôïõñãßáò ôïõ Áöåíôáêåßïõ áðïôåëåß óþìåñá Ýíá áðü ôá óçìáíôéêüôåñá, áí ü é ôï óçìáíôéêüôåñï, ðñüâëçìá ôçò Êéìþëïõ. Ðïëëïýò ìüëéóôá áðü åìüò ôïõò áðëïýò áíþíõìïõò ÊéìùëéÜôåò áðáó ïëåß Ýíá åñþôçìá. Åßíáé Üñáãå ôüóï äýóêïëï üóïé êáôü êáéñïýò ðñïýâëåøáí äõóêïëßåò, ðñüôåéíáí áëëáãýò, óõììåôåß áí Þ êáé óõììåôý ïõí óþìåñá óôç äéïßêçóç ôïõ Éäñýìáôïò íá ìðïñýóïõí áðü êïéíïý íá áíáæçôþóïõí åöéêôýò êáé Üìåóåò ëýóåéò; Ðïý áêñéâþò âñßóêåôáé ç äõóêïëßá; Óå ðïéüí èá áíáãíùñéóèåß ç üðïéá ñþóéìç éäýá Þ óêýøç; Ðïéüò èá áíáëüâåé íá ôçí åêôåëýóåé; Ðïéüò èá ñåùèåß ôçí åðéôõ ßá Þ ôçí áðïôõ ßá ôïõ åã åéñþìáôïò; ÌÞðùò èá ðñýðåé ïé åðéöáíåßò êáé åðþíõìïé óõìðáôñéþôåò ìáò, ïé öïñåßò ôïõ íçóéïý ìáò êáé üóïé ìðïñïýí íá ðñïóöýñïõí íá äñáóôçñéïðïéçèïýí ðñéí íá åßíáé áñãü; ÅÉÍÁÉ ÂÅÂÁÉÏ üôé ç ýðáñîç ðïëëþí åíôýðùí ìå äéáöïñåôéêýò áðüøåéò êáé éäýåò ðñïóöýñåé óôçí ðïëýðëåõñç êáé áíôéêåéìåíéêþ ðëçñïöüñçóç, ðñïüãåé ôçí ðïëõöùíßá êáé âïçèü óôçí áíüðôõîç ôçò êñéôéêþò óêýøçò. ÂÝâáéá, ðñïûðüèåóç ãéá ôçí ðñïóöïñü áõôþí ôùí õðçñåóéþí, ðïõ åßíáé êáé ïõóéáóôéêýò êáé áíáãêáßåò, áðïôåëåß ç áðïöõãþ õðåñâïëþí, ç äéáóôáýñùóç ôùí üðïéùí åéäþóåùí Þ ãåãïíüôùí, ï ðñïóáíáôïëéóìüò ôùí áíáãíùóôþí óå èýìáôá ðïõ åßíáé óçìáíôéêü êáé ïõóéþäç êáé ï óåâáóìüò ôïõ êïéíïý óôï ïðïßï áðåõèýíïíôáé. ÓÔÇ ÓÕÍÁÍÔÇÓÇ ðïõ åß å ç êáãêåëüñéïò ôçò Ãåñìáíßáò êá ÌÝñêåë ìå ôïí Ðñùèõðïõñãü ôçò þñáò ìáò êýñéï ÓáìáñÜ åêôüò ôùí Üëëùí ôïí ñþôçóå «ôé êüíïõí ïé ðëïýóéïé ëëçíåò ãéá ôçí Ðáôñßäá ôïõò;» ÐáñáöñÜæïíôáò ôçí óõãêåêñéìýíç åñþôçóç áíáñùôéýìáé ôé êüíïõí ïé ðëïýóéïé ÊéìùëéÜôåò ãéá ôï íçóß ôïõò êáé ôï ÁöåíôÜêåéï;». ÌÅ ÔÁ ÓÕÓÓÙÑÅÕÌÅÍÁ ðñïâëþìáôá êáé ôéò Üðåéñåò äõóêïëßåò ðïõ áíôéìåôùðßæåé ðüíôá ç åöáñìïãþ åíüò íýïõ èåóìïý, üðùò ôïõ «ÊáëëéêñÜôç», áíýëáâå ï ÄÞìáñ ïò êáé ïé óõíåñãüôåò ôïõ áõôþ ôçí ôåôñáåôßá ßóùò ôï ðëýïí äýóêïëï Ýñãï óôçí éóôïñßá ôïõ íçóéïý ùò ðñïò ôá ÄçìïôéêÜ äñþìåíá êáé ü é ìüíï. Ç åöáñìïãþ ôïõ «ÊáëëéêñÜôç», ðáñüëëçëá ìå ôá ïéêïíïìéêü Üëéá ôçò ÅëëÜäïò áðïôåëïýí óôü ïõò ðïõ èá êñéèïýí ìåëëïíôéêü. Ï ÐÁÑÁÔÇÑÇÔÇÓ «ÌïíÜäá ÁöáëÜôùóçò» Κατά τη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στις 6 Οκτωβρίου 2012 ο Δήμαρχος εισηγούμενος το όγδοο (8) θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο «Μονάδα Αφαλάτωσης» είπε: Êýñéå Ðñüåäñå Êýñéïé Óýìâïõëïé. Ôç ÊõñéáêÞ 2 Óåðôåìâñßïõ 2012, åðéóêýöèçêå ôï íçóß ìáò ôï óôýëå ïò ôçò ÃåíéêÞò Ãñáììáôåßáò Áéãáßïõ & ÍçóéùôéêÞò ÐïëéôéêÞò ê. ÅõÜããåëïò ÔóéöôÞò ï ïðïßïò ìåôýöåñå ôçí ðñüôáóç ôçò Õðçñåóßáò ôïõ ãéá ôçí åãêáôüóôáóç ÌïíÜäáò ÁöáëÜôùóçò óôï íçóß ìáò, äõíáìéêüôçôáò 600 êõâéêþí ôçí çìýñá. Óôéò ðáñáëüâáìå ôï ÄÃÕ/Ö /6828/ Ýããñáöï ôçò ðáñáðüíù ÃåíéêÞò Ãñáììáôåßáò (öùôïôõðßá ôïõ ïðïßïõ Ý ïõìå äþóåé óôïí Ðñüåäñï ôïõ Äçìïôéêïý Óõìâïõëßïõ, óôïí ÁíôéäÞìáñ ï, óôçí Ðñüåäñï ôçò ÔïõñéóôéêÞò ÅðéôñïðÞò, óôïí Äçìïôéêü Óýìâïõëï ÄçìÞôñéï ÁöåíôÜêç êáé óôïí åðéêåöáëþò ôçò ìåéïøçößáò) ìå ôï ïðïßï åðéâåâáéþíåé ôçí ðñüèåóþ ôçò (óýìöùíá ìå ôçí ôçëåöùíéêþ åíçìýñùóç ôïõ ê.êïõíôïõñýëç) êáé åðéêáéñïðïéþíôáò ôçí áðüöáóç 50/2007 ôïõ Êïéíïôéêïý Óõìâïõëßïõ Êéìþëïõ, æçôü íá õðïâüëëïõìå áßôçìá óôçí ÄÅÇ ãéá ôçí Ýíáñîç äéáäéêáóßáò ôïðïèýôçóçò ðáñï- Þò Íïõ 7 óôçí ðåñéï Þ «ãéïò Áíôþíéïò», ðåñéï Þ ôçí ïðïßá êñßíïõí êáôüëëçëç ãéá ôçí åãêáôüóôáóç ôçò åí ëüãù ÌïíÜäáò ÁöáëÜôùóçò. Êýñéå Ðñüåäñå. Ôçí ðáñáëüâáìå ôçí áðü åðéóôïëþ ôïõ ê. Óôáýñïõ Ñïýóóïõ ðñïò ôïí Õðïõñãü ÅìðïñéêÞò Íáõôéëßáò ê. Ê. Ìïõóïõñïýëç êáé ç ïðïßá ðñùôïêïëëþèçêå áðü ôçí Ãñáììáôåßá ìáò ìå áñéèìü 2286 êáé Ý åé åðéäïèåß óå üëïõò ôïõò Äçìïôéêïýò ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΣΤΗ ΣΕΛΙΔΑ 3 Óõìâïýëïõò. ¼ôáí äýï Üíèñùðïé ìáëþíïõí, ö ô á ß å é å ê å ß í ï ò ð ï õ å ß í á é ð é ï Ý î õ ð í ïò Ã Ê Á É Ô Å

2 ΣΕΛΙΔΑ 2 ÅÍÙÓÇ ÊÉÌÙËÉÙÍ Ç ê. Åõèõìßá Öñáãê. ÌïõóôÜêá ãýííçóå óôçí ÁèÞíá êïñéôóüêé. Ç ê. ÓçìÝëá Êáëáéôæßäç ÊÜôóç ãýííçóå óôçí ÁèÞíá êïñéôóüêé. Ç ê. Áéêáôåñßíç ÐáñáóêåõÞ Ãïõíáñïðïýëïõ Âåíôïýñç ãýííçóå óôçí ÁèÞíá äßäõìá êïñéôóüêéá. Âáðôßóôçêå óôçí åêêëçóßá ôçò Æùïäü ïõ ÐçãÞò ÐåéñáéÜ ôï áãïñüêé ôïõ Ìé Üëç ÂñõëÜêç êáé ôçò ÂáóéëéêÞò Ìáãêáíéþôç êáé ïíïìüóôçêå ÅììáíïõÞë. Íïíüò ï ê. ËÜæáñïò ÐñáãéÜôçò. Âáðôßóôçêå óôçí åêêëçóßá ôçò Áãßáò ÐáñáóêåõÞò ÐåíôÝëçò ôï áãïñüêé ôùí ÅõáããÝëïõ ÂáìâáêÜñç êáé ôçò Ìáñßáò ÂëÜ ïõ êáé ïíïìüóôçêå Ãåþñãéïò. ÍïíÝò ç ê. ÎáíèÞ ÃïõëéìÞ êáé ç ê. Ãéïýëç Ðåæïðïýëïõ. Âáðôßóôçêå óôçí åêêëçóßá ôïõ Áãßïõ Öéëßððïõ Íéêáßáò ôï áãïñüêé ôïõ áñüëáìðïõ Âåíôïýñç êáé ôçò Áéêáôåñßíçò ÁöåíôÜêç êáé ïíïìüóôçêå Ãåþñãéïò. ÍïíÜ ç ê. ÅëéóÜâåô ÂáìâáêÜñç. Óôéò Ýãéíå óôçí åêêëçóßá ôïõ Áãßïõ ÍéêïëÜïõ óôï êôþìá ÂÝëëç óôï Êïñùðß ï ãüìïò ôïõ ê. Êùíóôáíôßíïõ ÄÞìïõ êáé ôçò ä. ÎáíèÞò ÃïõëéìÞ. Óôéò Ýãéíå óôçí åêêëçóßá Ðáíáãßáò Âëá åñíþí ÁìöéÜëçò ï ãüìïò ôïõ ê. ÅììáíïõÞë ÐåñÜêç êáé ôçò ä. Ìáñßáò ÐÝôñïõ ËïãïèÝôç. Óôéò Ýãéíå óôçí åêêëçóßá ôùí Áãßùí Êùíóôáíôßíïõ êáé ÅëÝíçò ÃëõöÜäáò ï ãüìïò ôïõ ê. Äçìçôñßïõ Äñüóïõ êáé ôçò ä. Ìáñãáñßôáò Ã. Âåíôïýñç. Óôéò Ýãéíå óôçí åêêëçóßá ÊïéìÞóåùò Èåïôüêïõ Êéìþëïõ ï ãüìïò ôïõ ê. Êùí/íïõ Áíä. ÐñåæÜíç êáé ôçò ä. ÅëÝíçò Êõðáñßóç. ÊïõìðÜñá ç ê. Ìáñßá Óïö. ËïãïèÝôç êáé ï Üíäñáò ôçò ê. ÁíäñÝáò Äßìôóçò. Στο Ξαπλοβούνι πωλείται θυμωνιά εντός σχεδίου έκτασης 1574 τ.μ. με παλαιό κτίσμα 33 τ.μ., με πηγάδι, με αλώνι και δύο μάντρες. Πληροφορίες : Τηλ.: κ. Μιχάλης. Στην περιοχή Αλυκή πωλείται οικόπεδο 317 τ.μ. εφαπτώμενο στον κεντρικό δρόμο. Πληροφορίες : Τηλ.: κ. Γεώργιος Στην περιοχή της Ψάθης, 300 μ. από το λιμάνι πωλείται οικόπεδο οικοποιήσιμο 380 τ.μ. Πληροφορίες κ. Σπύρος Τηλ.: ή Στην περιοχή της Ψάθης στον κεντρικό δρόμο πωλείται οικόπεδο 743 τ.μ. Πληροφορίες κ. Χριστίνα Τηλ.: , ÐÑÏÓÖÏÑÅÓ ÃÉÁ ÔÇÍ ÓÕÍÔÇÑÇÓÇ ÔÇÓ ÓÙÔÇÑÁÓ Ο κ. Απόστολος Αντιβάχης προσφερε 1.000,00 Ευρώ. Óôéò ðýèáíå óôçí Êßìùëï óå çëéêßá 94 ñüíùí ï ÉùÜííçò Ëåïí. ÓÜñäçò. Óôéò ðýèáíå óôçí ÁèÞíá óå çëéêßá 85 ñüíùí ç Ìáñßá ÊáñáìÝñïõ. (ôï ãýíïò Êáëïýäç). Óôéò ðýèáíå óôïí ÐåéñáéÜ óå çëéêßá 87 ñüíùí ï ÉùÜííçò Ðáí. ÓÜñäçò. ÌðáìðÜ êáëü ôáîßäé... Ôåëåõôáßï ôáîßäé Ýôõ å íáýëïò ãéá ôçí ðüëç ôùí ÁããÝëùí!! ÊÜðïéïé åßðáí ðùò Ýöõãåò ðëþñçò çìåñþí, Ý ïíôáò ãýñù óïõ óýæõãï, ðáéäéü êáé åããüíéá. Åóý îýñåéò áí üñôáóåò ôç æùþ Þ áí áðëü Ý áóåò áõôþ ôçí ôåëåõôáßá ìü ç áðü ôïí èüíáôï êáé ìáò Ýâáëåò üëïõò íá áëëüîïõìå æùþ êáé íá óõíå ßóïõìå ìå Ýíáí ëéãüôåñï. Îåêßíçóåò áðü ôç ìéêñþ Êßìùëï êáé êáôüöåñåò íá äçìéïõñãþóåéò ðïëëü, ðáëåýïíôáò ìå ôá êýìáôá êáé ìå óõìðáñáóôüôåò ôçí ííá óïõ, áêïýñáóôï êáðåôüíéï óôç óôåñéü êáé ôçí ÐáíáãéÜ ðïõ ôüóï ëüôñåõåò! Ìáò ìåãüëùóåò äßíïíôüò ìáò ôçí øõ Þ óïõ! ÁäÝêáóôïò óôçí ðñïüóðéóç áîéþí êáé éäåþí, ðñüïò, åëåþìùí, êáôüöåñåò íá áðïôåëåßò ðáñüäåéãìá ðñïò ìßìçóç. Ç óýæõãïò, ôá ðáéäéü óïõ, ôá åããüíéá óïõ, ïé óõããåíåßò êáé ïé ößëïé óïõ, äåí óå îå íïýí! Ìáò ëåßðåéò! Êáëü ôáîßäé óôç íçíåìßá ôçò áðåñáíôïóýíçò, ðïëõáãáðçìýíå ìáò ðáôýñá! Ôá ðáéäéü óïõ. Óôéò ðýèáíå óôçí Êßìùëï óå çëéêßá 92 ç Áéêáôåñßíç Ìé. Âåíôïýñç. (Ëáïãñáößá - Éóôïñßá - ÆùÞ) ÅÄÑÁ: ÊÉÌÙËÏÓ ÕÐÅÕÈÕÍÇ ÊÁÔÁ ÍÏÌÏÍ: ÓÏÖÉÁ ÌÁÃÊÁÍÉÙÔÇ ÖÙÔÏÓÕÍÈÅÓÇ - ÌÏÍÔÁÆ ÄÇÌ. & ÃÅÙÑ. ÌÏÕÓÔÁÊÁÓ Æ. ÊÁÔÑÇÓ & ÓÉÁ Ï.Å. Ì. ÁËÅÎÁÍÄÑÏÕ 35 & ÃÉÁÔÑÁÊÏÕ 22 ÔÇË.: FAX ÓÕÍÄÑÏÌÅÓ ÅÔÇÓÉÅÓ: ÅÓÙÔÅÑÉÊÏÕ: 10 ÅÕÑÙ ÊÉÌÙËÏÕ: 5 ÅÕÑÙ ÅÎÙÔÅÑÉÊÏÕ: ÁÌÅÑÉÊÇÓ $20 Ïé åíõðüãñáöåò åðéóôïëýò ðïõ äçìïóéåýïíôáé äåí åêöñüæïõí êáô áíüãêç êáé ôçí Üðïøç ôçò åöçìåñßäáò ìáò. Αγαπητοί συμπατριώτες, Απέναντι από την Κίμωλο υπάρχουν τρία νησιά, η Πολύαιγος, ο Άγιος Γεώργιος και ο Άγιος Ευστάθιος. Σε κάθε ένα από αυτά τα νησιά υπάρχουν μνημεία πού πρέπει να διασώσουμε. Σε αυτά τα μνημεία περιλαμβάνονται οι φάροι και οι εκκλησίες που είχαν κτίσει οι πρόγονοί μας. Η Πολύαιγος ανήκει στην κυριότητα του Ιδρύματος Σταυρή Λογοθέτη και ο Άγιος Γεώργιος ανήκει στην κυριότητα της οικογένειας Βεντούρη. Ο Άγιος Ευστάθιος ανήκει στο ελληνικό δημόσιο, δηλαδή σε όλους μας. Αυτό επιβάλλει σε όλους μας να συμβάλλουμε στη διάσωση των δύο μνημείων που βρίσκονται στο νησί, δηλαδή την εκκλησία του Αγίου Ευσταθίου και το κτίσμα του φάρου. Ο φάρος του Αγίου Ευσταθίου έχει ιδιαίτερη σημασία για την Κίμωλο. Για πολλά χρόνια τον άναβαν κάθε βράδυ φαροφύλακες από την Κίμωλο. Μάλιστα, πριν τον Πόλεμο, δύο από αυτούς πνίγηκαν ενώ προσπαθούσαν να φτάσουν στο νησί με μία μικρή βάρκα. Ο ένας από τους δύο πνιγμένους ήταν ο Δημήτρης Χαλκιόπουλος, αδελφός του Ανδρέα Χαλκιόπουλου. Αυτή η οικογένεια είχε κτίσει και την εκκλησία του Αγίου Ευσταθίου πάνω στο νησί. Η Ένωση Κιμωλίων έχει ήδη αναλάβει την πρωτοβουλία να κινήσει τις διαδικασίες που απαιτούνται για την αναστήλωση του κτιρίου του φάρου, το οποίο έχει πλέον καταρρεύσει. Ελπίζουμε ότι ο Δήμος Κιμωλίων θα καταφέρει να ολοκληρώσει αυτήν την αναστήλωση. Παράλληλα, η Ένωση Κιμωλίων ξεκίνησε τις διαδικασίες για την αναστήλωση της εκκλησίας του Αγίου Ευσταθίου, που και αυτή έχει αρχίσει να καταρρέει. Η τελευταία επισκευή του Αγίου Ευσταθίου είχε γίνει από το μακαρίτη καπετάνιο Λάμπρο Σάρδη πριν από πολλά χρόνια. Η κ. Μαρία Ασβεστά σε μνήμη του αδερφού της ΙΩΑΝΝΗ ΛΟΓΟ- ΘΕΤΗ (Διδασκάλου) πρόσφερε ένα πίνακα ζωγραφικής για τον καλλωπισμό της αίθουσας του Δημοτικού Συμβουλίου Κιμώλου. Η κ. Αικατερίνη Γριτσοπούλου σε μνήμη του παππού της ΣΤΥΛΙΑ- ΝΟΥ ΛΟΓΟΘΕΤΗ (Ιατρού), πρόσφερε δύο πίνακες ζωγραφικής του ιδίου, για καλλωπισμό της αίθουσας του Δημοτικού Συμβουλίου Κιμώλου. Ανώνυμη συμπατριώτισσα πρόσφερε για ενίσχυση των σκοπών του ΑΦΕΝΤΑΚΕΙΟΥ Γηροκομείου 500,00 και για τη συντήρηση της Παναγίας μας 500,00. Με την συμπλήρωση 22 χρόνων ( ) από τον θάνατο του καπτα ΝΙΚΟΥ ΣΑΡΔΗ, η γυναίκα του και τα παιδιά του πρόσφεραν για ενίσυχη των σκοπών του ΑΦΕ- ΝΤΑΚΕΙΟΥ Γηροκομείου. Η Ένωση Κιμωλίων σε συνεργασία με την κ. Τούλα Σάρδη, σύζυγο του καπτα-λάμπρου Σάρδη και κόρη του Ανδρέα Χαλκιόπουλου, κανόνισε με έναν εργολάβο να αναλάβει τις εργασίες. Κανόνισε επίσης να μεταφερθούν τα υλικά και λοιπά εργαλεία στο νησί του Αγίου Ευσταθίου με το φέρυ μπότ που κάνει την επικοινωνία μεταξύ Ψάθης και Πολλώνια. Προκειμένου να υποστηρίξουμε την προσπάθεια της κας. Τούλας Σάρδη, κάνουμε έκκληση σ όλους τους συμπατριώτες και φίλους της Κιμώλου να συνεισφέρουν ότι μπορούν για την επισκευή της εκκλησίας καταθέτοντας στο λογαριασμό της Εθνικής Τράπεζας με αριθμό 190/ Ευχαριστούμε θερμά τον Μανώλη Γαλανό, γιό του Αυγουστή Γαλανού, που είναι ο μηχανικός του φέρυ μπότ και ο οποίος φρόντισε να μεταφερθούν τα υλικά και τα εργαλεία στο νησί του Αγίου Ευσταθίου. Ευχόμαστε σε όλους του Κιμωλιάτες να εορτάσουν του χρόνου στις 20 Σεπτεμβρίου την εορτή του Αγίου Ευσταθίου στην εκκλησία που βρίσκεται στο νησάκι. Τέλος, όλοι οι Κιμωλιάτες θυμούνται με νοσταλγία το ήθος και την αξιοπρέπεια που διέκρινε τον καπετάνιο Λάμπρο Σάρδη και ελπίζουμε ότι η ψυχή του θα αγαλλιάζει με την επισκευή της εκκλησίας του Αγίου Ευσταθίου που ήταν επιθυμία του. Εκ μέρους της Ένωσης Κιμωλίων, Ο Πρόεδρος Νίκος Αφεντάκης ΣΥΝΕΠΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΔΡΑ 1) Ï ÁíôéðåñéöåñåéÜñ çò Íïôßïõ Áéãáßïõ ê. Ã.Ìáêñõùíßôçò, éêáíïðïéþíôáò ôçí áðü áßôçóç áíáöïñü ôçò «ÅíùôéêÞò Ðñùôïâïõëßáò Êéìþëïõ», ìå ôçí áðüöáóþ ôïõ 6878/ êáé óýìöùíá ìå ôéò äéáôüîåéò ôïõ Í.1650/86 (ÖÅÊ 160/Á ), óõãêñüôçóå (ÊÅÐÐÅ) ÊëéìÜêéï ÅëÝã- ïõ Ðïéüôçôáò ÐåñéâÜëëïíôïò. Ãéá ôçí õðï ñåùôéêþ åêðñïóþðéóç ôïõ ÄÞìïõ Êéìþëïõ óôï ðáñáðüíù ÊëéìÜêéï, ç ðëåéïøçößá ôïõ Äçìïôéêïý Óõìâïõêëßïõ, êáôü ôçí óõíåäñßáóþ ôïõ óôéò , ðñüôåéíå ôïí åðéêåöáëþò ôçò ìåéïøçößáò, ï ïðïßïò åäþ êáé ñüíéá áó ïëåßôáé ìå ôçí ëåéôïõñãßá ôïõ ÂÉÏ.ÊÁ. êáé ü é ìüíï, êáôáããýëïíôáò ôïõò ðüíôåò ðñïò êüèå êáôåýèõíóç. ¼ìùò ï ðáñáðüíù êýñéïò ìå ôçí äïãìáôéêþ ôïõ Üñíçóç ãéá óõììåôï Þ ôïõ óôï ðáñáðüíù ÊëéìÜêéï, áðåìðüëçóå ìéá ìïíáäéêþ ãéá ôïí åáõôü ôïõ êáé ôïí óõíäõáóìü ôïõ åõêáéñßá, íá äåé áðü êïíôü ôçí êáôüóôáóç, íá ñùôþóåé áêïýóåé åëýãîåé ôïõò ìç áíéêïýò êáé ÉÓÙÓ íá Üëëáæå ãíþìç. Ôï Óõìâïýëéï óôçí óõíý åéá üñéóå ìýëïò ôïõ ðáñáðüíù Êëéìáêßïõ, ôïí ÁíôéäÞìáñ ï ê. Ê. Âåíôïýñç. Ç õðüèåóç üìùò, äåí óôáìáôüåé åäþ. Ï åðéêåöáëþò ôçò ìåéïøçößáò ôçí ÄåõôÝñá áðýóôåéëå óôçí Ãñáììáôåßá ôïõ ÄÞìïõ ÖÁÎ ìå ôï ïðïßï áíáêáëïýóå ôá êïóìçôéêü åðßèåôá êáé ôïõò áñáêôçñéóìïýò ìå ôïõò ïðïßïõò åß å «óôïëßóåé» ôçí ðáñáðüíù áðüöáóç óýóôáóçò Êëéìáêßïõ. Ôï êõñéüôåñï äå, Ýèåôå ôïí åáõôü ôïõ óôçí äéüèåóç ôïõ Êëéìáêßïõ. Ôï Ýíóôéêôï ôïõ åðéêåöáëþò ôçò áíôéðïëßôåõóçò öáßíåôáé üôé ôïí ðñïóôüôåõóå áðïëýôùò, ãéáôß áí óõììåôåß å óôï ðáñáðüíù êëéìüêéï èá Þôáí õðï ñåùìýíïò íá ðñïóõðïãñüøåé ôï ðüñéóìá ôï ïðïßï êáôáëþãåé ùò åîþò: «Κατόπιν των ανωτέρω το Κλιμάκιο Ελέγχου Προστασίας Περιβάλλοντος συνοψίζοντας, διαπίστωσε σημαντική βελτίωση στην λειτουργία του υπόψη έργου σε σχέση με τα αναφερόμενα των προγενέστερων ελέγχων συναρμοδίων αρχών. Ωστόσο διαπίστωσε ότι πολλοί περιβαλλοντικοί όροι της Κ.Υ.Α ως αυτή ισχύει, δεν τηρούνται όσον αφορά τον προβλεπόμενο εξοπλισμό του έργου, αν και κατ ουσίαν διαπιστώθηκε ότι κάτα την λειτουργία του στην υφιστάμενη μορφή του, το έργο δεν δύναται να ρυπαίνει ή να μολύνει το περιβάλλον με την επιφύλαξη της συνεχούς επίβλεψης της εύρυθμης λειτουργίας του από εξειδικευμένο προσωπικό και φυσικά μετά των απαράιτητων μετρήσεων όλων των καθορισμένων παραμέτρων. Τα εισερχόμενα ακάθαρτα επεξεργάζονται πριν την τελική τους διάθεση και δεν έχουν επίπτωση στην ποιότητα του προσταευόμενου θαλάσσιου περιβάλλοντος (NATURA)». 2) ÊáôÜ ôçí äéüñêåéá ôçò äéáäéêáóßáò åêëïãþò íýïõ ÁíôéðñïÝäñïõ Äçìïôéêïý Óõìâïõëßïõ Êéìþëïõ, ( ) ï åðéêåöáëþò ôçò ìåéïøçößáò ðñïóðüèçóå íá «ðåñüóåé» óôï áêñïáôþñéï ôçí Üðïøç üôé ï ðñïçãïýìåíïò Áíôéðñüåäñïò ê. Ãåþñãéïò Äïì. ÌáñéíÜêçò, ðáñáéôþèçêå, êõñßùò ëüãù ôçò áäõíáìßáò ôïõ íá ðáñßóôáôáé óôá Óõìâïýëéá, åîáéôßáò ôïõ Üíáñ ïõ ðñïãñüììáôïò áõôþí. Ëçóìüíçóå üìùò, ï åðéêåöáëþò ôçò ìåéïøçößáò íá õðåíèõìßóåé ôïõò ëüãïõò ãéá ôïõò ïðïßïõò ï ê. Ã. ÌáñéíÜêçò óôéò åß å ðüëé ðáñáéôçèåß áðü ôç èýóç ôïõ Ðñïåäñåýïíôá Áíôéðñï- Ýäñïõ ôçò Êïéíüôçôáò Êéìþëïõ. Ãéáôß Üñáãå äåí áíáöýñèçêå óôïõò ëüãïõò êáé åêåßíçò ôçò ðáñáßôçóçò; Σε μνήμη ΓΕΩΡΓΙΟΥ και ΕΛΙΣΑ- ΒΕΤ (ΛΙΖΑΣ) ΓΑΛΙΑΤΣΟΥ πρόσφεραν για ενίσχυση των σκοπών του ΑΦΕΝΤΑΚΕΙΟΥ Γηροκομείου τα παρακάτω χρήματα : Ιωάννης Γαλιάτσος Στέλλα Ράμφου Ιωάννης Ράμφος Ευτυχία Πατρίκιου Στέλλα Καλούδη Γεώργιος Παλαμάρης Ιωάννης Παλαμάρης 50,00 Ε 50,00 Ε

