Κα ακαγκςνίζμομε ημ ηηηάκημ ένγμ (όιςκ) ηςκ ενγαδμμέκςκ ζημ CERN. Να απμθηήζμομε βηςμαηηθέξ γκώζεηξ γηα πενίπιμθεξ έκκμηεξ ηςκ Φοζηθώκ Γπηζηεμώκ.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Κα ακαγκςνίζμομε ημ ηηηάκημ ένγμ (όιςκ) ηςκ ενγαδμμέκςκ ζημ CERN. Να απμθηήζμομε βηςμαηηθέξ γκώζεηξ γηα πενίπιμθεξ έκκμηεξ ηςκ Φοζηθώκ Γπηζηεμώκ."

Transcript

1 Ζηαιία Γιβεηία

2 Μη ζηόπμη μαξ Να πνμβιεμαηηζημύμε γηα ηεκ απανπή ημο ζύμπακημξ. Κα ακαγκςνίζμομε ημ ηηηάκημ ένγμ (όιςκ) ηςκ ενγαδμμέκςκ ζημ CERN. Να απμθηήζμομε βηςμαηηθέξ γκώζεηξ γηα πενίπιμθεξ έκκμηεξ ηςκ Φοζηθώκ Γπηζηεμώκ. Να θαιιηενγήζμομε πκεύμα ζοκενγαζίαξ θαη κα θάκμομε μμαδηθέξ ενγαζίεξ. Κα εκεμενςζμύμε γηα ημ «πείπαμα ηος αιώνα» ημ πημ πμιύπιμθμ θαη ίζςξ ημ πημ αμθηζβεημύμεκμ πείναμα ζηεκ ηζημνία ηεξ επηζηήμεξ!

3 Μη ζηόπμη μαξ Να αολεζεί ημ εκδηαθένμκ μαξ γηα ζέμαηα Φοζηθήξ θαη Υεμείαξ. Να ζοκεηδεημπμηήζμομε όηη ε πνόμδμξ είκαη απμηέιεζμα επίπμκεξ θαη μαθνόπνμκεξ ένεοκαξ «ηίπμηα δε βνίζθμομε έημημμ» Να εκεμενςζμύμε γηα ημ ζςμαηίδημ Higgs,«ημ ζςμαηίδημ ημο ζεμύ». Να δηεονύκμομε ημοξ επηζηεμμκηθμύξ μαξ μνίδμκηεξ. Κα μάζμομε πενηζζόηενα από όζα γνάθμοκ ηα ζπμιηθά μαξ βηβιία γηα ηεκ δμμή ηεξ ύιεξ. Να δμύμε από θμκηά αθναίεξ δμμέξ ημο ακζνςπμγεκμύξ πενηβάιιμκημξ «ηη θηηάπκεη μ άκζνςπμξ!!!»

4 «ΝΩΟ ΟΡΚΓΟΠΕΗΓΚ Μ ΗΜΟΙΜΟ» Μ θόζμμξ αοηόξ, ζε (αοηή ηεκ) δηαζπανμέκε μμνθή εζπεμαηίζζε με ημκ ελήξ ηνόπμ: Πα ζώμαηα ηςκ αηόμςκ, πςνίξ αηηία θαη ηοπαία έπμκηαξ ηεκ θίκεζε, θηκμύμεκα ζοκεπώξ θαη ηαπύηαηα, [θαη] δηα ημύημ πμηθηιίακ έπμκηα πιήζμξ επί ημκ αοηό (ηόπμ) ζογθεκηνώζεζακ Οοκαζνμηδμμέκςκ δε εκ ηαοηό (ζημκ ίδημ ηόπμ) ελ αοηώκ ηα μεκ όζα μείδμκα θαη βανύηενα, οπό θάης πάκηςκ (ζημ θέκηνμ) εθάζηδακ, όζα δε μηθνά θαη πενηθενόμεκα, ιεία θαη εομιίζζεηα, ελεζιίβμκημ, αοηά, θαηά ηεκ ζογθέκηνςζε ηςκ ζςμάηςκ ζπεμαηίδμκηαξ μεηέςνμ (μονάκημ θαηκόμεκμ). Όμςξ όηακ ελέιηπε ε πιεθηηθή δύκαμε (πιήηης=βανώ=βανοηηθή) πμο ηα μεηεώνηδε θαη έπαρε κα μδεγεί (ηα άημμα) πνμξ ημ μεηέςνμ, εμπμδίδμκημ κα θηάζμοκ (ηα άημμα) θάης (δειαδή ζημ θέκηνμ ημο θαηκμμέκμο), βηαίςξ δε (με έθνελε) αοηά εζπνώπζεζακ ζε ηόπμοξ πμο μπμνμύζακ κα ηα δεπζμύκ. Αοημί δε (μη ηόπμη) ήηακ μ πενηβάιιμκ πώνμξ θαη ζ αοηόκ ημκ πώνμ ημ πιήζμξ ηςκ ζςμάηςκ δηεζπάζζε. Νενηπιεθόμεκα δε μεηαλύ ημοξ θαηά ηε δηαίνεζε ημκ μονακό εγέκκεζακ! Πεξ αοηήξ δε θύζεςξ άημμα, πμο είκαη πμθίια ηεκ θύζε ηςκ άζηνςκ απμηειμύκ. Θεύθηππμξ μ Αβδενίηεξ Testimonia 24.2 Φηιόζμθμξ ημο 5μο π.υ. αη. (Γθεμενίδα Ναναηενεηήξ ηεξ Θαθςκίαξ)

