Μέηνα Αημμηθήξ Πνμζηαζίαξ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Μέηνα Αημμηθήξ Πνμζηαζίαξ"

Transcript

1 Γιιεκηθή Γηαηνεία Γιέγπμο Λμημώλεςκ εμηκάνημ Γιέπμο Λμημώλεςκ Μέηνα Αημμηθήξ Πνμζηαζίαξ Γιέκε Σόμπνμο MSc, Π.Γ. Νμζειεύηνηα Γπηηήνεζεξ Λμημώλεςκ Γ.Ν.Α «ΠΟΛΤΚΛΙΝΙΚΗ»

2 θμπόξ πανμοζίαζεξ Πανμπή πιενμθμνηώκ ςζηή επηιμγή θαη πνήζε ημο ΠΠΓ ςζηή εθανμμγή θαη αθαίνεζε ημο ΠΠΓ

3 Ονμιμγία ημιέξ θαη Μέηνα Πνμζηαζίαξ «Μέηνα Αημμηθήξ Πνμζηαζίαξ» (ΜΑΠ), μνμιμγία Ιαηνηθήξ Γνγαζίαξ ζύμθςκα με «Μέηνα Πνμζηαζίαξ Αηόμμο» (ΜΠΑ), ζύμθςκα με ζηναηηςηηθή μνμιμγία «Πνμζςπηθόξ Πνμζηαηεοηηθόξ Γλμπιηζμόξ» (ΠΠΓ), μεηάθναζε ημο αγγιηθμύ όνμο Personal Protective Equipment

4 ηόπμξ πνήζεξ ΠΠΓ

5 Ονηζμόξ ΠΠΓ «Γηδηθά νμύπα θαη ελμπιηζμόξ πμο θμνμύκ μη επαγγειμαηίεξ ογείαξ γηα κα πνμζηαηεοημύκ από ιμημώδε οιηθά» Occupational Safety & Health Administration (OSHA)

6 Πανάγμκηεξ πμο επενεάδμοκ ηεκ επηιμγή ημο ΠΠΓ Σύπμξ ηεξ έθζεζεξ Γίδμξ πνμθοιαλεςκ Ακημπή Άκεζε

7

8 ΓΙΔΗ ΠΡΟΦΤΛΑΞΓΩΝ (1)

9 ΓΙΔΗ ΠΡΟΦΤΛΑΞΓΩΝ (2)

10 ΓΙΔΗ ΠΡΟΦΤΛΑΞΓΩΝ (3)

11 ΓΙΔΗ ΠΡΟΦΤΛΑΞΓΩΝ (4)

12 ΠΠΓ ζε πώνμοξ πανμπήξ ογείαξ ΓΑΝΣΙΑ πνμζηαζία πενηώκ ΦΟΡΜΑ ΠΟΔΙΑ πνμζηαζία δένμαημξ θαη νμοπηζμμύ ΜΑΚΑ ή ΑΝΑΠΝΓΤΣΙΚΗ ΤΚΓΤΗ πνμζηαζία ακαπκεοζηηθμύ από αενμγεκώξ μεηαδηδόμεκα κμζήμαηα ΓΤΑΛΙΑ πνμζηαζία μαηηώκ ΠΡΟΩΠΙΔΑ πνμζηαζία πνμζώπμο, ζηόμαημξ, μύηεξ, μαηηώκ

13 Γάκηηα θμπόξ : θνμκηίδα αζζεκώκ Τιηθά : latex, vinyl, nitrile Απμζηεηνςμέκα, με απμζηεηνςμέκα Έκα ή δύμ δεύγε Μηαξ πνήζεξ

14 Γάκηηα Βμεζμύκ μ ενγαδόμεκμξ κα δμοιεύεη με θμνά από ηεκ θαζανή πνμξ ηεκ βνώμηθε πενημπή Πενημνίδμοκ ηεκ πηζακόηεηα επημόιοκζεξ (ακηηθεημέκμο, ημο πνήζηε, ηςκ οπμιμίπςκ ενγαδμμέκςκ θαη ημο πενηβάιιμκημξ) - Δεκ πνέπεη κα αγγίδμοκ ημ πνόζςπμ ή κα ημπμζεηείηαη μ ΠΠΓ με μμιοζμέκα γάκηηα - Δεκ πνέπεη κα αγγίδμοκ πενηβαιιμκηηθέξ επηθάκεηεξ, εθηόξ από ηηξ ακαγθαίεξ, θαηά ηε θνμκηίδα ηςκ αζζεκώκ

15 Γάκηηα Αιιάδμκηαη o Καηά ηε δηάνθεηα πμο θμνημύκηαη, όηακ ζπηζημύκ ή επημμιοκζμύκ με «βανύ» νύπμ, αθόμε θαη θαηά ηε δηάνθεηα ηεξ θνμκηίδαξ ημο ίδημο αζζεκή o Μεηά ηε πνήζε ζε θάζε αζζεκή Απμννίπημκηαη ζημοξ θαηάιιειμοξ πενηέθηεξ o Απαγμνεύεηαη ημ πιύζημμ θαη ε επακαπνεζημμπμίεζε

16 Φόνμα - Πμδηά Γπηιέγεηαη ακάιμγα ηε πνήζε Μηαξ πνήζεξ ή επακαπνεζημμπμημύμεκε Αδηάβνμπε Καζανή ή απμζηεηνςμέκε

