ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΗΑ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΗΚΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΗΑ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΗΚΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ"

Transcript

1 ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΗΑ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΗΚΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ Πιεξνθνξηαθόο Οδεγόο Γεπηεξνβάζκηαο Δπαγγεικαηηθήο Δθπαίδεπζεο

2 Πιεξνθνξηαθόο Οδεγόο Γεπηεξνβάζκηαο Δπαγγεικαηηθήο Δθπαίδεπζεο Δπηκέιεηα έθδνζεο: Νηθόιανο Φωηίνπ : Δθπαηδεπηηθφο Πνιηηηθφο Μεραληθφο Τπεχζπλνο.Δ.Π. ΚΔ.Τ.Π. Πηεξίαο Κωλζηαληίλνο Παξαζηαηίδεο : Δθπαηδεπηηθφο Ζιεθηξνιφγνο Μεραληθφο Τπεχζπλνο.Δ.Π. ΚΔ.Τ.Π. Ζκαζίαο άββαο Καδαληδίδεο : Δθπαηδεπηηθφο Πνιηηηθφο Μεραληθφο Τπεχζπλνο.Δ.Π. ΚΔ.Τ.Π. Νεάπνιεο Γ. Θεζ/λίθεο Οθηώβξηνο 2014 [2]

3 Αληί πξνιόγνπ απόζπαζμα από Οδηγό Σποςδών Τ.Δ.Δ., εκδόζεων Ο.Δ.Γ.Β., 1986 Ζ Γεπηεξνβάζκηα Σερληθή Δπαγγεικαηηθή Δθπαίδεπζε δίλεη ηελ επθαηξία ζηνπο λένπο, λα μεθχγνπλ απφ ην μονόδπομο ηεο Γεληθήο Δθπαίδεπζεο θαη λα πξνζαλαηνιηζηνχλ ζε ρψξνπο φπνπ ζπλππάξρνπλ γεληθή κόξθωζε θαη αλάπηπμε δεμηνηήηωλ, ζε ηνκείο παξαγσγηθνχο πνπ επζπγξακκίδνληαη κε ηνπο θνηλσληθννηθνλνκηθνχο ζηφρνπο. Απόζηνινο Καθιακάλεο η. Τπνπξγφο Δζληθήο Παηδείαο & Θξεζθεπκάησλ η. Πξφεδξνο ηεο Βνπιήο ησλ Διιήλσλ [3]

4 Πεγή: [4]

5 ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΗΚΟ ΛΤΚΔΗΟ θνπόο θαη επηκέξνπο ζηόρνη: Απφ ην 2013 θαη κεηά, ε Γεπηεξνβάζκηα Δπαγγεικαηηθή Δθπαίδεπζε δηέπεηαη απφ ηνλ Ν. 4186/2013 (ΦΔΚ 193/ ). Ζ Γεπηεξνβάζκηα Δπαγγεικαηηθή Δθπαίδεπζε απνβιέπεη ζηνλ ζπλδπαζκφ ηεο γεληθήο παηδείαο κε ηελ ηερληθή επαγγεικαηηθή γλψζε, κε εηδηθφηεξνπο ζηφρνπο: Ζ παξνρή γεληθήο παηδείαο πςεινχ επηπέδνπ, πνπ ζα ζπκβάιιεη ζηελ ηζφξξνπε γλσζηηθή, ζπλαηζζεκαηηθή, πλεπκαηηθή θαη ζσκαηηθή αλάπηπμε φισλ ησλ καζεηψλ. Ζ πξναγσγή ηεο θξηηηθήο ζθέςεο, ηεο πξσηνβνπιίαο, ηεο δεκηνπξγηθφηεηαο θαη ησλ ηθαλνηήησλ ησλ καζεηψλ. Ζ θαιιηέξγεηα ηεο εζληθήο, ζξεζθεπηηθήο θαη πνιηηηζκηθήο καο θιεξνλνκηάο αιιά θαη ε πξνεηνηκαζία ησλ λέσλ γηα ηελ θνηλσλία ησλ επξσπαίσλ πνιηηψλ. Ο ζεβαζκφο ησλ αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ, ηεο δηαθνξεηηθφηεηαο θαη ηεο πνιηηηζκηθήο εηεξφηεηαο ζην πιαίζην κηαο πνιππνιηηηζκηθήο θνηλσλίαο. Ζ ελδπλάκσζε ησλ αμηψλ ηεο ειεπζεξίαο, ηεο δεκνθξαηίαο, ηεο ζπιινγηθφηεηαο θαη ηεο αιιειεγγχεο θαη ε δηακφξθσζε ζπλείδεζεο ελεξγνχ πνιίηε. Ζ δηαζθάιηζε ηεο ηζνξξνπίαο ζηε ζρνιηθή δσή νχησο ψζηε νη καζεηέο λα έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα ζπλδπάδνπλ ηε γλψζε, ηνλ ειεχζεξν ρξφλν, ηε δεκηνπξγία θαη ηε ζπκκεηνρή. Ζ θαιιηέξγεηα ησλ βαζηθψλ θνηλσληθψλ δεμηνηήησλ πνπ είλαη αλαγθαίεο γηα ηελ αλάπηπμε ηεο πξνζσπηθφηεηαο θαη ηελ θνηλσληθή έληαμε. Ζ παξνρή νινθιεξσκέλσλ επαγγεικαηηθψλ γλψζεσλ θαη δεμηνηήησλ γηα ηελ πξφζβαζε ζηελ αγνξά εξγαζίαο. Ζ ελδπλάκσζε ηεο δπλαηφηεηαο παξαθνινχζεζεο ησλ εξγαζηαθψλ εμειίμεσλ, θαζψο θαη ηεο δπλαηφηεηαο πξφζιεςεο θαη αθνκνίσζεο ησλ λέσλ ηερλνινγηθψλ θαη επαγγεικαηηθψλ γλψζεσλ, δεμηνηήησλ θαη ηθαλνηήησλ ζην πιαίζην ηεο Γηα Βίνπ Μάζεζεο. Ζ δπλαηφηεηα επαγγεικαηηθήο αλέιημεο κέζσ ζπνπδψλ ζε αλψηεξε εθπαηδεπηηθή βαζκίδα θαη Ζ αλάπηπμε δξάζεσλ πνπ δηαζθαιίδνπλ ηελ πνηφηεηα ηεο ηερληθήο επαγγεικαηηθήο εθπαίδεπζεο. Ζ Γεπηεξνβάζκηα Δπαγγεικαηηθή Δθπαίδεπζε παξέρεηαη απνθιεηζηηθά ζηα Δπαγγεικαηηθά Λχθεηα (ΔΠΑ.Λ.) [5]

6 ΔΓΓΡΑΦΔ ηελ Α ηάμε εγγξάθνληαη νη θάηνρνη απνιπηεξίνπ Γπκλαζίνπ ή άιινπ ηζφηηκνπ ηίηινπ ηεο αιινδαπήο ρσξίο εμεηάζεηο. ηελ Β ηάμε εγγξάθνληαη νη πξναγφκελνη ζηελ Β ηάμε ηνπ Δπαγγεικαηηθνχ ή Γεληθνχ Λπθείνπ, θαζψο θαη νη θάηνρνη πηπρίνπ Α ή Β θχθινπ Σ.Δ.Δ ή άιινπ ηχπνπ Λπθείνπ ζε άιιε εηδηθφηεηα. ηε Γ ηάμε εγγξάθνληαη νη πξναγφκελνη ζηε Γ ηάμε ηνπ ΔΠΑ.Λ. Οη πξναγφκελνη ζηε Β ηάμε ηνπ ΔΠΑ.Λ. κπνξνχλ λα εγγξάθνληαη ζηε Β ηάμε ηνπ Γεληθνχ Λπθείνπ. Πεξηζζφηεξα ζηνηρεία γηα ηηο εγγξαθέο κεηαγξαθέο θαη ηελ θνίηεζε καζεηψλ ζηα Δπαγγεικαηηθά Λχθεηα ζην Παξάξηεκα ζει. 60. ΓΟΜΖ Σα Δπαγγεικαηηθά Λχθεηα δηαθξίλνληαη ζε Ζκεξήζηα θαη ζε Δζπεξηλά. ηα Δζπεξηλά θνηηνχλ εξγαδφκελνη καζεηέο. Σν Δπαγγεικαηηθφ Λχθεην πξνζθέξεη δχν θχθινπο ζπνπδψλ: Σν Γεπηεξνβάζκην Κχθιν πνπδψλ (φπνπ ε θνίηεζε ζηα Ζκεξήζηα ΔΠΑ.Λ. είλαη ηξηεηήο θαη πεξηιακβάλεη ηηο ηάμεηο Α, Β θαη Γ, ελψ ζηα Δζπεξηλά ΔΠΑ.Λ. είλαη ηεηξαεηείο θαη πεξηιακβάλεη ηηο ηάμεηο Α, Β, Γ θαη Γ ) Μεηαδεπηεξνβάζκην Κχθιν πνπδψλ Σάμε καζεηείαο. [6]

7 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ ΓΗΓΑΚΑΛΗΑ Σα πξνγξάκκαηα δηδαζθαιίαο πεξηιακβάλνπλ καζήκαηα γεληθήο παηδείαο, ηερληθά, επαγγεικαηηθά θαη εξγαζηεξηαθέο αζθήζεηο. Σν πξφγξακκα δηδαζθαιίαο ηεο Α ηάμεο πεξηιακβάλεη θνηλά γηα φινπο ηνπο καζεηέο, καζήκαηα γεληθήο παηδείαο θαη καζήκαηα νκάδαο πξνζαλαηνιηζκνχ πνπ επηιέγεη ν καζεηήο. Οη καζεηέο ππνρξενχληαη λα παξαθνινπζήζνπλ ηα θνηλά καζήκαηα θαη φια ηα καζήκαηα ηεο νκάδαο πξνζαλαηνιηζκνχ πνπ επέιεμαλ. Ζ Β ηάμε ρσξίδεηαη ζε ηνκείο θαη εηδηθφηεηεο. Σν πξφγξακκα δηδαζθαιίαο ηεο Β ηάμεο πεξηιακβάλεη θνηλά καζήκαηα γεληθήο παηδείαο γηα φινπο ηνπο καζεηέο θαη καζήκαηα ηεο εηδηθφηεηαο απφ ηνλ ηνκέα πνπ επέιεμαλ. Οη καζεηέο ππνρξενχληαη λα παξαθνινπζήζνπλ ηα θνηλά καζήκαηα γεληθήο παηδείαο θαη ηα καζήκαηα ηεο εηδηθφηεηαο ηνπο. Ζ Γ ηάμε ρσξίδεηαη επίζεο ζε εηδηθφηεηεο. Σν πξφγξακκα δηδαζθαιίαο ηεο Γ ηάμεο πεξηιακβάλεη καζήκαηα γεληθήο παηδείαο θαη ηα αληίζηνηρα καζήκαηα ηεο εηδηθφηεηαο πνπ ήδε έρνπλ επηιέμεη νη καζεηέο απφ ηελ Β ηάμε, ζε πξνρσξεκέλν επίπεδν. Οη καζεηέο ππνρξενχληαη λα παξαθνινπζήζνπλ ηα καζήκαηα ηεο εηδηθφηεηαο, θαζψο θαη ηα καζήκαηα γεληθήο παηδείαο. ε αληίζεζε κε ηελ Δπξσπατθή πξαθηηθή, νη εηδηθφηεηεο ηνπ Σνκέα Τγείαο & Πξφλνηαο θαη Γξαθηθψλ Σερλψλ δελ πξνζθέξνληαη πιένλ απφ ην λέν Δπαγγεικαηηθφ Λχθεην θαη παξέρνληαη κφλν απφ θνξείο θαηάξηηζεο (βλέπε παπάπηημα: ειδικόηηηερ Σ.Δ.Κ. & Ι.Δ.Κ. ζελ. 64 & 66 ανηίζηοισα). [7]

8 ΣΟΜΔΗ & ΔΗΓΗΚΟΣΖΣΔ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΗΚΧΝ ΛΤΚΔΗΧΝ ΟΜΑΓΑ ΠΡΟΑΝΑΣΟΛΗΜΟΤ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΧΝ ΔΦΑΡΓΟΓΧΝ Σνκέαο Πιεξνθνξηθήο 1. Σερληθφο Δθαξκνγψλ Πιεξνθνξηθήο 2. Σερληθφο Ζ/Τ θαη Γηθηχσλ Ζ/Τ 3. Σερληθφο Δθαξκνγψλ Λνγηζκηθνχ Σνκέαο Μεραλνινγίαο 1. Σερληθφο Μεραλνινγηθψλ Δγθαηαζηάζεσλ & Καηαζθεπψλ 2. Σερληθφο Μεραληθφο Θεξκηθψλ Δγθαηαζηάζεσλ θαη Μεραληθφο Σερλνινγίαο Πεηξειαίνπ & Φπζηθνχ Αεξίνπ 3. Σερληθφο Δγθαηαζηάζεσλ Φχμεο Αεξηζκνχ & Κιηκαηηζκνχ 4. Σερληθφο Ορεκάησλ 5. Σερληθφο Μεραλνζπλζέηεο Αεξνζθαθψλ Σνκέαο Ζιεθηξνινγίαο, Ζιεθηξνληθήο θαη Απηνκαηηζκνύ 1. Σερληθφο Ζιεθηξνληθψλ θαη Τπνινγηζηηθψλ πζηεκάησλ, Δγθαηαζηάζεσλ 2. Σερληθφο Γηθηχσλ θαη Σειεπηθνηλσληψλ 3. Σερληθφο Ζιεθηξνινγηθψλ πζηεκάησλ, Δγθαηαζηάζεσλ θαη Γηθηχσλ 4. Σερληθφο Απηνκαηηζκνχ Σνκέαο Γνκηθώλ Έξγωλ 1. ρεδηαζηήο Γνκηθψλ Έξγσλ θαη Γεσπιεξνθνξηθήο Σνκέαο Πεξηβάιινληνο θαη Φπζηθώλ Πόξωλ 1. Σερληθφο Γηαρείξηζεο θαη Αλαθχθισζεο 2. Σερληθφο Διέγρνπ Ρχπαλζεο θαη Δγθαηαζηάζεσλ Αληηξξχπαλζεο ΟΜΑΓΑ ΠΡΟΑΝΑΣΟΛΗΜΟΤ ΓΗΟΗΚΖΖ & ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ Σνκέαο Γηνίθεζεο θαη Οηθνλνκίαο 1. Τπάιιεινο Γηνίθεζεο θαη Οηθνλνκηθψλ Τπεξεζηψλ 2. Τπάιιεινο Απνζήθεο θαη πζηεκάησλ Δθνδηαζκνχ 3. Τπάιιεινο Δκπνξίαο θαη Γηαθήκηζεο 4. Τπάιιεινο Οηθνλνκίαο θαη Γηνίθεζεο ζηνλ Σνπξηζκφ ΟΜΑΓΑ ΠΡΟΑΝΑΣΟΛΗΜΟΤ ΓΔΧΠΟΝΗΑ, ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΣΡΟΦΗΜΧΝ & ΓΗΑΣΡΟΦΖ Σνκέαο Γεωπνλίαο, Σερλνινγίαο Σξνθίκωλ θαη Γηαηξνθήο 1. Σερληθφο Φπηηθήο Παξαγσγήο 2. Σερληθφο Εσηθήο Παξαγσγήο 3. Σερληθφο Αιηείαο θαη Τδαηνθαιιηεξγεηψλ 4. Σερληθφο Αλζνθνκίαο θαη Αξρηηεθηνληθήο Σνπίνπ 5. Σερληθφο Σερλνινγίαο Σξνθίκσλ θαη Πνηψλ 6. Σερληθφο Γαζνπνλίαο θαη Γηαρείξηζεο Φπζηθνχ Πεξηβάιινληνο ΟΜΑΓΑ ΠΡΟΑΝΑΣΟΛΗΜΟΤ ΝΑΤΣΗΛΗΑΚΧΝ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΧΝ Σνκέαο Πινηάξρωλ 1. Πινίαξρνο Δκπνξηθνχ Ναπηηθνχ Σνκέαο Μεραληθώλ 1. Μεραληθφο Δκπνξηθνχ Ναπηηθνχ Πηγή : άπθπο 8 ηος Νόμος 4186 (ΦΔΚ 193/ ) και άπθπο 25 παπ. 5 ηος Νόμος 4203 (ΦΔΚ 235/ ) [8]

