Δηζήγεζε ζηελ δηεκεξίδα ηνπ ΣΔΔ ηεο Οθηωβξίνπ 2000 κε αληηθείκελν «Σερληθέο εμνηθνλόκεζεο ελέξγεηαο»

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Δηζήγεζε ζηελ δηεκεξίδα ηνπ ΣΔΔ ηεο 18-19 Οθηωβξίνπ 2000 κε αληηθείκελν «Σερληθέο εμνηθνλόκεζεο ελέξγεηαο»"

Transcript

1 Δηζήγεζε ζηελ δηεκεξίδα ηνπ ΣΔΔ ηεο Οθηωβξίνπ 2000 κε αληηθείκελν «Σερληθέο εμνηθνλόκεζεο ελέξγεηαο» ΤΓΡΑΤΛΙΚΗ ΔΞΙΟΡΡΟΠΗΗ ΚΛΔΙΣΩΝ ΤΓΡΑΤΛΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΑΤΣΟΝΟΜΙΑ Κιάδνη εθαξκνγήο Οη ηνκείο εθαξκνγήο ζηνπο νπνίνπο ε παξνύζα αλάιπζε θαη εηζήγεζε έρεη εθαξκνγή είλαη νη θαηαζθεπέο απηνλνκηώλ θεληξηθήο ζέξκαλζεο, θεληξηθνύ θιηκαηηζκνύ (ζπζηήκαηα αέξα λεξνύ ή λεξνύ λεξνύ), θαηαζθεπέο ηειεζέξκαλζεο, όπσο θαη βηνκεραληθέο εγθαηαζηάζεηο δηαλνκήο πγξώλ ζε θιεηζηά πδξαπιηθά ζπζηήκαηα. Η έλλνηα ηεο απηνλνκίαο Απηνλνκία είλαη θιεηζηό πδξαπιηθό θύθισκα πνιιαπιώλ θιάδσλ, όπνπ ζε θάζε θιάδν απαηηείηαη λα ππάξρεη πδξαπιηθόο θαη ζεξκηθόο έιεγρνο. Η έλλνηα ηεο πδξαπιηθήο εμηζνξξόπεζεο Η έλλνηα θαη ν ζθνπόο ηεο πδξαπιηθήο είλαη ν έιεγρνο θαη ε δηαηήξεζε ησλ παξνρώλ ηξνθνδνζίαο αλά θιάδν. Εδώ δηαρσξίδνπκε δύν πηζαλέο θαηαζηάζεηο θαη ζπλζήθεο ξύζκηζεο, ηελ ζηαηηθή θαη ηελ δπλακηθή εμηζνξξόπεζε. Η ζηαηηθή ξύζκηζε γίλεηαη θαηά ηελ έλαξμε ιεηηνπξγίαο ηεο εγθαηάζηαζεο θαη πξνθύπηεη βάζεη ζεσξεηηθώλ αξρηθώλ ππνινγηζκώλ. Η δηαδηθαζία ζηξαγγαιηζκνύ γηα ηελ επίηεπμε ησλ νλνκαζηηθώλ αλά θιάδν παξνρώλ είλαη επαλαιεπηηθή δηαδηθαζία. Καη απηό γηαηί ε ξύζκηζε ελόο θιάδνπ επηθέξεη πδξαπιηθέο αιιαγέο ζηνπο ππνινίπνπο, επνκέλσο απαηηείηαη επαλαιεπηηθόο θπθιηθόο ζηξαγγαιηζκόο ζηνπο θιάδνπο εσζόηνπ επηηεπρζνύλ ηα δεηνύκελα. Δηαηήξεζε ησλ παξνρώλ θαη ινηπώλ πδξαπιηθώλ ραξαθηεξηζηηθώλ αλά θιάδν κπνξεί λα ππάξμεη κόλνλ εάλ δελ επέξρνληαη αιιαγέο ζηηο ζπλζήθεο ιεηηνπξγίαο αλά θιάδν. Εάλ όκσο επέξρνληαη, πξάγκα πνπ είλαη ην ζύλεζεο, ηόηε απαηηείηαη δπλακηθή ξύζκηζε, ξύζκηζε δειαδή πξνζαξκνδόκελε ζπλερώο ζηηο ζπλζήθεο ξνήο. Σόηε νη πηζαλόηεηεο αληαπόθξηζεο ηνπ ζπζηήκαηνο είλαη κηθξέο θαη απηό ζα γίλεη θαλεξό ζηελ ζπλέρεηα. Υξεζηκνπνηνύκελα κέζα Σα πδξαπιηθά ζηνηρεία πνπ ρξεζηκνπνηνύκε γηα ηελ πδξαπιηθή εμηζνξξόπεζε είλαη νη ζηξαγγαιηζηηθέο βαιβίδεο ειεγρόκελνπ ΔΡ, νη αλαινγηθέο ειεθηξνβάλεο θαη νη δηαθνξηθνί πδξαπιηθνί ειεγθηέο. Σα πξώην ζηνηρείν απαηηεί ρεηξνθίλεην έιεγρν θαη είλαη θαηάιιειν κόλν γηα ζηαηηθή ξύζκηζε. Σα ππόινηπα δύν ζηνηρεία είηε είλαη ειεθηξνθίλεηα είηε θηλνύκελα κέζσ ζεξβνκεραληζκώλ (ειαηήξην κεκβξάλε). Είλαη δε θαηάιιεια θαη γηα ζηαηηθή θαη γηα δπλακηθή ξύζκηζε. ηελ πεξίπησζε ηεο ζηαηηθήο ξύζκηζεο ζα αθνινπζήζνπλ απηόλνκα κία επαλαιεπηηθή δηαδηθαζία ζηξαγγαιηζκνύ εσζόηνπ επηηύρνπλ ηηο δεηνύκελεο παξνρέο. ηελ πεξίπησζε ηεο δπλακηθήο ξύζκηζεο δειαδή ηεο απαίηεζεο λα πξνζαξκόδνπλ ζηξαγγαιηζκνύο ηνπο ζηα κεηαβαιιόκελα πδξαπιηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ δηθηύνπ, αθνινπζνύλ κελ κία απηόλνκε δηαδηθαζία ζπλερνύο ζηξαγγαιηζκνύ, αιιά είλαη πιένλ ζρεηηθό εάλ ζα επηηεπρζνύλ πνηέ νη δεηνύκελεο παξνρέο. Καη απηό γηαηί ηα ζηξαγγαιηζηηθά ζηνηρεία έρνπλ έλα εύξνο ΔΡ, ζην νπνίν ζπκπεξηθέξνληαη αλαινγηθά θαη νπζηαζηηθά ιεηηνπξγνύλ. Εθηόο απηνύ ηνπ νξίνπ δελ κπνξνύλ λα αληαπνθξηζνύλ. Σειηθά παξνπζηάδεηαη ην θαηλόκελν, όια ηα δπλακηθά ξπζκηζηηθά ζηνηρεία λα βξίζθνληαη ζε ζπλερή επαλαιεπηηθή δηαδηθαζία ζηξαγγαιηζκνύ.

