τόµος 9 (2), ηµοσιεύτηκε: εκέµβριος 2012 Hellenic Journal Sport & Recreation Management Volume 9 (2), Released: December 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "τόµος 9 (2), 16 24 ηµοσιεύτηκε: εκέµβριος 2012 Hellenic Journal Sport & Recreation Management Volume 9 (2), 16 24 Released: December 2012"

Transcript

1 Ερευνητική Ελληνικό Περιοδικό ιοίκηση Αθλητισµού & Αναψυχής Hellenic Journal Sports & Recreational Management 2012 Volume 9 (1), Ελληνικό Περιοδικό ιοίκηση Αθλητισµού & Αναψυχής τόµος 9 (2), ηµοσιεύτηκε: εκέµβριος 2012 Hellenic Journal Sport & Recreation Management Volume 9 (2), Released: December 2012 Ελληνική Εταιρία ιοίκησης Αθλητισµού Greek Association of Sport Management ISSN Ο Ρόλος των Αξιών στη ιαµόρφωση των Προσανατολισµών Ε ίτευξης στο Μάθηµα Φυσικής Αγωγής ήµητρα Βατάλη, Βασιλική Γυµνο ούλου, Βασίλης Μ αρκούκης & Χαράλαµ ος Τσορµ ατζούδης Τµήµα Ε ιστήµης Φυσικής Αγωγής & Αθλητισµού, Αριστοτέλειο Πανε ιστήµιο Θεσσαλονίκης Περίληψη Προηγούµενες έρευνες έχουν υ οστηρίξει ότι οι βασικοί ροσανατολισµοί ε ίτευξης ε ηρεάζουν µε διαφορετικό τρό ο την συµ εριφορά στη φυσική αγωγή και τον αθλητισµό. Ωστόσο, δεν είναι σαφές εάν η διαφορο οιηµένη ε ίδρασή τους µ ορεί να έχει ως υ όβαθρο τις αξίες ή είναι α οτέλεσµα των συνθηκών του εκάστοτε εριβάλλοντος. Η αρούσα έρευνα σχεδιάστηκε για να µελετηθεί η ε ίδραση του αξιακού συστήµατος µαθητών/τριών γυµνασίου στη διαµόρφωση των ροσανατολισµών ε ίτευξης στο λαίσιο του µαθήµατος φυσικής αγωγής. Στην έρευνα συµµετείχαν 317 µαθητές/τριες γυµνασίου ηλικίας ετών (Μ = 13.8, Τ.Α. =.84), οι ο οίοι συµ λήρωσαν το Ερωτηµατολόγιο Αξιών στον Αθλητισµό και την Κλίµακα Προσανατολισµών Ε ίτευξης στον Αθλητισµό. Τα α οτελέσµατα της ανάλυσης συστοιχιών ανέδειξαν τρεις διακριτές οµάδες αξιών. Στην ρώτη οµάδα οι µαθητές/τριες σηµείωσαν υψηλές τιµές στις ηθικές αξίες και τις αξίες ικανότητας, ενώ είχαν χαµηλές στις αξίες της κοινωνικής αναγνώρισης. Στη δεύτερη οµάδα σηµειώθηκαν υψηλές τιµές σε όλους τους αράγοντες των αξιών, ενώ η τρίτη οµάδα είχε χαµηλές τιµές σε όλες τις αξίες. Η ανάλυση διακύµανσης έδειξε ότι η οµάδα χαµηλών αξιών εµφάνισε τις υψηλότερες τιµές στον ροσανατολισµό στον εαυτό. Η α οτίµηση των ευρηµάτων ε ιτρέ ει την εξαγωγή χρήσιµων συµ ερασµάτων για την ανά τυξη στρατηγικών ου θα ενισχύσουν τον ροσανατολισµού στο έργο µέσω της ανά τυξης ενός συστήµατος υψηλών αξιών. Λέξεις κλειδιά: ροσανατολισµός στο έργο, ροσανατολισµός στον εαυτό, ηθικές αξίες, αξίες ικανότητας, αξίες κοινωνικής αναγνώρισης, φυσική αγωγή. Ηλεκτρονική διεύθυνση ε ικοινωνίας: The Role of Values in the Formation of Goal Orientations in Physical Education Lessons Dimitra Valtali, Vassiliki Gymnopoulou, Vassilis Mparkouris & Charalampos Tsormpatzoudis Department of Physical Education & Sport Science. Aristotle University of Thessalloniki, Greece Abstract Past research revealed that goal orientations differentially influence behavior in physical education and sport settings. However, it is not clear so far, whether this differential effect is based on values background or on

2 17 situational factors. The present study investigated the influence of high school students values on the formation of goal orientations during physical education lessons. The sample consisted of 317 high school students with an age range between 12 and 15 years old (Μ = 13.8, SD =.84), who completed TEOSQ and YSVQ. The results of the cluster analysis revealed three meaningful segments. In the first segment students scoring high in moral values and competence values and low in status were included. In the second segment students scored high on all value subscales while in the third segment scored low on all subscales. Analysis of variance revealed that the low value group had higher scores on ego orientation. The findings of the study provide useful information on the development of practices promoting task orientation through the establishment of high values. Key words: task orientation, ego orientation, moral values, competence values, status values, physical education. e Εισαγωγή Είναι ολύ συχνό το ε ιχείρηµα ότι η σχολική φυσική αγωγή α οτελεί ιδανικό εριβάλλον για την ηθική ανά τυξη των µαθητών/τριών. Το αιδί κατά τη διαδικασία της κοινωνικο οίησης ου συντελείται στη φυσική αγωγή εσωτερικεύει σταδιακά κοινωνικές αξίες και µαθαίνει να συµ εριφέρεται σύµφωνα µε γενικά α οδεκτούς ηθικούς κανόνες. Η καλλιέργεια ηθικών και κοινωνικών αξιών, ό ως ο σεβασµός ρος τους άλλους, η α οδοχή της νίκης ή της ήττας και η συνεργατικότητα, α οτελούν βασικές ε ιδιώξεις του εκ αιδευτικού φυσικής αγωγής για την ενίσχυση των στόχων ε ίτευξης και των κινήτρων, καθώς και για τη διαµόρφωση θετικών κοινωνικών συµ εριφορών των µαθητών/τριών (Biddle, Wang, Kavussanu, & Spray, 2003). Αξιολογώντας ευρήµατα µελετών οι Shields και Bredemeier (2007) υ οστηρίζουν τη σηµαντική ε ίδραση ου έχει η φυσική αγωγή και η άσκηση στην ενίσχυση των αξιών, στον καθορισµό των στόχων, καθώς και στη διαµόρφωση θετικών αθλητικών συµ εριφορών. Θεωρητικό λαίσιο αξιών Στο χώρο του αθλητισµού η θεωρία του Rokeach (1973) χρησιµο οιήθηκε για τη µελέτη και την εξήγηση του συστήµατος αξιών ου διαθέτουν οι αθλητές καθώς και των συνε ειών ου α ορρέουν α ό αυτές. Σύµφωνα µε τη θεωρία οι αξίες ροσεγγίζονται ως ε ιθυµητοί και σχετικοί µε την ερίσταση στόχοι διαφορετικής βαρύτητας, οι ο οίοι καθοδηγούν την ε ιλογή ή την αξιολόγηση της συµ εριφοράς και των γεγονότων στη ζωή του ατόµου. Ε ι λέον, α οτελούν υρήνες των δράσεων ροσδιορίζοντας την κατεύθυνση και την ένταση των συµ εριφορών, ενώ αρέχουν και ορισµένα σταθερά ρότυ α, σύµφωνα µε τα ο οία αξιολογούνται αυτές (Schwartz, 2007). Με άλλα λόγια οι αξίες δηµιουργούνται και εµ εδώνονται α ό τους αθλητές είτε µέσω τις ενεργητικής αντι αράθεσης µε το κοινωνικό εριβάλλον είτε µέσα α ό τις άλλες κατηγορίες εµ ειριών µε το φυσικό εριβάλλον. Ο Rokeach (1973) σε µια συστηµατική ανάλυση α οδέχεται ότι υ άρχει κοινό σύστηµα αξιών µεταξύ των ατόµων, αλλά υ οστηρίζει ότι διαφορο οιείται ο τρό ος µε τον ο οίο σηµατοδοτούν τα άτοµα κάθε µια α ό αυτές τις αξίες. Έτσι, κάθε άτοµο δοµεί το δικό του σύστηµα αξιών, σύµφωνα µε την εκτιµώµενη σ ουδαιότητα ου έχει η κάθε αξία γι αυτό. Οι αξίες α οτελούν οδηγούς ενεργειών και ανάλογα µε την ιεραρχία τους στο σύστηµα αξιών α οκτούν ροτεραιότητα ως ρος την εκδήλωση συγκεκριµένων τύ ων συµ εριφοράς. Οι ερευνητές διακρίνουν στοιχεία καθολικότητας και γενίκευσης των αξιών ου ορίζουν την ε ιλογή ή την αξιολογική κατάταξη των συµ εριφορών και γεγονότων στη ζωή του ατόµου (Schwartz, 2007). Σηµαντικές ενδείξεις ου υ οστηρίζουν αυτή τη θέση ροέρχονται α ό την έρευνα των Lee και Cockman (1995) ου ραγµατο οιήθηκε σε έφηβους αθλητές/τριες. Μέσω της εφαρµογής ηθικών διληµµάτων σε διάφορα αθλήµατα αναγνωρίστηκαν 18 αξίες. Οι Lee, Whitehead και Balchin (2000) διατύ ωσαν και ε ιβεβαίωσαν την ά οψη ότι υ άρχουν τρεις κατηγορίες αξιών στον αθλητισµό: οι ηθικές αξίες, ό ως είναι η δικαιοσύνη και η τιµιότητα, οι αξίες ου έχουν σχέση µε την ικανότητα του ατόµου, ό ως είναι η ροσω ική βελτίωση, και οι αξίες ου έχουν σχέση µε την κοινωνική αναγνώριση του ατόµου, ό ως είναι η ε ίδειξη υ εροχής σε σύγκριση µε άλλους. Προσανατολισµοί ε ίτευξης Οι McLean και Hamm (2008) υ οστηρίζουν ότι οι αξίες του ατόµου διαφορο οιούνται α ό την κυρίαρχη ροδιάθεση για ε ίτευξη στον αθλητισµό. Οι ροσανατολισµοί ε ίτευξης έχουν σχέση µε τις αντιλήψεις του ατόµου για το ου α οδίδονται οι ε ιτυχίες του. Σύµφωνα µε τον Nicholls (1992), διακρίνονται δύο ανεξάρτητοι ροσανατολισµοί ε ίτευξης: ο ροσανατολισµός στο έργο και στον εαυτό. Οι