9 ΣΗΣΛΟΗ ΠΟΤΓΧΝ ηνπο απνθνίηνπο ησλ Δπαγγεικαηηθψλ Λπθείσλ ρνξεγείηαη: Α. Γηα ην Γεπηεξνβάζκην θχθιν ζπνπδψλ Απνιπηήξην Δπαγγεικαηηθνύ Λπθείνπ, ηζφηηκν κε ην απνιπηήξην Γεληθνχ Λπθείνπ, ηφζν γηα ηελ πξφζβαζε ζηελ Αλψηαηε Δθπαίδεπζε (Παλεπηζηήκηα & Σ.Δ.Η.), φζν θαη γηα ηελ πξφζιεςε ζηνλ επξχηεξν δεκφζην ηνκέα, κεηά ηηο ελδνζρνιηθέο εμεηάζεηο, θαη Πηπρίν Δηδηθόηεηαο επηπέδνπ 4, κεηά απφ ελδνζρνιηθέο εμεηάζεηο, ην νπνίν εμαζθαιίδεη ην δηθαίσκα λα ιάβνπλ άδεηα άζθεζεο επαγγέικαηνο θαη πξφζβαζε ζηελ αγνξά εξγαζίαο. Δπίζεο νη απφθνηηνη ηνπ ΔΠΑ.Λ. (Γεπηεξνβάζκην θχθιν ζπνπδψλ) έρνπλ ηελ δπλαηφηεηα εγγξαθήο ζηα ΗΔΚ ζε ηκήκαηα αληίζηνηρεο εηδηθφηεηαο κε απηήλ ηνπ πηπρίνπ ηνπο ζην 3 Ο εμάκελν. Β. Γηα ην Μεηαδεπηεξνβάζκην θχθιν ζπνπδψλ ηάμε καζεηείαο Πηπρίν Δηδηθόηεηαο 5, κεηά απφ ηελ νινθιήξσζε ησλ δηαδηθαζηψλ πηζηνπνίεζεο ησλ πξνζφλησλ ηνπο απφ ηνλ Δ.Ο.Π.Π.Δ.Π. Οη επηηπρφληεο ζηηο εμεηάζεηο πηζηνπνίεζεο, παξάιιεια κε ην πξνβιεπφκελν πηπρίν εηδηθφηεηαο απνθηνύλ θαη ηελ αληίζηνηρε άδεηα άζθεζεο επαγγέικαηνο, πνπ πξνβιέπεηαη απφ ηελ θείκελε λνκνζεζία. ΠΡΟΑΓΧΓΖ ΚΑΗ ΑΠΟΛΤΖ ΜΑΘΖΣΧΝ Οη γξαπηέο πξναγσγηθέο θαη απνιπηήξηεο εμεηάζεηο ζε φιεο ηηο ηάμεηο ηνπ Δπαγγεικαηηθνχ Λπθείνπ δηεμάγνληαη ελδνζρνιηθά, ζε φια ηα δηδαζθφκελα καζήκαηα, εθηφο ηεο Δξεπλεηηθήο Δξγαζίαο, ηεο Φπζηθήο Αγσγήο θαη ηνπ ρνιηθνχ Δπαγγεικαηηθνχ Πξνζαλαηνιηζκνχ Πεξηβάιινλ Δξγαζίαο Αζθάιεηα θαη Τγηεηλή. ηα καζήκαηα γεληθήο παηδείαο ηα ζέκαηα νξίδνληαη σο εμήο: α) θαηά 50% κε θιήξσζε, απφ ηξάπεδα ζεκάησλ δηαβαζκηζκέλεο δπζθνιίαο β) θαηά 50% απφ ηνλ δηδάζθνληα ή ηνπο δηδάζθνληεο. Σα γξαπηά δηνξζψλνληαη απφ ηνλ νηθείν δηδάζθνληα. ηα ππφινηπα γξαπηψο εμεηαδφκελα καζήκαηα ηα ζέκαηα ηίζεληαη απφ ηνλ δηδάζθνληα ή ηνπο δηδάζθνληεο. Πξνυπνζέζεηο πξναγσγήο θαη απφιπζεο επίηεπμε γεληθνχ βαζκνχ ίζνπ ή αλψηεξν ηνπ 10. Όηαλ ν καζεηήο δελ επηηπγράλεη ην βαζηθφ κέζν φξν θαη έρεη βαζκνινγία κέρξη θαη ζε δχν καζήκαηα θάησ ηνπ δέθα (10) παξαπέκπεηαη ζε εμέηαζε ην επηέκβξην νπφηε θαη αλαιφγσο κε ηα απνηειέζκαηα πξνάγεηαη ή απνιχεηαη. [9]

10 ΠΡΟΒΑΖ ΣΖΝ ΑΝΧΣΑΣΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ Οη απφθνηηνη ησλ Δπαγγεικαηηθψλ Λπθείσλ (Γεπηεξνβάζκηνπ θχθινπ ζπνπδψλ) εηζάγνληαη ζε ζρνιέο θαη ηκήκαηα ηεο Αλψηαηεο Δθπαίδεπζεο κε δχν ηξφπνπο: Α Σξφπνο: κε Δηδηθέο Παλειιαδηθέο εμεηάζεηο. Β Σξφπνο: κε Παλειιαδηθέο εμεηάζεηο θνηλέο κε ηνπο απνθνίηνπο ησλ Γεληθψλ Λπθείσλ. Οη απφθνηηνη ησλ Δπαγγεικαηηθψλ Λπθείσλ έρνπλ δηθαίσκα ζπκκεηνρήο ζε παλειιαδηθέο εμεηάζεηο γηα εηζαγσγή ζηα Αλψηαηα Δθπαηδεπηηθά Ηδξχκαηα Α.Δ.Η. (Παλεπηζηήκηα & Σ.Δ.Η.) κε ηνπο ίδηνπο φξνπο θαη πξνυπνζέζεηο, πνπ ηζρχνπλ γηα ηνπο απνθνίηνπο ηνπ Γεληθνχ Λπθείνπ. Α Σξόπνο: κε Δηδηθέο Παλειιαδηθέο εμεηάζεηο. Δηδηθέο Παλειιαδηθέο εμεηάζεηο γηα απνθνίηνπο Δπαγγεικαηηθψλ Λπθείσλ κε πνζνζηφ γηα εηζαγσγή ζε: Σερλνινγηθά Δθπαηδεπηηθά Ηδξχκαηα (Σ.Δ.Η.), ζε ζρνιέο & ηκήκαηα αληίζηνηρα ή ζπλαθή ηεο εηδηθφηεηαο ηνπ πηπρίνπ ηνπο. Αλψηαηε ρνιή Παηδαγσγηθήο θαη Σερλνινγηθήο Δθπαίδεπζεο (ΑΠΑΗΣΔ). Αλψηεξεο ρνιέο Σνπξηζηηθήο Δθπαίδεπζεο (ΑΣΔ). ηξαηησηηθέο ρνιέο Τπαμησκαηηθψλ Δλφπισλ Γπλάκεσλ. ρνιή Αζηπθπιάθσλ Διιεληθήο Αζηπλνκίαο. ρνιέο Αθαδεκηψλ Δκπνξηθνχ Ναπηηθνχ. Οη ππνςήθηνη εμεηάδνληαη ζε ηέζζεξα καζήκαηα ηεο Γ ηάμεο, δχν καζήκαηα γεληθήο παηδείαο (κε ζπληειεζηή βαξχηεηαο 1,5) θαη δχν καζήκαηα εηδηθφηεηαο (κε ζπληειεζηή βαξχηεηαο 3,5) Οη εμεηάζεηο γηα ηελ εηζαγσγή ζηελ ηξηηνβάζκηα εθπαίδεπζε δηεμάγνληαη, κεηά ηελ απφιπζε ηνπ καζεηή απφ ην ΔΠΑ.Λ. ζε παλειιαδηθφ επίπεδν, ζε ζέκαηα απφ ηελ εμεηαζηέα χιε ηεο Γ ηάμεο, πνπ πξνθχπηνπλ απφ: α) θαηά πνζνζηφ 50%, κε θιήξσζε απφ ηξάπεδα ζεκάησλ δηαβαζκηζκέλεο δπζθνιίαο θαη β) θαηά πνζνζηφ 50% απφ θεληξηθή επηηξνπή εμεηάζεσλ. [10]

11 ΠΑΝΔΛΑΓΗΚΑ ΔΞΔΣΑΕΟΜΔΝΑ ΜΑΘΖΜΑΣΑ & ΤΝΣΔΛΔΣΔ ΒΑΡΤΣΖΣΑ Α Σξόπνο: κε Δηδηθέο Παλειιαδηθέο εμεηάζεηο: Σέζζεξα (4) 1. Μαζεκαηηθά (1,5) 2. Νενειιεληθή Γιψζζα (1,5) 3. Α Μάζεκα Δηδηθφηεηαο (3,5) 4. Β Μάζεκα Δηδηθφηεηαο (3,5) Σνκέαο Πιεξνθνξηθήο Α Πξνγξακκαηηζκφο Τπνινγηζηψλ Β Γίθηπα Τπνινγηζηψλ Σνκέαο Μεραλνινγίαο Α Θεξκνξεπζηνκεραληθή Β ηνηρεία Μεραλψλ Σνκέαο Ζιεθηξνινγίαο, Ζιεθηξνληθήο θαη Απηνκαηηζκνύ Α Ηλεκτροτεχνία Β Ψηφιακά Συςτήματα Σνκέαο Γνκηθώλ Έξγωλ Α Αξρηηεθηνληθφ ρέδην Β Οηθνδνκηθή Σνκέαο Πεξηβάιινληνο θαη Φπζηθώλ Πόξωλ Α Οηθνινγία θαη Αεηθφξνο Αλάπηπμε Β Πεξηβάιινλ θαη Φπζηθνί Πφξνη Σνκέαο Γηνίθεζεο θαη Οηθνλνκίαο Α Πνιηηηθή Οηθνλνκία Β Γενληνινγία Δπαγγέικαηνο - Ζζηθή Δπηρεηξήζεσλ Σνκέαο Γεωπνλίαο, Σερλνινγίαο Σξνθίκωλ θαη Γηαηξνθήο Α χγρξνλεο Γεσξγηθέο Δπηρεηξήζεηο Β Πεξηβάιινλ & Γεσξγία Σνκέαο Πινηάξρωλ Α Ναπζηπινΐα ΗΗ Β Μεηαθνξά Φνξηίσλ Σνκέαο Μεραληθώλ Α Μεραλέο Πινίνπ II Β Βνεζεηηθά Μεραλήκαηα II [11]

12 . ΧΡΟΛΟΓΗΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΗΚΧΝ ΛΤΚΔΗΧΝ (Ζκεξήζηα) Α ΣΑΞΖ ΜΑΘΖΜΑΣΑ ΓΔΝΗΚΖ ΠΑΗΓΔΗΑ ΧΡΔ 1. Διιεληθή Γιψζζα Νέα Διιεληθή Γιψζζα 3 Λνγνηερλία Μαζεκαηηθά Άιγεβξα 3 Γεσκεηξία Φπζηθή 2 4. Υεκεία 2 5. Πνιηηηθή Παηδεία 2 (Οηθνλνκία, Πνιηηηθνί Θεζκνί θαη Αξρέο Γηθαίνπ, Κνηλσληνινγία) 6. Ηζηνξία 1 7. Θξεζθεπηηθά 1 8. Δξεπλεηηθή Δξγαζία (ζπλζεηηθή εξγαζία / project) 2 9. Ξέλε Γιψζζα (Αγγιηθά ή Γαιιηθά ή Γεξκαληθά) Φπζηθή Αγσγή 2 ΟΜΑΓΑ ΠΡΟΑΝΑΣΟΛΗΜΟΤ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΧΝ ΔΦΑΡΓΟΓΧΝ 1. Αξρέο Μεραλνινγίαο 4 2. Αξρέο Ζιεθηξνληθήο θαη Ζιεθηξνινγίαο 3 3. Σερληθφ ρέδην 2 4. ρνιηθφο Δπαγγεικαηηθφο Πξνζαλαηνιηζκφο Πεξηβάιινλ Δξγαζίαο 2 Αζθάιεηα θαη Τγηεηλή 5. Δθαξκνγέο Πιεξνθνξηθήο 2 ΟΜΑΓΑ ΠΡΟΑΝΑΣΟΛΗΜΟΤ ΓΗΟΗΚΖΖ & ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ 1. Οξγάλσζε θαη Γηνίθεζε 4 2. Αξρέο Λνγηζηηθήο 3 3. ρνιηθφο Δπαγγεικαηηθφο Πξνζαλαηνιηζκφο Πεξηβάιινλ Δξγαζίαο 2 Αζθάιεηα θαη Τγηεηλή 4. Δθαξκνγέο Πιεξνθνξηθήο 4 ΟΜΑΓΑ ΠΡΟΑΝΑΣΟΛΗΜΟΤ ΓΔΧΠΟΝΗΑ, ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΣΡΟΦΗΜΧΝ & ΓΗΑΣΡΟΦΖ 1. Αξρέο Αγξνηηθήο Παξαγσγήο 3 2. Αξρέο Σερλνινγίαο Σξνθίκσλ 3 3. Αξρέο Δπηζηήκεο Γηαηξνθήο 3 4. ρνιηθφο Δπαγγεικαηηθφο Πξνζαλαηνιηζκφο Πεξηβάιινλ Δξγαζίαο 2 Αζθάιεηα θαη Τγηεηλή 5. Δθαξκνγέο Πιεξνθνξηθήο 2 ΟΜΑΓΑ ΠΡΟΑΝΑΣΟΛΗΜΟΤ ΝΑΤΣΗΛΗΑΚΧΝ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΧΝ 1. Ναπηηθή ηέρλε 2 2. Ναπηηιηαθέο Γλψζεηο 2 3. ηνηρεία Μεραλψλ Πινίνπ 2 4. Σερληθφ ρέδην 1 5. ρνιηθφο Δπαγγεικαηηθφο Πξνζαλαηνιηζκφο Πεξηβάιινλ Δξγαζίαο 2 Αζθάιεηα θαη Τγηεηλή 6. Δθαξκνγέο Πιεξνθνξηθήο 4 ύλνιν ωξώλ: 35 Πηγή : άπθπο 9 παπ. 1 ηος Νόμος 4186 (ΦΔΚ 193/ ) [12]

13 Β ΣΑΞΖ ΜΑΘΖΜΑΣΑ ΓΔΝΗΚΖ ΠΑΗΓΔΗΑ ΧΡΔ 1. Διιεληθή Γιψζζα Νέα Διιεληθή Γιψζζα 2 Λνγνηερλία 1 2. Μαζεκαηηθά Άιγεβξα 2 Γεσκεηξία 1 3. Φπζηθέο Δπηζηήκεο Φπζηθή 1 Υεκεία Δηζαγσγή ζηηο Αξρέο ηεο Δπηζηήκεο ησλ Ζ/Τ 1 5. Θξεζθεπηηθά 1 6. Ξέλε Γιψζζα (Αγγιηθά) 1 7. Φπζηθή Αγσγή 1 Δηδηθόηεηαο ηνπ Σνκέα 23 ύλνιν ωξώλ: 35 Πηγή : άπθπο 9 παπ. 2 ηος Νόμος 4186 (ΦΔΚ 193/ ) 3 3 Γ ΣΑΞΖ ΜΑΘΖΜΑΣΑ ΓΔΝΗΚΖ ΠΑΗΓΔΗΑ ΧΡΔ 1. Διιεληθή Γιψζζα Νέα Διιεληθή Γιψζζα 2 Λνγνηερλία Μαζεκαηηθά Άιγεβξα 2 Γεσκεηξία Φπζηθέο Δπηζηήκεο Φπζηθή 2 Υεκεία Δηζαγσγή ζηηο Αξρέο ηεο Δπηζηήκεο ησλ Ζ/Τ 1 6. Ξέλε Γιψζζα (Αγγιηθά) 1 7. Φπζηθή Αγσγή 1 Δηδηθόηεηαο ηνπ Σνκέα 23 ύλνιν ωξώλ: 35 Πηγή : άπθπο 9 παπ. 2 ηος Νόμος 4186 (ΦΔΚ 193/ ) [13]