3 ΣΕΛΙΔΑ 3 «ÌïíÜäá ÁöáëÜôùóçò» Êýñéå Ðñüåäñå, ç åðéóôïëþ ôïõ ê. ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΑΠΟ ΣΕΛΙΔΑ 1 Ñïýóóïõ èá ðñýðåé íá áîéïëïãçèåß áðü ôçí ÃåíéêÞ Ãñáììáôåßá Áéãáßïõ êáé ÍçóéùôéêÞò ÐïëéôéêÞò, ç ïðïßá êáé ðëçñþíåé. Êýñéå Ðñüåäñå, åìåßò óå êüèå ðåñßðôùóç èýëïõìå íåñü êáé ìüëéóôá ôï óõíôïìüôåñï. Êýñéå Ðñüåäñå, áí ç ÃåíéêÞ Ãñáììáôåßá åðéìåßíåé óôçí ÜðïøÞ ôçò êáé ãéá ëüãïõò íïìéêïýò äåí ìðïñýóåé íá éêáíïðïéþóåé ôï áßôçìá ôïõ ê. Ñïýóóïõ, åðáíáäéáôõðþíïõìå ôçí ðñïöïñéêþ ìáò èýóç ðñïò áõôþí, ãéá áðïóôïëþ åãêáôüóôáóç äýï ìïíüäùí äõíáìéêüôçôáò 300 êõâéêþí ç êüèå ìßá. Ç ðüñáðüíù èýóç ìáò äéáóöáëßæåé ôçí ðáñáãùãþ íåñïý óå åíäå üìåíç âëüâç Þ óå áðáéôïýìåíç åðéóêåõþ ìéáò åê ôùí äýï ìïíüäùí. Ôï êüóôïò ìðïñåß íá åßíáé ëßãï ìåãáëýôåñï, áëëü ùò ëýóç ôå íéêü êáé ðñáêôéêü åßíáé êáëýôåñç. Åðßóçò èá ðñýðåé íá åêôéìçèåß ç äéá åßñçóç êáé ëåéôïõñãßá ôùí ìïíüäùí, íá õðïëïãéóôåß ôï êüóôïò ðáñáãùãþò êé áí ï ÄÞìïò ìáò áíáëüâåé ôçí ëåéôïõñãßá ôïõò, íá åíôá èåß óôçí áðüöáóç åðéäüôçóçò ôïõ êüóôïõò, ìáæß ìå ôïõò Üëëïõò ÄÞìïõò, ïé ïðïßïé ðáñüãïõí íåñü ìå ôçí ßäéá äéáäéêáóßá. Êýñéå Ðñüåäñå Êýñéïé Óýìâïõëïé, 1. ïíôáò õðüøç ôçí äéáâåâáßùóç ôçò ÃåíéêÞò Ãñáììáôåßáò Áéãáßïõ êáé ÍçóéùôéêÞò ÐïëéôéêÞò, üôé üëá ôá Ýîïäá ìý ñé êáé ôç ëåéôïõñãßá ôçò ÌïíÜäáò ÁöáëÜôùóçò èá ôá áíáëüâåé ç ßäéá, 2. ïíôáò äåäïìýíç ôçí åðéäüôçóç ôïõ êüóôïõò ëåéôïõñãßáò ôçò ÌïíÜäáò ÁöáëÜôùóçò, áðü ôçí ÃåíéêÞ Ãñáììáôåßá Áéãáßïõ êáé ÍçóéùôéêÞò ÐïëéôéêÞò 3. ïíôáò äåäïìýíç ôçí äéáâåâáßùóç ôçò ÃåíéêÞò Ãñáììáôåßáò Áéãáßïõ êáé ÍçóéùôéêÞò ÐïëéôéêÞò, üôé ç ìïíüäá èá ëåéôïõñãþóåé ðñéí ôï êáëïêáßñé ôïõ Êýñéå Ðñüåäñå. ÅðåéäÞ öáßíåôáé íá îåêéíü ç õëïðïßçóç åíüò Ýñãïõ ðíïþò ãéá ôï ÄÞìï ìáò, äçëáäþ ç åîáóöüëéóç ðáñáãùãþò åðáñêïýò êáé ðïéïôéêïý ðüóéìïõ íåñïý, íïìßæù üôé ðñýðåé íá ôï óôçñßîïõìå ïìüöùíá êáé íá ðñïùèþóïõìå êüèå åíýñãåéá ãéá ôçí õëïðïßçóþ ôïõ. Êáé ôáõôü ñïíá ðñïôåßíïõìå: 1. Ôçí õðïâïëþ áßôçóçò óôç ÄÅÇ åãêáôüóôáóçò ðáñï Þò Íïõ 7 (äáðüíç ç ïðïßá èá âáñýíåé åî ïëïêëþñïõ ôçí ÃåíéêÞ Ãñáììáôåßá). 2. Ôçí åîïõóéïäüôçóç ôïõ Äçìïôéêïý Óõìâïõëßïõ ðñïò ôïí ÄÞìáñ ï, ãéá ôçí õðïãñáöþ êüèå ó åôéêïý åããñüöïõ, 3. Ôçí õðïâïëþ åñùôþìáôïò (óå óõíý åéá ôùí êáôü êáéñïýò åðéóôïëþí ôïõ ê. Ñïýóóïõ êáé ôùí üóùí ðñï ïëßãïõ áêïýóôçêáí), ðñïò ôç ÍïìéêÞ Õðçñåóßá ôçò ÃåíéêÞò Ãñáììáôåßáò Áéãáßïõ êáé ÍçóéùôéêÞò ÐïëéôéêÞò êáé ôïõò Íïìéêïýò Óõìâïýëïõò ôïõ ÄÞìïõ ìáò êáé ôïõ åíäéáöåñüìåíïõ ê. Ñïýóóïõ, áí íïìéìïðïéïýìáóôå íá õðïãñüøïõìå óáí ÄÞìïò Êéìþëïõ, ó åôéêþ óýìâáóç ìå ôïí ê. Ñïýóóï. Áí áõôü åßíáé íüìéìï êáé åöéêôü ü é ìüíï äåí Ý ïõìå êáìßá áíôßññçóç, áëëü ìå áñü èá ôï õðïãñüøïõìå êáé èá ôï ðñïùèþóïõìå. Ôï Äçìïôéêü Óõìâïýëéï ìåôü äéáëïãéêþ óõæþôçóç Á ð ï ö á ó ß æ å é êáôü ðëåéïøçößá 6 ðñïò 5 1. Åãêñßíåé ôçí ðáñáðüíù ðñüôáóç ôïõ ÄçìÜñ ïõ. 2. Åîïõóéïäïôåß áõôüí ãéá ôá ðåñáéôýñù. Óôçí åöçìåñßäá «ÊõêëáäéêÞ» (3/10/2012) åßäáìå êáé äéáâüóáìå: «ÇìÝñá ãéïñôþò êáé áñüò ãéá ôçí ìéêñþ ÖïëÝãáíäñï ç 2ç Ïêôùâñßïõ êáèþò ìå ôá åãêáßíéá äýï ìïíüäùí áöáëüôùóçò ( Üñç óôçí åõãåíéêþ ðñïóöïñü ôïõ éäñýìáôïò Ðñïðïíôßò ÄéáìáíôÞ êáé Ìáñßáò Äéáìáíôßäç), ìðáßíåé ìßá êáé êáëþ ôýëïò óôçí áíáìïíþ ôçò õäñïöüñáò, óôéò äéáêïðåò ôïõ íåñïý êáé ôçí ôáëáéðùñßá... Óôá åãêáßíéá Ýäùóáí ôï ðáñüí ôïõò ó åäüí üëïé ïé êüôïéêïé ðïõ Þèåëáí íá ìïéñáóôïýí ôç áñü ãéá ôç äçìéïõñãßá åíüò Ýñãïõ ðíïþò ãéá ôï íçóß. Ç ÖïëÝãáíäñïò ñåé- Üæåôáé êõâéêü íåñü åôçóßùò êáé óþìåñá èá ôï åîáóöáëßæåé áðü ôéò äýï óýã ñïíåò ìïíüäåò ðïõ åãêáôáóôüèçêáí óôï íçóß ìå êüóôïò åõñþ ðåñßðïõ, üôáí ôï Õðïõñãåßï ðëþñùíå åõñþ ãéá ôçí ßäéá ðïóüôçôá êáé ìå ðïëëü ðñïâëþìáôá ðïõ Ýðñåðå íá áíôéìåôùðéóôïýí. ¹äç ãßíåôáé ìåëýôç ãéá ôçí äçìéïõñãßá äéêôýùí ýäñåõóçò ãéá íá êáëõöèïýí üëïé ïé ïéêéóìïß ôïõ íçóéïý êáé íá ëõèïýí ðñïâëþìáôá ðïõ õðüñ- ïõí óþìåñá. Ðáñüíôåò óôçí åêäþëùóç ï ÄéáìáíôÞò êáé ç Ìáñßá Äéáìáíôßäç, êáèþò êáé ìýëç ôïõ Éäñýìáôïò ÐÑÏÐÏÍÔÉÓ, åêðñüóùðïò ôçò ÃåíéêÞò Ãñáììáôåßáò ÍçóéùôéêÞò ÐïëéôéêÞò êáé ôçò åôáéñåßáò CALLIGAN ç ïðïßá êáé ðñïìþèåõóå ôéò ìïíüäåò. Ç åêäþëùóç Ýêëåéóå ìå ðáñáäïóéáêü êåñüóìáôá êáé ãåýìá óôïõò äùñçôýò óôï îåíïäï åßï ÂÑÁ ÏÓ üðïõ üëá åß áí ïñãáíùèåß ôýëåéá». «ÎáöíéêÞ ìåôüèåóç äéäáóêüëïõ». ÊáôÜ ôçí äéüñêåéá ôïõ Äçìïôéêïý Óõìâïõëßïõ Êéìþëïõ ( ), ï ÄÞìáñ ïò åéóçãïýìåíïò ôï ðñþôï åêôüò çìåñþóéáò äéüôáîçò èýìá ìå áíôéêåßìåíï ôçí îáöíéêþ ìåôüèåóç äéäáóêüëïõ áðü ôï íçóß ìáò, åßðå: Êýñéå Ðñüåäñå Êýñéïé Óýìâïõëïé. ÓÞìåñá ôï ìåóçìýñé, ìå åðéóêýöèçêå óôï ãñáöåßï ç Ðñüåäñïò ôïõ Óõëëüãïõ ÃïíÝùí êáé Êçäåìüíùí ê. Êáëëéüðç ÌïõóôÜêá óõíïäåõüìåíç áðü ôïí ê. Ößëéððï Âåíôïýñç êáé ìå ðëçñïöüñçóáí üôé ðñï èýò ÐÝìðôç áðüãåõìá ( ), ç äáóêüëá ôïõ ó ïëåßïõ ðþñå ôçëåöùíéêþ åíôïëþ íá ìåôáâåß óôçí Ìýêïíï üðïõ êáé ìåôáôßèåôáé. ÅðåéäÞ ç ðáñáðüíù áðüöáóç äåí áíôý åé óå êáìéü êñéôéêþ, Ðñïôåßíù ôçí áðïóôïëþ ôïõ ðáñáêüôù øçößóìáôïò ðñïò êüèå Áñ Þ êáé Åîïõóßá. Ø Ç Ö É Ó Ì Á Äéáìáñôõñüìáóôå Ýíôïíá ãéá ôçí ðñùôüãíùñç, áëëáæïíéêþ, áðáîéùôéêþ, áðáñüäåêôç êáé åîïíôùôéêþ ãéá ôï íçóß ìáò áðüöáóç ôçò Ä/íóçò Á/èìéáò Åêðáßäåõóçò ÊõêëÜäùí, íá ìåôáèýóåé ôçëåöùíéêü êáé «åí ìßá íõ ôß» ôç äáóêüëá ôïõ Äçìïôéêïý Ó ïëåßïõ êáé íá áöþóåé ôï íçóß ìáò ìå Ýíá äüóêáëï. Ç ðñüîç áõôþ äåß íåé îåêüèáñá ôéò ðñïèýóåéò ôùí Êõâåñíþíôùí êáé Äéïéêïýíôùí. Äõóôõ þò, ãéá ìéá áêüìç öïñü ç ÓõíôáãìáôéêÜ êáôï õñùìýíç Ýííïéá ôçò Íçóéùôéêüôçôáò ðáñáìýíåé áíåíåñãþ, Üôõðç êáé áíþöåëç. Äõóôõ þò, ôá ìéêñü íçóéü, êáôü ôçí Üðïøç ôùí äáíåéóôþí äåí ðñýðåé êáé äåí ìðïñïýí íá æþóïõí. Äõóôõ þò, ìå Üñôéá ôå íéêþ êáé êáëü ïñãáíùìýíï ó Ýäéï, ôï íçóß ìáò üðùò êáé Üëëá ìéêñü íçóéü, èá ïäçãçèïýí óôçí áðáîßùóç, óôçí áðïìüíùóç êáé óßãïõñá óôï Üíåõ üñùí êáé ôßìçìá îåðïýëçìá. Äõóôõ þò, áí ôï êñüôïò äåí ìðïñåß íá óôáèåß äßðëá óôïõò âéãëüôïñåò ôùí ìéêñþí, Üãïíùí êáé áðïìáêñõóìýíùí íçóéþí, èá ðñýðåé üëïé ìáò, áõôü êé åìåßò, íá áíáëüâïõìå ôéò åõèýíåò ìáò. Åõèýíåò ïé ïðïßåò èá åßíáé êáèïñéóôéêýò ãéá ôï ìýëëïí ôïõ íçóéïý ìáò, ôùí ðáéäéþí ìáò êáé ôùí óõìðáôñéùôþí ìáò. Æ Ç Ô Á Ì Å Ôçí Üìåóç áðïóôïëþ ÄéäáóêÜëïõ óôï Ó ïëåßï ìáò. Ï ðñïïñéæüìåíïò ãéá ôï ïëïþìåñï ìüèçìá åêáéäåõôéêüò, íá áíôéêáôáóôáèåß ìå Üëëïí, êáíïíéêþò äéáäáóêáëßáò. Ä É Á Ö Ï Ñ Å Ô É Ê Á Áí ïé üðïéåò ðñïóðüèåéåò, äéáìáñôõñßåò êáé óõíáíôþáóåéò ìáò áðïâïýí Üêáñðåò, èá ðñïâïýìå óå áêñáßåò êáé áðåãíùóìýíåò ðñïóðüèåéò. Ôá äå ðáéäéü èá áðý ïõí ôùí ìáèçìüôùí ôïõò, üóï ïé áñìüäéïé èá êùöåýïõí. Ôï Óõìâïýëéï áöïý Üêïõóå ôïí ÄÞìáñ ï êáé ìåôü äéáëïãéêþ óõæþôçóç Á ð ï ö á ó ß æ å é ÏÌÏÖÙÍÁ Åãêñßíåé ôï ðáñáðüíù øþöéóìá êáé åîïõóéïäïôåß ôïí ÄÞìáñ- ï ãéá ôçí áðïóôïëþ áõôïý, óôï Õðïõñãåßï, óôçí Äéåýèõíóç Á/èìéáò Åêðáßäåõóçò, óôïõò ÂïõëåõôÝò ôïõ Íïìïý ìáò êáé óôá ÌÝóá ÅíçìÝñùóçò. ΤΟ ΠΑΝΗΓΥΡΙ ΤΗΣ ΟΣΙΑΣ ΜΕΘΟΔΙΑΣ ΣΤΗ ΣΙΦΝΟ Στη γειτονική Σίφνο γιορτάστηκε, σύμφωνα με το πατροπαράδοτο τοπικό έθιμο του «πανηγυρά», η εορτή της Οσίας Μεθοδίας της Κιμωλίας. Το πανηγύρι άρχισε να τελείται στο νησί από το 2008, με πρωτοβουλία του Αρχιερατικού Επιτρόπου, πρωτοπρεσβύτερου, π. Δημητρίου Διαμαντή. Από τότε αδιάλειπτα και εναλλακτικά γίνεται σε κάποιον από τους ενοριακούς ναούς με τη σειρά και εορτάζεται από κοινού ως «αδελφάτο» από τις πρεσβυτέρες των εφημερίων των ενοριών της Σίφνου. Εφέτος εορτάστηκε στο ναό των Παμμεγίστων Ταξιαρχών της ενορίας του Αγίου Λουκά. Στον ίδιο ναό φιλοξενείται και η θαυματουργή εικόνα της Παναγίας της Χρυσοπηγής, πολιούχου της Σίφνου. Αυτό σημαίνει ότι ο επόμενος «πανηγυράς» της Χρυσοπηγής είναι από την ίδια ενορία. Εδώ την παραμονή τελέστηκε πανηγυρικός εσπερινός με τη συμμετοχή του ιερού κλήρου της Σίφνου. Το θείο λόγο κήρυξε στο πολυπληθές εκκλησίασμα ο ιερέας π. Ευστράτιος Συρίγος, ο οποίος αναφέρθηκε στη ζωή και την αγιότητα της τιμωμένης Οσίας Μεθοδίας. Την επομένη έγινε ιερατική συλλειτουργία και κατά την απόλυση ο π. Δημήτριος Διαμαντής ευχήθηκε στους πιστούς και στις πανηγυρίζουσες χρόνια πολλά και βοήθεια σε όλους η χάρη της Οσίας Μεθοδίας. Μετά τη θεία λειτουργία προσφέρθηκαν τα συνηθισμένα παραδοσιακά κεράσματα στην παράπλευρη αίθουσα δεξιώσεων του ξενοδοχείου «Αρτεμών». Ανωτέρω στο προσκυνητάρι του ναού η εικόνα της Οσίας Μεθοδίας και πίσω το κουβούκλιο με την εικόνα της Χρυσοπηγής. Νικόλαος Προμπονάς. Ì é á á ê ü ì ç Å ê ä Þ ë ù ó ç Á í á ã í þ ñ é ó ç ò Ôçí ÐáñáóêåõÞ 5 Ïêôùâñßïõ ôï Åëëçíéêü Éíóôéôïýôï ÅöáñìïóìÝíçò ÐáéäáãùãéêÞò êáé Åêðáßäåõóçò ìå ôçí åõêáéñßá ôïõ 6ïõ ÐáíåëëÞíéïõ Óõíåäñßïõ ôïõ, áíáêþñõîå ôïí ïìüôéìï êáèçãçôþ ôçò ÖéëïóïöéêÞò Ó ïëþò êáé ðñþçí Áíôéðñýôáíç ôïõ Ðáíåðéóôçìßïõ Áèçíþí ê. Áíôþíéï ÄáíáóóÞ ÁöåíôÜêç, åðßôéìï ìýëïò áõôïý. Ç ÐáíçãõñéêÞ Óõíåäñßáóç, ç áíüãíùóç êáé åðßäïóç ó åôéêïý øçößóìáôïò, ç áðïíïìþ ÔéìçôéêÞò ÐëáêÝôáò êáé ç ðáñïõóßáóç ôïõ ôéìüìåíïõ, Ýãéíå áðü ôïí Ðñüåäñï ôïõ ðáñáðüíù Éíóôéôïýôïõ ê. ÁèáíÜóéï ÐáððÜ óå áßèïõóá ôïõ îåíïäï- åßïõ ÔÉÔÁÍÉÁ óôçí ÁèÞíá. ÈåñìÜ Óõã áñçôþñéá ÔÉÌÇÔÉÊÇ ÅÊÄÇËÙÓÇ Ôï Äéïéêçôéêü Óõìâïýëéï ôïõ Ðïëéôéóôéêïý Óõëëüãïõ Óáëáìßíáò ÔÏ ÊÁÖÅÍÅÉÏ ÔÙÍ ÉÄÅÙÍ ôçí ÄåõôÝñá 26 Ïêôùâñßïõ, ðñáãìáôïðïßçóå óå áßèïõóá ôïõ Äçìáñ åßïõ Óáëáìßíáò ôéìçôéêþ âñáäéü ðñïò ôéìþí ôçò êáëëéôý íéäïò ê. Ìáñßáò ÌÐÅÃÍÇ. Ï ÄÞìáñ ïò Êéìþëïõ ìå ó åôéêþ åðéóôïëþ ôïõ áéñýôçóå ôçí ðáñáðüíù åêäþëùóç ðñïò ôéìþí ôçò åêëåêôþò óõìðáôñéþôéóóüò ìáò. ÈåñìÜ Óõã áñçôþñéá. ÐïëëÝò öïñýò ìåôüíéùóá åðåéäþ ìßëçóá, áëëü ðïôý åðåéäþ óéþðçóá. ÓÁÉÎÐÇÑ

4 ΣΕΛΙΔΑ 4 ÄáóêáëÝìáôá êé ÏñìÞíéåò ÃéùñãçëÜò ΤΟ Ξ ΥΛΟ Τ Σ Η ΚΟΛΑ Σ Η Σ Εν αρχή ην ο λόγος. Ετσαδά αρχινέβγει το Ευαγγέλιό του ο Ιωάννης. «Όπου δεν πίπτει λόγος πίπτει ράβδος», µας λέει ένα γνωµικό και πάει η καλιά του λόγου... Εµ το άλλο: «Το ξύλο βγήκε από τον Παράδεισο» λέει. Σκοτιά να σας έρχει ανταρεµένοι µε τ αλαµπουρνέζικά σας, θεοµπέχτες. Καµορέ Οδυσσέα µου ελόγου σου ίντα ηκατάλαβες; Η αλήθεια είναι µαθές, γκαστρωµένη τελείως για «ολίγον έγκυος» µου λέεις; αφού και παίζουµε το ποντίλιο (πικάρισµα). Μα µιας ζηµιάς εδά επαδά το λεµέντο (λόγος) γίνεται για το λόγο αφκρίσου (άκουσε). Είναι µεάλο λάθος να βάνεις στην ίδια παλάντζα το σήµερα µε το εχτές µε «τω καιρώ εκείνω» απου λένε και τα ευαγγέλια. Ε ντο χωρεί µυαλό ανθρώπου εσήµερις το τουµπί (ξύλο) απού πεφτε τότες δα για σωφρονισµό λέει. Κι αµέ χαρώσε! Σύννεφο η αγία ράβδος στα σχολειά! Μα µπας στα σπίτια ηπαένανε πίσω. Βούρδουλας κι άγιος ο Θεός! Ίσαµε στα δηµοτικά τραγούδια γρικάµε τσ αλαλόφωνες κόρες : «η µάνα µου µε δέρνει µε τ αργαλιού τ αντί..» ουρλιάζει η µιάνε, «... µε δέρνει µε τον κόπανο...» µας λέει η άλλη, «... µε δέρνει µε σκοτώνει γιατί σε αγαπώ...» κλαψουρίζει η τρίτη. Ακούεις; Ακούω να λες. Κι άµα δέρνει η µάνα ο πατέρας θάναι µε σταυρωµένα χέρια; Θες µε τσι χέρες, θες µε το λουρί, θες µε τη µάτσα, ο νταουσάνικος ήδωνε και έπαιρνε στη φέστα.ξύλο να βάλεις και στη ζέπη σου! Νεφτουριάζοµαι (εναντιώνοµαι) που πήρανε α λα κάπα τη γάφτιση τσι πλατείας στο σχολειό σε «Δασκάλου Σαλιβαρά». Βρε διαολέτι ίντα νταβραντίνια (σεκλέτια). Εν ήπρεπε, λέει αφίς και σαµπλιάζεται (κατηγορείται) πως ηβάρανε τα παιδιά, λέει. Πως ε µου σκάσανε. Πέτονε Οδυσσέα µου πως ΕΙΔΗΣΗ θάτανε αν ύπαρχε τότενες δάσκαλος που εν ηβάρανε. Γονιοί που εν είχανε «χειροτονήσει» τα παιδιά τονε. Ποιός απ τσ «αγανακτισµένοι» ε γκξέρει ίσαµε 20 ά - γ ρ ι ο υ ς. ξυλοδαρµούς κι όχι από το Σαλιβαρά; Γιαυτονοδά ελόγου µου σαν Αίσωπος, µε καλό ντεφέτο (διάθεση) παίρνω αµπάριζα και σβάρνα καβάλα στον Πήγασο τσι φαντασίας (;) µου... στον καιρό τσ αθωότητας... Πού ηακούστηκε, µου λέεις παιδάκι να κλαίει. Ε γκξέρει ότι ενοχλάει; Ότι κι υποµονή έχει όρια; Κάτσε να το µάθει... Τονε πιάνουνε τα µπουρίνια του τον «αφέντη» και µια και δυο αρπά το παιδάκι και το πετά σα σακί πάνω στο κρεβάτι που για σουµιέ είχενε σανίδες και για στρώµα µια κουρελού. Μονάχα η «κακιά ώρα» εν ήφτανε που το παιδάκι βρέθηκε µε µισερωµένη σπονδυλική στήλη για ολάκερη τη ζωή. Ολάκερη, τοιράζοντας χάµω. της γης. Αµαρτίες γονέων... Μπας ήτανε εδικό του το φταίξιµο; Όχι. Η φύσης είχενε αποφασίσει την διπλή αναπηρία του. Και να γρήκανε θάθελε και να λαλούσε. Αυτονοδά που εν ήθελε ήτανε που για κάθε παιδική σκανταλιά του ηξεκρεµούντανε το λουρί του κουρείου αυτονοδά που ακονίζανε τα ξυράφια και πού σε πονεί και πού σε σφάζει. Τύφλα να χει η κτηνωδία. Ηγεννήθηκε µπαµπάκος (κουτός). Για I. Q. µήδε λόγος να γίνεται. Μα από καλοσύνη; άκακο αρνί. Αυτονοδά όµως εν ήσωνε να µην τρώει το ξύλο τσ αρκούδας µε τη µάτσα από τον αδερφό του. Όσο εν είχανε φαοµένο οι δυο γαδάροι απού χανε. Βλέπεις ας όψονται τα δύο τρία γράδα νοηµοσύνης που χενε πιότερα ο λεβέντης. Ήπρεπε να φαίνεται η ανωτερότητα. Επειδής ήφαε παραπάνω ψωµί (µεάλο έγκληµα µαθες) απ όσο εδικαιάτο, ησβούριξέ του µια µε το σχοινί ο πατές του. Μα εν ηλογάριασε το διάολο απ χει πολλά ποδάρια, µηδέ την κακιά την ώρα. Ένας κόµπος τον ήβρικε στα µηνίγκια κι άφήκε τόνε ανάπηρο. Μιάνε προσωποποίηση τση καλοσύνης. Κυάρο (διαυγές) το ερωτηµατικό µέχρις τα βαθιά του γεράµατα. Γιάντα; Ηστειλέτονε η θειά του στο µπακάλικο. Η µαθιά του εν ηξεκόλανε από το βάζο µε τσι καραµέλες. Πίσω µου σ έχω σατανά... Εν ηάντεξε Από τα ρέστα ήδωκε το αντίτιµο και ηπήρε µιάνε. Ετσαδά από τον περκέ (χρήµατα) ηληβγούντανε κατιτίς. Ίντα τόθελε ο δόλιος, ο καψερός, µου λέεις; Το... και το..., ο γιόκας σου ο προκοµένος, µολόησε η θεία του στον πατέ του. Τήραξε µη σου βγει κλέφτης. Αρµπουρισµένος πάει στο χωράφι βρήσκει το γιο, τονε δένει σε µια ελιά βγάνει το λουρί και πού σε πονεί και πού σε σφάζει. Μιάνε βδοµάδα ήµηνε κρεβατοµένος µε καταπλάσµατα, µε το κορµάκι του τύφλα να χει η µελιτζάνα. Ποιό «πικριά» καραµέλα εν είχε φαωµένη άνθρωπος... Παρά το νοµά του µονάχα µαϊζέβελος (γρήγορος) εν ήτανε ο λεγάµενος. Όσο δα για ναυτοσύνη; Ολοµάγκου (ανίκανος) ε ντου παπάρεσαι(εµπιστεύεσαι). Έλα όµως που η αφεντιά του ε ντον ήβλεπε σαν παιδάκι αλλά απαιτούσε νάχει την εδικιά του πείρα (άσχετα αν ο ίδιος ήτανε ναυτικός τση κακιάς ώρας) αλλά άστω... Τον πιάνει ο σβίδος (τρέλα) µια βολά, χωρίς να τονε χει ποτσίσει (µαλώσει) του ρίχτει µιάνε µε το κουπί, πάρτονε το µικρόνε στη θάλασσα. Με το ίδιο κουπί του πίτωθε τη γκεφαλή µε πατητές. Με την αποκοτιά να τονε ήπνηε αν δεν λιβάρηζε (πρόφτενε) ο διπλανός βαρκάρης. Ηπήρε των ξεµατιών του από το σπίτι. Αγκυροβόλησε τση λαλάς του µέχρις που ήφυε για µέσα. Στο γάµο του «ξέχασε» να καλέσει τον στοργικό γονιό του. Γιατί «το ζήν» το χρωστάει στο βαρκάρη σωτήρα του. Ακούεις εκεί παιδί και να κάνει αταξίες... Όπου σε µια η µάνα του τον ήδεσε και τονε κατέβασε στο πηάδι η αθεόφοβη. Και καλά που εν είχενε αγκούσα (έλειψη οξυγόνου) να πάενε από ασφυξία. Για το ανέβασµα βρίσκει ζόρια. Τηνε ζώνουνε τα φίδια. Βάνει τσι φωνές. Με αϊδάρωντας (βοήθεια) τονε βιράρανε. Με το µπαστούνι στο χέρι στρώνει στο κυνηγητό το γιόκα τσης. Σιγά µη ντον ήφτανε. Πού να κρυφτεί; µια και δυο στο πηγάδι. Στενό ήτανε. Κτιστό ήτανε, ανοιχτά τα σκέλια κατεβαίνει λίγα µέτρα. Σπαζοχολιάζει η µάνα του κι αρχινά τα κανακέµατα. «Ανέβα καλογιέ µου και θα σου δώκω µπουλέντα µε ζάχαρη» Άντε τώρα εσύ να µήνεις στο πηγάδι ακούοντας µπουλέντα µε ζάχαρη που θε να σε ντουράρει (στανιάρει). Φισέκι ηανέβηκε ο πιτσιρικάς. «Τω καιρώ εκείνω» κάποια απογέµατα ηκάναµε σχολειό. Να γιάντα σαν είπενέ του ο πατέρας του «φάε γλήγορα και πετάξου στου Γαµπά», λες και ήπενε στο περίπτερο, «να ποτήσεις τα ζωντανά», τ αποκρίθηκε πως πρέπει να διαβάσει γιατί είχενε να πάει σχολείο. «Ήκουσες ίντα πα; ε θα το ξαναπώ» Ο κακοµίτσης ήπεσε σε συλοή. Να πεταχτεί στου Γαµπά και να φάει ξύλο από το Σαλιβαρά αφού θάµενε αδιάβαστος, για να µην πάει και να τση φάει από τον πατέ του; Παρένθεση: Όπως καλή ώρα εσήµερις που µας λέει εµάς η Τρόικα: «Θα πέσετε µονάχοι σας στον Καιάδα για να σας σπρώξουµε εµείς» Συνεχάω. Βάνει τα ποδάρια τσοι ώµους και γκόβγει για τα ζα. Κι απέ σα φτάνει στου Πέρου βλέποντας ένα απόσκιο (σκιερό) στουφάρει του καλού καιρού. Σαν ξυπνά γυρνά στο Χωριό βάνει αµάσχαλα τα βιβλία και σχολειό. Για κακιά του τύχη αύριο να πάει ο πατέρας του να βρει τσι γούρνες αδειανές τα πρόβατα κορακιασµένα στη δίψα. Το βράδυ νάσου ο σουαρές. Βγάνει το λουρί και του µετρά ίσαµε δέκα φορές τα παϊδια. Ανοίει την πόρτα του ρίχνει µια κλωτσιά λέοντάς του : «Άµε δίπλα στη µάντρα να κοιµηθείς µε τα ζώα γάδαρε» Πατέρας αφέντης διατάζει. Κάνε κι αλλιώς. Δεσπότης µιλεί. Ξαγορεύοµαι (εξοµολογούµαι) ε ρέγοµαι (επιθυµώ) να καλάρω ολάκερη τη ψαριά µου. Με το σαλελέ µου (πάσο) ήβαλα λιγουλάκια και µέσκιασα την απόχη. Φτάνουνε για µιανε κακαβιά. Και µέχρις να τοιµαστεί ας σιγογυρίζω την πίτα. Εσήµερις το ξύλο ηκατεργήθηκε δια ροπάλου. Τέρµα το λοιπός η ράβδος. Ζήτω το µαστίγιο. Ναι σκάντζα βάρδια! Και µε τη διαφορά τώρα το κρατούνε τα παιδιά. Το ψυχολογικό ΜΑΣΤΙΓΩΜΑ που πέφτει τσοι γονιούς εν έχει ταίρι. Άµα κοτάς µη ντου πάρεις κινητό. Αν έχεις κότσια µη ντου πάρεις ποδήλατο. Αν σε βαστά µη ντου πάρεις µηχανάκι, ή µη ντου δώσεις καθηµερινό χαρτζιλίκι. Αν έχεις άντερα την ώρα που εσύ πας για ψοφολόϊ κι αυτά µπανιάρουνται για το ξενύχτι πες όχι. Τρέµεις µην και σου πετάξουνε την καραµέλα: «Τοίραξε γιατί ε ντόχω για τίποτα να φύω...» - Και που θα πάτε βρε να βρείτε υπηρέτρια σα ντη µάνα σας και χρηµατοδότη σα ντο µπατέρα σας, κι ελόγου σας σταυροπόδι; Υ.Γ. Βρε κακόµιτσο µπας κι είσαι ελόγου σου εδά τσίλης (δειλός). Θωρείς µε αλέστο από ταδά µε τη «βρεµένη σανίδα»; Αρέοµαι να των γκάνω τη φέστα τόνε. Γρηκάς το; ÐÏÓÅÉÄÙÍ Ðáíôüò Ôýðïõ ÌåôáëëéêÝò ÊáôáóêåõÝò Ðáíôüò Ôýðïõ Âéïìç áíéêýò ÊáôáóêåõÝò ÐÁÔÑÏÊËÏÓ ÃÅÑ. ÂÅÍÔÏÕÑÇÓ Áíäñéáíïý 26 - Êáìßíéá - ÐåéñáéÜò Ô.Ê ÔÇË./FAX: ÊÉÍ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣ ΚΙΜΩΛΟΥ ΚΙΜΩΛΟΣ 24/10/2012 Αριθ. Πρωτ Προς τον Αναπληρωτή Υπουργό ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ κ. Κώστα Τζαβάρα Α Θ Η Ν Α Κύριε Υπουργέ. Πριν ένα μήνα. Δυστυχώς σήμερα κατέπεσε. Ευτυχώς σήμερα δεν είχαμε θύματα. Κύριε Υπουργέ. Με λύπη σας πληροφορούμε, ότι σήμερα 24/10/2012 και ώρα 06.00, κατά την διάρκεια έντονης και συνεχούς βροχόπτωσης, κατέρρευσε μια πεπαλαιωμένη κατοικία στη βόρεια πλευρά του Ενετικού Κάστρου Κιμώλου. Κύριε Υπουργέ. Αξίζει τον κόπο να ζητήσετε, κυρίως από την 2η ΕΒΑ και άλλες συναρμόδιες Διευθύνσεις του Υπουργείου σας, την πολυσέλιδη αλληλογραφία την οποία έχουμε ανταλλάξει με αυτές, σχετική με την επικινδυνότητα μεγάλου μέρους του εγκαταλελειμμένου Ενετικού Κάστρου Κιμώλου. Συντρίμια κατάρευσης Κύριε Υπουργέ. Η δαιδαλώδης και απαγορευτική ισχύουσα νομοθεσία, αν ήταν πιο ευκίνητη και πιο ουσιαστική, σίγουρα θα είχε διασώσει πολύτιμο μέρος της πολιτιστικής μας κληρονομιάς. Προσωρινή Αποκατάσταση Κύριε Υπουργέ Ευελπιστούμε στη δική σας παρέμβαση. Γεράσιμος Θεόδωρος ΜΑΓΚΑΝΙΩΤΗΣ ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΙΜΩΛΟΥ Κλείνει η ΔΟΥ Μήλου; Σύμφωνα με την ΕΞ Απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, σχετική με την αναστολή λειτουργίας των ΔΟΥ, η ΔΟΥ Μήλου πάει για κλείσιμο. Πιστεύουμε ότι η απόφαση αυτή: 1. Δεν λαμβάνει υπόψιν, την κατοχυρωμένη από το άρθρο 101 του Συντάγματος, Νησιωτικότητα 2. Οδηγεί τα νησιά μας σε περαιτέρω απαξίωση και υποβάθμιση 3. Αγνοεί παντελώς τις δύσκολες συνθήκες επιβίωσης και τις ανάγκες των νησιωτών μας, τους οποίους φορτώνει με μεγαλύτερη ταλαιπωρία και έξοδα. 4. Στραγγαλίζει κάθε προσπάθεια για βιώσιμη ανάπτυξη και οδηγεί σε μαρασμό την οικονομία. Γι αυτό ζητάμε και εμείς την ανάκληση της απόφασης του κλείσιματος της ΔΟΥ ΜΗΛΟΥ, η οποία εξυπηρετεί και το νησί μας. Επίσης, ζητάμε την ακύρωση όποιας απόφασης για κλείσιμο των ΕΛΤΑ κλπ στο νησί μας. (Στην συγκέντρωση έξω από τη ΔΟΥ Μήλου στις 31/10/12 παραã. ñõóïëùñüò & Óéá Å.Å. βρέθηκε ο Γραμματέας του Δημοτικού Συμβουλίου ÓõóôÞìáôá áóöáëåßáò Κιμώλου κ. Πα Ç/Æ ναγιώτης Σάρδης Áõôïìáôéóìïß σαν αντιπρόσωôçë πος της Δημοτικής αρχής.)

