ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΣΗ ΤΠΔΡΣΑΙΚΗ ΚΡΙΗ ΣΑ ΔΠΔΙΓΟΝΣΑ. Γξ Κσλ/λνο Γεκεηξαθφπνπινο Δπηκειεηήο Α ΔΣΥ Β Παζνινγηθή Κιηληθή ΑΠΘ Ιππνθξάηεην Ννζνθνκείν Θεζζαινλίθεο

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΣΗ ΤΠΔΡΣΑΙΚΗ ΚΡΙΗ ΣΑ ΔΠΔΙΓΟΝΣΑ. Γξ Κσλ/λνο Γεκεηξαθφπνπινο Δπηκειεηήο Α ΔΣΥ Β Παζνινγηθή Κιηληθή ΑΠΘ Ιππνθξάηεην Ννζνθνκείν Θεζζαινλίθεο"

Transcript

1 ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΣΗ ΤΠΔΡΣΑΙΚΗ ΚΡΙΗ ΣΑ ΔΠΔΙΓΟΝΣΑ Γξ Κσλ/λνο Γεκεηξαθφπνπινο Δπηκειεηήο Α ΔΣΥ Β Παζνινγηθή Κιηληθή ΑΠΘ Ιππνθξάηεην Ννζνθνκείν Θεζζαινλίθεο

2 Οξηζκνί ραξαθηεξηζηηθά ππεξηαζηθψλ θξίζεσλ Παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ηε ζεξαπεία ησλ ππεξηαζηθψλ θξίζεσλ Φάξκαθα Σπλήζεηο επείγνπζεο ππεξηαζηθέο θαηαζηάζεηο

3 Η ππεξηαζηθή θξίζε αληηπξνζσπεχεη έλα πνιχ κηθξφ θνκκάηη ζηε κεγάιε δεμακελή ησλ ππεξηαζηθψλ αζζελψλ. Οη αζζελείο κε ππεξηαζηθή θξίζε αληηκεησπίδνπλ άκεζν θίλδπλν γηα ηε δσή ηνπο. Η άκεζε εθαξκνγή αληηππεξηαζηθήο αγσγήο βειηηψλεη ζεκαληηθά ηελ επηβίσζε.

4 ΟΡΙΜΟΙ Τπεξηαζηθή θξίζε Υξεζηκνπνηείηαη αδηάθξηηα Μεκνλσκέλε πςειή ΑΠ Τπέξηαζε + επείγνπζα θιηληθή νληόηεηα

5 Αιεζήο ππεξηαζηθή θξίζε Αιεζήο επείγνπζα ππέξηαζε Τςειή ΑΠ (ΑΠ > 180 mm Hg θαη/ή ΓΑΠ > 120 mm Hg) + Βιάβεο δσηηθώλ νξγάλσλ (hypertensive emergency) (hypertensive urgency)

6 Τπεξεπείγνπζεο ππεξηαζηθέο θαηαζηάζεηο (hypertensive emergency) απαηηείηαη άκεζε πηψζε ηεο ΑΠ κε παξεληεξηθή ρνξήγεζε θαξκάθσλ (ΜΔΘ) εμαηηίαο ηεο πξννδεπηηθήο ή εμειηζζφκελεο βιάβεο ζηα φξγαλα ζηφρνπο Δπείγνπζεο ππεξηαζηθέο θαηαζηάζεηο (hypertensive urgency) θαηαζηάζεηο κε πνιχ κεγάιε αχμεζε ηεο ΑΠ αιιά ρσξίο ζνβαξή ζπκπησκαηνινγία ή εμειηζζόκελε βιάβε ζηα φξγαλα ζηφρνπο, φπνπ ε πηψζε ηεο ΑΠ κπνξεί λα ιάβεη ρψξα ζε ρξνληθφ δηάζηεκα σξψλ, ζπρλά κε αληηππεξηαζηθά θάξκαθα από ηνπ ζηόκαηνο ρνξεγνύκελα.

7 Με αιεζήο ππεξηαζηθή θξίζε Υξόληα ζνβαξή αιιά αζπκπησκαηηθή ππέξηαζε (βπζόο 0,Ι ή ΙΙ) Απόηνκε αύμεζε ηεο ΑΠ πνπ ζπλνδεύεη ηηο αγρώδεηο θαηαζηάζεηο Φεπδνϋπέξηαζε πζηνιηθή ππέξηαζε ησλ ππεξειίθσλ

8 Τπεξηαζηθόο αζζελήο: 1. Παξαπνκπή κε αζθάιεηα ζε ηαθηηθή θιηληθή εθηίκεζε 2. Άκεζε ζεξαπεπηηθή παξέκβαζε α) αληηκεηώπηζε ηνπ αζζελνύο ζε ζάιακν βξαρείαο λνζειείαο β) εηζαγσγή θαη λνζειεία ζηελ θιηληθή (επείγοσζα σπέρηαζη) ελδερνκέλσο θαη ζε ζάιακν εληαηηθήο λνζειείαο (σπερεπείγοσζα σπέρηαζη)

9 Τπεξεπείγνπζεο ππεξηαζηθέο θαηαζηάζεηο 1. Τπεξηαζηθή εγθεθαινπάζεηα 2. Τπέξηαζε κε αγγεηαθό εγθεθαιηθό επεηζόδην αηκνξξαγία έκθξαθην 3. Τπέξηαζε κε νμύ πλεπκνληθό νίδεκα 4. Τπέξηαζε κε νμύ έκθξαγκα κπνθαξδίνπ 5. Αδξελεξγηθή θξίζε 6. Γηαρσξηζηηθό αλεύξπζκα ηεο ανξηήο 7. Δθιακςία

10 Δπείγνπζεο ππεξηαζηθέο θαηαζηάζεηο 1. Καθνήζεο ππέξηαζε 2. Τπέξηαζε κε ζπκθνξεηηθή θαξδηαθή αλεπάξθεηα 3. Τπέξηαζε κε αζηαζή ζηεζάγρε 4. Πξνεθιακςία 5. Πεξηεγρεηξεηηθή ππέξηαζε

11 Τπεξαδξελεξγηθά ζύλδξνκα 1. Τπεξδνζνινγία ακθεηακίλεο 2. Αλαζηνιείο ηεο κνλνακηλνμεηδάζεο / ζύλδξνκν ηπξακίλεο 3. ύλδξνκν δηαθνπήο α2 αγσληζηώλ ηύπνπ θινληδίλεο 4. Έθζεζε ζε θνθαΐλε 5. Καηαζηάζεηο παληθνύ

12 ΔΠΔΙΓΟΤΔ ΤΠΔΡΣΑΙΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΙ Ιδηαίηεξε ζεκαζία έρεη: - ε ρξνληόηεηα ηεο ππέξηαζεο - ε θύζε ηεο βιάβεο ηνπ νξγάλνπ ζηόρνπ - νη ππνθείκελεο παζνινγηθέο θαηαζηάζεηο θαη ΟΥΙ ην ύςνο ηεο ΑΠ ην ΔΠΔΙΓΟΝ θαζνξίδεηαη: -ζνβαξόηεηα ΑΠ θαη -ηαρύηεηα αύμεζεο ΑΠ # -ζπλππάξρνπζα παζνινγηθή θαηάζηαζε

13 πρλόηεηα ΑΔΔ (1/3) Ομύ πλεπκνληθό νίδεκα (1/5) Τπεξηαζηθή εγθεθαινπάζεηα (16%) Ομεία ζπκθνξεηηθή θαξδηαθή αλεπάξθεηα (14%) Ιζραηκηθά θαξδηαθά επεηζόδηα (12%) Γηαρσξηζηηθό αλεύξπζκα ηεο ανξηήο (2%)

14 Κλινικές εκδηλώζεις σπερηαζικών κρίζεων ηδηαίηεξα κεγάιε ΑΠ ηαρεία αύμεζε ΑΠ Δκθαλίδνληαη σο: επηδείλσζε ρξφληαο ππέξηαζεο νμεία αχμεζε αξηεξηαθήο πίεζεο ζε πξνεγνπκέλσο λνξκνηαζηθφ άηνκν νμεία ζπεηξακαηνλεθξίηηδα πξνεθιακςία λεθξηθή θξίζε ζθιεξνδέξκαηνο

15 Κιαζζηθέο ππεξηαζηθέο θξίζεηο ππεξηαζηθή εγθεθαινπάζεηα θαθνήζεο ππέξηαζε (αληαλαθιά κία επηηαρπλφκελε θάζε ζηαζεξήο ππέξηαζεο) (Ομεία ππεξηαζηθή θξίζε) Υξόληα ππέξηαζε απμάλεη ην αλώηαην όξην απηνξύζκηζεο ηεο αηκαηηθήο ξνήο # νμείεο ππεξηαζηθέο θξίζεηο Κίλδπλνο εγθεθαινπάζεηαο αηκνξξαγίαο ζε πνιχ ρακειφηεξα επίπεδα αξηεξηαθήο πίεζεο πξνεθιακςία νμεία ζπεηξακαηνλεθξίηηδα άκεζε ζεξαπεπηηθή αληηκεηώπηζε παξά ηε κέηξηα ΑΠ

16 Η πςειή ΑΠ ρσξίο νμεία θαξδηαθή λεπξνινγηθή λεθξηθή αγγεηαθή επίπησζε ή απνπζία ππεξαδξελεξγηθνχ ζπλδξφκνπ ΓΔΝ ζπλεπάγεηαη άκεζν θίλδπλν γηα ηνλ αζζελή Οπνηαδήπνηε θαηάζηαζε πξνθαιεί stress άιγνο άγρνο θφβνο ίιηγγνο ππνμπγνλαηκία θαηάζηαζε παληθνχ θηι ΑΠ θαη ηνπ ππεξηαζηθνχ θαη ηνπ λνξκνηαζηθνχ Γηαπίζησζε ηεο αηηίαο παξνδηθήο αύμεζεο ηεο ΑΠ θαηάιιειε αληηκεηώπηζε αλαιγεηηθά αγρνιπηηθά

17 Ταρεία αλεμέιεγθηε ειάηησζε ΑΠ παξνδηθά δελ σθειεί δπλεηηθά επηθίλδπλε νμχ ηζραηκηθφ εγθεθαιηθφ επεηζφδην νμχ έκθξαγκα κπνθαξδίνπ Ιδηαίηεξε πξνζνρή απαηηείηαη θαηά ηε ρξήζε δηπδξνππξηδηλώλ ηαρείαο δξάζεο ληθεδηπίλε

18 Δπείγνπζεο ππεξηαζηθέο θαηαζηάζεηο Φνξήγεζε θαξκάθσλ: ηζρπξά ηαρέσο δξψληα iv Δθηίκεζε: θηλδύλνπ νθέινπο θαξκαθεπηηθήο παξέκβαζεο επίπεδν ηαρύηεηα ειάηησζεο ΑΠ θίλδπλνο επηπινθώλ ιόγσ κεγάιεο ειάηησζεο ΑΠ όξην αζθαιείαο ζηαδηαθή ειάηησζε

19 Παξάγνληεο πνπ θαζνξίδνπλ ηελ ζεξαπεία ηεο επείγνπζαο ππέξηαζεο 1. Ηιηθία 2. Όγθνο πγξώλ ηνπ ζώκαηνο 3. Σαπηόρξνλε αληηππεξηαζηθή αγσγή 4. Γηάξθεηα ππέξηαζεο 5. πλππάξρνπζεο παζνινγηθέο θαηαζηάζεηο επηινγή θαξκάθνπ δνζνινγία νδφο ρνξήγεζεο ζηφρνο ηνπ επηπέδνπ ηεο πίεζεο

20 Ηιηθία Ιδηαίηεξε πξνζνρή ζηα ειηθησκέλα άηνκα Κίλδπλνο από ηελ ηαρεία πηώζε ηεο ΑΠ ζπρλφηεηα ζηεθαληαίαο θαη εγθεθαιηθήο αγγεηαθήο λφζνπ ηθαλφηεηα απηνξχζκηζεο ηεο αηκαηηθήο ξνήο επαηζζεζία ζηα αληηππεξηαζηθά θάξκαθα ζπζηνιηθή ΑΠ ιφγσ ζθιεξπκέλσλ επαζβεζησκέλσλ αγγείσλ 1. Υξήζε κηθξόηεξσλ ζεξαπεπηηθώλ δόζεσλ 2. Τςειόηεξνο ζηόρνο επηπέδσλ ΑΠ 3. Πξνζεθηηθόηεξε παξαθνινύζεζε

21 Όγθνο πγξώλ ηνπ ζώκαηνο Φξήζε ηζρπξψλ δηνπξεηηθψλ ηεο αγθχιεο -Καηαζηάζεηο απμεκέλνπ φγθνπ Νεθξνπαξεγρπκαηηθή ππέξηαζε Ομεία ζπεηξακαηνλεθξίηηδα Πξσηνπαζήο ππεξαιδνζηεξνληζκφο Σπκθνξεηηθή θαξδηαθή αλεπάξθεηα -Σε ζπλδπαζκφ κε αγγεηνδηαζηαιηηθά πνπ πξνθαινχλ θαηαθξάηεζε λαηξίνπ # Πξνζνρή: Καηαζηάζεηο ρακεινύ όγθνπ -Σηελ θαθνήζε θάζε ηεο ππέξηαζεο -ζηελ πξνεγνχκελε ρξήζε δηνπξεηηθψλ ζπγρνξήγεζε ηζρπξώλ αγγεηνδηαζηαιηηθώλ Κίλδπλνο ΑΠ Αληηκεηώπηζε: 1 2 L θπζηνινγηθνύ νξνύ θξπζηαινεηδώλ δηαιπκάησλ