14 ΣΟΜΔΑ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ ΜΑΘΖΜΑΣΑ ΔΗΓΗΚΟΣΖΣΑ Πηγή: ΦΔΚ 1336/ ηεύσορ Β (Θ : ζεσξία, Δ: εξγαζηήξην) 1. Δηδηθόηεηα : Σερληθόο Δθαξκνγώλ Πιεξνθνξηθήο Β Σάμε 1. Αξρέο Πξνγξακκαηηζκνχ Τπνινγηζηψλ 1Θ+3Δ 2. Τιηθφ θαη Γίθηπα Τπνινγηζηψλ 2Θ+2Δ 3. Βαζηθά Θέκαηα Πιεξνθνξηθήο 3Θ+2Δ 4. Λεηηνπξγηθά πζηήκαηα θαη Αζθάιεηα Πιεξνθνξηαθψλ πζηεκάησλ 1Θ+2Δ 5. πζηήκαηα Γηαρείξηζεο Βάζεσλ Γεδνκέλσλ 1Θ+3Δ 6. Αλάπηπμε Δθαξκνγψλ Πνιπκέζσλ 1Θ+2Δ Γ Σάμε 1. Πξνγξακκαηηζκφο Τπνινγηζηψλ 3Θ+1Δ 2. Γίθηπα Τπνινγηζηψλ 3Θ+1Δ 3. Δηδηθά Θέκαηα ζηνλ Πξνγξακκαηηζκφ Τπνινγηζηψλ 1Θ+5Δ 4. Δθαξκνγή θαη πληήξεζε Πιεξνθνξηαθψλ πζηεκάησλ 2Θ+2Δ 5. Πιεξνθνξηθή ζε Δπηρεηξήζεηο θαη Οξγαληζκνχο 2Θ+1Δ 6. Αγγιηθά Δηδηθφηεηαο 2Θ [14]

15 2.Δηδηθόηεηα : Σερληθόο Ζ/Τ θαη Γηθηύωλ Ζ/Τ Β Σάμε 1. Αξρέο Πξνγξακκαηηζκνχ Τπνινγηζηψλ 1Θ+3Δ 2. Τιηθφ θαη Γίθηπα Τπνινγηζηψλ 2Θ+2Δ 3. Βαζηθά Θέκαηα Πιεξνθνξηθήο 2Θ+2Δ 4. Λεηηνπξγηθά πζηήκαηα θαη Αζθάιεηα Πιεξνθνξηαθψλ πζηεκάησλ 1Θ+2Δ 5. Δγθαηάζηαζε - πληήξεζε Τπνινγηζηηθψλ πζηεκάησλ 2Θ+3Δ 6. Σερληθά Θέκαηα Πσιήζεσλ 1Θ+2Δ Γ Σάμε 1. Πξνγξακκαηηζκφο Τπνινγηζηψλ 3Θ+1Δ 2. Γίθηπα Τπνινγηζηψλ 3Θ+1Δ 3. Δηδηθά Θέκαηα ζην Τιηθφ θαη ζηα Γίθηπα Τπνινγηζηψλ 1Θ+5Δ 4. Σερληθή Τπνζηήξημε Πιεξνθνξηαθψλ πζηεκάησλ 2Θ+2Δ 5. Πιεξνθνξηθή ζε Δπηρεηξήζεηο θαη Οξγαληζκνχο 2Θ+1Δ 6. Αγγιηθά Δηδηθφηεηαο 2Θ 3.Δηδηθόηεηα : Σερληθόο Δθαξκνγώλ Λνγηζκηθνύ Β Σάμε 1. Αξρέο Πξνγξακκαηηζκνχ Τπνινγηζηψλ 1Θ+3Δ 2. Τιηθφ θαη Γίθηπα Τπνινγηζηψλ 2Θ+2Δ [15]

16 3. Βαζηθά Θέκαηα Πιεξνθνξηθήο 2Θ+2Δ 4. Λεηηνπξγηθά πζηήκαηα θαη Αζθάιεηα Πιεξνθνξηαθψλ πζηεκάησλ 1Θ+2Δ 5. Βάζεηο Γεδνκέλσλ κε Δθαξκνγέο ζην Γηαδίθηπν 1Θ+2Δ 6. ρεδίαζε θαη Γηαρείξηζε Ηζηφηνπσλ 2Θ+3Δ Γ Σάμε 1. Πξνγξακκαηηζκφο Τπνινγηζηψλ 3Θ+1Δ 2. Γίθηπα Τπνινγηζηψλ 3Θ+1Δ 3. Δηδηθά Θέκαηα ζηνλ Πξνγξακκαηηζκφ Γηαδηθηχνπ & Κηλεηψλ πζθεπψλ 1Θ+5Δ 4. Αλάπηπμε θαη Γηαρείξηζε Γηαδηθηπαθψλ Δθαξκνγψλ 2Θ+2Δ 5. Πιεξνθνξηθή ζε Δπηρεηξήζεηο θαη Οξγαληζκνχο 2Θ+1Δ 6. Αγγιηθά Δηδηθφηεηαο 2Θ ΣΟΜΔΑ ΜΖΥΑΝΟΛΟΓΗΑ 1. Δηδηθόηεηα : Σερληθόο Μεραλνινγηθώλ Δγθαηαζηάζεωλ θαη Καηαζθεπώλ Β Σάμε 1. Καηεξγαζίεο Μεηάιισλ πγθνιιήζεηο 3Θ+4Δ 2. Βαζηθή Ζιεθηξνινγία 2Θ+2Δ 3. Μεραλνινγηθφ ρέδην 3Δ 4. Σερλνινγία Τιηθψλ Μεραλνινγηθψλ Καηαζθεπψλ 2Θ 5. ηνηρεία ρεδηαζκνχ Κεληξηθψλ Θεξκάλζεσλ 2Θ+3Δ 6. Αγγιηθά Δηδηθφηεηαο 2Θ [16]

17 Γ Σάμε 1. Θεξκνξεπζηνκεραληθή 4Θ 2 ηνηρεία Μεραλψλ 4Θ 3. Δξγαιεηνκεραλέο 2Θ+3Δ 4. ηνηρεία Φχμεο θαη Κιηκαηηζκνχ 3Θ+3Δ 5. Μεραλνινγηθή ρεδίαζε κε Ζ/Τ 2Δ 6. Μεραλνινγηθέο Βηνκεραληθέο Δγθαηαζηάζεηο 2Θ 2.Δηδηθόηεηα : Σερληθόο Μεραληθόο Θεξκηθώλ Δγθαηαζηάζεωλ θαη Μεραληθόο Σερλνινγίαο Πεηξειαίνπ θαη Φπζηθνύ Αεξίνπ Β Σάμε 1. Θεξκηθέο Δγθαηαζηάζεηο Η 3Θ+5Δ 2. Θεξκάλζεηο Η - Σερλνινγία Καπζίκσλ 3Θ 3. πζηήκαηα Διέγρνπ θαη Ρχζκηζεο Κεληξηθψλ Θεξκάλζεσλ 2Θ+3Δ 4. ρέδην Δηδηθφηεηαο (θαη κε Ζ/Τ) 3Δ 5. Δλαιιαθηηθά πζηήκαηα Θέξκαλζεο Δμνηθνλφκεζε Δλέξγεηαο 2Θ 6. Αγγιηθά Δηδηθφηεηαο 2Θ Γ Σάμε 1. Θεξκνξεπζηνκεραληθή 4Θ 2. ηνηρεία Μεραλψλ 4Θ 3. Θεξκηθέο Δγθαηαζηάζεηο ΗΗ 3Θ+4Δ [17]

18 4. Θεξκάλζεηο ΗΗ 2Θ 5. πζθεπέο Αεξίσλ Καπζίκσλ 2Θ+2Δ 6. Δηδηθέο Δθαξκνγέο Ζ/Τ 2Δ 3.Δηδηθόηεηα : Σερληθόο Δγθαηαζηάζεωλ Φύμεο Αεξηζκνύ θαη Κιηκαηηζκνύ Β Σάμε 1. Σερλνινγία Φχμεο θαη Φπθηηθέο Δγθαηαζηάζεηο 4Θ+4Δ 2. Βαζηθή Μεηαιινηερλία θαη πγθνιιήζεηο Μεηάιισλ 2Θ+3Δ 3. Βαζηθή Ζιεθηξνινγία 2Θ+3Δ 4. Σερληθφ Μεραλνινγηθφ ρέδην 3Δ 5. Αγγιηθά Δηδηθφηεηαο 2Θ Γ Σάμε 1. Θεξκνξεπζηνκεραληθή 4Θ 2. ηνηρεία Μεραλψλ 4Θ 3. Δγθαηαζηάζεηο Κιηκαηηζκνχ θαη Αεξηζκνχ 4Θ+4Δ 4. Βηνκεραληθή θαη Δκπνξηθή Φχμε 2Θ 5. Μεραλνινγηθή ρεδίαζε Δγθαηαζηάζεσλ Φχμεο θαη Κιηκαηηζκνχ 2Δ 6. πζηήκαηα Διέγρνπ, Ρχζκηζεο θαη Απηνκαηηζκνχ Δγθαηαζηάζεσλ Φχμεο θαη Κιηκαηηζκνχ 1Θ+2Δ [18]

19 4.Δηδηθόηεηα : Σερληθόο Ορεκάηωλ Β Σάμε 1. Σερλνινγία Κηλεηήξσλ Ορεκάησλ 3Θ+3Δ 2. Σερλνινγία πζηεκάησλ Ορεκάησλ 3Θ+3Δ 3. Μεραλνινγηθή ρεδίαζε Ορεκάησλ 3Δ 4. Δξγαζηήξην Βαζηθήο Μεραλνινγίαο 2Δ 5. Βαζηθή Ζιεθηξνινγία - Ζιεθηξηθφ χζηεκα Ορεκάησλ 2Θ+2Δ 6. Αγγιηθά Δηδηθφηεηαο 2Θ Γ Σάμε 1. Θεξκνξεπζηνκεραληθή 4Θ 2. ηνηρεία Μεραλψλ 4Θ 3. ΜΔΚ - πζηήκαηα Φεθαζκνχ - Έιεγρνο Δθπνκπήο Ρχπσλ - Δλαιιαθηηθά Καχζηκα 3Θ+3Δ 4. Σερλνινγία Διέγρσλ θαη Γηαγλψζεσλ 1Θ+2Δ 5. πζηήκαηα Απηνθηλήησλ θαη Τβξηδηθά πζηήκαηα Ορεκάησλ 3Θ+3Δ 5.Δηδηθόηεηα : Σερληθόο Μεραλνζπλζέηεο Αεξνζθαθώλ Β Σάμε 1. Αξρέο Αεξνδπλακηθήο Θεσξία Πηήζεσλ Αεξνζθαθψλ 2Θ 2. Γνκή θαη πζηήκαηα Αεξνζθαθψλ 3Θ+4Δ 3. Κηλεηήξεο Αεξνζθαθψλ Η 3Θ+4Δ 4. ρέδην Δηδηθφηεηαο 2Δ [19]

20 5. πγθνιιήζεηο 1Θ+2Δ 6. Αγγιηθά Δηδηθφηεηαο 2Θ Γ Σάμε 1. Θεξκνξεπζηνκεραληθή 4Θ 2. ηνηρεία Μεραλψλ 4Θ 3. Κηλεηήξεο Αεξνζθαθψλ ΗΗ 3Θ+3Δ 4. πληήξεζε πζηεκάησλ Αεξνζθαθψλ 3Θ+3Δ 5. Μεηξήζεηο - Όξγαλα Μεηξήζεσλ 1Θ+2Δ ΣΟΜΔΑ ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΗΑ, ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΖ & ΑΤΣΟΜΑΣΗΜΟΤ 1.Δηδηθόηεηα : Σερληθόο Ζιεθηξνληθώλ θαη Τπνινγηζηηθώλ πζηεκάηωλ, Δγθαηαζηάζεωλ Β Σάμε 1. Βαζηθά Ζιεθηξνληθά 3Θ+3Δ 2. Φεθηαθά Ζιεθηξνληθά 3Θ+3Δ 3. Δηζαγσγή ζηηο επηθνηλσλίεο θαη ζηα ππνινγηζηηθά ζπζηήκαηα 2Θ+3Δ 4. Ζιεθηξνληθέο Γηαηάμεηο 2Δ 5. Ζιεθηξνληθέο θαηαζθεπέο 2Δ 6. Αγγιηθά Δηδηθφηεηαο 2Θ Γ Σάμε 1. Ζιεθηξνηερλία 3Θ [20]

21 2. Φεθηαθά πζηήκαηα 3Θ 3. Δξγαζηήξην Ζιεθηξνληθψλ πζηεκάησλ 6Δ 4. Γίθηπα ππνινγηζηηθψλ ζπζηεκάησλ 1Θ+2Δ 5. Γηαρείξηζε θαη Δγθαηάζηαζε - πληήξεζε Ζιεθηξνληθψλ πζηεκάησλ 1Θ+4Δ θαη Γηθηχσλ πζηεκάησλ 6. Ζιεθηξνληθέο Μεηξήζεηο θαη πζηήκαηα Αζθάιεηαο 1Θ+2Δ 2.Δηδηθόηεηα : Σερληθόο Ζιεθηξνινγηθώλ πζηεκάηωλ, Δγθαηαζηάζεωλ θαη Γηθηύωλ Β Σάμε 1. Κπθιψκαηα πλερνχο Ρεχκαηνο - Ζιεθηξνκαγλεηηζκφο 3Θ+3Δ 2. Ζιεθηξηθέο Δγθαηαζηάζεηο Η 4Θ+4Δ 3. Απηνκαηηζκνί Ζιεθηξνκεραληθήο Σερλνινγίαο 1Θ+3Δ 4. ρεδίαζε Ζιεθηξνινγηθψλ Δγθαηαζηάζεσλ 3 5. Αγγιηθά εηδηθφηεηαο 2Θ Γ Σάμε 1. Ζιεθηξνηερλία 3Θ 2. Φεθηαθά πζηήκαηα 3Θ 3. Ζιεθηξηθέο Mεραλέο 3Θ 4. Ζιεθηξηθέο Δγθαηαζηάζεηο ΗΗ 3Θ+3Δ 5. Δξγαζηήξην Ζιεθηξνηερλίαο θαη Ζιεθηξηθψλ Μεραλψλ 3Δ 6. Απηνκαηηζκνί Πξνγξακκαηηδφκελεο Λνγηθήο 1Θ+4Δ [21]

22 3.Δηδηθόηεηα : Σερληθόο Απηνκαηηζκνύ Β Σάμε 1. Βαζηθά Ζιεθηξνληθά 3Θ+3Δ 2. Φεθηαθά Ζιεθηξνληθά 3Θ+3Δ 3. πζηήκαηα Απηνκάηνπ Διέγρνπ 1Θ+3Δ 4. Αηζζεηήξεο - Δλεξγνπνηεηέο 1Θ+2Δ 5. Ζιεθηξνληθέο θαηαζθεπέο 2Δ 6. Αγγιηθά Δηδηθφηεηαο 2Θ Γ Σάμε 1. Ζιεθηξνηερλία 3Θ 2. Φεθηαθά πζηήκαηα 3Θ 3. Δξγαζηήξην Ζιεθηξνληθψλ πζηεκάησλ 6Δ 4. Ζιεθηξνληθά Ηζρχνο 1Θ+2Δ 5. πζηήκαηα Απηνκάηνπ Διέγρνπ - Πξνγξακκαηηδφκελνη ειεγθηέο 1Θ+4Δ 6. Μεραηξνληθή 1Θ+2Δ 4.Δηδηθόηεηα : Σερληθόο Γηθηύωλ θαη Σειεπηθνηλωληώλ Β Σάμε 1. Βαζηθά Ζιεθηξνληθά 3Θ+3Δ 2. Φεθηαθά Ζιεθηξνληθά 3Θ+3Δ 3. Δηζαγσγή ζηα Γίθηπα θαη ηηο Δπηθνηλσλίεο 2Θ+3Δ 4. Δξγαζηήξην Σειεπηθνηλσληαθψλ ζηνηρείσλ 2Δ [22]

23 5. Ζιεθηξνληθέο θαηαζθεπέο 2Δ 6. Αγγιηθά Δηδηθφηεηαο 2Θ Γ Σάμε 1. Ζιεθηξνηερλία 3Θ 2. Φεθηαθά πζηήκαηα 3Θ 3. Δξγαζηήξην Ζιεθηξνληθψλ πζηεκάησλ 6Δ 4. Γηαρείξηζε θαη Δγθαηάζηαζε Γηθηχσλ 1Θ+2Δ 5. Σειεπηθνηλσληαθά πζηήκαηα - Δθαξκνγέο Σειεκαηηθήο 1Θ +4Δ 6. πζηήκαηα Διέγρνπ θαη Αζθάιεηαο 1Θ+2Δ ΣΟΜΔΑ ΓΟΜΗΚΧΝ ΔΡΓΧΝ 1.Δηδηθόηεηα : ρεδηαζηήο Γνκηθώλ Έξγωλ θαη Γεωπιεξνθνξηθήο Β Σάμε 1. Οηθνδνκηθφ ρέδην 4Δ 2. Κηηξηαθά Έξγα θαη Γνκηθά Τιηθά 4Θ+2Δ 3. Σνπνγξαθία θαη Πνιενδνκία 2Θ+2Δ 4. ρέδην Γνκηθψλ Έξγσλ κε Ζ/Τ 5Δ 5. Σνπνγξαθηθφ ρέδην - Φεθηαθή Υαξηνγξαθία 2Δ 6. Αγγιηθά εηδηθφηεηαο 2Θ Γ Σάμε 1. Αξρηηεθηνληθφ ρέδην 4Δ [23]