5 ΣΕΛΙΔΑ 5 Οι θέσεις της Πλειοψηφίας για το πρόβληµα του ΑΦΕΝΤΑΚΕΙΟΥ ÅËËÇÍÉÊÇ ÄÇÌÏÊÑÁÔÉÁ ÍÏÌÏÓ ÊÕÊËÁÄÙÍ ÄÇÌÏÓ ÊÉÌÙËÏÕ Ðñïò ôï Äéïéêçôéêü Óõìâïýëéï ôïõ ÁÖÅÍÔÁÊÅÉÏÕ ÊËÇÑÏÄÏÔÇÌÁÔÏÓ ÁÈÇÍÁ ÊÉÌÙËÏÓ 24/08/2012 Áñéè. Ðñùô Ãéá åíçìýñùóþ óáò, óáò áðïóôýëëïõìå áðüóðáóìá ó åôéêü ìå ôéò èýóåéò ìáò ãéá ôï ÁÖÅÍÔÁÊÅÉÏ ÊËÇ- ÑÏÄÏÔÇÌÁ.,ïé ïðïßåò êáôáôýèçêáí óôçí ÅéäéêÞ Äçìüóéá Óõíäñßáóç ôïõ Äçìïôéêïý Óõìâïõëßïõ Êéìþëïõ ôï ÓÜââáôï 11/8/2012. «Êõñßåò êáé Êýñéïé. -ÊáôÜ ôçí ðåñõóéíþ óõíüíôçóþ ìáò óôïí ßäéï þñï, åðß ëýîåé åß áìå ðåé: «ÁõôÞ ôçí óôéãìþ ï ìåãüëïò áóèåíþò ôçò Êéìþëïõ åßíáé ôï ÁöåíôÜêåéï Ãçñïêïìåßï. Ç áóèýíåéá áõôþ åßíáé áðüôïêïò ôçò äéåèíïýò êáé åèíéêþò ïéêïíïìéêþò êñßóçò, ç ïðïßá óôï äéüâá ôçò óáñþíåé ôá ðüíôá. Ïé ïöåéëýò ôùí äéáöüñùí åíïéêéáóôþí ðñïò ôï ßäñõìá áããßæïõí ôéò ,00 åõñþ. ÐïëëÜ ëýãïíôáé êáé ðåñéóóüôåñá èñõëëïýíôáé. Ïøüìåèá». «Êõñßåò êáé Êýñéïé. ÖÝôïò èýëïõìå íá êáôáèýóïõìå ôá åîþò: Ìå ôçí 52/ åðéóôïëþ ôïõ ÐñïÝäñïõ ôïõ Áöåíôáêåßïõ, ðñïò ôï íåïåêëåãýíôá ôüôå, ÄÞìáñ ï Êéìþëïõ, ôçí ïðïßá áí êáé ðñïóùðéêþ, ëüãù ôçò óïâáñüôçôáò ôïõ ðåñéå ïìýíïõ ôçò, áìýóùò äçìïóéïðïéþóáìå, áíïßîáìå ôï êåöüëáéï «ÁÖÅÍÔÁÊÅÉÏ». ÊåöÜëáéï äýóêïëï êáé ëåðôü, ôï ïðïßï Ý åé ó Ýóç ìå ôç æùþ ôïõ íçóéïý ìáò êáé ôï ïðïßï äéáêñéôéêü áíôéìåôùðßæïõìå áðü ôï 2007, üôáí ùò ðëåéïøçößá ôïõ ôüôå Êïéíïôéêïý Óõìâïõëßïõ, áðïöáóßóáìå ôçí äùñåüí äéüèåóç íåñïý ðñïò ôï Ãçñïêïìåßï Êéìþëïõ. ÌåôÜ ôï ÔÝëïò Áêßíçôçò Ðåñéïõóßáò êáé ôï áñüôóé ôï ïðïßï åðéâáñõíèþêáìå üëïé ìýóù ôùí ëïãáñéóìþí ôçò ÄÅÇ, Þñèå ôï Üñèñï 12 ôïõ íüìïõ 3842/2010, ýìöùíá ìå ôï ïðïßï ôá ÍïìéêÜ ðñüóùðá ìç êåñäïóêïðéêïý áñáêôþñá, üðùò ôï ÁÖÅÍÔÁÊÅÉÏ, öïñïëïãïýíôáé ìå óõíôåëåóôþ 20% óôï 50% ôùí åéóïäçìüôùí ôá ïðïßá åéóðñôüôïõí áðü åíïßêéá êáé ïäþãçóå ôá ïéêïíïìéêü äåäïìýíá ôïõ Éäñýìáôïò, óôï óçìåßï Ýêôáêôçò áíüãêçò. Ç áíçóõ ßá ôïõ ÐñïÝäñïõ êáé ôùí ìåëþí ôïõ Äéïéêçôéêïý Óõìâïõëßïõ ôïõ Éäñýìáôïò, Þôáí êáé åßíáé ìåãüëç. Ïé ðñïôüóåéò áðü ôïõò ËïãéóôÝò êáé ôïõò Äéêçãüñïõò, óõãêåêñéìýíåò êáé ìïíüôïíåò: Ìåßùóç ìéóèþí êáé åîüäùí êáé óõíå Ýò êõíþãé ãéá åßóðñáîç ôùí ïöåéëïìýíùí åíïéêßùí. Óôï óçìåßï áõôü ðñýðåé íá ôïíßóïõìå, üôé Üëëç ìåßùóç ôùí ìéóèþí ôïõ ðñïóùðéêïý ôïõ Ãçñïêïìåßïõ, äåí ðñýðåé êáé äåí ìðïñåß íá ãßíåé. Ôï ðñïóùðéêü ôïõ Ãçñïêïìåßïõ åêôåëåß ëåéôïýñãçìá, åêôåëåß Ýñãï äýóêïëï êáé ðñáãìáôéêü õðåñâüëåé ôïí åáõôü ôïõ. Ç áíôßäñáóç ôùí åíïéêéáóôþí, ãíùóôþ êáé ãíþñéìç. «Ìåéþóôå ìáò ôï åíïßêéï, ãéáôß äåí âãáßíïõìå êáé èá äïýìå. Ìðïñåß êáé íá öýãïõìå». Ðþò üìùò íá éó ýóåé ìéá ìåßùóç ôïõ åíïéêßïõ áðü óþìåñá, ãéá åíïßêéá ðáñåëèüíôùí ìçíþí êáé ñüíùí êáé üôáí ôï êõñéüôåñï ñåéüæåôáé åãêñéôéêþ áðüöáóç ôçò ÁðïêåíôñùìÝíçò Äéïßêçóçò; ÌÝóá óå üëá áõôü, Þëèå ùò ðñïåßðáìå, ç öïñïëüãçóç ôùí åéóïäçìüôùí, áêüìç êáé áõôþí ôá ïðïßá äåí Ý ïõí åéóðñá èåß êáé üëá ðüíå ðñßìá. Ïé ðñïóðüèåéåò ôçò Äéåýèõíóçò ôïõ ÁÖÅÍÔÁÊÅÉÏÕ, ãéá åßóðñáîç ôùí ïöåéëïìýíùí åíïéêßùí, Ýíôïíåò êáé äéáñêåßò. Ïé ôñïðïðïéþóåéò ôïõ ðñïãñüììáôïò åñãáóßáò, ãéá åîïéêïíüìçóç ñçìüôùí, óõíå åßò. ¼ìùò, ï ëïãáñéóìüò äåí Ýñ åôáé óôá ßóá. ÌïíáäéêÞ öùôåéíþ åëðßäá, ç åßóðñáîç ôïõ åíïéêßïõ ôçò ðïëõêáôïéêßáò ôçò ïäïý Äñïóïðïýëïõ, ç ïðïßá ñçóéìïðïéåßôáé ùò ÖïéôçôéêÞ Åóôßá áðü ôï Ïéêïíïìéêü ÐáíáðéóôÞìéï ÁèÞíáò. ¼ôáí óôéò 10 Éïõëßïõ 2012, åßäáìå óôï äéáäßêôõï, ó åôéêþ äéáìáñôõñßá öïéôçôþí ãéá áäõíáìßá êáôáâïëþò ôïõ åíïéêßïõ êáé áíáóôïëþ ëåéôïõñãßáò ôçò ðáñáðüíù öïéôçôéêþò åóôßáò, ëüãù ïéêïíïìéêþò äõóêïëßáò ôçò Ðñõôáíåßáò, Ýíôïíá èïñõâçèþêáìå. Êõñßåò êáé Êýñéïé. Ï Ðñüåäñïò ôïõ ÁÖÅÍÔÁÊÅÉÏÕ, ìå ôéò ãíùóôýò åðéóôïëýò ôïõ, 52/ êáé 107/ , ðáñáêáëåß ôïí ÄÞìáñ ï Êéìþëïõ, ãéá ôçí åîýôáóç ôçò äõíáôüôçôáò ïéêïíïìéêþò åíßó õóçò ôïõ Éäñýìáôïò áðü ôïí ðñïûðïëïãéóìü ôïõ ÄÞìïõ. Áõôü üìùò áðáãïñåýåôáé ñçôü êáé êáôçãïñçìáôéêü, óýìöùíá ìå ôï Üñèñï 202 ôïõ Êþäéêá ÄÞìùí êáé ÊïéíïôÞôùí, ãéáôß ôï ÁÖÅÍÔÁÊÅÉÏ åßíáé Íïìéêü Ðñüóùðï Éäéùôéêïý Äéêáßïõ êáé ü é Äçìïóßïõ, üðùò ï ÍïìïèÝôçò èýëåé. Ç ðéèáíþ ðñïóöõãþ óå Üôõðï Ýñáíï êáé ç ðñïôñïðþ ôùí óõìðáôñéùôþí ìáò êáé ößëùí ôçò Êéìþëïõ, ãéá äùñåýò êüèå åßäïõò êáé ýøïõò êáé ìüëéóôá äéá ñïíéêü, èá Ý ïõí áðïôýëåóìá, üôáí ðåéóôïýí ðåñß ôçò ðñáãìáôéêþò áíüãêçò êáé ôïõ ôåëéêïý áðïôåëýóìáôïò. Ôïýôï êáôü ôçí ãíþìç ìáò èá åðéôåõ èåß, üôáí ôùí ðáñáðüíù ðñïóðáèåéþí óõììåôý ïõí Üôïìá áð üëåò ôéò ÄçìïôéêÝò ðáñáôüîåéò. ÄçëáäÞ óôï Äéïéêçôéêü Óõìâïýëéï ôïõ Áöåíôáêåßïõ íá óõììåôý åé êáé ï åêüóôïôå åðéêåöáëþò ôçò ìåéïøçößáò ôïõ Äçìïôéêïý Óõìâïõëßïõ Êéìþëïõ. Áõôü êáé ìüíï áõôü, åßíáé ôï óêåðôéêü ôçò åðéóôïëþò ìáò 1481/ , ç ïðïßá åßäå ôï öùò ôçò äçìïóéüôçôáò. Ôßðïôá ëéãüôåñï, ôßðïôá ðåñéóóüôåñï. Áí ìåñéêïß äåí ìðïñïýí íá ôï áíôéëçöèïýí êáé Üëëïé äåí èýëïõí íá ôï õéïèåôþóïõí, åßíáé Ýíá èýìá ôï ïðïßï ï ñüíïò èá äïêéìüóåé. Ïé ñéøüóðéäåò ìå ôçí êïõóôùäßá ôïõò õðþñ áí áðü ôá ðáëéü ñüíéá êáé äõóôõ þò õðüñ ïõí êáé óþìåñá. Ç ìåôáöïñü ñçìüôùí, áðü ôï Êëçñïäüôçìá ôçò Ðïëõáßãïõ, ðñüôáóç ç ïðïßá åýêïëá êáé áâáóüíéóôá ëýãåôáé áðü ôçí áíôéðïëßôåõóç, åßíáé Ýíá æþôçìá åîáéñåôéêü ëåðôü êáé äýóêïëï, ôüóï áðü íïìéêþò üóï êáé ïõóéáóôéêþò ðëåõñüò, áöïý Ý åé óõãêåêñéìýíïõò óêïðïýò êáé åðéèõìßåò ôïõ ÄéáèÝôç íá éêáíïðïéþóåé. Ç åîüöëçóç ôïõ ôéìïëïãßïõ ôïõ åñãïëüâïõ êáèáñéüôçôáò, ùñßò ôçí åêôýëåóç ôùí áíüëïãùí åñãáóéþí êáé ç êáôáâïëþ ôïõ ôéìþìáôïò óôï ÁÖÅÍÔÁÊÅÉÏ êáé üóá Ýùëá êáé ëáúêßóôéêá õðïóôçñßæåé ìå ðåñéóóþ åõêïëßá ï åðéêåöáëþò ôçò ìåéïøçößáò, ìüíï óå ðåñéðýôåéåò èá ìáò ïäçãþóåé, ùñßò ôçí ðáñáìéêñþ âïþèåéá ãéá åðßëõóç ôïõ ðñïâëþìáôïò. Öáßíåôáé êáèáñü üôé ðñïóðáèåß íá âüëåé óå ìðåëüäåò ôïí ÄÞìáñ ï êáé ôïí åñãïëüâï, ùñßò ï ßäéïò íá áíáëáìâüíåé êáìéü åõèýíç. Ç ñçìáôéêþ ðñïóöïñü ôïõ êáé ìüëéóôá êáôü ôñüðï åðéäåéêôéêü êáé äçìüóéï, åëü éóôá ìðïñåß íá óõíåéóöýñåé. Áí üìùò ï åðéêåöáëþò ôçò ìåéïøçößáò, èýëåé ðñáãìáôéêü íá âïçèþóåé ùñßò íá åìðëýêåé Üëëïõò, õðüñ åé Ýíáò ðïëý áðëüò ôñüðïò. Áò áíáëüâåé ï ßäéïò ôçí åêôýëåóç åñãáóéþí áíüëïãùí ìå ôï åðüããåëìü ôïõ - ïé ïðïßåò Ý ïõí ðñïâëåöèåß óôïí ðñïûðïëïãéóìü ôïõ ÄÞìïõ,- åêäßäïíôáò ôá áíôßóôïé á ôéìïëüãéá êáé ðñïóöýñïíôáò âýâáéá ôï ó åôéêü ôßìçìá ùò ðñïóöïñü ôïõ ÄÞìïõ, óôï ÁÖÅÍÔÁÊÅÉÏ. Ïé åñãáóßåò áõôýò áíü Êùäéêü êáé ðïóü, åßíáé: 20/6112, ÁìïéâÞ ôå íßôç áëëáãþò ëáìðôþñùí äçìüóéïõ öùôéóìïý 5.000,00 20/6694 ÐñïìÞèåéá êáé ôïðïèýôçóç ðñïâïëýùí êáé öùôéóôéêþí ëáìðôþñùí óå ðëáôåßåò 2.000,00 25/ ÓõíôÞñçóç êáé êáèáñéóìüò áíôëéïóôáóßùí 5.000,00 25/ Áõôïìáôéóìüò áíôëéïóôáóßïõ ÊÜìðïõ ìå õäáôïäåîáìåíýò Îáðëïâïõíéïý ,00 70/ ÓõíôÞñçóç åëéêïäñïìßïõ 4.000,00 ÓÕÍÏËÉÊÏ ÐÏÓÏ ÅÕÑÙ ,00 Ôüôå, äéêáßùò, ôï ßäñõìá èá ôïí åõãíùìïíåß, ãéáôß ìå ôçí êáôüèåóç ôùí ðáñáðüíù ,00 åõñþ, èá Ý åé êáëõöèåß ç öåôåéíþ æçìéü. Ôï ßäñõìá åêðýìåé SOS êáé ñåéüæåôáé ïõóéáóôéêþ âï- Þèåéá. Äåí ùöåëïýí ïé ôæüìðá ìáãêéýò. Óå êüèå ðåñßðôùóç, ðéóôåýïõìå üôé ôï ðñüâëçìá äåí åßíáé ïýôå ôïõ ÄçìÜñ ïõ, ïýôå ôùí Äçìïôéêþí Óõìâïýëùí, ãéáôß áðëïýóôáôá ôï ÁÖÅÍÔÁÊÅÉÏ äåí åßíáé Äçìïôéêü Ãçñïêïìåßï, áëëü Íïìéêü Ðñüóùðï Éäéùôéêïý Äéêáßïõ, ìå äéêü ôïõ Ïñãáíéóìü êáé äéêþ ôïõ Äéïßêçóç, åðïðôåõüìåíï ìüëéóôá áðü ôï Õðïõñãåßï Ïéêïíïìéêþí. Ôï ðñüâëçìá ãßíåôáé ðëýïí ðáíêéìùëéáêü, áñáêôçñéæüìåíï üìùò ôáõôü ñïíá áðü ìéá éäéáéôåñüôçôá. Íá ìç ìðïñïýí ïé ÊéìùëéÜôåò íá ðáñýìâïõí (åêôüò áðü ðñïóöïñýò), ùñßò ôçí ðñïçãïýìåíç óýìöùíç ãíþìç êáé Ýãêñéóç ôïõ Äéïéêçôéêïý Óõìâïõëßïõ. Ç ðåñéñýïõóá Üðïøç êáé áõôþ ðñïóðáèïýìå íá ìåôáöýñïõìå- åßíáé üôé ãéá íá óõìâüëëåé êüðïéïò óôçí åðßëõóç åíüò ðñïâëþìáôïò êáé óõãêåêñéìýíá ôïõ ïéêïíïìéêïý ðñïâëþìáôïò ôïõ ÁÖÅÍÔÁÊÅÉÏÕ, èá ðñýðåé íá åßíáé ãíþóôçò áõôïý, äçëáäþ ðüôå, ðþò êáé ãéáôß äçìéïõñãþèçêå ôï ðñüâëçìá êáé ôï êõñéüôåñï íá Ý åé ëüãï óôïí ôñüðï åðßëõóçò. Ôá ðåñéóóüôåñá êáô åðáíüëçøç Ý ïõí åîçãçèåß. Áí ìåñéêïß äåí ðåßèïíôáé, äåí öôáßìå åìåßò. Ïé ÊéìùëéÜôåò, ðáñü ôéò äýóêïëåò óôéãìýò ôéò ïðïßåò æïýìå êáé ôéò áíôßîïåò ïéêïíïìéêýò óõíèþêåò ïé ïðïßåò ìáò Ý ïõí ðåñéêõêëþóåé, äéáèýôïõí êáé åõáéóèçóßá êáé õðåñçöüíéá, õðü ìßá âýâáéá ðñïûðüèåóç: Íá ãíùñßæïõí ðïëý êáëü ôï èýìá. Ãéá ôï ëüãï áõôü, ðñïêáëýóáìå åíçìýñùóç êáé êáôü ôçí äéüñêåéá ôïõ Äçìïôéêïý Óõìâïõëßïõ óôéò , åíçìåñùèþêáìå áðü ôïí ÄéåõèõíôÞ êáé ôçí Äéêçãüñï ôïõ ÁÖÅÍÔÁÊÅÏÕ. Ìå áñü èá áêïýóïõìå óþìåñá, ôçí Üðïøç êüèå ÊéìùëéÜôç. Êõñßåò êáé Êýñéïé. ¼ðùò ãíùñßæåôå ìå ôçí éäéüôçôá ôïõ ÄçìÜñ ïõ, óõììåôý ù óôï Äéïéêçôéêü Óõìâïýëéï ôïõ ÁÖÅÍÔÁÊÅÉÏÕ êáé ôéò ðñïôüóåéò ìïõ ôéò ïðïßåò ðñüêåéôáé íá êáôáèýóù, ãéá íá âãïýìå áðü ôçí êñßóç, èýôù óþìåñá õðüøç óáò: 1) Ç ìéóèïäïóßá ôïõ ðñïóùðéêïý ôïõ Ãçñïêïìåßïõ íá êáëýðôåôáé áíáëïãéêü áðü ôïõò ôñüöéìïõò êáé ôéò ïéêïãýíåéýò ôïõò. 2) Ôá åíïßêéá ôá ïðïßá èá åéóðñá èïýí ìý ñé ôýëïò ôïõ ñüíïõ, íá äéáôåèïýí ãéá ôçí åîüöëçóç ôùí ïöåéëþí ðñïò ÉÊÁ, Åöïñåßá êáé üðïõ áëëïý õðüñ åé ïöåéëþ. 3) í õðüñ åé êüðïéï õðüëïéðï ôùí ïöåéëþí ðñïò ÉÊÁ êáé Åöïñåßá, íá êáëõöèåß áðü ôá ìýëç ôïõ Äéïéêçôéêïý Óõìâïõëßïõ ôïõ ÁÖÅÍÔÁÊÅÉÏÕ þóôå ôï äýóêïëï Ýôïò 2013, íá áñ ßóåé, áí åßíáé äõíáôüí, ìå ìçäýí ïöåéëýò. 4) Íá õðüñîåé ïéêïíïìéêüò ó åäéáóìüò ãéá ôçí áðïöõãþ ðñïâëçìüôùí óôï ìýëëïí 5) Õéïèåôþ ðëþñùò ôçí äáíåéóìýíç ðñüôáóç ôïõ åðéêåöáëþò ôçò ìåéïøçößáò, ãéá ôçí äçìéïõñãßá ÓõíäÝóìïõ Ößëùí ôïõ ÁÖÅÍÔÁÊÅÉÏÕ êáé ç âïþèåéü ìáò ðñïò ôçí êáôåýèõíóç áõôþ åßíáé äåäïìýíç. 6) Ï Ðñüåäñïò êáé ï ÁíôéðñïÝäñïò ôïõ Äçìïôéêïý Óõìâïõëßïõ Êéìþëïõ ðëáéóéïýìåíïé áðü ôïí Ðñüåäñï ôçò Åöïñåßáò ôïõ Ãçñïêïìåßïõ, íá áðïôåëýóïõí ôçí ÅñáíéêÞ ÅðéôñïðÞ óôï íçóß. 7) Ç Ðñüåäñïò ôïõ ÓõíäÝóìïõ ôùí Áðáíôá ïý Êéìùëßùí «Ç ÏÄÇÃÇÔÑÉÁ» êáé ï Ðñüåäñïò ôçò íùóçò Êéìùëßùí, ðëáéóéïýìåíïé áðü ôïí ÄéåõèõíôÞ ôïõ ÁÖÅÍÔÁÊÅÉ- ÏÕ íá áðïôåëýóïõí ôçí ÅñáíéêÞ ÅðéôñïðÞ óå ÁèÞíá êáé ÐåéñáéÜ. 8) Ï ÄÞìáñ ïò Êéìþëïõ, ï åðéêåöáëþò ôçò ìåéïøçößáò êáé ï Ðñüåäñïò ôïõ ÁÖÅÍÔÁÊÅÉÏÕ ðëáéóéïýìåíïé áðü ôïí ÄéåõèõíôÞ ôïõ Éäñýìáôïò, íá åðïðôåýïõí ôùí ðáñáðüíù Åðéôñïðþí êáé íá åðéóêåöèïýí ôá ãñáöåßá ÊéìùëéÜôéêùí åðé åéñþóåùí êáé åðé åéñçìáôéþí åêèýôïíôáò ôï ðñüâëçìá êáé æçôþíôáò ôáõôü ñïíá ìéá éêáíïðïéçôéêþ óõíäñïìþ. 9) Ìå êüèå ôñüðï íá ðñïóðáèþóïõìå üëïé íá åõáéóèçôïðïéþóïõìå üëïõò (ÊéìùëéÜôåò êáé ößëïõò ôçò Êéìþëïõ), ãéá ôçí âïþèåéü ôïõò ðñïò ôï ºäñõìá. Ã-È. ÌÁÃÊÁÍÉÙÔÇÓ ÄÇÌÁÑ ÏÓ ÊÉÌÙËÏÕ ÅÕ ÁÑÉÓÔÇÑÉÏ Ìå ôçí ðáñïýóá åðéóôïëþ ìïõ èá Þèåëá íá åõ áñéóôþóù èåñìü üëïõò ôïõò ÊéìùëéÜôåò êáé Ìçëéïýò ðïõ ìå ôçí ðáñïõóßá ôïõò ôßìçóáí êáé öýôïò ôïí åïñôáóìü ôïõ Áç ÃéÜííç ôïõ Óéäåñéáíïý. Áêüìç åõ áñéóôþ üëïõò üóïõò ðñïóýöåñáí ïéêïíïìéêü êáé åéñïíáêôéêü ìå êüèå ôñüðï ãéá íá ðñáãìáôïðïéçèåß ãéá ìéá áêüìç öïñü ôï ðáíçãýñé. Éäéáßôåñá ôïõò: Ãåþñãéï ÂÞ ï (SUPER MARKET Ôóáêáíüò), Âáóßëåéï Ðáðéêéíü (ÔáâÝñíá Áëåõñüìõëïò), Óïößá ÊïëéáñÜêç (ÔáâÝñíá Å ìðïõñãéüò), Ðáíáãéþôç ÌðáñìðáíÜóéï, Íßêï Âåíôïýñç (öïýñíáñçò), Áíôþíç Ìáãêáíéþôç, Îåíïöþíôá ÐåôñÜêç, ÐÝôñï ÐñéìéêÞñç, Áðüóôïëï Âåíôïýñç (Ìðï üñçò), ôïí ðëïéïêôþôç êáé ôï ðëþñùìá ôçò ðáíôüöëáò «ÐÁÍÁÃÉÁ ÖÁÍÅÑÙÌÅÍÇ». Ãéá ôç äçìéïõñãßá ôïõ äéáäñüìïõ 110 ìýôñùí ãéá íá ðåñüóåé ç åéêüíá ôïõ Áãßïõ ìå ôéò ôéìýò ðïõ ôçò áñìüæïõí, äïýëåøáí: Ãåþñãéïò ÍéêçöïñÜêçò (Ìðåôüí Á.Å.), Óôáýñïò ÊïëéáñÜêçò, ÃéÜííçò ÌéêÝëçò, Ñßôá Ðáãþíç, ÁããåëÞò ÌéêÝëçò, Ñéñß ÂÞ ïõ, Óðýñïò ÊÜôñçò, Ìáñßá ÌáèéïõäÜêç, Óðýñïò ÊåíôñùôÜò, Ìáíþëçò Áúâáëéþôçò. ÔÝëïò èýëù íá åõ- áñéóôþóù áðü êáñäéüò, ôï ÄÞìï ÌÞëïõ, ôï ÄÞìáñ ï ê. ÃåñÜóéìï ÄáìïõëÜêç, ôïõò áíôéäçìüñ ïõò ÅììáíïõÞë ÊÜôñç êáé Óôõëéáíü ÔóéñéãùôÜêç êáé ôï ðñïóùðéêü ôïõ ÄÞìïõ ÌÞëïõ ãéá ôçí ôåñüóôéá âïþèåéá ðïõ ðñüóöåñáí áðëü åñá óôïí ãéï. Ï åðßôñïðïò ÉùÜííçò Óð. ÊÜôñçò 26/9/2012: Ç Åéêüíá ôïõ Áãßïõ öåýãåé áðü ôï óðßôé ôïõ ðáëáéïý ðáíçãõñü Áíôþíç Ìáãêáíéþôç ãéá ôï óðßôé ôïõ íýïõ ðáíçãõñü Îåíïöþíôá ÐåôñÜêç.