5 1 ε ΟΜΑΔΑ: «Σα δηαζηειιόμεκα μπαιόκηα» ΠΓΔΙΟ ΔΡΑΗ: Η απανπή ημο ζύμπακημξ ΓΞΓΙΔΙΚΓΤΗ: Νώξ δεμημονγήζεθε μ θόζμμξ ζύμθςκα με ηε Φοζηθή; Νμηα είκαη ηα ζεμενηκά δεδμμέκα θαη πώξ δηαμμνθώζεθακ ζημ πέναζμα ηςκ ηειεοηαίςκ δεθαεηηώκ; Νώξ πνμθύπημοκ ηα ζομπενάζμαηα γηα ηεκ απανπή ημο ζύμπακημξ; Νμηα είκαη ε ζπέζε ημο CERN με ηα ενςηήμαηα αοηά; Φοζηθή, εμεία θαη Πεπκμιμγία, πώξ ζοκακηήζεθακ ζημ CERN; ΟΝΟΜΑΣΑ ΜΓΛΩΝ 1 Η ΟΜΑΔΑ: 1. Ανηδάξ Ακαζηάζημξ 2.Κμύηνεξ Γοάγγειμξ 3.Νηένμξ Γεώνγημξ 4.Μαονόγηακκε Γοακζία 5.Μαθνή Αγγειηθή

6 Ε απανπή ημο ζύμπακημξ - Μη ενγαζίεξ μαξ

7 2 ε ΟΜΑΔΑ: «ΑΔΡΟΝΙΑ» ΠΓΔΙΟ ΔΡΑΗ: Ο θόζμμξ ηςκ οπμαημμηθώκ ζςμαηηδίςκ. ΓΞΓΙΔΙΚΓΤΗ: Νμηα είκαη ηα δμμηθά ζςμαηίδηα ηεξ ύιεξ; Νμηέξ είκαη μη δοκάμεηξ πμο ηα ζογθναημύκ; Νώξ πενάζαμε από ημ ά-ημμμ άημμμ ζημ quark; Πη είκαη ε ακηηύιε; Πη είκαη ε ζθμηεηκή εκένγεηα; Νμηα ζπεηηθά πεηνάμαηα οιμπμημύκηαη ζημ Ιεγάιμ Γπηηαποκηή Αδνμκίςκ ημο CERN; Πη είκαη ηα αδνόκηα θαη ηη μ επηηαποκηήξ ημοξ; Φοζηθή, Πεπκμιμγία, Νιενμθμνηθή, εμεία ή άιιεξ επηζηήμεξ ζοκακηήζεθακ ζημ CERN; ΟΝΟΜΑΣΑ ΜΓΛΩΝ 2 Η ΟΜΑΔΑ: 1.Γαιακμπμύιμο Μανηάκκα 2.Κανάκηδαιε Γιέκε 3.Γεςνγακέ Ακαζηαζία 4.Κςκζηακηόπμοιμξ Γεώνγημξ 5.Πμιίηεξ Δεμήηνημξ

8 Πα οπμαημμηθά ζςμαηίδηα - Μη ενγαζίεξ μαξ Η ΑΝΣΙΤΛΗ ΣΑ ΠΓΙΡΑΜΑΣΑ

9 Πα οπμαημμηθά ζςμαηίδηα - Μη ενγαζίεξ μαξ ΟΙ ΔΤΚΟΛΓ ΓΝΝΟΙΓ ΣΑ ΤΠΟΑΣΟΜΙΚΑ ΩΜΑΣΙΔΙΑ

10 3 ε ΟΜΑΔΑ: «ΠΡΟΒΛΗΜΑΣΙΜΓΝΟΙ ΓΡΓΤΝΗΣΓ» ΠΓΔΙΟ ΔΡΑΗ: H απμθάιορε ημο ζςμαηηδίμο ημο Θεμύ ζημ CERN ΓΞΓΙΔΙΚΓΤΗ: Ρπάνπεη ημ ζςμαηίδημ ημο Θεμύ; Νώξ έθηαζακ μη επηζηήμμκεξ ζηε δηαπίζηςζε ηεξ ύπανλήξ ημο; Νμηα είκαη ηα ηέζζενα ζεμακηηθόηενα πεηνάμαηα πμο δηελάγμκηαη ζημ CERN; Νμημξ είκαη μ Higgs θαη πμηα ζεηηθά ή ανκεηηθά μεκύμαηα πνμθύπημοκ από ημ βημγναθηθό ημο πνμξ έκακ κέμ επηζηήμμκα; Φοζηθή, Πεπκμιμγία, εμεία, Θεμιμγία, Φηιμζμθία ή άιιεξ επηζηήμεξ, ζοκακηήζεθακ ζημ CERN; ΟΝΟΜΑΣΑ ΜΓΛΩΝ 3 Η ΟΜΑΔΑ: 1.Παππάξ Υνηζηόθμνμξ 2.Πιεηώηαξ Ακηώκημξ 3.θάκδάιεξ Υνήζημξ 4.Σζμύθιενε Γεςνγία 5.Υμκδνόξ Κςκζηακηίκμξ

