Πεξίιεςε ησλ ραξαθηεξηζηηθώλ ηνπ πξνηόληνο (SPC) Heparin LEO

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Πεξίιεςε ησλ ραξαθηεξηζηηθώλ ηνπ πξνηόληνο (SPC) Heparin LEO"

Transcript

1 Πεξίιεςε ησλ ραξαθηεξηζηηθώλ ηνπ πξνηόληνο (SPC) Heparin LEO 1. Δκπνξηθή νλνκαζία ηνπ θαξκαθεπηηθνύ πξνηόληνο Heparin LEO 2. Πνηνηηθή θαη πνζνηηθή ζύλζεζε ζε δξαζηηθά ζπζηαηηθά: Heparin Sodium IU/ml 3. Φαξκαθνηερληθή κνξθή Δλέζηκν δηάιπκα 4. Κιηληθά ζηνηρεία 4.1. Δλδείμεηο ρνξήγεζεο : α. Με ζηόρν ηε ζεξαπεία : 1. Θξφκβσζε ησλ ελ ησ βάζεη θιεβψλ (αλαζηνιή επέθηαζεο ηεο ζξφκβσζεο θαη κείσζε ηεο πηζαλφηεηαο πλεπκνληθήο εκβνιήο) 2. Πλεπκνληθή εκβνιή 3. Ομεία πεξηθεξηθή αξηεξηαθή απφθξαμε 4. Μεξηθέο πεξηπηψζεηο δηάρπηεο ελδαγγεηαθήο πήμεο (εάλ ππάξρεη ζξφκβσζε θαη ηδίσο αλ έρεη αλαπηπρζεί λεθξηθή δπζιεηηνπξγία) κε ηελ πξφζζεηε βαζηθή πξνυπφζεζε φηη έρεη ήδε επηηεπρζεί αηκφζηαζε. 5. Αζηαζήο ζηεζάγρε, κε ζξνκβνιπκέλν νμχ έκθξαγκα κπνθαξδίνπ, δηάρπηε ελδαγγεαηαθή πήμε. Β. Με ζηόρν ηελ πξνθύιαμε 1. Πξνθχιαμε πξνεγρεηξεηηθψο, απφ ηελ πηζαλφηεηα εκθάληζεο κεηεγρεηξεηηθήο ζξφκβσζεο ζε αζζελείο πςεινχ θηλδχλνπ πνπ ζα ππνζηνχλ γεληθήο θχζεσο ρεηξνπξγηθέο επεκβάζεηο. (Ωο αζζελείο πςεινχ θηλδχλνπ ζεσξνχληαη π.ρ. νη παρχζαξθνη, νη πάζρνληεο απφ θαθνήζε λνζήκαηα, νη έρνληεο ηζηνξηθφ ελ ησλ βάζεη θιεβηθήο ζξφκβσζεο ή πλεπκνληθήο εκβνιήο, νη ειηθίαο >60 εηψλ, νη αζζελείο κε εγθαηεζηεκέλε ζξνκβνθηιηθή δηαηαξαρή, νη αζζελείο πνπ ππφθεηληαη ζε κείδνλεο ή πεξίπινθεο ρεηξνπξγηθέο επεκβάζεηο). 2. ε ρεηξνπξγηθέο επεκβάζεηο θαξδηάο θαη αξηεξηψλ, θαζψο επίζεο θαη ζε νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο εγθεθαιηθψλ επεηζνδίσλ (ζξνκβσηηθψλ, κε αηκνξξαγηθψλ). 3. πκπιεξσκαηηθψο ζην νμχ έκθξαγκα ηνπ κπνθαξδίνπ (νπφηε ε ρνξήγεζε ηεο επαξίλεο γίλεηαη ελδνθιεβίσο κεηά ην πέξαο ηεο ζξνκβφιπζεο γηα 3-4 εκέξεο). 4. ε θνιπηθή καξκαξπγή κε εκβνιηθά επεηζφδηα. 5. Γηαηήξεζε ηεο βαηφηεηαο ζπζθεπψλ έγρπζεο πνπ ζα παξακείλνπλ άλσ ησλ 48 σξψλ. 6. Δμσζσκαηηθή θπθινθνξία, αηκνθάζαξζε, ελδνανξηηθή αληιία, ζπλερήο αξηεξηνθιεβηθή αηκνδηήζεζε. 7. Αζζελείο κε ηερλεηή βαιβίδα ζηελ θαξδηά, πνπ πξφθεηηαη λα ππνβιεζνχλ ζε ρεηξνπξγηθή επέκβαζε ή βξίζθνληαη ζην ηειεπηαίν ζηάδην ηεο θπήζεσο Γνζνινγία θαη ηξόπνο ρνξήγεζεο: (Α) Αληηκεηψπηζε κε ζηφρν ηελ ζεξαπεία (νη πεξηπηψζεηο 4.1.α θαη 4.1.β 5,6,7): Ναηξηνχρνο επαξίλε Αξρηθή δφζε θφξηηζεο: 5000 I.U. bolus ελδνθιεβίσο. Αθνινπζεί ζπλερήο

