ΜM910: ΘΔΡΜΑΝΖ - ΦΤΞΖ - ΚΛΗΜΑΣΗΜΟ Βνήζεκα εθπόλεζεο Μειέηεο ΘΔΡΜΑΝΖ Τπνδείγκαηα ηερληθώλ πεξηγξαθώλ, ππνινγηζκώλ, πίλαθεο θαη δηαγξάκκαηα

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΜM910: ΘΔΡΜΑΝΖ - ΦΤΞΖ - ΚΛΗΜΑΣΗΜΟ Βνήζεκα εθπόλεζεο Μειέηεο ΘΔΡΜΑΝΖ Τπνδείγκαηα ηερληθώλ πεξηγξαθώλ, ππνινγηζκώλ, πίλαθεο θαη δηαγξάκκαηα"

Transcript

1 ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΘΔΑΛΗΑ ΠΟΛΤΣΔΥΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΜΖΜΑ ΜΖΥΑΝΟΛΟΓΧΝ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΑ Λ. Αεδκώκ - Πεδίμ Ανεςξ, Βόθμξ ΔΡΓΑΣΖΡΗΟ: ΘΔΡΜΟΓΤΝΑΜΗΚΖ & ΘΔΡΜΗΚΧΝ ΜΖΥΑΝΧΝ Γηεπζπληήο: Καζεγεηήο Α.Μ. ηακαηέιινο ΜM910: ΘΔΡΜΑΝΖ - ΦΤΞΖ - ΚΛΗΜΑΣΗΜΟ Βνήζεκα εθπόλεζεο Μειέηεο ΘΔΡΜΑΝΖ Τπνδείγκαηα ηερληθώλ πεξηγξαθώλ, ππνινγηζκώλ, πίλαθεο θαη δηαγξάκκαηα Δπηκέιεηα : Οιπκπία Εώγνπ Γηπι. Μεραλνιόγνο Μεραληθόο Βόθμξ, Οηηώανζμξ 2011 Version 4

2 Contents 1 BΗΒΛΗΟΓΡΑΦΗΑ ΤΜΒΟΛΗΜΟΗ ΚΑΗ ΣΤΠΟΗ Κθζιαηζηέξ γώκεξ ΜΔΛΔΣΖ ΘΔΡΜΟΜΟΝΧΖ ( πίκαηεξ ζεθ. 50 έςξ ζεθ. 57)(Πανάνηδια Α) Τπμθμβζζιόξ ζοκηεθεζηώκ εενιμπεναηόηδηαξ δμιζηώκ ζημζπείςκ ΤΠΟΛΟΓΗΜΟ ΘΔΡΜΗΚΧΝ ΑΠΧΛΔΗΧΝ ΣΟΤ ΚΣΗΡΗΟΤ Πνμζαολήζεζξ ΘΔΡΜΗΚΔ ΑΠΧΛΔΗΔ (kw) Τπμθμβζζιόξ ζημζπείςκ ιμκμζςθήκζμο ηοηθώιαημξ kw Τπμθμβζζιμί ςθδκώζεςκ Γζζςθήκζαξ Θένιακζδξ ΘΔΡΜΑΝΣΗΚΑ ΧΜΑΣΑ ΤΝΣΔΛΔΣΖ ΣΟΠΗΚΧΝ ΑΝΣΗΣΑΔΧΝ ΡΤΘΜΗΣΗΚΖ ΒΑΛΒΗΓΑ (βζα ιμκμζςθήκζμ ζύζηδια) ΛΔΒΖΣΑ ΚΑΤΣΖΡΑ ΚΤΚΛ0Φ0ΡΖΣΖ ΓΔΞΑΜΔΝΖ ΠΔΣΡΔΛΑΗΟΤ Τπμθμβζζιόξ δζαημιήξ ηαπκμδόπμο Τπμθμβζζιόξ δμπείμο δζαζημθήξ Ακμζηηά δμπεία δζαζημθήξ Κιεηζηά δνρεία δηαζηνιήο ΣΔΥΝΗΚΖ ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΚΔΝΣΡΗΚΖ ΘΔΡΜΑΝΖ ΧΛΖΝΧΔΗ Γίθηπα ραιύβδηλα Γίθηπα ραιθνύ Γίθηπα πιαζηηθά ΘΔΡΜΑΝΣΗΚΑ ΧΜΑΣΑ ΛΔΒΖΣΑ KΑΤΣΖΡΑ ΚΤΚΛΟΦΟΡΖΣΖ (Ζ ΑΝΣΛΗΑ) ΓΟΥΔΗΟ ΓΗΑΣΟΛΖ & ΑΦΑΛΔΗΔ ΓΟΥΔΗΟ ΠΔΣΡΔΛΑΗΟΤ ΚΑΠΝΟΓΟΥΟΗ - ΑΘΑΛΟΤΛΛΔΚΣΖ ΓΟΚΗΜΔ ΔΛΔΓΥΟΗ ΧΛΖΝΧΝ ΤΚΔΤΧΝ - ΜΖΥΑΝΖΜΑΣΧΝ K.Λ.Π ΣΔΥΝΗΚΖ ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΚΔΝΣΡΗΚΖ ΘΔΡΜΑΝΖ (ΥΔΓΗΑ) ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Α ΠΑΡΑΓΔΗΓΜΑ ΜΔΛΔΣΖ ΘΔΡΜΟΜΟΝΧΖ ΤΜΦΧΝΑ ΜΔ ΣΟΝ ΚΑΝΟΝΗΜΟ ΘΔΡΜΗΚΧΝ ΜΟΝΧΔΧΝ

3 1 BΗΒΛΗΟΓΡΑΦΗΑ 1. ΣΟΣΔΔ 2421/86 2. Γ.Ο.Κ 3. ΜΔΘΟΓΟΛΟΓΗΑ ΤΠΟΛΟΓΗΜΟΤ ΣΧΝ ΘΔΡΜΗΚΧΝ ΑΠΧΛΔΗΧΝ ΚΑΗ ΘΔΡΜΟΜΟΝΧΖ ΚΣΗΡΗΧΝ (ΦΔΚ 362/ ηεύπμξ Γ ) 4. DIN ASHRAE Handbook Fundamentals Recknagel, Sprenger: Heizung +Klimatechick. Oldenbourg 1994/95 7. Μέζεξ ιδκζαίεξ εενιμηναζίεξ ηαζ άθθα ιεηεςνμθμβζηά δεδμιέκα Δθθδκζηώκ πόθεςκ από ηα ανπεία ηδξ ΔΜΤ 8. ΠΓΜΖ: Γναθείμ Δπαββεθιαηζηήξ Δκδιένςζδξ: A. Καζ Γ. Γαθααάβηαξ:Μεθέηδ Θένιακζδξ (Πνόηαζδ). Γεθηίμ Πακεθθδκίμο οθθόβμο Γζπθ. Μδπακμθόβςκ Ζθεηηνμθόβςκ, 1993, ΓΣΖ-ΚΛΗΜ2 (Γζανηέξ Σεπκζηόκ Ζιενμθόβζμκ). Δβηόθπζμ Κθζιαηζζιμύ 2 δ Έηδμζδ (29 δ ΓΣΖ). Σεπκμθμβζηέξ Δηδόζεζξ Α. παεάνδ, Αεήκαζ R.H. Howell, H.J. Sauer, W.J. Coad: Principles of Heating, Ventilating and Air Conditioning ASHRAE 1998 Ζ ιεθέηδ εένιακζδξ απμηεθεί έκα πνήζζιμ πεδίμ εθανιμβήξ ηςκ βκώζεςκ ηαζ δελζμηήηςκ πμο απμηηήζαηε ζημ ιάεδια ΜΜ910. Γζ αοηό δ εηπόκδζή ηδξ είκαζ εκζςιαηςιέκδ ώζηε κα ηνέπεζ πανάθθδθα ιε ηδ δζδαζηαθία ημο ιαεήιαημξ, εκώ δ ηεθζηή ααειμθμβία ηδξ επδνεάγεζ ημκ ηεθζηό ααειό πνμαβςβήξ ζαξ ιε ζοκηεθεζηή 50%, εθόζμκ πζάζεηε ηδ αάζδ ζηδ βναπηή δμηζιαζία. Δπεζδή ημ επίπεδμ εηπόκδζδξ ηδξ ιεθέηδξ ζαξ πνμδίδεζ ηαζ ημ επίπεδμ ηαηακόδζδξ ηςκ ααζζηώκ ανπώκ ηδξ Θένιακζδξ Κθζιαηζζιμύ, αθθά ηαζ ηςκ βκώζεςκ ηαζ δελζμηήηςκ ζαξ ζηδκ πενζμπή ηδξ Θενιήξ Μδπακμθμβίαξ, εα πνέπεζ κα παναημθμοεείηε ηζξ παναδόζεζξ ημο ιαεήιαημξ, ηα ενβαζηήνζα ηαζ ηζξ ηαηηζηέξ ζοκακηήζεζξ δζόνεςζδξ ηςκ εειάηςκ ζαξ, ώζηε κα ηαηακμήζεηε ημοξ οπμθμβζζιμύξ ηαζ ηζξ επζθμβέξ ηδξ ιεθέηδξ ζαξ ηαζ όπζ απθά κα αημθμοεείηε ηοθθά ηάπμζα ηοπμπμζδιέκα θύθθα οπμθμβζζιώκ. ύιθςκα ιε ημοξ ακηζηεζιεκζημύξ ζηόπμοξ ημο ιαεήιαημξ ΜΜ910, βζα κα επζηύπεηε ζ αοηό εα πνέπεζ κα ηαηακμήζεηε ζε έκα πνώημ επίπεδμ, ηζξ παναηάης 8 ααζζηέξ εκόηδηεξ, ημ εύνμξ ηςκ μπμίςκ οπενααίκεζ ηαηά πμθύ ηα όνζα εκόξ ελαιδκζαίμο ιαεήιαημξ: Ηζμγύβζα ιάγαξ, εκεαθπίαξ, οβναζίαξ. Βαζζημί ροπνμιεηνζημί οπμθμβζζιμί. οκεήηεξ ζπεδζαζιμύ εζςηενζημύ πώνμο, ελαενζζιόξ, πνόηοπα ηαζ ηακμκζζιμί. Τπμθμβζζιμί εενιμιόκςζδξ εενιζηώκ θμνηίςκ Τπμθμβζζιμί ροηηζηώκ θμνηίςκ Γζαζηαζζμθόβδζδ ζςθδκώζεςκ ηαζ αεναβςβώκ, οπμθμβζζιμί ηοηθμθμνδηώκ ακειζζηήνςκ. Βαζζηά παναηηδνζζηζηά ηαζ ηνζηήνζα επζθμβήξ ζοζηδιάηςκ ηθζιαηζζιμύ Λέαδηεξ ηαοζηήνεξ ηαπκμδόπμζ, δζαζηαζζμθόβδζδ νύειζζδ έθεβπμξ. Φύηηεξ ηαζ ακηθίεξ εενιόηδηαξ εενιμδοκαιζημί ηύηθμζ - ροηηζηά ιέζα 3

4 ΠΘ/ΣΜΜΒ/ΔΘΘΜ 2 ΤΜΒΟΛΗΜΟΗ ΚΑΗ ΣΤΠΟΗ Θενιμηναζίεξ 1.6 οκηεθεζηέξακειόπηςζδξ to = Δλςηενζηή εενιμηναζία C ti = Θενιμηναζία πώνμο C tm = ιέζδ εενιμηναζία ζώιαημξ C tελενπ - Θενιμηναζία ελόδμο κενμύ C Γt = Θενιμηναζζαηή δζαθμνά C 1.2 Δπζθάκεζεξ F = ειααδόκ επζθακείαξ m 2 α=ζοκηεθεζηήξ δζείζδοζδξ αένα m 3 /mh Ra= ζοκηεθεζηήξ δζεζζδοηζηόηδηαξ Ζ = ζοκηεθεζηήξ ακειόπηςζδξ W/m 3 α Η =ιήημξ παναιάδςκ ακμζβιάηςκ 1.7 Θενιακηζηά ζημζπεία η =ζοκηεθεζηήξ Θενιμπεναηόηδηαξ W/m 2 K QO= Θενιζηέξ απώθεζεξ αβςβζιόηδηαξ W Fu = ειααδόκ οπμθμβζζιμύ m 2 QD ' πνμζαολδιέκεξ Fn = ειααδόκ πνμζααθθμι. ακμζβι. m 2 Qα= " αενζζιμύ F0 = ειααδόκ ιδ " m 2 Qtot= Οθζηό απαζημύιεκμ θμνηίμ QΛ= Θενιζηή ζζπύξ θέαδηα 1.3 Δίδδ επζθακεζώκ G= ηαηακάθςζδ ηαοζίιμο kg/h ή GPH q=πανμπή κενμύ ηοηθμθμνδηή m 3 /h F εζ = Σμίπμξ Δζςηενζηόξ F ελ = Σμίπμξ Δλςηενζηόξ F εζζ = Σμίπμξ Δζζόδμο 1.8 Θενιακηζηά ζώιαηα F Ακ = Ακμζβια (Θύνα ή Πανάεονμ) F Γαπ = Γάπεδμ f=εζδζηή εενιακηζηή επζθάκεζα m 2 /ζημζπ. F Ον = Ονμθή qζς=εεςνδη. εζδζηή απόδμζδ ζώιαημξ W/m 2 F Λ = Λζεμδμιή qπν= πναβιαη. εζδζηή απόδμζδ ζώιαημξ W/m 2 Q= απόδμζδ εενιακηζημύ ζώιαημξ W 1.4 Πνμζακαημθζζιμί E=επζθάκεζα m 2 ι=ζοκηεθεζηήξ δζμνεώζεςξ Β = Βόνεζμξ Α = Ακαημθζηόξ Ν = Νόηζμξ Γ = Γοηζηόξ

5 1.9 ςθδκώζεζξ 1.5 Πνμζαολήζεζξ d =δζάιεηνμξ ζςθήκα m D = Qo/(ZF*(ti-to)) L =ιήημξ ζςθήκα m zd = οκηεθεζηήξ δζαημπήξ θεζημονβίαξ u=ηαπύηδηα νμήξ m/s zπ = οκηεθεζηήξ πνμζακαημθζζιμύ R=εζδζηή ακηίζηαζδ ιήημοξ mmh 2 O/m zζ = οκηεθεζηήξ ύρμοξ γ =ζοκηεθεζηήξ ημπζηώκ ακηζζηάζεςκ mmh 2 O/m zc = οκηεθεζηήξ βςκζαηώκ Z =ημπζηέξ ακηζζηάζεζξ παναεύνςκ mmh 2 O Εμ = οκηεθεζηήξ μνόθμο A =ακηίζηαζδ νμήξ ηιήιαημξ mmh 2 O z= άενμζζια ζοκηεθεζηώκ Α=a μθζηή ακηίζηαζδ νμήξ mmh 2 O 3 Κιηκαηηθέο δώλεο Γζα ηδκ εθανιμβή ηδξ πανμύζαξ απόθαζδξ, δ εθθδκζηή επζηνάηεζα δζαζνείηαζ ζε ηέζζενζξ ηθζιαηζηέξ γώκεξιε αάζδ ηζξ ααειμδιένεξ εένιακζδξ. πνμζδζμνίγμκηαζ μζ κμιμί πμο οπάβμκηαζ ζηζξ ηέζζενζξηθζιαηζηέξ γώκεξ (από ηδ εενιόηενδ ζηδκ ροπνόηενδ) ηαζ αημθμοεεί ζπδιαηζηή απεζηόκζζδ ηςκ παναπάκς γςκώκ ζημ Υάνηδ Β.1. Σα όνζα ηςκ ηθζιαηζηώκ γςκώκ δύκακηαζ κα ηαεμνζζημύκ ιε ιεβαθύηενδ ακάθοζδ, ζύιθςκα ιε ημκ ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟΔΟΗ ΚΣΙΡΙΩΝ (Αριθμ. Γ6/Β/οικ. 5825, Αρ. Φύλλου 407,9 Απριλίου 2010) ΚΛΗΜΑΣΗΚΖ ΕΧΝΖ ΕΧΝΖ Α ΝΟΜΟΗ Ζναηθείμο, Υακζώκ, Ρεεύικμο, Λαζζείμο, Κοηθάδςκ, Γςδεηακήζμο, άιμο, Μεζζδκίαξ, Λαηςκίαξ, Ανβμθίδαξ, Εαηύκεμο, Κεθαθθδκίαξ & Ηεάηδξ, Κύεδνα & κδζζά, ανςκζημύ (Αηηζηήξ), Ανηαδίαξ (πεδζκή) ΕΧΝΖ Β Αηηζηήξ (εηηόξ Κοεήνςκ & κδζζώκ ανςκζημύ), Κμνζκείαξ, Ζθείαξ, Απαΐαξ, Αζηςθμαηανκακίαξ, Φεζώηζδαξ, Φςηίδαξ, Βμζςηίαξ, Δοαμίαξ, Μαβκδζίαξ, Λέζαμο, Υίμο, Κένηοναξ, Λεοηάδαξ, Θεζπνςηίαξ, ΆνηαξΠνέαεγαξ, 5