3 18 ροσανατολισµοί αυτοί εκφράζουν διαφορετικές α όψεις για τις αιτίες της ε ιτυχίας και το σκο ό της συµµετοχής σε µια δραστηριότητα (Roberts & Treasure, 2012). Ειδικότερα, τα ροσανατολισµένα στο έργο άτοµα ε ιλέγουν µια δραστηριότητα για να βελτιώσουν την α όδοσή τους και να α οκτήσουν καλύτερες γνώσεις για την συγκεκριµένη δραστηριότητα. Τα άτοµα αυτά α οδίδουν µεγαλύτερη σηµασία στην ροσ άθεια και όχι στην ε ίδειξη υ εροχής ρος τους άλλους. Τα ροσανατολισµένα στον εαυτό άτοµα συµµετέχουν σε µια δραστηριότητα για να ε ιδείξουν την ικανότητά τους ή για να α οφύγουν την α οδοκιµασία α ό τους άλλους. Τα άτοµα αυτά συνήθως ε ιλέγουν δραστηριότητες, οι ο οίες είναι χαµηλότερης δυσκολίας για τις δυνατότητές τους, µε σκο ό να ελαχιστο οιήσουν την ιθανότητα α οτυχίας. Α οτελέσµατα ερευνών (Chantal & Bernache - Assollant, 2003; Duda & Hall, 2001), οι ο οίες έχουν διεξαχθεί στο εριβάλλον της εκ αίδευσης, υ οστηρίζουν ότι οι στόχοι ε ίτευξης ε ηρεάζουν την συµ εριφορά του ατόµου. Οι Chantal και Bernache Assollant (2003) µελέτησαν τη σχέση µεταξύ των στόχων ε ίτευξης και της ηθικής συµ εριφοράς σε φοιτητές/τριες φυσικής αγωγής ου συµµετείχαν σε ρακτικά αθλήµατα. Οι φοιτητές/τριες ου ε ιδεικνύουν συναισθήµατα, ό ως η ευχαρίστηση και η αυτονοµία ρος την αθλητική συµµετοχή, αρουσίαζαν υψηλότερα ε ί εδα ηθικής συµ εριφοράς, ήταν ερισσότερο ροσανατολισµένοι στο έργο και η ρόθεση τους για εκδήλωση ε ιθετικής συµ εριφοράς ήταν χαµηλή (Conroy et al., 2001). Α ό τα α οτελέσµατα της έρευνας φαίνεται ότι ο λόγος συµµετοχής ενός ατόµου σε µια δραστηριότητα α οτελεί σηµαντικό αράγοντα για το όσο δίκαια και σύµφωνα µε του κανόνες του αιχνιδιού θα συµ εριφερθεί αυτό το άτοµο κατά τη διάρκειά της (Stornes, 2001). Οι White και οι συνεργάτες (2004) µελέτησαν τη σχέση των στόχων ε ίτευξης, του κλίµατος στην τάξη και της ατοµικής ε ίδοσης σε µαθητές/τριες γυµνασίου. Α ό τα α οτελέσµατα δια ιστώθηκε ότι οι στόχοι ε ίτευξης και το κλίµα στην τάξη ε ηρέαζαν την ηθική κρίση και συµ εριφορά των µαθητών. Η υιοθέτηση του ροσανατολισµού στον εαυτό και το κλίµα ου δίνει έµφαση στην υψηλή α όδοση ροµηνύουν χαµηλά ε ί εδα ηθικής κρίσης ό ως, ε ίσης, και νοµιµο οίηση του εκφοβισµού. Α ό την άλλη το ροσανατολισµένο στην α όδοση κλίµα µ ορεί να οδηγήσει τους µαθητές/τριες σε αραβίαση των κανόνων και ε ιθετική συµ εριφορά (Miller, Roberts, & Ommundsen, 2005). Υ άρχουν ενδείξεις ότι οι κατάλληλες µορφές στόχων ε ίτευξης και το κλίµα της τάξης µ ορούν να α οτρέψουν την ανά τυξη αντικοινωνικών συµ εριφορών και να ενισχύσουν την ηθική υ όσταση των µαθητών/τριών (Sage & Kavussanu, 2008; Reinboth, Duda, & Ntoumanis, 2004). Ε ι λέον, υ άρχουν ενδείξεις α ό το χώρο του αθλητισµού (Duda & Whitehead, 1998; Whitehead, Lee, & Hatzigeorgiadis, 2003) ότι ο ροσανατολισµός στον εαυτό συνδέεται µε τις αξίες ου έχουν σχέση µε την κοινωνική αναγνώριση και την ε ίδειξη υ εροχής έναντι των άλλων και ε ίσης ότι αυτό το χαρακτηριστικό συνδέεται αρνητικά µε αξίες ό ως δικαιοσύνη και τιµιότητα. Άλλες µελέτες δια ιστώνουν ότι ο ροσανατολισµός στο έργο συνδέεται µε τις αξίες ικανότητας και τις ηθικές αξίες του ατόµου (Bardi & Schwartz, 2003; Lee et al., 2008). Πιο συγκεκριµένα οι Whitehead, Lee και Hatzigeorgiadis (2003) µελέτησαν τη σχέση µεταξύ των ροσανατολισµών ε ίτευξης και των αξιών σε αθλητές/τριες ετών. Α ό τα α οτελέσµατα ροέκυψε ότι η υιοθέτηση ροσανατολισµού στο έργο σχετίζεται θετικά µε τις ηθικές αξίες ό ως η συνεργασία και η δικαιοσύνη, ενώ ο ροσανατολισµός στον εαυτό συνδεόταν µε υψηλά ε ί εδα αξιών κοινωνικής αναγνώρισης και έµφαση στην ε ιτυχία και την δηµόσια εικόνα του αθλητή. Οι σχέσεις αυτές ε ιβεβαιώθηκαν και α ό άλλους ερευνητές (Kavalir, 2004; Stephens, Shields, & Bredemeier, 1997), ενισχύοντας έτσι την ά οψη ότι υψηλές τιµές στις ηθικές αξίες και τις αξίες ικανότητας αρουσιάζουν τα άτοµα µε υψηλό ροσανατολισµό στο έργο. Σε ρόσφατη έρευνα της Whitehead (2007) µελετήθηκε η σχέση µεταξύ των αξιών, των στόχων ε ίτευξης και της ηθικής συµ εριφοράς σε έφηβους αθλητές/τριες και µαθητές/τριες στο σχολείο. Α ό τα α οτελέσµατα της έρευνας φάνηκε ότι οι αξίες και οι στόχοι ε ίτευξης µ ορούν να ροβλέψουν την εκδήλωση ηθικής συµ εριφοράς των µαθητών/τριών. Ειδικότερα, οι µαθητές/τριες µε υψηλά ε ί εδα ηθικών αξιών και αξιών ικανότητας χαρακτηρίζονταν α ό την υιοθέτηση ροσανατολισµού στο έργο και εκδήλωναν ιο ηθικές συµ εριφορές στο σχολείο. Αντίθετα, µαθητές/τριες µε υψηλές τιµές στις αξίες κοινωνικής αναγνώρισης εκδήλωσαν συµ εριφορές ροσανατολισµένες στον εαυτό και αντιαθλητικές συµ εριφορές στο σχολείο. Α ό την ανασκό ηση της βιβλιογραφίας ροκύ τει ότι η σχέση των αξιών και των ροσανατολισµών ε ίτευξης µε τη συµ εριφορά του ατόµου έχει α οτελέσει αντικείµενο έρευνας. Α ό τις µελέτες έχει διαφανεί ότι τα χαµηλά ε ί εδα ηθικής και ο ροσανατολισµός στον εαυτό συνδέονται µε αρνητικές και ανήθικες συµ εριφορές. Όµως, αυτό ου δεν έχει µελετηθεί ε αρκώς είναι το αξιακό υ όβαθρο των ροσανατολισµών ε ίτευξης και εάν αυτό µ ορεί να εξηγήσει τη συγκεκριµένη ε ίδραση των ροσανατολισµών ε ίτευξης στην

4 19 ηθική συµ εριφορά. Η αρούσα έρευνα σχεδιάστηκε για να εξεταστούν τα εξής ερωτήµατα: α) είναι δυνατή η ταξινόµηση των µαθητών/τριών σε οµάδες σύµφωνα µε τις αξίες ου υιοθετούν; και β) οι αξίες ου υιοθετούν οι µαθητές/τριες ε ηρεάζουν τη διαµόρφωση των ροσανατολισµών ε ίτευξης στη φυσική αγωγή; Αναφορικά µε το ρώτο ερώτηµα αναµένεται να ροκύψουν ροφίλ µεταβλητών ου ε ιτρέ ουν την κατάταξη των µαθητών σε οµάδες, ενώ αναφορικά µε το δεύτερο αναµένεται ότι οι µαθητές/τριες µε υψηλά ε ί εδα αξιών θα αναφέρουν υψηλότερα ε ί εδα ροσανατολισµού στο έργο, ενώ µαθητές/τριες µε χαµηλά ε ί εδα αξιών θα σηµατοδοτούν ερισσότερο στόχους ροσανατολισµένους στον εαυτό. Μεθοδολογία είγµα: Στην έρευνα συµµετείχαν 163 µαθητές και 154 µαθήτριες γυµνασίου ηλικίας ετών (Μ.Ο. ηλικίας = 13.8 ±.84). Οι συµµετέχοντες ροέρχονταν α ό τέσσερα γυµνάσια α ό το ευρύτερο ολεοδοµικό συγκρότηµα της Θεσσαλονίκης. Ερωτηµατολόγια: Η Κλίµακα Αξιών στον Αθλητισµό (YSVQ; Lee, Whitehead, & Balchin, 2000) χρησιµο οιήθηκε για την εκτίµηση των αξιών στον αθλητισµό. Η κλίµακα αυτή α οτελείται α ό 13 ερωτήσεις ου ροσδιορίζουν τρεις αράγοντες: τις ηθικές αξίες (.χ., όταν συµµετέχω στο µάθηµα φυσικής αγωγής είναι σηµαντικό για εµένα να ροσ αθώ να είµαι δίκαιος), τις αξίες ικανότητας (.χ., όταν συµµετέχω στο µάθηµα φυσικής αγωγής είναι σηµαντικό για εµένα να χρησιµο οιώ τις ικανότητες µου σωστά) και τις αξίες κοινωνικής αναγνώρισης (.χ., όταν συµµετέχω στο µάθηµα φυσικής αγωγής είναι σηµαντικό για εµένα να µε θεωρούν οι άλλοι καλό/ή στο µάθηµα). Οι α αντήσεις δίνονταν σε 7-βάθµια κλίµακα τύ ου Likert (1-διαφωνώ α όλυτα ως 7-συµφωνώ α όλυτα). Η Κλίµακα Προσανατολισµών Ε ίτευξης στον Αθλητισµό (TEOSQ; Duda & Nicholls, 1992) χρησιµο οιήθηκε για την εκτίµηση των ροσανατολισµών σε στόχους ε ίτευξης. Η κλίµακα έχει µεταφραστεί και ροσαρµοστεί στα ελληνικά και για το λαίσιο του σχολείου α ό τους Μ αρκούκη, Ζαχαριάδη, Αναστασιάδη, Τσορµ ατζούδη και Γρούιο (2003). Η κλίµακα α οτελείται α ό 13 ερωτήσεις ου αξιολογούν δύο αράγοντες, τον ροσανατολισµό στο έργο (.χ., αισθάνοµαι ε ιτυχηµένος/η στο µάθηµα φυσικής αγωγής όταν κάνω ότι καλύτερο µ ορώ) και τον ροσανατολισµό στον εαυτό (.χ., αισθάνοµαι ε ιτυχηµένος/η στο µάθηµα φυσικής αγωγής όταν είµαι ο µόνος/η ου µ ορεί να εκτελέσει µια άσκηση). Οι α αντήσεις δίνονταν σε 7-βάθµια κλίµακα τύ ου Likert, (1 = διαφωνώ α όλυτα ως 7 = συµφωνώ α όλυτα). Η δοµική εγκυρότητα και η αξιο ιστία της κλίµακας ε ιβεβαιώθηκε και α ό έρευνες σε δείγµατα ελλήνων µαθητών/τριών (Μ αρκούκης και συν., 2003). ιαδικασία Τα ερωτηµατολόγια δόθηκαν στους µαθητές και τις µαθήτριες ανά τµήµα, ριν την έναρξη του µαθήµατος της φυσικής αγωγής µέσα στην αίθουσα διδασκαλίας, ενώ η συµ λήρωσή τους διαρκούσε ερί τα δέκα λε τά. Οι οδηγίες για τη συµ λήρωση του ερωτηµατολογίου δόθηκαν στην αρχή και δεν ζητήθηκαν ροσω ικά στοιχεία α ό τους µαθητές. Κατά τη συµ λήρωση του ερωτηµατολογίου οι µαθητές/τριες δεν συνοµιλούσαν µεταξύ τους. Ό οιος µαθητής συµ λήρωνε το ερωτηµατολόγιο, το αρέδιδε και α οχωρούσε α ό την αίθουσα. Α οτελέσµατα Οι µέσοι όροι, οι τυ ικές α οκλίσεις, οι δείκτες εσωτερικής συνοχής Cronbach α, οι τιµές καµ υλότητας και κύρτωσης και οι συσχετίσεις των µεταβλητών αρουσιάζονται στον ίνακα 1. Η εσωτερική συνοχή των υ οκλιµάκων κυµάνθηκε σε α οδεκτά ε ί εδα (Cronbach α >.72) για όλες τις υ οκλίµακες των ερωτηµατολογίων. Για την εξέταση της σχέσης µεταξύ των αξιών και των στόχων ε ίτευξης εφαρµόστηκε ανάλυση συσχέτισης. Τα α οτελέσµατα έδειξαν ότι οι ηθικές αξίες εµφάνισαν µέτρια θετική συσχέτιση µε τον ροσανατολισµό στο έργο και καθόλου συσχέτιση µε τον ροσανατολισµό στον εαυτό. Οι αξίες ικανότητας εµφάνισαν µέτρια θετική σχέση µε τον ροσανατολισµό στο έργο και χαµηλή θετική σχέση µε τον ροσανατολισµό στον εαυτό. Οι αξίες ου έχουν σχέση µε την κοινωνική αναγνώριση εµφάνισαν υψηλή θετική σχέση µε τον ροσανατολισµό στον εαυτό και µηδενική συσχέτιση µε τον ροσανατολισµό στο έργο (Πίνακας 1).

5 20 Πίνακας 1. είκτες εριγραφικής στατιστικής και εσωτερική συνοχή για τις υ οκλίµακες των ερωτηµατολογίων Ηθικές αξίες.46** ** Αξίες ικανότητας.36**.54**.29** 3. Αξίες κοιν. αναγν..13*.64** 4. Προσ. στο έργο 5. Προσ. στο εγώ Μ.Ο * 4.13 Τ.Α Cronbach α Καµ υλότητα Κύρτωση Σηµείωση: **p <.01, *p <.05 Ταξινόµηση συµµετεχόντων σύµφωνα µε το βαθµό ροσήλωσης στις αξίες Η ανάλυση συστοιχιών ανέδειξε τρεις διακριτές οµάδες µαθητών/τριών. Οι τρεις οµάδες ορίστηκαν ως εξής: α) οµάδα υιοθέτησης υψηλών αξιών, β) οµάδα υιοθέτησης χαµηλών αξιών και γ) οµάδα έµφασης στις αξίες κοινωνικής αναγνώρισης. Οι µαθητές/τριες ου υιοθετούσαν υψηλές αξίες (Ν = 31) είχαν υψηλά σκορ στις ηθικές αξίες και τις αξίες ικανότητας και χαµηλά σκορ στις αξίες κοινωνικής αναγνώρισης. Οι µαθητές/τριες ου υιοθετούσαν χαµηλές αξίες (Ν = 120) εµφάνισαν χαµηλά σκορ σε όλους τους αράγοντες των αξιών. Στους µαθητές/τριες µε έµφαση στις αξίες κοινωνικής αναγνώρισης (Ν = 143) σηµειώθηκαν υψηλά σκορ σε όλες τις υ οκλίµακες των αξιών. Η ανάλυση διακύµανσης υ οστήριξε ότι οι τρεις αυτές οµάδες διέφεραν στατιστικά σηµαντικά µεταξύ τους και αντι ροσω εύουν ανεξάρτητες και διακριτές οµάδες (Πίνακας 2). Πίνακας 2. Α οτελέσµατα ανάλυσης συστοιχιών αξιών Υψηλές αξίες Ν = 31 Χαµηλές αξίες Ν = 120 Έµφαση στην ανταγωνιστικότητα Ν = 143 F Ηθικές αξίες * Αξίες ικανότητας * Αξίες κοιν. αναγν * Σηµείωση: * p <.001 Η ανάλυση διακύµανσης έδειξε ότι οι τρεις οµάδες διέφεραν στατιστικά σηµαντικά στα δύο ε ί εδα των ροσανατολισµών ε ίτευξης: α) ροσανατολισµός στο έργο (F = 41.90, p <.001) και β) ροσανατολισµός στον εαυτό (F = 51.39, p <.001). Οι µαθητές/τριες ου υιοθετούσαν υψηλές αξίες (Ν = 31) είχαν υψηλά σκορ στον ροσανατολισµό στο έργο (Μ = 4.07) και χαµηλά σκορ στον ροσανατολισµό στον εαυτό (Μ = 3.60). Οι µαθητές/τριες ου υιοθετούσαν χαµηλές αξίες (Ν = 120) εµφάνισαν υψηλά σκορ στον ροσανατολισµό στο έργο (Μ = 5.73) και στον εαυτό (Μ = 5.01). Οι µαθητές/τριες µε έµφαση στην ανταγωνιστικότητα (Ν = 143) σηµείωσαν υψηλά σκορ στον ροσανατολισµό στο έργο (Μ = 5.65) και χαµηλά σκορ στον αράγοντα του ροσανατολισµό στον εαυτό (Μ = 3.53) (Πίνακας 3).

