Γηώξγνπ Ισάλλνπ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "+13-12-43 Γηώξγνπ Ισάλλνπ"

Transcript

1 Γηδαθηηθή -εξκελεπηηθή πξνζέγγηζε πεδνύ ινγνηερληθνύ θεηκέλνπ Γηώξγνπ Ισάλλνπ Γηδαθηηθνί ζηόρνη Αλακέλεηαη από ηνπο καζεηέο λα είλαη ζε ζέζε: Να επηζεκαίλνπλ θαη λα ηεθκεξηώλνπλ κέζα από κηα θεηκελνθεληξηθή πξνζέγγηζε - ηελ αληηζεηηθή ζρέζε πνπ δηέπεη ηηο δύν ζθεληθέο ελόηεηεο ηνπ θεηκέλνπ. Να εληνπίδνπλ ηα ρξνληθά επίπεδα αλάκεζα ζηα νπνία θηλείηαη ην πεδνγξάθεκα, ηηο αθεγεκαηηθέο ηερληθέο θαη ηηο πθνινγηθέο επηινγέο ηνπ ζπγγξαθέα. Να ζρνιηάδνπλ θαη λα εθθέξνπλ θξηηηθή άπνςε γηα ηε ζηάζε ηνπ αθεγεηή, θαζώο θαη ησλ ηνπξηζηώλ, γηα ην ζπγθεθξηκέλν πεξηζηαηηθό. Μέζα πιηθά Γηδαθηηθό εγρεηξίδην (Κείκελα Νενειιεληθήο Λνγνηερλίαο ΟΔΓΒ, Γ Λπθείνπ, ζ ) Φύιιν εξγαζίαο Πίλαθαο Παξάιιεια θείκελα: α) ε πεξηθνπή από ην εθεβηθό Καηοτικό Ημερολόγιο ηνπ Γ. Ησάλλνπ κε εκεξνκελία εγγξαθήο θαη β) απόζπαζκα από ην νκόηηηιν πνίεκα (« ») ηνπ Μ. Αλαγλσζηάθε. Μεζνδνινγία δηδαζθαιίαο Ηδενζύειια δηαινγηθή καηεπηηθή δηεξεπλεηηθή ζπλεξγαηηθή. Έκθαζε ζε θεηκελνθεληξηθή αθεγεκαηνινγηθή πξνζέγγηζε ηνπ θεηκέλνπ. Οξγάλσζε ηάμεο Δληαία - ζπλεηαηξηζηηθή Πνξεία δηδαζθαιίαο Λίγα εξγνβηνγξαθηθά ζηνηρεία γηα ηνλ ζπγγξαθέα θαη έληαμή ηνπ ζηε κεηαπνιεκηθή γεληά. Λεθηηθή αθόξκεζε ηδενζύειια: πξόβιεςε πεξηερνκέλνπ από ηελ εκεξνκελία ηνπ ηίηινπ (ρσξίο ηε ζήκαλζε θαη αθνινύζσο κε ηε ζήκαλζε +). Μεγαιόθσλε αλάγλσζε ηνπ εηζαγσγηθνύ ζεκεηώκαηνο από καζεηή θαη ηνπ θεηκέλνπ από ηνλ εθπαηδεπηηθό. Δπαιήζεπζε / δηάςεπζε πξνβιέςεσλ θαη αδξνκεξήο απόδνζε πεξηερνκέλνπ. Έληαμε θεηκέλνπ ζηε ζπιινγή όπνπ αλήθεη, θαζώο θαη ζην ινγνηερληθό είδνο. Δληνπηζκόο θαη θαηαγξαθή δνκηθώλ ζηνηρείσλ (ζέκα, πξόζσπα, ρσξνρξόλνο). Δπηζήκαλζε ησλ δύν ζθεληθώλ ελνηήησλ θαη ηεο αληηζεηηθήο ηνπο ζρέζεο (πνπ εηζάγεηαη κε ηνλ αληηζεηηθό ζύλδεζκν όμως ζηελ αξρή ηεο δεύηεξεο ζθελήο).

2 Με πξνθνξηθή - ή γξαπηή ελδερνκέλσο δηεξεύλεζε κε ηε ρξήζε θύιινπ εξγαζίαο - επηζεκαίλνληαη (κέζσ δεισηηθώλ ιέμεσλ): α) νη αληηζεηηθέο εηθόλεο ησλ ζθελώλ (ηεξνηειεζηία # βεβήισζε ηεξνύ ρώξνπ), β) ε δηαθνξνπνίεζε ζηηο δύν ζθελέο ηεο ζηάζεο ηνπ αθεγεηή (ζπγθίλεζε ζπζηνιή, δένο αηδώο # ζαξθαζκόο, νξγή, αγαλάθηεζε). Σρνιηαζκόο ηνπ ηξόπνπ κε ηνλ νπνίν απνδίδνληαη ηα γεγνλόηα (ξεαιηζηηθόο ηξόπνο «κέζσ ησλ απηώλ πξαγκάησλ», «κλήκεο ςεθίδεο», απέξηηηε γιώζζα, ππαηληγκνί θαη απνζησπήζεηο, αληηξεηνξηθό ύθνο θαη όρη ζπλζεκαηνινγία ή αληηζηαζηνινγία - ηα γλσξίζκαηα απηά δειώλνληαη θαη κέζα από ηηο ζθόξπηεο θαη αόξηζηεο βαζηθά ελδείμεηο γηα ην ηζηνξηθό γεγνλόο, νη νπνίεο ζα κπνξνύζαλ λα απνηειέζνπλ ζέκα δηεξεύλεζεο). Σρνιηάδνληαη, επίζεο, ηα ρξνληθά επίπεδα αλάκεζα ζηα νπνία θηλείηαη ην πεδνγξάθεκα, νη αθεγεκαηηθέο ηερληθέο θαη γεληθόηεξα ε εθθξαζηηθή ηέρλε ηνπ ζπγγξαθέα όια απηά, βεβαίσο, κέζα από κηα θεηκελνθεληξηθή πξνζέγγηζε. Γηαθεηκεληθή πξνζέγγηζε: α) Αλάγλσζε θαη ζρνιηαζκόο ηεο ζρεηηθήο πεξηθνπήο από ην εθεβηθό Καηοτικό Ημερολόγιο ηνπ Γ. Ησάλλνπ κε εκεξνκελία εγγξαθήο ή/θαη β)σπλαλάγλσζε ηνπ νκόηηηινπ πνηήκαηνο ηνπ Μ. Αλαγλσζηάθε. Αλαθεθαιαίσζε ζπλνιηθή εθηίκεζε θεηκέλνπ. Αλάζεζε θαη νίθνλ εξγαζηώλ, θαηά πξνηίκεζε ζπλζεηηθώλ δεκηνπξγηθώλ: π.ρ. - Να εθθξάζεηε ηηο ζθέςεηο θαη ηα ζπλαηζζήκαηά ζαο γηα ηε ζηάζε ησλ ηνπξηζηώλ. - Να βξείηε θείκελα από ηελ ειιεληθή κεηαπνιεκηθή πεδνγξαθία πνπ λα αλαθέξνληαη ζε αθεγήζεηο εθηειέζεσλ θαηά ηελ πεξίνδν ηεο Καηνρήο. 2