6 ΣΕΛΙΔΑ 6 «ÁíÜìåóá óôéò åéêüíåò ïé ðéï óðïõäáßåò åßíáé ïé ÐáíáãéÝò. Ç ðáëéüôåñç âñßóêåôáé óôç ìåãüëç åíïñéáêþ åêêëçóßá. Åßíáé ÏäçãÞôñéá ìåãüëç êé áóçìùìýíç, ìáýñç óôï ðñüóùðï êáé ôá Ýñéá üðùò ïýëåò ïé ðáëéýò. Ç ôý íç ôçò äåß íåé ðùò Þñèå áðü ðüíù. Áðü ôçí ðüëç Þ ôç Èåóóáëïíßêç. ù ôçí éäýá ðùò åßíáé ìéá áðü ôéò ðéï ðáëéýò ÐáíáãéÝò ðïõ âñßóêïõíôáé óôçí ÅëëÜäá. Êé áðü ôéò ðéï áóõíþèéóôåò.» Ìå ôïýôá ôá ëüãéá ï ðïéçôþò ôïõ ñùóôþñá êáé ôïõ ëüãïõ ï ìïíáäéêüò Öþôçò Êüíôïãëïõ óêéáãñüöçóå ôçí åéêüíá öõëá ôü ôïõ íçóéïý ìáò, ôçí Ðáíáãßá ôçí ÏäçãÞôñéá. Ï åñ ïìüò ôçò óôï íçóß åßíáé áíåîáêñßâùôïò. ëëïé ëýíå ðùò âñýèçêå óå óðçëéü óôïí Áç ÖôÜèç. Êáô Üëëïõò ôç öýñáíå ìáæß ôïõò ïéêïãýíåéåò Óéöíéþí ðïõ åãêáôáóôüèçêáí óôçí Êßìùëï ðåñß ôï 1600 ìåôü áðü ðåéñáôéêþ åðéäñïìþ öôéü íïíôáò ìüëéóôá êé åêêëçóßá. ñïíïëïãéêü ðüíôùò ç êáôáóêåõþ ôçò áíüãåôáé óôïõò Ðáëáéïëüãéïõò ñüíïõò ãýñù óôïí 15 Ï áéþíá. Ôá ñüíéá ôùí ðåéñáôéêþí åðéäñïìþí ðñþôï ìýëçìá ôùí êáôïßêùí Þôáíå í áöáéñïýíå ôï öåñìýíï áðü ôçí Óìýñíç áóçìýíéï ðïõêüìéóï ôçò åéêüíáò ãéá ôï ðñïóôáôýøïõíå áðü ôçí êëïðþ êáé ôç ëåçëáóßá. Ç Êßìùëïò ìðïñåß íá äåéíïðüèçóå áðü ôéò åðéäñïìýò ôùí Áãáñçíþí üìùò ï ðïëýôéìïò ìáíäýáò ôçò ðáñýìåéíå áëþâçôïò ìý ñé óþìåñá. Ãéá óêåöôåßôå ôï. Ç áóçìýíéá áóðßäá ôçò ðñïóôüôéäáò ôïõ íçóéïý ðïõ ëýãåôáé ÁñæáíôéÝñá äçëáäþ ÁóçìÝíéá. Ç éóôïñßá ôçò áíýãåñóçò ôïõ íáïý Ôï 1864 ï ïñáìáôéóôþò äþìáñ ïò ôçò Êéìþëïõ ÄçìÞôñéïò ïéêïíüìïõ ÁöåíôÜêçò áäåñöüò ôïõ åèíéêïý åõåñãýôç Áíôùíßïõ ÁöåíôÜêç ðïõ äçìéïýñãçóå ôï Áöåíôáêåßï êëçñïäüôçìá óêýöèçêå íá äçìéïõñãþóåé ìéá íýá ìåãáëüðñåðç åêêëçóßá óôç èýóç ôçò åôïéìüññïðçò ðáëéüò ãéá íá óôåãüóåé åêåß êáé ôçí åéêüíá ôçò Èåïôüêïõ ðïõ ìý ñé ôüôå ðáñýìåíå óôçí ÐáíáãéÜ ôïõ Êïíüìïõ. íèåñìï õðïóôçñéêôþ ó áõôþ ôïõ ôçí éäýá âñþêå ôïí ðáðü Âáóßëç ôï ÓÜñäç ãéï ôïõ ìåãüëïõ åðáíáóôüôç öéëéêïý êáé Þñùá ôïõ 21 ðáðü Áíôþíç ÓÜñäç. ÁíÝèåóáí ôç äïõëåéü ó Ýíá óðïõäáßï ôå íßôç ôçò åðï- Þò ôï Óõñéáíü ìáóôñü Íéêïëü ðïõ åß å êáôáóêåõüóåé êáé ôïí ãéï Íéêüëáï ôç ìçôñüðïëç ôçò Óýñïõ. Ï ðñùôïìüóôïñáò ó åäßáóå ìéá åêêëçóßá ìå ðñüôõðï ôç ìçôñüðïëç ôùí Áèçíþí êé Ýäåéîå ôá ó Ýäéá óôï äåóðüôç. Åêåßíïò åíôõðùóéüóôçêå áëëü ôïõ ðå íá ôç ìéêñýíåé ëßãï ãéáôß ôüóï ìåãüëï Ýñãï èá íáé äýóêïëï íá ñçìáôïäïôçèåß. Äéóôáãìïýò åß å êé ï äþìáñ ïò êé üëï ìåôýèåôå ôç ëþøç ôçò ïñéóôéêþò áðüöáóçò. Äõï öïñýò ëýåé ç ðáñüäïóç ðùò öáíåñþèçêå óôïí ýðíï ôïõ ãõíáßêá ìå ô üíïìá Ìáñßá êáé ôïõ ëåãå ðñï þñá êé åãþ åßìáé åäþ. Ôï Ýñãï ôåëéêü îåêßíçóå êáé óôéò 15 Éïõëßïõ ôïõ 1873 Ýãéíå áñ éåñáôéêþ èåßá ëåéôïõñãßá ìå áöïñìþ ôçí áðïðåñüôùóç ôùí Ýñãùí ðñïåîüñ ïíôïò ôïõ ìçôñïðïëßôç Óýñïõ ðïõ óôç öüóç ôùí ó åäßùí èåùñïýóå ôï Ýñãï ìç ðñáãìáôïðïéþóéìï. Ç äáðüíç äåí îåðýñáóå ôéò äñá ìýò ãéáôß ôá ìåñïêüìáôá ðïõ áðáéôþèçêáí ðñïóöýñèçêáí áöéëïêåñäþò áðü ôïõò ÊéìïõëéÜôåò êáôïßêïõò üðùò êé ï ïâïëüò ãéá ôçí áãïñü ôùí õëéêþí. Ïé áðåéêïíßóåéò ôçò Ðáíáãßáò óôï íçóß Ìðáßíïíôáò óôçí åêêëçóßá óå åéêïíïóôüóé ôïõ áñéóôåñïý êëßôïõò áíôáìþíåéò ôçí åéêüíá ôçò ÏäçãÞôñéáò êáé óôï äåîéü ôçí åéêüíá ôùí Åéóïäßùí áãéïãñáöçìýíç áðü ôïí ßäéï ôïí Êüíôïãëïõ. Ëßãá ìýôñá ðéï ðýñá âñßóêåôáé ç åéêüíá ôçò ÐáíáãéÜò ôçò ÐïëõâéÜôéóóáò, èñçóêåõôéêü êáý çìá ôçò ãåéôïíéêþò Ðïëõáßãïõ ôïõ Üëëïõ ìéóïý ôçò Êéìþëïõ, ìéá åéêüíá ðïõ ìåôáîý Üëëùí Ý åé áñáêôçñéóôåß áðü åéäéêïýò óáí Ýñãï ìåãüëçò ôý íçò. ÁìÝôñçôåò ïé áðåéêïíßóåéò ôçò Èåïôüêïõ áðïôõðùìýíåò óå öïñçôýò åéêüíåò ðïõ óõíáíôüåé êáíåßò ðüíù óôï íçóß ìå êüðïéåò áð áõôýò ðñáãìáôéêü îå ùñéóôýò. Åßôå ãéáôß áãéïãñáöþèçêáí áðü Ýñé óðïõäáßùí äçìéïõñãþí üðùò ï ÅììáíïõÞë Óêïñäßëçò åêðñüóùðïò ôçò ýóôåñçò ÊñçôéêÞò ó ïëþò ôüóï óðïõäáßïò ðïõ ï áãùíéóôþò ôçò äçìïêñáôßáò ÁíôñÝáò ËåíôÜêçò ôïõ áöéýñùóå ïëüêëçñï âéâëßï ôïí êáéñü ðïõ Þôáí åîüñéóôïò óôç ÌÞëï, åßôå éäéáßôåñåò ùò ðñïò ôïí ôñüðï êáôáóêåõþò üðùò ç ÐáíáãéÜ óôçí åêêëçóßá ôùí Ôáîéáñ þí ðïõ íáé æùãñáöéóìýíç ðüíù óå ìüñìáñï. ÊÜèå ãéïñôþ êáé åêêëçóßá ¼ìùò ç åõëüâåéá ôùí Êéìïõëéáôþí ðñïò ôçí Èåïôüêï áðïôõðþíåôáé áñáêôçñéóôéêü êáé óôéò ðåñéóóüôåñåò áðü 80 åêêëçóéýò ðïõ áðëþíïíôáé óå êüèå ãùíéü ôïõ íçóéïý. ¼ëïé ãíùñßæïõìå ðùò ôï ðïëéôéêü Ýôïò îåêéíüåé êüèå ðñþôç ôïõ ÃåíÜñç. åé üìùò õðï ùñþóåé ç áßóèçóç ôùí áíèñþðùí ðùò êüèå ðñþôç ôïõ ÓåðôÝìâñç ãéïñôüæïõìå ìéá äéáöïñåôéêþ ðñùôï ñïíéü. Ìéëþ ãéá ôçí Éíäéêôï ôï åêêëçóéáóôéêü Ýôïò ðïõ Ý åé êáèéåñùèåß í áêïëïõèåß ç åêêëçóßá ìáò áðü ôçí åðï Þ ôïõ ÌåãÜëïõ Êùíóôáíôßíïõ. ÐÜíù ó áõôü ôï ðáëéü êáëåíôüñé áðïôõðþíïíôáé üëåò ïé ìåãüëåò ÈåïìçôïñéêÝò êáé äåóðïôéêýò åïñôýò áñ ßæïíôáò áðü ôï ÃåíÝóéï ôçò Èåïôüêïõ óôéò 8 ôïõ ÓåðôÝìâñç ùò ôçí êáôüèåóç ôçò Ôéìßáò Æþíçò óôï ôýëïò ôïõ Áõãïýóôïõ. Åßíáé åíôõðùóéáêü ðùò üëåò ïé ÈåïìçôïñéêÝò ãéïñôýò ðïõ ðåñéëáìâüíïíôáé óôï äùäåêüïñôï ü é áðëþò ãéïñôüæïíôáé áëëü óôï íçóß õðüñ åé êé ï áíüëïãïò íáüò ãéá ôçí êüèå ðáíþãõñç. Áñ ßæïõìå: ÃåíÝóéï ôçò Èåïôüêïõ óôéò 8 ôïõ ÓåðôÝìâñç ãéïñôüæåôáé óôï îùêëþóé ôçò ÐáíáãéÜò óôç ýìåëç ðïõ ñïíïëïãåßôáé áðü ôï ÏÉ ÐÁÍÁÃÉÅÓ ÔÇÓ ÊÉÌÙËÏÕ Åéóüäåéá ôçò Èåïôüêïõ óôéò 21 ôïõ ÍïÝìâñç óôçí ÏäçãÞôñéá ÃÝííçóç ôïõ ñéóôïý óôéò 25 ôïõ ÄåêÝìâñç óôï ÊÜóôñï. Ç ðáëéüôåñç åêêëçóßá ôïõ íçóéïý ðïõ ñïíïëïãåßôáé áðü ôï ÕðáðáíôÞ ôïõ ñéóôïý óôéò 2 ôïõ ÖëåâÜñç óôçí áíáêáéíéóìýíç ÐáíáãéÜ ôç ÈåïóêÝðáóôç óôï êýíôñï ôïõ ùñéïý ðïõ ôéìüìå ôï óáñáíôéóìü ôïõ ñéóôïý êáé ôçí åßóïäï ôïõ áðü ôçí áãêáëéü ôçò ìüíáò óôçí áãêáëéü ôçò åêêëçóßáò äçìéïõñãþíôáò ðáñüäïóç ðïõ óõíå ßæåôáé êáèïëéêü ìý ñé ôéò ìýñåò ìáò. Åõáããåëéóìüò óôéò 25 ôïõ ÌÜñôç óôç Åõáããåëßóôñéá óôïí ÊÜìðï. Íáüò ðïõ ñïíïëïãåßôáé áðü ôï 1608 êáé ç ðáñüäïóç ëýåé ðùò ç ßäéá ç åéêüíá ìå èáõìáôïõñãéêü ôñüðï õðýäåéîå ôç èýóç ðïõ êáôáóêåõüóôçêå ç åêêëçóßá. ñõóïðçãþ êïíôü óôï ó ïëåßï åêêëçóßá ôïõ 17ïõ áéþíá: Ðáíçãõñßæåé áíþìåñá ôçò Æùïäü ïõ ÐçãÞò ôçí ÐáñáóêåõÞ ôçò ÄéáêáéíéóÞìïõ áìýóùò ìåôü ôï ÐÜó á óå áíüìíçóç ôïõ èáýìáôïò ðïõ Ýãéíå óôï Ìðáëïõêëß ôçò Ðüëçò ôï 450 ì.. ÁíÞìåñá ôï äåêáðåíôáýãïõóôï ðáíçãõñßæåé ç ÐáíáãéÜ ôïõ Êïíüìïõ åêêëçóßá ôïõ 17ïõ áéþíá ìå ðïëëïýò èçóáõñïýò, ï íáüò ôçò ÐáíáãéÜò óôçí Ðïëýáéãï óôçí ôïðïèåóßá ôçò ÐáíáãéÜò ô áõëüêé ðïõ áêïëïõèåß ôïí ôýðï ìïíáóôçñéáêïý êáèïëéêïý, êáé ôï îùêëþóé ôçò Êïßìçóçò óôá ÌïíáóôÞñéá. Óôéò 23 Áõãïýóôïõ óôçò ÐáíáãéÜò ôá åííéüìåñá ðáíçãõñßæåé ç ÐáíáãéÜ óôïí Îåñüêáìðï êáé ôï îùêëþóé ôçò ÐáíáãéÜò óôï ÆåöïêÜëáìï. Óôéò 31 Áõãïýóôïõ ðáíçãõñßæåé ç Áãßá Æþíç óôéò ÊáõêÜñåò óå áíüìíçóç ôïõ ãåãïíüôïò ôçò êáôüèåóçò ôçò Ôéìßáò Æþíçò óôïí Áðüóôïëï ÈùìÜ ðïõ ðáñáêïëïýèçóå ôçí åí óþìáôé áíüëçøç ôçò Èåïôüêïõ êáé ôïõ ðñïóöýñèçêå ç æþíç ôçò óáí áðïäåéêôéêü óçìåßï ôçò áëþèåéáò ôùí èáõìáóôþí ãåãïíüôùí. Ç æþíç áõôþ öôéáãìýíç áðü ôñß åò êáìþëáò öõëüóóåôáé óþìåñá óôï ãéï ¼ñïò. Áéãáßï ôï ãáëüæéï ðåñéâüëé Ç áäéüëåéðôç ðñïóåõ Þ ôùí áóêçôþí ìïíá þí óôï Áèùíéêü ðåñéâüëé ôçò Üîéïí åóôß ìáêáñßæåéí óå ôçí Èåïôüêïí ìåôáöýñåôáé ìå ôá êýìáôá óå êüèå ãùíéü ôïõ Áéãáßïõ ìåôáôñýðïíôáò ôï ãáëüæéï áñ éðåëüãïò óå èåïìçôïñéêü ðåñéâüëé. ÐïõèåíÜ áëëïý äåí ôéìüôáé ç ìçôýñá ôïõ Èåïý üðùò óôá íçóéü ìáò. ÊÜèå ôüðïò ü é ìå ôçí ÐáíáãéÜ ôïõ ìá ìå ôéò ÐáíáãéÝò ôïõ. Èåïôüêïò, ìüíá ôïõ èåïý, êïéíþ ãéá üëïõò ôïõò áíèñþðïõò, ìá êáé îå ùñéóôþ. Óå êüèå åêêëçóéü êáé ì Üëëï ðñïóùíýìéï. ÁìÝôñçôá ôá åãêþìéá ðïõ ôçí áéíïýíå óôïõò áéþíåò. ÕðÝñìá ïò Óôñáôçãüò, ÖïâåñÜ Ðñïóôáóßá, Áãßá ÓêÝðç, Ñüäï ÁìÜñáíôï êáé éëéüäåò Üëëá äßíïíôáò ôçí åõêáéñßá ó üðïéïí ôçí åõëáâåßôáé íá ôçí áéóèüíåôáé ìå ôïí åíôåëþò äéêü ôïõ ðñïóùðéêü, ìõóôçñéáêü êáé êáôáíõêôéêü ôñüðï. Ðùò èá ìðïñïýóå ç Êßìùëïò íá ëåßøåé áð áõôü ôï áããåëéêü ðáíçãýñé ðñïò ôéìþí ôçò ôéìéïôýñáò ôùí åñïõâåßì êáé åíäïîïôýñáò áóõãêñßôùò ôùí Óåñáöåßì. Ôá Ýèéìá ôçò Ðáíáãßáò óôçí Êßìùëï Åßíáé ðñáãìáôéêü Üîéïé áíáöïñüò ïé ôñüðïé ðïõ ïé êéìïõëéüôåò ôéìïýíå ôçí ÐáíáãéÜ ôïõò êáé ÐáíáãéÜ ìáò. ÓêéñôÜåé ç êáñäéü ôïõ êüèå ðáôñéþôç ãéá íá âñåèåß óôï ðáíçãýñé ôïõ äåêáðåíôáýãïõóôïõ ðïõ üëïé ìáò ãéíüìáóôå ðáíçãõñüäåò êáé ðáíçãõñéóôýò ôáõôü ñïíá. Ôéìïýìå êáôü ôï ÐÜó á ôï êáëïêáéñéïý åí ïñäáßò êáé ïñãüíïéò ôïí ðïéçôþ ôùí üëùí ãéáôß ãíùñßæïõìå ðùò ç ÐáíáãéÜ ìáò êáé ìçôýñá ôïõ è áíôáðïêñéèåß óå êüèå áìáñôùëþò äåþóåùò öùíþ êáé èá ãßíåé åëðßäá üëùí ôùí ðñïò áõôþí åëðéæüíôùí. Óôá Åéóüäåéá ôç ìåãüëç ãéïñôþ ôïõ íçóéïý óõíå ßæåôáé áðü ðáëáéïôüôùí ñüíùí ôï Ýèéìï ôùí åéêüíùí. Óýìöùíá ìå ôçí ðáñüäïóç Ýíáò áñéèìüò åéêüíùí ðïõ äéáâüæåôáé êáé åõëïãåßôáé óôçí åêêëçóßá óôç äéüñêåéá ôçò ìåãüëçò ãéïñôþò óôç óõíý åéá êáôáëþãåé óå óðßôéá ðéóôþí ðïõ ôéò êñáôïýí ãéá Ýíá ñüíï. ÈõìÜìáé ôç óõã ùñåìýíç ôç ìüíá ìïõ íá ðñïóäïêü ìå åðßôáóç íá Ýñèåé ìéá ôýôïéá åéêüíá óôï óðßôé ìáò óáí åõëïãßá. Ï ðáôýñáò ìïõ ëüãù ôïõ íáõôéêïý ôïõ åðáããýëìáôïò Þôáíå ó åäüí ðüíôá ìðáñêáñéóìýíïò êáé áðþí ðáñü ôç èýëçóç ôïõ. Ç åéêüíá åß å ôçí äßêç ôçò îå ùñéóôþ èýóç üóï êáéñü Ýìåíå óôï óðßôé ìáò ì áêïßìçôï êáíôþëé êáé èõìéüìáôá. Èåùñþ ñýïò ìïõ ðñéí êëåßóù áõôþ ôçí áíáöïñü íá ìéëþóù ãéá ôçí ëéôáíåßá ôçò Ôñßôçò ôùí ó ïëþí. Ìéá ðáñüäïóç ðïõ îåðåñíüåé ôá üñéá ôçò èñçóêåõôéêþò ôåëåôþò êáé ôïõ êïéíùíéêïý ãåãïíüôïò êáé ìåôáìïñöþíåôáé óå ìïíáäéêü äñþìåíï ðïõ óõíáíôü êáíåßò óôéò ìýñåò ìáò ìüíï ó áãéïñåßôéêá êáé åðýêåéíá ôïõ êüóìïõ ìïíáóôþñéá. Ôçí Ôñßôç ôçò ëáìðñïâäïìüäáò ëïéðüí ïé öïñçôýò åéêüíåò ôçò êåíôñéêþò åêêëçóßáò ôïõ íçóéïý ëéôáíåýïíôáé ìå ðñþôç êáé êáëýôåñç ôç óåðôþ åéêüíá ôçò ÏäçãÞôñéáò. Ôï áíáóôüóéìï ìþíõìá êé ï áãéáóìüò ôçò öýóçò ðïõ áíáóôáßíåôáé êé áõôþ óôç äéüñêåéá ôçò Üíïéîçò ìåôáöýñåôáé ìýóù ôùí éåñþí åéêüíùí. ¼ðïéïò ìåôý åé äéáôçñåß ôï äéêáßùìá íá ìåôáöýñåé ãéá ëßãï ôçí êüèå åéêüíá ðñïêåéìýíïõ íá ðüñåé åõëïãßá. Ç áðñüóéôç äüîá ôïõ Èåïý ãßíåôáé ðñïóéôþ óôïí êáèýíá âáóôþíôáò ôçí åéêüíá ôçò âáóôüæïõóáò ôïí âáóôüæïíôá ðüíôá ì Ýíá ôñüðï áõèåíôéêü, êáñäéáêü, êáé ìõóôáãùãéêü ðïõ ìüíï ç ïñèüäïîç ðßóôç êáé ìáñôõñßá ìðïñåß íá ðñïóöýñåé. Êëçñïíüìïé ôçò áãéïñåßôéêçò åõëïãßáò Èñõëåßôáé ðùò ç Èåïôüêïò ðñùôáíôßêñõóå ôçí ÁèùíéêÞ åñóüíçóï áðü ôçí ðáñáëßá ôçò ìïíþò ôùí ÉâÞñùí. Èáýìáóå ôï êüëëïò ôïõ ôüðïõ êáé æþôçóå áðü ôïí õéü êáé èåü ôçò íá ãßíåé ðåñéâüëé ôçò. Áêñéâþò äßðëá âñßóêåôáé ôï éåñü êüèéóìá ôïõ Áãßïõ Åõóôáèßïõ. íá ìéêñïìïíüóôçñï ãíùóôüôåñï ìå ô üíïìá Ìõëïðüôáìïò. Ôï ðïôüìé ðïõ êáôåâáßíåé áðü ôçí êïñõöþ ôïõ âïõíïý êáé ýíåôáé óôç èüëáóóá êüâåé ôï êôþìá ôçò ìïíþò óôç ìýóç ó çìáôßæïíôáò ìéá åðßãåéá åéêüíá ôïõ ðáñáäåßóïõ. Áðü ôç ìéá ðëåõñü ï áñ áéüôåñïò áìðåëþíáò ôïõ ¼ñïõò êé áðü ôçí Üëëç ôï ëéüöõôï. Óô áñ ïíôáñßêé ôçò ìïíþò õðüñ åé ìéá åðéãñáöþ ðïõ ëýåé: ÐÜñå áð ôï ñéóôü åõ Þ ôçò ÐáíáãéÜò ôï Üäé êé áðü ôï Ìõëïðüôáìï ðüñå êñáóß êáé ëüäé. ÅðåéäÞ ç ìåãüëç ãéïñôþ ôïõ íçóéïý óõìðßðôåé ñïíéêü ìå ô Üíïéãìá ôùí âáñåëéþí ôïõ íýïõ êñáóéïý óôéò ôñåéò ôïõ ÍïÝìâñç óôç ãéïñôþ ôïõ Áç Ãéþñãç ôïõ ÌåèõóôÞ êáé ôï ìüæåìá ôïõ ëßïêáñðïõ ðáñáêáëþ íá ìïõ åðéôñáðåß êáô ïéêïíïìßá íá ðáñáëëüîù åëü éóôá ôïí ôýðï ôçò åõ Þò ðñïò ôéìþ üëùí üóùí åîáêïëïõèïýí í áóêïýí ôï äéáêüíçìá ôçò êáëëéýñãåéáò ôçò ãçò. ÐÜñôå áð ôï ñéóôü åõ Þ ôçò ÐáíáãéÜò ôï Üäé êüèå ñïíéü óôçí Êßìùëï âãüëôå êñáóß êáé ëüäé. Êñáóß ðïõ ãßíåôáé íüìá ôçò èåßáò ìåôüëçøçò êáé ôçò áíáßìáêôçò èõóßáò êáé ëüäé ðïõ äßíåé öëüãá óôï êáíôþëé, æåóôáóéü óôéò ðáãùìýíåò êáñäéýò êáé öùò óôéò óêïôéóìýíåò óõíåéäþóåéò. Åý ïìáé ñüíéá ðïëëü óôïõò åïñôüæïíôåò êé åßèå ç ÐáíáãéÜ ìáò íá ãßíåé óêýðç êáé óôþñéãìá ãéá üëï ôïí êüóìï. ÂïÞèåéá ìáò. ÊÏÍÄÕËÏÖÏÑÏÓ Õ.Ã. Ôï ðáñáðüíù êåßìåíï áðïôåëåß ïìéëßá ðïõ åêöùíþèçêå ôïí ÍïÝìâñéï ôïõ 2009 óôçí Áãßá Óïößá ôïõ ÐåéñáéÜ ôçí ðáñáìïíþ ôçò ãéïñôþò ôùí Åéóïäåßùí ôçò Èåïôüêïõ. Ôï êáôáèýôù ðñïò äçìïóßåõóç ôñßá ñüíéá ìåôü íïéþèïíôáò ðùò ìýóá óôç äßíç ôçò ìåãüëçò êñßóçò ðïõ âéþíïõìå (äåìýíïé åéñïðüäáñá ìýóá óôá ðñïãñüììáôá ðñïóáñìïãþò ôùí äáíåéóôþí-äõíáóôþí-óõììü ùí êáé åôáßñùí), äéáôçñåß áìåßùôç ôçí åðéêáéñüôçôá ðïõ ôïõ åîáóöáëßæåé ç äéá ñïíéêþ áîßá üóùí áíáêåöáëáéþíïíôáé åíôüò áõôïý, åéäéêü ôþñá ðïõ áõîüíïíôáé äñáìáôéêü ïé éêåóßåò ðñïò áõôþí ðïõ áðåêëþèç õðýñìá ïò óôñáôçãüò êáé öïâåñü ðñïóôáóßá, êüôù áðü ôéò öïâåñýò ðéýóåéò ðïõ áóêïýíôáé óôá ôåß ç ôùí áíôï þí ôïõ êáèåíüò ìáò. Ε Π Ι Τ Υ Χ Ι Ε Σ Ο κ. ΑΥΓΟΥΣΤΗΣ Ιωάννης του Γεωργίου (εγγονός Δημήτρη Πετσά) πέτυχε στο Τμήμα Ηλεκτρονικών του Τ.Ε.Ι Λαμίας. Η δ. ΑΦΕΝΤΑΚΗ Ειρήνη του Δημητρίου πέτυχε στη Θεολογική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθήνας. Η δ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ Ανέζα του Ιωάννη πέτυχε στη Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθήνας. Η κ. ΚΑΡΑΝΤΙΑ Αλίκη Οδηγήτρια του Θεοδώρου πέτυχε στο Τμήμα Φυσιοθεραπείας του Τ.Ε.Ι Αθήνας. Ο κ. ΜΟΥΣΤΑΚΑΣ Δομένικος του Αντωνίου πέτυχε στην Ακαδημία Εμπορικού Ναυτικού Πλοιάρχων, Ασπροπυργου. Η δ. ΜΩΛΕ Άννα Μεθοδία πέτυχε στο Τμήμα Διοίκησης Υγείας και Πρόνοιας του Τ.Ε.Ι Αθήνας. Ο κ. ΡΟΥΣΣΟΣ Αντώνιος του Πέτρου πέτυχε στο Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης του Πανεπιστημίου Πειραιά. Η δ. ΤΣΟΡΒΑ Αικατερίνη του Λουκά (εγγονή Ανδρέα Σάρδη) πέτυχε στο Τμήμα Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής Διοίκησης του Πανεπιστημίου Πειραιά. Σε όλους τους επιτυχόντες ευχόμαστε υγεία και γρήγορα με το Πτυχίο. Ο κ. Δημήτριος ΣΠΑΝΙΔΗΣ (εγγονός Δημ. Βεντούρη) απεφοίτησε επιτυχώς απο την Στρατιωτική Σχολή Σ.Μ.Υ και πέτυχε στο τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων του Α.Ε.Ι Χίου. Θερμά Συγχαρητήρια. Ο κ. Θεμιστοκλής Ι. ΣΑΡΔΗΣ πήρε το πτυχίο από το τμήμα Οικονομικών Επιστημών του Οικονομικού Πανεπιστημίου Πάτρας. Θερμά Συγχαρητήρια.