6 21 Πίνακας 3. Α οτελέσµατα ανάλυσης διακύµανσης οµάδων αξιών και ροσανατολισµών ε ίτευξης. Υψηλές αξίες Ν = 31 Χαµηλές αξίες Ν = 120 Έµφαση στην ανταγωνιστικότητα Ν = 143 F Προσανατολισµός στο έργο * Προσανατολισµός στον εαυτό * Σηµείωση: * p <.001 Συζήτηση Η αρούσα έρευνα σχεδιάστηκε για να εξετάσει την ε ίδραση του αξιακού συστήµατος των µαθητών/τριών στη διαµόρφωση των ροσανατολισµών ε ίτευξης στο λαίσιο της φυσικής αγωγής. Τα α οτελέσµατα της έρευνας υ οστήριξαν τη διαφορο οιηµένη ε ίδραση ου έχουν τα ροφίλ αξιών των µαθητών/τριών στη διαµόρφωση των ροσανατολισµών ε ίτευξης. Αναφορικά µε τα ροφίλ αξιών των µαθητών/τριών, τα α οτελέσµατα α ό την ανάλυση συστοιχιών ανέδειξαν τρεις διακριτές οµάδες αξιών. Η ρώτη οµάδα (οµάδα υψηλών αξιών) εµφάνισε υψηλούς µέσους όρους στις ηθικές αξίες και τις αξίες ικανότητας και χαµηλούς στις αξίες κοινωνικής αναγνώρισης. Τα ευρήµατα αυτά υ οδηλώνουν ότι στην οµάδα αυτή ανήκουν οι µαθητές/τριες ου εµφορούνται α ό ηθικές αξίες, ό ως δικαιοσύνη και συνεργασία, θεωρούν σηµαντική την ροσω ική ροσ άθεια και βελτίωση και την συνδέουν µε την αντίληψη ικανότητάς τους. Βασικά χαρακτηριστικά των µαθητών/τριών ου ανήκουν στην οµάδα αυτή είναι η ροσω ική εξέλιξη και η βελτίωση των ικανοτήτων και όχι η σύγκριση των ικανοτήτων µε αυτές άλλων ατόµων. Ε ι λέον, αυτοί οι µαθητές/τριες υ ακούν στους κανόνες των αθληµάτων και τους διαιτητές και βοηθούν τους αντί αλους συµµαθητές/τριες όταν αυτοί το χρειάζονται (.χ. όταν τραυµατιστεί ένας αντί αλος δεν εκµεταλλεύονται την αδυναµία του), θέτουν ατοµικούς στόχους και ροσ αθούν να χρησιµο οιήσουν τις ικανότητες τους σωστά, έτσι ώστε να γίνουν καλύτεροι και να βελτιωθούν. Η σύνδεση αυτή των αξιών µε την έµφαση στην ροσω ική βελτίωση στο µάθηµα της φυσικής αγωγής είναι σύµφωνη µε ροηγούµενες έρευνες ου έδειξαν ότι οι µαθητές/τριες ου δίνουν έµφαση στις ηθικές αξίες, ε ιδεικνύουν ενδιαφέρον, ροσ άθεια και σεβασµό στους τύ ους και τους κανόνες των αθληµάτων (Shields & Bredemeier, 2007). Η δεύτερη οµάδα µαθητών (οµάδα χαµηλών αξιών) αρουσίασε χαµηλά σκορ σε όλες τις κατηγορίες αξιών. Αξίζει όµως να σηµειωθεί ότι οι αξίες κοινωνικές αναγνώρισης εµφάνισαν υψηλότερες τιµές α ό αυτές της οµάδας υψηλών αξιών. εδοµένης της τάσης ου εµφάνισαν τα άτοµα αυτά να σηµειώσουν χαµηλές τιµές σε όλες τις αξίες, τα α οτελέσµατα αυτά δείχνουν ότι στην οµάδα αυτή η ύ αρξη χαµηλών τιµών στις ηθικές αξίες και τις αξίες ικανότητας συνδέεται µε σχετικά ψηλές τιµές κοινωνικής σύγκρισης. Οι µαθητές/τριες αυτοί ενδιαφέρονται να τους θεωρούν οι άλλοι καλούς στο µάθηµα, να ηγούνται σε µια οµάδα, και να τυγχάνουν κοινωνικής αναγνώρισης α ό τους συνοµηλίκους τους. Όταν συµµετέχουν σε µια δραστηριότητα κύριο µέληµα τους είναι η ε ίδειξη ικανοτήτων έναντι των άλλων, η λήψη αµοιβής ή αναγνωρισιµότητας και η ε ίτευξη της νίκης ή του α οτελέσµατος στο αιχνίδι. Τα ευρήµατα αυτά ιθανά να υ οδηλώνουν ότι γνωρίζοντας το είδος των αξιών ου υιοθετούν οι µαθητές/τριες, δίνεται η δυνατότητα ρόβλεψης της συµ εριφοράς (Carron & Hausenblas, 1998). Όταν οι µαθητές/τριες συµµετέχουν σε µια δραστηριότητα και υιοθετούν αξίες και ιδανικά, ό ως η αναγνώριση και η υ εροχή έναντι άλλων, δεν ε ιδιώκουν να α οκτήσουν ληροφορίες σχετικές µε τη µάθηση, τη βελτίωση και την ατοµική τους ε ίδοση. Αυτή η ροσέγγιση τους ρος την αθλητική συµµετοχή σηµατοδοτεί χαµηλά ε ί εδα ηθικής ικανότητας και κρίσης. Παρόµοια α οτελέσµατα έχουν αναφερθεί και α ό τους Lee και συν. (2001), οι ο οίοι συγκλίνουν στην ά οψη ότι οι αξίες λειτουργούν ως οδηγοί ενεργειών και ανάλογα µε την ιεραρχία τους στο σύστηµα αξιών καθοδηγούν την ε ιλογή ή την αξιολόγηση της συµ εριφοράς και των γεγονότων στη ζωή του ατόµου. Η τρίτη οµάδα µαθητών (οµάδα µε έµφαση στην ανταγωνιστικότητα) σηµείωσε υψηλά σκορ σε όλες τις υ οκλίµακες αξιών και κυρίως στις αξίες κοινωνικής αναγνώρισης συγκριτικά µε τις άλλες οµάδες. Τα ευρήµατα αυτά δείχνουν ότι οι µαθητές/τριες ου εντάσσονται στην οµάδα αυτή αφενός υιοθετούν αξίες ικανότητας και ηθικές αξίες, δίνουν ροτεραιότητα στη µάθηση νέων δεξιοτήτων και την ατοµική ροσ άθεια, αφετέρου όµως δείχνουν ιδιαίτερα έντονο ενδιαφέρον για το α οτέλεσµα της διαδικασίας και την ε ίτευξη του στόχου τους. Ουσιαστικά στην οµάδα αυτή ανήκουν µαθητές/τριες ου διακατέχονται α ό αντιλήψεις υγιούς συναγωνισµού-ανταγωνισµού µε τους συνοµηλίκους τους. Οι µαθητές/τριες αυτής της

7 οµάδας εστιάζουν στην ροσω ική βελτίωση και την ροσ άθεια, στοιχεία τα ο οία ιστεύουν ότι θα τους οδηγήσουν στο α οτέλεσµα της διαδικασίας και στην ε ίτευξη του στόχου τους. Ε ιδεικνύουν σωστή αθλητική συµ εριφορά, ακολουθούν τις οδηγίες του καθηγητή τους, χρησιµο οιούν τις ικανότητές τους σωστά και αράλληλα ενδιαφέρονται για την εκ λήρωση του στόχου τους και του α οτελέσµατος του αιχνιδιού. Τα α οτελέσµατα αυτά συµφωνούν µε αντίστοιχα άλλων µελετών (McLean & Hamm, 2008) ου δείχνουν ότι οι µαθητές/τριες ου δίνουν ροτεραιότητα σε αξίες ό ως η τιµιότητα, η ισότητα, ο σεβασµός και η αφοσίωση στους κανόνες των αθληµάτων, µ ορούν αράλληλα να ενδιαφέρονται για τη σύγκριση των ε ιδόσεων τους µε αυτές των άλλων αθλητών. Ωστόσο, αυτό γίνεται µέσα στα λαίσια της ευγενούς άµιλλας, και του ευ αγωνίζεσθαι και ουσιαστικά συµβάλλει στην ροσω ική τους βελτίωση. Η ανάλυση διακύµανσης έδειξε ότι οι τρεις οµάδες διέφεραν στατιστικά σηµαντικά στους ροσανατολισµούς ε ίτευξης. Η ρώτη οµάδα, δηλαδή οι µαθητές/τριες ου υιοθετούσαν υψηλές αξίες, εµφάνισαν υψηλό σκορ στον ροσανατολισµό στο έργο και χαµηλά στον ροσανατολισµό στον εαυτό. Τα ευρήµατα αυτά υ οδηλώνουν ότι οι µαθητές/τριες ου εµφορούνται α ό αξίες ό ως η δικαιοσύνη και η ισότητα, θεωρούν σηµαντική την ροσ άθεια και την ατοµική βελτίωση και ε ιδεικνύουν σεβασµό και αφοσίωση στους κανόνες των αθληµάτων και τους διαιτητές. Τα αρα άνω α οτελέσµατα συµφωνούν µε αντίστοιχα α ό άλλες µελέτες α ό το χώρο της φυσικής αγωγής (Shields & Bredemeier, 2007) ου υ οδεικνύουν ότι οι ροσανατολισµένοι στο έργο µαθητές/τριες είναι ιθανότερο να δίνουν ροτεραιότητα σε ηθικές αξίες, ό ως η τιµιότητα, στη µάθηση και τη βελτίωση νέων δεξιοτήτων και όχι στην ε ίδειξη υ εροχής σε σχέση µε άλλους. Ιδιαίτερα ενδιαφέροντα ήταν τα ευρήµατα των αναλύσεων για την οµάδα χαµηλών αξιών. Α ό τα α οτελέσµατα ροέκυψε ότι οι µαθητές/τριες ου υιοθετούσαν χαµηλά ε ί εδα αξιών, αρουσίασαν υψηλά σκορ και στους δύο ροσανατολισµούς ε ίτευξης. Σύµφωνα µε τη βιβλιογραφία, είναι αναµενόµενο, οι µαθητές/τριες µε ροφίλ χαµηλής ηθικής να εκδηλώνουν ροσανατολισµένες ρος τον εαυτό συµ εριφορές, δηλαδή να εστιάζουν στο α οτέλεσµα, να α οδέχονται την αραβίαση των κανόνων και τη νοµιµο οίηση του εκφοβισµού (Miller, Roberts, & Ommundsen, 2005). Α ό την άλλη µεριά όµως, το εύρηµα ου αφορά στην εµφάνιση υψηλών ε ι έδων ροσανατολισµού στο έργο στην οµάδα των χαµηλών αξιών έρχεται σε αντίθεση µε α οτελέσµατα ροηγούµενων ερευνών (Reinboth, Duda, & Ntoumanis, 2004). Μια ιθανή εξήγηση για αυτά τα ευρήµατα ίσως να α οτελεί το ότι ακόµα και οι µαθητές/τριες µε χαµηλές αξίες αναγνωρίζουν την αναγκαιότητα για ατοµική βελτίωση. Οι µαθητές/τριες αυτοί εστιάζουν στην ε ίτευξη, στο α οτέλεσµα της διαδικασίας και στη σύγκριση τους µε τους άλλους µαθητές/τριες. Είναι όµως ιθανόν ότι αναγνωρίζουν συγχρόνως και το γεγονός ότι η ατοµική βελτίωση α οτελεί ένα ολύ σηµαντικό µέσο για να ετύχουν τον τελικό σκο ό τους, δηλαδή την υ εροχή έναντι των άλλων. Η τρίτη οµάδα, δηλαδή οι µαθητές ου υιοθετούσαν αξίες µε έµφαση στην κοινωνική αναγνώριση σηµείωσαν υψηλό σκορ στον ροσανατολισµό στο έργο και χαµηλό στον ροσανατολισµό στον εαυτό. Τα ευρήµατα αυτά υ οδηλώνουν ότι ο συνδυασµός υψηλών ηθικών αξιών/αξιών ικανότητας και αξιών κοινωνικής σύγκρισης συνδέεται µάλλον µε την ευγενή άµιλλα αρά µε την ανταγωνιστικότητα. ηλαδή, οι µαθητές/τριες της οµάδας αυτής ε ιδεικνύουν αφοσίωση στη κοινωνική α οστολή του αθλητισµού και δέσµευση ρος την αθλητική συµµετοχή. Ε ίσης, ενώ ε ιθυµούν να διακριθούν και να ξεχωρίσουν στο κοινωνικό τους εριβάλλον θεωρούν ότι θα το κατορθώσουν µέσα α ό την καταβολή ροσ άθειας, την ροσω ική βελτίωση και τον υγιή συναγωνισµό µε τους συνοµηλίκους τους (Shields & Bredemeier, 2001). Τα αρα άνω ευρήµατα συµφωνούν µε αυτά άλλων ερευνών (Kavussanu, 2006), στα ο οία βρέθηκε ότι οι έφηβοι µαθητές ροσεγγίζουν την αθλητική συµµετοχή ως ευκαιρία να βελτιώσουν τόσο την κοινωνικότητα και τις σχέσεις τους, όσο να ε ιδείξουν υ εροχή, ικανότητα και αναγνώριση έναντι των συνοµηλίκων τους. Στην αρούσα έρευνα εξετάστηκε ο ρόλος των αξιών στη διαµόρφωση των ροσανατολισµών ε ίτευξης µαθητών γυµνασίου στο εριβάλλον της φυσικής αγωγής. Τα α οτελέσµατα έδειξαν ότι οι αξίες έχουν διαφορο οιηµένη ε ίδραση στους ροσανατολισµούς ε ίτευξης των µαθητών/τριών. Συνε ώς, η µελέτη των αξιών θα µ ορούσε να χρησιµο οιηθεί για την καλύτερη κατανόηση του τρό ου µε τον ο οίο διαµορφώνονται οι ροσανατολισµοί ε ίτευξης και του γιατί ε ηρεάζουν µε τον τρό ο αυτό τη συµ εριφορά. Θα ήταν ιδιαίτερα ενδιαφέρον η µελλοντική έρευνα να εξετάσει ιο διεξοδικά αν οι ροσανατολισµοί ε ίτευξης διαµεσολαβούν και καθορίζουν τη σχέση µεταξύ των αξιών και της συµ εριφοράς των µαθητών. Τέλος, θα ήταν χρήσιµη η ταυτόχρονη διερεύνηση και των αξιών των εκ αιδευτικών φυσικής αγωγής, ροκειµένου να είναι δυνατή η συνολική εκτίµηση των ε ιδράσεων αυτών των αραγόντων στη συµ εριφορά ου ε ιδεικνύουν οι µαθητές/τριες τόσο στο µάθηµα φυσικής αγωγής όσο και στις εξωσχολικές δραστηριότητες. 22