24 2. Οηθνδνκηθή 3Θ+2Δ 3. ρέδην Πνιηηηθνχ Μεραληθνχ 2Δ 4. ρέδην Σερληθψλ Έξγσλ κε Ζ/Τ θαη Γεσπιεξνθνξηθήο 6Δ 5. Οξγάλσζε Σερληθψλ Έξγσλ 2Θ+2Δ 6. ρέδην Έξγσλ Τπνδνκήο 2Δ ΣΟΜΔΑ ΠΔΡΗΒΑΛΟΝΣΟ ΚΑΗ ΦΤΗΚΧΝ ΠΟΡΧΝ 1.Δηδηθόηεηα: Σερληθόο Γηαρείξηζεο θαη Αλαθύθιωζεο Β Σάμε 1. Γηαρείξηζε Δπηθίλδπλσλ Τιηθψλ 4Δ 2. Σερλνινγία Αμηνπνίεζεο Απνξξηκκάησλ 4Θ+2Δ 3. Σερλνινγία Αλαθχθισζεο I 2Θ+2Δ 4. Γηαρείξηζε Απνβιήησλ 5Δ 5. Πεξηβαιινληηθή Ννκνζεζία Μειέηεο Πεξηβαιινληηθψλ Δπηπηψζεσλ 2Δ 6. Αγγιηθά Δηδηθφηεηαο I 2Θ Γ Σάμε 1. Οηθνινγία θαη Αεηθφξνο Αλάπηπμε 3Θ 2. Πεξηβάιινλ θαη Φπζηθνί Πφξνη 3Θ 3. Βηνκεραληθά θαη Αγξνηηθά Απφβιεηα 2Θ+1Δ 4. πζηήκαηα Μεηξήζεσλ θαη Διέγρνπ 3Θ+3Δ 5. Σερλνινγίεο Αλαθχθισζεο II 2Θ+2Δ 6. Αγγιηθά Δηδηθφηεηαο II 2Δ [24]

25 2.Δηδηθόηεηα: Σερληθόο Διέγρνπ Ρύπαλζεο θαη Δγθαηαζηάζεωλ Αληηξξύπαλζεο Β Σάμε 1. Σερλνινγία θαη Γηαρείξηζε Τγξψλ Απνβιήησλ 2Θ 2. πζηήκαηα θαη Δγθαηαζηάζεηο Αληηξξχπαλζεο 3Θ 3. Σερληθέο Πξνζδηνξηζκνχ Ρχπαλζεο 3Θ+3Δ 4. Καηαζθεπαζηηθέο Σερλνινγίεο 3Θ+3Δ 5. Πεξηβαιινληηθή Ννκνζεζία Μειέηεο Πεξηβαιινληηθψλ Δπηπηψζεσλ 4Θ 6. Αγγιηθά Δηδηθφηεηαο I 2Θ Γ Σάμε 1. Οηθνινγία θαη Αεηθφξνο Αλάπηπμε 3Θ 2. Πεξηβάιινλ θαη Φπζηθνί Πφξνη 3Θ 3. Σερληθέο Αληηξξχπαλζεο 2Θ+3Δ 4. πζηήκαηα Λήςεο Μεηξήζεσλ θαη Διέγρνπ 2Θ+3Δ 5. Αληηξξππαληηθή Σερλνινγία 3Θ+3Δ 6. Αγγιηθά Δηδηθφηεηαο II 2Θ ΣΟΜΔΑ ΓΗΟΗΚΖΖ & ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ 1.Δηδηθόηεηα : Τπάιιεινο Γηνίθεζεο θαη Οηθνλνκηθώλ Τπεξεζηώλ Β Σάμε 1. Λνγηζηηθέο Δθαξκνγέο 2Θ+4Δ 2. χγρξνλν Πεξηβάιινλ Γξαθείνπ 2Θ+4Δ [25]

26 3. ηνηρεία Γηθαίνπ (Αζηηθνχ Δκπνξηθνχ - Δξγαηηθνχ) 4Θ 4. Οηθνλνκηθά Μαζεκαηηθά θαη ηαηηζηηθή 3Θ 5. χγρξνλεο πλαιιαγέο 1Θ+1Δ 6. Αγγιηθά Δηδηθφηεηαο I 2Θ Γ Σάμε 1. Πνιηηηθή Οηθνλνκία 4Θ 2. Γενληνινγία Δπαγγέικαηνο - Ζζηθή Δπηρεηξήζεσλ 4Θ 3. Φνξνινγηθή Πξαθηηθή 2Θ+4Δ 4. Καηλνηνκία θαη Δπηρεηξεκαηηθφηεηα 2Θ+2Δ 5. Δπηθνηλσλία θαη Γεκφζηεο ρέζεηο 3Θ 6. Αγγιηθά Δηδηθφηεηαο II 2Θ 2.Δηδηθόηεηα : Τπάιιεινο Απνζήθεο θαη πζηεκάηωλ Δθνδηαζκνύ Β Σάμε 1. Δηζαγσγή ζηελ Δθνδηαζηηθή (Logistics) 2Θ+3Δ 2. Οξγάλσζε θαη Γηαρείξηζε Απνζεθψλ 2Θ+3Δ 3. Έιεγρνο Πνηφηεηαο 2Θ+2Δ 4. ηνηρεία Γηθαίνπ (Αζηηθνχ Δκπνξηθνχ - Δξγαηηθνχ) 4Θ 5. Οηθνλνκηθά Μαζεκαηηθά θαη ηαηηζηηθή 3Θ 6. Αγγιηθά Δηδηθφηεηαο I 2Θ Γ Σάμε 1. Πνιηηηθή Οηθνλνκία 4Θ [26]

27 2. Γενληνινγία Δπαγγέικαηνο - Ζζηθή Δπηρεηξήζεσλ 4Θ 3. Δθαξκνγέο Δθνδηαζηηθήο (Logistics) 5Δ 4. Οξγάλσζε θαη Γηαρείξηζε Μεηαθνξψλ 4Δ 5. Καηλνηνκία θαη Δπηρεηξεκαηηθφηεηα 2Θ+2Δ 6. Αγγιηθά Δηδηθφηεηαο II 2Θ 3.Δηδηθόηεηα : Τπάιιεινο Δκπνξίαο θαη Γηαθήκηζεο Β Σάμε 1. Δηζαγσγή ζην Marketing 3Θ+3Δ 2. Δηζαγσγή ζηε Γηαθήκηζε 3Θ+2Δ 3. Δπηθνηλσλία θαη Γεκφζηεο ρέζεηο 3Θ 4. ηνηρεία Γηθαίνπ (Αζηηθνχ Δκπνξηθνχ - Δξγαηηθνχ) 4Θ 5. Οηθνλνκηθά Μαζεκαηηθά θαη ηαηηζηηθή 3Θ 6. Αγγιηθά Δηδηθφηεηαο I 2Θ Γ Σάμε 1. Πνιηηηθή Οηθνλνκία 4Θ 2. Γενληνινγία Δπαγγέικαηνο Ζζηθή Δπηρεηξήζεσλ 4Θ 3. Δθαξκνγέο Marketing 4Δ 4. ηξαηεγηθέο Πξνβνιήο θαη Δπηθνηλσλίαο 5Δ 5. Καηλνηνκία θαη Δπηρεηξεκαηηθφηεηα 2Θ+2Δ 6. Αγγιηθά Δηδηθφηεηαο II 2Θ [27]

28 4.Δηδηθόηεηα : Τπάιιεινο Οηθνλνκίαο θαη Γηνίθεζεο ζηνλ Σνπξηζκό Β Σάμε 1. Δηζαγσγή ζηνλ Σνπξηζκφ 3Θ 2. Οξγάλσζε θαη Λεηηνπξγία Ξελνδνρεηαθψλ Δπηρεηξήζεσλ 2Θ+4Δ 3. Οξγάλσζε θαη Λεηηνπξγία Σνπξηζηηθψλ Δπηρεηξήζεσλ 2Θ+3Δ 4. ηνηρεία Γηθαίνπ (Αζηηθνχ Δκπνξηθνχ Δξγαηηθνχ - Σνπξηζηηθνχ) 5Θ 5. Αγγιηθά Δηδηθφηεηαο I 2Θ 6. Γαιιηθά ή Γεξκαληθά 2Θ Γ Σάμε 1. Πνιηηηθή Οηθνλνκία 4Θ 2. Γενληνινγία Δπαγγέικαηνο - Ζζηθή Δπηρεηξήζεσλ 4Θ 3. Δθαξκνγέο ζηνλ Σνπξηζκφ 6Δ 4. Γεσγξαθία Σνπξηζκνχ 5Θ 5. Αγγιηθά Δηδηθφηεηαο II 2Θ 6. Γαιιηθά ή Γεξκαληθά 2Θ ΣΟΜΔΑ ΓΔΧΠΟΝΗΑ, ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΣΡΟΦΗΜΧΝ ΚΑΗ ΓΗΑΣΡΟΦΖ 1.Δηδηθόηεηα : Σερληθόο Φπηηθήο Παξαγωγήο Β Σάμε 1. Φπηά Μεγάιεο Καιιηέξγεηαο 2Θ+2Δ 2. Αγξνηηθή Αλάπηπμε & Οηθνλνκία 2Θ+2Δ [28]

29 3. Γεσξγηθή Μεραληθή Η 2Θ+3Δ 4. Φπηνπξνζηαζία 2Θ+2Δ 5. Φπηηθή Παξαγσγή 2Θ+2Δ 6. Ακπεινπξγία 1Θ+1Δ Γ Σάμε 1. χγρξνλεο Γεσξγηθέο Δπηρεηξήζεηο 3Θ+1Δ 2. Πεξηβάιινλ & Γεσξγία 2Θ+2Δ 3. Αλζνθνκία Λαραλνθνκία 2Θ+2Δ 4. Γελδξνθνκία 3Θ+2Δ 5. Δθκεράληζε Γεσξγηθψλ Δθκεηαιιεχζεσλ 2Θ+2Δ 6. Αγγιηθά Δηδηθφηεηαο 2Θ 2. Δηδηθόηεηα : Σερληθόο Εωηθήο Παξαγωγήο Β Σάμε 1. Αγξνηηθή Αλάπηπμε & Οηθνλνκία 2Θ+2Δ 2. Γεσξγηθή Μεραληθή ΗΗ 2Θ+2Δ 3. Γηαηξνθή Αγξνηηθψλ Εψσλ 2Θ+2Δ 4. Πηελνηξνθία Υνηξνηξνθία 4Θ+2Δ 5. Εσηθή Παξαγσγή 2Θ+1Δ 6. Μειηζζνθνκία εξνηξνθία 2Θ [29]

30 Γ Σάμε 1. χγρξνλεο Γεσξγηθέο Δπηρεηξήζεηο 3Θ+1Δ 2. Πεξηβάιινλ & Γεσξγία 2Θ+2Δ 3. Βννηξνθία Αηγνπξνβαηνηξνθία 3Θ+3Δ 4. Μεηαπνίεζε Εσηθψλ Πξντφλησλ 2Θ+2Δ 5. Βηνινγηθή Γηαηξνθή Εψσλ 2Θ+1Δ 6. Αγγιηθά Δηδηθφηεηαο 2Θ 3.Δηδηθόηεηα : Σερληθόο Αιηείαο θαη Τδαηνθαιιηεξγεηώλ Β Σάμε 1. Δλπδξεία - Ηρζπνθαιιηέξγεηεο Θαιάζζησλ Δηδψλ Η 2Θ+2Δ 2. Αγξνηηθή Αλάπηπμε & Οηθνλνκία 2Θ+2Δ 3. Αιηεπηηθέο Καηαζθεπέο 2Θ+3Δ 4. Τδαηνθαιιηέξγεηεο 2Θ+2Δ 5. Αιηεπηηθή Σερλνινγία 2Θ+2Δ 6. Δπεμεξγαζία - Μεηαπνίεζε Αιηεπκάησλ 2Θ Γ Σάμε 1. χγρξνλεο Γεσξγηθέο Δπηρεηξήζεηο 3Θ+1Δ 2. Πεξηβάιινλ & Γεσξγία 2Θ+2Δ 3. Ηρζπνπαζνινγία 2Θ+2Δ 4. Ηρζπνθαιιηέξγεηεο Θαιάζζησλ Δηδψλ θαη Γιπθψλ Νεξψλ II 3Θ+2Δ 5. Τδαηνθαιιηέξγεηεο Αζπφλδπισλ θαη Καιιηέξγεηεο Πιαγθηνχ 2Θ+2Δ [30]

31 6. Αγγιηθά Δηδηθφηεηαο 2Θ 4.Δηδηθόηεηα : Σερληθόο Αλζνθνκίαο θαη Αξρηηεθηνληθήο Σνπίνπ Β Σάμε 1. Θεξκνθήπηα & Δμνπιηζκνί 2Θ+2Δ 2. Αγξνηηθή Αλάπηπμε & Οηθνλνκία 2Θ+2Δ 3. Γεσξγηθή Μεραληθή ΗΗΗ 2Θ+3Δ 4. Φπηνηερλία Φπηνπξνζηαζία 2Θ+2Δ 5. Μεραλήκαηα & Δξγαιεία Φπηνηερληθψλ Έξγσλ 2Θ+2Δ 6. Αξρηηεθηνληθή Σνπίνπ 2Θ Γ Σάμε 1. χγρξνλεο Γεσξγηθέο Δπηρεηξήζεηο 3Θ+1Δ 2. Πεξηβάιινλ & Γεσξγία 2Θ+2Δ 3. Δθαξκνγέο Αξδεπηηθψλ Γηθηχσλ Κεπνηερλίαο 2Θ+2Δ 4. Καιιηέξγεηα Αλζνθνκηθψλ Φπηψλ 3Θ+2Δ 5. ρεδηαζκφο Φπηνηερληθψλ Έξγσλ θαη Ζ/Τ 2Θ+2Δ 6. Αγγιηθά Δηδηθφηεηαο 2Θ 5.Δηδηθόηεηα : Σερληθόο Σερλνινγίαο Σξνθίκωλ θαη Πνηώλ Β Σάμε 1. Αγξνηηθή Αλάπηπμε & Οηθνλνκία 2Θ+2Δ [31]

32 2. Γηαζθάιηζε Πνηφηεηαο Σξνθίκσλ θαη Πνηψλ 3Θ+1Δ 3. Καηαζθεπέο Αγξνβηνηερλίαο 2Θ+3Δ 4. Μεραλνινγηθφο Δμνπιηζκφο Γεσξγηθψλ Βηνκεραληψλ 2Θ+2Δ 5. Παξαγσγή & Υεηξηζκφο Γεσξγηθψλ Πξντφλησλ 2Θ+2Δ 6. Παξαγσγή Έηνηκσλ Σξνθίκσλ θαη Πνηψλ 2Θ Γ Σάμε 1. χγρξνλεο Γεσξγηθέο Δπηρεηξήζεηο 3Θ+1Δ 2. Πεξηβάιινλ & Γεσξγία 2Θ+2Δ 3. Δπεμεξγαζία - Μεηαπνίεζε Εσηθψλ Πξντφλησλ 3Θ+2Δ 4. Δπεμεξγαζία - Μεηαπνίεζε Φπηηθψλ Πξντφλησλ 3Θ+2Δ 5. πζθεπαζία Σξνθίκσλ θαη Πνηψλ 2Θ+1Δ 6. Αγγιηθά Δηδηθφηεηαο 2Θ 6.Δηδηθόηεηα : Σερληθόο Γαζνπνλίαο θαη Γηαρείξηζεο Φπζηθνύ Πεξηβάιινληνο Β Σάμε 1. Αγξνηηθή Αλάπηπμε & Οηθνλνκία 2Θ+2Δ 2. Γαζηθέο Καηαζθεπέο 2Θ+3Δ 3. Οξγάλσζε Γαζηθήο Παξαγσγήο 2Θ+2Δ 4. Αξρέο Γαζηθήο Οηθνινγίαο 2Θ+2Δ 5. Παξαγσγή Γαζηθψλ Φπηψλ 2Θ+2Δ 6. Γαζηθνί Υάξηεο 1Θ+1Δ [32]