22 Αληηππεξηαζηθή αγσγή Σπλέξγεηα παξφηη δελ ξχζκηζε ηελ ΑΠ ιφγσ αλαζηνιήο αληηξξνπηζηηθψλ κεραληζκψλ ιφγσ ειάηησζεο ηνπ ελδαγγεηαθνχ φγθνπ πλερήο θαη όρη εθάπαμ ρνξήγεζε ηνπ ηαρέσο δξψληνο ππνηαζηθνχ θαξκάθνπ

23 Γηάξθεηα ππέξηαζεο Υξόληα ππέξηαζε ηξνπνπνηείηαη ε απηνξχζκηζε ηεο αηκαηηθήο ξνήο Ταρεία επάλνδνο ηεο ΑΠ ζε θπζηνινγηθά επίπεδα εγθεθαιηθή ηζραηκία Η εγθεθαιηθή αηκαηηθή ξνή δηαηεξείηαη: λνξκνηαζηθά άηνκα ππεξηαζηθά άηνκα ΜΑΠ 60mmHg ΜΑΠ >120mmHg

24 πλππάξρνπζα παζνινγηθή θαηάζηαζε Αζθενείς με νεσρολογικές διαηαρατές απνθεχγνληαη θάξκαθα κε θαηαζηαιηηθή δξάζε ζην ΚΝΣ θινληδίλε κεζπιληφπα ξεδεξπίλε κνμνληδίλε Αγγειακή νόζο (εγκεθαλική - ζηεθανιαία) όρη θάξκαθα πνπ πξνθαινχλ απφηνκε ΑΠ ληθεδηπίλε (ιφγσ ηνπ θηλδχλνπ ειάηησζεο ηεο αηκαηηθήο ξνήο πέξαλ ηνπ ζεκείνπ ηεο ζηέλσζεο ή ηεο παξάπιεπξεο θπθινθνξίαο) Μσοκαρδιακή ιζταιμία Διατωριζηικό ανεύρσζμα αορηής όρη θάξκαθα πνπ απμάλνπλ ηε ζπζηαιηηθφηεηα ηνπ κπνθαξδίνπ αληαλαθιαζηηθά κέζσ ηνπ ζπκπαζεηηθνχ

25 Σξόπνο ρνξήγεζεο αληηππεξηαζηθνύ Per os ή ελδνθιεβίσο (iv) Per os ρνξήγεζε Μεγάιε ΑΠ (θαπηνπξίιε, ληθεδηπίλε) Αθπδαησκέλα άηνκα Λήςε άιισλ αληηππεξηαζηθψλ Αδπλακία ηηηινπνίεζεο αλαζηξνθή απνηειέζκαηνο iv ρνξήγεζε ληηξνπξσζζηθφ λάηξην ληηξνγιπθεξίλε

26 Φάρμακα ποσ τορηγούνται παρεντερικά στις Επείγοσσες Υπερτασικές Καταστάσεις (ΕΥΚ)

27 Φάρμακα ποσ τορηγούνται παρεντερικά στις Επείγοσσες Υπερτασικές Καταστάσεις (ΕΥΚ) Νηηξνπξσζζηθό λάηξην Νηηξνγιπθεξίλε Τδξαιαδίλε Φεληνιακίλε Δζκνιόιε Λαβεηαιόιε (Νηθαξδηπίλε) (Κιεβηληηπίλε) (Φελνιδνπάκε) (Δλαιαπξηιάηε)

28 Νηηξνπξσζζηθό λάηξην Φάιαζε αξηεξηψλ θαη θιεβψλ Διαηηψλεη πξν- θαη κεηαθνξηίν Διαηηψλεη ηηο αλάγθεο ηνπ κπνθαξδίνπ ζε νμπγφλν Διαρηζηνπνηεί ηελ αληαλαθιαζηηθή ηαρπθαξδία πνπ ζπλνδεχεη ηελ αξηεξηαθή δηαζηνιή ηδαληθό ζηε ζηεθαληαία λόζν ηαρεία έλαξμε εχθνιε ηηηινπνίεζε ζρεδφλ θαζνιηθή απνηειεζκαηηθφηεηα Αλεπηζύκεηεο ελέξγεηεο (ζπάληεο, ξπζκόο έγρπζεο 3γ ζε 72hr) α) ηαρεία πηψζε ηεο ΑΠ β) ηνμηθφηεηα ηνπ ζεηνθπαληθνχ αληφληνο δηαηαξαρέο φξαζεο (ακαχξσζε) εκβνέο ψησλ ζχγρπζε ζπαζκνί πξνζεθηηθή παξαθνινύζεζε πξνζηαζία από ην θσο ηαπηόρξνλε ρνξήγεζε Β12

29 Νηηξνγιπθεξίλε ΑΠ απνηειεζκαηηθά κεηαθνξηίνπ πίεζεο πιήξσζεο αξηζηεξάο θνηιίαο θαηαλάισζεο νμπγφλνπ απφ ην κπνθάξδην Γηα ηζνδύλακε ειάηηωζε ΑΠ ε θαηαλάιωζε νμυγόλνυ πεξηνξίδεηαη ζε κεγαιύηεξν βαζκό κε ηε ληηξνγιυθεξίλε από ό,ηη κε ην ληηξνπξωζζηθό λάηξην θαη ε ζηεθαληαία αηκάηωζε δηαηεξείηαη θαιύηεξα Κύξηα έλδεημε: Σηεθαληαία λφζνο (αζηαζήο ζηεζάγρε, νμχ έκθξαγκα κπνθαξδίνπ) Αξηζηεξή θαξδηαθή αλεπάξθεηα κε ηζραηκία Παξαηεηακέλε ελδνθιέβηα ρνξήγεζε απνπζία ηνμηθφηεηαο θαηλφκελα αλνρήο ζηε δξάζε ηνπ θαξκάθνπ θεθαιαιγία

30 Τδξαιαδίλε Αγγεηνδηαζηαιηηθφ γηα iv θαη im ρξήζε Με επαλαιακβαλφκελεο δφζεηο Δκθαλίδεη βξαδεία έλαξμε θαη παξαηεηακέλε δηάξθεηα δξάζεο επηηξέπνληαο έηζη ιηγφηεξν εληαηηθή παξαθνινχζεζε. Πξνθαιεί ζεκαληηθή αχμεζε ηεο θαξδηαθήο παξνρήο θαη έηζη πεξηνξίδεηαη ε ρξήζε ηνπ ζηνπο λεαξνχο αζζελείο ζηνπο νπνίνπο ην απμεκέλν θαξδηαθφ έξγν απνθιείεη ηελ πηζαλφηεηα ηεο πξφθιεζεο ζηεθαληαίαο ηζραηκίαο. -Σνβαξή ππέξηαζε ζηελ εγθπκνζχλε -Πξνεθιακςία

31 Φαηληνιακίλε Με εθιεθηηθφο α-αδξελεξγηθφο απνθιεηζηήο Δλδείμεηο: θαηαζηάζεηο πεξίζζεηο θαηερνιακηλψλ θαηνρξσκνθχηησκα Δζκνιόιε Καξδηνεθιεθηηθφο β-αλαζηνιέαο Ταρέσο κεηαβνιηδφκελνο κε κηθξή εκηπεξίνδν δσήο (πεξίπνπ 9 min). Σπλνιηθή δηάξθεηα δξάζεο πεξίπνπ 30 min Αλαηζζεζία: πξφιεςε ησλ αηκνδπλακηθψλ δηαηαξαρψλ θαηά ηε δηαζσιήλσζε

32 Λαβεηαιόιε α θαη β-αλαζηνιέαο Αζθαιήο θαη δξαζηηθφο γηα iv ρνξήγεζε bolus ή ζπλερή έγρπζε. Έλαξμε δξάζεο ζε 5 min, δηάξθεηα δξάζεο 3-6 ψξεο. ε όιεο ηηο πεξηπηώζεηο εθηόο ηεο αξηζηεξάο θαξδηαθήο αλεπάξθεηαο. -Οξζνζηαηηθή ππφηαζε -Ναπηία, θλεζκφο, αηκσδίεο -Αλεπηζχκεηεο ελέξγεηεο ησλ β-αλαζηνιέσλ

33 Δπείγνπζεο ππεξηαζηθέο θαηαζηάζεηο θάξκαθα per os α) α-μδα (θαπηνπξίιε) β) α- θαη β-blockers γ) αληαγσληζηέο δηαχισλ αζβεζηίνπ δ) ζπκπαζεηηθνιπηηθά (θπξίσο ε θινληδίλε) ε) δηνπξεηηθά (θνπξνζεκίδε)

34 Καπηνπξίιε Δλδείμεηο: φπνπ PRA λεθξαγγεηαθή ππέξηαζε θαθνήζεο ππέξηαζε λεθξηθή θξίζε ζθιεξνδέξκαηνο λεθξηθέο αγγεηίηηδεο κηθξψλ αγγείσλ Γφζε: mg per os ή ππνγισζζίσο Έλαξμε δξάζεο: 15 έσο 30 min Η απάληεζε εμαξηάηαη απφ ηνλ φγθν ησλ πγξψλ ηνπ ζψκαηνο φγθνο απφηνκε ΑΠ λεθξαγγεηαθή ππέξηαζε

35 Αληαγσληζηέο δηαύισλ αζβεζηίνπ Διάηησζε ΑΠ κέζσ πεξηθεξηθήο αγγεηνδηαζηνιήο Μνλνιφηη εκθαλίδνπλ αξλεηηθή ηλφηξνπε δξάζε βειηηψλνπλ ηελ αηκνδπλακηθή θαηάζηαζε ηνπ ππεξηαζηθνχ ιφγσ ζεκαληηθήο ειάηησζεο ησλ πεξηθεξηθψλ αληηζηάζεσλ (κεηαθνξηίν) Νηθεδηπίλε (per os ή ππνγισζζίσο) Ταρεία έλαξμε δξάζεο Σρεηηθή αζθάιεηα ( ΑΠ ηνπ χςνπο ηεο ππέξηαζεο) Γελ ππάξρεη ζνβαξφο θίλδπλνο ππφηαζεο Προζοτή! Ταρεία θαη κε ηηηινπνηήζηκε ΑΠ (κπνξεί λα πξνθαιέζεη ή λα επηδεηλψζεη λεπξνινγηθέο δηαηαξαρέο αθφκε θαη αλ επαλαθέξεη ηελ ΑΠ ζηα «θπζηνινγηθά επίπεδα») θαηαζηάζεηο ρακεινχ φγθνπ ιήςε θαη άιισλ αληηππεξηαζηθψλ αληαλαθιαζηηθή δηέγεξζε ζπκπαζεηηθνχ ηαρπθαξδία επηθίλδπλν ζε : ζηεθαληαία λφζν δηαρσξηζηηθφ αλεχξπζκα ανξηήο

36 Κινληδίλε α 2 -αγσληζηήο απνξξνθάηαη γξήγνξα (έλαξμε δξάζεο ζε 30 min) κέγηζηε δξάζε 2-4 ψξεο ζπλδέεηαη κε ηνπο α 2 -ππνδνρείο θαη ηνπο ππνδνρείο ηεο ηκηδαδνιίλεο ζηνλ εγθέθαιν ελεξγνπνηεί ηνπο ππνδνρείο ησλ νπηνεηδψλ ζηνλ εγθέθαιν ππνηαζηθή δξάζε θαη απνηειεζκαηηθφηεηα ζην ζχλδξνκν ζηέξεζεο ησλ νπηνεηδψλ Αλεπηζύκεηεο ελέξγεηεο: μεξνζηνκία δπζθνηιηφηεηα θαηαζηνιή ηνπ ΚΝΣ Γελ ζπληζηάηαη ζε λεπξνινγηθνχο αζζελείο γηαηί δπζρεξαίλεη ηελ θιηληθή εθηίκεζε ιφγσ θαηαζηνιήο ηνπ ΚΝΣ

37 Λαβεηαιόιε α θαη β-αλαζηνιέαο Σε σξηαίεο δφζεηο mg Γξαζηηθή φζν θαη νη επαλαιακβαλφκελεο δφζεηο ληθεδηπίλεο Γξα βξαδχηεξα θαη πηζαλψο αζθαιέζηεξα θνπξνζεκίδε Απνβνιή πεξίζζεηαο φγθνπ Γηνπξεηηθά Πξφιεςε ηεο θαηαθξάηεζεο λαηξίνπ εμαηηίαο ηεο δξάζεο ησλ αγγεηνδηαζηαιηηθψλ.