2 ελδνθιέβηα έγρπζε δηαιχκαηνο ζε δφζε 1000 I.U./h θαη αλαπξνζξκνγή ηεο δφζεο αλά 6-8 ψξεο, αλάινγα ηνλ ρξφλν aptt (ρξφλνο κεξηθψο ελεξγνπνηεκέλεο ζξνκβνπιαζηίλεο) ν νπνίνο πξέπεη λα δηαηεξείηαη 2-2,5 θνξέο κεγαιχηεξνο ηνπ αλσηέξνπ θπζηνινγηθνχ. ε παηδηά & λεαξνχο ελήιηθεο ε αληηκεηψπηζε κε ζηφρν ηε ζεξαπεία γίλεηαη κε Υνξήγεζε κηθξφηεξεο δφζεο θφξηηζεο θαη κεηά I.U./kg/h κε ελδνθιέβηα εγρπζε. (Β) Αληηκεηψπηζε κε ζηφρν ηελ πξνθχιαμε (νη πεξηπηψζεηο 4.1.β 1,2,3,4): Ναηξηνχρνο επαξίλε χκθσλα κε ηελ πεξίπησζε (Α) θαη δηαηήξεζε ηνπ aptt 1,5-2 θνξέο κεγαιχηεξν ηνπ θπζηνινγηθνχ. ΣΡΟΠΟ ΥΟΡΗΓΗΗ Σα ζθεπάζκαηα λαηξηνχρνπ επαξίλεο πξέπεη λα ρνξεγνχληαη κφλν ελδνθιεβίσο: κηα αξρηθή δφζε bolus θαη αθνινχζσο ελδνθιέβηα ζηάγδελ έγρπζε (κε ηε ρξήζε αληιίαο εγρχζεσο). Γελ ελδείθλπηαη πιένλ ε δηαιείπνπζα ελδνθιέβηα ρνξήγεζε επαξίλεο. εκαληηθή παξαηήξεζε: Η επαξίλε είλαη πνιχηηκν θάξκαθν, αιιά γηα ηε ρξεζηκνπνίεζή ηνπ απαηηνχληαη εηδηθέο γλψζεηο, δηφηη ζπρλφηαηα αληηκεησπίδεη απεηιεηηθέο γηα ηε δσή παζνινγηθέο θαηαζηάζεηο, αιιά θαη κπνξεί λα επηθέξεη ζηνλ νξγαληζκφ ζνβαξέο αλεπηζχκεηεο ελέξγεηεο. Η ρνξήγεζή ηεο πξέπεη λα γίλεηαη απν εμεηδηθεπκέλν πξνζσπηθφ ππφ ηελ επίβιεςε γηαηξνχ. Η αλάγθε ζπρλνχ εξγαζηεξηαθνχ έιεγρνπ θαη ε πηζαλφηεηα αληηκεηψπηζεο επηπινθψλ επηβάιιεη ηε ρνξήγεζή ηεο κφλν ζε νξγαλσκέλε πγεηνλνκηθή κνλάδα. Σξφπνο δηάζεζεο : Μφλν γηα Ννζνθνκεηαθή ρξήζε Αληελδείμεηο Τπεξεπαηζζεζία ζην θάξκαθν, ελεξγφο αηκνξξαγία θαη αηκνξξαγηθέο παζήζεηο, αηκνξξνθηιία, ζξνκβνπελία, ελδνθξαληαθή αηκνξξαγία θαη γεληθφηεξα κε ειεγρφκελεο αηκνξξαγίεο (εθηφο ησλ πεξηπηψζεσλ δηάρπηεο ελδναγγεηαθήο πήμεο), φηαλ δελ είλαη δπλαηφο ν ηαθηηθφο πξνζδηνξηζκφο ηνπ ρξφλνπ πήμεο θαη ηνπ ρξφλνπ κεξηθήο ζξνκβνπιαζηίλεο. Δλεξγφ έιθνο πεπηηθνχ, κηθξνβηαθή ελδνθαξδίηηδα (πεξηθαξδίηηδα), ελεξγφο θπκαηίσζε, βαξηά ππέξηαζε, απεηινχκελε έθηξσζε, εγθεθαιηθφ θαη δηαρσξηζηηθφ αλεχξπζκα ανξηήο, (θχεζε). Γελ πξέπεη επίζεο λα ρνξεγείηαη κεηά απφ ρεηξνπξγηθή επέκβαζε ζηνλ εγθέθαιν, νθζαικφ θαη λσηηαίν κπειφ θαη ζε αξξψζηνπο ζηνπο νπνίνπο γίλεηαη νζθπνλσηηαία παξαθέληεζε. Βαξηά επαηηθή θαη λεθξηθή αλεπάξθεηα, κεγάιε ειηθία. Σέινο ε επαξίλε δελ πξέπεη λα ρνξεγείηαη ή πξέπεη λα ρνξεγείηαη κε κεγάιε πξνζνρή, ζε νξηζκέλεο αθφκε παζνινγηθέο θαηαζηάζεηο. (βι. ΠΡΟΟΥΗ ΣΗ ΥΟΡΗΓΗΗ ΑΛΛΗΛΔΠΙΓΡΑΔΙ) 4.4. Ιδηαίηεξεο πξνεηδνπνηήζεηο θαη ηδηαίηεξεο πξνθπιάμεηο θαηά ηε ρξήζε Η παξνπζία νξηζκέλσλ παζνινγηθψλ θαηαζηάζεσλ κπνξεί, θαηά πεξίπησζε λα απνηειεί αληέλδεημε γηα ηε ρνξήγεζε επαξίλεο. Δηζη ζε ηέηνηεο θαηαζηάζεηο θαη ζε απφιπηε έλδεημε επαξηλνζεξαπείαο ε ρνξήγεζή ηεο πξέπεη λα ζηαζκίδεηαη κε ηδηαίηεξε πξνζνρή θαη λα ιακβάλνληαη φια ηα απαξαίηεηα κέηξα. Οη θαηαζηάζεηο απηέο, φπσο πξναλαθέξζεθε θαη ζην ιήκκα ΑΝΣΔΝΓΔΙΞΔΙ είλαη: - Γηαηαξαρέο πεθηηθφηεηαο ηνπ αίκαηνο κε ηάζε αηκνξξαγηθψλ εθδειψζεσλ, φπσο: αηκνξξνθηιία, πεξηπηψζεηο πνξθχξαο, ηθηεξηθά ζχλδξνκα, ζξνκβνπελίεο, δηάρπηεο κεηεγρεηξεηηθέο αηκνξξαγίεο. - Ομεία βαθηεξηδηαθή ελδνθαξδίηηδα, εγθεθαιηθά ή δηαρσξηζηηθά ανξηηθά αλεπξχζκαηα, ζνβαξή αξηεξηνζθιήξπλζε ή κηθξναγγεηνπάζεηα, βαξηά ππέξηαζε, απμεκέλε δηαπεξαηφηεηα ησλ ηξηρνεηδψλ. - Διθσηηθέο βιάβεο, ηδηαίηεξα ηνπ πεπηηθνχ, φπσο γαζηξνδσδεθαδαθηπιηθφ έιθνο ή θιεγκνλψδεηο παζήζεηο ηνπ εληέξνπ ελ ελεξγεία εθθνιπσκαηίηηδα, παξνπζία

