τόµος 9 (2), ηµοσιεύτηκε: εκέµβριος 2012 Hellenic Journal Sport & Recreation Management Volume 9 (2), Released: December 2012

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "τόµος 9 (2), 16 24 ηµοσιεύτηκε: εκέµβριος 2012 Hellenic Journal Sport & Recreation Management Volume 9 (2), 16 24 Released: December 2012"

Transcript

1 Ερευνητική Ελληνικό Περιοδικό ιοίκηση Αθλητισµού & Αναψυχής Hellenic Journal Sports & Recreational Management 2012 Volume 9 (1), Ελληνικό Περιοδικό ιοίκηση Αθλητισµού & Αναψυχής τόµος 9 (2), ηµοσιεύτηκε: εκέµβριος 2012 Hellenic Journal Sport & Recreation Management Volume 9 (2), Released: December 2012 Ελληνική Εταιρία ιοίκησης Αθλητισµού Greek Association of Sport Management ISSN Ο Ρόλος των Αξιών στη ιαµόρφωση των Προσανατολισµών Ε ίτευξης στο Μάθηµα Φυσικής Αγωγής ήµητρα Βατάλη, Βασιλική Γυµνο ούλου, Βασίλης Μ αρκούκης & Χαράλαµ ος Τσορµ ατζούδης Τµήµα Ε ιστήµης Φυσικής Αγωγής & Αθλητισµού, Αριστοτέλειο Πανε ιστήµιο Θεσσαλονίκης Περίληψη Προηγούµενες έρευνες έχουν υ οστηρίξει ότι οι βασικοί ροσανατολισµοί ε ίτευξης ε ηρεάζουν µε διαφορετικό τρό ο την συµ εριφορά στη φυσική αγωγή και τον αθλητισµό. Ωστόσο, δεν είναι σαφές εάν η διαφορο οιηµένη ε ίδρασή τους µ ορεί να έχει ως υ όβαθρο τις αξίες ή είναι α οτέλεσµα των συνθηκών του εκάστοτε εριβάλλοντος. Η αρούσα έρευνα σχεδιάστηκε για να µελετηθεί η ε ίδραση του αξιακού συστήµατος µαθητών/τριών γυµνασίου στη διαµόρφωση των ροσανατολισµών ε ίτευξης στο λαίσιο του µαθήµατος φυσικής αγωγής. Στην έρευνα συµµετείχαν 317 µαθητές/τριες γυµνασίου ηλικίας ετών (Μ = 13.8, Τ.Α. =.84), οι ο οίοι συµ λήρωσαν το Ερωτηµατολόγιο Αξιών στον Αθλητισµό και την Κλίµακα Προσανατολισµών Ε ίτευξης στον Αθλητισµό. Τα α οτελέσµατα της ανάλυσης συστοιχιών ανέδειξαν τρεις διακριτές οµάδες αξιών. Στην ρώτη οµάδα οι µαθητές/τριες σηµείωσαν υψηλές τιµές στις ηθικές αξίες και τις αξίες ικανότητας, ενώ είχαν χαµηλές στις αξίες της κοινωνικής αναγνώρισης. Στη δεύτερη οµάδα σηµειώθηκαν υψηλές τιµές σε όλους τους αράγοντες των αξιών, ενώ η τρίτη οµάδα είχε χαµηλές τιµές σε όλες τις αξίες. Η ανάλυση διακύµανσης έδειξε ότι η οµάδα χαµηλών αξιών εµφάνισε τις υψηλότερες τιµές στον ροσανατολισµό στον εαυτό. Η α οτίµηση των ευρηµάτων ε ιτρέ ει την εξαγωγή χρήσιµων συµ ερασµάτων για την ανά τυξη στρατηγικών ου θα ενισχύσουν τον ροσανατολισµού στο έργο µέσω της ανά τυξης ενός συστήµατος υψηλών αξιών. Λέξεις κλειδιά: ροσανατολισµός στο έργο, ροσανατολισµός στον εαυτό, ηθικές αξίες, αξίες ικανότητας, αξίες κοινωνικής αναγνώρισης, φυσική αγωγή. Ηλεκτρονική διεύθυνση ε ικοινωνίας: The Role of Values in the Formation of Goal Orientations in Physical Education Lessons Dimitra Valtali, Vassiliki Gymnopoulou, Vassilis Mparkouris & Charalampos Tsormpatzoudis Department of Physical Education & Sport Science. Aristotle University of Thessalloniki, Greece Abstract Past research revealed that goal orientations differentially influence behavior in physical education and sport settings. However, it is not clear so far, whether this differential effect is based on values background or on

2 17 situational factors. The present study investigated the influence of high school students values on the formation of goal orientations during physical education lessons. The sample consisted of 317 high school students with an age range between 12 and 15 years old (Μ = 13.8, SD =.84), who completed TEOSQ and YSVQ. The results of the cluster analysis revealed three meaningful segments. In the first segment students scoring high in moral values and competence values and low in status were included. In the second segment students scored high on all value subscales while in the third segment scored low on all subscales. Analysis of variance revealed that the low value group had higher scores on ego orientation. The findings of the study provide useful information on the development of practices promoting task orientation through the establishment of high values. Key words: task orientation, ego orientation, moral values, competence values, status values, physical education. e Εισαγωγή Είναι ολύ συχνό το ε ιχείρηµα ότι η σχολική φυσική αγωγή α οτελεί ιδανικό εριβάλλον για την ηθική ανά τυξη των µαθητών/τριών. Το αιδί κατά τη διαδικασία της κοινωνικο οίησης ου συντελείται στη φυσική αγωγή εσωτερικεύει σταδιακά κοινωνικές αξίες και µαθαίνει να συµ εριφέρεται σύµφωνα µε γενικά α οδεκτούς ηθικούς κανόνες. Η καλλιέργεια ηθικών και κοινωνικών αξιών, ό ως ο σεβασµός ρος τους άλλους, η α οδοχή της νίκης ή της ήττας και η συνεργατικότητα, α οτελούν βασικές ε ιδιώξεις του εκ αιδευτικού φυσικής αγωγής για την ενίσχυση των στόχων ε ίτευξης και των κινήτρων, καθώς και για τη διαµόρφωση θετικών κοινωνικών συµ εριφορών των µαθητών/τριών (Biddle, Wang, Kavussanu, & Spray, 2003). Αξιολογώντας ευρήµατα µελετών οι Shields και Bredemeier (2007) υ οστηρίζουν τη σηµαντική ε ίδραση ου έχει η φυσική αγωγή και η άσκηση στην ενίσχυση των αξιών, στον καθορισµό των στόχων, καθώς και στη διαµόρφωση θετικών αθλητικών συµ εριφορών. Θεωρητικό λαίσιο αξιών Στο χώρο του αθλητισµού η θεωρία του Rokeach (1973) χρησιµο οιήθηκε για τη µελέτη και την εξήγηση του συστήµατος αξιών ου διαθέτουν οι αθλητές καθώς και των συνε ειών ου α ορρέουν α ό αυτές. Σύµφωνα µε τη θεωρία οι αξίες ροσεγγίζονται ως ε ιθυµητοί και σχετικοί µε την ερίσταση στόχοι διαφορετικής βαρύτητας, οι ο οίοι καθοδηγούν την ε ιλογή ή την αξιολόγηση της συµ εριφοράς και των γεγονότων στη ζωή του ατόµου. Ε ι λέον, α οτελούν υρήνες των δράσεων ροσδιορίζοντας την κατεύθυνση και την ένταση των συµ εριφορών, ενώ αρέχουν και ορισµένα σταθερά ρότυ α, σύµφωνα µε τα ο οία αξιολογούνται αυτές (Schwartz, 2007). Με άλλα λόγια οι αξίες δηµιουργούνται και εµ εδώνονται α ό τους αθλητές είτε µέσω τις ενεργητικής αντι αράθεσης µε το κοινωνικό εριβάλλον είτε µέσα α ό τις άλλες κατηγορίες εµ ειριών µε το φυσικό εριβάλλον. Ο Rokeach (1973) σε µια συστηµατική ανάλυση α οδέχεται ότι υ άρχει κοινό σύστηµα αξιών µεταξύ των ατόµων, αλλά υ οστηρίζει ότι διαφορο οιείται ο τρό ος µε τον ο οίο σηµατοδοτούν τα άτοµα κάθε µια α ό αυτές τις αξίες. Έτσι, κάθε άτοµο δοµεί το δικό του σύστηµα αξιών, σύµφωνα µε την εκτιµώµενη σ ουδαιότητα ου έχει η κάθε αξία γι αυτό. Οι αξίες α οτελούν οδηγούς ενεργειών και ανάλογα µε την ιεραρχία τους στο σύστηµα αξιών α οκτούν ροτεραιότητα ως ρος την εκδήλωση συγκεκριµένων τύ ων συµ εριφοράς. Οι ερευνητές διακρίνουν στοιχεία καθολικότητας και γενίκευσης των αξιών ου ορίζουν την ε ιλογή ή την αξιολογική κατάταξη των συµ εριφορών και γεγονότων στη ζωή του ατόµου (Schwartz, 2007). Σηµαντικές ενδείξεις ου υ οστηρίζουν αυτή τη θέση ροέρχονται α ό την έρευνα των Lee και Cockman (1995) ου ραγµατο οιήθηκε σε έφηβους αθλητές/τριες. Μέσω της εφαρµογής ηθικών διληµµάτων σε διάφορα αθλήµατα αναγνωρίστηκαν 18 αξίες. Οι Lee, Whitehead και Balchin (2000) διατύ ωσαν και ε ιβεβαίωσαν την ά οψη ότι υ άρχουν τρεις κατηγορίες αξιών στον αθλητισµό: οι ηθικές αξίες, ό ως είναι η δικαιοσύνη και η τιµιότητα, οι αξίες ου έχουν σχέση µε την ικανότητα του ατόµου, ό ως είναι η ροσω ική βελτίωση, και οι αξίες ου έχουν σχέση µε την κοινωνική αναγνώριση του ατόµου, ό ως είναι η ε ίδειξη υ εροχής σε σύγκριση µε άλλους. Προσανατολισµοί ε ίτευξης Οι McLean και Hamm (2008) υ οστηρίζουν ότι οι αξίες του ατόµου διαφορο οιούνται α ό την κυρίαρχη ροδιάθεση για ε ίτευξη στον αθλητισµό. Οι ροσανατολισµοί ε ίτευξης έχουν σχέση µε τις αντιλήψεις του ατόµου για το ου α οδίδονται οι ε ιτυχίες του. Σύµφωνα µε τον Nicholls (1992), διακρίνονται δύο ανεξάρτητοι ροσανατολισµοί ε ίτευξης: ο ροσανατολισµός στο έργο και στον εαυτό. Οι