17 Πνμζηαζία Πνμζώπμο ΜΑΚΑ πνμζηαηεύεη ηε μύηε θαη ημ ζηόμα Θα πνέπεη κα θαιύπηεη πιήνςξ ηε μύηε θαη ημ ζηόμα ΓΤΑΛΙΑ πνμζηαηεύμοκ ηα μάηηα Θα πνέπεη κα ημπμζέημοκηαη άκεηα γύνς από ηα μάηηα Να είκαη ακηηζαμβςηηθά Σα πνμζςπηθά γοαιηά δεκ είκαη θαηάιιεια γηα πνμζηαζία ΠΡΟΩΠΙΔΑ πνμζηαηεύεη ημ πνόζςπμ, ηε μύηε, ημ ζηόμα θαη ηα μάηηα Θα πνέπεη κα θαιύπηεη ημ μέηςπμ, ημ πεγμύκη θαη θαιύπηεη εθαπημμεκηθά ημ πνόζςπμ

18 Ακαπκεοζηηθή Πνμζηαζία (1) Πνμζηαζία από ηεκ εηζπκμή ιμημςγώκ παναγόκηςκ (π.π Mycobacterium tuberculosis) 1. Πανμπή αένα ζημ πνήζηε ΓΙΔΗ οζθεοή ακαπκεοζηήνα ζεηηθήξ πίεζεξ με ακηιία θαη θίιηνμ (PAPRs) με πνμζηαζία μιμθιήνμο πνμζώπμο θαη θίιηνα Ρ3

19 Ακαπκεοζηηθή Πνμζηαζία (2)

20 Ακαπκεοζηηθή Πνμζηαζία (3) 2. Φηιηνάνηζμα αένα ΜΑΚΓ ΤΦΗΛΗ ΑΝΑΠΝΓΤΣΙΚΗ ΠΡΟΣΑΙΑ (Respirators) Ν 95, Ν 99, Ν 100 (με θίιηνμ ζςμαηηδίςκ πμο θαηαθναηεί πάκς από ημ 95% ηςκ ζςμαηηδίςκ με δηάμεηνμ <5μm) π.π Ν 95 (κμζειεία αζζεκώκ με TB)

21 Καηεγμνημπμίεζε ζοζθεοώκ ακαπκεοζηηθήξ πνμζηαζίαξ htlm

22 Βαζηθέξ ανπέξ γηα ημκ πνμζηαηεοηηθό ελμπιηζμό i. Φμνέζηε ημκ πνμζηαηεοηηθό ελμπιηζμό πνηκ ηεκ επαθή με ημκ αζζεκή θαη γεκηθά πνηκ ηεκ είζμδμ ζημ δςμάηημ ii. Υνεζημμπμηείζηε ημκ ελμπιηζμό πνμζεθηηθά Μεκ δηαζπείνεηε ηεκ μόιοκζε iii. Αθαηνέζηε θαη πεηάληε ημκ ελμπιζμό με πνμζμπή, είηε ζημκ πνμζάιαμμ, είηε αμέζςξ έλς από ηεκ πόνηα ημο δςμαηίμο. Η ακαπκεοζηηθή ζοζθεοή κα αθαηνείηαη έλς από ημ δςμάηημ iv. Γθανμόζηε ογηεηκή ηςκ πένηςκ

23 1. Πμδηά ή θόνμα εηνά εθανμμγήξ ημο πνμζηαηεοηηθμύ ελμπιηζμμύ 2. Μάζθα ή ακαπκεοζηηθή ζοζθεοή 3. Πνμζηαηεοηηθά γοαιηά ή πνμζςπίδα 4. Γάκηηα

24 Σνόπμξ εθανμμγήξ ηεξ πμδηάξ Γπηιέληε ημκ θαηάιιειμ ηύπμ θαη ημ μέγεζμξ Σμ άκμηγμα είκαη ζηεκ πιάηε Δέζηε ηεκ πμδηά ζημκ ιαημό θαη ηεκ μέζε Γάκ ε πμδηά είκαη πμιύ μηθνή, πνεζημμπμηήζηε δύμ πμδηέξ 1ε Πμδηά δέκεηαη μπνμζηά 2ε Πμδηά δέκεηαη πίζς

25 Σνόπμξ εθανμμγήξ ηεξ πεηνμονγηθήξ μάζθαξ Σμπμζεηήζηε πάκς από ηε μύηε, ημ ζηόμα θαη ημ πεγμύκη Πηέζηε ημ ειαζηηθό ημήμα ηεξ μάζθαξ πάκς από ημ ακώηενμ ζθιενό ημήμα ηεξ μύηεξ ηενεώζηε ηεκ μάζθα ζημ πνόζςπμ δέκμκηαξ ηα θμνδόκηα ή ηα ιάζηηπα γύνς από ημ θεθάιη Κάκεηε ηηξ απαναίηεηεξ μηθνμδημνζώζεηξ ώζηε κα εθανμόδεη θαιά

26 Σνόπμξ εθανμμγήξ μάζθαξ ορειήξ ακαπκεοζηηθήξ πνμζηαζίαξ (N 95, N 99, N 100) Γπηιέληε μία ακαπκεοζηηθή μάζθα πμο έπεηε δμθημάζεη πνμεγμομέκςξ Σμπμζεηήζηε ηεκ πάκς από ηε μύηε, ημ ζηόμα θαη ημ πεγμύκη Πηέζηε ημ ειαζηηθό ημήμα ηεξ μάζθαξ πάκς από ημ ακώηενμ ζθιενό ημήμα ηεξ μύηεξ ηενεώζηε ηε μάζθα με ηα ιάζηηπα Κάκεηε ηηξ απαναίηεηεξ μηθνμδημνζώζεηξ ώζηε κα εθανμόδεη θαιά Κάκεηε μία δμθημή θαιήξ εθανμμγήξ: Γηζπκεύζηε : Η μάζθα πνέπεη κα θμιιάεη ζημ πνόζςπμ Γθπκεύζηε : Γιέγληε γηα δηαννμή ημο αένα γύνς από ημ πνόζςπμ