3 παξνρεηεχζεσλ ζηνλ γαζηξεληεξηθφ ζσιήλα ή λενπιαζκάησλ κε βάζε γηα αηκνξξαγίεο, βαξηά επαηηθή αλεπάξθεηα. - Καηά ηε δηάξθεηα ή ακέζσο κεηά απφ νζθπνλσηηαία παξαθέληεζε, λσηηαία αλαηζζεζία, νξηζκέλεο επεκβάζεηο, φπσο ζηνλ εγθέθαιν, λσηηαίν κπειφ, νθζαικφ, - ε ππνςία ελδνθξαληαθήο αηκνξξαγίαο. - ε δηάθνξεο άιιεο θαηαζηάζεηο, φπσο επαπεηινχκελε έθηξσζε, ζηε δηάξθεηα ηεο εκκήλνπ ξχζεο, ζε βαξηά λεθξηθή αλεπάξθεηα, SHOCK. - Δπίζεο ζε αξξψζηνπο κε ηζηνξηθφ αιιεξγηθψλ εθδειψζεσλ, ζηνπο νπνίνπο ζπληζηάηαη επαξηλνζεξαπεία, πξέπεη λα αληηκεησπίδεηαη ε δνθηκαζηηθή ρνξήγεζε i.u. ε πνιπκεηαγγηδφκελνπο αξξψζηνπο ή ζε αξξψζηνπο πνπ παίξλνπλ άιια θάξκαθα. - Λφγσ ηεο βελδπιηθήο αιθνφιεο, απαγνξεχεηαη ε ρνξήγεζε επαξίλεο ζηα λενγλά θαη ζε παηδηά ειηθίαο θάησ ησλ δχν εηψλ. (βι. ΑΛΛΗΛΔΠΙΓΡΑΔΙ) Να κελ ρνξεγείηαη ελδνκπτθψο (θίλδπλνο αηκαησκάησλ, θιπ). νβαξέο αηκνξξαγίεο κπνξεί λα πξνθιεζνχλ θαη απφ ρακειέο δφζεηο επαξίλεο. Αζζελείο κεγαιχηεξνη ησλ 60 εηψλ κπνξεί λα είλαη πεξηζζφηεξν επαίζζεηνη ζηε δξάζε ηεο επαξίλεο. ΔΙΓΙΚΔ ΠΡΟΦΤΛΑΞΔΙ Η ρνξήγεζε επαξίλεο αιινηψλεη ηηο κεηξήζεηο πξνζξνκβίλεο, SGOT, SGPT ρσξίο παξάιιειε αχμεζε ηεο αιθαιηθήο θσζθαηάζεο. Γεδνκέλνπ φηη ν πξνζδηνξηζκφο ησλ ακηλνηξαλζθεξαζψλ έρεη ηδηαίηεξε ζεκαζία ζηε δηάγλσζε ηνπ εκθξάγκαηνο ηνπ κπνθαξδίνπ, ηεο πλεπκνληθήο εκβνιήο θαη δηαθφξσλ παζήζεσλ ηνπ ήπαηνο, ε αχμεζε απηψλ ησλ ελδχκσλ ζηε δηάξθεηα ηεο ζεξαπείαο κε επαξίλε πξέπεη λα αμηνινγείηαη κε πξνζνρή Αιιειεπηδξάζεηο κε άιια θάξκαθα θαη άιιεο κνξθέο αιιειεπίδξαζεο ε ζχγρξνλε ρνξήγεζε επαξίλεο κε θάξκαθα πνπ θαζ νηνλδήπνηε ηξφπν κπνξνχλ λα επεξξεάζνπλ ηνλ κεραληζκφ ηεο πήμεο ηνπ αίκαηνο, ππάξρεη απμεκέλνο θίλδπλνο αηκνξξαγηθψλ εθδειψζεσλ. Η αληηπεθηηθή δξάζε ηεο επαξίλεο εληζρχεηαη κε: ηα αληηπεθηηθά απφ ηνπ ζηφκαηνο, ην αθεηπινζαιηθπιηθφ νμχ θαη παξάγσγά ηνπ, ηα κε ζηεξνεηδή αληηθιεγκνλψδε, ηε δηππξηδακφιε, ηελ ηηθινπηδίλε, ηε δεμηξάλε, ηελ ηβνππξνθαίλε, ηελ ηλδνκεζαθίλε, ηελ πδξνμπρισξνθίλε, ην E.D.T.A., ηελ γθνπαταθνιηθή γιπθεξίλε. Αληίζεηα, ην αληηπεθηηθφ απνηέιεζκα ηεο επαξίλεο κπνξεί λα αληαγσλίδνληαη νη θαξδηαθνί γιπθνζίδεο (δαθηπιίηηδα), ε ληθνηίλε, νξηζκέλα αληηβηνηηθά (πεληθηιιίλε, ηεηξαθπθιίλεο, θιπ.), νη θαηλνζεηαδίλεο, ε θηλαθξίλε, ε βξσκηνχρνο εμαδηκεζξίλε. Δμάιινπ ε επαξίλε αληαγσλίδεηαη ηε δξάζε ησλ θνξηηθνεηδψλ, ηεο ACTH θαη ηεο ηλζνπιίλεο, ελψ απμάλεη ηα επίπεδα ηεο δηαδεπάκεο θαη ζπξνμίλεο ζην αίκα Κύεζε θαη γαινπρία ηελ θχεζε θαη ηδηαηηέξσο θαηά ηελ δηάξθεηα ηνπ ηειεπηαίνπ ηξηκήλνπ θαη κεηά ηνλ ηνθεηφ λα ρνξεγείηαη κε κεγάιε πξνζνρή θαη κφλν αλ θξηζεί απαξαίηεην, εμ αηηίαο ηνπ θηλδχλνπ αηκνξξαγίαο. Γελ ππάξρνπλ δεδνκέλα γηα ελδερφκελεο δπζάξεζηεο επηπηψζεηο ζην έκβξπν. Η επαξίλε πάλησο δελ δηέξρεηαη ηνλ πιαθνχληα θαη δελ απεθθξίλεηαη ζην κεηξηθφ γάια. Λφγσ ηεο βελδπιηθήο αιθνφιεο, ε επαξίλε δελ ζα πξέπεη λα ρνξεγείηαη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο θχεζεο Δπίδξαζε ζηελ ηθαλόηεηα νδήγεζεο θαη ρεηξηζκνύ κεραλεκάησλ Γελ αλαθέξεηαη Αλεπηζύκεηεο ελέξγεηεο