3 18 ροσανατολισµοί αυτοί εκφράζουν διαφορετικές α όψεις για τις αιτίες της ε ιτυχίας και το σκο ό της συµµετοχής σε µια δραστηριότητα (Roberts & Treasure, 2012). Ειδικότερα, τα ροσανατολισµένα στο έργο άτοµα ε ιλέγουν µια δραστηριότητα για να βελτιώσουν την α όδοσή τους και να α οκτήσουν καλύτερες γνώσεις για την συγκεκριµένη δραστηριότητα. Τα άτοµα αυτά α οδίδουν µεγαλύτερη σηµασία στην ροσ άθεια και όχι στην ε ίδειξη υ εροχής ρος τους άλλους. Τα ροσανατολισµένα στον εαυτό άτοµα συµµετέχουν σε µια δραστηριότητα για να ε ιδείξουν την ικανότητά τους ή για να α οφύγουν την α οδοκιµασία α ό τους άλλους. Τα άτοµα αυτά συνήθως ε ιλέγουν δραστηριότητες, οι ο οίες είναι χαµηλότερης δυσκολίας για τις δυνατότητές τους, µε σκο ό να ελαχιστο οιήσουν την ιθανότητα α οτυχίας. Α οτελέσµατα ερευνών (Chantal & Bernache - Assollant, 2003; Duda & Hall, 2001), οι ο οίες έχουν διεξαχθεί στο εριβάλλον της εκ αίδευσης, υ οστηρίζουν ότι οι στόχοι ε ίτευξης ε ηρεάζουν την συµ εριφορά του ατόµου. Οι Chantal και Bernache Assollant (2003) µελέτησαν τη σχέση µεταξύ των στόχων ε ίτευξης και της ηθικής συµ εριφοράς σε φοιτητές/τριες φυσικής αγωγής ου συµµετείχαν σε ρακτικά αθλήµατα. Οι φοιτητές/τριες ου ε ιδεικνύουν συναισθήµατα, ό ως η ευχαρίστηση και η αυτονοµία ρος την αθλητική συµµετοχή, αρουσίαζαν υψηλότερα ε ί εδα ηθικής συµ εριφοράς, ήταν ερισσότερο ροσανατολισµένοι στο έργο και η ρόθεση τους για εκδήλωση ε ιθετικής συµ εριφοράς ήταν χαµηλή (Conroy et al., 2001). Α ό τα α οτελέσµατα της έρευνας φαίνεται ότι ο λόγος συµµετοχής ενός ατόµου σε µια δραστηριότητα α οτελεί σηµαντικό αράγοντα για το όσο δίκαια και σύµφωνα µε του κανόνες του αιχνιδιού θα συµ εριφερθεί αυτό το άτοµο κατά τη διάρκειά της (Stornes, 2001). Οι White και οι συνεργάτες (2004) µελέτησαν τη σχέση των στόχων ε ίτευξης, του κλίµατος στην τάξη και της ατοµικής ε ίδοσης σε µαθητές/τριες γυµνασίου. Α ό τα α οτελέσµατα δια ιστώθηκε ότι οι στόχοι ε ίτευξης και το κλίµα στην τάξη ε ηρέαζαν την ηθική κρίση και συµ εριφορά των µαθητών. Η υιοθέτηση του ροσανατολισµού στον εαυτό και το κλίµα ου δίνει έµφαση στην υψηλή α όδοση ροµηνύουν χαµηλά ε ί εδα ηθικής κρίσης ό ως, ε ίσης, και νοµιµο οίηση του εκφοβισµού. Α ό την άλλη το ροσανατολισµένο στην α όδοση κλίµα µ ορεί να οδηγήσει τους µαθητές/τριες σε αραβίαση των κανόνων και ε ιθετική συµ εριφορά (Miller, Roberts, & Ommundsen, 2005). Υ άρχουν ενδείξεις ότι οι κατάλληλες µορφές στόχων ε ίτευξης και το κλίµα της τάξης µ ορούν να α οτρέψουν την ανά τυξη αντικοινωνικών συµ εριφορών και να ενισχύσουν την ηθική υ όσταση των µαθητών/τριών (Sage & Kavussanu, 2008; Reinboth, Duda, & Ntoumanis, 2004). Ε ι λέον, υ άρχουν ενδείξεις α ό το χώρο του αθλητισµού (Duda & Whitehead, 1998; Whitehead, Lee, & Hatzigeorgiadis, 2003) ότι ο ροσανατολισµός στον εαυτό συνδέεται µε τις αξίες ου έχουν σχέση µε την κοινωνική αναγνώριση και την ε ίδειξη υ εροχής έναντι των άλλων και ε ίσης ότι αυτό το χαρακτηριστικό συνδέεται αρνητικά µε αξίες ό ως δικαιοσύνη και τιµιότητα. Άλλες µελέτες δια ιστώνουν ότι ο ροσανατολισµός στο έργο συνδέεται µε τις αξίες ικανότητας και τις ηθικές αξίες του ατόµου (Bardi & Schwartz, 2003; Lee et al., 2008). Πιο συγκεκριµένα οι Whitehead, Lee και Hatzigeorgiadis (2003) µελέτησαν τη σχέση µεταξύ των ροσανατολισµών ε ίτευξης και των αξιών σε αθλητές/τριες ετών. Α ό τα α οτελέσµατα ροέκυψε ότι η υιοθέτηση ροσανατολισµού στο έργο σχετίζεται θετικά µε τις ηθικές αξίες ό ως η συνεργασία και η δικαιοσύνη, ενώ ο ροσανατολισµός στον εαυτό συνδεόταν µε υψηλά ε ί εδα αξιών κοινωνικής αναγνώρισης και έµφαση στην ε ιτυχία και την δηµόσια εικόνα του αθλητή. Οι σχέσεις αυτές ε ιβεβαιώθηκαν και α ό άλλους ερευνητές (Kavalir, 2004; Stephens, Shields, & Bredemeier, 1997), ενισχύοντας έτσι την ά οψη ότι υψηλές τιµές στις ηθικές αξίες και τις αξίες ικανότητας αρουσιάζουν τα άτοµα µε υψηλό ροσανατολισµό στο έργο. Σε ρόσφατη έρευνα της Whitehead (2007) µελετήθηκε η σχέση µεταξύ των αξιών, των στόχων ε ίτευξης και της ηθικής συµ εριφοράς σε έφηβους αθλητές/τριες και µαθητές/τριες στο σχολείο. Α ό τα α οτελέσµατα της έρευνας φάνηκε ότι οι αξίες και οι στόχοι ε ίτευξης µ ορούν να ροβλέψουν την εκδήλωση ηθικής συµ εριφοράς των µαθητών/τριών. Ειδικότερα, οι µαθητές/τριες µε υψηλά ε ί εδα ηθικών αξιών και αξιών ικανότητας χαρακτηρίζονταν α ό την υιοθέτηση ροσανατολισµού στο έργο και εκδήλωναν ιο ηθικές συµ εριφορές στο σχολείο. Αντίθετα, µαθητές/τριες µε υψηλές τιµές στις αξίες κοινωνικής αναγνώρισης εκδήλωσαν συµ εριφορές ροσανατολισµένες στον εαυτό και αντιαθλητικές συµ εριφορές στο σχολείο. Α ό την ανασκό ηση της βιβλιογραφίας ροκύ τει ότι η σχέση των αξιών και των ροσανατολισµών ε ίτευξης µε τη συµ εριφορά του ατόµου έχει α οτελέσει αντικείµενο έρευνας. Α ό τις µελέτες έχει διαφανεί ότι τα χαµηλά ε ί εδα ηθικής και ο ροσανατολισµός στον εαυτό συνδέονται µε αρνητικές και ανήθικες συµ εριφορές. Όµως, αυτό ου δεν έχει µελετηθεί ε αρκώς είναι το αξιακό υ όβαθρο των ροσανατολισµών ε ίτευξης και εάν αυτό µ ορεί να εξηγήσει τη συγκεκριµένη ε ίδραση των ροσανατολισµών ε ίτευξης στην