8 23 Βιβλιογραφία Bardi, A., & Schwartz, S. H. (2003). Values and Behavior: Strength and Structure of Relations. Personality and Social Psychology Bulletin, 29, Biddle, S. J. H., Wang, C. K. J., Kavussanu, M., & Spray, C. M. (2003). Correlates of achievement goal orientations in physical activity: A systematic view of research. European Journal of Sport Science, 3, Carron, A. V., & Hausenblas, H. A. (1998). Group dynamics in sport (2nd Εd.). Morgantown, W V: Fitness Information Technology. Chantal, Y., & Bernache-Assollant, I. (2003). A prospective analysis of self-determined sport motivation and sportspersonship orientations. Athletic Insight, 5, 1-7. Conroy, D. E., Silva, J. M., Newcomer, R. R., Walker, B. W., & Johnson, M. S. (2001). Personal and participatory socializers of the perceived legitimacy of aggressive behavior in sport. Aggressive Behavior, 27, Duda, J. L., & Nicholls, J. G. (1992). Dimensions of achievement motivation in schoolwork and sport. Journal of Educational Psychology, 84, Duda, J. L., & Whitehead, J. (1998). Measurement of goal perspectives in the physical domain. In J. L. Duda (Ed.), Advances in Sport and Exercise Psychology Measurement, (pp ). Morgantown, WV: Fitness Information Technology. Duda, J. L., & Hall, H. (2001). Achievement Goal Theory in Sport: Recent Extensions and Future Directions. In R.N. Singer, H. A., Hausenblas, C. M. Janelle (Eds), Handbook of Sport Psychology, (pp ). New York: John Wiley & Sons Inc. Kavalir, P. (2004). Sport in the value system of Czech adolescents: Continuity and change. The International Journal of the History of Sport, 21(5), Kavussanu, M. (2006). Motivational predictors of prosocial and antisocial behaviour in football. Journal of Sports Sciences, 24(6), Lee, M. J., & Cockman, M. J. (1995). Values in children s sport: Spontaneously expressed values among young athletes. International Review for the Sociology of sport, 30, Lee, M. J., Whitehead, J., & Balchin, N. (2000). The measurement of values in youth sport: Development of the Youth Sport Values Questionnaire. Journal of Sport and Exercise Psychology, 22, Lee, M. J., Whitehead, J., Ntoumanis, N., & Hatzigeorgiadis, A. (2001). Goal orientations as mediators of the influence of values on sporting attitudes in young athletes. In A. Papaioannou, M. Goudas, & Y. Theodorakis (Eds.), In the Dawn of the New Millennium, Vol.2: Proceedings of the 10th World Congress of Sport Psychology (pp ). Thessaloniki, Hellas: Christodoulidi Publications. Lee, J. M., Whitehead, J., Ntoumanis, N., & Hatzigeorgiadis, A. (2008). Relationships among values, Achievement Orientations and Attitudes in Youth Sport. Journal of Sport and Exercise Psychology, 30, Miller, B. W., Roberts, G. C., & Ommundsen, Y. (2005). Effect of perceived motivational climate on moral functioning, team moral atmosphere perceptions and the legitimacy of intentionally injurious acts among competitive youth football players. Psychology of Sport and Exercise, 6, McLean, J., & Hamm, S. (2008). Values and sport participation: Comparing participant groups, age and gender. Journal of Sport Behaviour, 31, Μ αρκούκης, Β., Ζαχαριάδης, Π., Αναστασιάδης, Α., Τσορµ ατζούδης, Χ., & Γρούϊος, Γ. (2003). Η ελληνική έκδοση του Ερωτηµατολογίου Προσανατολισµών Ε ίτευξης στον Αθλητισµό (ΕΠΕΑ): Εµ ειρική µελέτη για την αξιο ιστία και τη δοµική εγκυρότητά του. Ε ιστηµονική Ε ετηρίδα Ψυχολογικής Εταιρείας Βορείου Ελλάδος, 2, Nicholls, J. G. (1992). The general and specific in the development and expression of achievement motivation. In G. C. Roberts (Ed.), Motivation in sport and exercise, (pp ). Champaign, IL: Human Kinetics. Reinboth, M., Duda, J. L., & Ntoumanis, N. (2004). Dimensions of coaching behaviour, need satisfaction and the psychological and physical welfare of young athletes. Motivation and Emotion, 28, Roberts, G. C., & Treasure, D. C. (2012). Advances in Motivation in Sport and Exercise. Champaign, IL: Human Kinetics. Rokeach, M. (1973). The nature of human values. New York: Free Press. Sage, L. D., & Kavussanu, M. (2008). Goal orientations, motivational climate, and prosocial and antisocial behaviour in youth football: Exploring their temporal stability and reciprocal relationships. Journal of Sport Sciences, 26,

9 24 Schwartz, S. H. (2007). Universalism values and the inclusiveness of our moral universe. Journal of Cross- Cultural Psychology, 38(6), Shields, D. L., & Bredemeier, B. L. (2001). Moral Development and Behavior in Sport. In R. N. Singer, H. A. Hausenblas, C. M. Janelle (Eds.), Handbook of sport psychology, (pp ). New York: John Wiley & Sons Inc. Shields, D. L., & Bredemeier, B. L. (2007). Advances in sport mortality research. In G. Tenenbaum & R. C. Eklund (Eds.), Handbook of sport psychology (3rd ed., pp ). New York: John Wiley. Stephens, D., & Bredemeier, B., & Shields, D. (1997). Construction of a measure designed to assess players' descriptions and prescriptions for moral behavior in youth sport soccer. International Journal of Sport Psychology, 28, Stornes, T. (2001). Sportspersonship in elite sports: On the effects of personal and environmental factors on the display of sportspersonship among elite male handball players. European Physical Education Review, 7, White, S. A., Kavussanu, M., Tank, K. M., & Wingate, J. M. (2004). Perceived parental beliefs about the causes of success in sport: relationship to athletes achievement goals and personal beliefs. Scandinavian Journal of Medicine and Science in Sport, 14, Whitehead, J. (2007). New dimensions in understanding ethical attitudes of young competitors. In M. Lee, & C. E. Gonsalves (Eds.), Sport and Education - A Tribute to Martin Lee, (pp ). Imprensa da Universidade de Coimbra, Coimbra, Portugal. Whitehead, J., Lee, M. J., & Hatzigeorgiadis, A. (2003). Goal orientations as mediators of the influence of values on ethical attitudes in youth sport: Generalization of the model. Journal of Sport Sciences, 21(4), Υ εύθυνος έκδοσης: Ελληνική Εταιρία ιοίκησης Αθλητισµού, Υ εύθυνος συντακτικής ε ιτρο ής: Χαρίλαος Κουθούρης. Συντάκτες: Αυθινός Ιωάννης, Γαργαλιάνος ηµήτρης, Κριεµάδης Αθανάσιος, Κώστας Γεώργιος, Τζέτζης Γεώργιος, Κουστέλιος Αθανάσιος, Αλεξανδρής Κωνσταντίνος, Γουλιµάρης ηµήτριος, Θεοδωράκης Νικόλαος, Τσίοτσου Ροδούλα, Τσίτσκαρη Ευθυµία, Πα αδηµητρίου ήµητρα, Γλυνιά Ελένη, Νάτσης Παντελής, Κιάφας Ζαχαρίας, ράκου Αµαλία. Τεχνική ε ιµέλεια & Φιλολογική Ε εξεργασία: Στεφανία Γρηγορίου

τόµος 9 (1), ηµοσιεύτηκε: Οκτώβριος, 2012 Hellenic Journal Sport & Recreation Management Volume 9 (1),10-17 Released: October, 2012

τόµος 9 (1), ηµοσιεύτηκε: Οκτώβριος, 2012 Hellenic Journal Sport & Recreation Management Volume 9 (1),10-17 Released: October, 2012 Ερευνητική Ελληνικό Περιοδικό ιοίκηση Αθλητισµού & Αναψυχής Hellenic Journal Sports & Recreational Management 2012 Volume 9 (1), 1-37 Ελληνικό Περιοδικό ιοίκηση Αθλητισµού & Αναψυχής τόµος 9 (1), 10 17

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων

Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων 2 ΜΟΝΑ Α ΟΛΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΕΡΕΥΝΑ Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων Επιµέλεια : Βασίλης Πολυχρονόπουλος ΙΩΑΝΝΙΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Σχέση παρακίνησης και τίμιου φερσίματος

Σχέση παρακίνησης και τίμιου φερσίματος Σχέση παρακίνησης και τίμιου φερσίματος Μιλτιάδης Πρώιος 1, Ιωάννης Αθαναηλίδης 2, Γεώργιος Ζαρότης 3 1 Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης ΤΕΦΑΑ, 2 Πανεπιστήμιο Θράκης ΤΕΦΑΑ, 3 Fitness senter Omega-

Διαβάστε περισσότερα

H.Q.A.A. Α. Ι.Π. ιασφάλιση Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Οδηγός εφαρµογής της διαδικασίας Εσωτερικής Αξιολόγησης

H.Q.A.A. Α. Ι.Π. ιασφάλιση Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Οδηγός εφαρµογής της διαδικασίας Εσωτερικής Αξιολόγησης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Α. Ι.Π. ΑΡΧΗ ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ HELLENIC REPUBLIC H.Q.A.A. HELLENIC QUALITY ASSURANCE AGENCY FOR HIGHER EDUCATION ιασφάλιση Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση Οδηγός

Διαβάστε περισσότερα

Από τη θεωρία στην πράξη: Η Εμπειρία της Ένταξης της Οπτικής του Φύλου στα Αναλυτικά Προγράμματα της Πρωτοβάθμιας

Από τη θεωρία στην πράξη: Η Εμπειρία της Ένταξης της Οπτικής του Φύλου στα Αναλυτικά Προγράμματα της Πρωτοβάθμιας Από τη θεωρία στην πράξη: Η Εμπειρία της Ένταξης της Οπτικής του Φύλου στα Αναλυτικά Προγράμματα της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Κυπριακής Εκπαίδευσης ΜΑΡΙΑ ΓΚΑΣΟΥΚΑ ΕΠΙΚΟΥΡΗ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

EVITA ΙΑΤΗΡΗΣΗ ΕΠΑΦΩΝ / ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗΣ. Σαντορίνη 28/04/2011 Βασίλειος Πα ανικολάου

EVITA ΙΑΤΗΡΗΣΗ ΕΠΑΦΩΝ / ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗΣ. Σαντορίνη 28/04/2011 Βασίλειος Πα ανικολάου EVITA ΙΑΤΗΡΗΣΗ ΕΠΑΦΩΝ / ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗΣ Σαντορίνη 28/04/2011 Βασίλειος Πα ανικολάου ΤΕΣΣΕΡΙΣ ΒΕΛΤΙΣΤΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΟΥ ΜΕΤΑΤΡΕΠΟΥΝ ΤΙΣ ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ ΣΕ ΕΠΑΦΕΣ Κάθε 100 ε ισκέψεις θα ρέ ει να καταχωρείτε

Διαβάστε περισσότερα

Σχέσεις µεταξύ του σχολικού κλίµατος και της ε αγγελµατικής ικανο οίησης των δασκάλων

Σχέσεις µεταξύ του σχολικού κλίµατος και της ε αγγελµατικής ικανο οίησης των δασκάλων Προσχολική & Σχολική Εκ αίδευση, 2015, Τόµος 3, Τεύχος 1 e-issn: 2241-7206 Εργαστήριο Παιδαγωγικών Ερευνών & Εφαρµογών Π.Τ.Π.Ε., Πανε ιστήµιο Κρήτης doi: dx.doi.org/10.12681/ppej.116 Σχέσεις µεταξύ του

Διαβάστε περισσότερα

τόµος 9 (2), 34 41 ηµοσιεύτηκε: εκέµβριος 2012 Hellenic Journal Sport & Recreation Management Volume 9 (2), 34-41 Released: December 2012