27 ςζηή ηεπκηθή ημπμζέηεζεξ μάζθαξ ορειήξ ακαπκεοζηηθήξ πνμζηαζίαξ

28 Σνόπμξ εθανμμγήξ πνμζηαηεοηηθώκ γοαιηώκ & πνμζςπίδαξ Σμπμζεηήζηε ηα πνμζηαηεοηηθά γοαιηά πάκς ζηα μάηηα θαη ζηενεώζηε ηα ζημ θεθάιη πνεζημμπμηώκηαξ ημοξ βναπίμκεξ ή ηα θμνδόκηα Σμπμζεηήζηε ηεκ πνμζςπίδα πάκς ζημ πνόζςπμ θαη ζηενεώζηε ηεκ ζημ μέηςπμ με ηα θμνδόκηα Κάκεηε ηηξ απαναίηεηεξ μηθνμδημνζώζεηξ ώζηε κα εθανμόδεη θαιά

29 Σνόπμξ εθανμμγήξ γακηηώκ Φμνέζηε ηειεοηαία ηα γάκηηα Γπηιέλεηε ημκ θαηάιιειμ ηύπμ θαη μέγεζμξ Γηζάγεηε ηα πένηα μέζα ζηα γάκηηα Σεκηώζηε ηα γάκηηα ώζηε κα θαιύπημοκ ηηξ μακζέηεξ ηεξ πμδηάξ

30 Αζθαιήξ πνήζε ημο πνμζηαηεοηηθμύ ελμπιηζμμύ Μεκ αγγίδεηε ημ πνόζςπμ όηακ θμνάηε γάκηηα Μεκ αγγίδεηε άιια οιηθά ημο πνμζηαηεοηηθμύ ελμπιηζμμύ όηακ θμνάηε γάκηηα Αθαηνέζηε ηα γάκηηα όηακ ζπηζημύκ Πιύκεηε ηα πένηα πνηκ ηεκ εθανμμγή θαηκμύνγημο δεύγμοξ γακηηώκ Μεηώζηε ζημ ειάπηζημ ηηξ επηθάκεηεξ θαη ηα ακηηθείμεκα πμο αγγίδεηε

31 «Μμιοζμέκεξ» & «θαζανέξ» πενημπέξ πνμζηαηεοηηθμύ ελμπιηζμμύ Μμιοζμέκε : Σμ έλς θαη εμπνόξ ημήμα Οη επηθάκεηεξ ημο Πνμζηαηεοηηθμύ Γλμπιηζμμύ πμο είκαη δοκαηόκ κα έπμοκ ένζεη ζε επαθή με πενημπέξ ημο ζώμαημξ, επηθάκεηεξ, οιηθά, θιπ θαη μη μπμίεξ πηζακόκ κα έπμοκ μμιοκζεί με θάπμημ μηθνμμνγακηζμό. Καζανή : Γζςηενηθό, ελςηενηθό πίζς ημήμα θαη θμνδόκηα Οη επηθάκεηεξ ημο Πνμζηαηεοηηθμύ Γλμπιηζμμύ πμο δεκ είκαη πηζακό κα έπμοκ μμιοκζεί με θάπμημ μηθνμμνγακηζμό.

32 εηνά Αθαίνεζεξ ημο Πνμζηαηεοηηθμύ Γλμπιηζμμύ 1. Γάκηηα 2. Πνμζηαηεοηηθά γοαιηά ή πνμζςπίδα 3. Πμδηά ή θόνμα 4. Μάζθα ή ακαπκεοζηηθή ζοζθεοή

33 Πμο γίκεηαη ε αθαίνεζε ημο Πνμζηαηεοηηθμύ Γλμπιηζμμύ; ηεκ πόνηα ημο δςμαηίμο πνηκ ηεκ έλμδό μαξ, ή ζημκ πνμζάιαμμ ακ οπάνπεη Αθαηνέζηε ηεκ ακαπκεοζηηθή ζοζθεοή έλς από ημ δςμάηημ ημο αζζεκμύξ θαη αθμύ έπεη θιείζεη ε πόνηα. Βεβαηςζείηε μηη οπάνπμοκ μη απαναίηεηεξ εοθμιίεξ γηα πιύζημμ ή ογηεηκή ηςκ πενηώκ ζημ ζεμείμ αοηό.

34 Πςξ αθαηνμύμε ηα γάκηηα (1) Πηάζηε ημ ελςηενηθό μένμξ ημο γακηημύ ζημ ζεμείμ πμο βνίζθεηαη θμκηά ζημκ θανπό Σναβήληε πνμξ ηα έλς ημ γάκηη γονίδμκηαξ ηαοηόπνμκα ημ μέζα-έλς Κναηήζηε ημ με ημ άιιμ πένη πμο έπεη αθόμε ημ γάκηη

35 Πςξ αθαηνμύμε ηα γάκηηα (2) Γηζάγεηε ημ δάπηοιμ ημο πενημύ πμο δεκ έπεη γάκηη θάης από ημ γάκηη, ζημ ζεμείμ ημο θανπμύ Σναβήληε από μέζα πνμξ ηα έλς δεμημονγώκηαξ έκα ζαθμοιάθη θαη γηα ηα δύμ γάκηηα Πεηάληε ηα γάκηηα

36 Αθαίνεζε πνμζηαηεοηηθώκ γοαιηώκ ή πνμζςπίδαξ Πηάζηε ημοξ βναπίμκεξ ηςκ γοαιηώκ με ηα γομκά πένηα Απμμαθνύκεηε από ημ πνόζςπμ Σμπμζεηήζηε ζημ πνμθαζμνηζμέκμ μένμξ γηα απμιύμακζε ή απόννηρε

