ΜM910: ΘΔΡΜΑΝΖ - ΦΤΞΖ - ΚΛΗΜΑΣΗΜΟ Βνήζεκα εθπόλεζεο Μειέηεο ΘΔΡΜΑΝΖ Τπνδείγκαηα ηερληθώλ πεξηγξαθώλ, ππνινγηζκώλ, πίλαθεο θαη δηαγξάκκαηα

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΜM910: ΘΔΡΜΑΝΖ - ΦΤΞΖ - ΚΛΗΜΑΣΗΜΟ Βνήζεκα εθπόλεζεο Μειέηεο ΘΔΡΜΑΝΖ Τπνδείγκαηα ηερληθώλ πεξηγξαθώλ, ππνινγηζκώλ, πίλαθεο θαη δηαγξάκκαηα"

Transcript

1 ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΘΔΑΛΗΑ ΠΟΛΤΣΔΥΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΜΖΜΑ ΜΖΥΑΝΟΛΟΓΧΝ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΑ Λ. Αεδκώκ - Πεδίμ Ανεςξ, Βόθμξ ΔΡΓΑΣΖΡΗΟ: ΘΔΡΜΟΓΤΝΑΜΗΚΖ & ΘΔΡΜΗΚΧΝ ΜΖΥΑΝΧΝ Γηεπζπληήο: Καζεγεηήο Α.Μ. ηακαηέιινο ΜM910: ΘΔΡΜΑΝΖ - ΦΤΞΖ - ΚΛΗΜΑΣΗΜΟ Βνήζεκα εθπόλεζεο Μειέηεο ΘΔΡΜΑΝΖ Τπνδείγκαηα ηερληθώλ πεξηγξαθώλ, ππνινγηζκώλ, πίλαθεο θαη δηαγξάκκαηα Δπηκέιεηα : Οιπκπία Εώγνπ Γηπι. Μεραλνιόγνο Μεραληθόο Βόθμξ, Οηηώανζμξ 2011 Version 4

2 Contents 1 BΗΒΛΗΟΓΡΑΦΗΑ ΤΜΒΟΛΗΜΟΗ ΚΑΗ ΣΤΠΟΗ Κθζιαηζηέξ γώκεξ ΜΔΛΔΣΖ ΘΔΡΜΟΜΟΝΧΖ ( πίκαηεξ ζεθ. 50 έςξ ζεθ. 57)(Πανάνηδια Α) Τπμθμβζζιόξ ζοκηεθεζηώκ εενιμπεναηόηδηαξ δμιζηώκ ζημζπείςκ ΤΠΟΛΟΓΗΜΟ ΘΔΡΜΗΚΧΝ ΑΠΧΛΔΗΧΝ ΣΟΤ ΚΣΗΡΗΟΤ Πνμζαολήζεζξ ΘΔΡΜΗΚΔ ΑΠΧΛΔΗΔ (kw) Τπμθμβζζιόξ ζημζπείςκ ιμκμζςθήκζμο ηοηθώιαημξ kw Τπμθμβζζιμί ςθδκώζεςκ Γζζςθήκζαξ Θένιακζδξ ΘΔΡΜΑΝΣΗΚΑ ΧΜΑΣΑ ΤΝΣΔΛΔΣΖ ΣΟΠΗΚΧΝ ΑΝΣΗΣΑΔΧΝ ΡΤΘΜΗΣΗΚΖ ΒΑΛΒΗΓΑ (βζα ιμκμζςθήκζμ ζύζηδια) ΛΔΒΖΣΑ ΚΑΤΣΖΡΑ ΚΤΚΛ0Φ0ΡΖΣΖ ΓΔΞΑΜΔΝΖ ΠΔΣΡΔΛΑΗΟΤ Τπμθμβζζιόξ δζαημιήξ ηαπκμδόπμο Τπμθμβζζιόξ δμπείμο δζαζημθήξ Ακμζηηά δμπεία δζαζημθήξ Κιεηζηά δνρεία δηαζηνιήο ΣΔΥΝΗΚΖ ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΚΔΝΣΡΗΚΖ ΘΔΡΜΑΝΖ ΧΛΖΝΧΔΗ Γίθηπα ραιύβδηλα Γίθηπα ραιθνύ Γίθηπα πιαζηηθά ΘΔΡΜΑΝΣΗΚΑ ΧΜΑΣΑ ΛΔΒΖΣΑ KΑΤΣΖΡΑ ΚΤΚΛΟΦΟΡΖΣΖ (Ζ ΑΝΣΛΗΑ) ΓΟΥΔΗΟ ΓΗΑΣΟΛΖ & ΑΦΑΛΔΗΔ ΓΟΥΔΗΟ ΠΔΣΡΔΛΑΗΟΤ ΚΑΠΝΟΓΟΥΟΗ - ΑΘΑΛΟΤΛΛΔΚΣΖ ΓΟΚΗΜΔ ΔΛΔΓΥΟΗ ΧΛΖΝΧΝ ΤΚΔΤΧΝ - ΜΖΥΑΝΖΜΑΣΧΝ K.Λ.Π ΣΔΥΝΗΚΖ ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΚΔΝΣΡΗΚΖ ΘΔΡΜΑΝΖ (ΥΔΓΗΑ) ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Α ΠΑΡΑΓΔΗΓΜΑ ΜΔΛΔΣΖ ΘΔΡΜΟΜΟΝΧΖ ΤΜΦΧΝΑ ΜΔ ΣΟΝ ΚΑΝΟΝΗΜΟ ΘΔΡΜΗΚΧΝ ΜΟΝΧΔΧΝ

3 1 BΗΒΛΗΟΓΡΑΦΗΑ 1. ΣΟΣΔΔ 2421/86 2. Γ.Ο.Κ 3. ΜΔΘΟΓΟΛΟΓΗΑ ΤΠΟΛΟΓΗΜΟΤ ΣΧΝ ΘΔΡΜΗΚΧΝ ΑΠΧΛΔΗΧΝ ΚΑΗ ΘΔΡΜΟΜΟΝΧΖ ΚΣΗΡΗΧΝ (ΦΔΚ 362/ ηεύπμξ Γ ) 4. DIN ASHRAE Handbook Fundamentals Recknagel, Sprenger: Heizung +Klimatechick. Oldenbourg 1994/95 7. Μέζεξ ιδκζαίεξ εενιμηναζίεξ ηαζ άθθα ιεηεςνμθμβζηά δεδμιέκα Δθθδκζηώκ πόθεςκ από ηα ανπεία ηδξ ΔΜΤ 8. ΠΓΜΖ: Γναθείμ Δπαββεθιαηζηήξ Δκδιένςζδξ: A. Καζ Γ. Γαθααάβηαξ:Μεθέηδ Θένιακζδξ (Πνόηαζδ). Γεθηίμ Πακεθθδκίμο οθθόβμο Γζπθ. Μδπακμθόβςκ Ζθεηηνμθόβςκ, 1993, ΓΣΖ-ΚΛΗΜ2 (Γζανηέξ Σεπκζηόκ Ζιενμθόβζμκ). Δβηόθπζμ Κθζιαηζζιμύ 2 δ Έηδμζδ (29 δ ΓΣΖ). Σεπκμθμβζηέξ Δηδόζεζξ Α. παεάνδ, Αεήκαζ R.H. Howell, H.J. Sauer, W.J. Coad: Principles of Heating, Ventilating and Air Conditioning ASHRAE 1998 Ζ ιεθέηδ εένιακζδξ απμηεθεί έκα πνήζζιμ πεδίμ εθανιμβήξ ηςκ βκώζεςκ ηαζ δελζμηήηςκ πμο απμηηήζαηε ζημ ιάεδια ΜΜ910. Γζ αοηό δ εηπόκδζή ηδξ είκαζ εκζςιαηςιέκδ ώζηε κα ηνέπεζ πανάθθδθα ιε ηδ δζδαζηαθία ημο ιαεήιαημξ, εκώ δ ηεθζηή ααειμθμβία ηδξ επδνεάγεζ ημκ ηεθζηό ααειό πνμαβςβήξ ζαξ ιε ζοκηεθεζηή 50%, εθόζμκ πζάζεηε ηδ αάζδ ζηδ βναπηή δμηζιαζία. Δπεζδή ημ επίπεδμ εηπόκδζδξ ηδξ ιεθέηδξ ζαξ πνμδίδεζ ηαζ ημ επίπεδμ ηαηακόδζδξ ηςκ ααζζηώκ ανπώκ ηδξ Θένιακζδξ Κθζιαηζζιμύ, αθθά ηαζ ηςκ βκώζεςκ ηαζ δελζμηήηςκ ζαξ ζηδκ πενζμπή ηδξ Θενιήξ Μδπακμθμβίαξ, εα πνέπεζ κα παναημθμοεείηε ηζξ παναδόζεζξ ημο ιαεήιαημξ, ηα ενβαζηήνζα ηαζ ηζξ ηαηηζηέξ ζοκακηήζεζξ δζόνεςζδξ ηςκ εειάηςκ ζαξ, ώζηε κα ηαηακμήζεηε ημοξ οπμθμβζζιμύξ ηαζ ηζξ επζθμβέξ ηδξ ιεθέηδξ ζαξ ηαζ όπζ απθά κα αημθμοεείηε ηοθθά ηάπμζα ηοπμπμζδιέκα θύθθα οπμθμβζζιώκ. ύιθςκα ιε ημοξ ακηζηεζιεκζημύξ ζηόπμοξ ημο ιαεήιαημξ ΜΜ910, βζα κα επζηύπεηε ζ αοηό εα πνέπεζ κα ηαηακμήζεηε ζε έκα πνώημ επίπεδμ, ηζξ παναηάης 8 ααζζηέξ εκόηδηεξ, ημ εύνμξ ηςκ μπμίςκ οπενααίκεζ ηαηά πμθύ ηα όνζα εκόξ ελαιδκζαίμο ιαεήιαημξ: Ηζμγύβζα ιάγαξ, εκεαθπίαξ, οβναζίαξ. Βαζζημί ροπνμιεηνζημί οπμθμβζζιμί. οκεήηεξ ζπεδζαζιμύ εζςηενζημύ πώνμο, ελαενζζιόξ, πνόηοπα ηαζ ηακμκζζιμί. Τπμθμβζζιμί εενιμιόκςζδξ εενιζηώκ θμνηίςκ Τπμθμβζζιμί ροηηζηώκ θμνηίςκ Γζαζηαζζμθόβδζδ ζςθδκώζεςκ ηαζ αεναβςβώκ, οπμθμβζζιμί ηοηθμθμνδηώκ ακειζζηήνςκ. Βαζζηά παναηηδνζζηζηά ηαζ ηνζηήνζα επζθμβήξ ζοζηδιάηςκ ηθζιαηζζιμύ Λέαδηεξ ηαοζηήνεξ ηαπκμδόπμζ, δζαζηαζζμθόβδζδ νύειζζδ έθεβπμξ. Φύηηεξ ηαζ ακηθίεξ εενιόηδηαξ εενιμδοκαιζημί ηύηθμζ - ροηηζηά ιέζα 3

