11 o ΠΕΡΙΕΓΦΕΙΡΗΣΙΚΗ ΥΡΟΝΣΙΔΑ ΔΙΑΒΗΣΙΚΟΤ ΑΘΕΝΟΤ. Ξεξηερόκελα. Δπηκέιεηα θεθαιαίνπ: Βίθπ Λχθηαξε

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "11 o ΠΕΡΙΕΓΦΕΙΡΗΣΙΚΗ ΥΡΟΝΣΙΔΑ ΔΙΑΒΗΣΙΚΟΤ ΑΘΕΝΟΤ. Ξεξηερόκελα. Δπηκέιεηα θεθαιαίνπ: Βίθπ Λχθηαξε"

Transcript

1 ΠΕΡΙΕΓΦΕΙΡΗΣΙΚΗ ΥΡΟΝΣΙΔΑ ΔΙΑΒΗΣΙΚΟΤ ΑΘΕΝΟΤ 11 o Δπηκέιεηα θεθαιαίνπ: Βίθπ Λχθηαξε Ξεξηερόκελα 11.1 ΔΗΠΑΓΩΓΗΘΑ ΝΟΗΠΚΝΗ ΓΗΑΓΛΩΠΡΗΘΑ ΘΟΗΡΖΟΗΑ ΡΝ ΠΑΘΣΑΟΩΓΖ ΓΗΑΒΖΡΖ ΚΔΡΑΒΝΙΗΠΚΝΠ ΡΖΠ ΓΙΘΝΕΖΠ ΘΑΗ ΞΑΘΝΓΔΛΔΠΖ ΠΓ ΔΞΗΞΙΝΘΔΠ ΠΑΘΣΑΟΩΓΖ ΓΗΑΒΖΡΖ ΘΑΗ ΑΛΑΗΠΘΖΠΗΑ ΓΗΑΒΖΡΗΘΖ ΘΔΡΝΜΔΩΠΖ ΞΔΟΝΠΚΩΡΗΘΝ ΚΖ ΘΔΡΩΡΗΘΝ ΘΩΚΑ ΞΝΓΙΘΑΗΚΗΑ ΞΟΝΓΗΑΘΔΠΗΘΝΗ ΞΑΟΑΓΝΛΡΔΠ ΘΗΛΓΛΝ ΠΡΝ ΠΑΘΣΑΟΩΓΖ ΓΗΑΒΖΡΖ ΞΟΝΔΓΣΔΗΟΖΡΗΘΖ ΑΜΗΝΙΝΓΖΠΖ ΓΗΑΒΖΡΗΘΝ ΑΠΘΔΛΝΠ ΑΜΗΝΙΝΓΖΠΖ ΘΑΟΓΗΑΓΓΔΗΑΘΝ ΘΗΛΓΛΝ ΠΡΝ ΠΑΘΣΑΟΩΓΖ ΓΗΑΒΖΡΖ ΑΜΗΝΙΝΓΖΠΖ ΛΔΟΝΙΝΓΗΘΝ ΘΗΛΓΛΝ ΠΡΝ ΠΑΘΣΑΟΩΓΖ ΓΗΑΒΖΡΖ ΑΜΗΝΙΝΓΖΠΖ ΑΛΑΞΛΔΠΡΗΘΝ ΘΗΛΓΛΝ ΠΡΝ ΠΑΘΣΑΟΩΓΖ ΓΗΑΒΖΡΖ ΙΝΗΞΖ ΘΙΗΛΗΘΖ ΑΜΗΝΙΝΓΖΠΖ ΑΠΘΔΛΝΠ ΚΔ ΠΑΘΣΑΟΩΓΖ ΓΗΑΒΖΡΖ ΔΟΓΑΠΡΖΟΗΑΘΝΠ ΈΙΔΓΣΝΠ ΑΠΘΔΛΝΠ ΚΔ ΠΑΘΣΑΟΩΓΖ ΓΗΑΒΖΡΖ ΞΟΝΔΓΣΔΗΟΖΡΗΘΖ ΒΔΙΡΗΠΡΝΞΝΗΖΠΖ ΓΗΑΒΖΡΗΘΝ ΑΠΘΔΛΝΠ ΞΟΝΔΓΣΔΗΟΖΡΗΘΖ ΔΡΝΗΚΑΠΗΑ ΑΠΘΔΛΩΛ ΚΔ ΠΓ ΑΛΡΗΚΔΡΩΞΗΠΖ ΓΗΑΒΖΡΗΘΝ ΑΠΘΔΛΝΠ ΑΛΑΙΝΓΑ ΚΔ ΡΖ ΒΑΟΡΖΡΑ ΡΖΠ ΔΞΔΚΒΑΠΖΠ ΒΑΠΗΘΔΠ ΑΟΣΔΠ ΑΛΡΗΚΔΡΩΞΗΠΖΠ ΑΛΑΗΠΘΖΡΗΘΖ ΡΔΣΛΗΘΖ ΠΡΝ ΓΗΑΒΖΡΗΘΝ ΑΠΘΔΛH ΒΗΒΙΗΝΓΟΑΦΗΑ ΠΕΖΡΖΠΖ ΘΙΗΛΗΘΩΛ ΞΟΝΒΙΖΚΑΡΩΛ ΠΑΘΣΑΟΩΓΖΠ ΓΗΑΒΖΡΖΠ Κε θαη/ή ζθίαζε ζεκαίλνληαη νη βαζηθέο πιεξνθνξίεο Κε ζεκαίλνληαη νη πην ζεκαληηθέο βηβιηνγξαθηθέο αλαθνξέο

2 Διέλε Αζθεηνπνχινπ 11.1 ΔΗΠΑΓΩΓΗΘΑ ΝΟΗΠΚΝΗ Ν Παθραξώδεο Γηαβήηεο (ΠΓ) είλαη κηα λνζεξή θαηάζηαζε πνπ ραξαθηεξίδεηαη απφ δηαηαξαρή ηνπ κεηαβνιηζκνχ ησλ πδαηαλζξάθσλ ιφγσ έιιεηςεο ηεο δξαζηεξηφηεηαο ηεο ηλζνπιίλεο κε απνηέιεζκα ππεξγιπθαηκία θαη γιπθνδνπξία. Ζ Ακεξηθάληθε Γηαβεηνινγηθή Δηαηξεία δηεπθξίληζε φηη ε δηάγλσζε ηνπ ΠΓ ζα πξέπεη λα γίλεηαη φηαλ κηα ηπραία ηηκή γιπθφδεο ζην πιάζκα ζε έλα αζπκπησκαηηθφ άηνκν είλαη >11.1 mmol/l. Αλ ε ηηκή γιπθφδεο λεζηείαο ζην πιάζκα είλαη >7.0 mmol/l (6.1 mmol/l ζπγθέληξσζε γιπθφδεο ζην αίκα) ηφηε ε εμέηαζε πξέπεη λα επαλαιεθζεί ζε δηαθνξεηηθή κέξα θαη αλ ε ηηκή ηεο γιπθφδεο παξακέλεη πάλσ απφ απηφ ην φξην ηφηε γίλεηαη ε δηάγλσζε ηνπ ΠΓ. Ζ Ακεξηθάληθε Γηαβεηνινγηθή Δηαηξεία(ADA) νξίδεη φηη ζπγθεληξψζεηο γιπθφδεο λεζηείαο αλάκεζα ζε 6.1 θαη 7.0 mmol/l ( mmol/l ζπγθεληξψζεηο γιπθφδεο αίκαηνο) αληηζηνηρνχλ ζε "δηαηαξαρή γιπθφδεο λεζηείαο". Ν Ξαγθφζκηνο Νξγαληζκφο γείαο (WHO) επίζεο πξνηείλεη φηη ε δηάγλσζε ηνπ ΠΓ ζα πξέπεη λα γίλεηαη αλ κηα ηπραία ζπγθέληξσζε γιπθφδεο ζην πιάζκα είλαη > 11.1 mmol/l (ζην θιεβηθφ νιηθφ αίκα > 10.0 mmol/l). Δπίζεο ε δηάγλσζε ζα γίλεηαη φηαλ ε ζπγθέληξσζε ηεο γιπθφδεο λεζηείαο ζην πιάζκα είλαη >7.0 mmol/l θαη αθνινπζήζεη κηα δεχηεξε παζνινγηθή ηηκή ή κηα εμέηαζε αλνρήο γιπθφδεο απφ ην ζηφκα ζηα παζνινγηθά φξηα ηνπ ΠΓ ΓΗΑΓΛΩΠΡΗΘΑ ΘΟΗΡΖΟΗΑ ΡΝ ΠΑΘΣΑΟΩΓΖ ΓΗΑΒΖΡΖ Ξ ξφζθαηα, ηφζν ε Ακεξηθάληθε Γηαβεηνινγηθή Δηαηξεία (ADA) φζν θαη ν Ξαγθφζκηνο Νξγαληζκφο γείαο (WHO) δεκνζίεπζαλ νδεγίεο γηα λέα δηαγλσζηηθά θξηηήξηα γηα ην ΠΓ. Θαη νη δπν νξγαληζκνί πξνηείλνπλ κείσζε ησλ δηαγλσζηηθψλ νξίσλ γηα ηηο ζπγθεληξψζεηο γιπθφδεο λεζηείαο ζην πιάζκα θαη επηβεβαηψλνπλ κηα πην αηηηνινγηθά βαζηζκέλε νλνκαζία. Νη φξνη ηχπνο 1 ΠΓ (θαηαζηξνθή ησλ β-θπηηάξσλ ηνπ παγθξέαηνο) θαη ηχπνο 2 ΠΓ (αλσκαιία ζηελ έθθξηζε ηεο ηλζνπιίλεο θαη ζπλήζσο αληίζηαζε ζηελ ηλζνπιίλε) πξνηείλνληαη ζηε ζέζε ησλ ζπλεζηζκέλσλ παξαπιαλεηηθψλ φξσλ "ηλζνπιηλνεμαξηψκελνο" θαη "κε-ηλζνπιηλνεμαξηψκελνο" ΠΓ. Ζ ζχγρξνλε ηαμηλόκεζε ηνπ ΣΔ ζχκθσλα κε ηελ American Diabetes Association (ADA) θαη ηνλ Ξαγθφζκην Νξγαληζκφ γείαο (WHO) βαζίδεηαη ζε 4 θαηεγνξίεο. Ο ΣΔ ηύπνπ 1 (αληί ηνπ παιηνχ φξνπ λεαληθφο ή ηλζνπιηλνεμαξηψκελνο ΠΓ, IDDM): είλαη απηνάλνζεο παζνγέλεζεο: ζρεηίδεηαη κε ηδηνπαζείο κνξθέο δπζιεηηνπξγίαο ησλ β-θπηηάξσλ ηνπ παγθξέαηνο πνπ νδεγνχλ ζε απφιπηε έιιεηςε ηλζνπιίλεο ε επίπησζή ηνπ παξακέλεη ζηαζεξή ζε 0.4%, κε ίδηα θαηαλνκή ζε άληξεο θαη γπλαίθεο, ζπλήζσο λεαξήο ειηθίαο. Ο ΣΔ ηύπνπ 2 (αληί ηνπ παιηνχ φξνπ NIDDM): ε παζνγέλεζή ηνπ θαηά θχξην ιφγν βαζίδεηαη ζηελ αληίζηαζε ζηελ ηλζνπιίλε: ιφγσ κεησκέλεο θπξίσο δηέγεξζεο ηεο ζχλζεζεο ηνπ γιπθνγφλνπ ζηνπο κπο απφ ηελ ηλζνπιίλε, πνπ ζρεηίδεηαη κε δηαηαξαρή ζηε κεηαθνξά ηεο γιπθφδεο, δηαδηθαζία πνπ κε ηε ζεηξά ηεο δηεγείξεηαη απφ ηελ ηλζνπιίλε είλαη λφζνο πνπ αξρίδεη ζηελ ελήιηθε δσή ε επίπησζή ηνπ θζάλεη ην 6.6 % θαη πιεζηάδεη ην 8 % ζε πιεζπζκφ > 65 εηψλ. 300