37 Αθαίνεζε πμδηάξ Λύζηε ηα θμνδόκηα Σναβήληε ηεκ πμδηά μαθνηά από ημ ιαημό θαη ημοξ ώμμοξ Γονίζηε ηεκ μμιοζμέκε ελςηενηθή επηθάκεηα πνμξ ηα μέζα Δηπιώζηε ηεκ ή θάκηε ηεκ νμιό Πεηάληε ηεκ πμδηά

38 Αθαίνεζε πεηνμονγηθήξ μάζθαξ Λύζηε πνώηα ημ θάης θμνδόκη θαη μεηά ημ επάκς Απμμαθνύκεηε από ημ πνόζςπμ Πεηάληε ηε μάζθα

39 Αθαίνεζε ηεξ μάζθαξ ορειήξ ακαπκεοζηηθήξ πνμζηαζίαξ εθώζηε πνώηα ημ θάης ιάζηηπμ πάκς από ημ θεθάιη Μεηά ζεθώζηε ημ επάκς ιάζηηπμ Πεηάληε ηε μάζθα

40 Τγηεηκή πενηώκ (1) Πιύκεηε ηα πένηα με κενό θαη ζαπμύκη ή πνεζημμπμηείζηε αιθμμιηθό δηάιομα αμέζςξ μεηά ηεκ αθαίνεζε ημο Πνμζηαηεοηηθμύ Γλμπιηζμμύ.

41 Τγηεηκή πενηώκ (2) Γάκ θαηά ηεκ δηάνθεηα αθαίνεζεξ ημο Πνμζηαηεοηηθμύ Γλμπιηζμμύ δηαπηζηςζεί μηη ηα πένηα είκαη μναηά ιενςμέκα, πιύκεηε ηα πένηα με ζαπμύκη θαη κενό, πνηκ ζοκεπίζεηε ηεκ αθαίνεζε ηςκ οπμιμίπςκ ελανηεμάηςκ ημο Π.Γ. Βεβαηςζείηε μηη οπάνπμοκ μη απαναίηεηεξ εοθμιίεξ γηα πιύζημμ ή ογηεηκή ηςκ πενηώκ ζημ ζεμείμ αοηό.

42 flu/prevention/prevention-25.pdf

43 θμπόξ : Η δεμημονγία ζοζηήμαημξ οπμιμγηζμμύ ηςκ ακαγθώκ ηςκ κμζμθμμείςκ ζε απμζέμαηα ΠΠΓ. Μέζμδμξ : Υνεζημμπμηήζεθακ δηεζκείξ θαηεοζοκηήνηεξ μδεγίεξ γηα ημκ πνμζδημνηζμό ημο είδμοξ θαη ηεξ πμζόηεηαξ ημο ΠΠΓ, ακάιμγα με ημ βαζμό ηεξ έθζεζεξ ζημ ιμημμγόκμ πανάγμκηα ημο θάζε επαγγειμαηία ογείαξ. flu/prevention/prevention-25.pdf

44

45 Πακδεμία Γνίπεξ 8 Γβδμμάδςκ Απμηειέζμαηα : HCW in high risk group 4 sets of PPE (N95 respirators, double gloves, gowns, goggles) HCW in medium and low - risk group 2 sets of PPE Every worker and inpatient 2 surgical masks Every outpatient 1 surgical mask

46 Γηα πενηζζόηενεξ πιενμθμνίεξ ource.htlm NIOSH-Approved Disposable Particulate Respirators (Filtering Facepieces) Guideline for Isolation Precautions in Hospitals Control in Healthcare CDC Infection Standard Precautions excerpt from the Guideline for Isolation Precautions in Hospitals CDC Infection Control in Healthcare Οδεγόξ Ακηημεηώπηζεξ Ραδημιμγηθώκ Βημιμγηθώκ & Υεμηθώκ ομβάκηςκ ζημ Νμζμθμμείμ, ΚΓΓΛ, 2004

47

Λύζεηξ αζθήζεςκ ζενμόηεηαξ

Λύζεηξ αζθήζεςκ ζενμόηεηαξ Λύζεηξ αζθήζεςκ ζενμόηεηαξ 1. Να μεηαηνέρεηε ηηξ αθόιμοζεξ ζενμμθναζίεξ από βαζμμύξ Κειζίμο ζε βαζμμύξ Κέιβηκ ή ακηίζηνμθα. i. 25 C = 25+273=298K ii. iii. iv. 274 K =274-273=1 C 33 C = 33+273=306 K 300

Διαβάστε περισσότερα

i, ημ μκμμάδμομε ζύκμιμ ηςκ

i, ημ μκμμάδμομε ζύκμιμ ηςκ ΜΙΓΑΔΙΚΟΙ. ΜΞΖΟΙΜΟ ΙΖΓΑΔΖΗΩΚ Μηγαδηθμί είκαη μη ανηζμμί ηεξ μμνθήξ. όπμο, θαη Τμ ζύκμιμ ηςκ μηγαδηθώκ ημ ζομβμιίδμομε με. Δειαδή: { :, } Τμοξ μηγαδηθμύξ ημοξ ζομβμιίδμομε ζοκήζςξ με Τμ γηα ημ μπμίμ ηζπύεη:

Διαβάστε περισσότερα

Πνμθόπημξ Mαγηάηεξ, 11-8-2013

Πνμθόπημξ Mαγηάηεξ, 11-8-2013 Πακεπηζηήμημ Αζεκώκ, Τμήμα Φανμαθεοηηθήξ ΝΓΓ ΠΡΟΟΠΣΙΚΓ ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΣΟΤ ΓΛΑΙΟΛΑΔΟΤ ΜΓ ΒΑΗ ΣΑ ΤΓΓΙΟΠΡΟΣΑΣΓΤΣΙΚΑ ΣΟΤ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ. TA ΑΠΟΣΓΛΓΜΑΣΑ ΣΗ ΜΓΛΓΣΗ ΘΑΟΤ-ΚΑΒΑΛΑ Πνμθόπημξ Mαγηάηεξ, 11-8-2013 Φανμαθμγκςζία

Διαβάστε περισσότερα

ΣΖΛΔΠΗΚΟΗΝΩΝΗΑΚΟ ΓΗΚΣΤΟ ΟΗΚΟΓΟΜΩΝ. Δθπαηδεπηήο: αββίδες Μιτάλες. Σετνική τολή Ασγόροσ. Μάζεκα: Σετνολογία Ηλεκηρικών Εγκαηαζηάζεων

ΣΖΛΔΠΗΚΟΗΝΩΝΗΑΚΟ ΓΗΚΣΤΟ ΟΗΚΟΓΟΜΩΝ. Δθπαηδεπηήο: αββίδες Μιτάλες. Σετνική τολή Ασγόροσ. Μάζεκα: Σετνολογία Ηλεκηρικών Εγκαηαζηάζεων ΣΖΛΔΠΗΚΟΗΝΩΝΗΑΚΟ ΓΗΚΣΤΟ ΟΗΚΟΓΟΜΩΝ Δθπαηδεπηήο: αββίδες Μιτάλες Σετνική τολή Ασγόροσ Μάζεκα: Σετνολογία Ηλεκηρικών Εγκαηαζηάζεων Γκδεηθηηθή βηβιημγναθία 1. Ζιεθηξηθή Δγθαηάζηαζε θαηνηθίαο, ΤΑΠ ΓΜΣΔΔ 1997

Διαβάστε περισσότερα

Επακαιεπηηθό ζέμα ζημ 1 0 θεθάιαημ

Επακαιεπηηθό ζέμα ζημ 1 0 θεθάιαημ Επακαιεπηηθό ζέμα ζημ 1 0 θεθάιαημ Δύμ αθηίκεξ μμκμπνςμαηηθμύ θςηόξ με μήθμξ θύμαημξ 600 nm ζημ θεκό εηζάγμκηαη από ημ θεκό ζε δύμ μπηηθά μέζα με δείθηεξ δηάζιαζεξ n 1 = 1,5 ημ n 2 = 1,2 θαη πάπμξ d =

Διαβάστε περισσότερα

ΓΤΡΩΠΗ. 5 ή 6 ΕΙΓΞΓΟ ΑΓΞΜΝΜΞΖΗΕ ΓΗΔΞΜΙΕ ΖΠΑΘΖΗΜ ΝΑΚΜΞΑΙΑ ΒΓΚΓΠΖΑ-ΦΘΩΞΓΚΠΖΑ-ΟΖΓΚΑ-ΞΩΙΕ ΑΚΑΩΞΕΟΓΖΟ : 5ΕΙΓΞΓΟ : ΗΑΘΓ ΠΞΖΠΕ 6ΕΙΓΞΓΟ : KAΘΓ ΠΞΖΠΕ

ΓΤΡΩΠΗ. 5 ή 6 ΕΙΓΞΓΟ ΑΓΞΜΝΜΞΖΗΕ ΓΗΔΞΜΙΕ ΖΠΑΘΖΗΜ ΝΑΚΜΞΑΙΑ ΒΓΚΓΠΖΑ-ΦΘΩΞΓΚΠΖΑ-ΟΖΓΚΑ-ΞΩΙΕ ΑΚΑΩΞΕΟΓΖΟ : 5ΕΙΓΞΓΟ : ΗΑΘΓ ΠΞΖΠΕ 6ΕΙΓΞΓΟ : KAΘΓ ΠΞΖΠΕ ΓΤΡΩΠΗ 5 ή 6 ΕΙΓΞΓΟ ΑΓΞΜΝΜΞΖΗΕ ΓΗΔΞΜΙΕ ΖΠΑΘΖΗΜ ΝΑΚΜΞΑΙΑ ΒΓΚΓΠΖΑ-ΦΘΩΞΓΚΠΖΑ-ΟΖΓΚΑ-ΞΩΙΕ ΑΚΑΩΞΕΟΓΖΟ : 5ΕΙΓΞΓΟ : ΗΑΘΓ ΠΞΖΠΕ 6ΕΙΓΞΓΟ : KAΘΓ ΠΞΖΠΕ Ννόγναμμα 1 ε ΙΓΞΑ: ΑΘΕΚΑ ΙΖΘΑΚΜ ή ΙΝΜΘΜΚΖΑ ή ΒΓΚΓΠΖΑ Νηήζε γηα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 Κα ακαθένεηε 5 εονςπασθέξ πώνεξ θαη κα βνείηε ημ είδμξ ημο μνοθημύ ημοξ πιμύημο. Πμημη πανάγμκηεξ επηηνέπμοκ ηεκ θαηαζθεοή μεγάιςκ ηεπκηθώκ ένγςκ; Ε ελόνολε (ελαγςγή

Διαβάστε περισσότερα

Κοιμό Γεωγραφικό Υπόβαθρο για το WISE

Κοιμό Γεωγραφικό Υπόβαθρο για το WISE Κοιμό Γεωγραφικό Υπόβαθρο για το WISE Νονιήξ Γ. Γεςζεζία ΓΝΓ Ημοθμοβίκμξ Α. Γζκηθό Ιεηζόβημ Νμιοηεπκείμ Οαιαπώνεξ Ι. Γεςζεζία ΓΝΓ Πη είκαη ημ θμηκό γεςγναθηθό οπόβαζνμ γηα ημ WISE Απμηειείηαη από : A.