2 Η έλλνηα ηνπ πδξαπιηθνύ δηαρωξηζκνύ Η έλλνηα θαη ν ζθνπόο ηνπ πδξαπιηθνύ δηαρσξηζκνύ είλαη όκνηνο κε εθείλνλ ηεο πδξαπιηθήο εμηζνξξόπεζεο, δειαδή είλαη ν έιεγρνο θαη ε δηαηήξεζε ησλ παξνρώλ ηξνθνδόηεζεο αλά θιάδν. Αιιά επίζεο είλαη θαη ν πιήξεο πδξαπιηθόο δηαρσξηζκόο ησλ θιάδσλ κεηαμύ ησλ, έηζη ώζηε νη ξπζκίζεηο ζε έλαλ θιάδν λα επηθέξνπλ αιιαγέο κόλνλ ζηνλ θιάδν θαη όρη ζην ππόινηπν δίθηπν. Έηζη γίλεηαη θαλεξό πσο ππό απηέο ηηο ζπλζήθεο, θαη ε ζηαηηθή θαη ε δπλακηθή ξύζκηζε γίλνληαη κε απόιπηε επηηπρία κε ηα ίδηα πδξαπιηθά ζηνηρεία, ρσξίο λα απαηηείηαη επαλαιεπηηθή δηαδηθαζία θαη ρσξίο λα ππάξρεη πηζαλόηεηα απνηπρίαο. Υξεζηκνπνηνύκελα κέζα Χξεζηκνπνηνύληαη ηα ίδηα πδξαπιηθά ζηνηρεία γηα ηνλ έιεγρν ησλ παξνρώλ θαη ν ζπιιέθηεο πδξαπιηθνύ δηαρσξηζκνύ γηα ηελ επίηεπμε ηνπ πδξαπιηθνύ δηαρσξηζκνύ. Λεηηνπξγηθή δηαθνξνπνίεζε Πξνθύπηεη πδξαπιηθά εμηζνξξνπεκέλν θαη απηνειεγρόκελν ζύζηεκα. Δηαρσξίδνληαη πδξαπιηθά νη θιάδνη κεηαμύ ηνπο ρσξίο ρξήζε δηαθνξηθώλ ειεγθηώλ θαη ρσξίο πεξηνξηζκνύο ζηελ πηώζε πίεζεο. Παξνπζηάδεηαη απόιπηε ζηαζεξόηεηα θαη ηζνξξνπία ζηελ πδξαπιηθή ζπκπεξηθνξά ηνπ ζπζηήκαηνο. Παξακέλεη δε αλεπεξέαζην από ζηηγκηαίεο πδξαπιηθέο δηεγέξζεηο, όπσο είλαη ε ξύζκηζε δηά ζηξαγγαιηζκνύ ηεο παξνρήο θιάδνπ ή ε εμ νινθιήξνπ πδξαπιηθή απνθνπή ηνπ θιάδνπ. Δηαδηθαζία ζύγθξηζεο ηελ ζπλέρεηα ζα γίλεη ζύγθξηζε ηεο πδξαπιηθήο ζπκπεξηθνξάο ηνπ ηδίνπ δηθηύνπ 7 θιάδσλ, δνκεκέλνπ κε 4 δηαθνξεηηθνύο ηξόπνπο σο εμήο : Δνκή απηνλνκίαο κε ειεθηξνβάλα on-off αλά θιάδν θαη θεληξηθό θπθινθνξεηή Δνκή απηνλνκίαο κε ειεθηξνβάλα on-off αλά θιάδν θαη θεληξηθό θπθινθνξεηή ζηαζεξνύ ΔΡ (ειεθηξνληθόο) Δνκή απηνλνκίαο κε θπθινθνξεηή αλά θιάδν θαη θιαπέ βαξύηεηαο Δνκή απηνλνκίαο κε ηνλ ζπιιέθηε πδξαπιηθνύ δηαρσξηζκνύ. Έζησ εγθαηάζηαζε απηνλνκίαο επηά θιάδσλ. Σα αλακελόκελα ΔΡ έζησ όηη είλαη από 2,0 έσο 3,0 m αλά θιάδν θαη 1,5 m γηα ηνλ θεληξηθό θιάδν ηνπ ελαιιάθηε ζεξκόηεηαο (ιέβεηαο ή ςπθηηθό) (πίλαθαο 1). Οη παξαπάλσ ηηκέο αληηζηνηρνύλ ζε κία ηππηθή εγθαηάζηαζε κε ραιθνζσιήλα δηαηνκώλ Φ28, Φ22, Φ18 θαη θαηαζθεπή ιεβεηνζηαζίνπ δηαηνκήο ηνπιάρηζηνλ 11/4. Θεσξώληαο πσο ν θεληξηθόο θιάδνο ζηνλ ζπιιέθηε πξνζαγσγήο θαη ζηνλ ζπιιέθηε επηζηξνθήο βξίζθεηαη κεηαμύ ηνπ 3 νπ θαη 4 νπ θαηαλαισηή θαη όηη νη απώιεηεο ξνήο κέζα ζηνλ ζπιιέθηε είλαη ακειεηέεο, εθόζνλ απηόο δηαζέηεη δηαηνκή ηνπιάρηζηνλ 3, επηιύνπκε πδξαπιηθά ην ζύζηεκα σο εμήο : Γηα θάζε ηερλνηξνπία θαηαζθεπήο απηνλνκίαο, όπσο απηέο αλαθέξζεθαλ παξαπάλσ, θαη γηα ηα πδξνδπλακηά ραξαθηεξηζηηθά ησλ θιάδσλ ηνπ πίλαθα, ζα ππνινγηζηνύλ ηα πδξνδπλακηθά κεγέζε γηα ζύγθξηζε θαη επνπηεία σο εμήο : Γηα θάζε είδνο απηνλνκίαο ζα ππνινγηζηνύλ ηα πδξνδπλακηθά κεγέζε ηνπ δηθηύνπ όηαλ όινη νη θαηαλαισηέο είλαη ελεξγνί θαη ζηελ ζπλέρεηα όηαλ είλαη ελεξγόο έλαο θαηαλαισηήο θάζε θνξά.

3 ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΤΣΟΝΟΜΙΑ ΜΔ ΣΗΝ ΥΡΗΗ ΗΛΔΚΣΡΟΒΑΝΩΝ ΚΑΙ ΚΔΝΣΡΙΚΟΤ ΚΤΚΛΟΦΟΡΗΣΗ ΕΝΑΛΛΑΚΣΗ ΘΕΡΜΟΣΗΣΑ Σν απαηηνύκελν ΔΡ ζύκθσλα κε ηα δεδνκέλα είλαη 4,5 m θαη ε παξνρή 8,65 m3/h. Καηάιιεινο θπθινθνξεηήο είλαη ν WILO TOP-S 40/7, ν νπνίνο έρεη θακπύιε H= *V-174*V 2. Όπνπ H ζε Pa (πςνκεξηθό) V ζε m3/h (παξνρή) Ο θπθινθνξεηήο από ηελ ραξαθηεξηζηηθή ηνπ θαίλεηαη πσο ππεξθαιύπηεη ηηο απαηηήζεηο ηνπ δηθηύνπ.