3 ΚΥΡΙΑ ΗΜΔΙΑ ΥΛΗ Δίδνο «Πεδνγξάθεκα», εκεξνινγηαθό αθήγεκα, δηήγεκα. Από ηε ζπιινγή «Γηα έλα θηιόηηκν» (1964). Γνκηθά ζηνηρεία Θέκα: ε εθηαθή θαη αλαθνκηδή ιεηςάλσλ ελόο 16ρξνλνπ, ζύκαηνο νκαδηθήο εθηέιεζεο από Γεξκαλνύο θαηαθηεηέο θαηά ηελ πεξίνδν ηεο Καηνρήο. Χώξνο: ηόπνο νκαδηθήο εθηέιεζεο (Καιάβξπηα). Χξόλνο: 1963 ην παξόλ ηνπ αθεγεηή, 20 ρξόληα κεηά ηελ εθηέιεζε ηνπ Πξόζσπα: ν αθεγεηήο, ηα δύν αδέιθηα ηνπ λεθξνύ, εληόπηνη ηνπξίζηεο. θεληθέο εηθόλεο θεηκέλνπ (αληηζεηηθή ζρέζε) A. Δθηαθή ιεηςάλσλ ηεξόηεηα ρώξνπ, ηεξνηειεζηία, επιάβεηα, βνπβόο ζξήλνο αδειθηώλ. B. Άθημε ληόπησλ ηνπξηζηώλ βεβήισζε ρώξνπ, ηππηθόηεηα, ξερόηεηα, θσλαζθία, αλαίδεηα θαη ηεξνζπιία από κέξνπο ηνπο. ηάζε αθεγεηή (δηαθνξνπνίεζε ζηηο δύν ζθελέο) Α. Ταξαρή, ζπγθίλεζε, δένο θαη αηδώο, ζπζηνιή ςπρήο θαη ζώκαηνο, ηαύηηζε κε ηα αδέιθηα. Β. Πηθξό ρηνύκνξ, ζαξθαζκόο, νξγή, αγαλάθηεζε γηα ηε ζηάζε ησλ ηνπξηζηώλ. Δθθξαζηηθή ηέρλε πξνζεηηθόηεηα ζπγγξαθέα Πξσηνπξόζσπε αθήγεζε, άκεζε, βησκαηηθή θαη εμνκνινγεηηθή. Βαζηθό αθεγεκαηηθό πιηθό ε παξαηήξεζε, ε κλήκε θαη νη ζπλεηξκνί. Δθηόο από ηε δηήγεζε κέζσ ηεο νπνίαο παξνπζηάδεηαη ζρεδόλ απνθιεηζηηθά ε ηζηνξία παξαηεξείηαη πεξηγξαθή νξηζκέλσλ ιεπηνκεξεηώλ, ζπρλά ζρόιηα ζαξθαζηηθά θαη απηνζαξθαζηηθά, θαζώο θαη ηξεηο θξάζεηο-κνλόινγνη. Τν πεδνγξάθεκα θηλείηαη, ζπρλά κε άικαηα, ζε ηξία ρξνληθά επίπεδα: αλάκεζα ζην ρξόλν γξαθήο ( ), ζην ρξόλν εθηαθήο (1963) θαη ζην ρξόλν εθηέιεζεο (1943). Οη πθνινγηθέο επηινγέο ηνπ ζπγγξαθέα δειώλνπλ θαη ηελ πξνζεηηθόηεηά ηνπ: λα εμνκνινγεζεί έλα βίσκά ηνπ θαη λα ην εθζέζεη «ζε έληαζε θαη ζε βάζνο», θαη όρη λα αλαπαξαζηήζεη ξεαιηζηηθά ην ηζηνξηθό γεγνλόο. Έηζη αηηηνινγνύληαη ην αληηξεηνξηθό ύθνο θαη ν ρακειόο ηόλνο ραξαθηεξηζηηθά, εμάιινπ, ηεο γξαθήο ηνπ Ησάλλνπ ε απέξηηηε γιώζζα, νη ππαηληγκνί θαη νη απνζησπήζεηο, νη αόξηζηνη ηνπηθνί θαη ρξνληθνί ελδείθηεο, θαζώο θαη ε απνπζία αλαδξνκηθήο αθήγεζεο πνπ ζα δσληάλεπε ην γεγνλόο. 3

4 Φύιιν εξγαζίαο Γ. Ησάλλνπ 1. Να εληνπίζεηε ζηηο δύν ζθεληθέο ελόηεηεο ηνπ θεηκέλνπ ιέμεηο θαη εηθόλεο πνπ δειώλνπλ (θαη ππνδειώλνπλ): α) ηελ αληηζεηηθή ζρέζε αλάκεζα ζηηο δύν ζθελέο β) ηε δηαθνξνπνίεζε ησλ ζπλαηζζεκάησλ θαη ηεο ζηάζεο ηνπ αθεγεηή. Α ζθεληθή ελόηεηα «Φηάλσ ζην ζεκείν λα πσ θαιύηεξν από η άιια» Β ζθεληθή ελόηεηα «Όκσο έλα κπνπινύθη δήζελ εμεπγεληζκέλα, ππνθείκελα» α) β) 2. Να επηζεκάλεηε ελδείμεηο ηνπ θεηκέλνπ γηα ην ηζηνξηθό γεγνλόο ηεο νκαδηθήο εθηέιεζεο.. 4