11 Ε απμθάιορε ημο ζςμαηηδίμο ημο ζεμύ ζημ CERN - Μη ενγαζίεξ μαξ

12 4 ε ΟΜΑΔΑ: «ΑΡΥΙΣΓΚΣΟΝΓ ΣΟΤ ΠΓΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ» ΠΓΔΙΟ ΔΡΑΗ: Σμ ακζνςπμγεκέξ πενηβάιιμκ ημο CERN ΓΞΓΙΔΙΚΓΤΗ: Ο χώρος: ηo μηθμδόμεμα ημο CERN. Νώξ, πόηε με πμηεξ δηαδηθαζίεξ θαηαζθεοάζηεθε ημ CERN; Νμημη ήηακ μη ιόγμη πμο μδήγεζακ ζηεκ θαηαζθεοή ημο; Γηαηί ζημ πώνμ αοηόκ; Νμηεξ ζεηηθέξ ή ανκεηηθέξ επηπηώζεηξ είπε θαη έπεη ζηε γύνς (αζηηθή) πενημπή; Πμ ακζνςπμγεκέξ πενηβάιιμκ ζηε μέγηζηε δηάζηαζή ημο, ή απιώξ μηα ανπή; Οι άνθρωποι: Νμημη ήηακ μη πνςηενγάηεξ; Ρπάνπεη ειιεκηθή ακάμηλε; Ρπάνπμοκ Έιιεκεξ επηζηήμμκεξ ζημ CERN; Νμηα είκαη ε ζπέζε ημο με ηεκ Γιιάδα θαη πμηεξ μη ενγαζηαθέξ πνμμπηηθέξ γηα ζύγπνμκμοξ θαη μειιμκηηθμύξ (εζάξ γηα πανάδεηγμα) Έιιεκεξ επηζηήμμκεξ; Έπμοκ πνμθύρεη μθέιε γηα ηεκ ακζνςπόηεηα; Φοζηθή, Πεπκμιμγία, Ανπηηεθημκηθή ή άιιεξ επηζηήμεξ, ζοκακηήζεθακ ζημ CERN; ΟΝΟΜΑΣΑ ΜΓΛΩΝ 4 Η ΟΜΑΔΑ: 1.Κμκημγηάκκμο Ιςάκκα 2.Κςκζηακηέιιμο Μανηέηα 3. Μαθνή Ηιηάκκα 4. εθενιή Νίθε 5.Σδώνηδε Μανία Ιςάκκα

13 Πμ ακζνςπμγεκέξ πενηβάιιμκ ημο CERN - Μη ενγαζίεξ μαξ Το CERN ζηο πεπιβάλλον: πόηε, πώρ, γιαηί;

14 Μη δνάζεηξ μαξ Ναναθμιμοζήζαμε ηε δηάιελε ημο Κ. Ηαναγηακκάθε, με ζέμα: "Όζα θέλαηε να μάθεηε για ηο CERN και δεν διζηάδαηε να ρωηήζεηε (αλλά δεν καηαλαβαίναηε ασηά ποσ ζας έλεγαν)." Ο ομιληηήρ είναι ςποτήθιορ διδάκηοπαρ Θευπηηικήρ Φςζικήρ, ζηον ηομέα Φςζικήρ ηος Γενικού Τμήμαηορ ηηρ Πολςηεσνικήρ Σσολήρ ηος Απιζηοηελείος Πανεπιζηημίος Θεζζαλονίκηρ. Η διάλεξη μαρ καθήλυζε ακόμα και ζηο διάλειμμα (κανείρ δεν ήθελε να βγει). Παπακολοςθήζαμε με ενδιαθέπον και ζςμπληπώζαμε ηα ανηίζηοισα θύλλα επγαζίαρ.

15 Μη δνάζεηξ μαξ Νανμοζηάζαμε ηηξ ενγαζίεξ μαξ ζηεκ μιμμέιεηα. Πμ εκδηαθένμκ όιςκ ήηακ μεγάιμ. Γκεμενςζήθαμε γηα ημ γεςγναθηθό θμμμάηη ημο ηαληδημύ μαξ. Ε ακοπμμμκεζία μαξ κα ηαληδέρμομε ζηηξ θοζηθέξ μμμνθηέξ πμο βιέπαμε, ήηακ έθδειε. Γαλλία

16 Ε μένα πμο πενημέκαμε, ήνζε επηηέιμοξ Δευτέρα 18 Υεβρουαρίου 2013

17 Δευτέρα 18 Υεβρουαρίου 2013 Ανκόνα

18 Σρίτη 19 Υεβρουαρίου 2013 (ΣΟ ΑΝΘΡΩΠΟΓΕΝΕ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ) Με άριστες καιρικές συνθήκες για την εποχή, ξεναγηθήκαμε στο Μιλάνο όπου επισκεφθήκαμε τον εντυπωσιακό καθεδρικό ναό Duomo, την κεντρική αγορά με τους μεγαλύτερους οίκους μόδας και τη κάλα του Μιλάνου. Σο μεγαλοπρεπές άγαλμα του Leonardo da Vinci, φαινόταν να συλλογίζεται

19 Σρίτη 19 Υεβρουαρίου 2013 (ΣΟ ΥΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ) Σαξιδέψαμε μέσα από τεράστιες σήραγγες των χιονισμένων Άλπεων προς Γενεύη, θαυμάζοντας το πρωτόγνωρο τοπίο.

20 μήκος m, πλάτος 8,6 m και ύψος4,35 m

21

22 Σετάρτη 20 Υεβρουαρίου (ιδιαίτερο ΑΝΘΡΩΠΟΓΕΝΕ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ) CERN

23

24 Πέμπτη 21 Υεβρουαρίου 2013 Από το Τvoire στο Chamonix (ΑΝΘΡΩΠΟΓΕΝΕ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ;)

25

26

27 Πέμπτη 21 Υεβρουαρίου 2013 Βερόνα

28 Παρασκευή 22 Υεβρουαρίου 2013 το δρόμο της επιστροφής, διανυκτέρευση στο πλοίο.

29 άββατο 23 Υεβρουαρίου Πάτρα - πάρτη.

30

31 την εκπαιδευτική επίσκεψη στο CERN, αποκτήθηκαν εμπειρίες και γνώσεις. Από τις καταγεγραμμένες απόψεις των μαθητών, προκύπτει ότι οι προσδοκίες τους ικανοποιήθηκαν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο και θα θυμούνται πάντα την εμπειρία αυτή, ενώ σημειώνουν μεταξύ άλλων: το αστικό περιβάλλον των πόλεων, με τα ιδιαίτερης αισθητικής και ιστορικής αξίας κτίρια τη διαφορετικότητα του τοπίου φυσικού και αστικού, καθώς και το μεγαλείο των χιονισμένων Άλπεων το υψηλό κόστος διατροφής που συνάντησαν στη Γενεύη την καθαριότητα των πόλεων την πλήρη συμμόρφωση των οδηγών και πεζών με τους κανόνες οδικής κυκλοφορίας

32

33 Επίσης, οι μαθητές τονίζουν την άριστη οργάνωση στο επιβλητικό Ερευνητικό Κέντρο, τις γνώσεις που αποκόμισαν και τις ιδέες επιστημονικού προσανατολισμού που τους γεννήθηκαν στο CERN την πολυπολιτισμικότητα, το κλίμα συνεργασίας και ομαδικότητας εκεί.