4 ΑΝΑΛΤΗ ΤΓΡΑΤΛΙΚΗ ΤΜΠΔΡΙΦΟΡΑ ΑΝΟΘΚΣΟΘ ΚΛΕΘΣΟΘ ΠΛΗΝ ΕΝΟ Α/Α θαηαλαισηή 1νο 2νο 3νο 4νο 5νο 6νο 7νο Κεληξηθόο θιάδνο Α/Α θαηαλαισηή 1νο 2νο 3νο 4νο 5νο 6νο 7νο ΔΡ θεληξηθνύ θιάδνπ Παξαηεξήζεηο : ηελ πεξίπησζε ηεο ιεηηνπξγίαο ελόο θαηαλαισηή θάζε θνξά, παξαηεξνύκε πσο ην ΔΡ ηνπ θπθινθνξεηή απμάλεηαη θαηά κέζν όξν 119% θαη ε παξνρή ηνπ θαηαλαισηή θαηά 47%. Η ελ ιόγσ αύμεζε επηθέξεη σο ζπλέπεηα ελεξγεηαθή ζπαηάιε θαη δπζιεηηνπξγία δηθηύνπ.

5 ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΤΣΟΝΟΜΙΑ ΜΔ ΣΗΝ ΥΡΗΗ ΗΛΔΚΣΡΟΒΑΝΩΝ ΚΑΙ ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΟΤ ΚΔΝΣΡΙΚΟΤ ΚΤΚΛΟΦΟΡΗΣΗ ΑΝΑΛΤΗ ΤΓΡΑΤΛΙΚΗ ΤΜΠΔΡΙΦΟΡΑ Σν ΔΡ ιεηηνπξγίαο ηνπ θπθινθνξεηή ζύκθσλα κε ηα δεδνκέλα ιεηηνπξγίαο από ηνλ πξνεγνύκελν πίλαθα είλαη 5,13 m θαη παξακέλεη ζηαζεξό. ΑΝΟΘΚΣΟΘ ΚΛΕΘΣΟΘ ΠΛΗΝ ΕΝΟ Α/Α θαηαλαισηή 1νο 2νο 3νο 4νο 5νο 6νο 7νο Κεληξηθόο θιάδνο Α/Α θαηαλαισηή 1νο 2νο 3νο 4νο 5νο 6νο 7νο ΔΡ θεληξηθνύ θιάδνπ Παξαηεξήζεηο : ηελ πεξίπησζε ηεο ιεηηνπξγίαο ελόο θαηαλαισηή θάζε θνξά, παξαηεξνύκε πσο ελώ ην ΔΡ ηνπ θπθινθνξεηή παξακέλεη ζηαζεξό, ην ΔΡ ηνπ θαηαλαισηή απμάλεηαη θαηά κέζν όξν 56% θαη ε παξνρή ηνπ θαηαλαισηή θαηά 25%.

6 ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΤΣΟΝΟΜΙΑ ΜΔ ΣΗΝ ΥΡΗΗ ΣΟΠΙΚΩΝ ΚΤΚΛΟΦΟΡΗΣΩΝ ΕΝΑΛΛΑΚΣΗ ΘΕΡΜΟΣΗΣΑ Αλ θαη ηα δεδνκέλα ηνπ θάζε θιάδνπ δηαθέξνπλ ιίγν κεηαμύ ηνπο, ζηελ πξάμε επηιέγεηαη ν ίδηνο ηύπνο θπθινθνξεηνύ, αξθεί λα ππεξθαιύπηεη όινπο ηνπο θαηαλαισηέο. Σππηθή είλαη ε ρξήζε ηνπ WILO 30/70, ν νπνίνο έρεη θακπύιε H= *V-1093*V 2.

7 ΑΝΑΛΤΗ ΤΓΡΑΤΛΙΚΗ ΤΜΠΔΡΙΦΟΡΑ ΑΝΟΘΚΣΟΘ ΚΛΕΘΣΟΘ ΠΛΗΝ ΕΝΟ Α/Α θαηαλαισηή 1νο 2νο 3 νο 4νο 5νο 6νο 7νο Κεληξηθόο θιάδνο Α/Α θαηαλαισηή 1νο 2νο 3νο 4νο 5νο 6νο 7νο ΔΡ θεληξηθνύ θιάδνπ Παξαηεξήζεηο : Ελώ θαηά ηελ απηόλνκε ιεηηνπξγία (έλαο θαηαλαισηήο ελεξγόο), θαίλεηαη πσο ν επηιεγείο θπθινθνξεηήο είλαη επαξθήο γηα ηνλ θάζε θιάδν, ζηελ καδηθή ιεηηνπξγία (όινη νη θαηαλαισηέο ελεξγνί), απνδεηθλύεηαη πσο ν επηιεγείο θπθινθνξεηήο δελ επαξθεί ζε θάπνηνπο θιάδνπο. Ο ιόγνο είλαη ε έληνλε αιιεινεπίδξαζε ησλ θπθινθνξεηώλ κεηαμύ ηνπο. Καηά κέζν όξν ε παξνρή αλά θιάδν κεηαβάιιεηαη θαηά 21%, ην ΔΡ ηνπ θπθινθνξεηνύ θαηά 6% θαη ην ΔΡ ηνπ θαηαλαισηή θαηά 47%.

8 ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΤΣΟΝΟΜΙΑ ΜΔ ΣΗΝ ΥΡΗΗ ΤΛΛΔΚΣΟΤ ΤΓΡΑΤΛΙΚΟΤ ΓΙΑΥΩΡΙΜΟΤ ΕΝΑΛΛΑΚΣΗ ΘΕΡΜΟΣΗΣΑ

9 Οη θαηαλαισηέο 1, 4, 5, 6, 7 θαιύπηνληαη κε ηνλ WILO 25/60, ν νπνίνο έρεη θακπύιε H= *V-473*V 2. Οη θαηαλαισηέο 2, 3 ζα ρξεζηκνπνηήζνπλ ηνλ WILO 25/70, ν νπνίνο έρεη θακπύιε H= *V-1093*V 2. Πξνζζέηνληαο ηηο παξνρέο ησλ θαηαλαισηώλ, ππνινγίδνπκε ηελ παξνρή ηνπ θεληξηθνύ θπθινθνξεηή, ε νπνία είλαη lt/h. Σν απαηηνύκελν ΔΡ γηα ηνλ θεληξηθό θπθινθνξεηή είλαη Pa. Ο θαηάιιεινο θεληξηθόο θπθινθνξεηήο είλαη ν WILO TOP-S 40/4, ν νπνίνο έρεη θακπύιε H= *V-110*V 2. ΑΝΑΛΤΗ ΤΓΡΑΤΛΙΚΗ ΤΜΠΔΡΙΦΟΡΑ Α/Α θαηαλαισηή 1νο 2νο 3 νο Κεληξηθόο Bypass 4νο 5νο 6νο 7νο θιάδνο ΑΝΟΘΚΣΟΘ Α/Α θαηαλαισηή 1νο 2νο 3νο 4νο 5νο 6νο 7νο ΚΛΕΘΣΟΘ ΠΛΗΝ ΕΝΟ ΔΡ θεληξηθνύ θιάδνπ Κεληξηθνύ θιάδνπ Bypass Παξαηεξήζεηο : ηελ πεξίπησζε ηεο ιεηηνπξγίαο ελόο θαηαλαισηή θάζε θνξά, παξαηεξνύκε πσο ν θεληξηθόο θπθινθνξεηήο αιιά θαη ν ηνπηθόο θπθινθνξεηήο δηαηεξνύλ ζηαζεξό ζεκείν ιεηηνπξγίαο.