33 Γ Σάμε 1. χγρξνλεο Γεσξγηθέο Δπηρεηξήζεηο 3Θ+1Δ 2. Πεξηβάιινλ & Γεσξγία 2Θ+2Δ 3. Γαζηθά Οηθνζπζηήκαηα 3Θ+1Δ 4. Γηαρείξηζε Παλίδαο - Δθηξνθεία Θεξακάησλ 2Θ+2Δ 5. Γηαρείξηζε Αζηηθψλ & Πεξηαζηηθψλ Αιζπιιίσλ 2Θ+3Δ 6. Αγγιηθά Δηδηθφηεηαο 2Θ ΣΟΜΔΑ ΠΛΟΗΑΡΥΧΝ 1.Δηδηθόηεηα : Πινίαξρνο Δκπνξηθνύ Ναπηηθνύ Β Σάμε 1. Ναπζηπινΐα Η Ναπηηθή Μεηεσξνινγία 2Θ+3Δ 2. Δπζηάζεηα Μεηαθνξά Φνξηίσλ 2Θ+2Δ 3. Ναπηηθή Σέρλε Έθηαθηεο Αλάγθεο 3Θ+2Δ 4. Σήξεζε Φπιαθήο Γέθπξαο Η 2Θ+2Δ 5. Ναπηηθέο Δπηθνηλσλίεο 2Θ+1Δ 6. Αγγιηθά Δηδηθφηεηαο Η 2Θ Γ Σάμε 1. Ναπζηπινΐα ΗΗ 3Θ+2Δ 2. Μεηαθνξά Φνξηίσλ 3Θ+1Δ 3. Ναπηηθφ Γίθαην Γηαρείξηζε Πινίνπ 3Θ 4. Σήξεζε Φπιαθήο Γέθπξαο ΗΗ Γηαρείξηζε ηνηρείσλ Γέθπξαο 2Θ+3Δ [33]

34 5. Ναπηηθά Ζιεθηξνληθά Όξγαλα 1Θ+2Δ 6. Αγγιηθά Δηδηθφηεηαο ΗΗ 3Θ ΣΟΜΔΑ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ 1.Δηδηθόηεηα : Μεραληθόο Δκπνξηθνύ Ναπηηθνύ Β Σάμε 1. Μεραλέο Πινίνπ I 4Θ+3Δ 2. Βνεζεηηθά Μεραλήκαηα I 4Θ+3Δ 3. Μεραλνινγηθφ ρέδην 2Δ 4. Ζιεθηξνινγηθέο Δγθαηαζηάζεηο Πινίνπ I 2Θ 5. Μεραλνινγηθέο Καηαζθεπέο Πινίνπ I 2Δ 6. Αγγιηθά Δηδηθφηεηαο Η 3Θ Γ Σάμε 1. Μεραλέο Πινίνπ II 4Θ+3Δ 2. Βνεζεηηθά Μεραλήκαηα II 4Θ+3Δ 3. Ζιεθηξνινγηθέο Δγθαηαζηάζεηο Πινίνπ II 2Θ 4. Μεραλνινγηθφ ρέδην κε Ζ/Τ 2Δ 5. Μεραλνινγηθέο Καηαζθεπέο Πινίνπ II 2Δ 6. Αγγιηθά Δηδηθφηεηαο ΗΗ 3Θ [34]

35 Οδεγόο Δηδηθνηήηωλ ΔΠΑ.Λ. Πεξίγξακκα Δπαγγέικαηνο Πηγή: Τα κείμενα από ηο Πεπιγπάμμαηα Δπαγγέλμαηορ πποέπσονηαι από ηον Πληποθοπιακό Οδηγό ΔΠΑ.Λ. ΔΠΑ.Σ. ηος Υποςπγείος Δθνικήρ Παιδείαρ & Θπηζκεςμάηων: Γιεύθςνζη Σποςδών Γεςηεποβάθμιαρ Δκπαίδεςζηρ: Τμήμα Β :2009 αναπποζαπμοζμένα ανά ειδικόηηηα ζύμθωνα με ηα νέα δεδομένα [35]

36 ΣΟΜΔΑ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ Ζ εηδηθφηεηα Σερληθόο Δθαξκνγώλ Πιεξνθνξηθήο δίλεη έκθαζε ζηα πζηήκαηα Γηαρείξηζεο Βάζεσλ Γεδνκέλσλ θαζψο θαη ζε Δθαξκνγέο & Θέκαηα πληήξεζεο Πιεξνθνξηαθψλ πζηεκάησλ. Ζ εηδηθφηεηα Σερληθόο Ζ/Τ θαη Γηθηύωλ Ζ/Τ δίλεη έκθαζε ζηελ Σερληθή Τπνζηήξημε ησλ Πιεξνθνξηαθψλ πζηεκάησλ (εγθαηάζηαζεο, ζπληήξεζεο) θαζψο θαη ζε Σερληθά Θέκαηα Πσιήζεσλ. Ζ εηδηθφηεηα Σερληθόο Δθαξκνγώλ Λνγηζκηθνύ δίλεη έκθαζε Γηαδηθηπαθψλ Δθαξκνγψλ. ζηελ Αλάπηπμε θαη Γηαρείξηζε Γπλαηόηεηεο εξγαζίαο: Ο απόθνηηνο κπνξεί λα: Ο απφθνηηνο ησλ εηδηθνηήησλ ηνπ ηνκέα Πιεξνθνξηθήο κπνξεί λα εξγαζηεί ηφζν ζην Γεκφζην, φζν θαη ζηνλ ηδησηηθφ ηνκέα. Αλαιπηηθά, ν απόθνηηόο κπνξεί λα εξγαζηεί ζε: Δπηρεηξήζεηο, νξγαληζκνχο, εθπαηδεπηηθέο κνλάδεο θ.α., θαζψο επίζεο θαη ζε θνξείο πνπ ρξεζηκνπνηνχλ πξντφληα θαη ππεξεζίεο πιεξνθνξηθήο. Δπηρεηξήζεηο πνπ : Καηαζθεπάδνπλ ή ππνζηεξίδνπλ πξντφληα πιεξνθνξηθήο. ρεδηάδνπλ, εγθαζηζηνχλ θαη ππνζηεξίδνπλ δίθηπα ππνινγηζηψλ θαη δηθηπαθέο ππεξεζίεο. Αλαπηχζζνπλ θαη ππνζηεξίδνπλ εθαξκνγέο ινγηζκηθνχ. Πξνσζνχλ θαη πσινχλ πξντφληα ή ππεξεζίεο πιεξνθνξηθήο, δηθηπαθφ εμνπιηζκφ θαη δηθηπαθέο ππεξεζίεο θαη εθαξκνγέο ινγηζκηθνχ. Χο ειεχζεξνο επαγγεικαηίαο π.ρ. γξαθείν ππνζηήξημεο θαη πξνψζεζεο δηθηπαθνχ εμνπιηζκνχ θαη δηθηπαθψλ ππεξεζηψλ. [36] Αλαιακβάλεη απηνδχλακα απηφλνκα φζα αλαθέξνληαη ζηελ εγθαηάζηαζε, ππνζηήξημε, δηαρείξηζε θαη αμηνπνίεζε ζπζηεκάησλ ελφο ρξήζηε θαη απιψλ ηνπηθψλ δηθηχσλ. Αλαιακβάλεη ππφ ηελ επίβιεςε, ηνλ έιεγρν θαη ηηο νδεγίεο θάπνηνπ ππεπζχλνπ φζα αλαθέξνληαη ζε κεγαιχηεξα ζπζηήκαηα, κεγαιχηεξα δίθηπα, ην Γηαδίθηπν, ή άιιεο δξαζηεξηφηεηεο. Κάλεη ρξήζε ππεξεζηψλ θαη πξντφλησλ πιεξνθνξηθήο. Τπνζηεξίδεη, σο πξνο ηελ ρξήζε ησλ ζπζηεκάησλ, ηνπο πειάηεο ή ηνπο ρξήζηεο αληίζηνηρσλ ππεξεζηψλ. Πσιεί, εγθαζηζηά θαη ππνζηεξίδεη ππεξεζίεο θαη πξντφληα πιεξνθνξηθήο θαη δηαδηθηπαθφ εμνπιηζκφ. Αλαπηχζζεη απιέο εθαξκνγέο πιεξνθνξηθήο. Γηαρεηξίδεηαη εμνπιηζκφ θαη ππεξεζίεο απιψλ ηνπηθψλ δηθηχσλ ππνινγηζηψλ. Δγθαζηζηά, ππνζηεξίδεη θαη ζπληεξεί εμνπιηζκφ θαη ππεξεζίεο απιψλ ηνπηθψλ δηθηχσλ ππνινγηζηψλ. Αλαπηχζζεη απιέο εθαξκνγέο πνιπκέζσλ θαη Γηαδηθηχνπ. Γεκηνπξγεί ηζηνζειίδεο θαη ζπληεξεί ην πεξηερφκελφ ηνπο..

ΣΧΟΛΕΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΑΘΗΝΑΣ

ΣΧΟΛΕΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΑΘΗΝΑΣ 1 ΣΧΟΛΕΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΑΘΗΝΑΣ Μπηιαλάθε Διεπζεξία ΚΔΤΠ ΠΔΡΙΣΔΡΙΟΤ 2 http://www.ntua.gr/undergraduate.html ΟΛΕΣ ΟΙ ΣΧΟΛΕΣ ΤΟΥ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ρνιή Πνιηηηθώλ Μεραληθώλ ρνιή Μεραλνιόγωλ Μεραληθώλ ρνιή Ηιεθηξνιόγωλ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΜΑΚΖΛΝ (κατ. Καθηματικού Δυαρμογών) Δηδηθά Θέκαηα Γηαθξηηώλ Μαζεκαηηθώλ ακθ. 1 ----------- Μεραληθή ησλ ζξαύζεσλ θαη Δξγαζηήξην ΠΒ101, ΠΒ102

ΔΜΑΚΖΛΝ (κατ. Καθηματικού Δυαρμογών) Δηδηθά Θέκαηα Γηαθξηηώλ Μαζεκαηηθώλ ακθ. 1 ----------- Μεραληθή ησλ ζξαύζεσλ θαη Δξγαζηήξην ΠΒ101, ΠΒ102 ΔΘΛΗΘΝ ΚΔΡΠΝΒΗΝ ΞΝΙΡΔΣΛΔΗΝ ΠΣΝΙΖ ΔΦΑΟΚΝΠΚΔΛΩΛ ΚΑΘΖΚΑΡΗΘΩΛ ΘΑΗ ΦΠΗΘΩΛ ΔΞΗΠΡΖΚΩΛ ΑΘΑΓΖΚΑΪΘΝ ΔΡΝΠ 2009-2010 ΡΔΙΗΘΝ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑ ΔΞΑΛΑΙΖΞΡΗΘΩΛ ΔΜΔΡΑΠΔΩΛ ΑΘΑΓΖΚΑΪΘΝ ΔΡΝΠ 2009-2010 ΖΚ/ΛΗΑ 1ο - 2ο 2/8/10 ο-4ο 9.00

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΗΑ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΗΚΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ

ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΗΑ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΗΚΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΗΑ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΗΚΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ Πιεξνθνξηαθόο Οδεγόο Γεπηεξνβάζκηαο Δπαγγεικαηηθήο Δθπαίδεπζεο Πιεξνθνξηαθόο Οδεγόο Γεπηεξνβάζκηαο Δπαγγεικαηηθήο Δθπαίδεπζεο Δπηκέιεηα έθδνζεο: Νηθόιανο Φωηίνπ :

Διαβάστε περισσότερα

Α: ΣΡΟΠΟΠΟΙΗΜΔΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Α: ΣΡΟΠΟΠΟΙΗΜΔΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Α: ΣΡΟΠΟΠΟΙΗΜΔΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Κ.Α. ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΧΡΔ/ΔΒΓΟΜΑΓΑ ΑΡΜΟΓΙΟΣΗΣA Γ. Φ. Δ. Γ.Μ. ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ ΥΜ100 Μαζεκαηηθά Ι 3 2-4 ΥΜ115 Αλαιπηηθή Υεκεία 2 1-3 ΥΜ101 Γξακκηθή Αιγεβξα 3 1-4 ΥΜ130 Φπζηθή Ι 3 1-4 ΥΜ132 Δξγαζηήξην

Διαβάστε περισσότερα

Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών

Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών Ζ Σπλέιεπζε (Σ) ηνπ Τκήκαηνο Βηνκεραληθήο Γηνίθεζεο θαη Τερλνινγίαο ηεο 18/5/2015 ελέθξηλε ηελ αλακόξθσζε ηνπ Πξνγξάκκαηνο Πξνπηπρηαθώλ Σπνπδώλ. Παξαθαινύληαη

Διαβάστε περισσότερα

Θέματα πτςσιακών επγασιών για το Υειμ. Εξαμ. 2015-2016 τος τμήματορ Διοίκησηρ Επισειπήσεων

Θέματα πτςσιακών επγασιών για το Υειμ. Εξαμ. 2015-2016 τος τμήματορ Διοίκησηρ Επισειπήσεων Θέματα πτςσιακών επγασιών για το Υειμ. Εξαμ. 2015-2016 τος τμήματορ Διοίκησηρ Επισειπήσεων Α/Α ΣΙΣΛΟ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΚΑΘΗΓΗΣΗ ΑΡΙΜΟ ΦΟΙΣΗΣΩΝ ΕΞΑΜΗΝΟ ΑΝΑΘΕΗ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ 1 Σα κνληέια πξνψζεζεο Above-the-Line

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΔΤΝΗΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ TA TMHMATA ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΧΝ ΣΔΙ ΚΑΙ ΣΑ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΙΚΑ ΣΟΤ ΓΙΚΑΙΧΜΑΣΑ

ΔΡΔΤΝΗΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ TA TMHMATA ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΧΝ ΣΔΙ ΚΑΙ ΣΑ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΙΚΑ ΣΟΤ ΓΙΚΑΙΧΜΑΣΑ ΔΡΔΤΝΗΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ TA TMHMATA ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΧΝ ΣΔΙ ΚΑΙ ΣΑ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΙΚΑ ΣΟΤ ΓΙΚΑΙΧΜΑΣΑ (πηγή: http://www.sofokleousin.gr) ΜΑΘΗΣΔ Θενδωξόπνπινο Υαξάιακπνο Αληωλάηνο Αιέμαλδξνο Νίθνο Λνύληδεο Βιαζζόπνπινο

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC

Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC Εθνικό Συνέδριο «Γεωθερμική Ηλεκτροπαραγωγή» Ξενοδοχείο Divani Caravel Αθήνα 20 Νοεμβρίου 2013 Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC Α.Μπένου, Ι. Χωροπανίτης Τμήμα Γεωθερμικής Ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger Κεθάλαιο 1 Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ 2 ΠΛΑΝΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Κεθάιαην 1: Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Σπγγξαθείο: Δξ. Andrea Grimm, Δξ.