3 11 ν Θεθάιαην Ξεξηεγρεηξεηηθή Φξνληίδα Γηαβεηηθνχ Αζζελνχο Ο ΣΔ ηύπνπ 3: αληηζηνηρεί ζε έλα επξχ θάζκα εηδηθψλ ηχπσλ δηαβήηε θαη πεξηιακβάλεη: πνηθίιεο γελεηηθέο αλσκαιίεο ζηε ιεηηνπξγία ησλ β-θπηηάξσλ ηνπ παγθξέαηνο ή ζηε δξάζε ηεο ηλζνπιίλεο ή θαη ζηα δπν παζήζεηο ηεο εμσθξηλνχο κνίξαο ηνπ παγθξέαηνο, φπσο ελδνθξηλνπάζεηεο, ινηκψμεηο, ηνμηθφηεηα απφ θάξκαθα ή άιιεο ρεκηθέο νπζίεο. Ο ΣΔ ηύπνπ 4: είλαη ν ΠΓ ηεο θχεζεο: εκθαλίδεηαη ζπλήζσο ζηηο εβδνκάδεο θχεζεο ε παζνγέλεζή ηνπ βαζίδεηαη ζε γελεηηθέο αλσκαιίεο, αληίζηαζε ζηελ ηλζνπιίλε, δηαηαξαρή ζηε κεηαθνξά γιπθφδεο θαη ζηε ρξήζε ηεο απφ ηα θχηηαξα. ε επίπησζή ηνπ αλέξρεηαη ζην 4 % ησλ θπήζεσλ: εθ ησλ νπνίσλ % ζα αλαπηχμνπλ ΠΓ ηχπνπ 2 εληφο 10 εηψλ ΚΔΡΑΒΝΙΗΠΚΝΠ ΡΖΠ ΓΙΘΝΕΖΠ ΘΑΗ ΞΑΘΝΓΔΛΔΠΖ ΠΓ Νη νξκφλεο πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηε θπζηνινγηθή νξκνληθή ξχζκηζε ησλ κεηαβνιηθψλ νδψλ ζην ΠΓ είλαη: Ζ Ηλζνπιίλε, πνπ εθθξίλεηαη κεηά ην γεχκα θαη νη δξάζεηο ηεο δίδνληαη ζηνλ Ξίλαθα Νη αληηζηαζκηζηηθέο νξκφλεο, πνπ εθθξίλνληαη ζε λεζηεία θαη νη δξάζεηο ηνπο είλαη ε ζπλερήο πξνζθνξά γιπθφδεο, ειεχζεξσλ ιηπαξψλ νμέσλ (ΔΙΝ) θαη θεηνλνζσκάησλ. Νη νξκφλεο απηέο είλαη: Δπηλεθξίλε Γινπθαγφλν Θνξηηδφιε Απμεηηθή νξκφλε (GH). Ξίλαθαο Δλδνθξηληθέο δξάζεηο ηεο Ηλζνπιίλεο. Ήπαξ Κύεο Ιηπώδεο Ηζηόο Αλαβνιηθέο δξάζεηο πξφζιεςε γιπθφδεο ζχλζεζε γιπθνγφλνπ πξφζιεςε γιπθφδεο ζχλζεζε γιπθνγφλνπ ζχλζεζε πξσηετλψλ πξναγσγή ζρεκαηηζκνχ ιηπαξψλ νμέσλ πνπ απνξξνθψληαη απφ ιηπνθχηηαξα αχμεζε ηεο κεηαθνξάο γιπθφδεο ζηα ιηπνθχηηαξα Αληηθαηαβνιηθέο δξάζεηο αλαζηνιή γιπθνγνλφιπζεο αλαζηνιή γιπθνλενγέλεζεο αλαζηνιή θεηνγέλεζεο αλαζηνιή θαηαβνιηζκνχ πξσηετλψλ αλαζηνιή ελδνθπηηάξηαο ιηπφιπζεο Ζ Ηλζνπιίλε αλαθαιχθζεθε πξηλ απφ 75 έηε αιιά κφιηο πξφζθαηα άξρηζε ε θαηαλφεζε ηεο παζνγέλεζεο ηνπ ΠΓ θαη εηδηθά ησλ κεραληζκψλ κε ηνπο νπνίνπο ε ηλζνπιίλε πξνάγεη ηελ πξφζιεςε ηεο γιπθφδεο απφ ηα θχηηαξα. Οκνηόζηαζε ηεο γιπθόδεο Γηα λα δηαηεξνχληαη ηα επίπεδα γιπθφδεο ζην αίκα κέζα ζε ζηελά φξηα, πξέπεη λα ππάξρεη ηζνξξνπία αλάκεζα ζηελ νξκνληθά ξπζκηδφκελε πξφζιεςε ηεο γιπθφδεο ζηελ πεξηθέξεηα θαη ηελ επαηηθή παξαγσγή ηεο γιπθφδεο. Όηαλ απμάλνπλ ηα επίπεδα ηεο γιπθφδεο ζην αίκα γξήγνξα δηεγείξεηαη ε έθθξηζε ηλζνπιίλεο (Ξίλαθαο 11-1), ε νπνία: απμάλεη ηε κεηαθνξά ηεο γιπθφδεο, ην κεηαβνιηζκφ θαη ηελ απνζήθεπζε ζηνπο κπο θαη ηα ιηπνθχηηαξα 301

4 Διέλε Αζθεηνπνχινπ αλαζηέιιεη ηελ έθθξηζε γινπθνγφλνπ ρακειψλεη ηε ζπγθέληξσζε ειεχζεξσλ ιηπαξψλ νμέσλ ζην πιάζκα, νδεγψληαο ζε κείσζε ηεο επαηηθήο παξαγσγήο γιπθφδεο. Μεηαθνξά γιπθόδεο Ρα ζπζηήκαηα κεηαθνξάο πδαηαλζξάθσλ θαη γιπθφδεο κέζα ζηα θχηηαξα δηα ηεο ιηπηδηθήο δηπινζηνηβάδαο ησλ θπηηαξηθψλ κεκβξαλψλ, ζχκθσλα κε πξφζθαηα δεδνκέλα θισλνπνίεζεο, δηαθξίλνληαη ζε δπν δηαθνξεηηθέο νηθνγέλεηεο. Μεηαθνξείο γιπθόδεο πνπ ζπλδένληαη κε Νa + : βξίζθνληαη θπξίσο ζην έληεξν θαη ηνπο λεθξνχο επηηξέπνπλ ηελ ελεξγεηηθή κεηαθνξά ηεο γιπθφδεο αληίζεηα ζηελ θιίζε ηεο ζπγθέληξσζεο ηεο γιπθφδεο. Μεηαθνξείο ππνβνεζνύκελεο δηάρπζεο αλάινγα κε ηελ θιίζε ηεο ζπγθέληξσζεο ηεο γιπθφδεο: 5 νκφινγεο δηακεκβξαληθέο πξσηεΐλεο, νη GLUT-1,2,3,4, πνπ θσδηθνπνηνχληαη απφ 5 δηαθνξεηηθά γνλίδηα θαίλεηαη φηη ελέρνληαη ζηηο δηαηαξαρέο ζηε κεηαθνξά ηεο γιπθφδεο πνπ είλαη ε αηηία ηεο αληίζηαζεο ζηελ ηλζνπιίλε ζην ΠΓ ηχπνπ 2 θαη ζε ιηγφηεξν βαζκφ ζην ΠΓ ηχπνπ 1 Αληίζηαζε ζηε δηεγεξηηθή δξάζε ηεο Ιλζνπιίλεο γηα κεηαθνξά γιπθόδεο Νη αθφινπζεο είλαη νη πηζαλέο αηηίεο αληίζηαζεο ζηηο δηεγεξηηθέο δξάζεηο ηεο ηλζνπιίλεο γηα ηε κεηαθνξά ηεο γιπθφδεο Κεηαιιάμεηο ζηνπο κεηαθνξείο γιπθφδεο: Αιιαγέο ζηελ εηδηθή γηα θάζε ηζηφ παξαγσγή GLUT-4 Αλσκαιίεο ζηελ ελδνθπηηάξηα κεηαθνξά ησλ GLUT-4 Γηαηαξαρέο ζηα κνλνπάηηα ζεκαηνδφηεζεο Γηαηαξαρέο ζηε κεηαθνξά ηεο γιπθφδεο πνπ δηεγείξεηαη απφ ηελ ηλζνπιίλε απφ θπθινθνξνχληεο ή παξαθξηλείο παξάγνληεο, φπσο: ηα ειεχζεξα ιηπαξά νμέα κεηψλνπλ ηελ πξφζιεςε ηεο γιπθφδεο απφ ηνπο πεξηθεξηθνχο ηζηνχο. ε γιπθνδακίλε κεηψλεη ηε κεηαθνξά ηεο γιπθφδεο ζηνπο κπο ν TNFa αλαζηέιιεη ηε δξάζε ηεο ηλζνπιίλεο. Ππκπεξαζκαηηθά: Ζ αληίζηαζε ζηελ Ιλζνπιίλε απνηειεί βαζηθφ παξάγνληα ζηελ παζνγέλεζε ηνπ ΠΓ, πνπ πηζαλά νθείιεηαη ζε δηαηαξαρέο ζηε κεηαθνξά ηεο γιπθφδεο. Ζ βειηίσζε ηεο κεηαθνξάο ηεο γιπθφδεο κε άζθεζε ή θάξκαθα απμάλεη ηελ επαηζζεζία ζηελ Ηλζνπιίλε θαη κπνξεί λα κεηψζεη ηε λνζεξφηεηα πνπ ζρεηίδεηαη κε ην ΠΓ ηχπνπ 2. Παζνθπζηνινγία Ν ηύπνο 1 ΣΔ ραξαθηεξίδεηαη απφ πιήξε έιιεηςε έθθξηζε ηλζνπιίλεο, θάλνληαο ηνπο αζζελείο επάισηνπο ζε ιηπφιπζε, πξσηεηλνιπζε θαη θεηνγέλεζε. Απηέο νη δηαδηθαζίεο αλαζηέιινληαη απφ ειάρηζηα επίπεδα έθθξηζεο ηλζνπιίλεο θαη είλαη ζπάληα ζηνπο δηαβεηηθνχο αζζελείο κε ΠΓ ηχπνπ 2, εθηφο αλ ζπλππάξρεη επηπξφζζεην stress, φπσο είλαη ε ζήςε ή ε αθπδάησζε ΔΞΗΞΙΝΘΔΠ ΠΑΘΣΑΟΩΓΖ ΓΗΑΒΖΡΖ ΘΑΗ ΑΛΑΗΠΘΖΠΗΑ Ν ζαθραξώδεο δηαβήηεο είλαη πνιπζπζηεκαηηθή λφζνο κε πνιιά φξγαλα ζηφρνπο θαη έλα ζεκαληηθφ αξηζκφ επηπινθψλ θαηά ηελ αλαηζζεζία, ε βαξχηεηα ησλ νπνίσλ εμαξηάηαη απφ ην δηάζηεκα πνπ ε λφζνο ήηαλ παξνχζα θαη πφζν θαιά είρε απηή 302