4 19 ηθική συµ εριφορά. Η αρούσα έρευνα σχεδιάστηκε για να εξεταστούν τα εξής ερωτήµατα: α) είναι δυνατή η ταξινόµηση των µαθητών/τριών σε οµάδες σύµφωνα µε τις αξίες ου υιοθετούν; και β) οι αξίες ου υιοθετούν οι µαθητές/τριες ε ηρεάζουν τη διαµόρφωση των ροσανατολισµών ε ίτευξης στη φυσική αγωγή; Αναφορικά µε το ρώτο ερώτηµα αναµένεται να ροκύψουν ροφίλ µεταβλητών ου ε ιτρέ ουν την κατάταξη των µαθητών σε οµάδες, ενώ αναφορικά µε το δεύτερο αναµένεται ότι οι µαθητές/τριες µε υψηλά ε ί εδα αξιών θα αναφέρουν υψηλότερα ε ί εδα ροσανατολισµού στο έργο, ενώ µαθητές/τριες µε χαµηλά ε ί εδα αξιών θα σηµατοδοτούν ερισσότερο στόχους ροσανατολισµένους στον εαυτό. Μεθοδολογία είγµα: Στην έρευνα συµµετείχαν 163 µαθητές και 154 µαθήτριες γυµνασίου ηλικίας ετών (Μ.Ο. ηλικίας = 13.8 ±.84). Οι συµµετέχοντες ροέρχονταν α ό τέσσερα γυµνάσια α ό το ευρύτερο ολεοδοµικό συγκρότηµα της Θεσσαλονίκης. Ερωτηµατολόγια: Η Κλίµακα Αξιών στον Αθλητισµό (YSVQ; Lee, Whitehead, & Balchin, 2000) χρησιµο οιήθηκε για την εκτίµηση των αξιών στον αθλητισµό. Η κλίµακα αυτή α οτελείται α ό 13 ερωτήσεις ου ροσδιορίζουν τρεις αράγοντες: τις ηθικές αξίες (.χ., όταν συµµετέχω στο µάθηµα φυσικής αγωγής είναι σηµαντικό για εµένα να ροσ αθώ να είµαι δίκαιος), τις αξίες ικανότητας (.χ., όταν συµµετέχω στο µάθηµα φυσικής αγωγής είναι σηµαντικό για εµένα να χρησιµο οιώ τις ικανότητες µου σωστά) και τις αξίες κοινωνικής αναγνώρισης (.χ., όταν συµµετέχω στο µάθηµα φυσικής αγωγής είναι σηµαντικό για εµένα να µε θεωρούν οι άλλοι καλό/ή στο µάθηµα). Οι α αντήσεις δίνονταν σε 7-βάθµια κλίµακα τύ ου Likert (1-διαφωνώ α όλυτα ως 7-συµφωνώ α όλυτα). Η Κλίµακα Προσανατολισµών Ε ίτευξης στον Αθλητισµό (TEOSQ; Duda & Nicholls, 1992) χρησιµο οιήθηκε για την εκτίµηση των ροσανατολισµών σε στόχους ε ίτευξης. Η κλίµακα έχει µεταφραστεί και ροσαρµοστεί στα ελληνικά και για το λαίσιο του σχολείου α ό τους Μ αρκούκη, Ζαχαριάδη, Αναστασιάδη, Τσορµ ατζούδη και Γρούιο (2003). Η κλίµακα α οτελείται α ό 13 ερωτήσεις ου αξιολογούν δύο αράγοντες, τον ροσανατολισµό στο έργο (.χ., αισθάνοµαι ε ιτυχηµένος/η στο µάθηµα φυσικής αγωγής όταν κάνω ότι καλύτερο µ ορώ) και τον ροσανατολισµό στον εαυτό (.χ., αισθάνοµαι ε ιτυχηµένος/η στο µάθηµα φυσικής αγωγής όταν είµαι ο µόνος/η ου µ ορεί να εκτελέσει µια άσκηση). Οι α αντήσεις δίνονταν σε 7-βάθµια κλίµακα τύ ου Likert, (1 = διαφωνώ α όλυτα ως 7 = συµφωνώ α όλυτα). Η δοµική εγκυρότητα και η αξιο ιστία της κλίµακας ε ιβεβαιώθηκε και α ό έρευνες σε δείγµατα ελλήνων µαθητών/τριών (Μ αρκούκης και συν., 2003). ιαδικασία Τα ερωτηµατολόγια δόθηκαν στους µαθητές και τις µαθήτριες ανά τµήµα, ριν την έναρξη του µαθήµατος της φυσικής αγωγής µέσα στην αίθουσα διδασκαλίας, ενώ η συµ λήρωσή τους διαρκούσε ερί τα δέκα λε τά. Οι οδηγίες για τη συµ λήρωση του ερωτηµατολογίου δόθηκαν στην αρχή και δεν ζητήθηκαν ροσω ικά στοιχεία α ό τους µαθητές. Κατά τη συµ λήρωση του ερωτηµατολογίου οι µαθητές/τριες δεν συνοµιλούσαν µεταξύ τους. Ό οιος µαθητής συµ λήρωνε το ερωτηµατολόγιο, το αρέδιδε και α οχωρούσε α ό την αίθουσα. Α οτελέσµατα Οι µέσοι όροι, οι τυ ικές α οκλίσεις, οι δείκτες εσωτερικής συνοχής Cronbach α, οι τιµές καµ υλότητας και κύρτωσης και οι συσχετίσεις των µεταβλητών αρουσιάζονται στον ίνακα 1. Η εσωτερική συνοχή των υ οκλιµάκων κυµάνθηκε σε α οδεκτά ε ί εδα (Cronbach α >.72) για όλες τις υ οκλίµακες των ερωτηµατολογίων. Για την εξέταση της σχέσης µεταξύ των αξιών και των στόχων ε ίτευξης εφαρµόστηκε ανάλυση συσχέτισης. Τα α οτελέσµατα έδειξαν ότι οι ηθικές αξίες εµφάνισαν µέτρια θετική συσχέτιση µε τον ροσανατολισµό στο έργο και καθόλου συσχέτιση µε τον ροσανατολισµό στον εαυτό. Οι αξίες ικανότητας εµφάνισαν µέτρια θετική σχέση µε τον ροσανατολισµό στο έργο και χαµηλή θετική σχέση µε τον ροσανατολισµό στον εαυτό. Οι αξίες ου έχουν σχέση µε την κοινωνική αναγνώριση εµφάνισαν υψηλή θετική σχέση µε τον ροσανατολισµό στον εαυτό και µηδενική συσχέτιση µε τον ροσανατολισµό στο έργο (Πίνακας 1).