6 ΕΧΝΖ Γ Ανηαδίαξ (μνεζκή), Δονοηακίαξ, Ηςακκίκςκ,Λάνζζαξ, Κανδίηζαξ, Σνζηάθςκ, Πζενίαξ,Ζιαείαξ,Πέθθδξ, Θεζζαθμκίηδξ, Κζθηίξ,Υαθηζδζηήξ, εννώκ (εηηόξ ΒΑ ηιήιαημξ), Κααάθαξ, Ξάκεδξ, Ρμδόπδξ, Έανμο ΕΧΝΖ Γ Γνεαεκά, Κμγάκδ, Καζημνζά, Φθώνζκα, εννώκ (ΒΑ ηιήια), Γνάιαξ Υάξηεο Β.1: ρεκαηηθή Απεηθόληζεθιηκαηηθώλ δσλώλ ειιεληθήο επηθξάηεηαο ε ηάεε κμιό, μζ πενζμπέξ πμο ανίζημκηαζ ζε ορόιεηνμ άκς ηςκ 500 ιέηνςκ, εκηάζζμκηαζ ζηδκ επόιεκδ ροπνόηενδ ηθζιαηζηή γώκδ από εηείκδ ζηδκ μπμία ακήημοκ ζύιθςκα ιε ηα παναπάκς. 4 ΜΔΛΔΣΖ ΘΔΡΜΟΜΟΝΧΖ ( πίλαθεο ζει. 50 έσο ζει. 57)(Παξάξηεκα Α) Τπνινγηζκόο ζπληειεζηώλ ζεξκνπεξαηόηεηαο δνκηθώλ ζηνηρείσλ Ζ ιεθέηδ εενιμιόκςζδξ ζοκηάζζεηαζ ζύιθςκα ιε ημκ Κακμκζζιό Θενιμιόκςζδξ (ΦΔΚ 362/4.7.79), ηαεώξ ηαζ ηζξ Οδδβίεξ ημο Τπμονβείμο Γδιμζίςκ Ένβςκ βζα ηδκ ζύκηαλδ ηςκ ιεθεηώκ εενιμιόκςζδξ (19/9/78 Α.Π /476). Οζ ηζιέξ ημο μθζημύ ζοκηεθεζηή εενιμπεναηόηδηαξ βζα ηα αδζαθακή δμιζηά ζημζπεία (ημίπςκ, μνμθώκ, δαπέδςκ) ημο ηηζνίμο πμο απμηεθμύκηαζ από μιμζμβεκείξ ζηνώζεζξ

7 οθζηώκ 1 ηαζ δζαπςνίγμοκ ημ εζςηενζηό από ημ ελςηενζηό πενζαάθθμκ, U T, δίκμκηαζ από ηδ ζπέζδ : 1 k = [W/m 2 K] 1 di αi λi αα όπμο αi : δ εζςηενζηή επζθακεζαηή ακηίζηαζδ (ακάιεζα ζημ εζςηενζηό πενζαάθθμκ ηαζ ζηδκ εζςηενζηή επζθάκεζα ημο ζημζπείμο) [W/m 2 K 1 ] α α : δ ελςηενζηή επζθακεζαηή ακηίζηαζδ (ακάιεζα ζημ ελςηενζηό πενζαάθθμκ ηαζ ζηδκ ελςηενζηή επζθάκεζα ημο ζημζπείμο) [W/m 2 K] d i : πάπμξ εενιμιόκςζδξ [m] θ i : εενιζηή αβςβζιόηδηα οθζημύ [W m -1 K -1 ] όπμο d1, d2,.., dn ηα πάπδ (ζε m) ηςκ ζηνώζεςκ ηςκ οθζηώκ ηαζ θ1,..,θn μζ ακηίζημζπμζ ζοκη/ζηέξ εενι. αβςβζιόηδηαξ (ζε kcal/mh o C ή W/mK). Πίλαθαο 1: Μέγηζηνο επηηξεπόκελνο πληειεζηήο Θεξκνπεξαηόηεηαο δνκηθώλ ζηνηρείσλ,θαηά θιηκαηηθή δώλε ΓΟΜΗΚΟ ΣΟΗΥΔΗΟ Δλςηενζηή μνζγόκηζα ή ηεηθζιέκδ επζθάκεζα ζε επαθή ιε ημκ ελςηενζηό αένα (μνμθέξ Δλςηενζημί ημίπμζ ζε επαθή ιε ημκ ελςηενζηό αένα Γάπεδα ζε επαθή ιε ημκ ελςηενζηό αένα (pilotis Γάπεδα ζε επαθή ιε ημ έδαθμξ ή ιε ηθεζζημύξ ιδ εενιαζκόιεκμοξ πώνμοξ Δλςηενζημί ημίπμζ ζε επαθή ιε ιδ εενιαζκόιεκμοξ πώνμοξ ή ιε ημ έδαθμξ Ακμίβιαηα (πανάεονα, πόνηεξ ιπαθημκζώκ η.α.) Γοάθζκεξ πνμζόρεζξ ηηζνίςκ ιδ ακμζβόιεκεξ ηαζ ιενζηώξ ακμζβόιεκεξ ΤΜΒΟΛΟ οκηεθεζηήξ εενιμπεναηόηδηαξ [W/(m 2.K)] ΚΛΗΜΑΣΗΚΖ ΕΧΝΖ Α Β Γ Γ U D U W U DL U G U WE U F U GF Ονίγεηαζ ζακ ιέζμξ ζοκηεθεζηήξ εενιμπεναηόηδηαξ km ημο ηηζνίμο: k εξ * F εξ + k Αν * F Αν + k Οπ * F Οπ + k Δαπ * F Δαπ + k pil * Fpil k m = F 7

8 όπμο kελ, kακ, kον, kγαπ ηαζ kpil είκαζ μζ ζοκηεθεζηέξ εενιμπεναηόηδηαξ πμο ακηζζημζπμύκ ζηζξ επζθάκεζεξ ελςηενζηώκ ημζπςιάηςκ, παναεύνςκ, μνμθώκ, δαπέδςκ ηαζ pilotis. Σμ άενμζζια ημοξ ζοκζζηά ηδ ζοκμθζηή επζθάκεζα F. O ζοκηεθεζηήξ km δεκ οπενααίκεζ ηδκ ηζιή πμο ακηζζημζπεί ζημκ Error! Reference source not found. ημο ηακμκζζιμύ εενιμιόκςζδξ βζα ηδκ βεςβναθζηή γώκδ (Α,Β ή Γ) ημο ηηζνίμο, ηαζ βζα ηδκ ηζιή ημο θόβμο F/V (επζθάκεζαξ πνμξ όβημ). Πίλαθαο 2 Αληίζηαζε ζεξκηθήο κεηάβαζεο Γνκηθό ζηνηρείν 1/a i [m 2 K/W] 1/a a [m 2 K/W] Δλςηενζημί ημίπμζ ηαζ πανάεονα ηέβεξ, δώιαηα (ακενπόιεκδ νμή) Πάηςια πμο ζοκμνεύεζ ιε πώνμ ζηέβδξ πμύ δεκ ηαημζηείηαζ, πθασκμί ημίπμζ Ονμθή οπμβείμο, μνμθέξ πάκς από πώνμοξ πμο δεκ εενιαίκμκηαζ (ηαηενπόιεκδ νμή) Πάηςια ζζμβείμο, οπμβείμο πάκς ζημ έθαθμξ Ακμζπηέξ δζααάζεζξ ζζμβείμο(pilotis) Πίλαθαο 3: Μέγηζηνο επηηξεπόκελνο κέζνο πληειεζηήο Θεξκνπεξαηόηεηαο (Um) θαηά θιηκαηηθή δώλε F/V (m- 1 ) Μέβζζημξ επζηνεπόιεκμξ ιέζμξ ζοκηεθεζηήξ (U m ) ζε W/(m 2 K) 8 Εώκδ Α Εώκδ Β Εώκδ Γ Εώκδ Γ 0, , , , , , , , ,

9 Γηα ηνλ ππνινγηζκό ηνπ ιόγνπ F/V ιακβάλνληαη ππόςε όιεο νη εμσηεξηθέο επηθάλεηεο πνπ δηακνξθώλνπλ ην θέιπθνο ηνπ θηηξίνπ είηε έξρνληαη ζε επαθή κε ηνλ εμσηεξηθό αέξα είηε έξρνληαη ζε επαθή κε ην έδαθνο είηε κε ρώξν ρακειόηεξεο ζεξκνθξαζίαο. Δηδηθόηεξα: Γηα ηελ εύξεζε ηνπ F ππεηζέξρνληαη ζηνλ ππνινγηζκό νη εμσηεξηθέο επηθάλεηεο ηνπ θειύθνπο ζην ζύλνιό ηνπο θαη κε ηηο εμσηεξηθέο ηνπο δηαζηάζεηο, παξαθνινπζώληαο απόιπηα ηε γεσκεηξία ηνπ θηηξίνπ. Αληίζηνηρα, ν όγθνο V είλαη ν όγθνο ηνπ θηηξίνπ πνπ πεξηθιείεηαη από όιεο απηέο ηηο επηθάλεηεο. ηνλ όγθν ηνπ θηηξίνπ δελ ζπκπεξηιακβάλνληαη: Ο αλνηθηόο ππόζηπινο ρώξνο πνπ βξίζθεηαη ζηελ πηινηή. Ο ρώξνο ηεο εηζόδνπ, ην θιηκαθνζηάζην θαη ε απόιεμή ηνπ ζην δώκα, νη δηάδξνκνη πνιπθαηνηθίαο θαη γεληθώο όινη νη θνηλόρξεζηνη ρώξνη, αλ ζεσξεζνύλ σο κε ζεξκαηλόκελνη. Αληίζεηα, ζπκπεξηιακβάλνληαη θαλνληθά ζηνλ όγθν ηνπ θηηξίνπ αλ ζεσξεζνύλ ζεξκαηλόκελνη. Οη ρώξνη ησλ ππνγείσλ, όηαλ δελ είλαη ζεξκαηλόκελνη. Οη ρώξνη ησλ απνζεθώλ πνπ βξίζθνληαη κέζα ζην θπξίσο ζώκα ηνπ θηηξίνπ ή ζε επαθή κε απηό, εθόζνλ δελ ζεσξνύληαη ζεξκαηλόκελνη. Ο ρώξνο ηνπ πξνζαξηεκέλνπ ζεξκνθεπίνπ πνπ ιεηηνπξγεί σο παζεηηθό ειηαθό ζύζηεκα. Ο κε θαηνηθίζηκνο ρώξνο πνπ δηακνξθώλεηαη επάλσ από ηελ νξνθή θαη θάησ από κε ζεξκνκνλσκέλε ζηέγε. Πξνθαλώο αλ ν ρώξνο είλαη θαηνηθίζηκνο (ζνθίηα), ζπλππνινγίδεηαη ζηνλ όγθν ηνπ θηηξίνπ θαη ε ζηέγε νθείιεη λα ζεξκνκνλσζεί, ηθαλνπνηώληαο ηηο απαηηήζεηο ηνπ πξώηνπ ειέγρνπ, δειαδή Uζηέγεο Umax. Οη θιεηζηνί ρώξνη ζηάζκεπζεο απηνθηλήησλ. Κάζε θιεηζηόο ρώξνο πνπ δελ ζεσξείηαη ζεξκαηλόκελνο (π.ρ. εξγαζηήξηα πνπ από ηε θύζε ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπο δελ ζεξκαίλνληαη). Οη όγθνη, ηνπο νπνίνπο θαηαιακβάλνπλ αίζξηνη ρώξνη κέζα ζην ζώκα ηνπ θηηξίνπ, δειαδή ζύκθσλα κε ην Γ.Ο.Κ. ηα κή ζηεγαζκέλα ηκήκαηα ηνπ θηηξίνπ πνπ πεξηβάιινληαη από όιεο ηηοπιεπξέο ηνπο από ην θηίξην ή από άιια θηίξηα ηνπ νηθνπέδνπ. Οη θσηαγσγνί ηνπ θηηξίνπ. Οη ππνρξεσηηθώο ή πξναηξεηηθώο αθάιππηνη ρώξνη. Κάζε αλνηθηόο ρώξνο, πνπ έξρεηαη ζε επαθή κε ην εμσηεξηθό πεξηβάιινλ, είηε βξίζθεηαη κέζαζην θπξίσο ζώκα ηνπ θηηξίνπ είηε όρη. 9

10 Άθθα Τθζηά Μέηαθθα Τθζηά Γαπέδςκ Θενιμιμκςηζηά οθζηά ηονόδε-ια Τθζηά Δλςηενζηήξ Σμζπμπμίαξ Οζ Θενιζηέξ ζδζόηδηεξ οθζηώκ δμιζηώκ ζημζπείςκ παίνκμκηαζ από ημκ Πίκαηαξ 4 ή Πανάνηδια Β Πίλαθαο 4 Θεξκηθέο ηδηόηεηεο πιηθώλ δνκηθώλ ζηνηρείσλ Ν μ Καηδβμνίεξ οθζηώκ Πενζβναθή οθζημύ Θενιζηή αβςβζιόηδηα θ [W/mK] Ποηκόηδη α [kg/m 3 ] Δζδζηή εενιόηδηα [kj/kgk] 1 Γζαημζιδηζηό 1, ,92 ημύαθμ 2 Κμζκό ημύαθμ 0, ,84 3 0, Αζαεζημημκίαια 4 Γορμζακίδα 0, Κζζζδνμιπεηόκ 0, Κμζκό 2, ζηονόδεια 7 Οπθζζιέκμ 1, ,84 ηονόδεια 8 Ταθμαάιααηαξ 0, Πμθομονεεάκδ 0, ,09 10 Πθαηίδζα 0, ,8 θεθθμύ 11 Πμθοζηενίκδ 0, , ,9 Ονοηημαάιααηα ξ 13 Αθνώδεξ βοαθί 0, Πεύημ 0, Ολζά 0, Κόκηνα - πθαηζέ 0, ,2 17 Linoleum άξ) 0, Γνακίηδξ 3, Μάνιανμ 3, Αζαεζηόθζεμξ 0, Πέηνα 0, Κεναιζηά 1, πθαηίδζα 23 Αηζάθζ 1, ,8 24 Υαθηόξ ,42 25 Αθμοιίκζμ ,43 26 Καμοηζμύη 0, Άιιμξ 0, ,80 28 Κζιςθία 0, ,900 10

11 29 Άζθαθημξ 0, ,92 30 Γοαθί ,84 31 Γύρμξ 0, ,08 32 Πδθόξ * 33 Άιιμξ ή παθίηζ * 34 Οιμβεκήξ πέηνα * *Σζιέξ βζκμιέκμο ποηκόηδηαξ ηαζ εζδζηήξ εενιόηδηαξ ηςκ οθζηώκ 11

12 5 ΤΠΟΛΟΓΗΜΟ ΘΔΡΜΗΚΧΝ ΑΠΧΛΔΗΧΝ ΣΟΤ ΚΣΗΡΗΟΤ Πίλαθαο 5 Θεξκνθξαζίεο πόιεσλ ΘΔΡΜΟΚΡΑΗΔ( C) ΠΟΛΔΧΝ 6 Αβνίκζμ -3 Λάνζζα -7 Αεήκαζ 0 Λεοηόξ 0 Αζηενμζημπείμκ + 1 Λήικμξ 0 Αίβζμ 0 Μέβανα 0 Αθελακδ νμ ύπ μθζξ -7 Μεεώκδ + 1 Αθίανημξ -2 Μεζμθόββζ -2 Ακάανοηα -2 Μήθμξ + 3 Ανβμζηόθζ -1 Μοηζθήκδ + 2 Ανηα -2 Νάλμξ + 4 Βόθμξ -3 Ναύπθζμκ 0 Γνάια -8 Νέα Φζθαδέθθεζα 0 Αηηζηήξ Δδεζζα -7 Ξάκεδ -8 Δθεοζίξ 0 Ονεζηζάξ -9 Δθθδκζηώκ Αηηζηήξ -2 Πάθα ζμπώ να-k νήηδ ξ + 5 Εάηοκεμξ -2 Πάηνα -1 Ζνάηθεζμκ -3 Πεζναζεύξ + 2 Θάζμξ -6 Πμθύβονμξ -8 Θεζζαθμκίηδ Πνέαεγα 0 Μίηνα -5 Πημθειαΐξ -12 Θήνα -3 Πύνβμξ -1 Ηενάπεηνα + 4 Ρέεοικμκ + 3 Ηςάκκζκα -6 έννεξ -9 Κααάθα -8 δηεία +1 Καθάανοηα -6 ηύνμξ +2 Καθαιάηα -1 μοθθί -10 Καθαιπάηα -6 πάνηδ 0 Κάνπαεμξ +5 ηαονόξ Υαθηζδζηήξ -7 Κάνοζημξ + 1 ύνμξ +3 Καηενίκδ -5 Σακάβνα -2 Κένηονα 0 Σνίηαθα -6 Κμγάκδ -10 Φθώνζκα -11 Κμιμηζκή -7 Υαθηίξ +2 Κόκζηζα -6 Υακζά +3 Κόνζκεμξ -1 Υίμξ + 3 Κύεδνα +4 Κύιδ 0 Κςξ -3 Λαιία -4 12