5 Αλαιπηηθόηεξνο ζρνιηαζκόο θαη εξκελεία ηνπ θεηκέλνπ κέζα από κηα θεηκελνθεληξηθή αθεγεκαηνινγηθή πξνζέγγηζε Αθεγεκαηηθό πεξηερόκελν Ο αθεγεηήο επηζθέπηεηαη ηε ζέζε όπνπ, θαηά ηελ πεξίνδν ηεο Καηνρήο, εθηειέζηεθαλ νκαδηθά παηξηώηεο, ζηηο Τελ ώξα ηεο επίζθεςήο ηνπ, ζηνλ ηόπν ηνπ καξηπξίνπ γίλεηαη ε εθηαθή ησλ νζηώλ ελόο 16ρξνλνπ παηδηνύ από ηνπο ζπγγελείο ηνπ («κία γπλαίθα θη έλαο άληξαο, αδέιθηα»). Ο αθεγεηήο παξαθνινπζεί ηελ εθηαθή. Ύζηεξα από ιίγν θαηαθζάλεη κία νκάδα από εληόπηνπο ηνπξίζηεο, παξαθνινπζνύλ θαη απηνί γηα ιίγν, ζρνιηάδνπλ θαη απέξρνληαη. Ο αθεγεηήο απνρσξεί θαη απηόο ζε ιίγν. Αθεγεηήο Τελ ηζηνξία δηεγείηαη ζε πξώην ξεκαηηθό πξόζσπν θαη ζε ρξόλν παξειζνληηθό («πιεζίαζα») έλαο αθεγεηήο ν νπνίνο ζπκκεηέρεη ζηελ ηζηνξία σο κάξηπξαο-ζεαηήο ηνπ πεξηζηαηηθνύ. Πάζρσλ, ζσκαηηθά παξώλ θαη όρη κε ηε θαληαζία ηνπ, καο κηιά γηα απηά πνπ είδε θαη άθνπζε. Ζ ηζηνξία απνθηά όξαζε θαη αθή, θαζώο ν αθεγεηήο καο κεηαθέξεη ζην ρσξνρξόλν «κέζσ ησλ απηώλ πξαγκάησλ»: ςειαθεί ηνλ ηάθν, ην βξαράθη κε ηηο ιεηρήλεο, ην δέληξν, ηε ζρεκαηηζκέλε από άζπξεο πέηξεο εκεξνκελία. Ζ εζηίαζη είναι εζωηερική, ζηαζεξή θαη κνλνκεξήο: όια καο δίλνληαη «κέζα από ηελ όξαζε, ηα ζπλαηζζήκαηα, ηε ζθέςε θαη ηελ αίζζεζε ελόο κνλάρα πξνζώπνπ». Τν εγώ ηνπ αθεγεηή βξίζθεηαη ζην θέληξν ηεο αθήγεζεο, όια ζπγθιίλνπλ ζηε ζπλείδεζή ηνπ (ή θαη ζην ππνζπλείδεηό ηνπ) θαη όια θσηίδνληαη θαη ρξσκαηίδνληαη από απηήλ. Πξόθεηηαη πιένλ γηα θαηάζεζε πξνζσπηθήο εκπεηξίαο πνπ παίξλεη ηελ έληαζε, ην βάζνο θαη ηε δηάξθεηα ηνπ βηώκαηνο («πνηέ κνπ δελ ηαξάρηεθα θαη δελ έθιαςα ηόζν»). Ο αθεγεηήο κέζα από κηα δηαδηθαζία ηαύηηζεο πεξλά από ην εγώ ζην εκείο, ζε έλαλ πιεζπληηθό πνπ ηνλ ελώλεη κε ηα δύν αδέιθηα («Πνιινί ήξζαλ ηξηγύξσ καο», «ζα λα κελ ήκαζηαλ θη εκείο ιίγν πην πάλσ»). Αθεγεκαηηθνί ηξόπνη θαη ηερληθέο Ζ ηζηνξία παξνπζηάδεηαη ζηνλ αλαγλώζηε απνθιεηζηηθά ζρεδόλ κέζσ ηεο διήγηζης. Τελ πρωηοπρόζωπη αθήγηζη δηαθξίλεη ακεζόηεηα θαη βησκαηηθόηεηα, εμνκνινγεηηθόο, ρακειόο θαη αληηξεηνξηθόο ηόλνο (βι. βνπβόο ζξήλνο αδειθηώλ - «Λέμε δελ έιεγαλ, νύηε αθνπγόηαλ θιάκα»). Ζ γξαθή πξνζσπηθή, απνζπαζκαηηθή θαη ζπλεηξκηθή απαηηεί έλαλ ελεξγεηηθό αλαγλώζηε πνπ λα λνεκαηνδνηεί ην θείκελν. Ζ αθήγεζε αξρίδεη κε ηε ζπλνπηηθή θαηάζεζε ηεο εκπεηξίαο ηνπ αθεγεηή ζε άκεζν εμνκνινγεηηθό ηόλν («Φηάλσ ζην ζεκείν λα πσ, πσο ίζσο ζα ηαλ θαιύηεξα λα κελ είρα παηήζεη πνηέ κνπ ζε θείλν ηνλ ηόπν ηεο νκαδηθήο εθηειέζεσο»). Αθνινπζεί ε ιεπηνκεξήο εμηζηόξεζε ηεο εκπεηξίαο (ζηα εμσηεξηθά ηεο θαζέθαζηα θαη ζηελ εζσηεξηθή ηνπο - γηα ηνλ αθεγεηή απήρεζε) πνπ εθηίζεηαη ζε δύν ζθεληθέο ελόηεηεο: εθηαθή ησλ νζηώλ θαη άθημε ησλ ηνπξηζηώλ. Βαζηθό αθεγεκαηηθό πιηθό απνηειεί γηα ηνλ ζπγγξαθέα ε μνήμη θαη ε παραηήρηζη. Ζ ηετνική ηων ζσνειρμών, ζηνηρείν εζσηεξηθνύ κνλνιόγνπ, ηνπ επηηξέπεη λα εθζέηεη ηα βηώκαηά ηνπ ζε έληαζε θαη ζε βάζνο θαη λα νδεγείηαη ζε αλαινγηθέο ζθέςεηο: από ην πάζνο ηνπ παηδηνύ θηάλεη ζηα δηθά ηνπ πάζε («Δγώ ηνπιάρηζην έηζη παξαθαινύζα, όηαλ βξέζεθα ζε θάηη ηηπνηέληνπο θηλδύλνπο», «Πάλησο, ζπκνύκαη 5

6 πσο εθείλεο ηηο ζηηγκέο, ιάηξεπα θαη πξόζερα όζν πνηέ ηα άςπρα») ζε ζεκείν πνπ ην κνηξνιόη λα κνηάδεη ζαλ λα ιέγεηαη πξνζσπηθά γηα ηνλ ίδην («θηηάρηε θαη κέλα λα θαιό»). Σηνράδεηαη ηελ νκνηόηεηά ηνπ κε ηνπο άιινπο αλζξώπνπο («Άλζξσπνο είκαη θαη εγώ») αιιά θαη ηε δηαθνξά ηνπ («Κη όκσο ε θάπνηα δηαθνξά είλαη πνπ κε θαίεη»). Τε ξνή ηεο αθήγεζεο δηαθόπηεη ε περιγραθή νξηζκέλσλ ιεπηνκεξεηώλ, ζπγθεθξηκέλσλ θαη θαηλνκεληθά αζήκαλησλ ζηνηρείσλ πνπ επηζεκαίλεη όκσο ε δηεηζδπηηθή καηηά θαη ε ππεξεπαηζζεζία ηνπ αθεγεηή («Ήηαλ θαηαθίηξηλα, κε ιίγν θαζηαλό ρώκα θνιιεκέλν πάλσ ηνπο», «ζε κηα θάζα ραξηνλέληα, απ απηέο ηεο ακεξηθάληθεο βνήζεηαο», «Ήηαλ κηα κηθξή ηξύπα ιίγν πην πάλσ απ ην κέησπν», «έλα θαινθακσκέλν δάθληλν ζηεθάλη»). Ζ αθήγεζε είλαη δηάζηηθηε από ζτόλια ζαξθαζηηθά θαη απηνζαξθαζηηθά («αλ θαη είκαη ηόζν αλάμηνο», «όηαλ βξέζεθα ζε θάηη ηηπνηέληνπο θηλδύλνπο πνπ είλαη ληξνπή θαη λα ηνπο ζθέθηνκαη αθόκα», «εγώ ηα ρσ θαηαθέξεη λα ρσξώ θαη λα ηαηξηάδσ κνλάρα κε θάηη ηέηνηνπο»), θαζώο θαη θξίζεηο επηθξίζεηο ηνπ αθεγεηή γηα πξόζσπα θαη θαηαζηάζεηο, θξίζεηο πνπ πιεζαίλνπλ ζηε δεύηεξε ζθεληθή ελόηεηα όπνπ θαηαθζάλεη ην κπνπινύθη ησλ ηνπξηζηώλ («Ήηαλ ηόζν ςπρξή ε πεξηγξαθή», «από εθεκεξίδεο άιιν ηίπνηα, θαη ηη εθεκεξίδεο»). Χαξαθηεξηζηηθή είλαη ε ιεηηνπξγία ηεο γιώζζαο ζε απηά ηα ζεκεία όπνπ ππάξρνπλ ζπλερείο ππαηληγκνί, ειιεηπηηθέο εθθξάζεηο ή απνζησπήζεηο. Ο δηάινγνο απνπζηάδεη από ην θείκελν, κόλν ην κνηξνιόη-ςίζπξνο θαη ηρεις θράζειςμονόλογοι αθνύγνληαη ζηελ αθήγεζε. Ζ πξώηε θξάζε αθνύγεηαη ζηελ πξώηε ζθεληθή ελόηεηα από ηνλ αδειθό, θνξηηζκέλε κε ζπγθίλεζε θαη πέθηεη ζε κία θαηαλπθηηθή ζηγή: «ε ραξηζηηθή βνιή». Ζ δεύηεξε θξάζε αθνύγεηαη ζηε δεύηεξε ζθεληθή ελόηεηα από θάπνηνλ εληόπην ηνπξίζηα κέζα ζηε θσλαζθία ηνπ πιήζνπο θαη ιέγεηαη κε ζπκό: «Καιά ηνπο έθαλαλ αθνύ νη άιινη ζθόησζαλ ζηξαηηώηεο ηνπ θαηαθηεηή». Ζ ηξίηε θξάζε, πνπ απνηειεί θαη ηελ θαηαθιείδα ηεο αθήγεζεο, αθνύγεηαη από ηνλ αθεγεηή ν νπνίνο ηελ ιέεη ζπλέρεηα ζαλ επρή, σζάλ λα μνξθίδεη ην θαθό: «Θεέ κνπ, κε κ αθήλεηο, νύηε θαιεκέξα λα ρσ πηα κε ηέηνηα, δήζελ εμεπγεληζκέλα, ππνθείκελα». Ο ρξόλνο ζηελ αθήγεζε Ι. Δμσθεηκεληθόο ρξόλνο Χρόνος πομπού: 1964 έηνο δεκνζίεπζεο ηεο ζπιινγήο «Γηα έλα θηιόηηκν» ζηελ νπνία αλήθεη ην πεδνγξάθεκα. Χρόνος γεγονόηων: 1943, Καηνρή. Ιζηνξηθό γεγνλόο: ε νκαδηθή εθηέιεζε από ηνπο Γεξκαλνύο θαηαθηεηέο 1200 αζώσλ Διιήλσλ, ε νπνία έγηλε ζηα Καιάβξπηα, ζηηο Δλδείμεηο θεηκέλνπ γηα ην γεγνλόο: εκεξνκελία ηίηινπ, ηόπνο νκαδηθήο εθηειέζεσο, ηόζν αίκα, ηόζεο εθαηνληάδεο θνξκηά, ηεξάζηηνο άζπξνο ζηαπξόο, εκεξνκελία: , κνηξνιόγη «Μαζηόξνη Καιαβξπηηλνί...», εθηέιεζε 1200 αλζξώπσλ, ζηξαηηώηεο ηνπ θαηαθηεηή. ΙΙ. Δζσθεηκεληθόο ρξόλνο Χρόνος ιζηορίας (ΧΙ): ηα ρξνληθά όξηα κέζα ζηα νπνία εθηπιίζζνληαη ηα γεγνλόηα πνπ ζπληζηνύλ ηελ ηζηνξία είλαη θάπνηεο ώξεο - ε ρξνληθή δηάξθεηα θαηά ηελ νπνία ν αθεγεηήο επηζθέπηεηαη ηνλ ηόπν νκαδηθήο εθηέιεζεο, παξαθνινπζεί ηελ αλαθνκηδή 6