Διαβάστε περισσότερα

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ»

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη Ανθρώπινου Δυναμικοφ «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» Εταιρεία Ένταςησ Γνώςησ Αριςτοτελείου Πανεπιςτημίου Θεςςαλονίκησ Δια Βίου Μάθηςη Νόκνο:

Διαβάστε περισσότερα

Γ ΔΞΑ.Ι. Ρα καζήκαηα ζηα νπνία δηαγσλίδνληαη παλειιαδηθά νη ηειεηόθνηηνη ηνπ Γ ΔΞΑΙ (θαη νη ζπληειεζηέο καζεκάησλ) γηα λα εηζαρζνύλ ζε:

Γ ΔΞΑ.Ι. Ρα καζήκαηα ζηα νπνία δηαγσλίδνληαη παλειιαδηθά νη ηειεηόθνηηνη ηνπ Γ ΔΞΑΙ (θαη νη ζπληειεζηέο καζεκάησλ) γηα λα εηζαρζνύλ ζε: Γ ΔΞΑ.Ι. Ρα καζήκαηα ζηα νπνία δηαγσλίδνληαη παλειιαδηθά νη ηειεηόθνηηνη ηνπ Γ ΔΞΑΙ (θαη νη ζπληειεζηέο καζεκάησλ) γηα λα εηζαρζνύλ ζε: 1. ΣΔΙ 2. ΑΠΑΙΣΔ (Αλώηαηε ρνιή Παηδαγσγηθήο θ Σερλνινγηθήο Δθπαίδεπζεο)

Διαβάστε περισσότερα

ΥΟΛΗ ΣΕΥΝΟΛΟΓΙΑ ΓΕΩΠΟΝΙΑ

ΥΟΛΗ ΣΕΥΝΟΛΟΓΙΑ ΓΕΩΠΟΝΙΑ ΣΜΗΜΑ ΒΙΟΘΕΚΑ ΥΟΛΗ ΣΕΥΝΟΛΟΓΙΑ ΓΕΩΠΟΝΙΑ A.Σομέας Εγγείων Βελτιώσεων & Γεωργ. Οικονομίας 1.Θέζεηο Δπηζηεκνληθώλ ζπλεξγαηώλ κε γλσζηηθό αληηθείκελν Αγξνκεηεσξνινγία Αγξνκεηεσξνινγία 2 ώξεο /εβδνκάδα Μεηεσξνινγία-Κιηκαηνινγία

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΝΙΚΟ ΛΤΚΔΙΟ. Πιεξνθνξηαθόο Οδεγόο. πνπδώλ Γεληθνύ Λπθείνπ

ΓΔΝΙΚΟ ΛΤΚΔΙΟ. Πιεξνθνξηαθόο Οδεγόο. πνπδώλ Γεληθνύ Λπθείνπ ΓΔΝΙΚΟ ΛΤΚΔΙΟ Πιεξνθνξηαθόο Οδεγόο πνπδώλ Γεληθνύ Λπθείνπ Πιεξνθνξηαθόο Οδεγόο πνπδώλ Γεληθνύ Λπθείνπ Δπηκέιεηα έθδνζεο: Νηθόιανο Φσηίνπ : Δθπαηδεπηηθφο Πνιηηηθφο Μεραληθφο Υπεχζπλνο Σ.Δ.Π. ΚΔ.ΣΥ.Π. Πηεξίαο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΓΤ Μεηαπηπρηαθφ Πξφγξακκα «Γηνίθεζε Τπεξεζηψλ Τγείαο» - 177 --

ΔΓΤ Μεηαπηπρηαθφ Πξφγξακκα «Γηνίθεζε Τπεξεζηψλ Τγείαο» - 177 -- ΔΓΤ Μεηαπηπρηαθφ Πξφγξακκα «Γηνίθεζε Τπεξεζηψλ Τγείαο» - 177 -- 5. Σίηινο καζήκαηνο Δηζαγσγή ζηα παθέηα Λνγηζκηθνχ 6. Τπεχζπλνο καζήκαηνο Ησάλλεο Απνζηνιάθεο 7. θνπφο θνπφο ηνπ καζήκαηνο είλαη ε εμνηθείσζε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ ΔΗΓΗΚΟΣΖΣΧΝ ΓΗΑ ΣΖΝ ΠΡΟΛΖΦΖ ΧΡΟΜΗΘΗΟΤ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟΤ ΠΡΟΧΠΗΚΟΤ

ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ ΔΗΓΗΚΟΣΖΣΧΝ ΓΗΑ ΣΖΝ ΠΡΟΛΖΦΖ ΧΡΟΜΗΘΗΟΤ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟΤ ΠΡΟΧΠΗΚΟΤ EΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΔΡΓΑΗΑ ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΑΦΑΛΗΖ ΚΑΗ ΠΡΟΝΟΗΑ ΟΡΓΑΝΗΜΟ ΑΠΑΥΟΛΖΖ ΔΡΓΑΣΗΚΟΤ ΓΤΝΑΜΗΚΟΤ Ζκεξνκελία : 23/09/2014 Αξ.Πξση. : 79279 ΓΗΟΗΚΖΖ ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ ΔΗΓΗΚΟΣΖΣΧΝ ΓΗΑ ΣΖΝ ΠΡΟΛΖΦΖ ΧΡΟΜΗΘΗΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε 2. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 3. Έληππν νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ηότοι εργαζηηρίοσ ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηεί ε δηαδηθαζία ηωλ ξπζκίζεωλ δηθηύνπ ζε ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Windows XP. Η δηαδηθαζία ζε γεληθέο γξακκέο

Διαβάστε περισσότερα

Η «έμππλε» ρξεκαηνδόηεζε ηεο λεαληθήο επηρεηξεκαηηθόηεηαο Υξεκαηνδνηψληαο εθπαίδεπζε, θίλεηξα θαη εξγαιεία

Η «έμππλε» ρξεκαηνδόηεζε ηεο λεαληθήο επηρεηξεκαηηθόηεηαο Υξεκαηνδνηψληαο εθπαίδεπζε, θίλεηξα θαη εξγαιεία Η «έμππλε» ρξεκαηνδόηεζε ηεο λεαληθήο επηρεηξεκαηηθόηεηαο Υξεκαηνδνηψληαο εθπαίδεπζε, θίλεηξα θαη εξγαιεία λεαληθήο επηρεηξεκαηηθφηεηαο Η αξρηηεθηνληθή ηεο πξώηεο επηρείξεζεο Δπηρεηξεκαηηθή ΙΓΔΑ Ο ΔΠΙΥΔΙΡΩΝ:

Διαβάστε περισσότερα

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Μνρηαλάθεο Κσλ/λνο Πξντζηάκελνο Πιεξνθνξηθήο Γήκνπ Ηξαθιείνπ Η κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ 1990-

Διαβάστε περισσότερα

ΩΡΑ ΜΑΘΗΜΑ ΗΜΕΡΑ ΑΘΘΟΤΑ. 9-11 Γιώζζα θαη Δπηθνηλωλία Γεπηέξα 8/6 Ηππνθξάηνπο Α+Β

ΩΡΑ ΜΑΘΗΜΑ ΗΜΕΡΑ ΑΘΘΟΤΑ. 9-11 Γιώζζα θαη Δπηθνηλωλία Γεπηέξα 8/6 Ηππνθξάηνπο Α+Β Σελίδα1 ΕΞΑΜΗΝΟ 9-11 Γιώζζα θαη Δπηθνηλωλία Γεπηέξα 8/6 Ηππνθξάηνπο Α+Β 9-11 Θεωξία θαη Πξαθηηθή Έληππεο Δπηθνηλωλίαο Πέκπηε 11/6 Ηππνθξάηνπο Α+Β 12-2 Κνηλωληθή Θεωξία ΗΗ Πέκπηε 18/6 Ηππνθξάηνπο Α+Β 3-5

Διαβάστε περισσότερα

Απωθαζε Γηοηθεηηθοϊ Σσκβοσιίοσ Σσλεδρίαζε 37ε/07.05.2014 Αρ. Θέκαηος: 14

Απωθαζε Γηοηθεηηθοϊ Σσκβοσιίοσ Σσλεδρίαζε 37ε/07.05.2014 Αρ. Θέκαηος: 14 ΑΔΑ: ΒΙΦΘΟΞ3Μ-ΟΓ Απωθαζε Γηοηθεηηθοϊ Σσκβοσιίοσ Σσλεδρίαζε 37ε/07.05.204 Αρ. Θέκαηος: 4 Θέκα: Πξνθήξπμε ζέζεσλ Δξεπλεηψλ. Έτοληας σπωυε :. Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 4Β, ηνπ λ.3429/2005 φπσο ζπκπιεξψζεθε

Διαβάστε περισσότερα

Π Α Ν Α Γ Ι Ω Σ Ο Π Ο Τ Λ Ο Φ Ω Σ Ι Ο ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΕΙΩΜΑ

Π Α Ν Α Γ Ι Ω Σ Ο Π Ο Τ Λ Ο Φ Ω Σ Ι Ο ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΕΙΩΜΑ Π Α Ν Α Γ Ι Ω Σ Ο Π Ο Τ Λ Ο Φ Ω Σ Ι Ο 1 ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΩΠΙΚΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕ Ηκεξνκελία Γέλλεζεο: 11 Ννεκβξίνπ 1974 Σφπνο Γέλλεζεο: Αζήλα Οηθνγελεηαθή Καηάζηαζε: Έγγακνο ηξαηησηηθέο Τπνρξεψζεηο : Εθπιεξσκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

ΣΜΗΜΑ ΣΟΤΡΙΣΙΚΩΝ ΕΠΙΥΕΙΡΗΕΩΝ. Α. ΑΝΣΙΣΟΙΥΙΔ ΜΑΘΗΜΑΣΩΝ παιαηνύ θαη λένπ πξνγξάκκαηνο ζπνπδώλ Σξνπνπνηεκέλα Μαζήκαηα

ΣΜΗΜΑ ΣΟΤΡΙΣΙΚΩΝ ΕΠΙΥΕΙΡΗΕΩΝ. Α. ΑΝΣΙΣΟΙΥΙΔ ΜΑΘΗΜΑΣΩΝ παιαηνύ θαη λένπ πξνγξάκκαηνο ζπνπδώλ Σξνπνπνηεκέλα Μαζήκαηα ΣΜΗΜΑ ΣΟΤΡΙΣΙΚΩΝ ΕΠΙΥΕΙΡΗΕΩΝ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ ΝΔΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΜΑΘΗΜΑΣΩΝ (ΑΠΟ ΔΑΡΙΝΟ ΔΞΑΜΗΝΟ ΑΚΑΓ. ΔΣΟ 2009-10) 1) Σν λέν πξφγξακκα ζπνπδψλ ππνρξενχληαη λα ην παξαθνινπζήζνπλ φινη νη ελεξγνί ζπνπδαζηέο ηνπ ηκήκαηνο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ ΣΜΖΜΑΣΟ ΜΔΟΓΔΗΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟΤ ΑΗΓΑΗΟΤ ΑΚΑΓΖΜΑΪΚΟΤ ΔΣΟΤ 2009-10 Α ΔΞΑΜΖΝΟ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ ΣΜΖΜΑΣΟ ΜΔΟΓΔΗΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟΤ ΑΗΓΑΗΟΤ ΑΚΑΓΖΜΑΪΚΟΤ ΔΣΟΤ 2009-10 Α ΔΞΑΜΖΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ ΣΜΖΜΑΣΟ ΜΔΟΓΔΗΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟΤ ΑΗΓΑΗΟΤ ΑΚΑΓΖΜΑΪΚΟΤ ΔΣΟΤ 2009-10 Α ΔΞΑΜΖΝΟ Αξραία Διιεληθή Ηζηνξία 3 Νεόηεξε Ηζηνξία ηεο Μεζνγείνπ 3 Δηζαγωγή ζηελ Πνιηηηθή Δπηζηήκε 3 Δηζαγωγή ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενο 10ης διάλεξης ΒΑΙΚΔ ΑΡΥΔ ΑΘΛΗΣΙΚΟΤ ΜΑΡΚΔΣΙΝΓΚ

Περιεχόμενο 10ης διάλεξης ΒΑΙΚΔ ΑΡΥΔ ΑΘΛΗΣΙΚΟΤ ΜΑΡΚΔΣΙΝΓΚ Περιεχόμενο 10ης διάλεξης ΒΑΙΚΔ ΑΡΥΔ ΑΘΛΗΣΙΚΟΤ ΜΑΡΚΔΣΙΝΓΚ Σα βασικότεπα σαπακτηπιστικά τος αθλητισμού ωρ ςπηπεσία Είναι: άπιε βησκαηηθή δελ απνζεθεχεηαη επεξεάδεηαη θαηαλαιψλεηαη ηαπηφρξνλα κε ηελ παξαγσγή

Διαβάστε περισσότερα

Γηαηάμεηο Αλίρλεπζεο Γηαξξνώλ (λεξνύ θαπζίκωλ ρεκηθώλ )

Γηαηάμεηο Αλίρλεπζεο Γηαξξνώλ (λεξνύ θαπζίκωλ ρεκηθώλ ) Γηαηάμεηο Αλίρλεπζεο Γηαξξνώλ (λεξνύ θαπζίκωλ ρεκηθώλ ) Τν πξόβιεκα - Γηαξξνή λεξνύ Αθόκε θαη κηα κηθξή δηαξξνή λεξνύ κπνξεί λα πξνθαιέζεη θαηαζηξνθή αλ δελ αληρλεπζεί εγθαίξσο Δηαξξνή κπνξεί λα πξνέιζεη

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι

Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι ηα Δθπαηδεπηήξηα Πάλνπ ππνζηεξίδνπκε ηελ άπνςε όηη ην «αεηθόξν ζρνιείν» είλαη έλα όξακα εθηθηό. Η εθπαίδεπζε γηα ηελ αεηθνξία δελ είλαη κάζεκα, αιιά

Διαβάστε περισσότερα

Γεώργιος Μπριζκόλας. Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E.

Γεώργιος Μπριζκόλας. Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E. Γεώργιος Μπριζκόλας Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E. Τηνζέηεζε Γηεζλψλ Πξνηχπσλ απφ ηε Βηνκεραλία Εθελοντικά πρότυπα Υποχρεωτική νομοθεσία ISO 9001 ISO14001 ISO 50001 OHSAS 18001 ISO

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code)

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Page 1 Υποπλοίαρτος Ν. Πεηράκος ΠΝ Αηδένηα Γνύξεηνη Ίππνη (Trojan Horses) Ινί (Viruses) Worms Root-kit Page 2 Γνύξεηνο Ίππνο (Trojan Horse) Οξηζκόο: Πξόγξακκα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

Κ 105-2 ΕΙΔΙΚΟΣΗΣΕ ΕΠΟΠ

Κ 105-2 ΕΙΔΙΚΟΣΗΣΕ ΕΠΟΠ Κ 105-2 ΕΙΔΙΚΟΣΗΣΕ ΕΠΟΠ ΠΙΝΑΚΑ ΠΕΡΙΕΥΟΜΕΝΩΝ ΔΗΓΗΚΟΣΖΣΔ ΠΔΕΗΚΟΤ : ΔΛΗΓΑ 1 ΔΗΓΗΚΟΣΖΣΔ ΔΗΓΗΚΧΝ ΓΤΝΑΜΔΧΝ : ΔΛΗΓΑ 14 ΔΗΓΗΚΟΣΖΣΔ ΣΔΘΧΡΑΚΗΜΔΝΧΝ : ΔΛΗΓΑ 31 ΔΗΓΗΚΟΣΖΣΔ ΠΤΡΟΒΟΛΗΚΟΤ : ΔΛΗΓΑ 42 ΔΗΓΗΚΟΣΖΣΔ ΜΖΥΑΝΗΚΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Α.Ε Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία Πνηνί είκαζηε Η ΜΙΝΔΡΑΛ ΥΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΣΑ Α.Δ. μεθίλεζε ηελ πνξεία ηεο ην 1976. Από ηελ αξρή ζπλεξγαζηήθακε κε πξωηνπόξνπο εηαηξείεο ζηνλ

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε.