38 Υπεξηαζηθέο θξίζεηο Δπείγνπζεο ππεξηαζηθέο θαηαζηάζεηο

39 Τπεξηαζηθή εγθεθαινπάζεηα Φαξαθηεξίδεηαη απφ λεπξνινγηθέο δηαηαξαρέο ζην πιαίζην ζνβαξνχ βαζκνχ ππέξηαζεο Απφηνκε αχμεζε ΑΠ είηε ζε θπζηνινγηθά είηε ζε ππεξηαζηθά άηνκα Υπέξβαζε ησλ νξίσλ ησλ κεραληζκψλ απηνξξχζκηζεο εγθεθαιηθήο αηκαηηθήο ξνήο απμεκέλε αηκαηηθή ξνή ππεξδηήζεζε εληνπηζκέλν ή δηάρπην εγθεθαιηθφ νίδεκα πεηερεηψδεηο αηκνξξαγίεο κηθξνέκθξαθηα ηλσδνεηδήο λέθξσζε θαη ζηέλσζε απινχ αξηεξηνιίσλ Ηιηθία Μέζνο όξνο επηπέδσλ ΑΠ

40 Τπεξηαζηθή εγθεθαινπάζεηα Κιηληθέο εθδειψζεηο: Κεθαιαιγία Υπλειία Καηαηνλία Σπαζκνί Δζηηαθά λεπξνινγηθά ζεκεία Δπξήκαηα απφ ηε βπζνζθφπεζε: νίδεκα ζειήο εμηδξψκαηα βακβαθφκνξθα αηκνξξαγίεο θινγνεηδείο ή γξακκνεηδείο Γηαθνξηθή δηάγλσζε: CT εγθεθάινπ ΑΔΔ Δγθεθαινπάζεηεο (ινηκψδεηο, κεηαβνιηθέο, ηνμηθέο) Θεξαπεία: επάλνδνο ηεο ΑΠ ζηα όξηα απηνξξύζκηζεο ηεο εγθεθαιηθήο αηκαηηθήο ξνήο πηψζε ΑΠ θαηά 20% ηεο ΜΑΠ εληφο 60 ιεπηψλ ληηξνπξσζζηθφ λάηξην ληθαξδηπίλε b-blockers α-μδα (enalaprilat)

41 Καθνήζεο ππέξηαζε Μεγάιε αύμεζε ΑΠ (ΓΑΠ>120 ή θαη 140 mmhg + αγγεηαθέο βιάβεο α) ακθηβιεζηξνεηδηθέο αηκνξξαγίεο, καιαθά εμηδξψκαηα, νίδεκα νπηηθήο ζειήο β) εγθεθαινπάζεηα γ) έθπησζε ηεο λεθξηθήο ιεηηνπξγίαο ζε ζπλδπαζκφ κε πξσηετλνπξία θαη αηκαηνπξία δ) κηθξναγγεηνπαζεηηθή αηκνιπηηθή αλαηκία ε) Ιλσδνεηδήο λέθξσζε ησλ κηθξψλ αγγείσλ (αξηεξηδίσλ) πνιιψλ νξγάλσλ κε ηδηαίηεξε πξνηίκεζε ζην αγγεηαθφ δίθηπν ηνπ λεθξνχ Πλεπκνληθφ νίδεκα, strain αξηζηεξάο Όξγαλα πνπ πξνζβάιινληαη: Δγθέθαινο Νεθξόο Πάγθξεαο (παγθξεαηίηηδα) Έληεξν (εληεξηθή λέθξσζε)

42 Καθνήζεο ππέξηαζε Αίηηα: Φξφληα αχμεζε ΑΠ κε ειεγρφκελε ηδηνπαζήο ππέξηαζε Νεθξαγγεηαθή ππέξηαζε Νεθξνπαξεγρπκαηηθή ππέξηαζε Νεθξηθή θξίζε ζθιεξνδέξκαηνο λεθξηθέο αγγεηίηηδεο Φαηνρξσκνθχηησκα ΑΥ απφ αληηζπιιεπηηθά Πξσηνπαζήο ππεξαιδνζηεξνληζκφο Θεξαπεία: Φάξκαθα: Αληηππεξηαζηθά θάξκαθα per os ή iv Η έλαξμε δξάζεο δπλαηφλ λα μεπεξλά ηα min Δπηζπκεηφο ζηφρνο ε ηεο ΓΑΠ mmhg ζε hr αλάινγα κε ηνλ ππεχζπλν παζνθπζηνινγηθφ κεραληζκφ α-μδα α-αλαζηνιείο

43 Γηαρσξηζηηθό αλεύξπζκα ανξηήο Σπκπηψκαηα: Κιηληθά επξήκαηα: έληνλν ζσξαθηθφ άιγνο θαη / ή ξαρηαιγία κε ή ρσξίο αληαλαθιάζεηο ζην άλσ θνηιηαθφ ηκήκα επξήκαηα ανξηηθήο αλεπάξθεηαο δηαθνξά ζθπγκνχ ζηηο θαξσηίδεο δηαθνξά πίεζεο ζηα άλσ άθξα θχζεκα ανξηηθήο αλεπάξθεηαο ήρνο ηξηβήο πεξηθαξδίνπ

44 Γηαρσξηζηηθό αλεύξπζκα ανξηήο α/α ζψξαθα: ΗΚΓ: Γηάγλσζε: Θεξαπεία: ζεκεία δηεχξπλζεο κεζνζσξαθίνπ απνπζία πλεπκνληθήο ζπκθφξεζεο πιεπξηηηθή ζπιινγή αηκνπεξηθάξδην θπζηνινγηθφ επξήκαηα ππεξηξνθίαο αξηζηεξάο εηθφλα πεξηθαξδίηηδαο αξλεηηθά ζεκεία γηα νμύ έκθξαγκα α/α ζψξαθα CT ζψξαθα u/s θαξδίαο (ρακειή επαηζζεζία), δηνηζνθάγεην MRI ζψξαθα Άκεζε ειάηησζε ΑΠ ζε θπζηνινγηθά επίπεδα (ΣΑΠ mm Hg) Νηηξνπξσζζηθφ + β-απνθιεηζηή iv Μνξθίλε Φεηξνπξγηθή αληηκεηψπηζε

45 Πλεπκνληθό νίδεκα Θεξαπεία: ρνξήγεζε νμπγόλνπ θνπξνζεκίδε iv (αηκνδηχιηζε, αηκνδηήζεζε ζε ΝΑ) κνξθίλε iv ληηξνγιπθεξίλε iv (ειάηησζε πξν- θαη κεηαθνξηίνπ βειηίσζε ηζραηκίαο απνηειεζκαηηθά) ληηξνπξσζζηθό λάηξην (ειάηησζε πξν- θαη κεηαθνξηίνπ ίζσο θαιχηεξε ειάηησζε ΑΠ) α-μδα iv (enalaprilat) ή per os captopril Ιδηαίηεξε πξνζνρή ζε πλεπκνληθό νίδεκα κε κεγάιε αύμεζε ηεο ΑΠ Αλαδήηεζε δεπηεξνπαζνχο ππέξηαζεο λεθξηθή λφζνο ζηέλσζε λεθξηθήο άκθσ

46 Αδξελεξγηθέο θξίζεηο Υαξαθηεξίδνληαη από αηθλίδηα αύμεζε ηνπ ζπκπαζεηηθνύ ηόλνπ Αύμεζε ησλ θαηερνιακηλώλ ηνπ πιάζκαηνο απφηνκε δηαθνπή θινληδίλεο κεγάιεο δφζεηο α-αγσληζηψλ αιιειεπίδξαζε αλαζηνιέσλ κνλνακηλνμεηδάζεο κε ηξνθέο πινχζηεο ζε ηπξακίλε θαηνρξσκνθχηησκα Σχλδξνκν ζηέξεζεο αιθνφιεο Υπεξβνιηθή δφζε ακθεηακίλεο Φξήζε θνθαΐλεο Αληηδξάζεηο παληθνχ Θεξαπεία: ρνξήγεζε α- ή θαη β-αλαζηνιέσλ Φαηνρξσκνθχηησκα: θαηληνιακίλε + β-απνθιεηζηήο ιακπεηαιφιε Κξίζεηο παληθνχ: εξεκηζηηθφ Σχλδξνκν ζηέξεζεο αιθνφιεο: β-αλαζηνιέαο ή θινληδίλε

47 Ομέα ζηεθαληαία ζύλδξνκα Απμεκέλε αξηεξηαθή πίεζε: πξνυπάξρνπζα ππέξηαζε άιγνο ΑΠ > 165/95 mmhg θίλδπλνο ελδνθξαληαθήο αηκνξξαγίαο θαηά ηελ ηλνδφιπζε ΑΠ > 180/110 mmhg αληέλδεημε ηλνδφιπζεο Θεξαπεία: ληηξνγιπθεξίλε β-αλαζηνιείο α-μδα

48 Αγγεηαθά εγθεθαιηθά επεηζόδηα Η ήπηα ππέξηαζε δελ πξέπεη λα ζεξαπεχεηαη, ηδηαίηεξα ζε αζζελείο κε ρξφληα ππέξηαζε θαη ηζραηκηθό εγθεθαιηθό επεηζόδην Σηαδηαθή ειάηησζε ηεο ΑΠ ζε επίπεδα πνπ δελ επεξεάδνπλ ηελ εγθεθαιηθή αηκάησζε Αηκνξξαγηθό ΑΔΔ: ΑΠ θνληά ζηα θπζηνινγηθά επίπεδα απνθπγή ηεο επέθηαζεο ηεο αηκνξξαγίαο Θεξαπεία: Νηηξνπξσζζηθό λάηξην Λακπεηαιόιε (Νηθαξδηπίλε) α-μδα (enalaprilat)

49 Τπέξηαζε ζηελ θύεζε Πξνεθιακςία Δθιακςία Πξνυπάξρνπζα ππέξηαζε Πξνεθιακςία πνπ αλαπηχζζεηαη ζε πξνυπάξρνπζα ππέξηαζε Υπέξηαζε ηεο θχεζεο

50

51 Ταμηλφκεζε ΑΠ ζηελ θχεζε Φπζηνινγηθή < 140 / 90 Ήπηα κέηξηα ππέξηαζε / Σνβαξή ππέξηαζε 160/110 mmhg

52 Πξνεθιακςία Γηαγλσζηηθά θξηηήξηα Σπζηνιηθή ΑΠ 140 mmhg ή Γηαζηνιηθή ΑΠ 90 mmhg θαη Πξσηετλνπξία 0.3 g ζε νχξα 24/ψξνπ

53 Προεκλαμψία Απνθεύγνπκε αληηππεξηαζηθή ζεξαπεία γηα ηελ ήπηα έσο κέηξηα ππέξηαζε (Grade 2B). Γελ ππάξρνπλ απνδεδεηγκέλα νθέιε γηα ηε κεηέξα ή ην έκβξπν, εθηφο απφ ηε κείσζε ηνπ θηλδχλνπ γηα ηε ζνβαξή ππέξηαζε θαη ππάξρεη θίλδπλνο γηα πηζαλέο αλεπηζχκεηεο ελέξγεηεο ζην έκβξπν πληζηάηαη ζεξαπεία ηεο ζνβαξήο ππέξηαζεο (Grade 1Β). Ο ζηφρνο ηεο ζεξαπείαο είλαη ε πξφιεςε εγθεθαιηθψλ επηπινθψλ ζηε κεηέξα. Έλαξμε αληηππεξηαζηθήο ζεξαπείαο ζε ελήιηθεο γπλαίθεο κε ζπζηνιηθή 150 mm Hg θαη δηαζηνιηθή 100 mmhg. Θεξαπεία ζε ρακειόηεξν όξην ζηηο λεψηεξεο γπλαίθεο ησλ νπνίσλ ε αξηεξηαθή πίεζε ήηαλ ρακειή, θαη ζε απηέο κε ζπκπηψκαηα πνπ κπνξνχλ λα απνδνζνχλ ζε απμεκέλε αξηεξηαθή πίεζε (π.ρ. θεθαιαιγία, νπηηθέο δηαηαξαρέο, δπζθνξία ζην ζηήζνο).

54 iv Λακπεηαιφιε Υδξαιαδίλε pos Μεζπιληφπα Λακπεηαιφιε Νηθεδηπίλε Προεκλαμψία - θεραπεία Σηφρνο αξηεξηαθήο πίεζεο: ζπζηνιηθή πίεζε 140 έσο 150 mmhg θαη δηαζηνιηθή πίεζε 90 έσο 100 mmhg.