34 Ε ΑΚΠΖΝΞΜΟΩΝΓΖΑ ΟΠΑ MASTERCLASSES

35 ΑΚΠΩΚΑΗΕΟ ΕΘΖΑΟ, ΑΞΗΜΡΔΕ ΑΞΜΚΠΜΡΘΑ, ΒΑΑΒΖΩΘΜΡ ΑΚΠΩΚΖΑ, ΓΓΞΜΚΠΑΗΜΡ ΗΑΘΘΖΜΝΕ, ΓΞΑΦΑΗΜΡ ΓΘΓΑΚΚΑ, ΔΑΒΘΑΚΠΕΟ ΙΖΑΕΘ, ΔΕΙΜΝΑΚΑΓΜΟ ΚΖΗΜΘΑΜΟ, ΔΑΑΞΖΑΟ ΓΡΑΓΓΓΘΜΟ, ΗΑΚΓΘΘΜΝΜΡΘΜΡ ΑΚΚΑ, ΗΑΠΟΜΡΘΕ ΝΑΞΑΟΗΓΡΕ, ΗΜΗΜΔΜΡ ΞΡΟΑΚΘΕ, ΗΜΚΠΜΡ ΗΩΚΟΠΑΚΠΖΚΑ, ΙΑΚΖΑΠΑΗΜΡ ΓΘΓΚΕ, ΚΖΗΕΠΑΗΕ ΝΑΚΑΓΖΩΠΑ, ΚΖΗΜΘΓΠΜΡ ΑΘΕΚΑ, ΚΠΓΘΑΘΕ ΓΘΓΡΘΓΞΖΑ, ΝΑΚΑΓΜΡ ΚΖΗΜΘΓΠΠΑ, ΝΕΓΑΔΖΩΠΕ ΔΕΙΕΠΞΑ, ΟΓΘΑΜΓΘΜΡ ΘΓΜΔΩΞΜΟ, ΠΟΖΘΕ ΔΕΙΕΠΞΑ, ΖΜΡ ΑΖΗΑΠΓΞΖΚΕ ΑΞΖΔΑΟ ΑΚΑΟΠΑΟΖΜΟ, ΓΑΘΑΚΜΝΜΡΘΜΡ ΙΑΞΖΑΚΚΑ, ΒΑΒΜΡΓΡΖΜΡ ΗΡΞΖΑΗΕ, ΗΑΞΑΚΠΔΑΘΕ ΓΘΓΚΕ, ΗΜΚΠΜΓΖΑΚΚΜΡ ΖΩΑΚΚΑ, ΗΜΡΠΞΕΟ ΓΡΑΓΓΓΘΜΟ, ΗΩΚΟΠΑΚΠΓΘΘΜΡ ΙΑΞΖΓΠΑ, ΗΩΚΟΠΑΚΠΜΝΜΡΘΜΟ ΓΓΩΞΓΖΜΟ, ΙΑΗΞΕ ΑΓΓΓΘΖΗΕ, ΙΑΗΞΕ ΕΘΖΑΚΑ, ΙΑΡΞΜΓΖΑΚΚΕ ΓΡΑΚΘΖΑ, ΚΠΓΞΜΟ ΓΓΩΞΓΖΜΟ, ΝΑΝΝΑΟ ΞΖΟΠΜΦΜΞΜΟ, ΝΘΓΖΩΠΑΟ ΑΚΠΩΚΖΜΟ ΙΑΞΖΜΟ, ΝΜΘΖΠΕΟ ΔΕΙΕΠΞΖΜΟ, ΟΓΦΓΞΘΕ ΚΖΗΕ, ΟΗΑΚΔΑΘΕΟ ΞΕΟΠΜΟ, ΠΔΩΞΠΔΕ ΙΑΞΖΑ ΖΩΑΚΚΑ, ΠΟΜΡΗΘΓΞΕ ΓΓΩΞΓΖΑ, ΜΚΔΞΜΟ ΗΩΚΟΠΑΚΠΖΚΜΟ ΟΡΚΜΔΜΖ ΓΗΝΑΖΔΓΡΠΖΗΜΖ: ΦΩΠΕΟ ΗΑΚΑΗΜΝΜΡΘΜΟ, ΙΓΠΑΛΖΑ ΝΑΝΑΝΜΟΠΜΘΜΡ, ΓΘΓΚΕ ΝΑΘΜΡΙΝΑ, ΛΑΚΘΕ ΠΟΜΡΗΑ

36 ΠΓΘΜΟ

Λύζεηξ αζθήζεςκ ζενμόηεηαξ

Λύζεηξ αζθήζεςκ ζενμόηεηαξ Λύζεηξ αζθήζεςκ ζενμόηεηαξ 1. Να μεηαηνέρεηε ηηξ αθόιμοζεξ ζενμμθναζίεξ από βαζμμύξ Κειζίμο ζε βαζμμύξ Κέιβηκ ή ακηίζηνμθα. i. 25 C = 25+273=298K ii. iii. iv. 274 K =274-273=1 C 33 C = 33+273=306 K 300