τόµος 9 (2), 34 41 ηµοσιεύτηκε: εκέµβριος 2012 Hellenic Journal Sport & Recreation Management Volume 9 (2), 34-41 Released: December 2012 Ερευνητική Ελληνικό Περιοδικό ιοίκηση Αθλητισµού & Αναψυχής Hellenic Journal Sports & Recreational Management 2012 Volume 9 (2), 34-41 Ελληνικό Περιοδικό ιοίκηση Αθλητισµού & Αναψυχής τόµος 9 (2), 34 41

Διαβάστε περισσότερα

Κλίµα παρακίνησης στο µάθηµα της Φ.Α. και υγιεινές συµπεριφορές

Κλίµα παρακίνησης στο µάθηµα της Φ.Α. και υγιεινές συµπεριφορές Κλίµα παρακίνησης στο µάθηµα της Φ.Α. και υγιεινές συµπεριφορές Γιάννης Θεοδωράκης Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας Θέµατα που θα συζητηθούν Τι είναι το κλίµα παρακίνησης Ποιο είναι το θεωρητικό σχήµα µέσα από το

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Στέφανος I. Πέρκος Τ.Ε.Φ.Α.Α., Π.Θ. Καρυές, 42100 Τρίκαλα Τηλ. 6944-635903 e-mail: sperkos@pe.uth.gr

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Στέφανος I. Πέρκος Τ.Ε.Φ.Α.Α., Π.Θ. Καρυές, 42100 Τρίκαλα Τηλ. 6944-635903 e-mail: sperkos@pe.uth.gr ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Στέφανος I. Πέρκος Τ.Ε.Φ.Α.Α., Π.Θ. Καρυές, 42100 Τρίκαλα Τηλ. 6944-635903 e-mail: sperkos@pe.uth.gr 1. ΣΠΟΥΔΕΣ 1999-2003 Διδακτορικό Δίπλωμα Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Τμήμα Φυσικής Αγωγής

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Φωτογραφία. Προσωπικά στοιχεία. Γνωστικό αντικείμενο: Αθλητική Ψυχολογία με έμφαση τις εφαρμογές

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Φωτογραφία. Προσωπικά στοιχεία. Γνωστικό αντικείμενο: Αθλητική Ψυχολογία με έμφαση τις εφαρμογές ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Φωτογραφία Προσωπικά στοιχεία Ονοματεπώνυμο: Ιδιότητα: Γνωστικό αντικείμενο: Τομέας: Εργαστήριο: Τρέχουσα διοικητική θέση: Προσωπική ιστοσελίδα: Τσορμπατζούδης Χαράλαμπος Καθηγητής

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ( )

ΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ( ) ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΊΝΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕ ΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ (2005-2010) ΙΩΑΝΝΙΝΑ 7/07/2005 1 Α οστολή: Η Βιβλιοθήκη, ως α αραίτητη µονάδα στην ε ίτευξη

Διαβάστε περισσότερα

Μέτρηση της Ρυθµικής Ικανότητας σε Μαθητές Γυµνασίου που Ασχολούνται µε Αθλητικές ραστηριότητες Συνοδευµένες ή Όχι από Μουσική

Μέτρηση της Ρυθµικής Ικανότητας σε Μαθητές Γυµνασίου που Ασχολούνται µε Αθλητικές ραστηριότητες Συνοδευµένες ή Όχι από Μουσική Ερευνητική Αναζητήσεις στη Φυσική Αγωγή & τον Αθλητισµό τόµος 3 (1), 22 28 ηµοσιεύτηκε: 11 Φεβρουαρίου 2005 Inquiries in Sport & Physical Education Volume 3 (1), 22-28 Released: February 11, 2005 www.hape.gr/emag.asp

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ Μ.Ν. Ντυκέν, Πανε ιστήµιο Θεσσαλίας Τ.Μ.Χ.Π.Π.Α. ΙΑΛΕΞΗ 05 ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ Βόλος, 04-05 . Μέτρα ιασ οράς - Μεταβλητότητας . Εύρος e Max -M Ε ηρεάζεται α ό τον λήθος των αρατηρήσεων

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα * Τίτλος: Το youtube «τρώει» το facebook! Υ ότιτλος: Οι συνήθειες αλλά και οι τάσεις ανάµεσα στους Έλληνες χρήστες των social media

Έρευνα * Τίτλος: Το youtube «τρώει» το facebook! Υ ότιτλος: Οι συνήθειες αλλά και οι τάσεις ανάµεσα στους Έλληνες χρήστες των social media Έρευνα * Τίτλος: Το youtube «τρώει» το facebook! Υ ότιτλος: Οι συνήθειες αλλά και οι τάσεις ανάµεσα στους Έλληνες χρήστες των social media Ολοκληρώθηκε ρόσφατα η ετήσια Έρευνα Κοινωνικής ικτύωσης 2013-2014,

Διαβάστε περισσότερα

Το Τίμιο Παιχνίδι στη Φυσική Αγωγή: Επίδραση Φύλου, Ηλικίας και Κινήτρων Συμμετοχής

Το Τίμιο Παιχνίδι στη Φυσική Αγωγή: Επίδραση Φύλου, Ηλικίας και Κινήτρων Συμμετοχής Ερευνητική Αναζητήσεις στη Φυσική Αγωγή & τον Αθλητισμό τόμος 6 (2), 162 168 Δημοσιεύτηκε: 30 Νοεμβρίου 2008 Inquiries in Sport & Physical Education Volume 6 (2), 162-168 Released: November 30, 2008 www.hape.gr/emag.asp

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτισμός και ψυχοπαθολογία:

Πολιτισμός και ψυχοπαθολογία: Πολιτισμός και ψυχοπαθολογία: Επιπτώσεις στη συμβουλευτική και ψυχοθεραπεία με μετανάστες και τις οικογένειές τους Βασίλης Παυλόπουλος Τομέας Ψυχολογίας, Πανεπιστήμιο Αθηνών vpavlop@psych.uoa.gr http://www.psych.uoa.gr/~vpavlop

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΝΤ Ε ΟΠΑΙΧΝΙΔΙΑ Σ Τ ΗΝ Ε Κ ΠΑΙΔΕ Υ Σ Η Κ ΙΝΗΤ ΡΑ, Ε Υ Κ ΑΙΡΙΕ Σ Κ ΑΙ Ε ΜΠΟΔΙΑ

ΒΙΝΤ Ε ΟΠΑΙΧΝΙΔΙΑ Σ Τ ΗΝ Ε Κ ΠΑΙΔΕ Υ Σ Η Κ ΙΝΗΤ ΡΑ, Ε Υ Κ ΑΙΡΙΕ Σ Κ ΑΙ Ε ΜΠΟΔΙΑ ΒΙΝΤ Ε ΟΠΑΙΧΝΙΔΙΑ Σ Τ ΗΝ Ε Κ ΠΑΙΔΕ Υ Σ Η Κ ΙΝΗΤ ΡΑ, Ε Υ Κ ΑΙΡΙΕ Σ Κ ΑΙ Ε ΜΠΟΔΙΑ Κώστας Αναγνώστου Ομάδα Ε φαρμογών Πληροφορικής στις Ανθρωπ ιστικές - Κοινωνικές Ε π ιστήμες Τμήμα Πληροφορικής - Ιόνιο Πανεπ

Διαβάστε περισσότερα

ηµοκρατική σχολική διοίκηση, εκ αίδευση των µαθητών στα δικαιώµατα και αρεµβάσεις µε στόχο την ροστασία των µαθητών α ό τη βία και τις διακρίσεις

ηµοκρατική σχολική διοίκηση, εκ αίδευση των µαθητών στα δικαιώµατα και αρεµβάσεις µε στόχο την ροστασία των µαθητών α ό τη βία και τις διακρίσεις Αρ.Πρωτ.Φ.1500.2/18435/2015 ηµοκρατική σχολική διοίκηση, εκ αίδευση των µαθητών στα δικαιώµατα και αρεµβάσεις µε στόχο την ροστασία των µαθητών α ό τη βία και τις διακρίσεις Ο Συνήγορος του Πολίτη, στο

Διαβάστε περισσότερα

Αναζητήσεις στη Φυσική Αγωγή & τον Αθλητισμό τόμος 6 (2), 149 161 Δημοσιεύτηκε: 30 Νοεμβρίου 2008

Αναζητήσεις στη Φυσική Αγωγή & τον Αθλητισμό τόμος 6 (2), 149 161 Δημοσιεύτηκε: 30 Νοεμβρίου 2008 Ερευνητική Αναζητήσεις στη Φυσική Αγωγή & τον Αθλητισμό τόμος 6 (2), 149 161 Δημοσιεύτηκε: 30 Νοεμβρίου 2008 Inquiries in Sport & Physical Education Volume 6 (2), 149-161 Released: November 30 th, 2008

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΤΩΝ ΚΛΕΙΣΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΕ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥΣ ΡΟΜΟΥΣ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ

ΠΡΩΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΤΩΝ ΚΛΕΙΣΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΕ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥΣ ΡΟΜΟΥΣ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ Ε Θ Ν Ι Κ Η Σ Υ Ν Ο Μ Ο Σ Π Ο Ν Ι Α Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Ο Υ Ε Μ Π Ο Ρ Ι Ο Υ 9 Αυγούστου 2010 ΠΡΩΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΤΩΝ ΚΛΕΙΣΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΕ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥΣ ΡΟΜΟΥΣ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ Α. Η ΕΡΕΥΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Μ.Π.Α. I. ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΙΚΤΩΝ

Μ.Π.Α. I. ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΙΚΤΩΝ Ο Μηχανισµός Παρακολούθησης της Εθνικής Στρατηγικής για την Κοινωνική Ένταξη των Ροµά στο λαίσιο λειτουργίας του Εθνικού Μηχανισµού Συντονισµού, Παρακολούθησης και Αξιολόγησης των Πολιτικών Κοινωνικής

Διαβάστε περισσότερα

Ποιοτική Αξιολόγηση ενός Προγράμματος Διδασκαλίας Δεξιοτήτων Ζωής στη Φυσική Αγωγή

Ποιοτική Αξιολόγηση ενός Προγράμματος Διδασκαλίας Δεξιοτήτων Ζωής στη Φυσική Αγωγή Ερευνητική Αναζητήσεις στη Φυσική Αγωγή & τον Αθλητισμό τόμος 8 (2), 107 118 Δημοσιεύτηκε: 30 Σεπτεμβίου 2010 Inquiries in Sport & Physical Education Volume 8 (2), 107-118 Released: September 30, 2010

Διαβάστε περισσότερα

ΠΥΘΙΑ BUSINESS FORECASTING SYSTEM

ΠΥΘΙΑ BUSINESS FORECASTING SYSTEM ΠΥΘΙΑ BUSINESS FORECASTING SYSTEM Ενηµερωτικό Φυλλάδιο FORECASTING SYSTEM UNIT Ενηµερωτικό Φυλλάδιο ΠΥΘΙΑ 1 Πυθία Ολοκληρωµένο Σύστηµα Ε ιχειρηµατικών Προβλέψεων Το εδίο των ροβλέψεων έχει σηµειώσει σηµαντική

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Πρωτ: 6284 Βόλος 3/5/2012

Αρ. Πρωτ: 6284 Βόλος 3/5/2012 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ Αρ. Πρωτ: 6284 Βόλος 3/5/2012 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υ οβολή ρότασης ρος σύναψη έως ε τά (7) συµβάσεων µίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου, για την αροχή

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. 1986-1990 Πτυχιούχος του Τμήματος Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής & Ψυχολογίας Πανεπιστήμιο Αθηνών, με ειδίκευση στην ψυχολογία

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. 1986-1990 Πτυχιούχος του Τμήματος Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής & Ψυχολογίας Πανεπιστήμιο Αθηνών, με ειδίκευση στην ψυχολογία ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΑΤΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Ονοματεπώνυμο : Μαρία Ψυχουντάκη Διεύθυνση Επικοινωνίας : Εθνικής Αντίστασης 41, Δάφνη 17237 Tηλέφωνο Επικοινωνίας : 210-727-6053 Fax : 210-727-6054 E-mail : mpsychou@phed.uoa.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΨΥΧΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΨΥΧΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΨΥΧΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΑΘΗΝΑ ΜΟΝΗΣ ΠΕΤΡΑΚΗ 4, ΑΘΗΝΑ 115 21 ΤΗΛ. & FAX: 210 721 4662 www: psychoanalysis.gr E-mail: administration@psychoanalysis.gr ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΨΥΧΑΝΑΛΥΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ο Ρόλος της Προδιάθεσης Στόχων (Έργο και Εγώ) στην Ανάπτυξη του Ηθικού Διαλογισμού

Ο Ρόλος της Προδιάθεσης Στόχων (Έργο και Εγώ) στην Ανάπτυξη του Ηθικού Διαλογισμού Ερευνητική Αναζητήσεις στη Φυσική Αγωγή & τον Αθλητισμό τόμος 6 (1), 169 180 Δημοσιεύτηκε: 30 Νοεμβρίου 2008 Inquiries in Sport & Physical Education Volume 6 (1), 169-180 Released: November 30, 2008 www.hape.gr/emag.asp

Διαβάστε περισσότερα

!"#"$%&'()*+,-.(( #$"(/"%-0($",(12345(6728(9:;9(( #$<-(=>'-.( 42-44, 161 21.210-7455900, Fax 210-7488713 E-mail: hrh@otenet.gr, http://www.hrh.