55 Εκλαμυία Δκθάληζε γεληθεπκέλσλ ηνληθνθισληθψλ ζπαζκψλ ή θψκαηνο ζε έγθπν κε πξνεθιακςία θαη απνπζία άιισλ λεπξνινγηθψλ εθδειψζεσλ Θεξαπεία: άκεζνο ηνθεηόο iv Λακπεηαιφιε, Υδξαιαδίλε Θεηηθφ καγλήζην

56 Συμπερασματικά Οη ππεξηαζηθέο θξίζεηο απαηηνχλ αθξηβή δηάγλσζε θαη άκεζε αληηκεηψπηζε Αλάινγα κε ηε ζνβαξφηεηα ηεο βιάβεο ησλ νξγάλσλ πνπ ζπκκεηέρνπλ Με θάξκαθα πνπ δξνπλ ηαρέσο είηε pos είηε iv ρνξεγνχκελα Με ζηφρν ηελ ηηκή ηεο ΑΠ πνπ ζα ζηακαηήζεη ηελ εμέιημε ησλ ππνθείκελσλ βιαβψλ θαη δελ ζα δηαηαξάμεη ηελ αηκαηηθή ξνή ζηα δσηηθά φξγαλα

57

ΥΔΙΡΙΜΟ ΑΘΔΝΟΤ ΠΟΤ ΛΑΜΒΑΝΔΙ ΑΝΣΙΘΡΟΜΒΩΣΙΚΑ Η ΑΝΣΙΑΙΜΟΠΔΣΑΛΙΑΚΑ

ΥΔΙΡΙΜΟ ΑΘΔΝΟΤ ΠΟΤ ΛΑΜΒΑΝΔΙ ΑΝΣΙΘΡΟΜΒΩΣΙΚΑ Η ΑΝΣΙΑΙΜΟΠΔΣΑΛΙΑΚΑ ΥΔΙΡΙΜΟ ΑΘΔΝΟΤ ΠΟΤ ΛΑΜΒΑΝΔΙ ΑΝΣΙΘΡΟΜΒΩΣΙΚΑ Η ΑΝΣΙΑΙΜΟΠΔΣΑΛΙΑΚΑ Γξ. Γεκήηξηνο Καπεηάλνο Δπηκειεηήο Α Γαζηξεληεξνινγηθή Κιηληθή Γ.Ν. «Γεώξγηνο Παπαληθνιάνπ» Θεζζαινλίθε Γελ έρσ ζύγθξνπζε ζπκθεξόλησλ κε ηηο

Διαβάστε περισσότερα

ΦΩΣΟΠΟΤΛΟΤ ΣΔΛΛΑ ΓΔΝΙΚΗ ΙΑΣΡΟ ΓΙΔΤΘΤΝΣΡΙΑ ΚΔΝΣΡΟΤ ΤΓΔΙΑ ΑΡΙΓΑΙΑ

ΦΩΣΟΠΟΤΛΟΤ ΣΔΛΛΑ ΓΔΝΙΚΗ ΙΑΣΡΟ ΓΙΔΤΘΤΝΣΡΙΑ ΚΔΝΣΡΟΤ ΤΓΔΙΑ ΑΡΙΓΑΙΑ ΦΩΣΟΠΟΤΛΟΤ ΣΔΛΛΑ ΓΔΝΙΚΗ ΙΑΣΡΟ ΓΙΔΤΘΤΝΣΡΙΑ ΚΔΝΣΡΟΤ ΤΓΔΙΑ ΑΡΙΓΑΙΑ Γάγγραινα κάτω άκρων Καρδιακή ανεπάρκεια Τπερτροφία αριστεράς κοιλίας Έμφραγμα μυοκαρδίου Ρήξη αρτηριακού ανευρύσματος Σύφλωση ΤΠΔΡΣΑΗ Τπερτασική

Διαβάστε περισσότερα

Ιαηπικά πποβλήμαηα - Επιπλοκέρ. Γθέθαο Γηάλλεο Mηρνύη Κακέιηα

Ιαηπικά πποβλήμαηα - Επιπλοκέρ. Γθέθαο Γηάλλεο Mηρνύη Κακέιηα Ιαηπικά πποβλήμαηα - Επιπλοκέρ Γθέθαο Γηάλλεο Mηρνύη Κακέιηα Δςζπεθλέξια Ομύ ζύλδξνκν καδηθήο ζπκπαζεηηθήο εθθόξηηζεο, απνηέιεζκα βιαβεξνύ εξεζίζκαηνο ζε αζζελείο κε ΚΝΜ άλσζελ ηνπ Θ6 Δςζπεθλέξια ςμπηώμαηα:

Διαβάστε περισσότερα

Σργγεμέπ ζροίγγιξ ζηελέςξρπ αοιζηεοάπ ζηεθαμιαίαπ αοηηοίαπ ποξπ ηξ δενιό κόλπξ. Διαγμωζηική ποξζπέλαζη και θεοαπερηική αμηιμεηώπιζη.

Σργγεμέπ ζροίγγιξ ζηελέςξρπ αοιζηεοάπ ζηεθαμιαίαπ αοηηοίαπ ποξπ ηξ δενιό κόλπξ. Διαγμωζηική ποξζπέλαζη και θεοαπερηική αμηιμεηώπιζη. Γ. Αηδονίδηρ¹, Θ. Ζαγκλαβάπα ¹, Τ. Χπιζηοθοπίδος ¹, Γ. Κονηόποςλορ ¹, Π. Τόζζιορ² 1 Κλινική Euromedica- «Κςανούρ Σηαςπόρ», Θεζζαλονίκη 2 Παν. Καπδιοσειποςπγική Κλινική Α.Π.Θ., Παν. Νοζοκομείο Α.Χ.Ε.Π.Α.,

Διαβάστε περισσότερα

Πεξίιεςε ησλ ραξαθηεξηζηηθώλ ηνπ πξνηόληνο (SPC) Heparin LEO

Πεξίιεςε ησλ ραξαθηεξηζηηθώλ ηνπ πξνηόληνο (SPC) Heparin LEO Πεξίιεςε ησλ ραξαθηεξηζηηθώλ ηνπ πξνηόληνο (SPC) Heparin LEO 1. Δκπνξηθή νλνκαζία ηνπ θαξκαθεπηηθνύ πξνηόληνο Heparin LEO 2. Πνηνηηθή θαη πνζνηηθή ζύλζεζε ζε δξαζηηθά ζπζηαηηθά: Heparin Sodium 5.000 IU/ml

Διαβάστε περισσότερα

Γηαγλσζηηθή θαη ζεξαπεπηηθή πξνζέγγηζε ηνπ αζζελή κε επηλεθξηδηθή ππέξηαζε

Γηαγλσζηηθή θαη ζεξαπεπηηθή πξνζέγγηζε ηνπ αζζελή κε επηλεθξηδηθή ππέξηαζε Γηαγλσζηηθή θαη ζεξαπεπηηθή πξνζέγγηζε ηνπ αζζελή κε επηλεθξηδηθή ππέξηαζε Αζηέξηνο Καξαγηάλλεο Καζεγεηήο Παζνινγίαο ΑΠΘ Β Πξνπαηδεπηηθή Παζνινγηθή Κιηληθή Ιππνθξάηεην Ννζνθνκείν Αίηηα δεπηεξνπαζνύο ππέξηαζεο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΣΔΤΘΤΝΣΗΡΙΔ ΟΓΗΓΙΔ ΑΡΣΗΡΙΑΚΗ ΤΠΔΡΣΑΗ ΜΔΥΡΙ ΗΜΔΡΑ

ΚΑΣΔΤΘΤΝΣΗΡΙΔ ΟΓΗΓΙΔ ΑΡΣΗΡΙΑΚΗ ΤΠΔΡΣΑΗ ΜΔΥΡΙ ΗΜΔΡΑ 13o ΜΔΣΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ 2ε ΔΠΙΣΗΜΟΝΙΚΗ ΔΚΓΗΛΧΗ ΟΜΑΓΑ ΔΡΓΑΙΑ ΑΡΣΗΡΙΑΚΗ ΤΠΔΡΣΑΗ ΚΑΣΔΤΘΤΝΣΗΡΙΔ ΟΓΗΓΙΔ ΑΡΣΗΡΙΑΚΗ ΤΠΔΡΣΑΗ ΜΔΥΡΙ ΗΜΔΡΑ Α.Ι. Μαηδεξίδεο, MD, cphd Δηδηθόο Καξδηνιόγνο ύγρξνλε Θεξαπεπηηθή Αληηκεηώπηζε

Διαβάστε περισσότερα

Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία

Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία Δρ Σηαμάηιος Α. Παπαδάκης Ορθοπαιδικός Χειροσργός Επιμεληηής Α - Ε.Σ.Υ. Δ Ορθοπαιδική Κλινική Γ.Ν.Α. KAT Αγαπεηέ Γηαηξέ.. Υειρόγραθο κείμενο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΝΔΥΗΕΟΜΔΝΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΣΟΤ 2010-2011

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΝΔΥΗΕΟΜΔΝΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΣΟΤ 2010-2011 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΝΔΥΗΕΟΜΔΝΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΣΟΤ 2010-2011 Σα καζήκαηα γίλνληαη ζην γξαθείν ησλ ηαηξώλ ηνπ Tκήκαηνο θάζε Πέκπηε 12:00 14:00, ρξεζηκνπνηώληαο ηα θαηάιιεια νπηηθναθνπζηηθά κέζα, εθηόο Ηνπιίνπ θαη Απγνύζηνπ.

Διαβάστε περισσότερα

Γεώξγηνο Π. Καξακαλώιεο Ννζνθνκείν Αηηηθόλ 9 ε Εθπαηδεπηηθή δηεκεξίδα ΕΠΕΓΕ, Αζήλα 24-25 Σεπηεκβξίνπ 2011 πνηεο νη βαζηθέο αξρέο ηεο κεζόδνπ; θαηαγξαθή ελδναπιηθώλ πηέζεσλ ζηαηηθέο πηέζεηο αξρέο ηεο κεζόδνπ

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΟΑΛΓΟΣΔΡΟΝΙΜΟ: ΑΙΣΙΑ - ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΙΚΟΝΑ - ΓΙΑΓΝΧΗ - ΘΔΡΑΠΔΙΑ

ΤΠΟΑΛΓΟΣΔΡΟΝΙΜΟ: ΑΙΣΙΑ - ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΙΚΟΝΑ - ΓΙΑΓΝΧΗ - ΘΔΡΑΠΔΙΑ ΤΠΟΑΛΓΟΣΔΡΟΝΙΜΟ: ΑΙΣΙΑ - ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΙΚΟΝΑ - ΓΙΑΓΝΧΗ - ΘΔΡΑΠΔΙΑ Γξ. Νηθφιανο Πνληηθίδεο Δλδνθξηλνιφγνο Σκήκα Δλδνθξηλνινγίαο, αθραξψδε δηαβήηε θαη Μεηαβνιηζκνχ, Ννζνζθνκείν «ΠΑΝΑΓΙΑ», Θεζζαινλίθε 10νο θχθινο

Διαβάστε περισσότερα

9.1 ΔΗΑΓΧΓΗΚΑ... 227 9.1.1 ΠΑΘΟΦΤΙΟΛΟΓΙΑ ΟΞΔΙΑ ΔΓΚΔΦΑΛΙΚΗ ΙΥΑΙΜΙΑ... 228 9.1.2 ΠΑΡΑΓΟΝΣΔ ΚΙΝΓΤΝΟΤ ΓΙΑ ΑΔΔ... 229 9.1.3 ΑΝΙΚΑΝΟΣΗΣA ΑΠΟ ΑΔΔ...

9.1 ΔΗΑΓΧΓΗΚΑ... 227 9.1.1 ΠΑΘΟΦΤΙΟΛΟΓΙΑ ΟΞΔΙΑ ΔΓΚΔΦΑΛΙΚΗ ΙΥΑΙΜΙΑ... 228 9.1.2 ΠΑΡΑΓΟΝΣΔ ΚΙΝΓΤΝΟΤ ΓΙΑ ΑΔΔ... 229 9.1.3 ΑΝΙΚΑΝΟΣΗΣA ΑΠΟ ΑΔΔ... ΟΞΤ ΑΓΓΕΙΑΚΟ ΕΓΚΕΥΑΛΙΚΟ ΕΠΕΙΟΔΙΟ 9 ο Δπιμέλεια Κεθαλαίος: Γεώξγηνο ηεθαλάθεο Αιεμάλδξα Παπατσάλλνπ Πεπιεσόμενα 9.1 ΔΗΑΓΧΓΗΚΑ... 227 9.1.1 ΠΑΘΟΦΤΙΟΛΟΓΙΑ ΟΞΔΙΑ ΔΓΚΔΦΑΛΙΚΗ ΙΥΑΙΜΙΑ... 228 9.1.2 ΠΑΡΑΓΟΝΣΔ ΚΙΝΓΤΝΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Γπλαίθεο θαη αζεξνζθιήξσζε

Γπλαίθεο θαη αζεξνζθιήξσζε Γπλαίθεο θαη αζεξνζθιήξσζε Μηθξναγγεηνπάζεηα ζηεθαληαίσλ αξηεξηώλ Dr Φξίζηνο Αλαζηαζίνπ Ληόιηνο Γηεπζπληήο Καξδηνινγηθήο Κιηληθήο Ννζνθνκείνπ Γξεβελώλ Θεζζαινλίθε 15 Μαξηίνπ 2012 Λεηηνπξγηθή Αλαηνκηθή

Διαβάστε περισσότερα

ΡΕΤΜΑΣΟΠΑΘΕΙΕς ΚΑΙ ΚΤΗςΗ. Γξ Αθξνδίηε Διηζζαίνπ Ξελνθώληνο Γπλαηθνιόγνο - Μαηεπηήξαο

ΡΕΤΜΑΣΟΠΑΘΕΙΕς ΚΑΙ ΚΤΗςΗ. Γξ Αθξνδίηε Διηζζαίνπ Ξελνθώληνο Γπλαηθνιόγνο - Μαηεπηήξαο ΡΕΤΜΑΣΟΠΑΘΕΙΕς ΚΑΙ ΚΤΗςΗ Γξ Αθξνδίηε Διηζζαίνπ Ξελνθώληνο Γπλαηθνιόγνο - Μαηεπηήξαο Θέκαηα Ρεπκαηνεηδήο αξζξίηηδα πνλδπιαξζξνπάζεηεο Αγθπινπνηεηηθή πνλδπιίηηδα Ψσξηαζηθή Αξζξίηηδα Αληηδξαζηηθή αξζξίηηδα

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

9 o ΠΕΡΙΕΓΦΕΙΡΗΣΙΚΗ ΥΡΟΝΣΙΔΑ ΚΑΡΔΙΑΓΓΕΙΑΚΟΤ ΑΘΕΝΟΤ. Ξεξηερόκελα

9 o ΠΕΡΙΕΓΦΕΙΡΗΣΙΚΗ ΥΡΟΝΣΙΔΑ ΚΑΡΔΙΑΓΓΕΙΑΚΟΤ ΑΘΕΝΟΤ. Ξεξηερόκελα ΠΕΡΙΕΓΦΕΙΡΗΣΙΚΗ ΥΡΟΝΣΙΔΑ ΚΑΡΔΙΑΓΓΕΙΑΚΟΤ ΑΘΕΝΟΤ 9 o Ξεξηερόκελα 9.1 ΠΡΔΦΑΛΗΑΗΑ ΛΝΠΝΠ... 246 9.1.1 ΟΡΙΜΟΙ ΣΔΦΑΝΙΑΙΑ ΝΟΟΤ... 246 9.1.2 Η ΣΔΦΑΝΙΑΙΑ ΝΟΟ ΣΟ ΥΔΙΡΟΤΡΓΙΚΟ ΑΘΔΝΗ... 247 9.1.3 ΟΞΤ ΈΜΦΡΑΓΜΑ ΜΤΟΚΑΡΓΙΟΤ...