13 *Γζα πόθεζξ πμο δεκ ακαβνάθμκηαζ παναπάκς θαιαάκεηαζ δ εενιμηναζία ηδξ πθδζζέζηενδξ, θαιαάκμκηαξ οπόρδ ημ ορόιεηνμ. Πίλαθαο 6 Δζσηεξηθέο Θεξκνθξαζίεο ρεηκώλα ( C) Δζσηεξηθέο Θεξκνθξαζίεο ρεηκώλα ( C) 5.1 Καημζηίεξ (πζκ. 5 η.ε.η.) 5.4 Νμζμημιεία Τπκμδςιάηζα, ημογίκεξ, Θάθαιμζ αζεεκώκ ζαθόκζα 20 (παεμθμβζηό) 22 Λμοηνά 22 Θάθαιμζ αζεεκώκ 25 (πεζνμονβζηό) Πνμεάθαιμζ, δζάδνμιμζ, WC 15 Λμοηνά 22 Κθζιαημζηάζζα 10 Αίεμοζεξ, δςιάηζα 20 Υεζνμονβείμ (εέθεζ ηθζιαηζζιό) πμθεία (πζκ. 5 η.ε.η.) 20 Κθζιαημζηάζζα 18 Αίεμοζεξ, βναθεία, 22 αζαθζμεήηδ Νημοξ, απμδοηήνζα Ξεκμδμπεία Σναπεγανίεξ, αίε, 15 Γςιάηζα 20 ζοβηεκηνώζεςκ Γοικαζηήνζα, ενβαζηήνζα 24 Λμοηνά 22 Ηαηνεία 10 Γζάδνμιμζ, ζηάθεξ, ημογίκεξ 18 Κθζιαημζηάζζα, WC, άθεξ, ηναπεγανίεξ 18 δζάδνμιμζ Βμδεδηζημί πώνμζ Καηαζηήιαηα-Δνβ/ζζα 20 Αίεμοζεξ, βναθεία Γζάθμνμζ πώνμζ Γζάδνμιμζ, ηθζιαημζηάζζα 16 Ναμί 15 Αίεμοζεξ ιδπακώκ 12 Θενιμηήπζα Απμεήηεξ Γηανάγ 10 ηαύθμζ 10 Βνεζεηηθέο Θεξκνθξαζίεο ρώξσλ ( C) 5.7 Γεζημκζηώκ ιδ εενιαζκόιεκςκ 5.9 Υώνμζ ηάης από ζηέβδ Εώκδ Α 10 ιδ ιμκςιέκμζ, θαιαάκεηαζ δ εθάπζζηδ Εώκδ Β 7 αολδιέκδ ηαηά 3 C Εώκδ Γ Γεζημκζηώκ εενιαζκόιεκςκ 5.10 εενιμηναζίεξ δζαθόνςκ πώνςκ Εώκδ Α 16 Τπόβεζα κενά 16 Εώκδ Β 14 Δδαθμξ 9 Εώκδ Γ 12 Μδ εενιαζκόιεκμ οπόβεζμ 7 Μδ εενιαζκόιεκμ οπόβεζμ αθθά ιε δίηηομ ζςθδκώζεςκ 11 13

14 Πίλαθαο 7 Ταινπίλαθεο Σύπνο παινπίλαθα Τιηθό πιαηζίνπ Ξύιν ή Μέηαιιν πλζεηηθό [W/(m 2 K)] Απθόξ οαθμπίκαηαξ Γίδοιμξ ιμκςηζηόξ οαθμπίκαηαξ ιε δζάηεκμ 6 mm Γίδοιμξ ιμκςηζηόξ οαθμπίκαηαξ ιε δζάηεκμ 12 mm Γζπθόξ οαθμπίκαηαξ ιε απόζηαζδ 2 cm < s < 4 cm Γζπθόξ οαθμπίκαηαξ ιε απόζηαζδ 4 cm < s < 7 cm Γζπθό πανάεονμ ιε απόζηαζδ οαθμπζκάηςκ 7 cm Σμίπμξ από οαθόημοαθα πάπμοξ 80 mm Υςνίξ οαθμπίκαηα Πίλαθαο 8 Υαξαθηεξηζηηθά Ταινπίλαθσλ ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Β 6.1 Πξνζαπμήζεηο Πίλαθαο 9 πληειεζηήο α ιόγσ δηείζδπζεο αέξα (m3/mh) Απθά 3.0 Αλνίγκαηα Ξύιηλα ή Με ελώθοθθα 2.5 Πιαζηηθά Γζπθά 2.0 Άλνηγκα Μεηαιιηθό Δζσηεξηθέο Πόξηεο Απθά ιε ή 1.5 πςνίξ ελώθοθθα Απθά ή δζπθά 2.0 ιδ αενμζηεβή Απθά ή δζπθά 1.5 διζαενμζηεβή Απθά ή δζπθά 1.2 αενμζηεβή Μδ ηεβακέξ 4.0 ηεβακέξ

15 Πίλαθαο 10 πληειεζηήο Ζ ζέζεο θαη αλεκόπησζεο ηνπ Κηηξίνπ (kj/m 3o C) Ακειόπηςζδ εέζδ οκεπόιεκα Κηίνζα Μειμκςι. Κηίνζα Πνμζηαηεοόιεκδ Κακμκζηή Δθεύεενδ Ηζπονή Άηνςξ πνμζααθθόιεκδ Πνμζηαηεοόιεκδ Δθεύεενδ Άηνςξ πνμζααθθόιεκδ Πίλαθαο 11 πληειεζηήο δηεηζδπηηθόηεηαο R Τθζηό Παναεύνμο Ξύθμ Πθαζηζηό Μέηαθθμ ή Δπζθ.Παν/Δζ.Πμνη από 0.0 εώξ από 3.0 εώξ από 0.0 εώξ από 6 εώξ R Πίλαθαο 12 Πξνζαύμεζε ζπό δηαθνπή ιεηηνπξγίαο Z D D=Qo/[F(ti-to) ] (Μέζδ ΚΑΣΖΓΟΡΗ 0,1-0,3 - εενιμπεναηόηδηα Α ΥΧΡΟΤ 0,3 0,7 δμιζηώκ οθζηώκ πώνμο) 0,7-1,5 1,5-1 οκεπήξ θεζημονβία h-12h δζαημπή θεζημονβίαξ h-16h δζαημπή θεζημονβίαξ Πίλαθαο 13 Πξνζαύμεζε πξνζαλαηνιηζκνύ Z π Πνμζακαημθζζιόξ: ΒΑ Β ΒΓ Γ Α ΝΑ Ν ΝΓ Πνμζαύλδζδ Επ: Πξνζαύμεζε Z Ζ Γζα πώνμοξ ιε ύρμξ ιεβαθύηενμ ηςκ 4m αολάκμοιε 2% βζα ηάεε επί πθέμκ ιέηνμ. Ζ ζοκμ θζηή αύλδζδ δεκ πνέπεζ κα οπενααίκεζ ημ 20%. Πνμζαύλδζδ θόβς ύρμοξ ηαηά 4% ακά όνμθμ βζα ημοξ πάκς από ημκ Γ' μνόθμοξ. Γεκ εα οπενααίκεζ όιςξ ημ 20%. 15

16 Πίλαθαο 14 ηνηρεία κε κόλσζε (από κειέηε Θεξκνκόλσζεο) Δίδμξ Δπζθάκεζαξ ύιαμθζζιόξ k Δίδμξ Δπζθάκεζαξ ύιαμθζζιόξ k W/m 2 K W/m 2 K 16

17 Δίδμξ Δπζθάκεζαξ Πνμζακαημθζζιόξ Μήημξ ή πθάημξ Τρμξ Διααδόκ Δπζθακείαξ F Αν. μιμίςκ F Αθαζνμύιεκμ ειααδόκ Διααδόκ οπμθμβζζιμύ Fu οκηεθεζηήξ εενιμπεναηόηδηαξ Κ Θενιμηναζζαηή δζαθμνά Γt Θενιζηέξ απώθεζεξ αβςβζιόηδηαξ Q0 = Κ*Fu*Γt οκηεθεζηήξ δζαημπήξ ZD οκηεθεζηήξ ύρμοξ ZH οκηεθεζηήξ μνόθμο Εμ οκηεθεζηήξ πνμζακαημθζζιμύ Zπ Απώθεζεξ αβςβζιόηδηαξ πνμζαολδιέκεξ θόβς πνμζακαημθζζιμύ Qα 7 ΘΔΡΜΗΚΔ ΑΠΧΛΔΗΔ (kw) Γεςιεηνζηά ζημζπεία Απώθεζεξ Πνμζαολήζεζξ Απώθεζεξ αβςβζιόηδηα ξ - - m m m 2 - m 2 m 2 W/m 2 K C kw kw Απώθεζεξ Θενιμπεναηόηδηαξ Qo οκμθζηή Πνμζαύλδζδ ZD+ZH+Εμ = (ZD από Π.11) 20% ΤΝΟΛΗΚΔ ΑΠΧΛΔΗΔ ΘΔΡΜΟΠΔΡΑΣΟΣΖΣΑ QT=Qox(1+ZD+ZH) 0 ΑΠΧΛΔΗΔ ΥΑΡΑΜΑΓΧΝ Qα=QAi (Qai=αxlxRxHxΓtxΕΓ) 0 Υαναηηδνζζηζηόξ Ανζειόξ Κηζνίμο Ζ = (Π.9) 1 Υαναηηδνζζηζηόξ Ανζειόξ Υώνμο R = (Π.10) 1 οκηεθεζηήξ Γςκζαηώκ Παναεύνςκ ΕΓ = 1 οκμθζηό Μήημξ Υαναιάδςκ = 5 ΑΠΧΛΔΗΔ ΑΠΌ ΔΝΑΛΛΑΓΔ ΑΔΡΑ QL=VxpxcxΓt 0 Όβημξ Υώνμο V = 0 Ανζειόξ Δκαθθαβώκ Αένα ακά ώνα n= 1 ΤΝΟΛΟ ΘΔΡΜΗΚΧΝ ΑΠΧΛΔΗΧΝ Qμθ=QT+Qα+QL 0 17

18 8 Τπνινγηζκόο ζηνηρείσλ κνλνζσιήληνπ θπθιώκαηνο kw ημζπεία δζηηύμο Θενιμηναζία ζηδκ έλμδμ ημο θέαδηα (Co) Θενιμηναζία ζηδκ έίζμδμ ημο θέαδηα (Co) Θενιμηναζζαηή δζαθμνά ζοζηήιαημξ εένιακζδξ Γt ( o C) Πανμπδ ζοζηδιαημξ m 3 /h (Q=V*ν*cp*Γt) Πανμπδ ζοζηδιαημξ m 3 /s (Q=V*ν*cp*Γt) ν κενμύ 1000 kg/m 3 cp κενμύ 4.18 kj/kgk Γε0=(90+70)/2 ( o C) ε=(γε0-γt)/(tm-tx) Ανζε. πώνμ ο Δκδ. Ανζε. Θεν. ςια η Θενιζηέ ξ απώθεζε ξ πώνμο kw Γζαδμπζη ά αενμίζια ηα Θενιζηώκ θμνηίςκ kw Δπζεοιδηδ εενιμηναζ ία πώνμο tx ( o C) Θενιμηναζία κενμύ ζηδκ έλμδμ ημο Θ.. tout=tin- (Q/V*ν*cp) Mέζδ Θενι/ζζα Θ.ςιαη μξ tm ( o C) (Ti+Ti+1)/ 2 οκηεθεζηέ ξ δζόνεςζδξ ε Ηζμδύκαι μ εενιζηό θμνηίμ kw Θενιακηζ ηό ζώια Θενιακηζ ηή επζθάκεζα ζώιαημξ (m 2 ) Μήημξ εενιακηζημ ύ ζώιαημξ (m 2 )

19 9 Τπνινγηζκνί σιελώζεσλ Γηζσιήληαο Θέξκαλζεο ημζπεία Γζηηύμο Θενιμηναζία Πνμζαβςβήξ Νενμύ (μc) 70 Γζαθμνά Θενιμηναζίαξ ςιάηςκ (μc) 10 Σύπμξ Κύνζςκ ςθήκςκ Υαθοαδμζςθήκαξ Σναπύηδηα Κύνζςκ ςθήκςκ (ιm) 45 Σύπμξ Γεοηενεοόκηςκ ςθήκςκ Υαθοαδμζςθήκαξ Σναπύηδηα Γεοηενεοόκηςκ ςθήκςκ (ιm) 45 u=(m/ν)/(πd 2 /4) Z=γ*(ν/2)*u 2 Τπμθμβζζιμί ςθδκώζεςκ Γζζςθήκζαξ Θένιακζδξ ΑΠO ΥΔΓΗΑ ΤΠΟΛΟΓΗΜΟ Σιήια Γζενπόιε Πανμπ Μήημξ Δζςηεν. Σαπύηδη Δίδμξ Δζδζηή Αενμζζια Σμπζηέξ Ακηίζηαζ Οθζηή κμ ή α δ Γζηηύμ ο εενιζηό Νενμύ ςθήκ α Γζάιεηνμ ξ νμήξ ζςθήκ α ακηίζηαζ δ ζοκηεθεζηώ κ ακηζζηάζε ζξ νμήξ ακηίζηαζ δ Φμνηίμ ςθήκα ημπζηώκ ηιήιαημξ νμήξ ακηζζηάζες κ Q q L D u R R*L γ Ε Α=R*L+Z Α kw (kg/h) (m) (mm) (m/s) (Pa/m) (Pa) ςθήκα Κ Γ Γ Γ Γ Κ Κ

20 Απαζημύιεκμ εενιζηό θμνηίμ Qtot 10 ΘΔΡΜΑΝΣΗΚΑ ΧΜΑΣΑ ΣΤΠΟ Θ. ΧΜΑΣΟ ΓΗΣΖΛΑ ΣΡΗΣΖΛΑ ΣΔΣΡΑΣΖΛΑ ΔΗΓΗΚΖ Θ. ΔΠΗΦΑΝ [m /ΣΟΗΥ] ΔΗΓΗΚΖ ΑΠΟΓΟΖ C [kcal/m h] 5 ΔΗΓΗΚΖ ΑΠΟΓΟΖ ΣΟΗΥΔΗΟΤ C 60 [kcal/ζημζπ.h] δ α/α Υώνμξ Μ=(Γt/60) m Απαζημύιεκμ θμνηίμ Θ. ώιαημξ Qt= Qtot/ι II Η Δπζθάκεζα 1 Θ. ζώιαημξ CD μ Η α Η 1 < εενιακη. θμνηίμ ζώιαημξ Q' Απόδμζδ εενιακηζημύ ζώιαημξ Q=ι*Q' Θενιακηζηό ώια Γt=tm-ti kcal/h C m = kcal/h m 2 Kcal/ h kcal/h Παναηδνήζεζξ: 1) Παναπάκς δίκμκηαζ ηα ζημζπεία ηςκ ζοκήεςκ παθοαδίκςκ Θ. ζςιάηςκ. Γζα άθθα ζώιαηα ζημζπεία από ηαηαζηεοαζηέξ. 2)Σζιή ημο m βζα παθύαδζκα ζώιαηα; 4/3 = 1,333. 3)Σίιή ημο m βζα ζώιαηα αθμοιζκίμο, πάκεθ, ζςθδκςηά η.θπ: 5/4 = 1,25. 20

21 11 ΤΝΣΔΛΔΣΖ ΣΟΠΗΚΧΝ ΑΝΣΗΣΑΔΧΝ ςθήκεξ - Δλανηήιαηα 3/8"-1/2" 3/4"-1" 1&1/4-2 ηαζ 1&1/2 άκς Γςκία Καιπύθδ Βάκκα Γζαηόπηδξ εοεύξ ,0 Γζαηόπηδξ βςκζαηόξ Κνμοκόξ εοεύξ Κνμοκόξ βςκζαηόξ Γζάθμνα ελανηήιαηα Σ ζε δζαηθάδςζδ 1,5 Σ ζε δζέθεοζδ 1.0 Σ ζε δζαζηαύνςζδ 3.0 Πακηεθόκζ 1.5 Γζπθή ηαιπύθδ ακμζηηή 1.0 Γζπθή ηαιπύθδ ηθεζζηή 1.0 Σόλμ 0.5 Μακζόκ (ιακίηζ) 0 Ραηόν 2.0 ύνηδξ ιε ζηέκςζδ 0.4 ΰνηδξ πςνίξ ζηέκςζδ 0.2 Βαθαίδα ιε μνεή έδνα 2.5 Βαθαίδα ιε πθάβζα έδνα 2.0 Βαθαίδα ιε βςκζαηή έδνα 1.5 Βαθαίδα ακηεπζζηνμθήξ 4.0 Βαθαίδα εενιακηζημύ ζώιαημξ 4.0 οζηεοέξ Μδπακήιαηα Λέαδηαξ 2.5 εενιακηζηό ζώια εθαθνύ 3.0 εενιακηζηό ζώια αανύ 2,0 Ακηθία - ηύηθμ θμνδηήξ 3.0 F.C.U

22 12 ΡΤΘΜΗΣΗΚΖ ΒΑΛΒΗΓΑ (γηα κνλνζσιήλην ζύζηεκα) Πεξηγξαθή θαη ιεηηνπξγία ηεο ε ηάεε οπμδμπή ηςκ ζοθθεηηώκ (πνμζαβςβήξ ηαζ επζζηνμθήξ) ημπμεεηείηαζ ιία νοειζζηζηή ααθαίδα δ μπμία ζηδκ ακηίεεηδ πθεονά ηδξ θένεζ ζύκδεζιμ ηαηάθθδθμ βζα ημκ εζδζηό ζςθήκα αο ημύ ημο ζοζηήιαημξ. Δίκαζ δε έηζζ ηαηαζηεοαζιέκδ ηαηά ηέημζμ ηνόπμ ώζηε ιεηά ηδ νύειζζδ ηδξ κα είκαζ ζε εέζδ κα ελαζθαθίζεζ ζηαεενόηδηα ζηδ δζενπόιεκδ πμζόηδηα κενμύ. Ζ νύειζζδ βίκεηαζ ςξ ελήξ: Ακ ζε έκα ανόπμ έπμοιε πανμπή 220 lt/h ηαζ ακηίζηαζδ 1500 mm H2O ηαζ ζε άθθμ ανόπμ πα νμπή 400 l/h ηαζ 1800 mmhteo, ακαηνέπμοιε ζημοξ παναηάης πίκαηεξ ζημ ζδιείμ πμο ηέικμκηαζ δ πανμπή 220 l/h ιε ηδ δζαθμνά ακηζζηάζεςκ 300 mm H2O ηαζ ανίζημοιε πόζεξ ζηνμθέξ πνέπεζ κα βονίζμοιε ηδ ααθαίδα από ηδκ ηεθείςξ ηθεζζηή εέζδ ηδξ ώζηε κα έπμοιε ίζεξ πζέζεζξ. 13 ΛΔΒΖΣΑ 22