5 11 ν Θεθάιαην Ξεξηεγρεηξεηηθή Φξνληίδα Γηαβεηηθνχ Αζζελνχο ειεγρζεί. Πήκεξα πηζηεχεηαη φηη ε παξνπζία επηπινθψλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ην ζαθραξψδε δηαβήηε απνηειεί κεγαιχηεξν θίλδπλν θαηά ηελ αλαηζζεζία θαη ρεηξνπξγηθή επέκβαζε απφ ηνλ ίδην ην ΠΓ. Δμάιινπ ην ρεηξνπξγηθφ stress έρεη ζεκαληηθέο επηπηψζεηο ζην ΠΓ, πνπ νθείινληαη ζηε κεηαβνιηθή απάληεζε πνπ νδεγεί ζε ππεξγιπθαηκία, ιφγσ: ππεξέθθξηζεο ηλζνπιίλεο πεξηθεξηθήο αληίζηαζεο ζηελ ηλζνπιίλε, έκκεζα ιφγσ αχμεζεο ησλ αληηζηαζκηζηηθψλ νξκνλψλ δηάζπαζεο ησλ ιηπψλ θαη πξσηετλψλ απφ ηηο αληηζηαζκηζηηθέο νξκφλεο (αχμεζε ησλ θαηερνιακηλψλ, αδξελνθνξηηθνηξφπνπ νξκφλεο [ACTH] θαη θνξηηδφιεο). Oη επηπινθέο απφ ην ΠΓ ζρεηίδνληαη κε 4 βαζηθνχο ηχπνπο αλσκαιηψλ: κε-εηδηθή καθξναγγεηνπάζεηα ιφγσ αζεξνζθιήξπλζεο πην εηδηθέο κηθξναγγεηαθέο (ζηα κηθξά αγγεία) βιάβεο πνπ επεξεάδνπλ θπξίσο: ηνπο λεθξνχο: ηξηρνεηδηθή ζπεηξακαηνζθιήξπλζε λεθξσηηθή ζειίηηδα δηάκεζε λεθξίηηδα θαη ηειηθά λεθξηθή αλεπάξθεηα ην θαξδηαγγεηαθφ ζχζηεκα: ππέξηαζε ηζραηκηθή θαξδηνπάζεηα πεξηθεξηθή θαη εγθεθαιηθή αγγεηνπάζεηα κπνθαξδηνπάζεηα ηνλ ακθηβιεζηξνεηδή ακθηβιεζηξνεηδνπάζεηα λεπξνπάζεηα ηνπ απηόλνκνπ λεπξηθνύ ζπζηήκαηνο, πνπ επεξεάδεη θπξίσο: ηελ θαξδηά, ην γαζηξεληεξηθφ ζχζηεκα ην νπξνπνηεηηθφ ζχζηεκα αλωκαιίεο ηνπ θνιιαγόλνπ κε δηαηαξαρέο ηνπ ζπλδεηηθνχ ηζηνχ πνπ νδεγνχλ: ζην ζχλδξνκν ησλ δχζθακπησλ αξζξψζεσλ (βιέπε ). Νη νμείεο απεηιεηηθέο γηα ηε δσή επηπινθέο είλαη ηξεηο: Ζ δηαβεηηθή θεηνμέσζε Ρν ππεξνζκσηηθφ κε θεησηηθφ θψκα Ζ ππνγιπθαηκία ΓΗΑΒΖΡΗΘΖ ΘΔΡΝΜΔΩΠΖ Ζ Γηαβεηηθή Θεηνμέωζε είλαη ζπλέπεηα ηεο απψιεηαο ησλ αλαβνιηθψλ θαη αληηθαηαβνιηθψλ δξάζεσλ ηεο Ηλζνπιίλεο κε απνηέιεζκα ηε ζπζζψξεπζε ζην αίκα θαη ζηα νχξα πςειψλ επηπέδσλ πξντφλησλ κεηαβνιηζκνχ (θεηνλνζψκαηα = αθεηφλε αθεηνμηθφ νμχ, β-νζ βνπηπξηθφ νμχ) θαη αδπλακία ησλ λεθξψλ λα απεθθξίλνπλ ηελ πεξίζζεηα ησλ Ζ + (κεηαβνιηθή νμέσζε κε απμεκέλν ράζκα αληφλησλ). Ζ κεηαβνιηθή απάληεζε ζην ρεηξνπξγηθφ stress ζε αζζελή κε ΣΔ ηύπνπ 1 είλαη ε ππεξίζρπζε ησλ θαηαβνιηθψλ δξάζεσλ, ε ζεκαληηθή ιηπφιπζε θαη ε κεηαβνιηθή απνξξχζκηζε ηνπ αζζελνχο (κε κεηξίσο απμεκέλα επίπεδα γιπθφδεο θαη επαξθή λεθξηθή ιεηηνπξγία), κε απνηέιεζκα δηαβεηηθή θεηνμέσζε ιφγσ αλεπάξθεηαο ηεο ηλζνπιίλεο (Ξίλαθαο 11-2). Ζ δηαβεηηθή θεηνμέσζε ζρεηίδεηαη κε ηνλ ΠΓ ηχπνπ 1, αιιά ππάξρνπλ θαη αζζελείο πνπ εκθαλίδνληαη κε δηαβεηηθή θεηνμέσζε θαη θαηλνηππηθά έρνπλ ΠΓ ηχπνπ 2. Δπηπξφζζεηα, άηνκα κε αξρηθή δηάγλσζε ΠΓ ηχπνπ 2 κπνξεί λα αλαπηχμνπλ ΠΓ ηχπνπ

6 Διέλε Αζθεηνπνχινπ Ξίλαθαο Γξάζεηο επί αλεπάξθεηαο ηεο ηλζνπιίλεο. δαηάλζξαθεο Ήπαξ γιπθφιπζε (+) ζχλζεζε γιπθαγφλνπ (+) δηάζπαζε γιπθαγφλνπ (-) γιπθνλενγέλεζε (-) Ιηπνθύηηαξν κεηαθνξά γιπθφδεο (+) ζχλζεζε γιπθαγφλνπ (+) Κύεο κεηαθνξά γιπθφδεο (+) γιπθφιπζε (+) γιπθφιπζε (+) ζχλζεζε γιπθνγφλνπ (+) Ιίπνο ζχλζεζε ΔΙΝ / ηξηγιπθεξηδίσλ (+) ζχλζεζε θεηνληθψλ ζσκάησλ (-) ζχλζεζε ΔΙΝ ηξηγιπθεξηδίσλ (+) ζχλζεζε θεηνληθψλ ζσκάησλ (-) Σπκπηώκαηα Κεηνμέωζεο Ν αζζελήο ζπλήζσο είλαη ζε ιήζαξγν ή κε απψιεηα ζπλείδεζεο θαη ιφγσ ηεο νμέσζεο εκθαλίδεη: αλαπλνή Θussmaul (γξήγνξεο, βαζηέο αλαπλνέο) νζκή θξνχησλ ζηελ αλαπλνή (γιπθηά νζκή ζαλ ηεο αθεηφλεο) δηάξξνηα, λαπηία εκεηνχο, γαζηξηθή δηάηαζε ζεκεία αθπδάησζεο. Θεξαπεπηηθή αγωγή δηαβεηηθήο θεηνμέωζεο Αζζελείο ζε δηαβεηηθή θεηνμέσζε είλαη νπζηψδεο λα έρνπλ ξπζκηζηεί πξηλ ππνβιεζνχλ ζε αλαηζζεζία θαη εγρείξηζε. Σηόρνο ηεο ζεξαπείαο ηεο δηαβεηηθήο θεηνμέσζεο είλαη ε αξγή επαλαθνξά ησλ δηαηαξαρψλ ηεο ρεκείαο ηνπ ζψκαηνο ζηα θπζηνινγηθά επίπεδα κε: ελπδάησζε κε θπζηνινγηθφ νξφ κείσζε ηνπ ζαθράξνπ ηνπ αίκαηνο δηφξζσζε ηνπ ρακεινχ θαιίνπ ζην αίκα. Αξρηθή αληηκεηψπηζε δηαβεηηθήο θεηνμέσζεο εμαζθάιηζε αεξαγσγνχ ζηνλ αζζελή κε απψιεηα ζπλείδεζεο ρνξήγεζε Ν 2 ηνπνζέηεζε γαζηξηθνχ ζσιήλα επί εκεηψλ κέηξεζε γιπθφδεο, αεξίσλ αίκαηνο, ειεθηξνιπηψλ, επαηηθήο θαη λεθξηθήο ιεηηνπξγίαο. Ελπδάηωζε Έλαξμε ΕΦ έγρπζεο NaCl 0.9% γηα αλαπιήξσζε πγξψλ (ζπλήζεηο απψιεηεο αλέξρνληαη ζε 6 8 L) σο αθνινχζσο: δφζε εθφδνπ: 1-2 L ηελ πξψηε ψξα ζηε ζπλέρεηα: ml/h φηαλ ε γιπθφδε ηνπ αίκαηνο θζάζεη 250 mg/dl ηφηε πξνζηίζεηαη θαη έγρπζε Dextrose 5% ζηελ έγρπζε ηεο ηλζνπιίλεο γηα λα απνηξαπεί ε πηζαλφηεηα ηεο ππνγιπθαηκίαο. Μείωζε ηνπ ζαθράξνπ ηνπ αίκαηνο Σνξήγεζε Ιλζνπιίλεο ΕΦ σο αθνινχζσο: αξρηθά 0.1 U/kg/h regular ηλζνπιίλεο 304

7 11 ν Θεθάιαην Ξεξηεγρεηξεηηθή Φξνληίδα Γηαβεηηθνχ Αζζελνχο ζηε ζπλέρεηα δηπιαζηαζκφο ηεο δφζεο θάζε ψξα κέρξη λα αξρίζνπλ λα πέθηνπλ ηα επίπεδα γιπθφδεο ζην αίκα. Αλαπιήξωζε Κ + Πηελ αξρή ην επίπεδν ηνπ θαιίνπ είλαη πςειφ αιιά ζα αξρίζεη λα θαηεβαίλεη θαζψο ηα επίπεδα ηνπ ζαθράξνπ αξρίζνπλ λα κεηψλνληαη. Γη απηφ ην Θ + πξέπεη λα κεηξείηαη ζε σξηαία βάζε. Ζ αλαπιήξσζε ηνπ Θ + γίλεηαη σο αθνινχζσο: ζην πξψην ιίηξν NaCl δελ ρξεηάδεηαη πξνζζήθε θαιίνπ ζηε ζπλέρεηα ζηα επφκελα ιίηξα NaCl πξνζηίζεληαη mmol KCl αλάινγα κε ην επίπεδν ηνπ Θ + ζην αίκα. Δάλ ην ph είλαη < 7.10: ζπάληα ρνξεγνχληαη 50 mmol NaHCO % (ζπλήζσο ε νμέσζε δηνξζψλεηαη θαζψο κεηψλεηαη ην ζάθραξν ηνπ αίκαηνο θαη ν εμσθπηηάξηνο φγθνο απνθαζίζηαηαη) ΞΔΟΝΠΚΩΡΗΘΝ ΚΖ ΘΔΡΩΡΗΘΝ ΘΩΚΑ Π ην πεξνζκωηηθό κε θεηωηηθό θώκα ππάξρεη ηλζνπιίλε, πνπ εκπνδίδεη ην ζρεκαηηζκφ θεηνλψλ, κε απνηέιεζκα λα κελ εκθαλίδεηαη θεηνμέσζε. Ζ ππεξγιπθαηκηθή δηνχξεζε νδεγεί ζε ζνβαξή αθπδάησζε θαη ππεξνζκσηηθφηεηα. Ζ ζνβαξή αθπδάηωζε κπνξεί λα νδεγήζεη ζε λεθξηθή αλεπάξθεηα, γαιαθηηθή νμέσζε θαη πξνδηάζεζε γηα ζξνκβψζεηο. Ζ ππεξνζκωηηθόηεηα > 360mOsm/L αιιάδεη ην ηζνδχγην λεξνχ ζηνλ εγθέθαιν, κε απνηέιεζκα αιιαγέο ζηελ πλεπκαηηθή θαηάζηαζε ηνπ αζζελνχο θαη επηιεπηηθνχο ζπαζκνχο. Ζ ζνβαξή ππεξγιπθαηκία πξνθαιεί ςεπδν-ππνλαηξηαηκία: γηα θάζε 100mg/dl αχμεζεο ησλ επίπεδσλ ηεο γιπθφδεο ζην αίκα ε ζπγθέληξσζε ηνπ Na + κεηψλεηαη θαηά 1.6 meq/l. Ζ πεξηεγρεηξεηηθή ππεξγιπθαηκία είλαη επηθίλδπλε γηα ηε δσή γηαηί είλαη πεξίνδνο θησρνχ γιπθαηκηθνχ ειέγρνπ πνπ νδεγεί ζε έληνλε θαηαβνιηθή θαηάζηαζε καδί κε ηε κεηαβνιηθή απάληεζε ζην ρεηξνπξγηθφ stress θαη ηελ πξνεγρεηξεηηθή θαη κεηεγρεηξεηηθή πεξίνδν λεζηείαο. Νη επηβιαβείο επηπηψζεηο ησλ πςειψλ ηηκψλ ηεο γιπθφδεο ζην αίκα είλαη: θαζπζηέξεζε επνχισζεο ηξαπκάησλ απμεκέλνο θίλδπλνο θιεγκνλψλ επηδείλσζε ηζραηκηθήο βιάβεο ηνπ εγθεθάινπ ή ηνπ κπνθαξδίνπ ειεθηξνιπηηθέο δηαηαξαρέο. Θα πξέπεη λα ιακβάλεηαη ππφςε φηη ε ππεξγιπθαηκία απνηειεί ζχλεζεο πξφβιεκα πνπ εκθαλίδεηαη θαη ζε άιιεο θαηαζηάζεηο εθηφο ηνπ δηαβήηε φπσο παγθξεαηίηηδα, ζεςαηκία δηνπξεηηθή αγσγή κε ζεηαδίδεο, εγρχζεηο γιπθφδεο θαη γεληθά θάζε θαηάζηαζε stress φπσο ε αλαηζζεζία θαη εγρείξεζε. Η αληηκεηώπηζε ηνπ ππεξνζκωηηθνύ κε θεηωηηθνύ θώκαηνο πεξηιακβάλεη: ρνξήγεζε πγξψλ ζρεηηθά κηθξέο δφζεηο ηλζνπιίλεο απνθαηάζηαζε ηνπ ειιείκκαηνο θαιίνπ ΞΝΓΙΘΑΗΚΗΑ Ζ ππνγιπθαηκία (ζάθραξν αίκαηνο < 4 mmol/l) απνηειεί ην θπξηφηεξν θίλδπλν γηα ηνπο δηαβεηηθνχο θαη κπνξεί λα νθείιεηαη ζε λεζηεία, αιθνφι, επαηηθή αλεπάξθεηα, ζεςαηκία. Θαηά ηε γεληθή αλαηζζεζία ηα πεξηζζφηεξα ζεκεία ηεο ππνγιπθαηκίαο θαιχπηνληαη. 305