7 Ð Ñ Ï Ó Ê Ë Ç Ó Ç Ôï Äéïéêçôéêü Óõìâïýëéï ôïõ ÓõíäÝóìïõ ôùí Áðáíôá ïý Êéìùëßùí «Ç ÏÄÇÃÇÔÑÉÁ» óáò ðñïóêáëåß íá óõììåôüó åôå ôï äéþìåñï Íïåìâñßïõ 2012 óôçí åïñôþ ôùí Åéóïäßùí ôçò Ðáíáãßáò ìáò Ôñßôç 20 Íïåìâñßïõ :30 Åóðåñéíüò ìåôü Áñôïêëáóßáò óôïí É. Í. ôçò Áãßáò Óïößáò ÐåéñáéÜ 20:00 Äåîßùóç óôçí éäéüêôçôç áßèïõóá ôïõ ÓõíäÝóìïõ ìáò ÔåôÜñôç 21 Íïåìâñßïõ :00 Èåéá ëåéôïõñãßá óôïí Éåñü Íáü ôçò Áãßáò Óïößáò ÐåéñáéÜ Ðáñáããåëßåò Üñôùí:ËïãïèÝôç Ìáñßá Âåíôïýñçò ÉùÜííçò ¼ðùò êüèå ñüíï Ýôóé êáé öýôïò ï Óýíäåóìïò ôùí Áðáíôá ïý Êéìùëßùí Ç ÏÄÇÃÇÔÑÉÁ ãéüñôáóå 4 êáé 5 Ïêôùâñßïõ, ôçí Ïóßá Ìåèïäéá, ôçí ðñïóôüôéäá ôçò Êéìþëïõ óôïí éåñü íáü ôïõ Áãßïõ Äçìçôñßïõ Ðåéñáéþò. Ôçí ðáñáìïíþ 4 Ïêôùâñßïõ ôï áðüãåõìá ôåëýóôçêå ÌÝãáò Åóðåñéíüò êáé Áñôïêëáóßá áðü ôïõò Éåñåßò ôïõ Íáïý ìå ôçí ðáñïõóßá ðïëëþí óõìðáôñéùôþí ðïõ ðñïóþëèáí íá ðñïóêõíþóïõí ôçí åéêüíá ôçò Ïóßáò Ìåèïäéáò êáé ôï éåñü ëåßøáíï ôçò Ïóéáò ðïõ õðüñ åé óôïí éåñü Íáü ôïõ Áãßïõ Äçìçôñßïõ. ÁíÜìåóá óôïõò ðáñåõñéóêüìåíïõò Þóáí : ï âïõëåõôþò ê. Ðáíáãéþôçò ÌåëÜò, ï ÁíôéðåñéöåñåéÜñ çò ÐåéñáéÜ ê. ÓôÝöáíïò ñþóôïõ, ï ÄÞìáñ ïò Êåñáôóéíßïõ-Äñáðåôóþíáò ê. ËïõêÜò ÔæáíÞò, ï ÂïõëåõôÞò ê. ÁíáóôÜóéïò Íåñáíôæçò, ç Ðñüåäñïò êá ñõóïýëá Åõñéðéäïõ êáé ï ôáìßáò ê.ñáìöïò Öñáãêßóêïò ôïõ ÓõíäÝóìïõ ôùí Ìçëéþí «Ç Áãéá Óïößá», ï äçìïóéïãñüöïò ôçò åöçìåñßäáò «ç ÖùíÞ ôùí Ðåéñáéùôþí» ê. ÃéÜííçò ÊáíáôóÝëçò êáé ï óõíåñãüôçò ôïõ ê. Ãáâñéëïò ÁìåñáëÞò, ï Äçìïôéêüò Óýìâïõëïò Êéìþëïõ ê. Ãéáãêïò Áöåíôáêçò êáé ï Ðñüåäñïò ôï Äçìïôéêïý Óõìâïõëßïõ Êéìþëïõ ê. Ðáíáãéþôçò ÔñÝóóïò. Ôï Ä.Ó. ôïõ ÓõíäÝóìïõ åõ áñéóôåß èåñìü ôïí ê.åõáããåëï ÍéêïëÜïõ êáé ôá ðáéäéü ôïõ, ï ïðïßïò êüèå ñüíï öñïíôßæåé ìå äéêþ ôïõ åðéìýëåéá êáé óôïëßæåé ôçí åéêüíá ôçò Ïóßáò Ìåèïäéáò, óå ìíþìç ôçò óõæýãïõò ôïõ Ëßôóáò êáé ï ïðïßïò ðáñáìýíåé äßðëá óôïí Óýíäåóìï áêïýñáóôïò óôõëïâüôçò. Åðßóçò ôï Ä.Ó. óïõ ÓõíäÝóìïõ èá Þèåëå íá åõ- áñéóôþóåé üëïõò ôïõò áöáíåßò óõìðáôñéþôåò êáé óõìðáôñéþôéóóåò ðïõ ðáñåõñßóêïíôáé äßðëá ôïõò óå êüèå åïñôþ êáé äßíïõí ôçí âïþèåéá ôïõò. ÔÝëïò èá èýëáìå íá åðéóçìüíïõìå üôé ôï Ä.Ó. ôïõ ÓõíäÝóìïõ ìáò ìý ñé óþìåñá äïõëåýåé óõëëïãéêü âüóåé êáôáóôáôéêïý êáé ïé áðïöüóåéò ôïõ ôçñïýíôáé. Èá èýëáìå íá ðáñáêáëýóïõìå ôá ìýëç ôïõ ÓõíäÝóìïõ ìáò íá óýâïíôáé ôéò áðïöüóåéò ôïõ Ä.Ó. êáé íá ìçí äçìéïõñãïýí ðñïóôñéâýò. Ôï Ä.Ó. ôïõ ÓõíäÝóìïõ ìáò åý åôáé êáëïñßæéêç ç íýá åöçìåñßäá «ÊéìùëéáêÞ» ðïõ ìüëéò êõêëïöüñçóå ìå åêäüôç ôï óõìðáôñéþôç ìáò ê. Êùíóôáíôéíï Éùáí. Âåíôïýñç. Ôï Ä.Ó. ôïõ ÓõíäÝóìïõ ìáò èá Þèåëå ãéá ìéá áêüìç öïñü íá õðåíèõìßóåé óôïõò óõìðáôñéþôåò êáé óôéò óõìðáôñéþôéóóåò üôé ç ôñüðåæá áßìáôïò åßíáé óå äõóìåíþ èýóç êáé üóïé ìðïñïýí íá äþóïõí áßìá ãéá ôçí óùôçñßá ôçò. SOS Ôçë. åðéêïéíùíßáò :Ìáñßá ËïãïèÝôç ÐåéñáéÜò, 6 Íïåìâñßïõ 2012 Ðñïò: Óýíäåóìï Áðáíôá ïý Êéìùëßùí «Ç ÏäçãÞôñéá» Ìáêåäïíßáò , ÐåéñáéÜò ÊÏÉÍÏÐÏÉÇÓÇ: ÔïðéêÝò Åöçìåñßäåò «ÊéìùëéáêÜ ÍÝá» «ÅíùôéêÞ Ðñùôïâïõëßá» «ÊéìùëéáêÞ» ÈÅÌÁ: «ÔÑÁÐÅÆÁ ÁÉÌÁÔÏÓ ÓÕÍÄÅÓÌÏÕ» Áîéüôéìç êõñßá Ðñüåäñå êáé ëïéðü åêëåêôü ìýëç ôïõ Äéïéêçôéêïý Óõìâïõëßïõ, ÁöïñìÞ ãéá ôç óýíôáîç êáé áðïóôïëþ ôçò ðáñïýóáò åðéóôïëþò óôüèçêå ç åèåëïíôéêþ ðñïóýëåõóç ìïõ, ôçí ÐáñáóêåõÞ 2 Íïåìâñßïõ, óôï Ãåíéêü Íïóïêïìåßï ÐåéñáéÜ «ÔæÜíåéï» üðïõ äéáôçñåß(;) ï Óýíäåóìïò ôñüðåæá áßìáôïò, þóôå íá áéìïäïôþóù, åèåëïíôéêü, üðùò êáé ðñïçãïýìåíåò öïñýò. ÓõìðëÞñùóá ôï öõëëüäéï êáé ðëçóßáóá ôçí ãñáììáôåßá þóôå íá ðñáãìáôïðïéçèåß ç êáôá þñçóç ôçò áéìïäïóßáò. ¼ôáí ìå ñþôçóå ç õðüëëçëïò ãéá ðïéïí èá äþóù, ôçò áðüíôçóá ãéá ôçí ôñüðåæá ðïõ äéáôçñåß ï óýíäåóìïò ôùí Êéìùëßùí. ¹ñèå üìùò ç áðïóôïìùôéêþ áðüíôçóç ôçò üôé äåí ëåéôïõñãåß ðëýïí ç ôñüðåæá, ðëçñïöïñßá ðïõ åðéâåâáßùóáí Üëëïé äýï óõíüäåëöïé ôçò, Ôçò æþôçóá íá ì åíçìåñþóåé, ðüôå óôáìüôçóå íá ëåéôïõñãåß ç ôñüðåæá áßìáôïò êáé ðüôå Þôáí ç ôåëåõôáßá çìåñïìçíßá ðïõ Ýäùóå êüðïéïò áßìá ãéá ôçí ôñüðåæá. Äåí ôçò åðéôñåðüôáí üìùò íá ìïõ äþóåé ôéò óõãêåêñéìýíåò ðëçñïöïñßåò êáé ìå ðáñýðåìøå óôïí Óýíäåóìï. Ç áëþèåéá åßíáé ðùò ìå áíçóý çóáí ðüñá ðïëý áõôü ðïõ Üêïõóá. Ç óõíý åéá ôçò êïõâýíôáò ìáò, üìùò ìå óïêüñéóå. ïíôáò äþóåé Üëëåò ôýóóåñéò öïñýò áßìá ãéá ôçí ôñüðåæá ôïõ ÓõíäÝóìïõ, èåþñçóá ðùò óõãêáôáëýãïìáé óôïõò åèåëïíôýò áéìïäüôåò êáé óå ðåñßðôùóç ðïõ äåí åß å åðüñêåéá ìïíüäùí áßìáôïò ï Óýíäåóìïò ãéá íá ìå êáëýøåé óå åíäå üìåíç áíüãêç, èá ìðïñïýóá íá áðåõèõíèþ óôï åèíéêü óýóôçìá áéìïäïóßáò. Êé üìùò êüôé ôýôïéï äåí éó ýåé. Áí ç ôñüðåæá áßìáôïò ôïõ ÓõíäÝóìïõ äåí Ý åé åðüñêåéá, ôüôå èá ðñýðåé íá áíáæçôþóù ößëïõò êáé ëïéðïýò óõããåíåßò íá äþóïõí áßìá ãéá íá êáëýøïõí ôçí áíüãêç ìïõ, ôçí äåäïìýíç ñïíéêþ óôéãìþ, ãéáôß èåùñïýìáé åèåëïíôþò áéìïäüôçò ìüíï ôçò ôñüðåæáò ãéá ôçí ïðïßá áéìïäïôþ êáé ü é ãéá ôï åèíéêü óýóôçìá áéìïäïóßáò. ÅðïìÝíùò, áöïý äåí õðüñ åé ðëýïí ôñüðåæá áßìáôïò, äåí õðüñ ïõí äéáèýóéìåò ìïíüäåò ãéá ôïõò åèåëïíôýò áéìïäüôåò ôçò. Áð üôé êáôáëáâáßíù Ý ïõí ñçóéìïðïéçèåß ìïíüäåò áßìáôïò êáé ïñèþò ñçóéìïðïéþèçêáí, ãéáôß Þôáí ðñáãìáôéêü ìåãüëç áíüãêç êáé óôçí ïõóßá áõôüò Þôáí êáé ï ëüãïò ýðáñîçò ôçò ôñüðåæáò. Èåùñþ áõôïíüçôï ðùò óôçí ôñüðåæá áßìáôïò ðïõ äé- Ýèåôå, ãéáôß ðëýïí äåí äéáèýôåé, ï Óýíäåóìïò, Ý ïõí êáé ðñýðåé íá Ý ïõí äéêáßùìá ðñüóâáóçò üëïé, áíåîüñôçôá áí åßíáé Þ äåí åßíáé ìýëç ôïõ ðáôñéùôéêïý ìáò óùìáôåßïõ. Ç ìç áíáðëþñùóç üìùò áðü üóïõò Ýêáíáí ñþóç ôùí ìïíüäùí áßìáôïò ôçò ôñüðåæáò, äåí åßíáé áðëü áíåõèõíüôçôá, áëëü ôïëìþ íá ðù üôé åßíáé ðëþñçò Ýëëåéøç åõóõíåéäçóßáò êáé áããßæåé ôá üñéá ôçò áíçèéêüôçôáò. Êõñßá Ðñüåäñå, ôï 2009, ìáò ðáñáäüèçêå êáé óôïõò äýï, ôéìçôéêþ ðëáêýôá ãéá ôçí ðñïóöïñü ìáò óôçí ôñüðåæá áßìáôïò ôïõ ÓõíäÝóìïõ. Áí åóåßò Þ åãþ Þ êüðïéïò óõããåíþò ìáò ñåéáóôåß áßìá, ðïõ èá áðåõèõíèïýìå ãéá íá êáëýøïõìå áõôþ ôçí åðåßãïõóá áíüãêç ìáò; Ôïí ÓåðôÝìâñéï ôïõ 2010, ôï ìüëéò íåïãýííçôï ðáéäß ìïõ, êáôü ôçí 40Þìåñç íïóçëåßá ôïõ óå ÌïíÜäá ÅíôáôéêÞò Íïóçëåßáò Íåïãíþí, ñåéüóôçêå íá ôïõ ìåôáããéóôåß äýï öïñýò áßìá. Ç óýæõãïò ìïõ, ðáñüëï ðïõ Ý ïõí ßäéá ïìüäá áßìáôïò (ôçí ðéï äõóåýñåôç, Ï-), äåí ìðïñïýóå íá äþóåé, ëüãù ôïõ ôïêåôïý ðïõ åß å ðñïçãçèåß, åíþ åãþ Þìïõí éäéáßôåñá êáôáâåâëçìýíïò óùìáôéêü, þóôå íá êáëýøù ôïõëü éóôïí ôç ìßá ìïíüäá. Ïé ãéáôñïß, üìùò, êáé ôï íïóçëåõôéêü ðñïóùðéêü ôçò ÌÅÍÍ öñüíôéóáí íá åîáóöáëßóïõí äéáêñéôéêü êáé áèüñõâá ôï áßìá ðïõ ñåéáæüôáí ôï ðáéäß ìáò. Åêåßíåò ôéò äýï öïñýò Ýíéùóá ðñáãìáôéêü ôï ìåãáëåßï, ôçí ôåñüóôéá áîßá ðïõ Ý åé ç åèåëïíôéêþ áéìïäïóßá. íáò Þ äýï óõíüíèñùðïé ìáò, åß áí Þäç åîáóöáëßóåé ãéá ôï ðáéäß ìïõ êüôé ôï ïðïßï åß å áíüãêç ãéá íá æþóåé, êüôé ðïõ åãþ äåí èá ìðïñïýóá ðïôý íá ôïõ äþóù, ôçí äåäïìýíç ñïíéêþ óôéãìþ. íéùóá ôüóï ìéêñüò áëëü êáé ôüóï ìåãüëïò ãéáôß áíôßóôïé á êé åãþ üóåò öïñýò åß á äþóåé áßìá óõììåôåß á óå ìéá ôýôïéá ðñáãìáôéêü ìíçìåéþäç óôéãìþ. Ç ôéìçôéêþ ðëáêýôá, ìå ôçí ïðïßá ìáò Ý åé âñáâåýóåé êáé ôïõò äýï ï Óýíäåóìïò, êõñßá Ðñüåäñå åêåßíç ôç óôéãìþ Þôáí ôüóï ìçäáìéíþò áîßáò. Íá ìå óõã ùñåßôå, äåí èýëù íá ðñïóâüëëù ôïí óõìâïëéêü áñáêôþñá ôçò âñüâåõóçò, áëëü áöïý ðëýïí äåí õðüñ åé ç ôñüðåæá áßìáôïò ôïõ ÓõíäÝóìïõ, ðéóôåýù üôé ï óêïðüò íá åíèáññýíïõìå ôïõò óõìðáôñéþôåò ìáò íá åíéó ýóïõí áõôþ ôçí ðñïóðüèåéá äåí åêðëçñþèçêå. ¼ðùò êáôáëáâáßíåôå, ðñïêýðôïõí ìåßæïíá åñùôþìáôá ôüóï óå üôé Ý åé íá êüíåé ìå ôçí äéá åßñéóç ôçò ôñüðåæáò áßìáôïò áðü ôïí Óýíäåóìï üóï êáé áðü ôçí áóõíåéäçóßá üëùí åêåßíùí ðïõ Ýêáíáí ñþóç áõôïý, ôïõ ðñáãìáôéêü áíåêôßìçôïõ, óå ôýôïéåò äýóêïëåò þñåò, áãáèïý ãéáôß äåí öñüíôéóáí íá ôï áíáðëçñþóïõí, ü é Üìåóá, áëëü óå âüèïò ñüíïõ. Ìå ôçí ðáñïýóá ëïéðüí óáò æçôþ üðùò ìïõ èýóåôå õðüøç, óå äéüóôçìá ü é ìåãáëýôåñï ôùí 30 çìåñþí áðü ôçí çìýñá ðáñáëáâþò ôçò ðáñïýóáò, ðñùôüôõðç Þ åðéêõñùìýíï áíôßãñáöï ôçò êáôüóôáóçò êßíçóçò (ìå ïíïìáôåðþíõìá, çìåñïìçíßåò êáé ìïíüäåò) ôçò ôñüðåæáò áßìáôïò áðü ôçí çìýñá ðïõ îåêßíçóå íá ëåéôïõñãåß, êáèþò êáé ôá ïíüìáôá ôùí ìåëþí ðïõ åß áí ïñéóôåß õðåýèõíïé ãéá ôç äéá åßñéóç ôçò ôñüðåæáò áðü ôá åêüóôïôå ÄéïéêçôéêÜ Óõìâïýëéá. Óôç äéüèåóç óáò ãéá ïðïéáäþðïôå åðéðñüóèåôç ðëçñïöïñßá Þ äéåõêñßíéóç. Óáò åõ áñéóôþ ðïëý åê ôùí ðñïôýñùí ãéá ôç óõíåñãáóßá óáò. Ìå ðáôñéùôéêïýò áéñåôéóìïýò Âåíôïýñçò (ÁããåëÞò) ÍåêôÜñéïò-ÅëåõèÝñéïò ΣΕΛΙΔΑ 7 ÁÍÔÉÐÏËÉÔÅÕÓÇ ÄÅÍ ÓÇÌÁÉÍÅÉ ËÁÓÐÏËÏÃÉÁ ÊÁÉ ÐÁÑÁÐËÇÑÏÖÏÑÉÓÇ Κατά τη Δημόσια Ειδική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Κιμώλου το Σάββατο ( ), μεταξύ των άλλων τονίσαμε: «Êõñßåò êáé êýñéïé. Ôï åýêïëï óôç äçìïêñáôßá åßíáé íá ëýåé ï êáèýíáò ôçí ÜðïøÞ ôïõ. Ôï äýóêïëï üìùò, åßíáé íá äý åóáé ôéò áðüøåéò ôçò åêüóôïôå ðëåéïøçößáò. Êáé ôï áêüìç ðéï äýóêïëï åßíáé íá ðåéóèïýí êüðïéá êýíôñá ðáñáðëçñïöüñçóçò íá ëýíå ôçí áëþèåéá Ýóôù êé áí äåí ôïõò óõìöýñåé. Áêïýóôå Ýíá ðáñüäåéãìá: Åíþ êáôü ôçí øþöéóç ôïõ Ðñïûðïëïãéóìïý ôïõ Ýôïõò 2012 ï åðéêåöáëþò ôçò ìåéïøçößáò åíýêñéíå ôïí êùäéêü ôïí ó åôéêü ìå ôçí åêôýðùóç Ýêäïóç âéâëßïõ êáèþò êáé ôïí êùäéêü ãéá ôçí êüëõøç åîüäùí ðïëéôéóôéêþí äñáóôçñéïôþôùí,êáôü ôçí óõíåäñßáóç ôçò ÏéêïíïìéêÞò ÅðéôñïðÞò, êáôáøþöéóå ôçí äéüèåóç ôùí ðáñáðüíù ðéóôþóåùí. Êáé ìý ñé åäþ üëá êáëü, ìéáò êáé ïé ðáëéíùäßåò åßíáé áíèñþðéíåò. ¼ìùò óôçí áðü åðéóôïëþ, ôïõ åðéêåöáëþò ôçò ìåéïøçößáò ìåôáîý ôùí Üëëùí õðåñâïëþí êáé áíáêñéâåéþí, åðß ëýîåé äéáâüóáìå ôï åîþò: «Åðßóçò ðñïôåßíïõìå ôá éëéüäåò åõñþ ðïõ óðáôáëïýíôáé êáé äßíïíôáé áðü ôï ÄÞìï ãéá êáëëéôå íéêýò åêäçëþóåéò Þ åêäüóåéò âéâëßùí, íá äßíïíôáé óôï ÁöåíôÜêåéï. Ôá ,00 åõñþ ðïõ äüèçêáí ãéá «ãëýíôéá óôïí ÊÜìðï», ü é óå ÊéìùëéÜôåò ïñãáíïðáßêôåò êáé ôñáãïõäéóôýò, áëëü óôïí ê. Ïéêïíïìßäç, ôï êáëïêáßñé ôïõ 2010 ï ïðïßïò åß å ðëçñùèåß áðü ôç Íïìáñ ßá». Ï óõíôüêôçò ôçò ðáñáðüíù ðñüôáóçò, äçëáäþ ï åðéêåöáëþò ôçò ìåéïøçößáò, ãíùñßæåé ðïëý êáëü üôé áõôü åßíáé ðýñá ãéá ðýñá áíáëçèýò. Åìåßò ìåôü ëüãïõ ãíþóåùò, áíôéêñïýïìå ôï ðáñáðüíù øåýäïò êáé ðñïêáëïýìå äçìüóéá ôïí åðéêåöáëþò ôçò ìåéïøçößáò íá ôï áðïäåßîåé. Áí êáôáöýñåé êáé ðñïóêïìßóåé ñçìáôéêü Ýíôáëìá ðïóïý ,00 åõñþ ìå ôçí õðïãñáöþ ìáò, ôïõ ãíùóôïðïéïýìå, äçìüóéá, üôé ìåôü áðü äýï çìýñåò, äçëáäþ ôçí ÄåõôÝñá 13 Áõãïýóôïõ, èá åßíáé ï íýïò ÄÞìáñ ïò Êéìþëïõ, áöïý ãéá åìüò ç ðáñáßôçóç èá åßíáé ðëýïí ìïíüäñïìïò. Óå äéáöïñåôéêþ äå ðåñßðôùóç, èá ìáò Ý åé äþóåé ôï äéêáßùìá ãéá ìéá áêüìç öïñü- íá ôïí áðïêáëïýìå ðáñá áñüêôç ôçò áëþèåéáò». ΟΜΩΣ: Επειδή ο επικεφαλής της μειψηφίας και οι συνοδοιπορούντες με αυτόν, στην προσπάθεια τους να ικανοποιήσουν τους ψηφοφόρους τους και κυρίως να παραπληροφορήσουν για άλλη μία φορά το εκλεκτορικό σώμα, δεν διστάζουν να υπερβούν τα εσκαμμένα. Επειδή κατά τη συνεδρίαση του Δημοτικού μας Συμβουλίου ( ) ο επικεφαλής της αντιπολίτευσης δεν μπόρεσε να αντιμετωπίσει με επιχειρήματα την αποστομωτική επιστολή του κ. Ν. Οικονομίδη, η οποία είδε το φως της δημοσιότητας και έτσι απλά, με χαλαρότητα και κυρίως ανερυθρίαστα είπε: «Για τα γλέντια στον Κάμπο το έτος 2010 δόθηκαν ,00 και 3.000,00 για έξοδα διαμονής». Για να τελειώνει αυτή η αθλιότητα δώσαμε εντολή στην οικονομική υπηρεσία του Δήμου μας, για έλεγχο όλων των οικονομικών παραστατικών του 2010 για την ανεύρεση των χρηματικών ενταλμάτων στο όνομα του κ. Ν. Οικονομίδη. Γ-Θ. ΜΑΓΚΑΝΙΩΤΗΣ ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΙΜΩΛΟΥ Η βεβαίωση επί λέξει αναφέρει: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κίμωλος ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Αριθ. Πρωτ ΔΗΜΟΣ ΚΙΜΩΛΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Β Ε Β Α Ι Ω Σ Η Σήμερα την 11 η Οκτωβρίου 2012, ημέρα Πέμπτη Οι υπογράφουσες: 1. Μωραϊτη Ασπασία του Ευαγγέλου, Προϊσταμένη Οικονομικής Υπηρεσίας του Δήμου Κιμώλου 2. Μαθιουδάκη Αικατερίνη του Ανδρέα, Εισπράκτορας Ελεγκτής Εσόδων - Εξόδων Δήμου Κιμώλου Μετά από σχετική εντολή του Δημάρχου, προβήκαμε στον έλεγχο χρηματικών ενταλμάτων του οικονομικού έτους 2010 και βρήκαμε ότι: Στο όνομα του κ. Νίκου Οικονομίδη, (Παραγωγός Μουσικοσυνθέτης). έχει εκδοθεί, μόνο, το υπ αριθ. 258/ χρηματικό ένταλμα το οποίο έχει σχέση με την εξόφληση του υπ αριθ. 04/ τιμολογίου, ποσού 7.540,00 ευρώ με το Φ.Π.Α., για την επιμέλεια μουσικού προγράμματος στην πλατεία του «Κάμπου» στις Οι υπογράφουσες

8 ΣΕΛΙΔΑ 8 Θερμή παράκληση προς τους Επιτέλους έβρεξε! φιλόζωους, μη βγάζετε τα ζώα Ελπίζω οι ελιές να φουσκώôïðéêï ÐÅÑÉÓÊÏÐÉÏ σας στους δρόμους του χωριού σουν, η σοδιά να είναι καλή για ÊÉÌÙËÏÕ για να κάνουν το ψιλό και το όλους. Οι στιγμές που ζούμε, χονδρό τους. Είναι απαίσια ειμέρα με την μέρα δυσκολεύουν. του Τάκη Σάρδη Τα οικονομικά μας όσο πάνε και κόνα και επικίνδυνο. Η τουλάχιτο κέφι στο έπαχειροτερεύουν. Οι μνήμες της 28ης Οκτωβρίου του κρο. Ψυχή της εκστον παίρνετε τα μέτρα σας έτσι ώστε να μαζεύετε τις 1940 όλο και πιό επίκαιρες. Οι νεκροί από τον νέο πό- δήλωσης η ακούραακαθαρσίες. Είναι ντροπή! Δείχνει τον πολιτισμό μας. λεμο αρκετές χιλιάδες. Απ ότι λένε έχουν αυτοκτονή- στη κα Μαρία και ο Επιτέλους τέλειωσε η επισκευή της Σωτήρας. Ήταν σει τουλάχιστον άτομα. Αυτός ο πόλεμος είναι σύζυγός της Στέλιος ένα όνειρο πολλών δεκαετιών. Απέκτησε ταράτσα έγιχωρίς τουφέκια, χωρίς τανκς, χωρίς αεροπλάνα. νε και εκτεταμένη επισκευή και όλα απεκαταστάθηκοντορουχάς. Είναι ο πόλεμος ο οικονομικός, ο πόλεμος των τοκοσαν. Επανήλθε δε στην προτέρα μορφή. Οι κυρίες που πάγλύφων, ο πόλεμος των μαυραγοριτών, εναντίον του ντα Μπράβο στους ανθρώπους που με τον οβολόν τους προσφέρουν λαού. Ενός λαού που με την αυτοθυσία του τότε κα- έδωσαν το παρόν βοήθησαν σ αυτό το έργο. θυστέρησε τις δυνάμεις του Άξονα και έτσι οι λαοί της τους. Ε. Βέβαια πολλοί από αυτούς δεν ζουν για να την καμοναδικές, Ευρώπης ΣΗΜΕΡΑ είναι ελεύθεροι ; μαρώσουν, αλλά δεν πειράζει. εθελόντριες πάνω Οι λαοί αυτοί είναι που ΣΗΜΕΡΑ μας λένε τεμπέλη- απ όλα, ακόμα και Μπράβο στην κ. Όλγα για την τεράστια υπομονή δες μας χλευάζουν και μας έχουν ως παράδειγμα προς στο σερβίρισμα. Οι της. Μπράβο στον μηχανικό κ. Καλούδη και στους αποφυγή. Είναι αυτοί που μας δανείζουν με αβάστα- μαγαζάτορες παρόμαστόρους του που κατάφεραν να την κάνουν όπως κτους όρους, με υψηλούς τόκους, οι έταιροί μας στην ντες με τις καρέκλες την παρέλαβαν πριν την επισκευή, εννοώ την πλήρη ΕΟΚ, οι τοκογλύφοι. αποκατάσταση. τα τραπέζια και όχι Βέβαια έχουν και τους φίλους τους ντόπιους, που μόνο. Αξίζει σε όλους Με ιδιαίτερη επιτυχία έγιναν και φέτος οι εορταακόμα και μέσα στην βαθειά κρίση, κοιτάνε να μας ένα Μπράβο! στικές εκδηλώσεις των σχολείων για την επέτειο του ρουφήξουν το αίμα, για να γίνουν ακόμα πιο πλούσιοι, Παρόντες ο Δήμαρχος Μήλου κ. Γεράσιμος Δαμουλά- ΟΧΙ και η καθιερωμένη παρέλαση. για να αγοράσουν και άλλα σπίτια και άλλα εξοχικά Ανήμερα της Επετείου εψάλη Δοξολογία στον Ιερό κης, η πολιτευκαι άλλα κότερα και άλλα τζιπ και άλλα και άλλα... Ναό της Παναγίας του Οικονόμου και ακολούθησε τής της Ν.Δ κ. Κανένας απ αυτούς δεν σκέφτεται ότι όλοι θα πεε π ι μ νημόκατερίνα Μονοθάνουμε μια μέρα. Βέβαια, θα μου πεις, αυτοί τουλάσυνη δέηση γυιού, ο Διευθυχιστον θα πεθάνουν με γεμάτο στομάχι άλλα όπως και και κατάθεντής της Βαρυτίνα έχει θα πεθάνουν. Αυτά τα ολίγα για την επέτειο ση στεφάνων νης κ. Τζίντζος. της 28ης Οκτωβρίου 1940 και την επέτειο της 28ης Στις 19/9 έγινε στο Μνημείο Οκτωβρίου Πεσόεσπερινός στον των Ας έρθουμε λοιντων στο Άγιο Ευστάθιο πόν στα δικά προαύλιο της ο κόσμος πομας. Όπως κάθε Π α ν α γ ι ά ς. λύς. Ακολούθηχρόνο έτσι και φέακολούθησε σε οινοποσία με τος ο τρύγος πήγε πλούσια εδέσμα- η παρέλαση καλά, τα βαρέλια τα. Ο Θεόδωρος των μαθητών. γέμισαν, το κρασί Η εικόνα του Άη Γιάννη του Χάλακα όπως κάθε χρόμουστάκας (κοαναμένεται. Σκένο με λαμπρότητα μεταφέρθηκε στην Μήλο για την τοπουλιέρης), ψου ότι ο Μάκης, ο Διονύσης ο Ράμφος με τα μπουκάλια στο χέρι έψα- καθιερωμένη γιορτή. Την εικόνα λοιπόν την παρέδωσύμφωνα με μαρ- χναν για άδεια ποτήρια. ΚΑΙ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ. σαν ο Αντώνης και Ειρήνη Μαγκανιώτη στον Φώντα τυρίες έβαλε γύρω Και που δεν πήγαμε πάλι φέτος. Στο Σταυρό με τον και στη Μαρίνα Πετράκη οι οποίοι θα την έχουν για στα 250 ~ 300 Γιώργο και την Γεωργία Σάρδη να τα έχουν δώσει όλα. όλο τον χρόνο. Βοήθειά σας. Τελειώνοντας θέλω να αναφερθώ και στο θέμα του κιλά μούστο, εκεί Στον Αη-Γιάννη στον Κάμπο με την κυρά-κατίνα του στον Άγιο Νικόλα. Μανούσου παρούσα και την Πόπη της Ουρανίας στο εθελοντισμού για μία ακόμη φορά. Βέβαια, όταν λέω εθελοντισμό εννοώ για το καλό του συνόλου για το Τα σταφύλια πακέρασμα. Στον ταξιάρχη της οικογένειας του Κωστάκαλό του τόπου του. Νομίζω ότι είμαστε το μόνο μέρος τήθηκαν στο πατηκη του ηλεκτρολόγου, στον Αγιο Δημήτριο και εκεί που δεν έχει πολιτιστικό Σύλλογο. Γιατί; τήρι του Χαράλαπολύς κόσμος. Γνωρίζω ότι εθελόντριες έχουμε, εθελοντές λίγους, μπου Καλλίνικα υπό Την ημέρα της γιορτής του ο παπα-δημήτρης δεξιώμήπως ήρθε η ώρα να γίνει κάτι ; την εποπτεία του θηκε τους επισκέπτες που πήγαν να του ευχηθούν στο Κάποια άλλη φορά θα σας περιγράψω πόσο κακό Αναστάση Καλλίνιμαγαζί της Βαρβάρας και του Αντώνη. Εκεί μας απέείναι να συνδέονται λούκια κ.λ.π. βροχής στο δίκτυο κα και το άγρυπνο δειξε και εκτός εκκλησίας είναι αεικίνητος. αποχέτευσης. Το δίκτυο φθάνει στα όριά του. Ο δε βιμάτι του Σπύρου Ξέχασα στο προηγούμενο και τον Ζεφοκάλαμο, και ολογικός καθαρισμός ταλαιπωρείται αφάνταστα. του Σάμπλου. εκεί αρκετός κόσμος. Ο Γιάννης, η Κατερίνα και ο ΜαΤα σταφύλια φαίγια την εγκατάσταση ανεμογραφικού σταθμού νώλης επί τω έργω. Παρών με τα καλούδια του ο Βαγνονται να περιμέσε οποιαδήποτε περιοχή της επικράτειας απαιτείγέλης ο Γαλανός και η γυναίκα του η Αργυρώ. νουν το πάτημα. ται η εξασφάλιση της απαιτούμενης έκτασης και η ΚΑΙ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Ο γάϊδαρος περιμένοντας τον μούστο, την περνάει με αμπελόφυλλα. ΚΑΙ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ. Στις έγινε ο εσπερινός για την μνήμη της Οσίας Μεθοδίας στην Παναγία του Οικονόμου. Πολύς κόσμος από την Μήλο είχε έρθει. Όλοι κατέληξαν στην πλατεία του κάμπου όπου στήθηκε το καθιερωμένο γλέντι που κράτησε μέχρι πρωίας. Στα όργανα ο Κοντολούρης Σπύρος, οι αφελφοί Αυγουστή, Αντώνης, Ευθύμης και ο Αντώνης ο Ρούσσος στα ντραμς. Ήθελα να σταθώ και στο πρόβλημα των πυρκαγιών. Πρώτα πρώτα το θέμα της απροσεξίας. Πρέπει αυτοί που βάζουν φωτιά για να καθαρίσουν τα χόρτα να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί γιατί με τις φωτιές δεν παίζει κανείς. Προβλέπονται σοβαρές ποινές για εμπρησμό από αμέλεια. Βέβαια όταν καίγονται άγρια δεν ανησυχεί κανείς, όταν όμως απειλούνται καλλιέργειες, ελιές, αμπέλια κ.λ.π τότε, όλοι τρέχουν. Εδώ αξίζει να σημειωθεί ότι οι οικολόγοι όταν ενέταξαν την μισή Κίμωλο στο NATURA δεν έλαβαν υπ όψιν τους τίποτα. Απαγόρευσαν την διάνοιξη δρόμων, οι οποίοι εκτός του ότι θα επέτρεπαν στον ντόπιο πληθυσμό να πάει στα λιόφυτα και στα αμπέλια του να καλλιεργεί με κανένα τρακτεράκι, παράλληλα θα χρησιμοποιούνταν και για πυρόσβεση, δηλαδή προστασία της πανίδας και χλωρίδας για την οποία κόπτωνται. Πρέπει να τροποποιηθεί ο Νόμος και επιτρέπει την διάνοιξη δρόμων έστω και των υφισταμένων για λόγους πυρασφάλειας και διευκόλυνσης του ντόπιου πληθυσμού ο οποίος πρέπει να έχει πρόσβαση ανθρώπινη και όχι γαιδουρινή στα χωράφια του. Δυστυχώς, πριν από λίγες ημέρες ένα κομμάτι του κάστρου έπεσε μετά την τελευταία νεροποντή στις Ήταν ο βορεινός αμπελουάρδος ή προμαχώνας. Είναι γεγονός ότι η 2η Εφορεία Βυζαντινών αρχαιοτήτων μόνο νόμους και απαγορεύσεις ξέρει να επικαλείται και μάλιστα αυστηρούς. Με αυτό τον τρόπο αποθαρρύνει τους ιδιοκτήτες σπιτιών στο κάστρο να ανακαινήσουν τα σπίτια τους. Έτσι το ένα μετά το άλλο πέφτει. Στο τέλος δεν θα μείνει τίποτα όρθιο. Μήπως λοιπόν πρέπει να αυτοδικήσουμε, μήπως πρέπει να επέμβουμε δυναμικά, ειδικά για την κάτω πόρτα του κάστρου η οποία έχει σειρά, λέω μήπως ; γνωμοδότηση της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας σύμφωνα με την Δ3/Δ/3271/781 απόφασή της. Η επιλογή της κατάλληλης θέσης για την πρόσφατη εγκατάσταση του ανεμογραφικού σταθμού ύψους 30 μέτρων στην θέση Προφήτης Ηλίας Κιμώλου, έγινε κατόπιν επιτόπειας, ενδελεχούς εξέτασης από την εξειδικευμένη πιστοποιημένη εταιρεία ΙΣΤΟΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΕΠΕ, έκγρισης της θέσης αυτής από την ΔΕΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΑΕ και την εύρεση του ιδιοκτήτη της έκτασης από το κτηματολογικό γραφείο. Τα παραπάνω αναφέρονται στην υπ αριθμ. 227/ ενημερωτική επιστολή της ΔΕΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΑΕ προς τον Δήμο Κιμώλου. Κίμωλος 07/09/2012 Προς την κ. Μαρία Ναδάλη Πρόεδρο του Πολιτιστικού Συλλόγου Σίφνου Αγαπητή Μαρία. Θέλω για μια ακόμη φορά να εκφράσω τα συγχαρητήριά μου, για την άριστη διοργάνωση και την Σιφνέϊκη ζεστή φιλοξενία. Όταν πέρυσι, αποφάσισα να βάλω την Κίμωλο στο Φεστιβάλ Κυκλαδικής Γαστρονομίας «Νικόλαος Τσελεμεντές», ήμουν βέβαιος ότι από την δική σου παρουσία και μόνο, η επιτυχία ήταν δεδομένη. Συνέχισε αυτό που κάνεις, έτσι όπως το κάνεις. Τα νησιά το χρειάζονται. Δυστυχώς φέτος δεν μπόρεσα να έρθω. Η Κίμωλος όμως ήταν εκεί. Ευχαριστώ τόσο εσένα όσο και όλους τους εθελοντές, αλλά και τον Δήμαρχο Σίφνου κ. Βαμβούνη, γι αυτό που κάνετε. Παναγιώτης Φραντζ. Σάρδης Γραμματέας Δημοτικού Συβουλίου Κιμώλου