10 Λεηηνπξγηθά ραξαθηεξηζηηθά Παξαθάησ παξαηίζεληαη ηα βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ ζπιιέθηε πδξαπιηθνύ δηαρσξηζκνύ. Γεληθά. Η παξνρή πνπ ιακβάλεη ν θάζε θαηαλαισηήο θαη ε πηώζε πίεζεο ηνπ θιάδνπ ηνπ, παξακέλνπλ ζηαζεξά αλεμαξηήησο ηνπ ζπλνιηθνύ αξηζκνύ ησλ ππνινίπσλ θαηαλαισηώλ, αλεμαξηήησο ηνπ εθάζηνηε αξηζκνύ ησλ ελεξγώλ θαηαλαισηώλ, θαη αλεμαξηήησο ηπρόλ πδξαπιηθώλ ξπζκίζεσλ θαη επεκβάζεσλ πνπ γίλνληαη ζε άιινπο θαηαλαισηέο. Ο θάζε θιάδνο θαηαλαισηή αληηιακβάλεηαη ηελ πηώζε πίεζεο κόλν ηνπ δηθνύ ηνπ θιάδνπ, ε νπνία θαη δελ επεξεάδεηαη από παξάγνληεο εθηόο ηνπ θιάδνπ. Ο θάζε θπθινθνξεηήο εξγάδεηαη ζε ζηαζεξό ζεκείν ιεηηνπξγίαο, όπσο απηό ηίζεηαη ζην ζηάδην ηεο κειέηεο. Με δεδνκέλν ηνλ ζσζηό ππνινγηζκό ηεο απαηηνύκελεο παξνρήο αλά θαηαλαισηή, ππάξρεη απόιπηε αζθάιεηα πσο όινη θαηαλαισηέο ηξνθνδνηνύληαη νκαιά κε αθξηβώο ηελ απαηηνύκελε παξνρή θιάδν. ε εγθαηαζηάζεηο ζέξκαλζεο Εθόζνλ ν θάζε θαηαλαισηήο εξγάδεηαη ζε ζηαζεξή θαη ρακειή πηώζε πίεζεο, είλαη δπλαηή ε ρξήζε ζεξκνζηαηηθώλ βαιβίδσλ ζηα ζεξκαληηθά ζώκαηα θαη ε νκαιή ιεηηνπξγία ηνπο. Η επίηεπμε νηθνλνκίαο είλαη ηόηε ζεκαληηθή. Δελ ππάξρεη θίλδπλνο εκθαλίζεσο ρακειώλ ζεξκνθξαζηώλ λεξνύ ζηελ θεληξηθή επηζηξνθή. Ο ζπιιέθηεο ιόγσ ζρεδηαζκνύ αλεβάδεη ηελ ζεξκνθξαζία επηζηξνθήο ηνπ λεξνύ ζηνλ ιέβεηα, νπόηε δελ ππάξρεη ιόγνο ρξήζεο ηεηξάνδεο ή ηξίνδεο βάλαο γηα ηελ αλύςσζε ηεο ζεξκνθξαζίαο επηζηξνθήο. Λόγσ ηεο ζηαζεξήο παξνρήο αλά θαηαλαισηή επηηπγράλεηαη βέιηηζηε ιεηηνπξγία ελδνδαπέδηνπ ζπζηήκαηνο ζέξκαλζεο εθόζνλ δηαηεξείηαη πάληα ζηαζεξή ε ζρέζε κίμεο θαη ε ζεξκνθξαζία πξνζαγσγήο. ε εγθαηαζηάζεηο θιηκαηηζκνύ Λόγσ ηεο ακεηάβιεηεο παξνρήο αλά θιάδν, νη αλαινγηθέο ειεθηξνβάλεο ξπζκίζεσο ζεξκνθξαζίαο λεξνύ, δελ αζθνύλ ζπλερή κεηαβνιή ζηξαγγαιηζκνύ θαη ην ζύζηεκα ηζνξξνπεί ακέζσο πδξαπιηθά θαη ζεξκηθά.

11 Η πεηξακαηηθή εγθαηάζηαζε κέηξεζεο ζεξκαληηθώλ ζωκάηωλ ζην ΣΔΙ Κνδάλεο Σα ηνηρώκαηα ηνπ ζαιάκνπ κέηξεζεο απνηεινύληαη από ζεξκαληηθά ζώκαηα (28 ζηνλ αξηζκό), ηα νπνία θαηά ηελ δηεμαγσγή ηνπ πεηξάκαηνο πξέπεη λα έρνπλ ζεξκνθξαζία επηθαλείαο 20 ν C, ελώ παξάιιεια ην ππό δνθηκή ζεξκαληηθό ζώκα απνδίδεη ζεξκόηεηα εληόο ηνπ ζαιάκνπ. Η ξύζκηζε ηεο ζεξκνθξαζίαο ησλ ζσκάησλ γίλεηαη κε έιγρν ηεο παξνρήο ηξνθνδνζίαο κε ςπθηηθό λεξό κέζσ ζηξαγγαιηζηηθώλ βαλώλ. Η θάζε ξύζκηζε δελ επεξεάδεη πδξαπιηθά ηηο ππόινηπεο θαη ην ζύζηεκα ηζνξξνπεί ζεξκηθά ζε κηθξό ρξόλν. Αξρή ιεηηνπξγίαο Ο ζπιιέθηεο πδξαπιηθνύ δηαρσξηζκνύ πξνζνκνηάδεη έλα πδξαπιηθό δνρείν απείξνπ κάδαο θαη ζεξκνρσξεηηθόηεηαο, ην νπνίν δελ επεξεάδεηαη πδξαπιηθά θαη ζεξκηθά από εμεξρόκελα ή εηζεξρόκελα ξεύκαηα ξεπζηνύ. Η δηηηή αμία Ο ζπιιέθηεο πδξαπιηθνύ δηαρσξηζκνύ επηηπγράλεη ζεκαληηθή εμνηθνλόκεζε θαη νξζνινγηθή ρξήζε ζεξκηθήο θαη ειεθηξηθήο ελέξγεηαο. Επηηπγράλεη βέιηηζηε ιεηηνπξγία ρσξίο απμεκέλν θόζηνο θηήζεο. Αθεληνπιίδεο Αξηζηείδεο Γηπι. Ναππεγόο Μερ/γνο Μερ/θόο ΔΜΠ (Γεθέκβξηνο 2000)