4 Αηκνξξαγηθή δηάζεζε θαη αηκνξξαγηθέο εθδειψζεηο, ηδηαίηεξα ζε ππεξδνζνινγία, απνηεινχλ ηε ζπλεζέζηεξε επηπινθή ηεο επαξηλνζεξαπείαο. Αθνξνχλ ζπλεζέζηεξα ην πεπηηθφ θαη ην νπξνπνηνγελλεηηθφ ζχζηεκα θαη ζπαληφηεξα ηα επηλεθξίδηα (κεξηθέο θνξέο κάιηζηα κε ζαλαηεθφξν νμεία επηλεθξηδηθή αλεπάξθεηα), ηηο σνζήθεο, ηηο κήληγγεο κε αλάπηπμε επηζθιεξηδίσλ αηκαησκάησλ, θαζψο θαη άιια φξγαλα ή ζπζηήκαηα. ηηο πεξηζζφηεξεο πεξηπηψζεηο ν έιεγρνο ηεο αηκνξξαγίαο επηηπγράλεηαη κε ηε δηαθνπή ηνπ θαξκάθνπ. ε ζνβαξέο αηκνξξαγίεο ρνξεγείηαη σο αληίδνην ζεηηθή πξσηακίλε. (βι. ΛΗΦΗ ΤΠΔΡΒΟΛΙΚΗ ΓΟΗ ΑΝΣΙΜΔΣΧΠΙΗ) παληφηεξα αλαθέξνληαη: αληηδξάζεηο ππεξεπαηζζεζίαο κε ππξεηφ, ξίγνο, θλίδσζε, άζζκα, ξηλίηηδεο, δαθξχξξνηα, αλαθπιαθηνεηδείο αληηδξάζεηο, αγγεηφζπαζκνο (ζπλήζσο 6-10 εκέξεο κεηά απφ ηελ έλαξμε ηεο ζεξαπείαο) θαη πνπ είλαη αλεμάξηεηνο ηεο πξνέιεπζεο ηεο επαξίλεο (ρνίξεηαο ή βφεηαο) θαη κπνξεί λα ζπλεπάγεηαη ζνβαξέο ηζραηκηθέο ζπλέπεηεο, κέρξη αλαθπιαθηηθφ shock. Δπίζεο ζπάληα έρνπλ αλαθεξζεί: πφλνο ζηνλ ζψξαθα, ππέξηαζε, αξζξαιγίεο, θεθαιαιγία, ηνπηθφο εξεζηζκφο κε δεκηνπξγία αηκαησκάησλ ή θαη ηνπηθήο λέθξσζεο ζε ελδνκπτθή ρνξήγεζε αιιά θαη κεηά απφ ππνδφξηα έλεζε. ε καθξνρξφληα ρνξήγεζε αλαθέξνληαη νζηενπφξσζε, απηφκαηα θαηάγκαηα, δηαηαξαρέο ηεο λεθξηθήο ιεηηνπξγίαο, πεξηπηψζεηο ππεξθαιηαηκίαο, κεηαβνιηθήο νμέσζεο, αλαζηνιή ηεο ζχλζεζεο ηεο αιδνζηεξφλεο, φςηκε παξνδηθή αισπεθία, πξηαπηζκφο θαη ππεξιηπηδαηκία (κεηά ηε δηαθνπή ηνπ θαξκάθνπ). Δρνπλ αθφκε αλαθεξζεί πεξηπηψζεηο ζξνκβνπελίαο, νθεηιφκελεο ζε ζπγθφιιεζε ησλ αηκνπεηαιίσλ, πνπ νδήγεζαλ ζε ζνβαξά ζξνκβνεκβνιηθά επεηζφδηα (έκθξαγκα κπνθαξδίνπ, αξηεξηαθέο εκβνιέο ησλ άθξσλ, πλεπκνληθέο εκβνιέο, εγθεθαιηθά επεηζφδηα, θιπ.) Μπνξεί λα αλαπηπρζεί αληίζηαζε ζηε δξάζε ηεο επαξίλεο ζε αζζελείο κε ζπγγελή έιιεηςε αληηζξνκβίλεο ΙΙΙ, ζε ππξέζζνληεο αζζελείο, ζε παζήζεηο κε εθηεηακέλεο ζξνκβψζεηο, εηδηθά φηαλ ζπλνδεχνληαη απφ λενπιαζία. απηέο ηηο πεξηπηψζεηο πηζαλφλ λα απαηηεζνχλ πςειφηεξεο δφζεηο επαξίλεο. Δίλαη αλαγθαίν λα παξαθνινπζείηαη ν αξηζκφο ησλ αηκνπεηαιίσλ. ε πεξίπησζε ζξνκβνπελίαο (< /mm 3 ) λα δηελεξγείηαη έιεγρνο ηεο ζπγθνιιεηηθφηεηαο ησλ αηκνπεηαιίσλ θαη ζε δηαπίζησζε δηαηαξαρήο ηνπο ζπληζηάηαη άκεζε δηαθνπή ρνξήγεζεο ηεο επαξίλεο. ε εκθάληζε ζεκείσλ επηλεθξηδηθήο αλεπάξθεηαο επηβάιιεηαη δηαθνπή ρνξήγεζεο ηνπ θαξκάθνπ θαη άκεζε έλαξμε ζεξαπείαο, ρσξίο πξνεγνχκελν εξγαζηεξηαθφ έιεγρν θνξηηδφιεο, θιπ. ε εκθάληζε ζεκαληηθήο αηκνξξαγίαο απφ ην πεπηηθφ ή ην νπξνπνηεηηθφ λα ειέγρεηαη ην ελδερφκελν ππνθείκελεο νξγαληθήο βιάβεο. Αλ είλαη αλαγθαίνο ν πξνζδηνξηζκφο ηνπ ρξφλνπ πξνζξνκβίλεο, πξέπεη λα κεζνιαβεί δηάζηεκα 5 σξψλ απφ ηελ ελδνθιέβηα ρνξήγεζε ηεο επαξίλεο γηα ηε ιήςε ηνπ δείγκαηνο αίκαηνο. ε ζπλερή ζηάγδελ έγρπζε ηνπ θαξκάθνπ νη δνθηκαζίεο πεθηηθφηεηαο πξέπεη λα δηελεξγνχληαη θάζε 4 ψξεο ζηελ αξρή, ελψ ζε εθάπαμ ελδνθιέβηα ρνξήγεζε, πξηλ απφ θάζε ρνξήγεζε ζηελ αξρή θαη ζηε ζπλέρεηα κηα θνξά ηελ εκέξα. Οη δνθηκαζίεο δελ είλαη απαξαίηεηεο ζε ρνξήγεζε κηθξψλ δφζεσλ επαξίλεο γηα ηελ πξφιεςε κεηεγρεηξεηηθψλ ζξνκβψζεσλ. ε ζχγρξνλε ρνξήγεζε αληηπεθηηθψλ απφ ηνπ ζηφκαηνο, ν ρξφλνο πξνζξνκβίλεο λα πξνζδηνξίδεηαη πξηλ απφ ηελ έλαξμε ρνξήγεζεο ηεο επαξίλεο Τπεξδνζνινγία Αλ ζπκβεί αηκνξξαγία αξθεί ζπλήζσο ε δηαθνπή ηνπ θαξκάθνπ. Αλ ε θαηάζηαζε επείγεη (ππεξδνζνινγία) ρνξεγείηαη ζεηηθή πξσηακίλε, 1 mg ηεο νπνίαο εμνπδεηεξψλεη πεξίπνπ 100 κνλάδεο επαξίλεο, αλ δνζεί κέζα ζε 15 ιεπηά απφ ηε ρνξήγεζε ηεο επαξίλεο. Αλ έρεη κεζνιαβήζεη κεγαιχηεξν ρξνληθφ δηάζηεκα, ηφηε νη δφζεηο ηεο ζεηηθήο πξσηακίλεο πνπ είλαη αλαγθαίεο είλαη κηθξφηεξεο. Π.Υ. κεηά πάξνδν κηζήο ψξαο, ε απαηηνχκελε δφζε είλαη ζπλήζσο ε κηζή. Μέγηζηε εθάπαμ