8 Διέλε Αζθεηνπνχινπ Ζ ππνγιπθαηκία ζην δηαβεηηθφ αζζελή είλαη ην απνηέιεζκα πεξίζζεηαο ηλζνπιίλεο ζε ζρέζε κε ηελ πξφζιεςε πδαηαλζξάθσλ. Δπηπξφζζεηα, κεξηθνί δηαβεηηθνί αζζελείο δελ κπνξνχλ λα αληηκεησπίζνπλ ηελ ππνγιπθαηκία εθθξίλνληαο γινπθαγφλε ή επηλεθξίλε ιφγσ αλεπάξθεηαο ησλ αληηζηαζκηζηηθψλ νξκνλψλ. Δθδειψζεηο απφ ην ΘΛΠ Ζ εμάξηεζε ηνπ εγθεθάινπ απφ ηε γιπθφδε θαζηζηά ηνλ εγθέθαιν πην επαίζζεην ζηελ ππνγιπθαηκία. Αλ ε ππνγιπθαηκία δελ αληηκεησπηζηεί νη αιιαγέο ζηελ πλεπκαηηθή θαηάζηαζε κπνξνχλ λα εμειηρζνχλ ζηαδηαθά απφ αδπλακία κέρξη: ζχγρπζε, ζπαζκνχο θψκα. Ππζηεκαηηθέο εθδειψζεηο ηεο ππνγιπθαηκίαο Νθείινληαη ζηελ απειεπζέξσζε θαηερνιακηλψλ κε απνηέιεζκα: ηαρπθαξδία εθίδξσζε λεπξηθφηεηα. Αληηκεηώπηζε ππνγιπθαηκίαο Ζ ππνγιπθαηκία απαηηεί άκεζε αληηκεηψπηζε κε ΔΦ ρνξήγεζε Dextrose 50 %: θάζε ml ηνπ δηαιχκαηνο ζα απμήζεη ηε γιπθφδε ηνπ αίκαηνο πεξίπνπ θαηά 2 mg/dl ΞΟΝΓΗΑΘΔΠΗΘΝΗ ΞΑΟΑΓΝΛΡΔΠ ΘΗΛΓΛΝ ΠΡΝ ΠΑΘΣΑΟΩΓΖ ΓΗΑΒΖΡΖ Ν δηαβεηηθνχο αζζελείο θαηαηάζζνληαη σο αθνινχζσο: η παξάγνληεο θηλδχλνπ πνπ πξνδηαζέηνπλ ζε απμεκέλν πνζνζηφ επηπινθψλ ζηνπο Γείθηεο κε θαξδηαθψλ επηπινθψλ: λφζνο ηειηθψλ νξγάλσλ: λεπξνπάζεηα, λεθξνπάζεηα, κηθξναγγεηνπάζεηα, ακθηβιεζηξνεηδνπάζεηα. θιεγκνλψδεο πεξηθεξηθή αγγεηνπάζεηα. Γείθηεο θαξδηαθψλ επηπινθψλ: ειηθία ζπκθνξεηηθή θαξδηαθή αλεπάξθεηα βαιβηδηθέο παζήζεηο. Γείθηεο κεηεγρεηξεηηθήο ζλεηφηεηαο: ζπκθνξεηηθή θαξδηαθή αλεπάξθεηα βαιβηδηθέο παζήζεηο. Κεηαβνιηθέο αιιειεπηδξάζεηο ζην δηαβεηηθφ αζζελή: λεζηεία πξνεγρεηξεηηθή θαη κεηεγρεηξεηηθή κεηαβνιηθή απάληεζε ζηε ρεηξνπξγηθή επέκβαζε (θαη ηελ αλαηζζεζία) αθηλεηνπνίεζε κεηεγρεηξεηηθέο απαηηήζεηο ζε δηαηξνθή. Δπηβιαβείο επηπηψζεηο πςειψλ ηηκψλ γιπθφδεο ζην αίκα: θαζπζηέξεζε επνχισζεο ηξαπκάησλ απμεκέλνο θίλδπλνο θιεγκνλψλ επηδείλσζε ηζραηκηθήο βιάβεο ηνπ εγθεθάινπ ή ηνπ κπνθαξδίνπ ειεθηξνιπηηθέο δηαηαξαρέο. 306

9 11 ν Θεθάιαην Ξεξηεγρεηξεηηθή Φξνληίδα Γηαβεηηθνχ Αζζελνχο 11.3 ΞΟΝΔΓΣΔΗΟΖΡΗΘΖ ΑΜΗΝΙΝΓΖΠΖ ΓΗΑΒΖΡΗΘΝ ΑΠΘΔΛΝΠ Π ήκεξα είλαη γλσζηφ φηη ν πην ζεκαληηθφο παξάγνληαο πεξηεγρεηξεηηθήο λνζεξφηεηαο θαη ζλεηφηεηαο ζην δηαβεηηθφ αζζελή είλαη ε παζνινγία ηνπ ηειηθνχ νξγάλνπ, παξά ν γιπθαηκηθφο έιεγρνο θαηά ηελ πεξηεγρεηξεηηθή πεξίνδν. Ρπρφλ ζπλππάξρνπζα παζνινγία ηειηθνχ νξγάλνπ ζην ΠΓ κπνξεί λα πξνθαιέζεη ζεκαληηθά πξνβιήκαηα θαηά ηελ αλαηζζεζία εάλ δελ ιεθζεί ππφςε. Πθνπφο ηεο πξνεγρεηξεηηθήο επίζθεςεο είλαη: ε αμηνιφγεζε ηνπ αλαηζζεηηθνχ θαη ρεηξνπξγηθνχ θηλδχλνπ ζε ζρέζε κε ηα πιενλεθηήκαηα ηεο επέκβαζεο ζηνλ αζζελή ε εθηίκεζε ζπλππαξρφλησλ παζνινγηθψλ επξεκάησλ ε κείσζε ζλεηφηεηαο θαη λνζεξφηεηαο ΑΜΗΝΙΝΓΖΠΖ ΘΑΟΓΗΑΓΓΔΗΑΘΝ ΘΗΛΓΛΝ ΠΡΝ ΠΑΘΣΑΟΩΓΖ ΓΗΑΒΖΡΖ Ξ ξφζθαηεο κειέηεο έρνπλ δείμεη ζπζρέηηζε κεηαμχ ηεο ζπγθέληξσζεο ηεο γιπθφδεο ζην αίκα θαη ηεο επίπησζεο ησλ θαξδηαγγεηαθψλ ζπκβακάησλ ζηνπο δηαβεηηθνχο αζζελείο. Νη θχξηεο θαξδηαγγεηαθέο δηαηαξαρέο πνπ παξαηεξνχληαη ζην δηαβεηηθφ αζζελή είλαη: ζηεθαληαία λφζνο αξηεξηαθή ππέξηαζε δηαηαξαρή ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ θνηιηψλ ηεο θαξδηάο θαξδηαθή δπζαπηνλνκία (δηαηαξαρή ηεο απηφλνκεο λεχξσζεο ηεο θαξδηάο) κεξηθέο πεξηπηψζεηο αηθλίδηνπ ζαλάηνπ. Δηαβεηηθή ζηεθαληαία λόζνο Ν δηαβεηηθφο αζζελήο πξέπεη λα αληηκεησπίδεηαη θαηά ηελ πεξηεγρεηξεηηθή πεξίνδν σο πςεινχ θηλδχλνπ γηα ηζραηκία ηνπ κπνθαξδίνπ, θαζψο ην έκθξαγκα ηνπ κπνθαξδίνπ (EM) εκθαλίδεηαη ζε δηπιάζηα ζπρλφηεηα θαη απνηειεί θαη ηελ πην θνηλή αηηία ζαλάηνπ ζηνλ ειηθησκέλν δηαβεηηθφ αζζελή. Ζ κπνθαξδηαθή ηζραηκία θαη ην EM κπνξεί λα είλαη ζηωπειά θαη λα κελ αλαγλσξηζηνχλ ιφγσ ηεο ζπκπαζεηηθήο απνλεχξσζεο ηεο θαξδηάο, πνπ ραξαθηεξίδεη ηελ θαξδηαθή απηφλνκε λεπξνπάζεηα, ε νπνία κπνξεί λα εμαιείςεη ηελ πξνζαξκνγή ηεο θαξδηάο ζην πεξηεγρεηξεηηθφ stress. Ζ αλίρλεπζε ηεο ζηεθαληαίαο λφζνπ ζηνπο δηαβεηηθνχο αζζελείο είλαη δχζθνιε: ην ΖΘΓ έρεη κηθξή πξνγλσζηηθή αμία: ην % ησλ ελήιηθσλ δηαβεηηθψλ ρσξίο ζπκπηψκαηα ζηεθαληαίαο λφζνπ έρνπλ αλψκαιν θαξδηνγξάθεκα ζηε δνθηκαζία θφπσζεο θαη αιιαγέο ζηελ άξδεπζε ηνπ κπνθαξδίνπ ε αγγεηνγξαθία ζε απηέο ηεο πεξηπηψζεηο δηθαηνινγείηαη κφλν αλ ζα νδεγήζεη ζε ηξνπνπνίεζε ηεο ζεξαπείαο ηνπ αζζελνχο. Αξηεξηαθή ππέξηαζε Αξηεξηαθή ππέξηαζε αλαθέξεηαη ζην 29-54% ησλ αζζελψλ κε ΠΓ ηχπνπ 1 ή 2, πνπ νθείιεηαη: αξρηθά ζε πςειή αγγεηνηελζίλε ΗΗ, κε ρακειή ξελίλε ζε δεχηεξν ζηάδην ζηε γιπθνδπιίσζε ησλ πξσηετλψλ ηνπ θνιιαγφλνπ, πνπ νδεγεί ζε απψιεηα ηεο ειαζηηθφηεηαο ησλ ηνηρσκάησλ ησλ αγγείσλ θαη ζπζηνιηθή ππέξηαζε ζε ηειηθφ ζηάδην αλαπηχζζεηαη ζπεηξακαηνζθιήξπλζε θαη δηαβεηηθή λεθξνπάζεηα. Ζ ζεξαπεία ηεο δηαβεηηθήο ππέξηαζεο δελ βαζίδεηαη ζε δηνπξεηηθά θαη απνθιεηζηέο ησλ β-ππνδνρέσλ αιιά ζε: απνθιεηζηέο ησλ α-αδξελεξγηθψλ ππνδνρέσλ 307