7 ησλ ιεηςάλσλ ελόο 16ρξνλνπ λένπ («πνπ είρε εθηειεζηεί πξηλ από είθνζη ρξόληα») ε νπνία γίλεηαη εθείλε ηε ρξνληθή ζηηγκή (1963), θαη ζηε ζπλέρεηα απνρσξεί. Χρόνος αθήγηζης (ΧΑ): ε Καηνρή θαη ν ρξόλνο ηεο εθηέιεζεο (1943), ν ρξόλνο εθηαθήο ησλ ιεηςάλσλ (1963) θαη ν ρξόλνο γξαθήο ( ) απνηεινύλ ηα ρξνληθά πιαίζηα κέζα ζηα νπνία θηλείηαη ε αθήγεζε. Τα πιαίζηα απηά δελ θαζνξίδνπλ κηα απζηεξά αθεγεκαηηθή πνξεία, αιιά έλα δπλακηθό ρξνληθό πεδίν, όπνπ ε αθήγεζε πεγαηλνέξρεηαη, ζπρλά κάιηζηα κε άικαηα, όπσο ην θέξνπλ νη ζπλεηξκνί. Αθνινύζσο, παξαηίζεληαη ελδείμεηο ηνπ θεηκέλνπ γηα ηα ρξνληθά απηά επίπεδα: Χξόλνο εθηέιεζεο: εκεξνκελία-ηίηινο, «ην παηδάθη ήηαλ δεθάμη ρξνλώ όηαλ καξηύξεζε», «Απηό ζίγνπξα ζα ήηαλ θαη ηόηε εδώ», «πηζηεύσ πσο έηζη ζα λησζε θη απηόο εθείλε ηελ ώξα», «ζρεκαηηζκέλε ε εκεξνκελία: », «πνπ κπόξεζα λα θξαηήζσ κέξα κε ηε κέξα ηόηε», «Τη λα γηλε άξαγε εθεί ζε καο απηή ηε κέξα;». Χξόλνο εθηαθήο / αλαθνκηδήο ιεηςάλσλ: «όζν απηή ηε θνξά», «ηελ ώξα πνπ βξέζεθα εθεί άλνηγαλ ηνλ ηάθν», «Τόηε πνπ πξσηνδύγσζα», «Σε ιίγν άξρηζαλ λα μεθπηξώλνπλ ηα θόθαια», «Πνιύ ήηαλ θαη πνπ κε άθελαλ θνληά ηνπο κηα ηέηνηα ώξα», «Μνλάρα όηαλ βξέζεθε ην θξαλίν», «θαηόπη θξάηεζαλ έλα ιεπηό ζηγή», «Ύζηεξα ζθόξπηζαλ κηιώληαο δπλαηά», «Καηόπη ν άληξαο άθεζε ηελ αμίλα» - (γξακκαηηθόο ρξόλνο: αόξηζηνο θαη παξαηαηηθόο). Χξόλνο γξαθήο: «Φηάλσ ζην ζεκείν λα πσ, πσο ίζσο ζα ηαλ θαιύηεξα λα κελ είρα παηήζεη πνηέ κνπ ζε θείλν ηνλ ηόπν», «Καη ηώξα, πνπ ε ςπρή κνπ έρεη θνιιήζεη εθεί», «Τώξα ζθέθηνκαη πσο έπξεπε λα πξνζθπλήζσ» - (γξακκ. ρξόλνο: ελεζηώηαο). ρεκαηηθά: ΧΑ (ρξόλνο αθήγεζεο) Χξ. εθηέιεζεο Χξ. εθηαθήο Χξ. γξαθήο ΧΙ (ηζηνξίαο) Δλώ ν ηίηινο αλαθέξεηαη κε ηδηαίηεξε έκθαζε ζην παξειζόλ, ην αθήγεκα εμηζηνξεί πεξηζηαηηθά κεηά είθνζη έηε, ρσξίο λα θαίλεηαη ρξνληθή αλαθνινπζία. Μέζσ ηεο αλαθνκηδήο ησλ ιεηςάλσλ ηνπ 63 γίλεηαη παξόλ θαη ε νκαδηθή εθηέιεζε ηνπ 43. Γεληθά, ζα κπνξνύζακε λα πνύκε όηη ππάξρεη τρονική ακολοσθία. Αλ θαη νξηζκέλα ζεκεία καο βγάδνπλ έμσ από ηελ αθήγεζε ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ πεξηζηαηηθνύ, σζηόζν νη παξεθβνιέο είλαη ζηηγκηαίεο. Πνιύ ζύληνκεο αλαθνξέο ζην παξειζόλ ζην παξειζόλ ηνπ αθεγεηή θπξίσο αθνινπζνύλ βαζηθά ηελ θίλεζε ηεο κλήκεο («Άιισζηε ην παηδάθη ήηαλ δεθάμη ρξνλώ όηαλ καξηύξεζε», «Δγώ ηνπιάρηζην έηζη παξαθαινύζα, όηαλ βξέζεθα ζε θάηη ηηπνηέληνπο θηλδύλνπο», «Πάλησο, ζπκνύκαη πσο εθείλεο ηηο ζηηγκέο, ιάηξεπα»). Δίλαη θαλεξό όηη δελ απνηειεί πξόζεζε ηνπ ζπγγξαθέα ε ξεαιηζηηθή αλαπαξάζηαζε ηνπ παξειζόληνο, ηελ νπνία ζα επηηύγραλε κε ηελ αλαδξνκηθή αθήγεζε, γηα παξάδεηγκα, πνπ ζα αλαθεξόηαλ ζηε ζθελή ηεο νκαδηθήο εθηέιεζεο. 7