Διαβάστε περισσότερα

Οξεία και Χπόνια θπόμβωση τηρ Πςλαίαρ Φλέβαρ. Μ. Μειά Γαζηξεληεξνιφγνο ΓΝΑ «ΠΟΛΤΚΛΙΝΙΚΗ»

Οξεία και Χπόνια θπόμβωση τηρ Πςλαίαρ Φλέβαρ. Μ. Μειά Γαζηξεληεξνιφγνο ΓΝΑ «ΠΟΛΤΚΛΙΝΙΚΗ» Οξεία και Χπόνια θπόμβωση τηρ Πςλαίαρ Φλέβαρ Μ. Μειά Γαζηξεληεξνιφγνο ΓΝΑ «ΠΟΛΤΚΛΙΝΙΚΗ» Θξφκβσζε Ππιαίαο Φιέβαο (ΠΦ) δεκηνπξγία ζξφκβνπ ζηελ πςλαία θιέβα (Γ ή Α θιάδν) +/- μεσεντέπια θιέβα +/- σπληνική

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ.

Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ. Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ. ΜΠΙΛΙΛΗ ΑΝΑΣΑΙΑ Νοσηλεύτρια Σ.Δ. ΜSc Προϊσταμένη τμήματος ΦΙΑπ Γ.Ν. ΚΑΣ ΜΟΥΙΓΗ ΘΔΜΙΣΟΚΛΗ Νοσηλεστής Σ.Δ. τμήματος ΦΙΑπ Γ.Ν. ΚΑΣ ΒΟΤΡΛΔΓΚΑ ΠΑΝΑΓΙΩΣΑ Νοσηλεύτρια

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

19.15-21.00 ΠΡΟΝΓΓΙΖ ΡΟΑΞΔΕΑ Ξξόιεςε θαη αληηκεηώπηζε θαξδηαγγεηαθώλ επηπινθώλ κεηά από αγγεηαθό εγθεθαιηθό επεηζόδην Ππληνληζηήο: Θ.

19.15-21.00 ΠΡΟΝΓΓΙΖ ΡΟΑΞΔΕΑ Ξξόιεςε θαη αληηκεηώπηζε θαξδηαγγεηαθώλ επηπινθώλ κεηά από αγγεηαθό εγθεθαιηθό επεηζόδην Ππληνληζηήο: Θ. Λ. Γαηζέιεο Θ. Εάρνπ Α. Ινπθόπνπινο Δ. Θνπινύιαο Θ.Ξ. Καθαξίηζεο Κ. Κπνύικπνπ Γ. Ληάηνο Γ.Λ. Ληαιέθνο Γ. Ξαπαδάκνπ Α. Ξνιύδνο Δ.Η. Οεγνπνύινπ Α. Παξακνύξηζε Κ. Πγάληδνο Α. Πηέθνο 18.30 ΣΑΗΟΔΡΗΠΚΝΠ-ΞΟΝΠΦΩΛΖΠΔΗΠ

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

Σν άηνκν κε αθραξώδε Δηαβήηε ζην Οδνληηαηξείν. Δξ Μηράιεο Κ Πίθνινο Ελδνθξηλνιόγνο Δηαβεηνιόγνο

Σν άηνκν κε αθραξώδε Δηαβήηε ζην Οδνληηαηξείν. Δξ Μηράιεο Κ Πίθνινο Ελδνθξηλνιόγνο Δηαβεηνιόγνο Σν άηνκν κε αθραξώδε Δηαβήηε ζην Οδνληηαηξείν Δξ Μηράιεο Κ Πίθνινο Ελδνθξηλνιόγνο Δηαβεηνιόγνο Οξηζκόο Ο αθραξώδεο Δηαβήηεο εηλαη κία κεηαβνιηθή πάζεζε θαηά ηελ νπνία ν νξγαληζκνο δελ παξάγεη ή δελ ρξεζηκνπνηεί

Διαβάστε περισσότερα

Ομείεο θαη ρξόληεο επηδξάζεηο ηεο ζσκαηηθήο άζθεζεο ζε αζεξνγελεηηθνύο παξάγνληεο θηλδύλνπ

Ομείεο θαη ρξόληεο επηδξάζεηο ηεο ζσκαηηθήο άζθεζεο ζε αζεξνγελεηηθνύο παξάγνληεο θηλδύλνπ Ομείεο θαη ρξόληεο επηδξάζεηο ηεο ζσκαηηθήο άζθεζεο ζε αζεξνγελεηηθνύο παξάγνληεο θηλδύλνπ Βαζίιεο Μνύγηνο Καζεγεηήο βηνρεκείαο ηεο άζθεζεο ΤΔΦΑΑ ΑΠΘ http://users.auth.gr/mougios Η άζθεζε κεηώλεη ηνπο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ

ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ 1. ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΙΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ BREVIBLOC 10 mg/ml Γηάιπκα γηα ελδνθιέβηα έγρπζε 2. ΠΟΙΟΣΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΟΣΙΚΗ ΤΝΘΕΗ Esmolol hydrochloride 10 mg/ml Η σζκσηηθόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΙΙΙ. ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΣΑ ΑΝΑΙΘΗΙΟΛΟΓΙΑ

ΙΙΙ. ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΣΑ ΑΝΑΙΘΗΙΟΛΟΓΙΑ ΙΙΙ. ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΣΑ ΑΝΑΙΘΗΙΟΛΟΓΙΑ Διέλε Αζθεηνπνχινπ 450 14 ν Κεθάιαην Δπηπινθέο & Ννζεξφηεηα Αλαηζζεζίαο ΕΠΙΠΛΟΚΕ & ΝΟΗΡΟΣΗΣΑ ΑΝΑΙΘΗΙΑ 15 o Ξεξηερόκελα 15.1 ΔΗΑΓΩΓΗΘΑ... 452 15.1.1 ΟΡΙΜΟΙ... 452 15.1.2

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΜΟΝΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΣΗ ΑΚΜΗ. ΚΑΣΔΡΙΝΑ ΑΒΔΣΗ Γεξκαηνιόγνο- Αθξνδηζηνιόγνο asvesmed@otenet. gr

ΟΡΜΟΝΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΣΗ ΑΚΜΗ. ΚΑΣΔΡΙΝΑ ΑΒΔΣΗ Γεξκαηνιόγνο- Αθξνδηζηνιόγνο asvesmed@otenet. gr ΟΡΜΟΝΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΣΗ ΑΚΜΗ ΚΑΣΔΡΙΝΑ ΑΒΔΣΗ Γεξκαηνιόγνο- Αθξνδηζηνιόγνο asvesmed@otenet. gr ΙΑΣΡΙΚΗ ΔΣΙ ΠΡΟΘΔΙ ΚΑΙ ΑΦΑΙΡΔΙ. ΑΦΑΙΡΔΙ ΜΔΝ ΣΩΝ ΤΠΔΡΒΑΛΛΟΝΣΩΝ, ΠΡΟΘΔΙ ΓΔ ΣΩΝ ΔΛΔΙΠΟΝΣΩΝ. Ο ΓΔ ΣΟΤΣΟ ΠΟΔΙΝ, ΑΡΙΣΟ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΗΥΩΚΑΡΓΙΟΓΡΑΦΙΑ ΣΗΝ ΔΚΣΙΜΗΗ ΣΗ ΤΣΟΛΙΚΗ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ ΣΗ ΑΡΙΣΔΡΗ ΚΟΙΛΙΑ

Η ΗΥΩΚΑΡΓΙΟΓΡΑΦΙΑ ΣΗΝ ΔΚΣΙΜΗΗ ΣΗ ΤΣΟΛΙΚΗ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ ΣΗ ΑΡΙΣΔΡΗ ΚΟΙΛΙΑ Η ΗΥΩΚΑΡΓΙΟΓΡΑΦΙΑ ΣΗΝ ΔΚΣΙΜΗΗ ΣΗ ΤΣΟΛΙΚΗ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ ΣΗ ΑΡΙΣΔΡΗ ΚΟΙΛΙΑ ΙΩΑΝΝΗ Ν.ΒΛΑΔΡΟ ΚΑΡΓΙΟΛΟΓΙΚΟ ΣΜΗΜΑ ΙΠΠΟΚΡΑΣΔΙΟ Γ.Ν.ΑΘΗΝΩΝ ΤΣΟΛΙΚΗ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΚΌΣΗΣΑ ΣΗ ΑΡΙΣΔΡΗ ΚΟΙΛΙΑ θαηξηθή Σκεκαηηθή ηνηρωκαηηθή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΝΣΟ Digoxin-Sandoz (Digoxin)

ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΝΣΟ Digoxin-Sandoz (Digoxin) ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΝΣΟ Digoxin-Sandoz (Digoxin) 1. ΟΝΟΜΑΙΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΟΤ ΠΡΟΙΟΝΣΟ Digoxin-Sandoz 2. ΠΟΙΟΣΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΟΣΙΚΗ ΤΝΘΕΗ Η δξαζηηθή νπζία είλαη ε δηγνμίλε (digoxin). Γηα ηνλ

Διαβάστε περισσότερα

ηελ Διιάδα θπθινθνξεί ε ζπζθεπαζία ησλ 60 δφζεσλ. ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ

ηελ Διιάδα θπθινθνξεί ε ζπζθεπαζία ησλ 60 δφζεσλ. ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ ηελ Διιάδα θπθινθνξεί ε ζπζθεπαζία ησλ 60 δφζεσλ. ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ 1.ΟΝΟΜΑΙΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ Symbicort Turbuhaler 320 κηθξνγξακκάξηα/9 κηθξνγξακκάξηα/εηζπλνή, θφληο γηα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΔΙΓΟΝΣΑ ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΣΑ

ΔΠΔΙΓΟΝΣΑ ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΣΑ ΔΠΔΙΓΟΝΣΑ ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΣΑ Δπείγνλ νγθνινγηθό πξόβιεκα Oμεία θαηάζηαζε πνπ απεηιεί ηε δωή ηνπ αζζελνύο κε θαθνήζεηα θαη πνπ νθείιεηαη ζηε λόζν ή ηελ αγωγή γηα ηε λόζν πκπίεζε Νωηηαίνπ Μπεινύ Οζηηθέο

Διαβάστε περισσότερα

ΛΑΠΑΡΟΚΟΠΙΚΗ ΕΠΙΜΗΚΗ ΓΑΣΡΕΚΣΟΜΗ

ΛΑΠΑΡΟΚΟΠΙΚΗ ΕΠΙΜΗΚΗ ΓΑΣΡΕΚΣΟΜΗ ΛΑΠΑΡΟΚΟΠΙΚΗ ΕΠΙΜΗΚΗ ΓΑΣΡΕΚΣΟΜΗ 2 ΛΑΠΑΡΟΚΟΠΙΚΗ ΕΠΙΜΗΚΗ ΓΑΣΡΕΚΣΟΜΗ (Sleeve Gastrectomy) Εςάγγελορ Νάνορ Η Λαπαξνζθνπηθή Δπηκήθεο Γαζηξεθηνκή είλαη κηα λέα ρεηξνπξγηθή κέζνδνο αδπλαηίζκαηνο πνπ κπνξεί λα

Διαβάστε περισσότερα

Fysiotek Treatment. Μυοσκελετικοί πόνοι; Βγάλτε τους από τη μέση... Fysiotek Πρότυπη μηχανική αξιολόγηση και θεραπεία

Fysiotek Treatment. Μυοσκελετικοί πόνοι; Βγάλτε τους από τη μέση... Fysiotek Πρότυπη μηχανική αξιολόγηση και θεραπεία Μυοσκελετικοί πόνοι; Βγάλτε τους από τη μέση... Fysiotek Πρότυπη μηχανική αξιολόγηση και θεραπεία Πρώτη φορά στην Ελλάδα η επεμβατική φυσικοθεραπεία Στόχος: το μηχανικό αίτιο του μυοσκελετικού προβλήματος,