4 ΠΘ/ΣΜΜΒ/ΔΘΘΜ 2 ΤΜΒΟΛΗΜΟΗ ΚΑΗ ΣΤΠΟΗ Θενιμηναζίεξ 1.6 οκηεθεζηέξακειόπηςζδξ to = Δλςηενζηή εενιμηναζία C ti = Θενιμηναζία πώνμο C tm = ιέζδ εενιμηναζία ζώιαημξ C tελενπ - Θενιμηναζία ελόδμο κενμύ C Γt = Θενιμηναζζαηή δζαθμνά C 1.2 Δπζθάκεζεξ F = ειααδόκ επζθακείαξ m 2 α=ζοκηεθεζηήξ δζείζδοζδξ αένα m 3 /mh Ra= ζοκηεθεζηήξ δζεζζδοηζηόηδηαξ Ζ = ζοκηεθεζηήξ ακειόπηςζδξ W/m 3 α Η =ιήημξ παναιάδςκ ακμζβιάηςκ 1.7 Θενιακηζηά ζημζπεία η =ζοκηεθεζηήξ Θενιμπεναηόηδηαξ W/m 2 K QO= Θενιζηέξ απώθεζεξ αβςβζιόηδηαξ W Fu = ειααδόκ οπμθμβζζιμύ m 2 QD ' πνμζαολδιέκεξ Fn = ειααδόκ πνμζααθθμι. ακμζβι. m 2 Qα= " αενζζιμύ F0 = ειααδόκ ιδ " m 2 Qtot= Οθζηό απαζημύιεκμ θμνηίμ QΛ= Θενιζηή ζζπύξ θέαδηα 1.3 Δίδδ επζθακεζώκ G= ηαηακάθςζδ ηαοζίιμο kg/h ή GPH q=πανμπή κενμύ ηοηθμθμνδηή m 3 /h F εζ = Σμίπμξ Δζςηενζηόξ F ελ = Σμίπμξ Δλςηενζηόξ F εζζ = Σμίπμξ Δζζόδμο 1.8 Θενιακηζηά ζώιαηα F Ακ = Ακμζβια (Θύνα ή Πανάεονμ) F Γαπ = Γάπεδμ f=εζδζηή εενιακηζηή επζθάκεζα m 2 /ζημζπ. F Ον = Ονμθή qζς=εεςνδη. εζδζηή απόδμζδ ζώιαημξ W/m 2 F Λ = Λζεμδμιή qπν= πναβιαη. εζδζηή απόδμζδ ζώιαημξ W/m 2 Q= απόδμζδ εενιακηζημύ ζώιαημξ W 1.4 Πνμζακαημθζζιμί E=επζθάκεζα m 2 ι=ζοκηεθεζηήξ δζμνεώζεςξ Β = Βόνεζμξ Α = Ακαημθζηόξ Ν = Νόηζμξ Γ = Γοηζηόξ

5 1.9 ςθδκώζεζξ 1.5 Πνμζαολήζεζξ d =δζάιεηνμξ ζςθήκα m D = Qo/(ZF*(ti-to)) L =ιήημξ ζςθήκα m zd = οκηεθεζηήξ δζαημπήξ θεζημονβίαξ u=ηαπύηδηα νμήξ m/s zπ = οκηεθεζηήξ πνμζακαημθζζιμύ R=εζδζηή ακηίζηαζδ ιήημοξ mmh 2 O/m zζ = οκηεθεζηήξ ύρμοξ γ =ζοκηεθεζηήξ ημπζηώκ ακηζζηάζεςκ mmh 2 O/m zc = οκηεθεζηήξ βςκζαηώκ Z =ημπζηέξ ακηζζηάζεζξ παναεύνςκ mmh 2 O Εμ = οκηεθεζηήξ μνόθμο A =ακηίζηαζδ νμήξ ηιήιαημξ mmh 2 O z= άενμζζια ζοκηεθεζηώκ Α=a μθζηή ακηίζηαζδ νμήξ mmh 2 O 3 Κιηκαηηθέο δώλεο Γζα ηδκ εθανιμβή ηδξ πανμύζαξ απόθαζδξ, δ εθθδκζηή επζηνάηεζα δζαζνείηαζ ζε ηέζζενζξ ηθζιαηζηέξ γώκεξιε αάζδ ηζξ ααειμδιένεξ εένιακζδξ. πνμζδζμνίγμκηαζ μζ κμιμί πμο οπάβμκηαζ ζηζξ ηέζζενζξηθζιαηζηέξ γώκεξ (από ηδ εενιόηενδ ζηδκ ροπνόηενδ) ηαζ αημθμοεεί ζπδιαηζηή απεζηόκζζδ ηςκ παναπάκς γςκώκ ζημ Υάνηδ Β.1. Σα όνζα ηςκ ηθζιαηζηώκ γςκώκ δύκακηαζ κα ηαεμνζζημύκ ιε ιεβαθύηενδ ακάθοζδ, ζύιθςκα ιε ημκ ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟΔΟΗ ΚΣΙΡΙΩΝ (Αριθμ. Γ6/Β/οικ. 5825, Αρ. Φύλλου 407,9 Απριλίου 2010) ΚΛΗΜΑΣΗΚΖ ΕΧΝΖ ΕΧΝΖ Α ΝΟΜΟΗ Ζναηθείμο, Υακζώκ, Ρεεύικμο, Λαζζείμο, Κοηθάδςκ, Γςδεηακήζμο, άιμο, Μεζζδκίαξ, Λαηςκίαξ, Ανβμθίδαξ, Εαηύκεμο, Κεθαθθδκίαξ & Ηεάηδξ, Κύεδνα & κδζζά, ανςκζημύ (Αηηζηήξ), Ανηαδίαξ (πεδζκή) ΕΧΝΖ Β Αηηζηήξ (εηηόξ Κοεήνςκ & κδζζώκ ανςκζημύ), Κμνζκείαξ, Ζθείαξ, Απαΐαξ, Αζηςθμαηανκακίαξ, Φεζώηζδαξ, Φςηίδαξ, Βμζςηίαξ, Δοαμίαξ, Μαβκδζίαξ, Λέζαμο, Υίμο, Κένηοναξ, Λεοηάδαξ, Θεζπνςηίαξ, ΆνηαξΠνέαεγαξ, 5

6 ΕΧΝΖ Γ Ανηαδίαξ (μνεζκή), Δονοηακίαξ, Ηςακκίκςκ,Λάνζζαξ, Κανδίηζαξ, Σνζηάθςκ, Πζενίαξ,Ζιαείαξ,Πέθθδξ, Θεζζαθμκίηδξ, Κζθηίξ,Υαθηζδζηήξ, εννώκ (εηηόξ ΒΑ ηιήιαημξ), Κααάθαξ, Ξάκεδξ, Ρμδόπδξ, Έανμο ΕΧΝΖ Γ Γνεαεκά, Κμγάκδ, Καζημνζά, Φθώνζκα, εννώκ (ΒΑ ηιήια), Γνάιαξ Υάξηεο Β.1: ρεκαηηθή Απεηθόληζεθιηκαηηθώλ δσλώλ ειιεληθήο επηθξάηεηαο ε ηάεε κμιό, μζ πενζμπέξ πμο ανίζημκηαζ ζε ορόιεηνμ άκς ηςκ 500 ιέηνςκ, εκηάζζμκηαζ ζηδκ επόιεκδ ροπνόηενδ ηθζιαηζηή γώκδ από εηείκδ ζηδκ μπμία ακήημοκ ζύιθςκα ιε ηα παναπάκς. 4 ΜΔΛΔΣΖ ΘΔΡΜΟΜΟΝΧΖ ( πίλαθεο ζει. 50 έσο ζει. 57)(Παξάξηεκα Α) Τπνινγηζκόο ζπληειεζηώλ ζεξκνπεξαηόηεηαο δνκηθώλ ζηνηρείσλ Ζ ιεθέηδ εενιμιόκςζδξ ζοκηάζζεηαζ ζύιθςκα ιε ημκ Κακμκζζιό Θενιμιόκςζδξ (ΦΔΚ 362/4.7.79), ηαεώξ ηαζ ηζξ Οδδβίεξ ημο Τπμονβείμο Γδιμζίςκ Ένβςκ βζα ηδκ ζύκηαλδ ηςκ ιεθεηώκ εενιμιόκςζδξ (19/9/78 Α.Π /476). Οζ ηζιέξ ημο μθζημύ ζοκηεθεζηή εενιμπεναηόηδηαξ βζα ηα αδζαθακή δμιζηά ζημζπεία (ημίπςκ, μνμθώκ, δαπέδςκ) ημο ηηζνίμο πμο απμηεθμύκηαζ από μιμζμβεκείξ ζηνώζεζξ

7 οθζηώκ 1 ηαζ δζαπςνίγμοκ ημ εζςηενζηό από ημ ελςηενζηό πενζαάθθμκ, U T, δίκμκηαζ από ηδ ζπέζδ : 1 k = [W/m 2 K] 1 di αi λi αα όπμο αi : δ εζςηενζηή επζθακεζαηή ακηίζηαζδ (ακάιεζα ζημ εζςηενζηό πενζαάθθμκ ηαζ ζηδκ εζςηενζηή επζθάκεζα ημο ζημζπείμο) [W/m 2 K 1 ] α α : δ ελςηενζηή επζθακεζαηή ακηίζηαζδ (ακάιεζα ζημ ελςηενζηό πενζαάθθμκ ηαζ ζηδκ ελςηενζηή επζθάκεζα ημο ζημζπείμο) [W/m 2 K] d i : πάπμξ εενιμιόκςζδξ [m] θ i : εενιζηή αβςβζιόηδηα οθζημύ [W m -1 K -1 ] όπμο d1, d2,.., dn ηα πάπδ (ζε m) ηςκ ζηνώζεςκ ηςκ οθζηώκ ηαζ θ1,..,θn μζ ακηίζημζπμζ ζοκη/ζηέξ εενι. αβςβζιόηδηαξ (ζε kcal/mh o C ή W/mK). Πίλαθαο 1: Μέγηζηνο επηηξεπόκελνο πληειεζηήο Θεξκνπεξαηόηεηαο δνκηθώλ ζηνηρείσλ,θαηά θιηκαηηθή δώλε ΓΟΜΗΚΟ ΣΟΗΥΔΗΟ Δλςηενζηή μνζγόκηζα ή ηεηθζιέκδ επζθάκεζα ζε επαθή ιε ημκ ελςηενζηό αένα (μνμθέξ Δλςηενζημί ημίπμζ ζε επαθή ιε ημκ ελςηενζηό αένα Γάπεδα ζε επαθή ιε ημκ ελςηενζηό αένα (pilotis Γάπεδα ζε επαθή ιε ημ έδαθμξ ή ιε ηθεζζημύξ ιδ εενιαζκόιεκμοξ πώνμοξ Δλςηενζημί ημίπμζ ζε επαθή ιε ιδ εενιαζκόιεκμοξ πώνμοξ ή ιε ημ έδαθμξ Ακμίβιαηα (πανάεονα, πόνηεξ ιπαθημκζώκ η.α.) Γοάθζκεξ πνμζόρεζξ ηηζνίςκ ιδ ακμζβόιεκεξ ηαζ ιενζηώξ ακμζβόιεκεξ ΤΜΒΟΛΟ οκηεθεζηήξ εενιμπεναηόηδηαξ [W/(m 2.K)] ΚΛΗΜΑΣΗΚΖ ΕΧΝΖ Α Β Γ Γ U D U W U DL U G U WE U F U GF Ονίγεηαζ ζακ ιέζμξ ζοκηεθεζηήξ εενιμπεναηόηδηαξ km ημο ηηζνίμο: k εξ * F εξ + k Αν * F Αν + k Οπ * F Οπ + k Δαπ * F Δαπ + k pil * Fpil k m = F 7