5 ρνξεγνχκελε δφζε: 50 mg. Η έλεζε ρνξεγείηαη βξαδέσο ελδνθιεβίσο (εληφο 10 ιεπηψλ). Γεληθά λα απνθεχγεηαη ε ρνξήγεζε πεξηζζφηεξσλ ησλ 100 mg ζεηηθήο πξσηακίλεο ζε ζχληνκν ρξνληθφ δηάζηεκα, γηαηί κπνξεί λα έρεη αληηπεθηηθφ απνηέιεζκα. 5. Φαξκαθνινγηθέο ηδηόηεηεο Κσδηθφο ATC: B01AB Φαξκαθνδπλακηθέο ηδηόηεηεο Η επαξίλε είλαη αληηπεθηηθφ, έκκεζνο αλαζηνιέαο ηεο ειεχζεξεο (θπθινθνξνχκελεο) ζην πιάζκα ζξνκβίλεο θαη δξα ηφζν IN VIVO φζν θαη IN VITRO Φαξκαθνθηλεηηθέο ηδηόηεηεο Δίλαη αληηπεθηηθφ κε άκεζε δξάζε. Η δηάξθεηα δξάζεο είλαη κηθξή φηαλ ρνξεγείηαη ελδνθιεβίσο. Ο ρξφλνο εκίζεηαο δσήο θπκαίλεηαη επνκέλσο απφ 30 min-6 ψξεο, αλάινγα κε ηελ νδφ ρνξήγεζεο θαη ηε δφζε. Νεθξηθή θαη επαηηθή αλεπάξθεηα παξαηείλνπλ ην ρξφλν εκίζεηαο δσήο. Αληίζεηα, πλεπκνληθή εκβνιή, ινίκσμε ή θαθνήζεηα ηνλ ειαηηψλνπλ. Δπίζεο ε θάζαξζε ηεο επαξίλεο απφ ην πιάζκα είλαη ηαρχηεξε ζε αζζελείο κε ελ ησ βάζεη θιεβηθή ζξφκβσζε. Η επαξίλε απεθθξίλεηαη απφ ηνπο λεθξνχο ηφζν ζε κνξθή κεηαβνιηηψλ φζν θαη απηνχζηα. Η επαξίλε δελ επεξεάδεηαη απφ ηελ αηκνθάζαξζε. 6. ΦΑΡΜΑΚΔΤΣΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ 6.1. Καηάινγνο ησλ εθδόρσλ Benzyl Alcohol 10 mg, Methylparaben E 218, Propylparaben E 216, Sodium Citrate Dihydrate, Sodium Chloride, Water for injection 6.2. Αζπκβαηόηεηεο Η ζπγρνξήγεζε παξεληεξηθψλ δηαιπκάησλ δεμηξάλεο 40 απμάλεη ηνλ θίλδπλν αηκνξξαγίαο θαη επηβάιιεη ειάηησζε ηεο δφζεο επαξίλεο. ε ζηάγδελ ελδνθιέβηα ρνξήγεζε επαξίλεο λα απνθεχγεηαη ε αλάκημή ηεο κε άιια θάξκαθα, φπσο πνιπκπμίλε, εξπζξνκπθίλε, γεληακπθίλε, δηφηη κπνξεί λα είλαη αζχκβαηε. 6.3 Γηάξθεηα δσήο 3 ρξφληα 6.4 Ιδηαίηεξεο πξνθπιάμεηο θαηά ηε θύιαμε ηνπ πξντόληνο Φπιάζζεηε ζε ζεξκνθξαζία < 25 o C Φύζε θαη ζπζηαηηθά ηνπ πεξηέθηε Κνπηί ησλ 10 γηάιηλσλ θηαιηδίσλ Υ 5 ml 6.5. Οδεγίεο ρξήζεο/ρεηξηζκνύ Γελ αλαθέξνληαη. 6.6 Κάηνρνο αδείαο θπθινθνξίαο LEO Pharmaceutical Hellas S.A. Λ. Κχκεο & ελέθα Κεθηζηά ΣΗΛ ΑΡΙΘΜΟ ΑΓΔΙΑ ΚΤΚΛΟΦΟΡΙΑ 21936/

6 8. ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΑ ΠΡΧΣΗ ΔΓΚΡΙΗ/ΑΝΑΝΔΧΗ ΣΗ ΑΓΔΙΑ 1959/ ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΘΔΧΡΗΔΧ ΣΟΤ ΚΔΙΜΔΝΟΤ

ΠΔΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΙΟΝΣΟ

ΠΔΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΙΟΝΣΟ ΠΔΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΙΟΝΣΟ 1. ΟΝΟΜΑΙΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΔΤΣΙΚΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ innohep 10.000 anti Xa IU/0.5ml PF.SYR. Δλέζηκν δηάιπκα innohep 14.000 anti Xa IU/0.7ml PF.SYR. Δλέζηκν δηάιπκα innohep 18.000

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ

ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ 1. ΟΝΟΜΑΙΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ Bactrimel (400+80) mg/5 ml amp, ππθλφ δηάιπκα γηα παξαζθεπή δηαιχκαηνο πξνο έγρπζε Bactrimel (800+160) mg, δηζθία Bactrimel

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΝΣΟ Digoxin-Sandoz (Digoxin)

ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΝΣΟ Digoxin-Sandoz (Digoxin) ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΝΣΟ Digoxin-Sandoz (Digoxin) 1. ΟΝΟΜΑΙΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΟΤ ΠΡΟΙΟΝΣΟ Digoxin-Sandoz 2. ΠΟΙΟΣΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΟΣΙΚΗ ΤΝΘΕΗ Η δξαζηηθή νπζία είλαη ε δηγνμίλε (digoxin). Γηα ηνλ

Διαβάστε περισσότερα

ηελ Διιάδα θπθινθνξεί ε ζπζθεπαζία ησλ 60 δφζεσλ. ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ

ηελ Διιάδα θπθινθνξεί ε ζπζθεπαζία ησλ 60 δφζεσλ. ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ ηελ Διιάδα θπθινθνξεί ε ζπζθεπαζία ησλ 60 δφζεσλ. ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ 1.ΟΝΟΜΑΙΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ Symbicort Turbuhaler 320 κηθξνγξακκάξηα/9 κηθξνγξακκάξηα/εηζπλνή, θφληο γηα

Διαβάστε περισσότερα

2. ΠΟΙΟΣΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΟΣΙΚΗ ΤΝΘΕΗ Κάζε δηζθίν πεξηέρεη: 20 mg ή 40 mg esomeprazole (σο magnesium trihydrate). Γηα ηα έθδνρα βιέπε ιήκκα 6.1.

2. ΠΟΙΟΣΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΟΣΙΚΗ ΤΝΘΕΗ Κάζε δηζθίν πεξηέρεη: 20 mg ή 40 mg esomeprazole (σο magnesium trihydrate). Γηα ηα έθδνρα βιέπε ιήκκα 6.1. Εγθεθξηκέλν θείκελν 10.05.2010 Σηελ Ειιεληθή αγνξά θπθινθνξνύλ νη ζπζθεπαζίεο ησλ 14 θαη 28 δηζθίσλ γηα ην Nexium 20 mg θαη ησλ 28 δηζθίσλ γηα ην Nexium 40 mg. ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ. GAMMAGARD S/D 5,0 g, Κφληο θαη δηαιχηεο γηα δηάιπκα πξνο έγρπζε

ΠΔΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ. GAMMAGARD S/D 5,0 g, Κφληο θαη δηαιχηεο γηα δηάιπκα πξνο έγρπζε ΠΔΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ 1. ΟΝΟΜΑΙΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΔΤΣΙΚΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ GAMMAGARD S/D 5,0 g, Κφληο θαη δηαιχηεο γηα δηάιπκα πξνο έγρπζε 2. ΠΟΙΟΣΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΟΣΙΚΗ ΤΝΘΔΗ Αλζξψπηλε θπζηνινγηθή αλνζνζθαηξίλε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔΡΗΛΖΦΖ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ

ΠΔΡΗΛΖΦΖ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ ΠΔΡΗΛΖΦΖ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ 1. ΟΝΟΜΑΗΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΔΤΣΗΚΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ Fluconazole Redibag Baxter 2 mg/ml, Γηάιπκα γηα Δλδνθιέβηα Έγρπζε 2. ΠΟΗΟΣΗΚΖ ΚΑΗ ΠΟΟΣΗΚΖ ΤΝΘΔΖ 1 ml δηάιπκα γηα ελδνθιέβηα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ

ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ Extraneal_SPC_II-044_clean 1 ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ 1. ΟΝΟΜΑΙΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ EXTRANEAL (Icodextrin 7,5%) Γηάιπκα πεξηηνλατθήο δηαπίδπζεο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ. 1. EΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΙΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ NICORETTE Clear Patch

ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ. 1. EΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΙΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ NICORETTE Clear Patch ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ 1. EΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΙΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ NICORETTE Clear Patch 2. ΠΟΙΟΣΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΟΣΙΚΗ ΤΝΘΕΗ Ε ΔΡΑΣΙΚΑ ΤΣΑΣΙΚΑ Nicotine 10 mg/16 ψξεο & 15 mg/16 ψξεο 3. ΦΑΡΜΑΚΟΣΕΥΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ

ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ 1.ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΙΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ OLICLINOMEL N4-550Δ, γαιάθησκα γηα ελδνθιέβηα έγρπζε 2.ΠΟΙΟΣΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΟΣΙΚΗ ΤΝΘΕΗ To θαξκαθεπηηθφ πξντφλ δηαηίζεηαη

Διαβάστε περισσότερα

ΙΙΙ. ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΣΑ ΑΝΑΙΘΗΙΟΛΟΓΙΑ

ΙΙΙ. ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΣΑ ΑΝΑΙΘΗΙΟΛΟΓΙΑ ΙΙΙ. ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΣΑ ΑΝΑΙΘΗΙΟΛΟΓΙΑ Διέλε Αζθεηνπνχινπ 450 14 ν Κεθάιαην Δπηπινθέο & Ννζεξφηεηα Αλαηζζεζίαο ΕΠΙΠΛΟΚΕ & ΝΟΗΡΟΣΗΣΑ ΑΝΑΙΘΗΙΑ 15 o Ξεξηερόκελα 15.1 ΔΗΑΓΩΓΗΘΑ... 452 15.1.1 ΟΡΙΜΟΙ... 452 15.1.2

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ

ΠΔΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ ΠΔΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ 1. ΟΝΟΜΑΙΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΔΤΣΙΚΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ Γηάιπκα γηα αηκνδηήζεζε, αηκνθάζαξζε θαη αηκνδηαδηήζεζε 2. ΠΟΙΟΣΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΟΣΙΚΗ ΤΝΘΔΗ ύλζεζε Μεγάινο ζάιακνο A Υισξηνχρν αζβέζηην

Διαβάστε περισσότερα

ΦΤΛΛΟ ΟΔΗΓΘΩΝ ΓΘΑ ΣΟ ΥΡΗΣΗ

ΦΤΛΛΟ ΟΔΗΓΘΩΝ ΓΘΑ ΣΟ ΥΡΗΣΗ ΦΤΛΛΟ ΟΔΗΓΘΩΝ ΓΘΑ ΣΟ ΥΡΗΣΗ 1. ΠΡΟΔΘΟΡΘΜΟ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΕΤΣΘΚΟΤ ΠΡΟΪΟΝΣΟ 1.1 Ονομαζία, μοπθή Yutopar Ενέζιμο διάλςμα 50 mg/ 5 ml Διζκία 10 mg/ TAB 1.2 ύνθεζη: Δξαζηηθή νπζία: erythro-p-hydroxy-α[1-(p-hydroxy-

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ

ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ 1. ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΙΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ CLINIMIX, διάλσμα για ενδοφλέβια έγτσζη 2. ΠΟΙΟΣΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΟΣΙΚΗ ΤΝΘΕΗ Σν CLINIMIX πεξηέρεηαη ζε πιαζηηθφ ζάθν δχν δηακεξηζκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ I ΠΔΡΗΛΖΦΖ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ I ΠΔΡΗΛΖΦΖ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ I ΠΔΡΗΛΖΦΖ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ 1 1. ΟΝΟΜΑΗΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΔΤΣΗΚΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ Vimpat 50 mg δηζθία επηθαιπκκέλα κε ιεπηφ πκέλην 2. ΠΟΗΟΣΗΚΖ ΚΑΗ ΠΟΟΣΗΚΖ ΤΝΘΔΖ Σν θάζε επηθαιπκκέλν κε ιεπηφ