23 Q Λ = Q tot (1 + a + b) ζε kw a: ζοκηεθεζηήξ πνμζαολήζεςξ βζα απώθεζεξ εενιόηδηαξ από ημ θέαδηα ηαζ ημ δίηηομ ζςθδκώζεςκ (βζα δίηηοα ιζηνώκ απμζηάζεςκ). Γζα εηηεηαιέκα δίηηοα βίκεηαζ οπμθμβζζιόξ απςθεζώκ ημοξ. b: ζοκηεθεζηήξ πνμζαολήζεςξ βζα λακαγέζηαια ηδξ εβηαηάζηαζδξ ιεηά από δζαημπή ηδξ θεζημονβίαξ. a = 0,05 βζα εβηαηαζηάζεζξ όπμο ηα δ(ηηοα ζςθδκώζεςκ είκαζ πνμζηαηεοιέκα, μζ ακενπόιεκεξ ημθώκεξ ιμκςιέκεξ ηαζ ζε εζςηενζημύξ ημίπμοξ πνμθοθαβιέκμοξ. a = 0,10 κζα εβηαηαζηάζεζξ ιε ιέζδ πνμζηαζία ηςκ δζηηύςκ, ακενπόιεκμοξ ηθάδμοξ ελςηενζημύξ, αθθά πνμζηαηεοιέκμοξ. a = 0,15 βζα εβηαηαζηάζεζξ εθάπζζηα πνμζηαηεοιέκεξ, πμο πενζθαιαάκμοκ έκα δίηηομ ιε πμθθέξ δζα ηθαδώζεζξ ηαζ ακενπόιεκμοξ ηθάδμοξ ζε ελςηενζημύξ ημίπμοξ ιδ πνμζηαηεοόιεκμοξ επανηώξ. b = 0,10 βζα εένιακζδ ιε γεζηό κενό b = 0,20 βζα εένιακζδ ιε αηιό 14 ΚΑΤΣΖΡΑ G = Q Λ /q ε q ε = εενιμβόκμξ δύκαιδ ηαοζίιμο. Γζα πεηνέθαζμ kcal/h G = Q Λ : 6700 (kw) G = Qa : (GPH) 15 ΚΤΚΛ0Φ0ΡΖΣΖ q=q Λ /Γt Γt = πηώζδ εενιμηναζίαξ ζηα ζώιαηα Δηθέβμοιε ηοηθμθμνδηή: Πανμπήξ q = m 3 /h ηαζ ιακμιεηνζημύ ύρμοξ Ζ = mζ2ο Ο παναπάκς οπμθμβζζιόξ είκαζ βζα ιζηνέξ εβηαηαζηάζεζξ. Γζα ιεβαθύηενεξ εβηαηαζηάζεζξ πμο πενζθαιαάκμοκ 2 ή 3 ηθάδμοξ ημπμεεημύιε ακάθμβμ ανζειό ηοηθμθμνδηςκ ή ακηθία. Ο ηοηθμθμνδηήξ επζθέβεηαζ από δζαβνάιιαηα. Ηζρύο αληιίαο: N = (q*α)/(75*n)* (HP) q = πανμπή ζε It/h Α = ακηζζηάζεςξ ζε mh2o n = ααειόξ απμδόζεςξ: ιζηνώκ ακηθζώκ 0,40 έςξ 0,60 ιέηνζςκ ακηθζώκ 0,60 έςξ 0,75 ιεβάθςκ ακηθζώκ 0,75 έςξ 0,85 23

24 Γζάβναιια ηοηθμθμνδηώκ ηδξ εηαζνείαξ GRUNDFOS 16 ΓΔΞΑΜΔΝΖ ΠΔΣΡΔΛΑΗΟΤ Vm = Vh* h * 30=(QΛ/800)*h*30=(Q Λ *h)/270 = lt Vh, Vm = ςνζαία ηαζ ιδκζαία ηαηακάθςζδ ηαοζίιμο h = ζύκμθμ ςνώκ διενήζζαξ θεζημονβίαξ Ονεμβώκζα : m(ιήημξ) m(πθάημξ) m(πθάημξ) Γελαιεκή ηοθζκδνζηή: D = m, L = m 17 Τπνινγηζκόο δηαηνκήο θαπλνδόρνπ Ζ ηαπκμδόπμξ εα πνέπεζ κα έπεζ ηδκ ζηακόηδηα κα απάβεζ ηα ηαοζαένζα ημο θέαδηα, πςνίξ ιδπακζηή οπμαμήεδζδ (οπμεέημκηαξ θέαδηα ιε θοζζηό εθηοζιό, αθθζώξ απαζηείηαζ, ζε εζδζηέξ πενζπηώζεζξ ππ επίημζπμζ θέαδηεξ θοζζημύ αενίμο δ ύπανλδ ακειζζηήνα ηαζ ζηδκ απαβςβή ηςκ ηαοζαενίςκ). 24

25 Ζ ηζκμύζα δύκαιδ βζα ημ θοζζηό εθηοζιό είκαζ δ άκςζδ (δζαθμνά ημο ζοκμθζημύ αάνμοξ ηδξ ζηήθδξ ηαοζαενίςκ πμο ανίζηεηαζ ηάεε ζηζβιή ιέζα ζηδκ ηαιζκάδα, από ημ αάνμξ ημο εηημπζγόιεκμο από ημ ηαοζαένζμ ίζμο όβημο ελςηενζημύ ροπνμύ αένα). Σμ παναπάκς δζάβναιια ιεηααμθώκ ζηαηζηήξ ηαζ δοκαιζηήξ πίεζδξ ηαηά ηδ νμή ημο αένα ιέζς ημο ηαοζηήνα θέαδηα ηαπκμδόπμο πνμξ ημ πενζαάθθμκ, δζεοημθύκεζ ηδκ ηαηακόδζδ ημο οπμθμβζζιμύ ηδξ ηαπκμδόπμο πμο πενζβνάθεηαζ παναηάης. Ηζπύεζ δ παναηάης μνμθμβία: ηαηηθόο ειθπζκόο p H είκαζ δ οπμπίεζδ ζημ ζδιείμ εζζόδμο ηςκ ηαοζαενίςκ ζηδκ ηαπκμδόπμ, όηακ δ ζηήθδ ηαοζαενίςκ ανίζηεηαζ ζε δνειία (ππ αιέζςξ ιεηά ημ ζαήζζιμ ημο ηαοζηήνα). Χθέιηκνο ειθπζκόο p Z είκαζ μ εθηοζιόξ πμο απμιέκεζ, αθμύ αθαζνέζμοιε από ημκ ζηαηζηό εθηοζιό, ηζξ απώθεζεξ εθηοζιμύ p E. Απώιεηεο ειθπζκνύ p E είκαζ ημ ηιήια εηείκμ ημο ζηαηζημύ εθηοζιμύ, πμο ηαηαζηνέθεηαζ θόβς ηδξ πηώζδξ πίεζδξ (νμσηέξ ακηζζηάζεζξ ηνζαώκ) ηαηά ηδ νμή ημο ηαοζαενίμο ιέζα από ηδκ ηαπκμδόπμ. p Z =p H -p E Ο απαηηνύκελνο ειθπζκόο ηνπ ιέβεηα, εα πνέπεζ κα οπενκζηά ηζξ νμσηέξ ακηζζηάζεζξ ηςκ δζαδνμιώκ ημο θέαδηα (πηώζδ πίεζδξ p W ), ηζξ νμσηέξ ακηζζηάζεζξ ημο ηακαθζμύ ζύκδεζδξ ιε ηδκ ηαπκμδόπμ (πηώζδ πίεζδξ p A ) ηαζ κα ηναηά ηαζ ηδκ απαζημύιεκδ,από ημκ ηαηαζηεοαζηή ημο θέαδηα, οπμπίεζδ ζηδκ είζμδμ ημο εαθάιμο ηαύζδξ πμο ιεηνάιε ζημ παναεονάηζ πάκς από ημκ ηαοζηήνα (p L ). p Z p W +p A + p L Τπμθμβζζιόξ ηαηά DIN Ο οπμθμβζζιόξ αοηόξ έπεζ ζακ ζηόπμ, βζα δεδμιέκδ ζζπύ θέαδηα Q ηαζ δεδμιέκμ ύρμξ ηαπκμδόπμο Ζ, κα δζαζθαθίγεηαζ δ επίηεολδ ηςκ πνμδζαβναθόιεκςκ επζπέδςκ εθηοζιμύ p z ιε ηδκ εθάπζζηδ δοκαηή δζαημιή ηαπκμδόπμο Α, ή ακηίζημζπα βζα δεδμιέκδ δζαημιή ηαπκμδόπμοα κα οπμθμβίγεηαζ μ ιέβζζημξ εθζηηόξ εθηοζιόξ p z. Θα πνέπεζ κα ζηακμπμζείηαζ δ ζπέζδ: p H -p E =p Z p W +p A + p L (πζέζεζξ ζε Pa) 25

26 Ο ακαθοηζηόξ οπμθμβζζιόξ ααζίγεηαζ ζηζξ ανπέξ ηδξ αζοιπίεζηδξ νεοζημδοκαιζηήξ (οπμθμβζζιμί νμσηώκ ακηζζηάζεςκ ηαζ πηώζδξ πίεζδξ ηαηά ηδκ είζμδμ ημο αένα ζημκ ηαοζηήνα, δζαδνμιή θθόβαξ ηαοζαενίςκ ιέζα ζημ θέαδηα, αβςβό ζύκδεζδξ ηαζ ηαπκμδόπμ, ιε ηδκ επζεοιδηή αηνίαεζα. Ζ πανμπή ιάγαξ ημο ηαοζαενίμο, δ μπμία ελανηάηαζ από ηδκ πανμπή ιάγαξ ημο ηαοζίιμο ηαζ ημκ θόβμ αένα, ιπμνεί κα πνμζεββζζηεί βζα ηαοζηήνεξ πεηνεθαίμο ηαζ αενίμο, από ζπέζεζξ ηδξ ιμνθήξ: m = 0,50 0,65 Q/1000 in kg/s Αηνζαέζηενα ιπμνεί κα εηηζιδεεί από κμιμβναθήιαηα όπςξ ημ παναηάης, πμο θαιαάκεζ οπόρδ ημ ααειό απόδμζδξ ημο θέαδηα, ηαεώξ ηαζ ημκ απαζημύιεκμ εθηοζιό από ημκ ηαηαζηεοαζηή ημο θέαδηα. Γζα ημκ οπμθμβζζιό ηςκ απςθεζώκ εθηοζιμύ ζημ ηακάθζ ζύκδεζδξ ημο θέαδηα ιε ηδκ ηαπκμδόπμ, ιπμνεί κα πνδζζιμπμζδεεί ηοπζηή ζπέζδ βζα ηδκ πηώζδ πίεζδξ: in N/m 2 Όπμο: θ = Reibungszahl = 0,03-0,08 L = Länge des Abgaskanals in m d = hydraulischer Durchmesser = 4 A/U in m U = Umfang in m w = Abgasgeschwindigkeit in m/s ρ Α = Dichte der Abgase = 1,27 T L /T A in kg/m 3 T L = Temperatur der Luft = 288 Κ ΤΑ = Temperatur der Abgase in Κ 1,5 = Sicherheitszuschlag für Undichtheiten Der Zugbedarf für die Zuluft zum Kesselraum P L beträgt je nach Größe der Zuström-öffnung zum Heizraum und je nach Kesselleistung 3 5 Pa. 26

27 Ηζπύξ θέαδηα [kw] Ο ζηαηζηόξ εθηοζιόξ ηδξ ηαπκμδόπμο οπμθμβίγεηαζ ζε Pa από ηδ ζπέζδ: Όπμο H ημ ύρμξ ηδξ ηαπκμδόπμο, ν L =1.15 kg/m3 δ ποηκόηδηα ημο ελςηενζημύ αένα, s H ζοκηεθεζηήξ αζθαθείαξ βζα ηδκ πηώζδ εενιμηναζίαξ ηςκ ηαοζαενίςκ ηαηά ηδ δζαημπηόιεκδ θεζημονβία ημο ηαοζηήνα. 27

28 Δκπεηξηθόο (παιαηόο) ππνινγηζκόο θαηά Redtenbacher 28

29 Παθαζόηενα, (ζήιενα ιόκμκ βζα πνμζεββζζηζημύξ ανπζημύξ οπμθμβζζιμύξ), πνδζζιμπμζείημ δ ειπεζνζηή ζπέζδ ημο Redtenbacher: (δζαημιή ηαπκδόπμο ζε m 2 ) Όπμο: Q = Ηζπύξ θέαδηα ζε kw H=Ύρμξ ηαπκμδόπμο ζε m δ = ζοκηεθεζηήξ πμο θαιαάκεζ οπόρδ ηδκ επίδναζδ ημο είδμοξ ημο ηαοζίιμο ζηα παναηηδνζζηζηά ηδξ ηαύζδξ, θόβμ αένα ηηθ (ca. 900 βζα ηαοζόλοθα, ca βζα θζεάκεναηα, ηώη, ca βζα πεηνέθαζμ/ αένζμ) Πνμζμπή δ ειπεζνζηή αοηή ζπέζδ πάκημηε οπενδζαζηαζζμθμβεί ηδκ ηαπκμδόπμ (δζαημιή), ιε ζοκέπεζα κα πέθηεζ μ ααειόξ απόδμζδξ ηδξ εζηίαξ (ορδθέξ απώθεζεξ θόβς εκεαθπίαξ ηαοζαενίςκ). 29

30 18 Τπνινγηζκόο δνρείνπ δηαζηνιήο 18.1 Αλνηθηά δνρεία δηαζηνιήο οκακηώκηαζ ζε παθαζέξ εβηαηαζηάζεζξ, ζήιενα ιόκμκ ζε ιεβάθμο ιεβέεμοξ εβηαηαζηάζεζξ, ιε αζδςηό ηαπάηζ ηαζ ακενςπμεονίδα. Τπάνπεζ δελαιεκή ιε θθμηέν ζημ ακώηαημ ζδιείμ ηδξ εβηαηάζηαζδξ, μπόηε δ ζηάειδ ημο κενμύ ιπμνεί κα ακέαεζ ηαηά ιενζηά εηαημζηά παίνκμκηαξ ηζξ δζαζημθέξ θόβς εένιακζδξ ημο κενμύ, αθθά ηαζ εάκ πέζεζ ηάης από ηάπμζμ όνζμ θόβς δζαννμώκ, εκενβμπμζείηαζ μ αοηόιαημξ πθδνώζεςξ (DIN 4751, Teil 1). Ο μκμιαζηζηόξ όβημξ ηδξ δελαιεκήξ V n εηηζιάηαζ ζημ δζπθάζζμ ημο όβημο δζαζημθήξ ημο κενμύ V e οπμθμβζγόιεκδξ από ημοξ 10 ζημοξ 100 o C όηζ ακένπεηαζ ζε 4.3% πενίπμο. Αοηό ακηζζημζπεί πνμζεββζζηζηά ζε 1-2 l κενμύ ακα 1 kw μκμιαζηζηή ζζπύ θέαδηα. Αηνζαέζηενεξ ηζιέξ ακά είδμξ εβηαηάζηαζδξ όπςξ παναηάης: Με σπήζη ζςμβαηικών θεπμανηικών ζωμάηων με θέηερ: V n = 1,0 1,3 l/ kw ιζσύορ Με σπήζη θεπμανηικών ζωμάηων ηύπος panel: V n =0,5 0,8 l/ kw ιζσύορ Με σπήζη δαπεδοθέπμανζηρ: Vn= 1,5 2,0 l/ kw ιζσύορ λέβηηα. Γζα αηνζαέζηενμ οπμθμβζζιό εα πνέπεζ κα είκαζ βκςζηά ημ πενζεπόιεκμ ζε κενό ημο θέαδηα, ηςκ εενιακηζηώκ ζςιάηςκ, ηςκ ζςθδκώζεςκ ηηθ. Σα μπμία ιπμνμύκ κα οπμθμβζζημύκ ιε αάζδ ημκ παναηάης πίκαηα ηαζ δζάβναιια. Πίκαηαξ: Πενζεπόιεκμ ζε κενό παθοαδμζςθήκςκ ηαζ παθημζςθήκςκ εένιακζδξ Με ηάπμζεξ πνμζαολήζεζξ βζα δζαννμέξ ηηθ, μ όβημξ ημο δμπείμο δζαζημθήξ ακηζζημζπεί πενίπμο ζε V n = 0,06 0,08 V ges (δδθαδή ημο ζοκμθζημύ πενζεπμιέκμο κενμύ ιζάξ ηοπζηήξ εβηαηάζηαζδξ. 30

Ση είλαη ιύζζα. Γενικζσ πληροφορίεσ

Ση είλαη ιύζζα. Γενικζσ πληροφορίεσ Ση είλαη ιύζζα Πνόηεζηαζ βζα ιζα ζμβεκή θμίιςλδ ημο ηεκηνζημύ κεονζημύ ζοζηήιαημξ, πμο ιεηαδίδεηαζ ζοκήεςξ ιέζς ημο ζάθζμο από ημ δάβηςια ιμθοζιέκμο γώμο. Η θύζζα πνμζαάθθεζ όθα ηα εενιόαζια γώα ηαζ ζημκ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΝΔΡΟΜΟ ΑΡΡΩΣΟΤ ΚΣΙΡΙΟΤ

ΤΝΔΡΟΜΟ ΑΡΡΩΣΟΤ ΚΣΙΡΙΟΤ ΜΕΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΔΩΝ «ΕΦΑΡΜΟΜΕΝΗ ΔΗΜΟΙΑ ΤΓΕΙΑ» ΜΑΘΗΜΑ: ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΙΚΗ ΤΓΕΙΑ ΤΝΔΡΟΜΟ ΑΡΡΩΣΟΤ ΚΣΙΡΙΟΤ Σπμοδαζηέξ: Natkaniec Εαίηα, Ακοζζάδμο Σμθία, Ανβονμύδδ Αζηαηενίκδ, Βανδάηδξ Αθέλδξ, Βζδάθδξ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΠΟ ΥΓΡΑΣΙΑ