5 20 Πίνακας 1. είκτες εριγραφικής στατιστικής και εσωτερική συνοχή για τις υ οκλίµακες των ερωτηµατολογίων Ηθικές αξίες.46** ** Αξίες ικανότητας.36**.54**.29** 3. Αξίες κοιν. αναγν..13*.64** 4. Προσ. στο έργο 5. Προσ. στο εγώ Μ.Ο * 4.13 Τ.Α Cronbach α Καµ υλότητα Κύρτωση Σηµείωση: **p <.01, *p <.05 Ταξινόµηση συµµετεχόντων σύµφωνα µε το βαθµό ροσήλωσης στις αξίες Η ανάλυση συστοιχιών ανέδειξε τρεις διακριτές οµάδες µαθητών/τριών. Οι τρεις οµάδες ορίστηκαν ως εξής: α) οµάδα υιοθέτησης υψηλών αξιών, β) οµάδα υιοθέτησης χαµηλών αξιών και γ) οµάδα έµφασης στις αξίες κοινωνικής αναγνώρισης. Οι µαθητές/τριες ου υιοθετούσαν υψηλές αξίες (Ν = 31) είχαν υψηλά σκορ στις ηθικές αξίες και τις αξίες ικανότητας και χαµηλά σκορ στις αξίες κοινωνικής αναγνώρισης. Οι µαθητές/τριες ου υιοθετούσαν χαµηλές αξίες (Ν = 120) εµφάνισαν χαµηλά σκορ σε όλους τους αράγοντες των αξιών. Στους µαθητές/τριες µε έµφαση στις αξίες κοινωνικής αναγνώρισης (Ν = 143) σηµειώθηκαν υψηλά σκορ σε όλες τις υ οκλίµακες των αξιών. Η ανάλυση διακύµανσης υ οστήριξε ότι οι τρεις αυτές οµάδες διέφεραν στατιστικά σηµαντικά µεταξύ τους και αντι ροσω εύουν ανεξάρτητες και διακριτές οµάδες (Πίνακας 2). Πίνακας 2. Α οτελέσµατα ανάλυσης συστοιχιών αξιών Υψηλές αξίες Ν = 31 Χαµηλές αξίες Ν = 120 Έµφαση στην ανταγωνιστικότητα Ν = 143 F Ηθικές αξίες * Αξίες ικανότητας * Αξίες κοιν. αναγν * Σηµείωση: * p <.001 Η ανάλυση διακύµανσης έδειξε ότι οι τρεις οµάδες διέφεραν στατιστικά σηµαντικά στα δύο ε ί εδα των ροσανατολισµών ε ίτευξης: α) ροσανατολισµός στο έργο (F = 41.90, p <.001) και β) ροσανατολισµός στον εαυτό (F = 51.39, p <.001). Οι µαθητές/τριες ου υιοθετούσαν υψηλές αξίες (Ν = 31) είχαν υψηλά σκορ στον ροσανατολισµό στο έργο (Μ = 4.07) και χαµηλά σκορ στον ροσανατολισµό στον εαυτό (Μ = 3.60). Οι µαθητές/τριες ου υιοθετούσαν χαµηλές αξίες (Ν = 120) εµφάνισαν υψηλά σκορ στον ροσανατολισµό στο έργο (Μ = 5.73) και στον εαυτό (Μ = 5.01). Οι µαθητές/τριες µε έµφαση στην ανταγωνιστικότητα (Ν = 143) σηµείωσαν υψηλά σκορ στον ροσανατολισµό στο έργο (Μ = 5.65) και χαµηλά σκορ στον αράγοντα του ροσανατολισµό στον εαυτό (Μ = 3.53) (Πίνακας 3).

6 21 Πίνακας 3. Α οτελέσµατα ανάλυσης διακύµανσης οµάδων αξιών και ροσανατολισµών ε ίτευξης. Υψηλές αξίες Ν = 31 Χαµηλές αξίες Ν = 120 Έµφαση στην ανταγωνιστικότητα Ν = 143 F Προσανατολισµός στο έργο * Προσανατολισµός στον εαυτό * Σηµείωση: * p <.001 Συζήτηση Η αρούσα έρευνα σχεδιάστηκε για να εξετάσει την ε ίδραση του αξιακού συστήµατος των µαθητών/τριών στη διαµόρφωση των ροσανατολισµών ε ίτευξης στο λαίσιο της φυσικής αγωγής. Τα α οτελέσµατα της έρευνας υ οστήριξαν τη διαφορο οιηµένη ε ίδραση ου έχουν τα ροφίλ αξιών των µαθητών/τριών στη διαµόρφωση των ροσανατολισµών ε ίτευξης. Αναφορικά µε τα ροφίλ αξιών των µαθητών/τριών, τα α οτελέσµατα α ό την ανάλυση συστοιχιών ανέδειξαν τρεις διακριτές οµάδες αξιών. Η ρώτη οµάδα (οµάδα υψηλών αξιών) εµφάνισε υψηλούς µέσους όρους στις ηθικές αξίες και τις αξίες ικανότητας και χαµηλούς στις αξίες κοινωνικής αναγνώρισης. Τα ευρήµατα αυτά υ οδηλώνουν ότι στην οµάδα αυτή ανήκουν οι µαθητές/τριες ου εµφορούνται α ό ηθικές αξίες, ό ως δικαιοσύνη και συνεργασία, θεωρούν σηµαντική την ροσω ική ροσ άθεια και βελτίωση και την συνδέουν µε την αντίληψη ικανότητάς τους. Βασικά χαρακτηριστικά των µαθητών/τριών ου ανήκουν στην οµάδα αυτή είναι η ροσω ική εξέλιξη και η βελτίωση των ικανοτήτων και όχι η σύγκριση των ικανοτήτων µε αυτές άλλων ατόµων. Ε ι λέον, αυτοί οι µαθητές/τριες υ ακούν στους κανόνες των αθληµάτων και τους διαιτητές και βοηθούν τους αντί αλους συµµαθητές/τριες όταν αυτοί το χρειάζονται (.χ. όταν τραυµατιστεί ένας αντί αλος δεν εκµεταλλεύονται την αδυναµία του), θέτουν ατοµικούς στόχους και ροσ αθούν να χρησιµο οιήσουν τις ικανότητες τους σωστά, έτσι ώστε να γίνουν καλύτεροι και να βελτιωθούν. Η σύνδεση αυτή των αξιών µε την έµφαση στην ροσω ική βελτίωση στο µάθηµα της φυσικής αγωγής είναι σύµφωνη µε ροηγούµενες έρευνες ου έδειξαν ότι οι µαθητές/τριες ου δίνουν έµφαση στις ηθικές αξίες, ε ιδεικνύουν ενδιαφέρον, ροσ άθεια και σεβασµό στους τύ ους και τους κανόνες των αθληµάτων (Shields & Bredemeier, 2007). Η δεύτερη οµάδα µαθητών (οµάδα χαµηλών αξιών) αρουσίασε χαµηλά σκορ σε όλες τις κατηγορίες αξιών. Αξίζει όµως να σηµειωθεί ότι οι αξίες κοινωνικές αναγνώρισης εµφάνισαν υψηλότερες τιµές α ό αυτές της οµάδας υψηλών αξιών. εδοµένης της τάσης ου εµφάνισαν τα άτοµα αυτά να σηµειώσουν χαµηλές τιµές σε όλες τις αξίες, τα α οτελέσµατα αυτά δείχνουν ότι στην οµάδα αυτή η ύ αρξη χαµηλών τιµών στις ηθικές αξίες και τις αξίες ικανότητας συνδέεται µε σχετικά ψηλές τιµές κοινωνικής σύγκρισης. Οι µαθητές/τριες αυτοί ενδιαφέρονται να τους θεωρούν οι άλλοι καλούς στο µάθηµα, να ηγούνται σε µια οµάδα, και να τυγχάνουν κοινωνικής αναγνώρισης α ό τους συνοµηλίκους τους. Όταν συµµετέχουν σε µια δραστηριότητα κύριο µέληµα τους είναι η ε ίδειξη ικανοτήτων έναντι των άλλων, η λήψη αµοιβής ή αναγνωρισιµότητας και η ε ίτευξη της νίκης ή του α οτελέσµατος στο αιχνίδι. Τα ευρήµατα αυτά ιθανά να υ οδηλώνουν ότι γνωρίζοντας το είδος των αξιών ου υιοθετούν οι µαθητές/τριες, δίνεται η δυνατότητα ρόβλεψης της συµ εριφοράς (Carron & Hausenblas, 1998). Όταν οι µαθητές/τριες συµµετέχουν σε µια δραστηριότητα και υιοθετούν αξίες και ιδανικά, ό ως η αναγνώριση και η υ εροχή έναντι άλλων, δεν ε ιδιώκουν να α οκτήσουν ληροφορίες σχετικές µε τη µάθηση, τη βελτίωση και την ατοµική τους ε ίδοση. Αυτή η ροσέγγιση τους ρος την αθλητική συµµετοχή σηµατοδοτεί χαµηλά ε ί εδα ηθικής ικανότητας και κρίσης. Παρόµοια α οτελέσµατα έχουν αναφερθεί και α ό τους Lee και συν. (2001), οι ο οίοι συγκλίνουν στην ά οψη ότι οι αξίες λειτουργούν ως οδηγοί ενεργειών και ανάλογα µε την ιεραρχία τους στο σύστηµα αξιών καθοδηγούν την ε ιλογή ή την αξιολόγηση της συµ εριφοράς και των γεγονότων στη ζωή του ατόµου. Η τρίτη οµάδα µαθητών (οµάδα µε έµφαση στην ανταγωνιστικότητα) σηµείωσε υψηλά σκορ σε όλες τις υ οκλίµακες αξιών και κυρίως στις αξίες κοινωνικής αναγνώρισης συγκριτικά µε τις άλλες οµάδες. Τα ευρήµατα αυτά δείχνουν ότι οι µαθητές/τριες ου εντάσσονται στην οµάδα αυτή αφενός υιοθετούν αξίες ικανότητας και ηθικές αξίες, δίνουν ροτεραιότητα στη µάθηση νέων δεξιοτήτων και την ατοµική ροσ άθεια, αφετέρου όµως δείχνουν ιδιαίτερα έντονο ενδιαφέρον για το α οτέλεσµα της διαδικασίας και την ε ίτευξη του στόχου τους. Ουσιαστικά στην οµάδα αυτή ανήκουν µαθητές/τριες ου διακατέχονται α ό αντιλήψεις υγιούς συναγωνισµού-ανταγωνισµού µε τους συνοµηλίκους τους. Οι µαθητές/τριες αυτής της