Διαβάστε περισσότερα

Γκζςμαηςμέκα Τπμιμγηζηηθά οζηήμαηα

Γκζςμαηςμέκα Τπμιμγηζηηθά οζηήμαηα Γκζςμαηςμέκα Τπμιμγηζηηθά οζηήμαηα Δηδάζθςκ: Ειίαξ Ιακςιάθμξ Ακηί πνμιόγμο In the next century, planet earth will don an electronic skin. It will use the Internet as a scaffold to support and transmit

Διαβάστε περισσότερα

Winmail.dat. Υπηρεζία Πληροθορικώμ Σσζηημάηφμ Τομέας Διατείριζης Σσζηημάηφμ και εθαρμογώμ ΥΠΣ-ΕΔ23 10-12-2009 ΕΔ23 10/12/2009 1

Winmail.dat. Υπηρεζία Πληροθορικώμ Σσζηημάηφμ Τομέας Διατείριζης Σσζηημάηφμ και εθαρμογώμ ΥΠΣ-ΕΔ23 10-12-2009 ΕΔ23 10/12/2009 1 Winmail.dat Υπηρεζία Πληροθορικώμ Σσζηημάηφμ Τομέας Διατείριζης Σσζηημάηφμ και εθαρμογώμ ΥΠΣ-ΕΔ23 10-12-2009 ΕΔ23 10/12/2009 1 Ειζαγφγή Αοηό ημ έγγναθμ ελεγεί ηη είκαη ημ ανπείμ winmail.dat, γηαηί θηάκεη

Διαβάστε περισσότερα

Η Άιμτα. Οη γμκείξ ηεξ θαη μη γμκείξ ηεξ Ζόιεξ έθακακ μήκοζε ζημ πνώεκ αθεκηηθό ημοξ θαη θαηάθενακ κα ημκ θοιαθίζμοκ.

Η Άιμτα. Οη γμκείξ ηεξ θαη μη γμκείξ ηεξ Ζόιεξ έθακακ μήκοζε ζημ πνώεκ αθεκηηθό ημοξ θαη θαηάθενακ κα ημκ θοιαθίζμοκ. Ιστορίες τοσ 10 οσ Δημοτικού Στολείοσ Ηλιούπολης Η Άιμτα Ηάπμηε ήηακ έκα θμνηηζάθη, ε Άηκηα. Δμύζε ζημ Ηάηνμ μαδί με ημοξ γμκείξ ηεξ ζ έκα ζπηηάθη. Γθείκε ηεκ επμπή ζημ Ηάηνμ οπήνπε πόιεμμξ. Ε Άηκηα δεκ

Διαβάστε περισσότερα

Γπημέιεηα: Ιανία Παπαιεμκηίμο, Φηιόιμγμξ

Γπημέιεηα: Ιανία Παπαιεμκηίμο, Φηιόιμγμξ Γπημέιεηα: Ιανία Παπαιεμκηίμο, Φηιόιμγμξ Limerick - Θίμενηθ Ονηζμόξ: πεκηάζηηπμ ζαηηνηθό πμίεμα. Σύμθςκα με ημκ Rodari (1994), είκαη έκα είδμξ ημο «πανάιμγμο» ζοζηεμαημπμηεμέκμ θαη θςδηθμπμηεμέκμ θαη εγγιέδηθμ.

Διαβάστε περισσότερα

Σξηκεληαίν Δλεκεξσηηθό Γειηίν. Παλεπηζηήκην ηεξεάο Διιάδαο

Σξηκεληαίν Δλεκεξσηηθό Γειηίν. Παλεπηζηήκην ηεξεάο Διιάδαο 3ν Σεύρνο επηέκβξηνο 2012 Παλεπηζηήκην ηεξεάο Διιάδαο Μνλάδα Καηλνηνκίαο & Δπηρεηξεκαηηθόηεηαο (ΜΚΔ) Παπαζηνπνύινπ 2-4 Λακία, Φζηώηηδα Σ.Κ. 35100 Σξηκεληαίν Δλεκεξσηηθό Γειηίν Μνλάδα Καηλνηνκίαο & Δπηρεηξεκαηηθόηεηαο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΔΕΘΩΟΓΖΟ ΠΕΟ ΝΑΖΔΑΓΩΓΖΗΕΟ ΟΜΘΕΟ, ΑΝΘ. Αθαδεμασθό έημξ: 2008-2009. (πνμκμιμγηθή ζεηνά)

ΓΗΔΕΘΩΟΓΖΟ ΠΕΟ ΝΑΖΔΑΓΩΓΖΗΕΟ ΟΜΘΕΟ, ΑΝΘ. Αθαδεμασθό έημξ: 2008-2009. (πνμκμιμγηθή ζεηνά) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΑΡΙΣΟΣΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ Δήμηηοα Κξγκίδξρ, Κξζμηηόοιζζα Τηλ.: 2310 99 1290, Fax: 2310 99 5061 e-mail: info@educ.auth.gr Κτίριο: Πύργος (3 ος όροφος) Θεσσαλονίκη,

Διαβάστε περισσότερα

Σύνδρομο εύθραυζηων ονύχων

Σύνδρομο εύθραυζηων ονύχων Σύνδρομο εύθραυζηων ονύχων Έλενα Μπελιάεβα Διδάκηωρ Πανεπιζηημίου Αθηνών Δερματολόγος-Αφροδισιολόγος Επιστημονικός Συνεργάτης Πανεπιστημιακής Κλινικής Νοσοκομείο «Αττικόν» Τμ ζύκδνμιμ εύεναοζηςκ μκύπςκ,