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΥΤΣΗ ΑΛΧΠΔΚΙΑ ΥΡΤΟΒΑΛΑΝΣΗ ΚΟΡΦΙΣΗ ΓΔΡΜΑΣΟΛΟΓΟ -ΑΦΡΟΓΙΙΟΛΟΓΟ ΔΠΙΜΔΛΗΣΗ ΓΔΡΜΑΣΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ 401 ΓΝΑ

ΓΙΑΥΤΣΗ ΑΛΧΠΔΚΙΑ ΥΡΤΟΒΑΛΑΝΣΗ ΚΟΡΦΙΣΗ ΓΔΡΜΑΣΟΛΟΓΟ -ΑΦΡΟΓΙΙΟΛΟΓΟ ΔΠΙΜΔΛΗΣΗ ΓΔΡΜΑΣΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ 401 ΓΝΑ ΓΙΑΥΤΣΗ ΑΛΧΠΔΚΙΑ ΥΡΤΟΒΑΛΑΝΣΗ ΚΟΡΦΙΣΗ ΓΔΡΜΑΣΟΛΟΓΟ -ΑΦΡΟΓΙΙΟΛΟΓΟ ΔΠΙΜΔΛΗΣΗ ΓΔΡΜΑΣΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ 401 ΓΝΑ Γηάρπηε αισπεθία: νξηζκφο Απμεκέλε απψιεηα ηξηρψλ κε ζπλνδφ αξαίσζε ηνπ ηξηρσηνχ, πνπ αθνξά κεγάιν

Διαβάστε περισσότερα

Αβξαάκ Γξαθόπνπινο Φεηξ. Οπξνιφγνο-Αλδξνιφγνο

Αβξαάκ Γξαθόπνπινο Φεηξ. Οπξνιφγνο-Αλδξνιφγνο Αβξαάκ Γξαθόπνπινο Φεηξ. Οπξνιφγνο-Αλδξνιφγνο Σί είλαη ν πξνζηάηεο; ΠΑΘΗΔΙ ΣΟΤ ΠΡΟΣΑΣΗ Ο πξνζηάηεο είλαη έλα ζπκπαγέο φξγαλν θαη ζπγθεθξηκέλα έλαο αδέλαο, ν νπνίνο έρεη ην κέγεζνο θαη ην ζρήκα θάζηαλνπ

Διαβάστε περισσότερα

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk)

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Σεκηλάξην Τνκέα Λνγηζκηθνύ Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Περίιευε παροσζίαζες Τη είλαη ηα «Γίθηπα πνπ παξέρνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 Κα ακαθένεηε 5 εονςπασθέξ πώνεξ θαη κα βνείηε ημ είδμξ ημο μνοθημύ ημοξ πιμύημο. Πμημη πανάγμκηεξ επηηνέπμοκ ηεκ θαηαζθεοή μεγάιςκ ηεπκηθώκ ένγςκ; Ε ελόνολε (ελαγςγή

Διαβάστε περισσότερα

Καρκίνος του μαστού: Παράγοντες Κινδύνου και Οικογενής Προδιάθεση

Καρκίνος του μαστού: Παράγοντες Κινδύνου και Οικογενής Προδιάθεση Καρκίνος του μαστού: Παράγοντες Κινδύνου και Οικογενής Προδιάθεση Ioanna Tzoulaki MSc PhD Lecturer in Epidemiology University of Ioannina School of Medicine & Imperial College School of Medicine Καρκίνος

Διαβάστε περισσότερα

ΚΝΗΜΟ- ΕΞΑΝΘΗΜΑ. Αλεξάνδπα Αλεξοπούλος. Επίκοσρη Καθηγήτρια Παθολογίας

ΚΝΗΜΟ- ΕΞΑΝΘΗΜΑ. Αλεξάνδπα Αλεξοπούλος. Επίκοσρη Καθηγήτρια Παθολογίας ΚΝΗΜΟ- ΕΞΑΝΘΗΜΑ Αλεξάνδπα Αλεξοπούλος Επίκοσρη Καθηγήτρια Παθολογίας ΦΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ ΚΝΗΜΟΤ Γεληθεπκέλνο Σνπηθόο Γηαιείπσλ πλερήο ΠΑΘΟΥΤΙΟΛΟΓΙΑ ΚΝΗΜΟΤ Πξνθαιείηαη κέζσ ρεκνκεηαβηβαζηώλ κεηά από εξεζηζκό

Διαβάστε περισσότερα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα 4. ΑΝΑΠΝΟΗ Η δηάζπαζε ηεο γιπθόδεο γίλεηαη κέζα ζηα θύηηαξα, νλνκάδεηαη θπηηαξηθή αλαπλνή θαη εμαζθαιίδεη ηελ ελέξγεηα πνπ είλαη απαξαίηεηε ζην θύηηαξν. Η δηάζπαζε γίλεηαη κε ηελ παξνπζία νμπγόλνπ θαη

Διαβάστε περισσότερα

Πεξίιεςε ησλ Υαξαθηεξηζηηθώλ ηνπ Πξντόληνο. Rectogesic 4 mg/g Ορθική αλοιφή

Πεξίιεςε ησλ Υαξαθηεξηζηηθώλ ηνπ Πξντόληνο. Rectogesic 4 mg/g Ορθική αλοιφή Πεξίιεςε ησλ Υαξαθηεξηζηηθώλ ηνπ Πξντόληνο Rectogesic 4 mg/g Ορθική αλοιφή 1. ΟΝΟΜΑΙΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΟΤ ΠΡΟΪΟΝΣΟ Rectogesic 4 mg/g Οξζηθή αινηθή. 2. ΠΟΙΟΣΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΟΣΙΚΗ ΤΝΘΕΗ Τξηληηξηθή γιπθεξίλε (Glyceryl

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Α Γ Ο Ρ Δ Τ Δ Σ Α Ι Η Υ Ρ Η Η Η Λ Δ Κ Σ Ρ Ι Κ Ο Τ Κ Α Σ Α Β Ι Γ Ι Ο Τ

Α Π Α Γ Ο Ρ Δ Τ Δ Σ Α Ι Η Υ Ρ Η Η Η Λ Δ Κ Σ Ρ Ι Κ Ο Τ Κ Α Σ Α Β Ι Γ Ι Ο Τ ΟΓΗΓΙΔ ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ ΔΝΘΔΣΟΤ Α Π Α Γ Ο Ρ Δ Τ Δ Σ Α Ι Η Υ Ρ Η Η Η Λ Δ Κ Σ Ρ Ι Κ Ο Τ Κ Α Σ Α Β Ι Γ Ι Ο Τ Τνπνζεηήζηε ηα θιηπ ηνπ λεξνρύηε ζηηο εγθνπέο πνπ βξίζθνληαη θάηω από ην λεξνρύηε (Σρ. 1). ημείωζη: αλάινγα

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

2. ΠΟΙΟΣΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΟΣΙΚΗ ΤΝΘΕΗ Κάζε δηζθίν πεξηέρεη: 20 mg ή 40 mg esomeprazole (σο magnesium trihydrate). Γηα ηα έθδνρα βιέπε ιήκκα 6.1.

2. ΠΟΙΟΣΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΟΣΙΚΗ ΤΝΘΕΗ Κάζε δηζθίν πεξηέρεη: 20 mg ή 40 mg esomeprazole (σο magnesium trihydrate). Γηα ηα έθδνρα βιέπε ιήκκα 6.1. Εγθεθξηκέλν θείκελν 10.05.2010 Σηελ Ειιεληθή αγνξά θπθινθνξνύλ νη ζπζθεπαζίεο ησλ 14 θαη 28 δηζθίσλ γηα ην Nexium 20 mg θαη ησλ 28 δηζθίσλ γηα ην Nexium 40 mg. ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ

Διαβάστε περισσότερα

ESC/EAS Guidelines for the management of dyslipidaemias

ESC/EAS Guidelines for the management of dyslipidaemias 1 Καηεπζπληήξηεο νδεγίεο γηα ηελ αληηκεηώπηζε ησλ δπζιηπηδαηκηώλ ηεο Δπξσπατθήο Καξδηνινγηθήο Δηαηξείαο θαη ηεο Δπξσπατθήο Δηαηξείαο Αζεξνζθιήξσζεο. Αλαθνηλώζεθαλ ζην 79 th EAS Congress, Gothenburg, Sweden,

Διαβάστε περισσότερα

11 o ΠΕΡΙΕΓΦΕΙΡΗΣΙΚΗ ΥΡΟΝΣΙΔΑ ΔΙΑΒΗΣΙΚΟΤ ΑΘΕΝΟΤ. Ξεξηερόκελα. Δπηκέιεηα θεθαιαίνπ: Βίθπ Λχθηαξε

11 o ΠΕΡΙΕΓΦΕΙΡΗΣΙΚΗ ΥΡΟΝΣΙΔΑ ΔΙΑΒΗΣΙΚΟΤ ΑΘΕΝΟΤ. Ξεξηερόκελα. Δπηκέιεηα θεθαιαίνπ: Βίθπ Λχθηαξε ΠΕΡΙΕΓΦΕΙΡΗΣΙΚΗ ΥΡΟΝΣΙΔΑ ΔΙΑΒΗΣΙΚΟΤ ΑΘΕΝΟΤ 11 o Δπηκέιεηα θεθαιαίνπ: Βίθπ Λχθηαξε Ξεξηερόκελα 11.1 ΔΗΠΑΓΩΓΗΘΑ... 300 11.1.1 ΝΟΗΠΚΝΗ... 300 11.1.2 ΓΗΑΓΛΩΠΡΗΘΑ ΘΟΗΡΖΟΗΑ ΡΝ ΠΑΘΣΑΟΩΓΖ ΓΗΑΒΖΡΖ... 300 11.1.3

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ, 1.ΟΝΟΜΑΙΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΔΤΣΙΚΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ

ΠΔΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ, 1.ΟΝΟΜΑΙΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΔΤΣΙΚΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ Σηην Ελλάδα κυκλοθορεί η ζυζκευαζία ηων 120 δόζεων ΠΔΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ, 1.ΟΝΟΜΑΙΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΔΤΣΙΚΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ Symbicort Turbuhaler 160 κηθξνγξακκάξηα/4,5 κηθξνγξακκάξηα/εηζπλνή, θφληο

Διαβάστε περισσότερα

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ 10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ Σσποποιημένες παροτές ΥΣ Γηα ηελ ειεθηξνδόηεζε θάζε εζωηεξηθήο εγθαηάζηαζεο θαηαζθεπάδεηαη κία από ηηο «ηππνπνηεκέλεο» παξνρέο πνπ αλαθέξνληαη παξαθάηω. Γηα θάζε ηππνπνηεκέλε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ Fucidin H Κξέκα

ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ Fucidin H Κξέκα ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ Fucidin H Κξέκα 1. ΟΝΟΜΑΙΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ Fucidin H, 20mg/g + 10mg/g Κξέκα 2. ΠΟΙΟΣΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΟΣΙΚΗ ΤΝΘΕΗ Φνπζηδηθφ νμχ 20 mg/g θαη νμηθή πδξνθνξηηδφλε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΘΕΥΟΜΕΝΑ ΦΤΛΛΟΤ ΟΔΗΓΘΩΝ ΓΘΑ ΣΟ ΥΡΗΣΗ

ΠΕΡΘΕΥΟΜΕΝΑ ΦΤΛΛΟΤ ΟΔΗΓΘΩΝ ΓΘΑ ΣΟ ΥΡΗΣΗ ΠΕΡΘΕΥΟΜΕΝΑ ΦΤΛΛΟΤ ΟΔΗΓΘΩΝ ΓΘΑ ΣΟ ΥΡΗΣΗ 1.1 NICORETTE Γηαδεξκηθφ έκπιαζηξν 1.2 ύλζεζε Γξαζηηθή νπζία: Νηθνηίλε 1.3 Φαξκαθνηερληθή κνξθή Γηαδεξκηθφ έκπιαζηξν. 1.4 Πεξηεθηηθόηεηα ζε δξαζηηθή νπζία Nicotine

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ

ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ 1. ΟΝΟΜΑΙΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ Bactrimel (400+80) mg/5 ml amp, ππθλφ δηάιπκα γηα παξαζθεπή δηαιχκαηνο πξνο έγρπζε Bactrimel (800+160) mg, δηζθία Bactrimel

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ I ΠΔΡΗΛΖΦΖ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ I ΠΔΡΗΛΖΦΖ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ I ΠΔΡΗΛΖΦΖ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ 1 1. ΟΝΟΜΑΗΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΔΤΣΗΚΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ Vimpat 50 mg δηζθία επηθαιπκκέλα κε ιεπηφ πκέλην 2. ΠΟΗΟΣΗΚΖ ΚΑΗ ΠΟΟΣΗΚΖ ΤΝΘΔΖ Σν θάζε επηθαιπκκέλν κε ιεπηφ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΔΙΝΟΜΔΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ ΜΔΣΑ ΑΠΟ ΑΡΘΡΟΚΟΠΗΗ ΙΥΙΟΤ ΓΙΑΡΚΔΙΑ 6 ΔΒΓΟΜΑΓΩΝ