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Παξάκεηξνη πξνο αμηνιόγεζε Ννκνζεηηθή ζσξάθηζε Κνηλόο Σύιινγνο Ακνηβή Καηαγγειία/Λύζε

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΟ ΛΤΚΕΙΟ ΤΝΟΠΣΙΚΗ ΠΑΡΟΤΙΑΗ

ΝΕΟ ΛΤΚΕΙΟ ΤΝΟΠΣΙΚΗ ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΝΕΟ ΛΤΚΕΙΟ ΤΝΟΠΣΙΚΗ ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΣΙ ΙΥΤΔ ΣΙ ΘΑ ΙΥΤΔΙ ειίδα 1 από 8 ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ ΠΟΤΔΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Η Α Σάμε Γεληθνύ Λπθείνπ απνηειεί ηάμε απνθιεηζηηθά γεληθήο παηδείαο, ζηελ νπνία εθαξκόδεηαη πξόγξακκα καζεκάηωλ

Διαβάστε περισσότερα

Διιεληθά Σειρά Moov Δγτειρίδιο τρήζηη Δνημέρφζης ταρηών Web Αλαζεώξεζε: R00 (2010/05) Πώς να ενημερώζφ ηοσς τάρηες; Υπάξρνπλ ηέζζεξα βήκαηα γηα ηελ ελεκέξσζε ηνπ ράξηε. Βήκα

Διαβάστε περισσότερα

Α) ΑΔΗ ΡΔΗ Β) ΑΞΝΦΝΗΡΝΗ ΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ

Α) ΑΔΗ ΡΔΗ Β) ΑΞΝΦΝΗΡΝΗ ΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ ηελέτη πωλήζεων Α) ΑΔΗ ΡΔΗ Β) ΑΞΝΦΝΗΡΝΗ ΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ Πηόρνο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ζεκαηηθνύ πεδίνπ είλαη ε εθκάζεζε ηερληθώλ πώιεζεο πξνϊόληωλ ή ππεξεζηώλ ζηελ αγνξά, γηα ινγαξηαζκό ηωλ ζπκβαιιόκελωλ

Διαβάστε περισσότερα

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΚΤΠΡΟΤ Πξόγξακκα Δπηκόξθσζεο Τπνςεθίσλ Καζεγεηώλ Σερλνινγίαο Γελάξεο 2011 ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΑ Ι (Ύιε Γπκλαζίνπ) Διδάσκων: Σαββίδης Σάββας Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com

Διαβάστε περισσότερα

Παλεπηζηήκην Θεζζαιίαο. Πνιπηερληθή Σρνιή. Τκήκα Μεραληθώλ Η/Υ, Τειεπηθνηλσληώλ & Δηθηύσλ. [ www.inf.uth.gr ]

Παλεπηζηήκην Θεζζαιίαο. Πνιπηερληθή Σρνιή. Τκήκα Μεραληθώλ Η/Υ, Τειεπηθνηλσληώλ & Δηθηύσλ. [ www.inf.uth.gr ] Παλεπηζηήκην Θεζζαιίαο Πνιπηερληθή Σρνιή Τκήκα Μεραληθώλ Η/Υ, Τειεπηθνηλσληώλ & Δηθηύσλ [ www.inf.uth.gr ] 1 ΜΑΘΗΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΗΥ312 (ΔΙΔΑΚΣΙΚΗ ΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Ι) ΜΕΛΗ ΟΜΑΔΑΣ Θ: Αλιμήζηρ Χπήζηορ Βεπούληρ

Διαβάστε περισσότερα

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ 10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ Σσποποιημένες παροτές ΥΣ Γηα ηελ ειεθηξνδόηεζε θάζε εζωηεξηθήο εγθαηάζηαζεο θαηαζθεπάδεηαη κία από ηηο «ηππνπνηεκέλεο» παξνρέο πνπ αλαθέξνληαη παξαθάηω. Γηα θάζε ηππνπνηεκέλε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΕΣΑΖΟΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΑ 2012 & 2013 & 2014

ΕΞΕΣΑΖΟΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΑ 2012 & 2013 & 2014 1 Ο ΕΠΘΣΗΜΟΝΘΚΟ ΠΕ ΘΟ ΑΝΘΡΩΠΘΣΘΚΩΝ, ΝΟΜΘΚΩΝ & ΚΟΘΝΩΝΘΚΩΝ ΕΠΘΣΗΜΩΝ (πεπιλαμβ. οι ηπαηιωηικέρ σολέρ) 2. Ιζηνξία ΕΞΕΣΑΖΟΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΑ 2012 & 2013 & 2014 2 Ο ΕΠΘΣΗΜΟΝΘΚΟ ΠΕ ΘΟ ΘΕΣΘΚΩΝ ΕΠΘΣΗΜΩΝ 3 Ο ΕΠΘΣΗΜΟΝΘΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔ09.00. ή Οηθνλνκηθώλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ ηεο Κύπξνπ ή Γηνίθεζεο Δπηρεηξήζεωλ θαη Οξγαληζκώλ ηνπ Δ.Α.Π. ΠΔ09

ΠΔ09.00. ή Οηθνλνκηθώλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ ηεο Κύπξνπ ή Γηνίθεζεο Δπηρεηξήζεωλ θαη Οξγαληζκώλ ηνπ Δ.Α.Π. ΠΔ09 Γ Γ - Γ- - - - Μ Γ- Γ Γ Γ- Γ Ξ Γ - Γ 09.00 09 ηπρίν ηθνλνκηθώλ πηζηεκώλ ή ηθνλνκηθήο πηζηήκεο ή Γηεζλώλ θαη πξωπαϊθώλ ηθνλνκηθώλ πνπδώλ ή Γηεζλώλ ηθνλνκηθώλ ρέζεωλ θαη λάπηπμεο ή ξγάλωζεο θαη Γηνίθεζεο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΡΙΜΑΣΑ - ΠΡΟΣΑΔΙ. Γηεκεξίδαο «Σνκείο θαη Δηδηθφηεηεο ηνπ Σερλνινγηθνχ Λπθείνπ»

ΠΟΡΙΜΑΣΑ - ΠΡΟΣΑΔΙ. Γηεκεξίδαο «Σνκείο θαη Δηδηθφηεηεο ηνπ Σερλνινγηθνχ Λπθείνπ» ΠΟΡΙΜΑΣΑ - ΠΡΟΣΑΔΙ Γηεκεξίδαο «Σνκείο θαη Δηδηθφηεηεο ηνπ Σερλνινγηθνχ Λπθείνπ» ηελ Γηεκεξίδα ε νπνία πξαγκαηνπνηήζεθε 25-26 Ννεκβξίνπ ζηελ Αζήλα, έγηλαλ εκπεξηζηαησκέλεο εηζεγήζεηο απφ εηζεγεηέο κε βησκαηηθή

Διαβάστε περισσότερα

Φεθηαθές Τπερεζίες Αθαδεκαχθώλ Ιδρσκάηφλ Πρόζθιεζε 21.1 Φεθηαθής ύγθιηζες

Φεθηαθές Τπερεζίες Αθαδεκαχθώλ Ιδρσκάηφλ Πρόζθιεζε 21.1 Φεθηαθής ύγθιηζες Φεθηαθές Τπερεζίες Αθαδεκαχθώλ Ιδρσκάηφλ Πρόζθιεζε 21.1 Φεθηαθής ύγθιηζες Δρ. πύρος Μπόιες 1 Δράζεης Αλάπηπμε Πιεξνθνξηαθψλ πζηεκάησλ Ηιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο θαη Δμππεξέηεζεο Πνιηηψλ ζηελ Γ ζκηα Δθπαίδεπζε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΙΨΑΝΝΙΝΨΝ ΔΗΜΟ ΙΨΑΝΝΙΣΨΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΙΨΑΝΝΙΝΨΝ ΔΗΜΟ ΙΨΑΝΝΙΣΨΝ Γ/λζε Πξνγξακκαηηζκνχ Οξγάλσζε θαη Πιεξνθνξηθή Σκήκα Πξνγξακκαηηζκνχ θαη Αλάπηπμε Σαρ. Γ/λζε: Βεληδέινπ4, Σ.Κ. 45 444, Ισάλληλα Μ ε λ έ τ η ΕΡΓΟ : ΧΗΥΙΑΚΟ ΤΛΙΚΟ ΚΑΙ ΜΕΣΑΥΡΑΗ ΤΠΑΡΦΟΤΑ ΙΣΟΕΛΙΔΑ ΓΙΑ ΣΟΝ ΕΚΤΓΦΡΟΝΙΜΟ

Διαβάστε περισσότερα

K- Clusters Γξάζε 7.1.: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΘΝΟΣΟΜΘΑ ΣΟΝ ΚΛΑΓΟ ΣΟΤ ΜΑΡΜΑΡΟΤ Η ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΞΘΟΠΟΘΗΘΜΩΝ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ, ΑΠΌ ΣΑ ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΣΑ ΚΑΘ ΣΑ ΜΠΑΖΑ ΣΟ ΣΡΑΝΟΒΑΛΣΟ

K- Clusters Γξάζε 7.1.: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΘΝΟΣΟΜΘΑ ΣΟΝ ΚΛΑΓΟ ΣΟΤ ΜΑΡΜΑΡΟΤ Η ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΞΘΟΠΟΘΗΘΜΩΝ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ, ΑΠΌ ΣΑ ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΣΑ ΚΑΘ ΣΑ ΜΠΑΖΑ ΣΟ ΣΡΑΝΟΒΑΛΣΟ K- Clusters Γξάζε 7.1.: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΘΝΟΣΟΜΘΑ ΣΟΝ ΚΛΑΓΟ ΣΟΤ ΜΑΡΜΑΡΟΤ Η ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΞΘΟΠΟΘΗΘΜΩΝ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ, ΑΠΌ ΣΑ ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΣΑ ΚΑΘ ΣΑ ΜΠΑΖΑ ΣΟ ΣΡΑΝΟΒΑΛΣΟ Ο πινχηνο ηεο Διιάδαο ζε θνηηάζκαηα καξκάξνπ εθιεθηήο

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α

Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α Σει.1 Σο ζςγκεκπιμένο εγσειπίδιο δημιοςπγήθηκε για να βοηθήζει ηην καηανόηζη ηηρ διαδικαζίαρ μεηαθοπάρ δεδομένων ηηρ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΔΝΝΟΙΔ ΚΑΙ ΟΡΙΜΟΙ ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ

ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΔΝΝΟΙΔ ΚΑΙ ΟΡΙΜΟΙ ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΜΑΘΗΜΑ 2T2 41 ΓΟΜΙΚΗ ΦΤΙΚΗ ΗΥΟΜΟΝΩΗ - ΗΥΟΠΡΟΣΑΙΑ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΜΟΝΑΓΔ ΑΚΟΤΣΙΚΗ ΚΑΣΗΓΟΡΙΔ ΑΚΟΤΣΙΚΗ ΑΝΔΗ ΠΑΡΑΜΔΣΡΟΙ ΑΚΟΤΣΙΚΗ ΑΝΔΗ ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΗΥΟΜΟΝΩΗ - ΗΥΟΠΡΟΣΑΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα.

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα. Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα Γηαθξάγκαηα Δξγαιεία Καηαζθεπέο 2 Η θαηαζθεπή πεξηγξάθεηαη ζηελ αληίζηνηρε ελόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Σερληθή Έθζεζε 2. Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο 3. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 4. Έληππν πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα ζάθ σλ α π ν ξ- Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε- Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 2. Έληππν πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα εηδψλ θαζαξηφηεηαο Φξεκαηνδφηεζε : Ιδίνη Πφξνη Σ Δ Υ Ν Ι

Διαβάστε περισσότερα

ΞΗΛΑΘΑΠ ΗΗ ΠΣΝΙΔΠ ΘΑΗ ΡΚΖΚΑΡΑ ΞΝ ΔΗΠΑΓΝΛΡΑΗ ΝΗ ΘΑΡΝΣΝΗ ΑΞΝΙΡΖΟΗΝ ΖΚΔΟΖΠΗΥΛ ΘΑΗ ΔΠΞΔΟΗΛΥΛ ΔΞΑΙ ΝΚΑΓΑ Α

ΞΗΛΑΘΑΠ ΗΗ ΠΣΝΙΔΠ ΘΑΗ ΡΚΖΚΑΡΑ ΞΝ ΔΗΠΑΓΝΛΡΑΗ ΝΗ ΘΑΡΝΣΝΗ ΑΞΝΙΡΖΟΗΝ ΖΚΔΟΖΠΗΥΛ ΘΑΗ ΔΠΞΔΟΗΛΥΛ ΔΞΑΙ ΝΚΑΓΑ Α ΞΗΛΑΘΑΠ ΗΗ ΠΣΝΙΔΠ ΘΑΗ ΡΚΖΚΑΡΑ ΞΝ ΔΗΠΑΓΝΛΡΑΗ ΝΗ ΘΑΡΝΣΝΗ ΑΞΝΙΡΖΟΗΝ ΖΚΔΟΖΠΗΥΛ ΘΑΗ ΔΠΞΔΟΗΛΥΛ ΔΞΑΙ ΝΚΑΓΑ Α 1. Νη απφθνηηνη ηνπ Κεραλνινγηθνύ ηνκέα θαη ηνπ ηνκέα Νρεκάηωλ ησλ ΔΞΑΙ εηζψγνληαη ζηα ηκϊκαηα: ΚΖΣΑΛΝΙΝΓΗΑΠ

Διαβάστε περισσότερα

Σρήκα Α. Γξάθνπκε ηα ζηνηρεία ηνπ Πξνκεζεπηή θαη παηάκε Δηζαγσγή. Σρήκα Β1

Σρήκα Α. Γξάθνπκε ηα ζηνηρεία ηνπ Πξνκεζεπηή θαη παηάκε Δηζαγσγή. Σρήκα Β1 MENU ΜΗΤΡΩΑ Προμηθεστές Σε απηό ην ζεκείν ηεο εθαξκνγήο επεμεξγαδόκαζηε ηo κεηξών Πξνκεζεπηώλ. Κάλνληαο θιηθ κε ην πνληίθη πάλσ ζην Πξνζζήθε (βειάθη 1) ζα βγεη ε θόξκα γηα ηελ εηζαγσγή λέαο εγγξαθήο (Σρήκα

Διαβάστε περισσότερα

1 Είζοδορ ζηο Σύζηημα ΣΔΕΔ ή BPMS

1 Είζοδορ ζηο Σύζηημα ΣΔΕΔ ή BPMS ΟΤΑ Επισειπηζιακή Νοημοζύνη: Οδεγίεο πξνο ηνπο εθπαηδεπόκελνπο γηα ηε ζύλδεζε κε ην ύζηεκα Γηαρείξηζεο Δπηρεηξεζηαθώλ Γηαδηθαζηώλ γηα ηελ εθηέιεζε ηωλ Πξαθηηθώλ Αζθήζεωλ ηωλ ππν(δλνηήηωλ) Bc1.1.4, Bc1.1.5,

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ : Δηζαγσγή ζηελ Σξηηνβάζκηα Δθπαίδεπζε ησλ απνθνίησλ ΔΠΑ.Λ.(ΟΜΑΓΑ Α & Β )

ΘΔΜΑ : Δηζαγσγή ζηελ Σξηηνβάζκηα Δθπαίδεπζε ησλ απνθνίησλ ΔΠΑ.Λ.(ΟΜΑΓΑ Α & Β ) ΑΓΑ: ΒΛ1Ζ9-43Ο ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ ΚΑΗ ΘΡΖΚΔΤΜΑΣΧΝ Βαζκφο Αζθαιείαο: Να δηαηεξεζεί κέρξη: ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ----- ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΟΡΓΑΝΧΖ & ΓΗΔΞΑΓΧΓΖ Μαξνχζη, 19-11 - 2013 ΔΞΔΣΑΔΧΝ ΣΜΖΜΑΣΑ Α - Β Αξ.Πξση.

Διαβάστε περισσότερα

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H )

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H ) Ξ G O O G L E S C H O L A R Α Ο Ξ Ε Κ Ε Θ Λ Θ Α Λ Η Τ Α Μ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η Ρ Οξαγκαηνπνηώληαο αλαδήηεζε ζην GoogleScholar (http://scholar.google.com/) ν ρξήζηεο κπνξεί λα εληνπίζεη πιηθό αθαδεκαϊθνύ θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΑΧΑΪΑ. 24 25 26 Απριλίου 2015 κλειςτό γυμναςτήριο «Δημήτρησ Τόφαλοσ»

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΑΧΑΪΑ. 24 25 26 Απριλίου 2015 κλειςτό γυμναςτήριο «Δημήτρησ Τόφαλοσ» ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΑΧΑΪΑ 24 25 26 Απριλίου 2015 κλειςτό γυμναςτήριο «Δημήτρησ Τόφαλοσ» Τν Παλεπηζηήκην Παηξώλ, ην Δπηκειεηήξην Αραΐαο θαη ε Πεξηθέξεηα Γπηηθήο Διιάδαο

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Οη Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνξξνθνύκελε ελέξγεηα από Αηνιηθά Πάξθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ

ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ Μεγάιε επηηπρία ζεκείωζε ε θνηλή εθδήιωζε γηα ηελ θνπή πίηαο γηα ην 2009, ηνπ Παλειιήληνπ πλδέζκνπ Δπηρεηξήζεωλ Πξνζηαζίαο Πεξηβάιινληνο (ΠΑΔΠΠΔ) θαη ηεο Διιεληθήο Δηαηξίαο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης & ελέγχου κατασκευών

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης & ελέγχου κατασκευών ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης & ελέγχου κατασκευών Αθήνα, Ινύληνο 2011 Τα νθέιε ηνπ σχεδίου νόμου o Απλοποίηση, εκσυγχρονισμός και μείωση του χρόνου έγκρισης και έκδοσης οικοδομικών αδειών.