!#$%&'()*+,-.(( #$(/%-0($,(12345(6728(9:;9(( #$<-(=>'-.( 42-44, 161 21.210-7455900, Fax 210-7488713 E-mail: hrh@otenet.gr, http://www.hrh. !"#"$%&'()*+,-.(( #$"(/"%-0($",(12345(6728(9:;9(( #$'-.( 42-44, 161 21.210-7455900, Fax 210-7488713 E-mail: hrh@otenet.gr, http://www.hrh.gr ?%#.@A@'(B(C$0D"E($

Διαβάστε περισσότερα

ΑΧΟΝ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΒΕΛΤΙΣΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΝΤΟΛΩΝ

ΑΧΟΝ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΒΕΛΤΙΣΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΝΤΟΛΩΝ ΑΧΟΝ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΒΕΛΤΙΣΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΝΤΟΛΩΝ ΑΘΗΝΑ, 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΛΙ Α 1.Νοµοθετικό Πλαίσιο 3 2.Ορισµοί-Πεδίο Εφαρµογής της Πολιτικής Βέλτιστης Εκτέλεσης 3 3.Συναίνεση Πελάτη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ «ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ, ΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ»

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ «ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ, ΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ» ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ «ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ, ΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ» ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΑΚΑ ΗΜΑΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015-2016 Α.Π.: 817 Χίος, 22.04.2015 Το Τµήµα ιοίκησης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΠΑΙ ΙΩΝ ΣΤΟ ΠΑΙ ΙΚΟ ΣΤΑΘΜΟ

ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΠΑΙ ΙΩΝ ΣΤΟ ΠΑΙ ΙΚΟ ΣΤΑΘΜΟ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΠΑΙ ΙΩΝ ΣΤΟ ΠΑΙ ΙΚΟ ΣΤΑΘΜΟ Η ρώτη µέρα του αιδιού στον αιδικό σταθµό ή το νη ιαγωγείο συνε άγεται συνήθως τον ρώτο α οχωρισµό του α ό τα ρόσω α φροντίδας και κυρίως τη µητέρα και συχνά σηµαδεύεται

Διαβάστε περισσότερα

( ) ( ) China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.

( ) ( ) China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. 2001 2 :1001-4918(2001) - 02-0045 - 49 :B844. 1 :A Ξ ( 250014) ( 100875) : : ; 1978 Premack Woodruff Wellman (theory of mind) Perner : Maxi A, 20 Maxi 1999 A (false belief) B Maxi 77,177 591 Maxi [1 ]?,3

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Αθήνα 25 Νοεµβρίου 2010 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΘΕΜΑ: «Συγκριτικές οκιµές Προϊόντων/Υ ηρεσιών Το αράδειγµα του Βελγίου (Test-achats)

Διαβάστε περισσότερα

Μάριος Γούδας. Ηθική ανάπτυξη και εκπαίδευση. Θέµα διάλεξης 10 Ηθική ανάπτυξη στον αθλητισµό. αναφορά σχετικών παραδειγµάτων αθλητών, µαθητών

Μάριος Γούδας. Ηθική ανάπτυξη και εκπαίδευση. Θέµα διάλεξης 10 Ηθική ανάπτυξη στον αθλητισµό. αναφορά σχετικών παραδειγµάτων αθλητών, µαθητών ΕΠΕΑΕΚ : AΝΑΜΟΡΦΩΣΗ A ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΟΥ ΤΕΦΑΑ ΠΘ ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ (ΜΚ 108) Θέµα διάλεξης 10 Ηθική ανάπτυξη στον αθλητισµό Μάριος Γούδας Ηθική ανάπτυξη - ορισµοί - ηθική ανάπτυξη

Διαβάστε περισσότερα

Οι προσανατολισµοί των στόχων επίτευξης στο µάθηµα της φυσικής αγωγής

Οι προσανατολισµοί των στόχων επίτευξης στο µάθηµα της φυσικής αγωγής Οι προσανατολισµοί των στόχων επίτευξης στο µάθηµα της φυσικής αγωγής Ιωάννης Τοµπούλογλου, 24 ο ηµοτικό Σχολείο Θεσσαλονίκης Αθανάσιος Παπαϊωάννου, Τ.Ε.Φ.Α.Α. Πανεπιστηµίου Θεσσαλίας Περίληψη Οι προσανατολισµοί

Διαβάστε περισσότερα

τόµος 9 (1), 1 9 ηµοσιεύτηκε: Οκτώβριος, 2012 Hellenic Journal Sport & Recreation Management Volume 9 (1), 1 9 Released: October, 2012

τόµος 9 (1), 1 9 ηµοσιεύτηκε: Οκτώβριος, 2012 Hellenic Journal Sport & Recreation Management Volume 9 (1), 1 9 Released: October, 2012 Ερευνητική Ελληνικό Περιοδικό ιοίκηση Αθλητισµού & Αναψυχής Hellenic Journal Sports & Recreational Management 2012 Volume 9 (1), 1-37 Ελληνικό Περιοδικό ιοίκηση Αθλητισµού & Αναψυχής τόµος 9 (1), 1 9 ηµοσιεύτηκε:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΕΛΚΥΣΗ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΕΛΚΥΣΗ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ EVITA ΠΡΟΣΕΛΚΥΣΗ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙ Α Ερµούπολη, Σύρος 27/10/2010 Βασίλειος Πα ανικολάου ΠΡΟΣΕΛΚΥΣΗ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙ Α Ο στόχος αυτής της διαδικασίας είναι να ροσελκύσει «στοχο οιηµένες»

Διαβάστε περισσότερα

Ατοµική µάθηση και Νέα Τεχνολογία στη Βασική Εκπαίδευση

Ατοµική µάθηση και Νέα Τεχνολογία στη Βασική Εκπαίδευση Ατοµική µάθηση και Νέα Τεχνολογία στη Βασική Εκπαίδευση Επαγγελµατοποίηση στον Αλφαβητισµό και Βασική Εκπαίδευση Βασικό Module στην Εκπαίδευση Εκπαιδευτών TRAIN - Module 4 Teacher : Joëlle ARNODO Το σχέδιο

Διαβάστε περισσότερα

Σχέση µεταξύ της Μεθόδου των ερµατοπτυχών και της Βιοηλεκτρικής Αντίστασης στον Υπολογισµό του Ποσοστού Σωµατικού Λίπους

Σχέση µεταξύ της Μεθόδου των ερµατοπτυχών και της Βιοηλεκτρικής Αντίστασης στον Υπολογισµό του Ποσοστού Σωµατικού Λίπους Ερευνητική Aναζητήσεις στη Φυσική Αγωγή & τον Αθλητισµότόµος 1(3), 244 251 ηµοσιεύτηκε: 2 8 εκεµβρίου 2003 Inquiries in Sport & Physical Education Volume 1(3), 244 251 Released: December 28, 2003 www.hape.gr/emag.asp

Διαβάστε περισσότερα

Αναζητήσεις στη Φυσική Αγωγή & τον Αθλητισµό τόµος 3 (1), 77 89 ηµοσιεύτηκε: 23 Μαΐου 2005

Αναζητήσεις στη Φυσική Αγωγή & τον Αθλητισµό τόµος 3 (1), 77 89 ηµοσιεύτηκε: 23 Μαΐου 2005 Ερευνητική Αναζητήσεις στη Φυσική Αγωγή & τον Αθλητισµό τόµος 3 (1), 77 89 ηµοσιεύτηκε: 23 Μαΐου 2005 Inquiries in Sport & Physical Education Volume 3 (1), 77-89 Released: May 23, 2005 www.hape.gr/emag.asp

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΜΕ ΣΤΟΧΟ ΤΗΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΟΥΣ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΜΕ ΣΤΟΧΟ ΤΗΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΟΥΣ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΧΡΙΣΤΙΝΑ Σ. ΛΑΠΠΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΜΕ ΣΤΟΧΟ ΤΗΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΟΥΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικό Περιοδικό Διοίκηση Αθλητισμού & Αναψυχής, 13 (2), Ελληνικό Περιοδικό. Τόμος 13 (2), Δημοσιεύθηκε: Δεκέμβριος 2016

Ελληνικό Περιοδικό Διοίκηση Αθλητισμού & Αναψυχής, 13 (2), Ελληνικό Περιοδικό. Τόμος 13 (2), Δημοσιεύθηκε: Δεκέμβριος 2016 Ελληνικό Περιοδικό Διοίκηση Αθλητισμού & Αναψυχής Hellenic Journal of Sports & Recreational Management 2016 Volume 13 (2), 41-48 Ελληνικό Περιοδικό Διοίκηση Αθλητισμού & Αναψυχής Τόμος 13 (2), 41-48 Δημοσιεύθηκε:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Πληροφορίες Παιδαγωγικό Τµήµα Νη ιαγωγών Κα Ελένη Φωτιάδου, 2385055100 Αρ. Πρωτ: 1829 Ηµεροµηνία: 30/3/2016 Προκήρυξη Υ οτρόφων ΑΡΙΣΤΕΙΑΣ Μεταδιδακτόρων Ερευνητών Ε ιτρο ής Ερευνών 2016 Αρ. ιακ. 06/2016

Διαβάστε περισσότερα

PSY 301 Μάθηµα 4 ον ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ ΣΤΑΣΕΙΣ

PSY 301 Μάθηµα 4 ον ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ ΣΤΑΣΕΙΣ PSY 301 Μάθηµα 4 ον ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ ΣΤΑΣΕΙΣ οµή Μαθήµατος Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΩΝ ΣΤΑΣΕΩΝ Η ΟΜΗ ΤΩΝ ΣΤΑΣΕΩΝ ΜΕΤΡΗΣΗ ΤΩΝ ΣΤΑΣΕΩΝ Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΣΤΑΣΕΩΝ Η ΘΕΩΡΙΑ ΤΗΣ ΓΝΩΣΤΙΚΗΣ ΑΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΣΤΑΣΕΙΣ Η Στάση είναι

Διαβάστε περισσότερα

αθλητισµό Παρακίνηση για επίτευξη Περιβάλλον επίτευξης Θεωρία ανάγκης για επίτευξη Παρακίνηση για επίτευξη στον αθλητισµό και στη φυσική αγωγή

αθλητισµό Παρακίνηση για επίτευξη Περιβάλλον επίτευξης Θεωρία ανάγκης για επίτευξη Παρακίνηση για επίτευξη στον αθλητισµό και στη φυσική αγωγή ΕΠΕΑΕΚ : AΝΑΜΟΡΦΩΣΗ A ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΟΥ ΤΕΦΑΑ ΠΘ ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ (ΜΚ 108) Θέµα διάλεξης 3 Παρακίνηση για επίτευξη στον αθλητισµό και στη φυσική αγωγή Μάριος Γούδας Τι µας παρακινεί

Διαβάστε περισσότερα

The purpose of this study is to investigate the attitudes of adolescents toward internet

The purpose of this study is to investigate the attitudes of adolescents toward internet 2/2015 ΣΤΑΣΕΙΣ ΕΦΗΒΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟ ΕΘΙΣΜΟ Γιώργος Τσουβέλας Ψυχολόγος, Υποψήφιος Διδάκτορας ΕΚΠΑ Πολυξένη Παρασκευοπούλου Ψυχολόγος, Υποψήφια Διδάκτορας ΕΚΠΑ Ευαγγελία Κατέρη Έλενα Βιταλάκη Ορέστης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αγ. Στέφανος 1-12-2014 ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ Αριθ. Πρωτ.: 38090 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αγ. Στέφανος 1-12-2014 ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ Αριθ. Πρωτ.: 38090 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αγ. Στέφανος 1-12-2014 ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ Αριθ. Πρωτ.: 38090 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΣ Την Οικονοµική Ε ιτρο ή ήµου ιονύσου ΘΕΜΑ: «Σύνταξη Ολοκληρωµένου Πλαισίου ράσης (Ο.Π..)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ Στρατηγικό Management: Καθορισµός Στρατηγικής Χρήστος Αθανασό ουλος Εαρινό εξάµηνο 2010-2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Management Μάνατζµεντ ιοίκηση Στρατηγικό Management

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο Αθλητικής Ψυχολογίας

Εργαστήριο Αθλητικής Ψυχολογίας Εργαστήριο Αθλητικής Ψυχολογίας Μάθημα IΙ Ανασκόπηση της βιβλιογραφίας Περιεχόμενο διάλεξης 1. Ποιος είναι ο σκοπός της ανασκόπησης της βιβλιογραφίας; 2. Πώς ξεκινάς μια ανασκόπηση βιβλιογραφίας ; Από

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΛΕΦΩΝΟ: ΦΑΞ: URL: ΚΛΑΖΟΜΕΝΩΝ 5, ΝΕΑ ΕΡΥΘΡΑΙΑ, 14671, ΑΘΗΝΑ

ΤΗΛΕΦΩΝΟ: ΦΑΞ: URL:  ΚΛΑΖΟΜΕΝΩΝ 5, ΝΕΑ ΕΡΥΘΡΑΙΑ, 14671, ΑΘΗΝΑ ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 210 8071643 ΦΑΞ: 211 8001482 E-MAIL: vrachnis@vrachnis.gr URL: www.vrachnis.gr ΚΛΑΖΟΜΕΝΩΝ 5, ΝΕΑ ΕΡΥΘΡΑΙΑ, 14671, ΑΘΗΝΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΝΕΩΝ ΑΓΡΟΤΩΝ Υποβολές προτάσεων από 18/03/2014 έως 16/05/2014

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΩΡΙΑ ΤΩΝ ΕΠΙΛΟΓΩΝ ΤΟΥ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ I

ΘΕΩΡΙΑ ΤΩΝ ΕΠΙΛΟΓΩΝ ΤΟΥ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ I ΘΕΩΡΙΑ ΤΩΝ ΕΠΙΛΟΓΩΝ ΤΟΥ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ I Τέσσερα σηµαντικά στοιχεία: Το εισόδηµα του καταναλωτή Οι τιµές των αγαθών Οι ροτιµήσεις των καταναλωτών Η υ όθεση ότι ο καταναλωτής λαµβάνει α οφάσεις ου µεγιστο οιούν

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ALMA

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ALMA ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ALMA (ADAPTIVE LEARNING MODELS from text and ACTIVITIES) ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΑLMA Μπορείτε να έχετε πρόσβαση στο ALMA µέσω της ιστοσελίδας του http://hermes.di.uoa.gr:8088/alma3/