12 Δεκέμβριος 2005 Παξαηεξήζεηο ηνπ ζπγγξαθέα επί ηνπ άξζξνπ. Πξάγκαηη όια ηα ππνζηεξηδόκελα ζην παξόλ άξζξν ηζρύνπλ απηνύζηα. Ωο πξόζζεηεο γλώζεηο θαη γηα ηελ πιεξόηεηα θαη ζθαηξηθή αληηκεηώπηζε ηνπ ζέκαηνο πξνζηίζεληαη ηα εμήο : 1. Ο ζπιιέθηεο πδξαπιηθνύ δηαρωξηζκνύ ή ζπιιέθηεο ρακειώλ απωιεηώλ (θαηά ηελ Γεξκαληθή νξνινγία) απνηειεί θαηά Recknagel γλωζηή θαη δνθηκαζκέλε ηερλνινγία. Αλη απηνύ ρξεζηκνπνηείηαη πεξηζζόηεξν ζηελ Γεξκαλία ν πδξαπιηθόο δηαρωξηζηήξαο (hydraulischer Entkoppler, hydraulische Weiche), δηαηάμεηο πνπ δεκηνπξγνύλ ζεκεηαθό πδξαπιηθό δηαρωξηζκό (π.ρ. θύθιωκα παξαγωγήο κε θύθιωκα δηαλνκήο). 2. Η αξρή ιεηηνπξγίαο όιωλ ηωλ πδξαπιηθώλ δηαρωξηζηώλ είλαη ε ρξήζε επαξθώο κεγάιεο δηαηνκήο θαη όγθνπ ώζηε λα παξνπζηάδνληαη ακειεηέεο αληηζηάζεηο θαηά ηελ ξνή. Δπνκέλωο ε ρξήζε ζπιιέθηε πδξαπιηθνύ δηαρωξηζκνύ είλαη απαγνξεπηηθή ζε εθηεηακέλα δίθηπα ιόγω απαίηεζεο ρξήζεο ππεξβνιηθά κεγάιεο δηαηνκήο. 3. Η ρξήζε ζπιιέθηε πδξαπιηθνύ δηαρωξηζκνύ απνηειεί κία άξηζηε επηινγή γηα εγθαηαζηάζεηο απηνλνκίαο κεζαίνπ κεγέζνπο κε ρξήζε ζπιιέθηε, όπνπ ε απαηηνύκελε δηαηνκή απηνύ δελ απνηειεί πξόβιεκα. 4. Βέιηηζην ζα ήηαλ από πιεπξάο ελεξγεηαθήο, λα ρξεζηκνπνηεζεί θεληξηθόο θπθινθνξεηήο κεηαβιεηώλ ζηξνθώλ, έηζη ώζηε λα κεηώλνληαη νη ζηξνθέο ηνπ θπθινθνξεηνύ θαη ε παξνρή ηνπ θαζώο απελεξγνπνηνύληαη θαηαλαιωηέο. Σ απηή ηελ πεξίπηωζε δελ ζα θνξηωλόηαλ ην bypass κε πεξηηηή παξνρή. 5. Τν ηξηζωιήλην ζύζηεκα, ην νπνίν απνηειεί λέα ζπλδεζκνινγία, απνθιεηζηηθήο επηλόεζεο ηνπ ζπγγξαθέα θαη άγλωζηε εθαξκνγή νπνπδήπνηε αιινύ, πξνζθέξεη πδξαπιηθό δηαρωξηζκό θιάδωλ θαη όρη ζεκεηαθό, θαη απηό ρωξίο απαίηεζε κεγάιωλ δηαηνκώλ. Έηζη είλαη εθαξκόζηκν θαη ζε δίθηπα κε ζπιιέθηε αιιά θαη ζε εθηεηακέλα δίθηπα. Αθεληνπιίδεο Αξηζηείδεο Γηπι. Ναππεγόο Μερ/γνο Μερ/θόο ΔΜΠ (Γεθέκβξηνο 2005)

ΤΔΡΑΤΛΙΚΗ ΕΞΙΟΡΡΟΠΗΗ ΚΛΕΙΣΩΝ ΤΔΡΑΤΛΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ

ΤΔΡΑΤΛΙΚΗ ΕΞΙΟΡΡΟΠΗΗ ΚΛΕΙΣΩΝ ΤΔΡΑΤΛΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ Από ζτεηική δημοζίεσζη ζηα ένησπα : «ΔΕΛΣΙΟ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΤ ΤΛΛΟΓΟΤ ΔΙΠΛΩΜΑΣΟΤΥΩΝ ΜΗΥΑΝΟΛΟΓΩΝ ΗΛΕΚΣΡΟΛΟΓΩΝ» (303/98) «ΣΕΥΝΙΚΑ» (126/97) «ΘΕΡΜΟΫΔΡΑΤΛΙΚΟ» (102/99) ΤΔΡΑΤΛΙΚΗ ΕΞΙΟΡΡΟΠΗΗ ΚΛΕΙΣΩΝ ΤΔΡΑΤΛΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

To αύξην στελ ςύμε ζέξκαλσε θτεξίσλ σήκεξα. To αύξην στελ ςύμε ζέξκαλσε θτεξίσλ

To αύξην στελ ςύμε ζέξκαλσε θτεξίσλ σήκεξα. To αύξην στελ ςύμε ζέξκαλσε θτεξίσλ To αύξην στελ ςύμε ζέξκαλσε θτεξίσλ Οη τηκέο πετξειαίνπ θαη αεξίνπ σπλερίδνπλ λα απμάλνλταη σπλερώο, γεγνλότα θαη πξνβιέςεηο. Μηα καηηά ζηηο ζηαηηζηηθέο δείρλεη ζαθώο όηη ε ηάζε είλαη αλνδηθή. Οη ηξέρνπζεο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΗΚΟ ΔΓΥΔΗΡΗΓΗΟ ΒΑΦΖ ΜΔ ΜΖΥΑΝΖΜΑΣΑ AIRLESS

ΣΔΥΝΗΚΟ ΔΓΥΔΗΡΗΓΗΟ ΒΑΦΖ ΜΔ ΜΖΥΑΝΖΜΑΣΑ AIRLESS ΣΔΥΝΗΚΟ ΔΓΥΔΗΡΗΓΗΟ ΒΑΦΖ ΜΔ ΜΖΥΑΝΖΜΑΣΑ AIRLESS 1 ΓΔΝΗΚΑ Η αξρή ιεηηνπξγίαο ησλ αληιηώλ βαθήο Airless, είλαη πνιύ απιή. Σν ρξώκα αλαξξνθάηαη από έλα δνρείν κέζα ζηελ αληιία. Έλαο ειεθηξηθόο θηλεηήξαο (ή

Διαβάστε περισσότερα

Εξοικονόμηση Ενέπγειαρ σε Εγκαταστάσειρ Δπόμων, με Ρύθμιση (Dimming) ΓΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ

Εξοικονόμηση Ενέπγειαρ σε Εγκαταστάσειρ Δπόμων, με Ρύθμιση (Dimming) ΓΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΔΘΝΙΚΟ ΜΔΣΟΒΙΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΙΟ ΥΟΛΗ ΗΛΔΚΣΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΣΟΜΔΑ ΗΛΔΚΣΡΙΚΗ ΙΥΤΟ Εξοικονόμηση Ενέπγειαρ σε Εγκαταστάσειρ Δπόμων, με Ρύθμιση (Dimming) ΓΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ Νηθεθόξνο Γ.

Διαβάστε περισσότερα

Η εηαιπία THERMOSTAHL Α.Ε.Β.Ε. ζαρ εςσαπιζηεί για ηεν εμπιζηοζύνε πος δείσνεηε ζηα πποφόνηα ηερ και ζαρ διαβεβαιώνει όηι κάνεηε ζυζηή επιλογή.