ΠΡΟΣΔΙΝΟΜΔΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ ΜΔΣΑ ΑΠΟ ΑΡΘΡΟΚΟΠΗΗ ΙΥΙΟΤ ΓΙΑΡΚΔΙΑ 6 ΔΒΓΟΜΑΓΩΝ ΠΡΟΣΔΙΝΟΜΔΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ ΜΔΣΑ ΑΠΟ ΑΡΘΡΟΚΟΠΗΗ ΙΥΙΟΤ ΓΙΑΡΚΔΙΑ 6 ΔΒΓΟΜΑΓΩΝ (Τπεύζπλνο Ιαηξόο : Α. Παπαβαζηιείνπ) (Τπεύζπλνη Φπζ/ηέο: Ισαθεηκίδεο ηαύξνο θηλ. 6977223666, Καξακέξε Καηεξίλα θηλ. 6944701324)

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

ΦΤΛΛΟ ΟΔΗΓΘΩΝ ΓΘΑ ΣΟ ΥΡΗΣΗ

ΦΤΛΛΟ ΟΔΗΓΘΩΝ ΓΘΑ ΣΟ ΥΡΗΣΗ ΦΤΛΛΟ ΟΔΗΓΘΩΝ ΓΘΑ ΣΟ ΥΡΗΣΗ 1. ΠΡΟΔΘΟΡΘΜΟ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΕΤΣΘΚΟΤ ΠΡΟΪΟΝΣΟ 1.1 Ονομαζία, μοπθή Yutopar Ενέζιμο διάλςμα 50 mg/ 5 ml Διζκία 10 mg/ TAB 1.2 ύνθεζη: Δξαζηηθή νπζία: erythro-p-hydroxy-α[1-(p-hydroxy-

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Εισαγωγή στη Φωτογραυία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Εισαγωγή στη Φωτογραυία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Εισαγωγή στη Φωτογραυία Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP 1 ΜΑΘΗΜΑ 3 ο ΚΛΕΙΣΡΟ ΣΑΥΤΣΗΣΑ ΚΛΕΙΣΡΟΤ-ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΣΑΛΛΗΛΗ ΣΑΥΤΣΗΣΑ Σι είναι υωτογραυική μητανή; Από πνηα κέξε απνηειείηαη: 1. Φαθό

Διαβάστε περισσότερα

Ανηαγυνιζηέρ ηυν ςποδοσέυν 1 ηηρ αγγειοηενζίνηρ ΙΙ και καπκίνορ. Λνπθία Γακβξίιε, Κσλζηαληίλνο Κνπινύζηνο, Βαζηιηθή Γνύξιηνπ, Κσλζηαληίλνο

Ανηαγυνιζηέρ ηυν ςποδοσέυν 1 ηηρ αγγειοηενζίνηρ ΙΙ και καπκίνορ. Λνπθία Γακβξίιε, Κσλζηαληίλνο Κνπινύζηνο, Βαζηιηθή Γνύξιηνπ, Κσλζηαληίλνο 1 Ανηαγυνιζηέρ ηυν ςποδοσέυν 1 ηηρ αγγειοηενζίνηρ ΙΙ και καπκίνορ Λνπθία Γακβξίιε, Κσλζηαληίλνο Κνπινύζηνο, Βαζηιηθή Γνύξιηνπ, Κσλζηαληίλνο Τδηόκαινο Α Πξνπαηδεπηηθή Παζνινγηθή Κιηληθή Αξηζηνηειείνπ Παλεπηζηεκίνπ

Διαβάστε περισσότερα

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Α.Ε Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία Πνηνί είκαζηε Η ΜΙΝΔΡΑΛ ΥΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΣΑ Α.Δ. μεθίλεζε ηελ πνξεία ηεο ην 1976. Από ηελ αξρή ζπλεξγαζηήθακε κε πξωηνπόξνπο εηαηξείεο ζηνλ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ

ΠΔΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ ΠΔΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ 1. ΟΝΟΜΑΙΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΔΤΣΙΚΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ Γηάιπκα γηα αηκνδηήζεζε, αηκνθάζαξζε θαη αηκνδηαδηήζεζε 2. ΠΟΙΟΣΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΟΣΙΚΗ ΤΝΘΔΗ ύλζεζε Μεγάινο ζάιακνο A Υισξηνχρν αζβέζηην

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Μνρηαλάθεο Κσλ/λνο Πξντζηάκελνο Πιεξνθνξηθήο Γήκνπ Ηξαθιείνπ Η κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ 1990-

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ. 1. EΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΙΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ NICORETTE Clear Patch

ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ. 1. EΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΙΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ NICORETTE Clear Patch ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ 1. EΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΙΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ NICORETTE Clear Patch 2. ΠΟΙΟΣΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΟΣΙΚΗ ΤΝΘΕΗ Ε ΔΡΑΣΙΚΑ ΤΣΑΣΙΚΑ Nicotine 10 mg/16 ψξεο & 15 mg/16 ψξεο 3. ΦΑΡΜΑΚΟΣΕΥΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ. Γεζθινπξάλην 100% v/v, δηαηίζεηαη σο ακηγήο θαξκαθεπηηθή νπζία.

ΠΔΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ. Γεζθινπξάλην 100% v/v, δηαηίζεηαη σο ακηγήο θαξκαθεπηηθή νπζία. ΠΔΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ 1. ΟΝΟΜΑΙΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΔΤΣΙΚΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ SUPRANE 2. ΠΟΙΟΣΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΟΣΙΚΗ ΤΝΘΔΗ Γεζθινπξάλην 100% v/v, δηαηίζεηαη σο ακηγήο θαξκαθεπηηθή νπζία. 3. ΦΑΡΜΑΚΟΣΔΥΝΙΚΗ ΜΟΡΦΗ

Διαβάστε περισσότερα

13 o ΜΕΣΕΓΧΕΙΡΗΣΙΚΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΗ ΣΗΝ ΑΙΘΟΤΑ ΑΝΑΝΗΨΗ. Ξεπιεσόμενα

13 o ΜΕΣΕΓΧΕΙΡΗΣΙΚΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΗ ΣΗΝ ΑΙΘΟΤΑ ΑΝΑΝΗΨΗ. Ξεπιεσόμενα ΜΕΣΕΓΧΕΙΡΗΣΙΚΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΗ ΣΗΝ ΑΙΘΟΤΑ ΑΝΑΝΗΨΗ 13 o Ξεπιεσόμενα 13.1 ΑΗΘΟΤΑ ΚΔΣΑΛΑΗΘΖΣΗΘΖ ΑΛΑΛΖΦΖ (AΚA)... 372 13.1.1 ΞΝΓΝΣΖ ΑΠΘΔΛΝΠ ΠΡΖΛ ΑΚΑ... 373 13.1.2 ΞΑΟΑΘΝΙΝΘΖΠΖ ΡΥΛ ΑΠΘΔΛΥΛ ΠΡΖΛ ΑΚΑ... 374 13.1.3

Διαβάστε περισσότερα

Σπλππάξρνπζα Νφζνο θαη Πεξηνρηθή Αλαηζζεζία Αλαιγεζία Αλαπλεπζηηθά Ννζήκαηα. Α.Τσαροστά Λέκτορας Αναισθησιολογίας Αρεταίειο Νοσοκομείο

Σπλππάξρνπζα Νφζνο θαη Πεξηνρηθή Αλαηζζεζία Αλαιγεζία Αλαπλεπζηηθά Ννζήκαηα. Α.Τσαροστά Λέκτορας Αναισθησιολογίας Αρεταίειο Νοσοκομείο Σπλππάξρνπζα Νφζνο θαη Πεξηνρηθή Αλαηζζεζία Αλαιγεζία Αλαπλεπζηηθά Ννζήκαηα Α.Τσαροστά Λέκτορας Αναισθησιολογίας Αρεταίειο Νοσοκομείο Evidence Based Medicine GA vs RA Κεληξηθφο Νεπξαμνληθφο Απνθιεηζκφο

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Γηα ηε δηεπθόιπλζή ζαο θαηά ην switch-off ηεο πεξηνρήο ηεο Πεινπνλλήζνπ έρνπκε πξνζζέζεη ζηνπο ςεθηαθνύο καο δέθηεο κία λέα,

Διαβάστε περισσότερα

The Endocrine Society s CLINICAL GUIDELINES Diagnosis and Treatment of Hyperprolactinemia

The Endocrine Society s CLINICAL GUIDELINES Diagnosis and Treatment of Hyperprolactinemia The Endocrine Society s CLINICAL GUIDELINES Diagnosis and Treatment of Hyperprolactinemia JCEM 2011(96); 273-288 Dr. Νικόλαος Δ. Πονηικίδης Δνδοκρινολόγος / Σσνηονιζηής Γνηής Κλινική Δνδοκρινολογίας, Γιαβήηη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΙΟΝΣΟ

ΠΔΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΙΟΝΣΟ ΠΔΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΙΟΝΣΟ 1. ΟΝΟΜΑΙΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΔΤΣΙΚΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ innohep 10.000 anti Xa IU/0.5ml PF.SYR. Δλέζηκν δηάιπκα innohep 14.000 anti Xa IU/0.7ml PF.SYR. Δλέζηκν δηάιπκα innohep 18.000

Διαβάστε περισσότερα

Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER Εμπορική Air Sport Gun 777 Ονομαζία: Διανομέας: V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: 777 Χώρα Προέλεσζης:

Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER Εμπορική Air Sport Gun 777 Ονομαζία: Διανομέας: V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: 777 Χώρα Προέλεσζης: 1 Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER Air Sport Gun 777 V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: 777 2 Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER LH V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: ΧΚ918Α 3 Airsoft Gun κε Φσηεηλό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΣΡΙΚΗ Α.Ε. ΜΕ ΙΧΤ ΣΗΝ ΑΓΟΡΑ ΣΗ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 2011 ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ Ρο εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στη Θήβα ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΩΛΗΕΩΝ 1/1/2011 TA ΔΚΞΝΟΗΘΑ ΡΗΚΝΙΝΓΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

Διάλεξη 2 Εηζαγωγή ζηελ Επεμεξγαζία Υγξώλ Απνβιήηωλ Σηάδηα Επεμεξγαζίαο

Διάλεξη 2 Εηζαγωγή ζηελ Επεμεξγαζία Υγξώλ Απνβιήηωλ Σηάδηα Επεμεξγαζίαο Διάλεξη 2 Εηζαγωγή ζηελ Επεμεξγαζία Υγξώλ Απνβιήηωλ Σηάδηα Επεμεξγαζίαο Σηάδηα επεμεξγαζίαο πγξψλ απνβιήησλ Πξσηνβάζκηα ή Μεραληθή Δπεμεξγαζία Γεπηεξνβάζκηα ή Βηνινγηθή Δπεμεξγαζία Τξηηνβάζκηα ή Χεκηθή

Διαβάστε περισσότερα

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code)

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Page 1 Υποπλοίαρτος Ν. Πεηράκος ΠΝ Αηδένηα Γνύξεηνη Ίππνη (Trojan Horses) Ινί (Viruses) Worms Root-kit Page 2 Γνύξεηνο Ίππνο (Trojan Horse) Οξηζκόο: Πξόγξακκα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΓΟΚΡΙΝΙΚΑ ΝΟΗΜΑΣΑ ΚΑΙ ΟΣΔΟΠΟΡΩΗ

ΔΝΓΟΚΡΙΝΙΚΑ ΝΟΗΜΑΣΑ ΚΑΙ ΟΣΔΟΠΟΡΩΗ ΔΝΓΟΚΡΙΝΙΚΑ ΝΟΗΜΑΣΑ ΚΑΙ ΟΣΔΟΠΟΡΩΗ αλ νζηενπόξσζε νξίδεηαη ε ειάηησζε ηεο πνζόηεηαο ηνπ νζηνύ θαη ε δηαηαξαρή ηεο κηθξν-αξρηηεθηνληθήο ηνπ ζε ηέηνην βαζκό, ώζηε λα είλαη επηξξεπέο ζηελ πξόθιεζε θαηάγκαηνο

Διαβάστε περισσότερα

ΙNCOFRUIT - (HELLAS).