Διαβάστε περισσότερα

Παραδοτέο Π.1 (Π.1.1) Εκθέσεις για προµήθεια εκπαιδευτικού υλικού

Παραδοτέο Π.1 (Π.1.1) Εκθέσεις για προµήθεια εκπαιδευτικού υλικού 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ Μέτρο 2.2 Αναµόρφωση Προγραµµάτων Προπτυχιακών Σπουδών ιεύρυνση Τριτοβάθµιας Κατ. Πράξης 2.2.2.α Αναµόρφωση Προγραµµάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ Υ ΑΣ ΣΕ ΑΛΛΟ ΑΠΟΥΣ ΣΠΟΥ ΑΣΤΕΣ - ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2010-2011

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ Υ ΑΣ ΣΕ ΑΛΛΟ ΑΠΟΥΣ ΣΠΟΥ ΑΣΤΕΣ - ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2010-2011 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ Υ ΑΣ ΣΕ ΑΛΛΟ ΑΠΟΥΣ ΣΠΟΥ ΑΣΤΕΣ - ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2010-2011 1. Γενικές Πληροφορίες Η Υ ΑΣ έχει, ήδη, α ό το έτος 2002, υιοθετήσει το Πρόγραµµα Χορήγησης Υ οτροφιών

Διαβάστε περισσότερα

þÿ ÀÌ Ä º± µä À ¹ ¼ ½

þÿ ÀÌ Ä º± µä À ¹ ¼ ½ Neapolis University HEPHAESTUS Repository School of Economic Sciences and Business http://hephaestus.nup.ac.cy Master Degree Thesis 2016 þÿ ÀÌ Ä º± µä À ¹ ¼ ½ þÿµºà±¹ µåä¹ºì ¹ ¹º ĹºÌ ÃÍÃÄ ¼± þÿãä ½ º±Ä±½µ¼

Διαβάστε περισσότερα

τόµος 8 (2), 1 7 ηµοσιεύτηκε: εκέµβριος 30, 2011 Greek Society of Sport Management Released: εκέµβριος 30, 2011

τόµος 8 (2), 1 7 ηµοσιεύτηκε: εκέµβριος 30, 2011 Greek Society of Sport Management Released: εκέµβριος 30, 2011 Ηλεκτρονικό Περιοδικό ιοίκηση Αθλητισµού & Αναψυχής e-journal Sport & Recreation Management 2011 Volume 8 (2), 1-7 Ελληνική Εταιρία ιοίκησης Αθλητισµού ιοίκηση Αθλητισµού & Αναψυχής τόµος 8 (2), 1 7 ηµοσιεύτηκε:

Διαβάστε περισσότερα

τόµος 8 (2), 18 28 ηµοσιεύτηκε: εκέµβριος 30, 2011 Greek Society of Sport Management Released: εκέµβριος 30, 2011

τόµος 8 (2), 18 28 ηµοσιεύτηκε: εκέµβριος 30, 2011 Greek Society of Sport Management Released: εκέµβριος 30, 2011 Ηλεκτρονικό Περιοδικό ιοίκηση Αθλητισµού & Αναψυχής e-journal Sport & Recreation Management 2011 Volume 8 (2), 18-28 Ελληνική Εταιρία ιοίκησης Αθλητισµού ιοίκηση Αθλητισµού & Αναψυχής τόµος 8 (2), 18 28

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΕΙ ΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝ ΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ (ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ) ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΕΙ ΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝ ΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ (ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ) ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ Θεσσαλονίκη: 06 / 08 / 2012 Αριθµ. Πρωτ.: 7425 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΕΙ ΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝ ΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ (ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στη Μεθοδολογία της Έρευνας ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ. Μορφή µαθήµατος.

Εισαγωγή στη Μεθοδολογία της Έρευνας ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ. Μορφή µαθήµατος. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΕΠΕΑΕΚ: ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΟΥ ΤΕΦΑΑ ΠΘ ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ιάλεξη 1. Εισαγωγή στη Μεθοδολογία της έρευνας

Διαβάστε περισσότερα

Αναζητήσεις στη Φυσική Αγωγή & τον Αθλητισμό τόμος 7 (3) Δημοσιεύτηκε: 31 Δεκεμβρίου 2009

Αναζητήσεις στη Φυσική Αγωγή & τον Αθλητισμό τόμος 7 (3) Δημοσιεύτηκε: 31 Δεκεμβρίου 2009 Ερευνητική Αναζητήσεις στη Φυσική Αγωγή & τον Αθλητισμό τόμος 7 (3) 355-365 Δημοσιεύτηκε: 31 Δεκεμβρίου 2009 Inquiries in Sport & Physical Education Volume 7 (3) 355-365 Released: December 31, 2009 www.hape.gr/emag.asp

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΝΤΑΞΗΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ του ήµου Λαµιέων

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΝΤΑΞΗΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ του ήµου Λαµιέων ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΝΤΑΞΗΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ του ήµου Λαµιέων Άρθρο 1 (Άρθρο 7, αρ. 1 Ν. 3852/2010) ιοίκηση ήµου Ο δήµος διοικείται α ό το δηµοτικό συµβούλιο, την οικονοµική ε ιτρο ή, την ε ιτρο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΗΤΡΙΚΟΣ ΘΗΛΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΙΚΗ ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑ

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΗΤΡΙΚΟΣ ΘΗΛΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΙΚΗ ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΗΤΡΙΚΟΣ ΘΗΛΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΙΚΗ ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑ Ονοματεπώνυμο: Μιχαέλλα Σάββα Λεμεσός 2014 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

K. Oatley & J. Jenkins, Συγκίνηση: Ερμηνείες και Κατανόηση (μεταφ. Μ. Σόλμαν, Μπ. Ντάβου) Αθήνα, Εκδόσεις Παπαζήση, 2004, σελ. 41-59.

K. Oatley & J. Jenkins, Συγκίνηση: Ερμηνείες και Κατανόηση (μεταφ. Μ. Σόλμαν, Μπ. Ντάβου) Αθήνα, Εκδόσεις Παπαζήση, 2004, σελ. 41-59. K. Oatley & J. Jenkins, Συγκίνηση: Ερμηνείες και Κατανόηση (μεταφ. Μ. Σόλμαν, Μπ. Ντάβου) Αθήνα, Εκδόσεις Παπαζήση, 2004, σελ. 41-59. Εισαγωγή Περί Μελέτης της Συγκίνησης Τα πάθη Μόνον αυτά δίνουν τη νοημοσύνη

Διαβάστε περισσότερα

Η ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΣΥΓΚΛΙΣΗΣ ΤΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ, ΤΩΝ ΜΕΣΩΝ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ 1

Η ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΣΥΓΚΛΙΣΗΣ ΤΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ, ΤΩΝ ΜΕΣΩΝ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ 1 Η ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΣΥΓΚΛΙΣΗΣ ΤΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ, ΤΩΝ ΜΕΣΩΝ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ 1 Κύριε Πρόεδρε, κυρίες, κύριοι, Θα ήθελα να σας µιλήσω για τέσσερα ράγµατα ου θεωρώ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ. Μέθοδος. Μέρη της Έρευνας. Πώς ερευνήθηκε το πρόβληµα? Μέθοδος. Ερµηνεία µετρήσεων Αξιολόγηση. Μέτρηση.

ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ. Μέθοδος. Μέρη της Έρευνας. Πώς ερευνήθηκε το πρόβληµα? Μέθοδος. Ερµηνεία µετρήσεων Αξιολόγηση. Μέτρηση. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΕΠΕΑΕΚ: ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΟΥ ΤΕΦΑΑ ΠΘ ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ιάλεξη 5. Μετρήσεις στη Φυσική Αγωγή και

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΕΙΣΗΓΗΣΕΩΝ

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΕΙΣΗΓΗΣΕΩΝ MINISTRY OF NATIONAL EDUCATION AND RELIGIOUS AFFAIRS MANAGING AUTHORITY OF THE OPERATIONAL PROGRAMME EDUCATION AND INITIAL VOCATIONAL TRAINING EUROPEAN COMMUNITY Co financing European Social Fund (E.S.F.)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΕΑΕΚ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΟΥ Τ.Ε.Φ.Α.Α.ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ

ΕΠΕΑΕΚ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΟΥ Τ.Ε.Φ.Α.Α.ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΕΠΕΑΕΚ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΟΥ Τ.Ε.Φ.Α.Α.ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΕ 1301 «ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΡΑΣΗΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο 2014-2016

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΡΑΣΗΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο 2014-2016 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΡΑΣΗΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο 2014-2016 Η αγκόσµια οικονοµική κρίση ου βιώνουµε τα τελευταία χρόνια είναι η χειρότερη της µετα ολεµικής ε οχής. Μια κρίση

Διαβάστε περισσότερα

4. Η συµµετοχή στην ροωθητική ενέργεια και τον ιαγωνισµό είναι δωρεάν και δεν α αιτείται αγορά ο οιουδή οτε ροϊόντος της ιοργανώτριας.

4. Η συµµετοχή στην ροωθητική ενέργεια και τον ιαγωνισµό είναι δωρεάν και δεν α αιτείται αγορά ο οιουδή οτε ροϊόντος της ιοργανώτριας. Όροι συµµετοχής στον ιαγωνισµό ΝΕΑ ΣΚΑΝ ΑΛΟ 1. H εταιρεία ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΜΙΚΡΟΓΕΥΜΑΤΑ ΑΒΕΕ (έδρα Άλιµος Αττικής, Αρχαίου Θεάτρου 8, τηλ. 210-9971100), εφεξής η «ιοργανώτρια», διοργανώνει ροωθητική ενέργεια &

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΕΙΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ. 2 η ιάλεξη

ΒΑΣΕΙΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ. 2 η ιάλεξη ΒΑΣΕΙΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ 2 η ιάλεξη ΜΟΝΤΕΛΟ ΟΝΤΟΤΗΤΩΝ- ΣΥΣΧΕΤΙΣΕΩΝ Entity-Relationship ER Οι βασικές (θεµελιώδεις) έννοιες του µοντέλου αυτού είναι οι εξής : ΟιΟντότητες, που περιέχουν τα δεδοµένα της δοµής και

Διαβάστε περισσότερα

Οι επιδόσεις Ελλήνων στο Mini Mental State Examination με βάση την ηλικία και τη νοητική κατάσταση από την παιδική στην τρίτη ηλικία.

Οι επιδόσεις Ελλήνων στο Mini Mental State Examination με βάση την ηλικία και τη νοητική κατάσταση από την παιδική στην τρίτη ηλικία. CLINICAL TRIALS ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ 25 Οι επιδόσεις Ελλήνων στο Mini Mental State Examination με βάση την ηλικία και τη νοητική κατάσταση από την παιδική στην τρίτη ηλικία. Τσάνταλη, Ε. 1,2,3, Οικονομίδης,

Διαβάστε περισσότερα

Α.Π. εγγράφου: Πληροφορίες: Ηµεροµηνία:

Α.Π. εγγράφου: Πληροφορίες: Ηµεροµηνία: Α.Π. εγγράφου: Πληροφορίες: Ηµεροµηνία: 20027/08/2.9 Ζ. Ρώσσιου, Μ. Α οστόλου 5/2/2013 1.Γραφείο Υ ουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας & Κλιµατικής Αλλαγής 2. Γραφείο Ανα ληρωτή Υ ουργού 3. Γραφείο Γενικού

Διαβάστε περισσότερα

Ένα Μοντέλο Διδασκαλίας Δεξιοτήτων στη Υυσική Αγωγή με Βάση την Κοινωνική Γνωστική Προσέγγιση Αυτο-Ρύθμισης της Μάθησης

Ένα Μοντέλο Διδασκαλίας Δεξιοτήτων στη Υυσική Αγωγή με Βάση την Κοινωνική Γνωστική Προσέγγιση Αυτο-Ρύθμισης της Μάθησης Πρακτικών Εφαρμογών Αναζητήσεις στη Φυσική Αγωγή & τον Αθλητισμό Τόμος 12 (1), 26-39 Δημοσιεύτηκε: Φεβρουάριος 2014 Inquiries in Sport & Physical Education Volume 12 (1), 26-39 Released: February 2014

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 1. ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (Ονοµασια Κωδικός) Τίτλος:: Οργάνωση και Σχεδιασµός Προγραµµάτων Φυσικής ραστηριότητας Κωδ.:7 2.