8 όπμο kελ, kακ, kον, kγαπ ηαζ kpil είκαζ μζ ζοκηεθεζηέξ εενιμπεναηόηδηαξ πμο ακηζζημζπμύκ ζηζξ επζθάκεζεξ ελςηενζηώκ ημζπςιάηςκ, παναεύνςκ, μνμθώκ, δαπέδςκ ηαζ pilotis. Σμ άενμζζια ημοξ ζοκζζηά ηδ ζοκμθζηή επζθάκεζα F. O ζοκηεθεζηήξ km δεκ οπενααίκεζ ηδκ ηζιή πμο ακηζζημζπεί ζημκ Error! Reference source not found. ημο ηακμκζζιμύ εενιμιόκςζδξ βζα ηδκ βεςβναθζηή γώκδ (Α,Β ή Γ) ημο ηηζνίμο, ηαζ βζα ηδκ ηζιή ημο θόβμο F/V (επζθάκεζαξ πνμξ όβημ). Πίλαθαο 2 Αληίζηαζε ζεξκηθήο κεηάβαζεο Γνκηθό ζηνηρείν 1/a i [m 2 K/W] 1/a a [m 2 K/W] Δλςηενζημί ημίπμζ ηαζ πανάεονα ηέβεξ, δώιαηα (ακενπόιεκδ νμή) Πάηςια πμο ζοκμνεύεζ ιε πώνμ ζηέβδξ πμύ δεκ ηαημζηείηαζ, πθασκμί ημίπμζ Ονμθή οπμβείμο, μνμθέξ πάκς από πώνμοξ πμο δεκ εενιαίκμκηαζ (ηαηενπόιεκδ νμή) Πάηςια ζζμβείμο, οπμβείμο πάκς ζημ έθαθμξ Ακμζπηέξ δζααάζεζξ ζζμβείμο(pilotis) Πίλαθαο 3: Μέγηζηνο επηηξεπόκελνο κέζνο πληειεζηήο Θεξκνπεξαηόηεηαο (Um) θαηά θιηκαηηθή δώλε F/V (m- 1 ) Μέβζζημξ επζηνεπόιεκμξ ιέζμξ ζοκηεθεζηήξ (U m ) ζε W/(m 2 K) 8 Εώκδ Α Εώκδ Β Εώκδ Γ Εώκδ Γ 0, , , , , , , , ,

9 Γηα ηνλ ππνινγηζκό ηνπ ιόγνπ F/V ιακβάλνληαη ππόςε όιεο νη εμσηεξηθέο επηθάλεηεο πνπ δηακνξθώλνπλ ην θέιπθνο ηνπ θηηξίνπ είηε έξρνληαη ζε επαθή κε ηνλ εμσηεξηθό αέξα είηε έξρνληαη ζε επαθή κε ην έδαθνο είηε κε ρώξν ρακειόηεξεο ζεξκνθξαζίαο. Δηδηθόηεξα: Γηα ηελ εύξεζε ηνπ F ππεηζέξρνληαη ζηνλ ππνινγηζκό νη εμσηεξηθέο επηθάλεηεο ηνπ θειύθνπο ζην ζύλνιό ηνπο θαη κε ηηο εμσηεξηθέο ηνπο δηαζηάζεηο, παξαθνινπζώληαο απόιπηα ηε γεσκεηξία ηνπ θηηξίνπ. Αληίζηνηρα, ν όγθνο V είλαη ν όγθνο ηνπ θηηξίνπ πνπ πεξηθιείεηαη από όιεο απηέο ηηο επηθάλεηεο. ηνλ όγθν ηνπ θηηξίνπ δελ ζπκπεξηιακβάλνληαη: Ο αλνηθηόο ππόζηπινο ρώξνο πνπ βξίζθεηαη ζηελ πηινηή. Ο ρώξνο ηεο εηζόδνπ, ην θιηκαθνζηάζην θαη ε απόιεμή ηνπ ζην δώκα, νη δηάδξνκνη πνιπθαηνηθίαο θαη γεληθώο όινη νη θνηλόρξεζηνη ρώξνη, αλ ζεσξεζνύλ σο κε ζεξκαηλόκελνη. Αληίζεηα, ζπκπεξηιακβάλνληαη θαλνληθά ζηνλ όγθν ηνπ θηηξίνπ αλ ζεσξεζνύλ ζεξκαηλόκελνη. Οη ρώξνη ησλ ππνγείσλ, όηαλ δελ είλαη ζεξκαηλόκελνη. Οη ρώξνη ησλ απνζεθώλ πνπ βξίζθνληαη κέζα ζην θπξίσο ζώκα ηνπ θηηξίνπ ή ζε επαθή κε απηό, εθόζνλ δελ ζεσξνύληαη ζεξκαηλόκελνη. Ο ρώξνο ηνπ πξνζαξηεκέλνπ ζεξκνθεπίνπ πνπ ιεηηνπξγεί σο παζεηηθό ειηαθό ζύζηεκα. Ο κε θαηνηθίζηκνο ρώξνο πνπ δηακνξθώλεηαη επάλσ από ηελ νξνθή θαη θάησ από κε ζεξκνκνλσκέλε ζηέγε. Πξνθαλώο αλ ν ρώξνο είλαη θαηνηθίζηκνο (ζνθίηα), ζπλππνινγίδεηαη ζηνλ όγθν ηνπ θηηξίνπ θαη ε ζηέγε νθείιεη λα ζεξκνκνλσζεί, ηθαλνπνηώληαο ηηο απαηηήζεηο ηνπ πξώηνπ ειέγρνπ, δειαδή Uζηέγεο Umax. Οη θιεηζηνί ρώξνη ζηάζκεπζεο απηνθηλήησλ. Κάζε θιεηζηόο ρώξνο πνπ δελ ζεσξείηαη ζεξκαηλόκελνο (π.ρ. εξγαζηήξηα πνπ από ηε θύζε ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπο δελ ζεξκαίλνληαη). Οη όγθνη, ηνπο νπνίνπο θαηαιακβάλνπλ αίζξηνη ρώξνη κέζα ζην ζώκα ηνπ θηηξίνπ, δειαδή ζύκθσλα κε ην Γ.Ο.Κ. ηα κή ζηεγαζκέλα ηκήκαηα ηνπ θηηξίνπ πνπ πεξηβάιινληαη από όιεο ηηοπιεπξέο ηνπο από ην θηίξην ή από άιια θηίξηα ηνπ νηθνπέδνπ. Οη θσηαγσγνί ηνπ θηηξίνπ. Οη ππνρξεσηηθώο ή πξναηξεηηθώο αθάιππηνη ρώξνη. Κάζε αλνηθηόο ρώξνο, πνπ έξρεηαη ζε επαθή κε ην εμσηεξηθό πεξηβάιινλ, είηε βξίζθεηαη κέζαζην θπξίσο ζώκα ηνπ θηηξίνπ είηε όρη. 9

10 Άθθα Τθζηά Μέηαθθα Τθζηά Γαπέδςκ Θενιμιμκςηζηά οθζηά ηονόδε-ια Τθζηά Δλςηενζηήξ Σμζπμπμίαξ Οζ Θενιζηέξ ζδζόηδηεξ οθζηώκ δμιζηώκ ζημζπείςκ παίνκμκηαζ από ημκ Πίκαηαξ 4 ή Πανάνηδια Β Πίλαθαο 4 Θεξκηθέο ηδηόηεηεο πιηθώλ δνκηθώλ ζηνηρείσλ Ν μ Καηδβμνίεξ οθζηώκ Πενζβναθή οθζημύ Θενιζηή αβςβζιόηδηα θ [W/mK] Ποηκόηδη α [kg/m 3 ] Δζδζηή εενιόηδηα [kj/kgk] 1 Γζαημζιδηζηό 1, ,92 ημύαθμ 2 Κμζκό ημύαθμ 0, ,84 3 0, Αζαεζημημκίαια 4 Γορμζακίδα 0, Κζζζδνμιπεηόκ 0, Κμζκό 2, ζηονόδεια 7 Οπθζζιέκμ 1, ,84 ηονόδεια 8 Ταθμαάιααηαξ 0, Πμθομονεεάκδ 0, ,09 10 Πθαηίδζα 0, ,8 θεθθμύ 11 Πμθοζηενίκδ 0, , ,9 Ονοηημαάιααηα ξ 13 Αθνώδεξ βοαθί 0, Πεύημ 0, Ολζά 0, Κόκηνα - πθαηζέ 0, ,2 17 Linoleum άξ) 0, Γνακίηδξ 3, Μάνιανμ 3, Αζαεζηόθζεμξ 0, Πέηνα 0, Κεναιζηά 1, πθαηίδζα 23 Αηζάθζ 1, ,8 24 Υαθηόξ ,42 25 Αθμοιίκζμ ,43 26 Καμοηζμύη 0, Άιιμξ 0, ,80 28 Κζιςθία 0, ,900 10

11 29 Άζθαθημξ 0, ,92 30 Γοαθί ,84 31 Γύρμξ 0, ,08 32 Πδθόξ * 33 Άιιμξ ή παθίηζ * 34 Οιμβεκήξ πέηνα * *Σζιέξ βζκμιέκμο ποηκόηδηαξ ηαζ εζδζηήξ εενιόηδηαξ ηςκ οθζηώκ 11