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΠΟ ΥΓΡΑΣΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΠΟ ΥΓΡΑΣΙΑ 1 ΜΕΓΕΘΗ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΓΡΑΣΙΑΣ ΑΠΟΛΥΤΗ ΥΓΡΑΣΙΑ ΤΟΥ ΑΕΡΑ, W Ως απόλυτη υγρασία του αέρα ορίζεται η ποσότητα των υδρατμών σε γραμμάρια, ηοποία περιέχεται σε 1 m 3 αέρα. Μονάδα μέτρησης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΟΠΣΗΚΖ ΜΔΛΔΣΖ ΠΑΡΔΜΒΑΖ ΜΔ ΣΟΥΟ ΣΖ ΓΗΔΡΔΤΝΖΖ ΣΟΤ ΡΟΛΟΤ ΣΖ ΔΝΣΑΣΗΚΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΣΖ ΒΔΛΣΗΧΖ ΣΖ ΤΜΜΟΡΦΧΖ ΣΧΝ ΓΛΑΤΚΧΜΑΣΗΚΧΝ ΑΘΔΝΧΝ

ΠΡΟΟΠΣΗΚΖ ΜΔΛΔΣΖ ΠΑΡΔΜΒΑΖ ΜΔ ΣΟΥΟ ΣΖ ΓΗΔΡΔΤΝΖΖ ΣΟΤ ΡΟΛΟΤ ΣΖ ΔΝΣΑΣΗΚΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΣΖ ΒΔΛΣΗΧΖ ΣΖ ΤΜΜΟΡΦΧΖ ΣΧΝ ΓΛΑΤΚΧΜΑΣΗΚΧΝ ΑΘΔΝΧΝ ΑΡΗΣΟΣΔΛΔΗΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΗΑΣΡΗΚΖ ΥΟΛΖ -ΣΟΜΔΑ ΑΗΘΖΣΖΡΗΧΝ ΟΡΓΑΝΧΝ Α ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΗΚΖ ΚΛΗΝΗΚΖ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΑΥΔΠΑ Γζεοεοκηήξ Καεδβδηήξ Ν. Γεςνβζάδδξ ΠΡΟΟΠΣΗΚΖ ΜΔΛΔΣΖ ΠΑΡΔΜΒΑΖ ΜΔ ΣΟΥΟ ΣΖ ΓΗΔΡΔΤΝΖΖ ΣΟΤ ΡΟΛΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

Λύζεηξ αζθήζεςκ ζενμόηεηαξ

Λύζεηξ αζθήζεςκ ζενμόηεηαξ Λύζεηξ αζθήζεςκ ζενμόηεηαξ 1. Να μεηαηνέρεηε ηηξ αθόιμοζεξ ζενμμθναζίεξ από βαζμμύξ Κειζίμο ζε βαζμμύξ Κέιβηκ ή ακηίζηνμθα. i. 25 C = 25+273=298K ii. iii. iv. 274 K =274-273=1 C 33 C = 33+273=306 K 300

Διαβάστε περισσότερα

Δξοπλιζμόρ Κηιπίος Παιδικού ηαθμού ζηον Οικιζμό ηων Μαλίων ηος Γήμος Υεπζονήζος

Δξοπλιζμόρ Κηιπίος Παιδικού ηαθμού ζηον Οικιζμό ηων Μαλίων ηος Γήμος Υεπζονήζος ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΗΡΑΚΛΔΙΟΤ ΓΗΜΟ ΥΔΡΟΝΗΟΤ Γ/ΝΗ ΣΔΥΝΙΚΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ ΓΗΜΟ: Υεπζονήζος ΔΡΓΟ: Δξοπλιζμόρ Κηηπίος Παιδικού ηαθμού ζηον Οικιζμό ηων Μαλίων ηος Γήμος Υεπζονήζος Πξνϋπνινγηζκόο: 48.960,15

Διαβάστε περισσότερα

ορόλος του κτιριακού κελύφους στο πλαίσιο του Κ.Εν.Α.Κ.

ορόλος του κτιριακού κελύφους στο πλαίσιο του Κ.Εν.Α.Κ. ορόλος του κτιριακού κελύφους στο πλαίσιο του Κ.Εν.Α.Κ. Κλειώ Αξαρλή, αρχιτέκτονας, αναπλ. καθηγήτρια, τμήμα Πολ. Μηχανικών ΑΠΘ Εργαστήριο Οικοδομικής και Φυσικής των Κτιρίων Κανονισμός για την ενεργειακή

Διαβάστε περισσότερα

Σύνδρομο εύθραυζηων ονύχων

Σύνδρομο εύθραυζηων ονύχων Σύνδρομο εύθραυζηων ονύχων Έλενα Μπελιάεβα Διδάκηωρ Πανεπιζηημίου Αθηνών Δερματολόγος-Αφροδισιολόγος Επιστημονικός Συνεργάτης Πανεπιστημιακής Κλινικής Νοσοκομείο «Αττικόν» Τμ ζύκδνμιμ εύεναοζηςκ μκύπςκ,

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΤΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ΚΛΕΙΩ ΑΞΑΡΛΗ

ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΤΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ΚΛΕΙΩ ΑΞΑΡΛΗ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΤΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ΚΛΕΙΩ ΑΞΑΡΛΗ Μετάδοση της θερμότητας Αγωγή Μεταφορά θερμότητας από μόριο σε μόριο ενός στοιχείου Η θερμότητα μεταδίδεται πάντοτε από μια θερμότερη προς μια ψυχρότερη περιοχή.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΓΚΤΠΡΗΔ ΔΞΔΣΑΔΗ 2009 ΠΡΟΣΔΗΝΟΜΔΝΔ ΛΤΔΗ

ΠΑΓΚΤΠΡΗΔ ΔΞΔΣΑΔΗ 2009 ΠΡΟΣΔΗΝΟΜΔΝΔ ΛΤΔΗ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ ΚΑΗ ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΑΝΩΣΔΡΖ ΚΑΗ ΑΝΩΣΑΣΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΤΠΖΡΔΗΑ ΔΞΔΣΑΔΩΝ ΠΑΓΚΤΠΡΗΔ ΔΞΔΣΑΔΗ 2009 ΠΡΟΣΔΗΝΟΜΔΝΔ ΛΤΔΗ Μαεδια: ΥΖΜΔΗΑ Ζιενμιδκία ελέηαζδξ: Παναζηεοή 29 Μαΐμο 2009 Ώνα ελέηαζδξ:

Διαβάστε περισσότερα

Τεύχος αναλυτικών υπολογισμών

Τεύχος αναλυτικών υπολογισμών Σειριακός αριθμός μηχανής ΤΕΕ: U8LYF8CM6S1IMURY - έκδοση: 1.29.1.19 4M-KENAK Version: 1.00, S/N: 53815466, Αρ. έγκρισης: 1935/6.12.2010 Τεύχος αναλυτικών υπολογισμών Έργο: ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΘΕΡΜΙΚΟ ΙΣΟΖΥΓΙΟ- ΘΕΡΜΙΚΗ ΡΟΗ- ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗ

ΤΟ ΘΕΡΜΙΚΟ ΙΣΟΖΥΓΙΟ- ΘΕΡΜΙΚΗ ΡΟΗ- ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗ ΤΟ ΘΕΡΜΙΚΟ ΙΣΟΖΥΓΙΟ- ΘΕΡΜΙΚΗ ΡΟΗ- ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗ τρόποι μετάδοσης της θερμότητας αγωγιμότητα μεταφορά ακτινοβολία Θερμικές απώλειες (ή πρόσοδοι) Το κτίριο χάνει θερμότητα: Μέσω του κελύφους, ανάλογα με τη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥ.Μ.ΜΗ.Κ. ΓΙΑ ΤΟ ΞΥΛΙΝΟ ΚΟΥΦΩΜΑ

ΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥ.Μ.ΜΗ.Κ. ΓΙΑ ΤΟ ΞΥΛΙΝΟ ΚΟΥΦΩΜΑ ΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥ.Μ.ΜΗ.Κ. ΓΙΑ ΤΟ ΞΥΛΙΝΟ ΚΟΥΦΩΜΑ Θα αναφερθούμε σε κάποια γενικά στοιχεία που αφορούν το ξύλινο κούφωμα ως διαχρονικό δομικό στοιχείο της αρχιτεκτονικής των Κυκλάδων και στην ισχύουσα νομοθεσία

Διαβάστε περισσότερα

Πολσμερή και πολσμερισμός. Εργαςία Χθμείασ Β Τετραμινου

Πολσμερή και πολσμερισμός. Εργαςία Χθμείασ Β Τετραμινου Πολσμερή και πολσμερισμός Εργαςία Χθμείασ Β Τετραμινου Σα πμθοιενή είκαζ βκςζηά εονέςξ ηαζ ςξ πθαζηζηά, επεζδή πμθθά απυ αοηά είκαζ εφπθαζηα, δδθαδή παναιμνθχκμκηαζ εφημθα. Οζ πνήζεζξ είκαζ πάνα πμθθέξ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ

ΜΕΛΕΤΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΑΛΥΤΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΩΝ ΕΡΓΟ: ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΚΥΡΙΟΣ ΕΡΓΟΥ: ΜΕΛΕΤΗΤΕΣ: Διώροφη Οικοδομή Κατοικίας με Ισόγειο Κατάστημα. Μεσογείων 45, ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, 534 CIVILTECH A.E. Μελετητής

Διαβάστε περισσότερα

Τεύχος αναλυτικών υπολογισμών

Τεύχος αναλυτικών υπολογισμών Τεύχος αναλυτικών υπολογισμών Έργο: ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΣΤΗ ΜΥΤΙΛΗΝΗ - ΚΤΙΡΙΟ «Δ» Διεύθυνση: ΘΕΣΗ ΚΑΛΛΙΘΕΑ - ΜΥΤΙΛΗΝΗ Μελετητές: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ Κεντρική Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών ΜΥΡΣΙΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

Φεπδναπνθνιίδσζε θαη ζηεθαληαία λόζνο

Φεπδναπνθνιίδσζε θαη ζηεθαληαία λόζνο ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΧΝ ΥΟΛΖ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΤΓΔΗΑ ΣΜΖΜΑ ΗΑΣΡΗΚΖ ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΗΚΖ ΚΛΗΝΗΚΖ Γηεπζπληήο: Καζεγεηήο. Γαξηαγάλεο Φεπδναπνθνιίδσζε θαη ζηεθαληαία λόζνο ΓΗΓΑΚΣΟΡΗΚΖ ΓΗΑΣΡΗΒΖ Γεώξγηνο Κ. Αλδξηθόπνπινο Οθζαικίαηξνο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΚΘΔΖ ΔΧΣΔΡΗΚΖ ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ

ΔΚΘΔΖ ΔΧΣΔΡΗΚΖ ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ 1 Παλεπηζηήκην Κξήηεο ρνιή Δπηζηεκώλ Αγσγήο Παηδαγσγηθό Σκήκα Πξνζρνιηθήο Δθπαίδεπζεο ΔΚΘΔΖ ΔΧΣΔΡΗΚΖ ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ Αθαδεκατθνύ έηνπο 2007-2008 Ρέζπκλν, Μάηνο 2008 ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ Πξόινγνο ΚΔΦΑΛΑΗΟ 1 ν Ζ δηαδηθαζία

Διαβάστε περισσότερα

ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΜΑ: ΦΤΣΑ ΕΩΣΕΡΙΚΟΤ ΧΩΡΟΤ ΠΟΤ ΑΠΟΡΡΟΦΟΤΝ ΣΟΞΙΚΕ ΟΤΙΕ

ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΜΑ: ΦΤΣΑ ΕΩΣΕΡΙΚΟΤ ΧΩΡΟΤ ΠΟΤ ΑΠΟΡΡΟΦΟΤΝ ΣΟΞΙΚΕ ΟΤΙΕ ΓΤΜΝΑΙΟ-Λ.Σ ΟΙΝΟΤΩΝ 2013-14 ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΜΑ: ΦΤΣΑ ΕΩΣΕΡΙΚΟΤ ΧΩΡΟΤ ΠΟΤ ΑΠΟΡΡΟΦΟΤΝ ΣΟΞΙΚΕ ΟΤΙΕ Διάθοπερ έπεςνερ πος έσοςν διεξασθεί, δείσνοςν όηι κάποια θςηά μποπούν να απαλλάξοςν ένα δωμάηιο από ηοξικέρ οςζίερ.

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΛΣΗΟ ΓΔΓΟΜΔΝΧΝ ΑΦΑΛΔΗΑ

ΓΔΛΣΗΟ ΓΔΓΟΜΔΝΧΝ ΑΦΑΛΔΗΑ ΓΔΛΣΗΟ ΓΔΓΟΜΔΝΧΝ ΑΦΑΛΔΗΑ ΣΜΖΜΑ 1 ΠΡΟΓΗΟΡΗΜΟ ΣΖ ΟΤΗΑ / ΜΔΗΓΜΑΣΟ ΚΑΗ ΣΖ ΔΣΑΗΡΗΑ / ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ 1.1. ΑΝΑΓΝΧΡΗΣΗΚΟ ΚΧΓΗΚΟ ΠΡΟΨΟΝΣΟ Ολνκαζία πξντόληνο: Πεξηγξαθή πξντόληνο: Βαζζηό θάδζ ηαζ πνόζεεηα Κσδηθόο πξντόληνο:

Διαβάστε περισσότερα

Π α ζ ο κ ζ ή μ α η α μ ε κ ύ μ α η α ή η α κ ή δ ε γ κ ς ζ η ά : Γ ι ε ο ζ ε ν ί α, Δ ε μ μ θ ν α η ί α, α δ μ ύ ι ς η ε Γ ι ι ά δ α.

Π α ζ ο κ ζ ή μ α η α μ ε κ ύ μ α η α ή η α κ ή δ ε γ κ ς ζ η ά : Γ ι ε ο ζ ε ν ί α, Δ ε μ μ θ ν α η ί α, α δ μ ύ ι ς η ε Γ ι ι ά δ α. Ε δ ή ι ς ζ ε π ν μ θ ή ν ο λ ε η μ ο Ι ί θ ε Θ ε μ δ ς ν ά θ ε, πμο γνάθηεθε δύμ μένεξ μεηά ημ πναληθόπεμα ηςκ Σοκηαγμαηανπώκ, ζηηξ 23 Απνηιίμο ημο 1967, θαη απεοζοκόηακ «πνμξ ηε Δηεζκή Κμηκή Γκώμε, ημκ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΠΟ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑ - ΨΥΧΟΣ

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΠΟ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑ - ΨΥΧΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΠΟ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑ - ΨΥΧΟΣ 1 Καλοκαίρι Υψηλές εξωτερικές θερμοκρασίες Ζώνη Άνεσης Χειμώνας Χαμηλές εξωτερικές θερμοκρασίες 2 ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 3 ΜΕΓΕΘΗ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΣΛΟ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ: «ΓΙΑΧΔΙΡΙΗ ΟΙΚΟΓΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΣΩΝ, ΠΔΡΙΠΣΩΗ Ν.ΑΣΣΙΚΗ» ΓΑΡΓΔΛΖ ΓΔΩΡΓΗΟ ΔΠΗΒΛΔΠΩΝ: Δ. ΓΡΖΓΟΡΟΠΟΤΛΟΤ, ΚΑΘΖΓΖΣΡΗΑ Δ.Μ.Π.

ΣΗΣΛΟ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ: «ΓΙΑΧΔΙΡΙΗ ΟΙΚΟΓΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΣΩΝ, ΠΔΡΙΠΣΩΗ Ν.ΑΣΣΙΚΗ» ΓΑΡΓΔΛΖ ΓΔΩΡΓΗΟ ΔΠΗΒΛΔΠΩΝ: Δ. ΓΡΖΓΟΡΟΠΟΤΛΟΤ, ΚΑΘΖΓΖΣΡΗΑ Δ.Μ.Π. Δθνικό Μετσόβιο Πολστετνείο, τολή Υημικών Μητανικών Πανεπιστήμιο Πειραιώς, Σμήμα Βιομητανικής Γιοίκησης & Σετνολογίας ΓΗΑΣΜΖΜΑΣΗΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ «ΤΣΖΜΑΣΑ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΔΝΔΡΓΔΗΑ & ΠΡΟΣΑΗΑ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ»

Διαβάστε περισσότερα

i, ημ μκμμάδμομε ζύκμιμ ηςκ

i, ημ μκμμάδμομε ζύκμιμ ηςκ ΜΙΓΑΔΙΚΟΙ. ΜΞΖΟΙΜΟ ΙΖΓΑΔΖΗΩΚ Μηγαδηθμί είκαη μη ανηζμμί ηεξ μμνθήξ. όπμο, θαη Τμ ζύκμιμ ηςκ μηγαδηθώκ ημ ζομβμιίδμομε με. Δειαδή: { :, } Τμοξ μηγαδηθμύξ ημοξ ζομβμιίδμομε ζοκήζςξ με Τμ γηα ημ μπμίμ ηζπύεη:

Διαβάστε περισσότερα

4 ο ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΣΠΙΤΙΩΝ ΑΠΟ ΕΛΑΦΡΥ ΞΥΛΙΝΟ ΣΚΕΛΕΤΟ

4 ο ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΣΠΙΤΙΩΝ ΑΠΟ ΕΛΑΦΡΥ ΞΥΛΙΝΟ ΣΚΕΛΕΤΟ Τ.Ε.Ι. Λάρισας - Παράρτημα Καρδίτσας Τμήμα Σχεδιασμού & Τεχνολογίας Ξύλου & Επίπλου Εργαστήριο Τεχνολογίας & Συντήρησης Ξυλοκατασκευών 4 ο ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΣΠΙΤΙΩΝ ΑΠΟ ΕΛΑΦΡΥ ΞΥΛΙΝΟ ΣΚΕΛΕΤΟ του Δρ.