Διαβάστε περισσότερα

Θέµα : Ανά τυξη Συστήµατος Στρατηγικής ιοίκησης (ν. 3230/2004)

Θέµα : Ανά τυξη Συστήµατος Στρατηγικής ιοίκησης (ν. 3230/2004) Αθήνα, 1 Μαρτίου 2007 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικό Περιοδικό Διοίκηση Αθλητισμού & Αναψυχής, 12 (1), 1 12, Ιούλιος, τόμος 12 (1), 1 12 Δημοσιεύτηκε: Ιούλιος, 2015

Ελληνικό Περιοδικό Διοίκηση Αθλητισμού & Αναψυχής, 12 (1), 1 12, Ιούλιος, τόμος 12 (1), 1 12 Δημοσιεύτηκε: Ιούλιος, 2015 Ελληνικό Περιοδικό Διοίκηση Αθλητισμού & Αναψυχής Hellenic Journal of Sport & Recreation Management 2015 Volume 12 (1), 1-12 Ελληνικό Περιοδικό Διοίκηση Αθλητισμού & Αναψυχής τόμος 12 (1), 1 12 Δημοσιεύτηκε:

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Πατρών Π.Τ.Δ.Ε. - Κέντρο Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης. Θέμα εργασίας : «Η επαγγελματική ικανοποίηση των εκπαιδευτικών» Μπούτσκου Λεμονιά

Πανεπιστήμιο Πατρών Π.Τ.Δ.Ε. - Κέντρο Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης. Θέμα εργασίας : «Η επαγγελματική ικανοποίηση των εκπαιδευτικών» Μπούτσκου Λεμονιά Πανεπιστήμιο Πατρών Π.Τ.Δ.Ε. - Κέντρο Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης Θέμα εργασίας : «Η επαγγελματική ικανοποίηση των εκπαιδευτικών» Μπούτσκου Λεμονιά Αμύνταιο 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 1. Εισαγωγή 2 2. Θεωρία 3

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΜΕ ΑΡ. 2/2015 (και αρ. ρωτ. 614/27-02-2015)

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΜΕ ΑΡ. 2/2015 (και αρ. ρωτ. 614/27-02-2015) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Ταχ. /νση: Ξανθουδίδου & Χατζηδάκη Ταχ. Κώδικας:

Διαβάστε περισσότερα

ΡΑΣΗ 3. Μελέτη Ανάλυσης & Ταξινόµησης Ε ιλεγµένων Εταιρικών Πρακτικών ου Έµ ρακτα Προωθούν την Ισότητα των Φύλων στο Περιβάλλον Α ασχόλησης

ΡΑΣΗ 3. Μελέτη Ανάλυσης & Ταξινόµησης Ε ιλεγµένων Εταιρικών Πρακτικών ου Έµ ρακτα Προωθούν την Ισότητα των Φύλων στο Περιβάλλον Α ασχόλησης Ίσες Ευκαιρίες & Ανάπτυξη: ηµιουργία Μηχανισµού ιευκόλυνσης & Υποστήριξης της ιαδικασίας Ενσωµάτωσης της Αρχής των Ίσων Ευκαιριών στο Περιβάλλον Απασχόλησης ΡΑΣΗ 3 Μελέτη Ανάλυσης & Ταξινόµησης Ε ιλεγµένων

Διαβάστε περισσότερα

Στάσεις και προθέσεις ως προς τη φυσική δραστηριότητα μαθητών δημοτικού σχολείου με διαφορετικό δείκτη μάζας σώματος

Στάσεις και προθέσεις ως προς τη φυσική δραστηριότητα μαθητών δημοτικού σχολείου με διαφορετικό δείκτη μάζας σώματος Στάσεις και προθέσεις ως προς τη φυσική δραστηριότητα μαθητών δημοτικού σχολείου με διαφορετικό δείκτη μάζας σώματος Σπυρίδων Κάμτσιος, 2 ο Δημοτικό Σχολείο Φιλιατών Ηγουμενίτσας Νικόλαος Διγγελίδης, Τ.Ε.Φ.Α.A.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υ ' αριθµ. 1/ 2014 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Η Περιφερειακή Ενότητα Μεσσηνίας- ΑΟΚ Τριφυλίας

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υ ' αριθµ. 1/ 2014 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Η Περιφερειακή Ενότητα Μεσσηνίας- ΑΟΚ Τριφυλίας Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Α Α: ΒΙΥΚ7Λ1-ΩΙ2 Κυ αρισσία, 02-06-2014 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛ/ΣΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡ/ΚΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ /ΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΚΤΗΝ/ΚΗΣ ΤΡΙΦΥΛΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Κυβερνο-εκφοβισµός και κυβερνο-θυµατο οίηση σε αιδιά και εφήβους: Συχνότητα εµφάνισης και αράγοντες ε ικινδυνότητας

Κυβερνο-εκφοβισµός και κυβερνο-θυµατο οίηση σε αιδιά και εφήβους: Συχνότητα εµφάνισης και αράγοντες ε ικινδυνότητας Προσχολική & Σχολική Εκ αίδευση, 2013, Τόµος 1, Tεύχος 1, σσ. 138-169 e-issn: 2241-7206 Εργαστήριο Παιδαγωγικών Ερευνών & Εφαρµογών Π.Τ.Π.Ε., Πανε ιστήµιο Κρήτης doi: dx.doi.org/10.12681/ppej.42 Κυβερνο-εκφοβισµός

Διαβάστε περισσότερα

PATTERNS OF HEALTH-RELATED BEHAVIOURS AMONG HELLENIC STUDENTS

PATTERNS OF HEALTH-RELATED BEHAVIOURS AMONG HELLENIC STUDENTS 02_ THEODOR_PAPAIOAN_HATZIGE_PO 18-10-05 11:55 ÂÏ 225 Hellenic Journal of Psychology, Vol. 2 (2005), pp. 225-242 PATTERNS OF HEALTH-RELATED BEHAVIOURS AMONG HELLENIC STUDENTS Yannis Theodorakis, Athanasios

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Προκήρυξη λήρωσης θέσεων ροϊσταµένων ιευθύνσεων του ήµου Καρ ενησίου

ΘΕΜΑ: Προκήρυξη λήρωσης θέσεων ροϊσταµένων ιευθύνσεων του ήµου Καρ ενησίου ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Καρ ενήσι, 22 Οκτωβρίου 2015 ΝΟΜΟΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ ΗΜΟΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ Αρ.Πρωτ.: 16502 /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ Ταχ. /νση:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΣΤΑΥΡΟΔΡΟΜΙ ΤΟΥ ΝΟΤΟΥ ΤΟ ΛΙΜΑΝΙ ΤΗΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

ΤΟ ΣΤΑΥΡΟΔΡΟΜΙ ΤΟΥ ΝΟΤΟΥ ΤΟ ΛΙΜΑΝΙ ΤΗΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΤΟ ΣΤΑΥΡΟΔΡΟΜΙ ΤΟΥ ΝΟΤΟΥ ΤΟ ΛΙΜΑΝΙ ΤΗΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΖΑΡΑΒΕΛΑ Δ. 1, και ΒΡΥΩΝΗΣ Δ. 1 1 4ο Τ.Ε.Ε. Καλαμάτας, Δ/νση Δευτεροβάθμιας Εκ/σης Μεσσηνίας e-mail: dzaravela@yahoo.qr ΕΚΤΕΝΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ Από τις κύριες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕ ΙΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΚΟΖΑΝΗΣ 2020 ΗΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ, ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΑΣ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΑΝΕΠ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Το αρόν ερωτηµατολόγιο α οτελεί ένα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή Εργασία

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή Εργασία ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή Εργασία Γνώση και στάση νοσηλευτών στη διαχείριση του πόνου καρκινοπαθών που νοσηλεύονται Παναγιώτης Χαραλάμπους Λεμεσός, 2014 i ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Να σταλεί και µε

Να σταλεί και µε Να σταλεί και µε e-mail ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Τ.Α. -------------------------------------------------- -ΤΜΗΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ & ΕΠΕΞ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικό Περιοδικό Διοίκηση Αθλητισμού & Αναψυχής, 11 (2), 24 35, Δεκέμβριος, 2014. τόμος 11 (2), 24-35 Δημοσιεύτηκε: Δεκέμβριος 2014

Ελληνικό Περιοδικό Διοίκηση Αθλητισμού & Αναψυχής, 11 (2), 24 35, Δεκέμβριος, 2014. τόμος 11 (2), 24-35 Δημοσιεύτηκε: Δεκέμβριος 2014 Ελληνικό Περιοδικό Διοίκηση Αθλητισμού & Αναψυχής Hellenic Journal of Sport & Recreation Management 2014 Volume 11 (2), 24-35 Ελληνικό Περιοδικό Διοίκηση Αθλητισμού & Αναψυχής τόμος 11 (2), 24-35 Δημοσιεύτηκε:

Διαβάστε περισσότερα

1/1-01.07.11 Σελίδα 1 α ό

1/1-01.07.11 Σελίδα 1 α ό Αριθ. Πρωτ.:3744 Ηµεροµηνία:27/2/2015 Πληροφορίες: Μ ιτσώρη Αγγ. Τηλέφωνο: 2144141191 E-mail: abitsori@ stasy.gr ΘΕΜΑ: ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ για την ροµήθεια ροσθήκης εδίλου ρεύµατος,

Διαβάστε περισσότερα

Οµιλία Προέδρου Κ.Ε..Ε Γ. Πατούλη στο Συνέδριο των ΦΟΣ Α

Οµιλία Προέδρου Κ.Ε..Ε Γ. Πατούλη στο Συνέδριο των ΦΟΣ Α Οµιλία Προέδρου Κ.Ε..Ε Γ. Πατούλη στο Συνέδριο των ΦΟΣ Α Κυρίες και κύριοι Η διεξαγωγή της σηµερινής εκδήλωσης διεξάγεται σε µια ιδιαίτερη κρίσιµη χρονική συγκυρία για το µέλλον της χώρας και την ευρω

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ. Λέξεις κλειδιά: Υγεία και συμπεριφορές υγείας, χρήση, ψυχότροπες ουσίες, κοινωνικό κεφάλαιο.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ. Λέξεις κλειδιά: Υγεία και συμπεριφορές υγείας, χρήση, ψυχότροπες ουσίες, κοινωνικό κεφάλαιο. Α.Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ Σ.Ε.Υ.Π. ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Τίτλος: «Χρήση ψυχοτρόπων ουσιών από μαθητές Α Λυκείου της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Νομού Ηρακλείου και ο ρόλος του Κοινωνικού

Διαβάστε περισσότερα

.,., Klas Eric Soderquist,!., (knowledge transfer). % " $&, " 295 " 72 " marketing 65,, ', (, (.

.,., Klas Eric Soderquist,!., (knowledge transfer). %  $&,  295  72  marketing 65,, ', (, (. ; Klas Eric Soderquist! #$%&'& (knowledge transfer)! # $ () % $& 295 72 marketing 65 ' ( ( ) *: + % % Ελληνική Βιομηχανία: προς την οικονομία της γνώσης ΤΕΕ Αθήνα 3-5 Ιουλίου 2006 Αθήνα 1 (knowledge transfer)

Διαβάστε περισσότερα

Με την ολοκλήρωση του μαθήματος ο διδασκόμενος αναμένεται να είναι σε θέση να:

Με την ολοκλήρωση του μαθήματος ο διδασκόμενος αναμένεται να είναι σε θέση να: Τίτλος Μαθήματος: ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΙ ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΕΣ ΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΗΣ Κωδικός Μαθήματος: MUS 652 Κατηγορία Μαθήματος: (Υποχρεωτικό/Επιλεγόμενο) Υποχρεωτικό Επίπεδο Μαθήματος: (πρώτου, δεύτερου

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Υ οβολή σφραγισµένης ροσφοράς για την ροµήθεια ισύρµατων Ποµ ών και διενέργεια Ηλεκτρονικού Πλειστηριασµού (MR-268060)

ΘΕΜΑ: Υ οβολή σφραγισµένης ροσφοράς για την ροµήθεια ισύρµατων Ποµ ών και διενέργεια Ηλεκτρονικού Πλειστηριασµού (MR-268060) Αριθ. Πρωτ.: 19704 Ηµεροµηνία:15/10/2014 Πληροφορίες: Αλεξό ουλος Γεώργιος Τηλέφωνο: 214 4141146 E-mail: galexopoulos@stasy.gr ΘΕΜΑ: Υ οβολή σφραγισµένης ροσφοράς για την ροµήθεια ισύρµατων Ποµ ών και

Διαβάστε περισσότερα

τόµος 9 (2), 25 33 ηµοσιεύτηκε: εκέµβριος 2012 Hellenic Journal Sport & Recreation Management Volume 9 (2), 25-33 Released: December 2012

τόµος 9 (2), 25 33 ηµοσιεύτηκε: εκέµβριος 2012 Hellenic Journal Sport & Recreation Management Volume 9 (2), 25-33 Released: December 2012 Ερευνητική Ελληνικό Περιοδικό ιοίκηση Αθλητισµού & Αναψυχής e-journal Hellenic Journal Sports & Recreational Management 2012 Volume 9 (2), 25-33 Ελληνικό Περιοδικό ιοίκηση Αθλητισµού & Αναψυχής τόµος 9

Διαβάστε περισσότερα

δεν µ ορούµε να συµφωνήσουµε µε οιον τρό ο το ρόβληµα αυτό θα λυθεί.

δεν µ ορούµε να συµφωνήσουµε µε οιον τρό ο το ρόβληµα αυτό θα λυθεί. Χαιρετισµός του Προέδρου Κ.Ε..Ε. & ηµάρχου Αµαρουσίου κ. Γ. Πατούλη στο Συνέδριο µε θέµα : «Βιώσιµη, Οικολογική, Οικονοµική ιαχείριση Α ορριµµάτων στην Αττική». Kυρίες και κύριοι Θα ήθελα καταρχήν να συγχαρώ

Διαβάστε περισσότερα

Θέµα: Ανα ροσαρµογή των ορίων κατανάλωσης του Τιµολογίου Υ ηρεσιών Αλληλεγγύης

Θέµα: Ανα ροσαρµογή των ορίων κατανάλωσης του Τιµολογίου Υ ηρεσιών Αλληλεγγύης 18 εκεµβρίου 2014 Αριθµ. Πρωτ.: ***/***/2014 Πληροφορίες: Μαρία Α οστόλου Σταµατία Πα αδηµητρίου Προς: Κύριο Ασηµάκη Πα αγεωργίου Υφυ ουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής Αµαλιάδος 17

Διαβάστε περισσότερα

Πόροι οργανισµών. Οργανισµός: Έννοια. Ανθρώπινοι πόροι. Κάθε. µπορεί να. οργανισµός. λειτουργεί. στόχοι που πρέπει να επιτευχθούν, περιορισµένους

Πόροι οργανισµών. Οργανισµός: Έννοια. Ανθρώπινοι πόροι. Κάθε. µπορεί να. οργανισµός. λειτουργεί. στόχοι που πρέπει να επιτευχθούν, περιορισµένους ΕΠΕΑΕΚ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΟΥ Τ.Ε.Φ.Α.Α.ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΕ 0111 «Σύγχρονα Θέµατα ιοίκησης Αθλητισµού»

Διαβάστε περισσότερα