8 Βαζηθά, ε ρξνληθή διάρκεια ησλ γεγνλόησλ είλαη κανονική. Σηα ζεκεία κόλνλ ησλ πεξηγξαθώλ θαη ησλ ζρνιίσλ επηβξαδύλεηαη ν ξπζκόο ηεο αθήγεζεο. Δπηηάρπλζε ππάξρεη ζηελ αθήγεζε ηνπ ηζηνξηθνύ γεγνλόηνο, όπνπ παξαιείπνληαη ή απνδίδνληαη πεξηιεπηηθά ηα γεγνλόηα (βι. παξαπνκπέο γηα ρξόλν εθηέιεζεο). Βαζηθή πεγή πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε: Μειηώλεο Χξ., Με ηο νήμα ηης Αριάδνης, Δλδεηθηηθή βηβιηνγξαθία: Αξάγεο Γ., Γιώργος Ιωάννοσ - Σηοιτεία προζωπογραθίας, Δηαηξεία Σπγγξαθέσλ, Αζήλα Εήξαο Αι., Σπλέρεηα θαη αλαλέσζε ηεο Ζζνγξαθίαο ζην έξγν ηνπ Γηώξγνπ Ησάλλνπ, Γράμμαηα και Τέτνες, ηρ. 62. Κνθθηλάθε Ν., Γηώξγνο Ησάλλνπ: κηα άιιε εθδνρή κε αθνξκή ην αθήγεκα: « » από ηε ζπιινγή ηνπ «Γηα έλα θηιόηηκν», Νέα Παιδεία, ηρ. 62, Κνηδηάο Αι., Μεηαπολεμικοί Πεζογράθοι, εθδ. Κέδξνο, Αζήλα Μειηώλεο Χξ., Με ηο νήμα ηης Αριάδνης, Τξηαληαθπιιόπνπινο Ν.Γ., Έλαο επηηάθηνο κε ηνλ ηξόπν ηνπ Γηώξγνπ Ησάλλνπ, , ζην «Πέληε εηζεγήζεηο γηα ηζάξηζκα πεδά», Νεοελληνική Παιδεία, η , Αζήλα ρεδηαζκόο δηδαθηηθήο πξόηαζεο: Μαξία Παπαιενληίνπ Φηιόινγνο 8

Γεώξγηνο Βηδπελόο, <<Τν ακάξηεκα ηεο κεηξόο κνπ>> Ι. Σηνηρεία πνπ αθνξνύλ ην ζπγγξαθέα, ην ινγνηερληθό πεξηβάιινλ θαη γξακκαηνινγηθά ζηνηρεία

Γεώξγηνο Βηδπελόο, <<Τν ακάξηεκα ηεο κεηξόο κνπ>> Ι. Σηνηρεία πνπ αθνξνύλ ην ζπγγξαθέα, ην ινγνηερληθό πεξηβάιινλ θαη γξακκαηνινγηθά ζηνηρεία Γεώξγηνο Βηδπελόο, Ι. Σηνηρεία πνπ αθνξνύλ ην ζπγγξαθέα, ην ινγνηερληθό πεξηβάιινλ θαη γξακκαηνινγηθά ζηνηρεία Σην αθεγεκαηηθό έξγν ηνπ Βηδπελνύ είλαη έληνλε ε επίδξαζε ηόζν

Διαβάστε περισσότερα

«Μειέηε πεξίπησζεο ηξηώλ νκάδσλ γηα ηελ εμειηθηηθή πνξεία θαη ηε ζρεζηνδπλακηθή ηεο νκάδαο κέζα από ην ζεαηξηθό παηρλίδη.»

«Μειέηε πεξίπησζεο ηξηώλ νκάδσλ γηα ηελ εμειηθηηθή πνξεία θαη ηε ζρεζηνδπλακηθή ηεο νκάδαο κέζα από ην ζεαηξηθό παηρλίδη.» Α.Σ.Δ.Η. ΚΡΖΣΖ ρνιή:.δ.τ.π. Σκήκα: Κνηλσληθήο Δξγαζίαο Πηπρηαθή Δξγαζία «Μειέηε πεξίπησζεο ηξηώλ νκάδσλ γηα ηελ εμειηθηηθή πνξεία θαη ηε ζρεζηνδπλακηθή ηεο νκάδαο κέζα από ην ζεαηξηθό παηρλίδη.» Δπηκέιεηα

Διαβάστε περισσότερα

Η αναπλιώτικη πολεογραφία τοσ Γιώργοσ Ρούβαλη [Μια παροσζίαζη ζηο Ξενοδοτείο Μεγάλη Βρεταννία, Ναύπλιο, 10 Απριλίοσ 2009 ]

Η αναπλιώτικη πολεογραφία τοσ Γιώργοσ Ρούβαλη [Μια παροσζίαζη ζηο Ξενοδοτείο Μεγάλη Βρεταννία, Ναύπλιο, 10 Απριλίοσ 2009 ] Η αναπλιώτικη πολεογραφία τοσ Γιώργοσ Ρούβαλη [Μια παροσζίαζη ζηο Ξενοδοτείο Μεγάλη Βρεταννία, Ναύπλιο, 10 Απριλίοσ 2009 ] Γιάννης Ρένηζος iren@otenet.gr www.geander.gr Δίλαη πνιιά ρξόληα ηώξα πνπ δηαβάδσ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Διζαγφγή ζηη Φφηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Διζαγφγή ζηη Φφηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Διζαγφγή ζηη Φφηογραθία Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP 1 ΜΑΘΗΜΑ 2 ον ΦΑΚΟΙ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΚΗ ΜΗΥΑΝΗ ΓΙΑΦΡΑΓΜΑ ΒΑΘΟ ΠΔΓΙΟΤ 2 Ο έλεγτος ηοσ θφηός Η θσηνγξάθηζε, όπσο θαη ε αλζξώπηλε όξαζε, ζηεξίδεηαη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΡΝΖΛΗΟ ΚΑΣΟΡΗΑΓΖ. ή α ξ ρ α ί α ειιεληθή δεκνθξαηία θαη ή. ζεκαζία ηεο γηά καο ζήκεξα

ΚΟΡΝΖΛΗΟ ΚΑΣΟΡΗΑΓΖ. ή α ξ ρ α ί α ειιεληθή δεκνθξαηία θαη ή. ζεκαζία ηεο γηά καο ζήκεξα ΚΟΡΝΖΛΗΟ ΚΑΣΟΡΗΑΓΖ ή α ξ ρ α ί α ειιεληθή δεκνθξαηία θαη ή ζεκαζία ηεο γηά καο ζήκεξα Πεξηερόκελα Δηζαγσγηθό ζεκείσκα... 1. Ή άξραία Διιάδα, ζπέξκα θαη όρη πξόηππν... 2. Ή αξρή ηεο άκθηζβήηεζεο... 3. Ή