12 5 ΤΠΟΛΟΓΗΜΟ ΘΔΡΜΗΚΧΝ ΑΠΧΛΔΗΧΝ ΣΟΤ ΚΣΗΡΗΟΤ Πίλαθαο 5 Θεξκνθξαζίεο πόιεσλ ΘΔΡΜΟΚΡΑΗΔ( C) ΠΟΛΔΧΝ 6 Αβνίκζμ -3 Λάνζζα -7 Αεήκαζ 0 Λεοηόξ 0 Αζηενμζημπείμκ + 1 Λήικμξ 0 Αίβζμ 0 Μέβανα 0 Αθελακδ νμ ύπ μθζξ -7 Μεεώκδ + 1 Αθίανημξ -2 Μεζμθόββζ -2 Ακάανοηα -2 Μήθμξ + 3 Ανβμζηόθζ -1 Μοηζθήκδ + 2 Ανηα -2 Νάλμξ + 4 Βόθμξ -3 Ναύπθζμκ 0 Γνάια -8 Νέα Φζθαδέθθεζα 0 Αηηζηήξ Δδεζζα -7 Ξάκεδ -8 Δθεοζίξ 0 Ονεζηζάξ -9 Δθθδκζηώκ Αηηζηήξ -2 Πάθα ζμπώ να-k νήηδ ξ + 5 Εάηοκεμξ -2 Πάηνα -1 Ζνάηθεζμκ -3 Πεζναζεύξ + 2 Θάζμξ -6 Πμθύβονμξ -8 Θεζζαθμκίηδ Πνέαεγα 0 Μίηνα -5 Πημθειαΐξ -12 Θήνα -3 Πύνβμξ -1 Ηενάπεηνα + 4 Ρέεοικμκ + 3 Ηςάκκζκα -6 έννεξ -9 Κααάθα -8 δηεία +1 Καθάανοηα -6 ηύνμξ +2 Καθαιάηα -1 μοθθί -10 Καθαιπάηα -6 πάνηδ 0 Κάνπαεμξ +5 ηαονόξ Υαθηζδζηήξ -7 Κάνοζημξ + 1 ύνμξ +3 Καηενίκδ -5 Σακάβνα -2 Κένηονα 0 Σνίηαθα -6 Κμγάκδ -10 Φθώνζκα -11 Κμιμηζκή -7 Υαθηίξ +2 Κόκζηζα -6 Υακζά +3 Κόνζκεμξ -1 Υίμξ + 3 Κύεδνα +4 Κύιδ 0 Κςξ -3 Λαιία -4 12

13 *Γζα πόθεζξ πμο δεκ ακαβνάθμκηαζ παναπάκς θαιαάκεηαζ δ εενιμηναζία ηδξ πθδζζέζηενδξ, θαιαάκμκηαξ οπόρδ ημ ορόιεηνμ. Πίλαθαο 6 Δζσηεξηθέο Θεξκνθξαζίεο ρεηκώλα ( C) Δζσηεξηθέο Θεξκνθξαζίεο ρεηκώλα ( C) 5.1 Καημζηίεξ (πζκ. 5 η.ε.η.) 5.4 Νμζμημιεία Τπκμδςιάηζα, ημογίκεξ, Θάθαιμζ αζεεκώκ ζαθόκζα 20 (παεμθμβζηό) 22 Λμοηνά 22 Θάθαιμζ αζεεκώκ 25 (πεζνμονβζηό) Πνμεάθαιμζ, δζάδνμιμζ, WC 15 Λμοηνά 22 Κθζιαημζηάζζα 10 Αίεμοζεξ, δςιάηζα 20 Υεζνμονβείμ (εέθεζ ηθζιαηζζιό) πμθεία (πζκ. 5 η.ε.η.) 20 Κθζιαημζηάζζα 18 Αίεμοζεξ, βναθεία, 22 αζαθζμεήηδ Νημοξ, απμδοηήνζα Ξεκμδμπεία Σναπεγανίεξ, αίε, 15 Γςιάηζα 20 ζοβηεκηνώζεςκ Γοικαζηήνζα, ενβαζηήνζα 24 Λμοηνά 22 Ηαηνεία 10 Γζάδνμιμζ, ζηάθεξ, ημογίκεξ 18 Κθζιαημζηάζζα, WC, άθεξ, ηναπεγανίεξ 18 δζάδνμιμζ Βμδεδηζημί πώνμζ Καηαζηήιαηα-Δνβ/ζζα 20 Αίεμοζεξ, βναθεία Γζάθμνμζ πώνμζ Γζάδνμιμζ, ηθζιαημζηάζζα 16 Ναμί 15 Αίεμοζεξ ιδπακώκ 12 Θενιμηήπζα Απμεήηεξ Γηανάγ 10 ηαύθμζ 10 Βνεζεηηθέο Θεξκνθξαζίεο ρώξσλ ( C) 5.7 Γεζημκζηώκ ιδ εενιαζκόιεκςκ 5.9 Υώνμζ ηάης από ζηέβδ Εώκδ Α 10 ιδ ιμκςιέκμζ, θαιαάκεηαζ δ εθάπζζηδ Εώκδ Β 7 αολδιέκδ ηαηά 3 C Εώκδ Γ Γεζημκζηώκ εενιαζκόιεκςκ 5.10 εενιμηναζίεξ δζαθόνςκ πώνςκ Εώκδ Α 16 Τπόβεζα κενά 16 Εώκδ Β 14 Δδαθμξ 9 Εώκδ Γ 12 Μδ εενιαζκόιεκμ οπόβεζμ 7 Μδ εενιαζκόιεκμ οπόβεζμ αθθά ιε δίηηομ ζςθδκώζεςκ 11 13

14 Πίλαθαο 7 Ταινπίλαθεο Σύπνο παινπίλαθα Τιηθό πιαηζίνπ Ξύιν ή Μέηαιιν πλζεηηθό [W/(m 2 K)] Απθόξ οαθμπίκαηαξ Γίδοιμξ ιμκςηζηόξ οαθμπίκαηαξ ιε δζάηεκμ 6 mm Γίδοιμξ ιμκςηζηόξ οαθμπίκαηαξ ιε δζάηεκμ 12 mm Γζπθόξ οαθμπίκαηαξ ιε απόζηαζδ 2 cm < s < 4 cm Γζπθόξ οαθμπίκαηαξ ιε απόζηαζδ 4 cm < s < 7 cm Γζπθό πανάεονμ ιε απόζηαζδ οαθμπζκάηςκ 7 cm Σμίπμξ από οαθόημοαθα πάπμοξ 80 mm Υςνίξ οαθμπίκαηα Πίλαθαο 8 Υαξαθηεξηζηηθά Ταινπίλαθσλ ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Β 6.1 Πξνζαπμήζεηο Πίλαθαο 9 πληειεζηήο α ιόγσ δηείζδπζεο αέξα (m3/mh) Απθά 3.0 Αλνίγκαηα Ξύιηλα ή Με ελώθοθθα 2.5 Πιαζηηθά Γζπθά 2.0 Άλνηγκα Μεηαιιηθό Δζσηεξηθέο Πόξηεο Απθά ιε ή 1.5 πςνίξ ελώθοθθα Απθά ή δζπθά 2.0 ιδ αενμζηεβή Απθά ή δζπθά 1.5 διζαενμζηεβή Απθά ή δζπθά 1.2 αενμζηεβή Μδ ηεβακέξ 4.0 ηεβακέξ

15 Πίλαθαο 10 πληειεζηήο Ζ ζέζεο θαη αλεκόπησζεο ηνπ Κηηξίνπ (kj/m 3o C) Ακειόπηςζδ εέζδ οκεπόιεκα Κηίνζα Μειμκςι. Κηίνζα Πνμζηαηεοόιεκδ Κακμκζηή Δθεύεενδ Ηζπονή Άηνςξ πνμζααθθόιεκδ Πνμζηαηεοόιεκδ Δθεύεενδ Άηνςξ πνμζααθθόιεκδ Πίλαθαο 11 πληειεζηήο δηεηζδπηηθόηεηαο R Τθζηό Παναεύνμο Ξύθμ Πθαζηζηό Μέηαθθμ ή Δπζθ.Παν/Δζ.Πμνη από 0.0 εώξ από 3.0 εώξ από 0.0 εώξ από 6 εώξ R Πίλαθαο 12 Πξνζαύμεζε ζπό δηαθνπή ιεηηνπξγίαο Z D D=Qo/[F(ti-to) ] (Μέζδ ΚΑΣΖΓΟΡΗ 0,1-0,3 - εενιμπεναηόηδηα Α ΥΧΡΟΤ 0,3 0,7 δμιζηώκ οθζηώκ πώνμο) 0,7-1,5 1,5-1 οκεπήξ θεζημονβία h-12h δζαημπή θεζημονβίαξ h-16h δζαημπή θεζημονβίαξ Πίλαθαο 13 Πξνζαύμεζε πξνζαλαηνιηζκνύ Z π Πνμζακαημθζζιόξ: ΒΑ Β ΒΓ Γ Α ΝΑ Ν ΝΓ Πνμζαύλδζδ Επ: Πξνζαύμεζε Z Ζ Γζα πώνμοξ ιε ύρμξ ιεβαθύηενμ ηςκ 4m αολάκμοιε 2% βζα ηάεε επί πθέμκ ιέηνμ. Ζ ζοκμ θζηή αύλδζδ δεκ πνέπεζ κα οπενααίκεζ ημ 20%. Πνμζαύλδζδ θόβς ύρμοξ ηαηά 4% ακά όνμθμ βζα ημοξ πάκς από ημκ Γ' μνόθμοξ. Γεκ εα οπενααίκεζ όιςξ ημ 20%. 15

16 Πίλαθαο 14 ηνηρεία κε κόλσζε (από κειέηε Θεξκνκόλσζεο) Δίδμξ Δπζθάκεζαξ ύιαμθζζιόξ k Δίδμξ Δπζθάκεζαξ ύιαμθζζιόξ k W/m 2 K W/m 2 K 16

17 Δίδμξ Δπζθάκεζαξ Πνμζακαημθζζιόξ Μήημξ ή πθάημξ Τρμξ Διααδόκ Δπζθακείαξ F Αν. μιμίςκ F Αθαζνμύιεκμ ειααδόκ Διααδόκ οπμθμβζζιμύ Fu οκηεθεζηήξ εενιμπεναηόηδηαξ Κ Θενιμηναζζαηή δζαθμνά Γt Θενιζηέξ απώθεζεξ αβςβζιόηδηαξ Q0 = Κ*Fu*Γt οκηεθεζηήξ δζαημπήξ ZD οκηεθεζηήξ ύρμοξ ZH οκηεθεζηήξ μνόθμο Εμ οκηεθεζηήξ πνμζακαημθζζιμύ Zπ Απώθεζεξ αβςβζιόηδηαξ πνμζαολδιέκεξ θόβς πνμζακαημθζζιμύ Qα 7 ΘΔΡΜΗΚΔ ΑΠΧΛΔΗΔ (kw) Γεςιεηνζηά ζημζπεία Απώθεζεξ Πνμζαολήζεζξ Απώθεζεξ αβςβζιόηδηα ξ - - m m m 2 - m 2 m 2 W/m 2 K C kw kw Απώθεζεξ Θενιμπεναηόηδηαξ Qo οκμθζηή Πνμζαύλδζδ ZD+ZH+Εμ = (ZD από Π.11) 20% ΤΝΟΛΗΚΔ ΑΠΧΛΔΗΔ ΘΔΡΜΟΠΔΡΑΣΟΣΖΣΑ QT=Qox(1+ZD+ZH) 0 ΑΠΧΛΔΗΔ ΥΑΡΑΜΑΓΧΝ Qα=QAi (Qai=αxlxRxHxΓtxΕΓ) 0 Υαναηηδνζζηζηόξ Ανζειόξ Κηζνίμο Ζ = (Π.9) 1 Υαναηηδνζζηζηόξ Ανζειόξ Υώνμο R = (Π.10) 1 οκηεθεζηήξ Γςκζαηώκ Παναεύνςκ ΕΓ = 1 οκμθζηό Μήημξ Υαναιάδςκ = 5 ΑΠΧΛΔΗΔ ΑΠΌ ΔΝΑΛΛΑΓΔ ΑΔΡΑ QL=VxpxcxΓt 0 Όβημξ Υώνμο V = 0 Ανζειόξ Δκαθθαβώκ Αένα ακά ώνα n= 1 ΤΝΟΛΟ ΘΔΡΜΗΚΧΝ ΑΠΧΛΔΗΧΝ Qμθ=QT+Qα+QL 0 17