Η εηαιπία THERMOSTAHL Α.Ε.Β.Ε. ζαρ εςσαπιζηεί για ηεν εμπιζηοζύνε πος δείσνεηε ζηα πποφόνηα ηερ και ζαρ διαβεβαιώνει όηι κάνεηε ζυζηή επιλογή. Η εηαιπία THERMOSTAHL Α.Ε.Β.Ε. ζαρ εςσαπιζηεί για ηεν εμπιζηοζύνε πος δείσνεηε ζηα πποφόνηα ηερ και ζαρ διαβεβαιώνει όηι κάνεηε ζυζηή επιλογή. Ο λέβεηαρ ENERSAVE είναι ένα αξιόπιζηο πποφόν και καηαζκεςάδεηαι

Διαβάστε περισσότερα

Λέβεηαο ζέξκαλζεο κε ρξήζε ηεξεάο Καύζηκεο Ύιεο. εηξά FK MANUAL FK

Λέβεηαο ζέξκαλζεο κε ρξήζε ηεξεάο Καύζηκεο Ύιεο. εηξά FK MANUAL FK Λέβεηαο ζέξκαλζεο κε ρξήζε ηεξεάο Καύζηκεο Ύιεο εηξά FK ΓΔΝΙΚΔ ΠΡΟΔΙΓΟΠΟΙΗΔΙ Μεηά ηελ αθαίξεζε ηεο ζπζθεπαζίαο λα γίλεηαη πάληα έιεγρνο γηα ηελ πιεξόηεηα ηεο παξάδνζεο, ελώ ζε πεξίπησζε ειαηησκάησλ, επηθνηλσλήζηε

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΘΔΗΑ - ΚΔΝΑΚ - ΣΟΣΔΔ - Π.Γ. - Τπ.Απ. Δλεξγεηαθέο Δπηζεσξήζεηο & Δπηζεσξεηέο

ΝΟΜΟΘΔΗΑ - ΚΔΝΑΚ - ΣΟΣΔΔ - Π.Γ. - Τπ.Απ. Δλεξγεηαθέο Δπηζεσξήζεηο & Δπηζεσξεηέο Δλεκεξσηηθή Ζκεξίδα κε ζέκα: «ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΚΔΝΑΚ» ΠΓΜΖ-ΜΖΒΔ-ΠΓΜΖ Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο Καβάια 25.1.2011 ΝΟΜΟΘΔΗΑ - ΚΔΝΑΚ - ΣΟΣΔΔ - Π.Γ. - Τπ.Απ. Δλεξγεηαθέο Δπηζεσξήζεηο & Δπηζεσξεηέο ΣΑΤΡΗΓΟΤ ΜΑΡΗΑ Μεραλνιόγνο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΜΗΜΑ ΜΗΥΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΜΗΜΑ ΜΗΥΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΜΗΜΑ ΜΗΥΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ Θέμα: Πειραμαηική διερεύνηζη καηακόρσθων θλεβών αρνηηικής άνωζης ΔΠΙΒΛΔΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΣΗ:ΠΑΝΑΓΙΩΣΙΓΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΙΣΛΟ ΠΣΤΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΜΕΛΕΣΗ ΚΑΙ ΤΣΑΗ ΕΡΓΑΣΗΡΙΑΚΩΝ ΑΚΗΕΩΝ ΣΟΝ ΚΙΝΗΣΗΡΑ FIAT PANTA 750 CC FIRE

ΣΙΣΛΟ ΠΣΤΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΜΕΛΕΣΗ ΚΑΙ ΤΣΑΗ ΕΡΓΑΣΗΡΙΑΚΩΝ ΑΚΗΕΩΝ ΣΟΝ ΚΙΝΗΣΗΡΑ FIAT PANTA 750 CC FIRE ΣΙΣΛΟ ΠΣΤΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΜΕΛΕΣΗ ΚΑΙ ΤΣΑΗ ΕΡΓΑΣΗΡΙΑΚΩΝ ΑΚΗΕΩΝ ΣΟΝ ΚΙΝΗΣΗΡΑ FIAT PANTA 750 CC FIRE Ο ΔΗΖΓΖΣΖ:ΚΟΤΓΟΤΜΑ ΓΗΩΡΓΟ ΠΟΤΓΑΣΡΗΑ:ΜΠΑΚΔΛΑ ΒΑΗΛΗΚΖ Α.Μ 504 Περιεχόμενα I. ΤΣΗΜΑ ΕΚΚΙΝΗΗ... 4 1. ΓΕΝΙΚΑ...

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΣΜΗΜΑΣΟ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΣΜΗΜΑΣΟ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΣΜΗΜΑΣΟ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Σν ηειεπηθνηλσληαθό πξόηππν Gigabit Home Networking (G.hn) θαη ε εθαξκνγή ηνπ ζηελ Διιάδα Γηπισκαηηθή Δξγαζία ηνπ Νηθόιανπ

Διαβάστε περισσότερα

Πνιπηερλείν Κξήηεο. Πξόβιεςε ηεο ηηκήο ηεο Δζληθήο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο κε ρξήζε λεπξσληθώλ δηθηύσλ. Αλδξέαο Δ. σκαξάο

Πνιπηερλείν Κξήηεο. Πξόβιεςε ηεο ηηκήο ηεο Δζληθήο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο κε ρξήζε λεπξσληθώλ δηθηύσλ. Αλδξέαο Δ. σκαξάο Πνιπηερλείν Κξήηεο Σκήκα Μεραληθώλ Παξαγσγήο θαη Γηνίθεζεο Πξόβιεςε ηεο ηηκήο ηεο Δζληθήο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο κε ρξήζε λεπξσληθώλ δηθηύσλ Γηπισκαηηθή Δξγαζία Αλδξέαο Δ. σκαξάο Δμεηαζηηθή επηηξνπή Ησάλλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΕΓΥΟ ΚΙΝΗΗ ΕΡΓΑΣΗΡΙΑΚΟ ΜΕΡΟ ΣΟΤ ΜΑΘΗΜΑΣΟ

ΕΛΕΓΥΟ ΚΙΝΗΗ ΕΡΓΑΣΗΡΙΑΚΟ ΜΕΡΟ ΣΟΤ ΜΑΘΗΜΑΣΟ ISL Σημειώζεις Εργαζηηριακού Μέροσς ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΕΛΕΓΥΟ ΚΙΝΗΗ ΕΡΓΑΣΗΡΙΑΚΟ ΜΕΡΟ ΣΟΤ ΜΑΘΗΜΑΣΟ ΗΜΕΙΩΕΙ και ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΜΑΡΣΗΟ 2011 Γ. Δ. ΥΑΜΗΛΟΘΩΡΗ & M.Γ. ΠΑΠΟΤΣΙΓΑΚΗ ISL Σημειώζεις ηοσ εργαζηηριακού μέροσς

Διαβάστε περισσότερα

ΣΙΣΛΟ ΔΡΓΑΙΑ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΑΣΔΙ ΘΔΑΛΙΑ ΥΟΛΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΧΝ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ. Σκήκα Μεραληθώλ Πιεξνθνξηθήο ΣΔ

ΣΙΣΛΟ ΔΡΓΑΙΑ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΑΣΔΙ ΘΔΑΛΙΑ ΥΟΛΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΧΝ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ. Σκήκα Μεραληθώλ Πιεξνθνξηθήο ΣΔ ΑΣΔΙ ΘΔΑΛΙΑ ΥΟΛΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΧΝ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ Σκήκα Μεραληθώλ Πιεξνθνξηθήο ΣΔ ΣΙΣΛΟ ΔΡΓΑΙΑ «Αλάιπζε απαηηήζεωλ θαη ζρεδηαζκόο ελζύξκαηνπ δηθηύνπ θνξκνύ βαζηζκέλν ζε ηερλνινγία Cisco IPv4/IPv6. Παξακεηξνπνίεζε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΔΓΥΟ ΠΟΙΟΣΗΣΑ ΚΑΤΙΜΩΝ