10 Διέλε Αζθεηνπνχινπ απνθιεηζηέο ησλ δηαχισλ αζβεζηίνπ αλαζηνιείο ηνπ κεηαηξεπηηθνχ ελδχκνπ ηεο αγγεηνηελζίλεο. Δηαβεηηθή κπνθαξδηνπάζεηα Πην δηαβεηηθφ αζζελή κπνξεί λα ζπλππάξρεη ζησπειή κπνθαξδηνπάζεηα ρσξίο λα ππάξρεη ππεξηαζηθή ή ηζραηκηθή θαξδηνπάζεηα, θαζψο ν ΠΓ: πξνάγεη ηξνπνπνηήζεηο ζηε ζχλζεζε εηδηθψλ πξσηετλψλ απφ ηα κπνθαξδηαθά θχηηαξα αιιάδεη ηελ αλαινγία ηνπ ηζνελδχκνπ ηεο κπνζίλεο θαη εηδηθψλ ζπζηαιηηθψλ πξσηετλψλ επεξεάδεη ηελ αληαιιαγή ηνπ αζβεζηίνπ. Ζ απψιεηα ηεο θνηιηαθήο ιεηηνπξγηθφηεηαο ζην δηαβεηηθφ αζζελή είλαη απνηέιεζκα: ηνπ απμεκέλνπ αζβεζηίνπ ζην κπνθαξδηαθφ θχηηαξν ηεο κεησκέλεο πξφζιεςήο ηνπ απφ ην ζαξθνπιαζκαηηθφ δίθηπν ηεο κεησκέλεο δξαζηεξηφηεηαο ηνπ ATP ηεο ελαπφζεζεο, ζε καθξνρξφληα βάζε, αλψκαισλ γιπθνπξσηεηλψλ θαη θνιιαγφλνπ πνπ νδεγεί ζε εμαζζέλεζε ηνπ κπνθαξδηαθνχ ηνηρψκαηνο. Ζ ππεξερνθαξδηνγξαθηθή εθηίκεζε ηεο ιεηηνπξγηθφηεηαο ηεο αξηζηεξήο θνηιίαο έρεη δείμεη δηαηαξαρή ηεο πιήξσζεο ηεο αξηζηεξήο θνηιίαο θαη φρη κεησκέλε ζπζηαιηηθφηεηα ή απμεκέλν κεηαθνξηίν. Ζ ζνβαξφηεηα ηεο δηαζηνιηθήο δπζιεηηνπξγίαο ζρεηίδεηαη κε ηελ κηθξναγγεηνπάζεηα, εηδηθά κε ηελ ακθηβιεζηξνεηδνπάζεηα θαη ηε λεθξνπάζεηα. Καξδηαθή απηόλνκε λεπξνπάζεηα Ζ θαξδηαθή απηφλνκε λεπξνπάζεηα απνηειεί κείδνλα επηπινθή ηνπ ΠΓ, πνπ απμάλεη ηε δηεγρεηξεηηθή λνζεξφηεηα ιφγσ ηεο εθθχιηζεο ησλ πξνζαγσγψλ θαη απαγσγψλ ηλψλ ησλ ζπκπαζεηηθψλ θαη παξαζπκπαζεηηθψλ λεχξσλ ηεο θαξδηάο θαη ησλ πεξηθεξηθψλ αγγείσλ. Ζ επηπινθή απηή: εκθαλίδεηαη ζε πνζνζηφ % ησλ δηαβεηηθψλ αζζελψλ κε ππέξηαζε εμεγεί ηε ζησπειή ηζραηκία, ην ΔΚ θαη ηελ αλψκαιε θαξδηαγγεηαθή απάληεζε ζηελ άζθεζε θαη ζην stress. Ζ θαξδηαθή απηφλνκε λεπξνπάζεηα δελ εμαξηάηαη απφ ηελ ειηθία, ηε δηάξθεηα ηνπ δηαβήηε ή ηε ζνβαξφηεηα ησλ κηθξναγγεηαθψλ επηπινθψλ. Αμηφπηζηα ζεκεία θαξδηαθήο απηφλνκεο λεπξνπάζεηαο είλαη: ε ηαρπθαξδία ζηελ εξεκία ε νξζνζηαηηθή ππφηαζε ε απψιεηα ησλ θαξδηαγγεηαθψλ αληαλαθιαζηηθψλ. Ξίλαθαο Θιηληθή αμηνιφγεζε ηεο λεπξνπάζεηαο ηνπ απηνλόκνπ ζπζηήκαηνο. Γνθηκαζίεο Φπζηνινγηθή αληίδξαζε Ξαζνινγηθή αληίδξαζε Ππκπαζεηηθφ ζχζηεκα Ξαξαζπκπαζεηηθφ ζχζηεκα κέηξεζε ΠΑΞ ζε θαηαθεθιηκέλε θαη φξζηα ζέζε κέηξεζε ΘΠ ζε βαζηά αλαπλνή κείσζε < 10 mmhg αχμεζε > 15 ζθ/min κείσζε > 30 mmhg αχμεζε < 10 ζθ/min Ζ εηζαγσγή ζηελ αλαηζζεζία θαη ε ελδνηξαρεηαθή δηαζσιήλσζε δελ πξνθαινχλ ηαρπθαξδία ή ππέξηαζε ζην δηαβεηηθφ αζζελή, αιιά ζρεηίδνληαη κε κείωζε ηεο θαξδηαθήο παξνρήο θαη ππόηαζε. Ζ αηκνδπλακηθή αζηάζεηα, ιφγσ δηαηαξαρήο ησλ ηαζενυπνδνρέσλ, δελ γίλεηαη θαιά αλεθηή απφ ην δηαβεηηθφ αζζελή, εηδηθά αλ ζπλππάξρεη κπνθαξδηνπάζεηα ή ζηεθαληαία λφζνο. 308

11 11 ν Θεθάιαην Ξεξηεγρεηξεηηθή Φξνληίδα Γηαβεηηθνχ Αζζελνχο Ζ αμηνιφγεζε ηεο θαξδηαθήο απηφλνκεο λεπξνπάζεηαο κπνξεί λα γίλεη κε παξαθιίληεο δνθηκαζίεο, φπσο θαίλεηαη ζηνλ Ξίλαθα Κηα κφλν φκσο παζνινγηθή δνθηκαζία δελ επαξθεί γηα λα ηεθκεξηψζεη ηελ θαξδηαθή απηφλνκε λεπξνπάζεηα θαζψο ρξεηάδεηαη βαζκνινγία απφ κηα ζεηξά δνθηκαζίεο (Ξίλαθαο 11-4). Πηελ επίπησζε ηεο πεξηεγρεηξεηηθήο λνζεξφηεηαο θαη ζλεηφηεηαο έρνπλ άκεζε επίδξαζε νη αθφινπζεο θιηληθέο θαηαζηάζεηο: ε θαξδηνπλεπκνληθή αλαθνπή ζε ζρέζε κε παξνδηθή ππνμπγνλαηκία: είλαη ππεχζπλε γηα ηνλ αηθλίδην ζάλαην νη αξξπζκίεο, θπξίσο ε θνηιηαθή καξκαξπγή ζπλδένληαη: κε δηαηαξαρή ηεο ηζνξξνπίαο κεηαμχ ηεο κεησκέλεο παξαζπκπαζεηηθήο δξαζηεξηφηεηαο θαη ηνπ ζπκπαζεηηθνχ ηφλνπ πνπ δηαηεξείηαη ε πεξηεγρεηξεηηθή αηκνδπλακηθή αζηάζεηα πνπ επάγεηαη απφ ηελ αλαηζζεζία είλαη πιένλ ακθηιεγφκελε. Ξίλαθαο Βαζκνιφγεζε ηεο λεπξνπάζεηαο ηνπ απηνλόκνπ ζπζηήκαηνο. Κείωζε Ππζηνιηθήο ΑΞ ζηελ όξζηα ζέζε Γηάζηεκα R-R ζηελ όξζηα ζέζε Γνθηκαζίεο Απνηέιεζκα Βαζκόο Αύμεζε δηαζηνιηθήο ΑΞ θαηά ηε δνθηκαζία «hand grip» Αλαπλεπζηηθή αξξπζκία Ξειίθν Valsava ΑΜΗΝΙΝΓΖΠΖ ΛΔΟΝΙΝΓΗΘΝ ΘΗΛΓΛΝ ΠΡΝ ΠΑΘΣΑΟΩΓΖ ΓΗΑΒΖΡΖ Ζ δηαβεηηθή λεπξνπάζεηα αθνξά: ηα πεξηθεξηθά αηζζεηηθά θαη θηλεηηθά λεχξα ηελ απηφλνκε λεχξσζε ηεο θαξδηάο ηε λεχξσζε ησλ ζπιάρλσλ κε ηελ εθδήισζε γαζηξνπάξεζεο θαη πάξεζεο ηεο νπξνδφρνπ θχζηεο. Πεξηθεξηθή λεπξνπάζεηα Νη κνλνλεπξνπάζεηεο ή πνιπλεπξνπάζεηεο είλαη ζπρλέο ζην ΠΓ ηχπνπ 2. Όηαλ γίλεη ε δηάγλσζε ηνπ ΠΓ: 7.5 % ησλ αζζελψλ ήδε έρνπλ θιηληθά ζπκπηψκαηα 15 % έρνπλ επξήκαηα ζην ειεθηξνκπνγξάθεκα. Όηαλ ππάξρεη πεξηθεξηθή λεπξνπάζεηα: κεηά απφ 25 έηε πνζνζηφ 50 % ησλ αζζελψλ έρνπλ θιηληθά ζπκπηψκαηα κεηά απφ 10 έηε ε ζλεηφηεηα απμάλεη απφ 10 % ζε 27 %. Θαηά ηελ αλαηζζεζία ζε απηνχο ηνπο αζζελείο: είλαη απμεκέλνο ν θίλδπλνο ζπκπίεζεο λεχξσλ απφ ιάζνο ηνπνζέηεζε ηνπ αζζελνχο 309

12 Διέλε Αζθεηνπνχινπ κεηεγρεηξεηηθά κπνξεί λα εκθαληζηνχλ πξνυπάξρνπζεο λεπξνινγηθέο δηαηαξαρέο πνπ δελ είραλ γίλεη αληηιεπηέο πξέπεη λα απνθεχγνληαη νη απνθιεηζκνί πιεγκάησλ, φηαλ πξνυπάξρνπλ θηλεηηθέο ή αηζζεηηθέο δηαηαξαρέο γηα λα κελ ελνρνπνηεζεί ε αλαηζζεζία. Απηόλνκε λεπξνπάζεηα Ζ απηφλνκε λεπξνπάζεηα κπνξεί λα επεξεάζεη ην γαζηξεληεξηθφ ζχζηεκα θαη λα πξνθαιέζεη δηαηαξαρέο ηεο θηλεηηθφηεηαο ηνπ νηζνθάγνπ θαη κείσζε ηνπ ηφλνπ ηνπ θάησ νηζνθαγηθνχ ζθηγθηήξα κε απνηέιεζκα δηαβεηηθή γαζηξνπάξεζε πνπ κπνξεί λα νδεγήζεη ζε αλαγωγή θαη εηζξόθεζε γαζηξηθνύ πεξηερνκέλνπ θαηά ηελ εηζαγσγή ζηελ αλαηζζεζία ή ηε κεηεγρεηξεηηθή πεξίνδν. Δθφζνλ ζην αηνκηθφ ηζηνξηθφ ππάξρεη νπηζζνζηεξληθφ θαχζνο ζηελ χπηηα ζέζε απφ παιηλδξφκεζε νμέσλ νη αζζελείο απηνί πξέπεη λα αληηκεησπίδνληαη σο αθνινχζσο: 2 ψξεο πξνεγρεηξεηηθά ρνξήγεζε απφ ηνπ ζηφκαηνο: Ζ 2 αληαγσληζηψλ (Οαληηηδίλε 150 mg ή Πηκεηηδίλε 400 mg) Κεηνθινπξνπακίδεο 10 mg. ηαρεία εηζαγσγή ζηελ αλαηζζεζία κε θξηθνεηδηθή πίεζε αθφκε θαη γηα πξνγξακκαηηζκέλεο επεκβάζεηο βειηίσζε ηεο γαζηξηθήο θέλσζεο ζηε κεηεγρεηξεηηθή πεξίνδν κε: Δξπζξνκπθίλε πνπ δξα σο πξνθηλεηηθφο παξάγνληαο ιφγσ απμεκέλνπ θηλδχλνπ ινίκσμεο απφ ηε ζηάζε ησλ νχξσλ ζηελ θχζηε ν θαζεηήξαο νπξνδφρνπ θχζηεο πξέπεη: λα αθαηξείηαη φζν ην δπλαηφ ζπληνκφηεξα λα απνθεχγεηαη ε άζθνπε ηνπνζέηεζή ηνπ ΑΜΗΝΙΝΓΖΠΖ ΑΛΑΞΛΔΠΡΗΘΝ ΘΗΛΓΛΝ ΠΡΝ ΠΑΘΣΑΟΩΓΖ ΓΗΑΒΖΡΖ Ν η δηαβεηηθνί αζζελείο, ηδηαίηεξα εάλ είλαη παρχζαξθνη θαη θαπληζηέο, είλαη επηξξεπείο ζηηο ινηκψμεηο ηνπ αλαπλεπζηηθνχ ιφγσ: κείσζεο ηνπ αληαλαθιαζηηθνχ ηνπ βήρα απψιεηαο ησλ ειαζηηθψλ ηδηνηήησλ ηνπ πλεχκνλα πνπ έρνπλ ζαλ απνηέιεζκα: κείσζε ηνπ αλαπλεφκελνπ φγθνπ κείσζε ηεο FEV 1 κείσζε ηεο δηαρπηηθήο ηθαλφηεηαο ηνπ CO. Νη αζζελείο απηνί εκθαλίδνπλ επίζεο: κείσζε ηεο απάληεζεο ηνπ αλαπλεπζηηθνχ ζηελ ππνμία θαη ηελ ππεξθαπλία δηαηαξαρέο ζηελ αληαιιαγή αεξίσλ. Γηα ηνπο ιφγνπο απηνχο πξνεγρεηξεηηθά ελδείθλπηαη ζε απηνχο ηνπο αζζελείο: θπζηθνζεξαπεία ηνπ αλαπλεπζηηθνχ ρνξήγεζε Ν 2 εθφζνλ ππάξρεη εθπλεπζηηθφο ζπξηγκφο ρνξήγεζε βξνγρνδηαζηαιηηθψλ κε λεθεινπνηεηή: mg Παιβνπηακφιεο ζε 5 ml NaCl πξνζεθηηθή επαλαμηνιφγεζε ζε ηαθηά δηαζηήκαηα: γηα λα δηεπθξηληζηεί πφηε ν αζζελήο βξίζθεηαη ζηελ θαιχηεξε δπλαηή θαηάζηαζε γηα πξνγξακκαηηζκέλε ρεηξνπξγηθή επέκβαζε. Σύλδξνκν δύζθακπηωλ αξζξώζεωλ θαη δηαζωιήλωζε Ρν ζχλδξνκν απηφ πξνθαιεί δπζθνιίεο θαηά ηε δηαζσιήλσζε ιφγσ πεξηνξηζκέλεο αηιαλην-ηληαθήο έθηαζεο. Ξξψηα επεξεάδνληαη νη αξζξψζεηο ησλ δαθηχισλ ησλ ρεξηψλ κε απνηέιεζκα αδπλακία λα πιεζηάζνπλ νη παιακηαίεο επηθάλεηεο ησλ θαιαγγηθψλ αξζξψζεσλ. Ν αεξαγωγόο ηνπ δηαβεηηθνχ αζζελνχο κπνξεί λα παξνπζηάζεη πξνβιήκαηα ιφγσ πάρπλζεο ησλ καιαθψλ ηζηψλ, φπσο π.ρ. ησλ ζπλδέζκσλ ησλ αξζξψζεσλ ηεο απρεληθήο 310