18 8 Τπνινγηζκόο ζηνηρείσλ κνλνζσιήληνπ θπθιώκαηνο kw ημζπεία δζηηύμο Θενιμηναζία ζηδκ έλμδμ ημο θέαδηα (Co) Θενιμηναζία ζηδκ έίζμδμ ημο θέαδηα (Co) Θενιμηναζζαηή δζαθμνά ζοζηήιαημξ εένιακζδξ Γt ( o C) Πανμπδ ζοζηδιαημξ m 3 /h (Q=V*ν*cp*Γt) Πανμπδ ζοζηδιαημξ m 3 /s (Q=V*ν*cp*Γt) ν κενμύ 1000 kg/m 3 cp κενμύ 4.18 kj/kgk Γε0=(90+70)/2 ( o C) ε=(γε0-γt)/(tm-tx) Ανζε. πώνμ ο Δκδ. Ανζε. Θεν. ςια η Θενιζηέ ξ απώθεζε ξ πώνμο kw Γζαδμπζη ά αενμίζια ηα Θενιζηώκ θμνηίςκ kw Δπζεοιδηδ εενιμηναζ ία πώνμο tx ( o C) Θενιμηναζία κενμύ ζηδκ έλμδμ ημο Θ.. tout=tin- (Q/V*ν*cp) Mέζδ Θενι/ζζα Θ.ςιαη μξ tm ( o C) (Ti+Ti+1)/ 2 οκηεθεζηέ ξ δζόνεςζδξ ε Ηζμδύκαι μ εενιζηό θμνηίμ kw Θενιακηζ ηό ζώια Θενιακηζ ηή επζθάκεζα ζώιαημξ (m 2 ) Μήημξ εενιακηζημ ύ ζώιαημξ (m 2 )

19 9 Τπνινγηζκνί σιελώζεσλ Γηζσιήληαο Θέξκαλζεο ημζπεία Γζηηύμο Θενιμηναζία Πνμζαβςβήξ Νενμύ (μc) 70 Γζαθμνά Θενιμηναζίαξ ςιάηςκ (μc) 10 Σύπμξ Κύνζςκ ςθήκςκ Υαθοαδμζςθήκαξ Σναπύηδηα Κύνζςκ ςθήκςκ (ιm) 45 Σύπμξ Γεοηενεοόκηςκ ςθήκςκ Υαθοαδμζςθήκαξ Σναπύηδηα Γεοηενεοόκηςκ ςθήκςκ (ιm) 45 u=(m/ν)/(πd 2 /4) Z=γ*(ν/2)*u 2 Τπμθμβζζιμί ςθδκώζεςκ Γζζςθήκζαξ Θένιακζδξ ΑΠO ΥΔΓΗΑ ΤΠΟΛΟΓΗΜΟ Σιήια Γζενπόιε Πανμπ Μήημξ Δζςηεν. Σαπύηδη Δίδμξ Δζδζηή Αενμζζια Σμπζηέξ Ακηίζηαζ Οθζηή κμ ή α δ Γζηηύμ ο εενιζηό Νενμύ ςθήκ α Γζάιεηνμ ξ νμήξ ζςθήκ α ακηίζηαζ δ ζοκηεθεζηώ κ ακηζζηάζε ζξ νμήξ ακηίζηαζ δ Φμνηίμ ςθήκα ημπζηώκ ηιήιαημξ νμήξ ακηζζηάζες κ Q q L D u R R*L γ Ε Α=R*L+Z Α kw (kg/h) (m) (mm) (m/s) (Pa/m) (Pa) ςθήκα Κ Γ Γ Γ Γ Κ Κ

20 Απαζημύιεκμ εενιζηό θμνηίμ Qtot 10 ΘΔΡΜΑΝΣΗΚΑ ΧΜΑΣΑ ΣΤΠΟ Θ. ΧΜΑΣΟ ΓΗΣΖΛΑ ΣΡΗΣΖΛΑ ΣΔΣΡΑΣΖΛΑ ΔΗΓΗΚΖ Θ. ΔΠΗΦΑΝ [m /ΣΟΗΥ] ΔΗΓΗΚΖ ΑΠΟΓΟΖ C [kcal/m h] 5 ΔΗΓΗΚΖ ΑΠΟΓΟΖ ΣΟΗΥΔΗΟΤ C 60 [kcal/ζημζπ.h] δ α/α Υώνμξ Μ=(Γt/60) m Απαζημύιεκμ θμνηίμ Θ. ώιαημξ Qt= Qtot/ι II Η Δπζθάκεζα 1 Θ. ζώιαημξ CD μ Η α Η 1 < εενιακη. θμνηίμ ζώιαημξ Q' Απόδμζδ εενιακηζημύ ζώιαημξ Q=ι*Q' Θενιακηζηό ώια Γt=tm-ti kcal/h C m = kcal/h m 2 Kcal/ h kcal/h Παναηδνήζεζξ: 1) Παναπάκς δίκμκηαζ ηα ζημζπεία ηςκ ζοκήεςκ παθοαδίκςκ Θ. ζςιάηςκ. Γζα άθθα ζώιαηα ζημζπεία από ηαηαζηεοαζηέξ. 2)Σζιή ημο m βζα παθύαδζκα ζώιαηα; 4/3 = 1,333. 3)Σίιή ημο m βζα ζώιαηα αθμοιζκίμο, πάκεθ, ζςθδκςηά η.θπ: 5/4 = 1,25. 20

21 11 ΤΝΣΔΛΔΣΖ ΣΟΠΗΚΧΝ ΑΝΣΗΣΑΔΧΝ ςθήκεξ - Δλανηήιαηα 3/8"-1/2" 3/4"-1" 1&1/4-2 ηαζ 1&1/2 άκς Γςκία Καιπύθδ Βάκκα Γζαηόπηδξ εοεύξ ,0 Γζαηόπηδξ βςκζαηόξ Κνμοκόξ εοεύξ Κνμοκόξ βςκζαηόξ Γζάθμνα ελανηήιαηα Σ ζε δζαηθάδςζδ 1,5 Σ ζε δζέθεοζδ 1.0 Σ ζε δζαζηαύνςζδ 3.0 Πακηεθόκζ 1.5 Γζπθή ηαιπύθδ ακμζηηή 1.0 Γζπθή ηαιπύθδ ηθεζζηή 1.0 Σόλμ 0.5 Μακζόκ (ιακίηζ) 0 Ραηόν 2.0 ύνηδξ ιε ζηέκςζδ 0.4 ΰνηδξ πςνίξ ζηέκςζδ 0.2 Βαθαίδα ιε μνεή έδνα 2.5 Βαθαίδα ιε πθάβζα έδνα 2.0 Βαθαίδα ιε βςκζαηή έδνα 1.5 Βαθαίδα ακηεπζζηνμθήξ 4.0 Βαθαίδα εενιακηζημύ ζώιαημξ 4.0 οζηεοέξ Μδπακήιαηα Λέαδηαξ 2.5 εενιακηζηό ζώια εθαθνύ 3.0 εενιακηζηό ζώια αανύ 2,0 Ακηθία - ηύηθμ θμνδηήξ 3.0 F.C.U

22 12 ΡΤΘΜΗΣΗΚΖ ΒΑΛΒΗΓΑ (γηα κνλνζσιήλην ζύζηεκα) Πεξηγξαθή θαη ιεηηνπξγία ηεο ε ηάεε οπμδμπή ηςκ ζοθθεηηώκ (πνμζαβςβήξ ηαζ επζζηνμθήξ) ημπμεεηείηαζ ιία νοειζζηζηή ααθαίδα δ μπμία ζηδκ ακηίεεηδ πθεονά ηδξ θένεζ ζύκδεζιμ ηαηάθθδθμ βζα ημκ εζδζηό ζςθήκα αο ημύ ημο ζοζηήιαημξ. Δίκαζ δε έηζζ ηαηαζηεοαζιέκδ ηαηά ηέημζμ ηνόπμ ώζηε ιεηά ηδ νύειζζδ ηδξ κα είκαζ ζε εέζδ κα ελαζθαθίζεζ ζηαεενόηδηα ζηδ δζενπόιεκδ πμζόηδηα κενμύ. Ζ νύειζζδ βίκεηαζ ςξ ελήξ: Ακ ζε έκα ανόπμ έπμοιε πανμπή 220 lt/h ηαζ ακηίζηαζδ 1500 mm H2O ηαζ ζε άθθμ ανόπμ πα νμπή 400 l/h ηαζ 1800 mmhteo, ακαηνέπμοιε ζημοξ παναηάης πίκαηεξ ζημ ζδιείμ πμο ηέικμκηαζ δ πανμπή 220 l/h ιε ηδ δζαθμνά ακηζζηάζεςκ 300 mm H2O ηαζ ανίζημοιε πόζεξ ζηνμθέξ πνέπεζ κα βονίζμοιε ηδ ααθαίδα από ηδκ ηεθείςξ ηθεζζηή εέζδ ηδξ ώζηε κα έπμοιε ίζεξ πζέζεζξ. 13 ΛΔΒΖΣΑ 22