ΔΛΔΓΥΟ ΠΟΙΟΣΗΣΑ ΚΑΤΙΜΩΝ Τπεύζπλνο: Γειεγηάλλεο Αιέμαλδξνο Καύζηκα ηεο ειιεληθήο αγνξάο ΔΛΔΓΥΟ ΠΟΙΟΣΗΣΑ ΚΑΤΙΜΩΝ ηελ Διιάδα δηαηίζεληαη ηξία είδε βελδίλεο θαη δπν είδε πεηξειαίνπ. Ζ βελδίλε δηαθξίλεηαη ζε απιή ακόιπβδε (95 νθηαλίσλ),

Διαβάστε περισσότερα

RCD Δ.Π.Δ. ΕΓΦΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΦΡΗΣΗΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΦΙΛΣΡΟ ΝΔΡΟΤ ΜΔ ΑΠΟΣΔΙΡΩΣΗ ΜΟΝΣΔΛΟ: ALFA U.V. ΣΗ ALARCO

RCD Δ.Π.Δ. ΕΓΦΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΦΡΗΣΗΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΦΙΛΣΡΟ ΝΔΡΟΤ ΜΔ ΑΠΟΣΔΙΡΩΣΗ ΜΟΝΣΔΛΟ: ALFA U.V. ΣΗ ALARCO RCD Δ.Π.Δ. ΕΓΦΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΦΡΗΣΗΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΦΙΛΣΡΟ ΝΔΡΟΤ ΜΔ ΑΠΟΣΔΙΡΩΣΗ ΜΟΝΣΔΛΟ: ALFA U.V. ΣΗ ALARCO ΚΩΝΣΑΝΣΗΝΟΤΠΟΛΔΩ 77-79 ΑΘΖΝΑ Σ.Κ. 11855 ΣΖΛ.: 210 3411080, FAX 210 3413573 Σν παξόλ εγρεηξίδην

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΑ ΣΜΗΜΑ ΣΑΣΙΣΙΚΗ ΚΑΙ ΑΦΑΛΙΣΙΚΗ ΔΠΙΣΗΜΗ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΑ ΣΜΗΜΑ ΣΑΣΙΣΙΚΗ ΚΑΙ ΑΦΑΛΙΣΙΚΗ ΔΠΙΣΗΜΗ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΑ ΣΜΗΜΑ ΣΑΣΙΣΙΚΗ ΚΑΙ ΑΦΑΛΙΣΙΚΗ ΔΠΙΣΗΜΗ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ Πξνζδηνξηζηηθνί παξάγνληεο δηαρξνληθά κεηαβαιιόκελνπ ζπζηεκαηηθνύ θηλδύλνπ (βήηα). Η πεξίπησζε ηεο Διιάδαο θαη ηεο Κύπξνπ. Μαξία

Διαβάστε περισσότερα

Σηον ςιό μος Αλέξανδπο

Σηον ςιό μος Αλέξανδπο Σηον ςιό μος Αλέξανδπο 2 ΕΤΥΑΡΙΣΙΕ Οη ζπγγξαθείο ηνπ βηβιίνπ αηζζάλνληαη ηελ ππνρξέσζε λα επραξηζηήζνπλ ζεξκά όινπο όζνη βνήζεζαλ θαη ζπκπαξαζηάζεθαλ θαηά ηελ εθπόλεζε απηήο ηεο εξγαζίαο. Αξρηθά ζα ήζειαλ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΡΜΗΚΑ ΣΕΑΚΗΑ ΝΔΡΟΤ BASE - DSA

ΘΔΡΜΗΚΑ ΣΕΑΚΗΑ ΝΔΡΟΤ BASE - DSA ΟΓΖΓΗΔ ΔΓΚΑΣΑΣΑΣΖ, ΥΡΖΖ ΚΑΗ ΤΝΣΖΡΖΖ - GR ΘΔΡΜΗΚΑ ΣΕΑΚΗΑ ΝΔΡΟΤ BASE - DSA Διεγκέλν θαηά EN 13229 πγραξεηήξηα γηα ηελ επηινγή ηεο μπιόζνκπαο-ηδαθηνύ LA NORDICA! Με ηα πξντόληα ηεο LA NORDICA κπνξείηε λα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΠΛΑΙΙΟΤ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΩΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΝΙΧΝΕΤΗ, ΑΝΑΓΝΩΡΙΗ ΚΑΙ ΚΑΣΗΓΟΡΙΟΠΟΙΗ Η ΑΠΕΙΛΩΝ ΣΟ ΕΩΣΕΡΙΚΟ ΑΣΙΚΟΤ ΔΙΚΣΤΟΤ ΜΕ ΣΗΝ ΧΡΗΗ ΑΤΡΜΑΣΩΝ ΔΙΚΣΤΩΝ ΑΙΘΗΣΗΡΩΝ

ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΠΛΑΙΙΟΤ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΩΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΝΙΧΝΕΤΗ, ΑΝΑΓΝΩΡΙΗ ΚΑΙ ΚΑΣΗΓΟΡΙΟΠΟΙΗ Η ΑΠΕΙΛΩΝ ΣΟ ΕΩΣΕΡΙΚΟ ΑΣΙΚΟΤ ΔΙΚΣΤΟΤ ΜΕ ΣΗΝ ΧΡΗΗ ΑΤΡΜΑΣΩΝ ΔΙΚΣΤΩΝ ΑΙΘΗΣΗΡΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΘΕΑΛΙΑ ΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΣΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΣΤΩΝ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΠΛΑΙΙΟΤ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΩΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΝΙΧΝΕΤΗ, ΑΝΑΓΝΩΡΙΗ ΚΑΙ ΚΑΣΗΓΟΡΙΟΠΟΙΗ Η ΑΠΕΙΛΩΝ ΣΟ ΕΩΣΕΡΙΚΟ ΑΣΙΚΟΤ ΔΙΚΣΤΟΤ ΜΕ

Διαβάστε περισσότερα

Φςζική μελέηη ακηινοβολίαρ LASER

Φςζική μελέηη ακηινοβολίαρ LASER Φςζική μελέηη ακηινοβολίαρ LASER 1. θνπόο θνπόο ηεο άζθεζεο είλαη ε εμνηθείσζε ηνπ ζπνπδαζηή κε ηα βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά ηεο αθηηλνβνιίαο laser θαη ε κειέηε ηνπ θαηλνκέλνπ ηεο πεξίζιαζεο ηελ άζθεζε ζα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΔΦΑΛΑΙΟ 3 ΜΔΣΑΦΟΡΙΚΑ ΓΙΚΣΤΑ, ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ GIS

ΚΔΦΑΛΑΙΟ 3 ΜΔΣΑΦΟΡΙΚΑ ΓΙΚΣΤΑ, ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ GIS ΚΔΦΑΛΑΙΟ 3 ΜΔΣΑΦΟΡΙΚΑ ΓΙΚΣΤΑ, ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ GIS 3.1. ρεδηαζκόο Γηαλνκήο Σν ζύζηεκα δηαλνκήο, κε αιιειεμαξηώκελεο ζπληζηώζεο δηαδηθαζίεο, ηηο κεηαθνξέο, ηηο πξνκήζεηεο, ην κάξθεηηλγθ θηι, έρεη ζθνπό ηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΑΓΩΓΖ ΣΗ ΣΑΛΑΝΣΩΔΗ