13 11 ν Θεθάιαην Ξεξηεγρεηξεηηθή Φξνληίδα Γηαβεηηθνχ Αζζελνχο κνίξαο ηεο ζπνλδπιηθήο ζηήιεο, πνπ θαζηζηνχλ δχζθνιε ηε δηαζσιήλσζε. Πε δηαβεηηθνχο αζζελείο αλαθέξεηαη 10πιάζηα ζπρλφηεηα δχζθνιεο δηαζσιήλσζεο ζε ζρέζε κε κε δηαβεηηθνχο αζζελείο. Ξξνθεηκέλνπ λα αμηνινγεζεί ν αζζελήο ζε θίλδπλν, πξέπεη λα ηνπ δεηεζεί λα ελψζεη ηηο παιάκεο ζε «ζηάζε πξνζεπρήο» (νη παιακηαίεο επηθάλεηεο ησλ θαιαγγηθψλ αξζξψζεσλ λα είλαη παξάιιειεο κεηαμχ ηνπο). Δάλ δελ κπνξεί λα ην επηηχρεη, πηζαλά έρεη πάρπλζε ησλ ζπλδέζκσλ ησλ αξζξψζεσλ ησλ κηθξψλ δαρηχισλ, νπφηε πξέπεη λα αλακέλεηαη δχζθνιε δηαζσιήλσζε. Γηα ηελ αθξηβή δηάγλσζε απαηηείηαη α/θία ηεο απρεληθήο κνίξαο ηεο ζπνλδπιηθήο ζηήιεο. Ρν ζχλδξνκν παξαηεξείηαη ζπρλά καδί κε: ηαρέσο αλαπηπζζφκελε κηθξναγγεηνπάζεηα κε νηθνγελέο θνληφ αλάζηεκα θεξψδεο δέξκα. Ζ επίπησζή ηνπ ππνινγίδεηαη ζε 33.3% ζην ΠΓ ηχπνπ ΙΝΗΞΖ ΘΙΗΛΗΘΖ ΑΜΗΝΙΝΓΖΠΖ ΑΠΘΔΛΝΠ ΚΔ ΠΑΘΣΑΟΩΓΖ ΓΗΑΒΖΡΖ Ζ θιηληθή αμηνιφγεζε ηνπ αζζελνχο κε ζαθραξψδε δηαβήηε πξέπεη επίζεο λα πεξηιακβάλεη εθηίκεζε ησλ λεθξψλ, ηνπ κεηαβνιηζκνχ, ησλ νθζαικψλ. Εθηίκεζε λεθξηθνύ θηλδύλνπ Πην δηαβεηηθφ αζζελή, ε ελδνγελήο λεθξηθή λφζνο, πνπ πεξηιακβάλεη ηε ζπεηξακαηνζθιήξπλζε θαη ηε λέθξσζε ησλ λεθξηθψλ ζειψλ, εληζρχεη ηνλ θίλδπλν νμείαο λεθξηθήο αλεπάξθεηαο ζηελ πεξηεγρεηξεηηθή πεξίνδν. Θχξηνη παξάγνληεο πνπ ζπλεηζθέξνπλ ζηελ εκθάληζε νμείαο λεθξηθήο αλεπάξθεηαο είλαη: νη αηκνδπλακηθέο δηαηαξαρέο ε κεησκέλε λεθξηθή αηκάησζε ε ζήςε ηνπ νπξνπνηεηηθνχ ζπζηήκαηνο, ιφγσ ηεο ζηάζεο ησλ νχξσλ, πνπ ζρεηίδεηαη κε απηφλνκε δπζιεηηνπξγία ηεο νπξνδφρνπ θχζηεο θαη ηελ επαηζζεζία ησλ δηαβεηηθψλ ζηηο ινηκψμεηο. Ν δηαβεηηθφο αζζελήο είλαη πςεινχ θηλδχλνπ λα αλαπηχμεη κεηεγρεηξεηηθά: νμεία λεθξηθή αλεπάξθεηα θαη θαηαθξάηεζε πγξψλ ινίκσμε ηνπ νπξνπνηεηηθνχ, πνπ είλαη ε πην θνηλή κεηεγρεηξεηηθή επηπινθή ζην δηαβεηηθφ αζζελή λεθξηθή αλεπάξθεηα, πνπ είλαη ε πην θνηλή κείδνλα επηπινθή κε επίπησζε 7% κηθξνπξσηεηλνπξία ζην ΠΓ ηχπνπ 2, πνπ ππνδεηθλχεη γεληθά ηε βαξχηεηα ηνπ ΠΓ θαη είλαη πξψηκνο δείθηεο πξσηετλνπξίαο, παξά δείθηεο λεθξηθήο αλεπάξθεηαο. Εθηίκεζε κεηαβνιηθνύ θηλδύλνπ Δλψ δελ ππάξρνπλ ελδείμεηο φηη ε πεξηεγρεηξεηηθή έθβαζε ηνπ δηαβεηηθνχ αζζελνχο βειηηψλεηαη φηαλ ε γιπθφδε δηαηεξείηαη κε ζηελφ έιεγρν θνληά ζηηο θπζηνινγηθέο ηηκέο, είλαη γλσζηφ φηη:. ν ζηελφο έιεγρνο ηεο γιπθφδεο κπνξεί λα πξνθαιέζεη ππνγιπθαηκία, πνπ είλαη πνιχ επηθίλδπλε ζηνλ αζζελή ππφ αλαηζζεζία ιφγσ: ηεο θάιπςεο ησλ πξνεηδνπνηεηηθψλ ηεο ζπκπησκάησλ (εθίδξσζε, αλεζπρία, επηγαζηξαιγία) κεηδφλσλ εγθεθαιηθψλ επηπινθψλ ζε πεξίπησζε παξαηεηακέλεο ππνγιπθαηκίαο ε ππεξγιπθαηκία κπνξεί λα πξνθαιέζεη επηπινθέο κφλν αλ είλαη ζεκαληηθή, νδεγψληαο ζε: ππεξνζκσηηθφηεηα πνιπνπξία αθπδάησζε ε εγρείξεζε κπνξεί λα πξνθαιέζεη δηαβεηηθή θεηνμέσζε ε ελδνθξηληθή απάληεζε ζην ρεηξνπξγηθφ stress πξνθαιεί θαηαβνιηζκφ ησλ πξσηετλψλ, κε απνηέιεζκα: 311

ΙΙΙ. ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΣΑ ΑΝΑΙΘΗΙΟΛΟΓΙΑ

ΙΙΙ. ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΣΑ ΑΝΑΙΘΗΙΟΛΟΓΙΑ ΙΙΙ. ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΣΑ ΑΝΑΙΘΗΙΟΛΟΓΙΑ Διέλε Αζθεηνπνχινπ 450 14 ν Κεθάιαην Δπηπινθέο & Ννζεξφηεηα Αλαηζζεζίαο ΕΠΙΠΛΟΚΕ & ΝΟΗΡΟΣΗΣΑ ΑΝΑΙΘΗΙΑ 15 o Ξεξηερόκελα 15.1 ΔΗΑΓΩΓΗΘΑ... 452 15.1.1 ΟΡΙΜΟΙ... 452 15.1.2

Διαβάστε περισσότερα

13 o ΜΕΣΕΓΧΕΙΡΗΣΙΚΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΗ ΣΗΝ ΑΙΘΟΤΑ ΑΝΑΝΗΨΗ. Ξεπιεσόμενα

13 o ΜΕΣΕΓΧΕΙΡΗΣΙΚΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΗ ΣΗΝ ΑΙΘΟΤΑ ΑΝΑΝΗΨΗ. Ξεπιεσόμενα ΜΕΣΕΓΧΕΙΡΗΣΙΚΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΗ ΣΗΝ ΑΙΘΟΤΑ ΑΝΑΝΗΨΗ 13 o Ξεπιεσόμενα 13.1 ΑΗΘΟΤΑ ΚΔΣΑΛΑΗΘΖΣΗΘΖ ΑΛΑΛΖΦΖ (AΚA)... 372 13.1.1 ΞΝΓΝΣΖ ΑΠΘΔΛΝΠ ΠΡΖΛ ΑΚΑ... 373 13.1.2 ΞΑΟΑΘΝΙΝΘΖΠΖ ΡΥΛ ΑΠΘΔΛΥΛ ΠΡΖΛ ΑΚΑ... 374 13.1.3

Διαβάστε περισσότερα

6 o ΠΕΡΙΟΧΙΚΗ ΑΝΑΙΘΗΙΑ. Ξεξηερόκελα

6 o ΠΕΡΙΟΧΙΚΗ ΑΝΑΙΘΗΙΑ. Ξεξηερόκελα ΠΕΡΙΟΧΙΚΗ ΑΝΑΙΘΗΙΑ 6 o Ξεξηερόκελα 6.1 ΔΗΑΓΩΓΗΘΑ... 146 6.1.1 ΑΝΣΔΝΓΔΙΞΔΙ ΠΔΡΙΟΥΙΚΗ ΑΝΑΙΘΗΙΑ... 146 6.1.2 ΠΡΟΝΑΡΚΩΗ ΚΑΙ ΚΑΣΑΣΟΛΗ ΚΑΣΑ ΣΙ ΠΔΡΙΟΥΙΚΔ ΣΔΥΝΙΚΔ... 147 6.1.3 MONITORING ΚΑΣΑ ΣΙ ΠΔΡΙΟΥΙΚΔ ΣΔΥΝΙΚΔ...

Διαβάστε περισσότερα

10.1 ΔΗΑΓΧΓΗΚΑ... 244 10.1.1 ΔΠΗΓΖΜΗΟΛΟΓΗΑ ΓΖΛΖΣΖΡΗΑΔΩΝ... 244 10.1.2 ΟΓΟΗ ΔΗΟΓΟΤ ΣΟΤ ΓΖΛΖΣΖΡΗΟΤ ΣΟΝ ΟΡΓΑΝΗΜΟ... 245

10.1 ΔΗΑΓΧΓΗΚΑ... 244 10.1.1 ΔΠΗΓΖΜΗΟΛΟΓΗΑ ΓΖΛΖΣΖΡΗΑΔΩΝ... 244 10.1.2 ΟΓΟΗ ΔΗΟΓΟΤ ΣΟΤ ΓΖΛΖΣΖΡΗΟΤ ΣΟΝ ΟΡΓΑΝΗΜΟ... 245 ΟΞΕΙΕ ΔΗΛΗΣΗΡΙΑΕΙ 10 ο Δπιμέλεια Κεθαλαίος: Γεώξγηνο Σηεθαλάθεο Αιεμάλδξα Παπατσάλλνπ Πεπιεσόμενα 10.1 ΔΗΑΓΧΓΗΚΑ... 244 10.1.1 ΔΠΗΓΖΜΗΟΛΟΓΗΑ ΓΖΛΖΣΖΡΗΑΔΩΝ... 244 10.1.2 ΟΓΟΗ ΔΗΟΓΟΤ ΣΟΤ ΓΖΛΖΣΖΡΗΟΤ ΣΟΝ ΟΡΓΑΝΗΜΟ...