7 οµάδας εστιάζουν στην ροσω ική βελτίωση και την ροσ άθεια, στοιχεία τα ο οία ιστεύουν ότι θα τους οδηγήσουν στο α οτέλεσµα της διαδικασίας και στην ε ίτευξη του στόχου τους. Ε ιδεικνύουν σωστή αθλητική συµ εριφορά, ακολουθούν τις οδηγίες του καθηγητή τους, χρησιµο οιούν τις ικανότητές τους σωστά και αράλληλα ενδιαφέρονται για την εκ λήρωση του στόχου τους και του α οτελέσµατος του αιχνιδιού. Τα α οτελέσµατα αυτά συµφωνούν µε αντίστοιχα άλλων µελετών (McLean & Hamm, 2008) ου δείχνουν ότι οι µαθητές/τριες ου δίνουν ροτεραιότητα σε αξίες ό ως η τιµιότητα, η ισότητα, ο σεβασµός και η αφοσίωση στους κανόνες των αθληµάτων, µ ορούν αράλληλα να ενδιαφέρονται για τη σύγκριση των ε ιδόσεων τους µε αυτές των άλλων αθλητών. Ωστόσο, αυτό γίνεται µέσα στα λαίσια της ευγενούς άµιλλας, και του ευ αγωνίζεσθαι και ουσιαστικά συµβάλλει στην ροσω ική τους βελτίωση. Η ανάλυση διακύµανσης έδειξε ότι οι τρεις οµάδες διέφεραν στατιστικά σηµαντικά στους ροσανατολισµούς ε ίτευξης. Η ρώτη οµάδα, δηλαδή οι µαθητές/τριες ου υιοθετούσαν υψηλές αξίες, εµφάνισαν υψηλό σκορ στον ροσανατολισµό στο έργο και χαµηλά στον ροσανατολισµό στον εαυτό. Τα ευρήµατα αυτά υ οδηλώνουν ότι οι µαθητές/τριες ου εµφορούνται α ό αξίες ό ως η δικαιοσύνη και η ισότητα, θεωρούν σηµαντική την ροσ άθεια και την ατοµική βελτίωση και ε ιδεικνύουν σεβασµό και αφοσίωση στους κανόνες των αθληµάτων και τους διαιτητές. Τα αρα άνω α οτελέσµατα συµφωνούν µε αντίστοιχα α ό άλλες µελέτες α ό το χώρο της φυσικής αγωγής (Shields & Bredemeier, 2007) ου υ οδεικνύουν ότι οι ροσανατολισµένοι στο έργο µαθητές/τριες είναι ιθανότερο να δίνουν ροτεραιότητα σε ηθικές αξίες, ό ως η τιµιότητα, στη µάθηση και τη βελτίωση νέων δεξιοτήτων και όχι στην ε ίδειξη υ εροχής σε σχέση µε άλλους. Ιδιαίτερα ενδιαφέροντα ήταν τα ευρήµατα των αναλύσεων για την οµάδα χαµηλών αξιών. Α ό τα α οτελέσµατα ροέκυψε ότι οι µαθητές/τριες ου υιοθετούσαν χαµηλά ε ί εδα αξιών, αρουσίασαν υψηλά σκορ και στους δύο ροσανατολισµούς ε ίτευξης. Σύµφωνα µε τη βιβλιογραφία, είναι αναµενόµενο, οι µαθητές/τριες µε ροφίλ χαµηλής ηθικής να εκδηλώνουν ροσανατολισµένες ρος τον εαυτό συµ εριφορές, δηλαδή να εστιάζουν στο α οτέλεσµα, να α οδέχονται την αραβίαση των κανόνων και τη νοµιµο οίηση του εκφοβισµού (Miller, Roberts, & Ommundsen, 2005). Α ό την άλλη µεριά όµως, το εύρηµα ου αφορά στην εµφάνιση υψηλών ε ι έδων ροσανατολισµού στο έργο στην οµάδα των χαµηλών αξιών έρχεται σε αντίθεση µε α οτελέσµατα ροηγούµενων ερευνών (Reinboth, Duda, & Ntoumanis, 2004). Μια ιθανή εξήγηση για αυτά τα ευρήµατα ίσως να α οτελεί το ότι ακόµα και οι µαθητές/τριες µε χαµηλές αξίες αναγνωρίζουν την αναγκαιότητα για ατοµική βελτίωση. Οι µαθητές/τριες αυτοί εστιάζουν στην ε ίτευξη, στο α οτέλεσµα της διαδικασίας και στη σύγκριση τους µε τους άλλους µαθητές/τριες. Είναι όµως ιθανόν ότι αναγνωρίζουν συγχρόνως και το γεγονός ότι η ατοµική βελτίωση α οτελεί ένα ολύ σηµαντικό µέσο για να ετύχουν τον τελικό σκο ό τους, δηλαδή την υ εροχή έναντι των άλλων. Η τρίτη οµάδα, δηλαδή οι µαθητές ου υιοθετούσαν αξίες µε έµφαση στην κοινωνική αναγνώριση σηµείωσαν υψηλό σκορ στον ροσανατολισµό στο έργο και χαµηλό στον ροσανατολισµό στον εαυτό. Τα ευρήµατα αυτά υ οδηλώνουν ότι ο συνδυασµός υψηλών ηθικών αξιών/αξιών ικανότητας και αξιών κοινωνικής σύγκρισης συνδέεται µάλλον µε την ευγενή άµιλλα αρά µε την ανταγωνιστικότητα. ηλαδή, οι µαθητές/τριες της οµάδας αυτής ε ιδεικνύουν αφοσίωση στη κοινωνική α οστολή του αθλητισµού και δέσµευση ρος την αθλητική συµµετοχή. Ε ίσης, ενώ ε ιθυµούν να διακριθούν και να ξεχωρίσουν στο κοινωνικό τους εριβάλλον θεωρούν ότι θα το κατορθώσουν µέσα α ό την καταβολή ροσ άθειας, την ροσω ική βελτίωση και τον υγιή συναγωνισµό µε τους συνοµηλίκους τους (Shields & Bredemeier, 2001). Τα αρα άνω ευρήµατα συµφωνούν µε αυτά άλλων ερευνών (Kavussanu, 2006), στα ο οία βρέθηκε ότι οι έφηβοι µαθητές ροσεγγίζουν την αθλητική συµµετοχή ως ευκαιρία να βελτιώσουν τόσο την κοινωνικότητα και τις σχέσεις τους, όσο να ε ιδείξουν υ εροχή, ικανότητα και αναγνώριση έναντι των συνοµηλίκων τους. Στην αρούσα έρευνα εξετάστηκε ο ρόλος των αξιών στη διαµόρφωση των ροσανατολισµών ε ίτευξης µαθητών γυµνασίου στο εριβάλλον της φυσικής αγωγής. Τα α οτελέσµατα έδειξαν ότι οι αξίες έχουν διαφορο οιηµένη ε ίδραση στους ροσανατολισµούς ε ίτευξης των µαθητών/τριών. Συνε ώς, η µελέτη των αξιών θα µ ορούσε να χρησιµο οιηθεί για την καλύτερη κατανόηση του τρό ου µε τον ο οίο διαµορφώνονται οι ροσανατολισµοί ε ίτευξης και του γιατί ε ηρεάζουν µε τον τρό ο αυτό τη συµ εριφορά. Θα ήταν ιδιαίτερα ενδιαφέρον η µελλοντική έρευνα να εξετάσει ιο διεξοδικά αν οι ροσανατολισµοί ε ίτευξης διαµεσολαβούν και καθορίζουν τη σχέση µεταξύ των αξιών και της συµ εριφοράς των µαθητών. Τέλος, θα ήταν χρήσιµη η ταυτόχρονη διερεύνηση και των αξιών των εκ αιδευτικών φυσικής αγωγής, ροκειµένου να είναι δυνατή η συνολική εκτίµηση των ε ιδράσεων αυτών των αραγόντων στη συµ εριφορά ου ε ιδεικνύουν οι µαθητές/τριες τόσο στο µάθηµα φυσικής αγωγής όσο και στις εξωσχολικές δραστηριότητες. 22