Διαβάστε περισσότερα

Τν ζηεξεόηππν ηνπ κε αληηιεπηνύ θόζκνπ

Τν ζηεξεόηππν ηνπ κε αληηιεπηνύ θόζκνπ Τν ζηεξεόηππν ηνπ κε αληηιεπηνύ θόζκνπ Λόγσ ηεο ζπνπδαηόηεηαο ηεο όξαζεο κεηαμύ ησλ αηζζήζεσλ, έρνπκε επεθηείλεη κεηαθνξηθά ηελ έλλνηα ηνπ «βιέπσ» θαη ζηηο λνεηηθέο παξαζηάζεηο πνπ ζρεκαηίδνπκε. Σηηο ζπδεηήζεηο

Διαβάστε περισσότερα

Δημιουργία Λογαριασμού e-mail

Δημιουργία Λογαριασμού e-mail Δημιουργία Λογαριασμού e-mail Ιανουάριος 2011 Κώςτασ Κωνςταντοφλασ LEARNING COMMUNITY ΜΕΣΑΝΑΣΕ Ω ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟΙ ΠΛΟΗΓΟΙ ΔΙΑΝΟΙΓΟΤΝ ΣΗΝ ΠΡΟΒΑΗ ΣΩΝ ΜΕΣΑΝΑΣΩΝ ΣΗΝ ΔΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΗΗ Αρ. Ζργου: 504367-2009-LLP-DE-GRUNDTVIG-GMP

Διαβάστε περισσότερα

Παλεπηζηήκην Παηξώλ. Παηδαγσγηθό Σκήκα Γεκνηηθήο Δθπαίδεπζεο. Μεηαπηπρηαθή εξγαζία πνπ ππνβάιιεηαη ζηελ θαηεύζπλζε Μαζεζηαθέο Γπζθνιίεο

Παλεπηζηήκην Παηξώλ. Παηδαγσγηθό Σκήκα Γεκνηηθήο Δθπαίδεπζεο. Μεηαπηπρηαθή εξγαζία πνπ ππνβάιιεηαη ζηελ θαηεύζπλζε Μαζεζηαθέο Γπζθνιίεο 1 Τπέξηηηινο: ΟΡΘΟΓΡΑΦIΑ θαη ΜΑΘΖΗΑΚΔ ΓΤΚΟΛΗΔ Αλάπηπμε νξζνγξαθηθώλ δεμηνηήησλ ζε παηδηά κε θαη ρσξίο καζεζηαθέο δπζθνιίεο Γθαξώλε Παξαζθεπή (Α.Μ: 149) Παλεπηζηήκην Παηξώλ Παηδαγσγηθό Σκήκα Γεκνηηθήο Δθπαίδεπζεο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΓΚΡΗΖ ΓΗΑΓΗΚΑΗΧΝ ΜΟΝΣΔΛΟΠΟΗΖΖ ΜΑΘΖΣΧΝ ΓΖΜΟΣΗΚΟΤ ΚΑΗ ΓΤΜΝΑΗΟΤ. Υρσζοζηόμοσ Μαριλένα*, Υριζηοθόροσ Δλένη* & Λεμονίδης Υαράλαμπος**

ΤΓΚΡΗΖ ΓΗΑΓΗΚΑΗΧΝ ΜΟΝΣΔΛΟΠΟΗΖΖ ΜΑΘΖΣΧΝ ΓΖΜΟΣΗΚΟΤ ΚΑΗ ΓΤΜΝΑΗΟΤ. Υρσζοζηόμοσ Μαριλένα*, Υριζηοθόροσ Δλένη* & Λεμονίδης Υαράλαμπος** Φξπζνζηόκνπ Μ., Φξηζηνθόξνπ Ε., & Λεκνλίδεο Φ., (2008). Σύγθξηζε δηαδηθαζηώλ κνληεινπνίεζεο καζεηώλ δεκνηηθνύ θαη γπκλαζίνπ. Ππακηικά 10 ος Παγκύππιος Σςνεδπίος Μαθημαηικήρ Παιδείαρ και Δπιζηήμηρ, Πάθορ

Διαβάστε περισσότερα

Δ.Π. Δκπαίδεςζη και Για Βίος Μάθηζη, ΔΠΑ (2007 2013) ΔΠΙΜΟΡΦΩΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΩΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΩΝ ΣΠΔ ΣΗ ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΠΡΑΞΗ

Δ.Π. Δκπαίδεςζη και Για Βίος Μάθηζη, ΔΠΑ (2007 2013) ΔΠΙΜΟΡΦΩΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΩΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΩΝ ΣΠΔ ΣΗ ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Δ.Π. Δκπαίδεςζη και Για Βίος Μάθηζη, ΔΠΑ (2007 2013) ΔΠΙΜΟΡΦΩΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΩΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΩΝ ΣΠΔ ΣΗ ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Ππακηική Άζκηζη Δκπαιδεςομένυν ζηα Πανεπιζηημιακά Κένηπα Δπιμόπθυζηρ

Διαβάστε περισσότερα

Υαιθίδα 26/2/2011. Υ.Σξηθαιηλόο. ctrikall@phs.uoa.gr. http://web.cc.uoa.gr/~ctrikali/

Υαιθίδα 26/2/2011. Υ.Σξηθαιηλόο. ctrikall@phs.uoa.gr. http://web.cc.uoa.gr/~ctrikali/ Υαιθίδα 26/2/2011 Υ.Σξηθαιηλόο ctrikall@phs.uoa.gr http://web.cc.uoa.gr/~ctrikali/ Όινη καο μέξνπκε, όηη γηα ηελ πιεηνλόηεηα ησλ καζεηώλ ε Φπζηθή Θεσξείηαη έλα από ηα πην δύζθνια καζήκαηα. Απηό ηζρύεη

Διαβάστε περισσότερα

Εγρεηξίδην Φξεζηώλ Σπζηήκαηνο Δηαύγεηαο (Draft) ΕΓΥΕΘΡΘΔΘΟ ΓΕΝΘΚΗ ΥΡΗΗ ΤΣΗΜΑΣΟ

Εγρεηξίδην Φξεζηώλ Σπζηήκαηνο Δηαύγεηαο (Draft) ΕΓΥΕΘΡΘΔΘΟ ΓΕΝΘΚΗ ΥΡΗΗ ΤΣΗΜΑΣΟ Εγρεηξίδην Φξεζηώλ Σπζηήκαηνο Δηαύγεηαο (Draft) ΕΓΥΕΘΡΘΔΘΟ ΓΕΝΘΚΗ ΥΡΗΗ ΤΣΗΜΑΣΟ 1 ΠΕΡΘΕΥΟΜΕΝΑ 1 ΕΙΑΓΩΓΗ... 3 1.1 ΕΤΡΟ ΚΑΙ ΧΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟΤ... 3 1.2 ΕΠΙΚΟΠΗΗ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟΤ... 3 2 ΓΕΝΙΚΗ ΧΡΗΗ... 4

Διαβάστε περισσότερα

ΜΙΑ ΣΥΝΤΟΜΗ ΜΑΤΙΑ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΩΝ ΣΦΟΛΙΚΩΝ ΜΑΣ ΒΙΒΛΙΩΝ