Διαβάστε περισσότερα

ΦΤΛΛΟ ΟΔΗΓΘΩΝ ΓΘΑ ΣΟ ΥΡΗΣΗ

ΦΤΛΛΟ ΟΔΗΓΘΩΝ ΓΘΑ ΣΟ ΥΡΗΣΗ ΦΤΛΛΟ ΟΔΗΓΘΩΝ ΓΘΑ ΣΟ ΥΡΗΣΗ 1. ΠΡΟΔΘΟΡΘΜΟ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΕΤΣΘΚΟΤ ΠΡΟΪΟΝΣΟ 1.1 Ολνκαζία, κνξθή : BUDENOFALK, θάςνπιεο εληεξνδηαιπηέο 1.2 ύλζεζε : Δξαζηηθή νπζία Έθδνρα : Βνπδεζνλίδε : Sucrose, starch maize, lactose

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ

ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ 1. ΟΝΟΜΑΙΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ Physioneal 40 Glucose 1,36% w/v / 13,6 mg/ml Γηάιπκα πεξηηνλατθήο δηαπίδπζεο (θάζαξζεο) 2. ΠΟΙΟΣΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΟΣΙΚΗ ΤΝΘΕΗ Πξηλ ηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Η ΠΔΡΗΛΖΦΖ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Η ΠΔΡΗΛΖΦΖ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Η ΠΔΡΗΛΖΦΖ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ 1 1. ΟΝΟΜΑΗΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΔΤΣΗΚΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ Keppra 250 mg επηθαιπκκέλα κε ιεπηφ πκέλην δηζθία. 2. ΠΟΗΟΣΗΚΖ ΚΑΗ ΠΟΟΣΗΚΖ ΤΝΘΔΖ Κάζε επηθαιπκκέλν κε ιεπηφ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΘΕΥΟΜΕΝΑ ΦΤΛΛΟΤ ΟΔΗΓΘΩΝ ΓΘΑ ΣΟ ΥΡΗΣΗ

ΠΕΡΘΕΥΟΜΕΝΑ ΦΤΛΛΟΤ ΟΔΗΓΘΩΝ ΓΘΑ ΣΟ ΥΡΗΣΗ ΠΕΡΘΕΥΟΜΕΝΑ ΦΤΛΛΟΤ ΟΔΗΓΘΩΝ ΓΘΑ ΣΟ ΥΡΗΣΗ 1.1 NICORETTE Γηαδεξκηθφ έκπιαζηξν 1.2 ύλζεζε Γξαζηηθή νπζία: Νηθνηίλε 1.3 Φαξκαθνηερληθή κνξθή Γηαδεξκηθφ έκπιαζηξν. 1.4 Πεξηεθηηθόηεηα ζε δξαζηηθή νπζία Nicotine

Διαβάστε περισσότερα

14 o ΟΞΤ ΜΕΣΕΓΧΕΙΡΗΣΙΚΟ ΠΟΝΟ. Ξεξηερφκελα

14 o ΟΞΤ ΜΕΣΕΓΧΕΙΡΗΣΙΚΟ ΠΟΝΟ. Ξεξηερφκελα ΟΞΤ ΜΕΣΕΓΧΕΙΡΗΣΙΚΟ ΠΟΝΟ 14 o Ξεξηερφκελα 14.1 ΞΝΛΝΠ... 408 14.1.1 ΟΡΟΛΟΓΙΑ... 408 14.1.2 ΟΞΤ ΠΟΝΟ... 409 14.1.3 ΔΙΓΗ ΟΞΔΟ ΠΟΝΟΤ... 410 14.2 ΝΜΠ ΚΔΡΔΓΣΔΗΟΖΡΗΘΝΠ ΞΝΛΝΠ... 411 14.2.1 ΤΠΟΘΔΡΑΠΔΙΑ ΣΟΤ ΜΔΣΔΓΥΔΙΡΗΣΙΚΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

11 o ΠΕΡΙΕΓΦΕΙΡΗΣΙΚΗ ΥΡΟΝΣΙΔΑ ΔΙΑΒΗΣΙΚΟΤ ΑΘΕΝΟΤ. Ξεξηερόκελα. Δπηκέιεηα θεθαιαίνπ: Βίθπ Λχθηαξε

11 o ΠΕΡΙΕΓΦΕΙΡΗΣΙΚΗ ΥΡΟΝΣΙΔΑ ΔΙΑΒΗΣΙΚΟΤ ΑΘΕΝΟΤ. Ξεξηερόκελα. Δπηκέιεηα θεθαιαίνπ: Βίθπ Λχθηαξε ΠΕΡΙΕΓΦΕΙΡΗΣΙΚΗ ΥΡΟΝΣΙΔΑ ΔΙΑΒΗΣΙΚΟΤ ΑΘΕΝΟΤ 11 o Δπηκέιεηα θεθαιαίνπ: Βίθπ Λχθηαξε Ξεξηερόκελα 11.1 ΔΗΠΑΓΩΓΗΘΑ... 300 11.1.1 ΝΟΗΠΚΝΗ... 300 11.1.2 ΓΗΑΓΛΩΠΡΗΘΑ ΘΟΗΡΖΟΗΑ ΡΝ ΠΑΘΣΑΟΩΓΖ ΓΗΑΒΖΡΖ... 300 11.1.3

Διαβάστε περισσότερα

Π Σ Τ Υ Ι Α Κ Η Ε Ρ Γ Α Ι Α

Π Σ Τ Υ Ι Α Κ Η Ε Ρ Γ Α Ι Α ΣΕΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΑΘΗΝΑ ΥΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΩΝ ΤΓΕΙΑ & ΠΡΟΝΟΙΑ ΣΜΗΜΑ : ΜΑΙΕΤΣΙΚΗ Π Σ Τ Υ Ι Α Κ Η Ε Ρ Γ Α Ι Α «H.I.V. ζηην Περιγεννηηική Περίοδο» ποσδάζηρια : Καραπαναγιώηη Ξανθή Ειζηγήηρια : κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ Fucidin H Κξέκα

ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ Fucidin H Κξέκα ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ Fucidin H Κξέκα 1. ΟΝΟΜΑΙΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ Fucidin H, 20mg/g + 10mg/g Κξέκα 2. ΠΟΙΟΣΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΟΣΙΚΗ ΤΝΘΕΗ Φνπζηδηθφ νμχ 20 mg/g θαη νμηθή πδξνθνξηηδφλε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Η ΠΔΡΗΛΖΦΖ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Η ΠΔΡΗΛΖΦΖ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Η ΠΔΡΗΛΖΦΖ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ 1 1. ΟΝΟΜΑΗΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΔΤΣΗΚΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ Vaniqa 11,5% θξέκα 2. ΠΟΗΟΣΗΚΖ ΚΑΗ ΠΟΟΣΗΚΖ ΤΝΘΔΖ Κάζε γξακκάξην θξέκαο πεξηέρεη 115 mg εθινξληζίλεο (σο πδξνρισξηνχρν