Διαβάστε περισσότερα

i, ημ μκμμάδμομε ζύκμιμ ηςκ

i, ημ μκμμάδμομε ζύκμιμ ηςκ ΜΙΓΑΔΙΚΟΙ. ΜΞΖΟΙΜΟ ΙΖΓΑΔΖΗΩΚ Μηγαδηθμί είκαη μη ανηζμμί ηεξ μμνθήξ. όπμο, θαη Τμ ζύκμιμ ηςκ μηγαδηθώκ ημ ζομβμιίδμομε με. Δειαδή: { :, } Τμοξ μηγαδηθμύξ ημοξ ζομβμιίδμομε ζοκήζςξ με Τμ γηα ημ μπμίμ ηζπύεη:

Διαβάστε περισσότερα

Επακαιεπηηθό ζέμα ζημ 1 0 θεθάιαημ

Επακαιεπηηθό ζέμα ζημ 1 0 θεθάιαημ Επακαιεπηηθό ζέμα ζημ 1 0 θεθάιαημ Δύμ αθηίκεξ μμκμπνςμαηηθμύ θςηόξ με μήθμξ θύμαημξ 600 nm ζημ θεκό εηζάγμκηαη από ημ θεκό ζε δύμ μπηηθά μέζα με δείθηεξ δηάζιαζεξ n 1 = 1,5 ημ n 2 = 1,2 θαη πάπμξ d =

Διαβάστε περισσότερα

Multiple Choice Examination

Multiple Choice Examination Multiple Choice Examination 3 December 2011 1. Τμ πνοζμνοπείμ Tau Tona ζημ Carltonville ηεξ Νόηηαξ Αθνηθήξ, είκαη ημ βαζύηενμ μνοπείμ ζημ θόζμμ με βάζμξ 3.9 km. Ακ, ζηεκ επηθάκεηα ημο μνοπείμο, έκα απιό

Διαβάστε περισσότερα

ΓΤΡΩΠΗ. 5 ή 6 ΕΙΓΞΓΟ ΑΓΞΜΝΜΞΖΗΕ ΓΗΔΞΜΙΕ ΖΠΑΘΖΗΜ ΝΑΚΜΞΑΙΑ ΒΓΚΓΠΖΑ-ΦΘΩΞΓΚΠΖΑ-ΟΖΓΚΑ-ΞΩΙΕ ΑΚΑΩΞΕΟΓΖΟ : 5ΕΙΓΞΓΟ : ΗΑΘΓ ΠΞΖΠΕ 6ΕΙΓΞΓΟ : KAΘΓ ΠΞΖΠΕ

ΓΤΡΩΠΗ. 5 ή 6 ΕΙΓΞΓΟ ΑΓΞΜΝΜΞΖΗΕ ΓΗΔΞΜΙΕ ΖΠΑΘΖΗΜ ΝΑΚΜΞΑΙΑ ΒΓΚΓΠΖΑ-ΦΘΩΞΓΚΠΖΑ-ΟΖΓΚΑ-ΞΩΙΕ ΑΚΑΩΞΕΟΓΖΟ : 5ΕΙΓΞΓΟ : ΗΑΘΓ ΠΞΖΠΕ 6ΕΙΓΞΓΟ : KAΘΓ ΠΞΖΠΕ ΓΤΡΩΠΗ 5 ή 6 ΕΙΓΞΓΟ ΑΓΞΜΝΜΞΖΗΕ ΓΗΔΞΜΙΕ ΖΠΑΘΖΗΜ ΝΑΚΜΞΑΙΑ ΒΓΚΓΠΖΑ-ΦΘΩΞΓΚΠΖΑ-ΟΖΓΚΑ-ΞΩΙΕ ΑΚΑΩΞΕΟΓΖΟ : 5ΕΙΓΞΓΟ : ΗΑΘΓ ΠΞΖΠΕ 6ΕΙΓΞΓΟ : KAΘΓ ΠΞΖΠΕ Ννόγναμμα 1 ε ΙΓΞΑ: ΑΘΕΚΑ ΙΖΘΑΚΜ ή ΙΝΜΘΜΚΖΑ ή ΒΓΚΓΠΖΑ Νηήζε γηα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 Κα ακαθένεηε 5 εονςπασθέξ πώνεξ θαη κα βνείηε ημ είδμξ ημο μνοθημύ ημοξ πιμύημο. Πμημη πανάγμκηεξ επηηνέπμοκ ηεκ θαηαζθεοή μεγάιςκ ηεπκηθώκ ένγςκ; Ε ελόνολε (ελαγςγή

Διαβάστε περισσότερα

Πνμθόπημξ Mαγηάηεξ, 11-8-2013

Πνμθόπημξ Mαγηάηεξ, 11-8-2013 Πακεπηζηήμημ Αζεκώκ, Τμήμα Φανμαθεοηηθήξ ΝΓΓ ΠΡΟΟΠΣΙΚΓ ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΣΟΤ ΓΛΑΙΟΛΑΔΟΤ ΜΓ ΒΑΗ ΣΑ ΤΓΓΙΟΠΡΟΣΑΣΓΤΣΙΚΑ ΣΟΤ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ. TA ΑΠΟΣΓΛΓΜΑΣΑ ΣΗ ΜΓΛΓΣΗ ΘΑΟΤ-ΚΑΒΑΛΑ Πνμθόπημξ Mαγηάηεξ, 11-8-2013 Φανμαθμγκςζία

Διαβάστε περισσότερα

Μέηνα Αημμηθήξ Πνμζηαζίαξ

Μέηνα Αημμηθήξ Πνμζηαζίαξ Γιιεκηθή Γηαηνεία Γιέγπμο Λμημώλεςκ εμηκάνημ Γιέπμο Λμημώλεςκ 2010-2011 Μέηνα Αημμηθήξ Πνμζηαζίαξ Γιέκε Σόμπνμο MSc, Π.Γ. Νμζειεύηνηα Γπηηήνεζεξ Λμημώλεςκ Γ.Ν.Α «ΠΟΛΤΚΛΙΝΙΚΗ» θμπόξ πανμοζίαζεξ Πανμπή πιενμθμνηώκ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΤΦΟ 5 ΤΠΕΤΘΤΝΗ ΙΔΙΟΚΣΗΣΡΙΑ. Φρύσω τυλιανού ΤΠΕΤΘΤΝΗ Β.Δ. ταυρούλα Κάκκουρα ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΕΚΔΟΗ. Ευφροσύνη Κατσουρά, Υιλόλογος ΤΓΓΡΑΥΗ ΚΕΙΜΕΝΨΝ