ΜΙΑ ΣΥΝΤΟΜΗ ΜΑΤΙΑ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΩΝ ΣΦΟΛΙΚΩΝ ΜΑΣ ΒΙΒΛΙΩΝ ΜΙΑ ΣΥΝΤΟΜΗ ΜΑΤΙΑ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΩΝ ΣΦΟΛΙΚΩΝ ΜΑΣ ΒΙΒΛΙΩΝ Ζ ηζηνξία ηνπ ζρνιηθνύ βηβιίνπ ζηε ρώξα καο, κέξνο ηεο εθπαηδεπηηθήο πνιηηηθήο, αθνινπζεί κηα πνξεία αλάινγε κε ηηο πνιηηηθέο κεηαβνιέο θαη ηα αλεβνθαηεβάζκαηα

Διαβάστε περισσότερα

ΒΔΛΟΝΗΣΜΟΣ ΚΑΗ ΖΛ/ΒΔΛΟΝΗΣΜΟΣ Ο Βεινληζκόο είλαη κία παλάξραηα κέζνδνο, πνπ όκσο εμειίρζεθε ζεκαληηθά κε ηελ πάξνδν ησλ ρξόλσλ, έρεη δε ζαλ ζηόρν, λα

ΒΔΛΟΝΗΣΜΟΣ ΚΑΗ ΖΛ/ΒΔΛΟΝΗΣΜΟΣ Ο Βεινληζκόο είλαη κία παλάξραηα κέζνδνο, πνπ όκσο εμειίρζεθε ζεκαληηθά κε ηελ πάξνδν ησλ ρξόλσλ, έρεη δε ζαλ ζηόρν, λα ΒΔΛΟΝΗΣΜΟΣ ΚΑΗ ΖΛ/ΒΔΛΟΝΗΣΜΟΣ Ο Βεινληζκόο είλαη κία παλάξραηα κέζνδνο, πνπ όκσο εμειίρζεθε ζεκαληηθά κε ηελ πάξνδν ησλ ρξόλσλ, έρεη δε ζαλ ζηόρν, λα επηθέξεη ηελ ςπρνζσκαηηθή - δηαλνεηηθή εμηζνξξόπεζε

Διαβάστε περισσότερα

Φυσική Προσανατολισμού

Φυσική Προσανατολισμού Φυσική Προσανατολισμού Τράπεζα Θεμάτων Β Λυκείου «Θέμα Β» Τα Διαγωνίσματα έχουν δύο ερωτήματα (πολλαπλής επιλογής με αιτιολόγηση). Σε αρκετά από τα διαγωνίσματα το ένα ερώτημα είναι από τα Κεφάλαια της

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός καηαζκεσής διαδραζηικών αζκήζεων μέζο ηοσ λογιζμικού

Οδηγός καηαζκεσής διαδραζηικών αζκήζεων μέζο ηοσ λογιζμικού Οδηγός καηαζκεσής διαδραζηικών αζκήζεων μέζο ηοσ λογιζμικού: ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδα Οδηγός εκμάθησης Hot Potatoes 6... 3 Τι είναι τα Hot Potatoes... 4 Τύποι αρχείων... 5 Εισαγωγή στο JQuiz... 5 Εισαγωγή στο

Διαβάστε περισσότερα

Π Α Ν Δ Π Ι Σ Η Μ Ι Ο Π Δ Ι Ρ Α Ι Ω

Π Α Ν Δ Π Ι Σ Η Μ Ι Ο Π Δ Ι Ρ Α Ι Ω Π Α Ν Δ Π Ι Σ Η Μ Ι Ο Π Δ Ι Ρ Α Ι Ω Σ Μ Η Μ Α Σ Α Σ Ι Σ Ι Κ Η Κ Α Ι Α Φ Α Λ Ι Σ Ι Κ Η Δ Π Ι Σ Η Μ Η Μ Δ Σ Α Π Σ Τ Υ Ι Α Κ Ο Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α Π Ο Τ Γ Ω Ν Σ Η Ν Δ Φ Α Ρ Μ Ο Μ Δ Ν Η Σ Α Σ Ι Σ Ι Κ Η ΓΙΔΡΔΤΝΗΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΜΗΜΑ ΠΟΛΘΣΘΜΘΚΗ ΣΕΥΝΟΛΟΓΘΑ ΚΑΘ ΕΠΘΚΟΘΝΩΝΘΑ ΑΦΑΛΕΘΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΗΝ ΚΟΘΝΩΝΘΑ ΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΘΑ

ΣΜΗΜΑ ΠΟΛΘΣΘΜΘΚΗ ΣΕΥΝΟΛΟΓΘΑ ΚΑΘ ΕΠΘΚΟΘΝΩΝΘΑ ΑΦΑΛΕΘΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΗΝ ΚΟΘΝΩΝΘΑ ΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΘΑ ΣΜΗΜΑ ΠΟΛΘΣΘΜΘΚΗ ΣΕΥΝΟΛΟΓΘΑ ΚΑΘ ΕΠΘΚΟΘΝΩΝΘΑ ΑΦΑΛΕΘΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΗΝ ΚΟΘΝΩΝΘΑ ΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΘΑ ΑΤΘΕΝΣΘΚΟΠΟΘΗΗ ΦΤΘΚΩΝ ΠΡΟΩΠΩΝ Ε ΤΓΥΡΟΝΟΤ ΟΡΓΑΝΘΜΟΤ ΚΑΡΑΝΘΚΟΛΑ ΚΩΝΣΑΝΣΘΝΟ ΚΑΣΑΝΗ ΗΛΘΑ ΜΤΣΘΛΗΝΗ, ΜΑΡΣΘΟ 2014 1 Πίνακαρ

Διαβάστε περισσότερα

«Μεηαπηπρηαθή Δμεηδίθεπζε ζηα Πιεξνθνξηαθά πζηήκαηα»

«Μεηαπηπρηαθή Δμεηδίθεπζε ζηα Πιεξνθνξηαθά πζηήκαηα» ΔΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΣΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΥΟΛΗ ΘΔΣΙΚΧΝ ΔΠΙΣΗΜΧΝ ΚΑΙ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ «Μεηαπηπρηαθή Δμεηδίθεπζε ζηα Πιεξνθνξηαθά πζηήκαηα» ΓΙΠΛΧΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ρεδηαζκόο θαη αλάπηπμε ελόο νινθιεξσκέλνπ Πιεξνθνξηαθνύ πζηήκαηνο

Διαβάστε περισσότερα

Σ Η Δ Η Ν Α Η Σ Ο Η Λ Α M ΠΗΝΑΚΑ ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΩΝ

Σ Η Δ Η Ν Α Η Σ Ο Η Λ Α M ΠΗΝΑΚΑ ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΩΝ ΣΗ ΔΗΝΑΗ ΣΟ ΗΛΑM 2 ΠΗΝΑΚΑ ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΩΝ 1) Τί είλαη ν Ιζιακ 2) Μνλνζεϊζκόο 3) Η Μνλαδηθόηεηα ηεο Δμνρόηεηαο ηνπ Θενύ 4) Η Μνλαδηθόηεηα ηεο Λαηξείαο ηνπ Θενύ 5) Η Μνλαδηθόηεηα ηωλ Ολνκάηωλ θαη ηωλ Ιδηνηήηωλ

Διαβάστε περισσότερα

τι είναι ο ρατσισμός;

τι είναι ο ρατσισμός; τι είναι ο ρατσισμός; Ραηζηζκόο είλαη λα ζεσξνύκε θάπνηνπο άιινπο αλζξώπνπο σο θαηώηεξνπο από εκάο, θπξίσο ιόγσ θάπνησλ ζσκαηηθώλ ηνπο ραξαθηεξηζηηθώλ, ηεο θπιεηηθήο ή εζληθήο ηνπο θαηαγσγήο κε απνηέιεζκα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΙΡΑΜΑΣΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑ ΙΑ

ΠΕΙΡΑΜΑΣΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑ ΙΑ Εξγαζηεξηαθή άζθεζε 5: Μέηξεζε ηνπ ζπληειεζηή εζσηεξηθήο ηξηβήο (ημώδνπο) πγξνύ κε ηε κέζνδν ηεο πηώζεο κηθξώλ ζθαηξώλ Ηκεξνκελία δηεμαγσγήο: 4/3/005 ΕΙΑΓΩΓΗ: Μηα από ηηο ζεκαληηθόηεξεο ηδηόηεηεο ησλ ξεπζηώλ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΓΤΣΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΗ ΥΟΛΗ ΦΛΩΡΙΝΑ ΣΜΗΜΑ ΓΗΜΟΣΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΓΙ.ΜΔ.Π.Α Β ΦΑΗ: ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΩΝ

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΓΤΣΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΗ ΥΟΛΗ ΦΛΩΡΙΝΑ ΣΜΗΜΑ ΓΗΜΟΣΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΓΙ.ΜΔ.Π.Α Β ΦΑΗ: ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΩΝ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΓΤΣΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΗ ΥΟΛΗ ΦΛΩΡΙΝΑ ΣΜΗΜΑ ΓΗΜΟΣΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΓΙ.ΜΔ.Π.Α Β ΦΑΗ: ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΩΝ Σσολείο: 2 ο Πειπαμαηικό Γημοηικό σολείο Φλώπιναρ Τάξη: Γ1 Ημεπομηνία:8/12/2009 Διδακηική

Διαβάστε περισσότερα

Πποηεινόμενα Θέμαηα Πανελληνίων Δξεηάζεων Απσαία Θεωπηηικήρ Καηεύθςνζηρ 24-5-2015 Λύζειρ Θεμάηων

Πποηεινόμενα Θέμαηα Πανελληνίων Δξεηάζεων Απσαία Θεωπηηικήρ Καηεύθςνζηρ 24-5-2015 Λύζειρ Θεμάηων Πποηεινόμενα Θέμαηα Πανελληνίων Δξεηάζεων Απσαία Θεωπηηικήρ Καηεύθςνζηρ 24-5-2015 Λύζειρ Θεμάηων Δνδεικηικέρ απανηήζειρ Α1. Γλαύκων: Έπεηηα (κα πώο), είπε, ζα αδηθήζνπκε απηνύο θαη ζα ηνπο θάλνπκε λα δνπλ

Διαβάστε περισσότερα

1.4. Απνινγηζηηθή Απνδεκίσζε

1.4. Απνινγηζηηθή Απνδεκίσζε ΤΜΠΛΗΡΩΜΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΨΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΤΓΕΙΑ Premium Health (A 6000)(κωδ.30207) ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ Κσδηθόο Δηδηθώλ Όξσλ: 30207 / 02.2009 / I.3. / Ind. L. / E.O. Ζ Δηαηξία θαιύπηεη ηνλ θπξίσο Αζθαιηζκέλν

Διαβάστε περισσότερα

Φπινζύλδεηε ζην Χ. θιεξνλνκηθόηεηα. Πιεξνθνξίεο γηα Αζζελείο θαη Οηθνγέλεηεο. Ή ηελ ηνπηθή ζαο θιηληθή γελεηηθήο δηάγλωζεο:

Φπινζύλδεηε ζην Χ. θιεξνλνκηθόηεηα. Πιεξνθνξίεο γηα Αζζελείο θαη Οηθνγέλεηεο. Ή ηελ ηνπηθή ζαο θιηληθή γελεηηθήο δηάγλωζεο: 12 Φπινζύλδεηε ζην Χ Ή ηελ ηνπηθή ζαο θιηληθή γελεηηθήο δηάγλωζεο: θιεξνλνκηθόηεηα Εξγαζηήξην Ιαηξηθήο Γελεηηθήο Παλεπηζηήκην Αζελώλ Ννζνθνκείν Παίδσλ " Αγία Σνθία" Αζήλα Τει: +210 7795553 http://iatriki-genetiki.med.uoa.gr

Διαβάστε περισσότερα

«ΟΙ ΑΠΟΦΔΙ ΣΧΝ ΠΟΤΓΑΣΧΝ ΣΗ Α..ΠΑΙ.Σ.Δ. Δ ΥΔΗ ΜΔ ΣΗΝ ΥΡΗΗ ΣΧΝ ΒΙΧΜΑΣΙΚΧΝ ΣΔΥΝΙΚΧΝ ΣΗΝ ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ ΣΧΝ ΜΑΘΗΜΑΣΧΝ ΣΟΤ ΣΟ ΔΡΓΑΣΗΡΙΟ ΦΤΙΚΗ»

«ΟΙ ΑΠΟΦΔΙ ΣΧΝ ΠΟΤΓΑΣΧΝ ΣΗ Α..ΠΑΙ.Σ.Δ. Δ ΥΔΗ ΜΔ ΣΗΝ ΥΡΗΗ ΣΧΝ ΒΙΧΜΑΣΙΚΧΝ ΣΔΥΝΙΚΧΝ ΣΗΝ ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ ΣΧΝ ΜΑΘΗΜΑΣΧΝ ΣΟΤ ΣΟ ΔΡΓΑΣΗΡΙΟ ΦΤΙΚΗ» «ΟΙ ΑΠΟΦΔΙ ΣΧΝ ΠΟΤΓΑΣΧΝ ΣΗ Α..ΠΑΙ.Σ.Δ. Δ ΥΔΗ ΜΔ ΣΗΝ ΥΡΗΗ ΣΧΝ ΒΙΧΜΑΣΙΚΧΝ ΣΔΥΝΙΚΧΝ ΣΗΝ ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ ΣΧΝ ΜΑΘΗΜΑΣΧΝ ΣΟΤ ΣΟ ΔΡΓΑΣΗΡΙΟ ΦΤΙΚΗ» Απμακόλαρ ηέθανορ Δ.Τ.Π (Δηδηθό Τερληθό Πξνζσπηθό) (M.Sc) Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Δ.

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Κρήτης Διατμηματικό Εργαστήριο Πληροφορικής Πανεπιστημιούπολης Ρεθύμνου

Πανεπιστήμιο Κρήτης Διατμηματικό Εργαστήριο Πληροφορικής Πανεπιστημιούπολης Ρεθύμνου Πανεπιστήμιο Κρήτης Διατμηματικό Εργαστήριο Πληροφορικής Πανεπιστημιούπολης Ρεθύμνου Μειέηε γηα ηελ Δεκηνπξγία κηαο (over the counter) Υξεκαηηζηεξηαθήο Πιαηθόξκαο γηα ηελ Δεκνπξάηεζε θαη Δηαπξαγκάηεπζε

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ Δ Δ1) Μονάδες 6 Δ2) Μονάδες 6 Δ3) Μονάδες 6 Δ4) Μονάδες 7

ΘΕΜΑ Δ Δ1) Μονάδες 6 Δ2) Μονάδες 6 Δ3) Μονάδες 6 Δ4) Μονάδες 7 15967 Τε ρξνληθή ζηηγκή t o = 0 ζώκα κάδαο 1 = 0,4 kg βάιιεηαη νξηδόληηα κε ηαρύηεηα κέηξνπ υ 1 = 30 /s από ύςνο 160 από ην έδαθνο. Ταπηόρξνλα από ην έδαθνο βάιιεηαη θαηαθόξπθα πξνο ηα επάλσ έλα δεύηεξν

Διαβάστε περισσότερα