ΙNCOFRUIT - (HELLAS). Πξνο ΟΛΑ ΤΑ ΜΔΛΗ Κε Σπλάδειθε Θέκα: Ιζπαλία & Γεξκαλία 5 ε ΔΒΓΟΜΑΓΑ 2011 (31 Ιαλ έσο 30 Φεβξ.2011) Παξαζέηνπκε θαησηέξσ: Αλαζθόπεζε ηεο 4 εο εβδνκάδνο 2011 κε ηηο ηηκέο ησλ εζπεξηδνεηδώλ πνπ δηακνξθώζεθαλ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ (SPC) 1. ΔΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΙΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΔΤΣΙΚΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ Nicorette Icemint

ΠΔΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ (SPC) 1. ΔΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΙΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΔΤΣΙΚΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ Nicorette Icemint -1- ΠΔΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ (SPC) 1. ΔΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΙΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΔΤΣΙΚΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ Nicorette Icemint 2. ΠΟΙΟΣΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΟΣΙΚΗ ΤΝΘΔΗ Nicotine resinate 10 mg/tab πνπ αληηζηνηρεί ζε nicotine

Διαβάστε περισσότερα

14 o ΟΞΤ ΜΕΣΕΓΧΕΙΡΗΣΙΚΟ ΠΟΝΟ. Ξεξηερφκελα

14 o ΟΞΤ ΜΕΣΕΓΧΕΙΡΗΣΙΚΟ ΠΟΝΟ. Ξεξηερφκελα ΟΞΤ ΜΕΣΕΓΧΕΙΡΗΣΙΚΟ ΠΟΝΟ 14 o Ξεξηερφκελα 14.1 ΞΝΛΝΠ... 408 14.1.1 ΟΡΟΛΟΓΙΑ... 408 14.1.2 ΟΞΤ ΠΟΝΟ... 409 14.1.3 ΔΙΓΗ ΟΞΔΟ ΠΟΝΟΤ... 410 14.2 ΝΜΠ ΚΔΡΔΓΣΔΗΟΖΡΗΘΝΠ ΞΝΛΝΠ... 411 14.2.1 ΤΠΟΘΔΡΑΠΔΙΑ ΣΟΤ ΜΔΣΔΓΥΔΙΡΗΣΙΚΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΣΑΣΙΚΗ ΝΟςΗΛΕΙΑ ΟΞΕΩΝ ΣΕΥΑΝΙΑΙΩΝ ΤΝΔΡΟΜΩΝ

ΕΝΣΑΣΙΚΗ ΝΟςΗΛΕΙΑ ΟΞΕΩΝ ΣΕΥΑΝΙΑΙΩΝ ΤΝΔΡΟΜΩΝ ΕΝΣΑΣΙΚΗ ΝΟςΗΛΕΙΑ ΟΞΕΩΝ ΣΕΥΑΝΙΑΙΩΝ ΤΝΔΡΟΜΩΝ Δημήτριος Πιστόλας Νοσηλευτής ΣΕ, MSc υντονιστής Μεταμοσχεύσεων ΓΝΑ «Ο Ευαγγελισμός» Θεζζαλονίκη 2011 ΟΞΤ ΣΕΥΑΝΙΑΙΟ ΤΝΔΡΟΜΟ Μ όνμξ Ονέα Σηεθαμιαία Σύμδοξμα (ΟΣΣ)

Διαβάστε περισσότερα

10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03

10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03 10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03 1 η ημέρα: ΑΘΗΝΑ ΜΠΑΝΓΚΟΚ πγθέληξσζε ζην αεξνδξόκην Διεπζέξηνο Βεληδέινο, θαη αλαρώξεζε γηα Μπαλγθόθ.Γηαλπθηέξεπζε

Διαβάστε περισσότερα

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΚΤΠΡΟΤ Πξόγξακκα Δπηκόξθσζεο Τπνςεθίσλ Καζεγεηώλ Σερλνινγίαο Γελάξεο 2011 ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΑ Ι (Ύιε Γπκλαζίνπ) Διδάσκων: Σαββίδης Σάββας Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ. GAMMAGARD S/D 5,0 g, Κφληο θαη δηαιχηεο γηα δηάιπκα πξνο έγρπζε

ΠΔΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ. GAMMAGARD S/D 5,0 g, Κφληο θαη δηαιχηεο γηα δηάιπκα πξνο έγρπζε ΠΔΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ 1. ΟΝΟΜΑΙΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΔΤΣΙΚΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ GAMMAGARD S/D 5,0 g, Κφληο θαη δηαιχηεο γηα δηάιπκα πξνο έγρπζε 2. ΠΟΙΟΣΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΟΣΙΚΗ ΤΝΘΔΗ Αλζξψπηλε θπζηνινγηθή αλνζνζθαηξίλε

Διαβάστε περισσότερα

Ζ πιένλ ζπρλή νθζαικηθή λόζνο Ζ λόζνο ηεο νθζαικηθήο επηθάλεηαο. Γηώξγνο Γαιηάλεο Γηώξγνο Λακπίξεο Κώζηαο Μπνκπνξίδεο

Ζ πιένλ ζπρλή νθζαικηθή λόζνο Ζ λόζνο ηεο νθζαικηθήο επηθάλεηαο. Γηώξγνο Γαιηάλεο Γηώξγνο Λακπίξεο Κώζηαο Μπνκπνξίδεο Ζ πιένλ ζπρλή νθζαικηθή λόζνο Ζ λόζνο ηεο νθζαικηθήο επηθάλεηαο Γηώξγνο Γαιηάλεο Γηώξγνο Λακπίξεο Κώζηαο Μπνκπνξίδεο 1995-2014: 7.602 αζζελείο 87,6 Δλδνθζάικηεο θιεγκνλέο Δμωηεξηθέο θιεγκνλέο 12,4 1995-2000

Διαβάστε περισσότερα

ΦΤΛΛΟ ΟΔΗΓΘΩΝ ΓΘΑ ΣΟ ΥΡΗΣΗ

ΦΤΛΛΟ ΟΔΗΓΘΩΝ ΓΘΑ ΣΟ ΥΡΗΣΗ ΦΤΛΛΟ ΟΔΗΓΘΩΝ ΓΘΑ ΣΟ ΥΡΗΣΗ 1. ΠΡΟΔΘΟΡΘΜΟ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΕΤΣΘΚΟΤ ΠΡΟΪΟΝΣΟ 1.1 Ολνκαζία, κνξθή : BUDENOFALK, θάςνπιεο εληεξνδηαιπηέο 1.2 ύλζεζε : Δξαζηηθή νπζία Έθδνρα : Βνπδεζνλίδε : Sucrose, starch maize, lactose

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗ36. Άσκηση 1. Άσκηση 2. Οη δηεπζύλζεηο ησλ 4 σλ ππνδηθηύσλ είλαη νη αθόινπζεο. Υπνδίθηπν Α: 10.101.1.64/27 Υπνδίθηπν Β: 10.101.1.

ΠΛΗ36. Άσκηση 1. Άσκηση 2. Οη δηεπζύλζεηο ησλ 4 σλ ππνδηθηύσλ είλαη νη αθόινπζεο. Υπνδίθηπν Α: 10.101.1.64/27 Υπνδίθηπν Β: 10.101.1. Άσκηση 1 ΠΛΗ36 1. Η κόλε πεξίπησζε λα έρνπκε ζύγθξνπζε κεηαμύ παθέησλ ησλ δύν θόκβσλ είλαη λα ζηείιεη ν δεύηεξνο πξηλ πξνιάβεη λα πιεξνθνξεζεί γηα ηελ θαηάιεςε ηνπ δηάπινπ από ηνλ άιιν. Από ηε ζηηγκή πνπ

Διαβάστε περισσότερα

H Επίδξαζε ηεο Άζθεζεο ζε Αζζελείο κε Πάξθηλζνλ

H Επίδξαζε ηεο Άζθεζεο ζε Αζζελείο κε Πάξθηλζνλ H Επίδξαζε ηεο Άζθεζεο ζε Αζζελείο κε Πάξθηλζνλ Γεκήηξηνο Καηζνππάθεο Φπζηθνζεξαπεπηήο-Δξγ. Σπλεξγ. ΑΤΔΙ Μεηαπηπρ. Φνηη. ΤΔΔΦΑ Θεζ/ληθεο ΕΙΣΑΓΩΓΗ Πξνζδηνξηζκόο ηεο λόζνπ θαη αίηηα Δθθπιηζηηθή πάζεζε πνπ

Διαβάστε περισσότερα

PRELIMINARY PROGRAMME

PRELIMINARY PROGRAMME 3 rd JOINT GREEK TURKISH CONGRESS PRELIMINARY PROGRAMME ΠΑΡΑΚΔΤΖ 29ΗΟΤΝΗΟΤ 2012 FRIDAY 29 th JUNE 2012 18.00 20.00 Α ηρογγσιόσραπέδη RoundTableA Μσοθαρδηοπάζεηες Cardiomyopathies Πξόεδξνη: Γ. Παρταρίδες,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΔΠΙΛΟΓΗ LASIK KAI PRK. Γεκήηξηνο Γ. Κπξνχδεο Υεηξνπξγφο Οθζαικίαηξνο Γηεπζπληήο PIRAEUS LASER EYE CENTRE

ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΔΠΙΛΟΓΗ LASIK KAI PRK. Γεκήηξηνο Γ. Κπξνχδεο Υεηξνπξγφο Οθζαικίαηξνο Γηεπζπληήο PIRAEUS LASER EYE CENTRE ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΔΠΙΛΟΓΗ LASIK KAI PRK Γεκήηξηνο Γ. Κπξνχδεο Υεηξνπξγφο Οθζαικίαηξνο Γηεπζπληήο PIRAEUS LASER EYE CENTRE ΑΠΟΛΤΣΔ ΑΝΣΔΝΓΔΙΞΔΙ Καηαξξάθηεο Κεξαηίηηδα απφ έθζεζε Νεπξνηξνθηθή θεξαηίηηδα Κεξαηφθσλνο

Διαβάστε περισσότερα

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο 1 ΑΦΑΛΗΕΟΜΔΝΟΗ α. ΔΛΛΖΝΗΚΔ & ΞΔΝΔ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΗ ΜΔ ΔΓΡΑ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ θαζώο θαη β.

Διαβάστε περισσότερα

O Παηδίαηξνο αληηκέησπνο κε ην θνληό αλάζηεκα

O Παηδίαηξνο αληηκέησπνο κε ην θνληό αλάζηεκα O Παηδίαηξνο αληηκέησπνο κε ην θνληό αλάζηεκα ΓΗΜΗΣΡΗ Θ. ΠΑΠΑΓΗΜΗΣΡΙΟΤ Οη κεηξήζεηο κε ηηο νπνίεο ειέγρνληαη ε αχμεζε θαη ν ξπζκφο ηεο ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ παξαθνινχζεζε ηεο αλάπηπμεο ησλ δεπηεξνγελψλ ραξαθηεξηζηηθψλ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013 ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 7 ΜΑΪΟΥ 13 ΘΔΜΑ Α : (Α1) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 33-335 (Α) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 6 (Α3) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα (Α) α) Λάζνο β) Σωζηό γ) Σωζηό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΗΑ ΔΗΝΑΗ Ζ ΗΓΑΝΗΚΖ ΘΔΡΑΠΔΗΑ ΓΗΑ ΣΖΝ ΤΠΔΡΗΓΡΧΗΑ; Γ. Κνληνρξηζηφπνπινο Νοσ. «A. Σσγγρός»

ΠΟΗΑ ΔΗΝΑΗ Ζ ΗΓΑΝΗΚΖ ΘΔΡΑΠΔΗΑ ΓΗΑ ΣΖΝ ΤΠΔΡΗΓΡΧΗΑ; Γ. Κνληνρξηζηφπνπινο Νοσ. «A. Σσγγρός» ΠΟΗΑ ΔΗΝΑΗ Ζ ΗΓΑΝΗΚΖ ΘΔΡΑΠΔΗΑ ΓΗΑ ΣΖΝ ΤΠΔΡΗΓΡΧΗΑ; Γ. Κνληνρξηζηφπνπινο Νοσ. «A. Σσγγρός» ΤΠΔΡΗΓΡΧΗΑ Τπεξβνιηθή έθθξηζε ηδξψηα απφ ηνπο εθθξηλείο ηδξσηνπνηνχο αδέλεο ΤΠΔΡΗΓΡΧΗΑ Δζηηαθή Πξσηνπαζήο ή ηδηνπαζήο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΟ ΔΙΑΣ. EURO 01-2080 3/4 23,00 01-2182 1" 23,00 01-2018 3/4 22,50 01-2018/1 1" 22,50 01-2019 1/2 22,50

ΚΩΔΙΚΟ ΔΙΑΣ. EURO 01-2080 3/4 23,00 01-2182 1 23,00 01-2018 3/4 22,50 01-2018/1 1 22,50 01-2019 1/2 22,50 ΚΩΔΙΚΟ ΔΙΑΣ. EURO 01-2080 3/4 23,00 01-2182 1" 23,00 ΚΩΔΙΚΟ ΔΙΑΣ. EURO 01-2018 3/4 22,50 01-2018/1 1" 22,50 01-2019 1/2 22,50 20 MIC 10 ΜΙC 80 MIC 10 MIC 0,4 MIC 5 MIC 10 MIC 01-2020 01-2021 01-2034 01-2035

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΡΕΤΜΑΣΟΠΑΘΕΙΕ ΣΟΝ 21 ο ΑΙΩΝΑ. Αξγνζηόιη, 3 Ννεκβξίνπ 2013

ΟΙ ΡΕΤΜΑΣΟΠΑΘΕΙΕ ΣΟΝ 21 ο ΑΙΩΝΑ. Αξγνζηόιη, 3 Ννεκβξίνπ 2013 ΟΙ ΡΕΤΜΑΣΟΠΑΘΕΙΕ ΣΟΝ 21 ο ΑΙΩΝΑ Αξγνζηόιη, 3 Ννεκβξίνπ 2013 ΟΙ ΡΕΤΜΑΣΟΠΑΘΕΙΕ ΣΟΝ 21 ο ΑΙΩΝΑ Πόηε ένας αζθενής πρέπει να απεσθύνεηαι ζε ρεσμαηολόγο Ενοτλήμαηα ποσ παραπέμποσν ζε ρεσμαηοπάθειες Πώς ανηιμεηωπίζονηαι

Διαβάστε περισσότερα

Γεώργιος Μπριζκόλας. Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E.

Γεώργιος Μπριζκόλας. Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E. Γεώργιος Μπριζκόλας Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E. Τηνζέηεζε Γηεζλψλ Πξνηχπσλ απφ ηε Βηνκεραλία Εθελοντικά πρότυπα Υποχρεωτική νομοθεσία ISO 9001 ISO14001 ISO 50001 OHSAS 18001 ISO

Διαβάστε περισσότερα