ΣΕΤΦΟ 5 ΤΠΕΤΘΤΝΗ ΙΔΙΟΚΣΗΣΡΙΑ. Φρύσω τυλιανού ΤΠΕΤΘΤΝΗ Β.Δ. ταυρούλα Κάκκουρα ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΕΚΔΟΗ. Ευφροσύνη Κατσουρά, Υιλόλογος ΤΓΓΡΑΥΗ ΚΕΙΜΕΝΨΝ Η ΥΨΝΗ ΜΑ ΦΟΛΙΚΗ ΦΡΟΝΙΑ: 2013-2014 ΣΕΤΦΟ 5 ΤΠΕΤΘΤΝΗ ΙΔΙΟΚΣΗΣΡΙΑ Φρύσω τυλιανού ΤΠΕΤΘΤΝΗ Β.Δ. ταυρούλα Κάκκουρα ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΕΚΔΟΗ Ευφροσύνη Κατσουρά, Υιλόλογος ΤΓΓΡΑΥΗ ΚΕΙΜΕΝΨΝ Ευφροσύνη Κατσουρά, Υιλόλογος

Διαβάστε περισσότερα

Γπημέιεηα: Ιανία Παπαιεμκηίμο, Φηιόιμγμξ

Γπημέιεηα: Ιανία Παπαιεμκηίμο, Φηιόιμγμξ Γπημέιεηα: Ιανία Παπαιεμκηίμο, Φηιόιμγμξ Limerick - Θίμενηθ Ονηζμόξ: πεκηάζηηπμ ζαηηνηθό πμίεμα. Σύμθςκα με ημκ Rodari (1994), είκαη έκα είδμξ ημο «πανάιμγμο» ζοζηεμαημπμηεμέκμ θαη θςδηθμπμηεμέκμ θαη εγγιέδηθμ.

Διαβάστε περισσότερα

Σ Ο Ξ Υ Η Φ Θ Ω Μ Ι Α Α Π Θ Ζ Ξ Λ Ε Μ Ω Μ

Σ Ο Ξ Υ Η Φ Θ Ω Μ Ι Α Α Π Θ Ζ Ξ Λ Ε Μ Ω Μ Α Θ Η Ρ Η F O T O Σ Ο Ξ Υ Η Φ Θ Ω Μ Ι Α Α Π Θ Ζ Ξ Λ Ε Μ Ω Μ Ε Π Γ Ξ I N T E R R E G I O N A L M A N A G E M E N T O F H U M A N R E S O U R C E S Θ Κ Ξ Ρ Ο Π Ξ Γ Π Α Λ Λ Α Ξ Ρ : T R A I N I N G I N I T

Διαβάστε περισσότερα

4ε Γξαπηή Εξγαζία. Θέκα 1 ν : Μειέηε Πεξίπησζεο Α

4ε Γξαπηή Εξγαζία. Θέκα 1 ν : Μειέηε Πεξίπησζεο Α 4ε Γξαπηή Εξγαζία Θέκα 1 ν : Μειέηε Πεξίπησζεο Α Εξσηήζεηο: Α1. Πνην ζηηι εγεζίαο ζεσξείηε όηη «αλαδύεηαη» από ηηο επηρεηξεζηαθέο επηρεηξεκαηηθέο ζπκπεξηθνξέο πνπ παξνπζηάδνληαη ζηε ζπγθεθξηκέλε δήισζε;

Διαβάστε περισσότερα

Κοιμό Γεωγραφικό Υπόβαθρο για το WISE

Κοιμό Γεωγραφικό Υπόβαθρο για το WISE Κοιμό Γεωγραφικό Υπόβαθρο για το WISE Νονιήξ Γ. Γεςζεζία ΓΝΓ Ημοθμοβίκμξ Α. Γζκηθό Ιεηζόβημ Νμιοηεπκείμ Οαιαπώνεξ Ι. Γεςζεζία ΓΝΓ Πη είκαη ημ θμηκό γεςγναθηθό οπόβαζνμ γηα ημ WISE Απμηειείηαη από : A.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΖΛΔΠΗΚΟΗΝΩΝΗΑΚΟ ΓΗΚΣΤΟ ΟΗΚΟΓΟΜΩΝ. Δθπαηδεπηήο: αββίδες Μιτάλες. Σετνική τολή Ασγόροσ. Μάζεκα: Σετνολογία Ηλεκηρικών Εγκαηαζηάζεων

ΣΖΛΔΠΗΚΟΗΝΩΝΗΑΚΟ ΓΗΚΣΤΟ ΟΗΚΟΓΟΜΩΝ. Δθπαηδεπηήο: αββίδες Μιτάλες. Σετνική τολή Ασγόροσ. Μάζεκα: Σετνολογία Ηλεκηρικών Εγκαηαζηάζεων ΣΖΛΔΠΗΚΟΗΝΩΝΗΑΚΟ ΓΗΚΣΤΟ ΟΗΚΟΓΟΜΩΝ Δθπαηδεπηήο: αββίδες Μιτάλες Σετνική τολή Ασγόροσ Μάζεκα: Σετνολογία Ηλεκηρικών Εγκαηαζηάζεων Γκδεηθηηθή βηβιημγναθία 1. Ζιεθηξηθή Δγθαηάζηαζε θαηνηθίαο, ΤΑΠ ΓΜΣΔΔ 1997