ΔΗΑΓΩΓΖ ΣΗ ΣΑΛΑΝΣΩΔΗ ΔΗΑΓΩΓΖ ΣΗ ΣΑΛΑΝΣΩΔΗ ΠΔΡΗΟΓΗΚΑ ΦΑΗΝΟΜΔΝΑ Πεξηνδηθά θαηλόκελα, ιέγνληαη ηα θαηλόκελα πνπ επαλαιακβάλνληαη κε ηνλ ίδην ηξόπν ζε ίζα ρξνληθά δηαζηήκαηα. Υαξαθηεξηζηηθά κεγέζε πεξηνδηθώλ θαηλνκέλωλ Πεξίνδνο

Διαβάστε περισσότερα

ULTRA Energy Savers. Λειτοςπγία και Απσέρ Εξοικονόμησηρ Ενέπγειαρ. www.atticaenergy.com. Διαχείπιση και Εξοικονόμηση Ενεπγειακών Πόπων

ULTRA Energy Savers. Λειτοςπγία και Απσέρ Εξοικονόμησηρ Ενέπγειαρ. www.atticaenergy.com. Διαχείπιση και Εξοικονόμηση Ενεπγειακών Πόπων ULTRA Energy Savers Λειτοςπγία και Απσέρ Εξοικονόμησηρ Ενέπγειαρ Διαχείπιση και Εξοικονόμηση Ενεπγειακών Πόπων Βλαχάκη 5, 115 25 Ν. Ψυχικό, ΑΘΗΝΑ Τηλ.: 210 6753 757 Fax: 210 6753 756 info@atticaenergy.com

Διαβάστε περισσότερα

Γηδαθηνξηθή Γηαηξηβή ππνβιεζείζα ζην Σκήκα Γηαρείξηζεο Πεξηβάιινληνο & Φπζηθώλ Πόξσλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Παηξώλ Τπό ΒΑΡΓΟΤΛΑΚΗ ΔΤΣΤΥΙΟ

Γηδαθηνξηθή Γηαηξηβή ππνβιεζείζα ζην Σκήκα Γηαρείξηζεο Πεξηβάιινληνο & Φπζηθώλ Πόξσλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Παηξώλ Τπό ΒΑΡΓΟΤΛΑΚΗ ΔΤΣΤΥΙΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΧΝ ΣΜΗΜΑ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ ΚΑΙ ΦΤΙΚΧΝ ΠΟΡΧΝ ΜΔΛΔΣΗ ΔΝΔΡΓΔΙΑΚΧΝ ΤΛΙΚΧΝ ΚΑΙ ΗΠΙΧΝ ΜΔΘΟΓΧΝ ΓΡΟΙΜΟΤ ΚΣΙΡΙΧΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΝΣΙΜΔΣΧΠΙΗ ΣΟΤ ΦΑΙΝΟΜΔΝΟΤ ΣΧΝ ΑΣΙΚΧΝ ΘΔΡΜΙΚΧΝ ΝΗΙΓΧΝ ΚΑΙ ΣΗΝ ΔΞΟΙΚΟΝΟΜΗΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΓΤΣΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΓΤΣΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΓΤΣΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΠΟΛΤΣΔΥΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΣΜΖΜΑ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ ΚΑΗ ΣΖΛΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΧΝ ΓΙΠΛΧΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ σεδίαζη και Τλοποίηζη Web Mobile Application (E-shop) για Smartphones και Tablet-pc από

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΑΘΕΙΑ ΚΑΙ ΘΕΜΙΚΟΙ ΕΠΕΝΔΤΣΕ: ΜΙΑ ΕΥΑΡΜΟΓΗ ΣΟ ΦΡΗΜΑΣΙΣΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ, 2003-2008

ΑΣΑΘΕΙΑ ΚΑΙ ΘΕΜΙΚΟΙ ΕΠΕΝΔΤΣΕ: ΜΙΑ ΕΥΑΡΜΟΓΗ ΣΟ ΦΡΗΜΑΣΙΣΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ, 2003-2008 ΑΣΑΘΕΙΑ ΚΑΙ ΘΕΜΙΚΟΙ ΕΠΕΝΔΤΣΕ: ΜΙΑ ΕΥΑΡΜΟΓΗ ΣΟ ΦΡΗΜΑΣΙΣΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ, 2003-2008 ΓΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟΤ ΓΙΠΛΩΜΑΣΟ ΔΙΓΙΚΔΤΗ ΗΛΙΟΠΟΤΛΟ Π. ΓΕΩΡΓΙΟ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΣΗ : ΒΕΝΕΣΗ A. ΙΩΑΝΝΗ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ο εμσηεξηθόο θύιηλδξνο κε ηηο ηζνδπλακηθέο γξακκέο: Οη ηζνδπλακηθέο επηθάλεηεο όπσο ηππώλνληαη από ην πξόγξακκα:

Ο εμσηεξηθόο θύιηλδξνο κε ηηο ηζνδπλακηθέο γξακκέο: Οη ηζνδπλακηθέο επηθάλεηεο όπσο ηππώλνληαη από ην πξόγξακκα: ηηο πξνζνκνηώζεηο πνπ αθνινπζνύλ εμεηάδεηαη ε πεξίπησζε ηνπ θπιίλδξνπ δηπιαζίσλ δηαζηάζεσλ θαη γίλεηαη εμέηαζε θάζε θπιίλδξνπ μερσξηζηά (εμσηεξηθνύ θαη εζσηεξηθνύ). Ο εμσηεξηθόο θύιηλδξνο κε ηηο ηζνδπλακηθέο

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗ ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΟΠΣΙΚΗ ΑΠΟΚΡΙΗ ΑΖΟΒΕΝΖΟΛΙΚΩΝ ΜΟΡΙΑΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ

ΜΗ ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΟΠΣΙΚΗ ΑΠΟΚΡΙΗ ΑΖΟΒΕΝΖΟΛΙΚΩΝ ΜΟΡΙΑΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΜΗ ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΟΠΣΙΚΗ ΑΠΟΚΡΙΗ ΑΖΟΒΕΝΖΟΛΙΚΩΝ ΜΟΡΙΑΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ Ειδική ερευνητική εργαςία ΛΙΑΡΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Επιβλέπων καθηγητήσ: ΚΟΤΡΗ ΣΤΛΙΑΝΟ ΠΑΤΡΑ 11 ΣΜΗΜΑ ΦΤΙΚΗ ΥΟΛΗ ΘΕΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΗΜΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ Με

Διαβάστε περισσότερα

Ποισδύλακο Ποιηηηζηηθό Κέληρο ζηολ Γήκο ηοσ Πεηραηά

Ποισδύλακο Ποιηηηζηηθό Κέληρο ζηολ Γήκο ηοσ Πεηραηά Γεξαζηκίδεο Αιέμαλδξνο Διεπζεξίνπ Γεώξγηνο ειίδα 1 από 76 1. ΓΔΝΗΚΑ ΔΗΑΓΧΓΗΚΑ Ποισδύλακο Ποιηηηζηηθό Κέληρο ζηολ Γήκο ηοσ Πεηραηά Περιεχόμενα 1. 1 ΠΔΡΊΛΖΦΖ ΠΣΤΥΗΑΚΉ 1. 2 ΓΔΝΗΚΔ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΔ 1. 3 ΚΟΠΟ ΔΡΓΑΗΑ

Διαβάστε περισσότερα