23 Q Λ = Q tot (1 + a + b) ζε kw a: ζοκηεθεζηήξ πνμζαολήζεςξ βζα απώθεζεξ εενιόηδηαξ από ημ θέαδηα ηαζ ημ δίηηομ ζςθδκώζεςκ (βζα δίηηοα ιζηνώκ απμζηάζεςκ). Γζα εηηεηαιέκα δίηηοα βίκεηαζ οπμθμβζζιόξ απςθεζώκ ημοξ. b: ζοκηεθεζηήξ πνμζαολήζεςξ βζα λακαγέζηαια ηδξ εβηαηάζηαζδξ ιεηά από δζαημπή ηδξ θεζημονβίαξ. a = 0,05 βζα εβηαηαζηάζεζξ όπμο ηα δ(ηηοα ζςθδκώζεςκ είκαζ πνμζηαηεοιέκα, μζ ακενπόιεκεξ ημθώκεξ ιμκςιέκεξ ηαζ ζε εζςηενζημύξ ημίπμοξ πνμθοθαβιέκμοξ. a = 0,10 κζα εβηαηαζηάζεζξ ιε ιέζδ πνμζηαζία ηςκ δζηηύςκ, ακενπόιεκμοξ ηθάδμοξ ελςηενζημύξ, αθθά πνμζηαηεοιέκμοξ. a = 0,15 βζα εβηαηαζηάζεζξ εθάπζζηα πνμζηαηεοιέκεξ, πμο πενζθαιαάκμοκ έκα δίηηομ ιε πμθθέξ δζα ηθαδώζεζξ ηαζ ακενπόιεκμοξ ηθάδμοξ ζε ελςηενζημύξ ημίπμοξ ιδ πνμζηαηεοόιεκμοξ επανηώξ. b = 0,10 βζα εένιακζδ ιε γεζηό κενό b = 0,20 βζα εένιακζδ ιε αηιό 14 ΚΑΤΣΖΡΑ G = Q Λ /q ε q ε = εενιμβόκμξ δύκαιδ ηαοζίιμο. Γζα πεηνέθαζμ kcal/h G = Q Λ : 6700 (kw) G = Qa : (GPH) 15 ΚΤΚΛ0Φ0ΡΖΣΖ q=q Λ /Γt Γt = πηώζδ εενιμηναζίαξ ζηα ζώιαηα Δηθέβμοιε ηοηθμθμνδηή: Πανμπήξ q = m 3 /h ηαζ ιακμιεηνζημύ ύρμοξ Ζ = mζ2ο Ο παναπάκς οπμθμβζζιόξ είκαζ βζα ιζηνέξ εβηαηαζηάζεζξ. Γζα ιεβαθύηενεξ εβηαηαζηάζεζξ πμο πενζθαιαάκμοκ 2 ή 3 ηθάδμοξ ημπμεεημύιε ακάθμβμ ανζειό ηοηθμθμνδηςκ ή ακηθία. Ο ηοηθμθμνδηήξ επζθέβεηαζ από δζαβνάιιαηα. Ηζρύο αληιίαο: N = (q*α)/(75*n)* (HP) q = πανμπή ζε It/h Α = ακηζζηάζεςξ ζε mh2o n = ααειόξ απμδόζεςξ: ιζηνώκ ακηθζώκ 0,40 έςξ 0,60 ιέηνζςκ ακηθζώκ 0,60 έςξ 0,75 ιεβάθςκ ακηθζώκ 0,75 έςξ 0,85 23

24 Γζάβναιια ηοηθμθμνδηώκ ηδξ εηαζνείαξ GRUNDFOS 16 ΓΔΞΑΜΔΝΖ ΠΔΣΡΔΛΑΗΟΤ Vm = Vh* h * 30=(QΛ/800)*h*30=(Q Λ *h)/270 = lt Vh, Vm = ςνζαία ηαζ ιδκζαία ηαηακάθςζδ ηαοζίιμο h = ζύκμθμ ςνώκ διενήζζαξ θεζημονβίαξ Ονεμβώκζα : m(ιήημξ) m(πθάημξ) m(πθάημξ) Γελαιεκή ηοθζκδνζηή: D = m, L = m 17 Τπνινγηζκόο δηαηνκήο θαπλνδόρνπ Ζ ηαπκμδόπμξ εα πνέπεζ κα έπεζ ηδκ ζηακόηδηα κα απάβεζ ηα ηαοζαένζα ημο θέαδηα, πςνίξ ιδπακζηή οπμαμήεδζδ (οπμεέημκηαξ θέαδηα ιε θοζζηό εθηοζιό, αθθζώξ απαζηείηαζ, ζε εζδζηέξ πενζπηώζεζξ ππ επίημζπμζ θέαδηεξ θοζζημύ αενίμο δ ύπανλδ ακειζζηήνα ηαζ ζηδκ απαβςβή ηςκ ηαοζαενίςκ). 24

25 Ζ ηζκμύζα δύκαιδ βζα ημ θοζζηό εθηοζιό είκαζ δ άκςζδ (δζαθμνά ημο ζοκμθζημύ αάνμοξ ηδξ ζηήθδξ ηαοζαενίςκ πμο ανίζηεηαζ ηάεε ζηζβιή ιέζα ζηδκ ηαιζκάδα, από ημ αάνμξ ημο εηημπζγόιεκμο από ημ ηαοζαένζμ ίζμο όβημο ελςηενζημύ ροπνμύ αένα). Σμ παναπάκς δζάβναιια ιεηααμθώκ ζηαηζηήξ ηαζ δοκαιζηήξ πίεζδξ ηαηά ηδ νμή ημο αένα ιέζς ημο ηαοζηήνα θέαδηα ηαπκμδόπμο πνμξ ημ πενζαάθθμκ, δζεοημθύκεζ ηδκ ηαηακόδζδ ημο οπμθμβζζιμύ ηδξ ηαπκμδόπμο πμο πενζβνάθεηαζ παναηάης. Ηζπύεζ δ παναηάης μνμθμβία: ηαηηθόο ειθπζκόο p H είκαζ δ οπμπίεζδ ζημ ζδιείμ εζζόδμο ηςκ ηαοζαενίςκ ζηδκ ηαπκμδόπμ, όηακ δ ζηήθδ ηαοζαενίςκ ανίζηεηαζ ζε δνειία (ππ αιέζςξ ιεηά ημ ζαήζζιμ ημο ηαοζηήνα). Χθέιηκνο ειθπζκόο p Z είκαζ μ εθηοζιόξ πμο απμιέκεζ, αθμύ αθαζνέζμοιε από ημκ ζηαηζηό εθηοζιό, ηζξ απώθεζεξ εθηοζιμύ p E. Απώιεηεο ειθπζκνύ p E είκαζ ημ ηιήια εηείκμ ημο ζηαηζημύ εθηοζιμύ, πμο ηαηαζηνέθεηαζ θόβς ηδξ πηώζδξ πίεζδξ (νμσηέξ ακηζζηάζεζξ ηνζαώκ) ηαηά ηδ νμή ημο ηαοζαενίμο ιέζα από ηδκ ηαπκμδόπμ. p Z =p H -p E Ο απαηηνύκελνο ειθπζκόο ηνπ ιέβεηα, εα πνέπεζ κα οπενκζηά ηζξ νμσηέξ ακηζζηάζεζξ ηςκ δζαδνμιώκ ημο θέαδηα (πηώζδ πίεζδξ p W ), ηζξ νμσηέξ ακηζζηάζεζξ ημο ηακαθζμύ ζύκδεζδξ ιε ηδκ ηαπκμδόπμ (πηώζδ πίεζδξ p A ) ηαζ κα ηναηά ηαζ ηδκ απαζημύιεκδ,από ημκ ηαηαζηεοαζηή ημο θέαδηα, οπμπίεζδ ζηδκ είζμδμ ημο εαθάιμο ηαύζδξ πμο ιεηνάιε ζημ παναεονάηζ πάκς από ημκ ηαοζηήνα (p L ). p Z p W +p A + p L Τπμθμβζζιόξ ηαηά DIN Ο οπμθμβζζιόξ αοηόξ έπεζ ζακ ζηόπμ, βζα δεδμιέκδ ζζπύ θέαδηα Q ηαζ δεδμιέκμ ύρμξ ηαπκμδόπμο Ζ, κα δζαζθαθίγεηαζ δ επίηεολδ ηςκ πνμδζαβναθόιεκςκ επζπέδςκ εθηοζιμύ p z ιε ηδκ εθάπζζηδ δοκαηή δζαημιή ηαπκμδόπμο Α, ή ακηίζημζπα βζα δεδμιέκδ δζαημιή ηαπκμδόπμοα κα οπμθμβίγεηαζ μ ιέβζζημξ εθζηηόξ εθηοζιόξ p z. Θα πνέπεζ κα ζηακμπμζείηαζ δ ζπέζδ: p H -p E =p Z p W +p A + p L (πζέζεζξ ζε Pa) 25

26 Ο ακαθοηζηόξ οπμθμβζζιόξ ααζίγεηαζ ζηζξ ανπέξ ηδξ αζοιπίεζηδξ νεοζημδοκαιζηήξ (οπμθμβζζιμί νμσηώκ ακηζζηάζεςκ ηαζ πηώζδξ πίεζδξ ηαηά ηδκ είζμδμ ημο αένα ζημκ ηαοζηήνα, δζαδνμιή θθόβαξ ηαοζαενίςκ ιέζα ζημ θέαδηα, αβςβό ζύκδεζδξ ηαζ ηαπκμδόπμ, ιε ηδκ επζεοιδηή αηνίαεζα. Ζ πανμπή ιάγαξ ημο ηαοζαενίμο, δ μπμία ελανηάηαζ από ηδκ πανμπή ιάγαξ ημο ηαοζίιμο ηαζ ημκ θόβμ αένα, ιπμνεί κα πνμζεββζζηεί βζα ηαοζηήνεξ πεηνεθαίμο ηαζ αενίμο, από ζπέζεζξ ηδξ ιμνθήξ: m = 0,50 0,65 Q/1000 in kg/s Αηνζαέζηενα ιπμνεί κα εηηζιδεεί από κμιμβναθήιαηα όπςξ ημ παναηάης, πμο θαιαάκεζ οπόρδ ημ ααειό απόδμζδξ ημο θέαδηα, ηαεώξ ηαζ ημκ απαζημύιεκμ εθηοζιό από ημκ ηαηαζηεοαζηή ημο θέαδηα. Γζα ημκ οπμθμβζζιό ηςκ απςθεζώκ εθηοζιμύ ζημ ηακάθζ ζύκδεζδξ ημο θέαδηα ιε ηδκ ηαπκμδόπμ, ιπμνεί κα πνδζζιμπμζδεεί ηοπζηή ζπέζδ βζα ηδκ πηώζδ πίεζδξ: in N/m 2 Όπμο: θ = Reibungszahl = 0,03-0,08 L = Länge des Abgaskanals in m d = hydraulischer Durchmesser = 4 A/U in m U = Umfang in m w = Abgasgeschwindigkeit in m/s ρ Α = Dichte der Abgase = 1,27 T L /T A in kg/m 3 T L = Temperatur der Luft = 288 Κ ΤΑ = Temperatur der Abgase in Κ 1,5 = Sicherheitszuschlag für Undichtheiten Der Zugbedarf für die Zuluft zum Kesselraum P L beträgt je nach Größe der Zuström-öffnung zum Heizraum und je nach Kesselleistung 3 5 Pa. 26

27 Ηζπύξ θέαδηα [kw] Ο ζηαηζηόξ εθηοζιόξ ηδξ ηαπκμδόπμο οπμθμβίγεηαζ ζε Pa από ηδ ζπέζδ: Όπμο H ημ ύρμξ ηδξ ηαπκμδόπμο, ν L =1.15 kg/m3 δ ποηκόηδηα ημο ελςηενζημύ αένα, s H ζοκηεθεζηήξ αζθαθείαξ βζα ηδκ πηώζδ εενιμηναζίαξ ηςκ ηαοζαενίςκ ηαηά ηδ δζαημπηόιεκδ θεζημονβία ημο ηαοζηήνα. 27