Διαβάστε περισσότερα

Winmail.dat. Υπηρεζία Πληροθορικώμ Σσζηημάηφμ Τομέας Διατείριζης Σσζηημάηφμ και εθαρμογώμ ΥΠΣ-ΕΔ23 10-12-2009 ΕΔ23 10/12/2009 1

Winmail.dat. Υπηρεζία Πληροθορικώμ Σσζηημάηφμ Τομέας Διατείριζης Σσζηημάηφμ και εθαρμογώμ ΥΠΣ-ΕΔ23 10-12-2009 ΕΔ23 10/12/2009 1 Winmail.dat Υπηρεζία Πληροθορικώμ Σσζηημάηφμ Τομέας Διατείριζης Σσζηημάηφμ και εθαρμογώμ ΥΠΣ-ΕΔ23 10-12-2009 ΕΔ23 10/12/2009 1 Ειζαγφγή Αοηό ημ έγγναθμ ελεγεί ηη είκαη ημ ανπείμ winmail.dat, γηαηί θηάκεη

Διαβάστε περισσότερα

Η Άιμτα. Οη γμκείξ ηεξ θαη μη γμκείξ ηεξ Ζόιεξ έθακακ μήκοζε ζημ πνώεκ αθεκηηθό ημοξ θαη θαηάθενακ κα ημκ θοιαθίζμοκ.

Η Άιμτα. Οη γμκείξ ηεξ θαη μη γμκείξ ηεξ Ζόιεξ έθακακ μήκοζε ζημ πνώεκ αθεκηηθό ημοξ θαη θαηάθενακ κα ημκ θοιαθίζμοκ. Ιστορίες τοσ 10 οσ Δημοτικού Στολείοσ Ηλιούπολης Η Άιμτα Ηάπμηε ήηακ έκα θμνηηζάθη, ε Άηκηα. Δμύζε ζημ Ηάηνμ μαδί με ημοξ γμκείξ ηεξ ζ έκα ζπηηάθη. Γθείκε ηεκ επμπή ζημ Ηάηνμ οπήνπε πόιεμμξ. Ε Άηκηα δεκ

Διαβάστε περισσότερα

Κάθε αστέρι μια ευχή

Κάθε αστέρι μια ευχή Εκδίδονται από_το_10/κ Δθμοτικό_χολείο_Μιλου_τθλζφωνο_2287021346 Δεκζμβριοσ 2011 αρικμόσ φφλλου 46 ο Κάθε αστέρι μια ευχή Από τουσ μακθτζσ τθσ Α2 τάξθσ του Δθμ. χ. Μιλου. Με χαρά ςασ προςκαλοφμε ςτθ Χριςτουγεννιάτικθ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥ.Μ.ΜΗ.Κ. ΓΙΑ ΤΟ ΞΥΛΙΝΟ ΚΟΥΦΩΜΑ

ΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥ.Μ.ΜΗ.Κ. ΓΙΑ ΤΟ ΞΥΛΙΝΟ ΚΟΥΦΩΜΑ ΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥ.Μ.ΜΗ.Κ. ΓΙΑ ΤΟ ΞΥΛΙΝΟ ΚΟΥΦΩΜΑ Θα αναφερθούμε σε κάποια γενικά στοιχεία που αφορούν το ξύλινο κούφωμα ως διαχρονικό δομικό στοιχείο της αρχιτεκτονικής των Κυκλάδων και στην ισχύουσα νομοθεσία

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΔΕΘΩΟΓΖΟ ΠΕΟ ΝΑΖΔΑΓΩΓΖΗΕΟ ΟΜΘΕΟ, ΑΝΘ. Αθαδεμασθό έημξ: 2008-2009. (πνμκμιμγηθή ζεηνά)

ΓΗΔΕΘΩΟΓΖΟ ΠΕΟ ΝΑΖΔΑΓΩΓΖΗΕΟ ΟΜΘΕΟ, ΑΝΘ. Αθαδεμασθό έημξ: 2008-2009. (πνμκμιμγηθή ζεηνά) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΑΡΙΣΟΣΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ Δήμηηοα Κξγκίδξρ, Κξζμηηόοιζζα Τηλ.: 2310 99 1290, Fax: 2310 99 5061 e-mail: info@educ.auth.gr Κτίριο: Πύργος (3 ος όροφος) Θεσσαλονίκη,

Διαβάστε περισσότερα

Σξηκεληαίν Δλεκεξσηηθό Γειηίν. Παλεπηζηήκην ηεξεάο Διιάδαο

Σξηκεληαίν Δλεκεξσηηθό Γειηίν. Παλεπηζηήκην ηεξεάο Διιάδαο 3ν Σεύρνο επηέκβξηνο 2012 Παλεπηζηήκην ηεξεάο Διιάδαο Μνλάδα Καηλνηνκίαο & Δπηρεηξεκαηηθόηεηαο (ΜΚΔ) Παπαζηνπνύινπ 2-4 Λακία, Φζηώηηδα Σ.Κ. 35100 Σξηκεληαίν Δλεκεξσηηθό Γειηίν Μνλάδα Καηλνηνκίαο & Δπηρεηξεκαηηθόηεηαο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΝΔΡΟΜΟ ΑΡΡΩΣΟΤ ΚΣΙΡΙΟΤ

ΤΝΔΡΟΜΟ ΑΡΡΩΣΟΤ ΚΣΙΡΙΟΤ ΜΕΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΔΩΝ «ΕΦΑΡΜΟΜΕΝΗ ΔΗΜΟΙΑ ΤΓΕΙΑ» ΜΑΘΗΜΑ: ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΙΚΗ ΤΓΕΙΑ ΤΝΔΡΟΜΟ ΑΡΡΩΣΟΤ ΚΣΙΡΙΟΤ Σπμοδαζηέξ: Natkaniec Εαίηα, Ακοζζάδμο Σμθία, Ανβονμύδδ Αζηαηενίκδ, Βανδάηδξ Αθέλδξ, Βζδάθδξ