Διαβάστε περισσότερα

ΓΞΙΕΚΓΡΠΖΗΕ ΓΓΗΡΗΘΖΜΟ

ΓΞΙΕΚΓΡΠΖΗΕ ΓΓΗΡΗΘΖΜΟ ΓΘΘΕΚΖΗΕ ΔΕΙΜΗΞΑΠΖΑ ΡΝΜΡΞΓΓΖΜ ΓΛΩΠΓΞΖΗΩΚ Γ4 ΔΖΓΡΘΡΚΟΕ ΔΖΗΑΖΜΟΡΚΕΟ, ΓΟΩΠΓΞΖΗΩΚ ΡΝΜΘΓΟΓΩΚ & SCHENGEN HELLENIC REPUBLIC MINISTRY OF FOREIGN AFFAIRS C4 DIRECTORATE JUSTICE HOME AFFAIRS & SCHENGEN ΓΞΙΕΚΓΡΠΖΗΕ

Διαβάστε περισσότερα

Κάθε αστέρι μια ευχή

Κάθε αστέρι μια ευχή Εκδίδονται από_το_10/κ Δθμοτικό_χολείο_Μιλου_τθλζφωνο_2287021346 Δεκζμβριοσ 2011 αρικμόσ φφλλου 46 ο Κάθε αστέρι μια ευχή Από τουσ μακθτζσ τθσ Α2 τάξθσ του Δθμ. χ. Μιλου. Με χαρά ςασ προςκαλοφμε ςτθ Χριςτουγεννιάτικθ

Διαβάστε περισσότερα

Γθπαηδεοηηθό ζεκάνημ δηδαζθαιίαξ θαη μάζεζεξ με ηεκ αλημπμίεζε εθπαηδεοηηθμύ ιμγηζμηθμύ.

Γθπαηδεοηηθό ζεκάνημ δηδαζθαιίαξ θαη μάζεζεξ με ηεκ αλημπμίεζε εθπαηδεοηηθμύ ιμγηζμηθμύ. Γθπαηδεοηηθό ζεκάνημ δηδαζθαιίαξ θαη μάζεζεξ με ηεκ αλημπμίεζε εθπαηδεοηηθμύ ιμγηζμηθμύ. Α. ημηπεία ημο ζεκανίμο Α1) ογγναθέαξ (Γθπαηδεοηηθόξ) Καξαθσλζηαληίλνπ Αθξνδίηε Υξπζνβαιάληνπ (Δθπαηδεπηηθφο ΠΔ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΝΔΡΟΜΟ ΑΡΡΩΣΟΤ ΚΣΙΡΙΟΤ

ΤΝΔΡΟΜΟ ΑΡΡΩΣΟΤ ΚΣΙΡΙΟΤ ΜΕΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΔΩΝ «ΕΦΑΡΜΟΜΕΝΗ ΔΗΜΟΙΑ ΤΓΕΙΑ» ΜΑΘΗΜΑ: ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΙΚΗ ΤΓΕΙΑ ΤΝΔΡΟΜΟ ΑΡΡΩΣΟΤ ΚΣΙΡΙΟΤ Σπμοδαζηέξ: Natkaniec Εαίηα, Ακοζζάδμο Σμθία, Ανβονμύδδ Αζηαηενίκδ, Βανδάηδξ Αθέλδξ, Βζδάθδξ

Διαβάστε περισσότερα

TRENDS AND TYPOLOGY OF WORK ACCIDENTS IN GREEK MARICULTURE: THE ROLE OF GENDER

TRENDS AND TYPOLOGY OF WORK ACCIDENTS IN GREEK MARICULTURE: THE ROLE OF GENDER TRENDS AND TYPOLOGY OF WORK ACCIDENTS IN GREEK MARICULTURE: THE ROLE OF GENDER Tiligadas I. 1,2*, Moutopoulos D.K. 3, Chatziefstathiou M. 2,4, Tsoumani M.-M. 2,5, Anastasiou S. 6 1 Ministry of Labour,

Διαβάστε περισσότερα

Saint Constantine & Saint Helen Sunday School Newsletter!

Saint Constantine & Saint Helen Sunday School Newsletter! Saint Constantine & Saint Helen Sunday School Newsletter!. DIALOGUE WITH FATHER LAMBROS. An important lesson that we learn in the Church is that we exist always in relation to other people. We exist in

Διαβάστε περισσότερα

CCWO NEWSLETTER Volume 2-February 2010 ΣΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΜΑ. Camden Cypriot Women s Organisation 2c Falkland Road London NW5 2PT Tel.

CCWO NEWSLETTER Volume 2-February 2010 ΣΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΜΑ. Camden Cypriot Women s Organisation 2c Falkland Road London NW5 2PT Tel. CCWO NEWSLETTER Volume 2-February 2010 ΣΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΜΑ Camden Cypriot Women s Organisation 2c Falkland Road London NW5 2PT Tel. 020 7267 7194 koula@ccwo.org.uk aliki@ccwo.org.uk markella@ccwo.org.uk We

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο για τον ζλεγχο και τθν πρόλθψθ τθσ λφςςασ

Εγχειρίδιο για τον ζλεγχο και τθν πρόλθψθ τθσ λφςςασ ΥΡΟΥΓΕΙΟ ΑΓΟΤΙΚΘΣ ΑΝΑΡΤΥΞΘΣ & ΤΟΦΙΜΩΝ Γενικι Διεφκυνςθ Κτθνιατρικισ, Διεφκυνςθ Υγείασ των Ηϊων Τμιμα Ηωοανκρωπονόςων Εγχειρίδιο για τον ζλεγχο και τθν πρόλθψθ τθσ λφςςασ ΑΘΘΝΑ Μάιοσ 2013 1 Πξόινγνο ημπυξ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Γ Ε Ν Ι Κ Ο Λ Υ Κ Ε Ι Ο

ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Γ Ε Ν Ι Κ Ο Λ Υ Κ Ε Ι Ο Φπρηθφ, 20 επηεκβξίνπ 2010 Αγαπεηνί γνλείο, Με αθνξκή ηελ πξψηε απηή επηθνηλσλία καο, ζα ήζεια λα ζαο εθθξάζσ ηηο επρέο, ηηο δηθέο κνπ, ησλ άιισλ κειψλ ηεο Γηεχζπλζεο, θαζψο θαη ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαη φισλ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΔΤΣΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΥΟΛΗ ΦΛΩΡΙΝΑ ΣΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ Β ΦΑΣΗ ΓΙ.ΜΔ.ΠΑ ΓΙΓΑΚΤΙΚΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΔΤΣΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΥΟΛΗ ΦΛΩΡΙΝΑ ΣΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ Β ΦΑΣΗ ΓΙ.ΜΔ.ΠΑ ΓΙΓΑΚΤΙΚΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΔΤΣΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΥΟΛΗ ΦΛΩΡΙΝΑ ΣΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ Β ΦΑΣΗ ΓΙ.ΜΔ.ΠΑ ΓΙΓΑΚΤΙΚΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ Διδάζκοσζες: Βαζηινύδε Κσλζηαληίλα ΑΔΜ: 2362 Μπάκπνπ Διέλε ΑΔΜ: 2448 Υπεύθσνος καθηγηηής:

Διαβάστε περισσότερα

ΛΓΞΙΛΟΓΙΟ BIΒΛΙΟΥ Γ ΤΑΞΗΣ

ΛΓΞΙΛΟΓΙΟ BIΒΛΙΟΥ Γ ΤΑΞΗΣ ΛΓΞΙΛΟΓΙΟ BIΒΛΙΟΥ Γ ΤΑΞΗΣ MAGIC BOOK PREUNIT magic/μάηδηθ/=μαγηθόξ book/μπμοθ/=βηβιίμ letter/ιέηεν/=γνάμμα colour/θόιμν/=πνώμα picture/πίθηζεν/=εηθόκα match/μαηξ/=ηαηνηάδς circle/ζηνθι/=θοθιώκς finger/θίκγθεν/=δάπηοιμ

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηζη μςοζκελεηικού ζςζηήμαηορ

Αξιολόγηζη μςοζκελεηικού ζςζηήμαηορ Αξιολόγηζη μςοζκελεηικού ζςζηήμαηορ Εςδ. Μπίλλη Υπεύθυνη Μαθήματος Φςζικοθεπαπεία Μςοζκελεηικού Σςζηήμαηορ ΙΙ Βαζικέρ απσέρ αξιολόγηζη μςοζκελεηικού ζςζηήμαηορ (Με έμυαση στην αξιολόγηση της ΟΜΣΣ) 1. Τπνθεηκεληθή

Διαβάστε περισσότερα

ΜΔΛΔΣΖ ΚΑΣΑΝΟΜΧΝ ΚΑΗ ΜΟΡΦΧΝ ΡΑΓΗΟΨΟΣΟΠΧΝ ΚΑΗ ΗΥΝΟΣΟΗΥΔΗΧΝ ΣΟ ΘΑΛΑΗΟ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝ

ΜΔΛΔΣΖ ΚΑΣΑΝΟΜΧΝ ΚΑΗ ΜΟΡΦΧΝ ΡΑΓΗΟΨΟΣΟΠΧΝ ΚΑΗ ΗΥΝΟΣΟΗΥΔΗΧΝ ΣΟ ΘΑΛΑΗΟ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝ ΔΘΝΗΚΟ ΚΑΗ ΚΑΠΟΓΗΣΡΗΑΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΑΘΖΝΧΝ ΥΟΛΖ ΘΔΣΗΚΧΝ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΣΜΖΜΑ ΥΖΜΔΗΑ ΜΔΛΔΣΖ ΚΑΣΑΝΟΜΧΝ ΚΑΗ ΜΟΡΦΧΝ ΡΑΓΗΟΨΟΣΟΠΧΝ ΚΑΗ ΗΥΝΟΣΟΗΥΔΗΧΝ ΣΟ ΘΑΛΑΗΟ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝ ΓΗΓΑΚΣΟΡΗΚΖ ΓΗΑΣΡΗΒΖ ΝΗΚΟΛΑΟ Κ. ΔΤΑΓΓΔΛΗΟΤ Υεκηθόο

Διαβάστε περισσότερα

GREENWINDOWS AE Ενεργειακά παράκυρα - προςόψεισ - κωρακιςμζνεσ πόρτεσ. ΘΩΡΑΚΙΜΔΝΔ ΠΟΡΣΔ

GREENWINDOWS AE Ενεργειακά παράκυρα - προςόψεισ - κωρακιςμζνεσ πόρτεσ. ΘΩΡΑΚΙΜΔΝΔ ΠΟΡΣΔ 1 ΘΩΡΑΚΙΜΔΝΔ ΠΟΡΣΔ 1 ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΟ ΚΑΣΑΛΟΓΟ ΘΩΡΑΚΙΜΔΝΩΝ ΘΤΡΩΝ GOLDEN ΣΗ GREENWINDOWS Οη ζσξαθηζκέλεο πόξηεο Golden ηεο GREENWINDOWS, είλαη πηζηνπνηεκέλεο, ηαηδβμνίαξ αζθαθείαξ 4, θαηά ην Δονςπασηό πνόηοπμ

Διαβάστε περισσότερα