28 Δκπεηξηθόο (παιαηόο) ππνινγηζκόο θαηά Redtenbacher 28

29 Παθαζόηενα, (ζήιενα ιόκμκ βζα πνμζεββζζηζημύξ ανπζημύξ οπμθμβζζιμύξ), πνδζζιμπμζείημ δ ειπεζνζηή ζπέζδ ημο Redtenbacher: (δζαημιή ηαπκδόπμο ζε m 2 ) Όπμο: Q = Ηζπύξ θέαδηα ζε kw H=Ύρμξ ηαπκμδόπμο ζε m δ = ζοκηεθεζηήξ πμο θαιαάκεζ οπόρδ ηδκ επίδναζδ ημο είδμοξ ημο ηαοζίιμο ζηα παναηηδνζζηζηά ηδξ ηαύζδξ, θόβμ αένα ηηθ (ca. 900 βζα ηαοζόλοθα, ca βζα θζεάκεναηα, ηώη, ca βζα πεηνέθαζμ/ αένζμ) Πνμζμπή δ ειπεζνζηή αοηή ζπέζδ πάκημηε οπενδζαζηαζζμθμβεί ηδκ ηαπκμδόπμ (δζαημιή), ιε ζοκέπεζα κα πέθηεζ μ ααειόξ απόδμζδξ ηδξ εζηίαξ (ορδθέξ απώθεζεξ θόβς εκεαθπίαξ ηαοζαενίςκ). 29

30 18 Τπνινγηζκόο δνρείνπ δηαζηνιήο 18.1 Αλνηθηά δνρεία δηαζηνιήο οκακηώκηαζ ζε παθαζέξ εβηαηαζηάζεζξ, ζήιενα ιόκμκ ζε ιεβάθμο ιεβέεμοξ εβηαηαζηάζεζξ, ιε αζδςηό ηαπάηζ ηαζ ακενςπμεονίδα. Τπάνπεζ δελαιεκή ιε θθμηέν ζημ ακώηαημ ζδιείμ ηδξ εβηαηάζηαζδξ, μπόηε δ ζηάειδ ημο κενμύ ιπμνεί κα ακέαεζ ηαηά ιενζηά εηαημζηά παίνκμκηαξ ηζξ δζαζημθέξ θόβς εένιακζδξ ημο κενμύ, αθθά ηαζ εάκ πέζεζ ηάης από ηάπμζμ όνζμ θόβς δζαννμώκ, εκενβμπμζείηαζ μ αοηόιαημξ πθδνώζεςξ (DIN 4751, Teil 1). Ο μκμιαζηζηόξ όβημξ ηδξ δελαιεκήξ V n εηηζιάηαζ ζημ δζπθάζζμ ημο όβημο δζαζημθήξ ημο κενμύ V e οπμθμβζγόιεκδξ από ημοξ 10 ζημοξ 100 o C όηζ ακένπεηαζ ζε 4.3% πενίπμο. Αοηό ακηζζημζπεί πνμζεββζζηζηά ζε 1-2 l κενμύ ακα 1 kw μκμιαζηζηή ζζπύ θέαδηα. Αηνζαέζηενεξ ηζιέξ ακά είδμξ εβηαηάζηαζδξ όπςξ παναηάης: Με σπήζη ζςμβαηικών θεπμανηικών ζωμάηων με θέηερ: V n = 1,0 1,3 l/ kw ιζσύορ Με σπήζη θεπμανηικών ζωμάηων ηύπος panel: V n =0,5 0,8 l/ kw ιζσύορ Με σπήζη δαπεδοθέπμανζηρ: Vn= 1,5 2,0 l/ kw ιζσύορ λέβηηα. Γζα αηνζαέζηενμ οπμθμβζζιό εα πνέπεζ κα είκαζ βκςζηά ημ πενζεπόιεκμ ζε κενό ημο θέαδηα, ηςκ εενιακηζηώκ ζςιάηςκ, ηςκ ζςθδκώζεςκ ηηθ. Σα μπμία ιπμνμύκ κα οπμθμβζζημύκ ιε αάζδ ημκ παναηάης πίκαηα ηαζ δζάβναιια. Πίκαηαξ: Πενζεπόιεκμ ζε κενό παθοαδμζςθήκςκ ηαζ παθημζςθήκςκ εένιακζδξ Με ηάπμζεξ πνμζαολήζεζξ βζα δζαννμέξ ηηθ, μ όβημξ ημο δμπείμο δζαζημθήξ ακηζζημζπεί πενίπμο ζε V n = 0,06 0,08 V ges (δδθαδή ημο ζοκμθζημύ πενζεπμιέκμο κενμύ ιζάξ ηοπζηήξ εβηαηάζηαζδξ. 30

ΤΝΔΡΟΜΟ ΑΡΡΩΣΟΤ ΚΣΙΡΙΟΤ

ΤΝΔΡΟΜΟ ΑΡΡΩΣΟΤ ΚΣΙΡΙΟΤ ΜΕΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΔΩΝ «ΕΦΑΡΜΟΜΕΝΗ ΔΗΜΟΙΑ ΤΓΕΙΑ» ΜΑΘΗΜΑ: ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΙΚΗ ΤΓΕΙΑ ΤΝΔΡΟΜΟ ΑΡΡΩΣΟΤ ΚΣΙΡΙΟΤ Σπμοδαζηέξ: Natkaniec Εαίηα, Ακοζζάδμο Σμθία, Ανβονμύδδ Αζηαηενίκδ, Βανδάηδξ Αθέλδξ, Βζδάθδξ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ΤΟΜΟΣ 4

ΤΕΧΝΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ΤΟΜΟΣ 4 ΑΙΜ. Γ. ΚΟΡΩΝΑΙΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Ε.Μ.Π. Γ. Ι. ΠΟΥΛΑΚΟΣ ΑΝ. ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Ε.Μ.Π. ΤΕΧΝΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ΤΟΜΟΣ 4 ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΑΘΗΝΑ 2006 ΑΙΜ. Γ. ΚΟΡΩΝΑΙΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Ε.Μ.Π. Γ. Ι. ΠΟΥΛΑΚΟΣ ΑΝ. ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Ε.Μ.Π.

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο για τον ζλεγχο και τθν πρόλθψθ τθσ λφςςασ

Εγχειρίδιο για τον ζλεγχο και τθν πρόλθψθ τθσ λφςςασ ΥΡΟΥΓΕΙΟ ΑΓΟΤΙΚΘΣ ΑΝΑΡΤΥΞΘΣ & ΤΟΦΙΜΩΝ Γενικι Διεφκυνςθ Κτθνιατρικισ, Διεφκυνςθ Υγείασ των Ηϊων Τμιμα Ηωοανκρωπονόςων Εγχειρίδιο για τον ζλεγχο και τθν πρόλθψθ τθσ λφςςασ ΑΘΘΝΑ Μάιοσ 2013 1 Πξόινγνο ημπυξ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΘΕΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗΣ

ΣΥΝΘΕΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗΣ FIBRAN AE Βιομηχανία μονωτικών υλικών 6 ο χλμ. Θεσσαλονίκης - Ωραιοκάστρου ΤΚ. 57013, Ωραιόκαστρο ΤΘ. 40306, ΤΚ.56010, Σταυρούπολη Θεσσαλονίκη Τηλ: +30 2310 682425 +30 2310 692700 Fax: +30 2310 683131

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΓΡΑΣΙΑ

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΓΡΑΣΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΓΡΑΣΙΑ Η προστασία των εξωτερικών τοιχοποιιών από την υγρασία αποτελεί σημαντική παράμετρο κατά το σχεδιασμό και την κατασκευή ενός κτιρίου, καθώς τα προβλήματα

Διαβάστε περισσότερα

Β' ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ (ΑΤΟΕ)

Β' ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ (ΑΤΟΕ) Β' ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ () ΚΟΝΙΑΙ 020 023 Υδράσβεστος καθαρά μετά της αξίας των χαρτοσάκων kg 0,145 030.9 Διακοσμητικό και στεγανό μαρμαροκονίαμα kg 0,59 030.11 Έτοιμος σοβάς εσωτερικού χώρου με βάση γύψο,

Διαβάστε περισσότερα

Β' ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑΥΛΙΚΑ (ΑΤΟΕ)

Β' ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑΥΛΙΚΑ (ΑΤΟΕ) Β' ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑΥΛΙΚΑ () ΚΟΝΙΑΙ 020 023 Υδράσβεστος καθαρά μετά της αξίας των χαρτοσάκων kg 0,152 030.9 Διακοσμητικό και στεγανό μαρμαροκονίαμα kg 0,59 030.11 Έτοιμος σοβάς εσωτερικού χώρου με βάση γύψο,

Διαβάστε περισσότερα

Πρόλογος. Άγις Μ. Παπαδόπουλος Αναπλ. Καθηγητής Α.Π.Θ.

Πρόλογος. Άγις Μ. Παπαδόπουλος Αναπλ. Καθηγητής Α.Π.Θ. Πρόλογος Το παρόν τεύχος Προδιαγραφές ιδιοτήτων θερµοµονωτικών υλικών αποτελεί παραδοτέο της α φάσης του έργου Σχεδιασµός & Ανάπτυξη Καινοτόµων Προϊόντων Πετροβάµβακα για την Ενεργειακή Αναβάθµιση Υφισταµένων

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ

ΜΕΛΕΤΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΤΕΥΧΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ (Καταστήματα) ΕΡΓΟ : Διώροφη Οικοδομή Κατοικίας με Ισόγειο Κατάστημα. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : Μεσογείων 452, ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, 15342 ΚΥΡΙΟΙ ΕΡΓΟΥ : CIVILTECH A.E. ΜΕΛΕΤΗΤΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

κονιάματα κόλλες στεγανωτικά ΑΝΑΚΙΝΙΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΕΙΔΙΚΑ ΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ Λ. ΚΗΦΙΣΙΑΣ 375, ΝΕΑ ΕΡΥΘΡΑΙΑ, 14671, www. anak.gr

κονιάματα κόλλες στεγανωτικά ΑΝΑΚΙΝΙΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΕΙΔΙΚΑ ΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ Λ. ΚΗΦΙΣΙΑΣ 375, ΝΕΑ ΕΡΥΘΡΑΙΑ, 14671, www. anak.gr κονιάματα κόλλες στεγανωτικά ΑΝΑΚΙΝΙΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΕΙΔΙΚΑ ΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ Λ. ΚΗΦΙΣΙΑΣ 375, ΝΕΑ ΕΡΥΘΡΑΙΑ, 14671, www. anak.gr Στεγανωτικά υπογείων & δεξαμενών Aquasil Eπαλειφόμενο τσιμεντοειδές στεγανωτικό κρυσταλλικής