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΘΕΙΑ Β1.1 Μ ΝΘΑΚΕΠΕΟ ΓΕ

ΙΑΘΕΙΑ Β1.1 Μ ΝΘΑΚΕΠΕΟ ΓΕ ΙΑΘΕΙΑ Β1.1 Μ ΝΘΑΚΕΠΕΟ ΓΕ Ε Γε μαξ θαίκεηαη πμιύ μεγάιε, θονημιεθηηθά απένακηε. Ε αίζζεζε αοηή δεκ ακηηπνμζςπεύεη ηεκ αιήζεηα. Ε Γε είκαη απιώξ έκα από ηα αμέηνεηα μονάκηα ζώμαηα πμο βνίζθμκηαη ζημ δηάζηεμα.

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΣΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΣΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΣΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ Ιστορικά στοιχεία Η πορεία της θερμομόνωσης στη χώρα: 1979 1990 ΚΘΚ Καμία θερμομόνωση - θερμοπροστασία

Διαβάστε περισσότερα

Multiple Choice Examination

Multiple Choice Examination Multiple Choice Examination 3 December 2011 1. Τμ πνοζμνοπείμ Tau Tona ζημ Carltonville ηεξ Νόηηαξ Αθνηθήξ, είκαη ημ βαζύηενμ μνοπείμ ζημ θόζμμ με βάζμξ 3.9 km. Ακ, ζηεκ επηθάκεηα ημο μνοπείμο, έκα απιό

Διαβάστε περισσότερα

Για την παραγωγή του γίνεται ανάμειξη τηγμένης πρώτης ύλης με

Για την παραγωγή του γίνεται ανάμειξη τηγμένης πρώτης ύλης με Παρουσίαση ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΡΝΑΟΥΤΗΣ ΣΤΕΛΙΟΣ ΘΕΟΦΑΝΟΥΣ Εκπαιδευτής ΚΕ.ΠΑ ΦΑΙΝΟΛΙΚΟΣ ΑΦΡΟΣ Ο φαινολικός αφρός γνωστός και σαν ισοκυανουρίνη είναι σκληροποιημένος αφρός ο οποίος όπως και οι πολυστερίνες ανήκει στα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ(ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β)

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ(ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β) ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ(ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β) 1 ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ 1.01 Γενικές εσκαφές γαιώδεις κ.μ 3,22 22 70.84 1.02 Γενικές εσκαφές ημιβραχώδεις κ.μ 3,22 0 0 1.03 Γενικές εσκαφές βραχώδεις κ.μ 11,74 0 0 1.04 Εσκαφές

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη Θερμομόνωσης Πέμπτη 11 Φεβρουαρίου 2010

Μελέτη Θερμομόνωσης Πέμπτη 11 Φεβρουαρίου 2010 Μελέτη: Κατοικία - - Σελιδα 1 Μελέτη Θερμομόνωσης Πέμπτη 11 Φεβρουαρίου 2010 Έργο: Νέα διώροφη κατοικία Η μελέτη συντάχθηκε με βάση το ΦΕΚ 362/4.7.79 καί θα εφαρμοσθεί στην κατασκευή με την επίβλεψή μου.

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη Ενεργειακής Απόδοσης

Μελέτη Ενεργειακής Απόδοσης ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ Υ.Π.Ε.Κ.Α. ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Μελέτη Ενεργειακής Απόδοσης Τεύχος αναλυτικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 Κα ακαθένεηε 5 εονςπασθέξ πώνεξ θαη κα βνείηε ημ είδμξ ημο μνοθημύ ημοξ πιμύημο. Πμημη πανάγμκηεξ επηηνέπμοκ ηεκ θαηαζθεοή μεγάιςκ ηεπκηθώκ ένγςκ; Ε ελόνολε (ελαγςγή

Διαβάστε περισσότερα

Επακαιεπηηθό ζέμα ζημ 1 0 θεθάιαημ

Επακαιεπηηθό ζέμα ζημ 1 0 θεθάιαημ Επακαιεπηηθό ζέμα ζημ 1 0 θεθάιαημ Δύμ αθηίκεξ μμκμπνςμαηηθμύ θςηόξ με μήθμξ θύμαημξ 600 nm ζημ θεκό εηζάγμκηαη από ημ θεκό ζε δύμ μπηηθά μέζα με δείθηεξ δηάζιαζεξ n 1 = 1,5 ημ n 2 = 1,2 θαη πάπμξ d =

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΡΜΙΚΕΣ Ι ΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΞΥΛΟΥ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ Ι ΙΟΤΗΤΕΣ ΞΥΛΟΥ

ΘΕΡΜΙΚΕΣ Ι ΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΞΥΛΟΥ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ Ι ΙΟΤΗΤΕΣ ΞΥΛΟΥ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ Ι ΙΟΤΗΤΕΣ ΞΥΛΟΥ ΘΕΡΜΙΚΕΣ Ι ΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΞΥΛΟΥ ρ. Γεώργιος Μαντάνης Εργαστήριο Επιστήµης Ξύλου Τµήµα Σχεδιασµού & Τεχνολογίας Ξύλου - Επίπλου ΙΑΣΤΟΛΗ - ΣΥΣΤΟΛΗ Όταν θερµαίνεται το ξύλο αυξάνονται

Διαβάστε περισσότερα

9/10/2015. Παρουσίαση ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΡΝΑΟΥΤΗΣ ΣΤΕΛΙΟΣ ΘΕΟΦΑΝΟΥΣ Εκπαιδευτές ΚΕ.ΠΑ

9/10/2015. Παρουσίαση ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΡΝΑΟΥΤΗΣ ΣΤΕΛΙΟΣ ΘΕΟΦΑΝΟΥΣ Εκπαιδευτές ΚΕ.ΠΑ Παρουσίαση ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΡΝΑΟΥΤΗΣ ΣΤΕΛΙΟΣ ΘΕΟΦΑΝΟΥΣ Εκπαιδευτές ΚΕ.ΠΑ Το έργο We Qualify έχει ως στόχο να βοηθήσει τον κατασκευαστικό τομέα της Κύπρου με την εκπαίδευση ατόμων στην τοποθέτηση θερμομονωτικών

Διαβάστε περισσότερα

Τ ΒΑΝΚ Α.Τ.Ε. από την ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Τ.Ε.

Τ ΒΑΝΚ Α.Τ.Ε. από την ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Τ.Ε. Γνωμοδότηςη κατ άρθρο 16 παρ. 5 ν.2515/1997 και κατ άρθρο 4.1.4.1.3. του Κανονιςμοφ του Χρηματιςτηρίου Αθηνών για την προτεινόμενη ςυγχώνευςη δια απορρόφηςησ τησ Τ ΒΑΝΚ Α.Τ.Ε. από την ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ ΔΑΠΕΔΩΝ. δάπεδα εσωτερικού χώρου. δάπεδα εξωτερικού χώρου

ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ ΔΑΠΕΔΩΝ. δάπεδα εσωτερικού χώρου. δάπεδα εξωτερικού χώρου ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ ΔΑΠΕΔΩΝ δάπεδα εσωτερικού χώρου δάπεδα εξωτερικού χώρου κριτήρια επιλογής επίστρωσης δαπέδου σε σχέση και με τη θέση του στην οικοδομή συμπεριφορά σε σχέση με τον ήχο, το νερό και την υγρασία,

Διαβάστε περισσότερα

1 η Ε π α ν α λ η π τ ι κ ή Ά σ κ η σ η

1 η Ε π α ν α λ η π τ ι κ ή Ά σ κ η σ η 1 η Ε π α ν α λ η π τ ι κ ή Ά σ κ η σ η Η εταιρεία Χ απασχολεί 500 πωλητές σε όλη την Ελλάδα. Έστω ότι για κάθε πωλητή γνωρίζουμε τις μηνιαίες πωλήσεις που πραγματοποίησε το περασμένο έτος. Να αναπτύξετε

Διαβάστε περισσότερα

Καινοτόμα θερμομονωτικά υλικά ως εργαλείο ενεργειακής αναβάθμισης των κατασκευών

Καινοτόμα θερμομονωτικά υλικά ως εργαλείο ενεργειακής αναβάθμισης των κατασκευών Καινοτόμα θερμομονωτικά υλικά ως εργαλείο ενεργειακής αναβάθμισης των κατασκευών Στέλλα Χαδιαράκου Δρ. Μηχανολόγος Μηχανικός Τμήμα Έρευνας & Ανάπτυξης FIBRAN A.E. ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Νεοφανή ςυςτατικά τροφίμων Καινοτόμεσ μέθοδοι επεξεργαςίασ

Νεοφανή ςυςτατικά τροφίμων Καινοτόμεσ μέθοδοι επεξεργαςίασ ΔΘΝΙΚΟ ΜΔΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΔΦΝΔΙΟ ΣΦΟΛΗ ΦΗΜΙΚΩΝ ΜΗΦΑΝΙΚΩΝ ΣΟΜΔΑ IV: ΣΟΜΔΑ ΤΝΘΔ Ζ ΚΑΗ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΩΝ ΓΗΑΓΗΚΑ ΗΩΝ Νεοφανή ςυςτατικά τροφίμων Καινοτόμεσ μέθοδοι επεξεργαςίασ ΓΗΠΛΩΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑ ΗΑ ΞΤΝΟΓΑΛΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΝΘΔΖ ΤΠΟΚΑΣΑΣΑΣΩΝ ΥΑΛΚΟΤ ΚΑΗ ΥΡΖΖ ΣΩΝ ΑΝΣΗΣΟΗΥΩΝ ΟΡΓΑΝΟΜΔΣΑΛΛΗΚΩΝ ΤΜΠΛΟΚΩΝ Ω ΜΗΜΖΣΔ ΣΖ ΜΟΝΟΞΤΓΟΝΑΖ

ΤΝΘΔΖ ΤΠΟΚΑΣΑΣΑΣΩΝ ΥΑΛΚΟΤ ΚΑΗ ΥΡΖΖ ΣΩΝ ΑΝΣΗΣΟΗΥΩΝ ΟΡΓΑΝΟΜΔΣΑΛΛΗΚΩΝ ΤΜΠΛΟΚΩΝ Ω ΜΗΜΖΣΔ ΣΖ ΜΟΝΟΞΤΓΟΝΑΖ ΣΜΖΜΑ ΥΖΜΔΗΑ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟΤ ΠΑΣΡΩΝ - ΥΟΛΖ ΘΔΣΗΚΩΝ ΔΠΗΣΖΜΩΝ ΤΝΘΔΖ ΤΠΟΚΑΣΑΣΑΣΩΝ ΥΑΛΚΟΤ ΚΑΗ ΥΡΖΖ ΣΩΝ ΑΝΣΗΣΟΗΥΩΝ ΟΡΓΑΝΟΜΔΣΑΛΛΗΚΩΝ ΤΜΠΛΟΚΩΝ Ω ΜΗΜΖΣΔ ΣΖ ΜΟΝΟΞΤΓΟΝΑΖ ΣΟΤ ΜΔΘΑΝΗΟΤ ΣΖΝ ΚΑΣΑΛΤΣΗΚH ΔΝΔΡΓΟΠΟΗΖΖ-ΟΞΔΗΓΩΖ

Διαβάστε περισσότερα

Μέηνα Αημμηθήξ Πνμζηαζίαξ

Μέηνα Αημμηθήξ Πνμζηαζίαξ Γιιεκηθή Γηαηνεία Γιέγπμο Λμημώλεςκ εμηκάνημ Γιέπμο Λμημώλεςκ 2010-2011 Μέηνα Αημμηθήξ Πνμζηαζίαξ Γιέκε Σόμπνμο MSc, Π.Γ. Νμζειεύηνηα Γπηηήνεζεξ Λμημώλεςκ Γ.Ν.Α «ΠΟΛΤΚΛΙΝΙΚΗ» θμπόξ πανμοζίαζεξ Πανμπή πιενμθμνηώκ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΧΟΜΟΝΩΣΗ ΗΧΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΑΕΡΟΦΕΡΤΟ ΗΧΟ

ΗΧΟΜΟΝΩΣΗ ΗΧΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΑΕΡΟΦΕΡΤΟ ΗΧΟ ΗΧΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΑΕΡΟΦΕΡΤΟ ΗΧΟ DD nnnn = DD + 1111 llllll TT TT 00 ΗΧΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΑΕΡΟΦΕΡΤΟ ΗΧΟ ΗΧΟΜΟΝΩΤΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΚΤΗΡΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΑΕΡΟΦΕΡΤΟ ΗΧΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Περιγραφή 1 Μεταφορές με αυτοκίνητο καλής βατότητας 60,00 * 10 600,00 Τ/ΧΛΜ 2 Φορτοεκφόρτωση προϊόντων εκσκαφών με μηχανικά μέσα

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Περιγραφή 1 Μεταφορές με αυτοκίνητο καλής βατότητας 60,00 * 10 600,00 Τ/ΧΛΜ 2 Φορτοεκφόρτωση προϊόντων εκσκαφών με μηχανικά μέσα Σελίδα 1 από 10 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ& ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΤΙΡΙΩΝ Δ.Ο.ΚΟΙ.Π.Π. ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ A/A Περιγραφή 1 Μεταφορές με αυτοκίνητο καλής βατότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΗΚΔ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ ΑΝΑΛΤΣΩΝ ΑΔΡΗΩΝ ΑΗΜΑΣΟ ΠΡΟ ΓΗΑΒΟΤ- ΛΔΤΖ ΔΗΓΗΚΟΗ ΟΡΟΗ ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΓΗΑΓΩΝΗΜΟΤ

ΣΔΥΝΗΚΔ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ ΑΝΑΛΤΣΩΝ ΑΔΡΗΩΝ ΑΗΜΑΣΟ ΠΡΟ ΓΗΑΒΟΤ- ΛΔΤΖ ΔΗΓΗΚΟΗ ΟΡΟΗ ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΓΗΑΓΩΝΗΜΟΤ ΣΔΥΝΗΚΔ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ ΑΝΑΛΤΣΩΝ ΑΔΡΗΩΝ ΑΗΜΑΣΟ ΠΡΟ ΓΗΑΒΟΤ- ΛΔΤΖ ΔΗΓΗΚΟΗ ΟΡΟΗ ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΓΗΑΓΩΝΗΜΟΤ ΔΗΓΗΚΟΗ ΟΡΟΗ ΜΔΡΟ Α σζκεσές σνηήρηζη Σμ Νμζμημιείμ δζαεέηεζ ζοκμθζηά 7 ακαθοηέξ (Οζ 6 είκαζ ζεζνάξ 700 ηαζ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ ΔΑΠΕΔΩΝ. δάπεδα εσωτερικού χώρου. δάπεδα εξωτερικού χώρου

ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ ΔΑΠΕΔΩΝ. δάπεδα εσωτερικού χώρου. δάπεδα εξωτερικού χώρου ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ ΔΑΠΕΔΩΝ δάπεδα εσωτερικού χώρου δάπεδα εξωτερικού χώρου κριτήρια επιλογής επίστρωσης δαπέδου σε σχέση και με τη θέση του στην οικοδομή συμπεριφορά σε σχέση με τον ήχο, το νερό και την υγρασία,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ α/α Αριθ. Τιμολ. Α ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ: ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ-ΜΙΚΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΔΗΜΟΥ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:

Διαβάστε περισσότερα

9/10/2015. Παρουσίαση ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΡΝΑΟΥΤΗΣ ΣΤΕΛΙΟΣ ΘΕΟΦΑΝΟΥΣ Εκπαιδευτής ΚΕ.ΠΑ

9/10/2015. Παρουσίαση ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΡΝΑΟΥΤΗΣ ΣΤΕΛΙΟΣ ΘΕΟΦΑΝΟΥΣ Εκπαιδευτής ΚΕ.ΠΑ Παρουσίαση ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΡΝΑΟΥΤΗΣ ΣΤΕΛΙΟΣ ΘΕΟΦΑΝΟΥΣ Εκπαιδευτής ΚΕ.ΠΑ Τα θερμομονωτικά τούβλα είναι τούβλα που διαθέτουν πορώδη μάζα με αποτέλεσμα να έχουν αυξημένα θερμομονωτικά χαρακτηριστικά. Αυτό επιτυγχάνεται

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΔΗΜΟΣ ΟΡΟΠΕΔΙΟΥ ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΡΓΟ: Δημιουργία Κέντρου Πληροφόρησης και Εξυπηρέτησης Επισκεπτών ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Οδεγόξ Φνήζεξ Webmail

Οδεγόξ Φνήζεξ Webmail Οδεγόξ Φνήζεξ Webmail Τπενεζία Πιενμθμνηθώκ οζηεμάηςκ Tμμέαξ Δηαπείνηζεξ οζηεμάηςκ θαη Εθανμμγώκ ΤΠ-ΕΔ/28 13-09-2011 Contents 1. Εηζαγωγή... 3 2. Πνόζβαζε ζημ «Webmail»... 3 i. Κνοπημγναθεμέκε πνόζβαζε

Διαβάστε περισσότερα

ÔÓÉÌÅÍÔÏÊÏÍÉÅÓ ÔÓÉÌÅÍÔÏÊÏÍÉÁ ÌÅ ÐÕÑÉÔÉÊÇ ÁÌÌÏ ÊÏÉÍÇ ÔÓÉÌÅÍÔÏÊÏÍÉÁ ÌÅ ÈÑÁÕÓÔÇ ÁÌÌÏ ËÁÔÏÌÅÉÏÕ

ÔÓÉÌÅÍÔÏÊÏÍÉÅÓ ÔÓÉÌÅÍÔÏÊÏÍÉÁ ÌÅ ÐÕÑÉÔÉÊÇ ÁÌÌÏ ÊÏÉÍÇ ÔÓÉÌÅÍÔÏÊÏÍÉÁ ÌÅ ÈÑÁÕÓÔÇ ÁÌÌÏ ËÁÔÏÌÅÉÏÕ ÕÐÏÓÔÑÙÌÁÔÁ ÄÁÐÅÄÙÍ Η εταιρεία ΦΙΝΟΜΠΕΤΟΝ Α.Ε. δραστηριοποιείται στον τομέα της παραγωγής έτοιμου σκυροδέματος από το 1985, έχοντας συνδέσει το όνομά της με την ποιότητα και τη συνέπεια. Σήμερα, με πέντε