8 23 Βιβλιογραφία Bardi, A., & Schwartz, S. H. (2003). Values and Behavior: Strength and Structure of Relations. Personality and Social Psychology Bulletin, 29, Biddle, S. J. H., Wang, C. K. J., Kavussanu, M., & Spray, C. M. (2003). Correlates of achievement goal orientations in physical activity: A systematic view of research. European Journal of Sport Science, 3, Carron, A. V., & Hausenblas, H. A. (1998). Group dynamics in sport (2nd Εd.). Morgantown, W V: Fitness Information Technology. Chantal, Y., & Bernache-Assollant, I. (2003). A prospective analysis of self-determined sport motivation and sportspersonship orientations. Athletic Insight, 5, 1-7. Conroy, D. E., Silva, J. M., Newcomer, R. R., Walker, B. W., & Johnson, M. S. (2001). Personal and participatory socializers of the perceived legitimacy of aggressive behavior in sport. Aggressive Behavior, 27, Duda, J. L., & Nicholls, J. G. (1992). Dimensions of achievement motivation in schoolwork and sport. Journal of Educational Psychology, 84, Duda, J. L., & Whitehead, J. (1998). Measurement of goal perspectives in the physical domain. In J. L. Duda (Ed.), Advances in Sport and Exercise Psychology Measurement, (pp ). Morgantown, WV: Fitness Information Technology. Duda, J. L., & Hall, H. (2001). Achievement Goal Theory in Sport: Recent Extensions and Future Directions. In R.N. Singer, H. A., Hausenblas, C. M. Janelle (Eds), Handbook of Sport Psychology, (pp ). New York: John Wiley & Sons Inc. Kavalir, P. (2004). Sport in the value system of Czech adolescents: Continuity and change. The International Journal of the History of Sport, 21(5), Kavussanu, M. (2006). Motivational predictors of prosocial and antisocial behaviour in football. Journal of Sports Sciences, 24(6), Lee, M. J., & Cockman, M. J. (1995). Values in children s sport: Spontaneously expressed values among young athletes. International Review for the Sociology of sport, 30, Lee, M. J., Whitehead, J., & Balchin, N. (2000). The measurement of values in youth sport: Development of the Youth Sport Values Questionnaire. Journal of Sport and Exercise Psychology, 22, Lee, M. J., Whitehead, J., Ntoumanis, N., & Hatzigeorgiadis, A. (2001). Goal orientations as mediators of the influence of values on sporting attitudes in young athletes. In A. Papaioannou, M. Goudas, & Y. Theodorakis (Eds.), In the Dawn of the New Millennium, Vol.2: Proceedings of the 10th World Congress of Sport Psychology (pp ). Thessaloniki, Hellas: Christodoulidi Publications. Lee, J. M., Whitehead, J., Ntoumanis, N., & Hatzigeorgiadis, A. (2008). Relationships among values, Achievement Orientations and Attitudes in Youth Sport. Journal of Sport and Exercise Psychology, 30, Miller, B. W., Roberts, G. C., & Ommundsen, Y. (2005). Effect of perceived motivational climate on moral functioning, team moral atmosphere perceptions and the legitimacy of intentionally injurious acts among competitive youth football players. Psychology of Sport and Exercise, 6, McLean, J., & Hamm, S. (2008). Values and sport participation: Comparing participant groups, age and gender. Journal of Sport Behaviour, 31, Μ αρκούκης, Β., Ζαχαριάδης, Π., Αναστασιάδης, Α., Τσορµ ατζούδης, Χ., & Γρούϊος, Γ. (2003). Η ελληνική έκδοση του Ερωτηµατολογίου Προσανατολισµών Ε ίτευξης στον Αθλητισµό (ΕΠΕΑ): Εµ ειρική µελέτη για την αξιο ιστία και τη δοµική εγκυρότητά του. Ε ιστηµονική Ε ετηρίδα Ψυχολογικής Εταιρείας Βορείου Ελλάδος, 2, Nicholls, J. G. (1992). The general and specific in the development and expression of achievement motivation. In G. C. Roberts (Ed.), Motivation in sport and exercise, (pp ). Champaign, IL: Human Kinetics. Reinboth, M., Duda, J. L., & Ntoumanis, N. (2004). Dimensions of coaching behaviour, need satisfaction and the psychological and physical welfare of young athletes. Motivation and Emotion, 28, Roberts, G. C., & Treasure, D. C. (2012). Advances in Motivation in Sport and Exercise. Champaign, IL: Human Kinetics. Rokeach, M. (1973). The nature of human values. New York: Free Press. Sage, L. D., & Kavussanu, M. (2008). Goal orientations, motivational climate, and prosocial and antisocial behaviour in youth football: Exploring their temporal stability and reciprocal relationships. Journal of Sport Sciences, 26,

τόµος 8 (2), 18 28 ηµοσιεύτηκε: εκέµβριος 30, 2011 Greek Society of Sport Management Released: εκέµβριος 30, 2011

τόµος 8 (2), 18 28 ηµοσιεύτηκε: εκέµβριος 30, 2011 Greek Society of Sport Management Released: εκέµβριος 30, 2011 Ηλεκτρονικό Περιοδικό ιοίκηση Αθλητισµού & Αναψυχής e-journal Sport & Recreation Management 2011 Volume 8 (2), 18-28 Ελληνική Εταιρία ιοίκησης Αθλητισµού ιοίκηση Αθλητισµού & Αναψυχής τόµος 8 (2), 18 28

Διαβάστε περισσότερα

τόµος 8 (2), 1 7 ηµοσιεύτηκε: εκέµβριος 30, 2011 Greek Society of Sport Management Released: εκέµβριος 30, 2011

τόµος 8 (2), 1 7 ηµοσιεύτηκε: εκέµβριος 30, 2011 Greek Society of Sport Management Released: εκέµβριος 30, 2011 Ηλεκτρονικό Περιοδικό ιοίκηση Αθλητισµού & Αναψυχής e-journal Sport & Recreation Management 2011 Volume 8 (2), 1-7 Ελληνική Εταιρία ιοίκησης Αθλητισµού ιοίκηση Αθλητισµού & Αναψυχής τόµος 8 (2), 1 7 ηµοσιεύτηκε:

Διαβάστε περισσότερα

Aντιλήψεις νη ίων για την οικονοµική κρίση: Μια µελέτη ερί τωσης στην Ελλάδα

Aντιλήψεις νη ίων για την οικονοµική κρίση: Μια µελέτη ερί τωσης στην Ελλάδα Προσχολική & Σχολική Εκ αίδευση, 2013, Τόµος 1, Tεύχος 1, σσ. 108-129 e-issn: 2241-7206 Εργαστήριο Παιδαγωγικών Ερευνών & Εφαρµογών Π.Τ.Π.Ε., Πανε ιστήµιο Κρήτης doi: dx.doi.org/10.12681/ppej.22 Aντιλήψεις

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΑΝΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ

ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΑΝΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΤΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΙΑΤΡΙΒΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΑΝΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΤΟ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ ΤΗΣ ΕΒ ΟΜΑ ΟΣ ΚΑΙ ΤΟ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

H Αθλητική Ψυχολογία στην παιδεία, την ποιότητα ζωής και τον αθλητισµό ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕ ΡΙΟΥ

H Αθλητική Ψυχολογία στην παιδεία, την ποιότητα ζωής και τον αθλητισµό ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕ ΡΙΟΥ H Αθλητική Ψυχολογία στην παιδεία, την ποιότητα ζωής και τον αθλητισµό ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕ ΡΙΟΥ Επιµέλεια Νεκτάριος Α. Σταύρου, Άννα Χρηστάκου, & Εµµανουήλ Γεωργιάδης Εταιρεία Αθλητικής Ψυχολογίας & Εργαστήριο

Διαβάστε περισσότερα

Θέµα : Ανά τυξη Συστήµατος Στρατηγικής ιοίκησης (ν. 3230/2004)

Θέµα : Ανά τυξη Συστήµατος Στρατηγικής ιοίκησης (ν. 3230/2004) Αθήνα, 1 Μαρτίου 2007 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Αναζητήσεις στη Φυσική Αγωγή & τον Αθλητισμό τόμος 6 (3), 257 269 Δημοσιεύτηκε: 31 Δεκεμβρίου 2008

Αναζητήσεις στη Φυσική Αγωγή & τον Αθλητισμό τόμος 6 (3), 257 269 Δημοσιεύτηκε: 31 Δεκεμβρίου 2008 Ερευνητική Αναζητήσεις στη Φυσική Αγωγή & τον Αθλητισμό τόμος 6 (3), 257 269 Δημοσιεύτηκε: 31 Δεκεμβρίου 2008 Inquiries in Sport & Physical Education Volume 6 (3), 257-269 Released: December 31, 2008 www.hape.gr/emag.asp

Διαβάστε περισσότερα

Ο Ρόλος της Ανάμειξης στη Συμπεριφορά των Φιλάθλων στον Επαγγελματικό Αθλητισμό

Ο Ρόλος της Ανάμειξης στη Συμπεριφορά των Φιλάθλων στον Επαγγελματικό Αθλητισμό Ερευνητική Αναζητήσεις στη Φυσική Αγωγή & τον Αθλητισμό τόμος 6 (3), 319 328 Δημοσιεύτηκε: 31 Δεκεμβρίου 2008 Inquiries in Sport & Physical Education Volume 6 (3), 319-328 Released: December 31, 2008 www.hape.gr/emag.asp

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕ ΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ 2010-2015

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕ ΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ 2010-2015 ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΤΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕ ΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ 2010-2015 ΜΠΑΜΠΛΗ ΧΡΥΣΗ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Κος ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΟΥΜΠΕΝΙΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικό Περιοδικό. τόμος 10 (1), 16 30 Δημοσιεύτηκε: Ιούλιος 30, 2013. Released: July 30, 2013

Ελληνικό Περιοδικό. τόμος 10 (1), 16 30 Δημοσιεύτηκε: Ιούλιος 30, 2013. Released: July 30, 2013 Ελληνικό Περιοδικό Διοίκηση Αθλητισμού & Αναψυχής Hellenic-Journal Sport & Recreation Management 2013 Volume 10 (1), 16-30 Ελληνική Εταιρία Διοίκησης Αθλητισμού Ελληνικό Περιοδικό Διοίκηση Αθλητισμού &

Διαβάστε περισσότερα

Γουλιμάρης Δημήτρης Επίκουρος Καθηγητής ΤΕΦΑΑ, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης dgoulima@phyed.duth.gr. Μπεμπέτσος Ευάγγελος. empempet@phyed.duth.

Γουλιμάρης Δημήτρης Επίκουρος Καθηγητής ΤΕΦΑΑ, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης dgoulima@phyed.duth.gr. Μπεμπέτσος Ευάγγελος. empempet@phyed.duth. Οι σπουδές για το χορό στο Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο και ο ρόλος της «Σχεδιασμένης Συμπεριφοράς» στη συμμετοχή των φοιτητών σε οργανωμένες μεταπτυχιακές σπουδές με την εξ αποστάσεως μέθοδο διδασκαλίας.

Διαβάστε περισσότερα

Νοέμβριος 26-28, 2004 Τρίκαλα ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ. Επιστημονικός Υπεύθυνος Συνεδρίου Θεοδωράκης Γιάννης

Νοέμβριος 26-28, 2004 Τρίκαλα ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ. Επιστημονικός Υπεύθυνος Συνεδρίου Θεοδωράκης Γιάννης 3 rd International Congress on Sport Psychology 8 o Πανελλήνιο Συνέδριο Αθλητικής Ψυχολογίας Νοέμβριος 26-28, 2004 Τρίκαλα ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ Επιστημονικός Υπεύθυνος Συνεδρίου Θεοδωράκης Γιάννης Πανεπιστήμιο

Διαβάστε περισσότερα

Περιβαλλοντικό Ενδιαφέρον, Ανθρώπινη Συµπεριφορά και Συµµετοχή σε Υπαίθριες ραστηριότητες Αναψυχής

Περιβαλλοντικό Ενδιαφέρον, Ανθρώπινη Συµπεριφορά και Συµµετοχή σε Υπαίθριες ραστηριότητες Αναψυχής Ελληνική Εταιρεία ιοίκηση Αθλητισµού και Αναψυχής 5(2), 23-40 ιοίκησης Αθλητισµού Περιβαλλοντικό Ενδιαφέρον, Ανθρώπινη Συµπεριφορά και Συµµετοχή σε Υπαίθριες ραστηριότητες Αναψυχής Αγλαΐα Ζαφειρούδη &

Διαβάστε περισσότερα

9 ο Πανελλήνιο Συνέδριο Αθλητικής ιοίκησης ΕλλΕ Α - ΕΟΕ. www.elleda.gr. Συνδιοργάνωση ΠΡΑΚΤΙΚΑ. Επιµέλεια: ηµήτρης Γαργαλιάνος

9 ο Πανελλήνιο Συνέδριο Αθλητικής ιοίκησης ΕλλΕ Α - ΕΟΕ. www.elleda.gr. Συνδιοργάνωση ΠΡΑΚΤΙΚΑ. Επιµέλεια: ηµήτρης Γαργαλιάνος 9 ο Πανελλήνιο Συνέδριο Αθλητικής ιοίκησης www.elleda.gr Συνδιοργάνωση ΕΟΕ ΕλλΕ Α ΠΡΑΚΤΙΚΑ Επιµέλεια: ηµήτρης Γαργαλιάνος Αµφιθέατρο ΕΟΕ 12-14 εκεµβρίου 2009 Αµφιθέατρο ΕΟΕ 12-14 εκεµβρίου 2008 2 Η Ελληνική

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΤΟ ΠΡΟΦΙΛ ΤΟΥ ΑΠΟΦΟΙΤΟΥ ΤΗΣ

ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΤΟ ΠΡΟΦΙΛ ΤΟΥ ΑΠΟΦΟΙΤΟΥ ΤΗΣ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΑΣΥΝ ΕΣΗΣ ΤΟ ΠΡΟΦΙΛ ΤΟΥ ΑΠΟΦΟΙΤΟΥ ΤΗΣ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΑΠΟΓΡΑΦΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΑΘΗΝΑ ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2005 ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΟΜΑ Α Ε ιστηµονικοί Υ εύθυνοι της Μελέτης ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Να διατηρηθεί µέχρι ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΡΟΣ: ΚΟΙΝ.:

Να διατηρηθεί µέχρι ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΡΟΣ: ΚΟΙΝ.: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Να διατηρηθεί µέχρι Βαθµός ασφαλείας Μαρούσι, 28-07- 2010 Αριθ. Πρωτ. 93038/Γ2 Βαθµός Προτερ. ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Action Researcher in Education, τεύχος 5/ Ιούλιος 2014