ÌÅÑÏÓ 3 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ÁÐÁÉÔÇÓÅÙÍ ÕÐÇÑÅÓÉÙÍ. Υπηρεσίες Ιατρικής Πληροφορικής και Τηλεϊατρικής 9 ÂÁÓÉÊÅÓ ÊÁÔÅÕÈÕÍÓÅÉÓ

ÌÅÑÏÓ 3 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ÁÐÁÉÔÇÓÅÙÍ ÕÐÇÑÅÓÉÙÍ. Υπηρεσίες Ιατρικής Πληροφορικής και Τηλεϊατρικής 9 ÂÁÓÉÊÅÓ ÊÁÔÅÕÈÕÍÓÅÉÓ 138 Υπηρεσίες Ιατρικής Πληροφορικής και Τηλεϊατρικής ÌÅÑÏÓ 3 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΠΡΑΞΗΣ 9 ÂÁÓÉÊÅÓ ÊÁÔÅÕÈÕÍÓÅÉÓ 10 ÌÏÍÔÅËÏ ÁÐÏÔÉÌÇÓÇÓ ÔÙÍ ÁÐÁÉÔÇÓÅÙÍ 11 ÔÏÌÅÉÓ ÅÖÁÑÌÏÃÇÓ ÔÙÍ ÕÐÇÑÅÓÉÙÍ 139

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Τροποποίηση κατηγοριών στα εγκεκριµένα ενιαία τιµολόγια εργασιών για έργα οδοποιϊας.

ΘΕΜΑ: Τροποποίηση κατηγοριών στα εγκεκριµένα ενιαία τιµολόγια εργασιών για έργα οδοποιϊας. ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 5 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 23 Φεβρουαρίου 2005 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕ.ΧΩ..Ε. Αρ.Πρωτ. 17α/10/22/ΦΝ 437 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜ. ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΠΡΟΓ/ΤΟΣ /ΝΣΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΣΥΝΤ/ΣΜΟΥ &

Διαβάστε περισσότερα

17 ο Πανελλήνιο Συνέδριο Management Υπηρεσιών Υγείας

17 ο Πανελλήνιο Συνέδριο Management Υπηρεσιών Υγείας 17 ο Πανελλήνιο Συνέδριο Management Υπηρεσιών Υγείας Á ãá ðç ôïß Óõ íü äåë öïé, ÇÅë ëç íé êþ Å ôáé ñåß á Management Õ ðç ñå óéþí Õ - ãåßáò (ÅÅÌÕÕ) áíáããýëëåé ôï 17ï ÅôÞóéï ÓõíÝäñéü ôçò, ðïõ èá ðñáãìáôïðïéçèåß

Διαβάστε περισσότερα

ÐïëëÝò åôáéñßåò ðñïóöýñïõí õðçñåóßåò

ÐïëëÝò åôáéñßåò ðñïóöýñïõí õðçñåóßåò Ferral Ferral Της Πηνελόπης Λεονταρά Σήμανση CE: Πως γίνεται ο έλεγχος της παραγωγικής Ï êáèïñéóìüò ôïõ åëýã ïõ ðáñáãùãþò óå Ýíá êáôáóêåõáóôéêü óýìöùíá ìå ôéò ôå íéêýò ðñïäéáãñáöýò ãéá ôá êïõöþìáôá, óôçí

Διαβάστε περισσότερα

Αποκαλύπτουµε το µυστικό υπερόπλο του Μεσαίωνα

Αποκαλύπτουµε το µυστικό υπερόπλο του Μεσαίωνα ΣΗΜΕΙΑ-ΚΛΕΙΔΙΑ 1 Στον Ατλαντικό Κώδικα ο Λεονάρντο Ντα Βίντσι έκρυψε τις οδηγίες για την κατασκευή µιας στρατιάς από ροµπότ. 2 Η ανακάλυψη ανήκει στην οµάδα του Μάριο Ταντέι. Προηγουµένως πιστευόταν ότι

Διαβάστε περισσότερα

Ιóùò íá Ý ïõí äßêéï. Ï ñüíïò

Ιóùò íá Ý ïõí äßêéï. Ï ñüíïò PRESS +7 P R E S S POST P O S T Äéáöùíþ ìå ü,ôé ëåò^ áëëü èá õðåñáóðéóèþ ìý ñé èáíüôïõ ôï äéêáßùìü óïõ íá ôï ëåò. ÂËÔÁÉÑÓ ñüíïò 33ïò Áñ. Öýëëïõ 395-396 ÍïÝìâñéïò ÄåêÝìâñéïò 2012 ÊÙÄÉÊÓ ÄÉÅÕÈÕÍÓÇÓ ÅÐÐÔÅÉÁÓ

Διαβάστε περισσότερα

Ç íýá Ýííïéá ôïõ ýðíïõ!

Ç íýá Ýííïéá ôïõ ýðíïõ! ΑΞΕΣΟΥΑΡ Ç íýá Ýííïéá ôïõ ýðíïõ! ÅããõÜôáé ôçí áóöüëåéá êáé õãåßá ôïõ ìùñïý êáôü ôç äéüñêåéá ôïõ ýðíïõ! AP 1270638 Õðüóôñùìá Aerosleep, : 61,00 AP 125060 ÊÜëõììá Aerosleep, : 15,30 ÁóöáëÞò, ðüíôá áñêåôüò

Διαβάστε περισσότερα

ATHINA COURT. ÐïëõôåëÞ Äéáìåñßóìáôá

ATHINA COURT. ÐïëõôåëÞ Äéáìåñßóìáôá ATHINA COURT ÐïëõôåëÞ Äéáìåñßóìáôá ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ ΑΘΗΝΑ Το συγκρότημα διαμερισμάτων AΘΗΝΑ βρίσκεται σε μια ήσυχη περιοχή στην Έγκωμη, Γωνία Γρηγόρη Αυξεντίου & Αρχιεπισκόπου Λεοντίου και αποτελείται

Διαβάστε περισσότερα

ΚΙΜΩΛΙΑΚΑ ΝΕΑ ΙΔΡΥΤΗΣ - ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ: ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ - ΘΕΟΔΩΡΟΣ Γ. ΜΑΓΚΑΝΙΩΤΗΣ

ΚΙΜΩΛΙΑΚΑ ΝΕΑ ΙΔΡΥΤΗΣ - ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ: ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ - ΘΕΟΔΩΡΟΣ Γ. ΜΑΓΚΑΝΙΩΤΗΣ Äéáöùíþ ìå ü,ôé ëåò^ áëëü èá õðåñáóðéóèþ ìý ñé èáíüôïõ ôï äéêáßùìü óïõ íá ôï ëåò. ÂÏËÔÁÉÑÏÓ ñüíïò 33ïò Áñ. Öýëëïõ 387-388 ÌÜñôéïò Áðñßëéïò 2012 ÊÙÄÉÊÏÓ ÄÉÅÕÈÕÍÓÇÓ ÅÐÏÐÔÅÉÁÓ Ì.Ì.Å. 2915 ΙΔΡΥΤΗΣ - ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ÅÌÐÏÑÉÊÇ ÐÏËÉÔÉÊÇ. ãéá êáôáóôþìáôá åìðïñßáò õäñáõëéêïý õëéêïý. Ãåíéêïß ¼ñïé Óõíáëëáãþí. Ïé êïéíïß êáíüíåò, ôá. ðïéïôéêü êñéôþñéá, ï

ÅÌÐÏÑÉÊÇ ÐÏËÉÔÉÊÇ. ãéá êáôáóôþìáôá åìðïñßáò õäñáõëéêïý õëéêïý. Ãåíéêïß ¼ñïé Óõíáëëáãþí. Ïé êïéíïß êáíüíåò, ôá. ðïéïôéêü êñéôþñéá, ï 5/4/2011 1:08 Page 2 Ãåíéêïß ¼ñïé Óõíáëëáãþí Οι παρακάτω Όροι Συναλλαγών ισχύουν για όλες τις υπηρεσίες που προσφέρει η εταιρία ΕΜΜ. ΚΟΥΒΙΔΗΣ ΑΒΕΕ, εκτός από μεμονωμένες περιπτώσεις, και κατόπιν ειδικών

Διαβάστε περισσότερα

ÌÇÍÉÁÉÁ ÅÖÇÌÅÑÉÄÁ ÁÍÁÔÏËÉÊÇÓ ÁÔÔÉÊÇÓ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2011 ÔÅÕ ÏÓ 35 ÄÉÁÍÅÌÅÔÁÉ ÄÙÑÅÁÍ

ÌÇÍÉÁÉÁ ÅÖÇÌÅÑÉÄÁ ÁÍÁÔÏËÉÊÇÓ ÁÔÔÉÊÇÓ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2011 ÔÅÕ ÏÓ 35 ÄÉÁÍÅÌÅÔÁÉ ÄÙÑÅÁÍ ÌÇÍÉÁÉÁ ÅÖÇÌÅÑÉÄÁ ÁÍÁÔÏËÉÊÇÓ ÁÔÔÉÊÇÓ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2011 ÔÅÕ ÏÓ 35 ÄÉÁÍÅÌÅÔÁÉ ÄÙÑÅÁÍ www.exanatolis.gr Κώστας Λεβαντής: Το κράτος παρανοµεί Óåë.18-19 Η καρδιά της Ανατολικής Αττικής δύο και πλέον µήνες κτυπάει

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΡΙΦΟΣ ΣΕΡΙΦΟΥ ΓΑΛΑΝΗΣ

ΣΕΡΙΦΟΣ ΣΕΡΙΦΟΥ ΓΑΛΑΝΗΣ ΔΗΜΟΣ: ΣΕΡΙΦΟΣ ΣΕΡΙΦΟΥ ΓΑΛΑΝΗΣ ΟΙΚΙΣΜΟΣ: ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΣ ÏÉÊÉÓÌÏÓ ÐÑÏÓÏ Ç: ÄåäïìÝíïõ üôé ðñüêåéôáé ãéá ðáñáäïóéáêü ïéêéóìü, ãéá ôïí õðïëïãéóìü ôçò áîßáò ôùí áêéíþôùí äåí åöáñìüæïíôáé ïé óõíôåëåóôýò ðñüóïøçò:

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ Κ.Π.Σ. 2000-2006. 4 η Συνεδρίαση ΦΑΚΕΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΥΠΟΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ Κ.Π.Σ. 2000-2006. 4 η Συνεδρίαση ΦΑΚΕΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΥΠΟΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ Κ.Π.Σ. 2000-2006 4 η Συνεδρίαση ΦΑΚΕΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Κλειστό Γυµναστήριο Ολυµπιακού Συγκροτήµατος Παραλιακής Ζώνης Φαλήρου Αθήνα, 7 Ιουνίου 2004 ΥΠΟΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ Κ.Π.Σ.

Διαβάστε περισσότερα

ÐÉÓÔÇ ÁÈÅÚÁ ÊÁÉ ÓÕÃ ÑÏÍÁ ÂÇÌÁÔÁ Ç ÊÏÉÍÏÔÇÔÁ ÔÙÍ ÁËÂÁÍÙÍ ÊÁÈÏËÉÊÙÍ ÏÉÊÏÃÅÍÅÉÁ: ¼ôáí ï åíáò áðü ôïõò äýï äåí ðéóôåýåé

ÐÉÓÔÇ ÁÈÅÚÁ ÊÁÉ ÓÕÃ ÑÏÍÁ ÂÇÌÁÔÁ Ç ÊÏÉÍÏÔÇÔÁ ÔÙÍ ÁËÂÁÍÙÍ ÊÁÈÏËÉÊÙÍ ÏÉÊÏÃÅÍÅÉÁ: ¼ôáí ï åíáò áðü ôïõò äýï äåí ðéóôåýåé ÄÉÌÇÍÉÁÉÏ ÊÁÈÏËÉÊÏ ÐÅÑÉÏÄÉÊÏ ÈÑÇÓÊÅÕÔÉÊÏÕ & ÊÏÉÍÙÍÉÊÏÕ ÐÑÏÂËÇÌÁÔÉÓÌÏÕ ÔÅÕ ÏÓ 1050 ÌÁÑÔÉÏÓ-ÁÐÑÉËÉÏÓ 2008 ÔéìÞ ôåý ïõò: 5 åõñþ ÐÉÓÔÇ ÊÁÉ ÁÈÅÚÁ ÓÕÃ ÑÏÍÁ ÂÇÌÁÔÁ Ç ÊÏÉÍÏÔÇÔÁ ÔÙÍ ÁËÂÁÍÙÍ ÊÁÈÏËÉÊÙÍ ÏÉÊÏÃÅÍÅÉÁ:

Διαβάστε περισσότερα

EîáñôÞìáôá ãéá êëéìáôéóìü ï çìüôùí

EîáñôÞìáôá ãéá êëéìáôéóìü ï çìüôùí SOL353-360.qxd 13/5/2005 10:33 Page 353 A/C Ï ÇÌÁÔÙÍ EîáñôÞìáôá ãéá êëéìáôéóìü ï çìüôùí 04.04.117 04.04.118 04.04.119 04.04.120 ΣΥΜΠ/ΤΗΣ ΑΥΤ/ΤΟΥ SD510 132Α2 12V SANDE ΣΥΜΠ/ΤΗΣ ΑΥΤ/ΤΟΥ SD510HD 119PV7 12V

Διαβάστε περισσότερα

Ç ÂÇÑÁ. (ÓõíÝ åéá óôç óåë. 8) Ð Ñ Ï Ó Ê Ë Ç Ó Ç. ÓÔÇÍ ÁÐÏËÏÃÉÓÔÉÊÇ ÌÁÓ ÓÕÍÅËÅÕÓÇ ÊõñéáêÞ 2 Íïåìâñßïõ 2003 & þñá 5 ì.ì.

Ç ÂÇÑÁ. (ÓõíÝ åéá óôç óåë. 8) Ð Ñ Ï Ó Ê Ë Ç Ó Ç. ÓÔÇÍ ÁÐÏËÏÃÉÓÔÉÊÇ ÌÁÓ ÓÕÍÅËÅÕÓÇ ÊõñéáêÞ 2 Íïåìâñßïõ 2003 & þñá 5 ì.ì. ôïò 8 ï ö. 44 ï Éïýëéïò-Áýãïõóôïò 2003 "Ç ÂÇÑÁ" Óåëßäá 1 ÔÏÕÑÊÉÁ ÔÏÕÑÊÉÁ ÔÏÕÑÊÉÁ ÔÏÕÑÊÉÁ ÔÏÕÑÊÉÁ Ç ÂÇÑÁ ÄÉÌÇÍÇ ÅÖÇÌÅÑÉÄÁ ÔÏÕ ÐÏËÉÔÉÓÔÉÊÏÕ ÓÕËËÏÃÏÕ ÖÅÑÙÍ & ÐÅÑÉÖÅÑÅÉÁÓ Í. ÅÂÑÏÕ ÓÔÁÄÉÏÕ 39 105 59 ÁèÞíá Ôçë.

Διαβάστε περισσότερα

Ôçò ÌÁÑÈÁÓ ÃÉÁÍÍÁÊÏÐÏÕËÏÕ - ÔÏÐÉÊÇ ÁÕÔÏÄÉÏÉÊÇÓÇ ÊÁÉ ÓÄÉÔ

Ôçò ÌÁÑÈÁÓ ÃÉÁÍÍÁÊÏÐÏÕËÏÕ - ÔÏÐÉÊÇ ÁÕÔÏÄÉÏÉÊÇÓÇ ÊÁÉ ÓÄÉÔ s60-64.qxd 16/4/2007 11:43 Page 60 Ôçò ÌÁÑÈÁÓ ÃÉÁÍÍÁÊÏÐÏÕËÏÕ - ÉäéùôéêÞ ñçìáôïïéêïíïìéêþ ðñùôïâïõëßá Þ äçìüóéá ñçìáôïäüôçóç éäéùôéêïý êýñäïõò; Οι ΣΔΙΤ σε καµία περίπτωση δεν µπορούν να αντικαταστήσουν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΠΡΟΤΑΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

ΠΟΛΥΠΡΟΤΑΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ 01 ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΠΟΛΥΠΡΟΤΑΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Η απάντηση σε όλες ανεξαιρέτως τις ερωτήσεις της Πρότασης είναι απαραίτητη και αποτελεί προϋπόθεση για την έκδοση Ασφαλιστηρίου Συµβολαίου 1 ÓÔÏÉ

Διαβάστε περισσότερα

μικρές ιστορίες ΕΥΕΞΙΑ & ΙΑΤΡΟΦΗ 3

μικρές ιστορίες ΕΥΕΞΙΑ & ΙΑΤΡΟΦΗ 3 μικρές ιστορίες Κι όσο το φυσικό περιβάλλον περιορίζεται, τόσο και ακριβαίνει. Η ανάπτυξη πλέον δεν συμφέρει. εν το έχουμε συνειδητοποιήσει, αλλά η τελευταία μεγάλη αγορά στον πλανήτη θα είναι η Φύση.

Διαβάστε περισσότερα

11. ΜΕΝΤΕΣΕΔΕΣ ΕΠΙΠΛΩΝ

11. ΜΕΝΤΕΣΕΔΕΣ ΕΠΙΠΛΩΝ . ΜΕΝΤΕΣΕΔΕΣ ΕΠΙΠΛΩΝ 1 . ΜΕΝΤΕΣΕΔΕΣ ÅÐÉÐËÙÍ Σύντομη αναδρομή στην ιστορία της. Η εταιρία Salice, πρωτοπόρος στον τομέα των χωνευτών μεντεσέδων επίπλων, παράγει μια πολύ μεγάλη γκάμα μεντεσέδων και μηχανισμών

Διαβάστε περισσότερα

11. ΜΕΝΤΕΣΕΔΕΣ ΕΠΙΠΛΩΝ

11. ΜΕΝΤΕΣΕΔΕΣ ΕΠΙΠΛΩΝ . ΜΕΝΤΕΣΕΔΕΣ ΕΠΙΠΛΩΝ 1 . ΜΕΝΤΕΣΕΔΕΣ ÅÐÉÐËÙÍ Σύντομη αναδρομή στην ιστορία της. Η εταιρία Salice, πρωτοπόρος στον τομέα των χωνευτών μεντεσέδων επίπλων, παράγει μια πολύ μεγάλη γκάμα μεντεσέδων και μηχανισμών

Διαβάστε περισσότερα

To èýìá: Ïé äéáæåõãìýíïé ìýóá óôçí Åêêëçóßá ÓÕÃ ÑÏÍÁ ÂÇÌÁÔÁ ÓÔÇÍ ÐÉÓÔÇ ÊÁÉ ÓÔÏÍ ÐÏËÉÔÉÓÌÏ

To èýìá: Ïé äéáæåõãìýíïé ìýóá óôçí Åêêëçóßá ÓÕÃ ÑÏÍÁ ÂÇÌÁÔÁ ÓÔÇÍ ÐÉÓÔÇ ÊÁÉ ÓÔÏÍ ÐÏËÉÔÉÓÌÏ ÐÅÑÉÅ ÏÌÅÍÁ ÅDITORIAL Áíïé ôïß Ïñßæïíôåò Áããåëéïöüñïò Êùäéêüò: 1044 Ýôïò ßäñõóçò: 1900 Éäéïêôçóßá: Ðßóôç & ÆùÞ ÁóôéêÞ Ìç ÊåñäïóêïðéêÞ Åôáéñåßá Ì. Âüäá 28 & Óìýñíçò 27, 10439 ÁèÞíá www.jesuits.gr Åêäüôçò

Διαβάστε περισσότερα

Το λεύκωμα "Απολιθωμένο

Το λεύκωμα Απολιθωμένο www.lesvosmuseum.gr / www.petrifiedforest.gr Åíá ìïíáäéêü ëåýêùìá ãéá ôïô ÁðïëéèùìÝíï ÄÜóïò ôçò ËÝóâïõ óå ôñåéò ãëþóóåò Το λεύκωμα "Απολιθωμένο Δάσος Λέσβου" είναι μια πολυτελής τετράχρωμη έκδοση 160 σελίδων,

Διαβάστε περισσότερα

ΠOΛITIΣMOΣ KAI TOΠIKH IΣTOPIA THΣ YTIKHΣ ΘEΣΣAΛIAΣ

ΠOΛITIΣMOΣ KAI TOΠIKH IΣTOPIA THΣ YTIKHΣ ΘEΣΣAΛIAΣ ΠOΛITIΣMOΣ KAI TOΠIKH IΣTOPIA THΣ YTIKHΣ ΘEΣΣAΛIAΣ (ΠPAKTIKA ΣYNE PIOY) Eπιµέλεια: Nότα Mακρυγιάννη - Πλακιά, Πρόεδρος Aρχαιολογικού Λαογραφικού Πολιτιστικού Συλλόγου Mουζακίου Mάνθος Παπάγγελος, Yπεύθυνος

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΝΙΑΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ: ΠΡΟΣ ΙΟΡΙΣΤΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ

ΤΗΝΙΑΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ: ΠΡΟΣ ΙΟΡΙΣΤΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ÔÑÉÌÇÍÉÁÉÁ ÐÅÑÉÏÄÉÊÇ ÅÊÄÏÓÇ ÔÇÓ ÁÄÅËÖÏÔÇÔÁÓ ÔÙÍ ÔÇÍÉÙÍ ÅÍ ÁÈÇÍÁÉÓ ÅÔÏÓ 4ï - AÑ. Ö. 16ï - ÉÏÕËÉÏÓ - ÁÕÃÏÕÓÔÏÓ - ÓÅÐÔÅÌÂÑÉÏÓ 2013 ÁÓÇÌ. ÖÙÔÇËÁ 40 ÊÁÉ ËÅÙÖ. ÁËÅÎÁÍÄÑÁÓ - 114 73 ÁÈÇÍÁ ΤΗΝΙΑΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ:

Διαβάστε περισσότερα

Å.Å.Ì.Å. Tá ÍÝá ôçò. Ôåôñáìçíéáßá ÅíçìåñùôéêÞ êäïóç ôçò ÅëëçíéêÞò íùóçò ãéá ôç ÌïõóéêÞ Åêðáßäåõóç. ôïò 16ï, Ôåý ïò 48-49, ÌÜéïò-ÓåðôÝìâñéïò 2013

Å.Å.Ì.Å. Tá ÍÝá ôçò. Ôåôñáìçíéáßá ÅíçìåñùôéêÞ êäïóç ôçò ÅëëçíéêÞò íùóçò ãéá ôç ÌïõóéêÞ Åêðáßäåõóç. ôïò 16ï, Ôåý ïò 48-49, ÌÜéïò-ÓåðôÝìâñéïò 2013 ÓõíäåäåìÝíï ìýëïò êáé Åêðñüóùðïò ôçò Äéåèíïýò íùóçò ãéá ôç ÌïõóéêÞ Åêðáßäåõóç (ISME) óôçí ÅëëÜäá Tá ÍÝá ôçò Å.Å.Ì.Å. Ôåôñáìçíéáßá ÅíçìåñùôéêÞ êäïóç ôçò ÅëëçíéêÞò íùóçò ãéá ôç ÌïõóéêÞ Åêðáßäåõóç ôïò 16ï,

Διαβάστε περισσότερα

Μην απελπίζεστε... Κ ΙΝ Η Σ Η ΛΕΜΟΝΑΣ. www.exanatolis.gr. Αφορά όλες τις µάρκες αυτοκινήτων

Μην απελπίζεστε... Κ ΙΝ Η Σ Η ΛΕΜΟΝΑΣ. www.exanatolis.gr. Αφορά όλες τις µάρκες αυτοκινήτων ÌÇÍÉÁÉÁ ÅÖÇÌÅÑÉÄÁ ÁÍÁÔÏËÉÊÇÓ ÁÔÔÉÊÇÓ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2011 ÔÅÕ ÏÓ 43 www.exanatolis.gr Μην απελπίζεστε... Ο πρόεδρος του ΙΝΚΑ (Γενική Οµοσπονδία Καταναλωτών Ελλάδος) κ. Γιώργος Λεχουρίτης σας καθοδηγεί µε ποιούς

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα 1/11/2010. Αριθμ. Πρωτ. Ε40/713

Αθήνα 1/11/2010. Αριθμ. Πρωτ. Ε40/713 ΕΕΛΛΗΝΙΙΚΗ ΔΔΗΜΟΚΡΡΑΤΤΙΙΑ ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ Δ ΙΙ Ο ΙΙ Κ Η ΣΣ Η ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ - ΕΣΟΔΩΝ ΤΤΜΗΜΑΤΤΑ : ΕΕΛΕΕΓΓΧΟΥ ΚΟΙΙΝΩΝ ΕΠΙΙΧ/

Διαβάστε περισσότερα

2o ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΤΟΥ ΥΠΝΟΥ ΚΑΙ ΤΟ ΜΗ ΕΠΕΜΒΑΤΙΚΟ ΑΕΡΙΣΜΟ ΑΘΗΝΑ 5-6 ΜΑΡΤΙΟΥ 2010

2o ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΤΟΥ ΥΠΝΟΥ ΚΑΙ ΤΟ ΜΗ ΕΠΕΜΒΑΤΙΚΟ ΑΕΡΙΣΜΟ ΑΘΗΝΑ 5-6 ΜΑΡΤΙΟΥ 2010 2o ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΤΟΥ ΥΠΝΟΥ ΚΑΙ ΤΟ ΜΗ ΕΠΕΜΒΑΤΙΚΟ ΑΕΡΙΣΜΟ ΑΘΗΝΑ 5-6 ΜΑΡΤΙΟΥ 2010 Αγαπητοί συνάδελφοι, Με ιδιαίτερη χαρά σας στέλνουμε το πρόγραμμα του 2ου Συνεδρίου για τις Διαταραχές

Διαβάστε περισσότερα

Óôï äñüìï ðñïò ôéò êüëðåò ÃÏÑÔÕÍÉÁ: Ï Ãéþñãïò Ìðáñïýôóáò ðþñå êåöüëé ùò åíùôéêüò õðïøþöéïò äþìáñ ïò, ìåôü áðü óýóêåøç ðïõ Ýãéíå óôçí ÉððïêñÜôïõò

Óôï äñüìï ðñïò ôéò êüëðåò ÃÏÑÔÕÍÉÁ: Ï Ãéþñãïò Ìðáñïýôóáò ðþñå êåöüëé ùò åíùôéêüò õðïøþöéïò äþìáñ ïò, ìåôü áðü óýóêåøç ðïõ Ýãéíå óôçí ÉððïêñÜôïõò Óôï äñüìï ðñïò ôéò êüëðåò ÃÏÑÔÕÍÉÁ: Ï Ãéþñãïò Ìðáñïýôóáò ðþñå êåöüëé ùò åíùôéêüò õðïøþöéïò äþìáñ ïò, ìåôü áðü óýóêåøç ðïõ Ýãéíå óôçí ÉððïêñÜôïõò Óåë. 12 ÁÓÔÑÏÓ: Ï ÓôñÜôçò ÄáëéÜíçò êáé ðüëé óôï óôßâï ôçò

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ ΑΠΟ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ... «Η ΠΑΝΑΓΙΑ ΤΗΣ ΤΗΝΟΥ ΠΡΟΣΤΑΤΙΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ» ÔÑÉÌÇÍÉÁÉÁ ÐÅÑÉÏÄÉÊÇ ÅÊÄÏÓÇ ÔÇÓ ÁÄÅËÖÏÔÇÔÁÓ ÔÙÍ ÔÇÍÉÙÍ ÅÍ ÁÈÇÍÁÉÓ

ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ ΑΠΟ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ... «Η ΠΑΝΑΓΙΑ ΤΗΣ ΤΗΝΟΥ ΠΡΟΣΤΑΤΙΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ» ÔÑÉÌÇÍÉÁÉÁ ÐÅÑÉÏÄÉÊÇ ÅÊÄÏÓÇ ÔÇÓ ÁÄÅËÖÏÔÇÔÁÓ ÔÙÍ ÔÇÍÉÙÍ ÅÍ ÁÈÇÍÁÉÓ ÔÑÉÌÇÍÉÁÉÁ ÐÅÑÉÏÄÉÊÇ ÅÊÄÏÓÇ ÔÇÓ ÁÄÅËÖÏÔÇÔÁÓ ÔÙÍ ÔÇÍÉÙÍ ÅÍ ÁÈÇÍÁÉÓ ÅÔÏÓ 4ï - AÑ. Ö. 15ï - ÁÐÑÉËÉÏÓ - ÌÁÚÏÓ - ÉÏÕÍÉÏÓ 2013 ÁÓÇÌ. ÖÙÔÇËÁ 40 ÊÁÉ ËÅÙÖ. ÁËÅÎÁÍÄÑÁÓ - 114 73 ÁÈÇÍÁ «Η ΠΑΝΑΓΙΑ ΤΗΣ ΤΗΝΟΥ ΠΡΟΣΤΑΤΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ. Στόχος της έκθεσης:

ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ. Στόχος της έκθεσης: ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Εστιατορικών & Συναφών Επαγγελμάτων (Π.Ο.Ε.Σ.Ε.), πρόκειται να πραγματοποιήσει το 1 ον Πανελλήνιο Συνέδριο Εστίασης με θέμα «Ελλήνων γεύσεις» και παράλληλα την

Διαβάστε περισσότερα

Ç ÅÔÁÉÑÉÁ ÔÁ ÐÑÏÚÏÍÔÁ. Ç åôáéñßá ðáñüãåé, åìðïñåýåôáé êáé åîüãåé ôá ðáñáêüôù ðñïúüíôá:

Ç ÅÔÁÉÑÉÁ ÔÁ ÐÑÏÚÏÍÔÁ. Ç åôáéñßá ðáñüãåé, åìðïñåýåôáé êáé åîüãåé ôá ðáñáêüôù ðñïúüíôá: Ç ÅÔÁÉÑÉÁ Ç åôáéñßá Áöïß ÊÜìôóç ÁÅ éäñýèçêå ôï 1991 ìåôü áðï óõã þíåõóç ôçò åôáéñßáò Ê.ÊÜìôóçò & Óßá ÏÅ êáé ôçò åôáéñßáò Áöïß ÊÜìôóç ÏÅ. äñá ôçò åôáéñßáò åßíáé ç Èåóóáëïíßêç. Ôï äßêôõï ðùëþóåùí ôçò åôáéñßáò

Διαβάστε περισσότερα

¼ñãáíá Èåñìïêñáóßáò - ÓõóêåõÝò Øõêôéêþí Ìç áíçìüôùí

¼ñãáíá Èåñìïêñáóßáò - ÓõóêåõÝò Øõêôéêþí Ìç áíçìüôùí ¼ñãáíá Èåñìïêñáóßáò - ÓõóêåõÝò Øõêôéêþí Ìç áíçìüôùí ÈåñìïóôÜôçò ÓõíôÞñçóçò REF-DF-SM ÅëÝã åé Ýíá èåñìïóôïé åßï PTC Êëßìáêá èåñìïêñáóßáò: -19? +99 C ëåã ïò áðüøõîçò - dfrst Ôñßá ñåëý: óõìðéåóôþò (30Á, 2ÇÑ),

Διαβάστε περισσότερα

ôåý ïò 08 ùñßò áíôßôéìï

ôåý ïò 08 ùñßò áíôßôéìï . áíôéåîïõóéáóôéêþ åðéèå þñçóç, Èåóóáëïíßê ç, ìüñôéïò 2007 ôåý ïò 08 ùñßò áíôßôéìï Ôï Black Out ìðáßíåé áéóßùò óôïí 3ï ñüíï æùþò ôïõ. Ôï ðñþôï ôåý- ïò (ìå áñéèìü #00) ôçò áíôéåîïõóéáóôéêþò åðéèåþñçóçò

Διαβάστε περισσότερα

ËÏÕÔÑÁÊÉÏÕ - ÐÅÑÁ ÙÑÁÓ

ËÏÕÔÑÁÊÉÏÕ - ÐÅÑÁ ÙÑÁÓ ÁÃÃËÉÊÁ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΨΑΛΑΣ Ðùëïýíôáé ðïëõôåëþ äéáìåñßóìáôá Æçôïýíôáé ïéêüðåäá ãéá áãïñü - áíôéðáñï Þ ÌÁÊÑÕÃÉÁÍÍÇ 16 ËÏÕÔÑÁÊÉ ÔÇË.: 27440-22250, 27410-37734, 210-9732609 ÊÉÍ.: 0977-429265,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΠΟΙΟΥΣ ΕΝΟΧΛΕΙ Ο Γ. ΓΚΙΩΝΗΣ

ΚΑΠΟΙΟΥΣ ΕΝΟΧΛΕΙ Ο Γ. ΓΚΙΩΝΗΣ 11 ÑÏÍÉÁ ÂÇÌÁ ÔÏ ÁÃÃËÉÊÁ ñéóôéíá Êïñìðåô Ôéíá Íôáíôåñ 28çò 29 ËïõôñÜêé ôçë. 27440 28626 ËÏÕÔÑÁÊÉÏÕ - ÐÅÑÁ ÙÑÁÓ 17 Éïõíßïõ 2007 15ÍÈÇÌÅÑÇ ÅÖÇÌÅÑÉÄÁ ÃÉÁ ËÏÕÔÑÁÊÉ, ÐÅÑÁ ÙÑÁ, ÉÓÈÌÉÁ, ÐÉÓÉÁ, ÊÏÑÉÍÈÏ ÅÔÏÓ 11ï

Διαβάστε περισσότερα

ÅðéóôçìïíéêÞ ÅðéôñïðÞ

ÅðéóôçìïíéêÞ ÅðéôñïðÞ ÅðéóôçìïíéêÞ ÅðéôñïðÞ Ðñüåäñïò: Ìáßç Êïêêßäïõ Áíôéðñüåäñïò: ÆùÞ Äéïíõóßïõ Ðïëýâéïò Áíäñïýôóïò, ÄçìÞôñçò ÁíôùíáêÜêçò, ÐÝôñïò Âïýâáñçò, Åñéöýëç Äáìéáíïý-Ìáñßíç, ÄçìÞôñçò Äéïíõóßïõ, Êùíóôáíôßíá ÄïãÜíç, ÈáíÜóçò

Διαβάστε περισσότερα

Ç ÂÇÑÁ. Óôá ðñüóùðá ôùí ðáñåõñåèýíôùí

Ç ÂÇÑÁ. Óôá ðñüóùðá ôùí ðáñåõñåèýíôùí ÓÅËÉÄÁ 1 ÔÏÕÑÊÉÁ ÔÏÕÑÊÉÁ ÔÏÕÑÊÉÁ ÔÏÕÑÊÉÁ ÔÏÕÑÊÉÁ Ç ÂÇÑÁ ÄÉÌÇÍÇ ÅÖÇÌÅÑÉÄÁ ÔÏÕ ÐÏËÉÔÉÓÔÉÊÏÕ ÓÕËËÏÃÏÕ ÖÅÑÙÍ & ÐÅÑÉÖÅÑÅÉÁÓ Í. ÅÂÑÏÕ ÓÔÁÄÉÏÕ 39 105 59 ÁèÞíá Ôçë. 32.16.532 ÅÔÏÓ 4 ï ÖÕËËÏ 23 o ÉÁÍÏÕÁÑÉÏÓ-ÖÅÂÑÏÕÁÑÉÏÓ

Διαβάστε περισσότερα

ÅðåéäÞ ç êëïðþ Ýãéíå êáèçìåñéíüôçôá... Êïéìçèåßôå Üöïâá ìå áíïé ôýò ôéò ìðáëêïíüðïñôåò

ÅðåéäÞ ç êëïðþ Ýãéíå êáèçìåñéíüôçôá... Êïéìçèåßôå Üöïâá ìå áíïé ôýò ôéò ìðáëêïíüðïñôåò ÅðåéäÞ ç êëïðþ Ýãéíå êáèçìåñéíüôçôá... Êïéìçèåßôå Üöïâá ìå áíïé ôýò ôéò ìðáëêïíüðïñôåò Ðáôæïýñé áóöáëåßáò ðáñáäïóéáêïý ôýðïõ Το πατζούρι ασφαλείας παραδοσιακού τύπου σχεδιάστηκε και κατασκευάστηκε από

Διαβάστε περισσότερα

Ç ÂÇÑÁ ÊÕÑÉÁÊÇ 18 ÍÏÅÌÂÑÉÏÕ 2001 ÁÑ ÁÉÑÅÓÉÅÓ ÃÉÁ ÔÇÍ ÁÍÁÄÅÉÎÇ ÍÅÏÕ Ä.Ó. ÔÏÕ ÓÕËËÏÃÏÕ ÌÁÓ

Ç ÂÇÑÁ ÊÕÑÉÁÊÇ 18 ÍÏÅÌÂÑÉÏÕ 2001 ÁÑ ÁÉÑÅÓÉÅÓ ÃÉÁ ÔÇÍ ÁÍÁÄÅÉÎÇ ÍÅÏÕ Ä.Ó. ÔÏÕ ÓÕËËÏÃÏÕ ÌÁÓ ÓÅËÉÄÁ 1 ÔÏÕÑÊÉÁ ÔÏÕÑÊÉÁ ÔÏÕÑÊÉÁ ÔÏÕÑÊÉÁ ÔÏÕÑÊÉÁ Ç ÂÇÑÁ ÄÉÌÇÍÇ ÅÖÇÌÅÑÉÄÁ ÔÏÕ ÐÏËÉÔÉÓÔÉÊÏÕ ÓÕËËÏÃÏÕ ÖÅÑÙÍ & ÐÅÑÉÖÅÑÅÉÁÓ Í. ÅÂÑÏÕ ÓÔÁÄÉÏÕ 39 105 59 ÁèÞíá Ôçë. 32.16.532 ÅÔÏÓ 6 ï ÖÕËËÏ 33 o ÓÅÐÔÅÌÂÑÉÏÓ-ÏÊÔÙÂÑÉÏÓ

Διαβάστε περισσότερα

Τόμος 7: Προστατευόμενες περιοχές Natura 2000

Τόμος 7: Προστατευόμενες περιοχές Natura 2000 Πανεπιστήμιο Αιγαίου Τμήμα Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας Εργαστήριο Διαχείρισης της Πολιτισμικής Κληρονομιάς Εθνική νομοθεσία για το Περιβάλλον Τόμος 7: Προστατευόμενες περιοχές Natura 2000

Διαβάστε περισσότερα

14 ÉÏÕÍÉÏÕ 2012 0,59 ÅÕÑÙ

14 ÉÏÕÍÉÏÕ 2012 0,59 ÅÕÑÙ ΚΩΔΙΚΟΣ ΓΙΑ ΕΛΤΑ 011776 ΠΛΗΡΩΜΕΝΟ ΤΕΛΟΣ Ταχ. KEΜΠΑ Αρ. Αδ. 94 ÑÇÌÁÔÉÓÔÇÑÉÏ ÃÅÍÉÊÏÓ ÄÅÉÊÔÇÓ 499,56 + 2,09% ÁÎÉÁ ÓÕÍÁËËÁÃÙÍ ÃÅÍÉÊÇ 33,10 åêáô. åõñþ ÊÁÈÇÌÅÑÉÍÇ ÐÑÙÚÍÇ ÏÉÊÏÍÏÌÉÊÇ ÅÖÇÌÅÑÉÄÁ ÓÙÍÉÅÑÏÕ 20 & ÐÁËÁÉÏËÏÃÏÕ

Διαβάστε περισσότερα

Ç ÂÇÑÁ. Ç áíáâßùóç ôïõ Èñáêéêïý åèßìïõ ôçò «âáñâüñáò»

Ç ÂÇÑÁ. Ç áíáâßùóç ôïõ Èñáêéêïý åèßìïõ ôçò «âáñâüñáò» ôïò 7 ï ö. 40 ï ÍïÝìâñéïò-ÄåêÝìâñéïò 2002 "Ç ÂÇÑÁ" Óåëßäá 1 ÔÏÕÑÊÉÁ ÔÏÕÑÊÉÁ ÔÏÕÑÊÉÁ ÔÏÕÑÊÉÁ ÔÏÕÑÊÉÁ Ç ÂÇÑÁ ÄÉÌÇÍÇ ÅÖÇÌÅÑÉÄÁ ÔÏÕ ÐÏËÉÔÉÓÔÉÊÏÕ ÓÕËËÏÃÏÕ ÖÅÑÙÍ & ÐÅÑÉÖÅÑÅÉÁÓ Í. ÅÂÑÏÕ ÓÔÁÄÉÏÕ 39 105 59 ÁèÞíá

Διαβάστε περισσότερα

28 ÉÏÕÍÉÏÕ 2012 0,59 ÅÕÑÙ. ÁíáìÝíåôáé «ìü ç» ÌÝñêåë ìå ôïí Ìüíôé

28 ÉÏÕÍÉÏÕ 2012 0,59 ÅÕÑÙ. ÁíáìÝíåôáé «ìü ç» ÌÝñêåë ìå ôïí Ìüíôé ΚΩΔΙΚΟΣ ΓΙΑ ΕΛΤΑ 011776 ΠΛΗΡΩΜΕΝΟ ΤΕΛΟΣ Ταχ. KEΜΠΑ Αρ. Αδ. 94 ÑÇÌÁÔÉÓÔÇÑÉÏ ÃÅÍÉÊÏÓ ÄÅÉÊÔÇÓ 579,69 + 0,67% ÁÎÉÁ ÓÕÍÁËËÁÃÙÍ ÃÅÍÉÊÇ 31,80 åêáô. åõñþ ÊÁÈÇÌÅÑÉÍÇ ÐÑÙÚÍÇ ÏÉÊÏÍÏÌÉÊÇ ÅÖÇÌÅÑÉÄÁ ÓÙÍÉÅÑÏÕ 20 & ÐÁËÁÉÏËÏÃÏÕ

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ ΑΠΟ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ... Η Α ΕΛΦΟΤΗΤΑ ΓΙΟΡΤΑΣΕ ΤΗΝ 189η ΕΠΕΤΕΙΟ ΕΥΡΕΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΕΙΚΟΝΑΣ

ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ ΑΠΟ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ... Η Α ΕΛΦΟΤΗΤΑ ΓΙΟΡΤΑΣΕ ΤΗΝ 189η ΕΠΕΤΕΙΟ ΕΥΡΕΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΕΙΚΟΝΑΣ ÔÑÉÌÇÍÉÁÉÁ ÐÅÑÉÏÄÉÊÇ ÅÊÄÏÓÇ ÔÇÓ ÁÄÅËÖÏÔÇÔÁÓ ÔÙÍ ÔÇÍÉÙÍ ÅÍ ÁÈÇÍÁÉÓ ÅÔÏÓ 3ï - AÑ. Ö. 10ï - ÉÁÍÏÕÁÑÉÏÓ - ÖÅÂÑÏÕÁÑÉÏÓ - ÌÁÑÔÉÏÓ 2012 ÁÓÇÌ. ÖÙÔÇËÁ 40 ÊÁÉ ËÅÙÖ. ÁËÅÎÁÍÄÑÁÓ - 114 73 ÁÈÇÍÁ Η Α ΕΛΦΟΤΗΤΑ ΓΙΟΡΤΑΣΕ

Διαβάστε περισσότερα

Freshen up your smile! Τ Ρ Ι Μ Η Ν Ι Α Ι Α Ε Κ Δ Ο Σ Η Π Ρ Ο Λ Η Π Τ Ι Κ Η Σ Ο Δ Ο Ν Τ Ι ΑΤ Ρ Ι Κ Η Σ Ο Ρ ΓΑ Ν Ω Σ Η Σ Ο Δ Ο Ν Τ Ι ΑΤ Ρ Ε Ι Ω Ν

Freshen up your smile! Τ Ρ Ι Μ Η Ν Ι Α Ι Α Ε Κ Δ Ο Σ Η Π Ρ Ο Λ Η Π Τ Ι Κ Η Σ Ο Δ Ο Ν Τ Ι ΑΤ Ρ Ι Κ Η Σ Ο Ρ ΓΑ Ν Ω Σ Η Σ Ο Δ Ο Ν Τ Ι ΑΤ Ρ Ε Ι Ω Ν Τ Ρ Ι Μ Η Ν Ι Α Ι Α Ε Κ Δ Ο Σ Η Π Ρ Ο Λ Η Π Τ Ι Κ Η Σ Ο Δ Ο Ν Τ Ι ΑΤ Ρ Ι Κ Η Σ Ο Ρ ΓΑ Ν Ω Σ Η Σ Ο Δ Ο Ν Τ Ι ΑΤ Ρ Ε Ι Ω Ν ΤΕΥΧΟΣ 26 Freshen up your smile! ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΤΩΝ ΕΜΦΥΤΕΥΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ÁÍÁÊÇÑÕ ÈÇÊÅ ÅÐÉÔÉÌÏÓ ÄÇÌÏÔÇÓ ÔÏÕ ÄÇÌÏÕ ÖÑÁÃÊÉÓÔÁÓ ÅÕÑÕÔÁÍÉÁÓ

ÁÍÁÊÇÑÕ ÈÇÊÅ ÅÐÉÔÉÌÏÓ ÄÇÌÏÔÇÓ ÔÏÕ ÄÇÌÏÕ ÖÑÁÃÊÉÓÔÁÓ ÅÕÑÕÔÁÍÉÁÓ Ãñáöåßá: Êïëùíïý & Ëåùíßäïõ 20 104 36 ÁÈÇÍÁ Ôçë.: 210 52 42 995 ÔÑÉÌÇÍÉÁÉÁ ÅÖÇÌÅÑÉÄÁ ÔÏÕ ÓÕËËÏÃÏÕ ÄÕÔÉÊÏÖÑÁÃÊÉÓÔÉÁÍÙÍ ÄÉÅÕÈÕÍÔÇÓ: ÐÅÑÉÊËÇÓ ÃÏÕËÁÓ ÑÏÍÏÓ 23ïò ÁÑÉÈÌÏÓ ÖÕËËÏÕ 87 Ä/ÍÔÑÉÁ ÓÕÍÔÁÎÇÓ: ÓÏÖÉÁ ÔÑÉÁÍÔÏÃÉÁÍÍÇ-ÐÁÍÏÕ

Διαβάστε περισσότερα

ÁÕÓÔÇÑÏÔÅÑÇ ÄÇÌÏÓÉÏÍÏÌÉÊÇ ÅÐÏÐÔÅÉÁ ÓÔÏÕÓ OTÁ ÁÐÏ ÔÏ 2013 ÄÇÌÏÉ ÕÐÏ ÅÐÉÔÑÏÐÅÉÁ

ÁÕÓÔÇÑÏÔÅÑÇ ÄÇÌÏÓÉÏÍÏÌÉÊÇ ÅÐÏÐÔÅÉÁ ÓÔÏÕÓ OTÁ ÁÐÏ ÔÏ 2013 ÄÇÌÏÉ ÕÐÏ ÅÐÉÔÑÏÐÅÉÁ ÊÙÄÉÊÏÓ ÃÉÁ ÅËÔÁ 011776 ΠΛΗΡΩΜΕΝΟ ΤΕΛΟΣ Ταχ. KEΜΠΑ Αρ. Αδ. 94 ÑÇÌÁÔÉÓÔÇÑÉÏ ÃÅÍÉÊÏÓ ÄÅÉÊÔÇÓ 912,70 + 1,76% ÁÎÉÁ ÓÕÍÁËËÁÃÙÍ ÃÅÍÉÊÇ 45,97 åêáô. åõñþ ÊÁÈÇÌÅÑÉÍÇ ÐÑÙÚÍÇ ÏÉÊÏÍÏÌÉÊÇ ÅÖÇÌÅÑÉÄÁ ÓÙÍÉÅÑÏÕ 20 & ÐÁËÁÉÏËÏÃÏÕ

Διαβάστε περισσότερα

Σ Ε Ι Ρ Α Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Σ O 114 Α, Β & Γ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ

Σ Ε Ι Ρ Α Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Σ O 114 Α, Β & Γ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΕΥΕΛΙΚΤΗ ΖΩΝΗ ΦΙΛΑΝΑΓΝΩΣΙΑ Αγκαλιά με παραμύθια ΤΙΤΛΟΣ ΒΙΒΛΙΟΥ: Αγκαλιά με παραμύθια ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ: Γαλάτεια Γρηγοριάδου-Σουρέλη ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΔΙΟΡΘΩΣΗ: Χρυσούλα Τσιρούκη ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΣΗ: Κατερίνα Χαδουλού ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Επιστροφή στο σπίτι. Ψυγεία. Μονόθυρα, Δίθυρα No Frost, Καταψύκτες

Επιστροφή στο σπίτι. Ψυγεία. Μονόθυρα, Δίθυρα No Frost, Καταψύκτες Επιστροφή στο σπίτι Ψυγεία Μονόθυρα, Δίθυρα No Frost, Καταψύκτες Ψυγεία PHILCO Για περισσότερα από 80 χρόνια οι οικιακές συσκευές PHILCO έχουν διακριθεί για την ποιότητα και την αξιοπιστία τους σε συνδιασμό

Διαβάστε περισσότερα

Ç ÂÇÑÁ ÁÐÏÊÁËÕÐÔÇÑÉÁ ÔÇÓ ÐÑÏÔÏÌÇÓ ÔÇÓ ÄÏÌÍÁÓ ÁÔÆÇÁÍÔÙÍÇ ÂÉÓÂÉÆÇ ÓÔÇ ËÅÙÖÏÑÏ ÇÑÙÙÍ 1821 ÐÅÄÉÏÍ ÔÏÕ ÁÑÅÙÓ

Ç ÂÇÑÁ ÁÐÏÊÁËÕÐÔÇÑÉÁ ÔÇÓ ÐÑÏÔÏÌÇÓ ÔÇÓ ÄÏÌÍÁÓ ÁÔÆÇÁÍÔÙÍÇ ÂÉÓÂÉÆÇ ÓÔÇ ËÅÙÖÏÑÏ ÇÑÙÙÍ 1821 ÐÅÄÉÏÍ ÔÏÕ ÁÑÅÙÓ ôïò 10 ï ö. 55 ï ÌÜéïò-Éïýíéïò 2005 "Ç ÂÇÑÁ" Óåëßäá 1 ÔÏÕÑÊÉÁ ÔÏÕÑÊÉÁ ÔÏÕÑÊÉÁ ÔÏÕÑÊÉÁ ÔÏÕÑÊÉÁ Ç ÂÇÑÁ ÄÉÌÇÍÇ ÅÖÇÌÅÑÉÄÁ ÔÏÕ ÐÏËÉÔÉÓÔÉÊÏÕ ÓÕËËÏÃÏÕ ÖÅÑÙÍ & ÐÅÑÉÖÅÑÅÉÁÓ Í. ÅÂÑÏÕ ÓÔÁÄÉÏÕ 39 105 59 ÁèÞíá Ôçë.

Διαβάστε περισσότερα

Ç ÂÇÑÁ. ÁÍÁÊÏÉÍÙÓÇ - ÐÑÏÓÊËÇÓÇ Προς όλα τα μέλη του Συλλόγου ÓÔÇÍ ÊÏÐÇ ÔÇÓ ÐÑÙÔÏ ÑÏÍÉÁÔÉÊÇÓ ÐÉÔÁÓ & ÔÏÍ ÅÔÇÓÉÏ ÏÑÏ ÔÏÕ ÓÕËËÏÃÏÕ ÌÁÓ

Ç ÂÇÑÁ. ÁÍÁÊÏÉÍÙÓÇ - ÐÑÏÓÊËÇÓÇ Προς όλα τα μέλη του Συλλόγου ÓÔÇÍ ÊÏÐÇ ÔÇÓ ÐÑÙÔÏ ÑÏÍÉÁÔÉÊÇÓ ÐÉÔÁÓ & ÔÏÍ ÅÔÇÓÉÏ ÏÑÏ ÔÏÕ ÓÕËËÏÃÏÕ ÌÁÓ ÓÅËÉÄÁ 1 ÔÏÕÑÊÉÁ ÔÏÕÑÊÉÁ ÔÏÕÑÊÉÁ ÔÏÕÑÊÉÁ ÔÏÕÑÊÉÁ Ç ÂÇÑÁ ÄÉÌÇÍÇ ÅÖÇÌÅÑÉÄÁ ÔÏÕ ÐÏËÉÔÉÓÔÉÊÏÕ ÓÕËËÏÃÏÕ ÖÅÑÙÍ & ÐÅÑÉÖÅÑÅÉÁÓ Í. ÅÂÑÏÕ ÓÔÁÄÉÏÕ 39 105 59 ÁèÞíá Ôçë. 32.16.532 ÅÔÏÓ 5 ï ÖÕËËÏ 28 o ÍÏÅÌÂÑÉÏÓ-ÄÅÊÅÌÂÑÉÏÓ

Διαβάστε περισσότερα

Ãéá íá ìç íéþèåôå óáí âñåãìýíç ãüôá... Αλλάξτε κλίμα!

Ãéá íá ìç íéþèåôå óáí âñåãìýíç ãüôá... Αλλάξτε κλίμα! Ãéá íá ìç íéþèåôå óáí âñåãìýíç ãüôá... Αλλάξτε κλίμα! Αφυγραντές Ιονιστές Το κλίμα αλλάζει. Οι αλλαγές που βλέπουμε τα τελευταία χρόνια και που θα δούμε τα επόμενα ογδόντα χρόνια, είναι κυρίως αποτέλεσμα

Διαβάστε περισσότερα

ÐÑÏ ÓÊËÇ ÓÇ. Αγαπητοί Συνάδελφοι,

ÐÑÏ ÓÊËÇ ÓÇ. Αγαπητοί Συνάδελφοι, ÐÑÏ ÓÊËÇ ÓÇ Αγαπητοί Συνάδελφοι, Έχουμε την ιδιαίτερη τιμή αλλά και χαρά να σας προσκαλέσουμε στο 1 ο Τακτικό Συνέδριο που διοργανώνει η νεοσυσταθείσα Πανελλήνια Επιστημονική Ένωση Θεραπευτικής με Laser

Διαβάστε περισσότερα

ΣΚΕΨΕΙΣ. Ôï åðåôåéáêü ìáò ôåý ïò. ÁÓÔÇÑ ôçò ÁÍÁÔÏËÇÓ Åêäßäåôáé áðü ôï 1858

ΣΚΕΨΕΙΣ. Ôï åðåôåéáêü ìáò ôåý ïò. ÁÓÔÇÑ ôçò ÁÍÁÔÏËÇÓ Åêäßäåôáé áðü ôï 1858 ΣΚΕΨΕΙΣ Óôï ôåý ïò áõôü óõìðåñéëáìâüíïíôáé ïé ïìéëßåò ôçò åêäçëþóåùò ôïõ ÁóôÝñïò, ôçò 22çò Íïåìâñßïõ ôïõ 2008. Ïé ïìéëßåò áõôýò Ý ïõí íá êüíïõí ìå ôçí éóôïñßá ôïõ ðåñéïäéêïý ìáò êáèþò êáé ôïõ Üëëïõ åíôýðïõ

Διαβάστε περισσότερα

Å.Å.Ì.Å. Tá ÍÝá ôçò. Ôåôñáìçíéáßá ÅíçìåñùôéêÞ êäïóç ôçò ÅëëçíéêÞò íùóçò ãéá ôç ÌïõóéêÞ Åêðáßäåõóç

Å.Å.Ì.Å. Tá ÍÝá ôçò. Ôåôñáìçíéáßá ÅíçìåñùôéêÞ êäïóç ôçò ÅëëçíéêÞò íùóçò ãéá ôç ÌïõóéêÞ Åêðáßäåõóç ÓõíäåäåìÝíï ìýëïò êáé Åêðñüóùðïò ôçò Äéåèíïýò íùóçò ãéá ôç ÌïõóéêÞ Åêðáßäåõóç (ISME) óôçí ÅëëÜäá Tá ÍÝá ôçò Å.Å.Ì.Å. Ôåôñáìçíéáßá ÅíçìåñùôéêÞ êäïóç ôçò ÅëëçíéêÞò íùóçò ãéá ôç ÌïõóéêÞ Åêðáßäåõóç ôïò 17ï,

Διαβάστε περισσότερα

Hμερολόγιο. ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ Τρίτη 9/6

Hμερολόγιο. ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ Τρίτη 9/6 ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ Hμερολόγιο Ο Ρομέο Καστελούτσι συναντά το κοινό του Φεστιβάλ Αθηνών στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, στις 6.30 μ.μ. Βασ. Σοφίας και Κόκκαλη, τηλ. 210-72.82.333 Δημοπρασία Παλαιών βιβλίων και Χαρακτικών

Διαβάστε περισσότερα

Το νέο Maxi-Cosi Pebble. Η τελευταία λέξη στην ασφάλεια και την άνεση.