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ΤΟΜΟΣ 2

ΤΕΧΝΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ΤΟΜΟΣ 2 ΑΙΜ. Γ. ΚΟΡΩΝΑΙΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Ε.Μ.Π. Γ. Ι. ΠΟΥΛΑΚΟΣ ΑΝ. ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Ε.Μ.Π. ΤΕΧΝΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ΤΟΜΟΣ 2 18,0 C 15 10 5 2,0 C ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΑΘΗΝΑ 2005 ΑΙΜ. Γ. ΚΟΡΩΝΑΙΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Ε.Μ.Π. Γ. Ι. ΠΟΥΛΑΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

«Μεθέηδ ηδξ ακηζμλεζδςηζηήξ ζηακυηδηαξ ανςιαηζηχκ ηαζ θανιαηεοηζηχκ θοηχκ ηαζ αθερδιάηςκ απυ ιίβιαηα επζθεβιέκςκ αμηάκςκ.» [Τίτλοσ εγγράφου]

«Μεθέηδ ηδξ ακηζμλεζδςηζηήξ ζηακυηδηαξ ανςιαηζηχκ ηαζ θανιαηεοηζηχκ θοηχκ ηαζ αθερδιάηςκ απυ ιίβιαηα επζθεβιέκςκ αμηάκςκ.» [Τίτλοσ εγγράφου] ΓΔΧΠΟΝΗΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΑΘΖΝΧΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΓΔΝΗΚΟΤ ΣΜΖΜΑΣΟ ΘΔΣΗΚΔ ΔΠΗΣΖΜΔ ΣΖ ΓΔΧΠΟΝΗΑ ΚΛΑΓΟ ΗΗΗ: ΜΔΛΔΣΖ ΚΑΗ ΑΞΗΟΠΟΗΖΖ ΦΤΗΚΧΝ ΠΡΟΨΟΝΣΧΝ «Μεθέηδ ηδξ ακηζμλεζδςηζηήξ ζηακυηδηαξ ανςιαηζηχκ

Διαβάστε περισσότερα

Γ. Ε Φ Ε Ρ Η, Ε Λ Ε Ν Η Σ ρ ε ι ς π ό λ ε μ ο ι, τ ρ ε ι ς π ο ι η τ έ ς κ α ι η Ε λ έ ν η

Γ. Ε Φ Ε Ρ Η, Ε Λ Ε Ν Η Σ ρ ε ι ς π ό λ ε μ ο ι, τ ρ ε ι ς π ο ι η τ έ ς κ α ι η Ε λ έ ν η Γ. Ε Φ Ε Ρ Η, Ε Λ Ε Ν Η Σ ρ ε ι ς π ό λ ε μ ο ι, τ ρ ε ι ς π ο ι η τ έ ς κ α ι η Ε λ έ ν η Σρωικός πόλεμος, ο μύθος, ο Όμηρος (8 ος αι. π.χ.), ο Σκάμαντρος «να ξεχειλάει κουφάρια» για την Ελένη, «οὐ νέμεσις

Διαβάστε περισσότερα

Παπαγωγή ζςνθέηων ςλικών εποξειδικήρ πηηίνηρ - ανόπγανων δομικών ςλικών πποεπσομένων από ανακύκλωζη

Παπαγωγή ζςνθέηων ςλικών εποξειδικήρ πηηίνηρ - ανόπγανων δομικών ςλικών πποεπσομένων από ανακύκλωζη ΔΘΝΙΚΟ ΜΔΣΟΒΙΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΙΟ ΔΙΑΣΜΗΜΑΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΣΑΠΣΤΧΙΑΚΩΝ ΠΟΤΔΩΝ (Δ.Π.Μ..): "ΔΠΙΣΗΜΗ ΚΑΙ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ ΤΛΙΚΧΝ" Παπαγωγή ζςνθέηων ςλικών εποξειδικήρ πηηίνηρ - ανόπγανων δομικών ςλικών πποεπσομένων από

Διαβάστε περισσότερα

Ακρόπολη 447 π.χ. Παλάτι του Μίνωα (Κνωσός) Πύλη των λεόντων (Μυκήνες) Κατασκευασμένη από πεντελικό μάρμαρο και ασβεστόλιθο.

Ακρόπολη 447 π.χ. Παλάτι του Μίνωα (Κνωσός) Πύλη των λεόντων (Μυκήνες) Κατασκευασμένη από πεντελικό μάρμαρο και ασβεστόλιθο. ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΑ το αρχαιότερο δομικό υλικό 1) Σύγχρονα υλικά (σκυρόδεμα και χάλυβας) περιόρισαν τη χρήση της. 2) Η τρωτότητα της υπό σεισμικές δυνάμεις κατέστησαν ακατάλληλη ως δομικό σύστημα. την Σήμερα η

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗ 1. Γενικά 2. Ορισµός Θερµοµόνωσης 3. Τρόποι θερµοµόνωσης

ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗ 1. Γενικά 2. Ορισµός Θερµοµόνωσης 3. Τρόποι θερµοµόνωσης ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗ 1. Γενικά Η παρούσα εισήγηση αφορά τις απαιτήσεις θερµοµόνωσης και τα µέτρα τα οποία πρέπει να ληφθούν στις διάφορες κτιριακές κατασκευές, οι οποίες προορίζονται να χρησιµοποιηθούν από ανθρώπους,

Διαβάστε περισσότερα

TRENDS AND TYPOLOGY OF WORK ACCIDENTS IN GREEK MARICULTURE: THE ROLE OF GENDER

TRENDS AND TYPOLOGY OF WORK ACCIDENTS IN GREEK MARICULTURE: THE ROLE OF GENDER TRENDS AND TYPOLOGY OF WORK ACCIDENTS IN GREEK MARICULTURE: THE ROLE OF GENDER Tiligadas I. 1,2*, Moutopoulos D.K. 3, Chatziefstathiou M. 2,4, Tsoumani M.-M. 2,5, Anastasiou S. 6 1 Ministry of Labour,

Διαβάστε περισσότερα

www.tekto.gr ΚΟΚΚΟΙ ΔΙΟΓΚΩΜΕΝΗΣ ΠΟΛΥΣΤΕΡΙΝΗΣ ΓΙΑ ΕΛΑΦΡΙΑ ΥΠΟΣΤΡΩΜΑΤΑ ΔΑΠΕΔΩΝ ΤΑΡΑΤΣΩΝ ΜΕ ΜΟΝΩΤΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ

www.tekto.gr ΚΟΚΚΟΙ ΔΙΟΓΚΩΜΕΝΗΣ ΠΟΛΥΣΤΕΡΙΝΗΣ ΓΙΑ ΕΛΑΦΡΙΑ ΥΠΟΣΤΡΩΜΑΤΑ ΔΑΠΕΔΩΝ ΤΑΡΑΤΣΩΝ ΜΕ ΜΟΝΩΤΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ www.tekto.gr ΚΟΚΚΟΙ ΔΙΟΓΚΩΜΕΝΗΣ ΠΟΛΥΣΤΕΡΙΝΗΣ ΓΙΑ ΕΛΑΦΡΙΑ ΥΠΟΣΤΡΩΜΑΤΑ ΔΑΠΕΔΩΝ ΤΑΡΑΤΣΩΝ ΜΕ ΜΟΝΩΤΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ Σελίδα 1 από8 Περισσότερο από 19 ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΑ τετραγωνικά µέτρα και 25 χρόνια πείρας στην Ευρώπη!

Διαβάστε περισσότερα

Επισειπηζιακό Ππόγπαμμα "Θεζζαλία- ηεπεά Ελλάδα- Ήπειπορ 2007-2013"

Επισειπηζιακό Ππόγπαμμα Θεζζαλία- ηεπεά Ελλάδα- Ήπειπορ 2007-2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟ ΙΩΑΝΝΙΣΩΝ 4PROC0020546 204-06-6 Επισειπηζιακό Ππόγπαμμα "Θεζζαλία- ηεπεά Ελλάδα- Ήπειπορ 2007-203" ΕΡΓΟ: «Εξοπλιζμόρ Ειδικών σολείων και Σμημάηων Ένηαξηρ ηος Δήμος

Διαβάστε περισσότερα

ΔΑΠΕΔΑ ΤΕΛΙΚΗΣ ΣΤΡΩΣΗΣ PIANO ZERO ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΛΛΗΣΗ ΚΕΡΑΜΙΚΩΝ Ή ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΠΛΑΚΙΔΙΩΝ, ΦΥΣΙΚΩΝ ΛΙΘΩΝ,

ΔΑΠΕΔΑ ΤΕΛΙΚΗΣ ΣΤΡΩΣΗΣ PIANO ZERO ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΛΛΗΣΗ ΚΕΡΑΜΙΚΩΝ Ή ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΠΛΑΚΙΔΙΩΝ, ΦΥΣΙΚΩΝ ΛΙΘΩΝ, ΔΑΠΕΔΑ ΤΕΛΙΚΗΣ ΣΤΡΩΣΗΣ PIANO ZERO ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΛΛΗΣΗ ΚΕΡΑΜΙΚΩΝ Ή ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΠΛΑΚΙΔΙΩΝ, ΦΥΣΙΚΩΝ ΛΙΘΩΝ, ΠΛΑΚΙΔΙΩΝ ΜΑΡΜΑΡΟΥ ΞΥΛΟΥ, LINOLEUM, ΜΟΚΕΤΑ, ΠΑΡΚΕ Η ΓΡΑΝΙΤΗ ΚΛΠ., ΠΑΝΩ ΣΕ ΕΞΟΜΑΛΥΝΤΙΚΗ ΤΣΙΜΕΝΤΟΚΟΝΙΑ ΜΙΚΡΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΠΡΟΝΟΟΚΟΜΔΙΑΚΗ ΦΡΟΝΣΙΓΑ. με ηην έγκριζη ηοσ Εθνικού Κένηροσ PHTLS διοργανώνει ζηις. 14-15 Ιανοσαρίοσ 2012

Η ΠΡΟΝΟΟΚΟΜΔΙΑΚΗ ΦΡΟΝΣΙΓΑ. με ηην έγκριζη ηοσ Εθνικού Κένηροσ PHTLS διοργανώνει ζηις. 14-15 Ιανοσαρίοσ 2012 Η ΠΡΟΝΟΟΚΟΜΔΙΑΚΗ ΦΡΟΝΣΙΓΑ με ηην έγκριζη ηοσ Εθνικού Κένηροσ PHTLS διοργανώνει ζηις 14-15 Ιανοσαρίοσ 2012 ζηο Πολιηιζηικό Κένηρο ηοσ Δήμοσ Χερζονήζοσ ηο 10 ο εμινάριο PHTLS (PreHospital Trauma Life Support)

Διαβάστε περισσότερα

Κα ακαγκςνίζμομε ημ ηηηάκημ ένγμ (όιςκ) ηςκ ενγαδμμέκςκ ζημ CERN. Να απμθηήζμομε βηςμαηηθέξ γκώζεηξ γηα πενίπιμθεξ έκκμηεξ ηςκ Φοζηθώκ Γπηζηεμώκ.

Κα ακαγκςνίζμομε ημ ηηηάκημ ένγμ (όιςκ) ηςκ ενγαδμμέκςκ ζημ CERN. Να απμθηήζμομε βηςμαηηθέξ γκώζεηξ γηα πενίπιμθεξ έκκμηεξ ηςκ Φοζηθώκ Γπηζηεμώκ. Ζηαιία Γιβεηία Μη ζηόπμη μαξ Να πνμβιεμαηηζημύμε γηα ηεκ απανπή ημο ζύμπακημξ. Κα ακαγκςνίζμομε ημ ηηηάκημ ένγμ (όιςκ) ηςκ ενγαδμμέκςκ ζημ CERN. Να απμθηήζμομε βηςμαηηθέξ γκώζεηξ γηα πενίπιμθεξ έκκμηεξ

Διαβάστε περισσότερα

Καηακμώκηαξ ηα Νέα Μέζα. Εογεκία Σηαπένα esiapera@jour.auth.gr

Καηακμώκηαξ ηα Νέα Μέζα. Εογεκία Σηαπένα esiapera@jour.auth.gr Καηακμώκηαξ ηα Νέα Μέζα Εογεκία Σηαπένα esiapera@jour.auth.gr Friedrich Kittler, 1999 The media determine our situation Tι εννοεί ο Kittler; Γιαηί και πώς μας καθορίζοσν ηα μέζα; Καζμνίδμοκ ηόζμ ηα πενηεπόμεκα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΩΜΑΤΑ ΕΤΟΙΜΟΣ ΣΟΒΑΣ ΣΑΚΟΣ 25KG 3 ΣΑΚ 6,35 19,05 ΕΤΟΙΜΟΣ ΣΟΒΑΣ 0 KG 6,35 0,00 ΤΣΙΜΕΝΤΟΚΟΝΙΑ ΕΤΟΙΜΗ 3 KG 4,10 12,30 ΤΣΙΜΕΝΤΟΚΟΝΙΑ ΕΤΟΙΜΗ 5 KG 4,10 20,50 ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑ ΓΙΑ ΣΙΔΗΡΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

6 ο Εργαστήριο: Υλικά κατασκευής κτηνοτροφικών κτηρίων

6 ο Εργαστήριο: Υλικά κατασκευής κτηνοτροφικών κτηρίων 6 ο Εργαστήριο: Υλικά κατασκευής κτηνοτροφικών κτηρίων 1 Στόχος εργαστηρίου Στόχος του εργαστηρίου είναι να γνωρίσουν οι φοιτητές: - τα υλικά που χρησιμοποιούνται στην κατασκευή κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων

Διαβάστε περισσότερα

Μέθοδος υπολογισµού συντελεστών θερµοπερατότητας και αποτελεσµατικής θερµοχωρητικότητας

Μέθοδος υπολογισµού συντελεστών θερµοπερατότητας και αποτελεσµατικής θερµοχωρητικότητας Μέθοδος υπολογισµού συντελεστών θερµοπερατότητας και αποτελεσµατικής θερµοχωρητικότητας Νίκος Χατζηνικολάου Λειτουργός Βιοµηχανικών Εφαρµογών Υπηρεσία Ενέργειας Βασικές Ορολογίες Συντελεστής Θερµικής Αγωγιµότητας

Διαβάστε περισσότερα

Οδός Αριθμός : ΑΧΑΙΩΝ 135&ΑΝΘ.ΓΑΖΗ ΟΤ121 Υψόμετρο :

Οδός Αριθμός : ΑΧΑΙΩΝ 135&ΑΝΘ.ΓΑΖΗ ΟΤ121 Υψόμετρο : ΜΕΛΕΤΗ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗΣ Είδος Κτιρίου : ΚΑΤΟΙΚΙΑ Ιδιοκτησία : ΜΠΙΡΤΑΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ Πόλη : Αθήνα Οδός Αριθμός : ΑΧΑΙΩΝ 135&ΑΝΘΓΑΖΗ ΟΤ121 Υψόμετρο : Ζώνη : Β Παρατηρήσεις : : -1- 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η μελέτη είναι σύμφωνη

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΕΣΙΚΗ ΣΑΤΣΟΠΟΙΗΗ ΚΤΠΡΙΑΚΩΝ ΠΟΙΚΙΛΙΩΝ ΑΜΠΕΛΟΤ ΜΕ ΣΗ ΦΡΗΗ ΜΙΚΡΟΔΟΡΤΥΟΡΩΝ

ΓΕΝΕΣΙΚΗ ΣΑΤΣΟΠΟΙΗΗ ΚΤΠΡΙΑΚΩΝ ΠΟΙΚΙΛΙΩΝ ΑΜΠΕΛΟΤ ΜΕ ΣΗ ΦΡΗΗ ΜΙΚΡΟΔΟΡΤΥΟΡΩΝ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΜΗΜΑ ΓΕΩΠΟΝΙΚΗ ΒΙΟΣΕΦΝΟΛΟΓΙΑ ΕΡΓΑΣΗΡΙΟ ΜΟΡΙΑΚΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΓΕΝΕΣΙΚΗ ΣΑΤΣΟΠΟΙΗΗ ΚΤΠΡΙΑΚΩΝ ΠΟΙΚΙΛΙΩΝ ΑΜΠΕΛΟΤ ΜΕ ΣΗ ΦΡΗΗ ΜΙΚΡΟΔΟΡΤΥΟΡΩΝ ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΟΤ ΦΡΙΣΙΝΑ ΜΕΣΑΠΣΤΦΙΑΚΗ ΜΕΛΕΣΗ ΑΘΗΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΜΕΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΟΝΩΣΗΣ ATLAS STOPTER, ATLAS HOTER.

ΤΟΜΕΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΟΝΩΣΗΣ ATLAS STOPTER, ATLAS HOTER. ATLAS STOPTER K-10 /ATLAS HOTER S/ 3. Δεύτερο στρώμα κόλας εγκιβωτισμού ενισχυμένου γιαλοπλέγματος έως 1m πάνω από το επίπεδο του εδάφους. 4. Κόλα επικόλλησης πολυστερίνης ATLAS STOPTER K-20 6. Τελικός

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΣΚΟΙ ΚΟΠΗΣ MADE IN GERMANY

ΔΙΣΚΟΙ ΚΟΠΗΣ MADE IN GERMANY MADE IN GERMANY ΔΙΣΚΟΙ ΚΟΠΗΣ H πολυετής εμπειρία και τεχνογνωσία σε συνδυασμό με το πάθος για καινοτομία έχουν καταστήσει την εταιρία Sonneflex ως ένα από τα μεγαλύτερα ονόματα σε παγκόσμιο επίπεδο στον

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΗΓΡΑΖ ΣΖ ΠΡΟΘΖΚΖ ΛΗΠΟΤ ΣΟ ΗΣΖΡΔΗΟ ΑΗΓΟΠΡΟΒΑΣΧΝ ΣΟ ΠΡΟΦΗΛ ΣΧΝ ΛΗΠΑΡΧΝ ΟΞΔΧΝ ΣΟΤ ΛΗΠΟΤ ΣΟΤ ΓΑΛΑΚΣΟ ΑΤΣΧΝ

ΔΠΗΓΡΑΖ ΣΖ ΠΡΟΘΖΚΖ ΛΗΠΟΤ ΣΟ ΗΣΖΡΔΗΟ ΑΗΓΟΠΡΟΒΑΣΧΝ ΣΟ ΠΡΟΦΗΛ ΣΧΝ ΛΗΠΑΡΧΝ ΟΞΔΧΝ ΣΟΤ ΛΗΠΟΤ ΣΟΤ ΓΑΛΑΚΣΟ ΑΤΣΧΝ ΓΔΧΠΟΝΗΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΑΘΖΝΧΝ ΣΜΖΜΑ ΔΠΗΣΖΜΖ ΕΧΗΚΖ ΠΑΡΑΓΧΓΖ ΚΑΗ ΤΓΑΣΟΚΑΛΛΗΔΡΓΔΗΧΝ ΔΡΓΑΣΖΡΗΟ ΦΤΗΟΛΟΓΗΑ ΘΡΔΦΔΧ ΚΑΗ ΓΗΑΣΡΟΦΖ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΖ ΜΔΛΔΣΖ ΔΠΗΓΡΑΖ ΣΖ ΠΡΟΘΖΚΖ ΛΗΠΟΤ ΣΟ ΗΣΖΡΔΗΟ ΑΗΓΟΠΡΟΒΑΣΧΝ ΣΟ ΠΡΟΦΗΛ ΣΧΝ

Διαβάστε περισσότερα

Μενέλαος Ξενάκης. Αρχιτέκτων Πανεπιστημίου Φλωρεντίας Msc University College of London Υπ. Διδάκτωρ Σχολής Πολ. Μηχ. Ε.Μ.Π.

Μενέλαος Ξενάκης. Αρχιτέκτων Πανεπιστημίου Φλωρεντίας Msc University College of London Υπ. Διδάκτωρ Σχολής Πολ. Μηχ. Ε.Μ.Π. ΜΕΛΕΤΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΣΕΝΑΡΙΩΝ ΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΚΟΠΟ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΟΧΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΩΝ Μενέλαος Ξενάκης Αρχιτέκτων Πανεπιστημίου Φλωρεντίας

Διαβάστε περισσότερα

Θερμοκρασία sol-air. Η θερμοκρασία sol-air. Ts max = Ta max + [(1 r) x Io Tsky x hr] / (hc + hr)

Θερμοκρασία sol-air. Η θερμοκρασία sol-air. Ts max = Ta max + [(1 r) x Io Tsky x hr] / (hc + hr) Θερμοκρασία sol-air 1 Η θερμοκρασία sol-air Ts max = Ta max + [(1 r) x Io Tsky x hr] / () Ts max: η θερμοκρασία sol-air, σε C Ta max: η θερμοκρασία αέρα, σε C Io: η προσπίπτουσα ηλιακή ακτινοβολία, σε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ-ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ-ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Τεχνική Έκθεση 2. Ενδεικτικοί Προϋπολογισμοί: Οικοδομικά Υλικά Χρώματα και Είδη Χρωματισμού Υλικά Αποκατάστασης Πεζοδρομίων 3. Τεχνικές Προδιαγραφές Ελληνικό-Αργυρούπολη Μάρτιος ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΙΜΩΝ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ. (Πηγή: Έρευνα αγοράς Ο.Τ.Δ.) 1.1 Γενικές εκσκαφές γαιώδεις m³ 4,10

ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΙΜΩΝ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ. (Πηγή: Έρευνα αγοράς Ο.Τ.Δ.) 1.1 Γενικές εκσκαφές γαιώδεις m³ 4,10 ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΙΜΩΝ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ (Πηγή: Έρευνα αγοράς Ο.Τ.Δ.) ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗΣ Α/Α ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ (χωρίς ΦΠΑ) 1.1 Γενικές

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΥΟΛΗ ΕΠΙΣΗΜΩΝ ΤΓΕΙΑ ΣΜΗΜΑ ΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΗ ΕΡΓΑΣΗΡΙΟ ΦΑΡΜΑΚΟΚΙΝΗΣΙΚΗ

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΥΟΛΗ ΕΠΙΣΗΜΩΝ ΤΓΕΙΑ ΣΜΗΜΑ ΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΗ ΕΡΓΑΣΗΡΙΟ ΦΑΡΜΑΚΟΚΙΝΗΣΙΚΗ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΥΟΛΗ ΕΠΙΣΗΜΩΝ ΤΓΕΙΑ ΣΜΗΜΑ ΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΗ ΕΡΓΑΣΗΡΙΟ ΦΑΡΜΑΚΟΚΙΝΗΣΙΚΗ Φαξκαθνδπλακηθή κειέηε ζπλζεηηθνύ αληηθαξθηληθνύ πεπηηδίνπ θαη βειηίωζε ηεο in vivo ζηαζεξόηεηαο κε ζύλδεζε κε πνιπαηζπιελνγιπθόιε

Διαβάστε περισσότερα

Το υλικό-διαθεσιμότητα

Το υλικό-διαθεσιμότητα τοιχοποιίες Το υλικό-διαθεσιμότητα Διαθεσιμότητα Περιοχή Κορεστείων Ν. Καστοριάς Δισπηλιό, Φλώρινα-λημναίοι οικισμοί Δισπηλιό, Φλώρινα-λημναίοι οικισμοί Μονεμβασιά παραδόσεις, πολιτισμός Το κλίμα το κέλυφος

Διαβάστε περισσότερα

Κοιμό Γεωγραφικό Υπόβαθρο για το WISE

Κοιμό Γεωγραφικό Υπόβαθρο για το WISE Κοιμό Γεωγραφικό Υπόβαθρο για το WISE Νονιήξ Γ. Γεςζεζία ΓΝΓ Ημοθμοβίκμξ Α. Γζκηθό Ιεηζόβημ Νμιοηεπκείμ Οαιαπώνεξ Ι. Γεςζεζία ΓΝΓ Πη είκαη ημ θμηκό γεςγναθηθό οπόβαζνμ γηα ημ WISE Απμηειείηαη από : A.

Διαβάστε περισσότερα

Μεηαηζκήζεζξ πθδεοζιμύ ζηδκ Δθθάδα ηδξ δεηαεηίαξ ημο 1940. Κνκνηελή Σκήκα Ηζηνξίαο θαη Δζλνινγίαο. 1-3 Ηνπιίνπ 2011. Πνόβναιια

Μεηαηζκήζεζξ πθδεοζιμύ ζηδκ Δθθάδα ηδξ δεηαεηίαξ ημο 1940. Κνκνηελή Σκήκα Ηζηνξίαο θαη Δζλνινγίαο. 1-3 Ηνπιίνπ 2011. Πνόβναιια Σκήκα Ηζηνξίαο θαη Δζλνινγίαο ΓΠΘ Civil Wars Study Group (Οκάδα Μειέηεο Δκθπιίωλ Πνιέκωλ) Δπζζηδιμκζηό οκέδνζμ ιε εέια: Μεηαηζκήζεζξ πθδεοζιμύ ζηδκ Δθθάδα ηδξ δεηαεηίαξ ημο 1940 Κνκνηελή Σκήκα Ηζηνξίαο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΗΣ Α.Τ.-ΕΤΕΠ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΗΣ Α.Τ.-ΕΤΕΠ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ ΔIEYΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ: ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΙΣ ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΝΕΑΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ. Κ.Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ S C S

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ S C S ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ S C S Α.1. ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΕΣ Ο μεταλλικός σκελετός των τοιχοποιιών καλύπτεται από συστήματα ξηράς δόμησης όπως γυψοσανίδες. Εξτρά μονώσεις τοποθετούνται στους εξωτερικούς τοίχους

Διαβάστε περισσότερα

Ακουστική Χώρων & Δομικά Υλικά. Μάθημα Νο 1

Ακουστική Χώρων & Δομικά Υλικά. Μάθημα Νο 1 Ακουστική Χώρων & Δομικά Υλικά Μάθημα Νο 1 Καταστάσεις της ΎΎλης (Φυσικές Ιδιότητες) Στερεά Υγρή Αέρια Στερεά Συγκεκριμένο Σχήμα Συγκεκριμένο ΌΌγκο Μεγάλη πυκνότητα Δεν συμπιέζονται εύκολα Σωματίδια με

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας Ασταριών για τα προϊόντα Sikaflex / SikaBond

Πίνακας Ασταριών για τα προϊόντα Sikaflex / SikaBond Φύλλο Ιδιοτήτων Προϊόντος Έκδοση 24/11/2006 Κωδικός:E.01.14 Πίνακας Ασταριών Sika Primer για τα προϊόντα Sikaflex / SikaBond Πίνακας Ασταριών για τα προϊόντα Sikaflex / SikaBond Περιγραφή των Ασταριών

Διαβάστε περισσότερα

ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε. Συστήματα Γερμανικών Ξύλινων Κουφωμάτων

ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε. Συστήματα Γερμανικών Ξύλινων Κουφωμάτων www.ergomasif.gr ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ ISARHOLZ INO 68 ΠΡΟΦΙΛ 68Χ82 ΧΙΛ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ.διαστάσεις και προφίλ κατοπιν DIN 68121.Μόρσα διπλά και τριπλά, ενώσεις γωνιών με κόλληση D4 κατόπιν ΕΝ 204

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΓΙΑ 1 Ο α. i. Δίκεηαη ε ζοκάνηεζε. Ακ μη ζοκανηήζεηξ είκαη παναγωγίζημεξ, κα απμδείλεηε όηη:. ii. Πόηε μηα ζοκάνηεζε ζε έκα δηάζηεμα ημο πεδίμο ανηζμμύ ηεξ ιέγεηαη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΚΤΠΡΟΤ ΥΟΛΗ ΓΔΧΣΔΥΝΙΚΧΝ ΔΠΙΣΗΜΧΝ ΚΑΙ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ. Πηπρηαθή κειέηε

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΚΤΠΡΟΤ ΥΟΛΗ ΓΔΧΣΔΥΝΙΚΧΝ ΔΠΙΣΗΜΧΝ ΚΑΙ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ. Πηπρηαθή κειέηε ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΚΤΠΡΟΤ ΥΟΛΗ ΓΔΧΣΔΥΝΙΚΧΝ ΔΠΙΣΗΜΧΝ ΚΑΙ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ Πηπρηαθή κειέηε IR ΚΑΙ UV/VIS ΦΑΜΑΣΟΚΟΠΙΚΟ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΜΟ ΣΟΤ ΤΜΠΛΟΚΟΤ Co-BLM ΠΑΡΟΤΙΑ ΚΑΙ ΑΠΟΤΙΑ DNA Υανάθαιπμξ Υνζζημδμφθμο

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΡΝΑΟΥΤΗΣ ΣΤΕΛΙΟΣ ΘΕΟΦΑΝΟΥΣ Εκπαιδευτής ΚΕ.ΠΑ

Παρουσίαση ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΡΝΑΟΥΤΗΣ ΣΤΕΛΙΟΣ ΘΕΟΦΑΝΟΥΣ Εκπαιδευτής ΚΕ.ΠΑ Παρουσίαση ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΡΝΑΟΥΤΗΣ ΣΤΕΛΙΟΣ ΘΕΟΦΑΝΟΥΣ Εκπαιδευτής ΚΕ.ΠΑ Η θερμομόνωση της τοιχοποιίας είναι ένα μεγάλο κομμάτι της θερμομόνωσης. Καταρχήν έχουμε τα διαφορετικά είδη τοιχοποιίας: Από σκυρόδεμα

Διαβάστε περισσότερα

EFFECTS OF BISPHENOL-A (BPA) ON SEX DIFFERENTIATION AND ON GROWTH OF F1 GENERATION NAYPLII OF THE AMPHIGONIC POPULATION Artemia franciscana

EFFECTS OF BISPHENOL-A (BPA) ON SEX DIFFERENTIATION AND ON GROWTH OF F1 GENERATION NAYPLII OF THE AMPHIGONIC POPULATION Artemia franciscana EFFECTS OF BISPHENOL-A (BPA) ON SEX DIFFERENTIATION AND ON GROWTH OF F1 GENERATION NAYPLII OF THE AMPHIGONIC POPULATION Artemia franciscana EKONOMOU G. 1*, CASTRITSI-CATHARIOS J. 1, TSIROPOULOS Ν.G. 2,

Διαβάστε περισσότερα

Construction. Πίνακας Ασταριών για τα προϊόντα Sikaflex / SikaBond. Περιγραφή των Ασταριών Sika Primers. Περιεχόμενα:

Construction. Πίνακας Ασταριών για τα προϊόντα Sikaflex / SikaBond. Περιγραφή των Ασταριών Sika Primers. Περιεχόμενα: Φύλλο Ιδιοτήτων Προϊόντος Έκδοση 19/11/2009 Κωδικός:02.02.030 Πίνακας Ασταριών Sika Primer για τα προϊόντα Sikaflex / SikaBond Πίνακας Ασταριών για τα προϊόντα Sikaflex / SikaBond Περιγραφή των Ασταριών

Διαβάστε περισσότερα

Κριτήρια Επιλογής Δομικών Υλικών ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΩΝ ΣΕ ΔΟΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ. 2η ΠΡΟΤΙΜΗΣΗ. Πετροβάμβακας

Κριτήρια Επιλογής Δομικών Υλικών ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΩΝ ΣΕ ΔΟΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ. 2η ΠΡΟΤΙΜΗΣΗ. Πετροβάμβακας Κριτήρια Επιλογής Δομικών Υλικών Εκτός από τα προϊόντα εκείνα που φέρουν κάποια οικολογική σήμανση από αναγνωρισμένο φορέα (εθνικό ή του εξωτερικού), η Ecolife επιλέγει τα προς έκθεση προϊόντα με βάση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ: Προμήθεια οικοδομικών υλικών ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ Προϋπολογισμός: 30.000,00 Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ

ΕΡΓΟ: Προμήθεια οικοδομικών υλικών ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ Προϋπολογισμός: 30.000,00 Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΕΡΓΟ: Προμήθεια οικοδομικών υλικών ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ Προϋπολογισμός: 0.000,00 Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Mονάδα Ενδεικτική Τιμή Μερικό Α/Α Περιγραφή υλικού μέτρησης ποσότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΣΙΒΙΤΑΝΙΔΕΙΟΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΩΝ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ Εργο : ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΕ ΧΩΡΟΥΣ ΤΗΣ ΣΙΒΙΤΑΝΙΔΕΙΟΥ ΣΧΟΛΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 1. ΝΕΑ ΚΤΙΡΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Η Ελληνική Πρόταση στην Ηλιακή Ενέργεια! Εγγύηση 5 χρόνια

Η Ελληνική Πρόταση στην Ηλιακή Ενέργεια! Εγγύηση 5 χρόνια Η Ελληνική Πρόταση στην Ηλιακή Ενέργεια! Εγγύηση 5 χρόνια Τεχνικά Χαρακτηριστικά Συλλεκτών Επιλεκτικών και Κενού Συλλέκτης Green Line Strip ENGINEERING Επιλεκτικός απορροφητής από φύλλο αλουμινίου strip

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΗZ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΗZ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ Δ ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΗZ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΣΜΖΜΑ: ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Θέια: Δθανιμβή πναηηζηχκ Απθμφζηεοζδξ δζμζηδηζηχκ δζαδζηαζζχκ απυ ηδκ Δθθδκζηή Γδιυζζα Γζμίηδζδ βζα ημκ εηζοβπνμκζζιυ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ Ι.ΜΑΚΟΥ ΑΤΕ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΟΣΤΟΥΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ -ΥΛΙΚΩΝ

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ Ι.ΜΑΚΟΥ ΑΤΕ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΟΣΤΟΥΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ -ΥΛΙΚΩΝ ΠΛΟΥΤΩΝΟΣ 37 ΔΑΦΝΗ ΤΗΛ.210-9758619 ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ Ι.ΜΑΚΟΥ ΑΤΕ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΟΣΤΟΥΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ -ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΓΥΨΟΣΑΝΙΔΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ-ΧΩΡΙΣΜΑΤΑ-ΨΕΥΔΟΡΟΦΕΣ ΓΥΨΟΣΑΝΙΔΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΓΥΨΟΣΑΝΙΔΑΣ 1+0

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΗ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗΣ 1 2 1

ΑΣΚΗΣΗ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗΣ 1 2 1 ΑΣΚΗΣΗ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗΣ 1 2 1 ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 3 ΘΕΡΜΟΤΗΤΑ, Q ( W h ) ΜΕΤΑΔΟΣΗ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ Μεταφορά ενέργειας με: Θερμική αγωγή ή Θερμική μεταβίβαση ή με συναγωγιμότητα (μεταφορά θερμότητας στην επιφάνεια επαφής

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ

ΘΕΜΑ: ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΥΛΙΚΩΝ ΘΕΜΑ: ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΙΩΑΝΝΑ ΚΑΡΑΜΠΕΛΑ ΣΕΒΑΣΤΗ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 2 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Οικιακοί ρύποι Επιπτώσεις στην

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ. 3 Ξυλότυποι -Οπλισμοί. Ξυλότυποι συνήθων χυτών κατασκευών. 010 ΝΕΤ ΟΙΚ-Α 38.3 m2 2457

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ. 3 Ξυλότυποι -Οπλισμοί. Ξυλότυποι συνήθων χυτών κατασκευών. 010 ΝΕΤ ΟΙΚ-Α 38.3 m2 2457 ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ Έργο: ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΠΥΛΟΥ Θέση: ΠΥΛΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ- ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ και τάφρων με χρήση μηχανικών μέσων σε εδάφη γαιώδηημιβραχώδη και τάφρων με χρήση μηχανικών

Διαβάστε περισσότερα