Διαβάστε περισσότερα

Ρομαντιςμόσ. Συνθέτεσ του Ρομαντιςμού

Ρομαντιςμόσ. Συνθέτεσ του Ρομαντιςμού Ρομαντιςμόσ Θ περίοδοσ του Ρομαντιςμοφ ςτθν μουςικι καλφπτει τον 19 ο αιώνα. Θ ρομαντικι μουςικι εντάςςεται ςτο ευρφτερο πνευματικό κίνθμα που εμφανίςτθκε ςτο τζλοσ του 18ου αιϊνα ςτθ Γερμανία και χαρακτθρίηεται

Διαβάστε περισσότερα

Γκζςμαηςμέκα Τπμιμγηζηηθά οζηήμαηα

Γκζςμαηςμέκα Τπμιμγηζηηθά οζηήμαηα Γκζςμαηςμέκα Τπμιμγηζηηθά οζηήμαηα Δηδάζθςκ: Ειίαξ Ιακςιάθμξ Ακηί πνμιόγμο In the next century, planet earth will don an electronic skin. It will use the Internet as a scaffold to support and transmit

Διαβάστε περισσότερα

ΓΞΙΕΚΓΡΠΖΗΕ ΓΓΗΡΗΘΖΜΟ

ΓΞΙΕΚΓΡΠΖΗΕ ΓΓΗΡΗΘΖΜΟ ΓΘΘΕΚΖΗΕ ΔΕΙΜΗΞΑΠΖΑ ΡΝΜΡΞΓΓΖΜ ΓΛΩΠΓΞΖΗΩΚ Γ4 ΔΖΓΡΘΡΚΟΕ ΔΖΗΑΖΜΟΡΚΕΟ, ΓΟΩΠΓΞΖΗΩΚ ΡΝΜΘΓΟΓΩΚ & SCHENGEN HELLENIC REPUBLIC MINISTRY OF FOREIGN AFFAIRS C4 DIRECTORATE JUSTICE HOME AFFAIRS & SCHENGEN ΓΞΙΕΚΓΡΠΖΗΕ

Διαβάστε περισσότερα

Φυσική Β Λυκειου, Θετικού Προσανατολισµού 3ο Φυλλάδιο - Ορµή / Κρούση

Φυσική Β Λυκειου, Θετικού Προσανατολισµού 3ο Φυλλάδιο - Ορµή / Κρούση Φυσική Β Λυκειου, Θετικού Προσανατολισµού - Ορµή / Κρούση Επιµέλεια: Μιχάλης Ε. Καραδηµητρίου, MSc Φυσικός http://www.perifysikhs.com 1 Σύστηµα Σωµάτων - Εσωτερικές & Εξωτερικές υνάµεις ύο ή περισσότερα

Διαβάστε περισσότερα

Η οµαδοποίεζε ηυν δώυν

Η οµαδοποίεζε ηυν δώυν ΧΕ ΙΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ Η οµαδοποίεζε ηυν δώυν ENOTHTA: Η οµαδοποίεζε ηυν δώυν ΜΑΘΗΜΑ: Επηζηήµε ΣΑΞΗ: Β ΚΟΠΟ Οη µαζεηέρ θαιούνηαη να οπγανώζοςν µε βάζε δηαθοπεηηθά θπηηήπηα θάζε θοπά, πιεποθοπίερ πος είδε γνυπίδοςν.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΑ ΒΗΜΑΣΑ ΜΑ ΠΓΡΙΟΔΙΚΗ ΓΚΔΟΗ ΣΩΝ ΜΑΘΗΣΩΝ ΣΟΤ ΔΗΜΟΣΙΚΟΤ ΥΟΛΓΙΟΤ ΣΗ ΙΟΝΙΟΤ ΥΟΛΗ. ΣΓΤΥΟ 11 μ

ΣΑ ΒΗΜΑΣΑ ΜΑ ΠΓΡΙΟΔΙΚΗ ΓΚΔΟΗ ΣΩΝ ΜΑΘΗΣΩΝ ΣΟΤ ΔΗΜΟΣΙΚΟΤ ΥΟΛΓΙΟΤ ΣΗ ΙΟΝΙΟΤ ΥΟΛΗ. ΣΓΤΥΟ 11 μ ΣΑ ΒΗΜΑΣΑ ΜΑ ΠΓΡΙΟΔΙΚΗ ΓΚΔΟΗ ΣΩΝ ΜΑΘΗΣΩΝ ΣΟΤ ΔΗΜΟΣΙΚΟΤ ΥΟΛΓΙΟΤ ΣΗ ΙΟΝΙΟΤ ΥΟΛΗ ΣΓΤΥΟ 11 μ ΣΗΛΓ Μη μηθνμί μαζεηέξ μαξ ηεξ Α! Δεμμηηθμύ δςγναθίδμοκ, γνάθμοκ, εύπμκηαη Μη μαζεηέξ ηεξ Β! Δεμμηηθμύ μκεηνεύμκηαη

Διαβάστε περισσότερα

Βλέποντας το οικολογικό αποτύπωμα της τροφής μέσα από τα «μάτια» των τροφίμων

Βλέποντας το οικολογικό αποτύπωμα της τροφής μέσα από τα «μάτια» των τροφίμων Βλέποντας το οικολογικό αποτύπωμα της τροφής μέσα από τα «μάτια» των τροφίμων Στο πλαίςιο του μακιματοσ Οικιακισ Οικονομίασ και Οικολογίασ τθσ Βϋ Γυμναςίου, και ςυνδυάηοντασ τισ ενότθτεσ τθσ Οικολογικισ

Διαβάστε περισσότερα