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΣΟΜΕΑ ΤΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ ΜΑΣΟΡΑΚΗ ΕΛΕΝΑ, ΔΙΕΤΘΤΝΣΡΙΑ Ε.Ε.Ε.Ε.Κ ΑΙΓΑΛΕΩ. 25-11-11, 1ο ΕΠΑΛ ΑΘΗΝΩΝ

Ο ΣΟΜΕΑ ΤΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ ΜΑΣΟΡΑΚΗ ΕΛΕΝΑ, ΔΙΕΤΘΤΝΣΡΙΑ Ε.Ε.Ε.Ε.Κ ΑΙΓΑΛΕΩ. 25-11-11, 1ο ΕΠΑΛ ΑΘΗΝΩΝ ΓΙΗΜΔΡΙΓΑ ΔΔΣΔΚ: ΣΟΜΔΙ ΚΑΙ ΔΙΓΙΚΟΣΗΣΔ ΣΟΤ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟΤ ΛΤΚΔΙΟΤ Ο ΣΟΜΕΑ ΤΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ ΜΑΣΟΡΑΚΗ ΕΛΕΝΑ, ΔΙΕΤΘΤΝΣΡΙΑ Ε.Ε.Ε.Ε.Κ ΑΙΓΑΛΕΩ 25-11-11, 1ο ΕΠΑΛ ΑΘΗΝΩΝ Ο ηνκέαο ζηνρεύεη: ηε δεκηνπξγία επαγγεικαηηώλ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ 1. ρεδίαζε πλδπαζηηθνύ Κπθιώκαηνο Έλα ζπλδπαζηηθό θύθισκα (Κ) έρεη ηξεηο εηζόδνπο A, B θαη C θαη κία έμνδν Y Y=A B+AC Να θαηαζθεπάζεηε ην ράξηε Karnaugh. B 0

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ Σν ζύγρξνλν πξόηππν αληηκεηώπηζεο ηεο ηεξεδόλαο ελειίθσλ δελ εζηηάδεηαη κόλν ζηελ απνθαηάζηαζε ησλ ηεξεδνληθώλ βιαβώλ πνπ έρνπλ εθδεισζεί, αιιά έρεη

Διαβάστε περισσότερα

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Ναηαιία Σπαλνύ, spanou@igme.gr & natspanou@gmail.com Τερληθόο Γεσιόγνο (M.Sc.) Πεξηγξαθή Χάξηεο ρσξηθήο θαηαλνκήο

Διαβάστε περισσότερα

ΟΣΑ Επηρεηξεζηαθή Ννεκνζύλε. Ελόηεηα: Ad1.2.2 «Ση θξύβεηαη» πίζω από κηα Επηρεηξεζηαθή Αλαθνξά (report): XML & XSD γηα αξράξηνπο

ΟΣΑ Επηρεηξεζηαθή Ννεκνζύλε. Ελόηεηα: Ad1.2.2 «Ση θξύβεηαη» πίζω από κηα Επηρεηξεζηαθή Αλαθνξά (report): XML & XSD γηα αξράξηνπο ΟΣΑ Επηρεηξεζηαθή Ννεκνζύλε Ελόηεηα: Ad1.2.2 «Ση θξύβεηαη» πίζω από κηα Επηρεηξεζηαθή Αλαθνξά (report): XML & XSD γηα αξράξηνπο Πξαθηηθή Άζθεζε (επίπεδν 2): ηόρνο ηεο άζθεζεο είλαη ε πεξαηηέξω εμνηθείωζε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011

ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011 Σνκέαο Βνξείνπ Διιάδνο ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011 «Ζ ΑΠΑΡΑΓΔΚΣΖ ΚΑΣΑΣΑΖ ΣΑΘΜΔΤΖ. ΓΤΝΑΣΟΣΖΣΔ ΒΔΛΣΗΩΖ ΜΔ ΤΓΥΡΖΜΑΣΟΓΟΣΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΠΟΓΟΖ»

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ Η ζεκεξηλή ξαγδαία εμέιημε ηεο ηερλνινγίαο ηεο κηθξνειεθηξνληθήο επέηξεςε ηελ θαηαζθεπή εηδηθώλ νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ απνζήθεπζεο δεδνκέλσλ θαη πιεξνθνξηώλ θαηαιακβάλνπλ

Διαβάστε περισσότερα

Η δξάζε ρξεκαηνδνηείηαη από ην ΔΠ << Αλάπηπμε Αλζξσπίλνπ Γπλακηθνύ >> κε πόξνπο ηεο Διιάδαο θαη ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο (Δπξσπατθό Κνηλσληθό Σακείν ).

Η δξάζε ρξεκαηνδνηείηαη από ην ΔΠ << Αλάπηπμε Αλζξσπίλνπ Γπλακηθνύ >> κε πόξνπο ηεο Διιάδαο θαη ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο (Δπξσπατθό Κνηλσληθό Σακείν ). Σν ΚΑΔΚ Πεξηθέξεηαο Βνξείνπ Αηγαίνπ κε ηελ επσλπκία ΚΑΔΚ ΑΔ (Κέληξν Δπαγγεικαηηθήο Καηάξηηζεο άκνπ.) αλαιακβάλεη λα πινπνηήζεη ηελ δξάζε κε ηίηιν:

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογίες Αναχωμάτων Ασυαλείας

Τεχνολογίες Αναχωμάτων Ασυαλείας Τεχνολογίες Αναχωμάτων Ασυαλείας Γηψξγνο Καξφπνπινο (Δηδάζθσλ Π.Δ. 407/80) Σκήκα Μεραληθψλ Πιεξνθνξηαθψλ θαη Επηθνηλσληαθψλ πζηεκάησλ Παλεπηζηήκην Αηγαίνπ Αληηθείκελν κειέηεο Αλαρψκαηα αζθαιείαο (firewalls)

Διαβάστε περισσότερα

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ Να σαπακηηπίζεηε ηιρ πποηάζειρ, πος ακολοςθούν, υρ ππορ ηην οπθόηηηά ηοςρ, με ηην ένδειξη Σωστό ή Λάθος 1. ηελ αξραία Ρώκε νη πιεβείνη δελ είραλ αξρηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΔΓΤ Μεηαπηπρηαθφ Πξφγξακκα «Γηνίθεζε Τπεξεζηψλ Τγείαο» 34

ΔΓΤ Μεηαπηπρηαθφ Πξφγξακκα «Γηνίθεζε Τπεξεζηψλ Τγείαο» 34 ΔΓΤ Μεηαπηπρηαθφ Πξφγξακκα «Γηνίθεζε Τπεξεζηψλ Τγείαο» 34 1. Σίηινο καζήκαηνο Αξρέο Γηνίθεζεο θαη ηξαηεγηθήο Τπεξεζηψλ Τγείαο 2. Τπεχζπλνο καζήκαηνο Νίθνο Μαληαδάθεο 3. θνπφο θνπφο ηνπ καζήκαηνο είλαη

Διαβάστε περισσότερα

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ Πεξηερόκελα Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά Καηαγξαθή Ώξαο πγρξνληζκόο πζηήκαηνο Παξνπζίαζε πζηήκαηνο Πηζαλά ελάξηα Υξήζεο 2 Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ 1 Βαζηθέο Έλλνηεο & Καηεγνξίεο Γηθηύσλ Τπνινγηζηώλ

ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ 1 Βαζηθέο Έλλνηεο & Καηεγνξίεο Γηθηύσλ Τπνινγηζηώλ ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ 1 Βαζηθέο Έλλνηεο & Καηεγνξίεο Γηθηύσλ Τπνινγηζηώλ Γξαζηεξηόηεηα 1ε αο δίλεηαη ν ελλνηνινγηθφο ράξηεο "Γίθηπα Τπνινγηζηψλ - Βαζηθέο Έλλνηεο" πνπ αθνξά ζηελ θεληξηθή έλλνηα "Γίθηπα Τπνινγηζηψλ".

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 ΑΞΝΦΝΗΡΝΗ ΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ & ΚΔΡΑΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 ΑΞΝΦΝΗΡΝΗ ΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ & ΚΔΡΑΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ ΘΔΘ ΞΔΟΗΦΔΟΔΗΑΠ ΘΔΛΡΟΗΘΖΠ ΚΑΘΔΓΝΛΗΑΠ ΞΔ Εξσπηρέηηζη πελαηών ΑΞΝΦΝΗΡΝΗ ΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ & ΚΔΡΑΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ Πηόρνο ηεο παξνύζαο ελέξγεηαο θαηάξηηζεο είλαη ε παξνρή εμεηδηθεπκέλεο γλώζεο ζηνπο θαηαξηηδνκέλνπο,

Διαβάστε περισσότερα

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ 6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ Σηα πιαίζηα ηεο έθηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Μαξία-Ησάλλα Αξγπξνπνύινπ Βαζίιεο Παπιόπνπινο Τνκέαο Ψπρνινγίαο, Παλεπηζηήκην Αζελώλ Αλαθνίλσζε ζην 5 ν Παλειιήλην

Διαβάστε περισσότερα

Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ.

Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ. Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ. ΜΠΙΛΙΛΗ ΑΝΑΣΑΙΑ Νοσηλεύτρια Σ.Δ. ΜSc Προϊσταμένη τμήματος ΦΙΑπ Γ.Ν. ΚΑΣ ΜΟΥΙΓΗ ΘΔΜΙΣΟΚΛΗ Νοσηλεστής Σ.Δ. τμήματος ΦΙΑπ Γ.Ν. ΚΑΣ ΒΟΤΡΛΔΓΚΑ ΠΑΝΑΓΙΩΣΑ Νοσηλεύτρια

Διαβάστε περισσότερα

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ 1) Υξηζηνπγελληάηηθα ειαηάθηα θάξηα ή θαδξάθη θάξηα ή θαδξάθη Τιηθά πνπ ζα ρξεηαζηνύκε: Υαξηί θάλζνλ καύξν γηα ην θόλην, πξάζηλν γηα ηα ειαηάθηα, θόθθηλν γηα ηα αζηεξάθηα Απιό

Διαβάστε περισσότερα

1 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Ειζαγωγή

1 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Ειζαγωγή 1 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Ειζαγωγή A. Σσζκεσές Εργαζηηρίοσ Ηλεκηρονικής Ο πιηθόο εμνπιηζκόο ηνπ εξγαζηεξίνπ ειεθηξνληθήο πεξηιακβάλεη ηηο αθόινπζεο ζπζθεπέο: 1. Παικνγξάθνπο: Protec 6502 θαη Peak Tech 2020N

Διαβάστε περισσότερα

Σν ΗΝ.Δ / Γ..Δ.Δ. Πξέβεδα, 20.2.2012 Αξηζκ. Πξση.: 3420

Σν ΗΝ.Δ / Γ..Δ.Δ. Πξέβεδα, 20.2.2012 Αξηζκ. Πξση.: 3420 Ηλζηηηνύην Δξγαζίαο (ΗΝΔ/ΓΔΔ) (5) Σαρ. Γ/λζε: 2 ν ρικ Πξέβεδαο-Μύηηθα (Μαθξπόινπηζα) Σ.Κ.: 481 00 Πξέβεδα Σει.: 26820 26969 Πιεξνθνξίεο: θ.θ. Πνιπκέξε Πνύιηνπ Νηόληνξνπ Δπάγγεινπ E mail: vpapa@inegsee.gr

Διαβάστε περισσότερα

(ύμθωνα με ηην Οδηγία 1999/5/ΔΚ και ηο Π.Γ. 44/Μάπηιορ 2002)

(ύμθωνα με ηην Οδηγία 1999/5/ΔΚ και ηο Π.Γ. 44/Μάπηιορ 2002) ΗΜΑΝΗ ΔΞΟΠΛΙΜΟΤ (1) (ύμθωνα με ηην Οδηγία 1999/5/ΔΚ και ηο Π.Γ. 44/Μάπηιορ 2002) (1) ΑΠΟΠΟΙΗΗ ΔΤΘΤΝΗ: Σν θείκελν απηφ έρεη σο ζηφρν ηελ ελεκέξσζε ησλ ελδηαθεξνκέλσλ ζε ζέκαηα δηάζεζεο ζηελ αγνξά, ειεχζεξεο

Διαβάστε περισσότερα

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν»

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Γεώργιος Μπάληας, Οικονομικό Πανεπιζηήμιο Αθηνών Προκόπης Θεοδωρίδης, Πανεπιζηήμιο Παηρών Ταπηόηεηα ηεο έξεπλαο Σθνπόο: Αλίρλεπζε ηεο αγνξαζηηθήο ζπκπεξηθνξάο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΖ ΟΗ ΤΠΟΤΡΓΟΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΚΑΗ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΚΑΗ ΣΡΟΦΗΜΩΝ

ΑΠΟΦΑΖ ΟΗ ΤΠΟΤΡΓΟΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΚΑΗ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΚΑΗ ΣΡΟΦΗΜΩΝ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ & ΣΡΟΦΙΜΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΟΡΓΑΝΩΗ ΚΑΙ ΑΠΛΟΤΣΔΤΗ ΓΙΑΓΙΚΑΙΩΝ ΣΜΗΜΑ:Α Σαχ. Γ/νση: Αχαρνών ΣΚ: 04 3 Πληρ: Γ. Σσαγδή Σηλ: 0 460

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΟΛΕΣ WINDOWS ΚΑΙ UNIX

ΕΝΤΟΛΕΣ WINDOWS ΚΑΙ UNIX ΕΝΤΟΛΕΣ WINDOWS ΚΑΙ UNIX Σηότοι εργαζηηρίοσ Σην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ, νη θνηηεηέο ζα εμνηθεησζνύλ κε βαζηθέο εληνιέο δηθηπαθώλ πξσηνθόιισλ νη νπνίεο βξίζθνπλ εθαξκνγή ζε πεξηβάιινληα Windows

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΟΝΑ 4: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΝΟΥΗ Δ.Π. Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο 2014 2020

ΑΞΟΝΑ 4: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΝΟΥΗ Δ.Π. Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο 2014 2020 ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗ ΔΙΓΙΚΗ ΤΠΗΡΔΙΑ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΑΞΟΝΑ 4: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΝΟΥΗ Δ.Π. Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο 2014 2020 Κομοηηνή 3 Απριλίοσ 2015 Παρουσίαση:

Διαβάστε περισσότερα

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk)

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Σεκηλάξην Τνκέα Λνγηζκηθνύ Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Περίιευε παροσζίαζες Τη είλαη ηα «Γίθηπα πνπ παξέρνληαη

Διαβάστε περισσότερα

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1.1 Εγκαηάζηαζη ηυν οδηγών ηηρ έξςπνηρ κάπηαρ ζηο λογιζμικό Mozilla Thunderbird

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Γηα ηηο ΑΕ, ηηο ΕΠΕ, ηηο ΟΕ θαη ηηο ΕΕ, ε πξνζεζκία ππνβνιήο νξίδεηαη ωο εμήο:

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Γηα ηηο ΑΕ, ηηο ΕΠΕ, ηηο ΟΕ θαη ηηο ΕΕ, ε πξνζεζκία ππνβνιήο νξίδεηαη ωο εμήο: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ -1980- ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ Αθήνα, 4 Οκτωβρίοσ 2012 Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Τελ παξάηαζε ηωλ πξνζεζκηώλ γηα ηελ απνγξαθή ηωλ επηρεηξήζεωλ ζην Γ.Ε.ΜΗ., απνθάζηζε

Διαβάστε περισσότερα

Η ΤΜΒΟΛΗ ΣΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΣΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ

Η ΤΜΒΟΛΗ ΣΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΣΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΓΙΑΣΜΗΜΑΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΣΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΩΝ ΓΙΑ ΣΔΛΔΥΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΩΝ EXECUTIVE MBA ΓΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ Η ΤΜΒΟΛΗ ΣΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΣΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΙΓΗΡΟΠΟΤΛΟΤ ΔΤΣΤΥΙΑ Δπηβιέπνπζα

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΗ ΓΔΓΟΜΔΝΩΝ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΑΠΟΘΗΚΗ, ΠΔΛΑΣΟΛΟΓΙΟΤ, ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ & ΡΑΝΣΔΒΟΤ ΓΙΑ ΚΟΜΜΩΣΗΡΙΑ

ΒΑΗ ΓΔΓΟΜΔΝΩΝ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΑΠΟΘΗΚΗ, ΠΔΛΑΣΟΛΟΓΙΟΤ, ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ & ΡΑΝΣΔΒΟΤ ΓΙΑ ΚΟΜΜΩΣΗΡΙΑ HairDresser's ΒΑΗ ΓΔΓΟΜΔΝΩΝ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΑΠΟΘΗΚΗ, ΠΔΛΑΣΟΛΟΓΙΟΤ, ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ & ΡΑΝΣΔΒΟΤ ΓΙΑ ΚΟΜΜΩΣΗΡΙΑ Σν HairDresser s (πιήξεο έθδνζε) είλαη κηα βάζε δεδνκέλσλ γηα ηε δηαρείξηζε ηεο απνζήθεο, ηνπ πειαηνινγίνπ,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ

ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΣΑ Ο πολσμεριζμός Πολσμεριζμός είναι η τημική ανηίδραζη καηά ηην οποία πολλά μόρια ίδιων ή διαθορεηικών οργανικών ενώζεων, ποσ ονομάζονηαι μονομερή, ενώνονηαι και ζτημαηίζοσν

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΚΠ. ΕΤΟΥΣ 204-205 ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/204 A ΟΜΑΓΑ Οδηγία: Να γράυεηε ζηο ηεηράδιο ζας ηον αριθμό κάθε μιας από ηις παρακάηφ ερφηήζεις Α.-Α.8 και

Διαβάστε περισσότερα