Action Researcher in Education, τεύχος 5/ Ιούλιος 2014 Πρόγραµµα «Εκ αίδευση Ενηλίκων και Εναλλακτικά Προγράµµατα Εκ αιδευτικής Ηγεσίας» και η άρρητη σχέση µε την Έρευνα ράσης: το αράδειγµα της εφαρµογής µιας µελέτης ερί τωσης στην ε ιµόρφωση των διευθυντικών

Διαβάστε περισσότερα

Αναζητήσεις στη Φυσική Αγωγή & τον Αθλητισμό τόμος 5 (3), 386 395 Δημοσιεύτηκε: 31 Δεκεμβρίου 2007

Αναζητήσεις στη Φυσική Αγωγή & τον Αθλητισμό τόμος 5 (3), 386 395 Δημοσιεύτηκε: 31 Δεκεμβρίου 2007 Ερευνητική Αναζητήσεις στη Φυσική Αγωγή & τον Αθλητισμό τόμος 5 (3), 386 395 Δημοσιεύτηκε: 31 Δεκεμβρίου 2007 Inquiries in Sport & Physical Education Volume 5 (3), 386-395 Released: December 31, 2007 www.hape.gr/emag.asp

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Τρισέλιδες Εργασίες που παρουσιάστηκαν κατά το 16 ο Διεθνές Συνέδριο Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Τρισέλιδες Εργασίες που παρουσιάστηκαν κατά το 16 ο Διεθνές Συνέδριο Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Τρισέλιδες Εργασίες που παρουσιάστηκαν κατά το 16 ο Διεθνές Συνέδριο Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού CONTENTS Short papers presented during the 16 th International Congress of Physical Education

Διαβάστε περισσότερα

www.businessdoctor.gr ε ιλέγω να είµαι σοβαρός και όχι σοβαροφανής

www.businessdoctor.gr ε ιλέγω να είµαι σοβαρός και όχι σοβαροφανής «Μα τι λες ρε Πολυχρόνη! Αυτά δεν γίνονται στην Ελλάδα!» (ύφος µε αγανάκτηση για το τι ακούει άλι σήµερα) α ό γνωστό µου, λογιστή www.businessdoctor.gr ε ιλέγω να είµαι σοβαρός και όχι σοβαροφανής Περιεχόµενα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ - REVERSE LOGISTICS

ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ - REVERSE LOGISTICS Α.Τ.Ε.Ι. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΤΜΗΜΑ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ (LOGISTICS) ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ - REVERSE LOGISTICS ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ :, Α.Μ: 47 ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Άσκηση & αθλητισμός στα παιδιά και τους εφήβους: Ψυχολογική προσέγγιση ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ

Άσκηση & αθλητισμός στα παιδιά και τους εφήβους: Ψυχολογική προσέγγιση ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ 10o Πανελλήνιο Συνέδριο Αθλητικής Ψυχολογίας Άσκηση & αθλητισμός στα παιδιά και τους εφήβους: Ψυχολογική προσέγγιση ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ Επιμέλεια: Νεκτάριος Α. Σταύρου, Γιάννης Ζέρβας, Βασίλης Κάκκος &

Διαβάστε περισσότερα

Περιοδικό Αθλητικού Τουρισµού και Αναψυχής

Περιοδικό Αθλητικού Τουρισµού και Αναψυχής Ψυχολογικά Οφέλη και Ανασταλτικοί Παράγοντες στη Συµµέτοχη στην Υπαίθρια ραστηριότητα Αναψυχής της Χιονοδροµίας Υφαντίδου Γεωργία, Νάκης Νικόλαος, Κώστα Γεώργιος ηµοκρίτειο Πανεπιστήµιο Θράκης, Τµήµα Επιστήµης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ & ΑΝΑΨΥΧΗΣ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ & ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ & ΑΝΑΨΥΧΗΣ Το «Εργαστήριο Οργάνωσης - ιοίκησης Αθλητισμού & Αναψυχής», (ΦΕΚ 355/18-03- 2005) [Sport & Recreation Management Laboratory], του Τμήματος Επιστήμης

Διαβάστε περισσότερα

Δομή Αθλητικών Εγκαταστάσεων και Οργάνωση των Προγραμμάτων Άθλησης στο Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης με Βάση τις Απόψεις των Φοιτητών / ριων

Δομή Αθλητικών Εγκαταστάσεων και Οργάνωση των Προγραμμάτων Άθλησης στο Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης με Βάση τις Απόψεις των Φοιτητών / ριων Ελληνική Εταιρεία Διοίκηση Αθλητισμού και Αναψυχής, 4(2), 2-14 Διοίκησης Αθλητισμού Δομή Αθλητικών Εγκαταστάσεων και Οργάνωση των Προγραμμάτων Άθλησης στο Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης με Βάση τις Απόψεις

Διαβάστε περισσότερα

Επίδραση της Αγωνιστικής Εμπειρίας στη Διαμόρφωση των Τιμών Ψυχοφυσιολογικών Μεταβλητών του Αγωνιστικού Άγχους σε Προέφηβους Κολυμβητές

Επίδραση της Αγωνιστικής Εμπειρίας στη Διαμόρφωση των Τιμών Ψυχοφυσιολογικών Μεταβλητών του Αγωνιστικού Άγχους σε Προέφηβους Κολυμβητές Ερευνητική Αναζητήσεις στη Φυσική Αγωγή & τον Αθλητισμό τόμος 6 (3), 363 369 Δημοσιεύτηκε: 31 Δεκεμβρίου 2008 Inquiries in Sport & Physical Education Volume 6 (3), 363-369 Released: December 31, 2008 www.hape.gr/emag.asp

Διαβάστε περισσότερα

Καλλιόπη Θεοδωράκου και Ολύβια Δόντη Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού, Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Περίληψη

Καλλιόπη Θεοδωράκου και Ολύβια Δόντη Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού, Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Περίληψη ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ, 24, 11-23 2013 Ε.Α.Ψ. Τάση εμφάνισης διατροφικών διαταραχών και ψυχολογικές παράμετροι σε αθλήτριες γυμναστικής υψηλού επιπέδου: Η σχέση τους με την εικόνα σώματος και το δείκτη μάζας

Διαβάστε περισσότερα

Κινητική Αδεξιότητα σε Παιδιά Ηλικίας 9-12 Ετών στην Ελλάδα-Μια Επιδημιολογική Μελέτη

Κινητική Αδεξιότητα σε Παιδιά Ηλικίας 9-12 Ετών στην Ελλάδα-Μια Επιδημιολογική Μελέτη Ερευνητική Αναζητήσεις στη Φυσική Αγωγή & τον Αθλητισμό τόμος 6(3), 280 289 Δημοσιεύτηκε: 31 Δεκεμβρίου 2008 Inquiries in Sport & Physical Education Volume 6(3), 280-289 Released: December 31, 2008 www.hape.gr/emag.asp

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΑ. Φυσική δραστηριότητα ατόμων ηλικίας 65-85 ετών: καταγραφή δεδομένων μέσω του βηματόμετρου και του ερωτηματολογίου αυτοαναφοράς PASE

ΕΡΕΥΝΑ. Φυσική δραστηριότητα ατόμων ηλικίας 65-85 ετών: καταγραφή δεδομένων μέσω του βηματόμετρου και του ερωτηματολογίου αυτοαναφοράς PASE ΕΡΕΥΝΑ Φυσική δραστηριότητα ατόμων ηλικίας 65-85 ετών: καταγραφή δεδομένων μέσω του βηματόμετρου και του ερωτηματολογίου αυτοαναφοράς PASE Γεώργιος Τσατσάκος1, Μαρία Μιχαλοπούλου2, Νικόλαος Αγγελούσης2,

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη της Κινητικής Ευχέρειας - Ευελιξίας και Πρωτοτυπίας Μέσω της ηµιουργικής Κίνησης στo Νηπιαγωγείο

Ανάπτυξη της Κινητικής Ευχέρειας - Ευελιξίας και Πρωτοτυπίας Μέσω της ηµιουργικής Κίνησης στo Νηπιαγωγείο Ερευνητική Aναζητήσεις στη Φυσική Αγωγή & τον Αθλητισµότόµος 1(3), 211 220 ηµοσιεύτηκε: 15 Νοεµβρίου 2003 Inquiries in Sport & Physical Education Volume 1(3), 211 220 Released: November 15, 2003 www.hape.gr/emag.asp

Διαβάστε περισσότερα