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ

ΜΕΛΕΤΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΤΕΥΧΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ (Πολυκατοικία) ΕΡΓΟ : Διώροφη Οικοδομή Κατοικίας με Ισόγειο Κατάστημα. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : Μεσογείων 452, ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, 15342 ΚΥΡΙΟΙ ΕΡΓΟΥ : CIVILTECH A.E. ΜΕΛΕΤΗΤΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Αρθρο: 32.01.06 Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, διάστρωση και συμπύκνωση σκυροδέματος με χρήση αντλίας ή πυργογερανού Παραγωγή ή προμήθεια και μεταφορά επί τόπου του έργου

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ: ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΤΜΗΜΑ: ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ: ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ:ΜΕΛΕΤΗ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗΣ ΣΕ ΜΙΑ ΤΕΤΡΑΟΡΟΦΗ ΟΙΚΟΔΟΜΗ ΜΕ ΥΠΟΓΕΙΟ PILOTIS ΚΑΙ ΚΛΕΙΣΤΑ ΓΚΑΡΑΖ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΡΙΓΩΝΟ ΤΗΣ ΑΡΤΑΣ ΣΠΟΥΔΑΣΤΗΣ: ΚΩΣΤΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Α.Μ:41531

Διαβάστε περισσότερα

Σύνδρομο εύθραυζηων ονύχων

Σύνδρομο εύθραυζηων ονύχων Σύνδρομο εύθραυζηων ονύχων Έλενα Μπελιάεβα Διδάκηωρ Πανεπιζηημίου Αθηνών Δερματολόγος-Αφροδισιολόγος Επιστημονικός Συνεργάτης Πανεπιστημιακής Κλινικής Νοσοκομείο «Αττικόν» Τμ ζύκδνμιμ εύεναοζηςκ μκύπςκ,

Διαβάστε περισσότερα

ELOT EN ISO 2001:2008

ELOT EN ISO 2001:2008 ELOT EN ISO 2001:2008 πεδία εφαρμογής application fields Sintecno Hellas ABETE Άποψη των Ιδιόκτητων εγκαταστάσεων της εταιρείας στο Κορωπί Αττικής Αισίως 33 Χρόνια Εμπειρίας Η SINTECNO Α.Ε. είναι μία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΩΝ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΩΝ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΩΝ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΙΔΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΜΟΡΦΩΝ ΑΣΤΟΧΙΑΣ ΣΥΝΘΕΤΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΠΑΝΕΛ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΥΚΛΟΥ ΖΩΗΣ ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΣΤΗ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΥΚΛΟΥ ΖΩΗΣ ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΣΤΗ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ Σκοπός της εργασίας είναι η µελέτη του κύκλου ζωής των δοµικών υλικών µιας µονοκατοικίας 80 m 2 στη νησιωτική περιοχή της Κρήτης σε ελληνικές συνθήκες, καθώς και η αποτίµηση και σύγκριση των διαφορετικών

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΟΥ ΦΥΤΕΜΕΝΟΥ ΔΩΜΑΤΟΣ ΩΣ ΠΑΘΗΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΟΝΩΣΗΣ (ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΨΥΞΗΣ) ΕΝΟΣ ΚΤΙΡΙΟΥ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΕΛΛΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΜΕΘΟΔΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΑΠΟ ΛΕΠΤΟΤΟΙΧΕΣ ΔΙΑΤΟΜΕΣ ΧΑΛΥΒΑ ΨΥΧΡΗΣ ΕΛΑΣΗΣ. IQia ATTE

ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΜΕΘΟΔΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΑΠΟ ΛΕΠΤΟΤΟΙΧΕΣ ΔΙΑΤΟΜΕΣ ΧΑΛΥΒΑ ΨΥΧΡΗΣ ΕΛΑΣΗΣ. IQia ATTE ΜΕΘΟΔΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΑΠΟ ΛΕΠΤΟΤΟΙΧΕΣ ΔΙΑΤΟΜΕΣ ΧΑΛΥΒΑ ΨΥΧΡΗΣ ΕΛΑΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ IQia ATTE Τηλ.: 26710 25935, 6944 627387 E-mail: info@iqia.gr www:iqia.gr ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 ΓΕΝΙΚΑ 3 2 ΔΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΕΡΓΟ: «ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΟ 1 Ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΕΝΤΕΛΗΣ & ΣΤΟ 1 Ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΕΑΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ» ΘΕΣΗ ΕΡΓΟΥ: 1 Ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΟΔΟΣ ΣΩΚΡΑΤΟΥΣ ΤΣΑΚΩΝΑ 6 ΚΑΙ ΙΑΤΡΙΔΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΘΗΝΑ, ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2011. Σεπτέµβριος 2012

ΑΘΗΝΑ, ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2011. Σεπτέµβριος 2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΑ ΕΡΓΟ: ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΗΜΟΥ ΜΑΡΑΘΩΝΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΘΗΝΑ, ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2011 Σεπτέµβριος 2012 ΤΕ ΜΑΡΑΘΩΝΑΣ 00 1/42 ηµιουργήθηκε την 19/11/2011 ΤΕΧΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΣ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ ΕΜΕΣΗΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ. -Μελέτη -Τεχνική Περιγραφή -Πινακες

ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΣ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ ΕΜΕΣΗΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ. -Μελέτη -Τεχνική Περιγραφή -Πινακες ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΣ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ ΕΜΕΣΗΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ -Μελέτη -Τεχνική Περιγραφή -Πινακες Η/Μ ΜΕΛΕΤΕΣ ΤΡΙΟΡΟΦΗΣ ΟΙΚΟΔΟΜΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1.ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ 2.ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗ 3.ΥΔΡΕΥΣΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ 4.ΘΕΡΜΑΝΣΗ 5.ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ 6. ΣΧΕΔΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Α.Ε. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΓΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΣΥΜΒΑΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Α.Ε. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΓΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΣΥΜΒΑΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Α.Ε. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΓΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΣΥΜΒΑΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΑΘΗΝΑ 2008 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Α.Ε. ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΡΓΩΝ Δ/ΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΣΥΜΒΑΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Διαβάστε περισσότερα

www.tekto.gr ΚΟΚΚΟΙ ΔΙΟΓΚΩΜΕΝΗΣ ΠΟΛΥΣΤΕΡΙΝΗΣ ΓΙΑ ΕΛΑΦΡΙΑ ΥΠΟΣΤΡΩΜΑΤΑ ΔΑΠΕΔΩΝ ΤΑΡΑΤΣΩΝ ΜΕ ΜΟΝΩΤΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ

www.tekto.gr ΚΟΚΚΟΙ ΔΙΟΓΚΩΜΕΝΗΣ ΠΟΛΥΣΤΕΡΙΝΗΣ ΓΙΑ ΕΛΑΦΡΙΑ ΥΠΟΣΤΡΩΜΑΤΑ ΔΑΠΕΔΩΝ ΤΑΡΑΤΣΩΝ ΜΕ ΜΟΝΩΤΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ www.tekto.gr ΚΟΚΚΟΙ ΔΙΟΓΚΩΜΕΝΗΣ ΠΟΛΥΣΤΕΡΙΝΗΣ ΓΙΑ ΕΛΑΦΡΙΑ ΥΠΟΣΤΡΩΜΑΤΑ ΔΑΠΕΔΩΝ ΤΑΡΑΤΣΩΝ ΜΕ ΜΟΝΩΤΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ Σελίδα 1 από8 Περισσότερο από 19 ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΑ τετραγωνικά µέτρα και 25 χρόνια πείρας στην Ευρώπη!

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 2015

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 2015 ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 2015 ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 2015 1. ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗ 1.1 DOW Εξηλασμένη Πολυστερίνη STYROFOAM 1.1B XENERGY Εξηλασμένη Πολυστερίνη XENERGY 1.1D-1.7A- 1.7E-1.7K- ETICS ETICS PACK 3.21 3.21 PU DOW

Διαβάστε περισσότερα

Τιμοκατάλογος 2014 / 2015. χρόνια πρωτοπορίας νέα προϊόντα. Λ. Συγγρού 130, 176 71 Αθήνα, Τηλ. 210 36 33 512-3, Fax: 210 36 40 230.

Τιμοκατάλογος 2014 / 2015. χρόνια πρωτοπορίας νέα προϊόντα. Λ. Συγγρού 130, 176 71 Αθήνα, Τηλ. 210 36 33 512-3, Fax: 210 36 40 230. 18 54 χρόνια πρωτοπορίας νέα προϊόντα Τιμοκατάλογος 2014 / 2015 Τιμοκατάλογος 2014 / 2015 Λ. Συγγρού 130, 176 71 Αθήνα, Τηλ. 210 36 33 512-3, Fax: 210 36 40 230 Περιεχόμενα Η THRAKON εφαρμόζει με σχολαστικότητα

Διαβάστε περισσότερα

Διπλωματική εργασία. Ειρήνη Κρεβατσούλη

Διπλωματική εργασία. Ειρήνη Κρεβατσούλη ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής & Διοίκησης Χανιά 2013 Επεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας σε κτήρια Διπλωματική εργασία Ειρήνη Κρεβατσούλη Επιβλέπων: Παπαευθυμίου Σπυρίδων Περίληψη Ένα από

Διαβάστε περισσότερα

«ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ, ΦΙΛΙΚΩΝ ΠΡΟΣ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ, ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ»

«ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ, ΦΙΛΙΚΩΝ ΠΡΟΣ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ, ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ» ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΣΤΙΣ ΘΕΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ, ΦΙΛΙΚΩΝ ΠΡΟΣ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ, ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

4 ο ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΣΠΙΤΙΩΝ ΑΠΟ ΕΛΑΦΡΥ ΞΥΛΙΝΟ ΣΚΕΛΕΤΟ

4 ο ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΣΠΙΤΙΩΝ ΑΠΟ ΕΛΑΦΡΥ ΞΥΛΙΝΟ ΣΚΕΛΕΤΟ Τ.Ε.Ι. Λάρισας - Παράρτημα Καρδίτσας Τμήμα Σχεδιασμού & Τεχνολογίας Ξύλου & Επίπλου Εργαστήριο Τεχνολογίας & Συντήρησης Ξυλοκατασκευών 4 ο ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΣΠΙΤΙΩΝ ΑΠΟ ΕΛΑΦΡΥ ΞΥΛΙΝΟ ΣΚΕΛΕΤΟ του Δρ.

Διαβάστε περισσότερα

Λύζεηξ αζθήζεςκ ζενμόηεηαξ

Λύζεηξ αζθήζεςκ ζενμόηεηαξ Λύζεηξ αζθήζεςκ ζενμόηεηαξ 1. Να μεηαηνέρεηε ηηξ αθόιμοζεξ ζενμμθναζίεξ από βαζμμύξ Κειζίμο ζε βαζμμύξ Κέιβηκ ή ακηίζηνμθα. i. 25 C = 25+273=298K ii. iii. iv. 274 K =274-273=1 C 33 C = 33+273=306 K 300

Διαβάστε περισσότερα