Διαβάστε περισσότερα

6 o ΠΕΡΙΟΧΙΚΗ ΑΝΑΙΘΗΙΑ. Ξεξηερόκελα

6 o ΠΕΡΙΟΧΙΚΗ ΑΝΑΙΘΗΙΑ. Ξεξηερόκελα ΠΕΡΙΟΧΙΚΗ ΑΝΑΙΘΗΙΑ 6 o Ξεξηερόκελα 6.1 ΔΗΑΓΩΓΗΘΑ... 146 6.1.1 ΑΝΣΔΝΓΔΙΞΔΙ ΠΔΡΙΟΥΙΚΗ ΑΝΑΙΘΗΙΑ... 146 6.1.2 ΠΡΟΝΑΡΚΩΗ ΚΑΙ ΚΑΣΑΣΟΛΗ ΚΑΣΑ ΣΙ ΠΔΡΙΟΥΙΚΔ ΣΔΥΝΙΚΔ... 147 6.1.3 MONITORING ΚΑΣΑ ΣΙ ΠΔΡΙΟΥΙΚΔ ΣΔΥΝΙΚΔ...

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ

ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ 1. ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΙΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ BREVIBLOC 10 mg/ml Γηάιπκα γηα ελδνθιέβηα έγρπζε 2. ΠΟΙΟΣΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΟΣΙΚΗ ΤΝΘΕΗ Esmolol hydrochloride 10 mg/ml Η σζκσηηθόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

16 o ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗ ΚΑΡΔΙΟΠΝΕΥΜΟΝΙΚΗ ΑΝΑΖΩΟΓΟΝΗΗ. Ξεξηερόκελα. Δπηκέιεηα θεθαιαίνπ: Αιεμάλδξα Ξαπατσάλλνπ - Γηώξγνο Πηεθαλάθεο

16 o ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗ ΚΑΡΔΙΟΠΝΕΥΜΟΝΙΚΗ ΑΝΑΖΩΟΓΟΝΗΗ. Ξεξηερόκελα. Δπηκέιεηα θεθαιαίνπ: Αιεμάλδξα Ξαπατσάλλνπ - Γηώξγνο Πηεθαλάθεο ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗ ΚΑΡΔΙΟΠΝΕΥΜΟΝΙΚΗ ΑΝΑΖΩΟΓΟΝΗΗ 16 o Δπηκέιεηα θεθαιαίνπ: Αιεμάλδξα Ξαπατσάλλνπ - Γηώξγνο Πηεθαλάθεο Ξεξηερόκελα 16.1 ΔΗΠΑΓΩΓΗΘΑ... 498 16.2.1 ΝΟΗΠΚΝΗ... 498 16.3 ΘΑΡΔΘΛΡΖΟΗΔΠ ΝΓΖΓΗΔΠ ΒΑΠΗΘΖΠ

Διαβάστε περισσότερα

Ι. ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΑ & ΤΕΧΝΙΚΕΣ

Ι. ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΑ & ΤΕΧΝΙΚΕΣ Ι. ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΑ & ΤΕΧΝΙΚΕΣ Διέλε Αζθεηνπνχινπ 18 2 ν Κεθάιαην Γεληθή Αλαηζζεζία: Σερληθέο ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΑΣ 2 o Ξεξηερόκελα 2.1 ΓΔΛΗΘΖ ΑΛΑΗΘΖΗΑ ΘΑΗ ΔΦ ΘΑΣΑΣΟΙΖ... 19 2.1.1 ΟΡΟΛΟΓΙΑ...

Διαβάστε περισσότερα

13 o ΜΕΣΕΓΧΕΙΡΗΣΙΚΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΗ ΣΗΝ ΑΙΘΟΤΑ ΑΝΑΝΗΨΗ. Ξεπιεσόμενα

13 o ΜΕΣΕΓΧΕΙΡΗΣΙΚΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΗ ΣΗΝ ΑΙΘΟΤΑ ΑΝΑΝΗΨΗ. Ξεπιεσόμενα ΜΕΣΕΓΧΕΙΡΗΣΙΚΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΗ ΣΗΝ ΑΙΘΟΤΑ ΑΝΑΝΗΨΗ 13 o Ξεπιεσόμενα 13.1 ΑΗΘΟΤΑ ΚΔΣΑΛΑΗΘΖΣΗΘΖ ΑΛΑΛΖΦΖ (AΚA)... 372 13.1.1 ΞΝΓΝΣΖ ΑΠΘΔΛΝΠ ΠΡΖΛ ΑΚΑ... 373 13.1.2 ΞΑΟΑΘΝΙΝΘΖΠΖ ΡΥΛ ΑΠΘΔΛΥΛ ΠΡΖΛ ΑΚΑ... 374 13.1.3

Διαβάστε περισσότερα

9 o ΠΕΡΙΕΓΦΕΙΡΗΣΙΚΗ ΥΡΟΝΣΙΔΑ ΚΑΡΔΙΑΓΓΕΙΑΚΟΤ ΑΘΕΝΟΤ. Ξεξηερόκελα

9 o ΠΕΡΙΕΓΦΕΙΡΗΣΙΚΗ ΥΡΟΝΣΙΔΑ ΚΑΡΔΙΑΓΓΕΙΑΚΟΤ ΑΘΕΝΟΤ. Ξεξηερόκελα ΠΕΡΙΕΓΦΕΙΡΗΣΙΚΗ ΥΡΟΝΣΙΔΑ ΚΑΡΔΙΑΓΓΕΙΑΚΟΤ ΑΘΕΝΟΤ 9 o Ξεξηερόκελα 9.1 ΠΡΔΦΑΛΗΑΗΑ ΛΝΠΝΠ... 246 9.1.1 ΟΡΙΜΟΙ ΣΔΦΑΝΙΑΙΑ ΝΟΟΤ... 246 9.1.2 Η ΣΔΦΑΝΙΑΙΑ ΝΟΟ ΣΟ ΥΔΙΡΟΤΡΓΙΚΟ ΑΘΔΝΗ... 247 9.1.3 ΟΞΤ ΈΜΦΡΑΓΜΑ ΜΤΟΚΑΡΓΙΟΤ...

Διαβάστε περισσότερα