Διαβάστε περισσότερα

ηελ Διιάδα θπθινθνξεί ε ζπζθεπαζία ησλ 60 δφζεσλ. ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ

ηελ Διιάδα θπθινθνξεί ε ζπζθεπαζία ησλ 60 δφζεσλ. ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ ηελ Διιάδα θπθινθνξεί ε ζπζθεπαζία ησλ 60 δφζεσλ. ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ 1.ΟΝΟΜΑΙΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ Symbicort Turbuhaler 320 κηθξνγξακκάξηα/9 κηθξνγξακκάξηα/εηζπλνή, θφληο γηα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΓΡΙΚΔ ΔΞΟΤΑΛΙΚΔ ΓΙΑΣΑΡΑΥΔ

ΑΝΓΡΙΚΔ ΔΞΟΤΑΛΙΚΔ ΓΙΑΣΑΡΑΥΔ ΑΝΓΡΙΚΔ ΔΞΟΤΑΛΙΚΔ ΓΙΑΣΑΡΑΥΔ - ΔΙΑΣΑΡΑΥΕ ΕΠΙΘΤΜΙΑ - ΣΤΣΙΚΗ ΔΤΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ - ΠΡΟΩΡΗ ΕΚΠΕΡΜΑΣΙΗ Υξηζηίλα Γξαθνπνχινπ σηήξεο Κ. Αλδξεαδάθεο Αβξαάκ Γξαθφπνπινο πλεξγάζηεθαλ: Υξηζηίλα Γξαθνπνχινπ, Σέζζα Υξηζηνδνχινπ

Διαβάστε περισσότερα

Α.Σ.Δ.Ι. ΚΡΗΣΗ ΥΟΛΗ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΧΝ ΤΓΔΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ ΣΜΗΜΑ ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ

Α.Σ.Δ.Ι. ΚΡΗΣΗ ΥΟΛΗ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΧΝ ΤΓΔΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ ΣΜΗΜΑ ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ Α.Σ.Δ.Ι. ΚΡΗΣΗ ΥΟΛΗ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΧΝ ΤΓΔΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ ΣΜΗΜΑ ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΤΝΣΑΚΣΔ: Λεσλίδα Μαξίλα ηπιηαλνχ Γεσξγία Τπεύθςνη Καθηγήηπια: Κα Παηηαθνχ- Παξαζχξε Βαζηιηθή ΖΡΑΚΛΔΗΟ 2010 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΔΤΥΑΡΗΣΗΔ..ζει.4

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΣΡΟΦΗ ΠΑΥΤΑΡΚΙΑ & ΦΤΙΚΗ ΓΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΑ

ΓΙΑΣΡΟΦΗ ΠΑΥΤΑΡΚΙΑ & ΦΤΙΚΗ ΓΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΑ ΑΡΙΣΟΣΔΛΔΙΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΣΜΗΜΑ ΔΠΙΣΗΜΗ ΦΤΙΚΗ ΑΓΧΓΗ ΚΑΙ ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ ΔΡΓΑΣΗΡΙΟ ΤΓΙΔΙΝΗ ΚΑΙ ΓΙΑΣΡΟΦΗ ΑΘΛΟΤΜΔΝΧΝ ΓΙΑΣΡΟΦΗ ΠΑΥΤΑΡΚΙΑ & ΦΤΙΚΗ ΓΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΑ Άλλα Σζηιηγθίξνγινπ-Φαραληίδνπ Δηξήλε Αξγπξηάδνπ

Διαβάστε περισσότερα

9.1 ΔΗΑΓΧΓΗΚΑ... 227 9.1.1 ΠΑΘΟΦΤΙΟΛΟΓΙΑ ΟΞΔΙΑ ΔΓΚΔΦΑΛΙΚΗ ΙΥΑΙΜΙΑ... 228 9.1.2 ΠΑΡΑΓΟΝΣΔ ΚΙΝΓΤΝΟΤ ΓΙΑ ΑΔΔ... 229 9.1.3 ΑΝΙΚΑΝΟΣΗΣA ΑΠΟ ΑΔΔ...

9.1 ΔΗΑΓΧΓΗΚΑ... 227 9.1.1 ΠΑΘΟΦΤΙΟΛΟΓΙΑ ΟΞΔΙΑ ΔΓΚΔΦΑΛΙΚΗ ΙΥΑΙΜΙΑ... 228 9.1.2 ΠΑΡΑΓΟΝΣΔ ΚΙΝΓΤΝΟΤ ΓΙΑ ΑΔΔ... 229 9.1.3 ΑΝΙΚΑΝΟΣΗΣA ΑΠΟ ΑΔΔ... ΟΞΤ ΑΓΓΕΙΑΚΟ ΕΓΚΕΥΑΛΙΚΟ ΕΠΕΙΟΔΙΟ 9 ο Δπιμέλεια Κεθαλαίος: Γεώξγηνο ηεθαλάθεο Αιεμάλδξα Παπατσάλλνπ Πεπιεσόμενα 9.1 ΔΗΑΓΧΓΗΚΑ... 227 9.1.1 ΠΑΘΟΦΤΙΟΛΟΓΙΑ ΟΞΔΙΑ ΔΓΚΔΦΑΛΙΚΗ ΙΥΑΙΜΙΑ... 228 9.1.2 ΠΑΡΑΓΟΝΣΔ ΚΙΝΓΤΝΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΣΡΟΥΙΚΗ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ Ε ΠΑΙΔΙΑΣΡΙΚΟΤ ΑΘΕΝΕΙ Dr ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΟΓΛΟΤ - ΛΑΜΠΟΤΔΗ ΘΩΜΑΗ ΠΑΙΔΟΓΑΣΡΕΝΣΕΡΟΛΟΓΟ

ΔΙΑΣΡΟΥΙΚΗ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ Ε ΠΑΙΔΙΑΣΡΙΚΟΤ ΑΘΕΝΕΙ Dr ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΟΓΛΟΤ - ΛΑΜΠΟΤΔΗ ΘΩΜΑΗ ΠΑΙΔΟΓΑΣΡΕΝΣΕΡΟΛΟΓΟ ΔΙΑΣΡΟΥΙΚΗ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ Ε ΠΑΙΔΙΑΣΡΙΚΟΤ ΑΘΕΝΕΙ Dr ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΟΓΛΟΤ - ΛΑΜΠΟΤΔΗ ΘΩΜΑΗ ΠΑΙΔΟΓΑΣΡΕΝΣΕΡΟΛΟΓΟ ΠΗΝΑΚΑ ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΩΝ Ηδηαηηεξφηεηεο ησλ παηδηαηξηθψλ αζζελψλ 5 Αλζξσπνκεηξηθέο κεηξήζεηο ζε παηδηά.....7

Διαβάστε περισσότερα

4 o. ΕΝΔΟΤΡΑΧΕΙΑΚΗ ΔΙΑΣΩΛΗΝΩΣΗ: Τεχνικές & Φάρμακα. Ξεπιεσόμενα

4 o. ΕΝΔΟΤΡΑΧΕΙΑΚΗ ΔΙΑΣΩΛΗΝΩΣΗ: Τεχνικές & Φάρμακα. Ξεπιεσόμενα ΕΝΔΟΤΡΑΧΕΙΑΚΗ ΔΙΑΣΩΛΗΝΩΣΗ: Τεχνικές & Φάρμακα 4 o Ξεπιεσόμενα 4.1 ΔΗΠΑΓΩΓΗΘΑ... 80 4.1.1 ΔΜΑΠΦΑΙΗΠΖ ΡΖΠ ΒΑΡΝΡΖΡΑΠ ΡΝ ΑΛΩΡΔΟΝ ΑΔΟΑΓΩΓΝ... 80 4.1.2 ΑΛΑΡΝΚΗΑ ΑΛΩΡΔΟΝ ΑΔΟΑΓΩΓΝ... 83 4.2 ΑΜΗΝΙΝΓΖΠΖ ΑΠΘΔΛΝΠ

Διαβάστε περισσότερα

2.1 ΔΗΑΓΧΓΗΚΑ... 28 2.1.1 ΒΑΙΚΔ ΑΡΥΔ ΠΑΡΟΥΗ ΔΠΔΙΓΟΤΧΝ ΦΡΟΝΣΙΓΧΝ... 28 2.1.2 ΣΡΑΣΗΓΙΚΗ ΠΡΟΔΓΓΙΗ ΙΑΣΡΙΚΧΝ ΔΠΔΙΓΟΝΣΧΝ... 28

2.1 ΔΗΑΓΧΓΗΚΑ... 28 2.1.1 ΒΑΙΚΔ ΑΡΥΔ ΠΑΡΟΥΗ ΔΠΔΙΓΟΤΧΝ ΦΡΟΝΣΙΓΧΝ... 28 2.1.2 ΣΡΑΣΗΓΙΚΗ ΠΡΟΔΓΓΙΗ ΙΑΣΡΙΚΧΝ ΔΠΔΙΓΟΝΣΧΝ... 28 ΑΡΦΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ & ΑΝΣΙΜΕΣΩΠΙΗ ΕΠΕΙΓΟΝΣΩΝ 2 ο Πεξηερόκελα 2.1 ΔΗΑΓΧΓΗΚΑ... 28 2.1.1 ΒΑΙΚΔ ΑΡΥΔ ΠΑΡΟΥΗ ΔΠΔΙΓΟΤΧΝ ΦΡΟΝΣΙΓΧΝ... 28 2.1.2 ΣΡΑΣΗΓΙΚΗ ΠΡΟΔΓΓΙΗ ΙΑΣΡΙΚΧΝ ΔΠΔΙΓΟΝΣΧΝ... 28 2.2 ΑΡΥΗΚΖ ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ ΗΑΣΡΗΚΧΝ

Διαβάστε περισσότερα

4.1 ΔΗΑΓΩΓΗΚΑ... 100 4.1.1 ΟΡΙΜΟΙ... 100 4.1.2 ΤΜΠΣΩΜΑΣΟΛΟΓΙΑ ΓΤΠΝΟΙΑ... 100 4.1.3 ΑΙΣΙΟΛΟΓΙΑ ΓΤΠΝΟΙΑ... 100

4.1 ΔΗΑΓΩΓΗΚΑ... 100 4.1.1 ΟΡΙΜΟΙ... 100 4.1.2 ΤΜΠΣΩΜΑΣΟΛΟΓΙΑ ΓΤΠΝΟΙΑ... 100 4.1.3 ΑΙΣΙΟΛΟΓΙΑ ΓΤΠΝΟΙΑ... 100 ΟΞΕΙΑ ΔΤΠΝΟΙΑ 4 ο Δπηκέιεηα Κεθαιαίνπ: Γεώξγηνο ηεθαλάθεο Αιεμάλδξα Παπατσάλλνπ Πεξηερόκελα 4.1 ΔΗΑΓΩΓΗΚΑ... 100 4.1.1 ΟΡΙΜΟΙ... 100 4.1.2 ΤΜΠΣΩΜΑΣΟΛΟΓΙΑ ΓΤΠΝΟΙΑ... 100 4.1.3 ΑΙΣΙΟΛΟΓΙΑ ΓΤΠΝΟΙΑ... 100

Διαβάστε περισσότερα

3.1 ΔΗΑΓΧΓΗΚΑ 60 3.1.1 ΑΗΦΝΗΓΗΟ ΚΑΡΓΗΑΚΟ ΘΑΝΑΣΟ 60 3.1.2 ΔΠΗΓΖΜΗΟΛΟΓΗΑ ΚΑΡΓΗΑΚΖ ΑΝΑΚΟΠΖ 62 3.1.3 ΟΡΗΜΟΗ 62

3.1 ΔΗΑΓΧΓΗΚΑ 60 3.1.1 ΑΗΦΝΗΓΗΟ ΚΑΡΓΗΑΚΟ ΘΑΝΑΣΟ 60 3.1.2 ΔΠΗΓΖΜΗΟΛΟΓΗΑ ΚΑΡΓΗΑΚΖ ΑΝΑΚΟΠΖ 62 3.1.3 ΟΡΗΜΟΗ 62 ΒΑΙΚΗ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΖΩΗ & ΑΤΣΟΜΑΣΗ ΕΞΩΣΕΡΙΚΗ ΑΠΙΝΙΔΩΗ 3 o Δπηκέιεηα Κεθαιαίνπ: Αιεμάλδξα Παπατσάλλνπ Πεξηερόκελα 3.1 ΔΗΑΓΧΓΗΚΑ 60 3.1.1 ΑΗΦΝΗΓΗΟ ΚΑΡΓΗΑΚΟ ΘΑΝΑΣΟ 60 3.1.2 ΔΠΗΓΖΜΗΟΛΟΓΗΑ ΚΑΡΓΗΑΚΖ ΑΝΑΚΟΠΖ 62 3.1.3

Διαβάστε περισσότερα

means.electrophoresis

means.electrophoresis ΘΔΧΡΗΑ ΚΑΗ ΠΡΑΞΖ ΣΧΝ ΣΔΥΝΗΚΧΝ ΖΛΔΚΣΡΟΦΟΡΖΖ, ΑΝΟΟΚΑΘΖΛΧΖ ΚΑΗ ΑΝΟΟΖΛΔΚΣΡΟΦΟΡΖΖ Πξσηετλώλ νξνύ, νύξσλ, θαη άιισλ βηνινγηθώλ πιηθώλ means.electrophoresis ΔΚΓΟΖ 2013 Δρ ΔΗΜΗΣΡΙΑΔΗ ΙΩΑΝΝΗ [τ.επίκ. καθηγητής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ. GAMMAGARD S/D 5,0 g, Κφληο θαη δηαιχηεο γηα δηάιπκα πξνο έγρπζε

ΠΔΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ. GAMMAGARD S/D 5,0 g, Κφληο θαη δηαιχηεο γηα δηάιπκα πξνο έγρπζε ΠΔΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ 1. ΟΝΟΜΑΙΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΔΤΣΙΚΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ GAMMAGARD S/D 5,0 g, Κφληο θαη δηαιχηεο γηα δηάιπκα πξνο έγρπζε 2. ΠΟΙΟΣΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΟΣΙΚΗ ΤΝΘΔΗ Αλζξψπηλε θπζηνινγηθή αλνζνζθαηξίλε

Διαβάστε περισσότερα

2. ΠΟΙΟΣΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΟΣΙΚΗ ΤΝΘΕΗ Κάζε δηζθίν πεξηέρεη: 20 mg ή 40 mg esomeprazole (σο magnesium trihydrate). Γηα ηα έθδνρα βιέπε ιήκκα 6.1.

2. ΠΟΙΟΣΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΟΣΙΚΗ ΤΝΘΕΗ Κάζε δηζθίν πεξηέρεη: 20 mg ή 40 mg esomeprazole (σο magnesium trihydrate). Γηα ηα έθδνρα βιέπε ιήκκα 6.1. Εγθεθξηκέλν θείκελν 10.05.2010 Σηελ Ειιεληθή αγνξά θπθινθνξνύλ νη ζπζθεπαζίεο ησλ 14 θαη 28 δηζθίσλ γηα ην Nexium 20 mg θαη ησλ 28 δηζθίσλ γηα ην Nexium 40 mg. ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ

ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ 1.ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΙΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ OLICLINOMEL N4-550Δ, γαιάθησκα γηα ελδνθιέβηα έγρπζε 2.ΠΟΙΟΣΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΟΣΙΚΗ ΤΝΘΕΗ To θαξκαθεπηηθφ πξντφλ δηαηίζεηαη

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΓΑΚΣΟΡΗΚΖ ΓΗΑΣΡΗΒΖ

ΓΗΓΑΚΣΟΡΗΚΖ ΓΗΑΣΡΗΒΖ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ρνιή Δπηζηεκψλ Τγείαο Σκήκα Ιαηξηθήο Οπξνινγηθή Κιηληθή Γηεπζπληήο: Καζεγεηήο Πέηξνο Πεξηκέλεο Π.Μ..: Κιηληθέο θαη Δξγαζηεξηαθέο Δηδηθφηεηεο ΓΗΓΑΚΣΟΡΗΚΖ ΓΗΑΣΡΗΒΖ Ζ ΔΠΗΠΣΧΖ ΣΖ ΥΔΗΡΟΤΡΓΗΚΖ

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαζηήξην Πεηξακαηηθήο Φπζηνινγίαο, Ιαηξηθή ρνιή ΑΠΘ,Καζεγεηήο θ. Γεψξγηνο Αλσγεηαλάθηο

Δξγαζηήξην Πεηξακαηηθήο Φπζηνινγίαο, Ιαηξηθή ρνιή ΑΠΘ,Καζεγεηήο θ. Γεψξγηνο Αλσγεηαλάθηο Δξγαζηήξην Πεηξακαηηθήο Φπζηνινγίαο, Ιαηξηθή ρνιή ΠΘ,Καζεγεηήο θ. εψξγηνο λσγεηαλάθηο 1. Η δηάξθεηα δσήο ησλ εξπζξψλ αηκνζθαηξίσλ είλαη: α. 200-210 εκέξεο β. 100-130 εκέξεο γ. 80-90 εκέξεο δ. 2-3 εβδνκάδεο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΔΠΑΡΚΔΙΑ GnRH. ΑΝΔΠΑΡΚΔΙΑ GnRH 2-3. χλδξνκν Kallmann Γηάγλσζε 4. ηξαηεγηθή θαηά ηε δηεμαγσγή. γελεηηθνχ ειέγρνπ. Γηάγλσζε 21.

ΑΝΔΠΑΡΚΔΙΑ GnRH. ΑΝΔΠΑΡΚΔΙΑ GnRH 2-3. χλδξνκν Kallmann Γηάγλσζε 4. ηξαηεγηθή θαηά ηε δηεμαγσγή. γελεηηθνχ ειέγρνπ. Γηάγλσζε 21. ΑΝΔΠΑΡΚΔΙΑ GnRH ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΔΛΙΓΔ 1 ΑΝΔΠΑΡΚΔΙΑ GnRH 2-3 χλδξνκν Kallmann Γηάγλσζε 4 Κιηληθή εηθφλα 4-10 Μνξηαθή γελεηηθφο έιεγρνο 11-15 ηξαηεγηθή θαηά ηε δηεμαγσγή 16-20 γελεηηθνχ ειέγρνπ Ιδηνπαζήο Γηάγλσζε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΓΥΔΗΡΗΓΗΟ ΘΔΜΑΣΧΝ ΦΤΥΟΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΜΔΡΗΜΝΑ

ΔΓΥΔΗΡΗΓΗΟ ΘΔΜΑΣΧΝ ΦΤΥΟΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΜΔΡΗΜΝΑ ΔΓΥΔΗΡΗΓΗΟ ΘΔΜΑΣΧΝ ΦΤΥΟΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΜΔΡΗΜΝΑ ΦΤΥΗΚΔ ΓΗΑΣΑΡΑΥΔ ΚΑΗ ΣΡΑΣΗΧΣΗΚΟ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝ: ύγρξνλεο δπλαηόηεηεο αλίρλεπζεο, αληηκεηώπηζεο θαη πξόιεςεο Οξέζηεο Γησηάθνο Γεληθόο Αξρίαηξνο, Φπρίαηξνο, (M.D., M.Sc.,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΥΟΛΗ ΔΠΙΣΗΜΩΝ ΤΓΔΙΑ ΣΜΗΜΑ ΦΑΡΜΑΚΔΤΣΙΚΗ

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΥΟΛΗ ΔΠΙΣΗΜΩΝ ΤΓΔΙΑ ΣΜΗΜΑ ΦΑΡΜΑΚΔΤΣΙΚΗ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΥΟΛΗ ΔΠΙΣΗΜΩΝ ΤΓΔΙΑ ΣΜΗΜΑ ΦΑΡΜΑΚΔΤΣΙΚΗ Έξεπλα γηα ηα αδπλαηηζηηθά ζθεπάζκαηα ηεο Διιεληθήο αγνξάο. Απνηειεζκαηηθόηεηα θαη ηθαλνπνίεζε ησλ θαηαλαισηώλ από ηελ ρξήζε ηνπο. Αζεκαθόπνπινο

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΖΜΑΣΑ ΠΛΑΣΗΚΖ ΥΔΗΡΟΤΡΓΗΚΖ

ΜΑΘΖΜΑΣΑ ΠΛΑΣΗΚΖ ΥΔΗΡΟΤΡΓΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΗΣΔΗΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΘΡΑΚΖ ΗΑΣΡΗΚΖ ΥΟΛΖ ΜΑΘΖΜΑΣΑ ΠΛΑΣΗΚΖ ΥΔΗΡΟΤΡΓΗΚΖ Γέζποινα Γ. Κακαγιά Δπίκοςπη Καθηγήηπια Πλαζηικήρ Υειποςπγικήρ Γ.Π.Θ. Αλεξανδπούπολη 2010 ΠΛΑΣΗΚΖ ΥΔΗΡΟΤΡΓΗΚΖ (Φηινζνθία Ηζηνξία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Η ΠΔΡΗΛΖΦΖ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Η ΠΔΡΗΛΖΦΖ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Η ΠΔΡΗΛΖΦΖ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ 1 1. ΟΝΟΜΑΗΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΔΤΣΗΚΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ Keppra 250 mg επηθαιπκκέλα κε ιεπηφ πκέλην δηζθία. 2. ΠΟΗΟΣΗΚΖ ΚΑΗ ΠΟΟΣΗΚΖ ΤΝΘΔΖ Κάζε επηθαιπκκέλν κε ιεπηφ

Διαβάστε περισσότερα

Θέκα πηπρηαθήο εξγαζίαο

Θέκα πηπρηαθήο εξγαζίαο ΣΕΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΑΝΑΣ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗ ΥΟΛΗ: ΔΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ: ΔΙΟΙΚΗΗ ΕΠΙΥΕΙΡΗΕΩΝ Τπ.Καζεγεηήο: Δεκήηξηνο Μαδπηηλόο Θέκα πηπρηαθήο εξγαζίαο Η ζεκαζία ηνπ βάξνπο ζε νξηζκέλα

Διαβάστε περισσότερα

Καηεγνξηνπνίεζε θαξθηληθώλ ηζηώλ πξνζηάηε κε ππνινγηζκό ραξαθηεξηζηηθώλ ελέξγεηαο πθήο θαη αιγόξηζκνπο ηαμηλόκεζεο ππνινγηζηηθήο κάζεζεο.

Καηεγνξηνπνίεζε θαξθηληθώλ ηζηώλ πξνζηάηε κε ππνινγηζκό ραξαθηεξηζηηθώλ ελέξγεηαο πθήο θαη αιγόξηζκνπο ηαμηλόκεζεο ππνινγηζηηθήο κάζεζεο. ΔΘΝΙΚΟ ΜΔΣΟΒΙΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΙΟ ΥΟΛΗ ΗΛΔΚΣΡΟΛΟΓΧΝ ΜΗΥΑΝΙΚΧΝ ΚΑΙ ΜΗΥΑΝΙΚΧΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΧΝ ΣΟΜΔΑ ΖΛΔΚΣΡΟΜΑΓΝΖΣΗΚΧΝ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ, ΖΛΔΚΣΡΟΟΠΣΗΚΖ ΚΑΗ ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΧΝ ΤΛΗΚΧΝ Καηεγνξηνπνίεζε θαξθηληθώλ ηζηώλ πξνζηάηε κε ππνινγηζκό

Διαβάστε περισσότερα

ΤΝΓΡΟΜΟ ΑΠΟΣΤΥΖΜΔΝΖ ΟΦΤΗΚΖ ΓΗΚΔΚΣΟΜΖ

ΤΝΓΡΟΜΟ ΑΠΟΣΤΥΖΜΔΝΖ ΟΦΤΗΚΖ ΓΗΚΔΚΣΟΜΖ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΧΝ ΥΟΛΖ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΤΓΔΗΑ ΗΑΣΡΗΚΟ ΣΜΖΜΑ ΝΔΤΡΟΥΔΗΡΟΤΡΓΗΚΖ ΚΛΗΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΣΖ:ΑΝΑΠΛ. ΚΑΘ/ΣΖ ΘΔΟΓΧΡΟ ΜΑΡΑΕΗΧΣΖ ΤΝΓΡΟΜΟ ΑΠΟΣΤΥΖΜΔΝΖ ΟΦΤΗΚΖ ΓΗΚΔΚΣΟΜΖ ΛΗΑΡΟΠΟΤΛΟ ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΟ Νεπξνρεηξνπξγόο ΓΗΓΑΚΣΟΡΗΚΖ

Διαβάστε περισσότερα

G1/6 PAP ION MAGNETIC INDUCTOR. Μαγνητοθεραπεστική σσκεσή. ύντομη Παροσσίαση ΓΙΑ ΕΠΙΣΗΜΟΝΙΚΗ ΕΡΕΤΝΑ. Νοέμβρης 2009

G1/6 PAP ION MAGNETIC INDUCTOR. Μαγνητοθεραπεστική σσκεσή. ύντομη Παροσσίαση ΓΙΑ ΕΠΙΣΗΜΟΝΙΚΗ ΕΡΕΤΝΑ. Νοέμβρης 2009 ΓΙΑ ΕΠΙΣΗΜΟΝΙΚΗ ΕΡΕΤΝΑ G1/6 PAP ION MAGNETIC INDUCTOR Μαγνητοθεραπεστική σσκεσή 0044 ύντομη Παροσσίαση Νοέμβρης 2009 2 ΔΓΚΡΙΔΙ CE 0044 93/42 ΔΔC Annex II EN ISO 9001 : 2008 EN ISO 13485 : 2003 CAN/CSA

Διαβάστε περισσότερα

ΟΛΑ ΟΑ ΘΔΛΑΣΔ ΝΑ ΓΝΧΡΗΕΔΣΔ ΓΗΑ ΣΖΝ ΟΤΡΗΚΖ ΑΡΘΡΗΣΗΓΑ

ΟΛΑ ΟΑ ΘΔΛΑΣΔ ΝΑ ΓΝΧΡΗΕΔΣΔ ΓΗΑ ΣΖΝ ΟΤΡΗΚΖ ΑΡΘΡΗΣΗΓΑ Οπξηθή αξζξίηηδα ΟΛΑ ΟΑ ΘΔΛΑΣΔ ΝΑ ΓΝΧΡΗΕΔΣΔ ΓΗΑ ΣΖΝ ΟΤΡΗΚΖ ΑΡΘΡΗΣΗΓΑ Ζ νπξηθή αξζξίηηδα θαη ε ςεπδνπξηθή αξζξίηηδα είλαη νη 2 ζπρλφηεξεο θξπζηαιινγελείο αξζξνπάζεηεο. Υαξαθηεξίδνληαη απφ ππνηξνπηάδνληα

Διαβάστε περισσότερα