Το νέο Maxi-Cosi Pebble. Η τελευταία λέξη στην ασφάλεια και την άνεση. MAXI-COSI Το νέο Maxi-Cosi Pebble. Η τελευταία λέξη στην ασφάλεια και την άνεση. Ανεση 2 τρόποι τοποθέτησης του Maxi-Cosi Pebble: - µε τη βάση Maxi-Cosi FamilyFix (IsoFix). - χωρίς βάση, µε ζώνη ασφαλείας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΥΠΗ ΡΑΔΙΟΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ ΟΜΑΔΑ

ΠΡΟΤΥΠΗ ΡΑΔΙΟΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΠΡΟΤΥΠΗ ΡΑΔΙΟΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΡΑΔΙΟΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΑΣΥΡΜΑΤΟΥ E.R.C. 3 E.R.C. 4 F ÅÖÇÌÅÑÉÓ ÔÇÓ ÊÕÂÅÑÍÇÓÅÙÓ ÔÇÓ ÅËËÇÍÉÊÇÓ ÄÇÌÏÊÑÁÔÉÁÓ 20701 ÔÅÕ ÏÓ ÄÅÕÔÅÑÏ Áñ. Öýëëïõ 1579 18

Διαβάστε περισσότερα

ÁÂÉÁÓ ÄÇÌÏÔÉÊÏ ÄÉÁÌÅÑÉÓÌÁ: ÁÂÉÁÓ ÁÑ ÏÍÔÉÊÏ ÐÁËÁÉÏ ÙÑÁÓ - ÁÊÑÏÃÉÁËÉÏÕ - ÌÅÃÁËÇÓ ÌÁÍÔÉÍÅÉÁÓ

ÁÂÉÁÓ ÄÇÌÏÔÉÊÏ ÄÉÁÌÅÑÉÓÌÁ: ÁÂÉÁÓ ÁÑ ÏÍÔÉÊÏ ÐÁËÁÉÏ ÙÑÁÓ - ÁÊÑÏÃÉÁËÉÏÕ - ÌÅÃÁËÇÓ ÌÁÍÔÉÍÅÉÁÓ 5.ÍÏÌÏÓ ÌÅÓÓÇÍÉÁÓ ÄÇÌÏÓ: ÏÉÊÉÓÌÏÉ: ÁÂÉÁÓ ÄÇÌÏÔÉÊÏ ÄÉÁÌÅÑÉÓÌÁ: ÁÂÉÁÓ ÁÑ ÏÍÔÉÊÏ ÐÁËÁÉÏ ÙÑÁÓ - ÁÊÑÏÃÉÁËÉÏÕ - ÌÅÃÁËÇÓ ÌÁÍÔÉÍÅÉÁÓ Á 0,60 Â 0,60 Ã 0,30 ÐÑÏÓÏ Ç: Ãéá ôï Ó.Ï. ôåë., âëýðå ïñéóìü óôéò óåëßäåò 12,

Διαβάστε περισσότερα

ÐÉÍÁÊÅÓ ÔÉÌÙÍ ÁÍÔÉÊÅÉÌÅÍÉÊÙÍ ÁÎÉÙÍ

ÐÉÍÁÊÅÓ ÔÉÌÙÍ ÁÍÔÉÊÅÉÌÅÍÉÊÙÍ ÁÎÉÙÍ ÕÐÏÕÑÃÅÉÏ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ÏÉÊÏÍÏÌÉÊÙÍ ÃÅÍÉÊÇ ÄÉÅÕÈÕÍÓÇ ÄÇÌÏÓÉÁÓ ÐÅÑÉÏÕÓÉÁÓ & ÅÈÍÉÊÙÍ ÊËÇÑÏÄÏÔÇÌÁÔÙÍ ÄÉÅÕÈÕÍÓÇ ÔÅ ÍÉÊÙÍ ÕÐÇÑÅÓÉÙÍ & ÓÔÅÃÁÓÇÓ ÔÌÇÌÁ ÁÍÔÉÊÅÉÌÅÍÉÊÏÕ ÐÑÏÓÄÉÏÑÉÓÌÏÕ ÖÏÑÏËÏÃÇÔÅÁÓ ÁÎÉÁÓ ÁÊÉÍÇÔÙÍ

Διαβάστε περισσότερα

w ÍÅÁ ÁÍÁÔÏËÇ ¼ðïôå êáé íá ãßíïõí ïé áéùñïýìåíåò åðåñ üìåíåò åêëïãýò ç ÃÉÁ ÍÁ ÖÑÁÎÏÕÌÅ ÔÏ ÄÑÏÌÏ ÓÔÏ ÖÁÉÏÊÏÊÊÉÍÏ ÌÅÔÙÐÏ ÔÇÓ ÐÅÉÍÁÓ ÊÁÉ ÔÏÕ ÖÁÓÉÓÌÏÕ

w ÍÅÁ ÁÍÁÔÏËÇ ¼ðïôå êáé íá ãßíïõí ïé áéùñïýìåíåò åðåñ üìåíåò åêëïãýò ç ÃÉÁ ÍÁ ÖÑÁÎÏÕÌÅ ÔÏ ÄÑÏÌÏ ÓÔÏ ÖÁÉÏÊÏÊÊÉÍÏ ÌÅÔÙÐÏ ÔÇÓ ÐÅÉÍÁÓ ÊÁÉ ÔÏÕ ÖÁÓÉÓÌÏÕ Áðü ôç óôü ôç ôïõ èá îáíáãåííçèåß ôï ÊÊÅ Í. Æá áñéüäçò w ÍÅÁ ÐñïëåôÜñéïé üëùí ôùí ùñþí, êáôáðéåæüìåíá Ýèíç êáé ëáïß åíùèåßôå! ÁÍÁÔÏËÇ ÏÑÃÁÍÏ ÔÇÓ Ê.Å ÔÇÓ ÏÑÃÁÍÙÓÇÓ ÃÉÁ ÔÇÍ ÁÍÁÓÕÃÊÑÏÔÇÓÇ ÔÏÕ ÊÊÅ ÃÑÁÖÅÉÁ:

Διαβάστε περισσότερα

Ç ÂÇÑÁ. «Κρυφό Σχολειό» υπήρχε στη σκλαβωμένη Θράκη ακόμα και γύρω στα 1880! Του δημοσιογράφου Παντελή Στεφ. Αθανασιάδη

Ç ÂÇÑÁ. «Κρυφό Σχολειό» υπήρχε στη σκλαβωμένη Θράκη ακόμα και γύρω στα 1880! Του δημοσιογράφου Παντελή Στεφ. Αθανασιάδη ôïò 8 ï ö. 42 ï ÌÜñôéïò-Áðñßëéïò 2003 "Ç ÂÇÑÁ" Óåëßäá 1 ÔÏÕÑÊÉÁ ÔÏÕÑÊÉÁ ÔÏÕÑÊÉÁ ÔÏÕÑÊÉÁ ÔÏÕÑÊÉÁ Ç ÂÇÑÁ ÄÉÌÇÍÇ ÅÖÇÌÅÑÉÄÁ ÔÏÕ ÐÏËÉÔÉÓÔÉÊÏÕ ÓÕËËÏÃÏÕ ÖÅÑÙÍ & ÐÅÑÉÖÅÑÅÉÁÓ Í. ÅÂÑÏÕ ÓÔÁÄÉÏÕ 39 105 59 ÁèÞíá Ôçë.

Διαβάστε περισσότερα

Πρόλογος από τον Υπουργό Οικονομικών

Πρόλογος από τον Υπουργό Οικονομικών Πρόλογος από τον Υπουργό Οικονομικών Η έναρξη υποβολής των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος του οικονομικού έτους 2011 σηματοδοτεί και την έναρξη της πλήρους εφαρμογής της νέας φορολογικής πολιτικής που

Διαβάστε περισσότερα

ÐÅÑÉÅ ÏÌÅÍÁ. óåë. 2-3 Ç Syngenta äçìéïõñãåß áîßá óôïõò ÓõíåñãÜôåò ôçò... óåë. 4. Callisto: Εµπνευσµένο από τη φύση. óåë. 5 Öõôïðñïóôáóßá êáëáìðïêéïý

ÐÅÑÉÅ ÏÌÅÍÁ. óåë. 2-3 Ç Syngenta äçìéïõñãåß áîßá óôïõò ÓõíåñãÜôåò ôçò... óåë. 4. Callisto: Εµπνευσµένο από τη φύση. óåë. 5 Öõôïðñïóôáóßá êáëáìðïêéïý ÐÅÑÉÅ ÏÌÅÍÁ óåë. 2-3 Ç Syngenta äçìéïõñãåß áîßá óôïõò ÓõíåñãÜôåò ôçò... óåë. 4 Áãáðçôïß óõíåñãüôåò, Áõôü ôï ôåý ïò åßíáé ôï ðñþôï ôïõ 2006 êáé ï ëüãïò ðïõ êáèõóôýñçóå íá êõêëïöïñþóåé ïöåßëåôáé óôï üôé

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 25963 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1850 29 Ιουλίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τύπος και περιεχόμενο της δήλωσης στοιχείων ακι νήτων (Ε9) φυσικών και νομικών

Διαβάστε περισσότερα

ÐÅÑÉÅ ÏÌÅÍÁ 01 01 ÔÁÕÔÏÔÇÔÁ ÅÔÁÉÑÉÁÓ

ÐÅÑÉÅ ÏÌÅÍÁ 01 01 ÔÁÕÔÏÔÇÔÁ ÅÔÁÉÑÉÁÓ ÐÅÑÉÅ ÏÌÅÍÁ 0 σελίδα 02 03 04 05 0608 095 67 8 9 2 22 23 263 39 57 58 5960 6 62 65 6623 0 ÔÁÕÔÏÔÇÔÁ ÅÔÁÉÑÉÁÓ 02 ÃÅÍÉKÁ ÓÔÏÉ ÅÉÁ ÃÉÁ ÔÏ ÐÏËÕÐÑÏÐÕËÅÍÉÏ ANDOM 03 ÉÄÉÏÔÇÔÅÓ ÔÇÓ ÐÑÙÔÇÓ ÕËÇÓ ÔÏÕ AQUAPU 04 ÉÄÉÏÔÇÔÅÓÐËÅÏÍÅKÔÇÌÁÔÁ

Διαβάστε περισσότερα

Ïäçãßåò ñþóçò. ZA4 Αεροϋδραυλικές αντλίες ÐÑÙÔÁ Ç ÁÓÖÁËÅÉÁ

Ïäçãßåò ñþóçò. ZA4 Αεροϋδραυλικές αντλίες ÐÑÙÔÁ Ç ÁÓÖÁËÅÉÁ Ïäçãßåò ñþóçò Z4 Αεροϋδραυλικές αντλίες L671 GR Rev. 03/07 Ãéá ðåñéóóüôåñåò ðëçñïöïñßåò áðåõèõíèåßôå óôï ÅîïõóéïäïôçìÝíï ÊÝíôñï Ôå íéêþò ÅîõðçñÝôçóçò ôçò Enerpac: ΑΤΕΝ Ε.Π.Ε. Ôçë 10 71046 Fax 10 7399 atengr@otenet.gr

Διαβάστε περισσότερα

Ν.Β. στον επίκουρο καθηγητή κ. Φορτομάρη Πασχάλη που μας στηρίζει με κάθε δυνατό τρόπο

Ν.Β. στον επίκουρο καθηγητή κ. Φορτομάρη Πασχάλη που μας στηρίζει με κάθε δυνατό τρόπο αδέσποτος / 1 αδέσποτος / 2 Στο τέλος μιας πραγματικά γεμάτης χρονιάς για την I.V.S.A. Θεσσαλονίκης, τι καλύτερο από ένα νέο τεύχος Αδέσποτου; Μια δημιουργική χρονιά που κορυφώθηκε με την «1η Ημερίδα Φοιτητών

Διαβάστε περισσότερα

www.sportsmedicinegreece.com

www.sportsmedicinegreece.com www.sportsmedicinegreece.com Ôüìïò 3, Ôåý ïò 1, Éïýíéïò 2008 Volume 3 - Issue 1, June 2008 HELLENIC SPORTS MEDICINE Journal of the Sports Medicine Association of Greece (S.M.A.G.) Founder K. Natsis Publisher

Διαβάστε περισσότερα

11 ÌÁÑÔÉÏÕ 2014 0,59 ÅÕÑÙ

11 ÌÁÑÔÉÏÕ 2014 0,59 ÅÕÑÙ ΚΩΔΙΚΟΣ ΓΙΑ ΕΛΤΑ 011776 ΠΛΗΡΩΜΕΝΟ ΤΕΛΟΣ Ταχ. KEΜΠΑ Αρ. Αδ. 94 ÑÇÌÁÔÉÓÔÇÑÉÏ ÃÅÍÉÊÏÓ ÄÅÉÊÔÇÓ 1.338,68-0,19% ÁÎÉÁ ÓÕÍÁËËÁÃÙÍ ÃÅÍÉÊÇ 118,09 åêáô. åõñþ ÊÁÈÇÌÅÑÉÍÇ ÐÑÙÚÍÇ ÏÉÊÏÍÏÌÉÊÇ ÅÖÇÌÅÑÉÄÁ ÓÙÍÉÅÑÏÕ 20 & ÐÁËÁÉÏËÏÃÏÕ

Διαβάστε περισσότερα

Ç ÂÇÑÁ. Στο χρονικό διάστημα από 29 Σεπτεμβρίου. ÐÅÑÁÓÁÍ áñêåôýò ìýñåò áðü ôï íáõüãéï Å ÐÁÃÊÏÓÌÉÏ ÓÕÍÅÄÑÉÏ ÈÑÁÊÙÍ

Ç ÂÇÑÁ. Στο χρονικό διάστημα από 29 Σεπτεμβρίου. ÐÅÑÁÓÁÍ áñêåôýò ìýñåò áðü ôï íáõüãéï Å ÐÁÃÊÏÓÌÉÏ ÓÕÍÅÄÑÉÏ ÈÑÁÊÙÍ ÓÅËÉÄÁ 1 ÔÏÕÑÊÉÁ ÔÏÕÑÊÉÁ ÔÏÕÑÊÉÁ ÔÏÕÑÊÉÁ ÔÏÕÑÊÉÁ Ç ÂÇÑÁ ÄÉÌÇÍÇ ÅÖÇÌÅÑÉÄÁ ÔÏÕ ÐÏËÉÔÉÓÔÉÊÏÕ ÓÕËËÏÃÏÕ ÖÅÑÙÍ & ÐÅÑÉÖÅÑÅÉÁÓ Í. ÅÂÑÏÕ ÓÔÁÄÉÏÕ 39 105 59 ÁèÞíá Ôçë. 32.16.532 ÅÔÏÓ 5 ï ÖÕËËÏ 27 o ÓÅÐÔÅÌÂÑÉÏÓ-ÏÊÔÙÂÑÉÏÓ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΕΚ ΟΤΑ ΨΥΧΑΓΩΓΙΑ. Ασθενής: Τι λες να έχω γιατρέ; Γιατρός: Εκατό τοις εκατό δηλητηρίαση. Ασθενής: Από τι; Γιατρός: Η νεκροψία θα το δείξει!

ΑΝΕΚ ΟΤΑ ΨΥΧΑΓΩΓΙΑ. Ασθενής: Τι λες να έχω γιατρέ; Γιατρός: Εκατό τοις εκατό δηλητηρίαση. Ασθενής: Από τι; Γιατρός: Η νεκροψία θα το δείξει! ΑΝΕΚ ΟΤΑ ΨΥΧΑΓΩΓΙΑ _ ουλεύεται σε Ταχυδροµείο; Ρωτά µια όµορφη ξανθιά το καβαλιέρο της στο χορό. _Όχι, γιατί ρωτάς; Της απαντά αυτός. Και κείνη: _Γιατί, ρε φίλε, µού χεις κολλήσει σαν γραµµατόσηµο!.. Ασθενής:

Διαβάστε περισσότερα

 Á Ñ È Ï Ë Ï Ì Á É Ï Ó ÅËÅÙ ÈÅÏÕ ÁÑ ÉÅÐÉÓÊÏÐÏÓ ÊÙÍÓÔÁÍÔÉÍÏÕÐÏËÅÙÓ - ÍÅÁÓ ÑÙÌÇÓ ÊÁÉ ÏÉÊÏÕÌÅÍÉÊÏÓ ÐÁÔÑÉÁÑ ÇÓ

 Á Ñ È Ï Ë Ï Ì Á É Ï Ó ÅËÅÙ ÈÅÏÕ ÁÑ ÉÅÐÉÓÊÏÐÏÓ ÊÙÍÓÔÁÍÔÉÍÏÕÐÏËÅÙÓ - ÍÅÁÓ ÑÙÌÇÓ ÊÁÉ ÏÉÊÏÕÌÅÍÉÊÏÓ ÐÁÔÑÉÁÑ ÇÓ ÐÅÑÉÏÄÉÊÇ ÅÊÄÏÓÇ ÉÅÑÁÓ ÌÇÔÑÏÐÏËÅÙÓ ÁÑÊÁËÏ ÙÑÉÏÕ ÊÁÓÔÅËËÉÏÕ ÊÁÉ ÂÉÁÍÍÏÕ ÔÅÕ ÏÓ 18ï MAÑÔÉÏÓ 2010  Á Ñ È Ï Ë Ï Ì Á É Ï Ó ÅËÅÙ ÈÅÏÕ ÁÑ ÉÅÐÉÓÊÏÐÏÓ ÊÙÍÓÔÁÍÔÉÍÏÕÐÏËÅÙÓ - ÍÅÁÓ ÑÙÌÇÓ ÊÁÉ ÏÉÊÏÕÌÅÍÉÊÏÓ ÐÁÔÑÉÁÑ ÇÓ

Διαβάστε περισσότερα

ÔÅÔÑÁÌÇÍÇ ÅÍÇÌÅÑÙÔÉÊÇ ÅÊÄÏÓÇ ÔÅÕ ÏÓ 13-2009

ÔÅÔÑÁÌÇÍÇ ÅÍÇÌÅÑÙÔÉÊÇ ÅÊÄÏÓÇ ÔÅÕ ÏÓ 13-2009 21x29greek.indd 1 19/11/09 17:23:01 ÐÅÑÉÅ ÏÌÅÍÁ óåë. 2-3 Ç êáéíïôïìßá ôçò Syngenta ãéá ôçí êáôáðïëýìçóç ôïõ ðåñïíüóðïñïõ óôï áìðýëé ÔÅÔÑÁÌÇÍÇ ÅÍÇÌÅÑÙÔÉÊÇ ÅÊÄÏÓÇ ÔÅÕ ÏÓ 13-2009 Ëåùö. Áíèïýóáò - Ô.Ê. 153

Διαβάστε περισσότερα

U-PHONO UFO202. Ðåñéëçðôéêü Åã åéñßäéï. www.behringer.com

U-PHONO UFO202. Ðåñéëçðôéêü Åã åéñßäéï. www.behringer.com Ðåñéëçðôéêü Åã åéñßäéï U-PHONO UFO202 Υψηλής ποιότητας Σύνδεση ¹χου USB με ενσωματωμένο Ηχητικό Προενισχυτή και Πακέτο Λογισμικού για την Ψηφιοποίηση των Κασετών Σας και των Βινυλίων Σας Ευχαριστούμε Ευχαριστούμε

Διαβάστε περισσότερα

Συνέντευξη: «το φιλί της ζωής» [ΑΣΟΝ:] (νεανικό) πάθος... ώριμος ήχος. Ο παραγωγός ραδιοφώνου, Γ. Φλωράκης. Συνέντευξη:

Συνέντευξη: «το φιλί της ζωής» [ΑΣΟΝ:] (νεανικό) πάθος... ώριμος ήχος. Ο παραγωγός ραδιοφώνου, Γ. Φλωράκης. Συνέντευξη: äéáíýìåôáé äùñåüí Tåý ïò 6 >ðåñéïäéêü ãéá ðáéäéü ãõìíáóßïõ ìå áíïé ôü ìõáëü êáé áíïé ôü ðáíéü! Συνέντευξη: Το συγκρότημα «Μίκρο» H συγγραφέας Λίτσα Ψαραύτη: Η συγγραφέας που μας χάρισε «το φιλί της ζωής»

Διαβάστε περισσότερα

ÁÍÁÔÏËÇ ÏÑÃÁÍÏ ÔÇÓ Ê.Å ÔÇÓ ÏÑÃÁÍÙÓÇÓ ÃÉÁ ÔÇÍ ÁÍÁÓÕÃÊÑÏÔÇÓÇ ÔÏÕ ÊÊÅ

ÁÍÁÔÏËÇ ÏÑÃÁÍÏ ÔÇÓ Ê.Å ÔÇÓ ÏÑÃÁÍÙÓÇÓ ÃÉÁ ÔÇÍ ÁÍÁÓÕÃÊÑÏÔÇÓÇ ÔÏÕ ÊÊÅ Áðü ôç óôü ôç ôïõ èá îáíáãåííçèåß ôï ÊÊÅ Í. Æá áñéüäçò w ÍÅÁ ÐñïëåôÜñéïé üëùí ôùí ùñþí, êáôáðéåæüìåíá Ýèíç êáé ëáïß åíùèåßôå! ÁÍÁÔÏËÇ ÏÑÃÁÍÏ ÔÇÓ Ê.Å ÔÇÓ ÏÑÃÁÍÙÓÇÓ ÃÉÁ ÔÇÍ ÁÍÁÓÕÃÊÑÏÔÇÓÇ ÔÏÕ ÊÊÅ ÃÑÁÖÅÉÁ:

Διαβάστε περισσότερα

9 Νοεμβρίου 2008 Κυριακή στα Κανάλια

9 Νοεμβρίου 2008 Κυριακή στα Κανάλια KΩΔ. 6772 ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΤΩΝ ΚΑΝΑΛΙΩΤΩΝ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ K A Ρ Δ Ι Τ Σ Α Σ ΣΥΝΤΑΣΣΕΤΑΙ ΑΠΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΡΑΦΕΙΑ: ΓΛΑΔΣΤΩΝΟΣ 10, 106 78 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ. 210 3303.455 ΧΡΟΝΟΣ 29ος ΟΚΤΩΒΡΙΟ-ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ-ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόλογος από τον Υπουργό Οικονομικών

Πρόλογος από τον Υπουργό Οικονομικών EFORIA_2012_teliko:TELIKO_EFORIA_10_2007.qxd 15/3/2012 2:29 μμ Page 1 Πρόλογος από τον Υπουργό Οικονομικών Όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος, μέσω αυτού του φυλλαδίου, παρέχονται οδηγίες για τη σωστή συμπλήρωση

Διαβάστε περισσότερα

Ευχές τόσο αξέχαστες, τόσο αληθινές!

Ευχές τόσο αξέχαστες, τόσο αληθινές! Ευχές τόσο αξέχαστες, τόσο αληθινές! Αυτές τις γιορτές στείλτε τις ευχές σας, στους πελάτες, στους συνεργάτες και στους φίλους σας, με μια κάρτα. Μια κίνηση τόσο μικρή με τόσο μεγάλη συναισθηματική αξία

Διαβάστε περισσότερα

Πρόλογος από τον Γενικό Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων

Πρόλογος από τον Γενικό Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων Πρόλογος από τον Γενικό Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων Όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος, μέσω αυτού του φυλλαδίου, παρέχονται οδηγίες για τη σωστή συμπλήρωση της ετήσιας δήλωσης φορολογίας εισοδήματος, που θα

Διαβάστε περισσότερα

ÁÅÑÏÐÏÑÉÊÇ ÅÐÉÈÅÙÑÇÓÇ Ôåý ïò 63

ÁÅÑÏÐÏÑÉÊÇ ÅÐÉÈÅÙÑÇÓÇ Ôåý ïò 63 ΜΗΝΥΜΑ κ. Α/ΓΕΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΟΡΤΕΣ ΤΩΝ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ Άνδρες και Γυναίκες της Πολεμικής Α- εροπορίας. Το τέλος του 20ου αιώνα βρίσκει την Πολεμική Αεροπορία στο στάδιο ένταξης νέων υπερσύγχρονων οπλικών συστημάτων.

Διαβάστε περισσότερα

Πρόλογος από τον Υπουργό Οικονομικών

Πρόλογος από τον Υπουργό Οικονομικών Πρόλογος από τον Υπουργό Οικονομικών Όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος, μέσω αυτού του φυλλαδίου, παρέχονται οδηγίες για τη σωστή συμπλήρωση της ετήσιας δήλωσης φορολογίας εισοδήματος, που θα υποβάλλετε

Διαβάστε περισσότερα

www.avmag.gr Ενημερωτικό έντυπο δημηνιαίας έκδοσης ΤΕΥΧΟΣ 25ο Εκδίδεται από την Αστική μη κερδοσκοπική εταιρία

www.avmag.gr Ενημερωτικό έντυπο δημηνιαίας έκδοσης ΤΕΥΧΟΣ 25ο Εκδίδεται από την Αστική μη κερδοσκοπική εταιρία 25 21 Ενημερωτικό έντυπο δημηνιαίας έκδοσης ΤΕΥΧΟΣ 25ο Εκδίδεται από την Αστική μη κερδοσκοπική εταιρία «Εθελοντές για θέματα φύλου, ισότητας και διακρίσεων» Μια πρωτοβουλία του ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΟΥ ΚΙΝΗΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Για το πλυντήριο - λιπαντήριο, το συνεργείο, τα εσωτερικά τμήματα service - συντήρησης των εταιριών, τους κατασκευαστές κινητών μονάδων λίπανσης, τα

Για το πλυντήριο - λιπαντήριο, το συνεργείο, τα εσωτερικά τμήματα service - συντήρησης των εταιριών, τους κατασκευαστές κινητών μονάδων λίπανσης, τα Για το πλυντήριο - λιπαντήριο, το συνεργείο, τα εσωτερικά τμήματα service - συντήρησης των εταιριών, τους κατασκευαστές κινητών μονάδων λίπανσης, τα εργοτάξια, παρουσιάζουμε στην ενότητα αυτή μια μεγάλη

Διαβάστε περισσότερα

Baby Bath Onda Evolution ÊÜèå øáñüêé ðñýðåé íá êïëõìðüåé óôç äéêþ ôïõ èüëáóóá.

Baby Bath Onda Evolution ÊÜèå øáñüêé ðñýðåé íá êïëõìðüåé óôç äéêþ ôïõ èüëáóóá. OK BABY Baby Bath Onda Evolution ÊÜèå øáñüêé ðñýðåé íá êïëõìðüåé óôç äéêþ ôïõ èüëáóóá. Áðü 0 Ýùò 12 ìçíþí Ôï äéêü óáò "øáñüêé" äå ãåííþèçêå óôç èüëáóóá êáé ðñýðåé íá åîïéêåéùèåß ìå ôï íåñü ìå ôïí ðéï áóöáëþ

Διαβάστε περισσότερα

Κράτιστον δέ είναι εν τοίς. των νέων είναι το να συνηθίζουν να αρκούνται μόνο στα πιο αναγκαία). -Θουκυδίδης. κοινωνικό τσουνάμι - Έδρασε ως χασάπης

Κράτιστον δέ είναι εν τοίς. των νέων είναι το να συνηθίζουν να αρκούνται μόνο στα πιο αναγκαία). -Θουκυδίδης. κοινωνικό τσουνάμι - Έδρασε ως χασάπης Η ΕΓΚΥΡΟΤΕΡΗ ΕΒ ΟΜΑ ΙΑΙΑ ΕΛΛΗΝΟ-ΚΑΝΑ ΙΚΗ ΠΑΡΟΙΚΙΑΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙ Α Κράτιστον δέ είναι εν τοίς αναγκαίοις παιδεύεσθαι. (Αριστος τρόπος ανατροφής των νέων είναι το να συνηθίζουν να αρκούνται μόνο στα πιο αναγκαία).

Διαβάστε περισσότερα

MARATHON TX-1 (7882-000)

MARATHON TX-1 (7882-000) ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΤΗ ΙΑ ΡΟΜΟΣ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗΣ MARATHON TX-1 (7882-000) Παρόµοια Απεικόνιση ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ ΕΛΛΑ ΑΣ & ΚΥΠΡΟΥ Ο ΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΟΛΑ τα προϊόντα της KETTLER είναι σχεδιασµένα µε τους τελευταίους

Διαβάστε περισσότερα

Ενδείξεις που χρησιμοποιούνται σε αυτό το εγχειρίδιο

Ενδείξεις που χρησιμοποιούνται σε αυτό το εγχειρίδιο Ενδείξεις που χρησιμοποιούνται σε αυτό το εγχειρίδιο Õðïäåéêíýåé ðåñéå üìåíï ðïõ åíäý åôáé íá ðñïêáëýóåé öèïñü Þ âëüâç óôç ìïíüäá. Õðïäåéêíýåé ðñüóèåôåò ðëçñïöïñßåò êáé óçìåßá ðïõ åíäý åôáé íá åßíáé ñþóéìá

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΣΟΣ - ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ. α/α: KOΡ 04

ΑΣΣΟΣ - ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ. α/α: KOΡ 04 ΑΣΣΟΣ - ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ α/α: KOΡ 04 Τοποθεσία Ακινήτου Το ακίνητο με εμβαδόν 4985 μ. βρίσκεται επί της Π.Ε.Ο Κορίνθου - Πατρών 6 χιλ. μετά την Κόρινθο, δεξιά, και 9 χιλ. πριν το Κιάτο. ΕΥΡΥΤΕΡΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΙΝΑΚΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ï ÁíåîÜñôçôïò. της ΕΘΕΛ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ ΟΔΗΓΟΙ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΟΑΣΑ

Ï ÁíåîÜñôçôïò. της ΕΘΕΛ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ ΟΔΗΓΟΙ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΟΑΣΑ Ï ÁíåîÜñôçôïò ÐÅÑÉÏÄÉÊÇ ÅÍÇÌÅÑÙÔÉÊÇ ÅÊÄÏÓÇ ÅÑÃÁÆÏÌÅÍÙÍ ÓÔÇÍ ÅÈÅË - ÅÔÏÓ 1ï - ÖÕËËÏ 3 - ÉÁÍÏÕÁÑÉÏÓ - ÖÅÂÑÏÕÁÑÉÏÓ 2009 - ÄÉÁÍÅÌÅÔÁÉ ÄÙÑÅÁÍ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΑΤΥΧΗΜΑΤΟΣ Ο οδηγός ενός λεωφορείου,, είναι φυσικό να

Διαβάστε περισσότερα

Απλός Τόκος (Simple Interest)

Απλός Τόκος (Simple Interest) ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Απλός Τόκος (Simple Interest) 1.1. Εισαγωγή στην Ιδέα του Επιτοκίου Ο τόκος (Interest, I) µπορεί να θεωρηθεί σαν η χρηµατική αµοιβή που πληρώνεται από κάποιο πρόσωπο ή οργανισµό που λέγεται

Διαβάστε περισσότερα

Πρόλογος από τον Γενικό Γραµµατέα ηµοσίων Εσόδων

Πρόλογος από τον Γενικό Γραµµατέα ηµοσίων Εσόδων Πρόλογος από τον Γενικό Γραµµατέα ηµοσίων Εσόδων Όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος, µέσω αυτού του φυλλαδίου, παρέχονται οδηγίες για τη σωστή συµπλήρωση της ετήσιας δήλωσης φορολογίας εισοδήµατος, που θα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΕΚΤΕΣ & ANAΡΡΟΦΗΤΗΡΕΣ ΛΑ ΙΟΥ

ΣΥΛΛΕΚΤΕΣ & ANAΡΡΟΦΗΤΗΡΕΣ ΛΑ ΙΟΥ ΣΥΛΛΕΚΤΕΣ & ANAΡΡΟΦΗΤΗΡΕΣ ΛΑ ΙΟΥ ΣΥΛΛΕΚΤΗΣ 80 lt ΑΝΑΡΡΟΦΗΤΗΡΑΣ 30 lt 80 lt 30 lt TDR-80 80 Λίτρων Τροχήλατη λαδιέρα TOROS 80 lt, για τη συλλογή των λαδιών της µηχανής ή της βαλβολίνης του κιβωτίου ταχυτήτων

Διαβάστε περισσότερα

CC408. Solution 880. ÓõóôÞìáôá áóöáëåßáò. Åã åéñßäéï åéñéóìïý

CC408. Solution 880. ÓõóôÞìáôá áóöáëåßáò. Åã åéñßäéï åéñéóìïý CC408 ÓõóôÞìáôá áóöáëåßáò GR Åã åéñßäéï åéñéóìïý Solution 880 CC408 I Åã åéñßäéï åéñéóìïý I Óçìåéþóåéò Óçìåßùóç Ðíåõìáôéêþí ÄéêáéùìÜôùí Εκτός εάν δηλωθεί διαφορετικά, η έκδοση αυτή είναι πνευματική ιδιοκτησία

Διαβάστε περισσότερα

Μηνιαία ανεξάρτητη εφηµερίδα για το Ρέθυµνο Τεύχος 06 εκέµβριος 2008 Εκδότης- ιευθυντής: Βασίλης Κασιµάτης

Μηνιαία ανεξάρτητη εφηµερίδα για το Ρέθυµνο Τεύχος 06 εκέµβριος 2008 Εκδότης- ιευθυντής: Βασίλης Κασιµάτης Ôá ïíüìáôá ôïõ íýïõ 19ìåëÝò ðñïóùñéíïý Ðñïåäñåßïõ ôçò Cretan Sea Lines Νέα επιστολή της Ν.Ν.Ε.Ρ. κατά αποκλειστικότητα στην εφηµερίδα µας Συνεχίζουµε το οδοιπορικό στα χωριά του Ν. Ρεθύµνης: ΑΝΩΓΕΙΑ σελίδα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ Το Διοικητικό Συμβούλιο της Παγκρήτιας Συνεταιριστικής Τράπεζας Συνεταιρισμός Περιορισμένης Ευθύνης, με την από 22/5/2013 και με αριθμό 4 Πράξη του, καλεί, σύμφωνα

Διαβάστε περισσότερα

Για το πλυντήριο - λιπαντήριο, το συνεργείο, τα εσωτερικά τμήματα service - συντήρησης των εταιριών, τους κατασκευαστές κινητών μονάδων λίπανσης, τα

Για το πλυντήριο - λιπαντήριο, το συνεργείο, τα εσωτερικά τμήματα service - συντήρησης των εταιριών, τους κατασκευαστές κινητών μονάδων λίπανσης, τα Για το πλυντήριο - λιπαντήριο, το συνεργείο, τα εσωτερικά τμήματα service - συντήρησης των εταιριών, τους κατασκευαστές κινητών μονάδων λίπανσης, τα εργοτάξια, παρουσιάζουμε στην ενότητα αυτή μια μεγάλη

Διαβάστε περισσότερα